_ Kamu yönetimi için geliştirilen bilgi sistemlerinin halk tarafından kullanılmasında kültürel etkenler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "_ Kamu yönetimi için geliştirilen bilgi sistemlerinin halk tarafından kullanılmasında kültürel etkenler"

Transkript

1 Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Ana Bilim Dalı Sanat ve Tasarım Doktora Programı Asım Evren Yantaç Ön Araştırma Raporu 1. ÇALIŞILMAK İSTENEN DOKTORA ALANI _ Kamu yönetimi için geliştirilen bilgi sistemlerinin halk tarafından kullanılmasında kültürel etkenler Anahtar kelimeler: civic government, electronic government, citizen, indigenous, Geographical Information Systems(GIS), Community Information Systems(CIS), Participatory GIS (P-GIS), network, graphical representation, risk management, uncertainty maps, multiple data, interface complexity, cross-cultural, globalizaton, localization. 2. ARAŞTIRMA PROBLEMİYLE İLGİLİ DAHA ÖNCE YAPILAN ÇALIŞMALAR 2.1 Kamusal Bilgi Sistemleri Kamu yönetimine yönelik grafik tabanlı bilgi sistemleri genellikle yönetimler tarafından karar alma mekanizması için kullanılmaktadır. Yapılan araştırmalar, karmaşık bilginin verilmesinde, grafik anlatım dilinin yardımcı öğe olarak kullanılmasının, karar alma sürecini kolaylaştırdığını göstermektedir(leitner, M. 1997). Görsel medyanın sağladığı bu avantajla grafik destekli bilgi sistemlerinin sayıları son 10 yıl içinde hızla artmış ve her alanda kullanılmaya başlamıştır. 2.2 Katılımcı Bilgi Sistemleri Elektronik bilgi sistemleri, ortaya çıkışlarından itibaren, ticari kuruluşlar ve kamu yönetimi birimleri tarafından kullanılmış ve zamanla özel hayatın rahatsız edilmesi sorunu gündeme gelmiştir(curry, M. R. 1999). Ayrıca sadece belirli organizasyonların ve kamu kuruluşlarının kullanımına açık olan bilgi sistemleri, o kuruluşlara hakkında bilgi edinilen gruplar üzerinde güç sağlamaktadır(hoeschele, W. 2000). Söz konusu sorun, 1- toplumla bütünleşik bilgi sistemi(community integrated IS) 2- katılımcı bilgi sistemi(participatory IS) olmak üzere iki yeni çalışma alanını doğurmuştur(obermeyer, N. 1998). Bu iki yeni alan, katılımcı bilgi sistemlerinin gelişimi ile bilgi paylaşımını hızlandırmış, sistemi dışardan kullananların, yerli halk ile iletişim kurmasını sağlayıp sistemin verimini yükseltmiştir(mccall, M. K. 2004).

2 2.3 Katılımcı Bilgi Sistemler ve Kültürel Etkenler Araştırmacılar, yeni çalışma alanı ile ilgili, birey kullanımına açık ve farklı kültürde kitlelerin iletişimini sağlama işlevini üstlenen bilgi sistemlerine, sosyo-kültürel özelliklerin ve küreselleşmenin etkisi üzerine yoğunlaşmıştır(sieber, R. E. 2003). Bu bağlamda düşünüldüğünde, bilgi sistemleri kullanım amacına göre üç ana başlıkta farklılaşmaktadır(day, D. 1996): 1- bir çok farklı kültürün bir arada kullandığı küresel bilgi sistemleri(globalisation), 2- yerel örgütlerinin kullanması için sonradan yerelleştirilen bilgi sistemleri(internationalisation), 3- baştan tek bir kültüre yönelik tasarlanan yerel bilgi sistemler(localisation). Küresel bilgi sistemleri ile ilgili son dönemde yapılan en kapsamlı ve önemli çalışmalardan biri Avrupa Bilgi Toplumu Komisyonu(European Commission Information Society) 6. çerçeve programı( ) dahilinde geliştirilen CALIMERA(Cultural Applications: Local Institutions Mediating Electronic Resource Access) projesidir. Avrupa Birliği ülkelerinde yer alan kütüphane, müze ve arşivlerin erişimi için bilgi sistemleri geliştirilmesini hedef almıştır. Yapılan çalışmalar sırasında uzmanlar, söz konusu hizmetlerin hiçbir kültür ayrımı yapılmadan kullanıma açık olmasının önemini vurgulamış ve kültürler-arası kullanılabilirlik (cross-cultural usability)(smith, A. 2004) ve B. Shneiderman tarafından ortaya atılan küresel kullanılabilirlik (universal usability)(shneiderman, B. 2001) maddeleri üzerinde durmuştur(manzhukh, Z. 2005). Proje sırasında, kültürler-arası kullanılabilirlik konusunun, ISO standartları ve belirli kuruluşların girişimleri ile şekillendirildiği, fakat paylaşımcı müze arşivleme sistemi gibi özel durumlara yönelik çalışmaların detaylandırılması gerektiği ortaya çıkmıştır. Küresel bilgi sistemleri için bir diğer önemli örnek, Meksika-US sınırında sivil toplum örgütleri tarafından su kirliliği ve sağlık durumunun takip edilmesi amacıyla hazırlanmış olan sınır ötesi bilgi sistemidir. Projenin diğer projelerden en büyük farklılığı, farklı kültüre sahip iki komşu ülkenin kullanımı için ortak bir katılımcı bilgi sisteminin hazırlanmış olmasıdır ve söz konusu özel durum yerel halkın katılımının ve sivil toplum örgütlerinin projeye dahil olmasının önemini ortaya koymuştur(sieber, R.E. 2003). Yerel amaçlı bilgi sistemi için en önemli örneklerden biri, 1996 yılında Avustralya nın doğusunda gelişmemiş ve kendi içine kapalı bir kültürün gelişiminin sağlanması için kullanılmaya başlamıştır. Proje, çoğu eğitimsiz 1500 kişinin yaşadığı bir topluluğu hedef almış ve bu topluğun katılımcı bilgi sistemine dahil olmasını sağlamıştır(turk, A.; 98). Söz konusu projenin en önemli çıktısı, hiç bilgisayar kullanmamış bir toplumun gelişiminin sağlanması için teknolojinin onlara, onların teknolojiye adapte edilebileceğini ortaya koymuş ve bu aşamada kültürünün arayüz tasarımında özellikle metafor kullanımı açısından önemini vurgulamıştır. Bir diğer önemli bulgu ise bir toplumun kültürel kimliğinin çıkartılabilmesi için, 1- yer (bir mekana orada yaşayan insanlar tarafından yüklenmiş olan değer) 2- insan (mekanın zamanla kazandığı anlamları hazırlar) 2

3 3- kurallar (mekan ve insanlar arasındaki ilişkiler topluluğu) 4- anlatım (mekan ve insan arasındaki ilişkilerin dışa vurumu) konuları arasındaki ilişkinin önemi olmuştur(turk, A.; 1998). Aynı kapsamda başka bir farklı yaklaşım, Filipinlerde farklı etnik guruplar arasında yerleşim konusunda yaşanan anlaşmazlıkların çözümü için kullanılmıştır. 3 boyut tabanlı bilgi sistemi sayesinde, yerel etnik gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar takip edilmiş, bu grupların yerel yönetim ile iletişimi saplanmış, muhtemel çözümler üretilmiştir(mccall K, 2004). Proje, grafik tabanlı bilgi sistemlerinin sadece mekansal konuları değil sosyal konuların çözümünde de kullanılabildiğini göstermiştir. 2.4 Arayüzde Kültürel Etkenler ve Kültürler-arası Kullanılabilirlik Kültürler-arası kullanılabilirlik konusu çok yeni bir çalışma alanı olmasına rağmen, yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi farklı amaçlara ve farklı kültürlere yönelik bilgi sistemlerinin sayısının artıyor olması konu hakkında çalışmaların önemini arttırmaktadır. Söz konusu çalışma alanı ile ilgili akademik ve ticari çalışmaların çokluğuna rağmen, bir süre öncesine kadar, yerel arayüz tasarımına yönelik kültürler-arası kullanıcı çalışmaları için yönlendirici nitelikte kaynağın azlığı dikkat çekmekteydi(singh, N. 2003). Son 10 yıl içinde yapılan çalışmalar bu konu ile ilgili açığın kapatılmasına yönelmiştir. Araştırmalar sırasında kültürel etkenlerin ortaya çıkartılması için birçok farklı yaklaşım geliştirilmiş fakat zamanla, geliştirilen farklı yaklaşımların birbirleriyle ilişkilendirilmelerinin önemi ortaya çıkmıştır(triandis, H. C. 1994). Söz konusu sorunun çözümü için yapılmış olan en önemli çalışmada, Nitish Singh, arayüz tasarımını kültürel olarak incelemek için farklı yaklaşımları kullanarak üç aşama olduğunu öne sürmüştür(singh, N. 2003): 1- algısal(perceptual level): toplumun kati ilkelerine göre inceler(trompenaars, 1994), 2- davranışsal(behavioral level): toplumun inanç ve değerlerine göre inceler(goodenough, 1981), 3- sembolik(symbolic level), toplumun sembollerine göre inceler(geertz, 1973). Bu aşamalardan geçilerek yapılacak bir kültür çalışması, arayüz kullanıcısının hem içe dayalı, hem de etrafındaki toplumdan etkilenerek ortaya koyduğu davranışları bütüncül olarak inceler Algısal Aşama Algısal aşama, arayüzü, dil ve renk gruplarının kullanımı açısından incelenmiştir lerin başından itibaren kültürü algılasal düzeyde inceleyen en önemli çalışmalar Rivers, Sapir, Whorf(1900 s), Segal(1966), Deregowski(1990), ve Detweiler(1978) tarafından yapılmıştır ve kültürün algıyı etkilediği detaylı şekilde ortaya çıkmıştır. Detweiler tarafından yapılan önemli bir çalışma, Türklerin, kavramların sınıflandırılmasında Amerikalılara göre daha sınırlı sonuca ulaştığını ortaya çıkartmıştır. Bir diğer önemli bulgu ise, Çincenin resimsel bir yazı dili olması dolayısıyla, Çinlilerin görsel öğrenme yetisinin çok gelişmiş 3

4 olduğudur(turnage ve Mc Ginnies, 1973). Bu örneklerden de görüldüğü gibi bir sistem, yeni bir kültüre uyarlanırken(internationalism) sadece dilin çevrilmesi yetmemektedir ve arayüz algısal açıdan 6 aşamada incelenmektedir: 1- Mekansal yönlendirme(spatial orientation) 2- Arayüz yerleşimi(webpage layout) 3- Yazı uzunluğu(text lenght) 4- Dolaşım tarzı(navigation modes) 5- Lehçe(dialect) 6- Renk sınıfları(color categories) Davranışsal Aşama Yapılan önemli bazı araştırmalarda kültürün davranışsal etkisi araştırılırken, bireylerin davranışlarının sebepleri incelenmiştir. Pazarlama ve reklam sektöründe, en önemlileri Hall(1987), Hofstede(1980), Kluckohn ve Strodtbeck(1961), Trompenaars(1994) olmak üzere bir çok araştırmacı kültürün davranışsal etkisi için temel etkenlerin neler olduğunu araştırmıştır. Basılı medya ve reklam sektöründe, söz konusun çalışmaların içinde en çok tercih edilen Hofstede nin ki olmuştur. Bunun yanında, interaktif ortam tasarımına yönelik davranışsal ölçümlerin çıkartılması ile ilgili çok az çalışma yapılmıştır ve bu çalışmaların en önemlileri, Ju-Pak (1999), Fock (2000), Simon (1999) ve (Singh, N. 2003) in çalışmaları olmuştur. Sonuç olarak, interaktif tabanlı arayüz sistemlerinde, kültürel etkenlerin davranışsal algılamaya olan etkisinin ölçülmesi için Hofstede nin belirlediği 4 temel etken ve Hall ın ortaya koyduğu zamansal yönlendirme etkeni kullanılmaktadır: 1- bireycilik-toplumculuk(individualism-collectivism) 2- belirsizlikten kaçınma(uncertainty avoidance) 3- güç etkisi(power distance) 4- erkek-kadın egemenliği(masculanity-feminity) 5- çok zamanlı-tek zamanlılık(polychronic-monochronic) Yukarıdaki etkenlerden 5. madde, yani çok ve ya tek zamanlılık, toplumların aynı anda birden fazla konuya yoğunlaşma yeteneklerinin ölçülmesini hedef almaktadır ve interaktif yapının doğrusal ya da doğrusal olmayan bir yapıya sahip olmasında ile direk olarak etkilidir Sembolik Aşama 4

5 Sembolik aşama, diğer aşamalardan, kültürü bireysel değil daha bütünleşik olarak incelemesi özelliği ile farklılaşmaktadır. Burada ortaya çıkan bulgular farklı objelerin, farklı kültürlerde zaman içinde gelişmiş olan anlamlarını inceler(geertz, 1973). Bu aşamada 3 farklı etken incelenmektedir: 1- ülkeye özel semboller(county-specific symbols) 2- ikonlar(icons) 3- renk sembolleri(color symbolism) 2.5 İnteraktivite ve Kültür Etkisi Şu ana kadar anlatılmış olan çalışmalar genellikle reklam, basılı ve sonlara doğru internet sayfası tasarımını konu almaktadır. Bilgi sistemlerinin tasarımında, etkileşim için 1980 lere kadar sadece komut satırı girişi kullanılırken, önce pencere, ikon, menü sistemleri kullanılmaktadır (Egenhofer ve Kuhn, 1999), daha sonra da kullanıcıların iletişim alışkanlıklarının kullanan yeni etkileşim modelleri olan canlandırma ve video(shiffer, 1995; Weber, 1997), jestler(rauschert, A. et al. 2002), eskizler(oviatt, 1996) ve son olarak insan-insan iletişimini taklit eden ajan etkileşim stilleri(mark ve Frank, 1992) kullanılmaya başlandı. Konu ile ilgili önemli bir çalışmada, söz konusu sistemlerin kültürel açıdan incelenmesi için aşağıdaki etkenler dikkate alınması gerektiği ortaya çıkartılmıştır(wang, 2005): 1- Uzaysal bilginin gösterilmesinde geleneksel yöntemler 2- Hafıza sınırlaması 3- İletişim alışkanlıkları 4- Göreve bağlı iletişimlerde yardımlaşma 5- Yaşamsal deneyimler Wang ın çalışmasında ortaya koyduğu yapının avantajı birçok farklı çalışmayı bir araya getirerek bütüncül bir yapı oluşturmasıyken, kullanıcı katılımının test edilmemiş olması çalışmanın eksik tarafıdır. 3. ARAŞTIRMA ALANININ AÇIK NOKTALARI Son 10 yıl içinde, dünya üzerinde Kuzey Amerika, Avrupa, Asya ve Avustralya başta olmak üzere, birçok ülkede kamu ve özel araştırma grupları bilgi teknolojileri üzerine yapılan çalışmaları arttırmıştır. Söz konusu çalışmalar, raporun 2.2 numaralı bölümünde değinilen örneklerde görüldüğü gibi, son zamanlara doğru yeni bir alan olan kültürler-arası kullanıcı testleri ve kültürel farklılıklar üzerine yönelmiştir. Yukarıda anlatılmış olan kültürel etkenlerin arayüz tasarımı üzerinden etkilerinin ve kullanıcı ölçümlerinin yapılması ile ilgili bütüncül yöntem reklamcılık, basılı tasarım ve arayüz tasarımını internet sayfası tasarımı konusu ele alınarak incelenmiştir(bkz. Bölüm 2.4). Ancak söz konusu çalışmaların etkileşimli katılımcı bilgi sistemleri(interactive participatory information system) için uyarlanması konusunda bir araştırma yapılmamıştır. 5

6 Bu bağlamda, kültürün tasarım üzerindeki etkilerinin araştırılması aşamasında şu başlıklar araştırma aşamasındadır: 1- bilgisayar tabanlı bilgi sistemleri ve teknolojiden uzak yerli halkların uyumu 2- yerli kültürün zengin yapısı bilgisayar teknolojisi ile ifade edilebilirliği 3- bilgi teknolojilerinin farklı kuşaklar üzerinde etkisi 4- dile dayalı kültürün görsel bilgi teknolojisi ile ifade edilebilirliği 5- arayüzdeki görsel elemanların farklı kültürler için anlamı Ayrıca yukarıda anlatıldığı gibi, Avrupa birliğinin desteklediği CALIMERA projesi dahilinde, Avrupa Birliği üyesi toplumların kullanması için katılımcı arşiv bilgi sistemlerinin geliştirilmesi gündeme gelmiştir. Dünyanın her yerinde olduğu gibi arayüz tabanlı coğrafi bilgi sistemleri, toplumsal sorunların çözülmesine yönelik projelere doğru yönelmiştir. Yaptığımız araştırma sırasında, Türkiye de benzer çalışmaların yapılmadığı saptanmıştır. Türkiye de son dönemde yapılmaya başlanan kamusal bilgilendirme sistemlerinin halkın kullanımına açılması, sosyal konuları ele alan yeni sistemlerin geliştirilmesi, Türkiye nin Avrupa Birliğine girme sürecinde, Avrupa Birliği dahilinde yapılan bilgi sistemi projelerinin entegrasyonu konuları yukarıda anlatılan gelişmeler ışığında önem kazanmaktadır. Bu aşamada en önemli açığı, Türk toplumunun kültürel özelliklerinin yukarıda anlatılmış yöntemler açısından değerlendirilmesi ve söz konusu yöntemlerin Türk kültürüne uygulanabilirliği konusu olarak görmekteyim. Türk insanı üzerinde yapılacak çalışmaların yukarıdaki maddelerden başka, şu önemli noktaları konu alması gerekmektedir: 1- Kullanıcı testlerinin yöntemi için doğru sistemin seçimi 2- Türkiye nin ve İstanbul un çok kültürlü yapısının incelenmesi 3- Turistik yapının ve gelişmekte olan ekonomik yapının içinde yabancı yatırımın ve iştirakçilerin etkisinin dikkate alınması 4- İstanbul un tarihsel yapısının bu doğrultuda incelenmesi 5- Doğu ve batı kültürünün bir arada olduğu bir metropolün kültürel yapısının incelenmesi 6- Yukarıdaki maddeler ile ilgili yapılacak kullanıcı testlerinin şehrin kültürel yapısına uygunluğu İstanbul ve Türkiye nin çok dinli, çok kültürlü yapısı, Orta Doğu, Balkan ve Akdeniz ülkeleri içinde kültürlerarası kullanılabilirlik çalışmalarının azlığı, Türkiye nin Avrupa Birliği ne dahil olma sürecinde oluşu konunun araştırma potansiyelini güçlendirmektedir. Raporun ikinci bölümünde anlatılmış olan çalışmalar ya tek bir toplumu, ya da homojen dağılıma sahip ülke topluluklarını konu almaktadır. Oysa, Türkiye nin Müslüman çoğunluklu bir ülke olmasına rağmen, Avrupa kültürüne yakınlığı, yüz yıllardır farklı kültürlerden etkilenmiş olması, daha önce araştırılmamış bir yapıyı ortaya çıkartma potansiyelini göstermektedir. 6

7 4. ÇÖZÜLMEK İSTENEN PROBLEM VE BİRLİKTE ÇALIŞMAK İSTENEN ÖĞRETİM ÜYESİ Çalışma alanının üst başlığı olan kamu yönetimi için geliştirilen elektronik bilgi sistemlerinin tasarlanmasında başvurulan kaynaklardan en önemlisi uluslararası interaktif tasarım kurallarına (ISO 13407:1999-E) göre şekillendirilmektedir. Yukarıda bahsi geçen değerlendirmeler doğrultusunda, konunun interaktif medya olan ilişkisi düşünüldüğünde, konunun bizim çalışma alanımızın içinde önemli bir araştırma konusu olduğunu ortaya çıkmaktadır. Madde 3 de tespit edildiği gibi etkileşimli katılımcı bilgi sistemlerinin(interactive participatory information system) halkın kullanımına açık uygulanması konusunda yeterince çalışma yapılmamıştır. Özellikle, Türk insanı ile ilgili hiç çalışma yapılmadığını da ayrıca vurgulamıştım. Ben bu kapsamda, doktora çalışmamda, kamu yönetimi amaçlı görsel bilgi sistemlerinin, daha efektif bir arayüz tasarımına sahip olabilmesi için kültür bir etken midir, buna bağlı olarak Türk insanının kültürel özelliklerinin arayüz tasarımında ayrı bir faktör olarak karşımıza çıkmakta mıdır? Problemleri üzerine yoğunlaşmak istiyorum. Doktora çalışması dahilinde, sırasıyla 1- özellikle İstanbul a yönelik kamu yönetimi amaçlı bilgi sistemleri için efektif bir arayüz tasarımının nasıl oluşması gerektiği, 2- kamu yönetimi amaçlı bilgi sistemlerinin efektif bir şekilde nasıl halkın kullanımına açılacağı, 3- Türk insan tipinin hem Doğu, hem de Batı kültürüne sahip oluşunun kültürler-arası kullanılabilirlik konusu açısından yeni bir faktör oluşturup oluşturmayacağı, problemlerini araştırmayı planlıyorum. Bu çalışmayı, interaktif medya tasarımı ve kullanıcı testleri konusunda uzman olduğu için Prof. Dr. Oğuzhan Özcan ile yapmayı düşünmekteyim. 5. ARAŞTIRMANIN ALANA, ÜNİVERSİTEYE VE ÜLKEYE KATKISI Kamusal bilgi sistemlerinin arayüz tasarımında kültürel etkilerin araştırılmasında, Türk kullanıcısının ele alındığı bir çalışmanın yapılması, alana daha önce ele alınmayan bir kullanıcı kitlesi ve yeni bir kullanıcı tipi potansiyeli sağlamaktadır. Türkiye de yeni geliştirilmeye başlayan uzaysal bilgi sistemlerinin gelişimde, 1- arayüz tasarımında kültürel etkenlerin ortaya çıkartılması 2- sistemlerin halkın kullanımına açılması ve bu sayede bilgi girişinin hızlanması etkili olacaktır. Halkın söz konusu sistemleri kullanır hale gelmesi, 3- ülkenin Avrupa Birliğine adaptasyonunu hızlandıracak, 4- halkın sorunlarının çözümü için alternatif yollar geliştirilmesine yol açacaktır. 7

8 Araştırma sırasında, Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde yapılan çalışmalar üniversiteyi, kullanılabilirlik konusunda etkin bir noktaya getirecektir. 6. ARAŞTIRMADA KULLANILACAK OLANAK VE FONLAR Araştırma sırasında yapılacak kullanılabilirlik testleri ve tasarım çalışmaları sırasında ortaya çıkacak bilgisayar, elektronik araç-gereç, sarf malzemeleri ve mekan ihtiyaçları için harici bir maddi desteğe ihtiyaç duyulacaktır. Bu ihtiyaçların karşılanması için aşağıdaki araştırma destek programlarına başvurulması düşünülmektedir. TUBİTAK Yurtiçi Doktora Burs Programı Üniversitelerin doğa bilimleri, sağlık bilimleri, mühendislik dalları veya sosyal bilimler alanlarında doktora programına kayıtlı T.C. vatandaşı öğrencilere karşılıksız burs verilecektir. Bursiyerler; koşulları sağlayan başvurular arasından, adayların lisans ve (yapmışlarsa) yüksek lisans ağırlıklı genel not ortalamaları, LES eşit ağırlıklı puanları esas alınmak suretiyle, gerektiğinde üniversitelere ve alanlara göre dağılım da gözetilerek, Bilim Adamı Yetiştirme Grubu (BAYG) Yürütme Komitesi nce belirlenecektir. Başvuru tarihleri: 25 Eylül - 20 Ekim 2006 TÜBİTAK Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı: Yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi için bilimsel esaslara uygun olarak yapılan çalışmaları, ayrıca ülkemizin uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılması amacı ile ileri teknoloji uygulamasına yönelik projeleri öncelikli alanlar çerçevesinde desteklemektir. Dönemlere göre son başvuru tarihleri: 1. Dönemin son başvuru tarihi: 29 Nisan Dönemin son başvuru tarihi: 31 Ağustos Dönemin son başvuru tarihi: 30 Aralık 2006 Avrupa Birliği Altıncı Çerçeve Programı TR-ACCESS Mobilite Bursları AB 6. Çerçeve Programı Ulusal Koordinasyon Ofisi nin yürüttüğü TR-ACCESS Projesi kapsamında, Türkiye içinde araştırmacıların dolaşımını destekleyecek burslar, yüksek lisans ya da doktora programlarına kayıtlı öğrencilere ve doktora, tıpta uzmanlık çalışmalarını tamamlamış araştırmacılara karşılıksız olarak verilir. Bu burslar, iki üniversite arasında veya üniversite ile sanayi kuruluşları arasında dolaşım esas olmak üzere, araştırmacıların önerecekleri bir proje kapsamında kullanılır. Çalışma alanları: Temel fen, uygulamalı fen, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler. 8

9 1. Başvuru Tarih Aralığı: 15 Aralık Şubat Başvuru Tarih Aralığı: 15 Nisan Haziran Başvuru Tarih Aralığı: 15 Ağustos Ekim Başvuru Tarih Aralığı: 15 Aralık Şubat 2006 COST Bilimsel ve Teknik Araştırma Alanında Avrupa İşbirliği Programı Bilimsel ve teknik araştırma ve geliştirme konularında ülkelerin ulusal düzeyde gerçekleştirdikleri projeler arasında koordinasyonun sağlanması amacıyla oluşturulmuş bir Avrupa araştırma programı olan COST çerçevesinde, Türk bilim insanlarının araştırma projelerinin desteklenmesi. Alanları: Telekomünikasyon ve enformasyon teknolojisi, ulaştırma, sosyal ve beşeri bilimler. ISTANBUL BELEDİYESİ- İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul daki Üniversitelerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Görev ve Sorumluluk Alanlarına Giren Konularda Araştırma Projeleri İstanbul un problemlerinin çözümü, sosyal kültürel hayatın geliştirilmesi, vatandaşlarını hayat standartlarını iyileştirilmesi gibi konularda araştırma projeleri yürütmek ve uygulamalarını gerçekleştirmek, Akademik araştırmalar (yüksek lisans tezi, doktora tezi, araştırma projesi), İstanbul ile ilgili olması kaydıyla hazırlanması, tamamlanan tezlerin yayınlanması konularını hedef alan ortak çalışma programı söz konusu araştırma konusu direk ilgilidir. 7. ALINMASI PLANLANAN DERSLER Tezden önce zorunlu dersler dışında aşağıdaki seçmeli dersleri almamın tez süresince çalışacağım konuyla ilgili temel hazırlaması yönünden faydalı olacağını düşünmekteyim: İnsan Bilgisayar Arabirim Tasarımı (YTÜ, Sanat ve Tasarım Doktora) Multimedya Tasarımında İşlevsellik ve ISO Standartları (YTÜ, İnteraktif Medya YL) İkon Tasarımı (YTÜ, İnteraktif Medya YL) EMMA Image Synthesis and Computer Animation (Utrecht School of Media and Technology-European Media Master of Arts) EMMA Interactive Multimedia (HKU-European Media Master of Arts) LING 488 Linguistic Semantics (BOUN-Bilişsel Bilim Yüksek Lisans Programı) PSY 228 Cognitive Psychology (BOUN-Bilişsel Bilim Yüksek Lisans Programı) 9

10 CULT 503 Methods of Cultural Analysis I (Bilgi Üniversitesi MA in Culture Studies) CULT 518 Multipli-city: Representations of Urban Experience (Bilgi MA in Culture Studies) 8. ARAŞTIRMANIN YAYIN POTANSİYELİ Kaynakçada da görüldüğü üzere grafik tabanlı bilgi sistemleri, arayüz tasarımında kültür etkisi, kültürler-arası kullanılabilirlik konuları üzerinde dünya çapında pek çok yayın bulunmakta ancak bu alanların halkın kullanımına açık bilgi sistemlerinde kültür etkeni ve Türk kullanıcısının kültürel kimliğinin arayüz tasarımına etkisi konuları üzerine yapılacak yayınlar yenilik taşımaktadır. Söz konusu, çalışmalar ile ilgili hazırlanacak yayınların, Behavioural and Social Sciences Behaviour & Information Technology The Politics of Usability Transactions in GIS ACM Interactions International Journal of Human-Computer Interactions Interacting with Computers People and Computers Başlıklı uluslar arası indexli dergilerde yayınlanma imkanı vardır. 9. KAYNAKÇA [1] Barber, W. ve Badre, A Culturability: The Merging of Culture and Usability at: [2] Berry, J.W., Poortinga, Y.H., Segall, M.H., ve Dasen P.R Cross-Cultural Psychology: Research and Applications, Cambridge University Press. [3] Burrough, P.A. ve McDonnell, R. A., Principles of Geographic Informatoin Systems, Oxford University Press, 327, Oxford, UK. [4] Curry, M., R The Digital Individual and the Private Realm. Annals of the Association of American Geographers, 87(4), 1997, pp , Blackwell Publishers, Oxford, UK. 10

11 [5] Day, D., Cultural bases of interface acceptance: foundations. In: Sasse, M.A., Cunningham, J., Winder, R.L. (Eds.), People and Computers XI, Proceedings of HCI 96, Springer, London, pp [6] Detweiler, R.A Culture, Category width, and Attributions, Journal of Cross-Cultural Psychology, 9 (3), [6] Hoeschele, W Geographic Information Engineering and social ground truth in Attappadi, Kerala State, India. Annals of the Association of American Geographers, 90(2), 2000, pp , Blackwell Publishers, Oxford, UK. [7] Kuhn, W Questions and Answers about Metaphors for GIS User Interfaces. In Cognitive Aspects of Human-Computer Interaction for Geographic Information Systems. (Nyerges, T.L., et al., eds.), Series D: Behavioural and Social Sciences, Vol. 83, Dordrecht, The Netherlands, Kluwer Academic Publishers, pp: [8] Leitner, M The visualization of data quality in cartographic displays and its impact on decision making. Ph.D. diss, Department of Geography, State University of New York, Buffalo, NY [9] Manzhukh, Z Usability for Memory Institutions: Experience of CALIMERA Project. 11th Conference on Professional Information Resources Prague, May 24-26, 2005 [10] McCall M. K Can Participatory-GIS Strengthen Local-level Spatial Planning? Suggestions for Better Practice. In GISDECO 2004 Skudai, Johor, Malaysia, May 2004 [11] Nitish, S Analyzing Cultural Sensitivity of Websites A Normative Framework. Doctoral Study, John Cook School of Business in the Department of Marketing at St. Louis University [12] Obermeyer, Nancy J The evolution of public participation in GIS. Cartography and Geographic Information Systems 25(2): [13] Sieber, R.E Public participation geographic information systems across borders. The Canadian Geographer, 47, no [14] Shapiro, S. C., Chalupski, H., & Chou, H. C Linking ARC/INFO with SNACTor (Technical Paper 91-11). Santa Barbara, California.: National Center for geographic Information and Analysis. [15] Sharma, R., Pavlovic, V. I., & Huang, T. S Toward a multimodal human computer interface. Proceedings of the IEEE, 86(5), [16] Shiffer, M. J Geographic interaction in the city planning context: beyond the multimedia prototype. In T. L. Nyerges & D. M. Mark & R. Laurini & M. J.Egenhofer (Eds.), Cognitive Aspects of Human-Computer Interaction for 24 Geographical Information Systems (pp ). Dordrech, Boston, London: Kluwer Academic Publishers. 11

12 [17] Shneiderman, B.ve Hochheiser, H Universal usability as a stimulus to advanced interface design, Behaviour & Information Technology, Vol 20, No 5, pp [18] Smith, A. et al A process model for developing usable cross-cultural websites, Interacting with computers, Vol 16, pp [19] Triandi,H.C Culture and Social Behavior. New York: Mc Graw-Hill. [20] Turk, A. ve Trees. K Culture and participation in the development of CMC: Indigenous Cultural Information System Case Ssytem. In Proceedings Cultural Attitudes Towards Communication and Technology 98, University of Sydney, Australia, [21] Turk, A The relevance of human factors to geographical information system. In D. Medyckyj- Scott & H. M. Hearnshaw (Eds.), Human factors in Geographical Information Systems (pp ). London, Florida: Belhaven Press. [22] Turnage, T.W. and Mc Ginnies, E A Cross-Cultural Comparison of the effect of Presentation Mode and Meaningfulness on Short Term Recall. American Journal of Psychology, 86(2), [23] Vries S. ve Kommers, P Online knowledge communities: future trends and research issues. Int. J. Web Based Communities, Vol. 1, No. 1, [24] Wang, H The Influence/Impact relationship between the GIS users and HCI of GIS. School of Information Sciences and Technology, Pennsylvania State University 12

Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Eğitim Teknolojisi Programı.

Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Eğitim Teknolojisi Programı. ŞANSER BULU, E-mail: sanserbulu@gmail.com EĞİTİM Doktora Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, Eğitim Teknolojisi Programı. * Yüksek

Detaylı

Üniversitelerde Bilgi Güvenliği Eğitimi. Dr. Mehmet KARA TÜBİTAK - BİLGEM 26 Kasım 2011

Üniversitelerde Bilgi Güvenliği Eğitimi. Dr. Mehmet KARA TÜBİTAK - BİLGEM 26 Kasım 2011 Üniversitelerde Bilgi Güvenliği Eğitimi Dr. Mehmet KARA TÜBİTAK - BİLGEM 26 Kasım 2011 1 Sunum Planı 1. Üniversitelerde Bilgi Güvenliği Eğitimi 2. Ticari Bilgi Güvenliği Eğitimleri 3. Bilgi Güvenliği Dersleri

Detaylı

İNSAN BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ VE ODTÜ DE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

İNSAN BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ VE ODTÜ DE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR İNSAN BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİ VE ODTÜ DE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Y. Doç. Dr. Kürşat Çağıltay ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Cengiz Acartürk ODTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı AB 06 9-11

Detaylı

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI - 1. YARIYIL. Academic and Social Orientation. 345000000001101 Genel İşletme General Business 3 0 0 3 3 6 TR

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI - 1. YARIYIL. Academic and Social Orientation. 345000000001101 Genel İşletme General Business 3 0 0 3 3 6 TR GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI - 1. YARIYIL 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 345000000001101 Genel İşletme General Business 3 0 0 3 3 6 TR 811000000001103

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Unvan Alan Kurum Yıl Prof. Dr. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr. Görev Kurum Yıl Arş. Gör. Dr. Çiğdem APAYDIN ÖZGEÇMİŞ Adres Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Dumlupınar Bulvarı, Kampus, 07058/ Antalya E-posta cigdemapaydin@akdeniz.edu.tr Telefon 0 242-310 2077 Faks 0 242-2261953

Detaylı

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAMCILIK BÖLÜMÜ YANDAL KILAVUZU. Öğrencinin Anadal programıyla Yandal programının ayrılığı esastır.

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ REKLAMCILIK BÖLÜMÜ YANDAL KILAVUZU. Öğrencinin Anadal programıyla Yandal programının ayrılığı esastır. REKLAMCILIK BÖLÜMÜ Reklamcılık Bölümü nde Yandal yapmak isteyen öğrenciler kendi bölüm müfredatlarına ek olarak 18 kredi ders yükünü tamamlamak zorundadır. Advertising Strategy / Reklam Stratejisi ve Advertising

Detaylı

ODTÜ KÜTÜPHANESİ YENİ WEB SAYFASININ TASARIMI VE KULLANILABİLİRLİK ÇALIŞMASI

ODTÜ KÜTÜPHANESİ YENİ WEB SAYFASININ TASARIMI VE KULLANILABİLİRLİK ÇALIŞMASI ODTÜ KÜTÜPHANESİ YENİ WEB SAYFASININ TASARIMI VE KULLANILABİLİRLİK ÇALIŞMASI Mustafa DALCI *, Özge ALÇAM*, Yasemin Oran SAATÇİOĞLU*, Feride ERDAL* * Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı,

Detaylı

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Ayşe Begüm Ötken ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi: 08.08.1977 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Y. Human Resource

Detaylı

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun leri Fundamentals

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION Ö. Albayrak, J. C. Carver,

Detaylı

ATLAS Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı - Avustralya Sertifika Programları

ATLAS Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı - Avustralya Sertifika Programları AUSTRALIAN INSTITUTE OF PROFESSIONAL EDUCATION (AIPE) AUSTRALIAN INSTITUTE OF MUSIC (AIM) Certificate IV in Business 6 Ay 4100 Diploma of Business 1 Yıl 8200 Advanced Diploma of Business 1 Yıl 8200 Diploma

Detaylı

Doç.Dr. Elif Asude TUNCA. Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Üniversite Cad. Karmi Kampüsü, PK.5 Girne/KKTC

Doç.Dr. Elif Asude TUNCA. Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Üniversite Cad. Karmi Kampüsü, PK.5 Girne/KKTC Doç.Dr. Elif Asude TUNCA Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Üniversite Cad. Karmi Kampüsü, PK.5 Girne/KKTC ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Elif Asude TUNCA Doğum Tarihi: 12 Nisan 1970 Ünvanı: Doç.Dr.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Kerem OK Işık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Enformasyon Teknolojileri Bölümü kerem.ok@isikun.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Kerem OK Işık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Enformasyon Teknolojileri Bölümü kerem.ok@isikun.edu.tr Yrd. Doç. Dr. Kerem OK Işık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Enformasyon Teknolojileri Bölümü kerem.ok@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı : Kerem OK 2. Doğum Tarihi : 02.11.1984 3. Unvanı : Yardımcı Doçent

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

EDCON YURTDISI EGITIM Kanada Sertifika Programları. BÖLGE Program Başlangıç Tarihleri Süre (Ay) İngilizce Şartı

EDCON YURTDISI EGITIM Kanada Sertifika Programları. BÖLGE Program Başlangıç Tarihleri Süre (Ay) İngilizce Şartı ALGONQUIN CENTENNIAL OTTAWA Marketing Research and Business Intelligence, Ocak, Mayıs 42 Hafta 15724 Marketing Management, Ocak, Mayıs 1 yıl IELTS 6.5 (her bantta min 14260 Paralegal 1 yıl 6.0) veya TOEFL

Detaylı

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I

Principles of Atatürk & History of the Turkish Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I revolution I I I. YIL HAFTALIK DERS SAATI FBÖ 101 Z Genel Fizik I General Physics I (4+0) -4 6 FBÖ 151 Z Genel Fizik Lab. I General Physics Lab. I (0+2) -1 2 FBÖ 103 Z Genel Kimya I General Chemistry I (4+0) -4 6 FBÖ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MİNE DEMİRTAŞ İletişim Bilgileri: Tel: 0216 626 10 50 / 2746 Mail :minedemirtas@maltepe.edu.tr Adres:Marmara Eğitim Köyü İletişim Fakültesi Doğum Tarihi:10.02.1959 Öğrenim Durumu:

Detaylı

AOSB EĞİTİM VE KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ

AOSB EĞİTİM VE KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTMEN Prof. Dr. ERHAN EROĞLU NUN ÖZGEÇMİŞİ 1. Doğum tarihi: 2 NBisan 1972 2.Öğrenim durumu: Okul Bölüm İletişim Bilimleri Fakültesi Eğitim İleitşimi ve Planlaması Bölümü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı(Yüksek

Detaylı

PROMISE- TÜRKİYE PROMOTING IMMIGRANTS IN SCIENCE EDUCATION. Göçmenlerin Fen Eğitiminde Desteklenmesi

PROMISE- TÜRKİYE PROMOTING IMMIGRANTS IN SCIENCE EDUCATION. Göçmenlerin Fen Eğitiminde Desteklenmesi PROMISE- TÜRKİYE PROMOTING IMMIGRANTS IN SCIENCE EDUCATION Göçmenlerin Fen Eğitiminde Desteklenmesi PROJENİN BAŞLAMA TARİHİ: 01-10-2005 PROJENİN SÜRESİ: 2 yıl ORTAKLAR Almanya- Humboldt Üniversitesi Avusturya-

Detaylı

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü

EĞİTİM Doktora Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara 1997 2005 Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Öğretimi ve Teknolojileri Bölümü HAKKIMDA Dr. Erhan Şengel, yüksek lisans eğitimi yıllarında başlamış olduğu öğretim teknolojileri ile ilgili çalışmalarına 1994 yılından beri devam etmektedir. Online eğitim, Bilgisayar Destekli Eğitim,

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi T.C. EHET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi ÖĞRETİ YILI : 2015 / 2016 PROGRAI : COĞRAFYA Dersin (adı,teorik,uygulama,kredisi, toplam ve AKT değişikliklerinde; dersin kodu "15" ile başlayacak,

Detaylı

Elektronik Tezler. Mehmet BOZ

Elektronik Tezler. Mehmet BOZ Internet Üzerinden Tezlere Tam Metin Erişim; im; Elektronik Tezler Mehmet BOZ TUBİTAK - ULAKBİM Cahit Arf Bilgi Merkezi Referans Kütüphanecisi 6-8 Şubat Selçuk Üniversitesi, Konya / TÜRKİYE İçindekiler

Detaylı

YAZ OKULU TARİHLERİ. Yaz Okulu için yeni ders kayıtları 18-19 Temmuz 2012 tarihlerinde OASIS sistemi üzerinden yapılacaktır.

YAZ OKULU TARİHLERİ. Yaz Okulu için yeni ders kayıtları 18-19 Temmuz 2012 tarihlerinde OASIS sistemi üzerinden yapılacaktır. 27.06.2012 YAZ OKULU TARİHLERİ 2011-2012 öğretim yılı Yaz Okulu dersleri 23 Temmuz - 7 Eylül 2012 tarihleri arasında yapılacak ve 10-15 Eylül 2012 tarihleri arasında da Yaz Okulu sınavları gerçekleştirilecektir.

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI KOBİ YARARINA TEKNOLOJİ TRANSFERİ DESTEK PROGRAMI ULUSLARARASI SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI KOBİ YARARINA TEKNOLOJİ TRANSFERİ DESTEK PROGRAMI ULUSLARARASI SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI Teknolojinin toplumsal faydaya dönüşme sürecini hızlandırmak amacıyla, ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırmateknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek amacıyla kurulmuştur. Böylelikle,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans 1. Adı Soyadı: Duygu Çubuk 2. Doğum Tarihi: 18.09.1983 3. Ünvanı: Öğretim Görevlisi ÖZGEÇMİŞ 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Marmara Üniversitesi 2006 Yüksek Lisans Doktora 5. Akademik

Detaylı

4. Yayınlar 5.1 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan sunumlar

4. Yayınlar 5.1 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan sunumlar 1. Adı Soyadı: İzlem Ali Kanlı 2. Ünvanı: Dr.. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim Ankara Üniversitesi 02 Yüksek Lisans Kültürel Politikalar University of East Anglia 05 Doktora

Detaylı

EĞİTİM PROGRAMI. ACP Communications Systems Design Eng. + Internship. ACP International Business Operations and Management

EĞİTİM PROGRAMI. ACP Communications Systems Design Eng. + Internship. ACP International Business Operations and Management ACP Business Administration 6 Ocak,2 Nis, 30 Haz,17 Eylül 3 Ay TOEFL 71,IELTS 6.0 6,500 ACP Business Administration + Internship 6 Ocak,2 Nis, 30 Haz,17 Eylül 3 Ay + (3 Ay) TOEFL 71,IELTS 6.0 8,150 ACP

Detaylı

Hazırladığı Tezler Yüksek lisans tezi

Hazırladığı Tezler Yüksek lisans tezi ÖZGEÇMİŞ 1 Adı Soyadı : Dr. Serdar BİROĞUL Doğum Yeri ve Tarihi : İzmit, 10/09/1980 Yabancı Dil : İngilizce İş adresi : Muğla Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektronik-Bilgisayar Teknolojisi Bölümü Cep

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ YENİ DERS MÜFREDATI (1) FAKÜLTESİ: İŞLETME FAKÜLTESİ / BUSINESS SCHOOL

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ YENİ DERS MÜFREDATI (1) FAKÜLTESİ: İŞLETME FAKÜLTESİ / BUSINESS SCHOOL (3) SINIFI: 1. Yıl Güz Dönemi MIS101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 1 COMPUTER PROGRAMMING 1 Z 3-0 4 BUS101 BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ HISTORY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Z 3-0 4 BUS103 İŞLETMECİLER İÇİN MATEMATİK

Detaylı

Yard. Doç. Dr. İrfan DELİ. Matematik

Yard. Doç. Dr. İrfan DELİ. Matematik Unvanı Yard. Doç. Dr. Adı Soyadı İrfan DELİ Doğum Yeri ve Tarihi: Çivril/Denizli -- 06.04.1986 Bölüm: E-Posta Matematik irfandeli20@gmail.com, irfandeli@kilis.edu.tr AKADEMİK GELİŞİM ÜNİVERSİTE YIL Lisans

Detaylı

Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB)

Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) BİDEB Organizasyon Yapısı 2 BİDEB 2011 Yılı Destek Bütçesi 2011 Toplam Destek Bütçesi 81,3 Milyon TL 3 BİDEB Burslarının Temel Amacı Başarıya verilen ödül

Detaylı

T A R K A N K A C M A Z

T A R K A N K A C M A Z T A R K A N K A C M A Z EĞĠTĠM 1996-2003 Indiana University, Bloomington, IN - ABD Doktora Eğitim Programları Müfredat ve Eğitim (Anadal) Eğitim Teknolojileri (Yandal) 1995-1996 Ege Üniversitesi Doktora

Detaylı

RICHES Yenilenme ve Değişim: Miras ve Avrupa Topluluğu

RICHES Yenilenme ve Değişim: Miras ve Avrupa Topluluğu This project has received funding from the European Union s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no 612789 RICHES Yenilenme ve Değişim:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375 Adı Soyadı: İZZET BOZKURT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Unvanı: Prof. Dr. Tel: (0532) 3771375 Doğum Tarihi: 23.07.1966 izzet.bozkurt@gmail.com Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Gazetecilik ve Halkla

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME N.Ö. BÖLÜMÜ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞL-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

Kullanıcı Arayüzü Analiz ve Tasarımı (SE 440) Ders Detayları

Kullanıcı Arayüzü Analiz ve Tasarımı (SE 440) Ders Detayları Kullanıcı Arayüzü Analiz ve Tasarımı (SE 440) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kullanıcı Arayüzü Analiz ve Tasarımı SE 440 Seçmeli 3 0 0 3

Detaylı

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU FAKÜLTE/BÖLÜM ADI: STRATEJİK PLAN, AMAÇ, HEDEF VE FAALİYET TABLOSU Stj. Amaç No Hedef No Faaliyet No Performans no Stratejik Amaç / Hedef / Faaliyet Tanımı 2008 mevcut durum 2009 2010 2011 2012 2013 Faaliyet

Detaylı

GEZİNME ADAPTASYONU: NEDEN VE NASIL?

GEZİNME ADAPTASYONU: NEDEN VE NASIL? GEZİNME ADAPTASYONU: NEDEN VE NASIL? S İ BEL SOMYÜREK B İLAL ATASOY İçerik Neden gezinme adaptasyonuna ihtiyaç duyulur? Gezinme adaptasyonu nedir? Gezinme adaptasyonu nasıl gerçekleştirilir? Sonuç ve öneriler

Detaylı

MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları. Mehmet Can HANAYLI

MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları. Mehmet Can HANAYLI MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları Mehmet Can HANAYLI İçerik Giriş Kuramsal Çerçeve İnternet Web 2.0 ve Sosyal Medya Facebook Sosyal Medya Reklamcılığı Bulgular Sonuç ve Öneriler Kaynaklar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007 ÖZGEÇMİŞ 1. AdıSoyadı: Rukiye Didem Taylan 2. DoğumTarihi: 25 Temmuz 1984 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. ÖgrenimDurumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans OrtaöğretimMatematikEğitimi BoğaziciÜniversitesi 2007

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla

Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Programı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi. 1999-2004 Eğitim Fakültesi, Kimya Öğretmenliği Lisansla Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Adı Soyadı : Nail İLHAN Doğum Yeri ve Tarihi : Osmaniye- 1981 Bölüm: İlköğretim Bölümü E-Posta: naililhan @ gmail.com naililhan @ kilis.edu.tr Website: http://atauni.academia.edu/naililhan

Detaylı

YRD. DOÇ. DR. SERDAR ÇELİK

YRD. DOÇ. DR. SERDAR ÇELİK YRD. DOÇ. DR. SERDAR ÇELİK Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Teknolojisi Anabilim Dalı Tel: 0346 219 10 10 (2825) E-Posta: sercelik@gmail.com Web: www.serdarcelik.xyz ÖĞRENİM DURUMU:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce İşletme Yönetimi Doktora Programı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. İngilizce İşletme Yönetimi Doktora Programı ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Pervin ERSOY Unvanı: Öğretim Görevlisi Doktor E-Mail: pervin.ersoy@yasar.edu.tr; pervinersoy@gmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Detaylı

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeeding) basılan bildiriler

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeeding) basılan bildiriler 1. Adı Soyadı: Selva Ersöz Karakulakoğlu 2. DoğumTarihi: 1978 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim Galatasaray Üniversitesi 2002 Yüksek İletişim ve Bilişim

Detaylı

TUĞRUL ÖZKARACALAR CURRICULUM VITAE

TUĞRUL ÖZKARACALAR CURRICULUM VITAE ÖĞRENİM DURUMU: TUĞRUL ÖZKARACALAR CURRICULUM VITAE Ortaöğrenim = Kadıköy Anadolu Lisesi Yükseköğrenim = 2002 = Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü (LİSANS) 2005 = Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü

Detaylı

EKONOMİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?

EKONOMİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR? EKONOMİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR? Ekonomi Bölümünden mezun olanların ne iş yaptıkları sorusuna çoğu zaman çok geniş bir yelpazeden söz edilerek cevap verilir. Bu yelpaze: Dünya Bankası, IMF, Uluslararası

Detaylı

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Araştırma rma Destek Programları Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Özet Genel Bilgi Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Araştırma Grupları Destek Programları İstatistikler 2 TÜBİTAKTAK

Detaylı

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Doç. Dr. M. Necati DEMİR ARDEB Başkan V.

TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Doç. Dr. M. Necati DEMİR ARDEB Başkan V. TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Doç. Dr. M. Necati DEMİR ARDEB Başkan V. 7 Haziran 2011, Bilkent Üniversitesi TÜBİTAK ARDEB ARDEB Kamu Ar-Ge Enstitüleri Gruplar ve Mali Denetleme

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik

Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Kimya Mühendisliğinde Uygulamalı Matematik T

Detaylı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve ergi Uygulamaları Programı Listesi 1. YARIYIL Adı T L U 9905005 AIT105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu Türkçe 2 0 0 2 2 9903309 YDB103 İngilizce I Zorunlu

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği. Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1

Bilgisayar Mühendisliği. Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliğine Giriş 1 Mühendislik Nedir? Mühendislik, bilim ve matematiğin yararlı cihaz ve sistemlerin üretimine uygulanmasıdır. Örn: Elektrik mühendisleri, elektronik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: YEŞİM GÜÇDEMİR Doğum Tarihi: 30 MART 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Gazetecilik Marmara Üniversitesi 1995 Y. Lisans Reklam ve Tanıtım

Detaylı

Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com. Đstanbul Üniversitesi 1998 Ens./Çalışma Ek. Doktora Sosyal Bilimler

Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com. Đstanbul Üniversitesi 1998 Ens./Çalışma Ek. Doktora Sosyal Bilimler Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com 1. Adı Soyadı : Orhan KOÇAK 2. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Đktisat Anadolu Üniversitesi 1994 Y.Lisans

Detaylı

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mikail YALÇIN 2. Doğum Tarihi: 1985 3. Unvanı: Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İlköğretim Matematik Öğretmenliği Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

TÜBİTAK 1001 PROJELERİNİ HAZIRLAMANIN TAM ZAMANI

TÜBİTAK 1001 PROJELERİNİ HAZIRLAMANIN TAM ZAMANI TÜBİTAK 1001 PROJELERİNİ HAZIRLAMANIN TAM ZAMANI Hazırlayan: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Bilimsel Destek Ofisi : http://www.yalova.edu.tr/i.aspx?q=601 Son Başvuru Tarihi: 02 MART 2012

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı

ÖZGEÇMİŞ. GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hüda Hüdaverdi 2. Doğum Tarihi: 19 Ağustos 1964 3. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr., GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi, Ekonomi Bölüm Başkanı 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Üniversite Alanı Yılı Bütünleşik Doktora Ege Üniversitesi Matematik (Cebirsel 2009-2014. Lisans Ege Üniversitesi Matematik 2009

ÖZGEÇMİŞ. Derece Üniversite Alanı Yılı Bütünleşik Doktora Ege Üniversitesi Matematik (Cebirsel 2009-2014. Lisans Ege Üniversitesi Matematik 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : ÖZGÜR EGE 2. Doğum Tarihi : 15.06.1987 3. Doğum Yeri : İZMİR 4. Ünvanı : Araştırma Görevlisi Doktor 5. Adres : Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü

Detaylı

Halkla İlişkilere Giriş I (PR 201) Ders Detayları

Halkla İlişkilere Giriş I (PR 201) Ders Detayları Halkla İlişkilere Giriş I (PR 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Halkla İlişkilere Giriş I PR 201 Bahar 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Plato Meslek Yüksekokulu, Kurumsal İşbirlikleri Koordinatörü, Eylül 2012-

Plato Meslek Yüksekokulu, Kurumsal İşbirlikleri Koordinatörü, Eylül 2012- AHU SAMAV UĞURSOY ahusamav@plato.edu.tr Doğum Tarihi ve Yeri : 27 Temmuz 1978, İstanbul Halen Çalıştığı Kurum Adı : Plato Meslek Unvanı : Kurumsal İşbirlikleri Yöneticisi, Halkla ilişkiler ve Tanıtım Program

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program/Alan Üniversite Bitirme Yılı Lisans Fizik / Fen Edebiyat / Fizik Dicle Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ Genel Bilgiler: Adı Soyadı : Cihat DEMİR Doğum Yeri ve Tarihi : Diyarbakır - 14 Haziran 1982 Yazışma Adresi : Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERING PRACTICE Ders İzlence Formu. Kodu: CSE401 Dersin Adı: SOFTWARE ENGINEERING PRACTICE Toplam Saat

SOFTWARE ENGINEERING PRACTICE Ders İzlence Formu. Kodu: CSE401 Dersin Adı: SOFTWARE ENGINEERING PRACTICE Toplam Saat Diploma Programı Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yarıyıl Teorik Uygulama SOFTWARE ENGINEERING PRACTICE Ders İzlence Formu Laboratuar Kodu: CSE401 Dersin Adı: SOFTWARE ENGINEERING PRACTICE Toplam Saat AKTS

Detaylı

ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ NDE KİMYA EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİNİN İKİ DEĞİŞKENLİ KORELASYON YÖNTEMİ İLE İSTATİSTİKSEL OLARAK İNCELENMESİ

ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ NDE KİMYA EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİNİN İKİ DEĞİŞKENLİ KORELASYON YÖNTEMİ İLE İSTATİSTİKSEL OLARAK İNCELENMESİ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ NDE KİMYA EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİNİN İKİ DEĞİŞKENLİ KORELASYON YÖNTEMİ İLE İSTATİSTİKSEL OLARAK İNCELENMESİ Güven SAĞDIÇ Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 2(2) (2011) Available online at www.e-lse.org ERP: Enterprise Resource Planning Ceyda Şahbazoğlu 1, Feyzullah Temurtaş 2,* 1 Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri

Detaylı

IES 2013 AMERİKA SERTİFİKA PROGRAMLARI ($) PROGRAM ADI SÜRE BAŞLANGIÇ TARİHLERİ. 16 hafta 4 AY + 4 AY STAJ. 10 hafta

IES 2013 AMERİKA SERTİFİKA PROGRAMLARI ($) PROGRAM ADI SÜRE BAŞLANGIÇ TARİHLERİ. 16 hafta 4 AY + 4 AY STAJ. 10 hafta SAN DIEGO CALIFORNIA BERKELEY IES 2013 AMERİKA SERTİFİKA LARI ($) ADI SÜRE BAŞLANGIÇ TARİHLERİ Global Business Management Project Management 16 hafta 07 Ocak,06 Mayıs, 03 Haizran,04,08 Ocak 2014 13.500

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1.Adı Soyadı: Seda Gökçe TURAN. 2.Doğum tarihi: 27 \ 02 \1 982. 3.Unvanı: Öğretim Görevlisi. 4.Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. 1.Adı Soyadı: Seda Gökçe TURAN. 2.Doğum tarihi: 27 \ 02 \1 982. 3.Unvanı: Öğretim Görevlisi. 4.Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl 1.Adı Soyadı: Seda Gökçe TURAN 2.Doğum tarihi: 27 \ 02 \1 982 3.Unvanı: Öğretim Görevlisi 4.Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Okul Öncesi ODTÜ 2005 Öğretmenliği Yüksek Lisans Çocuk

Detaylı

ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖZGEÇMĠġLERĠ

ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖZGEÇMĠġLERĠ ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖZGEÇMĠġLERĠ 1. Adı Soyadı: Güler YALÇIN 2. Doğum Tarihi: 21/10/1975 3. Ünvanı: Yrd. Doc. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Jeodezi ve Fotogrametri Müh. A.B.D

Detaylı

Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB)

Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) Belgin KAYHAN Bilimsel Programlar Uzmanı 11 Ekim 2011, Koç Üniversitesi TÜBİTAK - BİDEB Destek Programları Doğrudan Destekler Dolaylı Destekler 27 Burs

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3. Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.DERS B123 2 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1100 1150

Detaylı

EDCON YURTDISI EGITIM İngilizce Öğretmenlerine Yönelik Programlar

EDCON YURTDISI EGITIM İngilizce Öğretmenlerine Yönelik Programlar İNGİLTERE ÜCRETLER (GBP) CELTA 4 Aralık hariç her ay 1376 DELTA Full Time 9 16 Mart, 14 Eylül 2671 DELTA Part Time 32 29.Eyl 2671 ITTC Certificate in TESOL 4 Aralık hariç her ay 1268 BEET Refresher Courses

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ UZMAN ALTUĞ ABUŞOĞLU

SİNOP ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ UZMAN ALTUĞ ABUŞOĞLU SİNOP ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ UZMAN ALTUĞ ABUŞOĞLU ONLİNE HİZMETLERİMİZ SÜRELİ YAYINLAR KOLEKSİYON DIŞI KAYNAKLAR ABONE VERİTABANLARIMIZ KÜTÜPHANE ANASAYFASI ARAŞTIRMA DANIŞMANI Veritabanları,

Detaylı

Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN

Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 1987-1992 Lisans Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 2001-2004 Y. Lisans

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS 482031100001203 2 0 0 2 5

Öğretim planındaki AKTS 482031100001203 2 0 0 2 5 Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. İnsan Bilgisayar Etkileşimi Ön Koşullar : Yok. Önerilen Dersler : Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS 482031100001203 2 0 0 2 5 Dersin Türü : SİSTEMDEN GELECEK Dersin Dili

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI. I. YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0801101 Temel Matematik I 2+0 General Mathematics I 6 0801102 Genel

Detaylı

DEPREM BÖLGESİNDE BİLGİ TABANLI İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI YÖNETİMİ

DEPREM BÖLGESİNDE BİLGİ TABANLI İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI YÖNETİMİ Özet DEPREM BÖLGESİNDE BİLGİ TABANLI İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI YÖNETİMİ Ercan ÖZTEMEL, Ali İlhan HACIFAZLIOĞLU Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Sakarya İş güvenliği

Detaylı

Kütüphaneler ve Sosyal Medya. Mehmet Can Soyulmaz Field Sales Representative EBSCO Publishing. @msoyulmaz

Kütüphaneler ve Sosyal Medya. Mehmet Can Soyulmaz Field Sales Representative EBSCO Publishing. @msoyulmaz Kütüphaneler ve Sosyal Medya Mehmet Can Soyulmaz Field Sales Representative EBSCO Publishing @msoyulmaz Ajanda Kütüphaneler ve Sosyal Medya Üzerine EBSCO nun Anketi Anket ile ilgili Çeşitli Çıktılar EBSCO

Detaylı

İNGİLİZCE İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME YÖNETİMİ 2014-2015 GÜZ YARIYILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS GÖREVLENDİRMELERİ

İNGİLİZCE İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME YÖNETİMİ 2014-2015 GÜZ YARIYILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS GÖREVLENDİRMELERİ YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME YÖNETİMİ 2014-2015 GÜZ YARIYILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Dersin Adı Öğretim Üyesi Gün ve Saat Derslik Kadrosunu Bulunduğu Birim 1.Dönem MBA 7027 Research Methods and Statistics

Detaylı

Açık ve Uzaktan Öğretimde Farklılaştırılmış Öğretim. Hasan UÇAR, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Doç. Dr. Alper Tolga KUMTEPE, Anadolu Üniversitesi

Açık ve Uzaktan Öğretimde Farklılaştırılmış Öğretim. Hasan UÇAR, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Doç. Dr. Alper Tolga KUMTEPE, Anadolu Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretimde Farklılaştırılmış Öğretim Hasan UÇAR, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Doç. Dr. Alper Tolga KUMTEPE, Anadolu Üniversitesi Farklılaştırılmış Öğretim Adil bir seçim için herkes

Detaylı

Öğrenim Bilgisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (2000) Uygulamalı İstatistik

Öğrenim Bilgisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (2000) Uygulamalı İstatistik Sema BEHDİOĞLU E-posta : sema.behdioglu@dpu.edu.tr Telefon : 0 (274) 265 20 31-2116 Öğrenim Bilgisi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (2000) Uygulamalı İstatistik Yüksek Anadolu

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ- GALATASARAY UNIVERSITY Communication Faculty 2015-2016 Autumn Semester First Year

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ- GALATASARAY UNIVERSITY Communication Faculty 2015-2016 Autumn Semester First Year GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ- GALATASARAY UNIVERSITY Faculty First Year DAY/HOUR MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 09:00 09:50 COM 171 Economics 10:00 10:50 COM 133 Political Science 11:00 11:50 COM

Detaylı

Tez adı: Babalar... Tez Danışmanı:(HACER NERMİN ÇELEN)

Tez adı: Babalar... Tez Danışmanı:(HACER NERMİN ÇELEN) GÜLÇİN KARADENİZ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ E-Posta Adresi Telefon (İş) : 2166261050-2244 Faks : 2166281113 Adres : : gulcinkaradeniz@maltepe.edu.tr Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü

Detaylı

(PEOPLE SPECIFIC PROGRAMME)

(PEOPLE SPECIFIC PROGRAMME) AB 7. Çerçeve eve Programı KİŞİYİ DESTEKLEME ÖZEL PROGRAMI (PEOPLE SPECIFIC PROGRAMME) MELİS S YURTTAGÜL KİŞİYİ DESTEKLEME ÖZEL PROGRAMI ULUSAL İRTİBAT NOKTASI AB 6. Çerçeve eve Programı (2002-2006) 2006)

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD Metin TUNÇ Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Örgütü, 1948 yılında aralarında kurucu üye olarak Türkiye nin de bulunduğu Avrupa ülkeleri tarafından Organization

Detaylı

Knovel Mühendislik Bilimleri

Knovel Mühendislik Bilimleri Knovel Mühendislik Bilimleri ANKOS, 25-27 Nisan 2013 Serdar Katipoğlu Know More. Search Less. Knovel Nedir? Knovel, mühendislerin bilimsel güvenirliği olan teknik bilgilere analitik arama motorları aracılığı

Detaylı

Öğrencilere Yönelik Burs ve Destekler

Öğrencilere Yönelik Burs ve Destekler Öğrencilere Yönelik Burs ve Destekler Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) Meltem ALİŞEN KARACAÖREN Uzman 7 Mayıs 2013 Süleyman Demirel Üniversitesi Sunum Planı I. Bölüm II. Bölüm III. Bölüm

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: TUĞÇE (ÇEDİKÇİ) ÇEVİK Doğum Tarihi: 6 Mart 1982 Öğrenim Durumu: YÜKSEK LİSANS Email: tugcecedikci@gmail.com Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi

Detaylı

Uygulanması: Kartal Yaşam Kalitesini Yükseltme Merkezi (Kartalite) Projesi. 1.2. Proje Yürütücüsünün Adı ve Soyadı, Fakültesi/Bölümü:

Uygulanması: Kartal Yaşam Kalitesini Yükseltme Merkezi (Kartalite) Projesi. 1.2. Proje Yürütücüsünün Adı ve Soyadı, Fakültesi/Bölümü: 1.1. Projenin Adı: Yaşayan Değerler Programının 4-6 Yaş Çocuklarda Uygulanması: Kartal Yaşam Kalitesini Yükseltme Merkezi (Kartalite) Projesi 1.2. Proje Yürütücüsünün Adı ve Soyadı, Fakültesi/Bölümü: İdil

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI I. YIL YBD101 Z Foreign Language-I Foreign Language-I 3+0-3 12 TİO103 Z Turizm Tourism 2+0-2 2 TBHM105 Z Statistics Statistics 2+0-2 3 TBHM107 Z Economics Economics 3+0-3 2 I ENF101 Z Temel Bilgi Teknolojileri

Detaylı

Bilim Đnsanı Destekleme Daire

Bilim Đnsanı Destekleme Daire Bilim Đnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BĐDEB) BĐDEB Burslarının Temel Amacı Başarıya verilen ödül niteliğindedir. Burslarımız bursiyerlerin yetkinliklerini geliştirmesine yardımcı olmayı hedefler. 2

Detaylı

MÜFREDAT DERS LİSTESİ

MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜHENDİSLİK FAK. / BİLGİSAYAR MÜHENDİSL / 2010 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Müfredatı 0504101 Matematik I Calculus I 1 GÜZ 4 5 Z 0504102 Genel Fizik I General Physics I 1 GÜZ 4 4 Z 0504103

Detaylı

Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB)

Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) Dr. Harun YILMAZ Yurt Dışı Burslar Müdür V. 7 Haziran 2011, Bilkent Üniversitesi TÜBİTAK - BİDEB Destek Programları 28 Burs ve Destek Programı Doğrudan

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2015 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2015 OSYS BASE POINTS

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2015 ÖSYS TABAN PUANLARI IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS 2015 OSYS BASE POINTS Fen-Edebiyat Fakültesi / Faculty of Arts and Sciences 203510094 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Ücretli) / English Translation and Interpretation ( English)) DİL-1 264,18889 34.900 323,58081 203510101

Detaylı

Freshman ACWR 101 3 ACWR 104 3 ETHR Ethical Reasoning 3 HUMS Humanities 3 SOSCSocial Science 3 SCIE Natural Sciences 3

Freshman ACWR 101 3 ACWR 104 3 ETHR Ethical Reasoning 3 HUMS Humanities 3 SOSCSocial Science 3 SCIE Natural Sciences 3 MAVA Curriculum (For students matriculating at MAVA in Fall 2014 or later) MAVA Ders Programı (Güz 2014 yılında ve sonrasında MAVA ya kayıt yaptıran öğrenciler için) For undergraduate students entering

Detaylı

Proje ve Öneri Değerlendirme Deneyimlerim

Proje ve Öneri Değerlendirme Deneyimlerim 25 Ocak - 2 Şubat 2014 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Güzelyalı-Çanakkale/Türkiye Proje ve Öneri Değerlendirme Deneyimlerim Kimya Danışmanı Doç. Dr. Murat Kahveci Kimya Eğitimi ABD Çanakkale Onsekiz

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Tülay GÖRÜ DOĞAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü : 0322 338 67 77 / 253 : tulaygoru@hotmail.com,

Detaylı