SPORCULARIN YÖNETİCİLERE DUYDUĞU GÜVEN İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SPORCULARIN YÖNETİCİLERE DUYDUĞU GÜVEN İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ"

Transkript

1 International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS) August 2015 : Special Issue 4 ISSN : Doi : /IJSCS377 SPORCULARIN YÖNETİCİLERE DUYDUĞU GÜVEN İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİ Ercan ZORBA 1, Buse ÇELİK 2, T. Osan MUTLU 1 1 Muğla Sıtkı Koçan Üniversitesi, Spor Bilileri Fakültesi, Muğla, TÜRKİYE 2 Akdeniz Üniversitesi, Beden Eğitii ve Spor Yüksekokulu, Antalya, TÜRKİYE Eail: Özet Bu çalışanın aacı örgütsel güven ve örgütsel bağlılık arasında ilişki olup oladığını ortaya koyaktır. Diğer bir ifade ile sporcuların yöneticilere duydukları güven düzeylerinin örgütsel bağlılıkları üzerinde etkili bir unsur olup oladığının belirlenesi aaçlanaktadır. Araştırada veri toplaa aracı olarak Broiley ve Cuings (1996) tarafından geliştirilen Örgütsel Güven Envanteri nin kısa foru kullanılıştır. Tüzün (2006) yaptığı çalışada ölçeği Türkçeye çeviriş ve ölçeğin geçerlilik ve güvenilirliğini variax rotasyonlu faktör analizi yönteini kullanarak test etiştir. Yapılan analiz sonucunda; Alpha (Cronbach Alpha) güvenirlik katsayısı 0,84 olarak belirleniştir. Elde edilen verilerin frekans ve yüzde değerleri hesaplanıştır. Verilerin analizinde İndependent Sale T testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (Anova) kullanılıştır. Ayrıca katılıcıların bazı kişisel bilgilerine ulaşak için araştıracı tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Foru kullanılıştır. Bu çalışanın evrenini spor kulüplerindeki lisanlı sporcular oluştururken, örnekleini ise; Muğla ilinde bulunan spor kulüplerinden gönüllü olarak araştıraya katılayı kabul eden 240 lisanslı sporcu oluşturaktadır. Cinsiyete göre örgütsel bağlılık duruları incelendiğinde örgütsel bağlılık puanları kadınların erkeklerden daha yüksek bulunasına rağen bağlılık düzeyleri arasında P>0,05 düzeyinde anlalı bir farklılık yoktur. Bekar katılıcıların evli katılıcılara göre örgütsel bağlılık duruları daha yüksek bulunuştur ayrıca p<0,05 düzeyinde anlalı bir farklılık evcuttur. Eğiti durularına göre örgütsel bağlılık puanları arasında P<0,05 düzeyinde anlalı bir farklılık evcuttur. Sonuç olarak; katılıcıların duygusal ve bilişsel örgütsel güven ile ilgili ifadelere yüksek düzeyde katıla yönünde bir eğili sergiledikleri söyleyebiliriz. Duygusal bağlılık ile ilgili ifadelere kararsız kaldıklarını söyleyebiliriz. Noratif bağlılık ile ilgili ifadelere ise kararsız ve yüksek düzeyde katılı sergiledikleri ve deva bağlılığı boyutu yönünde katılıın yüksek olduğu görülektedir. Anahtar kelieler: Sporcu, yönetici, güven, örgütsel bağlılık Copyright IntJSCS (

2 Special Issue on the Proceedings of the 4 th ISCS Conference PART B August 2015 RELATIONSHIP BETWEEN THE ORGANIZATIONAL COMMITMENT WITH THE TRUST TO MANAGEMENT OF THE ATHLETES Abstract The ai of this study is to deterine whether the relationship between organizational trust and organizational coitent. In order words, is intended to deterine whether an effective factor on organizational coitent of the trusth levels to anageent of athletes. As research data collection tool is used the short for of Organizational trust Inventory developed by Broiley and Cuings (1996). Tüzün (2006) has turned the Turkish and has tested of scale reliability and validity using the variax rotated factor analysis. According to Alpha (Cronbach's alpha) is designated as the reliability coefficient of The obtained data are calculated frequency and percent values. In the analysis of data was used independent saple t test and One-way analysis of variance (ANOVA). In addition, is used "Personal Inforation For" prepared by the researcher to achieve to soe personal inforation of participants. The universe of this study, is creating licensed athletes in sports clubs, saple; who voluntarily agree to participate in research constitutes 240 licensed athletes fro sports club in Muğla. When exained by gender and organizational coitent status, although a have higher woen than en organizational coitent scores, there is no coitent levels significant difference at the 0.05 level. Organizational coitent status was higher arried participants than single participants also p <0.05 level has a significant difference. According to the education level, has a significant difference p<0.05 level aong organizational coitent scores. As a result, a tendency to participate in high-level stateents about the participants' eotional and cognitive organizational trust can say they play. We can say that the stateents were undecided about eotional coitent. Stateents regarding the norative coitent and high level of participation is seen as unstable and exhibits a high level of participation towards their continued dedication size. Keywords: Athlete, anager, trust, organizational coitent Copyright IntJSCS (

3 Giriş International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS) August 2015 İnsan ilişkilerinin sağlıklı işleyebilesinin ve sürdürebilesinin teellerinden biri güvendir. Güven, bir kişinin bir diğer kişiye karşı olulu beklenti içinde bulunasıdır. Güven ortaı yaratabilek sadece kişilerarasında değil örgütler açısından da büyük öne taşıaktadır. Üyelerine olulu iaj bırakan, kuşkuyla yaklaşayan örgütler daha güçlü bir güven teeliyle süreklilik sağlayabilektedir. Dolayısıyla, hızlı değişilerin olduğu ve yeni anlayışların oluştuğu günüüzde, örgütsel güven kavraının öne derecesi artaktadır. (Deirci, 2008). Güven, çalışanların, işlete liderlerine inanaları, onların doğruluğunu, dürüstlüğünü, açıklılığını ve örgüt içi adaletliklerini şüpheleneden kabul eteleridir. Butter güvenin, farklılıkların kabul göresi, bilgiye ulaşılabilirlik, yeterlilik, tutarlılık, dürüstlük, haysiyet, açıklık, başkalarına güvene, vaatlerin yerine getirilesi ve kabul göresi gibi şartlara bağlı olduğunu belirtektedir (Doğan, 2007). Çalışanların eeklerinin örgüt içinde gelecekte olulu sonuçlanacağını bilesi, örgütün verdiği sözleri yerine getireceği beklentisi ve üyelerin örgüt hedef ve politikalarına olan inancı örgütsel güveni ifade etektedir. Çalışanlara adil yetki dağılıı ve sorululuk vereeyen, kuşkuyla yaklaşan kurularda örgütsel güvenden bahsetek ükün değildir. (Taşkın ve Dilek, 2011). Örgütsel güven ortaı sağlayabilen, üyelerinin yeteneklerini iyi bilen ve organize edebilen örgütler, çalışanlarının yeteneklerinden en iyi verii alakla kalayacak, örgütsel bağlılığın sağlanası konusunda da yüksek getiri elde edecektir. (Deirci, 2006). Örgütsel rekabet ortaında kalıcı olabilek güven teelli örgütsel bağlılığı zorunlu kılaktadır. Örgüt içinde güveni artırak örgütsel bağlılığı da artıraktır. Örgütsel bağlılık, genel anlada bireyin çıkar ve aaçları ile örgütün strateji ve hedefleri arasındaki dengeyi ifade etektedir. (Çakar ve Ceylan, 2005). Örgütsel bağlılık, örgüt üyesinin kabulü ve onun psikolojik sözleşe ile örgüte giresi ile başlar. Birey örgütün bir üyesi olarak; hedefler, aaçlar ve gereklilikler konusunda bilgi edineye başlar. Bu açıdan bakıldığında örgütsel bağlılık, birey ile örgüt arasında oluşan güç birliği olarak açıklanabilir. Söz konusu birlik; örgütün değer ve hedeflerine güçlü bir inanç duya, değer ve hedefleri gerçekleştirek için çaba harcaa ve örgütün üyesi olarak kalak için güçlü istek duya olak üzere üç faktörü içerir (Northcraft ve Neale, 1990). Bu araştıra; sporcuların kulüplerindeki yöneticilere duydukları güven ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkilerin belirlenesi doğrultusunda yapılacak bir çalışadır. Sporcular yöneticilerine duydukları güven doğrultusunda örgüte bağlılıklarını ölçeizi sağlayacak ve bu sayede kulüplerine bağlılıklarını araştıraıza yardıcı olacaktır. Materyal ve Metod Bu çalışanın evrenini Muğla ilinde bulunan spor kulüplerindeki lisanlı sporcular oluştururken, örnekleini ise; Muğla ilinde bulunan spor kulüplerinden gönüllü olarak araştıraya katılayı kabul eden 240 lisanslı sporcu oluşturaktadır. Araştırada ilk olarak litaretür taraası yapılıştır. Veri toplaa yöntei olan anket tekniğinden yararlanılıştır. Araştırada veri toplaa aracı olarak Broiley ve Cuings(1996) tarafından geliştirilen Örgütsel Güven Envanteri nin kısa foru Copyright IntJSCS (

