T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 r V Yönetim ve yazı İşleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve 16 Mayıs 1985 Yayın Genel Müdürlüsüne başvurulur PERŞEMBE Sayı: J YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 85/9446 Milletlerarası Andlaşma 7 Mart 1985 tarihinde imzalanan ekli Türkiye - Çin Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi Üçüncü Toplantısının Mutabakat Zaptı'nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 26/4/1985 tarihli ve EİDA: II / sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 3/5/1985 tarihinde kararlaştırılmıştır. T. ÖZAL Başbakan Kenan EVREN Cumhurbaşkanı I. K. ERDEM Devlet Bak. - Başbakan Yrd. K. OKSAY Devlet Bakanı A. M. YILMAZ Devlet Bakanı C. BÜYÜKBAŞ Devlet Bakanı A. TENEKECİ Devlet Bakanı M. T. TİTİZ Devlet Bakanı A. KARAEVLİ Devlet Bakanı M. N. ELDEM Adalet Bakanı K. OKSAY Mill! Milli Savunma Bakanı V. Y. AKBULUT İçişleri Bakanı A. M. YILMAZ Dışişleri Bakanı V. A. K. ALPTEMOÇİN Maliye ve Gümrük Bakanı M. V. DİNÇERLER Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı V. ATASOY Ulaştırma Bakanı H. C. ARAL Sanayi ve Ticaret Bakanı 8. N. TÜREL Bayındırlık ve İskân Bakanı V. H. H. DOĞAN Tarım Orman ve Köyişlerl Bakanı S. N. TÜREL Ener l ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. AYDIN Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı M. KALEMLİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı M. M. TAŞÇIOĞLU Kültür ve Turizm Bakanı Yurutme ve idare BfilumO Sayfa : 1 Resmî Gazete Kodu ASASASASASS ; Resmî Gazete Fihristi 64. Sayfadadır.

2 Sayfa. 2 RESMİ GAZETE 16 Mayıs 1985 Sayı: Türkiye - Çin Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi Üçüncü Toplantısının Mutabakat Zaptı 6-7 Mart, Aralık 1982 tarihinde Pekin'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki Türkiye-Çin Ekonomik, Sınai ve Teknik İşbirliği Karma Komitesi ilk toplantısı Mutabakat Zaptının hükümleri uyarınca kurulan Türkiye - Çin Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi, üçüncü toplantısını 6-7 Mart, 1985 tarihleri arasında Ankara'da yapmıştır. Türk Heyetinin başkanlığını Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Hazine ve Dışticaret Müsteşarı Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli, Çin Heyetinin başkanlığını ise Çin Halk Cumhuriyeti Dış Ekonomik İlişkiler ve Ticaret Bakan Yardımcısı Ekselans Wei Yuming yapmışlardır. Her iki Heyetin terkibi birinci ve ikinci eklerdedir. Komite müzakereleri son derece samimi ve karşılıklı anlayış ortamı içerisinde cereyan etmiştir. Komite, geçen yılın işbirliği faaliyetlerindeki gelişmeleri gözden geçirmek ve 1985 yılında Türkiye ile Çin arasmda işbirliğini geliştirmeye yönelik yeni teklifleri incelemek üzere aşağıdaki alanlarda üç çalışma grubu oluşturmuştur. Ekonomik işbirliği, Ticaret, Teknik işbirliği Karma Ekonomik ve Ticaret Komitesi çalışma neticeleri aşağıda sunulmuştur. I EKONOMİK İŞBİRLİĞİ: 1. Enerji alanındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla Türkiye Elektromekanik Sanayii (TEMSAN) ile Çin Milli Makina ve Teçhizat İthalat ve İhracat Şirketi (CMEC), Özköy Hidroelektrik Santralı ve diğerleri için elektromekanik teçhizat imalat, tedarik ve inşaasında işbirliği yapma arzularını ifade etmişlerdir. TEMSAN ile CMEC yukarıda zikredilen konular üzerinde en kısa zamanda temas edeceklerdir. 2. TEMSAN ile CMEC'nin her iki ülke ve üçüncü ülkeler için, birlikte, hidrolik enerji ve termal enerji santral teçhizatı imalâtı imkânlarını da araştırmaya devam edecekleri ifade edilmiştir. 3. iki taraf, iki ülke müteahhitlerinin, Türkiye, Çin ve üçüncü ülkelerde inşaat, mühendislik ve danışmanlık konularındaki işbirliğini teşvik etme arzularını ifade etmişlerdir. İki taraf ayrıca, ilgili firma ve kuruluşlarının, üçüncü ülkelerde üstlendikleri projelerde, mümkün olduğu kadar yekdiğerinin inşaat malzemesini kullanmasını teşvik edecektir. Yukarıda zikredilen hedeflere ulaşmak için iki hükümet, müteahhitlik faaliyetlerinde ve inşaat malzemesi sanayiinde karşılıklı yarar alanlarını tespit etmek amacıyla ilgili heyetlerin ziyaretlerini teşvik edecektir. II TİCARET: 1. iki taraf, 1984 yılında iki ülke arasındaki ticari ilişkileri gözden geçirmişler ve ticaret hacmindeki artışı memnuniyetle kaydetmişlerdir. Taraflar, 1985 yılında aralarındaki ticaret hacminin 100 milyon Doları (karşılıklı 50'şer milyon I) geçmesi için her gayreti sarf etme hususunda mutabakata varmışlardır. 2. İki taraf, iki ülke arasındaki mevcut ticaret hacminin ekonomilerinin potansiyellerini yansıtmadığını ifade etmiş ve karşılıklı yarar temeline dayanarak artan bir oranda ticari ilişkileri geliştirmeyi kararlaştırmışlardır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : a

3 16 Mayıs 1885 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 3. Türk Tarafı, Hükümet tarafından kabul edilen son ithalat liberalleştirilmesi programını ve ihracatı teşvik sistemini izah etmiş ve bu yeni düzenlemelerin Türkiye ite Çin arasındaki ikili ticari ve ekonomik ilişkiler üzerinde olumlu bil etkisi olacağını ümit ettiğini ifade etmiştir. 4. Çin'den Türkiye'ye buğday, pirinç ve soya fasulyesi ithalatı konusunda, iki ülkenin ilgili kuruluşları karşılıklı heyet göndermek suretiyle birbirleriyle temas edeceklerdir. 5. İki taraf, her iki ülkenin işadamlarının ve ticari kuruluşlarının oynayar bilecekleri önemli roller olduğu ve birbirleriyle yakın temasta bulunmaları gereği üzerinde ve işadamları ve ticari kuruluşlarının ziyaretlerinin devamı hususunda mutabakata varmışlardır. 8. İki taraf, ülkelerindeki fuarlara ve sergilere katılmanın önemi üzerinde durmuş ve gelecekte bu tür faaliyetleri teşvik etmek konusunda mutabakata varmışlardır. 7. İki taraf, ayrıca, ülkelerinde karşılıklı şirket temsilcilikleri açılmasının önemi üzerinde durmuştur. Bu amaçla, birbirlerine kolaylıklar sağlanılmalıdır. 8. Her iki taraf, ikili ticaretin az çok denge esası üzerine gelişmesi hususunda mutabakata varmıştır. Bu amaçla, ticaret şartları aynı olduğu zaman her iki taraf kendi ilgili kuruluşlarının, diğer taraftan ithalat yapmasını teşvik etmelidir. 9. îki ülke arasındaki ticareti genişletmek ve çeşitlendirmek için, her iki taraf, ilgili şirket ve kuruluşlarının ham petrol ticaretini, teşvik etmek konusunda mutabakata varmışlardır. 10. Her iki taraf, ülkelerindeki yürürlükteki kanunlar, kurallar ve yönetmeliklere uygun olarak iki ülke arasında ticareti yapılabilecek seçilmiş ihraç ürünleri listelerini teati etmişlerdir. Bu listeler (Ek : III, IV) işari nitelikte olup, bağlayıcı değildir ve ayrıca bu listede yer almayan malların mübadele edilmesinde iki ülke için engel teşkil etmeyecektir. IU TEKNİK İŞBİRLİĞİ: Taraflar, ikinci toplantı Mutabakat Zaptına ilişik Teknik İşbirliği Programının memnuniyet verici uygulaması üzerinde görüşlerini ifade etmişler ve iki ülke arasındaki teknik işbirliğinin daha geliştirilmesi ve kuvvetlendirilmesi hususundaki arzularını izhar etmişlerdir. Taraflar, 1985 yılı için yeni bir teknik işbirliği programı üzerinde mutabakata varmışlardır. (EkV, VI) Taraflar ayrıca, teknik işbirliği uygulaması ile ilgili masraflar için ikinci toplantı mutabakat zaptında zikredilen ilkelerin devamı üzerinde mutabakata varmışlardır. Bilimsel deneyler için gerekli bilimsel ve teknik veriler, tohum, fide, numuneler vb. mütekabiliyet esasına göre ücretsiz sağlanacak ve iki tarafın temsilcileri tarafından imzalanan ilgili transfer dökümanlarıyla beraber bunları sağlayan tarafça alıcı ülkenin Büyükelçiliğine teslim edilecektir. Türk tarafı bilimsel ve teknik sahalarda işbirliği yapılabilir konular listesini sunmuş (TÜBİTAK) ve Çin tarafı ilgili makamlar tarafından alınacak kararlardan sonra işbirliği yapacakları hususundaki arzularını göstermişlerdir. Türk tarafı ayrıca, sulama, drenaj, toprak idaresi, entansif tarım teknikleri, salgın ve parazit hastalıklarının teşhisi, veterinerlik aşıları ve ilaç üretimi, konularında uzman değişimi önermiştir. Çin tarafı, bu konularda gereken ilginin gösterileceğini belirtmiştir. Yukarıda zikredilen konuların ayrıntıları diplomatik kanallar vasıtasıyla ele alınacak ve karar verilecektir. Çin tarafı, çayır idareciliği ve yem ürünleri konusunda uzman göndermeyi önermiştir. Türk tarafı, konuyu özellikle inceleyecekleri vaadinde bulunmuştur. Yürütme ve İdare Bolümü Sayf : 3

