BiR BELGE YEREL YÖNETİM METİNLERİ (II) ZOKAKLARA DAİR NİZAMNAME. Mehmet seyimanlioglu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BiR BELGE YEREL YÖNETİM METİNLERİ (II) ZOKAKLARA DAİR NİZAMNAME. Mehmet seyimanlioglu"

Transkript

1 BiR BELGE YEREL YÖNETİM METİNLERİ (II) ZOKAKLARA DAİR NİZAMNAME Mehmet seyimanlioglu Bilindiği üzere, Osmanlı İmparatorluğu'nda 1854 yılında kurulan İstanbul Şehremaneti, ilk modern belediyemiz olarak kabul edilir. Şehremaneti, İstanbul'un temizliği, yol yapımı, kaldırımlar, fiyatlar, çaqı pazarın denetlenmesi gibi klasik belediye hizmetlerini görecekti. Ancak, bu kurulu un şehrin ihtiyaçlarını kaqılamakta yetersiz kalması üzerine 1855 yılında İntizam-ı Şehir Komisyonu kuruldu. Komisyonun çalışmaları sonucunda, İstanbul şehrinin Adalar ve Boğaz kıyıları da dahil olmak üzere on dört belediye bölgesine ayrılması ve her bölgeye bir daire tarafından bakılması kararlaştırıldı. 1 İlk kurulan, Beyoğlu ve Galata bölgeleri için Altıncı Daire..i Belediye oldu. 28 Aralık 1857'de kurulan Altıncı Daire, kurulması tasarlanan on dört daireden ilki olmu tu. Bunun bir nedeni de, tümünün birden kurulmasının getireceği ağır mali yükün yanısıra, bu yeni birimin diğerlerine örnek olabilecek bir şekilde teşkihltlandırılmasıdır. Öte yandan, Beyoğlu ve Galata semtlerinin yoğun bir nüfusa sahip olması ve başkentin diplomasi, ticaret ve zengin i çevrelerinin burada yaşamakta olmasıydı. Bu bölgedeki binaların yapılanması da belediye hizmetlerinin ulaştırılmasını kolaylaştıran bir diğer faktör olarak göze çarpmaktaydı. Osmanlı yöneticileri, Beyoğlu ve Galata bölgelerine bakacak olan Altıncı Daire-i Belediye'nin"örnek bir kurulu olmasını istediklerinden, Fransa'nın Paris şehrinin belediye örgütlenmesini örnek bir uygulama olarak almayı kararlaştırmı lardı. 1793'de Fransa'da kabul edilen anayasa gereği olu turulan beıediyeler (municipalite) bu alanda yapılan düzenlemelere esas olmu tur. l Yrd. Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümi Övetim Üyesi. 1 Belediyelerin kuruhı u ile ilgili aynntılı bilgi için ba lıca u eserlere bakılmalıdır: Osman Nuri Ergin, MeeeUe-i Umur-. Belediye, I, (Tarih-i Te kilat-ı Belediye), İstanbul, İlber Ortayh, Tanzimaltan Sonra Mahalli ıdareler , Ankara, Aynca bkz. Mehmet Seyitdanhoğlu, "Yerel Yönetim Metinleri (I)", Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt4, Sayı 6, Kasım 1995, s Bkz. Mehmet Seyitdanlıoğlu, Tanzi..t Devrinde Meelis-i Vali , Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara, 1994, s ÇtığdIı Yenı YOtutimln', Cik 5, Sayı 1, ocak 1996, $

2 60 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETİMLER Gerçekten de Paris'in belediyesi dairelere ayrı1mı ve ehrin en seçkin, modern ve zengin semti altıncı daire olarak adlandırılml tı. 3 Altıncı Daire-İ Belediye çıkarılan nizamnamelerle çall malarını ayrıcalıklı bir statüde sürdürmü, modern Türk belediyesinin öncüsü bir idari birim olmu tur. 4 Zokaklara (Sokaklara) Dair Nizamname 20 Nisan 1859 (17 Ramazan 1275) tarihindes çıkarılmı olup, Beyoğlu ve Galata sokaklarının düzeltilmesi, geni letilmesi, kaldırımların standardının sağlanması, sokak ve caddelerin aydınlatılması ve bölgenin kanalizasyonunun yapımının düzenlenmesi amacıyla kaleme alınmı tır (bkz. nizamname ı. bend). Yüz üç bendden olu an nizamnameye göre meydan ve sokakların temizlenmesi i i özel sektöre ihale yoluyla verilecekti. Üç sınıfa ayrılan sokaklardan, birinci sınıf kabul edilenler kı ın günde bir kere, yazın günde iki kere, ikinci sınıf sokaklar günde bir kere, üçüncü sınıf sokaklar ise haftada bir kere süpürülerek temizlenecekti (6~ bend). Tahsis edilen çöp arabaları her sabah sokakları dola arak ev ve dükkanıarın kapılarını çalacaklar ve çöpleri toplayacaklardı. Ev ve dükkan önlerinde kesinlikle çöp bulundurulmayacak ve dökülemeyecekti (7-11. bendier). Yazın cadde ve sokaklar sulanacaktı (12. bend). Cadde ve sokaklar gaz fenerleriyle aydınlatılacak, bunun için semt sakinlerinden vergi toplanacaktı ( bendier). Kanalizasyonlar yapılacaktı (7-20. bendier). Nizamnameye göre cadde ve sokaklara geçi i engelleyecek herhangi bir ey bırakılmayacak; kömür, odun konulamayacak ve at arabaları ve ta ıt araçları yolları kapatacak ekilde rastgele bırakılamayacaktı ( bendier). Binalara yapılacak balkon, kepenk vb. çıkıntılar, belediyece belirlenecek standartlar ölçüsünde yapılabilecekti ( bendier). Bölgede yapılacak yeni binaların standartları da ayrıntılı bir biçimde belirlenmi ti. Bunun yanısıra, fırın, pastahane gibi İ yerlerinin yapımı ve baca ölçüleri belirtilmi ti (57. bend). Nizamnamede ayrıca, ekmek yapımında kullanılacak un, su, tuz vb. maddelerin standartları ve nasıl yapılacaklarına dair usuller tarif edilmi ti (62. bend). Bu kurallara uyulmaması halinde verilecek cezalar da tespit edilmi ti ( bendier). Yine kasaplık hayvan kesimi ve satılması hakkındaki esaslar nizamname ile belirli kurallara bağlanmı tı ( bendier). Her türlü alkollü içki (müskirat) ve içeceklerin alım ve satımı ( bendier) ile. ekerleme yapımı ve satılması ( bendier), eczanelerin uyacakları ko ullar ( bendier), hamamların uygulayacakları standartlar ( bendier) 3 Altıncı Daire-i Belediye'nin kurulu u hakkında İlber Ortayh aynntılı bilgi vermektedir. Bkz. İlber Ortaylı, Lg.k., s Bu kon u ile ilgili nizamnameleri Çatda Yerel Yönetimler Dergisi'nin bir önceki sayısında yayımlamı tık.. Bu nizamnameler unlardır: Daire-i Belediyenin T~ldIine ve Me'mllliannan Vemınne Dair Nlzamna.e ( 28 Aralık 1857/ 11 Cumade'l-tlla 1274) ve Dnair-I Belediyeden Altıncı Daire İ'tibir Olunan Beyoğlu ve Galata Dairesinin Nlzi.-ı Umumisldlr (9 Haziran 1858/28 ŞewaI1274). S Nizamnamenin orijinal metııi için bkz. DÖllt6r, Defa-i &Sniye, İstanbul, 1282, s Ve daha yaygın olarak bilinen Düstur, Birinci Tertib, 2. cild, İstanbul, 1289, s

