BiR BELGE YEREL YÖNETİM METİNLERİ (II) ZOKAKLARA DAİR NİZAMNAME. Mehmet seyimanlioglu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BiR BELGE YEREL YÖNETİM METİNLERİ (II) ZOKAKLARA DAİR NİZAMNAME. Mehmet seyimanlioglu"

Transkript

1 BiR BELGE YEREL YÖNETİM METİNLERİ (II) ZOKAKLARA DAİR NİZAMNAME Mehmet seyimanlioglu Bilindiği üzere, Osmanlı İmparatorluğu'nda 1854 yılında kurulan İstanbul Şehremaneti, ilk modern belediyemiz olarak kabul edilir. Şehremaneti, İstanbul'un temizliği, yol yapımı, kaldırımlar, fiyatlar, çaqı pazarın denetlenmesi gibi klasik belediye hizmetlerini görecekti. Ancak, bu kurulu un şehrin ihtiyaçlarını kaqılamakta yetersiz kalması üzerine 1855 yılında İntizam-ı Şehir Komisyonu kuruldu. Komisyonun çalışmaları sonucunda, İstanbul şehrinin Adalar ve Boğaz kıyıları da dahil olmak üzere on dört belediye bölgesine ayrılması ve her bölgeye bir daire tarafından bakılması kararlaştırıldı. 1 İlk kurulan, Beyoğlu ve Galata bölgeleri için Altıncı Daire..i Belediye oldu. 28 Aralık 1857'de kurulan Altıncı Daire, kurulması tasarlanan on dört daireden ilki olmu tu. Bunun bir nedeni de, tümünün birden kurulmasının getireceği ağır mali yükün yanısıra, bu yeni birimin diğerlerine örnek olabilecek bir şekilde teşkihltlandırılmasıdır. Öte yandan, Beyoğlu ve Galata semtlerinin yoğun bir nüfusa sahip olması ve başkentin diplomasi, ticaret ve zengin i çevrelerinin burada yaşamakta olmasıydı. Bu bölgedeki binaların yapılanması da belediye hizmetlerinin ulaştırılmasını kolaylaştıran bir diğer faktör olarak göze çarpmaktaydı. Osmanlı yöneticileri, Beyoğlu ve Galata bölgelerine bakacak olan Altıncı Daire-i Belediye'nin"örnek bir kurulu olmasını istediklerinden, Fransa'nın Paris şehrinin belediye örgütlenmesini örnek bir uygulama olarak almayı kararlaştırmı lardı. 1793'de Fransa'da kabul edilen anayasa gereği olu turulan beıediyeler (municipalite) bu alanda yapılan düzenlemelere esas olmu tur. l Yrd. Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümi Övetim Üyesi. 1 Belediyelerin kuruhı u ile ilgili aynntılı bilgi için ba lıca u eserlere bakılmalıdır: Osman Nuri Ergin, MeeeUe-i Umur-. Belediye, I, (Tarih-i Te kilat-ı Belediye), İstanbul, İlber Ortayh, Tanzimaltan Sonra Mahalli ıdareler , Ankara, Aynca bkz. Mehmet Seyitdanhoğlu, "Yerel Yönetim Metinleri (I)", Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt4, Sayı 6, Kasım 1995, s Bkz. Mehmet Seyitdanlıoğlu, Tanzi..t Devrinde Meelis-i Vali , Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara, 1994, s ÇtığdIı Yenı YOtutimln', Cik 5, Sayı 1, ocak 1996, $

2 60 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETİMLER Gerçekten de Paris'in belediyesi dairelere ayrı1mı ve ehrin en seçkin, modern ve zengin semti altıncı daire olarak adlandırılml tı. 3 Altıncı Daire-İ Belediye çıkarılan nizamnamelerle çall malarını ayrıcalıklı bir statüde sürdürmü, modern Türk belediyesinin öncüsü bir idari birim olmu tur. 4 Zokaklara (Sokaklara) Dair Nizamname 20 Nisan 1859 (17 Ramazan 1275) tarihindes çıkarılmı olup, Beyoğlu ve Galata sokaklarının düzeltilmesi, geni letilmesi, kaldırımların standardının sağlanması, sokak ve caddelerin aydınlatılması ve bölgenin kanalizasyonunun yapımının düzenlenmesi amacıyla kaleme alınmı tır (bkz. nizamname ı. bend). Yüz üç bendden olu an nizamnameye göre meydan ve sokakların temizlenmesi i i özel sektöre ihale yoluyla verilecekti. Üç sınıfa ayrılan sokaklardan, birinci sınıf kabul edilenler kı ın günde bir kere, yazın günde iki kere, ikinci sınıf sokaklar günde bir kere, üçüncü sınıf sokaklar ise haftada bir kere süpürülerek temizlenecekti (6~ bend). Tahsis edilen çöp arabaları her sabah sokakları dola arak ev ve dükkanıarın kapılarını çalacaklar ve çöpleri toplayacaklardı. Ev ve dükkan önlerinde kesinlikle çöp bulundurulmayacak ve dökülemeyecekti (7-11. bendier). Yazın cadde ve sokaklar sulanacaktı (12. bend). Cadde ve sokaklar gaz fenerleriyle aydınlatılacak, bunun için semt sakinlerinden vergi toplanacaktı ( bendier). Kanalizasyonlar yapılacaktı (7-20. bendier). Nizamnameye göre cadde ve sokaklara geçi i engelleyecek herhangi bir ey bırakılmayacak; kömür, odun konulamayacak ve at arabaları ve ta ıt araçları yolları kapatacak ekilde rastgele bırakılamayacaktı ( bendier). Binalara yapılacak balkon, kepenk vb. çıkıntılar, belediyece belirlenecek standartlar ölçüsünde yapılabilecekti ( bendier). Bölgede yapılacak yeni binaların standartları da ayrıntılı bir biçimde belirlenmi ti. Bunun yanısıra, fırın, pastahane gibi İ yerlerinin yapımı ve baca ölçüleri belirtilmi ti (57. bend). Nizamnamede ayrıca, ekmek yapımında kullanılacak un, su, tuz vb. maddelerin standartları ve nasıl yapılacaklarına dair usuller tarif edilmi ti (62. bend). Bu kurallara uyulmaması halinde verilecek cezalar da tespit edilmi ti ( bendier). Yine kasaplık hayvan kesimi ve satılması hakkındaki esaslar nizamname ile belirli kurallara bağlanmı tı ( bendier). Her türlü alkollü içki (müskirat) ve içeceklerin alım ve satımı ( bendier) ile. ekerleme yapımı ve satılması ( bendier), eczanelerin uyacakları ko ullar ( bendier), hamamların uygulayacakları standartlar ( bendier) 3 Altıncı Daire-i Belediye'nin kurulu u hakkında İlber Ortayh aynntılı bilgi vermektedir. Bkz. İlber Ortaylı, Lg.k., s Bu kon u ile ilgili nizamnameleri Çatda Yerel Yönetimler Dergisi'nin bir önceki sayısında yayımlamı tık.. Bu nizamnameler unlardır: Daire-i Belediyenin T~ldIine ve Me'mllliannan Vemınne Dair Nlzamna.e ( 28 Aralık 1857/ 11 Cumade'l-tlla 1274) ve Dnair-I Belediyeden Altıncı Daire İ'tibir Olunan Beyoğlu ve Galata Dairesinin Nlzi.-ı Umumisldlr (9 Haziran 1858/28 ŞewaI1274). S Nizamnamenin orijinal metııi için bkz. DÖllt6r, Defa-i &Sniye, İstanbul, 1282, s Ve daha yaygın olarak bilinen Düstur, Birinci Tertib, 2. cild, İstanbul, 1289, s

3 BİRBELGE 61 belirlenmi ti. Nizamname çevre konusunda da kimi artlar koymu ve çevreyi kirletecek atıklar meydana getirecek fabrikaların uyacakları kuralları da belir lemi tir ( bendier). Maddelerini kısaca açıklamaya çalı tığımız Zokaklara Dair Nizammıme'nin, bu, ayrıntılı ve modern bir kentin ya antısı için önemli hükümlerinin ne derece uygulanabildiği ya da bölge sakinlerinin bu kurallara ne kadar uyduğunu bilmiyoruz. Bununla birlikte, böyle bir nizamnamenin hazırlanarak yürürlüğe konmu olması, Tanzimat Dönemi ( ) yöneticilerinin modern belediyecilik ve temiz ehir ve çevre kavramlarının önemini kavradığını göstermesi bakımından da dikkat çekicidir. Dönem pek çok alanda olduğu gibi modern Türk belediyesinin temellerinin atıldığı bir evre olmu tur. Bu yönüyle günümüz belediyeciliği ve yerel yönetimi Tanzimat Döneminde doğmu tur denilebilir. ZOKAKLARA DAİR NİZAMNAME Birinci Bend: Beyoğlu ve Galata zokakları (sokakları) atıde beyan olunduğu vechile bir usih-i muntazama tahtına vaz' olunacakdır. Şöyle ki, her tarikın (yol, cadde) ehemmiyyetine göre ve Ebniye Nizamnamesi'nde musarrah olan usule tatbıkan tesviyye ve tevsı'ine ve hanelerin irtifa'larına ve kaldırımlar tanzımine ve fenerler vaz' ve lağım yolları in ası hususlarına müba eret kıhnacakdır. İkinci Bend: Nizamnamede i 'ar olunduğu üzere kaldırım in asına lazım gelen masarif fevk'alade virgü tarh olunarak tahsil olunacakdır. Üçüncü Bend: İ bu kaldırımların tamıri ve haleiden Yikayesi zımnında icab eden masarifi, Meclis-i Belediyye tarafından tahsilolunacak adi virgüden te'diye olunacakdır. Dördüncü Bend: Kaldırımların usul-i in a'iyyeleri her bir mahal hakkında icabına göre Meclis-i Belediyye tarafından tensm ve intihab olunacakdır. Beşinci Bend: Süpründü hakkında Da'ire-i Belediyye dahilinde bulunan zokaklar tertıb olunacak defter mucibince üç sınıfa taksim kılınacakdır. Altıncı Bend: Atide beyan olunan uruta ( artlar, ko ullar) tatbik olunmak üzere zokakların süpürülmesi en ehven baha ile kabul eden kimseye havale olunacak ve zokakların birinci sınıfda bulunanları esna-yı itada (kı ın) beher gün bir ve eyyam-ı sayfda (yazın) be her gün iki ve ikinci sınıfda bulunanları günde bir ve üçüncü sınıfdakileri haftada bir kere süpürülecek ve i bu süpründü maddesi nisanın ibtidasından te rln-i ewelin ibtidasına kadar mürur eden eyyamda (günlerde) öyle vaktinden be altı saat ewel ve öyle vaktinden yedi sekiz saat sonra ve te rln-i ewelin ibtidasından nisanın istidasına kadar imrar eden vakitde öyleden altı yedi saat sonra icra olunacakdır.

4 62 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETİMLER Yedinci Bend: Hane ve dükkan sahipleri ve müste'cirleri süpründüyü almak içün balada zikr olunan saatlerde mürur edecek araba ve bargir (at) ve katırları beklemeleri lazım gelecekdir. Sekizinci Bend: Zikr olunan araba ve bargir ve katırları getüren hidmetçiler münlr edecekleri mahallerde bulunan her bir hanenin kapusunu çalacaklar ve ol vakıt hane sahibieri veyahud müste'cideri fuçu ve teneke vesa'ir kab derununda olan süpründüyü getürüb tahsis olunan araba veyahud sepedlerin içine boşaltmağa mecbur olacaklardır. Dokuzuncu Bend: Süpründü maddesinin layık-ı vechile icrasıçün hane ve dükkan sahibieri kendü hane ve dükkanlarının önlerinde bulunan yaya yollarının ve kenarlarının beher gün kazınub yıkanması ve süpürülmesi hususlarına ikdam edeceklerdir. Onuncu Bend: Yapulara mübaşeret eden kimesneler yapularının civarlarında bulunan zokakların ve yaya yollarının da 'İma temiz tutulmasına dikkat edeceklerdir. Onbirinci Bend: Zokaklara süpründü bırakmak ve içerüde olan suları dışarı dökmek ve' zokakların tethirine da'ir vak'i olan tenblhat hakkında ihmal ve müsamaha etmek misüllü hususatda tenbihat-ı muharrereye mugayyir (yazılı uyarılara aykırı) bir güne hareket eden olur ise Ceza Kanunname-i HümayUnu'nun iki yüz elli dördüncü maddesinde münderic (yazılı) olduğu vechile bir beyaz beşlikden, beş beyaz beşliğe kadar ceza-yı nakdi (peşin para) ahz ile mücazat olunacakdır. (Zokaklann Sulanması Beyanındadır) Onikinci Bend: Mevsim-İ sayfda (yaz mevsimi) zokaklarda ve seyr mahallerinde nas (halk) istirahat edecek suretde Meclis-ı Belediye tarafından tertm olunacak şurut (şartlar) mucibince da'ire-i belediye dahilinde bulunan caddelerin ve iktiza eden sa'ir mahallerin sulanması hususu dahi münakasa (açık eksiitme) tadkiyle talibine ilz8m olunacakdır. Onüçüncü Bend: Da'ire-i Belediye dahilinde bulunan her bir zokakda mümkün olduğu mertebe müddet-i kalile (az zaman) zarfında gaz fenerleri vaz' olunacakdır. Ondö;düncü Bend: Zokaklarda bulunan gaz fenerlerinin idaresi hakkında iktiza eden masarif Meclis-i Belediye tarafından tarh olunacak adi virgüden tesviye kılınacakdır. Onbeşinci Bend: Zikr olunan fenerlerin irad ve masarıfı Belediye'ye rac'i olacağından da'ire-i belediye mühendishanesinden İstid'a ve istihsal-i ruhsat olunmadıkca hiç bir kimesne müstakil olarak gaz borusu yapdırmağa selahiyyeti olmayacak ve istid'a olunduğu takdirde yapılacak şeylere me'murlar tarafından nezaret olunacakdır. hususları Meclis-i

5 BİRBELGE 63 Onaltıncı Bend: Gaz borularına ve musluğuna her kim dokunur ise velev bir güne zarar ve hasar olmasa bile buna cür'et eden kimse Ceza Kanunname~i Hümayi!nu'nda kabahatin nihayet (en son, en üst) derecesi olan beş beşlikden yirmi beşliğe kadar ceza-yı nakdi ahzıyla mücazat olunacakdır ve zararı olduğu takdirde zikr olunan mücazat-ı nakdiyyeden b8. ka ol zarar dahi tazmm etdirilecekdir. (Lağım Yollanna Da'ir Mevadd Beyanındadır) On yedinci Bend: Kadlıni suretde kaldırım yapılacak zokaklarda res m-i mukarrer üzere vüs'atli ve akıntılı ve muhkem olarak lağım yolları inşa olunacakdır. Onsekizinci Bend: Merkez-İ da'ire-i belediyyenin kuvve-i maliyyesi tekessür (artmak) etdikce el-haletü-hazıhi (halen mevcut) bulunan lağım yolları ve hususiyle matluba muvafık olmayanları tebdil olunarak anların yerine nasın sıhhat-i vücuduna mazarratı (zararı) olmayacak suretde merkez-i belediye tarafından intihab olunacak usul üzerine yeniden lağım yolları yapılacakdır. Ondokuzuncu Bend: Lağım yolları için yapılacak bodrumların masarıf-ı inşa'iyyesi (yapım giderleri) merkez-i belediye tarafından tarh olunacak ve anların temyiz olunması ve famiri içün iktiz3 (gereken) eden masraf dahi adi virgüden te'diye (karşılanacaktır) kılınacakdır. Yınninci of Bend: Belediye mühendishanesindenruhsat tahsil olunmadıkca lağım yolunun tathir ve t'amirine kimesne tarafından teşebbüs olunmayacakdır. (Mürir ve Ubôra Da'ir Mevidd Beyanındadır) Yınnibirinci Bend: Zokaklar mürur ve ubura man'i (gelip, geçmeye engel) ve ha'il olan bi 'I-cümle husnsatdan hali ve beri (uzak) olacakdır. Yınniikinci Bend: Bazı esnaf.menafi-i mahsnsalarıçün emlak sahibieriyle yek-cihet (tek taraflı olarak) olarak zokaklardan yer zabt etmeleri bundan böyle memnu'dur (yasaktır). Yınniüçüncü Bend: Eşya ve esvaba da'ir ve tabla ve lbçu ve zenbil ve seped vesa'ir kapılara konulan sebze ve meyve ve balık misünü me'kulata müteda'ir nesnelerin cümlesi bundan böyle yol üzerlerine vaz' olunınası memnu' olduğundan bir güne muhalif hareket eden olur ise Ceza Kanunname-i Hümayi!nu'nun iki yüz elli dördüncü maddesinde muharrer olduğu vechile bir beyaz beşlikden, beş beyaz beşliğe kadar ceza-yı nakdi ahzıyla mücazat olunacakdır ve mükerreri hakkında dahi kanunname-i mezburun sekizinci maddesinde muharrer olduğu üzere ceza-yı nakdi iki kat ahz olunacakdır. Yınnidö,düncü Bend: Meyhane ve kahveci ve bu misüllü asnaf-ı sa'ire ruhsat tahsil etmeyerek zokaklara sandalye ve iskemle ve sofra vaz 'ederek müşterilerini oraya cem' etmeleri bundan böyle memnu' olmağla bu misüllü hareket eden

6 64 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETIMLER olur ise Ceza Kanunname-i Hümayônu'nun iki yüz elli dördüncü maddesine tatbikan bir beyaz be likden be beyaz be liğe kadar ceza-yı nakdi ahzıyla mücazat olunur. Yirmibeşinci Bend: Zokaklarda ve meydan yerlerde usul-i belde ve inzibata mugayyir olarak mısın tecemmü (toplanması) etmesi memnu' olmağın o makule cem'iyyetin dağılması içün hükümet tarafından verile.n tenbihata ita'at etmeyen olur ise umur-ı zabtiye me'murlarına teslim olunacakdır. Yirmialtıncı Bend: Tüccar ve dükkancı vesa'ir hurda satıcıları ve sandık ve kutu vesa'ir yüklerini vaz' ederek zokaklarda müddet-i medide (uzun süre) ikamet etmeleri memnu' olmağla yaya yollarını derhal temyiz edüb süpürtmek ve çöp ve saman ve kepek ve odun ve bez parçaları gibi eyler bırakmamak artıyla yalnız mallarını çıkarmak içün kendülerine bir saat mehil müsaade olacağından bunun mugayyirinde hareket eden olur ise Ceza Kanunname-i Hümayônu'nun iki yüz elli dördüncü maddesine tatbikan bir beyaz be likden be beyaz be liğe kadar ceza-yı nakdi ahzıyla mücazat oluncakdır. Yirmiyedinci Bend: Kereste ve ta ve kireç misüllü yapılara kullanılan nesnelerin zokaklara bırakılması memnu' olmağla bu makule nesneler bundan böyle müceddeden in a veyahud t'amir olunan ebniyyenin önlerinde nizamına tatbikan tahta perde çekilmi mahall-i mahsusa vaz' olunacak ve i bu mahallin vüs'ati (geni liği) in aolunan ebniyyenin iktizasına ve zokağın arzına göre da'ire-i belediye mühendishanesi tarafından tensib olunarak verilen ilm ü habere mutabık bulunacakdır. Yirmisekizinci Bend: Zokaklarda odun kırdırılması b'adezin (bundan sonra) memnu' olmasıyla herkesin alacağı odun ya haneleri dahilinde yahud bir mikdar virgü i'ta olunarak tahsis olunan mahallerde kırdırılacakdır. Yirmidokuzuncu Bend: Odun ve kiremit ve tuğla ve kömür ve kireç ve kereste misüllü nesneler meydan olan yerlerde ve iskelelerde bırağulmayub anlar dahi bir mikdar virgü verilerek tahsis kılınacak mahallere vaz' olunacakdır. Otuzuncu Bend: Binek arabaları ve bargirler ve çöp ve yük arabalarının ve bu misüllü izdihamı mucib olan sa'ir nesnelerin zokaklarda meks ü karar (durma, bekleme) etmeleri memnu'dur. Otuzbirinci Bend: Aydınlığa mani olan ve yolları tıkayan eylerin bırağılması ve zokak üzerine çıkan kepenk ve ilerüsüne çloğru asılan dükkan armaları ve mostra (vitrin) dolabları ve sergi ve dıvarlara mıhlu yahud yanlarına muttasıl saye-ban (gölgelik) vesa'ir bu misüllü nesnelerin vaz' olunması bundan böyle memnu'dur. Otuzikinci Bend: Şeh-ni ın (balkon) ve dıvar vesa'ire bu misünü zokak üzerine olan çıkmalara çiçek saksıları veyahud sandıkları konması ve hane ve mağaza ve dükkan önlerinde asma dikilmesi memnu'dur.

7 BİRBELGE 65 Otuzüçüncü Bend: Taş ve tuğla ve kereste ve dakik ve ot vesa'ir bu misünü eşya ve yüklü araba ve katır ve bargir ve deve ve merkeb yan zokaklardan geçebilecekleri halde asla cadde yollardan mürurlarına müsaade olunmayacakdır. Bu misünü yüklerin nakli mehma-emken (olabildiği kadar) kalilü'l-münlr (az bir zaman geçtikten sonra) zokaklardan veyahud gecenin geç vakitlerinde icra olunmalıdır. Otuzdördüncü Bend: Zokak üzerinde baca açmak ve lağım ve su yollarını ve gaz künklerini t'amır içün zokak ve kaldırım taşlarını yerlerinden çıkarmak isteyen eshab-ı mülk veyahud müste'cirin evvel be evvel da'ire-i mühendisı kaleminden ruhsat tahsil idüb bu zokakları mahalleri hey'et-i asliyyelerine vaz' edeceklerdir. Otuzbeşinci Bend: Hane vesa'ir ebniyenin su olukları zokağa doğru çıkarılmayarak bundan böyle bu misünü olukların uçları yeryüzüne kadar indirilecekdir. Otuzaltıncı Bend: Soba borulan dıvarlara kavice rabt ve alt taraflarına huni vaz' olunacak ve işbu hunilerde dahi ilavesi Hızımeden olan dar boruların uçları yeryüzüne kadar gelmelidir. Otuzyedinci Bend: Arzı on zira' (75-90 cm'iik uzunluk) ve daha aşağı olan zokaklarda tente vaz' olunması memnu' olub enlü zokaklarda bu babda müsaade olunacak ise de nasın müruruna mani (halkın geçişine engel) ve gerek atlu ve gerek yayalara kazayı mucib olmayacak merkezde ve en aşağı tarafı yeryüzünden hiç değil ise beş zira' yüksek olmak ve eni üç zira'ı tecavüz (aşmamak) etmemek iktiza edecekdir. Otuzsekizinci Bend: Hanelerin gerek dahilinde ve gerek haricinde her vakit taharetde kusur olunmayacakdır. Otuzdokuzuncu Bend: Yağmur ve çirkef sularının icrasıçün hanelerde mikdar-ı vafi boru ve çirkef kurnası vaz' olunub mezkur borular lağım var ise doğru lağıma kadar ve aksi takdirinde da'ire mühendislerinin talimatına muvafık olarak eshab-ı mülk taraflarından inşası icab eden çirkef kuyularına kadar icra etdirilmesi lazımedendir. Kırkıncı Bend: Bu misünü kuyusu olan eshab-ı mülk taraflarından emniyyet ve sıhhat-ı ammeyi (kamunun sağlığını) bi'l-vücuh vikaye (koruyacak) edecek merkezde mezkur kuyuların tathir ve t'amir ve termıminde (onarma) kusur olunmayacakdır. Kırkbirinci Bend: Lağım ve kuyu ve sa'ir bu misüllü yerleri tathır etdirmek isteyenler kırk saat evvelce da'ire tarafına haber vermek lazımeden olub mezkur da'ire canibinden dahı sıhhat-i ammeyi vikaye ve lağımcıları muhtemelolan kazadan salim edecek suretde lazım gelen t'ahmat ve tedabir i'ta ve ifade olunacakdır.

8 66 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETIMLER Kırkikinci Bend: Bu misüllü mahallerin evvel be-evvel uruneti za'il etdirilmeyüb b'adehu emr-i tethırine mübaşeret olunacakdır. Kırküçüncü Bend: Kuyu ve lağımlardan ihrac olunan mevaddın urunet (pis koku) kesb etmiş olduğu tahkik olundukda ağzı ve aralıkları icra-yı kimyeviyye ile kapalı fuçular derununa bi'l-vaz' zokaklarda bırağılmayarak hemen bila-ifate-i vakt müteaffin (çürük, kokmuş) eşyanın ilgasıçün da'ire canibinden ruhsat verilmiş olan mahalle götürülecekdir. Kırkdördüncü Bend: Su ve mevadd-ı sa'ire-i müteaffineden hane derununa veyahud zokağa cüz'ı ve külli dökülmemek üzere lağım ve kuyu tathırine mübaşeret olunmalıdır. Kırkbeşinci Bend: Rutubeti ve taassünü (koku) mucib olur mevaddın havli ve bağçe ve memerberde (halkın geçtiği yol) vaz' ve ilgaları memnu'dur. Kırkaltıncı Bend: Hayvan gübresi üstü kapalı kuyularda ve sıhhat-i ammeye zararı dokunmayacak yerlerde hıfz olunmadığı halde da'ire-i belediye canibinden icabına bakılacakdır. Kırkyedinci Bend: Ahurların bol dökülen mahalli arza su geçirmeyecek sırada yapdırılub bol akan mahall dahi günde çend (birkaç) defa yıkanmak ve nefs-i ahurlar dahi da'ima tathir olunmak lazımedendir. Kırksekizinci Bend: İbadullah içün hayrat olan hela ve su dökecek mahaller hava alub taaffin etmeyecek suretde ve arzına su te'sir etmemek üzere tanzim olunarak hiç bir zaman emr-i taharetlerinde kusur olunmayacakdır. Kırkdokuzuncu Bend: Helaların künklerinden su yahud mevadd-ı sa'ire sızmayacak suretde inşa ve tamir ve termimlerine dikkat olunacakdır. Ellinci Bend: Mikdar-ı vafi hava ve aydınlık almayan meskenlere sahibieri tarafından icabına bakılıneaya kadar mazarr-ı sıhhat olduklarını mealen levhalar t'al1k olunacakdır. Ellibirinci Bend: Müceddeden inşa olunacak hanelerin İrtifa'ı ve havli (avlu) ve bağçe odalarının suret-i tevzi'i hususlarına da'ire caniblerinden bakılacağına binaen mezkiir hanelerin haritaları da'ire mühendislerine İrae (vermek, göndermek) olunub bunlar dahi inşaat hakkında cari olan nizamnameye tatbikan ol haritaları kabul veyahud tahsis eylemeleri mukarrerdir. Elliikinci Bend: Gaz künklerinin ve sa'ir alatının hal ü hey'eti tecessüs olunub kazadan salim bulundukları eyüce tahkik olunmadıkca ebniye deriinunda (içinde) gaz yakılmağa ruhsat verilmeyecekdir. Elliüçüncü Bend: Şöyle ki, me'miirin taraflarından tahkikat-ı mezbiire icra olunub üzerlerinin kapatmasına ruhsat verilinceye değin gaz künkleri zahirde (görünürde) olacakdır.

9 BİRBELGE 67 Ellidördüncü Bend: Mezkur künklerden gazın sızındısı mü ahade olunmak ve icabına bakılmak İçün kabilolan mahallerde ol künklerin üzerleri kapanmayacakdır. Ellibeşinci Bend: Gaz künklerinin bir mahaliden diğer mahalle nakli veyahud terkim ve tebdili ve sa'ir künklerin evvelkilere ilavesi hususlarında dahi ber-vech-i bala da'ire canibinden nezaret olunacakdır. Ellialtıncı Bend: Gezdirici makulesi ne sebebe mebni olur ise olsun da'irenin hiç bir mahallinde yerleşmeyüb mü teri buldukda heman eşyalarını satmağa lazım olan vakit kadar eğlenüb savuşmalıdır. Elliyedinci Bend: Binaları kargir ve ocakları suret-i münasibede masnu' (sanatla yapılmış) ve tütün dışarı vermekden ma'ada tepelerinden hurudarında dahi komşuları bi-huzur etmeyecek suretde inşa olunmak şartıyla isteyen da'ire dahilinde etmekçi ve boğaçacı fırunu yapmağa me'zundur Ellisekizinci Bend: Fırunlar behemahal dükkanıarın arka tarafına doğru yapılacakdır. Ellidokuzuncu Bend: Harikden (yangın) salim mağazalara konulamadığı halde fırunlar içün bir mah (ay) kifayet edecek kadar hatab (odun) ve kömür tedarik olunabilecekdir. Altmışıncı Bend: Da 'ire dahilinde etmekçilik etmek isteyenler evvel be-evvel da'ire merkezinde isim ve resmini kayd etdirmelidir. Altmışbirinci Bend: Etmek buğday unundan yapılub asla mevadd-ı mazarra (zararlı maddeler) karışdırılmayacakdır. " Altmışikinci Bend: Derun-ı hubzda (ekmek) maye ve lazımü'l-mikdar tuz ve sudan ma'ada her ne bulunur ise kalb mesabesinde i'tibar olunub me'murin taraflarından zabtına mübaşeret olunacakdır. Buna cesaret edenlere Ceza Kanunname-İ Hümayu.nu'nun iki yüz elli yedinci maddesine tatbikan altı beşlikden on beyaz"beşliğe kadar ceza-yı nakdi ahziyle mücazat olunacakdır. Altmışüçüncü Bend: Bozuk ve küflü dakik (un) ile masnu' etmekler hakkında dahi Ceza Kanunname-i Hümayu.nu'nun iki x;üz elli yedinci maddesine tabikan altı beşlikden on beyaz beşliğe kadar ceza-yı nakdi ahz ile mücazat olunacakdır ve etmekler dahi zabt kılınacakdır. Altmışdördüncü Bend: Suyu çokca verilen ve mayesi çok kalkmı olan ve gereği gibi matbuh olmayan etmekler hakkında dahi Ceza Kanunname-i Hümayu.nu'nun iki yüz elli yedinci maddesine tatbikan altı beyaz beşlikden on beyaz beşliğe kadar ceza-yı nakdi ahz ile mücazat olunacakdır ve etmekler dahi zabt kılınacakdır. Altmışbeşinci Bend: Her husu.sda ist'imal olunacak mikyal (tahıl ölçeği) ve mizan Devlet-i Aliyye'nin muteber ve müst'amel olan mizanı olacakdır.

10 68 ÇAGDAŞ YEREL YÖNETIMLER Altmışaltıncı Bend: Hamir (hamur) vezn etmek için timur (demir) veya kalaylı nehas (bakır) terazüler ist'imal olunacakdır. Altmışyedinci Bend: Adeten has un etmeğinden b8 ka ş'air (buğday) ve çavdar unundan dahi etmek füruhtuna (satl ına) müsaade olunacak ise de da'ire nizamma mutabık bulunmadıklan takdirde füruhtu da'ire tarafından men' olunacakdır. Altmışsekizinci Bend: Derece-i ewelide taaffüne (bozulmaya) yüz tutm~ et ve sa'ir mevadd ile masnu' börek ve poğaça gibi şeyler İ liyenlerden dahi Ceza Kanunname-İ Hümayu.nu'nun iki yüz elli yedinci maddesine tatbikan altı beyaz beşlikden on beyaz be liğe kadar ceza-yı nakdi ahz ile mücazat olunacakdır ve yapdıkları şeyler dahi zabt kılmacakdır. Altmışdokuzuncu Bend: Bu misüııü fırunların mağazalarında bulunan dakiklerin cins ve halini ve hamir işlenmesini ve etmek tabhını (pi irilmesini) tecessüs etmek üzere da'ire-i belediye canibinden olur olmaz vakitlerde fırunlara gidilecekdir. Yetmişinci Bend: Dakik bozuk olduğu takdirde bila-ifiite-i vakt Kanfınnamei Hümayfın'un iki yüz elli yedinci maddesine tatbıkan ahz ü zabtla behre ve nehre veya şehre tarh ve ilka olunacakdır. Yetmişbirinci Bend: Et ahz ve İ'tasma her kes me'zfındur. Yetmişikinci Bend: Bundan böyle dükkanıarda hayvan kesilmeyecekdir. Yetmişüçüncü Bend: Civar mesakinden baid ve mahall-i münasibede da'ire canibinden ihdas olunacak sahilhaneden başka hiç bir mahalde havyan boğazlamak ve yüzrnek ve temizlemek memnfı'dur. Yetmişdördüncü Bend: Salifü'z-zikr (yukarıda belirtilen) sahilhane ve müteferriatı mehma-emken bir usfıl-i haseneye tevfikan yapılacakdır. Yetmişbeşinci Bend: Hayvanat besleyen kimesneler ve celeb ve tüccarı dilerse sa'ir kasabalar misünü Da'ire salhanesinde kesilmiş etlerini füruht (satı ) İçün Da'ire çaqularına İrsale me'zfındurlar. YetmişalfJncı Bend: Kasab dükkanıarının irtifa'ı üç buçuk arz! dört buçuk amiki altı buçuk zira' olacakdır. Yetmişyedinci Bend: Mahsusan yapılacak pazar yerinden ve kasa b dükkiinlarından maada hiç bir ma halde et füruht olunmayacakdır. Yetmişsekizinci Bend: Mezkur dükkanlar da'ima tathir olunub hatta kapuları lodos ve garp taraflarına açılanları yan taraflarından dahi hava almak üzere inşa olunmalıdır. M'amafih derunlarında kış ocağı ve yemek ocakları ve mankal (mangal) bulunmayub yatak odalarının dahi destgah üzerine kapu ve pencereleri olmamalı ve nefs-i destgahların tabanıarı yoku lu ve sathı arzdan yükserek ve büyük taşlar ile dü meli olub mevadd-ı sa'ile İcrasıçün çukur yolları olmak lazımedendir.

11 BİRBELGE 69 Yetmişdokuzuncu Bend: Zaif ve hasta ve kart hayvanlar ve bir aylıkdan asgar kuzu ve dana füruhtu memnu'dur. Sekseninci Bend: Bu misün hasta, kart ve zaif etleri çend günden berü kesilmiş etler hakkında dahi Ceza Kanunname-i Hümayiinu'nun iki yüz elli.yedinci maddesine tatbikan hareket olunacakdır. Seksenbirinci Bend: Balada izah olunan mehazirden salim olmayan etleri füruht iden kasab ve sa'ire Kanunname-i Hümayiin'un iki yüz elli yedinci maddesine tatbikan altı beyaz beşlikden on beyaz beşliğe kadar ceza-yı nakdi ahziyle mücazat olunacakdır. Seksenikinci Bend: Meclis-i Belediye canibinden ruhsat verilmedikce bundan böyle kimesne da'ire dahilinde kadeh kadeh müskirat (içki) satmayacakdır. Seksenüçüncü Bend: Bu misünü dükkan ve mağazalara canib-i hükümetden gereği gibi nezaret olunacakdır. Seksendördüncü Bend: İçine başka maddeler karışdırılmış olan müskirat hakkında dahi Ceza Kaunname-i Hümayunu'nun iki yüz elli yedinci maddesine tatbikan hareket olunacakdır. Seksenbeşinci Bend: Müskirat satan kimesneler sattıkları müskirata başka şeyler karışdırmış veyahud zehirtü ve mazarratlu ecza ile mürekkeb müskirat satdıkları tahkik olun~ukda muhakemesi polis huzurunda icra ve Ceza Kanunname-İ Hümayiinu'nun iki yüz elli yedinci maddesine tatbikan altı beyaz beşlikden on beyaz beşliğe kadar ceza-yı nakdi ahziyle mücazat olunacakdır. Seksenaltıncı Bend: Müskirat dükkan ve mağazaları, hava alacak ve hank tehlikesinden salim olacak suretde bulunacakdır. Seksenyedinci Bend: Rehv (rahatlatıcı) enva'ından olan müskirat üstü kemerlü olan bodrumiara vaz' olunacakdır. Seksenseldzinc; Bend: Kesret üzere olar revhler mesakin-i ahaliden baid mahalde vaz' ve tehzin olunub dikkatlüce nezaret olunmalıdır. Seksendokuzuncu Bend: Enva'ı şekerleme ve murabba ve şurub ve amberiye ve ilesir ve sa'ir buna mümasil nesneleri havi olan şişeler.üzerine yapan yahud zokağın ism ve resmini mübeyyen yaftalar yapışdınlmalı. Doksanıncı Bend: ŞekercHer yapdıkları veyahud satdıkları şekerleme ve mqrubat ve sa'ireden zuhur iden kaza' içün zaten mes'uliyyet tahtındadırlar. Doksanbirinci Bend: O misünü nesnelerin tüccarı ve dükkancı ve pişiricileri hükümetin taht-ı nezaret-i mahsusasında olacakdırlar. Doksanikinci Bend: Zehirlü mevadd ahz ve i'tası etmek isteyenler da'ire müdiri tarafına haber virüb dükkan ve mağazasının mahall ve mevki'ini beyan ve ifade edecekdir.

12 70 ÇAGDAŞ YEREL YÖNErtMLER Doksanüçüncü Bend: Eczacı esnafından ba ka kimesne zehir1ü mevadd ve ecza dirhem ile satmağa sehihiyyeti olmayub ancak topdan satmalıdır. Doksandö,düncü Bend: Kefaletsüz zehir1ü mevadd ve ecza füruht etmek memnu' olmağla bqna cesaret edenler hakkında Ceza Kanunname-i Hümayiinu'nun yüz doksan altıncı maddesine tatbikan bir haftadan iki seneye kadar habs olunacak ve bir mecidiye altunundan yirmi beş mecidiye altununa kadar ceza-yı nakdi alunub, satdığı e ya dahi zabt kılınacakdır. Doksanbeşinci Bend: Tıbbiye mekteblerinde rütbe kesb etmi hekim ve hayvanat tabibleri reçetası olmadıkca eczacılar zehir1ü ecza satamayacaklardır. Doksanaltıncı Bend: Her halde zehirlü mevadd (maddeleri) ve ecza emniyet olunacak mahallde hıfz olunub ol mahaller dahi anahtar ile kilidli olacakdır. Doksanyedinci Bend: Kaza' ve tehlikeden vikaye olunmak içün zehirlü mevadd ve eşya ist'imal olundukda yahud bir mahaııden diğer mahalle nakil olunmak içün sandık veya çuval ve harara sardınlmakda dikkat-i tamm ile emr-i mezbura i tigal etmek gerekdir. Doksansekizinci Bend: İ bu tedabire mugayyir hareketde bulunan kimesneler zaten mes'uliyyet tahtında olacaklardır. Doksandokuzuncu Bend: Hamamların suları künkler ile doğruca ana lağımlara İsale olunacakdır. Yüzüncü Bend: Asla, ne vesile ile olur ise olsun hamam suları turuk-ı amm ve havli ve bağçelere dökülmeyecekdir. Yüzbirinci Bend: Hamamlarda havli ve fotaların (pe temal) temiz olmasına ve bu misüllü mahallerde sıhhat-i nasa da'ir kaffe-i hususata kemal-i dikkatle nezaret olunacakdır. Yüzikinci Bend: Sıhhat-i nasa muzırr gaz ve buğu ve fena ko ku ve çok tütün viren ve harik zuhuru yahud patlamak tehlikesi olan velhasıl amatası galib ve toz viren fabrikalar mücerred-i mesakin-i ahaliden mehma-emken baid mahallerde in a ve ihdas olunabilecekdir. Yüzüçüncü Bend: Fabrika ihdas (kurmak) etmek isteyen kimesne Da'ire meclisi vasıtasıyla Bab-ı Ali'den ruhsat tahsil etmedikce bu dür1ü mahallin in a ve kü adına mübii eret idemeyecekdir. Bu sırada ruhsat itası dahi kü adı istid'a olunan fabrikanın ahali ve fabrikacı hakkında lazım gelen sıhhat hususları me'murın-i mahsusa vasıtasıyla tecessüs ve tahkik olunub erbab-ı vukufun göstereceği esbaba mebni re'ylerine muvafık Da'ire canibinden karar virilen era'it icrasına menutdur. Fi 17 Ramazan sene 1275

bir belge Yerel Yönetim Metinleri (XiX) Dersaadet Belediye Kanunu ve Getirdikleri Mehmet Seyitdanlzoğlu *

bir belge Yerel Yönetim Metinleri (XiX) Dersaadet Belediye Kanunu ve Getirdikleri Mehmet Seyitdanlzoğlu * bir belge Yerel Yönetim Metinleri (XiX) Dersaadet Belediye Kanunu ve Getirdikleri Mehmet Seyitdanlzoğlu * Osmanlı imparatorlugu ondokuzuncu. yüzyılın son çeyregine girerken, ı. Meşrutiyet Win edilmiş (1876)

Detaylı

bir belge Yerel Yönetim Metinleri XXII Cenk Reyhan " 1284 tarihli tevsi-i intikal kanununun mukaddimesinde muamelatı kolaylaştırmak,

bir belge Yerel Yönetim Metinleri XXII Cenk Reyhan  1284 tarihli tevsi-i intikal kanununun mukaddimesinde muamelatı kolaylaştırmak, bir belge Yerel Yönetim Metinleri XXII Osmanlı Vilayet Tapu Mesalihi Hakkında' Bir Talimat Cenk Reyhan " Osmanlı toprak sistemi hakkında genel goruşe göre; Tanzimat Fermanı'nın ilanı ile klasik dönem mirı

Detaylı

OSMANLI EĞİTİMİNDE MODERNLEŞME

OSMANLI EĞİTİMİNDE MODERNLEŞME T. C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 134 ARŞİV BELGELERİNE GÖRE OSMANLI EĞİTİMİNDE MODERNLEŞME İSTANBUL 2014 Proje Yöneticisi Doç. Dr. Uğur ÜNAL

Detaylı

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ FASIL Belediyelerin idaresi

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ FASIL Belediyelerin idaresi BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası : 1580 Kabul Tarihi : 3/4/1930 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 14/4/1930 Sayı :1471 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 11 Sayfa : 80 BİRİNCİ FASIL Belediyelerin idaresi

Detaylı

STANBUL EHREMÂNET STANBUL EHREMÂNET (BELED YES )N N KURULU U 1917 YILI BÜTÇES 1917 YILI BÜTÇES

STANBUL EHREMÂNET STANBUL EHREMÂNET (BELED YES )N N KURULU U 1917 YILI BÜTÇES 1917 YILI BÜTÇES T.C. MAL YE T.C. BAKANLI I Strateji MAL YE Geli tirme BAKANLI I Ba kanl Strateji Say : Geli tirme 2008/386 Ba kanl Say : 2008/386 STANBUL EHREMÂNET STANBUL EHREMÂNET (BELED YES )N N KURULU U (BELED YES

Detaylı

BELEDİYE KANUNU. Cilt : 2 Sayfa 1305. BİRİNCİ FASIL Belediyelerinidaresi

BELEDİYE KANUNU. Cilt : 2 Sayfa 1305. BİRİNCİ FASIL Belediyelerinidaresi BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası :1580 Kabul Tarihi :3/4/1930 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 14/4/1930 S:1471 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 11 Sayf80 Bu kanun ile ilgili tüzükler için, "Tüzükler

Detaylı

BELEDİYE KANUNU * * * * * *

BELEDİYE KANUNU * * * * * * BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası : 1580 Kabul Tarihi : 3/4/1930 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 14/4/1930 Sayı :1471 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 11 Sayfa : 80 * * * Bu kanun ile ilgili tüzükler

Detaylı

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ

T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ İşbu Yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin (b) bendine göre hazırlanarak, aynı kanunun 18.maddesinin (m) bendi gereği

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN HAZIRLANMASININ GENEL GEREKÇESİ

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN HAZIRLANMASININ GENEL GEREKÇESİ T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI (ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ) BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİNİN HAZIRLANMASININ GENEL GEREKÇESİ Dünyanın sayılı şehirleri arasında yer alan ve tarihten günümüze,

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ T.C. KIRŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ T.C. KIRŞEHİR BELEDİYESİ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Amaç: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı; Kırşehir il

Detaylı

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Tanımlar, Hukuki dayanak Amaç Bu yönetmelik 13/7/2005 tarih

Detaylı

ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ

ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ ESKĠġEHĠR ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELĠĞĠ Odunpazarı Belediyesi Belediye Meclisinin 03.01.2011 tarih 1/7 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. OCAK 2011 Adres: Yenidoğan Mahallesi Çamkoru

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELİĞİ T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELİĞİ T.C. ODUNPAZARI BELEDİYESİ ZABITA UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (FİHRİST) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak MADDE 1-Amaç MADDE 2-Kapsam MADDE 3-4-5-6-Yasal

Detaylı

T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak T.C MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç MADDE:1-Bu yönetmelik belde sakinlerinin huzurlu ve sağlıklı

Detaylı

211 km lik bu hat 5 yıllık bir çalışma sonucunda 1856 yılında tamamlanarak işletmeye açılmıştır.

211 km lik bu hat 5 yıllık bir çalışma sonucunda 1856 yılında tamamlanarak işletmeye açılmıştır. Türkiye demiryolculuğunu tetkik edenler, umumiyetle tanzimata takaddüm eden 1836 yılını başlangıç olarak kabul ederler. Bu tarihten 1853 tarihine kadar devir hazırlanma devri diye kabul olunabilir. 1854

Detaylı

T.C. SİLİVRİ BELEDİYESİ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. SİLİVRİ BELEDİYESİ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. SİLİVRİ BELEDİYESİ BELEDİYE EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1- (1)Bu yönetmelik, Silivri Belediyesi sınırları içinde ikamet eden, oturan, bulunan

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK ZABITA YÖNETMELİĞİ

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK ZABITA YÖNETMELİĞİ KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK ZABITA YÖNETMELİĞİ Kabul Tarihi: 27/02/1976 Tarihli Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 20/11/1976 Tarihli Türkiye de Yarın Gazetesi Not: 19/11/1990 tarih 67 sayılı

Detaylı

İSTANBUL BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ İşbu Yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 15 inci maddesi (b) bendine göre hazırlanarak, aynı Kanun

Detaylı

bir belge Yerel Yönetim Metinleri (XX) Cenk Reyhan * 1913 Tarihli Vilayat Genel İdaresi Geçici Kanunu

bir belge Yerel Yönetim Metinleri (XX) Cenk Reyhan * 1913 Tarihli Vilayat Genel İdaresi Geçici Kanunu bir belge Yerel Yönetim Metinleri (XX) 1913 Tarihli Vilayat Genel İdaresi Geçici Kanunu II. Meşrutiyet Döneminde Siyasi Partiler ve Yerel İdari Anlayış Cenk Reyhan * Bu dönemde, her nekadar Hüseyin Cahit

Detaylı

Özet. Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Ceza, Hapishane, Islahat Abstract. Key words: The Ottoman Empire, Sentence, Prison, Reform

Özet. Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Ceza, Hapishane, Islahat Abstract. Key words: The Ottoman Empire, Sentence, Prison, Reform Osmanlı Devleti'nde Hapishane Islahatına Dair 1893 Tarihli Bir Nizamname Önerisi A Suggested Regulation Dated 1893 about Prison Reform in the Ottoman Empire Hatice Akın * Özet Osmanlı Devleti nde hapis

Detaylı

T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak

T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak T.C. BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- (1)Bu yönetmelik 03.07.2005 tarih ve 5393 Sayılı

Detaylı

T C. esmî Gazete SALI. Umumî Hıfzıssıhha Kanunu. Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336 SAYI: 1489 İKİNCİ. Devlet hidematı sıhhiyesi ve sıhhî merciler

T C. esmî Gazete SALI. Umumî Hıfzıssıhha Kanunu. Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 1336 SAYI: 1489 İKİNCİ. Devlet hidematı sıhhiyesi ve sıhhî merciler T C esmî Gazete Tesis tarihi: 7 Teşrinievvel 336 idare ve yazı işleri için < 6 MAYIS 930 Başvekâlet Müdevvenat Müdürlüğüne müracaat olunur. SALI SAYI: 489 Umumî Hıfzıssıhha Kanunu Kan un numarası: 593

Detaylı

ZABITA YÖNETMELİĞİ (TALİMATNAMESİ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ZABITA YÖNETMELİĞİ (TALİMATNAMESİ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak T.C. MERSİN TOROSLAR BELEDİYESİ ZABITA YÖNETMELİĞİ (TALİMATNAMESİ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak AMAÇ: MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin Toroslar Belediyesi sınırları dâhilinde halkın sağlık,

Detaylı

Edirne Vali Vekili Defterdar (Mühür)

Edirne Vali Vekili Defterdar (Mühür) SOSYAL HAYAT Tütün Amelesi Osmanlı İrtibat ve Terakkî Cemiyeti nâmıyla diğer bir kulüp teşkili için hükûmetden ilmuhaber istihsâl etmiş olan eşhâsın rü yet-i hesabâta müte allik iddiası mehâkim-i nizâmiyeye

Detaylı

ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Ve Tanımlar Amaç: Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı belediye kanununun

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Prof. Muhteşem GİRAY Kurumumuz 100 Yaşında... 1-4

İÇİNDEKİLER. Prof. Muhteşem GİRAY Kurumumuz 100 Yaşında... 1-4 İÇİNDEKİLER Prof. Muhteşem GİRAY Kurumumuz 100 Yaşında... 1-4 Prof. Mustafa CEZAR Güzel Sanatlar Akademisinden 100. Yılda Mimar Sinan Üniversitesi'ne... 5-84 Prof. Dr. Safa ERKÜN Bir Kurumlaşma Süreci

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİsİ. SAYı: 347 MERSİN 13/12/2013 KARAR

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİsİ. SAYı: 347 MERSİN 13/12/2013 KARAR Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 11/1112013 tarih ve 270 sayılı ara kararı ile, Plan ve Bütçe, Komisyonuna havale edilen; Mersin Büyükşehir Belediyesi 14111120l3 tarihli komisyon raporu okunarak görüşmeye

Detaylı

UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU (1)

UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU (1) UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU (1) Kanun Numarası : 1593 Kabul Tarihi : 24/4/1930 Yayımlandığı R.Gazete : 6/5/1930 Sayı : 1489 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 11 Sayfa : 143 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Karar tarihi:03/12/2014 Karar No : 79 DEVELİ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Karar tarihi:03/12/2014 Karar No : 79 DEVELİ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Karar tarihi:03/12/2014 Karar No : 79 DEVELİ BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ DEVELİ BELEDİYESİ EMİR VE YASAKLARINA DAİR İDARİ YAPTIRIM YÖNETMELİĞİ 1. BÖLÜM AMAÇ : Bu Yönetmelik Develi Belediye sınırları dahilinde

Detaylı

MANİSA BAĞCILAR BANKASI: KURULUŞU VE ÖRGÜTLENME SÜRECİ (1917-1927) Nejdet Bilgi *

MANİSA BAĞCILAR BANKASI: KURULUŞU VE ÖRGÜTLENME SÜRECİ (1917-1927) Nejdet Bilgi * Tarih İncelemeleri Dergisi XXVIII / 1, 2013, 105-131 MANİSA BAĞCILAR BANKASI: KURULUŞU VE ÖRGÜTLENME SÜRECİ (1917-1927) Nejdet Bilgi * Özet Osmanlı nın son dönemlerinde ekonomik faaliyet alanları büyük

Detaylı