Aspirin. 116 y ld r taht ndan inmeyen ilaç

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aspirin. 116 y ld r taht ndan inmeyen ilaç"

Transkript

1 Aspirin 116 y ld r taht ndan inmeyen ilaç A r kesici ve iltihap azalt c olarak yüz y ldan fazla süredir kullan lan minik beyaz ilaç Aspirin, en önemli icatlardan biri olarak kabul ediliyor. UYazan: ZEYNEP ABURAS zun y llar boyunca yaln zca a r kesici özelli i bilinerek kullan lan Aspirin in, pek çok hastal k ve sa l k sorunu üzerindeki olumlu etkileri y llar içerisinde yap lan araflt rmalarla kan tland l y llarda California daki bir doktor, a r lar için Aspirin verdi i hastalar n n kalp krizi geçirmedi ini gözlemledi. Bu olumlu etkinin 114 ne yolla gerçekleflti inin anlafl lmas ise 25 y l ald. Y llar içerisinde hakk nda yap lan say s z araflt rmayla; Aspirin in ezilerek maskesi yap ld - nda yüzümüzdeki akne, sivilceler ve lekeler için olumlu etkisinden, kanser konusundaki koruyuculu- una kadar, genifl bir yelpazedeki pek çok yarar Bayerin 1890 y l nda üretti i Aspirin

2 ortaya konuldu. On binlerce insan üzerinde yap lan araflt rmalarda, uzmanlar n Aspirin in olumlu etkilerinden yararlanabilmemiz için yüksek dozda kullan lmas na ihtiyaç duyulmad sonucunu ç kard klar n an msat yor ve Aspirin al p almamaya, dozunun ne olaca na mutlaka doktorunuzla birlikte karar vermenizi önererek; tarihe yön veren bu markan n öyküsünü gelin bir de Aspirin in a z ndan sizlere sunuyoruz. Etkin maddem Asetilsalisilik Asit; k saca ASA da diyebilirsiniz. Asl nda kökenim y l öncesine dayan yor. Tüm doktorlar n babas say lan Koslu Hipokrat, atefl, a r ve do um a r lar için sö üt a ac kabuklar ndan elde edilen bir özsuyu reçetesi yazm flt r. Bu özsudaki etken madde, bugün bildi iniz ad yla, gerçekten de a r y azaltan ASA d r Babas için etkili bir antiro-matizmal ilaç arayan Bayer kimyageri Dr. Felix Hoffmann etken maddem olan Asetilsalisilik Asidi (ASA) dünyada ilk kez kimyasal olarak saf ve stabil formda sentezledi. 6 Mart 1899 benim do um günüm.. lk ticari fleklim, 1899 y l nda eczanelere sunuldu. Bafllang çta eczanelere 250 graml k fliflelerde toz halinde veriliyordum. Daha sonralar 1 er graml k ka t pofletlerde sunulmaya ve hastalara da t lmaya baflland m y l nda Bayer beni klasik tablet formda satmaya bafllad. Dünyada bu formda sat lan ilk ilaç ben oldum da, yani do umumdan sadece on y l sonra Amerika da en çok reçetelenen ilk on ilaçtan biri oldum lerde tüm dünyadaki araçlar üzerinde reklam m yap l yordu. Bir zamanlar bu arabalarda da t l yordum de Guinness Rekorlar Kitab nda en iyi a r kesici olarak yer ald m. nan lmaz bir heyecan yaflad m! 1967 y l nda bölmeli paketler halindeki yeflil ve beyaz renkli karton kutum sat fla sunuldu. Uzaya bile gittim! 1969 da Amerikal Astronot Neil Armstrong ay üzerinde yürüyen ilk insan unvan n kazand nda onun yan ndayd m! Dr. Felix Hoffmann