4 Sayfa: 4 RESMÎ GAZETE 16 Mayıs 1985 Sayı: Çin tarafı, ayrıca Türk tarafından yüksek kaliteli aşılıklar ve zeytin çelikleri talep etmiştir. Türk tarafı da gereken ilginin gösterileceğini vaadetmiştir. IV DİĞERLERİ: Türk tarafı, masrafları Türk Masatenisi Federasyonuna ait olmak üzere bir Çinli Antrenör talep etmiştir. Çin tarafı bu talebi not etmiştir. Çin tarafı, yaptığı dostça karşılama ve düzenlemeleri için Türk tarafına derin şükran duygularım ifade etmiş ve Türk tarafını, gelecek Karma Ekonomik ve Ticaret Komite toplantısının Pekin'de 1986 yılı içerisinde yapılmak üzere davet et miştir. Türk Tarafı bu daveti memnuniyetle kabul etmiş ve her iki Taraf gelecek toplantı tarihinin diplomatik kanallar yoluyla tesbitinde mutabakata varmışlardır. Ankara'da 7 Mart 1985 tarihinde her ikisi de İngilizce dilinde olmak üzere iki kopya olarak düzenlenmiştir. Prof. Dr. Ekrem PAKDEMİRLl Türkiye Cumhuriyeti Heyet Başkam Baş bak ardık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli Mahir Barutçu İbrahim Ünlü Tuna Iskır Kasım Vahap Candoğan Boray Avni Özcan Ulya Meyvecioğlu Kurtuluş Taşkent Erkal Sahtiyancı Yılmaz Gürer Gaye Gürpınar Ferudun Tuncay Ender Subaşı Yürütme ve Idar«Bölümü Sayfa: 4 TÜRK HEYETİ LİSTESİ WEI YUMING Çin Halk Cumhuriyeti Heyet Başkanı Dış Ekonomik İlişkiler ve Ticaret Bakan Yardımcısı EK: I Heyet Başkanı, Başbakanlık, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarı Başbakanlık, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Müsteşar Yardımcısı Başbakanlık, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Anlaşmalar Genel Müdürü Başbakanlık, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Anlaşmalar Genel Müdür Yardımcısı Başbakanlık, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Başbakanlık, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Anlaşmalar Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Başbakanlık, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Anlaşmalar Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Başbakanlık, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü Uzman Dışişleri Bakanlığı, Daire Başkanı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Müşavir Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığı Dışişleri Daire Başkanı Ulaştırma Bakanlığı, APK Daire Başkanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Uzman

5 16 Mayıs 1985 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 5 Tevfik Can ilker Çulpan Orhan Kilercioğlu Lütfi Solakoğlu Wei Yuming Ma Zheng Guo Zouchen Pan Zhiyuan Liu Weiyi Yao Muchao Mei Guoping Huang Linsheng Dong Xiuzhi Jiang Xiaohong Fan Jingjia Me Pefu Başbakanlık DPT Uzman Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kambiyo Genel Müdürü Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Dışilişkiler Daire Başkanı Türkiye inşaat ve Tesisat Müteahhitleri Birliği ÇIN HEYETİ ÜSTESİ EK: II Heyet Başkanı, Dış Ekonomik İlişkiler ve Ticaret Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Kentsel ve Kırsal imar ve Çevre Koruma Bakanlığı, Daire Başkam Dış Ekonomik İlişkiler ve Ticaret Bakanlığı Milletlerarası Ekonomik İşbirliği Dairesi Başkan Yardımcısı Devlet Bilim ve Teknoloji Komitesi Milletlerarası Bilim ve Teknolojik İşbirliği Daire Başkan Yardımcısı Çin Milli Kimyasal Maddeler İthalat ve İhracat Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Çin Petrokimya Kurumu, Planlama ve Mali İşler Dairesi Başkan Yardımcısı Dış Ekonomik İlişkiler ve Ticaret Bakanlığı, Bölgesel İşler II. Daire Şube Müdürü Devlet Bilim ve Teknoloji Komitesi, Uluslararası Bilim ve Teknik İşbirliği Dairesi Şube Müdür Yardımcısı Çin Milli Kimyasal Maddeler İthalat ve İhracat Kurumu Şube Müdür Yardımcısı Dış Ekonomik İlişkiler ve Ticaret Bakanlığı, Şube Müdür Yardımcısı Ankara Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği I. Sekreter Dış Ekonomik İlişkiler ve Ticaret Bakanlığı, Bölgesel İşler IL Daire Memur TÜRKİYE'NİN ÇİN'E İHRAÇ EDECEĞİ ÜRÜNLERİN IŞARl LİSTESİ Kuru üzüm, fındık ve diğerleri Konsantre meyve suları Tütün Çimento Krom cevheri EK: El Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : S

6 Sayfa: 6 RESMÎ GAZETE 16 Mayıs 1085 Sayı: Asit Borik ve Boraks 7. Zirai kullanım için mantar ve böcek ilaçlan 8. Gübreler 9. Meşe Palamutu 10. İç lastik ve lastikler 11. Pamuk 12. Sentetik elyaf 13. Ayakkabılar 14. Cam 15. Ferro krom 16. Demir ve çelik ürünleri 17. Makina, teçhizat ve aletler 18. Elektrikli ev aletleri 19. Bina malzemeleri 20. Gözlükler ÇİN'İN TÜRKİYE'YE İHRAÇ EDECEĞİ ÜRÜNLERİN İŞARÎ LİSTESİ EK:IV 1. Buğday 2. Pirinç 3. Soya fasulyesi 4. Baharat ve uçan yağlar 5. Ham ipek 6. İlaç hammaddeleri 7. Kimyevi ürünler (petrokimya, pigment ve boya, haşere ilaçları dahil) 8. Koklaşmaz taşkömürü 9. Ham petrol 10. Jüt ürünleri ve çuvallar 11. Lastik 12. Tıbbi ve cerrahi aletler 13. Kırtasiye, çalar saat vs. dahil hafif sanayi ürünleri 14. Makina aletleri 15. Bilyalı rulmanlar 16. Makina ve teçhizat 17. Elektrikli ev aletleri Türk Tarafı Çin Tarafı İçin Aşağıdaki Projeleri Uygulamayı Kabul Etmiştir 1. Ayçiçeği yetiştirme teknolojisi üzerinde çalışma, 3 kişi, 2 hafta, Ağustos 1985'de başlanacak. 2. Tarım ürün çeşitleri kaynağı üzerinde çalışma 5 kişi. 2 hafta. Temmuz Ceviz ve fındık ağaçlarının yetiştirilmesi konusunda çalışma 5 kişi, 20 gün, Haziran Meşe Palamutu Standardı konusunda çalışma 4 kişi, 20 gün. Eylül başlan. EK:V Türk tarafı, ayrıca Çin tarafına verimli ve dayanıklı pamuk tohumu temin etmeyi kabul etmiştir. Yürütme va İdare Bölümü Sayfa - 6

7 16 Mayıs 1985 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa -. 7 EK: VI Çin tarafı Türk tarafı için aşağıdaki projeleri uygulamayı kabul etmiştir: 1. İpekböcekçilik ve ham ipek işleme üzerine çalışma, 2 kişi, 2 hafta, Ağustos Tatlısu balık üretimi üzerine çalışma (özellikle Çin sazanı), 2 kişi, 2 hafta, Ağustos Çeltiğe zarar veren böceklerin ve hastalıkların kontrolü çalışması, 1 kişi, 2 hafta, Temmuz Biogaz uygulaması çalışması, 2 kişi, 2 hafta. Mayıs Deprem tahmini ve ilgili araştırma çalışması, 2 kişi, 2 hafta, 1985 yılı içinde. 6. Yakacak odun sorunları (hızlı büyüyen ağaç üretimi) ve ormancılık çalışması, 3 kişi, 20 gün, Mayıs - Haziran Çin Tarafı ayrıca Türk Tarafına-. 1. Yetiştirmek amacıyla 50 Pekin ördeği (30 günlük) 2. Damızlık Çin sazanı. 3. Verimli ve Hastalığa karşı dirençli pamuk tohumlan sağlamayı kabul etmiştir. AGREED MINUTES OF THE THIRD MEETING OF THE TURKISH - CHINESE JOINT ECONOMIC AND TRADE COMlTTEE 6-7 MARCH The Third Meeting of the Turkish-Chinese Joint Economic and Trade Committee that was set up by the Agreed Minutes of the First Meeting of the Turkish - Chinese Joint Committee on Economic, Industrial and Technical Cooperation between the Government of the Republic of Turkey and the Government, of the People's Republic of China signed on Dec. 15, 1982 in Beijing, was held in Ankara on 6-7 March, The Turkish Delegation was headed by Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli Undersecretary for Treasury and Foreign Trade at the Prime Ministry of the Republic of Turkey, and the Chinese Delegation was headed by H. E. Wei Yuming, Minister of Foreign Economic Relations and Trade of the People's Republic of China. The Composition of the Turkish and Chinese delegations is given in Annexes l and 2 respectively. The deliberations of the Committee took place in atmosphere of extreme cordiality and mutual understanding. The Committee established three Working Groups to review the progress of cooperative activities over the preceding year and to consider new proposals for expanding co-operation in 1985 between Turkey and China in the following areas : Economic co-operation, Trade, Technical co-operation. The results of the work of the Joint Economic and Trade Committee are summarized as follows : I Economic Co-operation. 1. In order to develop co-operation in the field of energy, Turkish Electromechanics Industries Corp. (TEMSAN) and China National Machinery and Equipment Import and Export Corporation (CMEC) expressed their willingness to coo- Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 7

8 Sayfa: 8 RESMÎ GAZETE 16 Mayıs 1985 Sayı : perate in manufacturing, supplying and erecting the electromechanical equipment for Ôzkôy Hydroelectric power plant and others. TE MS AN and CMEC will contact on the above mentioned points as soon as possible. 2. It is also expressed that TEMSAN and CMEC will continue to explore the possibilities of joint production of hydro-power and Thermal power plant equipment for both countries and third countries. 3. The two Sides expressed their desire to encourage contractors of two countries collaborating in construction, engineering and consulting services in China, Turkey and third countries. The two Sides also shall encourage their respective corporations and companies to use as much as possible building and consruction materials of the other Side when contracting for projects in third countries. To achieve the above mentioned goal two governments shall encourage the visits of the related missions in order to identify new fields of mutual interest on contracting activities and building materials industry. II. Trade 1. The two sides reviewed the overall trade relations between the two countries for the year of 1984 and noted with satisfaction the increase in the volume of trade. They agreed to make every efforts in order to exceed one hundred million U. S. Dollar (USf million each way) bilaterally, during the year Both Sides noted that the present trade volume between the two countries does not reflect the potentialities of their economies and agreed to promote trade relations at an accelerated rate on the basis of mutual benefits. 3. The Turkish Side explained the recent import liberalization programme, export encouragement scheme adopted by its Government and expressed its hope that all those new stipulations will also have a positive impact on bilateral trade and economic relations between Turkey, and China. 4. With regard to importation of wheat, rice and soyabean from China to Turkey, the relevant corporations of both countries will contact >?ach other by exchange of delegations. 5. The two sides agreed that there are important roles to be played by businessmen and trade organizations of both countries and that they should establish close contacts with ecah other, and visits of businessmen and trade organizations should continue between the two countries. 6. The two Sides emphasized the importance of participating to Fairs and Exhibitions in their respective countries and agreed to encourage such activities in the future. 7. Both Sides also stressed the importance of openning company's representative offices reciprocally in each other's countries. To this end. facilities should be provided to each other. 8. Both Sides hold that bilateral trade be developed on the basi^ of more or less balance. To this end, both Sides should encourage their respective enterprises to import from each other when the trade terms are same. 9. For expanding and diversifying the trade between the two countries, both Sides agreed to encourage their relevant companies and organization for trading crude oil. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa ' 8

9 16 Mayıs 1905 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa Both Sides exchanged list of selected products that could be traded between the two countries according to the laws, rules and regulations in force in their respective countries. These lists (Annex. Ill and IV) are indicative and not binding and also will not preclude the two countries in exchanging all other goods which are not included in them. III. Technical Co-operation The two Sides expressed their views on the satisfactory implementation of the technical co-operation programme attached to the Agreed Minutes of the Second Meeting and showed their willingness to further develop and strenghten technical cooperation between the two countries. The two Sides reached an agreement on a new technical cooperation programme for 1985 (Annexes V, VI) The two Sides also agreed on the continuation of the principles for expenses involved in the implementation of the technical cooperation as they were indicated in the Ageed Minutes of the Second Meeting. Scientific and technical data as, well as seeds, seedlings, specimen etc., for scientific experiments shall be provided reciprocally free of charge and delivered by the providing Site to the embassy of the receiving Side along with revelant transfer documents to be signed by the representatives of the two Sides. The Turkish Side submitted a list of the possible topics of co-operation in the scientific and technical fields (TÜBİTAK) and the Chinese Side showed its willingness to co-operate after the necessary steps are taken by the relevant authorities. The Turkish Side also proposed to exchange experts on irrigation, drainage, soil Management, Intensive agricultural cultivation techniques, contagious and parasitic diseases diagnosis and on veterinay vaccines and Medicaments production. The Chinese Side stated that the due consideration will be given to these matters. The spesific aspects of the above mentioned subjects will be discussed and decided through diplomatic channels. The Chinese Side proposed to send experts on pasture Management and fodder crops production. The Turkish Side Promised to study it favorably. The Chinese Side also requested the Turkish Side to provide high-quality scions and cuttings of olive. The Turkish Side promised to give due consideration to it. IV. Others Turkish Side wished to have a Chinese table tennis coach at the Turkish Table Tennis Federation account. The Chinese Side took note of it. The Chinese Delegation expressed its deep appreciation and thanks to the Turkish Side for its most friendly welcome and arrangements, and invited the Turkish Side to send delegation for holding the next meeting of the Joint Committee, on Economic and Trade in Beijing in The Turkish Side accepted this invitation with pleasure and both Sides agreed to arrange the date of the next meeting through diplomatic channels. Done in Ankara on March 7, in two originals in the English language. Head of the Delegation of the Head of the Delegation of the Republic of Turkey People's Republic of China (Under-Secretary for Treasury (Vice-Minister of Ministry and Foreign Trade at the Prime Ministry of Foreign Economic Relations and Trade) yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 9