3 BİRBELGE 61 belirlenmi ti. Nizamname çevre konusunda da kimi artlar koymu ve çevreyi kirletecek atıklar meydana getirecek fabrikaların uyacakları kuralları da belir lemi tir ( bendier). Maddelerini kısaca açıklamaya çalı tığımız Zokaklara Dair Nizammıme'nin, bu, ayrıntılı ve modern bir kentin ya antısı için önemli hükümlerinin ne derece uygulanabildiği ya da bölge sakinlerinin bu kurallara ne kadar uyduğunu bilmiyoruz. Bununla birlikte, böyle bir nizamnamenin hazırlanarak yürürlüğe konmu olması, Tanzimat Dönemi ( ) yöneticilerinin modern belediyecilik ve temiz ehir ve çevre kavramlarının önemini kavradığını göstermesi bakımından da dikkat çekicidir. Dönem pek çok alanda olduğu gibi modern Türk belediyesinin temellerinin atıldığı bir evre olmu tur. Bu yönüyle günümüz belediyeciliği ve yerel yönetimi Tanzimat Döneminde doğmu tur denilebilir. ZOKAKLARA DAİR NİZAMNAME Birinci Bend: Beyoğlu ve Galata zokakları (sokakları) atıde beyan olunduğu vechile bir usih-i muntazama tahtına vaz' olunacakdır. Şöyle ki, her tarikın (yol, cadde) ehemmiyyetine göre ve Ebniye Nizamnamesi'nde musarrah olan usule tatbıkan tesviyye ve tevsı'ine ve hanelerin irtifa'larına ve kaldırımlar tanzımine ve fenerler vaz' ve lağım yolları in ası hususlarına müba eret kıhnacakdır. İkinci Bend: Nizamnamede i 'ar olunduğu üzere kaldırım in asına lazım gelen masarif fevk'alade virgü tarh olunarak tahsil olunacakdır. Üçüncü Bend: İ bu kaldırımların tamıri ve haleiden Yikayesi zımnında icab eden masarifi, Meclis-i Belediyye tarafından tahsilolunacak adi virgüden te'diye olunacakdır. Dördüncü Bend: Kaldırımların usul-i in a'iyyeleri her bir mahal hakkında icabına göre Meclis-i Belediyye tarafından tensm ve intihab olunacakdır. Beşinci Bend: Süpründü hakkında Da'ire-i Belediyye dahilinde bulunan zokaklar tertıb olunacak defter mucibince üç sınıfa taksim kılınacakdır. Altıncı Bend: Atide beyan olunan uruta ( artlar, ko ullar) tatbik olunmak üzere zokakların süpürülmesi en ehven baha ile kabul eden kimseye havale olunacak ve zokakların birinci sınıfda bulunanları esna-yı itada (kı ın) beher gün bir ve eyyam-ı sayfda (yazın) be her gün iki ve ikinci sınıfda bulunanları günde bir ve üçüncü sınıfdakileri haftada bir kere süpürülecek ve i bu süpründü maddesi nisanın ibtidasından te rln-i ewelin ibtidasına kadar mürur eden eyyamda (günlerde) öyle vaktinden be altı saat ewel ve öyle vaktinden yedi sekiz saat sonra ve te rln-i ewelin ibtidasından nisanın istidasına kadar imrar eden vakitde öyleden altı yedi saat sonra icra olunacakdır.

4 62 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETİMLER Yedinci Bend: Hane ve dükkan sahipleri ve müste'cirleri süpründüyü almak içün balada zikr olunan saatlerde mürur edecek araba ve bargir (at) ve katırları beklemeleri lazım gelecekdir. Sekizinci Bend: Zikr olunan araba ve bargir ve katırları getüren hidmetçiler münlr edecekleri mahallerde bulunan her bir hanenin kapusunu çalacaklar ve ol vakıt hane sahibieri veyahud müste'cideri fuçu ve teneke vesa'ir kab derununda olan süpründüyü getürüb tahsis olunan araba veyahud sepedlerin içine boşaltmağa mecbur olacaklardır. Dokuzuncu Bend: Süpründü maddesinin layık-ı vechile icrasıçün hane ve dükkan sahibieri kendü hane ve dükkanlarının önlerinde bulunan yaya yollarının ve kenarlarının beher gün kazınub yıkanması ve süpürülmesi hususlarına ikdam edeceklerdir. Onuncu Bend: Yapulara mübaşeret eden kimesneler yapularının civarlarında bulunan zokakların ve yaya yollarının da 'İma temiz tutulmasına dikkat edeceklerdir. Onbirinci Bend: Zokaklara süpründü bırakmak ve içerüde olan suları dışarı dökmek ve' zokakların tethirine da'ir vak'i olan tenblhat hakkında ihmal ve müsamaha etmek misüllü hususatda tenbihat-ı muharrereye mugayyir (yazılı uyarılara aykırı) bir güne hareket eden olur ise Ceza Kanunname-i HümayUnu'nun iki yüz elli dördüncü maddesinde münderic (yazılı) olduğu vechile bir beyaz beşlikden, beş beyaz beşliğe kadar ceza-yı nakdi (peşin para) ahz ile mücazat olunacakdır. (Zokaklann Sulanması Beyanındadır) Onikinci Bend: Mevsim-İ sayfda (yaz mevsimi) zokaklarda ve seyr mahallerinde nas (halk) istirahat edecek suretde Meclis-ı Belediye tarafından tertm olunacak şurut (şartlar) mucibince da'ire-i belediye dahilinde bulunan caddelerin ve iktiza eden sa'ir mahallerin sulanması hususu dahi münakasa (açık eksiitme) tadkiyle talibine ilz8m olunacakdır. Onüçüncü Bend: Da'ire-i Belediye dahilinde bulunan her bir zokakda mümkün olduğu mertebe müddet-i kalile (az zaman) zarfında gaz fenerleri vaz' olunacakdır. Ondö;düncü Bend: Zokaklarda bulunan gaz fenerlerinin idaresi hakkında iktiza eden masarif Meclis-i Belediye tarafından tarh olunacak adi virgüden tesviye kılınacakdır. Onbeşinci Bend: Zikr olunan fenerlerin irad ve masarıfı Belediye'ye rac'i olacağından da'ire-i belediye mühendishanesinden İstid'a ve istihsal-i ruhsat olunmadıkca hiç bir kimesne müstakil olarak gaz borusu yapdırmağa selahiyyeti olmayacak ve istid'a olunduğu takdirde yapılacak şeylere me'murlar tarafından nezaret olunacakdır. hususları Meclis-i

5 BİRBELGE 63 Onaltıncı Bend: Gaz borularına ve musluğuna her kim dokunur ise velev bir güne zarar ve hasar olmasa bile buna cür'et eden kimse Ceza Kanunname~i Hümayi!nu'nda kabahatin nihayet (en son, en üst) derecesi olan beş beşlikden yirmi beşliğe kadar ceza-yı nakdi ahzıyla mücazat olunacakdır ve zararı olduğu takdirde zikr olunan mücazat-ı nakdiyyeden b8. ka ol zarar dahi tazmm etdirilecekdir. (Lağım Yollanna Da'ir Mevadd Beyanındadır) On yedinci Bend: Kadlıni suretde kaldırım yapılacak zokaklarda res m-i mukarrer üzere vüs'atli ve akıntılı ve muhkem olarak lağım yolları inşa olunacakdır. Onsekizinci Bend: Merkez-İ da'ire-i belediyyenin kuvve-i maliyyesi tekessür (artmak) etdikce el-haletü-hazıhi (halen mevcut) bulunan lağım yolları ve hususiyle matluba muvafık olmayanları tebdil olunarak anların yerine nasın sıhhat-i vücuduna mazarratı (zararı) olmayacak suretde merkez-i belediye tarafından intihab olunacak usul üzerine yeniden lağım yolları yapılacakdır. Ondokuzuncu Bend: Lağım yolları için yapılacak bodrumların masarıf-ı inşa'iyyesi (yapım giderleri) merkez-i belediye tarafından tarh olunacak ve anların temyiz olunması ve famiri içün iktiz3 (gereken) eden masraf dahi adi virgüden te'diye (karşılanacaktır) kılınacakdır. Yınninci of Bend: Belediye mühendishanesindenruhsat tahsil olunmadıkca lağım yolunun tathir ve t'amirine kimesne tarafından teşebbüs olunmayacakdır. (Mürir ve Ubôra Da'ir Mevidd Beyanındadır) Yınnibirinci Bend: Zokaklar mürur ve ubura man'i (gelip, geçmeye engel) ve ha'il olan bi 'I-cümle husnsatdan hali ve beri (uzak) olacakdır. Yınniikinci Bend: Bazı esnaf.menafi-i mahsnsalarıçün emlak sahibieriyle yek-cihet (tek taraflı olarak) olarak zokaklardan yer zabt etmeleri bundan böyle memnu'dur (yasaktır). Yınniüçüncü Bend: Eşya ve esvaba da'ir ve tabla ve lbçu ve zenbil ve seped vesa'ir kapılara konulan sebze ve meyve ve balık misünü me'kulata müteda'ir nesnelerin cümlesi bundan böyle yol üzerlerine vaz' olunınası memnu' olduğundan bir güne muhalif hareket eden olur ise Ceza Kanunname-i Hümayi!nu'nun iki yüz elli dördüncü maddesinde muharrer olduğu vechile bir beyaz beşlikden, beş beyaz beşliğe kadar ceza-yı nakdi ahzıyla mücazat olunacakdır ve mükerreri hakkında dahi kanunname-i mezburun sekizinci maddesinde muharrer olduğu üzere ceza-yı nakdi iki kat ahz olunacakdır. Yınnidö,düncü Bend: Meyhane ve kahveci ve bu misüllü asnaf-ı sa'ire ruhsat tahsil etmeyerek zokaklara sandalye ve iskemle ve sofra vaz 'ederek müşterilerini oraya cem' etmeleri bundan böyle memnu' olmağla bu misüllü hareket eden

6 64 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETIMLER olur ise Ceza Kanunname-i Hümayônu'nun iki yüz elli dördüncü maddesine tatbikan bir beyaz be likden be beyaz be liğe kadar ceza-yı nakdi ahzıyla mücazat olunur. Yirmibeşinci Bend: Zokaklarda ve meydan yerlerde usul-i belde ve inzibata mugayyir olarak mısın tecemmü (toplanması) etmesi memnu' olmağın o makule cem'iyyetin dağılması içün hükümet tarafından verile.n tenbihata ita'at etmeyen olur ise umur-ı zabtiye me'murlarına teslim olunacakdır. Yirmialtıncı Bend: Tüccar ve dükkancı vesa'ir hurda satıcıları ve sandık ve kutu vesa'ir yüklerini vaz' ederek zokaklarda müddet-i medide (uzun süre) ikamet etmeleri memnu' olmağla yaya yollarını derhal temyiz edüb süpürtmek ve çöp ve saman ve kepek ve odun ve bez parçaları gibi eyler bırakmamak artıyla yalnız mallarını çıkarmak içün kendülerine bir saat mehil müsaade olacağından bunun mugayyirinde hareket eden olur ise Ceza Kanunname-i Hümayônu'nun iki yüz elli dördüncü maddesine tatbikan bir beyaz be likden be beyaz be liğe kadar ceza-yı nakdi ahzıyla mücazat oluncakdır. Yirmiyedinci Bend: Kereste ve ta ve kireç misüllü yapılara kullanılan nesnelerin zokaklara bırakılması memnu' olmağla bu makule nesneler bundan böyle müceddeden in a veyahud t'amir olunan ebniyyenin önlerinde nizamına tatbikan tahta perde çekilmi mahall-i mahsusa vaz' olunacak ve i bu mahallin vüs'ati (geni liği) in aolunan ebniyyenin iktizasına ve zokağın arzına göre da'ire-i belediye mühendishanesi tarafından tensib olunarak verilen ilm ü habere mutabık bulunacakdır. Yirmisekizinci Bend: Zokaklarda odun kırdırılması b'adezin (bundan sonra) memnu' olmasıyla herkesin alacağı odun ya haneleri dahilinde yahud bir mikdar virgü i'ta olunarak tahsis olunan mahallerde kırdırılacakdır. Yirmidokuzuncu Bend: Odun ve kiremit ve tuğla ve kömür ve kireç ve kereste misüllü nesneler meydan olan yerlerde ve iskelelerde bırağulmayub anlar dahi bir mikdar virgü verilerek tahsis kılınacak mahallere vaz' olunacakdır. Otuzuncu Bend: Binek arabaları ve bargirler ve çöp ve yük arabalarının ve bu misüllü izdihamı mucib olan sa'ir nesnelerin zokaklarda meks ü karar (durma, bekleme) etmeleri memnu'dur. Otuzbirinci Bend: Aydınlığa mani olan ve yolları tıkayan eylerin bırağılması ve zokak üzerine çıkan kepenk ve ilerüsüne çloğru asılan dükkan armaları ve mostra (vitrin) dolabları ve sergi ve dıvarlara mıhlu yahud yanlarına muttasıl saye-ban (gölgelik) vesa'ir bu misüllü nesnelerin vaz' olunması bundan böyle memnu'dur. Otuzikinci Bend: Şeh-ni ın (balkon) ve dıvar vesa'ire bu misünü zokak üzerine olan çıkmalara çiçek saksıları veyahud sandıkları konması ve hane ve mağaza ve dükkan önlerinde asma dikilmesi memnu'dur.

7 BİRBELGE 65 Otuzüçüncü Bend: Taş ve tuğla ve kereste ve dakik ve ot vesa'ir bu misünü eşya ve yüklü araba ve katır ve bargir ve deve ve merkeb yan zokaklardan geçebilecekleri halde asla cadde yollardan mürurlarına müsaade olunmayacakdır. Bu misünü yüklerin nakli mehma-emken (olabildiği kadar) kalilü'l-münlr (az bir zaman geçtikten sonra) zokaklardan veyahud gecenin geç vakitlerinde icra olunmalıdır. Otuzdördüncü Bend: Zokak üzerinde baca açmak ve lağım ve su yollarını ve gaz künklerini t'amır içün zokak ve kaldırım taşlarını yerlerinden çıkarmak isteyen eshab-ı mülk veyahud müste'cirin evvel be evvel da'ire-i mühendisı kaleminden ruhsat tahsil idüb bu zokakları mahalleri hey'et-i asliyyelerine vaz' edeceklerdir. Otuzbeşinci Bend: Hane vesa'ir ebniyenin su olukları zokağa doğru çıkarılmayarak bundan böyle bu misünü olukların uçları yeryüzüne kadar indirilecekdir. Otuzaltıncı Bend: Soba borulan dıvarlara kavice rabt ve alt taraflarına huni vaz' olunacak ve işbu hunilerde dahi ilavesi Hızımeden olan dar boruların uçları yeryüzüne kadar gelmelidir. Otuzyedinci Bend: Arzı on zira' (75-90 cm'iik uzunluk) ve daha aşağı olan zokaklarda tente vaz' olunması memnu' olub enlü zokaklarda bu babda müsaade olunacak ise de nasın müruruna mani (halkın geçişine engel) ve gerek atlu ve gerek yayalara kazayı mucib olmayacak merkezde ve en aşağı tarafı yeryüzünden hiç değil ise beş zira' yüksek olmak ve eni üç zira'ı tecavüz (aşmamak) etmemek iktiza edecekdir. Otuzsekizinci Bend: Hanelerin gerek dahilinde ve gerek haricinde her vakit taharetde kusur olunmayacakdır. Otuzdokuzuncu Bend: Yağmur ve çirkef sularının icrasıçün hanelerde mikdar-ı vafi boru ve çirkef kurnası vaz' olunub mezkur borular lağım var ise doğru lağıma kadar ve aksi takdirinde da'ire mühendislerinin talimatına muvafık olarak eshab-ı mülk taraflarından inşası icab eden çirkef kuyularına kadar icra etdirilmesi lazımedendir. Kırkıncı Bend: Bu misünü kuyusu olan eshab-ı mülk taraflarından emniyyet ve sıhhat-ı ammeyi (kamunun sağlığını) bi'l-vücuh vikaye (koruyacak) edecek merkezde mezkur kuyuların tathir ve t'amir ve termıminde (onarma) kusur olunmayacakdır. Kırkbirinci Bend: Lağım ve kuyu ve sa'ir bu misüllü yerleri tathır etdirmek isteyenler kırk saat evvelce da'ire tarafına haber vermek lazımeden olub mezkur da'ire canibinden dahı sıhhat-i ammeyi vikaye ve lağımcıları muhtemelolan kazadan salim edecek suretde lazım gelen t'ahmat ve tedabir i'ta ve ifade olunacakdır.

8 66 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETIMLER Kırkikinci Bend: Bu misüllü mahallerin evvel be-evvel uruneti za'il etdirilmeyüb b'adehu emr-i tethırine mübaşeret olunacakdır. Kırküçüncü Bend: Kuyu ve lağımlardan ihrac olunan mevaddın urunet (pis koku) kesb etmiş olduğu tahkik olundukda ağzı ve aralıkları icra-yı kimyeviyye ile kapalı fuçular derununa bi'l-vaz' zokaklarda bırağılmayarak hemen bila-ifate-i vakt müteaffin (çürük, kokmuş) eşyanın ilgasıçün da'ire canibinden ruhsat verilmiş olan mahalle götürülecekdir. Kırkdördüncü Bend: Su ve mevadd-ı sa'ire-i müteaffineden hane derununa veyahud zokağa cüz'ı ve külli dökülmemek üzere lağım ve kuyu tathırine mübaşeret olunmalıdır. Kırkbeşinci Bend: Rutubeti ve taassünü (koku) mucib olur mevaddın havli ve bağçe ve memerberde (halkın geçtiği yol) vaz' ve ilgaları memnu'dur. Kırkaltıncı Bend: Hayvan gübresi üstü kapalı kuyularda ve sıhhat-i ammeye zararı dokunmayacak yerlerde hıfz olunmadığı halde da'ire-i belediye canibinden icabına bakılacakdır. Kırkyedinci Bend: Ahurların bol dökülen mahalli arza su geçirmeyecek sırada yapdırılub bol akan mahall dahi günde çend (birkaç) defa yıkanmak ve nefs-i ahurlar dahi da'ima tathir olunmak lazımedendir. Kırksekizinci Bend: İbadullah içün hayrat olan hela ve su dökecek mahaller hava alub taaffin etmeyecek suretde ve arzına su te'sir etmemek üzere tanzim olunarak hiç bir zaman emr-i taharetlerinde kusur olunmayacakdır. Kırkdokuzuncu Bend: Helaların künklerinden su yahud mevadd-ı sa'ire sızmayacak suretde inşa ve tamir ve termimlerine dikkat olunacakdır. Ellinci Bend: Mikdar-ı vafi hava ve aydınlık almayan meskenlere sahibieri tarafından icabına bakılıneaya kadar mazarr-ı sıhhat olduklarını mealen levhalar t'al1k olunacakdır. Ellibirinci Bend: Müceddeden inşa olunacak hanelerin İrtifa'ı ve havli (avlu) ve bağçe odalarının suret-i tevzi'i hususlarına da'ire caniblerinden bakılacağına binaen mezkiir hanelerin haritaları da'ire mühendislerine İrae (vermek, göndermek) olunub bunlar dahi inşaat hakkında cari olan nizamnameye tatbikan ol haritaları kabul veyahud tahsis eylemeleri mukarrerdir. Elliikinci Bend: Gaz künklerinin ve sa'ir alatının hal ü hey'eti tecessüs olunub kazadan salim bulundukları eyüce tahkik olunmadıkca ebniye deriinunda (içinde) gaz yakılmağa ruhsat verilmeyecekdir. Elliüçüncü Bend: Şöyle ki, me'miirin taraflarından tahkikat-ı mezbiire icra olunub üzerlerinin kapatmasına ruhsat verilinceye değin gaz künkleri zahirde (görünürde) olacakdır.

