MAL! :l"aal:tyet RAPOlJ VE YILLARI BÜTÇESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1.5.1935-1.11.1936 MAL! :l"aal:tyet RAPOlJ VE 1.11.1986-1.5.1933 YILLARI BÜTÇESİ"

Transkript

1 TÜRKİYE BAROLAE BİELİGİ MAL! :l"aal:tyet RAPOlJ VE YILLARI BÜTÇESİ Geçen ylki Genel Kurulumuzca kabul edilen Bütçe ile ilgili ile devresi mali faaliyetlerimize ait uygulama ve sonuçlar hakknda düzenlenen Bilanço,Gelir ve Gider çizelgeleri ve bu konuya {lişkin açkla.malar,.. l;jn6-1.5.i93g yar Bütçe teklifi aşa~daki şekilde tanzim edilerek,tetkik ve tasviplerinize sunulmuştur. 1-Sunuş, 2-Dilanço, 3-Gelir Çizelgesi, 4-Gider Çizelgesi, 5-Gelir Bütçesinin giili gelirlerle mukayesesi, 6-Gider Bütçesinin ="'iili giderlerle mukasesesi, 7-Bilanço tahlili, 3-Denetler:e Kurulu Raporu, 9-Mizan Topluluğu, Say[;L:rmzla. Sayman Üye Başko.n Av.Naci Işk Morova Av.Teoman Evren

2 -- Türkiye Barolar Birliği Sayn Uyelerin:C,, Türkiye Barolar Birlir~i Avukatlk K''''1ununda yaplan değişiklikler sonucu geçmiş dönem faaliyetleri ile gelecek döneme. ilifşkin bütçesini Olağanüstü Kongre yaparak 3-enel Kurulun onayna sunmak zorunda kalmştr. Türkiye Barolar Birliğinin günleri arasnd::ki çalşma dönemine ilişkin akçeli durumunu aşağda bilgilerinize sunmaktayz. Birliğimiz 1935 ylnn son günlerinde inşaat tamamlanan hizmet binasna taşnmş faaliyetlerini mülkü olan bu yerde meslekdaşlarmzn ve örgütümüzün onuruna yaraşr bir_ ortamda sürdürmeye başlamştr.yeni hizmet biriminin dekorasyon ve döşeme masraflar büyük parasal kaynak gereksinimi doğurpuştur. Bir ksm dn.il:e ve dükkanarn kiraya verilmesi ile elde eciilen gelirler bu gereksinmeyi bir ölçüde karşlamş,ancak bütün işyerlerinin kiraya verilemernesi ve zaman içinde ki~alama olanağnn bulunabilmesi gscikmelere neden olmuştur. Tahsil edilebilen birlik kesenekleri,kira ve s~ir gelirlerle hizmet bin3.snn döşenmosi ço.lşmcrlnr olo.bildiğince sürmektedir. Yo.kn bir zo.m.o.ndo. to.mo.nlor.:rn;:..ş olo.co.ktr. Çalşma döneminizde Barolara borç durumlar Genelgelerle bildirilniş kesenek ve ölüm yardm borçl~ :nn ödennesi israrla istenniştir.&ncak her türlü çabaya r:ftden arzu edilen sonucu alnak r:.iinkün ola iauaktsdr. Birliğir:liz yeni inkr:.nbra ksvuşnuş oldu~ için doha etkin gayretler içinde bulunnnk gerektiğine inam:aktadr.bu nedenle komisyonlar kurnuş,kouisyonlsrn önerileri doi;rultusunda Dergi ve bülten çkcrrr:.ayn, baz yny:,nlarda bulun~::a;_;a Ülke,Hukuk ve o.eslak-~sorunlo.r açsndan yeni hiz;-etler üretr:eye krar ver::.üştir.meslokdo.şlarnzn ve Ülke izin y-:ro.rl:,m:asna sunulacak hizo.et üretini, par::w::ü ol:m:::klnrla ;:oii:"kündür.bu nr.:d:enle Birlik keseneklgri;:üzin Barol:r;.r:zes Z3;:annda ödcn::esini ve 1 )irikciş eski borçlcrn da biran öne e ts sf iye cdilr;cs i.ri dile:c;lcteyiz. ölün yard:l:rnn :npla:rr:-cr~sndcm C:.uyd.u,':tucuz üzüntü sürr:cktedir.!stanbul Bnrosunun öli..i.n yr~rd:n h.::ss.bnn olan birik Diş borçlr:rndan )0,-TL.gibi çok öne, l:i. bir 'bölü~}inü ö de~iş olnas ölün yard~lsrnn yeniden işlerlik kszann:::sn::: neden olnuç yönetiniaize şcvk ve umut verniştir.ayn duyarllsn di~er borçlu bc.rolarca do. r~öster i''gsii diliyor, huzurlarnzda!st::mbul Barosura t0şekkür ediyoruz.

3 -2- Kira gelirlerinin r;iderek artaas karşsnda,barolar:zn borçlarnn daha fazla birikner:esi için kesenekerin arttrlr:as düşünülner:iştir.ij1eslekdaşl'.lrnzn Türkiye Barolar Birli[1;i için yaptklar nütevazi katklarn Barolarnzca zaoannda Birliği:~üze ulaştrl:as en büyük iste~i:üzidir. Barolarnzn tarihi itibariyle toplan kese~ nek borcu 93.. ism3.. 6B8.,.- TL. s toplan ölün yardn borçlar da :;Lh 391? ,.- TL. s dr. Raporucuzun s onunda her B ar o nun kesenek ve ölün yardrundan borçlu oldugu r:iktarlar bilgilerinize sunulnuştur. Parasal gereksinne duyulan Birlik. Ç3lş;y-larnn bundan sonra Barolarnzn yardc: ve katkl0ryla yiirü-gülebileceii;i inancndayz. Raporunuzu bilgi ve takdirlerinize sunuyoruz. Sayglarola, Saynan Av.Naci'Işk Morova

4 -3 - TÜRKİYE BAROLfi( BİRL!G! l l..l9t36 YILI BİL)u\fÇOSU AKTİF I-Sabit De,Serler 1-Yonetm Yaplar.Yeni Hizmet Bina(l TL) 2-Mobilya d5şeme 3-Yaz,hesap makineleri 4-Denirbaşlar II-Kasa Hesab l-nak t Kasas III-Bankalar 1-TC.Ziraat Bankas Vadesiz 2-T.Emlak Kredi Bank.V.siz. 3-TC.Ziraat Bankas (Ölüm) 4-T.Emlak Kredi Bank. (ölüm) 5- " Vadeli 6-TC. Ziraat Bankas 7-T.İş Bankas Vadesiz 8-T. " Vndeli 9-T.Emlak Kredi: Danka TC.Ziraat Eankas Cübbe 12-T.Halk Bankas Vadesiz 13-TC.Ziraat Bankas Vadeli 14-'r. Öğretnenler Bank. " 15-T.Halk B<mkas 16-T.Halk Bankas 17-TC.Ziraat :Bankas " 13- " IV-Anbarlar Hesnb 1-Arac ve Gereç Arbarlar 2-Ki taplar ' V-Borçlular i-iş Avanslar 2-Youk l~vanslar 3-Yard:m Avanslar 4-Personel Avsmslar TK! 5-Depozi tolar 6-Barolarn Kesenek Borçlar 7-Barolarn Ölüm Y~rdm Borç. G~ " ICitc-tp,I~ir:~lil:,SjOC,:iz..'T? 9-Diger -'-'orçlcr VI-~1Z"n Hesa~lar , , , '.984, Gl 7, " , '77-2s oçj,._""),""'j I:-3)7." L~ ?) )7 7r::'' ~i:~= YE K 0 N t '-

5 P.ASİF -4- I-Öz Kaynaklar Hesab. -Birlik Kesenekeri -Taşnmazlar -Demirbaşlar Amortisman Anortisman, II-Ölüm Yardr: Sand(S III-AlacaklJ.lar -Vergi Dairesi -s.s.k -Cübbe -Diğer...;. Teninatlar Emanet ~aralar l : ~ ; z.4-o- 9.7so.ooo- -İz bede~ kitaplar.?u -~ahvilat 500, IV-! zro. ~esar;e -İz Bedei kymetli evrak. :.,:.....;:...:; İz bedei. küçük demirbaş...;;;;.,;:':...;8;...::5;..._ YekUn

6 -5- TÜRKİYE BAROL1ffi BİRLİG! 1.5: GELİR ÇİZELGESİ GELİR ÇEŞİTLERİ MÜFREDAT O-öz Kaynaklur Ol-Birlik kesenekeri ari yl tahak 'den devir Auortisoanlar ,03.Taşn:azlar A:ortisnan Demirbaşlar Ar:.ortisr,an Ölün Yard: Sandğ (Cari) '7- TOPLAM? ?-Gelirler Hesab 70-Banka Faizleri 72-Ruhsatname Gelirleri 73-Yayn Gelirleri 74-Yardn 75-Kralar 76-Karşlklar 79-Diğer ve Bağşlar Gelirler ' Topla:

7 BAROLAR BİRLİGİ lo lool936 TÜRKİYE CrİDERLER ÇİZELGESİ GİDERLER ÇEŞ!TLE!f.! 81-YBnetin Giderleri 310-Genel Kurul Giderleri 314-Yön,Dis,Denet,X.ÜoYolo 315-Birlikçe geçici Görev Yo 317-Tensil Giderleri 813-Tören ve Agrlona Gid. 319-Dş İlişkiler Giderleri MüFREDAT o : Personel Giderleri 320-IEeuur ve Iilüst o üc İkraniie ve Prioler 2.286o Fazla Çalşna 323-S.S.K!ştiraki 3230-Sos.Güv.Dest.Fonu 324-Personel Youklar Personel İşten Çkarma 326-Taşt ve Yenek Gider. 332o Çoçuk zano ve Öğrenin. l yakacak Yardo 329-Giyio Giderleri İzin ücretleri Kasa ve Şef Soruolulub~ Büro Giderleri 330-Bako ve Onarn Gid Büro Araç ve Gereç Gido PTT Giderleri 2 o o Aydnlatna s tna su Go. 925,o Denirbaş Giderleri Gazete,Derci ve Zitnp 332 o 7'7')- 336-Yayn Giderleri ' Ysrg Ye İcra Giderleri Dşardan sa~lanan ITiz Daşkaca Giderler 615.)44o04- TOPLAM