10 Sayfa: 10 RESMÎ GAZETE 14 Mayıs 1985 Sayı : H. E. Prof. Dr. Ekrem PAKDEMİRLİ Mahir BARUTÇU ibrahim ÜNLÜ Tuna 1SKIR Kasım VAHAP Candoğan BORAY Avni ÖZCAN Ulya MEYVECİOĞLU Kurtuluş TAŞKENT Erkal SAHTİYANCI Yılmaz GÜRER Gaye GÜRPINAR Ferudun TUNCAY Ender SUBAŞI Tevfik CAN İlker ÇULPAN Orhan KİLERCİOĞLU Lütfi SOLAKOĞLU ANNEX I. Head of Delegation, Under-Secretary for : Treasury and Foreign Trade of the Prime Ministry ; Deputy Undersecretary for Treasury and Foreign Trade of the Prime Ministry Director General of Agreements, Undersecretariat of Treasury and Foreign Trade of the : Deputy Director General of Agreements, Under Secretariat of Treasury and Foreign Trade of the Prime Ministry. : Head of Department, General Directorate of Imports, Undersecretariat of Treasury and Foreign Trade of the Prime Ministry. : Head of Department, General Directorate of Agreements, Undersecretariat of Treasury and Foreign Trade of the Prime Ministry. : Chief of Section, General Directorate of Agreements, Undersecretariat of Treasury and Foreign Trade of the Prime Ministry, : Expert, General Directorate of Agreements, Undersecretariat of Treasury and Foreign Trade of the Prime Ministry. Head of Department, Ministry of Foreign Affairs. : Director General of Industry, Ministry of Industry and Trade : Consultant, Ministry of Consructnon and Settlement. : Department Chief of Foreign Affairs, Ministry of Forestry and Rural Affairs. : Head of Department at Research, Planning and Coordination Committee, Ministry of Transportation. : Expert, Ministry of Energy and Natural Resources, : Expert, State Planning Organization of the Prime Ministry. : Director General of Foreign Exchanges, Central Bank of Turkey. : Head of Foreign Relation Department, Union of Chambers of Commerce Turkish Construction and Installations Contractors Association. ANNEX II THE COMPOSITION OF THE CHINESE DELEGATION H. E. Wei Yuming : Head of Delegation. Vice Minister of Foreign Economic Relations and Trade. Ma Zheng : Director of Ministry of Urban and Rural Construction and Environmental Protection n Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 10

11 16 Mayıs 1965 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 11 Guo Zoucheıı : Deputy Director of the Department of Foreign Economic Cooperation, Ministry of Foreign Economic Relations and Trade Pan Zhiyuan : Deputy Director of the Department of International Scientific and Technological Cooperation, State Science and Technology Commission. Liu Weiyi : Deputy General Menager of China National Chemical Import and Export Corporation. Yao Muchaa : Deputy Director of the planning and Financial Bureau of the China petrochemical Corporation Mei Guoping *. Division Chief of the Second Department for Regional Affairs, Ministry of Foreign Economic Relations and Trade Huang Linsheng : Deputy Division Chief of the Department of International Scientific and Technological Cooperation, State Science and Technology Commission. Dong Xiuzhi : Deputy Division Chief, China National Chemical Import and Export Corporation Jiang Xiaohong : Deputy Division Chief of the General Office of the Ministry of Foreign Economic Relations and Trade Fan Jingjia : First Secretary, Embassy of the People's Republic of China in Ankara Me Defu : Official of the Second Lepartment of Regional Affairs, Ministry of Foreign Economic Relations and Trade. INDICATIVE LIST OF TURKEY'S EXPORT TO CHINA 1. Raisins hazelnuts and others Fruit Juices-concentrated Tobacco Cement Chrome ore Boric acid and borax Fungicides and insecticides for agricultural uses Fertilisers Vallonia extract Inner tubes and tyres Cotton Synthetic fibres Footwear Glass Ferro chromium Iron and steel products Machinery, equipment and tools Electrical household appliances Building materials Spectacles ANNEX III. Yürütme ve Idar«Bölümü Sayfa : 11

12 Say fa : 12 RESMÍ GAZE TE 16 Mayis 1985 Sayi INDICATIVE LIST OF CHINA'S EXPORT TO TURKEY 1. Wheat 2. Rice 3- Soyabean 4. Spices and essential oil 5. Raw silk 6. Pharmaceutical raw materials ANNEX 7. Chemical products including petrochemicals, pigments and dyestuff and insecticides 8. Steam coal 9. Crude Oil 10. Jute products including gunny-bags 11. Tyre 12. Medical and surgical instruments and apparatus 13. Light industrial products including stationery, alarm clock and etc., 14. Machine tools 15. Ball bearings 16. Machinery and equipment 17. Electric houssehold appliances ANNEX The Turkish Side agrees to undertake the following projects for the Chinese Side : 1. Study on cultivation technology of sunflowers, 3 people, 2 weeks, starding from August Study on the resource of the agricultural crop varieties 5 people, 2 weeks, July Study on the cultivation and management of walnut and hazelnut trees, 5 people, 20 days, June Study on standards of valonia extracts, 4 people, 20 days, early September. The Turkish Side also agrees to provide to the Chinese Side productive and disease resistant Cotton Seeds. ANNEX The Chinese Side agrees to undertake the following projects for the Turkish Side: 1. Study on sericulture and processing of raw silk, 2 people, 2 weeks, August Study on freshwater fish (especially chínese carp) production, 2 people, 2 weeks, August Study on paddy pest and diseases control, 1 person, 2 weeks, July Study on biogas application, 2 people, 2 weeks, May Study on earthquake prediction and relevant research work, 2 people, 2 weeks, in Study on firewood problems (fast growing tress production) and forestry, 3 people, 20 days, May-June The Chinese Side also agrees to provide to the Turkish Side : Beijing Ducks for breding purposes (30 days old) 2. Chinese carp breeds. 3. Productive and disease resistant cotton varieties' seeds SASSDSADFSFSDFDFFSDSDD IV. V VI..

13 16 Mayıs 1965 Sayı: RESMİ GAZETE Sayfa: 13 İçişleri Bakanlığından: Müşterek Kararlar Karar Say%8\ : Şanlıurfa İli Merkez Bucağına bağlı Sırın Köyünün Şanburfa Belediyesi sınırlan içerisine alınması 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesine göre uygun görülmüştür. 2 Bu karan İçişleri Bakanı yürütür. 10 Mayıs 1985 T. OZAL Y. AKBULUT Başbakan İçişleri Bakam İHMB EVREN CUMHURBAŞKANI Karar Sayts* : Kocaeli İli Gölcük ilçesine bağlı Halıdere Köyünde aynı isimle belediye kurulması 1580 sayılı Kanunun 7469 sayılı Kanunla değişik 7 nci maddesi uyarınca uygun görülmüştür. 2 Bu karan İçişleri Bakanı yürütür. T. OZAL Bafbrt 10 Mayıs 1985 r. AKBULUTS İçişleri Bakanı Kenan EVREN CUMHURBAŞKANI Karar Sayısı ı 85/9377 Yönetmelikler 22/4/1974 tarihli ve 7/8132 sayılı Kararnameye ektir. Ekteki «Milletlerarası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) Türkiye Milli Komitesi Yönetmeliği nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik»in yürürlüğe konulması; Kültür ve Turizm Bakanlığının 12/2/1085 tarihli ve 1031 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulunca 11/4/1985 tarihinde kararlaştırılmıştır. T, ÛZAL Başbakan Kanan EVREN Cumhurbaşkanı A. K. AtPTEMOÇlN K. OKSAY K. OKSAY C. BÜYÜKBAŞ Devlet Bak. - 8aşbakan Yrd. V. Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı A. TENEKECİ A. KARAEVLİ A. KARAEVLİ M. N. ELDEM Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Adalet Bakanı Z. YAVUZTÜRK Y. AKBULUT Z. YAVUZTÜRK A. K. ALPTEMOÇlN Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı V. Maliye ve Gümrük Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa ; 13

14 Sayfa: 14 RESMÎ GAZETE 16 Mayıs 1985 Sayı: M. V. DİNÇERLER t. S. GİRAY M, AYDİN Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Bayındırlık ve İskân Bakanı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı V, ATASOY H. H. DOĞAN M. KALEMLİ Ulaştırma Bakanı Tarım Orman ve Köyisleri Bakanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı H. C. ARAL S. N. TÜREL Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. M. TAŞÇIOĞLU Kültür ve Turizm Bakanı Milletlerarası Anıtlar ve Sitler Konseyi (ICOMOS) Türkiye Milli Komitesi Yönetmeliği'nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik Madde 1 Milletlerarası Anıtlar ve Sitler Konseyi IICOMOS) Türkiye Milli Komitesi Yönetmeliği'nin 8'nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Madde 8 ICOMOS'un dört çeşit üyesi vardır, a) Tabii Üyeler: Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürü ile Genel Müdürlüğün anıtlar ve restorasyon işlerinden sorumlu mimar veya mühendis olan Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanı, ICOMOS Türkiye Milli Komitesi nin tabii üyesidir. b) Faal Üyeler: Memleketimizde çalışma alanları; anıtlar, sitler, güzel sanatlar veya eski eserler olan resmi dairelerin ilmi, teknik ve idari personeli ile anıtların ve sitlerin korunması ve restorasyonu ile ilgili mimari, şehircilik, sanat tarihi, arkeoloji ve etnoloji uzmanları arasında faal olarak çalışanlar, iki faal üyenin teklifi ve Milli Komitenin onayı ile faal üye olabilirler. Faal üyelerin üyeliklerinin devam edebilmesi için, ICOMOS Türkiye Milli Komitesine belirli bir aidat ödemeleri şarttır. Genel Kurulda oy verme haklan vardır. Bir faal üye tarafından kendilerini temsil ettirebilirler ve oy verdirebilirler. c) Asosiye Üyeler: ICOMOS'un amaçlarının gerçekleştirilmesinde yararlı olabilecek kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişilerin bünyesindeki yetenekli şahıslar ile para veya eşya yardımında bulunanlar iki faal üyenin teklifi ve icra Komitesi'nin onayı ile asosiye üye olabilirler. Bu üyelerin üyeliklerinin devam edebilmesi için ICOMOS Türkiye Milli Komitesi'ne belirli bir aidat ödemeleri şarttır. Oy kullanma hakkı olmadan Genel Kurul toplantılarına ve görüşmelere katılabilirler. d) Şeref Üyeleri: ICOMOS'un amacında olağanüstü hizmetleri dokunanlar îcra Komitesi'nin teklifi ve Genel Kurulun onayı ile Şeref Üyesi olabilirler. Şeref üyeleri aidat ödemezler. Asosiye üyeler ile aynı haklara sahiptirler.» Madde 2 Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Madde 9 8 inci maddenin (a, b ve c) fıkralarında gösterilen üyelerin; emeklilik veya istifa sebebiyle görevlerinden ayrılmalarıyla, üyelikleri ile varsa, ICOMOS Türkiye Milli Komitesindeki görevleri kendiliğinden düşer. Faal üyelerin görev değişikliği sebebiyle üyelikleri düşmez.» Madde 3 Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Madde 10 ICOMOS Türkiye Milli Komitesi, 3'ü tabii üye, 12'si faal üyeler arasından mektuplaşma yoluyla ve gizli oyla seçilen 15 kişiden meydana gelir.» Yürütme ve idare Bölümü Sayfa. 14

15 16 Mayıs 1985 Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa: 15 Madde 4 Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Madde 13 ICOMOS Türkiye Milli Komitesi, kendi aralarından mektuplaşma yoluyla ve gizli oyla İcra Komitesi nin dört üyesini seçer. Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürü ile Genel Müdürlüğün anıtlar ve restorasyon işlerinden sorumlu mimar veya mühendis olan Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanı İcra Komitesi'nin tabii üyesidir.» Madde 5 Aynı Yönetmeliğin 14 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Madde 14 Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün 13 üncü maddede belirtilen ilgili Genel Müdür Yardımcısı, ICOMOS Türkiye Milli Komitesi nin başkanı olup, aynı zamanda icra Komitesi'nin de başkanıdır.» Madde 6 Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Madde 15 İcra Komitesi, kendi arasından mektuplaşma yoluyla ve gizli oyla bir başkan vekili, bir muhasip ve bir sekreter seçer. Sekreter Milli Komite'nin ve icra Komitesi'nin işlerini yürüten büronun amiridir.» Madde 7 Aynı Yönetmeliğin 17 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Madde 17 ICOMOS Türkiye Milli Komitesi'nin karar alabilmesi için: a) Milli Komite üyelerinden üçte ikisinin hazır bulunması şarttır. b) Kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır.» Madde 8 - Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Madde 20 a) ICOMOS Türkiye Milli Komitesi ve icra Komitesi seçimleri mektuplaşma yoluyla ve gizli oyla yapılır. En fazla oy alandan aşağıya doğru inilmek suretiyle 12 kişi tesbit edilir. 12 nci olarak eşit oy alınması halinde seçim komitesince kura çekilir. b) Seçim Komitesi Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğünce görevlendirilecek üç, Ankara'da görevli dört faal üyeden meydana gelir. c) Seçim sonuçları bir tutanakla tesbit edilir ve Seçim Komitesi üyelerince imzalanarak dosyasında muhafaza edilir. d) Seçim sonuçları icra Komitesince faal ve asosiye üyelere Ve ayrıca Paris'- teki ICOMOS Merkezine bildirilir. e) Süresi dolan üyeler tekrar seçilebilirler. i) ICOMOS Türkiye Milli Komitesi seçiminde ilk 12 kişiden sonra en çok oy alan üç kişi, İcra Komitesi seçiminde de ilk 4 kişiden sonra en çok oy alan iki kişi, yedek üyeliklere seçilir. Oy eşitliğinde kura çekilir ve sonuç tutanaklara geçirilir.» Madde 9 Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (f) fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (B) bendinin (c), (d) ve «el Para çekme işlemi başkan, başkan vekili, sekreter ve muhasipten en az ikisinin imzasıyla yapılır.» «d) Gelir - gider sekreterin kontrolunda usulüne uygun olarak muhasip tarafından deftere işlenir.» «f) Her seçim sonunda hesaplar, muhasip ve icra Komitesinden seçilecek en az iki kişi tarafından bir komisyon önünde bir önceki İcra Komitesinden yeni İcra Yüriitme ve İdare Bölümü Sayfa : 15

16 Sayfa: 16 RESMÎ GAZETE Mayıs 1985 Sayı: Komitesine devredilir. Sonuç bir tutanakla tesbit edilerek ilk Milli Komite toplantısında görüşülerek karara bağlanır.» Madde 10 Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin (b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «b) Fesih halinde İcra Komitesi ve UNESCO Türkiye Milli Komitesi'nin müşterek kararıyla, bütün taşınır ve taşmmaz mallan ile parası UNESCO Türkiye Milti Komisyonuna veya ICOM Türkiye Milli Komitesine veya Maliye ve Gümrük Bakanlığının kabul edeceği bir kuruma devredilir.» Madde 11 Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Madde 26 Bu Yönetmelik hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür Madde 12 Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. «GEÇİCİ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren mevcut ICOMOS Türkiye Milli Komitesi ve bütün üyelerin üyelikleri iptal edilmiştir. ICOMOS Türkiye Milli Komitesi bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden kurulur. ICOMOS Türkiye Milli Komitesinin mal ve para varlığı ile bütün evraklan halen görevde olan İcra Komitesinden iki, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğünden üç kişinin katılmasıyla kurulan beş kişilik bir komisyonca denetime tabi tutulduktan sonra, bu yönetmelik hükümlerine göre teşekkül ettirilecek yeni İcra Komitesine teslim edilmek üzere, tutanakla geçici olarak Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğüne devredilir. GEÇİCİ MADDE 2 Bakanlıkça onaylanan ve Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Teşkilâtından, Yönetmelik hükümlerine göre üye olabilecek nitelikte 7 kişi kurucu üyeler olarak Geçici İcra Komitesini meydana getirir. Geçici İcra Komitesi, üye kayıtlarını gerçekleştirir, yönetmeliğin yayım tarihinden itibaren üç ay içerisinde de Genel Kurulu toplayarak, yönetimi seçilecek yeni İcra Komitesine devreder.» Madde 13 Bu Yönetmelik yayım tarihinde yürürlüğe girer. Madde 14 Bu Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanı yürütür. Karar Sayısı: 85/ /10A982 tarihli ve 8/5455 sayılı Kararnameye ektir. Ekli «özel ve Resmi Kombinaların Kuruluş ve İşleyişini Gösterir Yönetmelik'in Değişik 36 ncı maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmeliksin yürürlüğe konulması; Sanayi ve Ticaret Bakalığı'nın 8/4/1985 tarihli ve 10 (330.0) sayılı yazısı üzerine, 2678 sayılı Kanunla 1580 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesine eklenen fıkraya göre, Bakanlar Kurulu'nca 26/4/1985 tarihinde kararlaştırılmıştır. Kenan EVREN Cumhurbaşkanı T. ÖZAL Başbakan I. K. ERDEM K. OKSAY A. M. YILMAZ C. BÜYÜKBAŞ Devle» Bak. - Başbakan Yrd. Devlet Bakanı Devlet Sakanı Devlet Bakanı A. TENEKECİ A. KARAEVLİ A. KARAEVLİ M. N. ELDEM Devlet Bakanı Devlet Bakanı V. Devlet Bakanı Adalet Bakanı Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 16

17 16 Mayıs 1985 Sayı RESMİ GAZETE Sayfa: 17 K. OKSAY Millî Savunma Bakanı V. M. V. DİNÇERLER Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bake ını V. ATASOY Ulaştırma Bakanı H. C. ARAL Sanayi ve Ticaret Bakanı Y. AKBULUT A. M. YILMAZ içişleri Bakanı Dışişleri Bakanı V. I. S. GİRAY Bayındırlık ve İskân Bakanı H. H. DOĞAN Tarım Orman ve KOylşlerl Bakanı S. N. TÜREL Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı A. K. ALPTEMOÇİN Maliye ve Gümrük Bakanı M. AYDIN Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı M. KALEMLİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı H. H. DOĞAN Kültür ve Turizm Bakanı V. özel ve Resmi Kombinaların Kuruluş ve İşleyişini Gösterir Yönetmelik'in Değişik 36 ncı Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik MADDE 1 özel ve Resmî Kombinaların Kuruluş ve İşleyişini Gösterir Yönetmelik'in değişik 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. «Madde sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden önce yatırımına başlanmış ve/veya kurulmuş bulunan kombina niteliğindeki et ve mamulleri üretim tesislerine bir müracaat hakkı daha tanınmış olup, bu durumda olan kuruluşlar bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren iki ay içerisinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığına müracaat ederek ön izin alacaklar ve bu iki aylık sürenin sonundan itibaren 1 yıl içerisinde de tesislerini Yönetmelik hükümlerine intibak ettireceklerdbr. Daha önce ön izin alıp da 12/2/1985 tarihi itibariyle tesislerini Yönetmelik hükümlerine intibak ettirememiş olanlar için de İntibak süresi, 12/2/1985 talihinden geçerli olmak üzere 1 yıl daha uzatılmıştır. Verilen süre içerisinde özel ve resmi kuruluşlar, 12/12/1982 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelik'in 9 ve 10 uncu maddelerinde belirtilen bilgi ve belgeleri tamamlayarak, tesis ve açılma izni için ilgili mercilere müracaat edeceklerdir. Bu tesislerde uygun deşarj (boşaltım) ve koku giderme sistemleri bulunduğu takdirde izin işlemleri bakımından gerekil ve yönetmeliğin 9/IV - 9/V. maddeleri ile 9/VI. maddesinin birinci paragrafında belirtilen İmar durumu ve koruma sahası şartları aranmaz. Buna uymayan tesisler hakkında yönetmeliğin 35 inci madde hükümleri uygulanır.» MADDE 2 Bu Yönetmelik 12/2/1985 tarihinden geçerli olmak üzere Resmt Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik, İçişleri, Sanayi ve Ticaret, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlıklarınca yürütülür. İçişleri Bakanlığından: Emniyet Teşkilâtında Bir Memuriyete tik Defa Atanacaklar İçin Zorunlu Yeterlik ve Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelik'in 22 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik MADDE 1 Resmi Gazete nin 17 Nisan 1981 tarihli ve sayılı nüshasında yayımlanan «Emniyet Teşkilâtında Bir Memuriyete ilk Defa Atanacaklar İçin Zorunlu Yeterlik ve Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelik» in 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Madde 22 Sınav sorulan, öğrenim durumlanna göre Genel Yönetmelik'in 14. maddesinde tesbit edilen konulardan ve genel yetenek ve zeka testlerinden seçilir. MADDE 2 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17

18 Sayfa: 18 RESMÎ GAZETE 16 Mayıs 1985 Sayı: Adalet Bakanlığından : Tebliğler Avukatlık Asgari Ücret Tarifeleri GENEL HÜKÜMLER Konu ve Kapsam : Madde 1 Bütün hukuki yardımlarda, avukat ile iş sahibi arasında yazılı ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya avukatlık ücretinin kanun gereği karşı tarafa yükletilmesi gereken durumlarda Avukatlık Kanunu ve bu Tarifeler hükümleri uygulanır. Baro Grupları : Madde 2 Avukatlık Ücret Tarifelerinin uygulanması bakımından Barolar aşağıdaki gruplara ayrılmıştır. Birinci Grup : Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, istanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Rize, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon. Zonguldak. İkinci Grup : Adıyaman, Afyon, Ağrı, Amasya, Artvin, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çorum, Erzincan, Giresun, Gümüşhane. İsparta, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Siirt, Sinop, Sivas, Tokat, Urfa, Uşak, Van, Yozgat. Tarifelerin yürürlüğe girmesinden sonra kurulacak baroların hangi gruba girecekleri Avukatlık Kanununun 168. maddesindeki usulle belirlenir ve duyurulur. Avukatlık ücretinin tespitinde hukuki yardımın yapıldığı yerin bağlı bulunduğu baronun tarifesi uygulanır. Avukatlık Ücretinin Kapsadığı işler : Madde 3 Tarifelerde yazılı avukatlık ücreti kesin hüküm elde edilinceye kadar olan dava, iş ve işlemlerin karşılığıdır. O dava veya işle ilgili olarak düzenlenen dilekçe ve yapılan diğer işlemlerle, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesindeki karar düzeltme yolu ayrı ücreti gerektirmez. Hükümlerin tavzihine ilişkin istemlerin red veya kabulü halinde de avukatlık ücretine hükmedilemez. Ancak, icra takipleri ile Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay ve Sayıştay'da temyizen ve Bölge tdare Mahkemelerinde itirazen görülen işlerin duruşmaları ayrı ücreti gerektirir. Avukatlık Ücretinin Sınırları vc Ortak veya Derişik Sebeple Davanın Reddinde Davalıların Avukatlık Ücreti : Madde 4 Yargı yerlerince karşı tarafa yükletilecek avukatlık ücreti, Tarifelerde yazılı miktardan az ve üç katından çok olamaz. Bu ücretin belirlenmesinde, avukatın emeği, çabası, işin önemi ve niteliği gözönünde tutulur. Ancak, aynı avukat tarafından izlenen ve ayrı ayrı emek ve çaba harcanmasını gerektirmeyen aym konudaki birden çok işin sayısı dikkate alınarak, her biri için Tarifede yazılı miktarlar onda bire kadar indirilebilir. Müteselsilen sorumlu olanlar aleyhine açılan davanın reddinde, red sebebi ortak olan davalılar lehine tek; red sebebi ayrı olan davalılar lehine de, her red sebebi için ayrı ayrı avukatlık ücretine hükmolunur. Birden Çok Avukat ile Temsil: Madde 5 Aynı hukuki yardımın birden çok avukatça yapılması halinde, karşı tarafa bir avukatlık ücretinden çoğu yükletilemez. Ücretin Tümünü Haketme : Madde 6 Hangi aşamada olursa olsun, dava ve icra takibim kabul eden avukat Tarifeler hükümleriyle belirli ücretin tamamına hak kazanır. Yürütme v«idare Bölümü Sayla - 18

19 16 Mayıs 1985 ~ Sayı: RESMÎ GAZETE Sayfa Feragat, Kabul ve Sulhte Ücret : Madde 7 Anlaşmazlık, feragat, kabul ve sulh nedenleriyle delillerin toplanmasına ilişkin ara karan gereğinin yerine getirilmesinden önce giderilirse Tarifeler hükümleriyle belirli ücretlerin yansına; karar gereğinin yerine getirilmesinden sonra giderilirse tamamına hükmolunur. Görevsizlik, Yetkisizlik, Dava önşartlarının Yokluğu veya Husumet Nedeniyle Davanın Reddinde; Davanın Nakli ve Açılmamış Sayılmasında Ücret: Madde 8 Görevsizlik, Yetkisizlik nedenleriyle dava dilekçesinin reddedilmesine yahut davanın nakline veya davanın açılmamış sayılmasına, delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereğinin yerine getirilmesinden önce karar verilmesi hallerinde Tarifelerde yazılı ücretin yansına; karar gereğinin yerine getirilmesinden sonraki aşamada tamamına hükmolunur. Şu kadar ki, davanın görüldüğü mahkemeye göre hükmolunacak Avukatlık Ücreti, ikinci kısmın ikinci bölümünde yazılı miktarları geçemez. Davanın dinlenebilmesi için kanunda konulan ön şartın yerine getirilmemiş olması ve husumet nedeniyle davanın reddine karar verilmesinde, davanın görüldüğü mahkemeye göre Tarifelerin ikinci kısmının, ikinci bölümünde yazılı miktarlan geçmemek üzere üçüncü kısımlarda yazılı avukatlık ücretine hükmolunur. Türk Ticaret Kanununun 5. maddesi uyarınca gönderme karan ve yeni mahkemeler kurulması nedeniyle görevsizlik veya yetkisizlik karan verilirse avukatlık ücretine hükmedilmez. Karşılık Davada, Davaların Birleştirilmesinde veya Aynlmasında Ücret: Madde 9 Bir davanın takibi sırasında karşılık dava açılması veya başka bir davanın bu dava ile birleştirilmesi yahut davaların aynlması durumlarında, her dava ayrı ücreti gerektirir. Nafaka, Kira Tesbiti ve Tahliye Davalanndaki Ücret : Madde 10 Nafaka davalarında takdir olunan nafakanın bir yıllık tutarı; tahliye davalarında bir yıllık kira bedeli tutarı; kira tesbiti davalannda tespit olunan kira farkının bir yıllık tutarı üzerinden Tarifelerin üçüncü kısmı gereğince hesaplanacak "miktarın yarısı avukatlık ücreti olarak takdir edilir. Bu miktar, Tarifelerin ikinci kısmının ikinci bölümünde davanın görüldüğü mahkemeye göre belirlenmiş bulunan ücretten az olamaz. Nafaka davalannın reddedilen kısmı için avukatlık ücreti hükmedilemez. Manevi Tazminat Davalannda Ücret Madde 11 Manevi tazminat davalarında avukatlık ücrcti, hüküm alınan miktar üzerinden Tarifelerin üçüncü kısmına göre belirlenir. altına Davanın bir kısmının reddinde, karşı taraf yaranna Tarifenin üçüncü kısmına göre hükmedilecek ücret, davacı için takdir olunan ücreti geçemiyeceği gibi Tarifelerin ikinci kısmının ikinci bölümünde davanın görüldüğü mahkemeye göre belirlenmiş bulunan ücretten de çok olamaz. Bu davalann tamamının reddi halinde avukatlık ücreti, tarifelerin ikinci kısmının ikinci bölümü uyannca takdir edilir. İcra ve İflas Daireleri ile Tetkik Merciinde Ücret: Madde 12 İcra ve İflas Dairelerindeki hukuki yardımlara ilişkin avukatlık ücreti, takip sonuçlanıncaya kadar yapılan bütün işlemlerin karşılığıdır. Aciz belgesi alınması takibi sonuçlandıran işlemlerden sayılır. Duruşma yapılırsa Tarife gereğince ayrıca avukatlık ücreti hükmedilir. Şu kadar ki, Tarifelerin ikinci kısmının ikinci bölümünün 2 ve 3 sıra numaralarında gösterilen iş ve davalarla ilgili hukuki yardımlara ilişkin olup, Tarifelerin Yürütme ve idare Bölümü Sayfa : IS

20 Sayfa: 20 RESMÎ GAZETE 16 Mayıs 1985 Sayı: üçüncü kısmına göre belirlenecek avukatlık ücreti, bu sıra numaralarında yazılı miktarları geçemez. Nafaka ve tahliyeye ilişkin icra takiplerinde Tarifelerin ikinci kısmının ikinci bölümündeki; tetkik merciinde açılan istihkak davalarında üçüncü kısmındaki ücretlere hükmedilir. İcra ve İflas Dairelerinde Oranlı Ücret: Madde 13 Konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen icra ve iflas takiplerinde, Tarifelerin üçüncü kısmı gereğince belirlenecek miktarın dörtte üçü avukatlık ücreti olarak takdir edilir. Borçlu itiraz süresi içerisinde borcunu öderse yukarıdaki fıkra gereğince belirlenecek ücretin yansı takdir edilir. Devlet ve diğer kamu tüzel kişileri hakkında yapılan İcra takiplerinde, İcra ve İflas Kanununun 82. maddesinin 1. fıkrasının (1) sayılı bendi gereğince haczin mümkün olmaması durumunda icra ve iflas dairesince ücret takdir edilebilmesi için ödemenin yapılması konusunda ilgili kuruluşa başvurulması ve bir ay içinde sonuç alınmamış olması gerekir. Bu durumda, ödeme ya da icra emrinin tebliğinden başlıyarak iki ay içinde; aynı süre içinde merciinden icranın geri bırakılması karan alınmış olması halinde de hükmün onanması üzerine bu hususun karşı tarafa tebliği tarihinden başlıyarak onbeş gün içinde borç ödenirse yukarıdaki fıkralara göre belirlenecek avukatlık ücreti, tarifelerin ikinci kısımlarının ikinci bölümlerinin birinci sıra numaralannda yazılı miktan geçemez. Tarifelerin Üçüncü Kısmına Göre Ücret : Madde 14 Tarifelerin ikinci kısmının ikinci bölümünde gösterilen hukuki yardımların konusu para ise veya para ile değerlendirilebiliyorsa, avukatlık ücreti, Tarifelerin üçüncü kısmına göre belirlenir. Sekizinci maddenin ikinci fıkrası, onuncu maddenin birinci fıkrasının son cümlesi ile onbirinci maddenin son fıkrası hükümleri saklıdır. Ceza Davalarında Ücret: Madde 15 Şahsi davada (C. U. M. K beraat karan verilmesi halinde. Tarifelerin ikinci kısmının ikinci bölümüne göre sanık yararına avukatlık ücreti takdir edilir. Şahsi dava veya kamu davasına katılma üzerine mahkumiyete karar verilmiş ve şahsi hak isteminin, bir bölümü kabul edilmiş ise reddedilen miktar üzerinden sanık yaranna hükmedilecek avukatlık ücreti, Tarifelerin üçüncü kısımlanna göre belirlenir. Ceza hükmü taşıyan özel yasa, tüzük ve kararnamelere göre yalnız para cezasına hükmolunan davalarda Tarifelere göre belirlenecek avukatlık ücreti, hükmolunan para cezası tutannı geçemez. 466 sayılı Kanuna göre tazminat için ağır ceza mahkemelerine yapılan başvurmalarda, Tarifelerin birinci kısımlannın birinci bölümlerinin (7) sıra numaralannda yazılı avukatlık ücretine hükmedilir. Şahsi davacı veya davaya katılanın manevi tazminat istemi ile ilgili avukatlık ücretinin saptanmasında 11. madde hükmü uygulanır. Danıştayda, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde, Bölge İdare, İdare ve Vergi Mahkemelerinde Görülen Dava ve İşlerde Ücret Madde 16 Danıştayda ilk derecede veya duruşmalı olarak temyiz yolu ile görülen dava ve işlerde, İdari ve Vergi dava daireleri genel kurullannda ve dava dairelerinde ve Bölge İdare, İdare ve Vergi Mahkemelerinde dosyanın tamamlanmasından önce anlaşmazlığın feragat veya kabul nedenleriyle ortadan kalkması veya davanın reddine karar verilmesinde Tarifede yazılı ücretin yarısına; diğer durumlarda tamamına hükmedilir. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 20

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 9 Haziran 1984 CUMARTESİ. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 9 Haziran 1984 CUMARTESİ. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlırının başvurulur 9 Haziran 1984 CUMARTESİ Sayı: 18426 YÜRÜTME VE İDARE

Detaylı

AVUKATLIK ASGARÎ ÜCRET TARİFELERİ [1]

AVUKATLIK ASGARÎ ÜCRET TARİFELERİ [1] AVUKATLIK ASGARÎ ÜCRET TARİFELERİ [1] 1975 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsamı Madde 1 Bütün hukukî yardımlarda, avukat ile iş sahibi arasında yazılı ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya avukatlık ücretinin

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 2 Eylül 1998 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Andlaşmalar

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 2 Eylül 1998 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Andlaşmalar T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 2 Eylül 1998 ÇARŞAMBA Sayı: 23451 Mükerrer YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 98/11490

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 10 Nisan 1981 CUMA. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 10 Nisan 1981 CUMA. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 10 Nisan 1981 CUMA Sayı: 17306 YÜRÜTME VE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 11 Şubat 2000 CUMA. Milletlerarası Andlaşmalar

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 11 Şubat 2000 CUMA. Milletlerarası Andlaşmalar T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 11 Şubat 2000 CUMA Sayı: 23961 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Karar Sayısı:

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi: 28 Aralık 2013 Cumartesi Sayı: 28865 GENEL HÜKÜMLER Konu

Detaylı

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLER

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLER 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 TEBLİĞ Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: Konu ve kapsam AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ GENEL HÜKÜMLER MADDE 1 (1) Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 28 Ağustos 1990 SALI. Milletlerarası Andlaşmalar

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 28 Ağustos 1990 SALI. Milletlerarası Andlaşmalar T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 28 Ağustos 1990 SALI Sayı : 20619

Detaylı

TC. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 14 Şubat 2000 PAZARTESİ

TC. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 14 Şubat 2000 PAZARTESİ TC. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 14 Şubat 2000 PAZARTESİ Sayı: 23964 YÜRÜTME VE İDARE BOLUMU Milletlerarası Andlaşma Karar

Detaylı

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 11 ŞUBAT 1977 CUMA M. K. ERKOVAN G. KARACA /. MÜFTÜÜĞLU

T.C. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 11 ŞUBAT 1977 CUMA M. K. ERKOVAN G. KARACA /. MÜFTÜÜĞLU T.C. Re smi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdemenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 11 ŞUBAT 1977 CUMA Sayı: 15847 J K A R

Detaylı

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Ocak 1992 CUMA. TBMM Kararı

T. C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 10 Ocak 1992 CUMA. TBMM Kararı T. C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 10 Ocak 1992 CUMA Sayı : 21107 YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararı Tüketiciyi Korumak ve Kaliteli

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 12 Eylül 1999 PAZAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 12 Eylül 1999 PAZAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 12 Eylül 1999 PAZAR Sayı: 23814 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Karar

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Şubat 2000 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 23 Şubat 2000 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 23 Şubat 2000 ÇARŞAMBA Sayı: 23973 YÜRÜTME VE İDARE BOLUMU Karar Sayısı: 2000/86 Milletlerarası

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 8 Haziran 1987 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 8 Haziran 1987 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur 8 Haziran 1987 PAZARTESİ Sayı :

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. 16 Ocak 1993 CUMARTESİ. TBMM Kararlan. (10/6) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin

T.C. Resmi Gazete. 16 Ocak 1993 CUMARTESİ. TBMM Kararlan. (10/6) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin T.C. Resmi Gazete Mevzuatı Geliştirme ve Başbakanlık Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 16 Ocak 1993 CUMARTESİ Sayı : 21467 YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararlan (10/6) Esas Numaralı Meclis

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 19 Haziran 1997 PERŞEMBE

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 19 Haziran 1997 PERŞEMBE T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 19 Haziran 1997 PERŞEMBE Sayı: 23024 YÜRÜTME YE İDARE BÖLÜMÜ Bakanlar Kurulu'nun İstifasına

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 8 Mayıs 1988 PAZAR. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 8 Mayıs 1988 PAZAR. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 8 Mayıs 1988 PAZAR Sayı : 19808

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 30 Aralık 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararları

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 30 Aralık 1977 CUMA. Bakanlar Kurulu Kararları T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve YAZı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur* 30 Aralık 1977 CUMA Sayı : 16155 YÜRÜTME

Detaylı

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Türkiye Barolar Birliği AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 2013-2014 Tarife, 28 Aralık 2013 Tarihli ve 28865 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Avukatlık Asgari

Detaylı

T.C.. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 9 Kasım 1977 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Andlaşma

T.C.. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 9 Kasım 1977 ÇARŞAMBA. Milletlerarası Andlaşma T.C.. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yası tileri için Yönetim v«yası itleri için Botbakanhk Neşriyat ve Müdevvenai Boibakanhk N09 riya» vs Müd*vv*nat Genel Müdürlüiüne

Detaylı

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N İ Bültenin Kapsadığı Tarihler 13-26 Ekim 2009 Yayımlandığı Tarih 27 Ekim 2009 Sayı 427 İÇİNDEKİLER - Radyo,

Detaylı

Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 20 Mayıs 1983 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname

Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 20 Mayıs 1983 CUMA. Kanun Hükmünde Kararname T.C. Res mı Gazet e Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İsleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 20 Mayıs 1983 CUMA Sayı: 18052 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 18 Haziran 1984 PAZARTESİ. Kanun Hükmünde Kararnameler

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920. 18 Haziran 1984 PAZARTESİ. Kanun Hükmünde Kararnameler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) -7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 18 Haziran 1984 PAZARTESİ Sayı: 1843S Mükerrer YÜRÜTME

Detaylı

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 17 Ağustos 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28028 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

4 Mayıs 1993 SALI. Kanun

4 Mayıs 1993 SALI. Kanun T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 4 Mayıs 1993 SALI Sayı: 21571 YASAMA BÖLÜMÜ Kanun Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 19 Kasım 1996 SALI. Kanunlar

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 19 Kasım 1996 SALI. Kanunlar T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 19 Kasım 1996 SALI Sayı: 22822 YASAMA BÖLÜMÜ Kanunlar Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine,

Detaylı

MALİ BÜLTEN SAYI : 113 AĞUSTOS 2014. Temmuz 2014 AYI I- MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

MALİ BÜLTEN SAYI : 113 AĞUSTOS 2014. Temmuz 2014 AYI I- MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER KAPAK KAP Temmuz 2014 AYI I- MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 1.7.2014/ 29047 R.G. 2014/6460 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Dominik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik ve Resmi Pasaport

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 28 Mayıs 1987 PERŞEMBE KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 28 Mayıs 1987 PERŞEMBE KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur 28 Mayıs 1987 PERŞEMBE Sayı : 19473

Detaylı

Resmî Gazete T.C. KARARNAMELER R. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Sayı: 15490 PERŞEMBE 5 ŞUBAT 1976. Karar Sayısı: 7/11142

Resmî Gazete T.C. KARARNAMELER R. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. Sayı: 15490 PERŞEMBE 5 ŞUBAT 1976. Karar Sayısı: 7/11142 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı isleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 5 ŞUBAT 1976 PERŞEMBE Sayı: 15490 V J KARARNAMELER

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı