T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Sonuç Raporu Proje No: 2010/61 Projenin Başlığı YENİ KATI FAZLARIN SENTEZİ VE ESER ELEMENT ANALİZLERİNDE KULLANILMASI Proje Yöneticisi Doç. Dr. Durali MENDİL Birimi Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü Araştırmacılar ve Birimleri Tuba KIRIŞ (Y. Lisans Öğrencisi) Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü (Aralık/2011)

2 2 ÖZET * YENİ KATI FAZLARIN SENTEZİ VE ESER ELEMENT ANALİZLERİNDE KULLANILMASI Bu çalışmada, katı faz ekstraksiyon yönteminde kullanılmak üzere silika jel ve karbon nanotüp modifiye edilerek yeni katı fazlar (tetraetilenpentamin bağlı silikajel:tpa-sj, tiyoüre bağlı silikajel:tü-sj ve tetraetilenpentamin bağlı çok duvarlı karbon nanotüp: MWCNTS-Amin) sentezlendi. Sentezlenen bu maddeler, bazı su ve gıda örneklerinde bakır, kurşun ve kadmiyumun tayini için katı faz ekstraksiyon yönteminde kullanıldı ve yeni bir katı faz ekstraksiyon metodu geliştirildi. Mini kromatografik kolona katı faz olarak sentezlenen maddeler yerleştirildi. Analit iyonlarının kantitatif geri kazanımları için ph, örnek hacmi, elüent türü, elüent miktarı gibi çeşitli analitik koşullar araştırıldı ve optimize edildi. Bazı anyon ve katyonların girişim etkileri çalışıldı. Zenginleştirilen analitler alevli atomik absorpsiyon spektrometresi ile tayin edildi. Analit iyonlarının geri kazanım değeri %95 in üzerinde bulundu. Katı faz ekstraksiyon şartlarının optimizasyonundan sonra zenginleştirme faktörü 50 bulundu. Elde edilen gözlenebilme sınırları (k=3, N=20); 0,15 µg L -1 (Cu), 1,00 µg L -1 (Pb) ve 0,053 µg L -1 (Cd) olarak bulundu. Geliştirilen zenginleştirme yöntemi metal iyonlarının tayini için SRM lere (NIST SRM 1515 Elma yaprağı ve GBW Çay), çeşme suyu, kaplıca suyu, maden suyu, bisküvi, pirinç, balık, siyah çay, gibi gerçek örneklere uygulandı. Anahtar kelimeler: Katı Fazların Modifikasyonu; ayırma ve zenginleştirme; katı faz ekstraksiyonu; Atomik absorpsiyon spektrometresi (*) Bu çalışma Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenmiştir. (Proje No: 2010/61)

3 3 ABSTRACT * SYNTHESIS OF NEW SOLID PHASES AND USING TRACE ELEMENT ANALYSIS In this work, silica gel and carbon nanotube has been modified and new solid phases (tetraethlylenepentamine on silica gel: TPA-SJ, thiourea on silica gel: TU-SJ and tetraethlylenepentamine multi-walled carbon nanotube connected: MWCNTS-Amin), were synthesized and for use in solid-phase extraction method. Synthesized substances are used for determination of copper, lead and cadmium in some samples with solidphase extraction method. A new solid-phase extraction method was developed. Synthesized substances were placed mini-chromatographic column. Various analytical conditions for the quantitative recoveries of analyte ions including ph, sample volume, eluent type etc. were investigated and optimized. The interference effect of some cations and anions was also studied. The enriched analytes were determined by flame atomic absorption spectrometry. The recovery values for analyt ions were found higher than 95%. After optimization of the solid-phase extraction conditions, the preconcentration factor of 50. The limits of detection obtained for copper, lead, and cadmium based on 3 sigma (n = 20) were 0,15 µg L -1, 1,00 µg L -1 and 0,053 µg L -1, respectively. The developed preconcentration procedure was applied to the determination of metal ions in reference standard materials (SRM 1515 Apple leaves and GBW Tea) and some real samples including tap water, spring water, mineral water, biscuit, rice, fish and black tea. Key words: Modification of solid phase; Separation and preconcentration; solid-phase extraction; Atomic absorption spectrometry. *This study was supported by Scientific Research Projects Commission of Gaziosmanpasa University (Proje No: 2010/61).

4 4 ÖNSÖZ Gelişmiş ve gelişmemiş ülkelerin her ikisinde de çevresel kirlilik başlıca problemlerdendir. Çevresel kirliliğin başlıca sebeplerinden birisi de toksik ve eser elementlerdir. Bazı toksik elementlerin düşük konsantrasyonları bile canlılar için çok zararlı olabilir. Sanayileşme ve hızlı nüfus artışı sonucu toprak, su ve havanın sürekli ve bazı bölgelerde aşırı kirlenmesi eser elementlerin canlılara geçişini etkilemektedir. Canlılar için hayati öneme sahip bir element çevre kirlenmesi sonucu biraz yüksek dozda alındığı zaman organizma üzerinde toksik etki yapmaktadır. Bu çalışmada, ayırma zenginleştirme yöntemlerinden biri olan katı faz ekstraksiyon yönteminde sentezlenen katı fazlar kullanılarak bazı su ve gıda örneklerinde bakır, kurşun ve kadmiyumun tayini yapılacak ve yöntem optimize edilecektir.

5 5 İÇİNDEKİLER Sayfa ÖZET... ii ABSTRACT... iii ÖNSÖZ... iv İÇİNDEKİLER......v SİMGE ve KISALTMALAR DİZİNİ... vi ŞEKİLLER DİZİNİ... vii TABLOLAR DİZİNİ... viii 1. GİRİŞ KAYNAKLAR ÖZETİ MATERYAL VE YÖNTEM Kullanılan Kimyasal Maddeler ve Reaktifler Kullanılan Cihazlar Katı fazın sentezi Katı Faz ekstraksiyon Metodunun Geliştirilmesi Metodun Optimize Edilmesi ph Etkisi Elüent Cinsi Elüent Hacmi Katı faz (Reçine) Miktarı Örnek Hacmi Örneğin ve Elüentin Akış Hızları Matriks Etkisi Analit İlavesi Yöntemin Standart Referans Maddelerin ve Gerçek Örneklere uygulanması TARTIŞMA VE SONUÇ 16 KAYNAKLAR 18

6 6 SİMGE ve KISALTMALAR DİZİNİ Simgeler Cd Pb Cu As Cd Ni Açıklama Kobalt Kurşun Bakır Arsenik Kadmiyum Nikel Kısaltmalar AAS FAAS THF APDC PAN 8-HQ WHO GS GSA SRM BSS ZF Açıklama Atomik Absorpsiyon Spektrometresi Alevli Atomik Absorpsiyon Spektrometresi Tetrahidrofuran Amonyum pirrolidin ditiyokarbamat 1-(2-piridilazo)-2-naftol 8-hidroksikinolin Dünya sağlık teşkilatı Gözlenebilme sınırı Gözlenebilme sınırının altında Standart Referans Maddeler Bağıl Standart Sapma Zenginleştirme Faktörü

7 7 ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil Sayfa Şekil 1. Reaksiyon şemaları Şekil 2. Silikajel (SJ) in IR si...7 Şekil 3. Amin bağlı silikajel (TPA-SJ) in IR si 8 Şekil 4. Tiyoüre bağlı slikajel (TÜ-SJ) in IR si 8 Şekil 5. Aktif Karbon (MWCN) un IR si..9 Şekil 6. Amin bağlı aktif karbon (MWCN-Amin) un IR si GİRİŞ Bulundukları ortamda ana bileşen yanında çok küçük derişimde olan eser elementler, genel olarak sıvılarda mg/l veya μg/ml, katılarda mg/kg veya μg/g düzeyindeki element derişimi olarak tanımlanırlar. Eser elementler, matriks olarak adlandırılan örneğin temel veya majör bileşenlerinin bulunduğu ortam içinde tayin edilirler. Ortam metaller, madenler, mineraller, bileşikler, su, sulu çözeltiler, organik ve biyolojik maddelerden oluşabilir. Şayet eser analizine ortamın etkisi yoksa ve eser elementlerin ortam içindeki derişimi kullanılacak yönteme göre yeterince yüksek ise böyle ortamlar uygun analiz ortamlarıdır. Endüstrinin ve teknolojinin gelişmesiyle yüksek saflıktaki maddelere olan ihtiyacın artması, hava, su ve toprak kirlenmesi, bu kirlenmenin canlılar üzerindeki etkisi gibi çevre sorunlarının giderek önem kazanması ve eser elementlerin sağlık üzerindeki etkilerinin anlaşılması eser element analizlerini analitik kimyanın en önemli araştırma dallarından biri haline getirmiştir. Bu sebeple kalite kontrolünden çevre kirliliğine kadar birçok değişik alanda eser elementlerin etkilerinin araştırılması ve bunların tayinlerinin yapılması büyük önem kazanmıştır. Ağır metallerin hava, deniz ve toprak kirliliğine sebep olduğu bilinmektedir. Metaller enzim molekülleri ile birleşerek molekülün kararlılığına ve aktivitesine etki eder. Eser elementler proteinler ve nükleik asitlerin sentezinde de görev alırlar. Eser elementler canlı organizmalar için oldukça önemlidir. Yaklaşık 50 ye yakın elementin insan vücudunda eser düzeyde bulunduğu bilinmektedir ve bu miktar ise yaklaşık olarak

8 8 10 grama kadar çıkabilmektedir. Eser düzeydeki elementlerin insan vücudu ve metabolizmasına etkileri eser element tayinlerini daha da önemli hale getirmiştir. Bu sebeple birçok alanda sistematik eser element tayinleri yapılmaktadır. Atomik absorpsiyon spektrometresi (AAS) ile eser elementlerin tayini yaygın olarak yapılmaktadır. Ancak örnekteki metal konsantrasyonlarının oldukça düşük olması, örnekteki matrikslerin bozucu etkileri gibi bazı faktörler eser düzeyde bulunan ağır metal iyonlarının alevli atomik absorpsiyon spektrometresi ile tayinlerini zorlaştırmaktadır. Bu problemlerin çözümü için genellikle bir ayırma- zenginleştirme işlemine gereksinim vardır. Ayırma işlemi ile bozucu etkileri gözlenen ortam bileşenleri analit iyonlarından ayrılır. Zenginleştirme ile de analitler büyük hacimli çözeltilerden daha küçük hacimlere alınır. Böylece deriştirme sağlanarak, derişimler tayin edilebilir düzeye getirilir. Bu yöntemler arasında ekstraksiyon, birlikte çöktürme, elektro analitik yöntemler, iyon değiştirme, bulutlanma noktası ekstraksiyonu gibi yöntemler kullanılmaktadır (Camel, 2003; Elci ve ark., 2000; Soylak ve Tüzen, 2006). Katı-faz ekstraksiyon metodu, analitik kimyada en fazla kullanılan ayırma ve zenginleştirme metodlarından biridir. Metodun basit ve ucuz olması, kolay uygulanabilirliği, yüksek verim alınması bu metodun, çevresel çalışmalarda, biyolojik alanda ve tıp dünyasında metal analizlerinde yaygın olarak kullanılmasını sağlamıştır. Bu metod kullanılarak yapılan çok sayıda çalışmalar vardır. Katı-faz ekstraksiyon metodunda, ayrılması istenilen metali içeren model çözelti hazırlanıp içerisine adsorblayıcı olarak katı faz yerleştirilen mini kolondan geçirilip metal katı faz üzerinde tutturulur. Ardından katı faz üzerine tutulmuş metal uygun bir elüent ile elue edilip daha küçük bir hacim içerisine alınır ve buradaki metal konsantrasyonu AAS ile tayin edilir. Yöntem (ayrımı yapılacak olan maddeye bağlı olarak oluşturulan özel şartlar; ph, elüent cinsi, elüent miktarı, örnek hacmi gibi) optimize edilerek yöntem oluşturulur. Bu proje ile bazı su ve gıdalarda bulunan eser düzeydeki ağır metallerin AAS ile tayinlerinden önce katı-faz ekstraksiyon yöntemi uygulanarak bu elementlerin ayrılması ve zenginleştirilmeleri ve yöntemde kullanılan katı fazın sentezlenmesi amaçlanmıştır. 2. KAYNAKLAR ÖZETİ Rekha ve arkadaşları yaptıkları çalışmada, su örneklerindeki kurşun, nikel, bakır ve mangan miktarlarını katı-faz ekstraksiyon metodu kullanarak alevli (AAS) ile tayin etmişlerdir (Rekha ve ark., 2007). Benzothiazole-based şelat reçinesi kullanarak toksik

9 9 metallerin sulu çözeltilerden ekstraksiyon ve ön zenginleştirmesini Meesri ve arkadaşları, gerçekleştirmişlerdir (Meesri ve ark., 2007). Rojas ve arkadaşları ayırma zenginleştirme yöntemiyle çevre ve gıda örneklerindeki paladyumu grafit fırınlı AAS ile tayin etmişler (Rojas ve ark., 2007). Lemos ve arkadaşları Amberlite XAD-2-PC reçinesini sentezleyerek gıda örneklerindeki eser elementlerin alevli AAS ile tayinlerinde kullanmışlardır. (Lemos ve ark., 2006). Yalçın ve Apak XAD reçinesine Maleik asit tutturarak modifiye etmiş ve bu reçine ile krom(iii-vi) türlemesini yapmışlardır (Yalçın ve Apak, 2004). Soylak ve Tüzen eser metal iyonlarının ayırmazenginleştirmesi için yeni bir katı-faz extraktörü olarak Diaion Sp-850 reiçnesini kullanarak çevresel örneklerdeki eser element analizlerinde kullanmışlardır. (Soylak ve Tüzen, 2006). Kumar ve arkadaşları, Amberlite XAD-2 reçinesine o-aminofenolü kovalent olarak bağlayak ayırma ve zenginleştirilmede kullanılan yeni bir şelat reçinesi sentezleyip elementel, termal gravimetrik ve IR analizleri ile, sentezlenen reçinenin karekterizasyonununu yaptıktan sonra, iki kuyu suyundaki bakır(ii), kobalt(ii), nikel(ii), çinko(ii) ve kurşun (II) iyonlarının derişimlerini alevli AAS ile tayin etmişlerdir. (Kumar ve ark., 2000). Saxena ve Singh 1995 yılında yaptıkları çalışmada, Amberlite XAD-2 reçinesine salisilik asidi bağlayarak yeni bir reçine sentezleyip, elementel, termogravimetrik ve infrared analizleri ile sentezlenen reçinenin karakterizasyonunu yapıp, sentezlenen bu reçineyi kullanılarak Zn(II) ve Pb(II) iyonlarının tayini için yeni bir zenginleştirme yöntemi geliştirilmiştir. Geliştirilen yöntem kuyu suyu örneklerinin Zn(II) ve Pb(II) derişimlerinin alevli AAS ile tayini için kullanılmıştır. (Saxena ve ark., 1995). Guo ve arkadaşları, XAD-2 reçinesine 2- aminoasetiltiofenol bağlayarak su örneklerindeki Cd, Hg, Ag, Ni, Co, Cu ve Zn derişimlerini bulmuşlardır (Guo ve ark., 2004). Goswami ve Singh, 3- aminopropil trietiloksi silan ile modifiye ettikleri reçineyi 13 C NMR ve IR spektroskopisi kullanarak karekterize etmişler ve karakterize edilen bu reçineyi kullanarak Cu(II), Pb(II), Ni(II), Fe(III), Cd(II), Zn(II) ve Co(II) iyonlarının ayrılması ve zenginleştirilmesi için gerekli şartları araştırıp yeni bir yöntem geliştirmişlerdir. Vitamin kapsüllerindeki Cu(II) iyonlarının miktarını geliştirilen yöntemle zenginleştirdikten sonra alevli AAS ile tayin etmişlerdir (Goswami ve Singh, 2002). İmamoğlu ve Güneş silikajel-60 ı trietil tetraamin ile modifiye edip bakır (II) ve nikel (II) derişimlerini analiz etmişlerdir (İmamoğlu ve Güneş, 2008). İmamoğlu ve Aydın 2005 yılındaki yaptıkları bir

10 10 çalışmada silikajele dietil triamin bağlayarak elde edilen modifiye silikajeli altın, paladyum ve kurşun derişimlerinin analizlerinde kullanmışlardır (İmamoğlu ve Aydın, 2005). 3. MATERYAL VE YÖNTEM 3.1. Kullanılan Kimyasal Maddeler ve Reaktifler Tüm plastik ve cam malzemeler kullanılmadan önce deterjanla iyice yıkandı. Sonra saf su ile çalkalandı. Daha sonra %10 luk HNO 3 çözeltisi ile yıkandı. En son deiyonize sudan geçirilip öylece kullanıldı. Analitik saflıkta kimyasallar kullanıldı. Silkajel Merck firmasından temin edilmiştir. Sodyum nitrit Merck firmasından temin edilmiştir. Tetraethylene pentamine Merck firmasından temin edilmiştir. Thiourea Merck firmasından temin edilmiştir. 3-(Chloropropyl)-trimetoxysilane Merck firmasından temin edilmiştir. N,N -Dicyclohexylcarbodiimide Merck firmasından temin edilmiştir. Çok duvarlı karbon nano tüp Merck firmasından temin edilmiştir. Toluen Merck firmasından temin edilmiştir. HNO 3 Merck firmasından temin edilmiştir. H 2 O 2 Merck firmasından temin edilmiştir. Aseton Merck firmasından temin edilmiştir. Etanol Merck firmasından temin edilmiştir. HCl Merck firmasından temin edilmiştir. ph=2 tamponu; 0,1 M lık çözeltisi H PO ve 3 4 NaH PO 2 4 den hazırlandı.

11 11 ph=4 ve ph=6 tamponları ph=8 ve ph=10 tamponları CH3COOH/NaCH 3COO NH3/NH4Cl dan 0,1 M hazırlandı. den 0,1 M olacak şekilde hazırlandı. Standart çözeltiler: Metallerin 1000 mg/l stok çözeltiler kullanıldı. Bunlardan deiyonize saf suyla seyreltme yaparak çalışma standartları hazırlandı Kullanılan Cihazlar Perkin Elmer Analiz 700 model detöryum zemin düzeltmeli atomik absorpsiyon spektrometresi kullanıldı. Çalışmalar hava-asetilen ortamında yapıldı. Elementlerin tayini için oyuk katot lambaları kullanıldı. Çalışma şartları üretici firmanın önerdiği şekildedir. Standart referans maddeleri çözmek için Mileston Ethos D model kapalı sistem mikrodalga fırın (maksimum sıcaklık 300 o C, maksimum basınç 1450 psi) kullanıldı. Deiyonize su elde etmek için Milli-Q sistem kullanıldı. Model çözeltiler için 100 ila 1000 mikrolitre arasında ayarlanabilen mikropipet kullanıldı Katı Fazın Sentezi ve Karakterizasyonu Bu projede, ayırma ve zenginleştirme yöntemlerinden biri olan katı-faz ekstraksiyonu yönteminde, katı faz olarak kullanılan modifiye edilmiş yeni reçineler aşağıda verilen reaksiyon şeması esas alınarak sentezlenmiştir. 1.

12 12 2. TPA-SJ TÜ-SJ 3. Şekil 1. Reaksiyon şemaları Bu amaçla ticari olarak alınan silikajel derişik hidroklorik asit ile iyice temizlenip kurutulacak. Temiz ve kuru silikajelden belli bir miktar alınarak toluen ile

13 13 karıştırılarak, daha sonra üzerine belli miktarda 3-kloropropiltrimetoksisilan ilave edilip belli reaksiyon şartlarında ve inert ortamda reaksiyona sokuldu. Reaksiyonun sonunda 3-kloropropil bağlı silikajel elde edildi (İmamoğlu ve Aydın, 2005). Elde edilen 3- kloropropil bağlı silikajel iyice yıkanıp kurutulduktan sonara bu bileşikten belli bir miktar tartılıp alınarak toluen içinde uygun miktarda tetraetilenpentaamin ile reaksiyona sokulup modifiye edilmiş yeni reçine elde edildi. Bu çalışmada kullanılan iki adet modifiye edilmiş reçine aynı sentez yöntemi kullanılarak elde edildi. Modifiye edilmiş yeni çok duvarlı karbon nanotüpü sentezlenmek için ticari olarak alınan çok duvarlı karbon nanotüpten bir miktar alınarak derişik hidroklorik asit ile iyice temizlenip kurutuldu. Temiz ve kuru çok duvarlı karbon nanotüpten belli bir miktar derişik nitrik asit ile 12 saat sıcakta muamele edilip süzüldükten sonra deiyonize saf su ile yıkandı. Daha sonra etüvde kurutuldu (Tu ve ark, 2009). Daha sonra bu maddeden belli miktar alınarak belli miktardaki tetraetilenpentaamin ile süspansiye edilerek ısıtıldı ve bu süspansiyonun üzerine belli bir miktar N,N - dicycloheexlcarbodiimide (DCC) ilave edilerek 48 saat riflaks edildi. Daha sonra süzülüp etanol ile yıkandıktan sonra kurutuldu. Elde edilen yeni katı fazların karakterizasyonu projede de belirtildiği gibi IR ve elementel analiz ile yapıldı %T Wavenumber[cm-1]

14 14 Şekil 2. Silikajel (SJ) in IR si %T Wavenumber[cm-1] 120 Şekil 3. Amin bağlı silikajel (TPA-SJ) in IR si 100 %T Wavenumber[cm-1] Şekil 4. Tiyoüre bağlı slikajel (TÜ-SJ) in IR si

15 %T W avenum ber[cm -1] 110 Şekil 5. Aktif Karbon (MWCN) un IR si 100 %T Wavenumber[cm-1] Şekil 6. Amin bağlı aktif karbon (MWCN-Amin) un IR si

16 Katı Faz Ekstraksiyon Metodunun Geliştirilmesi Başlangıçta model çözeltide kurşun, kadmiyum, kobalt, krom, nikel, antimon, demir, çinko, mangan ve bakır iyonları kullanıldı. Yapılan denemelerde sadece bakır, kurşun ve kadmiyum da kantitatif sonuçlar elde edildi. Bunun için, bundan sonraki tüm çalışmalarda bakır, kurşun ve kadmiyum iyonları kullanıldı. Bu amaçla 30 ppm Pb, 10 ppm Cd ve Cu içeren 50 ml lik model çözeltiler hazırlandı Metodun Optimize Edilmesi Model çözeltiler kullanılıp % geri kazanımlar baz alınarak aşağıdaki parametreler incelendi ve çalışılan metot optimize edildi ph Etkisi Özellikle hangi ph da maksimum geri kazanım olduğunu test etmek için ph 2-10 a kadar tarama yapıldı. ph=9-10 da kantitatif değerler elde edildi. Tüm çalışmalarda ph=9 sabit alınarak diğer parametreler tarandı. Sonuçlar Tablo 1 de verildi. Tablo 1. Geri kazanma verimine ph nın etkisi (n=3) Geri kazanım (%) ph Cu Pb Cd 2 36±2 31± 33±2 4 48±2 41± 44±2 6 62±3 56± 55±3 8 81±3 56± 48±1 9 98±4 97± 96± ±3 95± 95± Elüent Cinsi Bunun için ph=9 da, 1M HNO 3, 2M HNO 3, 0.5 M HCl, 1M HCl ve 2M HCl kullanıldı. En iyi geri kazanım 0.5 M HCl kullanılarak sağlandı. Sonuçlar Tablo 2 de verildi.

17 17 Tablo 2. Geri kazanma verimine elüent cinsinin etkisi (n=3) Geri kazanım (%) Elüent cinsi Cu Pb Cd 1M HNO 3 87±3 93±2 91±2 2M HNO 3 92±2 90±4 93±2 0.5 M HCl 98±4 96±4 97±4 1M HCl 96±3 95±3 96±4 2 M HCl 95±2 93±3 92± Elüent Hacmi 0.5 M HCl ten 5 ml den 15 ml ye kadar değişik hacimlerde elüent kullanıldı ml de kantitatif değerler elde edildi. Cu, Pb ve Cd için eluent hacmi 8 ml olarak alındı. Optimum şartlarda 8 ml eluent kullanıldı. Sonuçlar Tablo 3 de verildi. Tablo 3. Geri kazanma verimine elüent hacminin etkisi (n=3) Geri kazanım (%) Elüent hacmi (ml) Cu Pb Cd 5 90±4 83±3 75±3 6 92±5 85±3 83±2 7 96±5 91±4 87±2 8 98±6 97±6 96±5 9 98±3 95±3 96± ±7 95±2 95± Katı faz (Reçine) Miktarı 0.3 gramdan 1.0 grama kadar değişen miktarlarda katı faz kolonların içine dolduruldu gram katı faz kullanıldığında kantitatif geri kazanımlar elde edildi. Bütün çalışmalarda 0.5 gram katı faz kullanıldı. 1.0 gramdan fazla katı faz kullanıldığında daha önce optimize edilen eluent hacmi ile kolonu elue etmek mümkün olmadığından geri kazanımlarda düşmeler görüldü. 0.5 gramdan daha az miktarlarda ise tutulmalar kantitatif olmadı. Sonuçlar Tablo 4 de verildi.

18 18 Tablo 4. Geri kazanma verimine katı faz (reçine) miktarının etkisi (n=3) Geri kazanım (%) Reçine miktarı (g) Cu Pb Cd ±2 82±4 78± ±3 86±5 82± ±5 97±6 95± ±5 98±5 96± ±4 97±5 95± ±4 98±6 96± ±6 95±3 96± ±7 97±3 95± Örnek Hacmi 25 ml den 500 ml yekadar değişen hacimlerde örnekler kullanıldı. 250 ml ye kadar kantitatif değerler elde edildi. Daha büyük hacimlerde geri kazanımlar azaldı. Optimum şartlarda 250 ml lik örnek hacmi kullanıldı.son hacim 10mL ye indirildi. Böylece 25 kat zenginleştirme yapılmış oldu. Sonuçlar Tablo 5 de verildi. Tablo 5. Geri kazanma verimine örnek hacminin etkisi (n=3) Geri kazanım (%) Örnek hacmi hacmi (ml) Cu Pb Cd 25 90±2 83±4 86± ±3 90±4 96± ±4 98±6 96± ±2 46±2 46± Örneğin ve Elüentin Akış Hızları Önce örneğin sonrada elüentin akış hızları optimize edildi. Hem örnek hem de elüentin akış hızları 1-5 ml/dakika ya kadar kantitatif değerler elde edildi. Örneğin ve elüentin akış hızları 5 ml/dakika olarak optimize edildi Matriks Etkisi

19 19 Bazı alkali, toprak alkali tuzların, katyonların ve anyonların bozucu etkilerinin olup olmadığını test etmek için bunların değişik derişimleri 50 ml model çözeltilere ilave edildi. Sonuçlar Tablo 6 da verilmiştir. Tolerans limiti ± %5 olarak verilmiştir. Çok yüksek derişimlerde bile bozucu etkinin olmadığı görülmüştür. Tablo 6. Geri kazanma verimine matriks iyonlarının etkisi (n=3) İyon Eklenen Derişim (mg L -1 ) Geri kazanım, % Cu Pb Cd Na + NaCl ±5 102±5 95±3 K + KCl ±6 99±3 98±2 Ca 2+ CaCl ±3 98±3 98±5 Mg 2+ MgCl ±4 99±4 97±4 Cl - NaCl ±5 98±2 95±2 F - NaF ±7 97±3 95±3 - NO 3 2- SO 4 3- PO 4 KNO ±3 96±5 97±3 Na 2 SO ±5 99±3 97±5 Na 3 PO ±2 95±2 96±2 Cr 3+ Cr(NO 3 ) ±3 96±5 96±3 Cd 2+ Cd(NO 3 ) ±4 97±2 98±5 Mn 2+ KMnO ±4 96±4 95±4 *ortalama±standart sapma Analit İlavesi Model çözeltilere (çeşme suyu, kaplıca suyu ve madensuyu) değişik oranlarda metal iyonları ilave edildi. Bulunan sonuçlar Tablo 7 de verilmiştir. İlave edilen miktarlarda kantitatif sonuçlar elde edildi.

20 20 Tablo 7. Geri kazanma verimine analit ilavesinin etkisi Çeşme suyu Kaplıca suyu Deniz suyu Element İlave edilen (µg L -1 ) Bulunan (µg L -1 ) Geri kazanım (%) Bulunan (µg L -1 ) Geri kazanım (%) Bulunan (µg L -1 ) Cu 0 6.8± ± ±0.4 - Geri kazanı m (%) ± ± ± ± ± ± Pb 0 GSA GSA - GSA ± ± ± ± ± ± Cd 0 GSA - GSA - GSA ± ± ± ± ± ± *ortalama±standart sapma GSA;gözlenebilme sınırının altında 3.5. Yöntemin Standart Referans Maddelerin ve Gerçek Örneklere uygulanması Yöntemin doğruluğunu test etmek için optimize edilen yöntem sertifikalı standart referans maddeye (GBW Çay) uygulandı. Standart referans (GBW Çay) maddeden 0,25 gram ve bisküvi, pirinç, konserve balığı, çay numunelerinden 1,0 er gram alınarak ayrı ayrı 6 ml HNO 3 (65%) ve 2 ml H 2 O 2 (30%) karışımında mikrodalga çözme tekniği (mikrodalgada uygulanan çözme programı: 2 dak, 250 W; 2 dak, 0 W, 6 dak, 250 W; 5 dak, 400 W; 8 dak, 550 W, bekleme: 8 dak.) kullanılarak çözüldü ve son hacim 50 ml ye tamamlandı. Geliştirilen yöntem her numune için ayrı ayrı uygulanıp analit iyonları(cu 2+, Pb 2+ ve Cd 2+ ) alevli Atomik Absorbsiyon Spektrometre (AAS) de ölçüldü. Sonuçlar Tablo 8 ve Tablo 9 da verildi. Kaplıca suyu, deniz suyu ve çeşme suyu örnekleri, önce selülozik filtreden süzüldü, tampon çözelti eklenerek ph 9 a getirildi. Daha sonra geliştirilen yöntem

21 21 uygulanıp analit iyonları (Cu 2+, Pb 2+ ve Cd 2+ ) alevli atomik absorbsiyon spektrometre (AAS) de ölçüldü. Sonuçlar tablo Tablo 10 da verildi. Tablo 8. Standart referans madde sonuçları GBW Çay (µg g -1 ) Element Sertifika değeri Bulunan değer* Cu 17,3 17,4±0.1 Pb ±0.1 Cd 0, ±0.03 *ortalama±standart sapma GSA;gözlenebilme sınırının altında Tablo 9. Yöntemin gıda örneklerine uygulanışı ile elde edilen analit iyonları Element Bisküvi* Pirinç* Konserve balık* Siyah çay* (µg g -1 ) (µg g -1 ) (µg g -1 ) (µg g -1 ) Cu 0,61±0,03 3,11±0,3 0,98±0,1 0,21±0,02 Pb GSA 0,27±0,03 GSA 1.28±0,1 Cd GSA 0,61±0,03 GSA 0.31±0,02 *ortalama±standart sapma GSA:gözlenebilme sınırının altında Tablo 10. Su örneklerindeki analit iyonu sonuçları Element Kaplıca suyu* Deniz suyu* Çeşme suyu* ( µg L -1 ) ( µg L -1 ) ( µg L -1 ) Cu 1,8±0,01 4,51±0,4 0,34 ±0,03 Pb GSA 2,17±0,2 GSA Cd GSA 3.1±0,3 GSA *ortalama±standart sapma GSA:gözlenebilme sınırının altında

22 22 4. TARTIŞMA VE SONUÇ Modifiye edilen reçinelerin ve çok duvarlı karbon nanotüpün karekterizasyonu IR ve elementel analiz ile yapıldı. Tetraetilenpentaamin bağlı slikajelin (TPA-SJ) IR sinde (şekil 2); 1200 cm -1 civarındaki bandın genişlemesi CN varlığını, cm -1 civarındaki pik NH, cm -1 civarındaki pik CH varlığını göstermektedir. Tiyo üre bağlı slikajelin (TÜ-SJ) IR sinde (şekil 2); 1250 cm -1 civarındaki pik CN, cm -1 deki pik NH, cm -1 civarındaki pik CH ve 1500 cm -1 civarındaki pik te SH varlığını gösterir. Tetraetilenpentaamin bağlı çok duvarlı karbon nano tüp (MWCN-Amin) IR sinde (şekil 2); 1250 cm -1 civarındaki pik CN, 3000 cm -1 civarındaki küçük pik CH varlığını göstermektedir. Buradaki IR sonuçlarının bir miktar sapma göstermelerinin nedeni; bu maddelerin birer polimer olması ve bunlara bağlı olan NH, NH 2, S gibi spesifik grupların miktarının düşük olmasıdır. Tetraetilenpentaamin bağlı slikajelin (TPA-SJ) deneysel ve teorik elementel analiz sonucları sırasıyla, % 3,82 N, % 7,14 C, % 1,65 H (deneysel sonuçlar) ve % 2, 98 N, % 6, 83 C, % 1,20 H (teorik sonuçlar), Tiyo üre bağlı slikajelin (TÜ-SJ) deneysel ve teorik elementel analiz sonucları sırasıyla, % 0,43 N, % 3,20 C, % 0,34 H ve % 0,086 S ve % 1.10 N, % 4,12 C, % 0,60 H ve % 0,118 S (teorik sonuçlar), Tetraetilenpentaamin bağlı çok duvarlı karbon nano tüpün (MWCN-Amin) deneysel ve teorik elementel analiz sonucları sırasıyla, % 0,13 N, % 69,16 C, % 3,26 H (deneysel sonuçlar) ve % 0,32 N, % 67,23 C, % 2,72 H (teorik sonuçlar) değerleri hesaplanmıştır. Normal de, bir organik bileşikte N ve S atomları varsa o bileşik için teorik ve deneysel elementel analiz sonuçları tam doğru olmayacağından bu tür bileşiklerin elementel analizleri genellikle verilmez. Eğer bir bileşiğin elementel analizinde teorik değeri ile deneysel değeri arasındaki fark 0.4 ve daha düşükse bu değerler doğru kabul edilmektedir. Eğer yapıda N ve S atomları varsa bu değerlerde bir miktar sapma olabilir bu sapmalarda genellikle kabul görmektedir. Burada, teorik hesaplanan elementel analiz değeri ile deneysel olarak bulunan elementel analiz değerleri kabul görebileçek sınırlar içerisinde kaldığından bizim yapımızın doğruluğunu göstermektedir.

23 23 Doğal sularda bakır, kurşun, ve kadmiyum alevli AAS ile direk tayinleri mümkün olmadığından ayırma ve zenginleştirme işlemleri yapılmıştır. Bu amaçla sentezlenen maddeler (tetraetilenpentamin bağlı silikajel; TPA-SJ, tiyoüre bağlı silikajel;tü-sj ve tetraetilenpentamin bağlı çok duvarlı karbon nanotüp; MWCN- Amin) ayrı ayrı mini kromatografik kolonlara yerleştirilerek katı faz olarak denenmiştir. Katı faz olarak denen bu maddelerden en iyi özellik gösteren tiyoüre bağlı silikajel (TÜ- SJ), katı faz ekstraksiyon yönteminde kullanılarak, bazı su ve gıda örneklerindeki bakır(ii), kurşun (II) ve kadmiyum (II) iyonlarının tayinleri yapılmıştır. Model çözeltilerde yapılan çalışmalarda yüzde geri kazanım verimi temel alınmıştır. Yöntemi optimize etmek için çeşitli parametreler incelenmiştir. Çok geniş ph aralığında (8-10 ) kantitatif değerler elde edilmiştir. Bundan dolayı ph değerinin kritik olmadığı görülmüştür. Bu çalışmada 250 ml örnek hacmine kadar geri kazanımların kantitatif olduğu gözlendi. Bundan daha yüksek hacimlerin verimi azalttığı görüldü. Son hacim 5,0 ml ye indirilebildi. Böylece 50 kat zenginleştirme yapılmış oldu. Bazı alkali, toprak alkali tuzların, katyonların ve anyonların bozucu etkilerinin olup olmadığını test etmek için bunların değişik konsantrasyonları model çözeltilere ilave edildi. Oldukça yüksek model matriks çözeltileri ile bulunan sonuçların herhangi bir bozucu etkisi olmadığı tespit edildi. Geliştirilen katı-faz ekstraksiyon yöntemi zenginleştirme faktörü, gözlenebilme sınırı, gibi parametreler açısından literatürdeki diğer bazı zenginleştirme yöntemleri ile karşılaştırıldığında yöntemin geçerli ve diğer yöntemler kadar duyar bir yöntem olduğu görülmektedir. Çalışma, proje öneri formunda belirtilen amaç ve kapsama uygun olarak sonuçlanmıştır.

24 KAYNAKLAR Camel, V., Solid-phase extraction of trace elements. Spectrochim. Acta Part B, 58 (7), Elçi L., Soylak M., Uzun A., Büyükpatir E., Doğan M., Determination of trace impurities in some nickel compounds by flame atomic absorption spectrometry after solid phase extraction using amberlite xad-16 resin. Fresenius J. Anal. Chem., 368, Goswami A., Singh A. K., (2002). Silica gel functionalized with resacetophenone: synthesis of a new chelating matrix and its application as metal ion collector for their flame atomic absorption spectrometric determination. Analytica Chemica Acta, 454, Guo, Y., Din, B., Liu, Y., Chang, X., Meng, S., Liu, J., Preconcentration and determination of trace elements with 2-aminoacetylthiophenol functionalized amberlite XAD-2 by inductively coupled plasma-atomic emission spectrometry. Talanta, 62, İmamoğlu, M., Aydın, A.O., Column solid phase extraction of gold, palladium and copper at trace levels on modified silica gel for their atomic absorption spectrometric determination. Fresenius Environmental Bulletin, 14, İmamoğlu, M., Güneş V., Column solid phase extraction of copper and nickel on triethylenetetramine bonded silica gel for their atomic absorption spectrometric determination. Instrumentation Science and Technology, 36, Kumar, M., Rathore, D.P.S., Singh, A.K., Amberlite XAD 2 functionalized with o aminophenol: synthesis and applications as extractant for copper (II), cobalt (II), cadmium (II), nickel (II), zinc (II) and lead (II). Talanta, 51, Lemos, V.A., Santos, M.S., Santos, M.J.S., Vieira, D.R., Novaes, C.G., Determination of copper in water samples by atomic absorption spectrometry after cloud point extraction. Microchimica Acta 157, Meesri, S., Praphairaksit, N., Imyim, A., Extraction and preconcentration of toxic metal ions from aqueous solution using benzothiazole-based chelating resins. Microchemical Journal, 87, Rekha, D., Suvardhan, K., Kumar, J.D., Subramanyam, P., Prasad, P.R., Lingappa, Y., Chiranjeevi, P., Solid phase extraction method for the determination of lead,

25 xxv nickel, copper and manganese by flame atomic absorption spectrometry using sodium bispiperdine-1,1_-carbotetrathioate (Na-BPCTT) in water samples. Journal of Hazardous Materials, 146, Rojas, F.S., Ojeda, C.B., Pavon, J.M.C., Automated on-line separation preconcentration system for palladium determination by graphite furnace atomic absorption spectrometry and its application to palladium determination in environmental and food samples. Talanta, 70, Saxena, R., Singh, A. K., Rathore, D.P.S., Salicylic Acid functionalized polystyrene sorbent Amberlite XAD-2. Synthesis and applications as a preconcentrator in the determination of zinc(ii) and lead(ii) by using atomic absorption spectrometry. Analyst, 120, Soylak, M., Tüzen, M., Diaion SP-850 resin as a new solid phase extractor for preconcentration-separation of trace metal ions in environmental samples. Journal of. Hazardous Materials, 137 (3), Tu, Z., He, Q, Chang, X., Hu, Z., Gao, R., Zhang, L., Li Z., (2 Formamidoethyl)-3 phenulurea functionalized activated carbon for selective solid phase extraction and preconcentration of metal ions. Analytica Chimica Acta, 649, Yalçin, S., Apak, R., Chromium(III, VI) speciation analysis with preconcentration on a maleic acid-functionalized XAD sorbent. Analytica Chimica Acta, 505,

26 xxvi TABLOLAR DİZİNİ Tablo Sayfa Tablo 1. Geri kazanma verimine elüent cinsinin etkisi...10 Tablo 2. Geri kazanma verimine elüent cinsinin etkisi...11 Tablo 3. Geri kazanma verimine elüent hacminin etkisi.11 Tablo 4. Geri kazanma verimine katı faz (reçine) miktarının etkisi Tablo 5. Geri kazanma verimine örnek hacminin etkisi..12 Tablo 6. Geri kazanma verimine matriks iyonlarının etkisi 13 Tablo 7. Geri kazanma verimine analit ilavesinin etkisi.14 Tablo 8. Standart referans madde sonuçları 15 Tablo 9. Yöntemin gıda örneklerine uygulanışı ile elde edilen analit iyonları...15 Tablo 10. Su örneklerindeki analit iyonu sonuçları.15

BAZI ESER AĞIR METAL İYONLARININ MEMBRAN FİLTRELER ÜZERİNDE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ. Prof. Dr. Mustafa SOYLAK Erciyes Üniversitesi Fen Ed.

BAZI ESER AĞIR METAL İYONLARININ MEMBRAN FİLTRELER ÜZERİNDE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ. Prof. Dr. Mustafa SOYLAK Erciyes Üniversitesi Fen Ed. BAZI ESER AĞIR METAL İYONLARININ MEMBRAN FİLTRELER ÜZERİNDE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ Prof. Dr. Mustafa SOYLAK Erciyes Üniversitesi Fen Ed. Fak Kimya Bölümü 24.Haziran 2009 YİBO Çalıştayı TUSSİDE-Gebze GİRİŞ

Detaylı

e mail: vnbulut@ktu.edu.tr

e mail: vnbulut@ktu.edu.tr SULARDAK BAZI ESER METALLER N DDTC LE KOMPLEKSLE T R LD KTEN SONRA AMBERL T XAD 2000 REÇ NES NDE ZENG NLE T R LMES VE AAS LE ANAL ZLER VOLKAN NUMAN BULUT 1, AL GÜNDO DU 2, CELAL DURAN 2, HASAN BASR ENTÜRK

Detaylı

The Removal of Cd from Aqueous Solution Using Sorbents Almont Shell Immobilized On Amberlite XAD-4

The Removal of Cd from Aqueous Solution Using Sorbents Almont Shell Immobilized On Amberlite XAD-4 ISEM2016, 3 rd International Symposium on Environment and Morality, 4-6 November 2016, Alanya Turkey The Removal of Cd from Aqueous Solution Using Sorbents Almont Shell Immobilized On Amberlite XAD-4 *1

Detaylı

METAL ANALİZ YÖNTEMİ (ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRE CİHAZI İLE )

METAL ANALİZ YÖNTEMİ (ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRE CİHAZI İLE ) METAL ANALİZ YÖNTEMİ (ALEVLİ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROMETRE CİHAZI İLE ) YÖNTEM YÖNTEMĐN ESASI VE PRENSĐBĐ Atomik absorpsiyon spektrometresi cihazında numune alevin içerisine püskürtülür ve atomize edilir.

Detaylı

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş. Sayfa : 1 / 12 1 ATIKLAR İÇİN NUMUNE SAKLAMA KOŞULLARI Parametre Numune Özelliği Numune Türü ICP ile Metal Tayinleri suları vb.), diğer her türlü sıvılar) Mikrodalgada (sıvı) yakılmış Minimum Numune Miktarı

Detaylı

T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLĠMSEL ARAġTIRMA PROJELERĠ KOMĠSYONU SONUÇ RAPORU PROJE NO: 2011/17 PROJENIN BAġLIĞI DAĞILIMLI SIVI-SIVI MĠKRO EKSTRAKSĠYON YÖNTEMĠYLE BAZI METALLERĠN ZENGĠNLEġTĠRĠLMESĠ

Detaylı

Katı Faz Ekstraksiyonu ile Bakır ve Nikelin Önderiştirilmesinde ONNO ve ONO Tipi Schiff Bazlarının Karşılaştırılması

Katı Faz Ekstraksiyonu ile Bakır ve Nikelin Önderiştirilmesinde ONNO ve ONO Tipi Schiff Bazlarının Karşılaştırılması SDU Journal of Science (E-Journal), 2014, 9 (1): 176-185 Katı Faz Ekstraksiyonu ile Bakır ve Nikelin Önderiştirilmesinde ONNO ve ONO Tipi Schiff Bazlarının Karşılaştırılması Fadime Nazlı Dinçer Kaya 1,

Detaylı

MEMM4043 metallerin yeniden kazanımı

MEMM4043 metallerin yeniden kazanımı metallerin yeniden kazanımı Endüstriyel Atık Sulardan Metal Geri Kazanım Yöntemleri 2016-2017 güz yy. Prof. Dr. Gökhan Orhan MF212 Atıksularda Ağır Metal Konsantrasyonu Mekanik Temizleme Kimyasal Temizleme

Detaylı

ALIQUAT-336 EMDİRİLMİŞ HP-20 ve HP-2MG REÇİNELERİYLE SULU ÇÖZELTİLERDEN Cr(VI) GİDERİLMESİNDE POLİMER ADSORBAN TÜRÜNÜN ETKİSİNİN İNCELENMESİ

ALIQUAT-336 EMDİRİLMİŞ HP-20 ve HP-2MG REÇİNELERİYLE SULU ÇÖZELTİLERDEN Cr(VI) GİDERİLMESİNDE POLİMER ADSORBAN TÜRÜNÜN ETKİSİNİN İNCELENMESİ ALIQUAT-336 EMDİRİLMİŞ HP-2 ve HP-2MG REÇİNELERİYLE SULU ÇÖZELTİLERDEN Cr(VI) GİDERİLMESİNDE POLİMER ADSORBAN TÜRÜNÜN ETKİSİNİN İNCELENMESİ M. ARDA *, Ö. SOLAK **, N. KABAY **, M. YÜKSEL **, M. AKÇAY **,

Detaylı

Analitik Kimya. (Metalurji ve Malzeme Mühendisliği)

Analitik Kimya. (Metalurji ve Malzeme Mühendisliği) Analitik Kimya (Metalurji ve Malzeme Mühendisliği) 1. Analitik Kimya Maddenin bileşenlerinin belirlenmesi (teşhisi), bileşenlerinin ayrılması veya bileşenlerinin bağıl miktarlarının tayiniyle ilgilenir.

Detaylı

İzonitrosoasetofenon Antranolhidrazin ile Modifiye Edilmiş Silika Jel Kullanılarak Cu(II) İyonunun Zenginleştirilmesi

İzonitrosoasetofenon Antranolhidrazin ile Modifiye Edilmiş Silika Jel Kullanılarak Cu(II) İyonunun Zenginleştirilmesi Araştırma Makalesi / Research Article Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tech. 7(4): 141-149, 2017 Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Iğdır University Journal

Detaylı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 17 (1):6-12, 2012

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 17 (1):6-12, 2012 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/ Journal of The Institute of Natural & Applied Sciences 17 (1):6-12, 2012 Araştırma Makalesi/Research Article BaCl 2 -Ba(H 2 PO 2 ) 2 -H 2 O Üçlü

Detaylı

Konsantre Cevher Analizleri / Ore Grade Analysis

Konsantre Cevher Analizleri / Ore Grade Analysis Konsantre Cevher Analizleri / Ore Grade Analysis Bu analiz grupları yüksek tenörlü cevher analizleri için uygun metottur. This analysis groups is an appropriate method for high grade ore analyses. AT-11

Detaylı

GIDA ve TARIM KİMYASI LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015

GIDA ve TARIM KİMYASI LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015 BİTKİSEL VE HAYVANSAL YAĞ ANALİZLERİ GT 1 KIRILMA İNDİSİ TS 4960 EN ISO 6320 50 GT 2 ÖZGÜL AĞIRLIK (YOĞUNLUK) TS 4959 40 GT 3 İYOT SAYISI (Katı ve Sıvı Yağlarda) EN ISO 3961 60 GT 4 İYOT SAYISI (Ekstre

Detaylı

1. 250 ml 0,20 M CuSO 4 (aq) çözeltisi hazırlamak için gerekli olan CuSO 4.5H 2 O kütlesini bulunuz. Bu çözeltiden 100 ml 0,10 M CuSO 4 (aq) çözeltisini nasıl hazırlarsınız?( Cu: 63,5; S:32; O:16; H:1)

Detaylı

KANTİTATİF ANALİTİK KİMYA PRATİKLERİ

KANTİTATİF ANALİTİK KİMYA PRATİKLERİ KANTİTATİF ANALİTİK KİMYA PRATİKLERİ Kantitatif analiz yöntemleri, maddenin miktar tayinlerine dayalı analiz yöntemleridir. Günümüzde miktar tayinine yönelik birçok yöntem bilinmektedir. Pratik çalışmalarda

Detaylı

ANALİZ LİSTESİ. 150*150*150 ebatlarında 7 veya 28 Günlük Kürü Tamamlanmış Küp Beton Numune

ANALİZ LİSTESİ. 150*150*150 ebatlarında 7 veya 28 Günlük Kürü Tamamlanmış Küp Beton Numune Sayfa 1 / 10 Laboratuvar Birimi : İnşaat Mühendisliği Laboratuvarı 1 Beton Basınç Dayanımı Beton Pres Test Cihazı 150*150*150 ebatlarında 7 veya 28 Günlük Kürü Tamamlanmış Küp Beton Numune TS EN 12390-3

Detaylı

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU Fiziksel ve Kimyasal Analizler - ph Değeri Elektrometrik AWWA 4500-H + B 21 st ed. 2005-103-105 o C de Toplam Katı Madde AWWA 2540-B 21 st ed. 2005 - İletkenlik AWWA

Detaylı

1. BÖLÜM : ANALİTİK KİMYANIN TEMEL KAVRAMLARI

1. BÖLÜM : ANALİTİK KİMYANIN TEMEL KAVRAMLARI ANALİTİK KİMYA DERS NOTLARI Yrd.Doç.Dr.. Hüseyin ÇELİKKAN 1. BÖLÜM : ANALİTİK KİMYANIN TEMEL KAVRAMLARI Analitik kimya, bilimin her alanında faydalanılan, maddenin özellikleri hakkında bilgi veren yöntemlerin

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Sulu Çözeltilerin Doğası Elektrolitler Metallerde elektronların hareketiyle elektrik yükü taşınır. Saf su Suda çözünmüş Oksijen gazı Çözeltideki moleküllerin

Detaylı

00213 ANALİTİK KİMYA-I SINAV VE ÇALIŞMA SORULARI

00213 ANALİTİK KİMYA-I SINAV VE ÇALIŞMA SORULARI 00213 ANALİTİK KİMYA-I SINAV VE ÇALIŞMA SORULARI A) TANIMLAR, KAVRAMLAR ve TEMEL HESAPLAMALAR: 1. Aşağıdaki kavramları birer cümle ile tanımlayınız. Analitik kimya, Sistematik analiz, ph, Tesir değerliği,

Detaylı

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP Ek-1 Nnumunelerin Muhafazası İçin Uygun Olan Teknikler Yapılacak Tayin Kabın Tipi Muhafaza Tekniği En uzun Muhafaza Süresi Yüksek derişimde çözünmüş gaz içeren numuneler için, alındıkları yerde analiz

Detaylı

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi Yrd. Doç. Dr. Gökçe MEREY GİRİŞ Esası: Temel düzeydeki element atomlarının UV-Görünür bölgedeki monokromatik ışınları Lambert-Beer yasasına göre

Detaylı

ŞELATLAYICI İYON DEĞİŞTİRİCİ REÇİNE VE LİFLERİN JEOTERMAL SULARDAN BOR GİDERİM PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

ŞELATLAYICI İYON DEĞİŞTİRİCİ REÇİNE VE LİFLERİN JEOTERMAL SULARDAN BOR GİDERİM PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI ŞELATLAYICI İYON DEĞİŞTİRİCİ REÇİNE VE LİFLERİN JEOTERMAL SULARDAN BOR GİDERİM PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Ö.İPEK *, S.SARP *, İ.YILMAZ *, N.KABAY *, M.YÜKSEL * * Ege Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon

Akvaryum veya küçük havuzlarda amonyağın daha az zehirli olan nitrit ve nitrata dönüştürülmesi için gerekli olan bakteri populasyonunu (nitrifikasyon Azotlu bileşikler Ticari balık havuzlarında iyonize olmuş veya iyonize olmamış amonyağın konsantrasyonlarını azaltmak için pratik bir yöntem yoktur. Balık havuzlarında stoklama ve yemleme oranlarının azaltılması

Detaylı

KATI FAZ EKSTRAKSĠYONU, BĠRLĠKTE ÇÖKTÜRME VE BULUTLANMA NOKTASI EKSTRAKSĠYONU ĠLE BAZI METALLERĠN ZENGĠNLEġTĠRĠLMESĠ VE TÜRLEMESĠ

KATI FAZ EKSTRAKSĠYONU, BĠRLĠKTE ÇÖKTÜRME VE BULUTLANMA NOKTASI EKSTRAKSĠYONU ĠLE BAZI METALLERĠN ZENGĠNLEġTĠRĠLMESĠ VE TÜRLEMESĠ KATI FAZ EKSTRAKSĠYONU, BĠRLĠKTE ÇÖKTÜRME VE BULUTLANMA NOKTASI EKSTRAKSĠYONU ĠLE BAZI METALLERĠN ZENGĠNLEġTĠRĠLMESĠ VE TÜRLEMESĠ Demirhan ÇITAK Doktora Tezi Kimya Anabilim Dalı DanıĢman: Prof. Dr. Mustafa

Detaylı

ÇÖZELTİLER VE ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI 3.1. Çözeltiler için kullanılan temel kavramlar

ÇÖZELTİLER VE ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI 3.1. Çözeltiler için kullanılan temel kavramlar 1.10.2015. ÇÖZELTİLER VE ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI.1. Çözeltiler için kullanılan temel kavramlar Homojen karışımlardır. Çözelti iki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde homojen olarak dağılmasından

Detaylı

PEYNİR ALTI SUYU VE YOĞURT SUYUNDA Zn Ve TOPLAM ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ TAYİNİ DANIŞMANLAR. 29 Haziran-08 Temmuz MALATYA

PEYNİR ALTI SUYU VE YOĞURT SUYUNDA Zn Ve TOPLAM ANTİOKSİDAN KAPASİTESİ TAYİNİ DANIŞMANLAR. 29 Haziran-08 Temmuz MALATYA TÜBİTAK -BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri Kimyagerlik, Kimya Öğretmenliği, Kimya Mühendisliği- Biyomühendislik Araştırma Projesi Eğitimi Çalıştayı KİMYA-3 (ÇALIŞTAY 2012) PEYNİR ALTI SUYU VE YOĞURT SUYUNDA

Detaylı

P-B / QAL Çevre Laboratuvarı Grubu. 01.03.2012, Mercedes-Benz Türk Werk Istanbul

P-B / QAL Çevre Laboratuvarı Grubu. 01.03.2012, Mercedes-Benz Türk Werk Istanbul P-B / QAL Çevre Laboratuvarı Grubu 01.03.2012, Mercedes-Benz Türk Werk Istanbul Çevre Laboratuvarı İçindekiler Atık Su Analizleri 1. ph Ölçümü 2. Mikrodalga ile Parçalama 3. Askıda Katı Madde Tayini 4.

Detaylı

Piromellitik Asitle Lehimde Kurşun Tayini

Piromellitik Asitle Lehimde Kurşun Tayini G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 21, Sayı 3 (2001) 101-108 Piromellitik Asitle Lehimde Kurşun Tayini Determination of Lead in Solder by The Use of Pyromellitic Acid Mustafa TAŞTEKİN * Esin CANEL

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Deney Laboratuvarı Adresi : Adnan Menderes Mah. Aydın Blv. No:43 09010 AYDIN / TÜRKİYE Tel : 0 256 211 24 04 Faks : 0 256 211 22 04 E-Posta : megagidalab@gmail.com

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/8 ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 SU, ATIK SU 1,2 İletkenlik Elektrot Metodu TS 9748 EN 27888 Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM

Detaylı

SU NUMUNELERİNİN LABORATUVARA KABUL MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ

SU NUMUNELERİNİN LABORATUVARA KABUL MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ Alkalinite Alüminyum (Al) Amonyum (NH 4 + ) Anyonlar (Br, F, Cl, NO 2, NO 3, SO 4, PO 4 ) PE veya BC 200 100 Tercihen arazide yapılmalıdır. sırasındaki indirgenme ve oksitlenme reaksiyonları numunede değişikliğe

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ASÜBTAM)

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ASÜBTAM) Tel: 0382 288 2691 e-posta: asubtam@aksaray.edu.tr İnt.: http://asubtam.aksaray.edu.tr/ İçindekiler Gaz Kromatografisi Kütle Spektrometresi (GC-MS)... 2 Gaz Kromatografisi Flame Ionization Detector (GC-FID)...

Detaylı

BÖLÜM 6 GRAVİMETRİK ANALİZ YÖNTEMLERİ

BÖLÜM 6 GRAVİMETRİK ANALİZ YÖNTEMLERİ BÖLÜM 6 GRAVİMETRİK ANALİZ YÖNTEMLERİ Kütle ölçülerek yapılan analizler gravimetrik analizler olarak bilinir. Çöktürme gravimetrisi Çözeltide analizi yapılacak madde bir reaktif ile çöktürülüp elde edilen

Detaylı

KROM (Cr +6 ) ANALİZ YÖNTEMİ VALİDAYON RAPORU VE BELİRSİZLİK HESAPLARI

KROM (Cr +6 ) ANALİZ YÖNTEMİ VALİDAYON RAPORU VE BELİRSİZLİK HESAPLARI Doküman No: R.LAB.5.4.04 Rev.No/Tarih : 00/ Yayın Tarihi: 08.07.2011 Sayfa: 1 / 1 KROM (Cr +6 ) ANALİZ YÖNTEMİ VALİDAYON RAPORU BELİRSİZLİK HESAPLARI Doküman No: R.LAB.5.4.04 Rev.No/Tarih : 00/ Yayın Tarihi:

Detaylı

AA ile İnsan Tam Kan ve İdrar Örneklerinde Elektrotermal AA Yöntemi ile Nikel Analizi

AA ile İnsan Tam Kan ve İdrar Örneklerinde Elektrotermal AA Yöntemi ile Nikel Analizi UYGULAMA NOTU Atomik Absorpsiyon Spektrofotometre A003 AA ile İnsan Tam Kan ve İdrar Örneklerinde Elektrotermal AA Yöntemi ile Nikel Analizi HAZIRLAYAN Yük. Kimyager Hakan AKTAŞ Ant Teknik Cihazlar Ltd.

Detaylı

ÇÖZELTİ/MİX HAZIRLAMA ZENGİNLEŞTİRME (SPIKE) YAPMA

ÇÖZELTİ/MİX HAZIRLAMA ZENGİNLEŞTİRME (SPIKE) YAPMA T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI ULUSAL GIDA REFERANS LABORATUVARI EĞİTİM NOTU ÇÖZELTİ/MİX HAZIRLAMA ZENGİNLEŞTİRME (SPIKE) YAPMA Hazırlayan: Dr.Özge ÇETİNKAYA AÇAR T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK

Detaylı

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi

Hidroklorik asit ve sodyum hidroksitin reaksiyonundan yemek tuzu ve su meydana gelir. Bu kimyasal olayın denklemi KİMYASAL DENKLEMLER İki ya da daha fazla maddenin birbirleri ile etkileşerek kendi özelliklerini kaybedip yeni özelliklerde bir takım ürünler meydana getirmesine kimyasal olay, bunların formüllerle gösterilmesine

Detaylı

Üzüm Posası (Cibre) ile Sulu Çözeltilerden Ni(II) ve Zn(II) Giderimi

Üzüm Posası (Cibre) ile Sulu Çözeltilerden Ni(II) ve Zn(II) Giderimi Üzüm Posası (Cibre) ile Sulu Çözeltilerden Ni(II) ve Zn(II) Giderimi 1. Nurgül ÖZBAY a, 2. Murat KILIÇ b *, 3. Başak B. UZUN b, Ayşe E. PÜTÜN b a Bilecik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Proses ve

Detaylı

ELEKTRONİK ATIKLARDAN BAZI METALLERİN GERİ KAZANIMI

ELEKTRONİK ATIKLARDAN BAZI METALLERİN GERİ KAZANIMI ELEKTRONİK ATIKLARDAN BAZI METALLERİN GERİ KAZANIMI H.MADENOĞLU, T.GÜNGÖREN, M.SERT, S.ERDEM, L.BALLİCE, M.YÜKSEL, M.SAĞLAM Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 35100 Bornova/İzmir

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KİMYASAL ANALİZ LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KİMYASAL ANALİZ LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KİMYASAL ANALİZ LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU 1 CİHAZLAR Laboratuvar Etüvü (Memmert)... 3 Desikatör... 3 Analitik Terazi

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAZI METAL İYONLARININ PATENT BLUE V İLE ÇOK DUVARLI KARBON NANOTÜP ÜZERİNDE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE ALEVLİ AAS İLE TAYİNİ Tezi Hazırlayan

Detaylı

Bu tepkimelerde, iki ya da daha fazla element birleşmesi ile yeni bir bileşik oluşur. A + B AB CO2 + H2O H2CO3

Bu tepkimelerde, iki ya da daha fazla element birleşmesi ile yeni bir bileşik oluşur. A + B AB CO2 + H2O H2CO3 DENEY 2 BİLEŞİKLERİN TEPKİMELERİ İLE TANINMASI 2.1. AMAÇ Bileşiklerin verdiği tepkimelerin incelenmesi ve bileşiklerin tanınmasında kullanılması 2.2. TEORİ Kimyasal tepkime bir ya da daha fazla saf maddenin

Detaylı

1. KİMYASAL ANALİZLER

1. KİMYASAL ANALİZLER 1. KİMYASAL ANALİZLER HPLC VE LC-MS/MS CİHAZLARI İLE YAPILAN ANALİZLER SORBAT TAYİNİ BENZOAT TAYİNİ KAFEİN TAYİNİ HMF TAYİNİ SUDAN TÜREVLERİ TAYİNİ VANİLİN TAYİNİ GLUKOZ, FRUKTOZ VE SUKROZ TAYİNİ SAPONİN

Detaylı

Arş.Gör. Erkan YILMAZ

Arş.Gör. Erkan YILMAZ Arş.Gör. Erkan YILMAZ ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1986 Çankaya T: 33343 F: erkanyilmaz@erciyes.edu.tr

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Karaman Mah. Atıksu Arıtma Tesisi İdari Binası Adapazarı 54290 SAKARYA/TÜRKİYE Tel : 0 264 221 12 23 Faks : 0 264 277 54 29 E-Posta

Detaylı

BT 42 TİROSİNAZ ENZİMİNİN EKSTRAKSİYONU, SAFLAŞTIRILMASI VE FENOLLERİN GİDERİMİNDE KULLANIMI

BT 42 TİROSİNAZ ENZİMİNİN EKSTRAKSİYONU, SAFLAŞTIRILMASI VE FENOLLERİN GİDERİMİNDE KULLANIMI BT 42 TİROSİNAZ ENZİMİNİN EKSTRAKSİYONU, SAFLAŞTIRILMASI VE FENOLLERİN GİDERİMİNDE KULLANIMI D.Öztan 1, U.Gündüz Zafer 2 1 Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇOK DİŞLİ LİGANDLAR YARDIMIYLA ESER MİKTARDAKİ Fe VE Co İYONLARININ ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROFOTOMETRİK YÖNTEMİ İLE TAYİNİ Tutku Ceren KARABULUT

Detaylı

2012 FİKRİNE SAĞLIK PROJE YARIŞMASI PROJE ÖZETLERİ

2012 FİKRİNE SAĞLIK PROJE YARIŞMASI PROJE ÖZETLERİ 2012 FİKRİNE SAĞLIK PROJE YARIŞMASI PROJE ÖZETLERİ Nikel madenlerinin sularda oluşturduğu kirliliğin manyetik sıvı kullanılarak temizlenmesi Ezgi Tekgül ve Bahar Aydemir İzmir Fen Lisesi Danışman: Timoty

Detaylı

AYÇİÇEK YAĞI ÜRETİMİ YAN ÜRÜNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

AYÇİÇEK YAĞI ÜRETİMİ YAN ÜRÜNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AYÇİÇEK YAĞI ÜRETİMİ YAN ÜRÜNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ U. OLGUN, Ö. ÖZYILDIRIM, V. SEVİNÇ Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Mithatpaşa, 54, Sakarya ÖZET Ayçiçek yağı üretim tesislerinden

Detaylı

Yeni Nesil Optik ve Elektronik Malzemeler: Tasarım Sentez ve Uygulamalar

Yeni Nesil Optik ve Elektronik Malzemeler: Tasarım Sentez ve Uygulamalar Yeni esil Optik ve Elektronik Malzemeler: Tasarım Sentez ve Uygulamalar Dr FATİH ALGI falgi@comu.edu.tr Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Organik Malzeme Laboratuvarı (LOM) 25.01-02.02.2014 1 Sensör

Detaylı

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ

SU KALİTE ÖZELLİKLERİ SU KALİTE ÖZELLİKLERİ Su kirliliği Su kaynağının kimyasal, fiziksel, bakteriyolojik, radyoaktif ve ekolojik özelliklerinin olumsuz yönde değişmesi şeklinde gözlenen ve doğrudan veya dolaylı yoldan biyolojik

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : İstanbul Yolu, Gersan Sanayi Sitesi 2306.Sokak No :26 Ergazi/Yenimahalle 06370 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 255 24 64 Faks : 0 312 255

Detaylı

Çözelti iki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde homojen. olarak dağılmasından oluşan sistemlere denir.

Çözelti iki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde homojen. olarak dağılmasından oluşan sistemlere denir. 3. ÇÖZELTİLER VE ÇÖZELTİ KONSANTRASYONLARI Çözelti: Homojen karışımlardır. Çözelti iki veya daha fazla maddenin birbiri içerisinde homojen olarak dağılmasından oluşan sistemlere denir. Çözelti derişimi

Detaylı

KİMYA LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU

KİMYA LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU KİMYA LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU 1 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü CİHAZLAR: Analitik Terazi(RADWAG AS220 C/2) 3 Analitik Terazi (Denver Instrument).4 Atomic Absorption Spectrometer

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AAS ĠLE TAYĠN ÖNCESĠ BAZI AĞIR METALLERĠN ZENGĠNLEġTĠRĠLMESĠ VE TÜRLENDĠRMESĠ Ali DURAN Doktora Tezi Kimya Anabilim Dalı DanıĢman: Prof. Dr. Mustafa

Detaylı

HPLC (Yüksek Basınçlı Sıvı Kromotografisi)

HPLC (Yüksek Basınçlı Sıvı Kromotografisi) HPLC (Yüksek Basınçlı Sıvı Kromotografisi) HPLC yöntemi bir sıvıda çözünmüş bileşenlerin, bir kolon içerisinde bulunan genellikle katı bir destek üzerindeki sabit faz ile değişik etkileşimlere girmesi,

Detaylı

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Rb izotoplarından oluşmuştur. İzotopların doğada bulunma yüzdelerini hesaplayınız. Bir bileşik

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE 1 / 5

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE 1 / 5 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE 1 / 5 Antimon, Arsenik, Bakır, Baryum, Berilyum, Civa, Çinko, Gümüş, Fosfor, Kadmiyum, Kobalt, Krom, Kurşun, Mangan, Nikel, Selenyum, Talyum - İzokinetik EPA 29 Arsenik,

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MUCOR PUSİLLUS (MANTAR) İMMOBİLİZE EDİLMİŞ AMBERLİT XAD-4 ÜZERİNDE Cd(II), Cu(II) VE Pb(II) İYONLARININ ZENGİNLEŞTİRMESİ VE ALEVLİ AAS

Detaylı

Çözünürlük kuralları

Çözünürlük kuralları Çözünürlük kuralları Bütün amonyum, bileşikleri suda çok çözünürler. Alkali metal (Grup IA) bileşikleri suda çok çözünürler. Klorür (Cl ), bromür (Br ) ve iyodür (I ) bileşikleri suda çok çözünürler, ancak

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. E-posta: burcud@ogu.edu.tr 0(222) 239 3750/ 1650. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. E-posta: burcud@ogu.edu.tr 0(222) 239 3750/ 1650. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ E-posta: burcud@ogu.edu.tr 0(222) 239 3750/ 1650 Adı Soyadı: Burcu ANILAN Doğum Tarihi: 25 Nisan 1980/ ESKİŞEHİR Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kimya Eskişehir Osmangazi

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; NUMUNE ALMA T.C. Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/5 SU, ATIK SU 1 ph Elektrokimyasal Metot TS 3263 ISO 10523 İletkenlik Elektriksel İletkenlik Tayini TS 9748 EN 27888 Çözünmüş

Detaylı

Jeokimya Analizleri. Geochemical Analysis

Jeokimya Analizleri. Geochemical Analysis Jeokimya Analizleri Geochemical Analysis Jeokimya; minerallerin oluşumu esnasında ve sonrasında çevre kayaçlar ile yüzeysel ortamlarda gerçekleşen kimyasal değişikliklerin belirlenmesi temeline dayanır.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : 52/18 Sokak No: 4 Poligon 35350 İZMİR / TÜRKİYE Tel : 0232 285 31 62 Faks : 0232 224 59 89 E-Posta : julideserdaroglu@hotmail.com Website

Detaylı

PETROKİMYA KOMPLEKSİ ARITMA ÇAMURLARININ EKSTRAKSİYONU

PETROKİMYA KOMPLEKSİ ARITMA ÇAMURLARININ EKSTRAKSİYONU PETROKİMYA KOMPLEKSİ ARITMA ÇAMURLARININ EKSTRAKSİYONU T. GÜNGÖREN 1, H. MADENOĞLU 1, M. SERT 1, İ.H. METECAN 2, S. ERDEM 1, L. BALLİCE 1, M. YÜKSEL 1, M. SAĞLAM 1 1 Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

Su Numunelerinin Alınması, Muhafazası, Taşınması ve Saklanması ile İlgili Kontrol Listesi

Su Numunelerinin Alınması, Muhafazası, Taşınması ve Saklanması ile İlgili Kontrol Listesi Sayfa 1 / 6 Tekniği SU-ATIKSU-DENİZSUYU NUMUNELERİ AKM 500 1 C ile 5 C 4 C 2 gün ten fazla saklanmamalı. Gravimetrik Metot SM 2540:D - Numuneler analizden önce oda sıcaklığına getirilmelidir. Alkalinite

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarının Adres :Huzur Mah. 1139. Sok. Çınar Apt. NO:6/1-2 Öveçler 06460 ANKARA / TÜRKİYE Tel Faks : : E-Posta: Website : 0312 472 3839 472 77 97 0312

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : İBB Geri Kazanım ve Kompost Tesisi Işıklar Köyü Mevkii Ege sok. No: 5 Kemerburgaz EYÜP 34075 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 02122065017 Faks

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarının Adres : Davutpaşa Kampüsü Esenler 34210 İSTANBUL / TÜRKİYE Akreditasyon No: Tel Faks E-Posta Website : 0212 383 45 51 : 0212 383 45 57 : kimfkl@yildiz.edu.tr

Detaylı

İLK ANYONLAR , PO 4. Cl -, SO 4 , CO 3 , NO 3

İLK ANYONLAR , PO 4. Cl -, SO 4 , CO 3 , NO 3 İLK ANYONLAR Cl -, SO -, CO -, PO -, NO - İLK ANYONLAR Anyonlar negatif yüklü iyonlardır. Kalitatif analitik kimya analizlerine ilk anyonlar olarak adlandırılan Cl -, SO -, CO -, PO -, NO - analizi ile

Detaylı

Sodyum Hipoklorit Çözeltilerinde Aktif Klor Derişimini Etkileyen Faktörler ve Biyosidal Analizlerindeki Önemi

Sodyum Hipoklorit Çözeltilerinde Aktif Klor Derişimini Etkileyen Faktörler ve Biyosidal Analizlerindeki Önemi Sodyum Hipoklorit Çözeltilerinde Aktif Klor Derişimini Etkileyen Faktörler ve Biyosidal Analizlerindeki Önemi Umut ŞAHAR Ege Üniversitesi EgeMikal Çevre Sağlığı Birimi 19.03.2014 Ulusal Biyosidal Kongresi

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : İncilipınar Mah. 3385 Sk. No:4 Pamukkale 21050 DENİZLİ / TÜRKİYE Tel : 0 258 280 22 03 Faks : 0 258 280 29 69 E-Posta : isanmaz_derya@hotmail.com

Detaylı

Gıdalarda Tuz Analizi

Gıdalarda Tuz Analizi Gıdalarda Tuz Analizi 01. Peynir ve Tereyaında Tuz Analizi 01.01. Yöntemin Prensibi 01.02. Kullanılan Kimyasallar 01.03. Deneyin Yapılıı 01.04. Hesaplamalar 01.05. Kullanılan Malzemeler 02. Et ve Et Ürünlerinde

Detaylı

2. GRUP KATYONLARI. As +3, As +5, Sb +3, Sb +5, Sn +2, Cu +2, Hg +2, Pb +2, Cd +2, Bi +3

2. GRUP KATYONLARI. As +3, As +5, Sb +3, Sb +5, Sn +2, Cu +2, Hg +2, Pb +2, Cd +2, Bi +3 2. GRUP KATYONLARI As +3, As +5, Sb +3, Sb +5, Sn +2, Cu +2, Hg +2, Pb +2, Cd +2, Bi +3 Bu grup katyonları 0.3M HCl li ortamda H 2 S ile sülfürleri şeklinde çökerler. Ortamın asit konsantrasyonunun 0.3M

Detaylı

ANYON DEĞİŞTİRİCİ VE ÇÖZÜCÜ EMDİRİLMİŞ REÇİNELERİN SULU ÇÖZELTİLERDEN Cr(VI) GİDERİM PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

ANYON DEĞİŞTİRİCİ VE ÇÖZÜCÜ EMDİRİLMİŞ REÇİNELERİN SULU ÇÖZELTİLERDEN Cr(VI) GİDERİM PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI ANYON DEĞİŞTİRİCİ VE ÇÖZÜCÜ EMDİRİLMİŞ REÇİNELERİN SULU ÇÖZELTİLERDEN Cr(VI) GİDERİM PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Ü. TOPAL *, Ö. SOLAK *, N. KABAY *, M. ARDA *, M. AKÇAY *, M. YÜKSEL * * Ege Üniversitesi,

Detaylı

KONYA ve SELÇUK ÜNÜVERSİTESİ KİMYA-1 (Çalıştay 2010) 03-1 1 Temmuz 201 0 (Çanakkale)

KONYA ve SELÇUK ÜNÜVERSİTESİ KİMYA-1 (Çalıştay 2010) 03-1 1 Temmuz 201 0 (Çanakkale) KONYA ve SELÇUK ÜNÜVERSİTESİ KİMYA-1 (Çalıştay 2010) 03-1 1 Temmuz 201 0 (Çanakkale) TABİİ ADSORBANLAR İLE AĞIR METALLERİN SULU ÇÖZELTİLERDEN SORPSİYONU Prof. Dr. Erol PEHLİVAN KİMYA-1 (Çalıştay 2010)

Detaylı

ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ

ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ ÇEVRE KİMYASI LABORATUVARI ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN TAYİNİ 1. GENEL BİLGİLER Doğal sular ve atıksulardaki çözünmüş oksijen (ÇO) seviyeleri su ortamındaki fiziksel, kimyasal ve biyokimyasal aktivitelere bağımlıdır.

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 SU/ ATIK SU 1 ph Elektrometrik Metot TS 3263 ISO 10523 Çözünmüş Oksijen Azid Modifikasyon Metodu SM 4500-O C İletkenlik Elektrometrik Metot SM 2510 B Renk Spektrometrik

Detaylı

ANKARA ATMOSFERİNDEKİ AEROSOLLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİ

ANKARA ATMOSFERİNDEKİ AEROSOLLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİ ANKARA ATMOSFERİNDEKİ AEROSOLLERİN KİMYASAL KOMPOZİSYONLARININ BELİRLENMESİ İlke ÇELİK 1, Seda Aslan KILAVUZ 2, İpek İMAMOĞLU 1, Gürdal TUNCEL 1 1 : Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

Detaylı

Atomlar ve Moleküller

Atomlar ve Moleküller Atomlar ve Moleküller Madde, uzayda yer işgal eden ve kütlesi olan herşeydir. Element, kimyasal tepkimelerle başka bileşiklere parçalanamayan maddedir. -Doğada 92 tane element bulunmaktadır. Bileşik, belli

Detaylı

As +3, As +5, Sb +3, Sb +5, Sn +2, Cu +2, Hg +2, Pb +2, Mehmet Gumustas. Cd +2, Bi +3

As +3, As +5, Sb +3, Sb +5, Sn +2, Cu +2, Hg +2, Pb +2, Mehmet Gumustas. Cd +2, Bi +3 2. GRUP KATYONLARI As +3, As +5, Sb +3, Sb +5, Sn +2, Cu +2, Hg +2, Pb +2, Mehmet Gumustas Cd +2, Bi +3 2. Grup Katyonlar As +3, Sb +3, Sn +2, Cu +2, Hg +2, Pb +2, Cd +2, Bi +3 Bu grupta, asitli ortamda

Detaylı

REDOKS TİTRASYONLARI (çözümlü problemler)

REDOKS TİTRASYONLARI (çözümlü problemler) REDKS TİTRASYNLARI (çözümlü problemler) Prof. Dr. Mustafa DEMİR http://web.adu.edu.tr/akademik/mdemir/ 009-19-REDKS Örnek 1 İyodu ayarlamak için 0.10 g As tartılmış ve gerekli işlemlerden sonra 18.67 ml

Detaylı

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz.

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz. BİLEŞİKLER Birden fazla elementin belirli oranlarda kimyasal yollarla bir araya gelerek, kendi özelligini kaybedip oluşturdukları yeni saf maddeye bileşik denir. Bileşikteki atomların cins ve sayısını

Detaylı

Suda çözündüğünde hidrojen iyonu verebilen maddeler asit, hidroksil iyonu verebilenler baz olarak tanımlanmıştır.

Suda çözündüğünde hidrojen iyonu verebilen maddeler asit, hidroksil iyonu verebilenler baz olarak tanımlanmıştır. 7. ASİTLER VE BAZLAR Arrhenius AsitBaz Tanımı (1884) (Svante Arrhenius) Suda çözündüğünde hidrojen iyonu verebilen maddeler asit, hidroksil iyonu verebilenler baz olarak tanımlanmıştır. HCl H + + Cl NaOH

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜGÜ. Yönetim Kurulu Kararı. OTURUM SAYıSı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜGÜ. Yönetim Kurulu Kararı. OTURUM SAYıSı ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜGÜ Müdürlüğü Yönetim Kurulu Kararı OTURUM TARİHİ 25.03.2015 OTURUM SAYıSı KARAR SAYıSı 02 2015/02-01 Yönetim Kurulu, Müdür Doç. Dr. Cumhur Kllcll.Mlô başkanlığında gündemmaddelerini

Detaylı

ANALİTİK KİMYA UYGULAMA II GİRİŞ

ANALİTİK KİMYA UYGULAMA II GİRİŞ ANALİTİK KİMYA UYGULAMA II GİRİŞ 14.02.2017 KANTİTATİF ANALİTİK KİMYA PRATİKLERİ Kantitatif analiz yöntemleri, maddenin miktar tayinlerine dayalı analiz yöntemleridir. Günümüzde miktar tayinine yönelik

Detaylı

ELEKTROLİTİK TOZ ÜRETİM TEKNİKLERİ. Prof.Dr.Muzaffer ZEREN

ELEKTROLİTİK TOZ ÜRETİM TEKNİKLERİ. Prof.Dr.Muzaffer ZEREN Prof.Dr.Muzaffer ZEREN Bir çok metal (yaklaşık 60) elektroliz ile toz haline getirilebilir. Elektroliz kapalı devre çalışan ve çevre kirliliğine duyarlı bir yöntemdir. Kurulum maliyeti ve uygulama maliyeti

Detaylı

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ Sıra No: SULAMA SUYU ANALİZLERİ: 2014 FİYATI 1 ph 14,00 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 3 Sodyum (Na)

Detaylı

halimavci77@gmail.com, avci@kilis.edu.tr Tel: 0348 822 23 50 1468; Fax: 0348 822 23 51 GSM: 0506 305 99 57 EĞİTİM BİLGİLERİ Lisans Dicle 1991

halimavci77@gmail.com, avci@kilis.edu.tr Tel: 0348 822 23 50 1468; Fax: 0348 822 23 51 GSM: 0506 305 99 57 EĞİTİM BİLGİLERİ Lisans Dicle 1991 Ünvanı Adı-Soyadı Doç. Dr. Halim Avcı Doğum Tarihi ve Yeri Genç 27.01.1970 Fakülte Fen Edebiyat Bölüm Kimya E-posta/Web Telefon/Faks halimavci77@gmail.com, avci@kilis.edu.tr Tel: 0348 822 23 50 1468; Fax:

Detaylı

ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER 1- SICAKLIK 2- ORTAK İYON ETKİSİ 3- ÇÖZÜCÜ ÇÖZÜNEN CİNSİ 4- BASINCIN ETKİSİ 1- SICAKLIK ETKİSİ Sıcaklık etkisi Le Chatelier prensibine bağlı olarak yorumlanır. ENDOTERMİK

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Adnan Menderes Mah. Aydın Blv. No:43 09010 AYDIN/TÜRKİYE Tel : 0 256 211 24 04 Faks : 0 256 211 22 04 E-Posta : megagidalab@gmail.com

Detaylı

MİKRODALGA YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

MİKRODALGA YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU MİKRODALGA YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU Zeynep KARCIOĞLU KARAKAŞ a,*, Recep BONCUKÇUOĞLU a, Mehmet ERTUĞRUL b a Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre

Detaylı

KARBON AEROJEL ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

KARBON AEROJEL ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU KARBON AEROJEL ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU Derya BALKABAK a, Burak ÖZTÜRK a,*, Aylin AYTAÇ b, H. Canan CABBAR a a Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü, Ankara, 06570 b Gazi Üniversitesi Kimya Bölümü,

Detaylı

LOGO. Doç. Dr. Esin SUZER. Prof. Dr. Aynur KONTAŞ. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Kimyası Bölümü

LOGO. Doç. Dr. Esin SUZER. Prof. Dr. Aynur KONTAŞ. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Kimyası Bölümü LOGO Doç. Dr. Esin SUZER Prof. Dr. Aynur KONTAŞ Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Kimyası Bölümü Deniz Kirliliği İnsan kaynaklı ya da doğal etkiler sonucu ortaya çıkan,

Detaylı

BİR ELEKTROKİMYASAL İŞLEME UYGULAMASINDA ATIK ELEKTROLİTTE BAKIR İYONU (CU 2+ ) TAYİNİ VE ARITIMI

BİR ELEKTROKİMYASAL İŞLEME UYGULAMASINDA ATIK ELEKTROLİTTE BAKIR İYONU (CU 2+ ) TAYİNİ VE ARITIMI Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University Cilt 29, No 3, 487-494, 2014 Vol 29, No 3, 487-494, 2014 BİR ELEKTROKİMYASAL İŞLEME UYGULAMASINDA

Detaylı

ALEV FOTOMETRESİ İLE SODYUM VE POTASYUM ANALİZİ. Alev fotometresinde kullanılan düzeneğin şematik gösterimi şekil 1 deki gibidir.

ALEV FOTOMETRESİ İLE SODYUM VE POTASYUM ANALİZİ. Alev fotometresinde kullanılan düzeneğin şematik gösterimi şekil 1 deki gibidir. ALEV FOTOMETRESİ İLE SODYUM VE POTASYUM ANALİZİ ALEV FOTOMETRESİ Alev fotometresinde kullanılan düzeneğin şematik gösterimi şekil 1 deki gibidir. Slit Slit Ayna Numune Filtre Dedektör Alev Galvanometre

Detaylı

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ

ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ ATIKSULARDA FENOLLERİN ANALİZ YÖNTEMİ YÖNTEM YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİBİ Fenolik maddeler uçucu özellik göstermeyen safsızlıklardan distilasyon işlemiyle ayrılır ve ph 7.9 ± 0.1 de potasyum ferriksiyanür

Detaylı