Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý,"

Transkript

1 ARTIPOL

2 Genel Tanitim 1995 yýlýndan itibaren, poliüretan elastomer malzemesi konusunda hizmet veren Artýpol Poliüretan & Kauçuk Ýmalat Ýthalat Ýhracat Sanayi ve Ticaret Limited Þirketi, 2001 yýlýndan itibaren birçok sanayi sektöründe yoðun olarak kullanýlan poliüretan malzemeler ve bunlarýn metal ile birlikte uygulamalarý konusunda üretime baþlamýþtýr. Endüstriyel sektörde üstün fiziksel özelliklerinden dolayý çok geniþ amaçlý olarak kullanýlan aðýr sanayi poliüretanlarýnýn mamul ve yarý mamül olarak üretimini yapan firmamýz AR - GE çalýþmalarýný ve yatýrýmlarýný yaparak tüm sanayi sektörlerine hizmet vermektedir. Ýzmir I. Sanayi Sitesinde, 800 m lik kapalý alanda üretim yapan firmamýz, sýcak döküm, soðuk döküm, talaþlý imalat ve kalýp hazýrlama iþlemlerini kendi bünyesinde gerçekleþtirmektedir. Üretim Konularýmýz; Tekstil, Kaðýt, Plastik Ambalaj, Baský ve Matbaa Sektörleri için komple silindir üretimi ve kaplamasý, Maden ve Toprak Sanayi için aþýnma parçalarý ve elekler, Forklift ve Transpalet Teker Kaplamalarý ve bu konuda metalli üretim, Aþýnan boru, dirsek ve kazanlarýn astar kaplamalarý, Conta, plaka ve kalýp yaylarý, Vibrasyon elemanlarý, Metalli ve metalsiz özel imalatlardýr. Genç ve uzman kadrosuyla, konusunda birçok baþarýya imza atmýþ olan firmamýzýn en önemli ilkesi ürün kalitesi ve müþteri memnuniyetini en üst seviyede tutmaktýr.

3 Yüksek mekanik ve kimyasal özellikleri ile tüm üretim sektörlerinde aranan bir materyal halini alan poliüretan elastomerlerinin kullanýmý son on yýlda yüksek bir ivme ile artmýþtýr. üstün özellikleri ile üretimin verimliliðini arttýran diisosiyanat ve polyol zincirlerinden meydana gelen poliüretan elastomerinin her geçen gün kullanýmýnýn artmasý ile kimyasal özellikleri de geliþmiþtir ve Ar-Ge çalýþmalarý neticesinde günümüzde kullandýðýmýz yüksek performans poliüretanlarý HPPU ( High Performance Polyurethanes ) geliþtirilmiþtir... Baþlýca Özellikleri: Asit, baz, solvent, yaðlar ve ozana karþý mükemmel direnç Sürtünmeye ve yüksek basýnçlara karþý dayanýklýlýk Yýrtýlma, kopma, aþýnmaya ve gerilmeye yüksek direnç Mükemmel elektirik yalýtkanlýðý Darbelere ve çarpmalara karþý yüksek performans Baský altýnda kalýcý deformasyon göstermeyen özelliðidir. KARÞILAÞTIRMA GRAFÝKLERÝ Gerilme Direnci Aþýnma Dayanýmý Gerilme Direnci Aþýnma Dayanýmý ( Aðýrlýk Kaybý ) Genel Tanitim

4 Genel Makine Endüstrisi Demir Çelik sanayi için çekici ve açýcý silindirlerin poliüretanla kaplanmasýný yapan firmamýz, bunun yanýnda yýldýz, papatya, fýçý H Tipi kaplin lastikleri ve özel imalatlar ile sektöre hizmet vermektedir... Aþýnmaya, yýrtýlmaya ve darbelere olan yüksek mukavemet deðerleri ile HP poliüretan elastomerler Demir - Çelik sektöründe baþarýlý bir þekilde uygulanmaktadýr... Poliüretan Teker Kaplamalar Elevatör Denge Tekerlekleri ve Yedek Parçalarý Abkant, Pres Kalýplarý

5 Poliüretan Plaka ve Levhalar Poliüretan Kalýp Yaylarý Poliüretan Çekme Valsleri Poliüretan Kaplin Takozlarý ve Özel Ýmalatlar Genel Makine Endustrisi Kimyasal Kazanlarýnýn Ýç Astar Kaplamalarý

6 Seramik ve Maden Endustrisi Seramik Endüstrisi: Teknolojisi tamamen dýþa baðýmlý olan seramik sektöründe üretimde kullanýlan makinelere ait poliüretan malzemelerin büyük bir kýsmýnýn üretimini yapan firmamýz, bu konuda dýþarýya baðýmlýlýðý azaltmayý ilke edinmiþtir... Yüksek aþýnma mukavemetine sahip poliüretan elastomer malzemeden üretilen mamüller üretimde verim artýþý saðlamýþtýr... Seri olarak ürettiðimiz bazý parçalar: Izgara sýyýrýcý çubuklarý ( Boy: 1.70 m ) Pres sýyýrýcý çubuklarý Seramik kesme makinesi amortisötlü çekiciler Paketleme makineleri için kanal pistole lastiði Muhtelif Sýyýrýcýlar Poliüretan takozlar Fren hazne tekeri Rulman kaplama Klape lastiði

7 Maden Endüstrisi: Aþýnma mukavemeti yüksek poliüretan elostamer malzeme ile yapýlan ürünlerle iþletme veriminin arttýrýlmasý, uzun süreli kullaným ömrü ve maliyetlerin düþürülmesi hedeflenmektedir. Firmamýz bu konuda yaptýðý çalýþmalar ile maden sektörünün ihtiyaçlarýna cevap vermektedir... Poliüretan Elekler ve Kaplinler Aþýnmaya Karþý Dirsek ve Ekipmanýn Poliüretan Kaplamasý Pompa ve Fan Astarlarý, Siklonlar Seramik ve Maden Endustrisi Eskitme Tanbur Kazan Kaplamalarý

8 Kagit / Ambalaj / Matbaa / Tekstil Endustrisi Kaðýt Ambalaj ve Matbaa: Özellikle yüksek aþýnma mukavemetine sahip poliüretan kaplama ile kaðýt sektöründe hizmet veren firmamýz özel imalatlar, kaplin lastikleri v.b. konularýn yanýnda aþaðýdaki ürün gruplarý ile çalýþmalarýna devam etmektedir; ShA sertlik ve 7000 mm. boyda silindir kaplama ve metal imali yapýlmaktadýr.... Keçe Sevk Vals Manþon Vals Tampon Vals Pres Vals Gofraj Silindirleri Eðri Vals Boya Valsleri Çekici Valsler Tüm Matbaa Merdaneleri

9 Ozel Imalat Saç Dilme Býçak Arasý Seperatörleri Aþýnmaya Maruz Kalan Her Türlü Ekipmanýn Poliüretan Yüzey Kaplamasý Otomotiv Sanayi Yedek Parçalarý

10 Kalýp Yaylarý: Kalýpçýlýk sanayinde özellikle kesme, sývama ve form verme kalýplarýnda uzun süre özelliðini kaybetmeden çalýþan (HPPU) Poliüretan kalýp yaylarýný istenilen sertlik deðerinde ve ölçülerde dolu veya delikli olarak imal etmekteyiz... Do DÝ Lo f=0.15 L0 f=0.3 L0 Do DÝ f=0.15 L0 f=0.3 L0 Pmax f D1 Pmax f D1 Pmax f D1 Pmax f D Lo

11 Tekstil Sanayii: Firmamýz silindir kaplama, komple silindir üretimi, eðri vals kaplamasý, bakýmý ve imalatý, tekerlek kaplama ve imalatý, ragle sýyýrýcý lastikleri ve özel üretim konularýnda hizmet vermektedir... SÝLÝNDÝR KAPLAMA: Fullard Merserize Yýkama Kasar Balon Sýkma Haþýl Eðri Vals Kenar Açýcýlar Kople Silindir Ýmalatý ve Silindir Kaplamalarý TEKERLEK: Dok Arabasý Tekerleri Forklift Tekerleri Kagit / Ambalaj / Matbaa / Tekstil / Endustrisi

12 Poliüretan Hortum Poliüretan hortumlar çelik tel takviyeli ve 0,6-1,5 mm poliüretan et kalýnlýðýnda aþýnmaya, yýrtýlmaya, darbeye dayanýklý olarak üretilmektedir. Emiþ hortumu olarak kullanýlýr. Pu Sipiral hortumlar C sýcaklýk aralýðýnda çalýþabilmekte ve Q 80 - Q 300 mm çap aralýðýnda üretilmektedir...

13 ARTIPOL POLÝÜRETAN & KAUÇUK ÝMALAT ÝTHALAT ÝHRACAT SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ FABRÝKA: 2828 SOKAK NO: 15/A 1. SANAYÝ SÝTESÝ / ÝZMÝR TELEFON: FAX:

Ýzolasyon, zemin kaplama ve yapýþtýrýcý dünyasýnda öncü!

Ýzolasyon, zemin kaplama ve yapýþtýrýcý dünyasýnda öncü! Ýzolasyon, zemin kaplama ve yapýþtýrýcý dünyasýnda öncü! 2003 yýlýnda kurulan POLYMEKS KÝMYA LTD. ÞTÝ. sektör tecrübesi ile Türkiye de izolasyon yapýþtýrýcý ve zemin kaplama alanýnda üretim yapan öncü

Detaylı

Poliüretan, Epoksi ve Polyürea İzolasyon ve Zemin Kaplama Sistemleri

Poliüretan, Epoksi ve Polyürea İzolasyon ve Zemin Kaplama Sistemleri Poliüretan, Epoksi ve Polyürea İzolasyon ve Zemin Kaplama Sistemleri 2003 yýlýnda kurulan POLYMEKS KÝMYA LTD. ÞTÝ. sektör tecrübesi ile Türkiye de izolasyon yapýþtýrýcý ve zemin kaplama alanýnda üretim

Detaylı

VII. Baský Eylül 2006

VII. Baský Eylül 2006 TAKIM ÇELÝKLERÝ EL KÝTABI Hakan KOÇAK Metalurji Yük. Mühendisi VII. Baský Eylül 2006 Saðlam Metal tarafýndan takým çelikleri kullanýcýlarý için hazýrlanmýþtýr. Tel: (0212) 671 23 31 (PBX) Faks: 549 59

Detaylı

ÖZİPEK KAUÇUK VE LASTİK MALZEME SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: (216) 315 50 65-324 03 66 Faks: (216) 315 50 66-324 03 65 Internet: www.ozipekkaucuk.com.

ÖZİPEK KAUÇUK VE LASTİK MALZEME SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: (216) 315 50 65-324 03 66 Faks: (216) 315 50 66-324 03 65 Internet: www.ozipekkaucuk.com. Internet: E-mail: info@ozipekkaucuk.com.tr HAKKIMIZDA İNTERNET E-POSTA info@ozipekkaucuk.com.tr MERKEZ Adres: Barbaros mah. Evren cad. Tümer sok. No: 13 Ataşehir/İstanbul Tel: (216) 315 50 65-324 03 66

Detaylı

1-4 Mayýs - 2008 Kültürpark Ýzmir 65 bin firmaya ulaþýyor ÝPAF Fuarý nda düzenlenecek seminerlere davet Yaðmur Fuarcýlýk tarafýndan 1-4 Mayýs tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark'ta gerçekleþtirilecek olan

Detaylı

YALITIM SÝSTEMLERÝ SAN. ve TÝC. A.Þ. Temelden çatýya kesin çözüm... Multiplan Vertriebs GmbH Multiplan Yalýtým Sistemleri A.Þ., Türk sanayicisi ve inþaat sektörünün talep ettiði yüksek kaliteli ürünlerini,

Detaylı

GTI Çift bileþenli, yüksek performanslý methyl methacrylate bazlý bir yapýþtýrýcýdýr. Alüminyum, Çelik, Bakýr, Pirinç, Paslanmaz Çelik, Nikel Polyester, PVC, ABS, Kompozit Malzeme, Boyalý ve Kaplanmýþ

Detaylı

ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER

ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER ERGUN ELEKTRÝK ÝÇÝNDEKÝLER ERGUN ELEKTRÝK FÝRMA TANITIMI ÇÖZÜM ORTAKLARI FÝRMA TANITIMLARI A.G. KOMPENZASYON HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLERÝ KOMPENZASYON PANOSU HARMONÝK FÝLTRE REAKTÖRLÜ KOMPENZASYON PANOSU

Detaylı

7.Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs - 2008 Kültürpark Uluslararasý Fuar Merkezi / Ýzmir 55 bin firmaya ulaþýyor Metal iþleme sektörünün

Detaylı

Genel Ürün Kataloðu KYK - Kalitenin Yeni Kimligi KALÝTE POLÝTÝKAMIZ Kuruluþumuz da müþteri odaklýlýk ve paydaþ memnuniyeti esastýr. Bu amaçla, Tüm çalýþanlarýmýza liderlik nitelikleri kazandýrarak, Sürekli

Detaylı

Sert Plastik Ambalajlar Sert Plastik Ambalajlar .:.Ýçindekiler Ýçindekiler Sert (Rijit) Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneði 1 Plastiðin Tarihçesi 4 1. Sert Plastik Ambalaj Ana Ürün Gruplarý 1.1 Þiþeler

Detaylı

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif.

Wilo. M580 epac Rakiplere. Hidrolik Pnömatik Sektör Notu. Standart Pompa. Schneider Electric Makale. Ceram Protected, agresif. 16 Standart Pompa 11 34 Bredel ve Skid ve makine üreticileri için ultra-kompakt Coriolis kütlesel debimetre 26 Schneider Electric Makale M580 epac Rakiplere 28 38 Wilo Ceram Protected, agresif Hidrolik

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2015 Sayý: 1 2 Baþyazý Þamil ÖZOÐUL UKUB 7. Dönem Yönetim Kurulu Baþkaný Amaca uygun eðitimleri almýþ nitelikli insanlarýmýz olmadýðý müddetçe

Detaylı

Ulusal Kalýp Üreticileri Birliði Bültenidir WWW.UKUB.ORG.TR Yýl: 2013 Sayý:1 Birlik Faaliyetleri * UKUB Tersine Mühendislik Merkezi * Meslek Liseleri Arasý 1. Ulusal Kalýp Yarýþmasý * Kalýp Avrasya 2012

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz 3 BETON POMPA PİSTONLARI VE YEDEK PARÇALARI İŞ MAKİNALARI YEDEK PARÇALARI

İÇİNDEKİLER. Önsöz 3 BETON POMPA PİSTONLARI VE YEDEK PARÇALARI İŞ MAKİNALARI YEDEK PARÇALARI İÇİNDEKİLER Önsöz 3 BETON POMPA PİSTONLARI VE YEDEK PARÇALARI PUTZMEISTER 11 SCHWING 16 CIFA 20 SERMAC 23 REICH 26 WAITZINGER 30 ELBA-DRUETTA 32 WIBAU 34 BETON POMPA YEDEK PARÇALARI ( GENEL ) 36 İŞ MAKİNALARI

Detaylı

Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon 7 Yönetim Kurulu Baþkaný'nýn Mesajý 8 Yönetim Kurulu 10 Ýcra Komitesi 12 Faaliyetler 16 Çimento 17 Ürün Tipleri

Detaylı

MS POLÝMERLER 2720 MS 2730 MS 2750 MS SuperFix SuperTrans SuperGrip 5075 SÝLÝKONLAR Universal Construction 1200 C ForeverSaniter 1 Hour Shower Aquarium Çekomastik 801 Çekomastik 802 Çekomastik 803 Çekomastik

Detaylı

BOSTÝK'in yelken mücadelesi devam ediyor... Bostik'in SolOceans adlý yeni bir yelken yarýþýnýn ilk sponsoru olduðunu sizlere duyurmaktan mutluluk duymaktayýz. Veolia Oceans adlý 16 metrelik teknenin asýl

Detaylı

ÝZMÝR BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ BETON ASFALT ENERJÝ ÜRETÝM DAÐITIM TESÝSLERÝ SU KANALÝZASYON SAN. VE TÝC. A.Þ.

ÝZMÝR BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ BETON ASFALT ENERJÝ ÜRETÝM DAÐITIM TESÝSLERÝ SU KANALÝZASYON SAN. VE TÝC. A.Þ. ÝZBETON ÝZMÝR BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ BETON ASFALT ENERJÝ ÜRETÝM DAÐITIM TESÝSLERÝ SU KANALÝZASYON SAN. VE TÝC. A.Þ. GÖREV TANIMI Ýzbeton 18.10.1990 tarihinde kurulmuþtur. Kuruluþ amacý Ýzmir Büyükþehir

Detaylı

VANA TAMÝR BAKIM VE TEST EKÝPMANLARI

VANA TAMÝR BAKIM VE TEST EKÝPMANLARI VANA TAMÝR BAKIM VE TEST EKÝPMANLARI Dünya çapýnda kullaným EFCO olarak 30 yýlý aþkýn bir süredir müþterilerimizi ortaklarýmýz olarak görüyor ve onlarý kazanma felsefesiyle çalýþýyoruz. Vanalarýn sýzdýrmazlýk

Detaylı

Putzmeister Beton Pompalarý - Müþteri Postasý 5 Beton iletiminde daima 1 numara Yeni teknolojiler ve yeni çözümler Ucuz parçalar makineleri tehdit ediyor Ýkinci elden birinci sýnýf hizmet Bauma fuarýnda,

Detaylı

PARKE - HALI YAPIÞTIRICILARI PARKE YAPIÞTIRMA SÝSTEMLERÝ SAYFA NO FloCol MS Parquet FloCol UniParquet PK Profi Seal Parkett Acrylat FloCol AdheFill FloCol PU Inject MS Polimer Esaslý Parke Yapýþtýrýcýsý

Detaylı

1 25 yýldýr Elektromekanik sektöründe faaliyet gösteren, 2008 yýlýnda dünyada tanýnmýþ marka olarak tescil edilen Federal; elektrik malzemesi, mermer, aydýnlatma ürünleri, doðalgaz sayacý imalatý konularýnda

Detaylı

Bizim Enerjimiz... Geçmiþimiz, Yenilikçiliðimiz, Sorumluluðumuz, Geleceðimiz. Akçansa 2011 Faaliyet Raporu Ýçindekiler Þirket Profili 1 Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Tesis Kapasiteleri 6 Vizyon-Misyon

Detaylı

Lincoln Electric. TIG Kaynaðý

Lincoln Electric. TIG Kaynaðý Lincoln Electric Kaynaðý Gaz tungsten ark () Kaynak yöntemi Gaz Tungsten Ark Kaynaðý ( Tungsten Inert Gas) kaynak yönteminde ergimeyen tungsten elektrod ile kaynak edilen parça arasýnda elektrik arký oluþur.

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

DEKORATÝF YAPIÞTIRICILAR PARKE YAPIÞTIRMA SÝSTEMLERÝ FloCol MS Parquet MS Polimer Esaslý Parke Yapýþtýrýcýsý FloCol UniParquet Solventli Parke Yapýþtýrýcýsý PK Profi Seal Dolgu Mastiði Parkett Acrylat

Detaylı

2013 TANITIM DOSYASI www.chemmedia.com.tr Renklerin Dünyasýný Keþfedin Boyatürk Dergisi, boya firmalarýnýn kendilerini ve ürünlerini büyüyen boya pazarýna daha iyi anlatmalarýna destek olmak, satýcý ve

Detaylı

Dosya Metal Ambalajlar Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD Araþtýrma ve Bilimsel Konular Yöneticisi Metal ambalajlar, çelik ve alüminyum olmak üzere birbirinden farklý iki ana malzeme grubu baþlýðý altýnda

Detaylı

Storage,pneumatic conveying,dosing systems... Depolama, taþýma, dozaj proseslerinizdeki çözüm ortaðýnýz...

Storage,pneumatic conveying,dosing systems... Depolama, taþýma, dozaj proseslerinizdeki çözüm ortaðýnýz... Storage,pneumatic conveying,dosing systems... Depolama, taþýma, dozaj proseslerinizdeki çözüm ortaðýnýz... Anahtar Teslim Projeler... Hangi sektörde, hangi üretimi yaparsanýz yapýn. Eðer mamülünüz bir

Detaylı