MÝKROKANALLARDA TAÞINIMLA ISI GEÇÝÞÝNÝN BÝR ÝNCELEMESÝ A REVIEW OF CONVECTIVE HEAT TRANSFER IN MICROCHANNELS*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MÝKROKANALLARDA TAÞINIMLA ISI GEÇÝÞÝNÝN BÝR ÝNCELEMESÝ A REVIEW OF CONVECTIVE HEAT TRANSFER IN MICROCHANNELS*"

Transkript

1 MÝKROKANALLARDA TAÞINIMLA ISI GEÇÝÞÝNÝN BÝR ÝNCELEMESÝ A REVIEW OF CONVECTIVE HEAT TRANSFER IN MICROCHANNELS* C. B. SOBHAN National Institute of Technology, Calicut, India G. P. PETERSON Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, NY ÖZET Micro ölçülerdeki ýsý transferi alanýndaki analitik yöntemler ve karmaþýk ölçüm tekniklerine dair son 5 yýldaki büyük ilerleme; mikrokanal akýþýnýn anlaþýlmasýna büyük katkýda bulunmuþ ve geleneksel teorik modellerin hangi durumlarda mikrokanal akýþýndaki ýsý transfer davranýþýný doðru tahmin etmek için kullanýlabileceðini belirlemede yardýmcý olmuþtur. Burada sunulan, sürmekte olan birçok araþtýrma projesine dair tartýþmalarla birlikte son 5 yýlda konu üzerine yayýmlanan, ýsý transferi ve mikrokanal akýþýný içeren, eserlerin bir özetidir. Teorik ve deneysel çalýþmalar, hesap analizleri, daha yenilikçi modelleme tekniklerinin bazýlarýnýn tanýmý ve bunlara dair tüm önemli bulgular burada sunulmuþ, karþýlaþtýrýlmýþ ve tartýþýlmýþtýr. Anahtar Kelimeler: Mikrokanal, Minikanallar, Faz Dönüþümünde Isý Geçiþi, Basýnç Düþümü ABSTRACT The tremendous progress over the past five years in sophisticated measurement techniques and analytical methodologies in the area of microscale heat transfer have greatly added to the understanding of the phenomena unique to microchannel flow and has helped to clarify those situations where conventional theoretical models can be used to accurately describe and predict the flow and heat transfer behavior in microchannel flows. Presented here is a review of the published literature from the past five years, along with discussions of several ongoing research projects involving microchannel flow and heat transfer. Theoretical and experimental studies, computational analyses, a description of some of the more innovative instrumentation techniques, and important findings from all of these are presented, compared and discussed. Keywords: Microchannel, Minichannels, Phase Change Heat Transfer, Pressure Drop 1. Giriþ Elektronik bileþenler ve cihazlarýn termal yönetimi için mikrokanallarda akýþkan akýþý uygulamasýnda bu fikrin 25 yýl önce ilk ortaya atýlmasýndan bu yana kararlý bir ilerleme kaydedilmiþtir. Çok küçük kanallar ve tüplerdeki akýþ ve ýsý transferi davranýþýný anlama arayýþý ve bunun mikro ölçülerdeki ýsý alýcýlarý ve ýsý deðiþtiricilerinin tasarýmýnýn eniyilemesinde kullanýlmasý isteði birçok araþtýrmanýn yapýlmasýna sebep olmuþtur ve bu araþtýrma sonuçlarý bu nispeten yeni teknolojinin geliþimi için oldukça faydalý olmuþtur. Karmaþýk aletlerin kullanýlmasýndan ve güçlü hesaplama tekniklerinden yararlanarak teorik ve deneysel çalýþmalar son birkaç yýl içinde rapor edilmiþ 1. Introductýon The application of fluid flow in microchannels for thermal management of electronic components and devices has seen steady growth since the initial introduction of the idea nearly 25 years ago. The quest to understand the behavior of the flow and heat transfer in very small channels and tubes, and to utilize this understanding to optimize the design of microscale heat sinks and heat exchangers has inspired a large number of investigations, the results of which are extremely useful for the development of this relatively new technology. Theoretical and experimental studies, utilizing powerful computational techniques and sophisticated * Çeviri : Emine MUTLU, Mehmet Þ. ERCAN 10

2 ve araþtýrmacýlarýn bir dizi ilgi çekici gözlem yapmalarýna da yardýmcý olmuþtur. Mikrokanal akýþý ve ýsý transferinin tam ve kesin olarak tanýmlanmasýndan önce, faydalý ve bilgilendirici olan çok daha fazla bilgiye ihtiyaç vardýr. Son zamanlarda yapýlan teorik çalýþmalarýn çoðunun geleneksel modelleme yöntemlerinden yararlanmasýna raðmen, birkaçý analizin parçasý olarak yeni modelleme stratejilerinin tanýtýlmasýna odaklanmýþtýr. Bu teorik çalýþmalarýn çoðunun baþlýca amacý; mikrokanal akýþ analizinde geleneksel teorik yaklaþýmlarýn uygulanabilirliðinin belirlenmesi için deneysel ve sürekli ortam analizlerin karþýlaþtýrýlmasýdýr. Tabakalar arasýna girebilen duvarlarla elde edilen geleneksel ýsý ve basýnç ölçümlerinden yararlanan deneysel sofistike çalýþmalar modern mikro parçalarýn yapýlmasý teknikleri ile birleþtirildiðinde þimdiye kadar gözlemlenmemiþ bir dizi ilgi çekici olguyu açýða çýkartmýþtýr. Ayrýca; akýþý görsel olarak canlandýrma tekniklerinin kullanýldýðý bir dizi inceleme de rapor edilmiþtir. Birkaç deneysel çalýþma geleneksel davranýþtan sapmalar göstermesine raðmen, son incelemelerin çoðunluðu; özellikle karmaþýk ölçüm tekniklerinin kullanýldýðý çalýþmalar, geleneksel teorilerin mikro ölçülerde akýþ ve ýsý geçiþini doðru bir þekilde tahmin etme ve açýklamada, en azýndan belirlenen kanal karakteristik kesit ölçülerinde, kullanýlabileceði sonucunu desteklemektedir. Geçen yüzyýlýn sonlarýndan önce yayýnlanan mikrokanal birkaç yazar tarafýndan incelenmiþ, bunlardan yüzyýlýn son on yýlýnda yapýlan, farklý geometriler ve malzeme-akýþkan kombinasyonlarýyla çeþitli mikrokanal akýþ ve ýsý transferi uygulamalarýný içeren, araþtýrmalarýn çoðu özetlenmiþtir [1-6]. Son 5 yýl içinde bu alanda kayda deðer bir ilerleme saðlandýðýndan, bu alandaki en yeni bulgularý ve yayýnlanan önemli eserleri yorumlamak ve karþýlaþtýrmak çok önemlidir. Burada mikrokanallarda tek-fazlý, çift-fazlý ve gaz akýþý üzerine yayýnlanmýþ instrumentation, have been reported over the past few years, and have helped investigators make a number of interesting observations. While helpful and informative, a great deal more information is necessary before definite and conclusive quantification of microchannel flow and heat transfer can be developed. Although a majority of the recent theoretical studies have utilized conventional modeling methodologies, a few have focused on the introduction of new modeling strategies as part of the analysis. The primary aim of many of these theoretical studies was to compare the results of experimental and continuum analysis, in order to determine the applicability of conventional theoretical approaches in the analysis of microchannel flows. Sophisticated experimental studies utilizing conventional emperature and pressure measurements with intrusive sensors, when coupled with modern microfabrication techniques have revealed a number of interesting phenomena, not here- to-fore observed. In addition, a number of investigations, which have utilized flow visualization techniques have also been reported. Although a few experimental studies have reported deviations from conventional behavior, the majority of the recent investigations, particularly those that employ sophisticated measurement techniques, support the conclusion that conventional theories can typically be used to accurately predict and explain microscale flow and heat transfer, at least down to some yet to be determined dimensional limit of the channel characteristic cross-sectional dimensions. The microchannel literature published prior to the end of the last century has been reviewed by a number of authors, several of which summarized the investigations over the last decade of the century, pertaining to the various types of microchannel flow and heat transfer applications for differing geometries and substrateworking fluid combinations [1-6]. As the state-of-the-art 11

3 eserler özetleyen bir inceleme sunulmaktadýr. Ek olarak, bazýlarý çok yeni olan, mikrokanallarda akýþ ve ýsý transferini içeren hem teorik hem de deneysel çalýþmalar sunulmuþ ve tartýþýlmýþtýr. 2. Mikrokanallarda Tek-Fazlý Akýþ Son yýllarda, mikrokanallarda tek fazlý akýþkan akýþý ve ýsý transferi konusunda yapýlan deneysel ve sayýsal çalýþmalar üzerine önemli sayýda eser ortaya çýkmýþtýr. Aþaðýdaki bölümler, mikrokanallarda tek-fazlý akýþ alanýndaki önemli bulgularý özetlemektedir. 2.1 Geleneksel Modelleme Son teorik modellerin birçoðu; mikro ölçekteki alanda Navier-Stokes denklemlerinin çözümüne dayanmaktadýr ve bunlarýn birkaçý ýsý daðýlýmýnýn ve katýda olduðu gibi akýþkandaki ýsý geçiþ þekillerinin anlaþýlmasýný saðlayan üç-boyutlu sayýsal çalýþmalardýr. Uygulamanýn anahtar kullaným alanlarýndan biri elektronik soðutma olduðundan, su-silikon sistemleri çeþitli araþtýrmacýlar tarafýndan çok sýkça incelenmiþtir. Fedorov ve Viskanta [7]; birleþik akýþ çözümleri çerçevesinde sýkýþtýrýlamaz laminer Navier-Stokes denklemlerini sayýsal olarak çözerek, elektronik soðutma uygulamalarý için mikrokanal ýsý alýcýlarýnýn üçboyutlu birleþik ýsý transferi analizini sunmuþlardýr. Model, geniþ bir Reynold sayýsý aralýðýnda, ýsýl direnç ve sürtünme faktörleri için elde edilen deneysel verilere göre doðrulanmýþtýr. Bu ýsý deðiþtiricilerdeki termal basýnç etkisi ve soðutma verimliliði ile ilgili pratik öneriler de saðlanmýþtýr. Qu ve diðerleri [8]; hidrolik çaplarý m aralýðýnda deðiþen ikizkenar yamuk þeklindeki silikon mikrokanallarda akan suyun debi ve basýnç düþümünün deneysel ölçümlerini gerçekleþtirmiþlerdir. Bu incelemede, deneysel sonuçlarla teorik tahminler arasýnda belirgin bir farklýlýk gözlenmiþtir; geleneksel laminer akýþ teorisine göre tahmin edilen basýnç düþüþü ve sürtünme deðerlerinden daha yüksek deðerler görülmüþtür. Bu etkileri açýklamak için, kanallardaki yüzey 12 has progressed considerably in the last five years, it is important to review and contrast the many important publications and findings of the most recent work in this area. Presented here is such a review, summarizing the published literature on single-phase, two-phase and gas flows in microchannels. In addition, some of the more recent research involving both theoretical and experimental studies of microchannel flow and heat transfer are also presented and discussed. 2. Sýngle-phase Flow ýn Mýcrochannels A number of significant publications have appeared in the recent years on computational and experimental studies of single-phase fluid flow and heat transfer in microchannels. The following sections review the important findings in the area of singlephase flow in microchannels. 2.1 Conventional Modeling Many of the recent theoretical models are based on the solution of Navier-Stokes governing equations in the microscale domain and a few of these are threedimensional computational studies that provide insight to the temperature distributions and heat transfer patterns in the fluid as well as the substrate. As one of the key areas of application is electronics cooling, water-silicon systems have been studied most frequently by various researchers. Fedorov and Viskanta [7] presented a threedimensional conjugate heat transfer analysis of microchannel heat sinks for electronics cooling applications, by numerically solving the incompressible laminar Navier-Stokes equations within the framework of conjugate flow solutions. The model was validated against experimental data for thermal resistance and friction factors for a wide range of Reynolds numbers. Practical recommendations with respect to

4 pürüzlülüðündeki deðiþimlere dikkat çekilmiþtir. Qu ve diðerleri [9] baþka bir yayýnda, hidrolik çaplarý m aralýðýnda deðiþen ikizkenar yamuk þeklindeki silikon mikrokanallardaki su akýþý üzerine deneysel çalýþmalar sunmuþlardýr. Katý ve sývý alanlarda ýsý daðýlýmýnýn eþzamanlý belirlenmesini içeren birleþik problem için de sayýsal bir çözüm elde edilmiþtir. Teorik tahminlerle, geleneksel teknikler kullanýlarak tahmin edilen deðerlerden çok daha düþük deneysel Nusselt sayýsý sonuçlarý arasýnda kayda deðer bir fark bulunmuþtur. Pürüzlülük-viskozite etkisini hesaba katmak için, pürüzlülük -viskozite modelini temel alan, düzenlenmiþ bir iliþkinin deneysel sonuçlarý yorumlamasý hedeflenmiþtir. Bu deðiþtirilmiþ iliþki kullanýlarak yapýlan teorik tahminler ve deneysel sonuçlar arasýndaki karþýlaþtýrmanýn tipik sonuçlarý Þekil1'de görülmektedir. Kim ve diðerleri [10], ýsý transferi için hem bir hem de iki denklemli modelleri kullanarak mikrokanal ýsý alýcýlarýndaki ýsý daðýlýmý için analitik çözümler sunmuþlardýr. Darcy sayýsý ve etkin ýsýl iletkenlikteki deðiþimlerin ýsý daðýlýmýna etkisi üzerine çalýþýlmýþtýr. Richardson ve diðerleri [11]; karmaþýk serbest akýþ alaný kesitleri ile tekli baðlanan mikrokanallardaki eniyilenmiþ laminer akýþ rejiminin varlýðýný incelemek için analitik bir çalýþma yürütmüþlerdir. Amaç fonksiyonu, termodinamik bir eniyileme gerçekleþtirmek için akýþkanýn birim ýsý kapasitesi baþýna entropi oluþum oraný ile temsil edilmiþtir. Sonuçlar gösteriyor ki; amaç fonksiyonun minimum oluþu sadece düzensiz kesitleri olan çok küçük kanallarda görülebilmektedir, bu minimum deðerler nispeten zayýftýr, buda eniyilenmiþ akýþ olmasý olasýlýðýnýn nadir olduðunu göstermektedir. Ryu ve diðerleri [12,13 ], bir mikrokanal ýsý alýcýnýn üçboyutlu analizi için sayýsal hesaplamalar rapor etmiþlerdir. Sunulan analiz, Navier-Stokes ve enerji denklemlerinin sayýsal çözümüne dayanmaktadýr. Verilen bir pompa gücünde mikrokanal ýsý alýcýsý için en uygun tasarým parametrelerini belirlemek amacýyla ýsýl direnci minimuma indiren bir eniyileme çalýþmasý the cooling efficiency and the effect of thermal stresses in these heat exchangers were also provided. Qu et al. [8] performed experimental measurements of flow rate and pressure drop in water flowing through trapezoidal silicon microchannels with a range of hydraulic diameters from 51 to 169 m. In this investigation, it was observed that a significant difference between the experimental results and the theoretical predictions occurred, indicating higher values of pressure drop and friction than predicted by conventional laminar flow theory. To explain these effects, the variation in the surface roughness of the channels was highlighted. Qu et al. [9], in another publication, reported on experimental studies of the flow of water in trapezoidal silicon microchannels with hydraulic diameters ranging from 62 to 169 m. A numerical solution was also obtained for the conjugate problem involving simultaneous determination of the temperature distribution in the solid and liquid domains. A significant difference was found between the theoretical predictions and the experimental results, in which the experimental Nusselt numbers were found to be much lower than the values as predicted using conventional techniques. Based on a roughness-viscosity model, a modified relationship, designed to account for the roughness-viscosity effects was proposed to interpret the experimental results. Typical results showing the comparison between experimental results and theoretical predictions using this modified relationship are illustrated in Fig. 1. Kim et al. [10] presented analytical solutions for temperature distributions in microchannel heat sinks utilizing both one and two-equation models for the heat transfer. The effects of the variations in the Darcy number and the effective thermal conductivity, on the temperature distributions were studied. Richardson et al. [11] conducted an analytical study to investigate the existence of an optimum laminar flow regime in singly 13

5 Nusselt number, Nu Nusselt sayýsý, Nu Expenimental data Deneysel veri Modified relation Deðiþtirilmiþ iliþki Expenimental data Deneysel veri Modified relation Deðiþtirilmiþ iliþki Reynolds number, Re Reynolds sayýsý, Re Reynolds number, Re Reynolds sayýsý, Re Expenimental data Deneysel veri Modified relation Deðiþtirilmiþ iliþki Expenimental data Deneysel veri Modified relation Deðiþtirilmiþ iliþki Nusselt number, Nu Nusselt sayýsý, Nu Nusselt number, Nu Nusselt sayýsý, Nu Reynolds number, Re Reynolds sayýsý, Re Reynolds number, Re Reynolds sayýsý, Re Þekil 1. Reynolds sayýlarýnýn bir fonksiyonu olarak deneysel olarak belirlenen Nusselt sayýlarý ile deðiþtirilmiþ iliþki kullanýlarak yapýlan tahminlerin karþýlaþtýrýlmasý (a) d h=62.3 m; (b) d h=63.1 m; (c) d h=114.5 m; (d) d h=168.9 m [9]. Fig. 1. A comparison of experimentally determined Nusselt numbers as a function of Reynolds numbers with the predictions of the modified relationship (a) d h=62.3 m; (b) d h=63.1 m; (c) d h=114.5 m; (d) d h=168.9 m. [9]. gerçekleþtirilmiþtir. Eniyilenmiþ boyutlarýn ve ýsýl direncin, pompa gücüne bir güç-kuralý baðýmlýlýðý olduðu bulunmuþtur. Kanal geniþliði ve derinliðinin ýsý alýcý performansýný etkileyen en önemli parametreler olduðu görülmüþtür. Parametrik bir çalýþma yapýlarak, eniyilenmiþ boyutlarýn ve ýsýl direncin pompa gücüne bir güç-kuralý baðýmlýlýðý olduðu gösterilmiþtir. Analizlerde sonlu hacim metodu kullanýlmýþ ve pompalama connected microchannels with complex free flow area cross-sections. The objective function was represented by the entropy generation rate per unit heat capacity rate of the fluid stream, to perform a thermodynamic optimization. The results indicated that the existence of the objective function minimum can only be found for very small ducts with irregular cross-sections, and these minima are relatively weak, indicating that the possibility 14

6 gücünün eniyilenmiþ boyutlara ve ýsýl dirence etkisi Þekil 2 de gösterildiði gibi açýklanmýþtýr. of the occurrence of an optimum flow is rare. Ryu et al. [12,13] reported numerical computations for the three-dimensional analysis of a microchannel Optimal dimensions (µm) En iyilenmiþ boyutlar (µm) channel depth Kanal boyu channel width Kanal geniþliði fin thickness Kanat kalýnlýðý thermal resistance Isýl direnç Optimal thermal resistance ( C/W) En iyilenmiþ boyutlar ( C/W) heat sink. The analysis presented is based on numerical solution of the Navier-Stokes and energy equations. An optimization study was performed to determine the optimal design parameters of the microchannel heat sink that minimizes the thermal resistance for a given pumping power. The optimal dimensions and thermal resistance were found to have a power-law dependence on the pumping power. The channel width and depth were found to be the most crucial Þekil 2. Pompalama gücünün, mikrokanal ýsý alýcýsý termal performansý üzerindeki etkisi [13]. Qu ve Mudawar (14); geniþliði 57 m, derinliði 180 m ve ayrýlma mesafesi 43 m olan dikdörtgen kanallarý içeren mikrokanal ýsý alýcýlarýnýn üç-boyutlu sayýsal analizini yapmýþtýr. Üç-boyutlu Navier-Stokes ve enerji denklemlerini çözmek için SIMPLE algoritmasýna dayanan sayýsal bir yazýlým kullanýlmýþ ve sonuçlar diðer analitik çözümlemeler ve mevcut deneysel verilerle karþýlaþtýrýlmýþtýr. Sonuçlar, katý ve sývýlardaki ýsý artýþýnýn neredeyse doðrusal olduðunu göstermektedir. Isý akýsý ve Nusselt sayýsýnda çevresel bir deðiþim olduðu ve kanal giriþinde maksimum deðerler sergilediði görülmüþtür. Bunlara ek olarak, nispeten yüksek Reynolds sayýlarýnda, örneðin 1400'ün üzerinde, kanaldaki akýþýn tümünün geliþmekte olan akýþ þartlarýnýn altýnda olduðu görülmüþtür. Pumping power (W) Pompalama gücü (W) Fig. 2. Effect of the pumping power on the thermal performance of a microchannel heat sink [13]. Mikrokanal ýsý alýcýlarýnda zorlanmýþ taþýnýmýn analitik ve sayýsal çalýþmalarý Zhao ve Lu [15] tarafýndan yapýlmýþtýr. Analizde iki yaklaþýmdan yani kanatçýk ve gözenekli ortam yaklaþýmý modellerinden yararlanýlmýþtýr. Gözenekli ortam yaklaþýmýnda, basýnç için Darcy modeli ve katý ile sývý fazlar arasýndaki ýsý geçiþi parameters affecting the heat sink performance. By performing a parametric study, the optimal dimensions and thermal resistance were also shown to have a power-law dependence on the pumping power. A finite volume method was used in the analysis, and the effect of the pumping power on the optimal dimensions and thermal resistance was highlighted as shown in Fig.2. Qu and Mudawar [14] conducted a threedimensional numerical analysis of microchannel heat sinks consisting of rectangular channels with a width of 57 m, a depth of 180 m and a separation distance of 43 m. A numerical code to solve the three-dimensional governing Navier-Stokes and energy equations, based on the SIMPLE algorithm was used, and the results were compared with other analytical solutions and available experimental data. The results indicated that the temperature rise in the solid and the fluid are approximately linear. The heat flux and the Nusselt number were also shown to have a peripheral variation, and exhibited the maximum values at the channel inlet. In addition, it was noted that for relatively high Reynolds numbers i.e., in excess of 1400, the whole of the flow in the channel is under developing flow conditions. Analytical and numerical studies of forced convection in microchannel heat sinks were 15

7 için iki denklemli modeller kullanýlmýþtýr. Her iki yaklaþýmýn tahminleri toplam Nusselt sayýsýnýn en boy oranýnýn artmasýyla ve etkin ýsýl iletkenlik oranýndaki (sývý ve gözenekli ortam arasýndaki) azalma ile arttýðýný göstermiþtir. Bu iki yaklaþým kullanýlarak bulunan ýsý daðýlýmý ve Nusselt sayýsý tahminleri arasýnda büyük bir farklýlýk olduðu tespit edilmiþtir. Bunun sebepleri modellerde yapýlan kabullere dayanarak açýklanmýþtýr. Toh ve diðerleri [16], dört farklý boyutta silikon mikrokanallar boyunca akan sudaki ýsý geçiþi ve akýþkan akýþýnýn üçboyutlu analizini yapmak için Sonlu Hacim Metodunu kullanmýþtýr. Sayýsal yazýlým, yerel termal direnç için deneysel verilerle karþýlaþtýrýlarak doðrulanmýþtýr. Sonuçlar özellikle düþük Reynolds sayýlarýnda, yüksek ýsý giriþinde sürtünme direncinin azaldýðýný göstermektedir. Verilen bir ýsý giriþi için, düþük Reynolds sayýlarýnda, sürtünme kayýplarýndaki azalmanýn, sýcaklýða baðlý akýþkan viskozitesindeki azalmadan kaynaklandýðý düþünülmüþtür. Kim [17], ýsýl direnci deðerlendirmek için mikrokanal ýsý alýcýlarýnda uygulanabilen üç eniyileme yöntemini yani; kanatçýk modeli, gözenekli ortam modeli ve mikrokanal ýsý alýcýsýnýn üçboyutlu sayýsal benzetime dayandýrýlan bir eniyileme yöntemini tartýþmýþ ve özetlemiþtir. Gözenekli ortam modelinin, sayýsal benzetim sonuçlarý kýyaslandýðýnda, tek-boyutlu ýsý iletim kabulüyle kanatçýk modelinden çok daha doðru mikrokanal ýsý alýcýsý ýsýl performansýný tahmin ettiði bulunmuþtur. Nakayama ve diðerleri [18], elektronik cihazlarla birleþen mikrokanallar ile ilgili geometrik belirsizlikler üzerine tartýþmalarýný sunmuþlardýr. Geometrik belirsizlikleri içeren durumlarý deðerlendirmek için CFD benzetimine dayanan bir yöntemin yaný sýra, belirsizliklerin kaynaklarý da özetlenmiþtir. Bir model kanal tanýmlanmýþ ve yöntemi göstermek için kullanýlmýþtýr. Bu benzetimlerin sonuçlarý, bu mikrokanal soðutma performed by Zhao and Lu [15]. Two approaches, namely the fin approach and the porous medium model were utilized in the analysis. In the porous medium approach, the Darcy model for pressure and a two-equation models for heat transfer between solid and fluid phases were used. Predictions from both the approaches showed that the overall Nusselt number increased with an increase in the aspect ratio, and a decrease in the effective thermal conductivity ratio (between the fluid and the porous medium). It was found that there is a large difference between the predictions of the temperature distributions and the Nusselt numbers, using the two approaches. The reasons for this were explained in the paper, based on the assumptions made in the models. Toh et al. [16] used the Finite Volume Method to analyze the three-dimensional fluid flow and heat transfer in water flowing through silicon microchannels of four different dimensions. The numerical code was validated by comparing with experimental data for local thermal resistances. The results indicate that the frictional resistances are reduced at high heat inputs, particularly at low Reynolds numbers. The reduction of frictional losses at lower Reynolds numbers, at a given heat input, was interpreted to be due to the reduction in the temperature dependent fluid viscosity. Kim [17] discussed and summarized three optimization methods applicable to microchannel heat sinks, namely the application of a fin model, a porous medium model and an optimization method based on the three-dimensional numerical simulation of the microchannel heat sink to evaluate the thermal resistance. The porous medium model was found to predict the thermal performance of the microchannel heat sink more accurately than the fin model with a one-dimensional heat conduction assumption, when compared with the numerical simulation results. Nakayama et al. [18] presented discussions on 16

8 cihazlarýnýn birleþtirilmesinde gerekli olan ölçüyü göstermektedir. Verilen bir pompalama gücü için en uygun yükseklikteki bir kanalýn performansý ile uygun deðerde olmayan kanalýn performansýný karþýlaþtýrmak için varsayýma dayalý bir deney yapýlmýþtýr. Van Male ve diðerleri [19], asimetrik ýsýtmanýn olduðu silikon kare mikrokanal içinde metanýn laminer ve týkaç tipi akýþýnýn ýsý ve kütle geçiþ özelliklerini belirlemek için CFD benzetimlerini kullanmýþlardýr. Benzetim sonuçlarý deneylere göre onaylanmýþ ve farklý Nusselt ve Sherwood sayýlarý için karþýlýklý iliþkilerin sunulmasýnda kullanýlmýþtýr. Tchikanda ve diðerleri [20], sývý akýþýnýn ortalama hýzýný elde etmek için açýk dikdörtgen mikrokanallarda bir akýþ modeli geliþtirmiþtir. Ortalama hýz için çözümler basýnç ve kesme ile zorlanan akýþlara uygulandýðý gibi uygulanan basitleþtirilmiþ Navier-Stokes denklemleri için asimptotik ifadelere dayandýrýlmýþ ve bunlar akýþý kesme gerilmesi ve basýnç basamaðý bileþenlerine ayrýþtýran bir yaklaþýmla birleþtirilmiþtir. Çeþitli temas açýlarý, kanal en boy oranlarý ve ýslanma rejimi için hýzýn sayýsal hesaplamalarý gerçekleþtirilmiþ ve sonra uygun analitik ifadeler geliþtirmekte kullanýlmýþtýr. Min ve diðerleri [21] bir mikrokanal ýsý alýcýsýnýn açýklýðýnýn etkisini incelemek için sayýsal bir çalýþma gerçekleþtirmiþlerdir. Isý alýcýsýnýn ýsýl direncini performansýnýn bir göstergesi olarak kullanarak, verilen bir pompalama gücünde uç açýklýðýnýn eniyilenmiþ deðeri elde edilmiþtir. Deðerinin kanal eninden az olmasý koþuluyla küçük bir uç açýklýðýnýn ýsý alýcýsýnýn performansýný arttýrdýðý gözlemlenmiþtir. Kao ve Kleinstreuer [22] boyutsal analiz ve deneysel olarak onaylanan bilgisayar benzetimlerini kullanarak, farklý geometrilerin mikrokanallarýnda viskoz yayýlýmýn sýcaklýk ve sürtünme faktörü üzerinde etkilerini incelemiþlerdir. Çalýþmada çeþitli akýþkanlar (su, methanol ve isopropanol) kullanýlmýþtýr. Sonuçlar; mikrokanallar için viskoz yayýlýmýn, geometrik the geometric uncertainties associated with microchannels incorporated into electronic devices. A summary of the sources of uncertainties was presented, along with a CFD simulation based methodology to assess situations involving geometric uncertainties. A model channel was defined and was used to illustrate the methodology. The results of these simulations indicate the stringency measure required in the assembly of these microchannel cooling devices. A hypothetical experiment was reported for comparing the performance of a channel of optimal height, with that of a non-optimal channel under a given pumping power. Van Male et al. [19] used CFD simulations to determine the heat and mass transfer characteristics of laminar and plug flow of methane in a silicon square microchannel with asymmetrical heating. The simulation results were validated against experiments and used to propose correlations for different Nusselt and Sherwood numbers. Tchikanda et al. [20] developed a model of the flow in open rectangular microchannels, to obtain the mean velocity of the liquid flow. The solutions for the mean velocity were based on asymptotic expressions for the governing simplified Navier- Stokes equations as applied to pressure driven and shear driven flows, and blending together these with an approach that decomposes the flow into additive components, driven by the pressure gradient and the shear stress. Numerical computations of velocity were performed for various contact angles, channel aspect ratios and wetting regimes, and were then used to develop the appropriate analytical expressions. Min et al. [21] conducted a numerical study to investigate the influence of the tip clearance in a microchannel heat sink (the gap between the tip of the microstructures forming the microchannels and the top plate of a heat sink). Using the thermal resistance of the heat sink as an indication of its performance, an optimal value of the tip clearance was obtained for a given pumping power. It was 17

9 parametrelerin(en boy oraný ve hidrolik çap) ve iþletim parametrelerin (Re, Pr ve Ec) güçlü bir fonksiyonu olduðunu ve bu tür akýþ analizlerinin hiçbirinde göz ardý edilemez olduðunu göstermektedir. Bu çalýþmayý yüzey pürüzlülüðünün mikro tüpler ve kanallardaki ýsý transferi performansý üzerinde etkisinin analizi takip etmiþtir [23]. Yüzey pürüzlülüðü gözenekli ortam modeline (PML) dahil edilmiþtir. Yüzey pürüzlülüðünün boyutsuz sýcaklýk görüntüsü ve Nusselt sayýsý üzerindeki etkisi, gözenekli ortam tabakasýnýn ýsýl iletkenlik oraný ve Darcy sayýsý açýsýndan, araþtýrýlmýþtýr. Bu parametrelere baðlý olarak Nusselt sayýsýnýn, geleneksel teori ile tahmin edilenden daha yüksek veya düþük olabileceði gösterilmiþtir ve mikrokanallarda bu parametrelerin etkisinden mikrotüplerde olduðundan daha çok bahsedilmektedir. Kao ve Kleinstreuer [24] ayrýca mikrokanal ýsý alýcýlarýndaki nanoakýþkanlarýn (küçük hacimsel kesirli bakýr oksit nanoküreli su ve etilen glikol) akýþýnýn analizini ve bir benzetimini de sunmuþlardýr. Bu modelde akýþkanlarýn etkin ýsýl iletkenliði ve dinamik viskoziteleri için parçacýk Brownian hareketi etkisini içeren yeni modeller kullanýlmýþtýr. En boy oranýnýn yaný sýra nanosývý konsantrasyonu parametre olarak kullanýlarak analizler yapýlmýþtýr. Yüksek en boy oranýna sahip mikrokanallarda, yaklaþýk %4 hacim yoðunluðunda, büyük Prandtl sayýlý, daha yüksek ýsýl iletkenlik oranlý nanoparçacýklarý olan taþýyýcý akýþkanlarda, örneðin parçacýðýn iletkenliði taþýyýcý akýþkana göre daha yüksekse, performans artýþý rapor edilmiþtir. Bu araþtýrmada, duvarlarda nanoparçacýk birikimi olmadýðý düþünülmüþtür. Horiuchi ve Dutta [25], iki boyutlu bir mikrokanaldaki electro-ozmotik akýþ problemine, çok küçük elektrik çift tabaka teorisini temel alarak, düzenlenmiþ Navier-Stokes denklemini ve normalleþtirilmiþ enerji denklemini çözmek için deðiþkenlere ayýrma metodunu kullanarak, analitik bir çözüm getirmiþlerdir. Çalýþmada sabit yüzey observed that the presence of a small tip clearance can improve the performance of the heat sink, provided that its value is less than the channel width. Koo and Kleinstreuer [22] investigated the effects of viscous dissipation on the temperature and friction factor in microconduits of different geometries using dimensional analysis and experimentally validated computer simulations. Various working fluids (water, methanol and isopropanol) were considered in the study. The results indicated that viscous dissipation is a strong function of the geometric parameters (aspect ratio and hydraulic diameter) and the operational parameters (Re, Pr and Ec) for micro-conduits, and cannot be ignored in any analysis of this type of flow. This work was followed by an analysis of the effect of the surface roughness on the heat transfer performance of micro tubes and channels [23]. The surface roughness was incorporated in a porous medium layer (PML) model. The surface roughness effects, in terms of the thermal conductivity ratio of the porous medium layer and the Darcy number, on the dimensionless temperature profile and the Nusselt number were investigated. It was shown that, depending on these parameters, the Nusselt number could be higher or lower than predicted by conventional theory, and that the influence of these parameters, was more pronounced in microchannels than in microtubes. Koo and Kleinstreuer [24] also presented a simulation and analysis of the flow of nanofluids (water and ethylene glycol with small volume fractions of copper oxide nanospheres) in microchannel heat sinks. New models for the effective thermal conductivity and dynamic viscosity of these fluids, which includes the effect of particle Brownian motion were used in this model. The analysis was performed using the concentration of the nanofluid as a parameter, along with the aspect ratio. Performance enhancement was reported for large Prandtl number carrier fluids, in which nanoparticles with higher thermal conductivity ratios, i.e., the conductivity of the particle was high with respect to the carrier fluid, 18

10 ýsý akýsý ve sabit yüzey sýcaklýðý durumlarý göz önünde bulundurulmuþ ve analiz eylemsizlik, yayýlma ve Joule ýsýtma terimlerinin hepsini içermiþtir. Isý geçiþi özellikleri, viskoz ve elektriksel alan terimlerinin baskýn olduðu düþük Re rejimi için gösterilmiþtir. Nusselt sayýsýnýn kanalýn termal giriþ bölgesi dýþýnda Peclet sayýsýndan baðýmsýz olduðu anlaþýlmýþtýr. Analitik sonuçlar, basýlý belgelerde var olan mevcut ýsý geçiþi sonuçlarý ile örtüþmüþtür. Azimian ve Sefid [26], mikrokanallarda Newtonyen ve Newtonyen olmayan sývýlarýn akýþýnýn üç-boyutlu sayýsal analiz sonuçlarýný sunmuþlardýr. Üç-boyutlu Navier-Stokes denklemleri, SIMPLE algoritmasýyla, Sonlu Farklar Modeli kullanýlarak çözülmüþtür. Newtonyen olmayan akýþkanlarýn kullanýlmasý halinde çalýþmak için; bir güç-kuralý aracýlýðýyla kesme gerilmesi uygulanan denklemlere dahil edilmiþtir. Kesmeyle incelen akýþkanlar için basýnç düþümünün önemli ölçüde azaldýðý ve Nusselt sayýsýnýn arttýðý görülmüþtür. Kesmeyle koyulaþan akýþkanlar için de bu durumun tesri geçerlidir. Basýnç düþümü, termal giriþ uzunluðu ve Nusselt sayýsýnýn deðiþimleri hesaplamalarda kabul edilen güç-kanunlarý indeksinin bazý deðerleri için sunulmuþtur. Morini [27], mikrokanallarda ýsý geçiþi ve basýnç düþümü üzerine var olan deneysel sonuçlarýn bir analizini sunmuþ ve bunlarý geleneksel dairesel olmayan kanallar için Obot-Jones modeliyle karþýlaþtýrmýþtýr. Sonuçlar; hidrolik çaplarý 1mm den küçük olan kanallardaki davranýþý doðru olarak tahmin edebilmek için geleneksel teorinin gözden geçirilmesi gerektiðini göstermiþtir. Ayrýca, mikrokanallardaki akýþ geçiþinin, geleneksel kanallarda olmasý beklenenden daha küçük Reynolds sayýlarýnda meydana geldiði görülmüþtür. Maynes ve Webb [28,29]; kanalýn uzunluðu boyunca bir voltaj farký yaratarak, mikrokanallarda tam geliþmiþ, elektro-ozmotik olarak zorlanmýþ akýþý analiz etmiþlerdir. Mikrokanallarda basýnç ve elektro-ozmotik ile birlikte at volume concentrations of approximately 4%, in microchannels with high aspect ratios. In this investigation, the walls were treated to avoid nanoparticle accumulation. Horiuchi and Dutta [25] obtained an analytical solution to the problem of electro- osmotic flow in a twodimensional microchannels, based on an infinitesimal electric double layer theory, using a separation of variable technique for solving the modified Navier-Stokes equation and the normalized energy equation. Constant surface heat flux and constant surface temperature cases were considered in the study, and the inertial, diffusive and Joule heating terms were all included in the analysis. Heat transfer characteristics were presented for the low Re regime, where the viscous and electric field terms are dominant. It was found that the Nusselt number is independent of the Peclet number, except in the thermally developing region of the channel. The analytical results showed very good agreement with the existing heat transfer results available in the literature. Azimian and Sefid [26] reported results of a threedimensional computational analysis of the flow of Newtonian and non-newtonian fluids in microchannels. The three-dimensional Navier-Stokes equations were solved using a Finite Difference Models, with the use of the SIMPLE algorithm. The shear stress was incorporated in the governing equations through a power law, in order to study the potential of using a non- Newtonian fluids. It was found that the pressure drop was significantly reduced and the Nusselt number was increased for shear thinning fluids. The reverse was true for shear thickening fluids. Variations of the pressure drop, thermal entrance length and Nusselt numbers were presented for various values of the power law index assumed in the computation. Morini [27] presented an analysis of existing experimental results of heat transfer and pressure drops in microchanels and validated these against the Obot- Jones model for conventional non-circular channels. The results indicated that the conventional theory 19

11 zorlanmýþ akýþ için sabit duvar sýcaklýðý ve sabit duvar ýsý akýsý sýnýr þartlarýyla analitik çözümler elde edilmiþtir. Tam geliþmiþ boyutsuz sýcaklýk basamaðý ve Nusselt sayýsýnýn tam çözümlerinin göreceli kanal yarýçapýna baðlý olduðu bulunmuþtur. Tam geliþmiþ Nusselt sayýsýnýn, kanal yarýçapýnýn Debye uzunluðuna oranýna, debye uzunluðuna boyutsuz hacimsel kaynaðý ve iki zorlayýcý kuvvet olan basýnç ve elektro-ozmotik kuvvetlerin göreceli güçlerini karakterize eden bir boyutsuz parametreye baðlý olduðu bulunmuþtur. Maynes ve Webb [30] ayrýca; akýþýn tüp uzunluðu boyunca oluþturulan voltaj farký ile saðlandýðý, ýsýl olarak tam geliþmiþ, elektro-ozmotik zorlanmýþ akýþlar üzerinde viskoz yayýlýmýn etkisini incelemek için teorik çalýþmalar sunmuþlardýr. Sýcaklýk daðýlýmýný ve Nusselt sayýsýný elde etmek için sayýsal olarak çözülen enerji denkleminde, tam geliþmiþ elektro-ozmotik zorlanmýþ akýþ için hýz daðýlýmý kullanýlmýþtýr. Sabit duvar sýcaklýðý ve sabit ýsý akýsý sýnýr koþullarý için paralel levha mikrokanallarda ve dairesel mikrotüplerdeki akýþ incelenmiþtir. Viskoz yayýlým etkisinin yalnýzca; göreceli kanal yarýçapýnýn, Debye uzunluðuyla karakterize edilen elektrik çift tabaka (EDL) kalýnlýðýna göre düþük olduðu deðerlerde, önemli olduðu bulunmuþtur ve pratikte elektro-ozmotik zorlanmýþ akýþ uygulamalarýnýn çoðunda etkisi ihmal edilmektedir. Ng ve Tan [31]; elektrik çift tabaka etkisini tanýtarak mikrokanallardaki geliþmekte olan akýþ için üç-boyutlu sayýsal bir modelin sonlu hacim çözümlerini tanýmlamýþlardýr. Model elektrik potansiyel daðýlýmýný benzetmek için Navier-Stokes denklemlerine ve Poisson- Boltzmann denklemini temel almýþtýr. Farklý Reynolds sayýlarý ve elektrik potansiyeli altýnda mikrokanallardaki performanslarýn karþýlaþtýrmalarý sunulmuþtur. Bunlardan da EDL etkisinin mikrokanallardaki akýþýn etkinliðini azaltabildiði sonucuna varýlmýþtýr. Tardu[32]; EDL etkisi altýndaki kanal akýþý için iki boyutlu denklemlerin needed to be revised to accurately predict the behavior in channels with hydraulic diameters smaller than 1 mm. It was also observed that flow transition in mirochannels took place at smaller Reynolds numbers than expected in conventional channels. Maynes and Webb [28, 29] analyzed the fully developed electro-osmotically driven flow in microchannels, imposed by a voltage gradient along the length of the channel. Analytical solutions with constant wall heat flux and constant wall temperature boundary conditions, for combined pressure and electro-osmotically driven flows in microchannels were obtained. Exact solutions of the fully developed dimensionless temperature gradient and Nusselt number were found to depend on the relative duct radius. The fully developed Nusselt number was found to depend on the duct radius to Debye length ratio, the dimensionless volumetric source and a dimensionless parameter that characterizes the relative strengths of the two driving mechanisms the pressure and the electro-osmotic forces. Maynes and Webb [30] also reported theoretical studies to investigate the effect of viscous dissipation on thermally fully developed electro- osmotically driven flows, where the flow is established due to an imposed votage (potential) gradient along the length of the tube. The velocity distribution for the fully developed electro-osmotically driven flow was used in the energy equation, which was solved numerically to obtain the temperature distribution and the Nusselt number. Flow in parallel plate microchannels and circular microtubes were studied, for constant wall temperature and constant heat flux boundary conditions. It was found that the effect of the viscous dissipation is significant only for low values of the relative duct radius with respect to the thickness of the electric double layer (EDL) characterized by the Debye length, and the effect is negligible in most of the practical applications of electro- osmotically driven flows. Ng and Tan [31] described finite volume solutions of a three- dimensional numerical model for developing flow in microchannels, introducing the electric double layer effect. The model was based on Navier-Stokes 20

12 parametrik bir incelemesini yaparak elektrik çift tabakanýn mikrokanal akýþýnýn kararlýlýðý üzerindeki etkisinin bir analizini sunmuþtur. EDL kalýn olduðunda kararsýzlýk mekanizmasýnýn mikrokanallarda baskýn olduðu görülmüþtür. Chen ve diðerleri [33]; mikrokanallarda elektrokinetik etkiler ile hidrodinamik olarak ve ýsýl olarak geliþmekte olan sývý akýþý üzerine sayýsal bir çalýþma sunmuþlardýr. Deðiþtirilmiþ Navier- Stokes denklemleri ve Poisson denklemi potansiyel elektrik daðýlýmýný tanýmlamak için kullanýlarak EDL nin iki paralel tabaka arasýndaki akýþ ve ýsý geçiþi üzerindeki etkileri de göz önünde bulundurulmuþtur. Çözüm SIMPLER algoritmasýyla Sonlu Hacim yaklaþýmýnýn kullanýlmasýyla elde edilmiþtir (Patankar, 1980). Sürtünme faktörü ve Nusselt sayýsýnýn elektrikli çift tabaka etkisi tarafýndan büyük ölçüde etkilendiði bulunmuþtur. 2.2 Geleneksel Olmayan Modelleme Yöntemleri Geleneksel olmayan modelleme yöntemleri ve felsefeleri de mikrokanal akýþýnýn analizlerinde kullanýlmýþtýr. Bunlar, problemin matematiksel olarak modellenmesi için Navier-Stokes denklemlerine dayanmamýþtýr. Chen ve Cheng [34]; elektronik yongalarýn mikrokanal soðutmalarýnda uygulanan ve biyolojik dolaþýmla ve solunumla ilgili þebekelerden esinlenilen, aða benzer yeni bir dallanma aðacý tasarýmýný tartýþmýþlar ve tanýtmýþlardýr. Bu dallanmýþ mikrokanal aðlarýndaki ýsý geçiþi ve sývý akýþ davranýþýný incelemek için analizler yapýlmýþtýr. Bu aðlarýn; geleneksel paralel mikrokanal aðlarý ile karþýlaþtýrýldýðýnda daha düþük pompalama gücü ve daha iyi bir ýsý geçiþ kapasitesi olduðu sonucuna varýlmýþtýr. Li ve Kwok [35]; mikrokanaldaki, elektrokinetik akýþ olarak adlandýrýlan, bir elektrolitik çözeltinin akýþýný tarif etmek için Kafes-Boltzmann modeli sunmuþlardýr. Bu model, bu sýnýftaki akýþ problemlerinin çözümleri için deðiþtirilmiþ Navier-Stokes denklemi kullanýmýndaki zorluklarý dengeler ve bir Poisson-Boltzmann denklemine equations and the Poisson-Boltzmann equation to simulate the electric potential distribution. Comparisons of the performance of the microchannels under different conditions of Reynolds number and electric potentials were presented. It was concluded that the EDL effect could decrease the effectiveness in microchannel flows. Tardu [32] presented an analysis of the effect of the electric double layer on the stability of the microchannel flow, by performing a parametric study of the twodimensional governing equations for channel flow under the EDL effect. It was found that when the EDL is thick, the inviscid instability mechanism becomes dominant in microchannels. Chen et al. [33] presented a numerical study of the hydrodynamically and thermally developing flow of a liquid in microchannels, with electrokinetic effects. The effects of EDL on flow and heat transfer between two parallel plates was considered, using the modified Navier-Stokes equations, and the Poisson equation to describe the electrical potential distribution. Solution was obtained using a Finite Volume approach, with the SIMPLER algorithm (Patankar, 1980). It was found that the friction factor and Nusselt number were greatly influenced by the effect of the electrical double layer effects. 2.2 Non-Conventional Modeling Methods Non-conventional modeling methods and philosophies in the analysis of microchannel flows were also introduced. These did not depend on the Navier-Stokes equations for the mathematical modeling of the problem. Chen and Cheng [34] presented and discussed a new design of fractal tree like network applied to microchannel cooling of electronic chips, inspired from biological circulatory and respiratory networks. Analysis was performed to study the heat transfer and fluid flow behavior in these fractal microchannel nets. It was concluded that these networks have a better heat transfer capability and lower pumping power, compared to traditional parallel nets of microchannels. Li and Kwok [35] presented a Lattice-Boltzmann model to describe the flow of an electrolytic solution in a 21

13 dayanýr. Basýnçla zorlanmýþ mikrokanal akýþýnýn elektrolit çözeltiler için elde edilen sonuçlarýn, deneysel sonuçlara mükemmel bir uyum gösterdiði bulunmuþtur. Bu çalýþmanýn en önemli sonuçlarý, basýnç düþümü ile Reynolds sayýlarýnýn karþýlaþtýrmalarý olarak sunulmuþtur. 2.3 Deneysel Çalýþmalar Mikrokanallarýn kullanýmý ve ölçme metotlarýnda olduðu gibi üretim ve deneysel olanaklar konusunda da son beþ yýlda önemli geliþme kaydedilmiþtir. MEMS teknolojisinin ilerlemesi ile mikrokanallarýn iç duvarlarýndaki uygun yerdeki ölçümleri elde etmek için, sondalar ve duyarlar etkin þekilde malzeme içine ve tek kanallara dahil edilebilir. Bu, basýlmýþ eserlerde rapor edilmiþ ve temelde dýþ ölçülere dayandýrýlan önceki deneylerle karþýlaþtýrýldýðýnda mikrokanal akýmlarýnýn daha doðru gözlemlerinin elde edilmesi ile sonuçlanmýþtýr. Son zamanlarda rapor edilen deneysel sonuçlarýn çoðunluðu kanallardaki ölçülmüþ giriþ ve çýkýþ basýnç kayýplarý ve tek kanallarda ölçülmüþ özgün verilerle birlikte dikkatle imal edilmiþ test ünitelerinden yararlanmýþtýr. Bu yaklaþým, mikrokanallarýn performansýný netleþtiren yeni bilgilerle sonuçlanmýþtýr ve pratikte kullanýlan kesit þekilleri ve boyutlarý olan mikrokanallarýn davranýþýný tahmin etmek için geleneksel analizlerin kullanýmýný desteklemektedir. Wu ve Cheng [36] in deneyleri, en boy oranýnýn sürtünme faktörünü önemli ölçüde etkilediði sonucunu ortaya çýkarmýþtýr m arasýnda deðiþen hidrolik çaplý ikizkenar yamuk þeklinde mikrokanallar incelenmiþtir. Elde edilen deneysel veriler kullanýlarak, tam geliþmiþ laminer akýþtaki sürtünme faktörü için en boy oranýnýn bir fonksiyonu olarak aþaðýdaki ilgileþim geliþtirilmiþtir. W b f Re= exp 2.67 (1) Wt Þekil 3'te gösterildiði gibi, tam geliþmiþ laminer akýþ için, deneysel veriler ile Ma ve Peterson [37] tarafýndan geliþtirilen analitik çözümün iliþkili olduðu görülmüþtür; bu da 25.9 m gibi düþük hidrolik çaplý mikrokanallarda microchannel, which is termed electrokinetic flow. This model compensates for the difficulties in the use of modified Navier-Stokes equation for the solution of this class of flow problems, and is based on a Poisson- Boltzmann equation. The results were found to be in excellent agreement with experimental results for pressure driven microchannel flow of electrolyte solutions. The most significant results of this work were presented as comparisons of the pressure drops and the Reynolds number of the flow. 2.3 Experimental Studies Fabrication and experimental facilities, as well as measurement methods and instrumentation for microchannels have progressed considerably in the past few years. With the advent of MEMS technology, probes and sensors can be effectively incorporated into the substrate and individual channels, to obtain in-situ measurements at the inner wall of the microchannels. This has resulted in more accurate observations of microchannel flows, when compared to the early experiments reported in literature, which were primarily based on external measurements. A majority of the experimental results reported recently have utilized carefully fabricated test specimens, coupled with measured entrance and exit pressure losses in channels, and specific data measured on the inside of individual channels. This approach has resulted in new information, which clarifies the performance of microchannels, and supports the use of conventional analyses for estimating the behavior for microchannels with practical cross-sectional dimensions and shapes. The experiments of Wu and Cheng [36], concluded that the aspect ratio has a significant influence of the friction factor. Trapezoidal microchannels of hydraulic diameter ranging from m were investigated. Using the resulting experimental data, a correlation for the friction factor in fully developed laminar flow was developed as a function of the aspect ratio as follows: W b f Re= exp 2.67 (1) Wt 22

14 Þekil 3. Navier-Stokes denklemlerinin geçerli olduðunu göstermektedir. Analiz edilen daha geniþ kanallarda, türbülanslý akýþa geçiþin Reynolds sayýsýnýn olduðu aralýkta gerçekleþtiði gözlenmiþtir. Cheng ve Wu [38], ikizkenar yamuk þeklindeki mikrokanallarda akan su için laminer taþýnýmla ýsý geçiþi ve basýnç düþüþü ile ilgili sonraki deneysel çalýþmalarda, Nusselt sayýsý deðerinin ve görünür sürtünme faktörünün bir dizi geometrik parametreye baðlý olduðunu ve hem yüzey pürüzlülüðü ile hem de yüzey ýslatma özelliði ile arttýðýný belirtmiþlerdir. Bu artýþýn daha büyük Reynolds sayýlarýnda daha belirgin olduðu görülmüþtür. Geometrik boyutlar, yüzey pürüzlülüðü ve hidrofilik özelliklerin hepsi bilindiðinde, ikizkenar yamuk þeklindeki mikrokanallardaki su akýþý için, Nusselt sayýsý ve görünür sürtünme faktörü için sürekli olan boyutsuz ilgileþimler elde edilmiþtir. experimental data Deneysel veriler fre = exp (2.67 W b/w t) fre = 16 W/W b t Tam geliþmiþ laminer akýþ için deneysel verilerle ilgileþim denkleminin [36] karþýlaþtýrýlmasý. Fig. 3. Comparison of experimental data with correlation equation [36] for fully developed laminar flow. Garimella ve Singhal [39], elektronik soðutma uygulamalarý için pompalama kabiliyeti ve pompalama gücünün eniyilenmesi üzerine odaklanarak mikrokanallardaki sývý akýþý üzerine deneysel sonuçlar sunmuþlar ve tartýþmýþlardýr. Deneysel veriler, geleneksel ilgileþimlerin, 250 m kadar küçük hidrolik çaplý As shown in Fig. 3, the experimental data were found to correlate well with the analytical solution developed by Ma and Peterson [37], for fully developed laminar flow, indicating that Navier-Stokes equations are valid in microchannels of hydraulic diameters as low as 25.9 m. In the larger channels analyzed, transition to turbulent flow was observed at Reynolds numbers in the range Cheng and Wu [38], in subsequent experimental studies of laminar convective heat transfer and pressure drop for water flowing in trapezoidal microchannels, indicated that the value of the Nusselt number and the apparent friction factor were dependent on a number of geometric parameters, increasing with both the surface roughness and the surface hydrophilic property. This increase was found to be more significant at larger Reynolds numbers. Dimensionless correlations were obtained for the Nusselt number and the apparent friction constant for the flow of water in trapezoidal microchannels, when the geometric dimensions, surface roughness and hydrophilic properties were all known. Garimella and Singhal [39] presented experimental results and discussed the fluid flow in microchannels, focusing on the pumping capabilities and pumping power optimization for electronics cooling applications. The experimental data indicated that the conventional correlations can be used to accurately predict the fluid flow and heat transfer performance of microchannel flows, in channels with hydraulic diameters as small as 250 m. Based on an analysis of the pumping requirements of microchannel heat sinks, the microchannel size was optimized to minimumize the pumping power. Flow visualization results for laminar, transition and turbulent flow in microchannels were also presented. Liu and Garimella [40] presented experimental and numerical investigations for deionized water flowing in rectangular microchannels fabricated in plexiglass, in order to allow optical access 23

15 kanallardaki mikrokanal akýmýnýn ýsý geçiþi ve akýþkan performansýný doðru þekilde tahmin edebilmek için kullanýlabileceklerini göstermiþtir. Mikrokanal ýsý alýcýlarýnýn pompalama gereksinimlerinin analizine dayanarak, pompalama gücünü minimuma indirmek için mikrokanal büyüklüðü eniyilenmiþtir. Mikrokanallardaki laminer, geçiþ ve türbülanslý akýþ için akým görselleþtirme sonuçlarý da sunulmuþtur. Liu ve Garimella (40), pleksiglastan yapýlan dikdörtgen þeklindeki mikrokanallarda akan deiyonize su ile akým görselleþtirme çalýþmalarýna optik eriþimi saðlamak için deneyler ve sayýsal incelemeler yapmýþlardýr. Deðerlendirilen mikrokanallarýn hidrolik çaplarý m arasýnda deðiþmektedir. Kararsýzlýða sebep olabilecek dýþ düzensizliklerden kaçýnmak için, azot gazý bulunan bir rezervuar yardýmýyla gaz basýncýyla zorlanan bir akýþ kullanýlmýþtýr. Daha uzun kanallarda; giriþ-çýkýþ etkilerinden kaçýnmak ve ölçülen deðerlerin zýt yönde etkilenmemesi için giriþ ve çýkýþ bölgelerine uzak konumlarda basýnç azalmasý ölçülmüþtür. Kýsa kanallar için, giriþ çýkýþ bölümlerinde basýnç ölçümleri yapýlmýþ, kanallardaki basýnç düþüþünü belirlemek için giriþ ve çýkýþ kayýplarý önceden tahmin edilmiþ ve hesaplamalara dahil edilmiþtir. Laminer ve türbülanslý rejimlerdeki sürtünme faktörleri belirlenmiþ ve deneysel sonuçlar sonlu hacim metodunu temel alan bir CFD yazýlým paketi kullanýlarak yapýlan benzetimlerle karþýlaþtýrýlmýþtýr. Yaklaþýk 2000 deðerindeki bir Reynolds sayýsýna kadar mikrokanallardaki akým özelliklerinin geleneksel teorilerle doðru þekilde tahmin edilebildiði görülmüþtür. Türbülansa geçiþin baþlangýcý canlandýrýlmýþ ve tam geliþmiþ türbülanslý akýþýn geliþiminin bir þekilde mikrokanallarda geciktiði gözlemlenmiþtir. Çalýþmalar; küçültülmüþ mikrokanal büyüklüðünün türbülans oluþumunda kayda deðer bir etkisi olabileceðini göstermiþtir. Lee ve diðerleri [41], eni 194 m'den 534 m ye deðiþen, geniþliðin derinliðe oraný 5 olacak þekilde neredeyse sabit tutulan bakýr mikrokanallarda deiyonize suyun tek faz akýþý üzerine deneysel sonuçlar sunmuþlardýr. Bu deneyler laminer akýþý kapsamaktadýr ve türbülanslý akýþ for flow visualization studies. The hydraulic diameters of the microchannels evaluated were in the range 250 to 1000 m. In order to avoid external perturbations which can cause instabilities, a gas-pressure driven flow was used, with the help of a reservoir pressurized with nitrogen gas. Pressure drops in the longer channels were measured at locations remote from the entrance and the exit regions so that the entrance and exit effects could be avoided and would not adversely effect measured values. For the short microchannels, pressure measurements were made at the entrance and exit sections, and the entrance and exit losses were estimated and included in the calculations to obtain the pressure drop in the channels. Friction factors were determined for laminar and turbulent regimes and the experimental results were compared with simulations using a finite volume based CFD software package. It was found that the conventional theories accurately predict the flow characteristics in microchannels to a Reynolds number of approximately The onset of transition to turbulence was visualized, and it was observed that the development of fully turbulent flow was somewhat retarded in microchannels. The study indicated that reduced microchannel size may have a significant impact on the development of turbulence. Lee et al. [41] reported experimental results on single-phase flow of deionized water in copper microchannels ranging in width from 194 m to 534 m, maintaining an almost constant width to depth ratio of 5. These experiments covered the laminar range, and also extended into the turbulent flow range. The accuracy of a number of correlations were compared with the experimental results, with parameters such as the channel geometry and whether the flow was developing or fully developed were considered. The experimental results revealed that numerical predictions based 24

16 için geniþletilebilir. Ýlgileþimlerin doðruluðu kanal geometrisi gibi parametrelerin olduðu deneysel sonuçlarla karþýlaþtýrýlmýþ ve akýmýn geliþip geliþmediði veya tam olarak geliþip geliþmediði göz önünde bulundurulmuþtur. Deneysel sonuçlar, giriþ ve sýnýr þartlarýnýn uygun þekilde sayýsal modellerde yer aldýðý varsayýlarak; klasik, sürekli ortam modellemeye dayalý sayýsal tahminlerin dikkate alýnan mikrokanal boyutlarýnda ýsý geçiþi ve akýþý doðru þekilde tarif ettiðini ortaya çýkarmýþtýr. Favre-Marinet ve diðerleri [42], paralel levhalý mikrokanallarda ýsý geçiþi ve sývý akýþý üzerine deneysel çalýþmalar gerçekleþtirmiþ ve basýlmýþ eserlerdeki eniyileme sonuçlarýnýn kanallar arasýndaki en uygun aralýklarý deneysel olarak belirlediðini doðrulamýþlardýr. Bu karþýlaþtýrmanýn sonuçlarý, 0.4mm den daha büyük aralýklarý olan kanallar için klasik tahmin tekniklerinin geçerli olduðunu ancak kanal aralýðý 0.4mm den daha az olduðunda Nusselt sayýlarýnýn olmasý gerekenden büyük tahmin edildiðini göstermiþtir. Ayrýca akýþ geçiþinin kanal büyüklüðünden etkilenmediði de belirtilmiþtir. Judy ve diðerleri [43], birleþmiþ silis ve paslanmaz çelikten yapýlan kare mikrokanallar ve mikrotüplerdeki basýnçla zorlanmýþ sývý akýþýný incelemiþlerdir. Hidrolik çaplarý m arasýnda deðiþen kanallarda viskozite farklýlýklarýnýn etkisini belirlemek için su, metanol ve isoproponal ile deneyler yapýlmýþtýr. Deney sonuçlarýnýn, Stokes akým teorisi ile belirlenen sürtünme faktörü tahminleri ile örtüþtüðü görülmüþtür. Lelea ve diðerleri [44], geliþmekte olan laminer akýþ rejiminde çeþitli çaplarda mikrotüplerde sývý akýþý ve ýsý geçiþi üzerine deneysel ve sayýsal çalýþmalar gerçekleþtirmiþlerdir. Paslanmaz çelikten su damýtma sistemi incelenmiþ ve deneysel ýsý geçiþi ve akýþkan akýþý özellikleri ile geleneksel borular için sayýsal ve teorik sonuçlarýn karþýlaþtýrýlmasý sunulmuþtur. Giriþ etkilerinin gereken þekilde dahil edilmesi koþuluyla klasik ve geleneksel teorilerin mikrokanallarda su akýþý için uygulanabilir olduðu sonucuna varýlmýþtýr. Ren ve diðerleri [45], mikrokanallarda saf su ve KCI çözeltilerinin debi ve basýnç düþümü arasýndaki iliþkiyi on classical, continuum modeling, accurately describes the flow and heat transfer in the range of microchannel dimensions evaluated, provided the entrance and boundary conditions are appropriately incorporated in the numerical models. Favre-Marinet et al. [42] conducted experimental studies on fluid flow and heat transfer in parallel plate microchannels, and verified the experimentally determined optimal spacing between the channels to optimization results presented in the literature. The results of this comparison demonstrated that the classical prediction techniques were valid for channels with a spacing greater than 0.4 mm, but that the Nusselt numbers were over-predicted, when the channel spacing was less than 0.4 mm. It was also noted that the flow transition is not affected by the channel size. Judy et al. [43] reviewed the pressure driven liquid flow in microtubes and square microchannels fabricated from fused silica and stainless steel. Experiments were preformed for channel hydraulic diameters in the range m, with water, methanol and isopropanol to determine the effect of differences in the viscosity. The experimental results were found to match well with predicted values of the friction factor as determined from Stokes flow theory. Lelea et al. [44] presented experimental and numerical studies of heat transfer and fluid flow in microtubes with various diameters in the developing laminar flow regime. A stainless steel-distilled water system was investigated and comparisons of the experimental heat transfer and fluid flow characteristics with numerical and theoretical results for conventional tubes were presented. It was concluded that classical and conventional theories are applicable for water flow in microchannels, provided the entrance effects are properly included. Ren et al. [45] presented an experimental and theoretical study to determine the correlation between the pressure drop and flow rate of pure water and aqueous KCl solutions in microchannels. A strong 25

17 belirlemek için deneysel ve teorik çalýþmalarýný sunmuþlardýr. Basýnç düþüþünün kanal büyüklüðüne ve sývýlarýn iyonik konsantrasyonuna büyük ölçüde baðlý olduðu gözlenmiþtir. Deneysel veriler; üzerinde çalýþýlan seyreltilmiþ iyonik çözeltiler ve saf sudaki basýnç düþümü üzerinde elektro-viskoz etkileri ve elektrik çift tabakanýn etkilerini gösteren bir elektro kinetik akýþ modelinin sonuçlarý ile de karþýlaþtýrýlmýþtýr. Jiang ve diðerleri [46], mikrokanallarý ve gözenekli ortamý olan ýsý deðiþtiricileri üzerine deneysel incelemelerini sunmuþlardýr. Performanslarýn karþýlaþtýrýlmasýna ek olarak mikrokanal büyüklüðünün, ýsý deðiþtiricilerinin ýsý geçiþ performansý üzerindeki etkisini analiz etmek için sayýsal bir inceleme yapýlmýþtýr. Analiz edilen ýsý deðiþtiricilerde derin ve sýð mikrokanallar ve gözenekli ortamlar bulunmaktadýr. Hem ýsý geçiþi hem de basýnç düþümü açýsýndan ele alýndýðýnda derin mikrokanallý ýsý deðiþtiricisinin diðer iki ýsý deðiþtiriciden daha iyi bir performans gösterdiði gözlenmiþtir. Yin ve diðerleri [47], paralel devreleri ve karmaþýk baþlýklarý olan bir mikrokanallý ýsý deðiþtiricinin tek faz basýnç düþümü ölçümlerini sunmuþlardýr. Ölçümler dahili imalat kusurlarýný belirlemek üzere yapýlmýþtýr. Sonuçlar milimetreden daha küçük boyutlardaki kanallarda sürtünme için Moody Diyagramý'nýn uygulanabilir olduðunu doðrulamaktadýr. Xu ve diðerleri [48], akým alanýný birçok baðýmsýz bölümlere ayýran bir dizi boyuna ve enine mikrokanallarý olan bir mikrokanal ýsý alýcýsý geliþtirmiþlerdir. Bu düzenleme sýnýr tabakasýnýn bölünmesine ve yeniden eklenmesine sebep olarak ýsý geçiþini arttýrmýþtýr. Bu incelemede geleneksel boyuna mikrokanallarla karþýlaþtýrýldýðýnda basýnç düþümü daha azdýr. Deneylerde yüksek çözünülürlüðü olan kýzýlötesi sýcaklýk ölçme sistemi kullanýlarak yerel yonga sýcaklýðý ve ýsý akýsý ölçülmüþtür. Uygun bir ýsýl direnç ve boyutsuz bir basýnç düþümü belirlenmiþtir. Ayrýca, her bir baðýmsýz bölgedeki ýsý transferini kontrol eden boyutsuz bir parametrede aþaðýdaki þekilde elde edilmiþtir. dependence of the pressure drop on the channel size and the ionic concentration of the liquids was observed. The experimental data were also compared with the results of an electrokinetic flow model, signifying the effect of the electrical double layer and the electroviscous effects on the pressure drop in pure water and the dilute ionic solutions studied. Jiang et al. [46] presented experimental investigations of heat exchangers with microchannels and porous media. In addition to comparing the relative performance, a numerical investigation was performed to analyze the influence of the microchannel size on the heat transfer performance of the exchangers. The heat exchangers analyzed consisted of deep and shallow microannels and porous media. It was observed that, considering both the heat transfer and pressure drop aspects, the deep microchannel heat exchanger offered better performance than the other two heat exchangers. Yin et al. [47] reported measurements of single-phase pressure drop in a microchannel heat exchangers with complex headers and parallel circuits. The measurements were done in order to identify internal manufacturing defects. The results confirmed that the Moody Chart is applicable for friction in submillimeter sized channels. Xu et al. [48] developed a microchannel heat sink with a number of longitudinal and transverse microchannels, dividing the flow domain into several independent zones. This arrangement produced interruption and reattachment of the boundary layer, thus enhancing the heat transfer. In this investigation, the pressure drop was reduced, when compared to conventional longitudinal microchannels. In the experiments, the local chip temperature and heat fluxes were measured using a high resolution infrared temperature measuring system. An appropriate thermal resistance and a dimensionless pressure drop were both defined. In addition, a dimensionless parameter which controls the heat transfer in each independent zone was obtained as follows: 26

18 L + h,s = L h, s / (Dh Re Pr) (2) Bu parametreye göre genel Nusselt sayýsýnýn deðiþimi sunulmakta ve birinde enine kanal olan diðerinde ise olmayan iki silikon mikrokanal ýsý alýcýsýndan gelen yeni tasarým için ýsý transferinde artýþ ve basýnç düþüþünde azalmayý gösteren deneysel sonuçlar karþýlaþtýrýlmaktadýr. Steinke ve Kandlikar [49], hidrolik çapý 207 m olan ikizkenar yamuk þeklindeki mikrokanallarda kaynar suyun akýþý sýrasýnda laminer tek-fazlý ve iki-fazlý akýþ üzerine deneysel çalýþmalarýný sunmuþlardýr. Adyabatik koþullar altýnda tek-fazlý laminer akýþ sürtünme faktörünün geleneksel iliþkiler kullanýlarak doðru þekilde tahmin edilebileceði görülmektedir. Yukarýda verilen referanslarýn çoðu, mikrokanallarýn analizleri için geleneksel iliþkilerin kullanýmýný savunan kanýtlarý sunmasýna raðmen, basýlmýþ eserlerde belli koþullar altýnda geleneksel teoriden belirli sapmalar gösteren bir dizi çalýþma da bildirilmiþtir. Celata (50), kýlcal mikro borularda tek- fazlý ýsý geçiþi ve akýþkan akýþý araþtýrmalarýnýn bir özetini ve laminer akým rejimindeki ýsý transferi ve sürtünme faktörü deneysel sonuçlarýný sunmuþtur. Deneysel çalýþmalar sonunda, yaklaþýk 800'ün altýndaki Reynolds sayýlarý için sürtünme faktörünün Hagen-Poisseuille kanunu ile uyumlu olduðu görülmüþtür. Laminer akýþtan türbülanslý akýþa geçiþin Reynolds sayýsýnýn olduðu aralýkta gerçekleþtiði görülmüþtür. Ayrýca mikrotüplerdeki ýsý geçiþi oranlarýnýn tahmini için geleneksel ýsý geçiþi iliþkilerinin yetersiz kaldýðýný belirtmiþtir. Bazý yayýnlarda, genelde mikrokanal akýþýnýn doðasýný, özelde mikrokanal ýsý deðiþtiricileri ve ýsý alýcýlarý ele alýnmýþ, gözden geçirilmiþ ve tartýþýlmýþtýr ve bu araçlarýn uygulamasýnda olduðu kadar araþtýrma için de rehberlik saðlanmýþtýr. Eason ve diðerleri [51], farklý teknikler (ýslak-aþýndýrma, derin iyon aþýndýrma ve hassas kesim) kullanýlarak, farklý kesit þekilleri ve boyutlarý alýnarak (ikizkenar yamuk, dikdörtgen ve dikdörtgenimsi) hem L + h,s = L h, s / (D Re Pr) (2) h The variation of the overall Nusselt number with respect to this parameter was presented, and comparisons were made between the experimental results from two silicon microchannel heat sinks, one with, and one without the transverse channels, which indicated an enhancement in heat transfer and a reduction in the pressure drop for the new design. Steinke and Kandlikar [49] reported experimental investigations on laminar single-phase and twophase flow, during flow boiling of water in trapezoidal microchannels with a hydraulic diameter of 207 m. It was found that under adiabatic conditions, the single-phase laminar flow friction factor could be accurately predicted using conventional correlations. Though most of the above cited references provided evidence to justify the use of conventional correlations and analyses for microchannels, there have been a number of studies reported in the literature that identified deviations from conventional theory under certain conditions. Celata [50] provided an overview of the research in single-phase heat transfer and fluid flow in capillary micropipes, and presented experimental results of the friction factor and heat transfer in the laminar flow regime. It was found from the experimental studies that the friction factor is in close agreement with the Hagen- Poiseuille law below Reynolds numbers of approximately 800. The transition from laminar to turbulent flow was found to occur in the Reynolds number range of It was also noted that conventional heat transfer correlations are inadequate for the prediction of heat transfer rates in microtubes. Some of the publications reviewed and discussed the nature of microchannel flow in general and micro heat exchangers and heat sinks in particular, and provided guidelines for research as well as the application of these devices. Eason et al. [51] presented 27

19 silikon hem de plastikten yapýlan mikrokanallarýn basýnç düþüþ özelliklerinin doðrudan bir karþýlaþtýrýlmasýný sunmuþtur. Yapým süreci ve kanal boyutlarýnýn ölçümleri de sunulmuþtur. [51] numaralý referansta tanýmlanan mikrokanal sisteminin deneysel çalýþmalarý, deney setini ve akým sürtünme ölçümlerini tanýmlayan Eason ve diðerleri [52] tarafýndan sunulmuþtur. Ayrýca bir hata analizi ve ölçümlerdeki yanlýþlýklarý hesaba katmak için yöntemlerde sunulmuþtur. Deneysel ve tahmini basýnç düþümünün karþýlaþmalarý ve sürtünme faktör karakteristikleri sunulmuþ ve ele alýnan çeþitli durumlar için irdelenmiþtir. Newport ve arkadaþlarý [53] mikrokanallardaki sýcaklýk daðýlýmýnýn ölçümlerinde gelinen son durumu özetlemiþ ve akýþkan akýþýnda sýcaklýk alanýnýn elde edilmesi için interferometrik ölçümler önermiþtir. Ýncelemelerde faz farký, yoðunluðu haritalarýndan sýcaklýk verilerinin alýnmasýnýn doðruluðu da tartýþýlmýþtýr. Ayrýca faz oluþumu üzerinde ses seviyesinin etkisini tahmin etmek için optik deneyler de tanýmlanmýþtýr. Ýnterferogram benzetimi ve ölçümlerdeki ses seviyesinin iki boyutlu yoðunluk çizimleri sunulmuþtur. Kockman ve diðerleri [54], mikrokanallardaki 90 derece dirseklerde kütle geçiþi ve karýþýmýnýn sayýsal analizi hakkýndaki tartýþmalarý sunmuþlardýr. T baðlantýlarýndaki ýsý geçiþ de analiz edilmiþtir. Çalýþma, farklý dirsek ve baðlantý þekillerinde aktarým iþlemleri (ýsý ve kütle geçiþi), akýþkan kuvvetleri, laminer akýþ basýnç daðýlýmý üzerine tartýþmalar da sunmaktadýr. Nishio [55], mikrokanallarda ýsý geçiþini tek-fazlý laminer akýþ, iki-fazlý akýþ, tek-oluþumlu iki-fazlý ve dalgalý akýþýn ýsý geçiþ durumlarýný irdelemiþtir.mikrokanallardaki ýsýl dalgalanmalarýn detaylý analizleri, buharlaþma üzerindeki etki ve termo akustik etkiler dikkate alýnarak sunulmuþtur. Ayrýca 0.1mm den daha geniþ çaplý tüplerin deneysel sonuçlarýnýn geleneksel analizlerle uyuþtuðunu gösteren deneysel sonuçlar da tartýþýlmýþtýr. Kandlikar ve Grande [56], gelecekteki IC yongalarýnýn soðutma gereksinimi için araþtýrma fýrsatlarýný belirleme amaçlý tek-fazlý bir soðutma teknolojisinin yol haritasýný a direct comparison of the pressure drop characteristics for microchannels, produced using different techniques (wet-etching, deep reactive ion etching and precision sawing) and having different cross-sectional shapes (trapezoidal, rectangular and near rectangular) and dimensions, in both silicon and plastic. The manufacturing process and measurement of the channel dimensions were also presented. Experimental studies of the microchannel system described in [51] were presented by Eason et al. [52], who described the experimental facility and the flow friction measurements. An error analysis, and methods for accounting for the inaccuracies in the measurements were also presented. Comparisons of the experimental and predicted pressure drop and friction factor characteristics were presented and discussed for the various cases investigated. Newport et al. [53] reviewed the state-of-the-art in the measurement of the temperature distribution in microchannels, and suggested interferometric measurements for obtaining the temperature field in the fluid flow. The accuracy of extracting temperature data from phase difference intensity maps was discussed in the paper. Optical experiments to estimate the effect of the noise level on the phase evaluation were also described. Simulated interferograms and a twodimensional intensity plot of the noise level in the measurements were presented. Kockmann et al. [54] presented discussions a numerical study of mixing and mass transfer in sharp 90 degree bends in microchannels. Heat transfer in T joints were also analyzed. The paper presented discussions of laminar flow pressure distributions, fluid forces, and transport processes (heat and mass transfer) in different configurations of bends and joints. Nishio [55] discussed the heat transfer aspects of single-phase laminar flow, two-phase flow and twophase self-exciting, oscillating flow in microchannels. 28

20 sunmuþlardýr. Mikroelektroniklerin doðrudan su soðutmasý tasarým seçeneklerinin yaný sýra yonga soðutma üzerine mevcut teknolojiler de incelenmiþtir. Araþtýrmada ayrýca mikrokanallar ve kanallar içindeki mikro yapýlar için derin reaktif aþýndýrma teknolojisi gibi, yapým metotlarý da yer almýþtýr. Ayrýca basýnç düþüþü, maliyet, kirlenme gibi anahtar tasarým koþullarý üzerine tartýþmalar da sunulmuþtur. 3. Faz Deðiþimi ve Ýki-Fazlý Akýþ Mikrokanallar ve mikrotüplerde buharlaþma ve kaynama, yoðuþma ve iki-fazlý akýþ üzerine teorik ve deneysel incelemeler sunulmuþtur. Bu incelemelerin çoðu akýþ ve sýcaklýk ölçümleri ve akýþ görselleþtirme tekniklerinin uygulanmasý ile faz deðiþim özelliklerinin daha iyi anlaþýlmasýný hedeflemiþtir. Ýki-fazlý akýþlar için geleneksel teorik modellerle karþýlaþtýrmalar yapýlmýþtýr. Ayrýca dikkatle yapýlan deneylerle, mikrokanallarda ikifazlý akýþ rejimleri hakkýnda bilgiler de edinilmiþtir. 3.1 Teorik Modeller Li ve Cheng [57], deðiþik köþe açýlý mikrokanallarda akan suda kabarcýk çekirdekleþmesi ve geleneksel çekirdekleþme kinetiði teorilerine dayanarak, bir mikrokanaldaki kabarcýk kavitasyonu üzerine sayýsal bir çalýþma sunmuþlardýr. Üç-boyutlu bir model geliþtirilmiþ ve kütlesel debi ve ýsý akýsýnýn mikrokanallarda kabarcýk oluþumu üzerindeki etkisinin anlaþýlabilmesi için sayýsal hesaplamalar yapýlmýþtýr. Temas açýsý, çözünmüþ gazlar, mikro kavitasyonlar ve mikrokanal þekillerinin çekirdekleþme/kavitasyon sýcaklýðý üzerindeki etkisi tahmin edilmiþtir. Mikrokanallardaki hava kabarcýðý oluþumunda yönetici parametrelerin; mikrokanalýn hidrolik çapý ve uzunluðu, kütlesel debi, ýsýtýcý yüzeyi üzerindeki ýsý akýsý, çekirdekleþme sýcaklýðý, akýþkanýn giriþ sýcaklýðý ve mikrokanalýn üst duvar sýcaklýðý olduðu sonucuna varýlmýþtýr. Peng ve diðerleri [58], mikrokanallarda hava kabarcýklarý oluþumunun gözle görülmediði, hayali Detailed discussions of the thermal fluctuations in microchannels were presented, including the effect on evaporation and the thermo acoustic effects. The paper also discussed experimental results, which indicated that for tubes larger than 0.1 mm in diameter, the experimental results are in good agreement with conventional analyses. Kandlikar and Grande [56] presented a roadmap of single-phase cooling technology to identify research opportunities to meet the cooling demands of future IC chips. An overview of the current technologies for chip cooling was presented, along with design considerations for direct water cooling of microelectronics. The paper presented fabrication methods such as deep reactive etching technology, for microchannels and microstructures within channels. It also presented discussions on key design concerns such as pressure drop, fouling and cost considerations. 3. Phase Change and Two-Phase Flow Theoretical and experimental investigations have been reported on evaporation and boiling, condensation, and two-phase flow in microchannels and microtubes. A majority of these investigations were directed at achieving a better understanding of the characteristics of phase change through measurements of flow and temperature, and by the application of flow visualization techniques. In the case of two-phase flows, comparisons with conventional theoretical models were performed. Information about two-phase flow regimes in microchannels were also brought out through careful experimentation. 3.1 Theoretical Models Li and Cheng [57] presented a numerical study of bubble cavitation in a microchannel, based on the classical theory of nucleation kinetics and bubble nucleation for water flowing in microchannels with different corner angles. A three-dimensional model was developed, and numerical computations were 29

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this ERROR Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this input data may have errors. There are 5 basis source of error: The Source of Error 1. Measuring Errors Data

Detaylı

İKİ LEVHA ARASINDAKİ LAMİNER AKIŞTA DEĞİŞKEN DUVAR KALINLIĞININ ISI TRANSFERİNE ETKİSİNİN SAYISAL ANALİZİ

İKİ LEVHA ARASINDAKİ LAMİNER AKIŞTA DEĞİŞKEN DUVAR KALINLIĞININ ISI TRANSFERİNE ETKİSİNİN SAYISAL ANALİZİ ULIBTK 3 4.Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi 3-5 Eylül 3,ISPARTA İKİ LEVHA ARASINDAKİ LAMİNER AKIŞTA DEĞİŞKEN DUVAR KALINLIĞININ ISI TRANSFERİNE ETKİSİNİN SAYISAL ANALİZİ Mehmet Emin ARICI Birol ŞAHİN

Detaylı

Deðiþken Debi Ayar Cihazý (VAV)

Deðiþken Debi Ayar Cihazý (VAV) Deðiþken Debi Ayar Cihazý (VAV) Variable Flow Rate Control Unit DEÐÝÞKEN DEBÝ AYAR CÝHAZI (BVAV) VARIABLE FLOW RATE CONTROL UNIT Model: Malzeme: Kullaným: *BVAV-R : Dairesel kesitli VAV cihazý. *BVAV-RS

Detaylı

Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi Grup Adı: Sıvı Seviye Kontrol Deneyi.../..

Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi Grup Adı: Sıvı Seviye Kontrol Deneyi.../.. Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Kontrol Sistemleri II Dersi Grup Adı: Sıvı Seviye Kontrol Deneyi.../../2015 KP Pompa akış sabiti 3.3 cm3/s/v DO1 Çıkış-1 in ağız çapı 0.635 cm DO2

Detaylı

Mekanik Sabit Debi Ayar Damperi

Mekanik Sabit Debi Ayar Damperi Mekanik Sabit Debi Ayar Damperi Mechanical Constant Flow Damper MEKANÝK SABÝT DEBÝ AYAR DAMPERÝ (BCAV) MECHANICAL CONSTANT FLOW DAMPER Model: Malzeme: Kullaným: Sipariþ Kodu: *BCAV-R : Dairesel kesitli

Detaylı

EFFECTS OF CONJUGATE HEAT TRANSFER AND VISCOUS DISSIPATON FLOW OVER ON A VERTICAL PLATE

EFFECTS OF CONJUGATE HEAT TRANSFER AND VISCOUS DISSIPATON FLOW OVER ON A VERTICAL PLATE Ahmet KAYA * Orhan AYDIN Muhammed Ene KUYUMCU Karade *orumlu yazar: ekaya8@gmail.com : olan a ve tranferinin ahip -Stoke ve enerji denklemleri benzerlik. Daha onra bu denklemeler Keller- k olarak ve parametrelerinin

Detaylı

Corresponding author: kamilarslan@karatekin.edu.tr. Özet. Bu çalışmada yamuk kesit alanına sahip bir kanal içerisindeki hidrodinamik olarak

Corresponding author: kamilarslan@karatekin.edu.tr. Özet. Bu çalışmada yamuk kesit alanına sahip bir kanal içerisindeki hidrodinamik olarak Çankaya University Journal of Science and Engineering Volume 9 (2012), No. 2, 75 87 Yamuk Kesitli Kanal İçerisinde Hidrodinamik Olarak Tam Gelişmiş Isıl Olarak Gelişmekte Olan Laminer Akış ve Isı Transferinin

Detaylı

A NUMERICAL INVESTIGATION OF AIR FLOW IN AN EMPTY CHAMBER WITH PERFORATED DIFFUSER DESIGNED FOR AIR HANDLING UNITS

A NUMERICAL INVESTIGATION OF AIR FLOW IN AN EMPTY CHAMBER WITH PERFORATED DIFFUSER DESIGNED FOR AIR HANDLING UNITS KL MA SANTRALLER N TASARLANAN B R DEL KL D F Z RL BO H CREDEK HAVA AKI ININ SAYISAL OLARAK NCELENMES ahmet.erdogan@inonu.edu.tr, ekrem.tacgun@inonu.edu.tr, suat.canbazoglu@inonu.edu.tr, gokhan.aksoy@inonu.edu.tr,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tolga DEMİRCAN. Akışkanlar dinamiğinde deneysel yöntemler

Yrd. Doç. Dr. Tolga DEMİRCAN. Akışkanlar dinamiğinde deneysel yöntemler Yrd. Doç. Dr. Tolga DEMİRCAN e-posta 2: tolgademircan@gmail.com Uzmanlık Alanları: Akışkanlar Mekaniği Sayısal Akışkanlar Dinamiği Akışkanlar dinamiğinde deneysel yöntemler Isı ve Kütle Transferi Termodinamik

Detaylı

YAMUK KESİTLİ KANAL İÇERİSİNDE LAMİNER AKIŞTA HİDRODİNAMİK VE ISIL OLARAK GELİŞMEKTE OLAN ISI TRANSFERİ PROBLEMİNİN SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ

YAMUK KESİTLİ KANAL İÇERİSİNDE LAMİNER AKIŞTA HİDRODİNAMİK VE ISIL OLARAK GELİŞMEKTE OLAN ISI TRANSFERİ PROBLEMİNİN SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, 29, 2, 59-66, 2009 J. of Thermal Science and Technology 2009 TIBTD Printed in Turkey ISSN 1300-3615 YAMUK KESİTLİ KANAL İÇERİSİNDE LAMİNER AKIŞTA HİDRODİNAMİK VE ISIL OLARAK

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 2006- Doçent Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 2006- Doçent Makine Mühendisliği Çukurova Üniversitesi 1. Adı Soyadı: Alper YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 12 Eylül 1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Makine Mühendisliği Boğaziçi Üniversitesi 1997 Y. Lisans Makine

Detaylı

MİKROKANALLAR VE MİKROTÜPLERDE TEK FAZLI ISI AKIŞINDA EKSEN BOYUNCA ISI İLETİMİ EKTİSİNİN ANALİZİ

MİKROKANALLAR VE MİKROTÜPLERDE TEK FAZLI ISI AKIŞINDA EKSEN BOYUNCA ISI İLETİMİ EKTİSİNİN ANALİZİ ULIBTK 07 16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 30 Mayıs-Haziran 007, KAYSERİ MİKROKANALLAR VE MİKROTÜPLERDE TEK FAZLI ISI AKIŞINDA EKSEN BOYUNCA ISI İLETİMİ EKTİSİNİN ANALİZİ Barbaros ÇETİN 1, Başar

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ... II ÖZET... VIII SUMMARY...IX ŞEKİL LİSTESİ... X TABLO LİSTESİ...XIX SEMBOL LİSTESİ...XX

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ... II ÖZET... VIII SUMMARY...IX ŞEKİL LİSTESİ... X TABLO LİSTESİ...XIX SEMBOL LİSTESİ...XX İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... II ÖZET... VIII SUMMARY...IX ŞEKİL LİSTESİ... X TABLO LİSTESİ...XIX SEMBOL LİSTESİ...XX 1. GENEL BİLGİLER...1 1.1. Giriş...1 1.2. Geçmişte Yapılan Çalışmalar...2 1.3. Bu Çalışmanın

Detaylı

Yer Lineer Menfezi. Floor Linear Grille

Yer Lineer Menfezi. Floor Linear Grille Yer Lineer Menfezi Floor Linear Grille YER LÝNEER MENFEZÝ (BFLG) FLOOR LINEAR GRILLE Model: Malzeme: Kullaným: Montaj: Kaplama: Aksesuarlar: Sipariþ Kodu: * BFLG : Yer lineer menfezi * BCFLG : Konvektör

Detaylı

MİKROTÜPLERDE VE MİKROKANALLARDA TEK FAZLI AKIŞKANLARDA KONVEKSİYONLA ISI TRANSFERİ

MİKROTÜPLERDE VE MİKROKANALLARDA TEK FAZLI AKIŞKANLARDA KONVEKSİYONLA ISI TRANSFERİ MİKOTÜPLEDE VE MİKOKANALLADA TEK FAZLI AKIŞKANLADA KONVEKSİYONLA ISI TANSFEİ B.Çetin, H.Yüncü ve S. Kakaç Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü 6531 Ankara barbaroscetin@yahoo.com ÖZET

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

Dikdörtgen Kesitli Kanallarda Laminer Akış ve Isı Transferinin Sayısal Olarak İncelenmesi

Dikdörtgen Kesitli Kanallarda Laminer Akış ve Isı Transferinin Sayısal Olarak İncelenmesi Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Suleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Science 18(1), 22-29, 214 Dikdörtgen Kesitli Kanallarda Laminer Akış ve Isı Transferinin

Detaylı

BVCD DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( BVCD) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER

BVCD DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( BVCD) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER DÝKDÖRTGEN HAVA DAMPERÝ ( ) RECTANGULAR VOLUME CONTROL DAMPER Dikdörtgen Hava Damperi Teknik Detaylarý Rectangular Volume Control Damper Technical Details : Malzeme: Ürün kasa ve kanatlarýnýn tamamý ekstrüzyon

Detaylı

mühendislikdergisi Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mart 2014 bir model

mühendislikdergisi Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mart 2014 bir model mühendislikdergisi Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Cilt: 5, 1, 3-9 Mart 2014 Yatay eksenli rnin -teorik bir model Ondokuz Anahtar Kelimeler: teorik model. 69 M. C. enel, E. Koç Dynamic behaviour

Detaylı

PARABOLİK DENKLEMLERDE BİLİNMEYEN KAYNAK TERİMLERİNİN BULUNMASI İÇİN PROSEDÜR VE PROGRAMLAR. Alper Bostancı

PARABOLİK DENKLEMLERDE BİLİNMEYEN KAYNAK TERİMLERİNİN BULUNMASI İÇİN PROSEDÜR VE PROGRAMLAR. Alper Bostancı öz PARABOLİK DENKLEMLERDE BİLİNMEYEN KAYNAK TERİMLERİNİN BULUNMASI İÇİN PROSEDÜR VE PROGRAMLAR Alper Bostancı BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Şubat 2002 Bu tez çalışmasında parabolik

Detaylı

GERİ BASAMAK AKIŞININ NÜMERİK ANALİZİ

GERİ BASAMAK AKIŞININ NÜMERİK ANALİZİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2001 : 7 : 1 : 29-34 GERİ

Detaylı

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI ER ENERGY RECOVERY UNITS AKSESUARLAR ACCESSORIES Sayfa/Page 9~ VENCO ER enerji geri kazanım cihazları, rotorlu tip eşanjörü sayesinde, yüksek enerji tasarrufu sağlamak

Detaylı

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI.

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI. WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS Lect. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr 2 INTERPOLATION Introduction A census of the population of the United States is taken every 10 years. The following table

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doç.Dr. Mehmet Sorgun Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İnşaat Mühendisliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2001 Y. Lisans İnşaat Mühendisliği Celal Bayar

Detaylı

Diesel Motorlarında Doldurma Basıncının ve Egzoz Gazı Resirkülasyonunun Azot Oksit ve Partikül Madde Emisyonlarına Etkisi.

Diesel Motorlarında Doldurma Basıncının ve Egzoz Gazı Resirkülasyonunun Azot Oksit ve Partikül Madde Emisyonlarına Etkisi. Diesel Motorlarında Doldurma Basıncının ve Egzoz Gazı Resirkülasyonunun Azot Oksit ve Partikül Madde Emisyonlarına Etkisi Proje No: 109M729 Prof.Dr. Cem SORUŞBAY Prof.Dr. Metin ERGENEMAN Dr. Alper Tolga

Detaylı

YARI-KÜRESEL ENGEL KONULAN BİR KANAL İÇERİSİNDE ISI GEÇİŞİ VE AKIŞIN SAYISAL İNCELENMESİ

YARI-KÜRESEL ENGEL KONULAN BİR KANAL İÇERİSİNDE ISI GEÇİŞİ VE AKIŞIN SAYISAL İNCELENMESİ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt:XXII, Saı:3, 2009 Journal of Engineering and Architecture Facult of Eskişehir Osmangazi Universit, Vol: XXII, No:3, 2009 Makalenin

Detaylı

Türbülanslý Swirl Difüzör

Türbülanslý Swirl Difüzör Türbülanslý Swirl Difüzör Turbulent Swirl Diffuser TÜRBÜLANSLI SWÝRL DÝFÜZÖR (BTD) TURBULENT SWIRL DIFFUSER Model: Malzeme: Kullaným: Kaplama: *BTD-a : Sabit kanatlý türbülanslý swirl difüzör. *BTD-b :

Detaylı

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ YARASA VE ÇİFTLİK GÜBRESİNİN BAZI TOPRAK ÖZELLİKLERİ ve BUĞDAY BİTKİSİNİN VERİM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANABİLİM

Detaylı

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler: BĐLĐMSEL YAYINLARIN TOPLU LĐSTESĐ Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler: DEMĐR H., WĐLLĐAMS R. W., AKYILDIZ T., Second International Symposium

Detaylı

HAVA PANJURU (BAL) AIR LOUVRE

HAVA PANJURU (BAL) AIR LOUVRE HAVA PANJURU (BAL) AIR LOUVRE Model: Malzeme: Teknik Özellikler: Kaplama Tipleri: Montaj Tipleri: Aksesuarlar: *BAL - WB : Geniþ kanatlý hava panjuru. *BAL - CB : Eðrisel kanatlý hava panjuru. *BAL - CHC

Detaylı

Tabandan Isıtılan Kapalı bir Hacim İçerisine Yerleştirilen Açılı Plakanın Doğal Taşınım ısı Transferine Etkisi

Tabandan Isıtılan Kapalı bir Hacim İçerisine Yerleştirilen Açılı Plakanın Doğal Taşınım ısı Transferine Etkisi th International Advanced Technologies Symposium (IATS ), -8 May, Elazığ, Turkey Tabandan Isıtılan Kapalı bir Hacim İçerisine Yerleştirilen Açılı Plakanın Doğal Taşınım ısı Transferine Etkisi Y. Varol,

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

MİKRO BORULARDA BASINÇ DÜŞÜŞÜ

MİKRO BORULARDA BASINÇ DÜŞÜŞÜ MİKRO BORULARDA BASINÇ DÜŞÜŞÜ Semahat Barlak a*, Sinan Yapıcı a, O. Nuri Şara a a Atatürk üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü,540,Erzurum,Türkiye * Semahat Barlak: Atatürk üniversitesi,

Detaylı

Mikro Kanallarda Basınç Düşüşü ve Isı/Kütle Aktarımı:

Mikro Kanallarda Basınç Düşüşü ve Isı/Kütle Aktarımı: Mikro Kanallarda Basınç Düşüşü ve Isı/Kütle Aktarımı: II-Taşınım ile Isı ve Kütle Aktarımı O. Nuri ŞARA, Sinan YAPICI, M. Emin ARZUTUĞ Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü

Detaylı

aircoolers Evaporatörler Aircoolers TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER CEILING TYPE AIR COOLERS DUVAR TİPİ EVAPORATÖRLER WALL TYPE AIR COOLERS

aircoolers Evaporatörler Aircoolers TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER CEILING TYPE AIR COOLERS DUVAR TİPİ EVAPORATÖRLER WALL TYPE AIR COOLERS aircoolers Evaporatörler Aircoolers CEILING TYPE AIR COOLERS Teknik Bilgiler / Technical Details UYGULAMA Ürünlerimiz, endüstriyel ve ticari soğuk muhafaza, donmuş muhafaza, şoklama hücreleri ve serinletilme

Detaylı

Damperler / Dampers. RGS International HVAC Equipment. www.rgs-international.com

Damperler / Dampers. RGS International HVAC Equipment. www.rgs-international.com Damperler / Dampers RGS International HVAC Equipment www.rgs-international.com international.com İçindekiler / Index Volüm Damperi / VRD Volume Control Damper / VRD Back Draft Damper / NMD Back Draft Damper

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Ford Otosan İhsaniye Otomotiv MYO

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Ford Otosan İhsaniye Otomotiv MYO KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Ford Otosan İhsaniye Otomotiv MYO Yüzey İşlemleri Ar-Ge Laboratuarı Yıllık Rapor/ 2014 2 Ġçindekiler Giriş Alt Yapı Çalışmaları Çalışma Grupları Yürütülen/Tamamlanan Projeler Yürütülen/

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

Abs tract: Key Words: Nezaket PARLAK Mesut GÜR Tahsin ENGİN Zekeriya PARLAK

Abs tract: Key Words: Nezaket PARLAK Mesut GÜR Tahsin ENGİN Zekeriya PARLAK Nezaket Parlak:Sablon 26.03.2014 11:27 Page 20 Nezaket PARLAK Mesut GÜR Tahsin ENGİN Zekeriya PARLAK Mikroborularda Su Akışının Termodinamik Analizi Abs tract: The laminar water flow in rough and smooth

Detaylı

R1234YF SOĞUTUCU AKIŞKANININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ İÇİN BASİT EŞİTLİKLER ÖZET ABSTRACT

R1234YF SOĞUTUCU AKIŞKANININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ İÇİN BASİT EŞİTLİKLER ÖZET ABSTRACT 2. Ulusal İklimlendirme Soğutma Eğitimi Sempozyumu ve Sergisi 23-25 Ekim 2014 Balıkesir R1234YF SOĞUTUCU AKIŞKANININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ İÇİN BASİT EŞİTLİKLER Çağrı KUTLU 1, Mehmet Tahir ERDİNÇ 1 ve Şaban

Detaylı

Sıcak Kesim ve Friksiyon Daire Testereler. Hot and Friction Circular Saw Blade

Sıcak Kesim ve Friksiyon Daire Testereler. Hot and Friction Circular Saw Blade Sıcak Kesim ve Friksiyon Daire Testereler Hot and Friction Circular Saw Blade Diş Formunun Bilenmesi Grinding of the tooth form Sıcak Kesim ve Friksiyon Daire Testereler Hot and Friction Circular Saw Blades

Detaylı

Bir Kenarı Açık Kanal İçerisinde Bulunan Elektronik Elemanın Soğutulmasının Sayısal Olarak İncelenmesi

Bir Kenarı Açık Kanal İçerisinde Bulunan Elektronik Elemanın Soğutulmasının Sayısal Olarak İncelenmesi Fırat Üniv. Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 28 (2), 159-167, 2016 28 (2), 159-167, 2016 Bir Kenarı Açık Kanal İçerisinde Bulunan Elektronik Elemanın Soğutulmasının Sayısal Olarak İncelenmesi

Detaylı

- GENEL TANITIM 2010 - Rofin Sinar Laser Kaynakları Endüstriyel Laser Kaynakları SC Serisi 135-600 Watt DC Serisi 1000 ~ 1500 Watt

- GENEL TANITIM 2010 - Rofin Sinar Laser Kaynakları Endüstriyel Laser Kaynakları SC Serisi 135-600 Watt DC Serisi 1000 ~ 1500 Watt - GENEL TANITIM 2010 - Rofin Sinar Laser Kaynakları Endüstriyel Laser Kaynakları SC Serisi 135-600 Watt DC Serisi 1000 ~ 1500 Watt A ve A Türkiye Rofin Sinar Germany Endüstriyel Üretimin Profesyonel Tek

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Optimization of Air Distribution in Waste Water Treatment Plants to Save Energy Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Jan Talkenberger, Binder Group, Ulm, Germany

Detaylı

ÇAPRAZ AKıŞLı RÜZGÂR TÜRBINI BAŞARıMıNıN İNCELENMESI

ÇAPRAZ AKıŞLı RÜZGÂR TÜRBINI BAŞARıMıNıN İNCELENMESI ÇAPRAZ AKıŞLı RÜZGÂR TÜRBINI BAŞARıMıNıN İNCELENMESI Z. Haktan Karadeniz 1, İbrahim Can Güleryüz 2 1 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü, Çiğli, İzmir 2 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Tekirdağ&Ziraat&Fakültesi&Dergisi&

Tekirdağ&Ziraat&Fakültesi&Dergisi& NamıkKemalÜniversitesi ISSN:1302*7050 TekirdağZiraatFakültesiDergisi JournalofTekirdagAgriculturalFaculty AnInternationalJournalofallSubjectsofAgriculture Cilt/Volume:11Sayı/Number:1Yıl/Year:2014 Sahibi/Owner

Detaylı

Arch Dams. Prof. Dr. Recep YURTAL (Ç.Ü.) Translated from the slides of. by his kind courtesy. ercan kahya

Arch Dams. Prof. Dr. Recep YURTAL (Ç.Ü.) Translated from the slides of. by his kind courtesy. ercan kahya Arch Dams Translated from the slides of Prof. Dr. (Ç.Ü.) by his kind courtesy ercan kahya Ç.Ü. İnş.Müh.Böl. Arch Dams Curved in plan and carry most of the water thrust horizontally to the side abutments

Detaylı

Viskoz Sıvıların Santrifüj Pompalarla Basılması: ISO/TR 17766 Teknik Raporu Üzerine İnceleme

Viskoz Sıvıların Santrifüj Pompalarla Basılması: ISO/TR 17766 Teknik Raporu Üzerine İnceleme Viskoz Sıvıların Santrifüj Pompalarla Basılması: ISO/TR 17766 Teknik Raporu Üzerine İnceleme Eren ÇAKIR Metehan KARACA 7. Pompa ve Vana Kongresi Mayıs 2011 ÖZET Santrifüj pompalarda su kullanılarak elde

Detaylı

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy Ballorex Vario Çift Regülatörlü Vana Precision made easy Isýtma ve soðutma sistemlerinde etkili balanslama Precision made easy Ballorex Vario, ýsýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý için kullanýlan

Detaylı

TAŞINIMIN FİZİKSEL MEKANİZMASI

TAŞINIMIN FİZİKSEL MEKANİZMASI BÖLÜM 6 TAŞINIMIN FİZİKSEL MEKANİZMASI 2 or Taşınımla ısı transfer hızı sıcaklık farkıyla orantılı olduğu gözlenmiştir ve bu Newton un soğuma yasasıyla ifade edilir. Taşınımla ısı transferi dinamik viskosite

Detaylı

DENEY MONTAJ ŞEMASI I II III ON-OFF VALF BORU KESİTİ

DENEY MONTAJ ŞEMASI I II III ON-OFF VALF BORU KESİTİ DENEY MONTAJ ŞEMASI I II III 200 500 500 ON-OFF VALF 30 BORU KESİTİ DENEY ŞEMASI BORU TRANSDUCER COMPUTER AMPLIFICATOR DIGITAL CONVERTER AN ANALYTICAL AND EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF UNSTEADY FLOWS IN

Detaylı

ALÜMİNYUM KÖPÜK ISI KUYUSUNUN ISIL VE AKIŞ DAVRANIŞLARININ FARKLI GÖZENEKLİLİK DEĞERLERİ İÇİN ANALİZİ

ALÜMİNYUM KÖPÜK ISI KUYUSUNUN ISIL VE AKIŞ DAVRANIŞLARININ FARKLI GÖZENEKLİLİK DEĞERLERİ İÇİN ANALİZİ TESKON 2017 SİMÜLASYON VE SİMÜLASYON TABANLI ÜRÜN GELİŞTİRME SEMPOZYUMU Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından

Detaylı

MİKROBORULARDA SU AKIŞININ TERMODİNAMİK ANALİZİ

MİKROBORULARDA SU AKIŞININ TERMODİNAMİK ANALİZİ _ 1025 MİKROBORULARDA SU AKIŞININ TERMODİNAMİK ANALİZİ Nezaket PARLAK Mesut GÜR Tahsin ENGİN Zekeriya PARLAK ÖZET Pürüzlü ve pürüzsüz mikroborularda laminer su akışındaki akış kayıpları termodinamiğin

Detaylı

Yrd. Doç. Dr.Yiğit Aksoy

Yrd. Doç. Dr.Yiğit Aksoy Yrd. Doç. Dr.Yiğit Aksoy ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği 00 Y. Lisans Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği 00 Doktora Celal

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Bahaddin SİNSOYSAL 2. Doğum Tarihi: Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Bahaddin SİNSOYSAL 2. Doğum Tarihi: Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Bahaddin SİNSOYSAL 2. Doğum Tarihi: 02.0.1969. Ünvanı: Doç. Dr.. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Matematik Karadeniz Teknik Üniversitesi 1991 Y. Lisans Matematik

Detaylı

Varol, A., Öztop, H., F., Varol, A. Gözenekli Ortamla Dolu Dik Üçgen Oyuklarda Doğal Taşınım İle Isı Geçişi, UHUK 2006, ODTÜ, 21-22 Eylül 2006, Ankara

Varol, A., Öztop, H., F., Varol, A. Gözenekli Ortamla Dolu Dik Üçgen Oyuklarda Doğal Taşınım İle Isı Geçişi, UHUK 2006, ODTÜ, 21-22 Eylül 2006, Ankara 4.38. GÖZENEKLİ ORTAMLA DOLU DİK ÜÇGEN OYUKLARDA DOĞAL TAŞINIM İLE ISI GEÇİŞİ Yasin Varol 1 Hakan F. Öztop Asaf Varol 3 1 Vanderbilt Üniversitesi, Makina Mühendisliği Bölümü, Nashville, TN 371, USA Fırat

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli DERS PLANI. Hafta Ön Hazırlık Konular/Uygulamalar Metot

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli DERS PLANI. Hafta Ön Hazırlık Konular/Uygulamalar Metot EK- DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: DERS BİLGİLERİ Adı Kodu Dili Türü Zorunlu/ Seçmeli Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS ISI TRANSFERİ MM304 Türkçe Zorunlu 6 3 3 5 Ön Koşul Dersleri

Detaylı

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Nesrin İLGİN

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Nesrin İLGİN Nesrin ilgin:sablon 02.01.2013 14:49 Page 27 Periyodik Sınır Şartlarına Maruz Kalan Çok Katmanlı Duvarlarda Sıcaklık Dağılımının ANSYS'de Analizi Meral ÖZEL Nesrin İLGİN Abs tract: ÖZET Bu çalışmada, çok

Detaylı

Mitsubishi Electric Corporation. Number of Items

Mitsubishi Electric Corporation. Number of Items Mitsubishi K65HM-CE / KP65HM-CE High Density Thermal Paper Monochrome High Density Thermal Sensitive Paper A6 type media 110mm x 21m Bluish tone 4 rolls per box For use in CP-700DSU, CP-700U, CP-700UM,

Detaylı

REVERSE OSMOSİS SİSTEMLERİ REVERSE OSMOSIS SYSTEMS

REVERSE OSMOSİS SİSTEMLERİ REVERSE OSMOSIS SYSTEMS REVERSE OSMOSİS SİSTEMLERİ REVERSE OSMOSIS SYSTEMS REVERSE OSMOSİS SİSTEMLERİ REVERSE OSMOSIS SYSTEMS Reverse Osmosis sudaki istenmeyen tüm minerallerin arıtılmasında kullanılan, günümüzün en gelişmiş

Detaylı

MALZEME Ekstrüzyon yöntemiyle üretilmiş alüminyum profilden mamul çerçeve ve kanatlar.

MALZEME Ekstrüzyon yöntemiyle üretilmiş alüminyum profilden mamul çerçeve ve kanatlar. TANIM HDKM-S: Üfleyici Tip Dairesl Kanal Menfezi. HDKM-R: Emici Tip Dairesel Kanal Menfezi. MALZEME Ekstrüzyon yöntemiyle üretilmiş alüminyum profilden mamul çerçeve ve kanatlar. UYGULAMA Dairesel kanallarda

Detaylı

ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU SÜLEYMAN ÇINAR ÇAĞAN MERSİN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Proses Tekniği 4.HAFTA 4.HAFTA ISI GEÇİŞİ YRD.DOÇ.DR. NEZAKET PARLAK

Proses Tekniği 4.HAFTA 4.HAFTA ISI GEÇİŞİ YRD.DOÇ.DR. NEZAKET PARLAK Proses Tekniği 4.HAFTA 4.HAFTA ISI GEÇİŞİ YRD.DOÇ.DR. NEZAKET PARLAK ISI GEÇİŞİ Isı geçişi üç temel mekanizma ile gerçekleşir. İletimle Isı Geçişi Taşınımla Isı Geçişi Işınımla Isı Geçişi Fourier Isı İletim

Detaylı

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş prepositional phrase leri içerir. 72 adet Preposition 2 adet Toplam 74 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak

Detaylı

COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS

COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS Department : Computer Engineering 152111001 CALCULUS I 3 2 4 5 152111005 PHYSICS I 3 0 3 3 152111006 PHYSICS I LAB 0 2 1 2 152111007 CHEMISTRY 3 0 3 3 152111008

Detaylı

MÝKROKANALLARDA AKIÞ TÝPÝ KAYNAMA ÝLE ISI TRANSFERÝ KONUSUNDA SON GELÝÞMELER RECENT DEVELOPMENTS IN FLOW BOILING HEAT TRANSFER IN

MÝKROKANALLARDA AKIÞ TÝPÝ KAYNAMA ÝLE ISI TRANSFERÝ KONUSUNDA SON GELÝÞMELER RECENT DEVELOPMENTS IN FLOW BOILING HEAT TRANSFER IN MÝKROKANALLARDA AKIÞ TÝPÝ KAYNAMA ÝLE ISI TRANSFERÝ KONUSUNDA SON GELÝÞMELER RECENT DEVELOPMENTS IN FLOW BOILING HEAT TRANSFER IN * MICROCHANNELS Satish G. KANDLÝKAR Gleason Professor Mechanical Engineering

Detaylı

WEEK 4 BLM323 NUMERIC ANALYSIS. Okt. Yasin ORTAKCI.

WEEK 4 BLM323 NUMERIC ANALYSIS. Okt. Yasin ORTAKCI. WEEK 4 BLM33 NUMERIC ANALYSIS Okt. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi BLM33 NONLINEAR EQUATION SYSTEM Two or more degree polinomial

Detaylı

MATEMATİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU:3201

MATEMATİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU:3201 BÖLÜM KODU:01 011-01 01.Yarıyıl Dersleri 0.Yarıyıl Dersleri MTK 101 Analiz I Analysis I 4 1 5 6 MTK 10 Analiz II Analysis II 4 1 5 6 MTK 11 Lineer Cebir I Linear Algebra I 1 4 MTK 1 Lineer Cebir II Linear

Detaylı

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş prepositional phrase leri içerir. 74 adet Toplam 74 adet İngilizce Türkçe Tür 1. with the help -ın yardımıyla with the aid -ın yardımıyla

Detaylı

Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel fan teknolojisini öğretmektir.

Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel fan teknolojisini öğretmektir. Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004962014 ENDÜSTRİYEL FANLAR Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel

Detaylı

Gezgin İletişim Sistemleri

Gezgin İletişim Sistemleri Gezgin İletişim Sistemleri HÜCRESEL AĞLAR Cellular Networks Assoc. Prof. Hakan DOGAN Notlar 3 Devam Doç. Dr. Hakan DOGAN Büyük bir bahçenin sulamasını gerçekleştirmek için sabit ve her yöne su veren cihazlarımızın

Detaylı

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1.

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1. PRELIMINARY REPORT 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1 www.deprem.gov.tr www.afad.gov.tr REPUBLIC OF TUKEY MANAGEMENT PRESIDENCY An earthquake with magnitude Ml=5.1 occurred

Detaylı

REVERSE OSMOSİS SİSTEMLERİ REVERSE OSMOSIS SYSTEMS

REVERSE OSMOSİS SİSTEMLERİ REVERSE OSMOSIS SYSTEMS Reverse Osmosis sudaki istenmeyen tüm minerallerin arıtılmasında kullanılan, günümüzün en gelişmiş yöntemidir. Reverse Osmosis is a today s most advanced method for un wanted minerals treatment. Reverse

Detaylı

EGE UNIVERSITY ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING COMMUNICATION SYSTEM LABORATORY

EGE UNIVERSITY ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING COMMUNICATION SYSTEM LABORATORY EGE UNIVERSITY ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING COMMUNICATION SYSTEM LABORATORY INTRODUCTION TO COMMUNICATION SYSTEM EXPERIMENT 4: AMPLITUDE MODULATION Objectives Definition and modulating of Amplitude

Detaylı

LİNEER MENFEZ Linear Grille. 30 bükümlü. HLM-K: Lineer menfez kontrol kapağı, kanatlar 17 veya 30 bükümlü.

LİNEER MENFEZ Linear Grille. 30 bükümlü. HLM-K: Lineer menfez kontrol kapağı, kanatlar 17 veya 30 bükümlü. TANIM HLM-A: Lineer menfez, kanatlar 17 bükümlü. HLM-B: Lineer menfez, kanatlar 30 bükümlü. HLM-K: Lineer menfez kontrol kapağı, kanatlar 17 veya 30 bükümlü. MALZEME Ekstrüzyon yöntemiyle üretilmiş alüminyum

Detaylı

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı,

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı, ÖZET Bu çalışmada, Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde bulunan antepfıstığı parsellerinde yer alan bazı erkek tiplerin morfolojik ve biyolojik özelikleri araştırılmıştır. Çalışma, 1995 ve 1996 yıllarında hem

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

KARE KESİTLİ YATAY BİR KANALDA LAMİNER KARIŞIK KONVEKSİYON AKIŞIN İNCELENMESİ Abuzer ÖZSUNAR

KARE KESİTLİ YATAY BİR KANALDA LAMİNER KARIŞIK KONVEKSİYON AKIŞIN İNCELENMESİ Abuzer ÖZSUNAR TEKNOLOJİ, (2001), Sayı 1-2, 149-158 TEKNOLOJİ KARE KESİTLİ YATAY BİR KANALDA LAMİNER KARIŞIK KONVEKSİYON AKIŞIN İNCELENMESİ Abuzer ÖZSUNAR G. Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Lif Tutucu Menfez. Fiber Filter Grille

Lif Tutucu Menfez. Fiber Filter Grille Lif Tutucu Menfez Fiber Filter Grille LÝF TUTUCU MENFEZ (BFFG) FIBER FILTER GRILLE Model: * BFFG : Lif tutucu menfez. Malzeme: Kullaným: Montaj: Sipariþ Kodu: Ürün kasasý ve 0,5 x Ø 0,3 mm gözenekli filtre

Detaylı

2 www.koyuncumetal.com

2 www.koyuncumetal.com 2 www.koyuncumetal.com KURUMSAL Şirketimizin temelleri konya da 1990 yılında Abdurrahman KOYUNCU tarafından küçük bir atölyede sac alım-satım ve kesim-büküm hizmeti ile başlamıştır. Müşteri ihtiyaçlarına

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Teknik Eğitim Fakültesi, Makina Eğitimi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Eğitimi A.B.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Teknik Eğitim Fakültesi, Makina Eğitimi. Fen Bilimleri Enstitüsü, Makina Eğitimi A.B. ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI ÜNAVI : VOLKAN : KIRMACI : YRD. DOÇ. DR. UZMANLIK ALANI : Isı transferi, Isıtma, Soğutma, Doğalgaz, Havalandırma ve İklimlendirme sistemleri. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

ATARDAMAR DARALMALARININ BASINÇ KAYBINA OLAN ETKİSİ THE EFFECT OF THE ARTERIAL STENOSES TO THE PRESSURE LOSS

ATARDAMAR DARALMALARININ BASINÇ KAYBINA OLAN ETKİSİ THE EFFECT OF THE ARTERIAL STENOSES TO THE PRESSURE LOSS ATARDAMAR DARALMALARININ BASINÇ KAYBINA OLAN ETKİSİ THE EFFECT OF THE ARTERIAL STENOSES TO THE PRESSURE LOSS K. Melih GÜLEREN*, Ü. Nazlı TEMEL*, Ali PINARBAŞI* *) Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

POMPA VE MOTOR PUMPS AND MOTORS

POMPA VE MOTOR PUMPS AND MOTORS 8 tarım agriculture sanayi industry su idareleri water authority POMPA VE S AND S " 8" PASLANMAZ POMPA 8" SS 6 8 8 10 10 SS 877 KOMPLE PASLANMAZ POMPA FABRICATED STAINLESS STEEL 60 Hz 60 Hz seçim aralığı:

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

HELİSEL BORULARDA AKIŞ VE ISI TRANSFERİNİN İNCELENMESİ. Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makina Eğitimi Bölümü, 23119, Elazığ

HELİSEL BORULARDA AKIŞ VE ISI TRANSFERİNİN İNCELENMESİ. Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makina Eğitimi Bölümü, 23119, Elazığ TEKNOLOJİ, (2001), Sayı 3-4, 57-61 TEKNOLOJİ HELİSEL BORULARDA AKIŞ VE ISI TRANSFERİNİN İNCELENMESİ İsmail TÜRKBAY Yasin VAROL Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makina Eğitimi Bölümü, 23119, Elazığ

Detaylı

00322 ELECTRICAL MACHINES-II Midterm Exam

00322 ELECTRICAL MACHINES-II Midterm Exam Name : ID : Signature : 00322 ELECTRICAL MACHINES-II Midterm Exam 20.04.2017 S.1) S.2) S.3) S.4) A shunt DC motor is rated 7.5kW, 250 V and is connected to 230V source. The armature resistance is Ra 0.2,

Detaylı

Öğrencilere bilgisayar destekli titreşim analizi yeteğinin kazandırılması

Öğrencilere bilgisayar destekli titreşim analizi yeteğinin kazandırılması Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 50700 4222007 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı BİLGİSAYAR DESTEKLİ TİTREŞİM SİMÜLASYONU Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Öğrencilere bilgisayar destekli

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet.

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article. Özet. VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 206 ISSN: 248-0036 Yıl /Year: 207 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): (Özel) Sayfa/Page: 54-60 Araştırma Makalesi Research Article Suleyman Demirel

Detaylı

DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION

DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION by İlke Deniz B.S. Geodesy and Photogrametry Engineering, in Yıldız Technical University, 2004 Submitted

Detaylı

TOP NAMLU AĞIZ BASKISI TASARIMININ HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ İLE İNCELENMESİ

TOP NAMLU AĞIZ BASKISI TASARIMININ HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ İLE İNCELENMESİ TOP NAMLU AĞIZ BASKISI TASARIMININ HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ İLE İNCELENMESİ 1 Namlu Ağız Baskısı Amaç _ Namlu geri tepme kuvvetini azaltmak _ Top etrafında yüksek basınç oluşturmamak Namlu Ağız

Detaylı

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129 24kV,630 Outdoor Switch Disconnector with rc Quenching Chamber (ELBI) IEC265-1 IEC 694 IEC 129 Type ELBI-HN (24kV,630,normal) Closed view Open view Type ELBI-HS (24kV,630,with fuse base) Closed view Open

Detaylı

FLEXIBLE AIR DUCT PRODUCTION LINE

FLEXIBLE AIR DUCT PRODUCTION LINE FLEXIBLE AIR DUCT PRODUCTION LINE İnterflex ALPHA INSULATED & NON-INSULATED ALUMINUM NEGATIVE PRESSURE COMPETENT FLEXIBLE AIR DUCTS Insulated & non-insulated aluminum negative pressure competent flexible

Detaylı

Performans Tabloları Yalınkat Camlar

Performans Tabloları Yalınkat Camlar Performans Tabloları Yalınkat Camlar Kaplamalı Yüzey Gün Işığı Soğurma Güneş Enerjisi Direkt Toplam Gölgeleme Isı (U Değeri) W/m 2 K Gümüş #1 38 33 27 30 43 50 0,57 5,7 #2 38 27 20 38 43 52 0,59 5,7 Yeşil

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Bahaddin SİNSOYSAL 2. Doğum Tarihi: 02.03.1969 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Bahaddin SİNSOYSAL 2. Doğum Tarihi: 02.03.1969 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Bahaddin SİNSOYSAL 2. Doğum Tarihi: 02.0.1969. Ünvanı: Doç. Dr.. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Matematik Karadeniz Teknik Üniversitesi 1991 Y. Lisans Matematik

Detaylı

ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ. Murat ÇAĞLAR

ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ. Murat ÇAĞLAR vii ÖZET OTOMATİK KÖKLENDİRME SİSTEMİNDE ORTAM NEMİNİN SENSÖRLERLE HASSAS KONTROLÜ Murat ÇAĞLAR Yüksek Lisans Tezi, Tarım Makinaları Anabilim Dalı Tez Danışmanı: Doç. Dr. Saadettin YILDIRIM 2014, 65 sayfa

Detaylı