9 BİRBELGE 67 Ellidördüncü Bend: Mezkur künklerden gazın sızındısı mü ahade olunmak ve icabına bakılmak İçün kabilolan mahallerde ol künklerin üzerleri kapanmayacakdır. Ellibeşinci Bend: Gaz künklerinin bir mahaliden diğer mahalle nakli veyahud terkim ve tebdili ve sa'ir künklerin evvelkilere ilavesi hususlarında dahi ber-vech-i bala da'ire canibinden nezaret olunacakdır. Ellialtıncı Bend: Gezdirici makulesi ne sebebe mebni olur ise olsun da'irenin hiç bir mahallinde yerleşmeyüb mü teri buldukda heman eşyalarını satmağa lazım olan vakit kadar eğlenüb savuşmalıdır. Elliyedinci Bend: Binaları kargir ve ocakları suret-i münasibede masnu' (sanatla yapılmış) ve tütün dışarı vermekden ma'ada tepelerinden hurudarında dahi komşuları bi-huzur etmeyecek suretde inşa olunmak şartıyla isteyen da'ire dahilinde etmekçi ve boğaçacı fırunu yapmağa me'zundur Ellisekizinci Bend: Fırunlar behemahal dükkanıarın arka tarafına doğru yapılacakdır. Ellidokuzuncu Bend: Harikden (yangın) salim mağazalara konulamadığı halde fırunlar içün bir mah (ay) kifayet edecek kadar hatab (odun) ve kömür tedarik olunabilecekdir. Altmışıncı Bend: Da 'ire dahilinde etmekçilik etmek isteyenler evvel be-evvel da'ire merkezinde isim ve resmini kayd etdirmelidir. Altmışbirinci Bend: Etmek buğday unundan yapılub asla mevadd-ı mazarra (zararlı maddeler) karışdırılmayacakdır. " Altmışikinci Bend: Derun-ı hubzda (ekmek) maye ve lazımü'l-mikdar tuz ve sudan ma'ada her ne bulunur ise kalb mesabesinde i'tibar olunub me'murin taraflarından zabtına mübaşeret olunacakdır. Buna cesaret edenlere Ceza Kanunname-İ Hümayu.nu'nun iki yüz elli yedinci maddesine tatbikan altı beşlikden on beyaz"beşliğe kadar ceza-yı nakdi ahziyle mücazat olunacakdır. Altmışüçüncü Bend: Bozuk ve küflü dakik (un) ile masnu' etmekler hakkında dahi Ceza Kanunname-i Hümayu.nu'nun iki x;üz elli yedinci maddesine tabikan altı beşlikden on beyaz beşliğe kadar ceza-yı nakdi ahz ile mücazat olunacakdır ve etmekler dahi zabt kılınacakdır. Altmışdördüncü Bend: Suyu çokca verilen ve mayesi çok kalkmı olan ve gereği gibi matbuh olmayan etmekler hakkında dahi Ceza Kanunname-i Hümayu.nu'nun iki yüz elli yedinci maddesine tatbikan altı beyaz beşlikden on beyaz beşliğe kadar ceza-yı nakdi ahz ile mücazat olunacakdır ve etmekler dahi zabt kılınacakdır. Altmışbeşinci Bend: Her husu.sda ist'imal olunacak mikyal (tahıl ölçeği) ve mizan Devlet-i Aliyye'nin muteber ve müst'amel olan mizanı olacakdır.

10 68 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETIMLER Altmışaltıncı Bend: Hamir (hamur) vezn etmek için timur (demir) veya kalaylı nehas (bakır) terazüler ist'imal olunacakdır. Altmışyedinci Bend: Adeten has un etmeğinden b8 ka ş'air (buğday) ve çavdar unundan dahi etmek füruhtuna (satl ına) müsaade olunacak ise de da'ire nizamma mutabık bulunmadıklan takdirde füruhtu da'ire tarafından men' olunacakdır. Altmışsekizinci Bend: Derece-i ewelide taaffüne (bozulmaya) yüz tutm~ et ve sa'ir mevadd ile masnu' börek ve poğaça gibi şeyler İ liyenlerden dahi Ceza Kanunname-İ Hümayu.nu'nun iki yüz elli yedinci maddesine tatbikan altı beyaz beşlikden on beyaz be liğe kadar ceza-yı nakdi ahz ile mücazat olunacakdır ve yapdıkları şeyler dahi zabt kılmacakdır. Altmışdokuzuncu Bend: Bu misüııü fırunların mağazalarında bulunan dakiklerin cins ve halini ve hamir işlenmesini ve etmek tabhını (pi irilmesini) tecessüs etmek üzere da'ire-i belediye canibinden olur olmaz vakitlerde fırunlara gidilecekdir. Yetmişinci Bend: Dakik bozuk olduğu takdirde bila-ifiite-i vakt Kanfınnamei Hümayfın'un iki yüz elli yedinci maddesine tatbıkan ahz ü zabtla behre ve nehre veya şehre tarh ve ilka olunacakdır. Yetmişbirinci Bend: Et ahz ve İ'tasma her kes me'zfındur. Yetmişikinci Bend: Bundan böyle dükkanıarda hayvan kesilmeyecekdir. Yetmişüçüncü Bend: Civar mesakinden baid ve mahall-i münasibede da'ire canibinden ihdas olunacak sahilhaneden başka hiç bir mahalde havyan boğazlamak ve yüzrnek ve temizlemek memnfı'dur. Yetmişdördüncü Bend: Salifü'z-zikr (yukarıda belirtilen) sahilhane ve müteferriatı mehma-emken bir usfıl-i haseneye tevfikan yapılacakdır. Yetmişbeşinci Bend: Hayvanat besleyen kimesneler ve celeb ve tüccarı dilerse sa'ir kasabalar misünü Da'ire salhanesinde kesilmiş etlerini füruht (satı ) İçün Da'ire çaqularına İrsale me'zfındurlar. YetmişalfJncı Bend: Kasab dükkanıarının irtifa'ı üç buçuk arz! dört buçuk amiki altı buçuk zira' olacakdır. Yetmişyedinci Bend: Mahsusan yapılacak pazar yerinden ve kasa b dükkiinlarından maada hiç bir ma halde et füruht olunmayacakdır. Yetmişsekizinci Bend: Mezkur dükkanlar da'ima tathir olunub hatta kapuları lodos ve garp taraflarına açılanları yan taraflarından dahi hava almak üzere inşa olunmalıdır. M'amafih derunlarında kış ocağı ve yemek ocakları ve mankal (mangal) bulunmayub yatak odalarının dahi destgah üzerine kapu ve pencereleri olmamalı ve nefs-i destgahların tabanıarı yoku lu ve sathı arzdan yükserek ve büyük taşlar ile dü meli olub mevadd-ı sa'ile İcrasıçün çukur yolları olmak lazımedendir.

11 BİRBELGE 69 Yetmişdokuzuncu Bend: Zaif ve hasta ve kart hayvanlar ve bir aylıkdan asgar kuzu ve dana füruhtu memnu'dur. Sekseninci Bend: Bu misün hasta, kart ve zaif etleri çend günden berü kesilmiş etler hakkında dahi Ceza Kanunname-i Hümayiinu'nun iki yüz elli.yedinci maddesine tatbikan hareket olunacakdır. Seksenbirinci Bend: Balada izah olunan mehazirden salim olmayan etleri füruht iden kasab ve sa'ire Kanunname-i Hümayiin'un iki yüz elli yedinci maddesine tatbikan altı beyaz beşlikden on beyaz beşliğe kadar ceza-yı nakdi ahziyle mücazat olunacakdır. Seksenikinci Bend: Meclis-i Belediye canibinden ruhsat verilmedikce bundan böyle kimesne da'ire dahilinde kadeh kadeh müskirat (içki) satmayacakdır. Seksenüçüncü Bend: Bu misünü dükkan ve mağazalara canib-i hükümetden gereği gibi nezaret olunacakdır. Seksendördüncü Bend: İçine başka maddeler karışdırılmış olan müskirat hakkında dahi Ceza Kaunname-i Hümayunu'nun iki yüz elli yedinci maddesine tatbikan hareket olunacakdır. Seksenbeşinci Bend: Müskirat satan kimesneler sattıkları müskirata başka şeyler karışdırmış veyahud zehirtü ve mazarratlu ecza ile mürekkeb müskirat satdıkları tahkik olun~ukda muhakemesi polis huzurunda icra ve Ceza Kanunname-İ Hümayiinu'nun iki yüz elli yedinci maddesine tatbikan altı beyaz beşlikden on beyaz beşliğe kadar ceza-yı nakdi ahziyle mücazat olunacakdır. Seksenaltıncı Bend: Müskirat dükkan ve mağazaları, hava alacak ve hank tehlikesinden salim olacak suretde bulunacakdır. Seksenyedinci Bend: Rehv (rahatlatıcı) enva'ından olan müskirat üstü kemerlü olan bodrumiara vaz' olunacakdır. Seksenseldzinc; Bend: Kesret üzere olar revhler mesakin-i ahaliden baid mahalde vaz' ve tehzin olunub dikkatlüce nezaret olunmalıdır. Seksendokuzuncu Bend: Enva'ı şekerleme ve murabba ve şurub ve amberiye ve ilesir ve sa'ir buna mümasil nesneleri havi olan şişeler.üzerine yapan yahud zokağın ism ve resmini mübeyyen yaftalar yapışdınlmalı. Doksanıncı Bend: ŞekercHer yapdıkları veyahud satdıkları şekerleme ve mqrubat ve sa'ireden zuhur iden kaza' içün zaten mes'uliyyet tahtındadırlar. Doksanbirinci Bend: O misünü nesnelerin tüccarı ve dükkancı ve pişiricileri hükümetin taht-ı nezaret-i mahsusasında olacakdırlar. Doksanikinci Bend: Zehirlü mevadd ahz ve i'tası etmek isteyenler da'ire müdiri tarafına haber virüb dükkan ve mağazasının mahall ve mevki'ini beyan ve ifade edecekdir.

12 70 ÇAGDAŞ YEREL YÖNErtMLER Doksanüçüncü Bend: Eczacı esnafından ba ka kimesne zehir1ü mevadd ve ecza dirhem ile satmağa sehihiyyeti olmayub ancak topdan satmalıdır. Doksandö,düncü Bend: Kefaletsüz zehir1ü mevadd ve ecza füruht etmek memnu' olmağla bqna cesaret edenler hakkında Ceza Kanunname-i Hümayiinu'nun yüz doksan altıncı maddesine tatbikan bir haftadan iki seneye kadar habs olunacak ve bir mecidiye altunundan yirmi beş mecidiye altununa kadar ceza-yı nakdi alunub, satdığı e ya dahi zabt kılınacakdır. Doksanbeşinci Bend: Tıbbiye mekteblerinde rütbe kesb etmi hekim ve hayvanat tabibleri reçetası olmadıkca eczacılar zehir1ü ecza satamayacaklardır. Doksanaltıncı Bend: Her halde zehirlü mevadd (maddeleri) ve ecza emniyet olunacak mahallde hıfz olunub ol mahaller dahi anahtar ile kilidli olacakdır. Doksanyedinci Bend: Kaza' ve tehlikeden vikaye olunmak içün zehirlü mevadd ve eşya ist'imal olundukda yahud bir mahaııden diğer mahalle nakil olunmak içün sandık veya çuval ve harara sardınlmakda dikkat-i tamm ile emr-i mezbura i tigal etmek gerekdir. Doksansekizinci Bend: İ bu tedabire mugayyir hareketde bulunan kimesneler zaten mes'uliyyet tahtında olacaklardır. Doksandokuzuncu Bend: Hamamların suları künkler ile doğruca ana lağımlara İsale olunacakdır. Yüzüncü Bend: Asla, ne vesile ile olur ise olsun hamam suları turuk-ı amm ve havli ve bağçelere dökülmeyecekdir. Yüzbirinci Bend: Hamamlarda havli ve fotaların (pe temal) temiz olmasına ve bu misüllü mahallerde sıhhat-i nasa da'ir kaffe-i hususata kemal-i dikkatle nezaret olunacakdır. Yüzikinci Bend: Sıhhat-i nasa muzırr gaz ve buğu ve fena ko ku ve çok tütün viren ve harik zuhuru yahud patlamak tehlikesi olan velhasıl amatası galib ve toz viren fabrikalar mücerred-i mesakin-i ahaliden mehma-emken baid mahallerde in a ve ihdas olunabilecekdir. Yüzüçüncü Bend: Fabrika ihdas (kurmak) etmek isteyen kimesne Da'ire meclisi vasıtasıyla Bab-ı Ali'den ruhsat tahsil etmedikce bu dür1ü mahallin in a ve kü adına mübii eret idemeyecekdir. Bu sırada ruhsat itası dahi kü adı istid'a olunan fabrikanın ahali ve fabrikacı hakkında lazım gelen sıhhat hususları me'murın-i mahsusa vasıtasıyla tecessüs ve tahkik olunub erbab-ı vukufun göstereceği esbaba mebni re'ylerine muvafık Da'ire canibinden karar virilen era'it icrasına menutdur. Fi 17 Ramazan sene 1275

SULAR HAKKINDA KANUN (1)

SULAR HAKKINDA KANUN (1) 661 SULAR HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 831 Kabul Tarihi : 28/4/1926 Yayımlandığı R.Gazete : Tarihi : 10/5/1926 Sayı : 368 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 7 Sayfa : 887 * * * Bu Kanun ile

Detaylı

bir belge Mehmet Seyitdanlıoğlu Yer~1 Yönetim Metinleri (XLL) Etmekçilik (Ekmekçilik) Hakkında Nizimnime

bir belge Mehmet Seyitdanlıoğlu Yer~1 Yönetim Metinleri (XLL) Etmekçilik (Ekmekçilik) Hakkında Nizimnime bir belge Yer~1 Yönetim Metinleri (XLL) Etmekçilik (Ekmekçilik) Hakkında Nizimnime Mehmet Seyitdanlıoğlu 3 Kasım 1839 yılında ilan edilen Tanzimat Fennanı ile başlayan döneme kanunlaştırma devri de denilir.

Detaylı

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir.

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir. Meskenler ve Umuma Mahsus Binalar Sağlığı Hakkında Genelge Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5844-2000/33 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0100005-5844 KONU : Meskenler

Detaylı

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ

11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 TEBLİĞ 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 45) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 )

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 45 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği Taslağı Maliye Bakanlığından: BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:45 ) 1. Kapsam Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik

Detaylı

Mezarların açılması, ölülerin çıkarılması, ölülerin tahniti, tabutlanması ve nakli fert, toplum ve çevre sağlığı açısından önem arz etmektedir.

Mezarların açılması, ölülerin çıkarılması, ölülerin tahniti, tabutlanması ve nakli fert, toplum ve çevre sağlığı açısından önem arz etmektedir. Ölülerin Nakli Hakkında Genelge Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5854-2000/43 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0100005/ 5854 KONU : Ölülerin Nakli ANKARA 01.05.2000 GENELGE

Detaylı

bir belge Yerel Yönetim Metinleri (XI) Mehmet Seyitdanlıoğlu Deva'ir-i Belediye Çavuşlarının Veza'ifine Da'ir T'alimatdır

bir belge Yerel Yönetim Metinleri (XI) Mehmet Seyitdanlıoğlu Deva'ir-i Belediye Çavuşlarının Veza'ifine Da'ir T'alimatdır bir belge Yerel Yönetim Metinleri (XI) Deva'ir-i Belediye Çavuşlarının Veza'ifine Da'ir T'alimatdır Mehmet Seyitdanlıoğlu Bilindiği üzere Osmanlı İmparatorluğu'nda modem belediyelerin V.~ yerel yönetimin

Detaylı

SELANİK KALE SURLARININ YIKILMASI

SELANİK KALE SURLARININ YIKILMASI SELANİK KALE SURLARININ YIKILMASI BAKİ SARISAKAL SELANİK KALE SURLARININ YIKILMASI Mümeyyiz 1 Kasım 1869 İzmir de Neşrolunan Empirasyon Gazetesinin Selanik ten Aldığı Tahriratın Sureti mütercimesidir:

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

Mahmûd Paşa Kütüphanesinin Yeniden Açılışı *

Mahmûd Paşa Kütüphanesinin Yeniden Açılışı * - 56 - Mahmûd Paşa Kütüphanesinin Yeniden Açılışı * Daru s-sa adetu ş-şerîfe ağası hazretlerinin nezareti âliyelerinde olan evkâftan Mahmûd Paşa yı veli tâb-ı serâh 1 hazretlerinin mahmiyye-i İstanbul

Detaylı

BiR BELGE. YEREL YÖNETİM METİNLERİ (V): TURUK ve EBNİYE NİZAMNAMESİ ve GETİRDİKLERİ. Mehmet SEYİTDANLIOGLU

BiR BELGE. YEREL YÖNETİM METİNLERİ (V): TURUK ve EBNİYE NİZAMNAMESİ ve GETİRDİKLERİ. Mehmet SEYİTDANLIOGLU BiR BELGE YEREL YÖNETİM METİNLERİ (V): TURUK ve EBNİYE NİZAMNAMESİ ve GETİRDİKLERİ Mehmet SEYİTDANLIOGLU 1839 Tanzimat Fermanı ile simgelenen, Osmanlının 19. yüzyıldaki yeniden yapılanması, bir yandan

Detaylı

Ölülerin muayenesi ve defin ruhsatlarının verilmesi, fert. toplum ve çevre sağlığının açısından önem arz etmektedir.

Ölülerin muayenesi ve defin ruhsatlarının verilmesi, fert. toplum ve çevre sağlığının açısından önem arz etmektedir. Ölü Defin Ruhsatları Hakkında Genelge Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5852-2000/41 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0100005/5852 KONU : Ölü Defin Ruhsatları ANKARA 01.05.2000

Detaylı

BELEDİYELER YASASI (51/1995, 33/2001 ve 2/2003 Sayılı Yasa) 92. ve 133 üncü Madde Altında Tüzük

BELEDİYELER YASASI (51/1995, 33/2001 ve 2/2003 Sayılı Yasa) 92. ve 133 üncü Madde Altında Tüzük BELEDİYELER YASASI (51/1995, 33/2001 ve 2/2003 Sayılı Yasa) 92. ve 133 üncü Madde Altında Tüzük Alayköy Belediye Meclisi, değiştirilmiş halindeki 51/1995 sayılı Belediyeler Yasasının 92 inci ve 133 üncü

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM BELEDİYE VERGİLERİ BİRİNCİ BÖLÜM MESLEK VERGİSİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM BELEDİYE VERGİLERİ BİRİNCİ BÖLÜM MESLEK VERGİSİ XI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...V İÇİNDEKİLER...XI GİRİŞ I. BELEDİYENİN TANIMI...2 BELEDİYE GELİRLERİ...5 A. Genel Olarak...5 B. Öz Gelirler...9 C. Devlet Gelirlerinden Ayrılan Paylar...10 D. Borçlanma...12 E.

Detaylı

Hüseyin Odabaş. (2007). "İstanbul Kütüphanelerindeki Kitapların Sayımı ve Toplu Kataloğunun Hazırlanmasına Dair". Osmanlıca Metinler: Matbaacılık,

Hüseyin Odabaş. (2007). İstanbul Kütüphanelerindeki Kitapların Sayımı ve Toplu Kataloğunun Hazırlanmasına Dair. Osmanlıca Metinler: Matbaacılık, İstanbul Kütüphanelerindeki Kitapların Sayımı ve Toplu Kataloğunun Hazırlanmasına Dair * Eslâf-ı salâtin-i izam hazeratıyla sâ ir ashâb-ı hayrat taraflarından inşâlarına himmet buyrulan dersa âdet ve bilâd-ı

Detaylı

45 SERĠ NO.LU BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ EKĠ BAZI MAKTU VERGĠ VE HARÇ TARĠFELERĠNE

45 SERĠ NO.LU BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ EKĠ BAZI MAKTU VERGĠ VE HARÇ TARĠFELERĠNE 45 SERĠ NO.LU BELEDĠYE GELĠRLERĠ KANUNU GENEL TEBLĠĞĠ EKĠ BAZI MAKTU VERGĠ VE HARÇ TARĠFELERĠNE ĠLĠġKĠN TABLONUN DOLDURULMASINDA BELEDĠYELERCE YAPILACAK ĠġLEMLERE ĠLĠġKĠN REHBER 1. Amaç 6527 sayılı Bazı

Detaylı

ECZA TİCARETHANELERİYLE SANAT VE ZİRAAT İŞLERİNDE KULLANILAN ZEHİRLİ VE MÜESSİR KİMYEVİ MADDELERİN SATILDIĞI DÜKKANLARA MAHSUS KANUN

ECZA TİCARETHANELERİYLE SANAT VE ZİRAAT İŞLERİNDE KULLANILAN ZEHİRLİ VE MÜESSİR KİMYEVİ MADDELERİN SATILDIĞI DÜKKANLARA MAHSUS KANUN 703 ECZA TİCARETHANELERİYLE SANAT VE ZİRAAT İŞLERİNDE KULLANILAN ZEHİRLİ VE MÜESSİR KİMYEVİ MADDELERİN SATILDIĞI DÜKKANLARA MAHSUS KANUN Kanun Numarası : 984 Kabul Tarihi : 2/3/1927 Yayımlandığı R.Gazete

Detaylı

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ T.C. ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 81 23.02.2004 - K A R A R - ASKI Genel Müdürlüğünün 1. Hukuk Müşavirliğinin

Detaylı

bir belge Yerel Yönetim Metinleri (IX) Mehmet Seyitdan lı oğlu * Rüsôm-ı Belediye Kanunu

bir belge Yerel Yönetim Metinleri (IX) Mehmet Seyitdan lı oğlu * Rüsôm-ı Belediye Kanunu bir belge Yerel Yönetim Metinleri (IX) Rüsôm-ı Belediye Kanunu Mehmet Seyitdan lı oğlu * Bilindiği üzere Tanzimat'ın ilanından (1839) sonra Osmanlı İmparatorluğu'nda modem anlamda belediyecilik ve yerel

Detaylı

Hausordnung, türkische. Konut Yönetmenli[gcaron]i

Hausordnung, türkische. Konut Yönetmenli[gcaron]i Konut Yönetmenli[gcaron]i 1979 Metni Bir binada mü[scedil]terek bir [scedil]ekilde ya[scedil]amak, tüm konut sakinlerinin kar[scedil][inodot]l[inodot]kl[inodot] olarak birbirlerinin haklar[inodot]na riayet

Detaylı

ORMAN ÜRÜNLERİNİN TAHSİSLİ SATIŞLARI HAKKINDA ESASLAR

ORMAN ÜRÜNLERİNİN TAHSİSLİ SATIŞLARI HAKKINDA ESASLAR T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı ORMAN ÜRÜNLERİNİN TAHSİSLİ SATIŞLARI HAKKINDA ESASLAR ANKARA 2012-1- 6831 SAYILI ORMAN KANUN UNUN İLGİLİ

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 20.12.2013/218-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİNİN BELEDİYE GRUPLARI İTİBARİYLE TESPİTİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Belediye

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat / YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

Sirküler Rapor Mevzuat / YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 28.12.2015/170-1 2016 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI 2016 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları arttırılmıştır. ÖZET : Konutlara ait çevre temizlik vergisi;

Detaylı

K TÜRÜ YETKI BELGELERI IÇIN; KARAYOLLARI TAŞIMA YÖNETMELİĞİ NİN ESKİ VE YENİ HALİ

K TÜRÜ YETKI BELGELERI IÇIN; KARAYOLLARI TAŞIMA YÖNETMELİĞİ NİN ESKİ VE YENİ HALİ K TÜRÜ YETKI BELGELERI IÇIN; KARAYOLLARI TAŞIMA YÖNETMELİĞİ NİN ESKİ VE YENİ HALİ ESKİ HALİ YENİ HALİ MADDE 1 11/06/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği nin

Detaylı

Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ

Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ Sirküler Rapor 18.02.2014/72-1 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU NDA YER ALAN BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ YENİDEN DEĞİŞTİRİLDİ ÖZET : Belediye Gelirleri Kanunun 96/B Maddesinin, bazı vergi ve harçların

Detaylı

İlköğretim 1.Sınıf Viyolonsel Eğitiminde Birinci Yıl

İlköğretim 1.Sınıf Viyolonsel Eğitiminde Birinci Yıl İlköğretim 1.Sınıf Viyolonsel Eğitiminde Birinci Yıl Teknik sınav viyolonsel sanat dalında ilk yılı olan öğrenciler ve lisans 4 öğrencileri teknik sınavdan muaf tutulur. Final Sınavı: Bu değerlendirme

Detaylı

MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU

MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU MÜKELLEF BĐLGĐLENDĐRME NOTU 2017-005 Konu : Belediye Gelirleri Kanunu nda yer alan çevre temizlik vergisi ile ilgili maktu tutarlar yeniden değerleme oranında artırılması ve 2017 yılında uygulanacak emlak

Detaylı

Yeni Yönetmelik, aşağıda verilmiştir.

Yeni Yönetmelik, aşağıda verilmiştir. TARİH ---------------------------- SAYI KONU 25.08.2015 2015 / / 1 SİRKÜLER ÖZETİ : Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik yayımlandı. Yönetmelikte emlak vergisine ilave

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 01.01.2003 tarihinden 31,12,2003 tarihine kadar olan çalışmaları başlıklar halinde

Detaylı

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

MAHALLİ İDARELER ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ

MAHALLİ İDARELER ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ Verginin Nevi BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI EMLAK VERGİSİ ORANLARI MAHALLİ İDARELER Bina Vergisi (meskenlerde) % 01 (bindebir) Bina Vergisi (diğerlerinde) % 02 (bindeiki) Arsa Vergisi % 03 (bindeüç) Arazi

Detaylı

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur.

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur. KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 7478 Kanun Kabul Tarihi: 09/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10506 KANUNUN ŞÜMULÜ Madde 1 - Köylerin

Detaylı

Hayvan Sağlığı ve Zabıtası kanunu ile yönetmeliğin Kuduza karşı önlem maddeleri

Hayvan Sağlığı ve Zabıtası kanunu ile yönetmeliğin Kuduza karşı önlem maddeleri Kanun Numarası: 3285 Kabul Tarihi: 08.05.1986 Yayımlandığı R.Gazete: 16.05.1986-19109 Yayımlandığı Düstur: Tertip: 5 Cilt: 25 Sayfa: 209 KANUN BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM 1 / 63 Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar No: Meclis Karar Tarihi: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HAKKINDA KANUN (1)

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HAKKINDA KANUN (1) MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3458 Kabul Tarihi : 17/6/1938 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 28/6/1938 Sayı : 3945 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 19 Sayfa : 527 *

Detaylı

bir belge Yerel Yönetim Metinleri XXVIII Cenk Reyhan * Nakdi Gelir Getiren Mülklerin Kiralanmasına Dair Nizamname

bir belge Yerel Yönetim Metinleri XXVIII Cenk Reyhan * Nakdi Gelir Getiren Mülklerin Kiralanmasına Dair Nizamname bir belge Yerel Yönetim Metinleri XXVIII Nakdi Gelir Getiren Mülklerin Kiralanmasına Dair Nizamname Cenk Reyhan * Aşağıdaki nizamnamede; İstanbul ve taşrada gelir getiren mülklerin kiralanmasında, kiraya

Detaylı

1155 Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seyahatleri hakkında kanun. (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 16/VII/1938 - Sayı : 3961)

1155 Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seyahatleri hakkında kanun. (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 16/VII/1938 - Sayı : 3961) 1155 Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seyahatleri hakkında kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 16/VII/1938 - Sayı : 3961) îfo. Kabul tarihi 3529 29 - VI - 1938 BİRİNCİ MADDE Pasaport kanunu hükümlerine

Detaylı

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir.

Harcırah Unsurları. Gündelik Yol gideri Aile gideri Yer değiştirme gideri Bunlardan birini, birkaçını veya tamamına müstahak olabilir. Harcırah Nedir? Harcırah asıl görevli bulundukları yerden başka yerlere geçici veya sürekli görevle naklen atanan memur ve hizmetlilere görevlendirildikleri yerlerde veya yeni görev yerlerine taşınmalarından

Detaylı

: 47 seri No lu Belediye Gelirler Kanunu Genel Tebliği. : Tebliğde 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren uygulanacak çevre temizlik vergisi

: 47 seri No lu Belediye Gelirler Kanunu Genel Tebliği. : Tebliğde 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren uygulanacak çevre temizlik vergisi SİRKÜLER TARİH : 28.12.2015 SAYI : 2015-12-8 KONU : 47 seri No lu Belediye Gelirler Kanunu Genel Tebliği ÖZETİ : Tebliğde 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları yer

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2005/102 İstanbul, 26 Aralık 2005 KONU : Çevre Temizlik Vergisi

Detaylı

vergisi, 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı bendinde yer alan eğlence

vergisi, 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (III) numaralı bendinde yer alan eğlence 11.07.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/93 KONU: 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 15 inci maddesindeki ilan ve reklam vergisi, 21 inci maddesinin birinci

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN DENETİMLER Zabıta Müdürlüğü ekipleri her sabah mesai başlangıcında hazırlanan program ile sorumluluk

Detaylı

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland stanbul, 28.02.2012 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland DUYURU NO:2012/19 28.02.2012 tarih ve 28218 Say l Resmi Gazete de yay mlanan 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu

Detaylı

Sirküler Rapor 31.12.2014/230-1 2015 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

Sirküler Rapor 31.12.2014/230-1 2015 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor 31.12.2014/230-1 2015 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2015 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları arttırılmıştır. Belediyelerce alınmakta olan çevre temizlik vergisi

Detaylı

Sirküler Rapor 02.01.2014/15-1 2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

Sirküler Rapor 02.01.2014/15-1 2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor 02.01.2014/15-1 2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2014 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları arttırılmıştır. Belediyelerce alınmakta olan çevre temizlik vergisi

Detaylı

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

(Resmî Gazete ile ilâm : 18. III. 1950 - Sayı: 7460)

(Resmî Gazete ile ilâm : 18. III. 1950 - Sayı: 7460) 1192 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında imza edilen Anlaşma gereğince temin edilen paraların kullanılmasına dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik

Detaylı

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi

KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 09/2013 İstanbul, 02.01.2013 KONU: Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Had ve Tutarların 2013 Yılı Değerleri Belirlendi ÖZET: Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK I.BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Lüleburgaz

Detaylı

NORM KADRO NEDİR? VE BELEDİYELER AÇISINDAN NORM KADRO KİMLERİ KAPSAR?

NORM KADRO NEDİR? VE BELEDİYELER AÇISINDAN NORM KADRO KİMLERİ KAPSAR? NORM KADRO NEDİR? VE BELEDİYELER AÇISINDAN NORM KADRO KİMLERİ KAPSAR? İsmet Kayahan KAZANCIOĞLU Serbest Muhaseci Mali Müşavir Giriş Son dönemde mizden Norm Kadro konusuyla ilgili bir hayli soru gelmiştir.

Detaylı

bir belge Yerel Yönetim Metinleri (XVIII) Mehmet Seyitdanlıoğlu * Men'-i Harik Hakkında Nizamname ve Düşündürdüklerİ

bir belge Yerel Yönetim Metinleri (XVIII) Mehmet Seyitdanlıoğlu * Men'-i Harik Hakkında Nizamname ve Düşündürdüklerİ bir belge Yerel Yönetim Metinleri (XVIII) Men'-i Harik Hakkında Nizamname ve Düşündürdüklerİ Mehmet Seyitdanlıoğlu * Ünlü Maarif Nazırıarından Münif Paşa Mecmua-i Fünun'da yayınladığı Harık-i İstanbul

Detaylı

TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI

TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI ARASINDA TÜRKİYEDE BİR ÇALIŞMA ENSTİTÜSÜ KURULMASINA MÜTEALLİK 13 SAYILI EK ANLAŞMA Milletlerarası Çalışma Teşkilatı (Badema Teşkilatı diye anılacaktır.)

Detaylı

22.03.2012. MADDE 2 Aynı Kanun'un 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

22.03.2012. MADDE 2 Aynı Kanun'un 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 6197 SAYILI ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI 22.03.2012 ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN İLE UYUŞTURUCU

Detaylı

Gazimağusa Belediyesi 2012-2014 Mali Yıllarını Kapsayan Dönemde Kanalizasyon Bağlama Ücretleri Ve Tahsila na İlişkin Dene m Raporu.

Gazimağusa Belediyesi 2012-2014 Mali Yıllarını Kapsayan Dönemde Kanalizasyon Bağlama Ücretleri Ve Tahsila na İlişkin Dene m Raporu. 1983 1983 SS A AY AY Y Y II Ş TA ŞT 1978 1978 1983 SA Y I Ş T AY 1978 KKTC SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI DENETİM RAPORU MD 2/2016 22 Ocak, 2016 Gazimağusa Belediyesi 2012-2014 Mali Yıllarını Kapsayan Dönemde Kanalizasyon

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 24.02.1992 Karar No. : 15-5 Kuruluş Madde 1 Bursa

Detaylı

B.M.M. Yüksek Reisliğine

B.M.M. Yüksek Reisliğine SıraNQ 139 Askerî hastanelerde bulunan hasta bakıcıları ile hemşirelere bir nefer tayını verilmesi hakkında m numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları T.C. Başvekâlet Muamelat

Detaylı

2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor 31.12.2013/241-1 2014 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2014 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları arttırılmıştır. Belediyelerce alınmakta olan çevre temizlik vergisi

Detaylı

TASARRUF SANDIKLARI NİZAMNAMESİ

TASARRUF SANDIKLARI NİZAMNAMESİ 437 TASARRUF SANDIKLARI NİZAMNAMESİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/7/1942, No : 2/18398 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/6/1930, No : 1711 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 11/8/1942, No: 5181 Yayımlandığı

Detaylı

6191 SAYILI SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER K.

6191 SAYILI SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER K. 6191 SAYILI SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER K. 1 İzin, sosyal haklar, tertip edilme ve kuvvet değiştirme MADDE 8 (1) Sözleşmeli erbaş ve erlerden barışta ve savaşta görev esnasında veya görev dışında görevlerinden

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 07.07.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 07.07.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 KONU : Ödenek Aktarma. Komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü nün 22/05/2015 tarih ve 5183 sayılı teklifi üzerinde inceleme yapılması talep edilmektedir.

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 05.01.2011 Sayı: 2011/18 Ref: 4/18

SĐRKÜLER Đstanbul, 05.01.2011 Sayı: 2011/18 Ref: 4/18 SĐRKÜLER Đstanbul, 05.01.2011 Sayı: 2011/18 Ref: 4/18 Konu: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELĐĞĐNDE DEĞĐŞĐKLĐK YAPILMASINA DAĐR YAYINLANAN YÖNETMELĐK ĐLE (K) TÜRÜ YETKĐ BELGELERĐNĐN 2011 YILI ÜCRETLERĐNDE DEĞĐŞĐKLĐK

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ 2015 FAALİYET RAPORU

T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ 2015 FAALİYET RAPORU T.C. MALKARA BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ TEMMUZ 2015 FAALİYET RAPORU ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAPILAN DENETİMLER Zabıta Müdürlüğü ekipleri her sabah mesai başlangıcında hazırlanan program ile sorumluluk

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü AĞUSTOS AYI MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR 67: Gündemin birinci maddesi; İncesu belediyesi ile Kadastro Müdürlüğü arasında yapılacak olan protokolün görüşülmesine dair Fen İşleri Müdürlüğünün 01.08.2012 tarih

Detaylı

BALIKÇI BARINAKLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA DAÝR YÖNET Perþembe, 30 Ekim 2008

BALIKÇI BARINAKLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA DAÝR YÖNET Perþembe, 30 Ekim 2008 BALIKÇI BARINAKLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA DAÝR YÖNET Perþembe, 30 Ekim 2008 28 Ekim 2008 SALI Resmî Gazete Sayý : 27038 YÖNETMELÝK Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðýndan: Taþpýnar Muhasebe BALIKÇI

Detaylı

RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME

RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME 1- Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünce lisansüstü öğrenim görmek üzere.üniversitesi Rektörlüğüne gönderileceğimden, aşağıdaki şartların aynen kabulüne ve iş bu

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 18.08.2009 Sirküler No : 2009 / 68 BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Seri No:37) 12.08.2009 tarih ve 27317 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 37 Seri No.lu Belediye

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ (İAÜD) Yıl 4, Sayı 13, Sayfa (47-52) OSMANLIDA TÜKETİCİ ve HAYVAN HAKLARI TÜZÜĞÜ.

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ (İAÜD) Yıl 4, Sayı 13, Sayfa (47-52) OSMANLIDA TÜKETİCİ ve HAYVAN HAKLARI TÜZÜĞÜ. İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ DERGİSİ (İAÜD) Yıl 4, Sayı 13, Sayfa (47-52) OSMANLIDA TÜKETİCİ ve HAYVAN HAKLARI TÜZÜĞÜ İstanbul Aydın Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü ÖZET ilk

Detaylı

2017 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

2017 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI 02.01.2017/2-1 2017 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2017 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları arttırılmıştır. Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas

Detaylı

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI İZMİR İLİ ÇİĞLİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi:03.09.2014 Karar Sayısı: 84516765-301-05/68 Meclis Başkan: İnş. Müh. Hasan ARSLAN Belediye Başkanı MECLİS TOPLANTISINA KATILAN ÜYELER: SEMRA AKSU,

Detaylı

İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ

İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ *TABLODA YER ALAN İLK İTİRAZ VE CEVAP BİLGİLERİ 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NA GÖRE DÜZENLENMİŞTİR. ASLİYE HUKUK ASLİYE TİCARET SULH HUKUK

Detaylı

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI

Mevzuat Takip Sistemi PRATİK BİLGİLER BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI Verginin Nevi Bina Vergisi (meskenlerde) Bina Vergisi (diğerlerinde) Arsa Vergisi Arazi Vergisi BELEDİYE VERGİ VE HARÇLARI EMLAK VERGİSİ ORANLARI Oranı % 01 (bindebir) % 02 (bindeiki) % 03 (bindeüç) %

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde görevli personele Sakarya İlinin Büyükşehir Belediyesi olması ve İl Müdürlüğü ile bazı ilçelerin Büyükşehir Belediye sınırları içinde yer

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar no: 84 Sayfa No: 1/9 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 3 6 3 4 7 8 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN SİGORTASI

Detaylı

KONU: Belediye Gelirleri Kanunu nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri Belediye Grupları İtibariyle Yeniden Belirlenmiştir.

KONU: Belediye Gelirleri Kanunu nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri Belediye Grupları İtibariyle Yeniden Belirlenmiştir. MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 11/2014 İstanbul, 18.02.2014 KONU: Belediye Gelirleri Kanunu nda Yer Alan Bazı Maktu Vergi ve Harç Tarifeleri Belediye Grupları İtibariyle Yeniden Belirlenmiştir. ÖZET: 18.02.2013

Detaylı

İNTERNET ÜZERİNDEN VERİLEN ARACILIK HİZMETLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

İNTERNET ÜZERİNDEN VERİLEN ARACILIK HİZMETLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ İNTERNET ÜZERİNDEN VERİLEN ARACILIK HİZMETLERİNİN VERGİ UYGULAMALARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ramazan GÜLER 39 * * 1.GİRİŞ Gelişen teknoloji ile birlikte dünyada ve ülkemizde artık ticaret hayatı da

Detaylı

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI-49: Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki.

MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI-49: Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. MECLİS KARAR ÖZETLERİ KARAR SAYISI-49: Açılış Yoklamanın yapılması ve gündemin tetkiki. Çoğunluk olduğundan oturum açıldı, gündem tetkik edildi. KARAR SAYISI-50: Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün Belediye

Detaylı

2010 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

2010 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor 05.01.2010 / 13-1 2010 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2010 yılında uygulanacak Belediye Gelirleri Kanununda yer alan had ve tarifelerin belirlendiği 38 seri No lu Belediye

Detaylı

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir?

4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR. 4- Yapı denetim kuruluşlarına ödenecek hizmet bedeli nedir? 4708 SAYILI YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN UYGULAMALARI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR 1- Kanun kapsamı dışında kalan yapılar nelerdir? 2- Yapı denetim kuruluşlarının görevleri nelerdir? 3- Yapı denetim

Detaylı

19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 09.07.2010 / 89-1 19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 19 seri No lu ÖTV Genel Tebliği nde - Serbest bölgeye ve Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara yapılan teslimlerde

Detaylı

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5)

TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2017/5) 30 Aralık 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29934 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÜYELİK ESASLARI

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÜYELİK ESASLARI TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ÜYELİK ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar) BÖLÜM 1-)

Detaylı

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNDAKİ ORANLAR. İlan ve Reklam Vergisi BELEDİYE GELİRLERİ Belediye Gelirleri Kanunu nun 96/c maddesi uyarınca bu Kanunda yer alan maktu ve nispi hadler Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmektedir. En son değişiklik, 5281 sayılı Kanunla yapılmış

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 11.04.2011/ 46-1 6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 6111 sayılı Yasanın geçici 3 üncü maddesiyle 5811 sayılı Bazı Varlıkların

Detaylı

41 seri No lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

41 seri No lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. BAKIŞ MEVZUAT KONU 41 seri No lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. Sayı 2012/ 35 ÖZET 41 seri No lu Belediye Gelirler Kanunu Genel Tebliğinde, belediyelerin ilan ve reklâm vergisi ve

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR

2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR 2015 YILINDA UYGULANACAK TARİFELER VE HARÇLAR MADDE-1: BAHÇE ATIĞI TOPLAMA, TAŞIMA BE BERTARAF ÜCRETİ a) Kamyonlardan sefer başına 195,00 TL b) Traktörlerden sefer başına 80,00 TL MADDE-2: MAKİNA KİRALAMA

Detaylı

1. İlan ve Reklâm Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi İşlemlerinde Mükelleflerin Beyanlarının Esas Alınması

1. İlan ve Reklâm Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi İşlemlerinde Mükelleflerin Beyanlarının Esas Alınması No: 2012/38 Tarih: 28.02.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Temizlik İşleri

Detaylı

2018 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI

2018 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI 02.01.2018/1-1 2018 YILI ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2018 yılında uygulanacak çevre temizlik vergisi tutarları arttırıldı. Verginin mükellefi, binaları kullananlardır. Konutlara ait çevre temizlik

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK

3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskân Bakanlığından: 3194 SAYILI İMAR KANUNUNA GÖRE DÜZENLENMİŞ BULUNAN İMAR YÖNETMELİKLERİNE SIĞINAKLARLA İLGİLİ EK YÖNETMELİK Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 3194-3.5.1985 Resmi Gazete

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 14.08.2009 Sayı: 2009/116 Ref: 4/116

SĐRKÜLER Đstanbul, 14.08.2009 Sayı: 2009/116 Ref: 4/116 SĐRKÜLER Đstanbul, 14.08.2009 Sayı: 2009/116 Ref: 4/116 Konu: (37) SERĐ NO.LI BELEDĐYE GELĐRLERĐ KANUNU GENEL TEBLĐĞĐ YAYINLANMIŞTIR Elektrik ve havagazı tüketim vergisine ilişkin olarak 5828 sayılı Kanunda

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B)

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI GELIRLERIN EKONOMIK SINIFLANDIRMASI (B) 3 5 5 53 6 53 54 57 58 5 VERGİ GELİRLERİ DAHİLDE ALINAN MAL VE HİZMET VERGİLERİ DAHİLDE ALINAN DİĞER MAL VE HİZMET VERGİLERİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ EĞLENCE VERGİSİ (TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ) YANGIN

Detaylı

Madde 1 - Bu Yönetmelik, sığınakların çeşit, özellik, yapım, kullanım ve muhafazasına ilişkin usul ve esasları düzenler.

Madde 1 - Bu Yönetmelik, sığınakların çeşit, özellik, yapım, kullanım ve muhafazasına ilişkin usul ve esasları düzenler. Sığınak Yönetmeliği 1.Bölüm: Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç Madde 1 - Bu Yönetmelik, sığınakların çeşit, özellik, yapım, kullanım ve muhafazasına ilişkin usul ve esasları düzenler. Kapsam Madde 2.

Detaylı

RUMELİ DEMİRYOLLARININ UMUR-U NAKLİYESİ HAKKINDA NiZAMNAME

RUMELİ DEMİRYOLLARININ UMUR-U NAKLİYESİ HAKKINDA NiZAMNAME 1-7 RUMELİ DEMİRYOLLARININ UMUR-U NAKLİYESİ HAKKINDA NiZAMNAME Kabul Tarihi : 6 Mayıs 1288; 18 Mayıs 1872 Yayımlandıği Takvimi Vakayi : Tarih : - Sayı: - Yayımlandığı Düstur: Tertip : 1 Cilt: 4 Sayfa:

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı