Source:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Source: http://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/mskk0198"

Transkript

1 cc C _n V'1

2 I d ia ZVA.2 OVA V JV S!V) -L,

3 Tekel 1$letme$eri Genel MiidurIU U'n0n Tan=m= ve Gorevleri Teket t$letmeleri Genel MiniurlUOU ekonomik ve sosyal gore Wet ve veriml ik itkesi esas aiinmak suretiyle, teket konusu mat ve hizmetteri Ozel kanunlan ve kurulu- $u hakkindaki Kanun Hukmunde Kararname rerpevesinde ; gorevlendtritd* lekel dr$i mat ve hizmetteri Licari gerekiere ve utusal ekonomiye uygun birimde uretmek, satinatmak ve satmak ve Kurutu$a all sanayinin geti$mesi iris rat,gmatarda bulunmak amactyta te$kil edilmi$tir, Kurutugun muessese ve i$t etmeleri efryte yerine gefirece*i taatiyet konulan $dyle behrlenmi$tir : Tekel Genel MiidurtUOu, 4036 sayttt 21, tanhti kanunia kurutmu$, Katma Butreti, Doner Sermayeii, tiizel ki$iti e sahip. Gumruk ve Teket Bakanti i'na baolr bit deviet m6essesesiyken ; suastyta, 60 sayth KHK, 2929 sayttt Kanun ve bu kanuna dayanan kurutu$u hakkindaki 111 saytb KHK rerrevesinde Teket I$telmeleri Genet Muduriu5ci (TEKEL) adinda Wzel ki~itiige sahip, taaliyetterinde ozerk ve sorumiutuou sermayesiyie sin irli, bit kamu iktisadi kurulugu hatine d6nu%urutmu$ ve Gumruk ve Tekel Bakanitgt to iigili kiltnm$ bulunmaktadir Tarihinde yap tan diizenlemeter rerrevesinde de, TEKEL'in itgili butunduou 8akanlik, Maliye ve Gumruk Bakantioi olarak belirlenmi$tir Tarihti Resmi Gazete'de yayimlanarak yururt00e giren bit rerreve kanun mahivvetindeki 233 sayiti Kanun HUkmunde Kararnamede de, TEKEL. kamu iktisadi kurutu$u otarak muhalaza edilmi$ bulunmakiadu. Bu kanunda kamu iktisadi kurulu$u; sermayesinin tamami devtete ait olan ve teket nitetioindeki mattar ite lemel mat ve hizmel urelmek ve pazarlamak uzere kurulan, kamu hizmel nitetigi air Masan kamu iktisadi te$ebbusu $eklinde ifade editmi$tir. Hizmel bakimindan bit yerinden yonelim kurutu$u olan Tekel I$teimeteri Genet Mudurt46'nun sermayesi, yapitan son duzentemeterde 120 milyar lira otarak betirtenmi$tir yilindan itibaren, Turk Ticaret Kanunu'na gore Kurulu$ ve taatiyetterini gerrekte$tirmek uzere oiu$turduou Tutun ve Sigara t$letmeleri Muessesesi, tspirto ve tspirtotu t ;kiter toetmeleri Muessesest, Tuz t$letmeteri Muessesesi ve Tekel Urunleri DaOitim Muessesesi tie bagli birimleri Tacit, 8a$m6d6rt6k ve Fabrikatar Ticari t$lelme otarak faatiyetterini yurulmektedirler Saytlt Tutiun ve Tutun Tekeli Kanunu, 4250 sayttt ispirto ve ispirtolu Igkiler Inhisan Kanunu, 3078 sayttt Tuz Kanunu Is verilen gbrev ve hizmetlerin gerektirdigi tum i$lemleri yapmak, 2. Ozei Kanunlarrnda belirlilen uora$ konulartna ait uretim faatiyetlennden meydana geten yan ve all urunleri deoerlendirmek, yardimci maddeteri uretmek, 3. Faatiyet konusuna giren Tekei maddeteri ve oyun kaoidi ka4;akr#tj4ini iztemek ve Ontemek, 4. Faatiyet konutarina giren utunlerin kalhe, verim ve i$tetme teknioinin geti$tirihmesi kin ara$tirma, yeti$tirme, islah gibi her turiu faatiyetlerde bulunmak, bunun irin gerekli tests ve taboratuvariar kurmak ve i$tetrnek, 5. Kurutu$un geti$tiritmesi kin gerekti tesisteri kurmak. luzumtu makina, arar, serer ve cihaztan saotamak, 6. Kurutu$un ihtiyaci kin her lurtu ta$rnir ve ta$mmaz mat edinmek. kamutagtrrma yapmak, ayni, sinai ve titan hakiar lesis etmek ve bunlara tasarrufta bulunmak, 7, GerektiPinde amar ve faaliyet konutarryta ilgiti sait$ ma azatan armak, 8. GOrevti ve yetkiti kthndi i taatiyel alantarinda. yurt di$inda acental ktar, temsitcitikter armak ve labrikatar kurmak, 9. Mevzuat uyarinca veriten diger gorevieri yapmak. L~8( cooi1

4 Faaliyet Boyutlar i Hazine'nin 6nemli, rizikosuz vergi ve gelir kaynakianni otu$luran ; saglikta ilgili, keyil verici, zaruri ihtiyap madde ve mamullerinin imal, ithal ve sati$rni yapan Tekel. yurl sathina yaydi geni$ te$kdali de nufusumuzun buyuk pogunluguna hilap elmektedir. 65 bin personeb ve tum yurda yaygin, 122 uretrm ve 936 salt$ olmak i zere toptam 1058 unitesi rte iaaliyet gosleren Tekel, 1984 ydinda, gefici veritere g6re ; Konsotide Butpe Gelirlerinin gib 7 sini. Ulkemiz Ihracatinin % 1.3 unu, Gayri Salt Milli Hasda'nin %/0 1.8 ini saglam$lu. Yaprak tiitrin, anason, $erbetciotu, uzum, arpa gibi ilkmaddelerin alimlan dotayisiyle yaptigr 6demelerte, Tekel, nufusumuzun onallida birini kapsayan ve yakla$ik iirr milyon ki$iden oluyen 600 bin uretici ailesinin emek ve alinterini de degerlendirmekledir. Nutusumuzun b6- yuk pogunluguna hizmet sunan Tekel toplulugu. 160 bini akin bayu ile de dogrudan ili$ki iperisinde butunmaktadir Ydrnda Tekel'in ; llkmadde, Malzeme ve Yabanci Mamul9t Alimlart. Tutan milyar IL. Yurlipi Sati$ Hasdati milyar TL. Di$sati Hasdati 33 milyar TL. (88.7 milyon $) Vergisiz Sali$ Magazalan Hasdati 12 milyar TL. (92.2 milyon DM) Toptam Sali$ Hasilati 553 milyar TL. Tahakkuk Ettirdigi lstihsal Vergisi milyar TL. Tahakkuk Ettirdigi Toplu Konut Fonu 38.6 milyar TL. Tahakkuk Ettirdigi Deprem Fonu 1.6 milyar TL. Tahakkuk Ettirdigi Kamu Fonlar i Toplami milyar TL. dir Ydt Bulpesi'ne g6re Tekel'in i$ hacmi yakla$ik 2 trityon TL. olarak tahmin edilmektedir. Onceki ydin taaliyet sonuplarina gore, Tbrkiye'nin 6nde gelen (74 kamu ve 426 6zel olmak uzere topiam) 500 kuruluw arasunda Tekel ; Uretimden satrs'larda 3 ncu, Gerd satt$ hasdahnda 3 ncu, lhracatta Personei istihdaminda 2 nci sirada g5slerdmekledir. Tekel tarafindan uretilen 96 marka mamulfit, tarkh hacimlardaki ambalajlanyla 153 rre$il olarak pazarlanmaktadir. Sadece pazartamasr yapilan mamul9lla birlik. te pe$tt sayisi 244'e ula$maktadm.'. Tulun mamulleri ; pay harip, Tekel yurtipi sales hasilatinin % 79'unu. Tekel lslahsal Vergderi tularrnin % 83'- Gnu, ulkemiz vasilah vergilerinin % 15'1 ife toplam vergi gelirterinin de % 7'sini oiu$turmakladir. 86ylece, Tekel faaliyetlerinin agirhgi bu end ism dalinda toplanmi$hr. Tekel, gunde 10 milyon pakedin uzerindeki 207 mdyon adellik imal9liyla, dunya sigara urelkninin % 1.4'0 oranindaki payina sahiptir. Bu payla Turkiye, en cok sigara ureten ulkeler arasinda 16'nci srrada yet almakiadu. Gepici verilere gore, ulkemlzde halen ki$i ba$rna gr. liltreli, 174 gr. filtresiz sigara ve gerisi lutun olmak uzere 1310 gr./yd tutun mamutu tukelitmekledir. Turkiye, yaprak tutun uretim ve ihracatinda diinyada 5'nci srrada, Bark tipi tu1un ureten ulkeler arasinda ise en On siradad,r Ihracat Sezonunda Tekel, tuccarla birlikle ba$iica urunterimizden biri olan tiairrl ihracalindan iakemize ton kar$drgr milyon dotarlik doviz girdisi sa lami$ bulunmakladir. Ulkemizde ilk olarak, 1984 ydinda. yurtipi ihtiyaci igin, kendi tesisterinde urettigi tutiin mamullerine ek otarak, yabanci sigaralann yasal yoldan ilhat ve sati$i da Tekel'ce gerpekle$liritmi$ butunmaktadir. Benzersiz bit lulun ulkesi olarak adlandrntabilecek yurdumuzda Uretden Idhreli sigara orani 1960'6 yitlarda % 1, 19701i yillarda % 30 iken. bugun talep paralelinde -ve % 87 oranina uta$tirdmr$ bulunuyor. Reorganizasyon pah$rnatarina paralel olarak, makul bir sure igerisinde, 8ilgi i$lem Merkezi'nin etkinligi arlirr larak, Tekel'in sistem, prosedur ve problemlerinin otomasyonu hizlandlydmak suretiyle, yoneticilerinin y6neli m BS81ISoo

5 YAPRAK TUTUN BAKIM ve i$leme TESISLERi bilisim sislemi anlayt$t ipersinde yeni ve daha ileri bir y6- netim modeli geli$tirmelerinin de momkun kitrnmast programlanm$ butunuyor. Kapasrle kullantmint optimal duzeyde lulmak, birim basina uretim ve verimi artirmak yotuyia m8liyetteri minimize elmek hedellerimiz arasindadir. Sir Kamu lklisadt Kurutu$u olarak Tekel, sosyat ve kulturel hayala katkitartni da mumkun olan noktaya ula$ttrmaya rahgmakladtr. Kurtalan ve Batman YT8 ve j$teme Tesisleri 1985 yih tpinde i$letmeye alinarak m2 bakim, 6200 tonlyd isleme kapasilesi yaralilmtg olacaktir. Tokat, Adana, Mu$, Lice ve $emdinii Yaprak Tulun Bakrm ve j$teme Tesisleri ile de m2 bakrm ve 8000 tontytl i$ieme kapasitesi yaratrlacaklir. Proje lutan 2 milyar TL. clan bu tesisler 1986 ydi ba$rnda tamamlanacaktic. Malatya, Sason, Bekirhan, Baira, isiahiye, Yaytadan. Gerze YT8 ve j$leme Evieri 1987 ydr ba$inda Orelime alinacaklrr. Bu projeterle de m2 bakim, 7850 tontyd isteme kapasitesi yaratitacaktir. Saydi imiz Yaprak Tutun Baktm ve i$terne Evlerinde 7500 ki$i istihdam edileceklir. Kaliteye Yonelik call*malar Yattrimlan Tekel Yattnmlannin Prole lulari 54.7 milyar TL'st di$ harcama olmak uzere toplam 142 milyar TL'dir, Bu miktarrn sekl6rter itibariyle daoilimi ise $Oytedir : Tuttsn ve TUtun Mamulleri Sanayii: 116 milyar TL. lckt Sanayii : 12.5 milyar TL. Maden Sanayti : 12.2 milyar TL. Kimya anayii 1.3 milyar IL. dir Yti Yattnm Qdene0i TWO ve Tutun Mamutleri Sanayii 5 milyar TL, ipki Sanayii 4,1 milyar TL, Maiden Sanayii 3,5 milyar IL, Kimya Sanayii 0,5 milyar TL atmak uzere 1.1 milyar TL'si dig loplam 13,1 milyar TL'dir. 12 Eylul bncesi d6neminin uretim darbooazinin a$dmast ve yabanci sigaralann ulkemize girmesi ile li keticilerin mukayese imkantannin arti$t kalitelt uretimi on plana ptkarmi$ we buna Bee$ Ydltk Plan esastan da ekienince kaliteli uretim Tekel'in geleceei kin bir hedel hatine gelmislir. 8u noktadan harekelle kalileli uretim apisindan butun imkanlar gozden gepirilmi$ ve asaotdaki ledbirler attnmtgitr. a. DU$uk kaliteli tutun yeti$tiren sahatardan efde editen ve aft yaps noksantiqi nedeni He kalite kaybina uorayan Ozeltikle DoQu ve Guneydo u B6igemiz tulunlerine gudumiii lermanlasyon uygutamasi ile ilgili giri$imler hizlandirilmi$ ve proje safhastna gehnmistir. 8u uygulamanin gent ekte$mesi halinde ozellikle Do u Bbigemiz tutunlerinin kalitelerine iti$kin sorunlar sona erecek ve yabanci men$eti liiluntere atternatit olabitecek kahleye eri;silebilecektir. 6 8iiSo0I

6 b. Puro imatatinda teknolojinin an son imkantari kullanilarak yeni lip puro imatine gegitmi$, sneak, utkemizde yeti$hriten purotuk tiiliinterin gerek miktar, gerekse yanma Ozeltikterinin yetersizti i nedeni Is dtt sargdik yapmak aptsindan dti~a ba imh bir durum ortaya pikmi - tir. Atdt imiz tedbirterte uhtemizde ilk dela puroluk lutuntere kendilerine Ozgii bir termantasyon ybntemi uygulanmt$ ilk sonuptara gore yanma 6zettikteri ybzdeyiiz artirdmt$tu. Uretimin miktar apistndan da te;rviki ipin gerekk tedbirter alinmt$ttr. c. Istanbul, Adana ve Malatya Sigara Fabrikatartndaki damar i$leme tesislerinin i$ter hate getirilmesi suretiyle, tpiciye daha iyi sigara temint gayretteri htziandudmi$ ve deneme ralt$matan ba$tatilmi$tu. d. ce$itii bolgelerde yett$tirilen tutunterden yapilan de i$ik marks sigaralarin ipiciye en guzet pekitde sunutmast ipin harman (tepee) komisyonu pali$matari surdurulmektedir. Bu mamulterin en revapla oldu u dbnemdeki regelesi lie imali ipin eski ve yeni regeteteri gerekli tedbirler ainmak irzere kar$da$hrtlmaktadir. e. Sigara imaltnde kultandan ka tl, kola, murekkep ve up kagidi gibi yardtmct matzemelerin katiteti ve yek-, nesak $ekilde temini ipin pati~matar surdurulmektedir. t. Fabrikatanmizda guntuk imat editen sigaralarm makina ba$inda ve fabrikatanmtzda mevcut laboratuarlards her saat bat her bir makinadan Ornek altnarak fiziki kontrolu ve ipim kontrolu yapdmakladir. g. Adana, Malatya ve Tokat Sigara Fabrikatartmtzda tithe pubuk im2tine ba$lanmt$ olup bu konudaki dt$a ba imtilik tamamen ortadan kaiduiimi$ttr, h. Cibali Fabrikamiza monte edilen sonsuz $erit im3l makinalart irretime ba$tadt tndan sonsuz $erit i haline son veritmi$tir. i. TUtiinlerimize uygulanmasi katile apisindan tarh$ ma konusu otan termovakum i$temi its ilgiti patt$matar sonunda hem kalite aptstndan olumlu we hem de % 60 enerji tasarrutu sa layacak bit yontem geh$hrerek uygulanmasina ba$ianmi$tir. 1. Eleman e itimi i$lerine buyuk bir 6nem verilmekle we gerek yabanci etemanlarta we gerekse pe$itli fabrikatarda i$ba$inda e itim palt$malan surdurulmekle, yurldi- $tna e ilim maksadt lie eteman g6nderilmest tie itgili gatt$malar yapilmaktadir. k.mevcut sigara re~itlerimizin tmatinde kullandan tutun tip we nev'ileri uzerinde paltgmatar yapitmakia tukeliciye daha katilel sigara takdim eddmek gayesi ile ban ge$itlerin eleminasyonu iie ilgili palt$malar surdurulmekledir. t. TUtUnun altmi we ihracatt sirasinda kuttandan katite karakterteri birbirinden ayrt buiunmakta, alimda ayri imalatta ayn esastara gore de ertendirme yapildt0i ipin do 6zeflikle ekici piyasalart ddneminde bazi sizlanmalar meydana gelmekledir. 8u sizianmalati giderici aitm ve ihracal dortemlerinde birbirine paratel bit gekilde deqeriendirmeyi sa laytct tedbirler igin pats rnalar yapilmakiadir. Bu uygulania sigara harmanlarinda da yetnesakttk temin edece i gibi, Destekieme aftmlannda Tekel'in etkinti ini de artiracakttr. BUtun uretim bolgelerimizde Urunun geti$mesi tohumdan hasad we sah$ina kadar elemanlanmtzca yakindan takip edilmekte, kalilelerinin yuksettilmesi aptstndan gerekli bitgi yardimi yapdmaktadir. m. Gerek mevcut imatat tarztan ipetisinde bazi de i- $iktikter yapmak we gerekse endi+strideki geligmetere paratei otarak yeni teknojileri uygutamak suretiyle daha kaliteli mat urelebilmek ipin son ydtarda ara$tirma its ureticiye ve teknik personals donuk yayim we e itim pali$malarina esasli bir a irltk we hiz verilmistir. Bu amapla sadece tiitunde 30 adet bilimsel we uy guiamatt ara$tirma projesi yurututmekteckr. Standart sigara harman yapdmasini bir Otpbde engetieyen tuiunlerimizdeki lip poktugu we karmagiktitoi problemi ; Tarim Orman Bakanh t lie ortakta$a ytirutuien isiah we standardizasyon pats mafartyla, 00 u we Giineydo u Anadolu Bblgesi'nden ba$lamak uzere bnumuzdeki yiiarda bilge-binge halleedtleceklir co o t

7 Tulunlerrmize zarar veren haslalik, zararli ve vuusler uzerinde yapilan ralismatarla urun kaybinm 6nlenmesi ve bunlarta daha uygun mucadele yollarinin bulunmasi tizerinde de Onemle durulmakladir. n Mevcul sigara ce$rllenmiz He sigaralar arasuida bir kdpru kurmak maksadi de olu$turulan hafif tokra igimb harmana sahip TOKAT Sigarasi da Tokat Srgara Fabnkamizin urunu otarak piyasaya sunuluyor. Teorik kapasite fittreli sigarada ton/yil, filtresiz sigarada ton/yddir. Talebe paralel olarak liltreli sigarada uretimin normal kapasiteye orani artan bir seyir irerisinde bulunmaktadlr. Yurtici SIGARA URETIM I (Bin Kg. ) Takvim Yik Topiam Fitireli % Filtresiz % , Eyfut 1980 bncesi sigara sanayii sektorunde miktar yetersizlor ve katde du$ukiuounun Linde gelen soruniar oiducou bilinmekledir. Nitekim, o donemde, arztalep dengesi ancak, (ureiimin u(;te balm a$an ve 151 milyon dolara bblig otan) fason sigara yaptudarak kurulmaya rali$dmi$u. 12 Eyiul sonrasi ai nmasi ve ulgulanmasi imkan dahiiine given wk yonlu tedbirterle, uretim artirdarak, is lalep tamamen kar$iianmi$, guvenkk stokian lesis editmi$. turn mamutlerimizde di$ ulkelerden geten ve di$ iidketerde yaratilabiien talepler de kar$danabdu duruma ula$dmi$tir. Son iki yrlda, mevcut fabrikaiarin filtreti sigara ureliminde ula$abiidikieri aylik ortalama tabrikasyon randmani, teorik kapasilenin % 60'i dolaylarinda olmu$lur. Esasen, bilimsef otarak yaptirilan bir etiid sonucu da, ulkemiz $artlarinda, sigara sanayiinde teorik kapasitelertn filtreli sigarada % 67 ve fiftresiz sigarada % 72 verimine ancak uta$abiteceoi tesbit edilmi~ butunmakiadir. 136ylece, normal (pratik) kapasitenin % 89'una ula$tmi$tu. Bu kapasilede urelilebiiecek azami filireli sigara miktari ydda 53 bin ton oimaktadir. Tuketimi 53 bin ton oian 1984 ydindan sonra, rnevcut kapasileyle yapilacak uretim yetersiz katabitecektir. Dolayisiyie tuketim ve ihracat imkanlan. Tokat Sigara Fabrikasi'rnn da devreye girmesiyte kar$itanabiiecektir. $arttarin ayni kaiacaai varsiyimryla da, 1986 ydindan sonra. yeni uretim kapasiieterinin kurulmas yla talebin dengelenebiteceoi $dylenebiiir.

8 1986 ydindan sonraki devreye ait tahminlerin $imdi en yapdmasi oldukpa gup olmakla beraber, onumuzeki 6-7 yitda filtreli sigara tuketimindeki artm$ trendinin evam edecegi ve daha sonra du$meye bailayrp belirli )jr seviyede kalacaoi soytenebrtir. Buna gore ; mevcut akmalardan ekonomik omrunu tamamlayaniarin urem disr birakdmalan zarureti de dikkate ahndrgrnda, yeni qara fabnkasr projelerinin (5 biner tonryrl kapasiteli msun, Akhisar ve Izmir) 1986 ydrndan itibaren betirleecek yellik periyodlar ipinde devreye girmesi, talebin taamrnrn kar$rlanmasi bakimmdan gerekii ofacaktir. 4:0 eski teknolojiye gore kurulmu$ Cibali, Samsun, mir, Bitlis ; TO yeni teknolojiye gore kurulmu$ Adana, alatya ve Istanbul Sigara olmak uzere 7 1$letmemizde halen, 20 pe$it sigara, 2 Legit pipo tutunu, 5 resit puro. biner pe$it tutun, tdmbeki tutunu ve enfiye olmak uzere toplam 30 pesit m, amuldt uretilmektedir. Kaliteli sigara imalatinin ; ihtiyaca uygun vasifli tutun, iyi malzeme, modern makina, tesisat ve yeterli sayida bilgili elemanin varhoini gerektirdioi malumdur. Bu sektorde Tekel ; ulkemiz $artlarini en iyi gektlde deoerlendirerek. matiyet ve verimlitik ilkelerine ozen gostermek suretiyle, sigaranin saohga zaran apisindan tartismah bir keyif maddesi otugunun-sosyal yonunu de gozeterek, tuketimini te$vik ve tahrik etmeden, pazarin yonlendirdigi smirlar iperisinde. Hazine getirterinin makgozeterek, pazarin yonlendirdigi sinirlar iperisinde, Hazine gelirtennin maksimizasyonunu amaptamaktadrr. J'1

9 SIGARA PASRIKALARIMIZIN PRATIK KAPASITELER I VE TOPLAM ICINDEKI PAYLAR I (Ton/Y4 ) Cibali % 4 Samsun % 9 Izmir % 10 Bitlis % 4 Tokat % 20 Istanbul % 25 Malatya % 16 Adana % 12 O Q cc CT

10 1985 Yllba~i Itibariyle SIGARA FASRIKALARIMIZ N PRAT1K KARASfTELERI (Tonne) Fabrika Kurulu~ Viii Filtrel i Sigara Fillresiz Sigara Topla m Sigara SOOL Istanbul Adana Malatya Cibah msun 1897` Tw Izmir Bitlis Tokat TOPLAM oat sigara a asi tek.,even pill var iya ara Ga +~ma to,r. apasee, gu e 14 saat uzerrn en iggunune gore hesaplanm Vit

11 FiLTRELI SiGARA KAPASITE TALEP URETiM PROJEKSIYOi J (Bin ton) x Taiep wa Uretim Hedefi mm Pratt* Kapasite S9811 oot

12 FILTRELI SIGARA URETiM I tmtiyon K0 ) X001

13 SIGARA FABRIKALARIMIZIN DAGILIMI Ui ON -~t

14 Tokat Ilinon t enel Durumu Karedeniz Bolgesi'nden, Ye$ihrmak'in suladioi vadide yer alan Tokat'in ytuzol umu km2, 1980 Viii Genel Nufus Sayimma gore, toplam nufusu , ydlik nufus artl$i ise binde 7,9 kadardir. Tokat, tarima dayah bir ekonomik yapiya sahiptir. Tarimin Tokat ekonomisi ipindeki pays % 45, sanayi ve ticaretin pays ise % 8,9 civanndadir. Illere gdre bakddiginda, Gayri Safi Yurtiq Hasila icinde Tokat'm pays % 1'e yakindir. Bu hall ile 67 ilin GSYIH siralamasinda, ydlar itibariyle 31.35'nci siralan arasinda yer almaktadir.

15 Tokat Sigara Fabrikasi Tokat Sigara Fabrikasi tarih ve says i Resmi Gazete'de yayinlanmi~ bulunan Kararname ile 1973 yib Yatinm Programi'na alinmi$ ve ayni yd temeli. atdmi%ir Is'001 Fabrika Tokat'in batisinda Tokat - Turhal karayolu Uzerinde Whir merkezine 6 km. mesafede m2 alan uzerinde kurulmu$tur. Kullanim sahasi m2'- dir. Kapab kullanim sahasinin m2 lie en buyuk bolumunu ana fabrika binasi olu$turmaktadir. Aynca idare biriasi, atolyeler, depolar, kazan dairesi, ana trafo merkezi v.s. gibi lamamlayici yapilar, kre$, lojmanlar, misafirhane ve dicer sosyal tesisler bulunmaktadir.

16 Tokat Sigara Fabrikasi'mn genel tanimlamasina ili$kin bilgiler $6ylece ozetlenebilir : Pr in Ad i Tokat i ara Fabrikas i Prolenin Numarasi 73CO30250 BasIama-biti$ tanhi Karekteristic i ton/yd Pro'e MAliyet i ~~ 1..8 mi von To lam : mil on I L. Ekonomik mru 20 i t Katma Deer (yiibk) 42.2 milyar IL. IST1R.DAM DURUM U Tokat Sigara Fabrikasi nin merkez nufusu olan Tokat'ta kurulmasi, it ekonomisine Onemti bir katki saolayacaktir. Sigara fabrikasinin varltoi bir Y.T.B. ve i$leme tesisi nin kurulmasini da gerektirmi$tir. Bu tesislerle birtikte yakla ik ve toplam 2000 ki$inin Tekel'ce istihdami, Tokat'in ticaret hacmine ve sosyal ya$amma 6nemli bir canlilik kazandirmaktadir. Tokat Sigara Fabrikasi merkezde be$ ki$ilik ails varsaymna gore % 8, it genelinde % 2 oraninda nufusun gepimrn doorudan saolamaktadir. Y.T.B. i$leme tesisinin tarnamianmasiyla bu nisbetlor sirasiyla % 17 ve % 3'e Gikacaktir. Bu yatirim yaratilan i$ imkanma ek olarak sanayl tesislerinin b6lgeler arasinda dengeli daotimasina ve geri kalm$ yorelerden buyuk yerte$im merkezierine vaki gopun Onlenmesi $eklindeki plan hedeflerine de uygun olacak ve olumlu y6nde etki yapacaktir.

17 Tokat Sigara Fabrikasi'nda tam kapasitede ve tek vardiyada 30 memur ve 972 igpi (650 erkek, 322'si kad,n) oimak Ozere yakla$ik 1000 kip istihdam edileceklir. Tokat Sigara Fabrikast Ana Fabrika binasi, kazan ve kompresor dairesi, atolyeler, isi santrati, trafo, kdmur ve kol alanlarindan olugmakladir. IL81ISOOI 3 adet terrnovakum 6 set yaprak tutun apma hatti 1 set damar i$teme haft, 6 adet ktyim makings, 32 adet filtreli sigara imal makinasi 4 adet fiitresiz sigara imat makinas i 32 adel fifireh sigara paket makinasi kombinasyonu 4 adet fiitresiz sigara paket makinasi kombinasyonu 18 adet grupman makinas i 2 adel zamkh bant makinasi 2 adet tskarta afina makinasi 5 adet kombinasyon tiltre pubuou imat makinatari ve pnomatik sevu tesisi Merkezi toz topiama tesis i Merkezi basinph ve vakum hava tesisi Merkezi buhar santrah Klima tesisi

18 TUTU N HAZIRLAM A GRUB U Yapimt MKE'ye verilmi$ ofan tutun hazirlama bblbmunun muhtelif uniteleri MKE Maksam tarafindan hazirlanmistir. Sigara imal ve paket grubunda Fransiz Decufle, Alman Hauni ve Niebmann Italyan Sasib firmalannin makinalan yer almaktadir. Sigara imal ve paket gruplannin kurulu$ ve bakimi TMC (Tobacco Machinery Company) firmasina yaptirdmaktadir. Sungurlar tarafindan yapdmi$ olan 1 adedi saatte 12 ton buhar, 20 ton sicak su veren 2500 kg. komur yakan buhar kazanlan, Turkiye'de 2. olarak Tokat Sigara Fabrikasi'nda kullanilacaktir. Bunyesinde 8 adet trafo bulunan deci$ik gucte 28 adet buyuk vantilator (fan) bulunan klima tesisleri Alarko tarafindan yapdmi$tir, Fabrikanin bir taraftan yakit yonunden di$a bacimh olmamasi, dicer tarattan maliyetlerinde buyuk pay alacak olan bu girdinin oraninin k0gultulebilmesi ipin fabrikada fuel oil yerine komur kullanimini hedef alan probe programlanmis ve gercekie$tirilmi$tir. Lfl

19 Lojman 6 ana blokta, 36 adet rtemur lojmani, 3 adet mudur, mudur muavini Iojmani, 1 misafirhane, 1 kres, spor tesisleri, 1 futbol sahasi. 2 voleybol sahasi, 2 basketbol sahasi, 2 tenis kortu, isci yemekhanesi, soyunma odalan, soyunma dolaplan ve duslar bulunmaktadir.

20

21

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU Şubat 2012 İÇİNDEKİLER 1. Yönetici Özeti... 3 2. Genel Değerlendirme... 3 2.1 Kuruluşun

Detaylı

MAKİNE VE TEÇHİZATI HARİÇ; METAL EŞYA SANAYİİ Hazırlayan Mustafa TOSUN Kıdemli Uzman 450 1. SEKTÖRÜN TANIMI Makine ve teçhizatı hariç; metal eşya sanayii, ISIC Revize 3 sınıflandırmasına göre, imalat sanayii

Detaylı

DIS TICARET ARASTIRMA SERVISI

DIS TICARET ARASTIRMA SERVISI ISTANBUL TICARET ODASI EKONOMIK VE SOSYAL ARASTIRMALAR SUBESI I R A N ÜLKE ETÜDÜ Güncelleme Tarihi: 08 Agustos 200 ETÜD NO :616 S.O. I- GENEL BILGILER Resmi Adi : Iran Islam Cumhuriyeti Yönetim Sekli :

Detaylı

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman

BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI Hazırlayan M. Emin KARACA Kıdemli Uzman 516 1. SEKTÖRÜN TANIMI Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri imalatı ISIC Revize 3 ve NACE Revize 1 sınıflandırmasına

Detaylı

Şirketin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği evreler ve yurtdışı ve yurtiçinde gerçekleştirilen yatırımlar

Şirketin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği evreler ve yurtdışı ve yurtiçinde gerçekleştirilen yatırımlar Esen Bulca, Trakya Cam Pazarlama Müdürü Şirketin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği evreler ve yurtdışı ve yurtiçinde gerçekleştirilen yatırımlar Şişecam Grubu bünyesinde düzcam üretim ve pazarlama faaliyetleri,

Detaylı

TMO NUN HUBUBAT ROLÜ PİYASALARINDAKİ

TMO NUN HUBUBAT ROLÜ PİYASALARINDAKİ TMO NUN HUBUBAT ROLÜ PİYASALARINDAKİ 30/03/2012 1 TMO NUN TARİHÇESİ 1929 1933 1938 1939-45 1984 1993 2008 2011 2012 2 TMO NUN GÖREVLERİ Hububat piyasalarını düzenlemek, Afyon ve uyuşturucu maddelere konulan

Detaylı

BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ ELEKTRİKLİ MAKİNE VE CİHAZLARIN İMALATI Hazırlayan Birgül OĞUZOĞLU Kıdemli Uzman 540 1. SEKTÖRÜN TANIMI Başka yerde sınıflandırılmamış elektrikli makine ve cihazların imalatı

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR.

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR. T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR. BEKİR GÖVDERE DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJİMİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 214 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 518 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

KAVAK - SÖĞÜT 18.352 48.589 59.112 74.175 377.134 MEYVE DİĞER TARLA 3.969.837 Tablo 2

KAVAK - SÖĞÜT 18.352 48.589 59.112 74.175 377.134 MEYVE DİĞER TARLA 3.969.837 Tablo 2 KIRŞEHİR İLE İLGİLİ BAZI İSTATİSTİKLER 1. EKONOMİK YAPI 1.1. TARIM ve HAYVANCILIK Kırşehir, Türkiye'nin hububat depolarından biridir. Aynı zamanda Türkiye'nin önemli hayvan yetiştiricilik merkezlerinden

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI EKİM 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI EKİM 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI TEMMUZ 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI TEMMUZ 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI HAZİRAN 2015

KAHRAMANMARAŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI HAZİRAN 2015 Türkiye-Kahramanmaraş Açılan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Kapanan Şirketler Türkiye-Kahramanmaraş Yatırım Teşvikleri Türkiye-Kahramanmaraş Yıllar İtibariyle İhracat ve İthalatı Türkiye-Kahramanmaraş

Detaylı

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013

T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ankara 08.01.2013 Konu : 390319000000 GTİP no lu GPPS ve HIPS ithalatına % 3 oranında gümrük vergisi uygulanmasının kaldırılma talebi Sayın Bakanlığınızın,

Detaylı

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri karşılayan, bu mamullerde net ithalatçı konumunda bulunan ve gelişmiş

Detaylı

İstihdam küçüklerin sırtında kazanç büyüklerin cebinde

İstihdam küçüklerin sırtında kazanç büyüklerin cebinde Tarih: 04.12.2011 Sayı: 2011/20 1000 Büyük Sanayi Firması ve Türkiye Ekonomisinin Gerçekleri raporu İstihdam küçüklerin sırtında kazanç büyüklerin cebinde Türkiye ekonomisine yön veren, bünyesinde 746

Detaylı

Sunu planı. Sunu Planı. Slayt No 3-6 Tekstil ve Hazır Giyim Sektörlerinin Brüt Katma Değeri. 7-8 Sektörlerin Büyüme Eğilimleri

Sunu planı. Sunu Planı. Slayt No 3-6 Tekstil ve Hazır Giyim Sektörlerinin Brüt Katma Değeri. 7-8 Sektörlerin Büyüme Eğilimleri YÖNETİCİ ÖZETİ Sunu planı Sunu Planı Slayt No 3-6 Tekstil ve Hazır Giyim Sektörlerinin Brüt Katma Değeri 7-8 Sektörlerin Büyüme Eğilimleri 9-11 Tekstil ve Hazır Giyim İstihdamı 12 İşyeri Sayısı 13 Sektörün

Detaylı

Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi

Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimi Dr. Dilek Seymen dilek.seymen@deu.edu.tr Dr. Dilek Seymen Dahilde İşleme Rejimi (DİR) DİR, ihracatçılara, ihraç mallarında kullanılmak kaydıyla dünya piyasa fiyatlarından

Detaylı

TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU

TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU TR42 DOĞU MARMARA BÖLGESİ 2011 YILI OCAK-ŞUBAT-MART AYLARI EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI NİSAN, 2011 BÖLÜM 1: DOĞU MARMARA TR42 BÖLGESİ NE GENEL BAKIŞ BÖLÜM 2: ULUSAL GÖSTERGELER

Detaylı

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ

GENEL BİLGİLER DIŞ TİCARET BİLGİLERİ GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Resmi Dil : Swahili, İngilizce Başkenti : Resmi başkent Dodoma(1 699 000) (de facto olarak Darüsselam); Dar es Selam; ticari başkent (2.498.000)

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 11 EKİM 2013 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

2015 YILI 2015 İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ VE 2016 YILI YAYGIN VE SÜREKLİLİK ARZ EDEN İLİŞKİLİ TARAF İSLEMLERİ ÖNGÖRÜSÜ RAPORU

2015 YILI 2015 İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ VE 2016 YILI YAYGIN VE SÜREKLİLİK ARZ EDEN İLİŞKİLİ TARAF İSLEMLERİ ÖNGÖRÜSÜ RAPORU 2015 YILI 2015 İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ VE 2016 YILI YAYGIN VE SÜREKLİLİK ARZ EDEN İLİŞKİLİ TARAF İSLEMLERİ ÖNGÖRÜSÜ RAPORU Mali ve İdari İşler Müdürlüğü 04.03.2016 Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. A-

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER

TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER TÜRKİYE EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER 27 EKİM 2017 BÜYÜME VE MİLLİ GELİR Kişi Başına GSYH, cari fiyatlarla 2013 yılında 12.480 dolar, 2014 yılında 12.112 dolar, 2015 yılında 11.019 dolar, 2016 yılında

Detaylı

POLONYA ÜLKE RAPORU. Nisan 2011 Ö.K.

POLONYA ÜLKE RAPORU. Nisan 2011 Ö.K. STANBUL T CARET ODASI AVRUPA B RL VE ULUSLARARASI RL UBES POLONYA ÜLKE RAPORU Nisan 2011 Ö.K. 2 I. GENEL B LG LER Resmi Ad : Polonya Cumhuriyeti Yönetim ekli : Parlamenter Demokrasi Co rafi Konumu : Do

Detaylı

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ

Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ KIBRIS RUM KESİMİ ÜLKE RAPORU Eylül 2013 B.H. AB VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ I.GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kıbrıs Cumhuriyeti Yönetim Şekli : Cumhuriyet Coğrafi Konumu : Akdeniz deki beş büyük adadan

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2015 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 EKİM 2014 İÇİNDEKİLER GENEL

Detaylı

plastik sanayi İKİNCİ 500 FİRMA FİRMALARININ DEĞERLENDİRMESİ İÇİNE GİREN PLASTİK Barbaros aros DEMİRCİ Genel Sekreter PLASFED - PAGDER

plastik sanayi İKİNCİ 500 FİRMA FİRMALARININ DEĞERLENDİRMESİ İÇİNE GİREN PLASTİK Barbaros aros DEMİRCİ Genel Sekreter PLASFED - PAGDER plastik sanayi 2012 ISO-İSTANBUL SANAYİ ODASI SIRALAMASINDA İKİNCİ 500 FİRMA İÇİNE GİREN PLASTİK FİRMALARININ DEĞERLENDİRMESİ Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ Genel Sekreter PLASFED -

Detaylı

142

142 GİYİM EŞYASI İMALATI; KÜRKÜN İŞLENMESİ VE BOYANMASI SANAYİİ Hazırlayan Mustafa ŞİMŞEK ESAM Müdür Yardımcısı 142 1. SEKTÖRÜN TANIMI Giyim eşyası imalatı; kürkün işlenmesi ve boyanması sektörü, ISIC Revize

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI Ocak 213 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre İç Ticaret Müdürlüğümüzce düzenlenmiştir. 212 KASIM AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT %17 İTHALAT

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ VE AHMET OKTAY KAVAS ME 86

ELEKTRİK ENERJİSİ VE AHMET OKTAY KAVAS ME 86 ELEKTRİK ENERJİSİ VE VERGİLER AHMET OKTAY KAVAS ME 86 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu (3 Mart 2001) Amaç, kapsam ve tanımlar MADDE 1 Bu Kanunun amacı; elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük

Detaylı

TEŞKİLAT YAPISI ANKARA FİDANLIK ŞEFLİĞİ BEHİÇBEY VE ELMADAĞ KIZILCAHAMAM FİDANLIK ŞEFLİĞİ KIZILCAHAMAM FİDANLIĞI

TEŞKİLAT YAPISI ANKARA FİDANLIK ŞEFLİĞİ BEHİÇBEY VE ELMADAĞ KIZILCAHAMAM FİDANLIK ŞEFLİĞİ KIZILCAHAMAM FİDANLIĞI 1 TANITIM Ankara Orman Fidanlık Müdürlüğü 1925 yılında kurulmuş olup, toplam 159,9 Ha lık sahada faaliyet göstermektedir. Bu alanın 16,9 Ha orman, 143 Ha ise hazine, 8.863 m2 tapulu arazidir. Fidanlık

Detaylı

ENERJİ KANUNU. İ.Yenal CEYLAN Makina Mühendisi. Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü

ENERJİ KANUNU. İ.Yenal CEYLAN Makina Mühendisi. Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü ENERJİ VERİML MLİLİĞİİĞİ KANUNU ve MALİ DESTEK İMKANLARI İ.Yenal CEYLAN Makina Mühendisi ENERJİ VERİML MLİLİĞİİĞİ KANUNU ve MALİ DESTEK İMKANLARI A. Verimlilik Artırıcı Projelerin (VAP) Desteklenmesi B.

Detaylı

Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı

Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı CARİ AÇIK Geleceği Şimdiden Tüketmek Hazırlayan: Prof. Dr. Veysel ULUSOY Yard. Doç. Dr. Çiğdem Özarı II Yay n No : 2964 İşletme-Ekonomi Dizisi : 608 1. Baskı - Ekim 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-988

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİNE İSTİNADEN KAMUOYUNA DUYURU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2011 yılında

Detaylı

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU

GROUPAMA EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 31 ARALIK 2012 DÖNEMİNE AİT VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI Ocak 212 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre İç Ticaret Müdürlüğümüzce düzenlenmiştir. 211 KASIM AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT %33,7 İTHALAT

Detaylı

4733 SAYILI TÜTÜN VE TÜTÜN MAMÜLLER KANUNU 4733 SAYILI KANUN

4733 SAYILI TÜTÜN VE TÜTÜN MAMÜLLER KANUNU 4733 SAYILI KANUN 4733 SAYILI TÜTÜN VE TÜTÜN MAMÜLLER KANUNU 4733 SAYILI KANUN 243 4733 SAYILI TÜTÜN VE TÜTÜN MAMÜLLER KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 47 Üretici

Detaylı

plastik sanayi PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU TÜRKİYE Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Plastik Sanayicileri Derneği

plastik sanayi PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU TÜRKİYE Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Plastik Sanayicileri Derneği plastik sanayi 2013 TÜRKİYE PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖR İZLEME RAPORU Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri YÖNETİCİ ÖZETİ

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DAHİLDE İŞLEME REJİMİ (DİR) TEŞVİKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DAHİLDE İŞLEME REJİMİ (DİR) TEŞVİKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) DAHİLDE İŞLEME REJİMİ (DİR) TEŞVİKLERİ Hasan YÜKSEK Eylül 2012 SUNUM PLANI I. DAHİLDE İŞLEME REJİMİ (DİR) II. DİR İN AMAÇLARI III. DİR SİSTEMLERİ İthalatta Şartlı Muafiyet

Detaylı

BİBLİYOGRAF YA 1974 KOCAELİ SANAYİ REHBERİ. Hazırlayan : İzmit Ticaret ve Sanayi Odası

BİBLİYOGRAF YA 1974 KOCAELİ SANAYİ REHBERİ. Hazırlayan : İzmit Ticaret ve Sanayi Odası BİBLİYOGRAF YA 1974 KOCAELİ SANAYİ REHBERİ Hazırlayan : İzmit Ticaret ve Sanayi Odası Dr. mır AYTEKİN İzmit Ticaret ve Sanayi Odası'nm 1974 yıh için hazırlamış olduğu Kocaeli Sanayi Rehberi, bölgenin günümüzdeki

Detaylı

OMSK BÖLGESİNIN GENEL TANITIMI

OMSK BÖLGESİNIN GENEL TANITIMI OMSK BÖLGESİNIN GENEL TANITIMI OMSK BÖLGESİ Sibirya Federal Bölgesine Dahildir Batı Sibirya Ovası'nın güneyinde bulunmaktadır. Güneyinde - Kazakistan Cumhuriyeti, batı ve kuzeyde Tyumen bölgesi ve doğuda

Detaylı

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.01.2011/ 12-1 114 SERİ NO LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Bu Tebliğe İle Türkiye'de ikamet etmeyenlere yapılan teslimlerde kullanılan özel faturanın dizaynında

Detaylı

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ 1 GENEL MÜDÜR SUNUŞU; Gündelik hayatın vazgeçilmez unsuru haline gelen enerji, bireylerin yaşamında ve ülkelerin sosyo-ekonomik

Detaylı

KOK KÖMÜRÜ, RAFİNE EDİLMİŞ PETROL ÜRÜNLERİ VE NÜKLEER YAKIT İMALATI Hazırlayan Seher OZAN DÜNDAR Kıdemli Uzman 302 1. SEKTÖRÜN TANIMI Kok kömürü, rafine edilmiş petrol ürünleri ve nükleer yakıt imalatı

Detaylı

Türkiye Bitkisel Yağlar Ticaret Dengesi

Türkiye Bitkisel Yağlar Ticaret Dengesi Türkiye Bitkisel Yağlar Ticaret Dengesi Faik Genç AgriPro Ltd. FOI 2010 -Fats& Oils Istanbul 2-3 Aralık 2010 Ana Başlıklar 1. Dünya Yağ ve Yağlı Tohumlar 2. Türkiye 3. TR Yağ ve Yağlı Tohum Ticaret Dengesi

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Haziran 2009

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Haziran 2009 www.etonet.org.tr 1 İlimizin ihracatı OcakNisan Dönemi itibariyle 2009 yılında 2008 e göre %13 azalmıştır. Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türkiye istatistik Kurumundan elde edilen verilere göre İlimizin

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

EKİZ KİMYA SAN. A.Ş. 10030 Sokak İTOB Organize Sanayi Bölgesi Menderes / İZMİR

EKİZ KİMYA SAN. A.Ş. 10030 Sokak İTOB Organize Sanayi Bölgesi Menderes / İZMİR MAKİNE DEĞERLEME RAPORU EKİZ KİMYA SAN. A.Ş. 10030 Sokak İTOB Organize Sanayi Bölgesi Menderes / İZMİR EYLÜL 2015 Kıbrıs Şehitleri Cad. No:134/1 Kat:6/606 Alsancak Konak/İZMİR www.rotatd.com.tr E-posta:rota@rotatd.com.tr

Detaylı

YATIRIM İSTATİSTİKLERİ

YATIRIM İSTATİSTİKLERİ YATIRIM İSTATİSTİKLERİ Yıllar İtibariyle Yatırım Teşvik Belgeli Yatırım Bilgileri Belge Yılı 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 (Ocak) Toplam Belge Sayısı 5 8 13 18 16 26 27 38 43 194 Sabit Yatırım

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM

ORTA VADELİ PROGRAM T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak 2016 T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016-2018 ORTA VADELİ PROGRAM TEMEL MAKROEKONOMİK VE MALİ HEDEFLER 11 Ocak

Detaylı

TOFA 31.03.2013 ANAL ST SUNUMU MAYIS 2013

TOFA 31.03.2013 ANAL ST SUNUMU MAYIS 2013 TOFA 31.03.2013 ANAL ST SUNUMU 1 MAYIS 2013 GÜNDEM 2013 Q1 Öne Ç kan Konular 31.03.2013 Performans Özeti Üretim ve Kapasite Kullan m Oranlar Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat

Detaylı

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI

MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI KKTC DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ MAKROEKONOMİK TAHMİN ÇALIŞMA SONUÇLARI 25.0 150 22.5 135 20.0 120 17.5 105 15.0 90 12.5 75 10.0 60 7.5 45 5.0 30 2.5 15 0.0 0 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7 9 11 1 3 5 7

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 3 AYLIK USAŞ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2016-31.03.2016 Dönemi I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Usaş Yatırımlar Holding A.Ş. nin 09.04.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

Kurulu Kapasite (MW) Denizli, Kızıldere 15,00 82.500.000 Faaliyette

Kurulu Kapasite (MW) Denizli, Kızıldere 15,00 82.500.000 Faaliyette TÜRKİYE DE JEOTERMAL KAYNAKLI ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TESİSİ KURULMASI 1. Türkiye de Jeotermal Potansiyel Türkiye jeotermal potansiyel açısından Avrupa da birinci, Dünyada ise yedinci sırada yer almaktadır.

Detaylı

Risk Merkezi Aylık Bülteni

Risk Merkezi Aylık Bülteni Risk Merkezi Aylık Bülteni Ocak 2016 Sayı: 5 Mart 2016 İçindekiler Sayfa No Açıklamalar 2 I. Krediler/Tasfiye Olunacak Alacaklar Bankalar, Finansman Şirketleri, Faktoring Şirketleri ve Finansal Kiralama

Detaylı

Şekil 5.1 de Tam silindirik kalorifer kazanı, Şekil 5.2 de Prizmatik paket kazanın şekli görülmektedir.

Şekil 5.1 de Tam silindirik kalorifer kazanı, Şekil 5.2 de Prizmatik paket kazanın şekli görülmektedir. 5. KAZANLAR VE KAZAN DAİRESİ YERLEŞİMİ 5.1 Kazanların Sınıflandırılması Isıtma tesislerinde kullanılan kazanların sınıflandırılması çeşitli kriterlere bağlı olmak üzere aşağıdaki gibi yapılır. 1. Kazan

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYI: 2009/09 FINDIK BÜLTENİ 08.10.2009 1- FINDIK ALIMLARI: A) TÜİK verilerine göre 2008 yılı kabuklu fındık üretimi 801 bin ton olup Kurumumuz bu miktarın %46 sını satın

Detaylı

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU

5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNUN 30 NCU MADDESİ GEREĞİ KAMUOYUNA DUYURU 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2010 yılında kullanılmak üzere Üniversitemize Personel Giderleri için

Detaylı

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİİ Hazırlayan Ömür GENÇ ESAM Müdür Yardımcısı 78 1. SEKTÖRÜN TANIMI Tütün ürünleri imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına göre, imalat sanayii alt ayrımında 16 no lu gruplandırma

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Ağustos - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR AĞUSTOS 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE

Detaylı

PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman

PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman 364 1. SEKTÖRÜN TANIMI Plastik ve kauçuk ürünleri imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına göre, imalat sanayii alt ayrımında

Detaylı

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015

ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU. Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015 ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU RAPORU Halka Arzdan Elde Edilen Fonların Kullanımı 21 Ağustos 2015 1 Raporun Konusu: Sermaye Piyasası Kurulu nun VII.128.1 Sayılı Pay Tebliği

Detaylı

TROP KAL PET HAKKINDA

TROP KAL PET HAKKINDA TROP KAL PET HAKKINDA 1999 yılında kurulan Tropikal Pet A.Ş. Türkiye nin ilk, en büyük ve lider kuru kedi-köpek maması üreticisidir. Portföyünde evcil hayvan beslenme ve bakımı ile ilgili 600 farklı çeşit

Detaylı

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU BÜYÜME 2012 yılı ikinci çeyreğe ilişkin hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Temmuz 2009

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Aylık Ekonomi Bülteni Temmuz 2009 www.etonet.org.tr 1 İlimizin ihracatı Ocak-Mayıs Dönemi itibariyle 2009 yılında 2008 e göre %15 azalmıştır. İhracat İthalat Oranları Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Türkiye istatistik Kurumundan elde edilen

Detaylı

Süleyman ŞENOCAK DİE İMALAT SANAYİNDE ENERJİ TÜKETİMİ

Süleyman ŞENOCAK DİE İMALAT SANAYİNDE ENERJİ TÜKETİMİ Süleyman ŞENOCAK DİE İMALAT SANAYİNDE ENERJİ TÜKETİMİ Enerji hem üretim proseslerinde kullanılması zorunlu bir girdi, hemde toplumların refah düzeylerinin yükseltilmesi için gerekli bir hizmet aracı olarak,

Detaylı

Basit rafineri niteliğindeki ATAŞ, 2004 yılı sonlarında dönüşüm ünitesine yönelik yatırımın maliyetini yüklenmeyerek,

Basit rafineri niteliğindeki ATAŞ, 2004 yılı sonlarında dönüşüm ünitesine yönelik yatırımın maliyetini yüklenmeyerek, Dosya Türkiye'nin ilk modern rafinerisi, 1955 yılında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Batman'da kuruldu. 1972 yılında ham petrol işleme kapasitesi 1,1 milyon ton/yıla yükseldi. 1953

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ MALATYA NIN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 MALATYA GENEL BİLGİLER Nüfus; Malatya: 762.538 Türkiye:76.667.864 Sosyo Ekonomik

Detaylı

Türkiye de Plastik Sektörü & Maliyet Tasarrufu Tekniklerinin Önemi

Türkiye de Plastik Sektörü & Maliyet Tasarrufu Tekniklerinin Önemi Türkiye de Plastik Sektörü & Maliyet Tasarrufu Tekniklerinin Önemi Yavuz EROĞLU Yönetim Kurulu Başkanı 1 10 Eylül 2015 TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ TÜRKİYE PLASTİK SEKTÖRÜ; SEKTÖRDE FAALİYET GÖSTEREN 6500 FİRMA

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2011

EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2011 EKONOMİK GELİŞMELER Temmuz - 2011 AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU EKONOMİK RAPOR TEMMUZ 2011 İÇİNDEKİLER... 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH)... 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK VE İŞGÜCÜ

Detaylı

SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER VE PETROL OFİSİ FAALİYETLERİ 2003-3

SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER VE PETROL OFİSİ FAALİYETLERİ 2003-3 SEKTÖRDEKİ GELİŞMELER VE PETROL OFİSİ FAALİYETLERİ 2003-3 1 SUNUM KAPSAMI Petrol Ürünleri Dağıtım Sektörü Pazar Büyüklükleri Dağıtım Payları Akaryakıt Fiyatları Oluşumu Otomotiv Satışları Sektördeki Pazar

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı.

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006 çindekiler: Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. YILLIK ALI VE SATILARIN FORMLAR LE BLDRLMES HAKKINDA TEBL YAYIMLANDI

Detaylı

BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ MAKİNE VE TEÇHİZAT İMALATI Hazırlayan Erdal ERTUĞRUL Kıdemli Uzman 484 1. SEKTÖRÜN TANIMI Başka yerde sınıflandırılmamış (bys) makine ve teçhizat imalatı, ISIC Revize 3 sınıflandırmasına

Detaylı

1 - Sanayicilerin üretimlerinde girdi olarak kullanılan hammadde, ara mamülü veya özel imalat niteliği taşıması,

1 - Sanayicilerin üretimlerinde girdi olarak kullanılan hammadde, ara mamülü veya özel imalat niteliği taşıması, Tebliğ Dış Ticaret Müsteşarlığından: Otonom Tarife Kontenjanı Açılması ve Gümrük Vergilerinin Askıya Alınmasına İlişkin Tebliğ İthalat: (2006/18) Madde 1 - Türkiye ile Avrupa Birliği arasında ihdas edilen

Detaylı

MOTORLU KARA TAŞITI, RÖMORK VE YARI-RÖMORK İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman

MOTORLU KARA TAŞITI, RÖMORK VE YARI-RÖMORK İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman MOTORLU KARA TAŞITI, RÖMORK VE YARI-RÖMORK İMALATI Hazırlayan Orkun Levent BOYA Kıdemli Uzman 638 1. SEKTÖRÜN TANIMI Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı-römork sektör ürünleri imalatı ISIC Revize 3 sınıflandırmasına

Detaylı

ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ

ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ ENERJİ YATIRIMLARI VE TEŞVİK TEDBİRLERİ TEŞVİK UYGULAMA ve YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA - Nisan 2012 1 TEŞVİK NEDİR? Ekonomik literatürde teşvik kavramı, belirli ekonomik ve sosyal faaliyetlerin

Detaylı

SANAYİLEŞME ve GETtKMKLERI

SANAYİLEŞME ve GETtKMKLERI SANAYİLEŞME ve GETtKMKLERI Artık Türkiye'de kalkınmak için sanayi kesimine mi, tarım kesimine mi öncelik verilmeli tartışmaları geride 'kaldı.' Nasıl sanayileşmek gerektiği tartışılıyor. Tartışmanın da

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI Haziran 211 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre İç Ticaret Müdürlüğümüzce düzenlenmiştir. 211 NİSAN AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT %17,1

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI Haziran 212 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre İç Ticaret Müdürlüğümüzce düzenlenmiştir. 212 NİSAN AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT %14,1

Detaylı

KİMYEVİ MADDELER, PLASTİKLER VE MAMULLERİ

KİMYEVİ MADDELER, PLASTİKLER VE MAMULLERİ KİMYEVİ MADDELER, PLASTİKLER VE MAMULLERİ SEKTÖR RAPORU EYLÜL 2015 TÜRKİYE DE KİMYA VE PLASTİK SEKTÖRÜ Türk kimya endüstrisi, ağırlıklı olarak petrokimya, sabun, deterjan, gübre, ilaç, boya-vernik, sentetik

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AYLIK EKONOMİK GÖSTERGELER EKİM 2015 Hazine Müsteşarlığı Matbaası Ankara, 22 Ekim 2015 İÇİNDEKİLER TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELER i I. ÜRETİM I.1.1.

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI EKOMOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ

İSTANBUL TİCARET ODASI EKOMOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ İSTANBUL TİCARET ODASI EKOMOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR ŞUBESİ K A N A D A ÜLKE RAPORU Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2008 Ülke No: 404 Şaban Oruç -45 I- GENEL BİLGİLER Resmi Adı : Kanada Yönetim Şekli : Parlamenter

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL I.Bölüm Tarım Ekonomisi ve Politikası Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından

Detaylı

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi Sayfa No.1 1. Raporun Dönemi 01.01.2009 31.12.2009 2. Ortaklığın Ünvanı Makina Takım Endüstrisi A.Ş. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 01 Ocak - 30 Haziran 2008 Dönemi Faaliyet Raporu 1-Raporun Dönemi: 01.01.2008-30.06.2008 2-Ortaklığın Unvanı: Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 3-Faaliyet Dönemindeki

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2016 YILI PROGRAMI GENEL EKONOMİK HEDEFLER VE YATIRIMLAR 15 OCAK 2016 İÇİNDEKİLER GENEL EKONOMİK HEDEFLER Sayfa: TABLO 1: Makroekonomik Büyüklüklerdeki Gelişmeler... 3 3 TABLO 2:

Detaylı

Monopol. (Tekel) Piyasası

Monopol. (Tekel) Piyasası Monopol (Tekel) Piyasası Sonsuz sayıda alıcı karşısında tek satıcının olduğu piyasa yapısına tekel diyoruz. Tekelci firmanın sattığı malın ikamesi yoktur ya da tanım gereği piyasaya giriş engellenmiştir.

Detaylı

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ

Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ FARKLI ŞEKİL VE DOZLARDA UYGULANAN TKİ HÜMAS IN EKMEKLİK BUĞDAYIN BAYRAK YAPRAK BESİN ELEMENTİ KONSANTRASYONU, VERİM VE TANE PROTEİN KAPSAMINA ETKİLERİ Sait GEZGİN, Nesim DURSUN, Fatma GÖKMEN YILMAZ Bu

Detaylı

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

CAM SANAYİİ. Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi CAM SANAYİİ Hazırlayan Birsen YILMAZ 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TÜRKİYE'DE ÜRETİM Cam sanayii, inşaat, otomotiv, meşrubat, gıda, beyaz eşya, mobilya,

Detaylı

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

TEKSTİL MAKİNALARI. Hazırlayan Hasan KÖSE 2006. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI Hazırlayan Hasan KÖSE 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi TEKSTİL MAKİNALARI TÜRKİYE DE ÜRETİM Tanımı Tekstil makinaları, tekstil sanayinin

Detaylı

İZMİR DE KİMYA SEKTÖRÜ, SEKTÖRÜN POTANSİYELİ VE GELİŞTİRME OLANAKLARI

İZMİR DE KİMYA SEKTÖRÜ, SEKTÖRÜN POTANSİYELİ VE GELİŞTİRME OLANAKLARI İZMİR DE KİMYA SEKTÖRÜ, SEKTÖRÜN POTANSİYELİ VE GELİŞTİRME OLANAKLARI Gözde SEVİLMİŞ Kimya sanayi; önümüzdeki yıllarda küresel üretim ve ticarette etkin olacak sektörlerden otomotiv, bilgi ve iletişim

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ

MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZİ YÖNETİM MALİ İSTATİSTİKLERİ BÜLTENİ CENTRAL GOVERNMENT FINANCE STATISTICS BULLETIN REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FINANCE GENERAL DIRECTORATE OF

Detaylı

$$%$ $ '! '(" )$ *$ +,-. /001 4005 $& 2 3 $! 1 ' (" )$ *$ +,-. ',- - -" % 6%$ % % % %$ o! " # "!!$ o %% %%&! $ " '" "! ( 8',-(1 +*%.

$$%$ $ '! '( )$ *$ +,-. /001 4005 $& 2 3 $! 1 ' ( )$ *$ +,-. ',- - - % 6%$ % % % %$ o!  # !!$ o %% %%&! $  ' ! ( 8',-(1 +*%. !"#$%!" #$%%&$ $$%$ $ '! '(" )$ *$ +,-. /001 $&23 $%$ 4005 $& 2 3 $! 1 ' (" )$ *$ +,-. ',- - -" % 6%$ % % % %$ ',-(7 " )$.-%-"- # %$"! " # "!!$ %% %%&! $ " '" "! ( 8',-(1 +*%.-"- % 6%$96% &*%* 66$&$$ %

Detaylı

aylık ekonomi bülteni

aylık ekonomi bülteni ADANA TİCARET ODASI MART 215 *Aylık bültenimiz ilgili ay içinde açıklanan en son verilere göre Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nce düzenlenmiştir. 215 OCAK AYINDA GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE İHRACAT

Detaylı