Ýþte Külcü nün 30 projesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ýþte Külcü nün 30 projesi"

Transkript

1 (Ç.HAK:51) Çorum un seçim analizi MART 2014 PAZARTESÝ Günlük Siyasi Gazete 2014 yerel seçimleri öncesi anket þirketlerinin anket sonuçlarý açýklanmaya devam ediyor. 30 Mart 2014'te yapýlacak yerel seçimler bazý büyükþehir ve þehirlerde daha çetin geçecek. Al Jazeera'den Alper Altuntaþ konu ile ilgili bir analiz yayýnladý. Fiyatý : 40 Kuruþ * HABERÝ 2 DE Ýþte Külcü nün 30 projesi AK Parti Belediye Baþkan Adayý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Anitta Otel'de düzenlediði basýn toplantýsý ile projelerini açýkladý. 80 projesi arasýndan elediði 30 projeyi 2. Altýn 5 Yýl sözleriyle baþlýklar halinde açýklayan Külcü, ideoloji deðil eser siyaseti yaptýklarýný söyledi. Proje tanýtým toplantýsýna milletvekilleri, teþkilatlar, partililer ve vatandaþlar katýldý. Çankýrý hastanesinin yapýmýný Uður Grup'a baðlý As Ýnþaat Yönetim Kurulu Üyeleri hemþehrilerimiz M. Levent Barlýk ve Atilla Kürþat Dikci gerçekleþtirdi. Uður Grup'a baðlý As Ýnþaat Yönetim Kurulu Üyeleri hemþehrilerimiz M. Levent Barlýk ve Atilla Kürþat Dikci, Çankýrý Devlet Hastanesi ni 5 yýldýzlý otel kalitesinde 18 ayda tamamlamanýn haklý gururunu yaþattý * HABERÝ -11 DE Ulukavak ta 2 seçim bürosu açan MHP Adayý Ercan Daþdan: AKP yi þikâyet edeceðiz Ýþi devraldý kocasýný batmaktan kurtardý (Ç.HAK:520) * SAYFA 9 DA * HABERÝ 2 DE Ýktidar partisinin yerel seçim sürecindeki propaganda çalýþmalarýnýn hukuka aykýrý olduðunu savunan MHP Çorum Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan, AKP nin hukuk tanýmaz uygulamalarýný Seçim Kurulu na dilekçe ile þikâyet edeceðiz dedi. Ergül Güngören'in imdadýna, eþi Yektane Güngören yetiþti. Borç bataðýnda olmasý nedeniyle geçimini saðladýðý kahvehaneyi kapatma kararý veren kocasýnýn iþini devralan 2 çocuk annesi kadýn, 7 yýldýr çay daðýtýp ailesine bakýyor. * HABERÝ 14 DE Çorumlu nun haklý gururu Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ýl Teþkilatý önceki gün Ulukavak Mahallesi ne iki ayrý seçim bürosu * HABERÝ 4 DE Çorum un yaþam standardý yükselecek Saadet Partisi nden çifte tanýtým Projelerle Çorum u zirveye taþýyacaðýz * HABERÝ 8 DE CHP gitti ama vatandaþ yoktu Projelerini açýklayan Saadet Partisi Belediye Baþkan Adayý Adnan Cýdýk, Halkýn hizmetkârý olacak, Çorum u zirveye taþýyacaðým dedi. * HABERÝ 12 DE CHP liler hayvan sever vatandaþlarla Anýt Cafe'de bir araya geldi. Adnan Cýdýk * HABERÝ 8 DE

2 2 PAZARTESÝ MART 2014 Çorum'da Kafkas etkisi G ündem yoðun, haber peþinde koþturup duruyoruz. Her birimiz tespih tanesi gibi daðýldýk. Geçtiðimiz hafta iki gününü Çorum'a ayýran Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas'ýn bazý programlarýnda bulundum. Ýlk olarak Çorum'un yýllardýr hak ettiði halde bir türlü elde edemediði hastane yatýrýmýnýn temeli atýldý. Ýlçe hastanelerine 8 adet ambulans daðýtýmý yapýldý, Alaca ve Osmancýk Devlet Hastanesi'nin açýlýþý ile Kargý Devlet Hastanesi'nin temel atma töreni yapýldý. Çorum'un yýllardýr istediði ancak bir türlü kavuþamadýðý hastane yatýrýmýnda sýnýf atlayýp 8 milyon TL deðerindeki devasa Þehir Hastanesi'ne bir adým daha yaklaþtýk. Hem Kafkas'ýn yýllar önce memlekete verdiði söz ziyadesiyle hayat buldu hem de Çorum kazandý. Ertesi gün ambulans daðýtýmý vardý. Tam donanýmlý ambulanslar üzerinde tahsis edildiði ilçelerin isimlerinin yazýldýðý dövizler ve renkli balonlarla uðurlandý. Alaca ve Osmancýk Devlet Hastanesi'nin açýlýþlarý yapýlýrken hediye olarak bir de ambulans verilmiþ oldu. Vatandaþ coþkusu Alaca ve Osmancýk Devlet Hastanesi açýlýþlarýnda tabiri caizse tam bir miting havasý vardý. Protokol ve resmi görevi olanlarýn dýþýnda sade vatandaþýn coþkusu, sevgisi, ilgisi, memnuniyeti dikkat çekiciydi. Alaca ve Osmancýk son derece modern bir saðlýk yatýrýmýna kavuþtu. Kadýn, erkek, yaþlý genç, yediden yetmiþe çok sayýda vatandaþ akraba ziyareti veya ev gezmesi yapar gibi hem açýlýþa katýldý hem de fiziki durumunu merak ettiði hastanesini yakinen inceledi. Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafkas, yatýrýmýn büyüklüðü, güzelliði ve öneminin farkýna varan yoðun kalabalýða ustalýkla hitap etti. Önce AK Parti'nin 12 yýllýk iktidarýnda yaptýðý hizmetleri özetledi, iç ve dýþ politikadaki duruþunu anlattý, ardýndan yerelde partisinin adayýna destek istedi. Son olarak lideri Recep Tayyip Erdoðan'a sahip çýkýlmasýnýn gerekliliðine dikkat çekti. Alkýþlardan Kafkas'ýn sözlerinin vatandaþ nezdinde karþýlýk bulduðu hissediliyordu. Kafkas, Alaca ve Osmancýk'ta olduðu gibi Kargý'da da ses getirmeyi baþardý. Merhum Belediye Baþkaný Ahmet Hamdi Akpýnar'dan övgüyle söz etti, hastaneye onun adýný vererek vefa borçlarýný ödemeye çalýþacaklarýný anlattý. Hastanenin müteahhidi ile sýký bir pazarlýk yaparak inþaatýn daha öne çekilmesinin sözünü aldý. Kargý programýný tamamlayýp Çankýrý'ya geçmeye hazýrlanan Kafkas'a bir telefon geldi. Çankýrý'nýn üst düzey yöneticileri il sýnýrlarýnda konuklarýný karþýlamak istiyorlardý. Her gittiði þehre bakanlýðýnýn yatýrýmlarýný götüren Kafkas ýn, Türkiye'nin her ilinde valiler, milletvekilleri, üst düzey bürokratlarý ve vatandaþ tarafýndan ilgi görmesi Çorum adýna gurur verici. Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, geçtiðimiz hafta Çorum un gündemini belirleyen isim oldu. Uður Grup'a baðlý As Ýnþaat Yönetim Kurulu Üyeleri hemþehrilerimiz M. Levent Barlýk ve Atilla Kürþat Dikci, Çankýrý Devlet Hastanesi ni 5 yýldýzlý otel kalitesinde 18 ayda tamamlamanýn haklý gururunu yaþattý Çorumlu nun haklý gururu Çankýrý hastanesinin yapýmýný Uður Grup'a baðlý As Ýnþaat Yönetim Kurulu Üyeleri hemþehrilerimiz M. Levent Barlýk ve Atilla Kürþat Dikci gerçekleþtirdi. Dürüst bir þekilde hizmet edeceðimden kimsenin þüphesi olmasýn Herþey Bahçelievler Mahallesi Ýçin... 0 yataklý Çankýrý Devlet Hastanesi tamamlanarak hizmete girdi. Mahallemizin geleceði için Hasan Kýzýltepe yi seçin Hasan Kýzýltepe Bahçelievler Mahallesi Muhtar Adayý (Kösedað Emlak Sahibi) Mustafa Demirer ður Grup'a baðlý As Ýnþaat Yönetim Kurulu UÜyeleri hemþehrilerimiz M. Levent Barlýk ve Atilla Kürþat Dikci'nin yapýmýný üstlendiði Çankýrý Devlet Hastanesi'nin açýlýþýný Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas yaptý. Yapýmýna 2012 yýlýnýn Haziran ayýnda baþlanan 0 yataklý Çankýrý Devlet Hastanesi geniþ ve her türlü konfora sahip odalarýyla dikkat çekiyor. Son teknoloji ýsýtma ve soðutma sistemleri ile dizayn edilen hastanede, 8 adet adet ameliyathane bulunuyor. Yeni hastane halen hizmet veren mevcut 150 yataklý hastanenin yanýna inþa edildi Aralýk ayýnda geçici kabul sürecine giren hastane 18 ay gibi kýsa bir sürede tamamlandý. 1 bin 500 metrekare kapalý alana sahip hastane inþaatý çevreci donanýmýyla dikkat çekiyor. Çankýrý Devlet Hastanesi'nin açýlýþý Saðlýk Bakan Yardýmcýsý hemþehrimiz Agah Kafkas, Çankýrý Valisi, Çankýrý Milletvekilleri, Çankýrý Belediye Baþkaný ve Uður Grup'a baðlý As Ýnþaat Firmasý'nýn Yönetim Kurulu Üyeleri M. Levent Barlýk ve Atilla Kürþat Dikci'nin katýlýmýyla gerçekleþtirildi. Haklý gurur yaþýyoruz As Ýnþaat Firmasý Yönetim Kurulu Üyeleri hemþehrilerimiz M. Levent Barlýk ve Atilla Kürþat Dikci Çorum firmasý olarak Çankýrý'da 5 yýldýzlý otel kalitesinde bir hastaneyi 18 ayda tamamlamanýn haklý gurununu yaþadýklarýný söyledi. Ýþte Çorum un seçim analizi 014 yerel seçimleri öncesi anket þirketlerinin anket 2sonuçlarý açýklanmaya devam ediyor. 30 Mart 2014'te yapýlacak yerel seçimler bazý büyükþehir ve þehirlerde daha çetin geçecek. Al Jazeera'den Alper Altuntaþ konu ile ilgili bir analiz yayýnladý. Analize göre, Anadolu nun çekirdek illeri arasýnda Çorum da yer alýyor. Yani Çekirdek Anadolu diye tabir edilen Amasya, Çorum, Kýrýkkale, Kýrþehir, Nevþehir, Aksaray ve Niðde hattýnda AKP yarýþýn sabit üyesi. Kimi yerlerde CHP, kimi yerlerde de MHP karþýsýna çýkýyor. Burada muhalefet partilerinden birbirlerine oy geçiþi Ýç Ege deki kadar deðil. Bunda en önemli etken CHP oylarýnýn önemli bir kýsmýnýn Alevi seçmenlerden gelmesi. Geleneksel olarak CHP li olan bu kitle MHP ye oy vermekte daha temkinli. Bu da yarýþta her partinin kendi bacaðýndan asýlmasý anlamýna geliyor. Amasya ve Niðde de 3 parti de güçlü. Durumu MHP nin sað seçmenlere yönelik baþarýsý belirleyecek. Bu, CHP nin de aradan sýyrýlmasýna sebep olabilir. Ancak bu iki þehirde % 40 ile önceki seçimi kazanmýþ olan AK Parti hâlâ favori. Çorum da AKP - CHP yarýþý var. AKP bir adým önde olsa da burada alevi ve sol oylarýn yanýnda milliyetçi oylarý da alabilen CHP kýran kýrana bir yarýþýn içinde. Kýrýkkale, Aksaray ve Nevþehir de MHP - AKP yarýþý var. Kýrýkkale de önceki seçimde etkili olan DP ye oy veren kitlenin bu sefer kime oy vereceði büyük önem taþýyor. Aksaray ve Nevþehir de AKP nin önünde MHPdýþýnda bir parti yok. MHP, tek alternatif olma özelliði ve buna baðlý olarak sað seçmenden alacaðý her ekstra oy ile AKP ye yaklaþýyor. Yukarýda bahsi geçen illerde sonucun ne olacaðýný elbette þimdiden bilmek mümkün deðil. Ama tümü AKP li belediyelerce yönetilen bu illerin muhtemel bir el deðiþikliði oy oranlarýndan öte bir etkiye yol açabilir. Nüfuslarý fazla olmayan bu kentler son seçimlerde AKPrenklerine boyanan Türkiye haritasýnýn genel görünümünde psikolojik etkisi olan bir deðiþikliðe yol açma potansiyeline sahip. (Milliyet) Çorumlu As Ýnþaat ýn yaptýðý Çaünkýrý Devlet Hastanesi nin açýlýþýný Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas yaptý. KALÝTELÝ ÝÞÇÝLÝK UYGUN FÝYAT 15 yýllýk tecrübe * Cam Balkon * Alüminyum Doðrama * Plastik Doðrama * Çelik Kapý * Duþakabin Mimar Sinan Mah. Küçük Sanayi Cad. No: 89 ÇORUM Tel:

3 PAZARTESÝ MART

4 4 PAZARTESÝ MART 2014 MHP, Ulukavak ta 2 büro açtý AKP yi, Seçim Kurulu ve Vali ye þikâyet edeceðiz Recep Mebet M illiyetçi Hareket Partisi (MHP) Ýl Teþkilatý önceki gün Ulukavak Mahallesi ne iki ayrý seçim bürosu açtý. Çiftlik Caddesi ve eski Ulukavak Polis Karakolu yanýnda gerçekleþen açýlýþlara MHP Çorum Belediye Baþkan Adayý Av. Ercan Daþdan, Belediye Meclis Üyesi ve Ýl Genel Meclisi Üyesi adaylarý katýldý. Araç konvoyuyla geldiði seçim bürolarý önünde davul-zurna ile karþýlanan Ercan Daþdan, partililerle kucaklaþtý. MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Zeki Aþkýn ve bazý parti yöneticilerinin de hazýr bulunduðu açýlýþlarda duayý Ulucamii emekli Ýmam Hatibi Hasan Kestek yaptý. Dünya Kadýnlar Günü nü kutlayarak konuþmasýna baþlayan MHP Belediye Baþkan Adayý Daþdan, kadýnlar için kurmayý planladýðý El Emeði Çarþýsý projesi hakkýnda bilgiler verdi. Daha önce kamuoyuyla paylaþtýðý proje ile kadýnlarýn sosyal hayattaki konumunu güçlendirmeyi ve ailelerine ekonomik gelir saðlamalarýna imkan vermeyi istediðini anlatan Daþdan, Kadýnlarýmýzý maðdur etmeyecek, sahip çýkacaðýz dedi. AKP YÝ ÞÝKAYET EDECEÐÝZ Ýktidar partisinin yerel seçim sürecindeki propaganda çalýþmalarýnýn hukuka aykýrý olduðunu savunan MHP Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan, AKP nin hukuk tanýmaz uygulamalarýný Seçim Kurulu na dilekçe ile þikâyet edeceðiz diye konuþtu. AKP, cadde ve kavþaklara parti bayraklarý asarak seçim adaletsizliðine imza atýyor diyen Ercan Daþdan, konuyu randevu aldýklarý Vali Sabri Baþköy e de ileteceklerini söyledi. KÜLCÜ DEFTERÝ KAPANDI Seçimi kazandýk algýsý oluþturmak istiyorlar diyerek iktidara yüklenen Daþdan, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: Sahip olduklarý ekonomik güçle Çorumlu seçmenleri etkilemeye çalýþýyorlar. Aslýnda AKP seçimi kaybetti. Yaptýðýmýz anketlere göre MHP olarak Çorum da birinci partiyiz. En çok çalýþan aday benim. Esnafýn ve gençlerin þahsýma gösterdiði teveccüh son derece olumlu. Hemþehrilerimiz flama ve afiþlere aldanmasýnlar. Muzaffer Külcü defteri kapandý. Ýnþaallah 30 Mart ta zaferimizi hep birlikte kutlayacaðýz. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ýl Teþkilatý önceki gün Ulukavak Mahallesi ne iki ayrý seçim bürosu açtý. 8 Mart Kadýnlar Günü programýnda konuþan MHP Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan; Belediye nin kapýlarýný kadýnlara açacaðýz Enise Aðbal M Açýlýþlar Çiftlik Caddesi ve eski Ulukavak Polis Karakolu yanýnda gerçekleþtirildi. Otomotivcilere ziyaret Mustafa Demirer M HP Çorum Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan, MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, parti yöneticileri ile Meclis Üyesi Adaylarý Evlüce Ford, Ahlatçý Wolksvagen, Þamlýoðlu Toyota, Kara- taþ Peugeot, Hyundai ve Honda'yý ziyaret etti. Ziyarette firma yetkilileri ile bir araya gelen Daþdan, yerel seçimler için destek istedi. Otomobil tutkusu olduðu bilinen Daþdan, araçlarý yakýndan incelemekten geri kalmadý. Otomobil tutkusu olduðu bilinen Daþdan, araçlarý yakýndan incelemekten geri kalmadý. illiyetçi Hareket Partisi (MHP), 8 Mart Kadýnlar Günü nü Afra Düðün Salonu nda düzenlenen programla kutladý. Programa, MHP Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan, Kadýn Kollarý Baþkaný Ayla Köksal, parti yöneticileri ve çok sayýda kadýn katýldý. MHP Belediye Baþkan Adayý Daþdan, kendisini alkýþlar ve tezahüratlarla bekleyen bayanlarý selamladýktan sonra Kadýnlar Günü nü kutladý. Yerel seçimlerden baþarýyla çýkacaðýný can-ý gönülden inandýðýný belirten Daþdan, 30 Mart tan sonra Belediye nin kapýlarýný herkese açacaðýz ama en çok kadýnlara açacaðýz. dedi. Baþkan seçilmesi halinde kadýnlar için hayata geçirecekleri projelerden de bahseden Daþdan, Kadýnlarýmýz için birçok projemiz var. Ýnþallah hepsini gerçekleþtireceðiz. Kadýnlarýmýzýn sýkýntýlarýyla bizzat ilgileneceðim. diye konuþtu. Kadýnlarýn el eme- Programa, MHP Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan da katýldý. ði göz nuru ürettikleri Çorum'da maðdur olan, çýkacaklarýný da sözleriürünleri satarak ev ekoezilen hiç bir kadýnýn ne ekledi. nomisine katkýda buluolmamasý için azami Kadýnlar Günü nabilecekleri bir çarþý gayret göstereceklerini programý, müzik eþlioluþturacaklarýnýn söve bu yönde çalýþmalar ðinde yapýlan eðlencezünü de veren Daþdan, yaparak kadýnlara sahip lerle devam etti. Çorum u birlikte yöneteceðiz Enise Aðbal M HP Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan, Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte 32 Nolu Nakliyeciler Sitesi'ni ziyaret etti. Ziyaretinde Çorum un sorunlarý ve güncel konular hakkýnda sohbet eden Daþdan, Çorum'daki sorunlarýn bir türlü bitmediðini, yapýlan her iþin Ben yaptým oldu anlayýþý ile yapýldýðýný söyledi. Ziyarette firma yetkilileri ile bir araya gelen Daþdan, yerel seçimler için destek istedi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 8 Mart Kadýnlar Günü nü Afra Düðün Salonu nda kutladý. Doðru olanýn birlikte istiþare edip, birlikte karar alýn- masý olduðunu vurgulayan Daþdan, Çorum, Çorumlu- lar la birlikte yönetilmeli. dedi. Ercan Daþdan, Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte 32 Nolu Nakliyeciler Sitesi'ni ziyaret etti. Hayrettin Karaman Ýki yazara cevap Medyada çýkan benimle ilgili her yazý üzerine bir yazý yazacak olsam baþka konularý yazamam. Ama bazý yazýlar var ki, onlara cevap vermek zorunlu oluyor. Son zamanlarda böyle iki yazý gözüme iliþti: Sayýn N. Akman ve Sayýn A.H. Coþkun'un yazýlarý. Bunlara bir iki yazýda kýsa da olsa cevap vereceðim. Maksadým savunma, tartýþma, kavga, gürültü deðil, yalnýzca meramýmý anlatmaktýr. Ne dediðim, maksadýma uygun olarak anlaþýldýktan sonra onu herkesin kabul etmesini bekleyemem, elbette farklý görüþler olacaktýr; ancak din konusunda yazan ve tartýþanlarýn doðru ve yeterli bilgiye sahip olmalarý da ayrý bir gerekliliktir. Sayýn Nuriye Akman'ýn sorularý çok; ayrýca bu sorular, görünüþte soru olsa da aslýnda her biri bir hüküm, bir görüþ, bir kanaati ifade ediyor. Onun yazdýklarýný týrnak içinde verecek, hemen altýna da açýklamamý yazacaðým: ' Karaman hoca, 'Dinde çoðulculuk deðil, hürriyet' baþlýklý son yazýsýnda Ýslam'ýn tek hak din olmasý sebebiyle, Müslüman bir ülkede her inanca ve hayat tarzýna eþit mesafede durulamayacaðýný, hoþgörülü olunamayacaðýný, dinin yasakladýðý hususlarýn sistemin elverdiði ölçüde engelleneceðini ve bu yapýlamadýðý takdirde istemeyerek tahammül edileceðini söylüyor.' Evet, tam da böyle söylüyorum. Birçok yazýmda bir yandan 'bir Ýslam devletinde hüküm ve çözüm' ile 'mesela laik demokrasilerde hüküm ve çözümü' ayrý ayrý yazýyorum. Bu ikisini birbirine karýþtýrmamak gerekiyor. Bir mümin fýkýh hocasý olarak benim vazifem, bir yandan sahih ve kamil Ýslam'ý anlatmak, diðer yandan müsait olmayan durum ve þartlarda müminlerin nasýl davranacaklarý konusunda yol göstermektir. 'Dinin 'hak' olmasý, ona inandýðýný söyleyen kiþilere din adýna karar verme hakký doðurur mu?' Elbette doðurur; asýrlar boyu dini anlatanlar, mahkemelerde karar verenler bunu yapmadýlar mý? 'Ýnananlarýn sayýsýnýn, inanmayanlardan çok olmasý bir ülkeyi Ýslam toplumu yapsa bile Ýslam devleti yapar mý?' Hayýr, Ýslam devleti yapmaz, Ýslam devleti 'düzeni Ýslamî, temel referansý Ýslam' olan devlettir. 'Tarih boyunca hangi 'Ýslam devletinde' din Kur'an'ýn istediði saflýkta uygulanabilmiþtir?' Müminin amacý ve niyeti dini, kamil manada yaþamak ve yaþatmaktýr; bu konuda eksiklerin bulunmasý, tam ve iyi olanýn yolunda olmaya mani deðildir. 'Hz. Adem'den bu yana dünyanýn geçirdiði bütün evrelerde çoðulcu olmayan bir düzen kurulabilmiþ midir?' Ýslâmî düzen, itikadda, ahlakta, dinde çoðulcu olmayan, 'hakkýn, iyinin, güzelin Ýslam'da olduðunu kabul eden' düzendir. Hakkýn, iyinin, güzelin ölçütü Ýslam'dýr. 'Çoðulculuðun nedeni, insanlarýn farklý idrak kaplarýna sahip ve apayrý esmalar grubunun tecellisine mazhar olmasý deðil midir?' Kullarýnýn farklý idrak kaplarýný ve esmasýnýn farklý tecellilerini bilen Allah, günahkârlarý ve kafirleri cehenneme, Salih kullarýný cennete koyuyor; bunu unutmamak gerekir. 'Ýslam devleti adýna karar alan ve uygulayanlarýn aslýnda kendi þahsi bilgi ve yorumlarýna dayandýklarýný, bunlarýn da kiþilik yapýlarý ve çýkarlarýyla doðrudan baðlantýlý olduðunu hesaba katmamýz gerekmez mi? Devlet baþkaný miraç sahibi bir ermiþ deðilse, (ki hüsnüzanla eriþilen bu bilgi kamuya açýk deðildir) yönetim tarzýndaki dinsel isabet oraný daima þüpheli olmayacak mýdýr? Devletin resmî dini olduðunda, dinin siyasi manivela ve manipülasyon aracý olmasýndan kaçýnýlabilir mi?' Kararlarýn bir kýsmý, ictihad gerektirmeyen açýk ve kesin naslara dayanýr. Ýctihada (yoruma, farklý anlamalara) açýk olan kýsým için ise böyle bir genelleme yapmanýn, herkesi itham etmenin, þaibe altýna sokmanýn makul ve meþru bir dayanaðý yoktur. 'Kendilerini biz sýradan vatandaþlarýn vasisi olarak gören ve bizi dinen yola getirmeye çalýþan yöneticilerimize 'sen sadece reþit olmayan çocuklarýnýn vasisi olabilirsin, bize karþý iyiliði emretme, kötülükten men etme görevin yoktur' dersek dinden çýkmýþ mý oluruz yoksa aksine Kur'an'ýn ipine sarýlmýþ mý?' Kur'an'ýn ipine sarýlmak isteyen her müminin diðerine karþý 'iyiliði emretme, kötülükten men etme görevi' vardýr. Bunu bilmeyen ve yapmayan dinden çýkmaz ama günahkâr olur. (Bir yazýya sýðmadý, gelecek yazýda devam edelim).

