arama çabası, bizi belki de daha çok soru sormaya götürebilecektir. Böyle TÜRKİYE'DEN FEDERAL ALMANYA'YA YÖNELEN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "arama çabası, bizi belki de daha çok soru sormaya götürebilecektir. Böyle TÜRKİYE'DEN FEDERAL ALMANYA'YA YÖNELEN"

Transkript

1 TÜRKİYE'DEN FEDERAL ALMANYA'YA YÖNELEN nışgöç HAREKETİ VE YARATTlGi MEKANSAL OLUŞUMLAR ÖZer BOSTANOGLU G ir İ Ş ** Bu makalede, özellikle 19S0'li yıllann ikinci yarıısından başlayarak, 1960' lar ve 1970'ler boyunca (arada duraklamalrur ve kesintilerle), Federal Almanya başta olmak üzere, diğer bazı Avrupa ülkelerine ve 1970'li yılların ikinci yarısından itibaren de bazı Ortadoğu ülkelerine yönelen Türk işgücünün, Federal Almanya örneği çerçevesinde, genel bir değerlendinne denemesi ya~ pılacak ve bu göç hareketinin alıcı ülkedeki mekansal yapılanmaya nasıl eklemlendiği sorusuna, daha sonra yapılması düşünülen bir araştırma çerçevesinde olmak üzere, bazı cevaplar aranacaktır. Hemen belirtelim ki, cevap arama çabası, bizi belki de daha çok soru sormaya götürebilecektir. Böyle olması şaşırtıcı olarak görülmemelidir, kanısındayız; çünkü, Abadan-Unat'ın da behrttiği gibi, göçmen işçinin gidilen ülkedeki yerleşme, konutlanma durumu konusunda, araştırmalar açısından (Türk araştırma evreni) önemli bir boşluk bulunmaktadır l. Türkiye, bilindiği gibi, II. Dünya Savaşı'ndan sonra, pekçok ülkede. görüldüğü gibi, kırdan-kente önemli boyutlara ulaşan bir içgöç hareketine tanık olmuştur. Kentsel yönetimlerin bu seviyedeki bir göç hareketine ha;zırlıkk olmaması, kentlerdekd. sanayi ve hizmet sektöründeki iş kapasitelerinin yeterli olmaması ve dolayısıyla gelen kitlelerin çoğunlukla evsiz _ barksız, işsiz (ya da geçici işçi) kalmaları sonucu, bugün büyükkentlerimizin yan.,. Y. Şehir Planeısı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı. ** Makalenin hazırlanmasından sonra okuyup değerli görüşlerini belirten O. D. T. Ü:den Doç. Dr. Kemal KARTAL, Yrd. Doç. Dr. Sencer AYATA ve Berlin. Teknik Üniversitesi'nden Dr. Cihan ARİN'a, zahmetleri için teşekkür ederim. (Ö. B.) Nerınin ABADAN-UNAT,. (Neşe KEMİKSİz), Türk DışGöçü YQ~uBlbliy~ralya, Ankara: A. Ü.S. B. F.,Yayın No: 555, 1986, ss

2 90 AMME İDARESİ DERGİSİ dan - fazla nüfusunu baınnd.ıran.gecekondu. bölgeleri oluşmuştu.:-. Gecekondu olgusunun, sosyal, ekonomik, idari, mekansal pekçok nedeni bulunmaktad.ır 2 Bugün, U980'lerde), kişilik bir nüfus dilimi, (ki toplam nüfusun sekizde biri ve toplam kentsel nüfusun dörtte biri) gecekondularda barınmaktadır 3 Dolayısı ile ülkeiçi kır-kent göçü, Türkiye'nin konutlanma ve kentleşme yapısında büyük önem taşıyan bir olgu haline gelmiştir. Ülke mekansal yapısında, ikili bir yerleşme sistemi Oluşmuş, gecekondu olgusu, yarattığı «a.:-abesk,. (<<dolmuş.) müziği örneğinde görüldüğü gibi, kendine özgü değer sistemi, zevkleri, beğenileri, yokluk ve yoksunlukları ile neredeyse bir.alt-kültür» olarak ortaya çıkmış ve kentlerin toplumsal ve kentsel (mekansal) yapılarını büyük ölçüde etkilemeye başlamıştır. Doğallıkla, gecekondu ya da «izinsiz., «kendiliğinden» yerleşme oruntüsü, f.iadece Türkiye'nin değil ve fakat hemen tüm gelişmekte olan ülkelerin, yani Üçüncü Dünya ülkelerinin meselesidir. Değişik isimlerle de anılsalar (Hindistan - Kalküta'da «bustees», «bidonvilles» olarak Cezayir'de.favelas» olarak Brezilya'da, «jacele regions,. ya da «colonias pmletarias» olarak Meksika'da, vbjs, ortaya çıkiiş nedenleri ve varoluş mekanizma ve biçimleri, birbirine çok benzerdir. Hemen hepsinde, II. Dünya Savaşı ertesinde özellikle beliren kır-kent göçleri oluşmuştur. Bunun temel nedenini, «dünya ekonomisi,.6 çerçevesinde, uluslararası kapitalizmin, kapitalizm-öncesi tanmsal yapıları olumsuz yönde (daha doğrusu dengesiz bir ölçüde) değişikliğe uğratması, yeni bir dünya işbölümü sistemi Oluşturmasında aramak gereklidir. II. Savaş'ın hemen ertesinde birçok «Batı» ülkesine olduğu gibi. Türkiye'ye de sağlanan Marshall yardımı ve yaba.ru::ı sermaye. Türkiye'nin tarım yapısında önemli değişiklikler yaratmıştır? Tanmda mekanizasyon artışı ve özellikle traktörün devreye girmesi, birçok tarım işçisini açığa çıkarmış, tarım topraklarında, miras sisteminin ve demografik artışın da etkileri ile, parçalanma, küçülme, mülksüzleşme başlamış ve kır-kent göçü yoğunla 2 Özer BOSTANoGLU, «Squatter (Gecekondu) Upgrading Phenomenon in Turkey with Specia! Emphasis Upon Technical Infrastructure.., (Yayınlanmamış Şehir Planlama Yüksek Lisans TezO, Ankara, O.D.T.Ü., Temmuz 1986, (özellikle) ss Özer BASTANoGLU, «1987 Uluslararası Evsizlere Barınak Yılı ve Türkiye», Bayındırlık ve ıskan Bakanlıp.Bü1ten, Sayı 95, Ocak-Şubat 1987, (ss. 1()..12), s BOSTANoGLU,..Squatter (Gecekondu) Upgrading (...),. ss ; Özer BOSTAN. OCLU, «Türkiye'de (Planlı ve Gecekondu Alanlarda) Kira PolitikaSh, MülldyeUler BirllP Dergisi, Sayı 82, Eylül 1986, ss Kemal KARTAL, «Gecekondu Türü Konuta Yaklaşımlardaki De~şmeler ve Kurumlarca Üreti. len Sosyal Konuta Geçme Zorunlu~.. Amme İdaresl Dergisi, Cilt 18, Sayı: 13, Eylül 1985, (ss ), s. 60; D. J. DWYER, People and Houslng in Third World CUle., New York: Dongman, 1981 (1975). /) 1. WALLERSTEIN, The Modt:m World System, New York: Academic Press, 1974; 1. WAL. LERSTEIN, T. HOPKINS, «Patterns of Development of the Modern World System", Review, Vol. 1, No. 2, 1977, ss ; Dieter SENGHAAS (ed.), Kapitalistlsche Weltökonomie Kontroversen über ihren Urspnıg und lhre Entwicklungsdynamlk, Frankfurtt M.: Suhrkamp Verlag, 1979; Çağlar KEYDER, Emperyallzm, AzgelişmişIlk ve Türldye, İstanbul: Birikim Yay., 1976; Çallar KE,YDER, «Kriz Üzerine Notlar», (in) Türkiye'de ve DUnya'da Yaşanan Ekonomik Bunalım, Ankara: Yurt Yayıncılık, 1984 (1981), ss İbrahim YASA, Ankara'da Gecekondu Allelerl, Ankara: S. S. Y. B. Yay., No: 46, 1966, s. IS; Önder ŞENYAPıLı, KentUleşen Köylüler, Milliyet Yay., No: 19, 1978, s. 15.

3 TÜRK. DIŞGÖÇU VE MEKANSAL OLUŞUMLAR 91 şarak sürmüştür!!. Örnek olarak, 1950'de tarımda işçi olarak çalışan ailendn. 9O.000'nin hiç toprağı yokken, topraksız ailelerin sayısı, 1963'te üç kattan fazla bi,r artışla 309.ooo'e yükselmişti.ı"9. Bu, göç demektir. Bu konudaki açıklamalann detayına girmeyeceğiz; ancak vurgulamak istediğimiz, (kır-kent) göç(ün)ün temel nedeni, pre-kapita1ist tarım sisteminin çözülmeye uğramış olması ve tanrnda istihdam olanağı bulamayan aile ve bireylerin, mdan itilmiş olmalarıdır arasında Türkiye kentsel nüfusu 5.4 kat büyümüştür. Sosyal güvenlik Siİstemleri gelişkin olmayan Türkiye'de, göçmen kitlesi, gecekondulannı, «sosyal güvenlik aracı» olaı'ak da görmek eğilimindedirler. Dolayısı ile sorun salt bir yerdeğiştirme \hareketi değil ve fakat sosyo-ekonomik bir olgudur. Türk kır-kent göçü özellikle büyükkentlere yönelmiştir. Ankara, İstanbul ve İzmir'in toplam kent nüfuslaırında gecekondu nüfusu payıı, sırasıyla % 70, % 55 ve % SO'dir arasında, artan kent nüfusu <13.3 milyon), İstanbul, Adana, Ankara, İzmir ve Bursa'ya yerleşmiştirll. Fakat bu içgöç olgusunun yanısıra, ondan biraz geçbaşlamakla birlikte, ikinci bir göç hareketi başlamıştır: Dışgöç olgusu. Dışgöç olgusu, hemen belirtelim, içgöç hareketlerinin, yurt sınırları dışına taşmış biçimidir; ve içgöç olgusunun yarattığı durumun ",kriz» boyutlarını, biıraz olsun, hafifletmiştir 1ı. Dolayısı ile dışgöçler, Türk kentleşme hareketinin, "uzun mesafeli,. bir türü olarak değerlendirilebilir 13 Ne var ki, dışgöç hareketleri sonucunda oluşan kentleşme türü, yurtiçi göçlerin sonunda meydana gelen kentleşme olgusundan farklıdııır. Farklılıklar, Türkiye gibi henüz endüstrileşmesini tam anlamı ve bütün boyutlan ile gerçekleştirememiş bir gelişmekte olan ülkenin sosyo-ekonomik koşullan ile, örneğin, Federal Almanya gıibi endüstrileşmesini tamamlamış, sanayileşmesine paralelolarak kentleşme sür-ecindende geçmiş bir endüstri:" sonrası ülkenin yarattığı ve sunduğu olanak ve koşullar arasındadır. Freyer, büyük kente, ve/ya da. bir,endüstri bölgesine göçen kişilerinkarşılaşacaklan sorunu şöyle özetlemektedir: ', 8 Toplam traktör sayısı 1945'te iken, 1950'de 16.58S'e; 1960'da 'ya; 1970'de 10S.86S'e, 1977'de.32S.225'e ve 1983'de 'ya yükselmiştir. Her traktörün 10 işçiyi işinden ettiği düşünülecek ol'..2rsa, konunun önemi açıklıkla ortaya çıkmaktadır. Bkz.: BOSTANOGLU, "Squ. atter (Gecekondu) Upgradig...,."ss Özlem ÖZGÜR, Türkiyede Kapitalizmin Gellşmesl (2. B.) İstanbul : Gerçek Yay., No : 32, 1975, s Ruşen KELEŞ, Kentleşme ve Konut Politikası, Ankara: S. B. F. Yay., No : 540, 1984, s Ibid., s BOSTANOGLU,»Squatter (Gecekondu) Upgrading (... )>>, s. 62; Muzaffer SENCER.... İşçi Göçü», (in) Cumhuriyet Dönemi Anslklopedlsl, İstanbul: İletişim Yay., 25 Haziran 1984, (ss ), s. 1179; Muzaffer SENCER, Toplums-:ıl Yapı Ders Notları, Ankara: T.O.D.A,İ.E. Yay., 1975, s. 209; H. Sami GÜVEN, "Yurda Dönen Türk İşçilerinin Mesleki Yeniden Uyumları Sorunu», Amme İdaresi Dergisi, Cilt 18, Sayı: 3, Eylül 1985, ss ; Nermin ABADAN UNAT, «Batı Avrupa'Ya ve Ortodağu'ya Göç Eden Türk İşgücünün Sosyal Yasalar ve Toplum Yapısı Üzerindeki Etkisi", (in) Prof. Dr. İbrahim Yasa'ya ArmaAan, Ankara: S. B. F. Yay., No: 519, 1983, (ss ), ss ; Mübeccel KIRAY, «The Family of the Immigrant Worker», (in) Toplumbilim Yazıları, Ankara: Gazi Üniv. Yay., No: 7, 1982, (ss ), ss , 477; H. Sami GÜVEN, Dış Göç ve «İşçi Yatınm Ortaklıkları», Ankara: T. O.D.A.İ.E. Yay., No: 168, 1977, ss GÜVEN, «Dış Göç (... )>>. s. 22.

4 9:f AMME toarest DERGiS!" «Büyük bir kent ya da endüstribölgesine göç L.l (göç edenlerin).. eski Alemleri' ile olan ilişkilerinin kesilmesine neden olmaktadır. Böylece bu insanlar sadece bir mekan değil, aynı zamanda toplumsal bir çevre değişikliğıine de konu olmaktadır. c.,) Tanmsal faaliyet yerine makina başında çalışma, köyevi yerine kentleşmiş bir bölge ya da büyük bir kentin kocaman bir binasında kiracı sıfatiyle otwrma, çeşitli ayni yardımlann kesilmesi ve salt gündeliğo dayanan özdeksel bir yaşamın sürdürülmesi gibi olaylar, çok derinlere kadar işleyen toplumsal değişikliklerdir.» 14 Ancak değişme, kırsal alandan çıkıp, çeşitli yabancı ülkelere giden işçiler yada kişiler için çok daha köklüdür. Bunun nedeni ise, yukanda sözügeçen toplumsal sistem ve gelişmişlik farklandır. "Bu işçiler kenclilerini apansız Münih'in ya da Köln'ün ortasında bulmaktadırlar. Gerçekten, köyden kalkıp yurt dışına göç edenler, değişik iş-güç biçimlerinin ve çalışma k~uııanmn yanında oldukça aynk (farklı) davranış biçimlerinin ve değerler sisteminin egemen olduğu, kırsal alandan derin ayınmlar gösteren bir kentsel çevreye girmekte L J L.. ) C. J köy ve bucaklardan koparak, büyük fabrika kentlerinin ve sanayi merkezlerinin o:iasına (düşmekte),. denmekte... dirıs. «Kopma- ve «düşme.. terimlerinin, gerçekten de, durumu betimlemede çok uygun kullanıldıkları kanısındayız. Kentle~:menin birinci yönü, yani «gecekondulaşma» konusunda oldukça fazla sayıda aıraştırma yapılmıştır, denilebihr 16 Ancak kentleşmenin ikinci yönü konusunda araştırma sayısı içaçıcı olmaktan uzaktar. Son zamanlarda yayınlanan ve lsveç örneğinde Türk işçilerinin konutlamna sürecini açımlayan Köksal araştırması, bu konudaki ilk örnektir l7 Gerçekten de önemi konusunda tartışılmayacak bu kitap, iki yönüyle, az da olsa, dezavantaja sahip bulunmaktadır: a) HAlen Batı Avrupa'da yaşayan iki milyonu aşan (% 37'sıi işçi, gerisi işçi yakını) Türk nüfusunun % 74'ü Federal Almanya'da yaşaji"ken, <1983'te) lsveç'te sadece Türk vatandaşı yaşamaktadır 1!; b) Türk dışgöçüne, Hollanda'dan sonra (<<en kapsamlı.. araştırmalan yapmıştır), en fazla eğilen ülkelerin başında gelen lsveç, Batı Avrupa'ya yönelen uluslararası göç hareketinin başlangıcından itibaren, gelenleri..ko 14 Hans FREYER, Sosyolojlye Glrtş (Çev.: Nermİn ABADAN), Ankara: S.B.F. Yay., No : , 1963, s. 157; Ml:taran GÜVEN, edış Göç...», s GüVEN, «Dış Göç (... ).., s Yukarıda zikredileniere ek olarak sadece birkaçını anmak gerekirse: İlhan TEKELİ, Yilit GÜLÖKSÜZ, Tarık OKYAY, Gecekondulu, Dolmuşlu, tşportall Şebir, İstanbul: Cem Yayıncvi, 1976; İlhan TEKELİ, Türkiye'de Kentlqme Yazılan, Ankara: Turhan Kitabevi, No: 3, 1982; Tansı ŞENYAPıLı, Bütünleşmemlş Kentli Nüfus Sorunu, Ankara: O.D.T.Ü. Yay., No: 27, 1978; Tansı ŞENYAPıLı, Gecekondu Çevre t,çllerin Mekanı, Ankara: O.D.T.ü. Yay., 1981; Ruşen KELEŞ, Türkiye'de Şebirle,me, Kmıut, ve Gecekondu (2. Baskı), İstanbul; Gerçek Yay. No: 30, 1978; Kemal KARTAL, Ekonomık ve Sosyal Yönlerlyle Türkiye'de Kentın... me, Ankara: Yurt Yay., 6, 1983; Erkan DOCAN, Kentllleten EfendUer, İstanbul; Ortak Yay., ı980: sayılabilir. 17 Sema KÖKSAL, Refah Toplumunda..Getto.. ve Türlder, İstanbuI( Kendi yayını) a.,.e., ss ve (Tablo 4).

5 TORK DIŞGöçtt. VE MEKANSAL:iOLUŞUMLAR 93 nuk i~çiıo değil,. «göçmen işçi,. olarakkabul etmiş; yanm yüzyılı aşkın bir süreden beri uygulanan «çok kapsamlı sosyal güvenlik.. politikasııo, yabancıla ra, «geçici ıo değil ve fakat "çok geniş haklar kataloğuna sahip azınlık gruplanı,. olarak bakmıı.ştır I9 Dolayısı ile Köksal'in incelediği, Stockholm kent merkezine 12 km. uzaklıkta, merkez be-~lediyesinin en son gerçekleştirdiği kiralık konut alanlanndan biri olan Rinkeby alanı; 1960'larda ilk gelen Türk göçmenleri, arkadaş ya da akrabaları ile pc:'~ylaştıkları kent meı'l{ezi çevresindeki otelodalarında, ya da eski banliyö alanlannın nispeten yıpranmış konutlarında yaşarlarken, «gerek konutlann standardı, gerek kira düzeyleri, gerekse kamu eliyle kiraya verilmesi» gibi birçok nedenden ötürü (göçmenlerin, beklentilerinin "çoküstünde,. olan bir yerleşme alanıdır 2o 1975 tarihli tsveç göçmen yasası, göçmenlere, "eşitlik,., «seçme özgürlüğüıo ve «işbirliği ıo haklan tanımakta olup, ülkede, anadili ile eğitim gören 50 bin çocuk ve 60 ayn dilde eğitim programı mevcuttur. Aynca Rinkeby, oranın Türk sakinleri [çin "Bizim Köy"" buna kal'şılık herhangi bir İsveçli için «Karakafalıların yaşadığı yer" ("SvartkaUes,.), ya da "Türk Köyü,. (octurkeby,.) olarak tanımlanırken; İsveç'teki Türk nüfusunun dörtte birini oluşturan Konya'mn ilçesi Kulu'luların. bu bölgedeki (araştl':ma konusu alanda) oranı % 60 civanndadır. Yine Rinkeby alanında, Stockholm belediyesi tarafından, göçmenlere kendi ctıi.uerinde hizmet vermek üzere, çok işlevli, daha önce enformel ilişkiler yoluyla çözülen konulann çözümlenmesi amacıyla kurulmuş -özel göçmen bürolarıı,. bulunmakta ve bu bürolar, «arzuhalciıo özellikleri ile, -ücretsiz,. ve -sır saklama yükümlülüğü,. ile donatılmış olarak, göçmenlere hizmet sunmaktadırlar. Sonuç itibarn ile, Rinkeby alanında, kendi -iç yaşam,. çerçevelerinde yaşayan ve lsveç toplumunun kenddlerine sunduğu uygun ve ucuz konut olanaklan, ücretsiz yuva ve eğitim olanakları, iş güvenliği gibi kolaylıklardan, kendileri için farklılaştınlımş özel -getto kurumlaın ıo ndan yararlanan bir Türk göçmen kitlesi, bir «refah toplumu gettosuıo olarak ortaya çıkmıştır, denilebilir 21. Yukarıda genel hatla.i\ ile özetlediğimiz ça1ışma, bizim, F. Almanya'daki Türk göçmenlerin yerleşme, konutlanma özelliklerine yaklaşırken belirleyeceğimiz varsayımlarla nasıl bir ilişki içinde olacaktır? Bu sorunun yanıt \anabilmesi için, öncelikle, bu çalışmanın varsayımla.nnın açıklanması gerekiyor, kuşkusuz. Çalşmanın varsayımlan şu şekilde konabi1ıir (F. Almanya bağlamında) : 1. Yurtdışıı göçü, bir Türk Ghetto'su yaratmıştır; 2. (Türk) Ghetto (su), kapitalist piyasa ekonomilerine sahip sosyo-ekonomik formasyonların «kaçınılmaz.. olarak yaratacaklan bir yerleşme biçimidir; 3. İşgücü alan ülkeler (<<merkez» Ülkeler), veren ülkelerden (<<çevre,. ülkeler»). her zaman ve koşulda daha karlıdırlar; yabancı işgücünün ghetto 19 Nermİn ABDAN-UNAT (KEMİKS1Z),.g.e., ss KÖKSAL, a.g.e., ss a.,.e.. ss

6 94' AMME ıdaresı DERG1~ı larda yaşaması, merkez ükelerin, işgücü maliyetlerıini düşürme genel amacının bir parçasıdır ve/ya da sonucudur; 4. (Türk) İşgücünün Ghetto'larda yaşaması, dünya ekonomisi çerçevesinde, verici ülkelerin, dünya sistemine dahil sosyo-ekonomik tabakalannın da yararınadır; 5. Ghetto'ların, ekonomik tabanı değişmeksizin, ortadan kalkmaları olanaksızdır; çünkü «entegrasyon,. ya da casimilasyon,. politikalarfl, başarıya ulaşacaklarsa, bunun yolu, öncelikle gruplar-içi eşitlikten geçer; eşitlik, politik söz hakkı, dolayısı ile bununla birlikte ya da bundan dolayı ekonomik eşitlik demektir; 6. Sistem koşulları değişmeksizin, yapılabilecek ve/ya da Ulaşıllabilecek olan,«ghetto»culara, kendi seçmelerini yapabilecekleri tam bir eşitlikçi düzeni sağlamaktır. KURAMSAL ÇERÇEVE Uluslararası göç akımları XX. yüzyılın evrensel' bir hareketi anlamını taşımaktadı1'r. Özellikle, IL Dünya Savaşı'ndan sonra sınırlar ötesi göç hareketleri yaygınlaşmış ve yoğunlaşmıştır. II. Savaş. sonrası oluşan bu hareketlerin ana-kaynağını, Avrupa'da, Akdeniz kıydarını çevreleyen ülkeler oluşturmu~tur. Meksika'dan A.B.D:ne yönelen göç hareketleri ve Güney Asya ülkelerinin göçmenleninin, Ortadoğu ülkeleri ve daha sonra da Malezya, A.B.D. ve Kanada'ya kaymaları da, XX. yüzyılın. göç bağlamı hakkında bir fikiır edinilmesini kolaylaştırmaktadır 22 Ancak, bu göç hareketleri, XIX. yüzyıl boyunca Avrupa'dan Amerika:ya olan, yerle$me amaçlı, kalıcıı göç hare~ ketlerinden farklı değerlendirilmelidir. xrx. yüzyıl göçleri, bir anlamda~ ~ünya sisteminin o zamanlar hegemonik gücü olan İngiltere'nin. kendi kolohilerinden 'aktaır'dığı değeri, A.B.D.'ye aktarması sonucu oluşan birikimin yarattığıı sarsıntılann bir sonucu olarak görülebilecekken,.xx. yüzyıl göçlerinin, özellikle' Kuzey Avrupa ülkelerine yönelen güçlerin, II. Savaş ertesi d'üjl.'. ya sisteminin hegemonik devleti haline gelen A.B.D.'nin, dünya ekonomi.sinin yeniden-büyüme platformuna yerleşmesini sağlamak için, Savaştan harap çıkmış ülkelere (örneğin F. Almanya) finansal yardım (Marshall y'atdımı) sağlaması sonucu oluşan ekonomik büyümeye paralel geliştikleri gözlenebilmektedir. A.B.D:den sağlanan fonlarla, A.B.D.'den teknoloji satın alan A)vnıpa ülkeleri, böylelikle, bi'rikim şartları hazırlayabilmişler; «daha azgelişmiş ülkeler» ise, A.B.D. sermayesine, pazar ve ucuz işgücü kaynağı haline gelmişlerdirn. Bu dönemde, ü::,etici sermayenin dünya üzerindeki akışkanhğının sağlanması için gerekli koşullar, yani, «hem teknoloji ve taşımacij. lık açısından hem (:e sermaye kabul edici ülkelerde işçinin özgürleşmesi (yani geleneksel bağlarını ve üretim araçlarını kaybetmesi) açısından sermayenin dilediği yerde, dilediği ülke işçisini kiralayarak üretim yapabilme ola 22 ABADAN'-UNAT (KEMİKstZ), a.g.e., s. ı. 23 KEYDER, «Kriz üzerine... l>, S., 32.

7 95 ka naklan~doğm.uştut,.24..yani 'XX: Y\iZy,ıh. göçleri'.geçici--, -.gezipi '..boşluk pay.lcı.. 'özellikleri yönünden sistem dçin anlam taşmıakta.chrlar; ~, Bıı aşaın~a, akademik. çevrelerde kullanılan dışgöçü açıklamıı. modelleline : kısaca. değinelim;. Moddellerden biri, göçü, "'bireyin.,isteğine.bağlı~ bir süreç olarak gören ve ",klasik~ olarak tanımlanan görüştür ve başlıca temsilcileri Lee, Price, Böhning, TodarQ'dur2s «Dengeci~ olarak da tanıı:rplanan b~ modele göre, akılcı seçimini yapan bil"eyler, sermaye, toprak, doğal kaynaklar gibı değişmez üretim faktörlerinin etkin kullanımını Sağlayarak, hem alıcı hem de verici ülkelere yararlar sağlarlar. "Gelişmemiş bir ekonomiden, gelişmiş bir ekonomiye yönelen bu işgücü fazlası, geride kalan İşgücünün marjınal verimliliğini yükselterek, üretim etkenletinin etkin bir kullanıımına yol açar. Üstelik, L.> göç. veren ülkenin ödemeler dengesi üzerinde olumlu katkılarda bulunur~ der bu model sözcüleriu. İkinci dışgöç açıklama modeli, «çatışmacı okuı» olaji"ak tanımlanabilir. Bu model sözcülerine göre, göç, kaynaklar ve üretim faktörleri arasında optimal bir denge yaratan bir olgu değildir; aksine göç, bireysel tercihlerden ziyade, sınıfsal yapı ve çatışma ögeleri çerçevesinde ele alınacak bir konudur Z7 "Simetrik--olmayan büyüme,.modeli olarak da tanımlanan bu modelıs, başlıca, Nikolinakos, Rex, Galtung, Castle ve Kcsack gibi eözcülerce savuı:ıuımuştur29. Üçüncü bir model ise, yukarıdaki iki modelin bir bireşimi gibi duran ve başlıca temsilcisini, Hoffman-Nowotny'de bulan modeldtr. «Toplumsal sistemler,. kuramı da denen modele göre, göçmenler, alcı ülkelerdeki toplumsal tabakalaşma piramidinin eln alt kademesini oluşturmaktadır. Başka bir deyişle, göçmenler, alıcı ülkenin csliııfsal yapısınıı etkileyerek~, en alttakileri en az itibara sahip alt-proleteryayı yaratmaktadırla.r B.g.e., s. 34. LS E.S. LEE, ca Theory of Migration», Eklstics, Vol. 23, 1967, ss ; W. R. BÖHNING «Some Thoughts On Emigration From the Mediterranean Basin.., International Labour RevIew, 3/3,1975, ss ; M. P. TODARO, «A Model of Labor Migration, and Urban Unemployment in Less Developed Countries", Amerlcan Economle Review, Cilt 58, 1968, ss ; ABA DAN-UNAT, (KEMİKSIZ), s. 3; Ali S. GITMEZ, Yurtdışına İşçi Göçü ve Gerl Dönüşler, ıstanbul: Alan Yayıncılık, No: 11, 1983, s GüVEN, «Dış Göç (... )>>, B.g.e., s ABADAN-UNAT, (KEMİKSİZ), s Nennin ABADAN-UNAT, «Akdeniz Ülkelerinden Yurt Dışına İşgöçiiıo, (in) Göç ve Gellşme, (N. ABADAN-UNAT, R. KELEŞ, R. PENNINX, H. Van RENSELAAR, L. Van VELZEN, L. YENI. SEY) (Çev.: Ü. OSKAY), Ankara: Ajans Türk Matbaacıhk Sanayii, 1976, (ss. 1-4), ss M. NIKOLINAKOS, Polltlache Ökonomle der Gastarbeleter - Frage: Mlgratlon und Kapitalismus, Hamburg: Rowohlt 1973; J. REX, Race, ColonlaUsm and the Clty, London: Routledge, 1973; J. GALTUNG, «A Structural Theory of Imperia1ism,., Journal of Peace Research, Vol. 8, No: 2, 1971,.ss ; S. eastles ve G. KOSACK, Immigrant Workers and Class Struc ture in Western Europe, London: Oxford University Press, Nennin ABADAN-UNAT, «Türk Dış Göçü: Dünü, Bugünü, YarınllO" Mıntiyelller BI.rIitl Der Pd" Sayı 86, Nisan 1981, (S ), s. 45; J. HOFFMAN-NOWOTNY, Sozlologte des Fremdarbeiterproblems, Stuttgart: 1973; GİTMEZ, g.e., ss

8 Modellerden önce gejıiştiriıen. f:ijqrler.in.,bmnci. modeli hemen.elimine:ıet'!' tiği göze çarpmaktad.ır. Yanı. daha. doğrusu,.bireyin seçimleri, aslında sistem tarafından belirlenmiştir. Dışgöç sonucunda birey ve ailesi varlığa, refaha kavuşmuşsa, ki bu çoğu yazarca gözlemlenıniştir, bu durum. ülkenin de ka,.. zandığı aınlamma gelmektedir. Bu noktaya, daha soriıi'a yeniden dönülecektir. TÜRK DIŞGÖÇ OLGUSUNUN GENEL ÖZELLİKLERİ Bu bölümde, Türkiye'den dış ülkelere olan göç hareketleri kısaca özetlenecektir. Türk dışgöçünün başlangıcı, F. Almanya'daki Kiel Üniversitesi'nin F. Almanya'nın Türkiye'de yatırım yapması önerisinin, 1956 yılında küçük bir Türk teknisyenler grubunun yetiştirilmesi programına dönüşmesi olayıına kadar gitmektedir 31 Nisan 1957'de aileleri ile birlikte 12 kişilik bir Türk teknisyenler grubu Hamburg'a «çıkmışlar.. ve «seferi. b~latmışlardır. Bunu, bir Türk işadammın, Alman işvereni için Türkiye'den nitelikli işçi komisyonculuğu izlemiş ve böylece Türk işçileri, savaştan yıkkın çıkan Alman sanayisinin, Marshall yaırdımı sayesinde yeniden-yükselişine emekleri ile katılma sürecine girmişlerdir. F. Almanya Türkiye arasındaki işçi alımı mekanizması, 31 Ekim 1961 tarihli «Tlli'k - Alman ışçi Mübadele Anlaşması» ile res. miyete :intikal etmiştir. Bu noktada, göç alan ve veren iki ülkenin geçmişlerindeki önemli göç hareketlerini anımsatmak, "göçe hazıırlık ya da uygunluk.. konumlarının ortaya konmasında faydalı görülmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, Osmann İmparatorluğu'nun tasfiyesi sonucunda, başta Yunanistan olmak üzere, Bulgaristan, Romanya ve Yugoslavya'dan önemli sayıda Türk göçmen almıştır. Ay_ nca nüfus değişimi anlaşmalan gereğince, yılları arasında Tür~ kiye'ye, Batı Trakya dışlilda Yunanistan'dan toplam Türk gelmiş Rum ise gitmiştir. ' yıllan'arasında ise Romanya'dan , Yugoslavya'dan Türk gelmiştir yıllarıı arasında ise Yahudi İsrail'e gitmiştir. Bu göçler, ekonomik olmaktan çok, «insan haklan,. nedenu «siyasal göç» sayılmaktaciır32.. Buna karşılık F. Almanya'nın geçmişindeki göç hareketleri, biraz daha özelliklidir; bu ülkenin göç geçmişi, ayruı zamanda ülkenin ekonomik 'yapısındaıp. -emek,. kesiminjn, yani işgücünün, en azından bir kesiminin tarihidir : Bu ülkenin işgücü alımı, yaklaşık 300 yıl önce, 1685'te, (protestan aza.nlıkların Fransa'da çok sıkı takibe uğradıkları döneminde olmak üzere) kişilik bir kitleyi Prusya'ya kabulü ile başlar a3,ikinci göç dalgası, ekonomik gelişme dönemine rastlar ve özel şalha.slar, Avru.,. pa'nın yoksul kır bölgelerine ve özellikle Polonya'ya, Ren havzasındaki \. kömür ve maden ocaklarında çalıştjırmak üzere, «güçlü-kuvvetli,. ve «bekar,. erkek işçiler bulmak üzere dağılırlar. 1861'de yapılan bir nüfus sayımında 31 GİTMEZ, a.g.e., s ARADAN-UNAT, (KEMİKSİZ), a.g.e., s R. MEINHARDT, "Pollacken, ltaker, Kanaker-Zur Leidensgeschichte der Fremden in. Deutschlad», (in) Türken Raus?oder. Verei+'lgt den sozialeq Frieden (Ed. R. MEINHARDT: Hamburg: Rowohit, 1984, <~s'.~ - ı.1)~, s.,9.

9 TÜRK DIŞCO<;Ü VE MEKANSAL OLUŞUMLAR 97, (Ren endüstri bölgesinde) sadece 16 Polonyalı sayılmışken, 30 yıl sonra 1890' aa, salt birkaç yönetici merkezde, sayıları 'a çıkmıştır. 12 Temmuz 1907' de, Almanya (Reich) sınırları içinde, çoğunluğu İtalyan ve Hollandalı olmak (}zere, yaklaşık yabancil işçi çalışmaktadır (Tüm işçilerin % 4.1'D. 191O'a değin, yabancılann sayıları (aile efradı dahil>, 1.25O.880'e ve ı. Dünya Savaşı öncesinde yaklaşık 2 milyona ulaşmıştır. Bu arada, Polonyalı göçmenlerin bazı bölgelerde nüfus oranı % 13, hatta bazı kasaba ve kentleıı'de % 40'ın üzerinde olmuştur. Tüm XIX. yüzyıl boyunca, 1926'ya değin, Tiroller yöresinden 7-14 yaşlatındaki çocukıar, yazlan çalıı:ştınlmak üzere, «çocuk pazarlarında» çiftçilere satılmışlardır. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, eko. nominin kötülemesi sebebi ile, yabancı işçi istihdamı gerilemiş ve 1932'deki göçmen işçi sayısı olarak hesaplanmıştır. Nasyonal sosyalistlerin iktidara gelmeleri ile birlikte, e:-keklerin askeri manevralara katılmaları nedeni ile i~gücü sıkıntısı yeniden başlamış ve özellikle ülkedeki POlonyalıhn «zorla çnlıştırma,. uygulamasına başlamışlardır. Ocak 1940'dan itibaren, ",düzenli işgücü-avı», polis, SS ve Gestapo zoru eşliğinde sürdüerülmüştür. Sava.'} bitiminde ülkede, 6 milyonu «zorla çalıştınlanlar» dan, 2 milyonu da savaş esirlerinden oluşan yabancı İşgücü bulunmaktadır. 1945'ten sonraki yıkıntı halindeki ekonominin yeniden - kurulması sürecinde, savaştr. kaybedilen yerlerden (Alman İmparatorluğu'nun doğu bölgelerinden), 10 milyon kişi Batı'ya gelmiş ve çok kötü koşullar altında çalışmaya ve yaşamaya başlamışlardır yılınd!. bunlann bir milyonu hala konut sayılamayacak barınaklarda yaşıyordu. 1949'da F. Almanya Cumhuriyeti'nin kurulmasını takibeden yıllarda ve Berlin Duvan'nın 1961'de çekilmesine kadar, yaklaşık 2.6 milyon yüksek-nitelikli DDR vatandaşı Batı'ya kaçmıış ve burada çalışmışlardı:,. Buna rağmen yetmeyen ve özellikle tarım, ormancılık, in:;.aat ve mad:mcilik sektörlerinde sıkıntısı çekilen işgücü açığını kapatmak üzere, F. Amanya, İtalya ile 20 Aralık 1955 yıl!ilda bir anlaşma imzalamıştır. ıri60'da, İ.'"siz sayısından fazla iş açığı saptanması üzerine, hükümet, Avrupa'nın «yoksul arn ban,. Akdeniz ülkelerinden işp,-ücü toplamaya h:ışlamıştır: 1960'da İspanya ve Yunanistan, 1961'de Türkiye, 1963'de Fas, 1964'de Portekiz, 1965'de Tunus, 1968'de de Yugoslavya ile işgücü anlaşmalan imzalanmıştır. Hükümet bu ülkelerin başkentlerinde «başvuru bürolan,. açmış, bu bürolar, işverenlerin isteklerine uygun, genç, sağlıklı erkekleri (kişi başına 165 DM karşılığında) seçip, F. Almanyaya göndermişlerdir 34 Bu birraz uzunca anlatımdan ortaya çıkan sonuçlar nedir? Birincisi, F. Almanya'nın, öncelikle, yabancı i,şgücü çalıştırma pratiğinin UZun bir geçmişi vardır; ikincisi, ülke ekonomisi, dünya ekonomisi konıjonktüründeki değişmelere bağlı olarak her değişme halinde yabancı işgücü politikasıını değiştirmtştir. Yani işgücü, Alman ekonomisinin şartlan dahilinde etkinlik alanı bulabilir; varlık şartı ekonomiktir. Biraz daha genelleştirerek söylemek gerekirse, yabancı işgücü, yerli işgücünün yetmediği ya da yeterince çalışmadığı, çalışmak istemediği sektörlerde ya da iş alanlatlnda çalıştınlmak üzere kabul edilen bir «emek. grubudur. Ülke ekonomisinin istihde,rn kapasitesinde yer kalmayınra" ekonomi, önce yerlilere yer açmak için, yabancı işgücüne "hayır,. diyecektir. Şimdi, yeniden Türk tarafına dönelim. 34 a.g.e., ss

10 98 AMME İDARESİ DERGİSİ Türkiye'den yurtdışına işçi göçü, 1960'larda F. Almanya göçü ile güncel Lik kazanmaktadır. Başta, F. Almanya olmak üzere diğer alıcı Avrupa ülkelerinin çoğunluğu, başlangıçta, yabancı işgücünü «geçici işçi göçü» olarak kabul etmişlerdir 3s F. Almanya ise «Gastarbeiter» (<<konuk işçi») olarak kabul ettiği işçileri «rotasyon»a tabi tutma, yani sözleşmesi biteni geri gönderip, yerine yenisini alma politikasınıı benimsemiş ve işçilerin ailelerinin gelmesini uzun süre engellemiştir. F. Almanya'dan sonra, 1964'de Avusturya. Hollanda ve Belçika ile, l005'de Fransa ve 1967'de de İsveç'le işçi gönderme ı::nln,şması yapılrruştır «petrol krizin,.den sonra Avrupa'ya olan işgücü göçü azalmış, 1975 yılından sonra ise Ortadoğu ülkelerine yönelmiştir. ımo'li yıharda Avustralya ve 1980'li yılla.rda,i86 Kanada, Türk göçünün» fla ş» yönelmelerini oluşturmuştur Mayıs sonundaki bir hesaplamaya göre, AET ülkelerinde çalışan Türk İoşçileri topltm sayısı ; (bunun 542.Sl2'si F. Almanya'dadır); diğer Avrupa ülkelerinde çalışanlarla toplam Avrupa'da çal:cşanla:- 77C.6l0; OrtadOğu ve Kuzey Afgrika'da çalışanlar ; ve tüm 'Türk işgücü say'lsl toplam ı.ols.544'dür 37 Bu duruma göre yurtdışındaki Türk işgücünün % 53.42'si F. Almanya'da bulunmaktadır. Türkiye'den yurtdl1ma işçi gönderimi önceleri İş ve hçi Bulme. Kunınm (İ.tBR,) vasıtası ile düzenlenmekte Ye bu kurum, «azgelişmif} tölgeler:o sakinkrine, Köy Kalkınma Kooperatifleri üyelerine, «afet bölgesi» vatandaşlarına belli öncelikler sağlamakta idi. Bunların dışında «isimlerine talep yap, tıranlar» beklemeden gidebilmek olanağına kavuşmuşlardır. Bu yolların dı ;.~nda yaş kısıtlamasıı ya da sağlık engeli gibi problemleri olanlar ya da uzun sıra beklemek istemeyenler, «kaçak» oiaı'ak «turist.. pasaportuyla yabancı ülkelere gitmişler ve iş bulabildikleri sürece de çalışrmc;:lardı:: yılları arası yurtdışına gönderilenlerin hemen yanya yakını, Türkiye'nin batısında ve kuzeyinde yer alan e ilden gitın.işlerdir. İ.İ.B.K.'nun niteliksiz işgucunun ve özellikle azgelişmiş yörelerin insanlarınıın gitmesini sağlama politikası gerçekleşmemiştir 38 Gerçekleşmesi de zaten beklenemezdi, çünkü i~çi göçü süreci, alan ülkece belirlenmektediır. Türkiye'nin istihdamına olan katkı, Türkiye'nin dışödemeler dengesine olan döviz katkısı, böylece, «kan::rsizlık» ve «dengesizliğe» aç1ktır; çünkü, kapitalist ekonomileı~ln kaçınıımaz olarak, zaman zaman kaı:;,ılaştıkları ekonomik dalgalanma ve bunalımlar, göçmen işçi kaynağı çevre ülkelerin hesapbnnı, nlanlaııı:rı1. hatta ekonomi},: gelişmelerini "tümden» sarsacak, «yokedebilecek» eonuçlar doğurabilii'ler 39 Türkiye'de Be,? yılllk Kalkınma PlanlaTl'nde. da görülebildiği gibi, iktidar çevreleri, dışgöçten önemli getiriler beklemekteydiler: 35 KÖKSAL, a.g.e., s. :;7. 36 GiTMEZ, a.g.e., s Burcu BOSTANOOLU, "Türk İşçilerinin Kurdukları Şirketler ve Günümüzde Bu Şirkelterin Durumu», (Prof. Dr. Nermin ABADAN-UNAT'a sunulan master seminer raporu). Ankara: S. B. F., Mart 198<;, s. 6, Tablo R. PENNINX. H. Van RENSELAAR, «Bugünkü Avrupa ülkelerindeki Ekonomik Durgunluktan Önceki ve Sonraki Dönemlerde Türkiye'nin Yurt Dışına ışçi Gönderme Politikasının Evrimi», (in) Göç ve Gelişme, ss GİTMEZ, a.g.e., s. 257.

11 TÜRK DIŞGÖÇÜ VE MEKANSAL OLUŞUMLAR 99 ı. Dışgöç, ülkenin işsizlik sorununa geçici bir çözüm olduğu gibi, ülkenin gelişmesi için kalıcı bir çözüm de getirebilirdi. 2. Dışgöç, ülkenüı dış ödemelerdeki dengesizliğine bir ÇÖZÜm olarak görülmekte idi. 3. Dışgöç, ülkenin kalkınmasında gerekli olan teknik bilgi ve görgunun, batı çah~ma disiplininin göçmen işçiler eliyle ülkeye yerleşmesine neden ola. caktı. 4. Dışgöç, Batı telmojojik ve toplumsal değerlerinin ülkeye aktarılması yoluyla, ülkenin modernleşmesine ve toplumsa1 değişmeye yardımcı olacak. tı. 5. Dışgöç, L..> nitelikli insangücü ve getirilen yüksek tularda para nedeniyle. ülkede sanayi yatırımlarının artmasma yolaçacaktı.,.40 Oysa durum böyle olmamıştır...ne dönenlerin sanayi deneyimle;-i ile kazanımları, ne de paırasal aktarımlarıı, ülkeye genelde önemli bir katkı sağlamakta. Dışgöçten yararlanma, yalnızca göçmen işçi ve ailesıinin geçiminde görülen sıçrama ile sınırlı. O da telli ölçüler içinde "e belli blr süre için,,41. Dönen işçiler için, «belki de tek amaç», «yönetimi kendinde olan, çok büyük emek gerektirmeyen bir işyeti sahibi olmak olmuştur.» Gerçekleşmeler de bu yöndedir. Dıgöç «geçici» amaçlı oldvğundan, göçenlerin yıllarca geçicilik koşullo.n içinde ve bir yerleşik düzen kurmadan yaşadıklan görülmektedir. «Alıcı ülkelerdeki aynmcılıık ve gerice kökenlilikten kaynaklanan kendini dışlama ile birleşince, geçici düzende yaşamanın gelişmeyi, bilgilenmeyi, içinde yaşanan toplumla yaşamayı önlediği görülür. Geçicilik, uzun dönemli tasanlac""!, planları önlediği gibi, "yoksulluk küıtürü"nün duvarları içine sıkışıp kalmayı da getirir»42. (Buradan da göçmenlerin birarada yaşamaları, ghetto'laşmalan için önemli bir kapı açılmaktarur. ) Demek ki dıı;.göç, o yaşa kadar besleyip yetiştirdiği, "büyük yatırımlar yaptığıı".43 insangücünü ihraç eden ülkeye, kısa vadeli bir miktar döviz sağlamasının dışında. uzun solukta hiçbirşey sağlamamaktat hatta ekonominin yapısı, tam da bu «döviz kaynakları,. nedeni ile daha da bağımlı hale gelmektedi:-. Ekonomide «tüketime» doğru bir yönlenme görülmektedir öncesinde Kranetin yaptığı bir araştırmada 4s, dönen Türk işçilerinin biriktirimlerinin % 41'i konut ya da toprağa, % 23'ü küçük i.şyeri açmaya, % 20'si de tüketim mallan alımına gitmişht. Gitmez araç.tırmasına gö-:e de biriktirimlerin yarıya yakını taşın 40 a.g.e., s a.g.e., s a.g.e., ss John BERGER, Jean MOHR, Yedinci Adam (Çev. : Çevat ÇAPAN), Ankara: V Yayınları, 1987, s Nermİn ABADAN-UNAT, «Genel Değerlendinne (Sonuçlar), (in) Göç ve Gelişme a.g.e., (ss ) ss ; GtTMEZ, a.g.e., ss R. E. KRANE, «Effects of Cyclical Internatioal Migration Upon Socio-Economic Mobility.., InternatioaJ Migratlon Review, Vol. 8. No: 4, 1973, ss ; aktaran: GtTMEZ, a.g.e., s. 239.

12 ioo AMM'E İDARESİ DERGİS1 muz mallara, üçte biride üretime yönelik alanlara yatıfllmıştn 46.> "Kendi ailesine çıkar sağlayan göçmen işçi, bu yolla dünya kapitalist sistemi içindeki Türkiye'nİn konumunu sürdürmesıne de yardımcı olmaktadır., 'lere gelinciiğinde Türkiye, Brezilya, Arjantin. Meksika gibi diğer or1;a.;gelirli topluınıc-..rla beraber yaygın bir dayanıklı tüketim malları üretimine başlamıştı ve iç pazarda, yüksek ücretli bir işçi aristokrasisi (sendikalılar) ve küçük burjuvazi bu tür malların tüketimini «garanti» ediyordu 4s Kuşkusuz, bu «garantörler» arasında dönen işçiler ve akrabaları da vardır. Peki, bu ticari ilişkiler, yani işçi biriktirimleri kimlere yaramaktadiıt? Köyden b~lanırsa, "köyüın orta büyüklükte toprağı olanı toprağını ve toplumsal yerini»; kasabada, kentteki varlıklı kesim dükkan, ev, arsasını göçmene satıyor; o sermaye ile emuıkçi, mobilya.cı, lüks tüketim malı satıcısı (ya da, tabii dayanıklı mallar) oluyor H. Dışgöç olgusunun değerlendirmesini alıcı ülkeler açısından yapanların önemle vurguladıkları nokta, göçmen işçinin belli bir işgücü eksikliğini, o düzen için (ileri sanayi ülkeleri ya da merkez ülkeler için) elverişli bir biçimde dolduran, yani uysal, esnekliği fazla, siyasal ve/ya da sendikal bilinçtenmesini çoğunlukla gerçekleştirememişso, dolayısı ile «yedek bir işgücü,. oluşudur. Boş işlerden daha fazla sayıda işçi, aş,ın ücret artışlarını frenler; yerli işçilerin kabul etmedikleri tehlikeli, düşük statülü, pis, az ücretli işlerde çalışırlar; böylece de merkez ülkede «ikili.. bir işgücü pazarı yaratılmasıdll sağlarlar; gerektiğinde bu iki grup işçi birbirlerine karşı öne sürülüirler; çalışma düzeni böylece «ahenkle» sürer, gidersı. Yurtdışında çalı.şan ve bir «Avrupa alt-proletaryası-nı oluşturan göçmenlersı, gerçekten de, merkez ül4 kelerdeki toplumsal piramidin «en alttakileri-dirler. En alttakilerin de altlan olabilmektedir. Ekonomik yönden en altta olan yabancı işçi gı:ruplar.ının arasında da bazı ayrımlar toplumsalolarak yapılabilmekte ve bugün <1980'lerdel, Almanya'daki en kalabalık yabancı işgücünü oluşturan Türk göçmen kitlesi, toplumsal ve hatta fiziki olarak saldınya uğramakta, dışlanmakta ve ezilmektadir. Almanlann % 48'i, Türkleri, diğer yabancı azınlıklardan «daha az sempatik» bulmakta ve Türkler, Pakistanlı ya da Kara Afrikalı'dan daha itici bulunmaktadıırla,rs3. «Bir Yalhudi ile bir Türk arasında ne faırk vardır? Yahudiler için arkada kaldı!- gibi neredeyse 46 GİTMEZ, a.g.e., s C. RAMAZANüCLU, «Return Migration and Investment: Some Theoretical, Empirical and Planning Problems From a Study of Returned Migrants in!stanbuf", (Ço~altma), Ankara, 1977; aktaran: GİTMEZ, a.g.e., s Çağlar KEYDER, "Yeni Birikim Modeli, Gelir Dağılımı ve Dışlanma», (in) Kriz, G~llr DaAı Iımı ve Türkiye'nin Alternatif Sorunu, (K. BORATAV. ç. KEYDER, Ş. PAMUK), (2. Baskı), İstanbul: Kaynak Yayınları, 1987, (ss ), s GİTMEZ, a.g.e., ss ; Ayrıca Bkz.: R. PENNINX, L. Van VELZEN, "Yurt Dışına İşçi Göçünün Boğazlıyan İlçesi Üzerindeki Ekonomik Etkiler;» (in) Göç ve Gelişme (s~. 209~284), ss SO BERGER, MOHR, a.g.e., ss sı GİTMEZ, a.g.e., ss. 94-9S. 52 GÜVEN a".e. s Der Spiegel, No. 18, 1982, s. 39

13 TORK DIŞ<J!jÇO VE MEKANSAL OLUŞUMLAR vecize haline gelmiş sözler sık, slk duy:ulabilmektedir:a;bu noktada, merk::zdeki.ikili işgücü pazaom, Türkl~rin F, Almanya'da yaşayan toplam C~::O (toplam nüfusun % 9 kadarı) yabancının, 1.552J.lOO'ini, yani % 34,2'siai oıu~> turduğunu (1983), bunlarında yaklaşık 'inil1 çalışmakta oldu!;,...mu'5 hatijrlamak ve birbirinden ekonomi-dışı öğeler yüzünden ayrılmış iki grubun varlığının, ücretlerin düşmesindeki rolünü ve kendi grup çıka! h;,.rınııı birliği bilincine varamamalarınıın, sennaye için yarattığı avantajları düşünmenin s6 gerekli oldugunu samyoruz. Eğe~ merkez ülkelerdeki yeni kapitalist birikim tarzı, Amerika'da örneklerini verdiği gibi, yüksek teknolojili sektörlere (bilgisayar ve bio-teknoloıji gibi) yönelmiş ve eski, geleneksel, ağır sajıayi sektörlerini gözden çıkarmışsa, ki bu sektörler yoğun olarak yabancı i,şgücü istihdam ederler, o zaman, oluşacak sosyal kutuplaşma ve orta sınıfla.-:ıl1 yoksullaşmaları paralelinde s7, merkezde kalması istenıneyen yabancı işgücü artacaktıır ve bunların br;ışında da Türk işgücü olacaktır. Resmi hükümet politikası da geri dönüşleri "özendirmek»tir. 28 Kasım 1~)C3 tarihli "Y[.banerılamn Geriye - Dönüşe - Hazırlıklı (istekli) - Olmalarını Te.şvik Yasası,.. bu konuda atılan son adımlardan biridir. TÜRK DIŞGÖÇÜNÜN AV\1ANYA'DAKİ MEKANSAL ÖZELLİKLERİ Bu bölümde, daha önce çerçevesini çizmeye çalıştığımız F. Almanya göçimde, Türk vatandaşlarımızın, aradan geçen yaklaşık üç-onyıllık sürede gösterdikleri yerleşme öyüntü ve eğilimlerini betimlemeye ve sosyo-ekonomik yapıyla olan bağlantılarını vurgulamaya çalışacağız. Öncelikle, genel bir insan yerleşmeleri kuralını ya da yasasını hatırlamak gerekiyoır tabi = Mekansal örüntü(ler), sosyo-ekonomik yapı (ların) ın, fizik mekana yansımalandır. Şimdi F. Almanya'ya bakalım. Özellikle de (Batı) Berlin'e. F. Almanya, Batı Berlin da.bil yılında yaklaşık 61.5 milyonlllk bir ülke. Ancak 1974'ten beri nüfus azalma&l gözleniyor. DOğum oranı, ölüm oranını karşılamaktan uzak olduğu için, böyle bir durum çıkıyor ortaya vatandaş başına 10.1 doğumla. F. Almanya, dünyanın en düşük doğum yüzdesine sahip. Evlilik. başma, sadece 1.8 çocuk düşmekte 5B Bölgelere göre nüfus dağılımı, oldukça dengesiz. Ren-Ruhr havzası ve bölgesi, Bremen, Hannover, Stuttgart ve Münih yöreleri. en-fazla nüfus toplanmasının gözlendiği yerler yılında, 'den fazla-nüfuslu.büyük - kentler-de. 21 milyon insan; 'den az-nüfuslu kentlerde (<<Gemeinde.) nüfusun % 40'nı oluşturan 24 milyon insan; ve iki nüfus sınırı arasındaki ortaboy-kentlerde ise ( arası), 16 milyon insan yaşamaktaydı s9 En büyük kent, ('0 nüfuslu (1982) B. BerUn'dir. 54 H. J. GAMM, «Gestem Juden, heute Türken?», (in) Türken raus? (... ), ss. (55 65), H. ESSER, «Aus15ndische Bevölkerung und Grossstaedtische Entwicklungel1», (in) Die Staedte in den 80 er Jahren, (Ed. by: J. FRIEDRICHS). Qpıaden: Westdeutsclıer Verlag, 1985, (ss ), ss , Tablo ı. 56 KEYDER, Emperyalimı (...,.. ), s KEYDER, «Yenİ Birikim (... )>>, ss Lexikon-Institut Bertelsmann, Tatsachen über Deutschland, Gütersloh: Bertelsmann (1978), s. 16. s9 a.g.e., ss

14 102 AMME IDARESI DERGISI B. Berlin, yaklaşık. 1200'lerde kurulmuş; 1871'de Reich ba'ikenti olmuş ve bu tarihten yüzyıl sonuna, XX. yüzyıl başına, 8OO.000'den 'a gibi çok büyük bir nüfus gelişmesi göstermiş bir kent. Öyle ki, bugünkü tüm Berlin'in (Batı, Doğu beraber) alanını kapsayan büyüklüğe ulaştığında. (1020'de), Berlin nüfusu 4 milyonu bulmuştu. II. Dünya Savaşı noktalandı~ ğında ise Berlin, tüm Almanya'nın «en-büyük-enkaz-alanı»ydı6q. 13 Ağustos l001'de, Berlin kentinin, kuzeyden güneye hemen hemen ortadan bir hatla kesilmişçesine, ikiye aynlmış fiziksel bütünlüğünün işareti olan Berlin Duvan'mn yapılmaya başlaması ile, eski Reich merkezi, bugünkü durumunu aldı. Savaştan önce binaya sahip olan Berlin'de bina, savaş sonrasında artık yoktu Savaş-öncesi 4.3 milyonluk nüfus, 2.8 milyona düşmüştü. 1952'de, yasalolarak desteklenen «sosyal konut yapımı» programı başlatılmıştı. Yeni binalann % SO'i, bu program kapsamında idi arasında konut yapılmıştı 'de yapılan birr araştırmada, B. Ber!in'de, 'i 1900 yalından önce yapılmış, toplam konutun sağlıklılaştıınlması gerektiği ortaya çıkmıştı 62 Yani, B. Berlin, çoğu, kentin xrx. yüzyılın ilk yarısandan itibaren dünyanın enbüyük sanayi merkezlerinden bld haline gelmesi sürecine paralelolarak yapılan çok sayıda eski, yaşlı konut stokuna da sahipti. Bu konut stokunun önemli bir parçası da, «kira kışlaları» (<<Mietskasernen») diye tanımlanan, ortalama 5 katlıı, ön-ve yan czphed.e binalara, ada ortasında yine birkaç (ön-cepheye paralel) binaya sahip yerleşme biçiminin yapıla..ıdır. Arsadan maksimum faydayı sağlamak ve endüstri devriminin neferleri olan kır göçmenlerine ucuz maliyetli b:rrınaklar sunmak ikili amacından ortaya çıkan kira kışlalan, havalandırma ve banyo, WC gibi teknik donatundan da, çoğu kez, yok.sunlaırdı. Binalarm arka avlusu, pekçok kere, 6x6 metre gibi bir büyüklükte idi 63 B. Berlin'e yine döneceğiz. Daha önce belirttiğimiz gibi, 1950'li yıllarda ve özellikle ı960'larda, F. Almanya'ya muazzam bit yabancı işgücü gelmiştir. Yabancılar, Almanlann nüfus kaybetmeye başladıklan 1G70'lerde, hızlanan göç hareketleri ve sahip olduklan yüksek coğurganlık düzeyleri gibi nedenlerle, ülke nüfus kompozisyonunda ve dolayısıyla ye:'leşme örüntüsünde önemli değişiklikler yaratm:::!;s"d1r. Özellikle büyük-kentleri..1e YOğunlaşmaya başlamışlardır. Tüm B. Almanya'da yıllan arasında % 4.9'dan % 7.6'ya çıkan yabancı nüfus, oranı, büyük-kentlerde % ;3.3'den % ıı.3'e yukselmiştir6'4. Bu arada yabanaı işgücü, dört aşamadan geçmiştir: 60 Der Senator für Bau-und Wohnungswesen, Berlin, Berlin, 1983, ss bl Informationszentrum Berlin, Im Überblick-Berlin, Berlin: Informationszentrum, 1984, ss Hddede BECKER, «Die untersuchten Sanierungsgebiete», (in) Sanlenmgsfolgen, (Eds. : H. BECKER, J. S. Zur WIESCH), Berlin: Verlag W. Kohlhammer/Deutscher GemeindeverIag, 1982, (ss ), s Informationszentrum, s. 28; (.... ) Franziska BOLLEREY, Kristiana HARTMANN, «Die Mi-. etskaserne», (in) Lernberelch-Wohnen (Eds : M. ANDRITZKY, G. SELLE), Reinbek-Hamburg: Rowohlt, 1983 (1979), ss J.BAEER. P. GANS, «Bevölkerurigsveraenderungen und Migrationsmuster in den Grossstaed.~ ten der BU!1ce',republik Deutschland seit 1970,., (in) Die Staedte in den (... :... ),' (ss ). s. 71.

15 TORK DIŞGöÇÜ VE MEKANSAl., OLUŞUMLAR a) 1973 sonundaki işçi alımının durdurulmasına kadar, yüksek oranu yabancı nüfus artışı; b) 1970'lerin ortasındaki ekonomik kriz ile, yabanaı nüfusta, azalma; c) dönemindeki yabancı nüfustaki tekrar artış olayı; d) ıreo'li yıllarca azalma, ki 1982'de, 1976'dan beri ilk kez eksi bir değer vermişti:r6 s. Yabancı nüfusun bir diğer yerleşme özelliği, büyükkentlerin, yani, metal-işleme, makine sanayii, tekstil endüstrisi kentlerinin de belli bölgelerinde, belli yörelerinde toplanmasıdır. Bu bölgelerin ortak özellikleri arasında, konutların nispeten kolay bulunduğu, «iyileştirme» (sağlıklılaştınna) bölge~e' ri yada Alman nüfusun terkettiği kötü çevre koşullanna sahip bölgeler ya ::1:::. endüstri kuruluşlanının yerleşip çevreyi kirlettikleri bölgeler olmaları nüelikleri "ardırm. Yani alıcil ülke toplum piramidinin en-alttaldlerini oluşturan yabancı işçiler, Alman konut pazarında, endüşük nitbliidi konut bölgelerine ve/yt. da konutlata yerleşmekt.edirler. Bunda kuşkusuz, yabancı i~çilerin mümkün oiduğunea az h?,xcayıp, çok biriktirme eğilimlerinin payı vardır; vardır amu, parayı vernıcye kalksalar, bu kez de, «ayı:uncılık,. ile, küçümseme ve dışlama eğilimleri ile karşılaşmaktadırlar. Böylelikle de «etnik konsantrasyonla.ı " ya da «Ghetto,.lar oluşmaktadı:r6 i. Ghetto'yu tanımlarken Yasa, şöyle bir tarif vermektedir: «Geto büyük kentlerde kimi doğal yedeşme alanlarıma verilen bir addır. Buralarda kentin genellikle azınlık halkı yaşar. Her azınlık kümesinin bir yerleşme alanı vardır. Buraları kentin eskipüskü, yıkılmakta olan yıkkın, bakımsız, belediye hizmetlerinden çoğu zaman yoksun, yoksullul{ yu~'alandır. Halk kendi aralarında genellikle birbirlerine Jçtenlikle bağlıdır. Kentin egemen samflarına karşıdır ve çatışma halindedir. Geto halkmm kendi;:~in:::: özgü gelenek ve görenekleri, değer yargıları, nesnel yaşam koşull:x"cır:dnn doğan ekinleri vardır Bunlar büyük kentin alt ekinlerini veya ekin adaçıl-~larını oluşturur. 0_ Lewis buna "Yoksullul~ Ekü1i,. demiştir» 68. Simdi Beılin'e dönelim V'E:) Türk nüfusu1;,un ba,zı özelliklelini orada gbzleyelim. B, BaBn':le bugün yaklaşık L20:J.OCO konut bulunmakta, f.:ma buna karşın konutlanma ala..--ımda güçlükler devam etmektedir. Kentin, büyüme, çevreye yayılma imkam olmadığından, özel mülk konutlara fazla yer kalmamakta, çoğu kez kiralık evler yapılmaktadır. Sadece, % 9 onu-ımd~:j<i b:ı.nehalklarının mülk-konutları bulunmaktadı:r6 9 Yaklaşık sayıl~rı 57'~-,500 c:l;:n eski konutla:ı.n % 6.5 oranındaki çok küçük bir yüzdesi iyi dop[ Ltlm:::'ı,ro Yani banyo, WC ve merkezi ısıtma vard:r. Gerisi kötü şartlardadır. F. i-lmanya'daki tek kent olarak, B. Berlin'de, ya,?lı-konutlar için «kira smu"lamas]» vardır. Yani, evsahipleri, her yıl kiraları, Berlin Senatoau'nun belirle 65 a.g.e., s. 73, 66 ESSER, a.g.e., ss _ 67 a.g.e., s İbrahim YASA, Yurda Dönen işçiler ve Toplumsal De~işme, Ankara: T_ O. D_ A. ı. E, Yay., No: 182, 1979, s, 4 (Dipnot 6)_ 69 Informationszentrum, s. 8&.

16 104 ~ İDARE.St DERGISI diği % 2 - % 5 oranlaın arasında arttırabillrler arasında sekiz kere, Berlin'in bu sözügeçen kira kısıtlamalarından çıkarılmasını isteyen yasa, teklüi verildiyse de, bunda politikacılar başarılı olamamışlar ve kiralar, diğer Batı kentlerine göre, oldukça düşük düzeyde seyretmiştir. Örneğin Mü. nih'te. eskıi ya,pılara olan kira artışı suurlaması kaldırıldıktan sonra, dokuz yıl içinde kira artış oranı, % 70'i bulmuştur 7l Bunun B. Berlin'de de gerçekleşmesini önlemek için, özellikle 1970'li yıllann sonlarında ve 1980'lerde önemli etkinliklerde bulunan yerel kiracı örgütlenmeleri ve semt bidikleri, 18':::2 yılında ve 1987'de de aleyhte (bunun 70.00Q'i Türk) imza toplamış ve yasanın çıkmasını engelleyebilmişlerdir 72 Bu noktada Berlin'deki yapı faaliyetlerine bir göz atalıı.m. B. Berlin'de, denildiği gibi, yaşlı binaların çokluğu, 1960'lı yılların hemen başında, eski konut stokunun iyileştirilmesini öngören planlamalar yapılmasına yolaçmıştır. Bugün için 12 alt-bölgeye (ya da belediyeye) sahip B. Berlin'de altı belediye almında 5U.100 (tüm stokun % 24.4'Ü) tonutm1 iyileştirilmesini amaçlayan ilk programıct, kentin bütün dünyaya HEm edilen «yenileştirme» faaliyetleri başlamjştır. İlk aşamada «yıkıpyeniden-yapm:1» (ckahlschlagsanierung-) yöntemi uyarınca, konut adalaıra. yer'le bir edilip, yeni konutlar yapmaya başlamımış; daha sonra bu yöntem yerini 1970'lerde, pahalı olması ve tarihsel dokuyu da ortadan kaldıırması nedeni ile, "BlOk yenilemesi» deni len ve adanın cephesini bırakıp, ada ortasındaki yapılan temizleyip, sosyal alan kullanışlarına yeraçan bir anlayışa bırakmış74; en son olarak da «ko. nr7u::u k:,mt yenlls'21esi» (<<BehutsG.me Stadterneuerung,.) adı altında yeni bir u:ygu1:::ı.ma başlatılmıştır. Son uy~ulama daha önce yapılan kent iyileştrrmelerinin, iyileştirme değil falcat lı::ötüle<jtirmeye hizmet eden bir pratile yarattıklarını kabul ile yenileştirine faaliyetlerinin, orada oturan ve çalı0 an!ara rağmen değil ve fakat onlarla birlikte, onlar için yürütülmesini öngöymüsi:ür 75 Çalıç.malar odak olarak, Berlin'in eski kent merkezi iken, duvann çokilmesi ve tarihsel, eski yapıların fc:,zlaca yoğunlaşmış olması nedeni He ve bir de, sözüedilen iyileştirme faaliyetlerinin, kendi evlerini de nasılolsa yıkacağıını düşünen, bu yüzden de evleri ile ilgili hiçbir büyük onarım çalışmasına girmeyen evsahiplerinin varlığı sebebi ile «slujiılaşma» özelliği gör. teren, B. Be;-lin'in doğusuyla birlil:::te birkaç bölgeye yönlendirilmiştir. Doğu böl~eleri arasında yeralan Kreuzberg, Berlin kentinin, yenileştirme etkinlikle.ri çerçevesinde, «stratejileri deneme alanı,. niteliği ile sivrilmektedir. Bu bölgenin bir önemli özelliği daha vardnr: Berlin'deki Türklerin «Bizim Köydiyebilecelde:'i bölgedjr. Berlin Eyaleti İstatistik Dairesi'nin 1982 yılı verile 70 Verein SO 37, Berlin'de Klra!ar Serb~,,: Bırz.kıhyor, Berlin, 1987, s a.g.e, s Verein SO 36'nın Türk uzmanları, Özcan.AY.ANOCLU ve Selçuk İSKENDER ile BECKER, a.g.e., s. 43. (Dipnot 28). 74 Bayan G. SCHÖN ile Berlin Teknik Üniversitesi'nde yapılan tarihli görüşme; B.~rlin Ya~ı ve İskan S'.:natosu yetkilileri ile Hazircm ayında yapılan görüşmeler. 75 Hardt Walther HAEMER, «Kaputte Stadt Retten in Kreuzberg», (in) 37 tb World Congress Berlin (Wes~) - Paper!i and Proceeciings 1984 (10 14 September), The Hague: IFHPJFIHU. AT/IVWSR Pub., Vol. la, 1~'84, (ss ), ss,

İşçilikten Vatandaşlığa: Almanya daki Türkler

İşçilikten Vatandaşlığa: Almanya daki Türkler İşçilikten Vatandaşlığa: Almanya daki Türkler i İşçilikten Vatandaşlığa: Almanya daki Türkler ii İŞÇİLİKTEN VATANDAŞLIĞA: ALMANYA DAKİ TÜRKLER (İnternet Versiyonu) (Not: Kitabın İnternet Versiyonunda Orijinalinden

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ 0 ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ALMANYA DAKİ TÜRKLERİN TÜRK-ALMAN İLİŞKİLERİ AÇISINDAN ÖNEMİ VE TÜRK NÜFUSUNUN ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASINA

Detaylı

ULUSLARARASI EMEK GÖÇÜ Almanya ya Türk Emek Göçü

ULUSLARARASI EMEK GÖÇÜ Almanya ya Türk Emek Göçü ULUSLARARASI EMEK GÖÇÜ Almanya ya Türk Emek Göçü Av.Hakan YILDIRIMOĞLU Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. Endüstri Đlişkileri Müdür Yard. Giriş: Türkiye den Almanya ya 1950 li yıllardan itibaren yoğun

Detaylı

ÜNİTE SOSYOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER KENTLEŞME

ÜNİTE SOSYOLOJİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER KENTLEŞME HEDEFLER İÇİNDEKİLER KENTLEŞME Kentlerin Özellikleri Kentlerin Gelişimi Kentleşme Kuramları Kentlerin Büyümesi Küreselleşme ve Kentleşme Kent Yapısı ve Kent Kimliği Kentleşme ve Eğitim Türkiye de Kentleşme

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010

İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010 İNŞAAT SEKTÖR RAPORU 2010 ÇARPIK YAPILAŞMA VE KENTSEL DÖNÜŞÜM Bu kitabın basılmasına katkılarından dolayı, teşekkür ederiz. MÜSİAD Sektör Raporları: 72 ISBN: 978-605-4383-10-8 Hazırlayan İnşaat Y. Müh.

Detaylı

DİLOVASI NDA SOSYAL DOKU ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU

DİLOVASI NDA SOSYAL DOKU ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU Yayın Tarihi: EYLÜL, 2011 MARKA Yayınları Serisi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR GİRİŞ Birinci bölüm ARAŞTIRMA PROJESİNİN TANITIMI İkinci Bölüm ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ Üçüncü Bölüm ARAŞTIRMANIN

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YOKSULLUK VE KADINLAR POVERTY AND WOMEN IN WORLD AND TURKEY

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YOKSULLUK VE KADINLAR POVERTY AND WOMEN IN WORLD AND TURKEY 2661 DÜNYADA VE TÜRKİYE DE YOKSULLUK VE KADINLAR POVERTY AND WOMEN IN WORLD AND TURKEY Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK, Araş.Gör. Başak Işıl ÇETİN ÖZ En genel anlamıyla insanların temel gereksinimlerini karşılama

Detaylı

TÜRKİYE'DE GÖÇ EĞİLİMLERİ VE SEHİRLEŞME SÜRECİ

TÜRKİYE'DE GÖÇ EĞİLİMLERİ VE SEHİRLEŞME SÜRECİ TÜRKİYE'DE GÖÇ EĞİLİMLERİ VE SEHİRLEŞME SÜRECİ GİRİŞ Dr. İhsan KELEŞ * Şehirleşme, ister bir kırsal yerleşmenin şehire dönüşmesi, ister doğrudan şehrin büyümesi biçiminde olsun, nüfusun şehir yerleşmelerinde

Detaylı

Avrupa Birliği ve Almanya da Türk Girişimcilerin Ekonomik Gücü

Avrupa Birliği ve Almanya da Türk Girişimcilerin Ekonomik Gücü Avrupa Birliği ve Almanya da Türk Girişimcilerin Ekonomik Gücü Prof. Dr. Faruk Şen Yunus Ulusoy Cem Şentürk Essen, Eylül 2007 Önsöz Avrupa ya giden ve bugün Euro-Türkler olarak adlandırılan insanlar, ilk

Detaylı

BEYİN GÖÇÜ OLGUSU VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞAN TÜRK SOSYAL BİLİMCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Sevda

BEYİN GÖÇÜ OLGUSU VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞAN TÜRK SOSYAL BİLİMCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Sevda BEYİN GÖÇÜ OLGUSU VE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞAN TÜRK SOSYAL BİLİMCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (YÜKSEK LİSANS TEZİ) Sevda Figan PAZARCIK T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

F. ALMANYA'DAN KESIN DÖNÜŞ YAPAN IŞGÜCÜ*

F. ALMANYA'DAN KESIN DÖNÜŞ YAPAN IŞGÜCÜ* F. ALMANYA'DAN KESIN DÖNÜŞ YAPAN IŞGÜCÜ* A. Murat DEMİRCİoGLU** TÜRKİYE'YE KESİN DÖNÜŞ EGİLİMLERİ On iki yıl önce 21 Temmuz 1972 tarihli Türk gazetelerinde şu habere yer veriliyordu: «Almanya'ya işçi olarak

Detaylı

: YRD. DOÇ.DR. Metin İŞÇİ

: YRD. DOÇ.DR. Metin İŞÇİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI KIRSAL KESİMLERDEN BÜYÜKŞEHİRLERE GÖÇ VE GÖÇÜN AİLE YAPISINDA MEYDANA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

Detaylı

DAR GELİRLİ KENTLİLER İçİN BİR KONUT EDİNDİRME YÖNTEMİ: EVİNİ YAPANA YARDIM

DAR GELİRLİ KENTLİLER İçİN BİR KONUT EDİNDİRME YÖNTEMİ: EVİNİ YAPANA YARDIM DAR GELİRLİ KENTLİLER İçİN BİR KONUT EDİNDİRME YÖNTEMİ: EVİNİ YAPANA YARDIM Prof. Dr. Ruşen KELEŞ BÖLÜM: 1 BATIKENT ALANINDA KENDİ EVİNİ YAPANA YARDIM YÖNTEMİ' İLE KONUTLANDIRILACAK DÜŞÜK GELİRLİ BİR GRUBU

Detaylı

MODERN KENT YÖNETİMİ-I

MODERN KENT YÖNETİMİ-I MODERN KENT YÖNETİMİ-I FİHRİST 1.BÖLÜM KENT KENTLEŞME VE KENT YÖNETİMİ Kent-Şehir Kentleşme Kentlileşme Ve Kentlilik Bilinci İdeal Kent Kent Yönetimi Kent Yönetimlerinin Sorumluluk Alanları 2.BÖLÜM KENT

Detaylı

KONUT POLİTİKALARI VE YOKSULLUK

KONUT POLİTİKALARI VE YOKSULLUK Özet / Abstract KONUT POLİTİKALARI VE YOKSULLUK M. Ruhat YAŞAR Bu çalışmanın amacı, yoksullar için geliştirilen konut politikalarının daha faydalı olmasına katkıda bulunmaktır. Bilindiği üzere konut sorunu

Detaylı

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI GÖÇ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

T. C. KALKINMA BAKANLIĞI GÖÇ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU T. C. KALKINMA BAKANLIĞI GÖÇ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ANKARA 2014 ISBN 978-605-4667-57-4 YAYIN NO: KB: 2858 - ÖİK: 712 Bu çalışma Kalkınma Bakanlığının görüşlerini yansıtmaz. Sorumluluğu yazara aittir.

Detaylı

Türkiye de Gelir Dağılımı Eşitsizliğinin Bir Sonucu: Çocuk İşgücü

Türkiye de Gelir Dağılımı Eşitsizliğinin Bir Sonucu: Çocuk İşgücü YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2007 Cilt:14 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Türkiye de Gelir Dağılımı Eşitsizliğinin Bir Sonucu: Çocuk İşgücü Araş. Gör. Banu KARAMAN Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g O c a k 2 0 1 1 TÜRKİYE DE DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR M. EMIN ERÇAKAR, ERDAL

Detaylı

Avrupa Birliği Uygulamaları Çerçevesinde Türkiye için İstihdam Odaklı Asgari Gelir Desteği Arayışları

Avrupa Birliği Uygulamaları Çerçevesinde Türkiye için İstihdam Odaklı Asgari Gelir Desteği Arayışları İnsan&İnsan, Sayı 3, Kış 2015, s. 18-36 ISSN: 2148-7537, www.insanveinsan.org Avrupa Birliği Uygulamaları Çerçevesinde Türkiye için İstihdam Odaklı Asgari Gelir Desteği Arayışları İlknur Karaaslan* ilknurkaraaslan@yahoo.co.uk

Detaylı

(7) TÜRKİYE DE GÖÇ OLGUSU, GÖÇ EDENLERİN KENTLERE OLAN ETKİLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Yrd. Doç. Dr. Yüksel KOÇAK 10 Elvan TERZİ 11

(7) TÜRKİYE DE GÖÇ OLGUSU, GÖÇ EDENLERİN KENTLERE OLAN ETKİLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Yrd. Doç. Dr. Yüksel KOÇAK 10 Elvan TERZİ 11 (7) TÜRKİYE DE GÖÇ OLGUSU, GÖÇ EDENLERİN KENTLERE OLAN ETKİLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Yrd. Doç. Dr. Yüksel KOÇAK 10 Elvan TERZİ 11 ÖZET Göç, insanların bulundukları yerden ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel

Detaylı

KIRSAL KESİMDEKİ DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE ALEVÎ AİLE YAPISINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞMELER *1+

KIRSAL KESİMDEKİ DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE ALEVÎ AİLE YAPISINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞMELER *1+ KIRSAL KESİMDEKİ DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE ALEVÎ AİLE YAPISINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞMELER *1+ I. GİRİŞ Ali AKTAŞ Sosyolog Ülkemiz, Ortodoks İslâm (Sünnî) geleneğine sahip bir ülke olarak bilinmektedir. Türkler,

Detaylı

CUMHURİYETİN İLANINDAN GÜNÜMÜZE KONUT POLİTİKASI

CUMHURİYETİN İLANINDAN GÜNÜMÜZE KONUT POLİTİKASI Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 67, No. 3, 2012, s. 75-108 CUMHURİYETİN İLANINDAN GÜNÜMÜZE KONUT POLİTİKASI Prof. Dr. Aykut Namık Çoban Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Özet Bu yazı,

Detaylı

geleneklerin de etkisiyle doğurganlık yüksek, yabancılık ve tutuculuktan ötürü aile planlaması (AP) gibi hizmetlerden yararlanım düşüktür.

geleneklerin de etkisiyle doğurganlık yüksek, yabancılık ve tutuculuktan ötürü aile planlaması (AP) gibi hizmetlerden yararlanım düşüktür. GİRİŞ ve AMAÇ İnsanoğlu ilk çağlardan başlayarak çeşitli nedenlerden dolayı sürekli göç halindedir. Tosun a göre, İnsanoğlu var oluşundan günümüze kadar geçen zaman içerisinde, istendik yaşam koşullarına

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014 1980 SONRASI YOKSULLUKLA MÜCADELENİN BAŞLICA ARACI OLARAK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU NUN KURULUŞ VE VARLIK NEDENLERİNE İLİŞKİN BAZI TESPİTLER 1 Yılmaz DEMİRHAN Yrd. Doç. Dr. Dicle Üniversitesi

Detaylı

SOSYAL POLITIKADA YERELLESME

SOSYAL POLITIKADA YERELLESME İSTANBUL TİCARET ODASI SOSYAL POLITIKADA YERELLESME 1 Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ YAYlN NO: 2010-99 İstanbul, 2011 Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odası) Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü,

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 9, Bahar Spring 2012, 37-61

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 9, Bahar Spring 2012, 37-61 Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences Sayı Number 9, Bahar Spring 2012, 37-61 GECEKONDULAŞMA, KENTSEL DÖNÜŞÜM VE TOKİ KONUTLARININ TİCARİLEŞMESİ: KARS ÖRNEĞİ Squattering,

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ VE TOPLUMSAL YANSIMALARI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ VE TOPLUMSAL YANSIMALARI KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ VE TOPLUMSAL YANSIMALARI MELEK TOLANLAR Yüksek Lisans Tezi Danışman: Yrd. Doç.Dr. Hüseyin KOÇAK Afyonkarahisar 2007 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Sosyal Konut Uygulamaları

Dünyada ve Türkiye de Sosyal Konut Uygulamaları Dünyada ve Türkiye de Sosyal Konut Uygulamaları evzat Fırat Kunduracı * Özet: Kentleşmenin doğurduğu temel sorun alanlarından olan kent yoksulluğuna ve barınma sorununa çözüm olarak sosyal konut politikaları

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK VE SOSYAL POLİTİKALARIN EVRİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gülhan AKTAŞ

Detaylı