ANTONIO NEGRI 1933 y l nda talya n n Padua kentinde do du. Yirmi üç yafl nda, Alman tarihselcili i üzerine haz rlad teziyle felsefe diplomas ald.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANTONIO NEGRI 1933 y l nda talya n n Padua kentinde do du. Yirmi üç yafl nda, Alman tarihselcili i üzerine haz rlad teziyle felsefe diplomas ald."

Transkript

1 ANTONIO NEGRI 1933 y l nda talya n n Padua kentinde do du. Yirmi üç yafl nda, Alman tarihselcili i üzerine haz rlad teziyle felsefe diplomas ald y llar aras nda, Benedetto Croce Tarihsel Çal flmalar Enstitüsü nde çal flt ve 1959 y l nda Hukuk Felsefesi profesörlü ü unvan n kazand y l na dek Padua Üniversitesi nde asistan olarak görev yapt ve ayn y l Devlet Doktrinleri profesörü oldu. Negri nin yay mc l k faaliyeti, 1956 da Padua Üniversitesi nin ö renci temsilcileri dergisi olan Il Bo nun direktörlü üyle bafllad da talyan Sosyalist Partisi nin yerel konseyine seçilen Negri, partinin Padua bölgesi yay n olan Il Progresso Veneto dergisinin yöneticili ini yapmaya bafllad. H ristiyan Demokrat Parti yle koalisyona girmesi üzerine Sosyalist Parti den ayr ld. Bu dönemde yay mlanmaya bafllayan, iflçi s n f n n özerkli ine a rl k veren bir dergi olan Quaderni Rossi de yaz lar yazd. Negri bu y llarda, bir felsefe dergisi olan Aut-Aut ve hukuk felsefesi üzerine makaleler yay mlayan Critica del Dritto gibi dergilere de katk da bulundu. Negri, 1973 y l nda da lacak olan Potere Operaio çevresinde, bu siyasal oluflumun en ünlü kuramc s olarak ön plana ç kt. Autonomia hareketinin do uflu bu döneme denk gelir. Padua daki genifl bir ayaklanma üzerine suçlanan Negri, 1977 sonlar nda bu suçlamalardan aklan p Padua ya döndü y llar nda zaman n n ço unu Paris te École Normale de geçirdi. Nisan 1979 da Milano ya geri dönen Negri, Aldo Moro nun K z l Tugaylar taraf ndan kaç r l p öldürülmesi sonras nda aç lan soruflturma çerçevesinde niteli i belirsiz suçlamalarla tutukland. K z l Tugaylar üyesi birçok insan daha önceleri Potere Operaio benzeri siyasal oluflumlarda yer alm fl olmakla birlikte, Negri nin bu örgütle do rudan bir iliflkisi yoktu. Marx Beyond Marx yay mlan p talya da edebiyat d fl kitap listelerinde bir numaraya yerleflti inde, Negri hapisteydi ve 1983 y l nda Radikal Parti nin yürüttü ü bir kampanya sonunda bu partinin listesinden talyan Parlamentosu na seçilene dek dört buçuk y l boyunca hapiste kald. Eylül 1983 te Bakanlar Kurulu nun dokunulmazl n kald rmaya karar vermesiyle Negri talya y terk etti ve 1997 y l na dek yaflayaca Fransa ya geçti. 1 Temmuz 1997 günü devlet terorizminden kaynaklanan "kurflun y llar "na bir son vermek için talya ya geri döndü. Negri nin ngilizce olarak yay mlanan kitaplar : The Savage Anomaly: The Power of Spinoza s Metaphysics and Politics, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1991; Marx Beyond Marx: Lessons on the Grundrisse, New York: Autonomedia, 1991; The Politics of Subversion: A Manifesto for the Twenty-First Century, Cambridge: Polity Press, 1989; Revolution Retrieved: Selected Writings on Marx, Keynes, Capitalist Crisis and New Social Subjects Londra: Red Notes, 1988; Michael Hardt ile birlikte Labor of Dionysus: A Critique of the State-Form, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1994 [Dionysos un Eme i-devlet Biçiminin Bir Elefltirisi, çev.: Ertu rul Bafler, letiflim Yay., 2003]; Félix Guattari ile birlikte: Communists Like Us: New Spaces of Liberty, New Lines of Allience, New York: Semiotext(e), 1990; Michael Hardt ile birlikte Empire, Harvard University Press, 2000 [ mparatorluk, çev.: Abdullah Y lmaz, Ayr nt Yay., 2003]; yine Hardt ile Multitude-War and Democracy in the Age of Empire, Penguin Press, 2004 [Çokluk- mparatorluk Ça nda Savafl ve Demokrasi, çev.: Bar fl Y ld r m, Ayr nt Yay., 2004].

2 Ayr nt : 474 nceleme dizisi: 209 Devrimin Zaman Antonio Negri ngilizceden çeviren Yavuz Alogan Yay ma haz rlayan Çiçek Öztek Çeviride kullan lan metin Time for revolution, Continuum 2003 Tr. Matteo Mandarini Kitab n özgün ad La consituzione del tempo, Manifestolibri 1997 Kairòs, Alma Venus, Multido, Manifestolibri 2000 ngilizce bas m The Continuum International Publishing Group, Inc ve Manifestolibri iflbirli iyle yap lm flt r. Antonio Negri, 2003 Bu kitab n Türkçe yay m haklar Ayr nt Yay nlar na aittir Kapak illüstrasyonu Sevinç Altan Kapak düzeni Arslan Kahraman Düzelti Mehmet Celep Bask ve cilt Sena Ofset (0 212) Birinci bas m 2005 Bask adedi 2000 ISBN AYRINTI YAYINLARI & Dizdariye Çeflmesi Sk. No.: 23/ Çemberlitafl- st. Tel.: (0 212) Faks: (0 212)

3 Antonio Negri Devrimin Zaman

4 N C E L E M E D Z S fienl KL TOPLUM/I. Illich Ë YEfi L POL T KA/J. Porritt Ë MARKS, FREUD VE GÜNLÜK HAYATIN ELEfiT R S /B. Brown Ë KA- DINLIK ARZULARI/R. Coward Ë FREUD DAN LACAN A PS KANAL Z/S. M. Tura Ë NASIL SOSYAL ZM? HANG YEfi L? N Ç N T NSELL K?/R. Bahro Ë ANTROPOLOJ K AÇIDAN fi DDET/Der: D. Riches Ë ELEfiT REL A LE KURAMI/M. Poster Ë K B N E DO RU/R. Williams Ë DEMOKRAS ARAYIfiINDA KENT/K. Bumin Ë YARIN/R. Havemann Ë DEVLETE KARfiI TOPLUM/P. Clastres Ë RUSYA DA SOVYETLER ( )/O. Anweiler Ë BOLfiEV KLER VE fiç DENET M /M. Brinton Ë EDEB YAT KU- RAMI/T. Eagleton Ë K FARKLI S YASET/L. Köker Ë ÖZGÜR E T M/J. Spring Ë EZ LENLER N PEDAGOJ S /P. Freire Ë SA- NAY SONRASI ÜTOPYALAR/B. Frankel Ë fikencey DURDURUN!/T. Akçam Ë ZORUNLU E T ME HAYIR!/C. Baker Ë SES- S Z YI INLARIN GÖLGES NDE YA DA TOPLUMSALIN SONU/J. Baudrillard Ë ÖZGÜR B R TOPLUMDA B L M/P. Feyerabend Ë VAHfi SAVAfiÇININ MUTSUZLU U/P. Clastres Ë CEHENNEME ÖVGÜ/G. Vassaf Ë GÖSTER TOPLUMU VE YORUMLAR/G. Debord Ë A IR ÇEK M/L. Segal Ë C NSEL fi DDET/A. Godenzi ALTERNAT F TEKNOLOJ /D. Dickson Ë ATEfi VE GÜNEfi/I. Murdoch Ë OTOR TE/R. Sennett Ë TOTAL TAR ZM/S. Tormey SLAM IN B L NÇALTINDA KADIN/F. Ayt Sabbah Ë MEDYA VE DEMOKRAS /J. Keane Ë ÇOCUK HAKLARI/Der: B. Franklin Ë ÇÖKÜfiTEN SONRA/Der: R. Blackburn Ë DÜNYANIN BATI- LILAfiMASI/S. Latouche Ë TÜRK YE N N BATILILAfiTIRILMASI/C. Aktar Ë SINIRLARI YIKMAK/M. Mellor Ë KAP TAL ZM, SOS- YAL ZM, EKOLOJ /A. Gorz Ë AVRUPAMERKEZC L K/S. Amin Ë AHLÂK VE MODERNL K/R. Poole Ë GÜNDEL K HAYAT KILA- VUZU/S. Willis Ë S V L TOPLUM VE DEVLET/Der: J. Keane Ë TELEV ZYON: ÖLDÜREN E LENCE/N. Postman Ë MODERNL - N SONUÇLARI/A. Giddens Ë DAHA AZ DEVLET DAHA ÇOK TOPLUM/R. Cantzen Ë GELECE E BAKMAK/M. Albert - R. Hahnel Ë MEDYA, DEVLET VE ULUS/P. Schlesinger Ë MAHREM YET N DÖNÜfiÜMÜ/A. Giddens Ë TAR H VE T N/J. Kovel ÖZ- GÜRLÜ ÜN EKOLOJ S /M. Bookchin Ë DEMOKRAS VE S V L TOPLUM/J. Keane Ë fiu HA N KALPLER M Z/R. Coward Ë AK- LA VEDA/P. Feyerabend Ë BEY N FAL fiebekes /A. Mattelart Ë KT SAD AKLIN ELEfiT R S /A. Gorz Ë MODERNL N SI- KINTILARI/C. Taylor Ë GÜÇLÜ DEMOKRAS /B. Barber Ë ÇEK RGE/B. Suits Ë KÖTÜLÜ ÜN fieffafli I/J. Baudrillard Ë ENTELEKTÜEL/E. Said Ë TUHAF HAVA/A.Ross Ë YEN ZAMANLAR/S. Hall-M. Jacques Ë TAHAKKÜM VE D REN fi SANAT- LARI/J.C. Scott Ë SA LI IN GASPI/I. Illich Ë SEVG N N B LGEL /A. Finkielkraut Ë K ML K VE FARKLILIK/W. Connolly Ë ANT POL T K ÇA DA POL T KA/G. Mulgan Ë YEN B R SOL ÜZER NE TARTIfiMALAR/H. Wainwright Ë DEMOKRAS VE KAP - TAL ZM/S. Bowles-H. Gintis Ë OLUMSALLIK, RON VE DAYANIfiMA/R. Rorty Ë OTOMOB L N EKOLOJ S /P. Freund-G. Martin Ë ÖPÜfiME, GIDIKLANMA VE SIKILMA ÜZER NE/A. Phillips Ë MKÂNSIZIN POL T KASI/J.M. Besnier Ë GENÇLER Ç N HA- YAT B LG S EL K TABI/R. Vaneigem Ë CENNET N D B /G. Vassaf Ë EKOLOJ K B R TOPLUMA DO RU/M. Bookchin Ë DE- OLOJ /T. Eagleton Ë DÜZEN VE KALKINMA KISKACINDA TÜRK YE/A. nsel Ë AMER KA/J. Baudrillard Ë POSTMODERN ZM VE TÜKET M KÜLTÜRÜ/M. Featherstone Ë ERKEK AKIL/G. Lloyd Ë BARBARLIK/M. Henry KAMUSAL NSANIN ÇÖKÜfiÜ/R. Sennett Ë POPÜLER KÜLTÜRLER/D. Rowe Ë BELLE N Y T REN TOPLUM/R.Jacoby Ë GÜLME/H. Bergson Ë ÖLÜME KARfiI HAYAT/N. O. Brown Ë S V L TAATS ZL K/Der.: Y. Coflar Ë AHLÂK ÜZER NE TARTIfiMALAR/J. Nuttall Ë TÜKET M TOP- LUMU/J. Baudrillard Ë EDEB YAT VE KÖTÜLÜK/G. Bataille Ë ÖLÜMCÜL HASTALIK UMUTSUZLUK/S. Kierkegaard ORTAK B R fieyler OLMAYANLARIN ORTAKLI I/A. Lingis Ë VAK T ÖLDÜRMEK/P. Feyerabend Ë VATAN AfiKI/M. Viroli Ë K ML K MEKÂNLARI/D. Morley-K. Robins Ë DOSTLUK ÜZER NE/S. Lynch Ë K fi SEL L fik LER/H. LaFollette Ë KADINLAR NEDEN YAZDIKLARI HER MEKTUBU GÖNDERMEZLER?/D. Leader Ë DOKUNMA/G. Josipovici Ë T RAF ED LEMEYEN CEMAAT/M. Blanchot Ë FLÖRT ÜZER NE/A. Phillips Ë FELSEFEY YAfiAMAK/R. Billington Ë POL T K KAMERA/M. Ryan-D. Kellner Ë CUMHUR YETÇ L K/P. Pettit Ë POSTMODERN TEOR /S. Best-D. Kellner Ë MARKS ZM VE AHLÂK/S. Lukes Ë VAHfiET KAV- RAMAK/J.P. Reemtsma Ë SOSYOLOJ K DÜfiÜNMEK/Z. Bauman Ë POSTMODERN ET K/Z. Bauman Ë TOPLUMSAL C NS - YET VE KT DAR/R.W. Connell Ë ÇOKKÜLTÜRLÜ YURTTAfiLIK/W. Kymlicka Ë KARfiIDEVR M VE SYAN/H. Marcuse Ë KU- SURSUZ C NAYET/J. Baudrillard Ë TOPLUMUN McDONALDLAfiTIRILMASI/G. Ritzer KUSURSUZ N H L ST/K.A. Pearson Ë HOfiGÖRÜ ÜZER NE/M. Walzer Ë 21. YÜZYIL ANARfi ZM /Der.: J. Purkis & J. Bowen Ë MARX IN ÖZGÜRLÜK ET /G. G. Brenkert Ë MEDYA VE GAZETEC L KTE ET K SORUNLAR/Der.: A. Belsey & R. Chadwick Ë HAYATIN DE ER /J. Harris Ë POST- MODERN ZM N YANILSAMALARI/T. Eagleton Ë DÜNYAYI DE fit RMEK ÜZER NE/M. Löwy Ë ÖKÜZÜN A SI/B. Sanders TAHAYYÜL GÜCÜNÜ YEN DEN DÜfiÜNMEK/Der.: G. Robinson & J. Rundell Ë TUTKULU SOSYOLOJ /A. Game & A. Netcalfe EDEPS ZL K, ANARfi VE GERÇEKL K/G. Sartwell Ë KENTS Z KENTLEfiME/M. Bookchin Ë YÖNTEME KARfiI/P. Feyerabend Ë HAK KAT OYUNLARI/J. Forrester Ë TOPLUMLAR NASIL ANIMSAR?/P. Connerton Ë ÖLME HAKKI/S. nceo lu Ë ANARfi Z- M N BUGÜNÜ/Der.: Hans-Jürgen Degen Ë MELANKOL KADINDIR/D. Binkert Ë S YAH AN LAR I-II/J. Baudrillard Ë MODER- N ZM, EVRENSELL K VE B REY/fi. Benhabib Ë KÜLTÜREL EMPERYAL ZM/J. Tomlinson Ë GÖZÜN V CDANI/R. Sennett Ë KÜ- RESELLEfiME/Z. Bauman Ë ET E G R fi/a. Pieper Ë DUYGUÖTES TOPLUM/S. Mestroviç Ë EDEB YAT OLARAK HAYAT/A. Nehamas Ë MAJ/K. Robins Ë MEKÂNLARI TÜKETMEK/J. Urry Ë YAfiAMA SANATI/G. Sartwell Ë ARZU ÇA I/J. Kovel Ë KOLONYAL ZM POSTKOLONYAL ZM/A. Loomba Ë KREfiTEK YABAN /A. Phillips Ë ZAMAN ÜZER NE/N. Elias Ë TAR H N YAPISÖKÜMÜ/A. Munslow Ë FREUD SAVAfiLARI/J. Forrester Ë ÖTEYE ADIM/M. Blanchot Ë POSTYAPISALCI ANARfi ZM N S YASET FELSEFES /T. May Ë ATE ZM/R. Le Poidevin ËAfiK L fik LER /O.F. Kernberg Ë POSTMODERNL K VE HOfiNUT- SUZLUKLARI/Z. Bauman Ë ÖLÜMLÜLÜK, ÖLÜMSÜZLÜK VE D ER HAYAT STRATEJ LER /Z. Bauman Ë TOPLUM VE B L NÇ- DIfiI/K. Leledakis Ë BÜYÜSÜ BOZULMUfi DÜNYAYI BÜYÜLEMEK/G. Ritzer Ë KAHKAHANIN ZAFER /B. Sanders ËEDEB YATIN YARATILIfiI/F. Dupont Ë PARÇALANMIfi HAYAT/Z. Bauman Ë KÜLTÜREL BELLEK/J. Assmann Ë MARKS ZM VE D L FELSEFES /V. N. Voloflinov Ë MARX IN HAYALETLER /J. Derrida Ë ERDEM PEfi NDE/A.MacIntyre Ë DEVLET N YEN DEN ÜRET M /J. Stevens Ë ÇA DAfi SOSYAL B L MLER FELSEFES /B. Fay Ë KARNAVALDAN ROMANA/M. Bakhtin Ë P YASA/J. O Neill Ë ANNE: MELEK M, YOSMA MI?/E.V. Welldon Ë KUTSAL NSAN/G. Agamben Ë B L NÇALTINDA DEVLET/R. LourauË YAfiADI IMIZ SEFALET/A. Gorz Ë YAfiAMA SANATI FELSEFES /A. Nehamas Ë KORKU KÜLTÜRÜ/F. Furedi Ë E T MDE ET K/F. Haynes Ë DUYGUSAL YAfiANTI/D. Lupton Ë ELEfiT REL TEOR /R. Geuss Ë AKT V ST N EL K TABI/R. Shaw Ë KARAKTER AfiINMASI/R. Sennett Ë MODERNL K VE MÜPHEML K/Z. Bauman Ë NIETZSCHE: B R AHLÂK KARfiITININ ET /P. Berkowitz Ë KÜLTÜR, K ML K VE S YASET/Nafiz Tok Ë AYDINLANMIfi ANARfi /M. Kaufmann Ë MODA VE GÜNDEMLER /D. Crane Ë B L M ET /D. Resnik Ë CEHENNEM N TAR H /A.K. Turner Ë ÖZGÜRLÜKLE KALKINMA/A. Sen Ë KÜRESELLEfiME VE KÜLTÜR/J. Tomlinson Ë S YASAL KT SADIN ABC si/r. Hahnel ERKEN ÇÖKEN KARANLIK/K.R. Jamison Ë MARX VE MAHDUMLARI/J. Derrida Ë ADALET TUTKUSU/R.C. Solomon Ë HACKER ET /P. Himanen Ë KÜLTÜR YORUMLARI/Terry Eagleton Ë HAYVAN ÖZGÜRLEfiMES /P. Singer Ë MODERNL N SOSYOLOJ S /P. Wagner Ë DO RUYU SÖYLEMEK/M. Foucault Ë SAYGI/R. Sennett Ë KURBANSAL SUNU/M. Baflaran Ë FOUCAULT NUN ÖZGÜRLÜK SERÜVEN /J. W. Bernauer Ë DELEUZE & GUATTARI/P. Goodchild Ë KT DARIN PS fi K YAfiAMI/J. Butler Ë Ç KOLATANIN GERÇEK TAR H /S.D. Coe & M.D. Coe Ë DEVR M N ZAMANI/A. Negri

5 çindekiler ngilizceye çevirenin girifli / Matteo Mandirini Zaman n oluflumu Sermayenin saatleri ve komünist özgürleflme Bafllang ç I. B R NC YER DE fit RME: BOYUNDURUK ALTINA ALINANIN ZAMANI A. Ölçü olarak zaman ve üretken zaman B. Totoloji ve bileflim C. Bir antagonizm umwelt i

6 D. Yer de ifltirme, histerezis, asimetri, yenileme II. B R NC KURULUfi: KOLEKT F ZAMAN A A. Çilecilik ve esriklik: Dolafl m n analiti i III. B R NC KURULUfi: KOLEKT F ZAMAN B A. Kriz: bir kolektif praksis fenomenolojisine do ru IV. K NC KURULUfi: ÜRETKEN ZAMAN A A. Para, de er ve isimlendirme: Saat ve savafl aras nda B. Enerji: Uzam n yavafl yavafl kaybolmas V. K NC KURULUfi: ÜRETKEN ZAMAN B A. flin ve üretken iflbirli inin reddi B. çsel zaman ve d flsal zaman VI. ÜÇÜNCÜ KURULUfi: KURUCU ZAMAN A A. Devletin zor zaman : Bildiriflim ve meflrulaflma VII. ÜÇÜNCÜ KURULUfi: KURUCU ZAMAN B A. S n f mücadelesi zaman : Yeni kurumsall k B. Ço ulculuk ve ikicilik: Mant ksal matrisler üzerine C. Beden ve oluflum zaman VIII. K NC YER DE fit RME: DEVR M N W ZAMANI A. Proje ve ölüm: fiimdi-zaman (Jetzt-Zeit) B. çsel süreçler ve d flsal süreçler: Analitik ve felaket IX. ÜÇÜNCÜ YER DE fit RME: DEVR M N Y ZAMANI A. Zaman makinesi B. Anayasa ve s n f mücadelesi Sonsöz

7 Kairòs, Alma Venus, Multitudo Kendim için dokuz ders Girifl KAIRÒS Bafllang ç Ortak isim Ölçülemez olan Maddeci alan ALMA VENUS Bafllang ç Ortak olan Yoksulluk Aflk MULTITUDO Bafllang ç Siyaset Canl emek Karar Kaynakça Dizin

8 TEfiEKKÜR Continuum dan Tristan Palmer ve Rowan Wilson a bu proje s ras nda gösterdikleri sab r ve yard mlar ndan ötürü teflekkür ederek bafllamak isterim. Bir okur olarak paha biçilmez becerilere sahip olan Michael Hardt beni yüreklendirdi i için kendimi flansl say yorum. Tek bir (yanl fl çevrilmifl) sözcükten hareketle Hegel e yap lan bir göndermenin izini sürdü ü için Stephen Houlgate e çok fley borçluyum. Susan ve Francesco Mandarini bu projenin bafl ndan sonuna kadar vazgeçilmez bir destek sa lad lar ve tavsiyelerde bulundular. Onlar olmasayd bu proje gerçekleflemezdi. Sözdizimime ve bana karfl ola anüstü bir sab r ve sebat gösterdi i için Juliet Rufford a teflekkür ederim. Bu girifl onun zorlu çal flmas sayesinde çok daha anlafl l r hale geldi. Ayr ca bu kitaba bir biçimde katk da bulunan, saatler süren tart flmalar için, Eliot Albert, Tariq Goddard ve Alberto Toscano ya da teflekkür etmek isterim. Alberto Toscano bu giriflin çeflitli taslaklar üzerine tipik biçimde konunun özüne inen yorumlar yapt, çeviri notlar konusunda önerilerde bulundu. Son olarak, bu iki metni bir araya getirmemi önerdi i için en çok Antonio Negri ye minnettar m. Onun eserlerini okumak, çevirmek, onlar hakk nda yazmak; ama daha çok onun entelektüel cömertli i ve ba l l bana çok fley kazand rd. Matteo Mandarini

9 ngilizceye çevirenin girifli Emek, yaflayan, biçim veren atefltir; fleylerin geçicili i, onlar n zamansall, canl zamanla oluflumudur. (Karl Marx, Grundrisse) Antonio Negri nin ngilizceye çevrilen ve ilk kez burada bir araya getirilen iki metni, müthifl bir özetleme kapasitesi sergiler döneminde kaleme al nan denemelerden derlenen Macchina tempo nun (Negri 1982a) son bölümü olarak yay mlanan The Constitution of Time [Zaman n Oluflumu] (1981), Antonio Negri, yoldafllar ve çal flma arkadafllar n n on y l aflk n bir süre içinde gerçeklefltirdikleri teorik ve pratik çal flman n en önemli noktas n temsil ederken, çözümü Negri nin bir on y l n daha alacak olan üretken aporialar 1 da sergiler. Negri nin en son kitab olan Kairòs, Alma Venus, Multitudo (2000a), yo unlaflma bak m ndan onun daha ön- 1. Üretken aporia ile belirli bir kavramsal kümenin içindeki belirli problemlerin çözümsüzlü ünün araflt rmay t kamas n, ancak tam da bu t kanma sayesinde yeni araflt rma yollar n n aç lmas n ve bizatihi kavramsal kümenin yer de ifltirmesini kastediyorum. Negri nin deyifliyle, T kan kl n gerilimi k r l r ve t kan k-

10 ceki çal flmalar na denk düfler ve 1980 lerde ve 1990 larda Zaman n Oluflumu nu izleyen çal flman n sonuçlar n tek bir yo un metin içinde bir araya getirir. Kairòs, Alma Venus, Multitudo, Negri nin Empire [ mparatorluk] * üzerine çal flmas sona erdikten sonra yaz ld ; ancak bu metin daha sonra ortaklafla yaz lan çal flmada oluflturulan kavramsal kümede bir derinleflmeyi temsil eder. Antonio Negri nin talyanca yaz lar zorlu uyla tan n r ve bu zorluk Operaismo 2 tart flmalar na genelde aflina olmayan okur için iki kat na ç kar. Il Movimento nun bast r lmas n n ve 1970 lerin belli bafll teorisyenlerinden baz lar n n pek çok yaz s n n (Negri ninkiler dahil) ortadan kayboldu u lerin karfl devrim inin l n zapt etti i güç aç a ç kar. [Aporia: Zorluk. Zihin kar fl kl yaratan fley. Kuramsal bir konuda ortaya ç kan karfl t, çeliflen düflüncelerin do urdu u kuramsal zorluk.] * Michael Hardt, Antonio Negri, mparatorluk, çev.: Abdullah Y lmaz, 5. bas m, Ayr nt Yay., Al nt lar bu çeviriden yap lacakt r. 2. Operaismo, iflçi s n f n kapitalizmin dinamik ancak özerk nüvesi olarak konumland ran, özgül olarak talyan bir Marksizm çeflitlemesidir. Mario Tronti nin yeni ufuklar açan Operai e Capitale sinde (Turin, Einandi Editore, 1966) öne sürdü ü gibi, iflçi s n f kapitalizmin hem içinde hem de ona karfl dolays z biçimde iflledikçe onu do rudan (maddi olarak ve teorik olarak) elefltirdi i ayr cal kl bir elefltirel konumda yer al r. flçi mücadelelerinin temel geliflmedeki merkezili i, krizin ça dafl mücadelelerin ve iflçi örgütlenmesinin ilerlemesiyle olgunlaflt anlam na gelir. Bu hareketle derinlemesine ilgilenen Negri, siyasal olan n, üretim alan ndaki somut mücadelelerden ayr ve özerk hale gelmesinin aksine, siyasal olan n iktisadi olan tamamen özümleme ve onu sadece hâkimiyet kurallar n tayin etti i ölçüde ayr olarak tan mlama e ilimi gösterdi i ni öne sürerek bir sonraki geliflmeyi siyasal olan n özerkli i ni reddetti. (A. Negri, Twenty Theses on Marx, çev.: M. Hardt, S. Makdisi, C. Casarino ve R. E. Karl (der.), Marxism Beyond Marxism (New York, Routledge, 1996), s. 153) [Bkz. Negri nin Operaismo yla iliflkisi için bkz. Harry Cleaver, Reading Capital Politically (Brighton, The Harvester Press, 1979), ss ; Yann Moulier nin, A. Negri nin The Politics of Subversion una (çev. J. Newell, Oxford, Polity Press, 1989) yazd Girifl, ss Steve Wright n bilgi verici Negri ye bir ölçüde düflmanca olan de erlendirmesi: Storming Heaven: Class Composition and Struggle in Italian Autonomist Marxism (Londra, Pluto Press, 2002) ve Michael Hardt n 1990 tarihli tezi, The Art of Organisation: Foundations of a Political Ontology in Gilles Deleuze and Antonio Negri ( 3. Ancak Manifestolibri ve DeriveApprodi gibi yay mc lar n çabalar sayesinde, bu kitaplar n ço u talya daki yeni radikalleflmifl genç izleyicilerin eline geçmifltir. Bu izleyiciler, sömürü stratejileri ve mparatorluk taki kolektif eylem imkânlar arac l yla düflünmeye önceki kufla n yapt önemli katk lar bu metinlerde bulmufllard r. 10

11 ard ndan talyan yay n dünyas n n neredeyse tam bir otosansür uygulamas bu durumu daha da a rlaflt rd. Raniero Panzieri nin Lotte Operaie Nello Sviluppo Capitalistico sundan (1976b) ve Mario Tronti nin ufuk aç c Operai e Capitale sinden (1966) seçilen parçalar, geç 1970 lerde ve erken 1980 lerde 4 sadece fazla bilinmeyen dergi ve derlemelerde olsa da ngilizceye çevrildi; ancak onlar n il Movimento dan (o s rada hareketin pek çok üyesi ya cezaevinde ya da sürgündeydi) soyutlanmas, daha genifl kapsaml bir uluslararas tart flman n ve toplumsal hareketin bileflenleri haline asla gelememeleri anlam na geliyordu. Son y llarda, pek çok düflünür bu duruma çare bulmaya bafllam flt r. 5 Ancak bu düflünürlerin ürettikleri eserler, hatta bizatihi mparatorluk bile, talya da Il popolo di Seattle olarak bilinen fleyin ve bu Amerikan kentinden, flimdiye kadar Cenova, Barselona ve Floransa ya geçen yeni mücadeleler çevriminin oluflum halindeki küresel öznellikleriyle kesiflmemifl olsayd, akademi d fl nda etki yaratmay baflaramazd. Çevirmen dipnotlar nda Zaman n Oluflumu hakk nda okura daha fazla bilgi verdim (esas olarak Negri nin kendi yaz lar ndan hareketle). Kairòs, Alma Venus, Multitudo bölümündeyse, dikkat çekici biçimde kendine yeterli olan bu metnin büyük ölçüde kendi bafl na konuflmas n sa lad m. Metnin geliflimi, özerk bir mant kla, kümülatif bir bileflimle yönlendirilir; bu metin, kendisini tekrar tekrar y kan ve kuran geri besleme etkileri bar nd r r. Birinci, ikinci, üçüncü kurucu esastan n inci esasa kadar. Çok fazla dipnot koymak, pek çok d flsal 4. Raniero Panzieri için bkz. The Capitalist Use of Machinery: Marx Versus the Objectivists, çev. Q. Hoare, P. Slater (der.), Outlines of a Critique of Technology (Londra, Ink Links, 1980), ss ve Surplus Value and Planning: Notes on the Reading of Capital, çev. J. Bees, CSE (der.), The Labour Process and Class Strategies içinde (Londra, Stage 1, 1976), ss Mario Tronti için bkz. Social Capital, Telos, 17 (güz 1973), ss ve The Strategy of the Refusal, Red Notes (der.), Working Class Autonomy and the Crisis: Italian Marxist Texts of the Theory and Practice of Class Movement: içinde (Londra, Red Notes and CSE Books, 1979), ss Örnek olarak bkz. Robert Lumley, States of Emergency. Cultures of Revolt in Italy from 1968 to 1978 (Londra, Verso, 1994); P. Virno ve M. Hardt (der.), Radical Thought in Italy (Minneapolis, University of Minnesota Press, 1996); Wright, Storming Heaven. Antonio Negri nin 1990 lardan bugüne yazd çok say da kitab n n da bu ba lama yerlefltirilmesi gerekir. 11

12 göndermenin yapt gibi, ancak bileflimin tutarl l n bozard. Öte yandan, Zaman n Oluflumu na pek çok al nt ve referans serpifltirilmifltir. Cezaevinde bulundu u s rada Antonio Negri herhangi bir zamanda edinmesine izin verilen s n rl say da kitaptan yapt al nt ve referanslar defterlere kaydediyordu tarihli Girifl te (burada Sonsöz olarak yeniden bas ld ) hat rlatt gibi, bu defterlerin pek ço u, Ödlek ve cahil bir cezaevi gardiyan sürüsünün kindarl ndan baflka hiçbir sebep olmaks z n, zalimlerin sidi i ve atefliyle imha edildi. Onun ve benim bütün çabalar m za ra men, bu referanslar bulmak imkâns z olmufltur. Bu nedenle kaynakça neredeyse bütünüyle bellek gücüyle ve tahmini olarak oluflturulmufltur de Antonio Negri neredeyse iki y ld r hakk nda hüküm verilmeksizin cezaevinde tutuluyordu. Radikal Parti üyesi olarak parlamentoya seçilmesinden önce iki y l daha orada kalacak, Vekiller Meclisi parlamenter dokunulmazl n kald rd ktan sonra sürgün olarak Paris e kaçacakt. Kendisini bir kez daha iki y l kalmak üzere bir talyan cezaevinde buldu u zaman (1999) 6 Negri nin Kairòs taki ironik sözleriyle, yeniden erdem e itimine aylakl k yoluyla ulafl lan bu özel koflullar belki de önceki y llarda üstesinden gelinen teorik ve pratik çal flmay de erlendirmek için en uygun vesileyi oluflturdu. ki ayr cezaevi; iki ayr kitap. Ancak bu metinleri birbirine ba layan sadece yazma koflullar de ildir; bu kitab keyfi bir derlemenin ötesine geçiren de, bu iki metinde ortak olan özetleme gücü, ola anüstü s k flt rma ve yo un geçen önceki y llar anlamland rma arzusundan öte bir fleydir. Bu fley, Negri nin düflüncesinin geliflimini sadece sürgün y llar nda gelifltirdi i düflünceyi de il, Michael Hardt la ortaklafla yapt çal flmay da anlamak ve Negri nin teorik eme inin kal c kayg s n ifade eden, kapitalist birikimin yeni Emperyal biçimleri karfl s nda kolektif eylemin yeni imkânlar n kavramak için vazgeçilmez malzeme sa lar. O halde, birlikte ele al nd nda bu metinler, Marx Be- 6. Negri nin 1997 de talya ya ve cezaevine dönmesinin nedenlerine iliflkin bir de erlendirme için bkz. A. Negri, Exil (Paris, Editions Mille et une Nuits, 1998). Yol gösterme y llar n n sonuna ve hâlâ cezaevinde ya da sürgünde olan bütün yoldafllar n serbest kalma zorunlulu una iflaret etmek için dönüyorum. (s. 67 Frans zcadan çevirdim) 12

13 yond Marx tan (1979) mparatorluk a (2000), proleter özde erlemeden, iflbirli i halindeki çokluk kümelenmelerine kadar Negri nin düflünce çizgisini aç klar. kisini birbirine ba layan k rm z iplik, bu derlemenin bafll n n da gösterdi i gibi, zamansall n ipli idir. I Burada çevrilen iki metni bir ba lama oturtmak için mparatorluk u k saca de erlendirmek gerekir. mparatorluk un ortaya koydu u, genifl çapta tart fl lan teorik sentez, 1990 lar n ortas nda ortaya ç kan yeni militanl k ça nda ifade edilen iyimserli i ak tmay ve ona ak lc bir ifade kazand rmay baflarm fl, böylece tarihin sonu nu savunanlar n k sa süreli zafer duygusunu isabetli biçimde sona erdirmifltir. Operaismo nun temel ilkelerinden baz lar n tekrar ele alan Hardt ve Negri, XX. yüzy l n son çeyre inde sermayenin, önceki birikim rejimini parçalam fl olan iflçi ve antikolonyal mücadeleleri k rmak için yeniden yap lanmak zorunda kald n öne sürerler. Hardt ve Negri nin, mparatorluk un antagonist öznesi olan çoklu un gücüne iliflkin de erlendirmelerinde belirttikleri gibi, mparatorlu un eylemi etkin oldu u zaman bunun nedeni kendi kuvvetinden çok emperyal iktidar karfl s nda çoklu un direniflinin geri tepmesiyle eylemin ivme kazanmas d r (Hardt ve Negri, mparatorluk, s. 366). Böylece sermayenin, küreselleflmede vücut buldu u öne sürülen o çok övülen zaferi, sermayenin sa l n n ve yarat c l n n bir belirtisi de il, daha çok art k ulus devletin içinde denetlenemeyen mücadelelerin sonucudur. Sermayenin bu türden mücadelelere gösterdi i tepki, üretimi merkezsizlefltirmek, iflçilerin (göreli) ve sermayenin hareketlili ini art rmakt ; ancak bunun do al sonucu, ulus devletin art k onu aflan ak fllar denetleyememesi oldu. Ne var ki, ulus devletin egemen gücünün göreli zay flamas yla birlikte egemenlik asl nda ortadan kalkmam fl, sadece biçim de ifltirmifltir; siyasal denetimler, devlet ifllevleri ve düzenleme devam ediyor. mparatorluk, Hardt ve Negri nin küreselleflmenin siyasal biçimine verdikleri isimdir. Can a- l c nokta fludur: Burada söz konusu olan, yeni bir emperyalizmin 13

14 (belki de ABD temelinde) oluflmas de ildir. Hardt n talyan gazetesi Il Manifesto ya verdi i bir röportajda 7 belirtti i gibi, emperyalizm Avrupa uluslar n n egemenli inin gerçekten kendi s n rlar n n ötesine geçen bir uzant s n oluflturur, ve karmafl k bir içsel ve d flsal diyalektikle 8 nitelendirilir. Öte yandan, mparatorluk nosyonuyla Hardt ve Negri radikal bir paradigma de iflikli inin ana hatlar n ortaya koyarlar. Kitab n eksenini oluflturan bir bölümde ( Emperyal Egemenlik, ss ) öne sürdükleri gibi, emperyal dünyaya geçiflte [ ] art k bu s n r çizgileri kalmam flt r (a.g.y., s. 198). Baflka deyiflle mparatorluk un hiçbir merkezi ve hiçbir s n r yoktur. Daha ziyade o, bütün küreyi giderek kapsayan kural n merkezsizlefltirilmifl ve yersizyurtsuzlaflt r lm fl bir ayg t d r (a.g.y., s. 18). mparatorluk un oluflumu, Polybios un Roma mparatorlu u tart flmas nda (1979) söz etti i bafll ca üç yönetim biçiminin monarfli, aristokrasi ve demokrasi bir araya getirildi i karma bir modelle anlafl l r. Bunlar n günümüzdeki modern ard llar, International Monetary Fund [Uluslararas Para Fonu] (IMF), World Bank [Dünya Bankas ], World Trade Organization [Dünya Ticaret Örgütü] (WTO), NATO (monarfli); ulusötesi sermaye (aristokrasi); ulus devletler ve sivil toplum kurulufllar (NGO lar) (demokrasi) taraf ndan temsil edilir. Bu model metaforik olarak anlafl lmamal d r; bu kurumlarla bu yönetim biçimleri resmen örtüflür. Küresel oluflumun bu flekilde anlafl lmas ktidar n hatlar ve iflleyifline iliflkin yumuflat lm fl ve tekanlaml olmayan bir anlay fla olanak tan r. 9 Bu 7. M. Hardt, Un leviatano descritto fuor di metafora, Il Manifesto, 28 Eylül 2000 ve M. Hardt ve A. Negri, mparatorluk, s çsel ve d flsal ile mparatorluk taki ayr m n çöküflü aras ndaki diyalekti e iliflkin tart flma için bkz. Empire, s Ayr ca bkz. Michael Hardt ve Thomas Dunn söyleflisi, Sovereignty, Multitudes, Absolute Democracy, Theory and Event, 4:3 (2000). 9. Negri, The Savage Anomaly de (çev. M. Hardt, Minneapolis, University of Minneapolis Press, 1991) potere ile potenza aras nda önemli bir ayr m yapar. Bu ayr m Spinoza n n potestas ile potentia aras nda yapt ve filozofun eserlerinin ngilizce çevirisinde atlanan ayr mdan türetir. Michael Hardt n, Antonio Negri nin The Savage Anomaly çevirisinde bu iki terimi s ras yla ktidar ve iktidar olarak ifade ediflini benimsedim. Bu ayr m hem siyasal hem de ontolojiktir: potere ( ktidar) merkezileflmifl aflk n bir komuta gücünü ifade ederken, potenza (iktidar) ol- 14

15 küresel yasal oluflum maddi oluflumdaki de iflikliklere iflaret eder. Baflka deyiflle, o kapitalist iliflkilerin toplumsal üretim ve yeniden üretimin bütün veçhelerini, bütün yaflam alanlar n kuflatacak flekilde geniflletilmekte oldu unu varsayar (Hardt ve Negri mparatorluk, s. 288). 10 Bu kuflat c boyunduruk, mparatorluk ta art k bir d fl taraf n olmad iddias n gerekçelendiren maddi koflullar ifade eder. Sermaye toplumsal hayat n tamam n boyunduruk alt na al r ve oluflum halindeki yasal yap iliflkileri küresel düzeyde gözetip denetleyerek ve düzenleyerek süreci korur. Emperyal komutan n genel ayg t üç ayr u raktan ya da Hardt ve Negri nin mparatorlu un üçlü buyru u dedikleri fleyden ibarettir (a.g.y., s ). lk unsur, mparatorluk un yüce gönüllü, liberal yüzü dür (a.g.y., s. 211). Herkes hofl karfl lan r ve rk, inanç, renk, toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim ve di erlerine bak lmaks z n onun s n rlar içinde yer al r. mparatorluk farkl l klar formel olarak bir yana b rakarak olas çat flma alan n n büyük k sm n etkisiz hale getirmeye çal fl r. kincisi diferansiyel u rakt r; do al ya da biyolojik olmaktan çok kültürel ve olumsal oldu u ve böylece d fllay c olmad düflünülen farkl l klar bar flç l bölgesel kimliklerin bir kuvveti olarak savunulur (a.g.y., s. 213). Son olarak, bu farkl l klar n genel komuta ekonomisi içinde yönetimine ve hiyerarfliklefltirilmesi ne s ra gelir. Art k bölme ve fethetme yoktur, mparatorluk, en az ndan, bölünme yaratmak yerine var olan ya da potansiyel farkl l klar tan r, onlar kutlar ve genel bir komuta ekonomisi içinde düzenler (a.g.y., s. 214). dukça içkin ve yerel kurucu güçleri belirtir. Bu ayr ma iliflkin özlü bir de erlendirme için bkz. The Savage Anomaly ye Girifl. Bu terminolojik ayr m, mparatorluk ta muhafaza edilmemifltir, halbuki kavramsal ayr m edilmifltir. 10. Negri ve Hardt, Foucault nun de iflen ktidar biçimleri çözümlemesini benimserler, ancak bunu gerçek boyunduruk ya da postmodernite dünyas na yerlefltirerek yaparlar. Onlar ktidar n, bizatihi hayat kendi nesnesi haline getiren ve bizatihi hayat düzeyinde iflleyen bir biyoiktidar haline getirmek üzere tam bir de iflimden geçti ini öne sürerler. Gerçek boyunduruk sorunu Zaman n Oluflumu na iliflkin afla daki II. K s m da yer alan tart flmada daha genifl biçimde ele al nacakt r. Hardt ve Negri mparatorluk ta gerçek boyunduru u flu flekilde özetlerler: Toplumsal iliflkiler, toplumsal üretim ile ekonomik üretim aras nda herhangi bir d flsall imkâns z hale getirerek üretim iliflkilerini tümden sarm flt r. (s. 223) 15

16 Ancak Negri ve Hardt, mparatorluk un pekifltirilmesine yönelen sürecin bütünlefltirici do as n n umutsuzlu a sebep olmamas gerekti inde srar ederler. Roma da La Sapienza Üniversitesi nde sundu u bir makalede Negri, bunun lanet biçimde pozitif oldu- unu, bir özgürlük belirtisi, ulus devletin cehennemi kafesini k - ran tarihsel süreçlere iliflkin zorun bir belirtisi oldu unu iddia edecek kadar ileri gitti. 11 Zira bir taraftan, iflçi mücadeleleri, önceki ulus devlet temelindeki birikim rejimine son verir 12 ve böylelikle onlar n ontolojik ve yarat c gücünü aç a vurur; öte yandan, mparatorluk un öteki öznesi olarak çoklu un oluflumuna iflaret eden, tam da egemenlik biçimindeki paradigma de iflikli idir. Bu özne, mutlak pozitif bir kuvvet olarak, hâkim gücü alternatifi olarak ortaya ç kt soyut ve bofl bir birleflmeye iten bir güç olarak ifllev görür [...] mparatorluk yaln zca çoklu un hayat damarlar n kurutan bir kapand r; ya da Marx n söyleyebilece i gibi, ancak canl lar n kan n emerek hayat n sürdürebilen, ölü eme in biriktirilmesinden beslenen bir vampir rejimidir. (Hardt ve Negri, mparatorluk, s. 85, 86) 13 Çokluk mparatorluk un eksen niteli inde önemli bir nosyonudur; ayn zamanda yeterince kuramsallaflt r lmam fl olmas üzücüdür. * 2001 de Londra da sunulan The Politics of Multitude bafll kl bir makalede 14 Hardt çokluk kavram n n önceki ortak çal flma- 11. Bu k sa makalenin talyanca bir kopyas ( Impero, moltitudini, esodo ) için bkz Bu Girifl in II. K sm nda tart fl laca gibi, Gerek Negri gerekse Hardt egemen ulus devlet ça na iliflkin her türlü nostaljiye karfl uyar da bulunur. Bizatihi devlet [ ] kendi temelinde bir hâkimiyet ayg t d r (Hardt, Sovereignty, Multitudes, Absolute Democracy ); bu arada Negri, Auschwitz f r nlar n n ulus devlet ideolojisinin zorunlu sonucu oldu unu söylerken daha da lanetleyicidir (bkz. La Sapienza da sundu u makale: ) 13. Çok önemli bir nosyon olan zorla ele geçirme ayg t konusunda bkz. G. Deleuze ve F. Guattari, A Thousand Plateaus, çev. B. Massumi (Londra, Athlone Press, 1988), ss * Yazarlar 2004 tarihinde bu kavram tart flt klar bir kitap yay mlad lar: Multitude: War and Democracy in the Age of Empire, Penguin Putnam, 204. Türkçe çevirisi için bkz. Çokluk: mparatorluk Ça nda Savafl ve Demokrasi, çev.: Bar fl Y ld r m, Ayr nt Yay., (y.h.n.) 14. Michael Hardt bu makaleyi Radical Philosophy konferans nda sundu. Bkz. Look. No Hands! Political Forms of Global Modernity, Londra, Birkbeck Colle- 16

PETER SINGER Peter Singer 1946 da Avustralya da do du. Felsefe e itimini Melbourne ve Oxford Üniversitelerinde tamamlad. Oxford da ve ABD deki

PETER SINGER Peter Singer 1946 da Avustralya da do du. Felsefe e itimini Melbourne ve Oxford Üniversitelerinde tamamlad. Oxford da ve ABD deki PETER SINGER Peter Singer 1946 da Avustralya da do du. Felsefe e itimini Melbourne ve Oxford Üniversitelerinde tamamlad. Oxford da ve ABD deki çeflitli üniversitelerde görev yapt ktan sonra Melbourne deki

Detaylı

KAY REDFIELD JAMISON Kay Redfield Jamison, Johns Hopkins Üniversitesi T p Fakültesi nde psikiyatri profesörü ve skoçya daki St. Andrews Üniversitesi

KAY REDFIELD JAMISON Kay Redfield Jamison, Johns Hopkins Üniversitesi T p Fakültesi nde psikiyatri profesörü ve skoçya daki St. Andrews Üniversitesi KAY REDFIELD JAMISON Kay Redfield Jamison, Johns Hopkins Üniversitesi T p Fakültesi nde psikiyatri profesörü ve skoçya daki St. Andrews Üniversitesi nde fahri ngilizce profesörüdür. Ülkesinde sat fl rekorlar

Detaylı

DAVID B. RESNIK David B. Resnik, 1990 da Kuzey Carolina Üniversitesi nde felsefe doktoras n, 2003 y l nda Concord Üniversitesi nde hukuk doktoras n

DAVID B. RESNIK David B. Resnik, 1990 da Kuzey Carolina Üniversitesi nde felsefe doktoras n, 2003 y l nda Concord Üniversitesi nde hukuk doktoras n DAVID B. RESNIK David B. Resnik, 1990 da Kuzey Carolina Üniversitesi nde felsefe doktoras n, 2003 y l nda Concord Üniversitesi nde hukuk doktoras n tamamlam flt r. Çeflitli dergilerde altm fl n üzerinde

Detaylı

ROBIN HAHNEL Robin Hahnel, yirmi y l aflk n bir süredir Washington daki Amerikan Üniversitesi nde siyasal iktisat dersleri veriyor.

ROBIN HAHNEL Robin Hahnel, yirmi y l aflk n bir süredir Washington daki Amerikan Üniversitesi nde siyasal iktisat dersleri veriyor. ROBIN HAHNEL Robin Hahnel, yirmi y l aflk n bir süredir Washington daki Amerikan Üniversitesi nde siyasal iktisat dersleri veriyor. Michael Albert ile birlikte Unorthodox Marxism: An Essay on Capitalism,

Detaylı

Ian Craib, 1994 ISBN 975-539-505-9

Ian Craib, 1994 ISBN 975-539-505-9 IAN CRAIB Sosyolog, psikoterapist ve e itimci Ian Craib 1945 y l nda do du, 2002 y l nda 57 yafl ndayken kansere yenik düflerek öldü. South Bank Polytechnic te sosyoloji e itimi ald, doktoras n Manchester

Detaylı

SUSAN NEIMAN Atlanta, Georgia da do du y l nda doktora derecesini ald Harvard Üniversitesi nde felsefe okudu ler süresince Berlin deki

SUSAN NEIMAN Atlanta, Georgia da do du y l nda doktora derecesini ald Harvard Üniversitesi nde felsefe okudu ler süresince Berlin deki SUSAN NEIMAN Atlanta, Georgia da do du. 1986 y l nda doktora derecesini ald Harvard Üniversitesi nde felsefe okudu. 1980 ler süresince Berlin deki Freie Universität te lisans ö rencisi olarak bulundu.

Detaylı

JOHAN HUIZINGA ( ) Johan Huizinga Hollanda n n en büyük tarihçilerinden biridir. Groningen ve Leipzig Üniversitelerindeki güçlü bir ö renimin

JOHAN HUIZINGA ( ) Johan Huizinga Hollanda n n en büyük tarihçilerinden biridir. Groningen ve Leipzig Üniversitelerindeki güçlü bir ö renimin JOHAN HUIZINGA (1872-1945) Johan Huizinga Hollanda n n en büyük tarihçilerinden biridir. Groningen ve Leipzig Üniversitelerindeki güçlü bir ö renimin ard ndan Do u üzerine yazd bir uzmanl k teziyle bilim

Detaylı

PHILIP GOODCHILD Philip Goodchild, Lancaster University de Chaos and Eternity: Gilles Deleuze and the Question of Philosophy [ Kaos ve Sonsuzluk:

PHILIP GOODCHILD Philip Goodchild, Lancaster University de Chaos and Eternity: Gilles Deleuze and the Question of Philosophy [ Kaos ve Sonsuzluk: PHILIP GOODCHILD Philip Goodchild, Lancaster University de Chaos and Eternity: Gilles Deleuze and the Question of Philosophy [ Kaos ve Sonsuzluk: Gilles Deleuze ve Felsefe Sorunu ] bafll kl doktora tezini

Detaylı

ESTELA V. WELLDON Londra da Portman Clinic te 30 y ld r uzman psikiyatrist olarak çal flmaktad r. University Collage London daki Forensic

ESTELA V. WELLDON Londra da Portman Clinic te 30 y ld r uzman psikiyatrist olarak çal flmaktad r. University Collage London daki Forensic ESTELA V. WELLDON Londra da Portman Clinic te 30 y ld r uzman psikiyatrist olarak çal flmaktad r. University Collage London daki Forensic Psychotherapeutic Studies te çeflitli görevler yürütmekte ve dersler

Detaylı

JAN ASSMANN 1938 do umlu Münih, Heidelberg, Paris ve Göttingen de M s roloji, Klasik Arkeoloji ve Eski Yunanca e itimi ald te doktoras n yapt (

JAN ASSMANN 1938 do umlu Münih, Heidelberg, Paris ve Göttingen de M s roloji, Klasik Arkeoloji ve Eski Yunanca e itimi ald te doktoras n yapt ( JAN ASSMANN 1938 do umlu Münih, Heidelberg, Paris ve Göttingen de M s roloji, Klasik Arkeoloji ve Eski Yunanca e itimi ald. 1965 te doktoras n yapt ( Liturgische Lieder an den Sonnengott, Berlin 1969),

Detaylı

JOEL BAKAN 1959 da Michigan, Lansing de do an Joel Bakan, dünya çap nda hakl bir üne sahip bir hukukçudur. Simon Fraser Üniversitesi, Oxford

JOEL BAKAN 1959 da Michigan, Lansing de do an Joel Bakan, dünya çap nda hakl bir üne sahip bir hukukçudur. Simon Fraser Üniversitesi, Oxford JOEL BAKAN 1959 da Michigan, Lansing de do an Joel Bakan, dünya çap nda hakl bir üne sahip bir hukukçudur. Simon Fraser Üniversitesi, Oxford Üniversitesi ve Dalhouse Üniversitesi nden hukuk dereceleri

Detaylı

PETER WAGNER Akademik kariyerini bir süre Berlin de Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung da yürüten Wagner, 1996 senesinden beri ngiltere

PETER WAGNER Akademik kariyerini bir süre Berlin de Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung da yürüten Wagner, 1996 senesinden beri ngiltere PETER WAGNER Akademik kariyerini bir süre Berlin de Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung da yürüten Wagner, 1996 senesinden beri ngiltere de University of Warwick te sosyoloji dersleri veriyor

Detaylı

AMARTYA SEN 1933 do umlu Hintli bilim adam, 1953 y l nda Kalküta daki Presidency College da bafllad lisans e itimine Cambridge de Trinity College da

AMARTYA SEN 1933 do umlu Hintli bilim adam, 1953 y l nda Kalküta daki Presidency College da bafllad lisans e itimine Cambridge de Trinity College da AMARTYA SEN 1933 do umlu Hintli bilim adam, 1953 y l nda Kalküta daki Presidency College da bafllad lisans e itimine Cambridge de Trinity College da devam etmifl, 1954 y l nda Cambridge Üniversitesi nde

Detaylı

FRANK FUREDI ngiltere nin Kent flehrindeki Canterbury Üniversitesi nin sosyoloji bölümünde ö retim üyesidir. Frank Furedi, özellikle risk, toplumsal

FRANK FUREDI ngiltere nin Kent flehrindeki Canterbury Üniversitesi nin sosyoloji bölümünde ö retim üyesidir. Frank Furedi, özellikle risk, toplumsal FRANK FUREDI ngiltere nin Kent flehrindeki Canterbury Üniversitesi nin sosyoloji bölümünde ö retim üyesidir. Frank Furedi, özellikle risk, toplumsal panikler, rk ve nüfus gibi güncel toplumsal sorunlar

Detaylı

Judith Butler ISBN 975-539-442-7

Judith Butler ISBN 975-539-442-7 JUDITH BUTLER 90 l y llar n bafl ndan itibaren özellikle toplumsal cinsiyet üzerine yazd kitaplarla büyük yank uyand ran feminist kuramc Judith Butler, 1956 y l nda ABD nin Cleveland eyaletinde Yahudi

Detaylı

ALICE K. TURNER Y llard r editörlük yap yor. New York da yafl yor. Yazar, History of Hell (1995) [Cehennemin Tarihi] adl inceleme eserinin yan s ra,

ALICE K. TURNER Y llard r editörlük yap yor. New York da yafl yor. Yazar, History of Hell (1995) [Cehennemin Tarihi] adl inceleme eserinin yan s ra, ALICE K. TURNER Y llard r editörlük yap yor. New York da yafl yor. Yazar, History of Hell (1995) [Cehennemin Tarihi] adl inceleme eserinin yan s ra, kimi k sa hikâye ve bilim kurgu hikayeleri antolojileri

Detaylı

JEAN BAUDRILLARD Ça m z n önde gelen entelektüel figürlerinden, Frans z felsefeci ve toplumbilimci, postmodern yönelimleriyle dikkat çeken toplum ve

JEAN BAUDRILLARD Ça m z n önde gelen entelektüel figürlerinden, Frans z felsefeci ve toplumbilimci, postmodern yönelimleriyle dikkat çeken toplum ve JEAN BAUDRILLARD Ça m z n önde gelen entelektüel figürlerinden, Frans z felsefeci ve toplumbilimci, postmodern yönelimleriyle dikkat çeken toplum ve kültür elefltiricisi Jean Baudrillard, 1929 y l nda

Detaylı

ALASDAIR MACINTYRE 1929 y l nda skoçya da (Glasgow) do du. E itimini büyük ölçüde ngiltere de yapan MacIntyre yüksek lisans ve doktoras na Manchester

ALASDAIR MACINTYRE 1929 y l nda skoçya da (Glasgow) do du. E itimini büyük ölçüde ngiltere de yapan MacIntyre yüksek lisans ve doktoras na Manchester ALASDAIR MACINTYRE 1929 y l nda skoçya da (Glasgow) do du. E itimini büyük ölçüde ngiltere de yapan MacIntyre yüksek lisans ve doktoras na Manchester Üniversitesi nde tamamlayarak ayn üniversitede 1951

Detaylı

ZYGMUNT BAUMAN 1920 de Polonya da do an Bauman s ras yla faflizmi, sosyalizmi ve kapitalizmi elefltirel bir mesafeyi koruyarak yaflam fl ve hiçbir

ZYGMUNT BAUMAN 1920 de Polonya da do an Bauman s ras yla faflizmi, sosyalizmi ve kapitalizmi elefltirel bir mesafeyi koruyarak yaflam fl ve hiçbir ZYGMUNT BAUMAN 1920 de Polonya da do an Bauman s ras yla faflizmi, sosyalizmi ve kapitalizmi elefltirel bir mesafeyi koruyarak yaflam fl ve hiçbir zaman ba ms z entelektüel kiflili inden taviz vermemifltir.

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

RICHARD SENNETT 1943 te Chicago da doğdu. 1964 te Chicago Üniversitesi nden mezun oldu. 1969 da Harvard Üniversitesi nde doktorasını verdi.

RICHARD SENNETT 1943 te Chicago da doğdu. 1964 te Chicago Üniversitesi nden mezun oldu. 1969 da Harvard Üniversitesi nde doktorasını verdi. RICHARD SENNETT 1943 te Chicago da doğdu. 1964 te Chicago Üniversitesi nden mezun oldu. 1969 da Harvard Üniversitesi nde doktorasını verdi. New York Üniversitesi nde sosyoloji profesörü, İnsan Araştırmaları

Detaylı

ISBN SERT F KA NO.: 10704

ISBN SERT F KA NO.: 10704 RICHARD RORTY & GIANNI VATTIMO Richard Rorty (1943-2007) ABD nin en önemli ça dafl düflünürüdür. Rorty, analitik ve pragmatik felsefenin olanaklar ndan yararlanarak Amerikan entelektüel iklimini postyap

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

JULIA KRISTEVA 1941 y l nda Bulgaristan da do du. Sofya Üniversitesi nde dilbilim ö renimi gördü. Gazeteci olarak çal flt ve 1966 y l nda doktoras n

JULIA KRISTEVA 1941 y l nda Bulgaristan da do du. Sofya Üniversitesi nde dilbilim ö renimi gördü. Gazeteci olarak çal flt ve 1966 y l nda doktoras n JULIA KRISTEVA 1941 y l nda Bulgaristan da do du. Sofya Üniversitesi nde dilbilim ö renimi gördü. Gazeteci olarak çal flt ve 1966 y l nda doktoras n tamamlad. O y l, Sosyal Antropoloji Enstitüsü nde Claude

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

JEREMY GILBERT University of East London da Kültür Araştırmaları bölümü öğretim üyesidir. Ewan Pearson la birlikte Discographies: Dance Music,

JEREMY GILBERT University of East London da Kültür Araştırmaları bölümü öğretim üyesidir. Ewan Pearson la birlikte Discographies: Dance Music, JEREMY GILBERT University of East London da Kültür Araştırmaları bölümü öğretim üyesidir. Ewan Pearson la birlikte Discographies: Dance Music, Culture and the Politics of Sound ve Timothy Bewes ile birlikte

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

SİBEL A. ARKONAÇ 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü nden mezun oldu ve aynı bölümde Gecekondulu ve İstanbullu Kimliği üzerine

SİBEL A. ARKONAÇ 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü nden mezun oldu ve aynı bölümde Gecekondulu ve İstanbullu Kimliği üzerine SİBEL A. ARKONAÇ 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü nden mezun oldu ve aynı bölümde Gecekondulu ve İstanbullu Kimliği üzerine doktorasını tamamladı. Akademik hayatını bu bölümde devam

Detaylı

1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3. Paylaflmak...7 1.2.4. Etkilemek ve Yönlendirmek...7 1.2.5. Mutlu Olmak...7

1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3. Paylaflmak...7 1.2.4. Etkilemek ve Yönlendirmek...7 1.2.5. Mutlu Olmak...7 V Ç NDEK LER BÖLÜM I TEMEL LET fi M B LG LER 1. LET fi M N KAVRAMSAL ÇERÇEVES, AMAÇ, TÜR VE ÖZELL KLER...2 1.1. letiflim Kavram...2 1.2. letiflimde Amaç...6 1.2.1. Varolmak... 7 1.2.2. Ö renmek...7 1.2.3.

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

PIERRE CLASTRES Frans z antropolog (Paris 1934-Gabriac, Lozère 1977) XVI. ve XVII. yüzy llarda Amerika k - tas n keflfe ç km fl büyük kronikçilerin

PIERRE CLASTRES Frans z antropolog (Paris 1934-Gabriac, Lozère 1977) XVI. ve XVII. yüzy llarda Amerika k - tas n keflfe ç km fl büyük kronikçilerin PIERRE CLASTRES Frans z antropolog (Paris 1934-Gabriac, Lozère 1977) XVI. ve XVII. yüzy llarda Amerika k - tas n keflfe ç km fl büyük kronikçilerin (Léry, Thévet, Staden, d Evreux, d Abbevilles) yap tlar

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

K NC BASKI Ç N ÇEV REN N NOTU

K NC BASKI Ç N ÇEV REN N NOTU K NC BASKI Ç N ÇEV REN N NOTU 1844 Elyazmalar bir geçifl dönemi yap t d r. Marksizm öncesinden marksizme do ru geçifl dönemine iliflkin ve bu geçiflin Marx taraf ndan hiçbir zaman aç a vurma gere i duyulmayan

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü

Bölümlerimiz. İletişim Bilimleri Bölümü. Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü. Gazetecilik Bölümü Bölümlerimiz İletişim Bilimleri Bölümü Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Gazetecilik Bölümü İletişim Bilimleri Bölümü Lisans programı 2012-2013 yılında 60 öğrenciyle

Detaylı

LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI

LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI Prof. Dr. fiermin TEK NALP Ruhdan UZUN LET fi M ARAfiTIRMALARI ve KURAMLARI T pk 4. Bask Yay n No : 2988 letiflim Dizisi : 106 3. Bask - Eylül 2009 - STANBUL 3. Bask dan (T pk 4. Bas m) Ekim 2013 - STANBUL

Detaylı

Bir Çal flan fle Almak

Bir Çal flan fle Almak Bir Çal flan fle Almak Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

BERNARD SUITS Çekirge: Oyun, Yaşam ve Ütopya kitabıyla bütün dünyanın tanıdığı Prof. Bernard Suits, Kanada da Waterloo Üniversitesi nde Felsefe

BERNARD SUITS Çekirge: Oyun, Yaşam ve Ütopya kitabıyla bütün dünyanın tanıdığı Prof. Bernard Suits, Kanada da Waterloo Üniversitesi nde Felsefe BERNARD SUITS Çekirge: Oyun, Yaşam ve Ütopya kitabıyla bütün dünyanın tanıdığı Prof. Bernard Suits, Kanada da Waterloo Üniversitesi nde Felsefe Bölümü nde öğretim üyesidir. Chicago Üniversitesi nde yüksek

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

YATIRIM KARARLARININ BEL RLENMES NDE VERG SEL FAKTÖRLER N ÖNEM

YATIRIM KARARLARININ BEL RLENMES NDE VERG SEL FAKTÖRLER N ÖNEM YATIRIM KARARLARININ BEL RLENMES NDE VERG SEL FAKTÖRLER N ÖNEM Yrd. Doç. Dr. Nagihan OKTAYER Yrd. Doç. Dr. Nazan SUSAM Dr. Murat ÇAK MART-2008 Bu Araştırma İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri

Detaylı

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi 3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi M MARLAR ODASI ZM R fiubes, fiube ETK NL K ALANI OLAN ZM R, AYDIN, MAN SA, UfiAK

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYLAR Do al Say lar Parças ve fl n 6. SNF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YLLK PLAN Süre/ KAZANMLAR Ders AÇKLAMALAR 1. Do al say larla ifllemler yapmay gerektiren problemleri çözer ve kurar. Do al say

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

I Derleyen: Yrd. Doç. Dr. GÜLBU EROL MEDYA ÜZER NE ÇALIfiMALAR

I Derleyen: Yrd. Doç. Dr. GÜLBU EROL MEDYA ÜZER NE ÇALIfiMALAR I Derleyen: Yrd. Doç. Dr. GÜLBU EROL MEDYA ÜZER NE ÇALIfiMALAR II Yay n No : 1730 letiflim Dizisi : 29 1. Bas fiubat 2007 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-624 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...3 1.1.ISCED 97

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan M. Esad Coflan ...M. ESAD COfiAN çindekiler K saltmalar... 9 Sunufl... 11 Elyazmas Kitaplar 1... 13 Elyazmas Nedir?... 13 Türkiye deki Yazmalar... 14 Elyazmas Kitaplar 2... 17 Elyazmas Kitap Nedir?...

Detaylı

V. N. Voloflinov. Marksizm ve Dil Felsefesi

V. N. Voloflinov. Marksizm ve Dil Felsefesi V. N. VOLOfi NOV (D.1895-Ö.1936) Dilbilimci ve amatör müzisyen. 1920 lerde SSCB de Mikhail Bakhtin in (1895-1975) çal flmalar n merkez alarak geliflen ve Bakhtin Çevresi olarak an lan düflünce okulunun

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 18 Mart 2016 İstanbul, Hilton Hotel Harbiye Sayın Büyükelçiler, Değerli Konuklar, 2009 yılında

Detaylı

Bu doğrultuda ve 2104 sayılı Tebliğler dergisine göre Türkçe dersinde şu işlemlerin yapılması öğretmenden beklenir.

Bu doğrultuda ve 2104 sayılı Tebliğler dergisine göre Türkçe dersinde şu işlemlerin yapılması öğretmenden beklenir. Kök Kavramı Örneklerle Konu Anlatımı 1 TÜRKÇE DERSİNDE ATATÜRKÇÜLÜK 2104 sayılı Tebliğler dergisinde yayımlanan Temel Eğitim ve Orta Öğretim Kurumlarında Atatürk İlke ve İnkılaplarının Öğretim Esasları

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes. KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI ANKARA fiubes KURULTAY SEKRETERYAS N N AÇ L fl KONUflMAS LKER GÜNDEZ MO Ö renci Üye Kurultay 2004 12 E itimde Eflitsizlik ve Yabanc laflma lker GÜNDEZ Kurultay Sekreteryas

Detaylı

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN

6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN SAYILAR Kümeler 6. SINIF MATEMAT K DERS ÜN TELEND R LM fi YILLIK PLAN 1. Bir kümeyi modelleri ile belirler, farkl temsil biçimleri ile gösterir. Belirli bir kümeyi temsil ederken afla da belirtilen bafll

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar

Cep Yönderi Dizisi. Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar Koçluk Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü ve zay f yanlar

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI)

KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) KLASİK MANTIK (ARİSTO MANTIĞI) A. KAVRAM Varlıkların zihindeki tasarımı kavram olarak ifade edilir. Ağaç, kuş, çiçek, insan tek tek varlıkların tasarımıyla ortaya çıkmış kavramlardır. Kavramlar genel olduklarından

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu

Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Fizik I (Fizik ve Ölçme) - Ders sorumlusu: Yrd.Doç.Dr.Hilmi Ku çu Bu bölümde; Fizik ve Fizi in Yöntemleri, Fiziksel Nicelikler, Standartlar ve Birimler, Uluslararas Birim Sistemi (SI), Uzunluk, Kütle ve

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı