BEÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (6204 BÖLÜM KODLU) LİSANS DERSLERİ İÇERİKLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BEÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (6204 BÖLÜM KODLU) LİSANS DERSLERİ İÇERİKLERİ"

Transkript

1 BEÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (6204 BÖLÜM KODLU) LİSANS DERSLERİ İÇERİKLERİ 1. Yarı Yılı Dersleri INS 105 TEKNİK RESİM (2 2 3) 4 AKTS Teknik resim araç ve gereçlerinin tanıtımı ve kullanımı, kağıt formları,çizgi türleri, yazı normları, ölçekler, lejant gösterimi, geometrik çizimler, izdüşümler, aksenometrik çizimler, perspektif görünüşler, kot gösterimi ve taramalar, kesit çizimleri, planlar (vaziyet planı, kat planı, teçhizat planı,kalıp planı, kolon aplikasyon planı, temel planı ve detayları, kiriş kesitleri ve açılımları, donatı detayları), birleşim noktası detayları, uygulamalar. INS 105 TECHNICAL DRAWING (2 2 3) 4 ETCS Drawing instruments and their usage, drawing paper forms, lettering, dimensioning and symbols, geometric drawings, orthographic drawing, pictorial drawing, sectioning, charts and graphs, plans (layout plan and details, application plan, foundation plan and details, beam sections, reinforcement detailing), drawing of joints and detaling, engineering drawing applications. INS 109 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (2 0 2) 2 AKTS Mühendisliğin tanımı ve kısa tarihçesi, bilim ve teknoloji, bilim ve teknoljinin tarihsel gelişimi inşaat mühendisliğinin tanımı, inşaat mühendisliğinin uygulama alanları, mühendislik ahlakı, mühendislik malzemeleri ve özellikleri, mekanik davranışın genel özellikleri, mühendislikte deney, ölçme teknikleri ve hataları, veri takdimi ve verilerin analizi, teknik yazılı ve sözlü rapor hazırlama, mühendislik eğitiminin tarihi ve temelleri, inşaat mühendisiliğinin uygulama ve araştırma alanları, mesleki sorumluluklar, uluslararası birim sistemi (SI). INS 109 INTRODUCTION TO CIVIL ENGINEERING (2 0 2) 2 ETCS Brief history and definiton of engineering, science and technology, historical development of science and technology, definition of civil engineering, basic application areas of civil engineering, eenginnering ethics, basic materials using in engineering applications and their properties, general rules of mechanical behavior, experiments in engineering, measurement techniques and errors, analysis and representation of datas, technical reports and presentations history and fundamentals of engineering education, research and application areas of civil engineering and Professional responsibilities of civil engineers, international systems of units (SI). INS 111 BİLGİSAYAR KULLANIMI (1 2 2) 3 AKTS Bilgisayarın temel bileşenleri, Windows işletim sistemi temel bilgileri, Temel internet servisleri, Ofis programları (Word, Excel, Powerpoint vd.) INS 111 UTILIZATION OF BASIC INF. TEC. (1 2 2) 3 ETCS Basic components of computers;windows operating system; basic internet services; Office programs ((Word, Excel, Powerpoint etc.)

2 MAT 181 MATEMATİK I (4 0 4) 6 AKTS Reel kompleks sayılar, analitik geometriye giriş: Kartezyen koordinat sistemi, fonksiyonlar ve grafikler, daire ve konik kesitlerin denklemleri: Eksenlerin ötelenmesi, asimtotlar: Düzlemde vektörler, cebirsel fonksiyonların diferansiyeli (türevi): Limit, türev ve formülleri, ters ve implısit fonksiyonlar, ekstrem değerler, rolle ve ortalama değer teoremleri, extrem teori uygulamaları: Trigonometrik, logaritmik ve üstel fonksiyonlar ve türevleri. MAT 181 MATHEMATICS I (4 0 4) 6 ETCS Numbers, Lines, Circles and parabolas, Functions and Their Graphs, Trigonometric Functions, Limit and Limit Rules, Continuity, Derivative and derivative Rules, The Chain Rule and Parametric Equations, Derivatives of Trigonometric Functions, Inverse functions and their derivatives, Derivatives of Logaritmic and exponantial functions, Implicit Differentiation, Monotonic Functions and the First Derivative Test, Extreme values of Functions, The Mean Value Theorem, Concavity, Curve Sketching, Indeterminate Forms and L Hospital s Rule, Differentials, System of linear equations, matrices and determinants. FIZ 183 FİZİK I (3 0 3) 4 AKTS Boyut ve birim analizleri. Vektörler. Bir, iki boyutta ve dairesel hareket. Newton kanunu ve uygulamaları. İş ve enerji. Enerjinin korunumu. Lineer momentum ve çarpışmalar. Katı cisimlerin bir eksen etrafında dönmesi. Açısal momentum ve tork. Statik denge ve esneklik. Salınım hareketi. Termodinamiğe giriş. FIZ 183 PHYSICS I (3 0 3) 4 ETCS Physics and measurement, motion in one dimension, vectors, motion in two dimensions, the laws of motion, circular motion and other applications of Newton's laws, work and kinetic energy, potential energy and conservation of energy, linear momentum and collisions, rotation of a rigid body around a fixed axis, rolling motion and angular momentum, static equilibrium and its properties. Introduction to thermodynamics. FİZ 191 FİZİK I LAB. (0 3 1) 1 AKTS Ölçme. Kuvvetlerin Vektörel Toplanması. Paralel Kuvvetlerin Dengesi. Moment İlkesi. Eğik Düzlemde Hareket. Bir Sarma Yayda Potansiyel Enerji Değişiminin ve Basit Titreşim Hareketinin İncelenmesi. İki Boyutlu Uzayda Çarpışma. Eylemsizlik Momenti. Kütle Merkezi. Açısal Hız ve İvme. FIZ 191 PHYSICS I LABORATORY (0 3 1) 1 ETCS Measurement, collection of vector forces, inclined plane motion, two-dimensional space collision, spiralsprings, the potential energy of vibration movement in the exchange and examination of simple, mass balance of the central and bodies, have a simple pendulum with the acceleration of gravity, angular velocity, angular acceleration and torque, moment of inertia. MAT 183 LİNEER CEBİR (2 0 2) 2 AKTS Elamanter satır işlemleri ve matrisler, lineer denklemlere uygulanışı, matris cebiri, özel tip matrisler, elemater matrisler, elemanter sütun işlemleri ve denk matrisler, 2X2, 3X3 determinantlar, nxn determinantlar, determinantların özellikleri, bir matrisin tersinin

3 bulunması, Lineer bağımlılık, Lineer bağımsızlık ve taban kavramı. Skaler ve vektörel çarpımlar. Lineer Dönüşümler; Özdeğer ve özvektörler. Kuadratik formlar. MAT 183 LINEAR ALGEBRA (2 0 2) 2 ETCS Elamanter row operations and matrices, the application of linear equations, matrix algebra, special types of matrices, elemater matrices, elementary column operations and the corresponding matrices, 2x2, 3x3 determinants, nxn determinants, properties of determinants, inverse of a matrix, linear dependence, linear independence and base concept. Scalar and vector triple product. Linear Transformations, Eigenvalues and eigenvectors. Quadratic forms. KIM 193 KİMYA (3 0 3) 4 AKTS Giriş, madde ve ölçme, atomun yapısı, kimyasal bağlar ve molekül geometrisi, kimyasal eşitlikler ve nicel bağıntılar, gazlar, çözeltiler, kimyasal kinetik ve kimyasal denge, kimyasal termodinamik, elektrokimya. CHM 193 CHEMISTRY (3 0 3) 4 ETCS Introduction, matter and measurement, structure of the atom, chemical bonds and molecular geometry, chemical equations and quantitative relations, gasses, solutions, chemical kinetics and chemical equilibrium,chemical thermodynamics, electrochemistry. YDL 183 YABANCI DİL I (2 0 2) 2 AKTS Ders, öğrencilerin dilbilgisel ve dilbilimsel açıdan doğru yapıları tanıyarak gramer bilgilerini pekiştirmek için çeşitli öğretici etkinliklerle gerekli beceri ve stratejileri geliştirmelerini; dil öğrenme sürecini pekiştirmek için "okuma", "konuşma", "yazma" ve "dinleme" den oluşan dört becerinin anlamlı parçalarda bir arada kullanımını; kelimelerin kullanımı ve ekleri gibi gramer özelliklerini ve anlamlarını öğrenerek belli kelimelerin aktif bir şekilde kullanımını ve tanınmasını; kelime öğrenme, hafızada tutma ve gerektiğinde kullanma stratejilerini geliştirme ve karşılaşılan metinlerde bilinmeyen kelimeleri tahmin etme becerisini geliştirmeyi ve dilin işlevlerinin kullanabilmeyi içerir. YDL 183 FOREIGN LANGUGE I (2 0 2) 2 ETCS TUR 181 TÜRK DİLİ I (2 0 2) 2 AKTS Dil nedir? Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, dil kültür münasebeti, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçede sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, Hece bilgisi, İmla kuralları ve uygulaması, Noktalama işaretleri ve uygulaması. TUR 181 TURKISH I (2 0 2) 2 ETCS 2. Yarı Yılı Dersleri INS 106 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM (2 2 3) 3 AKTS

4 Güncel çizim programları yardımıyla her türlü yapı resim ve detaylarının (planlar, görünüşler, kesitler, tablolar, vs.) bilgisayar ortamında çizimi, çıktılarının alınması, proje düzenleme esasları, bilgisayar destekli örnek proje hazırlanması. INS 106 COMPUTER AIDED TECHNICAL DRAWING (2 2 3) 3 ETCS Drawing construction projects and details (plans, views, cross sections, tables, etc.) using current drawing programmes in computers, taking their print-outs, arrangement of projects, computer-aided project drawing. INS 108 MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ (3 0 3) 3 AKTS Giriş ve tanımlar, Jeolojinin gelişimi ve uğraşı alanları ile İnşaat işlerinde yararları. Yerkabuğunu oluşturan esas mineraller. Tortul, magmatik, metamorfik taşlar ve bunların mühendislik özellikleri, mühendislik işleri açısından sınıflandırılmaları ve önemleri. Jeolojik yapı ve bunların jeolojik haritaları. Heyelanlar ve kaya şevlerin duyarlılığı. Baraj, tünel ve yer altı yapıları, temel jeolojisi, Depremler ve Türkiye deprem bölgeleri. Taş ocağı işletme yöntemleri, yapı taşları ve bunlarla ilgili uygulamalar. INS 108 ENGINEERING GEOLOGY (3 0 3) 3 ETCS Introduction, developments of Geology science and geological application in civil engineering projects.structure of earth crust. Definition and classification of minerals and rocks. Rock forming minerals. Igneous rocks. Sedimentation and sedimentary rocks. Metamorphous and metamorphic rocks Geological Maps. Slope Stability of Rocks. Geotechnical investigations in dams, tunnel and construction sites. Earthquakes and earthquake zones in Turkey. Classification and applications of rocks for constructions. MAT 182 MATEMATİK II (4 0 4) 6 AKTS Belirli integral, İntegral hesabın temel teoremleri, Belirsiz integral, Temel integral formülleri, Çeşitli İntegral alma teknikleri, trigonometrik integraller, Genelleştirilmiş İntegraller, Belirli integralin uygulamaları: alan, hacim, yüzey alanı, yay uzunluğu, ağırlık merkezi, Diziler ve seriler, Diziler ve serilerde yakınsaklık, Seriler için yakınsaklık testleri, Kuvvet serileri ve yakınsaklık yarıçapı. Taylor Formülü, Parametrik eğriler ve Kutupsal koordinatlar, Kutupsal Koordinatlarda alan ve uzunluk. MAT 182 MATHEMATICS II (4 0 4) 6 ETCS The Definite Integral, The Fundamental Theorem of Calculus, Indefinite Integrals, Basic integration formulas, Various integration tecniques, Trigonometric integrations, Generalized intgrals, Application of Definite Integrals: Areas, Volumes, Lengths of Plane Curves, Center s of Mass, Sequences and Series, Convergence of sequences and series, Convergence Tests for Series, Power Series and radius of convergence, Taylor Formula, Parametric curves and Polar coordinates, Area and length in polar coordinates. FİZ 182 FİZİK II (3 0 3) 4 AKTS Elektrik alanları, Gaus yasası, elektriksel potansiyel, sığa ve dielektrikler, akım ve direnç, doğru akım devreleri, manyetik alanlar, manyetik alanın kaynakları, Faraday yasası, indüktans, alternatif akım devreleri, elektromanyetik dalgalar.

5 FİZ 182 PHYSICS II (3 0 3) 4 ETCS Electric fields, Gauss's law, electric potential, capacitance and dielectrics, current and resistance, DC circuits, magnetic fields, sources of magnetic field, Faraday's law, inductance, alternating current circuits, electromagnetic waves. FİZ 192 FİZİK II LABORATUAR (0 3 1) 1 AKTS Ohm yasası ve ohm yasasi ile direnç ölçümü, kirchhoff yasalari, eşpotansiyel ve elektrik alan çizgileri, elektroliz, akim ve gerilim ölçümü, direnç ölçme yöntemleri ve wheatstone köprüsü, direnç siğa (RC) devreleri, alternatif akim ve seri RLC devresi, manyetik alan. FİZ 192 PHYSICS II LABORATORY (0 3 1) 1 ETCS Measurement resistance with the Ohm's and Ohm law, Kirchhoff's laws, equipotential and electric field lines, electrolysis, current and voltage measurement, resistance measurement methods and the Wheatstone bridge, resistance Capatiance (RC) circuits, alternating current and the series RLC circuit, the magnetic field. INS112 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA (2 2 3) 3 AKTS Programlama dilleri, algoritma ve akış şemaları, Bilgisayar ile iletişim kurma emirleri, Güncel bir programlama dilinin (BASIC, FORTRAN, C++ vs.) temel komutları, Bir programın derlenmesi ve çeşitli programlama örnekleri, alt programlar. Mühendislikten örnek uygulamalar. INS112 COMPUTER PROGRAMMING (2 2 3) 3 ETCS Programming languages, algorithm and flow charts, commands to communicate with computers, basics of an up-to-date language (BASIC, FORTRAN, C++). Compilation of a program and various programming examples. Example programming applications about engineering. INS 114 STATİK (3 1 3) 3 AKTS Mekaniğin tanımı ve bölümlenmesi. Rijit cisimler mekaniğine giriş, Düzlem kuvvetler sistemi, serbest-cisim diyagramı, bileşke kuvvet, kuvvetlerin taşınması, yayılı kuvvetler, moment kavramı, denge denklemleri, kuvvet çiftleri, uzay kuvvetler sistemi, rijit cisimlerde eşdeğer kuvvet sistemleri, rijit cisimlerin dengesi, düzlem kafes sistemler, kirişler ve mesnet tepkileri, kablolar, ağırlık merkezi, alan momenti, uzay kuvvetler, sürtünme. INS 114 STATICS (3 1 3) 3 ETCS Definition of mechanics, and division of concepts. Introduction to rigid body mechanics. Planer force systems, freebody diagrams, resultant force, moving of loads in plane, distributed forces. Concept of moment, equilibrium equations, force couples. Force systems in space, equivalent force systems for rigid bodies, equilibrium of rigid bodies. Space frame systems, beams and support reactions. Cables, center of gravity, moment of area, forces in space, friction. YDL 184 YABANCI DİL II (2 0 2) 2 AKTS YDL 1'in devamı niteliğindeki ders, öğrencilerin dilbilgisel ve dilbilimsel açıdan doğru yapıları tanıyarak gramer bilgilerini pekiştirmek için çeşitli öğretici etkinliklerle gerekli beceri ve

6 stratejileri geliştirmelerini; dil öğrenme sürecini pekiştirmek için "okuma", "konuşma", "yazma" ve "dinleme" den oluşan dört becerinin anlamlı parçalarda bir arada kullanımını; "Arayarak Okuma" ve "Ayrıntılı Okuma" gibi stratejilerin kullanılması ve geliştirilmesini; metinlerin yorumlanması için zihinsel yetilerin harekete geçirilmesini; kelime öğrenme, hafızada tutma ve gerektiğinde kullanma stratejilerini geliştirme ve karşılaşılan metinlerde bilinmeyen kelimeleri tahmin etme becerisini geliştirmeyi ve dilin işlevlerini kullanabilmeyi içerir. YDL 184 FOREIGN LANGUGE II (2 0 2) 2 ETCS TUR 182 TÜRK DİLİ II (2 0 2) 2 AKTS Türkçenin yapım ekleri ve uygulaması, Kompozisyonla ilgili genel bilgiler, Kelime türleri, Cümlenin unsurları, cümle tahlili uygulaması, Anlatım ve cümle bozuklukları ve bunların düzeltilmesi, Dilekçe, tutanak, mektup ve çeşitleri, Bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak esaslar, TUR 182 TURKISH II (2 0 2) 2 ETCS 2. Yarı Yılı Serbest Seçmeli Dersler INS 901 İNŞAAT MÜH. GELİŞİMİ (2 0 2) 3 AKTS İnşaat Mühendisliğine Giriş, Yapı Mekaniği, Köprüler, Geoteknik Mühendisliği-Temel Tasarımı-Vaka Analizleri, Yapı Malzemesi-Bağlayıcı Malzemeler ve Beton, Yapı Malzemesi- Çelik, Ulaştırma Mühendisliği, Su Mühendisliği INS 901 THE DEVELOPMENT OF CIVIL ENGINEERING (2 0 2) 3 ETCS Introduction to Civil Engineering, Structural Mechanics, Bridges, Geotechnical Engineering- Foundation Design-Case Studies, Materials of Construction-Cementations Materials and Concrete, Materials of Construction-Steel, Transportation Engineering, Hydraulic Engineering 3. Yarı Yılı Dersleri INS 211 MALZEME BİLİMİ (3 1 3) 4 AKTS Mühendislik malzemelerinin genel özellikleri ve iç yapısı, atomik dizilişler ve dislokasyonlar, Kuvvet kavramı, gerilme, şekil değiştirme, elastikiyet, Hook kanunu,elastik ve plastik davranış, viskozite, viskoelastisite, yorulma, süneklik, pekleşme, gevrek malzeme, malzemelerde sertlik, tokluk, sönümleme özellikleri, plastik, cam, seramik malzemelerin genel özellikleri. INS 211 MATERIALS SCIENCE (3 1 3) 4 ETCS General properties and structures of materials, atomic structure and dislocations, force concept, strength, strain and elasticity, Hooke s Law, elastic and plastic behavior, viscosity, viscoelasticity, fatigue, ductility, hardening, brittle materials, hardness, toughness, damping properties of materials, plastics, glass, general properties of ceramic materials.

7 INS 213 MÜHENDİSLİKTE İSTATİSTİK METOTLARI (3 0 3) 3 AKTS İstatistiğin mühendislikte önemi. Olasılık teorisi. Dağılımların parametreleri. Frekans analizi ve Parametrelerin tahmini. Önemli olasılık dağılım fonksiyonları. Örnekleme dağılımları. İstatistik hipotezlerin kontrolü. Regresyon analizi. INS 213 STATISTICAL METHODS IN ENGINEERING (3 0 3) 3 ETCS Importance of statistics in engineering. Probability theory. Parameters of distributions. Frequency analysis and estimation of parameters. Important probability distribution functions. Sampling distrubitions. Testing of statistical hypothesis. Regression analysis. INS 215 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ (3 0 3) 3 AKTS Temel kavramlar. Faiz. Faiz oranı. Basit faiz. Bileşik faiz. Paranın zaman değeri. Enflasyon. Vergiler. Nakit akışları. Yıllık bileşik faiz ve ilgili faiz faktörleri. Faiz faktörleri ve çözüm yöntemleri arasındaki cebirsel ilişkiler. Farklı dönemli bileşik faiz. Nominal ve efektif faiz oranları. Devamlı bileşik faiz. Süreksiz ve sürekli ödemeler. Ekonomik eşitlik. Sermayenin maliyeti. Stok değeri. Bono değeri. Minimum geri dönüş oranı. Açık pazar değeri. INS 215 ENGINEERING ECONOMICS (3 0 3) 3 ETCS Basic concepts. Interest. Interest rate. Simple interest. Compounded interest. Time value of money. Inflation. Taxes. Cash flows. Annual compounded interest and related interest factors. Algebraic relationships between interest factors and solution methods. Compounded interest that has different periods. Nominal and effective interest rates. Continuous compunded interest. Discontinuous and continuous payments. Economic equality. Cost of capital. Stock value. Bond value. Minimum rate of return. Open market value. INS 217 DİNAMİK (4 0 4) 4 AKTS Giriş, tanımlama, maddesel noktanın kinematiği ve kinetiği, Newton kanunları, dirençli hareket, noktalar sistemi, gök mekaniği, çarpışma, kütlesi değişen noktanın hareketi, iş ve enerji. İmpuls ve momentum. Rijit cisimlerin kinematiği. Rijit cisimlerin iki ve üç boyutlu kinetiği. Mekanik titreşimler. INS 217 DYNAMICS (4 0 4) 4 ETCS Introduction, concepts and definitions. Newton s Laws of Motion, Kinematics, and kinetics of material particle, work and energy concepts, work and energy, impuls and momentum. Dynamics of rigid bodies, kinetics and kinematics of rigid bodies in two and three dimensions, mechanical vibrations. INS 219 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ I (4 0 4) 4 AKTS Diferansiyel denklemlerin tanımı, çeşitleri ve sınıflandırılması, Çözüm kavramları., Birinci mertebeden diferansiyel denklemler, Bazı özel çözüm yöntemleri (çarpanlarına ayırma, değişken değiştirme, kutupsal koordinatlara dönüştürme, mertebe yükseltme.), İkinci mertebeden denklemler, Sabit katsayılı denklemler için operatör yöntemi, Sabitin değişimi yöntemi, Değişken katsayılı diferansiyel denklemler, Diferansiyel denklem sistemleri. Kısmi diferansiyel denklemler.

8 INS 219 ENGINEERING MATHEMATICS I (4 0 4) 4 ETCS Definition of differential equations, classification of differential equations and solution concepts. 1st order differential equations. Special types of solution methods (seperation of coefficients, seperation of variables, transformation to polar coordinates etc...). Second order differential equations, operator method for constant coefficients, method for changing of constant, differential equations with variable coefficients. Systems of differential equations, partial differential equations. INS 221 MUKAVEMET I (4 0 4) 4 AKTS Giriş. Mukavemetin dayandığı temeller. İç kuvvet. Şekil değiştirme. Gerilme ve şekil değiştirme bağıntıları. Şekildeğiştirme enerjisi. Katı cisimlerin mekanik özellikleri. Periyodik yükleme ve yorulma. Kırılma hipotezleri. Emniyet katsayısı ve emniyet gerilmesi. Kesit tesir diyagramlar. Atalet momenti. Basit mukavemet halleri, eksenel normal kuvvet, kesme, burulma ve basit eğilme. INS 221 STRENGTH OF MATERIALS I (4 0 4) 4 ETCS Introduction, fundamentals of strength of materials, internal forces, stres and strain equations; strain energy, mechanical properties of rigid bodies, periodic loading and fatique, fracture hypothesis, safety factor and working stress, normal force, shear forve and bending moment diagrams, moment of inertia, deformation of members under axial loading, shear; torsion and bending. YDL285 YABANCI DİL III (4 0 4) 4 AKTS Giriş. Teknik İngilizce kavramı. İngilizce sayılar ve birimler. Genel mühendislik terimleri ve kavramları. Matematik ve işlem terimleri. Geometrik şekiller ve İngilizce karşılıkları. Okuma ve konuşma alıştırmaları. Rapor yazımı. Sunum tekniği alıştırmaları. Özgeçmiş yazımı. İş mektubu yazımı. YDL 285 FOREIGN LANGUAGE III (4 0 4) 4 ETCS Introduction. The concept of Professional foreign language. Numbers and units. General engineering terms and concepts. Mathematical terms. Geometric figures. Reading and speaking practices. Report writing. Presentation practices. Curriculum vitae preparation. Business letter writing. AIT 281 ATATÜRK İLKELERİ VE INKILAPTARİHİ I (2 0 2) 2 AKTS İnkılap Tarihinin Anlamı- Türk İnkılabının Önemi, Türk İnkılabına Yol Açan Nedenlere Toplu Bakış, Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devletinin Parçalanmaya Başlaması, İşgaller Karşısında Memleketin Durumu-Mustafa Kemal Paşa'nın Tutumu, Kurtuluş İçin İLk Adım - Kongreler Yolu ile Teşkilatlanma, Cemiyetler, Kuvayi Milliye -Misak-ı Milli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Açılışı, Ulusal Ordunun Kurulması, İki Önemli Olay: Sevres ve Gümrü Barışı, Sakarya Savaşına Kadar Kurtuluş Mücadelesi, Sakarya Savaşı-Büyük Taarruz, Mudanya'dan Lozan'a, Siyasal Alanda İki Büyük İnkılap, "Takrir-i Sükün" Dönemine Geçiş. AIT 281 PRINCIPALS OF ATATURK AND REVOLUTION HISTORY I (2 0 2) 2 ETCS

9 3. Yarı Yılı Serbest Seçmeli Dersler INS 902 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YAPILARI (2 0 2) 3 AKTS İnsanlık tarihi boyunca inşaa edilmiş günümüz mühendisilik bilimi tarafından da değerleri ortaya konulan yapılar ders kapsamında tanıtılacak inşaa teknikleri incelenecektir. Yaşam alanı olarak inşa edilen yapılar, kaya kentler, toprak yapılar ahşap ve çelik yapılar. Dini ihtiyaçlar için inşaa edilen yapılar, camiler, kliseler, anıt mezarlar. İnsan ihtiyaçlarını kaşılamak için yapılan yapılar, barajlar, su yolları ve köprüler. INS 902 CIVIL ENGINEERING STRUCTURES (2 0 2) 3 ETCS The structures whose value is understood by modern engineering science, built throughout human history, will be introduced and building techniques examined in this course. The buildings constructed as a living space, rock cities, earth structures, wood and steel structures. The buildings built for the religious needs, mosques, churches, monumental tombs. The buildings built for supply human requirement dams, water, roads and bridges. 4. Yarı Yılı Dersleri INS 212 MUKAVEMET II (3 1 3) 3 AKTS Kesmeli eğilme; gerilme ve şekil değiştirmelerin dönüşümü; asal gerilmeler; maksimum kayma gerilmesi; maksimum ve minimum normal gerilme; düzlem gerilme için Mohr çemberi; düzlem gerilme altında düktil malzemelerin akma kriteri; ince cidarlı basınç kanalları; kiriş ve şaftların tasarımı; yük kesme kuvveti eğilme momenti arası ilişkiler; integral yoluyla kirişlerin elastik eğrisi; Hiperstatik kirişler, süperpozisyon metodu;, moment-alan metodu; enerji metotları; Castigliano teoremleri. INS 212 STRENGTH OF MATERIALS II (3 1 3) 3 ETCS Transverse loading. Transformations of stress and strain, principal stress, maximum shearing stress, maximum and minimum normal stress, Mohr s Circle for Plane Stress, Yield criteria for ductile materials under plane stress. Stresses in thin walled pressure vessels, Design of beams and shafts for strength. relations among load, shear and bending moment. Deflection of beams by integration. Statically indeterminate beams, method of superposition to statically indeterminate beams. Deflection of beams by moment-area method. Energy Methods, Castigliano s theorems. INS 214 YAPI MALZEMESİ (3 1 3) 4 AKTS Çeşitli yapı malzemeleri ve bağlayıcıların (Yapı çeliği, bitümlü malzeme, kil, puzolanlar, ahşap, doğal yapı taşları, mineral agregalar, kireç, alçı, çimento çeşitleri) üretimi, çeşitleri, yapıda kullanılışı. Fiziksel, kimyasal ve mekanik özelliklerinin deneylerle saptanması. Betonun üretimi, sınıflandırılması, betonun denetimi, bakımı ve kalite kontrolü, Taze betonun özellikleri ve deneyleri, sertleşmiş beton özellikleri ve tahribatlı, tahribatsız deneyleri. Beton karışım hesabı.

10 INS 214 MATERIALS OF CONSTRUCTION (3 1 3) 4 ETCS General properties and production methods of structural steel, bituminous materials, clay, puzzolanic materials, timber, natural stones, mineral aggregates, lime, plaster and types of cement, experimental methods on physical-chemical and mechanical properties of structural materials, production methods and classification of concrete, properties of fresh and hardened concrete, destructive and non-destructive test methods on hardened concrete, mix design of concrete, fundamental laboratory tests on construction materials. INS 218 MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ II (3 1 3) 4 AKTS Diferansiyel denklemlerin uygulamaları; birinci mertebeden ve basit yüksek mertebeden diferansiyel denklemelerin mühendislikteki (özellikle inşaat mühendisliğindeki) uygulamaları (kablolar, elastik eğri v.s.). Lineer diferansiyel denklemlerin uygulamaları (mekanik sistemlerin titreşim hareketleri ve hareket denklemin çözümü) Diferansiyel denklemlerin seriler ile çözümü, diferansiyel denklemlerin sayısal çözümü, adi diferansiyel denklem sistemleri ve kısmi diferansiyel denklem uygulamaları, başlangıç ve sınır değer problemleri. INS 218 ENGINEERING MATHEMATICS II (3 1 3) 4 ETCS Application of differential equations, applications of first order and higher order differential equations in civil engineering (Cables, elastic curve etc...). Applications of linear differential equations to vibration and solution of motion equations). Solution of differential equations with Taylor s Method, using series. Numerical solution of differential equations. Application of partial differential equations. Initial and boundary value problems. INS 222 NUMERICAL ANALYSIS (2 1 2) 4 AKTS Sayısal hesaplamalarda hata, Lineer olmayan denklemlerin köklerinin bulunması, Interpolasyon, Bisection ve Newton Raphson Methodları, Fonksiyonların yaklaşık hesabı, Sayısal integrasyon, Diferansiyel denklemlerin çözümü için sayısal yöntemler, lineer denklem sistemlerinin sayısal çözümü. INS 222 NUMERICAL ANALYSIS (2 1 2) 4 ETCS Numerical error in numerical calculations, reasons of error. Root finding of non linear equations. Bisection and Newton Raphson Methods, Interpolation, approximating theory. Numerical integration techniques. Numerical methods for solution of differential equations, numerical solution of linear and non linear differential equations. INS264 TOPOGRAFYA (2 2 3) 4 AKTS Topografyanın tanımı. Ölçü birimleri. Ölçme hataları, haritaların sınıflandırılması. Ölçekle arazide noktaların ve doğruların belirlenmesi. Uzunluk ölçümü. Dik inip, çıkma araçları. Topografya aletlerinde ortak parçalar. Teodolit. Açı ölçme yöntemleri. Poligon dizileri. Yükseklik farklarının ölçülmesi. Nivonun kullanılması ve ölçmelerinin değerlendirilmesi. Arazide boyuna ve enine kesitlerin çıkarılması. Takeometrik ölçmeler planın çizimi. Yeryüzünün gösterilmesi. Alan ve hacim hesapları. Aplikasyon ölçmeleri. Arazi Uygulamaları. INS264 SURVEYING (2 2 3) 4 ETCS Introduction, Definitions, Kinds Of Errors, Length Measurements, Detail Surveys Angles Measurements, The basic mathematical treatments, Polygons, measurements of area,

11 Determination Of Heights Of Points Using Geometric Leveling, Trigonometric Leveling, Tacheometry, tacheometric map production. Drawing Of Contour Maps, Simple Horizontol curves and land applications of simple curves. YDL 286 YABANCI DİL IV (3 0 3) 3 AKTS İnşaat Mühendisliği disiplininde mevcut olan tüm anabilim dalları ile ilgili teknik metinlerin incelenmesi ve analiz edilmesi. Temel teknik terimlerin öğrenilmesi ve metin içinde kullanımı. Akademik çeviri teknikleri. Teknik metin yazımı. YDL 286 FOREIGN LANGUAGEIV (3 0 3) 3 ETCS Investigating and analysing technical texts related with all current divisions in civil engineering. Learning of fundemental tecnical terms and their usage in texts. Academic translation techniques. Technical text writing. AIT 282 ATATÜRK İ.İ.TARİHİ II (2 0 2) 2 AKTS Türk İnkılabının Yürütülmesindeki Özellikler, Hukuk Sisteminin Kurulması, Eğitim Sisteminin Kurulması, Ekonomi ve Maliye Alanında Harcanan Çabalar, Toplumsal Yaşayışı Düzenleyen Diğer Yenilikler, Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyetinin Dış Siyaseti, Ünite Eki: Atatürk'ün Ölümü, Atatürk'ün Döneminden Sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin İç ve Dış Siyaseti, ( Özet), Atatürk İlkeleri Genel Olarak, Atatürk İlkeleri - Cumhuriyetçilik, Atatürk İlkeleri - (2) Milliyetçilik (Ulusçuluk), Atatürk İlkeleri (3)-(4) (Halkçılık ve Devletçilik), Atatürk İlkeleri (5) Laiklik, Atatürk İlkeleri (6) İnkılapçılık, Genel Değerlendirme. AIT 282 PRINCIPALS OF ATATURK AND REVOLUTION HISTORY II (2 0 2) 2 ETCS INS 220 STAJ I (0 0 0) 3 AKTS Staj I stajı şantiye stajıdır. Bu staj tümüyle şantiye ortamında yapılacaktır. Öğrenciler staj boyunca yaptıkları çalışmaları uygun ve kazandıları tecrübe, deneyim ve bilgi birikimlerini uygun şekilde staj defterinde raporlayacaklardır. Staj defterleri staj komisyonu tarafından değerlendirileceklerdir, gerekli görülürse öğrencilere sözlü sınav yapıcalaktır. INS 220 SUMMER PRACTICE I (0 0 0) 3 ETCS Summer Practice I is a construction site practice. This practice will be fully done in a construction site. The students will prepare a report which describes their experience and knowledge practiced during the period. Their reports will be graded by the commision and an oral exam will be held if necessary. 4. Yarı Yılı Serbest Seçmeli Dersler INS 903 TÜRKİYE DE ENERJİ KAYNAKLARI (2 0 2) 2 AKTS Giriş, İş, güç, enerji tanımları, Güç enerji ilişkisi, Enerji kaynakları, Yenilenemez enerji kaynakları, Petrol, Kömür, Doğalgaz, Yenilenebilir enerji kaynakları, Rüzgâr enerjisi, Jeotermal enerji, Hidroelektrik enerji, Güneş enerjisi, Biokütle enerjisi, Deniz kökenli enerji, Enerji üretiminde çevresel etkiler, Türkiye de enerji ve enerji sorunları.

12 INS 903 ENERGY SOURCES IN TURKEY (2 0 2) 2 ETCS Introduction, Power, Definitions, Relation of Power and Energy, Energy Sources, Nonrenewable Energy Sources, Oil, Coal, Natural Gaz, Renewable Energy Sources, Wind Energy, Jeothermal Energy, Hidroelectric Energy, Solar Energy, Biomass Energy, Sea Energy, Environmental Effects of Energy Production, Energy and Energy Problems in Turkey. 5. Yarı Yılı Dersleri INS 311 BETONARME I (3 1 3) 5 AKTS Giriş, betonarmenin tanımı ve tarihçesi, yükler, betonun ve donatı çeliğinin özellikleri, betonarmede çözüm yöntemleri,yapısal güvenlik kavramı, taşıma gücü yönteminin temel kabulleri, betonarme davranışı, eksenel basınç etkisindeki elemanlar, eksenel çekme etkisindeki elemanlar, basit eğilme etkisindeki elemanların taşıma gücü ve boyutlandırılması, sürekli kirişlerin analizi ve tasarımı, kesme kuvveti etkisindeki elemanlar, kısa konsollar, aderans ve kenetlenme. INS 311 REINFORCED CONCRETE I (3 1 3) 5 ETCS Introduction, definition and history of reinforced concrete; loads; mechanical behavior of concrete in uniaxial and multiaxial states of stres; time dependent behavior of concrete; mechanical behavior of reinforcing steel; behavior and strength of uniaxially loaded members; confinement; behavior and strength of members in pure bending; behavior and strength of members under combined bending and axial load; behavior and strength of members under combined shear and bending; bond and anchorage. INS 313 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ (3 1 3) 5 AKTS Giriş. Akışkan özellikleri. Akışkanların statiği. Akışkanların kinematiği. Akışkanların dinamiği. Potansiyel akım. Boyut Analizi. INS 313 FLUID MECHANICS (3 1 3) 5 ETCS Introduction. Definitions and fluid properties. Hydrostatics. Kinematics. Hydrodynamics. Potentional flow. Dimensional analysis. INS 315 YAPI STATİĞİ I (3 1 3) 4 AKTS Hiperstatik sistemler, hiperstatik sistemlerin kuvvet yöntemi ile hesabı, dış yükler, sıcaklık değişmesi ve mesnet çökmeleri için hesap, yer değiştirmelerin hesabı, elastik mesnetli sistemler, hiperstatik sistemlerin hareketli yüklere göre hesabı, tesir çizgileri, sürekli kirişler, hiperstatik sistemlerde en elverişsiz yüklemeler, Deplasman yöntemleri; düğüm noktaları sabit ve hareketli sistemlerin Açı ve Cross yöntemleri ile hesabı. INS 315 STRUCTURAL ANALYSIS I (3 1 3) 4 ETCS Statically indeterminate structures. Force Method; Static analysis of statically indeterminate structures subjected to external forces, different support settlements, temperature variation. Elastic supported and elastic jointed structures. Analysis of statically indeterminate structures for moving loads. İnfluence lines; displacement methods: Slope Deflection and Moment Distribution (Cross) Methods;applications on continious beams and frames.

13 INS 339 ZEMİN MEKANİĞİ I (3 1 3) 5 AKTS Zeminlerin ve kayaçların tanımı, zeminlerin index ozellikleri, ağırlık ve volumetrik ve plastiklik özellikleri, Zeminlerin sınıflandırılması, arazi ve laboratuar deneylerini tanımlanması. Zeminlerin kompaksiyonu. Zeminlerde su akımı, akım ağları ve çözümleri. Efektif gerilme kavramı. doygun veya doygun olmayan zeminlerde efektif gerilmeler. INS 339 SOIL MECHANICS I (3 1 3) 5 ETCS The Origin of Soil and Rocks, Index parameters, Weight-volume relations, Plasticity and Structure of soil. Classification of soils (AASHTO, USCS, USDA). Soil compaction, permeability and peepage.effective Stress in fully and partially saturated soil. INS 337 PROJE YÖNETİMİ (3 1 3) 4 AKTS Tanımlar. İnşaata hazırlık ve ön çalışmalar sayılı Kamu İhale Kanunu sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu. Kamu yapım işleri ihaleleri tebliğ ve yönetmelikleri. Şantiyede kullanılan defterler. Metraj ve keşif uygulamaları. INS 337 PROJECT MANAGEMENT (3 1 3) 4 ETCS Definitions. Preparation and pre-studies for construction projects. Turkish Public Tender Law. Turkish Public Tender Contracts Law. Announcements and regulations of Turkish Public Works Tenders. Site books. Instances of measurement and cost determination. INS 341 KARAYOLU MÜHENDİSLİĞİ I (3 1 3) 4 AKTS Giriş. Karayolu elemanları ile ilgili genel tanımlamalar. Yolu kullananların karakteristikleri. Taşıt hareketleri ve karayolu trafiğinin genel özellikleri. Yolların kapasitesi. Yol geometrik standartlarının secimi. Geçki ve plan. Yatay kurbalar ve geçiş eğrileri. Boy kesit ve düşey kurbalar. Dever, Kent yollarının planlanması. Eşdüzey kavşakların planlanması. Alt yapının teşkili. Yolların drenajı. INS 341 HIGHWAY ENGINEERING I (3 1 3) 4 ETCS The basic concepts and definitions for the elements of the highway; highway vehicle features and transactions; capacity and service level analysis; highway traffic, General properties; traffic and road geometric standards the project; routeing and plan; croo section; vertical kurbs; horizontal kurbs; urban roads; the intersection of the features and design. 5. Yarı Yılı Serbest Seçmeli Dersler INS 904 AFETLERDEN KORUNMA (2 0 2) 3 AKTS Kavram ve tanımlar. Merkezi hükümet ve yerel yönetim ilişkisi, afet ile ilgili kurumların görev ve sorumlulukları, acil durum yönetiminin temelleri, Türk afet yönetim sisteminin dünü, bugünü. Afet müdahale operasyonları ve yönetimini değerlendirme. Aktörlerin Rolleri ve sorumlulukları. Afete müdahale ve yönetimde geleneksel ve profesyonel yaklaşımlar. İkaz, Tahliye ve Arama-Kurtarma. Acil tıbbi bakım/kitlesel ölümler. Barınma ve kitle bakım. Kaynak yönetimi. Acil hasar değerlendirme. Enkaz kaldırma. Doğal afetlere müdahale. Müdahale programları, kritik tesisler ve alt yapının restorasyonu. Toplumun afete hazırlık eğitimleri.

14 INS 904 DISASTER PREVENTION (2 0 2) 3 ETCS Concepts and definitions. Central and local government relations, responsibility and duties about disasters, Fundamentals of disaster management, today and history of Turkish emergency case management, Evaluation of disaster management, responsibility of actors, traditional and Professional approaches for disaster management, warnings releases, search and rescue, urgent medical conditions. Sheltering and general care, resource management, urgent damage assesment, debris removal, interference to natural disasters, interference programs, critical facities and restorations of substructures, educations of disaster preparedness. 6. Yarı Yılı Dersleri INS 306 HİDROLOJİ (2 1 2) 3 AKTS Hidrolojiye giriş ve meteorolojik ölçümler. Yağış. Buharlaşma. Sızma. Yeraltı suyu. Akım ölçümleri ve kayıtların analizi. Hidrograf analizi. Taşkın analizi. INS 306 HYDROLOGY (2 1 2) 3 ETCS Definitions and climate measurements. Precipitation. Infiltration. Evaporation. Groundwater flow. Stream flow measurements and analysis of records. Analysis of hydrograph. Analysis of flood. INS 308 BETONARME II (3 0 3) 4 AKTS Kesme kuvveti, kesme göçm mekanizması, depreme dayanıklı çerçeve elemanlarında kesme kuvvetine gore tasarım, zımbalama, burulma momenti etkisi, burulma ve kesmeye gore tasarım, Plaklar, plakların sınıflandırılması, bir ve iki doğrultuda çalışan döşemeler, kirişsiz döşemeler. Temeller, duvar altı temelleri, tekil temeller, tek doğrultuda sürekli temeller, istinat duvarları, perdeler, betonarme merdivenler, kolon-kiriş birleşim bölgeleri. INS 308 REINFORCED CONCRETE II (3 0 3) 4 ETCS Shear force, mechanism of shear failure, shear design for seismic resistant frame members,, punching, torsional moment effect, design forcombined torsion, shear and flexure, slabs, classification of slabs, slabs spanning in one and two direction, flat slabs, foundations,wall foundations, single footings, strip foundations, design and analysis of retaining walls; shear walls; reinforced concrete stairs, beam-column joints. INS 316 HİDROLİK (3 1 3 ) 5 AKTS Boru hidroliği, yük kayıpları. Serbest yüzeyli akımlar ve sınıflandırması. Açık kanallarda düzgün akımlar. Açık kanallarda düzgün olmayan akımlar. Yüzeysel sıçrama. Su yüzeyinde yerel değişimler. INS 316 HYDRAULICS (3 1 3 ) 5 ETCS Pipe Hydraulics. Frictional and local energy losses. General characteristics and classification of open channel flow. Uniform flow. Nonuniform flow. Hydraulic jump. Gradually varied flows.

15 INS 318 ULAŞTIRMADA TOPRAK İŞLERİ (3 1 3) 5 AKTS Toprak işleri hesapları, enkesit alanlarının ve hacimlerinin hesabı, şev ve geçit kazıklarının çakılması, kütleler diyagramları; Brückner etüdü, zemin karakteristikleri, zeminin kazılması ve taşınması hesapları, toprak işleri şantiyelerinde verimlilik ve maliyet hesapları INS 318 EARTHWORKS IN TRANSPORTATION (3 1 3) 5 ETCS Earthworks computations; calculations of cross section areas and volumes; mass diagram and transportation haul; excavation methods; Bruckner etude; soil characteristics; excavation and transportation of soil; productivity and cost analysis in earthwork sites. INS 332 YAPI STATİĞİ II (3 1 3) 5 AKTS Hiperstatik sistemler, hiperstatik sistemlerin kuvvet yöntemi ile hesabı, dış yükler, sıcaklık değişmesi ve mesnet çökmeleri için hesap, yer değiştirmelerin hesabı, elastik mesnetli sistemler, hiperstatik sistemlerin hareketli yüklere göre hesabı, tesir çizgileri, sürekli kirişler, hiperstatik sistemlerde en elverişsiz yüklemeler, Deplasman yöntemleri; düğüm noktaları sabit ve hareketli sistemlerin Açı ve Cross yöntemleri ile hesabı. INS 332 STRUCTURAL ANALYSIS II (3 1 3) 5 ETCS Statically indeterminate structures. Force Method; Static analysis of statically indeterminate structures subjected to external forces, different support settlements, temperature variation. Elastic supported and elastic jointed structures. Analysis of statically indeterminate structures for moving loads. İnfluence lines; displacement methods: Slope Deflection and Moment Distribution (Cross) Methods;applications on continious beams and frames. INS 322 ZEMİN MEKANİĞİ II (3 1 3) 5 AKTS Zeminlerde uniform ve üniform olmayan gerilme analizleri. Kohezyonlu zeminlerde konsolidasyon teorisi ve uygulamaları. Kohezyonlu ve Kohezyonsuz zeminlerde kesme dayanımı ve uygulamaları. Zeminlerde yanal basınç teorisi. Şev Stabilite analizleri. INS 322 SOIL MECHANICS II (3 1 3) 5 ETCS Uniform and non-uniform stress analysis in soil. Consolidation theory and application in cohesive soils. Shear strength of cohesive and cohesionless soils and applications. Lateral earth pressure theory. Slope stability analysis. INS 320 STAJ II (0 0 0) 3 AKTS Staj II stajı büro yada şantiye stajıdır. Bu staj tümüyle büro yada şantiye ortamında yapılacaktır. Öğrenciler staj boyunca yaptıkları çalışmaları uygun ve kazandıları tecrübe, deneyim ve bilgi birikimlerini uygun şekilde staj defterinde raporlayacaklardır. Staj defterleri staj komisyonu tarafından değerlendirilecektir, gerekli görülürse öğrencilere sözlü sınav yapılacaktır. INS 320 SUMMER PRACTICE II (0 0 0) 3 ETCS Summer Practice II is an engineering office or a construction site practice. This practice will be fully done in an engineering office or a construction site. The students will prepare a report

16 which describes their experience and knowledge practiced during the period. Their reports will be graded by the commision and an oral exam will be held if necessary. 7. Yarı Yılı Dersleri INS 403 ÇELİK YAPILAR (2 2 3) 3 AKTS Giriş, Tasarım yöntemleri, Yönetmelikler, Güvenlik, Kullanılabilirlik, Çelik yapıların davranışı, Çekme elemanları, Basınç elemanları kolon-kirişler, birleşim türleri ve davranışları, Bulonlu ve kaynaklı birleşimler. INS 403 STEEL STRUCTURES (3 1 3) 3 ETCS Introduction, Design methods, codes, safety, serviceability. Behavior of steel structures. Tension members, compression members, beams, beam-columns, types and behavior of connections in steel structures, bolted and welded connections. INS 413 SU KAYNAKLARI MÜHENDİSLİĞİ I (3 1 3) 3 AKTS Su kaynakları ve su ihtiyacının tespiti. Suların derlenmesi. Kuyu hidroliği. Suların iletilmesi. Su dağıtım şebekeleri ve hesabı. Kanalizasyon sistemleri ve hesabı. INS 413 WATER RESOURCES ENGINEERING I (3 1 3) 3 ETCS Water demand and resources. Water collection and transport. Hydraulics of well. Water distribution methods and system design. Sewerage systems and design. INS 425 TEMEL MÜHENDİSLİĞİ I (3 1 3) 4 AKTS Zeminlerin geoteknik özellikleri. Zeminlerin mekanik ve indeks parametrelerin doğrudan ve dolaylı yollardan hesaplanması. Yanal Zemin basınçları ve İstinat duvarı Hesabı. Sığ temellerin çeşitleri ve hesap yöntemleri. Plak temeller ve hesap yöntemleri, Kazık Temel çeşitleri ve hesap yöntemleri. Problemli zeminlerde temel dizayn parametreleri ve hesaplanması INS 425 FOUNDATION ENGINEERING I (3 1 3) 4 ETCS Geotechnical properties of soils. Direct and indirect measurements of mechanical parameters of soils. Lateral earth pressures and retaining walls design. Shallow Foundations design. Sheet pile walls. Braced cuts and design INS 421 STAJ III (0 0 0) 2 AKTS Staj III stajı büro yada şantiye stajıdır. Bu staj tümüyle büro yada şantiye ortamında yapılacaktır. Öğrenciler staj boyunca yaptıkları çalışmaları uygun ve kazandıları tecrübe, deneyim ve bilgi birikimlerini uygun şekilde staj defterinde raporlayacaklardır. Staj defterleri staj komisyonu tarafından değerlendirilecektir, gerekli görülürse öğrencilere sözlü sınav yapıcalaktır. INS 421 SUMMER PRACTICE III (0 0 0) 2 ETCS

17 Summer Practice III is an engineering office or a construction site practice. This practice will be fully done in an engineering office or a construction site. The students will prepare a report which describes their experience and knowledge practiced during the period. Their reports will be graded by the commision and an oral exam will be held if necessary. 7. Yarıyıl Seçmeli Dersleri INS 433 KIYI MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (3 0 3) 5 AKTS Kıyı mühendisliğinin temel kavramları. Dalga mekaniği, Dalga teorileri. Dalga iklimi ve istatistiği. Kıyı koruma yapıları. Dalgakıranlar. Kıyılarda katı madde hareketi. INS 433 INTRODUCTION TO COASTAL ENGINEERING (3 0 3) 5 ETCS Basic principles of coastal engineering. Wave mechanics. Small Amplitude wave theory. Wave climate and wave statistics. Shore protection structures. Sediment transport along the coast. INS 437 BETON TEKNOLOJİSİ (3 0 3) 5 AKTS Normal beton hakkında kısa özet, Yüksek dayanımlı beton. (üretimi, sınıflandırılması, denetimi, bakımı ve kalite kontrolü). Özel betonlar (ağır beton, hafif beton, püskürtme betonu, vakum betonu, su altı betonu, masif beton). Hazır beton teknolojisi, beton katkı maddeleri ve beton üzerindeki etkileri, soğuk ve sıcak havada beton dökümü, betonun korunması, betonda çatlakların incelenmesi. Beton vibratörleri. INS 437 CONCRETE TECHNOLOGY (3 0 3) 5 ETCS Brief introduction to properties of normal concrete, high strength concrete (production, classification, maintenance and quality control), special types of concretes (heavyweight, lightweight, sprayed, vacuum concrete, underwater concrete, mass concrete), ready-mixed concrete technology, concrete admixtures and the effects on concrete properties, cold and hot weather concreting, maintenance of concrete, concrete cracks, types of concrete vibrators. INS 439 YAPI BİLGİSİ (3 0 3) 5 ETCS Mühendislik yapılarının tanımı ve sınıflandırılması, tuğla duvarlar ve örgü kuralları, sıvalar, boya işleri, dilatasyon derzleri, merdivenler; çatı türleri ve çatı örtüleri, izolasyon türleri, izolasyon detayları, Korkuluklar. çatı planları, mahyalar. Bacalar, havalandırma ve çöp bacaları, Rampalar. Kagir duvarlar. Asansörler. INS 439 CONSTRUCTION TECHNOLOGY (3 0 3) 5 ETCS Definition and classification of engineering structures; brick walls and arrangement rules; plasters; painting works; expansion joints; staircases; types and covering of roofs; isolation types; isolation details; side rails; roof plans; roof ridges; chimneys, refuse chute; ramps, masonry walls; elevators. INS 441 AÇIK KANALLAR HİDROLİĞİ (3 0 3) 5 AKTS Giriş. Açık kanalların hidroliği. Üniform akım. Su yüzeyinin hesabı. Savaklar üzerinde akım. Kanallarda ve akarsularda üniform olmayan hareketler. Katı madde hareketi.

18 INS 441 OPEN CHANNEL HYDRAULICS (3 0 3) 5 ETCS Open channels hydraulics. Calculation of water surface. Uniform flow and nonuniform flow in man-made and natural open channels. Sediment transport in open channel. INS 445 YÜKSEK YAPILARIN TASARMI (3 0 3) 5 AKTS Giriş, Taşıyıcı sistemler. Yüksek yapı projelendirmede dikkat edilecek hususlar. Düşey yüklerin taşınması, yatay yüklerin taşınması, ikinci mertebe etkileri. Ön boyutlandırma gereksinimi. Düzlemsel taşıyıcılar ve uzay taşıyıcıların yaklaşık hesabı. Taşıyıcı sistemlerin özel periyotlarının hesabı, modal analiz, süneklik ve süneklikte talep-kapasite ilişkileri, Yüksek yapı temelleri, taşıyıcı sistemin boyutlandırılması, konstrüktif kurallar, örnek uygulamalar. INS 445 DESIGN OF HIGH-RISE STRUCTURES (3 0 3) 5 ETCS Introduction; load-bearing systems; design provisions of high-rise structures; bearing of vertical loads; bearing of lateral loads; secondary effects; need of preliminary design; approximate calculation of planar and three-dimensional systems; fundamental periods of structural systems; modal analysis; ductility and capacity-demand relations; foundations of high-rise structures; constructive rules; examples. INS 449 PLANLAMA TEKNİKLERİ I (3 0 3) 5 AKTS Yatırımların planlanması. Kritik yörünge metodu (CPM). Faaliyet sürelerinin tahmini. Faaliyetlerin direkt maliyetleri. Faaliyetler arasındaki bağıntılar. Şebekenin kurulması ve kritik yörüngenin tayini. Faaliyet bolluklarının hesaplanması. Çalışılmayan sürelerin tahmini. Kritik yörüngenin çubuk diyagrama dönüştürülmesi. Yatırım programının revizyonu. MPM metodu. PERT metodu. GANTT metodu ve tabloları. Yatırım sürelerinin gecikmesini etkileyen faktörler. INS 449 PLANNING TECHNIQUES I (3 0 3) 5 ETCS Planning of investments. Critical path method (CPM). Estimation of activity duration. Direct costs of activities. Relationships between activities. Network formation and determination of critical path. Activity floats. Estimation of spare times. Critical path bar chart transformation. Revision of invsetment program. MPM method. PERT method. GANTT method and tables. Factors affecting time overruns of investments. INS 451 ŞEVLERİN STABİLİTESİ (3 0 3) 5 AKTS Şevlerin stabilite problemlerine genel bakış. Zeminlerin kayma mukavemeti parametrelerinin hesaplanması. Şevlerin kırılma tipleri. Kırılmaya sebep olan iç ve dış kuvvetler. Sonsuz ve sonlu şevlerin stabilitesi hesap teorileri ve uygulamaları. Doğal ve yapay şevlerin stabilitesini koruma yöntemleri ve sayısal uygulamalar. INS 451 SLOPE STABILITY (3 0 3) 5 ETCS Review of Slope Failures. Calculation Shear Strength of Soils with different stress conditions. Classification of slope failures. Stability conditions for analyses. Finite and infinite slope stability analysis. Slope stabilization and repairs. INS 453 YAPI DİNAMİĞİNE GİRİŞ (3 0 3) 5 AKTS

19 Giriş, Tek Serbestlik dereceli sistemler: Hareket denklemi, hareket denkleminin çözümü, serbest titreşim, harmonic titreşim, dinamik davranışın nümerik çözüm yolları, genelleştirilmiş tek serbestlik dereceli sistemler, çok serbestlik derecelisi stemler, yapılarda sönüm, çok serbestlik dereceli sistemlerin dinamik analizi. INS 453 INTRODUCTION TO STRUCTURAL DYNAMICS (3 0 3) 5 AKTS Introduction, Single Degree Of Freedom Systems: Equation of Motion, Solution of the Equation of Motion, Free Vibration, Response to Harmonic Excitation, Numerical Evaluation of Dynamic Response, Generalized SDOF Systems, Multı Degree Of Freedom Systems, Damping in Structures, Dynamic Analysis of Linear MDOF Systems INS 455 YAPI STATİĞİ III (3 0 3) 5 AKTS Taşıyıcı Sistem, Düğüm Noktası ve Eleman Tablosu; Düğüm Noktası Kuvvetleri ve Yük Momentleri, İç Kuvvetler, Çubuk Uç İç Kuvvetleri, Koordinat Dönüşümü; Deplasman Yönteminin Temel Bağıntıları, Elemanda Matris Bağıntıları, Toplam Sistemde Matris Bağıntıları, Elastisite Bağıntısı, Kinematik Bağıntı; Tesir Çizgileri; Örnekler. INS 455 STRUCTURAL MECHANICS III (3 0 3) 5 ETCS Structural systems; tables for nodes and elements; Vectors of nodal forces and internal forces, transformation matrices; equilibrium matrices for element and for global system; fundamentals of matrix deflection method; matrix formulation of the equations of equilibrium; stiffness and kinematic for a single element and for global system; different load types for element and matrix formulation of load vectors, virtuel nodal forces; support motions; analysis of structures due to moving loads, introduction to influence lines; concepts and applications of influence lines; direct evaluation of the stiffness matrix; fundamental equations for elements and for global system. INS 459 YAPI TASARIM YÖNETİMİ (3 0 3) 5 AKTS Yapı proje çalışmaları ve özellikleri. Avan proje düzenlenmesi. Kesin proje. Uygulama projesi. Vaziyet planı. Kat planları. Kesitler. Görünüşler. Detay resimleri. Konut yapılarında mahal bilgisi. Konutlarda fonksiyon şeması. Konutlarda yönlendirme ve güneş kontrolü. Konut tipleri. Apartman yapı tipleri. INS 459 CONSTRUCTION DESIGN MANAGEMENT (3 0 3) 5 ETCS Construction project studies and their features. Organizing preliminary projects. Final project. Application project. Situation plans. Storey plans. Cross sections. Views. Detailed drawings. Place knowledge for houses. Function sketch for houses. Direction of houses and sun control. House types. Apartment house types. INS 463 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (3 0 3) 5 AKTS Giriş. Sonlu elemanlar yöntemi hakkında kısa bilgi. Yapıların 2 ve 3 boyutlu modellenmesi, Güncel analiz ve tasarım programları kullanılarak yapı sistemlerinin analiz ve tasarımı. Statik ve dinamik analiz örnek çözümleri. INS 463 COMPUTER AIDED STRUCTURAL DESIGN (3 0 3) 5 ETCS

20 Brief knowledge about finite element method; two and three dimensional modelling of structures; analysis and design of structural systems by using current package programs in civil engineering; Examples on static/dynamic analysis and design. INS 465 GEOTEKNİK DEPREM MÜHENDİSLİĞİ (3 0 3) 5 AKTS Yerkürenin yapısı, yerkürenin tarihi, Sismik dalgaların davranış özellikleri. Depremin oluşumu ve gücünün hesaplanması. Depremin büyüklüğü ve şiddeti. Yerkürede deprem ivmesinin ve hızının hesaplanması Deprem dolayı zeminlerde ve yapılarda görülen hasarlar. Zeminlere ait dinamik parametrelerin arazi deneyleri ile bulunması. Zeminlerde sıvılaşma ve diğer oturma analizleri. Depreme dayalı zeminlerin taşıma gücü hesabı. Zeminlerde vibrasyon teorisi. Deprem spektrumu ve tasarım spektrumları. Deprem kod sistemleri. INS 465 GEOTECHNICAL EARTHQUAKE ENGINEERING (3 0 3) 5 ETCS Structure and history of earth, Earthquake phenomenon and measuring earthquakes. Earthquake waves and properties. Magnitude and intensity of earthquakes. Introduction to vibration theory in soils. Ground Response Analysis. Design earthquake and design spectra. Design codes. INS 489 DEMİRYOLU MUHENDİSLİĞİ II (3 0 3) 5 AKTS Demir yolunun tanımlanması. Demir yolunun sınıflandırılması. Demir yolu arabaları ve özellikleri. Demiryolu taşıtlarının hareketi. Katar hareketine karşı kayan direnim kuvvetleri. Demiryolu hatlarının geometrik özellikleri. Hat genişliği. Gabari. Eğimler. Kurbalar ve dever, boykesit ve enkesit. Güzergah etüdü. Ust yapı. İstasyonlar. INS 489 RAILWAY ENGINEERING II (3 0 3) 5 ETCS Identification of railway lines. Classification of railway lines. Rail cars and properties. Movement of railway vehicles. Fricton resistance against the slidingmovement of the forces in Qatar. Geometrical properties of railroad lines. Line width. Oversize. Slopes. Curves and superelevation, profile and cross section.route study. Superstructure. Stations. INS 495 SULAMA-KURUTMA (3 0 3) 5 AKTS Giriş, Sulama, Bitki, su, toprak ilişkileri. Bitki su ihtiyacının hesabı. Sulama yöntemleri. Sulama şebekeleri. Su dağıtım yöntemleri. Kurutma, Tarım alanlarının drenajı. Drenaj ağı hesabı. INS 495 IRRIGATION AND DRAINAGE (3 0 3) 5 ETCS Irrigation, crop, water and soil relationships. Calculation of crop irrigation requirements. Irrigation methods. Irrigation systems. Water distribution methods. Drainage theory. Design and construction of drainage networks. INS 497 BİTİRME ÇALIŞMASI (0 2 1) 5 AKTS

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI / T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking II İngilizce Akademik Okuma ve

English for Academic Reading & Speaking II İngilizce Akademik Okuma ve T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön şart D. Kodu Dersin Adı T U L AKTS MAT101 Calculus

Detaylı

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş

English for Academic Reading & Speaking I İngilizce Akademik Okuma ve Konuşma I. Introduction to Civil Engineering İnşaat Mühendisliğine Giriş T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015-16 GÜZ YARIYILI VE SONRASINDA UYGULANACAK LİSANS PROGRAMI (%100 İNGİLİZCE) BİRİNCİ YIL 1. DÖNEM Ön

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS

Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ABD YÜKSEK LİSANS ANABİLİM DALI KODU : 81109 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu INS735* 02.Yarıyıl Dersleri Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS FIRST YEAR 1st semesr T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING MAT101 Calculus I Mamatik I PHY101 Physics I Fizik I 3 0 2 7 CHE101 Chemistry

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) PROGRAMI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (Y.L.) PROGRAMI -5 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU Ders Kodu Bim Kodu Ders Adı Türkçe Ders Adı İngilizce Dersin Dönemi T Snf Açıl.Dönem

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL Adı AİT101 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I 2 0 2 Z Principals of Ataturk and Revolution History

Detaylı

Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu. Tez Çalışması Thesis Zorunlu Computer Applications in Civil Engineering

Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu. Tez Çalışması Thesis Zorunlu Computer Applications in Civil Engineering İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Ders Planı Güz Yarıyılı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu Saat AKTS 501 Tez Çalışması Thesis Zorunlu 3 60 503 Bilgisayar Uygulamaları

Detaylı

# Ders Kodu Dersin Adı DersTipi Dersin İngilizce Adı Teori Pratik Kredi AKTS

# Ders Kodu Dersin Adı DersTipi Dersin İngilizce Adı Teori Pratik Kredi AKTS SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ 1 INS1001 MATEMATİK I Zorunlu MATHEMATICS I 4 2 5 6 2 INS1003 FİZİK I Zorunlu PHYSICS I 3 1 4 5 3 INS1005 GENEL KİMYA Zorunlu GENERAL CHEMISTRY 2 1 3 4 4 INS1007 LİNEER CEBİR

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL Adı AİT101 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I 2 0 2 Z Principals of Ataturk and Revolution History

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ YAZ OKULU DERS İÇERİGİ. Bölümü Dersin Kodu ve Adı T P K AKTS

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ YAZ OKULU DERS İÇERİGİ. Bölümü Dersin Kodu ve Adı T P K AKTS Bir Dönemde Okutulan Ders Saati MAT101 Genel I (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri) 1 Kümeler, reel sayılar, bir denklem veya eşitsizliğin grafiği 2 Fonksiyonlar,

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDSİLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDSİLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDSİLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL AİT101 Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I 2 0 2 Z Principals of Ataturk and Revolution History I ENG101 İngilizce

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI SINIF-DÖNEM : 1. Sınıf - Güz DERS KODU MATH 101 PHYS 101 CHEM 101 MCE 101 MCE 103 ENG 101 TDL 101 Matematik I Calculus I Z 4 0 6 Fizik I Physics I Z 3 2 6 Genel Kimya General Chemistry Z 3 0 5 Makina Mühendisliğine

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Bitirme Sınav Programı (Türkçe Programı)

İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Bitirme Sınav Programı (Türkçe Programı) 06-07 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Bitirme Sınav Programı (Türkçe Programı). yarıyıl 6 Aralık Pazartesi 7 Aralık Salı 8 Aralık Çarşamba 9 Aralık Perşembe 0 Aralık Cuma Fizik I (Grup 6) - İnşaat Müh. Giriş

Detaylı

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 2016 2017 AKADEMİK YILI DERS MÜFREDATI

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 2016 2017 AKADEMİK YILI DERS MÜFREDATI ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 2016 2017 AKADEMİK YILI DERS MÜFREDATI (1) FAKÜLTESİ : MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ (2) BÖLÜMÜ : İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ (3) SINIFI : 1.

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİLERİ

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİLERİ FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Ders Adı / Course Name Yarıyıl INM8 Betonarme I 6 Ders Uyg. Lab. Kredi AKTS 5 Ön Koşul Dersin

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (2+0) AKTS- 2

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (2+0) AKTS- 2 T. C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ İnşaat Bölümü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (2+0) AKTS-

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölümü 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınav Programı (Türkçe Programı)

İnşaat Mühendisliği Bölümü 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınav Programı (Türkçe Programı) 0-06 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Ara Sınav Programı (Türkçe Programı). yarıyıl Kasım Çarşamba Kasım Perşembe 6 Kasım Cuma 9 Kasım Pazartesi 0 Kasım Salı 9:00-0:0 Türk Dili I (İnşaat Grubu) İnşaat Müh. Giriş

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARASINDA ÇİFT ANADAL ANLAŞMASI

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARASINDA ÇİFT ANADAL ANLAŞMASI ANLAŞMA TARİHİ : YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ & İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARASINDA ÇİFT ANADAL ANLAŞMASI ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEZUNİYET

Detaylı

1 BEÜ./ÖĞR.İŞL FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 3111 HAZIRLIK SINIFI

1 BEÜ./ÖĞR.İŞL FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 3111 HAZIRLIK SINIFI HAZIRLIK SINIFI 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri *FİZ000 Hazırlık Preparatory Course 30 *FİZ000 Hazırlık Preparatory Course 30 * İngilizce hazırlık isteğe bağlıdır. 1 BEÜ./ÖĞR.İŞL. 01.Yarıyıl Dersleri

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölümü 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Bitirme Sınavı Programı (Türkçe Programı)

İnşaat Mühendisliği Bölümü 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Bitirme Sınavı Programı (Türkçe Programı) 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Bitirme Sınavı Programı (Türkçe Programı) 1. yarıyıl İnşaat Müh. Giriş - Fizik I (Grup 6) - Bilg. Tem. Ve Prog.Giriş (Grup 2) - Türk Dili I (İnşaat Grubu) - 1. yarıyıl

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. 507001112001 MATEMATİK II Zorunlu 1 2 5

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. 507001112001 MATEMATİK II Zorunlu 1 2 5 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507001112001 MATEMATİK II Zorunlu 1 2 5 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Matematik bilgisini mühendislik problemlerini çözmede

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL. Uyg./Lab (U/L) Zor./Seç.

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL. Uyg./Lab (U/L) Zor./Seç. DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 Z Pirinciples of Ataturk and Revolution History

Detaylı

KODU DERSİN ADI SORUMLUSU YER P.TESİ SALI ÇARŞ PERŞ CUMA. 5000 Yüksek Lisans Tezi Doç. Dr. Tayfun DEDE 122 - - 11-12 - -

KODU DERSİN ADI SORUMLUSU YER P.TESİ SALI ÇARŞ PERŞ CUMA. 5000 Yüksek Lisans Tezi Doç. Dr. Tayfun DEDE 122 - - 11-12 - - KODU DERSİN ADI SORUMLUSU YER P.TESİ SALI ÇARŞ PERŞ CUMA 5000 Yüksek Lisans Tezi Doç. Dr. Tayfun DEDE 122 - - 11-12 - - 5000 Yüksek Lisans Tezi Doç. Dr. Süleyman ADANUR 412 10/13-14 - - - - 5000 Yüksek

Detaylı

ZKÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (615 BÖLÜM KODLU) LİSANS DERSLERİ İÇERİKLERİ

ZKÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (615 BÖLÜM KODLU) LİSANS DERSLERİ İÇERİKLERİ ZKÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ (615 BÖLÜM KODLU) LİSANS DERSLERİ İÇERİKLERİ 1. Yarı Yılı Dersleri INS 105 TEKNİK RESİM (2 2 3) 4 AKTS Teknik resim araç ve gereçlerinin tanıtımı ve kullanımı, kağıt formları,çizgi

Detaylı

UÇAK MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI

UÇAK MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI UÇAK MÜHENDİSLİĞİ MÜFREDATI DersKod DersAdTR DersAdEN Teori Pratik Kredi ECTS 1. SINIF 1.DÖNEM ENG 113 Mühendislik İçin İngilizce I Academic Presentation Skills 2 2 3 4 MAT 123 Mühendislik Matematiği I

Detaylı

Yarıyıl Kodu Dersin Adı Sorumlusu Sınav Yeri

Yarıyıl Kodu Dersin Adı Sorumlusu Sınav Yeri Kodu Dersin Adı Sorumlusu Yeri ı 5060 Theoretical Soil Mechanics Yrd. Doç. Dr.Zekai ANGIN GULA 10/04/2015 22/05/2015 09:00 05/06/2015 09:00 5110 Soil Dynamics Yrd. Doç. Dr.Erol ŞADOĞLU GULA 09/04/2015

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Lisans - I.Öğretim

İnşaat Mühendisliği Lisans - I.Öğretim Genel Toplam Ders Adedi : -935 T : -1865,6 U : -244 Kredi : -1977,1 : -3183 T + U : -2109,6 1. Yarıyıl 2. Yarıyıl 1 MAT 1301 Matematik I 4 0 4 6 2 INS 1101 İnşaat Mühendisliğine Giriş 3 MHN 1101 Teknik

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Öğretim Planı (Türkçe) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI I. SEMESTER MAT111 Matematik I Calculus I 4 0 4 5 FİZ101 Fizik I Physics I 3

Detaylı

Mekanik. Mühendislik Matematik

Mekanik. Mühendislik Matematik Mekanik Kuvvetlerin etkisi altında cisimlerin denge ve hareket şartlarını anlatan ve inceleyen bir bilim dalıdır. Amacı fiziksel olayları açıklamak, önceden tahmin etmek ve böylece mühendislik uygulamalarına

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL. Türk Dili I (2 0 0)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL. Türk Dili I (2 0 0) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Türk Dili I (2 0 0) Dil nedir, dillerin doğuşu, dil ve iletişim, dilin millet yaşamındaki yeri ve önemi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri,

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI KREDİ AKTS KODU

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI KREDİ AKTS KODU KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI 1. SINIF GÜZ I I. ADI Z/M/S T U UNV13101 TÜRK DİLİ I Z 2 0 2 2 2 UNV13103 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Z 2

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3. Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.DERS B123 2 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1100 1150

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDSİLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL

DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDSİLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL 2. YARIYIL DOĞA BİLİMLERİ MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDSİLİĞİ ÖĞRETİM PLANI 1. YARIYIL Adı AİT101 ENG101 FZK101 MAT101 MECH101 MECH103 TUD101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I English I Fizik

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ZORUNLU DERSLER CIVE 211 Malzeme Bilimi Malzemeler ve özellikleri. Atomik bağlar ve dizilişleri. Ypısal kusurlar. Atom

Detaylı

Fizik Bölümü Öğretim Planı

Fizik Bölümü Öğretim Planı Hazırlık Sınıfı 01.Yarıyıl leri 02.Yarıyıl leri FİZ000 Hazırlık Preparatory Course 30 FİZ000 Hazırlık Preparatory Course 30 1 01.Yarıyıl leri 02.Yarıyıl leri FİZ 111 Fizik I Physics I 4 2 5 6 FİZ112 Fizik

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Orjinal Adı: CALCULUS I. Dersin Kodu: MAT 1001

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Orjinal Adı: CALCULUS I. Dersin Kodu: MAT 1001 Dersi Veren Birim: Mühendislik Fakültesi Dersin Türkçe Adı: MATEMATİK I Dersin Orjinal Adı: CALCULUS I Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: MAT 1001 Dersin Öğretim

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / Mechanical Engineering

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / Mechanical Engineering Dersin Kodu MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / Mechanical Engineering Exam Date OZD303 Mühendislik Ekonomisi Makine Müh./ Mech. Eng. 04 Ocak 2016 Pazartesi 13:00 E 202 MM 207 Termodinamik Makine Müh./ Mech.

Detaylı

Ders Öğretim Planı. Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507002132003 DİNAMİK Zorunlu 2 3 4

Ders Öğretim Planı. Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507002132003 DİNAMİK Zorunlu 2 3 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507002132003 DİNAMİK Zorunlu 2 3 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Dersin amacı, cisimlerin ve sistemlerin hareketlerini tahmin

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL AİT101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ (2+0) AKTS- 2

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL AİT101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ (2+0) AKTS- 2 T. C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ İnşaat Bölümü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL AİT101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ (2+0) AKTS- 2

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Orjinal Adı: CALCULUS II. Dersin Kodu: MAT 1002

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Orjinal Adı: CALCULUS II. Dersin Kodu: MAT 1002 Dersi Veren Birim: Mühendislik Fakültesi Dersin Türkçe Adı: MATEMATİK II Dersin Orjinal Adı: CALCULUS II Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: MAT 100 Dersin Öğretim

Detaylı

COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS

COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS Department : Computer Engineering 152111001 CALCULUS I 3 2 4 5 152111005 PHYSICS I 3 0 3 3 152111006 PHYSICS I LAB 0 2 1 2 152111007 CHEMISTRY 3 0 3 3 152111008

Detaylı

1.SINIF 1. DÖNEM DERS MÜFREDATI

1.SINIF 1. DÖNEM DERS MÜFREDATI 1.SINIF 1. DÖNEM MÜFREDATI (3)SINIFI : 1 İN ADI MATH 101 Matematik I Calculus I Zorunlu 4-6 PHYS 101 Fizik I Physics I Zorunlu 3 2 6 MSE 101 Malzeme Mühendisliğine Giriş Introduction to Materials Engineering

Detaylı

2017 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI. Ders Kodu Ders Adı (Türkçe) Müf.No T P K AKTS Tip Op.

2017 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI. Ders Kodu Ders Adı (Türkçe) Müf.No T P K AKTS Tip Op. 2017 MÜFREDATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI SINIF: 1 DÖNEM: GÜZ Aİ 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2017 2 0 2 2 Z FİZ 101 FİZİK I 2017 0 Z İNŞ 101 İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE

Detaylı

IMPORTANT ANNOUNCEMENT ON 2015 SUMMER SCHOOL

IMPORTANT ANNOUNCEMENT ON 2015 SUMMER SCHOOL FACULTY OF ARTS AND SCIENCES FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FOREIGN LANGUAGES TURKISH LANGUAGE CHEM 101 FİZ 101 FİZ 102 FİZ 224 HUM 302 İNB 302 KİM 101 MATE 102 MATE 111 MATE 112 MATE

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2017-2018 EĞİTİM PLANI Ders Kodu Dersin Adı Kuramsal Uygulama Saat/Hafta Pratik/ Laboratuvar Yıl 1 / Yarıyıl 1 507001012006 Türk Dili I 2 0 0 2 2 2 Zorunlu 507001022006

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölümü 2015-2016 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Final Sınavı Programı (Türkçe Programı)

İnşaat Mühendisliği Bölümü 2015-2016 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Final Sınavı Programı (Türkçe Programı) 2015-2016 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Final Sınavı Programı (Türkçe Programı) 2. yarıyıl Fizik II (Grup 6) -- Atatürk İlk. ve İnk. Tar. II (İnşaat Grubu) - 2. yarıyıl Matematik II (Grup 6) --D603--D612-

Detaylı

Mukavemet. Betonarme Yapılar. Giriş, Malzeme Mekanik Özellikleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği

Mukavemet. Betonarme Yapılar. Giriş, Malzeme Mekanik Özellikleri. Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği Mukavemet Giriş, Malzeme Mekanik Özellikleri Betonarme Yapılar Dr. Haluk Sesigür İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Yapı ve Deprem Mühendisliği GİRİŞ Referans kitaplar: Mechanics of Materials, SI Edition, 9/E Russell

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİM PLANI Saat/Hafta Ders Kodu MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2016-2017 EĞİTİM PLANI Dersin Adı Kuramsal Uygulama Saat/Hafta Pratik/ Laboratuvar Yıl 1 / Yarıyıl 1 507001012006 Türk Dili I 2 0 0 2 2 2 Zorunlu 507001022006

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Dersin Adı / Course Name. Ders. Laboratuvar Local Credit. (saat/hafta) / (hour/week)

DERS BİLGİ FORMU. Dersin Adı / Course Name. Ders. Laboratuvar Local Credit. (saat/hafta) / (hour/week) DERS BİLGİ FORMU Dersin Adı / Course Name Kodu/Code Normal Yarıyılı / Regular Semester Yapı Statiği II / Structural Analysis II 0423512 BAHAR / SPRING Yerel Kredisi / AKTS Kredisi / Ders Uygulama Laboratuvar

Detaylı

MATEMATİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU:3201

MATEMATİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU:3201 BÖLÜM KODU:01 011-01 01.Yarıyıl Dersleri 0.Yarıyıl Dersleri MTK 101 Analiz I Analysis I 4 1 5 6 MTK 10 Analiz II Analysis II 4 1 5 6 MTK 11 Lineer Cebir I Linear Algebra I 1 4 MTK 1 Lineer Cebir II Linear

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Sıra Numarası Dersin ön koşulu var mı? *** Dersin önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** Kuramsal Uygulama ve Laboratuvar TOPLAM SAAT Ulusal kredi AKTS Kredisi ANKARA ÜNİVERSİTESİ ANADAL

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / Faculty of Engineering JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / Department of Geological Engineering I. YIL

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / Faculty of Engineering JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / Department of Geological Engineering I. YIL I. YIL I.YARIYIL 0 8 0 4 1 0 1 MATEMATİK I / MATHEMATICS I Z 4 0 4 4 0 8 0 4 1 0 3 FİZİK I / PHYSICS I Z 2 2 4 4 0 8 0 4 1 0 5 GENEL KİMYA / GENERAL CHEMISTRY Z 2 2 4 4 0 8 0 4 1 0 7 GENEL JEOLOJİ I /

Detaylı

1 BEÜ./ÖĞR.İŞL FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 307 (TÜRKÇE PROGRAMI) HAZIRLIK SINIFI 01.

1 BEÜ./ÖĞR.İŞL FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 307 (TÜRKÇE PROGRAMI) HAZIRLIK SINIFI 01. FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU : 30 (TÜRKÇE PROGRAMI) HAZIRLIK SINIFI 01.Yarıyıl Dersleri 02.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR Ders Kodu Ders Adı İngilizce

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI DERS AŞAMASI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI EK: 1/6 ANABİLİM DALI BİLİM DALI / PROGRAMI İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği / Yüksek Lisans

Detaylı

Müfredat Bulunan Dersler

Müfredat Bulunan Dersler 1. SINIF 1,00. YARIYIL KODU KODU ADI 1 10200714 / 0 İNŞ 101 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM 2 2 0 3 1 100 Zorunlu 2 10200911 / 0 İNŞ 103 MALZEME BİLGİSİ 2 0 0 2 2 100 Zorunlu 3 10200913 / 0 İNŞ 105 MATEMATİK

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM)

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YARIYIL MAK1001 Matematik I 4 2 6 MAK1003 Fizik I 3 1 5 MAK1005 Genel Kimya 2 1 4 MAK1007 Lineer Cebir 3 0 3 MAK1009

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Computer Engineering Undergraduate Curriculum

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Computer Engineering Undergraduate Curriculum Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Undergraduate Curriculum 2014-2015 ve Öncesi Girişli Öğrenciler için Uygulanan Ders Program 1.Yıl / I.Dönem (First Year / First Semester) FIZ115 Fizik

Detaylı

MÜFREDAT DERS LİSTESİ

MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜHENDİSLİK FAK. / BİLGİSAYAR MÜHENDİSL / 2010 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Müfredatı 0504101 Matematik I Calculus I 1 GÜZ 4 5 Z 0504102 Genel Fizik I General Physics I 1 GÜZ 4 4 Z 0504103

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü. Lisans Öğretim Planı (%30 İngilizce Ağırlıklı) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü. Lisans Öğretim Planı (%30 İngilizce Ağırlıklı) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Öğretim Planı (%30 İngilizce Ağırlıklı) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI I. SEMESTER MATH111 Matematik I Calculus I 4 0 4 5 PHY101 Fizik

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER BİRİNCİ SINIF GÜZ YARIYILI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER DEĞİŞİKLİK FORMU COM101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

Detaylı

ve Sonrası Girişli Öğrenciler için Uygulanacak Ders Program

ve Sonrası Girişli Öğrenciler için Uygulanacak Ders Program Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Department of Computer Engineering Undergraduate Curriculum 2015-2016 ve Sonrası Girişli Öğrenciler için Uygulanacak Ders Program 1.Yıl / I.Dönem (First

Detaylı

BTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BTÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARI YIL DERSLERİ FZK101 FİZİK I (3 2 4) 6 AKTS Boyut ve birim analizleri. Vektörler. Bir, iki boyutta ve dairesel hareket. Newton kanunu

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI TEZ AŞAMASI DERS AŞAMASI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI EK: 1/7 ANABİLİM DALI BİLİM DALI / PROGRAMI / Yüksek Lisans Programı I. YARIYIL / GÜZ II. YARIYIL / BAHAR Kodu Dersin Adı Türü T U L

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ SAYFA:1/5 1 MAK000 İNGİLİZCE(HAZIRLIK) 0 0 0 0 I. YARIYIL DERSLERİ 2 MAK1001 MATEMATİK I Zorunlu 4 2 5 6 3 MAK1003 FİZİK I Zorunlu 3 1 4 5 4 MAK1005 GENEL KİMYA Zorunlu 2 1 3 4 5 MAK1007 LİNEER CEBİR Zorunlu

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER

İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER 1.1. Fiziksel Kanunlar ve Diferensiyel Denklemler Arasındaki İlişki... 1 1.2. Diferensiyel Denklemlerin Sınıflandırılması ve Terminoloji...

Detaylı

Mühendislik Mekaniği I (ENE 207) Ders Detayları

Mühendislik Mekaniği I (ENE 207) Ders Detayları Mühendislik Mekaniği I (ENE 207) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Mühendislik Mekaniği I ENE 207 Güz 2 2 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i PHYS 101,

Detaylı

İNM 415 GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİNDE SAYISAL ÇÖZÜMLEMELER

İNM 415 GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİNDE SAYISAL ÇÖZÜMLEMELER T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI İNM 415 GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİNDE SAYISAL ÇÖZÜMLEMELER Yrd.Doç.Dr. Sedat SERT Geoteknik

Detaylı

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1. Fizik 12 1.2. Fiziksel Büyüklükler 12 1.3. Ölçme ve Birim Sistemleri 13 1.4. Çevirmeler 15 1.5. Üstel İfadeler ve İşlemler 18 1.6. Boyut Denklemleri

Detaylı

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) - 2015 Genel Toplam Ortalama Yarıyıl Ders = [52 / 8 = 6,5] + 3 = 10 T = 126 U = 36 Toplam Saat = 162 Kredi = 260 ECTS = 260 1. YARIYIL

Detaylı

(08/06/2016 tarih, 75 sayılı Senato toplantısının 5 nolu karar ekidir.) EK: 8

(08/06/2016 tarih, 75 sayılı Senato toplantısının 5 nolu karar ekidir.) EK: 8 II.YARI I.YARI (08/06/2016 tarih, 75 sayılı Senato toplantısının 5 nolu karar ekidir.) EK: 8 KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETĠM DERS PLANI (2016-2017

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI MATEMATİK PROGRAMI DERS LİSTESİ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI MATEMATİK PROGRAMI DERS LİSTESİ Ders List ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI MATEMATİK PROGRAMI DERS LİSTESİ 17.11.2016 Yüksek Lisans Dersleri Kod Ders Adı Ders Adı (EN) T U L K AKTS MTK501 Reel

Detaylı

Ders Öğretim Planı. Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507001132003 STATICS Zorunlu 1 2 5

Ders Öğretim Planı. Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507001132003 STATICS Zorunlu 1 2 5 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507001132003 STATICS Zorunlu 1 2 5 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Statik ile ilgili kavramları tanıması ve bu kavramları ilgili

Detaylı

ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ

ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ M. Sami DÖNDÜREN a Adnan KARADUMAN a a Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Konya Özet Bu çalışmada elips, daire, L, T, üçgen,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAT 5001

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: MAT 5001 Dersi Veren Birim: Fen Bilimleri Enstitüsü Dersin Türkçe Adı: Uygulamalı Matematik Dersin Orjinal Adı: Applied Mathematics Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisansüstü Dersin Kodu:

Detaylı

İleri Mukavemet (MFGE 418) Ders Detayları

İleri Mukavemet (MFGE 418) Ders Detayları İleri Mukavemet (MFGE 418) Ders Detayları Ders Adı İleri Mukavemet Ders Kodu MFGE 418 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Seçmeli 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i MFGE 212 Katı Mekaniği

Detaylı

SE Engineering Sciences 30 Mayıs 2011, Pazartesi 13:00 M1-2 İNG 152 -İngilizce II 31 Mayıs 2011, Salı 14:00 Yabancı Diller Binası

SE Engineering Sciences 30 Mayıs 2011, Pazartesi 13:00 M1-2 İNG 152 -İngilizce II 31 Mayıs 2011, Salı 14:00 Yabancı Diller Binası MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİNAL TARİHLERİ 2010-2011 BAHAR DÖNEMİ 1. SINIF Dersin Adı Sınav Tarihi Saat Sınav Yeri TRD 158 / 99 - Türk Dili II 30 Mayıs 2011, 10:00 Mühendislik Amfi SE 104

Detaylı

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Bu konuda yapmış olduğumuz yayınlardan derlenen ön bilgiler ve bunların listesi aşağıda sunulmaktadır. Bu başlık altında depoların pratik hesaplarına ilişkin

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Dersin Adı / Course Name. Ders. Laboratuvar Local Credit. (saat/hafta) / (hour/week) 3 4 3 0 0. : Lisans / Undergraduate

DERS BİLGİ FORMU. Dersin Adı / Course Name. Ders. Laboratuvar Local Credit. (saat/hafta) / (hour/week) 3 4 3 0 0. : Lisans / Undergraduate DERS BİLGİ FORMU Dersin Adı / Course Name Kodu/Code Normal Yarıyılı / Regular Semester Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları / Computer Application In Structural Engineering 0424571 GÜZ / FALL Yerel

Detaylı

Öğrencilere bilgisayar destekli titreşim analizi yeteğinin kazandırılması

Öğrencilere bilgisayar destekli titreşim analizi yeteğinin kazandırılması Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 50700 4222007 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı BİLGİSAYAR DESTEKLİ TİTREŞİM SİMÜLASYONU Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Öğrencilere bilgisayar destekli

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEKİLLİK İÇEREN REISSNER PLAKLARININ SONLU ELEMAN ÇÖZÜMÜNDE GEÇİŞ ELEMANLARI KULLANILARAK AĞ SIKLAŞTIRMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ İnş. Müh. Tuğrul ÇELİK

Detaylı

Kod numarası tek olanlar güz dönemi, çift olanlar bahar dönemi derslerini belirtmektedir.

Kod numarası tek olanlar güz dönemi, çift olanlar bahar dönemi derslerini belirtmektedir. Kod numarası tek olanlar güz dönemi, çift olanlar bahar dönemi derslerini belirtmektedir. İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ Sıra 1 İMÜ 510 Beton Katkı Maddeleri 2 İMÜ 511 Hafif İnşaat Malzemeleri

Detaylı

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLDİRİM FORMU

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLDİRİM FORMU T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS BİLDİRİM FORMU 1.YARIYIL Dersin Adı HIS101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Zorunlu 2 0 NC 2 Okt.Alper KÜÇÜKDURMAZ MAT101

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2015-2016 EĞİTİM PLANI Saat/Hafta

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2015-2016 EĞİTİM PLANI Saat/Hafta MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2015-2016 EĞİTİM PLANI Saat/Hafta Ders Kodu Dersin Adı Pratik/ Kuramsal Uygulama Laboratuva r Yıl 1 / Yarıyıl 1 Kredisi AKTS Kredisi Toplam Dersin Türü 507001012006

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Computer Engineering Undergraduate Curriculum

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Computer Engineering Undergraduate Curriculum Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Undergraduate Curriculum 2014-2015 ve Öncesi Girişli Öğrenciler için Uygulanan Ders Program 1.Yıl / I.Dönem (First Year / First Semester) FIZ115 Fizik

Detaylı

DEVAM ETMEKTE OLAN ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK PROGRAMLAR VE DERSLERİN İNTİBAKLARI

DEVAM ETMEKTE OLAN ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK PROGRAMLAR VE DERSLERİN İNTİBAKLARI Updated at 28.04.2016 DEVAM ETMEKTE OLAN ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK PROGRAMLAR VE DERSLERİN İNTİBAKLARI A) Birinci Sınıfa 2013 2014 Öğretim Yılında Başlayan Öğrenciler: III. Yarıyıl (2014 2015 Güz) IV. Yarıyıl

Detaylı

İ çindekiler. xvii GİRİŞ 1 TEMEL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ BERNOULLİ DENKLEMİ 68 AKIŞKANLAR STATİĞİ 32. xvii

İ çindekiler. xvii GİRİŞ 1 TEMEL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ BERNOULLİ DENKLEMİ 68 AKIŞKANLAR STATİĞİ 32. xvii Last A Head xvii İ çindekiler 1 GİRİŞ 1 1.1 Akışkanların Bazı Karakteristikleri 3 1.2 Boyutlar, Boyutsal Homojenlik ve Birimler 3 1.2.1 Birim Sistemleri 6 1.3 Akışkan Davranışı Analizi 9 1.4 Akışkan Kütle

Detaylı

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I I I. YIL HAFTALIK DERS SAATI FBÖ 101 Z Genel Fizik I General Physics I (4+0) -4 6 FBÖ 151 Z Genel Fizik Lab. I General Physics Lab. I (0+2) -1 2 FBÖ 103 Z Genel Kimya I General Chemistry I (4+0) -4 6 FBÖ

Detaylı

FARKLI ÇAPMA ETKİLERİNE MARUZ KALMIŞ BETONARME KİRİŞLERİN DAVRANIŞININ BELİRLENMESİ

FARKLI ÇAPMA ETKİLERİNE MARUZ KALMIŞ BETONARME KİRİŞLERİN DAVRANIŞININ BELİRLENMESİ 2016 Published in 4th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science 3-5 November 2016 (ISITES2016 Alanya/Antalya - Turkey) FARKLI ÇAPMA ETKİLERİNE MARUZ KALMIŞ BETONARME

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI I. YIL

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI I. YIL I. YIL I II FİZ-101 Z FİZİK PHYSICS (3+0)-3 4 KİM-101 Z KİMYA I CHEMISTRY I (2+2)-3 5 MAT-101 Z MATEMATİK I MATHEMATICS I (3+0)-3 4 CM-101 Z ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ INTRODUCTION TO ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Dersin amacı Makina Mühendisliği bölümü Lisans öğrencilerine

Detaylı

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EK 2 T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLERİN İÇERİĞİ 1. DÖNEM DERS LİSTESİ MMINS 107 İNŞAAT MÜHENDISLİĞİNE GİRİŞ (2-0) KREDI:2, AKTS:3 Mühendisliğin

Detaylı

1.SINIF 1. DÖNEM DERS MÜFREDATI. (9) TEORİ/UYG. (SAAT) MATH 101 Matematik I Calculus I Zorunlu 4-6 PHYS 101 Fizik I Physics I Zorunlu 3 2 6 ECE 101

1.SINIF 1. DÖNEM DERS MÜFREDATI. (9) TEORİ/UYG. (SAAT) MATH 101 Matematik I Calculus I Zorunlu 4-6 PHYS 101 Fizik I Physics I Zorunlu 3 2 6 ECE 101 1.SINIF 1. DÖNEM MÜFREDATI (3)SINIFI : 1 MATH 101 Matematik I Calculus I Zorunlu 4-6 PHYS 101 Fizik I Physics I Zorunlu 3 2 6 ECE 101 Elektronik ve Haberleşme Introduction to Electronics and Mühendisliğine

Detaylı

EEM 335 -ELEKTROMANYETİK DALGALAR

EEM 335 -ELEKTROMANYETİK DALGALAR Karabük Universitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 2014-2015 Güz Dönemi EEM 335 -ELEKTROMANYETİK DALGALAR 2014/2015 Güz ders :Doç. Dr. Habibe Uslu sorumluları :Yrd. Doç. Dr. Ahmet Hayrettin YÜZER Oda

Detaylı

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 0000 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli Dersin Amacı İmalat amaçlı bir endüstriyel tasarımda, tasarım

Detaylı

2: MALZEME ÖZELLİKLERİ

2: MALZEME ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz III Bölüm 1: TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Mekanik, Tanımlar 12 1.1.1.Madde ve Özellikleri 12 1.2.Sayılar, Çevirmeler 13 1.2.1.Üslü Sayılarla İşlemler 13 1.2.2.Köklü Sayılarla İşlemler 16 1.2.3.İkinci

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS IKT105 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0 3 4 ISL101

Detaylı