T.C. Resmî Gazete. Kuruluş tarihi: 7 Ekim ARALIK 1956 CUMA KANUNLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 28 ARALIK 1956 CUMA KANUNLAR"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim İdare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 28 ARALIK 1956 CUMA Sayı : 9495 KANUNLAR Ankara Üniversitesi 1954 Bütçe yılı Hesabıkatî Kanunu Kanun No : 6868 Kabul tarihi : 21/12/1956 Madde 1 Ankara Üniversitesinin 1954 Bütçe yılı sarfiyatı, ilişik (A/1) ve (A/2) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere ı( ) lira (35) kuruştur. Madde 2 Ankara Üniversitesinin 1954 Bütçe yılı geliri, ilişik ı(b) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 1( ) lira (44) kuruştur. Madde 3 Gelirle sarfiyat arasındaki ( ) Ura (09) kuruş tahsilat fazlası olarak kalmıştır. Madde 4 Tahsisattan 1954 Bütçe yılı içinde sarfolunmıyan ve (A/l) ve ı(a/2) işaretli cetvellerin ayrı bir sütununda gösterilen ( ) lira (97) kuruş imha edilmiştir. Madde 5 Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. Madde 6 Bu kanun hükümlerini icraya Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 25/12/1956 A/l CETVELİ İmha edilen Tahsisat Sarfiyat tahsisat F. Tahsisatın nev'i Lira K Lira K. Lira K 201 Maaşlar Ücretler Ecnebi profesör ve uzmanlar ücreti sayılı kanun gereğince yapılacak zam ve yardımlar Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı kanunun 5 inci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı sayılı kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler sayılı kanun gereğince verilecek ek görev tazminatı sayılı kanun gereğince verilecek üniversite tazminatı Yurdun içinden ve dışından konferans için getirileceklerin ücret ve yollukları ile başka masrafları Büro masrafları Basılı kâğıt ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları Giyecekler Yolluklar sayılı kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve yollukları Taşıt masrafları Temsil masrafları Geri verilecek paralar Mahkeme masrafları Araştırma, inceleme ve öğretimi ilgilendiren gereçler ile ilgili her çeşit masraflar Ziraat Fakültesi çeşitli tecrübe istasyonlarında ve işletmelerinde yapılacak araştırma ve incelemelerinin her çeşit masrafları Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Doğu ve Orta ve Batı - Anadolu araştırma istasyonlarının her çeşit masrafları 423 Turk Devrim Tarihi Enstitüsünün her çeşit masrafları ooo

2 Sahife (Resmi Gazete) 28 ARALıK 1956 imha e iüen F. Tahsisatın nsv'i.»"aiır^at L'i i Sarfiyat Inia ıc. tahsisat Lı 11 1 K. 424 Tıp Fakültesinin hastanelere ilişkin masrafları Sil Kriminoloji Enstitüsü her çeşit masrafları P Maliye Enstitüsü her çeşit masrafları idari ilimler Enstitüsü her çeşit masrafları 10 COO ] Dış Münasebetler Enstitüsü her çeşit ması afları iskân ve Şehircilik Enstitüsü her çeşit masrafları Yayın masrafları sayılı kanun gereğince staj için ecnebi memleketlcıe gönderileceklerin yolluklariyle başka her çeşit masrafları Milletlerarası kongre ve konferansların her çeşit masrafları ile bunlara katılacakların yolluk ve masrafları Spor masrafları Geçen yıl borçları 4 OoO Eski yıllar borçları S Hükme bağlı borçlar Muhtaç talebeye yapılacak yardımlar ve verilecek burslar Vehbi Koç öğrenci Yurduna yardım Üniversitelerarası Birliğe katı'ma payı A/l yekûnu A/2 CETVELİ Yatırımlar 701 Yapı onarımı ve küçük yapılat Yapı işleri ve tesisler A/2 yekûnu özel fasıllar sayılı kanunla maaş tahsisatı îemal A/l yekûnu , A/2 yekûnu özel F. yekûnu S UMUMİ YEKÛN B CETVELİ Muhammenat Tahsilat F. M. Varidatın nev'i Lira Lira K. 1 Genel bütçeden verilecek tahsisat 1 Yatırımlar dışındaki masraflar için verilenler Yatırımlar için verilenler Harçlar (Kayıt, imtihan ve diploma harçları) Çeşitli varidatlar 1 Kitap satışından elde edilenler Muayene, tahlil ve tecrübe ücretleri Diğer çeşitli gelirler Bağışlar 1 e Eski yıllardan devredilen gelir (Nakit) YEKÛN Demiryolu Müteharrik Vasıtalarının Finansmanına Mahsus Avrupa Şirketi (EUROFİMA) nın Kuruluşu hakkında 20 Ekim 1955 tarihinde Bern'de imzalanan Mukaveleye katılmamıza ve bu Mukavele ile eklerinin tasdikına dair Kanun Kanun No : 6869 Kabul tarihi : 21/12/1956 Madde 1 Demiryolu müteharrik vasıtalarının finansmanına mahsus Avrupa Şirketi (EUROFİMA) nın kuruluşu hakkında 20 Ekim 1955 tarihinde Bern'de imzalanan Mukaveleye katılmamız kabul edilmiş ve bu Mukavele ile ekleri tasdik olunmuştur. Madde 2 Bu kanun neşri tarihinde mer'ryete girer. Madde 3 Bu kanunun memurdur. hükümlerini icraya icra Vekilleri Heyeti 25/12/1956 Demiryolu Müteharrik Vasıtalarının Finansmanına Mahsus Avrupa Şirketi "EUROFİMA" nın Teşekkülüne Mütaallik Mukavelename Almanya Federal Cumhuriyeti, Avusturya Cumhuriyeti, Belçika Kıratlığı, Danimarka Kırailığı, ispanya; Fransa ve italya Cumhurıyetlerr, Lüksemburg Gran Duşelrği, Holânda Kırailığı, Portekiz Cumhuriyeti, Norveç ve isveç Kıratlıkları ve isviçre Cumhuriyeti, Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti, Hııkumetleıı, demiryolunun umumi ekonomideki rolünü ancak edevatın normal brr yemleme ve zaruri bir modernleştirilmesine tekabül eden yatırımları doğrudan doğruya temin etmesiyle ifa edebileceğim, edevatın standart bir hale getirilmesinde ve müştereken işletilmesinde elde edilen ilerlemelerin, mubayaatta beynelmilel bir finansman usulünün ittihazı için mâkul bir sebep olduğunu nazarı itibara alarak; Böyle bir finansmanın, Avrupa'dakı demiryollarında gittikçe artan bir vahdet temini için sarf edilen teknik gayretlerin takviyesine mahsus hakikî bir işlem teşkil etmeye müsait bulunduğunu ve bu finansmanın

3 28 ARALIK 1956 (Resmi Gazele) Sahife : standart unıtelerden muteşekkil ve muhiiyetı kolaylıkla bir memleketten dikerine intikal edebilen deveti mutehaı rikıye evlevıyetle uyabileceğini nazarı ıtıbaıa alarak; Almanya Federal Cumhuriyeti, Avusturya Cumhuriyeti Belçika Kırallığı, Danimarka Kırallığı, ispanya; Fransa ve italya Cumhuriyetleri, Lüksemburg Gran Duşelığı, Holânda Kırallığı, Portekiz Cumhuriyeti, Norveç ve isveç Kırallıklan ve isviçre Cumhuriyeti, Yugoslavya I ederatıf Halk Cumhumetı, Huku'jetleri dereni yola idarelerinin, demiryolu edevatının finansmanına mahsus (EURöFIMA) Avrupa Şirketim teşkil hususunda anlaştıklarım nazan ıtıuara alarak; Şirketin gerek maksut ve gayesi, gerekse teşekkülü bakımından umuma hadım ve beynelmilel bir hüviyet arz ettiğini teemmül ederek; Filhakika Şn ketin, Akıd Taraflaım demiryolu nakliyatı âmme servisinin, mumkun olan ıyı şartlar dâhilinde, cıhazlanmasmı ve işletilmesini hedef tuttuğunu müşahede ederek; Bu şartlar altında Şirketi bütün imkânlardan faydalanarak desteklemek arzusu ile; iktisadı sahada Şirket faaliyetinin istisnai tedbirlerle kolaylaştırılması ıcabedeceğme ve Şirketin teşe'ckul ve işletmesi dolayisiyle, ıdareler tarafırdan, edevatın kendi vasıtaları ile temin edilmesi-halinde katlanmıyacakları vergi ve resimlerin kendıleııne tahmil edilmemesi lâzımgeleceğıne kaani olarak; Şirket tarafından piyasadan temin edilecek ıhtıyaçlaın buyuk bir kısmının finansmanı ıçin ıstikraza müracaat edileceği cihetle bu teşekkülün itibarının ancak demiryolu ıdaıelen tarafından kendisine karşı girişilen taahhütlere her turlu ahval ve şerait dahilinde ııayet edılmesı halinde elde edilebileceğim ve bu itibarın bu suretle idamesinin mümkun olacağı gözönune alarak; Aşağıda vâzıulmıza ve usulüne uygun bir surette Salahıyeti iramessillermı tâyin ederek mutaakıp hususatı kararlaştırmışlardır Madde 1. a) işbu Mukaveleye iştirak eden Hükümetler, Mukavelenin eki bulunan statülerden başka bu Mukavelede hilafı kaydedilmiş olmadıkça, Idareı Merkeziye Devletinin kanunlarıyle de idare edılecek olan Şirketin teşekkülünü tasvip ederler. b) idare. Merkeziye Devio'ınm Huküm a, ışbu Mukavele yor rlege gırince, Şıı keti n teşekkülüne imkân vermek için lüzumlu tedbirlin alacaktır. Madde 2. a) Statüler ve derpiş ettikleri şeraıte göre, bu Statülerde yazılacak batün tadilât, aşağıdaki hükümler nazarı itibara annmak suıatıyle meı'ı olacaklar ve Idareı Meıkezıye Devletinin hukukunda mevcut muhalif ahkâm kaale alınmaksızın, hüküm ifade edeceklerdir b) Statülerde : Şirketin merkezine, Şirketin maksat ve gayesine, Müddetine, Bir demiryolu idaresinin Şirket aksıycneı olarak kabulüne, Heyeti umumıyedekı reyler ıcin bazı ahvalde matlup olan raııktazı ekseriyete, Butun idarecilere müsavi rey hakkı verilmesine, Şirket tarafından akdedilen finansman mukaveleleıinm yerine getirilmesi hususunda aksıyoneıler tarafından gösterilecek teminata, Mutaallık hükümlerde yapılacak tadilât, demiryolu ıdarelerinden birisi Şirketin aksıyonerı bulunan butun hükümetlerin muvafakatine bağlıdır. (Bu hususlara mutaallık hukıi nler ilişik statünün 2, 3, 4, 9, 15, 18 ve 27 nci maddelerinde gösterilmiştir.) c) Statülerde Şirket sermayesinin artırılması veya azaltılmasına, Şirkeı, hissedarlarının rey hakkına, Idare Meclisinin teşekkül tarzına ve kârın tevzi şekline (Ekli statülerin, 5, 15, 18 ve 30 uncu maddeler ahkâmı) mutaallık hukumlerdekı tadilât, Idarcı Merkezıj e Devleti Hükümetinin muvafakatine bağlı olacaktır. d) Statülerde Şirket tarafından kararlaştırılan bütün tadılâ', Idarei Merkeziye Devletinin Hükümeti tarafından a.ğer hükümetler^ bil ân 3- hıl tebliğ edilir. işbu maddenin b) ve c) paragraflarında derpiş edilen ahvalde, Mezkûr paragraflar mucibince muvafakati istihsal edilmiş elan Husumetlerden biri tarafından hiçbir muhalefet dermeyan edilmemiş ise bu tadilât, tebligat tarihinden itibaren sayılmak üzere, uç aylık bir mühlet zarfinda kabili tatbik olacaktır. İşbu paragraf mucibince dermeyan edilecek itirazlar, Idarei Merkeziye Devleti Hükümetine tebliğ edilir ve bu Hükümet keyfiyeti diğer hükümetlerin ıttılaına arz eder. e) Bir Hükümet tarafından muhalefet dermeyan edilmesi halinde, bu hükümet, diğer hükümetlerle, içlerinden bırının talebi üzerine, bahis Konusu tadilatın münasip olup olmadığının tetkiki maksadıyle istişareye girişir. Madde 3. a) Şirket ta lafından mubayaa edilen edevatın emre tahsisine mutaallık olarak demiryolu idareleriyle Şirket arasında akdedilmiş olan mukaveleler Idareı Merkeziye Devleti Hukumetimn kanunlarına tabi oldukları takdirde Şirket, hilafı için sarih bir anlaşmanın mevcudyıeti hah harıç olmak üzere, ücretleri tamamen ahzedıncıye kadar ve hiçbir esmî kuyudata lüzum kalmaksızın, bahis konusu edevatın sahibi olarak kalır. Bu takdirde, Şirket, bir idarenin gecikmesi yüzünden Mukavelenin feshı halinde, Mukavelenin ademıınfazından mütevellit zarar ve ziyandan başka, bu zamana kadar alınmış taksitleri iadeye mecbur olmaksızın bahis konusu edevatın iadesini talep etmek hakkına da sahip olacaktır. b) Idareı Merkeziye Devletinin Mahkemeleri, müracaat edildikleri takdirde Şirketle demiryolu ıdaıeleri arasında akdedilen ve Idareı Merkeziye Devletinin kanunlarına tabi mukavelelere mutaallık ihtilâfları hal ve fasla yetkilidirler. Madde 4. a) Hükümetler kendi demiryolu idarelerine Şirketin teessüsüne mutaallık muamelelerin ifası için muktazi müsaadeleri bahşedeceklerdir b) Hükümetler, Şirketin faaliyetlerine mutaallık bütün muameleleri, kendi demiryolu idareleri vedaatiyle kolaylaştıracaklardır. Madde 5. a) Devlet, millî mevzuatı mucibince, Şirkette - tam olarak veya muamelenin bir kısmı ile mahdut olmak üzere - aksiyoner bulunan kendi memleketindeki bir demiryolu idaresinin akdeyledıği taahhütlerle bağlı nulunmıyorsa, Hükümet bu demiryolu idaresinin Şirkete karşı bağlandığı taahhutleıı garanti edecektir. b) Bununla beraber, adı geçen demiryolu idaresi kendi asıl garantisini Şirkette aksiyoner olmıyan bir demiryolu idaresine veya diğer bir demiryolu teşekkülüne bizzat vermiş bulunuyoısa, hükümetin garanti bahşetmesi mecburi değildir. Bu son halde, aksiyoner idarenin tabi olduğu hukumetm garantisi bulunmayınca, diğer hükümetler garanti için hiçbir mükellefiyet deruhde edemezler. Madde 6. a) Şirketin, acentalar veya şubeler ihdasına mutaallık kararları işbu Mukaveleye iştlak eden demiryolu ıdaı elerinden birisi Şirketin aksıyonerı bukman hükümetlerin, hepsinin muvafakatine bağlıdır. Yukardaki ikinci maddenin (d) ve (e) paragraflarında derpiş edilen usul, Şirketin işbu paragrafta belirtilen kararlarına tatbik edilir. b) Şirket, her yıl, kendi inkişafı ve malî vaziyeti hakkında, işbu Mukaveleye iştirak etmiş olan ve idarelerinden biri Şirketin aksiyonerı bul man hükümetlere rapor verir. Bu hükümetler, Şirket faaliyetinin tevlit edebileceği menafii müşterekeye dair bilcümle mesaıl ile bu hususta ittihazı muktazi "bulunan tedbirler hakkında birbirleriyle istişare ederler. Madde 7. a) işbu Mukaveleye iştirak etmiş bulunan hükümetler Şirket tarafından demiryolu iclaı elci ine tam mülkiyet veya vadeli mülkiyet halinde edevat tahsisine muktazi muamelelerin, bu idareler tarafından aynı edevatın doğrudan doğruya ıktisaplarındakılere nazaran munzam malî bi'- mukelefiylet tevlit etmemek üzere ifa edilmesi için, lüzum hâsıl oldukça icabeden tedbirleri ittihaz edeceklerdir. b) Evvelki paragrafta derpiş edilen muameleler çerçevesi içinde tahakkuk ettirilen demiryolu edevatı ithalât ve ihracatında keza hükümetler, aynı edevatın demiryolu idareleri tarafından doğrudan doğruya ithal ve ihraçlarmdakılere nazaran munzam bir malî ve gümrük mükellefiyeti tevlit etmemesi için ihtiyaç vukubuldukça icabeden tedbirleri alacaklardır

4 Sahife : (Resmi Gazete) 28 ARALIK 1956 c) Şirketin teşekkülü ve ıcraî faaliyeti maksadıyle mail mevzulardan îdareı Merkeziye Devleti tarafından muvafakat edilmiş olan hususi avantajlar, bu devlet hükümeti ile işbu Mukaveleye iştirak etmiş olan diğer hükümetler arasında münakıt ve bu mukaveleye munzam bir protokola mevzu olur. Madde 8. işbu Mukaveleye iştirak etmiş olan hükümetler, Şirketin faaliyetine mütaallik edevatın ithalât ve ihracatını kolaylaştırmak içın ihtiyaca göre, muktazi tedbirleri alırlar. Madde 9. işbu Mukaveleye iştirak etmiş olan hükümetler, Şirketm teşekkül ve faaliyetinin icabettireceği sermaye hareketlerini temine muktazi tedbirleri, kambiyo mevzuatlarının hududu dâhilinde ittihaz ederler. Madde 10. idarei Merkeziye memleketinde veya İşbu Mukaveleye iştirak etmiş olan diğer bir hükümetin memleketindeki teşriî hükümlerin tatbikatı, Şirketin gayelerinin takıp ve tahakkukunda müşkülât ihdasına müsait bulunduğu sonradan meydana çıkarsa mezkûr hükümet diğer hükümetlerle, ıçterınden birinin talebi üzerine, bu müşkülâtı işbu Mukavele hükümlerinin ve yukardakı 7 nci maddenin c) paragrafında derpiş edilen müzeyyel Protokolün ruhuna uygun bir surette tanzimi için müşavereye girişecektir. Madde 11, a) işbu Mukavelenin, mevkii tatbika vazından itibaren mümzi bulunmıyan her Avrupa Hükümeti bu Mukaveleye, isviçre Hükümetine tebligat yapmak suretiyle iltihak edebilir. b) Bununla beraber, Münakalât Vekilleri Avrupa Konferansından âza bulunmıyan Hükümetlerin iltihakı ancak, işbu Mukaveleye iştirak etmiş bulunan Hükümetlerin hepsinin muvafakatiyle ve isviçre Hukı - metine tebliğ edilmekle katiyet kesbeder. c) işbu Mukaveleye iltihak, yukarda 7 nci maddenin (c) paragrafında derpiş edilen munzam protokole iltihakı intaç eder. Madde 12. işbu Mukavele, Şirketin devamı müddetmce akdedilmiştir. Madde 13. a) işbu Mukaveleye iştirak eden bir Hükümet, demiryolu idarelerinden hiçbiri Şirkette aksiyoner bulunmuyorsa, veya demiryolu idarelerinin heyeti umumiyesının şirketteki aksıyonerlığı sona ermışse, İsviçre Hükümetine üç ay evvel ihbarda bulunmak suretiyle, kendisine mutaallık hususlarda bu Mukavele hükümlerinin tatbikatına nihayet verebilir. Bununla beraber bu ön ihbarın, tdarei Merkeziye Devletinin Hükümeti tarafından yapılmış olması halinde, Şirket merkezinin başka bir devlete nakledilmeden evvel işbu Mukavele, bu devlete mütaallik hususlarda nihayete ermez. b) Bir Hükümetin işbu madde hükümlerine tevfikan vâki olan çekilmesi, yukardaki 5 inci madde mucibince kendisine tabi demriyolu idaresinin veya idarelerinin Şirkette aksiyoner bulundukları zamanda kabul etmiş oldukları taahhütlere mutaallık hususlar da bu Hükümetin deruhde ettiği mükellefiyetlere zarar vermez. Madde 14. işbu Mukaveleye iştirak eden Hükümetler arasında, mukavelenin tatbikat ve tefsirine mütaallik her türlü ihtilâf başka bir usul ıçm mutabık kalınmamış ise, Beynelmilel Adalet Divanının kararma tabi tutulur. Madde 15. a) işbu Mukavele ve yukarda 7 nci maddenin (c) paragrafında derpiş edilen munzam protokol, isviçre Hükümeti tarafından tasdiki mutaakıp bir ay sonra yürürlüğe girer. Bu Mukaveleyi tasdik kaydına bağlı olmaksızın imzalamış olan veya tasdik kaydıyle ımzalıyarak tasdiknameleri tevdi etmiş bulunan Hükümetlere mensup demıryolu idarelerine ait hisse senetleri Şirket sermayesinin % 80 mnı temsil edecektir. b) Bu Mukaveleyi imzalıyarak bilâhare tasdik ettirecekler içm mukavele, tasdiknameler tevdi edilince yürürlüğe girer. e) Tasdiknameler isviçre Hükümetine tevdi edilir. Madde 16. a) Evvelki maddedekı hükümler kaale alınmaksızın mamzıler, kendi teşriî nızamlarıyle kabili telif olduğu nispette, işbu Mukavelenin muvakkaten mevkii tatbika konulması hususunda uzlaşırlar. Her Hükümet, imza sırasında, işbu Mukaveleyi ne gibi şartlarla ne nispette muvakkaten yürürlüğe koyacağını bildirecektir. b) İsviçre Hükümeti tarafından bu MuKavele ve yukarda 7 nci maddenin c) paragrannda derpiş edilen munzam protokol tasdik edildikleri takdirde işbu madde, mukaveleyi tasdik kaydıyle veya bu kayıt olmaksızın imzalamış olan Hükümetler için yürürlüğe girer. Madde 17. Tasdiknameler isviçre Hükümeti tarafından alınınca bu Hükümet, işbu Mukaveleye ve Şirkete iştirak etmiş olan bütün Hükümetlere, iltihaklar veya çekilmeler hakkındaki ön ihbarlardan malûmat verir. Keza isviçre Hükümeti işbu Mukavelenin yürürlüğe giriş tarihini bu Hükümetlere tebliğ eder. Bu hususlara binaen aşağıda imzaları bulunan mümessiller usulüne uygun olduğu anlaşılan salâhıyetnamelermı teati ettikten sonra işbu esas Mukavelenameyi imzalamışlardır. Bu Mukavelename 20.X 1955 tarihinde Bern şehrinde, tek nüsha halinde ve Fransızca, Almanca ve italyanca olarak tanzim edilmiştir. Mukavelenamenin bu asıl nüshası isviçre Hükümeti arşivlerinde saklanacak ve isviçre Hükümeti bunun tasdikli suretlerini Avrupa Münakalât Vekille"! Konferansına dâhil olan bütün Hükümetlere tebliğ edecektir. Demiryolu Müteharrik Vasıtalarının Finansmanına Mahsus Avrupa Şirketi (EUROFİMA) nın teşekkülü ile ilgili Mukaveleye munzam Protokol Demiryolu müteharrik vasıtalarının finansmanına mahsus Avrupa Şirketinin tesisi ile ilgili mukaveleyi (Aşağıda sadece «Mukavele» sekimde geçecektir) imzalamış bulunan, Bir taı aftan Almanya Federal Cumhurryeti, Avusturya Cumhuriyeti, Belçika Kırallığı, Danimarka Kırallığı, lspanya, Fransa ve italya Cumhuriyetleri, Luksemburg Gran Duşelığı, Holanda Kırallığı, Portekiz Cumhuriyeti, isveç ve Norveç Kıratlıkları, Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hükümetleri, diğer taraftan isviçre Hükümeti mevzuubahıs Antlaşmanın 7 nci maddesinin c) fıkrasına binaen ve statüsü Mukaveleye ekli olan demiryolu müteharrik vasıtalarının finansmanına mahsus Avrupa Şirketi merkezinin Bale'de (isviçre) olacağı hususunu ve isviçre Hükümetinin, Şirketin teşekkül ve faaliyeti için malî mükellefiyetler sahasında hususi kolaylıklar göstermeye amade bulunduğunu müşahede ederek; Aşağıdaki hususları aralarında kararlaştırmışlardır : Madde 1 Şirket, merkezi isviçre'de kaldığı müddetçe Mukavelenin 7 a) ve b) maddeleri ahkâmının tatbıkına halel gelmeksizin aşağıdaki malî muafiyetlerden faydalanacaktır. 1. Şirket hisse senetlerinin ihracında damga resminden muaftır. 2. Şirket, gelir, sermaye ve ihtiyatta Millî Savunma Vergisinden ve bunun yerine kaim olacak bütün müstakbel federal vergilerden muaf tır. 3. Şirket, ihraçtaki ve kuponlar üzerindeki Damga Resminden ve münhasıran yabancı memleketlerde taahhüt altına alınacak ve İsviçre boısa cetveline kabul edılmiyecek olan ve temettü ve tediye servisleri münhasıran yabancı ofıslerce yapılacak olan istikraz senetleri (ve faizleri) Gelir Vergisinden muaftır. 4. Şirketin demiryolu idarelerine tediye edeceği temettü hisseleri üzerinden vergi tahsil edılmiyecektir. 5. Ticaret siciline kayıt ıçm ödenen munzam ücretten muaftır. 6. Bâle - Vılle kantonunda, gelir ve servet üzerindeki her türlü kantonal ve komunal vergiden muaf tutulacaktır. Madde 2 işbu protokol, isviçre Hükümetince tasdik edilir edilmez mer'ıyete girecek ve mezkûr Hükümet tasdik keyfiyetini diğer imza sahibi Hükümetlere ihbar edecektir. Bum bıanen aşağıda imzalan bulunan mümessiller, usulüne uygun olduğu anlaşılan salâhiyetlerini teati ettikten sonra işbu protokolü ımzalamışlaıdır Bu Mukavelename 20 X.1955 tarihinde Bern şehrinde, tek nüsha halinde ve Fransızca, Almanca ve italyanca olarak tanzim edilmiştir. Mukavelenamenin bu asıl nüshası isviçre Hükümeti arşivlerinde saklanacak ve isviçre Hükümeti bunun tasdikli suretlerini Avrupa Münakalât Vekilleri Konferansma dâhil bütün Hükümetlere tevdi edecektir.

5 28 ARALIK 1956 (Resmi Gazete) Sahile Demiryolu Müteharrik Vasıtalarının Finansmanına Mahsus Avrupa Şirketi "EUROFİMA" nın Teşekkülüne mütaailik İmza Protokolü Demiryolu müteharrik vasıtalarının finansmanına mahsus Avrupa Şirketinin «EUROFİMA» teşekkülü ile ilgili bugün imzalanan mukavelenamede (Aşağıda sadece «Mukavele» şeklinde geçecektir), imza sahibi hükümetlerin mümessilleri, I - Görüş birliği ile aşağıdaki hususları müşahede etmişlerdir : a) Mukavelenamenin 7 nci maddesinde geçen «lüzumu hâsıl oldukça» tabiri, hususiyle şunu ifade etmektedir : Eğer bir memleketin mevzuatı Şirkete, muamelelerini esas anlaşma ve statülere uygun bir şekilde munzam bir malî mükellefiyet tevlit etmeksizin tahakkuk ettirme imkânını veriyorsa, ilgili Hükümet muafiyet tedbirleri almakla mükellef olmıyacaktır. b) Mukavelenin 8 inci maddesinde derpiş olunan «edevat» tabirinden maksat, statülerin 3 uncü maddesindeki mâna çerçevesi ıçindeki demiryolu edevatıdır. c) Mukavelenin 10 uncu maddesindeki «Teşrii hükümler» hususiyle malî mevzuata şâmildir. II - Mukavelenin 5, 7 ve 9 uncu maddeleriyle ilgili olarak aşağıda yazılı hususlardan bilgi almışlardır: a) Federal Almanya Cumhuriyeti, Avusturya Cumhuriyeti, Danimarka Kıralıyetı, italya Cumhuriyeti, isveç Kıralıyetı, isviçre Konfederasyon Cumhuriyeti, Hükümetleri, Mukavelenin 5 inci maddesi hakkında mevcut mevzuat mucibince, «EUROFİMA» nın teşekkülüne iştirak etmiş bulunan kendi memleketlerindeki bir demiryolu idaresi tarafından akdedilmiş taahhütlerle Devletin mezkûr 5 inci maddesi çerçevesi içinde bağlı bulunduğunu beyan etmişlerdir. b) Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti, işbu protokolde mukavelenin 7 nci maddesine verilen tefsire istinaden, mevzuatın halihazır durumunda bu maddenin icaplarını, vergi muafiyeti tedbirleri almaksızın yerine getireceğini beyan etmiştir. c) isviçre Konfederasyon Hükümeti 9 uncu maddenin metnini aşağıdaki şekilde tefsir etmiştir : 1. Nakdî hisselerden elde edilen fonların transferrrle aynî hisseleri teşkil eden vagonların kıra bedelinden doğan fonların transferi her türlü tek veya çok taraflı anlaşmalar dışında olarak yapılacaktır, 2. «EUROFİMA» Merkezinin bulunduğu memleketten gayrı bir memleket piyasalarından yapılacak bir istikrazdan elde edilecek kıymetler, «EUROFİMA» mn vecibelerini yerme getirebilmesi için lüzumlu olan nispet dâhilinde bu memlekete transfer edilecektir. d) Holânda Kıraliyet Hükümeti kendini, Mukavelenin 9 uncu maddesinin isviçre Konfederasyon Hükümeti tarafından yapılan yukankı tefsirine bağlı görmediğini beyan etmiştir. III - Mukavelen ıı 1G nci maddesine uygun olatak yapılmış olan aşağıdaki hususlardan bilgi almışlardır : a) Belçika Kıraliyet Ilnkumetr, Fransa ve İtalya Cumhuriyetleri, Lüksemburg Gran Duşelığı, Portekiz Cumhuriyeti ve İsviçre Koniederasyonu, Hükümetleri, Mukıvelenın 16 nci maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Mukavelenin mevkii tatbıka konması için geıcken tedbirleri almaya, aşogıdj sayılan hususlar müstesna, hazır bulunmaklarını beyan etmişlerdir : Belçika Kıraliyet Hükümeti için, Madde 5, 7 a) ve b), madde 8 ve 14, Fransa Cumhuriyeti Hükümeti için, Madde 7 a) ve b), italya Cumhuriyeti Hükümeti için, Madde 3 b), 5, 7 a) ve b, madde 8, 9, 11 c) ve 14, Luksenburg Gran Duşelığı Hükümeti için, Madde 7 a) ve b) ve 8. Mevzuubams Hükümetler, bu maddeleıle ilgili tedbirlerin, Mukaveleyi tasdik ettikleri andan itibaren alınacağını bıldırm şlerdır. b) Avusturya Cumhuı ıyetı, Danimarka Kırailığı, ispanya, Norveç, Holânda ve isveç kıratlıkları ve Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti, Hükümetleri, Mukaveleyi tasdik ettikleri andan itibaren, Mukavelenin 16 nci maddesinin yürürlüğe girmiş olması şaıtiyle, Mukavele yürürlüğe girince mevkii tatbıka konulması için, Holânda Kıraliyet Hükümeti için 5 inci madde müstesna Gerekli tedbirleri almaya hazır bulunduklarını beyan etmişlerdir. Mezkûr madde hususunda, Holânda Kıraliyet Hükümeti, (16 neı madde mucibince) Mukaveleyi mevkii tatbika koymuş olan Hükümetlerin Demiryolları idarelerine ait hisselerin EUROFİMA'nın itibarı sermayesinin <% 80 mı teşkil etmesinden itibaren, 5 inci maddede lüzum gösterilen tedbirlerin alınacağı hususunu beyan etmişlerdir. c) Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti, Mukavelenin mevkii tatbika konması için gerekecek tedbirleri, Federal Cumhuriyet tarafından Mukavelenin tasdikinden sonra alacağını beyan etmiştir. IV - ispanya, Fransa Cumhuriyeti, italya Cumhuriyeti, Norveç ve îsveç kııallıkları. Yugoslav Federatif Halk Cumhuriyeti 8 Temmuz 1955 tar hinde Avrupa Münakalât Vekrllen Konferansrnm 1 No. lu mahdut grupunun vekilleri tarafından alınmış olan karara dayanarak, aralarında ve diğer imza sahibi Hükümetlerle olan münasebetlerinde Mukavelenin ve bugün imzalanan munzam protokol ve işbu protokolün Fransızca metinlerim, metinler arasındaki her hangi bir ihtilâf vukuunda esas metin olalak kabul edeceklerim beyan etmişlerdir. işbu Mukavele 20.X 1955 tarihinde Bern şehrinde tek nüsha olarak Fransızca, Almanca ve italyanca olarak tanzim edilmiştir. Mukavelenin bu asıl nüshası isviçre Hükümeti arşivlerinde saklanacak ve isviçre Hükümeti, Avrupa Munaka^t Vekilleri Konferansına dâhil butun Hükümetlere Mukavelenin tasdikli suı etlerim tevdi edecektir. KARARNAMELER 4 Karar Sayısı : /7/1953 tarihli ve 4/1092 sayılı kararname ile mer'iyete konulmuş olan «Basın Kartları Talimatnamesi» hükümlerine göre 1956 yılı için verilmiş olan sarı basın kartlarının 8/6/1957 tarihine kadar muteber sayılması; Devlet Vekâletinin 7/12/1956 tarihli ve 4057/7845 sayılı yazısı üzerine; icra Vekilleri Heyetince 14/12/1956 tarihinde kararlaştırılmıştır. Başvekil V. S. AĞAOĞLU Adliye Vekili GÖKTÜRK Mıaanif Vekili A. ÖZEL Devlet Vekili Devlet V. V. Devlet Vekili Dr.M.C.BENGÜ Dr.M.C.BENGÜ E.KALAFAT Millî Mü.V.V. Dahiliye V.V. Hariciye V V. E. KALAFAT GÖKTÜRK E. KALAFAT REİSİCUMHUR C. BAYAR Devlet Vekil. C.YARDIMCI Maliye Vekih H. POLATKAN Nafıa Vekili İıkıt- ve Ticaret Vekili Sıh. ve İS Mua Vek E.MENDERES A. AKER Dr. A.KÜRE/ iiim. ve tuh. Vekili Zanaat Vekili Münakalât Vekili Çalışma Vekih İşletmeler Vekı H.HÜSMAN E- BUDAKOĞLü A. DEMİRER M. TARHA V S. AĞAOĞLÜ Karar Sayısı : 8335 Kaçakçılığrn men ve takibi maksadiyle emniyet bölgelerine sokulmasr Dahiliye ve Gümrük ve inhisarlar Vekâletlermce tâyin edilecek mercilerin müsaadesine tabı tutulan maddelere mutaallık ilişik kararın mer'iyete konulması; Dahiliye Vekâletinin 16/11/1956 tarihli ve sayılı yazısı üzerine 1918 sayılı kanuna 6829 sayılı kanunla eklenen ek 2 nci maddeye tevfikan,icra Vekilleri Heyetince 23/11/1956 tarihinde kararlaştırılmıştır. REİSİCUMHUR C BAYAR Başvekil E. MENDERES S dliye Vek'lı GÖKTÜRK Maliye V. \ A. ME.\UERFfaarıf Yek ' OZEL tüm ve İnh. Vekil H. HÜSMAN Devlet Valili Dr.M.C.BENGÜ Deflet Veıkıli Ş ERGİN Devlet Vekili E.KALAFAT Millî Mıi.VV- Dahiliye V-V. Harici>v V.V. Ş.ERCİN GÖKTÜRK E. MENDERES Nafıa Vefa 1 E. yy\ı>erts Z ır aatv V C. YARDIMCI Devlet Vekili C.YARDIMCI İkt- ve Ticaret Vekili Sıh ve U Mua Vekı] Z. M AN D ALİN Cl ur. N- KOREZ Münakalât Vekili Çalışma Vekil A. DEMİRER M. TARHA V İşletmeler Vekil S. AĞAOĞLU

6 (Resmi Gazete) Sahife : ARALIK Kaçakçılığın men ve takibi maksadı ile Hatay, Gaziantep, Urfa, Mardin ve Hakâri vilâyetlerinin emniyet bölgelerine cins, nev'i ve nitelikleri ikinci maddede yazılı hububat, kesim hayvanı ve maddelerin bölge harici mahallerden sokulması Dahiliye ve Gumruk ve inhisarlar Vekâletlerince tâyin edilecek mercilerden müsaade alınmasına bağlıdır. 2 Büyük ve küçük baş kesim hayvanlarından : Koyun, keçi, sığır (Canlı veya kesilmiş) ve Bunların yaşlarına göre muhtelif adlarla anılan yavruları da dâhil.) Tarla ve bahçe mahsulatından : Buğday, arpa, çavdar, pirinç, Antep fıstığı, pamuk. (Kırılmış, öğütülmüş, ayıklanmış olanları dâhil.) Orman mahsûllerinden. Mazı, odunkömürü. 3 Bu karar neşri tarihinde mer'iyete girer Hayvani ve nebati yağlardan : Sadeyağ, zeytinyağ, pirinayağı, vita vesair bilûmum nebati yağlar. (Sâf ve mahlut durumda olanlar dâhil.) Yağlı tohumlardan : Pamuk tohumu (Çiğit), susam. Hayvani mustahsallardan : Hariciye Vekâletinden : 1 Merkezde 8 inci derece memurlardan ihsan Akay Batum Başkonsolosluğunu tedvire memur edilmiştir 2 Bu kararın icrasına Hariciye Vekili memurdur. 8/12/1956 REİSİCUMHUR BAYAR Deri, yapağı, keçi kılı, bağırsak. (Ham ve işlenmiş olanları dâhil.) yumurta Başvekil A. MENDERES Hariciye Vekâleti Vekili E. MENDERES İLANLAR M. M. V. 1 No. lu Satın A l m a Komisyonu Başkanlığından Askerî birlikler ihtiyacı için 42 con kuru soğan satın alınacaktır Tahmini tutan lira olup katî teminatı liradır. İhalesi 2490 sayılı kanunun 51 inci maddesi gereğince mutaahlut nam ve hesabına 5/1/1957 günü saat da pazarlık suretiyle yapılacaktır. Evsaf \e şartlar hergün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliği ilân kısmında görülebilir, isteklilerin belirtilen gun ve saatinde katî teminatı,-rıyia butikte Komisyona müracaatlan ilân olunur. 4127,' 4-3 Askerî birlikler ihtiyacı için 500 ton odun satın alınacaktır. T h mini tutarı lira olup geçici teminatı liıadır. ihalesi : öjl'ltcs günü saat de kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. Evsat ve şartnameler hergün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliği ilân kısmında görülebilir, isteklilerin belirtilen gun ve saatten bir saat evy->une kadar teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermeleri ilân olunur ' 4-8 Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı yazılı iki kalem sebze satm alınacaktır. İhalesi 11/1/1957 günü saat 11 de kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 'Evsaf ve şarnam»ler hergün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliği ilân kısmında görülebilir. 25 ton patates, 15 ton kuru soğan bir istekliye ihale edilebileceği gibi patates ve kurusoğan ayrı ajti isteklilere ihaie edilebilir, isteklilerin belirtilen gun ve saatten br saat evveline kadar teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermeleri ilân olunur. Cinai Miktarı Ton R. fiyatı Kr. T. tutarı Lira Patates K. soğan Yekûn C. teminatı Lira / 4-2 Askerî birlikl -f ihtiyacı için 500 ton odun satın alınacaktır. Tahminî tutarı 47 5C0 lira olup geçici teminatı Uradır, ihalesi 9,1/1957 günü saat 11 de kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. Evsaf ve şartnameler her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Âi"irlı ı ılâr kısmında görülebilir, isteklilerin belirtilen gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermeleri ilân olunur / 4-2 Askerî birlikler ihtiyacı için 220 ton patates satın alınacaktır. Tahminî tutarı lira olup, katî teminatı lira, ihalesi 2490 sayılı kanunun bl ıncı maddesi gereğince mutaahlut nam ve hesabına 9 1/1957 günü saat 10 da yapılacaktır. Evsaf ve şartnameler herguıı Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliği ilân kısmında görülebilir, isteklilerin belirtilen gun ve saatte katî temmatlaı ıyle birlikte Komisyona müracaatlan ilân olunur / 2 Askeıî birlikler ihtiyacı içm 120 ton patates satmalmacaktır. Tahmlnr tutarı lira olup katî teminatı liradır. 16 Ocak 1957 Çarşamba gunu saat de 2490 sayılı kanunun 51 ıncı maddesi geıeğmce mutaahhıt nam ve hesabına pazaılık suretiyle yapılacaktır. 120 ton patates bir istekliye ihale edilebileceği gibi 40 tonluk partiler halinde ayrı ayrı isteklilere ihale edilebilir. Evsaf ve şartnameler komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliği ilân kısmında görülebilir. İsteklilerin gün ve saatında katî teminatlarıyle birlikte komisyona müracaatlan ilân olunur 4533 / 4-1 M. IVL V. 2 No. lu Satın A l m a Komisyonu Başkanlığından Kapalı zarf suretiyle ikişer aded çamaşır yıkama, sıkma ve silindir ütü makinesi satın alınacaktır. Muhammen fiyatı lira olup geçici teminatı liradır, ihalesi 14 Ocak 1957 PazartePi gunu saat 11 de Komisyonda yapılacaktır. Teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat evvelme kadar Komisyona verilmesi lâzımdır. Postada vâki gecikmeler muteber değildir. Evsaf ve Şartnamesi Komisyonda ve istanbul Lv. A. ilân kısmında görülür. 4472/ 4-2 Yalnız kumaşı ciheti askeriyeden verilmek üzere kapalı zarfla 349 takım uzun raketiı öğrenci elbisesi dıktırılecektır. Muhammen bedeli lira olup muvakkat teimnatı 1072 liradır, ihalesi 15 Ocak 1957 Salı gunu saat 11 de Komisyonda yapılacaktır, isteklilerin teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat evvelme kadar komisyona vermeleri lâzımdır. Postadak. gecikmeler mutebar değildir. Evsaf, şartname ve numunesi komisyonda görülür 4582 / 4-1

7 28 ARALIK 10S6 (Resmi t«cft»t Sabife : Nu/ii \ ekaieuiîdan, Ç e ş m e, M u r e f t e v e I ğ n c o d a b e t o n a r m e i s k e l e l e r i i n ç a s ı işleıi 6237 s a y ı l ı k a n u n a i s t i n a d e n b i r i m f i y a t ı v e k a p a l ı z a r f u s u l ü ile a y r ı a y r ı e k s i l t m e y e k o n u l m u ş t u r, 1 Ç e ş m e i s k e l e s i n i n k e ş i f bedeli , M ü r e t t e i s k e l e s i n i n k e - f f b e d e l i v e I g n c ı d a i s k e l e s i n i n k e ş i f b e d e l i de l i r a o l u p, h e r b i r i s k e l e i n ş a a t ı n a a t m u v a k k a t t e m i n a t i n i k t i n ı l ı ı a d ı r. 2 E k s i l t m e l e r, Ç e ş m e : 14/1/1957, M u r e f t e 16,1/19,37, İ ğ n e a d a 18/1/1957 t a r i h l e r i n d e saat 16 d d V e k â l e t i m i z D e m ı r y o l l ı r v e L ı m f i l a ı i n ş a a t D a i r e s i n d e y a p ı l a c a k t ı r. 3 H e r b i r i ş e ait e k s i l t m e e v r a k ı 35 l i r a n ı n M a l s a n d ı k l a r ı n a y a t ı r ı l d ı ğ ı n a d a i r a l ı n a c a k v e z n e m a k b u z u m u k a b i l i n d e, D ^ m ı r y o l l a r v e L i m a n l a r İ n ş a a t D a i r e s i n d e n t e d a r i k o l u n a c a k t ı r. 4 E k c ı l t m e y e g i r m e k isteyenler, b u işle: i n t e k n i k ö n e m i n d e b i r ışı i y i b i r surette b a s ı l d ı ğ ı m, i d a r e v e y a ko~trol e t t i ğ i n i i s p a t a y u ı a r v e s i k a l a r ı ile b u i ş l e r i n y a p ı l m a s ı n d a V u l l a m ' m s. 3 1 g e r e k l i ş a h m e r d a n ı n s a h i b i b u l u n d u ğ u n u v e y a h u t t e d a r i k v e t e m m e d e c e ğ i n i i s p a t a y a ı a r v e s i k a l a r ı ile b i r l i k t e e k s i l t m e g ü n ü n d e n e n a z u c g ü n e v v e l ( T a t i l g ü n l e r i h a r i ç ) y a z ı ile V e k â l e t i m i z e m ü r a c a a t e d e r e k e h l i y e t v e s i k a s ı i s t e m e l e ı i ve a l a c a k l r u ı e h l i y e t v e s i k a s ı n ı t e k l i f z a ı t ' u ı n a k o y m a l a r ı ş a r t t ı r. 5 i s t e k l i l e r t e k l i f z a r f l a r ı n ı e k s i l t m e ş a r t n a m e s i n d e y a z ı l ı o l d u ğ u ş e k i l d e h a z ı r l a y a r a k, e k s i l t m e s a a t i n d e n b i r saat e v v e l i n e k a d a r n u m a r a l ı m a k b u z m u k a b i l i n d e E k s i l t m e K o m i s y o n u R e i s l i ğ i n e v e r m i ş o l m a l a r ı l â z ı m d ı r. P o s t a d a v â k i o l a c a k g e c i k m e l e r n a z a r ı i t ı b a r e a l ı n m a z / 8-2 I D S t U m u m M ü d ü r l ü ğ ü m d e n : 1 E k s i l t m e y e k o n u l a n iş E s k i ş e h i r D s i 3. b ö l g e m m t a k a s ı n d a b u l u n a n ( E s k i ş e h i r O v a s ı S u l a m a s ı 4. k ı s ı m i n ş a a t ı ) o l u p m a h a m m e n k e şif b e d e l i b i r i m f i y a t l a r ı e s a s ı ü z e r i n d e n , l i r a d ı r. 2 E k s i l t m e 11/1/1957 C u m a g ü n ü s a a t (15) de A n k a r a D e v l e t S u i ş l e r i U m u m M ü d ü r l ü ğ ü b i n a s ı i ç i n d e t o p l a n a c a k o l a n D s ı M e r k e z E k s i l t m e K o m i s y o n u o d a s ı n d a k a p a l ı z a r f u s u l ü ile y a p ı l a c a k t ı r. 3 i s t e k l i l e r e k s i l t m e t a s a r ı s ı v e e k l e r i n i (100) l i r a b e d e l m u k a b i l i n d e D s ı U m u m M u d u ı l ı i g ü n d e n t e m m edebilirler. 4 E k s i l t m e y e g i r m e k i s t e y e n ş a h ı s v e y a ş i r k e t l e r i n D s l U m u m M ü d ü r l ü ğ ü n e (82,750, ) l i r a g e ç i c i t e m i n a t v e r m e l e r i v e 5/1/1957 C u m a r tesi saat 13 e k a d a r d i l e k ç e ü e U m u m M ü d ü r l ü ğ e m ü r a c a a t e d e r e k i h a l e y e i ş t i r a k b e l g e s i i s t e m e l e r i l â z ı m d ı r. i s t e k l i l e r i ş t i r a k b e l g e s i a l ı p a l a m a d ı k l a r ı n ı 8/1/1957 s a b a h ı n d a n i t i b a r e n U m u m M ü d ü r l ü ğ e m ü r a c a a t l a ö ğ r e n e b i l i r l e r. 5 i s t e k l i l e r i n i d a r e d e n a l a r a k d o l d u r a c a k l a r ı m a k i n e v e t e ç h i z a t b e y a n n a m e s i ile D s ı m ü t e a h h i t l i k k a r n e l e r i m, k a r n e l e r i y o k s a i d a r e d e n a l a r a k d o l d u r a c a k l a r ı ış b e y a n n a m e s i n i i ş t i r a k b e l g e s i a l m a k ü z e r e v e r e c e k l e r i d i l e k ç e y e e k l e m e l e r i ş a r t t ı r. 6 i s t e k l i l e r i n t e k l i f m e k t u p l a r ı n ı 2. m a d d e d e y a z ı l ı s a a t t e n 15 d a k i k a e v v e l i n e k a d a r D s i M e r k e z E k s i l t m e K o m i s y o n u R e i s l i ğ i n e m a k b u z m u k a b i l i n d e t e s l i m e t m e l e r i ş a r t t ı r. P o s t a d a v â k i g e c i k m e l e r k a b u l e d i l m e z / 2-1 A k h i s a r A s l i y e H u k u k H â k i m l i ğ i n d e n : 956/239 A k h i s a r ' ı n P a ş a M a h a l l e s i 34 S o k a k 17 s a y ı l ı e v d e o t u r a n R a s i m o ğ l u I l y a s S e l ç u k t a r a f ı n d a n k a r ı s ı T r a b z o n ' u n Ç a y k a r a K a z a s ı K a d a - h o r M a h a l l e s i n d e o t u r a n A l i k ı z ı A l i y e S e l ç u k a l e y h i n e a ç t ı ğ ı b o ş a n m a d â v a s ı n ı n y a p ı l a n d u r u ş m a s ı s ı r a s ı n d a : T r a b z o n Ç a y k a r a K a z a s ı K a d a h o r M a h a l l e s i n d e k i d â v â l ı n ı n a d r e s i n e ç ı k a r ı l a n d a v e t i y e g ö s t e r i l e n adreste o l m a d ı ğ ı v e A n k a r a ' y a g i t m i ş o l u p a d r e s i n i n m e ç h u l b u l u n d u ğ u n d a n b ı l â t e b l i ğ iade e d i l m i ş t i r. B u k e r e y a p ı l a n d u r u ş m a d a d â v â l ı n ı n a d r e s i n i n m e ç h u l o l m a s ı n d a n i l â n e n t e b l i g a t y a p ı l m a s ı n a k a r a r v e r i l m i ş o l u p A l i y e S e l ç u ğ u n d u r u ş m a n ı n b ı ı a k ı l d ı ğ ı 24/1/1957 P e r ş e m b e g ü n ü saat 9 d a A k h i s a r A s l i y e H u k u k M a h k e m e s i n i n 956/239 esas s a y ı l ı d â v a d a b u l u n m a s ı v e y a k e n d i s i n i t e m s ı l e n b i r v e k i l g ö n d e r m e s i t e b l i g a t y e r m e k a i m o l m a k ü z e r e ı l â n e n t e b l i ğ o l u n u r. 461S T. C. Pt'vkı D e m ^ y - i l a i " İ ş l e t m e s i M e r k e z A r : u m a v e E k s i l t m e «misyon-.; R, ıslığı fiden : E l e k t r o j e n g u : <ıbu a l ı n a c a k 1 M u h t e l i f t a k a t t a 11 a d c d e l e k t r o j e n g u r u b u k a p a l ı z a r f sureti j le e k s i l t m e y e k o n u l m u ş t u r. M u v a k k a t t e m i n a t m i k t a r l a r ı a ş a ğ ı d a g o s t e i ı l m i ş t i r, 2 E k s i l t m e A n k a r a ' d a T C D D b i n a s ı n d a, M a l z e m e D a i r e s i n d e t o p l a n a n K o m i s y o n u m u z c a 1/2/1957 C u m a g ü n ü saat 1 5, de y a p ı l a c a ğ ı n d a n t e k l i f l e r i n e n g e ç b u saate k a d a r K o m i s y o n u m u z a v e r i l m i ş v e y a g e l - ı m ş o l m a s ı ş a r t t ı r. 3 Ş a r t n a m e l e r T C D D m n A n k a r a ' d a M e ı k e z, i s t a n b u l ' d a S i r k e c i v e z n e l e r i n d e n İ 0, l i r a y a i s t e y e n l e r e s a t ı h r. 4 T C D D siparişi y a p ı p y a p m a m a k t a v e y a k ı s m e n y a p m a k t a v e t e r c i h e t t i ğ i talibe y a p m a k t a t a m a m e n serbesttir. L i s t e N o. T e m i n a t m i k t a r ı 1 ( B e h e r a d e d i i ç i n ) 8202,46 T l fa 2202,46» 2 {h ( >» > ) 3699,94 > [c 2202,46» 4552, -2 A f y o n A s l i y e i k i n c i H u k u k H â k i m l i ğ i n d e n. 956/610 D â v a n : A f y o n ' u n M e t l i M a h a l l e s i n d e 13 n u m a r c h e v d e n ı i k ı m T ü r k â n B o r a n ' ı n d â v â l ı a s l e n K ı r ş e h i r Ç i ç c k d a ğ M a h s e n l i K. d e n ' j y - d a r o ğ l u M e h r a l ı B o r a n a l e y h i n e a ç m ı ş o l d u ğ u B o ş a n m a d â v a s ı sı: j i n - d a d â v â l ı a d ı n a ç ı k a r ı l a n d a v e t i y e y e v e r i l e n m e ş r u h a t a g ö r e v e z a b ı t a c a y a p ı l a n t a h k i k a t a n a z a r a n a d r e s i n i n tesbit e d i l e r n ı y e r e k b ı l â t e b l i ğ i a d e e d i l m i ş v e a d ı g e ç e n d a v a l ı y a d a v e t i y e R e s m î G a z e t e ile t e b l i ğ e d i l m i ş b u n u n ü z e r i n e de m a h k e m e y e g e l m e m i ş b u l u n d u ğ u n d a n * g ı y a p k a r a r ı n ı n y i n e a y n ı g a z e t e d e i l â n ı n a k a r a r v e r i l m i ş t i r. K a r a r g e r e ğ i n c e a d ı g e ç e n M e h r a l ı B o r a n ' a d u r u ş m a g ü n ü o l a n 21/1/1957 g ü n ü k e n d i s i n i m a h k e m e d e t e m s i l e t t i r m e k v e y a h a z ı r b u l u n m a k ü z e r e g ı y a p k a r a r ı y e r i n e k a i m o l m a k ü z e r e i l â n e n t e b l i ğ o l u n u r G e b z e i c r a T e t k i k H â k i m l i ğ i n d e n : 954/15 A l a c a k l ı K o c a e l i ö z e l i d a r e s i t a r a f ı n d a n a ç ı l ı p b o r ç l u H e r e k e ' d e m u k i m F a h r i A n v a r i s l e r i Z e k i y e v e i h s a n S e v i m v e d i ğ e r a l a c a k l ı I s t a n b u l - d a m u k i m Z e h r a Ö z g ü r a r a l a r ı n d a k i s a t ı ş ı n f e s h i h a k k ı n d a k i d â v a n ı n y a p ı l a n a ç ı k m u r a f a a s ı s o n u n d a : i h a l e n i n F e s h i i c r a v e i f l â s K a n u n h ü k ü m l e r i n e y e d i g ü n i ç i n d e ist e n m e s i l â z ı m g e l d i ğ i h a l d e y e d i g ü n l ü k m ü d d e t i n m ü r u r u n d a n s o n r a v â k i m ü r a c a a t ı n t e t k i k v e h ü k m e b a ğ l a n m a s ı n a c e v a z b u l u n m a d ı ğ ı n d a n b u i t i b a r l a v â k i, i h a l e n i n f e s h i t a l e b i n i n r e d d i n e k a r a r v e r i l d i ğ i n d e n işb u i l â n ı n n e ş r i t a r i h i n d e n i t i b a r e n o n g ü n i ç i n d e h ü k m ü n t e m y i z e d i l m e d i ğ i t a k d i r d e k e s i n l e ş e c e ğ i i k a m e t g â h ı m e ç h u l k a l a n b o r ç l u l a r F a h r i A r ı v a r i s l e r i Z e k i y e v e İ h s a n S e v ı m ' e k a r a r s u r e t i y e r i n e k a i m o l m a k ü z e r e k e y f i y e t i l â n o l u n u r » P a z a r S u l h H u k u k H â k i m l i ğ i n d e n : 956/68 S a p o K ö y ü n d e n D u r a k o ğ l u A l i Ş a ş m a z t a r a f ı n d a n a y n ı k ö y d e n M e h m e t A l ı o ğ l u R ı f a t B a ş a l m a z v e a r k a d a ş l a r ı a l e y h i n e i k a m a o l u n a n m u d a h e l e d â v a s ı n d a n d o l a y ı y a p ı l m a k t a o l a n m u h a k e m e d e : D â v â l ı l a r d a n S a p o K ö y ü n d e n M e h m e t A l i o ğ l u R ı f a t B a ş a l m a z ' m a d r e s i b e l a o l m a d ı ğ ' n d a n g ı y a p k a r a r ı n ı n i l â n e n t e b l i ğ i n e d u r u ş m a n ı n 15/1/1J57 g ü n ü s a a t 9 a t a l i k i n e k a r a r v e r i l m i ş t i r. B e l l i g ü n v e saatte g e l m e d i ğ i v e y a b i r v e k i l l e k e n d i s i n i t e m s i l ettirm e d i ğ i t a k d i r d e m u h a k e m e n i n g ı y a b ı n d a b i t i r i l e c e ğ i i l â n o l u n u r. 4*14

8 (Resmi Gazete) Ş,Mf«-» M ARALIK 1964 Bolu Belediye Reisliğinden : E l e k t r i k ş e b e k e s i y a p t ı r ı l a c a k t ı r s a y ı l ı k a n u n g e ı e ğ i n c e t e r t i p l e n e n y ö n e t m e n l i k h ü k ü m lerine g o ı e ş e h ı l m ı z A v e Y. g e r. l ı k ş e b e k e s i n i n y e m d e n y a p ı l m a s ı işi l i r a 83 k a r u ş k e ş. f b e d e l ü z e r n d e n - k a p a l ı z a r f u s u l ı y l e eksiltmeye ç ı k a r ı l m ı ş t ı r. 2 B u _şe ait ihale d o s y a s ı 50 l i r a b e d e l m u k a b i l i n d e B e l e d i y e d e n t e m i n edilebilir. 3 G e ç i c i t e m i n a t ı l i r a 69 k u r u ş t u r. 4 i s t e k l i l e r i n t e m i n a t, l ü z u m l u e v r a k v e e n a ş a ğ ı l i r a l ı k b u g i b i içlerin k e s i n k a b u l ü n ü y a p t ı r d ı ğ ı n a d a i r v e s i k a l a r i y l e b i r l i k t e tekl i f m e k u p l a r ı ı 16 c a k 1957 Ç a r ş a m b a saat 14 de k a d a r l e d i y e i y a t n O b e r setine v e r m e l e r i v e a g ö d e r l e r i l â z ı d ı r. y n m e m 5 E n c ü m e n i a l e y i y a p ı p y p m a m a k t h a a v e y a d i l e d i ğ i n e y a p m a k t a serbesttir. P o s t a d a v â k i g e c i k m e l e r k a b u l e d i l m e z / 4-1 T A S H I H R e s m î G a z e t e n i n 8/9/1956 t a r i h l i v e 9402 s a y ı l ı n ü s h a s ı n ı n 15f25 m c ı s a h i f e s l n d e n e ş r e d i l m i ş b u l u n a n 6830 «a y ı l ı İ s t i m l â k K a n u n u n u n, a y n ı sah ı f e n ı n 2 n c i s ü t u n u n u n 26 n c i s a t ı r ı n d a k i ( i m a l ) k e h m e s i ( i m a r ) o l a r a k t a s h i h o l u n u r. T. C. Merkez Bankasın'lan 22 Aralık 1956 Vaziyeti \ K T t ı P A S I F T. L. T, Altın ı Sâfl Kg ,242 Döviz borçluları : a-3133 sayıl- k«ıum gör" H a r i ç t e k i rr" mahirler Muhtelif...,... b sayılı kanuna göre : Hariçteki muhabirler... Muhtelif....,,,,., e - Kliring,. fj faktık pata ; , , , , , , ,52 Dâhildeki muhabirler ; Senetler cüzdanı t ,32 a - Hazine bonoları ve Hazine kefaletini haiz bonolar ,23 b - Ticari ve zirai senetler, , ,55 Tahviller cüzdanı ;... Avanslar t»altın ve döviz üzerine,..., ,86 Tahvil üzerine ,58 Hazineye kısa vûieli , Mahsuba tabi matlvbat : (6571 sayılı kanuna göre) , , ,41 Sermaye : > - İhtiyat akçesi : Adi ve fevkalâde ,86 Herde vukuu muhtemel zarar karşılığı, ,93 (Bankalar Kanunu madde : 31) Tedavüldeki banknotlar ; Mevduat ; Resmi ,67 Bankalar ,51 Muhtelif ,34 Altın alacaklıları Resmî safi Kg.. Muhtelif safi Kg. Döviz alacaklıları? a sayılı kanuna göre ı Hariçteki muhabirler., Mevduat Muhtelif,. b sayılı kanuna göre t Hariçteki muhabirler Mevduat Muhtelif 3-Kliring , , , , , , , , , , , , , , ,61 Muhtelif ,74 ~«Ox-I.\M ,67 6 Haziran 1956 tarihinden itibaren : Iskonto haddi % 6 28 Haziran 1955 > > Altın üzerine avans % 31/2 Muhtelif TOPLAM , ,67 4B numaralı Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun mer'iyet ve tatbik şekli hakkında kanun kitap halinde basılmıştır. Fiyatı 450, posta ücreti 45, makbuza yapıştırılacak damga pulu bedeli de 4 kuruştur. Satın almak isteyenlerin Ankara'da Başvekâlet Neşriyat ye Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat etmeleri lâzımdır. Başvekâlet Devlet Matbaam

9 28 Aralık 1956 RESMİ GAZETE Sayı:9495 İÇİNDEKİLER Kanunlar Sayfa 6868 Ankara Üniversitesi 1954 Bütçe Yılı Hesabıkatî Kanunu Demiryolu Müteharrik Vasıtalarının Finansmanına Mahsus Avrupa Şirketi (Eurofima) nın Kuruluşu Hakkında 20 Ekim 1955 Tarihinde Bern'de İmzalanan Mukaveleye Katılmamıza ve Bu Mukavele ile Eklerinin Tasdikına Dair Kanun 2 Kararnameler 4/ /7/1953 Tarihli ve 4/1092 Sayılı Kararname ile Mer'iyete Konulmuş Olan «Basın Kartları Talimatnamesi» Hükümlerine Göre 1956 Yılı İçin Verilmiş Olan Sarı Basın Kartlarının 8/6/1957 Tarihine Kadar Muteber Sayılmasına Dair Kararname 5 4/8335 Kaçakçılığın Men ve Takibi Maksadiyle Emniyet Bölgelerine Sokulması Dahiliye ve Gümrük ve İnhisarlar Vekâletlerince Tâyin Edilecek Mercilerin Müsaadesine Tabı Tutulan Maddelere Mutaallık İlişik Kararın Mer'iyete Konulmasına Dair Kararname 5 Hariciye Vekaletine Ait Kararname 6 İlanlar 6

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417)

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417) 0 Vakıflar Umum Müdürlüğü 955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 8..960 - Sayı : 07) No. Kabul tarihi 7 0..960 MADDE. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 955 malî yılı sarfiyatı, ilişik (A/l)

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL -. '. ' J ı 156 16 Şubat 1952 tarihli Türkiye Batı - Almanya Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına Ek 21 Aralık 1954 tarihli Protokollerle Ekleri Mektupların Tasdikine dair Kanun (Resmî Gazete ile ilâm.- 2.II.

Detaylı

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu ' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 11. IV. 1956 - Sayı: 9282) No. Kabul tarihî 6714 2.IV.1956 MADDE 1. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 bütçe yılı

Detaylı

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun 626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 14. V. 1958 - Sayı: 9906) No. Kabııl tarihi 7115 7. V. 1958

Detaylı

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 12. IX. 1957 - Sayı : 9704) No. 7038 Kabul tarihi 9. IX. 1957 MADDE 1. 1957 malî

Detaylı

Devre : X. îçtima: 3 S. SAYISI :

Devre : X. îçtima: 3 S. SAYISI : Devre : X. îçtima: 3 S. SAYISI : 225 Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Mukavelesinin tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve Maarif encümenleri mazbataları (1 /678)

Detaylı

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150)

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150) 256 Petrol Dairesi Reisliği 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.959 - Sayı: 050) No. Kabul tarihi 7235 2..959 MADDE. Petrol Dairesi Reisliği 959 bütçe yılı masrafları için, bağlı (A/l)

Detaylı

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 Kanun Numarası : 6802 Kabul Tarihi : 13/7/1956 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1956 Sayı: 9362 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 37 Sayfa: 1982 BİRİNCİ KISIM Madde

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

221 Türkiye ile Danimarka arasında imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmalariyle eklerinin onanması hakkında Kanun

221 Türkiye ile Danimarka arasında imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmalariyle eklerinin onanması hakkında Kanun 221 Türkiye ile Danimarka arasında imzalanan Ticaret ve Ödeme Anlaşmalariyle eklerinin onanması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm: 3.1.1950 - Sayı: 7396) No. ~» Kabul tarihi 5484 26. XII. 1949 BlRÎNCl

Detaylı

HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 4 Haziran 1935 Kanun Tarih ve Sayısı: 9 Haziran 1937 / 3229 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı:

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU Kanun Numarası:7460 Kabul Tarihi : 27/02/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444 Yayımlandığı Düstur : Tertip:3

Detaylı

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME

TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME TEŞKİLATLANMA VE KOLLEKTİF MÜZAKERE HAKKI PRENSİPLERİNİN UYGULANMASINA MÜTEALLİK SÖZLEŞME Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. ILO Kabul Tarihi: 18 Haziran 1949 Kanun Tarih

Detaylı

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1.4. II 195 Fayı : 8034) No. Kabul tarihi 5876. 8.II.195 BİRİNCİ MADDE Devlet Demiryolları

Detaylı

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler C) İhtiyari ve

Detaylı

34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME 34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME Aynı konudaki 96 sayılı sözleşmenin onaylanması sonucu yürürlükten kalkmıştır ILO Kabul Tarihi: 8 Haziran 1933 Kanun Tarih ve

Detaylı

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur.

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur. KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 7478 Kanun Kabul Tarihi: 09/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10506 KANUNUN ŞÜMULÜ Madde 1 - Köylerin

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 Madde 1 - İstanbul Yüksek Mühendis Okulu, bütün hak ve vecibeleriyle birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bu kanun hükümlerine göre teşkilatlandırılmıştır.

Detaylı

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk.

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Sayı: 73903997-120[94-2012/2]-157 Tarih: 13/08/2013 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 73903997-120[94-2012/2]-157

Detaylı

TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI

TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI ARASINDA TÜRKİYEDE BİR ÇALIŞMA ENSTİTÜSÜ KURULMASINA MÜTEALLİK 13 SAYILI EK ANLAŞMA Milletlerarası Çalışma Teşkilatı (Badema Teşkilatı diye anılacaktır.)

Detaylı

RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1)

RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1) 3105 RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 6940 Kabul Tarihi : 25/3/1957 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/3/1957 Sayı : 9572 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /31-1

Sirküler Rapor Mevzuat /31-1 Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/31-1 MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞ (TEMLİK VE VERGİ BORÇLARINA TAKAS) (SIRA NO: 12) NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 49) YAYIMLANDI ÖZET :

Detaylı

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu 703 Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu (Besmî Gazete ile neşir ve ilâm : 8/V1/1938 - Sayı : 3928) No. Kabul tarihi 3414 30

Detaylı

(Resmî Gazete ile ilânı : 28. V. 1949 - Sayı: 7218) Kabul tarihi 5394 < 24. V. 1949

(Resmî Gazete ile ilânı : 28. V. 1949 - Sayı: 7218) Kabul tarihi 5394 < 24. V. 1949 698, ^ New - York'ta Lake Success'te imzalanan (Kadın ve Çocuk Ticaretinin kaldırılması) ve (Müstehcen neşriyatın tedavül ve ticaretinin kaldırılması) hakkındaki Protokollerin onanmasına dair Kanun (Resmî

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT (1) (2) (3) (4) KANUNU Kanun Numarası : 7460 Kabul Tarihi : 27/2/1960 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/2/1960 Sayı : 10444 Yayımlandığı

Detaylı

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin

Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin Ticaret Tabi Maddeler ve Bu Maddelerin veya Tescili Yönetmelik 8.1.2005 25694 SAYILI GAZETE BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Amaç Madde 1 Bu hangi maddelerin ticaret ve zorunlu en az tespitine ve borsaya

Detaylı

Bir Avrupa Tediye Birliği Kurulması hakkındaki 19 Eylül 1950 tarihli Anlaşmayı Tadil Eden 5 sayılı Ek Protokolün Tasdikına dair Kanun

Bir Avrupa Tediye Birliği Kurulması hakkındaki 19 Eylül 1950 tarihli Anlaşmayı Tadil Eden 5 sayılı Ek Protokolün Tasdikına dair Kanun 808 Bir Avrupa Tediye Birliği Kurulması hakkındaki 19 Eylül 1950 tarihli Anlaşmayı Tadil Eden 5 sayılı Ek Protokolün Tasdikına dair Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 9.IV.1955-Sayı:8977) No. Kabul tarihi

Detaylı

897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun

897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun 897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun (Resmî Gazete ile nesir ve ilâm: VIII. 94 - Sayı: 89) No. 4 Katml tarihi 4. VIII. 94 BİRÎNCİ MADDE

Detaylı

T.C. esmî Gazete. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 ŞUBAT 1948 PAZARTESİ KAN UN. D. Görevin adı Sayı Ayhk

T.C. esmî Gazete. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 ŞUBAT 1948 PAZARTESİ KAN UN. D. Görevin adı Sayı Ayhk T.C. esmî Gazete r İdare ve yaz% işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Mûdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 2 ŞUBAT 1948 PAZARTESİ Sayı: 6821 J KAN UN özel idarelerden

Detaylı

ÎÇtima: 1 S. SAYISI : OUD

ÎÇtima: 1 S. SAYISI : OUD Devre : X OAC ÎÇtima: 1 S. SAYISI : OUD Konservecilik ve gıda maddeleri muhafazası uzmanı celbi hususunda Türkiye Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Teknik yardım Teşkilâtı arasında akdolunan 14 sayılı Ek

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/182 Ref: 4/182

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/182 Ref: 4/182 SİRKÜLER İstanbul, 03.08.2012 Sayı: 2012/182 Ref: 4/182 Konu: GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GÖRÜŞ DEĞİŞİKLİĞİ SONRASINDA LİMİTED ŞİRKET PAY DEVRİ SÖZLEŞMELERİNDE NOTERLER TARAFINDAN YERİNE GETİRİLECEK DAMGA

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı/Ortakların Adı : Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Adresi : Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51, Mudanya / Bursa Telefon / Faks : (0224) 270 30 00 / (0224)

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/17 TARİH: 10.02.2009. GVK 94 de Yer Alan Kazanç ve İratlardan Yapılacak Tevkifat Oranları

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/17 TARİH: 10.02.2009. GVK 94 de Yer Alan Kazanç ve İratlardan Yapılacak Tevkifat Oranları VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/17 TARİH: 10.02.2009 KONU GVK 94 de Yer Alan Kazanç ve İratlardan Yapılacak Tevkifat Oranları 2009-14592 Sayılı akanlar Kurulu Kararı, 03.02.2009 tarih, 27130 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR Sayı: YMM.03.2009-014 Konu: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunda Yer Alan Vergi Tevkifat Oranları İZMİR. 3.2.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14580 Sayılı, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14592

Detaylı

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YÖNETİM KURULU NUN SEÇİMİ Madde 9 Yönetim Kurulu en az 5 en çok 9 Üye den teşekkül eder. Yönetim Kurulu Üyeleri

Detaylı

MADDE 4. Bu kanun hükümlerini Dışişleri ve Ulaştırana Bakanları yürütür.

MADDE 4. Bu kanun hükümlerini Dışişleri ve Ulaştırana Bakanları yürütür. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasında 27 Nisan 1961 tarihinde Ankara'da imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği

Detaylı

D) Hesap Özeti nde Yer Alan Vergi Provizyonundan Sonraki Dönem Karı ve GeçmişYıllar Karı Toplamı

D) Hesap Özeti nde Yer Alan Vergi Provizyonundan Sonraki Dönem Karı ve GeçmişYıllar Karı Toplamı EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı) C) İhtiyari ve Fevkalade Yedek Akçeler D)

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı :

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI. Konya Vergi Dairesi Başkanlığı. Sayı : T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Konya Vergi Dairesi Başkanlığı Sayı : 31435689-120.03.05.01-101471 29.12.2016 Konu : Geçici olarak görevlendirilen personele ödenen gündeliklerin vergilendirilmesi İlgide

Detaylı

EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye (Tebliğ'in 2B Fıkrası Doğrultusunda Onaylı) B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı)

Detaylı

mjer'idir.! MADDE 4. Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Münakalât Vekilleri memurdur.

mjer'idir.! MADDE 4. Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Münakalât Vekilleri memurdur. S.Sayısı: 9 Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü 1943 malîydi bütçesinde değişiklik yapıl ması hakkında kanun lâyihaları ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/156, 171) Devlet Demiryolları

Detaylı

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 18 Mayıs 1983 ÇARŞAMBA. Tebliğler

T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 18 Mayıs 1983 ÇARŞAMBA. Tebliğler T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı İşleri İçin Başbakanlık Neşriyat Daire Başkanlığına başvurulur 18 Mayıs 1983 ÇARŞAMBA Sayı: 18051 Mükerrer j J YÜRÜTME

Detaylı

YURT DIŞINA GÖNDERİLEN KAMU PERSONELİNE MAHSUS YÜKLENME SENEDİ VE MUTEBER İMZALI MÜTESELSİL KEFALET SENEDİ

YURT DIŞINA GÖNDERİLEN KAMU PERSONELİNE MAHSUS YÜKLENME SENEDİ VE MUTEBER İMZALI MÜTESELSİL KEFALET SENEDİ EK 1 ( Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel müdürlüğünün Kişilerden Alacaklar başlıklı sıra no:16 nolu Genel tebliğinin ek 2 si olan ve örneği aşağıda gösterilen senet düzenlendiği tarihe göre gerekli değişiklikler

Detaylı

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL 87 88 2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 51 SERİ NO'LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 27089 Resmi Gazete Tarihi 23/12/2008 Kapsam 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1)

Detaylı

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

Sözleşme ye belli başka hususların da ilave edilmesinin arzuya şayan olduğunu düşünerek,

Sözleşme ye belli başka hususların da ilave edilmesinin arzuya şayan olduğunu düşünerek, SUÇLULARIN İADESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNE EK İKİNCİ PROTOKOL Bu Protokol u imzalamış bulunan Avrupa Konseyi ne üye Devletler, 13 Aralık 1977 tarihinde Paris te imzaya açılmış bulunan Suçluların İadesi

Detaylı

(Resmî Gazete ile ilâm : 18. III. 1950 - Sayı: 7460)

(Resmî Gazete ile ilâm : 18. III. 1950 - Sayı: 7460) 1192 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında imza edilen Anlaşma gereğince temin edilen paraların kullanılmasına dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik

Detaylı

Avrupa Konseyi Üyesi Memleketler Arasında Gençlerin Kollektif Pasaport ile Seyahatlerine Dair Avrupa Sözleşmesi

Avrupa Konseyi Üyesi Memleketler Arasında Gençlerin Kollektif Pasaport ile Seyahatlerine Dair Avrupa Sözleşmesi Avrupa Konseyi Üyesi Memleketler Arasında Gençlerin Kollektif Pasaport ile Seyahatlerine Dair Avrupa Sözleşmesi 13 Ekim 1962 Karar Sayısı: 6/1011 Strazburg da 14/9/1962 tarihinde imzalanan ilişik Avrupa

Detaylı

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI.. Sayı : Konu :Ek Tahakkuk Kararı EK TAHAKKUK KARARI KARAR NO : KARAR TARİHİ : GÜMRÜĞÜN ADI : YÜKÜMLÜNÜN ADI SOYADI/UNVANI/ADRESİ : T.C. KİMLİK NO/ VERGİ NUMARASI

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/2-1 2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2016 yılında uygulanacak damga vergisi hadlerinin belirlendiği, 59 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005.

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005 Tebliğ Maliye Bakanlığından: Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:45) 488 sayılı Damga Vergisi

Detaylı

EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı) C) İhtiyari ve Fevkalade Yedek Akçeler D) Hesap

Detaylı

Yok edilecek evrak hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası (1/288)

Yok edilecek evrak hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası (1/288) Devre " X ÎÇtima: 2 S. SAYISI : 57 Yok edilecek evrak hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası (1/288) T, C. Başvekâlet 18.V. 1955 Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi tiayı: 71 146/1753 Türkiye

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

(Resmî Gazete ile ilâm : 10. III. 1954 - Sayı : 8654)

(Resmî Gazete ile ilâm : 10. III. 1954 - Sayı : 8654) İngiltere ve Fransa Hükümetlerinden temin edilen teslihât kredileri ve diğer askerî borçların tasfiyesi hakkında imzalanan anlaşmaların tasdikma mütedair Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 10. III. 1954 -

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: Maliye Bakanlığından: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 53) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun 2 6 ncı maddesiyle değişik birinci fıkrasında,...her

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 25.12.2015/169-1 459 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 25.12.2015/169-1 459 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 25.12.2015/169-1 459 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde tahsilat ve ödemelerde tevsik zorunluluğuna ilişkin limitin 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren

Detaylı

KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR.

KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. 01.01.2013 tarih ve 28515 sayılı Resmi Gazete de 56 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. (1) Sayılı tabloda

Detaylı

GİDER VERGİLERİ KANUNU

GİDER VERGİLERİ KANUNU GİDER VERGİLERİ KANUNU Kanun Numarası : 6802 Kabul Tarihi : 13/7/1956 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1956 Sayı: 9362 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 37 Sayfa: 1982 BİRİNCİ KISIM İstihsal Vergisi

Detaylı

SULAR HAKKINDA KANUN (1)

SULAR HAKKINDA KANUN (1) 661 SULAR HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 831 Kabul Tarihi : 28/4/1926 Yayımlandığı R.Gazete : Tarihi : 10/5/1926 Sayı : 368 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 7 Sayfa : 887 * * * Bu Kanun ile

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Kanuna

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Kanuna Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Kanuna (Resmî Gazete ile ilâm : 31.V. 1957 - Sayı : 9621) No. * Kabul tarihi 6974 22. V. 1957 Bölüm : I. Kuruluş ve vazifeler MADDE 1. Hükmi şahsiyeti haiz bulunmak ve

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim Ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim Ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 13.06.2008 Seri B, Sıra No:2 Tahsilat Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/60 06.06.2008 tarihli ve mükerrer 26898 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

Milletlerarası nakliyatta kullanılan paletlerin gümrük rejimine dair Avrupa Sözleşmesine katılmamızın uygun bulunduğu hakkında Kanun

Milletlerarası nakliyatta kullanılan paletlerin gümrük rejimine dair Avrupa Sözleşmesine katılmamızın uygun bulunduğu hakkında Kanun Milletlerarası nakliyatta kullanılan paletlerin gümrük rejimine dair Avrupa Sözleşmesine katılmamızın uygun bulunduğu hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 13. 5. 1973 - Sayı : 14539) No. Kabul tarihi

Detaylı

1. Tacir hükmi şahıs ise yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve karar defteri;

1. Tacir hükmi şahıs ise yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve karar defteri; Ticari Defterler Bölümüne Git Kanunlarımıza Göre Ticari Defterler TÜRK TİCARET KANUNU TİCARİ DEFTERLER A) Defter Tutma Mükellefiyeti: I Şümulü: Madde 66 Her tacir, ticarî işletmesinin iktisadi ve mali

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23 Kasım 2007, Cuma günü saat 10:00

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: 10.02.2009 KONU Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ Maliye Bakanlığı 20 Şubat 2009 tarih 27147 sayılı

Detaylı

Madde I (değiştirilen 7 nci madde) Para birimi Birlik senetlerinde kullanılan para birimi, Uluslararası Para Fonu (IMF) hesap birimidir.

Madde I (değiştirilen 7 nci madde) Para birimi Birlik senetlerinde kullanılan para birimi, Uluslararası Para Fonu (IMF) hesap birimidir. 269 1131 Sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasında Değişildik Yapılmasına İlişkin Dördüncü Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı: 21JJ993

Detaylı

ESBABI MUCİBE CETVELİ

ESBABI MUCİBE CETVELİ Devre : XI içtima: 2 S. SAYISI : 13 inhisar Umum Müdürlüğü 1958 yılı bütçe kanununa bağlı (A/l) : işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1 235) T. C.

Detaylı

VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR.

VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR. VERGİ BORÇLARININ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİ İMKANI GETİRİLMİŞTİR. Değerli üyemiz, 05/11/2008 Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanmakta olan ekonomik kriz hükümetler başta olmak üzere tüm kurum ve kuruluşları

Detaylı

MALATYA TİCARET BORSASINA TABİ MADDELER VE BU MADDELERİN ALIM VEYA SATIM Y Ö N E T M E N L İ Ğ İ

MALATYA TİCARET BORSASINA TABİ MADDELER VE BU MADDELERİN ALIM VEYA SATIM Y Ö N E T M E N L İ Ğ İ MALATYA TİCARET BORSASINA TABİ MADDELER VE BU MADDELERİN ALIM VEYA SATIM Y Ö N E T M E N L İ Ğ İ 08.01.2005 Tarih 25694 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 18.05.2004 Tarihli ve 5174 sayılı Odalar ve Borsalar

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

80 NOLU SÖZLEŞME. Bu tekliflerin, bir milletlerarası Sözleşme şeklini alması lazım geldiği mütalaasında bulunarak;

80 NOLU SÖZLEŞME. Bu tekliflerin, bir milletlerarası Sözleşme şeklini alması lazım geldiği mütalaasında bulunarak; 80 NOLU SÖZLEŞME MİLLETLERARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATININ 1946 YILINDA MONTREAL DE AKDETTİĞİ 29 UNCU TOPLANTISINDA KABUL EDİLEN SON MADDELERİN DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 19 Eylül 1946

Detaylı

Netaş Telekomünikasyon A.Ş ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI

Netaş Telekomünikasyon A.Ş ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI Netaş Telekomünikasyon A.Ş ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI MADDE 8 - GENEL KURUL MADDE 8 - GENEL KURUL Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'na göre

Detaylı

SİRKÜLER 2013/14 TEBLİĞ

SİRKÜLER 2013/14 TEBLİĞ 01/01/2013 SİRKÜLER 2013/14 Sayın Yetkili; Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kâğıtlar için uygulanacak nispi vergi oranları ve maktu vergilerin 1/1/2013 tarihinden itibaren uygulanacak

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI KANUNU I - KURULUŞ

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI KANUNU I - KURULUŞ TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI KANUNU Kanun Numarası : 6219 Kabul Tarihi : 11/1/1954 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 15/1/1954 Sayı : 8608 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt: 35 Sayfa

Detaylı

AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ 1941

AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ 1941 AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ 1941 AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİNİN İZAHI TATBİK TARZINA DAİR UMUMİ HÜKÜMLER 1 Türkiye Cumhuriyeti dahilindeki Barolar vilâyet itibarile üç sınıfa ayrılmıştır. A. Birinci sınıfa dahil

Detaylı

ÖZEL TIBBİ TEDAVİ VE TERMO - KLİMATİK KAYNAKLAR ALANINDA KARŞILIKLI YARDIMLAŞMAYA DAİR AVRUPA ANDLAŞMASI

ÖZEL TIBBİ TEDAVİ VE TERMO - KLİMATİK KAYNAKLAR ALANINDA KARŞILIKLI YARDIMLAŞMAYA DAİR AVRUPA ANDLAŞMASI 1035 Özel tıbbi tedavi ve termo - klimatik kaynaklar alanında karşılıklı yardımlaşmaya dair Avrupa Andlaşmasmın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 11.5 1964 - Sayı

Detaylı

Devlet 'Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1957 malî yılı Hesabı Katisine ait mutabakat,

Devlet 'Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğü 1957 malî yılı Hesabı Katisine ait mutabakat, Toplantı: OT I Dönem ı MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : / / Devlet Hava Meydanları İşletmesi Umum Müdürlüğünün 957 malî yılı Kesinhesabına ait uygunluk bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi

Detaylı

Tebliğ. Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2

Tebliğ. Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2 Gümrük Müsteşarlığından: Tebliğ Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2 Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu tebliğ, işlenmiş tarım ürünlerinin tahlili ve vergilendirilmesi ile bu ürünlerin

Detaylı

SEÇİLMİŞ MEVZUAT. ( Ağustos 2001 )

SEÇİLMİŞ MEVZUAT. ( Ağustos 2001 ) SEÇİLMİŞ MEVZUAT ( Ağustos 2001 ) 1- T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Detaylı

: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No.54 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No.54 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı : Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Adresi : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL Telefon

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NA EKLENEN 153/A MADDESİ İLE GETİRİLEN TEMİNAT UYGULAMASI

VERGİ USUL KANUNU NA EKLENEN 153/A MADDESİ İLE GETİRİLEN TEMİNAT UYGULAMASI VERGİ USUL KANUNU NA EKLENEN 153/A MADDESİ İLE GETİRİLEN TEMİNAT UYGULAMASI İbrahim ERCAN * 1- GİRİŞ Bilindiği üzere, 6455 sayılı Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

Ö R N E K T İ R TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR.

Ö R N E K T İ R TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR. TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR. 1- Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfı'na ait,... İli,... İlçesi,... nolu işyeri (kapalı/açık) teklif

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1) (29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI KANUNU

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI KANUNU 2543 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRK ANONİM ORTAKLIĞI KANUNU Kanun Numarası : 6219 Kabul Tarihi : 11/1/1954 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 15/1/1954 Sayı : 8608 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt: 35

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor 31.12.2013/237-1 2014 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2014 yılına ait damga vergisi hadlerinin belirlendiği, 57 seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 488 sayılı Damga

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

Ödenecek Memuriyet Ünvanı Sayısı Aylık Ücreti. Sayman 1 2.500, Raportör 6 1.500, Tercüman (Memurlardan ya da dışardan) 1 3.000,

Ödenecek Memuriyet Ünvanı Sayısı Aylık Ücreti. Sayman 1 2.500, Raportör 6 1.500, Tercüman (Memurlardan ya da dışardan) 1 3.000, 875 TÜRK VATANDAŞLARINA AİT OLUP YUGOSLAV FEDERATİF HALK CUMHURİYETİNCE MİLLİLEŞTİRİLMİŞ BULUNAN MAL, HAK VE MENFAATLERİN TASFİYESİ HAKKINDAKİ 1135 SAYILI KANUNUN 1988 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 5 İNCİ VE

Detaylı

S. SAYISI : 239. Derre : X İçtima : 1

S. SAYISI : 239. Derre : X İçtima : 1 Derre : X İçtima : 1 S. SAYISI : 239 Suriye, Lübnan, Irak, Ürdün, Mısır, İran, Afganistan, Libya, Pakistan*, Kıbrıs, Türkiye hükümetleri için Orman Siyaseti Eğitimi temin eden bir merkezin teşkili suretiyle,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı ..... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2011/43 Bilindiği üzere 6225 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un 2 inci maddesi ile 4/1/1961 tarihli ve

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 14.07.2008 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2008/72 12.07.2008 tarih ve 26934 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 56 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği nde,

Detaylı

Devre : X İçtima : 2 S. SAYISI 49

Devre : X İçtima : 2 S. SAYISI 49 Devre : X İçtima : 2 S. SAYISI 49 İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 1955 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası

Detaylı

Bursa (Uludağ) Üniversitesi 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu

Bursa (Uludağ) Üniversitesi 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu 66 Bursa (Uludağ) Üniversitesi 976, 977, 978, 979, 980, 98 ve 982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 8.6.984 Sayı : 845) Kamın No. Kabul Tarihi : 04 5 S 6.984 Giderler MADDE. Bursa

Detaylı

Konu: Vergiden Müstesna Olarak Ödenebilecek Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Gündelikleri Hk

Konu: Vergiden Müstesna Olarak Ödenebilecek Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Gündelikleri Hk Sirküler No: 2017-4 Sirküler Tarihi: 03.01.2017 Konu: Vergiden Müstesna Olarak Ödenebilecek Yurt İçi ve Yurt Dışı Harcırah Gündelikleri Hk 1. Vergiden Müstesna Yurt İçi Harcırah Gündelikleri Bilindiği

Detaylı

SİRKÜLER 2015/03. (Binde 1,89) sözleşmeler B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 1. Tahkimnameler (45,30 TL)

SİRKÜLER 2015/03. (Binde 1,89) sözleşmeler B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 1. Tahkimnameler (45,30 TL) SİRKÜLER 2015/03 01/01/2015 Sayın Yetkili; 2015 Yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarlarını belirleyen 58 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı. 30 Aralık 2014

Detaylı

tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 478 sıra no lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ni kapsamaktadır.

tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 478 sıra no lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ni kapsamaktadır. Vezin Sirküler 2017 009 Sirkülerimizin konusunu VUK 153/A Maddesi Kapsamında Yer Alan Mükelleflerden Ve İştirak Fiili Tespit Edilen Meslek Mensuplarından Teminat İstenilmesi ve Şartları oluşturmaktadır.

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı