T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ SENATO KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARĐHĐ /

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ SENATO KARARLARI TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI KARAR TARĐHĐ 3 2007/7-8 27.02.2007"

Transkript

1 T.C. DÜZC ÜNĐVRĐTĐ NATO KARARLARI TOPLANTI AYII KARAR AYII KARAR TARĐHĐ / Düzce Üniversitesi enatosu 27 Şubat 2007 tarihinde yaptığı toplantısında aşağıdaki kararları almıştır. TOPLANTIYA KATILANLAR Prof. Dr. Atilla KILIÇ Prof. Dr. min ami GÜRLYĐK Prof. Dr. Meryem ÇAM Prof. Dr. M.Nafiz DURU Prof. Dr. Đsmail RCAN Prof. Dr. Güniz AKINCI KĐM Doç. Dr. R. Yavuz AKMAN Doç. Dr. Peri M. ARBAK Doç. Dr. Murat.DÖŞOĞLU Prof. Dr. Refik KARAGÜL Prof. Dr. Ö. Necip AYTUĞ Prof. Dr. Metin AYDIN Prof. Dr. A. Demet KAYA Doç. Dr. Özlem YAVUZ TOPLANTIYA KATILMAYANLAR Prof. Dr. Ahmet ATAOĞLU(RAPORLU) KARAR NO: 2007/7 a) Kuruluşunu tamamlayan ve kurullarını oluşturan nstitümüze bağlı Anabilim Dalları nın Abant Đzzet Baysal Üniversitesi bünyesinde olduğu dönemde açılmış olan 9 Yüksek Lisans Programı bulunmaktadır. Şu anda nstitümüze bağlı 5 Anabilim Dalı nın Yüksek Lisans Programları devam etmekte olup bu programlarda kayıtlı (22 asıl + 3 Özel Öğrenci) toplam 25 Yüksek Lisans öğrencisi bulunmaktadır. Yüksek Lisans Programları devam etmekte olan ve bu programlara kayıtlı öğrencisi bulunan Anabilim Dalları nın listesi ve nstitümüze bağlı açılmış programı bulunan Anabilim Dalları nın Yüksek Lisans Programları ekte sunulmuştur. Halen Abant Đzzet Baysal Üniversitesi ağlık Bilimleri nstitüsü ne bağlı olarak yürütülen yüksek lisans programlarımızın ve bu programlarda kayıtlı öğrencilerimizin ve ders programlarının da aşağıdaki şekliyle Üniversitemiz ağlık Bilimleri nstitüsü ne devredilebilmesinin uygun olduğuna, -2-

2 HMŞĐRLĐK ANABĐLĐM DALI PĐKĐYATRĐ HMŞĐRLĐĞĐ YÜKK LĐAN PROGRAMI DRLR 1. YARIYIL TO. UYG. KR. HM 541 Ruh ağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği I HM 513 Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi I HM 557 Biyoistatistik HM 509 ağlık Hizmetlerinde Đletişim TOPLAM 12 DRLR 2. YARIYIL TO. UYG. KR. Ruh ağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği II HM 542 HM 514 Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi II HM 544 Nörofizyopatoloji HM 556 Araştırma Planlama ve Yürütme HM 520 eminer TOPLAM 12 ÇMLĐ DRLR TO. UYG. KR. HM 504 Hemşirelik Tanıları HM 505 ağlığı Geliştirme Modelleri HM 506 Hemşirelikte tik HM 508 Ailenin Değerlendirilmesi HM 541 Ruh ağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği I ( ) HM 542 Ruh ağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği II ( ) Öğrenciye ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliğinde kuramsal ve uygulama boyutunda bilgi ve beceri kazandırma sorun çözme ve analiz yeteneğini geliştirme, kriz durumlarında danışma tekniklerini kullanarak bireye/aileye danışmanlık hizmeti verebilme. HM 513 Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi I (3 0 3 ) HM 514 Hemşireliğin Kavramsal Çerçevesi II (3 0 3 ) Hemşirelik kuramlarında yer alan temel kavramlar (insan/birey, sağlık/hastalık, hemşire/hemşirelik, toplum/çevre), mevcut ya da olası sağlık sorunlarına bireylerin tepkileri (kriz, stres, uyum, başetme, ölüm/kayıp, beden imgesi, ağrı, benlik kavramı/saygısı, yalnızlık, duyusal yoksunluk, ümit/ümitsizlik), hemşireliğe temel oluşturan güncel kavramlar (holizm/bütüncülük, bakım, otonomi, değişim, liderlik vb), gereksinim yönelimli, sistem yönelimli ve etkileşim yönelimli hemşirelik kuramları. HM 509 ağlık Hizmetlerinde Đletişim ( ) Iletişimin temel kavramları, bilişsel davranışsal yönüyle insan, tutumlatın gelişimi ve tutum değiştirmede iletişimin rolü, değerler ve davranışlar, sağlık inanç modeli ve sağlığa ilişkin tutum değiştirme, öğrenme kuramı açısından iletişim süreci, değişim kuramı ve iletişim, kendini tanıma ve giişkenlik eğitimi, grup iletişimi-grup dinamiği, iletişimde duyguların rolü, iletişim modelleri, etkileşim kuramcıları-hemşirelikte iletişim -3-

3 HM 557 Biyoistatistik (3 0 3) Temel istatistik kavramlarının (örneğin, tanımlayıcı istatistik, aritmetik ortalama, standart sapma, standart hata, hız, oran, yüzde), temel istatistiksel yöntemlerin (ki-kare, fisher kesin ki-kare, t test, varyans analizi vb.), örneklem seçme yöntemlerinin ve klinik araştırma yöntemlerinin tanıtılması, verilerde karşılaşacakları problemleri çzme yeteneğinin kazandırılması. HM 556 Araştırma Planlama ve Yürütme (3 0 3) Bilimsel yöntemi kullanarak, sorun(lar)un tanımlanması ve/veya çözümü için gerekli bilgileri üretmek ya da uygulamayı eylemli olarak gerçekleştirmek için araştırma tekniklerini kullanarak yapılan gözlem ve/veya ölçümlerle veri toplanması, analizi, değerlendirilerek yorumlanması ve rapor edilmesi süreci, bu araştırmanın sunulması ve yayınlanması konularını ele alır. HM 544 Nörofizyopatoloji (3 0 3) Normal vücat işlevleri ile hastalık oluşumuna yol açan fizyolojik değişiklikler, vücudun bu değişiklikleri kompanse etme yeteneği incelenir. inir dokusu hücreleri, sinir hücresi iletişimi, nörotransmitterler, sinir sisteminin gelişimsel organizasyonu, nörolojik değerlendirme, spinal kord, beyin, otonom sinir sistemi, beyin işlevlerinin bozuklukları, beyin yaralanma mekanizmaları ve bozuklukları, motor işlevlerde bozukluklar, motor işlevin kontrolü, perferik sinir bozuklukları ve psikiyatrik hastalıkların (örneğin, depresyon, anksiyete boz., şizofreni vb.) biyolojik temellerini ele alır. HM 520 eminer ( ) Ruh ağlığı ile ilgili güncel bir konunun öğrenci tarafından literatürden taranması,hazırlığı, yazılması ve bir gruba sunulmasını içerir. HM 504 Hemşirelik Tanıları ( ) Hemşirelik Tanısı kavramının gelişimi, evrensel bir dille anlayış birliği oluşturmada önemi, bilgi birikimine katkısı, taksonomisi, Kuzey Amerika Hemşirelik Tanıları Birliği (NANDA) tarafından onaylanan hemşirelik tanıları, bu tanıların tanım, majör ve minör tanımlatıcı özellikleri, ilişkili/etyolojik faktörleri ve ilgili tanıya yönelik genel hemşirelik girişimleri HM 505 ağlığı Geliştirme Modelleri ( ) ağlığı Geliştirme ve ağlık ğitimi kavramları bu kavramların gelişimini etkileyen sosyal, ekonomik, politik faktörler günümüzde yaygın kullanılan sağlığı geliştirme modelleri, yaşam boyu insanın gelişim dönemlerine göre sağlığı geliştirme ve sağlık eğitimi gereksinimleri. HM 506 Hemşirelikte tik ( 3 0 3) tik kavramı, felsefi temelleri (teleoloji, utilitarianizm, deontoloji vb.), biyomedikal etik ilkeler, moral ve etik konuların uygulamaya yansımaları, hemşirelerin uygulama alanlarında karşılaştıkları etik ikilem yaratan durumlar ve risk grupları, hemşirenin karar verme sorumluluğu, hatalı uygulamalar (malpaktis), hasta bireyin hakları, etik ikilemlerde kullanılan karar verme modelleri. HM 508 Ailenin Değerlendirilmesi ( ) Aile, ailenin yapısı ve işlevi, ailenin gelişim dönemleri, aile iletişim kuramı, aile sistemler kuramı, rol gelişimi ve değişimi, aile üzerine çevrenin etkisi, ailenin ruh sağlığını sürdürmesinde hemşirenin işlevi, aile terapisinde iletişim tekniklerinin kullanılması, kronik ruh hastası üyesi olan aile, fiziksel hastalığı olan bireyin ailesininduygusal örüntüleri, yaz sürecinin aile dinamiği olan aile, fiziksel hastalığı olan bireyin ailesinin duygusal örüntüleri, yaz sürecininaile dinamiği. -4-

4 FARMAKOLOJĐ YÜKK LĐAN PROGRAMI I. YARIYIL DRLRĐ: Haftalık Ders aati Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Pratik Kredisi FAR 501 Klinik Farmakoloji I FAR 503 Deneysel Farmakoloji I FAR 505 eminer eçmeli dersler 6 Toplam 12 II. YARIYIL DRLRĐ: Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Pratik Kredisi FAR 502 Klinik Farmakoloji II FAR 504 Deneysel Farmakoloji II FAR 506 eminer eçmeli dersler 6 Toplam 12 ÇMLĐ DRLR Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Pratik Kredisi FAR 507 inyal ileti mekanizmaları FAR 508 Otonom inir istemi Farmakolojisi FAR 509 Kardiyovasküler istem Farmakolojisi FAR 510 Otakoidler FAR 511 antral inir istemi Farmakolojisi FAR 512 olunum istemi Farmakolojisi FAR 513 Kemoterapötikler FAR 514 Advers Đlaç Reaksiyonları FAR 515 ndokrin istem Farmakolojisi FAR 516 Bilimsel sunu ve yazım teknikleri FAR 517 Proje hazırlama teknikleri FAR 501 KLĐNĐK FARMAKOLOJĐ I DR ĐÇRĐKLRĐ Amaç Farmakolojide genel kavramları gözden geçirmek, ilaç şekilleri ve uygulama yolları, ilaçlar ile ilgili farmakokinetik ve farmakodinamik olaylar, biyoyararlanım, ilaçların etkilerini değiştiren faktörler, ilaçlar arasındaki etkileşmeler, ilaçların toksik etkileri, ilaç suistimali ve ilaç bağımlılığı, akılcı ilaç tedavisi ile ilgili temel bilgiler vermek. Đmmun sistem ve kanser olgusu ile ilgili fizyolojik ve fizyopatolojik koşulların gözden geçirilmesi ve bu sistemlere etkili ilaçların tartışmasını yapmak. nfeksiyon tedavisinin farmakolojik ve farmakokinetik esasları konusunda güncel bilgilerin değerlendirilmesi. -5-

5 Đçerik 1.Hafta Farmokolojiye Giriş 2. Hafta Farmakodinamik 3. Hafta Farmakokinetik 4. Hafta Đlaç Reseptör Đlişkisi 5. Hafta Đlaçların toksik tesirleri 6. Hafta nfeksiyon tedavisinin esasları 7. Hafta Betalaktam Antibiyotikler 8. Hafta Flourokinolonlar 9. Hafta Aminoglikozidler-Linkozamidler-Amfenikoller 10. Hafta Makrolit Yapılı Antibiyotikler 11. Hafta Tetrasiklinler-ulfonamidler ve Co-Trimoksazol 12. Hafta Antiviraller 13. Hafta Kanser Kemoterapisi 14. Hafta Đmmunomodülatörler FAR 502 KLĐNĐK FARMAKOLOJĐ II Amaç Kardiyovasküler sistem, solunum sistemi, otonom sinir sistemi, endokrin sistem ile ilgili fizyolojik ve fizyopatolojik koşulların gözden geçirilmesi ile bu sistemlere etkili ilaçların tartışmasını yapmak. Đçerik 1.Hafta Otonom sinir sistemi farmakolojisine giriş 2. Hafta Kolinerjik sisteme etkili ilaçlar 3. Hafta Adrenerjik sistemi etkileyen ilaçlar 4. Hafta Antihipertansif ilaçlar - Antianjinal ilaçlar 5. Hafta Antiaritmik ilaçlar 6. Hafta Konjestif kalp yetmezliğinde kullanılan ilaçlar 7. Hafta Bronkodilatatör ilaçlar, Antitussif ve ekspektoran ilaçlar 8. Hafta ndokrin sistem Farmakolojisine giriş 9. Hafta Hipofiz ve hipotalamus hormonları 10. Hafta Glukokortikoitler ve inhibitörleri 11. Hafta eks hormonları 12. Hafta Biyojen aminler ve otokoidler 13. Hafta Tiroid ve antitiroit ilaçlar -D vitamini Kalsiyum metabolizması ilaçları 14. Hafta Đnsulin, Oral antidiyabetik ilaçlar FAR 503 DNYL FARMAKOLOJĐ-I Amaç Programa katılan öğrencilerin deney hayvanları üzerinde yapılan temel farmakolojik araştırma tekniklerini öğrenmesini sağlamak. Đçerik 1.Hafta Deney hayvanları ve biyolojik araştırmalardaki önemi 2. Hafta Deney hayvanlarının barınma şartları ve bakımı 3. Hafta Deney hayvanlarına ilaç uygulama şekilleri I 4. Hafta Deney hayvanlarına ilaç uygulama şekilleri II 5. Hafta Deney hayvanlarından kan alma şekilleri 6. Hafta Deney hayvanlarının anestezisi için kullanılan teknikler 7. Hafta Kanda biyokimyasal ölçüm yöntemleri 8. Hafta Đzole organ banyoları, fizyolojik tuz çözeltileri, doz hesaplama 9. Hafta Transdusırlar, yazıcı ve kaydedici sistemlerin tanıtılması 10. Hafta Đzole damar preparatı 11. Hafta C 50, pa 2 ve pd 2 hesabı I 12. Hafta C 50, pa 2 ve pd 2 hesabı II 13. Hafta Langendorff yöntemi ile izole kalp preparatı ile kalp fonksiyonlarının ölçülmesi I 14. Hafta Langendorff yöntemi ile izole kalp preparatı ile kalp fonksiyonlarının ölçülmesi II -6-

6 FAR 504 DNYL FARMAKOLOJĐ II Amaç Bu ders kapsamında farmakolojik araştırmalar için gereken temel uygulamaların ve anabilim dalımızdaki araştırmalarda kullanılan özel yöntemlerin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Đçerik 1.Hafta Kalp fonksiyonunun in vivo ölçüm yöntemi 2. Hafta Karotid arter kanülasyonu 3. Hafta Karotid arterden direkt kan basıncı ölçümü 4. Hafta Jugular ven kanülasyonu 5. Hafta Đskemi-reperfüzyon aritmileri 6. Hafta Deneysel pulmoner hipertansiyon 7. Hafta Deneysel diyabet modelleri 8. Hafta Deneysel nefrotoksisite modelleri 9. Hafta DNA izolasyonu 10. Hafta DNA izolasyonu 11. Hafta PCR 12. Hafta PCR 13. Hafta Genotip belirleme 14. Hafta Genotip belirleme FAR 505 MĐNR Farmakoloji ile ilgili güncel bir konunun sunulması. FAR 506 MĐNR Farmakoloji ile ilgili güncel bir konunun sunulması. FAR 507 ĐNYAL ĐLTĐ MKANĐZMALARI Amaç Hücreler arası ve hücre içi sinyal iletim mekanizmalarının açıklanması ve bu mekanizmaların birbirleriyle etkileşmelerini ve hastalıklardaki rolünü öğretmek Đçerik 1.Hafta Hücresel iletişimin ve sinyal transdüksiyonun tanımı 2. Hafta Reseptörler ve özellikleri 3. Hafta Đntrasellüler sinyal transdüksiyon mekanizmaları 4. Hafta G-proteinlerinin aracılık ettiği sinyal iletim mekanizmaları: iklik AMP 5. Hafta Đnositol fosfolipid 6. Hafta Iyon kanalları 7. Hafta Kalsiyum 8. Hafta nzim aracılı sinyal iletimi : Tirozin kinaz 9. Hafta erin treonin kinaz aracılığı sinyal iletimi 10. Hafta Guanilsiklaz aracılı sinyal iletimi 11. Hafta Histidin kinaz aracılığı sinyal iletimi 12. Hafta Đntrasellüler sinyal proteinlerinin birbirleriyle etkileşimi 13. Hafta Patolojik olaylarda sinyal ileti mekanizmaları 14. Hafta Patolojik olaylarda sinyal ileti mekanizmaları -7-

7 FAR 508 OTONOM ĐNĐR ĐTMĐ FARMAKOLOJĐĐ Amaç Otonom sinir sistemi ile ilgili anatomik, fizyolojik ve patofizyolojik temel bilgileri vermek, bu sistemi etkileyen ilaçların fizyolojik ve farmakolojik etkileri, etki mekanizmaları, tedavide kullanımları, yan ve toksik etkileri, kontrendikasyonları, ilaç-ilaç ve ilaç-besin ilaç-hastalık etkileşmeleri ile ilgili bilgi vermek. Đçerik 1.Hafta Otonom inir isteminin Anatomik ve Fonksiyonel Özellikleri 2. Hafta Otonom inir isteminin Anatomik ve Fonksiyonel Özellikleri 3. Hafta Kolinerjik Đletim 4. Hafta Adrenerjik Đletim 5. Hafta Muskarinik Reseptör Agonistleri 6. Hafta Muskarinik Reseptör Antagonistleri 7. Hafta Antikolinesteraz Đlaçlar 8. Hafta Katekolaminler 9. Hafta empatomimetik Aminler 10. Hafta Alfa-Adrenerjik Reseptör Blokerleri 11. Hafta Beta-Adrenerjik Reseptör Blokerleri 12. Hafta Adrenerjik Nöron Blokerleri 13. Hafta Ganglion Blokerleri 14. Hafta Nöromusküler blokaj yapan ilaçlar FAR 509 KARDĐYOVAKÜLR ĐTM FARMAKOLOJĐĐ Amaç Kardiyovasküler sistem ile ilgili anatomik, fizyolojik ve patofizyolojik temel bilgileri vermek, bu sistemi etkileyen ilaçların fizyolojik ve farmakolojik etkileri, etki mekanizmaları, tedavide kullanımları, yan ve toksik etkileri, kontrendikasyonları, ilaç-ilaç ve ilaç-besin ilaç-hastalık etkileşmeleri ile ilgili bilgi vermek Đçerik 1.Hafta Kardiyovasküler sisteme giriş 2. Hafta Antihipertansifler I 3. Hafta Antihipertansifler I 4. Hafta Antianjinal ilaçlar 5. Hafta Antianjinal ilaçlar 6. Hafta Konjestif kalp yetmezliği tedavisinde kullanılan ilaçlar 7. Hafta Antiaritmik ilaçlar 8. Hafta Antiaritmik ilaçlar 9. Hafta Hiperlipoproteinemilerin tedavisinde kullanılan ilaçlar 10. Hafta Hiperlipoproteinemilerin tedavisinde 11. Hafta Hematopoietik ilaçlar 12. Hafta Antikoagülanlar, trombolitikler ve antitrombositer ilaçlar 13. Hafta Antikoagülanlar, trombolitikler ve antitrombositer ilaçlar 14. Hafta Hemostatik ilaçlar FAR 510 OTAKOĐTLR Amaç Farklı kimyasal yapılardaki otakoitlerin fizyolojik ve farmakolojik etkileri hakkında bilgiler vermek. -8-

8 Đçerik 1.Hafta Histamin 2. Hafta Antihistaminikler 3. Hafta erotonin agonistleri 4. Hafta erotonin antagonistleri 5. Hafta Prostaglandinler 6. Hafta Lökotrienler 7. Hafta PAF 8. Hafta Anjiyotensinler 9. Hafta ndotelin 10. Hafta Bradikinin 11. Hafta Nitrik oksit 12. Hafta pdrf, DHF 13. Hafta Literatür unumu 14. Hafta Literatür unumu FAR 511 ANTRAL ĐNĐR ĐTMĐ FARMAKOLOJĐĐ Amaç antral sinir sistemi ile ilgili anatomik, fizyolojik ve patofizyolojik temel bilgileri vermek, bu sistemi etkileyen ilaçların fizyolojik ve farmakolojik etkileri, etki mekanizmaları, tedavide kullanımları, yan ve toksik etkileri, kontrendikasyonları, ilaç-ilaç ve ilaç-besin, ilaç-hastalık etkileşmeleri ile ilgili bilgi vermek. Đçerik 1.Hafta farmakolojisine giriş 2. Hafta Lokal anestezikler 3. Hafta Genel anestezikler 4. Hafta Alkol ilaç suistimali 5. Hafta Antiepileptikler 6. Hafta Hipnotik ve sedatifler ilaçlar 7. Hafta Nöroleptikler 8. Hafta Parkinson Tedavisinde kullanılan ilaçlar 9. Hafta antral etkili kas gevşeticiler 10. Hafta stimülanları 11. Hafta Antidepresanlar 12. Hafta Antimanikler 13. Hafta Narkotik analjezikler 14. Hafta NAI FAR 512 OLUNUM ĐTMĐ FARMAKOLOJĐĐ Amaç olunum sisteminin fizyolojisi, bu sisteme ilişkin hastalıkların patogenezinin tartışılması ve bu sistemi etkileyen ilaçların farmakolojik etkileri, etki mekanizmaları, tedavide kullanımları, toksik etkileri, kontrendikasyonları, ilaçilaç ve ilaç-besin, ilaç-hastalık etkileşmeleri ile ilgili bilgi vermek. Đçerik 1.Hafta olunum sistemi ile ilgili temel kavramlar 2. Hafta ürfaktanlar 3. Hafta Oksijen ve diğer tedavi gazları 4. Hafta Astım patogenezi 5. Hafta Beta adrenerjik reseptör agonistleri 6. Hafta Glukokortikoitler 7. Hafta Antimuskarinikler 8. Hafta Teofilin -9-

9 9. Hafta Lökotrien antagonistleri 10. Hafta Antitussifler, 11. Hafta kspektoranlar 12. Hafta Mukolitik ilaçlar 13. Hafta Pulmoner hipertansiyon ve tedavisi 14. Hafta Hipoksik pulmoner vazokonstriksiyon FAR 513 KMOTRAPÖTĐKLR Amaç Kemoterapötiklerin sınıflandırılması, etki mekanizmaları, farmakolojik etkileri, profilaktik kullanımları ve uygun kemoterapötik seçimi ile ilgili bilgiler vermek. 1.Hafta ndokrin sistem Farmakolojisine giriş 2. Hafta ndokrin sistem Farmakolojisine giriş 3. Hafta Hipofiz ve hipotalamus hormonları 4. Hafta Hipofiz ve hipotalamus hormonları 5. Hafta ACTH / Glukokortikoitler ve inhibitörleri 6. Hafta ACTH / Glukokortikoitler ve inhibitörleri 7. Hafta Östrojenler, Progesteron, Oral kontraseptifler 8. Hafta Androjenler, ve anabolik steroitler 9. Hafta Đnsulin, Oral antidiyabetik ilaçlar 10. Hafta Đnsulin, Oral antidiyabetik ilaçlar 11. Hafta Tiroid ve antitiroit ilaçlar 12. Hafta D vitamini ve Kalsiyum metabolizması ilaçları 13. Hafta Biyojen aminler ve otokoidler 14. Hafta Biyojen aminler ve otokoidler FAR 516 BĐLĐML UNU V YAZIM TKNĐKLRĐ Amaç Belli bir konuda derlenmiş bilginin veya araştırma sonuçlarının bilimsel bir dergide yayınlanması veya seminer, sempozyum, panel ve konferans gibi aktivitelerde sunumu ile ilgili olarak yapılacak hazırlıklar ile ilgili bilgiler vermek. Đçerik 1.Hafta Farmakolojik araştırmalarda bilgisayar kullanımı 2. Hafta Literatür tarama, bilimsel veriye ulaşma 3. Hafta Literatür değerlendirme teknikleri 4. Hafta Literatür değerlendirme teknikleri 5. Hafta Literatür sunumu 6. Hafta Literatür sunumu 7. Hafta Yazılı bildiri (poster/slayt) hazırlanması 8. Hafta unu malzemelerini doğru-verimli kullanma 9. Hafta Araştırma makalesi hazırlanması 10. Hafta Araştırma makalesi hazırlanması 11. Hafta Derleme makalesi hazırlanması 12. Hafta Derleme makalesi hazırlanması 13. Hafta özlü sunum 14. Hafta özlü sunum FAR 517 PROJ HAZIRLAMA TKNĐKLRĐ Amaç Bir araştırma projesininin hazırlanması ile ilgili teknikler hakkında bilgiler vermek. -10-

10 Đçerik 1.Hafta Araştırmanın planlanması 2. Hafta Araştırmanın planlanması 3. Hafta Çalışma protokollerinin belirlenmesi 4. Hafta Projenin takvimlendirilmesi 5. Hafta Bütçenin belirlenmesi 6. Hafta Proje önerisi yazımı 7. Hafta Proje önerisi yazımı 8. Hafta Deney hayvanı ile yapılan çalışmalarda etik kurallar 9. Hafta Deney hayvanı ile yapılan çalışmalarda etik kurallar 10. Hafta Klinik çalışmalarda etik kurallar 11. Hafta Klinik çalışmalarda etik kurallar 12. Hafta tik kurullara başvuru 13. Hafta Proje devam ederken yapılması gerekenler 14. Hafta Proje ara ve kesin raporlarının yazımı 1.Hafta Antibiyotikler Giriş 2. Hafta Betalaktam Antibiyotikler 3. Hafta Anti-Tüberküloz Đlaçlar 4. Hafta Flourokinolonlar 5. Hafta Aminoglikozidler 6. Hafta Makrolit Yapılı Antibiyotikler 7. Hafta Tetrasiklinler 8. Hafta Anti-Fungal Đlaçlar 9. Hafta Antimalaryal Đlaçlar 10. Hafta Linkozamidler - Amfenikoller 11. Hafta Antihelmintik Đlaçlar, Antiamibik Đlaçlar 12. Hafta Antiviraller 13. Hafta Kanser Kemoterapisi 14. Hafta Đmmünomodülatör Đlaçlar FAR -514 ADVR ĐLAÇ RAKĐYONLARI Amaç Advers ilaç reaksiyonlarının tarihçesi ve epidemiyolojisi ile ilgili bilgiler vermek, advers ilaç reaksiyonlarını tanımlamak, sınıflandırmak ve mekanizmalarını incelemek, çeşitli sistemlerde hücre/organ düzeyinde ortaya çıkan advers ilaç reaksiyonları ile ilgili bilgiler vermek, bu reaksiyonların klinik önemini tartışmak. Đçerik 1.Hafta Tarihçe 2. Hafta Advers ilaç reaksiyonlarının mekanizmaları 3. Hafta Advers ilaç reaksiyonlarının mekanizmaları 4. Hafta Advers ilaç reaksiyonlarının belirlenmesi yöntemleri 5. Hafta Terapötik indeks 6. Hafta Đlaç alerjisi 7. Hafta Đlaç alerjisi 8. Hafta Dayanıksızlık veya aşırı duyarlılık reaksiyonları 9. Hafta Đdiyosenkrazi ve genetic farklılığa bağlı reaksiyonlar 10. Hafta Mutajenik etki 11. Hafta Kanserojenik etki 12. Hafta Teratojenik etki 13. Hafta Đlaç etkileşmelerinin klinik önemi 14. Hafta Literatür sunumu -11-

11 FAR 515 NDOKRĐN ĐTM FARMAKOLOJĐĐ Amaç ndokrin sistemin homeostazisi, hormon salgılanması, hormon reseptörleri, bu reseptörler aracılığı ile oluşan hücresel etkiler. ndokrin bozukluklar ve bunların tedavisinde kullanılan ilaçlar AĐBÜ ağlık Bilimleri nstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı Psikiyatri Hemşireliği Bilim Dalı Yüksek Lisans Programına Devam den Öğrenciler TANIM-GRKÇ-AMAÇLAR HALK AĞLIĞI YÜKK LĐAN PROGRAMI Halk ağlığı bir toplumu oluşturan herkesin bedensel, sosyal, psikolojik ve ruhsal yönden tam iyilik halinde olmasını sağlamak amacı ile koruyucu, iyileştirici ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin bir bütün olarak, çeşitli kademelerdeki sağlık personelinden oluşan bir ekip tarafından sunulmasını öngören bir bilim ve sanattır. Halk ağlığı alanında çalışanlar yukarıda verilen tanıma uygun olarak hizmet sundukları toplumun sağlık sorunlarını bilimsel yöntemlerle ortaya çıkarabilmeli, hizmeti sunmada öncelikleri saptamalıdır. Hizmeti bir plan çerçevesinde ve ekip olarak sunmalı, başarı düzeyini yükseltmek için çeşitli kişi ve kurumlarla işbirliği yapmalıdır. Daha sonra sunulan hizmetlerin sorunları çözmede ne ölçüde başarılı olabildiklerini yine bilimsel yöntemlerle değerlendirebilmelidir. Tüm bunları yapabilmek için tıbbi bilgiler yanında pidemiyoloji, Biyoistatistik, ağlık Yönetimi, ağlık ğitimi, Đş ağlığı, Çevre ağlığı, Ana ve Çocuk ağlığı gibi konularda da bilgi ve beceri sahibi olunması gerekir. Tıp Fakültesi mezunları için Halk ağlığı dalında uzmanlık yapma olanağı vardır. Ancak sağlıkla ilgili diğer fakülte ve yüksek okullardan mezun olanlardan bu alanda halen çalışan ya da çalışmak isteyenler için ve tıp doktorlarından da halk sağlığı alanına ilgi duyarak yüksek lisans yapmak isteyenler için mezuniyet sonrası Halk ağlığı eğitim programının geliştirilmesi gereği doğmuştur. Alt yapı olarak tıp fakültesinin dökümantasyon merkezinde ve Halk ağlığı Anabilim Dalı kitaplığında bulunan Türkçe ve Đngilizce kitaplar, süreli yayınların yanısıra bahar 2001 döneminde Halk ağlığı Anabilim Dalı na bir adet bilgisayar alınması düşünülmektedir ve internet bağlantısı halihazırda kurulu bulunmaktadır. Halk ağlığı Mezuniyet onrası ğitim Programına kabul koşulları şunlardır: Halk ağlığı Yüksek Lisans Programına en az dört yıllık lisans eğitimi görmüş adaylar başvurabilirler. Mülakatta ve giriş sınavında başarılı olmak gerekir. MZUNĐYT ONRAI ĞĐTĐM PROGRAMININ TANIMI Yüksek Lisans Halk ağlığı Anabilim Dalı nda tezli yüksek lisans programı yürütülür. ğitim dili Türkçe dir. Halk ağlığı Anabilim Dalı programında alınması gereken kredi miktarı 21 i zorunlu 7 si seçmeli derslerden olmak üzere en az 28 olarak belirlenmiştir. Dersleri başarı ile tamamlayanlar tez danışmanı yönetiminde birbirini izleyen 2 yarıyıl içinde bir tez çalışması yapmak, elde ettiği sonuçları enstitü tez yazma esaslarına uygun olarak yazmak ve nstitü Yönetim Kurulu nun belirlediği jüri önünde savunmak zorundadır. -12-

12 DRLR 1.YARIYIL ZORUNLU DRLR HL 501 ağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri HL 503 Temel Halk ağlığı HL 505 Temel pidemiyoloji HL 507 ağlık ğitimi Đlkeleri HL 509 Halk ağlığı emineri ÇMLĐ DRLR Toplam TORĐK UYGULAMA KRDĐ YARIYIL ZORUNLU DRLR HL 502 Đleri Biyoistatistik HL 504 ağlık Yönetimi Đlkeleri HL 506 pidemiyolojik Araştırma Uygulama HL 508 ağlık ğitimi Uygulamaları HL 510 Toplum Beslenmesi ÇMLĐ DRLR Toplam ÇMLĐ DRLR HL 511 Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma ve Kontrol HL 512:Yaşlılık orunları pidemiyolojisi HL 513:Kaza ve Özürlülerin pidemiyolojisi HL 514:Klinik pidemiyoloji HL 515:Beslenme Hastalıkları pidemiyolojisi HL 516:Beslenme ve Metabolik Hastalıklar HL 517:Beslenme Bilimleri emineri HL 518:Temel ağlık Alışkanlıklarının Kazandırılması HL 519:Koruyucu Ruh ağlığı HL 520:Ana ağlığı HL 521:Çocuk ağlığı HL522:Çevre ağlığı HL 523:Đş ağlığı HL 524:Tıp osyolojisi ve Tıp Antropolojisi HL 525:rgonomi DR ĐÇRĐKLRĐ ZORUNLU DRLR: HL 501:ağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri (202) ağlık bilimlerinde bilimsel araştırma ve diğer bilimsel etkinlikler, bilimsel araştırma konusunun seçimi, araştırma ile ilgili bilgi toplama yolları, araştırmanın planlanması, deney düzeni bilimsel bir yayının hazırlanması

13 HL 502:Đleri Biyoistatistik (202) ağlık hizmetleri ve biyoistatistik, frekans dağılımları ve tanımlayıcı ölçütler, tablo ve grafik yapım yöntemi, teorik dağılımlar,önemlilik testleri, korelasyon ve regresyon analizi, zaman serileri analizi, biyomedikal deneylerde istatistiksel yöntemler, örnekleme. HL 503:Temel Halk ağlığı (303) Halk sağlığı tanımı, gelişimi ve konuları, sağlık yönetimi ve Türkiye deki uygulama, demografi, çocuk sağlığı, ana sağlığı, bulaşıcı hastalıklarla savaş, toplum beslenmesi, çevre sağlığı, iş sağlığı tıbbi sosyoloji ve sosyal antropoloji, sağlık eğitimi, sosyal hizmetler. HL 504 :ağlık Yönetimi Đlkeleri (303) Yönetimin tanımı, sağlık ekibi, kaynakların kullanımı,temel sağlık hizmetlerini yöneltme planlama uygulama ve değerlendirme, sağlık insan gücü, toplumda sağlık durumunun saptanması, strateji, değerlendirme ve yeniden planlama. HL 505:Temel pidemiyoloji (303) pidemiyolojinin tanımı, tarihi gelişimi, epidemiyolojinin kullanım alanları,epidemiyolojik araştırmaların sınıflandırılması, tanımlayıcı araştırmalar, analitik araştırmalar,müdahale araştırmaları, epidemiyolojide veri kaynakları ve özellikleri, epidemiyolojik ölçütler, epidemiyolojide neden kavramı, ölçümlerde geçerlilik güvenilirlik kavramları. HL 506:pidemiyolojik Araştırma Uygulama (042) Temel epidemiyoloji dersi almış olanlar için sağlık birimlerinde araştırma yöntemleri dersi ilebirlikte alınarak epidemiyoljik bir araştırma planlanır ve uygulanır. HL 507:ağlık ğitimi Đlkeleri (101) ağlık eğitimi kavramı ve tarihsel gelişimi, sağlık eğitiminin amacı ve uygulama yöntemleri, eğitimde planlama, motivasyon, katılım, eğitim değerlendirme yöntemleri, görsel ve işitsel araçlar ve kullanma teknikleri. HL 508:ağlık ğitimi Uygulamaları (042) Uygulamada seçilen bir hedef grup için bir eğitim programı hazırlanıp uygulanarak değerlendirilir. HL 509:Halk ağlığı emineri (100) Halk ağlığı sorunlarıyla ilgili konular tartışılacak ve bir seminer hazırlatılacaktır. HL 510: Toplum Beslenmesi (303) Toplumda beslenme hastalıkları tanımları, temel sorunlar ve nedenlerinin araştırılması, çözümlemede ve alınacak önlemlerde uygulanacak yöntemler, Türkiye de ve dünyada beslenme hastalıkları ve nedenleri. ÇMLĐ DRLR HL 511: Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma ve Kontrol (223) Bulaşıcı hastalıklarda genel kontrol önlemleri, bulaşıcı hastalıklar ve çevre, hava yolu ile bulaşan hastalıklar ve kontrolü, besinlerle bulaşan hastalıklar ve kontrolü, tüberküloz epidemiyolojisi ve kontrolü, su ile bulaşan hastalıklar ve kontrolü, aşılar ve yenilikler, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve kontrolü, AĐD ve viral hepatitler, zoonozlar ve kontrolü, vektörlerle bulaşan hastalıklar ve sıtma kontrolü, salgın inceleme ve kontrolü. Pratik olarak bir surveyans raporu hazırlatılıp değerlendirilecektir. HL 512:Yaşlılık orunları pidemiyolojisi (202) Yaşlılığın tanımı, yaşlılık fizyolojisi, yaşlılık ve kronik hastalıklar,yaşlılıkta risk gruplarının saptanması, yaşlılık ve sosyal yaşam, yaşlı davranışı, yaşlılık ve kazalar, yaşlılık ve beslenme, yaşlılık ve ilaç kullanımı, yaşlılarla primer korunma, yaşlılarda sekonder korunma, yaşlılarda tersiyer korunma. -14-

14 HL 513:Kaza ve Özürlülerin pidemiyolojisi (202) Kazaların önemi, kaza tipleri, kazalardan korunma, özürlü tanımı ve sınıflandırılması, özürlülerin sosyal yaşamı, özürlülerin koruma programları, Türkiye de ve dünyada özürlülerin durumu. HL 514:Klinik pidemiyoloji (244) pidemiyolojinin klinikteki yeri, teşhiste epidemiyolojinin rolü, tedavide epidemiyolojinin rolü, hastalıkların prognozunu belirlemede çeşitli testlerin geçerlilik ve güvenilirliğini saptama, hastalık taramaları ve korunma, klinik araştırmaların planlanması, yukarıdaki konularla ilgili problem çözümleri. Pratik olarak klinikte bir araştırma planlanarak uygulama ve sunum yapılacaktır. HL 515:Beslenme Hastalıkları pidemiyolojisi (244) Toplumda beslenme hastalıkları tanımları, temel sorunlar ve nedenlerinin araştırılması, beslenme alanında epidemiyolojik araştırma planlama yöntemleri. Uygulamada bir beslenme araştırması planlanarak uygulanacaktır. HL 516:Beslenme ve Metabolik Hastalıklar (202) Normal metabolizma olayları, metabolizmada görülen hastalıklar, bulgular,protein,karbonhidrat ve yağ metabolizması hastalıkları ve özel beslenme uygulamaları, doğuştan metabolizma hastalıkları,kistik fibrozis, fenil ketonüri, galaktozemi, diğer enzim eksiklikleri, diyabet tipleri.dünyada ve ülkemizde bu hastalıkların durumları. HL 517:Beslenme Bilimleri emineri (100) Beslenme sorunlarıyla ilgili konular tartışılacak ve bir seminer hazırlatılacaktır. HL 518:Temel ağlık Alışkanlıklarının Kazandırılması (122) Bireysel ve toplumsal sağlık açısından temel sağlık alışkanlıklarının önemi, kazanılması gerekli temel sağlık alışkanlıkları, gelişim dönemleri, gelişim dönemlerine göre temel sağlık alışkanlıklarının kazandırılması (beslenme, hijyen ), zararlı alışkanlıklardan korunulması ile ilgili çözüm yolları, kitle iletişim araçlarının temel sağlık alışkanlıklarının kazandırılmasında rolü, ailenin önemi ve eğitim kurum ve kuruluşlarının rolü. Pratik olarak bir çocuk yuvası,okul vb. yerde uygulama yaptırılarak değerlendirilecektir. HL 519:Koruyucu Ruh ağlığı (202) Toplumda en sık görülen ruhsal hastalıklar ve korunma, ruh sağlığı alanında epidemiyolojik araştırma planlama, ruh sağlığıyla ilgili saha araştırmalarının değerlendirilmesi. HL 520:Ana ağlığı (202) Ana ağlığı hizmetlerinin değerlendirilmesi, güvenli annelik projesi, doğum öncesi bakım ve önemi, gebelik ve doğum komplikasyonlarına birinci basamakta yaklaşım, ana ve çocuk sağlığında risk yaklaşımı, aile planlaması. HL 521:Çocuk ağlığı (202) Çocuk sağlığında örgütlenme ve çocuk sağlığı programları, çocukluk dönemi ve özellikleri, çocuk beslenmesi, büyüme ve gelişmenin takibi, immünizasyon, okul sağlığı, ev ziyaretleri, sakat çocuklar, sosyal problemler. HL522:Çevre ağlığı (202) Çevre sağlığının temel konuları, içme ve kullanma suları, besin sanitasyonu, gıda katkı maddeleri, radyasyondan korunma. HL 523:Đş ağlığı (202) Đş sağlığı kavramı, işyeri hekiminin görev ve sorumlulukları, meslek hastalıkları, iş yerlerinde risk değerlendirme, iş yerlerinde korunma önlemleri. -15-

15 HL 524:Tıp osyolojisi ve Tıp Antropolojisi (101) Kültür ve sağlık, alternatif tıp, sağlığın ilerletilmesi, sağlığı ilerleten davranışları öğrenme, örgütsel gelişim, engeller ve sorunlar, kamu politikaları. tartışılması. HL 525:rgonomi (101) rgonomi kavramının genel olarak tartışılması ve günlük yaşam üzerindeki etkilerinin ayrıntılı TANIM-GRKÇ-AMAÇLAR FĐZYOLOJĐ ANABĐLĐM DALLARI YÜKK LĐAN PROGRAMI Fizyoloji; canlının en küçük alt birimi olan hücreden itibaren doku, organ ve sistemlerin normal fonksiyonlarını inceleyen bilim dalıdır. Fizyolojinin amacı, yaşamın başlangıcı, gelişimi ve ilerlemesini sağlayan fiziksel ve kimyasal etkenleri açıklamaktır. Çok basit bir virüsten karmaşık yapıdaki insana dek her yaşam biçiminin kendine özgü işlevsel karakteristikleri vardır. Bu yüzden fizyolojinin çok geniş olan kapsamı viral fizyoloji, bitki fizyolojisi ve insan fizyolojisi gibi bölümlere ve bir çok alt bölümlere ayrılır. Đnsan fizyolojisinde, insan vücudunun canlılığını sağlayan spesifik özellikler (karakteristikler) ve mekanizmalarla ilgilenilir. Gerçek şu ki, insan kendi kontrolünden tamamen bağımsız olarak canlılığını sürdürür ve bu sırada sahip olduğu özellikler sayesinde başka türlü yaşamanın olanaksız olduğu çok değişik koşullar altında yaşayabilmeyi sağlar. Varlığını korumada kullandığı bu ilginç nitelikleri açıklamada her bilim dalının olduğu gibi Fizyoloji Anabilim Dalı nın da insan gücüne, dolayısı ile bilim adamlarının yetiştirilmesine ve katkılarına ihtiyacı vardır. Fizyoloji Mezuniyet onrası ğitim Programına kabul koşulları şunlardır : Yüksek Lisans Programına ; a) n az dört (4) yıllık lisans eğitimi görmüş (Tıp, Veterinerlik, Diş Hekimliği ve czacılık Fakülteleri, Fen-debiyat Fakültelerinin Biyoloji Bölümü, Tıbbi Biyolog Yetiştiren Yüksekokullar, ağlık Yüksek Okulları, Fizik-Tedavi Rehabilitasyon Yüksek Okulları, Beden ğitimi por Yüksek Okulları ile Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Mezunları) adaylar başvurabilirler. b) Mülakatta ve giriş sınavında başarılı olmak gerekir. FĐZYOLOJĐ YÜKK LĐAN PROGRAMI (AĐBÜ AĞLIK BĐLĐMLRĐ NTĐTÜÜ YÖNTMLĐĞĐN GÖR) Fizyoloji Anabilim Dalı nda tezli yüksek lisans programı yürütülür. ğitim dili Türkçe dir. Öğrencilerin bu programın birbirini izleyen ilk 2 yarıyıllık döneminde derslerini almaları, derslerini başarı ile tamamlayanların ise tez danışmanı yönetiminde bir tez çalışması yapması ve onu nstitü Yönetim Kurulu nun belirlediği jüri önünde savunması zorunludur. Fizyoloji Anabilim Dalı programında alınması gereken kredi miktarı en az 24 olarak belirlenmiştir. 1. YARIYIL ZORUNLU DRLR Teo. Uyg. Kre. FĐZ 501 Hücre Fizyolojisi ve sinyal iletimi FĐZ 503 Vücut ıvıları ve Boşaltım Fizyolojisi FĐZ 505 Fizyolojide araştırma yöntemleri FĐZ 513 eminer I Kredisiz TOPLAM 6-16-

16 II. YARIYIL ZORUNLU DRLR Teo. Uyg. Kre. FĐZ 502 Membran Fizyolojisi FĐZ 504 Nörofizyoloji FĐZ 506 Kardiyovasküler istem Fizyolojisi FĐZ 514 eminer II Kredisiz TOPLAM 5 ÇMLĐ DRLR* Teo. Uyg. Kre. FĐZ 507 Hematoloji I FĐZ 508 ndokrinoloji FĐZ 509 olunum Fizyolojisi FĐZ 510 Hematoloji II FĐZ 511 indirim istemi Fizyolojisi FĐZ 512 Kasılma mekanikleri TOPLAM 13 * Üniversitemiz nstitülerine (ağlık, Fen ve osyal Bilimler) bağlı diğer Anabilim Dallarının programlarına ait açık olan derslerden de seçilecektir ğitim-öğretim Yılı Programı ve Programda görev alan Öğretim Üyeleri Yrd.Doç.Dr. Fatih M. GÖKÇ (AĐBÜ Düzce Tıp Fakültesi Fizyoloji ABD) Yrd.Doç.Dr. Fatma TÖR (AĐBÜ Đzzet Baysal Tıp Fakültesi Fizyoloji ABD) Yrd.Doç.Dr. Şerif DMĐR (AĐBÜ Düzce Tıp Fakültesi Fizyoloji ABD) Destek veren Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Neşe TUNÇL Prof. Dr. Gül TĐRYAKĐ-ÖNMZ Prof. Dr. Ömer BOZDOĞAN Doç.Dr. Faruk BAĞIRICI (Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji ABD) [AĐBÜ, BYO, Antrenörlük ğitimi Bölümü (por Fizyolojisi)] [AĐBÜ, Fen-debiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü (Fizyoloji)] (Ondokuzmayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji ABD) FĐZ-501: Hücre Fizyolojisi ve sinyal iletimi (2 0 2) Đnsan vücudunun fonksiyonel örgütlenmesi; hücre işlev ve üremesinin genetik kontrolü. Hücrede sinyal iletiminde görev alan moleküller, enzimler ve işlevleri FĐZ-503: Vücut ıvıları ve Boşaltım Fizyolojisi (2 0 2) Vücut sıvılarının dağılımı ve özellikleri; özel sıvı sistemleri. Böbrekte organizasyon ve fonksiyonun düzenlenmesi, renal kan akımı, glomerüler filtrasyon, sekresyon ve absorbsiyon, idrar oluşumu, miksiyon, renal klirensler, asit-baz regülasyonu. Hacim ve tonisitenin kontrolü. FĐZ-505: Fizyolojide araştırma yöntemleri (1 2 2) Đn-vivo ve in-vitro araştırmalar, fizyolojide kullanılan deneysel hayvan modelleri. FĐZ-507: Hematoloji I (2 0 2) ritrositler; Vücudun enfeksiyonlara direnci; bağışıklık, kan grupları ve transplantasyon; hemostaz ve pıhtılaşma. -17-

17 FĐZ-508: ndokrinoloji (2 0 2) Hormonlar ve etki mekanizmaları, hipotalamus ve hipofiz hormonları, tiroid hormonları, sürrenal korteks ve medulla hormonları, pankreas hormonları, kalsiyum metabolizması ve kemik. eks farklılaşması ve gelişim, hipofizer gonadotropinler, puberte, menopoz, erkek üreme sistemi, dişi üreme sistemi, gebelik, doğum, laktasyon, yaşlılık ve ölüm. FĐZ-509: olunum Fizyolojisi (2 0 2) olunum mekaniği ve ventilasyon, Akciğer Hacim ve kapasiteleri, perfüzyon, akciğer dolaşımı. Kanda oksijen ve karbondioksitin taşınması, hipoksi ve tipleri. olunumun regülasyonu. FĐZ-502: Membran Fizyolojisi (1 0 1) Biyolojik zarlarla ilgili temel ilke ve yasalar; zardan madde taşınması; yüzey potansiyelleri ve aksiyon potansiyeli; FĐZ-504: Nörofizyoloji (2 0 2) inir sisteminin fonksiyonel yapısı, nöron morfolojisi, nöron çeşitleri, aksonik akım ve aksonal transport, sinaps yapısı, sinaptik ileti, beyin korteksi, davranış fizyolojisi, beyin dalgaları ve elektroensefalografi (G), uyku fizyolojisi, beynin yaşlanması ve bunama, ağrı fizyolojisi, duyu sistemleri, kafa çiftleri, otonom sinir sistemi. FĐZ-506: Kardiyovasküler istem Fizyolojisi (2 0 2) Pompa olarak kalp, kalbin ritmik uyarılması, kardiyak debi-venöz dönüş ve düzenlenmesi, KG ve Vektörkardiyogram, Kalp sesleri. Hemodinami, arteriyel-venöz-kapiller ve lenfatik dolaşım. Kan basıncı ve regülasyonu, dolaşımın regülasyonu, koroner dolaşım ve diğer özel dolaşım sistemleri. FĐZ-510: Hematoloji II (2 2 3) Đntrauterin hemopoezis, apoptozis, lenfosit trafiği (homing), adezyon molekülleri, ısı şok proteinleri, tümör immünolojisi. FĐZ-511: indirim istemi Fizyolojisi (2 0 2) Mide-barsak kanalının motor işlevi; sindirim kanalında sekresyon; sindirim ve emilim; GIK hormonları, defekasyon. FĐZ-512: Kasılma mekanikleri (2 0 2) Düz kas, kalp kası ve iskelet kasında elektriksel olaylar, kasılmanın mekanik temeli ve işlevsel farklılıkları. ANATOMĐ ANABĐLĐM DALI YÜKK LĐAN PROGRAMI Tıp Fakültelerinde Temel Tıp Bilimleri ne gereken önem verilmelidir. Insan sağlığı ile uğraşacak olan öğrencilerimize, insan vücudunun anatomisi en iyi şekilde tanıtılmalıdır. Bu amaca hizmet etmek üzere Yüksek Lisans Programı nın açılması gerekmektedir. Yüksek Lisans Programı nın uygulanmasıyla genç ve dinamik insan gücü sağlanacak, araştırma projeleri yürütülerek elde edilen sonuçlar bilim dünyasına ve üniversitemize katkı sağlayacaktır. Anatomi Anabilim Dalı nın sahip olduğu olanaklar, kadavra ve maket laboratuvarı, ayrıca üniversitemizin alt yapısı gerekli eğitimi vermek için yeterlidir. Öğretim üyelerimizin gayretli çalışmaları da bu eğitimin esasını oluşturacaktır. Ayrıca bu programa H.Ü. TIP Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı da destek verecektir. Abant Đzzet Baysal Üniversitesi ağlık Bilimler nstitüsü Anatomi Anabilim Dalı nda Lisans üstü eğitimi olarak Yüksek Lisans Programı yürütülür. Yüksek Lisans Programına en az 4 yıllık lisans eğitimi görmüş adaylar başvurabilir. ğitim dili Türkçe dir.öğrencilerin bu programın birbirini izleyen 2 yarıyıllık ders döneminde kazanmaları gereken en az kredi miktarı 26 dır. -18-

18 Desrleri başarı ile tamamlayanlar tez danışmanı yönetiminde biribirini izleyen 2 yarıyıl içinde bir tez çalışması yapmak, elde ettiği sonuçları enstitü tez yazma esaslarına uygun olarak yazmak ve nstitü Yönetim Kurulu nun belirlediği jüri önünde savunmak zorundadır. DRLR TO. UYG. KR. 1. YARIYIL ZORUNLU DRLR ANA 501 Hareket istemi: Kemik ve klemler ANA 502 Hareket istemi: Kaslar ANA 503 Diseksiyon teknikleri ve laboratuar uygulamaları -I ANA 504 olunum istemi ANA 505 Dolaşım istemi ANA 506 Diseksiyon teknikleri ve laboratuar uygulamaları ANA 507 indirim istemi ANA 508 Boşaltım sistemi ANA 509 Üreme sistemi ANA 510 ndokrin istem ANA 511 Diseksiyon teknikleri ve laboratuar uygulamaları-iii ANA 512 inir istem ANA 513 Diseksiyon teknikleri ve laboratuar uygulamaları-iv ANA 514 Beş duyu ANA 515 Anatomi de eminer -I ANA 516 Anatomi de eminer -II ANA 517 Anatomi de eminer -III ÇMLĐ DRLR KODU DRĐN ADI TO. UYG. KR. ANA 518 Genel Anatomi ANA 519 Hareket sistemi;baş boyun Anatomisi ANA 520 Fonksiyonel Anatomi ANA 521 Özel diseksiyon teknikleri ANA 522 Medulla spinalis, spinal sinirler ANA 523 Beyin sapı ve cranial sinirler ANA 524 Otonom sinir sistemi DR ĐÇRĐKLRĐ ANA 501 : Hareket istemi:kemik ve eklemler ( ) Kemik ve eklemlerin tanıtılması, fonksiyonların incelenmesi, hareket prensiplerinin açıklanması -19-

19 ANA 502 : Hareket istemi; Kaslar ( ) Đnsan vücudunun kas yapısının tanıtılması, kasların sinir, damar ve fonksiyonlarının önemi ANA 503 : Diseksiyon teknikleri ve laboratuar uygulamaları -I ( ) Kaslar ile ilgili laboratuar uygulamalarını içerir ANA 504 : olunum istemi ( 1 0 1) olunum sistemini oluşturan organların yerleşimi, yapı ve fonksiyon yönünden incelenmesi.ve açıklanması. ANA 505 : Dolaşım istemi ( ) istemin tüm organlarının yerleşimi, yapısı ve fonksiyonlarının incelenmesi. Kalbin lokalizasyonu, yapısı, fonksiyonları, arterial ve venöz sistem, fötal dolaşım ve lenfatik dolaşımın açıklanması. ANA 506 : Diseksiyon teknikleri ve laboratuar uygulamaları -II ( ) olunum ve dolaşım sistemi laboratuar uygulamalarını içerir. ANA 507 : indirim istemi ( ) indirim sistemini oluşturan organların yer, yapı ve fonksiyon yönünden incelemesi. ANA 508 : Boşaltım sistemi ( ) Üriner istem organlarının yerleşimi, yapısı ve fonksiyonların incelenmesi. ANA 509 : Üreme sistemi ( ) Kadın ve erkek genital organlarının yapısal ve fonksiyonel farklılıklarının incelenmesi. ANA 510 : ndokrin istem ( ) ndokrin bezlerinin fonksiyonel ve anatomik incelenmesi ve sinir sistemi ile ilişkilerinin kavranması. ANA 511 : Diseksiyon teknikleri ve laboratuar uygulamaları-iii ( ) indirim, üro-genital ve endokrin sistem laboratuar uygulamalarını içerir ANA 512 : inir istem ( ) Merkezi ve periferik sinir sistemlerinin ayrıntılı olarak incelenmesi, sinirsel bağlantıların açıklanması ANA 513 : Diseksiyon teknikleri ve laboratuar uygulamaları-iv ( ) inir sistemi laboratuar uygulamalarını içerir ANA 514 : Beş duyu ( ) Dokunma-Tad-Koku-Görme-Đşitme ve Denge ile ilgili organların incelenmesi ve laboratuar uygulamalarını içerir ANA 515 : Anatomi de eminer -I ( ) Anatomi de güncel bir konunun detaylı olarak ele alınması. ANA 516 : Anatomi de eminer -II ( ) Anatomi de güncel bir konunun detaylı olarak ele alınması. ANA 517 : Anatomi de eminer -III ( ) Anatomi de güncel bir konunun detaylı olarak ele alınması. -20-

20 ANA 518 : Genel Anatomi ( ) Đnsan vücudunun genel olarak kısa anatomisi ve laboratuar uygulamalarını içerir ANA 519 : Hareket sistemi;baş boyun Anatomisi ( ) Baş ve boyun yapılarını ve laboratuar uygulamalarını içerir ANA 520 : Fonksiyonel Anatomi ( ) Yapı ve fonksiyon arasındaki ilişkinin incelenmesi ANA 521 : Özel diseksiyon teknikleri ( ) Đlgi alanına yönelik kadavra diseksiyonlarını içerir ANA 522 : Medulla spinalis, spinal sinirler, ( ) Medulla spinalis ve spinal sinirlerin detaylı olarak ele alınması ve incelenmesi,medulla spinalis ile ilgili patolojilerin açıklanması ve yorumu, kanlanması ANA 523 : Beyin sapı ve cranial sinirler ( ) Bulbus, pons ve mesencephalon anatomisi ile cranial sinirlerin incelenmesi ANA 524 : Otonom sinir sistemi ( ) Otonom sinir sistemi ile ilgili alanların incelenmesi GRKÇ MĐKROBĐYOLOJĐ ANABĐLĐM DALI Günümüzde diğer alanlarda olduğu gibi Tıbbi Bilimlerde de sürekli bir gelişme ve dinamizm söz konusudur. Yenilik ve gelişmeleri izlemek ve bunun sürekliliğini sağlamak ancak bilimsel ortamlarda gerçekleşebilir. Bilimsel temellerin artması ve üretilmesi için Yüksek Lisans Programının yapılması gerekmektedir. Açılması tasarlanan Yüksek Lisans Programıyla, Mikrobiyoloji alanında bu hedeflere ulaşmak için genç insan gücü sağlanmış olacak ve üretilen bilgileri çok iyi kullanabilen öğrenci ve araştırıcılar yetiştirilecektir. Ülkemizin araştırıcı ve öğretim üyesine olan ihtiyacı göz önüne alındığında Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'nın bu katkıyı sağlayabileceği anlaşılabilir. Bu eğitimi gerçekleştirecek laboratuvar ve donanımı Üniversite Araştırma ve Uygulama Hastanesinde ve Temel Tıp Bilimleri laboratuvarında bulunmaktadır. Ayrıca alt yapı, kütüphane ve internet ağı ile tüm dünya ile sağlanan bağlantılar ve öğretim üyeleri ile Anabilim Dalı'mız eğitim için gerekli olanaklara sahiptir. Bu olanaklardan yararlanarak Üniversitenin ağlık Bilimleri nstitüsü'nde Mikrobiyoloji Yüksek Lisans Programının Açılması ile Mikrobiyoloji alanında temel bilgileri kazanmış ve aynı zamanda rutin Mikrobiyoloji laboratuvarında hizmet verebilecek kapasitede, bilimsel gelişme ve yenilikleri izleyebilen elemanlar yetiştirilecektir. Bu nedenlerden dolayı kapsamı ilişikte sunulan Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı'nın başlatılabilmesi için, gereğini arz ederim. MĐKROBĐYOLOJĐ ANABĐLĐM DALI Düzce Üniversitesi ağlık Bilimleri nstitüsü Mikrobiyoloji Anabilim Dalında Lisansüstü eğitimi olarak Yüksek Lisans Programı yürütülür. Yüksek Lisans Programına en az 4 yıllık lisans eğitimi görmüş adaylar başvurabilir. ğitim dili Türkçe'dir. Öğrencilerin bu programın birbirini izleyen 2 yarıyıllık ders döneminde kazanmaları gereken en az kredi miktarı 24'tür. -21-

21 Dersleri başarı ile tamamlayanlar tez danışmanı yönetiminde birbirini izleyen 2 yarıyıl içinde bir tez çalışması yapmak, elde ettiği sonuçları enstitü tez yazma esaslarına uygun olarak yazmak ve nstitü Yönetim Kurulu'nun belirlediği jüri önünde savunmak zorundadır. YÜKK LĐAN PROGRAMI I. YARIYIL DRLRĐ Haftalık Ders aati Dersin kodu Dersin adı Teorik Pratik Kredisi MIK 501 Temel Mikrobiyoloji 2 MIK 502 Bakteriyolojik Tanı Yöntemleri 2 MIK 503 eminer I 1 ÇMLĐ Zorunlu Zorunlu Zorunlu II. YARIYIL DRLRĐ Haftalık Ders aati Dersin kodu Dersin adı Teorik Pratik Kredisi MIK 504 Temel Đmmünoloji 2 MIK 505 Parazitolojiye giriş ve Tanı Yöntemleri 2 MIK 506 eminer II 1 ÇMLĐ ÇMLĐDRLR: Haftalık Ders aati Zorunlu Zorunlu Zorunlu Dersin kodu Dersin adı Teorik Pratik Kredisi MIK 507 Genel Mikoloji MIK 508 Genel Viroloji MIK 509 Özel Mikoloji MIK 510 Tıbbi Parazitoloji MIK 511 Đmmünolojik Teknikler MIK 512 Mikrobiyolojide kullanılan Moleküler Tanı Yöntemleri MIK 513 terilizasyon ve Dezenfeksiyon MIK 514 Direkt Mikroskopik Tanı Yöntemleri MIK 515 Mikroorganizmaların Üretilme Ortamları MIK 516 Antimikrobiyal Maddeler MIK 517 Mikroorganizma Genetiği HL 501 ağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri HL 502 Đleri Biyoistatistik DR ĐÇRĐKLRĐ MĐK 501: Temel Mikrobiyoloji (2 0 2) Mikroorganizmaların sınıflandırılması ve yapıları, mikroorganizmaların beslenme ve üretilmesi, Mikroorganizmaların metabolizma ve enzimleri, Mikroorganizmaların genetiği, terilizasyon ve Dezenfeksiyon, Antimikrobiyal maddeler. MIK 502: Bakteriyolojik Tanı Yöntemleri (2 2 3) Mikrobiyolojide kullanılan araç-gereçler, Mikroskoplar ve mikroskopi, Besiyerleri, Boyama teknikleri, Biyokimyasal testler, erolojik tetkikler. -22-

22 MIK 503: eminer I (1 0 1) Mikrobiyoloji ile ilgili bir konunun sunulması MIK 504: Temel Đmmünoloji (2 0 2) Antijenler, Bağışık yanıtta rol alan hücre ve organlar, Bağışık yanıt mekanizması, Hücresel bağışık yanıt, Đmmunglobulinler, itokinler, Antijen-Antikor ilişkileri, Aşırı duyarlılık tepkimeleri, Aşılar ve serumlar MIK 505: Parazitolojiye Giriş ve Tanı Yöntemleri (2 2 3) Parazitlik ve çeşitleri, Parazit-Konak ilişkisi, Parazitlerde beslenme ve metabolizma, üreme, Paraziter infeksiyonların etiyolojisi, immünolojisi, Paraziter infeksiyonlarda patogenez, Parazitozlarda tanı, tedavi ve korunma. MĐK 506: eminer II (1 0 1) Mikrobiyoloji ile ilgili bir konunun sunulması MIK 507: Genel Mikoloji (2 2 3) Mantarların özellikleri, sınıflandırılması, mantarların yapısı, mantarların yaşama ve üreme özellikleri, Mikozların epidemiyolojisi, immünolojisi, Mikozlarda patogenez, mikozlarda tanı ve tedavi. MĐK 508:Genel Viroloji (202) Virusların sınıflandırılmaları ve yapıları, Virusların üretilmesi ve genetiği, Virus-konak ilişkisi, Viral infeksiyonlarda patogenez ve immünoloji, Virus hastalıklarından korunma ve bakteriyofajlar, Virus hastalıklarında laboratuvar tanı yöntemleri. MĐK 509: Özel Mikoloji (2 2 3) Kutanöz, ubkutanöz, Derin ve fırsatçı mikozlarda etkenlerin özellikleri, patogenez, klinik özellikler, tanı ve tedavi. MIK 510: Tıbbi Parazitoloji (2 2 3) Protozoon, Trematod, Nematod, ve Artropodlar tarafından oluşturulan infeksiyonlarda patogenez, klinik özellikler, tanı ve tedavi. MIK 511: Đmmünolojik Teknikler (2 2 3) Presipitasyon, Aglutinasyon, Toksin-Antitoksin tepkimeleri, Nötralizasyon deneyleri, Fluoresanlı Antikor Deney, nzimli immün Deney, Radyoaktifli immün Deney, Kompleman Birleşmesi Deneyi. MIK 512: Mikrobiyolojide kullanılan Moleküler Tanı Yöntemleri (2 0 2) Hibridizasyon yöntemleri, outhern blot Hibridizasyon, Northern blot Hibridizasyon, Dot blot Hibridizasyon, in situ Hibridizasyon, polimeraz zincir reaksiyonu, Western Blot tekniği, Protein dot blot, Monoklonal antikorlar -23-

23 MIK 513: terilizasyon ve Dezenfeksiyon (2 2 3) Antiseptik ve dezenfektanların kimyasal ve farmakolojik özellikleri, etki mekanizmaları, kullanımı. Isı, ışınlar, filtrasyon, ve gazlarla sterilizasyon. Dezenfeksiyon, Antisepsi ve sterilizasyonun hastanede uygulanışı ve hastane infeksiyonlarından korunma. MĐK 514: Direkt Mikroskopik Tanı Yöntemleri (2 2 3) Mikroskoplar ve kullanma ilkeleri, Mikrobiyolojide kullanılan boyaların hazırlanması, uygulanması ve inceleme yöntemleri. MIK 515: Mikroorganizmaların Üretilme ortamları (2 2 3) Mikroorganizmaların beslenme ve üretilme koşulları, canlı ve cansız üretilme ortamları, Mikrobiyolojide sık kullanılan besiyerlerinin içerikleri, hazırlanması, saklanması ve sterilizasyonu. MIK 516: Antimikrobiyal Maddeler (2 0 2) Antimikrobiyal maddelerin etki mekanizmaları, sınıflandırma ve direnç gelişimi, Antibakteriyel, antifungal, antiviral ve antiparaziter ilaçlar ve kullanımı. MIK 517: Mikroorganizma Genetiği (2 0 2) Genetikte genel kavramlar, bakteri genomu ve gen fonksiyonlarının düzenlenmesi, bakterilerde mutasyon, bakteriyofajlar, faj genomu ve faj mutantları, bakteriler arasında genetik madde aktarımı, bakteri ve fajlarda rekombinasyon, plazmidler, virus genetiği, mantar genetiği ve mikrobiyolojide kullanılması. HL 501: ağlık Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri (2 0 2) ağlık Bilimlerinde bilimsel araştırma ve diğer bilimsel etkinlikler, bilimsel araştırma konusunun seçimi, araştırma ile ilgili bilgi toplama yolları, araştırmanın planlanması, deney düzeni, bilimsel bir yayının hazırlanması. HL 502: Đleri Biyoistatistik (2 0 2) ağlık hizmetleri ve Biyoistatistik, frekans dağılımları, ve tanımlayıcı ölçüler, tablo ve grafik yapım yöntemi, teorik dağılımlar, önemlilik testleri, korelasyon ve regresyon analizi, zaman serileri analizi, biyomedikal deneylerde istatistiksel yöntemler, örnekleme. Anabilim dalımızda görev alacak öğretim üyeleri: Prof. Dr. A. Demet Kaya Doç.Dr.C.lif Öztürk Yrd.Doç.Dr. M.Tevfik Yavuz -24-

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER PSH 501 - Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Temelleri

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II I V. D E R S K U R U L U (09 ŞUBAT 2015 20 MART 2015)

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II I V. D E R S K U R U L U (09 ŞUBAT 2015 20 MART 2015) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II BOŞALTIM, ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLER I V. D E R S K U R U L U (09 ŞUBAT 2015 20 MART

Detaylı

HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ)

HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ) HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ) HEM 501 Sıvı-Elektrolit Dengesi ve Hemşirelik Uygulamaları (3 0 3) Bu ders, vücut sıvılarının içeriği ve dağılımı, düzenlenme mekanizması, sıvı ve elektrolit dengesini

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK TANILAMASI (HEM 601 TEORİK 2, 2

Detaylı

DÖNEM II 4. DERS KURULU 10 Şubat 4 Nisan 2014. Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ

DÖNEM II 4. DERS KURULU 10 Şubat 4 Nisan 2014. Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ DÖNEM II. DERS KURULU 0 Şubat Nisan 0 Dekan : Dönem II Koordinatörü : Ders Kurulu Başkanı : Prof.Dr. Yrd.Doç.Dr. Yrd.Doç.Dr. KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM AKTS DERS VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ 0 (x) -

Detaylı

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI Tıbbi Mikrobiyoloji Programı

TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI Tıbbi Mikrobiyoloji Programı TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI Tıbbi Mikrobiyoloji Programı Programa Kabul Koşulları: Yüksek Lisans: Fen, Eczacılık ve Mühendislik Fakültelerinin Biyoloji, Gıda, Çevre ve Kimya ile ilgili bölümlerinden

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK BİLİMLERİNDE KURAM VE MODELLER Sağlık

Detaylı

4. DERS KURULU Nörolojik Bilimler ve Sinir Sistemi. 15 Şubat 2016 8 Nisan 2016 8 HAFTA KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM AKTS

4. DERS KURULU Nörolojik Bilimler ve Sinir Sistemi. 15 Şubat 2016 8 Nisan 2016 8 HAFTA KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM AKTS DÖNEM II. DERS KURULU Nörolojik Bilimler ve Sinir Sistemi Şubat 0 Nisan 0 HAFTA Prof.Dr. DEKAN DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ DERS KURULU BAŞKANI Yrd.Doç.Dr. Tolgahan ACAR Yrd.Doç.Dr. Hikmet BIÇAKÇI KURUL DERSLERİ

Detaylı

Prof. Dr. Demir Budak Dekan. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten DERS KURULU 1 KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ

Prof. Dr. Demir Budak Dekan. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten DERS KURULU 1 KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten DERS KURULU YÜRÜTME KURULU DÖNEM I KOORDİNATÖRÜ: KURUL I KOORDİNATÖRÜ: 214 215 EĞİTİM ÖĞRETİM

Detaylı

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI NA GİRİŞ KOŞULLARI : Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokullarının veya Yüksekokul ve Fakültelerin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Detaylı

I. YARIYIL (ZORUNLU) İLERİ NÖROFİZYOLOJİ (FTR

I. YARIYIL (ZORUNLU) İLERİ NÖROFİZYOLOJİ (FTR T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) İLERİ NÖROFİZYOLOJİ

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. V. Ders Kurulu TIP 105 1 121 + 73 9 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam.

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. V. Ders Kurulu TIP 105 1 121 + 73 9 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS V. Ders Kurulu TIP 105 1 121 + 73 9 10 Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam Anatomi 25 29 54 Tıbbi Biyokimya 31 2 33 Tıbbi Biyoloji 13-13 Histoloji- Embriyoloji

Detaylı

FARMAKOLOJİ. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori. Uygulama AKTS. (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 - - 4. 2.YIL/ 1.yarıyıl Güz.

FARMAKOLOJİ. Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori. Uygulama AKTS. (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 - - 4. 2.YIL/ 1.yarıyıl Güz. FARMAKOLOJİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar AKTS Farmakoloji FTR 235 2.YIL/ 1.yarıyıl Güz (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 - - 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Seçmeli Dersin

Detaylı

AKTS MİKROBİYOLOJİ VE PARAZİTOLOJİ. BES118 2. Bahar 3 0 0 4 Önkoşullar

AKTS MİKROBİYOLOJİ VE PARAZİTOLOJİ. BES118 2. Bahar 3 0 0 4 Önkoşullar MİKROBİYOLOJİ VE PARAZİTOLOJİ Teori Uygulama Laboratuar Kodu Yarıyıl Dersin Adı (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) AKTS MİKROBİYOLOJİ VE PARAZİTOLOJİ BES118 2. Bahar 3 0 0 4 Önkoşullar Yok Dersin dili

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK TANILAMASI (HEM 601 TEORİK 2, 2

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 104: KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 104: KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Ayşen Bayram / Tıbbi Mikrobiyoloji Başkan Yardımcıları: Yrd. Doç. Dr. Necla Benlier / Tıbbi Farmakoloji Yrd. Doç. Dr. Betül Kocamer Şimşek / Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK BİLİMLERİNDE KURAM VE MODELLER (HEM 701

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 104: KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 104: KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ 04-05 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 04: KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ Ders Kurulu Başkanı: / Tıbbi Başkan Yardımcısı: / Tıbbi Üyeler: Prof. Dr. Güner Dağlı/ Anesteziyoloji Reanimasyon / Tıbbi Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016)

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DERS SAATİ DERS ADI DERS KONUSU DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ 4. DK 1. Hafta 07 Aralık Pazartesi Mikrobiyoloji Mikrobiyolojinin tarihçesi ve mikroorganizmalara genel

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II I. KURUL DERS PROGRAMI SİNİR SİSTEMİ. 14 EYLÜL 2015-13 KASIM 2015 (8 Hafta)

2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II I. KURUL DERS PROGRAMI SİNİR SİSTEMİ. 14 EYLÜL 2015-13 KASIM 2015 (8 Hafta) 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II I. KURUL DERS PROGRAMI SİNİR SİSTEMİ 14 EYLÜL 2015-13 KASIM 2015 (8 Hafta) Dekan Baş Koordinatör Dönem II Koordinatörü Dönem II Koordinatör Yardımcısı Dönem II

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet ALİ MALAS

Prof. Dr. Mehmet ALİ MALAS DEKAN T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II IV. DERS (ENDOKRİN ve ÜROGENİTAL SİSTEM) KURULU (11 MART 2013 18 NİSAN 2013) BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II BOŞALTIM, ÜREME VE ENDOKRİN SİSTEMLERİ DERS KURULU

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II BOŞALTIM, ÜREME VE ENDOKRİN SİSTEMLERİ DERS KURULU T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II BOŞALTIM, ÜREME VE ENDOKRİN SİSTEMLERİ DERS KURULU (11 NİSAN 2016 20 MAYIS 2016) DERS PROGRAMI DEKAN DEKAN YRD.

Detaylı

ECZACILIK FAKÜLTESİ BİYOKİMYA

ECZACILIK FAKÜLTESİ BİYOKİMYA PROGRAM KOORDİNATÖRÜ Prof. Dr. Güldal MEHMETÇİK, gmehmetcik@neu.edu.tr YÜKSEK LİSANS DERSLERİ EBM 600 Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 EBM 601 Biyokimya I S 3 0 3 EBM 602 Biyokimya I Laboratuvar S 0 3 1 EBM

Detaylı

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ)

I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3 KREDİ) T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOKİMYA ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TEMEL BİYOKİMYA I (B 601 TEORİK 3, 3

Detaylı

HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI

HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI DOKTORA PROGRAMINA GİRİŞ KOŞULLARI Hemşirelik, Ebelik, Sağlık Memurluğu Programlarında Lisans eğitimi alarak Hemşirelik veya herhangi bir programda yüksek lisans yapmış olmak.

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. Sinir Sistemi TIP 204 2 103+40 9 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS. Sinir Sistemi TIP 204 2 103+40 9 10. Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Dönem T+U Saat Kredi AKTS Sinir Sistemi TIP 204 2 103+40 9 10 Kurul Dersleri Teorik Pratik Toplam Anatomi 42 16 58 Fizyoloji 39 18 57 Histoloji ve Embriyoloji 12 4 16 Biyofizik

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİMDALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİMDALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİMDALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ A. YÜKSEK LİSANS ZORUNLU/SEÇMELİ DERSLERİ Ders Kodu Dersler Z/S T U/L TOP K AKTS HEMŞİRELİKTE BİLİŞİM VE SINIFLAMA SİSTEMLERİ

Detaylı

Yurtdışı Kontenjan Teklifi ALES. Yatay Geçiş. Puan Türü. Yüksek Lisans. Yüksek Lisans. Sağlıyor. Doktora. Doktora

Yurtdışı Kontenjan Teklifi ALES. Yatay Geçiş. Puan Türü. Yüksek Lisans. Yüksek Lisans. Sağlıyor. Doktora. Doktora ENSTİTÜ ADI: SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ANABİLİM DALI ADI PROGRAMIN ADI Genel Kontenjan Teklifi Yatay Geçiş Yurtdışı Kontenjan Teklifi Yatay Geçiş ALES Asgari Öğretim Üyesi Şartını sağlayıp sağlamadığı

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNDİRİM VE METABOLİZMA SİSTEMLERİ III. DERS KURULU (15 ARALIK 2014 17 OCAK 2015) DERS PROGRAMI DEKAN BAŞKOORDİNATÖR

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ENSTĠTÜ KURUL KARARLARI. Toplantı Tarihi: 12 Haziran 2013 Toplantı Sayısı : 2012-2013/2 Karar Sayısı: 1

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ENSTĠTÜ KURUL KARARLARI. Toplantı Tarihi: 12 Haziran 2013 Toplantı Sayısı : 2012-2013/2 Karar Sayısı: 1 Toplantı Tarihi: 12 Haziran 2013 Toplantı Sayısı : 2012-2013/2 Karar Sayısı: 1 Enstitümüz doktora programı öğrencilerine, yönelik Bilimsel Araştırma ve Metodolojisi entegre dersinin araştırma görevlisi

Detaylı

I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ

I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ Anatomi Dersin Kodu 101 Dersin Kredisi Zorunlu, (Teo.3, Uyg.0, Lab 0) Kredisi 3 Bu ders Anatomiye Giriş, Anatomik

Detaylı

Doktora 6. Yarıyıl DERS KODU DERSLER TEO. UYG. KRD. AKTS Z/S. Doktora 8. Yarıyıl

Doktora 6. Yarıyıl DERS KODU DERSLER TEO. UYG. KRD. AKTS Z/S. Doktora 8. Yarıyıl AVRASYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DOKTORA PROGRAMI DERSLERİ VE DERS İÇERİKLERİ Doktora 1. Yarıyıl ISGD 601 İş Sağlığı ve İş Hijyeni 3 2 3 Z ISGD 603 Meslek Hastalıkları

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARI DERS KATALOĞU

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARI DERS KATALOĞU ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARI DERS KATALOĞU TIP ANABİLİM DALLARI VE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI 01.07.2015 Biyofizik Anabilim Dalı > Biyofizik (Tezli Yüksek Lisans) >

Detaylı

CANLILIK NEDİR? Fizyolojide Temel Kavramlar

CANLILIK NEDİR? Fizyolojide Temel Kavramlar Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı CANLILIK NEDİR? Fizyolojide Temel Kavramlar Doç. Dr. Turgut GÜLMEZ CALILIK (hayat) NEDİR? FİZYOLOJİ Yaşamın başlangıcı- gelişimi ve ilerlemesini

Detaylı

Tıp Fakültesi. 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Dönem III Ders Programı. BAŞKOORDİNATÖR Doç. Dr. Aydan ÇELEBİLER

Tıp Fakültesi. 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Dönem III Ders Programı. BAŞKOORDİNATÖR Doç. Dr. Aydan ÇELEBİLER Tıp Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Dönem III Ders Programı BAŞKOORDİNATÖR Doç. Dr. Aydan ÇELEBİLER DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ Prof. Dr. Vedat GÖRAL DÖNEM III KOORDİNATÖR YARDIMCISI Yrd. Doç. Dr. Önder

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DOKU ZEDELENMESI VE ENFEKSIYON DERS KURULU ( 1. ) DERS KURULU (15 EYLÜL- 24 EKİM 2014) DERS PROGRAMI T. C.

Detaylı

I. YARIYIL ORGAN NAKLİ. ODK 601 Teorik 2, Uygulama 2, 3 kredi. 1. Organ Nakli Tarihçesi. 2. Kalp Nakli. 3. Böbrek Nakli. 4.

I. YARIYIL ORGAN NAKLİ. ODK 601 Teorik 2, Uygulama 2, 3 kredi. 1. Organ Nakli Tarihçesi. 2. Kalp Nakli. 3. Böbrek Nakli. 4. T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORGAN VE DOKU KOORDİNATÖRLÜĞÜ EĞİTİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ORGAN NAKLİ ODK 601 Teorik

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES114 2. BAHAR 3 0 0 2

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) BES114 2. BAHAR 3 0 0 2 TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Dersin Adı Kodu Yarıyıl TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II I V. D E R S K U R U L U (08 ŞUBAT 2016 16 MART 2016)

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II I V. D E R S K U R U L U (08 ŞUBAT 2016 16 MART 2016) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II BOŞALTIM, ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLER I V. D E R S K U R U L U (08 ŞUBAT 2016 16 MART

Detaylı

Bu dersi tamamlayan öğrenci,fizyolojinin temel prensipleri, işleyiş mekanizmaları ve vücudun kontrol sistemini açıklayabilir.

Bu dersi tamamlayan öğrenci,fizyolojinin temel prensipleri, işleyiş mekanizmaları ve vücudun kontrol sistemini açıklayabilir. FİZYOLOJİ I Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar AKTS (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) Fizyoloji I FTR 1.YIL/ 4 - - 5 1.yarıyıl 113 Güz Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, TIP EĞİTİMİ, BİYOİSTATİSTİK, BİYOFİZİK, TIP TARİHİ VE ETİK

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, TIP EĞİTİMİ, BİYOİSTATİSTİK, BİYOFİZİK, TIP TARİHİ VE ETİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, TIP EĞİTİMİ, BİYOİSTATİSTİK, BİYOFİZİK, TIP TARİHİ VE ETİK 26.04.2016 30.05.2016 Dersler Teorik Pratik Toplam Halk Sağlığı 78

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DIS- 201 PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ TEORİK AKTS: 3 Diş Hekimliği 30 hafta- haftada 2 saat teorik Dersin Amacı: Protetik tedavi türleri ve uygulamaları hakkında bilgi vermek, sabit ve hareketli protezlerin klinik

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II II

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II II T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II II. DERS (DOLAŞIM-SOLUNUM SİSTEMİ) KURULU (17 KASIM 2014-09 OCAK 2015) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ

Detaylı

HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI

HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI Programın Yürütücüsü Programın Kadrolu Öğretim Üyeleri : Prof. Dr. M.Fikret GENÇ : Prof. Dr. Erkan PEHLİVAN Prof. Dr. Gülsen GÜNEŞ Doç. Dr. Ali ÖZER Programa Kabul Koşulları

Detaylı

(ZORUNLU) MOLEKÜLER İMMÜNOLOJİ I (TBG 607 TEORİK 3, 3 KREDİ)

(ZORUNLU) MOLEKÜLER İMMÜNOLOJİ I (TBG 607 TEORİK 3, 3 KREDİ) T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) MOLEKÜLER

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNİR SİSTEMİ V. DERS KURULU (24 MART MAYIS 2015)

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNİR SİSTEMİ V. DERS KURULU (24 MART MAYIS 2015) T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II SİNİR SİSTEMİ V. DERS KURULU (24 MART 2015-22 MAYIS 2015) DERS PROGRAMI DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ

Detaylı

HALK SAĞLIĞI VE AİLE HEKİMLİĞİ VI. DERS KURULU (20 NİSAN 2015-25 MAYIS 2015)

HALK SAĞLIĞI VE AİLE HEKİMLİĞİ VI. DERS KURULU (20 NİSAN 2015-25 MAYIS 2015) T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI VE AİLE HEKİMLİĞİ VI. DERS KURULU (20 NİSAN 2015-25 MAYIS 2015) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Bütünleme Sınav Tarihleri ANESTEZİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Bütünleme Sınav Tarihleri ANESTEZİ ANESTEZİ Yabancı Sistem Hastalıkları Klinik Anestezi-II Reanimasyon-II Meslek Etiği Biyoteknoloji Girişimcilik II Anestezi Cihaz ve Ekipmanları Anestezi Uygulama-II Enfeksiyonların Önlenmesinde Prensipler

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Final Sınav Tarihleri ANESTEZİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Final Sınav Tarihleri ANESTEZİ ANESTEZİ Yabancı Sistem Hastalıkları Klinik Anestezi-II Reanimasyon-II Meslek Etiği Biyoteknoloji Girişimcilik II Anestezi Cihaz ve Ekipmanları Anestezi Uygulama-II Enfeksiyonların Önlenmesinde Prensipler

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Bitkisel ve Hayvansal Üretim T.C. PROGRAM: Büyük ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği I. YARIYIL 00101 Matematik I (2 0 2), Sayılar, Cebir, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Trigonometri,Geometri

Detaylı

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III II. KURUL ENFEKSİYON-HEMOPOİETİK DERS PROGRAMI

T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III II. KURUL ENFEKSİYON-HEMOPOİETİK DERS PROGRAMI T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III II. KURUL ENFEKSİYON-HEMOPOİETİK DERS PROGRAMI 21 EKİM 2013-06 ARALIK 2013 DEKAN BAŞ KOORDİNATÖR DÖNEM III

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Bütünleme Sınav Tarihleri ANESTEZİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Bütünleme Sınav Tarihleri ANESTEZİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ANESTEZİ 08.00-08.50 Sistem Hastalıkları MYHST 120 Klinik Anestezi-II Anestezi Cihaz ve Ekipmanları Sınıfların Reanimasyon-II Biyoteknoloji Anestezi Uygulama-II Girişimcilik II

Detaylı

DERS KURULU ÜYELERİ: Prof.Dr. Nevres Hürriyet AYDOĞAN Prof. Dr. Yasemin BALCI

DERS KURULU ÜYELERİ: Prof.Dr. Nevres Hürriyet AYDOĞAN Prof. Dr. Yasemin BALCI T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II DOKU BİYOLOJİSİ DERS KURULU (7 EYLÜL 2015 23 EKİM 2015) DERS PROGRAMI DEKAN DEKAN YRD. DEKAN YRD. BAŞKOORDİNATÖR

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ 05-06 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 0: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ Ders Kurulu Başkanı: / Başkan Yardımcıları: / Histoloji Embriyoloji Yrd. Doç. Dr. Bahadır Murat Demirel / Üyeler: / Tıbbi / Dersin AKTS

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 Eğitim Yılı Dönem II 3. Ders Kurulu GASTROİNTESTİNAL SİSTEM VE METABOLİZMA Eğitim Programı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 Eğitim Yılı Dönem II 3. Ders Kurulu GASTROİNTESTİNAL SİSTEM VE METABOLİZMA Eğitim Programı 2015-2016 Eğitim Yılı Dönem II 3. Ders Kurulu GASTROİNTESTİNAL SİSTEM VE METABOLİZMA Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü Dönem II Koordinatörü Koordinatör Yardımcısı : Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN : Doç.

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ KODU DERSİN ADI Z/S TEO. UYG. KRD. AKTS HAS 701 Temel Halk Sağlığı I Z 3 2 4

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I II. KURUL 2009 2010

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I II. KURUL 2009 2010 II. Kurul Hücre Bilimlerine Giriş ve Hücre Zarı II. Kurul Süresi: 7 hafta II. Kurul Başlangıç Tarihi: 4 Kasım 2009 II. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 21 22 Aralık 2009 Ders Kurulu Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI NA GİRİŞ KOŞULLARI : Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık veya Hemşirelik Yüksekokulları, Hemşirelik, Sağlık Memurluğu ve Ebelik Programları mezunu

Detaylı

I. YARIYIL (ZORUNLU) GENEL FİZYOLOJİ (F

I. YARIYIL (ZORUNLU) GENEL FİZYOLOJİ (F T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) GENEL FİZYOLOJİ (F 601 2 Teorik,

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ DERS PROGRAMI

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ DERS PROGRAMI KAFKAS ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ PROGRAMI VET101 Anatomi I 3 4 5 9 VET103 Histoloji I 2 2 3 5 VET105 Veteriner Hekimlik Tarihi 1-1 2 VET107 Medikal

Detaylı

Yarıyılı. Tasarımda İnsan Faktörü SEC154 2 2 0 2

Yarıyılı. Tasarımda İnsan Faktörü SEC154 2 2 0 2 Dersin Adı Kodu Yarıyılı Ders (Saat/Hafta) (Saat/Hafta) AKTS Tasarımda İnsan Faktörü SEC154 2 2 0 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Seçmeli Dersin Seviyesi Lisans Dersin Koordinatörü

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Prof. Dr. Ersin FADILLIOĞLU

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Prof. Dr. Ersin FADILLIOĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Prof. Dr. Ersin FADILLIOĞLU Tablo 1: Öğrenci Sayıları Program Öğrenci Sayısı 2011-2012 2012-2013 Tezli Yüksek Lisans 516 450 Tezsiz Yüksek Lisans 37 31

Detaylı

FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Programın Yürütücüsü Programın Kadrolu Öğretim Üyeleri : Prof.Dr. Göknur AKTAY :Yrd.Doç.Dr.İsmet YILMAZ Programa Kabul İçin Gerekli Ön Koşullar: Eczacılık

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ BEŞ YILLIK EĞİTİM PROGRAMI (2014-2015 AKADEMİK YILINDAN İTİBAREN)

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ BEŞ YILLIK EĞİTİM PROGRAMI (2014-2015 AKADEMİK YILINDAN İTİBAREN) İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ BEŞ YILLIK EĞİTİM PROGRAMI (2014-2015 AKADEMİK YILINDAN İTİBAREN) BİRİNCİ YIL 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) Eczacılık Tarihi ve Eczacılığa Giriş 2 0 2 4 107 Genel Kimya

Detaylı

Perfüzyon Teknikleri Programı Ders İçeriği

Perfüzyon Teknikleri Programı Ders İçeriği Perfüzyon Teknikleri Programı Ders İçeriği DERSİN ADI DERSİN KATEGORİSİ SÜRE Perfüzyon I Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Perfüzyon Teknikleri Programı 1. Yarıyıl ZORUNLU DERS MESLEK DERSİ SEÇMELİ DERS Anatomi

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER İş Sağlığı Epidemiyolojisi ISG701 1 3 + 0 6 İş sağlığı ve epidemiyoloji kavramlarının

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Yoğun Bakım Hemşireliği I YBH 501 I.Yarıyıl 3 T+4 U 5 10

DERS BİLGİLERİ. Dersin Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Yoğun Bakım Hemşireliği I YBH 501 I.Yarıyıl 3 T+4 U 5 10 DERS BİLGİLERİ Yoğun Bakım Hemşireliği I YBH 501 I.Yarıyıl 3 T+4 U 5 10 Dersin Süresi (Dönemlik /Yıllık) Dersin Öğrenim Çıktıları Dersin İçeriği Önerilen Kaynaklar Prof. Dr. Fatma Eti Aslan Prof. Dr. Fatma

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Eğitim Yılı Dönem I. 2. Ders Kurulu II. HÜCRE BİLİMLERİ-I Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Prof. Dr. Alirıza ERDOĞAN Yrd. Doç. Ders Kurulu

Detaylı

Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi) 2 28 92. Okul Eğitimi Süresi

Bireysel Öğrenme Süresi (Proje, Ödev, Araştırma, İşyeri Eğitimi) 2 28 92. Okul Eğitimi Süresi DERSİN ADI BÖLÜM PROGRAM DÖNEMİ DERSİN DİLİ Podolojiye Giriş SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ Podoloji I. YARIYIL Türkçe DERS KATEGORİSİ Zorunlu Meslek i X Seçmeli ÖN ŞARTLAR SÜRE VE DAĞILIMI Haftalık Saati Okul

Detaylı

TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Temel Eczacılık Bilimleri Programı

TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Temel Eczacılık Bilimleri Programı Programa Kabul Koşulları: TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Temel Eczacılık Bilimleri Programı Yüksek Lisans: Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Kimya Bölümü, Mühendislik Fakültesi

Detaylı

Uygulama (Saat/Hafta) Tıpta Nobellik Buluşlar SEC150 1 2 0 2. Yarıyılı

Uygulama (Saat/Hafta) Tıpta Nobellik Buluşlar SEC150 1 2 0 2. Yarıyılı Dersin Adı Kodu Yarıyılı Ders (Saat/Hafta) (Saat/Hafta) Tıpta Nobellik Buluşlar SEC150 1 2 0 2 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Seçmeli Dersin Seviyesi Lisans Dersin Koordinatörü Prof.

Detaylı

Toplantı Tarihi: 21.09.2012 Toplantı Sayısı : 421

Toplantı Tarihi: 21.09.2012 Toplantı Sayısı : 421 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU KARARLARI Toplantı Tarihi: 21.09.2012 Toplantı Sayısı : 421 Müdür Prof.Dr.Kağan ÜÇOK başkanlığında, Müdür Yardımcıları, Yrd.Doç.Dr.İsmail

Detaylı

Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Dekan: Prof. Dr. Demir Budak. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten

Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Dekan: Prof. Dr. Demir Budak. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Dekan: Prof. Dr. Demir Budak Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 214 215 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 5 (TIP 322) SİNİR SİSTEMİ VE LOKOMOTOR

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I 4. DERS KURULU PROGRAMI HÜCRE METABOLİZMASI-II. 22 Şubat 2016 25 Mart 2016

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I 4. DERS KURULU PROGRAMI HÜCRE METABOLİZMASI-II. 22 Şubat 2016 25 Mart 2016 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM I 4. DERS KURULU PROGRAMI HÜCRE METABOLİZMASI-II 22 Şubat 2016 25 Mart 2016 Dönem Koordinatörü Koordinatör Yardımcısı Ders Kurulu

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II BOŞALTIM, ÜREME VE ENDOKRİN SİSTEMLER (IV.

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II BOŞALTIM, ÜREME VE ENDOKRİN SİSTEMLER (IV. T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II BOŞALTIM, ÜREME VE ENDOKRİN SİSTEMLER (IV.) DERS KURULU DERS PROGRAMI T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP

Detaylı

Prof. Dr. Demir Budak. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten

Prof. Dr. Demir Budak. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten Prof. Dr. Demir Budak Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 3 TIP 331-SİNİR SİSTEMİ VE LOKOMOTOR SİSTEM Başlama Tarihi: 30.11.15 Bitiş Tarihi:

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARI ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARI 01.07.2015 VETERİNER ANABİLİM DALLARI VE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI TIP ANABİLİM DALLARI VE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI ECZACILIK ANABİLİM DALLARI

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I I. KURUL

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I I. KURUL I. Kurul İnsan Vücudunun Organizasyonu I. Kurul Süresi: 5 hafta I. Kurul Başlangıç Tarihi: 28 Eylül 2009 I. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 2 3 Kasım 2009 Ders Kurulu Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr. İlhan ÇETİN

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARI DERS KATALOĞU

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARI DERS KATALOĞU ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARI DERS KATALOĞU DİSİPLİNLERARASI ANABİLİM DALLARI VE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI 01.07.2015 Adli Bilimler Anabilim Dalı > Adli Biyoloji (Tezsiz

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI DOKTORA PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI DOKTORA PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL BIO-6501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 BIO-6601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL BIO-6502 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 BIO-6602 TEZ HAZIRLIK

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II IV. KURUL 2009 2010

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM II IV. KURUL 2009 2010 IV. Kurul Gastrointestinal Sistem ve Metabolizma IV. Kurul Süresi: 5 hafta IV. Kurul Başlangıç Tarihi: 17 Şubat 2010 IV. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 22 23 Mart 2010 Ders Kurulu Sorumlusu: Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 203: KALP-DAMAR SİSTEMİ VE HASTALIKLARI

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 203: KALP-DAMAR SİSTEMİ VE HASTALIKLARI Ders Kurulu Başkanı: Prof. Dr. Zarema Karben / Kardiyoloji Başkan Yardımcıları: Yrd. Doç. Dr. Hakan Darıcı / Histoloji ve Embriyoloji Yrd. Doç. Dr. Alper Serçelik / Kardiyoloji Üyeler: Prof. Dr. Lütfi

Detaylı

İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın

İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın Hücre iletişimi Tüm canlılar bulundukları çevreden sinyal alırlar ve yanıt verirler Bakteriler glukoz ve amino asit gibi besinlerin

Detaylı

DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM

DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM T. C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II IV. DERS (ÜRO-GENİTAL ve ENDOKRİN SİSTEM) KURULU (10 MART 2014 25 NİSAN 2014) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM II

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II BOŞALTIM, ÜREME VE ENDOKRİN SİSTEMLER (IV.

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II BOŞALTIM, ÜREME VE ENDOKRİN SİSTEMLER (IV. T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II BOŞALTIM, ÜREME VE ENDOKRİN SİSTEMLER (IV.) DERS KURULU DERS PROGRAMI T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III HAREKET SİSTEMİ, NÖROPSİKİYATRİ DERS KURULU ( 5. ) DERS KURULU (23 MART -24 NİSAN 2015) DERS PROGRAMI T. C.

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 Eğitim Yılı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 Eğitim Yılı 2015-2016 Eğitim Yılı Dönem III 3. Ders Kurulu ENFEKSİYON HASTALIKLARI Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Ders kurulu başkanı Başkan Yardımcısı Doç. Dr.

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 Eğitim Yılı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 Eğitim Yılı 2015-2016 Eğitim Yılı Dönem III 3. Ders Kurulu ENFEKSİYON HASTALIKLARI Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Ders kurulu başkanı Başkan Yardımcısı Doç. Dr.

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II BOŞALTIM, ÜREME VE ENDOKRİN SİSTEMLERİ DERS KURULU

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II BOŞALTIM, ÜREME VE ENDOKRİN SİSTEMLERİ DERS KURULU T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM II BOŞALTIM, ÜREME VE ENDOKRİN SİSTEMLERİ DERS KURULU (11 NİSAN 2016 20 MAYIS 2016) DERS PROGRAMI DEKAN DEKAN YRD.

Detaylı

PARAZİTOLOJİ ANABİLİM DALI. Haftalık Ders. Öğrenci Kredisi 2 +2 3 6

PARAZİTOLOJİ ANABİLİM DALI. Haftalık Ders. Öğrenci Kredisi 2 +2 3 6 PARAZİTOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DOKTORA DERS PLANI Enstitü Zorunlu Dersleri Dersin SZR 601* Dersin Adı Bilim Etiği ve Tarihi Haftalık Ders ZORUNLU Saati OLDUĞU (K+U) LİSANSÜSTÜ PROGRAM DOKTORA

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 Eğitim Yılı Dönem III 1. Ders Kurulu Hastalıkların Biyolojik Temeli Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü Dönem Koordinatörü Koordinatör Yardımcısı Ders kurulu başkanı Başkan Yardımcısı PDÖ

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL PSI 501 İleri İstatistik Zorunlu 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 II. YARIYIL Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 III. YARIYIL

Detaylı

Psikofarmakolojiye Giriş (PSY 421) Ders Detayları

Psikofarmakolojiye Giriş (PSY 421) Ders Detayları Psikofarmakolojiye Giriş (PSY 421) Ders Detayları Ders Adı Ders Dönemi Ders Kodu Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Psikofarmakolojiye Giriş PSY 421 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i PSY

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II II. DERS KURULU DOLAŞIM-SOLUNUM SİSTEMİ 16 KASIM OCAK 2016

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II II. DERS KURULU DOLAŞIM-SOLUNUM SİSTEMİ 16 KASIM OCAK 2016 2015 2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II II. DERS KURULU DOLAŞIM-SOLUNUM SİSTEMİ 16 KASIM 2015-08 OCAK 2016 DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM II KOORDİNATÖRÜ DÖNEM II KOORDİNATÖR YARDIMCISI DÖNEM II KOORDİNATÖR

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Kök Hücre Biyolojisi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Yılı Dönem III 3. Ders Kurulu ENFEKSİYON HASTALIKLARI Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Ahmet

Detaylı

BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR

BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEK OKULU Müdür: Doç. Dr. ġahin Ahmedov - sahmedov@neu.edu.tr Yüksek Lisans Programları Program Yürütücüsü Telefon e-mail Beden Eğitimi ve Spor Anabilim D. Doç. Dr. Cevdet Tınazcı

Detaylı

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ÜRÜN TANITIM ELEMANLARININ YETERLİLİK BELGESİ EĞİTİM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (TASLAK) 1. AKILCI İLAÇ KULLANIMI (AİK) Akılcı İlaç Kullanımı (AİK) Nedir? Akılcı Olmayan İlaç Kullanımı Nedir? AİK in ve Genel

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM: II 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1- NÖROENDOKRİN SİSTEM DERS KURULU. 19 Eylül 2011 02 Aralık 2011

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM: II 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1- NÖROENDOKRİN SİSTEM DERS KURULU. 19 Eylül 2011 02 Aralık 2011 T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM: II 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1- NÖROENDOKRİN SİSTEM DERS KURULU 19 Eylül 2011 02 Aralık 2011 KURUL DERSLERİ TEORİK LAB TOPLAM 1- ANATOMİ 39 22 61 2- BİYOFİZİK

Detaylı