5 PAZARTESÝ MART

6 PAZARTESÝ MART 2014 Yoðun katýlýmlý açýlýþ Milletin baþýna çöreklenmek istiyorlar AK Parti Belediye Baþkan Adayý Muzaffer Külcü, rantiye ve menfaat çetelerinin milletin baþýna çöreklenmek için fýrsat aradýðýný söylediði konuþmasýnda, 30 Mart ta milletin en güzel cevabý vereceðini ifade etti. Milletin kendilerine 5 yýl önce teslim ettikleri emanete hýyanet edenlerden olmadýklarýný, emaneti zayi etmediklerini belirten Külcü, seçimlerin belediye baþkaný seçmekten öte bir anlam taþýdýðýnýn altýný çizdi. Birilerinin ev ev gezip CHP'ye oy istediðini belirten Külcü, "Evlerine gelenlerin CHP'ye oy istediðini söyleyen kardeþlerimizin en çok þaþýrdýðý konu, CHP'ye oy isteyenlerin hiç te CHP'liye benzemediði olmuþ. Niye CHP'ye o verilmesi gerektiði sorulunca da CHP'nin deðiþtiðini söylüyorlarmýþ. Deðiþen ezanlarý Türkçe okutan, camileri kapatýp ahýr yapan, ÝHL'leri kapattýran CHP deðil, CHP'ye oy isteyenler deðiþti. Deðiþmeyen tek þey millettir, bunu unutuyorlar." dedi. Uluslararasý örgütlerle irtibat kurarak milleti yýkmaya çalýþanlarýn var olduðunu söyleyen Külcü, "Bu seçim yeni ve güçlü Türkiye'nin yoluna devam edip etmeyeceðine karar verilecek bir seçimdir. Bu seçim milletin adamý Recep Tayyip Erdoðan'ýn dimdik durarak yoluna devam edip etmemesinin oylanacaðý bir seçimdir." diye sözlerine tamamladý. Erol Taþkan AK Parti Buharaevler Mahallesi seçim bürosunun açýlýþ töreni mini mitinge dönüþtü. Çok sayýda vatandaþýn katýldýðý seçim bürosu açýlýþýnda, Belediye Baþkan Adayý Muzaffer Külcü'yü ve parti yöneticilerini karþýlayan partililer, özellikle bayanlar için açýlan seçim bürosunu yalnýz býrakmadý. AK Parti Belediye Baþkan Adayý Muzaffer Külcü, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, meclis adaylarý ve vatandaþlarýn katýldýðý açýlýþ töreninde, Mustafa Köse, Ahmet Sami Ceylan ve Muzaffer Külcü birer konuþma yaptý. Tüm konuþmacýlar, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle kadýnlarýn günün kutlamaya ihmal etmezken, siyasi mesajlarda 30 Mart'ýn önemine vurgu yapýldý. Vaatlere deðil, hizmete oy verilecek AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Çorum'un uzun adama seninleyiz mesajýný vereceðine inandýðýný aktardýðý konuþmasýnda, "Öyle iki esnafa gidip, bir kare fotoðraf çekinerek konuþmuyoruz, biz icraatlarýmýzla ve hizmetlerimizle konuþuyoruz." dedi. Ülkemizin, halkýmýzýn huzurunu bozmak isteyenlere bu topraklarda yer yok. diye Kargý hastanesine temel sözlerine devam eden Köse, en güzel cevabýn 30 Mart ta millet tarafýndan verileceðini ifade etti. Vaatlere deðil, hizmetlere oy verileceðinin de altýný çizen Mustafa Köse, Muzaffer Külcü nün 5 yýlda Çorum7un çehresini deðiþtirdiðini söyledi. Birileri CHP için oy istiyor AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan da, Türkiye'nin geçmiþ yýllarýnda sýkýntýlý günlerin izi bulunduðunu hatýrlattýðý konuþmasýnda, Cumhurbaþkaný seçimine kadar ellerinden paralel yapýlarýn ellerinden geleni yapacaðýný, evlere yapýlan ziyaretlerde CHP için oy istendiðini belirtti. Millet kendi iradesine sahip çýkýyor Adnan Menderes ve Turgut Özal ý örnek vererek, milletini seven liderlerin her zaman baþlarýna bir iþ getirildiðini, ancak milletin artýk yeter diyerek Recep Tayyip Erdoðan a sahip çýktýðýný ifade eden Ceylan, milletin yýllardýr yaþadýðý badirelerden gereken dersi çýkardýðýný ve milli iradeye sahip çýktýðýný anlattý. Paraleli de, üçgeni de, dikdörtgeni de bilsin ki, bu millet Baþbakanýmýz ý kimseye yedirmez "Þantajcýlara da, dublajcýlara da gereken dersi vereceðiz." diyen Ceylan, Fethullah Gülen'in ismini vermeden, "Vatanýna aþýksan, vatýnýn seviyorsan Türkiye'ye geleceksin. Recep Tayyip Erdoðan kasetle gelmedi ki kasetle gitsin. Baþbakanýmýz bu milletin iradesi ile geldi, gidecekse de milletin iradesi ile gider. Pareleli de, dikdörtgeni de, üçgeni de duysun ki, biz millet idaresiyle geldik, millet iradesiyle gideriz. Bizim Çorum'daki derdimiz seçim kazanmak deðil, onu kazanacaðýmýzý zaten biliyoruz, biz % 2 olan oranýmýzý % 5'lere taþýmak için çalýþýyoruz." diye sözlerini tamamladý. 'Sýrtýný rantiyeye dayayanlar, yine milletin baþýna çöreklenmek istiyor' AK Parti Belediye Baþkan Adayý Muzaffer Külcü, seçim bürosu açýlýþýnda, meselenin sadece Belediye baþkaný seçme meselesi olmadýðýný, sýrtýný rantiyeye dayayanlarýn, tekrar milletin tepesine çöreklenmek için fýrsat aradýðýný söyledi. Konuþmalardan sonra seçim bürosunun açýlýþý gerçekleþtirilerek, vatandaþa ikramlarda bulunuldu. S aðlýk Bakanlýðý tarafýnleceðini dile getiren Kafdan Çorum un Kargý ilkas, kendilerinin de Þen e çesine yapýlacak olan Ahmet her türlü desteði vereceðini Hamdi Akpýnar Ýlçe Devlet belirtti. Hastanesi nin temel atma Dün Kargý ya hastane töreni gerçekleþtirildi. yapamayan, Çorum a hastemel atma törenine tane yapamayan, hastasýný Çorum Valisi Sabri Baþköy, tedavi edemeyen bir devlet AK Parti Çorum Milletveyerine bugün anasýnýn karkilleri Murat Yýldýrým, Canýnda çocuðunu takip hit Baðcý, Saðlýk Bakan Ahmet Hamdi Akpýnar Ýlçe Devlet Hastanesi nin temel atma töreni gerçekleþtirildi. eden, hamile anneyi getiyardýmcýsý Agah Kafkas, rip gerekirse anne otelinde Kargý Belediye Baþkaný Mustafa Baþpýnar, Dodurga Belediye Baþkayatýran, doðumunu saðlayan ve 18 yaþýna kadar çocuðu devlet güvenný Bekir Kýlýç, Ýl Saðlýk Müdürü Dr.Ýsmail Yücel, eski AK Parti Çocesine alan bir devlete dönüþtüðünü dile getiren Kafkas, Dün yoksurum Milletvekili Ali Yüksel Kavuþtu ve çok sayýda vatandaþ katýldý. luna ilaç veremeyen, tedavi edemeyen, herkesin saðlýktan yararlanma koþullarýnýn farklý olduðu bir ülkeden bugün, Çorumun valisi, milletsaðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Kargý da olmaktan dolavekili, belediye baþkaný hangi haklardan yararlanýyorsa, Kargý daki yý mutlu olduðunu ancak bunun buruk bir mutluluk olduðunu belirteyeþil kartlý vatandaþýn ayný haklardan yararlanacaðý bir devleti oluþrek, Ahmet Hamdi Akpýnar ile birlikte bu temeli atmayý isterdim. turduk. Sosyal devleti oluþturduk, milletin emrindeki bir devleti oluþhatta açýlýþýný onunla yapmayý çok isterdim. Allah ýn taktiri böyleyturduk diye konuþtu. miþ, ben onun güzel insan olduðuna þahitlik ediyorum, Kargý ya güzel hizmetler yaptý, inþallah mekaný cennet olur. Çorum siyasetinde Dün dünyaya hasta yollayan muhtaç bir ülkeyken, artýk dünyabir kadir bilirlik örneði sergilemek için Kargýlýlarýn bu kadar sevdiði nýn her geliþmiþ ülkesinden hasta alan ve onlarý tedavi eden, saðlýkta ve ilçede ayrýmsýz herkesin derdine koþan bir kardeþimizin anýsýný yadünyaya Türk modeli diye bir modeli kabul ettiren bir ülke olduðunu þatmak adýna bu hastanenin adýnýn Ahmet Hamdi Akpýnar olmasýdile getiren Kafkas, Baþbakanýmýz sayesinde bütün bu iþler oluyor. na karar verdik. Mevcut hastanenin adý þuandan itibaren Ahmet HamOnun güçlü liderliði, Saðlýk Bakanlýðýmýza olan güçlü desteði olmasa di Akpýnar dýr. Yeni yapýlacak hastanemiz tamamlandýðýnda, adýyla bizim bunlarýn hiç birini gerçekleþtirme ihtimalimiz yoktu diye kobirlikte buraya taþýnacaktýr dedi. nuþtu. Þimdi bir bayrak yarýþýnýn yaþandýðýný, Ahmet Hamdi Akpýnarýn Konuþmalarýn ardýndan Ahmet Hamdi Akpýnar Ýlçe Devlet Hastaþýdýðý onurlu bayraðý Kargýlýlarýn desteði ile Zeki Þen e emanet editanesi nin temeli atýldý.(ýha) Murat Yýldýrým Keçiören de AK Parti Genel Merkez Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, 30 Mart yerel seçimleri çerçevesinde Çorumlular ýn en çok yaþadýðý illerden biri olan Ankara da seçim çalýþmalarýný sürdürüyor. Keçiören Belediye Baþkaný ve yeni dönem adayý Mustafa Ak, AK Parti Keçiören Ýlçe Baþkaný Bülent Yaðmur sabah erken saatlerden baþladýklarý seçim çalýþmasýný gün boyu sürdürdüler. Okul Müdürlerinden teþekkür kahvaltýsý Milletvekili Yýldýrým ve Baþkan Ak ilk olarak sabah Keçiören de bulunan okul müdürleri ve Milli Eðitim Müdürlüðü nün eðitime yapýlan katkýlar dolayýsýyla verdiði teþekkür kahvaltýsýna iþtirak ettiler. Esnaf ziyareti Kahvaltýnýn ardýndan Keçiören Ýncirli bölgesinde esnaflarý ziyaret eden Yýldýrým a, Keçiören eski ilçe Baþkaný ve Belediye Meclis Üyesi Adayý Ferhat Erdoðan eþlik etti. Ayný zamanda hemþehrimiz olan Erdoðan ile birlikte bölge esnaflarýna hal hatýr soran heyet ayný zamanda Keçiören Çorumlular Derneði ni de ziyaret etti. Aranýzda selamý yaygýnlaþtýrýnýz Milletvekili Yýldýrým, Belediye Baþkan Adayý Ak ve beraberindeki heyet Peygamberimizin in aranýzda selamý yaygýnlaþtýrýn tavsiyesi çerçevesinde Keçiören de çalýþmalarýný yürüten CHP ve BBP seçim bürolarýný da ziyaret ederek, temiz bir siyaset dileðinde bulundular. Keçören de çeþitli programlara iþtiran eden AK Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Yýldýrým; Türkiye istiklal mücadelesi veriyor Adalet ve Kalkýnma Partisi Genel Merkez Seçim iþleri Baþkanlýðý tarafýndan Ankara da bulunan Çorumlular a yönelik seçim çalýþmasý yürütmesi için görevlendirilen Teþkilat Baþkahn Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, Türkiye nin son 8 aydýr yaþadýðý olaylarýn darbe dönemlerini andýrdýðýna dikkat çekerek, bu ülkede üç beþ aðaç, böcek ve kuþ bahane edilerek darbe yapýlmaya çalýþýlmýþtýr dedi. Milletvekili Yýldýrým; 17 Aralýk sürecinin insanlarýn özel yaþamýný kulak uzatan, Ýslam ýn en önemli düsturlarýndan birini çiðneyen ve kendilerine cemaat yapýlanmasý diyerek Ýslami bir süs veren paralel yapý tarafýndan gerçekleþtirildiðini belirterek; Bizim dinimiz kimsenin özel hayatýnýn araþtýrýlmasýna izin vermez. Bireysel hayatlarýn gizli kalmasýný açýða dökülmemesini ister. Toplumu ilgilendiren yanlýþlarýn, hatalarýn ise hukuk önünde gerekli yargýlanmasý yapýlýp mahkemeler karara vardýktan sonra hükümleþtirilmesini ister. Ama paralel yapý bu en küçük toplumsal edebi bile hiçe saymýþtýr. Bu yapýlanmanýn Anadolumuz daki halis cemaat tabaný ile uzaktan yakýndan alakasý yoktur. dedi. 17 Aralýk sürecinin yolsuzluk süsü verilmiþ bir darbe giriþimi olduðunu kaydeden Yýldýrým; Bu darbe giriþiminin içerde iþbirlikçileri ve dýþarda saldýrý üssü bulunmaktadýr. Bu darbe giriþimi ile ülkenin bankalarý, ekonomisi çökertilmek, siyasetçisine güven zedelenmek ve bu yolla meþru iktidar yýkýlmak istenmiþtir dedi. Milletin kendi seçtiði iktidara sahip çýktýðýný kaydeden Yýldýrým; Tüm Türkiye bugün ayaktadýr. Ýnsanlarýmýz gece gündüz demeden koþturuyor. 30 Mart ta yeni bir patlama yaþanacak sandýklar yeniden Anadolu ihtilalini gerçekleþtirecektir diye konuþtu. AK Parti Genel Merkez Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, Keçiören de Çorumlular ile buluþtu. (Haber Merkezi) Osmancýk ta miting gibi açýlýþ 0 yataklý Osmancýk Devlet Hastanesi düzenlenen törenle hizmete girdi. S aðlýk Bakanlýðý tarafýndan Çorum un Osmancýk ilçesine yaptýrýlan 0 yataklý Devlet Hastanesi düzenlenen törenle hizmete girdi. Açýlýþ törenine Çorum Valisi Sabri Baþköy, AK Parti Çorum Milletvekilleri Murat Yýldýrým, Cahit Baðcý, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Çorum Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Turgay Happani, AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve eski Çorum Milletvekili Ali Yüksel Kavuþtu, Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ve vatandaþlar katýldý. Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Turgay Happani, hastane hakkýnda bilgi vererek, 0 yataklý hastanenin yaklaþýk olarak 22 milyon liraya mal olduðunu belirtti. AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, AK Parti olarak 2002 yýlýndan bugüne kadar ne söz verdiysek hepsini tek tek gerçekleþtirdiklerini belirterek, Bu millete hizmet eden Ak Parti iktidarý 5 yýldýz konforunda böyle mükemmel binalar yaparsa, Açýlýþý protokol üyeleri birlikte yaptý. hastaneler yaparsa, doðalgazý, yollarý yaparsa, Türkiye nin her tarafýný þantiye haline getirirse birilerini rahatsýz ediyor dedi. AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý ise, Türkiye de yýl önce cezaevinde, hastanede, yurtta koðuþ bulunduðunu belirterek, hastanelerde koðuþ sistemini kaldýrdýklarýný belirtti. Osmancýk ýn tarihi günlerinden birisini yaþadýðýný dile getiren Baðcý, bu milletin her þeyin en iyisine layýk olduðunu vurguladý. AK Parti eski Çorum Milletvekili Ali Yüksel Kavuþtu, millet- vekilliðinin sona ersede AK Parti nin bu millete hizmetlerinin devam ettiðini ifade ederek, yeni hastanenin ilçeye hayýrlý olmasý temennisinde bulundu. Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas ise temelini attýklarý hastanenin açýlýþýný yapmanýn da kendilerine nasip olduðunu belirterek, Eskiden Türkiye de bir yatýrým yapýlacaðý zaman babadan evlada miras kalýr, sene, 20 sene sürerdi. Keþif artýþlarý yapýlýr, bir tek inþaatý alan müteahhit kazanýr millet kazanmazdý. Ýnþaat yapýlana kadar eskirdi. Tayyip Erdoðan la Türk siyaseti nasýl temi- ze çekildiðini, Türkiye nin devlet anlayýþýnýn nasýl temize çekildiðinin en güzel göstergesi, ayinesin iþtir kiþinin lafa bakýlmaz derler ya, yaptýðý iþle görülüyor herþey. Hamdolsun, þükürler olsun ki Tayyip Erdoðan Ýstanbul a belediye baþkaný olduðu gün attýðý her temelin hangi gün açýlýþýný yapacaðýný ilan ederek baþladý dedi. Konuþmalarýn ardýndan protokol üyeleri hep birlikte hastanenin açýlýþ kurdelesini kesti.protokol üyeleri daha sonra hastanede tedavi gören hastalarý ziyaret etti.(ýha)

7 PAZARTESÝ MART Su yoksa oy da yok ýllardýr yaþanan su sý- Çorum un YOK SU YOKSA OYDA Ykýntýsý Uðurludað ilçesine baðlý Yarýmca köyünde, vatandaþlar seçimlerde oy kullanmama kararý aldý. Ýhtiyaç duyduklarý içme suyunu köye 12 kilometre uzaklýktaki Uðurludað ilçesinden karþýlayan köy halký, içme suyu dýþýndaki ihtiyaçlarýný ise köyün 5 kilometre uzaðýndan geçen Kýzýlýrmak nehrinden tankerlerle taþýyarak temin ediyorlar. 70 haneden oluþan ve 230 kiþinin yaþadýðý Uðurludað ilçesine baðlý Yarýmca köyünde su sorununa dikkat çekildi. Köylülerden Adem Denden ise, köyün su sorunun çözülmediði taktirde yerel seçimlerde hiçbir siyasi partiye oy vermeyeceklerini açýkladý. Önümüzdeki yerel seçimlerde sadece muhtarlýk seçimleri için oy kullanacaklarýný anlatan Denden, Önümüzde yerel seçimler var. Sadece muhtarýmýzý seçeceðiz. Belediye baþkanlýðý, il genel meclis üyesine oy kullanmayacaðýz. Bizim derdimiz su. Baþka bir þey Yarýmca köyünde evlerde bulunan çamaþýr ve bulaþýk makineleriyle güneþ enerji sistemleri yaþanan susuzluk nedeniyle kullanýlmýyor. Temiz içme suyu bulamayan köylüler cami þadýrvanýna Kýzýlýrmak'tan taþýdýklarý su ile abdest alarak ibadetlerini yerine getirmeye çalýþýyor. Banyo, bulaþýk, hayvanlarýn sulanmasý gibi iþlerde ise ýrmak suyu kullanmak zorunda kalan köyde zaman zaman da çeþitli hastalýklar baþ gösteriyor. Susuzluk nedeniyle istemiyoruz. Devletten bir yetkili suyunuz var mý? diye kapýmýzý açmadý. Sadece muhtarýmýzý seçeceðiz. Baþka oy kullanmayacaðýz. Milletvekili seçimleri var. Biz su sorunu halletmedikçe kimse bize oy verin diye gelmesin. Bizim derdimiz su. 15 yýldýr bu cefayý çekiyoruz. Kendi imkanlarýmýzla þebeke suyu getirmiþtik þuanda da yaðmurlar olmadýðý için köyümüzün suyu kesildi. Biz -7 yýldýr ne çamaþýr ne bulaþýk makinesi hiç birþey kullanmýyoruz. Okula giden çocuklarýmýza kirli su ile haftada köy halký, 30 Mart ta yapýlacak olan yerel seçimler- bir kez banyo yapýyor. Caný- Köylüler suyu Kýzýlýrmak nehrinden tankerlerle taþýyarak temin ediyorlar. de sadece muhtarlýk seçiminde oy kullanacaklarýný belirttiler. Köylerinin adýnýn Yarýmca yerine susuz köy olarak deðiþtiðini dile getiren köylüler, komþu köylere kýz istemeye gittiklerinde sularýnýn olmadýðý için kýz vermediklerini ifade ettiler. TAÞIMA SUYUYLA DEÐÝRMEN DÖNDÜRÜYORUZ mýza tak dedi. Köyümüze kaldýrým döþediler. Gelen yetkililere söyledim. Bize su getirin dedik. Bize su getirin dedik. Derdimizi anlattýk yetkililer ilgilenmedi. Abdesti dahi ýrmak suyuyla alýyoruz. Canýmýza tak dedi ifadelerini kullandý. Ýnsanlýðýn en büyük temel ihtiyacý su olduðunu kaydeden Hakký Denden ise, Biz bu temel ihtiyaçtan mahrum kaldýk. Türkiye nin yaptýðý tüm þeylerle gurur duyuyoruz. Suriye deki kardeþlerimize el uzatýl- Yarýmca köyü muhtarý Hasan Yücel Denden, taþýma suyuyla deðirmen döndürdüklerini söyledi. 70 haneden oluþan köyün 230 nüfusunun bulunduðunu dile getiren muhtar Denden, köylülerin tarým ve haymasý, Myanmar daki kardeþlerimize el uzatýlmasý millet olarak gurur yaþatýyor. Türk halký olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olarak köyümüze su getirilmesini istiyoruz. Sadece su istiyoruz baþka bir þey isvancýlýktan geçimlerini saðladýðýný dile getirdi. Köye 198 yýlýnda su getirildiðini ve bir süre sonra bu suyun kesildiðini dile getiren Denden, 1999 yýlýnda kendi imkanlarýmýzla tekrar su getirdik 4-5 yýl o suyu kullandýk. Köyümüz 12 yýldýr susuz, taþýma suyuyla deðirmen döndürüyoruz. Köye Uðurludað ve Kýzýlýrmak tan su taþýyoruz. Hayvanlarýn su ihtiyacýný Kýzýlýrmak, içme suyu ihtiyacýný ise Uðurludað dan karþýlýyoruz. Traktörlerle, tankerlerle, otomobille su taþýyoruz. Aracý olmayan ise eþekle, el arabasýyla taþýyor dedi. Tankerlerle getirdikleri suyu strafor yardýmýyla evlere verdiklerini anlatan Denden, Uðurludað dan getirdiðimiz suyu sadece içme ve çay yapýmýnda kullanýyoruz. Çamaþýr, bulaþýk suyunu Kýzýlýrmak tan getiriyoruz. Çamaþýr makinesi var. Buzdolabý var. Bulaþýk makinesi var. Bunlar kirli suya ne kadar dayanýr. Bir çamaþýr makinesi 2 yýlda ömrünü tamamlýyor. Kýzýlýrmak suyuyla nasýl yýkanýrýz. Onu söyleyin. Kýzýlýrmak suyuyla hem yýkanýyoruz, hem çamaþýrlarda hem de bulaþýklarýn yýkanmasýnda kullanýyoruz. Vatandaþlar bunun yüzünden sýtma ve ishal oluyor. Tankerleri klorlamak için Saðlýk Müdürlüðü nden klor alýyoruz diye konuþtu. temiyoruz. Yaptýðýmýz iþ siyasi deðil insanidir. Artýk sözün bittiði yerdeyiz. Su dediðimizde her þey duruyor. Cenaze olduðunda büyük sýkýntý yaþýyoruz. Irmaktan tankerlerle su getiriyoruz. Taþýma suyuyla bir yere kadar artýk sabrýmýz kalmadý. Kime sorarsanýz sorun durumumuz içler acýsý bir durum. Sular hijyenik deðil. Mecburiyetten bu sularý kullanmak zorundayýz. Yeri geldiðinde saðlýk sorunlarý yaþýyoruz. 11 aylýk çocuðum var. 11 aylýk çocuðumda su bekliyor 80 yaþýnda ki dedemde su bekliyor.uðurludað ilçesine baðlýyýz. Buradaki sulardan istifade etmek istedik. Muhtarýmýz giriþimde bulundu cevap alamadý diye konuþtu. KÖYLÜ KADINLARIN TEPKÝSÝ Su bulup ne bulaþýk makinesi ne çamaþýr makinesi çalýþtýrabildiðini anlatan Döne Denden isimli kadýn, Hasta bir insaným. Su getirenim yok. Yalnýz yaþýyorum. Susuzluktan çok periþaným. Allah rýzasý için su istiyorum. Ellerim kirlendi. Ellerimi yýkamaya su bulamýyorum. Irmaktan getirdim. Sususuz. Su istiyorum ifadelerini kullanýrken, Nuriye Demir isimli kadýn ise, Su yüzünden sýkýntý çekiyoruz. Ýçmeye bulamýyoruz. Su ihtiyacýný Uðurludað dan getirerek karþýlýyoruz. Suyumuzu da komþularým getiriyor. Bazen kendimiz getiriyoruz. Hayvanlarýn Su sorunun çözülmesi için ilçe kaymakamý ve Ýl Özel Ýdaresi ne müracaatta bulunduklarýný dile getiren Denden, Þendere Barajý gelecek size buradan su vereceðiz dediler. Uðurludað dan su buluyoruz. Uðurludað belediyesine gidiyoruz söylüyoruz 12 kilometre olduðu için bize su vermedi. Kuyu verdiler analiz yaptýrdýk tuzlu çýktý. Þendere Barajý da yýlda zor gelir. Özel idare geldi köye kilit taþý döþedi. Kilit taþý deðil su önemli dedik. Suyumuzu da söyledik onlarda Þendere göleti gelecek dedi ifadelerini kullandý. su ihtiyacýný da ýrmaktan getirdiðimiz suyla karþýlýyoruz. Ban- yoda su yok. Lavaboda su yok. Mutfakta su yok. Bulaþýk için su yok. Çok sýkýntýlýyýz. Hayvanlarýmýzý ýrmaktan getirdiðimiz suyla suluyorum. Eðer su getirebilirsek içiyor. Getiremezsek susuz kalýyor diye konuþtu. Köydeki su sorunu yüzünden ne cami imanýnýn nede öðretmenlerin köylerde görev yapmak istemediðini anlatan Fatma Bulguroðlu da, Bu köydeki su sorunu yüzünden hocamýz, öðretmeniz hiç durmuyor. SU YOK DÝYE KIZ VERMÝYORLAR Geliyorlar, bir yýl geçmeden geri gidiyorlar. Burada hayat geçer mi diyorlar. Su olmayýnca hayat olmaz diyorlar. Abdest alamýyoruz. Irmak Yarýmca halkýndan Bayram Denden ise, köyün adýnýn susuz köye çýktýðý için karþý köylerin kýz vermediðini söyledi. Çocuðunun Ýskilip ilçesinde eðitim gördüðünü dile getiren dile getiren Denden, çocuðunun köye gelirken banyosunu yaparak geldiðini ifade etti. suyuyla abdest alýyoruz. Susuzluktan en çok çocuklarýmýz etkileniyor. Çocuklarýmýz hasta oluyor. Devamlý pisliðin içerisinde duruyoruz. Su sorunu yüzünden bulaþýk makinesi alamýyoruz. Çamaþýrý elimizde yýkýyoruz. Su olmayýnca bir þey yapamýyoruz. Bulaþýk ve çamaþýr makinesi olanda zaten de kullanamýyor. Banyo içme suyu ihtiyacýný da varille- Su soruna çare bulamadýklarý taktirde periþan olacaklarýný dile getiren Denden, Ýnsanlar rahatsýzlanýyor. Köyden baþka bir köye kýz isre koyarak karþýlýyoruz. Çeþmelerden su akmýyor. 15 yýldýr akmýyor. Önce köy çeþmesini kullanýyorduk. Burada da su kesildi. Þimdi traktörlerle taþýyoruz. Elimizde taþýyoruz. Ýçme suyunu ayrý taþýyoruz. Çocuktemeye gittiðimizde sizin köyünüz susuz kýz vermeyiz diyorlar. Çok periþan durumdayýz. Susuz köye çýktý adýmýz. Yarýmca deðil adýmýz susuz larýný yüzlerini yýkamaya su bulamýyor. Çamaþýr makinesi aldým. Su olmayýnca köy kaldý. Çocuklar Cuma günü geliyorlar. Ýki hafta bir sefer banlarýný yo yapýp gidiyorlar. Anne baba niye bizi banyo yaptýrmýyorsunuz diyorlar. Su yok ki ne ile banyo yaptýrsýn anne baba diye konuþtu. Kadir Denden de, su konusunda maðdur olduklarýný belirterek, yetkililerin bu konuyla ilgilenmesini beklediklerini ifade etti. Köylerinin yol sorunu da bulunduðunu dile getiren Denden, 5 kilometre uzunluðundaki yolun asfaltlanmasýný istedi. Kimseye seslerini duyuramadýklarýný dile getiren Denden, devletten su sorununu çözmesini beklediklerini bozuldu. Duruyor. Yenisini alacaðýz þeklinde konuþtu. Memba suyu içince sesinin kýsýldýðýný anlatan Elif Denden, Boðazým mikrop kapýyor. Boðazýmdan konuþamýyorum. Sesim kýsýlýyor. Irmak suyundan oluyor. Boðazlarým iltihap kapýyor. Sýk sýk oluyor. Hiç suyumuz yok derken, Güzide Demir isimli yaþlý kadýn ise Çok sýkýntýlýyýz yavrum. 20 TL vereceðiz su getirteceðiz. Hiç suyumuz yok. Atým yok, arabam yok. Komþu giderse ona verip getireceðiz. Ben su istiyorum dedi.(ýha) ifade etti. 4 araç birbirine girdi nceki gün sabah saatlerinde etki- olan yaðmur beraberinde kaza- Öli larý da getirdi. Sabah saatlerinde Fatih Caddesi (Adliye Sarayý önü) nde seyreden araç aniden fren yapýnca, arkadaki 3 araç, yaðmurun etkisiyle kayganlaþan yolda duramayýp birbirlerine çarptýlar. Meydana gelen kaza yaralanma olmadan maddi hasarla atlatýldý.(hakimiyet) Candan dan Alperenler e ziyaret Enise Aðbal elediye Baþkan Yardýmcýsý ve Türkiye Dil ve BEdebiyat Derneði (TDED) Çorum Þube Baþkaný Turhan Candan, Alperen Ocaklarý ný ziyaret etti. Candan, Alperenler e yaptýðý ziyaretinde hem sküp Eðitim ve ÜKültür Vakfý Türkiye Temsilciliði'nin avukatý Hansu, soruþturma kapsamýnda eski Halkbank Genel Müdürü Aslan'ýn evinde bulunan baðýþ parasý 1 milyon avronun vakfa iade edildiðini bildirdi. Üsküp Eðitim ve Kültür Vakfý Türkiye Temsilciliði'nin avukatý Ömer Faruk Hansu, Ýstanbul merkezli soruþturma kapsamýnda eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan'ýn evinde bulunan baðýþ parasý 1 milyon avronun vakfa iade edildiðini bildirdi. Hansu, yaptýðý yazýlý açýklamada, 200'da Makedonya Üsküp merkezli olarak, Türkiye ve Makedonyalý bir grup hayýrsever tarafýndan kurulan Üsküp Eðitim ve Kültür Vakfý'nýn, Makedonya Cumhuriyeti kanunlarýna göre faaliyetlerini sürdürdüðünü belirtti. Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði (TDED) Çorum Þube Baþkaný Turhan Candan, Alperen Ocaklarý ný ziyaret etti. Yönetim kurulu baþkanlýðýný AK Parti Ýstanbul Milletvekili Hüseyin Bürge'nin yaptýðý vakfýn, Uluslararasý Balkan Üniversitesi'nin de kurucusu ve sahibi olduðunu ifade eden Hansu, üniversitenin 2013 yýlý sonu itibariyle 5 fakülteyle hizmet verdiðini, 92'si lisans, 1'sý yüksek lisans olmak üzere 708 öðrencinin öðrenim gördüðünü, bunlarýn 550'sinin burslu olduðunu kaydetti. Hansu, 17 Aralýk operasyonu olarak bilinen operasyon sonucu, Süleyman Aslan'ýn evinde bulunan ve vakfýn Üsküp hesabýna havale edilmek üzere kendisine teslim edilen ancak havalesi gerçekleþtirilememiþ olan 1 milyon avro miktarýndaki baðýþ ve yardým paralarýna da suç þüphesi nedeniyle el konulduðunu aktardý. "Ýnandýrýcý delil yok Aslan'ýn ifadesinde, evinde bulunduðu iddia edilen paranýn bir kýsmýnýn Üsküp Eðitim ve Kültür Vakfý bünyesindeki Uluslararasý Balkan Üniversitesi'ne sohbet etti hem de gündeme iliþkin fikir alýþveriþinde bulundu. Ziyarette Alperen Ocaklarý Þube Baþkaný Fatih Yücel, Alperen Ocaklarý yöneticileri ve Alperenler hazýr bulundu. Alperenler buluþtu Alperen Ocaklarý nda çið köfte buluþmasý yapýldý. parasý 1 milyon avronun vakfa iade edildiði belirtildi. ait olduðunu belirttiðini dile getiren Hansu, þöyle devam etti: "Fiziki olarak yetersiz ortamlarda eðitim hizmeti vermeye çalýþan üniversitemizin ve zor koþullarda öðrenimlerine devam eden öðrencilerimizin maðduriyetinin bir an evvel sona erdirilmesi amacýyla, Uluslararasý Balkan Üniversitesi'nin kampüs inþaatý devamýnýn saðlanmasý ve müþkülatlý durumda olan vakfýn hem gayesi hem de devam eden eðitim faaliyetleri önündeki zorluklarýn aþýlmasý için, tarafýmýzca, 11 Þubat'ta Ýstanbul 22. Sulh Ceza Mahkemesi'ne baðýþ paralarýnýn iadesi isteminde bulunulmuþtur. Ýstem ve taleplerimizi deðerlendiren mahkeme, 4 Mart'ta talebi kabul ederek, vakfa ait Mustafa Demirer lperen Ocakla- çið köfte Arý nda buluþmasý yapýldý. Alperenler cumartesi akþamý toplanarak çið köfte ziyafeti verdiler. Geceye katýlan Alperen Ocaklarý Ýl Baþkaný Fatih Yüce, Bu akþam bütün arkadaþlarýmýzla muhabbetimizi arttýrmak ve gençler olarak keyifli bir akþam geçirmek için toplandýk. Bu tarz programlarý daha sýk yapacaðýz. dedi. Programda Alperen Ocaklarý Eðitim Masa Baþkaný Altan Kaya da baðlama çalarak gençlerle muhabbet etti. Aslan ýn evindeki para vakfa verildi Halkbank Genel Müdürü Aslan'ýn evinde bulunan baðýþ olan 1 milyon avronun Üsküp Eðitim ve Kültür Vakfý Türkiye Temsilciliði'ne iadesine karar vermiþtir." Mahkeme kararýndan da "Bahse konu paralarýn kaynaðýnýn suçtan kaynaklandýðý ve suç geliri olduðuna dair soruþturma dosyasýnda ihtimalden bahsedilmesi dýþýnda her türlü þüpheden uzak kesin ve somut delilin ileri sürülememiþ olmasý sebebine binaen TCK'nýn 54. ve 55. madde hükümleri, içtihatlar ve dosya kapsamý hep birlikte deðerlendirilerek..." þeklinde alýntý yapan Hansu, bu kararla, rüþvet olduðu algýsý yaratýlan paralarýn hakikate uygun olarak baðýþ olduðunun tespit edildiðini kaydetti.(aa) Önceki gün sabah saatlerinde etkili olan yaðmur beraberinde kazalarý da getirdi. (Ç.HAK:2995) * TARLA * BAÐ * BAHÇE * FABRÝKA * HOBÝ BAHÇESÝ * OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT ve TEL ÖRGÜ MONTAJI ÝTÝNA ÝLE YAPILIR. Beton direk imalatýmýz C30 hazýr beton kullanýlarak fýrýnlama sistemiyle yapýlmaktadýr. Çepni Mah. 12 Ýskilip Sk. No: 7 (Hýdýrlýk Cami altý Tarým Ýl Müdürlüðü Karþýsý) * BETON DÝREK * KAFES TEL ÖRGÜ * PVC KAPLI TEL ÖRGÜ * PANEL ÇÝT * DÝKENLÝ TEL * JÝLETLÝ TEL * BAHÇE KAPILARI

8 8 PAZARTESÝ MART 2014 Çorum un yaþam standartý yükselecek CHP'de Kadýnlar Günü coþkusu HP Belediye Baþkan Ada- Kenan Nuhut, CHP Ýl Cyý Baþkaný Cengiz Atlas ile birlikte 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle CHP Kültür Merkezi'nde partili kadýnlar ile bir araya geldi. Nuhut, kadýnlara karanfil hediye ederek günlerini kutladý. CHP den yapýlan açýklamaya göre, CHP Kültür Merkezi nde gerçekleþtirilen 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü münasebetiyle düzenlenen etkinliðe CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere, CHP Kadýn Kollarý Baþkaný Melda Özüdoðru, CHP Merkez Ýlçe Kadýn Kollarý Baþkaný Firdevs Yalçýn, Belediye Meclis Üyesi Adaylarý, Ýl Genel Meclis Üyesi adaylarý ile çok sayýda partili kadýn katýldý. Etkinlikte ilk konuþmayý CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Firdevs Yalçýn yaptý. Yalçýn, Yalçýn, konuþmasýnda "8 Mart Dünya Kadýnlar Günü, kadýnlarýn erkeklerle eþit haklara sahip olmak yolunda verdiði savaþýn temsili baþlangýcý 8 Mart 1857 yýlýnda ABD'nin New York kentinde baþlandý. Konfeksiyon ve tekstil fabrikalarýnda çalýþan iþçilerin insanlýk dýþý çalýþma koþullarýna ve düþük ücrete karþý baþlattýðý grev polisin saldýrýsýyla kanlý bitti saldýrý sýrasýnda çýkan yangýnda çoðu kadýn 129 iþçi can verdi. Ruhlarý þad olsun. Cumhuriyet Halk Partisi Kadýn Kollarý olarak ailenin ve toplumun temelini oluþturan Emeðin, sevginin, saygýnýn ve hoþgörünün sembolü olan kadýnlarýmýzýn 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Gününü kutluyor tüm dünya kadýnlarýna sevgilerimizi yolluyoruz" dedi. CHPKadýn Kollarý Baþkaný Melda Özüdoðru ise, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'nün tarihçesine deðinerek, "Kadýn mücadelesi her zaman zor koþullarda olmuþtur. Nedenine gelince, erkekle eþit koþullarda yarýþmamýþtýr. Ta doðumunda bir adým geridedir, öteden beri kadýnýn ayaklarýna prangalar vurulmuþtur adeta, geliþip güçlenmesi, kendi ayaklarý üzerinde durmasý hiç mi hiç kabul görmemiþ, sürekli e aþaðýlanmýþ, savunmasýz býrakýlmasý için bütün koþullar hazýrlanmýþtýr. Bizim gibi geliþmekte olan toplumlarda, insan hak ve hürriyetleri kiþilerce bilinmediði ve insanlarýn da bu kavramlardan haberdar olmalarý engellendiðinden kiþi hak ve özgürlüklerinin bile farkýnda deðildir. Az geliþmiþ ve geliþmekte olan toplumlarda en maðdur edilen kesim kadýnlardýr. Okula gönderilmez çünkü bilinçlenir haklarýný öðrenir. Çalýþma hayatýna katýlmasýna izin verilmez çünkü ekonomik özgürlüðü olursa, haksýzlýklara boyun eðmez. Ülkemizde kadýnýn insan olarak, erkeðiyle beraber ayný haklara sahip olabileceðini Cumhuriyet'in ilaný ve devamýnda yapýlan devrimlerde gördük ve yaþadýk. 80 yýldan daha uzun bir süre önce kadýna tanýnan bu haklar neredeyse geri alýnmaya uðraþýlýyor. Kýz çocuklarýnýn okuldan alýkonulmasý için bütün koþullar oluþturulma yolunda. Kadýnlarýmýz sokak ortasýnda, devletin gözü önünde acýmasýzca katledilmektedir. Kadýn cinayetlerinde dünya sýralamasýnda ön saflarda yer almaktayýz. Bu günlerde toplum cahiliye dönemine doðru emin adýmlarla ilerliyor. Bekleyecek miyiz? Bir Mustafa Kemal gelsin de dur desin diye. Oysa Atamýz bizlere erkekle ayný kategoride yarýþmamýz için bütün koþullarý saðladý. Biz Cumhuriyet kadýnlarýna da bunlarý kaybetmemek düþüyor. O zaman bilinçli olalým, çevremizin de bilinçlenmesine yardýmcý olalým. Gün mücadele günü hep birlikte yollara düþelim" diye konuþtu. CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere de, "Cumhuriyetin odak noktasýnda yer alan kadýnlarýmýz üstlendikleri, misyonu yaþatma görevini ülkenin yaþadýðý problemlerin birinci derecede muhatabý olmalarýna raðmen hiçbir fedekarlýktan çekinmeden yerine getirmiþ, modern ve çaðdaþ Türkiye'nin oluþmasýnda söz sahibi olmuþtur. Onlardan olduðumuz ve yaþamýmýzýn doðumdan ölüme her anýnda varlýklarýyla onurlandýðýmýz, ihtiyacýmýz Mustafa Demirer HP Belediye Baþkan CAdayý Kenan Nuhut, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve Belediye Meclis Üyesi Adaylarý ile birlikte Hayvan sever vatandaþlarla bir Anýt Cafe'de bir araya geldi. CHP den yapýlan açýklamaya göre, CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve Belediye Meclis Üyesi Adaylarý ile birlikte Anýt Cafe'de vatandaþlarýn daveti üzerine bir grup hayvanseverlerle görüþtü. Hayvanseverler, mevcut belediye baþkanýndan randevu alamamak ve dikkate alýnmamaktan dolayý Kenan Nuhut'a CHP liler hayvan sever vatandaþlarla Anýt Cafe'de bir araya geldi. dert yanarak, Hayvan barýnaðýnda bulunan hayvanlara gereken ihtimamýn gösterilmediðini savundular. Hayvan barýnaðýnda hayvanlarýn sadece kýsýrlaþtýrýlarak sokaða geri salýndýðýný belirten hayvanseverler, belediyenin üç beþ hayvana bakmaktan aciz olup olmadýðýnýn sorgulanmasý gerektiðini dile getirdiler. CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut ise, yaþam standartlarý yükselen bir ilde ne insanlarýn ne de hayvanlarýn maðdur olmayacaðýný belirterek, göreve geldiklerinde ilk iþlerinin yaþam standartlarý yükselmiþ, marka kent olan bir Çorum'u yaratmak olacaðýný kaydetti. Kuyumcu Köyü Derneði ne ziyaret HP Belediye Baþkan CAdayý Kenan Nuhut, Kuyumcu Köyü Derneði üyeleri ile bir araya geldi. CHP den yapýlan açýklamaya göre, Kuyumcu Köyü Derneði'nin daveti üzerine yapýlan ziyarete CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut ve Belediye Meclis Üyesi Adaylarý katýldý. Kuyumcu Köyü Derneðine gerçekleþtirilen ziyarette kendilerini misafir eden dernek üyelerine teþekkür eden CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, yýllardýr Çorum'da istenilen düzeyde bir belediye hizmetinin olmadýðýný iddia etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin daima kendisini yenileyen ve merkez saða kapýlarýný sonuna kadar açan bir parti olduðunu belirten Nuhut, CHP nin baþörtüsü serbestliði için oylarýyla tam destek veren ileri demokrasinin iþlediði bir parti olduðunu ifade etti. Mevcut belediye baþkanýndan hiç kimsenin randevu alamadýðýný dile getiren Kenan Nuhut, þimdiye görüþtüðü tüm vatandaþlarýn bu durumdan yakýndýðýný söyledi. CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, kadýnlar Günü nde partili kadýnlara hitap etti. CHP Kültür Merkezi nde etkinlik düzenledi. Bir belediye baþkanýnýn görevinin halkýyla bütünleþip birleþmek olduðunu anlatan Nuhut, bu anlayýþýn Çorum'da olmadýðýný ifade etti. Dernek üyeleri ise bir belediye baþkanýndan tek beklentilerinin kendilerini sahiplenmesi olduðunu CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, Kuyumcu Köyü Derneði üyeleri ile bir araya geldi. aktararak, belediye baþkanýnýn hangi partinin adayý olduðunun bir önemi olmadýðýný kaydettiler. olduðunda desteklerini esirgemeyen, eðiten, yetiþtiren, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve þefkati karþýlýksýz veren fedekar kadýnlarýmýz acýyla yoðrulan, sabýrla bilinen kadýnlarýmýzýn özgürlüklerle birlikte, yaþamýn her alanýnda baþarýyla yer almýþ doðumdan ölüme kadar her hayatýn her anýnda varlýklarýný hissettiðimiz, bizi biz yapan deðerli kadýnlarýmýzýn bu özel gününü yürekten kutlarým" þeklinde konuþtu. CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ise, tüm kadýnlarýn 8 Mart Dünya Kadýnlar Gününü kutlayarak þöyle dedi; Atlas, "Yapýlan istatistiklerde iþ gücünün, emeðin, çalýþmanýn yüzde 0 kadýnlarýmýzýndýr. Yani fabrikada atölyede,evde, tarlada iþ yerlerinde yapýlan yüz de yüz olan üretimin yüzde 0'ýný kadýnlarýmýz saðlýyor. Bu bilimsel yapýlan bir araþtýrmadýr. Üretimin yüzde 0'ýný ortaya koyan kadýnlarýn aldýðý pay yüzde seviyelerinde bulunuyor. Sosyal güvencesi olmayan birçok kadýn kardeþimiz var. Hastanelerde açý çeken, dövülen, öldürülen birçok kadýn kardeþimiz var. Bu hukuksuzluðu kýymetli Türk kadýný hak etmiyor. Kadýnlar, töre cinayetlerine, yaþýnda çocuk gelincikler, belli bölgelerde tahsilli olmasýn, kültürlü olmasýn diye okutulmayan birçok kýz çocuklarýmýz var. Adeta karanlýða sürüklenen kadýnlarýmýzýn yaþadýklarýný bizler çok iyi biliyoruz. 30 Mart bu çað dýþý düþüncenin, bu karanlýklarýn bittiði bir güneþ, bir ýþýk olacaktýr. 30 Mart tarihinde sandýkta verilecek 2. Kurtuluþ mücadelesiyle biz inanýyoruz bu karanlýklarý tarihe gömeceðiz. Rehavete kapýlmadan çalýþmalarýmýzý sürdürüp, 30 Mart'ta yaþayacaðýmýz zafere hep beraber omuz omuza yürüyeceðiz" CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, konuþmasýnad þu görüþlere yer verdi; 8 Mart Dünya Kadýnlar gününü tüm kadýnlarýmýza kutlu olsun. Ýnsan topluluðu kadýn ve erkek denilen iki cins insandan oluþur. Kabil midir bu kütlenin bir parçasýný ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünü ilerleyebilsin. Mümkün müdür ki bir cismin yarýsý topraða baðlý kaldýkça, öteki yarýsý göklere yükselebilsin? Bu büyük sözler bizim en büyük þiarýmýzdýr. Çorum kentinde kadýna en çok deðeri veren, il genel meclisinde en çok kadýn üyesi olan bir partinin belediye baþkan adayý olarak tüm kadýnlarýmýzýn kadýnlar gününü en içten dileklerimle kutlarým. Kadýn anadýr, eþtir, yarendir, yoldaþtýr, öðretmendir ve en önemlisi kendi kararýný kendi veren bir bireydir. Kadýn annelik rolü ile topluma þekil verir. Öðretmenlik rolü ile yaþamý öðretir. Üretim sürecindeki etkisi ile topluma katký verir. Bu nedenle geliþmiþ tüm toplumlarda temel ilke kadýnýn her yönden geliþtirilmesidir. Kadýna yapýlan yatýrým topluma, geleceðe yapýlan yatýrýmdýr. Kadýnlarýn eðitim sürecindeki erkekler kadar uzun kalmasý, iþ yaþamýnda yönetici olmasý, kendi iþini kendi yapmasý ve en önemlisi eþit bir birey olmasý hepimizin temel görevidir. Çorum nüfusunun yarýdan fazlasý kadýndýr ve kadýn politikasý olmayan bir kenttir. Yerel yönetimler yýllarca kadýný ihmal etmiþ kadýnýn ekonomiye reel katýlýmýný destekleyici, kültürel ve sanatsal çalýþmalar yapýlmamýþ kadýn eve hapsedilmiþtir. Hz. Peygamberin "sizin kadýnlar üzerinde hakkýnýz, kadýnlarýn da sizin üzerinizde hakki vardýr" hadisinde belirttiði gibi eþit haklarý yerel yönetimimizde kurgulayacaðýz. Kadýn evleri, mikro krediler ile kadýnlarýn ekonomiye katýlýmý ile kadýnlarýn eðitimini onlarý erkeklere yetiþtirme gayreti ile deðil doðal haklarý baðlamýnda yapacaðýz. Çorum kadýný vefakâr, cefakâr ve dim dik ayakta duran Anadolu'nun sembol kadýnýdýr. Bizim de görevimiz kadýnlarýmýza hizmet etmektir. Seçimlerde size güveniyoruz, biliyoruz ki kadýn bir kere inandý mý, güvendi mi bu iþ bitmiþtir. Sizlerin daha iyi yaþabilmeleri ve daha güzel günler görmeleri için destelerinizi bekliyor saygý ve selamlarýmý sunuyorum Kenan Nuhut ve beraberindeki heyet Galericiler Sitesi nde esanfý ziyaret ederek projelerini anlattýlar. Oto pazarý hizmet bekliyor Atlantist Konutlarý geliyor CHP gitti ama vatandaþ yoktu Gülesin Aðbal Demirer C umhuriyet Halk Partisi seçim çalýþmalarý kapsamýnda Yumurta Ýlköðretim Okulu bahçesine gitti ancak, vatandaþ olmayýnca, CHP liler araçlardan inmeden þehir merkezine döndü. CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut un önceki günkü programý Oto Pazarý Galericiler i ziyaret ile baþladý. Gün içerisinde Hayvanseverler Derneði ni ziyaret eden CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve beraberindekiler öðleden sonra programda belirtildiði üzere Yumurta Ýlköðretim Okulu na geldiler. Bölgede meydana gelen kazalar nedeniyle üst geçit isteyen vatandaþla buluþmasý düþünülen CHP liler 4 araçla Yumurta Ýlköðretim Oku- Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut ise, 31 Mart tarihin- Kenan Nuhut, ikinci el otomobil pazarýnda sorun dinledi. den itibaren tüm sorunlara eðilerek, çözüm üreteceklerini dile getirdi. Oto Pazarýnýn ardýndan Oto Galericiler Sitesi esnafýný tek tek ziyaret eden Nuhut projeleri hakkýnda bilgi görüþ alýþ veriþinde bulundu. Oto Galericiler C HP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, CHPÝl Baþkaný Cengiz Atlas ve Belediye Meclis Üyesi Adaylarý ile birlikte Oto Pazarý ile Oto Galericiler Sitesi ni ziyaret etti. CHP den yapýlan açýklamaya göre, otomobil pazarýnda vatandaþlarla bir araya gelen CHPBelediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut'a, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Parti Yöneticileri ve Belediye Meclis Üyesi Adaylarý katýldý. Otomobil pazarýnda alýþ veriþ yapan vatandaþlarla buluþan Nuhut ile CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, yapýlan pazarlýklara aracýlýk ettiler. CHP heyetini karþýlarýnda gören oto pazarýndaki vatandaþlar, pazar yeri için belediyeye ücret ödediklerini ancak bir türlü asfaltlanmadýðýný, çevresinin pislik içinde olduðunu ifade ettiler. Belediye nin görevinin vatandaþlarýna hizmet etmek olduðunu belirten CHP Emre Kut HP Ýl Baþkaný Cen- Atlas, Atlas Cgiz Grup A.Þ. tarafýndan yaptýrýlan Atlantis Konutlarý lansman toplantýsýnda iþ ve siyaset dünyasýný bir araya getirdi. Önceki gün Vadi Restoran VIP salonunda gerçekleþtirilen Atlantis Konutlarý lansman toplantýsýnda konuþan CHP Ýl Baþkaný ve Atlas Grup A.Þ Yönetim Kurulu Baþkaný Cengiz Atlas, 5 bin metrekarelik alanda iki bloktan oluþan ve toplamda 4 konutun olduðu ve 3500 metrekarelik bir alanda yeþilin hâkim olduðu Atlantis Konutlarý nýn inþaatýnýn devam etteðini söyledi. Atlantis projesine baþladýklarýnda rantý ve CHP liler araçlardan inmeden þehir merkezine döndü. lu bölgesine geldiler, ancak çevrede hiç vatandaþ göremeyince araçlardan inmeden þe- Odasý Baþkaný Fahri Yandýk'ý da ziyaret eden Nuhut ve beraberindekiler, Oto galericilerin sorunlarýný dinlediler. Tüm sorunlarý el ele vererek gidereceklerini anlatan Nuhut, daima esnaf dostu olacaklarýný kaydetti. kârý bir kenara býraktýklarýný belirten Atlas, Atlantis konutlarýnda yaþayacak vatandaþlarýn yaþam kalitesinin ön plana çýkacaðýný, malzeme ve iþçiliðin birinci sýnýf olduðunu ifade etti. Katýlýmdan duyduðu memnuniyeti dile getiren Atlas, lansman toplantýsýna katýlan herkese teþekkür etti. hir merkezine doðru yol aldýlar.

9 PAZARTESÝ MART Ehliyet alacaklara Bakanlýk tan müjde ðitim süresi ilkokul- 4 yýla indiði için Ýhlas Haber Ajantim görmüþ olduklarýný, AÇIKLAMA ilkokul düzeyinde eði- Eda 5'inci sýnýftan terklerin sý nýn haberine göre, iki beþinci sýnýftan ayrýlmýþ sürücü kurslarýna alýnmamasý hükmü de ortalarýnýn ehliyet alabilme- açýk ortaokula kayýt yýl önce ilkokul mezun- veya beþinci sýnýf için dan kalktý. lerinin önünü açan torba yaptýrmýþ olanlarýn ilkokul mezunu sayýlacaðýný Milli Eðitim Bakanlýðý, geçmiþ yýllarda de Bakanlýk, geçmiþte kaydetti. yasanýn ardýndan þimdi dördüncü sýnýfý okuyup ilkokul 5. sýnýftan terk YÖNETMELÝKda diploma almadan 5. olan kiþilerin ehliyet TE DEÐÝÞÝKLÝK sýnýftan okulu terk edenlere ehliyet alabilecek- Çorum da dahil 81 kanlýðý, Özel Motorlu alabileceðini açýkladý. Milli Eðitim Baleri müjdesini verdi. ilin Valiliðine ve Emniyet'e bir yazý gönderen Yönetmeliði'nde baþka Taþýt Sürücüleri Kursu BAKANLIK TAN Özel Öðretim Kurumlarý Genel Müdürü Meh- Resmi Gazetede deðiþiklikler de yaptý. met Küçük, kanunda en yayýmlanan deðiþikliklere göre, sürücü kursu- az ortaokulu veya sekiz yýllýk temel eðitimi bitirmiþ olmalarý þeklin- istenecek belgeler arasýna kaydolan adaylardan deki ifadenin 2012 yýlýnda Öðrenim durumu belgesi' de eklendi. na 'parmak izi alýndý itibariyle en az ilkokul Böylece kursa kaydolanlar parmak izi belge- düzeyinde eðitim almýþ olmalarý olarak deðiþtirildiðini böylelikle ilko- olacaklar. sini de sunmak zorunda kul seviyesinde eðitim DÝREKSÝYONgörenlerin sürücü sertifikasý sonrasý sürücü DAN GEÇEMEYENE ÝLAVE DERS belgesi almalarý yönünde düzenleme getirildiðini anlattý. Küçük, döryon eðitimi dersi sýnav- Teorik ve direksi- Motorlu Taþýt Sürücüleri Kursu Yönetmeliði'nde bazý deðiþiklikler yapýldý. düncü sýnýf bitirenlerin larýna herhangi bir nedenle girmeyenlerle teorik sýnavda baþarýsýz olanlar yeniden kursa devam etmeksizin ve kurs ücreti ödemeden aralýksýz üç dönem daha sýnavlara girebiliyor. Yapýlan deðiþiklikle direksiyon eðitimi dersi sýnavýnda baþarýsýz olan kursiyerler, her sýnavdan sonra, kayýtlý olduklarý kurstan en az iki saat direksiyon eðitimi dersi almak zorunda kalacaklar. Ve bu sýnav hakký üç kereyle sýnýrlý olacak. Oysa mevcut uygulamada direksiyon sýnavýný geçemeyenler, ilave derse gerek kalmaksýzýn üç dönem sýnava girebiliyorlardý. Ýlkokul 5'inci sýnýftan terklerin sürücü kurslarýna alýnmamasý hükmü ortadan kalktý. Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. Ýkinci el otomobil ve ticari araç piyasasýnýn Çorum'- daki kalbi olan Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi. Pazarda satýþa sunulan ikinci el otomobil, ticari araç ve motosikletlerin fiyatlarý þu þekilde: OTOMOBÝL Markasý Modeli Fiyatý (TL) Audi A4 2.0 TDI bin Dacia Logan MCV1.5 DCI bin Fiat Doblo 1.2 MPI bin Fiat Doblo 1. Multijet E bin Fiat Doblo 1.3 Multijet Dyn bin 500 Fiat Tipo 1. SX 1998 bin Fiat Uno 0 S bin 500 Ford Focus 1. Ambiente bin 500 Ford Kuga Titan 2.0 TDCÝ bin Hyundai i bin Mercedes 190 E bin Opel Corsa 1.4 Ý Swing 1994 bin Opel Corsa 1.2 Comfort bin 500 Opel Corsa 1.3 CDTI Essen bin Opel Corsa 1.3 CDTI bin Peugeot VTiAccess bin 500 Renault 12 STW bin Renault R19 1. Europa RT199 bin Renault Broadway GTE bin Renault Clio 1.5 DCI Extre bin 500 Renault Kangoo 1.9 D Expr bin 750 Renault Kangoo 1.5 DCI M bin Renault Kangoo 1.5 DCI bin 500 Renault Megane 1.Dynam bin Renault Toros STW bin Renault Toros STW bin 500 Seat Altea 1.4 Style bin Skoda Octavia 1. Ambient bin Skoda Yeti 1.4TSIAmbition bin Tofaþ Doðan SLX bin 500 Tofaþ Þahin S bin Toyota Carina E bin Toyota Corolla 1.3 XL bin Toyota Corolla 1. Terra bin 500 Toyota Corolla 1. Sol bin 500 Toyota Corolla 1.4 D-4D El20 43 bin 500 Volkswagen Caddy 1.9 TDI bin 500 Volkswagen Jetta 1. Comf bin Volkswagen Passat 1. Excl bin 500 Volkswagen Polo Clasic bin 500 TÝCARÝ ARAÇ Markasý Modeli Fiyatý (TL) Ford Transit bin Ford Transit bin Ford Transit 90T bin 500 Ford Transit 90T bin 500 Ford Transit bin 500 Ford Transit Jumbo bin 500 Hyundai H bin 500 Hyundai Starex bin Kia Hi Besta 1997 bin 500 Kia Pregio bin 500 Mercedes Vito bin Mitsubishi L bin Peugeot Boxer bin 500 VW Transporter bin 500 VW Transporter bin 500 NOT: Alýcý ve satýcýlara fikir vermesi amacýyla hazýrladýðýmýz listemiz, her hafta güncellenmektedir. Listemizde yer alan fiyatlar, satýcýlar tarafýndan verilen rakamlar olup pazarlýk oraný dahildir.

10 PAZARTESÝ MART 2014 Erol TAÞKAN Parti Belediye Baþkan Ada- Belediye Baþkaný Muzaf- AKyý fer Külcü, Anitta Otel'de düzenlediði basýn toplantýsý ile projelerini açýkladý. 80 proje arasýndan seçtiðini ifade ettiði 30 projeyi baþlýklar halinde açýklayan Külcü, projelerini þu þekilde tanýttý; Kent Park/Hýdýrlýk Peyzaj Çorum, 2009 yýlýndan itibaren yeþil alan ve park konusunda önemli mesafeler aldý. Eski parklar, son derece modern, ailelerin huzur içerisinde vakit geçirdiði, yeþilin egemen olduðu parklar haline geldi. Etrafýndaki peyzaj alaný ile yaklaþýk 200 dönüm alan üzerinde yapacaðýmýz Kentpark, þehrimizin en büyük parkýnýn 4 katý büyüklüðünde olacak. Tüm hazýrlýklarý tamamlanan ve ihaleye hazýr hale getirilen Kentpark, çocuk oyun alanlarý, gölet, yürüyüþ yollarý, piknik alanlarý ile 24 saat halkýmýzýn kullanýma açýk olacak. Çorum'a kimlik kazandýran tarihi mekanlardan birisi olan Hýdýrlýk bölgemizde hem kent halkýný hem de dýþarýdan gelen misafirlerimizi memnun edecek entegre düzenlemeler yapacaðýz. Hýdýrlýk Camii, þadýrvan, türbeler, mezarlýk tarihi dokuya uygun þekilde yenilenecek. Özellikle Ramazan ayýnda iftarlar ve dini-kültürel programlarla bir Eyüp Sultan modelini bu bölgede canlandýracaðýz. Kapalý/Açýk otoparklar Þehir içi trafiði rahatlatabilmek için öncelikle Gazi ve Ýnönü Caddelerinin kenarlarýndaki otopark kamulaþtýrmalarýný hýzlýca tamamlayýp, ikinci dönemimizde de þehrimize kapalý otoparklar kazandýrmaya devam edeceðiz. Ayrýca, bu dönemimizde yaptýðýmýz gibi kamulaþtýrma alanlarýmýzda edindiðimiz gayrimenkullerimizi de açýk otopark olarak hemþehrilerimizin kullanýma sunacaðýz. Belediye Hizmet Binasý Halen kullandýðýmýz Belediye Hizmet binamýz artýk ihtiyaca cevap vermiyor. Belediyemizin hemþehrilerimize daha hýzlý ve daha kaliteli hizmet verebilmesi amacýyla yeni hizmet binamýzý, "Yeni Çorum" olarak adlandýrdýðýmýz bölgede, yeni dönemimizde yapacaðýz. Atýk Su Arýtma Entegre Tesisi Þehir merkezimizin nüfusu her yýl düzenli olarak artmakta ve buna paralel olarak kullandýðýmýz tesislerin kapasiteleri de dolmaktadýr. Halen kullandýðýmýz tesislerimiz 13 yýl önce yapýlmýþtý. Bugün tam kapasite kullanýyoruz ve ihtiyaca cevap veriyoruz. Ancak, yeni oluþacak ihtiyaç için planlama ve hazýrlýk gerekmektedir. Bunlarý yaptýk, yeni dönemimizde mevcut atýk su arýtma tesisi yanýna ikinci bir tesis daha kurarak kapasiteyi artýracaðýz. Rüzgar Enerji Santrali Çorum Belediyesi'nin yýllýk elektrik tüketim bedeli 3milyon 500 bin TL civarýndadýr. Bu miktar ile Çorum'un en büyük 3 elektrik tüketicisinden biriyiz. Vizyoner belediyecilik anlayýþýmýzýn eseri olarak hem belediye kaynaklarýmýzý daha iyi kullanmak hem de yenilenebilir bir enerji kaynaðýndan üretim yaparak ülke ekonomisine katký saðlamak düþüncesiyle rüzgâr enerjisi santrali kurmaya karar verdik. Katý Atýk Bertaraf Projesi Kentin her türlü katý atýðýnýn bertaraf edilmesi ya da depolanmasý belediyelerin en önemli sorumluluklarýndandýr. Avrupa Birliði hibelerinden yararlanarak yaklaþýk 20 milyon Euro'luk bir proje üzerinde çalýþýyoruz. Yeni dönemimizde takip edeceðimiz önemli projelerden biri de katý atýk tesisi olacak. Dosya içeriði tamamlanmýþ projemizin tekrar ihale edilmesini saðlayarak þehrimize bu tesisi kazandýracaðýz. Alt-Üst Geçitler Þehrimize ilk hizmet dönemimizde hükümetimizle iþbirliði içinde 3 alt ve üst geçit kazandýrdýk. Böylece Çevre Yolunda meydana gelen kazalarý büyük oranda engelledik. Ýkinci dönemimizde de yeni geçitler yapmaya devam edeceðiz. Ýhtiyaç olan noktalara, gerek þehir içinde yaptýðýmýz yollar üzerinde belediye olarak, gerekse çevre yolu üzerinde Ulaþtýrma Bakanlýðý ile iþbirliðini devam ettirerek alt ve üst geçitler inþa edeceðiz. 450 KSS Dükkaný ve Doðalgaz Çorum'umuzun önemli kentleþme problemlerinden biri de Aþaðý Sanayi bölgesidir. Artýk o alanda gerek fiziki sebepler gerekse þehircilik açýsýndan esnaflýk yapmak imkânsýz hale geldi. Bunu her fýrsatta söyledik. Esnafýmýz için uygun çözüm arayýþýný da yine biz yaptýk. Bunun için esnafýmýzla iþbirliði içinde 12 dükkâný yaparak sahiplerine teslim ettik. 450 dükkânlýk ikinci etapta yapým ihalesi aþamasýna gelindi. Böylece toplamda Aþaðý Sanayi bölgesi esnafýmýz öncelikli olmak kaydýyla 00'den fazla esnafýmýzý uygun koþullarda dükkân sahibi yapacaðýz. Ayrýca, abonelik teminat bedelinde büyük indirim saðlayarak sanayi bölgesinin tamamýnda yaygýn doðalgaz kullanýmý için tüm hazýrlýklarýmýzý tamamladýk. Aþaðý Sanayi bölgemizde yaklaþýk 800 dükkan bulunmaktadýr. Küçük Sanayi Sitesi'nde ise 1.0 dükkan bulunmakta olup bu dükkanlarýn 0 tanesi boþ ve KSS'nin amacý dýþýnda kullanýlmaktadýr. Alt yapý ve asfalt Bir þehrin yaþam konforunu artýran ya da o þehri yaþanmaz kýlan en önemli etken, altyapý ve üst yapý hizmetlerinin yeterliliðidir. 5 yýllýk dönemde asfalt ve yaðmur suyu þebekesi baþta olmak üzere altyapý hizmetlerine büyük önem verdik. Yine ayný hassasiyet içinde þehrin merkezi -kenarý ayrýmý yapmaksýzýn tüm mahallelerimize gerekli hizmetleri götürmeye devam edeceðiz. 5 yýlda ton asfalt atarak bu alanda kýrýlmasý zor bir rekora kýrdýk. Döktüðümüz asfaltýn yaklaþýk deðeri 70 milyon TLcivarýndadýr. Yine 5 yýllýk hizmet dönemimizde 92 km. içmesuyu þebeke çalýþmasý, 9 km. kanalizasyon þebekesi yaptýk. Bizim dönemimize kadar sadece 24 km. yapýlabilen yaðmursuyu þebekesine biz 78 km. daha ilave ederek 2 km'ye çýkardýk. Baraj bölgesi ve rekreasyon Çorum'un dört bir yanýna yaptýðýmýz park ve yeþil alanlarýn yanýnda Çorum Barajý bölgesinden de hemþehrilerimizin en üst düzeyde yararlanabilmesi için çalýþmalarýmýzý baþlatacaðýz. Halen, belediye sosyal tesislerinin bulunduðu alandan Bayraktepe'ye, oradan da Çorum Barajý çevresini kapsayacak alanda piknik yerleri, kafeteryalar, eðlence alanlarý, gezinti yollarý yapacaðýz. Özel olarak tasarlanacak ýþýklandýrmalarýyla da rengârenk bir yaþam alaný oluþturacaðýz. Þehrimiz giderek büyümekte, büyükþehir hüviyetine bürünmektedir. Hemþehrilerimizi, þehir yaþamýnýn giderek artan stresinden uzaklaþtýrmak için yeni sosyal tesisler ve dinlenme alanlarýna aðýrlýk vereceðiz. Bahabey ve Sýklýk çamlýklarý m2 büyüklüðünde ve orman görünümündeki Bahabey Çamlýðý'nda gerekli düzenlemeleri Külcü 2. Altýn 5 yýl diye tanýmladýðý yeni dönem için projelerini tanýttý Ýdeoloji siyaseti deðil, eser siyaseti yapýyoruz AK Parti Belediye Baþkan Adayý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Anitta Otel'de düzenlediði proje tanýtým toplantýsýnda, "Biz ideoloji siyaseti deðil, eser siyaseti yapýyoruz." dedi. AK Parti Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, meclis adaylarý ve salonu tamamen dolduran partililerin katýldýðý toplantýda coþkulu tezahüratlar dikkat çekti. Çorum'a ikinci altýn beþ yýlýný yaþatmak için yola çýktýklarýný ifade eden Külcü, milletin ilk dönemde yapýlan hizmetlerin farkýnda olduðunu, milletin her zaman olduðu gibi kadirþinaslýk yaparak, hizmetlerin karþýlýðýný her zaman verdiðini dile getirdi. Her zaman millete verdikleri sözün arkasýnda durduklarýný kaydeden Külcü, diðer adaylarýn hayallerinin dahi yetiþemeyeceði hizmetlere imza attýklarýný ve atmaya da devam edeceklerini vurguladý. Baþkan Muzaffer Külcü, hazýrlattýðý proje kitapçýðýnýn, bin önceki yaparak, burayý hemþehrilerimizin huzur ve güven içinde piknik yapabilecekleri bir alan haline getireceðiz. Sýklýk Çamlýðý'ný ise baþlattýðýmýz görüþmeleri tamamlayarak Orman Bakanlýðý'ndan devralacak ve daha nitelikli, daha güvenli bir piknik alaný haline getireceðiz. Özellikle þehrimize nefes aldýran Bahabey Çamlýðý, maalesef tüm halkýmýzýn kullanýmýndan uzak, sarhoþlarýn mekâný haline gelmiþ durumdadýr. Burada yapacaðýmýz çalýþmalarla bölgeyi hemþehrilerimizin rahatça kullanabileceði, ailelerin pikniklerini yapabileceði kontrollü ve güvenlikli bir bölge haline getireceðiz. Belediyespor Tesisleri Þehrimizin sporda lokomotifi durumuna gelen Belediyespor için tüm branþlarýn kendine yer bulacaðý bir tesis yapacaðýz. Buradan sadece Belediyespor'a kayýtlý veya lisanslý sporcular deðil tüm hemþehrilerimiz istifade edebilecek. Kurulacak bu tesisin içinde spor alanlarý yanýnda açýk antrenman sahalarý, sosyal donatýlar ve çeþitli sportif aktivitelerin yapýlabileceði alanlar olacak. Mahalle Spor Salonlarý Herkesi sporla buluþturmak ve herkesin daha saðlýklý bir hayat sürdürebilmesini saðlamak amacýyla spor tesislerini yaygýnlaþtýracaðýz. Her yaþtan insanýmýzýn yararlanabileceði spor salonlarýný hemþehrilerimizin kullanýmýna sunacaðýz. Ayrýca mahalle içlerinde spor tesisi yapmaya uygun yerlerde basketbol, voleybol, futbol, tenis vb. sahalar yapmaya devam edeceðiz. Kent Meydaný ve otopark Çorum'un yýllardýr özlemle beklediði çalýþmalardan biri de Kent Meydaný yapýlmasýdýr. Meydanlar þehirlere kimlik kazandýran en önemli çalýþmalardandýr. Bununla ilgili ilk adýmlarýmýzý bu dönemde attýk. Valilik önünü park haline getirdik, eski adliye binasýný yýktýk ve tekel binasýný belediyemize devraldýk. Yeni dönemimizde Ýl Özel Ýdaresi ve Saðlýk Müdürlüðü binalarýný da yýkarak þehrimize yaklaþýk.000 m2'lik bir meydan kazandýrmýþ olacaðýz. Ayrýca, meydanýn güneyde kalan kýsmýnýn altýna yer altý otoparký yaparak bölgenin otopark ihtiyacýný da büyük oranda gidereceðiz. Emniyet Müdürlüðü Namazgah arasý imar Þehrimizin imar açýsýndan el atýlmadýk yeri kalmayacak. Bu kapsamda Osmancýk Caddesi ile Ýnönü Caddesi'nin batýsýnda kalan 550 dönümlük alanýn imarýný modern kent vizyonuna uygun olarak deðiþtireceðiz. Hazýrlýklarý tamamlanmýþ çalýþmamýz seçimden hemen sonra meclis gündemine gelecek. Böylece yýllarýn 'Farabi meselesi' de halledilmiþ olacak. Ýmar sorunu çözülmemiþ bir þehrin geliþmesi ve deðiþmesi mümkün deðildir. Ýlk dönemimizde kentsel planlama ile ilgili attýðýmýz adýmlarý devam ettireceðiz. Kent merkezine ulaþan bu bölgedeki düzenleme hem mülk sahiplerinin sorununu kent estetiðimize de ciddi bir katký saðlayacak. Eski Polis Karakolu restorasyonu Þehrimizde geleneksel Türk mimarisi özelliklerini taþýyan az sayýda bina yer almaktadýr. Az sayýdaki bu mimari örneklerin yeniden ayaða kaldýrýlmasý için de çalýþmalar yapýyoruz. Kamulaþtýrma iþlemleri tamamlanmak üzere olan eski polis karakolu olarak da bilinen tarihi binayý yeni dönemimizde restore ederek turizme kazandýracaðýz. Ayrýca, buna benzer sürpriz baþka çalýþmalarýmýz da var. Güpür Hamamý, Kale, Ayakkabýcýlar Arastasý ve þehrimize kimlik kazandýracak diðer tarihi yapýlarýn restorasyon çalýþmalarýna baþlayacaðýz. Mülkiyeti þahýslara ait olan tarihi binalarýn da mülk sahipleri ve Kültür ve Turizm Bakanlýðý ile ortak çalýþmalar yürüterek restore çalýþmalarýna katký saðlayacaðýz. Ýçmesuyu havzasý koruma projesi Dünyada ve ülkemizde giderek azalan içme suyu kaynaklarýnýn korunmasý büyük önem arz etmektedir. Son 5 yýlda yeni içme suyu kaynaklarý için yaptýðýmýz çalýþmalara içme suyu havzalarýnýn korunmasý projelerini de ekledik. 3 yýldýr Hatap Barajý ve Yeni Hayat Barajý etrafýndaki köylerle ilgili ölçümleri yapýyoruz. Su kalitesinin korunmasý için barajlarý etrafýndan izole hale getirmek gerekiyor. Bununla ilgili proje ihalesini gerçekleþtirdik. Uygulama projelerinin teslimi ile birlikte koruma projesini hemen hayata geçireceðiz. Bu amaçla, koruma projesi içerisinde yer alan Çaðsak, Evciyenikýþla, Evcikuzkýþla, Evciortakýþla, Kalehisar, Mahmudiye, Küre, Elicek, Balumsultan, Küçük Gülücek, Babaoðlu, Pembecik, Budakören, Arpaöz, Boðazönü, Büyükdivan, Göcenovacýðý gibi 17 köyde bilinçlendirme ve ýslah çalýþmalarý yapacaðýz. Hayvan Pazarý Þehrimize, yeni ve modern bir hayvan pazarý kuracaðýz. Mevcut hayvan pazarý oluþturduðu görüntü kirliliði ile þehrimize yakýþmýyor. Yapacaðýmýz yeni hayvan pazarýyla çiftçilerimizin burada her türlü ihtiyacýný gidereceðimiz gibi Çorum hayvancýlýðýnýn da geliþmesine katký saðlamýþ olacaðýz. At ve binicilik tesisi Hemþehrilerimizin çocuklarý ile birlikte ata binme keyfini yaþayacaðý, boþ vakitlerini daha keyifli geçireceði "Binicilik Tesisi" kuracaðýz. Cins atlarýn yer alacaðý tesisimizde öðrencilere de usta binici nezaretinde binicilik dersleri verilecek. Tüm sosyal projelerimizde olduðu gibi kuracaðýmýz seçimde olduðu gibi takipçisi ve hayata geçiricisi olacaklarýnýn altýný çizerek, "Biz gayret ettikçe, Allah yollarýmýzý açtý, iþimizi kolaylaþtýrdý." diye konuþtu. Külcü, toplantýnýn açýlýþ konuþmasýnda þunlarý ifade etti; "5 yýl önce yine böyle bir salon toplantýsýnda arasýnda neler yapacaðýz, hazýrlýklarýmýz, hayallerimiz, Çorum'a iliþkin neyimiz varsa onlarý sizinle paylaþmýþtýk. Ve bunlara üst baþlýk olarak da "deðiþim" demiþtik. Yani Çorum'a deðiþim vaat etmiþtik. Hem Çorum'a yapacaðýmýz yatýrýmlarda deðiþim hem de belediyecilik anlayýþýmýzda bir deðiþim vaad etmiþtik. Bunlarý da Çorum belediyecilik tarihinde ilk defa yapýlan bir iþ olarak bir kitapçýk haline getirdik. O zaman bizlere þunu söylediler. "Bu millet Tayyip Erdoðan'ý seviyor. Bu millet AK Parti'yi seviyor. Zaten millet size oy verecek. Niye kendinizi böyle büyük taahhütlerle baðlýyorsunuz. Niçin böyle büyük sözlerin altýna, büyük projelerin altýna taahhüt anlamýnda imza atýyorsunuz" demiþlerdi. Biz de demiþtik ki "Evet, milletimiz Baþbakanýmýzý seviyor. Ak kadrolarý seviyor. Onlar için bize oy verebilirler. Versinler, ama bizden 5 yýlýn sonuna geldiðimizde ne istediðini bilerek oy versinler." demiþtik. Onun için kitapçýðý hazýrlattýk. Mazbatayý alýp göreve baþladýðýmýz gün de Taþ Bina'nýn balkonundan bu kitabý göstererek "Bu, bir seçim hikâyesi olsun diye yazýlmadý. Bunun altýna biz imza attýk. Göreceksiniz 5 yýlýn sonuna geldiðimizde bunlarýn hepsini yapacaðýz" demiþtik. Ve her akþam da evimize giderken acaba bu kitapçýktaki söz verdiðimiz projelerin hangisinde ne kadar adým atabildik, ne kadar mesafe alabildik bunlarýn hepsini tek tek gözden geçireceðiz demiþtik. O inançla, o samimiyet ve gayretle çalýþmalarýmýza baþladýk. Allah'a þükürler olsun ki biz gayret ettikçe yollar açýldý. AK Parti hükümetinin Çorum'a hiçbir þey yapmadýðýný söyleyenler var. Bunlarý hayretle, þaþkýnlýkla izliyorum. 5 yýldýr Baþkan Külcü Çorum'da hiç bir þey yapmadý diyenler var. Hani Baþbakanýmýz diyor ya "gözleri var gerçeði görmezler, dilleri var hakikati söylemezler, kulaklarý var gerçeði duymazlar" diye. Hamdolsun milletimiz yaptýðýmýz her iþin farkýnda. Bu þehre getirdiðimiz her hizmetin farkýnda. Gittiðimiz her yerde de büyük bir memnuniyetle karþýlanýyoruz. Çünkü halkýmýz aklýselim içerisinde, geliþen, büyüyen Çorum'u izliyor. Bugün sizlerle 'u konuþacaðýz. Sizlere 30 projemizi takdim edeceðiz. Bu 30 projemizi projemizden, her hizmet alanýmýza göre içinden bir iki tanesini seçerek belirledik. Yani bizim size sunabileceðimiz 30 deðil, aslýnda tane projemiz var. Ýþte þimdi sizlere yeni bir kitap daha takdim edeceðiz. Bunun içerisinde bu 30 projenin resimlerini ve kýsa kýsa bilgilerini göreceksiniz. Ýnþallah 30 Mart günü, bizim için bir seçim olmayacak, bizim için sadece heyecanlarýmýzý tazelediðimiz, kendimizi yenilediðimiz, heyecanýmýzý büyüttüðümüz bir gün olacak. Bir hafta on gündür cadde ve sokaklarý geziyoruz. Millet zaten kararýný vermiþ. Millet ne yapacaðýný biliyor. Bütün tuzaklara raðmen, bütün hilelere, desiselere raðmen, milletimiz bir kez daha o gün bir kez daha Çorum kazanacak. Bir kez daha milletimiz kazanacak, bir kez daha Bizi diðerlerinden farklý kýlan bir husus var lardýr, dün dündür anlayýþýyla yapýldý. Hâlbuki ile beraber set anlayýþý baþladý. Biz bunu sayýn baþbakanýmýzýn þahsýnda en somut þekilde görüyoruz. söz çýkmýþsa onu tutmamýz ve bitir memiz lazým. Biz de böyle yaptýk. Bu siyasetin adý yasetidir. Bu siyasetin adý siyasetidir viyor. Biz de erdemli davranmaya, si yasetimizi prensip sahibi yapmaya devam edeceðiz inþallah." Külcü'nün tanýtým sunumundan sonra AK Parti Milletvekileri Salim Uslu, Cahit Baðcý, Merkez Ýlçe Baþ kaný Mustafa Köse ve Ýl Baþkaný met Sami Ceylan, Külcü'yü ve ekibi ni tebrik ederek, baþarý dileklerini ifa de ettiler. At ve Binicilik kardeþlerimizi unutmayarak onlar için de ayrý eðitim programlarý düzen leyeceðiz. Bugün, ortopedik hastalýk lar, içe kapalýlýk, felç, beyin felci, down sendromu, ruhi bozukluklar iþitme-öðrenme bozukluklarý, zihin sel gerilik ve bazý omurilik hastalýkla rý gibi pek çok rahatsýzlýklarýn tedavi sinde ata binme sýklýkla kullanýlmak tadýr. Aquapark Þehrimizin en fazla ihtiyaç his settiði hususlardan biri de insanlarýn eðlenerek vakit geçirebilecekleri yer lerin sýnýrlý olmasýdýr ði giderecek yatýrýmlar yaptýk. dönemde buna bir yenisini daha ekle yeceðiz. Kadýnlar lar için ayrý ayrý havuzlarýn bulundu ðu tesisler yapacaðýz. Özellikle yaz aylarýnýn kavurucu sýcaklarýnda serin lemek isteyen hemþehrilerimize adeta nefes aldýracak olan "Aquapark"ýmýz da su kaydýraklarý ve dinlenme alan larý yer alacak. Tüm mahallelere Kur'an Kursu Dinimiz Ýslam, Peygamberimize "OKU" emri ile vahyolunmaya baþ lanmýþtýr. Biz de buradan ilham ala rak, herkes Kur'an-ý Kerim okumayý öðrensin istiyoruz. Bu amaçla her mahallemize, öncelikle çocuklarýmý zýn, sonrasýnda tüm mahalle sakinle rinin istifade edebileceði Kur'an kurs mile

11 PAZARTESÝ MART 2014 mladýðý anýttý larý yapacaðýz. yardým etmeye devam edeceðiz. Her mahallemizde annelerin çocuklarýný güvenli ellere emanet edebilecekleri, çocuklarýnýn saðlýklý ortam- Okullarýmýz ve öðrencilerimiz belediyemizin hizmet dairesi içerisinde önemli yer tutmaktadýr. Okul içinde ve bahçesindeki fiziki eksikliklerin belediyemiz tarafýndan tamamlanarak bu alanlarýn ders dýþýnda da mahalle halkýnýn istifadesine sunulmasý paydaþý olduðumuz "Okullar Hayat Her mahalleye kreþ 11 Okullar hayat olsun Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, unvaný yükselen akademik personele cübbe giydirdi. larda en iyi eðitimi alabilecekleri tam donanýmlý kreþler inþa edeceðiz. Yapacaðýmýz bu kreþlerde ayrýca, engelli yavrularýmýz için de özel sýnýflar hazýrlayacaðýz. Sosyal konut yapýmý apýyoruz iz bir kez daha AK Parti diyecek ve gün bir kez daha Çorum kazanacak. ir kez daha milletimiz kazanacak, r kez daha Türkiye kazanacak. Bizi diðerlerinden farklý kýlan r husus var. Türkiye'de siyaset yýl, dün dündür, bugün bugündür nlayýþýyla yapýldý. Hâlbuki AK Parti e beraber, Türkiye'de yeni bir siyaet anlayýþý baþladý. Biz bunu sayýn aþbakanýmýzýn þahsýnda en somut ekilde görüyoruz. Aðzýmýzdan ne öz çýkmýþsa onu tutmamýz ve bitiremiz lazým. Biz de böyle yaptýk. u siyasetin adý Tayyip Erdoðan siasetidir. Bu siyasetin adý AK Parti yasetidir. Millet bizi bunun için se. Biz de erdemli davranmaya, siasetimizi prensip sahibi yapmaya evam edeceðiz inþallah." Külcü'nün tanýtým sunumundan onra AK Parti Milletvekileri Salim slu, Cahit Baðcý, Merkez Ýlçe Baþaný Mustafa Köse ve Ýl Baþkaný Ahet Sami Ceylan, Külcü'yü ve ekibitebrik ederek, baþarý dileklerini ifae ettiler. At ve Binicilik Tesisi'nde de engelli ardeþlerimizi unutmayarak onlar çin de ayrý eðitim programlarý düzeneyeceðiz. Bugün, ortopedik hastalýk, içe kapalýlýk, felç, beyin felci, own sendromu, ruhi bozukluklar, Mülkiyeti belediyemize veya hazineye ait bir alanda, öncelikle asgari ücretliler ve emeklilerden üye yapýlmak kaydýyla konut inþa edeceðiz. Buradaki satýþlarý kar amacý gütmeksizin sadece maliyetler üzerinden yaparak toplumun en alt gelir seviyesine sahip kesimlerini de ev sahibi yapacaðýz. Çorum'un yýllardan beri en büyük özlemlerinden biri olan Devane bölgesi kentsel dönüþümünü adým adým gerçekleþtiriyoruz. TOKÝ ile birlikte yürüttüðümüz kentsel dönüþüm projesindeki konutlar daha çok o bölgedeki mülk sahipleri tarafýndan satýn alýndý. Yeni dönemimizde de ekonomik olarak dezavantajý hemþehrilerimizin konut sahibi olabilme- leri için sosyal konut projeleri yapacaðýz. Sadece dar gelirlilerin satýn alabileceði sosyal konutlarda hemþehrilerimiz için basketbol sahalarý, futbol sahalarý ve tenis kortlarý yer alacak. Yaþlýlar Köyü Yaþlýlarýmýz bizim sýrtýmýza yük olan insanlar deðil, evimizin ve þehrimizin bereket vesilesi olan büyüklerimizdir. Onlarýn saðlýk ve mutluluk içerisinde yaþamlarýný sürdürebilmeleri bizim için her hizmetten daha önemli ve önceliklidir. Bunu temini amacýyla yeni dönem için de birçok sosyal proje yaptýk. Yeni dönemimizde bu sosyal projelerden en büyüðünü ulu çýnarlarýmýz için hayata geçireceðiz ve Türkiye'ye örnek bir "yaþlýlar köyü" kuracaðýz. Böylece yaþlýlarýmýza, çok katlý yurt formundaki huzurevlerinin yerine bahçeli, tek katlý, komþuluk iliþkilerinin olacaðý konforlu mekânlar oluþturacaðýz. Yaþlý dedelerimiz ve ninelerimizin huzuru Ünvanda yükselen personele cübbe Olsun" projesinin gereðidir. 14 ilkokulumuza yaptýðýmýz trafik parklarýnýn yanýnda Z kütüphane, oyun alanlarý, çevre düzenlemesi, asfalt vb. çalýþmalarýmýzý yeni dönemimizde de yaygýnlaþtýrarak devam ettireceðiz. Abdibey Camii abdesthanesi ve Kur'an Kursu Abdibey Camimiz, Yazýçarþý bölgemizin adeta gerdanlýðý gibidir. Camide yapýlan geniþletme çalýþmalarýna belediye olarak büyük katký saðladýk. Arsasýný geniþleterek m2'ye çýkardýk. Bu haliyle Abdibey Camii, bir Osmanlý camisi görünümüne kavuþtu. Ayrýca yeni sýnýrlar içinde kalan 12 daireyi kamulaþtýrdýk ve cami alanýna dahil ettik. Bahçe içindeki eski Kur'an kursu binasýný da yýkarak caminin etrafýný iyice açacaðýz. Bunun yerine cami bahçesine Ulucamii ve Hýdýrlýk Camii'ne yaptýðýmýz gibi konforlu bir abdesthane ve yeni bir Kur'an kursu yaptýracaðýz. Gýda bankasý 2009 yýlýndan itibaren sosyal belediyecilik alanýnda yaptýðýmýz çalýþmalarla hep örnek olduk. Yýlda gýda paketi daðýtarak ihtiyaç sahibi ailelerimizin bütçelerine katký saðladýk. Yeni dönemimizde, gýda yardýmýnda daðýtýma son vererek bir market kuracaðýz. Ýhtiyaç sahibi hemþehrilerimiz, vereceðimiz BELEDÝYEKART ile kendilerine tanýnan kredi miktarýnca alýþveriþlerini buradan yapabilecekler. Kadýn Meslek Kurslarý itme-öðrenme bozukluklarý, zihinel gerilik ve bazý omurilik hastalýklagibi pek çok rahatsýzlýklarýn tedavinde ata binme sýklýkla kullanýlmak- Þehrimizin en fazla ihtiyaç hisettiði hususlardan biri de insanlarýn ðlenerek vakit geçirebilecekleri yererin sýnýrlý olmasýdýr. 5 yýldýr bu eksii giderecek yatýrýmlar yaptýk. Yeni önemde buna bir yenisini daha ekleeceðiz. Kadýnlar, erkekler ve çocukar için ayrý ayrý havuzlarýn bulundu- ve her türlü konforunu düþünerek yaþlýlar köyünü planlayacaðýz. Yaþlýlarýmýz burada sebze ve çiçek ekecek, tavuk, ördek yetiþtirebilecek. Toprakla uðraþarak yetiþtirdiði sebzelerini kendileri tüketecek. Sancaktar Camii ve mahalle camileri Dar bir caddenin kenarýnda bulunan Sancaktar Camii yerine daha büyük, bölgenin ihtiyaçlarýna cevap verecek ve bizim geleneksel mimarimizin izlerini en belirgin þekilde ortaya koyacak yeni bir camii inþa edeceðiz. Bunun için 5 yýl boyunca kamulaþtýrma yaptýk, yeteri kadar gayrimenkul edindik. Çok kýsa sürede pro- u tesisler yapacaðýz. Özellikle yaz ylarýnýn kavurucu sýcaklarýnda serinemek isteyen hemþehrilerimize adeta efes aldýracak olan "Aquapark"ýmýza su kaydýraklarý ve dinlenme alanarý yer alacak. Tüm mahallelere Kur'an Kursu Dinimiz Ýslam, Peygamberimize OKU" emri ile vahyolunmaya baþanmýþtýr. Biz de buradan ilham alaak, herkes Kur'an-ý Kerim okumayý ðrensin istiyoruz. Bu amaçla her mahallemize, öncelikle çocuklarýmýýn, sonrasýnda tüm mahalle sakinlenin istifade edebileceði Kur'an kurs- jeye baþlayacaðýz. Ayrýca birkaç mahallemizde ahþap aðýrlýklý malzeme kullanarak küçük camiler yapacaðýz. Mahalle sakinlerince kurulan dernekler tarafýndan yaptýrýlan camilere de itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, unvaný yükselen akademik personele cübbe giydirdi. Ýlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Þaban Haklý ya Profesör cübbesi ve Fen Edebiyat Fakülte- si Fizik Bölümü Öðretim Üyesi Doç. Dr. Dilber Esra Yýldýz a Doçent cübbesi Rektörümüz Prof. Dr. Alkan tarafýndan giydirildi. Haber Merkezi Yaþar Bozok Þoförler Odasý'na aday Emre Kut.S. Çorum 32 No'lu Motorlu S Taþýyýcýlar Kooperatifi Ýkinci Baþkaný Yaþar Bozok Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý baþkanlýðýna aday olduðunu açýkladý. Önceki gün Ankara Yolu 7. Kilometredeki kooperatif binasýnda basýn toplantýsý düzenleyen Kooperatif Ýkinci Baþkaný Bozok, 1985 yýlýndan beri iþin içinde olduðunu hatýrlatarak, bu nedenle oda üyelerinin sorunlarýný çok iyi Yaþar Bozok bildiðini söyledi. Amacýnýn herkesi bir çatýda toplamak olduðunu vurgulayan Bozok, "Kooperatif ve cemiyeti bir çatýda toplamak ve Çorum Belediyesi'nin kamyon garajýna talip olmak istiyoruz. Þoför- S.S. Çorum 32 No'lu Motorlu Taþýyýcýlar Kooperatifi Ýkinci Baþkaný Yaþar Bozok Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý baþkanlýðýna aday olduðunu açýkladý. lerimizin sorunlarýný çok iyi bilmekteyiz. Onlar için en iyi olaný yapmak amacýyla bu göreve talibiz. Bu nedenle bütün þoför arkadaþlarýmýn desteðini bekliyorum." diye konuþtu. Daha önce yapýlan genel kurulu iptal edilen Çorum Þoför- ler ve Nakliyeciler Odasý'nýn genel kurulu Nisan 2014 tarihinde gerçekleþtirilecek. Erkunt yetkili satýcýlarý Kayseri de buluþtu Enise Aðbal Kadýnlarýmýzýn hem meslek edinmeleri hem yeni bilgi ve beceri- Aquapark H yaþýnda olmasýna raðmen Türkiye'nin en hýzlý büyüyen 0 þirket listesine ismini taþýyan Erkunt Traktör, Kayseri'de City One Otel'de bölge yetkili satýcýlarýyla bir araya geldi. Yetkili Satýcý Bölge Toplantýlarýnýn 4.'sünü gerçekleþtiren Erkunt Traktör yetkilileri ile 23 Erkunt Yetkili Satýcýsý, düzenlenen akþam yemeðinde fikir alýþveriþinde bulundu. Toplantýya Erkunt Yönetim Kurulu Baþkan Vekili Zeynep Erkunt Armaðan, Genel Müdür Yardýmcýsý Tolga Saylan ve çok sayýda yönetici katýldý. Bölgenin tarým ekonomisine katkýsýný deðerlendiren Zeynep Erkunt Armaðan, 2013 yýlýný deðerlendirerek 2014 yýlýnda gerçekleþecek ekonomik ve siyasi geliþmelerin sektörü nasýl etkileyeceði konusun- Erkunt Traktör, Kayseri'de City One Otel'de bölge yetkili satýcýlarýyla bir araya geldi. daki görüþlerini þu sözler malarýmýz hýzla ilerliyor. muzu da etkiliyor. Buile paylaþtý; Turquality ile desteklegün burada olmamýzýn nen ArmaTrac markasý, en önemli sebebi, önü 2014 yýlýnda bin Ekonomi Bakanlýðý taramüzdeki günlerde geradet satýþ hedefledik, bu fýndan desteklenmiþ ilk çekleþecek seçimler ve ciddi bir rakam. Sadece traktör markasý olma bu siyasi geliþmelerin satýþ konusunda deðil saözelliðini taþýyor. Bu güdoðrultusunda yaþanatýþ sonrasý hizmet konuzel geliþmeleri aile olacak olaðan ve olaðandýþý sunda da ciddi atýlýmlarýrak hepimiz baþardýk. geliþmeleri deðerlendirmýz olacak yýlýna Verdiðiniz destekler samektir. yeni yatýrýmlar ile çok dece yurt içindeki baþarýhýzlý baþladýk. Ayrýca ihsektörün dört gözle mýzý deðil uluslararasý raç ettiðimiz ArmaTrac beklediði Hurda Teþviki platformdaki konumumarkamýz için de çalýþkonusunda çalýþmalar devam ediyor. Çiftçinin ve biz üreticilerin bu yasadan beklentisi büyük yýlýnda % 12'lik pazar payý hedefimizi artýrmak için neler yapacaðýmýzýn rotasýný beraber çizmemiz gerekiyor. yýlda hýzlý büyüyen bir þirket olarak verdiðiniz emekler ve göstermiþ olduðunuz çabalarýnýz yadsýnamaz. Hepinize desteklerinizden dolayý teþekkür ediyorum." Toplantý boyunca yetkili satýcýlarýn sorularýný yanýtlayan Erkunt Traktör yetkilileri, çiftçiye kaliteli hizmet sunmak konusunda hassasiyet göstermenin önemine deðindiler. Yetkililer ayný zamanda düþük yakýt tüketimiyle çiftçinin bütçesini rahatlatacak, kullanýþlý tasarýmý ve farklý özellikleriyle iþ yükünü azaltacak yeni modellerin, yakýn zamanda çiftçinin beðenisine sunulacaðýnýn müjdesini verdiler. Karakaþlar dan araç teslimatý lerle kendilerini geliþtirmeleri hem de kaliteli zaman geçirebilmeleri amacýyla meslek edindirme kurslarý açmaya devam edeceðiz. 5 mahallemize inþa ettiðimiz mahalle kültür merkezleri kadýnlarýmýz için bir çekim alaný olacak. Sodes Projeleri Ekonomik, sosyal ve fiziksel K Mustafa Demirer arakaþlar Otomotiv araç teslimi yaptý. Satýþ Müdürü Asým Avcý, merkezi Antalya'da bulunan ADM Tur a 11 adet 2014 model Yeni Doblo Combi araçlarý þirket yetkilisi Murat Kiriþçi ye teslim etti. Avcý, ülkede en çok satýlan hafif ticari araçlardan biri olan Fiat Doblo nun, yeni Premio Black donaným paketiyle gücünü artýrdýðýný ve geniþ boyutlara sahip aracýn, aileye ve iþinize bol bol yetecek kadar geniþ alana sahip ferah bir yolculuk sunduðunu söyledi. Avcý, þöyle dedi; Yeni Doblo güvenliðiniz için teknolojinin tüm olanaklarýný kulla- nýyor. 4 sensörlü ABS; elektronik fren daðýlým sistemi EBD; dinamik sürüþ kontrol sistemi ESP ve yokuþlarda kalkýþý kolaylaþtýran Hillholder gibi en geliþmiþ elektronik donanýmlar ile ileri seviyede güvenlik saðlýyor. Ayrýca maksimum koruyucu güvenlik için kontrollü deforme olabilen güçlendirilmiþ gövdesi, yolcularýn hem baþ hem de gövdesini koruyan yenilikçi yan ve ön hava yastýklarý ile donatýldý. Hayatý kolaylaþtýran kombinasyonlar sunan Yeni Doblo, yolculuklarýn keyifli geçmesi için tüm aile kendini güvende hissetmelidir. Bu yüzden Yeni Doblo performanslý ve çevreci motorlarýnýn yaný sýra Karakaþlar Otomotiv araç teslimi yaptý. koltuktaki yolcular da yenilikçi güvenlik unda Doblo yu rakipsiz yolculuðun keyfini susurlarý da sunuyor. Örkýlýyor. narken, Cruise Control neðin, baðýmsýz arka Yenilikçi baðýmsýz özelliði ise sizin sürüþ süspansiyon yol gürülarka süspansiyon, arakeyfinizi artýracak bir tüsü ve sarsýntýyý tamacýn sürüþ konforu ve baþka özellik. Ayrýca men keserken her kolastiklerin yol tutuþ Hillholder sistemi ile þulda tekerleklerin yola özelliklerini artýrarak yokuþlarý güvenle çýkmükemmel bir þekilde sarsýntý ve gürültüyü manýn rahatlýðý da Yeni temas etmesini saðlayaemiyor. Elektrikli arka Doblo da sizi bekliyor. rak yol tutuþu konusuncamlar sayesinde arka

12 12 PAZARTESÝ MART 2014 Saadet Partisi nden çifte tanýtým Projelerle Çorum u zirveye taþýyacaðýz S Recep Mebet aadet Partisi (SP) Çorum Belediye Baþkan Adayý Adnan Cýdýk yerel seçimle ilgili projelerini açýkladý. SP Belediye Meclis Üyesi adaylarýnýn da tanýtýldýðý program geçtiðimiz Cuma akþamý Afra Düðün Salonu nda gerçekleþti. Düzenlenen toplantýya SP Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk, Merkez Ýlçe Baþkaný Sinan Yýlmaz, Ýl Müfettiþi Mehmet Aþýla, Gençlik Kollarý Baþkaný Mustafa Avcý, Kadýn Kollarý Baþkaný Rüveyda Doðan, bazý yönetim kurulu üyeleri ile çok sayýda partili katýldý. geleneði olan gýda paketi yardýmlarý sürecek. Kent Konseyi ni aktif bir yapýya kavuþturacaðýz. Müstakil bir Halkla Ýliþkiler Merkezi kuracak, vatandaþýn ihtiyaçlarýna kýsa sürede cevap vereceðiz. Bayanlar ve engellilere yönelik beceri kurslarý düzenleyecek, fiziki engelleri ortadan kaldýrarak her mahallede Kültür Merkezleri oluþturacaðýz. ÝHALELERE MUHALEFET MASASI Adnan Cýdýk GEÇMÝÞÝMÝZ PÜRÜZSÜZ, SONUNA KADAR DÜRÜSTÜZ Sunuculuðunu Þemsettin Yer in üstlendiði toplantýnýn açýþ konuþmasýný yapan Faruk Cýdýk, Geçmiþimiz pürüzsüz, sonuna kadar dürüstüz diyerek Çorum u yönetmeye talip olduklarýný söyledi. Çorum, Milli Görüþ Belediyeciliðini özledi diyen SP Ýl Baþkaný Cýdýk, 30 Mart 2014 tarihinde yapýlacak seçimlerde iddialý olduklarýný vurguladý. Cýdýk, Milli Görüþ olarak temiz Çorum a temiz belediyeciliði tekrar kazandýracaðýz dedi. ÇORUM U ZÝRVEYE TAÞIYACAÐIM Alkýþ ve tezahüratlar eþliðinde kürsüye gelen SP Çorum Belediye Baþkan Adayý Adnan Cýdýk, Halkýn hizmetkârý olacak, projelerimizle Çorum u zirveye taþýyacaðým dedi. Saadet kazanýnca Çorum kazanacak sloganýyla seçime girdiklerini hatýrlatan Adnan Cýdýk, projelerini tanýttý. Belediyedeki mevcut personel kadrosunu koruyarak verimli çalýþmalar ortaya koymayý planladýðýný anlatan Cýdýk, ortak akýl ürünü projeleri hýzla ve cesaretle hayata geçireceðini söyledi. Sunumunda Milli Görüþ ün merhum lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan ile Çorum Belediyesi eski Baþkaný Prof. Dr. Arif Ersoy u da unutmayan SP Belediye Baþkan Adayý Cýdýk, hayata geçirmeyi hedeflediði projelerle ilgili þu bilgileri verdi: HALKLA ÝLÝÞKÝLER MERKEZÝ KURACAÐIZ Aile nüfusu fazla olan hanelere su faturasýnda indirim yapacaðýz. Fakir ailelerden ise hiç su bedeli almayacaðýz. Milli Görüþ Çorum u Çorumluyla birlikte yöneteceðiz. Þeffaf bir yönetim anlayýþý ile hareket edecek çalýþmalarýmýzý muhalefet partisi temsilcilerinin rahatlýkla izlemeleri için ihale salonlarýnda Muhalefet Masalarý oluþturacaðýz. Bu doðrultuda Belediye de imtiyazlý kesimler oluþmasýna da müsaade etmeyeceðiz. Belediye-üniversite iþbirliðini geliþtireceðiz. Ar-Ge çalýþmalarýna tam destek vereceðiz. Faruk Cýdýk HIDIRLIK A EÐLENCE MERKEZÝ YAPMAYACAÐIZ Sahabe yurdu Hýdýrlýk mevkii altýna eðlence merkezi yapmayacaðýz. Zira mevcut Belediye Baþkaný nýn Kültür Park projesinde bu tür bir çalýþmanýn olduðunu öðrendim. Ýçeriðini çok fazla incelememekle birlikte böylesine bir projeye karþýyýz. Bunun yerine sahabe kabirlerinin etrafýndaki alanda yeni düzenlemeler yapmayý planlýyoruz. AHÝ EVRAN PROJESÝNÝ DESTEKLÝYORUZ Çorum da yeþil dokuyu artýracaðýz. Sýklýk Boðazý ndan þehir giriþine kadar olan bölümde düzenlemeler yaparak halkýn hizmetine sunacaðýz. Mahallelerimizin eskiyen altyapýlarýný yenileyeceðiz. Ankara Yolu çýkýþýný esnaf ve sanayi bölgesi yapacaðýz. Aþaðý Sanayi nin Küçük Sanayi Sitesi ne taþýnmasýna sýcak bakmýyoruz. Ahi Evran projesini ise destekliyoruz. Varsa bu projedeki eksikliklerin tamamlanmasý konusunda da esnafýmýzla birlikte hareket edeceðiz. STADYUM YERÝ PARK OLACAK Mevcut stadyumun yerini imara açmayacak, bu alaný park olarak deðerlendireceðiz. Çomar Barajý ný adeta Ankara daki Göksu Parký na dönüþtüreceðiz. Trafik sýkýþýklýðý ve otopark problemini çözeceðiz. Dairesel çevre yolu planlýyoruz. Binevler deki imar problemini de çözeceðiz. Kentsel Dönüþüm le eskiyen dokuyu yenileyecek, cazibe merkezleri oluþturacaðýz. Yapacaðýmýz düzenlemelerle tarihi deðerleri de ayaða kaldýracaðýz. 2 BÝN 500 KÝÞÝLÝK SALON YAPACAÐIZ Saadet Partisi nin yerel seçimle ilgili Çorum projeleri açýklandý. Çorum a 2 bin 500 kiþilik bir toplantý salonu ve kültür merkezi kazandýracaðýz. Her mahalleye spor alanlarý yapacaðýz. Profesyonel ve amatör kulüplere destek vererek þehrimizi bu alanda da hak ettiði yere taþýyacaðýz. Devlette devamlýlýk esastýr anlayýþýyla Belediye nin mevcut projelerini devam ettireceðiz. Raylý sistem için ön hazýrlýk yapacak, demiryolu için de mücadele edeceðiz. Çalýþmalarýmýzýn birilerini rahatsýz ettiðini biliyorum. Bizim gayemiz Ýslâm davasýna hizmet etmek. Gelecek nesillere eserler býrakmak için bu yola çýktýk. Tüm bu projeleri Belediye Meclis Üyesi adaylarýmýzla birlikte hayata geçireceðiz. Parti yönetimimizle birlikte belirlediðimiz ekibime kefilim. Partililerimiz baþta olmak üzere tüm Çorum halkýnýn desteðini bekliyor, 30 Mart Mahalli Ýdareler Seçimi nin memleketimize ve milletimize hayýrlar getirmesini diliyorum. ÝÞTE SP NÝN BELEDÝYE MECLÝS ÜYESÝ ADAYLARI Partililer yapýlan sunumlarý ilgiyle izledi. Proje sunumunun ardýndan tek tek sahneye davet edilen SP Çorum Belediye Meclis Üyesi Kontenjan Adaylarý Ýsmail Sarýoðlu (Emekli Eðitimci), Mehmet Durmaz (Emekli Eðitimci) ve Mustafa Özkiremitçi (Emekli Eðitimci) ile diðer adaylardan Abdullah Koçak (Esnaf), Þaban Çeten (Emekli Ýç Denetçi), Haydar Kurtaran (Metalürji Mühendisi), Erdal Bozkurt (Esnaf), Salih Yýlmaz (Ýktisatçý), Ferhat Yeðen (Esnaf), Mustafa Ulus (Esnaf), Ahmet Emil (Esnaf), Fevzi Sol (Emekli Memur), Mustafa Bulut (Ýktisatçý), Ýlyas Atýlgan (Emekli), Osman Gökgöz (Emekli), Emrah Öztekin (Yönetici), Mustafa Býyýk (Esnaf), Orhan Sakýnmaz (Ýnþaat Teknikeri), Selim Cebeci (Sigortacý), Ömer Doðan (Esnaf), Ýbrahim Zorlu (Ýnþaat Teknikeri), Hamdi Saylan (Makina Mühendisi), Cihat Çalýþýr (Ýþletmeci), G. Aykut Gürbüz (Ýþletmeci), Ebubekir S. Coþar (Ýnþaatçý), Ali Osman Tortum (Esnaf), Yusuf Karakaþ (Serbest), Ýlhan Kýr (Esnaf), Fikret Merdoðlu (Emekli), Salih Okumuþ (Esnaf) ve Osman Savurgan (Esnaf) partililere tanýtýldý. Basýna kapalý olarak gerçekleþen programýn ikinci bölümünde ise yerel seçim çalýþmalarýna iliþkin istiþare yapýldý. Cýdýk, Çorum, Milli Görüþ Belediyeciliðini özledi diye konuþtu. Kadýnlar Günü ne eðlenceli kutlama Kadýnlar Günü nedeniyle düzenlenen programa öðrencilerin hazýrlayýp sunduðu gösteriler damga vurdu. Ç Recep Mebet orum Valiliði Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen Dünya Kadýnlar Günü Kutlama Programý önceki gün gerçekleþti. Atatürk Anýtý nda düzenlenen törenle baþlayan programda Vali Yardýmcýsý Zülkarnin Öztürk ün eþi Saadet Öztürk tarafýndan anýta çelenk sunuldu. Ali Dinçer Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklâl Marþý nýn okunmasýyla devam eden törende küçük bir kaza yaþandý. Çelenk sunumu sýrasýnda Saadet Öztürk e eþlik eden bayanlardan biri, ayaðýnýn takýlmasý nedeniyle düþtü. Dizlerinin üzerine düþen bayaný Öztürk ve çevreden yetiþen arkadaþlarý ayaða kaldýrdý. Yaðmur altýnda gerçekleþen törenin ardýndan Devlet Tiyatro Salonu nda gerçekleþen kutlama programýna geçildi. Av. Elif Canbolat Görevli bayan çelenk sunumu sonrasý ayaðýnýn takýlmasý nedeniyle düþtü. DTS DE RENKLÝ KUTLAMA Biz Kadýnlar baþlýðýyla düzenlenen söyleþi ve eðlence programýna Vali Sabri Baþköy, Garnizon Komutaný Jandarma Albay Ahmet Çelik, Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu, Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan ve protokol eþleri, bazý daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri ile çok sayýda davetli katýldý. Kadýnlar Günü kutlamalarý, Atatürk Anýtý nda düzenlenen törenle baþladý. DÝNÇER: HAYATIN OLMAZSA OLMAZI KADINLAR Sunuculuðunu Fatmanur Çetin in üstlendiði programýn açýþ konuþmasýný Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Ali Dinçer yaptý. Kadýnlarýn aile ve toplumsal yaþamýn olmazsa olmazý olduðunu vurgulayan Ali Dinçer, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý nýn kadýnlara verdiði deðeri anlattý. Aile ve Sosyal Politikalar Müdür Yardýmcýsý Hülya Örs ün de rol aldýðý oyun büyük alkýþ aldý. BAÞKÖY: KADINA ÞÝDDET KABUL EDÝLEMEZ Programda kürsüye gelen Vali Sabri Baþköy ün eþi Fatma Baþköy ise tarihte ve Ýslâm dininde kadýnýn yeri ve önemini anlatarak koordinatörlüðünü üstlendiði Gönül Elçileri Projesi kapsamýndaki mesleki eðitim çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verdi. Kadýna þiddet kabul edilemez diyen Fatma Baþköy, tüm hanýmlarýn Dünya Kadýnlar Günü nü kutladý. KADINLARA HUKUK BÝLGÝSÝ Çorum Barosu avukatlarýndan Elif Canbolat, Ailenin Korunmasý ve Kadýna Yönelik Þiddetin Önlenmesi konulu bir sunum yaptý. Konuyla ilgili yasal düzenlemelerden bahseden Av. Elif Canbolat, þiddete karþý alýnan koruyucu ve önleyici yasal tedbirlerle ilgili bilgiler verdi. SP Belediye Meclis Üyesi adaylarýnýn da tanýtýldýðý program geçtiðimiz Cuma akþamý Afra Düðün Salonu nda gerçekleþti. Fatma Baþköy KUTLAMA KAZASI BÝZÝM KADINLARIMIZ A ALKIÞ Kadýnlar Günü kutlama programýna damgasýný vuran etkinlik ise Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüðü personelinin yazýp oynadýðý Bizim Kadýnlarýmýz adlý skeç oldu. Müdür Yardýmcýsý Hülya Örs ün de rol aldýðý oyun, verdiði mesajlar itibariyle güldürürken düþündürdü. ÖÐRENCÝLERE TAM NOT Buharaevler Kýz Teknik ve Meslek Lisesi öðrencilerinin þiirleriyle renk kattýðý programda Çorum Kýz Teknik ve Meslek Lisesi öðrencilerince Kadýn ve Moda adlý defile gösterisi sunuldu. Programýn finalinde sahne alan Çorum Güzel Sanatlar Lisesi korosu ise Ezgilerle Kadýn adlý çok sesli konseri ile dinleyenlere müzik ziyafeti sundu. Çorumlu kadýnlarýn büyük ilgi gösterdiði program Devlet Tiyatro Salonu fuayesinde gerçekleþen kokteylle sona erdi.

13 Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:9 Cemâzil-Evvel: 1435 Hicri Þemsi:1392 Rûmi: Þubat 1429 Kasým: MART Allah korkusu, ibâdetlerin süsüdür Yahyâ bin Muâz-ý Râzî "Rahmetullahi aleyh" Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ 0.00 ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 1 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 15 Elektrik Arýza 18 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ BAHABEY YAVRUTURNA HAYAT BAHABEY ATA GÜLABÝBEY HAYAT BAHABEY KALE MÝMARSÝNAN BAÐCILAR YAVRUTURNA BAHAR YAVRUTURNA ABDALATA AKKENT BÜYÜKDÜVENCÝ ÝKBAL KONAKLI HÝTÝTEVLER BUHARA HÝTÝTEVLER BUHARA GAZÝ GAZÝ KUNDUZHAN ÞENYURT ULUKAVAK ULUKAVAK HACIBEY HAMAMLIÇAY SEYDÝM AKKENT VEFAT EDENLER 1- Kýnýk Deller Köyü nden Kazým DE- MÝRAL. 2- Küçükpalabýyýk Köyü nden Zeynep HIZARBAÞ. 3- Çalyayla Köyü nden Ayþe DERVÝÞ. 4- Paþaköy den Fatma ERTÜRK. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. AGD de Miþkâtü l-mesâbih sohbetleri Enise Aðbal Ç orum Anadolu Gençlik Derneði (AGD) nin haftalýk olarak düzenlediði Miþkâtül l-mesâbih sohbetleri devam ediyor. Ýslâm inancýnýn bir çok inceliðini içerisinde barýndýran ve Ýslâm medeniyetinin temel eserlerinden olan Miþkâtü l-mesâbih sohbetleri, her hafta Perþembe günleri AGD Çorum Þubesi ev sahipliðinde gerçekleþtirililiyor. Yrd. Doç. Dr. Harun Bekiroðlu tarafýndan açýklanan sohbet programýna Hitit Üni- Mustafa Demirer MMMO yönetimi S1-7 Mart Muhasebe Haftasý kutlama etkinlikleri Ticaret Ýl Müdürü Fikret Yýldýrým ý ziyaret etti. Ziyarette Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Baþkan Yardýmcýsý Ali Gülesin Aðbal Demirer rdoðan ve Doðan Çe- sahibi olduðu Elik'in Bahabey Pide Salonu, Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi numara 3/B'de önceki gün açýldý. Her tür pide çeþidini müþterilerinin beðenisine sunduklarýný belirten Doðan Çelik, sipariþ üzerine düðün, mevlid ve cenaze merasimleri için de pide hazýrladýklarýný söyledi. Ramazan pidesi ve versitesi öðrencilerinin de ilgi gösterdiði belirtildi. AGD Þube yöneticileri, Miþkâtül l- Mesâbih sohbetleri ile ilgili þunlarý kaydetti; Bu haftaki Miþkât dersinde kader inancý hakkýndaki hadisler ve Ýslâm alimlerinin bu konudaki yaklaþýmlarý anlatýlmýþtýr. Derslerin tamamýný düzenli olarak takip edenler, Ýslam'ýn bireysel ya da toplumsal hayata dair mesajlarýný bütün yönleriyle öðrenme imkanýný elde etmiþ olacaklardýr. Ayrýca baþtan sona bir hadis mecmuasýný dinleyerek lavaþ gibi lezzetlerin yanýnda kýymalý, kuþbaþýlý, kaþarlý, karýþýk pide ve þakþuka adlý özel pide çeþidini de müþterilerinin beðenisine sunduklarýný vurgulayan Çelik, klimalý salonlarýnda aile yerlerinin de bulunduðunu hatýrlattý. "Tecrübeli kadromuzla, en kaliteli malzemeden leziz pide ve ekmek çeþitleri hazýrlýyoruz" diyen Çelik, bütün Çorumlular'ý pide salonuna davet etti.(hakimiyet) ürkiye Komünist Partisi (TKP) seçim çalýþmalarýna Tstart verdi. Gazi Caddesi'nde (Eðitim Sen önü) önceki gün stand açarak Belediye Meclis Üyesi Levent Tunçel tanýtýldý. Standda ayrýca caddeden geçen vatandaþlara tanýtým bildirileri daðýtýldý. Miþkâtül l-mesâbih sohbetleri devam ediyor. bitirmiþ olacaklardýr. þantýsýný bilmek Ýslâmi Tebrîzî nin derlediði Peygamberimizin bir sorumluluktur. Miþkâtü'l-Mesâbîh adlý yaþadýðý kutlu çaðý, Ýslâm medeniyetinin eseri takip etmek isterseniz O'nun sözlerini ve ya- önemli kaynaklarýndan bu halkaya sizleri olan ve Hatibi de bekliyoruz. Ticaret Müdürü Fikret Yýldýrým a nezaket ziyareti Bahabey Pide Salonu açýldý TKP Meclis Üyesi Adayýný tanýttý SMMMO yönetimi 1-7 Mart Muhasebe Haftasý kutlama etkinlikleri Ticaret Ýl Müdürü Fikret Yýldýrým ý ziyaret etti. Can Doðan, Oda Saymaný Mehmet Çetinkaya, Sosyal Etkinlikler Komisyonu Baþkaný Dilek Haným Þahin ve Üye Filiz Koldaþ Çakal hazýr bulundu. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Yýldýrým, tüm meslek mensuplarýnýn muhasebe haftasýný kutladý. Erdoðan ve Doðan Çelik'in sahibi olduðu Bahabey Pide Salonu hizmete açýldý. Ýlk yardým bilmek, kazadan korunmak kadar önemli Enise Aðbal orum Belediyesi ÇAile Eðitim Merkezi ile Ertuðrul Gazi Ýlkokulu iþbirliðinde yürütülen ve bu yýl üçüncüsü gerçekleþtirilen Anne Eðitimi Projesi nin Ev Kazalarý ve Ýlk Yardým konulu semineri gerçekleþtirildi. Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Mahir Odabaþý tarafýndan, Ertuðrul Gazi Ýlkokulu konferans salonunda verilen seminere Okul Müdürü Mustafa Hekim, Aile Eðitim Merkezi Müdürü Zehra Betül Özseçer ve anneler katýldý. Tedbirli davranmak ve ilk yardým bilgisine sahip olmanýn kazalara karþý en iyi önlem olduðunu belirten Odabaþý, en güvenli yer sayýlan evlerde dahi birçok kaza riski bulunduðunu ve bunlardan en çok 0- yaþ arasý çocuklarýn etkilendiðini söyledi. Odabaþý, Kazalardan korunmanýn yolu ise önceden önlem almaktan geçiyor. Çocuklardan sonra risk altýnda olan ikinci grup ise düþme riski bulunan ya da unutkanlýk rahatsýzlýðý olan yaþlýlar. Tabi yorgun olduðunuzda ya da acele edildiðinde herkesi bekleyen ev kazalarý da var. Hatta bazen kaza 'geliyorum' bile diyor. Bu durumda ev kazalarýndan korunmak kadar, kaza sonrasýnda yapýlacak Anne Eðitimi Projesi nin Ev Kazalarý ve Ýlk Yardým konulu semineri gerçekleþtirildi. ilk yardým kurallarýnýn bilinmesi de büyük önem taþýyor." Slayt eþliðinde verdiði seminerde annelere ilk yardým konusunda da bilgiler veren Odabaþý, kazadan daha az zarar görmenin yolunun doðru ilk yardýmdan geçtiðini vurguladý. Türkiye Komünist Partisi (TKP) seçim çalýþmalarýna start verdi. PAZARTESÝ MART Bir Annenin Gözyaþlarý 5 METEOROLOJÝ Yýl:24 Sayý: 838 MART 2014 PAZARTESÝ ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Bu söz Nuray'ý çok sevindirdi. "Tabi ne demek, çok seviniriz" "Ama baþörtüsü?" "zamanla takarsýn inþallah" Seda arkadaþlarýnda izin isteyerek dershaneye yerleþti. Günden güne dershanenin sýcaklýðýna ve ahengine kendisini öyle alýþtýrdý ki herkes haline gýbta ile bakmaða baþladý. Gram Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen ABONE ÞARTLARI : 0 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ Enise AÐBAL Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE ( AYLIK) : 55 : 10 : 0 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) 93, SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. Tefekkür Dünyamýz Raþit Yücel corumhakimiyet. net En çok bu haline annesi ve Ekrem bey sevidi. Artýk seda mükemmel bir Nur talebesi olmuþtu. Hem derslerinde baþarýlý hem de Nur risalelerinin tamamýný birkaç defa bitirmiþti. Seda bir çok arkadaþýnýn da dershanede kalmasýna vesile oldu. Ýman hayata hayat olmuþtu. Bir annenin gözyaþlarý o zaman sevinç gözyaþlarýna dönmüþ ve Hatice hanýmda artýk emekli olmuþ oda Nur kervanýnýn þefkat kahramaný olmuþtu. (Son) NÖBETÇÝ ECZANELER ÝPEKLÝ LOZAN BAHABEY CAD. NO:15/34- BAÐLARA GÝDEN YOL ÜZERÝ KARAOÐLU ULUKAVAK MH. VARÝNLÝ CAD. NO :34/A YILDIRIM BEYAZIT ÝLKOKULU YANI , 50 50, 00 15, 00 50, 00 0, 00 1, 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/9 (Posta Kodu )

14 14 PAZARTESÝ MART 2014 Ergül Güngören'in imdadýna, eþi Yektane Güngören yetiþti. Ýþi devraldý kocasýný batmaktan kurtardý orç bataðýnda olmasý nedeniyle ge- saðladýðý kahvehaneyi ka- Bçimini patma kararý veren kocasýnýn iþini devralan 2 çocuk annesi kadýn, 7 yýldýr çay daðýtýp ailesine bakýyor. Bahçelievler Mahallesi'ndeki kahvehanesini, iþlerinin iyi gitmemesi ve sigorta borçlarý nedeniyle kapatmak zorunda kalan kanser hastasý Ergül Güngören'in (47) imdadýna, eþi Yektane Güngören (44) yetiþti. Kahvehanenin kapatýlmasýna izin vermeyerek iþletmeyi devralan Güngören, 7 yýldýr çay daðýtýp para kazanarak ailesine tek baþýna bakýyor. "Eþim 'bayansýn, yapamazsýn' dedi" Örnek yaþam hikayesini AA muhabirine anlatan Yektane Güngören, kahvehaneyi iþleten eþinin, iþlerin yoðun gitmemesi yüzünden borçlandýðýný belirterek, "Borçlar çoðalýnca borç senetleri, kaðýtlar, icralar gelmeye baþladý. Baþka bir tutanaðýmýz da yoktu. Eþim, ekmek kapýmýzý kapatma kararý aldý. Buna müdahale ederek, eþime 'müþterilerini alýþtýr kahveye ben gireceðim' dedim. Önce kabul etmedi. 'Bayansýn, yapamazsýn. Benim orasý erkek yeri' dedi. Ben de 'bu borçlarla hayatýmý devam ettiremem, gireceðim kahveye ve çalýþacaðým' diyerek dükkaný devraldým" dedi. Ýlk zamanlarda temizlik yapýp çay bardaklarýný yýkadýðýný ifade eden Güngören, daha sonra çay daðýtmaya baþladýðýný söyledi.çalýþmaya baþladýðý ilk dönemlerde çay daðýttýðýný gören kadýnlarýn bile kendisini ayýpladýðýný vurgulayan Güngören, "Ocakçýlýk yaptým. Ýlk zamanlarda erkeklere çay daðýttýðýmda ben de utandým. Yavaþ yavaþ alýþtým. Bazýlarý beni ayýpladý, yanýmdan geçerken çay daðýttýðýmý gören bayanlar bile beni ayýpladý ancak çevremizdeki esnaf ve müþterilerimiz beni takdir etti" diye konuþtu. Eþi rahatsýzlandý, azmi daha da arttý Kahvehaneyi iþletmeye baþladýðý yýllarda eþinin rahatsýzlandýðýný ve kan kanseri teþhisi ile tedavi gördüðünü ifade eden Güngören, bu olaydan sonra çalýþmaya daha sýký sarýldýðýný ve ailesine tek baþýna bakmaya, okuyan iki çocuðunun harçlýklarýný vermeye baþladýðýný belirterek, yaþananlarýn kendisini daha da azimlendirdiðini vurguladý. "Eþim olmazsa iþ yerimiz de olmazdý" diyen Ergül Güngören ise geçimlerini saðladýklarý ve kapatma kararý aldýðý kahvehanenin, eþinin desteðiyle çalýþmaya devam ettiðini belirtti. Ergül Güngören, eþinin kendisi ve ailesi için yaptýklarýný þu sözlerle ifade etti: "Ýþçi çalýþtýrdýðýmdan sigortalar ve vergi borçlarý olduðu için iþin içinden çýkamadým. Çok borcum oldu. Borçlandýðým için burayý kapatmak zorunda kaldým. O anda eþim imdada yetiþti. Eþim 'burayý yürütmek zorundayýz, bu borcu sileceðiz' dedi ve iþi devraldý. 'Ben sana tam destek vereceðim, çayýný yaparým, çay daðýtacaðým' dedi. Ýlk zamanlarda müþterilerden, esnaftan çekiniyordum. Eþim iþi devraldýktan sonra sýrt sýrta verdik. Rahatsýzlýðým nedeniyle fazla destek olamýyorum, sadece yanýnda bulunuyorum. Eþim çok destek veriyor bana, beni malulen emekli de yaptý." Eþinin artýk patronu olduðunu belirten Güngören, "Eþim þimdi patron, her þeyi hak ediyor. Patron olarak eþim her zaman baþýmda olsun, çok memnunum" dedi. Öte yandan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði Çorum Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu, örnek yaþam hikayesi ve iþ hayatýndaki azmi ile Güngören'i "yýlýn kadýn giriþimcisi" ödülüne layýk gördü. (A.A.) Kamil Koç firmasý da Çorumlu hanýmlarýn 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'nü kutladý. Kamil Koç'tan karanfil Emre Kut amil Koç firmasý da Çorumlu ha- 8 Mart Dünya Kadýnlar Knýmlarýn Günü'nü kutladý. Mustafa Demirer orum Þahin Otomotiv 8 Mart Dün- Kadýnlar Günü etkinliði çerçeve- Çya sinde kadýnlara karanfil daðýttý. Valilik, Belediye,Vergi Dairesi, Kâmil Koç Otobüsleri A.Þ.'nin Gazi Caddesi'ndeki irtibat bürosu görevlileri Gazi Caddesi'nden geçen hanýmlara karanfil vererek, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'nü kutladýlar. Çorum Þahin Otomotiv 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü etkinliði çerçevesinde kadýnlara karanfil daðýttý. Þahin Otomotiv karanfille kutladý Emniyet Müdürlüðü hastaneler, bankalar ve Gazi Caddesi nde bayan bayanlara karanfil hediye edildi. Þahin Otomotiv bütün kadýnlarýn 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nü kutladý. Bu mesaj çok anlamlý BMM Ýdare Amiri, AK TParti Çorum Milletvekili ve Hak-Ýþ Onursal Genel Baþkaný Salim Uslu Hak-Ýþ Kadýn Komitesince düzenlenen 3. Kadýn Emeði Buluþmasý'nda katýldý Uslu, programda yaptýðý konuþmada Hak- Ýþ'in "Sendikalý kadýn, güçlü kadýn" sloganýný çok anlamlý bulduðunu söyledi. Gerek Hak-Ýþ Konfederasyonu gerekse doðru düþünce tarzýnýn, kadýný sadece toplumsal hayatýn içerisinde yardým edilmesi ve korunmasý gereken zavallý bir mahluk ve yaratýk olarak görmek yerine toplumsal hayatýn vazgeçilmez, önemli, deðerli bir bireyi ve aktörü olarak gördüðünü dile getiren Uslu, bu anlayýþýnýn son derece önemli olduðunu anlattý. Uslu, "Batýlý düþünce tarzýný benimseyen arkadaþlar Kusura bakmasýn. Batýlý düþünce tarzý, kadýný sadece Kadýnlar Günü'nü kutlamanýn ötesinde toplumsal hayatýn bir objesi gibi görmeye izin vermektedir. Eðer öyle olmasaydý kadýn birçok reklamýn objesi olarak kullanýlmasýna izin verilmezdi. Eðer öyle olmasaydý kadýna þiddete karþý çýkanlar, Suriye'de, Mýsýr'da ya da dünyanýn baþka bölgelerinde, Arakan'da kadýnlarýn þiddet görmesine de karþý çýkarlardý" ifadelerini kullandý. Salim Uslu Kadýnlarýn sadece eþleri ve babalarýndan deðil savaþlar yoluyla da þiddet gördüðüne iþaret eden Uslu, "Mesela, Mýsýrlý Esma'ya niçin karþý çýkýlmadý, niçin sahiplenilmedi? Esma bir kurþunla þehit edildi ve gördük ki kadýn haklarý savunucularýndan, kimseden en ufak bir ses seda çýkmadý, en ufak bir tepki çýkmadý. Afrika'da birçok kadýn çocuðuna süt verememekten, mama bulamamaktan þikayetçi. Madem kadýn haklarýný kutlayacaðýz o halde kadýn haklarýný sadece 35 günde bir gün kutlamak yerine bütün zaman içerisinde kutlayacak bir duyarlýlýk içerisinde olmak gerekmez miydi? Elbette gerekirdi" þeklinde görüþünü dile getirdi. Avrupa ülkelerinde baþörtülü kadýnlara yönelik uygulamalara da deðinen Uslu, "Baþta Fransa olmak üzere birçok ülke, bugün baþörtülü kadýnlarýn iþ hayatýndan dýþlanmasýna yönelik, horlanmasýna yönelik, kýlýðýndan kýyafetinden dolayý aþaðýlanmasýna yönelik bir çaba içerisindedir. Bunu anlamamýz ve haklý görmemiz mümkün deðildir. Bu insan haklarýna aykýrýdýr. Bunu söyleyenlerin Kadýnlar Günü'nü kutlamaya da hakký olmadýðýný da düþünüyorum" ifadelerini kullandý.(aa) 'Þiddet ve ayrýmcýlýk son bulsun Mustafa Demirer ðitim Bir Sen Ço- Þubesi Kadýn Erum Kollarý Baþkaný Zübeyde Ürünoðlu, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü dolayýsýyla bir basýn açýklamasý yaptý. Ürünoðlu, kadýn hak ve mücadelesinin sembol günü olan 8 Mart'ta daha güzel bir dünya ve daha iyi bir hayat umudu taþýyan kadýnlar olarak bir araya geldiklerini belirterek, kadýna ayrýmcýlýk ve þiddetin tarih olmasýný istedi. Ürünoðlu, açýklamasýnda þöyle dedi; "Þiddetten, ayrýmcýlýktan, ikinci sýnýf kabul edilmekten uzak, ümit dolu günler bekliyoruz. Ýnancýmýzdan, ýrkýmýzdan, cinsiyetimizden ya da kýlýk kýyafetimizden dolayý dýþlanmak istemiyoruz.. Yaklaþýk 1 yýl önce kamuda baþörtüsü özgürlüðü talebiyle baþlattýðýmýz "Sivil Ýtaatsizlik Eylemi" miz, örgütlü mücadelemiz sonucunda baþarýya ulaþtý. Baþý örtülü veya açýk tüm kadýnlarýmýzýn büyük bir ilgi ve özveriyle destek verdiði bu eylemimiz, onurlu ve kararlý duruþumuz sayesinde 30 yýlý aþkýn bir süredir devam eden ayrýmcý, ötekileþtirici ve kadýna yönelik þiddet içeren yasaðýn kaldýrýlmasýyla sonuçlandý. Baþlattýðýmýz eylem ve mücadeleler sonucu bu yýl kadýnlarýn özgürleþmesi yolunda tarihî kazanýmlar elde ettik. 8 Ekim 2013 tarihi tüm kamu çalýþaný kadýnlar için, 5 Aralýk 2013 tarihi ise kadýn milletvekilleri için baskýcý ve utanç verici bir yasaktan kurtulmanýn miladý oldu. Bu geliþmelere baðlý olarak daha birkaç yýl öncesine kadar hayal bile edemediðimiz alanlar bizlere de açýldý. Türkiye bundan sonra baþörtülü genel müdür, müsteþar, milletvekili ve bakanlara hazýrlanýyor. Biz kadýnlar artýk kýlýk kýyafetimizle deðil, üreteceðimiz iþlerle deðerlendirilmek istiyoruz. Var olan kapasitemizi ve potansiyelimizi yasaklarla mücadelede deðil, kalkýnmýþ ve müreffeh Türkiye'yi inþa edecek, deðerleriyle barýþýk bir neslin yetiþtirilmesinde kullanmak istiyoruz. Dünyada bugün kadýnlar birçok sorunla karþý karþýya kalmaktadýr. Kadýn erkek ayrýmý yapmaksýzýn insanlarý en temel haklarýndan mahrum býrakan þiddet, savaþ ve yoksulluk bu sorunlarýn baþýnda gelmektedir. Ýnsanlýk tarihi ile baþlayan savaþlarda, kan ve gözyaþý sürekli arttý, hiçbir zaman da hesaplaþmalar, zulümler azalmadý. Aktörleri hep erkek egemen güçler olurken zamanla maðdurlar kimlik deðiþtirerek kadýn ve çocuklar oldu. Patlayan bombalar, parçalanan cesetler, yýkýlan evler Bunlarýn arasýnda yanlarýnda çocuklarý ile kalan biçare, umutsuz, yarýnsýz kadýn fotoðraflarý. Bu görüntüler artýk çok sýradan ve alýþýldýk bir hâl aldý hepimiz için. Savaþlara alýþtýk ya da zorla alýþtýrýldýk! Bizler hepimiz yakýn tarihlerde savaþlarýn içinde olmasak da savaþlarý içinde yaþayan kadýnlarýz. 90'lý yýllarýn baþýnda Bosna Hersek'te baþlayan savaþýn en büyük maðduru çocuklar ve kadýnlar oldu. Yaklaþýk 300 bin sivilin katledildiði, binlerce kadýnýn tecavüze uðradýðý, insanlýk katliamý daha hafýzalardan silinmemiþken Suriye'de, Filistin'de, Mýsýr'da, Myanmar'da, Irak'ta sanki deðiþmez bir kadermiþ gibi yaþanan hep ayný dram, ayný insan manzaralarý. Sanki savaþlarýn tek müsebbipleri kadýn ve çocuklarmýþ gibi savaþýn aðýr sonucunun muhataplarý da yine onlar Ne yazýk ki insan haklarý savunucusu olduðunu iddia eden Avrupa ülkeleri ve BM söz konusu Müslümanlar olduðu zaman bu insanlýk dýþý duruma her zaman ki gibi sessiz kalýyor, üzerine düþeni yapmýyor. Yaný baþýmýzdaki komþumuz Suriye'de, Irak'ta, Filistin'de, Myanmar'da ve Ýslam coðrafyasýnýn çeþitli yerlerinde, savaþ maðduru kadýnlarýn yaþadýklarý dramlar hepimizin yüreðini sýzlatýyor. Bu kadýnlar gerek ülkelerinde gerekse sýðýnmacý olarak gittikleri ülkelerde þiddete, istismara, taciz ve tecavüze maruz kalýyor Bizler Kadýnlar Komisyonu olarak dünyada ve coðrafyamýzda kadýn erkek herkesin temel insan haklarýndan yararlanmasý, hak, özgürlük ve adaletin hakim olmasý için var gücümüzle çalýþacaðýmýzý bildirir, gelecek 8 Mart'larda hak ihlallerinin yaþanmadýðý bir dünya temenni ederiz. Kadýna yönelik þiddet bir insanlýk suçudur ve dünyanýn tüm toplumlarýnda yaygýn olarak rastlanan bir þiddet türüdür. Ülkemizde de kadýna yönelik þiddet önemli bir toplumsal sorun olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Þiddet sadece kadýný ve erkeði deðil toplumun bütününü etkileyen sosyal bir problemdir Kapitalist sistemin deðer tanýmaz, daha fazla kazanç elde etmek için her þeyi mübah gören anlayýþ ve hýrsý ne yazýk ki kadýn üzerinden aileyi ve toplumu yozlaþtýrmakta ve itibarsýzlaþtýrmaktadýr. Biz kadýnlar, kadýn sömürüsünün en yoðun yaþandýðý alanlardan biri olarak medyayý görüyoruz. Özellikle yazýlý ve görsel medyada kadýn bedeninin ucuz reklam malzemesi olarak kullanýlmasýna, tüketim kültürünün kadýn üzerinden körüklenmesine karþýyýz. Kadýnlarý siyasi, sosyal, ekonomik hayatýn dýþýna itmek isteyen anlayýþa karþý her zaman örgütlü mücadelemizi sürdüreceðimize ve deðerlerimizden aldýðýmýz güçle kendi sorunlarýmýzý kendimizin çözeceðine olan inancýmýz tamdýr.dünya Kadýnlar Günü vesilesiyle kadýnlarýmýzýn geleceðimizi inþa eden emeðine duyduðumuz saygý ve þükranýmýzý ifade etmek isteriz. Ýnanýyoruz ki kadýnlarýn inþa eden, birleþtiren gücü; tüm dünyada eþitlik, adalet ve özgürlüðün temininde öncü rol alacaktýr. Bu düþüncelerle, tüm kadýnlarýmýzýn 8 Mart Dünya Kadýnlar Gününü kutluyor, dünyada ve ülkemizde kadýn erkek tüm insanlar için barýþ, eþitlik, adalet ve özgürlüklerin geliþmesine katký saðlamasýný diliyoruz." Zübeyde Ürünoðlu TSO giriþimci kadýnlarý ödüllendirdi Emre Kut orum Kadýn Platfor- 8 Mart Dünya Çmu Kadýnlar Günü'nü Hürriyet Meydaný'nda halaylar çekerek kutladý. Etkinlik Ticaret ve Sanayi Odasý nda gerçekleþtirildi. Mustafa Demirer-Gülesin Aðbal Demirer orum Ticaret ve Sa- Odasý bünye- Çnayi sinde faaliyet gösteren TOBB Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nde giriþimci kadýnlarý ödüllendirdi. Önceki gün Ticaret ve Sanayi Odasý nda gerçekleþtirilen ve Vali Sabri Baþköy ün eþi Fatma Baþköy ün gecikmeli olarak katýldýðý program saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý ile baþladý. Programýn açýþ konuþmasýný yapan TOBB Çorum Kadýn Giriþimciler Kurulu Baþkaný Yasin Kepçeli, istiþare kuruluþu olan Kadýn Giriþimciler Kurulu nun Türkiye genelinde kadýn giriþimciler potansiyelini nicelik ve nitelik olarak geliþtirilmesi amacýyla kurulduðunu belirtti. Kepçeli, politikalarýný da bu amaç doðrultusunda hazýrladýðýný dile getirerek, Ülkemizin kalkýnmasý kadýnlarýmýzýn ekonomik hayata katýlmalarý ve katkýda bulunmalarý ile mümkün. Çünkü nüfusun yüzde 50 sini kadýnlar oluþturuyor. Ço- TOBB Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nde giriþimci kadýnlarý ödüllendirdi. rum da da kadýn nüfusumuz erkek nüfustan fazla. Ülkemizde kadýn giriþimci sayýsý her geçen kadýn giriþimci olarak Otopark Ýþletmecisi Feray Baydak ve Kýraathane Ýþletmecisi Yektane gün artýyor. Biz de bu süreci Güngören e plaketleri hýzlandýrmaya çalýþý- verildi. yoruz. Ortak amacýmýz Program, 'Günümüzde baþarmak. Çünkü kadýn herþeyden önce annedir. Gelecek nesilleri yetiþtirir. Kadýn giriþimciler hem üretiyor hem de çocuk iþletmelerin çalý- þan kadýnlara bakýþ açýsý' konulu konferans ile devam etti. Konferansa konuþmacý olarak Hitit yeteþtirirek ülkenin Üniversitesi Öðretim geleceðini inþa ediyor. Bizler gelecek nesilleri yetiþtirirken bir nevi ülkemizin istikbalini garanti altýna alýyoruz. diye konuþtu. 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü ne özel hazýrlanan kamu spotunun izlenmesinin ardýndan Görevlisi Menekþe Þahin, Akademisyen - Ýç Mimar Nursema Öztürk Özüner ve Kayseri Kadýn Giriþimciler Ýcra Kurulu Baþkaný Dr. Sema Karaoðlu katýldý. Konferans sonunda konuþmacýlara da plaketleri törenle verildi. Çorum Kadýn Platformu 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'nü Hürriyet Meydaný'nda halaylar çekerek kutladý. Halaylarla kutladýlar Gülesin Aðbal Demirer argello Parfüm Eðri- Þubesi 8 Mart Bdere Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle karanfil daðýttý. Dünyanýn dört bir yanýnda kutlanan 8 Mart Bargello Parfüm Eðridere Þubesi 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle karanfil daðýttý. Özdoðanlar Kavþaðý'nda toplanarak ellerinde 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'ne iliþkin sloganlarýn yazýlý olduðu pankart ve dövizlerle Saat Kulesi'ne kadar yürüyen Çorum Kadýn Platformu üyeleri, Hürriyet Parký önünde basýn açýklamasý yaptýktan sonra ellerinde karanfillerle halay çekerek kutladýlar. Bargello Parfüm kadýnlarý unutmadý Dünya Kadýnlar Günü'nü Bargello Parfüm çalýþanlarý da unutmayarak Eðridere Sokak'ta kadýnlara karanfil daðýttýlar. Tüm kadýnlarýn 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'nü kutlayan Bargello Parfüm Eðridere Þubesi çalýþanlarý, "Kadýnlar bizim her þeyimiz. Bu anlamlý günde onlarý yalnýz býrakmak istemedik. Bütün annelerimizin, teyzelerimizin, ablalarýmýzýn, kardeþlerimizin 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'nü kutluyoruz." dediler. (Hakimiyet)

15 Altý Nokta Körler Derneði Çorum Þube yönetimi, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nü sazlý sözlü kutladý. Altý Nokta dan sazlý sözlü kutlama Enise Aðbal ltý Nokta Körler Derneði Çorum AÞube yönetimi, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nü sazlý sözlü kutladý. Dernek binasýnda buluþan görme engelli bayanlar, Altý Nokta Körler Derneði Sekreteri Fazlý Koçak ýn çaldýðý sazý ve söylediði türkülerle Parti Osmancýk Kadýn Kollarý AK8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle bin karanfil daðýttý. Belediye Baþkan Adayý Hamza Karataþ ile birlikte ilk olarak tekstil sektöründe çalýþan iþçi kadýnlar ile esnaf kadýnlarý ziyaret eden Ak Parti Kadýn Kollarý, karanfil daðýtarak 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'nü kutladý. Ak Partili kadýnlar mahalle mahalle bütün evleri ziyaret ederek ev hanýmlarýna da karanfil verdi. Bütün kadýnlarýn Dünya Kadýnlar Gününü Kutlayan Ak Parti Osmancýk Belediye Baþkan Adayý Hamza Karataþ; "Ýlçemizde çalýþan kadýnlarýn ekonomiye katkýsý büyük. Özellikle tekstil sektöründe yüzlerce kadýn kardeþimiz alklarýn Demokratik Kongre- Kadýn Meclisi tarafýndan 8 Hsi Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü nedeniyle eski Cumartesi Pazarý Parký'nda bir basýn açýklamasý düzenlendi. "Kadýn, yaþam, özgürlük", "Kadýn-erkek birlik; iþ-ekmek-özgürlük" gibi sloganlarýn atýldýðý basýn açýklamasýnda HDK Kadýn Meclisi adýna konuþan Yaþam Kervankýran, 8 Mart ýn tarihi sürecini özetledi Mart'ýna tüm dünyada ve Ortadoðu'da büyük alt üst oluþlarýn, krizlerin ve bunlarýn karþýsýnda geliþen mücadelelerin hakim olduðu bir atmosferde girdiklerini Kadýnlar Günü nü kutladýlar. 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü vesilesiyle görme engelli bayanlarý bir araya getirmeyi amaçladýklarýný belirten Dernek Baþkaný Kürþat Ahýshalý, günlük hayatlarýndan oldukça sýkýntý yaþayan görme engelli bayanlarý böyle bir programda buluþturmaktan mutluluk duyduklarýný ifade etti. Ak Parti Osmancýk Kadýn Kollarý 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle bin karanfil daðýttý. bin karanfil daðýttýlar çalýþýyor. Esnaf olan kadýnlar var. Kadýnlarýn önemi elbette sadece iþ hayatý ve ekonomiye saðladýklarý katký ile ölçülemez ve onlara verilen deðeri sadece bir güne sýðdýramayýz. Biz belediye baþkaný seçildiðimizde kadýn kardeþlerimiz için hem sosyal ve kültürel alanda hem de ekonomik anlamda önemli projeleri hayata geçireceðiz. Ev kadýnlarý için çeþitli meslek kurslarý düzenleyerek ev eksenli ürünlerin teþviki ile onlarýn da ekonomik özgürlüðü ve ev ekonomisine katký saðlamalarý noktasýnda çalýþmalar yapacaðýz. Kadýnlarýn öneminin, deðerinin dünyanýn bütün toplumlarýnda anýmsanmasý dileklerimle bütün kadýnlarýn 8 Mart Dünya Kadýnlar Gününü kutluyorum" dedi. Haber Merkezi Halklarýn Demokratik Kongresi Kadýn Meclisi açýklama yaptý. HDP kadýn haklarýný hatýrlattý belirten Yaþam Kervankýran, açýklamasýnda þunlarý dile getirdi: "Biz kadýnlar yüzyýllardýr gericiliði, güvencesizliði, yoksulluðu, iþsizliði, þiddetin her türlüsünü, savaþý, ýrkçýlýðý ve militarizmi en yoðun ve en aðýr biçiminde yaþýyoruz. Küresel, ekonomik kriz, savaþlar ve yaþamlarýmýzý kuþatan muhafazakarlýk biçimleri sürekli yeniden üretilen þiddet, cinsiyetçilik ve ýrkçýlýða maruz kalýyoruz yýlý kadýnlar için þiddet taciz ve tecavüz yýlý oldu. Devlet kadýnlarý korumuyor, þiddet uygulayan, taciz ve tecavüzde bulunan erkeklerin çok azý cezalandýrýlýyor. Haber Merkezi Esnaf ve sanatkâr kadýnlarý kutladý ESOB Baþkaný Yalçýn Ký- esnaf ve sanatkar ka- Çlýç, dýnlarýn 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'nü kutladý. 8 Mart Dünya Kadýnlar günü nedeniyle açýklama yapan Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇE- SOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, esnaf teþkilatýnýn çeþitli meslekleri icra eden 193 bini aþkýn kadýn üyeye sahip olduðunu belirterek, tüm esnaf ve sanatkar kadýnlarýn gününü kutladý. Kýlýç, "Toplumumuzun yarýsýný oluþturan çok deðerli kadýnlarýmýz, annedirler, eþtir, abladýr, sevginin temsilcileridir, bunlarla beraber üretiminde en önemli paydaþýdýr" dedi. Kadýnlarýn üretime daha fazla katýlýmýnýn saðlanmasý için hali hazýrda faal bulunan kadýn esnaf ve sanatkarlarýn birçok konuda yaþadýðý sorunlarýn giderilmesi gerektiðini belirten Yalçýn Kýlýç, "Zaman kaybedilmeden doðum borçlanmasý hakký verilmelidir. Son yýl içerisinde kadýnlarýmýzýn artan baþarýsý ortadadýr. Toplumsal duyarlýlýk artmýþ, bu alanda önemli ölçüde farkýndalýk yaratýlmýþtýr. Ülkemizde kadýnlarýn iþ gücüne katýlýmýný artýrmak, yeni iþyerleri Yalçýn Kýlýç Emeðimiz, bedenimiz, kimliðimiz bizim Enise Aðbal DP Belediye Eþ Baþ- Adayý Meryem Hkan Karataþ, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle yaptýðý açýklamada, Kadýnlar söz konusu olduðunda büyük resim her zaman þiddet, yoksulluk, tahakküm ve emek sömürüsüyle þekilleniyor. dedi. Dünya genelinde her üç kadýndan birinin þiddete, her beþ kadýndan biri- Meryem Karataþ nin tecavüze veya tecavüz giriþimine maruz kaldýðýný belirten Karataþ, þunlarý söyledi: Yine yoksulluk ve göç bir kadýn gerçekliði olarak durmaya devam ediyor. Orta Doðu da Arap baharý sonrasý bu baharýn kadýnlara ne getirip getirmediði tartýþma konusu olmuþtu. Bu günden bakýldýðýnda kadýnlarýn Ortadoðu daki durumlarýnýn iyi olduðuna dair bir emare yok. Suriye de savaþ nedeniyle cinsel þiddet sýnýr tanýmýyor. Kadýnlar tecavüze uðruyor, göç etmek zorunda kalýyor. Göç ettikleri ülkelerde çocuk yaþta evlendiriliyor, ikinci, üçüncü eþ oluyor ya da fuhuþa sürükleniyor. Tüm bu olumsuzluklara raðmen hem Ortadoðu da hem de dünya genelinde kadýnlar Emeðimiz, bedenimiz, kimliðimiz bizimdir diyerek, özgürlük mücadelesini yükseltmeye devam ediyor. Kutu içinde bir ayakkabýya hiç sahip olmamýþ kadýnlarýn, açlýktan yoksulluktan ölen Ayaz bebeklerin ülkesi olan Türkiye de ayakkabý kutularýndan milyon dolarlarýn çýkmasý ülkenin kaynaklarýnýn nasýl ve kimler arasýnda bölüþüldüðünü bir kere daha gösterdi. Kadýn sýðýnaklarý, kreþler, parasýz saðlýk ve eðitime gelince her zaman yetersiz olan kaynaklar (kutuçuklar, gemicikler) için harcanýyor. Biz kadýnlar tüm kaynaklarýn adil bir biçimde kullanýlmasýný ve kadýnlarýn, çocuklarýn ihtiyaçlarýnýn öncelikli olarak gözetilmesini istiyor ve bunun için mücadele ediyoruz. AKP hükümeti kurmalarý ve ekonomik fýrsatlar alanýnda kadýn ve erkek arasýndaki farký azaltmak için pozitif ayrýmcýlýk yapýlmasýný destekliyoruz" diye konuþtu yýlýnýn baþýnda yüzde 27,2 olan kadýnlarýn iþgücüne katýlým oranýnýn bugün yüzde 30,2'ye çýkmasýnýn yeterli olmasa da sevindirici olduðunu kaydeden ÇESOB Baþkaný Kýlýç, "Özellikle eðitim, saðlýk, bankacýlýk ve adalet alanlarýnda istihdam edilme oranlarý yüzde 70'lere çýkmýþtýr. Ayrýca kadýnlarýmýzýn kendi iþyerini kurabilmesi için KOSGEB Giriþimcilik Kredisi devreye sokulmuþ ve 30 bin lirasý hibe olmak üzere 0 bin liraya kadar kredi verilmeye baþlanmýþtýr. Ýþyerlerini kuranlarýnda yarýsýný kadýnlarýmýz oluþturmuþtur. Bunlarý söylemekte ki amacým, kadýnlarýn sosyo-ekonomik konumunun öncelikle güçlendirilmelidir. En önemlisi giriþimci kadýnlarýmýzýn önü mutlaka açýlmalýdýr. Bu vesile ile 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'nü kutluyorum" ifadelerine yer verdi. (Haber Merkezi) kadýnlara çocuk doðurmalarýný telkin ederken çeþitli yasal düzenlemelerle kadýnlarýn eve kapanmalarýnýn alt yapýsýný oluþturmaya çalýþýyor. Kadýn istihdamýný artýrma iddiasýyla gündeme getirilen düzenlemelerin içeriðine bakýldýðýnda, yarý zamanlý çalýþma sistemiyle hem kadýnlarýn ev içi geleneksel rollerinin devamý hem de esnek, güvencesiz, ucuz iþ gücü olarak istihdam edilmelerinin önünün açýldýðýný rahatlýkla görüyoruz. Çalýþan kadýnlarýn yarýsý kayýt dýþý iken hazýrlanan istihdam paketinin, istihdam deðil kadýn emeðinin sömürülmesini daha artýracaðý ortada. Yerel yönetimlerde kadýn daha önemli hale geldi Bu koþullar altýnda yerel seçimlere hazýrlanan Türkiye de kadýnlarýn yerel yönetimlerde temsil edilmeleri daha da önemli hale geldi. Erkek egemenliði ile þekillenen yerel yönetimlere kadýn elinin deðmesi, yeninin inþasýnda önemli bir adým olacaktýr. Kentlerin kadýnlar için daha güvenilir olmasý, her mahalleye kreþlerin açýlmasý, kadýn danýþma merkezlerinin ve kadýn sýðýnaklarýnýn oluþturulmasý, kadýn emeðinin deðerlendirilmesi için pazarlar açýlmasý, cinsiyete duyarlý yerel yönetim bütçelerinin oluþturulmasý kadýnlarý ilgilendirdiði kadar toplumun demokratikleþmesine de katký sunabilecek konular ile ilgili adýmlarýn atýlmasý kadýn temsilinin artýrýlmasý sayesinde daha çok gündem bulacaktýr. Bu açýdan yerel yönetimlerde eþ baþkanlýk uygulamasý son derece anlamlýdýr ve bütün partilerin hayata geçirmesi gereken bir sistemdir. Kadýnlarýn toplumda eþit haklara sahip olmasý ve özgürleþmesi için bu þarttýr. Kadýnlar olarak egemenlerin dili deðil; eþitliðin, barýþýn, kardeþliðin ve özgürlüðün dili yeniden varlýk buluncaya kadar, sömürüsüz bir dünya için mücadele edeceðiz. Bilinçli kadýn bilinçli toplum Mustafa Demirer þam standardýnýn belirleyicisidir çünkü; toplu- adýnlarý Gençleri En- Bilinçlendirme mun kadýnýný da erkeðini Kgellileri Derneði (KAGEB) Genel de anne yetiþtirmektedir. Baþkaný Ýclal Poyraz, 8 mart Dünyanýn dengesi Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle yaptýðý açýklamada, bi- mutlak kadýn ve erkeðin eþitliðiyle saðlanacaktýr. linçli kadýnýn bilinçli toplumu oluþturacaðýný bildirdi. Kadýnlarýmýzýn eðitimlerinin ve eðitim kalitelerinin Poyraz, yaptýðý açýklamada þöyle dedi; Toplumun temel unsuru olan kadýn; toplumlarýn geliþimi ve deðiþiminde en büyük etkendir. Ýclal Poyraz yükseltilmesi, eþitlik, baðýmsýz hak ettiði saygý sevgi ve önem in verilmesi çalýþma ve yaþama standartlarýnýn yükseltil- Toplumsal geliþimde büyük mesi karar mekanizma- sorumluluk yüklenen kadýnlarýmýzýn larýnda daha çok yer verilmesi ve politik haksýzlýklarýn giderilmesi gerekmektedir. eðitimi yýllarca ihmal edilmiþtir. Toplumun geliþmiþliði kadýnýn eðitimine verilen önem ve deðerle paraleldir. Dünya kadýnlarýmýzýn kadýnlar gününü kutluyor, þiddete, tacize, tecavüze haksýzlýðý ve ölümlere maruz Bilinçli kadýn bilinçli saðlýklý ve mutlu toplum demektir. Geleceðimiz olan kalmayan güvende, sosyo-ekonomik, çocuk ve gençlerimizin yetiþtirilmesinde kültürel düzeyi yüksek baþarýlý ve en büyük rolü anneye yüklen- mektedir. Ailesinin mutluluðu ve ya- güçlü kadýnlarýmýzýn sayýsýnýn çok olduðu bir dünya olmasýný diliyorum. PAZARTESÝ MART Çorum Aþçý ve Lokantacýlar Odasý Baþkaný Ýsmet Çýtak, Oda üyesi kadýnlarý yemekte buluþturdu. Üye kadýnlar yemekte buluþtu Enise Aðbal orum Aþçý ve Lokantacýlar Odasý ÇBaþkaný Ýsmet Çýtak, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü münasebetiyle Oda üyesi kadýnlarý yemekte buluþturdu. Ýkinci Bahar Lokantasý nda düzenlenen yemek organizasyonunda bir araya gelen kadýnlar, hem kaynaþma hem de sohbet etme imkâný buldular. Kadýnlarýn her alanda olduðu gibi iþ yaþamýnda da baþarýlý çalýþmalarýn mimari olduðunu söyleyen Oda Baþkaný Ýsmet Çýtak, tüm üye kadýnlarýn 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nü kutlayarak baþarýlar diledi. Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý Baþkaný Merter Kocatüfek, Dünya Kadýnlar Günü nü kutladý. SES üyeleri kahvaltýda buluþtu Erol Taþkan aðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri SSendikasý (SES) üyeleri, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle düzenlenen kahvaltý programýnda bir araya geldi. Aileleriyle birlikte Kahverengi Kafe'de buluþan SES üyeleri, SES Çorum Þube Baþkaný Merter Kocatüfek tarafýndan karanfillerle karþýlandý. Eðitim Ýþ Sendikasý Çorum Temsilciliði, bayan üyeleri için 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü etkinliði tertip etti. Eðitim Ýþ bayan üyelerini unutmadý Erol Taþkan ðitim Ýþ Sendikasý Çorum Temsilci- bayan üyeleri için 8 Mart Dün- Eliði, ya Kadýnlar Günü etkinliði tertip etti. Þellale Kafe'de düzenlenen kahvaltýlý kutlamaya Eðitim Ýþ Çorum Sekreteri Duran Ýrdeli, Eðitim Ýþ Kadýnlar Komisyonu Baþkaný Özler Arýn ve sendika üyesi bayanlar katýldý. "Kadýnlar özgürleþmeden toplum özgürleþmez." diyen Arýn, günün anlam ve önemini belirtir bir konuþma yaparak, programlarýna katýlan üyelerine teþekkür etti. Kadýnlar her alanda olmalý Saliha Köklükaya üstakil Sanayici ve MÝþadamlarý Derneði Çorum Þubesi Kadýn Kollarý Baþkaný Saliha Köklükaya, kadýnlarýn her alanda layýk olduklarý yerlere gelmelerinin saðlanmasý gerektiðini söyledi. 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle bir mesaj yayýnlayan MÜSÝAD Çorum Þubesi Kadýn Kollarý Baþkaný Saliha Köklükaya, kadýnlarýn toplumsal hayata etkin katýlýmýnýn çaðdaþlýðýn en önemli göstergesinden birisi olduðunu belirtti. Bugünün kadýnlarýn yaþadýðý sorunlarýn anlaþýlmasý ve bu sorunlarýn aþýlmasý noktasýnda yapýlacak çalýþmalar için bir fýrsat olduðunu dile getiren Köklükaya, Bir tek günde hatýrlanmamak için dünyayý hep birlikte, hergün güzelleþtirmek için çabalayarak hayata tutunmaya çalýþan tüm bayanlarýmýzýn 8 Mart Dünya Kadýnlar Gününü kutlarým dedi.(ýha)

16 Osmancýk ÝBD 3. ligde 1 PAZARTESÝ MART 2014 Ünye de yapýlan Bayanlar Voleybol Bölgesel Lig Final Grubundaki temsilcimiz Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor cumartesi günü Samsun Spor Lisesi ni dünde son maçýnda Rize Gençlikspor u 30 gibi net skorlarla yenerek grup birincisi olarak 3. lige yükselmeyi baþardý. Osmancýk ÝBD: 3 Rize Gençlikspor:0 Kültür, Mecitözü nde 4-1 le liderliðe yükseldi SAHA : Mimar Sinan HAKEMLER : Serhat Sarkandý, Mehmet Tuðluk, Tarýk Bozkurt. MECÝTÖZÜSPOR : Serkan, Mert, Gökhan, Ruhi, Erkan, Bülent (Elvan), Mustafa (Ali), Bektaþ, Ersan, Haydar (Mustafa Çýðýr), Yasin. HE KÜLTÜRSPOR: Muharrem, Samet, Bünyamin, Yasin (Mustafa), Kadir, Emrah, Murat, Eyüp, Can, Sefa (Cengiz), Vedat (Ahmet). GOLLER: 24. dak. Sefa, 38. dak. Yasin, 45. dak (kendi kalesine) Gökhan, 70. dak. Vedat (HE 2. Amatör Küme B grubunda ilk hafta maçlarýný kazanan iki takým Mecitözüspor ile HE Kültürspor un Mecitözü ndeki maçýndan konuk takým 4-1 galip ayrýlarak liderliðe oturdu. Maçýn ilk yarýsýnda etkili bir futbol ortaya koyan HE Kültürspor Sefa, Yasin ve ilk yarýnýn son dakikasýnda Gökhan ýn kendi kalesine attýðý golle rakibi önünde 3-0 öne geçti. Ýkinci yarýnýn baþýnda Yasin le bir gol bulan ev sahibi takým umutlandý ancak HE Kültürspor 70. dakikada Vedat ýn golüyle maçý 4-1 kazandý ve üç puanýn sahibi oldu. Bu sonuçla He Kültürspor puanla liderliðe yükselirken Mecitözüspor ise 3 puanda kaldý HAKEMLER: Özgür Þahin, Mehmet Uslu. OSMANCIK ÝSMAÝL BURAK DERÝNDERESPOR: Gülsüm, Gökçe, Buket, Beyza, Tuðçe, Aysun, Sevgi, Sevdanur, Nurseda, Sinem, Melek, Merve. RÝZE GENÇLÝKSPOR: Begüm, Handenur, Gülþah, Þule, Emine, Dilara, Nilay, Özge, Hilal, Naz. SETLER: 1. Set: -15, 2. Set: -15, 3. Set: 2-24 (Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor). Ertan DERÝNDERE / ÜNYE den bildiriyor Osmancýk ÝBD: 3 Samsun Spor Lisesi:0 HAKEMLER: Demet, Þener, Özgür Þahin. OSMANCIK ÝSMAÝL BURAK DERÝNDERESPOR: Gülsüm, Gökçe, Buket, Beyza, Tuðçe, Aysun, Sevgi, Sevdanur, Nurseda, Sinem, Melek, Merve. SAMSUN SPOR LÝSESÝSPOR: Sevda, Selda, Eda, Büþra, Selen, Handan, Sema, Gizem, Burcu, Havva. SETLER: 1. Set: -20, 2. Set: -11, 3. Set: 28-2 (Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor). Ertan DERÝNDERE / ÜNYE den bildiriyor Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor bayan voleybol takýmý 3. lige yükselmeyi baþardý. Ünye de yapýlan final grubunda oynadýðý üç maçýda kazanan Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor ilçenin profesyonel lige yükselen ilk takýmý olmayý baþardý. Ünye de yapýlan final grubunda cuma günü ilk maçýnda Tokat Gençlikspor u zorlu bir mücadele sonunda 3-1 yenen Osmancýk Ýsmail Burak Derindere cumartesi günü ikinci maçýnda Samsun Spor Lisesi ni 3-0 yenerek 3. lige yükselmeyi büyük oranda garantiledi. Dün oynadýðý son maçýnda ise Rize Gençlikspor ile karþýlaþan Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor rakibi önünde ilk iki seti rahat kazanýrken üçüncü sette ise zorda olsa 2-24 kazanarak bu maçýda 3-0 aldý ve grup birincisi olarak 3. lige yükselmeye hak kazandý. Osmancýk ta Badminton branþýndaki çalýþmalarý ve baþarýlarý ile büyük söz sahibi konuma gelen Ýsmail Burak Derinderespor kulübü voleybolda da bu baþarýsýný tekrarladý. Okullar bazýndaki çalýþmalarýný kulüplere taþýyan Ümit Derindere iki yýldýr hedefini koyduðu 3. lige bu yýl ulaþmayý baþardý. Osmancýk profesyonel liglerde ilk kez bayanlar voleybolda mücadele edecek. Kargýgücü nü 2-1 yenen Çorum Belediye zirvede SAHA : Mimar Sinan KARGIGÜCÜSPOR: Kývanç, Berat, Metin, Mehmet, Rýza, Murat HAKEMLER : Hakan Kaya, Emre (Recep), Bedirhan, Serkan, Ýlker Alagöz, Doðan Metin. (Burak), Murat Akçay, Mutlu (Turgay). ÇORUM BELEDÝYESPOR : GOLLER: 18. dak. Murat Akçay Erkan, Ömer, Ahmet, Burak, Ali, (Kargýgücüspor), 51. ve 80. dakikalarda Metehan (Fatih), Murat Çaðlar, Murat Çaðlar (Çorum Belediyespor). Mehmet, Abdurrahman (Murat), Furkan, Gökhan (Yunus). 2. Küme A grubunda ilk haftanýn iki kazanýn takýmý Kargýgücüspor ile Çorum Belediyespor un Mimar Sinan sahasýndaki maçýndan 2-1 galip ayrýlan Çorum Belediyespor liderliðini sürdürdü. Maçýn ilk yarýsýný Murat Akçay ýn attýðý golle 1-0 Abdurrahman. önde tamamlayan konuk Kargýgücüspor ikinci yarýnýn GOLLER: 35. dak. hemen baþýnda Murat Çaðlar ýn golüne engel olamadý Ýbrahim (Özel Ýdares- ve Belediyespor skoru 1-1 yaptý. Maçýn 80. dakikasýnda por), 38. dak. Niyazi, 45. Murat Çaðýl kendisinin ve takýmýnýn ikinci golünü dak. Abdulkadir, 2. dak. atarak maçýn skorunu belirledi: 2-1. Alperen (Çimentospor). Bu galibiyetle Çorum Belediyespor puana yükselirken Kargýgücüspor ise 3 puanda kaldý. U 1 da gruplarda üçüncü maçlar tamamlandý Çimentospor : 3 - Özel Ýdarespor: 1 SAHA : 2 Nolu HAKEMLER : Mehmet Ali Cýrýl, Furkan Alagöz., Müjde Akça. ÇÝMENTOSPOR : Furkan, Enver, Mehmet, H, Hüseyin, Erdel, O. Erdi, Arda, Serkan, Alperen, Abdulkadir, Niyazi, Ebubekir, Nurullah, Alper, E. Mert, Mücahit, Abdullah, Mertcan. ÝL ÖZEL ÝDARESPOR: Onur, Nurican, Nafican, A. Kürþat, Oðuzhan, Mertcan, Ogün, Fahri, Burak, Tunahan, Ýbrahim, Emre, Orhan, Mücahit, Enes, Yusuf, Kulüplü Genç Kýzlar Basketbol U 19 da bitime iki maç kala heyecan dindi Eti bu yýlda þampiyon: 1-0 SAHA: Mimar Sinan. HAKEMLER: Mehmek Zeki Sevim, Emre Alagöz, Fatih Derviþoðlu. ETÝ LÝSESÝ GENÇLÝKSPOR : Gazican, Satýlmýþ, Okan, Seydi, Ercan, Ahmet Can (Taylan), Ýsmail, Cem, Aykut (Berkan), Raif, Umut. ÇÝMENTOSPOR: Okan, Serhat, Burak (Onur), Erdem, Halil, Fatih, Yusuf, Emrecan (Furkan), Metin, Nurullah, Mert (Kürþat). GOL : 42. dak. Cem (Eti Lisesi Gençlikspor)y 1. Küme U 19 yenen Eti Lisesi Liginde bitime iki hafta Gençlikspor ligin bitmine kala Eti Lisesi bir hafta kala þampiyon Gençlikspor bu yýlda olarak gruplara gitme þampiyonluðu garantilehakkýný kazandý. di. Çimentospor u 1-0 Mimar Sinan sahasýnda oynanan maçta ligden düþen Çimentospor önünde ilk yarýnýn son dakikasýnda Cem in golüyle 1-0 öne geçen Eti Lisesi üstünlüðünü maç sonuna kadar sürdürdü ve bu galibiyetle puana yükselerek bir maçý kalmasýna raðmen þampiyonluðu garantiledi. Çimentospor ise bu maðlubiyekle ligden düþen takým oldu.. Gençlerbirliði : 2 - Çorum Belediyespor: 0 SAHA :1 Nolu HAKEMLER : Burak Þahinkara, Serkan Sarkandý, Berkant Arman. GENÇLERBÝRLÝÐÝ : E. Tuðrul, Mücahi, Þaban, Ýbrahim, Nebi, Batuhan, Hamza, Emirhan, Ahmet, Ýsmail, Oðuzhan (Ahmet Can)(Enes). Ç O R U M BELEDÝYESPOR: Uður, Ö. Faruk, Ahmet, Burak Yýldýrým, Adil Murat, Burak Sasýk (F. Mehmet), Ali, Sefa (Emre), Abdurrahman, Uðurcan, Gökhan. GOLLER: 9. dak. Emirhan, dak. Batuhan (Gençlerbirliði). Çorumspor: 4 - Ýl Özel Ýdarespor: 1 SAHA :Mimar Sinan HAKEMLER : Emrah Okan, Tahsin Samet Avcý, Arslan Iðnak. ÝL ÖZEL ÝDARESPOR : Zekeriya, Emre Can, Kenan, Furkan, Emrah, Murat, Serha (Emre)t, Sadýk. Mustafa (Tunahan), Fahri, Burak (Enes). ÇORUMSPOR: Ömer, C. Muhammed, Mehmet, Mustafa (Salih), Cihat, Mücahit, Taha, A. Onur (Ali Mert), M. Þakir, Recep, Ö. Gökhan (Emirhan). GOLLER: 17. dak. Ö. Gökhan, 23.ve 88. dakikalarda Cihat, 0. dak. Taha (Çorumspor), 21. dak. Mustafa (Ýl Özel Ýdarespor) U 19 Liginde Çorumspor, Ýl Özel Ýdarespor önünde aldýðý 4-1 lik galibiyetle ligi ikinci bitirmeyi garantiledi. Mimar Sinan sahasýnda oynanan maçta Çorumspor rakibi önünde ikinci yarýdaki golleri ile farka giderek puanýný 21 e çýkardý ve ligi ikinci sýrada bitirmeyi garantiledi. Basketbol Akademi B: 31-Basketbol Ýhtisas: 54 SALON : Atatürk HAKEMLER : Ýbrahim Furkan Alagöz. BASKETBOL Coþkun, BASKETBOL AKADEMÝ B: Tuðçe, Gülþah, Ebru, Büþra, Damla, Erenur, Vesile, Fatma, Bengüsu, Meliha ÝHTÝSAS: Fatmanur, Ecem, Özenç, Mine, Rümeysa, Rana, Ezgi, Þeymanur, Simge, Cansu, Meltem. PERÝYOTLAR : -21, 11-11, 9-12, 5- Çorum Belediye: 4 - Alaca Belediye: 0 Gençlerbirliði: 15 - Gençlik Çepni:1 SAHA : 2 Nolu HAKEMLER : Erdoðan Yandým, Muharrem Bekleviç, Aylin Daðdelen. GENÇLERBÝRLÝÐ Ý : Ertuðrul, Enes, Ahmet, Fatih, Emin, Sefa, Nebi, Ýbrahim, Hamza, Batuhan, Oðuzhan, Furkan, Zeki, Yavuz, Ekrem, Cafer, Arif. G E N Ç L Ý K ÇEPNÝSPOR: Kürþat, Samet, Berat, Cahit, Veli, Mehmet, Erhan, Cihan, Onur, Murat, Raþit, Ramazan, Kenan, Samet, Rýdvan, Serkan. GOLLER: ve 2. dakikalarda Batuhan, 8. dak. Oðuzhan, 7. ve 20. dakikalarda Ýbrahim, 27. dak. Nebi, 45. ve 47. dak. Zeki. 50. dak. Ekrem, 5. dak. Hamza, 70. dak. Sefa (Gençlirbirliði), 39. dak. Berat (Gençlik Çep- SAHA : 2 Nolu HAKEMLER Yunus Dursun, ÝbrahimÇaðýl, Mevlüt nispor). HESALON Kültürspor B: 8 - Gençlikspor : 5 : Atatürk HAKEMLER : Dursun Uðral. HE KÜLTÜRSPOR B : Zeynep, Havvanur, Edanur, Sevcan, Göksu, Büþra, Buse, Ýremnur, Hazal, Sinem, HE Kültürspor: 4- Ýskilip Belediye: 1 : Haluk Yakýn, Burak Çelik. HE KÜLTÜRSPOR : Rahman, Bilal (Batuhan), Burak, Samet (Onur), Onur, Salih, Yavuz, Samet, Esat (Münir), Yasin, Mustafa. Ý S K Ý L Ý P BELEDÝYESPOR: Fatih, Özcan, Salih, Ahmet (Batuhan), Murat (Sefa), Mücahit, Mustafa, Ýnan (Berkay), Sezai, Uður, Mustafa (Onur). GOLLER: 9. dak. Sezai (Ýskilip Belediyespor),. dak. Esat, 3. dak. Batuhan, 5. ve 73. dakikalarda Mustafa (Ýskilip Belediyespor). Zeynep, Yýlmaz Þeyma. GENÇLÝKSPOR: Tuðçe, Fatma, Cansu, Sevgi, Ýpek, Ýrem, Eda, Ezgi, Hasret. PERÝYOTLAR : 1-24, 5-19, 0-8, 5-

17 PAZARTESÝ MART Kazanmayý unuttuk 1-3 Çorumspor ligde kalma yolunda büyük önem taþýyan maçta cumartesi günü evinde konuk ettiði Tosya Belediyespor karþýsýnda ikinci yarýda yediði gollerle 3-1 maðlup olarak bu haftayýda puansýz kapattý. Rakibi önünde hücumda girdiði pozisyonlarý deðerlendiremeyen Çorumspor 3. dakikada ofsayt pozisyonda yediði golle maðlup duruma düþtüðü maçýn son dakikalarýnda bulduðu golle umutlansada uzatmada gelen golle sahadan puansýz ayrýldý. SAHA: 1 Nolu Saha HAKEMLER: Hasan Hacýsalioðlu, Fevzi Uzun, Kadir Uzun ÇORUMSPOR: Akýn**, Mehmet Ali*, Mustafa*, Veli* (4. dak. Miraç*), Osman*, Orhan*, Ümit* (1. dak. Uður*), Batuhan**, Arif*, Yusuf* (4. dak. Avne *), Serdar** TOSYA BELEDÝYESPOR: Bayram**, Fatih*, Ýsmail**, Abdullah* (20. dak. Mehmet *), Recep, Yýlmaz**, Aytaç, Ýbrahim**, Murat, Salim** (78. dak. Gökhan 78*), Uður ** (2. dak. Emre 2**) GOLLER: 3. dak. Salim, 81. (penaltýdan) ve dakikalarda Murat (Tosya Belediyespor), 85. dak. Batuhan (Çorumspor) Çorumspor ligde kalma yolunda kazanmak zorunda olduðu maçta Tosya Belediyespor karþýsýnda ikinci yarýda yediði gollerle rakibine 3-1 maðlup olurken karþýlaþmanýn kýdemli yardýmcý hakemi verdiði ve vermediði kararlarla sonuca etki etti. Konuk takýmýn genç ve iyi top yapan isimlerden kurulu kardosu karþýsýnda Çorumspor mücadele ile rakibine üstünlük kurmaya çalýþtý. Zaman zamanda etkili olan kýrmýzý siyahlý takým her zaman olduðu gibi gol yollarýnda baþarýsýz oldu. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn tecrübeli isimlerinin beklenenden çok uzak bir performans ortaya koyduðu maçta konuk Tosya Belediyespor ise orta sahadaki tecrübeli isimleri karþýlaþmayý kazanmayý bildi. Maçýn ilk yarýsýnda konuk takýmýn mutlak penaltý ve kýrmýzý kartýný veremeyen maçýn hakemi ikinci yarýda ise ilk goldeki bariz ofsayt ve ardýndan verdiði vermediði bir çok kararla baþarýsýz bir görüntü Ulukavakspor da yeni baþkan Hasan Eker Ulukavakspor da Fatih Özcan ýn istafasýnýn ardýndan toplanan yönetim kurulu Hasan Eker b.aþkanlýðýnda yola devam kararý aldý. Geçtiðimiz hafta içinde yaþanan geliþmeler sonucunda görevi býrakýn Fatih Özcan ýn yerine bu göreve getirilen Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavir Hasan Eker, baþkanlarý Fatih Özcan ýn kararlarýný ve gösterdiði dik duruþu sonuna kadar desteklediklerini ve göreve devam etmesi için bütün yönetimin çaba gösterdiðini belirterek Uzun yýllardýn tanýdýðýmýz Fatih Özcan hiç bir þekilde baþarýsýzlýðý kabul etmeyen ve futbol dýþýnda da kendi hayatýnda yer vermeyen bir insan. Bizim gelecekteki baþkanlýklarýmýz için büyük idollerimizden biri olmuþtur. Her zaman Ulukavakspor u kendi ailesi gibi görüp hiçbir yardýmý esirgemeden maddi ve manevi tek kiþi olarak kulübün arkasýnda durdu. Bazý kiþiler onun kýymetini bilmesede biz onun devrettiði bu kulübü sezon sonuna kadar en iyi þekilde devam ettirmeye çalýþacaðýz. Kendisine bugüne kadar yaptýðý hizmetlerden dolayý teþekkür ediyoruz. Amacýmýz yine ayný þekilde devam etmektir. Çorum u BAL liginde temsil etmek için elimizden gelen çabayý harcayacaðýz. Bunun için bütün yönetim elbirliði ve güçbirliði ile devam edecektir. Sezon sonunda þampiyonluk ipini göðüsleyip BAL ligi baraj maçýnda mutlu sona ulaþýrýz dedi. Hasan Eker Baþöðretmen in yarý final grup maçlarý Giresun da Okullu Yýldýzlar Voleybol Yarý Final Grubunda mücadele edecek temsilcimiz Baþöðretmen Atatürk erkek takýmý Mart tarihlerinde Giresun da mücadele edecek. Okullu Yýldýzlar Voleybol yarý final grubunda mücadele edecek olan Baþöðretmen Atatürk Ortaokulu Giresun grubunda mücarele edecek. Okul Sporlarý Federasyonu ndan Son yarý finalist bugün belli oluyor Okullu Yýldýzlar futbol ikinci tur grup maçlarý bugün sona eriyor. Son yarý finalistler bugün belli olacak. Son günün programý þöyle: Saat.00 Osmancýk Nenehatun - Sungurlu Kaladere. Saat Sungurlu Kaladere YBO- Karþýyaka. Saat Sungurlu S. Melahat Baran- Mimar Sinan. Saat Toki Þehit Þükrü Özyol - Osmancýk Atatürk. yapýlan açýklamaya göre Mart trihleri arasýnda Giresun da yapýlacak olan yarý final grup birinciliðinde temsilcimiz Baþöðretmen Atatürk Ortaokulu ile birlikte Ýstanbul þampiyonu Erenköy Mehmet Sait Aydoslu Ortaokulu, Kars Atatürk Ortaokulu, Bayburt Bahir Necati Sorguç Ortaokulu, Erzincan 13 Þubat Ortaokulu, Bitlis Hizan YÝBO Ortaokulu, Ankara ikincisi Prof Dr. Mehmet Saðlam Ortaokulu ve Ýstanbul beþincisi Altunizade Hafize Özal Ortaokulu mücadele edecek. Sekiz takýmýn kura ile iki grupta yapacaðý maçlar sonunda gruplarýnda ilk iki sýrayý alan takýmlar çapraz olarak diðer grubun ilk iki takýmý ile karþýlaþacak ve bu maçlarý kazanan iki takým Türkiye Finallerinde mücadele etmeye hak kazanacak. HAKEMLER: Hüseyin Kurt, Emre Yýlmaz, Ünal Ürkmez. AKSARAY BELEDÝYESPOR : Seyfettin, Ýbrahim Okur, Gökhan, Ýbrahim Gümüþ, Yunus, Hayrettin, Ahmet, Adem, Orçun, Osman (Tayfun), Ýsmail (Onur). ÝSKÝLÝP BELEDÝYESPOR: Ýbrahim, Enes, Eray, Turgay, Sadýk, Salih Saðýr, Salih Yaramýþ, Mert, Yunus Emre (Aydýn), Burak (Sefa)(Mustafa Uçar), Mustafa Veran. GOLLER : 8. dak. Turgay (Ýskilip Belediyespor), 90. dak. Tayfun (Aksaray Belediyespor). Bölgesel Amatör Lig. gruptaki temsilcilerimizden Ýskilip Belediyespor, Aksaray Belediyespor deplasmanýnda son dakikada yediði golle sahadan 1-1 beraberlik ve bir puanla ayrýldý. Ligde kalmak için Çorumspor ile nefes kesin bir yarýþ içinde bulunan Ýskilip Belediyespor rakibinin cumartesi günü maðlup olmasýnýn ardýndan Aksaray Belediyespor maçýna yüksek moralli çýktý. Maçýn ilk yarýsýnda oldukça aðýr sahada oynanan maçta iki takýmda gol bulamayýnca devre golsüz beraberlikle verdi. Karþýlaþmayý 200 kadar Çorumspor taraftarý ile 20 kadar Tosya Belediyespor taraftarý izledi. 12. dakikada Çorumspor ataðýnda savunmanýn çýkardýðý topla ceza yayý üzerinde buluþan Orhan geliþine sert vurdu top üstten az farkla auta gitti. 14. dakikada Tosya Belediyespor gole çok yaklaþtý. Bu dakikada sol kanattan Aytaç topla hareketlendi kaleci Akýn ý geçti çapraz pozisyonda topu kaleye gönderdi Mustafa son anda kayarak gole izin vermedi. 17. dakikada Tosya Belediyespor savunmasýnýn hatasýnda topu önünde bulan Serdar kaleci Bayram ile karþý karþýya kaldýðý anda sert vurdu kaleci topu kornere çelerek gole izin vermedi. 31. dakikada Çorumspor savunmasýnýn arkasýna atýlan topa ofsayt diye duraklayan kýrmýzý siyahlý futbolcular bakarken Murat topla ceza sahasýna girdi kaleci Akýn ile karþý karþýya kaldýðý anda sert vurdu ancak kötü vurdu üstten auta attý. Ýlk yarý takýmlarýn çabasý sonuç vermedi ve devre golsüz beraberlikle sona erdi. sona erdi. Ýkinci yarýda iki takýmda kontrollü bir futbol ortaya koydu. Maçýn 8. dakikasýnda Ýskilip Belediyespor un korner atýþýnda ileri çýkan Turgay kafa vuruþuyla takýmýný deplasmanda 1-0 öne geçirdi. Maçýn 90. dakikasýnda ev sahibi takým korner direðine yakýn noktadan faul atýþý kazandý. Ceza sahasýna yapýlan ortaya kaleci Ýbrahim çýkmakta tereddüt etti üzerinden aþan top arka direðin içine çarparak aðlara gitti ve skor 1-1 oldu. Kalan bölümde gol olmayýnca 3. dakikada konuk takým ofsayt pozisyondan golü buldu. Bu dakikada sað kanattan kazanýlan faul atýþýnda ceza sahasýna yapýlan ortayý savunma seyrette kaleci Akýn arka direkte son anda tokatladý ofsayt pozisyonundaki Salim bom boþ durumda topu aðlara gönderdi: 0-1. Bu gole Çorumspor kenar yönetimi ve futbolcularý uzun süre itirazda bulundular. 7. dakikada Çorumspor beraberlik golüne çok yaklaþtý. Sað kanattan kazanýlan faul atýþýnda arka direðe Uður un gönderdiði topa yakýn mesafeden Mehmet Ali kafayý vurdu top yan direkten geldi dönen topu Arif tekrar kaleye gönderdi top yan aðlarda kaldý. 79. dakikada orta sahadan Recep in savunmarkasýna attýðý topla takýmlar sahadan 1-1 beraberlik ve birer puanla ayrýldýlar. Maçýn 75. dakikasýnda sakatlanan Sefa hastaneye kaldýrýldý tarak kemiðinde çatlak þüphesi ile alçýya alýndý. Bugün yapýlacak muayene sonunda kesin taný konulacak. Aytaç hareketlendi kaleci ile karþý karþýya kaldý Akýn mutlak bir golü önledi. 81. dakikada Tosya Belediyespor penaltý kazandý. Emre sað kanattan topla hareketlendi ortasýnda Mehmet Ali nin vücuduna yapýþýk koluna gelen topa maçýn hakemi yardýmcýsýnýn uyarýsý ile penaltý noktasýný gösterdi. Atýþý kullanan Murat topu Çorumspor aðlarýna göndererek skoru 0-2 yaptý. Ýskilip, Aksaray da iki puaný doksanda kaçýrdý:1-1 Ýskilip Belediyespor, Aksaray Belediyespor deplasmanýnda 8. dakikada Turgay ýn kafasýndan bulduðu golle öne geçti. Maçýn 90. dakikasýnda faul atýþýnda ceza sahasýna yapýlan orta arka direðe çarparak aðlara gitti ve Ýskilip Belediyespor üç puan yerine iki puanla evinde döndü. (Ç.Hak: 397) Ýskilip Belediyespor Aksaray deplasmanýnda son dakikada iki puan kaybetti SAÐLIKLI YAÞAM ÝÇÝN ATILIM SPOR DA SEZON KAMPANYASI * Ýki Katlý 00 m2 alanda çalýþma imkaný. * Tüm branþlarda bay-bayan uzman antrenörler eþliðinde özel çalýþma ortamý. * Polis ve Askeri Okullara hazýrlýk çalýþmasý. * Baþta Fitness ve Plates olmak üzere tüm branþlarda sezonluk kampanyalarýmýz baþlamýþtýr. Karakeçili Mahallesi Azap Ahmet Sokak No: 29/1 ÇORUM Tel:

18 90+4 de hayat öpücüðü dakikada gelen gol sonrasýnda futbolcularýn saha içinde sevinci görülmeye deðerdi. PAZARTESÝ MART 2014 Çorum Belediyespor kelimenin tam anlamýyla ölüp ölüp dirildiði maçta Ünyespor önünde 32. dakikada Çorumlu futbolcu Oktay ýn attýðý golle maðlup duruma düþtü. Konuk takým 39. dakikada Seyfettin in atýlmasýyla kiþi kaldý ve 50 dakika on kiþi oynamak zorunda kaldý. Ýkinci yarýda tek kale maça sahne olan karþýlaþmada büyük bölümü suyla kaplý zeminde top sürmenin imkansýz olduðu anlarda son on dakikada þiþirme toplarla etkili olan Belediyespor 84. dakikada Murathan la beraberliði yakaladý. Maç bu skorla bitecek derken dakikada Oðuzhan Yalçýn ýn vuruþunda savunmaya çarpan top aðlara gidince Belediyespor çok önemli üç puaný alarak futbol olarak olmasada sonuç olarak mutlu etti. Ç o r u m Belediyespor kötü gidiþe son vermek ve teknik heyet deðiþikliðinin ardýndan yeni bir baþlangýç yapmak için çýktýðý Ünyespor karþýsýnda futbol olarak olmasada uzatmanýn son dakikasýnda gelen golle üç puaný alarak hayata döndü. Öðlen saatlerinden itibaren baþlayan yoðun yaðmur ve zaten bitik durumdaki sahada su gölüne dönen alanda futbol oynamak iki takým açýsýndanda oldukça zordu. Konuk Ünyespor bozmak istediði oyunda sahaya avantaja ç e v i r i r k e n Belediyespor da savunmaki dökülüþ bu maçta- da devam ederken kanatlarda suya takýlýnca gol hava toplarýna kaldý. Maçýn ilk yarýsýnda Belediyespor gol yollarýnda üretken olamazken bu maça iki ön libero Okan ve Furkan la çýkma hatasý gösteren kenar yönetim henüz 3. dakikada rakibin kiþi kalmasýna raðmen ayný sistemle devreyi bitirdi. Ýkinci yarýya Furkan-Gökhan deðiþikliði ile ilk hamlesini yapan Belediyespor bu kez topu sürmek yerine iki uzun forvete þiþirme toplarla pozisyon bulmaya çalýþtý bu kezde ortalar bir türlü penaltý noktasýna ulaþmadý. kiþi kalan ve her geçen dakika direnci artan Ünyespor karþýsýnda organize olamayan ve hepsinden önemliside orta sahada oyun kuramayan Belediyespor son dakikalýk bölümde Ýmam ý da ileri göndererek üçlü savunmaya ve üç uzunla þiþirme toplara umut baðladý. Fizik olarak oyundan düþen Ünyespor karþýsýnda þiþirme toplarda son dakikada etkili olan Belediyespor 84. dakikada Murathan ýn golüyle beraberliði saðladý. Uzatma dakikalarý içinde iki kez direðe takýlan Belediyespor 4 dakikalýk uzatmanýn son anýnda iki korner atýþýndan sonuncusunda oldukça karýþýk pozisyonda son karar ile Belediyespor un 84. dakikada beraberlik golünü atan Murathan kötü zeminde fazla etkili olamadý Oðuzhan Yalçýn ýn vuruþunda savunmadan seken top Ünyespor aðlarýna gidince bir anlamda hayata döndü ve üç puaný alarak hayata döndü. Ç o r u m Belediyespor ile Ünyespor arasýndaki maçý AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ile 00 kadar Belediyespor taraftarý ile 50 kadar Ünye den gelen taraftar izledi. M A Ç T A N DAKÝKALAR: 9. dakikada Murat ýn soldan ceza sahasýna kadar indi son çizgiye kadar indi ve ortaya çýkardðý topa Emir yerden sert vurdu kaleci Ömer Son anda köþeden çýkardý. 12. dakikada sað kanattan Emir in arka direðe yaptýðý ortada Murathan geliþine mükemmel ser vurdu top yandan az farkla auta gitti. 32. dakikada konuk Ünyespor golü buldu. Bu dakikada orta alandan Seyfettin topla haraketlendi Çorum Belediyespor savunmasýnýn dengesiz yakalandýðý anda solda bom boþ durumdaki Oktay a çýkardý kaleci Çaðrýcan ile karþý karþýya pozisyonda kalecinin hamlesinde top ortada kaldý iki futbolcuda yerde yatarken erken kalkan Oktay topu boþ kaleye gönderirken Belediyespor savunmasý seyretti ve konuk takým bu golle 1-0 öne geçti. Maçýn 39. dakikasýnda Ünyespor - Osmancýk ÝBD 3. ligde Osmacýk Ýsmail Burak Derinderespor Ünye de yapýlan final grubunda ikinci maçýnda Samsun Spor Lisesi ni dünde son maçýnda Rize Gençlikspor u set vermeden 3-0 kazanarak 3. lige yükselmeyi baþardý. Osmancýk ÝBD bayan takýmý ilçenin profesyonel lige yükselen ilk takýmý olma ünvanýný elde etti. Haberi 1. sayfada dan Seyfettin topsuz alanda Okan a yaptýðý hareket nedeniyle maçýn hakemi tarafýndan direk kýrmýzý kartla oyun dýþýnda býrakýldý. Ýlk yarýyý konuk Ünyespor 1-0 önde tamamladý. Ýkinci yarýya Çorum Belediyespor Furkan ýn yerine Gökhan ý alarak baþladý. 5. dakikada sað kanatta ceza sahasýna yapýlan ortada savunmadan seken topla arka direkte Murathan buluþtu çizgiye yakýn noktadan sert vurdu top yan ÇORUM BELEDÝYE Çaðrýcan...5 Osman Bodur...4 Nedim...4 Ýmam...5 Yakup...4 Murathan... Okan...5 Furkan...3 (4. dak. Gökhan...) Emir...5 Ender...4 (74. dak. Oðuzhan...3) Murat ÜNYESPOR Ömer...5 Seyfettin...4 Hurþit...4 (2. dak. Sercan...4) Oktay...4 Uður Adem...4 Murat...4 (74. dak. Orhan...) Fatih...4 Emre...4 Halim...4 Muhammed...4 (84. dak. Muhittin...) Tolga...4 STAT : Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu. SARI KART: Oktay. Uður, Muhammed, Muhittin (Ünyespor), Okan, Emir, Murat, Gökhan (Çoruk Belediyespor). KIRMIZI KART: 39. dak. Seyfettin, dak. Oktay (Ünyespor). GOLLER : 32. dak. Oktay (Ünyespor), 84. dak. Murathan, dak. Oðuzhan Yalçýn (Çorum Belediyespor). HAKEMLER : Tolga Kadaz, Semih Uðurdur, Cem Yoldaþ. direkte geri geldi dönen topa Murat vurdu savunma çizgiden çýkardý ve Çorum Belediyespor a beraberlik þansý vermedi. 84. dakikada Belediyespor beraberlik golünü buldu. Orta sahadan ceza sahasýna yapýlan ortada Gökhan ýn kafasýndan seken top savunmadan sekti yine Gökhan ýn önünde kaldý bu futbolcunun dönerek vuruþunda çaprazda Murathan topun geliþine ayak koydu ve köþeden Ünyespor aðlarýna göndererek skoru 1-1 yapan golü attý. 88. dakikada sað kanattan Oðuzhan ýn ortasýnda Murat arka direkte kafayý vurdu top üst direkten geri geldi dönren topu savunma uzaklaþtýrdý ve gole izin vermedib. 89. dakikada sað kanattan Gökhan ýn ortasýnda arka direke Murat tafayý vurdu kaleci Ömer son anda çizgiden topu kornere tokatladý dakikada Çorum Belediyespor a hayat veren gol geldi. Bu dakikada sað kanattan kullanýlan korner atýþýnda Gökhan ýn vurduðu topu kaleci Ömer tokatladý dönen topa altý pasta kýrmýzý siyahlý takýmýn golcü savunma oyuncusu Ýmam vurdu topu Ünyespor aðlarýna göndererek takýmýný 2-1 öne geçirdi. Maçta bu golün baþlama vuruþunun ardýndan sona erdi ve Çorum Belediyespor yeni Teknik Direktörü ile çýktýðý ilk maçtan üç puanla ayrýlarak oyun olarak olmasada skor olarak mutlu etti. TURKUAZ TEMÝZLÝK ve HÝZMETLER GRUBU Apt., Site, Ýþmerkezi profesyonel yönetim ve temizliðin tek adresi Yeniyol Mah. Eski Saray Sk.Ilýca Ýþ Mrk. Kat: 2 No: 8 ÇORUM - Tel: Türkiye Spor Toto 3. Lig 1. Grup Haftanýn Toplu Sonuçlarý Çorum Belediye - Ünyespor Sancaktepe Belediye - Elazýð Belediye Batman Petrolspor - Bursa Nilüferspor Orhangazispor- Düzyurtspor Balçova Belediyespor - Maltepespor Sakaryaspor - Elibol Sandýklýspor : 0-0 Darýca Gençlerbirliði - Çýksalýnspor Erzurum B, Þehir - Manavgat Evrenseki Hacettepespor - 8 Yeni Aksarayspor : 2-1 : 5-0 : 1-1 : 1-4 : 0-1 : 3-1 : 1-1 : 2-1 Grupta Puan Durumu TAKIMLAR O G B M A Y P Düzyurtspor Hacettepespor M. Evrenseki Çorum Beledi Darýca G. Birli B. Petrolspor Elibol Sandýklý Sancaktepe Bel Erzurum BÞ. Orhangazispor Bursa Nilüfer Maltepespor 8 Y. Aksaray Balçova Bel. Sakaryaspor Çýksalýnspor Ünyespor Üç puana üç cezalý Suyla kaplý zeminde futbolcular rakipten çok saha þartlarý ile mücadele ettiler Çorum Belediyespor dün oynadýðý Ünyespor karþýsýnda son dakika golüyle üç puana sevindi ancak maç sonunda üç hücum oyuncusunun birden cezalý olmasýna üzüldü. Kýrmýzý Siyahlý takýmda Ünyespor maçýnda sarý kart gören dört futbolcudan Emir, Murat ve Gökhan dördüncü sarý kartlarýný görerek cezalý duruma düþtüler. Bu futbolcular hafta sonu oynanacak Bursa Nilüferspor maçýnda forma giyemeyecekler. Belediyespor da sakat ve cezalý olduklarý için bu maçta forma giyemeyen Mehmet Akif ve A. Buðra nýn Nilüferspor maçýnda forma giyip giyemeyeceði hafta içinde belli olacak. Önümüzdeki hafta maç programý: Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor final grubunu namaðlup birinci tamamladý ve 3. lige yükseldi 15 Mart Cumartesi : Düzyurtspor - Sancaktepe Belediyespor. 1 Mart Pazar: Bursa Nilüferspor - Çorum Belediyespor. Çýksalýnspor - Erzurum Büyükþehir Bel. Maltepespor - Batman Petrolspor. Darýca Gençlerbirliði-Sakaryaspor. Manavgat Evrenseki - Orhangazispor. Ünyespor - Elibol Sandýklýspor. 8 Yeni Aksarayspor - Balçova Belediye. Elazýð Belediyespor - Hacettepespor. Emir cezalý duruma düþtü Murat Gökhan

19 PAZARTESÝ MART ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 11 MART T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 DK 23 plakalý, 2004 model, Ford marka, Transit tipli, beyaz renkli dizel kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Mezat Salonu Saat: MART T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi 19 EY 58 plakalý, 1992 model Renault marka, L 423 tipli, bordo renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel:.500 Yer: Mimar Sinan Mah. Galericiler Sitesi 8. Sokak No: Çorum Saat: MART T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi Çorum il, merkez ilçe, 23 Ada no, 31 Parsel no, Ulukavak Mah. Mahalle/Mevkii, 3. katta dairenin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi Çorum ili, Uðurludað ilçesi, Yüzgeç Mahallesi, Baþkýþla mevkii, 237 ada, 8 parsel nolu taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,03 Yer: Ýskilip Belediyesi Müzayede Salonu Saat: T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ile merkez ilçe, Ýlice Mahallesi, Yukarý Ýlice mevkii, 95 ada, 8 parsel nolu meyveli bað niteliðinde 4.28,00 m2 yüzölçümlü taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: MART Çorum Belediye Baþkanlýðý Hava fotoðrafý hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: Çorum Belediye Baþkanlýðý Bina tadilat yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: MART Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Çorum Emniyet Müdürlüðü Binevler Polis Lojmaný B ve C Blok muhtelif onarýmý yapým iþi. Yer: Ýl Emniyet Müdürlüðü Hizmet Binasý Saat: T.C. Ýskilip (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum il, Ýskilip ilçe, 4 ada no, 17 parsel no, Bahabey Mahallesi nde m2 yüzölçüme sahip bahçe vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Ýskilip Sulh Hukuk Mahkemesi (Satýþ Memurluðu nun þerhi) Saat:.00-. Çorum Emniyet Müdürlüðü Ýl Emniyet Müdürlüðü hizmet otolarýnýn 2014 yýlý Zorunlu TOPLANTIYA ÇAÐRI Çorum Eðitim Gençlik ve Spor Kulübü Derneðinin yýllýk olaðan genel kurul toplantýsý 24/04/2014 tarihinde saat de Ölçek Ýþ Merkezi Osmancýk Cad. No: 27/49 Çorum adresinde yapýlacaktýr. Çoðunluk saðlanamadýðý takdirde bir hafta sonra ayný yer ve saatte yapýlacaktýr. Yönetim Kurulu GÜNDEM: 1- Açýlýþ ve yoklama 2- Divan teþekkülü 3- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunup ibrasý 4- Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunup ibrasý 5- Tahmini bütçenin görüþülmesi - Yeni yönetim ve denetim kurullarýnýn seçimi 7- Dilek ve temenniler 8- Kapanýþ YÝTÝK Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Enes ADIKDI Halil oðlu 1994 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:572) (Ç.HAK:573) (Ç.HAK:332) Mali Trafik Sigortalarýnýn yaptýrýlmasý iþi. Yer: Ýl Emniyet Müdürlüðü 3. kat Lojistik Þube Müdürlüðü Satýnalma Büro Amirliði Saat: MART T.C. Ýskilip (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili, Ýskilip ilçesi, Bahabey Mahallesi 574 ada, 3 parsel nolu taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 37.45, Yer: Ýskilip Sulh Hukuk Mahkemesi (Satýþ Memurluðu) Saat: MART T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum il, merkez ilçe, Ulukavak Mahallesinde 3231 ada, 5 parselde 714,43 m2 yüzölçümlü arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 20 dk. sipariþiniz yerine getirilir. Alo Paket: Yer: Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: MART Çorum Belediye Baþkanlýðý Renkli karo kauçuk kaplama yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý 5. kat Ýhale Odasý Saat: T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu Çorum ili, merkez ilçe, Gülabibey Mahallesi, 2945 ada, 81 parselde 38,31 m2 yüzölçümlü arsa vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,1 Yer: Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: MART Çorum Emniyet Müdürlüðü Ýl Emniyet Müdürlüðü Özel Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL PAPSÝ PÝZZA BAKICI AÝLE ARANIYOR Merkez Paþaköy de çiftlikte çalýþtýrýlmak üzere büyükbaþ hayvanlara bakacak bakýcý aile aranýyor. Sigorta+Maaþ+Kalacak Yer (Ç.HAK:542) Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 9 ÇORUM Devren Satýlýk veya Kiralýk Büyükbaþ Hayvan Çiftliði Ýçerisinde süt hayvaný bulunan halen faal durumda olan Devren Satýlýk veya Kiralýk Büyükbaþ Hayvan Çiftliði Not: Hertürlü mantýklý takas olabilir. Mür. Tel: (Ç.HAK:555) ELEMANLAR ARANIYOR Firmamýzda görevlendirilmek üzere; üretim sorumluluðu alabilecek makine sektöründe tecrübesi olan Makine Mühendisi veya yöneticilik vasfý olan personel, iyi derecede Ýngilizce bilen ve deneyimi olan dýþ ticaret sorumlusu, sanayi sektöründe deneyimi olan Depo Sorumlusu (bilgisayar bilen ve þöförlüðü olan) personel, Gaz altý ve elektrik kaynakçýlar alýnacaktýr. Mür.Tel : Aþcý (Ç.HAK:579) (Ç.HAK:53) Aranýyor Ýþyerimizde çalýþtýrýlmak üzere erkek aþcý aranmaktadýr. Mür. Tel: Mür. Tel: Harekat Þube Müdürlüðü ile Çevik Kuvvet personeline iaþe ve kumanya alýmý iþi. Yer: Çepni Mahallesi Ýnönü Caddesi No: 28 Çorum Saat: T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ) Çorum Ýlinde Yapýlacak TSE (Ç.HAK:577) (Ç.HAK:51) (Ç.HAK:571) (Ç.HAK:232) NÝZAMÝYE GÝRÝÞLÝ (OTOMATÝK KAPI) Araç Kontrol Merkezi Binasý Ýnþaatý ile Altyapý ve Çevre Düzenlemesi Ýþi yapým iþi. Yer: T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý Bilkent Plaza Bl Blok Bilkent Çankaya/Ankara Saat: 14:00 SATILIK DÜKKAN Yeni Adliye arkasýnda 0 m2, 20 metre yola cepheli, içinde kiracýsý bulunan dükkan satýlýktýr. Not: Takas olunur. Mür. Tel: ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere zýmpara yapan ve astar atabilen mobilya boyacýsý ve yetiþtirilmek üzere çýrak alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. (Ç.HAK:442) (Ç.HAK:554) (Ç.HAK:43) (Ç.HAK:545) ELEMANLAR ARANIYOR En az lise mezunu, pazarlama, satýþ ve ön muhasebede görevlendirmek üzere yaþ arasý B sýnýfý ehliyeti olan bay eleman, Ayrýca firmamýz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere cam balkon+pvc montajýndan anlayan B sýnýfý ehliyeti olan bay eleman alýnacaktýr. AKSOY YAPI Çöplü Mah. Osmancýk Cad. Ölçek Ýþ Mrk. 27/C Ýrt. Tel: Adres: K.S.S. 48. Sok. No: 23 Tel: BAKICI AÝLE ARANIYOR Büyükbaþ hayvan çiftliðinde çalýþacak Bakýcý Aile Alýnacaktýr. Maaþ+Sigorta+Kalacak Ev Mür. Tel: SATILIK DÜKKAN Küçük Sanayi Sitesi 31. Sok. No: da 41 m2 dükkan satýlýktýr. Mür. Tel: YENÝ OSMANCIK YOLU (ÝSTANBUL YOLU) NA 00 METRE CEPHELÝ BAYAN ELEMAN ARANIYOR Logo kullanabilen, ön muhasebeden anlayan bayan eleman alýnacaktýr. Müracaat Tel: (Ç.HAK:515) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Takým arkadaþlarý arýyoruz Kesici takým, elmas uç satýþý yapan firmamýza aþaðýda belirtilen özellikler dikkate alýnarak Satýþ Personeli alýnacaktýr. * Üniversite mezunu Makine Mühendisi, makine Teknik Öðretmen veya makina Teknikeri düzeyinde arkadaþlar alýnacaktýr * Çorum bölgesinde ikamet eden Ýnsan iliþkilerinde baþarýlý, prezantabl * Aktif araç kullanabilen, * Ms office programlarýna hakim, * Teknolojiyi seven, kendini geliþtirebilen, takým çalýþmasýna yatkýn, * Min.1-3 yýl talaþlý imalat deneyimi olan, * Cnc torna ve cnc iþleme merkezinde müþteriyi yönlendirebilecek, * Askerlik hizmetini tamamlamýþ olmalarý gerekmektedir. Ýlgilenen arkadaþlarýn þahsen müracaat Bayan Eleman Aranýyor Lise mezunu, tercihen yaþlarý arasýnda bayan büro elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Çaðdaþ Ýnþaat Adres: Osmancýk Cad. No: 14/2 (Ulucami Karþýsý) Tel: ELEMAN ARANIYOR Ýnþaat sektöründe tecrübeli bay satýþ ve pazarlama elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Karaalemdar A.Þ. Adres: Gülabibey Mah. 2. Harmanlar Sok. (Ç.HAK:537) DEVREN SATILIK BÝLGÝSAYAR KURSU 14 ADET KURS ONAYI ALINMIÞ SERTÝFÝKA KURS PROGRAMI 22 ADET BÝLGÝSAYAR 1 ADET AKILLI TAHTA 1 ADET PROJEKSÝYON 1 ADET BÜYÜK FOTOKOPÝ MAKÝNASI 2 ADET LAZER YAZICI 1 ADET BÜYÜK LAZER YAZICI 1 ADET KATI YAKIT KAT KALORÝFERÝ BÜRO MASA VE KOLTUKLARI BULUNAN BÝLGÝSAYAR KURSU DEVAM EDEN KURSÝYERLERÝ ÝLE BÝRLÝKTE UYGUN FÝYATA DEVREDÝLECEKTÝR. ÝNTERNET CAFE OLMAYA UYGUNDUR. (Ç.HAK:474) ÝRTÝBAT TEL: Eleman Aranýyor Firmamýz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere CNC Dik Ýþlem Operatörü (fonuc kontrol ünitesine) hakim konusunda tecrübeli Operatör alýnacaktýr. Ayrýca kaynak konusunda deneyimi olan (Teknik Resim e göre) çalýþabilecek kaynakçý alýnacaktýr. Dolgun ücret+ssk+servis Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Küçük Sanayi Sitesi 45. Sk. No: 2 (Ç.HAK:518) (Ç.HAK:54) No: 3 (Eski Ýtfaiye civarý) Haytek Makina DEVREN SATILIK YAÐLAMA (Ç.HAK:52) etmeleri gerekmektedir. Tel: Cep: ÝNÞAAT MÜHENDÝSÝ ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Ýnþaat Mühendisi aranýyor. Mür. Tel: YIKAMA (Ç.HAK:59) (Ç.HAK:435) (Ç.HAK:383) (Ç.HAK:59) Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. KÝRALIK veya SATILIK DÜKKAN Akþemseddin Caddesi nde bulunan 500 m2 dükkan kiralýk veya satýlýktýr. (Ç.HAK:477) (Yurt Yapý karþýsý) Tel: ELEMAN ARANIYOR Firmamýz bünyesinde sürekli çalýþtýrýlmak üzere 30 yaþýný aþmamýþ kaynakçý eleman aranýyor. Mür. Tel: KÝRALIK ARAÇ ARANIYOR Þirketimizin Çorum Þubesinde kiralýk çalýþtýrýlmak üzere K1 veya K1* Belgeli 2009 model ve üzeri Panelvan tipi araç aranmaktadýr. (Ç.HAK:503) (Ç.HAK:551) Müracaatlarýn numaralý telefona yapýlmasý rica olunur. SATILIK DÜKKAN Üç katlý toplam 2 m2 merkezde bulunan iþyerimiz sahibinden satýlýktýr. Adres: Yeniyol Mah. Eski Saray Sokak 3/D ÇORUM Tel: ELEMAN ARANIYOR Baþar Nakliyat Ambarýnda çalýþtýrýlmak üzere þoför ve daðýtým elemaný alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hýdýrlýk Cad. No: (Tarým Ýl Müd. Loj. Karþýsý Duranlar AVM yaný)

20 (Ç.HAK:570) 20 PAZARTESÝ MART 2014

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA

KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA KILIÇDAROĞLU K.MARAŞ'TA Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş ın Elbistan İlçesi nde siyaseti sadece insan için yaptıklarını, iktidara gelmeleri halinde terörü sonlandırıp ülkeye huzuru getireceklerini

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır

Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Baki olan Rabbimiz ve davamızdır Eylül 26, 2014-2:33:00 Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Yine böyle bir şölenle inşallah, bir gün biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın bana tevdi ettiği bu görevi bir başka kardeşimize

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Kılıçdaroğlu: İş adamı konuşuyor tehdit, gazeteci konuşuyor tehdit, belediye başkanı konuşuyor tehdit, ne olacak tehditlerin sonu? Tarih : 04.06.2011 -BATMAN MİTİNGİ- Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Biz yeni anayasa diyoruz

Biz yeni anayasa diyoruz Biz yeni anayasa diyoruz Ocak 05, 2015-9:32:00 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop, "Biz 'anayasa değişikliği' demiyoruz, 'yeni anayasa' diyoruz. Türkiye'nin anayasayla ilgili sorunu ancak

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Teknokent te sýra yer tesliminde. Bakan Çavuþoðlu bugün Çorum da. Kasetler, senaryonun dolgu malzemesi. Ar-Ge ve Ýnovasyon Paneli nde Rektör den müjde

Teknokent te sýra yer tesliminde. Bakan Çavuþoðlu bugün Çorum da. Kasetler, senaryonun dolgu malzemesi. Ar-Ge ve Ýnovasyon Paneli nde Rektör den müjde (Ç.HAK:516) Ar-Ge ve Ýnovasyon Paneli nde Rektör den müjde Teknokent te sýra yer tesliminde 6 MART 2014 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, ihalesi geçen

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Uslu hodri meydan dedi

Uslu hodri meydan dedi (.HAK:516) Uslu hodri meydan dedi 11 MART 2014 SALI Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Salim Uslu Karabeyoðlu ndan dev konut yatýrýmý Binevler de yapýmý devam eden Karabeyoðlu Park Rezidans, ihtiþamý

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Ocak 05, 2017-4:11:00 Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen metro açılış töreninde yaptığı konuşmada, nüfusu

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

(Ç.HAK:684) * HABERÝ 8 DE

(Ç.HAK:684) * HABERÝ 8 DE Ümmet Platformu ndan idam protestosu Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý tarafýndan 257.346 m2 lik bir arazinin tahsisinin yapýldýðý Güney Kampüsü için arazi tahsisi * HABERÝ 2 DE Mýsýr da 529 Müslüman ýn haksýz

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Muzaffer Külcü. Tanýtýmý yapýlan proje ile gençlerin madde baðýmlýlýðýndan korunmasý amaçlanýyor.

Muzaffer Külcü. Tanýtýmý yapýlan proje ile gençlerin madde baðýmlýlýðýndan korunmasý amaçlanýyor. ÝLK GÜNKÜ AÞKLA ÇORUM 22 EKÝM 215 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 4 Kuruþ Gençler için dikkat çeken proje Muzaffer Külcü Hizmet siyasi yapýyoruz Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, mahalle ve köy muhtarlarýyla

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Yýllarca Yollarca Þampiyon

Yýllarca Yollarca Þampiyon Yýllarca Yollarca Þampiyon Anadolu Isuzu, her zaman dünya teknolojisinde Türkiye'ye uygun araçlar üretiyor. Her yolda, her koþulda yüksek performans gösteriyor. Isuzu yüksek kalitesi sayesinde uzun yýllar

Detaylı

Þehir Hastanesi. temeli atýldý Çorum'a AMATEM açýlacak. Gýda Paketi ve saat daðýtarak oy peþinde koþuyorlar

Þehir Hastanesi. temeli atýldý Çorum'a AMATEM açýlacak. Gýda Paketi ve saat daðýtarak oy peþinde koþuyorlar Malatya'ya Çorumlu müftü Ýstanbul Kartal Ýlçe Müftüsü Ümit Çimen, Malatya'ya Ýl Müftüsü olarak atandý. SAYFA 4 TE Ümit Çimen www.yildizhaber.com 40 KURUÞ SP Çorum Belediye Baþkan Adayý Adnan Cýdýk: Baþkan

Detaylı

ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN

ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN ÇANTA VE KIRTASİYELER ONİKİŞUBAT TAN Kahramanmaraş Merkez İlçe Onikişubat Belediyesi, 124 okulda 6 bin ilkokul birinci sınıf öğrencisine çanta ve kırtasiye malzemesi dağıttı. Başkan Mahçiçek, Çocuklar,

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU

129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU 129 KADINI TEMSİLEN 129 KADIN MHP YE ÜYE OLDU Kadınlar Günü MHP Bodrum Seçim İletişim Merkezi nde Coşkuyla Kutlandı MHP Bodrum Seçim İletişim Merkezi nde düzenlenen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliğine,

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı