Source:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Source: http://industrydocuments.library.ucsf.edu/tobacco/docs/mskk0198"

Transkript

1 cc C _n V'1

2 I d ia ZVA.2 OVA V JV S!V) -L,

3 Tekel 1$letme$eri Genel MiidurIU U'n0n Tan=m= ve Gorevleri Teket t$letmeleri Genel MiniurlUOU ekonomik ve sosyal gore Wet ve veriml ik itkesi esas aiinmak suretiyle, teket konusu mat ve hizmetteri Ozel kanunlan ve kurulu- $u hakkindaki Kanun Hukmunde Kararname rerpevesinde ; gorevlendtritd* lekel dr$i mat ve hizmetteri Licari gerekiere ve utusal ekonomiye uygun birimde uretmek, satinatmak ve satmak ve Kurutu$a all sanayinin geti$mesi iris rat,gmatarda bulunmak amactyta te$kil edilmi$tir, Kurutugun muessese ve i$t etmeleri efryte yerine gefirece*i taatiyet konulan $dyle behrlenmi$tir : Tekel Genel MiidurtUOu, 4036 sayttt 21, tanhti kanunia kurutmu$, Katma Butreti, Doner Sermayeii, tiizel ki$iti e sahip. Gumruk ve Teket Bakanti i'na baolr bit deviet m6essesesiyken ; suastyta, 60 sayth KHK, 2929 sayttt Kanun ve bu kanuna dayanan kurutu$u hakkindaki 111 saytb KHK rerrevesinde Teket I$telmeleri Genet Muduriu5ci (TEKEL) adinda Wzel ki~itiige sahip, taaliyetterinde ozerk ve sorumiutuou sermayesiyie sin irli, bit kamu iktisadi kurulugu hatine d6nu%urutmu$ ve Gumruk ve Tekel Bakanitgt to iigili kiltnm$ bulunmaktadir Tarihinde yap tan diizenlemeter rerrevesinde de, TEKEL'in itgili butunduou 8akanlik, Maliye ve Gumruk Bakantioi olarak belirlenmi$tir Tarihti Resmi Gazete'de yayimlanarak yururt00e giren bit rerreve kanun mahivvetindeki 233 sayiti Kanun HUkmunde Kararnamede de, TEKEL. kamu iktisadi kurutu$u otarak muhalaza edilmi$ bulunmakiadu. Bu kanunda kamu iktisadi kurulu$u; sermayesinin tamami devtete ait olan ve teket nitetioindeki mattar ite lemel mat ve hizmel urelmek ve pazarlamak uzere kurulan, kamu hizmel nitetigi air Masan kamu iktisadi te$ebbusu $eklinde ifade editmi$tir. Hizmel bakimindan bit yerinden yonelim kurutu$u olan Tekel I$teimeteri Genet Mudurt46'nun sermayesi, yapitan son duzentemeterde 120 milyar lira otarak betirtenmi$tir yilindan itibaren, Turk Ticaret Kanunu'na gore Kurulu$ ve taatiyetterini gerrekte$tirmek uzere oiu$turduou Tutun ve Sigara t$letmeleri Muessesesi, tspirto ve tspirtotu t ;kiter toetmeleri Muessesest, Tuz t$letmeteri Muessesesi ve Tekel Urunleri DaOitim Muessesesi tie bagli birimleri Tacit, 8a$m6d6rt6k ve Fabrikatar Ticari t$lelme otarak faatiyetterini yurulmektedirler Saytlt Tutiun ve Tutun Tekeli Kanunu, 4250 sayttt ispirto ve ispirtolu Igkiler Inhisan Kanunu, 3078 sayttt Tuz Kanunu Is verilen gbrev ve hizmetlerin gerektirdigi tum i$lemleri yapmak, 2. Ozei Kanunlarrnda belirlilen uora$ konulartna ait uretim faatiyetlennden meydana geten yan ve all urunleri deoerlendirmek, yardimci maddeteri uretmek, 3. Faatiyet konusuna giren Tekei maddeteri ve oyun kaoidi ka4;akr#tj4ini iztemek ve Ontemek, 4. Faatiyet konutarina giren utunlerin kalhe, verim ve i$tetme teknioinin geti$tirihmesi kin ara$tirma, yeti$tirme, islah gibi her turiu faatiyetlerde bulunmak, bunun irin gerekli tests ve taboratuvariar kurmak ve i$tetrnek, 5. Kurutu$un geti$tiritmesi kin gerekti tesisteri kurmak. luzumtu makina, arar, serer ve cihaztan saotamak, 6. Kurutu$un ihtiyaci kin her lurtu ta$rnir ve ta$mmaz mat edinmek. kamutagtrrma yapmak, ayni, sinai ve titan hakiar lesis etmek ve bunlara tasarrufta bulunmak, 7, GerektiPinde amar ve faaliyet konutarryta ilgiti sait$ ma azatan armak, 8. GOrevti ve yetkiti kthndi i taatiyel alantarinda. yurt di$inda acental ktar, temsitcitikter armak ve labrikatar kurmak, 9. Mevzuat uyarinca veriten diger gorevieri yapmak. L~8( cooi1

4 Faaliyet Boyutlar i Hazine'nin 6nemli, rizikosuz vergi ve gelir kaynakianni otu$luran ; saglikta ilgili, keyil verici, zaruri ihtiyap madde ve mamullerinin imal, ithal ve sati$rni yapan Tekel. yurl sathina yaydi geni$ te$kdali de nufusumuzun buyuk pogunluguna hilap elmektedir. 65 bin personeb ve tum yurda yaygin, 122 uretrm ve 936 salt$ olmak i zere toptam 1058 unitesi rte iaaliyet gosleren Tekel, 1984 ydinda, gefici veritere g6re ; Konsotide Butpe Gelirlerinin gib 7 sini. Ulkemiz Ihracatinin % 1.3 unu, Gayri Salt Milli Hasda'nin %/0 1.8 ini saglam$lu. Yaprak tiitrin, anason, $erbetciotu, uzum, arpa gibi ilkmaddelerin alimlan dotayisiyle yaptigr 6demelerte, Tekel, nufusumuzun onallida birini kapsayan ve yakla$ik iirr milyon ki$iden oluyen 600 bin uretici ailesinin emek ve alinterini de degerlendirmekledir. Nutusumuzun b6- yuk pogunluguna hizmet sunan Tekel toplulugu. 160 bini akin bayu ile de dogrudan ili$ki iperisinde butunmaktadir Ydrnda Tekel'in ; llkmadde, Malzeme ve Yabanci Mamul9t Alimlart. Tutan milyar IL. Yurlipi Sati$ Hasdati milyar TL. Di$sati Hasdati 33 milyar TL. (88.7 milyon $) Vergisiz Sali$ Magazalan Hasdati 12 milyar TL. (92.2 milyon DM) Toptam Sali$ Hasilati 553 milyar TL. Tahakkuk Ettirdigi lstihsal Vergisi milyar TL. Tahakkuk Ettirdigi Toplu Konut Fonu 38.6 milyar TL. Tahakkuk Ettirdigi Deprem Fonu 1.6 milyar TL. Tahakkuk Ettirdigi Kamu Fonlar i Toplami milyar TL. dir Ydt Bulpesi'ne g6re Tekel'in i$ hacmi yakla$ik 2 trityon TL. olarak tahmin edilmektedir. Onceki ydin taaliyet sonuplarina gore, Tbrkiye'nin 6nde gelen (74 kamu ve 426 6zel olmak uzere topiam) 500 kuruluw arasunda Tekel ; Uretimden satrs'larda 3 ncu, Gerd satt$ hasdahnda 3 ncu, lhracatta Personei istihdaminda 2 nci sirada g5slerdmekledir. Tekel tarafindan uretilen 96 marka mamulfit, tarkh hacimlardaki ambalajlanyla 153 rre$il olarak pazarlanmaktadir. Sadece pazartamasr yapilan mamul9lla birlik. te pe$tt sayisi 244'e ula$maktadm.'. Tulun mamulleri ; pay harip, Tekel yurtipi sales hasilatinin % 79'unu. Tekel lslahsal Vergderi tularrnin % 83'- Gnu, ulkemiz vasilah vergilerinin % 15'1 ife toplam vergi gelirterinin de % 7'sini oiu$turmakladir. 86ylece, Tekel faaliyetlerinin agirhgi bu end ism dalinda toplanmi$hr. Tekel, gunde 10 milyon pakedin uzerindeki 207 mdyon adellik imal9liyla, dunya sigara urelkninin % 1.4'0 oranindaki payina sahiptir. Bu payla Turkiye, en cok sigara ureten ulkeler arasinda 16'nci srrada yet almakiadu. Gepici verilere gore, ulkemlzde halen ki$i ba$rna gr. liltreli, 174 gr. filtresiz sigara ve gerisi lutun olmak uzere 1310 gr./yd tutun mamutu tukelitmekledir. Turkiye, yaprak tutun uretim ve ihracatinda diinyada 5'nci srrada, Bark tipi tu1un ureten ulkeler arasinda ise en On siradad,r Ihracat Sezonunda Tekel, tuccarla birlikle ba$iica urunterimizden biri olan tiairrl ihracalindan iakemize ton kar$drgr milyon dotarlik doviz girdisi sa lami$ bulunmakladir. Ulkemizde ilk olarak, 1984 ydinda. yurtipi ihtiyaci igin, kendi tesisterinde urettigi tutiin mamullerine ek otarak, yabanci sigaralann yasal yoldan ilhat ve sati$i da Tekel'ce gerpekle$liritmi$ butunmaktadir. Benzersiz bit lulun ulkesi olarak adlandrntabilecek yurdumuzda Uretden Idhreli sigara orani 1960'6 yitlarda % 1, 19701i yillarda % 30 iken. bugun talep paralelinde -ve % 87 oranina uta$tirdmr$ bulunuyor. Reorganizasyon pah$rnatarina paralel olarak, makul bir sure igerisinde, 8ilgi i$lem Merkezi'nin etkinligi arlirr larak, Tekel'in sistem, prosedur ve problemlerinin otomasyonu hizlandlydmak suretiyle, yoneticilerinin y6neli m BS81ISoo

5 YAPRAK TUTUN BAKIM ve i$leme TESISLERi bilisim sislemi anlayt$t ipersinde yeni ve daha ileri bir y6- netim modeli geli$tirmelerinin de momkun kitrnmast programlanm$ butunuyor. Kapasrle kullantmint optimal duzeyde lulmak, birim basina uretim ve verimi artirmak yotuyia m8liyetteri minimize elmek hedellerimiz arasindadir. Sir Kamu lklisadt Kurutu$u olarak Tekel, sosyat ve kulturel hayala katkitartni da mumkun olan noktaya ula$ttrmaya rahgmakladtr. Kurtalan ve Batman YT8 ve j$teme Tesisleri 1985 yih tpinde i$letmeye alinarak m2 bakim, 6200 tonlyd isleme kapasilesi yaralilmtg olacaktir. Tokat, Adana, Mu$, Lice ve $emdinii Yaprak Tulun Bakrm ve j$teme Tesisleri ile de m2 bakrm ve 8000 tontytl i$ieme kapasitesi yaratrlacaklir. Proje lutan 2 milyar TL. clan bu tesisler 1986 ydi ba$rnda tamamlanacaktic. Malatya, Sason, Bekirhan, Baira, isiahiye, Yaytadan. Gerze YT8 ve j$leme Evieri 1987 ydr ba$inda Orelime alinacaklrr. Bu projeterle de m2 bakim, 7850 tontyd isteme kapasitesi yaratitacaktir. Saydi imiz Yaprak Tutun Baktm ve i$terne Evlerinde 7500 ki$i istihdam edileceklir. Kaliteye Yonelik call*malar Yattrimlan Tekel Yattnmlannin Prole lulari 54.7 milyar TL'st di$ harcama olmak uzere toplam 142 milyar TL'dir, Bu miktarrn sekl6rter itibariyle daoilimi ise $Oytedir : Tuttsn ve TUtun Mamulleri Sanayii: 116 milyar TL. lckt Sanayii : 12.5 milyar TL. Maden Sanayti : 12.2 milyar TL. Kimya anayii 1.3 milyar IL. dir Yti Yattnm Qdene0i TWO ve Tutun Mamutleri Sanayii 5 milyar TL, ipki Sanayii 4,1 milyar TL, Maiden Sanayii 3,5 milyar IL, Kimya Sanayii 0,5 milyar TL atmak uzere 1.1 milyar TL'si dig loplam 13,1 milyar TL'dir. 12 Eylul bncesi d6neminin uretim darbooazinin a$dmast ve yabanci sigaralann ulkemize girmesi ile li keticilerin mukayese imkantannin arti$t kalitelt uretimi on plana ptkarmi$ we buna Bee$ Ydltk Plan esastan da ekienince kaliteli uretim Tekel'in geleceei kin bir hedel hatine gelmislir. 8u noktadan harekelle kalileli uretim apisindan butun imkanlar gozden gepirilmi$ ve asaotdaki ledbirler attnmtgitr. a. DU$uk kaliteli tutun yeti$tiren sahatardan efde editen ve aft yaps noksantiqi nedeni He kalite kaybina uorayan Ozeltikle DoQu ve Guneydo u B6igemiz tulunlerine gudumiii lermanlasyon uygutamasi ile ilgili giri$imler hizlandirilmi$ ve proje safhastna gehnmistir. 8u uygulamanin gent ekte$mesi halinde ozellikle Do u Bbigemiz tutunlerinin kalitelerine iti$kin sorunlar sona erecek ve yabanci men$eti liiluntere atternatit olabitecek kahleye eri;silebilecektir. 6 8iiSo0I

6 b. Puro imatatinda teknolojinin an son imkantari kullanilarak yeni lip puro imatine gegitmi$, sneak, utkemizde yeti$hriten purotuk tiiliinterin gerek miktar, gerekse yanma Ozeltikterinin yetersizti i nedeni Is dtt sargdik yapmak aptsindan dti~a ba imh bir durum ortaya pikmi - tir. Atdt imiz tedbirterte uhtemizde ilk dela puroluk lutuntere kendilerine Ozgii bir termantasyon ybntemi uygulanmt$ ilk sonuptara gore yanma 6zettikteri ybzdeyiiz artirdmt$tu. Uretimin miktar apistndan da te;rviki ipin gerekk tedbirter alinmt$ttr. c. Istanbul, Adana ve Malatya Sigara Fabrikatartndaki damar i$leme tesislerinin i$ter hate getirilmesi suretiyle, tpiciye daha iyi sigara temint gayretteri htziandudmi$ ve deneme ralt$matan ba$tatilmi$tu. d. ce$itii bolgelerde yett$tirilen tutunterden yapilan de i$ik marks sigaralarin ipiciye en guzet pekitde sunutmast ipin harman (tepee) komisyonu pali$matari surdurulmektedir. Bu mamulterin en revapla oldu u dbnemdeki regelesi lie imali ipin eski ve yeni regeteteri gerekli tedbirler ainmak irzere kar$da$hrtlmaktadir. e. Sigara imaltnde kultandan ka tl, kola, murekkep ve up kagidi gibi yardtmct matzemelerin katiteti ve yek-, nesak $ekilde temini ipin pati~matar surdurulmektedir. t. Fabrikatanmizda guntuk imat editen sigaralarm makina ba$inda ve fabrikatanmtzda mevcut laboratuarlards her saat bat her bir makinadan Ornek altnarak fiziki kontrolu ve ipim kontrolu yapdmakladir. g. Adana, Malatya ve Tokat Sigara Fabrikatartmtzda tithe pubuk im2tine ba$lanmt$ olup bu konudaki dt$a ba imtilik tamamen ortadan kaiduiimi$ttr, h. Cibali Fabrikamiza monte edilen sonsuz $erit im3l makinalart irretime ba$tadt tndan sonsuz $erit i haline son veritmi$tir. i. TUtiinlerimize uygulanmasi katile apisindan tarh$ ma konusu otan termovakum i$temi its ilgiti patt$matar sonunda hem kalite aptstndan olumlu we hem de % 60 enerji tasarrutu sa layacak bit yontem geh$hrerek uygulanmasina ba$ianmi$tir. 1. Eleman e itimi i$lerine buyuk bir 6nem verilmekle we gerek yabanci etemanlarta we gerekse pe$itli fabrikatarda i$ba$inda e itim palt$malan surdurulmekle, yurldi- $tna e ilim maksadt lie eteman g6nderilmest tie itgili gatt$malar yapilmaktadir. k.mevcut sigara re~itlerimizin tmatinde kullandan tutun tip we nev'ileri uzerinde paltgmatar yapitmakia tukeliciye daha katilel sigara takdim eddmek gayesi ile ban ge$itlerin eleminasyonu iie ilgili palt$malar surdurulmekledir. t. TUtUnun altmi we ihracatt sirasinda kuttandan katite karakterteri birbirinden ayrt buiunmakta, alimda ayri imalatta ayn esastara gore de ertendirme yapildt0i ipin do 6zeflikle ekici piyasalart ddneminde bazi sizlanmalar meydana gelmekledir. 8u sizianmalati giderici aitm ve ihracal dortemlerinde birbirine paratel bit gekilde deqeriendirmeyi sa laytct tedbirler igin pats rnalar yapilmakiadir. Bu uygulania sigara harmanlarinda da yetnesakttk temin edece i gibi, Destekieme aftmlannda Tekel'in etkinti ini de artiracakttr. BUtun uretim bolgelerimizde Urunun geti$mesi tohumdan hasad we sah$ina kadar elemanlanmtzca yakindan takip edilmekte, kalilelerinin yuksettilmesi aptstndan gerekli bitgi yardimi yapdmaktadir. m. Gerek mevcut imatat tarztan ipetisinde bazi de i- $iktikter yapmak we gerekse endi+strideki geligmetere paratei otarak yeni teknojileri uygutamak suretiyle daha kaliteli mat urelebilmek ipin son ydtarda ara$tirma its ureticiye ve teknik personals donuk yayim we e itim pali$malarina esasli bir a irltk we hiz verilmistir. Bu amapla sadece tiitunde 30 adet bilimsel we uy guiamatt ara$tirma projesi yurututmekteckr. Standart sigara harman yapdmasini bir Otpbde engetieyen tuiunlerimizdeki lip poktugu we karmagiktitoi problemi ; Tarim Orman Bakanh t lie ortakta$a ytirutuien isiah we standardizasyon pats mafartyla, 00 u we Giineydo u Anadolu Bblgesi'nden ba$lamak uzere bnumuzdeki yiiarda bilge-binge halleedtleceklir co o t

7 Tulunlerrmize zarar veren haslalik, zararli ve vuusler uzerinde yapilan ralismatarla urun kaybinm 6nlenmesi ve bunlarta daha uygun mucadele yollarinin bulunmasi tizerinde de Onemle durulmakladir. n Mevcul sigara ce$rllenmiz He sigaralar arasuida bir kdpru kurmak maksadi de olu$turulan hafif tokra igimb harmana sahip TOKAT Sigarasi da Tokat Srgara Fabnkamizin urunu otarak piyasaya sunuluyor. Teorik kapasite fittreli sigarada ton/yil, filtresiz sigarada ton/yddir. Talebe paralel olarak liltreli sigarada uretimin normal kapasiteye orani artan bir seyir irerisinde bulunmaktadlr. Yurtici SIGARA URETIM I (Bin Kg. ) Takvim Yik Topiam Fitireli % Filtresiz % , Eyfut 1980 bncesi sigara sanayii sektorunde miktar yetersizlor ve katde du$ukiuounun Linde gelen soruniar oiducou bilinmekledir. Nitekim, o donemde, arztalep dengesi ancak, (ureiimin u(;te balm a$an ve 151 milyon dolara bblig otan) fason sigara yaptudarak kurulmaya rali$dmi$u. 12 Eyiul sonrasi ai nmasi ve ulgulanmasi imkan dahiiine given wk yonlu tedbirterle, uretim artirdarak, is lalep tamamen kar$iianmi$, guvenkk stokian lesis editmi$. turn mamutlerimizde di$ ulkelerden geten ve di$ iidketerde yaratilabiien talepler de kar$danabdu duruma ula$dmi$tir. Son iki yrlda, mevcut fabrikaiarin filtreti sigara ureliminde ula$abiidikieri aylik ortalama tabrikasyon randmani, teorik kapasilenin % 60'i dolaylarinda olmu$lur. Esasen, bilimsef otarak yaptirilan bir etiid sonucu da, ulkemiz $artlarinda, sigara sanayiinde teorik kapasitelertn filtreli sigarada % 67 ve fiftresiz sigarada % 72 verimine ancak uta$abiteceoi tesbit edilmi~ butunmakiadir. 136ylece, normal (pratik) kapasitenin % 89'una ula$tmi$tu. Bu kapasilede urelilebiiecek azami filireli sigara miktari ydda 53 bin ton oimaktadir. Tuketimi 53 bin ton oian 1984 ydindan sonra, rnevcut kapasileyle yapilacak uretim yetersiz katabitecektir. Dolayisiyie tuketim ve ihracat imkanlan. Tokat Sigara Fabrikasi'rnn da devreye girmesiyte kar$itanabiiecektir. $arttarin ayni kaiacaai varsiyimryla da, 1986 ydindan sonra. yeni uretim kapasiieterinin kurulmas yla talebin dengelenebiteceoi $dylenebiiir.

8 1986 ydindan sonraki devreye ait tahminlerin $imdi en yapdmasi oldukpa gup olmakla beraber, onumuzeki 6-7 yitda filtreli sigara tuketimindeki artm$ trendinin evam edecegi ve daha sonra du$meye bailayrp belirli )jr seviyede kalacaoi soytenebrtir. Buna gore ; mevcut akmalardan ekonomik omrunu tamamlayaniarin urem disr birakdmalan zarureti de dikkate ahndrgrnda, yeni qara fabnkasr projelerinin (5 biner tonryrl kapasiteli msun, Akhisar ve Izmir) 1986 ydrndan itibaren betirleecek yellik periyodlar ipinde devreye girmesi, talebin taamrnrn kar$rlanmasi bakimmdan gerekii ofacaktir. 4:0 eski teknolojiye gore kurulmu$ Cibali, Samsun, mir, Bitlis ; TO yeni teknolojiye gore kurulmu$ Adana, alatya ve Istanbul Sigara olmak uzere 7 1$letmemizde halen, 20 pe$it sigara, 2 Legit pipo tutunu, 5 resit puro. biner pe$it tutun, tdmbeki tutunu ve enfiye olmak uzere toplam 30 pesit m, amuldt uretilmektedir. Kaliteli sigara imalatinin ; ihtiyaca uygun vasifli tutun, iyi malzeme, modern makina, tesisat ve yeterli sayida bilgili elemanin varhoini gerektirdioi malumdur. Bu sektorde Tekel ; ulkemiz $artlarini en iyi gektlde deoerlendirerek. matiyet ve verimlitik ilkelerine ozen gostermek suretiyle, sigaranin saohga zaran apisindan tartismah bir keyif maddesi otugunun-sosyal yonunu de gozeterek, tuketimini te$vik ve tahrik etmeden, pazarin yonlendirdigi smirlar iperisinde. Hazine getirterinin makgozeterek, pazarin yonlendirdigi sinirlar iperisinde, Hazine gelirtennin maksimizasyonunu amaptamaktadrr. J'1

9 SIGARA PASRIKALARIMIZIN PRATIK KAPASITELER I VE TOPLAM ICINDEKI PAYLAR I (Ton/Y4 ) Cibali % 4 Samsun % 9 Izmir % 10 Bitlis % 4 Tokat % 20 Istanbul % 25 Malatya % 16 Adana % 12 O Q cc CT

10 1985 Yllba~i Itibariyle SIGARA FASRIKALARIMIZ N PRAT1K KARASfTELERI (Tonne) Fabrika Kurulu~ Viii Filtrel i Sigara Fillresiz Sigara Topla m Sigara SOOL Istanbul Adana Malatya Cibah msun 1897` Tw Izmir Bitlis Tokat TOPLAM oat sigara a asi tek.,even pill var iya ara Ga +~ma to,r. apasee, gu e 14 saat uzerrn en iggunune gore hesaplanm Vit

11 FiLTRELI SiGARA KAPASITE TALEP URETiM PROJEKSIYOi J (Bin ton) x Taiep wa Uretim Hedefi mm Pratt* Kapasite S9811 oot

12 FILTRELI SIGARA URETiM I tmtiyon K0 ) X001

13 SIGARA FABRIKALARIMIZIN DAGILIMI Ui ON -~t

14 Tokat Ilinon t enel Durumu Karedeniz Bolgesi'nden, Ye$ihrmak'in suladioi vadide yer alan Tokat'in ytuzol umu km2, 1980 Viii Genel Nufus Sayimma gore, toplam nufusu , ydlik nufus artl$i ise binde 7,9 kadardir. Tokat, tarima dayah bir ekonomik yapiya sahiptir. Tarimin Tokat ekonomisi ipindeki pays % 45, sanayi ve ticaretin pays ise % 8,9 civanndadir. Illere gdre bakddiginda, Gayri Safi Yurtiq Hasila icinde Tokat'm pays % 1'e yakindir. Bu hall ile 67 ilin GSYIH siralamasinda, ydlar itibariyle 31.35'nci siralan arasinda yer almaktadir.

15 Tokat Sigara Fabrikasi Tokat Sigara Fabrikasi tarih ve says i Resmi Gazete'de yayinlanmi~ bulunan Kararname ile 1973 yib Yatinm Programi'na alinmi$ ve ayni yd temeli. atdmi%ir Is'001 Fabrika Tokat'in batisinda Tokat - Turhal karayolu Uzerinde Whir merkezine 6 km. mesafede m2 alan uzerinde kurulmu$tur. Kullanim sahasi m2'- dir. Kapab kullanim sahasinin m2 lie en buyuk bolumunu ana fabrika binasi olu$turmaktadir. Aynca idare biriasi, atolyeler, depolar, kazan dairesi, ana trafo merkezi v.s. gibi lamamlayici yapilar, kre$, lojmanlar, misafirhane ve dicer sosyal tesisler bulunmaktadir.

16 Tokat Sigara Fabrikasi'mn genel tanimlamasina ili$kin bilgiler $6ylece ozetlenebilir : Pr in Ad i Tokat i ara Fabrikas i Prolenin Numarasi 73CO30250 BasIama-biti$ tanhi Karekteristic i ton/yd Pro'e MAliyet i ~~ 1..8 mi von To lam : mil on I L. Ekonomik mru 20 i t Katma Deer (yiibk) 42.2 milyar IL. IST1R.DAM DURUM U Tokat Sigara Fabrikasi nin merkez nufusu olan Tokat'ta kurulmasi, it ekonomisine Onemti bir katki saolayacaktir. Sigara fabrikasinin varltoi bir Y.T.B. ve i$leme tesisi nin kurulmasini da gerektirmi$tir. Bu tesislerle birtikte yakla ik ve toplam 2000 ki$inin Tekel'ce istihdami, Tokat'in ticaret hacmine ve sosyal ya$amma 6nemli bir canlilik kazandirmaktadir. Tokat Sigara Fabrikasi merkezde be$ ki$ilik ails varsaymna gore % 8, it genelinde % 2 oraninda nufusun gepimrn doorudan saolamaktadir. Y.T.B. i$leme tesisinin tarnamianmasiyla bu nisbetlor sirasiyla % 17 ve % 3'e Gikacaktir. Bu yatirim yaratilan i$ imkanma ek olarak sanayl tesislerinin b6lgeler arasinda dengeli daotimasina ve geri kalm$ yorelerden buyuk yerte$im merkezierine vaki gopun Onlenmesi $eklindeki plan hedeflerine de uygun olacak ve olumlu y6nde etki yapacaktir.

17 Tokat Sigara Fabrikasi'nda tam kapasitede ve tek vardiyada 30 memur ve 972 igpi (650 erkek, 322'si kad,n) oimak Ozere yakla$ik 1000 kip istihdam edileceklir. Tokat Sigara Fabrikast Ana Fabrika binasi, kazan ve kompresor dairesi, atolyeler, isi santrati, trafo, kdmur ve kol alanlarindan olugmakladir. IL81ISOOI 3 adet terrnovakum 6 set yaprak tutun apma hatti 1 set damar i$teme haft, 6 adet ktyim makings, 32 adet filtreli sigara imal makinasi 4 adet fiitresiz sigara imat makinas i 32 adel fifireh sigara paket makinasi kombinasyonu 4 adet fiitresiz sigara paket makinasi kombinasyonu 18 adet grupman makinas i 2 adel zamkh bant makinasi 2 adet tskarta afina makinasi 5 adet kombinasyon tiltre pubuou imat makinatari ve pnomatik sevu tesisi Merkezi toz topiama tesis i Merkezi basinph ve vakum hava tesisi Merkezi buhar santrah Klima tesisi

18 TUTU N HAZIRLAM A GRUB U Yapimt MKE'ye verilmi$ ofan tutun hazirlama bblbmunun muhtelif uniteleri MKE Maksam tarafindan hazirlanmistir. Sigara imal ve paket grubunda Fransiz Decufle, Alman Hauni ve Niebmann Italyan Sasib firmalannin makinalan yer almaktadir. Sigara imal ve paket gruplannin kurulu$ ve bakimi TMC (Tobacco Machinery Company) firmasina yaptirdmaktadir. Sungurlar tarafindan yapdmi$ olan 1 adedi saatte 12 ton buhar, 20 ton sicak su veren 2500 kg. komur yakan buhar kazanlan, Turkiye'de 2. olarak Tokat Sigara Fabrikasi'nda kullanilacaktir. Bunyesinde 8 adet trafo bulunan deci$ik gucte 28 adet buyuk vantilator (fan) bulunan klima tesisleri Alarko tarafindan yapdmi$tir, Fabrikanin bir taraftan yakit yonunden di$a bacimh olmamasi, dicer tarattan maliyetlerinde buyuk pay alacak olan bu girdinin oraninin k0gultulebilmesi ipin fabrikada fuel oil yerine komur kullanimini hedef alan probe programlanmis ve gercekie$tirilmi$tir. Lfl

19 Lojman 6 ana blokta, 36 adet rtemur lojmani, 3 adet mudur, mudur muavini Iojmani, 1 misafirhane, 1 kres, spor tesisleri, 1 futbol sahasi. 2 voleybol sahasi, 2 basketbol sahasi, 2 tenis kortu, isci yemekhanesi, soyunma odalan, soyunma dolaplan ve duslar bulunmaktadir.

20

21

Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz.

Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına tam metin ve ücretsiz olarak internetten ulaşabilirsiniz. ISBN : 978-605-137-429-1 TOBB Yayın No : 2014/239 TOBB yayın için ayrıntılı bilgi Yayın Müdürlüğünden alınabilir. Tel : 0.312 218 20 00 Faks : 0.312 218 20 64 İnternet : www.tobb.org.tr TOBB yayınlarına

Detaylı

T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI

T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI Osmaniye - İskenderun Demir - Çelik Sanayisindeki Sektörel Kümelenme Raporu I T.C. DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI (2010 Faaliyet Yılı) Osmaniye - İskenderun Demir -

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI SERAMİK SAĞLIK GERÇLERİ SEKTÖRÜ DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013)

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI SERAMİK SAĞLIK GERÇLERİ SEKTÖRÜ DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI SERAMİK SAĞLIK GERÇLERİ SEKTÖRÜ DOKUZUNCU KALKINMA PLANI (2007-2013) İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. MEVCUT DURUM VE SORUNLAR... 3 2.1. Mevcut Durum... 3 2.1.1. Kuruluş

Detaylı

ÇEVRE KORUMA MİSYONU

ÇEVRE KORUMA MİSYONU PROFİL Konya Çimento Sanayi A.Ş. 1954 tarihinde 115 Konya lı işadamının öncülüğünde Konya da kurulmuş olup, bugün hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda işlem gören, halka açık Fransız ortaklı

Detaylı

SEKTÖREL ARAŞTIRMALAR DERİ VE DERİ İŞLEME SANAYİİ SEKTÖRÜ. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Mayıs 2004 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. DERİ VE DERİ İŞLEME SANAYİİ SEKTÖRÜ SA / 04-3-7

Detaylı

PAKPEN PLASTİK BORU VE YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 30 Haziran 2015. Seri:II No:14.1 Sayılı Tebliğe İstinaden Hazırlanmış Olan

PAKPEN PLASTİK BORU VE YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 30 Haziran 2015. Seri:II No:14.1 Sayılı Tebliğe İstinaden Hazırlanmış Olan PAKPEN PLASTİK BORU VE YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 Ocak 30 Haziran 2015 Seri:II No:14.1 Sayılı Tebliğe İstinaden Hazırlanmış Olan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 1 Vizyonumuz Kaynakları en

Detaylı

1. DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ

1. DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ 1. DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ 2004 yılında dünya çelik üretimi 1 milyar ton civarında gerçekleşmiştir. Bu üretimin yaklaşık 1/4 ü Çin tarafından yapılmıştır. Dünyadaki üretimde ikinci sırayı Japonya almıştır.

Detaylı

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU

MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU SEKİZİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DPT: 2617 - ÖİK: 628 MADENCİLİK ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU RAPORU ENDÜSTRİYEL HAMMADDELER ALT KOMİSYONU YAPI MALZEMELERİ III (POMZA-PERLİT-VERMİKÜLİT-FLOGOPİT-GENLEŞEN KİLLER)

Detaylı

c::.or e 1 r..".,.:i',.. u ~:u "

c::.or e 1 r...,.:i',.. u ~:u ,~v. c... Çiı Ceii~t.~;: ;J ;~roje~).. c::.or e 1 r..".,.:i',.. u ~:u " -... ı"''--'- ı... ll ~.,. V/~ i\: Ç 1 l 1 K t~ Cl :"J U \ : T.Aı n l f C 1 ;-..,,,, c~ur --~-RA Gru~ ALT. GhUP TÜRKiYE SÜTÇÜLÜGÜNDE

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ KURUMU 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ KURUMU 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ KURUMU 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 Sayılı Kanun ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı KHK uyarınca hazırlanmış olup, Sayıştay

Detaylı

KİMYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/2)

KİMYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/2) T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJi Sektörel BAKANLIĞI Raporlar ve Analizler Serisi KİMYA SEKTÖRÜ RAPORU (2014/2) Sektörel Raporlar ve Analizler Serisi Serisi Sektörel Raporlar ve Analizler İÇİNDEKİLER Şekiller

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. SEKTÖREL ARAŞTIRMALAR YEM SEKTÖRÜ SA/99-2-8 HAZIRLAYAN FULYA BAYRAKTAR KIDEMLİ UZMAN ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Nisan 1999 ANKARA TKB MATBAASI İÇİNDEKİLER Sayfa No 1. SEKTÖRÜN VE

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2013 KONYA

FAALİYET RAPORU 2013 KONYA FAALİYET RAPORU 2013 KONYA İÇİNDEKİLER 01 PROFİL TEMEL RASYOLAR 01 02 03 04 PROFİL BAŞKANIN MESAJI GENEL MÜDÜRÜN MESAJI TARİHÇE 06 FALİYET ALANLARI 06 12 14 ÇİMENTO BETON SİGMA 2011 2013 SATIŞLAR 227 236

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2014 KONYA

FAALİYET RAPORU 2014 KONYA FAALİYET RAPORU 2014 KONYA İÇİNDEKİLER 01 PROFİL TEMEL RASYOLAR 06 01 02 03 04 FALİYET ALANLARI 06 12 14 PROFİL BAŞKANIN MESAJI GENEL MÜDÜRÜN MESAJI TARİHÇE ÇİMENTO BETON SİGMA 2012 2013 2014 SATIŞLAR

Detaylı

TÜRK İMALAT SANAYİNDE LOKOMOTİF BİR SEKTÖR: DEMİR ÇELİK SANAYİ (A Locomotive Sector in Turkish Manufacture Industry: The Iron and Steel Industry)

TÜRK İMALAT SANAYİNDE LOKOMOTİF BİR SEKTÖR: DEMİR ÇELİK SANAYİ (A Locomotive Sector in Turkish Manufacture Industry: The Iron and Steel Industry) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 20, TEMMUZ - 2009, S. 42-78 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com TÜRK İMALAT SANAYİNDE LOKOMOTİF BİR SEKTÖR: DEMİR ÇELİK SANAYİ (A Locomotive

Detaylı

I. SANAYİ ŞURASI DEMİR DIŞI METALLER SANAYİİ RAPORU

I. SANAYİ ŞURASI DEMİR DIŞI METALLER SANAYİİ RAPORU T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI I. SANAYİ ŞURASI DEMİR DIŞI METALLER SANAYİİ RAPORU I 4 EYLÜL 1987 ANKARA T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI I. SANAYİ ŞURASI DEMİR D IŞI METALLER SANAYİİ RAPORU i - 4 EYLÜL,

Detaylı

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. MAKARNA SEKTÖR ARAŞTIRMASI Mustafa Tosun Kd.Uzman SA 01-3-9 ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Ağustos 2001 ANKARA İÇİNDEKİLER SAYFA NO GİRİŞ... 1 1. SEKTÖRÜN VE ÜRÜNÜN TANIMI... 2 2. SEKTÖRÜN

Detaylı

ÇEVRE KORUMA MİSYONU

ÇEVRE KORUMA MİSYONU PROFİL Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. 28.07.1967 tarihinde kurulmuştur. Halka açık olarak kurulmuş ilk anonim şirketlerden biridir. 236 çalışanı ile çimento, hazır beton ve kireç sektörlerinde

Detaylı

2013 Faaliyet Raporu

2013 Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER 1-GENEL BİLGİLER...1 1.1-MİSYON VE VİZYON...1 1.2- TEMEL DEĞERLER VE İLKELER...1 1.3- KURULUŞ AMACI... 2 1.4- MALİ VE HUKUKİ STATÜ... 3 1.5- GÖREV VE YETKİLERİ... 3 2-KURUMA İLİŞKİN BİLGİLER...

Detaylı

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU

Bilgi Raporu. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: 09.11.2006. Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi Tarih: 09.11.2006 Bilgi Raporu Sayı : 2006/462/422 Konu : OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU Hazırlayan: Seyida TURAN OTOMOTİV SANAYİİ SEKTÖR RAPORU GİRİŞ Dünyadaki

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILLIK EKONOMİK RAPOR 2008 Yıllık Ekonomik Rapor, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı internet sitesinde (http://www.sgb.gov.tr) yer almaktadır. İÇİNDEKİLER I- 2009 YILI

Detaylı

Mobilya Aksesuarları ( Kulp, Kapı Kolu ) Üretim Tesisi Fizibilite Raporu

Mobilya Aksesuarları ( Kulp, Kapı Kolu ) Üretim Tesisi Fizibilite Raporu 2014 Mobilya Aksesuarları ( Kulp, Kapı Kolu ) Üretim Tesisi Fizibilite Raporu Bu rapor DİTAM tarafından yürütülen Diyarbakır İli Hammadde Potansiyelinin Açığa Çıkarılması projesi kapsamında Diyarbakır

Detaylı

TÜRKİYE ŞEKER SEKTÖRÜ

TÜRKİYE ŞEKER SEKTÖRÜ Sayfa No DÜNYA ŞEKER DURUMU 1-3 SUNUŞ 4 DÜNYA DURUMU 4-9 ÜRETİM 10-11 TÜKETİM 12-14 FİYATLAR 15 TİCARET 15-16 İHRACAT 16-17 İTHALAT 18-21 AVRUPA BİRLİĞİ 22-23 DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ 24 HFCS ÜRETİMİ TÜRKİYE

Detaylı

BERKOSAN YALITIM VE TECRĐT MADDELERĐ ÜRETĐM VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ PĐYASA DANIŞMANI RAPORU

BERKOSAN YALITIM VE TECRĐT MADDELERĐ ÜRETĐM VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ PĐYASA DANIŞMANI RAPORU BERKOSAN YALITIM VE TECRĐT MADDELERĐ ÜRETĐM VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ PĐYASA DANIŞMANI RAPORU Đçindekiler 1. Raporun Konusu... 4 2. Şirketi Tanıtıcı Bilgiler... 4 2.1 Şirketin Ortaklık Yapısı... 5 2.2

Detaylı

TMO TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI RAPORU

TMO TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI RAPORU TMO TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiş, Sayıştay Rapor

Detaylı

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Sayfa 0/ 55 Bu çalışma, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarihli 6085 sayılı Kanun ve 24.11.1994 tarihli 4046 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Sayıştay Rapor Değerlendirme Kurulunun 09/10/2013

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ALÜMİNYUM DÖKME RULO VE LEVHA ÜRETİMİ SANAYİ PROFİLİ SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ALÜMİNYUM DÖKME RULO VE LEVHA ÜRETİMİ SANAYİ PROFİLİ SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ALÜMİNYUM DÖKME RULO VE LEVHA ÜRETİMİ SANAYİ PROFİLİ SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ALÜMİNYUM DÖKME RULO VE LEVHA ÜRETİMİ

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. (TETAŞ)

TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. (TETAŞ) TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. (TETAŞ) ETİ MADEN İŞLETMELERİ 2012 GENEL YILI MÜDÜRLÜĞÜ RAPORU 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.6.1984 tarih ve

Detaylı