5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Açısından Üniversitelerde Tam Gün Çalışma Esası

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Açısından Üniversitelerde Tam Gün Çalışma Esası"

Transkript

1 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Açısından Üniversitelerde Tam Gün Çalışma Esası M. Kâmil MUTLUER * Özet 2003 yılında 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu yürürlüğe konulmuştur. Bu Kanunun getirilmesinin bazı nedenleri bulunmaktaydı. Söz konusu nedenlerin başında, kamu kuruluşları bütçelerinin yanında, fonlar ve döner sermaye gibi harcama alanlarının çok büyük boyutlara ulaşması olmuştur. Çünkü bu tür bütçeler ve harcamalarla bütçelerin genellik ve birlik ilkesinden tamamen uzaklaştırılmış oluyordu. Fon ve döner sermaye bütçeleri bütçe denetimlerini zorlaştırmasına ve bu tür yöntemlerin uygulamadan kaldırılması çalışmaları yapılmasına rağmen, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 36. maddesinde değişiklik yapılması düşünülerek, tekrar döner sermayeler desteklenmek suretiyle yükseköğretim kurumlarında tam gün çalışma esası getirilmek istenilmektedir. Tam gün çalışma esasının 5018 sayılı Kanun karşısındaki durumu bu çalışmada irdelenecektir. Anahtar Kelimeler: Kamu Mali Yönetimi, döner sermayeler, harcamalar, üniversite hastaneleri, yüksek öğretim Full-time Working Basis at Universities in terms of the Public Financial Management and Control Law No Abstract Public Financial Management and Control Law No was put into effect in There are several reasons for adoption of this new law. The primary reason was that expenditure fields like funds and revolving fund as well as budgets of the public agencies reached huge sizes because the generality and unity principle of the budgets were entirely ignored through these budgets and expenditures. * Prof.Dr., Bilkent Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi 42

2 M. K. MUTLUER Although funds and revolving funds make it difficult to audit the budgets and such methods are tried to be removed, full-time working basis is desired to be ensured in the higher education institutions by giving support for the revolving funds and considering making an amendment to the Higher Education Law No This study will examine full-time working basis in terms of the Law No Keywords: Public Financial Management, revolving funds, expenditures, university hospitals, higher education JEL Classification Code: H51, I23 Giriş Bir tür mali anayasa olarak nitelendirilebilecek 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu yaklaşık yetmiş yıllık bir uygulama devresinden sonra 2003 yılında yürürlükten kaldırılmış ve yerine 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu getirilmiştir. Ülkemizde Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun getirilmesinin bazı nedenleri bulunmaktaydı. Sözü edilen nedenlerin başında, ülkede kamu kuruluşları bütçelerinin yanında fonlar, döner sermayeler gibi bazı kuruluşların bütçelerinin uygulamaya konulması ve bu tür bütçeler ile bütçelerin genellik ve birlik ilkelerinden uzaklaştırılması bulunmaktaydı. Yani bütçe dışı harcama ve gelir elde etme usulü kullanılarak, bütçelerde olması gereken mali saydamlık ve hesap verilebilirliğin kamu yönetiminde sağlanamamasıydı. Sözü edilen Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra, harcamaları bütçe dışına taşıyarak denetimi zorlaştıran fonlar ve döner sermayelerin azaltılması ve hatta kaldırılması yönünde bazı çalışmalar gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Ancak bu konuda istenilene pek ulaşılamamış ve değişik bütçe dışı harcama yollarına, eskiden olduğu kadar yaygın olmasa da yine devam edilmiştir. Fon ve döner sermaye bütçeleri bütçe denetimlerini zorlaştırmasına ve bu tür yöntemlerin uygulamalardan kaldırılması çalışmaları yapılmasına rağmen, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36. maddesinde değişiklik yapılması düşünülerek döner sermayelerle desteklenmek suretiyle yükseköğretim kurumlarında tam gün çalışma esası getirilmek istenmiştir. Yani bir yandan döner sermayeler bütçe içine çekilmeye çalışılırken, öte yandan bütçelerin denetiminde çok büyük sorun olan döner sermayeler bu şekilde tekrar yaygınlaştırılmak istenmektedir. Yükseköğretim kurumlarında tam gün çalışma esasının uygulaması, teorik olarak son derece yerinde bir düşünce tarzıdır. Ancak bu konuda bir karar alırken konuya geniş açıdan bakmak gerekir. Konuya geniş açıdan bakarken de, getirilen değişikliklerin uygulama koşullarının etkisiyle nasıl sonuçlar doğuracağını çok iyi şekilde kestirmek gerekmektedir. Tabii ki tam zamanlı çalışma, yükseköğretim kurumlarının çalışmalarında verimliliğin artırılması yönünden birçok yararlar getirecektir. Ancak bu değişiklikten olumlu sonuç alınabilmesi, başta yükseköğretime daha fazla kaynak ayrılması olmak üzere, birçok şartın varlığını da gerekli kılmaktadır. Yoksa arzulanan sonuç sağlanamayacak ve sonuçta birçok aksaklık ortaya çıkabilecektir. Üniversitelerde tam gün çalışma esası ile ilgili konuyu sınırlandırabilme bakımından esas olarak biz bu yazımızda, tam gün çalışma esaslarını 43