4 Special Issue on the Proceedings of the 4 th ISCS Conference PART B August 2015 kullanılıştır. Tüzün (2006) yaptığı çalışada ölçeği Türkçeye çeviriş ve ölçeğin geçerlilik ve güvenilirliğini variax rotasyonlu faktör analizi yönteini kullanarak test etiştir. Yapılan analiz sonucunda; Alpha (Cronbach Alpha) güvenirlik katsayısı 0,84 olarak belirleniştir. Bu ölçü 7 li Likert ölçeğini esas alaktadır. Kullanılan 7 li Likert ölçeğinde; 1-Hiç katılıyoru, 7-Taaen katılıyoru şeklinde değerlendiriliştir. Dolayısıyla skorlar 7 değerine yaklaştıkça örgütsel güven düzeyi en yükseğe çıkakta, 1 değerine yaklaştıkça ise en düşük seviyeye inektedir. Olusuz anla yüklü ifadeler için ters skorlaa işlei yapılıştır. Araştırada her sporcu için bir örgütsel güven skoru hesaplanıştır. Ayrıca katılıcıların bazı kişisel bilgilerine ulaşak için araştıracı tarafından hazırlanan Kişisel Bilgi Foru kullanılıştır. Ölçeğin güvenilirliğinin test edilesinde Cronbach Alpha kullanılıştır. Alpha katsayısı, O ile l arasında değerler alaktadır. Güvenilirlik analizi sonucunda ölçeğin güvenilir olduğunun söylenebilesi için bu katsayının aldığı değerin 0,60'tan yüksek olası beklenektedir. Yapılan bu araştıra kapsaında, Meyer ve Ailen tarafından geliştirilen üç boyutlu bağlılık ölçeğine ilişkin güvenilirlik katsayıları, duygusal bağlılıkta 0,80, deva bağlılığında 0,77, noratif bağlılıkta 0,75 ve tü ölçek için 0,92 olarak ortaya çıkıştır. Analiz sonucunda ortaya çıkan bu değerler ölçeğin güvenilirliğinin yüksek olduğunu ortaya koyaktadır. Verilerin analizinde ve bulguların oluşturulup tablo halinde sunulasında SPSS (18.00 versiyon) İstatistik Paket Prograı kullanılıştır. Elde edilen verilerin frekans ve yüzde değerleri hesaplanıştır. Verilerin analizinde İndependent Sale T testi ve Tek Yönlü Varyans Analizi (Anova) kullanılıştır. Bulgular Araştıraya katılan 240 sporcunun % 12,9 u kadın iken % 87,1 i ise erkektir. Katılıcıların birçoğu bekardır( % 94,2), sadece % 5,8 lik bir kısı evlidir. Araştıraya katılan 240 sporcunun eğiti durularında en yüksek orana sahip lisanstır ( % % 87,5), ön lisans % 6,7 oranındayken, lise % 5,8 gibi düşük bir orana sahiptir. Araştıraya katılan sporculardan kulüpte 1-4 yıl arasında oynayanların oranı yüksek çıkarken, 5 yıl ve üstü oynayanların oranı düşük çıkıştır. 240 sporcunun yaşlarının yüzdelik değerlerine bakıldığında yaş gruplarının çoğunlukta olduğu söylenebilir. Tablo 1. Araştıraya Katılan kişilerin cinsiyetlerinin örgütsel bağlılıklarının karşılaştırılası N Ortalaa Standart Sapa P Cinsiyet Medeni Duru Kadın 31 3,45,38 Erkek 209 3,32,48 Bekar 226 3,38,46 Evli 14 2,77,15 >0,05 <0,001 Copyright IntJSCS (

5 International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS) August 2015 Cinsiyetlere göre çalışanların örgütsel bağlılıkları arasında 0,05 düzeyinde anlalı bir farklılık tespit edileiştir. Medeni duru incelendiğinde örgütsel bağlılık düzeyleri arasında p<0,001 düzeyinde anlalı farklılık tespit edilişitr. Tablo 2. Araştıraya katılan bireylerin örgütsel güven puanları İFADELER Hiç Katılıyoru Katılıyoru Kararsızı Katılıyoru Taaen Katılıyoru GÜVEN n % n % n % n % n % Duygusal Örgütsel Güven 4.Oynadığı takıın başarısı beni basarıdır. 5.Başka biri oynadığı takıı övdüğünde, bunu kişisel iltifat olarak düşünürü. 6.Medyada oynadığı takıla ilgili olusuzluklar oluşursa, rahatsızlık hissederi. 10.Oynadığı kulüpteki insanlar diğerlerini ezerek başarıya ulaşırlar. 12. Oynadığı kulübün probleleriizden faydalandığını düşünüyoru , , , ,8 10 4,2 21 8, , , ,8 9 3,8 23 9, , , , , , , ,0 18 7, , , , , ,5 Bilişsel Örgütsel Güven 1. Başka biri oynadığı takıı eleştirirse, bunu kişisel hakaret olarak düşünürü. 2. Diğer insanların oynadığı takı hakkındaki düşünceleri beni çok ilgilendirir. 3.Oynadığı takı hakkında konuştuğuda; onlar yerine biz keliesini kullanırı. 7. Oynadığı takıdaki kişiler görüş alışverişinde doğruyu söyler. 8. Oynadığı takıdaki kişiler üzakere yapılan konularda yükülülüklerine uyarlar. 21 8,8 10 4, , , , , , , ,9 3 1,3 15 6, , , ,9 15 6,3 8 3, , , ,6 15 6,3 6 2, , , ,5 9.Oynadığı takı itiat edilir bir kulüptür. 9 3, , , , ,2 11. Oynadığı kulübün oyuncular üzerinde hâkiiyet elde etek istediğini düşünüyoru , , , , ,6 Duygusal Bağlılık Copyright IntJSCS (

6 Special Issue on the Proceedings of the 4 th ISCS Conference PART B August Meslek hayatıın geri kalan kısını bu kulüpte geçirek beni çok utlu eder. 14. Bu kulübe kendii duygusal olarak bağlı hissetiyoru. 15.Bu kulübün problelerini gerçekten de kendi probleleri gibi hissediyoru. 15 6, , , , ,3 16 6, , , , ,9 16 6, , , , ,1 18. Kulübüe karsı güçlü bir aitlik hissi yok. 9 3, , , , ,2 Noratif Bağlılık 19.Mevcut Yöneticile(Antrenörüle) kalak için hiçbir anevi yükülülük hissetiyoru. 20.Beni için avantajlı da olsa kulübüden şu anda ayrılanın doğru oladığını düşünüyoru. 21. Takııdan şidi ayrılırsa kendii suçlu hissederi. 14 5, , , , , , , , , ,2 11 4, , , ,9 15 6,3 22.Bu takı beni sadakatii hak ediyor. 8 3, , , , ,7 23.Buradaki insanlara karsı yükülülük hissettiği için takııdan şu anda ayrılaazdı 17 7,1 18 7, , , ,1 24.Takııa çok şey borçluyu. 10 4, , , , ,7 Deva Bağlılığı 25.Şu anda takııda kalak istek eselesi olduğu kadar ecburiyetten. 26.İstese de, su anda takııdan ayrılak beni için çok zor olurdu. 27.Su anda takıdan ayrılak istediğie karar verse, hayatıın çoğu alt üst olur. 28.Bu takıı bırakayı düşüneeyeceği kadar az seçeneği olduğunu düşünüyoru. 29.Bu takıdan ayrılanın az sayıdaki olusuz sonuçlarından biri alternatif kıtlığı olurdu. 30.Eğer bu takıa kendiden bu kadar çok şey veriş olasaydı, başka yerde çalışayı düşünebilirdi. 15 6, , , , ,8 15 6, , , , , , , , , , , , , , , ,0 23 9, , ,7 10 4,2 12 5, , , , ,2 Copyright IntJSCS (

7 International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS) August 2015 Tablo 3. Örgütsel Güven ve Örgütsel Bağlılık Alt Boyutları İle İlgili İfadelerin Frekans Dağılıı Tablosu Çok Düşük Düşük Orta Yüksek Çok Yüksek F % F % F % F % F % Duygusal Örgütsel Güven Boyutu Bilişsel Örgütsel Güven Boyutu Duygusal Bağlılık Boyutu Noratif Bağlılık Boyutu , , , , ,0 91 5, , , , , , , , , , , , , Deva Bağlılığı Boyutu , , , ,0 Tablo incelendiğinde katılıcıların duygusal ve bilişsel örgütsel güven ile ilgili ifadelere yüksek düzeyde katıla yönünde bir eğili sergiledikleri söylenebiliriz. Duygusal bağlılık ile ilgili ifadelere kararsız kaldıklarını söyleyebiliriz. Noratif bağlılık ile ilgili ifadelere ise kararsız ve yüksek düzeyde katılı sergiledikleri görülektedir. Fakat deva bağlılığı boyutu yönünde katılıın yüksek olduğu görülektedir. Tartışa Örgütsel bağlılık özellikle son 30 yıl içerisinde başta Aerika Birleşik Devletleri olak üzere pek çok ülkede araştıra konusu oluştur. Ancak ülkeizde günüüze kadar bu konuda yeterince araştıra yapılaıştır. Dünyanın giderek küçüldüğü, ekonoik ve ticari anlada ülkesel sınırların ortadan kalktığı ve rekabetin şiddetlendiği bir ortada örgütlerin ayakta kalabileleri ve daha da güçlenerek geleceğe doğru sağla adılarla yürüyebilelerinde örgütsel bağlılık kavraı oldukça öne kazanıştır Şubatı'nda ülkeizde yaşanılan ekonoik kriz büyüklü küçüklü pek çok isletenin işçi çıkaralarına, küçülelerine ve hatta kapanalarına sebep oluştur. Böyle bir ortada çalışanların tutu ve davranışları üzerinde doğrudan etkili olan örgütsel bağlılık faktörleri daha fazla öne kazanaktadır(dolu 2011). Araştıraızda Cinsiyetlere göre çalışanların örgütsel bağlılıkları arasında 0,05 düzeyinde anlalı bir farklılık tespit edileiştir. Medeni duru incelendiğinde örgütsel bağlılık düzeyleri arasında p<0,001 düzeyinde anlalı farklılık tespit ediliştir. Özkaya (2006)'da yöneticilerin örgütsel bağlılıkları ile ilgili yapış olduğu çalışada cinsiyetlere göre duygusal, devalı ve noratif boyutlar arasında anlalı bir farklılık tespit edeeiştir. Medeni durua göre ise örgütsel bağlılık alt boyutları arasında p<0,05 düzeyinde anlalı farklılıklar buluştur(özkaya 2006). Izgar (2008)'de Okul yöneticilerinde iş doyuu ve örgütsel bağlılık isili çalışasında cinsiyetlere göre örgütsel bağlılık düzeyleri Copyright IntJSCS (

8 Special Issue on the Proceedings of the 4 th ISCS Conference PART B August 2015 arasında anlalı bir farklılık bulaaıştır(izgar 2008). Mowday (1982), Göken (1996), Mcclurg (1999), Dale ve Fox (2006), Özkara, Karakoç ve Kara (2006) nın araştıralarında, kadınların örgütsel bağlılıkları daha yüksek bulunurken, Mathieu ve Zajac (1990), Çırpan (1999), Özden (1997) ve Meador (2001) nin araştıralarında cinsiyetle örgütsel bağlılık arasında anlalı bir ilişki bulunaıştır. Örgütsel Güven ve Örgütsel Bağlılık ile İlgili İfadelerin Frekans Dağılıı Tablosu incelendiğinde örgütsel güvenin alt boyutlarından duygusal örgütsel güven boyutu ile ilgili ifadelere katılıcıların genel olarak 10 ve 12. ifadeler dışında yüksek oranlarda katılı yönünde bir eğili sergilediği görülektedir. İfadeler incelendiğinde sporcuların % 40,0 gibi öneli bir oranının örgütün başarısını kendi başarısı olarak gördüğünü, % 31,7 gibi bir oranında başka biri oynadığı takıı övdüğünde, bunu kişisel iltifat olarak düşündüğünü ve yine % 33,8 inin de edyada örgütüyle ilgili oluşacak olusuzluklardan rahatsızlık duyacaklarını belirttikleri dikkat çekektedir. Örgütsel güvenin bir diğer alt boyutu olan bilişsel örgütsel güven boyutu ile ilgili ifadelere de katılıcılar tarafından katıla yönünde bir eğili gösterildiği görülektedir. Özellikle Diğer insanların oynadığı takı hakkındaki düşünceleri beni çok ilgilendirir. % 60,0 ve Oynadığı takıdaki kişiler görüş alışverişinde doğruyu söyler. % 45,8 oranıyla katılı yönünde girişi bildirdiği görülektedir. % 40,4 gibi bir oranla ise Oynadığı takı itiat edilir bir kulüptür. ifadesine katılı gösteriliştir. Örgütsel bağlılıkla ilgili ifadelerin frekans dağılılarına baktığıızda ise örgütsel bağlılığın alt boyutlarından olan duygusal bağlılık boyutuna verilen cevaplardan 13. İfadeye % 42,5 oranla, 18. İfadeye ise 43,8 gibi bir oranla kararsız kalınıştır. %32,5 gibi bir oranla ise Bu kulübün problelerini gerçekten de kendi probleleri gibi hissediyoru. İfadesine katılı gösteriliştir Örgütsel bağlılığın noratif boyutu ile ilgili ifadelere verilen yanıtlar incelendiğinde katılıcıların ve 22. ifadelere Kararsızı seçeneğini cevapladıkları görülektedir. % 52,5 gibi bir oranla ise Buradaki insanlara karsı yükülülük hissettiği için takııdan şu anda ayrılaazdı ifadesine katılı gösteriliştir. Devalılık bağlılığı ile ilgili ifadelere katılı konusunda ise 29. ifadeye % 49,6 gibi yüksek bir oran kararsız kalırken, % 4,2 gibi düşük bir oran katılı gösteriştir. % 42,1 gibi bir oran İstese de, su anda takııdan ayrılak beni için çok zor olurdu. seçeneğine katılırken, %26,7 gibi bir oran Su anda takıdan ayrılak istediğie karar verse, hayatıın çoğu alt üst olur. seçeneğine katıladıkları dikkat çekektedir. Sonuç olarak sporcuların bağlılığı örgütsel başarıya ulaşada en kritik faktör olarak görülebilir. Örgütsel bağlılık, örgütün etkililiği ve verililiği üzerinde çok öneli etkisi olan bir değişkendir. Araştıralar örgütsel bağlılığı yüksek olan çalışanların görev ve hedefleri gerçekleştirede daha çok çaba harcadığını gösterdiği söylenebilir. Bu tür çalışanlar örgütte daha uzun süre kalakta ve örgüt ile olulu bir ilişki yürüttüğü düşünülebilir. KAYNAKLAR Broiley, P. Ve L.L. Cuings (1996), The Organizational Trust Inventory (OTI). Roderick M. Kraer ve To R. Tyler (Der.), Trust in Organizations: Thousand Oaks: Sage. Copyright IntJSCS (

9 International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS) August 2015 Çakar, N. D. Ceylan, A. (2005), İş Motivasyonunun Çalışan Bağlılığı ve İşten Ayrıla Eğilii Üzerindeki Etkileri, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 6(1), Dale,K. & Fox, M. L. (2006). The congruence of values in a superiorsubordinate dyad: effect on organizational coitent. 49th Proceedings, 2006 Annual Conference Leading and Learning: What s Ahead for Manageent Education. Deirci, M. K. ve Aydeir, M. (2006), Örgütsel Değerlerin İşletelerin Sosyal Sorululuk Anlayışlarını Belirleedeki Rolü: Bursa İlinde Gerçekleştirilen Bir Araştıra, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bililer Dergisi, 20 (2), Doğan, S. ve Kılıç, S. (2007). Örgütsel Bağlılığın Sağlanasında Personel Güçlendirenin Yeri ve Önei, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bililer Fakültesi Dergisi, 29(TeuzAralık): Dolu B. (2011). Bankacılık sektöründe çalışanların örgütsel bağlılık düzeyleri üzerine bir araştıra, Süleyan Deirel Üniversitesi, Sosyal bililer Enstitüsü yayınlanaış Tezsiz yüksek lisans tezi, Isparta. Göken, S. (1996). İşleteye bağlılık anketinin Türkçe ye uyarlaa ve geçerlik ve güvenirlik katsayılarını belirlee çalışası. Yayılanaış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bililer Enstitüsü. Izgar H. (2008) Okul yöneticilerinde iş doyuu ve örgütsel bağlılık, Selçuk Üniversitesi Ahet Keleşoğlu Eğiti Fakültesi Dergisi, Sayı 25, Sayfa McClurg, L.N. (1999). Organizational coitent in the teporary-help service Industry. Journal of Applied Manageent Studies, 8 (1), Meador, J.L. (2001). Job satisfaction, perceived organizational support, and organizational coitent: ıplications for teacher turnover in sall rural schools. Unpublished doctoral dissertation, Stephen F. Austin State University, Texas. (UMI NO ) Meyer, J.P., Allen, N.J. (1984), "Testing the "Side Bet Theroy" of Organizational Coitent: Soe Methodological Considerations", Journal of Applied Psychology, 69: Mowday, R. T., Porter, L. W., & Steers, R. M. (1982). Eployee-organization linkages: the psychology of coitent, absenteeis and turnovers. New York. Acedeic Press,8. Northcraft, G.B. & Neale, M.A. (1990). Organizational behavior, a anageent Challange. The Dryden Press: USA. Özden, Y. (1997). Öğretenlerde örgütsel adanışlık yönetici davranışları ile ilişkili i? Mlli Eğiti Dergisi,135, Özkaya O., Deveci Kocakoç İ., Karaa E. (2006) Yöneticilerin örgütsel bağlılıkları ve deografik özellikleri arasındaki ilişkileri inceleeye yönelik bir alan çalışası, Yöneti ve ekonoi, Cilt 12, Sayı 2. Taşkın F, Dilek R (2010), Örgütsel Güven ve Örgütsel Bağlılık Üzerine Bir Alan Araştırası, Organizasyon ve Yöneti Bilileri Dergisi, Cilt 2, Sayı 1, ss Copyright IntJSCS (

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 16 (27): 87-103, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr

KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 16 (27): 87-103, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr 29 KMÜ Sosyal ve Ekonoik Araştıralar Dergisi 16 (27): 87-103, 2014 ISSN: 2147-7833, www.ku.edu.tr Karaanoğlu Mehetbey Üniversitesi (KMÜ) Öğrencilerinin Barına Sorunlarının Tespiti ve Değerlendirilesi *

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Öğrencilerinin Sosyal Beceri Düzeylerinin İncelenmesi International Journal of Science Culture and Sport August 2016 : 4 (Special Issue 1) ISSN : 2148-1148 Doi : 10.14486/IntJSCS541 Field : Physical Education, Sport Sociology Type : Research Article Recieved:

Detaylı

SPOR MERKEZİ FİTNESS SALONUNU KULLANAN BİREYLERİN BEKLENTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SPOR MERKEZİ FİTNESS SALONUNU KULLANAN BİREYLERİN BEKLENTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ International Journal of Science Culture and Sport July 2014 : Special Issue 1 ISSN : 2148-1148 Doi : 10.14486/IJSCS165 SPOR MERKEZİ FİTNESS SALONUNU KULLANAN BİREYLERİN BEKLENTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

ALMANCA ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARININ ÖNEMİ

ALMANCA ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARININ ÖNEMİ The Journal of Acadeic Social Science Studies International Journal of Social Science Volue 6 Issue 3, p. 1217-1230, March 2013 ALMANCA ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARININ ÖNEMİ THE SIGNIFICANCE

Detaylı

Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi *

Gençlik Kamplarında Görev Yapan Liderlerin İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi * International Journal of Contemporary Educational Studies (IntJCES) December 2016 : 2 (2) ISSN : 2548-9373 Doi : Field : Education Psychology Type : Research Article Recieved: 10.09.2016 - Corrected: 26.11.2016

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 10 th International Conference on Knowledge, Econoy and Manageent; 11 th International Conference of the ASIA EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ / TOTAL QUALITY MANAGEMENT OF EDUCATION Bilal Çankır / Kırklareli

Detaylı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ÇalıĢanlarının Örgüte Bağlılık Düzeylerinin Demografik DeğiĢkenler Açısından Ġncelenmesi

Gençlik ve Spor Bakanlığı ÇalıĢanlarının Örgüte Bağlılık Düzeylerinin Demografik DeğiĢkenler Açısından Ġncelenmesi International Journal of Science Culture and Sport July 2014 : Special Issue 1 ISSN : 2148-1148 Doi : 10.14486/IJSCS145 Gençlik ve Spor Bakanlığı ÇalıĢanlarının Örgüte Bağlılık Düzeylerinin Demografik

Detaylı

Hastanelerde Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Belirlenmesi

Hastanelerde Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Belirlenmesi Hastanelerde Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Örgütsel Bağlılık Düzeylerinin Belirlenmesi The Determination of Organizational Commitment Levels of Health Staffs in Hospitals Musa ÖZATA * ÖZ Örgütsel bağlılık

Detaylı

The International New Issues In SOcial Sciences

The International New Issues In SOcial Sciences Number: 4 pp: 89-95 Winter 2017 SINIRSIZ İYİLEŞMENİN ÖRGÜT PERFORMANSINA ETKİSİ: BİR UYGULAMA Okan AY 1 Giyesiddin NUROV 2 ÖZET Sınırsız iyileşme örgütsel süreçlerin hiç durmaksızın örgüt içi ve örgüt

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Dr. H. Onur Küçükosmanoğlu N.E.Ü. A.K.E.F. Müzik Eğitimi A.B.D h_onur_k@hotmail.com Arş. Gör.

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Egzersiz Öz yeterlik Düzeyleri ve Egzersiz Davranış Değişim Basamaklarının İncelenmesi

Üniversite Öğrencilerinin Egzersiz Öz yeterlik Düzeyleri ve Egzersiz Davranış Değişim Basamaklarının İncelenmesi International Journal of Science Culture and Sport August 2014 : Special Issue 2 ISSN : 2148-1148 Doi : 10.14486/IJSCS201 Üniversite Öğrencilerinin Egzersiz Öz yeterlik Düzeyleri ve Egzersiz Davranış Değişim

Detaylı

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184

ulu Sosy Anahtar Kelimeler: .2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 2014, Cilt:11, 163-184 ulu.2014, Makale Kabul Tarihi:21.10.2014 Sosy Anahtar Kelimeler: 2014, Cilt:11, 163184 The Relaionship Between Social Capital of Schools And Organizational Image Based On Perceptions of Teachers Abstract:The

Detaylı

Amatör Düzeydeki Futbolcuların Örgütsel Bağlılıklarının İncelenmesi Bolu İli Örneği

Amatör Düzeydeki Futbolcuların Örgütsel Bağlılıklarının İncelenmesi Bolu İli Örneği International Journal of Science Culture and Sport July 21 : Special Issue 1 ISSN : 218-118 Doi : 1.186/IJSCS15 Amatör Düzeydeki Futbolcuların Örgütsel Bağlılıklarının İncelenmesi Bolu İli Örneği Ayşegül

Detaylı

YÜKSEK LİSANS (MASTER DEGREE) BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ABD. DOKTORA (Ph.D.)

YÜKSEK LİSANS (MASTER DEGREE) BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ABD. DOKTORA (Ph.D.) Yusuf Soylu YUSUF SOYLU Siirt Üniversitesi- Öğretim Görevlisi Çiftlik Mah. 6350 Sokak No. 29/2 Merkez/Aksaray soylusyusuf@gmail.com Çaykara / Trabzon 18.02.1989 EDUCATION - EĞİTİM AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına Katılan Adayların Stresle Başa Çıkma Stillerinin İncelenmesi *

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına Katılan Adayların Stresle Başa Çıkma Stillerinin İncelenmesi * SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİM DERGİSİ, 2011; 13 (2): 177 181 SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCE Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavına

Detaylı

Demografik Faktörlerin Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Bir Uygulama Mustafa BABADAĞ 1

Demografik Faktörlerin Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Bir Uygulama Mustafa BABADAĞ 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(2): 313-332 Cankiri Karatekin University Journal of Institute of Social Sciences, 6(2): 313-332 Demografik Faktörlerin Örgütsel Bağlılığa

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Dersine İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Üniversite Öğrencilerinin Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Dersine İlişkin Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi International Journal of Science Culture and Sport September 2016 : 4 (Special Issue 2) ISSN : 2148-1148 Doi : 10.14486/IntJSCS566 Field : Sport Psychology Type : Research Article Recieved: 01.04.2016

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

ÖZEL YETENEKLE ĠLGĠLĠ BÖLÜMLERDE OKUYAN ÖĞRENCĠLERĠN REKREASYONEL AKTĠVĠTELERE KATILIMLARINA ENGEL OLABĠLECEK UNSURLARIN BELĠRLENMESĠ 1

ÖZEL YETENEKLE ĠLGĠLĠ BÖLÜMLERDE OKUYAN ÖĞRENCĠLERĠN REKREASYONEL AKTĠVĠTELERE KATILIMLARINA ENGEL OLABĠLECEK UNSURLARIN BELĠRLENMESĠ 1 International Journal of Science Culture and Sport July 2014 : Special Issue 1 ISSN : 2148-1148 Doi : 10.14486/IJSCS124 ÖZEL YETENEKLE ĠLGĠLĠ BÖLÜMLERDE OKUYAN ÖĞRENCĠLERĠN REKREASYONEL AKTĠVĠTELERE KATILIMLARINA

Detaylı

KALİTE STANDARTLARI VE ŞANLIURFA İLİNDEKİ TÜKETİCİLERİN KALİTE STANDARTLARINI ÖNEMSEME DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KALİTE STANDARTLARI VE ŞANLIURFA İLİNDEKİ TÜKETİCİLERİN KALİTE STANDARTLARINI ÖNEMSEME DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Akadeik Araştıralar ve Çalışalar Dergisi / Journal of Acadeic Researches and Studies Yıl 6 - Sayı 11 Kası 2014 / Volue 6 - Nuber 11 Noveber 2014 Alınış Tarihi: 10.09.2014 Kabul Ediliş Tarihi: 31.10.2014

Detaylı

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz i ÖNSÖZ Bu çalışma uzun ve zor, ancak bir o kadar da kazançlı bir sürecin ürünüdür. Öncelikle; bilgi ve deneyimleri ile bu süreçte bana yol gösteren, anlayışlı tutumuyla beni motive eden tez danışmanım

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

Hentbol Ders Uygulamasında Kendini Değerlendirme Becerisinin Cinsiyet Değişkenine Göre Karşılaştırılması

Hentbol Ders Uygulamasında Kendini Değerlendirme Becerisinin Cinsiyet Değişkenine Göre Karşılaştırılması International Journal of Science Culture and Sport August 2016 : 4 (Special Issue 1) ISSN : 2148-1148 Doi : 10.14486/IntJSCS557 Field : Sport Psychology Type : Research Article Recieved: 19.03.2016 - Accepted:

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

SAMSUN İLİNDE YAPILAN ÜNİVERSİTELERARASI BASKETBOL MÜSABAKALARINA KATILAN SPORCULARIN DURUMLUK KAYGI VE SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ *

SAMSUN İLİNDE YAPILAN ÜNİVERSİTELERARASI BASKETBOL MÜSABAKALARINA KATILAN SPORCULARIN DURUMLUK KAYGI VE SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ * The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number: http://dx.doi.org/10.9761/jasss986 Volume 6 Issue 5, p. 243-248, May 2013 SAMSUN İLİNDE YAPILAN ÜNİVERSİTELERARASI

Detaylı

GAZİANTEP EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVİK KUVVET AMİRLİĞİNDE GÖREVLİ POLİSLERİN BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRME ALIŞKANLIKLARI

GAZİANTEP EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVİK KUVVET AMİRLİĞİNDE GÖREVLİ POLİSLERİN BOŞ ZAMANLARINI DEĞERLENDİRME ALIŞKANLIKLARI International Journal of Science Culture and Sport July 2014 : Special Issue 1 ISSN : 2148-1148 Doi : 10.14486/IJSCS115 GAZİANTEP EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVİK KUVVET AMİRLİĞİNDE GÖREVLİ POLİSLERİN BOŞ ZAMANLARINI

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

Middle East Journal of Education(MEJE)

Middle East Journal of Education(MEJE) Middle East Journal of Education(MEJE) 1(2015)1 5 Middle East Journal of Education(MEJE) journal homepage: http://meje.ineseg.org/ EXAMINING PHYSICS TEACHERS VIEWS ABOUT CONTEXT BASED LEARNING APPROACH

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Paukkale Üniversitesi Mühendislik Bilileri Dergisi Paukkale University Journal of Engineering Sciences Sakarya Üniversitesi için rüzgâr enerjisi potansiyel belirlee çalışası Study to deterine wind energy

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN AKTİVİTELERİNE VERDİKLERİ ANLAMIN VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Detaylı

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi International Journal of Science Culture and Sport August 2016 : 4 (Special Issue 1) ISSN : 2148-1148 Doi : 10.14486/IntJSCS542 Field : Physical Education, Sport Psychology Type : Research Article Recieved:

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ZAMAN YÖNETİMİ DAVRANIŞLARI

SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN ZAMAN YÖNETİMİ DAVRANIŞLARI SUGÖTÜREN, M., MÜLAZIMOĞLU BALLI, Ö., GÖKÇE, H., Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulunda Öğrenim Gören Öğrencilerin Zaman Yönetimi Davranışları SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2011,

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Türkiye Birinci Liginde Yer Alan Bazı Voleybol Takımlarında İletişim Becerisi Seviyesinin Takım Başarısına Etkisi

Türkiye Birinci Liginde Yer Alan Bazı Voleybol Takımlarında İletişim Becerisi Seviyesinin Takım Başarısına Etkisi International Journal of Science Culture and Sport September 2016 : 4 (Special Issue 2) ISSN : 2148-1148 Doi : 10.14486/IntJSCS585 Field : Sport Psychology Type : Research Article Recieved: 09.04.2016

Detaylı

ÖĞRETMEN VE MÜDÜR YARDIMCISI GÖRÜŞLERİNE GÖRE İLKOKUL MÜDÜRLERİNİN YÖNETİM BECERİLERİ (SULTANGAZİ ÖRNEĞİ)

ÖĞRETMEN VE MÜDÜR YARDIMCISI GÖRÜŞLERİNE GÖRE İLKOKUL MÜDÜRLERİNİN YÖNETİM BECERİLERİ (SULTANGAZİ ÖRNEĞİ) EKEV AKADEMİ DERGİSİ Yıl: 20 Sayı: 65 (Kış 2016) 81 ÖĞRETMEN VE MÜDÜR YARDIMCISI GÖRÜŞLERİNE GÖRE İLKOKUL MÜDÜRLERİNİN YÖNETİM BECERİLERİ (SULTANGAZİ ÖRNEĞİ) Birsen KAŞIKCI (*) Candemir DOĞAN (**) Öz Bu

Detaylı

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY *

DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * * DETERMINING THE CURRENT AND FUTURE OPINIONS OF THE STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION ON NANOBIOTECHNOLOGY * KARATAY yunussevis1907@hotmail.com, fatihdogan@comu.edu.tr, ramazankaratay@gmail.com ÖZET i (n=273)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

HOŞGELDİNİZ. Diaverum

HOŞGELDİNİZ. Diaverum HOŞGELDİNİZ 1 HEMODİYALİZ HASTALARININ DİYALİZ KLİNİKLERİNDEN BEKLENTİLERİ Gizem AKYOL¹, Nergiz TEKYİĞİT¹,Ayşegül TEMİZKAN KIRKAYAK¹,Fatma KABAN²,Filiz AKDENİZ²,Tevfik ECDER²,Asiye AKYOL³ 1-Diaverum Özel

Detaylı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı 920 Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı Nazan Doğruer, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, nazan.dogruer@emu.edu.tr İpek Meneviş, Eastern Mediterranean University, Famagusta,

Detaylı

Hakan Koç Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi, Gölbaşı Kampusu, Ankara, Türkiye hkoc@gazi.edu.tr

Hakan Koç Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi, Gölbaşı Kampusu, Ankara, Türkiye hkoc@gazi.edu.tr Örgütsel Adalet Algısı ile Örgütsel Bağlılık Düzeyi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: Öğretmenler Üzerinde Bir İnceleme Determine the Relation between Perception of Organizational Justice and Level of

Detaylı

KUŞADASI YÖRESİ RÜZGAR VERİLERİNİN DENİZ YAPILARININ TASARIMINA YÖNELİK DEĞERLENDİRİLMESİ

KUŞADASI YÖRESİ RÜZGAR VERİLERİNİN DENİZ YAPILARININ TASARIMINA YÖNELİK DEĞERLENDİRİLMESİ KUŞADASI YÖRESİ RÜZGAR VERİLERİNİN DENİZ YAPILARININ TASARIMINA YÖNELİK DEĞERLENDİRİLMESİ Gündüz GÜRHAN Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz Bilileri ve Teknolojisi Enstitüsü İnciraltı/İzir E-Posta:gunduz.gurhan@deu.edu.tr

Detaylı

LisE BiRiNCi SINIF ÖGRENCiLERiNiN BEDEN EGiTiMi VE SPORA ilişkin TUTUM ÖLÇEGi ii

LisE BiRiNCi SINIF ÖGRENCiLERiNiN BEDEN EGiTiMi VE SPORA ilişkin TUTUM ÖLÇEGi ii Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofspor! Sciences 2001, 12 (2), 9-20 LisE BiRiNCi SINIF ÖGRENCiLERiNiN BEDEN EGiTiMi VE SPORA ilişkin TUTUM ÖLÇEGi ii Gıyasettin DEMIRHAN, Figen ALTAY Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Baki YILMAZ Doğum Tarihi: 21.01.1974 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi Öğrt. Niğde Üniversitesi 1997 Y. Lisans Sosyal

Detaylı

KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM YÖNETİMİ, DENETİMİ, EKONOMİSİ VE PLANLAMASI ANABİLİM DALI

KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM YÖNETİMİ, DENETİMİ, EKONOMİSİ VE PLANLAMASI ANABİLİM DALI KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM YÖNETİMİ, DENETİMİ, EKONOMİSİ VE PLANLAMASI ANABİLİM DALI TÜRKÇE İLE TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 25, Mart 2016, s. 332-340

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 25, Mart 2016, s. 332-340 Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 25, Mart 2016, s. 332-340 Arda ÖZTÜRK 1 Betül BAYAZIT 2 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ATILGANLIK DÜZEYLERİ VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN

Detaylı

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU

STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU STRATEJİK PLANLAMANIN KIRSAL KALKINMAYA ETKİSİ VE GAZİANTEP ÖRNEĞİ ANKET RAPORU Şubat 10 2012 Yener YÜKSEL Mülkiye Başmüfettişi 0 İÇERİK Araştırmanın Amacı:... 3 Anket Ölçeklerinin Oluşturulması:... 3

Detaylı

14. DÜNYA SALON ATLETİZM ŞAMPİYONASI NAKATILAN ÜLKELERDEKİ SPOR SİYASET İLİŞKİSİNİNİNCELENMESİ

14. DÜNYA SALON ATLETİZM ŞAMPİYONASI NAKATILAN ÜLKELERDEKİ SPOR SİYASET İLİŞKİSİNİNİNCELENMESİ 2 Rıza ERDAL, 2 Serap ÇOLAK, 2 Mine GÜL, 2 Zekiye BAŞARAN, 1 Ahmet DAL 1 Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor Müdürlüğü; ERZURUM 2 T.C. Kocaeli Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, KOCAELİ Bana spor nedir

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Talip ÖZTÜRK Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Talip ÖZTÜRK Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü ISSN: 2149-9225 Yıl: 3, Sayı: 7, Mart 2017, s. 208-223 Yrd. Doç. Dr. Talip ÖZTÜRK Ordu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü talipozturk@odu.edu.tr Ömer KALAFATCI Vakıfbank İlkokulu, Altınordu,

Detaylı

Anakütleden rassal olarak seçilen örneklemlerden hesaplanan değerlerdir.

Anakütleden rassal olarak seçilen örneklemlerden hesaplanan değerlerdir. İSTATİSTİKTE VERİ GM-0 MÜH. ÇALIŞ. İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER Hafta sonu hava yağışlı olacak ı? Bu yıl hangi takı şapiyon olacak? Gelecek yıl döviz kuru ne olur? Bu yıl ülkeizin kişi başına illi geliri ne

Detaylı

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

Üniversite öğrencilerinin rekreasyonel etkinliklere katılımlarında engel oluşturabilecek faktörlerin belirlenmesi

Üniversite öğrencilerinin rekreasyonel etkinliklere katılımlarında engel oluşturabilecek faktörlerin belirlenmesi Cilt:6 Sayı:1 Yıl:2009 Üniversite öğrencilerinin rekreasyonel etkinliklere katılımlarında engel oluşturabilecek faktörlerin belirlenmesi Mehmet Demirel* Duygu Harmandar** Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Baki YILMAZ Doğum Tarihi: 21.01.1974 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi Öğrt. Niğde Üniversitesi 1997 Y. Lisans Sosyal

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ BÖLÜMÜ SEÇİMİNDEKİ ETKİLİ FAKTÖRLER

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ BÖLÜMÜ SEÇİMİNDEKİ ETKİLİ FAKTÖRLER MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ BÖLÜMÜ SEÇİMİNDEKİ ETKİLİ FAKTÖRLER Öğr. Gör. Şeyda İldan Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulu seydaildan@selcuk.edu.tr

Detaylı

K U L L A N I M B İLGİLERİ

K U L L A N I M B İLGİLERİ T Ü R K Ç E C O M P U TER SYSTE M U S A B I L I TY QU E S T I O N N A IRE S H O RT VERSIO N (T- C S U Q - S V ) A N K E Tİ K U L L A N I M B İLGİLERİ DOÇ.DR. OGUZHAN ERDINC I S T A N B U L, 2 0 1 5 GENEL

Detaylı

METAL SANAYİNDE ÇALIŞAN KADINLAR ARASINDA ALGILANAN BİR RİSK FAKTÖRÜ OLARAK PSİKO-SOSYAL RİSKLER

METAL SANAYİNDE ÇALIŞAN KADINLAR ARASINDA ALGILANAN BİR RİSK FAKTÖRÜ OLARAK PSİKO-SOSYAL RİSKLER Süleyan Deirel Üniversitesi Mühendislik Bilileri ve Tasarı Dergisi 3(3), ÖS:Ergonoi2015, 301-307, 2015 ISSN: 1308-6693 Araştıra Makalesi 21. Ulusal Ergonoi Kongresi Özel Sayısı SuleyanDeirel University

Detaylı

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN Kuramsal Çerçeve GİRİŞ Psikolojik dayanıklılık üzerine yapılan

Detaylı

SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ Cilt 4, No 1, 2012 ISSN: 1309-8012 (Online)

SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ Cilt 4, No 1, 2012 ISSN: 1309-8012 (Online) SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Semra TETİK Yrd. Doç. Dr. Celal Bayar Üniversitesi Salihli Meslek Yüksekokulu semratetik@hotmail.com Özet Yoğun rekabetin

Detaylı

HASTALARIN SİGORTALI OLMA DURUMLARI VE HASTA MEMNUNİYETİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: ÖZEL HASTANE ÖRNEĞİ

HASTALARIN SİGORTALI OLMA DURUMLARI VE HASTA MEMNUNİYETİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: ÖZEL HASTANE ÖRNEĞİ HASTALARIN SİGORTALI OLMA DURUMLARI VE HASTA MEMNUNİYETİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: ÖZEL HASTANE ÖRNEĞİ Abdullah SOYSAL * Pınar ÖKE ** Fedayi YAĞAR *** Burhan KILIÇ *** Özet: Bu çalışmanın amacı hastaların

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri Cilt:5 Sayı:1 Yıl:2008 Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik öğrenci görüşleri Süleyman Murat YILDIZ* Selçuk ÖZDAĞ** Özet Beden eğitimi ve spor eğitimi

Detaylı

Salon Sporları Hakemlerine Yönelik Mobbing Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliğinin Belirlenmesi

Salon Sporları Hakemlerine Yönelik Mobbing Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliğinin Belirlenmesi International Journal of Science Culture and Sport July 2014 : Special Issue 1 ISSN : 2148-1148 Doi : 10.14486/IJSCS149 Salon Sporları Hakemlerine Yönelik Mobbing Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliğinin Belirlenmesi

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

Futbol teknik adamlarının örgütsel bağlılık düzeyleri ile iş tatmin düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi

Futbol teknik adamlarının örgütsel bağlılık düzeyleri ile iş tatmin düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Futbol teknik adamlarının örgütsel bağlılık düzeyleri ile iş tatmin düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi Fikret Soyer 1 Yusuf Can 2 Kürşat Akbulut 3 Özet Bu araştırma, futbol

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarındaki Öğrencilerin Liderlik Özelliklerinin Cinsiyet Değişkenine Göre İncelenmesi

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarındaki Öğrencilerin Liderlik Özelliklerinin Cinsiyet Değişkenine Göre İncelenmesi International Journal of Science Culture and Sport August 2016 : 4 (Special Issue 1) ISS : 2148-1148 Doi : 10.14486/IntJSCS540 Field : Physical Education, Sport Psychology Type : Research Article Recieved:

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ HOLLANDA KADINLAR VOLEYBOL MİLLİ TAKIM SPORCULARININ MÜSABAKA ÖNCESİ VE SONRASI DURUMLUK KAYGI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Mustafa Önder ŞEKEROĞLU

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XVII, Sayı: 1, 2003 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Mayıs 2011 Cilt:19 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 379-386 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Hüseyin Hüsnü BAHAR

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HASTALIK ALGISI ÖLÇEĞİNİN KLİNİK SONUÇLAR İLE İLİŞKİSİ

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HASTALIK ALGISI ÖLÇEĞİNİN KLİNİK SONUÇLAR İLE İLİŞKİSİ HEMODİYALİZ HASTALARINDA HASTALIK ALGISI ÖLÇEĞİNİN KLİNİK SONUÇLAR İLE İLİŞKİSİ DERYA DUMAN EMRE ERDEM Prof.Dr. TEVFİK ECDER DİAVERUM GENEL MERKEZ ÖZEL MERZİFON DİYALİZ MERKEZİ GİRİŞ Son yıllarda önem

Detaylı

SAĞLIKLI YAŞAM VE SPOR MERKEZİ MÜŞTERİLERİNİN (BAYANLARIN) MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ (ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ) *

SAĞLIKLI YAŞAM VE SPOR MERKEZİ MÜŞTERİLERİNİN (BAYANLARIN) MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ (ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ) * The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number: http://dx.doi.org/10.9761/jasss1742 Volume 6 Issue 6, p. 217-230, June 2013 SAĞLIKLI YAŞAM VE SPOR MERKEZİ

Detaylı

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol 1 Acibadem University Medical Faculty 2 Maltepe University Medical

Detaylı

ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİNDE KALİTE YÖNETİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (Karadeniz Bölgesi Örneği)

ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİNDE KALİTE YÖNETİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (Karadeniz Bölgesi Örneği) ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİNDE KALİTE YÖNETİMİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA (Karadeniz Bölgesi Örneği) Hicabi CINDIK Yener TOP Selan KARAYILMAZLAR Kadri Ceil AKYÜZ Karadeniz Teknik Üniversitesi Oran Fakültesi Oran

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM GELİRLERİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ ( )

TÜRKİYE DE TURİZM GELİRLERİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ ( ) SÜ İİBF Sosyal ve Ekonoik Araştıralar Dergisi 63 TÜRKİYE DE TURİZM GELİRLERİ İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ (992-23) Doğan UYSAL * Savaş ERDOĞAN ** Mehet MUCUK *** Özet Bu çalışa turiz gelirleri

Detaylı

ÖZET. Anahtar kelimeler: Örgüte bağlılık, iş doyumu, işe bağlılık, ve işten ayrılma

ÖZET. Anahtar kelimeler: Örgüte bağlılık, iş doyumu, işe bağlılık, ve işten ayrılma D.E.Ü.İ.İ.B.F.Dergisi Cilt:19 Sayı:1, Yıl:2004, ss:91-99 DEÜ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ MERKEZ LABORATUVARI ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTE BAĞLILIKLARINI VE İŞTEN AYRILMA NİYETLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER Nermin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yücel ÖKSÜZ Doğum Tarihi: 05 Şubat 1966 Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Psikolojik Danışma ve Rehberlik Doc. / Prof. ----------------------------

Detaylı

7. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğrt. Kongresi Mayıs 2011, VAN/YYÜ Eğtim Fakültesi Dergisi Özel Sayısı,

7. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğrt. Kongresi Mayıs 2011, VAN/YYÜ Eğtim Fakültesi Dergisi Özel Sayısı, 7. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğrt. Kongresi 25-27 Mayıs 2011, VAN/YYÜ Eğtim Fakültesi Dergisi Özel Sayısı, 1-8. 1 BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN, MESLEKTE KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLERİNİN, ALDIKLARI EĞİTİM

Detaylı

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SOSYALLEŞME SÜRECİNDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR AKTİVİTELERİNİN ROLÜNÜN CİNSİYET DEĞİŞKENİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SOSYALLEŞME SÜRECİNDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR AKTİVİTELERİNİN ROLÜNÜN CİNSİYET DEĞİŞKENİ AÇISINDAN İNCELENMESİ ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SOSYALLEŞME SÜRECİNDE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR AKTİVİTELERİNİN ROLÜNÜN CİNSİYET DEĞİŞKENİ AÇISINDAN İNCELENMESİ Özgür TUNÇALP*, İ.Bülent FİŞEKÇİOĞLU**, Nazi BAYKÖSE*** ÖZET Bu çalışanın

Detaylı

Pazarlama Araştırması Grup Projeleri

Pazarlama Araştırması Grup Projeleri Pazarlama Araştırması Grup Projeleri Projeler kapsamında öğrencilerden derlediğiniz 'Teknoloji Kullanım Anketi' verilerini kullanarak aşağıda istenilen testleri SPSS programını kullanarak gerçekleştiriniz.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Derya DENİZ Doğum Tarihi: 31.12.1979 Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji İstanbul Üniversitesi 2002

Detaylı

2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.1-7

2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.1-7 1 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.1-7 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK ERTELEME DAVRANIŞLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Şaban ÇETİN

Detaylı

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ)

8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ) 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ) Yrd. Doç. Dr. Serkan UMUZDAŞ Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Serkan ÖZDEMİR 1, Emine UTKUN 2, Erkan YEŞİL 3 ÖZET Bu çalışmada öncelikle meslek yüksekokulu öğrencilerinin zaman

Detaylı

BESYO ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ADANMIġLIK DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ

BESYO ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ADANMIġLIK DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ International Journal of Science Culture and Sport July 2014 : Special Issue 1 ISSN : 2148-1148 Doi : 10.14486/IJSCS128 BESYO ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ADANMIġLIK DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ Recep CENGĠZ*, Murat

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULUNDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN SOSYAL FİZİKİ KAYGI DURUMLARININ İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULUNDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN SOSYAL FİZİKİ KAYGI DURUMLARININ İNCELENMESİ International Journal of Science Culture and Sport July 2014 : Special Issue 1 ISSN : 2148-1148 Doi : 10.14486/IJSCS161 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULUNDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN SOSYAL FİZİKİ KAYGI DURUMLARININ

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane. uludag. edu. tr/univder/uufader. htm Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Erhan DURUKAN Karadeniz

Detaylı

Çalışan-Yönetici Uyumunu Belirleyen Çalışan Değerlerinin Örgütsel Bağlılıkla İlişkisi: Isparta OSB deki Bir Tekstil Fabrikası Örneği

Çalışan-Yönetici Uyumunu Belirleyen Çalışan Değerlerinin Örgütsel Bağlılıkla İlişkisi: Isparta OSB deki Bir Tekstil Fabrikası Örneği Çalışan-Yönetici Uyumunu Belirleyen Çalışan Değerlerinin Örgütsel Bağlılıkla İlişkisi:... Çalışan-Yönetici Uyumunu Belirleyen Çalışan Değerlerinin Örgütsel Bağlılıkla İlişkisi: Isparta OSB deki Bir Tekstil

Detaylı

Investigation of Elite Taekwondo Athletes Coping Styles with Stress

Investigation of Elite Taekwondo Athletes Coping Styles with Stress International Journal of Science Culture and Sport July 2014 : Special Issue 1 ISSN : 2148-1148 Doi : 10.14486/IJSCS8381 Investigation of Elite Taekwondo Athletes Coping Styles with Stress Sehmus ASLAN,

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2014 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI

T.C KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI T.C KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMLERİNİN MESLEKİ GELİŞİME YÖNELİK TUTUMLARI VE İŞ

Detaylı