T.C. Resmî Gazete. Kuruluş tarihi: 7 Ekim ARALIK 1956 CUMA KANUNLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 28 ARALIK 1956 CUMA KANUNLAR"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim İdare ve yazı işleri için Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 28 ARALIK 1956 CUMA Sayı : 9495 KANUNLAR Ankara Üniversitesi 1954 Bütçe yılı Hesabıkatî Kanunu Kanun No : 6868 Kabul tarihi : 21/12/1956 Madde 1 Ankara Üniversitesinin 1954 Bütçe yılı sarfiyatı, ilişik (A/1) ve (A/2) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere ı( ) lira (35) kuruştur. Madde 2 Ankara Üniversitesinin 1954 Bütçe yılı geliri, ilişik ı(b) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 1( ) lira (44) kuruştur. Madde 3 Gelirle sarfiyat arasındaki ( ) Ura (09) kuruş tahsilat fazlası olarak kalmıştır. Madde 4 Tahsisattan 1954 Bütçe yılı içinde sarfolunmıyan ve (A/l) ve ı(a/2) işaretli cetvellerin ayrı bir sütununda gösterilen ( ) lira (97) kuruş imha edilmiştir. Madde 5 Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. Madde 6 Bu kanun hükümlerini icraya Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur. 25/12/1956 A/l CETVELİ İmha edilen Tahsisat Sarfiyat tahsisat F. Tahsisatın nev'i Lira K Lira K. Lira K 201 Maaşlar Ücretler Ecnebi profesör ve uzmanlar ücreti sayılı kanun gereğince yapılacak zam ve yardımlar Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı kanunun 5 inci maddesi gereğince ödenecek para mükâfatı sayılı kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler sayılı kanun gereğince verilecek ek görev tazminatı sayılı kanun gereğince verilecek üniversite tazminatı Yurdun içinden ve dışından konferans için getirileceklerin ücret ve yollukları ile başka masrafları Büro masrafları Basılı kâğıt ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları Giyecekler Yolluklar sayılı kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve yollukları Taşıt masrafları Temsil masrafları Geri verilecek paralar Mahkeme masrafları Araştırma, inceleme ve öğretimi ilgilendiren gereçler ile ilgili her çeşit masraflar Ziraat Fakültesi çeşitli tecrübe istasyonlarında ve işletmelerinde yapılacak araştırma ve incelemelerinin her çeşit masrafları Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Arkeoloji Doğu ve Orta ve Batı - Anadolu araştırma istasyonlarının her çeşit masrafları 423 Turk Devrim Tarihi Enstitüsünün her çeşit masrafları ooo

2 Sahife (Resmi Gazete) 28 ARALıK 1956 imha e iüen F. Tahsisatın nsv'i.»"aiır^at L'i i Sarfiyat Inia ıc. tahsisat Lı 11 1 K. 424 Tıp Fakültesinin hastanelere ilişkin masrafları Sil Kriminoloji Enstitüsü her çeşit masrafları P Maliye Enstitüsü her çeşit masrafları idari ilimler Enstitüsü her çeşit masrafları 10 COO ] Dış Münasebetler Enstitüsü her çeşit ması afları iskân ve Şehircilik Enstitüsü her çeşit masrafları Yayın masrafları sayılı kanun gereğince staj için ecnebi memleketlcıe gönderileceklerin yolluklariyle başka her çeşit masrafları Milletlerarası kongre ve konferansların her çeşit masrafları ile bunlara katılacakların yolluk ve masrafları Spor masrafları Geçen yıl borçları 4 OoO Eski yıllar borçları S Hükme bağlı borçlar Muhtaç talebeye yapılacak yardımlar ve verilecek burslar Vehbi Koç öğrenci Yurduna yardım Üniversitelerarası Birliğe katı'ma payı A/l yekûnu A/2 CETVELİ Yatırımlar 701 Yapı onarımı ve küçük yapılat Yapı işleri ve tesisler A/2 yekûnu özel fasıllar sayılı kanunla maaş tahsisatı îemal A/l yekûnu , A/2 yekûnu özel F. yekûnu S UMUMİ YEKÛN B CETVELİ Muhammenat Tahsilat F. M. Varidatın nev'i Lira Lira K. 1 Genel bütçeden verilecek tahsisat 1 Yatırımlar dışındaki masraflar için verilenler Yatırımlar için verilenler Harçlar (Kayıt, imtihan ve diploma harçları) Çeşitli varidatlar 1 Kitap satışından elde edilenler Muayene, tahlil ve tecrübe ücretleri Diğer çeşitli gelirler Bağışlar 1 e Eski yıllardan devredilen gelir (Nakit) YEKÛN Demiryolu Müteharrik Vasıtalarının Finansmanına Mahsus Avrupa Şirketi (EUROFİMA) nın Kuruluşu hakkında 20 Ekim 1955 tarihinde Bern'de imzalanan Mukaveleye katılmamıza ve bu Mukavele ile eklerinin tasdikına dair Kanun Kanun No : 6869 Kabul tarihi : 21/12/1956 Madde 1 Demiryolu müteharrik vasıtalarının finansmanına mahsus Avrupa Şirketi (EUROFİMA) nın kuruluşu hakkında 20 Ekim 1955 tarihinde Bern'de imzalanan Mukaveleye katılmamız kabul edilmiş ve bu Mukavele ile ekleri tasdik olunmuştur. Madde 2 Bu kanun neşri tarihinde mer'ryete girer. Madde 3 Bu kanunun memurdur. hükümlerini icraya icra Vekilleri Heyeti 25/12/1956 Demiryolu Müteharrik Vasıtalarının Finansmanına Mahsus Avrupa Şirketi "EUROFİMA" nın Teşekkülüne Mütaallik Mukavelename Almanya Federal Cumhuriyeti, Avusturya Cumhuriyeti, Belçika Kıratlığı, Danimarka Kırailığı, ispanya; Fransa ve italya Cumhurıyetlerr, Lüksemburg Gran Duşelrği, Holânda Kırailığı, Portekiz Cumhuriyeti, Norveç ve isveç Kıratlıkları ve isviçre Cumhuriyeti, Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti, Hııkumetleıı, demiryolunun umumi ekonomideki rolünü ancak edevatın normal brr yemleme ve zaruri bir modernleştirilmesine tekabül eden yatırımları doğrudan doğruya temin etmesiyle ifa edebileceğim, edevatın standart bir hale getirilmesinde ve müştereken işletilmesinde elde edilen ilerlemelerin, mubayaatta beynelmilel bir finansman usulünün ittihazı için mâkul bir sebep olduğunu nazarı itibara alarak; Böyle bir finansmanın, Avrupa'dakı demiryollarında gittikçe artan bir vahdet temini için sarf edilen teknik gayretlerin takviyesine mahsus hakikî bir işlem teşkil etmeye müsait bulunduğunu ve bu finansmanın

3 28 ARALIK 1956 (Resmi Gazele) Sahife : standart unıtelerden muteşekkil ve muhiiyetı kolaylıkla bir memleketten dikerine intikal edebilen deveti mutehaı rikıye evlevıyetle uyabileceğini nazarı ıtıbaıa alarak; Almanya Federal Cumhuriyeti, Avusturya Cumhuriyeti Belçika Kırallığı, Danimarka Kırallığı, ispanya; Fransa ve italya Cumhuriyetleri, Lüksemburg Gran Duşelığı, Holânda Kırallığı, Portekiz Cumhuriyeti, Norveç ve isveç Kırallıklan ve isviçre Cumhuriyeti, Yugoslavya I ederatıf Halk Cumhumetı, Huku'jetleri dereni yola idarelerinin, demiryolu edevatının finansmanına mahsus (EURöFIMA) Avrupa Şirketim teşkil hususunda anlaştıklarım nazan ıtıuara alarak; Şirketin gerek maksut ve gayesi, gerekse teşekkülü bakımından umuma hadım ve beynelmilel bir hüviyet arz ettiğini teemmül ederek; Filhakika Şn ketin, Akıd Taraflaım demiryolu nakliyatı âmme servisinin, mumkun olan ıyı şartlar dâhilinde, cıhazlanmasmı ve işletilmesini hedef tuttuğunu müşahede ederek; Bu şartlar altında Şirketi bütün imkânlardan faydalanarak desteklemek arzusu ile; iktisadı sahada Şirket faaliyetinin istisnai tedbirlerle kolaylaştırılması ıcabedeceğme ve Şirketin teşe'ckul ve işletmesi dolayisiyle, ıdareler tarafırdan, edevatın kendi vasıtaları ile temin edilmesi-halinde katlanmıyacakları vergi ve resimlerin kendıleııne tahmil edilmemesi lâzımgeleceğıne kaani olarak; Şirket tarafından piyasadan temin edilecek ıhtıyaçlaın buyuk bir kısmının finansmanı ıçin ıstikraza müracaat edileceği cihetle bu teşekkülün itibarının ancak demiryolu ıdaıelen tarafından kendisine karşı girişilen taahhütlere her turlu ahval ve şerait dahilinde ııayet edılmesı halinde elde edilebileceğim ve bu itibarın bu suretle idamesinin mümkun olacağı gözönune alarak; Aşağıda vâzıulmıza ve usulüne uygun bir surette Salahıyeti iramessillermı tâyin ederek mutaakıp hususatı kararlaştırmışlardır Madde 1. a) işbu Mukaveleye iştirak eden Hükümetler, Mukavelenin eki bulunan statülerden başka bu Mukavelede hilafı kaydedilmiş olmadıkça, Idareı Merkeziye Devletinin kanunlarıyle de idare edılecek olan Şirketin teşekkülünü tasvip ederler. b) idare. Merkeziye Devio'ınm Huküm a, ışbu Mukavele yor rlege gırince, Şıı keti n teşekkülüne imkân vermek için lüzumlu tedbirlin alacaktır. Madde 2. a) Statüler ve derpiş ettikleri şeraıte göre, bu Statülerde yazılacak batün tadilât, aşağıdaki hükümler nazarı itibara annmak suıatıyle meı'ı olacaklar ve Idareı Meıkezıye Devletinin hukukunda mevcut muhalif ahkâm kaale alınmaksızın, hüküm ifade edeceklerdir b) Statülerde : Şirketin merkezine, Şirketin maksat ve gayesine, Müddetine, Bir demiryolu idaresinin Şirket aksıycneı olarak kabulüne, Heyeti umumıyedekı reyler ıcin bazı ahvalde matlup olan raııktazı ekseriyete, Butun idarecilere müsavi rey hakkı verilmesine, Şirket tarafından akdedilen finansman mukaveleleıinm yerine getirilmesi hususunda aksıyoneıler tarafından gösterilecek teminata, Mutaallık hükümlerde yapılacak tadilât, demiryolu ıdarelerinden birisi Şirketin aksıyonerı bulunan butun hükümetlerin muvafakatine bağlıdır. (Bu hususlara mutaallık hukıi nler ilişik statünün 2, 3, 4, 9, 15, 18 ve 27 nci maddelerinde gösterilmiştir.) c) Statülerde Şirket sermayesinin artırılması veya azaltılmasına, Şirkeı, hissedarlarının rey hakkına, Idare Meclisinin teşekkül tarzına ve kârın tevzi şekline (Ekli statülerin, 5, 15, 18 ve 30 uncu maddeler ahkâmı) mutaallık hukumlerdekı tadilât, Idarcı Merkezıj e Devleti Hükümetinin muvafakatine bağlı olacaktır. d) Statülerde Şirket tarafından kararlaştırılan bütün tadılâ', Idarei Merkeziye Devletinin Hükümeti tarafından a.ğer hükümetler^ bil ân 3- hıl tebliğ edilir. işbu maddenin b) ve c) paragraflarında derpiş edilen ahvalde, Mezkûr paragraflar mucibince muvafakati istihsal edilmiş elan Husumetlerden biri tarafından hiçbir muhalefet dermeyan edilmemiş ise bu tadilât, tebligat tarihinden itibaren sayılmak üzere, uç aylık bir mühlet zarfinda kabili tatbik olacaktır. İşbu paragraf mucibince dermeyan edilecek itirazlar, Idarei Merkeziye Devleti Hükümetine tebliğ edilir ve bu Hükümet keyfiyeti diğer hükümetlerin ıttılaına arz eder. e) Bir Hükümet tarafından muhalefet dermeyan edilmesi halinde, bu hükümet, diğer hükümetlerle, içlerinden bırının talebi üzerine, bahis Konusu tadilatın münasip olup olmadığının tetkiki maksadıyle istişareye girişir. Madde 3. a) Şirket ta lafından mubayaa edilen edevatın emre tahsisine mutaallık olarak demiryolu idareleriyle Şirket arasında akdedilmiş olan mukaveleler Idareı Merkeziye Devleti Hukumetimn kanunlarına tabi oldukları takdirde Şirket, hilafı için sarih bir anlaşmanın mevcudyıeti hah harıç olmak üzere, ücretleri tamamen ahzedıncıye kadar ve hiçbir esmî kuyudata lüzum kalmaksızın, bahis konusu edevatın sahibi olarak kalır. Bu takdirde, Şirket, bir idarenin gecikmesi yüzünden Mukavelenin feshı halinde, Mukavelenin ademıınfazından mütevellit zarar ve ziyandan başka, bu zamana kadar alınmış taksitleri iadeye mecbur olmaksızın bahis konusu edevatın iadesini talep etmek hakkına da sahip olacaktır. b) Idareı Merkeziye Devletinin Mahkemeleri, müracaat edildikleri takdirde Şirketle demiryolu ıdaıeleri arasında akdedilen ve Idareı Merkeziye Devletinin kanunlarına tabi mukavelelere mutaallık ihtilâfları hal ve fasla yetkilidirler. Madde 4. a) Hükümetler kendi demiryolu idarelerine Şirketin teessüsüne mutaallık muamelelerin ifası için muktazi müsaadeleri bahşedeceklerdir b) Hükümetler, Şirketin faaliyetlerine mutaallık bütün muameleleri, kendi demiryolu idareleri vedaatiyle kolaylaştıracaklardır. Madde 5. a) Devlet, millî mevzuatı mucibince, Şirkette - tam olarak veya muamelenin bir kısmı ile mahdut olmak üzere - aksiyoner bulunan kendi memleketindeki bir demiryolu idaresinin akdeyledıği taahhütlerle bağlı nulunmıyorsa, Hükümet bu demiryolu idaresinin Şirkete karşı bağlandığı taahhutleıı garanti edecektir. b) Bununla beraber, adı geçen demiryolu idaresi kendi asıl garantisini Şirkette aksiyoner olmıyan bir demiryolu idaresine veya diğer bir demiryolu teşekkülüne bizzat vermiş bulunuyoısa, hükümetin garanti bahşetmesi mecburi değildir. Bu son halde, aksiyoner idarenin tabi olduğu hukumetm garantisi bulunmayınca, diğer hükümetler garanti için hiçbir mükellefiyet deruhde edemezler. Madde 6. a) Şirketin, acentalar veya şubeler ihdasına mutaallık kararları işbu Mukaveleye iştlak eden demiryolu ıdaı elerinden birisi Şirketin aksıyonerı bukman hükümetlerin, hepsinin muvafakatine bağlıdır. Yukardaki ikinci maddenin (d) ve (e) paragraflarında derpiş edilen usul, Şirketin işbu paragrafta belirtilen kararlarına tatbik edilir. b) Şirket, her yıl, kendi inkişafı ve malî vaziyeti hakkında, işbu Mukaveleye iştirak etmiş olan ve idarelerinden biri Şirketin aksiyonerı bul man hükümetlere rapor verir. Bu hükümetler, Şirket faaliyetinin tevlit edebileceği menafii müşterekeye dair bilcümle mesaıl ile bu hususta ittihazı muktazi "bulunan tedbirler hakkında birbirleriyle istişare ederler. Madde 7. a) işbu Mukaveleye iştirak etmiş bulunan hükümetler Şirket tarafından demiryolu iclaı elci ine tam mülkiyet veya vadeli mülkiyet halinde edevat tahsisine muktazi muamelelerin, bu idareler tarafından aynı edevatın doğrudan doğruya ıktisaplarındakılere nazaran munzam malî bi'- mukelefiylet tevlit etmemek üzere ifa edilmesi için, lüzum hâsıl oldukça icabeden tedbirleri ittihaz edeceklerdir. b) Evvelki paragrafta derpiş edilen muameleler çerçevesi içinde tahakkuk ettirilen demiryolu edevatı ithalât ve ihracatında keza hükümetler, aynı edevatın demiryolu idareleri tarafından doğrudan doğruya ithal ve ihraçlarmdakılere nazaran munzam bir malî ve gümrük mükellefiyeti tevlit etmemesi için ihtiyaç vukubuldukça icabeden tedbirleri alacaklardır

4 Sahife : (Resmi Gazete) 28 ARALIK 1956 c) Şirketin teşekkülü ve ıcraî faaliyeti maksadıyle mail mevzulardan îdareı Merkeziye Devleti tarafından muvafakat edilmiş olan hususi avantajlar, bu devlet hükümeti ile işbu Mukaveleye iştirak etmiş olan diğer hükümetler arasında münakıt ve bu mukaveleye munzam bir protokola mevzu olur. Madde 8. işbu Mukaveleye iştirak etmiş olan hükümetler, Şirketin faaliyetine mütaallik edevatın ithalât ve ihracatını kolaylaştırmak içın ihtiyaca göre, muktazi tedbirleri alırlar. Madde 9. işbu Mukaveleye iştirak etmiş olan hükümetler, Şirketm teşekkül ve faaliyetinin icabettireceği sermaye hareketlerini temine muktazi tedbirleri, kambiyo mevzuatlarının hududu dâhilinde ittihaz ederler. Madde 10. idarei Merkeziye memleketinde veya İşbu Mukaveleye iştirak etmiş olan diğer bir hükümetin memleketindeki teşriî hükümlerin tatbikatı, Şirketin gayelerinin takıp ve tahakkukunda müşkülât ihdasına müsait bulunduğu sonradan meydana çıkarsa mezkûr hükümet diğer hükümetlerle, ıçterınden birinin talebi üzerine, bu müşkülâtı işbu Mukavele hükümlerinin ve yukardakı 7 nci maddenin c) paragrafında derpiş edilen müzeyyel Protokolün ruhuna uygun bir surette tanzimi için müşavereye girişecektir. Madde 11, a) işbu Mukavelenin, mevkii tatbika vazından itibaren mümzi bulunmıyan her Avrupa Hükümeti bu Mukaveleye, isviçre Hükümetine tebligat yapmak suretiyle iltihak edebilir. b) Bununla beraber, Münakalât Vekilleri Avrupa Konferansından âza bulunmıyan Hükümetlerin iltihakı ancak, işbu Mukaveleye iştirak etmiş bulunan Hükümetlerin hepsinin muvafakatiyle ve isviçre Hukı - metine tebliğ edilmekle katiyet kesbeder. c) işbu Mukaveleye iltihak, yukarda 7 nci maddenin (c) paragrafında derpiş edilen munzam protokole iltihakı intaç eder. Madde 12. işbu Mukavele, Şirketin devamı müddetmce akdedilmiştir. Madde 13. a) işbu Mukaveleye iştirak eden bir Hükümet, demiryolu idarelerinden hiçbiri Şirkette aksiyoner bulunmuyorsa, veya demiryolu idarelerinin heyeti umumiyesının şirketteki aksıyonerlığı sona ermışse, İsviçre Hükümetine üç ay evvel ihbarda bulunmak suretiyle, kendisine mutaallık hususlarda bu Mukavele hükümlerinin tatbikatına nihayet verebilir. Bununla beraber bu ön ihbarın, tdarei Merkeziye Devletinin Hükümeti tarafından yapılmış olması halinde, Şirket merkezinin başka bir devlete nakledilmeden evvel işbu Mukavele, bu devlete mütaallik hususlarda nihayete ermez. b) Bir Hükümetin işbu madde hükümlerine tevfikan vâki olan çekilmesi, yukardaki 5 inci madde mucibince kendisine tabi demriyolu idaresinin veya idarelerinin Şirkette aksiyoner bulundukları zamanda kabul etmiş oldukları taahhütlere mutaallık hususlar da bu Hükümetin deruhde ettiği mükellefiyetlere zarar vermez. Madde 14. işbu Mukaveleye iştirak eden Hükümetler arasında, mukavelenin tatbikat ve tefsirine mütaallik her türlü ihtilâf başka bir usul ıçm mutabık kalınmamış ise, Beynelmilel Adalet Divanının kararma tabi tutulur. Madde 15. a) işbu Mukavele ve yukarda 7 nci maddenin (c) paragrafında derpiş edilen munzam protokol, isviçre Hükümeti tarafından tasdiki mutaakıp bir ay sonra yürürlüğe girer. Bu Mukaveleyi tasdik kaydına bağlı olmaksızın imzalamış olan veya tasdik kaydıyle ımzalıyarak tasdiknameleri tevdi etmiş bulunan Hükümetlere mensup demıryolu idarelerine ait hisse senetleri Şirket sermayesinin % 80 mnı temsil edecektir. b) Bu Mukaveleyi imzalıyarak bilâhare tasdik ettirecekler içm mukavele, tasdiknameler tevdi edilince yürürlüğe girer. e) Tasdiknameler isviçre Hükümetine tevdi edilir. Madde 16. a) Evvelki maddedekı hükümler kaale alınmaksızın mamzıler, kendi teşriî nızamlarıyle kabili telif olduğu nispette, işbu Mukavelenin muvakkaten mevkii tatbika konulması hususunda uzlaşırlar. Her Hükümet, imza sırasında, işbu Mukaveleyi ne gibi şartlarla ne nispette muvakkaten yürürlüğe koyacağını bildirecektir. b) İsviçre Hükümeti tarafından bu MuKavele ve yukarda 7 nci maddenin c) paragrannda derpiş edilen munzam protokol tasdik edildikleri takdirde işbu madde, mukaveleyi tasdik kaydıyle veya bu kayıt olmaksızın imzalamış olan Hükümetler için yürürlüğe girer. Madde 17. Tasdiknameler isviçre Hükümeti tarafından alınınca bu Hükümet, işbu Mukaveleye ve Şirkete iştirak etmiş olan bütün Hükümetlere, iltihaklar veya çekilmeler hakkındaki ön ihbarlardan malûmat verir. Keza isviçre Hükümeti işbu Mukavelenin yürürlüğe giriş tarihini bu Hükümetlere tebliğ eder. Bu hususlara binaen aşağıda imzaları bulunan mümessiller usulüne uygun olduğu anlaşılan salâhıyetnamelermı teati ettikten sonra işbu esas Mukavelenameyi imzalamışlardır. Bu Mukavelename 20.X 1955 tarihinde Bern şehrinde, tek nüsha halinde ve Fransızca, Almanca ve italyanca olarak tanzim edilmiştir. Mukavelenamenin bu asıl nüshası isviçre Hükümeti arşivlerinde saklanacak ve isviçre Hükümeti bunun tasdikli suretlerini Avrupa Münakalât Vekille"! Konferansına dâhil olan bütün Hükümetlere tebliğ edecektir. Demiryolu Müteharrik Vasıtalarının Finansmanına Mahsus Avrupa Şirketi (EUROFİMA) nın teşekkülü ile ilgili Mukaveleye munzam Protokol Demiryolu müteharrik vasıtalarının finansmanına mahsus Avrupa Şirketinin tesisi ile ilgili mukaveleyi (Aşağıda sadece «Mukavele» sekimde geçecektir) imzalamış bulunan, Bir taı aftan Almanya Federal Cumhurryeti, Avusturya Cumhuriyeti, Belçika Kırallığı, Danimarka Kırallığı, lspanya, Fransa ve italya Cumhuriyetleri, Luksemburg Gran Duşelığı, Holanda Kırallığı, Portekiz Cumhuriyeti, isveç ve Norveç Kıratlıkları, Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti Hükümetleri, diğer taraftan isviçre Hükümeti mevzuubahıs Antlaşmanın 7 nci maddesinin c) fıkrasına binaen ve statüsü Mukaveleye ekli olan demiryolu müteharrik vasıtalarının finansmanına mahsus Avrupa Şirketi merkezinin Bale'de (isviçre) olacağı hususunu ve isviçre Hükümetinin, Şirketin teşekkül ve faaliyeti için malî mükellefiyetler sahasında hususi kolaylıklar göstermeye amade bulunduğunu müşahede ederek; Aşağıdaki hususları aralarında kararlaştırmışlardır : Madde 1 Şirket, merkezi isviçre'de kaldığı müddetçe Mukavelenin 7 a) ve b) maddeleri ahkâmının tatbıkına halel gelmeksizin aşağıdaki malî muafiyetlerden faydalanacaktır. 1. Şirket hisse senetlerinin ihracında damga resminden muaftır. 2. Şirket, gelir, sermaye ve ihtiyatta Millî Savunma Vergisinden ve bunun yerine kaim olacak bütün müstakbel federal vergilerden muaf tır. 3. Şirket, ihraçtaki ve kuponlar üzerindeki Damga Resminden ve münhasıran yabancı memleketlerde taahhüt altına alınacak ve İsviçre boısa cetveline kabul edılmiyecek olan ve temettü ve tediye servisleri münhasıran yabancı ofıslerce yapılacak olan istikraz senetleri (ve faizleri) Gelir Vergisinden muaftır. 4. Şirketin demiryolu idarelerine tediye edeceği temettü hisseleri üzerinden vergi tahsil edılmiyecektir. 5. Ticaret siciline kayıt ıçm ödenen munzam ücretten muaftır. 6. Bâle - Vılle kantonunda, gelir ve servet üzerindeki her türlü kantonal ve komunal vergiden muaf tutulacaktır. Madde 2 işbu protokol, isviçre Hükümetince tasdik edilir edilmez mer'ıyete girecek ve mezkûr Hükümet tasdik keyfiyetini diğer imza sahibi Hükümetlere ihbar edecektir. Bum bıanen aşağıda imzalan bulunan mümessiller, usulüne uygun olduğu anlaşılan salâhiyetlerini teati ettikten sonra işbu protokolü ımzalamışlaıdır Bu Mukavelename 20 X.1955 tarihinde Bern şehrinde, tek nüsha halinde ve Fransızca, Almanca ve italyanca olarak tanzim edilmiştir. Mukavelenamenin bu asıl nüshası isviçre Hükümeti arşivlerinde saklanacak ve isviçre Hükümeti bunun tasdikli suretlerini Avrupa Münakalât Vekilleri Konferansma dâhil bütün Hükümetlere tevdi edecektir.

5 28 ARALIK 1956 (Resmi Gazete) Sahile Demiryolu Müteharrik Vasıtalarının Finansmanına Mahsus Avrupa Şirketi "EUROFİMA" nın Teşekkülüne mütaailik İmza Protokolü Demiryolu müteharrik vasıtalarının finansmanına mahsus Avrupa Şirketinin «EUROFİMA» teşekkülü ile ilgili bugün imzalanan mukavelenamede (Aşağıda sadece «Mukavele» şeklinde geçecektir), imza sahibi hükümetlerin mümessilleri, I - Görüş birliği ile aşağıdaki hususları müşahede etmişlerdir : a) Mukavelenamenin 7 nci maddesinde geçen «lüzumu hâsıl oldukça» tabiri, hususiyle şunu ifade etmektedir : Eğer bir memleketin mevzuatı Şirkete, muamelelerini esas anlaşma ve statülere uygun bir şekilde munzam bir malî mükellefiyet tevlit etmeksizin tahakkuk ettirme imkânını veriyorsa, ilgili Hükümet muafiyet tedbirleri almakla mükellef olmıyacaktır. b) Mukavelenin 8 inci maddesinde derpiş olunan «edevat» tabirinden maksat, statülerin 3 uncü maddesindeki mâna çerçevesi ıçindeki demiryolu edevatıdır. c) Mukavelenin 10 uncu maddesindeki «Teşrii hükümler» hususiyle malî mevzuata şâmildir. II - Mukavelenin 5, 7 ve 9 uncu maddeleriyle ilgili olarak aşağıda yazılı hususlardan bilgi almışlardır: a) Federal Almanya Cumhuriyeti, Avusturya Cumhuriyeti, Danimarka Kıralıyetı, italya Cumhuriyeti, isveç Kıralıyetı, isviçre Konfederasyon Cumhuriyeti, Hükümetleri, Mukavelenin 5 inci maddesi hakkında mevcut mevzuat mucibince, «EUROFİMA» nın teşekkülüne iştirak etmiş bulunan kendi memleketlerindeki bir demiryolu idaresi tarafından akdedilmiş taahhütlerle Devletin mezkûr 5 inci maddesi çerçevesi içinde bağlı bulunduğunu beyan etmişlerdir. b) Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti, işbu protokolde mukavelenin 7 nci maddesine verilen tefsire istinaden, mevzuatın halihazır durumunda bu maddenin icaplarını, vergi muafiyeti tedbirleri almaksızın yerine getireceğini beyan etmiştir. c) isviçre Konfederasyon Hükümeti 9 uncu maddenin metnini aşağıdaki şekilde tefsir etmiştir : 1. Nakdî hisselerden elde edilen fonların transferrrle aynî hisseleri teşkil eden vagonların kıra bedelinden doğan fonların transferi her türlü tek veya çok taraflı anlaşmalar dışında olarak yapılacaktır, 2. «EUROFİMA» Merkezinin bulunduğu memleketten gayrı bir memleket piyasalarından yapılacak bir istikrazdan elde edilecek kıymetler, «EUROFİMA» mn vecibelerini yerme getirebilmesi için lüzumlu olan nispet dâhilinde bu memlekete transfer edilecektir. d) Holânda Kıraliyet Hükümeti kendini, Mukavelenin 9 uncu maddesinin isviçre Konfederasyon Hükümeti tarafından yapılan yukankı tefsirine bağlı görmediğini beyan etmiştir. III - Mukavelen ıı 1G nci maddesine uygun olatak yapılmış olan aşağıdaki hususlardan bilgi almışlardır : a) Belçika Kıraliyet Ilnkumetr, Fransa ve İtalya Cumhuriyetleri, Lüksemburg Gran Duşelığı, Portekiz Cumhuriyeti ve İsviçre Koniederasyonu, Hükümetleri, Mukıvelenın 16 nci maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Mukavelenin mevkii tatbıka konması için geıcken tedbirleri almaya, aşogıdj sayılan hususlar müstesna, hazır bulunmaklarını beyan etmişlerdir : Belçika Kıraliyet Hükümeti için, Madde 5, 7 a) ve b), madde 8 ve 14, Fransa Cumhuriyeti Hükümeti için, Madde 7 a) ve b), italya Cumhuriyeti Hükümeti için, Madde 3 b), 5, 7 a) ve b, madde 8, 9, 11 c) ve 14, Luksenburg Gran Duşelığı Hükümeti için, Madde 7 a) ve b) ve 8. Mevzuubams Hükümetler, bu maddeleıle ilgili tedbirlerin, Mukaveleyi tasdik ettikleri andan itibaren alınacağını bıldırm şlerdır. b) Avusturya Cumhuı ıyetı, Danimarka Kırailığı, ispanya, Norveç, Holânda ve isveç kıratlıkları ve Yugoslavya Federatif Halk Cumhuriyeti, Hükümetleri, Mukaveleyi tasdik ettikleri andan itibaren, Mukavelenin 16 nci maddesinin yürürlüğe girmiş olması şaıtiyle, Mukavele yürürlüğe girince mevkii tatbıka konulması için, Holânda Kıraliyet Hükümeti için 5 inci madde müstesna Gerekli tedbirleri almaya hazır bulunduklarını beyan etmişlerdir. Mezkûr madde hususunda, Holânda Kıraliyet Hükümeti, (16 neı madde mucibince) Mukaveleyi mevkii tatbika koymuş olan Hükümetlerin Demiryolları idarelerine ait hisselerin EUROFİMA'nın itibarı sermayesinin <% 80 mı teşkil etmesinden itibaren, 5 inci maddede lüzum gösterilen tedbirlerin alınacağı hususunu beyan etmişlerdir. c) Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti, Mukavelenin mevkii tatbika konması için gerekecek tedbirleri, Federal Cumhuriyet tarafından Mukavelenin tasdikinden sonra alacağını beyan etmiştir. IV - ispanya, Fransa Cumhuriyeti, italya Cumhuriyeti, Norveç ve îsveç kııallıkları. Yugoslav Federatif Halk Cumhuriyeti 8 Temmuz 1955 tar hinde Avrupa Münakalât Vekrllen Konferansrnm 1 No. lu mahdut grupunun vekilleri tarafından alınmış olan karara dayanarak, aralarında ve diğer imza sahibi Hükümetlerle olan münasebetlerinde Mukavelenin ve bugün imzalanan munzam protokol ve işbu protokolün Fransızca metinlerim, metinler arasındaki her hangi bir ihtilâf vukuunda esas metin olalak kabul edeceklerim beyan etmişlerdir. işbu Mukavele 20.X 1955 tarihinde Bern şehrinde tek nüsha olarak Fransızca, Almanca ve italyanca olarak tanzim edilmiştir. Mukavelenin bu asıl nüshası isviçre Hükümeti arşivlerinde saklanacak ve isviçre Hükümeti, Avrupa Munaka^t Vekilleri Konferansına dâhil butun Hükümetlere Mukavelenin tasdikli suı etlerim tevdi edecektir. KARARNAMELER 4 Karar Sayısı : /7/1953 tarihli ve 4/1092 sayılı kararname ile mer'iyete konulmuş olan «Basın Kartları Talimatnamesi» hükümlerine göre 1956 yılı için verilmiş olan sarı basın kartlarının 8/6/1957 tarihine kadar muteber sayılması; Devlet Vekâletinin 7/12/1956 tarihli ve 4057/7845 sayılı yazısı üzerine; icra Vekilleri Heyetince 14/12/1956 tarihinde kararlaştırılmıştır. Başvekil V. S. AĞAOĞLU Adliye Vekili GÖKTÜRK Mıaanif Vekili A. ÖZEL Devlet Vekili Devlet V. V. Devlet Vekili Dr.M.C.BENGÜ Dr.M.C.BENGÜ E.KALAFAT Millî Mü.V.V. Dahiliye V.V. Hariciye V V. E. KALAFAT GÖKTÜRK E. KALAFAT REİSİCUMHUR C. BAYAR Devlet Vekil. C.YARDIMCI Maliye Vekih H. POLATKAN Nafıa Vekili İıkıt- ve Ticaret Vekili Sıh. ve İS Mua Vek E.MENDERES A. AKER Dr. A.KÜRE/ iiim. ve tuh. Vekili Zanaat Vekili Münakalât Vekili Çalışma Vekih İşletmeler Vekı H.HÜSMAN E- BUDAKOĞLü A. DEMİRER M. TARHA V S. AĞAOĞLÜ Karar Sayısı : 8335 Kaçakçılığrn men ve takibi maksadiyle emniyet bölgelerine sokulmasr Dahiliye ve Gümrük ve inhisarlar Vekâletlermce tâyin edilecek mercilerin müsaadesine tabı tutulan maddelere mutaallık ilişik kararın mer'iyete konulması; Dahiliye Vekâletinin 16/11/1956 tarihli ve sayılı yazısı üzerine 1918 sayılı kanuna 6829 sayılı kanunla eklenen ek 2 nci maddeye tevfikan,icra Vekilleri Heyetince 23/11/1956 tarihinde kararlaştırılmıştır. REİSİCUMHUR C BAYAR Başvekil E. MENDERES S dliye Vek'lı GÖKTÜRK Maliye V. \ A. ME.\UERFfaarıf Yek ' OZEL tüm ve İnh. Vekil H. HÜSMAN Devlet Valili Dr.M.C.BENGÜ Deflet Veıkıli Ş ERGİN Devlet Vekili E.KALAFAT Millî Mıi.VV- Dahiliye V-V. Harici>v V.V. Ş.ERCİN GÖKTÜRK E. MENDERES Nafıa Vefa 1 E. yy\ı>erts Z ır aatv V C. YARDIMCI Devlet Vekili C.YARDIMCI İkt- ve Ticaret Vekili Sıh ve U Mua Vekı] Z. M AN D ALİN Cl ur. N- KOREZ Münakalât Vekili Çalışma Vekil A. DEMİRER M. TARHA V İşletmeler Vekil S. AĞAOĞLU

6 (Resmi Gazete) Sahife : ARALIK Kaçakçılığın men ve takibi maksadı ile Hatay, Gaziantep, Urfa, Mardin ve Hakâri vilâyetlerinin emniyet bölgelerine cins, nev'i ve nitelikleri ikinci maddede yazılı hububat, kesim hayvanı ve maddelerin bölge harici mahallerden sokulması Dahiliye ve Gumruk ve inhisarlar Vekâletlerince tâyin edilecek mercilerden müsaade alınmasına bağlıdır. 2 Büyük ve küçük baş kesim hayvanlarından : Koyun, keçi, sığır (Canlı veya kesilmiş) ve Bunların yaşlarına göre muhtelif adlarla anılan yavruları da dâhil.) Tarla ve bahçe mahsulatından : Buğday, arpa, çavdar, pirinç, Antep fıstığı, pamuk. (Kırılmış, öğütülmüş, ayıklanmış olanları dâhil.) Orman mahsûllerinden. Mazı, odunkömürü. 3 Bu karar neşri tarihinde mer'iyete girer Hayvani ve nebati yağlardan : Sadeyağ, zeytinyağ, pirinayağı, vita vesair bilûmum nebati yağlar. (Sâf ve mahlut durumda olanlar dâhil.) Yağlı tohumlardan : Pamuk tohumu (Çiğit), susam. Hayvani mustahsallardan : Hariciye Vekâletinden : 1 Merkezde 8 inci derece memurlardan ihsan Akay Batum Başkonsolosluğunu tedvire memur edilmiştir 2 Bu kararın icrasına Hariciye Vekili memurdur. 8/12/1956 REİSİCUMHUR BAYAR Deri, yapağı, keçi kılı, bağırsak. (Ham ve işlenmiş olanları dâhil.) yumurta Başvekil A. MENDERES Hariciye Vekâleti Vekili E. MENDERES İLANLAR M. M. V. 1 No. lu Satın A l m a Komisyonu Başkanlığından Askerî birlikler ihtiyacı için 42 con kuru soğan satın alınacaktır Tahmini tutan lira olup katî teminatı liradır. İhalesi 2490 sayılı kanunun 51 inci maddesi gereğince mutaahlut nam ve hesabına 5/1/1957 günü saat da pazarlık suretiyle yapılacaktır. Evsaf \e şartlar hergün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliği ilân kısmında görülebilir, isteklilerin belirtilen gun ve saatinde katî teminatı,-rıyia butikte Komisyona müracaatlan ilân olunur. 4127,' 4-3 Askerî birlikler ihtiyacı için 500 ton odun satın alınacaktır. T h mini tutarı lira olup geçici teminatı liıadır. ihalesi : öjl'ltcs günü saat de kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. Evsat ve şartnameler hergün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliği ilân kısmında görülebilir, isteklilerin belirtilen gun ve saatten bir saat evy->une kadar teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermeleri ilân olunur ' 4-8 Askerî birlikler ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı yazılı iki kalem sebze satm alınacaktır. İhalesi 11/1/1957 günü saat 11 de kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. 'Evsaf ve şarnam»ler hergün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliği ilân kısmında görülebilir. 25 ton patates, 15 ton kuru soğan bir istekliye ihale edilebileceği gibi patates ve kurusoğan ayrı ajti isteklilere ihaie edilebilir, isteklilerin belirtilen gun ve saatten br saat evveline kadar teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermeleri ilân olunur. Cinai Miktarı Ton R. fiyatı Kr. T. tutarı Lira Patates K. soğan Yekûn C. teminatı Lira / 4-2 Askerî birlikl -f ihtiyacı için 500 ton odun satın alınacaktır. Tahminî tutarı 47 5C0 lira olup geçici teminatı Uradır, ihalesi 9,1/1957 günü saat 11 de kapalı zarf usulü ile yapılacaktır. Evsaf ve şartnameler her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Âi"irlı ı ılâr kısmında görülebilir, isteklilerin belirtilen gün ve saatten bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Komisyon Başkanlığına vermeleri ilân olunur / 4-2 Askerî birlikler ihtiyacı için 220 ton patates satın alınacaktır. Tahminî tutarı lira olup, katî teminatı lira, ihalesi 2490 sayılı kanunun bl ıncı maddesi gereğince mutaahlut nam ve hesabına 9 1/1957 günü saat 10 da yapılacaktır. Evsaf ve şartnameler herguıı Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliği ilân kısmında görülebilir, isteklilerin belirtilen gun ve saatte katî temmatlaı ıyle birlikte Komisyona müracaatlan ilân olunur / 2 Askeıî birlikler ihtiyacı içm 120 ton patates satmalmacaktır. Tahmlnr tutarı lira olup katî teminatı liradır. 16 Ocak 1957 Çarşamba gunu saat de 2490 sayılı kanunun 51 ıncı maddesi geıeğmce mutaahhıt nam ve hesabına pazaılık suretiyle yapılacaktır. 120 ton patates bir istekliye ihale edilebileceği gibi 40 tonluk partiler halinde ayrı ayrı isteklilere ihale edilebilir. Evsaf ve şartnameler komisyonda ve İstanbul Levazım Amirliği ilân kısmında görülebilir. İsteklilerin gün ve saatında katî teminatlarıyle birlikte komisyona müracaatlan ilân olunur 4533 / 4-1 M. IVL V. 2 No. lu Satın A l m a Komisyonu Başkanlığından Kapalı zarf suretiyle ikişer aded çamaşır yıkama, sıkma ve silindir ütü makinesi satın alınacaktır. Muhammen fiyatı lira olup geçici teminatı liradır, ihalesi 14 Ocak 1957 PazartePi gunu saat 11 de Komisyonda yapılacaktır. Teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat evvelme kadar Komisyona verilmesi lâzımdır. Postada vâki gecikmeler muteber değildir. Evsaf ve Şartnamesi Komisyonda ve istanbul Lv. A. ilân kısmında görülür. 4472/ 4-2 Yalnız kumaşı ciheti askeriyeden verilmek üzere kapalı zarfla 349 takım uzun raketiı öğrenci elbisesi dıktırılecektır. Muhammen bedeli lira olup muvakkat teimnatı 1072 liradır, ihalesi 15 Ocak 1957 Salı gunu saat 11 de Komisyonda yapılacaktır, isteklilerin teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat evvelme kadar komisyona vermeleri lâzımdır. Postadak. gecikmeler mutebar değildir. Evsaf, şartname ve numunesi komisyonda görülür 4582 / 4-1

7 28 ARALIK 10S6 (Resmi t«cft»t Sabife : Nu/ii \ ekaieuiîdan, Ç e ş m e, M u r e f t e v e I ğ n c o d a b e t o n a r m e i s k e l e l e r i i n ç a s ı işleıi 6237 s a y ı l ı k a n u n a i s t i n a d e n b i r i m f i y a t ı v e k a p a l ı z a r f u s u l ü ile a y r ı a y r ı e k s i l t m e y e k o n u l m u ş t u r, 1 Ç e ş m e i s k e l e s i n i n k e ş i f bedeli , M ü r e t t e i s k e l e s i n i n k e - f f b e d e l i v e I g n c ı d a i s k e l e s i n i n k e ş i f b e d e l i de l i r a o l u p, h e r b i r i s k e l e i n ş a a t ı n a a t m u v a k k a t t e m i n a t i n i k t i n ı l ı ı a d ı r. 2 E k s i l t m e l e r, Ç e ş m e : 14/1/1957, M u r e f t e 16,1/19,37, İ ğ n e a d a 18/1/1957 t a r i h l e r i n d e saat 16 d d V e k â l e t i m i z D e m ı r y o l l ı r v e L ı m f i l a ı i n ş a a t D a i r e s i n d e y a p ı l a c a k t ı r. 3 H e r b i r i ş e ait e k s i l t m e e v r a k ı 35 l i r a n ı n M a l s a n d ı k l a r ı n a y a t ı r ı l d ı ğ ı n a d a i r a l ı n a c a k v e z n e m a k b u z u m u k a b i l i n d e, D ^ m ı r y o l l a r v e L i m a n l a r İ n ş a a t D a i r e s i n d e n t e d a r i k o l u n a c a k t ı r. 4 E k c ı l t m e y e g i r m e k isteyenler, b u işle: i n t e k n i k ö n e m i n d e b i r ışı i y i b i r surette b a s ı l d ı ğ ı m, i d a r e v e y a ko~trol e t t i ğ i n i i s p a t a y u ı a r v e s i k a l a r ı ile b u i ş l e r i n y a p ı l m a s ı n d a V u l l a m ' m s. 3 1 g e r e k l i ş a h m e r d a n ı n s a h i b i b u l u n d u ğ u n u v e y a h u t t e d a r i k v e t e m m e d e c e ğ i n i i s p a t a y a ı a r v e s i k a l a r ı ile b i r l i k t e e k s i l t m e g ü n ü n d e n e n a z u c g ü n e v v e l ( T a t i l g ü n l e r i h a r i ç ) y a z ı ile V e k â l e t i m i z e m ü r a c a a t e d e r e k e h l i y e t v e s i k a s ı i s t e m e l e ı i ve a l a c a k l r u ı e h l i y e t v e s i k a s ı n ı t e k l i f z a ı t ' u ı n a k o y m a l a r ı ş a r t t ı r. 5 i s t e k l i l e r t e k l i f z a r f l a r ı n ı e k s i l t m e ş a r t n a m e s i n d e y a z ı l ı o l d u ğ u ş e k i l d e h a z ı r l a y a r a k, e k s i l t m e s a a t i n d e n b i r saat e v v e l i n e k a d a r n u m a r a l ı m a k b u z m u k a b i l i n d e E k s i l t m e K o m i s y o n u R e i s l i ğ i n e v e r m i ş o l m a l a r ı l â z ı m d ı r. P o s t a d a v â k i o l a c a k g e c i k m e l e r n a z a r ı i t ı b a r e a l ı n m a z / 8-2 I D S t U m u m M ü d ü r l ü ğ ü m d e n : 1 E k s i l t m e y e k o n u l a n iş E s k i ş e h i r D s i 3. b ö l g e m m t a k a s ı n d a b u l u n a n ( E s k i ş e h i r O v a s ı S u l a m a s ı 4. k ı s ı m i n ş a a t ı ) o l u p m a h a m m e n k e şif b e d e l i b i r i m f i y a t l a r ı e s a s ı ü z e r i n d e n , l i r a d ı r. 2 E k s i l t m e 11/1/1957 C u m a g ü n ü s a a t (15) de A n k a r a D e v l e t S u i ş l e r i U m u m M ü d ü r l ü ğ ü b i n a s ı i ç i n d e t o p l a n a c a k o l a n D s ı M e r k e z E k s i l t m e K o m i s y o n u o d a s ı n d a k a p a l ı z a r f u s u l ü ile y a p ı l a c a k t ı r. 3 i s t e k l i l e r e k s i l t m e t a s a r ı s ı v e e k l e r i n i (100) l i r a b e d e l m u k a b i l i n d e D s ı U m u m M u d u ı l ı i g ü n d e n t e m m edebilirler. 4 E k s i l t m e y e g i r m e k i s t e y e n ş a h ı s v e y a ş i r k e t l e r i n D s l U m u m M ü d ü r l ü ğ ü n e (82,750, ) l i r a g e ç i c i t e m i n a t v e r m e l e r i v e 5/1/1957 C u m a r tesi saat 13 e k a d a r d i l e k ç e ü e U m u m M ü d ü r l ü ğ e m ü r a c a a t e d e r e k i h a l e y e i ş t i r a k b e l g e s i i s t e m e l e r i l â z ı m d ı r. i s t e k l i l e r i ş t i r a k b e l g e s i a l ı p a l a m a d ı k l a r ı n ı 8/1/1957 s a b a h ı n d a n i t i b a r e n U m u m M ü d ü r l ü ğ e m ü r a c a a t l a ö ğ r e n e b i l i r l e r. 5 i s t e k l i l e r i n i d a r e d e n a l a r a k d o l d u r a c a k l a r ı m a k i n e v e t e ç h i z a t b e y a n n a m e s i ile D s ı m ü t e a h h i t l i k k a r n e l e r i m, k a r n e l e r i y o k s a i d a r e d e n a l a r a k d o l d u r a c a k l a r ı ış b e y a n n a m e s i n i i ş t i r a k b e l g e s i a l m a k ü z e r e v e r e c e k l e r i d i l e k ç e y e e k l e m e l e r i ş a r t t ı r. 6 i s t e k l i l e r i n t e k l i f m e k t u p l a r ı n ı 2. m a d d e d e y a z ı l ı s a a t t e n 15 d a k i k a e v v e l i n e k a d a r D s i M e r k e z E k s i l t m e K o m i s y o n u R e i s l i ğ i n e m a k b u z m u k a b i l i n d e t e s l i m e t m e l e r i ş a r t t ı r. P o s t a d a v â k i g e c i k m e l e r k a b u l e d i l m e z / 2-1 A k h i s a r A s l i y e H u k u k H â k i m l i ğ i n d e n : 956/239 A k h i s a r ' ı n P a ş a M a h a l l e s i 34 S o k a k 17 s a y ı l ı e v d e o t u r a n R a s i m o ğ l u I l y a s S e l ç u k t a r a f ı n d a n k a r ı s ı T r a b z o n ' u n Ç a y k a r a K a z a s ı K a d a - h o r M a h a l l e s i n d e o t u r a n A l i k ı z ı A l i y e S e l ç u k a l e y h i n e a ç t ı ğ ı b o ş a n m a d â v a s ı n ı n y a p ı l a n d u r u ş m a s ı s ı r a s ı n d a : T r a b z o n Ç a y k a r a K a z a s ı K a d a h o r M a h a l l e s i n d e k i d â v â l ı n ı n a d r e s i n e ç ı k a r ı l a n d a v e t i y e g ö s t e r i l e n adreste o l m a d ı ğ ı v e A n k a r a ' y a g i t m i ş o l u p a d r e s i n i n m e ç h u l b u l u n d u ğ u n d a n b ı l â t e b l i ğ iade e d i l m i ş t i r. B u k e r e y a p ı l a n d u r u ş m a d a d â v â l ı n ı n a d r e s i n i n m e ç h u l o l m a s ı n d a n i l â n e n t e b l i g a t y a p ı l m a s ı n a k a r a r v e r i l m i ş o l u p A l i y e S e l ç u ğ u n d u r u ş m a n ı n b ı ı a k ı l d ı ğ ı 24/1/1957 P e r ş e m b e g ü n ü saat 9 d a A k h i s a r A s l i y e H u k u k M a h k e m e s i n i n 956/239 esas s a y ı l ı d â v a d a b u l u n m a s ı v e y a k e n d i s i n i t e m s ı l e n b i r v e k i l g ö n d e r m e s i t e b l i g a t y e r m e k a i m o l m a k ü z e r e ı l â n e n t e b l i ğ o l u n u r. 461S T. C. Pt'vkı D e m ^ y - i l a i " İ ş l e t m e s i M e r k e z A r : u m a v e E k s i l t m e «misyon-.; R, ıslığı fiden : E l e k t r o j e n g u : <ıbu a l ı n a c a k 1 M u h t e l i f t a k a t t a 11 a d c d e l e k t r o j e n g u r u b u k a p a l ı z a r f sureti j le e k s i l t m e y e k o n u l m u ş t u r. M u v a k k a t t e m i n a t m i k t a r l a r ı a ş a ğ ı d a g o s t e i ı l m i ş t i r, 2 E k s i l t m e A n k a r a ' d a T C D D b i n a s ı n d a, M a l z e m e D a i r e s i n d e t o p l a n a n K o m i s y o n u m u z c a 1/2/1957 C u m a g ü n ü saat 1 5, de y a p ı l a c a ğ ı n d a n t e k l i f l e r i n e n g e ç b u saate k a d a r K o m i s y o n u m u z a v e r i l m i ş v e y a g e l - ı m ş o l m a s ı ş a r t t ı r. 3 Ş a r t n a m e l e r T C D D m n A n k a r a ' d a M e ı k e z, i s t a n b u l ' d a S i r k e c i v e z n e l e r i n d e n İ 0, l i r a y a i s t e y e n l e r e s a t ı h r. 4 T C D D siparişi y a p ı p y a p m a m a k t a v e y a k ı s m e n y a p m a k t a v e t e r c i h e t t i ğ i talibe y a p m a k t a t a m a m e n serbesttir. L i s t e N o. T e m i n a t m i k t a r ı 1 ( B e h e r a d e d i i ç i n ) 8202,46 T l fa 2202,46» 2 {h ( >» > ) 3699,94 > [c 2202,46» 4552, -2 A f y o n A s l i y e i k i n c i H u k u k H â k i m l i ğ i n d e n. 956/610 D â v a n : A f y o n ' u n M e t l i M a h a l l e s i n d e 13 n u m a r c h e v d e n ı i k ı m T ü r k â n B o r a n ' ı n d â v â l ı a s l e n K ı r ş e h i r Ç i ç c k d a ğ M a h s e n l i K. d e n ' j y - d a r o ğ l u M e h r a l ı B o r a n a l e y h i n e a ç m ı ş o l d u ğ u B o ş a n m a d â v a s ı sı: j i n - d a d â v â l ı a d ı n a ç ı k a r ı l a n d a v e t i y e y e v e r i l e n m e ş r u h a t a g ö r e v e z a b ı t a c a y a p ı l a n t a h k i k a t a n a z a r a n a d r e s i n i n tesbit e d i l e r n ı y e r e k b ı l â t e b l i ğ i a d e e d i l m i ş v e a d ı g e ç e n d a v a l ı y a d a v e t i y e R e s m î G a z e t e ile t e b l i ğ e d i l m i ş b u n u n ü z e r i n e de m a h k e m e y e g e l m e m i ş b u l u n d u ğ u n d a n * g ı y a p k a r a r ı n ı n y i n e a y n ı g a z e t e d e i l â n ı n a k a r a r v e r i l m i ş t i r. K a r a r g e r e ğ i n c e a d ı g e ç e n M e h r a l ı B o r a n ' a d u r u ş m a g ü n ü o l a n 21/1/1957 g ü n ü k e n d i s i n i m a h k e m e d e t e m s i l e t t i r m e k v e y a h a z ı r b u l u n m a k ü z e r e g ı y a p k a r a r ı y e r i n e k a i m o l m a k ü z e r e i l â n e n t e b l i ğ o l u n u r G e b z e i c r a T e t k i k H â k i m l i ğ i n d e n : 954/15 A l a c a k l ı K o c a e l i ö z e l i d a r e s i t a r a f ı n d a n a ç ı l ı p b o r ç l u H e r e k e ' d e m u k i m F a h r i A n v a r i s l e r i Z e k i y e v e i h s a n S e v i m v e d i ğ e r a l a c a k l ı I s t a n b u l - d a m u k i m Z e h r a Ö z g ü r a r a l a r ı n d a k i s a t ı ş ı n f e s h i h a k k ı n d a k i d â v a n ı n y a p ı l a n a ç ı k m u r a f a a s ı s o n u n d a : i h a l e n i n F e s h i i c r a v e i f l â s K a n u n h ü k ü m l e r i n e y e d i g ü n i ç i n d e ist e n m e s i l â z ı m g e l d i ğ i h a l d e y e d i g ü n l ü k m ü d d e t i n m ü r u r u n d a n s o n r a v â k i m ü r a c a a t ı n t e t k i k v e h ü k m e b a ğ l a n m a s ı n a c e v a z b u l u n m a d ı ğ ı n d a n b u i t i b a r l a v â k i, i h a l e n i n f e s h i t a l e b i n i n r e d d i n e k a r a r v e r i l d i ğ i n d e n işb u i l â n ı n n e ş r i t a r i h i n d e n i t i b a r e n o n g ü n i ç i n d e h ü k m ü n t e m y i z e d i l m e d i ğ i t a k d i r d e k e s i n l e ş e c e ğ i i k a m e t g â h ı m e ç h u l k a l a n b o r ç l u l a r F a h r i A r ı v a r i s l e r i Z e k i y e v e İ h s a n S e v ı m ' e k a r a r s u r e t i y e r i n e k a i m o l m a k ü z e r e k e y f i y e t i l â n o l u n u r » P a z a r S u l h H u k u k H â k i m l i ğ i n d e n : 956/68 S a p o K ö y ü n d e n D u r a k o ğ l u A l i Ş a ş m a z t a r a f ı n d a n a y n ı k ö y d e n M e h m e t A l ı o ğ l u R ı f a t B a ş a l m a z v e a r k a d a ş l a r ı a l e y h i n e i k a m a o l u n a n m u d a h e l e d â v a s ı n d a n d o l a y ı y a p ı l m a k t a o l a n m u h a k e m e d e : D â v â l ı l a r d a n S a p o K ö y ü n d e n M e h m e t A l i o ğ l u R ı f a t B a ş a l m a z ' m a d r e s i b e l a o l m a d ı ğ ' n d a n g ı y a p k a r a r ı n ı n i l â n e n t e b l i ğ i n e d u r u ş m a n ı n 15/1/1J57 g ü n ü s a a t 9 a t a l i k i n e k a r a r v e r i l m i ş t i r. B e l l i g ü n v e saatte g e l m e d i ğ i v e y a b i r v e k i l l e k e n d i s i n i t e m s i l ettirm e d i ğ i t a k d i r d e m u h a k e m e n i n g ı y a b ı n d a b i t i r i l e c e ğ i i l â n o l u n u r. 4*14

8 (Resmi Gazete) Ş,Mf«-» M ARALIK 1964 Bolu Belediye Reisliğinden : E l e k t r i k ş e b e k e s i y a p t ı r ı l a c a k t ı r s a y ı l ı k a n u n g e ı e ğ i n c e t e r t i p l e n e n y ö n e t m e n l i k h ü k ü m lerine g o ı e ş e h ı l m ı z A v e Y. g e r. l ı k ş e b e k e s i n i n y e m d e n y a p ı l m a s ı işi l i r a 83 k a r u ş k e ş. f b e d e l ü z e r n d e n - k a p a l ı z a r f u s u l ı y l e eksiltmeye ç ı k a r ı l m ı ş t ı r. 2 B u _şe ait ihale d o s y a s ı 50 l i r a b e d e l m u k a b i l i n d e B e l e d i y e d e n t e m i n edilebilir. 3 G e ç i c i t e m i n a t ı l i r a 69 k u r u ş t u r. 4 i s t e k l i l e r i n t e m i n a t, l ü z u m l u e v r a k v e e n a ş a ğ ı l i r a l ı k b u g i b i içlerin k e s i n k a b u l ü n ü y a p t ı r d ı ğ ı n a d a i r v e s i k a l a r i y l e b i r l i k t e tekl i f m e k u p l a r ı ı 16 c a k 1957 Ç a r ş a m b a saat 14 de k a d a r l e d i y e i y a t n O b e r setine v e r m e l e r i v e a g ö d e r l e r i l â z ı d ı r. y n m e m 5 E n c ü m e n i a l e y i y a p ı p y p m a m a k t h a a v e y a d i l e d i ğ i n e y a p m a k t a serbesttir. P o s t a d a v â k i g e c i k m e l e r k a b u l e d i l m e z / 4-1 T A S H I H R e s m î G a z e t e n i n 8/9/1956 t a r i h l i v e 9402 s a y ı l ı n ü s h a s ı n ı n 15f25 m c ı s a h i f e s l n d e n e ş r e d i l m i ş b u l u n a n 6830 «a y ı l ı İ s t i m l â k K a n u n u n u n, a y n ı sah ı f e n ı n 2 n c i s ü t u n u n u n 26 n c i s a t ı r ı n d a k i ( i m a l ) k e h m e s i ( i m a r ) o l a r a k t a s h i h o l u n u r. T. C. Merkez Bankasın'lan 22 Aralık 1956 Vaziyeti \ K T t ı P A S I F T. L. T, Altın ı Sâfl Kg ,242 Döviz borçluları : a-3133 sayıl- k«ıum gör" H a r i ç t e k i rr" mahirler Muhtelif...,... b sayılı kanuna göre : Hariçteki muhabirler... Muhtelif....,,,,., e - Kliring,. fj faktık pata ; , , , , , , ,52 Dâhildeki muhabirler ; Senetler cüzdanı t ,32 a - Hazine bonoları ve Hazine kefaletini haiz bonolar ,23 b - Ticari ve zirai senetler, , ,55 Tahviller cüzdanı ;... Avanslar t»altın ve döviz üzerine,..., ,86 Tahvil üzerine ,58 Hazineye kısa vûieli , Mahsuba tabi matlvbat : (6571 sayılı kanuna göre) , , ,41 Sermaye : > - İhtiyat akçesi : Adi ve fevkalâde ,86 Herde vukuu muhtemel zarar karşılığı, ,93 (Bankalar Kanunu madde : 31) Tedavüldeki banknotlar ; Mevduat ; Resmi ,67 Bankalar ,51 Muhtelif ,34 Altın alacaklıları Resmî safi Kg.. Muhtelif safi Kg. Döviz alacaklıları? a sayılı kanuna göre ı Hariçteki muhabirler., Mevduat Muhtelif,. b sayılı kanuna göre t Hariçteki muhabirler Mevduat Muhtelif 3-Kliring , , , , , , , , , , , , , , ,61 Muhtelif ,74 ~«Ox-I.\M ,67 6 Haziran 1956 tarihinden itibaren : Iskonto haddi % 6 28 Haziran 1955 > > Altın üzerine avans % 31/2 Muhtelif TOPLAM , ,67 4B numaralı Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun mer'iyet ve tatbik şekli hakkında kanun kitap halinde basılmıştır. Fiyatı 450, posta ücreti 45, makbuza yapıştırılacak damga pulu bedeli de 4 kuruştur. Satın almak isteyenlerin Ankara'da Başvekâlet Neşriyat ye Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat etmeleri lâzımdır. Başvekâlet Devlet Matbaam

9 28 Aralık 1956 RESMİ GAZETE Sayı:9495 İÇİNDEKİLER Kanunlar Sayfa 6868 Ankara Üniversitesi 1954 Bütçe Yılı Hesabıkatî Kanunu Demiryolu Müteharrik Vasıtalarının Finansmanına Mahsus Avrupa Şirketi (Eurofima) nın Kuruluşu Hakkında 20 Ekim 1955 Tarihinde Bern'de İmzalanan Mukaveleye Katılmamıza ve Bu Mukavele ile Eklerinin Tasdikına Dair Kanun 2 Kararnameler 4/ /7/1953 Tarihli ve 4/1092 Sayılı Kararname ile Mer'iyete Konulmuş Olan «Basın Kartları Talimatnamesi» Hükümlerine Göre 1956 Yılı İçin Verilmiş Olan Sarı Basın Kartlarının 8/6/1957 Tarihine Kadar Muteber Sayılmasına Dair Kararname 5 4/8335 Kaçakçılığın Men ve Takibi Maksadiyle Emniyet Bölgelerine Sokulması Dahiliye ve Gümrük ve İnhisarlar Vekâletlerince Tâyin Edilecek Mercilerin Müsaadesine Tabı Tutulan Maddelere Mutaallık İlişik Kararın Mer'iyete Konulmasına Dair Kararname 5 Hariciye Vekaletine Ait Kararname 6 İlanlar 6

T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920

T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi : 7 Ekim 1336-1920 idare ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne müracaat olunur 5 EYLÜL 1961 SALI Sayı: 10898 J KANUNLAR Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

T. C.. Başvekâlet Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi * Sayı. 71-259/259 Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 23. I.

T. C.. Başvekâlet Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi * Sayı. 71-259/259 Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 23. I. " Dfivrö X istimal 3 _ s. SAYISI : 44 Off - Shore Tedarik Programına mütaallik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında 29 Haziran 1955 tarihinde mektup teatisi suretiyle

Detaylı

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/V1/1935 - Sayı : 3021)

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/V1/1935 - Sayı : 3021) 475 Aydın demiryollarının satın alınmasına dair mukavelenin tasdiki hakkında kanun No. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/V1/1935 - Sayı : 3021) Kabul tarihi 2745 30 - V -1935 BİRİNCİ MADDE Aydın demiryollarının

Detaylı

MĠLLĠ KORUNMA KANUNU (1)

MĠLLĠ KORUNMA KANUNU (1) 1721 MĠLLĠ KORUNMA KANUNU (1) Kanun Numarası : 3780 Kabul Tarihi : 18/ 1/1940 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 26/ 1/1940 Sayı : 4417 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 21 Sayfa : 274 BİRİNCİ FASIL

Detaylı

Madde 1 - Bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga vergisine tabidir.

Madde 1 - Bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga vergisine tabidir. DAMGA VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası: 488 Kabul Tarihi: 01/07/1964 Yayımladığı Resmi Gazete Tarihi: 11/07/1964 Yayımladığı Resmi Gazete Sayısı: 11751 BİRİNCİ BÖLÜM: MÜKELLEFİYET VE İSTİSNALAR KONU: Madde

Detaylı

T.C esmi Gazete. r tdare ve yatn işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur KANUNLAR ÇARŞAMBA

T.C esmi Gazete. r tdare ve yatn işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur KANUNLAR ÇARŞAMBA T.C esmi r tdare ve yatn işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur Kuruluş tarihi: 7 Ekim 336-920 29 MART 950 ÇARŞAMBA Sayı: 7469 KANUNLAR Hafta Tatili Kanununun dördüncü

Detaylı

Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 44. 1959 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi

Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 44. 1959 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 99 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi İstanbul Üniversitesin 99 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/6) T. C. Başvekalet 9. XI. 98 Kanunlar ve Kararlar

Detaylı

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)(4)

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)(4) 2525 DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN (1)(4) Kanun Numarası : 6200 Kabul Tarihi : 18/12/1953 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 25/12/1953 Sayı : 8592 Yayımlandığı

Detaylı

Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920

Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 r Tdare ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 16 ŞUBAT 1946 CUMARTESİ SAYI: 6234 KANUNLAR Meslekî hastalıklarım

Detaylı

DAMGA VERGİSİ KANUNU

DAMGA VERGİSİ KANUNU 3885 DAMGA VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası : 488 Kabul Tarihi : 1/7/1964 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/7/1964 Sayı : 11751 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2741 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

LİBERTY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

LİBERTY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ LİBERTY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ, KURUCULAR, UNVAN, MAKSAT, MERKEZ, MÜDDET BÖLÜM : I ANA HÜKÜMLER Madde 1- Aşağıda imzaları bulunan kurucular arasında yürürlükte olan kanunlar ve bu

Detaylı

Bütçe, Dahiliye ve Nafia encümenlerinden seçilen 5 er azadan mürekkeb Muvakkat encümen mazbatası

Bütçe, Dahiliye ve Nafia encümenlerinden seçilen 5 er azadan mürekkeb Muvakkat encümen mazbatası S. Sayısı: 184 Bursa ve Mûttehid elektrik Türk anonim şirketleri imtiyazlahle tesisatının ve Mersin elektrik Türk anonim şirketi hisse senedlerinden bir kısmının satın alınmasına dair mukavelenin tasdiki

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336-1920 KANUNLAR

T.C. Resmî Gazete. Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336-1920 KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 336-920 İdare ve yazı işleri için 28 HAZİRAN 938 Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat Dairesi Müdürlüğüne SALI müracaat olunur SAYI : 3945 J KANUNLAR İnhisarlar

Detaylı

HARÇLAR KANUNU (1)(2)

HARÇLAR KANUNU (1)(2) 3903 HARÇLAR KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 492 Kabul Tarihi : 2/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/7/1964 Sayı : 11756 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2760 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU KANUNU

ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU KANUNU 3431 ORDU YARDIMLAŞMA KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 205 Kabul Tarihi : 3/1/1961 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/1/1961 Sayı : 10702 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 982 Kuruluş: Madde

Detaylı

HARÇLAR KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 1 Sayfa: 733

HARÇLAR KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 1 Sayfa: 733 3903 HARÇLAR KANUNU (1) Kanun Numarası : 492 Kabul Tarihi : 2/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/7/1964 Sayı : 11756 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2760 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

HARÇLAR KANUNU (1)x. Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 1 Sayfa: 733

HARÇLAR KANUNU (1)x. Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 1 Sayfa: 733 3903 HARÇLAR KANUNU (1)x Kanun Numarası : 492 Kabul Tarihi : 2/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/7/1964 Sayı : 11756 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2760 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

T.C. Kuruluş tarihi: 7Ekim1336-1920 19 ŞUBAT 1949 CUMARTESİ KANUNLAR

T.C. Kuruluş tarihi: 7Ekim1336-1920 19 ŞUBAT 1949 CUMARTESİ KANUNLAR T.C. Resmî Gazete Kuruluş tarihi: 7Ekim1336-1920 İdare ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 19 ŞUBAT 1949 CUMARTESİ Sayı: 7136 KANUNLAR Türkiye ile Âlmanya'daki

Detaylı

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi

e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Sayfa 1 / 62 e.mevzuat Mevzuat Bilgi Sistemi Ana SayfaKanunlarKHKTüzüklerYönetmeliklerTebliğlerMülga KanunlarAndlaşmalar Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: Yazdır 3903

Detaylı

1951 VE 1954 ŞİRKETLER KANUNU SERMAYESİ ESHAMA MÜNKASEM LİMİTED ŞİRKET. TÜRK BANKASI LTD. in ŞİRKET NİZAMNAME VE TALİMATNAMESİ

1951 VE 1954 ŞİRKETLER KANUNU SERMAYESİ ESHAMA MÜNKASEM LİMİTED ŞİRKET. TÜRK BANKASI LTD. in ŞİRKET NİZAMNAME VE TALİMATNAMESİ 1951 VE 1954 ŞİRKETLER KANUNU SERMAYESİ ESHAMA MÜNKASEM LİMİTED ŞİRKET TÜRK BANKASI LTD. in ŞİRKET NİZAMNAME VE TALİMATNAMESİ 1951 ve 1954 ŞİRKETLER KANUNU GEREĞİNCE SERMAYESİ ESHAMA MÜNKASEM MAHDUT MESULİYETLİ

Detaylı

6309 SAYILI MADEN KANUNU

6309 SAYILI MADEN KANUNU 6309 SAYILI MADEN KANUNU Kanun No:6309 Yayım Tarihi: 11 /3/1954 Kabul Tarihi: 3/3/1954 No:8655 Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM KISIM:1 Madenler Tarif Madde 1 (Değişik; Kanun : 271-11/7/1963, Kararnameler 6/7528-4/1/1967,

Detaylı

1944 yılı Millî Korunma Bilançosunun gönderildiğine dair Başbakanlık tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/236)

1944 yılı Millî Korunma Bilançosunun gönderildiğine dair Başbakanlık tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/236) S. Sayısı: 137 1944 yılı Millî Korunma Bilançosunun gönderildiğine dair Başbakanlık tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/236) T. C. Başbakanlık 17. V. 1948 Muamelât Genel Müdürlüğü Kararlar Müdürlüğü

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. / AKGRT [] 17.05.2013 17:42:53 Özel Durum Açıklaması (Genel)

AKSİGORTA A.Ş. / AKGRT [] 17.05.2013 17:42:53 Özel Durum Açıklaması (Genel) AKSİGORTA A.Ş. / AKGRT [] 17.05.2013 17:42:53 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : MECLİSİ MEBUSAN CD. NO. 67 FINDIKLI- İSTANBUL Telefon ve Faks No. : 0212 393 43 00-334 39 00 Ortaklığın Yatırımcı/Pay

Detaylı

HARÇLAR KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 1 Sayfa: 733

HARÇLAR KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 1 Sayfa: 733 3903 HARÇLAR KANUNU (1) Kanun Numarası : 492 Kabul Tarihi : 2/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/7/1964 Sayı : 11756 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2760 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

HARÇLAR KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 1 Sayfa: 733

HARÇLAR KANUNU (1) Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 1 Sayfa: 733 3903 HARÇLAR KANUNU (1) Kanun Numarası : 492 Kabul Tarihi : 2/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 17/7/1964 Sayı : 11756 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 3 Sayfa : 2760 Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

HARÇLAR KANUNU Kanun Numarası : 492 Kabul Tarihi : 2/7/1964 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 17/7/1964 Sayı: 11756 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt : 3 Sayfa : 2760 * * * Kanunun şümulü: Madde 1 - Bu

Detaylı

ORDU YARDIMLAfiMA KURUMU KANUNU

ORDU YARDIMLAfiMA KURUMU KANUNU ORDU YARDIMLAfiMA KURUMU KANUNU Kanun No. : 205 Kabul Tarihi : 3/1/1961 Yay m Tarihi : 9/1/1961 Resmi Gazete : 10702 Yürürlük Tarihi : 1/3/1961 KURULUŞ Madde 1- Milli Savunma Bakanlığı na bağlı olmak ve

Detaylı

S. Sayısı: 65. 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi

S. Sayısı: 65. 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi S. Sayısı: 65 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi Tekel Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/90) T. C. Başbakanlık Muamelât Genel Müdürlüğü 30. XI. 1950 Tetkik Müdürlüğü

Detaylı

TICARET ODASI PROGRAMI

TICARET ODASI PROGRAMI ISTANBUL TICARET ODASI 19 6 5 iş PROGRAMI VE BÜTÇESi RUBİN BASIMEVİ İSTANBUL - 1964 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ I. İş Programı : A- Giriş ve uygulama pernsipleri B - Etüd ve Araştırma

Detaylı

T.C. Resmi Gazete KANUNLAR CUMA. Aylık Aded tutarı. D. Memuriyetin unvanı

T.C. Resmi Gazete KANUNLAR CUMA. Aylık Aded tutarı. D. Memuriyetin unvanı T.C. Resmi Gazete Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920 İdare ve yazı isleri için Başbakanlık Neşriyat ve M&devvenat Umum Müdürlüğüne müracaat olunur 28 EKİM 1960 CUMA Sayı: 10641 KANUNLAR Savunma sekreterlikleri

Detaylı