8 -7-, G,İDERLER CEŞ!TLER! MÜFREDAT 84~Resim,Harç TOPLAI-il ve Kesenerler 84-0-BelediyeResim ve Harç 34-l-Noter Harç ve masraflar Damg~ Vergisi Bina Vergisi Sivil Savunma Fonu J45-Uluslararas Barolar Bir Meslekle ilgili Sosyal Yard ölün Yardm Sand~ Avukatlarn Ölüm Yo.rd.n. 87-Anortisnanlar 932 ~ Taşn:ma zlar Anortis:J.an GENEL TOPLAM Gelir Bakiyesi 371-Der.ürbaş Ac.1ortis::anlar. 932.,Jo ,56

9 TÜRKİYE BAROLAR B!RL!~! Yl Fiili Gelirlerin Bütçe ile Mukayesesi Bölün Madde G0lir Çeşitleri Bütçe Fiili durun -:ksik Fazla I II III IV Kesenck Gelirleri Yk Barolar Kes Y~y~ Gelirleri Ç~şitli Gt:;lirler.u}-s:-tnaoe Gelir J.229~500- Devlet Dütçesinien :0aC;şlar Jaşk~ca Gelirler ' ~~irclnr Faizler ',ru:k~ Fcizleri ~=r_:;r~;;lklar C)99- l.l7l.j w ;Jr:;_e_?()'7_ cnc: /"/' ;::_ ~ / - -,

10 Bölür: I n -9- T tt R K! Y E B A R O L A R 3! R L İ G İ Yl Bütçe ve Fiili Giderler Mukayesesi Madde Giderler Çe şi tlerl Ödenek Miktar Yönetin Giderleri Genel Kurul Gid naşkanlk Ödene~i 1- naşkanlk Divan - Başkanlk dşnda ü. ht;.zur h:::lüar l- Dis,D8net,Yön,ü,Huz. l- Yön,Dis,Den,K.Yol Geçici Görev Yo Tensil Giderleri Tören ve A~rl~na Dş İlişkiler Gid, Türk Hukuk Kong ~ J 9 lo Konferans Giderleri 3Öl.OOO~ Başkaca Giderler YEKÜN Personel Giderleri Me::mr ve Müst.üc İkraLiye ve Prir Fazla Çalşma üc SSK.Prir:ü!ştirakil Personel Youklar Taşt ve Ye ne k Gid Çocuk zamlar Ya ka cak Yardmlar Giyir. Yardr:lar 614.'JOO- İzin ücretleri 160. 'JOO- Ölüs, Do?;-urr, Evlenre K den TRz:::ino.tlar Gece Tazoin3tlar Şef Soru::-Jluluisu lgo. ;)UJ- l6::',cjo :JCJO- 0. GIJO- YEICÜN Sözleşr:e Farkalar l co- Cari Öden e Ödenek :Jakiyesi 2< ; ; (J lll,45').39j l- 1- l l ' ' c. C! l re u,_j.- r'p.n '- '',_,- -"''". r_) ('\ _;- o. 'TG- 7Go.n~oJ

11 IV V VI ,...,._) 9 lo PTT Giderleri Aydnlatra Istr:a Su Giderleri Denirbaş Gider.. Gazete,Dergi,Kit. ve!cra. Yarglar:a Yayn Giderleri Dşardan So~.Hiz. :3aşlmca Yatrr: Giderler.o.ooo,- --~ ~--~ D6in Madde Gider Çeşitleri Ödenek Cari Ödenek No No Miktar Ödene Dakiyesi III Tiliro Giderleri Bakn ve onarn , , ,- 2 Düro araç ve gereç giderleri.o33.467, ooo, ,30-2.2oo.ooo, i.o6o.Doo, ,- 36o.ooo, ,- 70.ooo,~ l5.320,- 22o.ooo, ,- 45~ooo,- 2o;aoo,- 66o.Joo, , , , , , , , ,96- YEKtt.N J , Gider. Yn.z,Hes9.p,.:J.iro IJ[akinalo.r Mobilya, döşec-:e Giderleri Diğer Yatrr: G. YEKÜN Resir:,Harç ve K. Delediye Resir: ve Harçlar Noter Harç Masr~f Dar:ga Vergisi Tiina Vergisi Sivil Savunua F. Uluslar aras. E. :Sirli'~i Aid::'\t YEICÜN Mesleki Yardr:lar Meslekle ilrjili Sosyal Yardrüar YEKtt.N Ulitçe Yekünli Öi~c. Yardr.u A~Jortisn[Llsr Genel Yekün Yutru Giderleri G İ D.E li. L E Ii , , , ,- 6lO.COO, , <3. 500, ,- o.ooo, o. ooo,- 60. <)00, 'JOO, o.ooo, TJO,- 77.4)3, , , T.\ , ;J5l.639, , ,- o.ooo, , , , , , o.r;oj,- c.,~ 55, J53, YJL~JI 3,- 4).""3l)G =- /5.')5U.3,- 37 J.L.G ,- so.nco -

12 :JİLANÇO -- TAHLİLİ AKTİF HESAPLAR -~t Değerler JJu hesapta TL görül~ektedir.döküuü itibariyle eşa~da sösteril2iştir. Yönetin Yapl3r Mobilya ve Döşene Yaz,Hesap Başkaca Mak. Başkaca 2-Kasa Hesab Deuirbaşlar konular ,-TL (Y.Bina l ) , , , )4.33,- Birli~i~üzin r~ünlük ihtiyaçlar içinde bulundurulan nait oevcudunun '36 tarihi itibariyle bakiyesi TL'dir. 3-Dankiüar Dirliğinize c;elen havaleerin Jankalardaki )36 Tarihi itibariyle bakiyesi '34.71-TL'dr.Müfredat aşa[5da c;österilniştir. TC.Ziraat Dankas T.Eulo.k Kredi D. TC.Ziraat Bankas T.Ewls.k :xedi D. TC.ZiraQt Bankas T.!ş T.İş Bankas Bankas T.Er:lak Kredi B. TC. Ziraat Bankas T.Halk Dankas TC.Ziraat Dankas T.ö~retuenler T.Haç Bankas T.Halk Bankas TC.Ziraat Dankas TC.Ziraat Bankas Bankas... Kesenek Ölü n Vadeli Vadeli Vadeli Vadeli " CÜ~) be v~deli " " " "! ) ' , , , ,. 6CO. 940, C,. J7l. :H7, , ,.: , , , ~3,- 2.1')3.339, Cl, '- 877.l.399,- 22. C>76. ')34. 7 l::_

13 4-!D-barl!'lr ylndan devreden ve Birilik ihtiyaçlar için l.l ylnda satn alnan nraç ve ~ereçlerden yl ~çinde sarf edilenler düşünül;:üş ve bakiyeleri saylarak sayn ve kayt ;:utajakatlar yaplştr sonundnki An'Jar r_evcutlar:.n:.n dejer toplan,...,..,..,,..,.,., '' 7 TL',.: B -,_,_~_- l o:: r~ ~~ -.vou.j7 ~7,- ~r.1 u oedugn, ~ -.c,-~~ s araç ve 3ereç anbarlar,2j.604.j2,-tl's kitap anbarlarn ifade etnektedir. 5-Borçlular Borçlular hesa~nn 3~ tarihi iti~ariyle bakiyesi 3.30G.365,-TL'dir , , , ,- TL's Barolarn kesenek borçlarn, TL's :::arolarn ölü;: yard:::: borçlarn, TL' s 13arol arn Kinlik. Siail, ya ka vs. TL's Yardn avans,youk Gvanslarn, Person_el ~~ vansalarn, İş Avanslarn, Elektrik,Havagaz,Depozitolarn ~er borçlar ifade et0ektedir. ve di PAS İF EESAPLAR 1-öz Kaynaklar Hesab Du hesapta tarihi itüariyle 2.Gl5.6.G7,-TL's görülcektedir ,-TL's Dirlik kesenekleri,danka faizleri,huhs~tnane Gelirleri,kira gelirleri,yayn ve başkaca gelirlerlüzden Cari yl _;iderleri düşüklükten sonra kqlan 'Jakiyeyi ifade et::ektedir ,- TL's ~nortis;:~n, ,-TL' s Denirx.şlar için ayrlnn snortis::.an,-;österoektedir. 2-ölün Yardn l yl için Av x 300,-TL=6, ,-TL l.5.19j jj7 yl için 21.9 Av x 3CO,-TL=5,335.7~0,-TL Toplan C)C, -TL Geçniş Yardan devir 16. 0'34. G41,BO Topln:o 2U. 5. '34-1, :.: Du d~ne:olerde Barolardan Gelen Ölün Yardn havalesi Toplan ,-TL'dir.Ynplnn yardn niktar ise 10.~55.J53,-TLdir. Yaplan yardnlarn listesi 1şa~da g~steriliştir.

14 ölen Avukatn Adi ve Soyad Av. Teyvik Fikret E6il..ez Av.!zzet Gür Av.Vedat özeren Av.Mehoet Kro Av.Cehti Türel Av. Ylnaz Savaşç Av.Atila O!uz Av.Şerif Saru Av.M.Kewü Sa;!lk Av.Hüseyin Günek v.m.akif Önder v.mehnet Uaraşl Av.Şahin Şahinler -13- v. Yl:az :B'uat Sabuncuo~tlu v.mehoet Gürkan J3ilgin Av.Mehnet Nurettin Savaşt:yan v. Ertuğrul D inr~ö v.neşet Bayr v. Fevzi Cns v.müdrike Tankurt v.. H. Orhan Denirkan v.ibrahin Köylüoğlu v.kaya Alper v.dülent Özkuran v.iüi Güner v. Kenal Şükrü Onsun Av.Refaeddin Biçer v.erol Serdar v.m.akif b'ranl v. Ker:a l Güner v.ah:et; Kcrabay v.abdulkadir Arslan v.ali Sedat Özerkan v.tuncny Altay v.rdvan Okuouş v.meh:et Bahattin Taşkp. v.ler if Gülhan v.teyfik Fikret Klçkaya v.hetin Hüdayir_)[:l;lu v.nafiz Ilayndr v.seval Aksöz Av.Refik Varsak v..li Hza Sa2:;ay Av.J';Iaci t AyJn v.s.de::ürel İlhan v.yaşar Avadan \.v.h.c::\l".it Ay:Jey v.ali Ekren Gökçek Av.Uustnfa Kalyoncu Av.t'.dnan Er tur Av.Erdo~sn Günr.;ör Av.Dündar Devres Av.Hesut Ulucan Av.Fatoa İrfan Esat Av.Sclo.h::ttin SÖz~.;;ri Barosu İst:mbl İsto.nbul İst::mbul İstanbul İst:mbul!stanbul İstanbul İstanbul,:ikara Ankm:'a Ankara İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul!stani)ul İst'lnbul.Ankara Ankara Ankara Ank:.ra Ankara İzr:ir Adana İstanbul!stanbul İstan'Jul_ Ankara Adana Eskişehir Mersin Tekirdag Sinop Giioüşhane Edirne Snosun Konya K.M:araş Kl: şehir Krşehir Elazf; Mers iii Manisa }._drno ltd -3. o. Gazi::mtep Gaziantep H ize Dur sa Isparta lstan')ul İstan;)ul ltnl-::rra L'cnk:1ra Yaplan Yard: ,-TL ,-TL ,-TL ,-TL G6.74l,-TL ,-TL ,-TL ,-TL l,-TL ,-TL l, --TL l,-TL ,-TL ,-TL ,-TL l, -TL l, -TL EG. 74-l,-TL GG. 74-l,-TL l,-TL f,f. 74-1, -TL l,-TL l,-TL l, -TL ,-TL ,-TL ,-TL , -TL Li 5, -TL , -TL , -~~L ,-TL ,-TL , -TL SC. 7'U,-TL C6. 74-l,-TL lj.lc)c,-tl , -TJ,

15 ölen Avuk::tn Ad ve Soy::d Av.Mcü:ut Atm:an J.v,Kn:lil Dirilten Av.Ertuğrul Ayçn Av.Murtczn Çal Av.Erclo[çan Irzk Av.Ziya Güzeldereli Av.Oktay Torun Av. ibrahit. Zeybekcslu Av.Zeki Arkan.Av. ij!elnet 8ddk Eren Av.Mehnet Şefik Sayan Av.lv'Ietin Kurttaş 'Av.Fevzi Kar.abekir Av.Hiisanettin Erten ~v.dilse öcal Onyan Av. İ';rahin Atanan Av.Orhan Ce:.:al Fersoy Av. Hüsanettin H3kk Av.Muhittin GÜTieşhan Av.Nleh:et Şefik M:ungan Av.Mehnet Dnhri Çolafco"Slu Av.Mustafa Lütfü Avuncluk Av.Hüseyin Cahit Güner Av.Nihat Hofer Av.Kay:m Perk Av. Yaşar Erol Av.Hiustafa Işkl Av. Ali ltijat Dayrakt-ar Av.Naine Eser Av.Taşkn Akdoi'!;an Av.Hadi Şeni Av.Erol Dayülken Av.Halil Kartn Av. HilLli,',ydn Av. Meh,Jet Reşat Av.Ali ÇL:lik Av.Erol K8skinel Av. Adrnn Hep _;ül Av.Muzaffer Do(tru Av.Esin Ol::;aç Av,öner Necati Er-:;in Av.Kenan Gökçay Av. DurhEmettin Çölok Av.Ali Ferruh Dereli Av.Vedat Düyüközcan Av. Necdet IJ1enteş ).-r,h::.s::w T.~::t Av.Vahit Erciş Av,C'Jhit l~rif Tun -:~er ;_\ve r av-.-uz Cn Av. inc;yet Atshan Av, ICLris?.[[ini:r: Er,;,;ünsu Av.Ha~ine Fişkin Av. Ş ekip Okçuo":lu /i'v,. \T~J.hdettin Av.Hsldnn Kip. 133I (.. t -14- ~1ol vg,loğl' AkşeDsettino!;lu Do ro su Ankara ;nlorn Ankara.Anka ro.!stan:ml Ankara Ankara Ankara istanbul İstanbul istanbul!stan'ml.clnkara!stanbul istanbul!stanbul!stanbul İstan~ml İstanbul istan:ul İstanbul!stan:)ul İst:u'Jul İstanbul istan~)ul istanbul!stan~)ul!stan~ml istanbul istcm')ul İstmbul istanbul!stanbul!stan'ml istembul İst'm')ul!stan'ml istcm:)ul istan'jul İst 3n'Jul ist:3n'ml İstan-ml istanbul istanbul!stan:ml!stan1jul tcr..lj ist?n:ml İstanbul istrn:m İst m Jul ist~j.n~ ;i.l_, l.str;n')ul ist2n:nü ist3n:)ul Yaplr.n 66.'(41,-TL , -TL 66.7L~l,-TL 66.74::j_,-TL GE:. 741, -TL ,-TL C6.74l,-TL L-l, -TL ,-TL ,-TL 55. 3LJ-5,-TL ,-TL , -TL ,-'J'L ,-TL , -TL ,-TL 55. 3LJ-5, -TL Y::rd!'l

16 -15- Ölen Avukatn Ad ve Soyad Darosu Yc.;;lan Y?rdr. Av.Süleynan Yalçn Uludn~ Av.Mehr.et Esendal Av.Mustafa Necati Sayar Av.Sar:i.n Murnt To:;Jaço~lu Av.Azize Helar;ün.A.v.Ferit Gündc:;s.n Av.NerL1an Erze Av.Sudk Yalnzo~lu Av.Firuzan Eksat Av.Ker.:al Kado~lu Av.. süley::1an Efe Av.~:Iustafa Sain Unsev Av.Erten Şahiri Av.Ylnaz Kök Av.Ülkü Celayirlio~lu Av.Ds~attin Ceylan Av. Kadir NunanoC~lu Av.Mehnet Kalkan Av.Nihat Akde:ir Av. Fahri Yl::a z i:ek Av.Nurettin Orhan.Günden Av.M.Tarhan Salih Av.Edip Doztepe Av. İsr.ail Mungan Av.sa:)ri Düzgören Av.Mustafa Çubukçu Av.Nahit Te'_1ren Av.Ferhat Çiftçi Av.Nec:i Turc;ut Av. İbrahi'l Av. Qrl_an Günd.o( ;cu Mekki Ülgen Av.Galip Bilge Av.I.lelr1et E:ün Ersöz Av.AbJ.uah Ekin Av.Metin isfendiyar Av.l'.lua;T:or Can tez Öğün Av. Oscan o:~uz Av.Ali Da~):J.han Av.Necdet li'ikir Av. E::ün Eri ş Çavdaro:!;lu Av.Şükrii Av.Sodk Heyhan Av.Mu :c1r:er Özde;ir Av.Fuat Hrat Av. J3t~kir ~rolmş Av. İlsim Sunter Av.';clih Törüner Av. "''Jnot Gökçek!.~v.,_\tf I~.:Jc:paşac-::1 u Av. ncsan Il::.lkT:nar Av. Or 1 can Kulaço.~:lu İstanbul lstm:jul İstan'!Jul lstzm'jul İstnn~ml ls tanbul İstanbul istanbul İstanbul İstanl::ul İsts.nbul istan'ml Ankara Ank3ra Ankara Erzurur. Erzurun Aydn J.ydn Tra~)zon Edirne K.I}[araş YozQ;at L~ardin JfGrdin Adana Gürüşl.ene 'Jurd.ur K3St3'10nU Krklareli Krklareli Kenya Konya Konya ursa Bursa :Bursa Anknra An k :::. ra.\nkara!mk'ra Ank::ra,\nkara Anknra An k -,ra,\nk.n: Ankc:Ta Ankc:re Ordu (-;6. 940, -TJJ ,-TL C6.:J40,-'TL C6.'j40,-TL 66.')40,-TL ,-TL 66. ')Lt-C, -TL 66.')40,-TL 66. )40,-TL ,.:..TL 66.')4J, -TL ,-TL 6Ç.741,-TL 55. 3L~5, -TL ,-TL ,-TL GC.940,-TL C6.?40 1-TL u,. 940, -TL (,6. )W), -TL FG. ')40, -TL Gf,. 'j40, -TL ff. 94'J,-TL Gf..)4C,-TL f6. )!+C, -TL ,-TL CG. ')40,-TL 66.')40,-TL 66. )40, -TL , -<rl , -TJ~ _;,5.)4:5,-TL , -'l'l ~ 5, -TIJ 5 c;. 7Cjf: -TJ~ ">~ 71~1 '-'I'L :-:(. 7!+1,-TL

17 -16- :?-Alacaklar Alacakl hesaplar grul:unda tarihi itibariyle görülen 1)orcunuz TL'nn ledir. r:üfredat.şöy Er:anet Peralar Vergi Dairesi S.S.K Cü b be Teninatlar Dii:i;e:- E~.:wnetler : ,40-4-Nazr: Hesaplar İz ')edei ky;:etli evraklar İz İz bedei küçük de::ir:)aşlar bedei kitaplar Bankada ikraniye olarak ç- -,03 1,35 1,70 kan savunr:a tahvili ) ,53-

18 -17- DENETLEriiE ~CORULU HAPORU T.D.D 7 Olağanüstü Genel Kurulunun sayn üyeleri,. 36 sayl Avukatlk yasasnn 133 ve Avukc,tlk Kanunu Yönetreliti;inin naldelerine uyularak Türkiye Darolar Dirli~inin yl hosaplarnc, ilişkin defter ve bel~elerle tüo akçal işlenler Kurulu:::uzca tarihin- 1e Dirlik bincsnda incelenniştir. Ara denetlecelerioizde aşa~da yazl tarihlerde yaplnştr.. Devre 2. Devre 3. Devre 4. Devre 5. Devre ' ,10.9: yl içinde ku:mlan Defteri kebirli yovniyenin yasal süresi içinde Ankara 6. Noterli:?;ince l5.0cak.l9l6 t'3.rihinde 1065 yovoiye nosuyla devar tastiki ynpld~ ve kcytlarn bu defterlere usulüne uyt>;un.~ür şekild.e düzenli olarak işlendiği görüloüştür. 1!):36 yl içinde lrunnl:m y3.rdcc nitelikteki defterlerin de yascl defterlere uygun ~ir şekilde ve düzenli olarak tutuldu~u saptannştr. 1-Nakit kns2snn sayn ycr::nlnş Vf! oizan to:)lulu~una eklen:-::;iştir.3l.l tarüi iti 1 )oriyle kgsada ,17 TL nnkit bulunclus';u ve k::ytlara uygunlwi;u sörülnüştür. ~'-ANJ.:;;.LAH Jirlik oevcutl:::rnn :::uhafazn edildi:5i ::2::mkalard::.ki vadeli ve vaclesiz esa:;l.3.rn.jirlik- kaytlar ile ::ut3;)akat halinde olcluttu ve ::mnlara oit nuta:jakat oektuplornn ayr dosyalarda sakland"'; ;;örülnüştür,]3nnkadaki _parn duru:::ur:mz aşat:';ya çkarlrştr.ayrcn Dirlik nakitlerinin vadeli hesg.~larqn de~erlendir ilnes ine özen ~österiljiği ;örülrüştür. D A N K A L A R iles3) No _..;:.;::: TL ~ T.C Ziraat Dankas T.Erlak Ereeli Dankas T.C Ziraat ~ankas T.EnlÔ.k Kredi Dankns n r r T.C Ziraat Bankas T.!ş t n".tt T.Eüak 13 mkas Kredi Bcmkns Bankas T.Enlak credi T.C Ziraat ~5nkas 'I'.HQlk.~ ~m:::s T.C Ziraat ~ankas T.Ö~ret~enler ~ankas T.Halk ~iankg.s n n 630/493 VDS 169 G30/l056 VDS 170 VDS / / H VDS 74/A VDS 75 63\./125':: 1+13/~~c )3 E3C/l'/:'!9l 17J :5~ 1 (<~\~(_) l'j- 5<-:,:~)(~'37 4-lT '!2 fj''j1: -'24f, 6y;;l:'C: l2(, Yekün _

19 -18- To~lao 13.JJ9.J38,-TL nn vadeli hesapta ,71- TL nn v:desiz hesapta 1 )Ulunduf!u r~örülr:üştür. Yardrnc Defterler a)du defter kaytlarnn '3.na ve yard:..c defterler kaytlar ile uyur::lu oldu;':su, tür:: der:ir')aşn.asortis-janlaryla dökünlü olarak ::izan toplulu:tunda var oldu'tu, 1 ) )An~) ar varlklar dökii::ünün ana ve yardnc defterlere uye,un oldrak çksrldi~, c)yo.rdr;c :1esapl3.rn ayrnthrn r~östoren ve kalanazada takip edilen hesaplarn yasal usue uygun tutulan yevmiye ke:ytlarna uygun olduz u,~;.irüluüştür. '\eln:eler 7J:ürkyei3arolar :Jirli2;i akç":ü işlerinin cerekti:~i ;~i'.:i yürütiüe'jilnesi için 31. ;. 19:.' 6 tnri~1i i tü ariyle 77J cclet tahsil,30 adet tediye ve 369 adet uahsup olr:ak üzere 22C9 adet fiş kucmlnş ve eklerinin d.üzenli şekilde aylk dosyalarda fişlere ekli ol3r:.k uu2afc~za edildi;':si,fişlerin yetkililerce iuzalanuş olduğu ::';:)rüluüştür. öz Ko.yn::kl3rr.nz. l-kesenek gelirleri: Türkiye Barolar Eirli3inin çalşnalarn etkinleştirerek sürdürnesi yönünde tec:el gelir kayna ~ ~ilindi~i gibi Barolarn üye başna yk 1200,-TL olarak üyelerindon toplayarak ~önderoeleri 3ereken kesanek 3elirloridir '}35 ile.. l)jg clöne:i içinde,narolarca l)j4. :vln~~-:::.. aktarlan kesenek 'Jorçlarda içinde olnak üzere,ödenoesi gereken kesc:mok to:pl:m F'3.r:9C).94J,-TL sdr.duno. karşlk dönen sonunc. kadnr :o,arolarca ödenen kesenekler toplan ~ TL s dr. Döner: sonu iti'):;,riyle Darolarn 93. G4G. 6Y3,-TL kesenek ;Jorcu :)ulunuaktadr.ii'.akanlgrclan i:ide~.enin ynklaşk 1/10 or::.nnda gerçekleşti~i görülektedir. Mali r3porunun ekinde :)ulun:m larolo. rn kesenek öde;jelerini ::;i:isteren listede öde;elerinde )elirli baz Darolarca ya:,nlan ödcelerden oluştuiju, it';er Barolarn öde~.werinin ':ulunnadj; yada çok az olclut5u 1 )orçlcirnn ise sürekli artt3 anlaşl~~ktadr. Du duru :,Barol.::rn üyelerinden to~:la::lkl::.r Darolar ~lirli[;i keseneklerini kendi ihtiynçl3r için kuan:.3larnclan veyn kesendtleri tol)l'3r:a::la r:~erekli özeni :~~sterrerelerin::len ve \vukntlk Kanununun 65. naridesinde yer :üan y3ptj.ren uy,~ul'fj.":."cnkten do'"; du0; ;)ilinuektedir. Darol8rn, Türkiye Dar: lar Dir li ;':Si kesenekle:çini cliizenli olarak tahsil Gt:releri,tahsil ettikleri kesenakleri Türkiye larolar l3irli2;ine,;önder:wleri yönünde ;erekli kj.rarlarn Türkiye :3crol:-.r ' irli:ti Genel Kurulu ve.; Yönetir: :.curulunc3 aln:<rak uy,;ul.:.' lcya kon;:-,as hususunu t:;,k:lirlerinize sunuyoruz. Ölüo -ycrdflcr,. 5. l}j5 ile.. l'j.)g elisrieni içinde t'j.:::kkuk erlen V8 r:la'1q Önceki ycrdcn devreden :,Jarolarca Öclen C,eSi ~ereksn ölii: y.'1rcn tc)lcu 27. JL.5.Li7C',-TL clr.jömn içoriij sine'le J\::rclnrca ~i:in:lerilen ölü::: ynrrlf <',-TL <:lr. /;..l}y:: t~rihi i ti'.;ariyle l..'arc'larn ÖlÜ'J. yarl:n ')or cu 12. 3'3'f.

20 -19-2-Kira Gelirleri: Birlik binas bu dönem içe~isinde tamamlanarak hizmete açlmştr.birlik çalşma merkezinin dşnda binada BirliE:Simize ait olan 3 büro,23 dükkan ve bir çay ocağndan Birli2;imiz gelir sağlamaya başlamştr tarihi itibariyle ,-tl kira geliri sağlanmştr.dükkan ve bürolarn kiralanmas işlerinin tamaml<:mmns sonucunda önümüzdeki dönemlerde Birli~imiz daha fazla ve düzenli bir gelir snğlyncaktr.dönem içerisindeki birliğin giderleri büyük ölçüde kirn gelirlerinden karşlanmştr. S O N U Ç : I-Yukarda kesemek gelirleri ve ölüm yardmlar bölümlerindeki açklamalarmzda belirttiğimiz gibi Bnrolrnzn,_ her iki bölümde yer alan ve özeikle kesenekler do yoğunlaşan borçlorn ödemeleri yönünde karar oluşturulnrnk uygul<_mayn konmo.sn, 2-Ara ve yl sunu dcnetlemelerimizde,birlik defter ve kny tlo.r ile belgelerinin düzenli tutulduğu harcamalrn bütçe ödenekleri içinde olduğu,ynsnl gerekerin yerine getirildiği snpt2n. nştr. Yönetim Kurulunun akçnl çnlşmrü.'1rnn <:tk1annnsn, Sayn Genel Kurul'un tnkdirle_,:ine sunarz. Sayglarmzla, ~- D;_']'JETÇ! Av.Tayyar SELCUE -"\ DEI'JETÇ! Av. Orhan USAL

21 T U R K İ ~ E J A ~ O L ~ R D 1 R L İ j İ Ay Mizan T Topluluğu Nosu Hesap!~t~~~i Dorç TL 1Uacak TL Borç TL Al-:cGk TL o öz Kaynaklar Hes a-::n ,~ , (:7.3)4,24 Sabit De~erler Hes. : ,33 ] ,33 2 Kasa Hesa:: ' ' ,17 3 Bank:lar Hes;;f) 73.Cl7.C::LJ,Cl ' :;76.9J4,7l 4 An~nrlar Hesa'n ,93 1, , ,J31,43 5 Dorçlu IIesapl::.r l53.sj5.4gq, , ,- 6 Alacakl Hesa)lar , , ,40 7 Gelirler Hesa) L'4, ,12 J Giderler Hesrö 37. '--'. ~-Cl, :3.961' 55 [\) o 9 Nazn Hes::r;:lJ.r 5C-3,53 503,53 503,53 503,~J , , ,22./

22 T:İl\.Kİl:S IAROLA J3 İ E. L İ G İ MiZA~ TOPLULUGU No Hesap İsimleri Dorç TL Alscak TL Jorç TL -'\J/1C!:"1<: TL O 2 öz Kaynaklar Hesab 0-Birlik Xesenekleri 012-ölü Yard;:. S and , , J To.ş n~bzlar il..r:or ,- 022-Derirbaş A::ortis~an ,03 0-;-Yekünü , Sabit De[;erleE H;;sa:J 0-Yönetin Yaplar 121-Mo'Ji1ya Döşe~_e 122-Yaz,Hesap,Büro M. 124-Daşkaca 1-Yekünu Kasa Hesab Denir)aşlar coo 5.3.( 19, ~.75,- 2. 1':)3.000,- 5- n. J19, 33 Lf-i_~,2.l+G~)' ,- 8.:_'JJ.:)4, 33 J.40C3. 594,33 l. 1)5.1(5, :' ?7,37 l 'Jl, C )4, ~3..::;.3.. :.oo, - _4~3 3;:;..,;;..; 5:;,..;0;_:C:_' :...' , , ,17 [\) f-' 3 Bankalar Hesab 31- TC.Ziraat Bankas 31/1-Enlak Kredi Bank. 32- TC.Ziraat Bankas 32/1-En1ak Kredi Dank. 32/2 n n 33-TC.Ziraat 3ankas 34-Türkiye İş Lc:mk::.s CJ1,23 14.' , J7, sn 17J'i17.E05, , ,- 4.C"37.394,- 4, , , JOO,- 3.5J9.iJ77, , , , ,- l LJ-O, ' , ,50

23 No Hesap İsirüGri :3orç TL Alacak TL Borç TL 34/1-Türkiye İş :Janke.s j,j71.)17, ')17,- 32/3-T.Enlak Krt:di Bank. ], , ,- 32/4-T.Klak I:redi L:mk. c, , ,- 35.,..T.C Ziraat Bnnkas , , (,,23 36-T;,Halk Bailws 3.17J.~;oo, , ,- 37-T;,C Zirnat Bankas , T. Öğretmenler Bo.nko.s , YJ,- 3J/lJT.Ho.1k Bankns ,- 2.1)3.33':3,- 37-T.Ha1k Bankns ,- )34. G30,- 39/1-T.C Zirnnt Bnnkns , , ,- 39/2-T.C Zirant Banko.s , ,- 377.:.3)9,- 3-Yekünü GJJ, C. 703, :334,71.scok.TL f\) f\) 4 Anl.Jar1ar Hesab 41-Araç ve GdrGç A. 42-::itap ~\n 1 )arlar 4-Yekünü 2.4)7.537, , , , ,50 l , Gl 2J.604,J2 l.060.j31,43

24 No Hesap İsinleri ijc ~ç 'TL 5 Borçlu Hesaplar 51-Muter:.et Av::mslar 21. J5L. 327,- 52-Personol Avanslar 50E. 903, 53-Veri1cn Do)ozitolar ss.557,- 54-:J--~=c;scntk 3orçla:n S. 943,- 541-Ölü::-Y::rQ::u ~)orç. 27.J4S.470, ;.iJ::rol.:l-rn -=:it::j? vs. 24S.435,- 551-i.=üteffurrik ~~orçlulnr 5-Yckünü 22S. Jl5,- l53.9c r Alaco.k TL ro,.: , ,- 50. oco, , , , q"-'95:;;._- Borç TL , , , , , ,- ~ç_-~9..::.0.:_,-, 3. JOJ. 365,- "Uccak TL 6 Alacakl ~esn)lar 61-Enanet Paralar G-Gelir Ver~i~i 613-DnnGO Verti~i 614-S.S.K 2.4J5.Jl2,- 4:J.419, ,- 630-Cü'J~e -- l ,- 619-Di3cr Eoanet Paralar ,- 632-D.Şahs Te~inatlar , , , , :3, n. S oo , f\) 'v'-.1 6-Yekünü !3, , L~O

25 No Hesap İsi~leri 3orç JL Alacgk rl Borç TL "~lqc:;k 'rt 7 Gelirler Hesab :3 70-Alnan Banka J ~,62 72-f,uhsatna:.e G0lir..J C,- 73-Yayn Gelirleri lg5.53e,- 74-Da~ş v~ Yard~ C,- 75/l~Kiralar l3;c56.9jc,- 75/2-Te :inatlar 76-IC'lr;lklar 79-Di~er , , , , , ,-.2JO.OOO,- l , ,- Gelirler , ~,5~0~ Yekünü _ , ,12 Giderler Eesab 31-YBnetiQ_Giderleri , ,- 32-Personel Giderleri , ,- 33-~üro Giderleri 7.3J5.9~7, ,34 34-Eesi::,Harç,Zesenek : 7' ,73 6-ölü;:; Yardr: , ,- 37-Anortis;:;anlar , Yekünü :_n. 9Gl, 55 ~

26 No Hesap İsLüeri ::J'"'~rç 'IL.<\.1:-'-cak TT, ')orc TL...J...:~ L 4 ""\üar1ar Hesab -P1aket -1\.ozet -Cü')be yakas -Kinlik Oüz. -Ruhsatna:e -Sici1 Cüz. -Cübbe Kunaş - 2 Adet 46Adet 360 ~det -S ertifika 1'70 Adet -Avukat1k -Oto Aub1erü Yekün 5 Borçlu Hesaplar Cüb. 135 Ac:.et 51-Giuer Avanslar 510-Muter:et 5-İş 1~vanslar 2210 i~det ).. vanslar 512-Yol1uk Avanslar 513-Yar:ir:. "lvanslar Yekün ,- 6. 6'73 '.300 ' J3.360, ,33 1.4'70,. 19,'3' 73 l4j.950, , ,- 3'+'J '- J3.JSD, J,- 612,50 1.4?D,- l.l33.6jo, '-.,.,- 460,- 917,, , T ,- _ , ,- > ~! , ,Cl ,~ J.T33.465, ,- J 3J ' , , , , ' , ~27, , ,- 1\.) \Jl 1

27 No ~ap ~sinleri 52-Personel Av:.mslar C) c_) 53-Verilen Depozito1ar 530-E1ektrik,IIava(';az G. 531-Su Gi1erleri 532-Pul Makinas Yekün 42-Zitap Anbarlar Avukatlk Kanunu Avukatlk ücret T. Meslek Kuraar Yekün Giderler Hesab 31-YBnetin Giderleri 310-GEmel Kurul Gid. Gl4-Y~n,Denet,Dis,K. Dl5-Dir1ikçe Geçici G. Jl?-Tensil Giderleri 310-T~ren,A~rla~a Gid. 319-Dş İlişkiler Gid. Yelin._~ , , ,- B~ TL ~\l3cak TL orç TL Alacak TL..., , ,- 4E.254,- l , , ,32 5~.ooo, ,- 56, , , , , , , Q, , , , , , ::::..: , ,- -~~ , oo, ,- 4C.254 l03.3c3,- 14'). 557,- '-1-7, ,LJ-0 2:::1.604' 32 f\) Cl\

28 No Hesap İsir:leri 32-Personel Giderleri 320-Me::.ur ve Müst.üc 321-ikrauiye ve Prir:ler 322-~nzla Çalşrra 323-S.S.K iştiraki 323/1-SGD J.i'onu,]24-Personel Youk. 326-Taşt,Yenek Gid 327-Çocuk Zanlo.r 323-Yakacak Yardalar 329-Giyirr Yardnlar 3290-İzin ücretleri" :3291-Şef Sorualuluf!;u Yekün 33-Büro Giderleri 330-0no.r:n ve.bakn 331-Büro Araç ve Ger. 332-PTT G,iderleri 333-Aydnletna,Istna. 334-Denitjaş 335-Gazete,Der~i Gid. vs. Borç_TL Alacak TL i'orç TT. 53. ~ 67 '- 7.< , , , ,- 13.~337, : , L.-29 '- 516.( 00,- 516.COO, , , , ' , , , , , , ,- l::t~~ , ~ ,- '+30.',162, , ' , , , ,. 0: ' , ' , ,- f\) ~ / /

29 No Hesap isi::leri Borc~TL Alacak TL Borç TL ~use k TL 336-Ynyn Giderleri 337-Yargla::a ve!cra G. '333-Dşardan 339-Başkaca J4-..,.nesi:; 34-0-Resi:: 83-~.Hizr:. Gilerler Yekün Harç Jiderhri Harç,Kesenek 34-1-Noter,Hsrç,Mo.sraf 34-2-Da::ga Ver;isi 04-3-Bina Vergisi ve Hnrç Sivil Sevunna ~onu , , , , ,- 2:J.OOO, , , ' ' , , ,73 TJ.4-9iJ , , , 71'3 345-Uluslaro.r::s Dc,rolar B. - - J50-Meslek1e ilcili s. Yard3..: : : , Yekün ~37, D.237,7G ' 1\) c G60-Ölün Y2.rdn 371-::Jer:irbaş A;:aortis = , ,- 332.J04-,43

30 No Hosop!sLleri Borç TL Alacak TL Jorç TL AlacDk TL 9 Naz; Hesaplar?'~y-,.1c:tli Evrak Kasas -,03 -,03 I:::y;_wtli :!~vr"'k verenler -, 03 -, Küqük De~ür"!:Jaşlnr l,:35 l,;j5 Küçük JJs~ür'oaşlar Earş.l[ 1,'.35 1,.:!5 Iz Jedei Kitaplar 1,70 1,70 1z bedei Kitaplar Karşl~ 1,70, Ts.hvilat Kasas 500,- 500,- Tahvilat Ee.sas I~arşl1;t!; _..;:;.5_0_0-'''-...;., 5~::_)' _.. 503' 58 KASA SAYii ZAPTI : :3 ro \.D lo Adet lo Adet ,-TL lk 5.COO,-TL lk 3 "~det l.coo,-tl lk 7 Adet 10,-TL lk 1)0.000, ~J.GOO,- 3.0CO, Yukarda :cüfredat ;;österi 1en :;Jaralar günü kasa ssylarak taraf;nzd::m tespit cdil:üş ve kasada ,17-TL o1du[;u 3;örü1erek işi)u zrüt t -,raf::zdan tanzl: edilniştir. Büro Şefi Mu~aaebe Şefi Mustafa I1İSAR Şernin CRE:I!l

31 -30- KESENEK HES.AB I BAROLAR Adana Adyanan Afyon A~r Anasya Ankara. Antalya Artvin Aydn Balkesir Bolu Bursa Burdur Çanakkale çoru: Denizli Diyar"!Jakr Edirne Elazt; Erzincan Erzuru: Eskişehir Gaziantep Giresun Gü;:üşhane H3tay Isparta istanl)ul iz~ür Knrs Kasta:.onu I~ayseri Krklnrcli ICrşchir Koc <_ eli Konya Barosu tl tl tl tl tl n 71 BORÇ TL GCJ CJ00-3.JCO : JOC- 136.JOO YYJ he) ,062- G. 2. )'JO- 31) :)00-33) ALACAK 1 L ,- 6J3.CJ0, JJ l.oj joo o.c~o GOO c::,cjo ('0-70. YX!- co. ~}~(:::- )l.j':j- BORÇ TL ) <' t"a :JOO GOO- 0,IJ.00- G43.G00-9r.ooo o.or.2-!J.JC ) '-. :; 54. 2'/)- 23;). cc_-. o (C) 5- l.lc1.403c-

32 B Af~. Kütahyo. Malatya Manisa K.Ma;raş Mardin Mersin Mu(,1a Muş Nevşehir Nii;de Ordu OLAR S~Jkarya Sansun Sinop Sivas Siirt Tekirdai! Tokat Tra')zon Şanl Urfa Uşak Van Yozgat Zonzuldak Barosu " " " " " " n n lt " n n " n n DORÇ TL ) ) c.oo G9G. r,oo J C0-9l :: J.J C } J40-2') L+.'JO- 3) , ALAC1tK T~L~------~~~OR~'~Ç_T~L~ J0.4CO- L).J ')7. 2G0-45.GOO ) JO- 5).295-3CQ.OOO:_ 3f 'Jl ') 54 JiOO ' l.4j jjo :oo- 275.JOO- 533.J40-23l. ] YEKÜN 103.0)).')43~ SO t:l!-6. G "lg-

33 -32- :Sl'W.OLAEIN ÖLÜJIII Y}\.RDII/ITJDAN 30. o BORÇLIIRI BAROLAR Adana Adyanan Afyon A~r Anasya Ankara Antalya Artvin Aydn J3alkesir Bolu Bursa Burdur Ç::makkale Çorur: Denizli Diyar"Jakr Edirne Elazğ Erzincan Ei'zurun Eskişehir Gaziantep Giresun Gü,:üşhane H::.tay Isparta İstanoul İz:ür KJ.sts~onu Kayseri Krklnreli Krşehir Kocaeli BORÇ TL Barosu ~ ;- r r r r r r r r :JCO- " J. 5:) J.l r tl ' r r r 2 J3 J+50- ALACAK TL L~j. y:o J00-24C. C:/)0-3iJ.l00-6;JJ DC0- ' ()0, 'J0-0?.')00-33 ) JOO r~,5, C; /)- 17. TY! (> BORÇ TL 240.( u ] l co :') l52.1c L ()0-' ~'/)-.2? ~)o 7 _5~~- 3:~. 15Cl C.l5"'-

34 -33- BAROLAR Kütahya Malatya Manisa K. Maraş Mardin Mersin Musa Muş Nc:vşehir Ni,sde Ordu Iüze Sakarya Sansun Sinop Sivas Siirt Tekirdağ Tokat Trabzon Urfa. Uşak Van Yozgat Zonguldak Barosu r lt!1 tl lt r!1 r r lt r!1!1!1!1 lt lt lt r r lt lt EA0-3:J4-.Lt U J0-22. ]')0- J9.1GO- 4-0') J CO ') )CC- 1C4. 7LW- 2U: ~ G.900-7r J JOO ')50-2G o , f,O l9.joo- l l72. J30- J GGJ.\25- YEliliN ========2=7= =]4-::::5= = 1 +=7=0-====

35 -34- BAROLAR Ad ya!:'lan Ankara Aydn Balkesir Bolu n ursa Denizli Diyarbakr Eskişehir Gaziantep Giresun Hatay İstanbul İzuir Kars Kayseri Krklareli K-:mya Küte.lcy:a ]'4a:;-din Muş Ni~de Sa:Jsun sinop Siirt U:rfa Vnn Yoz:::;o.t Zow;uldq.k BAROLARIN SİCİL KİMLİK VS.DOEÇLARI Barosu '. n " " r r n n n n n n n n n n " " n " " tl -----~n~or~ç~.t~i~ ----~~~L~A~C~JU~C~T~L ~B~O~h~ G:l50-22.JOO~ ~ ,..,...,, , , ,500-2~250-: , , : , :.}75-575~ YEICÜN 249,435,..,.35G ,250,. 5, 'VY> ,., _

36 -35- :FlJRKİYE.DAROLii BİBLİ:Ü l l Y LI BÜTÇE" TAS,ü:ISI 1-Gelir ::..ütçesi 2-Gi.lEor Bütçesi 3-Bütçe Gerekçesi Yl Bütçe Y6netnoli~i TÜRKİYE BAEOLAR BİRLİGİ J3ÜTÇESİ ( ) YILI GELİR ÇİZELGESİ Bölün N. Mo~~Je N. Gelir Çeşitleri 1\Ji:HlJ.e T. ::ölün T. I Kesen~k :Gblirl~rii Barolar Dirlik Kes. 21.2C.~O Av. X 18.ay X l')'j-tl II Ya;zn Gelirleri 50.GOC- III Ba~kaca '-5elirler Ruhsatna::.e 20.0DO.COO- 2 B ::.nka F:üzleri.rco.coo- 3 Ysrd:.1 ve J33~ş 1-4 Devlot Bütçesinden 3-5 Kiralar Karşlklar Diğer Gelirler Li 'I L

37 -36- TÜRKlYE B.\ROLA..i. BlRLİGİ YILI GİDER BÜTÇE ÇİZELGESİ Bölür N. Madde N. Gider ge~itleri M::dde T. Böl ün T. I Yöneti-; Giderleri Gen.Kur.Gideri ,- 2 B8Şknnlk Öden e ği.,- 3 Başk::nlk Div. üy'. ö. 1,- Lj.. B:::şkanlk Dş.üye. 1,- 5 Dis,Denet,ü.Huz.H:::k.,- 6 Yön,Denet,Dis,K.Üye Youklar ,- 7 Geçici Görev Yol '- 8 Tensil Giderleri '- 9 Tören ve Ağ.Gid ,- lo Dş!lişk.Gid.. ooo. eoo,-:- Konferans,Sen.G ,- 12 Başkaca Giderler ,- II Personel Gider ,- Me~mr ve l!1üst. üc ,- 2!kraniye ve Prir. 5.occ.o::o,- 3 Fazla Çalşr:a.cno.ooo,- Lj.. SSK.SGDF JOO,- 5 Personel Youk ,- 6 Taşt,Yenok Gid ,- 7 Çocuk zan. Öğ. Yol ,- 8 Yakncak Yardn.ooo.ooo,- 9 Giyir: Yardnlar '- lo!zin ücretleri ,- Şef S orunluluğu 250. r:oo'- 12 Ölün,Doğun,Evlenne ,- 13 Kde:'1 To.z; ünat 2.5CC.DOO,- 14- Gece; Taz ::ino.t 5::. 15 SözleŞ'te F3rklar 5C O.-C'Ci:~~,- III Büro Giderleri , f}~~ c,- On::r:.: ve B::k: 15-~ J. c(.c:: ~ - _,_.uro.:\rnç ve Gereç. 2 r r,.r',<-. -" " 2,,... /'~ -. ' ' ;.'-: 3 P'I'T Giderhri 3. _r~._n:_)'- Lj.. Elektrik, T üpg:jz /.2.. r-.''~" '. - --~._, j,

38 -37- Böl ün N. Madde N. Gider geşit;j:eri Madde T. Bölün T. 5 Bina Yön.Giderleri 5.758~800,- 6 Denirbaş Giderleri -. 8~~ ,- 7 Gazete,Dergi,Kitap ,- 8 Yarg ve İcra Gid ,- 9 Yayn Giderleri '- lo Dşardan Sağ.Hizn ,- Başk:ca Giderler ,- IV Yntrn Giderleri ,- Yaz,Hesnp, 13üro TE ::k. 2.ooo.noo,- 2 Mobilya Döşene Gid. 4.0C'O.OOO,- 3 Diğer Y-::trn Gid ,- V Resi;: Harç Kesenek ,- Belediye Res in Harç. 250.~)00,- 2 Noter Harç ve riias ,- 3 Da.go. Vergisi oo.coo,- 4 Bina V ergis :i, l.doo.ojo,- 5 Diğer Vergiler ,- 6 Sivil. S::v. Fonu CVJO '- 7 Uluslo.raras Baro. Aidat 20C JOO,- VI Mesleki Yardnlar 500.0:JO,- Mes.İlg.Sos.Yardn ,- GEJirEL YEKÜN ,- TÜRKİYE 13AROLiiR 3İRLi3-i YILİ BDTÇE GEREKÇESi yl Bütçe~izde,Birli~in gerçek geliri ol0ayo.n ölü=. yard:~n kesenelderi her sene: oluuğu :::;ibi bu :'1.öner.c1e de 3ütçeden ayr tutulmştur. ölün Yord= Esasl::r dahilinde gelir ve giderleri ::yr bir hus::rpta tc.kip edil::.:::ktec~ir. l-birlik Kesenekeri l..l936-l.5.198g yl keseneklerinin heso.pln..n3suda l:l::rol;razn 31.,~r::lk to. rihi itib:riylc bildirdikler-i Avuk:-:t saysna oildirinde bulun-

39 cayan 5 Baronun bir sene evvelki bildirdikleri says ilgve e dilerek Avuko.tn Bnrolo.ra knytl olncnğ tahnin edilerek tahakl~uk yaphaştr. Bu suretle kesenek t";elirleriniz Avukat x 100-TL x 18 ay = TT_J olarak Bütçeye g;:lir konulcuştur TL tahnin edilniştir. 2-Yayn Gelirleri Yaynlaruz olundğ için 3-Basknca Gelirler Başkaca gelirlerüüzin dökünü aşağda görüleceği gibi TL olabileceği tnhnin edil ::ekte olup,aşgğda,~elirler için ;erekli nçkl::na y3plnştr. n-ruhs~e Gelirleri t~rihinden i tibnren l0j)cl0-tl' s ile verilecek ruhso.tnnr:eler için bu yl TL e;:elir tahnin edilniştir.son yln ortal3;_w,sndn 2.::JOC cdet ruhsat verildi2;inden,2.0co-adet Ruhsat x lo.udo-tl = 20.ooo.ooo:.TL tahnin ediluiştir. b-bankn Faizleri Bankalardaki vadesiz ve vadeli hesap bakiyelericizin her ~eçen sene faiz tutnrlar değişik olc::,s nedeni ile 1987 ylnda l.ooc.coo-tl' lk bir faiz eeliri olacağ clüşünül :1üştür. c-devlet BütÇesinden Yardn ve Bağşlar Kanu Kuruluşu niteliğinde nesleki bir kuruluş olan r rliğir:izin Devlet Bütçesinden yardn olağan saylabileceğinden bu oacldeleri tahrini Bütçen~zde aç.k tutnak anac ile birer liralk tahsisat ayrlcştr. ç-kirala,e :3irliğir.ize ait olan :3üro ve Dükko.nlo. rr.azn aylk kiro. gelirh:ri hesnpl'ln' nş ortnlo.no. 18 aylk ' TL ol3.r::üc gelir tahuin edilciştir. d-karşlklnr Bu hesnp,l986 ylnda işlen gbrdüğü için 1987 ve 1988 ylnda da devan edeceği düşünülerek 50.C'00-TL t::~hsisnt konulnuştur. e-diger Gelirler ; ylnda cübbe, cü 1 )be y'lkc:s, kinlik, 8icil Cüzd:m, Oto A':1ble~ü s'1tşlc.rnc"1m 5CC,CCO,-TL' lj_k bir 0;0lir ::üçünülr.:üştür, leri oşo..'!;da D-'l'AH;~İNİ GİDEE JJÜTÇIBİ yl Gider ste~ii~i ~DJi toh~in ejilciştir. t; :izin oölü:.:-

40 -39- Bölüc Liodde Gic:er Çeşitleri Tut ::r I II III IV V VI Y~netio Gidc=leri Person.cl Gi.derlcri Büro 8-id.0rleri Yatrn Giderleri Resio Horç ve Kes, Mesleki Yardnlnr 1 ~ 0()0. 004'- 32.C50.J00,,2l. 708.sco,- e. c oc). ooo,- 30. C'5l. 325,- 5CO.OOO,- Bütçe b~lülclerine ::J.addeleri ayrca aşo.[sdn g~steril:~üştir. l-y~neti~ Giderleri IJi::dde o.it c;erekçeler her bölün ve l-genel Kurul için bu dönende c:(;q TL nyrlnştr.olo2;anüstü Genel Kurul, l(}ss de yaplacak Genel Kurul rnsraflnr ve Genel Kurul sonr::w 1y:sk işler-i düşünül~:.üştür. ~odde B::şkonlk,Başkn~lk divnn üyeleri,bo.şb:mlk divcm dşndn k31on Y~netL Kurulu,Disiulin ve Denetle e Kurulu :--.uzur haklar nnddelerine evvelki_ yar r;erekçelerinde yazl nedenlerle 1,-TL iz bed-::?er konulrmştur. M:adcle 6- Avuk:ü lk Kanununun 2. r.addesinde, imkarn c'!.şncl3ki ierden s~;;;çilen Y~netin,Disiplin ve Dt:netle::e Kurulu Üyelerinin youk ve ikc:~et,di[.sor :z,:j.ruri ~iderlerinin Birlikçe w.rşlcrnos ve --.ikt-...rlo.rnn Gene: ccurulco. tesbit edile~ceği!-ük:1e bcd;lcnr:ştr. Yol oasraflcrnn cle~işikli~i nedeni ile bu naddeye l..l936-l.5,l988 yl için 3.:.xx:.GOIJ-TL,seç;:üş yardan ~demwyen yc-uklo.rcl:j. düşünülcrek ~;er8kli tahsisat o.yrl::aş-.::r. I.~adde c;öreyl-::;ri ; :eslekd:u;la:.'l"'-z,2an 7- Birlik Yönetic.-: Kurulunce :-:elirli kurulu konisyonlardan raporlar alnnk suretiyle yr:pl::ws düşiinüldü'_i;ünde, bu ko:üsyonlara Ankaro. C:.ŞJ.ndcm kctil2.cck :::eslekd3.şlcrr:zn youk Ve) il;:'ij,:-et za- t::_;h,s j_s :t o.yrlşt r. Y8JIJ.lccck c;id.c r~u::r ic,-ir LlL ls:_;6--l ). 1,-'.-\,C-, ("""'""l"t" '~ '," "-''-!-- _:._' 1..! ödenek konul:mşutvr. :cc~( r) 9- T '-iren v.e r~ r- "nc ~i '_cr leri l., l')()s~ yl için L5>LO:.JU-TL t'ths]sct :yrl:-ştr,

41 TL bütçeye nlnoştr M~dde -12- SeGiner ve Ka~ferans ~iderleri ile Madde lo-.dş!lişkiler ~iderleri için l.ooo.ooo başkoca.yönetir: Giderlerini k::rşlm:ak üzere bütçeye bu ylda TL c;ider tahr:in edilniştir. 2-Personel Giderleri Dirlik hizrstlerinin yürüttilnesi için oevcut personele yaplacek zanlar itibare alnarak düzenlenen personel ~iderleri ~üfredat aşa~da sösterildiji ~ibi TL ol::rak tesbit edilerek ödenek ayrlrş"j:;r. 'Bölür: No Madde no II '[3 9 lo Gider Çeşitleri He;-mr ve nüstahder1 üc. İkra;:üye ve Prirüer Fazlc Ç::lşna SSK Prinleri iştiraki Personel Youklar Taşt ve Yc;1ek Gid. Çoçuk zac:üo.r Yakncak yardolar Giyin Giderle~i. izin ücretleri Şef soru::üuluğu Dofl;u:1, ölür, evlerne Yard. Kdeo Tozninatlar Gece Taznino.t Sözleşr:e Fo.rklar TL TL TL l TL 2.5oo. :co-tl 5-::,. C'C)O-TL 1. 5C<). CCO-TL 3CO. :;CC-TL l. COO. CC)-TL..000-TL l5c.cco-tl 25C~. 000-'IL TL TL 50 C'fY)- TL 5DO.DCO-TIJ 32. OSO. OCO- TL kaytl zo.ruri büro siclerleri için 23. rl:ştr.o.sno-tl'lk ~~enek ay L 5.19RB ylj. Bi-~tçe uy ;ul:r :srjc'.~: ar-::.r; ve 3ereç ~iderleri ~TT 1 El8ktrik,Goz fiyat artçlar,krtasiye fiycttl:rnn yaplan zt.l:chr :2-in~.: il8 il;i-:.i yr)ncti:' Gj_der1erl. 7 Gazcte,Dergi,Kitop c~idt:orl"-ri ;özönüne nln:,ştr.

42 4-YD.trn -41- Giderleri Dirlik faaliyetlerinin zaruri ihtiyaçlar olarak Büro Mckin:::.lar,Uobilya v döşene alnabilnesi için S.CCO.OOO-TL ödenek konulnuştur. 5-Resin,H'3rç ve Kesenekler Birlikçe yaplacak işler sebebiyle öden~1esi tahcin edilen,harç,resir::,bina vergisi ve diğer vergiler için 36 sayl Ktnunun O.Maddesinin 15.bondinde Birliğe ve Birlik Bcşk:mna ya1janc Barolar Birlikleri Barolar ve Hukuk Kurunlar ile ilişkiler kur:a için :Ju bölüne TL'lk ödenek ayrl-:.ştr. 6-Mesleki YD.rd~lar '3U bölü;:18 yl içinele Darolnra ve Avukatlora Ölü: Yard: dşnda ~eslekle ilgili olarak yaplacak Sosyal yardnlar :!-Ç:i.n l..l986-l.5.98j yl için 5U:.:.':)GO-TL'lk ödenek ayrlr!ştr. Snyt;lar:zla, Başkan Av. Te o:an K'JJiEN Başkan Yrd. Av.Vedat Burcuoğlu -saşkan Yrd. Av.Hilui Becerik Genel Sekreter Av.TUran Aslan Sayr1an Üye Morova Jl.v.N.Işk Üye Üye üye Av. Ziya Bilc;e Av.Burhan :(araç elik ~".vşahap De'::irer Üye Üye Üye Av. İs:w.il T3rho.n Av. Güney Dinç

43 TÜRKİYE DAROLAR BİRLİGİ -42- l YILI BÜTÇE Y ö N E T M E L İ -Türkiye Barolar Birliğinin yar (18 Aylk) bütçesi gününde başlar günü sona erer.bu dönene ait Birlik ::selir ve ~iderleri TL öngörülnüştür. 2-Bu dönende Darolarn ödeyeceği Birlik keseneği ~JII.Genel Kurul Karar uyarnca 3l.Aralk 1985 tarihinde Barolara ka~ytl Avukat says üzerinden ayda 100-TL olarak hesaplanoştr. 3-Bütçe ile kabul edilen öruaeklerin yetnenesi halinde bölün ve naddeler arasnda aktarna yapna3a Birlik Yönetin Kurulu yetkilidir. 4-Gelirlerin tahsil fişi veya Banka dekontu karş~ği tahsili giderlerin harcana belgelerine dayandrlr:as gereklidir. Kasa işlenleri istisnasz tahsil ve ödene fişlerine dayandrlr.bütçe içinde harcana Başkan ve Saynan tlyenin OLUR'u ile yaplr... 5-Yönetin Kurulu Genel Kadro aylklar toplan değitnenek kayd ile kadrolar ve ka iro aylklarn bir 0ştirneye vej kuanlnayan kadro aylklarndan diğerlerine eklene yapnat;a ;ittkilidir. 6-Bu yönetneliğin uygulannasna Birlik l'önetin Kurulu yetkilidir. G İ

U1.Ub.ZUU İ - 1.U.ZUU. MALİ FAALİYET RAPORU DENETLEME KURÜflJ ve 01.04.2003 - Ö5 YILLARI BUTÇESP. um l.nestm -- ------

U1.Ub.ZUU İ - 1.U.ZUU. MALİ FAALİYET RAPORU DENETLEME KURÜflJ ve 01.04.2003 - Ö5 YILLARI BUTÇESP. um l.nestm -- ------ U1.Ub.ZUU İ - 1.U.ZUU MALİ FAALİYET RAPORU DENETLEME KURÜflJ ve 01.04.2003 - Ö5 YILLARI BUTÇESP um l.nestm -- ------ TÜRKIYE BAROLAR B İRLİÖİ 27, OLAĞAN GENEL KURUL TRABZON 01.05.2001-31.03.2003 MALİ FAALİYET

Detaylı

31. OLAĞAN GENEL KURUL ADANA

31. OLAĞAN GENEL KURUL ADANA TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 31. OLAĞAN GENEL KURUL ADANA 01.04.2009 31.03.2011 YÖNETİM KURULU HESAP RAPORU DENETLEME KURULU RAPORU ve 01.04.2011 31.03.2013 DÖNEMİ TAHMİNİ BÜTÇESİ 7 8 Mayıs 2011 Türkiye Barolar

Detaylı

01,04.2009-31.03.2011 YÖNETİM KURULU HESAP RAPORU DENETLEME KURULU RAPORU ve 01.04.2011-31.03.2013 DÖNEMI TAHM İ N İ BÜTÇES İ 31 OLAĞAN

01,04.2009-31.03.2011 YÖNETİM KURULU HESAP RAPORU DENETLEME KURULU RAPORU ve 01.04.2011-31.03.2013 DÖNEMI TAHM İ N İ BÜTÇES İ 31 OLAĞAN 01,04.2009-31.03.2011 YÖNETİM KURULU HESAP RAPORU DENETLEME KURULU RAPORU ve 01.04.2011-31.03.2013 DÖNEMI TAHM İ N İ BÜTÇES İ -..- 31 OLAĞAN GENEL KURULU TÜRK İ YE il BAJOR ı BIRLIA 7-8 May ı s 2011 ADANA

Detaylı

.. [Lai LT E- >tell- 7

.. [Lai LT E- >tell- 7 .. [Lai LT E- >tell- 7 3-4 1 Yeni Adli Yı la Merhaba / Av. Özdemir Özok 5 Adalet Bakanl ığı na Te ş ekkür 6 Tekirdağ Barosunun Başar ı s ı Barohan 7-8 2000'i A ş k ın Stajyer Avukat Kredi Al ıyor lav.

Detaylı

To Bo ; MQ ---- ---- 27. 6. 2002 Pe~şembe. 119 uncu Birleşim DÖNEM: 21 CİLT: 99 YASAMA YILI: 4 İÇİNDEKİLER 520 520 522 527,539

To Bo ; MQ ---- ---- 27. 6. 2002 Pe~şembe. 119 uncu Birleşim DÖNEM: 21 CİLT: 99 YASAMA YILI: 4 İÇİNDEKİLER 520 520 522 527,539 DÖNEM: 21 CİLT: 99 YASAMA YILI: 4 TUTA To Bo ; MQ K DERGISI o o 119 uncu Birleşim 27. 6. 2002 Peşembe ---- ---- 1.- GEÇEN TUTANAK ÖZETi 11.- BU BİRLEŞİM TUTANAK ÖZETi III.- GELEN KAGITLAR İÇİNDEKİLER IV.-

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2008-31.12.2008

FAALİYET RAPORU 01.01.2008-31.12.2008 FAALİYET RAPORU 01.01.2008-31.12.2008 33. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 24 ŞUBAT 2008 İÇİNDEKİLER I. Sunuş II. III. IV. Gündem Sermaye Yapısı Organizasyon Şeması V. Faaliyetler VI. VII. Giderler Hukuksal

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2009-31.12.2009

FAALİYET RAPORU 01.01.2009-31.12.2009 FAALİYET RAPORU 01.01.2009-31.12.2009 34. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 26 ŞUBAT 2010 ESGİMTAŞ ANONİM ŞİRKETİ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURULU Sayın Genel Kurul Üyeleri, 26.02.2010 Şirketimizin 2009 yılındaki

Detaylı

CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı

CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı Toplantı : 3 O fi 7 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı Î973 yılı Bütçe Kanunu ile bu kanuna bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarı sı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi /54; C.

Detaylı

İLLER BANKASI 2003 YILI FAALİYET RAPORU

İLLER BANKASI 2003 YILI FAALİYET RAPORU İLLER BANKASI 2003 YILI FAALİYET RAPORU Bankalar için en kuvvetli sermaye zeka, dikkat, iffettir, teknik ve metodik çalışmasını bilmektir. İ Ç İ N D E K İ L E R 71 YILLIK TARİHİYLE İLLER BANKASI... 7

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Ankara BAKAN SUNUŞU Küçük ve orta ölçekli işletmeler, ekonomik

Detaylı

2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU 2007 MALİ YILI SANDIKLI BELEDİYESİ Mali Hizmetler ve Muhasebe Müdürlüğü FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU VE HAZIRLAMA GEREKÇESİ 6 MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI 6 2007 YILI MALİ BİLGİLER

Detaylı

ÜLKEMİZDE ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ

ÜLKEMİZDE ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ ÜLKEMİZDE ESNAF VE SANATKÂRLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ Haziran 2012 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ÖNSÖZ Kooperatifçilik, bir amaca ulaşmak

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-320-3802 24 MART 2005 Konu : Standart Dosya Planı GENELGE 2005/7 Kamu kurum ve kuruluşlarınca elektronik ortamda

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten May ıs 1992 No: 18 İÇ İ NDEKİ LER I. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı Aleyhine İngiltere Yüksek Mahkemesinde Aç ılan Dava Il. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Eylül,1987 No.1 .1 G İRİŞ Üçer ayl ık dönemler sonunda bülten ç ı kar ı lmas ı Kuzey K ıbr ı s Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Yasas ın ın 45. maddesinde

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Ağustos 1992 No: 19 İÇ İ NDEKİ LER I. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı Aleyhine İngiltere Yüksek Mahkemesinde Aç ılan Dava II. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez

Detaylı

TEBLİĞ TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA) ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 2)

TEBLİĞ TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA) ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 2) 8 Şubat 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28907 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA) ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 2) MADDE 1 8/5/2009 tarihli

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Aral ı k, 1990 No: 14 kindekiler Sayfa L BÖLÜM Mevduat Nedir? IL BÖLÜM KKTC Merkez Bankası ve Bankac ılık Faaliyetleri 3-8 9-35 III. BÖLÜM 37-60 Ekonomik

Detaylı

ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI. ÇALIġMA RAPORU (01.01.2010-31.12.2010)

ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI. ÇALIġMA RAPORU (01.01.2010-31.12.2010) ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI ÇALIġMA RAPORU (01.01.2010-31.12.2010) 1 ANKARA YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLER ODASI 01.01.2010-31.12.2010 HESAP DÖNEMĠ KESĠN HESAP RAPORU 01.01.2010-31.12.2010 döneminde

Detaylı

SAYMANIN SAYABİLDİKLERİ

SAYMANIN SAYABİLDİKLERİ SAYMANIN SAYABİLDİKLERİ Ali KAYABAŞI JMO Genel Merkez Saymanı Özlem OZAN JM.O Genel Merkez Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Değerli Meslektaşlar, yılının güzel bir Eylüll sabahı» ayrıntılara girmeden, siz okurlarımızı

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten May ıs, 1991 No: 15 IÇINDEKILER Sayfa I. BÖLÜM Tefti ş ve İnceleme Kurulu 3 II. BÖLÜM KKTC Merkez Bankas ı ve Bankac ı l ık Faaliyetleri 5 III. BÖLÜM

Detaylı

Genelge. Başbakanlıktan: Konu : Standart Dosya Planı

Genelge. Başbakanlıktan: Konu : Standart Dosya Planı Başbakanlıktan: Konu : Standart Dosya Planı Genelge GENELGE 2005/7 Kamu kurum ve kuruluşlarınca elektronik ortamda veya evrak düzeninde oluşturulan belgelerin dosyalanmasında genel bir yöntem belirlenerek,

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU. Ruhsat ve Sicil

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU. Ruhsat ve Sicil TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 31. OLAĞAN GENEL KURULU Ruhsat ve Sicil TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ RUHSAT ve SİCİL İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (21.03.2009 dan 21.03.2011 tarihine kadar) RUHSAT VE SİCİL 1- AVUKATLIK RUHSATNAME

Detaylı

iraat Mühendisleri dası Yayınları

iraat Mühendisleri dası Yayınları M. M. iraat Mühendisleri dası Yayınları Sıra No. : 39 Günü ve yeri: 25-26 Şubat 1971 Türk Standartları Enstitüsü Toplantı Salonu ZİRAAT HÜIIENDİSLERİ ODASI YAYlNLARI Sıra No. Yayının Adı Fiatı 4 Çeltik

Detaylı

Tel : 0312 458 22 42 / 0312 458 22 45 / 0312 433 83 14 Belge Geçer : 0312 435 35 46, Sıhhıye-ANKARA

Tel : 0312 458 22 42 / 0312 458 22 45 / 0312 433 83 14 Belge Geçer : 0312 435 35 46, Sıhhıye-ANKARA İÇİNDEKİLER 1. Başbakanlık Genelgesi 2005/7 2. Açıklamalar 3. Dosya Planı 4. İndeks (Ortak Alanlar İçin) 5. Örnek Klasör Sırtlığı 6. Örnek Açıklayıcı Yazışma Kodu ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

STANDART DOSYA PLANI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

STANDART DOSYA PLANI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ STANDART DOSYA PLANI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ - 2015 1 İÇİNDEKİLER Genel Açıklamalar.3-4 Dosyalama İşlemlerinde Uyulacak Kurallar..5-11 Standart Dosya Planı Konu Grupları.12 Standart Dosya Planı..13-57 Konu

Detaylı

AKHİSAR BELEDİYESİ STANDART DOSYA PLANI

AKHİSAR BELEDİYESİ STANDART DOSYA PLANI AKHİSAR BELEDİYESİ STANDART DOSYA PLANI Akhisar/MANİSA 2013 GENEL AÇIKLAMALAR Dosya Tümleşik Dosya Dosya Planı : Aynı konuyu ihtiva eden yazılar grubudur. : Her bir işlem için açılan ve işlemle ilgili

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU BURSA BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2011 YILI FAALİYET RAPORU BİLANÇO, KAR-ZARAR CETVELİ, GELİR TABLOSU VE DENETÇİLER RAPORU Yönetim Kurulumuzun 08.02.2012 Tarih ve 313 Sayılı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE TİCARİ DEFTERLER

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE TİCARİ DEFTERLER T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) PAZARLAMA VE PERAKENDE TİCARİ DEFTERLER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

6. DÖNEM 2. OLAĞAN TEMSİLCİLER KURULU TOPLANTISI

6. DÖNEM 2. OLAĞAN TEMSİLCİLER KURULU TOPLANTISI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI 6. DÖNEM 2. OLAĞAN TEMSİLCİLER KURULU TOPLANTISI 2009 YILI 17-18 NİSAN 2010 ALANYA / ANTALYA 1 İ Ç İ N D E K İ L E R Temsilciler Kurulu Toplantısı Gündem

Detaylı