3 Aspirinin 1920 lerded kullan lan da t m ve reklam araçlar 1971 de kuzenim Aspirin Plus C Almanya da piyasaya sürüldü. çeri- indeki C vitamini ile h zl ve uzun süreli etki sa larken, ba fl kl k sistemini de desteklemesiyle kabul gördü. Özellikle so uk alg nl ve gripte k r kl a iyi gelmesiyle ün sald flte bu adam! 1970 li y llar n bafllar nda hakk mda genifl çapl araflt rmalar yürüten ngiliz bilimadam Profesör John Vane, benim etki mekanizmam aç kl a kavuflturdu. Birçok önemli çal flmaya da zemin haz rlayan ve ASA n n farkl hastal klara karfl kullan l p gelifltirilmesinde önemli rol oynayan bu araflt rma Prof. Sir John Vane e 1982 y l nda Nobel T p Ödülü nü kazand rd y l nda üzerinde ad m n yaz l oldu u balon gökyüzünü fethetti.. Veee Y l 1999! Tam 100 yafl nday m ve hiçbir zaman yafllanmad m bir kez daha kan tlad m!. Bayer, büyük gün 6 Mart 1999 da, en iyi bilinen ürünü olan benim için çok özel bir do umgünü arma an tasarlad. Bayer in Leverkusen deki gökdelen idari binas dünyadaki en büyük Dünyadaki en büyük aspirin paketi /

4 Prof. John Vane Aspirin paketine dönüfltürüldü. Guinness Rekorlar Kitab na Dünyan n En Büyük Aspirin Paketi olarak geçti. nan lmaz büyük bir kutlama oldu ve gördüm ki 100 y l sonra bile herkes taraf ndan sevilip güveniliyorum! Etken maddem ASA dan her y l yaklafl k 50 bin ton üretiliyor. Bu miktar 500 mg l k tabletlere s k flt r labilseydi, 100 milyar adet tabletim elde edilirdi. Bunlar yan yana koysayd k 1 milyon kilometrelik bir zincir oluflturabilir ve bu uzunlukta bir zincir dünyadan Ay a kadar gidip gelebilirdi. Ben migren ve romatizmal a r lara da iyi gelen bir ilac m. Her y l hakk mda 3500 den fazla bilimsel araflt rma yap l yor. Bu araflt rmalardan baz lar n n sonuçlar sizleri de flafl rtacak Tansiyonu düflürüyorum: spanyol biliminsanlar, beni araflt rm fl. Buna göre; yüksek tansiyona iyi geliyorum. Her gün al nan 100 miligraml k tabletim, büyük ve küçük tansiyonu belirgin oranda düflürüyor. Ancak uzmanlar uyar yor: Beni sabah de il, geceleri içmelisiniz. Kalp dostuyum: Günde en az 75 miligram benden almak, kan inceltip damar iltihaplanmas n önlüyor. Bu da kalp hastal klar riskini yüzde 30 oran nda düflürebiliyor. Gö üs a r s hissedildi inde bir Aspirin çi nemek, olas kalp krizini bafltan önlemeye yard mc oluyor ve kriz geçirilmiflse bile bunun yaratt tahribat azalt yor. Günefl yan na iyi geliyorum: Yaz n bir anda korunmas z olarak güneflin alt nda kalmaktan Her y l hakk mda 3500 den fazla bilimsel araflt rma yap l yor. kaynaklanan yan klar can çok yakar ve ard ndan cildin kabarc klar fleklinde su toplamas na neden olur. Çok fazla günefl alt nda kald ktan en az biriki saat sonra al nacak iki adet Aspirin tabletim, hem yanmay, hem de cildin su toplamas n azalt r. 117

5 Nas r yumuflat yorum: 5-6 adet tabletimi, toz haline getirip yar mflar çay kafl su ve limon suyu ile kar flt r n. Nas rl bölgeye bu kar fl m sürdükten sonra, üzerini s cak ve nemli bir bezle 10 dakika örtüm. çeri imdeki asit, nas r yumuflatacak ve sünger tafl yla biraz ovduktan sonra nas r n z düzelecektir. Prostat riskini azalt r m: Ünlü sa l k merkezi Mayo Clinic in uzmanlar taraf ndan 1400 erkek üzerinde 5,5 y l boyunca yap lan araflt rma, prostat riskinin, her gün Aspirin içen erkeklerde iki kat azald - n gösterdi. Uçuklar geçiriyorum: Macar uzmanlar taraf ndan yap lan bir araflt rmaya göre, her gün al nacak 125 miligram Aspirin tabletim, uçuklar n cilt üzerindeki ömrünü ortalama 8 günden 5 güne düflürüyor. Ayr ca uçu a neden olan iltihab azaltarak, etkilenmifl bölgenin daha çabuk iyileflmesini sa l yor. Kolon kanserine karfl yine ben: Aile bireylerinizden biri kolon kanseriyse her gün benden içmenizde büyük fayda var. Zira araflt rmalara göre günde 81 miligram Aspirin alan erkeklerde kolon kanseri riski, almayanlara göre yüzde 50 oran nda düflebiliyor. Haf za dostuyum: Hollanda daki Erasmus T p Merkezi nde görevli bilimadamlar taraf ndan yap lan bir araflt rmaya göre, birkaç y l boyunca düzenli Aspirin kullananlarda Alzheimer hastal na yakalanma riski, bu ilac düzensiz kullananlara göre yaklafl k yüzde 80 oran nda daha az ortaya ç k yor. Bir nevi korumay m: Felcin nedeni kan p ht laflmas. Benim en önemli özelli im de p ht laflmay önlemek. Her gün al nacak bir Aspirin in, felç geçirmifl erkeklerde yeni bir felç riskini yüzde 25 oran nda önledi i biliniyordu. Bundan yola ç kan uzmanlar, genel olarak felç riski tafl yanlarda da ayn oranda etkili olaca n düflünüyor. Hatta baz araflt rmalar bu oran n daha da yüksek olabilece ini gösteriyor. Tam 116 yafl nday m ve sözümona güçlü geçinen yeni ilaçlar n hepsinden daha sa l kl y m! Hafif ve orta fliddetli a r larda ben yeterim! Güçlü a r kesicileri doktorunuza dan flmadan kullanmay n. Yan n zdan beni ay rmay n. Nice 116 y llara! 118

Bilim ve Teknik Kulübü

Bilim ve Teknik Kulübü Bilim ve Teknik Kulübü G ü l g û n A k b a b a Yaflam kayna m z olan oksijenin sa l m z için zararl olabilece ini hiç düflünmüfl müydünüz? Asl nda dünya atmosferindeki oksijen molekülleri, ayn zamanda,

Detaylı

Bir damla su. Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır.

Bir damla su. Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır. Bir damla su II 1 Bu CD Hazar Arıtım ın emek ve katkılarıyla sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır. Ali Polat Tamamlay c Bilgiler Suyun niteli ini ve kalitesini konu alan kitab m z n tamamlay

Detaylı

Dünya Miraslar Ha Long Koyu, Vietnam

Dünya Miraslar Ha Long Koyu, Vietnam Dünya Miraslar Tassili n'ajjer, Cezayir Dünya Miraslar Ischigualasto/Talampaya Ulusal Parklar, Arjantin Dünya Miraslar Büyük Mercan Resifi, Avustralya Dünya Miraslar Purnululu Ulusal Park, Avustralya Dünya

Detaylı

HER AYIN 15 NDE ÇIKAR. Zuhal Özer. Benim manevi miras m ilim ve ak ld r. Sahibi TÜB TAK Ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl

HER AYIN 15 NDE ÇIKAR. Zuhal Özer. Benim manevi miras m ilim ve ak ld r. Sahibi TÜB TAK Ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl Benim manevi miras m ilim ve ak ld r Mustafa Kemal Atatürk Sahibi TÜB TAK Ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl Genel Yay n Yönetmeni Sorumlu Yaz flleri Müdürü Raflit Gürdilek Yay n Kurulu Vural Alt

Detaylı

Ekim-Kas m-aral k 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 42. Çocuğunuz ve Sizin İçin. Sonbaharda. Beslenme ve.

Ekim-Kas m-aral k 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 42. Çocuğunuz ve Sizin İçin. Sonbaharda. Beslenme ve. Ekim-Kas m-aral k 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 42 Çocuğunuz ve Sizin İçin Sonbaharda Beslenme ve Sa l k Tüyolar Türkiye nin En Yenilikçi Markas Dimes e Ambalaj Sanayicileri Derne i

Detaylı

aktuel Literatür ün Ekidir, Ayr ca Sat lamaz J NEKOLOJ

aktuel Literatür ün Ekidir, Ayr ca Sat lamaz J NEKOLOJ aktuel Literatür ün Ekidir, Ayr ca Sat lamaz YIL: 16 SAYI: 186 Haziran 2009 8. Türk Alman Jinekoloji Kongresi 8. Avrupa ç Hastal klar Kongresi PCV 13 le lgili Veriler Aç kland 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik

Detaylı

Kad n-erkek Farkl l klar

Kad n-erkek Farkl l klar ERKEK SA LI I EK M 2005 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYAN : Doç. Dr. Ferda fienel - Dr Sami Ulus Çocuk Hastanesi erkek sa Günümüzde erkekler kad nlara göre az nl kta ve dünya nüfusunun %48 ini oluflturuyorlar.

Detaylı

Yeni y l n, sa l k, mutluluk ve baflar getirmesi dile iyle...

Yeni y l n, sa l k, mutluluk ve baflar getirmesi dile iyle... Yeni y l n, sa l k, mutluluk ve baflar getirmesi dile iyle... PHARMETIC Y l: 1 Say : 3 / K fl Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i nin ücretsiz yay n d r, sat lmaz. Baflkandan Geride B rakt m z 2009

Detaylı

Yaflar Holding G da ve çecek Grubu yay n d r. Para ile sat lamaz. Say 25

Yaflar Holding G da ve çecek Grubu yay n d r. Para ile sat lamaz. Say 25 Yaflar Holding G da ve çecek Grubu yay n d r. Para ile sat lamaz. 2011 Pınarımfiubat Say 25 SÖYLEfi Sevinç Erbulak ile bir araya geldik LEZZETL TAR FLER Anadolu nun gizli tatlar SA LIKLI BESLENME K fl

Detaylı

Zuhal Özer HER AYIN 15 NDE ÇIKAR. Sahibi TÜB TAK Ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl

Zuhal Özer HER AYIN 15 NDE ÇIKAR. Sahibi TÜB TAK Ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl Benim manevi miras m ilim ve ak ld r Mustafa Kemal Atatürk Sahibi TÜB TAK Ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl Genel Yay n Yönetmeni Sorumlu Yaz flleri Müdürü Raflit Gürdilek Yay n Kurulu Vural Alt

Detaylı

Vezüv. Kilimanjaro St Helens A r

Vezüv. Kilimanjaro St Helens A r yanarda lar Kilauea Pelee Etna Fuji yanarda lar yanarda lar yanarda lar yanarda lar yanarda lar yanarda lar yanarda lar Vezüv Krakatoa Mauna Loa Teide Mayon yanarda lar Yükseklik 1250 m Kilauea Yanarda,

Detaylı

Zuhal Özer HER AYIN 15 NDE ÇIKAR. Benim manevi miras m ilim ve ak ld r. Sahibi TÜB TAK Ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl

Zuhal Özer HER AYIN 15 NDE ÇIKAR. Benim manevi miras m ilim ve ak ld r. Sahibi TÜB TAK Ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl Benim manevi miras m ilim ve ak ld r Mustafa Kemal Atatürk Sahibi TÜB TAK Ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl Genel Yay n Yönetmeni Sorumlu Yaz flleri Müdürü Raflit Gürdilek Yay n Kurulu Vural Alt

Detaylı

HER AYIN 15 NDE ÇIKAR. Zuhal Özer. Benim manevi miras m ilim ve ak ld r. Sahibi TÜB TAK Ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl

HER AYIN 15 NDE ÇIKAR. Zuhal Özer. Benim manevi miras m ilim ve ak ld r. Sahibi TÜB TAK Ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl Benim manevi miras m ilim ve ak ld r Mustafa Kemal Atatürk Sahibi TÜB TAK Ad na Baflkan V. Prof. Dr. Nüket Yetifl Genel Yay n Yönetmeni Sorumlu Yaz flleri Müdürü Raflit Gürdilek Yay n Kurulu Vural Alt

Detaylı

E-SOSYAL. Yeni Çağın Sosyalleşme Araçları

E-SOSYAL. Yeni Çağın Sosyalleşme Araçları Ocak-fiubat-Mart 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 39 Türk Kalp Vakfı kalp dostu Dimes i öneriyor Tanıdık Bir Yüz Çetin Yıldırımakın Kuşburnu Mucizesi 100 gr ı bir sandık portakala eşdeğer!

Detaylı

Liderlik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i

Liderlik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i Dr. Yeflim Toduk Akifl fiu Ç lg n Türk ler lik S rlar : Mehmet Buldurgan Örne i lik, yönetimin oldu u her dönemde, askeriyede, siyasette bin y ld r tart fl lan, üzerine pek çok araflt rma yap lan, hakk

Detaylı

iklim kontrolü do ay taklit etmek yeterli

iklim kontrolü do ay taklit etmek yeterli do ay taklit etmek yeterli iklim kontrolü klim son derece karmafl k bir sistem. Son derece güçlü de. Çeliflkili. Ve de Hassas... klimi yöneten atmosfer, gücünü Günefl in sa lad muazzam enerjiden al yor.

Detaylı

Yönetim Kurulu Baflkan

Yönetim Kurulu Baflkan Sevgili Osmano lu Dostlar, Dergimizin yeni say s nda da birlikte olman n mutlulu unu yafl yoruz. Dergimizin özelli i hem sizleri güncel t bbi bilgilerden haberdar etmek ayn zamanda da Türk T bb na aktüel

Detaylı

Güneydo u dan Haber Var

Güneydo u dan Haber Var ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ford Transit Connect in Dünya Yolculu u! Özel Sektörün En Büyü ü Koç Toplulu u Sektörel Vizyon...14 Koç Ata Tesisleri Koç Toplulu u Continental ile Lastik Pazar

Detaylı

Son y llarda önüne gelen zeytinya c l a

Son y llarda önüne gelen zeytinya c l a gurme gurme Ölmez a ac n peflinde dolan p dururken Eylül sonunda bafllar heyecan m. Sonra ekime ay na, kas ma geliriz, daha da artar tutkum: Acaba bu hasat zeytinya lar n tad nas l ola ki? Yaz : Dr. Artun

Detaylı

TAR H BOYUNCA insano lunun. binbir sur

TAR H BOYUNCA insano lunun. binbir sur binbir sur TAR H BOYUNCA insano lunun en büyük hedeflerinden biri hastal klara çare bulmak ve insan ömrünü uzatmak oldu. Çeflitli bitkilerden elde edilen iksirlerin binlerce y l önce hastal klar n tedavisinde

Detaylı

Meme Kanseri. Medikal Onkolog Dr. Sezer Sa lam Sizin Eczaneniz Hangisi. Ecz. Nesrin Gültekin Hastal klardan Korunma ve Afl lar

Meme Kanseri. Medikal Onkolog Dr. Sezer Sa lam Sizin Eczaneniz Hangisi. Ecz. Nesrin Gültekin Hastal klardan Korunma ve Afl lar PHARMETIC Y l: 2 Say : 6 Pharmetic Giriflimci Eczac lar Derne i nin ücretsiz yay n d r, sat lmaz. Meme Kanseri Medikal Onkolog Dr. Sezer Sa lam Sizin Eczaneniz Hangisi Ecz. Nesrin Gültekin Hastal klardan

Detaylı

Dünyam z n Enerji htiyac ve

Dünyam z n Enerji htiyac ve Ocak - fiubat - Mart 2009 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 2 - Say : 3 Dünyam z n Enerji htiyac ve Alternatif Çözümler Dimes in Yeni Yüzleri Gelece i Görmek Hedef 2012 Haflmet Babao lu Giriflimcilere Alt

Detaylı

T ürkiye de çevre koruma

T ürkiye de çevre koruma çevre stanbul Büyükflehir Belediyesi 1999 y l nda Ver Ka t-al A aç kampanyas ad yla yapt uygulamada, okullara, kullan lmayan ka t karfl l a aç fidanlar vermifl. Ancak sonralar okullardan a aç yerine bilgisayar

Detaylı

Sa l kta yeni dönem. S ra dijital hastanelerde. Do ru birliktelik

Sa l kta yeni dönem. S ra dijital hastanelerde. Do ru birliktelik Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l fiubat 2008 www.siemens.com.tr S ra dijital hastanelerde Ac badem Grubu Baflkan Mehmet Ali Ayd nlar, yeni yat r mlar nda dijital hastane

Detaylı

Nano Dünya. Nanometre

Nano Dünya. Nanometre Yeni dünya Ç NDE bulundu umuz yeni yüzy lda yepyeni bir dünyan n resmi giderek netlefliyor. Yeni dünyan n etkileyici oldu unda kuflku yok. Ama gördü ümüzün sevindirici mi, ürkütücü mü oldu u, görüfl aç

Detaylı

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 12 HAZİRAN 2010 Güvenli in anahtar Kale Teknolojisi nde SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Güvenlik teknolojilerinde öncüyüz Güvenlik ihtiyac, insano lunun var oldu u günden

Detaylı

2009: Tüketim ve al flverifl araflt rmas

2009: Tüketim ve al flverifl araflt rmas Ocak-fiubat-Mart 2009 Say :09 2009 da al flverifl beklentileri 2009: Tüketim ve al flverifl araflt rmas Smart Kiosk un Genel Müdürü Yusuf Özçoban anlatt : Kiosk ta ödemenin dayan lmaz avantaj Yemeksepeti.com

Detaylı

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl içindekile r EK M 2008 Küresel Vizyon 4 Mesut lter: Türkiye ekonomisine büyük katk sa l yoruz 8 Türkiye Kafkasya da yönünü ar yor 9 Deniz Ülke Ar bo an: Türkiye dengelerin dengeleyicisi olmal Ay n Gündemi

Detaylı

ABC KOLEJİ REVİRİ SAĞLIK BÜLTENİ NO: 4

ABC KOLEJİ REVİRİ SAĞLIK BÜLTENİ NO: 4 ABC KOLEJİ REVİRİ SAĞLIK BÜLTENİ NO: 4 HAZIRLAYAN Aynur DİKKAŞ Hemşire Ç NDEK LER 1. Çocukluk Ça nda Diyabet ( eker hastal ) 2. Çocuklarda Yüksek Tansiyon (Hipertansiyon) 3. Yaz Tatilinde Ö rencilerimize

Detaylı

Sedef BEZMİÂLEM. Hastal VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Deri ve Zührevi Hastalıklar AnaBilim Dalı. rtibat : 0212 453 17 00

Sedef BEZMİÂLEM. Hastal VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Deri ve Zührevi Hastalıklar AnaBilim Dalı. rtibat : 0212 453 17 00 Sedef Hastal BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Deri ve Zührevi Hastalıklar AnaBilim Dalı rtibat : 0212 453 17 00 Önsöz Girifl Sedef hastal bafll ca belirtilerini deride gösteren bir

Detaylı