TMF110A. A r ve Zor fiartlarda Çal flan Konveyör Bantlar çin Flexco Bant Ekleme Sistemleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TMF110A. A r ve Zor fiartlarda Çal flan Konveyör Bantlar çin Flexco Bant Ekleme Sistemleri"

Transkript

1 TMF110A A r ve Zor fiartlarda Çal flan Konveyör lar çin Flexco Ekleme Sistemleri

2 Flexible Steel Lacing Company Flexco ya Hoflgeldiniz Madencilik firmalar ve di er bütün konveyör band kullanan firmalar zaman kayb n azaltan güvenlik ve verim bak m ndan üstün olan Flexco bant ekleme ve tamir sistemlerine döndüler. Biz Flexco olarak müflterilerine her zaman genifl seçenekli ve kaliteli ürünleri öneririz. htiyac n z Olan Deste i, Ne Zaman ve Nerede stiyorsan z Flexco Yan n zda Flexco ürünleri özel seçilmifl ve e itilmifl bölge temsilcilerimiz arac l sayesinde her zaman kolayl kla temin edilebilir. Dünya çap ndaki çok iyi organize olmufl temsilcilerimizin amac müflterilerimize do ru ürünü do ru amaç için seçme ve uygulama deste i vermek varsa problemleri çözmektir. eki seçiminde ve sorunlar n çözümünde müflterilerimize yard mc olmak ve günlük ihtiyaçlar na cevap vermek için temsilcilerimiz her zaman e itimli ve donan ml d r. Genifl yelpazeli konveyör bant ekleme sistemlerimize, Flexco ve temsilcilerimize güvenin. Flexco ile ilgili bütün haberler yukar da belirtilen site adresimizden ö renilebilir. Sitede, ürünler özellikler tablosu katolog teknik destek uygulama s k sorulan sorular ürün literatürü global sat fl ve temsilci adresleri Ayrica ticari sitelerde urunlerimizle ilgili detayl bilgi vardir. 2

3 Flexco dan Mekanik Ba lant Çözümleri Konveyör bant ekleme sistemlerinde en sayg n isim Flexco dur. Bu da çok basit bir nedenledir; Flexco mevcut son teknolojiyi kullanarak kaliteli ürünler üretmekle birlikte, kullan m kolay ve güvenirli i yüksek ürünler sunmas ndand r. Ayr ca ak ll tavsiyeler ve ispatlanm fl çözümler sunarak müflterilerimizin konveyörlerinin efektifli ve düflük maliyette çal flmas n sa lar z. A r fiartlarda Çal flan Flexco Mekanik Ekleme Sistemleri Bolt Solid Plate Ekleme Sistemi Sayfa 4-9 Bolt Hinged Ekleme Sistemi Sayfa SR Rivet Hinged Ekleme Sistemi Sayfa Yard mc Ekipmanlar Sayfa Flexco Ekini Do ru olarak Nas l Belirleriz? Di er Konveyör Ürünleri Sayfa ( merkezleyici, bant ic siyirici ve dokus noktasi yan siyirici) 1. gerdirme kuvvetinin belirlenmesi. Bir çok konveyör band mekanik gerdirme kuvvetine sahiptir. Tavsiye edilen de erlerin üzerinde seçim yapmamaya özellikle dikkat edin. 2. kal nl n n belirlenmesi. Do ru raptiyenin seçilebilmesi için bant kal nl klar n n tespit edilmesi gerekir. E er ek yap lacak k sm n üst kaplamas al narak ek yap lacaksa ölçüm yaparken kaplamas al nm fl k sm n kal nl baz al nmal d r. 3. Sistemdeki en küçük tamburun çap n n belirlenmesi. Tahrik ve küyrük tamburlari kanat tipi tamburlarsa, tambur cap n n n %25 daha buyuk olmas tavsiye edilir. 90 derece dönüfl yapan tamburlar haric. 4. Belirtilen de erlere göre ba lant lar n seçilmesi. Seçiminizi belirlerken Flexco kataloglar ndan faydalan n. 5. Mafsall m veya düz plakal m? Genelde uzun dayanim ve aradan malzeme dökümünü olmad için, düz plaka tipleri tercih nedenidir. Mafsall tipler ise ufak çapl tamburlar bulundu u bantlarda, yer alt madenlerinde ve süekli uzat lan konveyör bantlar için tercih nedenidir. Ek Malzemesi Çelik: Standart galvaniz kapl çelik malzemedir. RustAlloy : Sudan ve kimyasal at klardan do an korozyona karfl ekstra dayan kl d r. Paslanmaz Çelik: 316 paslanmaz çelik malzemedir. Afl nmaya, korozyona ve manyetik etkilere karfl dayan kl d r. Everdur: Bak r-silikon alafl m d r. K v lc m ç karmaz. Patlama riski olan yerlerde rahatl kla kullan l r. MegAlloy : Afl nmaya karfl süper dayan kl d r. Ömrü çelik malzemeden 3-4 kez daha uzundur. Promal: Is l ifllem görmüfl süper afl nma dayan ml malzemedir. Korozif alanlarda rahatl kla kullan l r. 3

4 Flexco Bolt Solid Plate Ekleme Sistemi Flexco Bolt Solid Plate ekleme sistemleri özellikle afl nd r c ve darbe yapan malzeme tafl yan bantlarda isteklere cevap verebilmek için gelifltirilmifltir. Bu tipler en fazla 1000 N/, luk mekanik kuvvete sahip bantlara uygulan rlar. Yüksek afl nd r c malzeme tafl yan (kum, çak l, kömür, m c r, gübre çimento ve tuz gibi) bantlara uygulan rlar. Süper mukavemet Bolt Solid Plate ekleri güçlü olup ek yerlerinde üstün tutufl özelli i sa larlar. Bu ek tiplerinin gücü band n alt nda ve üstünde bulunan s k flt rmal plakalardan ve yüksek gerilim gücü veren civatalardan gelir. Civatalar alt ve üst plakalar s k flt rmak sureti ile ek yerindeki gerilimi da t r bu sistem bütün plakalar için geçerlidir ve böylece band n ek yerinde düzgün da t lm fl bir gerilim olur. Plakalarda bulunan difller band n içindeki kortlara zarar vermeden banta girer, ek yerinin mukavemetini art r r. No. 3, en büyük boyumuzdur. Kal nl 24 ve üzerindeki bantlara uygulan r Montaj kolayl No. 1 en küçük boy kal nl 5-11 Özel dizayn edilmifl flablon, delme ucu kullanarak banda do ru, kolay ve h zl bir flekilde delikler açmam z sa lar. Ekler matkapla veya elle yap labilir. Flexco ürünlerindeki civatalar n pilot k lavuz düzene i ek yapma h z n artt r r. Pilot k lavuz somunlar n difllerini koruyarak yerine kolay oturmas n sa lar. Yeni Quick-Fit TM Pre-Assemblies H zl Montaj çin Gelifltirilmifl Dizayn Yeni gelifltirilen k lavuz vida dizayn sayesinde daha kolay montaj yap labilmekte, somunlar daha derine inmektedir. S y r c lara olabilecek zararlar minimuma indirilmifltir. Raptiye üzerinde keskin uçlar olmay p böylece banda olabilecek muhtemel zararlar yok edilmifltir. Kilavuz uclu vidalar sayesinde somunlarin kolaylikla montaji yapilir. Daha derine gomulen kenarlar sayesinde siyiricilarla birlikte daha iyi calisir. Cok iyi bir dis sistemi sayesinde bant ek yerinin daha mukavim olmasini saglar. 4

5 Flexco Bolt Solid Plate Ek Tipi Seçme Tablosu Raptiye Tipi Kal nl Ek Yeri Mukavemeti Minimum Tambur Çap N/ / / / derecelik ekler Geleneksel 90 derecelik ekler standart oluk ve oluksuz yük konveyörleri için en çok kullan lan eklerdir. Bu eklerle h zl ve kolay bir montaj yap l r. Tambur çap n n müsaade etti i sürece tercih edilen eklemedir. Küçük tamburlar için 45 derecelik ekler 45 derecelik ekler, konveyör tambur çaplar n n 90 derecelik ekler için belirtilmifl olan de erlerinden %25 daha küçük oldu u durumlarda kullan l r. Bu aç l ekler gerilimi daha büyük bir bant alan na da t r. 45 derecelik ekler s y r c lardan ve tamburlardan daha düzgün geçerler. E er raptiyeler gömülerek uygulan rsa s y r c lar n ömrü daha fazla olur. Gömülerek uygulamal Bolt Solid Plate n üst kaplamas 5 den fazla olursa, ekin kaplama kauçu unum bir k sm al narak uygulanmas n tavsiye ederiz. Kaplama kauçu u al narak yap lan eklerin s y r c ve di er istenmeyen malzemelerle temas azal r. Bu da plakalar n dolay s yla eklerin ömrünü uzat r. Gömülerek uygulanan ekler ek yerinin rulolar ile temas n azaltarak oluflan gürültüyü azalt r. E er kaplama kauçu u al nd nda bant daha küçük raptiyenin kullan labilece i kal nl a iniyorsa ve band n mekanik gerdirme kuvveti bu raptiye için uygunsa küçük raptiye uygulanabilir. 5

6 Flexco Bolt Solid Plate Ek Yerleri çin Yard mc Malzemeler Y rt k Tamirat Konveyör bantlar ndaki y rt k ve delikler için Flexco Bolt Solid Plate ekleri kullan l r. Boyuna y rt klarda standart Bolt Solid Plate ekleri ve üç civatal y rt k tamir ekleri ile birlikte kombineli uygulanabilirler. Her biri y rt k boyunca s ra ile uygulan r (foto rafta görüldü ü üzere). Üç civatal y rt k ekleri bant y rt lmadan önce çatlaklarda da uygulanabilir. Tamir Raptiyesi Seçme Tablosu Kal nl Tamir Raptiyeleri Çelik Miktar ad/kt RP1E 25 RP2E /4E 25 Paslanmaz RP1ES 25 RP2ES /4ES 25 Everdur 2-1/4EE 25 Wedlok Tipi Yüksek Mukavemetli Ekler Raptiye Tipi 6-13RP RP /4 Üç vidal tamir raptiyeleri ekstra uzun olup, Y rt k boyumca uygulan r. Iki vida band n y rt k taraf na gelecek flekilde yerlefltirilir. Asl nda Wedlok ekleri vulkanize eklerden daha ucuz, uygulama süresi daha az d r N/) mukavemetli bantlara uygulanabilirler. Band n üzerinde kendi aletlerinizle de kolayl kla uygulanabilirler. Wedlok ekleri standart 2 numaral Bolt Solid Plate eklerine ihtiyaç duyar ve Wedlok tak m zigzagl ve kuyruk ek malzemelerini içerir. Özel üç farkl Wedlok flablona ihtiyaç duyulur. Ek Seti* Aç klama Paslanmaz Ek Seti Ek Yeri Uc Seti Ek Yeri Sonu Seti 2W 2WS 2WL 2WT fiablon Seti T2W 1800 Yan fiablon Seti T2WS72 * Ust plaka paslanmaz celik, digerleri normal celik. Koval Elevatör lar Için 90 Derecelik Ekler Standart 90 derecelik ekler birçok elevatör bantlar için tavsiye edilir. Bolt Solid Plate ekleri band n alt nda düzgün bir yüzey sa lar buda tambur yata n ve kaplamas n civatalar n ek yerindeki üst üste gelmesinden meydana gelen darbelerden korur. Ekler gerilme kuvvetini eflit bir flekilde ba lant noktas na da t r. Çok a r ifllerde %35 den büyük gerilimlerin oldu unda ek yerleri takviye edilerek ekstra mukavemet sa lan r. Standart Flexco bant eklerinden siparis vermek icin 7.sayfaya bakiniz. 6

7 Seçme Tablosu Raptiye E Kutuda (25 Adet Vardir) E kutu icerisinde 25 set komple raptiye seti vardir. Komple set, üst plaka, iki civata, iki somun ve montaj klipsinden olusur. Çelik MegAlloy Paslanmaz 300 Everdur Promal MegAlloy Paslanmaz Kauçuk Üst Plaka Üst Plaka Üst Plaka Kapl Üst Plaka 1E 140E 140EMAP 140ES 140EE 140EP 140EMA 140EST 190E 190EMAP 190ES 190EE 190EMA 190EST 190ERCT 1-1/2E 1-1/2EMAP 1-1/2ES 1-1/2EE 1-1/2EP 1-1/2EMA 1-1/2EST 1-1/2ERCT 2E 2EMAP 2ES 2EE 2EP 2EMA 2EST 2ERCT 2-1/4E 2-1/4EMAP 2-1/4ES 2-1/4EE 2-1/4EMA 2-1/4EST 2-1/4ERCT 2-1/2* 3* *10 tane Raptiye seti C - Kova (100 adet raptiye seti. Vidalar alt plakaya monte edilmifltir.) Çelik 1C Numarasi MegAlloy Üst Plaka MegAlloy Alt ve Üst Plaka 140C 140CMA 140CMAP 190C 190CMA 190CMAP 1-1/2C 1-1/2CMA 1-1/2CMAP 2C 2CMA 2CMAP 2-1/4C 2-1/4CMA 2-1/2C* 3C* * Karton icine paketlenmistir Belirtilen Ek çin Gerekli Malzeme Raptiye Tipi Raptiye Tipi Raptiye Tipi 1, 140 & /2, 2 & 2-1/4 2-1/2 & Raptiyenin servis ömrünü maksimuma uzatmak için sayfa 3 te belirtilen raptiye metallerinden uygulaman za uygun olan n seçiniz. Ekstra Vida (100 Adet) Raptiye Tipleri Paslanmaz Çelik 300 Serisi Everdur & RP / & RP / /2 & Ekstra Somun (100 Adet) Raptiye Tipleri Çelik Paslanmaz 300 Serisi Everdur 1, 140, & RP1 1-1/2, /4 & RP2 2-1/2 &

8 Flexco Bolt Solid Plate Montaj Aletleri ve Yard mc Malzemeleri Bolt Solid Plate eklerinin uygulanmas için sadece flablon ve portatif el veya elektrikli alet (vida somunu anahtar, bant matkap gibi) yeterlidir. Uygulama süresini %50 daha k saltt için elektrikli aletleri kullan lmas tavsiye edilir. Tesisat aletleri ve yard mc malzemeleri. El Montaj Aletleri Aç klama Raptiye Tipleri Matkap Montaj Aletleri Aç klama Raptiye Tipleri Delik Geniflletici Vida Klavuzu Somun S k c Delici Vida Klavuzu 2BH Delici 1, 140, 190 & RP1 P1P 1-1/2, 2, 2-1/4 & RP2 P2P 2-1/2 & 3P3P Somun 1, 140, 190 & RP1 S1S S k c 1-1/2, 2, 2-1/4 & RP2 S2S Delici Uç 1, 140, 190 & RP1 HP1 Matkap 1-1/2, 2, 2-1/4 & RP2 HP2 Mandreni Somun S k c 2-1/2 & 3HP3 Somum 1, 140, 190 & RP1 HW1 S k c 1-1/2, 2, 2-1/4 & RP2 HW2 2-1/2 & 3HW3 Vida K r c Aç klama 2-1/2 & 3S3S Raptiye Tipleri Vida K r c 1, 140, 190 & RP1 110 her kutuda iki adet 1-1/2, 2, 2-1/4 & RP /2 & 3113 Matkap 5552 Mandreni Vida K r c Delici Uç Delik Geniflletici Flexco-Lok Tipi fierit Flexco-Lok fleriti sert bir naylondan yap lm fl olup ek yerindeki dalgalanmalar önler. Böylece bant tamburlar n üstünden ve s y r c lar n alt ndan düzgün bir flekilde geçer. Ayr ca ek yerindeki yar klar kapayarak band neme ve s z nt lara kafl korur. Raptiye Tipleri 1 & 140 FL7C 190, 1-1/2 FL11C 2 & 2-1/4 fierit bant: bir kutuda 30 m vard r. Flexco Somun K r c Çekiç ve somun k r c kullanarak üsteki y pranm fl plakalar, bütün eki tekrar de ifltirmeye gerek kalmadan de ifltirile bilir. Somun Boyu 1, 140 & 190 C1C 1-1/2, 2 C2C & 2-1/4 8

9 90 ve 45 Derecelik fiablonlar 90 ve 45 derecelik ek uygulamalar için Bolt Solid Plate eklerinin flablonlar na ihtiyaç duyulur. fiablonlar deliklerin do ru yerlerde aç lmas n sa lams sureti ile tamirat kolaylaflt r rlar. Her kal nl ktaki bantlar için uygundur. Bolt Solid Plate eklerinin flablonlar de iflik boylarda temin edilebilir. 90 Lik fiablonlar / /4 2-1/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Lik fiablonlar / / / / / / / /

10 Flexco Bolt Hinged Ekleme Sistemi Küçük çapl tamburlu sistemlerde mesela yol makinalar ve inflaat ekipmanlar gibi, Flexco Bolt Hinged ekleri güçlü, güvenilir ve kolay uygulan r özelliklerine sahiptir. S k flt rmal ek olarak dizayn edilen Bolt Hinged band n sonuna yüksek gerilme kuvveti civatalar ile eklenir. Bu s k flt rmalar plakalar bant kaplamas n n içine gömer. Banda ek tutunabilme gücü sa layan difller band n içine bant gövdesine zarar vermeden girer. Böylece ek yerindeki gerilmeler plakalar boyunca düzgün bir flekilde da t lm fl olur. Difller plakalar n banttan ayr lmamas n da sa lar. No. 375X No. 550 Bolt Hinged eklerinin flablonlar çok yönlü uygulama Mentefleli yap s ile Bolt Hinged ekleri ufak çapl tambur kullanan bir çok sistem için idealdir bununla birlikte yüksek germe kuvvetine sahip eklerdir. S k s k bant uzunlu unda de iflmeler olan uygulamalarda birleflim yerindeki mentefle çubu unu ç kartmak sureti ile birleflim yeri birbirinden kolayca ayr labilir. Montaj kolayl Montaj için sadece basit el aletlerine veya elektrikli aletlere ihtiyaç duyar. Özel dizayn flablon ve delme aleti veya matkap civata için aç lan deli in do ru bir flekilde bant n üzerine aç lmas n sa lar. Özel k lavuz civatalar sayesinde montaj daha kolaylafl r. Montaj haz rlan rken incelen civata uçlar somunlar koruyarak yerlerine güvenle girmesini ve somunlar n el yard m olmaks z n civataya oturmas n sa lar. Flexco Bolt Hinged Raptiye Seçme Tablosu Raptiye Tipi Kal nl Ek Yeri Mukavemeti Minimum Tambur Çap (Çal flma gerilimi bant h z n n 75%-100% ü ise) N/ 375X

11 Secim Tablosu J kartonu komple mafsall ek Her J kartonu eni 300 den 1500 kadar olan bantlar için komple bant eki içerir. Kartonda : 2 adet ek fleridi 1 adet ek çubu u Dolgu hortumu 1 adet k lavuz çubuk 2 ek çubu u somunu K lavuz civata, somun, klips 375X Raptiye Çelik Malzemeli ve NC Tip Halat Çelik Malzemeli ve SC Tip Halat Paslanmaz Malzemeli ve SSC Tip Paslanmaz Halat Paslanmaz Malzemeli ve NCS Tip Paslanmaz Halat Everdur Malzemeli ve NB Tip Bronz Halat XJ400NC-SN 375XJ400SC-SN* 375XSJ400-SSC* 375XSJ400NCS 375XEJ400NB* XJ500NC-SN 375XJ500SC-SN* 375XSJ500SSC* 375XSJ500NCS 375XEJ500NB* XJ650NC-SN 375XJ650SC-SN* 375XSJ650SSC* 375XSJ650NCS 375XEJ650NB* XJ800NC-SN 375XJ800SC-SN* 375XSJ800SSC* 375XSJ800NCS 375XEJ800NB* XJ1000NC-SN 375XJ1000SC-SN* 375XSJ1000SSC* 375XSJ1000NCS 375XEJ1000NB* XJ1200NC-SN 375XJ1200SC-SN* 375XSJ1200SSC* 375XSJ1200NCS 375XEJ1200NB* XJ1400NC-SN 375XJ1400SC-SN* 375XSJ1400SSC* 375XSJ1400NCS 375XEJ1400NB* 550 Raptiye Çelik Malzemeli ve NC Tip Halat Çelik Malzemeli ve SC Tip Halat Paslanmaz Malzemeli ve SSC Tip Paslanmaz Halat Paslanmaz Malzemeli ve NCS Tip Paslanmaz Halat Paslanmaz Malzemeli ve NB Tip Paslanmaz Halat MegAlloy Malzemeli ve SC Tip Paslanmaz Halat J500NC-SN 550J500SC-SN* 550SJ500SSC 550SJ500NCS* 550SJ500NB* 550MAJ500SC-SN* J650NC-SN 550J650SC-SN* 550SJ650SSC 550SJ650NCS* 550SJ650NB* 550MAJ650SC-SN* J800NC-SN 550J800SC-SN* 550SJ800SSC 550SJ800NCS* 550SJ800NB* 550MAJ800SC-SN* J1000NC-SN 550J1000SC-SN* 550SJ1000SSC 550SJ1000NCS* 550SJ1000NB* 550MAJ1000SC-SN* J1200NC-SN 550J1200SC-SN* 550SJ1200SSC 550SJ1200NCS* 550SJ1200NB* 550MAJ1200SC-SN* J1400NC-SN 550J1400SC-SN* 550SJ1400SSC 550SJ1400NCS* 550SJ1400NB* 550MAJ1400SC-SN* Stokta mevcut de il. Teslim 6-8 hafta. Raptiyenin servis ömrünü maksimuma uzatmak için sayfa 3 te belirtilen raptiye metallerinden uygulaman za uygun olan n seçiniz. 11

12 Flexco Bolt Hinged Seçim Tablosu Kova içinde raptiye seti Kovalar ba lant plakalar, k lavuz civatalar ve somunlar n içerir. Kutular 50 adet tek civatal ek, 25 adet cift civatal ek, 18 adet üç civatal ek olmak üzere üç çeflit malzeme vard r. Not: Kova içinde raptiye seti siparifl edilirken plastik dolgu tüpü ve ek çubu u ayr ca siparifl edilmeli. Aç klama Birim Set Kova Çelik Iki Plakal Raptiye 375X-2STS 375X-2 Üç Plakal Raptiye 375X-3STS 375X-3 Tek Plakal Raptiye 550-1STS Üç Plakal Raptiye 550-3STS Paslanmaz Çelik 300 Serisi Iki Plakal Raptiye 375XS-2STS 375XS-2 Üç Plakal Raptiye 375XS-3STS 375XS-3 Tek Plakal Raptiye 550S-1STS 550S-1 MegAlloy Tek Plakal Raptiye 550MA-1 (vida ve somun dahil) Ekstra k lavuzlu civata ve somun De ifltirmesi gereken civata ve somunlar 100 er adet içeren kutular da ayr ca siparifl verilebilir. Ekstra K lavuzlu C vata Raptiye Tipleri Çelik Paslanmaz Everdur Ekstra Somun Raptiye Tipleri Çelik Paslanmaz Everdur X * 20387* * 20387* * Dar yivli somun Plastik dolgu hortumu ek yerindeki dökülmeleri azalt r Flexco plastik dolgu hortumlar bütün J kartonlar nda vard r. Ayr ca tafl ma s ras nda ek Aç klama Miktar 375X & m/kt yerinde meydana gelebilecek dökülmeleri minimuma indirir. Her J kartonu içinde 30 m uzunlu unda hortum vard r. 12

13 Ekstra Ek Çubu u Ekstra Ek Çubu u 375X ve 550 için AC (Çap: 6 ) ACS (Çap: 7 ) NAC (Çap: 6 ) NC (Çap: 6 ) NCS (Çap: 6 ) Spiral Z rhl Spiral Z rhl Paslanmaz Naylon Kapl Naylon Kapl Naylon Kapl Paslanmaz Halat Çelik Halat Spiral Z rhl Halat Çelik Halat Çelik Halat 400 AC ACS NAC NC NCS AC ACS NAC NC NCS AC ACS NAC NC NCS AC ACS NAC NC NCS AC ACS NAC NC NCS AC ACS NAC NC NCS AC ACS NAC NC NCS Ek çubu u malzeme secimi AC Spiral Z rhl Halat: A r ifllerde, y prat c yeralt madencili inde çok kullan l r. Spiral kaplamas iç halat korur. ACS Spiral Z rhl Paslanmaz Çelik Halat: AC tipi ile ayn özellikler sahiptir. Korozyona dirençlidir. NAC Naylon Kapl Spiral Z rhl Halat: Sa lam sarmal bir çelik z rh n d fl yüzeyinin naylon ile kaplanmas ndan oluflur. Buda daha uzun ömür ve düzgün bir uygulama sa lar. Naylon kaplama çubu un ek yeri boyunca istenmeyen hareketini önler. Nemli ortamda afl nd r c uygulamalarda tavsiye edilmez. NC Naylon Kapl Çelik Halat: Naylon kaplama çubu un ek yeri boyunca istenmeyen hareketini önler. Nemli ortamda afl nd r c uygulamalarda tavsiye edilmez. NCS Naylon Kapl Paslanmaz Çelik Halat: Daha yüksek korozyon direnci vard r. Nemli ortamda afl nd r c uygulamalarda tavsiye edilmez. SC Sade Çelik Halat: Y prat c ve kumlu malzemelerin tafl nmas nda tavsiye edilir. SSC Sade 300 Serisi Paslanmaz Çelik Halat: Korozyonun çelik halata zarar verdi i ortamlarda kullan l r. NB Naylon Kapl Bronze Halat: Antimanyetik halatt r. AC Spiral Z rhl Halat Ekstra Ek Çubu u 375X ve 550 için 500 SC SSC NB SC SSC NB SC SSC NB SC SSC NB SC SSC NB SC SSC NB * Sade 300 Serisi SC (Çap: 6 ) Sade Çelik Halat ACS Spiral Z rhl Paslanmaz Çelik Halat NAC Naylon Kapl Spiral Z rhl Halat SSC (Çap: 6 ) Sade 300 Serisi Paslanmaz Çelik Halat * NC Naylon Kapl Çelik Halat SC Sade Çelik Halat NCS Naylon Kapl Paslanmaz Çelik Halat NB (Çap: 6 ) Naylon Kapl Bronze Halat NB Naylon Kapl Bronze Halat SSC Sade 300 Serisi Paslanmaz Çelik Halat 13

14 Flexco Bolt Hinged Montaj aletleri ve Aksesuarlar Bolt Hinged eklerinin uygulanmas için sadece burada aç klanan elektrikli ve mekanik aletler ve flablon yeterlidir. Somun S k c Matkap Mandreni Somun S k c Delik Açma Ucu El Montaj Aletleri Aç klama Raptiye Tipleri Z mba Somun S k c 100 Z mba Matkap Montaj Aletleri Aç klama Delik Açma Ucu Raptiye Tipleri Somun S k c H100 Z mba 375X & 550 P1P Somun S k c 375X & 550 S1S Z mba 375X & 550 HP1 Somun S k c 375X & 550 HW1 Matkap Mandreni 375X & Vida K r c Aç klama Raptiye Tipleri Vida K r c 375X / (her kutuda iki adet) Vida K r c Flexco Somun K r c Çekiç ve somun k r c ile üsteki y pranm fl plakalar, bütün eki de ifltirmeye gerek Raptiye Tipleri kalmadan de ifltirilebilir. 375X / 550 C1C 14

15 fiablon fiablon delgi veya matkapla ac lan deliklerin do ru bir flekilde ve do ru yerde aç lamas n sa lar. Flexco Bolt Hinged ile yap lan ek, bant sonunun tamam nda gerilmenin eflit ve düzgün flekilde da lmas n ve ek hatalar n azalmas n sa lar. fiablonlar her türlü bant eninde mevcuttur. 375X X X X X X X X Alligator 400 Serisi Kesici n eninde eflit bir flekilde gerilimin yay lmas için, bant iç bükey fleklinde kesilmeli. Alligator Kesici Flexco Hinged ekleri için kullan l r ve banttaki gerilmeyi dengelemek için do ru e imde kesmemizi kolaylaflt r r. Aç klama Kesici Komple

16 Flexco SR Scalloped Edge Ekleme Sistemi Düflük profil eklerin ömrünü uzat r ve performans n artt r r Flexco SR Scalloped Edge eklerin özelli i düflük profili olmas yani eklerin s y r c, kaplama kauçu u ve dönen rulolardan dan dolay aç lma riskini düflürmesidir. Eklerdeki y rt lmalar ve y pranmalar azaltarak eklerin ömrünü uzatarak band n verimlili ini art r r. Kauçuk ara katl olan ve kat PVC bantlar n dizayn ve y pranm fl bantlara vulkanize ek yap lamaz. Flexco SR eklerin özelli i, plakalardaki kavisli uçlar n dizayn bant s y r c lar uyumlu çal flmas n sa layarak olabilecek afl nmay minimuma indirir. Perçinli çiviler gövdedeki kortlara zarar vermeden geçerek maksimum tutunma gücü sa lar. Tarak sekilli kenar Raptiye üzerinde bulunan ufak girinti eklerin montaj n kolaylaflt r r. Perçinli çiviler uygulaman n h zl olmas için band n üst taraf ndan konur. Perçinler sayesinde ek çok k sa bir sürede yap larak maksimum dayan m sa lan r. Perçinler bant içindeki kortlara kesinlikle zarar vermez. Çekiç kullan larak yap lan ekin tamam çok güçlü gerilmelere karfl dayan kl d r. Ek yapma süresi band n geniflli ine göre de iflmekte olup ortalama dakikad r. Sistem üzerinde istenilen yerde ek yap l r. Bu tür eklerde ani kopmalar kesinlikle olmaz. Bundan dolay kullan c s na güven verirler. Flexco SR Scalloped Edge Ekleri Nas l Çal s r gorus noktas Alcak raptiye profili ek yerinin omrunu uzat r. Montaj icin daha dusuk efor gerektirir. Bak m maliyetini dusurur. Gorus noktas daha dogru montaj yapma olanagi saglar. SR ekleri perçinli çivi kullanarak, band n içindeki kortlara zarar vermeden geçen ve perçinleyen ek sistemidir. Her bir k lavuz ve perçin sürücü perçinleri banda düzgün bir flekilde çakmam z sa lar. Bu da yüksek tutunma gücü vererek, gerilmenin band n enine düzgün da lmas n sa lar. R2 R5 16

17 Flexco SR Scalloped Edge eklerinin seçim tablosu Raptiye Tipi Kal nl Ek yeri Mukavemeti Minimum Tambur Çap N/ R R5-SE R5-1/2-SE R6-SE RAR6LP-SE RAR8-SE R2 R5-SE R5-1/2-SE R6-SE RAR8-SE ki t rnak/perçin kombinasyonu orta mukavemetteki bantlarda yüksek verim sa lar. Yer alt madencili indeveya inflaat makinalar gibi düflük tambur çapl bantlar için idealdir. R5 in gelifltirilmifl halidir. Tambur çap n n R6 lar kullanmaya müsaade etmedi i durumlar icin idealdir. geriliminin 2100 N/ kadar olan bantlarda baflar ile uygulan r. Yüksek mukavemet için paslanmaz çelikten ve alafl mlardan yap lm fl çivilerle kullan l r. Daha detayl bilgi için sat fl ve mühendislik bölümünü aray n z. geriliminin 2500 N/ kadar olan bantlarda güvenle uygulan r. Özellikle uzun ana nakliye bantlar için idealdir. Daha detayl bilgi için sat fl ve mühendislik bölümünü aray n z. RAR6LP Yüzeyi daha düsük profilli olup s y r c lar, kaplama kauçuklar ve rulolarla daha uyumlu çal fl r. 17

18 Flexco SR Scalloped Edge Secim Tablosu Afla daki tablolar kullanarak Flexco SR Scalloped Edge eklerini karfl laflt r p ihtiyac n z olan seçin. Uygulamalar n zda kullanaca n z eklerin metallerini seçin. Band n z n kal nl na uygun olan siparifl numaras n secin. Flexco Scalloped Edge R5-SE Flexco R2 (her pakette iki adet raptiye seridi vard r) (her pakette iki adet raptiye seridi vard r) R2 R5-SE R5-1/2-SE R6-SE RAR8-SE Çelik 300 Seri Paslanmaz Gerekli Perçin Miktar Çelik 300 Seri Paslanmaz 400 Seri RustAlloy Gerekli Perçin Miktar 500 R2-20/500 R2S-20/ R2-26/650 R2S-26/ R2-32/800 R2S-32/ R2-40/1000 R2S-40/ R2-48/1200 R2S-48/ R2-55/1400 R2S-55/ Flexco Scalloped Edge R5-1/2-SE (her pakette iki adet raptiye seridi vard r) 500 R5-SE-20/500 R5S-SE-20/500 RAR5-SE-20/ R5-SE-26/650 R5S-SE-26/650 RAR5-SE-26/ R5-SE-32/800 R5S-SE-32/800 RAR5-SE-32/ R5-SE-40/1000 R5S-SE-40/1000 RAR5-SE-40/ R5-SE-48/1200 R5S-SE-48/1200 RAR5-SE-48/ R5-SE-55/1400 R5S-SE-55/1400 RAR5-SE-55/ R5-SE-63/1600 R5S-SE-63/1600 RAR5-SE-63/ Flexco Scalloped Edge R6-SE (her pakette iki adet raptiye seridi vard r) Çelik 400 Seri RustAlloy Gerekli Perçin Miktar Çelik 400 Seri RustAlloy Gerekli Perçin Miktar 650 R5-1/2-SE-26/650 RAR5-1/2-SE-26/ R5-1/2-SE-32/800 RAR5-1/2-SE-32/ R5-1/2-SE-40/1000 RAR5-1/2-SE-40/ R5-1/2-SE-48/1200 RAR5-1/2-SE-48/ R5-1/2-SE-55/1400 RAR5-1/2-SE-55/ R5-1/2-SE-63/1600 RAR5-1/2-SE-63/ R5-1/2-SE-72/1800 RAR5-1/2-SE-72/ R6-SE-32/800 RAR6-SE-32/ R6-SE-40/1000 RAR6-SE-40/ R6-SE-48/1200 RAR6-SE-48/ R6-SE-55/1400 RAR6-SE-55/ R6-SE-63/1600 RAR6-SE-63/ R6-SE-72/1800 RAR6-SE-72/ Flexco Scalloped Edge RAR8-SE (her pakette iki adet raptiye seridi vard r) 400 Seri RustAlloy Gerekli Perçin Miktar 1000 RAR8-SE-40/ RAR8-SE-48/ RAR8-SE-55/ RAR8-SE-63/ R5-SE MegAlloy R5-SE MegAlloy Raptiye içinde 4 serit ve 10 flerit olan kutular halinde sat l r. 900 genislikte band elkemek icin yeterli raptiye vard r. R5MA-SE Raptiyenin servis ömrünü maksimuma uzatmak için sayfa 3 te belirtilen raptiye metallerinden uygulaman za uygun olan n seçiniz. 18

19 Perçin Seçme Tablosu Perçinli Çiviler Çiviler çelik ve paslanmaz çelik olarak iki flekilde üretilir. Her kutuda 250 adet çivi vard r. SRAA, SRA, SRB ve SRC tip çiviler 100 lük kutu fleklinde de bulunabilir. Plastik kovalarda 2000 adet çivi mevcuttur. Perçin Seçme Tablosu Raptiye Kal nl Tipi Perçin Boyu 5 6 SRAA R2 6 8 SRA 7 10 SRB 6 8 SRA R5-SE 7 10 SRB 9 11 SRC Perçin Temin Sekli pilot civi yerlestirilmis perçin Çelik Paslanmaz 430 SRAA SRA SRB SRC SRC/D 250 adetlik kutular SRAA-S SRA-S SRB-S SRC-S SRC/D-S 8 9 SRB SRD SRD-S R5-/12-SE R6-SE 9 10,5 SRC SRC/D 11 13,5 SRD SRE 9 11 SRC/D 10,5 13SRD SRE 13,5 16 SRF SRG SRE SRE-S SRF SRF-S SRG SRG-S 2000 adetlik kovalar SRA-2M SRA-S-2M SRB-2M SRB-S-2M SRC-2M SRC-S-2M SRC/D-2M SRC/D-S-2M SRD-2M SRD-S-2M SRE-2M SRE-S-2M SRH SRF-2M SRG-2M SRF-S-2M SRG-S-2M 19

20 Flexco SR Scalloped Edge Ek Çubu u Secim Tablosu Genifl yelpazeli olan ürün çeflidi uygulama için gerekli olan halat do ru bir flekilde secilmesine yard m eder. Yelpaze ç plak halattan naylon kapl z rhl halata kadar seçme flans verir. Ayr nt l aç klamalar ve tablolar hangi halat n hangi eke uygun olup olmad n belirler. Ek Çubu u Malzeme Secimi AC Spiral Z rhl Halat: A r ifllerde, y prat c yer alt madencili inde çok kullan l r. Spiral kaplamas iç halat korur. ACS Spiral Z rhl Paslanmaz Çelik Halat: AC tipi ile ayn özelliklere sahiptir. Korozyona dayan kl d r. NAC Naylon Kapl Spiral Z rhl Halat: Sa lam sarmal bir çelik z rh n d fl yüzeyinin naylon ile kaplamas ndan oluflur. Bu da daha uzun ömür ve düzgün bir uygulama sa lar. Naylon kaplama çubu un ek yeri boyunca istenmeyen hareketini önler. Nemli ortamda afl nd r c uygulamalarda tavsiye edilmez. NC Naylon Kapl Çelik Halat: Naylon kaplama çubu un ek yeri boyunca istenmeyen hareketini önler. Afl nd r c ortamlarda tavsiye edilmez. NCS Naylon Kapl Paslanmaz Çelik Halat: Daha yüksek korozyon direnci vard r. Afl nd r c ortamlarda tavsiye edilmez. SC Sade Çelik Halat: Y prat c ve kumlu malzemelerin tafl nmas nda tavsiye edilir. SSC Sade 300 Serisi Paslanmaz Çelik Halat: Korozyon olan yerlerde tavsiye edilir. Sadece R2 ve R5. AC Spiral Z rhl Halat SC Sade Çelik Halat NC Naylon Kapl Çelik Halat NAC Naylon Kapl Spiral Z rhl Halat ACS Spiral Z rhl Paslanmaz Çelik Halat NCS Naylon Kapl Paslanmaz Çelik Halat SSC Sade 300 Serisi Paslanmaz Çelik Halat R2 ve R5 için AC (Çap. 6 ) Spiral Z rhl Halat ACS (Çap. 7 ) Spiral Z rhl Paslanmaz Çelik Halat NAC (Çap. 6 ) Naylon Kapl Spiral Z rhl Halat NC (Çap. 6 ) Naylon Kapl Çelik Halat NCS (Çap. 6 ) Naylon Kapl Paslanmaz Çelik Halat 400 AC ACS NAC NC NCS AC ACS NAC NC NCS AC ACS NAC NC NCS AC ACS NAC NC NCS AC ACS NAC NC NCS AC ACS NAC NC NCS AC ACS NAC NC NCS AC ACS NAC NC NCS

21 Ek Çubu u Secim Tablosu (devam ) R2 ve R5 için R5 için SC (Çap. 6 ) Sade Çelik Halat SSC (Çap. 6 ) Sade 300 Serisi Paslanmaz Çelik Halati SC932 (Çap. 7 ) Sade Çelik Halat SSC932 (Çap. 7 ) Sade 300 Serisi Paslanmaz Çelik Halati 500 SC SSC SC SSC SC SSC SC SSC SC SSC SC SSC SC SSC SC SSC SC SSC SC SSC R5-1/2, R6, RAR6LP için R5-1/2, R6, RAR6LP, RAR8 için R6, RAR6LP, RAR8 için AC6 (Çap. 10 ) Spiral Z rhl Halat SC6 (Çap. 9 ) Sade Çelik Halat ACS6 (Çap. 10 ) Spiral Z rhl Paslanmaz Çelik Halat NAC6 (Çap. 10 ) Naylon Kapl Spiral Z rhl Halat 650 AC SC ACS AC SC ACS NAC AC SC ACS NAC AC SC ACS NAC AC SC ACS NAC AC SC ACS NAC AC SC ACS NAC

22 Flexco SR Scalloped Edge Montaj Aleti MSRT & MSRT8 Çok Yönlü Montaj Aletleri Raptiye montaj aleti, band tutan, perçinleri kolayl kla banda yerlefltiren SR700 tip çok yönlü perçin sürücüden oluflan emniyetli bir alettir. Befl adet perçini bir anda banda monte eder. Tekrar doldurmaya gerek kalmadan 4 plakay perçinler. Bir tak m alet; bir alt flablon, 2 adet SR700 perçin sürücü blok, 2 adet SR759 perçin R2T Montaj Aleti MSRT8 aleti (Sadece RAR8 raptiyeleri monte eder.) 1200 MSRT MSRT MSRT MSRT8-84 sürücü kafa, bir adet çanta, bir adet ya lay c sprey ve 2 adet 1,8 kg çekiçten oluflur. MSRT aleti (Sadece R2, R5, R5-1/2 ve R6 raptiyeleri monte eder.) 750 MSRT-30E 900 MSRT-36E 1050 MSRT-42E 1200 MSRT-48E 1500 MSRT-60E 1800 MSRT-72E MSRXT aleti (Sadece R2, R5, R5-1/2 ve R6 raptiyeleri monte eder.) 750 MSRTX MSRTX MSRTX MSRTX MSRTX-60 MSRT kullan mda Ekonomik fiyatl R2T ek yeri aparat hafif ve tafl nabilir olmas ndan dolay h zl tamiratlar için idealdir. R2T aparat 300 ye kadar R2 eklerini tek seferde ekler. Daha genifl bantlar 300 R2T için aleti kayd rmak gerekir. Kullan m için standart perçinler ve çekiç yeterlidir. MSRT veya SRTA aletleride R5 tipine ayarlanarak kullan labilir. Haval Montaj Aleti Kolay montaj için ideal alettir. 4,1 5,8 bar hava FPD1 bas nc na ihtiyac vard r. 5,1 bar tavsiye edilir. Hava kayna ile Montaj yeri aras 6 m hortumdan fazlas tavsiye edilmez. 22

23 Yard mc Bak m Aletleri Far-Pul HD Gerdiriciler A r flartlarda çal flan bantlar için özel olarak gelifltirilmifl kullan m kolay, hafif olan bant gerdiricilerdir. Yük çekme kapasitesi 1-1/2 ton luk destekle kullan ld nda 2.7 tondur. Kal nl 25 ye kadar olan bantlar emniyetle tutar. Kayd r larak bir çok bant geniflli i için kolayl kla uygulan r. Band n enine düzgün bir gerilme sa lar. Sa lam alüminyum yap, korozyondan etkilenmez ve slak ortamlarda bile iyi bir tutma sa lar. 750 ve alt LSHD ve alt LSHD ve alt LSHD ve alt LSHD ve alt LSHD ve alt LSHD ve alt LSHD72 Komple set içerisinde; 4 adet alüminyum bar, 4 adet kilit ve çanta vard r. Destek içermez. 840/845LD Kesicisi Hafiftir ve 2100 geniflli e kadar bantlar kolayca keser. Band emniyetli flekilde tutar. Özellikleri korumal d r, zincirle tahrik edilen iki taraf emniyetli b ça vard r. Kal nl 25 ye kadar olan bütün kauçuk ve PVC bantlar keser. 845LD Alligator 300 Serisi Kesicisi 28 kal nl ndaki bantlar n temiz, düzgün, h zl ve güvenli kesme imkan verir. ki yanakl b ça sayesinde iki yönlü kesim yap labilir. Ekstra uzunlu undaki b çak 39 kal nl ndaki bantlar içindir

24 Yard mc Bak m Aletleri Flexco Tutucu Kal nl 16 ye kadar olan bantlar yüzeyine zarar vermeden çekme olana sa lar. 22 FSK Kat Al c Tafl nabilir, hafif, kolay ayarlanabilen ve de istenilen derinlikte kat alma özelli i vard r. Üst kaplama kauçu u 4.5 veya daha fazla olan bantlarda kullan l r. Tek geçiflte 1.5 den 10 ye kadar derinlikte s y rma ifllemi yapar. Daha derin s y rma için bir kaç kez geçmek gerekir. Afl nm fl bantlarda ölçümü alttan yapmak gerekir. FSK-1 Flexco T rafllay c Raptiyenin uçlar n n gömülmesi ve düflük profil oluflturulmas amac ile kullan l r. FBG-1 yüzeyinde oluk açmam z kolaylaflt r r. yüzeyinde raptiye uçlar n n olu a girmesini sa lar. Flexco Silikon Metal, kaucuk ve bant yüzeylerinde sürtünmeyi azalt r. yüzeyinde aç lacak delikleri veya kesme ifllemlerini kolaylaflt r r. Yan c de ildir. Florokarbon içermez. SL5-1 24

25 Persuader Konveyör Merkezleyici Persuader bant merkezleyici bant kaymalar ndan ve yanl fl yüklemelerden kaynaklanan bak m giderlerini ve üretim maliyetini azalt r. Kaymalar çin Basit Çözümler Persuader yeni bir dizayna sahiptir; tamburlar çal flan band n alt ndan düzgün bir temas sa layarak, hatt ndan kayan band yerine yerlefltirip hep orda kalmas n sa lar. Kritik yükleme noktalar nda bu merkezleme hareketi bir çok problemi çözer. Kuyruk tamburuna konacak tek bir merkezleyici bir çok üst kayma problemlerini çözer. Persuader Genifl ve yüksek gerilmeli bantlar için Heavy-Duty XL Persuader Merkezleyici Kal n, yüksek gerilmeli çelik kordlu ve geniflli indeki bantlar için Heavy-Duty XL merkezleyici seçin. CEMA E tekerlekleri ve yataklar ile birleflen merkezleyiciler dizayn ve performansta avantaj sa larlar. Heavy-Duty XL Persuader Persuader Merkezleyici* Min-Mak. Merkezleyici Min-Mak CBP-S CBP-M CBP-L CBP-X * Persuader bant merkezleyici üzerinde Exalon rulolar vard r. Sinirda kalan degerler icin bir sonraki boyu seciniz. Not: Merkezleyici rulo capi S, M ve L boylar icin 125 dir. Merkezleyici rulo capi XL boyu icin 150 dir. Persuader Merkezleyici (çelik rulolu) Min-Mak. Merkezleyici Min-Mak PSR-S PSR-M PSR-L PSR-X Sinirda kalan degerler icin bir sonraki boyu seciniz. Not: Merkezleyici rulo capi S, M ve L boylar icin 125 dir. Merkezleyici rulo capi XL boyu icin 150 dir. 25

26 Deflector ç S y r c lar Kuyruk tamburlar için özel bant s y r c s dizayn, Deflector Belt Plowun özelli i eflsiz yenilikçi b çak dizayn n olmas d r. 20 derecelik b çak ucu spiral döküntüleri bant ortas ndan d flar atar. Bunu standart düz b çak uçlu sabanlarla ve el yap m aletlerle karfl laflt rd m zda bunlar n döküntülerin b ça n alt ndan geçmesine izin verdi ini görürüz. Deflector V-Plow ç S y r c Kendi kendine düzeltilebilir ünitesi b çak kaplamas n uygun hale getirebilmesi tekrar düzeltmeye ihtiyaç duymaz. Germe donan m do ru bir temas kurar. Böylece s y rma esnas nda bant a uygun düfler ve titreflimleri önler. Kafa tamburunun gerisine tak larak döküntülerin transfer noktas n n sa ndan dökülmesini sa lar. Min-Mak CBV-XS CBV-S CBV-M CBV-L 1800 CBV CBV CBV-96 Sinirda kalan degerler icin bir sonraki boyu seciniz. Deflector Diagonal Plow ç S y r c Banda 45 derecelik bir aç ile yerlefltirilerek malzemelerin tek bir taraftan dökülmesini sa lar. B çak sabitlenirse band n üzerinde yüzen malzemelerden dolay oluflan s çramalar önlenir. Min-Mak CBD-S CBD-M CBD-L CBD-XL Sinirda kalan degerler icin bir sonraki boyu seciniz. Deflector Heavy-Duty Çift Tarafl ç S y r c Ikiz b çakl s y r c bant n her iki yönlü ak fl esnas nda band temizler. Malzemeleri band n her iki taraf ndan atar. Konveyör yap s na uygun sert titreflimlerde bile konveyör üzerinde çal flabilir. Min-Mak CBR-S CBR-M CBR-L 1800 CBR CBR CBR-96 Sinirda kalan degerler icin bir sonraki boyu seciniz. 26

27 Flex-Lok Döküfl Noktas Yan S y r c s Yan s y r c dizayn her hangi bir konveyör sistemde, sert ve a r yüklemelerde yükleme noktas ndaki döküntüleri yok eder. Flex-Lok yatay ve dikey yerlefltirilebilir. Eflsiz dizayn montaj kolayl verir. S y r c kauçu u banda sürtmez. Kolay Montaj ve basit ayarlama Flex-Lok çok basit kilit sistemi klemensin kendi etraf nda 360 derecelik bir alanda herhangi bir pozisyonda kilitlenebilmesine olanak verir. Bir kifli rahatl kla s y r c kauçu unu yerine koyar veya Flex-Lok yan s y r c (18 m uzunlugunda dokus noktas yan siyiricisi 1.8 m boyunda profil, 4 adet klepe plakasi, 4 adet klepe pimi ve 1,8 m uzunlugunda ayar profilinden olusur.) Aç klama Komple yan s y r c FLSC-1 düzeltir. K skaç plakalar ve klemensler zor flartlarda bile düzenek boyunca bir çok posizyonda yerlefltirilebilir. Flex-lok standart olarak 1800 uzunlu unda gelir ve kolayca modifiye edilerek daha ufak bantlarda kullan labilir. Klepe pimi kenari parcalarin kaybolmasini onleyecek sekilde yapilmistir. Klepe plakalari yanak lastigini dogru pozisyonda tutar ve banda zarar vermasini onler. Ayar profili klepe plakalari yardimi ile birlikte yanak lastiklerini kolay bir skilde ayarlar. Yanak lastigi kalinligi standardi 8 25 arasinda olup mini boyunda bu deger 8 16 arasindadir. S n rlanm fl boflluk uygulamalar icin mini Flex-Lok Ortalama boyu 135, Mini Flex-Lok aktarma noktas ndaki döküntüler için gelifltirilmifl yan s y r c lard r. Mini Flex-Lok yan s y r c (Bir adet 1.8 m yan s y r c, 1.8 m uzunlu unda profil, üç adet klepe, üç adet klepe pimi ve 1.8 m uzunlu unda ayar profilinden oluflur.) Aç klama Komple yan s y r c FLSCM-1 27

28 Madencilikten, küçük marketlere kadar konveyörün kullan ld her yerde Flexco vard r. Konveyör bak m n kolaylaflt r r, verimli ve emniyetlidir. Çok genifl ürün yelpazesi oldu undan kullanma alan na göre çok alternatifli öneriler sunar. Temsilcileri daima müflterinin yan nda her türlü deste e haz r durumdad r. Bilgi veya katolog iste inizde adl sitemizi Labris Ltd. Sti Sancak Mah.214.Sok.No.11/9 Çankaya Ankara-Türkiye Tel Faks Web. veya Bölge temsilcimizin adl sitesini ziyaret ediniz. Australya: Ingiltere: Almanya: Meksika: Yeni Zellanda: Guney Africa Cumhuriyeti: Flexible Steel Lacing Company 2525 Wisconsin Avenue Downers Grove, IL U.S.A. Tel Faks Web Labis Ltd. Sti, 1/ Alligator, Far-Pul, Flexco, Flexco-Lok,HD, MegAlloy, RustAlloy, ve Wedlok tescilli markadir. Deflector, Flex-Lok, FSK, Persuader, Quick-Fit, Scalloped Edge, ve SR Flexible Steel Lacing Company firmasi markasidir.

BÖLÜM 7 7. P S SU BORULARI VE TES SATTA KULLANILAN ELEMANLAR

BÖLÜM 7 7. P S SU BORULARI VE TES SATTA KULLANILAN ELEMANLAR BÖLÜM 7 7. P S SU BORULARI VE TES SATTA KULLANILAN ELEMANLAR Pis su tesisat nda kullan lacak borular s zd rmaz olmal, çökelmeye izin vermemeli; korozyona, kimyasal ve fiziksel etkilere ve 45 C s cakl klara

Detaylı

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI

BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI BÖLÜM 7 7- BORULAR, VANALAR, POMPA VE BORU ÇAPI HESABI 7.1. BORULAR Kalorifer tesisat nda DIN 2440 normuna uygun dikiflli siyah borular (kalorifer borular ) kullan l r. Daha kaliteli boru kullanmak isteniyorsa,

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

1. KANAL S STEM TASARIMINA GENEL YAKLAfiIM

1. KANAL S STEM TASARIMINA GENEL YAKLAfiIM . KANAL S STEM TASARIMINA GENEL YAKLAfiIM.. STANDART KANALLAR VE ELEMANLARI Yuvarlak kanal sistemlerinin elemanlar standartlaflt r lm flt r. Böylece kolayca standart seri üretim yapmak, üretimi stoklamak

Detaylı

çindekiler DELME GRUBU Ç FT TARAFLI BANTLAR AEROSOL VE YÜZEY K MYASALLARI YA LAYICILAR K MYASALLAR YAPIfiTIRICI K MYASALLAR

çindekiler DELME GRUBU Ç FT TARAFLI BANTLAR AEROSOL VE YÜZEY K MYASALLARI YA LAYICILAR K MYASALLAR YAPIfiTIRICI K MYASALLAR Ürün Katalo u çindekiler DELME GRUBU Stein Matkap Uçlar...5-6 Ç FT TARAFLI BANTLAR Stein Acrylic Foam Double Side Tape...8 Stein PE Foam Side Tape...9 Stein Film Double Side Tape...9 Stein Non Women Double

Detaylı

IM602 KULLANICI EL K TABI. Sat n Alma Tarihi: Seri Numaras : Kod Numaras : Modeli: Sat n Al nd Yer: Güvenli iniz Size Ba l d r

IM602 KULLANICI EL K TABI. Sat n Alma Tarihi: Seri Numaras : Kod Numaras : Modeli: Sat n Al nd Yer: Güvenli iniz Size Ba l d r IM602 Temmuz 2002 10501 ile 10510 aras nda Kod Numaras na sahip makinelerin kullan m içindir Güvenli iniz Size Ba l d r Lincoln ark kayna ekipmanlar güvenli iniz göz önünde bulundurularak tasarlanm fl

Detaylı

fiekil 12.1. ISISAN GOODMAN DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJI

fiekil 12.1. ISISAN GOODMAN DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJI 12. SPLIT VE PAKET KL MA S STEMLER Pencere ve oda tipi paket klima cihazlar, split klimalar, iç ve d fl mekanlara konulan paket klimalar bireysel klima sistemlerini olufltururlar ve fabrikasyon olarak

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 10 ISITMA TES SATI ELEMANLARI 10.1. SICAK SU KAZANLARI 10.1.1. Döküm Kazanlar 10.1.2. Çelik Kazanlar 10.1.3. Standart Do al Gaz Kazanlar 10.1.4. Modern Düflük S cakl k Kazanlar

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

ÖNSÖZ. ifl makinalar mühendisleri birli i. Kaya Delicilerin Kapasite Hesab. fiantiyecilikte Elektrik Çarpma Kazalar. Hidrolik Hortumlar

ÖNSÖZ. ifl makinalar mühendisleri birli i. Kaya Delicilerin Kapasite Hesab. fiantiyecilikte Elektrik Çarpma Kazalar. Hidrolik Hortumlar ifl makinalar mühendisleri birli i fi MAK NALARI MÜHEND SLER B RL DERG S fl Makinalar Mühendisleri Birli i yay n organ d r. Üç ayda bir yay nlan r. ISSN 1306-6943 2009 May s Say : 26 IMMB Ad na Sahibi

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S. 26. Say Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki. Vanalar

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S. 26. Say Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki. Vanalar TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S 26. Say Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Vanalar TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel Yay n Yönetmeni Prof. Dr. T. Hikmet

Detaylı

Schneider Electric. SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv

Schneider Electric. SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv Schneider Electric SM6-36 Modüler Hücre Serisi 36 kv çindekiler Sayfa Sunum 2 Uygulama alanlar 4 Fonksiyonlar n tan t m 5 flletme koflullar 8 Genel özellikler 9 Fabrika yap m haz r tesislerin tan m 10

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES

FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES FABR KA OTOMASYONU MOTOR VE SÜRÜCÜLER TEST VE ÖLÇÜM SENSÖRLER VE VER C LER H DROL K VE PNÖMAT K ENDÜSTR YEL ELEKTR K VE ELEKTRON K VER ED N M PROSES VE KONTROL ÇÖZÜMLER /EK PMANLARI GÜÇ DA ITIM VE HAREKET

Detaylı

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Kullan lan Borular

Mekanik Tesisat Sistemlerinde Kullan lan Borular Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Say : 10 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel Yay n Yönetmeni Prof. Dr. T. Hikmet Karakoç Yay n Kurulu Gürkan Ar. Zeki Aksu

Detaylı

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER

BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER BÖLÜM 5 5. TEM Z SU TES SATI BORULARI VE ARMATÜRLER 5.1. BORULAR Temiz su tesisat nda kullan lan borular kullan m amac na uygun su kalitesini etkilemeyen ve korozyona dayan kl malzemeden yap lmal d r.

Detaylı

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER Türkoba Mah. Fırat Plastik Cad. No:23 34907 Büyükçekmece stanbul / TURKEY T: +90 (212) 866 41 41-866 42 42 F: +90 (212) 859 04 00-859 05 00 www.firatpen.com.tr www.firat.com firat@firat.com info@firat.com

Detaylı

VER ML AYDINLATMA EL K TABI

VER ML AYDINLATMA EL K TABI VER ML AYDINLATMA EL K TABI BURSA SANAY C LER ve fiadamlari DERNE BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu busiad.bursa busiad www.busiad.org.tr VER ML AYDINLATMA EL K TABI 2015 BURSA BUS AD Enerji Uzmanlık Grubu

Detaylı

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla.

TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK. De erli Okurlar, En içten sayg lar mla. TÜRK TES SAT MÜHEND SLER DERNE DERG S DERG S EK Temel Bilgiler, Tasar m ve Uygulama Eki Hava Kanallar Say : 1 Mart-Nisan 2003 TTMD Ad na Sahibi Bekir Erdinç Boz Yaz flleri Müdürü Abdullah Bilgin Genel

Detaylı

AC MOTOR SÜRÜCÜSÜ (3-fazl indüksiyon motorlar için)

AC MOTOR SÜRÜCÜSÜ (3-fazl indüksiyon motorlar için) Güvenlik önlemleri Girifl AC MOTOR SÜRÜCÜSÜ (3-fazl indüksiyon motorlar için) çindekiler Bafllang ç bilgileri Ba lant Kullan m K lavuzu TOSVERT VF-nC3 < Basitlefltirilmifl k lavuz> 1-fazl 120V s n f 0.1

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

De erli ifl orta m z,

De erli ifl orta m z, De erli ifl orta m z, Dünyan n en büyük LPG da t m grubu SHV Gas n bir üyesi olan pragaz, 96 y l ndan beri dünyadaki tüm teknik geliflmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya koyuyor. Yenilikçi felsefesiyle

Detaylı

KATALOG. A.G. Da t m, Koruma, Kontrol, Kumanda, Enerji Kalitesi, Ölçüm Ürünleri ve Pano Sistemleri

KATALOG. A.G. Da t m, Koruma, Kontrol, Kumanda, Enerji Kalitesi, Ölçüm Ürünleri ve Pano Sistemleri KATALOG 00 A.G. Da t m, Koruma, Kontrol, Kumanda, Enerji Kalitesi, Ölçüm Ürünleri ve Pano Sistemleri Kompakt Devre Kesiciler Aç k Devre Kesiciler Sigortal ve Sigortas z Yük Ay r c lar Dikey Sigortal Yük

Detaylı

Paslanmaz Çelik YASSI MAMULLER

Paslanmaz Çelik YASSI MAMULLER Paslanmaz Çelik YASSI MAMULLER SARITAfi TEKN K YAYIN NO: 1 2. BASKI Yay ma Haz rlayan Prof.Dr. Ahmet ARAN, Mehmet Ali TEMEL Tasar m/uygulama Göze Reklam Ltd. Bask Acar Matbaac l k A.fi. stanbul, A ustos

Detaylı

ÖNSÖZ. ifl makinalar mühendisleri birli i. Hidrolik Sistemlerde Enerji Tasarrufu

ÖNSÖZ. ifl makinalar mühendisleri birli i. Hidrolik Sistemlerde Enerji Tasarrufu ifl makinalar mühendisleri birli i fi MAK NALARI MÜHEND SLER B RL DERG S fl Makinalar Mühendisleri Birli i yay n organ d r. Üç ayda bir yay nlan r. ISSN 1306-6943 2008 A ustos Say : 23 IMMB Ad na Sahibi

Detaylı

ÖNSÖZ. klime Odaklanmak Yenilenebilir Yak tlar. Eksenel Pistonlu Pompa ve Motorlar n Servis Ömrü. S zd rmazl k Elemanlar

ÖNSÖZ. klime Odaklanmak Yenilenebilir Yak tlar. Eksenel Pistonlu Pompa ve Motorlar n Servis Ömrü. S zd rmazl k Elemanlar ifl makinalar mühendisleri birli i Kapak Foto raf : Özkan GÜNEL METSO fi MAK NALARI MÜHEND SLER B RL DERG S fl Makinalar Mühendisleri Birli i yay n organ d r. Üç ayda bir yay nlan r. ISSN 1306-6943 2008

Detaylı

SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER. SiSTEM LNG

SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER. SiSTEM LNG SiSTEM LPG KAPSAMLI REHBER SiSTEM LNG De erli ifl orta m z, Dünyan n en büyük LPG da t m grubu SHV Gas n bir üyesi olan pragaz, 96 y l ndan beri dünyadaki tüm teknik geliflmeleri izliyor, ülkemizde uygulamaya

Detaylı

Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24

Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24 EYLÜL 2009 YIL 3 SAYI 18 Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24 Profibus DP Gateway Katalog Tanıtım Özel Bölümü Sayfa : 30-34 Sinyal Dönü türücüler Safety PLC Active GPRS I/O adresinde 28817 giriniz. adresinde

Detaylı

Kriz ve De iflim MERHABA... De erli okuyucular m z, Orhan Turan Genel Müdür

Kriz ve De iflim MERHABA... De erli okuyucular m z, Orhan Turan Genel Müdür LK YAZI/ODE n MERHABA... De erli okuyucular m z, Kriz ve De iflim Orhan Turan Genel Müdür fiubat ay nda patlak veren cumhuriyet tarihimizin en a r ekonomik krizini geçirdi imiz flu dönemde ülkemizdeki

Detaylı

K L TLEME ET KETLEME LOCKOUT TAGOUT

K L TLEME ET KETLEME LOCKOUT TAGOUT K L TLEME ET KETLEME LOTO LOCKOUT TAGOUT 1.Ad m: Yaz l prosedürleri oluflturun Tüm tehlikeli enerji noktalar n saptay n ve bunlarla ilgili prosedürleri oluflturup yaz l flekle dönüfltürün. Bu ad m, o noktadaki

Detaylı