Sapdöver Harman Makinas ı Üretiminde İş Ak ış Diyagram ı na Göre İş Etüdü*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sapdöver Harman Makinas ı Üretiminde İş Ak ış Diyagram ı na Göre İş Etüdü*"

Transkript

1 TARIM BILIMLERI DERGISI 2001, 7 (2), Sapdöver Harman Makinas ı Üretiminde İş Ak ış Diyagram ı na Göre İş Etüdü* Suphi A.YALÇINKAYA 1 Ali İ hsan ACAR 2 Geli ş Tarihi: Özet: Bu çal ışmada sapdöver harman makinas ı üretiminde i ş analizi yap ı lm ışt ı r. Bunun için i ş ak ış diyagram ı na göre gerçek tek zamanlar ölçülerek performans de ğerlendirilmesi ve dinlenme zamanlar ı ölçülerek de standart zamanlar saptanm ışt ır. Elde edilen bulgular istatistik yöntemleriyle de ğerlendirilmi ştir. Sonuçta bir sapdöver harman makinas ı n ın na ili ş kin toplam birim zamanlar ortaya konulmu ştur. Anahtar Kelimeler: İş analizi, i ş ak ış diyagram ı, performans, standart zaman Giri ş Work Study on the Manufacturing of the Threshing Machine Depending on the Work Flow Chart Abstract: In this study work analyses had been searched at the manufacturing of the threshing machine. For this purpose, according to the work flow chart, performance had been evaluated by calculating the real times and standard times had been obtained by the calculation of the rest times. These calculated data had been assumed by using statistical methods. As a result, total basic and unit times had been determined at the threshing machine. Key Words: Work analyses, work flow chart, performance, standard time Dünyada insanlar ı n sürdürdükleri faaliyetlerin temelini, öncelikle onlar ı n beslenmelerini sa ğlama ve iyi ya şam çabalar ı olu şturmaktad ır. Bu amac ı n gerçekle ştirilmesip için gerçekle ştirilen temel faaliyetlerden biri üretimdir. Üretim, fiziksel bir varl ı k ya da hizmet şeklinde bir fayda yaratmak amac ı na yönelik faaliyetler dizisi olarak tan ı mlanabilmektedir (Kobu 1996). De ğ i ş en dünya ko şullar ı nedeniyle üretim faaliyetleri konusunda son y ı llarda çok önemli geli şmeler olmu ş ve üretim yönetimi, sistem analizi gibi bilim dallar ı do ğ mu ştur (Erkut 1989). Önceki y ı llarda kaynaklar ı n bol olmas ı nedeniyle, neye mal olursa olsun üretim amaçlanmakta iken; son y ı llarda üretimden, kaynaklar ı n en ekonomik kullan ı lmas ı ; istenen miktar, kalite ve zamana uygun en dü ş ük maliyette ürün elde edilmesi anla şı lmaktad ı r. Üretim sistemlerinin performanslar ı n ı n değ erlendirilmesinde en çok kullan ı lan ölçüt verimliliktir. Ç ı kt ı/girdi biçiminde aç ı klanan verimlilik kavram ı nda yer alan ç ı kt ı, genelde, para, adet gibi somut birimlerle değ erlendirilebildi ğinden kolayca ölçülebilmektedir. Girdilerin de ğerlendirilmesi ise çok daha karma şık ve dolay ı s ı ile zordur. Bu amaçla i şçilik, sermaye ve malzeme gibi unsurlar girdi olarak tek tek ya da birlikte değerlendirilebilmektedir. Ölçüm ve yorum kolayl ığı aç ı s ı ndan uygulamada en çok kar şı la şı lan verimlilik ölçütü i şçilik verimlili ğidir. Bu nedenle, verimlilik ço ğ unlukla ki ş i ba şı na yarat ı lan fayda olarak nitelendirilebilir (Kobu 1996). Verimlilik, yeni ve geli şmi ş makina ve donat ı ma yat ı r ı m yap ılarak büyük oranda artt ı r ı labilmektedir. Bu durum, büyük miktarlarda sermaye yat ı r ı m ı n ı gerektirmektedir. Çok az ya da hiç yat ı r ı m gerektirmeden mevcut kaynaklardan elde edilecek üretimi artt ı rmak amac ı yla, yayg ı n olarak i ş etüdü çal ışmalar ı yap ı lmaktad ı r. İş etüdü çal ışmalar ı ile verimlili ğ in artt ı r ı lmas ı için mevcut i şlemlerin, süreçlerin ve i ş yöntemlerinin etkinli ğ i artt ı nlarak çözümlemelere gidilmektedir. Böylece verimlilik art ışı çok az ya da hiç ek sermaye yat ı r ı m ı gerektirmeden gerçekle ştirilebilmektedir (Anonymous 1991). Verimlilik ölçümlerinin temel amac ı, üretim ve üretim faktörlerinin çe ş itli zaman dilimlerinde ölçülerek verimlili ğ in ortaya konulmas ı d ır. Bu ise i şletmelerin verimlilik aç ı s ından birbirleriyle k ıyaslanabilmesine olanak vermektedir (Alpkent 1988). Bir üretim sisteminin kaynaklar ı, sermaye, arazi ve binalar, malzemeler, makinalar ve insan i şgücü olarak özetlenebilen üretim faktörlerinden olu şmaktad ı r. Üretim miktar ı ndaki art ış tek ba şı na verimlilikteki art ışı n nedeni de ğ ildir. Daha yüksek verimlilik, yararlan ı lan kaynaklardan eskisiyle ayn ı miktarda harcama yap ı larak daha fazla ürün üretimi demektir (Pamir 1984). I şletmelerin rekabet edebilir duruma getirilebilmesinde öncelikli ko şul, daha k ı sa sürede, daha fazla miktarda kaliteli mal ve hizmetlerin üretilmesidir ve bu amaca i ş etüdü teknikleri kullan ı larak ula şı labilir (Öncer ve Özkanl ı 1996). Üretim faktörlerinden olabildi ğ ince fazla yararlan ı labilmesi için, bu faktörler aras ı ndaki ili ş kiler ve etkile şimler bilinmeli, düzenlenmeli ve ölçülmelidir. Bu amaca yönelik sistematik ara şt ı rmalar ın tümüne, i ş analizleri denilmektedir. I ş analizleri, i şlerin daha basit ve verimli olabilmesini ara şt ı ran ve yeni yöntemler geli ştiren metot etüdü (metot geli ştirme) ile i ş i olu şturan faktörlerin miktarlar ı n ı belirlemeye çal ışan i ş ölçümü (i ş etüdü) olmak üzere ı ki faaliyet grubundan olu şmaktad ı r. Tüm bu faaliyetlerin sonunda amaç, birim maliyetin dü ş ürülmesi olmaktad ı r (Kobu 1996, Acar 1995). Yüksek Lisans Tezi'nden haz ırlanm ışt ı r. Ziraat Mühendisi 2 Ankara Üniv. Ziraat Fak. Tar ı m Makinalar ı Bölümü-Ankara.

