T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Mayıs 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Sayı : Çankırı Karatekin Üniversitesinden: ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 11/9/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Çankırı Karatekin Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 20 (1) Önkoşullu dersler ve koşulları, bu dersleri veren bölümce gerekçeleri belirtilmek suretiyle ilgili kurullarca önerilerek Senato tarafından karara bağlanır. Önkoşul niteliğindeki dersler başarılmadıkça bir üst yarıyıldan/yıldan önkoşullu ders alınamaz. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 26 (1) Öğrencinin mezuniyete hak kazanabilmesi için; a) Kayıtlı olduğu diploma programının öngördüğü dersleri, uygulamaları, stajları bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlaması, b) Ön lisans düzeyinde yüz yirmi (120), lisans düzeyinde iki yüz kırk (240) AKTS krediyi başarıyla tamamlaması, c) Genel akademik başarı not ortalamasının en az 2,00 olması, gerekir. MADDE 3 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 4 Bu Yönetmelik hükümlerini Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 11/9/ Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 16/6/ Kuruluşu : 7 Ekim İçindekiler 40. Sayfadadır. e-posta:

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 4 Mayıs 2014 Sayı : İstanbul Üniversitesinden: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ENGELLİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesine bağlı olarak kurulan İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Akademik danışman: İstanbul Üniversitesi öğretim elemanlarını, b) Danışma Kurulu: Merkez Danışma Kurulunu, c) Koordinatör: İstanbul Üniversitesi Engelli Öğrenciler Koordinatörünü, ç) Koordinatör yardımcıları: İstanbul Üniversitesi Engelli Öğrenciler koordinatör yardımcılarını, d) Merkez: İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezini, e) Müdür: Merkez Müdürünü, f) Müdür yardımcıları: Merkezin müdür yardımcılarını, g) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü, ğ) Üniversite: İstanbul Üniversitesini, h) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları Merkezin amaçları MADDE 5 (1) Merkezin amaçları; disiplinler arası bir yaklaşımla engelliliğin hak temelli tanıtılması, korunması ve bu hakların uygulanması ve geliştirilmesi açılarından, ulusal

3 4 Mayıs 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 ve uluslararası alanda kuramsal ve uygulamaya yönelik araştırmalar yapmak, bilgi ve belge toplamak, izlemek, işbirliği yapmak, bilgi ağı oluşturmak ve akademik faaliyetlerde bulunmaktır. Merkezin faaliyet alanları MADDE 6 (1) Merkez, amacı doğrultusunda aşağıdaki faaliyetlerde bulunur: a) Engellilik alanını Üniversitede öncelikli çalışma ve uygulama konularından biri haline getirmek ve Üniversitenin fiziki alt yapısını, engellilerin tüm Üniversite faaliyetlerine tam ve etkili katılımını sağlayacak hale gelmesine katkıda bulunmak. b) Farklı disiplinlerden engellilik konusunda araştırmalar yapan bilim insanları ile uzmanları bir araya getirerek, ulusal ve/veya uluslararası araştırma/geliştirme projeleri oluşturmak ve yürütülmesini sağlamak. c) Engellilik alanında hak ihlallerini izlemek, raporlamak, nedenleri ve önlenmesi konusunda disiplinler arası çalışma yapmak ve bu çalışma sonuçlarını ilgili kurum ve kuruluşlara göndermek. ç) Engellilik alanında veri tabanı oluşturmak. d) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların bilgi ağına katılmak ve bilgi ağı oluşturmak. e) Engelli haklarının tanıtımı ve yaygınlaştırılması konularında politika oluşturulmasına destek vermek ve kamuoyu oluşturmak. f) İlgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla engellilik alanında işbirliği gerçekleştirmek ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak. g) Ulusal ve uluslararası katılımlı kongre, panel, sempozyum ve konferans gibi akademik faaliyetler düzenlemek. ğ) Kitap, dergi, broşür ve benzeri yayımlar yapmak. h) Eğitim faaliyetleri gerçekleştirmek ve önlisans, lisans ve lisansüstü programlara akademik destek vermek ve ortak çalışmalar yürütmek. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Merkezin Organları ve Görevleri Merkezin organları MADDE 7 (1) Merkezin organları şunlardır: a) Müdür. b) Yönetim Kurulu. c) Danışma Kurulu. Müdür MADDE 8 (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. (2) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından en çok iki yardımcı atar. Müdür yardımcıları, Müdür tarafından verilen görevleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 4 Mayıs 2014 Sayı : Müdürün görevleri MADDE 9 (1) Müdürün görevleri şunlardır: a) Merkezi temsil etmek. b) Merkez organlarını toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek, toplantı gündemini hazırlamak. c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak. ç) Merkezin verimli çalışmasını ve ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak. d) Merkezin ihtiyaç duyduğu maddi imkânları sağlama konusunda ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak. e) Her eğitim-öğretim yılı sonunda Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörlüğün bilgisine sunmak. f) Merkezin idari işlerini yürütmek. g) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak. Yönetim Kurulu MADDE 10 (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları, Koordinatör ve Merkezin faaliyet alanlarında çalışma yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen beş üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. (2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görevi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. (3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ve çağrısı üzerine en az iki ayda bir toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Yönetim Kurulunun görevleri MADDE 11 (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak. b) Engellilik alanında araştırma, eğitim, uygulama, danışmanlık ve yayım konularındaki talepleri değerlendirip karara bağlamak. c) Merkezin yapacağı akademik çalışmalar başta olmak üzere her türlü çalışma ve faaliyetlerini belirlemek, uygulamaya koymak. ç) Üniversite içinden veya dışından Merkezde görev yapacak akademik, idari ve teknik personel ihtiyacını belirlemek ve görevlendirilmeleri ile ilgili teklifleri Rektörlüğe sunmak. d) Merkezde görevli veya görevlendirilecek personelin hizmet içi eğitim amacı ile yurt içi ve yurt dışında görevlendirilmesini Rektörlüğe teklif etmek. e) Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporuna görüş bildirmek. f) Merkezin faaliyetlerini yürütmek için ihtiyaç halinde alt çalışma grupları oluşturmak, Merkezin etkili ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli kararları almak. g) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

5 4 Mayıs 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 Danışma Kurulu MADDE 12 (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite içinden ve dışından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen en fazla on beş kişiden oluşur. (2) Danışma Kurulu, her yıl olağan olarak kasım ayı içinde, Müdürün daveti üzerine toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Toplantılar, davete icabet etmiş üyelerle yapılır; toplantı ve karar nisabı aranmaz. Danışma Kurulunun görevleri MADDE 13 (1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin çalışmalarıyla ilgili dilek, tavsiye ve önerilerde bulunmaktır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Engelli Öğrenciler Koordinatörü ve Yardımcıları Engelli Öğrenciler Koordinatörü MADDE 14 (1) Engelli Öğrenciler Koordinatörü, Müdürün teklifi üzerine; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Engelli Öğrenciler Koordinatörünün görevleri MADDE 15 (1) Engelli Öğrenciler Koordinatörünün görevleri şunlardır: a) Her eğitim ve öğretim yılı başında Üniversiteye kayıt hakkı kazanan engelli öğrencilerin listesini Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından temin etmek. b) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran engelli öğrencilerle iletişime geçmek ve ilgili yerleşke koordinatörü hakkında bilgilendirmek. c) Engelli öğrencilerin Üniversiteye devamlarını, derslere devamlarını ve ders başarılarını takip etmek ve Müdürü bilgilendirmek. ç) Mezun olan veya Üniversiteden ayrılan engelli öğrenciler ile iletişimi devam ettirmek. d) Mezun durumda olan engelli öğrencilerin istihdam imkân ve alanları ile ilgili konularda İÜ KAGEM ve ilgili kurumlarla işbirliği yaparak planlanan program ve etkinliği Müdürün onayına sunarak etkinliği gerçekleştirmek. e) Koordinatörlerle birimin faaliyetlerini planlamak ve Müdürün onayına sunmak. (Proje, konferans, seminer, eğitim ve benzeri.) f) Koordinatörlerden gelecek sorunlar doğrultusunda çözüm önerileri sunarak Müdüre sunmak. g) Öğrencinin fiziksel erişilebilirlik ve ulaşılabilirlik ile ilgili sorunlarının giderilmesi için üniversite ve il genelinde ilgili birimlerle koordinasyon sağlamak. Engelli Öğrenciler Koordinatörü yardımcıları MADDE 16 (1) Engelli Öğrenciler Koordinatörü yardımcıları, Müdürün önerisi üzerine Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite personeli arasından Rektör tarafından görevlendirilir. (2) Engelli Öğrenciler Koordinatör yardımcıları, Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmaların yürütülmesinde Müdüre ve Koordinatöre karşı sorumludur.

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 4 Mayıs 2014 Sayı : Engelli Öğrenciler Koordinatörü yardımcılarının görevleri MADDE 17 (1) Engelli Öğrenciler Koordinatörü yardımcılarının görevleri şunlardır: a) Üniversite bütün programlarında kayıtlı bulunan tüm özel gereksinimli öğrencilere ait kişisel bilgi dosyaları hazırlamak. b) Özel gereksinimli öğrenci ile bireysel görüşmeler yaparak bireysel uyarlama mektubunu doldurmak. c) Bireysel uyarlama mektubunu ilgili akademik danışmana ileterek sorunlara çözüm önerileri sunmak ve gerekli düzenlemeleri yapmak. ç) Öğrencinin akademik başarısını arttırmak için ek hizmetler sunmak. d) Öğrencinin ihtiyacı doğrultusunda Rehberlik ve Danışmanlık Sosyal Destek Birimi ile iletişime geçmek. e) Barınma ve burs ihtiyacı olan öğrenciler için ilgili birimlerle iletişime geçmek. f) Merkezin düzenlediği etkinliklerde özel gereksinimli öğrencilerin aktif olarak yer almasını sağlamak. g) Her yarıyıl sonunda yerleşkede yapılan faaliyetler için faaliyet bildirim formu doldurmak ve Koordinatöre sunmak. ğ) Koordinatörün ilettiği yeni kayıtlı öğrenciler için oryantasyon programı hazırlayarak uygulamak. h) Her yarıyılda en az bir defa öğrencilerle toplantı düzenleyerek, öğrenci memnuniyet anketini yapmak ve değerlendirmek. ı) Koordinatör tarafından iletilen mezun olacak öğrencilerin kariyer planlaması için İÜ KAGEM ile toplantı düzenlemek. Akademik danışmanlar MADDE 18 (1) Akademik danışmanlar, Müdürün ve Koordinatörün önerisiyle Üniversitenin öğretim elemanları veya yardımcıları arasından Rektör tarafından görevlendirilirler. Akademik danışmanların görevleri MADDE 19 (1) Akademik Danışmanların görevleri şunlardır: a) Engelli öğrencilerin bireysel uyarlama mektubunu değerlendirmek. b) Öğrencinin ders aldığı öğretim üyesi ile iletişime geçmek. c) Koordinatör ve koordinatör yardımcıları ile sorunlar üzerine çözümler üretmek. ç) Engelli öğrencilere akademik konularda danışmanlık yapmak. BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Personel ihtiyacı MADDE 20 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

7 4 Mayıs 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 Ulusal ve uluslararası üyelik MADDE 21 (1) Merkez, Yönetim Kurulunun teklifi ve Rektörün onayı ile ülke içindeki kuruluşlara ve ilgili mevzuat hükümlerine göre kendi alanındaki diğer uluslararası kuruluşlara üye olabilir. Ekipman ve demirbaşlar MADDE 22 (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan veya diğer yollardan temin edilen her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir. Hüküm bulunmayan haller MADDE 23 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Yürürlükten kaldırılan yönetmelik MADDE 24 (1) 2/12/2012 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük MADDE 25 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 26 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür. İstanbul Üniversitesinden: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ GIDA ANTİOKSİDANLARI ÖLÇÜMÜ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 11/3/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Gıda Antioksidanları Ölçümü Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 15 (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 11/3/

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 4 Mayıs 2014 Sayı : İstanbul Üniversitesinden: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HEPATOPANKREATOBİLİER SİSTEM HASTALIKLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi Hepatopankreatobilier Sistem Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesine bağlı olarak kurulan İstanbul Üniversitesi Hepatopankreatobilier Sistem Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, b) Merkez: İstanbul Üniversitesi Hepatopankreatobilier Sistem Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezini, c) Müdür: Merkezin Müdürünü, ç) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü, d) Üniversite: İstanbul Üniversitesini, e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları Merkezin amaçları MADDE 5 (1) Merkezin amaçları; karaciğer, pankreas, safra yolları hastalıkları ve tedavisi üzerine çalışmalar yapmak, karaciğer nakil programının organizasyonu ve etkin şekilde sürdürülmesinin sağlamak, safra yollarına yönelik endoskopik girişimlerin geliştirilmesi, üst uzmanlık düzeyinde eğitim verilmesi ve bu konularda yapılan çalışmaların desteklenmesi için araştırma ve çalışmalar yapmaktır.

9 4 Mayıs 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 9 Merkezin faaliyet alanları MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: a) Üniversitenin ilgili birimlerindeki araştırma, koordinasyon ve bilgi sağlama faaliyetlerine yardımcı olmak. b) Üniversitede yapılacak araştırmaları desteklemek üzere öğretim elemanlarına araştırma yöntemleri hakkında eğitim danışmanlığı sağlamak. c) Ulusal ve uluslararası toplantı, konferans, sempozyum ve diğer bilimsel etkinlikler düzenlemek. ç) Amacı ile ilgili gerekli gördüğü diğer her türlü çalışma ve faaliyetleri yapmak. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Merkezin Organları ve Görevleri Merkezin organları MADDE 7 (1) Merkezin organları şunlardır: a) Müdür. b) Yönetim Kurulu. c) Danışma Kurulu. Müdür MADDE 8 (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarında çalışma yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. (2) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından en çok iki yardımcı görevlendirir. Müdür yardımcıları, Müdür tarafından verilen görevleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdürün görevleri MADDE 9 (1) Müdürün görevleri şunlardır: a) Merkezi temsil etmek. b) Merkezin organlarını toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek, toplantı gündemini hazırlamak. c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak. ç) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra Rektörlüğün bilgisine sunmak. d) Merkezin idari işlerini yürütmek ve idari personelin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak. e) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak. Yönetim Kurulu MADDE 10 (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin faaliyet alanlarında çalışma yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. (2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görevi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir.

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 4 Mayıs 2014 Sayı : (3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ve çağrısı üzerine en az altı ayda bir toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Yönetim Kurulunun görevleri MADDE 11 (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: a) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek. b) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu onaylamak. c) Merkezin etkili ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli kararları almak. ç) Merkez çalışma gruplarının kurulması ile çalışma ve görev esaslarına ilişkin kararlar almak. d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak. Danışma Kurulu MADDE 12 (1) Danışma Kurulu; Üniversite içinden ve dışından olmak üzere, Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan, Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından seçilen en fazla on beş kişiden oluşur. (2) Danışma Kurulu, her yıl olağan olarak kasım ayı içinde, Müdürün daveti üzerine toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Toplantılar, davete icabet etmiş üyelerle yapılır, toplantı ve karar nisabı aranmaz. Danışma Kurulunun görevleri MADDE 13 (1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin çalışmalarıyla ilgili dilek, tavsiye ve önerilerde bulunmaktır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Personel ihtiyacı MADDE 14 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır. Ekipman ve demirbaşlar MADDE 15 (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir. Hüküm bulunmayan haller MADDE 16 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Yürürlük MADDE 17 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 18 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

11 4 Mayıs 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 11 İstanbul Üniversitesinden: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MANTIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi Mantık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesine bağlı olarak kurulan İstanbul Üniversitesi Mantık Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu, b) Merkez: İstanbul Üniversitesi Mantık Uygulama ve Araştırma Merkezini, c) Müdür: Merkezin Müdürünü, ç) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü, d) Üniversite: İstanbul Üniversitesini, e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları Merkezin amaçları MADDE 5 (1) Merkezin amaçları; mantık çalışmalarına ivme kazandırmak, matematik, bilgisayar ve çeşitli sosyal bilimlerle mantığın ilişkisinin kurumsal çerçevede yürütebilmesi ve bu konudaki çalışmaların ortak bir çatı altında buluşturulması açılarından araştırma ve çalışmalar yapmaktır.

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 4 Mayıs 2014 Sayı : Merkezin faaliyet alanları MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır: a) Farklı mantık türleri üzerine araştırmalar yapmak. b) Mantığa ilişkin disiplinler arası araştırmalar yapmak, bu çalışmaları eşgüdümlü bir biçimde yürütmek, sonuçlarının akademik ve diğer eğitim programlarında işlevsellik kazanmasını sağlamak ve bu konuda ortak bir zemin oluşturmak. c) Çeşitli mantık terimlerine Türkçe karşılıklar önermek. ç) Mantık konusunda ulusal ve uluslararası toplantı, konferans, sempozyum, sertifika programları ve diğer bilimsel etkinlikler düzenlemek ve yayın faaliyetinde bulunmak. d) Mantık ile ilgili akademik çalışmaları destekleyen bir kütüphane oluşturmak ve ilgili dergilere abone olmak. e) Mantık alanında çalışmalar yürüten ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak. f) Mantık, felsefe ve matematik alanlarında ihtiyaç duyulan eserlerin tercüme edilmesine yönelik çalışma yapmak. g) Mantık konusunda çalışma yapmak isteyen araştırmacılara yardımcı olmak. ğ) Amacı ile ilgili gerekli gördüğü diğer her türlü çalışma ve faaliyetleri yapmak. h) Mantık ve felsefe alanında araştırmalar yapan kişi ve kurumlara, talepleri halinde döner sermaye mevzuatı kapsamında destek sağlamak. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Merkezin Organları ve Görevleri Merkezin organları MADDE 7 (1) Merkezin organları şunlardır: a) Müdür. b) Yönetim Kurulu. c) Danışma Kurulu. Müdür MADDE 8 (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanlarında çalışma yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. (2) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından en çok iki yardımcı atar. Müdür yardımcıları, Müdür tarafından verilen görevleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde, müdür yardımcılarının da görevi sona erer. Müdürün görevleri MADDE 9 (1) Müdürün görevleri şunlardır: a) Merkezi temsil etmek.

13 4 Mayıs 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 13 b) Merkezin organlarını toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek, toplantı gündemini hazırlamak. c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak. ç) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra Rektörlüğün bilgisine sunmak. d) Merkezin idari işlerini yürütmek ve idari personelin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak. e) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak. Yönetim Kurulu MADDE 10 (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Merkezin faaliyet alanlarında çalışma yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. (2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görevi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. (3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ve çağrısı üzerine en az altı ayda bir toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Yönetim Kurulunun görevleri MADDE 11 (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: a) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek. b) Merkezin yıllık çalışma planı ile yıllık faaliyet raporunu onaylamak. c) Merkezin etkili ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli kararları almak. ç) Çalışma gruplarının kurulmasına, çalışma ve görev esaslarına ilişkin kararlar almak. d) Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla yapılacak işbirliğinin esaslarını belirlemek ve protokoller hazırlamak. e) Merkezin eğitim programlarına katılanlara verilecek sertifikalar konusundaki esasları belirlemek. f) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak. Danışma Kurulu MADDE 12 (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyet alanları ile ilgili çalışmaları bulunan Üniversite içinden ve dışından olmak üzere Müdür tarafından önerilen ve Rektör tarafından onaylanan en fazla on beş üyeden oluşur.

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 4 Mayıs 2014 Sayı : (2) Danışma Kurulu, her yıl olağan olarak kasım ayı içinde, Müdürün daveti üzerine toplanır. Gerektiğinde Müdürün daveti üzerine olağanüstü toplanabilir. Toplantılar, davete icabet etmiş üyelerle yapılır, toplantı ve karar nisabı aranmaz. Danışma Kurulunun görevleri MADDE 13 (1) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin çalışmalarıyla ilgili dilek, tavsiye ve önerilerde bulunmaktır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Personel ihtiyacı MADDE 14 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır. Ekipman ve demirbaşlar MADDE 15 (1) Merkez tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan veya diğer yollardan temin edilen her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkezin kullanımına tahsis edilir. Hüküm bulunmayan haller MADDE 16 (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Yürürlük MADDE 17 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 18 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür. İstanbul Üniversitesinden: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 20/8/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan İstanbul Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.

15 T.C. Resmî Gazete İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne yapılır. 4 Mayıs 2014 PAZAR İLÂN BÖLÜMÜ YARGI İLÂNLARI Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: Esas No: 2013/1512 Sayı : Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Ahmet ve Ayşe oğlu 1961 D.lu Halep/SURİYE Nüf. kayıtlı olan HÜSEYİN ELHAF1Z hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 05/03/2014 tarih ve 2013/1512 esas, 2014/353 karar sayılı ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği, Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur Esas No : 2013/1489 Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Muhammed ve Sabiha oğlu 1993 D.lu Halep/SURİYE Nüf. kayıtlı olan MUSTAFA ZEYDEN hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 05/03/2014 tarih ve 2013/1489 esas, 2014/334 karar sayılı ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği, Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla 7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur. 3156

16 Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 4 Mayıs 2014 Sayı : Nizip 1. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimliğinden: Esas No : 2012/390 Karar No : 2013/345 A) 1- Kaçak ticarini yapmak suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 12/03/2013 tarihli ilamı ile 4733 sayılı Yasanın 8. maddesi gereğince 1 YIL 13 AY HAPSİ ve 333 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASI ile Cezalandırılan YAHIA ALI, Moustafa ve Douna oğlu, 1979 JARABLUS doğumlu, SURİYE-JARABLUS doğumlu tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince 12/03/2013 tarihli gerekçeli kararın RESMİ GAZETE DE İLANEN TEBLİĞİNE, 2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına hükmün tefhim ve tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize bir dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine beyanda bulunulması suretiyle Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere karar verilmiş olduğu, İlan olunur Esas No : 2012/479 Karar No : 2013/ Sayılı Kanuna Muhalefet, Kaçakçılığa konu eşyayı bu özelliğini bilerek ticari amaçla satın almak suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 01/03/2013 tarihli ilamı ile Beraat kararının kararının IBRAHİM ALIBRAHİM, Abdurrahman ve Zaınab oğlu, 08/07/1972 ABDULRAHMAN HUSİEN, Omar ve Kahadija oğlu, 16/04/1969 ALEPPO doğumlu aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. Not. Esas sayılı kararımız Karkamış Gümrük Müdürlüğü vekili Av. Seçkin AKAR ve TAPDK vekili Av. Can YILMAZ kararı temyiz etmiştir sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince 01/03/2013 tarihli gerekçeli kararın RESMİ GAZETE DE İLANEN TEBLİĞİNE, 2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına hükmün tefhim ve tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize bir dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine beyanda bulunulması suretiyle Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere karar verilmiş olduğu, İlan olunur Esas No : 2012/493 Karar No : 2013/569 A) 1- Kaçakçılık suçundan Mahkememizin yukarıda Esas ve karar numarası yazılı 07/06/2013 tarihli ilamı ile 5607 sayılı yasanın 3/1 sayılı maddesi gereğince 10AY HAPİS ve 80 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, TCK 51/3 maddesi uyarınca 1 YIL SÜRE İLE DENETİM ALTINA ALINMASINA kararının MOHAMAD SHEIKHO Kamal ve Douna oğlu, 05/01/1986 doğl. Aleppo doğl. tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. Not: Karkamış Gümrük Müdürlüğü vekili Av. Seçkin AKAR'ın 21/06/2013 havale tarihli dilekçesi Mahkememizin esas sayılı kararı temyiz etmiştir sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince 07/06/2013 tarihli gerekçeli kararın RESMİ GAZETE DE İLANEN TEBLİĞİNE, 2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına hükmün tefhim ve tebliği tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize bir dilekçe verilmesi veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine beyanda bulunulması suretiyle Yargıtay temyiz yolu açık olmak üzere karar verilmiş olduğu, İlan olunur. 3026

17 4 Mayıs 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 17 ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI AF-GA1.4 İŞİ İÇİN ULUSAL REKABETÇİ İHALE USULLERİNE GÖRE MAL ALIMI SONUÇ İLANI İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Biriminden: Proje Adı : İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi(İSMEP)/TÜRKİYE İhale Paketi Numarası : AF-GA1.4 Teklifin/Sözleşmenin Tanımı : Akfırat Komuta Kontrol Merkezi için PBX ve IP Telefon Alımı Projenin Kapsamı : Akfırat Komuta Kontrol Merkezi için PBX ve IP Telefon Alımı Projenin Süresi : 270 Gün Sözleşme İmza Tarihi : 09 Nisan 2014 Kazanan Teklif Sahibi Kazanan Teklif Sahibi Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç Nihai Teklif Fiyatı KDV Hariç Net İletişim San. ve Tic. Ltd. Şti USD USD Değerlendirmeye Alınan Teklif Sahipleri 1. Net İletişim San. ve Tic. Ltd. Şti. 2. Telemobil Bilgi İletişim Hizmetleri San ve Tic. A.Ş. 3. Percom Bilişim Sistemleri Otomotiv İnş. ve Danışmanlık Dış Tic. Ltd. Şti. 4. Woksporta Teknoloji Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Değerlendirilen Teklif Sahipleri Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç Değerlendirmeye Alınan Teklif Fiyatı KDV Hariç USD USD USD USD USD USD ,85 TL ,85 TL Reddedilen Teklif Sahipleri Percom Bilişim Sistemleri Otomotiv İnş. ve Danışmanlık Dış Tic. Ltd. Şti. Woksporta Teknoloji Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Reddedilen Teklif Sahipleri Zarf Açılışı Teklif Fiyatı KDV Hariç USD ,85 TL Reddedilme Nedenleri Firma teklifinin bazı ürünler için teknik şartları karşılamadığı tespit edilmiştir. Firma teklifinin bazı ürünler için teknik şartları karşılamadığı tespit edilmiştir. 3709/1-1

18 Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 4 Mayıs 2014 Sayı : TESİSAT İŞÇİLİĞİ HİZMETİ ALINACAKTIR T.Ş.F.A.Ş. Afyon Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: Fabrikamız sahası içerisinde bulunan tüm bina ve sahadaki tesisat, tamir-tadilat, demontaj ve montaj işçiliği Hizmet Alımı işi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir. İhale Kayıt No : 2014/ İdarenin a) Adresi : Afyonkarahisar Konya Karayolu 22.Km.Afyonkarahisar b) Telefon ve faks numarası : İhale konusu hizmetin a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamız sahası içerisinde bulunan tüm bina ve sahadaki tesisat, tamir-tadilat, demontaj ve montaj işçiliğinin 2 kişiyle yapılması hizmet işi. b) Yapılacağı yer : Afyon Şeker Fabrikası sahası içerisinde bulunan tüm binalar ve sahada tesisatın bulunduğu tüm alanlar c) İşin süresi : 12 Ay 3 - İhalenin a) Yapılacağı yer : Afyon Şeker Fabrikası Toplantı Salonu Afyonkarahisar Konya Karayolu 22 Km./AFYONKARAHİSAR b) Tarihi ve saati : 22/05/2014 perşembe günü, saat İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İhale şartnamesinde belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır. 5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 59,00 (Ellidokuz) Türk Lirası karşılığı Afyon Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Afyon Şeker Fabrikası Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9 - İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işi tamamı için teklif verilebilir İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (Altmış) takvim günü olmalıdır Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez Diğer Hususlar İhalede gerektiğinde açık eksiltme ve/veya pazarlık yapılabilecektir. İsteklilerin veya kanuni vekillerinin ihale günü fabrikamızda hazır bulunmaları gerekmektedir İş bu şartname konusu hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir. 3676/1-1

19 4 Mayıs 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 19 HALAT TEST CİHAZI TEMİN EDİLECEKTİR Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Daire Başkanlığından: İşin Adı: Halat test cihazı temini 4734 sayılı kanunun 3/g maddesi kapsamında hazırlanan Kurumumuz yönetmeliği açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhale kayıt numarası : 2014/47305 Dosya no : İdarenin : a) Adres : Bağlık Caddesi Yayla Mahallesi İhsan Soyak Sokak No: ZONGULDAK b) Telefon ve faks numarası : Tel : (70 Hat) Faks : c) Elektronik posta adresi : 2 - İhale Konusu Malın : a) Niteliği, türü ve miktarı : Halat test cihazı (1 adet) b) Teslim yeri : TTK MADEN MAKİNALARI FABRİKA İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ c) Teslim tarihi : İşe başlanmasına müteakip 90 (Doksan) takvim günüdür. 3 - İhalenin : a) Yapılacağı yer : Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No:125 ZONGULDAK b) Tarihi ve saati : Pazartesi günü saat: 15: İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik kriterleri; 4-1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir. a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi, b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi; 1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge, c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

20 Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 4 Mayıs 2014 Sayı : d) İdari Şartnamenin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan, isteklilerin ihale dışı bırakılmasını öngören durumlarda bulunmadığına dair, İhale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile buna ilişkin yazılı taahhütname, e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu, f) Şartnamede belirtilen geçici teminat, g) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi, h) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen ortak girişim beyannamesi, ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge. İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler; 5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 6 - İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli istekliler katılabilecektir. 7 - İhale dokümanı Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Mithatpaşa Mah. Bülent Ecevit Cad. No: 125 ZONGULDAK ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No: 22 BAHÇELİEVLER-ANKARA adresinde görülebilir ve şartnameler 30,00 TL karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. 8 - Teklifler en geç Pazartesi günü saat a kadar Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadeli - taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz sorumlu değildir. 9 - İstekliler tekliflerini, her iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekli ile her iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir İstekliler teklif edilen bedelin %3 den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri oranda geçici teminat vereceklerdir Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 (Yüzyirmi) takvim günü olmalıdır Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki maddeler uygulanır; İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde 4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile ilgili Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır. İlan olunur. 3674/1-1

21 4 Mayıs 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 21 TEMİZLİK İŞİ İHALE EDİLECEKTİR Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. - Yozgat Şeker Fabrikasından: Fabrikamızda bulunan borulu tip ısı değiştiricileri ile buharlaştırıcılara ait boruların iç cidarlarının basınçlı su jeti makinesi ile temizlenmesi işi ihalesi kapalı zarfta teklif alma esasına göre Açık İhale Usulü ile Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık eksiltme ve/veya pazarlık ile devam edilecektir. İhale kayıt numarası : 2014/ İdarenin a) Adresi : Sorgun-Sivas Karayolu 5. Km. Sorgun/YOZGAT b) Telefon ve faks numarası : c) Elektronik posta adresi : 2 - İhale konusu hizmetin a) Niteliği, türü ve miktarı : Fabrikamızda bulunan borulu tip ısı değiştiricileri ile buharlaştırıcılara ait boruların iç cidarlarının basınçlı su jeti makinesi ile temizlenmesi. b) Yapılacağı yer : Yozgat Şeker Fabrikası c) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasından sonra idarece verilecek program dahilinde işe başlanacaktır. 3 - İhalenin a) Yapılacağı yer : Yozgat Şeker Fabrikası b) Tarihi ve saati : Cuma günü, Saat 14: İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: Tebligata esas adres beyanı; Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi, Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi, Gerçek kişi olması halinde; İhaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde; Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri, Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kişi olması halinde, İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Şekil ve İçeriği İdari Şartnamede belirtilen teklif mektubu, Şekil ve İçeriği İdari şartnamede belirtilen geçici teminat, İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz, İhale dokümanının satın alındığına dair belge, Gerçek veya Tüzel Kişi olması durumuna göre ortağı olduğu şahıs şirketleri sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu sermaye şirketlerine ilişkin beyanname, İş ortaklığı beyannamesi Ortaklık Hisse Durumu Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

22 Sayfa : 22 RESMÎ GAZETE 4 Mayıs 2014 Sayı : İş deneyim belgeleri; İsteklinin son beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında Kamu veya Özel sektörde gerçekleştirdiği İdarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ait Sözleşme bedelinin %30 oranından az olmamak üzere tek sözleşmeye bağlı iş deneyim belgesi Bu ihalede benzer iş olarak; Kamu veya Özel Sektöre gerçekleştirilen boru veya benzeri malzemelerin basınçlı su jeti makinesi ile temizliği işleri kabul edilecektir. 5 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhalede yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır. 6 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. 7 - İhale dokümanı Yozgat Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve 100,00 TL. Bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur. 8 - Teklifler Cuma günü, saat 14:00 e kadar Yozgat Şeker Fabrikası haberleşme servisine verilebileceği gibi, iadeli ve taahhütlü olarak posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 9 - İstekliler tekliflerini, İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kalemi için teklif birim fiyat üzerinden verecek olup; İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenecektir İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) Takvim günü olmalıdır Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir. 3673/ SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU KAPSAMINDA TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ SATILACAKTIR Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğünden: 1 - Satışa esas bedeli en az 3.050,30 TL ile en çok ,00 TL arasında değişen; 20/05/2014 günü saat ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 305,03 TL ile en çok 4.697,00 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Minibüs, Kamyonet (Panelvan), Otomobil, Minibüs (Van), Kamyon (Tanker Görünümlü), Kamyonet (Kapalı Kasa), Kamyonet (Açık Kasa), Kamyonet ve Kamyon cinsi 43 adet araç; açık artırma suretiyle Gündüz Caddesi Antakya/HATAY adresindeki Antakya Belediye Parkı içinde bulunan Nikah ve Oda Tiyatrosu Salonunda 21/05/2014 tarihinde saat: 09.30'da satışa sunulacaktır. Satışa sunulan araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye internet adresimiz ile (0) (326) ( ) numaralı telefondan ulaşılabilir. 2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve ikametgah beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir. 3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartnamesi ve eki listelerde belirtilen hükümler geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Araç Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı Cilvegözü Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüklerinden alınabilir. İlan olunur. 3672/1-1

23 4 Mayıs 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 23 ÇEŞİTLİ İLÂNLAR Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden: VAKFIN ADI: Doğanevler Hizmet Vakfı VAKFEDENLER: Hüseyin Sönmez, Mahmut Sönmez, Mustafa Topuz, İsmail Topuz, Abdullah Şahin, Nusret Şahin. VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO SU: İstanbul Anadolu 23. Asliye Hukuk Mahkemesinin 22/01/2014 tarih ve E.2013/767, K.2014/22 sayılı kararı VAKFIN AMACI: Milli ve manevi değerlere bağlı insan yetiştirmek, fertler arasında sevgi ve kardeşliği artırıcı, birlik ve beraberliği temin edici her türlü faaliyette bulunmak, ihtiyaç sahiplerinin her türlü hayati, iktisadi ve içtimai ihtiyaçlarını karşılamaktır. VAKFIN MAL VARLIĞI: (ellibin) TL nakit. - İstanbul İli, Ümraniye İlçesi, Aşağı Dudullu Mahallesi, 7 pafta, 6791 parsel nolu 228,99 m2 yüzölçümündeki arsa niteliğinde taşınmazdaki Nusret Şahin e ait 17/100 hissenin, 3/100 hissesi ile Mustafa Topuza ait 15/100 hissenin tamamı. YÖNETİM KURULU: Hüseyin Sönmez, Mahmut Sönmez, İsmail Topuz VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları aynı gaye ile kurulmuş diğer bir vakfa devredilir. Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 3640/1-1 VAKFIN ADI: Cemaleddin-i Seydi Vakfı VAKFEDENLER: Nasuh Boztepe, Dr. Hacı Bayram Bulgurlu, Prof. Dr. Hakkı Gökbel, Prof. Dr. Ahmet Ögke, Dr. Mustafa Özcan, Ahmet Çelik, Emir Osman Bulgurlu, Mehmet Ali Öz, Savaş Doğru, Ömer Şahin, Ömer Kasapoğlu, Tayyar Akın, Mehmet Ergen, İbrahim Okan Akın, İdris Dikilitaş, Yusuf Aydın, Hakan Güner, Mehmet Ali Alagöz. VAKFIN İKAMETGÂHI: Antalya VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO SU: Antalya 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 12/03/2014 tarih ve E:2013/486, K:2014/138 sayılı kararı VAKFIN AMACI: Cami ibadethane, külliye ve müştemilatını yapmak yaptırmak, olanları muhafaza etmek. Cemaleddin-i Seydi hakkında bilimsel araştırmalar yapmak, yapılan bilimsel araştırmaları yayımlamak, eğitim kurumlarının sürekliliğine, gelişmesine katkıda bulunmak, sosyal dayanışmaya katılımcı bir dinamizm kazandırmak, toplumun kültürel bilimsel ve sosyal gelişmesine hizmet etmek, verimli, etkin ve yüksek düzeyde eğitim hizmetlerinin yerine getirilmesine katkıda bulunmak, eğitim çerçevesi içinde katılımcı bir sivil toplum hareketi yaratmaktır. VAKFIN MAL VARLIĞI: ,-TL (yirmibin) nakit. -Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Kızıltoprak Mahallesi, 2765 ada, 1 parsel sayılı taşınmazda kayıtlı 1 nolu dükkân vasıflı bağımsız bölüm. YÖNETİM KURULU: Nasuh Boztepe, Ahmet Çelik, Ahmet Ögke, İbrahim Okan Akın, Hakan Güner. VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın borçlarının tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları vakfın gayesine benzer başka bir vakfa devredilir. Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur. 3641/1-1

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 5 Nisan 2015 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29317 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2015/7374 Ekli

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 27 Ağustos 2013 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 26 Ağustos 2013 69471265-305-7516

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Mayıs 2015 PAZARTESİ Sayı : 29366 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan:

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 24 Haziran 2013 PAZARTESİ Sayı : 28687 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Gaziantep Üniversitesinden: GAZİANTEP

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 22 Nisan 2015 ÇARŞAMBA YASAMA BÖLÜMÜ KANUNLAR Sayı : 29334 KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ İLE TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 24 Mart 2015 SALI Sayı : 29305 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ İzmir Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER İZMİR ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Nisan 2013 PERŞEMBE Sayı : 28608 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Detaylı

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 18 Kasım 2012 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Kasım 2014 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 11 Kasım 2014 69471265-305-10407

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 3 Şubat 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 1 Şubat 2014 69471265-305-809

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mart 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Sayı : 29297 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 30 Haziran 2014 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29046 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2014/6487

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Şubat 2014 SALI Sayı : 28903 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5778 Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 26 Ocak 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 20 Ocak 2015 69471265-305-625

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Nisan 2013 PAZARTESİ Sayı : 28612 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2013/4409 Ekli

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Ocak 2015 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29238 BAKANLAR KURULU KARARLARI Karar Sayısı : 2015/7180 Birleşmiş

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 31 Mart 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29312 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7470 5510 sayılı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 2 Mart 2015 PAZARTESİ Sayı : 29283 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii Anonim

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 27 Mayıs 2013 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 24 Mayıs 2013

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 23 Ocak 2015 CUMA Sayı : 29245 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Ekonomi Bakanlığından: EKONOMİ BAKANLIĞI DENETİM

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 5 Haziran 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28668 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4766 Gebze-Orhangazi-İzmir

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 20 Ocak 2015 SALI YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 19 Ocak 2015 69471265-305-593

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 6 Nisan 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 4 Nisan 2014 69471265-305-2530

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 2 Aralık 2013 PAZARTESİ Sayı : 28839 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Hacettepe Üniversitesinden: HACETTEPE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 9 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28523 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Avrupa Birliği Bakanlığından: AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Mart 2013 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 7 Mart 2013 69471265-305-2382

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Eylül 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29126 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLAR KURULU KARARI. Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 23 Mart 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29304 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2015/7438 Bazı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 30 Eylül 2013 PAZARTESİ Sayı : 28781 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 6 Kasım 2012 SALI BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 6 Kasım 2012 SALI BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 6 Kasım 2012 SALI Sayı : 28459 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C.

Detaylı