TAM SAYILARLA ĠLGĠLĠ ĠġLEMLERDE ĠLKÖĞRETĠM DÜZEYĠNDE YAPILAN HATALAR VE KARġILAġILAN ZORLUKLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAM SAYILARLA ĠLGĠLĠ ĠġLEMLERDE ĠLKÖĞRETĠM DÜZEYĠNDE YAPILAN HATALAR VE KARġILAġILAN ZORLUKLAR"

Transkript

1 1648 TAM SAYILARLA ĠLGĠLĠ ĠġLEMLERDE ĠLKÖĞRETĠM DÜZEYĠNDE YAPILAN HATALAR VE KARġILAġILAN ZORLUKLAR Özet. Tevfik AVCU, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Burcu DURMAZ,Uludağ Üniversitesi,Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bu araştırmanın amacı ilköğretim okullarına devam eden öğrencilerin tam sayılarla ilgili işlemlerde yaptıkları hataları ve karşılaştıkları zorlukları ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın veri toplama aracı ilköğretim 6-8. sınıf matematik programında yer alan tam sayılarla ilgili kazanımlar göz önüne alınarak hazırlanan sorulardan oluşmakta olup bu soruların bir kısmı matematik ders ve çalışma kitabından seçilmiştir. Araştırmada ölçme aracı olarak kullanılmak üzere 6. sınıf öğrencilerine 3 ü açık uçlu 3 ü çoktan seçmeli olmak üzere toplam 6 sorudan oluşan bir test uygulanmıştır. 7. sınıf öğrencilerine ise 1 tane doğru yanlış 9 tane açık uçlu sorudan oluşan 10 soruluk bir test uygulanmıştır. Çalışma grubu Eskişehir Mareşal Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu nda 6.sınıfta okuyan 119 öğrenciyle Antalya Muratpaşa ve Atatürk İlköğretim okullarındaki 7.sınıf öğrencisi olan 148, toplamda 267 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada öğrencilerin her soruya vermiş olduğu yanıt doğru - yarı doğru yanlış ölçütlerine göre (çoktan seçmeli sorular sadece doğru-yanlış ölçütüne göre) değerlendirilmiştir. Her soru frekans ve yüzde değerleri üzerinden değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: tam sayılarla işlemler, zorluk, ilköğretim 1. GĠRĠġ Bilgi bireyin zihninde yapılandırıldığı ve öğrenme öznel bir süreç olduğu için öğrenmede bireysel farklılıkların olması kaçınılmazdır. Haliyle öğrenme sürecinde öğrencinin öğrenme güçlükleri ve başarısız olduğu durumlar olacaktır. Bunların belirlenmesi ve giderilmesi, öğrenme sürecinde öğrenciye yardımcı olunması öğretmenin görevlerindendir (Ersoy ve Ardahan, 2003). Öğrencilerin karşılaştıkları güçlükleri bilmek, öğrenme üzerine yapılan çalışmalar için de oldukça önemlidir (Rasmussen, 1998). Öğrenme zorlukları, öğrenci hataları ve kavram yanılgılarının oluşumu matematik dersinde sık karşılaşılan durumlardır. Öğrenme zorluklarının ve öğrenci hatalarının sık görüldüğü matematik konularından biri ilk kez ilköğretim 6. sınıfta kazanımlarda yer alan tam sayılar ve onlarla ilgili işlemlerdir. Tall (1993), matematikte tespit edilen öğrenme güçlüklerini genellikle temel kavramların yeterli kavranmaması, sözel problemleri matematiksel olarak formüle etmedeki yetersizlik ve cebirsel, geometrik ve trigonometrik becerilerdeki eksiklik olarak sınıflandırmıştır. Durmuş (2004) ise ilköğretim matematik konularından zor olarak algılanan konuların ilköğretimin son yıllarında yer aldığını ve bu konuların önceki yıllara oranla daha soyut olduğunu belirtmiştir. Herhangi bir konuyla ilgili öğrenme zorlukları yaşayan öğrencilerin ilerleyen konularda başarıya ulaşması zordur (Dikici ve İşleyen,2004). Özellikle matematik konuları güçlü bir sıralı yapıya sahip olduğu için konuyla ilgili ön şart konumundaki bir kavramın kazanılmaması öğrenme sürecinde sıkıntıları beraberinde getirecektir (Altun, 2008). Bu yüzden öğrencilerin zorluk yaşadığı konuların belirlenmesi ve bu zorlukların neler olduğunun tespit edilmesi gerekmektedir (Yudariah ve Roselainy, 2001). Bu bağlamda ilköğretim 6. sınıftan itibaren matematik konuları arasında yer alan tam sayılar ve tam sayılarla işlemler ilerleyen diğer konularda işlevsel olması nedeniyle oldukça önem arz etmektedir. Bu konuyla ilgili yapılan öğrenci hataları ve öğrencilerin karşılaştıkları zorlukların tespit edilmesi öğrenme sürecinde öğrenciye olduğu kadar öğretimin niteliğinin artmasında öğretmene de katkı sağlayacaktır. Bu gerekçelerden yola çıkılarak araştırmanın problemi ilköğretim 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin tam sayılarla işlemlerde yaptıkları hatalar ve karşılaştıkları zorluklar olarak belirlenmiştir. 2. YÖNTEM Bu araştırma betimsel nitelikte olup tarama modelinden yararlanılarak gerçekleştirilmiştir.

2 ÇalıĢma grubu Bu araştırmanın çalışma grubunu eğitim öğretim yılında Eskişehir merkezde yer alan Mareşal Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu nda 6. sınıfta okuyan 119 öğrenci ile Antalya merkezde yer alan Atatürk İlköğretim ve Muratpaşa İlköğretim okullarında okuyan 149 öğrenci olmak üzere toplam 268 öğrenci oluşturmaktadır. 2.2 Veri toplama aracı Araştırmada ölçme aracı olarak 6. sınıf öğrencilerine 3 ü açık uçlu 3 ü çoktan seçmeli olmak üzere toplam 6 sorudan oluşan bir test uygulanmıştır. 7. sınıf öğrencilerine ise 1 tane doğru yanlış 9 tane açık uçlu sorudan oluşan 10 soruluk bir test uygulanmıştır. Sorular tamsayılar konusu ile ilgili kazanımlar göz önüne alınarak hazırlanmış, her sorunun farklı bir problem alanını temsil etmesine özen gösterilmiştir. Uygulamaya konan öğretim programında 6.sınıfta öğrencilere tamsayılarda toplama ve çıkarma gösterilmekte; 7.sınıfta ise buna ilaveten çarpma-bölme konularına da girilmektedir. Bu yüzden araştırmada 6.sınıflara uygulanan testte tamsayılarda toplama-çıkarma konusundaki kazanımlara uygun 6 soru, 7.sınıflara ise bu kazanımlarla beraber çarpma-bölme konusundaki kazanımları da içeren 10 soru yöneltilmiştir. 2.3 Verilerin analizi Araştırmada öğrencilerin her soruya vermiş olduğu yanıtlar, doğru - yarı doğru yanlış ölçütlerine göre (çoktan seçmeli sorular sadece doğru-yanlış ölçütüne göre) değerlendirilmiştir. Her bir soru için doğru-yanlış frekans ve yüzde değerleri üzerinden değerlendirme yapılmıştır. 3. BULGULAR 3.1 Tam Sayılarla Toplama ve Çıkarma Bu bölümde tamsayılarda toplama ve çıkarma ile ilgili becerileri ölçmeye ilişkin öğrencilerin başarı durumları her bir soru için analiz edilmiştir. Öğrencilere yöneltilen 6 sorunun cevaplanma oranları aşağıda verilmiştir. Kazanım 1: Tam sayıları açıklar. Soru 1. Bugün hava sıcaklığı sıfırın altında 3 cümlesinde belirtilen hava sıcaklığını aşağıdaki sayıların hangisiyle ifade edebiliriz? A) +3 B) 13 C) -13 D) -3 Soru 2. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Tablo sorunun yapılma oranı Yanlış Doğru A) 100 YTL alacağı, +100 ile gösterebiliriz. B) Deniz seviyesinin altında 5 m yi -5 ile gösterebiliriz. C) Bulunduğunuz yere göre 2 adım geri ifadesini -2 ile gösterebiliriz. D) Sıfırın altında 5ºC yi, +5 ile gösterebiliriz.

3 1650 Tablo sorunun yapılma oranı Yanlış Doğru Tablo 1 ve Tablo 2 deki sonuçlar incelendiğinde; her iki soruyu bütün öğrencilerin cevapladığı ve başarı oranının birinci soruda %95, ikinci soruda ise %85 gibi oldukça yüksek oranlar olduğu görülmektedir. Tam sayıların işaretlerinin doğru yorumlandığını söyleyebiliriz. Kazanım 2: Mutlak değerin anlamını açıklar. Soru 3. Sıfırın mutlak değeri kaçtır? Açıklayınız. Tablo sorunun yapılma oranı Yanlış Yarı doğru Doğru Açık uçlu olan bu soruda yanlış-yarı doğru-doğru şeklinde değerlendirme yapılmıştır. Tablo 3 incelendiğinde ilk iki sorunun aksine başarının (%6.7) ciddi oranda düştüğü görülmektedir. Bunda sorunun açık uçlu olmasının yanı sıra mutlak değerle ilgili olmasının da etkisi olabilir. Sorunun değerlendirilmesi aşamasında öğrencilerin yarıdan fazlasının sıfırın mutlak değerini sıfır olarak cevapladıkları gözlense de yaptıkları açıklamalar yanlış ya da yetersiz olduğu için bu öğrencilerin cevapları yarı doğru olarak değerlendirilmiştir. Bu yüzden soruyu tam olarak cevaplayan öğrencilerin sayısı düşüktür. Kazanım-3: Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar. Soru , -11, -11, +12, 9 tam sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Tablo sorunun yapılma oranı Yanlış Yarı doğru Doğru Tablo 4 te de görüldüğü gibi 15 öğrenci (%12.5) doğru cevap verebilmiştir. Sıralamada sadece bir sayının yerini yanlış yazan öğrencilerin (3 öğrenci) cevapları yarı-doğru olarak değerlendirmeye alınmıştır. Bu sorudan çıkarılacak sonuç mutlak değer konusu için manidardır. İlk iki soruda pozitif ve negatif sayılarda problem yaşamayan öğrenciler (ilk iki sorunun çoktan seçmeli olması da göz önünde bulundurulmalıdır), mutlak değerle karşılaşınca zorluk yaşamışlardır. Öğrencilerin birçoğu -13 ifadesindeki mutlak değer işaretini göz ardı ederek -13 gibi düşünüp bu sayıyı en küçük olarak

4 1651 sıralamaya koymuşladır. Bu durum mutlak değer konusuyla ilgili zorlukların en başta başladığına dair bir gösterge olabilir. Kazanım 4: Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar. Soru (-193) + (-193) (-193) işleminin sonucu kaçtır? Tablo sorunun yapılma oranı Yanlış Yarı doğru Doğru Soru 6. Tablo sorunun yapılma oranı Yanlış Doğru Tam sayılarda toplama ve çıkarmayla ilgili 5 ve 6. sorularda başarı oranının sırasıyla %28.3 ve %63.3 olduğu görülmektedir. 6. soruda başarı oranının 5. soruya göre yüksek çıkması 6. sorunun çoktan seçmeli olmasına bağlanabilir. Nitekim öğrenciler bu tip sorularda cevap seçeneklerinden gerekli ipucunu almayı başardıklarını, en kötü ihtimalle seçeneklerden yola çıkarak doğru cevabı bulabildiklerini belirtmişlerdir. Buradan çıkarılacak sonuç önemlidir. Beşinci soru çoktan seçmeli olsaydı doğru cevabı şans eseri bulacak öğrenciler olabilirdi. Bu durum başarılı diyebileceğimiz öğrencilerin neye göre başarılı oldukları tartışmasını gündeme getirebilir. 3.2 Çarpma ve Bölme Bu bölümde tamsayılarda toplama, çıkarma, çarpma, bölme ile ilgili becerileri ölçmeye yönelik sorulara ilişkin öğrencilerin başarı durumları her soru için analiz edilmiştir. Araştırmada öğrencilere yöneltilen 10 sorunun doğru cevaplanma oranları aşağıda verilmiştir. 1. Aşağıdaki cümlelerin doğru olanların yanına D ve yanlış olanların yanına da Y yazınız. Neden doğru ya da yanlış olduğunu kısaca açıklayınız. ( )Tamsayılar Z harfi ile gösterilir. ( )25 lira gider +25 ile gösterilir. ( )En küçük pozitif tamsayı 1 dir. ( ) 0 ın işareti eksidir. ( )En büyük negatif tamsayı -1 dir. ( )-78> -12 ve -3>2 dir. ( )Sayı doğrusunda sola doğru gidildikçe sayılar büyür. ( )Sıcaklık -8 C iken 12 C yükselirse +4 C olur. ( ) Her tamsayı aynı zamanda bir doğal sayıdır.

5 1652 Tablo sorunun yapılma oranı Yanlış Yarı doğru Doğru Birinci sorunun doğru yanlış şeklinde olması şans başarısını artırsa da öğrencilerin sıklıkla takıldığı noktalar benzerdir. Soruda 0 ın işareti, her tamsayının doğal sayı olduğu ve -78> -12 ve -3>2 dir. şeklindeki öncüller öğrencileri en çok zorlayan kısımlardır. Öğrenciler 0 ın işaretinin olmadığını, her tam sayının doğal sayı olmayacağını ve sayıların işaretinin negatif olduğu zaman küçüldüğünü kavrayamamışlarıdır. 2. Aşağıdaki tabloya göre bu şehrin 5 günlük sıcaklık ortalaması kaçtır? Pazartesi -3 Salı +1 Çarşamba -4 Perşembe -7 Cuma +3 Tablo sorunun yapılma oranı Yanlış Yarı doğru Doğru İkinci soru aritmetik ortalamayı bulma sorusudur. İlk soruya göre oldukça düşük yapılma oranı olan bu soruda öğrenciler işaretleri nasıl kullanmaları gerektiği konusunda kararsızlık yaşamış ya da işlem hatası yapmış olma ihtimali çok yüksektir. Bu da tam sayılarda toplamanın 6. sınıfın kazanımı olmasına rağmen öğrenilmediğini ortaya koyuyor. Negatif ya da pozitif sayının tanımını söylemekte zorlanmayan birçok öğrenci sıra işleme gelince bilgilerini transfer edememiştir. 3. Melda saatinin her gün 2 dakika geri kaldığını fark ediyor. Bir hafta (7 gün) sonunda saatin kaç dakika geri kalacağını tam sayıları kullanarak hesaplayınız. Tablo sorunun yapılma oranı Yanlış Yarı doğru Doğru Sorunun yapılma oranı yüksek olmakla birlikte tam sayılarda işaretle ilgili karmaşa ortaya çıkmıştır.

6 [ (-2)-(-3)+(+1) ] : [ (+2)-(+3)-(-4) ] =? İşleminin sonucunu bulunuz. Tablo sorunun yapılma oranı Yanlış Yarı doğru Doğru İşlem önceliği ve işaretlerle ilgili bu sorunun yapılma oranına bakılırsa öğrencilerin çoğunlukla hata yaptığı bir soru olduğu görülmektedir. Sonuçlardan da görüldüğü üzere tam sayılarda çarpmayla ilgili kazanım edinilmemiş ve öğrenme birçok öğrencide gerçekleşmemiştir. 5. Bir laboratuarda termometre 0 C yi gösterirken sıcaklık her dakikada 3 C düşmektedir. 5 dakika sonra termometrenin kaç C yi göstereceğini bulunuz. Tablo sorunun yapılma oranı Yanlış Yarı doğru Doğru Üçüncü soruya benzer olan bu soru ardışık çıkarma ya da 7. sınıfın kazanımı olan çarpma yapılarak çözüme ulaşılabilecek bir soru. Soruyu yarım yapan öğrenciler ise yine eksi işaretini işlemlere katmamış ya da işlemin sonucuna eksi işaretini koymamıştır. 6. x = -120 ve y 15 ise aşağıdaki ifadelerin değerlerini bulunuz. a) x.y =? b) x y 3 =? Tablo sorunun yapılma oranı Yanlış Yarı doğru Doğru Bu soruda istenen x ve y değerlerini yerine koymadır. Yine işaret problemi olduğu için kısmen doğru yapanların oranı %42,6 doğru yapanlardan yüksek %36,5 olmuştur. Yanlışlar özellikle sorunun b şıkkında yapılmış olup yine eksi işareti ve negatiflik problem olmuştur. 7. Aşağıdaki işlemlerin kullanıldığı bir problem kurunuz. a) -18: 6= -3 b) -26+(-3) = -29

7 1654 Tablo sorunun yapılma oranı Yanlış Yarı doğru Doğru Diğer sorularla karşılaştırıldığı zaman daha üst düzeyde bilişsel becerileri gerektiren bu sorunun doğru yapılma oranı oldukça düşük görünüyor. Ayrıca öğrencilerin problem ile dört işlem alıştırmaları arasındaki farkı fazla bilmedikleri ve problem yazabilecek kadar yeterliliğe sahip olmadıkları görülmektedir. 8. a,b ve c tam sayılar olmak üzere a 2.b< 0, b.c> 0 ve a.c< 0 ise a,b ve c nin işaretleri sırasıyla ne olabilir? Açıklayınız. Tablo sorunun yapılma oranı Yanlış Yarı doğru Doğru Bir önceki soruyla hemen hemen aynı oranda doğru yapılan bu soru bize yine işaretlerin kullanımı ve tam sayılarda çarpmayla ilgili kazanımlara ulaşılamadığını göstermektedir. 9. Aşağıdaki işlemleri yapınız. a. (+9): (-1) = d. 0: (-5) = b. (-12): (-2) = e. (+3). (-5) = c. 0: (+6) = f. (-7).(-3)= Tablo sorunun yapılma oranı Yanlış Yarı doğru Doğru Tam sayılarda çarpma ve bölmeyle ilgili kazanımları içeren bu sorunun doğru yapılma oranı %62.8 dir. Ama 0 ın kendinden başka bir sayıya bölümü başta olmak üzere eksi işaretli bir sayının eksi işaretli başka bir sayıya bölümü ve eksi işaretli sayının artı işaretli başka bir sayıya bölümü öğrencilerin zorlandıkları işlemler olmuştur , +5, 0,-5 ve -7 yi sayı doğrusunu kullanarak büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

8 1655 Tablo sorunun doğru yapılma oranı Yanlış Yarı doğru Doğru Sayı değeri büyük olan sayının işareti ne olursa olsun büyük olduğu yanılgısı bu sorunun yanlış yapılmasına neden olan etkenlerden biri olabilir. SONUÇ ve ÖNERĠLER Araştırma sonucunda 6 ve 7. sınıflardaki öğrencilerin tam sayılar konusunda belirlenen kazanımları beklenen düzeyde edinemediği görülmektedir. Öğrenciler negatif ya da pozitif sayının ayrımını yapabilirken hangisi daha büyük ya da daha küçük bunun ayrımına varamamakta ve 0 ı tam sayılar kümesi içerisinde nereye yerleştireceğini bilememektedir. Bu yüzden de 0 ın işareti çoğu zaman problem yaratmakta bazı öğrencilere göre pozitif bazı öğrencilere göre negatif olmaktadır. 0 ın işaretiyle ilgili zorluk yaşayan öğrenci çoğunluktadır. Öğrenciler aynı zamanda çarpma ve bölme işlemlerini yaparken işaret kullanımından kaçınmakta, işaret kullanarak işlem yaptığı zaman da yanlış sonuçlara ulaşmaktadır. Toplama ve çıkarmayla ilgili işlemlerde ise öğrenciler sayıları toplayıp işareti kafasına göre belirlemiş, çıkarma yaparken de genellikle büyük sayıdan küçük sayı çıkarılarak örneğin her iki sayı da negatifken ( -15-3= -12 gibi) sonuca ulaşmıştır. Öğrenciler genel olarak sayı değeri olarak büyük olan sayıdan sayı değeri daha küçük olan sayıyı çıkarma eğilimindeler. Ayrıca öğrenciler 0 ın bir sayıya bölümünü ve herhangi bir sayının 0 a bölümünü genel olarak karıştırmaktadırlar. 0 ile bölme işlemlerinde 1 ile işlem kurallarını uygulayan öğrenciler vardır. İlköğretimin ilk yıllarından beri kullanılan sayı doğrusunu amaçlarına uygun ve etkili bir şekilde kullanamayan öğrenciler bilgilerini transfer etmekte zorlanmış, transfer ettikleri yanlış bilgileri de hatalara neden olmuştur. İşlem önceliği de tam olarak oturmayan beceriler arasında, öğrenciler sayının önüne gelen işaretin sayının işaretini değiştireceğini göz ardı ederek işlem yapmaktadır. Öğrenciler çoktan seçmeli sorulara diğer sorulara oranla daha fazla doğru cevap vermiştir fakat bunu bu sorulara ait kazanımların sağlıklı bir şekilde edinildiğine yoramayız. Sonuç olarak öğrencilerin tam sayılar konusunda yeterli düzeyde öğrenmeyi gerekleştiremedikleri görülmektedir. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda öğretmenler; konunun başlangıcında öğrencilerin ön öğrenmelerini, hatalarını ve karşılaştıkları zorlukları belirleyebilir. Bunları belirledikten sonra sınıf ortamında tartışmaya açabilir ve her öğrencinin bu süreçten verim almasını sağlayabilir. Benzer hataların tekrar etmesi ve benzer zorlukların yaşanması akla kavram yanılgısını getirmektedir. Öğrencilerin yaşadıkları bu zorlukların ve sık yapılan hataların kavram yanılgısına dönüşmeden giderilmesi, kavram yanılgısını ortadan kaldırmaktan daha kolay olabilir. Anlamlı öğrenmeyi gerçekleştirebilmek için kavram haritalarından faydalanılabilir. KAYNAKLAR Altun, M. (2008). İlköğretim İkinci Kademe (6,7 ve 8. Sınıflarda) Matematik Öğretimi, 6. baskı, Aktüel Yayın, Bursa. Dikici, R. ve İşleyen, T. (2004). Bağıntı ve fonksiyon konusundaki öğrenme güçlüklerinin bazı değişkenler aşısından incelenmesi, Kastamonu Eğitim Dergisi, 11(2), Durmuş, S. (2004). Matematikte öğrenme güçlüklerinin saptanması üzerine bir çalışma. Kastamonu Eğitim Dergisi, 12(1),

9 1656 Ersoy, Y. ve Ardahan, H. (2003). İlköğretim okullarında kesirlerin öğretimi-ii: Tanıya yönelik etkinlikler düzenleme. Erişim tarihi: , Rasmussen, C. L. (1998). Reform in Differential Equations: A Case Study of Students Understandings and Difficulties. The Annual Meeting of American Educational Research Association, San Diego, CA. Erişim tarihi: , Tall, D. (1993). Students difficulties in calculus, Proceedings of Working Group 3 on Students Difficulties in Calculus. ICME-7, Quebec, Canada, Yudariah, M.Y. ve Roselainy, A.R. (2001). Matematics Education at Universıtı Teknologi Malaysia (UTM): Learning From Experience, Journal Teknologi 3(E): 9-24.

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kullandıkları Sayı Duyusu Stratejilerinin Belirlenmesi

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kullandıkları Sayı Duyusu Stratejilerinin Belirlenmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(3) 1951-1974 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.3.1365

Detaylı

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ

İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı 26, Sayfa 81-96, 2008 İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİ DÜZEYLERİ Arzu Hazır 1, Lütfullah Türkmen 2 1 Manisa Milli

Detaylı

Tek Değişkenli Fonksiyonların İki Değişkenli Fonksiyonlara Genellenmesi, Fonksiyon Makinesi ve APOS

Tek Değişkenli Fonksiyonların İki Değişkenli Fonksiyonlara Genellenmesi, Fonksiyon Makinesi ve APOS Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(1) Kış/Winter 465-499 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Tek Değişkenli Fonksiyonların

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Üç Boyutlu Cisimlere İlişkin Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Üç Boyutlu Cisimlere İlişkin Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi 4 İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Üç Boyutlu Cisimlere İlişkin Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi The Investigation of Pre-Service Elementary Mathematics Teachers Pedagogical Content Knowledge

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Öğretmen Adaylarının Çalışma Yaprağı Geliştirme ve Kullanma Uygulaması İle Bu Uygulamaya Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 12(1) Kış/Winter 241-270 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

Farklı Öğrenim Seviyesindeki Öğrencilerin Rasyonel Sayıların Farklı Gösterim Şekilleriyle İşlem Yapma Becerilerinin Karşılaştırılması

Farklı Öğrenim Seviyesindeki Öğrencilerin Rasyonel Sayıların Farklı Gösterim Şekilleriyle İşlem Yapma Becerilerinin Karşılaştırılması Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl 2008 () 23. Sayı 85 Farklı Öğrenim Seviyesindeki Öğrencilerin Rasyonel Sayıların Farklı Gösterim Şekilleriyle İşlem Yapma Becerilerinin Karşılaştırılması

Detaylı

İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Sayı Algılama ve Rutin Olmayan Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Sayı Algılama ve Rutin Olmayan Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 12,Sayı 1,Nisan 2011,Sayfa 57-72 İlköğretim 6, 7 ve 8. Sınıf Öğrencilerinin Sayı Algılama ve Rutin Olmayan Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Cemalettin

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖRNEK, ALIŞTIRMA, PROBLEM OLUŞTURMA ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ

MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖRNEK, ALIŞTIRMA, PROBLEM OLUŞTURMA ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ MATEMATİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖRNEK, ALIŞTIRMA, PROBLEM OLUŞTURMA ÇALIŞMALARININ İNCELENMESİ Doç Dr. Kürşat Yenilmez Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlköğretim Bölümü kyenilmez@ogu.edu.tr Yrd. Doç.

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Üç Boyutlu Cisimlere İlişkin Konu Alan Bilgilerinin İncelenmesi

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Üç Boyutlu Cisimlere İlişkin Konu Alan Bilgilerinin İncelenmesi 28 İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Üç Boyutlu Cisimlere İlişkin Konu Alan Bilgilerinin İncelenmesi The Investigation of Pre-Service Elementary Mathematics Teachers Content Knowledge on Three

Detaylı

A STUDY ON FLAWED REASONING IN MATHEMATICS

A STUDY ON FLAWED REASONING IN MATHEMATICS Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28: 188-195 [2005] MATEMATİKTE KUSURLU AKIL YÜRÜTME ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA A STUDY ON FLAWED REASONING IN MATHEMATICS Aysun UMAY *, Yıldız KAF ** ÖZET: Matematiksel

Detaylı

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLERİNİN ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Öz Bu araştırmanın amacı, Türkçe öğretmenlerinin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen

Detaylı

YENİLENEN İLKÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINDAKİ ALT ÖĞRENME ALANLARININ ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR

YENİLENEN İLKÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINDAKİ ALT ÖĞRENME ALANLARININ ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2007, Volume: 2, Number: 3 Article Number: C0011 SOCIAL SCIENCES EDUCATION SCIENCES Received: February 2007 Accepted: July 2007 2007 0Hwww.newwsa.com

Detaylı

YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNDE FİZİK EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN GENEL FİZİK KAVRAMLARI İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA

YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNDE FİZİK EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN GENEL FİZİK KAVRAMLARI İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA YENİDEN YAPILANMA SÜRECİNDE FİZİK EĞİTİMİ ÖĞRENCİLERİNİN GENEL FİZİK KAVRAMLARI İLE İLGİLİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN BİR ÇALIŞMA Ömer GEMİCİ 1, Hüseyin KÜÇÜKÖZER 1, Aysel MERGEN KOCAKÜLAH

Detaylı

ETKİNLİK TEMELLİ DEĞER EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN YARDIMSEVERLİK TUTUMLARINA ETKİSİ *

ETKİNLİK TEMELLİ DEĞER EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN YARDIMSEVERLİK TUTUMLARINA ETKİSİ * ETKİNLİK TEMELLİ DEĞER EĞİTİMİNİN ÖĞRENCİLERİN YARDIMSEVERLİK TUTUMLARINA ETKİSİ * The Impact of Activity Based Value Education on Helpful Attitudes of Students Vedat AKTEPE Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi

Detaylı

KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLMESİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ REHBER MATERYALLERİN KULLANILMASI

KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLMESİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ REHBER MATERYALLERİN KULLANILMASI KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLMESİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ REHBER MATERYALLERİN KULLANILMASI Bayram COŞTU 1, Salih ÇEPNİ 2, Mustafa YEŞİLYURT 1 1 KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları

Detaylı

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ

İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ ÜZERİNDE ETKİLİLİĞİ Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of Social Sciences Cilt / Volume: 2010-1 Sayı / Issue: 20 İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİNDE ÇOKLU ORTAM UYGULAMALARININ OKUMA BECERİSİ

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SAHİP OLDUKLARI ÖĞRENME STİLLERİNE GÖRE KAVRAM ÖĞRENME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Barış ÇAYCI Doç. Dr. Ali GÜL ÖZ: Bu araştırmada, sınıf öğretmeni adaylarının sahip oldukları

Detaylı

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu 1. Öğrenen Lider Öğretmen

Detaylı

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12,Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 277-301 Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması İbrahim Hakkı

Detaylı

EVALUATION OF TEACHERS OPINIONS ON THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

EVALUATION OF TEACHERS OPINIONS ON THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ EVALUATION OF TEACHERS OPINIONS ON THE TEACHING TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE Filiz METE Özet Araştırmanın amacı, yabancı

Detaylı

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ

OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ OKULÖNCESİ EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN TEMEL BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİ KULLANIM DÜZEYLERİ Sara Kefi Foça Belediyesi sarakefi@gmail.com Doç. Dr. Nadir Çeliköz Selçuk Üniversitesi ncelikoz@gmail.com Doç. Dr.

Detaylı

Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminin (BDMÖ) Akademik Başarıya Etkisi: Bir Metaanaliz Çalışması *

Bilgisayar Destekli Matematik Öğretiminin (BDMÖ) Akademik Başarıya Etkisi: Bir Metaanaliz Çalışması * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 14(5) 2013-2035 2014 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2014.5.2311

Detaylı

ADANA İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ATATÜRKÇÜLÜKLE İLGİLİ KONULAR IN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK BİR PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI*

ADANA İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ATATÜRKÇÜLÜKLE İLGİLİ KONULAR IN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK BİR PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI* ADANA İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ATATÜRKÇÜLÜKLE İLGİLİ KONULAR IN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK BİR PROGRAM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI* Şemseddin KOÇAK** - Oğuz KUTLU*** - Hüseyin UÇAR**** ÖZET Adana İli İlköğretim

Detaylı

TOPLAMA VE ÇIKARMAYI ANLAMA

TOPLAMA VE ÇIKARMAYI ANLAMA TOPLAMA VE ÇIKARMAYI ANLAMA Yrd. Doç. Dr. Müge YURTSEVER KILIÇGÜN İŞLEM KAVRAMI İşlem, bir kümenin iki elemanından belli bir kurala göre başka bir eleman elde edilmesi işi olup, günlük dilde işlem bir

Detaylı

BĐRLEŞTĐRĐLMĐŞ SINIF ÖĞRETMENLERĐNĐN MESLEKĐ ĐHTĐYAÇLARI ANALĐZĐ

BĐRLEŞTĐRĐLMĐŞ SINIF ÖĞRETMENLERĐNĐN MESLEKĐ ĐHTĐYAÇLARI ANALĐZĐ Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı BĐRLEŞTĐRĐLMĐŞ SINIF ÖĞRETMENLERĐNĐN MESLEKĐ ĐHTĐYAÇLARI ANALĐZĐ Ramazan SEZER Yüksek Lisans Tezi Tez Danışmanı

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİMDE İHTİYAÇ ANALİZİ TEKNİĞİNE DAYALI PROGRAM GELİŞTİRME ÇALIŞMASI: ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERSİ MODELİ

YÜKSEKÖĞRETİMDE İHTİYAÇ ANALİZİ TEKNİĞİNE DAYALI PROGRAM GELİŞTİRME ÇALIŞMASI: ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERSİ MODELİ YÜKSEKÖĞRETİMDE İHTİYAÇ ANALİZİ TEKNİĞİNE DAYALI PROGRAM GELİŞTİRME ÇALIŞMASI: ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME DERSİ MODELİ Arş. Gör. Eren Halil Özberk Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Detaylı

SEÇME GEREKTİREN, KISA CEVAPLI VE DOĞRU-YANLIŞ TESTLERİNİN MADDE VE TEST ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Erol KARACA

SEÇME GEREKTİREN, KISA CEVAPLI VE DOĞRU-YANLIŞ TESTLERİNİN MADDE VE TEST ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Erol KARACA SEÇME GEREKTİREN, KISA CEVAPLI VE DOĞRU-YANLIŞ TESTLERİNİN MADDE VE TEST ÖZELLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Erol KARACA ÖZET. - Bu araştırmada seçme gerektiren, kısa cevaplı ve doğru-yanlış test maddelerinin

Detaylı

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİNİN LİSANS ÖĞRENİMLERİ SIRASINDA ALDIKLARI MATEMATİK EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLERİNİN LİSANS ÖĞRENİMLERİ SIRASINDA ALDIKLARI MATEMATİK EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ JEOLOJİ MÜHENDİSLERİNİN LİSANS ÖĞRENİMLERİ SIRASINDA ALDIKLARI MATEMATİK EĞİTİMİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ ÖZET: Matematik, sürekli değişen ve gelişen bir bilim dalı olmasının yanı sıra hemen her disiplinde

Detaylı

ölçme ve değerlendirme

ölçme ve değerlendirme kpss 2015 konu anlatımlı ayrıntılı çözümlü örnekler uyarılar pratik bilgiler çıkmış sorular ve açıklamaları ÖSYM tarzına en yakın özgün sorular ve açıklamaları ölçme ve değerlendirme 2014 kpss de 68 soru

Detaylı

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE

SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY LEARNING: YOZGAT SAMPLE İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN FORMAL VE İNFORMAL FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRENİMİNE YÖNELİK TUTUMLARI: YOZGAT ÖRNEĞİ SECONDARY SCHOOL STUDENTS PERSPECTIVES FOR FORMAL AND INFORMAL SCIENCE AND TECHNOLOGY

Detaylı