2 YALÇINKAYA, S. A. ve A. İ. ACAR, "Sapdöver harman makinas ı üretiminde i ş akış diyagram ı na göre iş etüdü" 79 I ş ölçümü çal ışmalar ı ile; malzeme, makina ve insangücü faktörlerinin belirli bir üretim faaliyetinde ne miktarlarda kullan ı ld ığı n ı n saptanmas ı amaçlanmaktad ı r. Ücret yönetiminde yer alan, te şvikli ücret sisteminin kurulabilmesi için i ş ölçümleri sonunda bulunan standart zaman değ erlerinin belirlenmesi gerekmektedir. İş ölçümü; nitelikli bir i şçinin, belirli bir i şi, belirli bir çal ışma h ız ı yla yapmas ı için gereken zaman ı n belirlenmesi için geli ştirilmi ş bir tekniktir. Etken olmayan zaman ı n incelenmesi ve azalt ı lmas ı, üretim kademesindeki her bir i şlem için birim zamanlar ı n belirlenmesi, i ş ölçümünün ana konular ı ndand ı r (Anonymous 1991). I ş analizlerinin yararl ı ve etkili olabilmesi, i şletmelerdeki her bir çal ışma yerinde i ş ak ışlar ı n ı n do ğ ru s ı ralanmas ı na bağ l ı d ı r. İş ak ışı n ı n iyi değerlendirilebilmesi, i şin bölümlere ayr ı lmas ı yla sa ğlanabilmektedir. Bu amaçla i ş ak ış diyagramlar ı haz ı rlanmaktad ı r. İş ak ışı nda, girdilerin nerede, ne zaman ve nas ı l i ş görevi tan ı m ı na uygun olarak kullan ı laca ğı belirlenmektedir. Ak ışı n tan ı mlanabilmesi için, ak ış bütününün dilimlere bölünmesi ve ayr ıca çal ışma tekni ğ inin ve yönteminin belirlenmesi gerekmektedir. Tar ı kahya (1990) ş eker fabrikalar ı nda; Tar ı kahya (1991) un fabrikalar ı nda gerçekle ştirdi ği çal ışmalar ı nda, fabrika düzeyinde üretim i şlemlerine göre verimlilikleri karşı la şt ı rm ış, bunlar ı n kuvvetli ve zay ıf yanlar ı n ı belirleyerek, yöneticilere verimlili ği artt ı rma yönünde ne gibi çal ışmalar yapmalar ı gerekti ğ i konusunda önerilerde bulunmu ştur. Öncer ve Asil (1992) çal ışmalar ı nda, ah şap mobilya üreten i ş letmelerdeki i şgücü verimlili ğini etkileyen ve engelleyen bir faktör olan ve gerek organizasyon ve gerekse i şgücünden kaynaklanan kay ı p zamanlar ı n belirlenmesi yöntemlerini, nedenlerinin ortaya konulmas ı n ı ve çözüm önerilerinin geli ştirilmesini amaçlam ış lard ı r. Köro ğlu (1996) çal ışmas ı nda, i şletme faaliyetleri ile ilgili bilgilerin sürekli, do ğru ve zaman ı nda al ı narak i şletmenin bilgi altyap ı s ı n ın ve i ş letmeyi olu şturan sistemin tüm davran ış lar ı n ı n kuvvetli ve zay ıf yanlar ı ortaya konularak, i şletmenin amaçlar ı do ğrultusunda geli ştirilmesinde vewrimlilik ölçümü ve analizinin i şletme yönetiminin vazgeçilmez bir arac ı oldu ğ unu vurgulam ışt ı r. Bu amaçla i şletme düzeyinde verimlili ğin yap ı s ı üzerinde durulara, i şgücü verimlili ği, karl ı l ı k ve katma de ğer verimlili ğ i modellerini aç ı klam ışt ı r. Bu çal ışmada; sapdöver harman makinas ı nda i ş analizinin yap ı lmas ı amaçlanm ışt ı r. Bunun için; imalattaki i ş ak ış diyagram ı ç ı kart ı lm ış, bu ak ış s ı ras ı ndaki ak ış dilimleri belirlenmi ş, i şlemlerin yap ı lmas ı s ı ras ı nda etkili unsurlar gözönünde tutularak üretimde birim zamanlar saptanm ışt ı r. Materyal ve Yöntem Bu çal ışma s ı ras ı nda gerçekle ştirilen i ş analizleri, Burdur ilinde bulunan bir tar ı m makinalar ı fabrikas ı nda imal edilen sapdöver harman makinalar ı üzerinde yap ı lm ışt ı r. İş analizi çal ışmas ına konu edilen bir sapdöver harman makinas ı ; traktör kuyruk milinden hareketli, sabit olarak çal ışan, hareket iletiminde devir dü şürücü ve yön değ i ştirici di şli kutusuna ve ayr ı ca çuvallama ünitesine sahip bir makinad ı r (Evcim 1983). Fabrikada; görev tan ı m ı "sapdöver harman makinas ı nda her bir i ş lem basama ğı ndaki birim ve standart zamanlar ı n saptanmas ı " olarak yap ı lm ışt ı r. İ malattaki her bir i şlem basama ğı kapsam ı nda; sapdöver harman makinas ı s ı ras ı nda izlenen materyal ak ışı nda, birbirinden ayr ılan i şlem bütünleri birer çevrim olarak değerlendirilmi ştir. Ölçümlere ba şlanmadan önce; ölçüm yap ı lacak i ş ak ış türlerinin belirlenebilmesi amac ı yla, belirli bir süre ön haz ı rl ı k dönemi geçirilmi ştir. Bu dönemde; fabrikadaki genel i ş ak ışı gözlemlenmi ştir. Fabrikan ı n, yap ı lacak i ş ölçümü çal ışmalar ı na uygunlu ğ u saptanm ış, yöneticilere bu konuda aç ı klamalarda bulunulmu ş ve bir i ş birli ğ i sa ğ lanm ışt ır. Kar şı la şılabilecek güçlüklerin neler olabilece ğ i konusunda fikir sahibi olunmu ş, haz ı rl ı klar buna göre yap ı lm ışt ı r. Bu amaçla da oldukça s ı k ve fazla notlar al ı nm ışt ı r. Fabrikada ölçümlere ba şlanmadan önce, belirlenen ölçümlerle ilgili, i şçilere bilgiler verilmi ştir. Çal ışmalardan herhangi bir şekilde tedirgin olmamalar ı gerekti ğ i üzerinde önemle durularak, sonuçlar üzerinde i şçilerin etkileri, olabildi ğ ince azalt ı lmaya çal ışı lm ışt ı r. Daha sonra, yap ı lan gözlemlere dayan ı larak görev tan ı m ı olarak verilen i ş ler, ak ış dilimlerine ayr ı larak, hangi üretim birimlerinde ölçmeler yap ı laca ğı belirlenmi ştir. Zaman ölçümlerinde, sürekli zaman ölçümü kullan ı lm ışt ı r. Böylece, ölçümün ba şlang ı c ı ile her bir ak ış diliminin biti şi aras ı ndaki süreler tespit edilebilmektedir. Bunun gerçekle ştirilebilmesi için ise, çift ibreli ve duyarl ı l ığı 1 min/100 olan ondal ı k bir kronometre kullan ı lm ışt ı r. Bir sonraki a şamada ise ölçümlerde kullan ı lacak formlar belirlenmi ş ve ço ğalt ı lm ışt ı r. Ölçüm yap ı lacak i şlemler; tekrar edilen i şlemler grubunda oldu ğ undan, Z2 REFA zaman ölçüm formu kullan ı lm ışt ı r (anonymous 1988b). Ölçümlere ba şlanmadan önce, saptanan ak ış dilimlerinin ad ı ve ölçüm noktalar ı formun arka yüzüne yaz ı lm ışt ı r. Formun ön sayfas ı nda bulunan; görev, çal ışma yöntemi, i ş parças ı, insan ve üretim arac ı na ili şkin veriler ile çal ış ma ko ş ullar ı na ili ş kin dü ş ünceler ilgili yerlere kaydedilmi ştir. Ölçümler yap ı l ı rken, formlar ı n arka sayfas ı nda kaydedilmi ş 1 nolu ak ış diliminin ba şlamas ı ile kronometrenin ibresine bas ı lm ış, ölçme noktalar ı nda belirlenmi ş anlarda kronometrenin ibrelerinden biri durdurularak, zamanlar saptanm ışt ı r. Saptanan zamanlar formlardaki ilgili k ı s ı mlara kaydedilmi ştir. Ölçmeler, çevrim say ı lar ı değ i ştirilerek, i şin süre olarak uzunlu ğ una göre en az 3, genellikle de 5 kez tekrarlanm ışt ı r. Zaman ölçümleri, olas ı ölçme hatalar ı n ı giderebilmek için sürekli ayn ı ki ş i taraf ı ndan yap ı lm ışt ı r. Zaman ölçümlerinin de ğ erlendirilmesinde REFA standart program ı dikkate al ı nm ışt ı r. Bu amaçla; zaman ölçümü s ı ras ı nda kaydedilen sürekli zamanlar ı n do ğ ruluk kontrolu yap ı lm ış ve tek bir ak ış diliminin süresini gösteren tek zamanlar hesaplanm ışt ı r. Gerçek zamanlar ı n hesaplanmas ı nda, önce ek ak ış dilimlerinin sürelerinin belirlenebilmesi için sürekli zamanlar ın biti ş ve baş lang ı çlar ı birbirinden ç ı kar ı lmaktad ır. Bu i şlemden sonra, planlanm ış akış dilimlerine ili şkin tek zamanlar hesaplanabilmektedir. Bunun için de, birbirini izleyen iki sürekli zaman ı n birbirinden ç ı kar ı lmas ı gerekmektedir.

3 80 TARIM BILIMLERI DERG İ S İ 2001, Cilt 7, Say ı 2 REFA standart program ı n ı n bir sonraki a şamas ı, ak ış dilimlerine ili şkin tek zamanlar ı n istatistiksel değerlendirmesini içermektedir. Burada, çevrim zamanlar ın ın, da ğılma say ı s ı yöntemine göre değerlendirilmesi esas al ı nm ıştır. Bu amaçla tek zamanlar hesapland ı ktan sonra bunlar ın ortalamalar ı al ı nm ış ve sonra da öngörülen zaman hesaplanm ışt ır. Ortalama çevrim zamanlar ı (tz) şöyle bulunmu ştur: tz = tz n E ş itlikte; Ztz : Tek zamanlar ı n toplam ı, n : Çevrim say ıs ı d ı r. Birbirini izleyen 5 çevrim zaman ı bir grup yap ı l ı p, tamamlanm ış her grup için en küçük ve en büyük de ğerler belirlendikten sonra, çal ışmada en az 15 çevrim zaman ı bulundu ğundan, de ğer aral ığı (Rz) şu eş itlikle hesaplanm ışt ı r: E R z R z - k E şitlikte; ZRz : Basit de ğer aral ı klar ı n ı n toplam ı k : Rz'nin hesapland ığı gruplar ın say ıs ı d ı r. Ölçüm çal ışmalar ı n ı n yap ı ld ığı sapdöver harman makinas ı imal eden fabrikada da ğı l ım zaman ı % 5 olarak al ı nm ışt ır. Da ğı l ım zaman ı, iş ak ışı n ı n insan taraf ı ndan planlanan şekliyle gerçekle ştirilebilmesi için gereken tüm ek ak ış dilimlerine ili şkin öngörülen zamanlar ı n toplam ıd ı r ve 1 'e oranlanarak verilir (Anonymous 1990). Burada sözü edilen da ğı l ım zaman ı ve dinlenme zaman ı d ışı nda, temel zaman (tg), haz ı rl ı k zaman ı (tr) ve birim zaman (tel) değerlendirmeleri de yap ılm ışt ır. Temel zaman (t g); bir i ş ak ışı n ı n, çal ışan taraf ı ndan plana uygun olarak yap ı ld ığı ak ış dilimlerine ili şkin öngörülen zamanlar ı n toplam ı d ı r. Haz ı rl ı k zaman ı (tr); sipari şte çal ışan ı n yapmas ı gereken haz ı rl ı klara ili şkin olarak verilen zaman pay ı d ır. Birim zaman (tel), i ş akışı n ın çal ışan taraf ı ndan yap ı lmas ı için verilen zamand ı r. Yap ı lan i ş etüdü çal ışmas ında dinlenme zaman ı ve da ğı l ım zaman ı belirlendikten sonra, birim zaman şöyle bulunmu ştur: tel =tg+ter*tg+tv*tg Eşitlikte; tg : Temel zaman (min), ter : Dinlenme zaman ı (min), tv : Da ğı l ım zaman ı (min) d ı r. Eşitlikten görülebilece ği gibi, dinlenme zaman ı ve da ğı l ım zaman ı paylar ı, temel zaman ı belirli oranda etkilemekte ve temel zamana eklenerek birim zaman ı olu şturmaktad ı r. Bulgular ve Tart ışma Yap ı lan çal ışmalar sonucunda çal ışman ı n yürütüldü ğü fabrikada sapdöver harman makinas ı na ili şkin; 8 ana i ş ak ış basama ğı ve bunlara ba ğ l ı olarak da 113 alt gruptan olu şan i ş ak ış dilimleri saptanm ışt ır. Ölçümlerde izlenen 8 ana i ş akış basama ğı şunlardan olu şmaktad ı r: 1. Şase, çeki oku, destek ayaklar ı, akslar ı n üretimi, 2. Hareket iletim düzeninin üretimi, 3. Besleme a ğz ı n ı n üretimi, 4. Batör, kontrbatör ve volan ı n üretimi, 5. Aspiratörün üretimi, 6. Eleklerin üretimi, 7. Çuvallama ünitesinin üretimi, 8. Boyama. Çizelge 1'de, şase, çeki oku, destek ayaklar ı ve akslar ı n imaline ili ş kin i ş ak ış basamaklar ı görülmektedir. Bunun gibi yukarda yer alan di ğer 7 ana i ş ak ış basama ğı için de i ş ak ış dilimleri ayr ı ayr ı belirlenmi ştir. İş sistemi kavram ı çerçevesinde Çizelge 1'de görülen temel ak ış basamaklar ı ve bunlara ili şkin alt gruplar ı n hesaplanmalar ı gözönüne al ı nm ışt ır. Bunlara ait temel zaman (t g), dinlenme zaman ı (ter), da ğı l ım zaman ı (tv), birim (standart) zaman (t el) ve i şin özelli ğine göre var ise haz ı rl ık zaman ı (t r) hesaplanm ışt ı r. Hesaplamalar sonucunda elde edilen 113 alt gruptan birincisine ili ş kin sonuçlar Çizelge 2'de görülmektedir. Bunun gibi di ğer 112 alt grup için de ayn ı yöntemle benzer çizelgeler olu şturulmu ştur. Çizelge 1. Şase, çeki oku destek ayaklar ı ve aks ı n nda iş akış basamaklar ı. İş ak ış dilimi S ı ra no Iş ak ış dilimleri 1 Şase köşebentinin kesilmesi 2 Şase köşebentinin deliklerinin delinmesi 3 Şase köşebentinin kaynak edilmesi 4 Şase köşebentinin ta şlanmas ı 5 Şase yan sac ı n ı n kesilmesi 6 Şase yan sac ı n ı n kaynak edilmesi 7 Şase yan sac ı n ın taşlanmas ı 8 Şasenin birbirine kaynak edilmesi 9 Kazan sac ı n ı n kesilmesi 10 Kazan sac ı n ı n kaynak edilmesi 11 Kazan ı n şaseye bağlanmas ı 12 Çeki oku sac ı n ı n kesilmesi 13 Çeki okunun kaynak edilmesi 14 Çeki okunun ta şlanmas ı 15 Çeki okunun şaseye kaynak edilmesi 16 Çeki halkas ı n ı n bükülmesi 17 Çeki halkas ı n ı n şaseye kaynak edilmesi 18 Destek aya ğın ı n kesilmesi 19 Destek aya ğın ın deliklerinin delinmesi 20 Destek aya ğı n ın grup montaj ı 21 Destek aya ğı n ın şaseye kaynak edilmesi 22 Aks milinin tornada i şlenmesi 23 Aks ı n grup montaj ı 24 Aks ı n şaseye ba ğlanmas ı 25 Tekerleğin montaj ı

4 YALÇINKAYA, S. A. ve A. İ. ACAR, "Sapdöver harman makinas ı üretiminde i ş akış diyagram ı na göre i ş etüdü" 81 Çizelge 2. Şase kö şebentlerinin kesilmesi (A1). No Akış dilimi ve ölçme noktas ı EL / n - L Et / n - t. _ L - t = - t ; ı oo ' Profıli tezgaha yerleştirme 15.0 Bitti 75/ Kesme Bitti 1960/ Kesilen parçan ı n yerleştirilmesi Bitti 75/5 15 Birim zaman ın belirlenmesi Zaman (min) Temel zaman 4.21 Dinlenme zaman ı (%0) 0.00 Dağı l ı m zaman ı (%5) 0.21 Birim zaman 4.42 Haz ı rl ı k zaman ı 0.00 Yap ılan çal ışma sonucunda elde edilen bulgular Çizelge 3'de özetlenmi ştir. İşin normal süresinde bitmesi her zaman sağlanamamakta, baz ı durumlarda iste ğe ba ğ l ı ya da istek d ışı gecikmeler olabilmektedir. Düzenli bak ım ve onar ı m çal ışmalar ı n ı n yap ı lmas ı, iyi bir i ş ak ışı n ı n gerçekle ştirilmesi, çal ışma programlar ı n ın iyi düzenlenmesi ve çal ışan ki şilerin yeterli dinlenme zamanlar ına sahip olabilmeleri gibi çal ışmalar bu gecikmeleri azaltmaktad ı r. Çizelge 3. Sapdöver harman makinas ı nda iş ak ış diyagram ı na göre toplam birim zaman de ğerleri. İş ak ış basamaklan Şase, çeki oku, destek ayaklar ı ve akslar ı n Toplam birim zaman Kodu min % A Hareket iletim düzeninin B Besleme a ğz ı n ı n C Batör, kontrbatör ve volan ı n D Aspiratörün E Eleklerin F Çuvallama ünitesinin G TOPLAM Ancak, özellikle malzeme al ı m ındaki problemler gibi i şletme d ışı, çal ışanlar ın hastalanmas ı ve tezgahlar ı n ar ızalanmas ı gibi i şletme içi nedenlerden dolay ı gecikmelerin olmas ı kaç ı n ı lmazd ı r. Bunlar ı n giderilmesine yönelik olarak, her i şin kendi ko şullar ı nda değerlendirilmesi ve bunlara birer pay verilmesi gerekmektedir. Bu iş lemler farkl ı bir aç ıdan, imalat yöntemlerine göre değerlendirildi ğinde ise; Çizelge 4'deki sonuçlara ula şı labilir. Çizelge 4. imalat yöntemlerine göre sonuçlar ı n değ erlendirilmesi. İş Akış Dilimleri Ana Gru.lar ı Şase, çeki oku, destek ayaklar ı ve akslar ı n Hareket iletim düzeninin Süre Kesme Delme Kaynak Taşlama Bükme Talaş l ı imalat Grup monta" Toplam min % min ok Besleme ağz ın ı n min Batör, kontrbatör ve volan ın % min % Aspiratörün min % Eleklerin min Çuvallama ünitesinin % min % TOPLAM min %

5 82 TARIM B İ L İ MLER İ DERG İ S İ 2001, Cilt 7, Say ı 2 Sonuç Çizelge 3'den elde edilebilecek sonuçlar şunlard ı r: 1. Şase, çeki oku, destek ayaklar ı ve akslar gibi makinan ı n destek organlar ı n ın nda toplam birim zaman min olmu ştur. Bu de ğerin sapdöverin için geçen toplam süre içindeki pay ı %19.58'dir. 2. Hareket iletim düzeninin nda toplam birim zaman min olarak hesaplanm ışt ır. Bu de ğerin sapdöverin için geçen toplam süre içindeki pay ı %19.71'dir. 3. Besleme a ğz ı nda toplam birim zaman min olarak ölçülmü ştür. Sapdöverin için geçen toplam süre içindeki pay ı %5.56'dir. 4. Batör, kontrbatör ve volan na ili şkin toplam birim zaman min olarak hesaplanm ışt ı r. Bu değerin sapdöverin için geçen toplam süre içindeki pay ı %13.66'dir. 5. Aspiratör na ilişkin toplam birim zaman min olmu ştur. Bunun sapdöverin için geçen toplam süre içindeki pay ı %14.89'dur. 6. Eleklerin na ili şkin toplam birim zaman min'dir. Bu de ğerin sapdöverin için geçen toplam süre içindeki pay ı %15.19'dur. 7. Çuvallama ünitesinin na ili şkin toplam birim zaman min olarak hesaplanm ışt ır. Bu de ğerin sapdöverin için geçen toplam süre içindeki pay ı %11.41'dir. 8. Boyama i şleminde toplam birim zaman min olarak tespit edilmi ştir. 9. Bir sapdöver harman makinas ı için gerekli toplam birim zaman, boyama i şlemi hariç min, boyama i şlemi ile birlikte min olmaktad ı r. Çizelge 4'den şu sonuçlar ç ı kar ı labilir: 1. Şase, çeki oku, destek ayaklar ı ve akslar gibi makinan ı n destek organlar ı n ın nda; toplam birim zaman ı n en büyük dilimini %49.16 ile kaynak yapma i şlemi almakta; onu %30.39 ile grup montaj i şlemleri izlemekte; kesme, delme, ta şlama, bükme ve tala ş l ı n toplam ı ise %20.15 olmaktad ı r. 2. Hareket iletim düzeninin nda; toplam birim zaman ı n en büyük dilimini %59.81 ile grup montaj i şlemleri almakta, di ğer imalat yöntemlerinin toplam ı ise %40.19 olmaktad ı r. 3. Besleme a ğz ı nda; toplam birim zaman ı n en büyük dilimini %45.92 ile kaynak yapma i şlemi almakta; bunu birbirine yak ı n oranlarda, %18.79 ile grup montaj i şlemleri; %15.43 ile kesme i şlemleri ve %15.31 ile ta şlama i şlemi izlemektedir. 4. Batör, kontrbatör ve volan nda; toplam birim zaman ı n en büyük dilimini %43.64 ile grup montaj i şlemleri almakta; onu %32.37 ile tala ş l ı imalat i şlemleri izlemektedir. 5. Aspiratör nda; toplam birim zaman ın en büyük k ısm ı n ı %51.16 ile grup montaj i şlemleri olu şturmakta; onu %35.74 ile kaynak yapma i şlemi izlemektedir. 6. Eleklerin nda; toplam birim zaman içerisinde en büyük pay %55.23 ile grup montaj i şlemlerinde olmakta; daha sonra ise %26.17 ile kaynak yapma i şlemi yer almakta; di ğer i şlemlerin toplam ı ise %18.60 olmaktad ı r. 7. Çuvallama ünitesinin nda; toplam birim zaman ın en büyük dilimini %56.15 ile kaynak yapma işlemleri olu şturmakta; onu s ıras ıyla %26.29 ile grup montaj i şlemleri; %11.04 ile kesme i şlemleri ve %6.52 ile tala ş l ı imalat i şlemleri izlemektedir. 8. Genel bir de ğerlendirme yap ı ld ığı nda; sapdöver harman makinas ı n ı n nda toplam birim zaman içerisinde en büyük pay %43.75 ile grup montaj i şlemlerinde olmakta; bunu s ıras ıyla %31.84 ile kaynak yapma i şlemleri; %11.70 ile tala ş l ı imalat i şlemleri; %8.81 ile kesme i şlemleri; %2.05 ile delme i şlemleri; %1.69 ile ta şlama i şlemleri ve %0.16 ile de bükme i şlemleri izlemektedir. Di ğer bir deyi şle, toplam birim zaman ı n %75.59'u gibi büyük bir k ı sm ı n ı grup montaj ve kaynak yapma i şlemleri olu şturmaktad ı r. 9. Fabrikan ın kapasitesi aç ı s ından daha çok sipari şe göre imalat yap ı ld ığından, stoklama i şlemi i ş ak ışı içerisinde yer almam ışt ı r. Değerlendirme aç ı s ından sapdöver harman makinas ı için ş unlar önerilebilir: 1. Fabrika yerle şim plan ında tala ş l ı n gerçekleştirildiği torna vb tezgahlar ı n malzeme stok alan ı na daha yak ı n yerle ştirilmeleri büyük ölçüde zaman tutumu sa ğ layacakt ı r. 2. Fabrikada sapdöver' harman makinas ı nda zaman ı n büyük bir k ı sm ı n ı grup montaj ve kaynak yapma i şleri almaktad ı r. Bu nedenle bu i şlerin yap ı ld ığı alanlarda yap ılacak geli ştirme çal ışmalar ı verimlili ğin artmas ı üzerindeki etkisi de büyük olacakt ır. Grup montaj hatt ı n ı n mutlaka ıslah edilmesi gerekmektedir. Imalata eklenen yar ı mamul maddelerin grup montaj hatt ı nda daha kolay ula şı labilir yerlerde bulundurulmas ı mutlaka gerçekle ştirilmelidir. 3. Kaynak yapma i şleminde de dinlenme zamanlar ı n ı n fazial ığı dikkati çekecek boyutlardad ı r. Kaynak yapman ı n da toplam zamanlar içerisinde pay ı fazlaca oldu ğundan, burada da gerekli geli ştirme çal ışmalar ı n ı n yap ılmas ı verimlili ğ i artt ı racakt ı r. 4. İş ak ışı s ı ras ında özellikle mamul ya da yar ı mamul malzeme ta şı malar ı nda çok fazla zaman kayb ı dolay ısıyla verim dü şüklü ğ ü ortaya ç ı kmaktad ı r. 5. Bilindi ği gibi, her türlü imalat fabrikalar ı nda üretim tamamland ı ktan sonra ürün için bir kalite kontrol birimi bulunmaktad ı r. incelenen fabrikada. genelde ülkemizde tüm tar ı m makinalar ı imalat fabrikalar ı nda da görülemeyen, bir kalite kontrol birimi bilimsel anlamda kurulmad ığı ndan herhangi bir inceleme yap ı lmam ışt ı r. Bu ünitenin k ısa sürede kurulmas ıyla fabrikan ı n verimlili ğ i üzerinde etkili olunabilece ğ i göz önünde tutulmal ı d ı r. 6. İşletmede çok s ık çay servisi yap ı lmas ı n ı n yine çok fazla zaman kay ı plar ına neden oldu ğu gözlenmi ştir. Çay molalar ı n ı n belirli saatlerde düzenli ve hatta toplu olarak yap ı lmas ı bunu azaltacakt ı r.

6 YALÇINKAYA, S. A. ve A. İ. ACAR, "Sapdöver harman makinas ı üretiminde i ş akış diyagram ı na göre iş etüdü" 83 Kaynaklar Alpkent, N Tar ı m alet ve makinalar ı imalat sanayiinde verimlilik rapor sistemi, 4.Uluslararas ı Tar ı msal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi Bildiriler Kitab ı, s Anonymous 1988a. İş Etüdü Yöntem Bilgisi, 1.Kitap İş Etüdünün Temelleri. MPM-REFA, 353 s., Ankara. Anonymous 1988b. İş Etüdü Yöntem Bilgisi, 2.Kitap Veri Saptaman ı n Temel Kavramlar ı. MPM-REFA, 447 s., Ankara, Anonymous REFA Sözlü ğ ü, İşletme Organizasyonu, İş Etüdü Planlama ve Yöneltme (3. Bask ı). MPM Yay ı nlar ı : 544, Ankara, 206 s. Anonymous İş Etüdü (Çev. Z.Akal) (Geni şletilmiş ve düzeltilmiş 4.bas ım). MPM Yay ı nlar ı : 29, 470 s., Ankara, Erkut, H Sistem Analizi. Sistem Bilimleri Dizisi 2, Istanbul, 107 s. Evcim, Ü Türkiye'de imal Edilen Harman Makinalar ı Üzerinde Bir Ara şt ı rma. TZDK Mesleki Yay ı nlar ı, Ankara. Ghaly, A. E A stationary threshing machine: Design, construction and performance evaluation. AMA 16, Vol 3, p.19-30, Tokyo, Japan. Kobu, B Üretim Yönetimi (Dokuzuncu Bask ı ). İ.Ü. İşletme Fakültesi İşletme Iktisadi Enstitüsü Ara şt ı rma ve Yard ı m Vakf ı Yay ı n No: 01, 607 s. İstanbul, Köro ğlu, K i şletmelerde Verimlilik Ölçme-De ğerlendirme Uygulamalar ı ve Rapor Sistemleri K. Kurosawa Modeli. MPM Yay ı nlar ı : 571, Ankara, 110 s. Öncer, M. ve N. Asil, İş Örneklemesi Yöntemiyle Dört Modern Mobilya Fabrikasinda Kay ıp Zamanlar ı n Saptanmas ı ve Önleme Yollar ı. MPM Yay ı nlar ı : 458, 95 s., Ankara. Öncer, M. ve Ö. Özkan'', Ülkemiz i şletmelerinde İş Etüdü Tekniklerinin Uygulanma Düzeyi. MPM Yay ı nlar ı : 576, 67 s., Ankara. Pamir, C İş Etüdü (Geliştirilmi ş 2. Bask ı ). S ı nai Eğitim ve Geliştirme Merkezi Genel Müdürlü ğü (SEGEM) Yay ı n No: 69, Ankara, 274 s. Tar ıkahya, F. N Şeker Fabrikalar ı nda Verimlilik Karşı laşt ırmalar ı. MPM Yay ı nlar ı No: s. Ankara. Tar ı kahya, N Un Fabrikalar ı nda Verimlilik Kar şı laşt ı rmalar ı. MPM Yay ı nlar ı : 446, 156 s., Ankara.

Kulakl ı Pulluk İrnalat ı nda İş Analizleri

Kulakl ı Pulluk İrnalat ı nda İş Analizleri TARIM BILIMLERI DERGISI 1997. 3 (3) 47-51 Kulakl ı Pulluk İrnalat ı nda İş Analizleri Ercan GÖRÜR 2 İ lknur DURSUN 2 Geli ş Tarihi : 27.11.1997 Özet : Bu ara ştı rmada, bir pulluk fabrikas ı nda kulakl

Detaylı

Şeker Fabrikas ı nda Zaman Etüdü *

Şeker Fabrikas ı nda Zaman Etüdü * TARIM BILIMLERI DERGISI 2002, 8 (2) 157-161 Şeker Fabrikas ı nda Zaman Etüdü * Ali SEN' Metin GÜNER 2 Geli ş tarihi: 04.10.2001 Özet : Bu çal ışmada, Ankara Şeker Fabrikas ı nda şeker üretimine ili şkin

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Farkl ı Nab ız Kontrol Yöntemlerinin Elektronik Pulsatör Performans ı na Etkisi Üzerinde Karşı laştı rmal ı Araşt ı rma

Farkl ı Nab ız Kontrol Yöntemlerinin Elektronik Pulsatör Performans ı na Etkisi Üzerinde Karşı laştı rmal ı Araşt ı rma TARIM BILIMLERI DERGISI 1997 3 (1) 47-53 Farkl ı Nab ız Kontrol Yöntemlerinin Elektronik Pulsatör Performans ı na Etkisi Üzerinde Karşı laştı rmal ı Araşt ı rma Mustafa VATANDA Ş ' Recai GÜRHAN' Geli ş

Detaylı

Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi*

Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi* 91 Söke İlçesinde Pnömatik Ekim Makinaları Talep Projeksiyonunun Belirlenmesi* Hakan Destici (1) Cengiz Özarslan (2) (1) Söke Ziraat Odası, Söke / Aydın (2) ADÜ Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümü,

Detaylı

ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI

ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI ÇUKUROVA'DA OKALİPTÜS YETİŞTİRİCİLİĞİ VE İDARE SÜRELERİNİN HESAPLANMASI Ali ÖZKURT Orman Yüksek Mühendis Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü PK.18 33401 TARSUS 1.GİRİŞ Türkiye'de orman varlığının

Detaylı

İçindekiler. 2. Zaman Verilerinin Belirlenmesi 47

İçindekiler. 2. Zaman Verilerinin Belirlenmesi 47 İçindekiler 1. Süreç Verileri Yönetimine Giriş 1 1 Giriş 3 2 Temel Bilgiler 5 2.1 Refa ya göre süreç yönelimli zaman verileri yönetimi anlayışı 5 2.2 Standart süreçte veriler 8 2.2.1 Yönetim verileri 9

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

Kılavuz Çekmek. Üretim Yöntemleri 15

Kılavuz Çekmek. Üretim Yöntemleri 15 Kılavuz Çekmek Kılavuz çekme işlemlerinde kullanılan takımlar genellikle Yüksek Hız Çeliklerinden (HSS) yapılırlar. Bununla birlikte son zamanlarda kaplamalı(tin) kılavuz takımları da üretilmeye başlanmıştır.

Detaylı

Tar ımsal Yap ı lar İçin Farkl ı Kafes Kiri ş Sistemlerinin Boyutsal ve Ekonomik Yönden Karşı la şt ı r ılmas ı

Tar ımsal Yap ı lar İçin Farkl ı Kafes Kiri ş Sistemlerinin Boyutsal ve Ekonomik Yönden Karşı la şt ı r ılmas ı TAR İM BILIMLERI DERGISI 1997, 3 (3) 34-42 Tar ımsal Yap ı lar İçin Farkl ı Kafes Kiri ş Sistemlerinin Boyutsal ve Ekonomik Yönden Karşı la şt ı r ılmas ı Metin OLGUN', Hasbi YAPRAK 2 Geli ş Tarihi : 03.11.1997

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

HAYALi ihracatln BOYUTLARI

HAYALi ihracatln BOYUTLARI HAYALi ihracatln BOYUTLARI 103 Müslüme Bal U lkelerin ekonomi politikaları ile dış politikaları,. son yıllarda birbirinden ayrılmaz bir bütün haline gelmiştir. Tüm dünya ülkelerinin ekonomi politikalarında

Detaylı

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Çağdaş deprem yönetmeliklerinde, en çok göz önüne

Detaylı

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN Slide 1 DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN GENEL YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL GENEL TEBL (Say :1) (10.01.2008 tarihli ve 26752 say R.G.) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman Slide 2 AMAÇ VE KAPSAM 5018 say Kanunun

Detaylı

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05

BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 BİLGİ NOTU 12.04.2016/2016-05 NAKİT SERMAYE ARTIŞLARINDA İNDİRİM UYGULAMASI Kurumlar Vergisi Kanunu nun Diğer İndirimler başlıklı 10. Maddesine eklenen (ı) bendi hükmü ile; finans, bankacılık ve sigortacılık

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

Süt Sa ğı m Makinalar ına Uygun Bir Elektronik Nab ız Ayg ıt ı Geli ştirilmesi

Süt Sa ğı m Makinalar ına Uygun Bir Elektronik Nab ız Ayg ıt ı Geli ştirilmesi TARIM BILIMLERI DERGISI 2000, 6 (3), 102-108 Süt Sa ğı m Makinalar ına Uygun Bir Elektronik Nab ız Ayg ıt ı Geli ştirilmesi Recai GÜRHAN' Mustafa ÇETIN' F. Özgür KARAKOÇ' Geliş Tarihi:24.05.2000 Özet:

Detaylı

BÖLÜM 3 FREKANS DAĞILIMLARI VE FREKANS TABLOLARININ HAZIRLANMASI

BÖLÜM 3 FREKANS DAĞILIMLARI VE FREKANS TABLOLARININ HAZIRLANMASI 1 BÖLÜM 3 FREKANS DAĞILIMLARI VE FREKANS TABLOLARININ HAZIRLANMASI Ölçme sonuçları üzerinde yani amaçlanan özelliğe yönelik gözlemlerden elde edilen veriler üzerinde yapılacak istatistiksel işlemler genel

Detaylı

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KURALLARI

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KURALLARI T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ KURALLARI Makine Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin 9 ayrı konuda toplam 50 işgünü staj yapma zorunlulukları

Detaylı

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE

4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE 4 Mart 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29643 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: KURUMLAR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 1) NDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR TEBLĠĞ (SERĠ NO: 9) MADDE

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28349

Resmi Gazete Tarihi: 10.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28349 Resmi Gazete Tarihi: 10.07.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28349 RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARI İÇİN YAPILACAK RÜZGÂR VE GÜNEŞ ÖLÇÜMLERİ UYGULAMALARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/01)

Detaylı

Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar

Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar Binalarda Enerji Verimliliği ve AB Ülkelerinde Yapılan Yeni Çalışmalar Mak.Y.Müh. Nuri ERTOKAT Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Çalışmamızın isminden de anlaşılacağı gibi Avrupa

Detaylı

ULUDA ÜN VERS TES MÜHEND SL K M MARLIK FAKÜLTES MAK NE MÜHEND SL BÖLÜMÜ STAJ ÇIKTILARI

ULUDA ÜN VERS TES MÜHEND SL K M MARLIK FAKÜLTES MAK NE MÜHEND SL BÖLÜMÜ STAJ ÇIKTILARI MAK NE MÜHEND SL BÖLÜMÜ STAJ ÇIKTILARI 1. Bir i letmeye ait genel bilgileri (faaliyetler, sa lad ürün veya hizmetler, finansal bilgiler vb.) edinir. 2. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kullanma

Detaylı

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme

Mak-204. Üretim Yöntemleri II. Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Mak-204 Üretim Yöntemleri II Vida ve Genel Özellikleri Kılavuz Çekme Pafta Çekme Rayba Çekme Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt. Bölümü Üretim Yöntemleri 1

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak RESMÎ GAZETE 5 Nisan 2016 Sayı : 29675 ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider

Detaylı

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG ÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Doç.. Dr. Ercan ÖZGAN Düzce Üniversitesi YAPILARDA OLU AN R SKLER N NEDENLER GENEL OLARAK 1. Tasar m ve Analiz Hatalar 2. Malzeme Hatalar 3. çilik Hatalar

Detaylı

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi

Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Jeotermal Enerjiden Elektrik Enerjisi Üretimi Ali R za VEREL EMO Denizli ube Enerji Komisyonu Üyesi ELTA Elektrik Üretim Ltd. ti. / Denizli Ege Bölgesi Enerji Forumu 1. Giri ekil 1. Jeotermal saha Bilindi

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis*

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis* BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis* Mustafa Özgür KESKİN Maden Mühendisliği Anabilim Dalı Ahmet M. KILIÇ Maden Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 1 BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 Belli bir özelliğe yönelik yapılandırılmış gözlemlerle elde edilen ölçme sonuçları üzerinde bir çok istatistiksel işlem yapılabilmektedir. Bu işlemlerin bir kısmı

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İş Sağlığı ve Güvenliği Fayda-Maliyet Analizi Proje Raporu

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İş Sağlığı ve Güvenliği Fayda-Maliyet Analizi Proje Raporu ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Fayda-Maliyet Analizi Proje Raporu ANKARA, 2010 ÖZET İş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemenin

Detaylı

Şekil 5.12 Eski beton yüzeydeki kırıntıların su jetiyle uzaklaştırılması

Şekil 5.12 Eski beton yüzeydeki kırıntıların su jetiyle uzaklaştırılması Şekil 5.12 Eski beton yüzeydeki kırıntıların su jetiyle uzaklaştırılması 5.6.4 Yapıştırılmamış Aşınma Tabakası (Yüzen Şap) Döşeme ile aşınma tabakası arasında aderans yoktur, aksine aderansı önlemek için

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı; Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu nda öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI ARASINDA YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu yönerge İstanbul Kemerburgaz

Detaylı

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ PROGRAMI PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ 2 İÇERİK Eğitim temel olarak; Sözleşme yönetimini, Projelerin izleme çerçevesini, Proje yönetimi, uygulama usul ve

Detaylı

Geli ş Tarihi : 24.04.2003

Geli ş Tarihi : 24.04.2003 TARIM BILIMLERI DERG İ S İ 2004, 10 (1) 116-120 Örnek Bir Çeltik i ş letmesinde Kullan ı lmas ı Gereken Tar ı m Makinalar ı Büyüklükleri ve Say ı lar ı n ı n Doğ rusal Programlama Yöntemi ile Tespiti *

Detaylı

Senato Tarihi: 13.08.2015 Karar No: 2015-114 ORDU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ

Senato Tarihi: 13.08.2015 Karar No: 2015-114 ORDU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ Senato Tarihi: 13.08.2015 Karar No: 2015-114 ORDU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Şubat 2012 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti... 3 2. Genel Değerlendirme... 3 2.1 Kuruluşun

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU

AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU TARİH SAYI RESMİ GAZETE NO MEVZUAT TÜRÜ YAYINLANMA TARİHİ GEÇERLİLİK TARİHİ AÇIKLAMA Tebliğ Taslağı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI PERSONELİ VAKFI SOSYAL GÜVENLİK YARDIMLARI BÖLÜMÜ ÜYELERİ VE HAK SAHİPLERİNİN KAZANILMIŞ HAKLARI VE TASFİYE PAYLARI RAPORU

T.C. ZİRAAT BANKASI PERSONELİ VAKFI SOSYAL GÜVENLİK YARDIMLARI BÖLÜMÜ ÜYELERİ VE HAK SAHİPLERİNİN KAZANILMIŞ HAKLARI VE TASFİYE PAYLARI RAPORU Hacettepe Üniversitesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Hacettepe University Department of Actuarial Sciences 06800 Beytepe-Ankara, Tel:(032)297 660, Faks:(032)297 7998, e-posta:aktuerya@hacettepe.edu.tr T.C.

Detaylı

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016

Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 SİRKÜ : 2016/09 KAYSERİ Konu : Nakit Sermaye Artırımlarında Vergi Avantajı (2) 08.04.2016 04.03.2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi 1 Seri No.lu Genel Tebliğinde Değişiklik

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 14) BİRİNCİ BÖLÜM Nisan 0 SALI Resmî Gazete Sayı : 97 TEBLİĞ Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE () Bu Tebliğin

Detaylı

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/19)

TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/19) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/19) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Bilgi ve İşlemler Mevcut önlem ve soruşturma MADDE 1 (1) Çin Halk Cumhuriyeti

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması

İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması Latif Onur Uğur Süslü Sokak No: 4/2 Mebusevleri, Beşevler, 06580 Ankara E-Posta: latifugur@mynet.com, onurugurtr@yahoo.com

Detaylı

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları

10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları 10. Performans yönetimi ve bütçeleme bağlantıları girdi süreç çıktı etki, sonuç Üretkenlik,verimlilik, etkinlik Kaynaklar Nihai Hedefler 4.10.2006 1 Yönetim anlaşması en azından aşağıdakileri içermelidir

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar

Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar Kollmorgen, Universal Robots'un daha hafif ve daha güçlü olmasını sağlıyor Altı eksenli robotlar; örneğin, işleme ve üretim tesislerinde kullanılmaktadır. Bu robotlar,

Detaylı

TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2008/34)

TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2008/34) 18 Aralık 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27084 TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (2008/34) BİRİNCİ KISIM Genel Bilgi ve İşlemler Soruşturma MADDE

Detaylı

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ TANIM Tarımsal üretimde toprak, su, bitki, gıda, yem ve gübre analizlerini laboratuar şartlarında yapan, ilgili mühendislerce belirlenen bitki koruma tekniklerini yöntemine uygun olarak yapan kişidir.

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

işletmeye Tesisleri ni radyatör üretilmesinin ğız. EDM/st Ağustos 2006

işletmeye Tesisleri ni radyatör üretilmesinin ğız. EDM/st Ağustos 2006 Bu sunumda, Temmuz 2006 da işletmeye alınan Alarko Carrier Radyatör Fabrikası Ek Tesisleri ni tanıtacak tacak ve bir saç levhadan panel radyatör üretilmesinin öyküsünü anlatacağı ğız. Dilme İşlemi Panel

Detaylı

Entelektüel sermaye; Organizasyonun. faaliyetini sürdürebilmesini sağlayan maddi olmayan varlıkların tümüdür. (Brooking, 1996). ( Edvinsson, 1996).

Entelektüel sermaye; Organizasyonun. faaliyetini sürdürebilmesini sağlayan maddi olmayan varlıkların tümüdür. (Brooking, 1996). ( Edvinsson, 1996). Prof. Dr. Gökhan ÖZER Azmi TUNÇ Dokuz Eylül Üniversitesi Tarafından 5-7 Mayıs 2011'de İzmir'de düzenlenen 10. Ulusal İşletmecilik Kongresinde Sunulmuştur. Entelektüel sermaye; zenginlik yaratmak üzere

Detaylı

Türkiye Şartlar ı na Uygun Şeker Pancar ı Temizleme-Yükleme Makinesi Prototipi Geli ştirilmesi *

Türkiye Şartlar ı na Uygun Şeker Pancar ı Temizleme-Yükleme Makinesi Prototipi Geli ştirilmesi * TARIM BILIMLERI DERGISI 2004, 10 (4) 402-409 Türkiye Şartlar ı na Uygun Şeker Pancar ı Temizleme-Yükleme Makinesi Prototipi Geli ştirilmesi * Erkan İ ÇÖZ 1 Ahmet SARAL 2 Geli ş Tarihi : 03.03.2004 Özet

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÜÇ BOYUTLU GRAFİK ANİMASYON (3DS MAX) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim

Detaylı

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi Sayfa No.1 1. Raporun Dönemi 01.01.2009 31.12.2009 2. Ortaklığın Ünvanı Makina Takım Endüstrisi A.Ş. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz

Detaylı

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ

SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ SERMAYE ġġrketlerġnde KAR DAĞITIMI VE ÖNEMĠ Belirli amaçları gerçekleştirmek üzere gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ve belirlenen hedefe ulaşmak için, ortak ya da yöneticilerin dikkat ve özen

Detaylı

T.C. IZMİR BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. IZMİR BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. IZMİR BÜYÜKŞEHIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MİKRO, KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ METAL İŞLERİ TESİSLERİNDE ENDÜSTRİYEL ATIKLARIN ARAŞTIRILMASI

MİKRO, KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ METAL İŞLERİ TESİSLERİNDE ENDÜSTRİYEL ATIKLARIN ARAŞTIRILMASI MİKRO, KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ METAL İŞLERİ TESİSLERİNDE ENDÜSTRİYEL ATIKLARIN ARAŞTIRILMASI ÖZET Ertan ARSLANKAYA * Yaşar AVŞAR * İsmail TOSUN * M.Talha GÖNÜLLÜ * Bu çalışmada, mikro, küçük ve orta ölçekli

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ / UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ / UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ STAJ İLKELERİ / UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Hedefler Amaç MADDE 1- (1) Bu ilkeler; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ. GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ. GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ GALOŞ ve BONE DİKİMİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA 0 ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA

TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 16/07/2009 tarih ve 27290 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Karar

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61

İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 T.C YARGITAY 10.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1737 Karar No. 2013/7836 Tarihi: 15.04.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/1 İlgili Kanun / Madde 506 S. SSK/61 YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASINDA YAŞLILIK

Detaylı

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ

BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ BİREYSEL SES EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN GELENEKSEL MÜZİKLERİMİZİN DERSTEKİ KULLANIMINA İLİŞKİN GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ Dr. Ayhan HELVACI Giriş Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda yapılan eğitim birçok disiplinlerden

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Bölüm 8 Tedarik Fonksiyonu

Bölüm 8 Tedarik Fonksiyonu Bölüm 8 Tedarik Fonksiyonu TEDARİK FONKSİYONUNUN KAPSAMI VE İŞLETME AÇISINDAN ÖNEMİ Geniş anlamda tedarik fonksiyonu, işletmenin üretimde bulunabilmesi için ihtiyaç duyduğu üretim faktörlerinin temin edilip

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI E-Posta: bilgi@yyuedutr Web: wwwyyuedutr BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci

Detaylı

STYROPOR ĐÇEREN ÇĐMENTO VE ALÇI BAĞLAYICILI MALZEMELERĐN ISIL VE MEKANĐK ÖZELLĐKLERĐ*

STYROPOR ĐÇEREN ÇĐMENTO VE ALÇI BAĞLAYICILI MALZEMELERĐN ISIL VE MEKANĐK ÖZELLĐKLERĐ* STYROPOR ĐÇEREN ÇĐMENTO VE ALÇI BAĞLAYICILI MALZEMELERĐN ISIL VE MEKANĐK ÖZELLĐKLERĐ* Yaşar BĐÇER1 - M.Şükrü YILDIRIM - Cengiz YILDIZ Fırat Üniversitesi ÖZET Son yıllarda gerek enerji talebi ve maliyetleri,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7

İÇİNDEKİLER. 1 Projenin Amacı... 1. 2 Giriş... 1. 3 Yöntem... 1. 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6. 5 Kaynakça... 7 İÇİNDEKİLER 1 Projenin Amacı... 1 2 Giriş... 1 3 Yöntem... 1 4 Sonuçlar ve Tartışma... 6 5 Kaynakça... 7 FARKLI ORTAMLARDA HANGİ RENK IŞIĞIN DAHA FAZLA SOĞURULDUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Projenin Amacı : Atmosfer

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU I-GİRİŞ Grup şirketleri arasında gerçekleşen fiyatlandırma sistemi ekonominin kuralları doğrultusunda gerçekleşmektedir. Özellikle gelişmekte

Detaylı

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sayfa No: 1

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 1.7.2010 30.9.2010 2. Şirketin Faaliyet Konusu Her türlü maden, maden cevheri ve bunların türevlerini aramak ve çıkarmak, işlemek, gerek kendi ürettiği ve gerekse temin ettiği

Detaylı