Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Elevator Traction Gearless Machine HIGH QUALITY HIGH EFFICIENCY

2 FÝRMA PROFÝLÝ Ark Asansör Makina ve Motor San. Tic. Ltd. Þti yýlýnda kurulmuþ olup, müþteri memnuniyeti ve güveni ilkesini ön planda tutarak, teknolojisi ile sürekli büyüyen ve geliþen bir firma olarak, sektörün lider konumuna yükselmiþtir. Kaliteli ve dürüst çalýþma politikasýndan ödün vermeden, sürekli olarak yaptýðý yatýrýmlar ile teknolojik alt yapýsýný destekleyen firmamýz Türkiye'de bir ilke imza atarak ilk yerli üretim alüminyum gövdeli asansör makinesini sektöre kazandýrmýþtýr. Farklý ürün alternatifleri ile deðerli müþterilerimize seçenek kolaylýklarý saðlayarak, hýzlý ve etkili servis aðlarýmýz ile yerinde çözüm üreterek müþteri memnuniyeti saðlamak firmamýzýn temel ilkesidir. Kurulduðu günden itibaren uluslararasý standartlara uygun üretimi ve ürünlerini; Kalite Yönetim Belgeleri ile tescillemiþtir. MÝSYONUMUZ Müþteri memnuniyetini ve güvenini kendine temel ilke olarak kabul eden firmamýz, profesyonel çalýþma kadrosu, uluslararasý standartlara uygun üretim ve ürünleri ile hizmet kalitesini sürekli kýlmak firmamýzýn misyonudur. VÝZYONUMUZ Kaliteli ürün ve hizmet anlayýþý ile birlikte, çevreye ve doðaya saygýlý üretim yaparak sektöre yön veren firma olmak firmamýzýn vizyonudur.

3 COMPANY PROFILE Ark Elevator Machinery and Motor Industry Corporation, founded in 1994, has increased to a leading position in the sector by keeping the principle of giving priority to customer satisfaction and trust in the forefront, and with its constantly growing technology and evolution as a company. Our company has brought the first domestic production of aluminum-bodied lift into the machine industry in Turkey without compromising the quality policy and honest work, and with continuous investment in technological infrastructure. It has registered its production and products in accordance with international standards with the Quality Management Certificate since its inception. MISSION It is our mission as a corporation to maintain the quality of service as our basic principle, customer satisfaction and trust with our professional staff and production and products in accordance with international standards. VISION Our vision is to be an industry-leading company by being respectful to the environment and nature, and by producing products and services with an understanding of good quality. ÇEVREYE VE DOÐAYA DUYDUÐUMUZ SAYGI ÝNSANA VERDÝÐÝMÝZ DEÐERDÝR. ENVIRONMENT AND NATURE OUR RESPECT WE HUMAN VALUES

4 ARK 127 MAX. STATÝK YÜK. Max. static load MOTOR GÜÇLERÝ Power Range YAÐ KAPASÝTESÝ Oil Capacity 2500 Kg 3,1 kw - 6,6 kw 3 Lt Peri Bacalarý

5 ARK 127 Sistemde 1 adet saptýrma kasnaðý kullanýldýðý düþünülmüþtür. 1 m/s ve üzeri uygulamalarda Hýz Kontrolü tavsiye etmekteyiz. (*) Denge zinciri ile Verimlerimiz Ark 127 makinamýzda %69 ile %75 arasýnda deðiþim göstermektedir. Assume that in the system 1 deflecting pulley is used. We advicce VVVF Control on the application of 1 m/s and over. (*) Application with balance chain our effiencies are very from%69 to %75 in Ark 127 Machine.

6 KAAN 135 MAX. STATÝK YÜK. Max. static load MOTOR GÜÇLERÝ Power Range YAÐ KAPASÝTESÝ Oil Capacity 3200 Kg 3,5 kw - 8,1 kw 3,0 Lt Galata Kulesi

7 KAAN 135 Sistemde 1 adet saptýrma kasnaðý kullanýldýðý düþünülmüþtür. 1 m/s ve üzeri uygulamalarda Hýz Kontrolü tavsiye etmekteyiz. (*) Denge zinciri ile Verimlerimiz Kaan 135 makinamýzda %69 ile %78 arasýnda deðiþim göstermektedir. Assume that in the system 1 deflecting pulley is used. We advicce VVVF Control on the application of 1 m/s and over. (*) Application with balance chain our effiencies are very from%69 to %78 in Kaan 135 Machine.

8 KAAN 155 MAX. STATÝK YÜK. Max. static load MOTOR GÜÇLERÝ Power Range YAÐ KAPASÝTESÝ Oil Capacity 3750 Kg 9,0 kw - 13,4 kw 5,0 Lt Ayasofya Camii

9 KAAN 155 Sistemde 1 adet saptýrma kasnaðý kullanýldýðý düþünülmüþtür. 1 m/s ve üzeri uygulamalarda Hýz Kontrolü tavsiye etmekteyiz. (*) Denge zinciri ile Verimlerimiz Kaan 155 makinamýzda %71 ile %83 arasýnda deðiþim göstermektedir. Assume that in the system 1 deflecting pulley is used. We advicce VVVF Control on the application of 1 m/s and over. (*) Application with balance chain our effiencies are very from%71 to %83 in Kaan 155 Machine.

10 ÝRM-15 GEARLESS YENÝ N E W TAHRÝK KASNAÐI ÇAPI Traction Sheave Diameter MAX. STATÝK YÜK Max. Axle Load MAX. SEYÝR MESAFESÝ Max. Hostng Height O240 / 2500 Kg 45 m HALAT ÇAPI Rope Diameter FREN VOLTAJI Brake Voltage KUTUP SAYISI Poles O6,5 / - O8 / 200 VDC 20 Uygun Aský Tipi : 1:1 ve 2:1 Kapasite : 320 kg ~ 480 kg Hýz : 0,63 m/s ~ 2,00 m/s Konfor seviyesi yüksektir. Makina dairesiz uygulamalar için dizayn edilmiþtir. Traction Ratio is : 1:1 and 2:1 Load capacity : 320 kg ~ 480 kg Velocity : 0,63 m/s ~ 2,00 m/s Mainly suitable to residential buildings Designed for Machine Room Less (MRL) Kýz Kulesi

11 ÝRM-15 GEARLESS (*) Denge zinciri ile (#) Özel sertifikalý halat Farklý halat çaplarý için firmamýzla irtibata geçiniz. 45 metre üzeri seyir mesafeleri için firmamýzla irtibata geçiniz. (*) Application with balance chain (#) Rope is Special certificated Please contact with our firm for different ropes. Over 45 m traveling request please get contact with us

12 ÝRM-20 GEARLESS YENÝ N E W TAHRÝK KASNAÐI ÇAPI Traction Sheave Diameter MAX. STATÝK YÜK Max. Axle Load MAX. SEYÝR MESAFESÝ Max. Hostng Height O240 / 3000 Kg 45 m HALAT ÇAPI Rope Diameter FREN VOLTAJI Brake Voltage KUTUP SAYISI Poles O6,5 / - O8 / 200 VDC 20 Uygun Aský Tipi : 1:1 ve 2:1 Kapasite : 480 kg ~ 800 kg Hýz : 0,63 m/s ~ 2,00 m/s Konfor seviyesi yüksektir. Makina dairesiz uygulamalar için dizayn edilmiþtir. Traction Ratio is : 1:1 and 2:1 Load capacity : 480 kg ~ 800 kg Velocity : 0,63 m/s ~ 2,00 m/s Mainly suitable to residential buildings Designed for Machine Room Less (MRL) Truva Atý

13 ÝRM-20 GEARLESS (*) Denge zinciri ile (#) Özel sertifikalý halat Farklý halat çaplarý için firmamýzla irtibata geçiniz. 45 metre üzeri seyir mesafeleri için firmamýzla irtibata geçiniz. (*) Application with balance chain (#) Rope is Special certificated Please contact with our firm for different ropes. Over 45 m traveling request please get contact with us

14 ARK 80 / ARK 80 - T MAX. STATÝK YÜK. Max. static load MOTOR GÜÇLERÝ Power Range YAÐ KAPASÝTESÝ Oil Capacity 500 Kg 0,75 kw - 1 kw 2 Lt Ortaköy Camii

15 ARK 80 / ARK 80 - T ARK - 80 T ARK - 80

16 TEKNÝK BÝLGÝLER A- ÜRETÝM Ürün gamý olarak ürettiðimiz tüm makinelerin dizaynýný ar-ge departmanýmýzda mevcut teknik kadromuz ile gerçekleþtirip, analiz programlarýný kullanýp mukavemet kontrollerinin istenilen emniyet katsayýsý deðerlerinde elde edilmesi saðlanmaktadýr. Makine gövdelerimizi ve parçalarýný, kendi dökümhanemizde özel tasarlanmýþ kalýplarda belirlenmiþ alaþým deðerlerinde dökerek, CNC tezgahlarda mikron mertebesinde iþleyip montaja hazýr hale getiririz. Makinelerde kullanýlan sonsuz vidalarý, diþli boþaltma tezgahýnda açtýktan sonra CNC taþlama tezgahýnda mikron hassasiyetinde iþleriz. Bronz diþlilerimizi özel diþli kalýbýmýzda dökerek son derece mukavemetli hale getiririz. Motorlarýmýzý kendi bobinaj bölümümüzde rotor ve stator dahil olmak üzere komple üretmekteyiz. Rotor ve stator saclarýný laminasyon kalýplarýnda üretmekteyiz. Redüktörlü makinelerde asenkron, diþlisiz makinelerde senkron olmak üzere iki çeþit motor üretimi gerçekleþtirmekteyiz. Diþlisiz ve redüktörlü makinelerde kullanýlan manyetik frenlerimizi, gerekli frenleme hesaplamalarýný standart emniyet deðerlerini saðlayacak þekilde üretmekteyiz. Frenlerimizde izolasyon amaçlý olarak epoksi malzeme kullanmaktayýz. B- TEST ve KONTROL AÞAMALARI * Rotor mili ve sonsuz vida, birbirine akuple olmuþ halde, balans makinesinde balans ayarý yapýlýp salgýsý sýfýrlanarak montaja hazýr hale getirilmektedir. * Laboratuarýmýzda bulunan elektromekanik fren yardýmýyla, devir-akým ve cos f deðerleri okunur. * Motor, saatte 180 defa start-stop yaptýrarak çalýþma dayanýmý ölçülür. * Motorlarýn ýslanmaya karþý dayanýklýlýðýný ölçmek için yapmýþ olduðumuz test düzeneði ile makinenin üzerine yaðmurlama etkisi yaratýp, makine ýslandýðý zaman motorda izolasyon kaçaðýnýn olup olmadýðý kontrol edilir. * Nem düzeneðinde, makineyi yüksek nem seviyesinde 1 saat boyunca tutarak, izolasyon testi ile motorda herhangi bir kaçak oluþup oluþmadýðý kontrol edilir. * Diþlisiz makinelerde kullanýlan mýknatýslar, 150C dereceye kadar ýsýtýlarak mýknatýslýk özelliklerinin kaybedip kaybetmediði ölçülür. Bunun yaný sýra mýknatýslarýn her biri manyetik Gauss güç testine tabi tutularak yeterli güçte olup olmadýðý anlaþýlýr. * Meyer cihazý ile sargýlara izolasyon ve kaçak akým testleri yapýlýr. C- SEVKÝYATA HAZIRLAMA Özel etiketleme makinemizde, kullanýlacak motor ve makine etiketleri hazýrlanmaktadýr. Özel olarak paketlenmiþ makineler sevkiyata hazýr hale getirilmektedir.

17 TECHNICAL INFORMATION A- PRODUCTÝON In our Research & Development department with the existing technical staff we design all the machines that are produced in our product range and achieve resistance control at the desired coefficient values by using analysis programs. We bring our machine body and parts ready for assembly by molding them in the custom-designed molds with determined alloy values on CNC benches in micron order process in our own foundry. Endless screws used in machines are processed on CNC grinding machines at micron precision after being unloaded in gear machines. Bronze gears are made extremely resistant by being molded in our special gear pattern. Our own motors including the rotor and the stator are manufactured in the winding department. The rotor and stator hairs are produced in our lamination molds. We produce two kinds of motor; in geared machines, induction, and in gearless machines, synchronous. The magnetic brakes used in the gearless and geared machines are produced accordingly standard required braking to ensure the safety values calculations. Epoxy material is used for the purpose of insulation in our brakes. B- TEST AND CONTROL PROCESS * Rotor shaft and worm gear, coupled to each other, are made ready for assembly by being adjusted in the balancing machine after its secretion reset. * With the help of electro-mechanical brake in our laboratory the speed-flow and cos f the values are read. * The working strength of the motor is measured by making it start-stop 180 times in an hour. * The engine is controlled whether it has an isolation leak when the machine pistol is wet by creating the effect of sprinkler on the motor the moisture resistance test setup. * The motor is controlled whether there is a leakage with the isolation test keeping the machine at high moisture level for 1 hour in the humidity mechanism. * The magnets used in gearless machines are heated up to 150C degrees in order to be measured whether they have lost the properties of magnetism. In addition, each of the magnets are subjected to the Gauss's magnetic force test in order to understand whether there is sufficient power. * Insulation and leakage current tests are performed on windings with Meyer's device. C- PREPARATION FOR SHIPMENT Engine and machine labels are prepared in private labeling machine. The speciallypackaged machines are made ready for shipment.

18 TEKNÝK BÝLGÝLER / TECHNICAL INFORMATION ÜRÜNLER (DÝÞLÝLÝ MAKÝNA) HAKKINDA Makina Gövdesi : Dökme Demir GG-26 Sonsuz Vida : Yüzeyi taþlanmýþ özel alaþýmlý çelik Sonsuz Vida Diþlisi : DIN1705 Standartlarýna uygun CuSn12 Bronz Tahrik Kasnaðý : Dökme Demir GG-26 : Motor Ark Asansör Makine ve Motor üretimi olup 16/4 kutup asenkron motor-tüm asansör makinalarý ile uyumludur. Termistör ve termostat çift korumalýdýr. Fren : CE ye uygun olup çift bobinli 180 VDC Yaðlama Hakkýnda : Makinalarýmýzla mineral yaðlar kullanmaktayýz. Sentetik yaðlar da alternatif olarak kullanýlabilmektedir. Yað kullanýmýnda aþaðýdaki talimat (Talimat - 1) gözönünde bulundurulmalýdýr. Kullanýlabilir yaðlar ve muadilleri hakkýnda aþaðýdaki tablodan (Tablo - 1) faydalanabilirsiniz. Mineral Yaðlar (viskozite 15-18E) Sentetik Yaðlar (viskozite 17-21E) Tedarikçi Ürün Adý Ürün Adý Petrol Ofisi M 220 Gligoyle 30 Mobil Gear 630 BP Energol GR-XP 220 Enersyn SG-XP 220 Shell Omala Oil 220 Tlivela WB Castrol Alpha SP 220 Tribol 800/220 Kullanýlacak Yaðlar ve Muadilleri - Tablo - 1 DÝKKAT! : Kullanýlan ilk yað için maksimum çalýþma süresi 400 saattir. 400 saat sonunda yað deðiþimi yapýlmalýdýr. (Talimat - 1) DÝKKAT EDÝLECEK HUSUSLAR * Öncelikle, mutlaka makine ile birlikte verilen-taþýma, montaj, garanti ve koþullarý ve makina hakkýnda bilgiler içeren kullaným kýlavuzuna ve talimatlarýna uyulmasýna dikkat edilmelidir. * Makinayý çalýþtýrmadan önce makina tipine göre belirtilen miktarda yað ile doldurunuz. Daha sonra makinayý el ile çevirerek diþlilerin yaðlanmasýný saðlayýnýz. * Daha sonra makinayý enerji vererek çalýþtýrmasýný saðlayýnýz. * Belirtilen þekil ve ölçüler baz alnarak uygun fren ayarý yapýn. ÖNEMLÝ NOT: Ark Asansör Makina ve Motor San. ve Tic. Ltd. Þti. haber vermeksizin katalog üzerindeki deðerler ve teknik bilgiler hakkýnda önceden uyarý vermeksizin deðiþiklik yapma hakkýna sahiptir. INFORMATION ABOUT THE PRODUCTS (GEARED MACHINES) Machine Body Worm Screw Worm Screw Driving Drum Brake Lubrication : Cast iron GG-26 : Surface grinded alloy steel : Gear CuSn12 Bronze to DIN 1705 Standards : Cast iron GG-26 : 16/4 poled asynchronous motor manufactured Ark Asansör Makina ve Motor; compatible with all lift machinery. It is both thermistor and thermostat protected. : Compatible with CE, possesses double coil 180 VDC : In our machinery we are using mineral and alternatively synthetic oils. Following instruction (Instruction - 1) should be taken in account in using the synthetic oils. For the mineral and synthetic oils and ther equivalent, you may use following (Table - 1) Mineral Oils (viscosity 15-18E) Synthetic Oils (viscosity 17-21E) Supplier Product Name Product Name Petrol Ofisi M 220 Gligoyle 30 Mobil Gear 630 BP Energol GR-XP 220 Enersyn SG-XP 220 Shell Omala Oil 220 Tlivela WB Castrol Alpha SP 220 Tribol 800/220 Lubricants and Equivalents to be used i - Table - 1 THE MATTERS TO BE TAKEN CARE * It is obligatory with priority to follow operation manuel given with the machine, which contains the transportation, installation and warranty conditions and information about the machine. * Before starting the machine please fill it with the lubricant specified according to its type, and thereafter, please ensure oiling of the gears by manually turning the machine. * Subsequently, please start the machine by supplying energy. * Please make adequate brake adjustment by taking the specified manner and measures as basis. IMPORTANT NOTE : Ark Asansör Makina ve Motor San. ve Tic. Ltd. Þti. reserves the right without giving information and wthout warning in advance to change the values and the technical information given in the catalogue.

19 BELGELERÝMÝZ / CERTIFICATES

20 ARK ASANSÖR MAKÝNA VE MOTOR SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. ARK LIFT MACHINE & MOTOR MANUFACTURING CO. LTD. Ferhatpaþa Mh. Fevzi Çakmak Cd. G41 Sk. No.8 Ataþehir, Ýstanbul TURKEY Sayar Matbaa Telefon : Faks : Web : E-posta : KOSGEB

Pt/A ÞAFT MONTAJLI HELÝSEL REDÜKTÖR SHAFT MOUNTED SPEED REDUCER. K.NO: P - Pt/A 02/2011. Serisi Series. Serisi Series

Pt/A ÞAFT MONTAJLI HELÝSEL REDÜKTÖR SHAFT MOUNTED SPEED REDUCER. K.NO: P - Pt/A 02/2011. Serisi Series. Serisi Series R Pt/A Serisi Series POLAT GROUP REDÜKTÖR San. ve Tic. A.Þ. ASTÝM ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ 1 SOKAK NO:6 P.K: 5 AYDIN / TÜRKÝYE Tel Fax Web Email : : : : + 256 231 04 74 + 256 231 07 62 www.pgr.com.tr info@pgr.com.tr

Detaylı

Pt/A ÞAFT MONTAJLI HELÝSEL REDÜKTÖR SHAFT MOUNTED SPEED REDUCER. K.NO: P - Pt/A 02/2011. Serisi Series. Serisi Series

Pt/A ÞAFT MONTAJLI HELÝSEL REDÜKTÖR SHAFT MOUNTED SPEED REDUCER. K.NO: P - Pt/A 02/2011. Serisi Series. Serisi Series R Pt/A Serisi Series POLAT GROUP REDÜKTÖR San. ve Tic. A.Þ. ASTÝM ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ 1 SOKAK NO:6 P.K: 5 AYDIN / TÜRKÝYE Tel Fax Web Email : : : : + 256 231 04 74 + 256 231 07 62 info@pgr.com.tr Ýtimat

Detaylı

AKIŞ MACHINERY MOTOR CASTING INDUSTRY AND TRADING CO. LTD AKIŞ MAKİNA MOTOR DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

AKIŞ MACHINERY MOTOR CASTING INDUSTRY AND TRADING CO. LTD AKIŞ MAKİNA MOTOR DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ AKIŞ MAKİNA MOTOR DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Teknolojisinin temeli 1978 yılına dayanan Akış, elde ettiği deneyim ve bilgiyi, zaman içerisinde yeni yatırımları ile buluşturarak, entegre bir

Detaylı

Emak Jet Fans Karayollarý Jet Fanlarý. Emak Tunnel Fans Raylý Sistem Tünel Fanlarý. www.emak.com.tr

Emak Jet Fans Karayollarý Jet Fanlarý. Emak Tunnel Fans Raylý Sistem Tünel Fanlarý. www.emak.com.tr Emak Jet Fans Karayollarý Jet Fanlarý Emak Tunnel Fans Raylý Sistem Tünel Fanlarý www.emak.com.tr EMAK LTD. ÞTÝ. 1968'de Ýstanbul'da kurulmuþ, yenilikçi, ciddi ve müþterilerine saygýlý bir Mühendislik

Detaylı

masfen makina S A N AY İ ve T İ C A R E T LT D. Ş T İ. Plastik Boru Makinaları

masfen makina S A N AY İ ve T İ C A R E T LT D. Ş T İ. Plastik Boru Makinaları masfen makina S A N AY İ ve T İ C A R E T LT D. Ş T İ. Plastik Boru Makinaları c copyright Teknik özellikler bilgilendirme amaçlı verilmiştir.masfen MAKİNA özellikleri değiştirme hakkını saklı tutar. Techical

Detaylı

Product Overview. ESR Pollmeier GmbH Servo Drive Technology. ESR. The Dynamic Solution. Servo Drives. Servo Motors. Linear Drives. ...

Product Overview. ESR Pollmeier GmbH Servo Drive Technology. ESR. The Dynamic Solution. Servo Drives. Servo Motors. Linear Drives. ... ESR Pollmeier GmbH Servo Drive Technology Product Overview Servo Drives Single-axis servo drives Multi-axis servo systems Positioning controls Motion control Fieldbus interfaces Servo Motors AC servo motors

Detaylı

Product Overview. ESR Pollmeier GmbH Servo Drive Technology. ESR. The Dynamic Solution. Servo Drives. Servo Motors. Linear Drives

Product Overview. ESR Pollmeier GmbH Servo Drive Technology. ESR. The Dynamic Solution. Servo Drives. Servo Motors. Linear Drives ESR Pollmeier GmbH Servo Drive Technology Product Overview Servo Drives Digital servo drives Analog servo drives Servo Motors Multi-Axis Servo Systems AC servo motors DC servo motors Gear boxes Special

Detaylı

HİDROLİK POMPALAR DİREKSİYON SİSTEMLERİ HİDROLİK SİLİNDİRLER VALF KRANK MİLLERİ ROT & ROTİL BAĞ&BAHÇE TRAKTÖRÜ HYDRAULIC PUMPS STEERING SYSTEMS

HİDROLİK POMPALAR DİREKSİYON SİSTEMLERİ HİDROLİK SİLİNDİRLER VALF KRANK MİLLERİ ROT & ROTİL BAĞ&BAHÇE TRAKTÖRÜ HYDRAULIC PUMPS STEERING SYSTEMS HİDROLİK POMPALAR DİREKSİYON SİSTEMLERİ HİDROLİK SİLİNDİRLER VALF KRANK MİLLERİ ROT & ROTİL BAĞ&BAHÇE TRAKTÖRÜ HYDRAULIC PUMPS STEERING SYSTEMS HYDRAULIC CYLINDER VALVE CRANKSHAFTS STEERING & SUSPENSION

Detaylı

DÖNER TABLA DİŞLİLERİ SLEWING RINGS

DÖNER TABLA DİŞLİLERİ SLEWING RINGS DÖNER TABLA DİŞLİLERİ SLEWING RINGS İÇİNDEKİLER / CONTENTS Biz kimiz? / Who We Are?...2-3 Vizyon & Misyon / Vision & Mission...4-5 AR-GE / Research & Development...6-7 Kalite / Quality...8-9 Sertifikalar

Detaylı

AKIŞ MAKİNA MOTOR DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ AKIS ELEVATOR MACHINE AND MOTORS COMPANY

AKIŞ MAKİNA MOTOR DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ AKIS ELEVATOR MACHINE AND MOTORS COMPANY AKIŞ MAKİNA MOTOR DÖKÜM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Teknolojisinin temeli 1978 yılına dayanan Akış, elde ettiği deneyim ve bilgiyi, zaman içerisinde yeni yatırımları ile buluşturarak, entegre bir

Detaylı

w w w. y a v u z l a r d i s l i. c o m / w w w. y d s d i s l i. c o m

w w w. y a v u z l a r d i s l i. c o m / w w w. y d s d i s l i. c o m www.yavuzlardisli.com www.ydsdisli.com www.yavuzlardisli.com www.ydsdisli.com www.yavuzlardisli.com www.ydsdisli.com www.yavuzlardisli.com www.ydsdisli.com www.yavuzlardisli.com www.ydsdisli.com www.yavuzlardisli.com

Detaylı

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE COOPERATION / KURUMSAL www.srlasansor.com ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE sf 1 COOPERATION / KURUMSAL Hakkımızda SRL ASANSÖR, modern mimarinin vazgeçilmez unsuru olan, teknolojinin en son imkanlarını

Detaylı

Poliya Ana Katalog Poliya main catalog and product portfolio

Poliya Ana Katalog Poliya main catalog and product portfolio Poliya Ana Katalog Poliya main catalog and product portfolio TM hayatýn her alanýnda... kullanýlan ürünler TM the products for in every part of life... Firuzköy Bulv., No. 46 Avcýlar 34320 Istanbul Turkey

Detaylı

GENEL KATALOG General Catalogue 10

GENEL KATALOG General Catalogue 10 GENEL KATALOG General Catalogue 10 1 TANITMA Önceleri elektrik yüksek gerilim tesisatlarý için kablo baþlýklarý, Kimya Sanayý tesisleri için çeþitli makina imal eden firmamýz Redüktör imaline 1967 yýlýnda

Detaylı

ÇETÝNGÝL, üstlendiði projelerin imalatlarýný Ankara Ostim de bulunan Sanayi bölgesinde kurulu kendi tesislerinde gerçekleþtirmektedir.

ÇETÝNGÝL, üstlendiði projelerin imalatlarýný Ankara Ostim de bulunan Sanayi bölgesinde kurulu kendi tesislerinde gerçekleþtirmektedir. 1995 yýlýnda iþ hayatýna katýlan ÇETÝNGÝL, bugüne kadar 350'ye yakýn projede, uzman teknik kadrosu, imalat ve montajý ile beraber en uygun çözüm ve hizmeti vermektedir. ÇETÝNGÝL, üstlendiði projelerin

Detaylı

POLAT GROUP REDÜKTÖR SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ata Mah. Astim Organize San. Böl. 1.Cad. No:4 AYDIN / TURKEY

POLAT GROUP REDÜKTÖR SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ata Mah. Astim Organize San. Böl. 1.Cad. No:4 AYDIN / TURKEY HELİSEL DİŞLİLİ KALDIRMA REDÜKTÖRLERİ KULLANIM ve BAKIM TALİMATI Maintenance and Operational Instructions for Helical Gear Hoisting Drive PCS SERİSİ / PCS SERIES TR ENG Sertifika No/Certificate number

Detaylı

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1

ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1 ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 OHSAS 18001 EN 15085-2/CL1 INDEX Şirket Profili Company Profile 5 İstanbul Tramvayı Montajı Istanbul Tram Assembly 7 Pozotosu Kabinleri Pozotosu Cabinets 9 Kablo Kanalları

Detaylı

POLAT GROUP REDÜKTÖR SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

POLAT GROUP REDÜKTÖR SANAYİ ve TİCARET A.Ş. SONSUZ DİŞLİLİ REDÜKTÖRLER MOTORLU - MOTORSUZ KULLANIM ve AKIM TALİMATI Maintenance and Operational Instructions for Worm Gear Reducers and Geared Motors Series TR ENG PMRV - PRV PMRV - PMRV PC - PMRV

Detaylı

Enerjiye Dair Herşey... www.epsgroup.com.tr

Enerjiye Dair Herşey... www.epsgroup.com.tr Enerjiye Dair Herşey... www.epsgroup.com.tr İçindekiler İçindekiler Contents Contents a b c d e f Hakkımızda About us Misyonumuz - Vizyonumuz Mission Vision Üretim Teknikleri Production Techniques Teknik

Detaylı

hakkımızda about us Firmamız ve çalışanlarımız her noktada kalite anlayışını, SÜREKLİ İŞ GELİŞTİRME MODELİ sistemi ve TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

hakkımızda about us Firmamız ve çalışanlarımız her noktada kalite anlayışını, SÜREKLİ İŞ GELİŞTİRME MODELİ sistemi ve TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 2 3 hakkımızda about us DOĞAN VİNÇ A.Ş. olarak 1973 yılında Denizli de üretim maratonuna başlamış olan firmamız, ÜLKEMİZ VİNÇ SEKTÖRÜNÜN EN TECRÜBELİ firmalarındandır. 40 YILI aşkın tecrübesini günümüz

Detaylı

ÖZÇELÝKLER Hidrolik Silindir Sanayi ve Tic. Ltd. Þti. 1. Organize Sanayi Bölgesi Erkunt Caddesi No: 18 06935 Sincan / Ankara - TÜRKÝYE Tel: +90 312 267 05 10 Fax: +90 312 267 05 15 www.ozceliklerhydraulic.com

Detaylı

WE RE SHAPING FUTURE WITH STEEL

WE RE SHAPING FUTURE WITH STEEL WE RE SHAPING FUTURE WITH STEEL GELECEĞİ ÇELİK İLE ŞEKİLLENDİRİYORUZ 1 2 s8 s10 HVA HVB 4 VALSLİ HİDROLİK SİLİNDİR BÜKME MAKİNELERİ 4 ROLLS HYDRAULIC PLATE BENDING MACHINES 4 VALSLİ HİDROLİK SİLİNDİR BÜKME

Detaylı

1982 yýlýnda bu günkü ortaklýk yapýsýna kavuþmuþ olan Uzay Asansör þu ana kadar 1000'e yakýn sayýda asansör montajý gerçekleþtirmiþtir. Þirket hali hazýrda 140 m2 idari büro, 1200 m2 kapalý alana sahip

Detaylı

s10 s14 s18 s20 s22 s24 s25

s10 s14 s18 s20 s22 s24 s25 s6 s10 s14 s18 CNC Boru Bükme Makineleri CNC Tube Bend Machine NC Boru Bükme Makineleri NC Tube Bend Machine Çift Kafa Boru Bükme Makineleri Double Head Tube Bend Machine 3 Vals Boru Bükme Makineleri 3

Detaylı

SANAYÝ EKÝPMANLARI & ÇÖZÜMLERÝ INDUSTRIAL EQUIPMENTS & SOLUTIONS

SANAYÝ EKÝPMANLARI & ÇÖZÜMLERÝ INDUSTRIAL EQUIPMENTS & SOLUTIONS SANAYÝ EKÝPMANLARI & ÇÖZÜMLERÝ INDUSTRIAL EQUIPMENTS & SOLUTIONS 2014 Arþimet Siraküza savunmasýnda, su buharýndan faydalanarak bir buhar topu tasarlarken, bugün her yerde kullandýðýmýz basýnçlý kaplara

Detaylı

www.uygar.com.tr e-mail:info@uygar.com.tr Faks : +90 312 3546883

www.uygar.com.tr e-mail:info@uygar.com.tr Faks : +90 312 3546883 1 2 www.uygar.com.tr e-mail:info@uygar.com.tr Faks : +90 312 3546883 Neden UYGAR ı tercih etmelisiniz: UYGAR firması, 1996 yılında kurulmuştur. Firmamızın ana uzmanlık alanı; komple asansör sistemlerinin

Detaylı

THE CATALOGUE OF VOLT MOTORS

THE CATALOGUE OF VOLT MOTORS VOLT ELEKTRİK MOTOR TANITIM KATALOĞU THE CATALOGUE OF VOLT MOTORS 2003 www.voltelektrik.com www.ac-motor.biz bilgi@voltelektrik.com VOLT ELEKTRİK reserves the right to alter the data given in this catalog

Detaylı

Hayata şekil veren makineler vardır Machines that change life...

Hayata şekil veren makineler vardır Machines that change life... Hayata şekil veren makineler vardır Machines that change life... Türkiye den dünyaya yüksek teknoloji Metal bükme, kesme ve delme makineleri ile 5 kıtada 82 ülkeye ihracat yapan Bursa nın en köklü üreticilerinden

Detaylı

Ývedik O.S.B. Aðaç Ýþleri Yapý Kooperatifi 21.Cadde 524.Sokak No:13 Ývedik-Yenimahalle / ANKARA -TÜRKÝYE Tel : +90 0312 394 64 08 (pbx) Fax : +90 0312 394 64 82 E-mail : info@mupapano.com.tr Web : www.mupapano.com.tr

Detaylı

Seri No: 404 Kilitli Parke Taþý, Bordür ve Biriket Üretim Makinasý Interlock, Curbstone and Hollow Block Making Machine Pallet Size: 1300x950 25 lik Makina / Machine of 25 CS-25 8 x 8 Plus Turbo Large

Detaylı