lıı pil Berlin Kültür ve Sanat Bir kültür metropolü: MIIIIIIIIIIIIIIIIIIllîîîîJ ÎI XII Fotoappleraflar: Selim Güne yabancılar olu turuyor...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "lıı pil Berlin Kültür ve Sanat Bir kültür metropolü: MIIIIIIIIIIIIIIIIIIllîîîîJ ÎI XII Fotoappleraflar: Selim Güne yabancılar olu turuyor..."

Transkript

1 Kültür ve Sanat Bir kültür metropolü: Berlin Fotoappleraflar: Selim Güne lıı pil MIIIIIIIIIIIIIIIIIIllîîîîJ ÎI Berlin kozmopolit yapısı ve olaappleanüstü kültür zenginliapplei ile bir kültür metropolü. Kent. Prusya kültür mirası olan Müzeler Adası, kültür forumu, üç opera, bir filarmoni, pek çok tiyatro ve konser salonu ve kütüphaneleri ile sahip olduappleu kültür kimliappleini fazlasıyla hak ediyor. Ba kent Berlin, yakla ık üç milyon dört yüz bine ula an nüfusu ile Almanya'nın en kalabalık kenti olma özelliappleini ta ıyor. Kent, yüzde elli biri kırk ya ın altında olan dinamik nüfusu ile ön plana çıkıyor. Yüz seksen iki farklı milletin temsil edildiapplei ba kentin, nüfusunun yakla ık yüzde yirmisini yabancılar olu turuyor... Tarihçe 1307 yılında Köln ile birle en Berlin, II. Kurfürst Friedrich'in duyduappleu rahatsızlıklar nedeniyle bu birlikten ayrılır. 1~01 yılında Kurfürst Friedrich'in kendisini kral ilan etmesi ile Berlin bir krallık haline gelir. II. Enkel Friedrich ( ) zamanında ehir mimari açıdan bamba ka bir görünüme bürünür yılında ehir, Napolyon tarafından i gal edilir ve Quadriga Atlıları kentten götürülür. Fakat aynı Quadriga 1814 yılında Brandenburger Tora -ait olduappleu yere- geri XII

2 GEZ - Berlin getirilir. lerleyen yıllarda Schinkel'in klasik yapıları ve Lenne sanatsal park alanları ehrin bir parçası haline gelir. XIX. yüzyıldan itibaren ekonomide önemli bir sıçrama ya anır. Nüfus bu yüzyıl içerisinde büyük bir hızla artmaya ba lar. Berlin'in Alman mparatorluappleunun ba kenti olduappleu 1871 yılından sonra burada tam anlamıyla bir göç ve nüfus patlaması ya anır ve ba kent, milyonların ya adıappleı bir kent haline gelir. Birinci Dünya Sava ından sonra imparatorluk büyük bir sarsıntı geçirir ve 1918 yılında derin bir kriz ya anır sonlarında Hitler'in yönetimi ele alması ile Yahudiler, komünistler ve muhaliflere kar ı programlar uygulanmaya ba lanır. Nazi diktatörlüappleünün devamında 1945 senesinde sava ın bitimi ile beraber ehir farklı güçler tarafından devralınır. fiehrin doappleusu Rusların, güneybatısı Amerikalıların, batısı ngilizlerin, kuzeybatısı da Fransızların kontrolü altına girer. II. Dünya Sava ı sonrası Doappleu ve Batı Almanya ile iki sistemi birbirinden ayıran ve uzun süre Avrupa'daki bölünmü lüappleün sembolü olarak anılan Berlin Duvarı, Doappleu Almanya tarafından in a edilmeye ba lanır. Doappleudan Batıya ba layan kaçı lar. Doappleu Almanya'nın ekonomik varlıappleını tehdit edici boyutlara ula ır. Bu nedenle, öncelikle sınır geçi leri durdurulur. Ba ta geçi leri engellemek için kumlan dikenli teller zamanla; gözetleme kuleleri, makineli tüfekler ve mayınlar ile güçlendirilmi kilometrelerce uzunluktaki duvarlara dönü ür. ki yüzden fazla insan, ilk zamanlarda sınırı geçmeye çalı ırken hayatını kaybeder yılında Doappleu Berlin meydanlarında yakla ık bir milyon ki i demokrasi yanlısı eylemlere katılır ve birkaç gün içinde Doappleu Almanya hükümeti istifa eder. Binlerce Doappleu Almanya vatanda ı. Batıya geçmek için sınıra yıappleılır. Doappleu Almanya yönetiminin kararıyla, bütün Doappleu Almanya vatanda larına istedikleri sınır kapısından Batı'ya geçebilecekleri açıklanır ve binlerce ki i Batı'ya akın eder. Böylece, 1989'da Berlin Duvarı tarihe karı ır ve Batı ile Doappleu Almanya birle ir. Müzeler Altes Museum: 1830'da açılan ve Antik Çaapplea ait koleksiyonun belli bir bölümü bulunan müzede Yunan sanatı ve Antikitenin kültür tarihine ait üç binden fazla eser mevcuttur. Bahçesi ise Lustgarten (Ne e Bahçesi) olarak adlandırılmaktadır. Bauhaus Archiv-Museum für Gestaltung: yılları arasında Almanya'da, mimari tasarım konusunda eappleitim vermi, uygulamalı bir sanat okulu olan ünlü mimar Bauhaus'un yapıtlarını müzede bulmak mümkün. Bauhaus ekolü, teknolojiyi, zanaatı ve sanatı bir araya getirerek fonksiyonel bir mimari yaratmayı amaçlıyordu. Müzede Kandinsky ve Klee'ye ait grafik çalı maları ile ilginç reklam çalı malarından örnekler de görülebilir. D R M/Temmuz-Aaustos-Evlül 2006 XIII

3 Kültür ve Sanat Bröhan-Museum: adamı Kari Bröhan'ın topladıappleı koleksiyon; yaapplelıboya tablolar, porselenler, gümü ler, vazolar, mobilyalar ve heykellerden olu uyor, Hans Baluschek'ın yaapplelı boya tabloları, yirmili ve otuzlu yılların sosyal durumunu gösteriyor. Bröhan. küçük, sessiz ve biraz da özel bir müze. Brücke-Museum: "Die Brücke" (köprü). 1905'de Fritz Bleyl, Erich Heckel, Ernst Ludwig Kirchner ve Karl Schmidt-Rottluff tarafından kuruldu. Müzede plastik sanatlann çe itli örneklerine ve bazı grafik çalı malara yer verilmi. Almanya'nın en önemli ekspresyonist koleksiyonu burada bulunmaktadır. Ephraim-Palais: Rokoko Palası yıllarında F. W. Dietrich'in planlanna göre Nikolai semtinde in a edilmi tir, 1936 yılında bir köprünün geni letme çalı maları sonucunda bina yerinden sökülüp ba ka bir yere ta ınmı ve orijinal yapının yeniden in asıyla 1987'de müze olarak açılmı tır. Gemâldegalerie: Galeride; Rubens. Dürer, Breughel. Holbein, Raphael, Gainsborough, El Greco, Canaletto ve Caravaggio'nun çalı maları bulunmaktadır. Alman ve talyan sanatçıların XIII. ile XVI. yüzyıllar arası döneme ait çalı malarının yanı sıra, XVIII. yüzyıl Fransız ve ngiliz ressamların çalı maları ve talyan barok ve rokoko dönemine ait çalı malar bulunmaktadır. Georg-Kolbe-Museum: Kolbe'un eski atölyesinden ve güzel bahçesinden olu turulmu bir müzede, George Kolbe ile aynı dönem sanatçılarının plastik sanat, çizim ve resim koleksiyonları bulunmaktadır. Hamburger Bahnhof, Museum für Gegenwart Berlin: 1847 yılında Neuhaus tarafından in a edilen müze, yılları arasında Josef Paul Kleihues tarafından restore edilmi tir. Son otuz yılın sanat eserlerini barındıran müzede resim, heykel, grafik ve fotoappleraf sergilerinin yanı sıra; video, multimedia gösterileri ile ı ık gösterileri de yapılmaktadır. Baselitz, Kiefer, Polke. Vostell, Beuys, Rauschenberg, Twombyl ve Warhol'un eserleri de bu müzede sergilenmektedir. Kunstgewerbe: Ortaçaapple'dan günümüze kadar olan döneme ait halı koleksiyonu ile XI. - XV. yüzyıllarda Hristiyan kiliselerine ait çalı malar burada yer almaktadır. XIV

4 GEZ - Berlin Nene Nationalgalerie und Philharmonie: 1960'larda Ludwig Mies van der Rohe tarafından in a edilmi tir. XX. yüzyıldan pek çok ressamın eserleri bulunmaktadır. Alman ekspresyonist ve sürrealist sanatçılar arasında yer alan, Max Beckmann. Otto Mueller. Ernst Ludwig Kirchner. Paul Klee ve Max Ernst'in yapıtları bu galeride sergilenmektedir. Schinkel-Museum: Ziegelstein Kilisesi 1830 yılında Kari Friedrich Schinkel tarafından tasarlanıp yapılmı tır. Sava ta aldıappleı yaralar seksenli yıllarda onarılmı ve yaratıcısının anısına saygıyla yeniden açılmı tır. SchloS Charlottenburg ve Castle Charlottenburg: Berlin'in en büyük saltanat sarayı yüz yıl boyunca sürekli geni letilerek in a edilmi tir. II. Dünya Sava ı sırasında tahrip olan ama yıkılı ı engellenebilen saray yirmi yıllık restorasyon çalı maları sonucunda tekrar eski ihti amına kavu mu tur. Portakal aappleaçlarının ve diappleer egzotik bitkilerin kı ı geçirebilmeleri için yapılmı XVTI. yüzyıl Barok tarzı serası da bulunmaktadır. Tarih Müzesi. Dünyanın en büyük ve en iyi organize edilmi müzelerinden biri. Yirmi be milyon parçadan olu an koleksiyon, yeryüzünün bütün bölgelerinden ve tarihinden mineralojik, paleontolojik ve zoolojik bulgular içermektedir. Galeriler Akademie der Künste: 1696 yılında Friedrich III tarafından kuruldu. Berlin'in eski kültürel enstitülerinden biridir. 1938'de Naziler tarafından önemli üyeleri sürgüne gönderilmi tir. Ücretsiz caz konserleri, iir günleri, gösteri ve film günleri düzenlenmektedir. DAAD Galerie: John Armleder. Daniel Buren. Edward Kienholz, Mario Merz ve Nam June Paik'ten eserler bulunmaktadır. Âgyptisches Museum: SchloR Chalottenburg'un kar ısındaki caddede yer alan Berlin'in en popüler müzelerinden biri. Eski Mısır'a ait bin be yüzün üzerinde sanat eseri sergilenmektedir. Dünyada kendi tarzında olan müzeler içinde be inci sırada yer alıyor. Kraliçe Nefertiti'nin büstü muhte em. Museum für Vor und Frühgeschichte: Avrupa'nın yakın ve erken tarihsel geli imi ve ön Asya'nın Paleolitik'ten Orta Çaapple'a kadar olan tarihçesi sergilenmektedir, Pergamon Museum: Pergamon Müzesi, bir enstitü olarak Alman arkeologların XVIII. yüzyılın sonunda elde ettikleri arkeolojik bulguları barındırmak için kurulmu. Müzeye ismini veren ve Bergama'dan alınan Zeus Altarı ile Babil'den getirilen Lsthar Kapısı burada yeniden in a edilmi. Museum für Naturkunde: Berlin'in Doappleal D R M/Temmuz-Aejustos-Eylül 2006 XV

5 Kültür ve Sanat Haus am LutzowplatZ: Batı Berlin'in ticari amaç gütmeyen galerilerinden biri. II. Dünya Sava ı'ndan sonra Batı Berlin'de açılmı olan galeride Macaristan, Bulgaristan, Rusya ve Polonya'dan figüratif çalı malar, neo-realist resimler, heykel ve fotoappleraflar var. Haus am Waldsee: 1946 yılında sanat konseyi tarafından kurulmu tur. Kâthe Kollwitz, Hermann Blumenthal, Karl Schmidt-Rottluff ve Max Ernst'in resimleri bu galeride sergilenmektedir. Tarihi Mekânlar Berlin Dinarı Anıtı: Ban Berlin'deki Wedding mahallesinin sınırında, Ackerstrasse ile Bernauer Strasse'nin kesi tiapplei kö ede, Berlin Duvarı Anıtı bulunur. Duvarın yetmi metrelik bir bölümü, çelik duvarlarla desteklenerek koruma altına alınmı durumda. Alexanderplatz: Berlin'in en ünlü meydanı Alexanderplatz XVIII. yüzyılda hayvan satım alanı olarak kullanılmı. smini Rus Çarı Alexander'in 1803'deki ziyaretinin ardından alan meydan, ilerleyen yıllarda bölgenin en önemli ula ım noktası ve bulu ma noktası haline gelmi. Sava sonrasında tamamen tahrip olan alan yıllan arasındaki çalı maların sayesinde bugünkü görünümüne kavu mu. Alanın ortasında 1969 yılında in a edilmi Dünya Saati ve Dostluk Çe mesi, Alexander Platz'ın sembolleri olarak gösteriliyor. Fernsehturm (Televizyon Kulesi): Kentin en yüksek binası olan televizyon kulesi. Berlin'in simgeleri arasında yer alıyor. Üç yüz altmı sekiz metre yüksekliapplee ula an yapıdaki manzara katı iki yüz üç metre yükseklikte bulunuyor senesinde Walter Herzog ve Heinz Aust'ın planlarına göre in ası ba layan yapıt 1972 senesinde tamamlanmı. Funkturm: Berlinliler tarafından Uzun Dev olarak adlandırılan Funkturm sayesinde ziyaretçiler ba kentin olaappleanüstü manzarasının tadını çıkarıyorlar. H. Straumer planları sayesinde Charlottenburg'de yeniden düzenlenen yapı ile tarihi özelliapplei de olan Funkturm. Berlin'in mutlaka görülmesi gereken yerleri arasında gösteriliyor. National Opera (Staatsoper): yıllan arasında Korint Kemer tarzında in aa edilmi. 1843'te bir yangında tamamen tahrip olmu ve C. H. Langhans tarafından yeniden yapılmı. II. Dünya Sava ı sırasında aappleır tahribata uappleradıysa da 1955 yılından beri eski güzelliappleinde. çi en son 1986'da yenilenmi olan bina. bin dört yüz ki ilik kapasiteye sahip. Siegessaule (Zafer Anıtı): Altmı iki metre yüksekliappleindeki Zafer Anıtı 1873'te -sonradan in a edilen parlamento binasının yakınında- Prusya'nın; Danimarka (1864), Avustuıya-Macaristan (1864) ve Fransa üzerindeki zaferi anısına (1871) törenle açılmı. Meydanın düzenlenmesi dolayısıyla sökülmü ve büyük yıldızın üzerine yerle tirilmi. Zafer Tanrıçası Viktoria'nın otuz be ton aappleırlıappleındaki heykeli F. Drake XVI

6 GEZ - Berlin tarafından yapılmı. KongreBhalle: Kongre Sarayı, uluslararası yapı sergisi çerçevesinde Amerikalıların katkılarıyla 1957'de yapılmı. Çelik ta ıyıcılardaki bir çürüme sonucunda çatı 1980'de çökmü. 1987'de rekonstrüksiyon çalı ması yapılmı. Bu çöküntüyü yalnızca bronz bir levha hatırlatıyor, "Dünya Kültürlerinin Evi" olarak anılan yapıda kültür ve sanat festivalleri düzenleniyor. Brandenburger Tor: Brandenburg Kapısı, ehrin en ünlü sınır ta ı yıllarında C. G. Langhans tarafından in a edilmi. J. G. Schadow tarafından in a edilen Quadriga (Antik Çaappleda kullanılan yan yana ko ulmu dört at tarafından çekilen iki tekerlekli araba) ile de taçlandırılmı. 1806'da Napolyon tarafından Paris'e götürülmü ve 181-i'te baappleımsızlık sava larının gel-gitlerinde tekrar parmaklıkların üzerine yerle tirilmi. Berlin Duvarı'nın yıkılı ının kutlandıappleı ilk gece tahrip edilmi. 1991'de restorasyonu yapılan kapı u anda eski yerinde duruyor. Berliner Dom: Petersdom'a protestan mezhebin cevabı olarak in a edilmi büyüleyici bir mimari yapıya sahip kilise, Berlin'in sembolleri arasında gösteriliyor. Kaiser W'ilhelm II. tarafından lwı - loıri yılları arasındajulius Cari ve Raschdorff'un planlarına göre in a ettirilen yapıt, sava sırasında büyük hasar görmü senesinde onarımına ba lanan kilisenin bugünkü görünümüne kavu ması on sekiz sene sürmü ve 1993 yılında restorasyon tamamlanmı. Checkpoint Charlie: Tarihte bir çok önemli olaya tanık olmu Checkpoint Charlie'de ziyaretçiler kendilerini doappleu ve batı sentezinin içerisinde buluyorlar. Berlin'in doappleu ve batı geçi noktası olan Checkpoint Charlie'de. 196l'de in a edilen Berlin Duvarında Sovyet ve Amerikan panzerleri kar ılıklı olarak yer alıyor. Gedâchtniskirche: Kurfürstendamm'da bulunan barı ve anla ma heykeli Berlin'de sava sonrasında gerçekle en yeniden yapılanmayı temsil ediyor. Modern dünya ve tarih arasındaki güçlü zıt ili kinin resmedildiapplei eseri kilise kalıntıları ve etrafında yerle tirilen yeni yapı olu turuyor. Reichstag (Almanya Parlamentosu): Alman meclisi "Reichstag" yeni mimari yapısı ile mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri olarak ön plana çıkıyor yıllarında Paul Wallot tarafından in a edilen Reichstag'ın geçmi ini inceleyenler, Almanya'nın aynı dönemde geçirdiapplei tarihi evreler ile olan paralellikleri de gözlemlemi oluyorlar. Bina 1999 yılından itibaren yeniden parlamento olarak hizmet veriyor. Festivaller Berlinale (Berlin Uluslararası Film Festivali): Cannes ve Venedik Film Festivalleri ile birlikte kıtanın en saygın sinema etkinliapplei olarak kabul edilen Berlinale. her yıl 9-19 fiubat tarihleri arasında gerçekle tiriliyor. Altın Ayı ödüllerinin sahiplerini aradıappleı festival boyunca Berlin sinema starlarına ve on sekiz binin üzerinde konuapplea ev sahipliapplei yapıyor. Fete de la musique: 1995 yılından bu yana her yıl haziran ayının yirmi birinde Berlin'de düzenleniyor. Altmı sahne ve be yüze yakın katılımcının olduappleu etkinlikte müzikseverler, 1982 yılında Paris'te ba layan bu etkinliapplein tadını çıkarıyor. Love Parade: Her yıl 14 Temmuz'da düzenlenen Love Parade (A k Karnavalı), Almanya'nın ve Avrupa'nın çe itli yerlerinden gelen yakla ık bir milyon ki iyi sokaklara döküyor. Çılgın bir eapplelence eklinde geçen bu günde ses duvarı a ılıyor. Europe in motion: Europe in motion festivali baappleımsız filmlerin bulu ma noktası niteliappleinde. Sonuncusu 2004 Aralık ayında düzenlenen Avrupa'nın önde gelen baappleımsız film yönetmenlerinin yer aldıappleı festivalde kısa ve uzun metrajlı filmler Avrupa'yı ve sorunlarını farklı açılardan ele alarak izleyiciye sunuyor. Türk yönetmenlerin de büyük ilgi gösterdiapplei festival Berlin'de düzenleniyor ve ngiltere - Almanya arasında aappleırlıklı olarak Türk sanatçıların olu turduappleu bir ekip tarafından yürütülüyor. Festivale ise Avrupa'nın her ülkesinden katılım gerçekle iyor. D R M/Temmuz-Aaustos-Evlül 2006 XVII

Examen VWO. Turks (nieuwe stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 16 mei 9.00 11.30 uur. Tekstboekje.

Examen VWO. Turks (nieuwe stijl) Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 16 mei 9.00 11.30 uur. Tekstboekje. Turks (nieuwe stijl) Examen VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 16 mei 9.00 11.30 uur 20 03 Tekstboekje. 300010 12A Begin 300010 12A 2 Lees verder Tekst 1 Cumhuriyet 300010 12A

Detaylı

İzmİr. Ege nin incisi, Akdeniz in yıldızı, Homeros un yurdu, Türkiye nin batıya açılan kapısı

İzmİr. Ege nin incisi, Akdeniz in yıldızı, Homeros un yurdu, Türkiye nin batıya açılan kapısı İzmİr Ege nin incisi, Akdeniz in yıldızı, Homeros un yurdu, Türkiye nin batıya açılan kapısı Tarihçe ÖZEL DOSYA Günümüzde İzmir olarak kullandığımız isim, Smyrna kelimesinin dönüşmüş biçimidir. Sözcük

Detaylı

GÖRÜ. Bir Gençlik Projesi. Eindexamen Turks vwo 2005-I. Tekst 1 HAYRETT N AYDIN. havovwo.nl

GÖRÜ. Bir Gençlik Projesi. Eindexamen Turks vwo 2005-I. Tekst 1 HAYRETT N AYDIN. havovwo.nl Tekst 1 GÖRÜ HAYRETT N AYDIN Bir Gençlik Projesi 1 Avrupa da ve özellikle Almanya da ya ayan genç insanlarımızın, daha önce kar ıla madıkları, çünkü gündeme hiç gelmemi yepyeni sorunlarla kar ı kar ıya

Detaylı

Meram a yakı acak hizmet binası

Meram a yakı acak hizmet binası Meram a yakı acak hizmet binası Meram Belediyesi Yeni Hizmet Binası nın temeli düzenlenen törenle atıldı. Ba kan Kalaycı, bu bölgenin, yapılacak di er yatırımlarla birlikte Meram ın ana merkezi haline

Detaylı

Kaç Kıbrıs? Nicosia/Lefkosa/Lefkose nin Kıbrıs Türk Tarihindeki Hikayesi

Kaç Kıbrıs? Nicosia/Lefkosa/Lefkose nin Kıbrıs Türk Tarihindeki Hikayesi Kaç Kıbrıs? Nicosia/Lefkosa/Lefkose nin Kıbrıs Türk Tarihindeki Hikayesi Cemaatsel/mü terek geçmi e dair hafıza, kimliklerin in ası ve idame ettirilmesi açısından büyük önem arz etmektedir. Kent tarihçileri

Detaylı

Geçmie ve Gelecee Açılan Kapı. Almanya da Kütüphaneler

Geçmie ve Gelecee Açılan Kapı. Almanya da Kütüphaneler Jürgen Seefeldt - Ludger Syré Geçmie ve Gelecee Açılan Kapı Almanya da Kütüphaneler Yayımcı dernek: Kütüphane & Enformasyon Almanya Bibliothek & Information Deutschland e.v. (BID) Barbara Lison un özsözüyle

Detaylı

Önsöz...6. 2) Antep in Kimlik Kartı.8. 2.4.Antep adının anlamı 11. 2.6.Antep ile ilgili ilginç bilgiler..12-13. 1.1. Dülük Antik Kenti...

Önsöz...6. 2) Antep in Kimlik Kartı.8. 2.4.Antep adının anlamı 11. 2.6.Antep ile ilgili ilginç bilgiler..12-13. 1.1. Dülük Antik Kenti... Ç NDEK LER Giri...5 Önsöz...6 I.BÖLÜM 1) Dünyanın En Eski ehri...7 2) Antep in Kimlik Kartı.8 2.1.Gaziantep in Co rafi Özellikleri..8 2.2 Do al Ya am...8 2.3. lçeleri ve Köyleri...9-10 2.4.Antep adının

Detaylı

ROMA. Kültür ve Sanat. Uygarlık Tarihinin İncisi: Fotoğraflar: Selim Güneş

ROMA. Kültür ve Sanat. Uygarlık Tarihinin İncisi: Fotoğraflar: Selim Güneş Kültür ve Sanat Uygarlık Tarihinin İncisi: ROMA Fotoğraflar: Selim Güneş 2700 yıllık bir tarih kültü olan Roma, Avrupa'nın en eski kentlerinden biri. Tiber kıyılarında yedi tepeye kurulmuş olan kent, tarihte

Detaylı

GEÇMİŞE HÜCUM: OSMANLI İMPARATORLUĞU NDA ARKEOLOJİNİN ÖYKÜSÜ, 1753-1914

GEÇMİŞE HÜCUM: OSMANLI İMPARATORLUĞU NDA ARKEOLOJİNİN ÖYKÜSÜ, 1753-1914 GEÇMİŞE HÜCUM: OSMANLI İMPARATORLUĞU NDA ARKEOLOJİNİN ÖYKÜSÜ, 1753-1914 İçİndekİler 3 SALT hakkında 4 GEÇMİŞE HÜCUM: OSMANLI İMPARATORLUĞU NDA ARKEOLOJİNİN ÖYKÜSÜ, 1753-1914 5 EĞİTİMCİLERE ÖZEL 6 AÇILIŞ

Detaylı

TÜRK YE N N TANITIMI TÜS AD ÖRNE

TÜRK YE N N TANITIMI TÜS AD ÖRNE TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ AVRUPA B RL ÜYEL YOLUNDA TÜRK YE N N TANITIMI TÜS AD ÖRNE Yrd. Doç. Dr. pek Altınba ak Ar. Gör. Elem Yalçın Mart 2008 (Yayın No. TÜS AD-T/2008-03:454) Meflrutiyet

Detaylı

Nüfus : 1.300.000. İdari Bölge : Yukarı Bavyera. Türk Başkonsolosluğu : Menzinger Str. 3 80638 München, Telefon:+49-89 17 80 310

Nüfus : 1.300.000. İdari Bölge : Yukarı Bavyera. Türk Başkonsolosluğu : Menzinger Str. 3 80638 München, Telefon:+49-89 17 80 310 MÜNİH Bavyera-Almanya Münih,Berlin ve Hamburg'dan sonra Almanya'nın en büyük üçüncü kentidir. Bavyera eyaletinin en büyük şehri ve başkentidir. Avrupa Birliği nin on ikinci en büyük şehridir. Şehir, 2006

Detaylı

Türkiye Sağlık Turizmi Cep Kitabı

Türkiye Sağlık Turizmi Cep Kitabı Pocket Book 2014 Türkiye Sağlık Turizmi Cep Kitabı Hazırlayan Dr. Dursun AYDIN www.visitturkeyforhealthcare.org www.ipsa.org.tr 2014 Pocket Book Türkiye Sağlık Turizmi Cep Kitabı Yayın Sahibi: Visitturkeyforhealthcare

Detaylı

Ba kan dan. Kentle en Dünya, Kentle en Türkiye. Kadir TOPBA Birlik Ba kanı stanbul Büyük ehir Belediyesi Ba kanı

Ba kan dan. Kentle en Dünya, Kentle en Türkiye. Kadir TOPBA Birlik Ba kanı stanbul Büyük ehir Belediyesi Ba kanı Ba kan dan Kentle en Dünya, Kentle en Türkiye Birle mi Milletler (BM) verilerine göre, 1950 de 732 milyon olan dünya kentli nüfusu, 50 yıl sonra, 2000 de 2.8 milyar, 2006 da ise 3.2 milyar olmu tur. Kentlerde

Detaylı

Nilgün, Ne Kadar Yerli?

Nilgün, Ne Kadar Yerli? Tekst 1 Nilgün, Ne Kadar Yerli? brahim Mercano lu 1 Geçen yazımda politikada uyum konusundaki tartı maların genelde olumsuz bir çerçevede yürütüldü ünden söz etmi, yerel politikada uyumu sa lamak için

Detaylı

İzmir. guide. Kültürel miras ve do al güzellikleriyle İzmir sizi çağırıyor

İzmir. guide. Kültürel miras ve do al güzellikleriyle İzmir sizi çağırıyor İzmir guide Kültürel miras ve do al güzellikleriyle İzmir sizi çağırıyor İçindekiler İzmir 4-29 İzmir Sizi Cağrıyor 4 Coğrafi Konumu ve Nüfus Bilgileri 6 Ulaşım 8 İzmir in Mutlaka Görülmesi Gereken Yerleri

Detaylı

Walter Scheel, Federal Almanya Cumhuriyeti Eski Cumhurba kanı

Walter Scheel, Federal Almanya Cumhuriyeti Eski Cumhurba kanı FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG EK : TÜRK YE AVRUPA' YA A TT R Walter Scheel, Federal Almanya Cumhuriyeti Eski Cumhurba kanı Türkiye'nin AB ye Üyeli i Bir Ba arı Öyküsünün Devamıdır Dı i leri Bakanı ve

Detaylı

Başyazı Garanti Bankası ve KOBİ'ler Ergun Özen

Başyazı Garanti Bankası ve KOBİ'ler Ergun Özen Başyazı Garanti Bankası ve KOBİ'ler Ergun Özen Bundan tam 2 sene önce yine bu köşede, ekonomimiz henüz çalkantılı dönemden çıkmamışken, "Bankacılık Sorumluluğu" başlığıyla bir yazı yazmıştım. Garanti Bankası

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ BASINDA İSTANBUL

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ BASINDA İSTANBUL İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ BASINDA İSTANBUL 02-09 Mart 2010 Le Figaro The INDEPENDENT New York Times Daily Express Le Monde The Guardian Şarkul Awsat FOX AlHayat El-Halic

Detaylı

Şehir rehberi Şehir rehberi

Şehir rehberi Şehir rehberi Şehir Rehberi Şehir Rehberi Business Travel & Convention Service D -taylarla biz ilgileniriz. İş seyahatleri, fuarlar, şirket toplantıları, personeli teşvik edici turlar ve etkinlikler konularındaki tüm

Detaylı

Berlin'e yapılan göç

Berlin'e yapılan göç Berlin'e yapılan göç 3,4 milyon Berlinlinin yaklaşık bir milyonu göçmen kökenlidir. Yani, kendileri veya ebeveynlerden birisi Almanya doğumlu değildir. Bu, Berlin için iyidir. Çünkü aktif ve özellikle

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ BASINDA İSTANBUL

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ BASINDA İSTANBUL İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ DIŞ BASINDA İSTANBUL 8-15 Eylül 2010 Le Figaro The INDEPENDENT New York Times Daily Express Le Monde The Guardian Şarkul Awsat FOX AlHayat El-Halic

Detaylı

Meram ba ları tekrar canlanıyor

Meram ba ları tekrar canlanıyor Kentsel dönü üme örnek Meram Çevre ve ehircilik Bakanı Erdo an Bayraktar, Karadeniz Ere li de Müstakil Sanayici ve adamları Derne i nin (MÜS AD) 77. Genel dare Kurulu toplantısında son 9,5 yılda Cumhuriyet

Detaylı

Kültürlerin harmanlandığı Türkiye Cumhuriyeti nin Başkenti Ankara

Kültürlerin harmanlandığı Türkiye Cumhuriyeti nin Başkenti Ankara Kültürlerin harmanlandığı Türkiye Cumhuriyeti nin Başkenti Ankara Ankara 2013 ANKARA KÜLTÜR VE TURİZM İL MÜDÜRLÜĞÜ İmtiyaz Sahibi Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Editör Doğan ACAR Fotoğraflar Kültür ve Turizm

Detaylı

TARİHİN TANIKLARINI KORUMAK PROTECTION OF THE WITNESSES OF HISTORY БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К СВИДЕТЕЛЯМ ИСТОРИИ

TARİHİN TANIKLARINI KORUMAK PROTECTION OF THE WITNESSES OF HISTORY БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К СВИДЕТЕЛЯМ ИСТОРИИ 307 PANEL/КРУГЛЫЙ СТОЛ TARİHİN TANIKLARINI KORUMAK PROTECTION OF THE WITNESSES OF HISTORY БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К СВИДЕТЕЛЯМ ИСТОРИИ Panel Başkanı/Chair of Panel/Председатель: Hikmet DENİZLİ-TÜRKİYE/ТУРЦИЯ

Detaylı

Almanya - Berlin. İkinci dünya savaşından sonra ortaya çıkan dünya düzeninin simge kentlerinden Berlin. BERLİN

Almanya - Berlin. İkinci dünya savaşından sonra ortaya çıkan dünya düzeninin simge kentlerinden Berlin. BERLİN Almanya - Berlin BERLİN Almanya - Berlin İkinci dünya savaşından sonra ortaya çıkan dünya düzeninin simge kentlerinden Berlin. 1989 da Amerikan Başkanı Ronald Reagan nın Doğu ve Batı yı ayıran Berlin Duvar

Detaylı

GÜNÜMÜZ MÜZECİLİĞİNDE SERGİLEME TEKNİKLERİNİN SANAL TEKNOLOJİLER İLE DESTEKLENMESİ VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ

GÜNÜMÜZ MÜZECİLİĞİNDE SERGİLEME TEKNİKLERİNİN SANAL TEKNOLOJİLER İLE DESTEKLENMESİ VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜNÜMÜZ MÜZECİLİĞİNDE SERGİLEME TEKNİKLERİNİN SANAL TEKNOLOJİLER İLE DESTEKLENMESİ VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ UZMANLIK TEZİ Deniz

Detaylı

Konya nın ilk organik ürün pazarı açıldı

Konya nın ilk organik ürün pazarı açıldı 2012 Londra Paralimpik Oyunları nda, bayanlar halter 40 kiloda mücadele eden Meram Belediyesporlu Milli sporcu Nazmiye Muslu, 109 kiloyla dünya ve paralimpik rekoru kırarak altın madalya kazandı. Konya

Detaylı

YENİ YILIN IŞIKLARI ALTINDA PARİS

YENİ YILIN IŞIKLARI ALTINDA PARİS GEZİYORUM Ahmet Alper KOÇAK Paris izlenimi Fransa nın başkenti Paris i her ziyaret edişimde düşünürüm; acaba bir ülkeyi büyük yapan ekonomisi, sanayisi midir? Ordusu, tankı, topu, tüfeği midir? Galiba

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI NIN KÜLTÜR VE SANAT ALANINDAKİ DENEYİMLERİ

İZMİR TİCARET ODASI NIN KÜLTÜR VE SANAT ALANINDAKİ DENEYİMLERİ 1 İZMİR TİCARET ODASI NIN KÜLTÜR VE SANAT ALANINDAKİ DENEYİMLERİ 1885 yılında kurulmuş, Türkiye nin ilk ticaret odalarından biri olan İzmir Ticaret Odası, bir yüzyılı aşan köklü geçmişi ile Türkiye ekonomisine

Detaylı