T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Sonuç Raporu Proje No: 2010/61 Projenin Başlığı YENİ KATI FAZLARIN SENTEZİ VE ESER ELEMENT ANALİZLERİNDE KULLANILMASI Proje Yöneticisi Doç. Dr. Durali MENDİL Birimi Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü Araştırmacılar ve Birimleri Tuba KIRIŞ (Y. Lisans Öğrencisi) Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü (Aralık/2011)

2 2 ÖZET * YENİ KATI FAZLARIN SENTEZİ VE ESER ELEMENT ANALİZLERİNDE KULLANILMASI Bu çalışmada, katı faz ekstraksiyon yönteminde kullanılmak üzere silika jel ve karbon nanotüp modifiye edilerek yeni katı fazlar (tetraetilenpentamin bağlı silikajel:tpa-sj, tiyoüre bağlı silikajel:tü-sj ve tetraetilenpentamin bağlı çok duvarlı karbon nanotüp: MWCNTS-Amin) sentezlendi. Sentezlenen bu maddeler, bazı su ve gıda örneklerinde bakır, kurşun ve kadmiyumun tayini için katı faz ekstraksiyon yönteminde kullanıldı ve yeni bir katı faz ekstraksiyon metodu geliştirildi. Mini kromatografik kolona katı faz olarak sentezlenen maddeler yerleştirildi. Analit iyonlarının kantitatif geri kazanımları için ph, örnek hacmi, elüent türü, elüent miktarı gibi çeşitli analitik koşullar araştırıldı ve optimize edildi. Bazı anyon ve katyonların girişim etkileri çalışıldı. Zenginleştirilen analitler alevli atomik absorpsiyon spektrometresi ile tayin edildi. Analit iyonlarının geri kazanım değeri %95 in üzerinde bulundu. Katı faz ekstraksiyon şartlarının optimizasyonundan sonra zenginleştirme faktörü 50 bulundu. Elde edilen gözlenebilme sınırları (k=3, N=20); 0,15 µg L -1 (Cu), 1,00 µg L -1 (Pb) ve 0,053 µg L -1 (Cd) olarak bulundu. Geliştirilen zenginleştirme yöntemi metal iyonlarının tayini için SRM lere (NIST SRM 1515 Elma yaprağı ve GBW Çay), çeşme suyu, kaplıca suyu, maden suyu, bisküvi, pirinç, balık, siyah çay, gibi gerçek örneklere uygulandı. Anahtar kelimeler: Katı Fazların Modifikasyonu; ayırma ve zenginleştirme; katı faz ekstraksiyonu; Atomik absorpsiyon spektrometresi (*) Bu çalışma Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenmiştir. (Proje No: 2010/61)

3 3 ABSTRACT * SYNTHESIS OF NEW SOLID PHASES AND USING TRACE ELEMENT ANALYSIS In this work, silica gel and carbon nanotube has been modified and new solid phases (tetraethlylenepentamine on silica gel: TPA-SJ, thiourea on silica gel: TU-SJ and tetraethlylenepentamine multi-walled carbon nanotube connected: MWCNTS-Amin), were synthesized and for use in solid-phase extraction method. Synthesized substances are used for determination of copper, lead and cadmium in some samples with solidphase extraction method. A new solid-phase extraction method was developed. Synthesized substances were placed mini-chromatographic column. Various analytical conditions for the quantitative recoveries of analyte ions including ph, sample volume, eluent type etc. were investigated and optimized. The interference effect of some cations and anions was also studied. The enriched analytes were determined by flame atomic absorption spectrometry. The recovery values for analyt ions were found higher than 95%. After optimization of the solid-phase extraction conditions, the preconcentration factor of 50. The limits of detection obtained for copper, lead, and cadmium based on 3 sigma (n = 20) were 0,15 µg L -1, 1,00 µg L -1 and 0,053 µg L -1, respectively. The developed preconcentration procedure was applied to the determination of metal ions in reference standard materials (SRM 1515 Apple leaves and GBW Tea) and some real samples including tap water, spring water, mineral water, biscuit, rice, fish and black tea. Key words: Modification of solid phase; Separation and preconcentration; solid-phase extraction; Atomic absorption spectrometry. *This study was supported by Scientific Research Projects Commission of Gaziosmanpasa University (Proje No: 2010/61).

4 4 ÖNSÖZ Gelişmiş ve gelişmemiş ülkelerin her ikisinde de çevresel kirlilik başlıca problemlerdendir. Çevresel kirliliğin başlıca sebeplerinden birisi de toksik ve eser elementlerdir. Bazı toksik elementlerin düşük konsantrasyonları bile canlılar için çok zararlı olabilir. Sanayileşme ve hızlı nüfus artışı sonucu toprak, su ve havanın sürekli ve bazı bölgelerde aşırı kirlenmesi eser elementlerin canlılara geçişini etkilemektedir. Canlılar için hayati öneme sahip bir element çevre kirlenmesi sonucu biraz yüksek dozda alındığı zaman organizma üzerinde toksik etki yapmaktadır. Bu çalışmada, ayırma zenginleştirme yöntemlerinden biri olan katı faz ekstraksiyon yönteminde sentezlenen katı fazlar kullanılarak bazı su ve gıda örneklerinde bakır, kurşun ve kadmiyumun tayini yapılacak ve yöntem optimize edilecektir.

5 5 İÇİNDEKİLER Sayfa ÖZET... ii ABSTRACT... iii ÖNSÖZ... iv İÇİNDEKİLER......v SİMGE ve KISALTMALAR DİZİNİ... vi ŞEKİLLER DİZİNİ... vii TABLOLAR DİZİNİ... viii 1. GİRİŞ KAYNAKLAR ÖZETİ MATERYAL VE YÖNTEM Kullanılan Kimyasal Maddeler ve Reaktifler Kullanılan Cihazlar Katı fazın sentezi Katı Faz ekstraksiyon Metodunun Geliştirilmesi Metodun Optimize Edilmesi ph Etkisi Elüent Cinsi Elüent Hacmi Katı faz (Reçine) Miktarı Örnek Hacmi Örneğin ve Elüentin Akış Hızları Matriks Etkisi Analit İlavesi Yöntemin Standart Referans Maddelerin ve Gerçek Örneklere uygulanması TARTIŞMA VE SONUÇ 16 KAYNAKLAR 18

6 6 SİMGE ve KISALTMALAR DİZİNİ Simgeler Cd Pb Cu As Cd Ni Açıklama Kobalt Kurşun Bakır Arsenik Kadmiyum Nikel Kısaltmalar AAS FAAS THF APDC PAN 8-HQ WHO GS GSA SRM BSS ZF Açıklama Atomik Absorpsiyon Spektrometresi Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrometresi Tetrahidrofuran Amonyum pirrolidin ditiyokarbamat 1-(2-piridilazo)-2-naftol 8-hidroksikinolin Dünya sağlık teşkilatı Gözlenebilme sınırı Gözlenebilme sınırının altında Standart Referans Maddeler Bağıl Standart Sapma Zenginleştirme Faktörü

7 7 ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil Sayfa Şekil 1. Reaksiyon şemaları Şekil 2. Silikajel (SJ) in IR si...7 Şekil 3. Amin bağlı silikajel (TPA-SJ) in IR si 8 Şekil 4. Tiyoüre bağlı slikajel (TÜ-SJ) in IR si 8 Şekil 5. Aktif Karbon (MWCN) un IR si..9 Şekil 6. Amin bağlı aktif karbon (MWCN-Amin) un IR si GİRİŞ Bulundukları ortamda ana bileşen yanında çok küçük derişimde olan eser elementler, genel olarak sıvılarda mg/l veya μg/ml, katılarda mg/kg veya μg/g düzeyindeki element derişimi olarak tanımlanırlar. Eser elementler, matriks olarak adlandırılan örneğin temel veya majör bileşenlerinin bulunduğu ortam içinde tayin edilirler. Ortam metaller, madenler, mineraller, bileşikler, su, sulu çözeltiler, organik ve biyolojik maddelerden oluşabilir. Şayet eser analizine ortamın etkisi yoksa ve eser elementlerin ortam içindeki derişimi kullanılacak yönteme göre yeterince yüksek ise böyle ortamlar uygun analiz ortamlarıdır. Endüstrinin ve teknolojinin gelişmesiyle yüksek saflıktaki maddelere olan ihtiyacın artması, hava, su ve toprak kirlenmesi, bu kirlenmenin canlılar üzerindeki etkisi gibi çevre sorunlarının giderek önem kazanması ve eser elementlerin sağlık üzerindeki etkilerinin anlaşılması eser element analizlerini analitik kimyanın en önemli araştırma dallarından biri haline getirmiştir. Bu sebeple kalite kontrolünden çevre kirliliğine kadar birçok değişik alanda eser elementlerin etkilerinin araştırılması ve bunların tayinlerinin yapılması büyük önem kazanmıştır. Ağır metallerin hava, deniz ve toprak kirliliğine sebep olduğu bilinmektedir. Metaller enzim molekülleri ile birleşerek molekülün kararlılığına ve aktivitesine etki eder. Eser elementler proteinler ve nükleik asitlerin sentezinde de görev alırlar. Eser elementler canlı organizmalar için oldukça önemlidir. Yaklaşık 50 ye yakın elementin insan vücudunda eser düzeyde bulunduğu bilinmektedir ve bu miktar ise yaklaşık olarak

8 8 10 grama kadar çıkabilmektedir. Eser düzeydeki elementlerin insan vücudu ve metabolizmasına etkileri eser element tayinlerini daha da önemli hale getirmiştir. Bu sebeple birçok alanda sistematik eser element tayinleri yapılmaktadır. Atomik absorpsiyon spektrometresi (AAS) ile eser elementlerin tayini yaygın olarak yapılmaktadır. Ancak örnekteki metal konsantrasyonlarının oldukça düşük olması, örnekteki matrikslerin bozucu etkileri gibi bazı faktörler eser düzeyde bulunan ağır metal iyonlarının alevli atomik absorpsiyon spektrometresi ile tayinlerini zorlaştırmaktadır. Bu problemlerin çözümü için genellikle bir ayırma- zenginleştirme işlemine gereksinim vardır. Ayırma işlemi ile bozucu etkileri gözlenen ortam bileşenleri analit iyonlarından ayrılır. Zenginleştirme ile de analitler büyük hacimli çözeltilerden daha küçük hacimlere alınır. Böylece deriştirme sağlanarak, derişimler tayin edilebilir düzeye getirilir. Bu yöntemler arasında ekstraksiyon, birlikte çöktürme, elektro analitik yöntemler, iyon değiştirme, bulutlanma noktası ekstraksiyonu gibi yöntemler kullanılmaktadır (Camel, 2003; Elci ve ark., 2000; Soylak ve Tüzen, 2006). Katı-faz ekstraksiyon metodu, analitik kimyada en fazla kullanılan ayırma ve zenginleştirme metodlarından biridir. Metodun basit ve ucuz olması, kolay uygulanabilirliği, yüksek verim alınması bu metodun, çevresel çalışmalarda, biyolojik alanda ve tıp dünyasında metal analizlerinde yaygın olarak kullanılmasını sağlamıştır. Bu metod kullanılarak yapılan çok sayıda çalışmalar vardır. Katı-faz ekstraksiyon metodunda, ayrılması istenilen metali içeren model çözelti hazırlanıp içerisine adsorblayıcı olarak katı faz yerleştirilen mini kolondan geçirilip metal katı faz üzerinde tutturulur. Ardından katı faz üzerine tutulmuş metal uygun bir elüent ile elue edilip daha küçük bir hacim içerisine alınır ve buradaki metal konsantrasyonu AAS ile tayin edilir. Yöntem (ayrımı yapılacak olan maddeye bağlı olarak oluşturulan özel şartlar; ph, elüent cinsi, elüent miktarı, örnek hacmi gibi) optimize edilerek yöntem oluşturulur. Bu proje ile bazı su ve gıdalarda bulunan eser düzeydeki ağır metallerin AAS ile tayinlerinden önce katı-faz ekstraksiyon yöntemi uygulanarak bu elementlerin ayrılması ve zenginleştirilmeleri ve yöntemde kullanılan katı fazın sentezlenmesi amaçlanmıştır. 2. KAYNAKLAR ÖZETİ Rekha ve arkadaşları yaptıkları çalışmada, su örneklerindeki kurşun, nikel, bakır ve mangan miktarlarını katı-faz ekstraksiyon metodu kullanarak alevli (AAS) ile tayin etmişlerdir (Rekha ve ark., 2007). Benzothiazole-based şelat reçinesi kullanarak toksik

9 9 metallerin sulu çözeltilerden ekstraksiyon ve ön zenginleştirmesini Meesri ve arkadaşları, gerçekleştirmişlerdir (Meesri ve ark., 2007). Rojas ve arkadaşları ayırma zenginleştirme yöntemiyle çevre ve gıda örneklerindeki paladyumu grafit fırınlı AAS ile tayin etmişler (Rojas ve ark., 2007). Lemos ve arkadaşları Amberlite XAD-2-PC reçinesini sentezleyerek gıda örneklerindeki eser elementlerin alevli AAS ile tayinlerinde kullanmışlardır. (Lemos ve ark., 2006). Yalçın ve Apak XAD reçinesine Maleik asit tutturarak modifiye etmiş ve bu reçine ile krom(iii-vi) türlemesini yapmışlardır (Yalçın ve Apak, 2004). Soylak ve Tüzen eser metal iyonlarının ayırmazenginleştirmesi için yeni bir katı-faz extraktörü olarak Diaion Sp-850 reiçnesini kullanarak çevresel örneklerdeki eser element analizlerinde kullanmışlardır. (Soylak ve Tüzen, 2006). Kumar ve arkadaşları, Amberlite XAD-2 reçinesine o-aminofenolü kovalent olarak bağlayak ayırma ve zenginleştirilmede kullanılan yeni bir şelat reçinesi sentezleyip elementel, termal gravimetrik ve IR analizleri ile, sentezlenen reçinenin karekterizasyonununu yaptıktan sonra, iki kuyu suyundaki bakır(ii), kobalt(ii), nikel(ii), çinko(ii) ve kurşun (II) iyonlarının derişimlerini alevli AAS ile tayin etmişlerdir. (Kumar ve ark., 2000). Saxena ve Singh 1995 yılında yaptıkları çalışmada, Amberlite XAD-2 reçinesine salisilik asidi bağlayarak yeni bir reçine sentezleyip, elementel, termogravimetrik ve infrared analizleri ile sentezlenen reçinenin karakterizasyonunu yapıp, sentezlenen bu reçineyi kullanılarak Zn(II) ve Pb(II) iyonlarının tayini için yeni bir zenginleştirme yöntemi geliştirilmiştir. Geliştirilen yöntem kuyu suyu örneklerinin Zn(II) ve Pb(II) derişimlerinin alevli AAS ile tayini için kullanılmıştır. (Saxena ve ark., 1995). Guo ve arkadaşları, XAD-2 reçinesine 2- aminoasetiltiofenol bağlayarak su örneklerindeki Cd, Hg, Ag, Ni, Co, Cu ve Zn derişimlerini bulmuşlardır (Guo ve ark., 2004). Goswami ve Singh, 3- aminopropil trietiloksi silan ile modifiye ettikleri reçineyi 13 C NMR ve IR spektroskopisi kullanarak karekterize etmişler ve karakterize edilen bu reçineyi kullanarak Cu(II), Pb(II), Ni(II), Fe(III), Cd(II), Zn(II) ve Co(II) iyonlarının ayrılması ve zenginleştirilmesi için gerekli şartları araştırıp yeni bir yöntem geliştirmişlerdir. Vitamin kapsüllerindeki Cu(II) iyonlarının miktarını geliştirilen yöntemle zenginleştirdikten sonra alevli AAS ile tayin etmişlerdir (Goswami ve Singh, 2002). İmamoğlu ve Güneş silikajel-60 ı trietil tetraamin ile modifiye edip bakır (II) ve nikel (II) derişimlerini analiz etmişlerdir (İmamoğlu ve Güneş, 2008). İmamoğlu ve Aydın 2005 yılındaki yaptıkları bir

10 10 çalışmada silikajele dietil triamin bağlayarak elde edilen modifiye silikajeli altın, paladyum ve kurşun derişimlerinin analizlerinde kullanmışlardır (İmamoğlu ve Aydın, 2005). 3. MATERYAL VE YÖNTEM 3.1. Kullanılan Kimyasal Maddeler ve Reaktifler Tüm plastik ve cam malzemeler kullanılmadan önce deterjanla iyice yıkandı. Sonra saf su ile çalkalandı. Daha sonra %10 luk HNO 3 çözeltisi ile yıkandı. En son deiyonize sudan geçirilip öylece kullanıldı. Analitik saflıkta kimyasallar kullanıldı. Silkajel Merck firmasından temin edilmiştir. Sodyum nitrit Merck firmasından temin edilmiştir. Tetraethylene pentamine Merck firmasından temin edilmiştir. Thiourea Merck firmasından temin edilmiştir. 3-(Chloropropyl)-trimetoxysilane Merck firmasından temin edilmiştir. N,N -Dicyclohexylcarbodiimide Merck firmasından temin edilmiştir. Çok duvarlı karbon nano tüp Merck firmasından temin edilmiştir. Toluen Merck firmasından temin edilmiştir. HNO 3 Merck firmasından temin edilmiştir. H 2 O 2 Merck firmasından temin edilmiştir. Aseton Merck firmasından temin edilmiştir. Etanol Merck firmasından temin edilmiştir. HCl Merck firmasından temin edilmiştir. ph=2 tamponu; 0,1 M lık çözeltisi H PO ve 3 4 NaH PO 2 4 den hazırlandı.

11 11 ph=4 ve ph=6 tamponları ph=8 ve ph=10 tamponları CH3COOH/NaCH 3COO NH3/NH4Cl dan 0,1 M hazırlandı. den 0,1 M olacak şekilde hazırlandı. Standart çözeltiler: Metallerin 1000 mg/l stok çözeltiler kullanıldı. Bunlardan deiyonize saf suyla seyreltme yaparak çalışma standartları hazırlandı Kullanılan Cihazlar Perkin Elmer Analiz 700 model detöryum zemin düzeltmeli atomik absorpsiyon spektrometresi kullanıldı. Çalışmalar hava-asetilen ortamında yapıldı. Elementlerin tayini için oyuk katot lambaları kullanıldı. Çalışma şartları üretici firmanın önerdiği şekildedir. Standart referans maddeleri çözmek için Mileston Ethos D model kapalı sistem mikrodalga fırın (maksimum sıcaklık 300 o C, maksimum basınç 1450 psi) kullanıldı. Deiyonize su elde etmek için Milli-Q sistem kullanıldı. Model çözeltiler için 100 ila 1000 mikrolitre arasında ayarlanabilen mikropipet kullanıldı Katı Fazın Sentezi ve Karakterizasyonu Bu projede, ayırma ve zenginleştirme yöntemlerinden biri olan katı-faz ekstraksiyonu yönteminde, katı faz olarak kullanılan modifiye edilmiş yeni reçineler aşağıda verilen reaksiyon şeması esas alınarak sentezlenmiştir. 1.

12 12 2. TPA-SJ TÜ-SJ 3. Şekil 1. Reaksiyon şemaları Bu amaçla ticari olarak alınan silikajel derişik hidroklorik asit ile iyice temizlenip kurutulacak. Temiz ve kuru silikajelden belli bir miktar alınarak toluen ile

13 13 karıştırılarak, daha sonra üzerine belli miktarda 3-kloropropiltrimetoksisilan ilave edilip belli reaksiyon şartlarında ve inert ortamda reaksiyona sokuldu. Reaksiyonun sonunda 3-kloropropil bağlı silikajel elde edildi (İmamoğlu ve Aydın, 2005). Elde edilen 3- kloropropil bağlı silikajel iyice yıkanıp kurutulduktan sonara bu bileşikten belli bir miktar tartılıp alınarak toluen içinde uygun miktarda tetraetilenpentaamin ile reaksiyona sokulup modifiye edilmiş yeni reçine elde edildi. Bu çalışmada kullanılan iki adet modifiye edilmiş reçine aynı sentez yöntemi kullanılarak elde edildi. Modifiye edilmiş yeni çok duvarlı karbon nanotüpü sentezlenmek için ticari olarak alınan çok duvarlı karbon nanotüpten bir miktar alınarak derişik hidroklorik asit ile iyice temizlenip kurutuldu. Temiz ve kuru çok duvarlı karbon nanotüpten belli bir miktar derişik nitrik asit ile 12 saat sıcakta muamele edilip süzüldükten sonra deiyonize saf su ile yıkandı. Daha sonra etüvde kurutuldu (Tu ve ark, 2009). Daha sonra bu maddeden belli miktar alınarak belli miktardaki tetraetilenpentaamin ile süspansiye edilerek ısıtıldı ve bu süspansiyonun üzerine belli bir miktar N,N - dicycloheexlcarbodiimide (DCC) ilave edilerek 48 saat riflaks edildi. Daha sonra süzülüp etanol ile yıkandıktan sonra kurutuldu. Elde edilen yeni katı fazların karakterizasyonu projede de belirtildiği gibi IR ve elementel analiz ile yapıldı %T Wavenumber[cm-1]

14 14 Şekil 2. Silikajel (SJ) in IR si %T Wavenumber[cm-1] 120 Şekil 3. Amin bağlı silikajel (TPA-SJ) in IR si 100 %T Wavenumber[cm-1] Şekil 4. Tiyoüre bağlı slikajel (TÜ-SJ) in IR si

15 %T W avenum ber[cm -1] 110 Şekil 5. Aktif Karbon (MWCN) un IR si 100 %T Wavenumber[cm-1] Şekil 6. Amin bağlı aktif karbon (MWCN-Amin) un IR si

16 Katı Faz Ekstraksiyon Metodunun Geliştirilmesi Başlangıçta model çözeltide kurşun, kadmiyum, kobalt, krom, nikel, antimon, demir, çinko, mangan ve bakır iyonları kullanıldı. Yapılan denemelerde sadece bakır, kurşun ve kadmiyum da kantitatif sonuçlar elde edildi. Bunun için, bundan sonraki tüm çalışmalarda bakır, kurşun ve kadmiyum iyonları kullanıldı. Bu amaçla 30 ppm Pb, 10 ppm Cd ve Cu içeren 50 ml lik model çözeltiler hazırlandı Metodun Optimize Edilmesi Model çözeltiler kullanılıp % geri kazanımlar baz alınarak aşağıdaki parametreler incelendi ve çalışılan metot optimize edildi ph Etkisi Özellikle hangi ph da maksimum geri kazanım olduğunu test etmek için ph 2-10 a kadar tarama yapıldı. ph=9-10 da kantitatif değerler elde edildi. Tüm çalışmalarda ph=9 sabit alınarak diğer parametreler tarandı. Sonuçlar Tablo 1 de verildi. Tablo 1. Geri kazanma verimine ph nın etkisi (n=3) Geri kazanım (%) ph Cu Pb Cd 2 36±2 31± 33±2 4 48±2 41± 44±2 6 62±3 56± 55±3 8 81±3 56± 48±1 9 98±4 97± 96± ±3 95± 95± Elüent Cinsi Bunun için ph=9 da, 1M HNO 3, 2M HNO 3, 0.5 M HCl, 1M HCl ve 2M HCl kullanıldı. En iyi geri kazanım 0.5 M HCl kullanılarak sağlandı. Sonuçlar Tablo 2 de verildi.

17 17 Tablo 2. Geri kazanma verimine elüent cinsinin etkisi (n=3) Geri kazanım (%) Elüent cinsi Cu Pb Cd 1M HNO 3 87±3 93±2 91±2 2M HNO 3 92±2 90±4 93±2 0.5 M HCl 98±4 96±4 97±4 1M HCl 96±3 95±3 96±4 2 M HCl 95±2 93±3 92± Elüent Hacmi 0.5 M HCl ten 5 ml den 15 ml ye kadar değişik hacimlerde elüent kullanıldı ml de kantitatif değerler elde edildi. Cu, Pb ve Cd için eluent hacmi 8 ml olarak alındı. Optimum şartlarda 8 ml eluent kullanıldı. Sonuçlar Tablo 3 de verildi. Tablo 3. Geri kazanma verimine elüent hacminin etkisi (n=3) Geri kazanım (%) Elüent hacmi (ml) Cu Pb Cd 5 90±4 83±3 75±3 6 92±5 85±3 83±2 7 96±5 91±4 87±2 8 98±6 97±6 96±5 9 98±3 95±3 96± ±7 95±2 95± Katı faz (Reçine) Miktarı 0.3 gramdan 1.0 grama kadar değişen miktarlarda katı faz kolonların içine dolduruldu gram katı faz kullanıldığında kantitatif geri kazanımlar elde edildi. Bütün çalışmalarda 0.5 gram katı faz kullanıldı. 1.0 gramdan fazla katı faz kullanıldığında daha önce optimize edilen eluent hacmi ile kolonu elue etmek mümkün olmadığından geri kazanımlarda düşmeler görüldü. 0.5 gramdan daha az miktarlarda ise tutulmalar kantitatif olmadı. Sonuçlar Tablo 4 de verildi.

18 18 Tablo 4. Geri kazanma verimine katı faz (reçine) miktarının etkisi (n=3) Geri kazanım (%) Reçine miktarı (g) Cu Pb Cd ±2 82±4 78± ±3 86±5 82± ±5 97±6 95± ±5 98±5 96± ±4 97±5 95± ±4 98±6 96± ±6 95±3 96± ±7 97±3 95± Örnek Hacmi 25 ml den 500 ml yekadar değişen hacimlerde örnekler kullanıldı. 250 ml ye kadar kantitatif değerler elde edildi. Daha büyük hacimlerde geri kazanımlar azaldı. Optimum şartlarda 250 ml lik örnek hacmi kullanıldı.son hacim 10mL ye indirildi. Böylece 25 kat zenginleştirme yapılmış oldu. Sonuçlar Tablo 5 de verildi. Tablo 5. Geri kazanma verimine örnek hacminin etkisi (n=3) Geri kazanım (%) Örnek hacmi hacmi (ml) Cu Pb Cd 25 90±2 83±4 86± ±3 90±4 96± ±4 98±6 96± ±2 46±2 46± Örneğin ve Elüentin Akış Hızları Önce örneğin sonrada elüentin akış hızları optimize edildi. Hem örnek hem de elüentin akış hızları 1-5 ml/dakika ya kadar kantitatif değerler elde edildi. Örneğin ve elüentin akış hızları 5 ml/dakika olarak optimize edildi Matriks Etkisi

19 19 Bazı alkali, toprak alkali tuzların, katyonların ve anyonların bozucu etkilerinin olup olmadığını test etmek için bunların değişik derişimleri 50 ml model çözeltilere ilave edildi. Sonuçlar Tablo 6 da verilmiştir. Tolerans limiti ± %5 olarak verilmiştir. Çok yüksek derişimlerde bile bozucu etkinin olmadığı görülmüştür. Tablo 6. Geri kazanma verimine matriks iyonlarının etkisi (n=3) İyon Eklenen Derişim (mg L -1 ) Geri kazanım, % Cu Pb Cd Na + NaCl ±5 102±5 95±3 K + KCl ±6 99±3 98±2 Ca 2+ CaCl ±3 98±3 98±5 Mg 2+ MgCl ±4 99±4 97±4 Cl - NaCl ±5 98±2 95±2 F - NaF ±7 97±3 95±3 - NO 3 2- SO 4 3- PO 4 KNO ±3 96±5 97±3 Na 2 SO ±5 99±3 97±5 Na 3 PO ±2 95±2 96±2 Cr 3+ Cr(NO 3 ) ±3 96±5 96±3 Cd 2+ Cd(NO 3 ) ±4 97±2 98±5 Mn 2+ KMnO ±4 96±4 95±4 *ortalama±standart sapma Analit İlavesi Model çözeltilere (çeşme suyu, kaplıca suyu ve madensuyu) değişik oranlarda metal iyonları ilave edildi. Bulunan sonuçlar Tablo 7 de verilmiştir. İlave edilen miktarlarda kantitatif sonuçlar elde edildi.

20 20 Tablo 7. Geri kazanma verimine analit ilavesinin etkisi Çeşme suyu Kaplıca suyu Deniz suyu Element İlave edilen (µg L -1 ) Bulunan (µg L -1 ) Geri kazanım (%) Bulunan (µg L -1 ) Geri kazanım (%) Bulunan (µg L -1 ) Cu 0 6.8± ± ±0.4 - Geri kazanı m (%) ± ± ± ± ± ± Pb 0 GSA GSA - GSA ± ± ± ± ± ± Cd 0 GSA - GSA - GSA ± ± ± ± ± ± *ortalama±standart sapma GSA;gözlenebilme sınırının altında 3.5. Yöntemin Standart Referans Maddelerin ve Gerçek Örneklere uygulanması Yöntemin doğruluğunu test etmek için optimize edilen yöntem sertifikalı standart referans maddeye (GBW Çay) uygulandı. Standart referans (GBW Çay) maddeden 0,25 gram ve bisküvi, pirinç, konserve balığı, çay numunelerinden 1,0 er gram alınarak ayrı ayrı 6 ml HNO 3 (65%) ve 2 ml H 2 O 2 (30%) karışımında mikrodalga çözme tekniği (mikrodalgada uygulanan çözme programı: 2 dak, 250 W; 2 dak, 0 W, 6 dak, 250 W; 5 dak, 400 W; 8 dak, 550 W, bekleme: 8 dak.) kullanılarak çözüldü ve son hacim 50 ml ye tamamlandı. Geliştirilen yöntem her numune için ayrı ayrı uygulanıp analit iyonları(cu 2+, Pb 2+ ve Cd 2+ ) alevli Atomik Absorbsiyon Spektrometre (AAS) de ölçüldü. Sonuçlar Tablo 8 ve Tablo 9 da verildi. Kaplıca suyu, deniz suyu ve çeşme suyu örnekleri, önce selülozik filtreden süzüldü, tampon çözelti eklenerek ph 9 a getirildi. Daha sonra geliştirilen yöntem

21 21 uygulanıp analit iyonları (Cu 2+, Pb 2+ ve Cd 2+ ) alevli atomik absorbsiyon spektrometre (AAS) de ölçüldü. Sonuçlar tablo Tablo 10 da verildi. Tablo 8. Standart referans madde sonuçları GBW Çay (µg g -1 ) Element Sertifika değeri Bulunan değer* Cu 17,3 17,4±0.1 Pb ±0.1 Cd 0, ±0.03 *ortalama±standart sapma GSA;gözlenebilme sınırının altında Tablo 9. Yöntemin gıda örneklerine uygulanışı ile elde edilen analit iyonları Element Bisküvi* Pirinç* Konserve balık* Siyah çay* (µg g -1 ) (µg g -1 ) (µg g -1 ) (µg g -1 ) Cu 0,61±0,03 3,11±0,3 0,98±0,1 0,21±0,02 Pb GSA 0,27±0,03 GSA 1.28±0,1 Cd GSA 0,61±0,03 GSA 0.31±0,02 *ortalama±standart sapma GSA:gözlenebilme sınırının altında Tablo 10. Su örneklerindeki analit iyonu sonuçları Element Kaplıca suyu* Deniz suyu* Çeşme suyu* ( µg L -1 ) ( µg L -1 ) ( µg L -1 ) Cu 1,8±0,01 4,51±0,4 0,34 ±0,03 Pb GSA 2,17±0,2 GSA Cd GSA 3.1±0,3 GSA *ortalama±standart sapma GSA:gözlenebilme sınırının altında

22 22 4. TARTIŞMA VE SONUÇ Modifiye edilen reçinelerin ve çok duvarlı karbon nanotüpün karekterizasyonu IR ve elementel analiz ile yapıldı. Tetraetilenpentaamin bağlı slikajelin (TPA-SJ) IR sinde (şekil 2); 1200 cm -1 civarındaki bandın genişlemesi CN varlığını, cm -1 civarındaki pik NH, cm -1 civarındaki pik CH varlığını göstermektedir. Tiyo üre bağlı slikajelin (TÜ-SJ) IR sinde (şekil 2); 1250 cm -1 civarındaki pik CN, cm -1 deki pik NH, cm -1 civarındaki pik CH ve 1500 cm -1 civarındaki pik te SH varlığını gösterir. Tetraetilenpentaamin bağlı çok duvarlı karbon nano tüp (MWCN-Amin) IR sinde (şekil 2); 1250 cm -1 civarındaki pik CN, 3000 cm -1 civarındaki küçük pik CH varlığını göstermektedir. Buradaki IR sonuçlarının bir miktar sapma göstermelerinin nedeni; bu maddelerin birer polimer olması ve bunlara bağlı olan NH, NH 2, S gibi spesifik grupların miktarının düşük olmasıdır. Tetraetilenpentaamin bağlı slikajelin (TPA-SJ) deneysel ve teorik elementel analiz sonucları sırasıyla, % 3,82 N, % 7,14 C, % 1,65 H (deneysel sonuçlar) ve % 2, 98 N, % 6, 83 C, % 1,20 H (teorik sonuçlar), Tiyo üre bağlı slikajelin (TÜ-SJ) deneysel ve teorik elementel analiz sonucları sırasıyla, % 0,43 N, % 3,20 C, % 0,34 H ve % 0,086 S ve % 1.10 N, % 4,12 C, % 0,60 H ve % 0,118 S (teorik sonuçlar), Tetraetilenpentaamin bağlı çok duvarlı karbon nano tüpün (MWCN-Amin) deneysel ve teorik elementel analiz sonucları sırasıyla, % 0,13 N, % 69,16 C, % 3,26 H (deneysel sonuçlar) ve % 0,32 N, % 67,23 C, % 2,72 H (teorik sonuçlar) değerleri hesaplanmıştır. Normal de, bir organik bileşikte N ve S atomları varsa o bileşik için teorik ve deneysel elementel analiz sonuçları tam doğru olmayacağından bu tür bileşiklerin elementel analizleri genellikle verilmez. Eğer bir bileşiğin elementel analizinde teorik değeri ile deneysel değeri arasındaki fark 0.4 ve daha düşükse bu değerler doğru kabul edilmektedir. Eğer yapıda N ve S atomları varsa bu değerlerde bir miktar sapma olabilir bu sapmalarda genellikle kabul görmektedir. Burada, teorik hesaplanan elementel analiz değeri ile deneysel olarak bulunan elementel analiz değerleri kabul görebileçek sınırlar içerisinde kaldığından bizim yapımızın doğruluğunu göstermektedir.

23 23 Doğal sularda bakır, kurşun, ve kadmiyum alevli AAS ile direk tayinleri mümkün olmadığından ayırma ve zenginleştirme işlemleri yapılmıştır. Bu amaçla sentezlenen maddeler (tetraetilenpentamin bağlı silikajel; TPA-SJ, tiyoüre bağlı silikajel;tü-sj ve tetraetilenpentamin bağlı çok duvarlı karbon nanotüp; MWCN- Amin) ayrı ayrı mini kromatografik kolonlara yerleştirilerek katı faz olarak denenmiştir. Katı faz olarak denen bu maddelerden en iyi özellik gösteren tiyoüre bağlı silikajel (TÜ- SJ), katı faz ekstraksiyon yönteminde kullanılarak, bazı su ve gıda örneklerindeki bakır(ii), kurşun (II) ve kadmiyum (II) iyonlarının tayinleri yapılmıştır. Model çözeltilerde yapılan çalışmalarda yüzde geri kazanım verimi temel alınmıştır. Yöntemi optimize etmek için çeşitli parametreler incelenmiştir. Çok geniş ph aralığında (8-10 ) kantitatif değerler elde edilmiştir. Bundan dolayı ph değerinin kritik olmadığı görülmüştür. Bu çalışmada 250 ml örnek hacmine kadar geri kazanımların kantitatif olduğu gözlendi. Bundan daha yüksek hacimlerin verimi azalttığı görüldü. Son hacim 5,0 ml ye indirilebildi. Böylece 50 kat zenginleştirme yapılmış oldu. Bazı alkali, toprak alkali tuzların, katyonların ve anyonların bozucu etkilerinin olup olmadığını test etmek için bunların değişik konsantrasyonları model çözeltilere ilave edildi. Oldukça yüksek model matriks çözeltileri ile bulunan sonuçların herhangi bir bozucu etkisi olmadığı tespit edildi. Geliştirilen katı-faz ekstraksiyon yöntemi zenginleştirme faktörü, gözlenebilme sınırı, gibi parametreler açısından literatürdeki diğer bazı zenginleştirme yöntemleri ile karşılaştırıldığında yöntemin geçerli ve diğer yöntemler kadar duyar bir yöntem olduğu görülmektedir. Çalışma, proje öneri formunda belirtilen amaç ve kapsama uygun olarak sonuçlanmıştır.

24 KAYNAKLAR Camel, V., Solid-phase extraction of trace elements. Spectrochim. Acta Part B, 58 (7), Elçi L., Soylak M., Uzun A., Büyükpatir E., Doğan M., Determination of trace impurities in some nickel compounds by flame atomic absorption spectrometry after solid phase extraction using amberlite xad-16 resin. Fresenius J. Anal. Chem., 368, Goswami A., Singh A. K., (2002). Silica gel functionalized with resacetophenone: synthesis of a new chelating matrix and its application as metal ion collector for their flame atomic absorption spectrometric determination. Analytica Chemica Acta, 454, Guo, Y., Din, B., Liu, Y., Chang, X., Meng, S., Liu, J., Preconcentration and determination of trace elements with 2-aminoacetylthiophenol functionalized amberlite XAD-2 by inductively coupled plasma-atomic emission spectrometry. Talanta, 62, İmamoğlu, M., Aydın, A.O., Column solid phase extraction of gold, palladium and copper at trace levels on modified silica gel for their atomic absorption spectrometric determination. Fresenius Environmental Bulletin, 14, İmamoğlu, M., Güneş V., Column solid phase extraction of copper and nickel on triethylenetetramine bonded silica gel for their atomic absorption spectrometric determination. Instrumentation Science and Technology, 36, Kumar, M., Rathore, D.P.S., Singh, A.K., Amberlite XAD 2 functionalized with o aminophenol: synthesis and applications as extractant for copper (II), cobalt (II), cadmium (II), nickel (II), zinc (II) and lead (II). Talanta, 51, Lemos, V.A., Santos, M.S., Santos, M.J.S., Vieira, D.R., Novaes, C.G., Determination of copper in water samples by atomic absorption spectrometry after cloud point extraction. Microchimica Acta 157, Meesri, S., Praphairaksit, N., Imyim, A., Extraction and preconcentration of toxic metal ions from aqueous solution using benzothiazole-based chelating resins. Microchemical Journal, 87, Rekha, D., Suvardhan, K., Kumar, J.D., Subramanyam, P., Prasad, P.R., Lingappa, Y., Chiranjeevi, P., Solid phase extraction method for the determination of lead,

25 xxv nickel, copper and manganese by flame atomic absorption spectrometry using sodium bispiperdine-1,1_-carbotetrathioate (Na-BPCTT) in water samples. Journal of Hazardous Materials, 146, Rojas, F.S., Ojeda, C.B., Pavon, J.M.C., Automated on-line separation preconcentration system for palladium determination by graphite furnace atomic absorption spectrometry and its application to palladium determination in environmental and food samples. Talanta, 70, Saxena, R., Singh, A. K., Rathore, D.P.S., Salicylic Acid functionalized polystyrene sorbent Amberlite XAD-2. Synthesis and applications as a preconcentrator in the determination of zinc(ii) and lead(ii) by using atomic absorption spectrometry. Analyst, 120, Soylak, M., Tüzen, M., Diaion SP-850 resin as a new solid phase extractor for preconcentration-separation of trace metal ions in environmental samples. Journal of. Hazardous Materials, 137 (3), Tu, Z., He, Q, Chang, X., Hu, Z., Gao, R., Zhang, L., Li Z., (2 Formamidoethyl)-3 phenulurea functionalized activated carbon for selective solid phase extraction and preconcentration of metal ions. Analytica Chimica Acta, 649, Yalçin, S., Apak, R., Chromium(III, VI) speciation analysis with preconcentration on a maleic acid-functionalized XAD sorbent. Analytica Chimica Acta, 505,

26 xxvi TABLOLAR DİZİNİ Tablo Sayfa Tablo 1. Geri kazanma verimine elüent cinsinin etkisi...10 Tablo 2. Geri kazanma verimine elüent cinsinin etkisi...11 Tablo 3. Geri kazanma verimine elüent hacminin etkisi.11 Tablo 4. Geri kazanma verimine katı faz (reçine) miktarının etkisi Tablo 5. Geri kazanma verimine örnek hacminin etkisi..12 Tablo 6. Geri kazanma verimine matriks iyonlarının etkisi 13 Tablo 7. Geri kazanma verimine analit ilavesinin etkisi.14 Tablo 8. Standart referans madde sonuçları 15 Tablo 9. Yöntemin gıda örneklerine uygulanışı ile elde edilen analit iyonları...15 Tablo 10. Su örneklerindeki analit iyonu sonuçları.15

KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ

KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ Kadriye Özlem SAYGI Doktora Tezi Doç. Dr. Mustafa TÜZEN Kimya Anabilim Dalı 2010 Her hakkı saklıdır

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BAZI GEÇİŞ METALLERİNİN BİRLİKTE SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNİNDE ÇOK BİLEŞENLİ KALİBRASYON TEKNİKLERİNİN UYGULANMASI Ceren TALYAK BAĞDU KİMYA

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BAZI METAL KATYONLARININ SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNLERİNDE ÇOK BİLEŞENLİ KALİBRASYON TEKNİKLERİNİN UYGULANMASI Rukiye SAYGILI KİMYA ANABİLİM

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GAZİANTEP TE ATIK SULARDAN ETKİLENEN TOPRAK VE BİTKİLERDE ESER ELEMENT (Cu, Co, Mn ve Zn) VE Fe KONSANTRASYONLARININ ICP-MS İLE TAYİNİ TUĞRUL DEVECİ

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ REMAZOL BRİLLANT BLUE R BOYASININ SULU ÇÖZELTİDEN UZAKLAŞTIRILMASI İÇİN ZEYTİN POSASININ (PİRİNA) ADSORBENT OLARAK KULLANIMININ

Detaylı

ÇEŞİTLİ ENDÜSTRİYEL ATIK SULARDA AĞIR METAL DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

ÇEŞİTLİ ENDÜSTRİYEL ATIK SULARDA AĞIR METAL DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ SAÜ. Fen Bilimleri Dergisi, 16. Cilt, 1. Sayı, s. 6-12, 2012 07.06.2011 İlk Gönderim 07.12.2011 Kabul Edildi Çeşitli Endüstriyel Atık Sularda Ağır Metal Düzeylerinin Belirlenmesi M.Ş. DÜNDAR ÇEŞİTLİ ENDÜSTRİYEL

Detaylı

ĠNSAN SAÇI ÖRNEKLERĠNDE ESER ELEMENTLERĠN KATI ÖRNEKLEMELĠ ATOMĠK ABSORPSĠYON YÖNTEMĠ ĠLE TAYĠNĠ. DOKTORA TEZĠ Aslı BAYSAL. Anabilim Dalı : Kimya

ĠNSAN SAÇI ÖRNEKLERĠNDE ESER ELEMENTLERĠN KATI ÖRNEKLEMELĠ ATOMĠK ABSORPSĠYON YÖNTEMĠ ĠLE TAYĠNĠ. DOKTORA TEZĠ Aslı BAYSAL. Anabilim Dalı : Kimya ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ĠNSAN SAÇI ÖRNEKLERĠNDE ESER ELEMENTLERĠN KATI ÖRNEKLEMELĠ ATOMĠK ABSORPSĠYON YÖNTEMĠ ĠLE TAYĠNĠ DOKTORA TEZĠ Aslı BAYSAL Anabilim Dalı : Kimya Programı

Detaylı

(Danışman) (Üye) (Üye)

(Danışman) (Üye) (Üye) T.C SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METAL KAPLAMA ENDÜSTRİSİ ATIKSULARININ FENTON OKSİDASYONU İLE ARITIMI Serpil YILMAZ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Konya, 2008 T.C SELÇUK

Detaylı

Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Doç. Dr. Durali MENDİL 2012 Her hakkı saklıdır

Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Doç. Dr. Durali MENDİL 2012 Her hakkı saklıdır İÇ ANADOLU BÖLGESİNDEN TOPLANAN BA- ZI YENİLEBİLİR YABANİ MANTAR TÜRLE- RİNDE ESER ELEMENT TAYİNİ Hilmi BARDAK Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Doç. Dr. Durali MENDİL 2012 Her hakkı saklıdır T.C.

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİSTAMİNİN KARE DALGA SIYIRMA VOLTAMETRİSİ İLE TAYİNİ VE UYGULANMASI. Tezi Hazırlayan Derya İNAN

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİSTAMİNİN KARE DALGA SIYIRMA VOLTAMETRİSİ İLE TAYİNİ VE UYGULANMASI. Tezi Hazırlayan Derya İNAN T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HİSTAMİNİN KARE DALGA SIYIRMA VOLTAMETRİSİ İLE TAYİNİ VE UYGULANMASI Tezi Hazırlayan Derya İNAN Tez Danışmanı Doç. Dr. Ümmihan T. YILMAZ Kimya Anabilim

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU T.C. PAMUKKALE ÜİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİASYO BİRİMİ (PAUBAP) BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SOUÇ RAPORU PROJE O : 2008 BSP 015 PROJE TİPİ * : Başlangıç Seviyesi Projesi İLGİLİ BİRİM:

Detaylı

BAZI ACHILLEA TÜRLERİ UÇUCU YAĞLARININ KİMYASAL BİLEŞİMLERİNİN VE ESER ELEMENTLERİNİN TAYİNİ

BAZI ACHILLEA TÜRLERİ UÇUCU YAĞLARININ KİMYASAL BİLEŞİMLERİNİN VE ESER ELEMENTLERİNİN TAYİNİ 1 T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BAZI ACHILLEA TÜRLERİ UÇUCU YAĞLARININ KİMYASAL BİLEŞİMLERİNİN VE ESER ELEMENTLERİNİN TAYİNİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hanifi ÇETİN ANALİTİK KİMYA ANABİLİM

Detaylı

Adsorplayan madde yüzeyi ile adsorplanan kimyasal arasındaki çekim kuvvetlerine bağlı olarak gerçekleşen üç tür adsorpsiyon işlemi tanımlanmaktadır.

Adsorplayan madde yüzeyi ile adsorplanan kimyasal arasındaki çekim kuvvetlerine bağlı olarak gerçekleşen üç tür adsorpsiyon işlemi tanımlanmaktadır. 1 1. GİRİŞ Ağır metal iyonları taşıdıkları teknolojik önem nedeniyle çeşitli endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Atıksularda mevcut ağır metal iyonları (bakır, kurşun, çinko, mangan, nikel,

Detaylı

TOPRAKTA MAKRO VE MİKRO ELEMENT TAYİNİ. Dilek BAKIRCIOĞLU Doktora Tezi

TOPRAKTA MAKRO VE MİKRO ELEMENT TAYİNİ. Dilek BAKIRCIOĞLU Doktora Tezi TOPRAKTA MAKRO VE MİKRO ELEMENT TAYİNİ Dilek BAKIRCIOĞLU Doktora Tezi TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ Danışman Prof.Dr. Hilmi İBAR EDİRNE-2009 i ÖZET Doktora Tezi TOPRAKTA MAKRO

Detaylı

NANE (Mentha piperita L.) ve KEKİK (Thymus vulgaris) BİTKİLERİNDEN ÜRETİLEN SUDA ÇÖZÜNEBİLİR ÇAYIN ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ.

NANE (Mentha piperita L.) ve KEKİK (Thymus vulgaris) BİTKİLERİNDEN ÜRETİLEN SUDA ÇÖZÜNEBİLİR ÇAYIN ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. NANE (Mentha piperita L.) ve KEKİK (Thymus vulgaris) BİTKİLERİNDEN ÜRETİLEN SUDA ÇÖZÜNEBİLİR ÇAYIN ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Zeynep AKŞİT Yüksek Lisans Tezi Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Yard. Doç.

Detaylı

Mustafa LALE*, Nazan ŞAHİN, Zülfikar TEMOÇİN

Mustafa LALE*, Nazan ŞAHİN, Zülfikar TEMOÇİN G.Ü. Fen Bilimleri Dergisi 18(3): 365-373(2005) ISSN 1303-9709 G.U. Journal of Science 18(3):365-373 (2005) ADSORPTION OF Fe 2+ IONS WITH Saccharomyces cerevisiae IMMOBILIZED PUMICE STONE Mustafa LALE*,

Detaylı

DİKLOFENAK ETKİN MADDESİNİN FARMASÖTİK PREPARATLARDA ANALİTİK YÖNTEMLERLE MİKTAR TAYİNİ. Ulvihan ÇİLTAŞ. Analitik Kimya Anabilim Dalı

DİKLOFENAK ETKİN MADDESİNİN FARMASÖTİK PREPARATLARDA ANALİTİK YÖNTEMLERLE MİKTAR TAYİNİ. Ulvihan ÇİLTAŞ. Analitik Kimya Anabilim Dalı DİKLOFENAK ETKİN MADDESİNİN FARMASÖTİK PREPARATLARDA ANALİTİK YÖNTEMLERLE MİKTAR TAYİNİ Ulvihan ÇİLTAŞ Analitik Kimya Anabilim Dalı Tez Danışmanı Doç. Dr. Bilal YILMAZ Yüksek Lisans Tezi - 2014 T. C. ATATÜRK

Detaylı

ÖZET. ANİLİN, Cu-TETRAAMİNOFİTALOSİYANİN KOPOLİMERİNİN ÇÖZELTİ ORTAMINDA ELDE EDİLMESİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ.

ÖZET. ANİLİN, Cu-TETRAAMİNOFİTALOSİYANİN KOPOLİMERİNİN ÇÖZELTİ ORTAMINDA ELDE EDİLMESİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. ÖZET ANİLİN, Cu-TETRAAMİNOFİTALOSİYANİN KOPOLİMERİNİN ÇÖZELTİ ORTAMINDA ELDE EDİLMESİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Şerife AKYÜZ Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Bülent SARI METAL SANAYİ ATIK ÇAMURLARINDAN AĞIR METAL GİDERİMİNDE BİYOLİÇ YÖNTEMİNİN KULLANILMASI ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2005

Detaylı

JEOTERMAL SULARIN KİMYASAL ANALİZİ

JEOTERMAL SULARIN KİMYASAL ANALİZİ 149 JEOTERMAL SULARIN KİMYASAL ANALİZİ Ahmet EROĞLU Niyazi AKSOY ÖZET Sular geçtikleri ortam boyunca kayaçlarla temas ederek bazı maddeleri çözer ve kendileri ile birlikte taşırlar. Sıcak su, buhar ve

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ KLORLANMIŞ İÇME VE HAVUZ SULARINDA SIVI-SIVI EKSTARKSİYONU VE IYON KROMATOGRAFİSİ İLE KARSİNOJENİK DEZENFEKSİYON YAN ÜRÜNLERİNİN TAYİNİ

Detaylı

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ ĠÇECEKLERDEKĠ TARTRAZĠN MĠKTARININ HPLC-UV YÖNTEMĠ ĠLE TAYĠNĠ. Hazırlayan Nurgül ÇUKADAR

T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ ĠÇECEKLERDEKĠ TARTRAZĠN MĠKTARININ HPLC-UV YÖNTEMĠ ĠLE TAYĠNĠ. Hazırlayan Nurgül ÇUKADAR T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ ĠÇECEKLERDEKĠ TARTRAZĠN MĠKTARININ HPLC-UV YÖNTEMĠ ĠLE TAYĠNĠ Hazırlayan Nurgül ÇUKADAR DanıĢman Prof. Dr. Ġbrahim NARĠN Bitirme Ödevi Haziran 2014 KAYSERĠ

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ SIVI MEMBRAN TEKNĠĞĠ ĠLE TORYUMUN EKSTRAKSĠYONUNUN ĠNCELENMESĠ. YÜKSEK LĠSANS Emrah TAVġAN

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ SIVI MEMBRAN TEKNĠĞĠ ĠLE TORYUMUN EKSTRAKSĠYONUNUN ĠNCELENMESĠ. YÜKSEK LĠSANS Emrah TAVġAN PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ SIVI MEMBRAN TEKNĠĞĠ ĠLE TORYUMUN EKSTRAKSĠYONUNUN ĠNCELENMESĠ YÜKSEK LĠSANS Emrah TAVġAN Anabilim Dalı : Kimya Programı : Fizikokimya Tez DanıĢmanı: Yrd.

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU

ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TEKNİK RAPOR ENDÜSTRİYEL ATIK SULARIN RADYASYON PROSESİ TEKNOLOJİSİYLE ARITILMASI

Detaylı

SPHAEROPHYSA KOTSCHYANA BİTKİSİNİN BAZI KİMYASAL BİLEŞENLERİNİN ANALİZİ VE ANTİOKSİDAN KAPASİTESİNİN BELİRLENMESİ.

SPHAEROPHYSA KOTSCHYANA BİTKİSİNİN BAZI KİMYASAL BİLEŞENLERİNİN ANALİZİ VE ANTİOKSİDAN KAPASİTESİNİN BELİRLENMESİ. SPHAEROPHYSA KOTSCHYANA BİTKİSİNİN BAZI KİMYASAL BİLEŞENLERİNİN ANALİZİ VE ANTİOKSİDAN KAPASİTESİNİN BELİRLENMESİ Abdussamat GÜZEL Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Prof. Dr. Mahfuz ELMASTAŞ 2013

Detaylı

Sigma 31, 44-52, 2013 Research Article / Araştırma Makalesi REMOVAL OF COPPER FROM INDUSTRIAL WASTEWATER USING SPENT COFFEE GROUNDS

Sigma 31, 44-52, 2013 Research Article / Araştırma Makalesi REMOVAL OF COPPER FROM INDUSTRIAL WASTEWATER USING SPENT COFFEE GROUNDS Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 31, 4452, 2013 Research Article / Araştırma Makalesi REMOVAL OF COPPER FROM INDUSTRIAL WASTEWATER USING SPENT COFFEE

Detaylı

Yavuz AKMAZ Y.Lisans Tezi Zootekni Anabilim Dalı Yrd.Doç. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU 2009 Her hakkı saklıdır

Yavuz AKMAZ Y.Lisans Tezi Zootekni Anabilim Dalı Yrd.Doç. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU 2009 Her hakkı saklıdır KARAYOLLARINDA TRAFİK YOĞUNLUĞUNUN YUMURTA AĞIR METAL İÇERİĞİNE ETKİSİ Yavuz AKMAZ Y.Lisans Tezi Zootekni Anabilim Dalı Yrd.Doç. Dr. Ahmet ŞEKEROĞLU 2009 Her hakkı saklıdır ii T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

BAZI YAĞ ASİDİ ESTERLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ENERJİ DEPOLAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. Alper BİÇER

BAZI YAĞ ASİDİ ESTERLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ENERJİ DEPOLAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ. Alper BİÇER BAZI YAĞ ASİDİ ESTERLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE ENERJİ DEPOLAMA ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Alper BİÇER YÜKSEK LİSANS TEZİ KİMYA ANABİLİM DALI Danışman: Doç. Dr. Ahmet SARI TOKAT- 2009 Her hakkı

Detaylı

PEKMEZ ÖRNEKLERİNDE VİTAMİN VE MİNERAL TAYİNİ

PEKMEZ ÖRNEKLERİNDE VİTAMİN VE MİNERAL TAYİNİ T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PEKMEZ ÖRNEKLERİNDE VİTAMİN VE MİNERAL TAYİNİ YÜKSEK LİSANS TEZİ İDİL KARACA ANALİTİK KİMYA ANABİLİM DALI DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. F. Zehra KÜÇÜKBAY MALATYA

Detaylı

KLOR DİOKSİT TEKNOLOJİSİNDE KULLANILAN SODYUM KLORİTİN KARARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI

KLOR DİOKSİT TEKNOLOJİSİNDE KULLANILAN SODYUM KLORİTİN KARARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI KLOR DİOKSİT TEKNOLOJİSİNDE KULLANILAN SODYUM KLORİTİN KARARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI Banu Esra AKSOY, Mine AYDIN, Salih Zeki YILDIZ* Sakarya Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, SAKARYA szy@sakarya.edu.tr

Detaylı