Esenbek Mederbekov. E LÇ Ý "Kýzýl tebetey" attýn tarihiy körköm bayandan / "Kýzýl Kalpaklar" adlý Tarihî Olay Yazýsýndan (1936)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Esenbek Mederbekov. E LÇ Ý "Kýzýl tebetey" attýn tarihiy körköm bayandan / "Kýzýl Kalpaklar" adlý Tarihî Olay Yazýsýndan (1936)"

Transkript

1 Esenbek Mederbekov (1936) Yazar, eleþtirmen Esenbek Mederbekov 1936 yýlýnda Çüy þehrinin Sokuluk kasabasýna baðlý Tatýbek köyünde dünyaya gelmiþtir yýlýnda Orta okulu, 1959 yýlýnda Kýrgýz Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesinin Rus Dili ve Edebiyatý bölümünü bitirmiþtir yýllarý arasýnda Kýrgýz Devlet Televizyon Radyo komisyonunun Edebi Drama Redaksiyonunda çalýþmýþtýr yýlýndan baþlayarak "Ala Too" dergisinin redaktör yardýmcýsý, redaktör olarak çalýþmaktadýr yýlýnda SSSR Yazarlar Birliðine kabul edilmiþtir. Eserleri Rus diline çevrilmiþ ve basýlmýþtýr. Çalýþmalarýndan ötürü madalyalara ve unvanlara lâyýk görülmüþtür. ESERLERÝ Arkadaþýmýn Görevi (Denemeler); Mektep, Frunze, 1968 Suusamýr (Denemeler); Kýrgýzstan, Frunze, 1970 Nuriya (Denemeler); Mektep, Frunze, 1972 Ýlk Okul (Denemeler); Mektep, Frunze, 1974 Çiftçi Ata (Denemeler); Kýrgýzstan, Frunze, 1976 Küçük Alp (Denemeler); Mektep, Frunze, 1978 Kýzýl Alev Tengata (Tarihî Olay Yazýsý); Kýrgýzstan, Frunze, 1986 E LÇ Ý "Kýzýl tebetey" attýn tarihiy körköm bayandan / "Kýzýl Kalpaklar" adlý Tarihî Olay Yazýsýndan <...> Kýrgýzdýn çýnýgý tüpkü tegin men silerge daanalap aytýp bereyin. Kökürögüñörgö bekem tüyüp algýla. Abalký atabýz azireti Adam bolup, azireti Obo obolku enebiz boldu, cer cüzündögü barça adam uþul eki zattan taraldý. Ekinçi atabýz azireti paygambarýbýz Nuk boldu, anýn tuþunda cer üstünö ýpýlastýk, ar balaket cýk toldu, Alla Taalam kaardanýp topon suu kaptatýp, bar ümötü tamamdaldý, Kudayým süygön Nuk paygambardýn üç uul, üç kelini gana aman kaldý, azýrký cer cüzündögü kalktar mýna oþolordon taraldý. Oþentip, üçünçü atalarýbýzdýn ýsýmdarý Kaam, Saam, Cappas ataldý. Cappastan segiz uul boldu, uluusu Türk ataldý. Türk atabýz özü baþtap toguz katarý menen padýþa boldu. Türk içinde toguzdu ýrasýn tutmak oþondon kaldý. Türk akýlduulugu, adeptüülügü cagýnan Cer cüzündögü padýþalardýn aldý bolgon eken. Atasýnan kalgan köp ele cerdi kýdýrýp körüp, akýrýnda tak uþul silerdin ata curtuñar - ýyýk, kasiettüü Isýk - Köldü caktýrýp, uþunda turup kalýptýr. Iramatýlýktýn altýnday Casatý da uþerde eken. Emi Türktün özünön tartýp kan bolgon uularýnýn ýsýmdarý tömönküdöy: Türktün uulu Tütük kan, anýn uulu Elçi kan, anýn uulu Baký kan, anýn uulu Kiyik kan, anýn uulu Alança kan. Alança köp cýlý padýþalýk kýldý. Tee azireti Nuk aleysalamdýn zamanýnan baþtap Alança handýn zamanýna çeyin bardýk Cappas uuldarý musulman ele. Alança zamanýnda eli bay, döölöttüü boldu. ""t semirse, eesin kabaar""degen makal mýna oþol kündördön kaldý. Döölötkö mas bolup, Kudaydý unutuþtu. Alança kandan egiz uuldar töröldü, ýsýmdarý: Tatar, Magul. Eköö teñ padýþa bolup, eldi ekige böldü. Tatar özünön baþtap ceti uuluna çeyin padýþalýk kýldý, ýsýmdarý: Buka kan, Cýlaança kan, Attuu kan, Atsýz kan, Ordo kan, Baydu kan, Süyünçü kan. Kandýk mýna uþundan ketti. Maguldan Karakan zamanýnda Kudaydý taanýgan, bilgen adam kalbadý. <...> Kýrgýzlarýn köklerini ben size güzelce anlatayým. Bunlarý aklýnýzýn bir köþesine yazýn. Ýlk atamýz Hazreti Adem, ilk anamýz ise Hazreti Havva idi. Yeryüzündeki insanoðlu bu ikisinden türedi. Ýkinci atamýz Hazreti peygamberimiz Nuh idi, onun zamanýnda dünyada günâh, her türlü felâket hasýl oldu, Allahu Teala kýzýp yeryüzünü suyla kaplayýp tüm canlýlarý yok etti. Allah'ýn sevgili kulu Nuh Peygamberin sadece üç oðlu ve üç gelini sað kaldý. Yeryüzündeki insanlar onlardan türedi. Böylece üçüncü atalarýmýzýn isimleri Hami, Sami ve Yafes idi. Yafes'ten sekiz oðul dünyaya geldi, en büyüðüne Türk adý verildi. Atamýz Türk'ten baþlayarak dokuz oðlu sýrayla padiþahlýk yaptýlar. Türkler arasýnda dokuz sayýsýný kutsal tutmak bu sebeptendir. Türk aklý ve edepli kiþiliði ile dünya üzerindeki padiþahlarýn baþýný çekiyormuþ. Babasýndan kalan birçok yeri gezip görerek nihayetinde sizin ana vatanýnýz kutsal, hasiyetli Isýk Göl'ü beðenip buraya yerleþmiþ. Rahmetlinin mübarek cesedi de burada imiþ.türk'ten baþlayarak padiþahlýk eden ulularýn isimleri þöyledir: Türk'ün oðlu Tütük Han, onun oðlu Elçi Han, onun oðlu Baký Han, onun oðlu Kiyik Han, onun oðlu Alança Han. Alança Han uzun süre padiþahlýk yaptý. Hazreti Nuh Aleyhisselamýn zamanýndan baþlayarak Alança Han'ýn zamanýna kadar tüm Yafes oðullarý Müslüman idi. Alança zamanýnda halk zengin, varlýklý oldu. "Ýt semirirse sahibini kapar" atasözü iþte o günlerden gelmektedir. Zenginliðin verdiði sarhoþlukla Allah'ý unuttular. Alança Han'ýn ikiz oðullarý dünyaya geldi. Onlarýn isimleri; Tatar ve Moðol idi. Ýkisi de padiþah olup halký ikiye böldüler. Tatar'ýn soyu, kendinden baþlayarak yedi oðluna kadar hüküm sürdü. Onlarýn isimleri; Buka Han, Cýlaança Han, Atlý Han, Atsýz Han, Ordo Han, Baydu Han, Süyünçü Han idi. Hanlýk bu sýrayý takip etti. Moðol'dan Karahan vardý, Karah zamanýnda Allah'ý tanýyan, bilen adam kalmadý. Bunun yaný sýra, onun oðlu Oðuz, anne karnýndan itibaren evliya, yiðit yürekli doðup çift tarafý keskin kýlýç oldu, Müslüman olmamayý hiç kimsenin

2 Oþogo caraþa anýn uulu Uguz enesinin kardýnan ele oluya, er cürök törölüp, koþ mizdüü kýlýç boldu, eç kimdi musulman bolbos ýktýyarýna koybodu. Bütün Aziyaný kol aldýna karattý, cüz on altý cýl padýþalýk kýlýp turdu. Uguz kan Türktün segizinçi muundagý tukumu. Uguzdun uuldarý: Burut, Burat, Kýrgýz. Buruttan Uygur, Baygur. Demek, azýrký uygur eli bizge bölök - bötön emes, bir tuugan. Burattýn uulu Mok. Moktun tukumu bizdin çoñ ýrçýlar köp ýrdagan, aytýluu kara kalmaktar. Demek, alar dele bizge bölök el, bötön cerden kelip katýlgan coo emes, özdön çýkkan cat, özöktön çýkkan ört, öz bir tuuganýbýz. Mýna emi özübüzdün tüpkü atabýz, kasiettüü Kýrgýz kanga cettik. Kýrgýz kan bu carýk düynögö Muhammed aleysalamdan üç miñ tört cüz cýl murun keldi. Emkinin esebinde tört miñ ceti cüz cýlga çamalap barat. Bul Kýrgýz kan bütkül türkkö ataktuu, narktuu, salttuu, döölöttüü, söölöttüü kan bolgon. Bir künü saltanattuu taktýsýnda oturganda köñülünö mýnday oy tüþöt: "Tüpkü atam Türktön tartýp özümö çeyin segiz ata kan boluptur, özüm toguzunçumun. Bul toguz kamdýktý kuttuktap çoñ toy bereyin". Kalký menen keñeþip, toydu mýktap ötkördü. Toydo ar türkün oyun - zook, tamaþa, taymaþ, aytýþ, meldeþ, carýþ möröylörün arbýn kýldý. Ar kanday möröygö kandýktardýn sanýna karay toguzdan mal berdi. Bul Kýrgýzkandýn toy tamaþasý, roguzdan mal bergen nuskasý atpay türk baldarýna, ayrýkça bizdin kýrgýzga nuska, ýrasým, nark bolup kaldý. Kudaga, dosko ce ayýpka maldý toguzdap bermek mýna oþondon kaldý. Oþondogu kýrgýzdardýn tuulup, önüp - öskön cerleri Kazan Köldö, Ak Deñiz boyunça, Altay toolorunun arasýnda, Orkon darýyasýnýn boyunda, Ertýþ darýyasýnýn öröönündö, Ertýþ, Orkondun ortosundagý Þapþak degen cerde bolçu. Cýlkýsý köbünçö çaar cana ala kelgen. Ala cýlkuluu, ak kalpaktuu kýrgýz dep atak alýp turgan. Al zamanda Türk ýntýmagýn ketirbey, Maguldu da kol aldýnda karmap turgan. Al zamanda Türk ýntýmagýn ketirbey, Maguldu da kol aldýnda karmap turgan. Kýrgýzkandan Sonorkan, anýn uulu Olçoñkan, anýn uulu Cookaçtý kan, anýn uulu Basalgaluu Barýtkan. Bul Baatýrkan öz zamanýnýn çeksiz baatýr adamdý bolgon. Kýrgýz ösköndüktön, dalay cerlerge kol sozuuga köñüldöngön. Kýrgýz eli oþol tolup - bolup turgan kezinde üç cüz cýl kandýk doorun sürgön. Bul cýldarda kýrgýzdar kanday coo bolbosun basýp algan, birine da bastýrgan emes. Oþol kezdegi kýrgýzdýn cigitteri örttön kaytpagan, coodon kaçpagan baatýr ele. Karýlarý nark, sanat süylögön akýlduu, daanýþman bolgon. Akimderi el içindegi karýp, miskin, cetim, cesirlerge kayrýmduu, ýrayýmduu ele. Zayýptarý kelbettüü, adeptüü, uz, bilgiç ele. Kýzdarý kýmbat kiyimderdi kiyip, eç kýsýlbay erki menen cürüp, özdörü suluu, sözdörü cýluu bolgon. Degi kaysý cagýn, kimisin kep kýlbaylý, men kýrgýzmýn degenderdin özdörü týñ, coo caraktarý çýñ boluptur. Ar bir cookerlik kurakka cetken erkek baþýna temir tuulga, üstünö tor temirden torgoy köz badana soot kiygen. Bul soottun sýrtýnda duþmandýn ogun toso turgan temir kalkaný bolgon. Bul coo kiyimderin kiyip, topçulanýp - üpçülönüp algan soñ eç kimden, eçtemeden taymanýp - taysaldap körgön emes. kendi ihtiyârýna býrakmadý. Bütün Asya'yý hâkimiyeti altýna aldý, yüz on altý yýl padiþahlýk yaptý. Oðuz Han, Türk'ün sekizinci neslidir. Oðuz'un oðullarý; Burut, Burat, Kýrgýz'dýr. Burut'tan Uygur, Baygur doðmuþtur. Demek ki, þimdiki Uygur halký bize yabancý deðil, öz kardeþimizdir. Burat'ýn oðlu olmamýþtýr. Mok'un nesli, bizim büyük ozanlarýmýzýn her zaman söylediði, bildiðimiz Kara Kalmuklardýr. Demek, onlar da bize yabancý halk deðil, baþka bir yerden gelen düþman deðil, içimizden çýkan düþman, baðrýmýzda çýkan yangýn, onlarla da öz kardeþiz. Ýþte þimdi kendi ilk atamýz, hasiyetli Kýrgýz Han'a geldik. Kýrgýz Han bu aydýnlýk dünyaya Muhammed Aleyhisselam'dan üç bin dört yüz yýl önce gelmiþtir. Þimdinin hesabýyla dört bin yedi yüz yýla tekabül etmektedir. Kýrgýz Han, tüm Türkler içinde nam salmýþ, adâletli, itibarlý, kaideli, devletli, vakûr bir han imiþ. Bir gün saltanat tahtýnda otururken aklýna þöyle bir düþünce gelmiþ: "Ýlk atam Türk'ten baþlayarak bana kadar sekiz atam hanlýk yapmýþ, ben dokuzuncuyum. Bu dokuz hanlýðý kutlamak için büyük bir toy düzenleyeyim"diye düþünmüþ. Halkýyla danýþarak bu toyu dört dörtlük düzenlemiþ. Toyda çeþitli oyunlar, eðlenceler, yarýþlar, atýþmalar, güreþler yapýlmýþ, yarýþlarýn ödüllerini yüksek tutmuþ. Her ödüle, hanlýk yapanlarýn sayýsý kadar, dokuz mal vermiþ. Kýrgýz Han'ýn verdiði bu toy, dokuz mal verme örneði býrakýlmamýþ Türk soyu için, özellikle de Kýrgýzlar için örnek, adet, deðer olmuþtur. Dünüre, dosta veya cezaya dokuz mal verilmesi bundan ileri gelmektedir. O zamanki Kýrgýzlarýn doðduðu, yaþadýðý yerler, Kazan Gölü, Ak Deniz kýyýlarý, Altay daðlarýnýn arasý, Orhun nehrinin boylarý, Ertýþ nehrinin civarý, Ertýþ ve Orhun nehirlerinin arasýnda kalan Þapþak adlý yerler idi. Yýlkýlarý genellikle benekli ve alacalý olurdu. Alaca yýlkýlý, ak kalpaklý Kýrgýz diye nam salmýþlardý. O dönemlerde Türkler birliðini korumuþ, Moðollarý da kontrolleri altýnda tutuyorlardý. Kýrgýz Han'dan Sonorhan, onun oðlu Olçonghan, onun oðlu Cookaçtý han, onun oðlu Basalgaluu Baatýrhan idi. Baatýrhan zamanýnýn hayale bile gelmez derecede kahraman kiþisiydi. Kýrgýzlar kuvvetlenince, bir çok yeri ele geçirme sevdasýna düþtüler. Kýrgýzlar bu en kuvvetli dönemlerinde üç yüz yýl hüküm sürdüler. Bu üç yüz yýl içinde Kýrgýzlar karþýlaþtýklarý her düþmaný yenmiþler, hiçbirine yenilmemiþlerdir. O zamanýn Kýrgýz yiðitleri alevden korkmayan, düþmandan kaçmayan kahramanlarmýþ. Ýhtiyârlarý saygýn, þiir söyleyebilen, akýllý, bilge kiþilermiþ. Yöneticileri halkýn içindeki gariban, güçsüz, yetim, fakirlere merhamet gösteren, vicdanlý, þefkatli kiþilermiþ. Kadýnlarý gösteriþli, edepli, maharetli ve bilgililermiþ. Kýzlarý pahalý elbiseler giyip hiç çekinmeden hürce dolaþýrmýþ, özleri güzel, sözleri sýcak olurmuþ. Hangi taraftan, kimlerden olduðunu konuþmayalým, ben Kýrgýz'ým diyenlerin baþlarý dertsiz, savaþ aletleri tam olurmuþ. Savaþacak yaþa gelen her bir erkek baþýna demir tolga, üstüne çelik aðdan zýrh giyerdi. Bu zýrhýn arkasýnda düþmanýn oklarýna karþý demir kalkaný olurdu. Bu savaþ giysilerini giyip tam tekmil hazýrlandýktan sonra hiç kimseden hiçbir þeyden çekinmez, korkmazlardý. Savaþ aletleri, savaþ giysisi, malzemesi, silahlarý olmayan adamý insan katarýna bile koymazlardý. Silahsýz erkekten, gayretli kadýn evladýr, derlerdi. Kýrgýzlarýn bu

3 Coo carak, coo kiyim, þayman, kuraldarý cok cigitti adam katarýnda eseptebegen. Caraksýz cigitten kayrattuu katýn artýk deþken. Kýrgýzdardýn mýnday özgöçölügü, baatýrlýgý türülgön tümön türkkö, oyrot, týrgoot, kañkan, kakan, çýnga çeyin dayýn bolgon. Bul kýrgýzdardý kýtaylar öz tiline ýlayýktaþtýrýp "kakactar" deþken. Bügün dele "kakac" deyt. Al kezde kalmak Türk atagýn buzbay, kýrgýzga aralaþ turgan. Cýrgalduu Altaydý cerdegen. Atkaný añ, agýtkaný taygan, salganý bürküt, kuþ, çapkaný külük, mingeni corgo. Bir gana armaný, öksügönü kýrgýz kalmakka üç cüz cýl boyu kandýk tizgindi berbedi. Oþonduktan kalmak çegin bölö baþtadý. Baarýbýz teñ tuugan bolsok, töñdüü ookat kýlabýz dep çýktý. Al kezde kýrgýzdýn kaný Alparkan, kalmaktýn akimi Dorbun baatýr ele. Dorbun bul taarýnçý menen Türk tukumdarýnýn ýrkýn buzup, kýtay kanýna arýzdanýp, kýrgýzdan bölünüp ketti. Bölüngöndön kiyin da tim turbay, kýrgýzga tiyiþip, asýla baþtadý. Kýtaydýn tiline tilin, diline dilin koþup, kanýna cagýnýp, köþökörlönüp, aný kýrgýzga karþý tukurup, çagým saldý. Mýna oþondon kiyin aylap, cýldap gana emes, kýlýmdap sozulup ketken kýrgýndar - kýrgýz kalmak, kýrgýz kýtay çabýþtarý baþtaldý. Kýrgýz narý sürüldü, beri sürüldü. Kýrýlýp, býtýrap, tukum kurut bolup keterinde ýrýsýna Aytalda ayköl, keremettüü, kasiettüü, kasiettüü uul - Manas baatýr töröldü. Bul Manas degenibiz oydon çýgarýlgan comok emes, çýn ele tarýhta bolgon, caman ötkön kiþi. Men anýn da uruusun, ata - babalarýn silerge eptep - septep biliþimçe çeçmelep bereyin. Oþo kezde kýrgýzda Esbet, Dosbut, Eþtek, Cediger, Kýpçak, Katagan, Noygut, Sayrak, Nurkunan degen çoñ uruular boluptur. Esbet degen elden Küyükdü degen çýkkan. Taþkenge kan bolup, Talas menen Çüydü da cerden turgan. Oþol Küyükdü kandýn uulu Camgýrçý kan, anýn uulu aytýluu Kökötöy kan, anýn uulu "Manastagý" Kökötöygö aþ bergen Bokmurun. Dosbut degen elden Kökbörü baatýr, Kökbörüdön Kökkoyon, Sultan, Þýbýrçeçen. Eþtekten Camgýrçý. / "Eþtekterdin Camgýrçý, erdigin eþtek dañkýlçu" deþken manasçýlar/. Cedigerdin Er Bakýþ degen baatýrý bolgon. Kýpçaktardýn Toru kýpçagýnan Sarban tazdýn uulu Ürbü baatýr çýkkan. Bu da "Manasta" bar. Dökü kýpçagýnan aytýluu Elemandýn Er Töþtügü. Katagandan aytýluu balban Koþoy, Noyguttan Ak Balta, Ak Baltadan Çubak baatýr. Sayraktan Tursun kan, Nurkunandan Cakýp kan, Cakýptan Manas. Oþo kezdegi özübök kaný Sançýbek / "AncýyandaSançýbek, atpay curtu özübök, koþomatçý bepildep, koburagan sözü köp" deþken manasçýlar/, tacik kaný Amýrkan cana baþka türk elderinin kandarý baarý ele Manastýn amýrýndagý, Manaska baylangan ataktuu, martabaluu akimder bolgon. Kudayýmdýn kudureti menen aruu törölüp, kuttuu ak nurga bölöngön, paygambarlarým koldop, periþteler, kýrk çilten cýloologon kasiettüü Manas bababýz köp ele baktýluu erlerdin coldoþu, ceke kýrgýz emes, atpay türk elderinin korgonu, korfarklý özelliði, tüm Türkler içinde, Oyrot, Týrgoot, Kangkan, Kakan, Çin'e varýncaya kadar herkes tarafýndan bilinirdi. Çinliler Kýrgýzlar'ý kendi dillerine uydurup "Kakacdar" derlerdi. Günümüzde de "Kakac" derler. O dönemde Kalmuklar Türk birliðini bozmadan, Kýrgýzlarla birlikte yaþýyorlardý. Bereketli Altay'a yerleþmiþlerdi. Attýklarý av, salýverdikleri tazý, uçurduklarý kartal, koþturduklarý yürük at, bindikleri yorga at idi. Tek arzularý, göz koyduklarý, üç yüz yýl boyu hâkimiyeti elinde bulunduran Kýrgýzlardan bunu almaktý. Bu sebepten Kalmuklar, sýnýr oluþturmaya, bölmeye baþladýlar. Hepimiz eþit kardeþlersek, eþit yaþayacaðýz diyerek çýktýlar ortaya. O dönemde Kýrgýzlarýn Haný olan Alparhan, Kalmuk'un önderi ise Dorbun batur idi. Dorbun bu hýrsý ile Türk soyunun birliðini bozarak Çin hükümdarýna arz ederek Kýrgýzlardan ayrýlýp gitti. Ayrýldýktan sonra da rahat durmayarak Kýrgýzlara sataþmaya, çatmaya baþladý. Çinlilerle birlik oldu, dillerine dilini, gönüllerine gönlünü verdi, hükümdarýna yalvarýp yakararak onu Kýrgýzlara karþý doldurdu, iftiralar attý. Ýþte bundan sonra, aylar, yýllar boyu deðil, yüzyýllar boyu süren felaketler; Kýrgýz - Kalmuk, Kýrgýz - Çin savaþlarý baþladý. Kýrgýzlar bir oraya bir buraya sürüldü. Kýrýldýðý, döküldüðü, soyun tükenmeye yüz tuttuðu sýrada, bir þans olarak Altay'da, yüce, keramet sahibi, kutsal oðul; Manas batur doðdu. Bu Manas dediðimiz, kafadan uydurulan masal deðil, tarihte gerçekten olmuþ, yaþamýþ bir kiþi. Ben onun da hangi boydan olduðunu, atalarýnýn kimler olduðunu bildiðim kadarýyla anlatývereyim. O dönemde Kýrgýzlarda, Esbet, Dosbut, Eþtek, Cediger, Kýpçak, Katagan, Noygut, Sayrak, Nurkunan adýnda büyük boylar varmýþ. Esbet boyundan Küyükdü çýkmýþtýr. Taþkent'e han olmuþ, Talas ve Çüy'ü de yönetmiþtir. Küyükdü Han'ýn oðlu Camgýrçý Han, onunn oðlu iyi bildiðimiz Kökötöy Han, onun oðlu ise "Manas"ta Kökötöy öldüðünde aþýný veren Bokmurun'dur. Dosbut boyundan Kökbörü batur, Kökbörü'den Kökkoyon, Sultan ve Þýbýrçeçen olmuþtur. Eþtek'ten Camgýrçý olmuþtur. Manasçýlar 'Eþtekterin Camgýrçý'sý, yiðitliðini Eþtek kutladý' demiþlerdir. Cediger boyunun ise Er Bakýþ adlý baturu varmýþ. Kýpçaklarýn, Toru boyundan Kel Sarban'ýn oðlu Ürbü baturdur. Onun ismi de Manas'ta geçmektedir. Dökü boyundan ise bildiðimiz Eleman'ýn oðlu Er Töþtük'tür. Kataganlardan ise namlý pehlivan Koþoy, Noygut boyundan ise Ak Balta, Ak Balta'nýn oðlu da Çubak baturdur. Sayrak boyundan Tursun han, Nurkunan'dan Cakýp Han, Cakýp Han'dan ise Manas olmuþtur. O dönemde Özbeklerin haný Sançýbek, (Andican'da Sançýbek, Vurmayýp halký Özbek, Dedikodular dolanýp, Fýsýldanan sözü çok, der Manasçýlar) Tacik haný Þahmurat, Türkmen haný Emirhan ve diðer Türk boylarýnýn hanlarýnýn tümü Manas'ýn emrindeki, ona baðlý, bilinen, tanýnan yöneticilerdi. Allah'ýmýn kudretiyle arý doðup kutsal ak nura belenen, Peygamberimin kollayýp meleklerin ve kýrklarýn yol gösterdiði yüce Manas atamýz, birçok bahtlý yiðitlerin yoldaþý, sadece Kýrgýzlarýn deðil, tüm Türk halklarýnýn koruyucusu ve kollayýcýsý olmuþtur.

4 gooru bolgon. Manastýn neberesi Seytektin uulu Keneñdin mezgilinde Manas tukumunan oomat kayta baþtadý. Kýrgýzdýn ýntýmagý ýdýrap, ekige bölünüp, Kenen baþ bolgon coon Istambul Türkünö camýnýp, baþ baanektedi, Katagan urugu Oogandýn kanýna karap ketti. Oþogo karabay, kýrgýzdý dagý ele keremettüü baatýr Manastýn arbagý koldop, tüptüü, küç - kubattuu, köp el bolup turgan. Aný tekeberdüü, kesepettüü, taþboor Çýngýzkan büldürüp cogottu. Adegende al Manastýn arbagýnan, ezelten berki er cürök eldin cooker atagýnan çoçulap, ayla - amal menen araket kýldý. Oþo kezdegi kýrgýzdýn kaný Irýska uluk baþýn kiçik kýlýp toguz þumkar tartuulap bardý da: - Irýs aga, Künbatýþka kazat saparýna çýktým. Býyaktagýlardý karatýp alsam, Irýs - Çýngýz bolup çýrgap catýp kalabýz. Maga col açýp beriñiz, - dedi. Bul bal söz menen tartuuga, ayrýkça Çýngýzdýn elçi ciberbey, özü kelgenine Irýs aldanýp, col açýp berdi. Çýñgýzkan askerge bütkül kýrgýzdý aydap aldý, el çetine, coo betine çepke koydu, kýzýl kýrgýnga, kuu sürgüngö saldý. Kýpýnday da ayap koybodu. Tez ele kýrgýzdýn tiñinen köbü kýrýlýp ketti. Buga ança dele nazar salbay, çoñ kazatýn emi baþtap, Beecindi almak boldu. Kýrgýzdýn kalgan - katkanýn Irýstý baþ kýlýp aydap barýp, Kýtay çegine koydo. Munu körgön Irýskandýn inisi Dolon biy menen Sayrak Sabataydýn inisi Muratay mýrza eköö aydalýp baratýp týmýzýn keñeþip alýþtý da: "Bul Çýñgýzkandan kýrgýzga cakþýlýk cok eken. Öz canýbýzdýn kamýn körölü" - degen bütüngö keliþip, tün camýnýp kaçýp çýgýþtý. Neçen kün col cürüp, akýrý Ancýyan caktagý Azireti Ayýptýn toosuna cetiþti. "Ata - bababýz ýyýk mazar tutup, kastarlagan cer emespi, uþerge baþ baanekteyli" - dedi Dolon. "Men bul cerge turbaymýn. Artýbýzdan kuugun kelip kalýþý mümkün. Kulak ukkus, köz körgüs cakka ketem!" - dedi Muratay. Sancýraçýlardýn aytýmýna karaganda al Kocoyt þaarýna barýp, Kýpçak Ereþekanga uvazir bolup, kalaada turup kalýptýr. Anýn Payýz degen uulu, Ayýmkan degen kýzý bar eken. Andan kiyinki ukum - tukumu cönündö eç kabar cok. Al emi tüpkü atabýz Dolon biy tegin caralgan can emes eken. Ukum - tukumunun abdýndýgý cagýnan degi ele cer cüzündögü adamzattan aga teñdeþ tabuu kýyýn. Özü estüü, keñ peyil, coomart, too - taþtý, tokoyluu suunu, kaz - ördöktüü, ak kuuluu köldördü maktýrgan adam bolgon eken. "Ancýyan, Kokondun kabat - kabat þaarlarýna ArkanýnAla Toosunun atýr cýttuu kökala maydan bir kolotun berbeymin!" - dep mal çarba kütüp, ömür boyu Ala Toonu aralap köçüp ötüptür. "Ölsöm, söögümdü biyik belge, kan coldun boyuna koygula", - dep baldarýna kereez aytýptýr. Markumdun altýndan artýk cazatý Koçkor menen Narýndýn ortosundagý aytýluu aþuuga koyulgan. Bul biyik bel oþondon beri Dolon atalýp kalgan. Dolon biydin Azireti Ayýptýn toosunda turganda üylöngön baybiçesi egiz uul tapkan. Eköö kuyup koygondoy okþoþ bolgon sebeptüü eptep ayýrmalaþ üçün birinin ýsmýn Ak uul, ekinçisinikin Kuba uul koyuþkan. Kiyinçereek kýz algan tokolu da törögön, anýn ýsmýn Moñmoþ koyuþkan. Aný kay bir sancýraçýlar Kýzýl uul Manas'ýn torunu Seytek'in oðlu Kenen'in zamanýnda, Manas'ýn soyundan itibaren saadet yok olmaya baþladý. Kýrgýzlarýn birliði daðýlýp ikiye bölünerek Kenen'in baþýný çektiði kalabalýk bir bölümü Ýstanbul Türklerine baðlanýp ayrý hareket etti. Katagan boyu ise Afgan hanýna tabi oldu. Böyle olmasýna raðmen, Kýrgýz'ý kerametli batur Manas'ýn ervahý kollayýp saðlam, güçlü kuvvetli, kalabalýk halk olmuþtu. Onu kibirli, zalim, belâsý, taþ kalpli Cengiz Han daðýtýp yok etti. Buna raðmen o, Manas'ýn ruhundan, ezelden beri gözüpek olan halkýn savaþçýlarýndan çekinip çok temkinli hareket etti. O dönemin Kýrgýz Haný Irýs'ýn ayaðýna giderek hediye olarak dokuz atmaca götürdü: - Irýs aða, güneþin battýðý yöne cihada çýktým. Bu taraftakileri kendime baðlarsam, Irýs-Cengiz olarak devran süreriz. Bana yol açýverin, dedi. Bu tatlý söz ile hediyeye, özellikle de Cengiz'in elçi göndermeyip kendisinin gelmesine aldanan Irýs, ona yol açtý. Cengiz Han, tüm Kýrgýzlarý asker olarak aldý, düþmanýn karþýsýna cepheye sürdü, büyük bir felâkete, sonsuz sürgüne gönderdi. Onlara hiç mi hiç acýmadý. Çok geçmeden Kýrgýzlarýn çoðu kýrýldý. Bu yaptýklarýný önemsemeden, büyük seferine baþlayarak Pekin'i almak istedi. Kýrgýzlarýn sað kalanlarýný Irýs komutasýnda gönderip Çin sýnýrýna yerleþtirdi. Bu durumu gören Irýs Han'ýn kardeþi Dolon Bey ile Sayrak Sabatay'ýn kardeþi Muratay Bey gizliden gizliye birbirlerine akýl danýþtýlar, "Bu Cengiz Han'dan Kýrgýzlara iyilik gelmeyeceði belli. Kendi canýmýzý kurtaralým." fikrinde birleþip gece sessizce kaçtýlar. Günlerce yol aldýktan sonra Andican tarafýndaki Hazreti Ayýp daðýna geldiler. "Atalarýmýzýn, babalarýmýzýn kutsal mezar belleyip övdükleri yer burasý, buraya yerleþelim." dedi Dolon. "Ben burada kalmayacaðým. Ardýmýzdan saldýrmalarý mümkün. Kulaðýn duymayacaðý, gözün görmeyeceði yerlere gideceðim!" dedi Muratay. Þecere okuyanlarýn söylediklerine göre o Kocont þehrine gitmiþ, Kýpçak Ereþe Han'a vezir olmuþ, þehirde yaþamaya baþlamýþtýr. Onun Payýz adýnda oðlu, Ayýmkan adlý kýzý varmýþ. Ondan sonraki soyu sopu hakkýnda bilgi yok. Bunun yaný sýra atamýz Dolon Bey, oldukça hareketli biriymiþ. Soyunun çokluðu bakýmýndan hâlâ ona eþdeðer insan bulmak zordur. Akýllý, düþünceli, cömert ve daðlarý, ormanlarý, dereleri, hayvanlarý, beyaz kuðulu gölleri seven biriymiþ. "Andican, Hokant'ýn kalabalýk þehirlerine, Arka'nýn Ala Daðýnýn, ýtýr kokulu, yemyeþil bir vadine deðiþmem!" diyerek hayvancýlýk yapýp, hayatý boyunca Ala Dað'ýn aralarýnda göçerek yaþamýþtýr. "Öldüðümde beni yüce geçide, ana yolun kenarýna gömün" diyerek çocuklarýna vasiyet etmiþtir. Merhumun mübarek bedeni, Koçkor ile Narýn'ýn ortasýndaki söylenen geçide defnedilmiþtir. Bu yüce geçit o zamandan baþlayýp Dolon adýný almýþtýr. Dolon Bey, Hazreti Ayýp Daðýnda yaþarken, evlendiði ilk hanýmý ikiz oðul doðurmuþ. Ýkisi birbirine týpa týp benzedikleri için, onlarý ayýrt edebilmek amacýyla birinin adýný Ak Oðul, diðerinin adýný Kuba Oðul koymuþlar. Sonradan aldýðý hanýmý da oðlan doðurmuþ. Onun adýný Mongmoþ koymuþlar. Ona bazý þecere okuyucularý Kýzýl Oðul demiþlerdir.

5 dep koyuþat. Ak uul menen Kuba uul er cetkende atasýnýn orduna biy bolobuz deþip, birinen biri col talaþkan. El da eköönün kimisi uluusu ekenin acýrata albay koygon. "Bizdin ezelten berki narkýbýzda uluu balasý atasýnýn ordun basýp biy bolçu ele. Kiçüüsü kazýna, mal - mülkkö ee bolçu ele. Eköönün uluu, kiçüüsün bir bilse, törögön enesi bilip cürbösün? Enesinen surap körgülöçü", - degen uruu aksakalý. "Ak uul oñ böyrögümdö catkan balam. Al carýk düynönü murdaraak kördü. Kuba uul sol böyrögümdö catkan. Sol böyrögüm kiyin boþodu" - deptir enesi. Oþentip Ak uulu biy bolup kalýptýr. Kuba uulu mal - mülktün eesi boluptur. Kýzýl uulu eköönün malýn bagýptýr. Enesinin "Ak uul oñ böyrögümdö cattý" degeninen ulam anýn tukumu oñ, Kuba uulduku sol atalýp aldý. Ak uuldun Adigine, Tagay, Munguþ degen üç uulu, Naalý attuu kýzý bolgon eken. Törtöö ertelep togolok cetim kalýþýp, eñ uluusu Naalý ecebiz inilerin ene katarý bagýp östürüp, baþkarýp, tarbiyalap cüröt eken. Ýnileri es tartýp cetilgen soñ bir künü üçöö menen dastorkondo süylöþüp oturup, Naalý öz oyun aytat: "Adigine, sen bul eköönön uluusuñ. Bularga ata orduna ata, baþ - köz bol. Mal eesi bolup, eki iniñdin tapkan malýnýn ubayýn kör. Ýnisi bardýn ýrýsý bar degen emespi, kuday buyrusa, Tagay iniñ çýyrak çýkkansýp kaldý, biy bolup el baþkarsýn. Muñguþuñ malga karoo körünöt, ekööñördün malýñardý baksýn. Kana emese, oomiyin, kudayým özü üçööñördün teñ coluñardý açsýn, bak - döölöttüü bolgula! - dep bata kýlýp koydu. Berki üçöö da koþulup bata kýlýþtý. Birok biy boluunu kupuya köksöp cürgön Adigine: "Meni ecem boþ sanap, Tagaydý çýyrak degenin kara! Kimdin çýyrak ekenin körüþöörbüz!" - dep kek saktap, katuu taarýnýp kaldý. Bul taarýnýç ýrbagandan ýrbay berdi. Tagay agasýnýn taarýnýçýn eptep cazýp almak bolup kün sayýn kirip - çýgýp agalap, eþigin sagalap cüröt. Erteñ menenki dastorkondo ceñesi aga kündö aladöñ saamal kuyup berçü boldu. Estüü Tagay "menden ketpesinçi" dep saamal bolso da kaltýrbay cutup cürdü. Akýrý kezegin keltirip, sýlýk - sýpaa gana: "Ceñe, bu Sizdin kýmýzýñýz açýbay cüröt okþoyt" - dep koydu, tördö oturgan agasý aný akýraya karap: "Bererge beþimdegi kýmýz, berbeske þaþkede saamal degen uþu bolot!" - dep oroy - çaray, keskin aytýp taþtadý. Tagay dagý unçukpay çýgýp ketti. Taarýnýp kayda barmak ele, bir künü cazýlat da dep oylodu. Birok Adigine kögörüp cazýlbadý. Tetirisinçe, caaldangan akýbalga cetip, ordo oynop catýþkanda cönü cok cerden çatak çýgarýp, Tagaydý kamçýsý menen çokuga üç çaap iydi. Emi Tagay da kararýp, malýn aydatýp, Alaydan arkaga köçüp ketti. Oþo kezden beri anýn tukumdarý arkalýk atalýp kalýþtý. Adiginenin tukumu bolso keñ Alaydý ceke eelep, içkilik atalýp ketiþti. Al zamanda kýrgýz kalmak, kýtay menen ayýgýþýp çabýþýp turgan. Bir künü Adigine coonun koluna tüþüp, tutkundalýp ketet. Kaþkardagý kalmaktýn kaný Ereþe aný orgo salýp koyot. Munu ukkan Tagay beypil caþay albay kalat. Akýrý tütpöy, kýþký tokson çýgaarýn kütpöy izdep Ak Oðul ile Kuba Oðul yetiþtiklerinde, babamýzýn yerine Bey olacaðýz diyerek birbirleriyle mücadeleye giriþtiler. Halk da ikisinden hangisinin büyük olduðunu anlayamadý. "Bizim ezelden beri geleneðimizde, büyük oðlan babasýnýn yerini alýrdý. Küçüðü ise hazinesine, malýna mülküne sahip olurdu. Hangisinin büyük, hangisinin küçük olduðunu bilse bilse anneleri bilir. Annesine sorup öðrenelim." demiþ boyun bilgesi. "Ak Oðul, sað böbreðimin yanýnda yatandý. O dünyaya daha önce geldi. Kuba Oðul sol böbreðimin yanýndaydý. Sol böbreðim daha sonra boþaldý." demiþ anneleri. Böylelikle Ak Oðul bey olmuþ. Kuba Oðul ise malýn mülkün sahibi olmuþ. Kýzýl Oðul onlarýn hayvanlarýna bakmýþ. Annesinin "Ak Oðul sað böbreðimin yanýndaydý" demesinden itibaren onun soyu sað, Kuba Oðul'un soyu ise Sol olarak bilinmiþtir. Ak Oðul'un Adigine, Tagay, Munguþ adlý üç oðlu, Naalý adlý kýzý varmýþ. Bu dördü erken yaþlarda yetim kalmýþ, en büyükleri Naalý anamýz kardeþlerini bakýp büyütmüþ, yönlendirip eðitmiþ. Kardeþleri büyüyüp akýl sahibi olunca, bir gün ablalarý Naalý onlarla sofrada konuþup kendi düþüncesini söylemiþ: "Adigine, sen bu ikisinden büyüksün. Bunlara baba yerine baba ol, göz kulak ol. Hayvan sahibi sen ol, bu iki kardeþini gözet. Kardeþi olanýn, rýzký çok olur, demiþler. Allah izniyle, kardeþin Tagay oldukça atik çýktý, O halký yönetsin, bey olsun. Munguþ'a ise hayvanlar kalýyor, ikinizin mallarýna baksýn. Haydi bakalým, Amiiin, Allah'ým üçünüzün de yolunu açýk etsin, bahtlý, devletli olun!" diyerek dua etti. Diðer üçü de onunla birlikte dua ettiler. Lâkin, bey olmayý çok arzulayan Adigine "Ablamýn boþ yere, Tagay'a atik demesine bak! Kimin atik olduðunu görürüz!" diyerek kin besleyip, bu iþe çok gücendi. Bu küskünlüðü uzadýkça uzadý. Tagay aðabeyinin gönlünü almak için her gün yanýna uðrayýp arayýp soruyordu. Sabah kahvaltýsýnda yengesi ona her gün mayalanmamýþ taze kýmýz veriyordu. Düþünceli Tagay "Yanýmdan gitmesin" diyerek bunu bile içiyordu. Sonunda bir fýrsatýný bulu ezile büzüle, nazikçe "Yenge sizin bu kýmýzýnýz acýmýyor sanýrým" deyiverdi. Baþköþede oturan aðabeyi ona bakarak "Cömerde öðledeki kýmýz, pintiye akþam vakti mayalanmamýþ kýmýz, denilen budur!" diyerek kaba bir þekilde kestirip attý. Tagay buna da ses çýkarmayýp çýkýp gitti. Gücenip nereye gidebilecekti ki, bir gün barýþýr diye düþündü. Ama Adigine barýþmadý. Tam tersine, iyice celallendiði sýrada, Ordo oyunu oynarlarkem hiç sebepsiz yere kavga çýkarýp Tagay'ýn baþýna kamçýsýyla üç kez vurdu. Bunun üzerine Tagay mallarýný sürüp Alay'ýn Arka'ya göç etti. O zamandan itibaren onun soyundan gelenlere Arkalýk denir. Adigine'nin soyu ise, geniþ Alay topraklarýna hâkim olup Ýçkilik adýný aldýlar. O dönemlerde Kýrgýzlar, Kalmuk ve Çinlilerle ayrý ayrý savaþýyordu. Bir Adigine tutsak olup düþman eline düþtü. Kaþkar'daki Kalmuk haný, onu kuyuya atar. Bunu duyan Tagay kayýtsýz kalamaz. Sonunda kýþýn doksanýnýn çýkmasýný beklemeden yola düþer. Þehre kale kapýsý kapatýlacaðý sýrada ulaþýp duvarýn üstüne çýkar.

6 cönöyt. Þaarga darbazasý bekip kalganda cetip, dubaldýn sýrtýnda tünöyt. Darbazaçý tañ aldýnda eþik açýp, uþup, kalçýldagan Tagaydý çerüülördün koluna tapþýrat. Tagay özünün biy ekenin caþýrýp, kolgo tüþüp ketken agasýn izdep kelgen karapayým adam bolo kalat. Akýrý aný kanga alýp barýþat. Datýn ukkan soñ kan: "Sen kalaada es alýp cata tur. Biz uuga çýgýp baratabýz. Kaytýp kelgende süylöþöbüz" - deyt. "Taksýr kaným, meni da koþup alsañbýz. Mergençi elem", - dep Tagay kayra da koldorun booruna alat. "Andan önörlüü bolsoñ, önörüñdü kiyin köröörbüz" - dep þýldýñdap mýyýgýnan külüp koyot kan. Ordosuna üç kündön kiyin kayrýlýp kelse, köktö coru aylanýp uçup cürüptür. Bul kalmaktardýn oyu boyunça camandýktýn cýþaaný. Corunu köz açýp - cumguça cogotuþ kerek ele. Birok kalmak cigitterdin utur biri caa tartýp, tiygize albay catýþtý. Kan kelgen soñ ogo beter koldoru kaltýrap, dürböp - sürdöp kalýþtý. "Bayagý kýrgýz cigit mergençimin debedi bele! Alýp kelgileçi oþonu!" - dedi kan kabagýn çýtýp. Tagaydý zamatta alýp keliþti. Bir cigit uturlay basýp, caasýn sunup kaldý ele Tagay baþýn çaykadý: "Cok, men öz agamdýn kara kundak caasý menen gana atamýn". Köz irmegençe Tagaydýn kaalaganý koluna tiyip, közdörünön ot candý da, üçünçü iret koldorun booruna ala koyup, kanga kayrýldý: "Taksýr kaným, kaalagan çekitiñizdi buyruñuzçu". "Kecigesinen tiyip, eki közünün ortosunan carýp çýksýn!" Tagay uzak dele meelegen cok. Köz açýp - cumguça bolboso da, köktö kaalgýgan corunu baarý cabýla tekþi karap bütküçö ele, kanattarýn daldaytkan körkü cok kuþ kandýn aldýna kelip talp etip tüþtü. Uvaziri cerden ala koyup, özü karabay turup kanýna körsöttü ele caanýn ogu bul beykünöö kuþtun eki közünün dal ortosun carýp çýkkan eken. Kandýn kubanýçý kökürögünö sýybay: "Çýn ele azamat ekensiñ, cigit! Atýñ kim?" - dedi. Atabýz kiçine buydalýp - tüyþölüp barýp "Tagay", - dep çýnýn ayttý. Kan anýn kýstalýp kýcaalat bolgonun baykabay barbalañdap: "Kana, kaalaganýñdý, tilegeniñdi aytçý, kýzýtalak! Suraganýñdý beremin!" - dedi. "Agamdý boþotup beriñiz!" "Þaar surabaysýñbý, dööpörös!" "Þaardý bagým bolso kiyin alaarmýn". "Boluptur. Agasýn ordon çýgarýp bergile. Agasýna koþup bir kul tartuulagýla!" - dedi kan uvazirine. Tagay burkurap ýylap körüþkön agasýn Alayýna cetkirdi. Kuldu da aga tartuuladý. Corunun baygesine kelgen sebeptüü oþo cigittin atý Coru bolup kaldý. Azýrký adiginenin içindegi coru uruusu oþonun tukumu. Corudan Aça Tamga, Ay Tamga. Aça Tamgadan: Elçibek, Cayçý, Cakýp, Korok, Bara Ýyrek, Beþabýþka, Eseke, Kadýraalý; Ay Tamgadan: Mýrzakul, Kunçubek, Karakunas, Kalmaký, Çokoylooçu, Kaldýrkýrçak, Koco, Tasma, Tasmadan Karatasma... Kale kapýcýsý, sabah vakti kapýyý açtýðýnda üþüyüp titreyen Tagay'ý askerlerin eline teslim eder. Tagay kendisinin bey olduðunu gizleyip oraya tutsak düþen aðabeyini aramaya gelmiþ sýradan biri gibi davranýr. Nihayetinde onu hanýn huzuruna çýkarýrlar. Derdini dinledikten sonra Han ona, "Sen þehirde yatýp dinlene dur. Biz ava çýkacaðýz. Dönünce konuþuruz" der. "Yüce Haným, beni de yanýnýzda götürseniz. Ben de avcýyým" diyerek Tagay, tekrar ellerini baðrýna koydu. "Hünerliysen eðer, hünerini sonra görürüz" deyip alay ederek Han býyýk altýndan güldü. Þehrine üç gün sonra döndüðünde, gökyüzünde akbabanýn uçtuðunu görür. Bu, Kalmuklarýn inanýþýna göre felaketin iþaretidir. Akbabayý göz açýp yumana dek yok etmek gerekmektedir. Böyle olmasýna raðmen, Kalmuk yiðitlerinin hiç biri oklayýp vuramýyorlardý. Han gelince daha çok telaþlanýp elleri titremeye baþladý. "O Kýrgýz yiðit avcýyým dememiþ miydi?! Onu getirin bana!" dedi han, suratýný ekþiterek. Tagay'ý hemen getirdiler. Yiðitlerden biri yanýna yaklaþýp Tagay'a yayýný sunduðunda, Tagay baþýný sallayarak: "Hayýr, ben sadece aðabeyimin kara saplý yayý ile atarým" dedi. Tagay'ýn istediði yay hemen eline gelip gözleri neþeyle parladý, üçüncü defa ellerini baðrýna koyup hana doðru döndü: "Yüce Han'ým, neresinden vurmamý istiyorsanýz söyleyin" "Ensesinden girsin, iki gözünün ortasýndan yarýp çýksýn!" Tagay uzun uzadýya niþan almadý. Göz açýp yumana dek olmasa da, orada bulunanlar gökyüzünde dönen akbabayý fark edinceye kadar geçen süre içinde, kanatlarýný çýrpan çirkin kuþ, hanýn önüne pat diye düþtü. Veziri yerden alýp kendisi bakmadan hanýna gösterdiðinde, okun bu günahsýz kuþun iki gözünün ortasýndan çýktýðýný gördüler. Hanýn sevinci bedenine sýðmayýp: "Gerçekten de muhteþemmiþsin, yiðit! Adýn ne?" dedi. Atamýz, sýkýlýp biraz düþündükten sonra "Tagay" diyerek gerçeði söyledi. Han onun sýkýldýðýný fark etmeyip coþkuyla, "Haydi, istediðini, dilediðini söyle, aslaným! Arzu ettiðini vereceðim!" dedi. "Aðabeyimi serbest býrakýn!" "Þehir istemez misin, saf!" "Þehri bahtým varsa sonra alýrým." "Tamam. Aðabeyini kuyudan çýkarýp serbest býrakýn. Aðabeyinin yanýnda bir de köle verin!" dedi Han vezirine. Tagay, hýçkýrýklarla aðlayýp sarýlan aðabeyini, yurdu Alay'a götürdü. Köleyi de ona verdi. Akbabanýn ödülü olarak verilen o yiðidin adý da Coru (Akbaba) olarak kaldý. Þimdiki Adigine'nin soyunun içindeki Coru kabilesi, onun soyundandýr. Coru'dan Aça Tamga, Ay Tamga. Aça Tamga'- dan Elçibek, Cayçý, Cakýp, Korok, Barak, Ýyrek, Beþabýþka, Eseke, Kadýaalý; Ay Tamga'dan Mýrzakul, Kunçubek, Karakunas, Kalmaký, Çokoylooçu, Kaldýrkýrçak, Koco, Tasma. Tasma'dan Kara Tasma olmuþtur...

Mamasalý Apýþev (1960)

Mamasalý Apýþev (1960) Mamasalý Apýþev (1960) 1960 yýlýnda Oþ ilinin Kara Suu kasabasýna baðlý Tenal köyünde doðmuþtur. 1986 yýlýnda M. Gorki Edebiyat Enstitüsünü bitirmiþtir. Hikâye BABA, ÇON ATA, ATA CAN BALA / BÜYÜK DEDE,

Detaylı

Kazat Akmatov (1941) Hikâye MUNABÝYA

Kazat Akmatov (1941) Hikâye MUNABÝYA Kazat Akmatov (1941) Yazar, dramaturg Kazat Akmatov, 1941 yýlýnda, þimdiki Isýk Köl þehrinin Isýk Köl kasabasýna baðlý Bosteri köyünde dünyaya gelmiþtir. 1967 yýlýnda Kýrgýz Devlet Üniversitesi, Filoloji

Detaylı

Bakay Seksenbayev (1932)

Bakay Seksenbayev (1932) Bakay Seksenbayev (1932) Bakay Seksenbayev 1932 yýlýnda Çüy Ýlçesi Burana köyünde doðdu. 1949 yýlýnda liseyi, 1962 yýlýnda Kýrgýz Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesini bitirdi. 1960 yýlýndan itibaren

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Toktogul Satýlganov (1864-1933) Þiirler

Toktogul Satýlganov (1864-1933) Þiirler Toktogul Satýlganov (1864-1933) Þair, besteci Toktogul Satýlganov 1864 yýlýnda Oþ bölgesinin Ketmen - Töbö ilçesindeki Kuþçu-Suu köyünde fakir bir ailenin evinde dünyaya geldi. Þairin babasý Satýlgan komedyen,

Detaylı

Satkýn Sasýkbayev. Hikaye APAL (1907-1997)

Satkýn Sasýkbayev. Hikaye APAL (1907-1997) Satkýn Sasýkbayev (1907-1997) Satkýn Sasýkbayev, 1907 yýlýnda Kemin ilçesine baðlý Karagayluu-Bulak köyünde doðdu. 1916 yýlýndaki milli ayaklanmada halk ile birlikte Çin'e sýðýndý ve 1917 yýlýnda geri

Detaylı

Orozbek Aytýmbetov (1947)

Orozbek Aytýmbetov (1947) Orozbek Aytýmbetov (1947) Yazar, çevirmen Orozbek Aytýmbetov 1947 yýlýnda Isýk Köl þehrinin Isýkköl kasabasýna baðlý Sarýkamýþ köyünde doðmuþtur. 1967 yýlýnda Rus Dili Öðretmenleri yetiþtirme kursunu,

Detaylı

Seyit Cetimiþev (1936)

Seyit Cetimiþev (1936) Seyit Cetimiþev (1936) Yazar Seyit Cetimiþev, 1936 yýlýnda þimdiki Çüy þehrinin Kemin kasabasýna baðlý Kiçikemin köyünde dünyaya gelmiþtir. 1958 yýlýnda Kýrgýz Devlet Üniversitesi, Filoloji Fakültesini

Detaylı

Kasým Kaimov. Hikâyeler (1926)

Kasým Kaimov. Hikâyeler (1926) Kasým Kaimov (1926) Yazar Kasým Kaimov, 1926 yýlýnda þimdiki Talas þehrinin Talas kasabasýnýn Özgörüþ köyünde dünyaya gelmiþtir. 1945 yýlýnda Frunze'deki Öðretmen Enstitüsünü, 1949 yýlýnda Kýrgýz Devlet

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Karakalpak Halký, Karakalpak Dili ve Karakalpak Edebiyatý

Karakalpak Halký, Karakalpak Dili ve Karakalpak Edebiyatý Karakalpak Halký, Karakalpak Dili ve Karakalpak Edebiyatý Karakalpak Halkýnýn Ortaya Çýkýþý * Yakýn zamanda ortaya çýkmýþ halk yoktur. Büyük olsun, küçük olsun her türlü halkýn kendine has tarihi vardýr.

Detaylı

Tügölbay Sýdýkbekov (1912-1997)

Tügölbay Sýdýkbekov (1912-1997) 1912 yýlýnda, þimdiki adýyla Tüp ilçesine baðlý Ken- Suu köyünde, yoksul bir çiftçi ailesinde doðdu. 1920'li yýllarda köy okulunda okudu. Daha sonra Prjevalski'ye gitti ve Rusça eðitim veren A.P.Çehov

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Ölöñ / Düðün Türküsü

Ölöñ / Düðün Türküsü Men bir ölöñ aytayýn ouv birdi aytayýn, Cýgýlýganda söyögön ouv pirdi aytayýn. Atam menenenemdi ouv meke aytayýn. Ar kaysýnaýn baþýnan ouv ceke aytayýn. Ölöñ / Düðün Türküsü (Birinci varyant) Ben bir türkü

Detaylı

Dayýrbek Kazakbayev. Hikaye (1940)

Dayýrbek Kazakbayev. Hikaye (1940) Dayýrbek Kazakbayev (1940) Dayýrbek Kazakbayev 1940 yýlýnda doðdu. SSCB Yazarlar Birliði üyesidir. Moskova'daki M. Gorkiy Enstitüsünü bitirmiþtir. Filoloji Ýlimlerinin doktor adayýdýr. Kýrgýzistan'ýn Nesir

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Ýlksiz zaman içinde, kalbur saman içinde... Yazarlar çizer, çizerler yazar iken; ben annemin beþiðini, týngýr mýngýr sallar iken, ayný zamanda daðda

Ýlksiz zaman içinde, kalbur saman içinde... Yazarlar çizer, çizerler yazar iken; ben annemin beþiðini, týngýr mýngýr sallar iken, ayný zamanda daðda Ýlksiz zaman içinde, kalbur saman içinde... Yazarlar çizer, çizerler yazar iken; ben annemin beþiðini, týngýr mýngýr sallar iken, ayný zamanda daðda kuzu çobanlýðý yapýyordum. Koþmaktan düþmekten yoruldum,

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz Yýlýn Bürokratý 90.00 Yýlýn Ýþadamý 95.00

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Ebru Yiðit x. Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN. Tek aþkýn bendim senin. Senin en çok sevenim

Ebru Yiðit x. Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN. Tek aþkýn bendim senin. Senin en çok sevenim Ebru Yiðit x Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 07 Eylül 2007 Besteciler.org Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN Tek aþkýn

Detaylı

ORTA ASYA NIN YUNUS EMRE Sİ: ASAN KAYGI. nlü Kazak bilim adamı, Şokan Valihanov un

ORTA ASYA NIN YUNUS EMRE Sİ: ASAN KAYGI. nlü Kazak bilim adamı, Şokan Valihanov un Ekrem ARIKOĞLU * ARIKOĞLU, Ekrem (2014). Orta Asya nın Ynus Emre si: Asan Kaygı. Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması. 26-28 Mayıs 2014. Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Orta Asya nın Yunus Emre si: Asan Kaygı. Ekrem ARIKOĞLU 1

Orta Asya nın Yunus Emre si: Asan Kaygı. Ekrem ARIKOĞLU 1 Orta Asya nın Yunus Emre si: Asan Kaygı Ekrem ARIKOĞLU 1 Ünlü Kazak bilim adamı, Şokan Valihanov un adlandırmasıyla Göçmen Halkların Filozofu Asan Kaygı, XIV-XV. yüzyıllarda tüm Kıpçak bozkırlarını dolaşmış

Detaylı

Azıcık şundan, azıcık bundan, Azıcık yumurta kabuğundan; Bir çanak yaptım a dostlar Ne bulgur kazanı ne hamsi tavası, Görenler sanır bülbül yuvası.

Azıcık şundan, azıcık bundan, Azıcık yumurta kabuğundan; Bir çanak yaptım a dostlar Ne bulgur kazanı ne hamsi tavası, Görenler sanır bülbül yuvası. Azıcık şundan, azıcık bundan, Azıcık yumurta kabuğundan; Bir çanak yaptım a dostlar Ne bulgur kazanı ne hamsi tavası, Görenler sanır bülbül yuvası. Kulplar taktım sicimden, Boyadım bakır gibi; Doldurdum

Detaylı

bez gez sez tez biz çiz diz giz boz roz koz poz toz yoz çöz göz köz söz buz muz tuz büz düz güz

bez gez sez tez biz çiz diz giz boz roz koz poz toz yoz çöz göz köz söz buz muz tuz büz düz güz Son harflerini vurgulayarak okuyunuz. bak çak fak gak hak kak pak sak şak tak yak bek dek kek pek sek tek yek bık çık sık tık yık cik bas has kas mas pas tas yas kes ses pes fıs kıs his kis pis sis pus

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Orta Asya nın Yunus Emre si: Asan Kaygı. Ekrem ARIKOĞLU 1

Orta Asya nın Yunus Emre si: Asan Kaygı. Ekrem ARIKOĞLU 1 Orta Asya nın Yunus Emre si: Asan Kaygı Ekrem ARIKOĞLU 1 ÖZET Ünlü Kazak bilim adamı, Şokan Valihanov un adlandırmasıyla Göçmen Halkların Filozofu Asan Kaygı, XIV-XV. yüzyıllarda tüm Kıpçak bozkırlarını

Detaylı

Nejat Yavaþoðullar. Ankara Sokaklarý. Söz - Müzik: Nejat Yavaþoðullarý. Yürüyordum. Yürüyordum ay ýþýðýnda. Adým seslerim.

Nejat Yavaþoðullar. Ankara Sokaklarý. Söz - Müzik: Nejat Yavaþoðullarý. Yürüyordum. Yürüyordum ay ýþýðýnda. Adým seslerim. Nejat Yavaþoðullar Onaylayan Administrator Pazar, 27 Mayýs 2007 Besteciler.org Ankara Sokaklarý Yürüyordum Yürüyordum ay ýþýðýnda Adým seslerim Boþ sokaklarda Yankýlanýrken gece ayazýnda Sen yokken anlamsýz

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

Keep-Kuuçýndar / Efsaneler

Keep-Kuuçýndar / Efsaneler Keep-Kuuçýndar Efsaneler Altay Türkçesinde efsane karþýlýðý olarak kepkuuçýn tabiri kullanýlmaktadýr. Altay folklorist Tanýspay Þincin ise Rusça mif kelimesinin Altay Türkçesindeki karþýlýðýnýn soocýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 1. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Küçük Ressam * Matematik: Sayılar da Kurala Uyar * Alıștırma-Bulmaca: Nereye Gitsek? * Gezelim-Görelim: Disneyland * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Doğa: Ayaklar * Akıl Oyunları:

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

BİZ VE DEĞERLERİMİZ. 3. Ayþe yeni okulunda okuyacaðý için hangi duyguyu yaþýyormuş? A) B)

BİZ VE DEĞERLERİMİZ. 3. Ayþe yeni okulunda okuyacaðý için hangi duyguyu yaþýyormuş? A) B) Sosyal Bilgiler BİZ VE DEĞERLERİMİZ Hece ve Harf Bilgisi Sözlük Sırası Sözcükte Anlam Konu Kavrama Testi - 1 Ayþe nin gözleri, gördükleri karþýsýnda iri iri açýlmýþtý. Bu okul kocamandý. Köydeki eski okuluna

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Ülkü Tamer DESTANLAR VE MASALLAR ŞEYTANIN ALTINLARI. Masal-Şiir. Resimleyen: Mustafa Delioğlu

Ülkü Tamer DESTANLAR VE MASALLAR ŞEYTANIN ALTINLARI. Masal-Şiir. Resimleyen: Mustafa Delioğlu Ülkü Tamer ŞEYTANIN ALTINLARI Resimleyen: Mustafa Delioğlu DESTANLAR VE MASALLAR Masal-Şiir Ülkü Tamer ŞEYTANIN ALTINLARI Resimleyen: Mustafa Delioğlu Yayın Koordinatörü: İpek Gür Editör: Ebru Akkaş Kuseyri

Detaylı

1. SINIF TÜRKÇE. Copyright 2015. YAZAR Ahmet KÜÇÜKAYDIN Hacer KÜÇÜKAYDIN. KAPAK TASARIMI Resul KÖSE. DİZGİ - SAYFA TASARIMI Resul KÖSE

1. SINIF TÜRKÇE. Copyright 2015. YAZAR Ahmet KÜÇÜKAYDIN Hacer KÜÇÜKAYDIN. KAPAK TASARIMI Resul KÖSE. DİZGİ - SAYFA TASARIMI Resul KÖSE 1. SINIF TÜRKÇE Bu kitabın bütün hakları Hacer KÜÇÜKAYDIN a aittir. Yazarın yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz ve çoğaltılamaz. Copyright 2015 YAZAR Ahmet KÜÇÜKAYDIN Hacer KÜÇÜKAYDIN

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Kemal ALYILMAZ' Agadan akıl, iniden ızaat küt. Aç itge tamak bersen, tok it kanşılayt. Aç köpeğe yemek versen, tok köpek kan döker.

Kemal ALYILMAZ' Agadan akıl, iniden ızaat küt. Aç itge tamak bersen, tok it kanşılayt. Aç köpeğe yemek versen, tok köpek kan döker. ...,A::...U",,-".,-,T...,üo:..r..,ki,-,-ya",t:..;.A~r... aş... tlo:..r""m:::;al:.::a...,rı...:e"",n""şt,..,it... üş:ü'-"d""'e.:..rg""i""şi...:s""a'-'-yl'-'ı""'7~e""'r'-"z:.::.ur'-'u""m::...:.20"-'o""ı~

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. lk Kilisenin Do u u. 60. Hikayenin 55.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. lk Kilisenin Do u u. 60. Hikayenin 55.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar lk Kilisenin Do u u Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 55.si www.m1914.org Bible for

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Öteþ Alþýnbay Ulý* Þiirler (1828-1902)

Öteþ Alþýnbay Ulý* Þiirler (1828-1902) Öteþ Alþýnbay Ulý* (1828-1902) Þair Öteþ, Karakalpaklarýn XIX. asýrda yaþayýp eser veren ünlü þairlerinden biridir. Öteþ in dedesi meþhur ozan Jiyen Jýrav dýr. Jiyen, XVIII. asrýn kýrklý yýllarýnda Türkistan

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İlk Kilisenin Doğuşu

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İlk Kilisenin Doğuşu Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İlk Kilisenin Doğuşu Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Ruth Klassen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

Son Tren Dershaneden çýkmýþlardý. Akþam oluyordu. Önce her gün geçtikleri sokaklardan geçtiler. Sonra üç ana caddenin birleþtiði o kocaman kavþaktan En zoru bu kavþaktan geçmekti. Her yanda trafik lambalarý

Detaylı

KLASİK DÜNYA EDEBİYATI. Lev Tolstoy. Öykü ERİK ÇEKİRDEĞİ. Çeviren: Kezban Akcalı. 24. basım. Resimleyen: An-Su Aksoy

KLASİK DÜNYA EDEBİYATI. Lev Tolstoy. Öykü ERİK ÇEKİRDEĞİ. Çeviren: Kezban Akcalı. 24. basım. Resimleyen: An-Su Aksoy Lev Tolstoy ERİK ÇEKİRDEĞİ KLASİK DÜNYA EDEBİYATI Öykü Çeviren: Kezban Akcalı Resimleyen: An-Su Aksoy 24. basım Lev Tolstoy ERİK ÇEKİRDEĞİ Çeviren: Kezban Akcalı Resimleyen: An-Su Aksoy Yayın Koordinatörü:

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

Ayakkabýlarýný çýkardýktan sonra sevindirici bir yüz anlatýmýyla bir elindeki pakete baktý, bir içeriye. Sonra oðluna seslendi: Murat, Murat!..

Ayakkabýlarýný çýkardýktan sonra sevindirici bir yüz anlatýmýyla bir elindeki pakete baktý, bir içeriye. Sonra oðluna seslendi: Murat, Murat!.. BEKLEYÝÞ Murat okuldan dönmüþ, odasýna çekilmiþti. Derin düþünceler içinde kitaplarýný, defterlerini karýþtýrýyordu. Bir gün önce üzdüðü annesinin aðlamaklý yüzü gözünün önünden gitmiyordu. Þunu da isterim,

Detaylı

Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde.

Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde. Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde. Güleç bir yüzle, Kýzým Özlem! Neredesin? diye seslendi. Sesi yumuþak,

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Çörçöktör / Masallar

Çörçöktör / Masallar Çörçöktör / Masallar Altay Türkçesinde masal karþýlýðý olarak çörçök kelimesi kullanýlmaktadýr. Altay masallarý hacim olarak yarým ila yirmi sayfa arasýnda deðiþen uzunluklara sahiptir. Folklorist Sazon

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

Topluluk Zorlukla Kar ıla ıyor

Topluluk Zorlukla Kar ıla ıyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Topluluk Zorlukla Kar ıla ıyor Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 56.si www.m1914.org

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

RÝYA, RÝYAKAR VE;DEMOKRASÝ DÝYE DÝYE DEVLETÝ YIKMAK!

RÝYA, RÝYAKAR VE;DEMOKRASÝ DÝYE DÝYE DEVLETÝ YIKMAK! RÝYA, RÝYAKAR VE;DEMOKRASÝ DÝYE DÝYE DEVLETÝ YIKMAK! Onaylayan mkm Pazar, 09 Ekim 2011 www.alucra.biz RÝYA, RÝYAKAR VE; DEMOKRASÝ DÝYE DÝYE DEVLETÝ YIKMAK! Önce Riya. Gelin, her zamanki gibi, hep beraber

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

SÖZ VARLIÐINDAN YARARLANMA

SÖZ VARLIÐINDAN YARARLANMA Atasözü SÖZ VARLIÐINDAN YARARLANMA Halk tarafýndan bilinip kullanýlan, tecrübelerle ortaya çýkan, söyleneni belli olmayan, kalýplaþmýþ biçimleri bulunan kýsa ve özlü sözlere atasözü denir. Aþaðýda bazý

Detaylı

KIRGIZ TÜRKÇESİNDEKİ BOL- FİİLİNİN İŞLEVLERİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ KARŞILIKLARI. Caştegin TURGUNBAYER

KIRGIZ TÜRKÇESİNDEKİ BOL- FİİLİNİN İŞLEVLERİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ KARŞILIKLARI. Caştegin TURGUNBAYER Türkbilig, 2008/15: 126-135. KIRGIZ TÜRKÇESİNDEKİ BOL- FİİLİNİN İŞLEVLERİ VE TÜRKİYE TÜRKÇESİNDEKİ KARŞILIKLARI Caştegin TURGUNBAYER Özet: Eski Türkçeden beri değişmeden varlığını sürdüren bol- fiili Kırgız

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Şimşon, Tanrı nın Güçlü Adamı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Şimşon, Tanrı nın Güçlü Adamı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Şimşon, Tanrı nın Güçlü Adamı Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Lyn Doerksen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

Ca Ramazan, Ramazan ayında Kırgız çocuklarının kapı kapı gezip hediye alma geleneğidir. Bu gezme işine de Ca ramazan gezme denilir.

Ca Ramazan, Ramazan ayında Kırgız çocuklarının kapı kapı gezip hediye alma geleneğidir. Bu gezme işine de Ca ramazan gezme denilir. KIRGIZLARDA CA RAMAZAN Yard. Doç. Dr. Doğan Kaya Türkçe özet: Ca Ramazan, Kırgızistan da Ramazan ayında çocukların kapı kapı dolaşıp manzum sözler söyleyerek para, meyve, şeker veya kuruyemiş almaları

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

İnsanların Üzüntüsünün Başlangıcı

İnsanların Üzüntüsünün Başlangıcı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İnsanların Üzüntüsünün Başlangıcı Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Tammy S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for

Detaylı

Kýrmýzý çatýlarýn, kararmýþ yüksek bacalarýn üstünden geçiyordu. Nereye gittiðini bilmiyordu. Kafesinden çýkýp gökyüzünün maviliðine dalalý çok zaman

Kýrmýzý çatýlarýn, kararmýþ yüksek bacalarýn üstünden geçiyordu. Nereye gittiðini bilmiyordu. Kafesinden çýkýp gökyüzünün maviliðine dalalý çok zaman Sokak Kuşu Hanidir sokaklardaydý. Saçak altlarýnda, pencere pervazlarýnda, aðaçlarýn, yapraklarý dökülmeye baþlamýþ dallarýnda... Yaz nasýl da çabuk geçmiþti. Gökyüzü alabildiðine maviydi. Beyaz, pamuk

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Cennet, Tanrı nın Harika Evi

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Cennet, Tanrı nın Harika Evi Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Cennet, Tanrı nın Harika Evi Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Lazarus Uyarlayan: Sarah S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2010 Bible

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Bir an hangisini giyeceðinin kararsýzlýðý içinde kaldýktan sonra miki fare desenli pembe tiþörtüyle mavi kot pantolonunu çýkardý. Çabucak giyindi.

Bir an hangisini giyeceðinin kararsýzlýðý içinde kaldýktan sonra miki fare desenli pembe tiþörtüyle mavi kot pantolonunu çýkardý. Çabucak giyindi. GÜNE BAÞLARKEN Uyandý. Gözlerini ovarak doðruldu, iki yanýna bakýndý. Alacalý aydýnlýkta içeriyi sisli sisli gördü. Zamanýn neresinde olduðunu bilemedi. Saatine baktý, onu geçiyordu. Bir yanlýþlýk olduðunu

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Şimşon, Tanrı nın Güçlü Adamı

Şimşon, Tanrı nın Güçlü Adamı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Şimşon, Tanrı nın Güçlü Adamı Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Uyarlayan: Lyn Doerksen Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

ÇATAL MACERA ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT

ÇATAL MACERA ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT ÇATAL MACERA ÇOCUK ROMANI Ahmet YOZGAT ÇATAL MACERA MONZU KABÝLESÝ SAVAÞTAN KAÇIYOR Bunlar, Kýzýlderili kabilesi Monzulara mensup bir gruptu. Baþlarýnda Uçan Mýzrak adlý þefleri vardý. Günlerden beri yoldaydýlar.

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İnsanların Üzüntüsünün Başlangıcı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. İnsanların Üzüntüsünün Başlangıcı Çocuklar için Kutsal Kitap sunar İnsanların Üzüntüsünün Başlangıcı Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Tammy S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

Makaldar / Atasözleri

Makaldar / Atasözleri Makaldar / Atasözleri Makaldarzañ Asýlý / Atasözlerinin Kökeni Atasözleri, halk dilinde yüzyýllar boyunca aktarýla gelen güzel hazinelerden biri olarak göz önüne çýkarlar. Tam bir hükmü açýklayan düþünceyi

Detaylı

Bir Prens Çoban Oluyor

Bir Prens Çoban Oluyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Bir Prens Çoban Oluyor Yazari: Edward Hughes Resimleyen: M. Maillot ve Lazarus Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: E. Frischbutter ve Sarah S. Türkçe 60. Hikayenin 10.si

Detaylı

HAYALLERÝMÝZ Cumartesi, 08 Aralýk 2012

HAYALLERÝMÝZ Cumartesi, 08 Aralýk 2012 HAYALLERÝMÝZ Cumartesi, 08 Aralýk 2012 Ninem Osmanlý kadýný, Mahallede sözü geçer Kapý önü sohbetlerinde dinlenir Genellikle söylenir. Demem o ki Hani bi zamanlar yani Kubeli mahallesinde ark önünde Zamanýn

Detaylı

Sertab Erener. Acýt Canýmý. Söz: Sertab Erener. Müzik: Demir Demirkan, Sertab Erener. En gizli bahçelerim. Islandý yaðmurunla. Açýldý her damlada

Sertab Erener. Acýt Canýmý. Söz: Sertab Erener. Müzik: Demir Demirkan, Sertab Erener. En gizli bahçelerim. Islandý yaðmurunla. Açýldý her damlada Sertab Erener Onaylayan Administrator Pazar, 20 Mayýs 2007 Besteciler.org Acýt Canýmý En gizli bahçelerim Islandý yaðmurunla Açýldý her damlada Solgun çiçeklerim Yollarýný zor bekledim Gecelerden sabahlara

Detaylı