TMF110A. A r ve Zor fiartlarda Çal flan Konveyör Bantlar çin Flexco Bant Ekleme Sistemleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TMF110A. A r ve Zor fiartlarda Çal flan Konveyör Bantlar çin Flexco Bant Ekleme Sistemleri"

Transkript

1 TMF110A A r ve Zor fiartlarda Çal flan Konveyör lar çin Flexco Ekleme Sistemleri

2 Flexible Steel Lacing Company Flexco ya Hoflgeldiniz Madencilik firmalar ve di er bütün konveyör band kullanan firmalar zaman kayb n azaltan güvenlik ve verim bak m ndan üstün olan Flexco bant ekleme ve tamir sistemlerine döndüler. Biz Flexco olarak müflterilerine her zaman genifl seçenekli ve kaliteli ürünleri öneririz. htiyac n z Olan Deste i, Ne Zaman ve Nerede stiyorsan z Flexco Yan n zda Flexco ürünleri özel seçilmifl ve e itilmifl bölge temsilcilerimiz arac l sayesinde her zaman kolayl kla temin edilebilir. Dünya çap ndaki çok iyi organize olmufl temsilcilerimizin amac müflterilerimize do ru ürünü do ru amaç için seçme ve uygulama deste i vermek varsa problemleri çözmektir. eki seçiminde ve sorunlar n çözümünde müflterilerimize yard mc olmak ve günlük ihtiyaçlar na cevap vermek için temsilcilerimiz her zaman e itimli ve donan ml d r. Genifl yelpazeli konveyör bant ekleme sistemlerimize, Flexco ve temsilcilerimize güvenin. Flexco ile ilgili bütün haberler yukar da belirtilen site adresimizden ö renilebilir. Sitede, ürünler özellikler tablosu katolog teknik destek uygulama s k sorulan sorular ürün literatürü global sat fl ve temsilci adresleri Ayrica ticari sitelerde urunlerimizle ilgili detayl bilgi vardir. 2

3 Flexco dan Mekanik Ba lant Çözümleri Konveyör bant ekleme sistemlerinde en sayg n isim Flexco dur. Bu da çok basit bir nedenledir; Flexco mevcut son teknolojiyi kullanarak kaliteli ürünler üretmekle birlikte, kullan m kolay ve güvenirli i yüksek ürünler sunmas ndand r. Ayr ca ak ll tavsiyeler ve ispatlanm fl çözümler sunarak müflterilerimizin konveyörlerinin efektifli ve düflük maliyette çal flmas n sa lar z. A r fiartlarda Çal flan Flexco Mekanik Ekleme Sistemleri Bolt Solid Plate Ekleme Sistemi Sayfa 4-9 Bolt Hinged Ekleme Sistemi Sayfa SR Rivet Hinged Ekleme Sistemi Sayfa Yard mc Ekipmanlar Sayfa Flexco Ekini Do ru olarak Nas l Belirleriz? Di er Konveyör Ürünleri Sayfa ( merkezleyici, bant ic siyirici ve dokus noktasi yan siyirici) 1. gerdirme kuvvetinin belirlenmesi. Bir çok konveyör band mekanik gerdirme kuvvetine sahiptir. Tavsiye edilen de erlerin üzerinde seçim yapmamaya özellikle dikkat edin. 2. kal nl n n belirlenmesi. Do ru raptiyenin seçilebilmesi için bant kal nl klar n n tespit edilmesi gerekir. E er ek yap lacak k sm n üst kaplamas al narak ek yap lacaksa ölçüm yaparken kaplamas al nm fl k sm n kal nl baz al nmal d r. 3. Sistemdeki en küçük tamburun çap n n belirlenmesi. Tahrik ve küyrük tamburlari kanat tipi tamburlarsa, tambur cap n n n %25 daha buyuk olmas tavsiye edilir. 90 derece dönüfl yapan tamburlar haric. 4. Belirtilen de erlere göre ba lant lar n seçilmesi. Seçiminizi belirlerken Flexco kataloglar ndan faydalan n. 5. Mafsall m veya düz plakal m? Genelde uzun dayanim ve aradan malzeme dökümünü olmad için, düz plaka tipleri tercih nedenidir. Mafsall tipler ise ufak çapl tamburlar bulundu u bantlarda, yer alt madenlerinde ve süekli uzat lan konveyör bantlar için tercih nedenidir. Ek Malzemesi Çelik: Standart galvaniz kapl çelik malzemedir. RustAlloy : Sudan ve kimyasal at klardan do an korozyona karfl ekstra dayan kl d r. Paslanmaz Çelik: 316 paslanmaz çelik malzemedir. Afl nmaya, korozyona ve manyetik etkilere karfl dayan kl d r. Everdur: Bak r-silikon alafl m d r. K v lc m ç karmaz. Patlama riski olan yerlerde rahatl kla kullan l r. MegAlloy : Afl nmaya karfl süper dayan kl d r. Ömrü çelik malzemeden 3-4 kez daha uzundur. Promal: Is l ifllem görmüfl süper afl nma dayan ml malzemedir. Korozif alanlarda rahatl kla kullan l r. 3

4 Flexco Bolt Solid Plate Ekleme Sistemi Flexco Bolt Solid Plate ekleme sistemleri özellikle afl nd r c ve darbe yapan malzeme tafl yan bantlarda isteklere cevap verebilmek için gelifltirilmifltir. Bu tipler en fazla 1000 N/, luk mekanik kuvvete sahip bantlara uygulan rlar. Yüksek afl nd r c malzeme tafl yan (kum, çak l, kömür, m c r, gübre çimento ve tuz gibi) bantlara uygulan rlar. Süper mukavemet Bolt Solid Plate ekleri güçlü olup ek yerlerinde üstün tutufl özelli i sa larlar. Bu ek tiplerinin gücü band n alt nda ve üstünde bulunan s k flt rmal plakalardan ve yüksek gerilim gücü veren civatalardan gelir. Civatalar alt ve üst plakalar s k flt rmak sureti ile ek yerindeki gerilimi da t r bu sistem bütün plakalar için geçerlidir ve böylece band n ek yerinde düzgün da t lm fl bir gerilim olur. Plakalarda bulunan difller band n içindeki kortlara zarar vermeden banta girer, ek yerinin mukavemetini art r r. No. 3, en büyük boyumuzdur. Kal nl 24 ve üzerindeki bantlara uygulan r Montaj kolayl No. 1 en küçük boy kal nl 5-11 Özel dizayn edilmifl flablon, delme ucu kullanarak banda do ru, kolay ve h zl bir flekilde delikler açmam z sa lar. Ekler matkapla veya elle yap labilir. Flexco ürünlerindeki civatalar n pilot k lavuz düzene i ek yapma h z n artt r r. Pilot k lavuz somunlar n difllerini koruyarak yerine kolay oturmas n sa lar. Yeni Quick-Fit TM Pre-Assemblies H zl Montaj çin Gelifltirilmifl Dizayn Yeni gelifltirilen k lavuz vida dizayn sayesinde daha kolay montaj yap labilmekte, somunlar daha derine inmektedir. S y r c lara olabilecek zararlar minimuma indirilmifltir. Raptiye üzerinde keskin uçlar olmay p böylece banda olabilecek muhtemel zararlar yok edilmifltir. Kilavuz uclu vidalar sayesinde somunlarin kolaylikla montaji yapilir. Daha derine gomulen kenarlar sayesinde siyiricilarla birlikte daha iyi calisir. Cok iyi bir dis sistemi sayesinde bant ek yerinin daha mukavim olmasini saglar. 4

5 Flexco Bolt Solid Plate Ek Tipi Seçme Tablosu Raptiye Tipi Kal nl Ek Yeri Mukavemeti Minimum Tambur Çap N/ / / / derecelik ekler Geleneksel 90 derecelik ekler standart oluk ve oluksuz yük konveyörleri için en çok kullan lan eklerdir. Bu eklerle h zl ve kolay bir montaj yap l r. Tambur çap n n müsaade etti i sürece tercih edilen eklemedir. Küçük tamburlar için 45 derecelik ekler 45 derecelik ekler, konveyör tambur çaplar n n 90 derecelik ekler için belirtilmifl olan de erlerinden %25 daha küçük oldu u durumlarda kullan l r. Bu aç l ekler gerilimi daha büyük bir bant alan na da t r. 45 derecelik ekler s y r c lardan ve tamburlardan daha düzgün geçerler. E er raptiyeler gömülerek uygulan rsa s y r c lar n ömrü daha fazla olur. Gömülerek uygulamal Bolt Solid Plate n üst kaplamas 5 den fazla olursa, ekin kaplama kauçu unum bir k sm al narak uygulanmas n tavsiye ederiz. Kaplama kauçu u al narak yap lan eklerin s y r c ve di er istenmeyen malzemelerle temas azal r. Bu da plakalar n dolay s yla eklerin ömrünü uzat r. Gömülerek uygulanan ekler ek yerinin rulolar ile temas n azaltarak oluflan gürültüyü azalt r. E er kaplama kauçu u al nd nda bant daha küçük raptiyenin kullan labilece i kal nl a iniyorsa ve band n mekanik gerdirme kuvveti bu raptiye için uygunsa küçük raptiye uygulanabilir. 5

6 Flexco Bolt Solid Plate Ek Yerleri çin Yard mc Malzemeler Y rt k Tamirat Konveyör bantlar ndaki y rt k ve delikler için Flexco Bolt Solid Plate ekleri kullan l r. Boyuna y rt klarda standart Bolt Solid Plate ekleri ve üç civatal y rt k tamir ekleri ile birlikte kombineli uygulanabilirler. Her biri y rt k boyunca s ra ile uygulan r (foto rafta görüldü ü üzere). Üç civatal y rt k ekleri bant y rt lmadan önce çatlaklarda da uygulanabilir. Tamir Raptiyesi Seçme Tablosu Kal nl Tamir Raptiyeleri Çelik Miktar ad/kt RP1E 25 RP2E /4E 25 Paslanmaz RP1ES 25 RP2ES /4ES 25 Everdur 2-1/4EE 25 Wedlok Tipi Yüksek Mukavemetli Ekler Raptiye Tipi 6-13RP RP /4 Üç vidal tamir raptiyeleri ekstra uzun olup, Y rt k boyumca uygulan r. Iki vida band n y rt k taraf na gelecek flekilde yerlefltirilir. Asl nda Wedlok ekleri vulkanize eklerden daha ucuz, uygulama süresi daha az d r N/) mukavemetli bantlara uygulanabilirler. Band n üzerinde kendi aletlerinizle de kolayl kla uygulanabilirler. Wedlok ekleri standart 2 numaral Bolt Solid Plate eklerine ihtiyaç duyar ve Wedlok tak m zigzagl ve kuyruk ek malzemelerini içerir. Özel üç farkl Wedlok flablona ihtiyaç duyulur. Ek Seti* Aç klama Paslanmaz Ek Seti Ek Yeri Uc Seti Ek Yeri Sonu Seti 2W 2WS 2WL 2WT fiablon Seti T2W 1800 Yan fiablon Seti T2WS72 * Ust plaka paslanmaz celik, digerleri normal celik. Koval Elevatör lar Için 90 Derecelik Ekler Standart 90 derecelik ekler birçok elevatör bantlar için tavsiye edilir. Bolt Solid Plate ekleri band n alt nda düzgün bir yüzey sa lar buda tambur yata n ve kaplamas n civatalar n ek yerindeki üst üste gelmesinden meydana gelen darbelerden korur. Ekler gerilme kuvvetini eflit bir flekilde ba lant noktas na da t r. Çok a r ifllerde %35 den büyük gerilimlerin oldu unda ek yerleri takviye edilerek ekstra mukavemet sa lan r. Standart Flexco bant eklerinden siparis vermek icin 7.sayfaya bakiniz. 6

7 Seçme Tablosu Raptiye E Kutuda (25 Adet Vardir) E kutu icerisinde 25 set komple raptiye seti vardir. Komple set, üst plaka, iki civata, iki somun ve montaj klipsinden olusur. Çelik MegAlloy Paslanmaz 300 Everdur Promal MegAlloy Paslanmaz Kauçuk Üst Plaka Üst Plaka Üst Plaka Kapl Üst Plaka 1E 140E 140EMAP 140ES 140EE 140EP 140EMA 140EST 190E 190EMAP 190ES 190EE 190EMA 190EST 190ERCT 1-1/2E 1-1/2EMAP 1-1/2ES 1-1/2EE 1-1/2EP 1-1/2EMA 1-1/2EST 1-1/2ERCT 2E 2EMAP 2ES 2EE 2EP 2EMA 2EST 2ERCT 2-1/4E 2-1/4EMAP 2-1/4ES 2-1/4EE 2-1/4EMA 2-1/4EST 2-1/4ERCT 2-1/2* 3* *10 tane Raptiye seti C - Kova (100 adet raptiye seti. Vidalar alt plakaya monte edilmifltir.) Çelik 1C Numarasi MegAlloy Üst Plaka MegAlloy Alt ve Üst Plaka 140C 140CMA 140CMAP 190C 190CMA 190CMAP 1-1/2C 1-1/2CMA 1-1/2CMAP 2C 2CMA 2CMAP 2-1/4C 2-1/4CMA 2-1/2C* 3C* * Karton icine paketlenmistir Belirtilen Ek çin Gerekli Malzeme Raptiye Tipi Raptiye Tipi Raptiye Tipi 1, 140 & /2, 2 & 2-1/4 2-1/2 & Raptiyenin servis ömrünü maksimuma uzatmak için sayfa 3 te belirtilen raptiye metallerinden uygulaman za uygun olan n seçiniz. Ekstra Vida (100 Adet) Raptiye Tipleri Paslanmaz Çelik 300 Serisi Everdur & RP / & RP / /2 & Ekstra Somun (100 Adet) Raptiye Tipleri Çelik Paslanmaz 300 Serisi Everdur 1, 140, & RP1 1-1/2, /4 & RP2 2-1/2 &

8 Flexco Bolt Solid Plate Montaj Aletleri ve Yard mc Malzemeleri Bolt Solid Plate eklerinin uygulanmas için sadece flablon ve portatif el veya elektrikli alet (vida somunu anahtar, bant matkap gibi) yeterlidir. Uygulama süresini %50 daha k saltt için elektrikli aletleri kullan lmas tavsiye edilir. Tesisat aletleri ve yard mc malzemeleri. El Montaj Aletleri Aç klama Raptiye Tipleri Matkap Montaj Aletleri Aç klama Raptiye Tipleri Delik Geniflletici Vida Klavuzu Somun S k c Delici Vida Klavuzu 2BH Delici 1, 140, 190 & RP1 P1P 1-1/2, 2, 2-1/4 & RP2 P2P 2-1/2 & 3P3P Somun 1, 140, 190 & RP1 S1S S k c 1-1/2, 2, 2-1/4 & RP2 S2S Delici Uç 1, 140, 190 & RP1 HP1 Matkap 1-1/2, 2, 2-1/4 & RP2 HP2 Mandreni Somun S k c 2-1/2 & 3HP3 Somum 1, 140, 190 & RP1 HW1 S k c 1-1/2, 2, 2-1/4 & RP2 HW2 2-1/2 & 3HW3 Vida K r c Aç klama 2-1/2 & 3S3S Raptiye Tipleri Vida K r c 1, 140, 190 & RP1 110 her kutuda iki adet 1-1/2, 2, 2-1/4 & RP /2 & 3113 Matkap 5552 Mandreni Vida K r c Delici Uç Delik Geniflletici Flexco-Lok Tipi fierit Flexco-Lok fleriti sert bir naylondan yap lm fl olup ek yerindeki dalgalanmalar önler. Böylece bant tamburlar n üstünden ve s y r c lar n alt ndan düzgün bir flekilde geçer. Ayr ca ek yerindeki yar klar kapayarak band neme ve s z nt lara kafl korur. Raptiye Tipleri 1 & 140 FL7C 190, 1-1/2 FL11C 2 & 2-1/4 fierit bant: bir kutuda 30 m vard r. Flexco Somun K r c Çekiç ve somun k r c kullanarak üsteki y pranm fl plakalar, bütün eki tekrar de ifltirmeye gerek kalmadan de ifltirile bilir. Somun Boyu 1, 140 & 190 C1C 1-1/2, 2 C2C & 2-1/4 8

9 90 ve 45 Derecelik fiablonlar 90 ve 45 derecelik ek uygulamalar için Bolt Solid Plate eklerinin flablonlar na ihtiyaç duyulur. fiablonlar deliklerin do ru yerlerde aç lmas n sa lams sureti ile tamirat kolaylaflt r rlar. Her kal nl ktaki bantlar için uygundur. Bolt Solid Plate eklerinin flablonlar de iflik boylarda temin edilebilir. 90 Lik fiablonlar / /4 2-1/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Lik fiablonlar / / / / / / / /

10 Flexco Bolt Hinged Ekleme Sistemi Küçük çapl tamburlu sistemlerde mesela yol makinalar ve inflaat ekipmanlar gibi, Flexco Bolt Hinged ekleri güçlü, güvenilir ve kolay uygulan r özelliklerine sahiptir. S k flt rmal ek olarak dizayn edilen Bolt Hinged band n sonuna yüksek gerilme kuvveti civatalar ile eklenir. Bu s k flt rmalar plakalar bant kaplamas n n içine gömer. Banda ek tutunabilme gücü sa layan difller band n içine bant gövdesine zarar vermeden girer. Böylece ek yerindeki gerilmeler plakalar boyunca düzgün bir flekilde da t lm fl olur. Difller plakalar n banttan ayr lmamas n da sa lar. No. 375X No. 550 Bolt Hinged eklerinin flablonlar çok yönlü uygulama Mentefleli yap s ile Bolt Hinged ekleri ufak çapl tambur kullanan bir çok sistem için idealdir bununla birlikte yüksek germe kuvvetine sahip eklerdir. S k s k bant uzunlu unda de iflmeler olan uygulamalarda birleflim yerindeki mentefle çubu unu ç kartmak sureti ile birleflim yeri birbirinden kolayca ayr labilir. Montaj kolayl Montaj için sadece basit el aletlerine veya elektrikli aletlere ihtiyaç duyar. Özel dizayn flablon ve delme aleti veya matkap civata için aç lan deli in do ru bir flekilde bant n üzerine aç lmas n sa lar. Özel k lavuz civatalar sayesinde montaj daha kolaylafl r. Montaj haz rlan rken incelen civata uçlar somunlar koruyarak yerlerine güvenle girmesini ve somunlar n el yard m olmaks z n civataya oturmas n sa lar. Flexco Bolt Hinged Raptiye Seçme Tablosu Raptiye Tipi Kal nl Ek Yeri Mukavemeti Minimum Tambur Çap (Çal flma gerilimi bant h z n n 75%-100% ü ise) N/ 375X

11 Secim Tablosu J kartonu komple mafsall ek Her J kartonu eni 300 den 1500 kadar olan bantlar için komple bant eki içerir. Kartonda : 2 adet ek fleridi 1 adet ek çubu u Dolgu hortumu 1 adet k lavuz çubuk 2 ek çubu u somunu K lavuz civata, somun, klips 375X Raptiye Çelik Malzemeli ve NC Tip Halat Çelik Malzemeli ve SC Tip Halat Paslanmaz Malzemeli ve SSC Tip Paslanmaz Halat Paslanmaz Malzemeli ve NCS Tip Paslanmaz Halat Everdur Malzemeli ve NB Tip Bronz Halat XJ400NC-SN 375XJ400SC-SN* 375XSJ400-SSC* 375XSJ400NCS 375XEJ400NB* XJ500NC-SN 375XJ500SC-SN* 375XSJ500SSC* 375XSJ500NCS 375XEJ500NB* XJ650NC-SN 375XJ650SC-SN* 375XSJ650SSC* 375XSJ650NCS 375XEJ650NB* XJ800NC-SN 375XJ800SC-SN* 375XSJ800SSC* 375XSJ800NCS 375XEJ800NB* XJ1000NC-SN 375XJ1000SC-SN* 375XSJ1000SSC* 375XSJ1000NCS 375XEJ1000NB* XJ1200NC-SN 375XJ1200SC-SN* 375XSJ1200SSC* 375XSJ1200NCS 375XEJ1200NB* XJ1400NC-SN 375XJ1400SC-SN* 375XSJ1400SSC* 375XSJ1400NCS 375XEJ1400NB* 550 Raptiye Çelik Malzemeli ve NC Tip Halat Çelik Malzemeli ve SC Tip Halat Paslanmaz Malzemeli ve SSC Tip Paslanmaz Halat Paslanmaz Malzemeli ve NCS Tip Paslanmaz Halat Paslanmaz Malzemeli ve NB Tip Paslanmaz Halat MegAlloy Malzemeli ve SC Tip Paslanmaz Halat J500NC-SN 550J500SC-SN* 550SJ500SSC 550SJ500NCS* 550SJ500NB* 550MAJ500SC-SN* J650NC-SN 550J650SC-SN* 550SJ650SSC 550SJ650NCS* 550SJ650NB* 550MAJ650SC-SN* J800NC-SN 550J800SC-SN* 550SJ800SSC 550SJ800NCS* 550SJ800NB* 550MAJ800SC-SN* J1000NC-SN 550J1000SC-SN* 550SJ1000SSC 550SJ1000NCS* 550SJ1000NB* 550MAJ1000SC-SN* J1200NC-SN 550J1200SC-SN* 550SJ1200SSC 550SJ1200NCS* 550SJ1200NB* 550MAJ1200SC-SN* J1400NC-SN 550J1400SC-SN* 550SJ1400SSC 550SJ1400NCS* 550SJ1400NB* 550MAJ1400SC-SN* Stokta mevcut de il. Teslim 6-8 hafta. Raptiyenin servis ömrünü maksimuma uzatmak için sayfa 3 te belirtilen raptiye metallerinden uygulaman za uygun olan n seçiniz. 11

12 Flexco Bolt Hinged Seçim Tablosu Kova içinde raptiye seti Kovalar ba lant plakalar, k lavuz civatalar ve somunlar n içerir. Kutular 50 adet tek civatal ek, 25 adet cift civatal ek, 18 adet üç civatal ek olmak üzere üç çeflit malzeme vard r. Not: Kova içinde raptiye seti siparifl edilirken plastik dolgu tüpü ve ek çubu u ayr ca siparifl edilmeli. Aç klama Birim Set Kova Çelik Iki Plakal Raptiye 375X-2STS 375X-2 Üç Plakal Raptiye 375X-3STS 375X-3 Tek Plakal Raptiye 550-1STS Üç Plakal Raptiye 550-3STS Paslanmaz Çelik 300 Serisi Iki Plakal Raptiye 375XS-2STS 375XS-2 Üç Plakal Raptiye 375XS-3STS 375XS-3 Tek Plakal Raptiye 550S-1STS 550S-1 MegAlloy Tek Plakal Raptiye 550MA-1 (vida ve somun dahil) Ekstra k lavuzlu civata ve somun De ifltirmesi gereken civata ve somunlar 100 er adet içeren kutular da ayr ca siparifl verilebilir. Ekstra K lavuzlu C vata Raptiye Tipleri Çelik Paslanmaz Everdur Ekstra Somun Raptiye Tipleri Çelik Paslanmaz Everdur X * 20387* * 20387* * Dar yivli somun Plastik dolgu hortumu ek yerindeki dökülmeleri azalt r Flexco plastik dolgu hortumlar bütün J kartonlar nda vard r. Ayr ca tafl ma s ras nda ek Aç klama Miktar 375X & m/kt yerinde meydana gelebilecek dökülmeleri minimuma indirir. Her J kartonu içinde 30 m uzunlu unda hortum vard r. 12

13 Ekstra Ek Çubu u Ekstra Ek Çubu u 375X ve 550 için AC (Çap: 6 ) ACS (Çap: 7 ) NAC (Çap: 6 ) NC (Çap: 6 ) NCS (Çap: 6 ) Spiral Z rhl Spiral Z rhl Paslanmaz Naylon Kapl Naylon Kapl Naylon Kapl Paslanmaz Halat Çelik Halat Spiral Z rhl Halat Çelik Halat Çelik Halat 400 AC ACS NAC NC NCS AC ACS NAC NC NCS AC ACS NAC NC NCS AC ACS NAC NC NCS AC ACS NAC NC NCS AC ACS NAC NC NCS AC ACS NAC NC NCS Ek çubu u malzeme secimi AC Spiral Z rhl Halat: A r ifllerde, y prat c yeralt madencili inde çok kullan l r. Spiral kaplamas iç halat korur. ACS Spiral Z rhl Paslanmaz Çelik Halat: AC tipi ile ayn özellikler sahiptir. Korozyona dirençlidir. NAC Naylon Kapl Spiral Z rhl Halat: Sa lam sarmal bir çelik z rh n d fl yüzeyinin naylon ile kaplanmas ndan oluflur. Buda daha uzun ömür ve düzgün bir uygulama sa lar. Naylon kaplama çubu un ek yeri boyunca istenmeyen hareketini önler. Nemli ortamda afl nd r c uygulamalarda tavsiye edilmez. NC Naylon Kapl Çelik Halat: Naylon kaplama çubu un ek yeri boyunca istenmeyen hareketini önler. Nemli ortamda afl nd r c uygulamalarda tavsiye edilmez. NCS Naylon Kapl Paslanmaz Çelik Halat: Daha yüksek korozyon direnci vard r. Nemli ortamda afl nd r c uygulamalarda tavsiye edilmez. SC Sade Çelik Halat: Y prat c ve kumlu malzemelerin tafl nmas nda tavsiye edilir. SSC Sade 300 Serisi Paslanmaz Çelik Halat: Korozyonun çelik halata zarar verdi i ortamlarda kullan l r. NB Naylon Kapl Bronze Halat: Antimanyetik halatt r. AC Spiral Z rhl Halat Ekstra Ek Çubu u 375X ve 550 için 500 SC SSC NB SC SSC NB SC SSC NB SC SSC NB SC SSC NB SC SSC NB * Sade 300 Serisi SC (Çap: 6 ) Sade Çelik Halat ACS Spiral Z rhl Paslanmaz Çelik Halat NAC Naylon Kapl Spiral Z rhl Halat SSC (Çap: 6 ) Sade 300 Serisi Paslanmaz Çelik Halat * NC Naylon Kapl Çelik Halat SC Sade Çelik Halat NCS Naylon Kapl Paslanmaz Çelik Halat NB (Çap: 6 ) Naylon Kapl Bronze Halat NB Naylon Kapl Bronze Halat SSC Sade 300 Serisi Paslanmaz Çelik Halat 13

14 Flexco Bolt Hinged Montaj aletleri ve Aksesuarlar Bolt Hinged eklerinin uygulanmas için sadece burada aç klanan elektrikli ve mekanik aletler ve flablon yeterlidir. Somun S k c Matkap Mandreni Somun S k c Delik Açma Ucu El Montaj Aletleri Aç klama Raptiye Tipleri Z mba Somun S k c 100 Z mba Matkap Montaj Aletleri Aç klama Delik Açma Ucu Raptiye Tipleri Somun S k c H100 Z mba 375X & 550 P1P Somun S k c 375X & 550 S1S Z mba 375X & 550 HP1 Somun S k c 375X & 550 HW1 Matkap Mandreni 375X & Vida K r c Aç klama Raptiye Tipleri Vida K r c 375X / (her kutuda iki adet) Vida K r c Flexco Somun K r c Çekiç ve somun k r c ile üsteki y pranm fl plakalar, bütün eki de ifltirmeye gerek Raptiye Tipleri kalmadan de ifltirilebilir. 375X / 550 C1C 14

15 fiablon fiablon delgi veya matkapla ac lan deliklerin do ru bir flekilde ve do ru yerde aç lamas n sa lar. Flexco Bolt Hinged ile yap lan ek, bant sonunun tamam nda gerilmenin eflit ve düzgün flekilde da lmas n ve ek hatalar n azalmas n sa lar. fiablonlar her türlü bant eninde mevcuttur. 375X X X X X X X X Alligator 400 Serisi Kesici n eninde eflit bir flekilde gerilimin yay lmas için, bant iç bükey fleklinde kesilmeli. Alligator Kesici Flexco Hinged ekleri için kullan l r ve banttaki gerilmeyi dengelemek için do ru e imde kesmemizi kolaylaflt r r. Aç klama Kesici Komple

16 Flexco SR Scalloped Edge Ekleme Sistemi Düflük profil eklerin ömrünü uzat r ve performans n artt r r Flexco SR Scalloped Edge eklerin özelli i düflük profili olmas yani eklerin s y r c, kaplama kauçu u ve dönen rulolardan dan dolay aç lma riskini düflürmesidir. Eklerdeki y rt lmalar ve y pranmalar azaltarak eklerin ömrünü uzatarak band n verimlili ini art r r. Kauçuk ara katl olan ve kat PVC bantlar n dizayn ve y pranm fl bantlara vulkanize ek yap lamaz. Flexco SR eklerin özelli i, plakalardaki kavisli uçlar n dizayn bant s y r c lar uyumlu çal flmas n sa layarak olabilecek afl nmay minimuma indirir. Perçinli çiviler gövdedeki kortlara zarar vermeden geçerek maksimum tutunma gücü sa lar. Tarak sekilli kenar Raptiye üzerinde bulunan ufak girinti eklerin montaj n kolaylaflt r r. Perçinli çiviler uygulaman n h zl olmas için band n üst taraf ndan konur. Perçinler sayesinde ek çok k sa bir sürede yap larak maksimum dayan m sa lan r. Perçinler bant içindeki kortlara kesinlikle zarar vermez. Çekiç kullan larak yap lan ekin tamam çok güçlü gerilmelere karfl dayan kl d r. Ek yapma süresi band n geniflli ine göre de iflmekte olup ortalama dakikad r. Sistem üzerinde istenilen yerde ek yap l r. Bu tür eklerde ani kopmalar kesinlikle olmaz. Bundan dolay kullan c s na güven verirler. Flexco SR Scalloped Edge Ekleri Nas l Çal s r gorus noktas Alcak raptiye profili ek yerinin omrunu uzat r. Montaj icin daha dusuk efor gerektirir. Bak m maliyetini dusurur. Gorus noktas daha dogru montaj yapma olanagi saglar. SR ekleri perçinli çivi kullanarak, band n içindeki kortlara zarar vermeden geçen ve perçinleyen ek sistemidir. Her bir k lavuz ve perçin sürücü perçinleri banda düzgün bir flekilde çakmam z sa lar. Bu da yüksek tutunma gücü vererek, gerilmenin band n enine düzgün da lmas n sa lar. R2 R5 16

17 Flexco SR Scalloped Edge eklerinin seçim tablosu Raptiye Tipi Kal nl Ek yeri Mukavemeti Minimum Tambur Çap N/ R R5-SE R5-1/2-SE R6-SE RAR6LP-SE RAR8-SE R2 R5-SE R5-1/2-SE R6-SE RAR8-SE ki t rnak/perçin kombinasyonu orta mukavemetteki bantlarda yüksek verim sa lar. Yer alt madencili indeveya inflaat makinalar gibi düflük tambur çapl bantlar için idealdir. R5 in gelifltirilmifl halidir. Tambur çap n n R6 lar kullanmaya müsaade etmedi i durumlar icin idealdir. geriliminin 2100 N/ kadar olan bantlarda baflar ile uygulan r. Yüksek mukavemet için paslanmaz çelikten ve alafl mlardan yap lm fl çivilerle kullan l r. Daha detayl bilgi için sat fl ve mühendislik bölümünü aray n z. geriliminin 2500 N/ kadar olan bantlarda güvenle uygulan r. Özellikle uzun ana nakliye bantlar için idealdir. Daha detayl bilgi için sat fl ve mühendislik bölümünü aray n z. RAR6LP Yüzeyi daha düsük profilli olup s y r c lar, kaplama kauçuklar ve rulolarla daha uyumlu çal fl r. 17

18 Flexco SR Scalloped Edge Secim Tablosu Afla daki tablolar kullanarak Flexco SR Scalloped Edge eklerini karfl laflt r p ihtiyac n z olan seçin. Uygulamalar n zda kullanaca n z eklerin metallerini seçin. Band n z n kal nl na uygun olan siparifl numaras n secin. Flexco Scalloped Edge R5-SE Flexco R2 (her pakette iki adet raptiye seridi vard r) (her pakette iki adet raptiye seridi vard r) R2 R5-SE R5-1/2-SE R6-SE RAR8-SE Çelik 300 Seri Paslanmaz Gerekli Perçin Miktar Çelik 300 Seri Paslanmaz 400 Seri RustAlloy Gerekli Perçin Miktar 500 R2-20/500 R2S-20/ R2-26/650 R2S-26/ R2-32/800 R2S-32/ R2-40/1000 R2S-40/ R2-48/1200 R2S-48/ R2-55/1400 R2S-55/ Flexco Scalloped Edge R5-1/2-SE (her pakette iki adet raptiye seridi vard r) 500 R5-SE-20/500 R5S-SE-20/500 RAR5-SE-20/ R5-SE-26/650 R5S-SE-26/650 RAR5-SE-26/ R5-SE-32/800 R5S-SE-32/800 RAR5-SE-32/ R5-SE-40/1000 R5S-SE-40/1000 RAR5-SE-40/ R5-SE-48/1200 R5S-SE-48/1200 RAR5-SE-48/ R5-SE-55/1400 R5S-SE-55/1400 RAR5-SE-55/ R5-SE-63/1600 R5S-SE-63/1600 RAR5-SE-63/ Flexco Scalloped Edge R6-SE (her pakette iki adet raptiye seridi vard r) Çelik 400 Seri RustAlloy Gerekli Perçin Miktar Çelik 400 Seri RustAlloy Gerekli Perçin Miktar 650 R5-1/2-SE-26/650 RAR5-1/2-SE-26/ R5-1/2-SE-32/800 RAR5-1/2-SE-32/ R5-1/2-SE-40/1000 RAR5-1/2-SE-40/ R5-1/2-SE-48/1200 RAR5-1/2-SE-48/ R5-1/2-SE-55/1400 RAR5-1/2-SE-55/ R5-1/2-SE-63/1600 RAR5-1/2-SE-63/ R5-1/2-SE-72/1800 RAR5-1/2-SE-72/ R6-SE-32/800 RAR6-SE-32/ R6-SE-40/1000 RAR6-SE-40/ R6-SE-48/1200 RAR6-SE-48/ R6-SE-55/1400 RAR6-SE-55/ R6-SE-63/1600 RAR6-SE-63/ R6-SE-72/1800 RAR6-SE-72/ Flexco Scalloped Edge RAR8-SE (her pakette iki adet raptiye seridi vard r) 400 Seri RustAlloy Gerekli Perçin Miktar 1000 RAR8-SE-40/ RAR8-SE-48/ RAR8-SE-55/ RAR8-SE-63/ R5-SE MegAlloy R5-SE MegAlloy Raptiye içinde 4 serit ve 10 flerit olan kutular halinde sat l r. 900 genislikte band elkemek icin yeterli raptiye vard r. R5MA-SE Raptiyenin servis ömrünü maksimuma uzatmak için sayfa 3 te belirtilen raptiye metallerinden uygulaman za uygun olan n seçiniz. 18

19 Perçin Seçme Tablosu Perçinli Çiviler Çiviler çelik ve paslanmaz çelik olarak iki flekilde üretilir. Her kutuda 250 adet çivi vard r. SRAA, SRA, SRB ve SRC tip çiviler 100 lük kutu fleklinde de bulunabilir. Plastik kovalarda 2000 adet çivi mevcuttur. Perçin Seçme Tablosu Raptiye Kal nl Tipi Perçin Boyu 5 6 SRAA R2 6 8 SRA 7 10 SRB 6 8 SRA R5-SE 7 10 SRB 9 11 SRC Perçin Temin Sekli pilot civi yerlestirilmis perçin Çelik Paslanmaz 430 SRAA SRA SRB SRC SRC/D 250 adetlik kutular SRAA-S SRA-S SRB-S SRC-S SRC/D-S 8 9 SRB SRD SRD-S R5-/12-SE R6-SE 9 10,5 SRC SRC/D 11 13,5 SRD SRE 9 11 SRC/D 10,5 13SRD SRE 13,5 16 SRF SRG SRE SRE-S SRF SRF-S SRG SRG-S 2000 adetlik kovalar SRA-2M SRA-S-2M SRB-2M SRB-S-2M SRC-2M SRC-S-2M SRC/D-2M SRC/D-S-2M SRD-2M SRD-S-2M SRE-2M SRE-S-2M SRH SRF-2M SRG-2M SRF-S-2M SRG-S-2M 19

20 Flexco SR Scalloped Edge Ek Çubu u Secim Tablosu Genifl yelpazeli olan ürün çeflidi uygulama için gerekli olan halat do ru bir flekilde secilmesine yard m eder. Yelpaze ç plak halattan naylon kapl z rhl halata kadar seçme flans verir. Ayr nt l aç klamalar ve tablolar hangi halat n hangi eke uygun olup olmad n belirler. Ek Çubu u Malzeme Secimi AC Spiral Z rhl Halat: A r ifllerde, y prat c yer alt madencili inde çok kullan l r. Spiral kaplamas iç halat korur. ACS Spiral Z rhl Paslanmaz Çelik Halat: AC tipi ile ayn özelliklere sahiptir. Korozyona dayan kl d r. NAC Naylon Kapl Spiral Z rhl Halat: Sa lam sarmal bir çelik z rh n d fl yüzeyinin naylon ile kaplamas ndan oluflur. Bu da daha uzun ömür ve düzgün bir uygulama sa lar. Naylon kaplama çubu un ek yeri boyunca istenmeyen hareketini önler. Nemli ortamda afl nd r c uygulamalarda tavsiye edilmez. NC Naylon Kapl Çelik Halat: Naylon kaplama çubu un ek yeri boyunca istenmeyen hareketini önler. Afl nd r c ortamlarda tavsiye edilmez. NCS Naylon Kapl Paslanmaz Çelik Halat: Daha yüksek korozyon direnci vard r. Afl nd r c ortamlarda tavsiye edilmez. SC Sade Çelik Halat: Y prat c ve kumlu malzemelerin tafl nmas nda tavsiye edilir. SSC Sade 300 Serisi Paslanmaz Çelik Halat: Korozyon olan yerlerde tavsiye edilir. Sadece R2 ve R5. AC Spiral Z rhl Halat SC Sade Çelik Halat NC Naylon Kapl Çelik Halat NAC Naylon Kapl Spiral Z rhl Halat ACS Spiral Z rhl Paslanmaz Çelik Halat NCS Naylon Kapl Paslanmaz Çelik Halat SSC Sade 300 Serisi Paslanmaz Çelik Halat R2 ve R5 için AC (Çap. 6 ) Spiral Z rhl Halat ACS (Çap. 7 ) Spiral Z rhl Paslanmaz Çelik Halat NAC (Çap. 6 ) Naylon Kapl Spiral Z rhl Halat NC (Çap. 6 ) Naylon Kapl Çelik Halat NCS (Çap. 6 ) Naylon Kapl Paslanmaz Çelik Halat 400 AC ACS NAC NC NCS AC ACS NAC NC NCS AC ACS NAC NC NCS AC ACS NAC NC NCS AC ACS NAC NC NCS AC ACS NAC NC NCS AC ACS NAC NC NCS AC ACS NAC NC NCS

21 Ek Çubu u Secim Tablosu (devam ) R2 ve R5 için R5 için SC (Çap. 6 ) Sade Çelik Halat SSC (Çap. 6 ) Sade 300 Serisi Paslanmaz Çelik Halati SC932 (Çap. 7 ) Sade Çelik Halat SSC932 (Çap. 7 ) Sade 300 Serisi Paslanmaz Çelik Halati 500 SC SSC SC SSC SC SSC SC SSC SC SSC SC SSC SC SSC SC SSC SC SSC SC SSC R5-1/2, R6, RAR6LP için R5-1/2, R6, RAR6LP, RAR8 için R6, RAR6LP, RAR8 için AC6 (Çap. 10 ) Spiral Z rhl Halat SC6 (Çap. 9 ) Sade Çelik Halat ACS6 (Çap. 10 ) Spiral Z rhl Paslanmaz Çelik Halat NAC6 (Çap. 10 ) Naylon Kapl Spiral Z rhl Halat 650 AC SC ACS AC SC ACS NAC AC SC ACS NAC AC SC ACS NAC AC SC ACS NAC AC SC ACS NAC AC SC ACS NAC

22 Flexco SR Scalloped Edge Montaj Aleti MSRT & MSRT8 Çok Yönlü Montaj Aletleri Raptiye montaj aleti, band tutan, perçinleri kolayl kla banda yerlefltiren SR700 tip çok yönlü perçin sürücüden oluflan emniyetli bir alettir. Befl adet perçini bir anda banda monte eder. Tekrar doldurmaya gerek kalmadan 4 plakay perçinler. Bir tak m alet; bir alt flablon, 2 adet SR700 perçin sürücü blok, 2 adet SR759 perçin R2T Montaj Aleti MSRT8 aleti (Sadece RAR8 raptiyeleri monte eder.) 1200 MSRT MSRT MSRT MSRT8-84 sürücü kafa, bir adet çanta, bir adet ya lay c sprey ve 2 adet 1,8 kg çekiçten oluflur. MSRT aleti (Sadece R2, R5, R5-1/2 ve R6 raptiyeleri monte eder.) 750 MSRT-30E 900 MSRT-36E 1050 MSRT-42E 1200 MSRT-48E 1500 MSRT-60E 1800 MSRT-72E MSRXT aleti (Sadece R2, R5, R5-1/2 ve R6 raptiyeleri monte eder.) 750 MSRTX MSRTX MSRTX MSRTX MSRTX-60 MSRT kullan mda Ekonomik fiyatl R2T ek yeri aparat hafif ve tafl nabilir olmas ndan dolay h zl tamiratlar için idealdir. R2T aparat 300 ye kadar R2 eklerini tek seferde ekler. Daha genifl bantlar 300 R2T için aleti kayd rmak gerekir. Kullan m için standart perçinler ve çekiç yeterlidir. MSRT veya SRTA aletleride R5 tipine ayarlanarak kullan labilir. Haval Montaj Aleti Kolay montaj için ideal alettir. 4,1 5,8 bar hava FPD1 bas nc na ihtiyac vard r. 5,1 bar tavsiye edilir. Hava kayna ile Montaj yeri aras 6 m hortumdan fazlas tavsiye edilmez. 22

23 Yard mc Bak m Aletleri Far-Pul HD Gerdiriciler A r flartlarda çal flan bantlar için özel olarak gelifltirilmifl kullan m kolay, hafif olan bant gerdiricilerdir. Yük çekme kapasitesi 1-1/2 ton luk destekle kullan ld nda 2.7 tondur. Kal nl 25 ye kadar olan bantlar emniyetle tutar. Kayd r larak bir çok bant geniflli i için kolayl kla uygulan r. Band n enine düzgün bir gerilme sa lar. Sa lam alüminyum yap, korozyondan etkilenmez ve slak ortamlarda bile iyi bir tutma sa lar. 750 ve alt LSHD ve alt LSHD ve alt LSHD ve alt LSHD ve alt LSHD ve alt LSHD ve alt LSHD72 Komple set içerisinde; 4 adet alüminyum bar, 4 adet kilit ve çanta vard r. Destek içermez. 840/845LD Kesicisi Hafiftir ve 2100 geniflli e kadar bantlar kolayca keser. Band emniyetli flekilde tutar. Özellikleri korumal d r, zincirle tahrik edilen iki taraf emniyetli b ça vard r. Kal nl 25 ye kadar olan bütün kauçuk ve PVC bantlar keser. 845LD Alligator 300 Serisi Kesicisi 28 kal nl ndaki bantlar n temiz, düzgün, h zl ve güvenli kesme imkan verir. ki yanakl b ça sayesinde iki yönlü kesim yap labilir. Ekstra uzunlu undaki b çak 39 kal nl ndaki bantlar içindir

24 Yard mc Bak m Aletleri Flexco Tutucu Kal nl 16 ye kadar olan bantlar yüzeyine zarar vermeden çekme olana sa lar. 22 FSK Kat Al c Tafl nabilir, hafif, kolay ayarlanabilen ve de istenilen derinlikte kat alma özelli i vard r. Üst kaplama kauçu u 4.5 veya daha fazla olan bantlarda kullan l r. Tek geçiflte 1.5 den 10 ye kadar derinlikte s y rma ifllemi yapar. Daha derin s y rma için bir kaç kez geçmek gerekir. Afl nm fl bantlarda ölçümü alttan yapmak gerekir. FSK-1 Flexco T rafllay c Raptiyenin uçlar n n gömülmesi ve düflük profil oluflturulmas amac ile kullan l r. FBG-1 yüzeyinde oluk açmam z kolaylaflt r r. yüzeyinde raptiye uçlar n n olu a girmesini sa lar. Flexco Silikon Metal, kaucuk ve bant yüzeylerinde sürtünmeyi azalt r. yüzeyinde aç lacak delikleri veya kesme ifllemlerini kolaylaflt r r. Yan c de ildir. Florokarbon içermez. SL5-1 24

25 Persuader Konveyör Merkezleyici Persuader bant merkezleyici bant kaymalar ndan ve yanl fl yüklemelerden kaynaklanan bak m giderlerini ve üretim maliyetini azalt r. Kaymalar çin Basit Çözümler Persuader yeni bir dizayna sahiptir; tamburlar çal flan band n alt ndan düzgün bir temas sa layarak, hatt ndan kayan band yerine yerlefltirip hep orda kalmas n sa lar. Kritik yükleme noktalar nda bu merkezleme hareketi bir çok problemi çözer. Kuyruk tamburuna konacak tek bir merkezleyici bir çok üst kayma problemlerini çözer. Persuader Genifl ve yüksek gerilmeli bantlar için Heavy-Duty XL Persuader Merkezleyici Kal n, yüksek gerilmeli çelik kordlu ve geniflli indeki bantlar için Heavy-Duty XL merkezleyici seçin. CEMA E tekerlekleri ve yataklar ile birleflen merkezleyiciler dizayn ve performansta avantaj sa larlar. Heavy-Duty XL Persuader Persuader Merkezleyici* Min-Mak. Merkezleyici Min-Mak CBP-S CBP-M CBP-L CBP-X * Persuader bant merkezleyici üzerinde Exalon rulolar vard r. Sinirda kalan degerler icin bir sonraki boyu seciniz. Not: Merkezleyici rulo capi S, M ve L boylar icin 125 dir. Merkezleyici rulo capi XL boyu icin 150 dir. Persuader Merkezleyici (çelik rulolu) Min-Mak. Merkezleyici Min-Mak PSR-S PSR-M PSR-L PSR-X Sinirda kalan degerler icin bir sonraki boyu seciniz. Not: Merkezleyici rulo capi S, M ve L boylar icin 125 dir. Merkezleyici rulo capi XL boyu icin 150 dir. 25

26 Deflector ç S y r c lar Kuyruk tamburlar için özel bant s y r c s dizayn, Deflector Belt Plowun özelli i eflsiz yenilikçi b çak dizayn n olmas d r. 20 derecelik b çak ucu spiral döküntüleri bant ortas ndan d flar atar. Bunu standart düz b çak uçlu sabanlarla ve el yap m aletlerle karfl laflt rd m zda bunlar n döküntülerin b ça n alt ndan geçmesine izin verdi ini görürüz. Deflector V-Plow ç S y r c Kendi kendine düzeltilebilir ünitesi b çak kaplamas n uygun hale getirebilmesi tekrar düzeltmeye ihtiyaç duymaz. Germe donan m do ru bir temas kurar. Böylece s y rma esnas nda bant a uygun düfler ve titreflimleri önler. Kafa tamburunun gerisine tak larak döküntülerin transfer noktas n n sa ndan dökülmesini sa lar. Min-Mak CBV-XS CBV-S CBV-M CBV-L 1800 CBV CBV CBV-96 Sinirda kalan degerler icin bir sonraki boyu seciniz. Deflector Diagonal Plow ç S y r c Banda 45 derecelik bir aç ile yerlefltirilerek malzemelerin tek bir taraftan dökülmesini sa lar. B çak sabitlenirse band n üzerinde yüzen malzemelerden dolay oluflan s çramalar önlenir. Min-Mak CBD-S CBD-M CBD-L CBD-XL Sinirda kalan degerler icin bir sonraki boyu seciniz. Deflector Heavy-Duty Çift Tarafl ç S y r c Ikiz b çakl s y r c bant n her iki yönlü ak fl esnas nda band temizler. Malzemeleri band n her iki taraf ndan atar. Konveyör yap s na uygun sert titreflimlerde bile konveyör üzerinde çal flabilir. Min-Mak CBR-S CBR-M CBR-L 1800 CBR CBR CBR-96 Sinirda kalan degerler icin bir sonraki boyu seciniz. 26

27 Flex-Lok Döküfl Noktas Yan S y r c s Yan s y r c dizayn her hangi bir konveyör sistemde, sert ve a r yüklemelerde yükleme noktas ndaki döküntüleri yok eder. Flex-Lok yatay ve dikey yerlefltirilebilir. Eflsiz dizayn montaj kolayl verir. S y r c kauçu u banda sürtmez. Kolay Montaj ve basit ayarlama Flex-Lok çok basit kilit sistemi klemensin kendi etraf nda 360 derecelik bir alanda herhangi bir pozisyonda kilitlenebilmesine olanak verir. Bir kifli rahatl kla s y r c kauçu unu yerine koyar veya Flex-Lok yan s y r c (18 m uzunlugunda dokus noktas yan siyiricisi 1.8 m boyunda profil, 4 adet klepe plakasi, 4 adet klepe pimi ve 1,8 m uzunlugunda ayar profilinden olusur.) Aç klama Komple yan s y r c FLSC-1 düzeltir. K skaç plakalar ve klemensler zor flartlarda bile düzenek boyunca bir çok posizyonda yerlefltirilebilir. Flex-lok standart olarak 1800 uzunlu unda gelir ve kolayca modifiye edilerek daha ufak bantlarda kullan labilir. Klepe pimi kenari parcalarin kaybolmasini onleyecek sekilde yapilmistir. Klepe plakalari yanak lastigini dogru pozisyonda tutar ve banda zarar vermasini onler. Ayar profili klepe plakalari yardimi ile birlikte yanak lastiklerini kolay bir skilde ayarlar. Yanak lastigi kalinligi standardi 8 25 arasinda olup mini boyunda bu deger 8 16 arasindadir. S n rlanm fl boflluk uygulamalar icin mini Flex-Lok Ortalama boyu 135, Mini Flex-Lok aktarma noktas ndaki döküntüler için gelifltirilmifl yan s y r c lard r. Mini Flex-Lok yan s y r c (Bir adet 1.8 m yan s y r c, 1.8 m uzunlu unda profil, üç adet klepe, üç adet klepe pimi ve 1.8 m uzunlu unda ayar profilinden oluflur.) Aç klama Komple yan s y r c FLSCM-1 27

28 Madencilikten, küçük marketlere kadar konveyörün kullan ld her yerde Flexco vard r. Konveyör bak m n kolaylaflt r r, verimli ve emniyetlidir. Çok genifl ürün yelpazesi oldu undan kullanma alan na göre çok alternatifli öneriler sunar. Temsilcileri daima müflterinin yan nda her türlü deste e haz r durumdad r. Bilgi veya katolog iste inizde adl sitemizi Labris Ltd. Sti Sancak Mah.214.Sok.No.11/9 Çankaya Ankara-Türkiye Tel Faks Web. veya Bölge temsilcimizin adl sitesini ziyaret ediniz. Australya: Ingiltere: Almanya: Meksika: Yeni Zellanda: Guney Africa Cumhuriyeti: Flexible Steel Lacing Company 2525 Wisconsin Avenue Downers Grove, IL U.S.A. Tel Faks Web Labis Ltd. Sti, 1/ Alligator, Far-Pul, Flexco, Flexco-Lok,HD, MegAlloy, RustAlloy, ve Wedlok tescilli markadir. Deflector, Flex-Lok, FSK, Persuader, Quick-Fit, Scalloped Edge, ve SR Flexible Steel Lacing Company firmasi markasidir.

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI

5.2 CEPHE PANEL 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL. 5.2.1.1 DÜfiEY CEPHE PANEL UYGULAMASI 5.2 CEPHE PANEL Resim 5.16 Mineral yün cephe paneli 5.2.1 K YÜZÜ METAL M NERAL YÜN YALITIMLI SANDV Ç PANEL Is, su, ses yal t m ve yang n güvenli i özelliklerini bünyesinde bar nd ran mineral yün yal t

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme DA RE TESTERE C 7MFA 190 mm / 1010 W 190 mm b çak çap, 68 mm kesme derinli i paralel ayarlama sistemi güçlü alüminyum taban yüksek performansl

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER Tan t m Atölyede Kolayl k Yerinde Kolayl k Siparifl Bilgileri Ön Örtü Elemanlar Aksesuarlar Özel Çözümler 1 3 5 9 11 13 14 E-Kabin E Serisi Duvar Tipi Tesisat

Detaylı

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel)

N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) N-3 Diz Sabitleyici (Posterior Sheel) Laminasyon tekni i ile kaplanm fl 1 cm lik özel süngerli kumafltan yap lan dizli in sa ve sol yanlar nda 1'er adet arkada ise 3 adet cep içine yerlefltirilmifl sert

Detaylı

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir.

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Kroze Maflas Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. 02.1221.00 OM101001 200 02.1222.00 OM101002 250 02.1223.00 OM101003 300 02.1224.00 OM101004 350 02.1225.00 OM101005 400 02.1226.00 OM101006 500 Pens Küt

Detaylı

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma TR Tesisat Ürünleri Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma Loctite 511 Düflük mukavemet boru s zd rmazl Su ve gaz tafl yan sistemlerde kullan lan, s kça sökülmesi gereken metal diflli boru ba lant lar için

Detaylı

MODÜLER PANO SSTEMLER

MODÜLER PANO SSTEMLER MDÜLER PN SSTEMLER Tip Testli Pano Ç NDEK LER Tip Testli Pano Özellikleri Elektriksel - Mekaniksel Karakteristikler FMP-1 Modüler Panolar Pano Ölçüleri Pano Bileşenleri FMP-2 Modüler Panolar Pano Ölçüleri

Detaylı

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar

Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Alsecco Hafif D fl Cephe S valar Mineral Esasl Malzemelerle Oluflturulmufl Yap lar çin Alsecco Ürünleri Alsecco haz r s va bir Ytong ürünüdür. 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple

Detaylı

HAUTAU ATRIUM HKS. sistemi.... ve Kap lar kolayl kla sürülür.

HAUTAU ATRIUM HKS. sistemi.... ve Kap lar kolayl kla sürülür. vasistas sürme HAUTAU ATRIUM HKS sistemi... ve Kap lar kolayl kla sürülür. İşi bilenler için mükemmel sistem: HAUTAU ATRIUM HKS Aksesuarlar kolayl kla monte edilebilir! Avantajlar Form Fonksiyon oluşturur

Detaylı

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri

alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri alsecco Hafif D fl Cephe S valar mineral esasl malzemelerle oluflturulmufl yap lar için alsecco ürünleri 2 Mineral Esasl Yüzeyler için alsecco Ürünleri Yap larda Komple Çözümler alsecco ve mineral malzemeler

Detaylı

Is Büzüflmeli Ürünler 3

Is Büzüflmeli Ürünler 3 Is Büzüflmeli Ürünler 3 3.1 CTW-602 2:1 Is ile Daralan Makaron...20 3.2 HSR 2:1 Renkli Is ile Daralan Makaron...21 3.3 MDT-A Is ile Daralan Yap flkanl Hortum...22 3.4 HDT-A Is le Daralan Yap flkanl Hortum...23

Detaylı

H-2A Alüminyum Koltuk De ne i - Ekonomik

H-2A Alüminyum Koltuk De ne i - Ekonomik H-1 A aç Koltuk De ne i F r nlanm fl gürgenden,verniklenerek yap lan de ne in yüksekli inin ve el tutma yerinin ayar mümkündür. De nek alt na kauçuk vakumlu lastik tak lm fl olup koltukalt na gelen k sma

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U KONTROLSÜZ GÜÇ, GÜÇ DE LD R www.pirelli.com.tr HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U 2008 Hafif ticari araç geliflimi Hafif ticari araç kategorisi çok genifl yelpazedeki araçlar kapsamaktad r: Ticari

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

Say sal Koordinat okuma sistemleri

Say sal Koordinat okuma sistemleri Say sal Koordinat okuma sistemleri Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Güvenilir ölçme sistemleri-yüksek kalite ve daha fazla kâr Sony manyetik cetvelleri

Detaylı

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler

Seramik Elyaf Ürünleri Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler i Rezistans ve Bant Telleri Cam Mozaik Pres Dizgi Makinesi ve Boyalar Avrupa zole Tu lalar Refrattari Kordierit Ürünler Refrattari Seramik Roller SIC plaka ve Beam ler GÜVEN SA LAMANIN EN Y YOLU B R fi

Detaylı

MATO / Mekanik Bant Ekleme Sistemleri. Grup. Mekanik Bant Ekleme Sistemleri. Konveyör Bant Uzmanlarının Tercihi

MATO / Mekanik Bant Ekleme Sistemleri. Grup. Mekanik Bant Ekleme Sistemleri. Konveyör Bant Uzmanlarının Tercihi MATO / Mekanik Bant Ekleme Sistemleri Mekanik Bant Ekleme Sistemleri Konveyör Bant Uzmanlarının Tercihi MATO / Mekanik Bant Ekleme Sistemleri Ürünlerimiz Makinalı Sistem Plakalı Ekler Pnömatik Makina Hidrolik

Detaylı

INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI. Kolay astarlama. Yüksek enerji tasarrufu. Yüksek mekanik mukavemet

INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI. Kolay astarlama. Yüksek enerji tasarrufu. Yüksek mekanik mukavemet BOYA FİLTRASYON BESLEYİCİ SİSTEMLERİ OCAK VE POTA ASTARLARI METALURJIK VE DÖKÜM KONTROL SISTEMLERI REÇİNELER POTALAR INSURAL* ATL ALUMİNYUM VE ÇİNKO İÇİN YALITKAN POTA ASTARLARI Kolay astarlama Yüksek

Detaylı

Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar

Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar Matkaplar Kar flt r c lar Elektrikli tornavidalar Darbeli somun s kmalar DARBES Z MATKAP D 6SH 6.5 mm / 240 W 6.5mm mandren kapasitesi yüksek delme h z ; 4500 dev/dak. kompakt yap tümü ile izoleli yap

Detaylı

HZ Z Ankraj Tespit Sistemleri

HZ Z Ankraj Tespit Sistemleri HZ Z Ankraj espit Sistemleri an t m Direkt montaj ; beton duvarlara dübel ile noktasal tespit. ndirekt montaj: profil sistemine civatalar ile montaj. Üç boyutta ayarlanabilir. H zl ve kolay tespit. Yatay

Detaylı

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A Klimaanlage Klima Cihazı Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 45 2/2009 Ident Nr. 4722A Lejant Kompresör 2 Kontrol Paneli 3 Tavan üstü klima cihazı Montaj için özel alet - Matkap 0 50 mm - Sac kesme aleti

Detaylı

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER

ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER ALÇI DEKORASYON VE KARTONPİYER Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz. 1. Aşağıdakilerden hangisi alçı dekorasyon ve kartonpiyer yapma araçlarından biri değildir? A) Mala

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Konveyörler NP, NI Serisi

Konveyörler NP, NI Serisi NP, NI Serisi NP Serisi T-Max konveyörleri, üretim şartlarınıza uygun olarak, Avrupa da, optimum verimde çalışacak şekilde imal edilmiştir. Alüminyum konstrüksiyon kasası, yüksek sıcaklığa dayanıklı bant

Detaylı

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30

Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Yeni Nesil Beton Santralleri Başlıca Avantajları PowerMix 30 Demirstar, değişik kapasite ve özelliklerde ürettiği sabit beton santralleri ile beton üreticilerinin tüm ihtiyaçlarına rahatlıkla cevap verebilmektedir.

Detaylı

FAYDALI MODEL TESCiLi. SM5 ERA JETT {Elektrikli Piflirici} www.eraizgara.com. Ekonomik Cimri Sa l kl Zahmetsiz

FAYDALI MODEL TESCiLi. SM5 ERA JETT {Elektrikli Piflirici} www.eraizgara.com. Ekonomik Cimri Sa l kl Zahmetsiz Çift yönlü piflirme ile yiyeceklerin her iki taraf n da çevirmeden piflirebilen yeni sistem! FAYDALI MODEL TESCiLi Zamanlay c (Timer) Otomatik kapanma ve uyar zili Üstte ve altta ayr ayr rezistanslar Yap

Detaylı

KOMPAKT DUfi ÜN TELER

KOMPAKT DUfi ÜN TELER KOMPAKT DUfi ÜN TELER KOMPAKT DUfi ÜN TELER GENEL GÖRÜNÜfiÜ Dufl Teknesi nin modeline ba l olarak yukar daki görünüm, de iflmekle birlikte parçalar yap itibariyle ayn d r. 1- Dufl teknesi (modele göre

Detaylı

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil!

HAUTAU PRIMAT. sistemi. Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! yüksek vasistas HAUTAU PRIMAT sistemi Depolama, montaj, havaland rma, sabitleme, temizleme... Hiçbir şey bundan daha kolay değil! Esneklik ve çok yönlülük alan nda HAUTAU PRIMAT kimseye söz b rakm yor:

Detaylı

Portatif Benzinli Jeneratörler

Portatif Benzinli Jeneratörler Portatif Jeneratörler HT YACA UYGUN JENERATÖR SEÇ M Jeneratörünüzü sat n almadan önce mutlaka besleyece iniz cihazlara göre güç tespiti yap lmal d r. Jeneratörden beslenecek cihazlar n tüm girifl güçleri

Detaylı

So uk Büzüflmeli Ürünler 1

So uk Büzüflmeli Ürünler 1 So uk Büzüflmeli Ürünler 1 1.1 So uk Büzüflmeli zolasyon Tüpleri - 8420 Serisi........ 2 1.2 91- ACS Serisi So uk Büzüflmeli Alçak Gerilim Düz Kablo Ekleri...................... 3 1.3 QS 1000-10/15 kv

Detaylı

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal S-1 Silikon Tabanl k 3/4 Yüksek kaliteli silikondan üretilen 3/4 tabanl k ark takviyesi destekli olup fazla ayakta kalan kifliler ve a r l ayaklar için ayakkab içine kolayl kla tak lmas için yar m tabanl

Detaylı

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y

5. MEKAN K TES SAT S TEM N N Y Bir binan n s t lmas veya so utulmas için harcanan enerjinin azalt lmas nda, mekanik tesisat yal t m n n önemi, göz ard edilemeyecek kadar büyüktür. Özellikle binalar n s tma ve so utma tesisatlar n n,

Detaylı

TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠMĠZ. Genel bilgiler; A-Kapılarımızda Galvaniz ve Yekpare plaka Çelik kullanılmaktadır.

TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠMĠZ. Genel bilgiler; A-Kapılarımızda Galvaniz ve Yekpare plaka Çelik kullanılmaktadır. TEKNĠK ÖZELLĠKLERĠMĠZ Genel bilgiler; A-Kapılarımızda Galvaniz ve Yekpare plaka Çelik kullanılmaktadır. Bu önemli bir detay olup, galvanizli çelik malzemede üzerine yapılacak olan laminasyon, poliüretan

Detaylı

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler

Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Dräger X-plore 8000 Başlıklar, kasklar, vizörler ve maskeler Yenilikçi Dräger X-plore 8000 başlıkları, yeni motorlu hava temizleme respiratörlerinin (PAPR) ayrılmaz bir parçasıdır. Hem bol hem de dar seçenekleri,

Detaylı

MADENİ EŞYA SAN. ve TİC. A.Ş.

MADENİ EŞYA SAN. ve TİC. A.Ş. MDENİ EŞY SN. ve TİC..Ş. KIVILCIM firması olarak 1949 yılından bugüne konveyör bant bağlantı elemanları konusunda faaliyette bulunmaktayız. Bu alandaki ilk üretici Türk firması olmanın haklı gururunu taşımaktayız.

Detaylı

Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven

Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven P Sistem dikili tip panolar Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric

Detaylı

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah.

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah. Akülüler AKÜLÜ DELME V DALAMA DS 12DVF3A, 2.0 Ah / 26 Nm 2.0 Ah, 2.0 Ah Ni-Cd akü tork + delme kademesi - tork kademesi; 1-6 Nm tork aral - delme kademesi; 26 Nm max. tork 10 mm anahtars z mandren, sa

Detaylı

Ağaç işleme makinaları. Quality Guide. Takımın değeri

Ağaç işleme makinaları. Quality Guide. Takımın değeri Ağaç işleme makinaları Quality Guide Takımın değeri 2 QuALiTy GuiDe Takımın değeri Kullanılan takım ve aletlerin birbirine çok benzediği günler artık geride kalmıştır. Günümüzde farklı uygulamalar için

Detaylı

Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla

Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla Kısmi dönüşlü dişli kutuları GS 50.3 GS 250.3 ayak ve kolla Sadece kullanma kılavuzuyla bağlantı olarak kullanın! Bu kısa talimat, kullanma kılavuzu yerine GEÇMEZ! Bu sadece güvenlik uyarıları, montaj,

Detaylı

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw DD25B VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw 360 görüş alanı En uygun şekilde yerleştirilmiş kızaklı koltuk, açılı silindir yatakları ve eğimli motor kaputu tasarımına sahip DD25B sektörde öncü,

Detaylı

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme DA RE TESTERE C 6MFA 165 mm / 1010 W 1010 W güçlü motor paralel ayarlama sistemi güçlü alüminyum taban yüksek performansl tungsten karbid uçlu

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda monitörler için kumanda Masaüstü TFT piyasada standart bulunan TFT'lere göre, zorlu endüstriyel ortamlarda dahi sürekli olarak sorunsuz çalışırlar.

Detaylı

Conveyor Belt Fasteners Konveyör Bant Raptiyeleri

Conveyor Belt Fasteners Konveyör Bant Raptiyeleri Conveyor Belt Fasteners Konveyör Bant Raptiyeleri MENTEŞELİ RAPTİYELER RAPTİYELER Kauçuk uygulamalı ve PVC katı dokuma bantlar için Selflex Menteşeli Raptiye performansı, uzun ömürlü olması ve kolay montajı

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products Ravboard Dow Chemical firmas n n ekstrüde polistren sert köpük markas Styrofoam dan üretilmifltir. yap elemanlar Styrofoam un her iki yüzeyi cam elyaf

Detaylı

Bilyal Rulmanlar Eksenel Rulmanlar Makaral Rulmanlar. neli Rulmanlar Fener Mili Rulmanlar Kam Makaralar

Bilyal Rulmanlar Eksenel Rulmanlar Makaral Rulmanlar. neli Rulmanlar Fener Mili Rulmanlar Kam Makaralar Mert Rulman San. Ve Tic. Ltd. fiti. 2. Nesil taraf ndan idare edilen konusunda uzman ve deneyimli bir aile flirketidir. 32. Senesini geride b rak rken ça n ve piyasan n gereksinimlerini önceden görüp ona

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları

Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Temel bilgiler-flipped Classroom Bağlama Elemanları 11/22/2014 İçerik Bağlama Elemanlarının Sınıflandırılması Şekil Bağlı bağlama elemanlarının hesabı Kuvvet

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ i AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ TRAKTÖR AKS MİLİNİN YORULMA ANALİZİ MUSTAFA PERÇİN 120712010 YALÇIN DEMİRER 120712021 DANIŞMAN PROF. DR. SÜLEYMAN TAŞGETİREN Afyon

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

2 Ocak/2011. Döner Flanşlı Kompansatörler

2 Ocak/2011. Döner Flanşlı Kompansatörler 2 Ocak/2011 Döner Flanşlı Kompansatörler Döner Flanşlı Kompansatörler *Dizayn Değeri : 10/16 bar, 450 o, 1000 cycle. *Ondülasyon Malzemesi : AISI 304 *Flanş Malzemesi : TS EN 1092-1, PN10/16 Standart

Detaylı

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation Installation instructions, accessories Talimat No 31373899 Sürüm 1.0 Parça No. 31373890 Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Park yardımı, pilot (R-design)- 31373899 - V1.0 Sayfa 1 / 67

Detaylı

Teknik Dosya Üretim Standartları

Teknik Dosya Üretim Standartları Teknik Dosya Üretim Standartları MAY 2015 İçindekiler 1. 0 sayfa no Sistem profilleri Sistem aksesuarları Ana profiller Yardımcı profiller 1.1 1.2 1.3 1.5 Aksesuarlar 1.6 Kepenk sistemi ile ilgili önemli

Detaylı

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat

ATH-SW Serisi yüzey montaj termostat Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 4, Adres: Ataşehir TEM Yanyol, Darende İş Merkezi 36039 Fulda, Almanya No:7 D.4, Ataşehir - İstanbul Posta adresi: 36035 Fulda, Almanya Telefon: 06 455 865 Telefon: +49

Detaylı

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm LARA KOMPAKT S STEM 155x120 cm Ebat (cm) Yükseklik (cm) A rl k (kg) : 155x120 cm : 220 : 150 kg Dikkat Edilecek Noktalar: Kompakt Sistemler in garanti kapsam nda olabilmesi için montajlar n n VitrA-Artema

Detaylı

İLERİ YAPI MALZEMELERİ DERS-6 KOMPOZİTLER

İLERİ YAPI MALZEMELERİ DERS-6 KOMPOZİTLER İLERİ YAPI MALZEMELERİ DERS-6 KOMPOZİTLER Farklı malzemelerin üstün özelliklerini aynı malzemede toplamak amacıyla iki veya daha fazla ana malzeme grubuna ait malzemelerin bir araya getirilmesi ile elde

Detaylı

TAVAN S STEMLER. fiubat 2009. Aram zda fikirler, gerçe e dönüflür PRELUDE SIXTY 2. Montajda zaman kazan n. www.armstrong.com.tr

TAVAN S STEMLER. fiubat 2009. Aram zda fikirler, gerçe e dönüflür PRELUDE SIXTY 2. Montajda zaman kazan n. www.armstrong.com.tr TAVAN S STEMLER Aram zda fikirler, gerçe e dönüflür fiubat 09 PRELUDE SIXTY 2 Montajda zaman kazan n www.armstrong.com.tr Prelude Sixty 2 : Esnek uygulamalar için yenilikçi Armstrong en son duble Peakform

Detaylı

Issue date: March 2011 / 6992280

Issue date: March 2011 / 6992280 Issue date: March 2011 / 6992280 2. Banyo Mobilyas Ahflap Özellikler 7 6. Garanti fiartlar ve Garanti Belgesi 29 29 29 2. Banyo Mobilyalar Malzeme Özellikleri 3. 4. 5. 6. 7. 2. Banyo Mobilyalar Malzeme

Detaylı

KONVEYÖR BANTLARINIZIN TEMİZLİĞİ VE BAKIMINDA EN İYİ SEÇİM

KONVEYÖR BANTLARINIZIN TEMİZLİĞİ VE BAKIMINDA EN İYİ SEÇİM Tasarım Mühendislik Imalat AYIK BAND San ve Tic. Ltd. Sti IMES 103. Sokak, Nº. 14 Y. Dudullu, Istanbul, Türkiye Tel: + 90 216 365 10 66 Faks: + 90 216 314 34 55 E-posta: bilgi@ayikband.com Web: www.ayikband.com

Detaylı

BRT Makine Destek Ayakları. Düz Naylon Taban

BRT Makine Destek Ayakları. Düz Naylon Taban BRT 1692 1 Haddeleme yöntemiyle yekpare altıgen çubuktan üretilmiş saplama hem kesinlik, hem de diş gücü sağlar Naylon taban yüksek yük kapasitesi, kimyasal direnç ve ısı değişikliklerinde denge sağlar

Detaylı

Microswitchli çubuk termostat

Microswitchli çubuk termostat E-mail: Fax: +49 661 6003-607 Veri Sayfası 60.1530 Sayfa 1/6 Microswitchli çubuk termostat STMA tip serisi Özellikler Mikroswitchli Alüminyum döküm gövde Koruma sınıfı IP 54 Yüksek aşırı sıcaklık koruması

Detaylı

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük Sürekli elastik ve fleklini koruyabilen poliüretan köpükten üretilen yast k özel tasarlanan ergonomik flekliyle omuz ve boyun bölgesinin gevflemesini sa lar. Fermuarl, kolayl

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA

MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA MAKİNE VE MOTOR DERS NOTLARI 9.HAFTA Hazırlayan: Öğr. Gör. Tuğberk ÖNAL MALATYA 2016 SUPAP SİSTEMLERİ 1. KÜLBÜTOR MEKANİZMASI Eksantrik milinden aldığı hareketle silindirlerde emme ve egzoz zamanlarının

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

Tepetarla Mahallesi Demiryolu Mevkii Sar mefle Beldesi zmit - Kocaeli / TURKEY Tel: 00 90 262 371 57 00 Fax: 00 90 262 371 57 01 montel@montel.com.

Tepetarla Mahallesi Demiryolu Mevkii Sar mefle Beldesi zmit - Kocaeli / TURKEY Tel: 00 90 262 371 57 00 Fax: 00 90 262 371 57 01 montel@montel.com. Tepetarla Mahallesi Demiryolu Mevkii Sar mefle Beldesi zmit - Kocaeli / TURKEY Tel: 00 90 262 371 57 00 Fax: 00 90 262 371 57 01 montel@montel.com.tr www.montel.com.tr kullan m k lavuzu users manual onderhoudsvoorschrift

Detaylı

3.2. FCT Sarmal Hortumlar. Kablo Koruma Sistemleri Esnek Hortumlar

3.2. FCT Sarmal Hortumlar. Kablo Koruma Sistemleri Esnek Hortumlar Kablo Koruma Sistemleri 3.2 FCT Sarmal Hortumlar FCT sarmal hortumlar, PA6 dan üretilmifltir ve ya a, yak ta ve solventlere karfl mükemmel koruma sa lar. FCT hafif ve esnektir, yüksek ezilme ve afl nma

Detaylı

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF)

MasterFlow 920 AN (Eski Adı Masterflow 920 SF) TANIMI MasterFlow 920 AN, metakrilat esaslı, iki bileşenli, yüksek performanslı, stiren içermeyen, özel bir tabanca ile kolaylıkla uygulanan, macun kıvamında ankraj ve montaj malzemesidir. STANDARTLAR

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

BS/AS SER S AKSESUARLARI D K L T P MODÜLER PANOLAR

BS/AS SER S AKSESUARLARI D K L T P MODÜLER PANOLAR BS/S SER S KSESURLRI D K L T P MODÜLER PNOLR Birlefltirme Montaj Plakalar B Montaj Plakas 1500 S TSB150 1 S TSB180 2000 S TSB200 Malzeme: Galvanizli sac, 2 mm. Birlefltirme Montaj Plakas Ba lant Eleman

Detaylı

Kapalı Genleşme Tankları Kullanım Kılavuzu

Kapalı Genleşme Tankları Kullanım Kılavuzu Kapalı Genleşme Tankları Kullanım Kılavuzu Faaliyet Konularımız Isı Transfer Bölümü Plakalı Isı Eşanjörleri Lehimli Isı Eşanjörleri Daire Giriş İstasyonları Borulu ve Tübüler Eşanjörler Basınçlı Kaplar

Detaylı

Kaliteli ve yüksek verim sağlayan, soğutmalı AC motorlar ile Ekstruderlerde yüksek kapasite ve mükemmel performans.

Kaliteli ve yüksek verim sağlayan, soğutmalı AC motorlar ile Ekstruderlerde yüksek kapasite ve mükemmel performans. EKSTRUDER TÜRKÇE NT grubu Plastik Ekstruderler proses uygulamalarına bağlı olarak 3 farklı seride dizayn edilmiştir. NTB Basic, NTE Extra ve NTV Degazaj serisi ekstruderler, yüksek kalite ve optimum verimlilikte

Detaylı

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ

YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ YAPILARDA DERZLER VE SIZDIRMAZLIK MALZEMELERİ Genel: Derz sözcüğü bir sistemi oluşturan parçaların birleştirildiği, yapıştırıldığı çizgi şeklindeki bölümleri tanımlar. Derzler dar ya da geniş, yatay ya

Detaylı

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ

5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ 5. ÜNİTE KUMANDA DEVRE ŞEMALARI ÇİZİMİ KONULAR 1. Kumanda Devreleri 2. Doğru Akım Motorları Kumanda Devreleri 3. Alternatif Akım Motorları Kumanda Devreleri GİRİŞ Otomatik kumanda devrelerinde motorun

Detaylı

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ I. Clip-In Sistem Profil ve Aksesuarları I. Montaj Öncesi ve Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1. Uygulama yapılacak mekanın boş ve temiz olması gereklidir.

Detaylı

MasterFlow 916 AN. Polyester Esaslı, Ankraj Harcı. Tanımı

MasterFlow 916 AN. Polyester Esaslı, Ankraj Harcı. Tanımı Polyester Esaslı, Ankraj Harcı Tanımı MasterFlow 916 AN, polyester esaslı, iki bileșenli, özel bir tabanca ile kolaylıkla uygulanan, macun kıvamında ankraj ve montaj malzemesidir. Test & Standartlar n

Detaylı

1- Hidrolik Aksesuar Ekipmanları

1- Hidrolik Aksesuar Ekipmanları 1- Hidrolik Aksesuar Ekipmanları Hidrolik vibrasyon kazıcıları, hidrolik ekskavatörlerinizin uygulama menzilini uzatır ve yeni operasyon alanları açar. Sürücüler üniversal mafsal ile vinç koluna eklenir

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ

ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ 14.11.2013 ĠġÇĠ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ DERSĠ Ford Otosan İhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulu Makine Resim ve Konstrüksiyon Programı Ders içeriği El Aletleri KAYNAKÇA El Aletleri İle Çalışmada İş Sağlığı

Detaylı

Fark basınç ölçüm cihazı

Fark basınç ölçüm cihazı Fark basınç ölçüm cihazı testo 526 Tüm basınç aralıkları için uygundur Sıcaklık kompanzasyonlu fark basınç sensörü, 0... 2000, cihaza entegre Sıcaklık ve basıncı ölçmek üzere kullanılan farklı probların

Detaylı

Scotch Bantlar 4. 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33. 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar...

Scotch Bantlar 4. 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33. 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar... Scotch Bantlar 4 4.1 Scotch PVC Elektrik zolasyon Bantlar...33 4.2 Scotch Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Kablo Ek ve Tamir Bantlar...36 4.3 Scotch Özel Bantlar...38 4.4 Scotch 9545 Bez Dokuma Bantlar...43

Detaylı

135 Yılı Aflk n Tecrübe

135 Yılı Aflk n Tecrübe ÜRÜN HATTI Ammann Distribütör 135 Yılı Aflk n Tecrübe Jakob Ammann taraf ndan kurulan Ammann, 135 y l aflk n tecrübesi ile dünya silindir pazar nda önemli bir yere sahiptir. O günden beri müflterilerinin

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

ROTODOCK MONTAJ KİTAPÇIĞI ve KULLANIM KILAVUZU PMS POLİETİLEN MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ R O T O D O C K Y Ü Z E R P L A T F O R M L A R ROTODOCK KULLANIM KILAVUZU SİSTEM MONTAJ VE DEMONTAJ

Detaylı

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler Termik Röleler Ç NDEK LER FTR5 0.A... 5A Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler FTR 5A - A 0A - 9A EN 60947-4- TS EN 60947-4- IEC 60947-4- Rak m : 000 m (max) Ba

Detaylı

Kompakt Tip Konveyörlü Bulafl k Makineleri

Kompakt Tip Konveyörlü Bulafl k Makineleri Kompakt Tip Konveyörlü Bulafl k Makineleri 2 electrolux wtc Kompakt çözüm Electrolux ün yeni, kompakt tip konveyörlü bulafl k makineleri bulafl k sorununuz için mükemmel çözümler sunar; maksimum hijyen

Detaylı

Loctite Nordbak Afl nma Önleyiciler

Loctite Nordbak Afl nma Önleyiciler Loctite Nordbak Afl nma Önleyiciler Loctite Nordbak Afl nma Önleyiciler Endüstriyel fabrika ve ekipmanlar n çal flma ömrünü uzat n En zorlu endüstriyel tamir ifllerinin üstesinden gelmeniz için, Henkel,

Detaylı