MAL! :l"aal:tyet RAPOlJ VE YILLARI BÜTÇESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1.5.1935-1.11.1936 MAL! :l"aal:tyet RAPOlJ VE 1.11.1986-1.5.1933 YILLARI BÜTÇESİ"

Transkript

1 TÜRKİYE BAROLAE BİELİGİ MAL! :l"aal:tyet RAPOlJ VE YILLARI BÜTÇESİ Geçen ylki Genel Kurulumuzca kabul edilen Bütçe ile ilgili ile devresi mali faaliyetlerimize ait uygulama ve sonuçlar hakknda düzenlenen Bilanço,Gelir ve Gider çizelgeleri ve bu konuya {lişkin açkla.malar,.. l;jn6-1.5.i93g yar Bütçe teklifi aşa~daki şekilde tanzim edilerek,tetkik ve tasviplerinize sunulmuştur. 1-Sunuş, 2-Dilanço, 3-Gelir Çizelgesi, 4-Gider Çizelgesi, 5-Gelir Bütçesinin giili gelirlerle mukayesesi, 6-Gider Bütçesinin ="'iili giderlerle mukasesesi, 7-Bilanço tahlili, 3-Denetler:e Kurulu Raporu, 9-Mizan Topluluğu, Say[;L:rmzla. Sayman Üye Başko.n Av.Naci Işk Morova Av.Teoman Evren

2 -- Türkiye Barolar Birliği Sayn Uyelerin:C,, Türkiye Barolar Birlir~i Avukatlk K''''1ununda yaplan değişiklikler sonucu geçmiş dönem faaliyetleri ile gelecek döneme. ilifşkin bütçesini Olağanüstü Kongre yaparak 3-enel Kurulun onayna sunmak zorunda kalmştr. Türkiye Barolar Birliğinin günleri arasnd::ki çalşma dönemine ilişkin akçeli durumunu aşağda bilgilerinize sunmaktayz. Birliğimiz 1935 ylnn son günlerinde inşaat tamamlanan hizmet binasna taşnmş faaliyetlerini mülkü olan bu yerde meslekdaşlarmzn ve örgütümüzün onuruna yaraşr bir_ ortamda sürdürmeye başlamştr.yeni hizmet biriminin dekorasyon ve döşeme masraflar büyük parasal kaynak gereksinimi doğurpuştur. Bir ksm dn.il:e ve dükkanarn kiraya verilmesi ile elde eciilen gelirler bu gereksinmeyi bir ölçüde karşlamş,ancak bütün işyerlerinin kiraya verilemernesi ve zaman içinde ki~alama olanağnn bulunabilmesi gscikmelere neden olmuştur. Tahsil edilebilen birlik kesenekleri,kira ve s~ir gelirlerle hizmet bin3.snn döşenmosi ço.lşmcrlnr olo.bildiğince sürmektedir. Yo.kn bir zo.m.o.ndo. to.mo.nlor.:rn;:..ş olo.co.ktr. Çalşma döneminizde Barolara borç durumlar Genelgelerle bildirilniş kesenek ve ölüm yardm borçl~ :nn ödennesi israrla istenniştir.&ncak her türlü çabaya r:ftden arzu edilen sonucu alnak r:.iinkün ola iauaktsdr. Birliğir:liz yeni inkr:.nbra ksvuşnuş oldu~ için doha etkin gayretler içinde bulunnnk gerektiğine inam:aktadr.bu nedenle komisyonlar kurnuş,kouisyonlsrn önerileri doi;rultusunda Dergi ve bülten çkcrrr:.ayn, baz yny:,nlarda bulun~::a;_;a Ülke,Hukuk ve o.eslak-~sorunlo.r açsndan yeni hiz;-etler üretr:eye krar ver::.üştir.meslokdo.şlarnzn ve Ülke izin y-:ro.rl:,m:asna sunulacak hizo.et üretini, par::w::ü ol:m:::klnrla ;:oii:"kündür.bu nr.:d:enle Birlik keseneklgri;:üzin Barol:r;.r:zes Z3;:annda ödcn::esini ve 1 )irikciş eski borçlcrn da biran öne e ts sf iye cdilr;cs i.ri dile:c;lcteyiz. ölün yard:l:rnn :npla:rr:-cr~sndcm C:.uyd.u,':tucuz üzüntü sürr:cktedir.!stanbul Bnrosunun öli..i.n yr~rd:n h.::ss.bnn olan birik Diş borçlr:rndan )0,-TL.gibi çok öne, l:i. bir 'bölü~}inü ö de~iş olnas ölün yard~lsrnn yeniden işlerlik kszann:::sn::: neden olnuç yönetiniaize şcvk ve umut verniştir.ayn duyarllsn di~er borçlu bc.rolarca do. r~öster i''gsii diliyor, huzurlarnzda!st::mbul Barosura t0şekkür ediyoruz.

3 -2- Kira gelirlerinin r;iderek artaas karşsnda,barolar:zn borçlarnn daha fazla birikner:esi için kesenekerin arttrlr:as düşünülner:iştir.ij1eslekdaşl'.lrnzn Türkiye Barolar Birli[1;i için yaptklar nütevazi katklarn Barolarnzca zaoannda Birliği:~üze ulaştrl:as en büyük iste~i:üzidir. Barolarnzn tarihi itibariyle toplan kese~ nek borcu 93.. ism3.. 6B8.,.- TL. s toplan ölün yardn borçlar da :;Lh 391? ,.- TL. s dr. Raporucuzun s onunda her B ar o nun kesenek ve ölün yardrundan borçlu oldugu r:iktarlar bilgilerinize sunulnuştur. Parasal gereksinne duyulan Birlik. Ç3lş;y-larnn bundan sonra Barolarnzn yardc: ve katkl0ryla yiirü-gülebileceii;i inancndayz. Raporunuzu bilgi ve takdirlerinize sunuyoruz. Sayglarola, Saynan Av.Naci'Işk Morova

4 -3 - TÜRKİYE BAROLfi( BİRL!G! l l..l9t36 YILI BİL)u\fÇOSU AKTİF I-Sabit De,Serler 1-Yonetm Yaplar.Yeni Hizmet Bina(l TL) 2-Mobilya d5şeme 3-Yaz,hesap makineleri 4-Denirbaşlar II-Kasa Hesab l-nak t Kasas III-Bankalar 1-TC.Ziraat Bankas Vadesiz 2-T.Emlak Kredi Bank.V.siz. 3-TC.Ziraat Bankas (Ölüm) 4-T.Emlak Kredi Bank. (ölüm) 5- " Vadeli 6-TC. Ziraat Bankas 7-T.İş Bankas Vadesiz 8-T. " Vndeli 9-T.Emlak Kredi: Danka TC.Ziraat Eankas Cübbe 12-T.Halk Bankas Vadesiz 13-TC.Ziraat Bankas Vadeli 14-'r. Öğretnenler Bank. " 15-T.Halk B<mkas 16-T.Halk Bankas 17-TC.Ziraat :Bankas " 13- " IV-Anbarlar Hesnb 1-Arac ve Gereç Arbarlar 2-Ki taplar ' V-Borçlular i-iş Avanslar 2-Youk l~vanslar 3-Yard:m Avanslar 4-Personel Avsmslar TK! 5-Depozi tolar 6-Barolarn Kesenek Borçlar 7-Barolarn Ölüm Y~rdm Borç. G~ " ICitc-tp,I~ir:~lil:,SjOC,:iz..'T? 9-Diger -'-'orçlcr VI-~1Z"n Hesa~lar , , , '.984, Gl 7, " , '77-2s oçj,._""),""'j I:-3)7." L~ ?) )7 7r::'' ~i:~= YE K 0 N t '-

5 P.ASİF -4- I-Öz Kaynaklar Hesab. -Birlik Kesenekeri -Taşnmazlar -Demirbaşlar Amortisman Anortisman, II-Ölüm Yardr: Sand(S III-AlacaklJ.lar -Vergi Dairesi -s.s.k -Cübbe -Diğer...;. Teninatlar Emanet ~aralar l : ~ ; z.4-o- 9.7so.ooo- -İz bede~ kitaplar.?u -~ahvilat 500, IV-! zro. ~esar;e -İz Bedei kymetli evrak. :.,:.....;:...:; İz bedei. küçük demirbaş...;;;;.,;:':...;8;...::5;..._ YekUn

6 -5- TÜRKİYE BAROL1ffi BİRLİG! 1.5: GELİR ÇİZELGESİ GELİR ÇEŞİTLERİ MÜFREDAT O-öz Kaynaklur Ol-Birlik kesenekeri ari yl tahak 'den devir Auortisoanlar ,03.Taşn:azlar A:ortisnan Demirbaşlar Ar:.ortisr,an Ölün Yard: Sandğ (Cari) '7- TOPLAM? ?-Gelirler Hesab 70-Banka Faizleri 72-Ruhsatname Gelirleri 73-Yayn Gelirleri 74-Yardn 75-Kralar 76-Karşlklar 79-Diğer ve Bağşlar Gelirler ' Topla:

7 BAROLAR BİRLİGİ lo lool936 TÜRKİYE CrİDERLER ÇİZELGESİ GİDERLER ÇEŞ!TLE!f.! 81-YBnetin Giderleri 310-Genel Kurul Giderleri 314-Yön,Dis,Denet,X.ÜoYolo 315-Birlikçe geçici Görev Yo 317-Tensil Giderleri 813-Tören ve Agrlona Gid. 319-Dş İlişkiler Giderleri MüFREDAT o : Personel Giderleri 320-IEeuur ve Iilüst o üc İkraniie ve Prioler 2.286o Fazla Çalşna 323-S.S.K!ştiraki 3230-Sos.Güv.Dest.Fonu 324-Personel Youklar Personel İşten Çkarma 326-Taşt ve Yenek Gider. 332o Çoçuk zano ve Öğrenin. l yakacak Yardo 329-Giyio Giderleri İzin ücretleri Kasa ve Şef Soruolulub~ Büro Giderleri 330-Bako ve Onarn Gid Büro Araç ve Gereç Gido PTT Giderleri 2 o o Aydnlatna s tna su Go. 925,o Denirbaş Giderleri Gazete,Derci ve Zitnp 332 o 7'7')- 336-Yayn Giderleri ' Ysrg Ye İcra Giderleri Dşardan sa~lanan ITiz Daşkaca Giderler 615.)44o04- TOPLAM

8 -7-, G,İDERLER CEŞ!TLER! MÜFREDAT 84~Resim,Harç TOPLAI-il ve Kesenerler 84-0-BelediyeResim ve Harç 34-l-Noter Harç ve masraflar Damg~ Vergisi Bina Vergisi Sivil Savunma Fonu J45-Uluslararas Barolar Bir Meslekle ilgili Sosyal Yard ölün Yardm Sand~ Avukatlarn Ölüm Yo.rd.n. 87-Anortisnanlar 932 ~ Taşn:ma zlar Anortis:J.an GENEL TOPLAM Gelir Bakiyesi 371-Der.ürbaş Ac.1ortis::anlar. 932.,Jo ,56

9 TÜRKİYE BAROLAR B!RL!~! Yl Fiili Gelirlerin Bütçe ile Mukayesesi Bölün Madde G0lir Çeşitleri Bütçe Fiili durun -:ksik Fazla I II III IV Kesenck Gelirleri Yk Barolar Kes Y~y~ Gelirleri Ç~şitli Gt:;lirler.u}-s:-tnaoe Gelir J.229~500- Devlet Dütçesinien :0aC;şlar Jaşk~ca Gelirler ' ~~irclnr Faizler ',ru:k~ Fcizleri ~=r_:;r~;;lklar C)99- l.l7l.j w ;Jr:;_e_?()'7_ cnc: /"/' ;::_ ~ / - -,

10 Bölür: I n -9- T tt R K! Y E B A R O L A R 3! R L İ G İ Yl Bütçe ve Fiili Giderler Mukayesesi Madde Giderler Çe şi tlerl Ödenek Miktar Yönetin Giderleri Genel Kurul Gid naşkanlk Ödene~i 1- naşkanlk Divan - Başkanlk dşnda ü. ht;.zur h:::lüar l- Dis,D8net,Yön,ü,Huz. l- Yön,Dis,Den,K.Yol Geçici Görev Yo Tensil Giderleri Tören ve A~rl~na Dş İlişkiler Gid, Türk Hukuk Kong ~ J 9 lo Konferans Giderleri 3Öl.OOO~ Başkaca Giderler YEKÜN Personel Giderleri Me::mr ve Müst.üc İkraLiye ve Prir Fazla Çalşma üc SSK.Prir:ü!ştirakil Personel Youklar Taşt ve Ye ne k Gid Çocuk zamlar Ya ka cak Yardmlar Giyir. Yardr:lar 614.'JOO- İzin ücretleri 160. 'JOO- Ölüs, Do?;-urr, Evlenre K den TRz:::ino.tlar Gece Tazoin3tlar Şef Soru::-Jluluisu lgo. ;)UJ- l6::',cjo :JCJO- 0. GIJO- YEICÜN Sözleşr:e Farkalar l co- Cari Öden e Ödenek :Jakiyesi 2< ; ; (J lll,45').39j l- 1- l l ' ' c. C! l re u,_j.- r'p.n '- '',_,- -"''". r_) ('\ _;- o. 'TG- 7Go.n~oJ

11 IV V VI ,...,._) 9 lo PTT Giderleri Aydnlatra Istr:a Su Giderleri Denirbaş Gider.. Gazete,Dergi,Kit. ve!cra. Yarglar:a Yayn Giderleri Dşardan So~.Hiz. :3aşlmca Yatrr: Giderler.o.ooo,- --~ ~--~ D6in Madde Gider Çeşitleri Ödenek Cari Ödenek No No Miktar Ödene Dakiyesi III Tiliro Giderleri Bakn ve onarn , , ,- 2 Düro araç ve gereç giderleri.o33.467, ooo, ,30-2.2oo.ooo, i.o6o.Doo, ,- 36o.ooo, ,- 70.ooo,~ l5.320,- 22o.ooo, ,- 45~ooo,- 2o;aoo,- 66o.Joo, , , , , , , , ,96- YEKtt.N J , Gider. Yn.z,Hes9.p,.:J.iro IJ[akinalo.r Mobilya, döşec-:e Giderleri Diğer Yatrr: G. YEKÜN Resir:,Harç ve K. Delediye Resir: ve Harçlar Noter Harç Masr~f Dar:ga Vergisi Tiina Vergisi Sivil Savunua F. Uluslar aras. E. :Sirli'~i Aid::'\t YEICÜN Mesleki Yardr:lar Meslekle ilrjili Sosyal Yardrüar YEKtt.N Ulitçe Yekünli Öi~c. Yardr.u A~Jortisn[Llsr Genel Yekün Yutru Giderleri G İ D.E li. L E Ii , , , ,- 6lO.COO, , <3. 500, ,- o.ooo, o. ooo,- 60. <)00, 'JOO, o.ooo, TJO,- 77.4)3, , , T.\ , ;J5l.639, , ,- o.ooo, , , , , , o.r;oj,- c.,~ 55, J53, YJL~JI 3,- 4).""3l)G =- /5.')5U.3,- 37 J.L.G ,- so.nco -

12 :JİLANÇO -- TAHLİLİ AKTİF HESAPLAR -~t Değerler JJu hesapta TL görül~ektedir.döküuü itibariyle eşa~da sösteril2iştir. Yönetin Yapl3r Mobilya ve Döşene Yaz,Hesap Başkaca Mak. Başkaca 2-Kasa Hesab Deuirbaşlar konular ,-TL (Y.Bina l ) , , , )4.33,- Birli~i~üzin r~ünlük ihtiyaçlar içinde bulundurulan nait oevcudunun '36 tarihi itibariyle bakiyesi TL'dir. 3-Dankiüar Dirliğinize c;elen havaleerin Jankalardaki )36 Tarihi itibariyle bakiyesi '34.71-TL'dr.Müfredat aşa[5da c;österilniştir. TC.Ziraat Dankas T.Eulo.k Kredi D. TC.Ziraat Bankas T.Ewls.k :xedi D. TC.ZiraQt Bankas T.!ş T.İş Bankas Bankas T.Er:lak Kredi B. TC. Ziraat Bankas T.Halk Dankas TC.Ziraat Dankas T.ö~retuenler T.Haç Bankas T.Halk Bankas TC.Ziraat Dankas TC.Ziraat Bankas Bankas... Kesenek Ölü n Vadeli Vadeli Vadeli Vadeli " CÜ~) be v~deli " " " "! ) ' , , , ,. 6CO. 940, C,. J7l. :H7, , ,.: , , , ~3,- 2.1')3.339, Cl, '- 877.l.399,- 22. C>76. ')34. 7 l::_

13 4-!D-barl!'lr ylndan devreden ve Birilik ihtiyaçlar için l.l ylnda satn alnan nraç ve ~ereçlerden yl ~çinde sarf edilenler düşünül;:üş ve bakiyeleri saylarak sayn ve kayt ;:utajakatlar yaplştr sonundnki An'Jar r_evcutlar:.n:.n dejer toplan,...,..,..,,..,.,., '' 7 TL',.: B -,_,_~_- l o:: r~ ~~ -.vou.j7 ~7,- ~r.1 u oedugn, ~ -.c,-~~ s araç ve 3ereç anbarlar,2j.604.j2,-tl's kitap anbarlarn ifade etnektedir. 5-Borçlular Borçlular hesa~nn 3~ tarihi iti~ariyle bakiyesi 3.30G.365,-TL'dir , , , ,- TL's Barolarn kesenek borçlarn, TL's :::arolarn ölü;: yard:::: borçlarn, TL' s 13arol arn Kinlik. Siail, ya ka vs. TL's Yardn avans,youk Gvanslarn, Person_el ~~ vansalarn, İş Avanslarn, Elektrik,Havagaz,Depozitolarn ~er borçlar ifade et0ektedir. ve di PAS İF EESAPLAR 1-öz Kaynaklar Hesab Du hesapta tarihi itüariyle 2.Gl5.6.G7,-TL's görülcektedir ,-TL's Dirlik kesenekleri,danka faizleri,huhs~tnane Gelirleri,kira gelirleri,yayn ve başkaca gelirlerlüzden Cari yl _;iderleri düşüklükten sonra kqlan 'Jakiyeyi ifade et::ektedir ,- TL's ~nortis;:~n, ,-TL' s Denirx.şlar için ayrlnn snortis::.an,-;österoektedir. 2-ölün Yardn l yl için Av x 300,-TL=6, ,-TL l.5.19j jj7 yl için 21.9 Av x 3CO,-TL=5,335.7~0,-TL Toplan C)C, -TL Geçniş Yardan devir 16. 0'34. G41,BO Topln:o 2U. 5. '34-1, :.: Du d~ne:olerde Barolardan Gelen Ölün Yardn havalesi Toplan ,-TL'dir.Ynplnn yardn niktar ise 10.~55.J53,-TLdir. Yaplan yardnlarn listesi 1şa~da g~steriliştir.

14 ölen Avukatn Adi ve Soyad Av. Teyvik Fikret E6il..ez Av.!zzet Gür Av.Vedat özeren Av.Mehoet Kro Av.Cehti Türel Av. Ylnaz Savaşç Av.Atila O!uz Av.Şerif Saru Av.M.Kewü Sa;!lk Av.Hüseyin Günek v.m.akif Önder v.mehnet Uaraşl Av.Şahin Şahinler -13- v. Yl:az :B'uat Sabuncuo~tlu v.mehoet Gürkan J3ilgin Av.Mehnet Nurettin Savaşt:yan v. Ertuğrul D inr~ö v.neşet Bayr v. Fevzi Cns v.müdrike Tankurt v.. H. Orhan Denirkan v.ibrahin Köylüoğlu v.kaya Alper v.dülent Özkuran v.iüi Güner v. Kenal Şükrü Onsun Av.Refaeddin Biçer v.erol Serdar v.m.akif b'ranl v. Ker:a l Güner v.ah:et; Kcrabay v.abdulkadir Arslan v.ali Sedat Özerkan v.tuncny Altay v.rdvan Okuouş v.meh:et Bahattin Taşkp. v.ler if Gülhan v.teyfik Fikret Klçkaya v.hetin Hüdayir_)[:l;lu v.nafiz Ilayndr v.seval Aksöz Av.Refik Varsak v..li Hza Sa2:;ay Av.J';Iaci t AyJn v.s.de::ürel İlhan v.yaşar Avadan \.v.h.c::\l".it Ay:Jey v.ali Ekren Gökçek Av.Uustnfa Kalyoncu Av.t'.dnan Er tur Av.Erdo~sn Günr.;ör Av.Dündar Devres Av.Hesut Ulucan Av.Fatoa İrfan Esat Av.Sclo.h::ttin SÖz~.;;ri Barosu İst:mbl İsto.nbul İst::mbul İstanbul İst:mbul!stanbul İstanbul İstanbul,:ikara Ankm:'a Ankara İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul!stani)ul İst'lnbul.Ankara Ankara Ankara Ank:.ra Ankara İzr:ir Adana İstanbul!stanbul İstan'Jul_ Ankara Adana Eskişehir Mersin Tekirdag Sinop Giioüşhane Edirne Snosun Konya K.M:araş Kl: şehir Krşehir Elazf; Mers iii Manisa }._drno ltd -3. o. Gazi::mtep Gaziantep H ize Dur sa Isparta lstan')ul İstan;)ul ltnl-::rra L'cnk:1ra Yaplan Yard: ,-TL ,-TL ,-TL ,-TL G6.74l,-TL ,-TL ,-TL ,-TL l,-TL ,-TL l, --TL l,-TL ,-TL ,-TL ,-TL l, -TL l, -TL EG. 74-l,-TL GG. 74-l,-TL l,-TL f,f. 74-1, -TL l,-TL l,-TL l, -TL ,-TL ,-TL ,-TL , -TL Li 5, -TL , -TL , -~~L ,-TL ,-TL , -TL SC. 7'U,-TL C6. 74-l,-TL lj.lc)c,-tl , -TJ,

15 ölen Avuk::tn Ad ve Soy::d Av.Mcü:ut Atm:an J.v,Kn:lil Dirilten Av.Ertuğrul Ayçn Av.Murtczn Çal Av.Erclo[çan Irzk Av.Ziya Güzeldereli Av.Oktay Torun Av. ibrahit. Zeybekcslu Av.Zeki Arkan.Av. ij!elnet 8ddk Eren Av.Mehnet Şefik Sayan Av.lv'Ietin Kurttaş 'Av.Fevzi Kar.abekir Av.Hiisanettin Erten ~v.dilse öcal Onyan Av. İ';rahin Atanan Av.Orhan Ce:.:al Fersoy Av. Hüsanettin H3kk Av.Muhittin GÜTieşhan Av.Nleh:et Şefik M:ungan Av.Mehnet Dnhri Çolafco"Slu Av.Mustafa Lütfü Avuncluk Av.Hüseyin Cahit Güner Av.Nihat Hofer Av.Kay:m Perk Av. Yaşar Erol Av.Hiustafa Işkl Av. Ali ltijat Dayrakt-ar Av.Naine Eser Av.Taşkn Akdoi'!;an Av.Hadi Şeni Av.Erol Dayülken Av.Halil Kartn Av. HilLli,',ydn Av. Meh,Jet Reşat Av.Ali ÇL:lik Av.Erol K8skinel Av. Adrnn Hep _;ül Av.Muzaffer Do(tru Av.Esin Ol::;aç Av,öner Necati Er-:;in Av.Kenan Gökçay Av. DurhEmettin Çölok Av.Ali Ferruh Dereli Av.Vedat Düyüközcan Av. Necdet IJ1enteş ).-r,h::.s::w T.~::t Av.Vahit Erciş Av,C'Jhit l~rif Tun -:~er ;_\ve r av-.-uz Cn Av. inc;yet Atshan Av, ICLris?.[[ini:r: Er,;,;ünsu Av.Ha~ine Fişkin Av. Ş ekip Okçuo":lu /i'v,. \T~J.hdettin Av.Hsldnn Kip. 133I (.. t -14- ~1ol vg,loğl' AkşeDsettino!;lu Do ro su Ankara ;nlorn Ankara.Anka ro.!stan:ml Ankara Ankara Ankara istanbul İstanbul istanbul!stan'ml.clnkara!stanbul istanbul!stanbul!stanbul İstan~ml İstanbul istan:ul İstanbul!stan:)ul İst:u'Jul İstanbul istan~)ul istanbul!stan~)ul!stan~ml istanbul istcm')ul İstmbul istanbul!stanbul!stan'ml istembul İst'm')ul!stan'ml istcm:)ul istan'jul İst 3n'Jul ist:3n'ml İstan-ml istanbul istanbul!stan:ml!stan1jul tcr..lj ist?n:ml İstanbul istrn:m İst m Jul ist~j.n~ ;i.l_, l.str;n')ul ist2n:nü ist3n:)ul Yaplr.n 66.'(41,-TL , -TL 66.7L~l,-TL 66.74::j_,-TL GE:. 741, -TL ,-TL C6.74l,-TL L-l, -TL ,-TL ,-TL 55. 3LJ-5,-TL ,-TL , -TL ,-'J'L ,-TL , -TL ,-TL 55. 3LJ-5, -TL Y::rd!'l

16 -15- Ölen Avukatn Ad ve Soyad Darosu Yc.;;lan Y?rdr. Av.Süleynan Yalçn Uludn~ Av.Mehr.et Esendal Av.Mustafa Necati Sayar Av.Sar:i.n Murnt To:;Jaço~lu Av.Azize Helar;ün.A.v.Ferit Gündc:;s.n Av.NerL1an Erze Av.Sudk Yalnzo~lu Av.Firuzan Eksat Av.Ker.:al Kado~lu Av.. süley::1an Efe Av.~:Iustafa Sain Unsev Av.Erten Şahiri Av.Ylnaz Kök Av.Ülkü Celayirlio~lu Av.Ds~attin Ceylan Av. Kadir NunanoC~lu Av.Mehnet Kalkan Av.Nihat Akde:ir Av. Fahri Yl::a z i:ek Av.Nurettin Orhan.Günden Av.M.Tarhan Salih Av.Edip Doztepe Av. İsr.ail Mungan Av.sa:)ri Düzgören Av.Mustafa Çubukçu Av.Nahit Te'_1ren Av.Ferhat Çiftçi Av.Nec:i Turc;ut Av. İbrahi'l Av. Qrl_an Günd.o( ;cu Mekki Ülgen Av.Galip Bilge Av.I.lelr1et E:ün Ersöz Av.AbJ.uah Ekin Av.Metin isfendiyar Av.l'.lua;T:or Can tez Öğün Av. Oscan o:~uz Av.Ali Da~):J.han Av.Necdet li'ikir Av. E::ün Eri ş Çavdaro:!;lu Av.Şükrii Av.Sodk Heyhan Av.Mu :c1r:er Özde;ir Av.Fuat Hrat Av. J3t~kir ~rolmş Av. İlsim Sunter Av.';clih Törüner Av. "''Jnot Gökçek!.~v.,_\tf I~.:Jc:paşac-::1 u Av. ncsan Il::.lkT:nar Av. Or 1 can Kulaço.~:lu İstanbul lstm:jul İstan'!Jul lstzm'jul İstnn~ml ls tanbul İstanbul istanbul İstanbul İstanl::ul İsts.nbul istan'ml Ankara Ank3ra Ankara Erzurur. Erzurun Aydn J.ydn Tra~)zon Edirne K.I}[araş YozQ;at L~ardin JfGrdin Adana Gürüşl.ene 'Jurd.ur K3St3'10nU Krklareli Krklareli Kenya Konya Konya ursa Bursa :Bursa Anknra An k :::. ra.\nkara!mk'ra Ank::ra,\nkara Anknra An k -,ra,\nk.n: Ankc:Ta Ankc:re Ordu (-;6. 940, -TJJ ,-TL C6.:J40,-'TL C6.'j40,-TL 66.')40,-TL ,-TL 66. ')Lt-C, -TL 66.')40,-TL 66. )40,-TL ,.:..TL 66.')4J, -TL ,-TL 6Ç.741,-TL 55. 3L~5, -TL ,-TL ,-TL GC.940,-TL C6.?40 1-TL u,. 940, -TL (,6. )W), -TL FG. ')40, -TL Gf,. 'j40, -TL ff. 94'J,-TL Gf..)4C,-TL f6. )!+C, -TL ,-TL CG. ')40,-TL 66.')40,-TL 66. )40, -TL , -<rl , -TJ~ _;,5.)4:5,-TL , -'l'l ~ 5, -TIJ 5 c;. 7Cjf: -TJ~ ">~ 71~1 '-'I'L :-:(. 7!+1,-TL

17 -16- :?-Alacaklar Alacakl hesaplar grul:unda tarihi itibariyle görülen 1)orcunuz TL'nn ledir. r:üfredat.şöy Er:anet Peralar Vergi Dairesi S.S.K Cü b be Teninatlar Dii:i;e:- E~.:wnetler : ,40-4-Nazr: Hesaplar İz ')edei ky;:etli evraklar İz İz bedei küçük de::ir:)aşlar bedei kitaplar Bankada ikraniye olarak ç- -,03 1,35 1,70 kan savunr:a tahvili ) ,53-

18 -17- DENETLEriiE ~CORULU HAPORU T.D.D 7 Olağanüstü Genel Kurulunun sayn üyeleri,. 36 sayl Avukatlk yasasnn 133 ve Avukc,tlk Kanunu Yönetreliti;inin naldelerine uyularak Türkiye Darolar Dirli~inin yl hosaplarnc, ilişkin defter ve bel~elerle tüo akçal işlenler Kurulu:::uzca tarihin- 1e Dirlik bincsnda incelenniştir. Ara denetlecelerioizde aşa~da yazl tarihlerde yaplnştr.. Devre 2. Devre 3. Devre 4. Devre 5. Devre ' ,10.9: yl içinde ku:mlan Defteri kebirli yovniyenin yasal süresi içinde Ankara 6. Noterli:?;ince l5.0cak.l9l6 t'3.rihinde 1065 yovoiye nosuyla devar tastiki ynpld~ ve kcytlarn bu defterlere usulüne uyt>;un.~ür şekild.e düzenli olarak işlendiği görüloüştür. 1!):36 yl içinde lrunnl:m y3.rdcc nitelikteki defterlerin de yascl defterlere uygun ~ir şekilde ve düzenli olarak tutuldu~u saptannştr. 1-Nakit kns2snn sayn ycr::nlnş Vf! oizan to:)lulu~una eklen:-::;iştir.3l.l tarüi iti 1 )oriyle kgsada ,17 TL nnkit bulunclus';u ve k::ytlara uygunlwi;u sörülnüştür. ~'-ANJ.:;;.LAH Jirlik oevcutl:::rnn :::uhafazn edildi:5i ::2::mkalard::.ki vadeli ve vaclesiz esa:;l.3.rn.jirlik- kaytlar ile ::ut3;)akat halinde olcluttu ve ::mnlara oit nuta:jakat oektuplornn ayr dosyalarda sakland"'; ;;örülnüştür,]3nnkadaki _parn duru:::ur:mz aşat:';ya çkarlrştr.ayrcn Dirlik nakitlerinin vadeli hesg.~larqn de~erlendir ilnes ine özen ~österiljiği ;örülrüştür. D A N K A L A R iles3) No _..;:.;::: TL ~ T.C Ziraat Dankas T.Erlak Ereeli Dankas T.C Ziraat ~ankas T.EnlÔ.k Kredi Dankns n r r T.C Ziraat Bankas T.!ş t n".tt T.Eüak 13 mkas Kredi Bcmkns Bankas T.Enlak credi T.C Ziraat ~5nkas 'I'.HQlk.~ ~m:::s T.C Ziraat ~ankas T.Ö~ret~enler ~ankas T.Halk ~iankg.s n n 630/493 VDS 169 G30/l056 VDS 170 VDS / / H VDS 74/A VDS 75 63\./125':: 1+13/~~c )3 E3C/l'/:'!9l 17J :5~ 1 (<~\~(_) l'j- 5<-:,:~)(~'37 4-lT '!2 fj''j1: -'24f, 6y;;l:'C: l2(, Yekün _

19 -18- To~lao 13.JJ9.J38,-TL nn vadeli hesapta ,71- TL nn v:desiz hesapta 1 )Ulunduf!u r~örülr:üştür. Yardrnc Defterler a)du defter kaytlarnn '3.na ve yard:..c defterler kaytlar ile uyur::lu oldu;':su, tür:: der:ir')aşn.asortis-janlaryla dökünlü olarak ::izan toplulu:tunda var oldu'tu, 1 ) )An~) ar varlklar dökii::ünün ana ve yardnc defterlere uye,un oldrak çksrldi~, c)yo.rdr;c :1esapl3.rn ayrnthrn r~östoren ve kalanazada takip edilen hesaplarn yasal usue uygun tutulan yevmiye ke:ytlarna uygun olduz u,~;.irüluüştür. '\eln:eler 7J:ürkyei3arolar :Jirli2;i akç":ü işlerinin cerekti:~i ;~i'.:i yürütiüe'jilnesi için 31. ;. 19:.' 6 tnri~1i i tü ariyle 77J cclet tahsil,30 adet tediye ve 369 adet uahsup olr:ak üzere 22C9 adet fiş kucmlnş ve eklerinin d.üzenli şekilde aylk dosyalarda fişlere ekli ol3r:.k uu2afc~za edildi;':si,fişlerin yetkililerce iuzalanuş olduğu ::';:)rüluüştür. öz Ko.yn::kl3rr.nz. l-kesenek gelirleri: Türkiye Barolar Eirli3inin çalşnalarn etkinleştirerek sürdürnesi yönünde tec:el gelir kayna ~ ~ilindi~i gibi Barolarn üye başna yk 1200,-TL olarak üyelerindon toplayarak ~önderoeleri 3ereken kesanek 3elirloridir '}35 ile.. l)jg clöne:i içinde,narolarca l)j4. :vln~~-:::.. aktarlan kesenek 'Jorçlarda içinde olnak üzere,ödenoesi gereken kesc:mok to:pl:m F'3.r:9C).94J,-TL sdr.duno. karşlk dönen sonunc. kadnr :o,arolarca ödenen kesenekler toplan ~ TL s dr. Döner: sonu iti'):;,riyle Darolarn 93. G4G. 6Y3,-TL kesenek ;Jorcu :)ulunuaktadr.ii'.akanlgrclan i:ide~.enin ynklaşk 1/10 or::.nnda gerçekleşti~i görülektedir. Mali r3porunun ekinde :)ulun:m larolo. rn kesenek öde;jelerini ::;i:isteren listede öde;elerinde )elirli baz Darolarca ya:,nlan ödcelerden oluştuiju, it';er Barolarn öde~.werinin ':ulunnadj; yada çok az olclut5u 1 )orçlcirnn ise sürekli artt3 anlaşl~~ktadr. Du duru :,Barol.::rn üyelerinden to~:la::lkl::.r Darolar ~lirli[;i keseneklerini kendi ihtiynçl3r için kuan:.3larnclan veyn kesendtleri tol)l'3r:a::la r:~erekli özeni :~~sterrerelerin::len ve \vukntlk Kanununun 65. naridesinde yer :üan y3ptj.ren uy,~ul'fj.":."cnkten do'"; du0; ;)ilinuektedir. Darol8rn, Türkiye Dar: lar Dir li ;':Si kesenekle:çini cliizenli olarak tahsil Gt:releri,tahsil ettikleri kesenakleri Türkiye larolar l3irli2;ine,;önder:wleri yönünde ;erekli kj.rarlarn Türkiye :3crol:-.r ' irli:ti Genel Kurulu ve.; Yönetir: :.curulunc3 aln:<rak uy,;ul.:.' lcya kon;:-,as hususunu t:;,k:lirlerinize sunuyoruz. Ölüo -ycrdflcr,. 5. l}j5 ile.. l'j.)g elisrieni içinde t'j.:::kkuk erlen V8 r:la'1q Önceki ycrdcn devreden :,Jarolarca Öclen C,eSi ~ereksn ölii: y.'1rcn tc)lcu 27. JL.5.Li7C',-TL clr.jömn içoriij sine'le J\::rclnrca ~i:in:lerilen ölü::: ynrrlf <',-TL <:lr. /;..l}y:: t~rihi i ti'.;ariyle l..'arc'larn ÖlÜ'J. yarl:n ')or cu 12. 3'3'f.

20 -19-2-Kira Gelirleri: Birlik binas bu dönem içe~isinde tamamlanarak hizmete açlmştr.birlik çalşma merkezinin dşnda binada BirliE:Simize ait olan 3 büro,23 dükkan ve bir çay ocağndan Birli2;imiz gelir sağlamaya başlamştr tarihi itibariyle ,-tl kira geliri sağlanmştr.dükkan ve bürolarn kiralanmas işlerinin tamaml<:mmns sonucunda önümüzdeki dönemlerde Birli~imiz daha fazla ve düzenli bir gelir snğlyncaktr.dönem içerisindeki birliğin giderleri büyük ölçüde kirn gelirlerinden karşlanmştr. S O N U Ç : I-Yukarda kesemek gelirleri ve ölüm yardmlar bölümlerindeki açklamalarmzda belirttiğimiz gibi Bnrolrnzn,_ her iki bölümde yer alan ve özeikle kesenekler do yoğunlaşan borçlorn ödemeleri yönünde karar oluşturulnrnk uygul<_mayn konmo.sn, 2-Ara ve yl sunu dcnetlemelerimizde,birlik defter ve kny tlo.r ile belgelerinin düzenli tutulduğu harcamalrn bütçe ödenekleri içinde olduğu,ynsnl gerekerin yerine getirildiği snpt2n. nştr. Yönetim Kurulunun akçnl çnlşmrü.'1rnn <:tk1annnsn, Sayn Genel Kurul'un tnkdirle_,:ine sunarz. Sayglarmzla, ~- D;_']'JETÇ! Av.Tayyar SELCUE -"\ DEI'JETÇ! Av. Orhan USAL

21 T U R K İ ~ E J A ~ O L ~ R D 1 R L İ j İ Ay Mizan T Topluluğu Nosu Hesap!~t~~~i Dorç TL 1Uacak TL Borç TL Al-:cGk TL o öz Kaynaklar Hes a-::n ,~ , (:7.3)4,24 Sabit De~erler Hes. : ,33 ] ,33 2 Kasa Hesa:: ' ' ,17 3 Bank:lar Hes;;f) 73.Cl7.C::LJ,Cl ' :;76.9J4,7l 4 An~nrlar Hesa'n ,93 1, , ,J31,43 5 Dorçlu IIesapl::.r l53.sj5.4gq, , ,- 6 Alacakl Hesa)lar , , ,40 7 Gelirler Hesa) L'4, ,12 J Giderler Hesrö 37. '--'. ~-Cl, :3.961' 55 [\) o 9 Nazn Hes::r;:lJ.r 5C-3,53 503,53 503,53 503,~J , , ,22./

22 T:İl\.Kİl:S IAROLA J3 İ E. L İ G İ MiZA~ TOPLULUGU No Hesap İsimleri Dorç TL Alscak TL Jorç TL -'\J/1C!:"1<: TL O 2 öz Kaynaklar Hesab 0-Birlik Xesenekleri 012-ölü Yard;:. S and , , J To.ş n~bzlar il..r:or ,- 022-Derirbaş A::ortis~an ,03 0-;-Yekünü , Sabit De[;erleE H;;sa:J 0-Yönetin Yaplar 121-Mo'Ji1ya Döşe~_e 122-Yaz,Hesap,Büro M. 124-Daşkaca 1-Yekünu Kasa Hesab Denir)aşlar coo 5.3.( 19, ~.75,- 2. 1':)3.000,- 5- n. J19, 33 Lf-i_~,2.l+G~)' ,- 8.:_'JJ.:)4, 33 J.40C3. 594,33 l. 1)5.1(5, :' ?7,37 l 'Jl, C )4, ~3..::;.3.. :.oo, - _4~3 3;:;..,;;..; 5:;,..;0;_:C:_' :...' , , ,17 [\) f-' 3 Bankalar Hesab 31- TC.Ziraat Bankas 31/1-Enlak Kredi Bank. 32- TC.Ziraat Bankas 32/1-En1ak Kredi Dank. 32/2 n n 33-TC.Ziraat 3ankas 34-Türkiye İş Lc:mk::.s CJ1,23 14.' , J7, sn 17J'i17.E05, , ,- 4.C"37.394,- 4, , , JOO,- 3.5J9.iJ77, , , , ,- l LJ-O, ' , ,50

23 No Hesap İsirüGri :3orç TL Alacak TL Borç TL 34/1-Türkiye İş :Janke.s j,j71.)17, ')17,- 32/3-T.Enlak Krt:di Bank. ], , ,- 32/4-T.Klak I:redi L:mk. c, , ,- 35.,..T.C Ziraat Bnnkas , , (,,23 36-T;,Halk Bailws 3.17J.~;oo, , ,- 37-T;,C Zirnat Bankas , T. Öğretmenler Bo.nko.s , YJ,- 3J/lJT.Ho.1k Bankns ,- 2.1)3.33':3,- 37-T.Ha1k Bankns ,- )34. G30,- 39/1-T.C Zirnnt Bnnkns , , ,- 39/2-T.C Zirant Banko.s , ,- 377.:.3)9,- 3-Yekünü GJJ, C. 703, :334,71.scok.TL f\) f\) 4 Anl.Jar1ar Hesab 41-Araç ve GdrGç A. 42-::itap ~\n 1 )arlar 4-Yekünü 2.4)7.537, , , , ,50 l , Gl 2J.604,J2 l.060.j31,43

24 No Hesap İsinleri ijc ~ç 'TL 5 Borçlu Hesaplar 51-Muter:.et Av::mslar 21. J5L. 327,- 52-Personol Avanslar 50E. 903, 53-Veri1cn Do)ozitolar ss.557,- 54-:J--~=c;scntk 3orçla:n S. 943,- 541-Ölü::-Y::rQ::u ~)orç. 27.J4S.470, ;.iJ::rol.:l-rn -=:it::j? vs. 24S.435,- 551-i.=üteffurrik ~~orçlulnr 5-Yckünü 22S. Jl5,- l53.9c r Alaco.k TL ro,.: , ,- 50. oco, , , , q"-'95:;;._- Borç TL , , , , , ,- ~ç_-~9..::.0.:_,-, 3. JOJ. 365,- "Uccak TL 6 Alacakl ~esn)lar 61-Enanet Paralar G-Gelir Ver~i~i 613-DnnGO Verti~i 614-S.S.K 2.4J5.Jl2,- 4:J.419, ,- 630-Cü'J~e -- l ,- 619-Di3cr Eoanet Paralar ,- 632-D.Şahs Te~inatlar , , , , :3, n. S oo , f\) 'v'-.1 6-Yekünü !3, , L~O

25 No Hesap İsi~leri 3orç JL Alacgk rl Borç TL "~lqc:;k 'rt 7 Gelirler Hesab :3 70-Alnan Banka J ~,62 72-f,uhsatna:.e G0lir..J C,- 73-Yayn Gelirleri lg5.53e,- 74-Da~ş v~ Yard~ C,- 75/l~Kiralar l3;c56.9jc,- 75/2-Te :inatlar 76-IC'lr;lklar 79-Di~er , , , , , ,-.2JO.OOO,- l , ,- Gelirler , ~,5~0~ Yekünü _ , ,12 Giderler Eesab 31-YBnetiQ_Giderleri , ,- 32-Personel Giderleri , ,- 33-~üro Giderleri 7.3J5.9~7, ,34 34-Eesi::,Harç,Zesenek : 7' ,73 6-ölü;:; Yardr: , ,- 37-Anortis;:;anlar , Yekünü :_n. 9Gl, 55 ~

26 No Hesap İsLüeri ::J'"'~rç 'IL.<\.1:-'-cak TT, ')orc TL...J...:~ L 4 ""\üar1ar Hesab -P1aket -1\.ozet -Cü')be yakas -Kinlik Oüz. -Ruhsatna:e -Sici1 Cüz. -Cübbe Kunaş - 2 Adet 46Adet 360 ~det -S ertifika 1'70 Adet -Avukat1k -Oto Aub1erü Yekün 5 Borçlu Hesaplar Cüb. 135 Ac:.et 51-Giuer Avanslar 510-Muter:et 5-İş 1~vanslar 2210 i~det ).. vanslar 512-Yol1uk Avanslar 513-Yar:ir:. "lvanslar Yekün ,- 6. 6'73 '.300 ' J3.360, ,33 1.4'70,. 19,'3' 73 l4j.950, , ,- 3'+'J '- J3.JSD, J,- 612,50 1.4?D,- l.l33.6jo, '-.,.,- 460,- 917,, , T ,- _ , ,- > ~! , ,Cl ,~ J.T33.465, ,- J 3J ' , , , , ' , ~27, , ,- 1\.) \Jl 1

27 No ~ap ~sinleri 52-Personel Av:.mslar C) c_) 53-Verilen Depozito1ar 530-E1ektrik,IIava(';az G. 531-Su Gi1erleri 532-Pul Makinas Yekün 42-Zitap Anbarlar Avukatlk Kanunu Avukatlk ücret T. Meslek Kuraar Yekün Giderler Hesab 31-YBnetin Giderleri 310-GEmel Kurul Gid. Gl4-Y~n,Denet,Dis,K. Dl5-Dir1ikçe Geçici G. Jl?-Tensil Giderleri 310-T~ren,A~rla~a Gid. 319-Dş İlişkiler Gid. Yelin._~ , , ,- B~ TL ~\l3cak TL orç TL Alacak TL..., , ,- 4E.254,- l , , ,32 5~.ooo, ,- 56, , , , , , , Q, , , , , , ::::..: , ,- -~~ , oo, ,- 4C.254 l03.3c3,- 14'). 557,- '-1-7, ,LJ-0 2:::1.604' 32 f\) Cl\

28 No Hesap İsir:leri 32-Personel Giderleri 320-Me::.ur ve Müst.üc 321-ikrauiye ve Prir:ler 322-~nzla Çalşrra 323-S.S.K iştiraki 323/1-SGD J.i'onu,]24-Personel Youk. 326-Taşt,Yenek Gid 327-Çocuk Zanlo.r 323-Yakacak Yardalar 329-Giyirr Yardnlar 3290-İzin ücretleri" :3291-Şef Sorualuluf!;u Yekün 33-Büro Giderleri 330-0no.r:n ve.bakn 331-Büro Araç ve Ger. 332-PTT G,iderleri 333-Aydnletna,Istna. 334-Denitjaş 335-Gazete,Der~i Gid. vs. Borç_TL Alacak TL i'orç TT. 53. ~ 67 '- 7.< , , , ,- 13.~337, : , L.-29 '- 516.( 00,- 516.COO, , , , ' , , , , , , ,- l::t~~ , ~ ,- '+30.',162, , ' , , , ,. 0: ' , ' , ,- f\) ~ / /

29 No Hesap isi::leri Borc~TL Alacak TL Borç TL ~use k TL 336-Ynyn Giderleri 337-Yargla::a ve!cra G. '333-Dşardan 339-Başkaca J4-..,.nesi:; 34-0-Resi:: 83-~.Hizr:. Gilerler Yekün Harç Jiderhri Harç,Kesenek 34-1-Noter,Hsrç,Mo.sraf 34-2-Da::ga Ver;isi 04-3-Bina Vergisi ve Hnrç Sivil Sevunna ~onu , , , , ,- 2:J.OOO, , , ' ' , , ,73 TJ.4-9iJ , , , 71'3 345-Uluslaro.r::s Dc,rolar B. - - J50-Meslek1e ilcili s. Yard3..: : : , Yekün ~37, D.237,7G ' 1\) c G60-Ölün Y2.rdn 371-::Jer:irbaş A;:aortis = , ,- 332.J04-,43

30 No Hosop!sLleri Borç TL Alacak TL Jorç TL AlacDk TL 9 Naz; Hesaplar?'~y-,.1c:tli Evrak Kasas -,03 -,03 I:::y;_wtli :!~vr"'k verenler -, 03 -, Küqük De~ür"!:Jaşlnr l,:35 l,;j5 Küçük JJs~ür'oaşlar Earş.l[ 1,'.35 1,.:!5 Iz Jedei Kitaplar 1,70 1,70 1z bedei Kitaplar Karşl~ 1,70, Ts.hvilat Kasas 500,- 500,- Tahvilat Ee.sas I~arşl1;t!; _..;:;.5_0_0-'''-...;., 5~::_)' _.. 503' 58 KASA SAYii ZAPTI : :3 ro \.D lo Adet lo Adet ,-TL lk 5.COO,-TL lk 3 "~det l.coo,-tl lk 7 Adet 10,-TL lk 1)0.000, ~J.GOO,- 3.0CO, Yukarda :cüfredat ;;österi 1en :;Jaralar günü kasa ssylarak taraf;nzd::m tespit cdil:üş ve kasada ,17-TL o1du[;u 3;örü1erek işi)u zrüt t -,raf::zdan tanzl: edilniştir. Büro Şefi Mu~aaebe Şefi Mustafa I1İSAR Şernin CRE:I!l

31 -30- KESENEK HES.AB I BAROLAR Adana Adyanan Afyon A~r Anasya Ankara. Antalya Artvin Aydn Balkesir Bolu Bursa Burdur Çanakkale çoru: Denizli Diyar"!Jakr Edirne Elazt; Erzincan Erzuru: Eskişehir Gaziantep Giresun Gü;:üşhane H3tay Isparta istanl)ul iz~ür Knrs Kasta:.onu I~ayseri Krklnrcli ICrşchir Koc <_ eli Konya Barosu tl tl tl tl tl n 71 BORÇ TL GCJ CJ00-3.JCO : JOC- 136.JOO YYJ he) ,062- G. 2. )'JO- 31) :)00-33) ALACAK 1 L ,- 6J3.CJ0, JJ l.oj joo o.c~o GOO c::,cjo ('0-70. YX!- co. ~}~(:::- )l.j':j- BORÇ TL ) <' t"a :JOO GOO- 0,IJ.00- G43.G00-9r.ooo o.or.2-!J.JC ) '-. :; 54. 2'/)- 23;). cc_-. o (C) 5- l.lc1.403c-

32 B Af~. Kütahyo. Malatya Manisa K.Ma;raş Mardin Mersin Mu(,1a Muş Nevşehir Nii;de Ordu OLAR S~Jkarya Sansun Sinop Sivas Siirt Tekirdai! Tokat Tra')zon Şanl Urfa Uşak Van Yozgat Zonzuldak Barosu " " " " " " n n lt " n n " n n DORÇ TL ) ) c.oo G9G. r,oo J C0-9l :: J.J C } J40-2') L+.'JO- 3) , ALAC1tK T~L~------~~~OR~'~Ç_T~L~ J0.4CO- L).J ')7. 2G0-45.GOO ) JO- 5).295-3CQ.OOO:_ 3f 'Jl ') 54 JiOO ' l.4j jjo :oo- 275.JOO- 533.J40-23l. ] YEKÜN 103.0)).')43~ SO t:l!-6. G "lg-

33 -32- :Sl'W.OLAEIN ÖLÜJIII Y}\.RDII/ITJDAN 30. o BORÇLIIRI BAROLAR Adana Adyanan Afyon A~r Anasya Ankara Antalya Artvin Aydn J3alkesir Bolu Bursa Burdur Ç::makkale Çorur: Denizli Diyar"Jakr Edirne Elazğ Erzincan Ei'zurun Eskişehir Gaziantep Giresun Gü,:üşhane H::.tay Isparta İstanoul İz:ür KJ.sts~onu Kayseri Krklnreli Krşehir Kocaeli BORÇ TL Barosu ~ ;- r r r r r r r r :JCO- " J. 5:) J.l r tl ' r r r 2 J3 J+50- ALACAK TL L~j. y:o J00-24C. C:/)0-3iJ.l00-6;JJ DC0- ' ()0, 'J0-0?.')00-33 ) JOO r~,5, C; /)- 17. TY! (> BORÇ TL 240.( u ] l co :') l52.1c L ()0-' ~'/)-.2? ~)o 7 _5~~- 3:~. 15Cl C.l5"'-

34 -33- BAROLAR Kütahya Malatya Manisa K. Maraş Mardin Mersin Musa Muş Nc:vşehir Ni,sde Ordu Iüze Sakarya Sansun Sinop Sivas Siirt Tekirdağ Tokat Trabzon Urfa. Uşak Van Yozgat Zonguldak Barosu r lt!1 tl lt r!1 r r lt r!1!1!1!1 lt lt lt r r lt lt EA0-3:J4-.Lt U J0-22. ]')0- J9.1GO- 4-0') J CO ') )CC- 1C4. 7LW- 2U: ~ G.900-7r J JOO ')50-2G o , f,O l9.joo- l l72. J30- J GGJ.\25- YEliliN ========2=7= =]4-::::5= = 1 +=7=0-====

35 -34- BAROLAR Ad ya!:'lan Ankara Aydn Balkesir Bolu n ursa Denizli Diyarbakr Eskişehir Gaziantep Giresun Hatay İstanbul İzuir Kars Kayseri Krklareli K-:mya Küte.lcy:a ]'4a:;-din Muş Ni~de Sa:Jsun sinop Siirt U:rfa Vnn Yoz:::;o.t Zow;uldq.k BAROLARIN SİCİL KİMLİK VS.DOEÇLARI Barosu '. n " " r r n n n n n n n n n n " " n " " tl -----~n~or~ç~.t~i~ ----~~~L~A~C~JU~C~T~L ~B~O~h~ G:l50-22.JOO~ ~ ,..,...,, , , ,500-2~250-: , , : , :.}75-575~ YEICÜN 249,435,..,.35G ,250,. 5, 'VY> ,., _

36 -35- :FlJRKİYE.DAROLii BİBLİ:Ü l l Y LI BÜTÇE" TAS,ü:ISI 1-Gelir ::..ütçesi 2-Gi.lEor Bütçesi 3-Bütçe Gerekçesi Yl Bütçe Y6netnoli~i TÜRKİYE BAEOLAR BİRLİGİ J3ÜTÇESİ ( ) YILI GELİR ÇİZELGESİ Bölün N. Mo~~Je N. Gelir Çeşitleri 1\Ji:HlJ.e T. ::ölün T. I Kesen~k :Gblirl~rii Barolar Dirlik Kes. 21.2C.~O Av. X 18.ay X l')'j-tl II Ya;zn Gelirleri 50.GOC- III Ba~kaca '-5elirler Ruhsatna::.e 20.0DO.COO- 2 B ::.nka F:üzleri.rco.coo- 3 Ysrd:.1 ve J33~ş 1-4 Devlot Bütçesinden 3-5 Kiralar Karşlklar Diğer Gelirler Li 'I L

37 -36- TÜRKlYE B.\ROLA..i. BlRLİGİ YILI GİDER BÜTÇE ÇİZELGESİ Bölür N. Madde N. Gider ge~itleri M::dde T. Böl ün T. I Yöneti-; Giderleri Gen.Kur.Gideri ,- 2 B8Şknnlk Öden e ği.,- 3 Başk::nlk Div. üy'. ö. 1,- Lj.. B:::şkanlk Dş.üye. 1,- 5 Dis,Denet,ü.Huz.H:::k.,- 6 Yön,Denet,Dis,K.Üye Youklar ,- 7 Geçici Görev Yol '- 8 Tensil Giderleri '- 9 Tören ve Ağ.Gid ,- lo Dş!lişk.Gid.. ooo. eoo,-:- Konferans,Sen.G ,- 12 Başkaca Giderler ,- II Personel Gider ,- Me~mr ve l!1üst. üc ,- 2!kraniye ve Prir. 5.occ.o::o,- 3 Fazla Çalşr:a.cno.ooo,- Lj.. SSK.SGDF JOO,- 5 Personel Youk ,- 6 Taşt,Yenok Gid ,- 7 Çocuk zan. Öğ. Yol ,- 8 Yakncak Yardn.ooo.ooo,- 9 Giyir: Yardnlar '- lo!zin ücretleri ,- Şef S orunluluğu 250. r:oo'- 12 Ölün,Doğun,Evlenne ,- 13 Kde:'1 To.z; ünat 2.5CC.DOO,- 14- Gece; Taz ::ino.t 5::. 15 SözleŞ'te F3rklar 5C O.-C'Ci:~~,- III Büro Giderleri , f}~~ c,- On::r:.: ve B::k: 15-~ J. c(.c:: ~ - _,_.uro.:\rnç ve Gereç. 2 r r,.r',<-. -" " 2,,... /'~ -. ' ' ;.'-: 3 P'I'T Giderhri 3. _r~._n:_)'- Lj.. Elektrik, T üpg:jz /.2.. r-.''~" '. - --~._, j,

38 -37- Böl ün N. Madde N. Gider geşit;j:eri Madde T. Bölün T. 5 Bina Yön.Giderleri 5.758~800,- 6 Denirbaş Giderleri -. 8~~ ,- 7 Gazete,Dergi,Kitap ,- 8 Yarg ve İcra Gid ,- 9 Yayn Giderleri '- lo Dşardan Sağ.Hizn ,- Başk:ca Giderler ,- IV Yntrn Giderleri ,- Yaz,Hesnp, 13üro TE ::k. 2.ooo.noo,- 2 Mobilya Döşene Gid. 4.0C'O.OOO,- 3 Diğer Y-::trn Gid ,- V Resi;: Harç Kesenek ,- Belediye Res in Harç. 250.~)00,- 2 Noter Harç ve riias ,- 3 Da.go. Vergisi oo.coo,- 4 Bina V ergis :i, l.doo.ojo,- 5 Diğer Vergiler ,- 6 Sivil. S::v. Fonu CVJO '- 7 Uluslo.raras Baro. Aidat 20C JOO,- VI Mesleki Yardnlar 500.0:JO,- Mes.İlg.Sos.Yardn ,- GEJirEL YEKÜN ,- TÜRKİYE 13AROLiiR 3İRLi3-i YILİ BDTÇE GEREKÇESi yl Bütçe~izde,Birli~in gerçek geliri ol0ayo.n ölü=. yard:~n kesenelderi her sene: oluuğu :::;ibi bu :'1.öner.c1e de 3ütçeden ayr tutulmştur. ölün Yord= Esasl::r dahilinde gelir ve giderleri ::yr bir hus::rpta tc.kip edil::.:::ktec~ir. l-birlik Kesenekeri l..l936-l.5.198g yl keseneklerinin heso.pln..n3suda l:l::rol;razn 31.,~r::lk to. rihi itib:riylc bildirdikler-i Avuk:-:t saysna oildirinde bulun-

39 cayan 5 Baronun bir sene evvelki bildirdikleri says ilgve e dilerek Avuko.tn Bnrolo.ra knytl olncnğ tahnin edilerek tahakl~uk yaphaştr. Bu suretle kesenek t";elirleriniz Avukat x 100-TL x 18 ay = TT_J olarak Bütçeye g;:lir konulcuştur TL tahnin edilniştir. 2-Yayn Gelirleri Yaynlaruz olundğ için 3-Basknca Gelirler Başkaca gelirlerüüzin dökünü aşağda görüleceği gibi TL olabileceği tnhnin edil ::ekte olup,aşgğda,~elirler için ;erekli nçkl::na y3plnştr. n-ruhs~e Gelirleri t~rihinden i tibnren l0j)cl0-tl' s ile verilecek ruhso.tnnr:eler için bu yl TL e;:elir tahnin edilniştir.son yln ortal3;_w,sndn 2.::JOC cdet ruhsat verildi2;inden,2.0co-adet Ruhsat x lo.udo-tl = 20.ooo.ooo:.TL tahnin ediluiştir. b-bankn Faizleri Bankalardaki vadesiz ve vadeli hesap bakiyelericizin her ~eçen sene faiz tutnrlar değişik olc::,s nedeni ile 1987 ylnda l.ooc.coo-tl' lk bir faiz eeliri olacağ clüşünül :1üştür. c-devlet BütÇesinden Yardn ve Bağşlar Kanu Kuruluşu niteliğinde nesleki bir kuruluş olan r rliğir:izin Devlet Bütçesinden yardn olağan saylabileceğinden bu oacldeleri tahrini Bütçen~zde aç.k tutnak anac ile birer liralk tahsisat ayrlcştr. ç-kirala,e :3irliğir.ize ait olan :3üro ve Dükko.nlo. rr.azn aylk kiro. gelirh:ri hesnpl'ln' nş ortnlo.no. 18 aylk ' TL ol3.r::üc gelir tahuin edilciştir. d-karşlklnr Bu hesnp,l986 ylnda işlen gbrdüğü için 1987 ve 1988 ylnda da devan edeceği düşünülerek 50.C'00-TL t::~hsisnt konulnuştur. e-diger Gelirler ; ylnda cübbe, cü 1 )be y'lkc:s, kinlik, 8icil Cüzd:m, Oto A':1ble~ü s'1tşlc.rnc"1m 5CC,CCO,-TL' lj_k bir 0;0lir ::üçünülr.:üştür, leri oşo..'!;da D-'l'AH;~İNİ GİDEE JJÜTÇIBİ yl Gider ste~ii~i ~DJi toh~in ejilciştir. t; :izin oölü:.:-

40 -39- Bölüc Liodde Gic:er Çeşitleri Tut ::r I II III IV V VI Y~netio Gidc=leri Person.cl Gi.derlcri Büro 8-id.0rleri Yatrn Giderleri Resio Horç ve Kes, Mesleki Yardnlnr 1 ~ 0()0. 004'- 32.C50.J00,,2l. 708.sco,- e. c oc). ooo,- 30. C'5l. 325,- 5CO.OOO,- Bütçe b~lülclerine ::J.addeleri ayrca aşo.[sdn g~steril:~üştir. l-y~neti~ Giderleri IJi::dde o.it c;erekçeler her bölün ve l-genel Kurul için bu dönende c:(;q TL nyrlnştr.olo2;anüstü Genel Kurul, l(}ss de yaplacak Genel Kurul rnsraflnr ve Genel Kurul sonr::w 1y:sk işler-i düşünül~:.üştür. ~odde B::şkonlk,Başkn~lk divnn üyeleri,bo.şb:mlk divcm dşndn k31on Y~netL Kurulu,Disiulin ve Denetle e Kurulu :--.uzur haklar nnddelerine evvelki_ yar r;erekçelerinde yazl nedenlerle 1,-TL iz bed-::?er konulrmştur. M:adcle 6- Avuk:ü lk Kanununun 2. r.addesinde, imkarn c'!.şncl3ki ierden s~;;;çilen Y~netin,Disiplin ve Dt:netle::e Kurulu Üyelerinin youk ve ikc:~et,di[.sor :z,:j.ruri ~iderlerinin Birlikçe w.rşlcrnos ve --.ikt-...rlo.rnn Gene: ccurulco. tesbit edile~ceği!-ük:1e bcd;lcnr:ştr. Yol oasraflcrnn cle~işikli~i nedeni ile bu naddeye l..l936-l.5,l988 yl için 3.:.xx:.GOIJ-TL,seç;:üş yardan ~demwyen yc-uklo.rcl:j. düşünülcrek ~;er8kli tahsisat o.yrl::aş-.::r. I.~adde c;öreyl-::;ri ; :eslekd:u;la:.'l"'-z,2an 7- Birlik Yönetic.-: Kurulunce :-:elirli kurulu konisyonlardan raporlar alnnk suretiyle yr:pl::ws düşiinüldü'_i;ünde, bu ko:üsyonlara Ankaro. C:.ŞJ.ndcm kctil2.cck :::eslekd3.şlcrr:zn youk Ve) il;:'ij,:-et za- t::_;h,s j_s :t o.yrlşt r. Y8JIJ.lccck c;id.c r~u::r ic,-ir LlL ls:_;6--l ). 1,-'.-\,C-, ("""'""l"t" '~ '," "-''-!-- _:._' 1..! ödenek konul:mşutvr. :cc~( r) 9- T '-iren v.e r~ r- "nc ~i '_cr leri l., l')()s~ yl için L5>LO:.JU-TL t'ths]sct :yrl:-ştr,

41 TL bütçeye nlnoştr M~dde -12- SeGiner ve Ka~ferans ~iderleri ile Madde lo-.dş!lişkiler ~iderleri için l.ooo.ooo başkoca.yönetir: Giderlerini k::rşlm:ak üzere bütçeye bu ylda TL c;ider tahr:in edilniştir. 2-Personel Giderleri Dirlik hizrstlerinin yürüttilnesi için oevcut personele yaplacek zanlar itibare alnarak düzenlenen personel ~iderleri ~üfredat aşa~da sösterildiji ~ibi TL ol::rak tesbit edilerek ödenek ayrlrş"j:;r. 'Bölür: No Madde no II '[3 9 lo Gider Çeşitleri He;-mr ve nüstahder1 üc. İkra;:üye ve Prirüer Fazlc Ç::lşna SSK Prinleri iştiraki Personel Youklar Taşt ve Yc;1ek Gid. Çoçuk zac:üo.r Yakncak yardolar Giyin Giderle~i. izin ücretleri Şef soru::üuluğu Dofl;u:1, ölür, evlerne Yard. Kdeo Tozninatlar Gece Taznino.t Sözleşr:e Fo.rklar TL TL TL l TL 2.5oo. :co-tl 5-::,. C'C)O-TL 1. 5C<). CCO-TL 3CO. :;CC-TL l. COO. CC)-TL..000-TL l5c.cco-tl 25C~. 000-'IL TL TL 50 C'fY)- TL 5DO.DCO-TIJ 32. OSO. OCO- TL kaytl zo.ruri büro siclerleri için 23. rl:ştr.o.sno-tl'lk ~~enek ay L 5.19RB ylj. Bi-~tçe uy ;ul:r :srjc'.~: ar-::.r; ve 3ereç ~iderleri ~TT 1 El8ktrik,Goz fiyat artçlar,krtasiye fiycttl:rnn yaplan zt.l:chr :2-in~.: il8 il;i-:.i yr)ncti:' Gj_der1erl. 7 Gazcte,Dergi,Kitop c~idt:orl"-ri ;özönüne nln:,ştr.

42 4-YD.trn -41- Giderleri Dirlik faaliyetlerinin zaruri ihtiyaçlar olarak Büro Mckin:::.lar,Uobilya v döşene alnabilnesi için S.CCO.OOO-TL ödenek konulnuştur. 5-Resin,H'3rç ve Kesenekler Birlikçe yaplacak işler sebebiyle öden~1esi tahcin edilen,harç,resir::,bina vergisi ve diğer vergiler için 36 sayl Ktnunun O.Maddesinin 15.bondinde Birliğe ve Birlik Bcşk:mna ya1janc Barolar Birlikleri Barolar ve Hukuk Kurunlar ile ilişkiler kur:a için :Ju bölüne TL'lk ödenek ayrl-:.ştr. 6-Mesleki YD.rd~lar '3U bölü;:18 yl içinele Darolnra ve Avukatlora Ölü: Yard: dşnda ~eslekle ilgili olarak yaplacak Sosyal yardnlar :!-Ç:i.n l..l986-l.5.98j yl için 5U:.:.':)GO-TL'lk ödenek ayrlr!ştr. Snyt;lar:zla, Başkan Av. Te o:an K'JJiEN Başkan Yrd. Av.Vedat Burcuoğlu -saşkan Yrd. Av.Hilui Becerik Genel Sekreter Av.TUran Aslan Sayr1an Üye Morova Jl.v.N.Işk Üye Üye üye Av. Ziya Bilc;e Av.Burhan :(araç elik ~".vşahap De'::irer Üye Üye Üye Av. İs:w.il T3rho.n Av. Güney Dinç

43 TÜRKİYE DAROLAR BİRLİGİ -42- l YILI BÜTÇE Y ö N E T M E L İ -Türkiye Barolar Birliğinin yar (18 Aylk) bütçesi gününde başlar günü sona erer.bu dönene ait Birlik ::selir ve ~iderleri TL öngörülnüştür. 2-Bu dönende Darolarn ödeyeceği Birlik keseneği ~JII.Genel Kurul Karar uyarnca 3l.Aralk 1985 tarihinde Barolara ka~ytl Avukat says üzerinden ayda 100-TL olarak hesaplanoştr. 3-Bütçe ile kabul edilen öruaeklerin yetnenesi halinde bölün ve naddeler arasnda aktarna yapna3a Birlik Yönetin Kurulu yetkilidir. 4-Gelirlerin tahsil fişi veya Banka dekontu karş~ği tahsili giderlerin harcana belgelerine dayandrlr:as gereklidir. Kasa işlenleri istisnasz tahsil ve ödene fişlerine dayandrlr.bütçe içinde harcana Başkan ve Saynan tlyenin OLUR'u ile yaplr... 5-Yönetin Kurulu Genel Kadro aylklar toplan değitnenek kayd ile kadrolar ve ka iro aylklarn bir 0ştirneye vej kuanlnayan kadro aylklarndan diğerlerine eklene yapnat;a ;ittkilidir. 6-Bu yönetneliğin uygulannasna Birlik l'önetin Kurulu yetkilidir. G İ

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2014 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2014 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

" 2310137910 RAPORUNA KONULMAYAN. T.M.M.O.B. ZİRAAT.MÜHENDİSLERİ: ODASI XXII. Genel Ku:rulu

 2310137910 RAPORUNA KONULMAYAN. T.M.M.O.B. ZİRAAT.MÜHENDİSLERİ: ODASI XXII. Genel Ku:rulu T.M.M.O.B. ZİRAAT.MÜHENDİSLERİ: ODASI XXII. Genel Ku:rulu " 2310137910. "\. FAALİYET RAPORUNA KONULMAYAN 1-31.12.1975 itibariyle kat'i Mizan 2-31.12.1975 itibariye Bilanço - Gelir Gider Çi:zıelgesi 3 -.31.12.1975

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler:

3.1-Merkez işyerleri dışındaki her bir şube için % 20 fazlas ı ile uygulan. ı r. 3- Tarifedeki ücretlere ilaveler: Pazar, 24 Mays 2009 17:49 - NOTLAR: 1- Gelir, kurumlar, muhtasar ve katma değer vergisi beyannamelerini, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227 nci maddesi ve bu maddeye bağl olarak yaplan düzenlemelere göre

Detaylı

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri

Temmuz 2015. SAGMER İstatistikleri Temmuz 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 Temmuz Ocak - Temmuz Temmuz Ocak - Temmuz ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi Grup

Detaylı

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

TC SAGLlK BAKANLlGI. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü TC SAGLlK BAKANLlGI Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü L.C. SAGLIK BAKM'LIGI _ SAGLlKHİZMETLER1 GENEL MüDüRLüGÜ - SAGLIK. B.AK.M'LIGI OROAN,OOKU NAKl1 VE DİYALİZ HİZMEnERİ DAİREBAŞKANLIGI ~ 19. l"ıllliıliilııliiııınıılli

Detaylı

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma 2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Salı Ramazan Bayramı 17-18-19

Detaylı

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ

BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ BÖLGESEL VERİMLİLİK İSTATİSTİKLERİ METAVERİ Kapsam Sektörel Kapsam 2003-2008 yılları için Avrupa Topluluğu nda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması NACE REV.1.1 e göre; B C D E F G H I J K M

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-2 Önlisans Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu

HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu 4.8. STAT ST KLER 538 HKMO 39. Dönem Çal flma Raporu Kay t Tarihlerine Göre Üye Say lar / Oranlar Kay t Tarihlerine Göre Grafik Y l: ÜYE SAYISI MERKEZ ADANA ANKARA ANTALYA BURSA D YARBAKIR STANBUL ZM R

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ

Google Etiketler: FEDERAL KAMPANA TORNA MAKİNASI - FİRMAMIZ Federal Kampana Torna Makinası Firması; 1999 Yılında kurulmuştur. Federal Otomotiv Ltd. Şti. Otomotiv Servis Ekipmanları sektöründe hizmet vermektedir. Kurulduğundan bu gün müessesemiz, müşterileri ve

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI

-TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI Umut Oran Basın Açıklaması 27.5.2013 -TÜRKİYE DE KİŞİ BAŞINA TÜKETİCİ BORCU 4 BİN TL YE YAKLAŞTI -SON ÜÇ YILDA KİŞİBAŞINA DÜŞEN TÜKETİCİ BORCU YÜZDE 90 ORANINDA ARTARKEN, AYNI DÖNEMDE TASARRUF NDAKİ ARTIŞ

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU KASIM 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/12/2016 tarihinde 2016 yılı Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

DÖNEM MALİ RAPOR

DÖNEM MALİ RAPOR 19. 25. DÖNEM MALİ RAPOR A- GENEL SUNUŞ 24.Dönem Genel Kurulumuzda kabul edilen ve 2014 ile 2015 yılı tahmini bütçelerinin uygulanması konusunda yetki verilen Yönetim Kurulumuz, Oda Ana Yönetmeliği ile

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ

LİSTE - III TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU - TAŞRA İL KODU İL ADI POZİSYON ADI BÜTÇE TÜRÜ YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA DİŞ TABİBİ DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA DİŞ TABİBİ GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA EBE DÖNER SERMAYE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 5 1 ADANA ECZACI DÖNER SERMAYE

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU TEMMUZ 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 03/08/2017 tarihinde 2017 yılı Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİK BÜLTEN ARALIK 2016 Bu eserin tüm telif hakları Samsun Ticaret ve Sanayi Odası na aittir. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek koşulu ile alıntı yapmak

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU NİSAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 05/05/2014 tarihinde 2014 yılı Nisan ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI )

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( ORTAÖĞRETİM MEZUNLARI ) 1573951 3 0 091.496 092.411 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 1573953 29 0 093.232 096.492 KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 1573955 11 0 092.813 093.230

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler SOSYAL GÜVENLİK KURUMU NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı; kamu kaynaklarının

Detaylı

20. 24. DÖNEM MALİ RAPOR

20. 24. DÖNEM MALİ RAPOR 20. 24. DÖNEM MALİ RAPOR A- GENEL SUNUŞ 23.Dönem Genel Kurulumuzda kabul edilen ve 2012 ile 2013 yılı tahmini bütçelerinin uygulanması konusunda yetki verilen Yönetim Kurulumuz, Oda Ana Yönetmeliği ile

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/10/2016 tarihinde 2016 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310010002 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 67,37392 67,37392 310040001 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez) 1 0 77,44521

Detaylı

Mali Raporlar MALİ RAPORLAR

Mali Raporlar MALİ RAPORLAR 15 MALİ RAPORLAR 15. BÖLÜM MALİ RAPORLAR BURSA BAROSU 2012-2014 DÖNEMİ DENETLEME KURULU RAPORU Baromuzun 2012 yılında iki yıl süre ile seçilen Bursa Barosu Denetleme Kurulu üyeleri Avukatlık Kanununun

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1-20/11/2012 tarihli ve 116 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI TELİF HAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTATİSTİKSEL BİLGİLENDİRME RAPORU (SERTİFİKA) Hazırlayan: İrfan Taylan ÇOKYAMAN OCAK 2013 ANKARA SERTİFİKA BÖLÜM İSTATİSTİKLERİ 2 1) SERTİFİKA

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı

Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Toplumun Kamu Yönetimine ve Kamu Hizmetlerine Bakışı Fikret Adaman (Boğaziçi Üniversitesi) Ali Çarkoğlu (Sabancı Üniversitesi) Burhan Şenatalar (İstanbul Bilgi Üniversitesi) 1 Çalışmanın Yöntemi 8 Kasım-23

Detaylı

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL 1 Kasım 2013 17:15 2 Kasım 2013 17:14 3 Kasım 2013 17:13 4 Kasım 2013 17:12 5 Kasım 2013 17:11 6 Kasım 2013 17:10 7 Kasım 2013 17:08 8 Kasım 2013 17:07 9 Kasım

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

e-fatura UYGULAMA KILAVUZU

e-fatura UYGULAMA KILAVUZU e-fatura UYGULAMA KILAVUZU 29.09.2017 Ver:1.0 i İçindekiler Tablosu 1 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU E- FATURA UYGULAMASI... 1 2 E-FATURA GRUPLARI VE ÖZEL ALANLAR... 1 2.1 SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARINA AİT FATURALAR...

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 07.08.2015 Sayı 41 Genel Değerlendirme Nisan 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Nisan 2015 verilerinin değerlendirildiği- 41. sayısında sigortalı

Detaylı

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300

KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 KURUM UNVAN İL TEŞKİLAT SINIF ÖĞRENİM DERECE ADET NİT1 NİT2 NİT3 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ BOLU Merkez TH LİSANS 8 1 4099 4101 7300 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR BOLU Merkez GİH

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/06/2016 tarihinde 2016 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Lisans) KADRO KODU KURUM ADI KADRO UNVANI 30020125061 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,04434 77,04434 30020125063 AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ MEMUR (KIRŞEHİR / MERKEZ - Merkez)

Detaylı

1 of 130 EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONT. POZİSYON KODU KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 of 130 EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONT. POZİSYON KODU KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 3210101 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU BOLU Merkez 1 0 87,835 87,835 3210103 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ANBAR MEMURU BOLU Merkez 1 0 87,718 87,718 3210105 ABANT İZZET

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2016 tarihinde 2016 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/09/2014 tarihinde 2014 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 11.06.2015 Sayı 39 Eki-08 Oca-09 Nis-09 Tem-09 Eki-09 Oca-10 Nis-10 Tem-10 Eki-10 Oca-11 Nis-11 Tem-11 Eki-11 Oca-12 Nis-12 Tem-12 Eki-12 Oca-13 Nis-13 Tem-13 Eki-13 Oca-14 Nis-14 Tem-14 Eki-14 Oca-15

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ xx.11.2015 Sayı 44 Genel Değerlendirme Temmuz 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Temmuz 2015 ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Eylül 2015 verilerinin değerlendirildiği- 44.

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

Tek Düzen Muhasebe Sistemi Eğitimi Hakkında Genelge Tarihi:30.10.2003 Sayısı:2864 Genelge No:2003/128

Tek Düzen Muhasebe Sistemi Eğitimi Hakkında Genelge Tarihi:30.10.2003 Sayısı:2864 Genelge No:2003/128 Tek Düzen Muhasebe Sistemi Eğitimi Hakkında Genelge Tarihi:30.10.2003 Sayısı:2864 Genelge No:2003/128 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Sayı : B.100.A.P.K. 0000000/

Detaylı

GOOGLEDA ARAÇ KLİMA GAZ DOLUM CİHAZI. klima gaz dolum cihazı klima gazı nasıl doldurulur

GOOGLEDA ARAÇ KLİMA GAZ DOLUM CİHAZI. klima gaz dolum cihazı klima gazı nasıl doldurulur GOOGLEDA ARAÇ KLİMA GAZ DOLUM CİHAZI klima gaz dolum cihazı klima gazı nasıl doldurulur oto klima gazı fiyatları federal klima klima gaz dolum cihazı fiyatları klima gazı oto klima gaz dolum cihazı fiyatları

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT

Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT Yrd. Doç. Dr. Tahsin KARABULUT -İllerin Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu çalışmada niceliksel bir büyüme anlayışından ziyade, niteliksel bir Sosyo-ekonomik gelişme

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU AĞUSTOS 2016 Türkiye İstatistik Kurumu 05/09/2016 tarihinde 2016 yılı Ağustos ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB

TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) ARANAN NİTELİKLER ÖSYM DPB TABLO-3. LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLEĞİ KADRO VE POZİSYONLAR (KPSS 2014/1) kodu D İL İLÇE TEŞ SINIF KD A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 92 11 12 13 14 15 16 17 310010001 25215 ABANT İZZET BAYSAL

Detaylı

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI )

TABLO-3. MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( LİSANS MEZUNLARI ) 3953731 2 0 078.393 080.068 HEMŞİRE (BOLU) ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Merkez) 3953733 1 0 086.352 086.352 MÜHENDİS (ANKARA) ADALET BAKANLIĞI (Merkez) 3953735 1 0 086.770 086.770 MÜHENDİS (ANKARA)

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU EYLÜL 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 05/10/2015 tarihinde 2015 yılı Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı 1 İçindekiler Bölüm 1 2004 Yılı Dört Aylık Sonuçlar Bölüm 2 Teyit Sonuçları Bölüm 3 Internet Üzerinden İhale İşlemi Yapan İdarelerin İllerine ve Yapılarına Göre Dağılımları 2 2003 yılında ve 2004 yılının

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 12 08 2014 Sayı 28 Genel Değerlendirme Mart 2014 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mart 2014 verilerinin değerlendirildiği- 28. sayısında sigortalı

Detaylı

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması

Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması Yığma Yapıların Deprem Güvenliklerinin Arttırılması TÜRKİYE DE YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREMSEL RİSK HARİTASI ELDE EDİLMESİ Yard. Doç. Dr. Ahmet TÜRER & Abdullah DİLSİZ (M.S.) 17.02.2005 AMAÇ & KAPSAM Bu çalışmada,

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

30 BÜYÜKŞEHİR YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI RAPORU. www.orcarastirma.com.tr

30 BÜYÜKŞEHİR YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI RAPORU. www.orcarastirma.com.tr 30 BÜYÜKŞEHİR YEREL SEÇİM ARAŞTIRMASI RAPORU SUNUŞ ARAŞTIRMANIN AMACI Bu araştırmanın amacı; 2014 yerel seçimleri öncesinde Büyükşehirlerde seçmenlerin siyasi parti tercihlerini tespit etmek ve kamuoyu

Detaylı

Ocak 2013 SAGMER İstatistikleri

Ocak 2013 SAGMER İstatistikleri Ocak 2013 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Ocak 2013 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ

İSTİHDAM İZLEME BÜLTENİ 09.09.2015 Sayı 42 Genel Değerlendirme Mayıs 2015 TEPAV İstihdam İzleme Bülteni nin -Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Mayıs 2015 verilerinin değerlendirildiği- 42. sayısında sigortalı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU OCAK 2015 Türkiye İstatistik Kurumu 03/02/2015 tarihinde 2015 yılı Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı