GENITAL VE 'EXTRAGENIT AL PELVİK AVIRICI T ANiSi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENITAL VE 'EXTRAGENIT AL PELVİK AVIRICI T ANiSi"

Transkript

1 GENITAL VE 'EXTRAGENIT AL PELVİK AVIRICI T ANiSi KİTLELERiN THE DIFFERENTIAL' DIAGNOSIS OF THE PELVIC TUMORAL MASSES Asst. Dr. Muzaffer SANCI C"'l MOt. Dr. Yılmaz DiKMEN ( 0 "} Prof. Dr. Mustafa EMINOGLU ( 0 ) Asst. Dr. Samet KAFKAS J"""") ÖZET Pelviste lokalize kitlelerde ayırıcı tanı hastaya yaklaşım ve tedavi yöntemi açısından önemlidir. Çünkü kltleler g'enital kökenli olabildiği gibi extra. genital pelvik kitleler de nadir değildir~ Kliniğimizde laparatomi uyguladığımız 5 retroperitoneal pelvik kitle olgusu nedeniyle pelvik kitlelerin ayırıcı tamsı hakkında bilgi verip olgulardaki kendi yaklaşımımızı yayınlamayı uy.. gun gördük., SUMMARV The differential diagnosis of the pelvic tumoral masses is important in the manangement of these masses. Because,, besides masses of genital origin, there may also be,extragenital pelv,,ic masses. We presented five cases of retroperitoneal pelvic masses and discussed the differential diagnosis of pelvic tumoral masses and our manangement. OLGU: 1 Bn. Z.M. protokol no 4240/20942 en son 22 yır önce olmak üzere 6 normal spontan doğum, 1 spontan abortus, 1 kriminal abortus, 10 yıldır mena.. poz öyküsü var. 55 yaşında tarihinde halsizlik zayıflama ve sol kasıkta ağrı yakınmaları ile başvurdu. Fizik muayenede patolojik bulgu yoktu. Jinekolojik muayenede Douglası dolduran sol spina ihaca ant. sup'a kadar uzanan ve kemiğe fixe sert immobil kitle vardı. Uterus ayrıca ele gelmiyordu. Lab. Bulguları : Eritrosit : Hb.: %62 Sedim : 1 / mm (") E.0.E.T.F. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Asistanı ("") E.0.E.T.F. Kadın Hastalıkları ve Doğum Klini~i Öğretim Üyesi. (***}' E.0.E.T.F. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Uzmanı (*"'**) E.0.E.T.F. lfadın Hastalıkları ve Doğum Klini.ğ1 Asistanı, 185

2 ZEYNEP KAMiL TIP Btlı.TENİ K.Z.1' P.Z. 2'30" Lökosit : 4400 AKŞ.: %90 mgr Üre : %21 mgr BSP : 0ıo 11 Alkalen fasfataz : 5 KAÜ kolon grafisinde sigmoid bölgeye dıştan bası ultra~ sonografide 9x12 cm boyutlarında yer yer iç yankı veren komplex kitle, IVP'de sol üreter ve mesaneye dıştan bası, sistoskopide mesaneye dıştaıı bası ban tesbit edildi tarihinde yapılan laparatomide salim uterus ve 2 adnex saptandı. Solda over ve tuöaya yapışık 15x15 boyutunda solid, retropeitoneal lokallze ve os iliacaya tümüyle fixe kitle görüldü. Yapılan frozen neticesi diffüz lenfoma (büyük hücreli tipte) 12963/81 geldi. Karaciğer. dalak, omentum, mide, ince barsaklar, appendix, kolon tümüyle normal görünümdeydi. Olgu inoparabl kabul edilerek kapatıldı. Ve sitostatik tedavi için başvurması önerilerek tarihinde haliyle taburcu edildi. OLGU: Bn. A.K. protokol no 6953/28270 en son 20 yıl önce olmak üzere 6 nor~ mal spontan doğum, 2 spontan aburtus, 4 yıldır menapoz öyküsü var. 52 yaşında , tarihinde 2 3 yıldır ara ara karnında şişliklerin olup geçmesi ve 15 gündür bu şişliğin artması ile başvurdu. Fizik muayenede unıblikusa kadar uzanan daha çok sağ tarafta lokalize yer yer kistik intibamı veren kitle mevcuttu. Jinekolojik muayenede aynı kitle harici patolojik bulgu saptanmadı. Lab. Bulguları : Eritrosit : Hb. %62 Sedim : 1 / mm K.Z. 1' 5" P.Z. : 4'5" Lökosit: 5000 AKŞ.: %95 mgr Üre %21 mgr BSP : % 18,7 Alkalen fosfataz : 5,63 KAÜ İDRAR : Dans ite : 1020 Protid :, Eser Gllısid : - Mik.: Her sahada mebzul lökosit görüldü. Hastaya 2 kez ultraso~ nografi uygulandı. 1'de özellikle sağ tarafı doldurulmuş 9X15X24 cm bo~ yljtlarında tümüyle kistik yer yer septasyonlar gösteren kitle tespit edilmiş ve bu görünümü ile dev ovarial kistik olarak değerlendirilmişti. Çekilen IVP de sağ böbrekte fonksiyon olmadığı solda ise böbrek fonksiyonunun nar~ mal görülmüş, sağ böbrek demostre' edlimemiştir. Daha sonra yapılan ret~ rograd pyelografide kateteln 25. cm'ye kadar girdiği ve sağ.eros ektopik ve hidronefrotik böbrek saptandı tarihinde üroloji kliniğiyle ortaklaşa yapılar:ı laparatomide retropentoneal cm boyutunda hldrotefrotik böb~ rek saptandı. internal genital organlar normal görünümdeydi. Hasta-ya sağ nefrektomi uygulandı.. Histopatoloji neticesi : Hidropyonefroz ve hidronefrotik atrofi (18534/80) geldi. Postoperatif devresi normal seyreden hasta 22~ tarihinde şifa He taburcu._ edildi. _ : OLGU: 3 Bn. S.D. protokol no 5428/ yaşında, 2 normal spontan doğum yapmı-ş tarihinde sol bacağında ağrı,. kasılma yakınması ile başvur.. 18:6

3 SANCI - EMlNOGLtt - DiKMEN - ICAFKA$ du. Fizik muayenede,patolojik bulgu yoktu. Jinekolojik muayenede sol adnexiel bölgeye uyan yerde 9x10 cm çapında, yanda kemik pelvise varan hareketsiz sert tümöral kitle ele geliyordu. Lab. Bulguları : Eritrosit : Hb.: %70 K.Z.: 1' 30" P.Z.: 4'25» Lökosit: 6400 Şeker: mgr Üre: %27 mgr Sedim : 1 /2 11 O mm idi. Akciğer grafisi normaldi. Direkt pelvis grafisinde yumuşak doku dansitesinde kitte tanımlandı. IVP'si ise normaldi tarihinde yapılan laparatomide normal cesamette uterus salim 2 adnex saptandı. Küçük pelvisin solunda os iliacaya dek uzanan üstte promontoriuma varan, altta foromen absturatoriuma ve sakınma sıkı iltisaklı kitle saptandı. Retroperitoneal pelvik tümör extirpasyonu yapıldı. Histopa" toloji neticesi noroblastom (15387/79) geldi. Patoloji devresi normal seyreden hastaya lumbosakral plaxus felci nedeniyle rehabilitasyon ve sitosta- - - tik sağıtım önerilerek taburcu edildi. OLGU: 4 Bn. S.Ö. protokol no 1348/7037, bekar, vagina! kanama yakınması ile Devlet Hastanesinde laparatomi yapılan hasta indiferan malign tümör tanı sı şevki ile başvurdu. Fizik muayenede kitle harici pato,lojik bulgu saptana madı. Pelvik muayenede douqlası doldurup umblikusun 3 cm altı-na kadar uzanan nodüler sert kitle mevcuttu. Labö Bulguları : Eritrosit: Hb: %60 Sedim : 1 / mm K.Z.: 1' P.Z.: 2' 15" Lökosit : 6400 Al<Ş : %83 mgr. Üre : % 17 mgr İdrar : Dans ite : 1015 Protid : (-) Glusid : (-) Mik.: Her sahada 8-10 lökosit görüldü. BSP: 8,5 Alkalen fosfataz: 9,3 KAÜ ivp'de solda konturları düzgün fakat fonksiyone böbrek ile pelviste 10 cm büyüklükte yumuşak doku kitle dansitesi tespit edildi tarihinde yapılan laparatomide uterus ve overler normaldi. Solda A. :iliaca extern'anın altında sol üreteri de içine alan 16 cm çapında' retropeitoneal solid kit.le saptandı. Total abdominal histerektomi + bilateral salpingooferektomi + refropeitoneal tümör extirpasvonu +sol uretroneosistostomi uygulandı. Patoloji neticesi : Noroblastan (Vaqen cervix cevresi omentum ve a. iliaca externa çevresi lenf böloesinde vavılım 4717 /81 J tespit edildi. Hasta ha,len kliniğimiz onkoloji bölümünde izlenmekte ve kendisine sitostotik sağıtım uygulan_maktadır. OLGU: 5... Bn. İ.T. protokol no 3149/16415, 37 yaşında en son 4,5 sene önce olmak üzere 6 normal spontan doğum ve 1 spontan kriminal abortus tanımlamakta 3,5 senedir belinde devamlı olan künt ağrı yakınması ile başvurdu. Fizik muayenede belirgin bir patoloji saptanmadı. Pelcik muayenede collum sim.. 1,87

4 ZEYNEP KAMİL TIP Btlı.TENi flzis pubis altına çekilmiş uterus normal cesamette retrovertik sağa deviye idi. Douglası dolduran vagen ön duvarını iten kistik kıvamda 15 X 20 cm boyutta tümöral kitle mevcuttu. Lab. Bulguları : Eritrosit Hb.: % 75 sedim: 1/ mm. K.Z.! P.Z.: 3' Lökosit: 6200 AKŞ : %90 mgr Üre: %20 mgr BSP : %2, 1 Al kalen fosfataz : 3,63 BÜ Casoni (~) Weraberg : ( + J Dansite: 1020 Protid: Hafif eser Gfusid (-.. ) Mik.: Her sahada 3 4 lökosit nadir eritrosit görüldü. IVP'de 6x1 O cm boyutta kistik özellikte kitle basısı tesbit edildi. Akciğer grafisi normaldi. Hastaya tarihinde genel anestezi altında douglas ponksiyonu yapıldl eerrak hidatik mayi geldi. Cer. rahi bölümünde önerisi ile laparatomi uygulandı. Batın gözleminde normalin üst hududu cesamette uterus, normal sağ adnex ve 5 cm çapında kistik sol ovar tespit edildi. Mesane arka duvarı ile uterus arasından başlayıp sol parametriumu, paracolpiumu içine alan aşağıda pelvis tabanına kadar va~ ran 15 cm çapında kistik retropeitoneal kitle tespit edildi. Karaciğer d~iak salimdi. Parsiel kist extirpabyonu yapılıp geri kalan kısım görülerek kapatıldı. Ayrıca sol salpingektomi ve mesane tamiri yapıldı ve şifa ile taburcu edildi. Pelvik kitleler oluştukları alt abdominal yapılara göre anatomik olarak şu şekilde sınıflandırılır. A - Gastrointestinal kitleler 1 - Aşağıda yerleşmiş (prolabe) çekum. 2 - Katlı sigmoid kolon 3 - impakte feces 4 - Divertikulitis 5 - Appendix absesi 6 - Operasyon veya enfeksiyona sekonder yapışık barsak, omeııtum. 7-Kolon Ca. B - Genito üriner kitleler Mesane distansiyonu 2- Pelvik böbrek 3 ~ Urakal kist 4 - Polikistik böbrek C - Vücut duvarı ve abdominal taviteye ait kitleler 1 - Rektus kası hematomu 2--' Retro peritoneal abse veya neopalzm 3-Asit

5 IANCI - BMlNQCı.1J.- fllıa.tsn.. - ~ D - Jinekolojik ~ Uterln kiti eler Gebelik, hidraamnios, hldatiform moll, Hematometra~ pyometra. 2- Uterln anomaliler.. ;. " ' -.,. ' 3 - Fibroitler E-Jlnekolojik ~ Non ovarlan Adnexial kitleler 1 - Hematosal ile ektopik gebelik. 2 - Tüp' ve dveri tutum enfiamatuar hadiseler. 3 - Para ovarian kist ' ; ' F -Jinekolojik ovarian Non neopl~st,fk G -Jinekolojik ovarian. neoplastik kltleler 1 1 ;:. ı I, ' \ < kitleler. ';ı TARTIŞMA Pelvik tümöral kitlelerin ayırıcı tanıs1 içiiı khnik olarak izlenecek yol kitlenin natürünü preoperatif dönemde tan,ı.mada ve gerekli tedaviyi planla mada çok önemlidir. Pelvlk tümöral kitlelerde hastaya yaklaşımı şu şe.kilde sı ralayabili.riz. ~.' 1 - Öykü : Hastadan sindirim sistemi, genital sisterh, drüner sistem, vücut duvarı ve karın kaviteslyle ilgili hastalık semptomlarının detaylı ola rak değerlendirmek ayırıcı tanıdan ilk ve en büyük yardımcıdır. 2-:-- Fizik ve Pelvlk lncel~ıne : Fizik incelemede. a) J<itlenlo.. batın to.. pografisine göre yeri, b) Şekli, c) Kıvami,... d) Yüzeyi,. e) Ağrı, f) Ge. nital organlarla ba~lılığı, g) Fixe, mobil ;oluşu,'.. h) Karnı dol.duruyorsa ma.. tite sınırları değerlendirilni'elidir. Pelvlk incelemede opfimal başarı için has. tanın mesane v rectumun bo ş olmalı karın ve perine relaxasyono tam sağ.. lanmalıdır. Recto vaginal muayene tüm arka _pelvis değerlendirlminde önem~ lidir. 3 - Laboratuvar Testleri : a) Tam kan, b) Tam idrar,. ı c) Karaciğer ve direk karın 'grafisi,; g) lntravenöz uyelografi, hl Baryum. lavma, n Osi'' gastrointestinal sistem grafisl, j) Karaciğer sintigrafisi, oskopl. k) Proktoslgmold Bu testlerden seçilecekler hastanın öykü ve muayenesine göre modiff.. ye edilir.

6 ZBYNBP KAMİL tll' Btn.'l'ENi... ~ 4 - Ultrason : Muayenesi. zor olan, büyük kalın dtıvarı olan hastalarda sıklıkla yardımcıdır. 5 - Laparaskopi : Exploratris laparatomiden sakınıldığı durumlarda ör neğin postmenapozal hastalarda subrseröz fibroidi küçük ovarian tümörlerlerden ayırt etmede faydalıdır Pelvik Pnemografi : Kitlenin Jokalizasyonunu belirlemede etkilidir. 7 - Lenfanjiografi, Ve nografi : Metastatik neoplazminlerde lenfatik sis~ tem veya pelvik venler tutulmuşsa yardımcı olur. 8 - Arteriografi : 'Düşünülen rezeksiyondan önce pelvik tümöre kan belirlemede etkilidir. kaynağını 9 - Servikovaginal veya Kuldoaentez iıe Sitolojik Tetkikle r : Malign kit. leleri ortaya çıkarmada önemlidir. 1 O - Tüm bu metotlara ilaveten immino Diagnostik Testle r'de uygula nabilir. Tüm bu yaklaşımları bireyselleştirip hastaya en kısa zamanda en etkili şekilde yaklaşmak gereklidir kanısındayız. KAYNAKLAR 1 - Danforth D.N.: Obstetrics and Gynecology Hag"rstown, Harper and Rcw, Gory H. Johnson M.D. Pelvic mass and diagnosis of carcinoma of the ovary clinical obstetrics and Gynecology vol 22 no , december Mathingly R.F. Tlenide's operative Gynecology. Philadelphia, J.B. Uppincott Me Gowan L.: Gynecologic Oncology. New York, Appleton Century Crofts, Netler F.H.: The CIBA Collection of Medical lllustrasyon : Reproductive sistem. vol 2, Summit, N.J. CIBA, _;Porson~ L., Sommers, SC.: Gynecology, 2 nd. ed. Philadeljhic, W.B. Saunders,

Dr. İrfan SERİN {") Dr. Can TÜFEKÇİ { *) K. KELLER(**) 'W. E. SCHREINER (**) ÖZET

Dr. İrfan SERİN {) Dr. Can TÜFEKÇİ { *) K. KELLER(**) 'W. E. SCHREINER (**) ÖZET idrar YOLLARININ OBSTRUKTİF ENDOMıETRİOSi,SI TERCÜME Dr. Mithat AYIRTMAN(") Y. FAVNE (""') Dr. İrfan SERİN {") Dr. Can TÜFEKÇİ { *) K. KELLER(**) 'W. E. SCHREINER (**) ÖZET Endometriosisli 7-8 hastadan

Detaylı

Altı yaşında erkek hastanın hastanemize sevkinden üç ay önce ağrısız karın şişliği

Altı yaşında erkek hastanın hastanemize sevkinden üç ay önce ağrısız karın şişliği SORUN VAKA Hacettepe Tıp Dergisi 2004; 35:227-233 Kar nda kitle ile baflvuran alt yafl nda bir erkek hasta Diclehan Orhan 1, Ali Varan 2, Arbay Özden Çiftçi 3, Münevver Büyükpamukçu 4 1 Doç. Dr., Hacettepe

Detaylı

VAG,INAL AMELiYATLARDA ANTlıBl,OTi1K PRO,FILAKSJSI ÖZET. G 1 EBEUKTE VAJEN PH'SININ VE FLORASl NIN TRIMESTERLERE VE ÇEŞİTLi ETıKENLERE G1ÖRE DEGIŞIMI

VAG,INAL AMELiYATLARDA ANTlıBl,OTi1K PRO,FILAKSJSI ÖZET. G 1 EBEUKTE VAJEN PH'SININ VE FLORASl NIN TRIMESTERLERE VE ÇEŞİTLi ETıKENLERE G1ÖRE DEGIŞIMI SERBEST TEBLİGLER VAG,INAL AMELiYATLARDA ANTlıBl,OTi1K PRO,FILAKSJSI Op. Dr. B. TURHANOCLU ( 0 *) Op. Dr. H. YILDIRIM ( * * *) Op. Dr. E. ALPAY(*) Op. Dr. T. KOÇOKÖZKAN (* 0 ) Kliniğimizde 1984 Mayıs -

Detaylı

2 - İnfertilite lezyonlarının operabilitesi ve tedavinin sonuçlarının ke.. sin değerlendirilmesini sağlar.

2 - İnfertilite lezyonlarının operabilitesi ve tedavinin sonuçlarının ke.. sin değerlendirilmesini sağlar. LAPAROSKOPİ UVGULANMASINDA VENİ ENDİKASVONLAAJN GETIRDIGI SOPRIZ BAŞARILAR VE VANILGILARIMIZ (*) Dr. E. OSMANBAŞOÖLU ('"') Dr. H. HOAOZOGLU C"ıı) Dr. M. HAKSES (**) Dr. O. Z. ARTUÖ ("'"'*] Dr. Coşkun BAYSAL(***"')

Detaylı

UTERUS SARKOMLARI. 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların retrospektif değerlendirilmesi

UTERUS SARKOMLARI. 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların retrospektif değerlendirilmesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYASYON ONKOLOJİSİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: DOÇ. DR. MUSTAFA ÜNSAL UTERUS SARKOMLARI 1995-2003 yılları arasında tedavi ve takipleri yapılan hastaların

Detaylı

RİZE GENEL CERRAHİ GÜNLERİ 6-8 EYLÜL 2013 / AYDER-RİZE

RİZE GENEL CERRAHİ GÜNLERİ 6-8 EYLÜL 2013 / AYDER-RİZE 1 BİLİMSEL KURUL Dr. Tarık AKÇAL Dr. Alper AKCAN Dr. Müfide Nuran AKÇAY Dr. Ediz ALTINLI Dr. Mithat Kerim ARSLAN Dr. İbrahim AYDIN Dr. Mahmut BAŞOĞLU Dr. Yusuf BÜKEY Dr. Adnan ÇALIK Dr. Fehmi ÇELEBİ Dr.

Detaylı

İçindekiler. VII. Üriner sistem travmaları

İçindekiler. VII. Üriner sistem travmaları İçindekiler VII. Üriner sistem travmaları 7.1 Böbrek travmaları //M.İrfan DÖNMEZ, Kubilay İNCİ 7.1.1 Klinik tablo 7.1.2 Sınıflandırma 7.1.3 Evrelendirme 7.1.4 Tedavi 7.1.5 Komplikasyonlar 7.2 Üreter yaralanmaları

Detaylı

Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER. Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr.

Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER. Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr. . Bu çalışma grubunun organizasyonu alfabetik sıra ile verilmiştir. YÖNETİCİLER ve EDİTÖRLER Dr. Bülent Akdoğan Dr. Erim Erdem Dr. Yılören Tanıdır YAZARLAR VE KATKIDA ÇOCUKLARDA ÜROLOJİK BULUNANLAR PROBLEMLER

Detaylı

BiR OLGU NEDENi İLE ONDOKUZ YAŞINDA VİRGODA MYOMA SUBMUCOSUM in STATUS NASCENDI ÖZET

BiR OLGU NEDENi İLE ONDOKUZ YAŞINDA VİRGODA MYOMA SUBMUCOSUM in STATUS NASCENDI ÖZET BiR OLGU NEDENi İLE ONDOKUZ YAŞINDA VİRGODA MYOMA SUBMUCOSUM in STATUS NASCENDI Dr. Haluk GÜRE

Detaylı

ENDOKRİN VAKALAR 2012

ENDOKRİN VAKALAR 2012 ENDOKRİN VAKALAR 2012 Derginin Sahibi Prof. Dr. Sadi Gündoğdu Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği adına Editör Prof. Dr. Dilek Yavuz TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ ve METABOLİZMA DERNEĞİ Meşrutiyet Cad.,

Detaylı

Tubo-ovaryan abseler: Risk faktörleri, klinik özellikler ve tedavilerinin retrospektif analizi

Tubo-ovaryan abseler: Risk faktörleri, klinik özellikler ve tedavilerinin retrospektif analizi Gaziantep Tıp Dergisi Gaziantep Medical Journal Araştırma Makalesi Research Article Tubo-ovaryan abseler: Risk faktörleri, klinik özellikler ve tedavilerinin retrospektif analizi Tubo-ovarian abscesses:

Detaylı

PET/BT Nedir, Endikasyonları Nelerdir?

PET/BT Nedir, Endikasyonları Nelerdir? PET/BT Nedir, Endikasyonları Nelerdir? Recep SAVAŞ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Özel Sağlık Hastanesi, İzmir PET/ BT; Pozitron Emisyon Tomografi ve Bilgisayarlı Tomografi cihazlarının

Detaylı

Abdominal travma. Giriş. Giriş. Künt travma. Penetran travmada sıklıkla zedelenen organlar. Penetran travma 27.09.2012

Abdominal travma. Giriş. Giriş. Künt travma. Penetran travmada sıklıkla zedelenen organlar. Penetran travma 27.09.2012 Giriş Abdominal travma Dr. Savaş Arslan AÜTF Acil Tıp A.D. 05.06.2012 Abdominal travma, kafa ve ekstremite travmasından sonra 3. sıklıkla görülür Multitravmalı hastaların %25 inde vardır ve travma kaynaklı

Detaylı

BOYUN KİTLELERİNE YAKLAŞIM

BOYUN KİTLELERİNE YAKLAŞIM BOYUN KİTLELERİNE YAKLAŞIM Boyun kitlelerinin ayırıcı tanısı çok geniş bir hastalıklar spektrumunun tanısı ve tedavisi konusunda detaylı bir bilgi sahibi olmayı gerektirir. Boyunda kitle ile başvuran hastalara

Detaylı

TANISAL YAKLAŞIM İLE KARIN MUAYENESİ. Prof.Dr.M.ENVER DOLAR ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI

TANISAL YAKLAŞIM İLE KARIN MUAYENESİ. Prof.Dr.M.ENVER DOLAR ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI 1 TANISAL YAKLAŞIM İLE KARIN MUAYENESİ Prof.Dr.M.ENVER DOLAR ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI 1 2 İÇİNDEKİLER Önsöz A.Giriş 1.Karın anatomisi 2.Karnın topografik anatomisi

Detaylı

Ekstrahepatik yerleşimli primer intraabdominal hidatik kist olguları

Ekstrahepatik yerleşimli primer intraabdominal hidatik kist olguları JCEI / Gündeş ve ark. Intraabdominal hidatik kist olguları 2013; 4 (2): 175-179 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2013.02.0260 RESEARCH ARTICLE Ekstrahepatik yerleşimli

Detaylı

T A D. Gebelikte bir akut batın nedeni: subseroz myom torsiyonu OLGU SUNUMU. Serkan Bodur 1, İsmet Gün 2, Hakan Nazik 1, Arif Saylan 1

T A D. Gebelikte bir akut batın nedeni: subseroz myom torsiyonu OLGU SUNUMU. Serkan Bodur 1, İsmet Gün 2, Hakan Nazik 1, Arif Saylan 1 Tıp Araştırmaları Dergisi: 2012: 10 (1): 27-31 T A D OLGU SUNUMU Gebelikte bir akut batın nedeni: subseroz myom torsiyonu Serkan Bodur 1, İsmet Gün 2, Hakan Nazik 1, Arif Saylan 1 1 Mareşal Çakmak Asker

Detaylı

Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi. Poster Sunumları

Türk Toraks Derneği 17. Yıllık Kongresi. Poster Sunumları Türk Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi Poster Sunumları AKCİĞER PATOLOJİSİ P00 A spicular pulmonary mass mimicking a secondary metastatic lesion Arjana Hamdi Sina, Dafina Pali Todri, Hasan Sulejman Hafizi

Detaylı

Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Poster Sunumlar

Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Poster Sunumlar 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Poster Sunumlar PS. 001 EKTOP K GEBEL K Di er brahim Ferhat Ürünsak Çukurova Üniversitesi Kad n Do um Bölümü Girifl ve Amaç: Ektopik gebelik tedavisinde MTX

Detaylı

Te Linde Jinekolojik Cerrahi Atlas

Te Linde Jinekolojik Cerrahi Atlas Te Linde Jinekolojik Cerrahi Atlas GEOFFREY W. CUNDIFF, MD, FACOG, FACS, FRCPSC Professor & Head, Department of Obstetrics and Gynecology University of British Columbia Facult of Medicine Cancouver, British

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S2G2K3AS_07_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S2G2K3AS_07_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S2G2K3AS_07_04_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK JİNEKOLOJİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK JİNEKOLOJİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK JİNEKOLOJİ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak

Detaylı

Bilateral ana bronş obstrüksiyonuna yol açan endobronşiyal malign melanom metastazı tedavisinde Diyot lazer

Bilateral ana bronş obstrüksiyonuna yol açan endobronşiyal malign melanom metastazı tedavisinde Diyot lazer Bilateral ana bronş obstrüksiyonuna yol açan endobronşiyal malign melanom metastazı tedavisinde Diyot lazer Levent DALAR, Ahmet Levent KARASULU, Sedat ALTIN, Sinem Nedime SÖKÜCÜ, Mustafa DÜGER, Nur ÜRER

Detaylı

Primer böbrek kaynaklı küçük hücreli karsinom: Olgu sunumu

Primer böbrek kaynaklı küçük hücreli karsinom: Olgu sunumu Olgu Sunumları / Case Reports Primer böbrek kaynaklı küçük hücreli karsinom: Olgu sunumu Orhan Tanrıverdi 1, Mustafa Kadıhasanoğlu 1, Mustafa Aydın 1, Müveddet Banu Yılmaz 2, Cengiz Miroğlu 3 ÖZET: Primer

Detaylı

ANESTEZİ VE REANİMASYON

ANESTEZİ VE REANİMASYON T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ANESTEZİ VE REANİMASYON ÜRİNER SİSTEM HASTALIKLARI VE ÜRİNER SİSTEME ETKİLİ İLAÇLAR 723H00070 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve

Detaylı

Klinikopatolojik Tartışmalar Serisi-3 Kabızlık Şikayeti İle Gelen Bir Hasta

Klinikopatolojik Tartışmalar Serisi-3 Kabızlık Şikayeti İle Gelen Bir Hasta Kocatepe Tıp Dergisi The Medical Journal of Kocatepe 5: 81-89 Mayıs 2004 Afyon Kocatepe Üniversitesi Klinikopatolojik Tartışmalar Serisi-3 Kabızlık Şikayeti İle Gelen Bir Hasta Clinicopathologic Discussion

Detaylı

10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Poster Bildiriler

10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. Poster Bildiriler 0. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi Poster Bildiriler PP - 0 VULVAR ENDOMETR OMA VOLKAN TURAN, METE ERGENOGLU, ÖZGÜR YEN EL, GÜLRUH EM RO LU, MURAT ULUKUfi, OSMAN ZEK OGLU, EGE ÜN VERS TES KADIN

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİYİ YÖNLENDİRİCİ BİYOLOJİK BELİRTEÇLER: RRM-1, SINIF III

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Birimi 4S3G2K_3AS_16_06_2015 Sınavı A SORU KİTAPÇIĞI Adı Soyadı:... Öğrenci No:... Sınıfı:... Yukarıdaki alanı siyah TÜKENMEZ kalemle

Detaylı