Kolorektal Kanserler: Tan ve Cerrahi Tedavi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kolorektal Kanserler: Tan ve Cerrahi Tedavi"

Transkript

1 Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Gastrointestinal Sistem Hastal klar Sempozyumu Ocak 2001, stanbul, s Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu Kolorektal Kanserler: Tan ve Cerrahi Tedavi Doç. Dr. Tayfun Karahasano lu Kolorektal kanserler, erkeklerde akci er ve prostat, kad nlarda ise akci er ve meme kanserinden sonra en s k görülen kanserlerdir. Amerika Birleflik Devletleri nde 2001 y l nda yeni kolorektal kanser olgusu saptanaca ve yaklafl k kiflinin bu hastal k nedeniyle ölece i tahmin edilmektedir. 1 ETYOLOJ 1. Co rafya: Hastal n dünyadaki da l m bölgeler aras nda farkl l klar gösterir. Kuzey Amerika ve Yeni Zelanda da s kken, Afrika ve Orta Amerika da daha az görülür Yafl: Kolorektal kanser görülme s kl 40 yafl ndan itibaren artar. ABD de y llar aras nda yap lan bir taramada 40 yafl alt ndaki hastalarda kolorektal kanser görülme oran % iken ayn oran yafl aras % ve yafl aras nda %3-4 olarak bulunmufltur Aile hikayesi ve genetik: Ailede kolorektal kanser bulunmas bir di er risk faktörüdür. Birinci derece bir akrabada kolorektal Ca kanser bulunmas yla risk 1.7 kat artarken, ikiden fazla kolorektal kanser bulundu unda risk 2.7 kat ve 45 yafl alt akrabalarda kolorektal kanser varl nda 5.3 kat artar. 3 Kolorektal kanser geliflme riski familyal adenomatöz polipozis (FAP) ve herediter non polipozis kolorektal kanser (HNPCC) de yüksektir. 4 HNPCC de kolorektal Ca l hastan n en az üç akrabas nda kolorektal vard r ve bu hastalar n en az biri 50 yafl alt nda olup en az biri birinci derece akrabad r ve bu durum en az iki nesilden beri devam etmektedir (Amsterdam Kriterleri). HNPCC nin FAP tan fark polipler yoktur ya da çok azd r. %20 senkron, %35 metakron tümör vard r. 4. fiiflmanl k, ya dan zengin ve posal yiyeceklerden fakir beslenme bilinen risk faktörleridir. 5,6 5. Kolorektal kanserle iliflkili di er durumlar: Adenomatöz polipler baflta olmak üzere, hamartomatöz ve jüvenil po- 271

2 Tayfun Karahasano lu lipozis sendromlar nda da kolorektal kanser riski artar. 7,8 Kolorektal kanser saptanan hastalarda senkron veya metakron lezyon geliflme riski yüksektir. nflamatuar barsak hastal klar nda kolorektal kanser insidans artar. 9,10 Meme, over ve uterus kanserlerinde kolorektal kanser geliflme riski iki kat artm flt r. 11 Üreterosigmoidostomi ve pelvik radyasyon uygulanmas risk faktörleri aras ndad r. 12,13 Kolorektal kanserlerin %75 ini ise hiçbir risk faktörü bulunmayan sporadik kanser olgular ndan oluflur. 14 YERLEfi M Kolorektal kanserlerin ço u sigmoid kolon ve rektumda yerleflir. 15 Ancak proksimal kolon kanserleri giderek artmaktad r. EVRELEME Evrelemede amaç; hastal n yay l m derecesini saptamak bu flekilde tedavinin planlanmas ve prognoz aç s ndan tahminde bulunabilmektir. Bu amaçla en s k kullan lan sistemler TNM ve Dukes sistemleridir. Dukes Evrelendirmesi Evre Yay l m A Sadece mukozada B Tüm duvar (+), lenf ganglionu (-) C Tüm duvar(+), lenf ganglionu (+) D Uzak metastaz (+) TNM Klinik S n flamas T- Primer tümör Tx Primer tümör de erlendirilmiyor. T0 Primer tümör yok. Tis Carcinoma in situ. T1Tümör submukozaya yay lm fl. T2 Tümör muscularis propria ya yay lm fl. T3 Tümör subserozaya veya peritonla kapl olmayan perikolik veya perirektal dokulara geçmifl. T4 Tümör visseral peritonu (seroza) geçmifl ve komfluluk yolu ile di er organlar tutmufl. 272

3 Kolorektal Kanserler: Tan ve Cerrahi Tedavi N- Regional lenf nodülleri Nx Regional lenf nodülleri de erlendirilemiyor. N0 Regional lenf nodüllerine yay l m yok. N11-3 perirektal veya perikolik lenf nodülünde metastaz var. N2 4 veya daha fazla pararektal veya perikolik lenf nodülünde metastaz var. N3 Vasküler yap lar boyunca herhangi bir lenf nodülünde metastaz var. M- Uzak metastaz Mx Uzak metastaz varl de erlendirilemiyor. M0 Uzak metastaz yok. M1Uzak metastaz var. TANI Hikaye, fizik muayene ve tan sal testlerle tan ya gidilir. Özellikle aile hikayesi, kanama, d flk lama al flkanl ndaki de ifliklikler ve kilo kayb sorgulanmal d r. Kolorektal kanserlerde semptom ve bulgular tümörün lokalizasyonu, makroskopik yap s, tümörün yay l m derecesi ve kanama,perforasyon ve t - kanma gibi komplikasyonlar n oluflumuna göre de iflir. 16 Sa kolon kanserlerinde kar n a r s, dispeptik yak nmalar, halsizlik ve kar n sa alt k sm nda palpabl kitle en s k görülen yak nmalard r. Nedeni aç klanamayan anemi ve h zl kilo kayb varl nda sa kolon tümörü mutlaka akla gelmelidir. Gözle görülür kanama nadiren görülür. Dispeptik yak nmalar ve sa alt kadran a r s s kl kla duodenum ve safra kesesi hastal klar yla kar flt - r labilir. Sa kolonun çap n n sol kolonun yaklafl k iki kat ndan fazla olmas, bu bölümdeki d flk n n daha s v olmas ve bu bölgenin tümörlerinin daha çok ülseröz ve vejetan tipte olmas nedeniyle sa kolon kanserlerinde t kanma nadiren görülür. Bu nedenle tümör belli bir çapa ulaflmadan tan genelllikle konulamaz. Kolorektal kanserlerde hastan n yak nmalar n n bafllang c ile definitif tedavi aras ndaki süre ortalama 7-9 ay olup,bu gecikmeden doktorlar en az hastalar kadar sorumludur. 17,18 Sol kolon kanserlerinde bu bölgede kolon çap n n daha dar olmas, d flk n n daha k vaml olmas ve bu bölümde yerleflen tümörlerin daha çok daralt c tipte olmas nedeniyle temel yak nmalar d flk lama ile ilgili de iflikliklerdir. D flk lama güçlü ü, d flk çap nda incelme, kab zl k veya veya kab zl k sürecini takip eden ishal (Koenig sendromu), distansiyon, kolik tarzda a r lar ve d flk ya bulaflm fl rektal kanama en s k görülen yak nmalard r. Kanama s k olmakla birlikte nadiren masiftir. Sadece kanaman n rengine bakarak yer tahmininde bulunmak do ru de ildir. K smi ya da tam obstrüksiyon geliflebilir. 273

4 Tayfun Karahasano lu Rektum kanserlerinde ana semptom rektal kanamad r. Kanama d flk yla kar fl k d flk n n üzerine sürülmüfl veya d flk öncesinde olabilir. S k görülen di- er bulgular kab zl k, kar n a r s ve boflalamama hissidir. Rektum kanserli hastalarda en s k yap lan hata bu hastalarda rastlant sal olarak bulunan hemoroidlerin hastadaki yak nmalar oluflturdu unu düflünerek rektum kanserinin araflt r lmamas d r. Birçok hasta için anorektal bölgeyle ilgili yak nmalar n nedeni hemoroidleridir. En fazla tan hatalar n n rektal kanamas olup muayenede hemoroid veya di er selim anal bölge hastal klar saptanan kolorektal kanser hastalar nda yap ld unutulmamal d r. Bazen de komplikasyonlar hastal n ilk bulgular n oluflturur: 1. Perforasyon: Bazen geliflen nekroz nedeniyle tümörün oldu u yerden ve bazen de t kan kl a ba l olarak çekum veya sa kolondan perforasyon oluflabilir leus: En s k görülen komplikasyon olup tümörün lümeni t kamas na ba l olarak oluflur. 3. Fistül oluflumu: Mesane, mide ve vajenle tümörlü barsak k sm aras nda fistül oluflursa buna ait yak nmalar oluflabilir. F Z K MUAYENE Hastal n lokal yay l m derecesi ve varsa uzak yay l m bulgular araflt r lmal d r. Karn n muayenesinde ve tufle rektalde kitle varl araflt r lmal d r. Ayr nt l anorektal muayene yap lmal d r. nspeksiyonda abse, sinüs, condylom, eksternal hemoroid, dermatit ve cilt lezyonlar n n varl araflt r lmal, anal kanal parmakla hafifçe aralanarak prolapsus, anal fissür, hipertrofik anal papilla, skin tag, internal prolabe hemoroidler varsa not edilmelidir. Daha sonda anal kanal ve rektumun parmakla muayenesi yap lmal d r. NCELEME YÖNTEMLER En s k baflvurulan yöntemler kolon grafisi, sigmoidoskopi, kolonoskopi, transrektal ultrasonografi ve CT dir. Kolon grafileri kolorektal kanserlerde tan s nda son derece de erli bilgiler sunar. Ancak yaln z bafl na tarama için kullan lmamal d r. CT ile primer tümör saptanabilir ve primer tümör ile tümörün duvard fl yay l m gösterilebilir. Ancak tan amaçl ilk kullan lacak yöntem CT olmamal d r. Transrektal ultrasonografi preoperatif evrelemede kullan lan bir di er yöntemdir. 19 Sigmoidoskopi: Kolorektal kanserlerin yaklafl k 2/3 ü 60 cm lik sigmoidoskop ile ulafl labilecek bölgededir. Kal n barsa n distal bölümlerinden kaynakland düflünülen patolojilerin saptanmas nda ve özellikle asemptomatik hastalarda tarama amac yla kullan labilir. Gizli veya belirgin kanama varl nda kolonoskopi tercih edilmelidir. 274

5 Kolorektal Kanserler: Tan ve Cerrahi Tedavi Kolonoskopi kayna bulunamayan kanamalarda, kolon grafisinde anormal bulgular saptand nda, sigmoidoskopide polip saptand nda, inflamatuar barsak hastal klar nda ve daha önceden polip veya kolorektal kanseri bulunan hastalarda tan amaçl olarak yap labilir. Bunun yan s ra; kolonoskopi tedavi amac yla polipektomide, kanama kontrolünde, yabanc cisimlerin ç kar lmas nda, psödoobstrüksiyonun dekompresyonunda, sigmoid volvulusta detorsiyonda, striktürlerin dilatasyonunda, tümörlerin fulgurasyonunda kullan labilir. Günümüzde rektal kanamalarda artan bir oranda kolonoskopi tercih edilmektedir. fllem biopsi yap lmas na olanak sa lamas n n yan s ra, senkron lezyonlar n gözden geçirilmesine ve ameliyat seçeneklerinin de erlendirilmesine olanak sa lar. Kolonoskopi tamamlan rsa kolon grafisine gerek yoktur. Önceden hastaya kolon grafisi çekilmifl olsa bile kolon grafisiyle 5 mm den küçük poliplerin (Dimunitif polip) %20 sinin gözden kaç r labilece i düflünülerek kolonoskopi yap lmal d r. 17 Polipektomi sonras polipin bir bölümünde kanser saptanan hastalar: Afla- daki flartlara uyan poliplerde polipektomi yeterli say l r: 1. Polip sapl ysa 2. yi veya orta diferansiye ise 3. Venöz veya lenfatik invazyon yoksa 4. Rezeksiyon s n rlar negatifse 5. Kanser muskularis mukozada s n rl ve polipin bafl veya boynunda ise Aksi durumlarda hastalar ameliyat edilerek rezeksiyon yap l r: LABORATUAR Laboratuar testerinin hiçbiri kolorektal kanserlere spesifik de ildir. D flk - da gizli kan tan ve tarama amaçl kullan labilir. CEA kolorektal kanser hastalar n yan s ra mide, pankreas, meme, akci er, prostat, over, safra yollar ve uterus gibi çeflitli organlar n selim ve habis durumlar nda artabilir. Bu nedenle erken tan dan daha çok takipte kullan lmal d r. 20 AYIRICI TANI Sa kolon tümörlerinde apandisit, ileoçekal tüberküloz, çekum aktinomikozu, hematolojik hastal klar, lenfoma, crohn hastal, safra kesesi ve duodenum hastal klar ; sol kolon tümörlerinde divertikül, ülseratif kolit ve iskemik kolit ve rektum tümörlerinde anorektal bölgenin tüm hastal klar düflünülmelidir. TANIDA GEC KME Kolorektal kanserlerde tan sal gecikme hastan n yaflam kalitesini olumsuz yönde etkilemesinin yan s ra yaflam süresini de k saltmaktad r. Gecikme ne- 275

6 Tayfun Karahasano lu denleri hastayla ve doktorla ilgili olarak ikiye ayr l r: 1. Hastaya ait nedenler: Hastalar ilk bulgular ortaya ç kt ktan sonra doktora baflvurular n baflta korku ve cehalet olmak üzere çeflitli nedenlerle geciktirmektedirler. Kolorektal kanserli 299 hasta üzerinde yap lan bir çal flmada hastalar n yaklafl k %95 inin ya semptomlarla kolorektal kanserin iliflkili olabilece ini düflünmedi i, ya semptomlar ciddiye almad ya da semptomlar dietsel faktörlere ba lad, sadece %5 hastan n kanser olabilece ini düflündü ü saptanm flt r Doktora ba l gecikmeler: ngiltere de hastan n pratisyen hekimden cerraha gönderilinceye kadar geçen süre ortalama 14 hafta olarak bulunmufltur. 21 Bu gecikmede en önemli faktörlerin biri rektal tuflenin yap lmamas ya da do ru olarak de erlendirilememesidir. Tabiki bu noktada kolorektal kanserlerin yaklafl k %45 inin rektumda bulundu u ve bunlar n da ancak yar s n n tuflede parmak mesafesinde oldu u unutulmamal d r. Bu nedenle tufle rektalin negatif olmas doktora afl r bir güvenlik duygusu vermemelidir. Bir di er gecikme nedeni hastan n bir baflka hastal k nedeniyle uzun süre tedavi edilmesidir. Bu tür hastalara en iyi örnek sa kolon kanseri nedeniyle halsizlik ve anemisi olan hastalar n uzun süre hematolojik bozukluk olarak takip edilmeleridir. TARAMA Herkesin üzerinde anlaflt bir tarama program yoktur. Son zamanlarda daha a rl k kazanan düflünce hastalar n risk faktörlerine göre s n fland r lmas d r: 14 Düflük riskli hastalar: Tarama 50 yafl ndan bafllanarak afla daki befl flekilde yap labilir; 1. Y ll k d flk gizli kan tahlili: Hasta arka arkaya yapt üç d flk laman n her birinden ikifler örnek verir. E er herhangi biri pozitif bulunursa kolonoskopi ya da kolon grafisi ile birlikte sigmoidoskopi yap l r 2. Her 5 y lda bir sigmoidoskopi 3. Her 5 y lda bir sigmoidoskopi ve y ll k gizli kan y lda bir kolon grafisi (tercihen sigmoidoskopi ile birlikte) 5. Her 10 y lda bir kolonoskopi Yüksek riskli hastalar: a. Birinci derece akrabalar nda kolorektal kanser bulunanlar, risksiz hastalar gibi takip edilir, ancak takip 50 yafl yerine 40 yafl nda bafllar. b. Daha önce adenomatöz polip nedeniyle polipektomi yap lan hastalara 3 y l sonra kolonoskopi yap l r. Normalse hasta 5 y l sonra kontrole ça r l r. c. FAP ailesindeki bireylerde FAP geni varl genetik testlerle araflt r l r. 18 yafl ndan bafllanarak her y l fleksible sigmoidoskopi yap l r. 276

7 Kolorektal Kanserler: Tan ve Cerrahi Tedavi d.hnpcc de kesinleflmifl bir takip protokolü yoktur.ya 18 yafl ndan bafllanarak 1-2 y l arayla kolonoskopiler yap l r. 40 yafl ndan sonra ise y lda bir kolonoskopi yap l r. Ya da en genç aile kolorektal kanserden 5 y l önce takibe bafllan r. e. nflamatuar barsak hastal klar nda pankolit varsa hastal n bafllang c ndan 8 y l sonra kolonoskopi yap l r. Hastal k sadece sol kolonu tutuyorsa bafllang çtan 15 y l sonra kolonoskopi yap l r. TEDAV Kolorektal kanserlerin tedavisi öncelikle cerrahidir. Kemoterapi ve radyoterapi di er tedavi yöntemleridir. Baz durumlar d fl nda tedavide ana amaç primer tümörün bölgesel lenf bezleriyle birlikte genifl olarak ç kar lmas d r. Tümörün ince barsak, mide, mesane, uterus, vagina gibi organlara invazyonu rezeksiyon karar n de ifltirmez. Uzak metastaz varl nda bile primer tümör ç kar labiliniyorsa rezeksiyon yap lmal d r. Tedavi tümörün lokalizasyonuna göre de iflir: Çekum ve ç kan kolon kanserleri: Sa hemikolektomi Transvers kolon kanserleri: Geniflletilmifl sa hemikolektomi veya transvers kolektomi Splenik fleksura ve inen kolon kanserleri: Sol hemikolektomi Sigmoid kolon: Sigmoid kolektomi veya sol hemikolektomi Rektum kanseri: Rektum kanserlerinde tedavi tümörün dentate lineden uzakl, evresi ve yay l m derecesi baflta olmak üzere hastan n yafl, genel durumu, vücut yap s ve diferansiasyon derecesine göre de iflir. 22,23 Tedavi seçenekleri: 1. Low anterior rezeksiyon 2. Abdominoperineal rezeksiyon 3. Lokal eksizyon (Transanal eksizyon,transanal endoskopik mikrocerrahi, endokaviter radyasyon) Fulgurasyon 5. Laser fotokoagülasyon ve 6. Kolostomidir Temel amaç tümörün sa lam s n rlarla ç kart lmas d r. En fazla tart flma rektum kanserlerinde tedavi seçenekleri üzerine yo unlaflm flt r. Sonuçta APR veya low anterior rezeksiyonun her ikisinde de benzer sonuçlar elde edilmifltir. Sonuçlar üzerine en etkili faktörler uygulanan teknik ve cerrah n deneyimi bulunmufltur. 28,29 Di er faktörler perforasyon oluflumu, obstrüksiyon, diferansiasyon derecesi, lenfatik invazyon, perinöral invazyon varl, CEA yüksekli- i, DNA anoploididir

8 Tayfun Karahasano lu Komplikasyonlarda tedavi: Barsak t kan kl veya perforasyon gibi acil durumlarda ayr nt l testlerle ameliyat geciktirilmemelidir. Sa veya sol t kanmalarda rezeksiyon yap lmal ve hastan n durumu izin veriyorsa anastomoz yap lmal d r. Perforasyonlarda rezeksiyon+proksimal uç kolostomi+distal ucun kapat m veya eksteriorizasyonu tercih edilebilir. Nüks olgularda tedavi: Seçilmifl hastalarda cerrahi yararl olabilir. 35 Kemoterapi ve radyoterapi di er seçeneklerdir.. Laparoskopi: Kolorektal kanserlerin tedavisinde laparoskopinin yeri tart flmal d r. 36 SA KALIM Dukes A da 5 y ll k %80, B1-2 de %50-60, C1-2 de %15-30, D de %5 in alt ndad r. 29 KAYNAKLAR 1. Landis SH, Murray T, Bolden S, et al. Cancer statistics.ca Cancer J Clin 1999; 49: Correa P, Haenszel W. The epidemiology of large-bowel cancer. Adv Cancer Res 1978; 26: Fuchs CS, Giovannucci E, Colditz GA et al. A prospective study of family history and the risk of colorectal cancer. N Eng J Med 1994; 331: Vasen HFA, Wijnen JT, Menko FH, et al. Cancer risk in families with hereditary nonpolyposis colorectal cancer diagnosed by mutation analysis. Gastroenterology 1996; 110: Willet WC. Goals for nutrition in the year CA Cancer J Clin 1999; 49: Giovannucci E, Ascherio A, Rimm EB, et al. Physical activity, obesity, and risk for colon cancer and adenoma in man. Ann ntern Med 1995; 122: Desai DC, Neale KF, Talbot IC, et al. Juvenile polyposis. Br J Surg 1995; 82: Spigelman A, Murray V, Phillips R. Cancer and the Peutz-Jeghers Syndrome. Gut 1989; 30: Ekbom A, Helmick C, Zack M, et al. Ulcerative colitis and colorectal cancer: a population based study. N Eng J Med 1990; 323: Ekbom A, Helmick C, Zack M, et al. Increased risk of large bowel cancer in Crohn s Disease with colonic involvement. Lancet 1990; 336: Rosen P, Fireman Z, Figer A, et al. Colorectal tumor screening in women with a past history of breast, uterine, or ovarian malignancies. Cancer 1986; 57: Kalble T, Tricker AR, Friedl P, et al. Ureterosigmoidostomy: Long-term results,risk of carcinoma,and etiological factors for carcinogenesis. J Urol 1990;144: Otchy DP, Nelson H. Radiation injuries of the colon and rectum. Surg Clin North Am 1993; 73: Shelton AA, Wong WD. Colorectal cancer. In Current Surgical Therapy, Cameron SL (ed). St Louis, Mosby,1999;; Corman ML, Veidenheimer MC, Coller JA. Colorectal carcinoma: a decade of experience at the Lahey Clinic. Dis Colon Rectum 1979; 22: Steele GD, Mayer RJ. Adenocarcinoma of the colon and rectum. In Surgery of the Alimentary Tract, Zuidema GD. (ed). WB Saunders Company, 1991; Vol 4,Chapter 11: Schrock TR. Large intestine. In Surgical Diagnosis and Treatment. Way LL (ed). Connecticut, Appleton&Lange. 1994; Williams NS. Colorectal cancer: Epidemiology, Aetiology, Pathology, Clinical Features and Diagnosis. In Surgery of the Anus, Rectum and Colon, Williams NS, Keighley MR(Eds), WB Saunderss Company, 1993; Vol 1, Chapter 29: Orrom WJ, Wong WD, Rothenberger DA, et al. Endorectal ultrasound in the preoperative staging of rectal tumors: a learning experience. Dis Colon Rectum 1990; 33: Go VLW. Carcinoembryonic antigen: clinical application. Cancer 1976; 37:

9 Kolorektal Kanserler: Tan ve Cerrahi Tedavi 21. Holliday HN, Hardcastle JD. Delay in diagnosis and treatment of symptomatic colo-rectal cancer. Lancet 1979; i: Breen E, Bleday R. Preseruation of the anus n the therapy of distal rectal cancers. Surg Clin North Am 1997; 77: Saclarides TJ. Transanal endoscopic microsurgery. Surg Clin North Am 1997; 77: Eisenstat TE, Oliver GC. Electrocoagulation for adenocarcinoma of the low rectum. World J Surg 1992; 16: Nivatvogs S, Wolgff BG. Technique of per anal excision for carcinoma of the low rectum. World J Surg 1992; 16: Buess G, Mentges B, manncke K, et al. Tachnique and results of transanal endoscopic microsurgery in early rectal cancer. Am J Surg 1992; 163: Papillon J, Berard Ph. Endocavitary irradiation in the conservative treatment of adenocarcinoma of the low rectum. World J Surg 1992; 16: Porter GA, Soskolne CL, Yakimets WW, Newman SC. Surgeon-related factors and outcome in rectal cancer. Ann Surg 1998; 227: Gordon PH. Malignant neoplasms of the colon. In Principles and Practice of Surgery for the Colon, Rectum and Anus. Gordon PH, Nivatvongs S(eds), QMP, St.Louis, 1999; Mandava N, Kumar S, Pizzi WF, Aprile J. Perforated colorectal carcinomas. Am J Surg 1996; 172: Mulcahy HA, Skelly MM, Husain a, O Donoghue DP. Long-term outcome following curative surgery for malignant large bowel obstruction. Br J Surg 1996; 83: Lindmark G, Gerdin B, Pahlman L, et al. Prognostic predictors in colorectal cancer. Dis Colon Rectum 1994; 37: Secco GB, Fardelli R, Campora E, et al. Primary mucinous adenocarcinomas and signet-ring cell carcinomas of colon and rectum. Oncology 1994; 51: Horn A, Dahl O, Morild I. Venous and neural invasion as predictors of recurrence in rectal adenocarcinoma. Dis Colon Rectum 1991; 34: Wanebo HJ, Antoniuk P, Koness RJ, et al. Pelvic resection of recurrent rectal cancer :technical considerations and outcomes. Dis Colon Rectum 1999; 42: Tomita H, Marcello PW, Milsom JW. Laparoscopic surgery of the colon rectum. World J Surg 1999; 23:

KOLOREKTAL POLİPLER. Prof. Dr. Mustafa Taşkın

KOLOREKTAL POLİPLER. Prof. Dr. Mustafa Taşkın KOLOREKTAL POLİPLER Prof. Dr. Mustafa Taşkın -Polip,mukozal örtülerden lümene doğru gelişen oluşumlara verilen genel isimdir. -Makroskopik ve radyolojik görünümü tanımlar. -Sindirim sisteminde en çok kolonda

Detaylı

Polipte Kanser. Dr.Cem Terzi. Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Kolorektal Cerrahi Birimi

Polipte Kanser. Dr.Cem Terzi. Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Kolorektal Cerrahi Birimi Polipte Kanser Dr.Cem Terzi Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Kolorektal Cerrahi Birimi Polip ve polipoid karsinoma POLİP Epitelyal yüzeyden kaynaklanan çıkıntı HİSTOLOJİK POLİP TİPLERİ

Detaylı

KOLOREKTAL KANSER. Prof. Dr. Ömer ŞENTÜRK

KOLOREKTAL KANSER. Prof. Dr. Ömer ŞENTÜRK KOLOREKTAL KANSER Prof. Dr. Ömer ŞENTÜRK Tanım En sık görülen 3.kanser Kanserden ölümlerde 2.sırada 80-90 milyon insan risk altında Gelişiminde iminde Genetik Değişiklikler iklikler Normal Kolon Hiperproliferatif

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

KOLON KANSERİ. Op.Dr.Aytekin COŞKUN VAKIF GUREBA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

KOLON KANSERİ. Op.Dr.Aytekin COŞKUN VAKIF GUREBA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KOLON KANSERİ Op.Dr.Aytekin COŞKUN VAKIF GUREBA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KOLON KANSERİ GİS İN EN ÇOK RASTLANAN TÜMÖRLERİDİR. ERKEKLERDE: AKC KANSERİNDEN KADINLARDA MEME KANSERİNDEN SONRA EN SIK RASTLANAN

Detaylı

KOLOREKTAL CERRAHİ SONRASI HASTA EŞLERİNİN YAŞAM KALİTESİ

KOLOREKTAL CERRAHİ SONRASI HASTA EŞLERİNİN YAŞAM KALİTESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KOLOREKTAL CERRAHİ SONRASI HASTA EŞLERİNİN YAŞAM KALİTESİ Dr. Gökçe AYLAZ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK TEZİ DANIŞMAN Prof. Dr. M. Ayhan

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ KLİNİĞİ DR.TAHSİN DALGIÇ GİRİŞ Laparoskopik kolorektal cerrahi son

Detaylı

Rektum Kanseri Lokal Tümör Eksizyonu Radikal Bir Girişim midir?

Rektum Kanseri Lokal Tümör Eksizyonu Radikal Bir Girişim midir? Rektum Kanseri Lokal Tümör Eksizyonu Radikal Bir Girişim midir? Prof.Dr.Sümer Yamaner İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Lokal tümör eksizyonu nedir? Lokal Tümör Eksizyonu Transanal

Detaylı

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ A.D. BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

Detaylı

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi

Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım. Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi Primeri Bilinmeyen Aksiller Metastazda Cerrahi Yaklaşım Dr. Ali İlker Filiz GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Servisi okült (gizli, saklı, bilinmeyen, anlaşılmaz) okült + kanser primeri bilinmeyen

Detaylı

TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİ DERNEĞİ ANALKANS

TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİ DERNEĞİ ANALKANS TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHİ Sİ DERNEĞİ ANALKANS ER TÜRK KOLON ve REKTUM CERRAHĠSĠ DERNEĞĠ ANAL KANSER NEDİR? Vücudumuzdaki normal hücrelerin çoğalması sırasındaki kontrol mekanizmalarının değişmesi (genetik

Detaylı

SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERLERİNDE ONKOLOJİK TEDAVİ. Prof. Dr. Evin Büyükünal Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları. ABD Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERLERİNDE ONKOLOJİK TEDAVİ. Prof. Dr. Evin Büyükünal Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları. ABD Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERLERİNDE ONKOLOJİK TEDAVİ Prof. Dr. Evin Büyükünal Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları. ABD Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı SİNDİRİM SİSTEMİ KANSERLERİ MEME VE AKCİĞER KANSERİNDEN

Detaylı

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Giriş

Detaylı

DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği

DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer. Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği DİFFÜZ GASTRİK KANSER TEDAVİSİNDE CERRAHİ TEDAVİ YETERLİ MİDİR? Dr. İlter Özer Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Lauren Sınıflaması İntestinal tip Diffüz tip Dünya Sağlık

Detaylı

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ

ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN SAKMAN ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI ADRENAL KORTİKAL KANSER TEDAVİSİNDE LAPAROSKOPİK CERRAHİ DR GÜRHAN

Detaylı

Kolorektal Kanserler. Doç. Dr. Abdullah BÖYÜK

Kolorektal Kanserler. Doç. Dr. Abdullah BÖYÜK Kolorektal Kanserler Doç. Dr. Abdullah BÖYÜK Kolon duvarı İçten dışa; Mukoza Submukoza Sirküler kas tabakası Longitidunal kas tabakası Seroza Kolon Kanseri Kolon ve rektum kanseri gastrointestinal sistemin

Detaylı

Kanserde Erken Tan. Prof.Dr. Adnan Ayd ner. Yard.Doç.Dr. Gülbeyaz Can

Kanserde Erken Tan. Prof.Dr. Adnan Ayd ner. Yard.Doç.Dr. Gülbeyaz Can Kanserde Erken Tan Prof.Dr. Adnan Ayd ner Yard.Doç.Dr. Gülbeyaz Can KANSERDE ERKEN TANI Ço u insan kanseri düflünmek bile istemez. Ancak unutmay n ki, kanser ne kadar erken saptan rsa onu yenme flans n

Detaylı

Saat 25 Eylül 2017 Pazartesi 26 Eylül 2017 Salı 27 Eylül 2017 Çarşamba 28 Eylül 2017 Perşembe 29 Eylül 2017 Cuma. Seminer

Saat 25 Eylül 2017 Pazartesi 26 Eylül 2017 Salı 27 Eylül 2017 Çarşamba 28 Eylül 2017 Perşembe 29 Eylül 2017 Cuma. Seminer 4. SINIF GENEL CERRAHİ STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Göktürk MARALCAN, Yrd. Doç. Dr. Hasan BAKIR, Yrd. Doç. Dr. Erdal UYSAL, Yrd. Doç. Dr. Başar AKSOY GRUP 2 Stajyer Öğrenciler için Haftalık

Detaylı

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR

ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR ÇOCUK ve ERGENL KTE GUATR GUATR NED R? Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Tiroid bezi Guatr Tiroid

Detaylı

Doç. Dr. Abdullah BÖYÜK

Doç. Dr. Abdullah BÖYÜK 1 Doç. Dr. Abdullah BÖYÜK KOLOREKTAL KANSERLER GİS in en çok rastlanan tümörleridir. Dünyada erkeklerde KRK lar AC Ca'lardan, kadınlarda meme Ca'lardan sonra 2. sıklıkta görülürler. Ülkemizde ise KRK malign

Detaylı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 Ameliyat Yapılmadan İlgilendiği Konular: Sıvı ve Elektrolit tedavisi Şok Yanık tedavisi 2 Travma Hastaları Kesici karın travmaları: Karın bölgesini içine alan kurşunlanma,

Detaylı

Onkolojik Cerrahinin Temel lkeleri

Onkolojik Cerrahinin Temel lkeleri Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Gastrointestinal Sistem Hastal klar Sempozyumu 11-12 Ocak 2001, stanbul, s. 235-239 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Detaylı

Rahim ağzı kanseri; Serviks tümörü; Cerviks kanseri; Cerviks tümörü; Cervix Ca;

Rahim ağzı kanseri; Serviks tümörü; Cerviks kanseri; Cerviks tümörü; Cervix Ca; SERVİKS KANSERİ Rahim ağzı kanseri; Serviks tümörü; Cerviks kanseri; Cerviks tümörü; Cervix Ca; Serviks kanseri uterusun giriş kısmı olan serviks bölümünün tümörüdür. Halk arasında Rahim ağzı kanseri denir.

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

Prof.Dr.İ.Ethem Geçim Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Kolorektal Cerrahi Ünitesi

Prof.Dr.İ.Ethem Geçim Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Kolorektal Cerrahi Ünitesi Prof.Dr.İ.Ethem Geçim Ankara üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Kolorektal Cerrahi Ünitesi Cerrahinin en iddialı konularından birisi! İlk tedavi çekostomi,pillore 1776 İlk kolostomi,duret

Detaylı

Derin İnfiltratif Endometriozis. Prof.Dr.Ahmet Göçmen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Derin İnfiltratif Endometriozis. Prof.Dr.Ahmet Göçmen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Derin İnfiltratif Endometriozis Prof.Dr.Ahmet Göçmen Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endometriozis Peritoneal Ovarian Derin infiltratif Anterior Mesane Posterior P1-Uterosakral ligament P2-Vajinal

Detaylı

KOLON VE İNCE BAĞIRSAĞIN NONTÜMÖRAL REZEKSİYON MATERYALLERİNDE TANIYA YAKLAŞIM. Dr. Armağan GÜNAL GATA Tıbbi Patoloji AD - Ankara

KOLON VE İNCE BAĞIRSAĞIN NONTÜMÖRAL REZEKSİYON MATERYALLERİNDE TANIYA YAKLAŞIM. Dr. Armağan GÜNAL GATA Tıbbi Patoloji AD - Ankara KOLON VE İNCE BAĞIRSAĞIN NONTÜMÖRAL REZEKSİYON MATERYALLERİNDE TANIYA YAKLAŞIM Dr. Armağan GÜNAL GATA Tıbbi Patoloji AD - Ankara Konuşmanın başlığı üzerine GİS patolojisinde Kolon ve ince bağırsağın Nontümöral

Detaylı

Ripetizione del test di screening per i tumori intestinali

Ripetizione del test di screening per i tumori intestinali Ripetizione del test di screening per i tumori intestinali 6 www.bowelscreeningwales.org.uk Bağırsak Tarama Testi nin Tekrarı Bu broşür belirsiz sonuç nedeniyle bağırsak tarama testini tekrarlaması istenen

Detaylı

SERVİKS (RAHİM AĞZI) KANSERİ

SERVİKS (RAHİM AĞZI) KANSERİ SERVİKS (RAHİM AĞZI) KANSERİ Serviks (rahim ağzı) kanseri nedir? Serviks kanseri gelişimindeki risk faktörleri nelerdir? Serviks kanseri önlenebilir mi, bunun için neler yapılabilir? Kimler ve Ne Sıklıkta

Detaylı

igog toplantıları 23.şubat 2011

igog toplantıları 23.şubat 2011 igog toplantıları 23.şubat 2011 PUCCINI MADAM BUTTERFLY OPERA III PERDE ANADOLU SAĞLIK MERKEZĠ Medikal Onkoloji vaka sunumu M.B 54 yaşında kadın hasta ilk başvuru tarihi: 6/5/2010 Öykü: 6 hafta önce başlayan

Detaylı

Çocuklarda Yabancı Cisim Aspirasyonu

Çocuklarda Yabancı Cisim Aspirasyonu TÜRK TORAKS DERNEĞİ EĞİTİM KİTAPLARI SERİSİ Çocuklarda Yabancı Cisim Aspirasyonu (Nefes Borusuna Yabancı Madde Kaçması) Nedir? Nasıl Korunmalı? Türk Toraks Derneği Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu

Detaylı

Meme Radyoterapisi sonrası komplikasyonlar. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Meme Radyoterapisi sonrası komplikasyonlar. Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Meme Radyoterapisi sonrası komplikasyonlar Dr. Görkem Aksu Kocaeli Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD RT nin amacı: - Mikroskopik rezidüel hastalığı önlemek - Multisentrik hastalık gelişimini önlemek

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Rektum kanserinde endorektal ultrasonografi ile yapılan evrelemenin, patolojik evreleme ile karşılaştırılması

Rektum kanserinde endorektal ultrasonografi ile yapılan evrelemenin, patolojik evreleme ile karşılaştırılması ARAŞTIRMA/ORIGINAL ARTICLE Rektum kanserinde endorektal ultrasonografi ile yapılan evrelemenin, patolojik evreleme ile karşılaştırılması Oğuz OKUL (*), Ergün YÜCEL (**), Ahmet Ziya BALTA (**), Yavuz ÖZDEMİR,

Detaylı

Dr. M. Gamze Aksu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

Dr. M. Gamze Aksu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Dr. M. Gamze Aksu Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD Hepatobilier sistem tümörleri Kolanjiokarsinom Hepatoselüler karsinom Safra kesesi tümörleri Ampulla Vater tümörleri Pankreas

Detaylı

Sorular. U UR SUNGURTEK N Pamukkale Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dal, Denizli-Türkiye

Sorular. U UR SUNGURTEK N Pamukkale Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dal, Denizli-Türkiye KEND M Z SINAYALIM Sorular U UR SUNGURTEK N Pamukkale Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dal, Denizli-Türkiye? 1. Kolorektal kanserlerde flow sitometri çal flmalar için afla daki aç klamalardan hangisi

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Yüksek riskli hastalarda güncel tarama nasıl olmalıdır? Kim, ne zaman, nasıl?

Yüksek riskli hastalarda güncel tarama nasıl olmalıdır? Kim, ne zaman, nasıl? Yüksek riskli hastalarda güncel tarama nasıl olmalıdır? Kim, ne zaman, nasıl? Dr. Cengiz Erol İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD Meme Kanseri Epidemiyoloji Kadınlarda en sık görülen

Detaylı

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu;

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; PROLAKTİNOMA Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; Prolaktinoma beyinde yer alan hipofiz bezinin prolaktin salgılayan tümörüdür. Kanserleşmez ancak hormonal dengeyi bozar. Prolaktin hormonu

Detaylı

Rektal Kanama ve Yandafl Kolorektal Hastal n Kolorektal Kanserlerde Prognoz Üzerine Olumlu Etkileri

Rektal Kanama ve Yandafl Kolorektal Hastal n Kolorektal Kanserlerde Prognoz Üzerine Olumlu Etkileri ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Rektal Kanama ve Yandafl Kolorektal Hastal n Kolorektal Kanserlerde Prognoz Üzerine Olumlu Etkileri Positive Effects of Rectal

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV Entegre Cerrahi Bilimler Stajı Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem 4 Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Fatih Köksal BİNNETOĞLU Yrd. Doç.

Detaylı

RUTİN KOLONOSKOPİK İNCELEMEDE TERMİNAL İLEUM BULGULARI VE SIKLIĞI

RUTİN KOLONOSKOPİK İNCELEMEDE TERMİNAL İLEUM BULGULARI VE SIKLIĞI RUTİN KOLONOSKOPİK İNCELEMEDE TERMİNAL İLEUM BULGULARI VE SIKLIĞI Hemşire, Songül Gültekin, Endoskopi, 544 44 37, songul.gultekin@acibadem.com.tr Eğitim ve Gelişim Hemşiresi, Aysun Çakır, 544 45 25,aysunca@acibadem.com.tr

Detaylı

İnsidental kanser. Dr. Ali İlker Filiz Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği

İnsidental kanser. Dr. Ali İlker Filiz Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği İnsidental kanser Dr. Ali İlker Filiz Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Tanım Preoperatif tanı yöntemleriyle saptanamayan, ancak benign hastalıklar nedeniyle

Detaylı

Gastrointestinal Maligniteler Tedavi Yaklaşımları. Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji

Gastrointestinal Maligniteler Tedavi Yaklaşımları. Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gastrointestinal Maligniteler Tedavi Yaklaşımları Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Ders Planı Özofagus, distal özofagus kardia kanserinde tedavi yaklaşımları

Detaylı

This information on (4) Breast cancer and genetics is in Turkish Göğüs kanseri ve genetiği (İngilizce'si Breast cancer and genetics)

This information on (4) Breast cancer and genetics is in Turkish Göğüs kanseri ve genetiği (İngilizce'si Breast cancer and genetics) Kanser ve genler This information on (4) Breast cancer and genetics is in Turkish Göğüs kanseri ve genetiği (İngilizce'si Breast cancer and genetics) Vücudumuz milyonlarca hücreden (cells) meydana gelir.

Detaylı

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL İdeal Bariatrik Cerrahi Kriterleri Ne Olmalıdır? 1. Düşük komplikasyon riski olmalı 2. Etkili kilo kaybı olmalı 3. Teknik olarak kolay uygulanabilmeli

Detaylı

Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi. Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD

Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi. Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Karaciğer Metastazlarının Cerrahi Tedavisi Dr. Orhan Bilge İ.Ü. İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Kolon tümörlü olguların %40-50 sinde karaciğer metastazı gelişir ; % 15-25 senkron (primer tm ile /

Detaylı

ACİL CERRAHİ GİRİŞİM GEREKTİREN ENDOKRİN PATOLOJİLER: ERKEN TANI & HIZLI TEDAVİ

ACİL CERRAHİ GİRİŞİM GEREKTİREN ENDOKRİN PATOLOJİLER: ERKEN TANI & HIZLI TEDAVİ ACİL CERRAHİ GİRİŞİM GEREKTİREN ENDOKRİN PATOLOJİLER: ERKEN TANI & HIZLI TEDAVİ Cevher Akarsu, A. Cem Dural, M. Abdussamet Bozkurt, M. Ferhat Çelik, İlkay Halıcıoğlu, Murat Çikot, Ali Kocataş, Halil Alış

Detaylı

Meme Kanserinde Güncel TNM Evrelemesi Prof. Dr. Mehmet Ferahman

Meme Kanserinde Güncel TNM Evrelemesi Prof. Dr. Mehmet Ferahman . Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Meme Kanseri Sempozyum Dizisi No: 54 Aral k 2006; s. 87-91 Prof. Dr. Mehmet Ferahman Tümör evreleme sistemleri kiflinin kanserinin yay l

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 18 Ocak 12 Çarşamba Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer

Detaylı

Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Derneği Kolorektal ve Nonkolorektal Karaciğer Metastazlarına Yaklaşım: Benzerlikler-Farklılıklar Çalıştayı

Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Derneği Kolorektal ve Nonkolorektal Karaciğer Metastazlarına Yaklaşım: Benzerlikler-Farklılıklar Çalıştayı Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Derneği Kolorektal ve Nonkolorektal Karaciğer Metastazlarına Yaklaşım: Benzerlikler-Farklılıklar Çalıştayı 19 Kasım 2011 İstanbul Tıp Fakültesi, 14 Mart Anfisi Giriş

Detaylı

Kolon Kanseri Nedir? Prof. Dr Tahsin ÇOLAK. MEÜ Tıp Fakültesi. Kolorktal Cerrahi Ünitesi. Genel Cerrahi AD

Kolon Kanseri Nedir? Prof. Dr Tahsin ÇOLAK. MEÜ Tıp Fakültesi. Kolorktal Cerrahi Ünitesi. Genel Cerrahi AD Kolon Kanseri Nedir? Nasıl Tanıyacağız? Prof. Dr Tahsin ÇOLAK MEÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD Kolorktal Cerrahi Ünitesi Kolorektal Kanser (CRC) 1. Dünyadaki dağılımı ve yaygınlığı (Epidemiology) 2.

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

TÜRK KOLON VE REKTUM CERRAHÝ DERNEÐÝ

TÜRK KOLON VE REKTUM CERRAHÝ DERNEÐÝ TÜRK KOLON VE REKTUM CERRAHÝ DERNEÐÝ Prof. Dr. Ethem Geçim / TKRCD Üyesi ABD ve AB nin Kolorektal cerrahi eğitimindeki düzenlemeleri ekte sunulmuştur. Bu belgeler incelendiğinde kolorektal cerrahi alanında

Detaylı

DÖNEM 4 -GENEL CERRAHİ ( CTB 402) 1. HAFTA 15-19 EYLÜL 2014 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

DÖNEM 4 -GENEL CERRAHİ ( CTB 402) 1. HAFTA 15-19 EYLÜL 2014 PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA DÖNEM -GENEL CERRAHİ ( CTB 0). HAFTA -9 EYLÜL 0 Prof.Dr.Hasan Kaplan.00 Küçük Cerrahi Girişimler ( Minor surgical interventions) Prof.Dr.Hasan Kaplan Akut Karın (Acute abdomen) Akut pankreatit (Acute pancreatitit)

Detaylı

Mide Rezeksiyon Materyallerine Yaklaşım, Evreleme ve Raporlama

Mide Rezeksiyon Materyallerine Yaklaşım, Evreleme ve Raporlama Mide Rezeksiyon Materyallerine Yaklaşım, Evreleme ve Raporlama Banu Bilezikçi Güven Hastanesi Patoloji Bölümü, Ankara 25. Ulusal Patoloji Kongresi 6. Sitopatoloji Kongresi 14-17 Ekim 2015, Bursa 2014

Detaylı

Savaş Baba, Sabri Özden, Barış Saylam, Umut Fırat Turan Ankara Numune EAH. Meme Endokrin Cerrahi Kliniği

Savaş Baba, Sabri Özden, Barış Saylam, Umut Fırat Turan Ankara Numune EAH. Meme Endokrin Cerrahi Kliniği Savaş Baba, Sabri Özden, Barış Saylam, Umut Fırat Turan Ankara Numune EAH. Meme Endokrin Cerrahi Kliniği Tiroid kanserleri bütün kanserler içinde yaklaşık % 1 oranında görülmekte olup, özellikle kadınlarda

Detaylı

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR

HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR HEPATİT C SIK SORULAN SORULAR Hepatit C nedir? Hepatit C virüsünün neden olduğu karaciğer hastalığıdır. Hepatit C hastalığı olarak bilinir ve %70 kronikleşir, siroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri

Detaylı

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak

Tanı: Metastatik hastalık için patognomonik bir radyolojik. Tek veya muitipl nodüller iyi sınırlı veya difüz. Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Göğüs Cerrahisi Metastatik Akciğer Tümörleri Giriş İzole akciğer metastazlarına tedavi edilemez gözüyle bakılmamalıdır Tümör tipine

Detaylı

Lokal Eksizyon ve Transanal Endoskopik Mikrocerrahi

Lokal Eksizyon ve Transanal Endoskopik Mikrocerrahi 30 Lokal Eksizyon ve Transanal Endoskopik Mikrocerrahi Dr. B. Bülent MENTEŞ Dr. Sezai LEVENTOĞLU Kolorektal kanserlerde cerrahi teknik, bilgi ve becerilerin artmasına rağmen halen hastaların %30-50 sinde

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

EVRE I-III KOLON KANSERİNDE PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI

EVRE I-III KOLON KANSERİNDE PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan KARAGÖL EVRE I-III KOLON KANSERİNDE PROGNOSTİK FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (Uzmanlık Tezi) Dr. M. Kadir

Detaylı

KOLONOSKOPİK TARAMA VE KOLONOSKOPİ

KOLONOSKOPİK TARAMA VE KOLONOSKOPİ KOLONOSKOPİK TARAMA VE KOLONOSKOPİ KOLONOSKOPİ HAKKINDA ÖZET BİR REHBER OP. DR. ŞABAN BEYAZPINAR GENEL CERRAHİ UZMANI www.cerrahiklinik.com BU SUNUMDA KULLANILAN VERİLER, 2004 YILINDA YAPILAN DÜNYA CERRAHLAR

Detaylı

Endoskopi indikasyonları. Dr. Mehmet İnan Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi

Endoskopi indikasyonları. Dr. Mehmet İnan Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Endoskopi indikasyonları Dr. Mehmet İnan Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi ALT GIS ENDOSKOPİSİ KOLOREKTAL KANSERLER Kolorektal kanserler dünyada ve ülkemizde 4.sıklıkla görülürler. Kansere bağlı ölüm sebebleri

Detaylı

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA

EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA EOZİNOFİLİK ÖZOFAJİT ANTALYA 2016 DR YÜKSEL ATEŞ BAYINDIR HASTANESİ ANKARA 1. vaka S.P ERKEK 1982 DOĞUMLU YUTMA GÜÇLÜĞÜ ŞİKAYETİ MEVCUT DIŞ MERKEZDE YAPILAN ÖGD SONUCU SQUAMOZ HÜCRELİ CA TANISI ALMIŞ TEKRARLANAN

Detaylı

İnvaziv Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi + Lenfadenektomi, Neoadjuvan ve Adjuvan Kemoterapi. Dr. Öztuğ Adsan

İnvaziv Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi + Lenfadenektomi, Neoadjuvan ve Adjuvan Kemoterapi. Dr. Öztuğ Adsan İnvaziv Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi + Lenfadenektomi, Neoadjuvan ve Adjuvan Kemoterapi Dr. Öztuğ Adsan Radikal Sistektomi Radikal sistektomi pelvik lenfadenektomi ile birlikte kasa invaze ve

Detaylı

BALIK YAĞI MI BALIK MI?

BALIK YAĞI MI BALIK MI? BALIK YAĞI MI BALIK MI? Son yıllarda balık yağı ile ilgili kalp damar hastalıklarından tutun da romatizma, şizofreni, AIDS gibi hastalıklarda balık yağının kullanılmasının yararları üzerine çok sayıda

Detaylı

Anal Kanal ve Anüs Çevresinin Skuamöz Hücreli Habis Tümörleri

Anal Kanal ve Anüs Çevresinin Skuamöz Hücreli Habis Tümörleri Vol. TEMEL 18, No.3 KONU - GÜNCELLEME Anal Kanal ve Anüs Çevresinin Skuamöz Hücreli Habis Tümörleri Squamous Cell Carcinoma of the Anal Canal and Anal Margin NECMETTİN SÖKÜCÜ, EMRE BALIK, İSMAİL CEM SORMAZ

Detaylı

DİFERANSİYE TİROİD KANSERİ

DİFERANSİYE TİROİD KANSERİ DİFERANSİYE TİROİD KANSERİ RİSK GRUPLARINA GÖRE TEDAVİ-TAKİP Dr.Nuri ÇAKIR Gazi Ü Tıp Fak Endokrinoloji ve Metabolizma B.D 35.Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma HastalıklarıKongresi 15-19 Mayıs 2013-Antalya

Detaylı

Obstrüktif kolorektal kanserli hastalarda cerrahi tedavi sonuçları

Obstrüktif kolorektal kanserli hastalarda cerrahi tedavi sonuçları Dicle Tıp Dergisi / A. Kısaoğlu et al. Obstrüktif kolorektal kanserlerde cerrahi tedavi 2013; 40 (3): 401-405 Dicle Medical Journal doi: 10.5798/diclemedj.0921.2013.03.0297 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / ORIGINAL ARTICLE

Detaylı

Hematokezya fiikayeti ile Baflvuran Hastalar n Kolonoskopik nceleme Sonuçlar

Hematokezya fiikayeti ile Baflvuran Hastalar n Kolonoskopik nceleme Sonuçlar ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Hematokezya fiikayeti ile Baflvuran Hastalar n Kolonoskopik nceleme Sonuçlar Colonoscopy Outcomes of Patients who Present

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Tanı ve Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı

Detaylı

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi!

Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! Kent Hastanesi, Hepimizden Önce Çocuklarımızın Hastanesi! www.kenthospital.com Kent Hastanesi, hepimizden önce çocuklarımızın hastanesi! Çünkü, çocuklarımız, hepimizin geleceği! Kuruluşumuzdan bu yana

Detaylı

Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım

Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım Erken Evre Mide Kanserine Yaklaşım Cerrahi İlkeler ve Türkiye de Durum Dr. Dursun Buğra Mide Tümörleri Sempozyumu 17-18 Aralık 2004, İstanbul TNM Sınıflaması 2002 T Tümör Tis Karsinoma in situ (lamina

Detaylı

T RO D KANSER NDE CERRAH TEDAV

T RO D KANSER NDE CERRAH TEDAV Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Tiroid Hastal klar Sempozyumu 15 Ekim 1999, stanbul, s. 79-83 Sürekli Tıp İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi

Detaylı

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler

MEME KANSERİ. Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler MEME KANSERİ Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Sağlıklı Günler Diler KANSER NEDİR? Hücrelerin kontrolsüz olarak sürekli çoğalmaları sonucu yakındaki ve uzaktaki başka organlara yayılarak kötü klinik

Detaylı

Senkron Mide ve Rektum Kanseri: Olgu Sunumu

Senkron Mide ve Rektum Kanseri: Olgu Sunumu OLGU SUNUMU & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Senkron Mide ve Rektum Kanseri: Olgu Sunumu Synchronous Gastric and Rectal Cancer: Case Report CENG Z TAVUSBAY, 1 ERDEM SARI,

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır.

Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. GİRİŞ: Tiroidin en sık görülen benign tümörleri foliküler adenomlardır. Foliküler adenomlar iyi sınırlı tek lezyon şeklinde olup, genellikle adenomu normal tiroid dokusundan ayıran kapsülleri vardır. Sıklıkla

Detaylı

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dr. Koray TOPGÜL Medical Park Samsun Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü/ SAMSUN 35 yaşında erkek hasta, İlk kez 2007

Detaylı

KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D.

KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. KÜRATİF TEDAVİ SONRASI PSA YÜKSELMESİNE NASIL YAKLAŞALIM? Doç. Dr. Bülent Akduman Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji A.D. PSA nın tanımı Prostate Specific Antigen PSA yı hasta nasıl

Detaylı

SIK RASTLANAN HASTALIKLAR-1

SIK RASTLANAN HASTALIKLAR-1 SIK RASTLANAN HASTALIKLAR-1 HEMOROİD - BASUR HAZIRLAYAN: OP. DR. ŞABAN BEYAZPINAR ANA SAYFAYA DÖN 1 GİRİŞ Sağlıklı bir toplum olmak. Sağlıklı karar vermeyi sağlamak ve yanlış yapmamak. Bilgilerimizin doğruluğunu

Detaylı

Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor

Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor Performance of Cytoreductive Surgery and early postoperative intraperitoneal chemotherapy in a Gastric Carcinoma Patient with Huge Krukenberg tumor Dev Krukenberg tümörlü Mide Kanserli hastada Sitoredüktif

Detaylı

Prof.Dr.. Mustafa TAŞKIN. Genel Cerrahi A.B.D.

Prof.Dr.. Mustafa TAŞKIN. Genel Cerrahi A.B.D. Prof.Dr.. Mustafa TAŞKIN İ.Ü.. Cerrahpaşa a Tıp T p Fakültesi Genel Cerrahi A.B.D. Polip:Epitelyal yüzeyden doğan bir çıkıntı anlamındad ndadır Kolon Polipleri 1. Neoplastik:adenomatöz poliplerdir. a)tubüler

Detaylı

epigenomics Epi procolon 2.0 CE, kolorektal kanser taramasına yönelik bir kan testidir. Kanda Kanser Tanısı

epigenomics Epi procolon 2.0 CE, kolorektal kanser taramasına yönelik bir kan testidir. Kanda Kanser Tanısı Epi procolon 2.0 CE, kolorektal kanser taramasına yönelik bir kan testidir. Epi procolon 2.0 CE Hakkında... 2 Tarama Önerileri... 3 Epi procolon 2.0 CE ve Septin 9 DNA Biyobelirteçleri Hakkında Bilmeniz

Detaylı

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 01 Kasım 2010 Pazartesi

Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi. 01 Kasım 2010 Pazartesi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı Akciğer Kanserinde Cerrahi Tedavi Doç.Dr. Akif Turna Küçük Hücre-Dışı

Detaylı

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ

KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Orta kolayl kta okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri

Detaylı

EBSQ - Coloproctology Board Sözlü Sınavları çin Konuları Nasıl Çalıflmalı? (II)

EBSQ - Coloproctology Board Sözlü Sınavları çin Konuları Nasıl Çalıflmalı? (II) EBSQ SINAVLARI & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum EBSQ - Coloproctology Board Sözlü Sınavları çin Konuları Nasıl Çalıflmalı? (II) U UR SUNGURTEK N, MURAT ÖZBAN Pamukkale

Detaylı

KANSER ERKEN TANI VE TARAMA PROGRAMI

KANSER ERKEN TANI VE TARAMA PROGRAMI KANSER ERKEN TANI VE TARAMA PROGRAMI Hasta Adı - Soyadı: Cinsiyet: K E Hasta ID No: Doğum Tarihi: Baba Adı: Kimlik No: Sayın Hastamız, Bu form, size uygulanması planlanan erken tanı ve tarama programının

Detaylı

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Dr. Asım Armağan Aydın Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Dr. Asım Armağan Aydın Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu antalya EAH Çalışmaya Katılan

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA AKUT KARIN DOÇ. DR. GONCA TEKANT CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİMDALI

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA AKUT KARIN DOÇ. DR. GONCA TEKANT CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİMDALI ÇOCUKLUK ÇAĞINDA AKUT KARIN DOÇ. DR. GONCA TEKANT CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK CERRAHİSİ ANABİLİMDALI PATOLOJİ: Submukozal lenfoid dokunun proliferasyonu nedeniyle intraluminal obstrüksiyon gelişir ve

Detaylı

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları

Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Coğrafi temel yaklaşım farklılıkları Doğu Asya Cerrahi D2 sonrası oral floropirimidin bazlı adjuvan tedavi Avrupa Perioperatif kemoterapi (neoadjuvan ve adjuvan) Amerika Adjuvan kemoradyoterapi Surg Oncol

Detaylı

Konturlama. Doç. Dr. Binnaz SARPER Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi

Konturlama. Doç. Dr. Binnaz SARPER Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Konturlama Doç. Dr. Binnaz SARPER Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi 1918 2011 Hangi Radyolojik Teknik Tercih Edilmeli? KONVANSİYONEL GÖRÜNTÜLEME İnternel organlar ek yöntem uygulanmadıkça

Detaylı

TÜBERKÜLOZ EP DEM YOLOJ S

TÜBERKÜLOZ EP DEM YOLOJ S .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Eriflkin ve Çocukta Tüberküloz Sempozyumu 30 Nisan 1999, stanbul, s. 9-13 Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli

Detaylı

Genel tümör bilgisi ve kanser cerrahisinin temel prensipleri. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Genel tümör bilgisi ve kanser cerrahisinin temel prensipleri. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Genel tümör bilgisi ve kanser cerrahisinin temel prensipleri Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Tanımlar Tümör şişlik anlamına gelir Onkos tümor anlamına

Detaylı

BAĞIRSAK KANSERİ. Poliplerin çapı 1cm den büyüdükçe, sayıları çoğaldıkça kansere dönüşme ihtimali artar.

BAĞIRSAK KANSERİ. Poliplerin çapı 1cm den büyüdükçe, sayıları çoğaldıkça kansere dönüşme ihtimali artar. BAĞIRSAK KANSERİ BAĞIRSAK KANSERİNİN ÖNEMİ NEDİR? Kalın bağırsak (kolon) ve bunun son kısmı olan rektumun kanserleri kadınlarda meme, erkeklerde akciğer kanserinden sonra kanserden ölüme yol açan ikinci

Detaylı

Metastatik Karaciğer Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi

Metastatik Karaciğer Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi Metastatik Karaciğer Tümörlerinin Cerrahi Tedavisi Prof. Dr. Orhan Bilge İst. Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Karaciğer Safra Yolları Cerrahisi Birimi Kolorektal Kanser 950 000 hasta / yıl Kanser ölümlerinin

Detaylı

Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji

Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Dr. Fatma PAKSOY TÜRKÖZ Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Mide Kanserinde Kemik Metastazı Klinik çalışmalarda; %0.7 - %3.4 Otopsi çalışmalarında;

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı