HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ Household Labour Force Statistics 2011

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ Household Labour Force Statistics 2011"

Transkript

1 TÜİK HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ Household Labour Force Statistics 2011 ISSN TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute

2 TÜİK HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ Household Labour Force Statistics 2011

3 İstatistiki veri ve bilgi istekleri için Bilgi Dağıtım Grubu Tel: Faks-Fax: Yayın istekleri için Döner Sermaye İşletmesi Tel: Faks-Fax: Yayın içeriğine yönelik sorularınız için İşgücü İstatistikleri Takımı Tel: Faks-Fax: İnternet E-posta Yayın No 3684 ISSN Türkiye İstatistik Kurumu Yücetepe Mah. Necatibey Cad. No: Çankaya-ANKARA / TÜRKİYE Bu yayının 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre her hakkı Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına aittir. Gerçek veya tüzel kişiler tarafından izinsiz çoğaltılamaz ve dağıtılamaz. Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası, Ankara Tel: * Faks-Fax: Haziran 2012 MTB: Adet-Copies ISBN

4 Foreword Önsöz ÖNSÖZ FOREWORD gücü piyasasının geli imini izlemek için gerekli istatistiksel bilgilerin alt yapısını; iktisaden faal nüfus, istihdam, eksik istihdam ve i sizlik ile ilgili veriler olu turmaktadır. Bu veriler istihdam ve di er ekonomi politikalarının yönlendirilmesine yardımcı olmaktadır. Türkiye statistik Kurumu, Genel Nüfus Sayımları ile 1955 yılından itibaren iktisaden faal nüfusa ili kin verileri derlemektedir. Planlı dönemin ba laması ile i gücü istatistiklerinin ayrıntısına duyulan ihtiyacın öne çıkması üzerine Kurumumuz, yılları arasında çe itli aralıklarla hanehalkı i gücü anketleri uygulamı tır. Ancak bu süreçte uygulanan anketler sürekli ve birbiri ile kar ıla tırılabilir bir seri te kil etmemi tir. Kurumumuz, birbiriyle kar ıla tırılabilir ve uluslararası verilerle kıyaslanabilir nitelikteki hanehalkı i gücü anketlerini, Ekim 1988 den itibaren düzenli olarak uygulamaya ba lamı olup 2000 yılına kadar anketler her yılın nisan ve ekim aylarının son haftası referans dönemi alınarak yılda iki kez uygulanmı tır yılından itibaren ülkemizde ve Dünyada geli en ve de i en ihtiyaçlar dikkate alınarak, i gücü piyasasındaki geli melerin daha sık aralıklarla ölçülebilmesi için, ankette yapısal de i ikliklere gidilmi tir. Bu amaçla soru ka ıdı, örneklem tasarımı, tahmin boyutu ve uygulama sıklı ı konusunda gerekli de i iklikler yapılarak yeni bir seriye ba lanmı tır. Yeni seri ile birlikte döneminde hanehalkı i gücü anketi sonuçları, Türkiye, kent ve kır tahminlerinin yanısıra, yedi co rafi bölge ve seçilmi dokuz il merkezi için de verilmi tir yılından itibaren ise, geni letilen örnek hacmine ba lı olarak yıllık sonuçlar Türkiye, kent ve kır tahminlerinin yanı sıra statistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 1. Düzey e göre kent ve kır ayrımında, 2. Düzey e göre ise toplam düzeyinde verilmektedir. Bu yayında, 2011 yılına ili kin olarak Türkiye, kent ve kır ayrımında verilen yıllık tahminlerin yanısıra, statistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 1. ve 2. Düzey ayrımında bölgesel sonuçlar da yer almaktadır. Yayının karar alıcılar, ara tırmacılar ve di er istatistik kullanıcılarına yararlı olaca ına inanıyoruz. Data on economically active population, employment, underemployment and unemployment form the basis of the statistical information needed to monitor labour market of a nation and formulate employment and other economic policies. The Turkish Statistical Institute has been collecting data on the economically active population since 1955 through Population Censuses. Between 1966 and 1988, with the beginning of the development plans, in response to an increasing demand for detailed information concerning the labour, the Institute began to conduct household labour surveys also. But, up to year 1988, these surveys were not continuous and comparable across time. The Institute has started to conduct a new series of household labour surveys which are comparable across time and in line with international data since October The labour surveys were conducted bi-annually using the reference period of the last week of April and October, up to year Since 2000 considering the changes and developments either in country or in the world it became unavoidable to make structural changes on survey in order to observe labour market frequently. For this aim structural changes were made on the questionnaire, sampling design, estimation dimension and frequency with the beginning of new series, Household Labour Force Survey results were given for seven geographical regions and selected nine province centers besides the estimates for Turkey, urban and rural for period. Since 2004 results of the survey are provided for Turkey, urban and rural level as in previous applications and annual results are also given by Statistical Regions (SR) Level 1 (in urban/rural detail) and on SR Level 2 in total through the increased sample size. In this publication, besides the yearly estimates for Turkey, urban and rural areas for the year 2011, the regional results by Statistical Regions (SR) Level 1 and Level 2 are also given. We believe that this publication will be beneficial to decision-makers, researchers and all the other users of statistics. Birol AYDEM R Ba kan President Birol AYDEMİR Başkan President III III

5 Contents İçindekiler Ç NDEK LER CONTENTS Önsöz çindekiler Grafik ve tablo listesi Simge ve Kısaltmalar gücü akı diyagramı Açıklama Sayfa Page III V VI X XI XIII Foreword Contents List of graphics and tables Symbol and Abbreviations Labour flow chart Explanation 1. gücü göstergelerinin uluslararası 1 1. International comparisons of labour kar ıla tırması indicators 2. Özet tablolar 7 2. Summary tables 3. Hanehalkı gücü statistikleri, 2011 De erlendirme Grafikler Tablolar Household Labour Force Statistics, 2011 Evaluation Graphics Tables 4. BBS, 1. Düzey'e göre gücü statistikleri, Labour Force Statistics by SR, Level 1, 2011 De erlendirme Grafikler Tarihi tablolar Özet tablolar Ayrıntılı tablolar Evaluation Graphics Historical tables Summary tables Detailed tables 5. BBS, 2. Düzeye göre gücü statistikleri, Labour Force Statistics by SR, Level 2, 2011 De erlendirme Grafikler Tarihi tablolar Özet tablolar Ayrıntılı tablolar Evaluation Graphics Historical tables Summary tables Detailed tables Ek 255 Appendix gücünün temel karakteristiklerine ili kin 255 Standard errors in measuring basic standart hata de erleri, 2011 characteristics of labour, 2011 BBS, 1. Düzey'e göre standart hata de erleri 259 Standard errors by SR, Level 1 BBS, 2. Düzey'e göre standart hata de erleri 287 Standard errors by SR, Level 2 V

6 VI Grafik ve Tablo Listesi List of Graphics and Tables GRAF K ve TABLO L STES 1. gücü Göstergelerinin Uluslararası Kar ıla tırması Sayfa 1.1 Ülkelere göre i gücü durumu, Ülkelere ve ekonomik faaliyete göre istihdam, Ülkelere göre istihdam oranı, Ülkelere göre kadınlarda istihdam oranı, Ülkelere göre i siz sayısı ve i sizlik oranı, Ülkelere göre genç nüfusta i sizlik oranı, Özet Tablolar Türkiye Kent Kır 2.1 Kurumsal olmayan nüfusa göre i gücü durumu Ekonomik faaliyete göre istihdam teki duruma göre istihdam Nedene göre i gücüne dahil olmayan nüfus Hanehalkı gücü statistikleri, 2011 Grafik 3.1 Ya grubuna göre i gücüne katılma oranı Ya grubuna göre i sizlik oranı E itim durumuna göre i sizlik oranı Ekonomik faaliyete göre istihdam Meslek grubuna göre istihdam teki duruma göre istihdam Tablo Kurumsal Olmayan Nüfus 3.1 Ya grubu ve i gücü durumuna göre kurumsal olmayan nüfus E itim durumu, medeni durum ve i gücü durumuna göre kurumsal olmayan nüfus 3.3 Ya grubu ve nedene göre i gücüne dahil olmayan nüfus stihdam 3.4 Ya grubu ve ekonomik faaliyete göre istihdam Ya grubu ve meslek grubuna göre istihdam Ya grubu ve i teki duruma göre istihdam E itim ve i teki duruma göre istihdam teki durum ve ekonomik faaliyete göre istihdam Meslek grubu ve ekonomik faaliyete göre istihdam Haftalık fiili çalı ma süresi ve ekonomik faaliyete göre istihdam Haftalık fiili çalı ma süresi ve i teki duruma göre istihdam yeri büyüklü ü ve ekonomik faaliyete göre istihdam yeri büyüklü ü ve i teki duruma göre istihdam teki durum ve çalı ılan yere göre istihdam teki durum, ekonomik faaliyet ve kayıtlılık durumuna göre istihdam siz 3.16 Geni ya grubu ve e itim durumuna göre i siz Daha önce çalı tı ı ekonomik faaliyet ve nedene göre i siz Aranılan meslek grubu ve i arama süresine göre i siz aradıkları kanal ve aradıkları meslek türüne göre i siz VI

7 List of Graphics and Tables Grafik ve Tablo Listesi LIST of GRAPHICS and TABLES 1. International Comparisons of Labour Force Indicators Page 1.1 Labour status by countries, Employment by economic activity and countries, Employment rates by countries, Employment rates of women by countries, Unemployed persons and unemployment rates by countries, Youth unemployment rates by countries, Summary Tables Turkey Urban Rural 2.1 Labour status by non-institutional population Employment by economic activity Employment by status in employment Persons not in labour by reason Household Labour Force Statistics, 2011 Graphics 3.1 Labour participation rate by age group Unemployment rate by age group Unemployment rate by educational status Employment by branch of economic activity Employment by major occupational group Employment by status in employment Tables Non-Institutional Population 3.1 Non-institutional population by age group and labour status Non-institutional population by education, marital status and labour status 3.3 Population not in labour by age group and reason Employment 3.4 Employment by age group and economic activity Employment by age group and major occupational group Employment by age group and status in employment Employment by educational status and status in employment Employment by status in employment and branch of economic activity Employment by major occupational group and economic activity Employment by weekly actual hours worked and economic activity Employment by weekly actual hours worked and status in employment Employment by size of workplace and economic activity Employment by size of workplace and status in employment Employment by status in employment and location of workplace Employment by status in employment, economic activity and social security registration Unemployment 3.16 Unemployment by broad age group and educational status Unemployment by previous economic activity and reason for unemployment Unemployment by major occupational group sought and duration of unemployment Unemployment by job search methods and major occupation group sought VII VII

8 Grafik ve Tablo Listesi List of Graphics and Tables GRAF K VE TABLO L STES 4. BBS, 1. Düzey'e göre i gücü istatistikleri, 2011 Sayfa Grafik 4.1 gücüne katılma oranı sizlik oranı E itim durumuna göre istihdamın da ılımı Ekonomik faaliyete göre istihdamın sektörel da ılımı teki duruma göre istihdamın da ılımı 86 BBS, 1. Düzey'e göre tarihsel tablolar, statistiki Bölge Birimleri Sınıflaması, 1. Düzey'e göre i gücü, statistiki Bölge Birimleri Sınıflaması, 1. Düzey'e göre istihdam, statistiki Bölge Birimleri Sınıflaması, 1. Düzey'e göre i gücüne katılma oranı, statistiki Bölge Birimleri Sınıflaması, 1. Düzey'e göre i sizlik oranı, BBS, 1. Düzey'e göre özet tablolar, gücü durumuna göre kurumsal olmayan nüfus Nedene göre i gücüne dahil olmayan nüfus E itim durumuna göre i gücü E itim durumuna göre istihdam Ekonomik faaliyete göre istihdam teki duruma göre istihdam Sosyal güvenlik kurumuna kayıtlılık durumu ve sektörlere göre istihdam Ya grubu ve i arama süresine göre i siz 112 BBS, 1. Düzey'e göre ayrıntılı tablolar, Geni ya grubu ve i gücü durumuna göre kurumsal olmayan nüfus E itim ve i gücü durumuna göre kurumsal olmayan nüfus Geni ya grubu ve nedene göre i gücüne dahil olmayan nüfus teki durum ve ekonomik faaliyete göre istihdam BBS, 2. Düzey'e göre i gücü istatistikleri, 2011 Grafik 5.1 gücüne katılma oranı sizlik oranı E itim durumuna göre istihdamın da ılımı Ekonomik faaliyete göre istihdamın sektörel da ılımı teki duruma göre istihdamın da ılımı 174 BBS, 2. Düzey'e göre tarihsel tablolar, statistiki Bölge Birimleri Sınıflaması, 2. Düzey'e göre i gücü, statistiki Bölge Birimleri Sınıflaması, 2. Düzey'e göre istihdam, statistiki Bölge Birimleri Sınıflaması, 2. Düzey'e göre i gücüne katılma oranı, statistiki Bölge Birimleri Sınıflaması, 2. Düzey'e göre i sizlik oranı, BBS, 2. Düzey'e göre özet tablolar, gücü durumuna göre kurumsal olmayan nüfus Nedene göre i gücüne dahil olmayan nüfus E itim durumuna göre i gücü E itim durumuna göre istihdam Ekonomik faaliyete göre istihdam teki duruma göre istihdam Sosyal güvenlik kurumuna kayıtlılık durumu ve sektörlere göre istihdam Ya grubu ve i arama süresine göre i siz 200 BBS, 2. Düzey'e göre ayrıntılı tablolar, Geni ya grubu ve i gücü durumuna göre kurumsal olmayan nüfus E itim ve i gücü durumuna göre kurumsal olmayan nüfus Geni ya grubu ve nedene göre i gücüne dahil olmayan nüfus teki durum ve ekonomik faaliyete göre istihdam Ek gücünün temel karakteristiklere ili kin standart hata de erleri, BBS, 1. Düzey'e göre standart hata de erleri, BBS, 2. Düzey'e göre standart hata de erleri, " lgili bilgilere ula mak için " formu 308 VIII VIII

9 List of Graphics and Tables Grafik ve Tablo Listesi 4. Labour Force Statistics by SR, Level 1, 2011 Graphics 4.1 Labour participation rate Unemployment rate The distribution of employment by educational status The distribution of employment by economic activity The distribution of employment by status in employment 86 Historical Tables by SR, Level 1, Labour by Statistical Regions, Level 1, Employment by Statistical Regions, Level 1, Labour participation rate by Statistical Regions, Level 1, Unemployment rate by Statistical Regions, Level 1, Summary Tables by SR, Level 1, Non-institutional population by labour status Persons not in labour by reason Labour by educational status Employment by educational status Employment by economic activity Employment by status in employment Employment by economic activity and social security registration Unemployment by duration of unemployment and age group 112 Detailed tables by SR, Level 1, Non-institutional population by broad age group and labour status Non-institutional population by educational and labour status Persons not in labour by reason and broad age group Employment by economic activity and status in employment Labour Force Statistics by SR, Level 2, 2011 Graphics 5.1 Labour participation rate Unemployment rate The distribution of employment by educational status The distribution of employment by economic activity The distribution of employment by status in employment 174 Historical Tables by SR, Level 2, Labour Force by Statistical Regions, Level 2, Employment by Statistical Regions, Level 2, Labour participation rate by Statistical Regions, Level 2, Unemployment rate by Statistical Regions, Level 2, Summary Tables by SR, Level 2, Non-institutional population by labour status Persons not in labour by reason Labour by educational status Employment by educational status Employment by economic activity Employment by status in employment Employment by economic activity and social security registration Unemployment by age group and duration of unemployment 200 Detailed tables by SR, Level 2, Non-institutional population by broad age group and labour status Non-institutional population by educational and labour status Persons not in labour by reason and broad age group Employment by economic activity and status in employment Appendix LIST OF GRAPHICS AND TABLES Standard errors in measuring basic characteristics of labour, Standard errors by SR, Level 1, Standard errors by SR, Level 2, The form of "To reach the related informations " 308 Page IX IX

10 Simge ve Kısaltmalar Symbol and Abbreviations S MGE ve KISALTMALAR Bilgi yoktur. Gözlem de eri 500 ki iden azdır. - 0 SYMBOL and ABBREVIATIONS Denotes magnitude nil. Observation value is less than 500 people. Türkiye statistik Kurumu TÜ K TURKSTAT Turkish Statistical Institute Avrupa Birli i statistik Ofisi AB O EUROSTAT European Union Statistical Office Birle mi Milletler Kalkınma Programı BMKP UNDP United Nations Development Program Uluslararası Çalı ma Örgütü UÇÖ ILO International Labour Organization Avrupa Toplulu unda Ekonomik Faaliyetlerin statistiki Sınıflaması NACE, Rev.2 Statistical Classification of Economic Activities in the European Community Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması ISCO, 88 International Standard Classification of Occupations Uluslararası teki Durum Sınıflaması ICSE, 1993 International Classification on Status in Employment Uluslararası Standart E itim Sınıflaması ISCED, 1997 International Standard Classification of Education statistiki Bölge Birimleri Sınıflaması BBS SR Statistical Regions Açıklama Bkz. See. Explanation NOT: 1. ki bin ki iden az gözlem de erlerinde örnek büyüklü ü güvenilir tahminler için yeterli de ildir. 2. Tablolardaki oransal de erler, bine bölünmeden önceki mutlak de erler üzerinden hesaplanmı oldu undan, tabloda yer alan de erler üzerinden hesaplanacak oranlardan farklı olabilir. 3. Tablolardaki rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermeyebilir. NOTE: 1. Sample size is too small for reliable estimates for figures less than two thousand persons in each cell. 2. As the ratios are calculated by the absolute figures not divided by thousand, they may differ from the ratios to be calculated by the figures given in the tables. 3. Total numbers may not be correct due to rounding of the numbers. X X

11 Labour Force Flow Chart İşgücü Akış Diyagramı XI

12 Explanation Açıklama AÇIKLAMA 1. Giri Türkiye de iktisaden faal nüfus ve ayrıntısı hakkında, genel nüfus sayımları ve 1966 yılından itibaren zaman zaman uygulanan Hanehalkı gücü Anketleri (H A) ile Birinci Be Yıllık Plan döneminden itibaren 1987 yılına kadar, sınırlı da olsa bilgi derlenmi tir. Ancak, bu dönemde elde edilen veriler, özellikle i gücü piyasasının izlenmesinde temel kaynak olan H A sonuçları, bir zaman serisi içerisinde kar ıla tırılabilir nitelikte de ildir. Bu nedenle, düzenli uygulanan ve zaman serisi içinde kar ıla tırılabilir veriler sa layan H A nin uygulanması kaçınılmaz olmu tur. Bu kapsamda Birle mi Milletler Kalkınma Programı (BMKP) koordinatörlü ünde yürütülen gücü Piyasası Enformasyon Sistemi ( PES) Projesi kapsamında, Uluslararası Çalı ma Örgütü nün (UÇÖ) teknik katkıları ile yapılan çalı malarda; hem kırsal hem de kentsel yerleri kapsayacak büyüklükte bir örnek hacmi ve geli tirilmi bir soru ka ıdı kullanılarak düzenli aralıklarla, Hanehalkı gücü Anketlerinin gerçekle tirilmesi öngörülmü tür. EXPLANATION 1. Introduction Since the first five-year development plan, information on the economically active population and its components, although on a limited basis, have been periodically collected in Turkey through population census and household labour surveys (HLFS) which had been conducted from time to time since However, data gathered within this period especially the results of the labour surveys, which are the main source for following the labour market, were not comparable within a time series. Due to the fact that it became unavoidable to carry out regular labour surveys, which would be comparable across time. Hence, in the context of the project on Labour Market Information System coordinated by UNDP, in 1988, Turkish Statistical Institute launched a labour survey to be conducted bi-annually with the technical assistance of the International Labour Organization (ILO). The survey uses a sample method covering both urban and rural areas, and employs an improved questionnaire. Bu proje kapsamında, iktisaden faal nüfus, istihdam, i sizlik ve eksik istihdamın ölçümünde son uluslararası standartlar (UÇÖ, Onüçüncü Uluslararası Çalı ma statistikçileri Konferansı, 1982) kullanılmak suretiyle, anket yeni bir yapıya kavu turulmu tur. Çalı madan elde edilecek verilerin hem zaman içerisinde kendisiyle kar ıla tırılabilir, hem de uluslararası verilerle kıyaslanabilir nitelikte olması esas alınmı tır. In the context of this project, the survey was redesigned using the latest international standards (ILO, Thirteenth International Conference of Labour Statisticians, 1982) concerning statistics on the economically active population, employment, unemployment and underemployment. Historical and international comparability of the data were given priority in the new survey design. Ekim 1988 den önceki H A sonuçları, toplam nüfusa göre a ırlıklandırılırken, Ekim 1988 uygulaması ile ba layan yeni serideki anket sonuçları, kurumsal olmayan nüfus (okul, yurt, otel, çocuk yuvası, huzurevi, hastane, hapishane, kı la ya da orduevinde ikamet edenler) ayrımında verilmeye ba lanmı tır. Ayrıca gerek örnekleme tasarımı ve soru ka ıdı, gerekse kullanılan kavramlar nedeniyle Ekim 1988 de ba layan bu seri ile Ekim 1988 den önceki uygulama sonuçları tam anlamıyla kar ıla tırılabilir de ildir. The results of the survey in the new series started with the October 1988 application have been given by the non-institutional population (which comprises all the population excluding, the residents of schools, dormitories, kindergartens, rest home for elderly persons, special hospitals, military barracks and recreation quarters for officers) while the prior surveys had been weighted according to the total population. Moreover, because of the differences in the sampling methodology, definitions and concepts used, the results of the new series were not comparable with the prior surveys. XIII XIII

13 Açıklama Explanation Ekim 1988 Ekim 1999 yılları arasında yılda iki defa uygulanan H A serilerinde, bazı yıllarda anketin genel yapısını bozmadan soru ka ıdı ve örnek tasarımında de i iklikler yapılmı tır. (Ayrıntılı bilgi için bakınız: Hanehalkı gücü Anketi, Kavramlar ve Yöntemler) 2. Tarihçe 1988 Öncesi Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) ilk Hanehalkı gücü Anketini, 1966 yılında sanayisi geli mi sekiz ilde deneme mahiyetinde gerçekle tirmi, Kasım 1967, Nisan ve Kasım 1968 de de uygulamayı nüfusu den fazla 106 yerle im yeri ile nüfusu den az bir yerle im yerini kapsayacak ekilde geni letmi tir. TÜ K, yıllarında ülke nüfusunun yakla ık % 60 ının ya adı ı kırsal yerlerde Hanehalkı gücü Anketi ve kırsal yerler çalı ma anketini de içeren bir dizi anket uygulamı tır. Bu anketlerden Hanehalkı gücü Anketi, Haziran ve Ekim 1973 ile Nisan 1974 te den daha az nüfuslu yerle im yerlerinin kır olarak tanımlandı ı 401 yerle im yerinde gerçekle tirilmi tir. Temmuz 1973 te ba layıp bir yıl devam eden kırsal yerler çalı ma anketi ise, 2000 den daha az nüfuslu 402 yerle im yerinde uygulanmı tır. Bu çalı ma ile kırsal yerlerde çalı anların, çalı tıkları gün sayısı ve süre konusunda bilgi derlenmi tir yılları arasında H A uygulanmamı tır. Anket yılları arasında daha geni bir örneklem büyüklü ü ve yeniden düzenlenmi soru ka ıdı ile Ekim aylarının son haftası referans dönemi alınarak sadece kentsel yerlerde uygulanmı tır. Bu uygulamada ve daha fazla nüfuslu yerle im yerleri kent olarak kabul edilmi tir yılında ise, soru ka ıdı ve örneklem tasarımı yeniden gözden geçirilerek ilk kez kırsal ve kentsel yerleri aynı anda kapsayan Türkiye çapında bir Hanehalkı gücü Anketi uygulanmı tır. Bu uygulamada ve daha fazla nüfuslu yerler kent, ve daha az nüfuslu yerler ise kır olarak kabul edilmi tir ve 1987 yıllarında Hanehalkı gücü Anketi uygulanmamı tır. Without changing the main structure some changes were made on questionnaire and sampling design of the survey applied bi-annually between October 1988 and October 1999 period in some periods. (For detailed information: Household Labour Force Survey, Concepts and Methods ) 2. Background Before 1988 In 1966 the Turkish Statistical Institute (TURKSTAT) launched the first labour survey in eight industrialized cities on a pilot study basis. In November 1967, April and November 1968, TURKSTAT extended the coverage of the survey to 106 localities with population of more than and one sub district with population of less than During , TURKSTAT carried out a series of surveys including the labour survey and rural areas working survey in the rural areas where 60% of the population lived. In June and October 1973 and April 1974, the HLFS was carried out in 401 rural settlements with population less than A rural areas working survey that continued for a year was carried out in July This survey was carried out in 402 villages with a population of less than Information on the number of days worked and working hours of the persons who worked in the rural areas was collected in this survey. Between 1975 and 1981, the HLFS were not conducted. During another series of labour surveys were conducted with the reference period taken as the last week of October of each year. These surveys were conducted in the urban areas, based on a revised questionnaire and with an enlarged sample, urban areas were defined as all settlements with a population of and over. In 1985 the first labour survey covering both rural and urban areas was conducted with a modified questionnaire and with a redesigned sample. The urban areas were defined as all settlements with a population of more than and rural areas as settlements with a population of or less. Household Labour Force surveys were not conducted in 1986 and XIV XIV

14 Explanation Açıklama yılında ba lanan bu serideki Hanehalkı gücü Anketleri ile amaçlanan; kullanıcıların i gücü piyasasına farklı açılardan yakla ımlarını mümkün kılacak de i kenlerin elde edilebilece i soru ka ıdı ve tabülasyon planı olu turmakla birlikte, temelde i gücü piyasasında kullanılan kavram karga asına son vermek ve uluslararası kar ıla tırmalara elveri li rakam elde edebilecek tanımları olu turabilmektir. The main goal of the labour surveys in the new series started in the year 1988 was to set questionnaire and tabulation plan which make it possible for users to analyze labour market from different aspects and put an end to the concept confusion on labour market. Also it was aimed to constitute definitions appropriate for international comparison. Bu amaçla, Onüçüncü Çalı ma statistikçileri Konferansında benimsenen temel tanım ve kavramların kullanıldı ı Hanehalkı gücü Anketleri, Ekim 1988 den itibaren her yılın Nisan ve Ekim aylarının Pazartesi ile ba layıp Pazar ile biten son haftasını izleyen 15 gün içinde uygulanmaya ba lanmı ve sonuçlar; Türkiye, kentsel yerler ve kırsal yerler ayrımında yayınlanmı tır. Bu serideki en son uygulama ise Ekim 1999 Hanehalkı gücü Anketidir. The Household Labour Force surveys in which the latest international standards (ILO, Thirteenth International Conference of Labour Statisticians, 1982) were used, had been applied from October 1988, within 15 days following the last week of October and April starting on Monday and ending on Sunday in each year. The results were published for Turkey, urban and rural areas. The last application of this survey was October 1999 HLFS stihdam ve E itim Projesi kapsamında yürütülen gücü Piyasası Bilgisi bölümünün temel amacı, i gücü piyasası verilerinin geli tirilmesini ve bu konudaki anketlerin uygulama sıklı ının arttırılmasını sa lamaktır. Bu amaçla, proje faaliyetleri çerçevesinde mevcut Hanehalkı gücü Anketi ulusal ve uluslararası uzmanlar tarafından çe itli yönleri ile incelenmi tir. Uzmanlar tarafından hazırlanan raporlarda anketin örnek büyüklü ü, örnekleme ve a ırlıklandırma tekni i, soru ka ıdı, alan uygulaması ve yayının içeri i gibi çe itli konular yer almı tır. The main objective of Labour Market Information component in the context of Employment and Training Project was to improve data on labour market and the application frequency of HLFS. For this aim, the existent HLFS was examined by national and international experts in the context of project activity. In the report prepared by these experts, there were various critics and proposals on definitions, coverage, application frequency, sample size, sampling and weighting method, questionnaire, field application and publications of the survey. Bu do rultuda, 2000 yılında, Hanehalkı gücü Anketinin; uygulama sıklı ı, örnek büyüklü ü, tahmin boyutu, referans dönemi ve soru ka ıdında bazı de i iklikler yapılmı tır. Bu de i iklikler mevcut seri ile kar ıla tırma imkanı sa layacak biçimde geli tirilmi tir. In this direction, in year 2000, some changes were made on the application frequency, sample size, estimation dimension, reference period and questionnaire of the survey. These changes were improved taking into account the need of comparisons with the existent series. Bu kapsamda belirlenen yeni örnek tasarımı ile anketin örnek büyüklü ü ve uygulama sıklı ı artırılarak, yapılacak tahminlerin duyarlılı ının da artırılması hedeflenmi tir. Yeni örnek tasarımı ilk defa Ekim 1999 Hanehalkı gücü Anketinde kullanılmı tır. It is aimed to increase the sensibility of estimation by increasing the sample size and frequency of the survey with the new design. This design was firstly used in October 1999 HLFS. XV XV

15 Açıklama Explanation Yeni örneklem tasarımı ile seçilen bir hanehalkı dört dönem takip edilmektedir. Bu örneklem tasarımının temel gerekçesi örneklerin rastgeleli inden kaynaklanan dalgalanmayı minimize etmektir yılında Hanehalkı gücü Anketi soru ka ıdına bazı yeni sorular da eklenmi tir yılında Hanehalkı gücü Anketinin tahmin boyutunda da ülke ihtiyaçlarına göre önemli de i iklikler yapılmı tır. Bu yıldan itibaren, anketin alan uygulaması aylık olarak gerçekle tirilirken tahminler; üçer aylık dönemlerde Türkiye, kent ve kır, yıllık olarak; Türkiye, kent, kır, yedi co rafi bölge ve dokuz il merkezi için verilmi tir. Yıllık tahminlerde, yılın dört dönemine ait veri setleri birle tirilerek yıllık veri seti olu turulmakta ve yıllık sonuçlar yıl ortası nüfus projeksiyonları kullanılarak yeniden a ırlıklandırılmaktadır. Yeni seride yapılan bir di er de i iklik ise, 2000 yılına kadar 12 ve daha yukarı ya takiler için verilen sonuçların, 2000 yılından itibaren 15 ve daha yukarı ya takiler için verilmeye ba lanmasıdır. Yine 2000 yılından itibaren, istihdam edilenlerin ve daha önce bir i te çalı mı i sizlerin iktisadi faaliyet kodlaması Uluslararası Standart Sanayi Sınıflaması 1990 Revize 3 e (ISIC Rev. 3) göre yapılmaya ba lanmı olup, 2004 yılına kadar bu sınıflama kullanılmı tır yılından itibaren ise istihdam edilenlerin, i arayanların ve daha önce bir i te çalı mı olanların meslek kodlaması Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması (ISCO,88) e uygun olarak yapılmakta ve sonuçlar bu sınıflamaya göre verilmektedir. The selected households are followed during four periods with the new sampling design. The main reason of this sampling design is to minimize the fluctuation coming from the sampling. Some new questions were also added to the HLFS questionnaire in year Important changes were made on estimation dimension of HLFS in accordance with country needs in the year The field application of the survey has realized monthly and estimations have given quarterly for Turkey, urban and rural areas since Yearly results were given for Turkey, urban and rural areas, seven geographical regions and nine province centers. On the yearly estimates, quarterly data sets were gathered to constitute yearly data and results of the survey were re-weighted by using the mid-year population projections. The results of the survey which had been given for the population 12 years old and over up to 2000, have been given for the 15 years old and over since year In addition, since year 2000, employed and unemployed who worked in a job before, have been classified according to the International Standard Industrial Classification 1990 Revise 3 (ISIC Rev. 3) and this classification was used until Since 2001 employed, unemployed who are seeking a job and person who worked in a job before, have been classified according to the International Standard Classification of Occupations (ISCO,88) and the results of the survey have been given according to this classification yılında yapılan de i iklikler Uygulanmaya ba ladı ı tarihten itibaren, tanım ve kavramlar açısından uluslararası standartların takip edildi i hanehalkı i gücü anketleri, 2002 yılında Avrupa Birli i ne (AB) uyum açısından ele alınmı tır. Bu do rultuda sürdürülen çalı malar neticesinde Avrupa Birli i statistik Ofisi nin (EUROSTAT) talep etti i tüm de i kenlerin kapsandı ı bir soru ka ıdı hazırlanmı olup, yeni soru ka ıdında yer alan de i kenler ile AB nin i gücü istatistikleri konusundaki norm ve standartları kar ılanabilmektedir yılından itibaren H A nin örnek hacmi, statistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2. Düzey e göre tahmin vermek üzere dönemsel olarak yakla ık Revisions made in 2004 Household labour surveys, where international standards were followed for definitions and concepts from the beginning of its first application, were reviewed in terms of harmonization with European Union in At the end of these studies realized in this direction, a new questionnaire was developed where all variables requested by Eurostat were covered. Harmonization with Eurostat requirements in terms of variables are provided with this new questionnaire. The new series of household labour survey began to be applied from The quarterly sample size of the survey was increased to approximately XVI XVI

16 Explanation Açıklama e yükseltilmi tir yılından itibaren, anketin dönemsel sonuçları yine Türkiye, kent ve kır ayrımında; yıllık sonuçlar ise statistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 1. Düzey e göre kent ve kır ayrımında, 2. Düzey e göre ise toplam bazda verilmektedir yılında ba lanan yeni seride, örneklem tasarımı üzerinde herhangi bir de i iklik yapılmamı, 2000 yılından itibaren kullanılmakta olan ve hanehalklarının dört kez takibine dayanan örneklem tasarımına devam edilmi tir. Ancak, 2004 yılı öncesinde 1995 Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına dayalı adres çerçevesi yenilenerek, 2000 Genel Nüfus Sayımı Form 1 Numarataj Cetvellerine göre olu turulan yeni adres çerçevesi kullanılmaya ba lanmı tır. Anket her ayın Pazartesi ile ba layıp, Pazar ile biten ilk haftası referans alınarak 15 gün içinde uygulanmaktadır yılından itibaren istihdam edilenlerin ve daha önce bir i te çalı mı i sizlerin iktisadi faaliyet kodlaması Avrupa Toplulu unda Ekonomik Faaliyetlerin statistiki Sınıflaması (NACE Rev.1.1) e göre yapılmaya ba lanmı tır in order to produce regional estimations on SR Level 1 and 2. The quarterly results of the survey are provided for Turkey, urban and rural level as in previous applications and annual results are supplied for urban and rural classification on SR Level 1 and for whole Turkey on SR Level 2 since The sampling design of the survey was not revised in the new series which has started in In other words, the sampling design which has been applied since 2000 and based on visiting selected households four times are continued to be used. On the other hand, the new address frame which was constructed according to the results of 2000 General Population Census was begun to be used instead of the previous one which was based on 1995 General Population Census. The first week of each month starting with Monday and ending with Sunday has been used as the reference period and the field application is completed within 15 days. From the beginning of the year 2004, the economic activities of employed persons and unemployed persons who had worked before, have been classified according to the NACE Rev yılında yapılan de i iklikler 2005 yılından itibaren Hanehalkı gücü Anketi nin tahminleri, hareketli üçer aylık dönemler esas alınmak kaydıyla aylık olarak yayınlanmaktadır. Bu seride ilgili üç aylık dönemin a ırlıkları, dönem ortası aya ili kin nüfus projeksiyonları esas alınarak hesaplanmakta olup, ifade kolaylı ı açısından tahminler de dönem ortası ay adıyla ifade edilmektedir. Revisions made in 2005 Starting with January 2005, Household Labour Force Survey results are announced in every month based on the moving three monthly-results. The results are called with the name of the middle month in order to simplify expression. Bu kapsamda açıklanmakta olan, ubat, Mayıs, A ustos ve Kasım ayı haber bültenleri, 2000 yılından itibaren yayınlanmakta olan dönemsel sonuçlarla tamamen kar ıla tırılabilir niteliktedir. In this new series, the Press Relases of February, May, August and November refer to the results of I. II. III. and IV. quarter respectively which has been published since XVII XVII

17 Açıklama Explanation 2009 yılında yapılan de i iklikler 2009 yılı soru ka ıdı, hazırlık a amasında Uluslararası Çalı ma Örgütü nden bir uzmanla yeniden ele alınmı, bu kapsamda ülke ko ullarına uygun olmadı ı dü ünülen bazı sorular çıkarılırken, soru ifadelerinde referans dönemlerini daha iyi vurgulamaya yönelik bazı düzenleme ve iyile tirmeler yapılmı tır yılında yapılan en önemli de i iklik, imdiye kadar kullanılan eksik istihdam kavramı yerine, zamana ba lı eksik istihdam ve yetersiz istihdam kavramlarına geçi yapılmasıdır. Uluslararası Çalı ma Örgütü tarafından düzenlenen 16. Çalı ma statistikçileri Konferansında, mevcut eksik istihdam tanımı yeniden ele alınarak, ya anan ölçüm zorlukları nedeniyle, eksik istihdam sorununu daha net ortaya koyabilecek zamana ba lı eksik istihdam ve yetersiz istihdam kavramlarına geçilmesine karar verilmi tir. Eksik istihdam tanımının de i mesiyle birlikte, ilgili sorular ve ıklarında da gerekli düzenlemeler yapılmı tır. Ayrıca, 2009 yılından itibaren örnek adreslerin a amalı olarak, Ulusal Adres Veri Tabanından seçilmesine ba lanmı tır. Hanehalkı i gücü ara tırmasında, iktisadi faaliyetlerin kodlamasında 2009 yılında Avrupa Toplulu unda Ekonomik Faaliyetlerin statistiki Sınıflaması (NACE), Revize 1 ve Revize 2 birarada kullanılmı, 2010 yılından itibaren ise Revize 2 nin kullanımına geçilmi tir. Revisions made in 2009 The Labour Force Survey questionnaire was reexamined by working together with an expert from the International Labour Organization. In this study, some questions which are found unsuitable for country situation were dropped out, some of them were revised and improvements were made in the wording of some questions in order to draw attention for the reference period expressions. The most important revision made in 2009 was transition to time-related underemployment and inadequate employment concepts instead of the underemployment definition that had been used until In the Sixteenth International Conference of Labour Statisticians, organized by ILO, the existing definition of underemployment was changed mainly considering the measuring problems and new concepts called as time-related underemployment and inadequate employment were introduced in order to measure underemployment more accurately. Together with the new underemployment definitions, related questions and options were revised in the questionnaire accordingly. Sampling addresses have gradually been started to be selected from national address data base since In year 2009, economic activities in labour survey were double coded by Statistical Classification of Economic Activities in the European Community (NACE) both by Revise 1 and by Revise 2. From 2010 onwards NACE Revise 2 has started to be used. 3. Amaç Anketin esas amacı; ülkedeki i gücünün yapısını ortaya koymak, istihdam edilenlerin; iktisadi faaliyet, meslek (ya da tuttu u i ), i teki durum ve çalı ma süresi, i sizlerin ise; i arama süresi ve aradıkları meslek (ya da i ) ve benzer özellikleri hakkında bilgi derlemektir. 3. Purpose The main objective of the HLFS is to obtain information on the structure of the labour in the country. This includes information on economic activity, occupation, status in employment and hours worked for employed persons; and information on the duration of unemployment and occupation sought by the unemployed. XVIII XVIII

18 Explanation Açıklama 4. Kapsam Co rafi kapsam: Türkiye genelinde her yerle im yeri örnek seçimi için kapsama dahil edilmi tir. 4. Coverage Geographical area covered: All settlements in Turkey have been covered in sample selection. Kentsel kesim: ve daha fazla nüfuslu yerle im yerleri KENT olarak tanımlanmı tır. Kırsal kesim: ve daha az nüfuslu yerle im yerleri KIR olarak tanımlanmı tır. statistiki birim: Hanehalkı gücü Anketlerinde kullanılan istatistiki birim hanehalklarıdır. Urban areas: Settlements with a population of and over are defined as URBAN. Rural areas: Settlements with a population of or less are defined as RURAL. Statistical unit: Household is the statistical unit used in labour surveys. Hanehalkı: Aralarında akrabalık ba ı bulunsun ya da bulunmasın aynı konutta veya aynı konutun bir bölümünde ya ayan, temel ihtiyaçlarını birlikte kar ılayan, hanehalkının hizmet ve yönetimine katılan bir ya da birden çok ki inin olu turdu u topluluktur. Ankette, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ya ayan hanelerde bulunan tüm ki iler kapsanmaktadır. Household: One person or group of persons with or without a family relationship who live in the same house or in the same part of the house, who meet basic requirements together and take part in the facilities and management of the household. All private households who are living in the territory of Turkish Republic are covered. Ankette okul, yurt, otel, çocuk yuvası, huzurevi, özel nitelikteki hastane (6 aydan uzun kalı lar), hapishane ile kı la ve ordu evlerinde ikamet edenler/zorunlu askerlik hizmetini yapmakta olanlar (kurumsal nüfus) kapsanmamaktadır. Residents of schools (students living in dormitories), people living in rest/eventide homes and orphans home, special hospitals (for people staying more than six months) and military barracks (conscripts are excluded while army s are included) are not covered (institutional population). 5. Yöntem 5.1. Soru ka ıdı lk a amada uluslararası standartlar esas alınarak, BMKP/UÇÖ Projesi aracılı ı ile Türkiye ko ullarına uygun bir soru ka ıdı geli tirilmi tir. Soru ka ıdında zaman içinde yeni geli en kavramların da ölçülmesi amaçlanmaktadır. Avrupa Birli i statistik Ofisi nin, i gücü piyasasının ayrıntısına ili kin bilgi elde etmek amacıyla derlenmesini öngördü ü de i kenlerin sa lanabil- mesine yönelik olarak, 2004 yılından itibaren soru ka ıdında gerekli düzenlemeler yapılmı ve soru sayısı artırılmı tır yılında soru ka ıdı bir kez daha Uluslararası Çalı ma Örgütü nden bir 5. Method 5.1. Questionnaire International standards were taken into consideration while questionnaire is being prepared at the first stage through the UNDP/ILO Project. In addition, new concepts emerged have also been aimed to be measured with the questionnaire. From 2004, questionnaire was revised in order to provide variables requested by Eurostat for gathering detailed information about labour market. For this purpose, the number of questions was increased. The Labour Force Survey questionnaire was re-examined by working together with an expert from the International Labour Organization. In this XIX XIX

19 Açıklama Explanation uzmanla ele alınmı ve ülke ko ullarına uygun olmadı ı tespit edilen bazı sorular çıkarılırken soru ifadelerinde bazı iyile tirmeler yapılmı tır. study, some questions which were found unsuitable for country situation were dropped out, and improvements were made in the wording of some questions. Form 1 de hanehalkı fertlerinin; cinsiyet, ya, e itim ve medeni durum gibi demografik özellikleri yer almaktadır. Form 2; hanedeki 15 ve daha yukarı ya taki tüm fertlerin i gücü durumunu ölçmek için kullanılmaktadır. Form C de ise anketin gerçekle meme nedeni ile ilgili sorular yer almaktadır. Demographic characteristics of households such as sex, age, educational and marital status of the individuals are included in the Form 1, Form 2 is used to collect information on the labour status of households members 15 years of age and over. The reason for not conducting the survey and the questions related to the sample households are included in the Form C. Soru ka ıdında yer alan Form 2 deki sorular içerik yönünden altı bölüme ayrılmı tır: The questions in Form 2 is composed of six sections: a) Hanehalkı fertlerinin ki isel nitelikleri (1-24. sorular) b) stihdam ile ilgili sorular ( sorular) c) Gelir bilgileri ( sorular) d) sizlik ve iktisadi faal olmama ile ilgili sorular ( sorular) e) Geçmi teki i deneyimi ile ilgili sorular ( sorular) f) Bir yıl önceki i gücü durumu ( sorular) a) Demographic characteristics of household members (Questions 1-24) b) Questions on employment (Questions 25-67) c) Questions on income (Questions ) d) Questions on unemployment and inactivity (Questions 75-90) e) Questions on past work experience (Questions 91-96) f) Questions on situation one year before the survey (Questions 97-99) 5.2. Örneklem tasarımı 5.2. Sampling method Örnek tasarımı yıllık bazda oturtulmu ve yıllık tahminler Türkiye, kent-kır, 1. Düzey (kent-kır) ve 2. Düzey için toplam bazda hedeflenmi tir. Yıllık bazda oturtulan örnek tasarımı; Sample design is contracted on yearly basis. Yearly estimates are required by whole Turkey, ruralurban, SR Level 1 (urban-rural) and SR Level 2. Annual sample design gives; Üçer aylık dönemsel tahminlere olanak sa lanması, Yıllık tahmin için dönemsel verilerin kümüle edilmesi çerçevesinde planlanmı tır. Quarterly level estimation of whole Turkey and rural-urban, Accumulation of the quarterly results to get annual estimates A ırlıklandırma 5.3. Weighting Hanehalkı i gücü ara tırması sonuçları, en güncel nüfus projeksiyonlarına göre a ırlıklandırılmakta ve yayımlanmaktadır yılına kadar sözü edilen nüfus projeksiyonları, genel nüfus sayımı sonuçlarına dayalı olarak hesaplanmı, 2007 yılında ise Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) kurulmu tur. ADNKS veritabanından elde edilen ya Results of the household labour survey have been weighted and published by the most recent population projections. Until year 2009, population projections was calculated based on the general population censuses. In 2007 Address Based Population Registration System (ABPRS) was established and differences in the distribution of XX XX

20 Explanation Açıklama ve cinsiyet yapısı ile nüfusun yerle im yerine göre da ılımında, nüfus sayımlarına göre önemli da ılım farklılıkları bulunmaktadır. Bu do rultuda, en güncel nüfus bilgilerinin elde edildi i bu sistemdeki bilgiler kullanılarak nüfus projeksiyonlarının üretilmesine ve 2009 yılından itibaren i gücü anketi verilerinin bu kapsamda yayımlanmasına ba lanmı olup, geçmi yıllara ait sonuçlar da ( yıllık, 2005 ten itibaren dönemsel) bu kapsamda revize edilmi tir. Bu yayında yer alan hanehalkı i gücü ara tırması 2010 yılı sonuçları da yeni nüfus projeksiyonlarına göre hesaplanmı tır. population by age, sex and regions in ABPRS compared to the censuses were emerged. In this direction, the new population projections were produced using the most recent population data obtained from this new system and labour survey results were started to be published in this concept starting from Back revisions of the series were also finished (annually for and monthly from 2005) and 2010 results given in this publication were calculated by the new population projections Referans ve uygulama dönemi Referans haftası olarak her ayın Pazartesi ile ba layıp, Pazar ile biten ilk haftası alınmaktadır. Alan uygulaması referans haftasının bitimini takiben onbe gün içerisinde tamamlanmaktadır Reference and application period The first week of each month starting with Monday and ending with Sunday was used as the reference period. The field application starts after the reference week and is completed within 15 days Veri derleme yöntemi Anket, anketörler tarafından yüzyüze görü me yöntemi ile uygulanmakta ve veriler do rudan dizüstü bilgisayarlara kaydedilmektedir The method of collecting data All the information was collected by interviewers on a face-to-face basis with the help of portable computers Alan uygulaması ve cevapsızlık oranı Cevapsızlık oranı, cevapsızlık nedenlerinin (hanehalkı evde bulunamadı, hanehalkı görü meyi reddetti, hanehalkı ile ileti im kurulamadı ve konutta kimse oturmuyor), toplam örnek hacminden çerçeve hataları veya uygun olmayan birimler (örnek adres i yeri, in aat, bo arsa vs. ve adres bulunamadı) dü üldükten sonra elde edilen hane sayısına oranlanması eklinde hesaplanmaktadır yılı Hanehalkı gücü Anketi nde kentsel yerlerden ve kırsal yerlerden olmak üzere, Türkiye genelinde toplam örnek hanehalkı seçilmi tir. Bu hanehalklarından 'i ile anket yapılmı, hanehalkına ise çe itli nedenlerle cevaplamama formu doldurulmu tur Field application and non-response rate Non-response rate is calculated in some steps. First of all, non-eligible households resulted from sampling frame errors (sample address is an establishment, construction or land, address could not been found etc.) are exctracted from total sample. Then the total number of non-response (household members are not found in their house or rejected the interview, communication is not possible and nobody lives the house) is divided by the total number of eligible households. A total of sample households, of which were from urban areas and of which were from rural areas were used in 2011 HLFS households were interviewed, non-response forms were filled due to various reasons for households. In 2011, the non-response rate was XXI XXI

HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETLERİ HAKKINDA GENEL AÇIKLAMA

HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETLERİ HAKKINDA GENEL AÇIKLAMA HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETLERİ HAKKINDA GENEL AÇIKLAMA Tarihçe Türkiye'de planlı kalkınma dönemine geçişle birlikte iktisaden faal nüfus yapısı hakkındaki bilgiler, beş yılda bir yapılan Genel Nüfus Sayımlarından

Detaylı

HANEHALKI İŞGÜCÜ ARAŞTIRMASI HAKKINDA GENEL AÇIKLAMA

HANEHALKI İŞGÜCÜ ARAŞTIRMASI HAKKINDA GENEL AÇIKLAMA HANEHALKI İŞGÜCÜ ARAŞTIRMASI HAKKINDA GENEL AÇIKLAMA Tarihçe Türkiye'de planlı kalkınma dönemine geçişle birlikte iktisaden faal nüfus yapısı hakkındaki bilgiler, beş yılda bir yapılan Genel Nüfus Sayımlarından

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETLERİ HAKKINDA GENEL AÇIKLAMA

HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETLERİ HAKKINDA GENEL AÇIKLAMA HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETLERİ HAKKINDA GENEL AÇIKLAMA Tarihçe Türkiye'de planlı kalkınma dönemine geçişle birlikte iktisaden faal nüfus yapısı hakkındaki bilgiler, beş yılda bir yapılan Genel Nüfus Sayımlarından

Detaylı

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. ÇALIŞAN ÇOCUKLAR Working Child 2012

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU. ÇALIŞAN ÇOCUKLAR Working Child 2012 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU ÇALIŞAN ÇOCUKLAR Working Child 2012 ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ The International Labour Organization TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜRKİYE İSTATİSTİK

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

HANEHALKI BÜTÇE ARAŞTIRMASI Tüketim Harcamaları

HANEHALKI BÜTÇE ARAŞTIRMASI Tüketim Harcamaları HANEHALKI BÜTÇE ARAŞTIRMASI Tüketim Harcamaları Household Budget Survey Consumption Expenditures TÜİK 9 ISSN 136-31 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK HANEHALKI BÜTÇE ARAŞTIRMASI

Detaylı

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI

EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI D EVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ EKİM 2011 HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI Devlet Planlama Örgütü İstatistik ve Araştırma Dairesi tarafından Ekim 2011 tarihinde uygulanan Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre,

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 C T U I 1 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute IÇINDEKILER Önsöz Simge ve Kısaltmalar Açıklama 1.Sosyoekonomik

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

2014/ 15. İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Istanbul Provincial National Education Statistics. Örgün Eğitim Formal Education

2014/ 15. İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Istanbul Provincial National Education Statistics. Örgün Eğitim Formal Education İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM İSTATİSTİKLERİ Istanbul Provincial National Education Statistics Örgün Eğitim Formal Education 2014/ 15 İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME BÖLÜMÜ 2015 OCAK

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİNDE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİNDE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR HANEHALKI İŞGÜCÜ ANKETİNDE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR (1) Türkiye İstatistik Kurumu, işgücü piyasasının temel veri kaynağını oluşturan hanehalkı işgücü araştırmasını1988 yılından beri,

Detaylı

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012 1 3 1 4 1 9 1 1 1 2 1 9 1 4 1 1 1 2 1 9 1 7 1 4 1 9 1 4 1 7 1 1 1 8 1 9 1 0 1 4 1 9 1 7 1 1 1 7 1 9 1 8 1 7 1 8 1 2 1 9 1 9 1 8 1 2 1 9 1 0 1 2 1 4 1 1 1 6 1 1 1 9 1 9 1 8 1 8 1 8 1 1 1 9 1 8 1 7 1 9 1

Detaylı

EMBEDDED SYSTEMS CONTROLLED VEHICLE

EMBEDDED SYSTEMS CONTROLLED VEHICLE EMBEDDED SYSTEMS CONTROLLED VEHICLE İbrahim TEMEL Danışman : Y. Doç. Dr. Rıfat EDİZKAN Elektrik Elektronik Mühendisliği Günümüzde kullanılan birçok gömülü sistemin uygulamaları çevremizde mevcuttur. Bu

Detaylı

Dünya Bankası İşletme Araştırması. Örneklem Yönetimi

Dünya Bankası İşletme Araştırması. Örneklem Yönetimi Dünya Bankası İşletme Araştırması Örneklem Yönetimi Istanbul Türkiye, 27-30 Temmuz, 2015 UYGULAMADA ÖRNEKLEM TASARIMI Araştırmanın temsiliyeti için önemlidir. Fakat, bazı pratikle ilgili konular var Dünya

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ Training Diary ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI Name of Student NUMARASI Student ID Number BÖLÜMÜ Department STAJ DERS KODU Training Course Code Staj Yapılan Kuruluşun

Detaylı

Ali Kablan 1. UFRS nin Ülkemizdeki Muhasebe Uygulamaları

Ali Kablan 1. UFRS nin Ülkemizdeki Muhasebe Uygulamaları UFRS nin Ali Kablan 1 Abstract: Standardization has become neccessary because of some reasons such as the removal of borders between countries,increase in competition,the expansion of trade,rapid globalization

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY

BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY Monthly Magnetic Bulletin May 2015 BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeomanyetizma/ Magnetic Results from İznik

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS 1/11 Sürüm Numarası Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Erman Ulusoy Açıklama İlk Sürüm IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS You can connect EXTERNAL Identity Management System (IDM) with https://selfservice.tai.com.tr/

Detaylı

GRAFİK LİSTESİ List of Graphics

GRAFİK LİSTESİ List of Graphics GRAFİK LİSTESİ List of Graphics Grafik Sayfa Page Graphic 1.1 Ya grubuna göre özürlü nüfus oranı 7 1.1 The proportion of disabled population by age group 1.2 Ya grubuna göre süre en hastalı a sahip olan

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE YAŞLILAR Elderly Statistics

İSTATİSTİKLERLE YAŞLILAR Elderly Statistics TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İSTATİSTİKLERLE YAŞLILAR Elderly Statistics 2014 ISSN 1307-2056 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İSTATİSTİKLERLE YAŞLILAR Elderly

Detaylı

Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi)

Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi) OPTİK YANILSAMA ve SERAMİK SANATINDA KULLANIMI-UYGULAMALARI Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi) Eskişehir, Ağustos 2011 OPTİK YANILSAMA ve SERAMİK SANATINDA KULLANIMI- UYGULAMALARI Kamuran Özlem

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

TÜİK VERİYE ERİŞİM ve YAYIN KATALOĞU TurkStat Data Access and Publication Catalogue 2009

TÜİK VERİYE ERİŞİM ve YAYIN KATALOĞU TurkStat Data Access and Publication Catalogue 2009 TÜİK TÜİK VERİYE ERİŞİM ve YAYIN KATALOĞU TurkStat Data Access and Publication Catalogue 2009 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK Foreword Önsöz Değerli Kullanıcılar, Türkiye

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ DURUM TESPİTİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ DURUM TESPİTİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ DURUM TESPİTİ

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Dersin amacı Makina Mühendisliği bölümü Lisans öğrencilerine

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI VE SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİ İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI VE SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİ İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI VE SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİ İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI PERFORMANCE COMPARASION OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS ENROLLED VIA ENTRY EXAM AND

Detaylı

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 0000 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli Dersin Amacı İmalat amaçlı bir endüstriyel tasarımda, tasarım

Detaylı

Çocuk bakımı için yardım

Çocuk bakımı için yardım TURKISH Çocuk bakımı için yardım Avustralya Hükümeti, ailelere çocuk bakımı giderlerinde yardımcı olmak için, şunlar dahil bir dizi hizmet ve yardım sunmaktadır: Onaylı ve ruhsatlı çocuk bakımı için Child

Detaylı

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms myp - communıty&servıce ınstructıons & forms P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday

Detaylı

PROJE FİŞLERİNDE BÜTÇE. Rıfat Ünal Sayman 15 Ocak 2010 Ankara. www.rec.org.tr

PROJE FİŞLERİNDE BÜTÇE. Rıfat Ünal Sayman 15 Ocak 2010 Ankara. www.rec.org.tr PROJE FİŞLERİNDE BÜTÇE Rıfat Ünal Sayman 15 Ocak 2010 Ankara Standart Proje Fişi Bölümleri 1. Temel Bilgiler (Basic information) 2. Genel Hedef ve Projenin Amacı (Overall Objective and Project Purpose)

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

EKONOMİK GÖSTERGELER Economic Indicators 2011

EKONOMİK GÖSTERGELER Economic Indicators 2011 TÜİK EKONOMİK GÖSTERGELER Economic Indicators 2011 I II III IV ISSN 1305-3353 Türkiye Ekonomisi, Şubat 2011 Turkish Economy, February 2011 70+ sanayi üretim endeksi aylık yüzde değişim (%) 70+ industrial

Detaylı

35 Ticari Bankacılık 37 Expat Bankacılık 37 Alternatif Dağıtım Kanalları 37 Kredi Kartları ve POS 38 Rating 40 Creditwest Bank ta 2013 Yılı 41 Mali

35 Ticari Bankacılık 37 Expat Bankacılık 37 Alternatif Dağıtım Kanalları 37 Kredi Kartları ve POS 38 Rating 40 Creditwest Bank ta 2013 Yılı 41 Mali İÇİNDEKİLER 06 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 07 Genel Müdür ün Mesajı 10 Altınbaş Grubu Hakkında 13 Creditwest Bank Hakkında 14 Creditwest Bank ın Vizyonu, Misyonu, Stratejisi ve Temel Değerleri 15

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 19011:2011 Ocak 2012 ICS 13.120.10;13.020.10 KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ TETKİK KILAVUZU Guidelines for quality and/or environmental management systems

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

Nüfus Population TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI, 2004 TURKEY S STATISTICAL YEARBOOK, 2004 23. Sayfa Page. Açıklama 24 Explanation

Nüfus Population TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI, 2004 TURKEY S STATISTICAL YEARBOOK, 2004 23. Sayfa Page. Açıklama 24 Explanation Population 3 Sayfa Page Açıklama 24 Explanation 3.1, yıllık nüfus artı hızı, il, ilçe, bucak, köy sayısı ve nüfus yo unlu u 27 3.1 Population, annual growth rate of population, number of provinces, districts,

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2, Temmuz 2011 ÖZET Bayram ARICI * Anahtar Kelimeler: Yazma ABSTRACT Second level primary school students' language skills in the development of writing skills needed in the first place. Primary education, sixth, seventh

Detaylı

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Ders Adı Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları Ders Kodu MGMT 418 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bahar 3 0

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Projesi CRISTAL Common References in Sustainable Training in Adult Learning 2011-2013 Bu proje Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilmektedir. İletişim: Afyonkarahisar İl

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÇORUM İLİNDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE STRATEJİK YÖNETİMİN YERİ, ÖNEMİ VE GELİŞTİRİLMESİ; BİR İŞLETME ÖRNEĞİ Ahmet ÖLÇER

Detaylı

Eco 338 Economic Policy Week 4 Fiscal Policy- I. Prof. Dr. Murat Yulek Istanbul Ticaret University

Eco 338 Economic Policy Week 4 Fiscal Policy- I. Prof. Dr. Murat Yulek Istanbul Ticaret University Eco 338 Economic Policy Week 4 Fiscal Policy- I Prof. Dr. Murat Yulek Istanbul Ticaret University Aggregate Demand Aggregate (domestic) demand (or domestic absorption) is the sum of consumption, investment

Detaylı

Araziye Çıkmadan Önce Mutlaka Bizi Arayınız!

Araziye Çıkmadan Önce Mutlaka Bizi Arayınız! Monthly Magnetic Bulletin March 2014 z BOĞAZİÇİ UNIVERSITY KANDİLLİ OBSERVATORY and EARTHQUAKE RESEARCH INSTITUTE GEOMAGNETISM LABORATORY http://www.koeri.boun.edu.tr/jeofizik/default.htm Magnetic Results

Detaylı

Numune Kodu ve parti no

Numune Kodu ve parti no Numune Kodu ve parti no Numune tipi Kimin tarafından üretildiği Numune formu ve şekli Sertifikalandıran Kurum Konsantrasyonlar Elde edilen konsantrasyon değerleri Ortalama Standart Sapmalar % 95 Karbon

Detaylı

KARİYER PORT TÜRKLİM KARİYER - PORT: MESLEKİ YETERLİLİK VE PERSONEL BELGELENDİRME MERKEZİ KURULMASI

KARİYER PORT TÜRKLİM KARİYER - PORT: MESLEKİ YETERLİLİK VE PERSONEL BELGELENDİRME MERKEZİ KURULMASI TÜRKLİM KARİYER - PORT CENTER: ESTABLISHING A NATIONAL QUALIFICATIONS AND PERSONNEL CERTIFICATIONS CENTER TÜRKLİM KARİYER - PORT: MESLEKİ YETERLİLİK VE PERSONEL BELGELENDİRME MERKEZİ KURULMASI Limanda

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

Gelir Dağılımı ve Yoksulluk

Gelir Dağılımı ve Yoksulluk 19 Decembre 2014 Gini-coefficient of inequality: This is the most commonly used measure of inequality. The coefficient varies between 0, which reflects complete equality and 1, which indicates complete

Detaylı

Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel fan teknolojisini öğretmektir.

Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel fan teknolojisini öğretmektir. Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004962014 ENDÜSTRİYEL FANLAR Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel

Detaylı

STAJ RAPORU INTERNSHIP REPORT

STAJ RAPORU INTERNSHIP REPORT STAJ RAPORU INTERNSHIP REPORT ÖĞRENCİ BİLGİSİ STUDENT INFORMATION ADI VE SOYADI NAME AND LASTNAME ÖĞRENCİ NO STUDENT ID PROGRAM / SINIFI PROGRAM / CLASS ÖĞRENİM YILI ACADEMIC YEAR Staj Bilgileri Internship

Detaylı

ÖZET. Dönem Projesi ULUSLARARASI FĠNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇISINDAN YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLERĠN DEĞERLENMESĠ.

ÖZET. Dönem Projesi ULUSLARARASI FĠNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇISINDAN YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLERĠN DEĞERLENMESĠ. ÖZET Dönem Projesi ULUSLARARASI FĠNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇISINDAN YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLERĠN DEĞERLENMESĠ HaĢim TAġTAN Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü TaĢınmaz GeliĢtirme Anabilim

Detaylı

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır:

Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Yaz okulunda (2014 3) açılacak olan 2360120 (Calculus of Fun. of Sev. Var.) dersine kayıtlar aşağıdaki kurallara göre yapılacaktır: Her bir sınıf kontenjanı YALNIZCA aşağıdaki koşullara uyan öğrenciler

Detaylı

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları

İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları İlkokullarda Görev Yapan Sınıf Öğretmenlerinin Oyun Ve Fiziki Etkinlikler Dersi İle İlgili Görüş Ve Uygulamaları Uğur ŞENTÜRK, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Çanakkale,

Detaylı

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi AKTS Başvurumuz Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirme Sistemi Her bir bölüm için verilen skorlar Kabul edilebilir: 3 Çok iyi : 4 Örnek çalışma : 5 Part 1.

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

TKMP BİLEŞENLER / COMPONENTS

TKMP BİLEŞENLER / COMPONENTS MASS VALUATION ACTIVITIES CONDUCTED BY GENERAL DIRECTORATE OF LAND REGISTRY AND CADASTRE TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN TOPLU DEĞERLEME ÇALIŞMALARI TKMP BİLEŞENLER / COMPONENTS Land

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SBF İKTİSAT BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI: Yıldırım Beyazıt Üniversitesi nde iktisat yüksek lisans eğitimi tezli ve

Detaylı

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey.

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey. Av. Serdar B. SADAY Tel : 0 216 290 13 16 GSM : 0 532 204 28 80 E-mail: serdar@bilgehukuk.gen.tr Av. A. Akın AYSAN Tel :0 216 290 12 20 Gsm :0 505 668 85 90 E- mail: akin@bilgehukuk.gen.tr Address : Bahariye

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com

Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu. www.teknolojiekibi.com Delta Pulse 3 Montaj ve Çalıstırma Kılavuzu http:/// Bu kılavuz, montajı eksiksiz olarak yapılmış devrenin kontrolü ve çalıştırılması içindir. İçeriğinde montajı tamamlanmış devrede çalıştırma öncesinde

Detaylı

ACCOUNTANT: The accountant is the person who follows the monetary transactions of individuals and institutions and count the taxes accurately to make

ACCOUNTANT: The accountant is the person who follows the monetary transactions of individuals and institutions and count the taxes accurately to make ACCOUNTANT: The accountant is the person who follows the monetary transactions of individuals and institutions and count the taxes accurately to make payment to the Government. MUHASEBECİ: Kişilerin veya

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ... II ÖZET... VIII SUMMARY...IX ŞEKİL LİSTESİ... X TABLO LİSTESİ...XIX SEMBOL LİSTESİ...XX

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ... II ÖZET... VIII SUMMARY...IX ŞEKİL LİSTESİ... X TABLO LİSTESİ...XIX SEMBOL LİSTESİ...XX İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ... II ÖZET... VIII SUMMARY...IX ŞEKİL LİSTESİ... X TABLO LİSTESİ...XIX SEMBOL LİSTESİ...XX 1. GENEL BİLGİLER...1 1.1. Giriş...1 1.2. Geçmişte Yapılan Çalışmalar...2 1.3. Bu Çalışmanın

Detaylı

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol 1 Acibadem University Medical Faculty 2 Maltepe University Medical

Detaylı

SPOR TÜKETIMINDE PAZARLAMA BILEŞENLERI: ÖLÇEK GELIŞTIRME

SPOR TÜKETIMINDE PAZARLAMA BILEŞENLERI: ÖLÇEK GELIŞTIRME Spor Bilinileri Dergisi Hacettepe J. ofsport Sdences 20041 15 (4)1219-232 SPOR TÜKETIMINDE PAZARLAMA BILEŞENLERI: ÖLÇEK GELIŞTIRME Hasan Biral YALÇIN*, Bekir YÜKTAŞIR*, Zafer DO~RU** Abant Izzet Baysal

Detaylı

Draft CMB Legislation Prospectus Directive

Draft CMB Legislation Prospectus Directive Draft CMB Legislation Prospectus Directive Ayşegül Ekşit, SPK / CMB 1 Kapsam İzahname Konulu Taslaklar İzahname Yayınlama Zorunluluğu ve Muafiyetler İzahnamenin Onay Süreci İzahname Standartları İzahnamenin

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

"Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma" İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları.

Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları. "Farklı?-Evrensel Dünyada Kendi Kimliğimizi Oluşturma" İsimli Comenius Projesi Kapsamında Yapılan Anket Çalışma Sonuçları. Survey Results Which Were Done in Comenius Project named'' Different? Building

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET İSTATİSTİKLERİ Gender Statistics 2013 ISSN 1307-2056

TOPLUMSAL CİNSİYET İSTATİSTİKLERİ Gender Statistics 2013 ISSN 1307-2056 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TOPLUMSAL CİNSİYET İSTATİSTİKLERİ Gender Statistics 2013 ISSN 1307-2056 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TOPLUMSAL CİNSİYET İSTATİSTİKLERİ

Detaylı

AÇIKLAMA - Explanation

AÇIKLAMA - Explanation AÇIKLAMA - Explanation Giri Ülkemizin de içinde yer aldı ı birçok ülke, özürlülere ili kin istatistiki bilgilere sahip olmadıkları için Dünya Sa lık Örgütü nün (DSÖ) tahminlerini kullanmaktadır. Kayıt

Detaylı

SAYI SİSTEMLERİ. 1. Sayı Sistemleri. Sayı Sistemlerinde Rakamlar

SAYI SİSTEMLERİ. 1. Sayı Sistemleri. Sayı Sistemlerinde Rakamlar SAYI SİSTEMLERİ 1. Sayı Sistemleri Sayı sistemleri; saymak, ölçmek gibi genel anlamda büyüklüklerin ifade edilmesi amacıyla kullanılan sistemler olarak tanımlanmaktadır. Temel olarak 4 sayı sistemi mevcuttur:

Detaylı

İNTİHAR GİRİŞİM İSTATİSTİKLERİ Suicide Attempt Statistics TR31 İzmir 2013

İNTİHAR GİRİŞİM İSTATİSTİKLERİ Suicide Attempt Statistics TR31 İzmir 2013 İNTİHAR GİRİŞİM İSTATİSTİKLERİ Suicide Attempt Statistics TR31 İzmir 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İNTİHAR GİRİŞİM İSTATİSTİKLERİ Suicide Attempt

Detaylı

TÜİK VERİYE ERİŞİM ve YAYIN KATALOĞU TurkStat Data Access and Publication Catalogue 2010

TÜİK VERİYE ERİŞİM ve YAYIN KATALOĞU TurkStat Data Access and Publication Catalogue 2010 TÜİK TÜİK VERİYE ERİŞİM ve YAYIN KATALOĞU TurkStat Data Access and Publication Catalogue 2010 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK Foreword Önsöz Değerli Kullanıcılar, Türkiye

Detaylı

Asıl metin stillerini düzenlemek için tıklatın

Asıl metin stillerini düzenlemek için tıklatın o EGE İkinci SAĞLIK düzey HOSPITAL OPERATING ROOM PRICING POLICY TEAM MEMBERS ÇAĞLA CİHANBEYLERDE ELİF SULTAN GEZİCİ SEREN ÖZEN TUĞÇE KALKAN ADVISORS MURAT FADILOĞLU SENCER YERALAN SUPERVISIOR ÜMİT BOYACIOĞLU

Detaylı

Vurgulanan Katılımcı Yöntemler Kaynakta, Macaristan da sivil toplum örgütlerinin yasama sürecine hangi yöntemlerle katıldıkları aktarılmamıştır.

Vurgulanan Katılımcı Yöntemler Kaynakta, Macaristan da sivil toplum örgütlerinin yasama sürecine hangi yöntemlerle katıldıkları aktarılmamıştır. YASADER NDI Türkiye The Civil Office of the Hungarian Parliament Macaristan Parlamentosu Sivil Toplum Ofisi Dokümanın Temel Konusu Macaristan Parlamentosu internet sitesinde yayınlanmakta olan bu kaynakta,

Detaylı

Nepal Depremi Operasyon Raporu Nepal Earthquake Operation Report 25 Nisan-3 Mayıs 2015 /25 April-3 May 2015

Nepal Depremi Operasyon Raporu Nepal Earthquake Operation Report 25 Nisan-3 Mayıs 2015 /25 April-3 May 2015 Nepal Depremi Operasyon Raporu Nepal Earthquake Operation Report 25 Nisan-3 Mayıs 2015 /25 April-3 May 2015 25 Nisan Cumartesi, GEA ekibi tarafından, yerel saate göre 11.55 de Nepal de 7.9 şiddetinde deprem

Detaylı

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı,

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı, ÖZET Bu çalışmada, Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde bulunan antepfıstığı parsellerinde yer alan bazı erkek tiplerin morfolojik ve biyolojik özelikleri araştırılmıştır. Çalışma, 1995 ve 1996 yıllarında hem

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

INTRODUCTION TO PASSPORT CITIES/ PASSPORT ŞEHİRLER VERİTABANINI GİRİŞ

INTRODUCTION TO PASSPORT CITIES/ PASSPORT ŞEHİRLER VERİTABANINI GİRİŞ INTRODUCTION TO PASSPORT CITIES/ PASSPORT ŞEHİRLER VERİTABANINI GİRİŞ Euromonitor International dan yeni bir ürün - Passport Cities: Dünyanın en büyük metropol merkezlerini içine alan, onları her yönüyle

Detaylı

POLİMER KOMPOZİT TEST YÖNTEMLERİ

POLİMER KOMPOZİT TEST YÖNTEMLERİ Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 50700902012 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı LİMER KOMZİT TEST YÖNTEMLERİ Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli 8 3 Dersin Amacı Dersin amacı, öğrenciye günümüzde kullanımı

Detaylı

PİLOT MAHKEMELERDE ARABULUCULUK UYGULAMALARINA GİRİŞ ve UYGULAMA PLANI GELİŞTİME ÇALIŞTAYI 27-29 Nisan 2015, Hakimevi, Ankara

PİLOT MAHKEMELERDE ARABULUCULUK UYGULAMALARINA GİRİŞ ve UYGULAMA PLANI GELİŞTİME ÇALIŞTAYI 27-29 Nisan 2015, Hakimevi, Ankara PİLOT MAHKEMELERDE ARABULUCULUK UYGULAMALARINA GİRİŞ ve UYGULAMA PLANI GELİŞTİME ÇALIŞTAYI 27-29 Nisan 2015, Hakimevi, Ankara Workshop on Introducing Mediation Pilot Practices and Developing Implementation

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE ÇOCUK Statistics on Child 2014

İSTATİSTİKLERLE ÇOCUK Statistics on Child 2014 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İSTATİSTİKLERLE ÇOCUK Statistics on Child 2014 ISSN 1307-2056 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İSTATİSTİKLERLE ÇOCUK Statistics

Detaylı