3 gerçekleştirebilme amacıyla yükseköğretim kurumları döner sermayelerinin ağırlık kazanmasının, bir tür mali anayasa olarak nitelendirilebilecek 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun amaçlarına ters düştüğü üzerinde duracağız. Ağırlığı bu noktada toplanan yazımızda gerektiğinde de uygulamanın getirebileceği diğer sonuçları kısaca belirtmeye çalışacağız. 1.Tam Gün nı Getirmeye Çalışan Değişiklik Yükseköğretim kurumlarındaki çalışma esaslarını düzenleyen 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36. maddesinde yapılması düşünülen değişiklik ile üniversitelerde devamlı statüde çalışma esası getirilmek istenmektedir. Yapılması düşünülen değişiklik özetle; Öğretim elemanları, üniversitelerde devamlı statüde görev yapar. Öğretim elemanları, bu Kanun ile diğer kanunlarda belirlenen görevler ve telif hakları hariç olmak üzere, yükseköğretim kurumlarından başka yerlerde ücretli veya ücretsiz, resmi veya özel herhangi bir iş göremezler, ek görev alamazlar, serbest meslek icra edemezler. Öğretim elemanlarının görevi ile bağlantılı olarak verdiği hizmetin karşılığında telif ücreti adıyla bir bedel tahsil etmesi halinde 58. madde hükmü uygulanır. demektedir. Burada sözü edilen Yükseköğretim Kanununun 58. maddesi üniversitelerde döner sermayeler ile ilgili maddedir. Esasında tam gün çalışma esası yeni düzenlemeyle üniversite döner sermayelerine bağlanmış bulunduğundan, doğal olarak sözü edilen maddenin de değiştirilmesi gerekmiştir. Döner sermayelerle ilgili 58. madde bir bakıma yeniden düzenlenmiştir. Yapılması düşünülen değişiklikleri şu şekilde özetlemek mümkündür: Yükseköğretim kurumlarında üniversite yönetim kurulunun önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile döner sermaye işletmesi kurulabilecektir. Döner sermaye işletmesinin gelirleri, işletme adına yapılan mal ve hizmet satışlarıyla diğer gelirlerden meydana gelecektir. Döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmın, tıp ve diş hekimliği fakülteleriyle sağlık araştırma ve uygulama merkezleri için yüzde 35 i; ziraat ve veteriner fakülteleri, sivil havacılık yüksekokulu ile bünyesinde atölye veya laboratuar bulunan yükseköğretim kurumları için asgari yüzde 25 i; diğer yükseköğretim kurumları için ise yüzde 15 i, ilgili yükseköğretim kurumunun ihtiyacı olan mal ve hizmet alımları, her türlü bakım, onarım, kiralama, devam eden projelerin tamamlanmasına yönelik inşaat işleri ve diğer ihtiyaçlar ile yönetici payları için kullanılacaktır. Bu oranlar üniversite yönetim kurulunun kararı ile yüzde 50 ye kadar artırılabilecektir. Görüldüğü üzere kurumun mal ve hizmet ihtiyaçlarının oldukça büyük bir kısmı döner sermaye işletmeleri gelirleri ile karşılanmak istenmektedir. Öte taraftan döner sermaye gelirlerinden tahsil edilen kısmın asgari yüzde 5 i de üniversite bünyesinde yürütülen bilimsel araştırma projelerinin finansmanı için kullanılacaktır. Sözü edilen bu oranı da üniversite yönetim kurulu artırabilecektir. Tıp ve diş hekimliği fakülteleriyle sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinin hesabında toplanan döner sermaye gelirleri bakiyesinden Kanunda belirlenen oranlar dahilinde aylık ek ödeme yapılacaktır. Yapılacak ödemelerin azami tutarları öğretim elemanlarının statülerine göre azami yüzde 800 e kadar çıkabilecektir. Tabii söz konusu oranlarda ödeme yapılabilmesi, döner sermayelerin mali yapılarına bağlı olacaktır. 44

4 M. K. MUTLUER Rektör, rektör yardımcısı, dekan, enstitü ve yüksekokul müdürü ve kanunda sayılan kişiler için katkılarına bakılmaksızın yine kanunda belirtildiği üzere yüzde 600 e kadar ek ödeme yapılabilecektir. Yapılacak ek ödeme oranları ile ödemenin esas ve usulleri; yükseköğretim kurumlarının hizmet sunum şartları ve kriterleri dikkate alınarak personelin unvanı, görevi, çalışma şartları ve süresi, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ve mesleki uygulamalar ile ilgili performansı ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışması gibi hizmete katkı unsurları esas alınarak Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecektir. Bu açıklamalardan üniversitelerin birer gelir getirme kuruluşları haline getirilmesine çalışılmaktadır. Tabii ki bu durum, olabildiğince kendi gelirleriyle geçinmesi ve kendi gelirlerinin yetmemesi halinde hazine yardımı yapılması şeklinde ifade edilen özel bütçe anlayışına teorik olarak uygun görülmektedir. Ancak döner sermaye kuruluşlarının sakıncalı yönleri geçmiş uygulamalarda açık şekilde görülmüştür. Bu konuya daha sonra ayrıntılı olarak değinilecektir. 2. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Açısından Döner Sermaye İşletmeleri 2.1. Döner Sermaye İşletmelerinin Geçirmiş Olduğu Sürece Kısa Bakış Bütçenin bazı ilkeleri vardır. Bu ilkelerin başında genellik ve birlik ilkesi gelmektedir. Döner sermayeler sözü edilen ilkelerin istisnalarını meydana getirmektedir sayılı Kanundan önce çok uzun zaman yürürlükte bulunan 1050 sayılı Kanunun 49. maddesinde genel bütçeli kuruluşlarda döner sermayeler kurulması ön görülmesine rağmen, katma bütçeli kuruluşlara ve bütçeden yardım alan diğer kuruluşlara daha sonra döner sermaye kurma hakkı getirilmiştir. Atıl işgücü ve kaynakları değerlendirme bakımından döner sermaye işletmeleri kurulması ilk zamanlarda yararlı olarak kabul edilmesine rağmen, gelişen zaman içinde bu kuruluşlar parlamentonun bütçe hakkını ihlal eden birer kuruluş haline gelmiştir. Yani kurumlar asli faaliyetlerini zaman içinde döner sermayelerine kaydırmışlar, döner sermayeler sayı ve faaliyet büyüklüğü bakımından diğer bütçelerle yarışır hale gelmiştir yılı sonu itibarıyla ülkemizde döner sermaye işletmelerinin sayısı olmuştur. Bunların yaklaşık yüzde 75 i genel bütçeli idareler, yüzde 25 i ise büyük çoğunluğunu üniversitelerin meydana getirmiş olduğu katma bütçeli kuruluşlar meydana getirmiştir yılı sonu itibarıyla döner sermaye işletmelerinin toplam mal ve hizmet satışları tutarı 2.2 milyar dolar olarak hesaplanmıştır. Bunun anlamı, döner sermaye gelirlerinin toplam bütçe içindeki büyüklüğünün devlet bütçelerinin yaklaşık yüzde 5 i düzeyine çıkması demektir. Sözü edilen zaman dilimi içinde fonlar da çok büyük sayılara ve bütçe itibarıyla önemli tutarlara ulaşmıştır. Yani dev kuruluşlar haline gelen döner sermaye işletmeleri ve fonlar bütçenin parlamenter denetiminden kaçışın yaygın bir yolu haline gelmiştir sayılı Kanuna göre döner sermaye işletmelerinin 2007 yılı sonuna kadar yeniden yapılandırılması istenmiştir. Yeniden yapılandırma kapsamında bağlı bulundukları kurumların bugüne kadar döner sermaye işletmeleri üzerinden yürüttükleri hizmetler yeniden gözden geçirilerek, devamında yarar görünenleri 45

5 kendi bütçe sistemi içinde devam etmeleri, devamında gerek olmayanlara son verilmesi düşünülmüştür. Yani böylece bütçe dışı harcamalar bütçe içine çekilerek harcamaların gerek hukuki gerek performans açısından etkinliğinin sağlanılması istenilmiştir. Yani döner sermeye işletmelerinin kurum bütçelerine alternatif oluşturulması, bir yandan hukuki denetimi zor hale getirebileceği ve diğer yandan da kaynakların etkin, ekonomik ve verimli kullanılması şeklinde özetlenebilecek performans denetimini imkânsız denecek kadar güç hale sokabileceği düşüncesiyle, böyle bir yol izlenmiştir Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Amaçları ve Döner Sermayeler 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu bütçelerin hazırlanma, uygulanma ve denetimi sırasında göz önünde tutması gereken bazı ilkeler kabul etmiştir. Bu ilkelerden belirtilecek üçü bu Kanun ile döner sermaye işletmeleri arasındaki ilişkiyi bir bakıma belirlemektedir. Bu ilkeler şunlardır: - Tüm gelir ve giderler gayri safi olarak bütçede gösterilir. - Belirli gelirlerin belirli giderlere tahsis edilmemesi esastır. - Kamu idarelerinin tüm gelir ve giderleri bütçelerde gösterilir. Teorik olarak belirlenen ilkeler arasında bütçenin genellik ilkesi ile birlik ilkesi çok önemlidir. Yukarıda belirtilen ilk ilke bütçenin genellik ilkesinin şartlarını belirlemektedir. Üçüncü olarak belirtilen ilke ise, birlik ilkesinden başka şey değildir. Genellik ilkesi, hazine birliğini ifade etmektedir. Diğer bir ifadeyle genellik ilkesi, devletin tüm gelir ve giderlerinin eksiksiz olarak bütçelerde yer almasıdır, şeklinde ifade edilebilir. Genellik ilkesi iki temel ilke üzerinde oturur. Bunlardan birisi, gayrisafi usul; diğeri de, ademi tahsis usulüdür. Gayri safi usulde, gelirlerden giderler ve giderlerden gelirler indirilmeden devlete ilişkin tüm gelir ve giderlerin bütçede gayri safi olarak gösterilmesi esastır. İlk bakışta gayri safi usulün genellik ilkesinden başka bir şey olmadığını, yani her iki ilkenin biri birinin aynısı olduğu söylenebilir. Ancak konu üzerinde biraz düşünüldüğünde, genellik ilkesi için gayri safi usulün gerekli olduğu, ancak bunun genellik ilkesini sağlamada tek başına yeterli olmadığı ifade edilebilir. Çünkü genellik ilkesine göre hazırlanmış bütçelerde, bazen gelirlerin arkasına giderlerin ve giderlerin arkasına da gelirlerin saklanmış olduğu durumlar olabilir. Bu duruma da gider ve gelirlerin bütçelerde gayri safi olarak gösterilmesiyle engel olunabilir. Genellik ilkesini tamamlayan ikinci ilke, ademi tahsis yöntemidir. Bu ilkeden amaçlanan şey, belirli gelirlerin belirli giderler için tahsis edilmemesidir. Gayri safi usulün kendine göre bazı yararları bulunabilir. Ancak bu usulün en büyük yararı, tüm gelir ve giderlerin parlamentodan geçmesini sağlayarak parlamento denetimini etkili kılmaktır. Yoksa gelir ve giderlerin bir kısmı parlamentodan gizlenecek ve bunun sonucunda da gerek hukuki gerek performans denetimi etkisizleşerek mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ortadan kalkmış olacaktır. Ademi tahsis usulünün yararları sakıncalarına göre daha fazladır. Bu usulün en büyük yararı, ortaya değişik yapıda bütçeler ortaya çıkmayacağından etkili bir denetim yapılabilmesidir. 46

6 M. K. MUTLUER Yani söz konusu iki usulden meydana gelen genellik ilkesi, denetimin daha etkili yapılabilmesini sağlayacaktır. Bütçedeki birlik ilkesinin anlamı ise, devletin tüm gelir ve giderlerinin bir tek bütçede yer almasıdır. Bu bakımdan birlik ilkesi ile genellik ilkesi büyük bir benzerlik içindedir. Ancak bu iki ilke arasında önemli bir fark bulunmaktadır. Yukarıda ifade edildiği üzere genellik ilkesinde, gayri safi usul ve ademi tahsis usulü uygulanarak devletin tüm gelir ve giderlerinin tek bütçede yer alması esastır. Birlik ilkesinde ise, bu ilkeler dikkate alınarak veya alınmadan devletin tüm gelir ve giderleri tek bir bütçede gösterilir. Adı geçen gayri safi usul ile ademi tahsis usulü uygulanarak gelir ve giderlerin tek bütçede toplanması halinde, genellik ilkesi ile birlik ilkesi aynileşir. Ancak bazı hizmetlerin tahsis usulü uygulanarak yürütülmesi ya da safi usule yer verilerek tek bütçe yapılması halinde, genellik ilkesi birlik ilkesinden ayrılır. Bu bakımdan genellik ilkesi içerik bakımından birliği, birlik ilkesi ise şekil yönünden tekliği ifade eder. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu etkin bir denetim sağlanması bakımından bu iki ilkenin gerçekleşmesi üzerinde önemle durmaktadır. Oysa yükseköğretim kurumlarında tam zamanlı uygulama getirilerek, bu usulün finansmanının esas olarak bütçe dışı harcama yollarıyla yani döner sermaye işletmeleri bütçeleriyle sağlamaya çalışması, eskiye tekrar dönüşü oluşturacaktır. Bu da kamu harcamalarında denetim, mali saydamlık ve hesap verilebilirlik bakımından sorun teşkil edebilecektir. Burada sözü edilen döner sermaye işletmelerine ağırlık vermek yerine, kanunda yer alan hükümler uygulanarak, sözü edilen sakıncaları ortadan kaldırmak mümkün olabilecektir. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 39. maddesinde, kamu kurumlarının faaliyetleri sonucunda elde ettikleri gelirlerini özel ödenek kaydetmek suretiyle bütçe içinde toplama esası getirilmiştir. Kanunda böyle bir imkân varken, döner sermaye şeklinde ayrı bir şekilde örgütlenip kurum bütçelerine alternatif bütçeler yaratmak, etkinlik anlayışına ters düşmektedir. 3. Tam Gün Üzerinde Durulabilecek Diğer Hususlar 3.1. Eğitim ve Sağlık Hizmetinin Finansmanı Bilimsel çalışmaları da eğitim hizmeti içinde düşündüğümüzde, üniversitelerin topluma sunmuş oldukları hizmetleri eğitim ve sağlık hizmeti olarak sayabiliriz. Sözü edilen bu iki hizmet türü, teorik olarak yarı toplumsal hizmet olarak kabul edilmektedir. Yarı toplumsal hizmetin anlamı, sunulan hizmetin yararının bir kısmının topluma bir kısmının da o hizmetten yararlanan kişiye ait olmasıdır. Bu ayrımın önemi, sözü edilen hizmetlerin finansmanında kendini gösterir. Eğitim ve sağlık hizmetinin topluma olan faydasının, hizmetin faydasının bölünememesi nedeniyle, finansmanının vergilerle karşılanması; kişilere olan faydasının da o hizmetten yararlananlara ödetilmesi teorik olarak ifade edilmektedir. Ancak tabii ki bu teorik düşünce, ülke şartlarıyla uyum içinde olduğu sürece arzulanan sonuca ulaşır. Yani gelişmemiş, milli geliri düşük ve gelir paylaşımı gereken şekilde yapılamayan ülkelerde harcamaların tümüne yakın kısmının vergilerden sağlanan gelirlerle karşılanması yoluna gidilmektedir. 47

7 Bu belirtilen hususlar döner sermayelerin tekrar hayatiyete kavuşturularak eğitim ve sağlık hizmetlerinin finansmanında kullanılması düşünüldüğünde, konuyu iki şekilde yorumlamak mümkündür: - Eğitim ve sağlık hizmetlerinin finansmanının kamu ile hizmet alan kişiler arasında bölüştürülmesi: Bu düşünceye göre eğitim ve sağlık hizmetinin gerektirdiği harcamaların iki kaynaktan karşılanması gerekir. Hizmetlerin topluma olan yararlarının karşılığı olan harcamaların devlet tarafından karşılanması ve eğitim ve sağlık hizmeti alanların yararlarının karşılığının da hizmetten yararlanana ödetilmesi esas olmalıdır. Konu sırf teorik açıdan ele alındığında bu yöntem doğru olarak kabul edilir. Üniversitelerde tam zamanlı çalışma esası getirilirken ve döner sermaye yoluyla harcamaların finansmanı yoluna gidilmek istenirken, bu husus tam anlamıyla açıklığa kavuşturulamamıştır. - Eğitim ve sağlık hizmetlerinin finansmanının bütçe kanalıyla karşılanması: Yukarıdaki bilgilerin ışığında burada da hizmetlerin topluma olan yararı yine bütçe kanalıyla karşılanacaktır. Hizmet alan kişilerin üniversite döner sermayelerine ödemesi gereken ücretlerin de, ikinci düşünce şekline göre bütçe kanalıyla ödenmesi düşünülebilir. Örneğin, hasta tedavileri sonucunda döner sermayelerin alması gereken ücretlerin bütçelere konulan ödeneklerle karşılanması düşünülebilir. Bu konu da tasarıda açık bir şekilde ifade edilmemektedir. Eğer uygulamada bu alternatif düşünülüyorsa, o zaman sorunu bütçe içinde çözmek ve üniversite bütçeleri yanında bir de döner sermaye bütçeleri yaratmamak gerekirdi. Kaldı ki burada da, çok büyük tutarlarla ulaşacak eğitim ve sağlık harcamalarının sadece bütçeler ile karşılanabilip karşılanamayacağının çok iyi hesap edilmesi gerekir Tıp Fakülteleri Hastanelerinin Bir Eğitim Hastanesi mi Yoksa Tedavi Hastaneleri mi Olması Gerektiği Her kurumun kendi işlevine göre bir amacının olması gerekir. Bu açıdan bakıldığında üniversiteler bünyelerinde bulunan hastanelerin, esasında bilimsel araştırma yapan ve tıp eğitimine katkıda bulunacak şekilde eğitim ve öğretim veren birer kuruluş olması gerekir. Bugün bu hastanelerin tam anlamıyla böyle bir işlevi yürüttüğü pek söylemez. Aslında alınacak önlemlere bu hastaneleri birer eğitim kurumu yapma yönünde çaba göstermek gerekir. Hal böyle iken, Yükseköğretim Kanununda değişiklik yapılarak tam gün çalışma esasının getirilmek istenmesi ve tam günün gerektiği harcamaların da döner sermaye yoluyla getirilecek gelirlerine bağlanma düşüncesi, sözü edilen hastaneleri tam anlamıyla birer sağlık kurumları haline getirecektir. Bu değişikliğin tıp öğretiminin geleceğinde çok önemli sakıncaları bulunacaktır. Bu bakımdan belirtilmiş olan düşüncenin gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması gerekir. Yani bu hastaneleri tam anlamıyla tıp eğitiminin birer parçası haline getirilmesi yönünde çalışmaların yapılması gerekmektedir Üniversitelerde Tam Zamanlı Çalışma Esaslarının Uygulanma Şartları Üniversitelerde tam zamanlı çalışma olması gereken bir çalışma şeklidir. Ancak üniversitelerde tam zamanlı çalışmanın başarılı şekilde uygulanması ve bundan arzulanan sonuçların alınması bazı şartların var olmasını gerekli kılar. 48

8 M. K. MUTLUER Bu şartların başında üniversitelere kaynağını bütçeden alan yeterli kaynak ayrılması gelmektedir. Birçok yeni üniversitenin kurulması ve mali durum nedeniyle günümüzde üniversitelere ayrılan kaynakların daha fazla artırılmasının mümkün bulunmaması nedeniyle, ileride üniversitelere ayrılan ödenek tutarlarında artma yerine düşme olacaktır. Bu da her şeyden önce öğretim elemanlarına ödenecek ücretlerin artırılmaması sonucunu ortaya çıkaracaktır. Oysa tam gün çalışma esası ile birlikte ücret politikasını ele alarak, öğretim elemanlarının ücretini onların hayat standardını yükseltecek şekilde artırmak gerekir. Yoksa öğretim elemanları ya üniversitelerden ayrılacak ya da üniversitelerden ayrılmayarak kişiler kendilerine dışarıda gizli çalışma alanları aramaya gideceklerdir. Tam gün çalışmada başarılı olabilmenin diğer bir şartı da, her alanda elde yeterli öğretim elemanlarının olmasını gerekli kılmasıdır. Bugün üniversitelerin böyle bir potansiyele sahip olunduğunu söylemek pek mümkün değildir. Tam gün çalışma esası ve öğretim elemanlarına gerekli düzeyde ücret ödenememesi sonucu üniversitelerden ayrılacak öğretim elemanları, ileride üniversite öğretimin düzeyini daha da düşürecektir Vakıf Yükseköğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretim Elemanlarının Tam Gün na Tabi Olması Anayasada vakıf üniversitelerinin birer kamu niteliğine haiz kuruluş oldukları açık şekilde belirtilmiştir. Aynı şekilde Yükseköğretim Kanunu da bu kurumları kamu niteliğine haiz kuruluşlar olarak kabul etmiştir. Bu düşünceyle Yükseköğretim Kanununda, vakıf üniversitelerine de 2547 sayılı Kanununun bazı hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Ayrıntıya inmeden denilebilir ki, yapılması öngörülen tam gün çalışma esası getiren değişikliğin bu haliyle kanunlaşması halinde, tam gün çalışma esasları vakıf üniversitelerine de şamil olacaktır. Şamil olmayacak şekilde yorumlansa dahi, söz konusu hüküm birçok tartışmayı da beraberinde getirecektir. Öte taraftan kanunda vakıf üniversitelerinin idari ve mali özerkliğe sahip birer kuruluş oldukları açık bir şekilde kabul edilmiştir. Bu da esas olarak bu yükseköğretim kurumların kendi kaynağını kendisinin yaratması açısından yorumlandığında, işin doğasına uygun bulunmaktadır. Vakıf üniversitelerinin mali ve idari muhtariyete sahip olması, onların bazı hususlarda devlet üniversitelerinden ayırmasını gerektirir. Konuya böyle bakıldığında vakıf üniversitelerindeki çalışma şartlarının, vakıf üniversiteleri tarafından bizzat düzenlenmesini gerektirir. Yani tam gün çalışma esasını düzenleyen Yükseköğretim Kanununun 36. maddesi değiştirilirken bu hususun dikkate alınması ve maddeye vakıf üniversitelerinin sözü edilen hükme tabi olmaması şeklinde açık bir hüküm konulmasında büyük yarar bulunmaktadır. Sonuç Üniversitelere tam gün çalışma esasını getiren 36. maddenin değiştirilmesi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununu ilişkilendirerek konuyu yorumlamak gerektiğinde, şunları söylemek mümkündür: sayılı Kanun, mali konularda yapılan değişikliklerde uyulması gereken bir ana kanundur, denilebilir. Kanunun esas amaçlarından birini, kamu kesiminin tüm harcamalarının bütçeler tarafından yapılması ve elde edilen gelirlerin de 49

9 bütçelerde yer alması meydana getirir. Yani bu ifadeden, bütçe ilkelerinden genellik ilkesiyle birlik ilkesinden asla vazgeçilemeyeceği amaçlanmaktadır. Bu bakımdan Kanunun yürürlüğe girmesinden önce geniş uygulama alanı bulan ve harcama ve gelirlerin denetimini güçleştiren döner sermaye işletmelerini tasfiye etmek ve bir daha bu tür uygulamalarla karşılaşmamak istenmiştir. Oysa Yükseköğretim Kanunu ile tam gün çalışma esasının getirilmesi istenmiş ve bu değişikliğin gerektirdiği finansmanın da döner sermaye işletmeleri esası üzerine oturtulması düşünülmüştür. Bu tür bir değişiklik, döner sermaye gelir ve giderlerinin denetimini güçleştirecektir. Yani parlamenter denetimi güçlendirmek amacıyla uygulanması düşünülen bütçelerde genellik ve birlik ilkeleri, yeni getirilmesi düşünülen değişikliklerle rotasından saptırılmış olacaktır. Bu da 5018 sayılı Kanunun ruhu ile parlamentonun sahip olması gereken bütçe hakkına tamamıyla ters düşmektedir. - Üniversitelerde tam gün çalışma esası getirilmek isteniyor ve bunun da gerektirdiği finansmanın üniversitelerin topluma sunmuş oldukları mal ve hizmetlerle sağlanması çalışılıyorsa, harcama ve gelirlerin döner sermayelerle ilişkilendirilmeksizin, elde edilen gelirleri Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 39. maddesine dayanarak özel ödenek kaydetmek suretiyle, bütçe dışına çıkmadan yapılabilmesi mümkün bulunmaktadır. - Üniversiteler tarafından sunulan hizmetlerin karşılıklarının hizmetlerden yararlananlardan alınacağı ya da devlet tarafından karşılanacağını belirleyen bir hükme değişiklikler içinde yer verilmemiştir. Hizmet karşılıklarının tümünün vatandaşlardan alınmasının düşünülmesi halinde, bunun uygulamada mümkün olup olamayacağının düşünülmesi gerekir. Hizmet karşılıklarının bütçeden karşılanması düşünüldüğünde de, bunun kamu maliyesi yönünden yerine getirilip getirilemeyeceğinin yeniden hesap edilmesinde yarar bulunmaktadır. - Üniversite hastanelerinin esasında birer araştırma ve eğitim amaçlı hastane durumuna getirilmesi amaçlanmalıdır. Olması gereken böyle iken, onların sadece gelir getirecek şekilde organize edilmeye kalkışılması, tıp eğitiminin kalitesinin yükseltilmesi bakımından savunulacak yanı bulunulamayacaktır. Kamu hizmetlerinin görülmesinde çoğu zaman maliyetler dikkate alınmaksızın sosyal faydanın sağlanmasına çalışılır. Hastane işletmeciliğinde de genel olarak durum budur. O bakımdan bu alanda devlet gerekli harcamaları yaparak üniversite hastanelerinin kaliteleri yükseltmelidir. - Sadece mevzuat değişikliği ile çoğu zaman istenilen amaçlara ulaşmak mümkün bulunmamaktadır. Özellikle kamusal faaliyetlerde bu durum açık şekilde kendini gösterir. Yani mevzuat değişikliği mevcut şartlarla uyum halinde olduğunda istenileni sağlayabilir. Yukarıda değinildiği üzere yükseköğretim kurumlarında tam zamanlı çalışma, olması gereken bir çalışma şeklidir. Ancak bunun gerçekleşmesi üniversitelere yeterli kaynak sağlanması ve üniversitelerde yeterli sayıda öğretim elmanı bulunması ile mümkündür. Bu bakımdan getirilen yeniliklerden yararlı sonuç alınması sanırız pek mümkün olamayacaktır. - Vakıf üniversiteleri idari ve mali muhtariyete sahip kuruluşlardır. Bu bakımdan tam gün esasını bu yükseköğretim kurumlarında da uygulamak doğru değildir. Tasarıda bu konudaki yorum götürür durumu açıklığa kavuşturmak ve ilgili hükmü tam zamanlı çalışma esasının vakıf üniversitelerini kapsamayacak şekilde yeniden düzenlemek gerekmektedir. 50

Muhasebat Genel Müdürlüğü 26.01.2011 tarihli ve 01126 sayılı yazısı ile;

Muhasebat Genel Müdürlüğü 26.01.2011 tarihli ve 01126 sayılı yazısı ile; 3- Döner Sermaye Pay Dağıtımı Usul ve Esasları 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi ne göre ayrılacak olan asgari tutarlar 1- % 1 HAZİNE PAYI Muhasebat Genel Müdürlüğü 26.01.2011 tarihli ve 01126 sayılı

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 10.07.2013 T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013 YILI OCAK-HAZİRAN

Detaylı

ç) Birim: Döner sermaye gelirinin elde edildiği fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksek okulu ve uygulama araştırma merkezini,

ç) Birim: Döner sermaye gelirinin elde edildiği fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksek okulu ve uygulama araştırma merkezini, T.C. SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ BĠRĠMLERĠNDE DÖNER SERMAYE GELĠRLERĠNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENĠN DAĞITILMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLAR YÖNERGESĠ Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Döner Sermaye

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Yönetim ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1)Bu Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.Maddesine

Detaylı

DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER KANUN TASARISI TASLAĞI

DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER KANUN TASARISI TASLAĞI DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER KANUN TASARISI TASLAĞI Kasım 2010 Ankara 1/33 SUNUM PLANI Yeniden Yapılandırma Kanun Tasarısı Taslağı Temel ilkeler Döner sermaye ve işletme kurulması Yönetim yapısı Gelir ve

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 17 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27675 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA YÜRÜTÜLEN YAZ OKULLARI PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS VE USULLERİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA YÜRÜTÜLEN YAZ OKULLARI PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS VE USULLERİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA YÜRÜTÜLEN YAZ OKULLARI PROGRAMLARI UYGULAMA ESAS VE USULLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Esas ve Usullerin amacı, yükseköğretim

Detaylı

SAN-TEZ PROJE DESTEKLERİ VE SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNE KATKILARI

SAN-TEZ PROJE DESTEKLERİ VE SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNE KATKILARI SAN-TEZ PROJE DESTEKLERİ VE SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNE KATKILARI Doç. Dr. Metin TANOĞLU Makina Mühendisliği Bölümü "İnovasyon ve Ar-Ge nin önemini kavramış kendi teknolojisini üreten ve satan, rekabet

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Yükseköğretim Kurumları. Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumları. Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 - Bu Yönetmelik, yükseköğretim kurumlarında öğretim üyeleri

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı; Yeditepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin yönetimi ve

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

HARCAMA YETKİLİLERİ İLE İLGİLİ BAZI ÇELİŞKİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

HARCAMA YETKİLİLERİ İLE İLGİLİ BAZI ÇELİŞKİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ HARCAMA YETKİLİLERİ İLE İLGİLİ BAZI ÇELİŞKİLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Prof. Dr. Asaf VAROL GİRİŞ 1999 yılı öncesinde Üniversitelerin bünyesinde yer alan bölüm ve birimlerin her birinin kendi Döner Sermaye

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII CUMHURİİYET ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DIŞ KAYNAKLI ARAŞTIRMA PROJELERİ VE ONURLANDIRMA YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DIŞ KAYNAKLI ARAŞTIRMA PROJELERİ VE ONURLANDIRMA YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DIŞ KAYNAKLI ARAŞTIRMA PROJELERİ VE ONURLANDIRMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDE EK ÖDEME SUAT AKSU İÇ DENETÇİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDE EK ÖDEME SUAT AKSU İÇ DENETÇİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDE EK ÖDEME SUAT AKSU İÇ DENETÇİ KONU BAŞLIKLARI EK ÖDEMEYE İLİŞKİN GENEL DÜZENLEMELER YÖNETİCİ PAYLARI PEDAĞOJİK FORMASYON SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ TIP

Detaylı

Öğretim Elemanlarının Ek Ders Uygulamaları ile Ek Ders Ücretleri ve Geliştirme Ödeneğine İlişkin Sorunlar

Öğretim Elemanlarının Ek Ders Uygulamaları ile Ek Ders Ücretleri ve Geliştirme Ödeneğine İlişkin Sorunlar Öğretim Elemanlarının Ek Ders Uygulamaları ile Ek Ders Ücretleri ve Geliştirme Ödeneğine İlişkin Sorunlar Ali KARATÜRK Daire Başkanı Özlem KÖSE Maliye Uzmanı Mayıs 2015 1 SUNUM PLANI Ek ders ücretine ilişkin

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII İİSTANBUL ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII MARMARA ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Devlet Bütçesi 1927 yı nda yürürlüğe giren Muhasebe-i Umumiye Kanununda yer alan bütçe tanı

Devlet Bütçesi 1927 yı nda yürürlüğe giren Muhasebe-i Umumiye Kanununda yer alan bütçe tanı Devlet Bütçesi 1927 yılında yürürlüğe giren Muhasebe-i Umumiye Kanununda yer alan bütçe tanımının özellikleri: Devlet müesseselerince hazırlanmasıgelir gider tahmini olmasıuygulanmasına önceden izin verilmesi

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİYOMEDİKAL TEST KALİBRASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (BİYOMEDKAM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Buyönetmeliğin amacı; Ordu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM VE OTELCİLİK YÜKSEKOKULU TÜZÜĞÜ (22.5.2014 R.G.122 A.E.327 Sayılı Tüzük) KUZEY KIBRIS EĞİTİM VAKFI VE DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KURULUŞ YASASI (18/1986,

Detaylı

ORTAK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AÇILMASINA İLİŞKİN PROTOKOL

ORTAK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AÇILMASINA İLİŞKİN PROTOKOL ORTAK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI AÇILMASINA İLİŞKİN PROTOKOL ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI VE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLERİ

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLERİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLERİ GENEL BÜTÇE VE MALİ MEVZUAT UYGULAMALARI Yusuf KARA Daire Başkanı ANTALYA - 10/04/2015 KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLER KURULUŞ,GÖREV VE YETKİLER

Detaylı

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

(31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) (31.12.2005 tarih ve 26040 4. Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Maliye Bakanlığından : Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 1. Giriş Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarihli

Detaylı

AR-GE HARCAMASI-HİBE DESTEK TUTARI FARKLILIĞI. Zihni KARTAL 1

AR-GE HARCAMASI-HİBE DESTEK TUTARI FARKLILIĞI. Zihni KARTAL 1 1 AR-GE HARCAMASI-HİBE DESTEK TUTARI FARKLILIĞI Zihni KARTAL 1 I. GENEL BİLGİ Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmenliğin amacı; Kafkas Üniversitesine

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN

TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN 6545 TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU DIŞINDAKİ KURULUŞLARIN ELEKTRİK ÜRETİMİ, İLETİMİ, DAĞITIMI VE TİCARETİ İLE GÖREVLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3096 Kabul Tarihi : 4/12/1984 Yayımlandığı R. Gazete

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol

SUNUŞ. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu; mali yönetim ve kontrol sistemimizi uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırarak; kalkınma planları

Detaylı

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FALİYET RAPORU 2004 Yılında Belediyemiz birimleri günü geçmiş birbirinden bağımsız bilgisayar teknolojisiyle hizmetini

Detaylı

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Yönetmelik 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 İpek Üniversitesinden: YÖNETMELİK İPEK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bartın Üniversitesinden: BARTIN ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesi

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342

30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 YÖNETMELİK Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI TAŞRA TEŞKİLATI PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE EK ÖDEME DAĞITIM USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. b) Merkez Müdürü: Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

BİRİNCİ BÖLÜM. b) Merkez Müdürü: Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü, Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KARADENİİZ TEKNİİK ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz 214 yılı bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna bu uygulamalarla ilgili bilgi verme amacı taşıyan 214 Yılı Kurumsal Mali Durum

Detaylı

03.05.2013 Sirküler, 2013/15. Sayın MeslektaĢımız; KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir.

03.05.2013 Sirküler, 2013/15. Sayın MeslektaĢımız; KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir. Sayın MeslektaĢımız; 03.05.2013 Sirküler, 2013/15 KONU: Vadeli Çekler de reeskonta tabi tutulabilir. Gelir İdaresi Başkanlığı nın 30 Nisan 2013 tarih ve 64 numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri nde, ileri

Detaylı

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 2: SAĞLIK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE KAYNAKLARINDAN DESTEKLENEBİLECEK FAALİYETLER

PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 2: SAĞLIK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE KAYNAKLARINDAN DESTEKLENEBİLECEK FAALİYETLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü PROJE KAYNAKLARI KAYNAK 2: SAĞLIK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE KAYNAKLARINDAN DESTEKLENEBİLECEK FAALİYETLER Bakanlık destekleri; 1-Döner Sermaye Kaynaklarından

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYE DAYALI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ(EDMEM) YÖNETMELİĞİ

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYE DAYALI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ(EDMEM) YÖNETMELİĞİ BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYE DAYALI MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ(EDMEM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, BEBKA "İşbirliği ve

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 6 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana Sayfa Kanunlar KHK Tüzükler Yönetmelikler Tebliğler Mülga Kanunlar Andlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: 7331

Detaylı

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1. Verilmesini Gerektiren Gelirler

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1. Verilmesini Gerektiren Gelirler Bireysel emeklilik sistemi ve diğer şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin matrahın tespitinde indirimi ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi anlatılmıştır. Tarih 13/08/2003 Sayı GVK-3/2003-3/Bireysel

Detaylı

5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN

5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN 5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Adı: ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun No: 5746 Kabul Tarihi: 28/2/2008 Resmi

Detaylı

ÖĞRENİM SÜRESİNİ AŞAN ÖĞRENCİLERDEN ALINACAK KATKI PAYLARI VE İKİNCİ ÖĞRETİM ÜCRETLERİ

ÖĞRENİM SÜRESİNİ AŞAN ÖĞRENCİLERDEN ALINACAK KATKI PAYLARI VE İKİNCİ ÖĞRETİM ÜCRETLERİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ AŞAN DEN ALINACAK KATKI PAYLARI VE İKİNCİ ÖĞRETİM ÜCRETLERİ 25 Şubat 2011 tarih ve 27857 sayılı Resmi Gazetenin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanunun 172

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32

Kanun Numarası : 3843 Kabul Tarihi : 19/11/1992 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 27/11/1992 Sayı : 21418 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 32 7331 YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA İKİLİ ÖĞRETİM YAPILMASI, 2547 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR EK MADDE EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 3843 Kabul

Detaylı

6514 Sayılı «Tam Gün» Kanunu ile Devlet Üniversite Hastaneleri İçin Ge?rilen Düzenlemeler

6514 Sayılı «Tam Gün» Kanunu ile Devlet Üniversite Hastaneleri İçin Ge?rilen Düzenlemeler 6514 Sayılı «Tam Gün» Kanunu ile Devlet Üniversite Hastaneleri İçin Ge?rilen Düzenlemeler Hüseyin Çelik T.C. Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Üniversite Hastaneleri Birliği ToplanNsı 31.1.2014- Ankara

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. (Değişik :RG-05/08/2015-29436) BİRİNCİ BÖLÜM

SİİRT ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. (Değişik :RG-05/08/2015-29436) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ (Değişik :RG-05/08/2015-29436) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (Değişik :RG-05/08/2015-29436)

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI SIRA ADI 1 Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 1-Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM VE TOPLUM ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM VE TOPLUM ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM VE TOPLUM ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönerge, Bilim ve Toplum Faaliyetlerine ilişkin olarak, Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ-2011 TEMMUZ-2011 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 0 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Ç.Ü. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Adana - 2011 SUNUŞ 3 I.OCAK-HAZİRAN 2011 DÖNEMİ

Detaylı

D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2011/10572

D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2011/10572 D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/10572 Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Vekili ;Av. Nurten Çağlar Yakış Selanik Cad. No:19/1 - Kızılay/ANKARA Davalı

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

KAMU İHALE KANUNU Kapsam ve istisnalar Tanımlar Temel ilkeler

KAMU İHALE KANUNU Kapsam ve istisnalar Tanımlar Temel ilkeler KAMU İHALE KANUNU Kapsam ve istisnalar Tanımlar Temel ilkeler Prof.Dr.Faruk AYDIN KTÜ TIP FAKÜLTESİ Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı faraydin@ktü.edu.tr faraydin@yahoo.com TRABZON KAMU İHALE KANUNU VE

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİNİN AFET, ACİL DURUM VE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- (1) İl Afet ve Acil Durum

Detaylı

Serbest Bölgeler Kanunu, Yasası. 3218 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa SERBEST BÖLGELER KANUNU. Kanun Numarası : 3218. Kabul Tarihi : 6/6/1985

Serbest Bölgeler Kanunu, Yasası. 3218 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa SERBEST BÖLGELER KANUNU. Kanun Numarası : 3218. Kabul Tarihi : 6/6/1985 Serbest Bölgeler Kanunu, Yasası 3218 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa SERBEST BÖLGELER KANUNU Kanun Numarası : 3218 Kabul Tarihi : 6/6/1985 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 15/6/1985 Sayı : 18785 Yayımlandığı

Detaylı

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773)

(Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) 22 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28773 YÖNETMELİK (Resmi Gazete Tarihi: 22.09.2013; Resmi Gazete Sayısı: 28773) İpek Üniversitesinden: İPEK ÜNİVERSİTESİ DİL EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Çankaya Üniversitesi

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz 213 yılı bütçe uygulamalarının yer aldığı ve kamuoyuna bu uygulamalarla ilgili bilgi verme amacı taşıyan 213 Yılı Kurumsal Mali Durum

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8 24.06.2013 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 2 8 Yeni Reeskont Oranları ve Vadeli Çeklere Reeskont Uygulanması 1. 21.06.2013 tarihinden İtibaren Vergisel İşlemlere İlişkin Reeskont Oranları %13,75 ten %11 e

Detaylı

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı Hakkında Yönetmelik Vergi Bülteni Tarih : 29.04.2014 Sayı : 2014/5 İçerik : Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından, Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı na

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMINA İLİŞKİN ESAS VE USULLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Esas ve Usullerin amacı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın koordinasyonunda,

Detaylı

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Yönetici Özeti Kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, mali yönetin ve kontrol sistemimizi

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Toplantının Konusu:

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü. Toplantının Konusu: T.C. MALİYE BAKANLIĞI Muhasebat Genel Müdürlüğü Toplantının Konusu: 5018 sayılı Kanunun Geçici 11 inci maddesine istinaden döner sermayeli işletmelerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin hazırlanmakta

Detaylı

SANTEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ YASAL MEVZUAT

SANTEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ YASAL MEVZUAT G.M.K. Bulvarı No:128 B. Blok Kat:3 Tandoğan Maltepe/ANKARA Tel : (312) 231 87 33 Faks : (312) 229 48 35 YASAL MEVZUAT STB Sanayi Tezleri (SAN-TEZ) Projelerinin Desteklenme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Detaylı

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10)

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10) Kamu İhale Kurumundan: Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2003/10) 15.08.2003 tarih ve 25200 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 4964 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 18 inci

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı :B.10.0.SGB.0.84.00.01/10-06-3431 05.04.2011 Konu :Çerçeve anlaşmalar ve toplu alımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı :B.10.0.SGB.0.84.00.01/10-06-3431 05.04.2011 Konu :Çerçeve anlaşmalar ve toplu alımlar ..... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2011/27 İlgi: a) 23/07/2009 tarihli ve 2009/45 Sıra Nolu Genelge. b) 23/11/2009 tarihli ve 2009/71 Sıra Nolu Genelge. Bilindiği üzere Bakanlığımıza bağlı

Detaylı

YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE

YÖNETMELİK. Işık Üniversitesinden: IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE 17 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28444 Işık Üniversitesinden: YÖNETMELİK IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRME, ÇEVRE EĞİTİMİ, KUŞ ARAŞTIRMA VE HALKALAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER

MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER MESLEKİ EĞİTİM VE İSTİHDAM KONUSUNDA 6111 SAYILI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEMELER 13/02/2011 tarih ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ORDU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ORDU ÜNİVERSİTESİ İSTATİSTİK DANIŞMANLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ordu Üniversitesi İstatistik Danışmanlık

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Temmuz/2015 BURDUR İçindekiler GİRİŞ... 1 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı TEMMUZ 2012 I. OCAK - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe Giderleri Üniversitemize,

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI BĐLĐMSEL ARAŞTIRMA PROJELERĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK

YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI BĐLĐMSEL ARAŞTIRMA PROJELERĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI BĐLĐMSEL ARAŞTIRMA PROJELERĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK Resmi Gazete Tarihi: 10.04.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24722 YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI BĐLĐMSEL ARAŞTIRMA PROJELERĐ HAKKINDA YÖNETMELĐK

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ KENT, BÖLGE, ÇEVRE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ KENT, BÖLGE, ÇEVRE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ KENT, BÖLGE, ÇEVRE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çankaya Üniversitesi Kent, Bölge

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: 25 Ocak 2014 Sayı : 28893 RESMÎ GAZETE Sayfa : 67 Maliye Bakanlığından: PARASAL SINIRLAR VE ORANLAR HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SAYI: 2014/1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 10/12/2003 tarihli

Detaylı

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK TESİSLERİ VE ÜNİVERSİTELERE AİT İLGİLİ BİRİMLERİN

YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK TESİSLERİ VE ÜNİVERSİTELERE AİT İLGİLİ BİRİMLERİN 3 Mayıs 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28989 Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARINA AİT SAĞLIK TESİSLERİ VE ÜNİVERSİTELERE AİT İLGİLİ BİRİMLERİN BİRLİKTE KULLANIMI

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 31.03.2010 gün 27538 Sayılı Resmi Gazete Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V

V. : 4/7/2001, : 631 : 10/4/2001, : 4639 : 13/7/2001, : 24461 : V 973 MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin

Detaylı

YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASINI KALDIRAN GVK NUN GEÇİCİ 69.MADDESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASINI KALDIRAN GVK NUN GEÇİCİ 69.MADDESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASINI KALDIRAN GVK NUN GEÇİCİ 69.MADDESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu yazımızda, yatırım indirimi istisnasını 1.1.2006 tarihinden itibaren uygulamadan kaldıran 5479 sayılı Gelir Vergisi

Detaylı

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri,

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri, 11 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28762 TEBLİĞ Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ile Maliye Bakanlığından: KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, kapsamda yer alan

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI YÖNERGESİ MADDE 1 Bu yönergenin amacı; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın koordinasyonunda, Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Ondokuz

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KÜLTÜR VE TURİİZM BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu üst yönetici tarafından cevaplandırılmak üzere hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu üst yönetici tarafından cevaplandırılmak üzere hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ONDOKUZ MAYIIS ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: Maliye Bakanlığından: 2012 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN) (SIRA NO: 1) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, 2012 yılında yükseköğretim kurumları bütçe

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN BİRİMLERE DAĞILIMI, ÖDENEK GÖNDERME BELGESİNE BAĞLANMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN BİRİMLERE DAĞILIMI, ÖDENEK GÖNDERME BELGESİNE BAĞLANMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN BİRİMLERE DAĞILIMI, ÖDENEK GÖNDERME BELGESİNE BAĞLANMASI VE KULLANILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Usul ve Esaslar, yükseköğretim

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ESKİİŞEHİİR OSMANGAZİİ ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı