Kal p Sistemleri. Formwork Systems. zmir - Türkiye

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kal p Sistemleri. Formwork Systems. zmir - Türkiye www.teknik-el.com"

Transkript

1

2 Kal p Sistemleri Formwork Systems zmir - Türkiye

3 çindekiler / Contents çindekiler/contents Hangi inflaat yapacaksan z Type of construction to be made Altyap inflaatlar / Infrastructure construction 14 Köprü ve viyadük inflaatlar / Bridge and viaduct constructions 16 Menfez ve altgeçit inflaatlar / Box culvert and underpass buildings 24 Tüneller, sifon yap lar / Tunnels, siphon structures 30 Ar tma tesisleri / Water treatment plants 32 Liman ve r ht m inflaatlar / Harbour and dock constructions 36 Barajlar ve su yap lar / Dam projects and auxilary buildings 38 Üstyap inflaatlar / Superstructure buildings 40 Konut inflaatlar / Housing projects 42 Al flverifl ve ifl merkezleri / Shopping and business centers 48 Okul, hastane ve devlet binalar / School, hospital, and adminstration buildings 50 Havaalanlar / Airport projects 52 Endüstriyel tesisler ve fabrika binalar / Industrial facilities and factory buildings 54 Hangi sistem size uygunsa Choosing the proper and the right system for yourself Konvansiyonel kal p sistemleri / Conventional formwork systems 58 Hafif tip modüler panel sistemler / Light type modular panel systems 60 Çelik ve plywood yüzeyli a r hizmet tipi panel sistemler / Steel and plywood 80 surfaced heavy duty type panel systems Plywood yüzeyli ahflap kirisli a r hizmet tipi kal p sistemleri / Wooden beam 88 supported formwork systems De iflken radyuslu perde kal b sistemleri / Flexible wall formworks 92 Tek yüzlü perde kal b sistemleri / Single sided wall formwork systems 94 T rman r kal p sistemleri / Climbing formwork systems 96 Modüler kirifl ve döfleme kal plar / Modular beam and slab formwork 1 Teleskobik direk ve döfleme panolar / Telescobic prop and slab panels 106 Ahflap kirifl destekli döfleme kal plar /Wooden beam supported slab formworks 114 Düfler bafll k sistemi döfleme kal plar / Drophead system slab formworks 116 Tafl y c iskele sistemleri / Shoring type scaffold systems 120 Masa kal p sistemleri / Table formwork systems 128 Tünel kal p sistemleri / Tunnel formwork systems 132 1/2 Tünel kal p sistemi / 1/2 Tunnel formwork systems 132 Hidrolik operasyonlu tam tünel kal plar / Full tunnel formwork with 140 hydraulic operation Prekast kal plar / Precast Moulds 142 Tamamlay c malzemeleriyle birlikte Complete with auxiliary products Ürün tablolar Product Charts skele sistemleri / Scaffolding Systems 156 Çelik kap kasalar / Steel door frames 157 S cak dald rma galvaniz / Hot dip galvanised product 158 Çelik ayd nlatma direkleri / Steel lighting poles 159 Çelik boru ve so uk çekme profil üretimi / Steel tubes and 160 cold rolled profile production 04 Ürün tablolar / Product charts 162

4 Baflkan n mesaj / Chairman messages Profesyonellerin gücü Teknik-El Power of the professionals Teknik-El Teknik-El, 1985 y l nda, yap sektörüne iflgücü ve ahflap malzemeden tasarruf etme avantaj sunan çelik yap elemanlar üretimiyle katk da bulunmak amac yla kuruldu. Uzun ömürlü ve fonksiyonel malzemeler üretmenin yan s ra, müflterilerimizle bütünleflerek, Eksiksiz hizmet verme ilkesiyle çal flmalar m za sevgi ve sayg yla yaklaflmam z, bizi bu günlere tafl yan en büyük itici güç oldu. Değerli Dostlarım, Kuruluşundan 22 yıl sonra katalogumuzla sunduğumuz; Ürün-hizmet çeşitliliğimiz, Yüksek ürün kalitemiz, Gittikçe artan üretim kapasitemizle Teknik-El olarak vardığımız bu noktadan dolayı kendimizle gurur duyuyoruz. Dear Friends, We feel proud of ourselves as to the point we have reached as Teknik-el with a variety of product and service; high quality product; increasing manufacturing capacity we have presented in our catalogue after 22 years of its foundation. Teknik-El was founded in 1985 with the intention of making contribution by means of manufacture of steel door elements which provides wooden equipment saving and labor saving with construction sector. Besides the production of long-lasting and functional equipment, being always in close touch with our customers with the motto of presenting excellent service and carrying out our jobs enthusiastically has been the greatest motivation of ours. H z kazanan ve orta vadede at l m n sürdürecek olan inflaat sektörünün talepleriyle ifl potansiyelimiz sürekli art yor. Teknik-El olarak bu talebi karfl layabilmek için kendimizi yeniliyor, kapasitemizi sürekli artt r yoruz. Teknik-El ailesi ad na flunu gururla söyleyebilirim ki; Teknik-El faaliyet gösterdi i sektörde Türkiye nin en büyük entegre tesisi durumuna ad m ad m geliyor y l nda, henüz yolun bafl nda bir kuruluflken, uluslararas yap fuarlar na kat lmaya bafllad k. O dönemde bafllayan ihracat çabalar m za hala devam ederek, küresel inflaat sektöründe yerimizi güçlendiriyoruz. Teknik-El e güven duyarak projelerini emanet eden siz de erli dost ve müflterilerimizin talepleriyle daha fonksiyonel sistem ve malzemeler üretiyoruz. Sizlerin ihtiyaçlar Teknik-El in gelifliminin ana kayna olmay gelecekte de sürdürecek. Birlikte çal flmaktan mutluluk duydu um çal flma arkadafllar ma, talepleriyle geliflmemizi sa layan, daha büyük ve güzel projelerde birlikte olmay umdu um siz dost ve müflterilerimize teflekkür ederim. Sayg lar mla Ethem Oruç Teknik-El Yönetim Kurulu Baflkan / Kurucusu With the demands of construction sector which is gathering speed and is going to maintain its progress and rush, our potential is increasing day by day. As Teknik-El, we are renewing and modernising ourselves in order to meet these demands and we are increasing our capacity. As Teknik-El, we, proudly, declare that; Teknik-El has been becoming the greatest integrated establishment in Turkey in the sector where it has operations. In 1992, as we were a new company, we started to participate in international construction exhibitions. We are still increasing the rate of our export and trying to strenghten our position in global construction sector. With the demands of yours (our dear friends and customers) who trust us with your projects, we are manufacturing more functional system and equipment.your needs and demands are always going to be the main source of Teknik-El s development in the future. I would like to express my thanks to my colleagues with whom I feel delighted to co-work and you dear friends and customers, who are indispensable in our development and have the wish of being together in big projects. Ethem Oruç Teknik-El Chairman / Founder Respectfully yours, 4 5

5 Proje departman / Project department Teknik-El çalıflanlarının tecrübe, bilgi ve titizli i üretimin her aflamasında ürünlere yansır. The reflection of the experience, knowledge and the rigour of Teknik-El employees are seen in every stage of the production. 6 7

6 Üretim aflamalar m z / Manufacture stages Üretim Aflamalar m z Üretim kalitesini sürekli arttırmak amacıyla Teknik-El geliflen üretim teknolojisini yakından izleyip hızla bünyesine adapte eder. Bu amaçla büyük bir alanda, modern tesislerinde yüksek kapasiteli ve son teknolojiyi kullanan makina parkıyla üretimini gerçeklefltirir. Manufacture stages Teknik-El, rapidly adapts the developing production technology to its system. For this objective, it carries out its production in a large area, modern facilities and with the high capacity machine park which uses the latest technology. 8 9

7 Sevkiyat ve fuarlar / Shipment and exhibitions H zl sevkiyat Kullanıma hazır Teknik-El Ürünleri, en uygun araçla, en kısa sürede sizlere ulafltırılır. Fast Shipment When Teknik-El products are available, they are transported to you in the most convenient vehicle and in the shortest period. Fuarlarda etkili tan t m Teknik-El, global yapı sektörüyle bütünleflti i yurtiçi ve yurtdıflı yapı fuarlarında yer alarak, siz dost ve müflterileriyle buluflmaktan dolayı mutluluk duyar. Effective Publicity Teknik-El feels happy, participating in domestic and foreign exhibitions where it meets and integrates into global construction sector, as it meets you friends and customers

8 0101 Hangi inflaat yapacaksan z Type of construction to be made Altyap inflaatlar / Infrastructure buildings Yol ve otoyol projeleri / Road and highway projects Yol ve akarsu tünel projeleri / Road and water deviation tunnel projects Ar tma tesisleri / Water treatment plants Liman ve r ht m inflaatlar / Harbour and dock constructions Barajlar ve su yap lar / Dam projects and auxilary buildings Üstyap inflaatlar / Superstructure buildings Konut inflaatlar / Housing projects Devlet binalar ve ifl yerleri / Business centers and administration buildings Endüstriyel tesisler / Industrial facilities zmir - Türkiye

9 Altyap inflaatlar / Infrastructure buildings Altyap inflaatlar Infrastructure buildings Beton, yüzyılımızın en önemli yapı malzemesidir. Teknik-El Kalıp Sistemleri betonun amaca uygun flekillendirilmesi görevini her tip ve büyüklükteki yapıda eksiksiz olarak yerine getirir. 01 Concrete is one of the most important construction material in this century. Teknik-El Formwork Systems make it possible to give the desired shape to concrete for any type of building. Teknik-El, yetkin proje ve üretim ekibiyle köprü, viyadük inflaatları menfez ve alt geçit yapıları, yol ve akarsu tüneli kalıp sistemleri, artıma tesisi, rıhtım ve liman inflaatları gibi altyapı projeleri için amaca uygun kalıp sistemlerini dizayn ederek üretir. Teknik-El s design and production teams design and manufacture formwork systems for bridges, viaduct constructions, box culverts, underpass buildings, highways and stream tunnels, waste water treatment systems and harbour projects

10 Altyap inflaatlar / Infrastructure buildings 01 Köprü ve viyadük inflaatlar Teknik-El, köprü ve viyadük inflaatlarının her aflamasında zaman ve iflçilikten tasarruf sa layan kalıp sistemlerini, flantiye mobilizasyon imkanları ve talepleriniz do rultusunda dizayn eder ve üretir. Bridge and viaduct construction Teknik-El designs and manufactures formwork systems for bridge and viaduct constructions which enable to save time and labor cost at every stage of the project according to specific customer requirements and site mobilisation possibilities

11 Altyap inflaatlar / Infrastructure buildings 01 Köprü elevasyon kal plar Teknik-El kal p sistemleriyle köprü elevasyon kal plar zeminden destekli veya t rman r tip olarak proje ve kullan m koflullar na uygun dizayn edilerek üretilir. Bridge elevation formworks Bridge elevation formworks are designed and manufactured according to the project requirements in two types, either climbing or shored from the ground Viladük elevasyon kal b Viaduct elevation formworks

12 Altyap inflaatlar / Infrastructure buildings 01 Bafll k kirifli kal plar ve yerinde döküm köprü tabliyeleri Teknik-El kal p sistemleri ile elevasyon bafll k kirifli kal plar, tafl y c iskele sistemi üzerine monte edilebildi i gibi zemin ve yükseklik koflullar ndan do an gereksinimlerle asma tip olarak da dizayn edilirler. Tafl y c iskele sistemleri ayn zamanda yerinde döküm köprü döflemelerinin desteklenmesinde de baflar ile kullan lmaktad r. Bridge elevation beams and local concreting bridge slabs Bridge elevation formworks can be installed either on shoring scaffolding or by suspending where ground area and height constraints are present. Shoring scaffolding systems can also be used to support the local concreted bridge slabs. Kutu tip viyadük kal b 1. etap beton dökümü Box type viaduct formwork 1st step concreting Kutu tip köprü viyadük kal b 2. etap beton dökümü Box type viaduct formwork 2nd step concreting

13 Altyap inflaatlar / Infrastructure buildings 01 Köprü kirifli kal plar Prekast Köprü Kirifli Kalıpları ve otoyol projelerinin gerektirdi i di er özel formlardaki kalıplar her boy ve kesit ölçüsünde Teknik-El titizli i ile projelendirerek üretilir. Bridge beam formworks Precast bridge beam formworks together with other necessary formworks used in highway projects with various forms are manufactured by Teknik-El for any height and cross section

14 Altyap inflaatlar / Infrastructure buildings 01 Menfez ve altgeçitler Box menfez ve tesisat galerilerinin yapımında kullanılacak kalıp sistemleri, Teknik-El teknolojisiyle proje kesit ölçüleri ve talepleriniz do rultusunda kalıp devir hızını arttırarak zaman ve iflçilikten maksimum düzeyde tasarruf sa layacak özelliklerde üretilir. Box culverts and underpass buildings Formwork systems to be used in box culvert and installation gallery constructions are manufactured according to the project cross section measurements and specific customer needs to enable high formwork recylce period to minimize labor cost

15 Altyap inflaatlar / Infrastructure buildings 01 Teknik-El her kesit ölçüsünde alt geçit inflaatında kullanılacak kalıp sistemlerini, yapım projesi ve talepleriniz do rultusunda sökülür takılır veya yürür tip olarak tasarlar ve üretir. Teknik-El designs and manufactures portable or moving type formworks for underpass buildings having any type of cross section measurements to meet the requirements of the project and the client

16 Altyap inflaatlar / Infrastructure buildings 01 H zl yap m temposu gerektiren box menfezlerin inflaatlar nda yürür tip olarak kullan lan iç yüzey kal plar na, yürür tip d fl yüzey kal plar eklenerek, zaman ve iflçilikten maksimum düzeyde tasarruf sa lan r. In the box culvert project that need fast construction period, you can use moving type formwork system inner and outer surface. Therefore maximum savings are taken from time and labor cost

17 Altyap inflaatlar / Infrastructure buildings 01 Yol ve akarsu tünel projeleri Kara ve demiryolu tünelleri ile akarsu sevk tünellerinin kaplama betonlarında kullanılan kalıp sistemleri, her büyüklükteki proje kesit ölçülerine uygun olarak yürür tipte dizayn edilir. Kalıbın tünel içinde devri sırasındaki alçalma ve yan kanat panellerinin çekilmesi talep do rultusunda mekanik veya hidrolik operasyonlu gerçeklefltirilebilir. Road and river deviation tunnel projects The moving type formworks used in coverings of highway tunnels, railroad tunnels and stream conveying tunnels are designed for any size of project cross section measurements. During the rotation cycle of the formwork inside the tunnel, lovering and pulling of side panels can be realised by mechanical or hydraulic operation. 30 Sifon kal b Siphon formwork 31

18 Altyap inflaatlar / Infrastructure buildings 01 Ar tma tesisleri Teknik-El, arıtma tesisleri havuz perdelerinin kalıplanmasında ekonomik bir seçenek olarak Standart Modüler Çelik Panel, E ri Yüzey Takviye Atk s uygulamasıyla kalıp yatırım maliyetlerinin önemli ölçüde azalmasını sa lamıfltır. Water treatment plants Application of Teknik-El s Standard Modular Steel Panels and Curved Surface walers in covering the walls of water treatment pools is a cost effective system which substantially decrease formwork costs. 1. etap (h=240 cm) 1. step (h=240 cm) etap (h=480 cm) 2. step (h=480 cm)

19 Altyap inflaatlar / Infrastructure buildings 01 De iflken radyuslu perde kal plar Teknik-El A ır Hizmet tipi De iflken Radyuslu Perde kalıbı sistemi, vinç imkanı olan flantiyelerde, artıma tesislerinde, e ri yüzeyli ve düz yüzeyli perdelerin kalıplanmasında, dikey yapıların kaplama betonlarında zaman ve iflçilikten tasarruf sa lar. Flexible Radius Wall Formworks Usage of Teknik-El Heavy Duty Flexible Wall Formwork System at sites where crane is available, in applications like water treatment plants, curved and flat surfaced walls and concrete coverings of vertical structures save time and labor cost

20 Altyap inflaatlar / Infrastructure buildings 01 Liman ve r ht m inflaatlar Teknik-El, liman ve r ht m inflaatlar nda kullan lan prekast veya yerinde döküm kal p sistemlerini kullan fll ve ekonomik çözümlerle projelendirerek imal eder. Harbour and dock construction Teknik-El designs and manufactures any type of formwork needed in harbour and dock constructions Prekast keson kal b Pre-cast caisson formwork

21 Altyap inflaatlar / Infrastructure buildings 01 Barajlar ve su yap lar Barajlar ve su yap lar n n projeye uygun inflaas için Teknik-El flantiye imkanlar n dikkate alarak, insan gücü veya vinç yard m yla devrettirilen kal p sistemini, tek veya çift yüzlü kullan ma uygun olarak projelendirip imal eder. Dams and water retaining buildings Teknik-El designs and manufactures formwork systems for dams and water retaining buildings which could be rotated manually or by crane for single or double sided applications according to site conditions and project requirement. 2. Etap beton dökümü 2. Step Concrete pouring Etap beton dökümü 1. Step Concreting 2. Etap beton dökümü 2. Step Concreting 3. Etap beton dökümü 3. Step Concreting 39

22 Üstyap inflaatlar / Superstructure buildings Üstyap inflaatlar Superstructure buildings Konut, kamu ve fabrika binalar, endüstriyel tesisler gibi üstyap inflaatlar nda Teknik-El yan n zda. Teknik-El is at your service all the time in superstructure constructions like houses, public and factory buildings, industrial facilities. 01 Yaflamlarımızı sürdürdü ümüz, ça ımızın koflullarına uygun mekan ihtiyaçlarını karflılayan; Konutlar, Okul, hastane vb. kamu binaları, Fabrika binaları ve endüstriyel tesisler, Prestij ve yönetim binaları, gibi üstyapı inflaatlarında Teknik-El Kalıp Sistemleri, harcanacak iflgücü ve flantiye mobilizasyon imkanlarını en etkin flekilde kullanmanızı sa lar. In superstructure construction like Houses, School, hospital etc..., Industrial facilities and factory buildings, Prestige and adminstration buildings, Teknik-El formwork systems provides you the opportunity of using the labor force and construction site mobilization facilities in the most efficient way

23 Üstyap inflaatlar / Superstructure buildings 01 Konut inflaatlar Her tip ve büyüklükte konut projenizde Teknik-El Çelik ve Plywood Yüzeyli Modüler Panel Sistemleri ile projenize uygun çözümler sunarak, kaba inflaat kalitesini yükseltir. Minimum düzeyde makina ve ekipman imkanıyla zaman ve iflgücünden tasarruf sa lar. Housing projects In every house construction project of yours, Teknik-el steel and plywood surfaced moduler panel systems, presenting proper solutions for your project,increases the quality of the rough construction work. With a minimum level machinery and equipment facilities, it saves time and labor force

24 Üstyap inflaatlar / Superstructure buildings 01 Teknik-El A ır Hizmet Tipi Kalıp Sistemleri her boyuttaki projenizin uygulanmasında çok hızlı yapım temposu sa lar. Yüksek kalitede beton yüzeyler oluflturur. Teknik-El maksimum düzeyde güvenli çalıflma ortamı için eksiksiz çözümler sunar. Teknik-el Heavy Duty Type Formwork Systems provides speedy construction tempo on the way your projects with every dimension are implemented. It forms high quality concrete surfaces.teknik-el presents perfect solutions in order to provide safe working conditions in a maximum level

25 Üstyap inflaatlar / Superstructure buildings 01 Tünel kal p sistemleriyle Teknik-El Tünel Kalıp Sistemi ve bunu destekleyen Prekast Eleman Kalıpları, hızlı yapım gerektiren toplu konut projelerinde uygulanır. Böylece minimum düzeyde iflgücü kullanımı ile çok kısa sürede sonuç al n r. Tunnel formwork systems Teknik-el Tunnel formwork systems and Precast Element moulds, which supports and supplements Tunnel formwork systems, are implemented in public housing which requires fast construction. Thus, houses are constructed in a very short time and with a minimum labor force

26 Üstyap inflaatlar / Superstructure buildings 01 Teknik-El Kalıp Sistemleri; okul, hastane, ifl ve alıflverifl merkezleri, kamu yönetim binaları vb. büyük yapılarda temelden saça a kadar kaba inflaatın her aflamasında hizmetinizde. Teknik-El Formwork Systems, in big constructions like schools, hospitals, shopping and business centers, public buildings, in every stage of the rough construction work from groundwork to roof is prepared for your service

27 Üstyap inflaatlar / Superstructure buildings 01 Teknik-El Kalıp Sistemleri standart ürünlerinin genifl çeflitlili i ve sundu u özgün hizmetlerle projenizdeki her çizgiyi özenle yapınıza taflır. Teknik-El formwork systems help you to implement every detail in your project in the construction with a large variety of its standard products and special services it presents

28 Üstyap inflaatlar / Superstructure buildings 01 Teknik-El Kalıp Sistemlerinin ürün çeflitlili inin yansıması olan seçenek çeflitlili i, büyük projelerinizin kısa sürede hayata geçirilmesi için en büyük güvencenizdir. The variety of Teknik-El Formwork Systems s product provides you with a variety of choice. This is the greatest guarantee which implements big projects of yours in a very short time

29 Üstyap inflaatlar / Superstructure buildings 01 Teknik-El prekast ve yerinde döküm kal p sistemleri endüstriyel tesis ve fabrika inflaatlar nda da zaman ve iflgücünden tasarruf sa lar. Teknik-El precast moulds and local concreting formwork systems, being used properly industrial facilities and factory constructions save time and labor costs

30 Hangi sistem size uygunsa Choosing the proper and the right system for yourself Konvansiyonel sistemler / Conventional formwork systems Hafif tip modüler panel sistemler / Light type modular panel systems A r tip panel sistemler / Heavy duty type panel systems Kirifl ve döfleme kal plar / Beam and slab formfork T rman r kal p sistemleri / Climbing formwork systems Tünel kal p sistemleri / Tunnel formwork systems Prekast kal p sistemleri / Precast moulds zmir - Türkiye

31 Konvansiyonel kal p sistemleri / Conventional formwork systems Konvansiyonel kal p sistemleri Conventional formwork systems Projenin gerektirdi i tasar m esnekli ini uygulamaya imkan tan yan, boyut çeflitlili i ile özgün yap lar oluflturan Konvansiyonel Kal p Sistemleri Teknik-El de. Conventional Formwork Systems,which is creating original constructions with a variety of dimensions and providing design flexibility that projects require are available in Teknik-el. Teknik-El Konvansiyonel Kalıp Sistemleri, Çok amaçlı kullanıma uygun esnek tasarımları, Her boyut ve özellikteki projeye hizmet verebilecek sistem çeflitlili i, Özenle tasarlanan dayanıklı ürünleriyle her boyuttaki yapımcı firmanın hizmetindedir. Teknik-El conventional formwork systems; Flexible design which is suitable for multi purpose, Miscellaneous systems to serve big or small construction projects, Specially designed long lasting products, are ready to serve for all construction companies

32 Konvansiyonel kal p sistemleri / Conventional formwork systems Hafif tip modüler panel sistemler Teknik-El Hafif Tip Modüler Kalıp Sistemleri, talebinize uygun olarak çelik ve plywood yüzeyli standart panel çeflitleri seçenekleriyle üretilir. Panel ba lantı ve destek elemanlarıyla sistem tamamlanır. Genellikle kolon, perde gibi dikey yapıların kalıplanmasında kullanılan modüler panel sistemleri, her boyuttaki inflaat firmasının demirbafl malzemesidir. Light Type Moduler Formwork Systems Teknik-El light type modular formwork systems, in accordance with your demands and necessities, are produced with the option of variety of steel and plywood surfaced standard panels. System is completed with panel connection and supporting elements. Modular panel systems, which are usually used in the formwork of vertical structures, are fixture equipment of every kind of Construction Company Tij Tierod 2 Tij somunu Flanged nut 3 Tij pulu Tierod plate 4 Atk çektirme eleman Waler coupling element 5 Mesafe lamas Distance bar 6 Konik takoz Conic spacer 7 Bordür t pas Side profile hole plug 8 Kollu kilit Lever lock 9 Pim kilit Pin lock 10 Kama kilit tak m Wedge lock Çelik yüzeyli modüler kal p omega profili Omega profile of steel surfaced modular panel 2 Çelik yüzeyli modüler kal p bordürü 2 Side profile of steel surfaced modular panel 3 Ba lant köflebenti Connecting angle 4 Plywood yüzeyli modüler kal p bordürü Side profile of plywood surfaced modular panel 5 Plywood yüzeyli modüler kal p omega profili Omega profile of plywood surfaced modular panel 6 Payanda ba lant flanfl Prop coupling plate Plywood yüzeyli modüler kal p panolar 18 mm. kal nl kta plywood yüzeyli ve 75 mm. bordürlü olarak üretilmektedir. Plywood surface modular formwork panels are produced with 18mm thickness plywood sheets and with 75mm side profile. Teknik-El çelik yüzeyli kal p panolar, yatay ve düfley omegal olarak imal edilmektedir. Panolar n yüzey sac, bordürü ve omega profili 3 mm kal nl kta sactan üretilmektedir. Teknik-El steel surfaced formwork panels are produced as horizantal and vertical omega profiles. The surface sheets, side profiles and omega profiles are produced from 3 mm thickness steel sheet. 61

33 Konvansiyonel kal p sistemleri / Conventional formwork systems Hafif tip modüler kal p sistemi / Light type modular formwork systems Ölçü ayar panosu uygulamas Filler panel application Takviye atk s ve atk birlefltirme profili Steel waler and waler connecting element Tij - somun - konik takoz - takviye atk s uygulamas Tierod-flanged nut-conic spacer-steel waler applications Teknik-El Hafif Tip Modüler Kalıp Sisteminin ba lant ve destek aksesuarlar özel tak mlar ve kalifiye ifl gücü gereksinimi olmadan sadece çekiç yard m yla monte ve demonte edilir. Connection and supporting accessories of Teknik-El Light Type Moduler Formwork Systems are mounted and dismounted only by using hammer without needing special tools and skilled workmen ç ve d fl köfle birleflimi Inner and outer corner connection Atk d fl köfle birleflimi Steel waler connection with outside corner element Kama kilit uygulamas Wedge lock application Kollu kilit uygulamas Lever lock application Pim kilit uygulamas Pin lock application

34 Konvansiyonel kal p sistemleri / Conventional formwork systems Temel kal plar Temel Yapıların kalıplanmasında yo un olarak kullanılan Teknik-El Hafif Tip Modüler Kalıp Sistemleri, en karmaflık temellerde bile standart panel ve destek elemanlarına eklenen az sayıdaki aksesuarla istenilen formun elde edilmesini sa lar. Foundation formworks In the application of foundation Teknik-El light type modular formwork systems are commonly used with the minimum accessories added to the standard panel and supporting elements, it provides you with the desired form even in the complex groundwork 64 65

35 Konvansiyonel kal p sistemleri / Conventional formwork systems Kolon kal plar Standart Modüler Kalıp Panolarının dikey kullanılarak köflelerinden birbirlerine ba lanmalarıyla oluflturulan Modüler Kolon Kalıplarında 50 cm kolon geniflli ine kadar ek destek malzemesi gerekmez. Modüler Çelik Kalıp Panoları gerekti inde Binili kullanılarak 10cm genifllik ölçü de iflimlerine kadar uyum sa layabilirler. Column Formworms It does not require additional supporting material up to 50 cm width at Modular Column Formworks formed by connecting to each other from the corners of Standard Modular Panels used vertically. Modular Steel Column Formworks can orientate themselves up to 10 cm width measurement changes by using Overlap if it is necessary. 66 Kolon kal b köflebentli birleflim Column formwork corner connection by angle Kolon kal b binili birleflim Column formwork overlap connection Kolon kal b 45 o pahl köflebentli birleflim Column formwork corner connection by 45 o chamfered angle Kolon kal b plastik pah uygulamas Column formwork plastic chamfer application 67

36 Konvansiyonel kal p sistemleri / Conventional formwork systems Teknik-El çelik veya plywood yüzeyli standart modüler kal p panolar n n dikey olarak tek parça halinde veya yan yana birlefltirilip takviye atk lar ile desteklenerek kullan m ile istenen her kesit ölçüsünde kolon kal b kurulabilir. Column formworks at every desired dimension can be constructed by using Teknik-El Standard modular panels with steel or plywood surface vertically as monolithic or connected of each other supported by steel waler. Ayarl kolon kal b uygulamalar Teknik-El plywood yüzeyli universal tip modüler kal p panolar n n birlefliminden oluflan ayarlanabilir kesitli kolon kal plar çeflitli kolon kesitleri bulunan projelerde yap mc firmalar n en önemli yard mc s d r. Adjustable column formwork applications Adjustable column formwork applicable with connection of universal type Teknik-El plywood surfaced modular panels are most important aid to the construction project. Kolon kal b takviye atk s uygulamas Column formwork steel waler application x 25 Kolon kal b 25 x 25 Column formwork 45 x 45 Kolon kal b 45 x 45 Column formwork 70 x 70 Kolon kal b 70 x 70 Column formwork 69

37 Konvansiyonel kal p sistemleri / Conventional formwork systems Payandal perde kal b sistemleri Çok yüksek olmayan perdelerin kal planmas nda yo un olarak kullan lan Teknik-El payandal sistem perde kal plar çeflitli geniflliklerde standart panolar n kullan m ile istenen her projeye kolayl kla uygulanabilir. lk kurulumlar insan gücü ile yap lan perde kal plar vinç imkan olan flantiyelerde büyük paneller halinde devredilerek zaman ve iflçilikten yüksek düzeyde ekonomi sa lar. Wall formworks supported by stabilizing props Teknik-El wall formworks supported by stabilizing props used forming of walls that are not so high, can be applied to every desired project by using standard panels with varying lengths. At the construction sites the formwork sets up manually for first concreting. If there was crane possibility, wall formwork can be removed a few pannels and walers together by crane. It provides decrease in time and labor cost at high level. 70 Payandal perde kal b Wall formwork supported by stabilizing props 71

38 Konvansiyonel kal p sistemleri / Conventional formwork systems Çift kollu payandalarla desteklenen Teknik- El modüler perde kal plar çok yüksek olmayan yap larda gerekti inde tek yüzlü olarak kullan m na uygun monte edilebilirler. Teknik-El modular wall formworks supported by double-armed stabilizing props can be installed, if necessary, for one sided applications on the structures not being so high Tek kollu payanda Single armed stabilizing prop Çift kollu payanda Double armed stabilizing prop

39 Konvansiyonel kal p sistemleri / Conventional formwork systems Askerli perde kal b sistemleri Çelik veya Plywood Yüzeyli Teknik-El Modüler kal p panolar ile kurulan yüksek perde kal plar n n bütünleyicisi olan örgülü asker sistemi kal b n desteklenmesi ile birlikte güvenli bir çal flma ortam sa lar. Wall formworks supported by lattice soldiers Lattice soldier system as integral part of high wall formworks installed with Teknik-El Modular Panels provides safe working within support of the formwork

40 Konvansiyonel kal p sistemleri / Conventional formwork systems Standart Modüler Kalıp Panolarına, örgülü ve örgüsüz askerlerin eklenmesi ile oluflturulan Teknik-El Askerli Sistem Perde Kalıpları, flantiye imkanlarının kısıtlı oldu u inflaatlarda da her türlü yapıya uyum sa lar. In addition to lattice soldiers to standard modular formwork panels, can orientate themselves to every structure even if the site of construction possibilities are limited. Örgüsüz asker Soldier Örgülü asker Lattice soldier Askerli perde kal b Wall formwork supported soldiers

41 Konvansiyonel kal p sistemleri / Conventional formwork systems Özel kal p uygulamalar Teknik-El Standart Modüler Kalıp Ba lantı Detayları ve Aksesuarları, projenize uygun özel paneller üzerinde, her türlü mimari detaya uygun çözümler için yüksek kaliteli bir seçenektir. Special formwork applications Teknik-El modular formwork connection details and accessories can apply on the special pannels suitable to architechtural design. This is the high quality option to realize special projects

42 Konvansiyonel kal p sistemleri / Conventional formwork systems Vinç yard m ile kurulan a r hizmet tipi kal p sistemleri Her form ve kesitte kolon ve perde kal plar vinç yard m ile monte ve demonte edilebilen Teknik-El a r hizmet tipi kal p panellerinin kullan m ile kurularak sizi yüksek yap m h zlar na ulaflt r r. Heavy duty type formwork systems installed by crane All kinds of column and wall formworks in every form and dimension can be installed and dismounted by crane by using Teknik-El heavy duty type formwork panels and thus, fast construction speeds can be reached. Çelik yüzeyli a r hizmet tipi formwork panel Heavy duty formwork panel with steel surface Çelik yüzeyli kal p panosu bordürü Side profile of steel surfaced formwork panel Çelik yüzeyli kal p panosu omega profili Omega profile of steel surfaced formwork panel Çelik yüzeyli kal p panosu atk profili Waler of steel surfaced formwork panel Plywood yüzeyli kal p panosu bordürü Side profile of plywood surfaced formwork panel Plywood yüzeyli kal p panosu omega profili Omega profile of plywood surfaced formwork panel Plywood yüzeyli a r hizmet tipi formwork panel Heavy duty formwork panel with plywood surface

43 Konvansiyonel kal p sistemleri / Conventional formwork systems A r tip panel sistemler Teknik-El A ır Hizmet Tipi Kalıp sistemleri, büyük ölçülü çelik veya plywood yüzeyli panelleri ve minimum düzeyde ba lantı aksesuarlarıyla kullanılarak zaman ve iflgücünden maksimum kazanç sa lar. Heavy duty panel systems Teknik-El Heavy Duty Type Formwork Systems often are used with steel or plywood surfaced panels with minimum level of connection accessory and provides maximum gain from labor cost and time

44 Konvansiyonel kal p sistemleri / Conventional formwork systems Teknik-El A ır Hizmet Tipi Standart Çelik Kalıp Panelleri, projenize uygun destek elemanlarının eklenmesiyle her yükseklik ve kesitte perde yapılarının kalıplanmasında kullanılır ve pürüzsüz betonarme yüzeyler elde edilir. Teknik-El Heavy Duty Type Standard Steel Formwork Panels are used in forming of wall structures in every form and dimension by adding supporting materials suitable for getting smooth surface in your project

45 Konvansiyonel kal p sistemleri / Conventional formwork systems Plywood yüzeyli panel sistemler Teknik-El A ır Hizmet Tipi Plywood Yüzeyli Kalıp Panelleri yüksek kurulum hızı ve minimum düzeyde ba lantı elemanıyla, her noktadan yatay veya dikey olarak birbirine ba lanabilme özelli ine sahiptir. Böylece hızlı yapım temposunda, yüksek kalitede betonarme yapılar elde etmeniz için en büyük yardımcınızdır. Plywood surfaced panel systems Teknik-El Heavy Duty Type Plywood Surfaced Formwork Panels have feature of connection from every point vertically or horizontally by using minimum level of connecting elements and high installation rate. Thus, it is your great help for obtaining reinforced concrete structures with high quality at a fast construction tempo Mengeneli kilit Panel connecting clamp Kanall kama kilit Panel connecting lock (for steel panels) S zd rmazl k manjonu Waterstop sleeve Konik takoz Conic spacer Atk çektirme eleman Waler coupling element Pano atk ba lant eleman Waler coupling element Sfero döküm kama Universal wedge Stop tiji Fixing tierod 87

46 Konvansiyonel kal p sistemleri / Conventional formwork systems Ahflap kirifl destekli a r hizmet tipi kal p sistemleri Teknik-El Plywood Yüzeyli A ır Hizmet Tipi Perde Kalıpları, flantiyede monte edilen standart panellere eklenen az miktarda adaptör eleman yardımıyla her inflaat projesine uyum sa lar ve pürüzsüz betonarme yüzeyler oluflturur. Heavy duty type formwork systems supported by wooden beams Teknik-El Heavy Duty Type Wooden Beam Supported Wall Panels with Plywood Surfaces fit to ever construction project with aid of few adapter elements added to the standard panels erected at construction site and forms smooth reinforced concrete surfaces. 88 Plywood yüzeyli ahflap kirifl destekli kolon kal b Wooden beam supported column mold, with plywood surface 89

47 Konvansiyonel kal p sistemleri / Conventional formwork systems Vinç yardımıyla monte ve demonte edilen Teknik-El Plywood yüzeyli A ır Hizmet Tipi Perde Kalıpları, büyük paneller halinde devretme imkanlarıyla, hızlı bir yapım temposunda, yüksek kalitede betonarme yapılar elde edilmesini sa lar. Teknik-El Heavy Duty Type Wooden Beam Supported Wall Formworks installed or dismounted by cranes; provide high quality reinforced concrete structures with possibilities like movement of big panels at a fast construction speed

48 Konvansiyonel kal p sistemleri / Conventional formwork systems Yatay atk Horizontal waler Civata somun Bolt and nut Ba lant eleman Connecting element Gergi ba lant s Turnbuckle connecting element Gergi Turnbuckle Merkezleme U su Centering device Kanall kama kilit Heavy duty type wedge lock Pim Pin Gergi vidalar Turnbuckle screws Kald rma mapas Lifting device Flexible perde kal b sistemleri Teknik-El De iflken Radyuslu Perde Kalıpları, çelik veya plywood yüzeyli seçenekleriyle, baflta arıtma tesisleri olmak üzere silindirik, e ri yüzey gerektiren yapılara baflarıyla uyum sa lar. Flexible wall formwork systems Teknik-El Flexible wall formwork systems fit successfully to the structures requiring cylindrical curved surfaces especially for water treatment plants with option of plywood or steel surfaces. 92 Çelik yüzeyli flexible perde kal b paneli Steel surfaced flexible wall formwork pannel Plywood yüzeyli flexible perde kal b paneli Plywood surfaced flexible wall formwork pannel 93

49 Konvansiyonel kal p sistemleri / Conventional formwork systems nflaatlar n güvenli yüzü Teknik-El Safety face of buildings Teknik-El Tek yüzlü perde kal plar Teknik-El tek yüzlü perde kal plar özellikle yeralt yap lar ndaki çevre perdelerinin kal planmas nda kullan lmaktad r. Kaya, forekaz k, çakma kaz k, vibreks kaz k, diyafram duvar ve benzeri yöntemlerle sa lamlaflt r lm fl yeralt kaz lar n n betonarme kaplama perdelerinin kal planmas nda Teknik-El tek yüzlü perde kal plar kullan lmaktad r. Sistemin ana elemanlar olan makas payandalar, tek seferde kal planacak perde yüksekliklerine uygun modülasyonda dizayn edilmifltir. Teknik- El tek yüzlü perde kal plar alt metre yüksekli e kadar perde dökümünde zeminden destekli ankraj elemanlar yla ihtiyaca cevap verir. Sistemde kullan lan ankraj elemanlar ; perde yüksekli i, beton yükselme h z, ortam s cakl ve di er flantiye koflullar göz önünde bulundurularak, projelere özel dizayn edilmektedir. Single surfaced wall formworks Teknik-El single face wall formworks are especially used on concreting of surrounding walls in underground constructions. The other side against the formwork surface are the reinforced excavation by wibrex piles, local concrete piles are nature rocks. The main elements of the system are single face supporting frames are designed in accordance to modulation of wall heights. Teknik-El single face wall formwork are satisfied for maximum concreting height of 6.00 m by base supported anchoring elements are designed in order to pouring rate of concrete, temperature and other technical details. 94 Makas payandal tek yüzlü perde kal b Single surfaced wall formwork supported by lattice frames 95

50 Konvansiyonel kal p sistemleri / Conventional formwork systems T rman r kal p sistemleri Her türlü betonarme yüksek yap n n dikey yüzeylerinin kal planmas nda kullan lan t rman r tip perde kal plar, flantiye koflullar ve projenin gerektirdi i sistem seçenekleri ile Teknik-El taraf ndan dizayn edilip üretilmektedir. Climbing formwork systems Climbing formwork systems are used for forming of vertical surfaces of all kinds of high building concrete are designed and manufactured by Teknik-El with system options according to the site and the project conditions. Askerli sistem t rman r kal plar Askerli sistem t rman r tip modüler perde kal plar çelik veya plywood yüzeyli seçenekleri ile vinç imkan olmayan flantiyelerde tamam yla insan gücü ile monte ve demonte edilebilirler. Küçük boyutlu standart modüler paneller ile örgülü ve örgüsüz askerlerden oluflan sistem her projeye kolayl kla uyum sa lar. Climbing formwork with lattice soldier The Wall Formwork Systems climbing type by lattice soldiers can be installed or dismounted by manually with option of plywood or steel surfaced pannels if there is no possibilty to use crane. System formed by soldiers and lattice soldiers and small standard modular panels fits to every project easily. 2.Faz beton dökümü 2.Phase concreting 96 Örgülü askerlerin aras na kalaslar konularak The horizontal tubes of the lattice soldiers 97 çal flma platformlar oluflturulur. are support the boards which are obtained 1.Faz beton dökümü 1.Phase concreting the working platform.

51 Konvansiyonel kal p sistemleri / Conventional formwork systems Hafif tip t rmanma konsollar Teknik-El hafif tip t rmanma konsollar çeflitli sistemlerle dizayn edilmifl perde kal plar ile bütünleflerek en ekonomik vinçle t rman r perde kal b seçene ini oluflturur. Sistemde perde kal b ile konsolun birbirinden ba ms z devredilme özelli i, kal b n ayn kotta yatay devrinin de gerekti i büyük projelerde uygulanma kolayl sa lar. Light type climbing consoles Teknik-El light type climbing consoles integrated with wall formworks designed with various systems form the option of the most economical wall formwork that can be climbed by the crane. The feature of independent moving of wall formwork and the console provides applicability facility of big projects requiring the horizontal moving at the same floor Hafif tip t rmanma konsollar Light type climbing consoles

52 Konvansiyonel kal p sistemleri / Conventional formwork systems Kompozit tip t rmanma konsollar Teknik-El kompozit tip t rman r perde kal plar çift yüzlü veya baraj tipi tek yüzlü t rmanma konsolu seçenekleri ile çelik veya plywood yüzeyli a r hizmet tipi panellerinin birleflimi sonucu elde edilmekte olup, sadece tek vinç hareketi ile bir üst kota monte edilerek minimum iflçilik kullan m ile kal b n devrettirilmesini sa lamaktad r. Tamam yla perdelerle çevrili asansör veya tesisat bofllu u gibi iç yüzeylerde kullan lan t rman r flaft platformlar ile perde iç yüzey kal plar desteklenerek t rmand r l r. Composite type climbing consoles Teknik-El composite type climbing wall formworks are formed by connecting steel or plywood surfaced heavy duty type pannels with option of single or double faced climbing console. They are installed to the upper level by only one crane operation and they provide moving of formwork by using minimum manpower. At the inner surface of elevator shafts or similar construction the climbing type shafts platforms supports the formwork pannels. 1. Faz beton dökümü 1. phase concreting 2. Faz beton dökümü 2. phase concreting Faz beton dökümü 3. phase concreting

53 Konvansiyonel kal p sistemleri / Conventional formwork systems Kirifl takviyesi Beam bracket 2 Düfley mesnet Vertical support 3-4 V bafll k takozu Beam formwork attachment Ölçü ayar panosu uygulamas Application of filler panel 103

54 Konvansiyonel kal p sistemleri / Conventional formwork systems Teknik-El Modüler Çelik Kirifl Kalıpları kolon ve perdelerin önceden kalıplanarak döküldü ü yapılarda veya tüm katın bir arada kalıplandı ı yapılarda aynı bafları ile kullanılır. Teknik-El modular steel beam formworks are applied sucessfully for the buildings either the coloums and walls concreted previously of concreting all floor at the same time

55 Konvansiyonel kal p sistemleri / Conventional formwork systems Döfleme panolar ve teleskobik direkler Teknik-El Tek ve Çift Atkılı Döfleme Panoları, standart boyutlarının getirdi i kullanım kolaylı ı ve çok fazla tekrara imkan veren monoblok, sa lam yapılarıyla en ekonomik döfleme kalıbı malzemesidir. Slab panels and telescopic props Teknik-El single or double profiled steel slab pannels are the most economical slab formworks element with standart dimensions and monolithic rigid structures giving possibility for too much removing. 106 Döfleme panosu çift atk l (ÇA) 50 X 100 X 2.5 cm. Double profiled steel slab panel Döfleme panosu tek atk l (TA) 50 X 100 X 2.5 cm. Single profiled steel slab panel Döfleme panosu 20 x 100 x 2.5 cm. Steel slab panel 107

56 Konvansiyonel kal p sistemleri / Conventional formwork systems T P TYPE Çal flma Mesafesi Working Distance Max Max mm. Min Min mm. Teleskobik direkler Telescopic Props Çap Diameter Gövde (D fl Boru) L1 Outside Kal nl k Tube Thickness Malzeme Boyutlar Material Sizes Boy Length Teleskop ( ç Boru) L2 Inside Tube Çap Diameter Kal nl k Thickness Boy Length KØ KØ KØ KØ AØ KØ KØ KØ AØ AØ Teknik-El Standart Teleskobik Direkleri, açık ve kapalı ayar mekanizmalı tipleriyle kullanım kolaylı ı sa lar ve döfleme kalıplarında dikey taflıyıcı olarak kullanılan en fonksiyonel yapı elemanlarıdır. Teknik-El Standard Telescopic Props provide facility with open and closed adjustment thread types and they are the most functional construction elements which used in floor formworks as vertical supporting. Teleskobik direk bafll klar Telescopic prop heads Teleskobik direk kapal tip somun Telescopic direct closed type lock nut

57 Konvansiyonel kal p sistemleri / Conventional formwork systems 4000 Kullan m yüksekli i (mm.) Prop Height (mm.) 3800 KO60 ( ) KO60 ( ) KO51 ( ) Teknik-El Standart Teleskobik Direkleri döfleme ve kirifl altı tipleriyle kullanım amacına uygun olarak çeflitlendirilmifltir. Ayrıca düz bafllıklı teleskobik direklerin üzerine monte edilen portatif dört yollu bafllıklarla ahflap kirifl kullanımına uygun hale gelirler. Teknik-El telescopic props are produced with U heads short type for slabs or long time for the beams also the flat head telescopic props are used with portable four way head elements to support H 20 wooden beams Yük (K.N) Load (K.N) Teleskobik direk dayan m diyagram Telescobik props resistance diagram Kapal tip teleskobik direk KØ60 Telescopic props close threaded type KØ60 Kapal tip teleskobik direk KØ51 Telescopic props close threaded type KØ51 Aç k tip teleskobik direk AØ60 Telescobic props open threaded type AØ60 4 Kapal tip teleskobik direk KØ57 Telescopic props close threaded type KØ Teleskobik direk kirifl alt (KA) Telescopic props U-head (Beam type) 2 Teleskobik direk döfleme alt (DA) Telescopic props U-head (DA) 3 Teleskobik direk düz bafll k (DB) Telescopic props flat head (FH) 4 Teleskobik direk döfleme alt (DA) Telescopic props U-head (DA)

58 Konvansiyonel kal p sistemleri / Conventional formwork systems Makas mahya uygulamalar Teknik-El Makas Mahyaları, kiriflli tip döflemelerde, çelik kirifl kanat panosuna sabitlenerek 3.5 metre açıklı a kadar baflka bir dikey taflıyıcı elemana gereksinim olmadan kullanılabilme özelli i ile teleskobik direk sayısından ve ifl gücünden tasarruf sa lar. Lattice girder applications Teknik-El lattice girders are fixed to the steel beam panels and provides saving from labor cost and number of telescopic props with feature of using up to 3.5 meters span without needing other vertical shoring element. Teleskobik kutu mahya uygulamalar Teknik-El Teleskobik Kutu Mahyaları ayarlanabilir boyları ve birbirlerine eklenebilme özellikleri ile düz döflemelerde kalıbı yatay yönde destekleyen en fonksiyonel elemandır. Telescopic box girder Teknik-El Telescopic Box Girders are the most functional element supporting the slab formwork horizontally for flat slabs with feature of adjustable lengths and connection to each other

59 Konvansiyonel kal p sistemleri / Conventional formwork systems H20 Ahflap kirifl destekli döfleme kal plar Plywood yüzeyli ahflap kirifl destekli Teknik- El Döfleme Kalıp Sistemleri her projeye uygun boyutta ayarlanabilme özellikleri ve hafif yapılarıyla inflaatınıza büyük bir hız ve yüzey kalitesi sa lar. Dikey taflıyıcı olarak kullanılan teleskobik direkler veya taflıyıcı iskele sistemleri üzerine aynı kolaylıkla monte edilirler. Slab formworks supported H20 wooden beams Teknik-El slab formwork system with wooden beam support having plywood surface provides fastness to your construction and quality of concrete surface with light structure and feature of adjusting to dimension fitting to every project. It can be easily installed on telescopic props or shoring type scaffold systems used as vertical supporting

60 Konvansiyonel kal p sistemleri / Conventional formwork systems Düfler bafll k sistemi Teknik-El düfler bafll k sistemli döfleme kal plar, yüksek yap m h z istenen üstyap projelerinde dökülen döfleme betonlar n n priz alma süresi içinde kal b n erken sökümüne imkan vererek büyük zaman kazan m sa lar. Sistemin özelli i düfler bafll k aparatlar vas tas ile döfleme betonunu direkt olarak destekleyen dikey tafl y c elemanlar n hiç oynat lmadan kal p panolar ve mahyalar n beton dökümünden sonra iki gün içinde al nabilmesidir. Sistem yedek dikey tafl y c elemanlarla tekrar kurularak beton dökümüne haz r hale gelir. Drophead system Teknik-El drophead system slab formworks provide time gain by giving possibility to early dismounting of the formwork during the setting period of the slab concrete, cast at superstructure projects requiring fast construction rate. The feature of the system is taking the formwork panels and girders within two days after concreting without moving the vertical shoring elements directly shoring up the slab concrete by drop head apparatus. System becomes ready for concreting by installing with spare vertical shoring elements 116 Düfler bafll k sistemi tabliye kal b uygulamas Prop head system slab formwork application 117

61 Konvansiyonel kal p sistemleri / Conventional formwork systems Plywood yüzeyli düfler bafll k sistemi Düfler bafll k sisteminde plywood yüzey uygulamas sistemin her projeye uyumunda büyük kolayl k sa lar. Dikey tafl y c elemanlar n seçilen aks aral klar standart boyutta levha plywoodlar n kesilmeden kullan m na imkan vermekle zayiat azaltarak önemli ölçüde malzeme tasarrufu sa lar. Drophead system with plywood surface Plywood surface application of drophead system provides facility for fitting every project. Axis distances selected by vertical shoring elements give possibility of using plywood sheet with standard dimensions without any cutting by giving savings to material which decreases material loss considerably

P R O D U C T L I N E 1 3

P R O D U C T L I N E 1 3 D E P E N D A B L E P R O D U C T L I N E 1 3, V E R S AT I L E, FA S T & S A F E, E C O N O M I C A L SIMPEX WALL & COLUMN FORMWORK MULTIX WALL & COLUMN FORMWORK ROUNDEX CIRCULAR WALL FORM SIMPLE AND

Detaylı

Daha Yükseğe, Daha Güvenle... More Higher, More Safely...

Daha Yükseğe, Daha Güvenle... More Higher, More Safely... Pratik İskele ve Kalıp Sistemleri Practical Scaffolding and Formwork Systems ve KALIP SİSTEMLERİ Daha Yükseğe, Daha Güvenle... More Higher, More Safely... PRATİK İSKELE İML. İTH. İHR. İNŞ. SAN. TİC. LTD.

Detaylı

Ürün Katalo u. Product Catalogue. Ürün Katalo u / Product Catalogue. www.tek-galvaniz.com.tr. TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD.

Ürün Katalo u. Product Catalogue. Ürün Katalo u / Product Catalogue. www.tek-galvaniz.com.tr. TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD. www.tek-galvaniz.com.tr Ürün Katalo u / Product Catalogue Ürün Katalo u Product Catalogue TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD. fit Atatürk Cad. No: 158 Yaz bafl - Torbal / ZM R Tel: +90 232 853

Detaylı

GOST-R Quality Certification of Russia

GOST-R Quality Certification of Russia GOST-R Quality Certification of Russia MANDAL T P DÖfiEME PASPAYI / CLIP-ON TYPE PLASTIC SPACER FOR SLABS 1 2 3 4 5 6 7 Betonarme yap larda hafif döflemelerde ve kirifllerde kullan l r. Dört ayakl yap

Detaylı

MAKSDER YÖNET M KURULU

MAKSDER YÖNET M KURULU www.maksder.org MAKSDER YÖNET M KURULU Yönetim Kurulu Baflkan BaflkanYard mc s Yönetim Kurulu AS L ÜYELER Munis Tezbaflaran (SAMET A.fi.) Mustafa Özkan (ÖZER ÇEL K) Tekin Ç nar (STAR AKSESUAR) Gökhan Kocabafl

Detaylı

Soğuk Depo Panelleri Cold Store Panels

Soğuk Depo Panelleri Cold Store Panels Soğuk Depo Panelleri Cold Store Panels Dr. Suat KIRO LU Kurucu-Yönetim Kurulu Üyesi Ticari Koordinator Founder / Vice - Chairman Commercial Director 1983 y l ndan bu yana daima genç, dinamik ve deneyimli

Detaylı

Plastik nflaat Kal p Sistemleri

Plastik nflaat Kal p Sistemleri Plastik nflaat Kal p Sistemleri Plastic Contruction Formwork Systems GOST-R LAM PLAST K PATENTL N o : 2 0 1 0 / 0 7 2 4 6 Plastik Kaset ve Kanal (Asmolen) Kal plar Polypropylene Waffle & Trough Moulds

Detaylı

Firma Profili / Firm Profile

Firma Profili / Firm Profile Firma Profili / Firm Profile Uygulamalar Applications İçindekiler Endüstriyel Profiller Industrial Profiles Bağlantı Elemanları Connection Equipments Bağlantı Parçaları Connection Parts Kabin Malzemeleri

Detaylı

fi k bir yaflam... A stylish lifestyle... www.panocamlama.com

fi k bir yaflam... A stylish lifestyle... www.panocamlama.com fi k bir yaflam... A stylish lifestyle... www.panocamlama.com 11 Kalitemizin Belgeleri Documentation of our Quality Merhaba / Hello Panocam' kurmak için bir araya geldi imizde y l 1997 idi; Yönetim kurulundan,

Detaylı

/ Roof Mounting Systems / Carpark Mounting Systems / Mounting & Fastening / Fasteners / Certificates

/ Roof Mounting Systems / Carpark Mounting Systems / Mounting & Fastening / Fasteners / Certificates İÇİNDEKİLER / CONTENTS Zemin / Açık Alan Montaj Sistemleri Çatı Montaj Sistemleri Otopark Montaj Sistemleri Montaj & Bağlantı Bağlantı Elemanları Sertifikalar / Ground / Open Field Mounting Systems / Roof

Detaylı

New Generation Modular Building Systems YAPISAL İZOLELİ PANEL SİSTEMLERİ

New Generation Modular Building Systems YAPISAL İZOLELİ PANEL SİSTEMLERİ Yeni Nesil Modüler Yapı Sistemleri New Generation Modular Building Systems YAPISAL İZOLELİ PANEL SİSTEMLERİ www.yipyapi.com.tr size özgü tasarım ile klasik yapı anlayışına son with your specific design

Detaylı

ER-EL bu gün itibariyle Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 15'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.

ER-EL bu gün itibariyle Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 15'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir. DE ER MÜŞTER M Z; Firmam z; 199 y l nda kurulmuş olup, kuruldu u günden itibaren ER-E ismi; Ba lama Ekipmanlar nda güven ve kalitenin simgesi olmuştur. Her geçen y lda mevcut kapasitesini geliştirmekle

Detaylı

Do not limit your dreams, we make it happen. Hayallerinizde sınır tanımayın, biz gerçeklestiririz.

Do not limit your dreams, we make it happen. Hayallerinizde sınır tanımayın, biz gerçeklestiririz. Do not limit your dreams, we make it happen. Hayallerinizde sınır tanımayın, biz gerçeklestiririz. Making your dreams true We re here Since the year 2000 till today, Fiberton Prekast has become a solution

Detaylı

MOBİL BETON SANTRALLARI MOBILE CONCRETE BATCHING PLANTS

MOBİL BETON SANTRALLARI MOBILE CONCRETE BATCHING PLANTS İŞ MAKİNALARI SAN. ve TİC. A.Ş. CONSTRUCTION MACHINERY INDUSTRY AND TRADE CORP. MobilmiX0 MobilmiX60 MobilmiX90 MobilmiX120 Ankara Büro / Ankara Office Cinnah Caddesi No:49/1 Çankaya Ankara Türkiye Tel:

Detaylı

Mercedes-Benz Türk A.fi. 2010 Çevre Raporu 2010 Environmental Report

Mercedes-Benz Türk A.fi. 2010 Çevre Raporu 2010 Environmental Report Mercedes-Benz Türk A.fi. 2010 Çevre Raporu 2010 Environmental Report Sevgili çevre dostlar, 2010 y l, çevre aç s ndan da önemli baflar lara imza att m z bir y l oldu. Hofldere otobüs üretim tesisimizde,

Detaylı

PAYSA PREFABRİK İNŞAAT ENDÜSTRİ LTD. ŞTİ. PAYSA PREFABRICATED BUILDINGS. Steel Building Catalog

PAYSA PREFABRİK İNŞAAT ENDÜSTRİ LTD. ŞTİ. PAYSA PREFABRICATED BUILDINGS. Steel Building Catalog PAYSA PREFABRİK İNŞAAT ENDÜSTRİ LTD. ŞTİ. PAYSA PREFABRICATED BUILDINGS Steel Building Catalog 1 2 PAYSA Prefabrik, 1976 yılından itibaren, prefabrike yapıların mühendisliği, üretimi ve pazarlaması konularında

Detaylı

A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY

A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY Ç NDEK LER _ INDEX Hayat Holding 2-3 Kastamonu Entegre / Kastamonu Integrated 4-5 fiirket Profili / Company Profile

Detaylı

A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY

A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY Ç NDEK LER _ INDEX Hayat Holding Kastamonu Entegre / Kastamonu Integrated fiirket Profili / Company Profile Temel

Detaylı

PLAST K ENJEKS YON MAK NASI

PLAST K ENJEKS YON MAK NASI www.tspmakina.com PLAST K ENJEKS YON MAK NASI Plastic Injection Molding Machine TSP V-PS SER S / TSP V-PS SERIES Hidrolik - Elektrik Servo Serisi / Hydraulic - Electric Servo Series GÜCÜMÜZ, TECRÜBEM

Detaylı

Üretim Tesisleri Company Profile

Üretim Tesisleri Company Profile Şirket Profili Üretim Tesisleri Company Profile Production Plants O Söz konusu, Tekstil Terbiye Makineleri olunca, yılların makine imalat tecrübesi ve mühendislik altyapısı, her dönem değişen teknolojik

Detaylı

Ç NDEK LER / CONTENTS

Ç NDEK LER / CONTENTS Ç NDEK LER / CONTENTS YIL / YEAR: 13 SAYI / ISSUE: 144 HAZ RAN / JUNE 2008 GÜNDEM NEWS Pamuklular n Mükemmel Üretimi ve Paketlenmesi Falu Makinelerinde ELYAF İPLİK FIBRE YARN MPS CoolFlex-Kontrollü Bir

Detaylı

Raylı Sistemler Katalog 2011

Raylı Sistemler Katalog 2011 Raylı Sistemler Katalog 2011 çindekiler Railway Substations Sheet Steel & Concrete Kiosk Switchgears Transformers Inductive&Capacitive Compensation Rectifiers Disconnecting Cubicles Negative Panels Over

Detaylı

GRC WALL SYSTEMS GLASSFIBRE REINFORCED CONCRETE

GRC WALL SYSTEMS GLASSFIBRE REINFORCED CONCRETE PREKAST DUVAR SİSTEMLERİ GRC WALL SYSTEMS GLASSFIBRE REINFORCED CONCRETE R İlham veren yapılar için... Bina Yapı 12 yıldır estetikten ödün vermeden hızlı, pratik, fonksiyonel ve ekonomik yapıların anahtarını

Detaylı

www.akkayalar.com.tr

www.akkayalar.com.tr Müşteri isteklerini en uygun kalitede, en uygun fiyatla ve en uygun zamanda karşılamak, ürün ve hizmet kalitesini sürekli geliştirmek için personele sürekli eğitim vermek, Kuruluşta; Kalite, Verimlilik

Detaylı

Ürün Katalo u Product Catalog

Ürün Katalo u Product Catalog Ürün Katalo u Product Catalog Kurum Profili Company Profile KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş., KLEMSAN ELECTRIC ELECTRONICS INC. was established in 1974. KLEMSAN has a wide product portfolio,

Detaylı

Hava Kanal Ba lant Sistemleri Air Duct Connection System

Hava Kanal Ba lant Sistemleri Air Duct Connection System 2009 Hava Kanal Ba lant Sistemleri Air Duct Connection System 2 Hava Kanal Ba lant Sistemleri Air Duct Connection System 3 ndeks Index Hava Kanal Ba lant Sistemleri Air Duct Connection System Sayfa/Page

Detaylı

İstanbul Ofis / İstanbul Office Köybaşı Caddesi No: 48/2 Yeniköy İstanbul Turkey Tel: +90 (212) 223 75 23 Fax: +90 (212) 223 73 47

İstanbul Ofis / İstanbul Office Köybaşı Caddesi No: 48/2 Yeniköy İstanbul Turkey Tel: +90 (212) 223 75 23 Fax: +90 (212) 223 73 47 İŞ MAKİNALARI SANAYİ VE TİC. A.Ş. CONSTRUCTION MACHINERY INDUSTRY AND TRADE CORP. Fabrika / Factory Ahi Evran Mah. Oğuz Cad. No: 43 OSB Sincan Ankara / Turkey Tel: +90 (312) 267 09 94 (pbx) Fax: +90 (312)

Detaylı

KAL TE POL T KAMIZ. Mevcut durumumuzu korumakla yetinmeyip her noktada sürekli iyileflmeyi temel felsefemiz olarak belirlemek,

KAL TE POL T KAMIZ. Mevcut durumumuzu korumakla yetinmeyip her noktada sürekli iyileflmeyi temel felsefemiz olarak belirlemek, KAL TE POL T KAMIZ Mevcut durumumuzu korumakla yetinmeyip her noktada sürekli iyileflmeyi temel felsefemiz olarak belirlemek, sürekli müflteri memnuniyeti, tak m anlay fl ile çal flmak, çal flanlar n memnuniyeti

Detaylı

Hayata şekil veren makineler vardır Machines that change life...

Hayata şekil veren makineler vardır Machines that change life... Hayata şekil veren makineler vardır Machines that change life... Türkiye den dünyaya yüksek teknoloji Metal bükme, kesme ve delme makineleri ile 5 kıtada 82 ülkeye ihracat yapan Bursa nın en köklü üreticilerinden

Detaylı

MACHINES THAT GIVES LIFE TO METAL Metale şekil veren makineler üretiyoruz... facebook/akyapakmachinery twitter/akyapakmachines youtube/akyapakmakine

MACHINES THAT GIVES LIFE TO METAL Metale şekil veren makineler üretiyoruz... facebook/akyapakmachinery twitter/akyapakmachines youtube/akyapakmakine MACHINES THAT GIVES LIFE TO METAL Metale şekil veren makineler üretiyoruz... facebook/akyapakmachinery twitter/akyapakmachines youtube/akyapakmakine AKYAPAK, exports to 82 countries in 5 continents with

Detaylı