Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 HERMETÝK KOMBÝ HERMETIC BOILER ECOFEL KB1-24CE MTAJ VE KULLANMA KILAVUZU INSTALLATI AND OPERATI INSTRUCTIS

2

3 Deðerli Müþterimiz; Modern tesislerimizde itina ile üretilen AIRFEL ürünümüzü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Adapazarý/Hendek ve Çorlu/Tekirdað'da olmak üzere 4 üretim tesisi bulunan AIRFEL, 1999 yýlýnda iklimlendirme sektöründe baþlayan ve SANKO Holding bünyesinde geliþmeye devam ederek Türkiye genelinde yaygýn satýþ ve servis aðý ile tüketiciye hizmet vermektedir. Tamamen yerli sermaye ve kendi üretim tecrübesiyle en yüksek teknolojiyi kullanarak üretim yapan AIRFEL'in misyonu, tüketicilere dünya standartlarýnda ürün ve hizmet saðlayarak yüksek çevre bilinciyle kalite ve güvenin sembolü olmaktýr. Herhangi bir sorununuz olduðunda AIRFEL'e baþvurmanýzý rica ederiz. AIRFEL kullaným kýlavuzunda ürün teknik özellikleri, iþlevleri, tanýtýcý bilgileri, çalýþtýrma ve bakýmýna iliþkin açýklamalarý içermektedir. Cihazýnýzý daha verimli kullanmak için kullaným kýlavuzunu çalýþtýrmadan önce dikkatlice okuyunuz. Kombinizin ürün ekonomik ömrü 15 yýldýr. AIRFEL ile yýllarca ýsýnmanýz dileðiyle TS EN 483 TS EN 625 Bu kýlavuzun bazý bölümlerinde aþaðýdaki iþaretler kullanýlmýþtýr. DÝKKAT YASAK : Özel dikkat gerektirir. : Kesinlikle yapýlmalýdýr.

4 ÝÇÝNDEKÝLER 1. Genel Uyarýlar Güvenlik Uyarýlarý Kombinizin daha verimli kullanýlmasý için dikkat edilmesi gereken hususlar kombi'nin Tanýtýmý 4.1. Ana Fonksiyonlarý Ýþlevsel Parçalarý Sirkülasyon Pompasý Çalýþma Eðrisi Tesisat Devresi Teknik Parametreler Kullanýcý Talimatlarý Kontrol Paneli Kalorifer Tesisatýna Su doldurma, Ekleme ve Boþaltma Çalýþtýrma Öncesi Kontroller Çalýþtýrma Arýza Kodlarý ve Çözüm Teknikleri Periyodik Bakým Montaj Kurallarý Ambalajýndan Çýkarma Boyutlar Montaj Yeri ve Þartlarý Kurulum Tesisat Baðlantýlarý Gaz Borularýnýn Baðlanmasý Hermetik Bacanýn Montajý Eþ Merkezli Baca Eþ Merkezli Baca'nýn Montajý Ýlave Baca Borularýnýn Baðlanmasý Eþ Merkezli Baca Baðlantýsýnda Dikkat Edilecek Hususlar LPG Gaz Dönüþümü Elektrik & Elektronik Devre Þemasý 7. Servis Listesi 7. Garanti Þartlarý ve Garanti Belgesi Sayfa

5 1-GENEL UYARILAR Cihaz üzerinde belirtilmiþ gaz tipine uygun bir gaz hattýna baðlanmalýdýr. Kombiniz 220 Volt / 50 Hz alternatif akim ile çalýþýr. Kombiniz emniyetli bir toprak hattýna baðlanmalýdýr. Cihazla birlikte verilen elektrik kablosu kullanýlmalýdýr. 2 amper sigorta 3x1.5 kablo ile elektrik tesisatý çekilmelidir. Elektrik hattý üzerinde baþka bir cihaz çalýþtýrýlmamalýdýr. Kombinizde faz nötr kablo üzerinde iþaretlenmiþtir, baðlantýyý bu þekilde yaptýrýnýz aksi taktirde kombi çalýþmayacaktýr. Kombinin montajý, yetkili bayii veya yetkili taahhütçü firmalar tarafýndan yapýlmalýdýr Kombinin ilk çalýþtýrma iþlemi ile kullaným esnasýnda oluþabilecek problemler Airfel yetkili servisleri tarafýndan yapýlmalýdýr Kombiniz sýcak su üretmek amacýyla tasarlanmýþtýr. Bu nedenle gücü ve performansý ile uyumlu bir kalorifer tesisatýna baðlanmalýdýr. Kombinin bulunduðu yerin iyi bir þekilde havalandýrýlmasý saðlanmalýdýr. Herhangi bir arýza durumunda, cihazýn elektriðini kesin, gaz vanasýný kapatýn ve kullaným kýlavuzunda belirtilen talimatlara göre hareket ediniz Ara sýra kontrol paneli üzerinde bulunan Manometre basýncýný kontrol ediniz. Eðer basýnç 1 bar'ýn altýna düþerse, basýncý 1,5 bara tamamlayýnýz. Kombinizi kýsa süreli kapatma ihtiyacý duyduðunuzda kombinin ve kalorifer tesisatýnýn donmasýný önlemek için elektrik beslemesini ve gaz vanasýný açýk tutmanýz gerekmektedir. Aksi takdirde donma emniyet sistemi devreye girmeyecektir. Kombinizi uzun sure kullanmayacaksanýz elektrik beslemesini ve gaz vanasýný kapatýn. Kombinin ve kalorifer tesisatýnýn donmasýný önlemek için kombi içerisindeki suyu tamamen boþaltmalýsýnýz. Herhangi bir su kaçaðý durumunda kombinizi kapatýn ve tesisatýnýzý yapan firmayý arayýn. Kombinizi uzun yillar boyunca verimli kullanabilmeniz için periyodik bakimýný her sene yaptirýnýz. 2-GÜVENLÝK UYARILARI Kombinizi tasarlanýþ amacýndan farklý bir þekilde kullanmayýnýz. Kombinizin yüzey temizliðini yapmadan önce mutlaka elektrik fiþini çekiniz. Tutuþabilen ve patlayabilen maddeleri kombinizden uzak tutunuz. Özellikle kolay tutuþabilen plastik malzemelerden imal edilmiþ nesneleri kombinin üzerine yapistirmayýnýz. Gaz kokusu aldýðýnýzda, sigara içmeyiniz, açýk alevleri ve kývýlcým çýkarabilecek þeyleri uzak tutunuz Örneðin elektrik anahtarý ve telefon gibi elektrikli aletleri açýp kapatmayýnýz. Bu tur durumlarda lütfen aþaðýdaki maddelere göre hareket ediniz. 1. Kapý ve pencereleri açýn, 2. Gaz vanasýný kapatin, 3. Yerel gaz daðýtým kuruluþuna ve Airfel Yetkili servisine haber verin. 4. Yerel gaz daðýtým kuruluþunun güvenlik talimatlarýna uyun.(gaz Sayacýnýn üstüne bakýn!) Çocuklarýn veya tecrübesiz kiþilerin kombiyi kullanmasina izin vermeyiniz. Elektrik kablolarýný çekmeyiniz, bükmeyiniz ve kesmeyiniz. Elektrik topraklamasi için gaz ve / veya su borularýný kullanmayýnýz. Herhangi bir ariza durumunda kullaným kýlavuzunu dikkatlice okuyunuz. Kombinize Airfel yetkili servisleri dýþýndaki kiþilerin tamir, bakým yapmasýna izin vermeyiniz. Gelen servis teknisyeninin yaka kartina bakýnýz. Kombinizi uzun yillar boyunca verimli kullanabilmeniz için periyodik bakimýný her sene yaptirýnýz. Nemli veya ýslak vücutla kombiye dokunmayýnýz. Kombinin ürettiði kullaným sýcak suyunu, içmek veya yemek piþirmek için kullanmayýnýz. Kullaným suyunu kullanabilmeniz için musluktan en az 2.7 lt/d su akmalýdýr. Aksi taktirde Kombiniz sýcak kullaným suyu konumunda çalýþmayacaktýr. 3-KOMBÝNÝZÝN DAHA VERÝMLÝ KULLANILMASI ÝÇÝN DÝKKAT EDÝLMESÝ GEREKEN HUSUSLAR Çeþitli oda kontrol cihazlarý ile (oda termostadlarý v.b. cihazlarý) daha ekonomik kullaným söz konusu olmaktadýr. Termostatik radyatör vana uygulamalarý enerji tasarrufu açýsýnda oldukça önem kazanan tesisat malzemeleridir. Özellikle tesisatlarda termostatik radyatör vanasý kullanýmýn yaklaþýk %10 enerji tasarrufu saðlamaktadýr. Evinize ýsý yalýtýmý yaptýrýn. Çatý izolasyonunuzu uygun bir þekilde yaptýrýnýz. Çatýnýzdaki ýsý kaybý %20 civarýndadýr. Kapý ve pencerelerinizin ýsý kaybýna etkilerine dikkat edin, ýsý kaybýnýn yaklaþýk %15'i pencere ve kapýlardan olmaktadýr. Radyatör ile duvar arasýna ýsý yalýtým levhalarý yerleþtirin. Oda sýcaklýðýný daha az istemeniz yakýt tüketiminde tasarruf saðlar. Geceleri perdelerinizin örtülü olmasý büyük enerji tasarrufu saðlar. Pencerelerinizden güneþ çekildiði zaman perdelerinizi kapatýnýz. Radyatörlerin önünü ve üzerini mobilya, mermer ve benzeri eþyalar ile kapatmayýnýz. Bu þekilde %15 oranýnda yakýt tüketiminiz artabilir. Bulunduðunuz ortamýn konfor þartlarýna uygun olarak ýsýnma cihazýný ayarlayýnýz. Evinizin ýsý kaybýný dikkate alarak, kombinizi sürekli aç kapa yaparak kullanmaktansa, kimi zaman(örneðin geceleri yatarken, gündüzleri evde yokken) minimumda kullanmanýz yakýt tüketimi açýsýndan yararýnýza olabilir. Cihazýnýzýn bakýmýný yaptýrmanýz, yakýt tüketimi açýsýndan fayda saðlayacaktýr. 01

6

7 o C o 1 0 bar KOMBÝNÝN TANITIMI 4.3 SIrkulasyon Pompasý Çalýþma Eðrlsl Kalorifer tesisatý için pompanýn basma gücü aþaðýdaki grafiklerde gösterildiði gibidir. Kalorifer tesisatý borularýnýn seçilmesi sýrasýnda pompanýn basma gücü dikkate alýnmalýdýr. Pompa anti-blokaj sistemi, kombinin her 24 saat beklemesi(çalýþmamasý) durumunda pompa 30sn süre ile pompanýn sýkýþmasýný önemek amaci ile çalýþýr. Bu fonksiyonun çalýþabilmesi için kombi kapalý dahi olsa kombiye gelen elektriðin açýk olmasý gerekmektedir. Pompa 3 kademeli olup aþaðýda her kademeye ait deðer grafiði verilmiþtir. 1. kademe 2. kademe 3. kademe 6 5 QH Chart H(m) Q (m 3 /h) 4.4 Tesisat Devresi A. Doldurma Vanasý B. Akýþ Kontrol Salteri C. 3 Bar Emniyet Valfý D. Sirkülâsyon Pompasi E. Otomatik Hava Purjörü F. Genleþme Tanký G. Prosestat H. Hermetlk Baca i. Fan J. Kalorifer Devresi Sensörü K. Limit Termostat L. Ana Eþanjör M. Brülör N. Gaz Valfi 0. By-Pass P. Kapalý Devre Basýnç Sivici Q. Sýcak Kullaným Suyu Sensörü R. Soðuk Su Girisi S. Sýcak Kullaným Suyu Çýkýþý T. Kalorifer Suyu Gidiþi U. Kalorifer Suyu Dönüþü V. Gaz Giriþi K J Q i H G L M B F C O P E! D A T S V N R U 03

8 4-KOMBÝNÝN TANITIMI 4.5. Teknik Parametreler Gaz Tipi Max. / Min. Isýtma Kapasitesi Max. Kullaným Suyu Isýtma Kapasitesi Elektrik Gücü Besleme Gerilimi Elektriksel Koruma Sýnýfý Yanma Verimi / Isýl Verim (80-60 C) Max./ Min. Gaz Tüketimi (G20) Pompa Basma Yüksekliði ( 3 Kademeli) Kullaným Özellikleri Doðalgaz Maksimum Çalýþma Basýncý (G20) LPG Çalýþma Basýncý (G30) Kalorifer Devresi Çalýþma Basýncý Max. / Min. Su Sýcaklýðý Genleþme Tanký Kapasitesi Kullaným Suyu Devresi Çalýþma Basýncý Min. Çalýþma Debisi Max. / Min. Su Sýcaklýðý Boyutlar Ölçüler ( Y x G x D ) Net Aðýrlýk Brüt Aðýrlýk Emisyon Deðerleri Baca Gazý Sýcaklýðý (60/80) 1m CO2 Miktarý CO Miktarý NOx Boru Çapý Eþmerkezli Max. Baca Uzunluðu (Eþmerkezli) KB1-24 CE BÝRÝMLER KW KW Watt Volt % m3/h mss mbar mbar Bar C Lt. Bar Lt./dk. C mm Kg. Kg C % Ppm Ppm-sýnýf mm m Doðalgaz - LPG DEGERLER 24,3-8,00 24, IP X4D 93,01 / 92,1 2,6 / 1, , ,5 2, x 403 x ,3 6,7 36,9 38/4.sýnýf 60/

9

10 5-KULLANICI TALÝMATLARI 5.2. Kalorifer Tesisatýna Su Doldurma, Ekleme ve Boþaltma A. Su Doldurma; Kombinin montajý yapýldýktan sonra ilk doldurma (su basma) iþlemi tesisatý yapan kiþiler tarafýndan yapýlmalýdýr. Doldurma iþleminden once; pompa üzerindeki otomatik hava purjörünü açýnýz. Doldurma vanasýný açarak ibrenin 1,5 bar'a kadar gelmesini saðlayýp vanayý kapatýnýz. Radyatör purjörlerini açarak sistem içerisindeki havanýn atýlmasýný saðlayýnýz. Su basýncýnda düþme görüldüðü takdirde, doldurma vanasýný açýnýz ve ibrenin 1,5 bar'a gelmesini saðlayýp vanayý kapatýnýz. Bu iþlem doldurma vanasý kapalý iken termomanometre 1,5 bar su basýncý görülünceye kadar tekrarlanmalýdýr. Dikkat: Kalorifer tesisatýna su doldurmasý sýrasýnda havanýn girmesi engellenemeyecektir. Kombi çalýþtýktan sonra pompa üzerinde bulunan otomatik hava purjörü yardýmý ile sistemdeki hava dýþarý atýlacaktýr. Havanýn atýlmasý ile su basýncýnda eksilme yaþanacak, eðer basýnç 0,5 bar'ýn altýna düþer ise kombi su basýncý arýzasý verecektir. Bu durumda aþaðýda belirtilen su ekleme iþlemi yapýlmalýdýr. 1.5 bar su basýncý olmalýdýr o C o 1 bar 0 B. Su Ekleme; Tesisatta bulunan su basýncýnda düþme görüldüðünde tesisata su eklemesi yapýlmalýdýr. Su ekleme için sýrasýyla aþaðýda belirtilen hususlara dikkat edilmelidir. Kombiyi kapatýnýz ve elektrik fiþini çekiniz. Kalorifer tesisatýnda (borularda ve / veya radyatörlerde) su sýzýntýsý olup olmadýðýný kontrol ediniz. Herhangi bir sýzdýrma, kaçak olmadýðýndan emin olunuz. Doldurma vanasýný açarak termomanometre de bulunan ibrenin 1,5 bar'a gelmesini saðlayýnýz. Ýbre 1,5 bar'a geldiðinde doldurma vanasýný kapatýnýz. Kombiyi tekrar çalýþtýrýnýz. Dikkat: Su doldurma iþlemi bittikten sonra, doldurma vanasýný sýkýca kapatýnýz. Doldurma vanasýnýn açýk kalmasý durumunda tesisatta bulunan su basýncý artacak ve 3 bar'ý geçtiði zaman emniyet valfi otomatik olarak açýlacak ve kombinin alt kýsmýndan su akacaktýr. 06 C. Boþaltma; Kalorifer tesisatýnýn boþaltýlmasý: Kombiyi kapatýnýz ve elektrik fiþini çekiniz. Kombi ve radyatör vanalarýnýn tamamýný açýnýz. Kalorifer tesisatýnýn en alt noktasma, teslsati yapan firma tarafýndan yerleþtirilen boþaltma vanasýný açýnýz. Termomanometre su basýncý sýfýra gelince boþaltma vanasýný ve diðer vanalarý kapatýnýz. Kullanim suyu devresinde bulunan suyun boþaltýlmasý: Kombiyi kapatiniz ve elektrik fiþini çekiniz. Kombinin sað alt tarafýnda bulunan soðuk su giriþ vanasýný kapatýnýz. Sýcak su musluklarýndan birini açarak suyun boþaltýlmasýný saðlayýnýz Çalýþtýrma Öncesi Kontroller Kullanýlacak gaz tipi uygun olmalýdýr Kalorifer tesisatýndaki su basinci 1,5 bar olmalýdýr Kalorifer sýzdýrmazlýðý kontrol edilmelidir. Oda termostati monte edilip edilmediði kontrol edilmelidir

11 5-KULLANICI TALÝMATLARI 5.4. Çalýþtýrma Ýlk çalýþtýrma Airfel yetkili servisi tarafýndan yapýlmalýdýr. Kalorifer tesisatý ve radyatör üzerindeki vanalarýn tamamýný açýnýz. Elektrik fiþini takýnýz Gaz vanasýný açýnýz. Kontrol paneli üzerindeki Kalorifer suyu sýcaklýk ayar düðmesi 35 C 80 C arasýnda istediðiniz bir sýcaklýk dilimine getirmeniz kombinizin ýsýtma konumunda çalýþmasý için yeterlidir.bu esnada kontrol panelindeki yeþil renkli ledi yanýp sönmeye baþlayacaktýr. Kýþ Modu Elektrik fiþini takýnýz Gaz vanasýný açýnýz. Kontrol paneli üzerindeki Kalorifer suyu sýcaklýk ayar düðmesini 35 C 80 C arasýnda istediðiniz bir sýcaklýk dilimine getirmeniz kombinizin ýsýtma konumunda çalýþmasý için yeterlidir.bu esnada kontrol panelindeki yeþil renkli ledi yanýp sönmeye baþlayacaktýr. Merkezi ýsýtma suyunun sýcaklýðýný termometreden görebilirsiniz. Kullaným Sýcak Su Modu Kombi kýþ konumunda çalýþýyorken sýcak su musluklarýndan biri açýldýðýnda kombi otomatik olarak kullaným suyu moduna geçecektir. Bu durumda yeþil renkli ledi yanýp sönerek kullaným suyu konumunda çalýþtýðýný belirtecektir. Kullaným suyu sýcaklýk ayar düðmesini saat yönüne çevirerek istenilen sýcaklýða getiriniz. Sýcak su musluðu kapatýldýðýnda kombi tekrar merkezi ýsýtma moduna dönecektir. ÖNEMLÝ: Kombinin kullaným suyu özelliðinin kullanýlabilmesi için Kullaným suyu sýcaklýk ayar düðmesi C aralýðýnda istenilen sýcaklýk deðerinde olmalýdýr.kullaným suyu sýcaklýk ayar düðmesi baþka bir konumda kalmýþ ise kombi sýcak kullaným suyu modunda çalýþmayacaktýr. Yaz Modu Elektrik fiþini takýnýz Gaz vanasýný açýnýz. Kalorifer sýcaklýk ayar düðmesi yaz konumuna alýnmalýdýr. Kullaným suyunu kullanabilmeniz için musluktan en az 2.7 lt/d su akmalýdýr. Aksi taktirde Kombiniz sýcak kullaným suyu konumunda çalýþmayacaktýr. Kombinin kullaným suyu özelliðinin kullanýlabilmesi için kullaným suyu sýcaklýk ayar düðmesi C aralýðýnda istenilen sýcaklýk deðerinde olmalýdýr.kullaným suyu sýcaklýk ayar düðmesi baþka bir konumda kalmýþ ise kombi sýcak kullaným suyu modunda çalýþmayacaktýr. Kombi kýþ konumunda çalýþýyorken sýcak su musluklarýndan biri açýldýðýnda kombi otomatik olarak kullaným suyu moduna geçecektir. Bu durumda yeþil renkli ledi yanýp sönerek kullaným suyu konumunda çalýþtýðýný belirtecektir 07

12 5-KULLANICI TALÝMATLARI 5.5. Ariza Kodlarý ve Çözüm Teknikleri Kombinin kontrol panelinde bulunan üç adet led yardýmýyla oluþan arýzalar tespit edilmekte ve kullanýcýyý uyarmaktadýr. Aþaðýda görülebilecek arýza durumlarý ve ledlerin konumlarý gösterilmiþtir. KOMBÝNÝN KUMU Yeþil Led Kýrmýzý Led Yeþil Led AÇIKLAMA Alev Kesintisi Ateþleme veya gaz besleme hatasi. Bu durumda kýrmýzý renkte led sürekli yanar. Çözüm: Gaz vanasýnýn açýk olup olmadýðýný kontrol edin, kombiyi yeniden baþlatmak ve ateþleme yapmak için "RESET" yapýnýz eðer kombi yine çalýþmazsa, kombiyi kapatýn ve Airfel yetkili servisi arayýnýz. elektrik baðlantýsýnda faz nötr baðlantýsýnýn doðru yapýlmamýþ polarite dikkate alýnmamýþ olabilir. 08 Kapalý devre su basýncý düþük Ateþleme olduðu halde alev oluþmadý Emniyet termostadý kapamasý Atýk gaz arýzasý Kalorifer suyu sýcaklýk sensör hatasý Kullaným suyu sýcaklýk sensör hatasý Yanlýþ iyonizasyon Kombi konfigürasyon hatasý Pompa blokajý Baca modu (Test modu) Kalorifer sistemi talebi Kullaným suyu talebi Kalorifer devresi donma koruma uygulamsý /RESET Modu Kýþ modu + Kullaným suyu modu aktif ve bekleme durumunda Kýþ modu + Kullaným suyu modu inaktif ve bekleme durumunda Yaz modu + Kullaným suyu modu aktif ve bekleme durumunda Yaz modu + Kullaným suyu modu inaktif ve bekleme durumunda L L L (1) L L L L1 L L (1) L L1 Kombiye su doldurunuz Manuel reset yapýnýz Manuel reset yapýnýz Manuel reset yapýnýz Yetkili servisi arayýnýz Yetkili servisi arayýnýz Yetkili Servisi arayýnýz Yetkili servisi arayýnýz Normal çalýþma Yetkili servis kullanýr Normal çalýþma Normal çalýþma Normal çalýþma Normal çalýþma Normal çalýþma Normal çalýþma Normal çalýþma Normal çalýþma Aþýrý Isýnma Kalorifer tesisatýndaki suyun dereceyi aþtýðý anlaþýlýr. Bu durumda ve ledleri sürekli yanar. Çözüm: Kombiyi yeniden baþlatmak için RESET yapýnýz. Eðer kombi yeniden çalýþmazsa veya bu arýza sýk sýk meydana gelirse kalorifer tesisatta veya sirkülâsyonda problem olabilir. Filtreler temizlenmelidir. Arýza tekrarlanýr ise Airfel yetkili servisi arayýnýz. Yanmýþ Gaz Çýkýsý Arýzasý Baca sistemi týkanmýþ veya ters rüzgar geliyor olabilir. Bu durumda ve ledleri sürekli yanar. Çözüm: Kombiyi kapatýn, baca borularýnýn týkanmýþ olup olmadýðýný kontrol edin, eðer týkanmýþsa, lütfen týkayan nesneleri çýkarýn ve kombiyi yeniden çalýþtýrýn. Eðer kombi yeniden çalýþmazsa veya bu arýza sýk meydana gelirse, lütfen Airfel yetkili servisi arayýnýz Kalorifer Devresi Su Basinci Yetersiz Kalorifer tesisatýnda yeterli derecede su yok. Bu durumda ledi yanýp söner ledi ise sürekli yanar. Çözüm: Kombiyi kapatýn, doldurma vanasýný açarak, termomanometre ibresini takip edin, ibre 1,5 bar'ý gösterdiðinde, vanayý kapatýn, kombiyi yeniden çalýþtýrýn. Kullaným Sýcak Su Sensörü Arýzasý Kullaným sýcak su sensörü kýsa devre olmuþ veya anormal çalýþýyor anlamýna gelir. Bu durumda ve ledleri beraber yanýp söner. Çözüm: Bu arýza için lütfen Airfel yetkili servisi arayýnýz Kalorifer Devresi Sensörü Arýzasý Kalorifer devresi sensörü kýsa devre olmuþ veya anormal çalýþýyor anlamýna gelir. Bu durumda ve ledleri beraber yanýp söner. Çözüm: Bu arýza için lütfen Airfel yetkili servisi arayýnýz L L (1) L L L1 : 5 sn - 0,2 sn / L : 0,5-0,5 / : LED / : LED Arýza Çözum Teknikleri:

13 5-KULLANICI TALÝMATLARI 5.6. Periyodik Bakým Kombinin fonksiyonlarýnýn tam olarak çalýþmasýný ve verimliliðinin kanunlar ve yönetmelikler ile belirlenmiþ sýnýrlar dahilinde olmasýný saðlamak için, kombiye düzenli olarak periyodik bakým yapýlmasý gerekmektedir. Zamandan ve paradan tasarruf etmek amacýyla, periyodik bakýmýn önceden planlanmasý için lütfen Airfel yetkili servisi ile temasa geçiniz. Önemli: Kombinin temizlenmesi ve periyodik bakimi öncesinde, güç besleme ve gaz vanasi kapatýlmalýdýr. Bakýmda Yapýlacak Islemler Sýzdýrmazlýk kontrolu Ana eþanjörün duman tarafýnýn temizlenmesi Yanma hücresi, fan ve venturi temizliði Su ve gaz devrelerinin kontrolü Baca kontrolu Brülör temizliði Gaz tesisatý sýzdýrmazlýk kontrolü Fanýn çalýþma kontrolü Sensörlerin kontrolü Gaz ayarlarýnýn kontrolü Eþanjörün yýkanmasý Elektronik ekipmanlar kontrolü NOT: Periyodik bakim her yýl yaptýrýlmalýdýr. Periyodik bakým garanti harici yapýlan bir hizmettir 6-MTAJ KURALLARI 6.1 Ambalajýndan Çýkarma Kombi kalýn karton ambalaj içindedir ve aþaðýdaki adýmlar izlenerek ambalajýndan çýkarýlmalýdýr.kombinin ambalajýný saðdaki þekilde gösterildiði gibi Uzunlamasýna olacak þekilde yere yatýrýnýz. Yapýþkan bantlarý çýkarýnýz Mukavva ambalajý saðdaki þekilde gösterildiði gibi çýkartýnýz. 6.2 Boyutlar Yükseklik(mm) 732 Geniþlik(mm) 403 Derinlik(mm)

14 6-MTAJ KURALLARI 6.3 Montaj Yeri ve Sartlari Hermetik kombiler, gaz kuruluþlarýnýn izin verdiði yere monte edllmelidir. Ancak yanmýþ gazlar, cihazýn bulunduðu yerden dýþ atmosfere atýlabilir ve gerekli taze hava dýþarýdan alýnabilir olmalýdýr. Dýþ mekâna monte edilmesi halinde komblnin çalýþmasýný olumsuz etkileyecek ve garanti koþullarýnýn sona ermesine neden olacak dýþ etkenlerden korunmasý gerekmektedir. (rüzgâr, rutubet, donma vs.) bu amaçla iyi havalandýrýlmýþ ve dýþ etkenlerden korunmuþ bir mekâna monte edilmelidir. Kombinin monte edileceði duvar 35 kg aðýrlýðýn asýlmasýna dayanýklý ve yanmaz malzemeden imal edilmiþ olmalýdýr. Kombiyi yanýcý ve patlayýcý kimyasallarýn bulunduðu ortamlara monte etmeyinlz. Kombi deðiþimi (eski kombi yerine) yapýlýyor ise; montaj öncesi tüm tesisat borulan temizlenmelidir. Emniyet ventili bir su giderìne baðlanmalýdýr. Kullaným suyu devresi çalýþma basýncý 10 bar'dýr. Kalorifer tesisatý suyunun sürekli yenilenmesi sakýncalýdýr. Sürekli su yenilemesi eþanjör içerisinde kireçlenmeye yol açacaktýr. Kalorifer tesisatý gidiþ ve dönüþ borusu üzerine pislik tutucu (filtre) takýlmalýdýr. Kalorifer tesisatý dönüþüne 3/4" vana üstüne 3/4" filitre, kullanim suyu giriþine 1/2" vana üstüne 1/2" filtre takilmalidir. Kombi için 220 Volt / 50 Hz. elektrik beslemesi saðlanmalýdýr. Voltajýn düzensiz olduðu yerlerde voltaj regulatoru kullanilmalidir. Isýtma sisteminin Hacminin Tespit Edilmesi sistem hacmi (Listre) Isý gücü (kw) 6.4 Kurulum U Panel Radyatörler Z Konvektörler Y Radyatörler X Yerden ýsýtma sistemi * Sistemdeki su miktarý 100 lt üzerine çýktýðýnda genleþme tanký kapasitesi bu oranda büyütülmelidir. Kombi içerisindeki genleþme tanký 7lt dir. X Y Z U A. Cihazýn Aský Kancasýnýn Duvara Monte Edilmesi Þablonu duvara yerleþtirin. Sabitleme noktalarýný iþaretleyin. Þablonu kaldýrýn ve duvarda iþaretlenmiþ yerleri matkapla delin Aský kancasýný dübeller ile duvara sabitleyin. Kancanýn,kombiyi duvara astýktan sonra tam olarak kombiyi kavramasýna,kombinin öne doðru eðilmemesine dikkat edin ve Su terazisi ile kontrol edin. Dikkat: Bakým ve tamir yapýlmasý için gerekli minimum servis boþluðu sol taraftaki þekilde görüldüðü gibidir 6.5 Tesisat baðlantýlarý Su giriþ ve çýkýþ borularýný aþaðýda belirtildiði gibi baðlayýnýz. Isýtma sistemi ve kullaným sýcak su sistemi baðlantýlarý aþaðýda belirtilmiþtir. Kullaným sýcak su çýkýþý Kalorifer devresi gidiþ 117 Gaz giriþi Doldurma / Su Ekleme Vanasý 57, Kalorifer tesisatý dönüþü Kalorifer tesisatýna gidiþ 3/4" Kullaným sýcak su çýkýþý 1/2" Gaz girisi 3/4" Soðuk su giriþi 1/2" Kalorifer tesisatý dönüþü 3/4" Isýtma Suyu Gaz Sýcak Su Þeb. Suyu 10

15 6-MTAJ KURALLARI 6.6 Gaz Borularýnýn Baðlanmasý Gaz borularýný baðlamadan önce, lütfen aþaðýda belirtilen iþlemleri kontrol ediniz. Sisteme verilen gazýn, kombinin gaz tipine uygun olmasi gereklidir. Gaz borularýnýn temiz olmasi gereklidir. Gaz giriþine lütfen 3/4" gaz filtresi takýn. Kurulumdan sonra lütfen tüm baðlantýlarýn sýklýðýný kontrol ediniz. Gaz borularýný elektriksel topraklama amacýyla kullanmayýnýz 6.7 Hermetik Bacanin Montajý Verilmiþ olan orijinal baca kullanýlmalýdýr, baca borusu üzerinde herhangi bir deðiþiklik yapýlmamalýdýr. Hermetik baca dýþarý ve aþaðý doðru 3 derece eðimle monte edilmelidir. Eðer içinden geçtiði duvar uygun olmayan malzemelerden üretilmiþ ise baca borusu en az 20mm kalýnlýðýnda izole edilmelidir. Baca borularýný tavandan geçirmeyiniz. Eðer tavandan geçirilmesi mecburi ise, baca borusu en az 20 mm kalýnlýðýnda izole ile kaplanmalýdýr. Baca borusu ve geçtiði duvar arasýdaki boþluk bakým yapýlmasýný zorlaþtýran beton veya çimento gibi sert malzemelerle doldurulmamalýdýr. Baca borusu duvardan tamamen dýþarý çýkmalý ve týkanmamalýdýr. Atýk gaz çýkýþýnýn ve Ýçeriye doðru olan hava akýþýnýn iyi bir þekilde gerçekleþtirildiðinden emin olunmalýdýr. Baca borusunun üst hizasý ile üst kat arasýndaki mesafe 50 mm'den (aþaðýdaki çizimde gösterilmiþtir) az olmamalýdýr. Eðer ilave borularýn kullanýlmasý gerekliyse, tüm baðlantý yerleri tamamen sýzdýrmaz hale getirilmeli ve evin içine atýk gaz sýzýntýsý ve kaçaðý olmamalýdýr. Kombi baca borusu(larý) ile kurulmalýdýr ve borular dýþarýya kadar uzatýlmalýdýr (aþaðýdaki þekilde gösterildiði gibi). Kombinin hermetik baca olmadan kullanýlmasý kesinlikle yasaktýr. A Bakýþý 144 Standard baca borusu 97 Min A Bakýþý Standard dirsek lave baca borusu 6.8 Eþ Merkezli Baca Baca Yatay Uzunluk (m) 1 m. daha az 1m ile 2 metre arasý 2 metreden sonra KISMA PULU ÖLÇÜLERÝ Ø 42 Ø 40 Takýlmayacak 90 Derece Dirsek Kaybý 1 metre Eþ merkezli baca borularý montaj gereksinimlerine uygun olarak monte edilebilir. Üstteki tabloda, akýþ sýnýrlayýcý halkasý olan ve olmayan eþ merkezli baca borularýnýn yatay uzunluklarý gösterilmektedir. Not: Her 90 derece dirsek 1m lik baca kaybýna eþittir, yani takýlan her dirsek için tüm sisteme 1 m boru eklenmiþ gibi düþünülebilir. 11

16 6-MTAJ KURALLARI 6.9 Eþ Merkezli Bacanýn Montajý Matkapla montaj þablonuna göre duvarda çapý 105mm olan bir delik açýnýz. Delik dýþarýya doðru ve 3 derece aþaðý eðimli olmalýdýr Eðer atýk gaz borusu yan duvara takýlýyorsa, kurulum modülünün merkezinden ve atýk gaz borusu merkezinden bir seviye hati çekilmelidir. Lütfen aþaðýdaki þekle bakýnýz. Atýk gaz çýkýþýnýn merkezini ortalayarak 105 mm çapýnda bir çember çiziniz. Deliði bu çembere göre açýn. Delik dýþarýya doðru ve 3 derece aþaðý eðimli olmalýdýr. 3 Eþ merkezli baca montaj þablonu 6.10 Ýlave Baca Borularýnýn Baðlanmasý Baca borularýnýn toplam uzunluðu kombinin monte edildiði yerle atýk gaz borusunun ucunun arasýndaki mesafeye göre belirlenir. Bu mesafe akýþ sýnýrlayýcý halkanýn ve ilave boruarýn takýlýp takýlmamasi konusunda da belirleyicidir. Lütfen aþaðýdaki þekle bakýnýz. Standart atýk gaz borusunu delikten dýþarý çýkarýnýz. Atýk gaz borusunun flanþlarýný takýnýz. Kombinin atýk gaz borusunun çýkýþýna dirseði baðlayýnýz. Ýlave atýk gaz borularýný dirseklerle ve standart borularla baðlayýnýz. Ýlave atýk gaz borularýn uygun uzunluða göre ayarlayýnýz 6.11 Eþ Merkezli Baca Baðlantýsýnda Dikkat Edilecek Hususlar Atýk gaz borularýnýn hava geçirmeyecek þekilde sýzdýrmaz olmasýna dikkat edin. Dirsekleri takarken, içteki borunun doðru bir þekilde monte edildiðinden ve borularýn atýk gaz çýkýþ borusuna baðlandýðýndan ve tüm borularýn sýkýca monte edilmiþ olduðundan emin olunuz. Atýk gaz borularýnýn baðlantýsý orijinal borular ve ilave baðlantýlar içerir. Dirseklerin ve ilave borularýn uzunluðu tabloya göre Standart Baðlantý Ýlave Baðlantý 12

17 6-MTAJ KURALLARI 6.12 LPG Gaz Dönüþümü 2 Servis ayar düzlemi 3. menüden LPG-DG seçimi yapýlýr Gaz valfi üzerinden 2 nolu vida sökülerek u manometre takýlýr. servis ayar düzleminden kombi test konumuna alýnýr. Açýk aðýz 8 anahtarla 3 nolu somun ayarlanarak max gaz basýncý tabloya göre ayarlanýr. Modülasyon ventili kablosu soketten sökülerek kobinin min sevyeye gelir. 3 nolu somun kontra tutularak açýk aðýz 5 anahtarla 4 nolu somundan min gaz ayarý tablodaki deðere göre yapýlýr. U manometreyi çýkarýlmalý gaz ölçüm vidasýný sýkýlmasý unutulmamalýdýr bütün gaz hattý gaz kaçak kotrolu yapýlmalýdýr 3 GAS TYPE NG (G20) LPG(G30) MIN PRESSUR 0.9mbar 2.8mbar MAX PRESSUR 11.5mbar 28-30mbar 12 Adet Enjektör Deðiþimi Yapýlýr Enjektörler Deðiþtirilirken LPG Enjektörlerinin Altýna Setin Ýçinden Çýkan Pullar Mutlaka Konmalýdýr. 4 24kW ENJEKTÖR ADETÝ:12 ENJEKTÖR DG NUMARASI G20: 1,35 ENJEKTÖR LPG NUMARASI G30: 0,77 13

18 6-MTAJ KURALLARI 6.13 Elektrik & Elektronik Devre Þemasý A.C 220V FAN NÖTR Bilgisayar Baðlantýsý Yeþil Kýrmýzý Yeþil GAZ VALFÝ MODÜLASY KALORÝFER SUYU SICAKLI SENSÖRÜ ODA TERMOSTADI PROSESTAT LÝMÝT TERMOSTAT KALORÝFER DEVRESÝ BASINÇ KULLANIM SUYU AKIÞ TÜRBÝNÝ KULLANIM SUYU SICAKLIK SENSÖRÜ Ateþleme Þasi Ateþleme Þasi AC 220 V FAN NÖTR FAN FAZ Ateþleme Iyanizasyon AC 220 V GAZ VALFÝ EMNÝYET AC 220 V POMPA FAZ 14

19 HERMETIC BOILER ECOFEL KB1-24CE INSTALLATI AND OPERATI INSTRUCTIS

20

21 Dear Customer; Thank you for purchasing AIRFEL product manufactured precisely in our modern facilities. AIRFEL is one of the SANKO Holding Companies founded in 1999, and up to date, continued developing in the air conditioning industry. AIRFEL offers to its customers with wide range of service and sales network in Turkey with 4 production facility, in Adapazarý/ Hendek and Çorlu / Tekirdað. The main goal of AIRFEL is to offer the products and services to the end users with the latest global standarts and become the symbol of the quality and reliability by the high enviromental sensitivity. Whenever a question arises regarding your appliance, please consult AIRFEL. AIRFEL Installation Instruction & User s Manual contains introduction, technical specifications, functions, operating and maintenance information of the product. Please, read this Installation Instruction & User s Manual carefully, before operating your appliance in order to use it with the high efficiency. AIRFEL wishes you warm long years with your new appliance TS EN 483 TS EN 625 Following Safety Alert Symbols are used in some sections of the manual. ATTENTI : Special care needed. DANGER (PROHIBIT) : Under no circumtances should be done

22 CTENTS 1. General Warnings 2. Safety Precautions 3. Important Points to Operate Your Combi with Higher Efficiency 4. Introduction of the Combi Boiler 4.1 Main Functions 4.2 Functional Components Circulation Pump Perfornance Curve 4.4 Water Circulation System 4.5 Technical Parameters 5.0 User Instructions 5.1 Control Panel 5.2 Water Filling, re-pressurizing and draining PAGE of the central heating sytem 5.3 Initial Checks before Operation Operating the appliance Fault Codes and Remedies Regular Maintenance Assembling Instructions Unpacking Dimensions Installation Location and Conditions Installation Piping Connections Gas Line Connection Flue Assembling Flue Kit Installation of the Flue Terminal Connection of the Flue Extensions Important Points during Installation of the Flue Terminal 6.12 Conversion to LP Gas (LPG) Electrical & Electronical Wiring Diagram... 30

23 1.GENERAL WARNINGS The gas type to which the boiler will be connected should correspond the boiler is equipped with. A mains of 220 Volt / 50 Hz is required. Your combi boiler should be connected safely to a ground line. The mains plug and the cord supplied together with your appliance must be used. The mains power connection should be done through 2A fuse and 3x1.5 mm2 insulated cable. Do not operate any other electrical appliance on the same line. Line and neutral ends of the cable is marked, make sure that the connection is done according to the instructions, otherwise your appliance shall not operate. Installation of your combi boiler should be carried out only by an authorized Airfel dealer or authorized installers. Installation and commissioning as well as the repairs during operation shoud be carried out by Authorized Airfel Dealers. Your combi boiler is designed for heating water, so that this appliance must be fitted to a sealed heating system which conforms to the heating capacity and performans of your your boiler. The location where the combi boiler is installed must be very well ventilated. If any problem occurs with your combi boiler, cut off the mains power supply of your device, shut off the main gas supply and follow the instructions shown in the installation instruction & user's manuel Check regularly the manometer pressure on the control panel. If the pressure has dropped down 1 bar, re-pressurize it to 1,5 bar. If you will not use your combi boiler for a short period, in order to prevent that pipework, radiators and combi boiler itself to be frozen, keep the combi powered and mains gas valve is open. Otherwise, frost protection system will not run. If you will not use your Sealed Central Heating system for a long period, be sure to cut off the mains power and shut off the mains gas valve. In order to prevent that pipework, radiators and combi boiler itself to be frozen, drain the water from Combi Boiler. If any leakage occurs switch the combi boiler off and call the installer. To be able to operate your combi boiler efficiently for long years, you are requested to accomplish annual maintenance regularly 2. SAFETY PRECAUTIS Do not use your combi boiler for the purposes for which it was not designed. Before cleaning the outer surfaces of your combi boiler, pull the plug out. Do not store or use any combustible and explosive materials (paper, thinners, paints etc.)inside or within the vicinity of the appliance. Do not place easily flammable and nylon labels on the combi boiler. If you smell gas, do not smoke, avoid from open flame and sparks, do not use telephone and ligthing switches. In such cases, please follow these instructions: 1. Open the windows and the doors, 2. Shut off the main gas valve, 3. Call the local gas distributer and Airfel Service. 4. Follow the instructions of the local gas distributer. ( see the warning label on the gasmeter) Do not permit to the children and unexperienced people to operate the combi boiler. Do not pull, twist or cut electrical wiring cables. Do not use gas and/or water pipes for connection of the ground line. In the event of an appliance fault, please read the operation manual carefully. Do not permit any other people for servicing and repairing of this boiler except Airfel authorized service personnel. Check the authorization certificate of the service personnel. To be able to operate your combi boiler efficiently for long years, you are requested to accomplish annual maintenance regularly. Do not touch to the combi boiler with the bare and wet hand. Do not drink or use for cooking the domestic hot water produced by combi boiler Aprox. 2.7 lt of water should come out of the domestic hot water system before you use the hot water. Otherwise, your combi boiler shall not operate in the domestic hot water system mode. 3. IMPORTANT POINTS TO OPERATE YOUR COMBI WITH HIGHER EFFICIENCY Various room temperature control instruments ( i.e. room thermostats etc.) ensure more economical operation. Thermostatic radiator valf applications are very important for energy saving and help to save aprox. 10% of energy. Make heat insulation for your house. Heat losses at the roof is aprox. 20%. A proper roof insulation is adviced. Heat losses at the doors and windows is aprox. 15%. Be carefull for the heat losses at the doors and windows. Use insulation boards between walls and radiators. Lower room temperature means lower gas consumption. Keep the curtains closed in the nigths and let the sunshine enter to the room in the days. Do not blockage front and top of radiators with wooden covers, marbel plates etc. Otherwise, fuel consumption will increase aprox. 15% Set the room temperature in accordance with the comfort conditions. Considering the heat losses of your house, do not operate your combi boiler continiously by switching it and. Operating combi at minumum temperature, specially, when you are out of the house or in the nights could help for energy saving. Regular maintenance of your appliance will help you for energy saving. 17

24

25 o C o 1 0 bar INTRODUCTI OF THE COMBI BOILER 4.3 Circulation Pump Performance Curve Pump pressure specifications for sealed central heating system are shown at the following chart. Pump pressure heigth should be considered during calculation of the sealed central heating system water pipes diameters. If there has been no heating demand for 24 hours the boiler will run the system pump for 30 seconds to reduce the possibility of pump blockage. The mains power must be on to enable this function to operate even the combi boiler is switched off. The combi boiler pump has three speeds as shown below; 1. Stage 2. Stage 3. Stage 6 5 QH Chart H(m) Q (m 3 /h) 4.4 Water Circulation System A. Mains Water Filling Valve B. Flow Control Valve C. 3 Bar Safety Valve D. Circulation Pump E. Automatic Air-venting Valve F. Expansion Vessel G. Air Pressure Controller H. Gas Flue I. Fan J. Central Heating Water Sensor K. Limit Temperature Sensor L. Heat Exchanger M. Gas Burner N. Gas Valve 0. By-Pass P. Closed Circuit Pressure Switch Q. Domestic Hot Water Sensor R. Mains Cold Water Inlet S. Domestic Hot Water Outlet T. Central Heating Water Flow U. Central Heating Water Return V. Gas Inlet K J Q i H G L M B F C O P E! D A T S V N R U 19

26 4. INTRODUCTI OF THE COMBI BOILER 4.5 Technical Parameters GAS TYPE Description Max. / Min. Heating Capacity Max. Domestic Water Heating Capacity System Power Power Supply Electrical Protection Class Thermal Efficiency (80-60OC) Max./ Min. Gas Consumption (G20) Pump Pressure (3 stages) Operation Specifications Natural Gas Max. Operating Pressure (G20) LPG Operating Pressure (G30) Central Heating Circuit Operating Pressure Max. / Min. Water Temprature Expansion Tank Volume Domestic Water Circuit Operating Pressure Min. Flow Rate Max. / Min. Water temperature Dimensions Heigth x Width x Depth ( H x W x D ) Net Weigth Gross Weigth Emission Values Flue Gas Temperature (60/80) 1meter CO2 Content CO Content NOx Flue Pipe Diameter Max. Flue Length KB1-24 CE UNIT KW KW Watt Volt % m3/h mss mbar mbar Bar C Lt. Bar Lt./dk. C mm Kg. Kg C % ppm ppm-sýnýf mm m NATURAL GAS - LPG VALUES 24,3-8,00 24, IP X4D 93,01 / 92,1 2,6 / 1, , ,5 2, x 403 x ,3 6,7 36,9 38/4.sýnýf 60/

27

28 5.USER INSTRUCTIS 5.2 WATER FILLING, RE-PRESSURIZING AND DRAINING OF THE CENTRAL HEATING SYSTEM A. Filling Water; The initial filling of your combi boiler must be carried out by the installer. Loosen the automated air-venting valve before filling water. Open fiiling stop valve and fill the system to a pressure of approximately 1,5 bar, then shut off the filling valve. Vent all radiators in the system from air. If the pressure has dropped much down, then top up the system to 1.5 bar again and shut off the filling stop valve. Repeat the fiiling procedure until the system pressure indicated on the pressure gauge (thermomanometer) stands at 1,5 bar. Attention: During filling water, the air shall enter to the system. After the combi boiler starts to operate, the air in the sealed central heating system is purged by the automatic air-venting valve installed on the pump. Once the heating system is completely purged of air, the system pressure drops down, If the pressure is lower than 0,5 bar, the combi boiler will indicate pressure fault and in this case it should be topped up as described below. Maintain water pessure at 1.5 bar o C o 1 bar 0 B. Re-pressurizing; Check regularly that the pressure is maintained. If the pressure has dropped down, pressurize it by following operations. Switch the combi off and pull the plug off. Check any water leaks at the sealed central heating system (pipes and/or radiators), make sure there is no leakage or dripping. Open the filling stop valve and pressurize the system until the needle of the pressure gauge (thermomanometer) stands at 1,5 bar, then shut off the stop valve. Re-operate the combi boiler. Attention: After completing pressurizing, shut off the filling stop valve firmly. If not, Central Heating System pressure will rise up and when the pressure is 3 bars, the safety valve will start to discharge excessive water from the bottom of the combi boiler. C. Draining the boiler; To drain the central heating water, take the following steps: Switch the combi boiler off and pull out the electrical plug. Open all the combi boiler and radiator valves. Open the draining valve at the lowest point of the central heating system, installed by the installation company. When the water pressure gauge needle is at the 0 point close the drain valve and others. To drain domestic hot water, take the following steps : Turn off the combi boiler and pull out the electrical plug. Close the MCW inlet at the rigth hand side of your combi boiler. Open one of the domestic hot water valfes and drain the water. 5.3 Checks Before Operation Mains gas type and the boiler s gas type should conform. Central Heating System Water pressure should be 1.5 bar. Check there is no lekage at the sealed central heating system. Check whether the room thermostat is installed for controlling the room temperature. 22

29 5.USER INSTRUCTIS 5.4 Operating The Appliance Initial start up must be carried out by an Authorized Airfel Service personnel. Open al the valves on the heating system and radiators. Connect the mains plug Open the gas valve. Set the central heating system water temperature controller to the desired temperature between 35 O -80 O C. The Green LED on the control panel will flash. Winter Mod Connect the mains plug to the wall socket. Open the gas valve. Set the central heating system water temperature controller to the desired temperature between 35 O -80 O C. The Green LED on the control panel will flash Central heating system water temperature is displayed through the thermomanometer Domestic Hot Water Mod While the combi boiler is operating on the winter mod, If you open one of the domestic hot water valves, it will automatically go to the domestic hot water mode. In this case The green led will flash to indicate that the combi boiler is operating on the domestic hot water mode. Turn the domestic hot water temperature controller clockwise to adjust the desired level. If there is no demand for domestic hot water and you turn off the hot water valve, then combi boiler will go back to the sealed central heating system mode. Attention : Domestic Hot water Temperature Controller must be set to the desired temperature between 35 O -55 O C. If the controller is set to another position, the combi boiler will not operate on the domestic hot water heating mode. Summer Mod Connect the mains plug. Open the gas valve. Set the central heating system water temperature controller to the summer mod. Aprox. 2.7 lt of water should come out of the domestic hot water system. Otherwise, the combi will not operate on the domestic hot water heating mode. Domestic hot water temperature controller must be set to the desired temperature between 35 O -55 O C. If the controller is set to another position, the combi boiler will not operate on the domestic hot water heating mode While the combi boiler is operating on the summer mode, If you open one of the domestic hot water valves, it will automatically go to the domestic hot water mode. In this case the green led will flash to indicate that the combi boiler is operating on the Domestic Hot water mode. 23

30 5. USER INSTRUCTI 5.5.Fault Codes and Remedies The detected faults are displayed with three LEDs on the control panel in order to warn the user. The following table gives on basic operating problems and shows the position of the LEDs. Status of Combi Boiler Green Led Red Led Green Led DESCRIPTI Sealed Central Heating System Pressure Low Glow Ignitor starts, but No Flame Safety Thermostat Closed Exhaust Gas Fault Sealed Central Heating System Temperature Sensor Fault Domestic Hot Water Temperature Sensor Fault Ionisation Fault Combi Configuration Fault Pump blockage Flue mode (Test mode) Sealed Central Heating System hot water request Domestic Hot Water request Sealed Central Heating System Frost protection System is /RESET Mod Winter mod + DHW mode is active and the boiler is on stand by Winter mod + DHW mode is not active and the boiler is on stand by. Summer mod + DHW mode is active and the boiler is on stand by Summer mod + DHW mode is not active and the boiler is on stand by. Fault Remedies: Flame Fault, Intermittent Flame Ignition or Gas Supply Fault. the red LED is. Solution: Check the mains gas supply valf is open, reset the combi boiler to re-operate, if not, turn off the boiler and call authorized Airfel service center. Check the line and neutral wiring connections. Overheating Sealed central heating system water temperature is over o C The LEDs and are. Solution: Reset the combi boiler to re-operate, if not, there could be a circulation or an installation problem, clean the clogged filters. If this problem permanently occurs call authorized Airfel service center. Exhaust Gas fault Flue terminal is clogged or wind problem. and LEDs are. Solution: Switch the combi off. Check the flue and connections. If the flue terminal is clogged, clean it and re-operate the combi boiler. If this problem permanently occurs call authorized Airfel service center. Central Heating System Water Pressure Low Sealed central heating system water pressure is low. LED will flash and LED is. Solution: Switch the combi boiler off. Open the fiiling stop valve and fill the system to a pressure of approximately 1,5 bar, then shut off the filling valve and re-operate the combi boiler. Domestic Hot Water Sensor Fault DHW sensor is damaged by short circuit or working abnormal. LED and LED both will flash. Solution: Please, call the nearest Authorized Airfel Service center. Sealed Central Heating System Water Sensor Fault Sealed central heating system sensor is damaged by short circuit or working abnormal. LED and LED both will flash Solution: Please, call the nearest Authorized Airfel Service center. L L L (1) L L L L1 L L (1) L L1 L L (1) L L L1 : 5 sn - 0,2 sn / L : 0,5-0,5 / : LED / : LED Pressurize the System by Filling Water Reset the System Manually Reset the System Manually Reset the System Manually Call Airfel Service Call Airfel Service Call Airfel Service Call Airfel Service Normal Operation Only for Authorized Service Personnel Use Normal Operation Normal Operation Normal Operation Normal Operation Normal Operation Normal Operation Normal Operation Normal Operation 24

31 5.USER INSTRUCTI 5.6 Regular Maintenance The user is recommended to have the system regularly serviced to maintain the correct functioning and efficiency to be in the limitations issued by the local law and regulations. In order to save maney and time, please contact Authorized Airfel Service for the earlier planning of the regular maintenance service. Notice: Before attempting to clean or regular service, it is compulsory to cut off the power and shut of the mains gas supply Maintenance Steps : Check the water leaks Clean the combustion face of the heat exchanger. Clean combustion chamber and fan. Check the water and gas pipework. Check Flame terminal. Clean gas burner. Carry out gas leak test. Check Fan operation. Check all the sensors. Check Air/gas ratio. Clean the heat exchanger. Check all the electronic equipments. NOTE: The regular servicing and maintenance checks should be done annually. This services are not included in the guarantee service. 6. ASSEMBLING INSTRUCTIS 6.1 Unpacking The combi boiler is packed in the paper board case. Unpack it with the following steps. Place the combi boiler pack longitudenal to the floor as shown in the figure. Replace the adhesive tapes. Unpack the paper boards as shown in the rigth figure. 6.2 Dimensions Heigth (mm) 732 Width (mm) 403 Depth (mm)

32 6. ASSEMBLING INSTRUCTIS 6.3 Installation Location and Conditions Hermetic Combi boiler should be installed to a place where the local authorities and regulations permit. The system installation should permit to discharge the exhaust gas and suck the fresh air. Enviromental conditions (wind, rain, humidity, snow,frost etc.) could have bad affects on the appliance and could result the termination of the warranty, so that the combi boiler must be installed to a well ventilated and protective place. The wall must have a strength of 35 kg for hanging of the combi boiler and non flammable material. Do not install the combi boiler to the place where the combustible and explosive chemicals are stored. If the combi boiler is being replaced (with the old one); clean all the pipework before installation. Automatic safety vent should be connected to the waste water system. Domestic hot water system pressure is 10 bar. Often re-pressurizing of the Sealed central heating system water is not recommended. There is the risk of calsification in the heat exchanger. Filters should be installed to the Sealed central heating system flow and return lines. Domestic hot water inlet : 1/2" stop valve and filter Sealed central heating system return : 3/4" stop valve and filter A mains of 220 Volt / 50 Hz is required. Make sure to use a voltage regulator if there is high deviations. Calculation of the SCHS Water Volume Water Volume (Litre) Heat Power (kw) 6.4 Installation A. Hanging the Combi Boiler to the wall U Panel Radiators Z Convectors Y Radiators X Under Floor Heating System * The expansion vessel in the boiler is 7 liters. In case the total water volume of the system exceeds 100 liters, the expansion vessel volume must be increased proportionally. X Y Z U Position the wall mounting template. Mark the holes on the wall. Drill holes as required.. Attach the wall bracket on to the wall. Check the horizantal levelling. Remove the combi boiler casing. Hang the boiler on the wall bracket. Caution: There should be adequate space around the appliance for service and maintenance as shown at the figure. 6.5 Piping Connections Mains Cold Water MCW, Sealed Central Heating System Water SCHS, Domestic Hot Water DHW and Mains Gas Supply MGS pipes dimensions are shown below: Central Heating Water Flow Domestic Hot Water Outlet 117 Gas Inlet Water Filling/Adding Valve 57, Central Heating Water Return Sealed central heating system Water Flow 3/4" Domestic hot water 1/2" Gas inlet mains gas supply 3/4" Mains coldwater inlet 1/2" Sealed central heating system water Return 3/4" Heating Water Gas Hot Water Cold Water 26

33 6. ASSEMBLING INSTRUCTIS 6.6 Gas Line Connections Before connecting to mains gas line please, check the following points. The gas type which the boiler will be operated must conform the boiler is equipped with. Gas pipes should be clean. Please, be sure to use a 3/4" gas filter at the gas inlet. Check all the pipework and connections against leaks. Do not use gas pipes for electrical grounding purposes. 6.7 Flue Assembling Original flue terminal and assembly kit must be used, any modification on the flue and the parts is not permitted. The flue system fitted to the combi boiler must be inclined towards the appliance at an angle of 3o to prevent condensate dripping from flue terminal. The combi boiler must be installed so that the flue terminal exposed to the external air. If the material of the wall is not suitable to use with the flue terminal then the flue terminal must be insulated minumum 200 mm in thickness. Do not pass the flue terminal through the ceiling, if it is a must, then the flue terminal must be insulated minumum 200 mm in thickness. The spacing between flue duct and wall hole should not be fiiled with the material such as concrete, gypsum etc. which prevents the easy mintenance work. The flue terminal must be extended completely out of the wall, check the terminal is not clogged. Be sure that the position of the flue terminal allows air and gas passage at all times. The distance between the top of the flue and the next floor must not be less than 50 mm (as shown in the below figure). If flue extension is needed, be sure all the extension points are sealed and thre is no gas leak in the room. The combi boiler must be installed together with the flue terminal and the flue must be extended out of the wall. (as shown in the below figure). Use of the combi boiler w/o hermetic flue terminal is prohibited. 6.8 Flue Kit Flue horizontal length (m) 1 meter and shorter Between 1meter and 2 meters Longer than 2 meters FLP Dimensions Ø 42 Ø 40 Not used 90 0 Bend loss 1m The flue terminal could be installed in accordance with the installation requirements. See the horizontal flue terminal lengths with or without Flow Limiting Part (FLP) in the above table. Note: Each 90 0 bend/extension equals 1 meter of lflue loss. It means for every bend or extension the maximum flue length should be reduced 1 meter. 27

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

AIRFEL HERMETIK KOMBI ECOFEL DIGIFEL DIGIFEL DUO 2009 www.airfel.com 0216 444 999 0 AIRFEL Quality Management DIN Genel bilgi Airfel, s tma ve so utma sektöründeki çal þmalar na 1999 y l nda baþlad. K

Detaylı

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI ER ENERGY RECOVERY UNITS AKSESUARLAR ACCESSORIES Sayfa/Page 9~ VENCO ER enerji geri kazanım cihazları, rotorlu tip eşanjörü sayesinde, yüksek enerji tasarrufu sağlamak

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Ýçinizi ýsýtan yüksek teknoloji Zeus Superior kw 4 kw - 8 kw - 3 kw Hermetik Kombiler Yoðuþmalý Kombi Yoðuþmalý Kombi Zeus Superior kw Duvar tipi kombi sektörünün lider ve öncü kuruluþu olan Ýmmergas,

Detaylı

7210 5200 10/2002 TR(TR)

7210 5200 10/2002 TR(TR) U22 K 720 5200 0/2002 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar.............. 3

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

aircoolers Evaporatörler Aircoolers TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER CEILING TYPE AIR COOLERS DUVAR TİPİ EVAPORATÖRLER WALL TYPE AIR COOLERS

aircoolers Evaporatörler Aircoolers TAVAN TİPİ EVAPORATÖRLER CEILING TYPE AIR COOLERS DUVAR TİPİ EVAPORATÖRLER WALL TYPE AIR COOLERS aircoolers Evaporatörler Aircoolers CEILING TYPE AIR COOLERS Teknik Bilgiler / Technical Details UYGULAMA Ürünlerimiz, endüstriyel ve ticari soğuk muhafaza, donmuş muhafaza, şoklama hücreleri ve serinletilme

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K /00 TR (TR) Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 1 Tuesday, August 1, 2000 6:21 PM 7201 8700-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 7201_8700_TR.fm Page 2 Tuesday,

Detaylı

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE www.odabu.com.tr UYARI MONTAJ VE KULLANIM ÖNCESİ KILAVUZ İÇİNDEKİ TÜM TALİMATLARI OKUYUNUZ KILAVUZU İHTİYAÇ DURUMUNDA KULLANMAK ÜZERE SAKLAYINIZ Güvenlik

Detaylı

Deðiþken Debi Ayar Cihazý (VAV)

Deðiþken Debi Ayar Cihazý (VAV) Deðiþken Debi Ayar Cihazý (VAV) Variable Flow Rate Control Unit DEÐÝÞKEN DEBÝ AYAR CÝHAZI (BVAV) VARIABLE FLOW RATE CONTROL UNIT Model: Malzeme: Kullaným: *BVAV-R : Dairesel kesitli VAV cihazý. *BVAV-RS

Detaylı

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1 H48.33b H48.33b.54.1 Introduction Filter drier shells are important equipments for refrigeration and air conditioning systems. They are designed to be used in the suction line and liquid line. Filter drier

Detaylı

Ýçinizi ýsýtan yüksek teknoloji Mini kw-special 4 kw - 8 kw Bacalý ve Hermetik Kombiler Yoðuþmalý Kombi Yoðuþmalý Kombi Mini kw-special Ýmmergas Mini kw-s modeli, sýnýfýnýn en küçük boyutlu gövdesine sahiptir.

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU. Uno 24 MI Uno 24 MFFI. Bacalý ve Hermetik tip kombiler

BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU. Uno 24 MI Uno 24 MFFI. Bacalý ve Hermetik tip kombiler 2040 60 80 100 0 120 TR BKIM VE KULLNIM KILVUZU Bacalý ve Hermetik tip kombiler Uno 24 MI Uno 24 MFFI Sevgili Dostumuz, ÝÇÝNDEKÝLER : En isabetli kararý verip piyasadaki benzerleri arasýndan duvar tipi

Detaylı

TAV FIRINI/ANNEALING FURNACE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE

TAV FIRINI/ANNEALING FURNACE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE TAV FIRINI/ANNEALING FURNACE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code: 8454.10.00.00.00 Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Adres: Atatürk Mahallesi Marmara Sanayi Sitesi R Blok No:

Detaylı

Smart Cascade 120 Kw

Smart Cascade 120 Kw Smart ascade 120 Kw Smart ascade Smart ascade 120 Kw Bu cihazda 2 adet ana eşanjör kullanılmış r; ana eşanjör alüminyumdan oluşmuştur, oldukça güvenilir malzemeler kullanılmış r bu sebeple 35 yılı

Detaylı

MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi

MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi MINEA Doðalgaz / LPG li Kombi Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 090806 Kitap Baský Tarihi: 090806 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER Minea Kombi Kullaným Kýlavuzu 05 06 07 08 10 12 12 12 13 14 15 16 17

Detaylı

Değerli Daxom Kullanıcısı,

Değerli Daxom Kullanıcısı, Değerli Daxom Kullanıcısı, Cihazın fonksiyonunu doğru olarak yerine getirmesi ve güvenliğiniz için cihazın montaj ve kullanımı esnasında kullanma kılavuzunda belirtilen talimatlara uyunuz. Yetkisiz olarak

Detaylı

BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU. Bacalý ve Hermetik tip kombiler

BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU. Bacalý ve Hermetik tip kombiler TR BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU Bacalý ve Hermetik tip kombiler microgenus PLUS MI microgenus PLUS 8 MI microgenus PLUS MFFI microgenus PLUS 8 MFFI microgenus PLUS MFFI E I Sevgili Dostumuz, En isabetli

Detaylı

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu

Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Doðalgazlý / LPG li Kombi Harmony Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 090806 Kitap Baský Tarihi: 090806 Revizyon No: 5 ÝÇÝNDEKÝLER 05 05 06 07 08 09 10 10 10 10 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 26 23

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Mekanik Sabit Debi Ayar Damperi

Mekanik Sabit Debi Ayar Damperi Mekanik Sabit Debi Ayar Damperi Mechanical Constant Flow Damper MEKANÝK SABÝT DEBÝ AYAR DAMPERÝ (BCAV) MECHANICAL CONSTANT FLOW DAMPER Model: Malzeme: Kullaným: Sipariþ Kodu: *BCAV-R : Dairesel kesitli

Detaylı

Değerli Daxom Kullanıcısı,

Değerli Daxom Kullanıcısı, Değerli Daxom Kullanıcısı, Cihazın fonksiyonunu doğru olarak yerine getirmesi ve güvenliğiniz için cihazın montaj ve kullanımı esnasında kullanma kılavuzunda belirtilen talimatlara uyunuz. Yetkisiz olarak

Detaylı

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIZLI PVC KAPI MONTAJ KLAVUZU MODEL FUD 2015.01 MONTAJ KLAVUZU/INSTALLATION BOOK INTRODUCTION The information contained in this manual will allow you to install your

Detaylı

Ýçinizi ýsýtan yüksek teknoloji Mini kw 24 kw Hermetik Kombiler Yoðuþmalý Kombi Yoðuþmalý Kombi Mini kw Ýmmergas Mini kw modeli kombiler, kompakt boyutlar ve modern görünüm, yüksek sýcak su konforu, alev

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

STANDART ÖZELLİKLER STANDARD FEATURES OPTIONAL FEATURES OPSİYONEL ÖZELLİKLER

STANDART ÖZELLİKLER STANDARD FEATURES OPTIONAL FEATURES OPSİYONEL ÖZELLİKLER R41A Heat Pump Isı Geri Kazanım STANDART ÖZELLİKLER Dış ortam atmosfer şartlarına dayanıklı, elektrostatik toz boya kaplı galvaniz çelik saç dış kaset Hava akımından bağımsız kontrol panosu Cihazın çalışma

Detaylı

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129 24kV,630 Outdoor Switch Disconnector with rc Quenching Chamber (ELBI) IEC265-1 IEC 694 IEC 129 Type ELBI-HN (24kV,630,normal) Closed view Open view Type ELBI-HS (24kV,630,with fuse base) Closed view Open

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

7201 2600 10/2003 TR(TR)

7201 2600 10/2003 TR(TR) 7201 2600 10/2003 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V Lütfen saklayýnýz Önsöz Kullanýmla ilgili önemli genel hususlar

Detaylı

Safety Relief Valve. RLT Series. Safety Relief Valves According to 2014/68/EU. Emniyet Tahliye Vanaları 2014/68/EU Direktiflerine uygundur.

Safety Relief Valve. RLT Series. Safety Relief Valves According to 2014/68/EU. Emniyet Tahliye Vanaları 2014/68/EU Direktiflerine uygundur. Safety Relief Valve RLT Series Safety Relief Valves According to 2014/68/EU Emniyet Tahliye Vanaları 2014/68/EU Direktiflerine uygundur. ÜRÜN AÇIKLAMASI RLT serisi emiyet tahliye vanaları, herhangibir

Detaylı

Değerli Daxom Kullanıcısı,

Değerli Daxom Kullanıcısı, Değerli Daxom Kullanıcısı, Cihazın fonksiyonunu doğru olarak yerine getirmesi ve güvenliğiniz için cihazın montaj ve kullanımı esnasında kullanma kılavuzunda belirtilen talimatlara uyunuz. Yetkisiz olarak

Detaylı

7201 2700-10/2003 TR(TR) Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V.

7201 2700-10/2003 TR(TR) Kullanma Kýlavuzu. Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V. 7201 2700-10/2003 TR(TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V Lütfen saklayýnýz Sayýn Müþterimiz, Buderus ürünü yoðuþmalý kazanlar Logamax

Detaylı

Sirkülasyon Pompaları

Sirkülasyon Pompaları Sirkülasyon Pompaları Circulation Pumps Dünyayı koruyan teknolojilerle daha konforlu bir hayat için çalışıyoruz.. Dünyanın önde gelen markaları, uzmanları, bilim insanları ve profesyonel kadroları, gelişen

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

Konforunuzu düşünerek tasarlıyoruz Designed for your comfort. Doğal Sirkülasyonlu ve Fanlı Konvektörler Natural And Power Convectors.

Konforunuzu düşünerek tasarlıyoruz Designed for your comfort. Doğal Sirkülasyonlu ve Fanlı Konvektörler Natural And Power Convectors. Konforunuzu düşünerek tasarlıyoruz Designed for your comfort Doğal Sirkülasyonlu ve Fanlı Konvektörler Natural And Power Convectors POWER V 100 Serisi Fanlı Konvektör POWER V 100 Series Power Convector

Detaylı

E.C.A. konvansiyonel kombilerde fark yaratan yeni dekoratif tasarım...

E.C.A. konvansiyonel kombilerde fark yaratan yeni dekoratif tasarım... E.C.A. konvansiyonel kombilerde fark yaratan yeni dekoratif tasarım... 100 YERLİ % www.eca.com.tr PROTEUS PLUS BLUE 14 FARKLI EMNİYET SİSTEMİ 3 YIL GARANTİ Teknik Özellikler 23.3 kw Hermetik monotermik

Detaylı

MONTAJ KILAVUZU AŞAĞIDAKİ MODELLER İÇİN SAUNA ISITICISI. UYARI: Kullanmadan önce bu kılavuzu WARNNING: CAREFULLY BEFORE USE

MONTAJ KILAVUZU AŞAĞIDAKİ MODELLER İÇİN SAUNA ISITICISI. UYARI: Kullanmadan önce bu kılavuzu WARNNING: CAREFULLY BEFORE USE MONTAJ KILAVUZU AŞAĞIDAKİ MODELLER İÇİN SAUNA ISITICISI UYARI: Kullanmadan önce bu kılavuzu WARNNING: PLEASE dikkatle okuyunuz. READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USE Montaj: Sauna ısıtıcısını,ısıtıcı ile

Detaylı

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi Cihazýn Kullanýmý ve Çalýþtýrýlmasý Ön Panel Tanýmý 9 10 1 BTC37-120 Prog Pump Fan Temperature Controller 2 3 4 5 6 7 8 1-4 dijit LED display 10mm : Proses ve set deðeri göstergesi, program parametre göstergesi

Detaylı

Confeo Premix CP 24 HST Confeo Premix CP 30 HST ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için

Detaylı

özünde sıcaklık var kw Konvansiyonel Kombi Lawa / LawaPlus

özünde sıcaklık var kw Konvansiyonel Kombi Lawa / LawaPlus özünde sıcaklık var 24-28 kw Konvansiyonel Kombi Lawa / LawaPlus LawaPlus Çift Eşanjörlü Konvansiyonel Kombiler 288 mm derinliği ile kompakt boyutlara sahip Lawa ve LawaPlus; kısıtlı alanlara dahi kolayca

Detaylı

Değerli Daxom Kullanıcısı,

Değerli Daxom Kullanıcısı, Değerli Daxom Kullanıcısı, Cihazın fonksiyonunu doğru olarak yerine getirmesi ve güvenliğiniz için cihazın montaj ve kullanımı esnasında kullanma kılavuzunda belirtilen talimatlara uyunuz. Yetkisiz olarak

Detaylı

Proteus Plus Blue

Proteus Plus Blue www.eca.com.tr Proteus Plus Blue PROTEUS PLUS BLUE Konvansiyonel kombiler için geliştirilmiş en yüksek teknolojilere sahip Proteus Plus Blue; yüksek verim oranı ile yakıt tasarrufu sağlamaktadır. Proteus

Detaylı

YÜKSEK VERÝMLÝ YOÐUÞMALI KAZAN Confeo Premix CP 24 HCH Confeo Premix CP 30 HCH ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler

Detaylı

LIQUID RECEIVERS - CODE DESCRIPTION LİKİT TANKLARI - KOD TANIMI

LIQUID RECEIVERS - CODE DESCRIPTION LİKİT TANKLARI - KOD TANIMI LIQUID RECEIVERS - CODE DESCRIPTION LİKİT TANKLARI - KOD TANIMI Liquid receiver - without any accessories Likit tankı - aksesuarsız V9A.33b.100.A5.A5.F4.F5 NPT Connection NPT Bağlantısı [ F4 ] V 9 A 33b

Detaylı

POMPA VE MOTOR PUMPS AND MOTORS

POMPA VE MOTOR PUMPS AND MOTORS 8 tarım agriculture sanayi industry su idareleri water authority POMPA VE S AND S " 8" PASLANMAZ POMPA 8" SS 6 8 8 10 10 SS 877 KOMPLE PASLANMAZ POMPA FABRICATED STAINLESS STEEL 60 Hz 60 Hz seçim aralığı:

Detaylı

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern Suyun Kalite ile Dansı Gömme Rezervuar Concealed Cistern Banyonuzdaki Şıklık Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda oluşturduğumuz yüksek kalite ve estetiğe sahip çevre dostu GREZ gömme rezervuarlarımızı 8 farklı

Detaylı

Arýza Giderme. Troubleshooting

Arýza Giderme. Troubleshooting Arýza Giderme Sorun Olasý Nedenler Giriþ Gerilimi düþük hata mesajý Þebeke giriþ gerilimi alt seviyenin altýnda geliyor Þebeke giriþ gerilimi tehlikeli derecede Yüksek geliyor Regülatör kontrol kartý hatasý

Detaylı

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu http:/// Bu kılavuz, montajı eksiksiz olarak yapılmış devrenin kontrolü ve çalıştırılması içindir. İçeriğinde montajı tamamlanmış devrede çalıştırma öncesinde

Detaylı

Confeo Plus

Confeo Plus www.eca.com.tr Confeo Plus CONFEO PLUS Dicom, Digitally Controlled Combustion kelimelerinin kısaltmasıdır. Dicom, konvansiyonel (yoğuşmasız) kombiler için geliştirilmiş bir elektronik kontrol sistemidir.

Detaylı

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede "OFL" mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr.

Üst Gösterge: Kazan su sýcaklýðýný gösterir. Sensör koptuðunda göstergede OFL mesajý görüntülenir. Tüm çýkýþlar kapatýlýr. Katý Yakýtlý ve Sulu Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.W BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Göstergeler Üst Gösterge:

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

/2015 TR(TR)

/2015 TR(TR) 72012600 03/2015 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmalý Kazan Logamax plus GB112-24/29/43/60 Logamax plus GB112-24T25V/29-36T25V Lütfen saklayýnýz Önsöz Kullanýmla ilgili önemli genel hususlar

Detaylı

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244

240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 240 Serisi Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3241/3374 Glob Vana Tip 3241 Motorlu Kontrol Vanasý Tip 3244/3374 Üç Yollu Vana Tip 3244 Uygulama Çok yönlü kullanýlan kontrol vanalarý,tek oturtmalý glob veya üç

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

kw Konvansiyonel Hermetik Kombiler

kw Konvansiyonel Hermetik Kombiler 24-28-31 kw Konvansiyonel Hermetik Kombiler Konvansiyonel Hermetik Kombiler 24-28-31 kw Parametre ayarları Lawa Beyaz dijitli koyu mavi aydınlatmalı LCD ekran Basma butonlu MODE ve RESET Çevirme düğmeli

Detaylı

63A - 125A CEE NORM FİŞ & PRİZLER 63A - 125A CEE NORM PLUGS & SOCKETS. connectors

63A - 125A CEE NORM FİŞ & PRİZLER 63A - 125A CEE NORM PLUGS & SOCKETS. connectors 63A - 125A CEE NORM FİŞ & PRİZLER 63A - 125A CEE NORM PLUGS & SOCKETS connectors 38 63A - 125A CEE NORM FİŞ & PRİZLER 63A - 125A CEE NORM PLUGS & SOCKETS connectors Mermer ocakları ve maden ocakları, limanlar

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Nemlendirici aquapoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Nemlendirici aquapoint >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

LIQUID RECEIVERS LİKİT TANKLARI VERTICAL LIQUID RECEIVERS DİKEY LİKİT TANKLARI HORIZONTAL & VERTICAL LIQUID RECEIVERS YATAY & DİKEY LİKİT TANKLARI

LIQUID RECEIVERS LİKİT TANKLARI VERTICAL LIQUID RECEIVERS DİKEY LİKİT TANKLARI HORIZONTAL & VERTICAL LIQUID RECEIVERS YATAY & DİKEY LİKİT TANKLARI LIQUID RECEIVERS LİKİT TANKLARI VERTICAL LIQUID RECEIVERS HORIZONTAL & VERTICAL LIQUID RECEIVERS YATAY & DİKEY LİKİT TANKLARI LIQUID RECEIVERS LİKİT TANKLARI info@guvensogutma.com LIQUID RECEIVERS LİKİT

Detaylı

Elektrikli Aktütör Bağlantı Şemaları

Elektrikli Aktütör Bağlantı Şemaları Elektrikli Aktütör Bağlantı Şemaları Elektrik Şeması / Wiring Diagram O / OFF Type for 0 / 220 V AC O.. FB CS Tam açık uyarı (lamba) Fully open indicator (lamp) Tam kapalı uyarı (lamba) Fully closed indicator

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

24-28 kw Konvansiyonel Kombi. Lawa / LawaPlus

24-28 kw Konvansiyonel Kombi. Lawa / LawaPlus 24-28 kw Konvansiyonel Kombi Lawa / LawaPlus LawaPlus Çift Eşanjörlü Konvansiyonel Kombiler 288 mm derinliği ile kompakt boyutlara sahip Lawa ve LawaPlus; kısıtlı alanlara dahi kolayca monte edilebilir

Detaylı

CNC MACH breakout board user manual V8 type

CNC MACH breakout board user manual V8 type CNC MACH breakout board user manual V8 type 1 Catalogue CNC Router breakout board V8 type user manual... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 1) Brief introduction:...3 2) Breakout board drawing:...4 3) Wiring:...5

Detaylı

Teknik Özellikler Technical Specifications

Teknik Özellikler Technical Specifications Teknik Özellikler Technical Specifications CiHAZ TiPi Nominal Kapasite (kw) Nominal Capacity Kompresör Tipi Compressor Type NS-PCG NS-PCG NS-PCG NS-PCG NS-PCG NS-PCG NS-PCG NS-PCG NS-PCG NS-PCG NS-PCG

Detaylı

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7

İÇİNDEKİLER KIRAN GRUP. Mini Serisi Cihaz Tanıtım Resmi 4. Cihazın Genel Tanımı 5. Cihazın Çalışıtırılması 6. Sıcak Su Kullanımı 7 MİNİ SERİSİ 2001 yılında KIRAN GRUP ismi ile faaliyet göstermeye başlayan firmamız 2003 yılında TERMOAKIM markası ile alternatif ısınma ve sıcak su üretiminde yeni yeni kullanılmaya başlanan elektrikli

Detaylı

Proteus Premix

Proteus Premix www.eca.com.tr PROTEUS PREMİX, yoğuşma teknolojisiyle yüksek enerji tasarrufu sağlamakta aynı zamanda küçük boyutları, zarif görünümü ve ergonomik tasarımlı kumanda paneli ile göze de hitap eden bir ürün

Detaylı

ULTRASONÝK SEVÝYE ÖLÇER ULM-53 Açýk veya kapalý tanklarda, çukurlarda, açýk kanal vb. yerlerde, sývýlarýn (kirli olsa bile), partikül ve yapýþkan ürünlerin sürekli seviye ölçümünde kullanýlýr. Ölçüm aralýðý

Detaylı

MALZEME Üründeki lineer menfez, konvektör kasası ve çerçevesi yüksek dayanıma sahip alüminyum profillerden imal edilmektedir.

MALZEME Üründeki lineer menfez, konvektör kasası ve çerçevesi yüksek dayanıma sahip alüminyum profillerden imal edilmektedir. YK TANIM YK-C: Doğal Konveksiyonlu Yer Konvektörü YK-FC: Fanlı Yer Konvektörü YK-MFC: Mini Fanlı Yer Konvektörü MAZEME Üründeki lineer menfez, konvektör kasası ve çerçevesi yüksek dayanıma sahip alüminyum

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

24/30-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler

24/30-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler 24/30-28/35-32/40 kw Premix Sistemli Yoğuşmalı Kombiler Yoğuşmalı Premix Sistem Kombiler 24/30-28/35-32/40 kw Parametre ayarları Priwa Beyaz dijitli koyu mavi aydınlatmalı LCD ekran Basma butonlu MODE

Detaylı

7214 1500 01/2005 TR(TR)

7214 1500 01/2005 TR(TR) 7214 1500 01/2005 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB022-24/24K Lütfen cihazý kullanmaya baþlamadan önce dikkatle okuyunuz Kullanmada dikkate alýnmasý gereken önemli

Detaylı

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU

BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU BENZÝNLÝ JENERATÖR KULLANIM KILAVUZU 9. SORUN GÝDERME MOTOR ÇALIÞMIYOR 2.Yakýtý kontrol edin. 1.Motor sivicini açýn. 3.Motor yaðýný kontrol edin ÝÇÝNDEKÝLER 1.JENERATÖR EMNÝYETÝ...2 2.MOTORUN ÇALIÞTIRILMASI...4

Detaylı

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern Suyun Kalite ile Dansı Gömme Rezervuar Concealed Cistern Banyonuzdaki Şıklık Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda oluşturduğumuz yüksek kalite ve estetiğe sahip çevre dostu GREZ gömme rezervuarlarımızı 8 farklı

Detaylı

SCOT. Gaz Adaptif Sistem. 1:5 Modülasyon Oranı. 3 Yıl Garanti. %107,5 Verim. Erp Uyumlu. 17 Farklı Emniyet Sistemi

SCOT. Gaz Adaptif Sistem. 1:5 Modülasyon Oranı. 3 Yıl Garanti. %107,5 Verim. Erp Uyumlu. 17 Farklı Emniyet Sistemi www.eca.com.tr Scot SCOT Safety COmbustion Technology kelimelerinin kısaltılmasıdır. Güvenli Yanma teknolojisi anlamına gelmektedir. SCOT, yoğuşmalı kombiler için geliştirilmiş hava/gaz bağlantısını birbirinden

Detaylı

VRE SERS ELEKTRONK TERMK RÖLELER VRE SERIES ELECTRONIC THERMAL OVERLOAD RELAY

VRE SERS ELEKTRONK TERMK RÖLELER VRE SERIES ELECTRONIC THERMAL OVERLOAD RELAY VRE SERS ELEKTRONK TERMK RÖLELER VRE SERIES ELECTRONIC THERMAL OVERLOAD RELAY Teknik Özellikler 1.Standartlar : IEC 60947-4-1, TS EN 60947-4-1 2.Depolama Sıcaklıı : - 40 0 C +70 0 C 3.Çalıma Sıcaklıı :

Detaylı

KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code:

KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code: MOTORLU ÇOKLU ASTAR KESME MAKİNESİ MOTOR DRIVEN LINING CUTTING MACHINE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code: 8461.90.00.00.00 Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Adres: Atatürk

Detaylı

LIQUID RECEIVERS LİKİT TANKLARI VERTICAL LIQUID RECEIVERS DİKEY LİKİT TANKLARI HORIZONTAL & VERTICAL LIQUID RECEIVERS YATAY & DİKEY LİKİT TANKLARI

LIQUID RECEIVERS LİKİT TANKLARI VERTICAL LIQUID RECEIVERS DİKEY LİKİT TANKLARI HORIZONTAL & VERTICAL LIQUID RECEIVERS YATAY & DİKEY LİKİT TANKLARI LIQUID RECEIVERS LİKİT TANKLARI VERTICAL LIQUID RECEIVERS DİKEY LİKİT TANKLARI HORIZONTAL & VERTICAL LIQUID RECEIVERS YATAY & DİKEY LİKİT TANKLARI LIQUID RECEIVERS LİKİT TANKLARI info@guvensogutma.com

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

HB 6 HB 9 HBD 9 F. Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu HB 6 HB 9 HBD 9 F Davlumbaz Kullaným ve Bakým Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER Bir Ariston ürününü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Kullanýmý kolay ve emniyetli bir cihaza sahipsiniz. Öncelikle cihazýnýzýn kalitesini

Detaylı

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý.

Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol vanalarý. Motorlu Kontrol Vanalarý Tip 1/584, 14/584, 14-4 Pnömatik Kontrol Vanalarý Tip 1/780-1 ve 1/780- Tek Oturtmalý Glob Vanalar Tip 1 ve 14 Kullaným Isýtma, havalandýrma ve klima tekniði için glob kontrol

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Doðal Gazlý Yer Tipi Yoðuþmalý Kazanlar MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300

Kullaným Kýlavuzu. Doðal Gazlý Yer Tipi Yoðuþmalý Kazanlar MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Kullaným Kýlavuzu Doðal Gazlý Yer Tipi Yoðuþmalý Kazanlar MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Kod No: A.4.4.1 A.6.1.3 Kitap Baský tarihi: 200410 Revizyon No: 200410 Wolf No: 3062239_0410 2 Ýçindekiler

Detaylı

ARENCO Check~UP REGISTRATION FORM

ARENCO Check~UP REGISTRATION FORM Form Date / Form Dolum Tarihi: 07.07.2015 Check~UP form no: TECHNICAL DEPARTMENT INFORMATION / TEKNİK BÖLÜM BİLGİLERİ Company s name / Firma ismi: Technical manager s name / Teknik müdürün ismi: Region

Detaylı

ENTES RS-USB2 RS485 / USB CONVERTER

ENTES RS-USB2 RS485 / USB CONVERTER ENTES RS-USB2 RS485 / USB CONVERTER Entes RS-USB2 Converter connects the computer to the devices, which communicate on RS485 communication port via USB port. In this case, you can use your USB port as

Detaylı

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi

Montaj Ýþletme Bakým. Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Montaj Ýþletme Bakým Sývý Yakýtlý Kat Kaloriferi Teknik Kitaplar Serisi: 4.30 Temmuz 2000 Sayfa 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 Giriþ 05 Uyarýlar 05 Doðru Montaj, Güvenli ve Verimli Kullaným Ýçin 06 Yetkili Servis Sorumluluklarý

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi GENEL ÖZELLÝKLER HERCULES Condensing 32 2 I Yer Tipi Boylerli

Detaylı

MPID MPID MOISTURE PROBE INDICATOR NEM PROBU İNDİKATÖR EKRANI DISPLAY NEM PROBU İNDİKATÖR EKRANI MOISTURE PROBE INDICATOR DISPLAY

MPID MPID MOISTURE PROBE INDICATOR NEM PROBU İNDİKATÖR EKRANI DISPLAY NEM PROBU İNDİKATÖR EKRANI MOISTURE PROBE INDICATOR DISPLAY MPID MPID NEM PROBU İNDİKATÖR NEM PROBU İNDİKATÖR EKRANI EKRANI MOISTURE PROBE INDICATOR MOISTURE PROBE INDICATOR DISPLAY DISPLAY Döküman Kodu: Document Code: OZB.M.MPID Revizyon No-Tarih: Revision No-Date:

Detaylı

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi

BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ. idee Yoğuşmalı Kombi BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ idee Yoğuşmalı Kombi BİREYSEL ISITMA SİSTEMLERİ idee Yoğuşmalı Kombiler %109.2 verim değeri* Kompakt ebatları sayesinde (yükseklik x genişlik x derinlik 4,1 cm x 6, cm x 6,4

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Pacific LED Green Parking combine safety with savings

Pacific LED Green Parking combine safety with savings Lighting Pacific LED Green Parking combine safety with savings Pacific LED Green Parking Lighting is needed in parking garages to provide safety and guidance. However, because it is not possible to predict

Detaylı

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches Seviye Kontrol Flatörleri Seviye Kontrol Flatörleri Serisi Seviye Kontrol Flatörleri Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 Boyutlar 05 Series Level Control Float Switches General Specifications and Technical

Detaylı

MALZEME Ürün boğazı 1 mm DKP sacdan sıvama yöntemiyle, ürün kasa ve kanatları 1 mm DKP sacdan imal edilmektedir.

MALZEME Ürün boğazı 1 mm DKP sacdan sıvama yöntemiyle, ürün kasa ve kanatları 1 mm DKP sacdan imal edilmektedir. TANIM HIKD: İdeal Konfor Difüzörü MALZEME Ürün boğazı 1 mm DKP sacdan sıvama yöntemiyle, ürün kasa ve kanatları 1 mm DKP sacdan imal edilmektedir. UYGULAMA HIKD Serisi İdeal Konfor Difüzörleri 3,8-15 mt

Detaylı

Projenizin gizli değeri. Hidden value of your project MOTOR VE POMPA MOTORS AND PUMPS

Projenizin gizli değeri. Hidden value of your project MOTOR VE POMPA MOTORS AND PUMPS Projenizin gizli değeri Hidden value of your project VE POMPA S AND PUMPS İÇİNDEKİLER INDEX Açıklamalar.................. 2 Instructions Ürün gamı.................. Product range 6".................. 5

Detaylı

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Türk Patent Enstitüsü Tasarım Tescilli 5 Dakikada Kurulum Alman TÜV Rheinland Tarafından Güvenlik Onaylı Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Ürünün kurulum ve kullanımından önce kılavuzu

Detaylı

MPC 9000 A F.01U.500.376. Ürün tanýmý / Kurulum kýlavuzu Panel kumandasý olan iþletim ve görüntü birimi

MPC 9000 A F.01U.500.376. Ürün tanýmý / Kurulum kýlavuzu Panel kumandasý olan iþletim ve görüntü birimi TR GB Ürün tanýmý / Kurulum kýlavuzu Panel kumandasý olan iþletim ve görüntü birimi Product description / Installation manual Operating and display unit with panel controller F.01U.500.376 HBC 0010 A CPH

Detaylı

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý

Hava Üflemeli Katý Yakýt Kazaný Ýçin Kontrol Cihazý Katý Yakýtlý ve Sýcak Hava Üflemeli Kazanlý Kalorifer Kazanlarý Ýçin Kontrol Cihazý BTC 7-2300.B BTC 7-2300 Alarm1 Alarm2 Alarm3 Yakýt Bitti Termik Yakýt Fan Pompa/Körük Temperature Controller Hava Üflemeli

Detaylı

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik)

A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler. EA Serisi (Ecocirc Otomatik) A Sýnýfý Yüksek verimli deðiþken hýzlý sirkülatörler EA Serisi (Ecocirc Otomatik) KULLANIM ALANLARI KONUTSAL. UYGULAMALAR Isýtma ve iklimlendirme sistemlerinde su sirkülasyonu. Mevcut sistemlerin yenilenmesi

Detaylı

BASINÇLI YIKAMA MAKİNALARI HIGH PRESSURE WASHER

BASINÇLI YIKAMA MAKİNALARI HIGH PRESSURE WASHER 40 BASINÇLI YIKAMA MAKİNALARI HIGH PRESSURE WASHER 41 42 AYDIN TRAFO BASINÇLI YIKAMA MAKİNALARI AYDIN TRAFO HIGH PRESSURE WASHERS Aydın Trafo Yüksek Basınçlı Yıkama Makinaları nda yüksek kaliteli, 3 silindirli

Detaylı