ISSN: (Online) (Print) Volume 5 Issue 2, A Tribute to Prof. Dr. Halil INALCIK p , March, 2013

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ISSN: 1309 4173 (Online) 1309-4688 (Print) Volume 5 Issue 2, A Tribute to Prof. Dr. Halil INALCIK p. 347-386, March, 2013"

Transkript

1 ISSN: (Online) (Print) Volume 5 Issue 2, p , March, 2013 Muhacir Komisyonu Maruzatı na Göre ( ) 93 Harbi Sonrası Muhacir İskânı Settlement of Immigrants after the Russo-Turkish War of According to the Immigrant Commission Report Yrd. Doç.Dr. Derya Derin Paşaoğlu Karadeniz Teknik Üniversitesi-Trabzon Öz: Bu makale Osmanlı-Rus Savaşı sonrasında başlayan göç dalgasını Osmanlı Muhacir Komisyonu nun hazırladığı bir defterin ışığında incelemektedir. Osmanlı Muhacir Komisyonu muhacirlerin ihtiyaçlarının karşılanması, kayıt altına alınmaları ve iskân edilmeleri için kurulmuştur. İncelenen defterin hem göçmenlerin geldikleri bölgeleri hem de Türkiye de yerleştirildikleri bölgeleri belirtmesi nüfus hareketlerinin takibini kolaylaştırmaktadır. Toplam muhacirin tasnifinin yapıldığı 13 Kasım 1881 tarihli defterde kaydedilen muhacirlerden kişi, harbi sonunda kaybedilen topraklardan göç eden muhacirlerdir. Bu göçmenlerin kadarı Bulgaristan dan olmak üzere diğerleri Batum, Sohum ve Rumeli-i Şarkî topraklarından gelmiştir. Kayıtlara göre yaklaşık i İstanbul da olmak üzere muhacir iskân edilmeyi beklemektedir. İstanbul dışındaki yaklaşık muhacir ise Selanik Vilayeti, Sinop ve İzmit Sancağı ndaki kasaba ve köylerinde iskân edilmek üzere gönderilmiştir. Anahtar Kelimeler: Göç, Muhacir, İskân, Osmanlı-Rus Savaşı, 93 Harbi Abstract: This article examines the immigration wave in the aftermath of the Russo- Turkish War of in light of a report of the Ottoman Immigration Commission. The Ottoman Immigration Commission was founded to register and settle the immigrants and to supply their needs. The report examined here makes it easier to follow the population movements because it records both the origin of immigrants and the place of their settlements. The November 13, 1881 dated record contains the information of 90,672 immigrants, 82,000 of which emigrated from the lands lost in war. Approximately 40,000 of these immigrants came from Bulgaria and the remaining came from Batum, Sohum and Eastern Rumeli. There were a total 51,000 immigrants to be settled, 35,000 of whom were in Istanbul. Around 55,000 immigrants were settled outside Istanbul in the towns and villages of Salonika, Sinop, and Izmit. Key Words: Migration, Immigrant, Settlement, Russo-Turkish War, 93 War Giriş Rusya nın, Türk dünyası aleyhine genişleme politikasında, 1552 de Kazan ı ve 1556 da Astrahan ı hâkimiyeti altına alması, bölge ulusları için bir kırılma noktası olmuştur. Bunu takip eden süreçte Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yaşanan bir dizi savaşın ardından 1774 Osmanlı-Rus savaşı ve sonrasında Kırım ın Rus hâkimiyetine girmesi, Karadeniz in kuzeyinden binlerce ailenin Osmanlı topraklarına göç etmek zorunda kalmasına yol açmıştır.

2 Muhacir Komisyonu Maruzatı na Göre ( ) 93 Harbi Sonrası Muhacir İskânı 348 Kırım ın Osmanlı hâkimiyetinden çıkması ile başlayan Karadeniz in kuzeyindeki ulusların göçleri üç dönem içinde incelenebilir. Birinci dönem 1774 te Küçük Kaynarca Antlaşması ile başlayıp, 1853 Kırım Savaşı na kadar devam eder. Bu dönemde Osmanlı topraklarına göç eden Tatar-Nogay muhacirlerinin kesin sayıları hakkındaki bilgilerimiz hem kısıtlı ve hem de çelişkilidir Osmanlı-Rus Savaşı ndan önce Kırım daki Tatar-Nogay nüfusu ile Rusya nın Kırım ı ilhakı (1783) sonrası mevcut nüfus arasındaki farka göre göç eden Müslüman sayısı 200 bin civarındadır. 1 Kırım ın ilhakıyla başlayan ilk göçlerde yılında yaklaşık 80 bin Tatar Besarabya ve Dobruca ya yerleştirilmiş, 2 her geçen gün Rus baskısının acımasızlaşması göçlerin büyüklüğünü etkilemiştir. 1812, 1816, 1819, 1822 ve 1827 yıllarında muhtelif büyüklüklerde olmak üzere göçler devam etmiştir. 3 İkinci dönem, Kırım Savaşı ve sonrasındaki göçlerin yanı sıra, 1859 da Şeyh Şamil in teslim olması ile tetiklenen büyük kitlesel göçün yaşandığı göç dalgasını da içeren ve 93 Harbi ne kadar devam eden dönemdir. Kırım Savaşı nın sonlarına doğru Kırım da, Rusların kendilerini Kazan a gönderecekleri fikri yayılınca 4, 16 bin Kırımlı göç etmiş ve Dobruca ya yerleştirilmiştir. Göç hareketinin tam durduğu düşünülürken, 1859 da Şeyh Şamil in teslim olmasıyla 16 bin kadar Nogay, Kerç ve Kefe üzerinden Osmanlı topraklarına geçmek üzere Kırım a girmiş ve kışı burada geçiren Nogaylar, Kırımlıları da etkileyerek yeni bir göç dalgası başlatmışlardır. Rus makamlarına göre; yılları arasında pasaport alanların sayısı dir 5. Osmanlı Devleti kayıtlarına göre ise; 19 Şubat 1862 ye kadar Osmanlı topraklarına ulaşan muhacirlerden sadece iskânı gerçekleşenler tür ten itibaren göç olayı yavaşlamışsa da Osmanlı topraklarına ulaşabilen muhacirlerin iskânı meselesi 1877 ye kadar ehemmiyetini korumuştur. Üçüncü dönem ise 93 Harbi ve sonrasını kapsamaktadır Osmanlı-Rus Savaşı nın kaybedilmesinin ardından başlayan yeni göç dalgası farklı bir kimlik kazanmıştır. Çünkü bu tarihten önceki muhacirlerin ekseriyeti Karadeniz in kuzeyindeki coğrafyada, 1 Safarov Rafik Firuzoğlu, Kırım ve Kafkasya dan Osmanlı İmparatorluğu na Göçler, Osmanlı, c. IV, Yeni Türkiye Yay., Ankara 1999, s. 687; Nedim İpek, Rumeli den Anadolu ya Göçler, TTK Yay., Ankara 1999, s Kemal Karpat, Osmanlı Nüfusu , İstanbul 2010, s Abdullah Saydam, Kırım ve Kafkasya dan Yapılan Göçler ve Osmanlı İskân Siyaseti, Osmanlı, C. IV, Yeni Türkiye Yay., Ankara 1999, s Başbakanlık Osmanlı Arşivi: B.O.A, Fon Kodu: İ.MMS, Dosya ve gömlek numarası: Bundan sonra kullanılan Başbakanlık Osmanlı Arşivi belgeleri sadece fon kodu, dosya ve gömlek numarası ile birlikte İ.MMS şeklinde verilecektir. Fon kodlarının açılımı kaynakçada belirtilmiştir. 5 Saydam, a.g.m., s İskân edilebilen kişi dışında kış bastırdığı için iskân edilemeyen ve liman şehirlerinde iskânı bekleyenler de vardır, İ.DH , (18 Şubat 1862). Karadeniz in kuzeyindeki, Kerç (A.MKT.NZD: ; 294-3; ; ; A.MKT.DV:146-1), Kefe (A.MKT.NZD ) limanları ve Kırım sahillerinde (A.DVN ) aylarca bekleyerek, bulabildikleri gemilerle (A.MKT.NZD:292-87; 294-3; ; ; ; ; A.MKT.DV.146-1; ; A.DVN ; A.MKT.MHM ; A.MKT.UM ; MAD.23107) tehlikeli yolculukların ardından Osmanlı topraklarına ulaşabilen muhacirler, kış aylarında geldikleri için iskan edilemeyip, geçici iskan yerlerine yerleştirilmişlerdir. (A.MKT. NZD:272-38; ; ; ; ; ; ; A.MKT.MHM:225-33; A.MKT.UM:393-25; ; A.TŞF:29-36; İ.DH:28-947; ; ). Derya Derin Paşaoğlu, Nogaylar, Nogay Göçleri ve Türkiye deki İskânları, Yayımlanmamış Dr. Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2009, s. 126, 193.

3 349 Derin Paşaoğlu Rusya nın etnik kırımından kurtulmak amacıyla halifeye sığınanlardan oluşmaktadır. Osmanlı Devleti nin buradaki rolü gerek bölgedeki büyük Müslüman Türk Devleti imajını uluslararası alanda korumak, gerekse dinini muhafaza etmek isteyen muhacirlerin halifenin sancağı altına sığınma isteklerini karşılamaktır. 93 Harbi ile başlayan göç ise; 14. ve 15. yüzyıllarda Osmanlı Devleti nin Balkanlar da uygulamış olduğu iskân politikasının dramatik şekilde geriye dönüş sahnesi olarak değerlendirilebilir. Rusya nın Balkanlar da Slav halkların haklarını koruma bahanesiyle sahneye koyduğu bu dram, sayısı milyonlarla ifade edilen Müslüman ın yağma, tecavüz, yakılıp-yıkılma, sürgün ve göç gibi sistemli yok etme politikasına maruz kalmalarıyla sonuçlanmıştır Harbi Ve Berlin Antlaşması Rusya nın 16. yüzyıldan itibaren uygulaya geldiği Türk dünyası aleyhinde genişleme politikası ile Avrupa Devletleri nin 18. yüzyılda takip ettikleri şark siyaseti, Balkan topraklarında kesişmiştir. Avrupa Devletleri ile Rusya nın, ilk aşamada Avrupa daki, ikinci aşamada Anadolu daki Türk hâkimiyetine son verilmesi, bu topraklardaki Türk ve sair Müslüman toplulukların buralardan uzaklaştırmasının gerekliliği üzerinde hem fikir olmaları, Rusya nın Balkan topraklarında serbest hareket etmesini beraberinde getirmiştir. Söz konusu politikalar doğrultusunda Rusya 1877 yılına kadar Kafkas Dağları na, Karadeniz e ve Tuna Nehri ne kadar ulaşmıştır. Rusya nın bölgede kullanacağı en etkili silah, Panslavizm olacaktır. Balkanlardaki Slav halkların haklarını koruma bahanesini ileri süren Rusya, 24 Nisan 1877 de bağımsızlık vaat ettiği Romanya topraklarına geçerek Osmanlı Devleti ne savaş açmıştır. 7 Fransa, İngiltere, İtalya, Almanya ve Avusturya tarafsızlığını bildirirken, Romanya, Sırbistan ve Karadağ, Rus ordusu saflarında yerlerini almışlardır. Muharebeler, Tuna ve Doğu Anadolu olmak üzere iki cephede ve Osmanlı Donanması nın üstünlüğüne rağmen bir kara harbi şeklinde devam etmiştir. Muharebeler esnasında gerek Ahmet Muhtar Paşa ile Doğu Anadolu da, gerekse Osman Paşa ile Plevne de önemli başarılar elde edilmişse de malî güçlükler, iane ve cephane eksikliği, tecrübeli subayların yetersizliği, kumandanlar arasındaki ihtilaf ve savaşın saraydan idare edilmesi gibi sebepler Osmanlı ordularının mağlubiyetini hazırlamıştır. Ruslar, doğuda Erzurum a, batıda ise Çatalca ya kadar ilerlemişlerdir. 8 Bâbıâli, durumun vahameti üzerine mütareke teklifinde bulunmuş ve 31 Ocak 1878 de Edirne Mükâmelesi, 3 Mart 1878 de Ayastefanos Antlaşması imzalanmıştır. Rusya nın Panslavizm siyasetinin zaferi sayılan Ayastefanos Antlaşması ile Sırbistan, Romanya ve Karadağ istiklâlini, Bulgaristan ise muhtariyet idaresini elde etmiş ve bu büyük gücün nüfuz sahası haline gelmişlerdir. Özellikle Bulgaristan Emareti nin Kavala Limanı ile Ege Denizi ne açılabilmesi, Rusya nın sıcak denizlere inme siyasetinin mühim bir sonucudur. Ancak bu antlaşma, arzu ettikleri oranda toprak elde edemeyen (Bulgaristan hariç) Balkan devletleri başta olmak üzere tarafsız kalan ve eski statükoyu korumak isteyen İngiltere ve Avusturya nın bölgedeki çıkarlarına ters düşmüştür. Ayastefanos Antlaşması ile Balkanlarda bozulan siyasi dengenin, 1856 Paris Antlaşması nı ve 1871 Londra Mukavelenamesi ni imzalayan devletlerin müzakereleriyle yeniden tesis edilebilmesi için 13 Haziran 1878 de Berlin Kongresi toplanmıştır. Kongre sonunda imzalanan Berlin Antlaşmasına göre; Sırbistan bağımsız olmuş ve kendisine Niş vilayetinden başka, Bulgaristan ın 7 Rıfat Uçarol, Siyasi Tarih ( ), İstanbul 1995, s Mahir Aydın, Şarkî Rumeli Vilayeti, TTK Yay., Ankara 1992, s.10.

4 Muhacir Komisyonu Maruzatı na Göre ( ) 93 Harbi Sonrası Muhacir İskânı 350 kuzey batısındaki bazı topraklar verilmiş, ancak Ayastefanos da Karadağ ile paylaşmış olduğu Yenipazar Sancağı, Bosna ve Hersek le birlikte Avusturya ya bırakılmıştır. Karadağ bağımsızlığını almış ve Adriyatik sahilinde Antivari [Bar] Limanı Karadağ a bırakılmıştır. Romanya müstakil bir devlet olarak tanınmış, çoğunluğu Romen olan Besarabya yı Rusya ya bırakmak, çoğunluğu Türk olan Dobruca yı kabul etmek zorunda kalmıştır. Yunanistan ın da bir takım istekleri olmuşsa da bunlar kabul edilmemiştir. Büyük Bulgaristan üç bölgeye ayrılarak; Birinci bölgede Osmanlı hâkimiyeti altında muhtar, Babıali ye vergi veren Bulgaristan Prensliği kurulmuştur. 9 Ruscuk, Varna, Vidin ve Tırnova Sancakları nı içeren Tuna Vilâyeti ve Sofya Vilâyeti nden Sofya Sancağı (Niş Sırbisitan a bırakılmıştı) Bulgaristan a verilmiştir. 10 İkinci bölge, Doğu Rumeli adıyla Osmanlı Devleti ne bırakılmıştır. 11 Doğu Rumeli Vilâyeti (Şarkî Rumeli Vilayeti), Edirne Vilâyeti nden koparılan Filibe ve İslimiye Sancakları topraklarında 12 muhtar bir vilayet haline getirilecektir. (Bulgaristan Prensliği 1885 te Doğu Rumeli Vilâyeti ni kendi topraklarına katacaktır.) 13 Üçüncü bölge ise Makedonya olup, ıslahat yapılması şartıyla Osmanlı Devleti ne bırakılmıştır. Bosna ve Hersek in hâkimiyeti Osmanlı Devleti ne ait olmasına rağmen, idaresi Avusturya ya bırakılmıştır. Kars, Ardahan ve Batum Rusya da kalırken, Doğu Bayezid Osmanlı Devleti ne iade edilecektir. İngiltere Kıbrıs a yerleşecektir. 14 Osmanlı Devleti nin kaybettiği söz konusu topraklar üzerinde yüz binlerce Türk ve sair Müslüman yaşaması hasebiyle Bâbıâli, buralardaki varlığını bu nüfusa istinaden sürdürmek niyetindedir. Osmanlı Devleti bu amaçla, diplomatik yollara, insan hakları ve azınlık hakları statülerine dayanarak sınırları dışında kalan toplulukları bulundukları memleketlerde korumaya ve kuvvetlendirmeye çalışmıştır. Oysa söz konusu devletler, üniter millî devletlerini kurmak, işgal ettikleri topraklara tamamen hâkim olabilmek için, savaş sırasında Rusya ile birlikte uygulamış oldukları, Türk unsurlarından kurtulma ve Türk-İslâm kültür ve medeniyetinin izlerini silme çalışmalarına antlaşma sonrasında da aralıksız devam etmişlerdir Harbi ni, kaybedilen sivil nüfus açısından başka savaşlardan ayıran McCarthy, Bulgaristan coğrafyasında yaşanılan Müslüman nüfusun kaybını dört grupta ifade etmiştir. Bu guruplar; çatışmalardaki ölümler, savaş sırasında Bulgar ve Rus birlikleri tarafından yapılan kıyımla ölenler, yaşam için gerekli temel ihtiyaçların engellenmesiyle gelişen açlık, hastalık 9 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, C. VIII, TTK Yay., Ankara 1995, s Bilâl N. Şimşir, Bulgaristan Türkleri ( ), TTK Yay., İstanbul 1986, s.17;. Karal, a.g.e., s Karal, a.g.e., s Karal, a.g.e., s. 337; Rumeli Şarkî Vilayeti, Filibe, Tatarpazarcığı, Eski Zagra, Bergos, İslimye ve Hasköy Sancakları ndan müteşekkil bir vilayet olmuştur. Vilayet dahilindeki kaza ve köylerle ilgili ayrıntılı bilgi için bk. Aydın, a.g.e., s Karal, a.g.e., s Karal, a.g.e., s Nedim İpek, 93 Muhacereti, Osmanlı, C. IV, Yeni Türkiye Yay., Ankara 1999, s

5 351 Derin Paşaoğlu ölümleri ve Osmanlı elindeki topraklara sığınanların sığıntı durumundaki yaşam koşulları nedeniyle gerçekleşen ölümlerdir. 16 Osmanlı Devleti, uygulanan bu sistemli yok etme politikası karşısında buradaki halkını koruyamamış ve göç taleplerini kabul etmiştir. Katliam, açlık ve hastalıktan yaklaşık 500 bin kişi hayatını kaybederken, kurtulabilen yaklaşık 1 milyon 200 bin kişi de göç etmek zorunda kalmıştır. Bu muhacirlerin 200 bini Şumnu da, 300 bini Makedonya da, 150 bini Batı Trakya ve Rodoplar da toplanırken, Eylül 1879 a kadar, 387 binden ziyade muhacir de İstanbul a sevk edilmiştir. 17 Savaş sırasında başlayan göçlerle, Kafkaslardan ve Doğu Anadolu daki savaş bölgesinden gelenler Erzurum a yığılmışlardır. Sohum ve Batum dan gelenler, geçici olarak Trabzon, Giresun ve Samsun da barındırılmışlardır. Resmi istatistiklere göre, Rumeli den , Sohum, Batum ve Kars havalisinden yaklaşık 300 bin kişi Anadolu ya göç etmiştir Muhacir Komisyonu yılları arasındaki büyük göç dalgasıyla, yüz binlerce muhacir Osmanlı sınırına dayanınca, muhacir işlerini 19 yapmak üzere 5 Ocak 1860 da Muhacir Komisyonu kurulmuştur. 20 Ticaret Nezareti ne bağlı iken Temmuz 1861 de bağımsız hale getirilen 21 komisyonun görevlerinin bir bölümü, 1865 ten sonra muhacirlerin azalması ve tasarruf amacıyla Zaptiye Nezareti ne bırakılmış, bir bölümü de Meclis-i Vâlâ ya bağlı bir komisyon tarafından yürütülmüştür. 22 Ancak 93 Harbi ile başlayan büyük göç, teşkilâtın aktif hale gelmesini gerekli kılmıştır. Gelmiş ve gelmekte olan muhacirlerin idaresinden sorumlu İdâre-i Umumiyye-i Muhâcirîn Komisyonu kurulmuştur. Bu komisyona bağlı olmak üzere İdâre-i Umûr-ı Hesâbiyye ve İdâre-i Umûr-ı İskâniyye şu belerinin yanı sıra belediye daireleri 16 Justin Mc.Carthy, Ölüm ve Sürgün, İstanbul 1995, s İpek, a.g.m., s ; Nedim İpek, Rumeli den Anadolu ya Türk Göçleri ( ), TTK Yay., Ankara 1999, s İpek, a.g.m., s Muhacirlere, yevmiye verilmiş (A.MKT.NZD: ; ; ; ; 324-8; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 328-9; ; ; ; ; ; ; ; ; A.MKT.NZD: ; ; ; ; A.MKT.MHM: ; ; ; ; ; ; ; ; 761-2; A.MKT.UM: ; ; ; ; ; ; ; ; ; A.MKT.DV: ; navlun (A.MKT.UM: ) araba ücretleri ödenmiş (A.MKT.MHM: ; ; ; ; ; A.MKT.NZD: ; ; A.MKT.UM: ; ; ; ; ; ; Takvimi Vekayi 606; 613) evleri inşa edilmiştir. (A.MKT.NZD: ; 327-1; A.MKT.UM: ) Ekebilecekleri araziler verilip, öküz, tohum ve inek temin edilmiş (A.MKT.DV: ; ; A.MKT.NZD:352-56; ; A.MKT.UM: ; ; ), 25 yıl süreyle askerlikten, 10 yıl da vergiden muafiyet verilmiştir. (A.MKT.NZD:288-14; İ.DH.28947) Halkın yardımlarına rağmen, ekonomik sıkıntılar nedeniyle zor duruma düşenlerden geri dönmek isteyenler olmuştur (A.MKT.MHM: ; ; ; ; ; ; A.MKT.NZD: ; ; ; A.MKT.UM: ; ; ; ; ) Derin Paşaoğlu, a.g.t., s Komisyonun kuruluşu hakkındaki irade ile ilgili ayrıntılı bilgi için bk. A.MKT.NZD ; ; Derin Paşaoğlu, a.g.t., s.136; Ahmet Cevat Eren, Türkiye de Göç ve Göçmen Meseleleri Tanzimat Devri, İlk Kurulan Göçmen Komisyonu, Çıkarılan Tüzükler, İstanbul 1966, Abdullah Saydam, Kırım Ve Kafkas Göçleri ( ), Ankara 1997, s. 106; Eren, a.g.e., s Saydam, a.g.e., s. 118; Mehmet Yılmaz, XIX. Yüzyılda Osmanlı Devleti nin Muhaciri İskan Politikası, Osmanlı, C. IV, Yeni Türkiye Yay., Ankara 1999, s. 589.

6 Muhacir Komisyonu Maruzatı na Göre ( ) 93 Harbi Sonrası Muhacir İskânı 352 dâhilinde 20 tane Devâ ir Şu beleri açılmıştır. 23 Komisyonun kuruluşu, şu belerin görev taksimatı ve komisyon üyeleri Dersaadet Muhâcirîn İdâresi Talimatı nda belirtilmiştir. 24 Şehremaneti ne bağlı açılan Devâ ir Şu beleri; Bayezid, Sultan Ahmed, Fatih, Samatya, Eyüb, Beyoğlu, Hasköy, Beşiktaş, Arnavutköy, Yeniköy, Tarabya, Büyükdere, Beykoz, Anadoluhisarı, Beylerbeyi, Üsküdar Yenimahalle, Üsküdar Doğancılar, Kadıköy, Adalar ve Bakırköy belediyeleri dâhilindedir. 25 Osmanlı Devleti nin Kırım Savaşı nın hemen ardından en ağır şekliyle yüzleşmek zorunda kaldığı muhacir meselesine hazırlıksız yakalandığı görülmektedir. Osmanlı Devleti Kırım Savaşı ndan sonra başlayan büyük göç dalgasıyla ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda eksiklikleri giderme gayretiyle Muhacir Komisyonu nun kurulmasının yanı sıra bir takım politikalar ortaya koymuştur. Söz konusu politikalar doğrultusunda ilkin muhacirler Anadolu ya ilk girişleri nereden olursa olsun mümkün mertebe İstanbul a alınıp, 26 muhtelif yerlerdeki hanlara yerleştirilip, 27 onlarla ilgili kayıtlar tutulmuş, defterler hazırlanmıştır. 28 Boş araziler tespit edilerek, 29 görevli memurlar rehberliğinde 30 daimi iskân yerlerine gönderilmişlerdir. Ancak gerek muhacirlerin çok kalabalık olması ve her geçen gün yenilerinin gelmesi, gerekse kabilelerin toplu iskân taleplerine karşın, Osmanlı Devleti nin muhacirleri üretime katma politikasından kaynaklanan ziraat ve hayvancılık yapabilecekleri büyüklükte boş arazi bulamaması İstanbul da oldukça kalabalık bir nüfusun birikmesine neden olmuştur. Muhacir sayısındaki hızlı artış, yevmiyelerin ödenememesi, 31 boş han bulunamaması, 32 çok sayıda kadın, çocuk ve hasta bulunması, 33 salgın hastalıkların 34 çıkması gibi birçok sorunu beraberinde getirmiştir. Kış mevsiminde odun, kömür, mangal, hırka (giyecek) gibi ihtiyaçların karşılanması sırasında yaşanan mali sıkıntılar muhacirlerin sefalete düşmesine neden olacağı endişesiyle, 35 muhacirler bir an evvel iskân yerlerine gönderilmişler, keza hava muhalefetiyle iskân yerlerine ulaşamamaları durumunda en azından yollarda Anadolu halkının 23 İpek, a.g.e., 69; Yusuf Halaçoğlu, Kolonizasyon Ve Şenlendirme, Osmanlı, C. IV, Yeni Türkiye Yay., Ankara 1999 s. 585; Musa Çadırcı, Tanzimat Döneminde Anadolu Kentlerinin Sosyal Ve Ekonomik Yapısı, Ankara 1997 s Toplam 48 maddeden oluşan (16 Temmuz Haziran 1878 tarihli) Dersaadet Muhâcirîn İdâresi Talimâtı, Eren tarafından yayımlanmıştır, belge hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Eren, a.g.e., s İpek, a.g.e., s A.MKT.UM , , A.MKT.NZD , , , , A.MKT.MHM , A.MKT.DV , A.DVN , 27 A.MKT.MHM , A.MKT.NZD , , , , , , A.MKT.UM , , A.TŞF.29-36, İ.DH.28947, 28 İ.DH.28957, A.DVN , MAD.23106, MAD.23107, MAD A.MKT.UM.399-6, İ.DH , , A.MKT.NZD , , A.MKT.UM , 31 A.MKT.MHM , , , , , , , , A.MKT.NZD , , , , , , , 362-5, , A.MKT.UM , , , , , , , , A.MKT.DV İ.DH , A.MKT.NZD , 33 A.MKT.UM , A.MKT.NZD İ.MMS A.MKT.NZD

7 353 Derin Paşaoğlu yardım ve destekleri ile ayakta kalabilecekleri düşünülmüştür. 36 Muhacirlerin İstanbul a alınıp, kayıtlarının tutulması politikası yerine, muhacirlerin nerede olursa olsun en kısa yoldan bir an evvel daimi iskân mahallerine sevk edilip, iskân edilmeleri politikası benimsenmiştir. Karadeniz sahillerine ulaşabilen muhacirler doğrudan Anadolu nun iç bölgelerinde tespit edilen boş yerlere iskân edilmek üzere gönderilmişlerdir. 37 Bu durumda kayıt işleri muhacirlerin iskân edildiği yerlerdeki idari birimlerin sorumluluğuna bırakılmıştır. Osmanlı Devleti, muhacirleri ülke topraklarında tespit edilen boş arazilere gönderirken kabileleri ve aileleri parçalamadan mümkün olduğunca bir vilayet veya sancak dâhilindeki köylere ve kasabalara dağıtarak iskân edilmelerine özen göstermiştir. 38 Akrabalarının yanında iskân etmek isteyenlere, henüz iskânları gerçekleşmemişse 39 ve talep ettikleri bölgede boş arazi olduğu takdirde olumlu cevap verilmiştir. 40 Ancak Osmanlı Devleti nin ekonomik gücü 36 Derin Paşaoğlu, a.g.t., s. 200, 211; A.MKT.NZD , , , A.MKT.MHM A.MKT.UM , İ.DH (19 Şubat 1862 tarihine kadar Osmanlı topraklarına ulaşan muhacirin iskân yerlerini ve nüfus bilgilerini içeren tabloya göre; kişi doğrudan Sivas a, 4568 kişi doğrudan Konya ya ve 3347 kişi ise doğrudan Erzurum a ulaştırılmıştır.) 38 Benzer bir politika, göç dalgası ile Osmanlı topraklarına ulaşan muhacirlerden yaklaşık 25 bin Nogay muhacirinin 3 yıl gibi kısa bir süre içerisinde Adana Vilayeti dâhilindeki kasaba ve köylere dağıtılarak yerleştirilmesinde görülmektedir. Yine bu süre zarfında Osmanlı topraklarına ulaşan yaklaşık 65 bin Nogay muhacirinden, 15 bini (büyük çoğunluğu Cemboyluk Kabilesi nden olup) Konya Vilayeti ve 7 bini (çoğunluğu Yedisan, Bedişkol Kabilesi nden olup) Ankara Sancağı dahilindeki kasaba ve köylerde iskan edilmişlerdir. Ayrıntılı bilgi için bk. Derin Paşaoğlu, a.g.t., s Çünkü daimi iskân yerleri belirlenip gönderilen muhacirlerin bir kısmı, yerlerini beğenmeyerek, özellikle kabile reisleri bu güne kadar hiç çalışmadıkları için geçimlerini nasıl sağlayacaklarını bilmediklerinden (A.MKT.UM ) yevmiye almaya devam edebilmek amacıyla iskânı geciktirmeye çalışmışlardır, iskân edildikleri takdirde verilen yevmiyelerin kesileceği endişesiyle iskâna yanaşmamışlardır. Osmanlı Devleti, daimi iskân yerine göndermiş olduğu muhacirlerin, başka bir şehirdeki akrabaları yanında iskân taleplerine olumsuz cevap vermiştir. Kendilerine yol ve iskân için gerekli harcamaların yapıldığı, iskân edilmeyi bekleyen çok sayıda muhacirin olduğu ve nakit sıkıntısı gerekçe gösterilerek, ikinci bir harcama yapılamayacağını belirtilmiş hatta bir an evvel iskân etmedikleri takdirde kendilerine hiçbir yardımın yapılmayacağını ifade edilmiştir.(a.mkt.mhm ) Derin Paşaoğlu, a.g.t., s.259, Ekim 1859 da 2375 Nogay muhaciri, Adana da akrabalarının yanında iskân etmek istemiş ve gönderilmişlerdir.(a.mkt.nzd , , Y.E.E.34) 12 Aralık 1859 da İstanbul dan yola çıkan 949 Nogay muhacirinden 117 si Konya daki akrabaları yanında iskân etmek istemiş Konya ya, kalan 823 kişi Adana ya gönderilmişlerdir.(a.mkt.um , A.MKT.NZD , Y.E.E.34) 13 Aralık 1859 da 4031 kişi üç grup halinde Adana ya ulaştırılmışlardır. (A.MKT.ZD , A.MKT.UM.377-6) 12 Mart 1860 ta 706 kişinin akrabaları yanında iskân talepleri kabul edilmiştir.(a.mkt.um ) 12 Eylül 1860 ta 1818 kişi, 15 Eylül 1860 ta 824 kişi Nogay muhacirinin akrabaları yanında iskân talepleri kabul edilip Adana ya gönderilmişlerdir.(a.mkt.nzd ) 13 Haziran 1860 ta 1034 kişi, (A.MKT.UM ) 22 Ağustos ta 515 kişi, (A.MKT.NZD , A.MKT.MHM ) 6 Nisan 1861 de 1271 kişi, (A.MKT.NZD )24 Temmuz 1861 de 5000 kişi (Nogay ve Kırım Tatarları) Ankara Haymana da, 400 Çerkes Sivas ta (A.MKT.MHM ) akrabalarının yanında iskân edilmek istemişler ve gönderilmişlerdir. 250 Çeçen, 80 Dağıstan Çerkes, 894 Kabartay ve 1500 Çerkes olmak üzere 2724 muhacir akrabalarının yanında Sivas ta iskân edilmek istemiş ve gönderilmiştir.(a.mkt.nzd ).derin Paşaoğlu, a.g.t., s Örneklerde görüldüğü üzere Osmanlı Devleti, muhacirleri iskân ederken bin ila 4 bin kişilik kalabalık grupları aynı sancağa göndermekte bir beis görmemiştir. Yaklaşık 65 bin Nogay muhacirinin iskân bilgilerinin derlendiği 425 adet arşiv belgesinde sadece tek bir belgede, (A.MKT.MHM ) kalabalık grupların toplu iskân edilmesinin gelecekte mahzurlu olabileceği ifade edilmektedir. (belgede

8 Muhacir Komisyonu Maruzatı na Göre ( ) 93 Harbi Sonrası Muhacir İskânı 354 muhacirlerin yevmiyelerini, navlun ve araba ücretlerini ödemeyecek kadar zayıflamıştır. Bu giderlerin bir kısmını Anadolu halkının yardımları ile karşılamaktadır. Dolayısıyla muhacirlerin tamamına müstakil köy kurup, ev inşa edip, öküz, inek ve tohumluk temin ederek, kış ortasında gelenlerin yeni ürünlerini alıncaya kadar yevmiye verilmesi gibi masrafları karşılayabilecek güçte değildir. Muhacirlerin mağdur olmaması için yürürlüğe koyduğu çözüm politikası muhacirleri eyalet veya sancak dâhilindeki kasaba ve köylere muhteliten ve müteferrikan iskân ederek muhacirlerin her türlü ihtiyaçlarını yerel yöneticilere ve halka havale etmek olmuştur. 2. (13 Kasım 1881) Tarihli Komisyon Maruzatı 2.1. Belge Hakkında Belgenin Kaydı; Belge Başbakanlık Osmanlı Arşivi nde Y.PRK.KOM. fon kodu ile tasnif edilmiş 7 varaktan müteşekkil bir defterdir. Bu fon kodu; Yıldız Perâkende Evrakı Komisyonlar Maruzâtı dır. Perakende Evrak Bölümü, Sultan II. Abdülhamid'in saltanat yıllarına ait ( ), maruzat adıyla Saray'a sunulan yazılar ile Mâbeyn-i Hümayûn'da günlük muamelât neticesinde biriken evrakı ihtiva eder. 41 Ekte görüleceği üzere muhacir nüfus bilgileri, iki sayfa üzerine (1b-2a) yerleştirilmiş bir bütün tablo halinde düzenlenmiş olup toplamda 6 varaklık tablodur. Aşağıdaki değerlendirmede de inceleme kolaylığı sağlaması açısından tablodaki sıralamaya sadık kalınmıştır. Belgenin Kapsamı; Tablonun başlığında Cennet-mekan Sultan Abdülmecid ve Abdülaziz Han hazeratının asr-ı saltanatlarında zaman-ı adalet-fermayı hazret-i tacdarîde zîri saye-i cenâh-ı müstercibü'l-felâh saltanat-ı seniyyeye hicret ve dehaletle müstezîl olan muhacirinin icnâsı ile bunlardan iskan olunan ve hal-i müsaferetde bulunanların mikdarını ve keyfiyât-ı sairesini mübeyyin cedveldir ifadesi yer almasına rağmen belgeye konu olan muhacirler sadece bu dönem muhacirleri değildir. Toplamda muhacirîn tafsilâtlı iskânını içeren belgede bu başlığının altında iki alt başlık bulunmaktadır. herhangibir nüfus bilgisi de yoktur) (Akşehir de iskân edilmek istenen Mehmed Giray Bey ve kabilesinin toplu iskân talebinde ısrar etmesi üzerine Akşehir Müdürünün durumu İstanbul a bildirmek üzere kullanmış olduğu ifadelerdir.) Ancak Mehmed Giray Bey de aynı şekilde müdür ve ahaliden şikâyetçidir. Bölge halkının meraları olduğu gerekçesiyle otlak arazide iskânlarına izin verilmediğini çorak bölgede iskânı kabul etmeyince yevmiyelerin kesilerek mağdur edildiklerini bildirmiştir.(a.mkt.mhm ) 41 Y..PRK.KOM. (12/10/2012) Bu fon kodu altında muhacirlerle ilgi çok sayıda belge bulunmaktadır. Bu belgelerden bir diğeri ise Y.PRK:KOM:3/24 kodlu ve 23 Zilhicce 1298 (15 Kasım 1881) tarihli, Sadaret 291/1 adlı defter, yüksek lisans çalışması olarak hazırlanmış olup, muhaciri içermektedir ve üzerinde çalıştığımız defterle benzer özellikler taşımaktadır. Muhacirler, Abdülmecid ve Abdülaziz döneminde iskân olunanlar ve 93 Harbi ile gelenler olmak üzere ayrılmıştır. Canik, Ankara, Biga ve Niğde Sancağı ile Suriye ve Aydın Vilâyetlerinde iskân edilen muhacirleri içermektedir. Ayrıntılı bilgi için bk. Berat Yıldız, Emigrations From The Russian Empire To The Ottoman Empire: An Analysis In The Light Of The New Archival Materials, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bilkent Üniversitesi, Ankara Ayrıca 19. Yüzyılda Anadolu ye yapılan göçlerle ilgili ayrıntılı bilgi için bk. Jülide Akyüz Orat, XIX. Yüzyılda Rusya dan yapılan Göçler ve Kars-Sarıkamış Çevresinde Yaşanan Muhacir Hareketi, Türk Dünya Araştırmaları Dergisi, S.154, İstanbul 2005, s ; Ferhat Berber, 19. Yüzyılda Kafkasya dan Anadolu ya Göçler, Karadeniz Araştırmaları, S. 31, Güz 2011, s ; Zeynel Özlü, 19. Yüzyılda Düzce Kazası na Göçler, Bilig, S. 61, Bahar 2012, s

9 355 Derin Paşaoğlu İlk alt başlık, Cennet-mekan Sultan Abdülmecid ve Abdülaziz Han-ı Hazeratının Zaman-ı Saltanatında Hicret İden ifadesi ile Sultan Abdülmecid ( ) ve Sultan Abdülaziz in ( ) saltanat yıllarında Osmanlı topraklarına hicret edenleri içerir. Elbette Sultan Abdülmecid ve Sultan Abdülaziz in saltanat yıllarında Osmanlı topraklarına hicret edenler bu sayı ile ifade edilemezler. Yukarıda da belirtildiği üzere 19 Şubat 1862 ye kadar Osmanlı topraklarına ulaşan muhacirlerden sadece iskânı gerçekleşenler tür. 42 O halde belgede ifade edilen kişinin, Sultan Abdülmecid ve Sultan Abdülaziz in saltanat yıllarında Osmanlı topraklarına hicret etmiş, ancak iskân işlemleri o dönemde tamamlanamadığından daha sonraya kalmış muhacirler olma ihtimalleri vardır. Ancak belgemizin 1881 tarihli olduğu göz önünde bulundurulursa bunun zor bir ihtimal olduğu açıktır. Öte yandan bu muhacirler, İstanbul da bulunan Devâir Şu beleri nde iskân edilmiş görünmektedirler ve Tatar-Nogay, Dağıstan ve Çerkez olmak üzere üç etnik grup ve toplamda sadece kişidir. Memalik-i asliyeleri ise; Çerkezistan, Kırım ve Kazan dır. Bu bilgilere dayanarak denebilir ki bu muhacirler, Sultan Abdülmecit ve Abdülaziz zamanında Karadeniz in kuzeyinden göç edip İstanbul da Devâir Şu beleri dâhilinde iskân edilmiş muhacirlerdir. İkinci alt başlık, Mesele-i Zâilede Hicret edenleri içerir. Üst başlıkta her ne kadar Sultan Abdülmecit ve Sultan Abdülaziz dönemi hicret edenler ifadesi kullanılmışsa da bu sütunda Mesele-i Zâilede 43 Hicret Edenler başlığı kullanılmıştır. Mesele-i Zâile kavramı, muharebe-i zaileyi ifade etmektedir. 44 Belgenin tarihi, (1 Teşrin-i Sani 1297-M. 13 Kasım 1881) ve muhacirlerin memalik-i asliyeleri olarak verilen yerler göz önünde bulundurulduğunda mesele-i zaileden kastedilen 93 Harbi dir. Bu savaş açıkça ifade edilmeyerek mesele-i zaile şeklinde nitelendirilmiştir. Bu kullanımdaki kasıt öncelikle muhacirlerin kopup geldikleri coğrafyalarla ilgilidir. İlk alt başlıkta ifade edilen muhacirlerin geldikleri coğrafya, söz konusu kaydın düzenlendiği tarihte Osmanlı toprağı olmaktan çıkmış yerler olup, muhacir hareketi Sultan Abdülmecid ve Abzülaziz dönemlerinde meydana gelmiştir. Oysa ikinci alt başılkta 93 Harbi sonrasında, Balkanlarda ve Doğu Anadolu da Osmanlı Devleti nin elinden çıkan topraklardaki ahalinin göçü ifade edilmektedir. Söz konusu savaşın ve kayıpların halen tahtta olan Sultan II. Abdülhamid in saltanatında yaşanması, alenen ifade edilmek yerine mesele-i zaile terimi kullanılmıştır. Defterde ayrıca muhacirlerin iskân durumları ve iskân edildikleri yerlere dair bilgiler de mevcuttur. Muhacirlerin bir kısmı İstanbul da geçici olarak iskân edilmişler ve kalıcı yerlerini beklemektedirler. İskân mahallerine gönderilenler ise; Selanik Vilayeti ne, Kastamonu Vilayeti dâhilinde Sinop Sancağı na ve Şehremaneti dâhilinde İzmit Sancağı na yerleştirilmişlerdir. Bunlar dışında muhacirlerin geldikleri ve iskân yerlerine göre kadın, erkek ve toplam nüfusları 45 da verilmiştir. Son varaktaki icmal tabloda ise İstanbul daki Şehremaneti Şu beleri ile Selanik, Sinop ve İzmit teki muhacir yekûnları verilerek toplam muhacir sayısına ulaşılmıştır. 42 Osmanlı topraklarına ulaşabilen muhacirlerden sadece iskân edilebilenler kişidir. Bunların dışında kış bastırdığı için iskân edilemeyen ve liman şehirlerinde iskânı bekleyenler de vardır. İ.DH Zaile: (zevl) sona eren, geçen, sabık. Ferit Develioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ankara 2000, s Kavramın kullanımı için bk. Şemseddin Sami, Kâmûs-ı Türkî, İstanbul 1992, s Nüfus dağılımında sadece erkek ve kadın ayrımı yapılmıştır, muhacirlerin yaş gruplarına dağılımı veya çocuk nüfus hakkında herhangi bir bilgi mevcut değildir, ayrıntılı bilgi için bk. Ekler e.

10 Muhacir Komisyonu Maruzatı na Göre ( ) 93 Harbi Sonrası Muhacir İskânı Muhacirler Hakkında Muhacirlerin Etnik Dağılımı: Mesele-i Zâilede Hicret eden ibaresinin altında Musevi, Arnavut-Boşnak, Batum, Sohum, Tatar-Nogay, Dağıstan, Çerkez ve Rumeli Türkü olmak üzere sekiz etnik grubun kadın, erkek ve toplam nüfusu ile bu nüfusun iskân edilip edilmediği ve muhacirlerin memalik-i asliyeleri verilmiştir. Tablo 1 de görüleceği üzere mesele-i zailede hicret edenler arasında en büyük etnik guruplar; ( kişi) Rumeli Türkleri, ( kişi) Batum muhacirleri ve (6.940 kişi) Sohum muhacirleridir. Balkanlardaki Museviler bu savaşta Müslümanların kaderini yaşamışlardır. 46 Bulgar şehirlerinden gelen İngiliz konsolos raporları; Ruslar Eski Zagra yı ele geçirdikten sonra Yahudilerin de kıyımdan geçirildiğinden, evlerinin yakıldığından ve hayatta kalanların hicret etmek durumunda kaldıklarından bahsetmektedir. Museviler hicret yollarında Bulgar vahşetinden Çerkez çetelerin koruması sayesinde kurtulmuşlar, Çerkezlere karşı minnet duyguları beslemişlerdir. 47 İstanbul da iskân edilen Musevi muhacirler çoğunlukla Hasköy, Balat ve Kuzguncuk Semtleri ne yerleştirilmişlerdir. 48 Söz konusu belgede ise iskân edilmeyi bekleyen sadece 167 Musevi muhacirin kaydı bulunmaktadır. Tablo 1 49 : (13 Kasım 1881) Y.PRK.KOM. 3/22 ye Göre Muhacirlerin Etnik Dağılımı Muhacirler Sultan Abdülmecid ve Abdülaziz Han Zaman-ı Saltanatında Hicret Eden Mesele-i Zâilede (93 Harbi) Hicret Eden Musevi Arnavud-Boşnak Batum Muhaciri Sohum Muhaciri Tatar-Nogay Dağıstan Çerkes Rumeli Türkü TOPLAM 3892 Kadın-4452 Erkek Kadın Erkek GENEL TOPLAM Rus ve Bulgar zulmünden kurtulmak için İstanbul a Rum, Ermeni ve Musevi muhacirler de gelmiştir. İstanbul a gelen Hıristiyan muhacirlerin çoğu Rum dur. İpek, a.g.e., s.68. Söz konusu belgede ise sadece Musevi muhacir kaydı bulunmaktadır, diğer Gayr-i Müslim nüfuslara ait bilgi yoktur. 47 McCarthy, a.g.e., s İpek, a.g.e., s Tablolardaki şehir ve etnik isimler Y.PRK.KOM.3/22 de yazıldığı gibi verilmiştir; İzmid, Sinob, Arnavud, Çerkes, Kazgan, Kaymas gibi.

11 357 Derin Paşaoğlu Mesele-i Zâilede Hicret edenlerin u Bulgaristan dan, si Batum dan ve si Rum-ili Şarkî den gelmiştir. 40 bin kadar muhacirin kopup geldiği Bulgaristan toprakları ile kastedilen yerler, yukarıda da belirtildiği üzere Berlin Antlaşması ile Bulgaristan Prensliğine bırakılan Tuna Vilayetine bağlı; Ruscuk, Vidin, Tırnova ve Varna Sancakları ile Sofya Vilayetine bağlı Sofya Sancağı topraklarıdır. 50 Tuna ifadesi ise belgede sadece 1527 si Rumeli Türkü ve 1960 ı Çerkez olan ve İzmit te iskân edilmiş toplam muhacirin geldikleri bölgeyi ifade ederken kullanılmış olup başka bir kullanımı yoktur. İzmit te iskân edilen muhacirlerin memalik-i asliyeleri karışık olarak (Çerkezistan, Kırım, Sohum, Batum şeklinde sıralanarak) yazılmıştır. Böylece Bulgaristan dan gelenler yaklaşık 45 bin kişiye ulaşmaktadır. 51 Rum-ili Şarkî; Berlin Antlaşması yla, Edirne Vilâyeti nden koparılan Filibe ve İslimiye Sancakları topraklarında Filibe, Tatarpzarcığı, Eski Zagra, Bergos, İslimye ve Hasköy sancaklarından müteşekkil muhtar bir vilayet oluşturularak Rumeli Şarki Vilayeti denilmiştir. 52 Osmanlı Devleti nin buradaki ahali hakkında takip ettiği siyaset; onların üzerinde yaşadıkları toprakları terk etmemeleri yönünde olmuştur. Vilayetteki Türk varlığının devletin lehine olduğu, yerlerini terk etmeleri halinde bir daha iadelerinin mümkün olamayacağı, bu toprakların da Bulgaristan gibi elden çıkacağı açıkça ifade edilmiştir. Ancak söz konusu duruşun, her ne pahasına olursa olsun gibi bir mütalaa ile değil, Türk ahali hakkında gösterilecek adalet ve temin edilecek istirahata bağlı olduğu dile getirilmiştir. Osmanlı Devleti nin bu siyasetinin gerçekleşemediği çok geçmeden anlaşılacaktır. Çünkü köylerine dönebilen Türk halkı, yoğun bir Bulgar baskısı ile karşılaşmıştır. Arazileri gasp edilmiş, üstelik oldukça ağır arazi vergileri tahakkuk ettirilmiş, ziraat yapmalarına mani olunmuş, ellerindeki değirmen, su dolapları vs. cebren alınmış ya da düşük fiyatlarla sattırılmış kısaca geçimlerini 50 Berlin Antlaşmasıyla kurulan Bulgaristan 63 bin küsur km.²lik bir prenslikti te , 1913 te ve daha sonra km.²lik bir devlet olmuştur. Son olarak 1940 ta Güney Dobruca toprakları da Romanya dan alınıp Bulgaristan a verilmiştir. Şimşir, a.g.e., s Bulgaristan dan ilk büyük göç 93 Harbi ile gerçekleşmiştir yılında yaklaşık nüfusa sahip Tuna Vilayeti nden Osmanlı Devleti ne yapılan göçler Cumhuriyet döneminde de devam etmiştir. Ayrıntılı bilgi için bk. Bilal N. Şimşir, Bulgaristan Türkleri ve Göç Sorunu, Bulgaristan da Türk Varlığı-Bildiriler-7 Haziran 1985, TTK Yay., Ankara 1992, s Vilayet dahilindeki kaza ve köylerle ilgili ayrıntılı bilgi için bk. Aydın, a.g.e., s

12 Muhacir Komisyonu Maruzatı na Göre ( ) 93 Harbi Sonrası Muhacir İskânı 358 temin edemez halde bırakılmışlardır. Böylece Türk ahali açlık tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır. Sadrazam Said Paşa, 2 Nisan 1880 de vilayet valisi Aleko Paşa ya yazdığı yazıda, ciddi rakamlara ulaşan ölümlerin açlık sebebiyle meydana geldiğini, köylülerin açlıklarını bastırmak için derelerdeki çamurları yediklerini belirtip, acilen tedbir almasını istemiştir. Ancak vilayetteki Türklere, Bulgarlarla eşit haklarda istifade edecek bir ahali olarak değil de, varlıklarına tahammül edilemeyen fazlalık nazarıyla bakılmış ve onları bu topraklara bağlayan sebepler ortadan kaldırılmaya çalışılmıştır. Bulgar komitecilerin ve milis askerlerin bu amaçla yapmış oldukları zulümlere dayanamayan Türk ahali, göç etmek zorunda kalmıştır. 53 Çerkezistan, Kırım-Kazan ve Dağıstan; Tablo 2 de görüleceği üzere Mesele-i Zâilede Kırım-Kazan ve Çerkezistan dan gelen muhacir kaydı bulunmamaktadır. Çünkü 93 Harbi sonrası gelen Çerkezler ve Nogaylar, Çerkezistan dan ve Kırım dan değil; Bulgaristan, Romanya ve Rum-ili Şarkî gibi Balkan topraklarından gelmişlerdir. Bu gruplar daha önceki göçlerle Osmanlı Devleti nin Balkan topraklarında iskân edilmiş Nogaylar ve Çerkezler dir göç dalgasında Nogaylar-Tatarlar ve Çerkezler ağırlıklı olarak Dobruca nın 54 kuzeyinden başlayarak, Varna ya inip buradan Vidin e kadar uzanmışlardır. Tulca, Köstence, Hazergrad, Ruscuk, Tırnova, Lofça ve hatta Drama, Gümilcine ve Siroz dâhil Balkan topraklarında uygun bulunan yerlerde iskân edilmişlerdi. 55 Ağırlıklı olarak Dobruca nın güney batısına yerleştirilen Tatarlar için Mecidiye adlı müstakil bir kasaba kurulmuştur ten itibaren Kafkaslar dan göç eden Çerkezler ise, özellikle bugünkü Bulgaristan ın Sırbistan ve Arnavutluk sınırı boyunca iskân edilmişlerdir. 57 Dobruca da, 1878 nüfusuna göre; Tatar, Çerkez bulunmaktadır. 58 Batum 59 : H tarihli ( ) Salname ye göre Batum: Atina [Pazar], Icaeler [Aceralar], Çürüksu, Hopa ve Livana [Artvin] kazalarından müteşekkil, kişi nüfusa sahip, Trabzon sayım bölgesi içinde yer alan bir sancaktır. 60 Batum dan hicret, Rusların Batum u resmen işgalinden önce başlamış ve 7 Eylül 1878 e kadar Trabzon a ulaşanların sayısı ü bulmuştur. Mallarını tasfiye edenlerin de katılmasıyla Batum ve çevresinden göç talebinde bulunan 40 bin muhacirin 29 bininin nakli için vapurlar tahsis edilmiştir. Batum ve havalisinden gelen muhacirler, ilk etapta Trabzon ve Kastamonu vilayetlerinde iskan 53 Aydın, a.g.e., s Dobruca; Karadeniz in batı kıyısında Ekrene kasabasından, Tuna Nehri kenarındaki Turtukaya (Totrakan) kasabasına kadar uzanan çizgi ile Tuna Nehri nin Karadeniz e döküldüğü Sulina (Sünne) kasabasından Ekrene ye kadar uzanan hat ile Tuna arasında kalan bölgenin adıdır. Dobruca, 1878 de Romaya ya bırakılan Köstence ve Tulca Sancaklarını içine alan Eski Dobruca ve 1913 te Romanya ya bırakılan Pazarcık ve Silistre sancaklarını içine alan Yeni Dobruca dan oluşan km.²lik bir bölgedir. Müstecip Ülküsal, Dobruca ve Türkler, Ankara 1987, s Derin Paşaoğlu, a.g.t., s A.MKT.DV ; A.MKT.UM İpek, a.g.e., s Karpat, a.ge., s (Correspondance Politique dess Consuls. Tuurquie (Tulca), 1 (1878), ye atıfla) Harbi sonrası Batum muhacirleri hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Muammer Demirel, Artvin ve Batum Göçmenleri, A.Ü. Türkiyet Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı:40, Erzurum Karpat, a.g.e., s.254. Firuzoğlu, Başbakanlık Arşiv kayıtlarına yaptığı atıfla, Batum Vilayeti nden 26 Ağustos 1878 den 1 Ekim 1880 e kadar yaklaşık Müslümanın göç ettiğini ve Ş. Meegrelidze ye yaptığı atıfla muhacir sayısının toplamda bin kişiye ulaştığını belirtmiştir. Firuzoğlu, a.g.m., s. 693.

13 359 Derin Paşaoğlu edilmeye çalışılmıştır. 700 hanelik Çürüksu muhacirinin iskân işlemlerine Mayıs 1879 da başlanmıştır. Gelecek muhacirler için Canik Sancağı dâhilinde 50 bin dönümlük boş arazi tespit edilmişse de Trabzon ve Canik te iskan edilmesi planlanan 20 bin kadar Acera ve Livana muhaciri mahalli idarelerin adem-i takdiri sebebiyle iskan edilememiştir. 61 Tablo 2: (13 Kasım 1881) Y.PRK.KOM. 3/22 ye Göre, Memalik-i Asliyeleri Dağılımı 93 Harbi İle Gelen 93 Harbi Öncesi Gelen Toplam İskânı Bekleyen İskân Edilen (İskânı şimdi yapılan) Bulgaristan Batum Rum-ili Şarkî Sohum Çerkezistan Tuna Anapa Romanya Kırım-Kazgan Bosna Edirne Anadolu Dağıstan Yenişehir Yer belirtilmemiş TOPLAM TOPLAM Muhacir Komisyonu Maruzatına (13 Kasım 1881 Tarihli) Göre Muhacir İskanı 3.1. Şehremaneti ne Bağlı Devâir Şu belerindeki Muhacirler İstanbul da, Şehremâneti ne bağlı Devâir Şu beleri nde kayıtlı olup, iskân durumları ile etnik dağılımları Tablo 3 te görüleceği üzere söz konusu tarihte iskân edilmeyi bekleyen muhacir bulunmaktadır. Yaklaşık 26 bini Rum-ili Türkü olan 33 bin muhacirin İstanbul da iskân edilmeyi beklemesi, Osmanlı Devleti için çok ciddi sorumluluktur. Devâir Şu belerinde kayıtlı, Cennet-mekan Sultan Abdülmecid ve Abdülaziz Han-ı Hazeratının Zaman-ı Saltanatında Hicret İden muhacirlerin tamamı iskan edilmiş Tatar- Nogay, Dağıstan ve Çerkez muhacirleridir. İskân edildikleri yerler hakkında ayrıntılı bilgi verilmeyerek, şu be dâhilinde iskân edilmiş olarak gösterilmiştir. Bu ayrıntıya inilmemesinin nedeni muhtemelen genel yekûnuna ( kişiye) göre, İstanbul daki dört belediye şu besinde iskân edilen muhacir toplamının (1535 kişinin) azlığı ve özellikle de söz konusu belgenin 93 Harbi ile göç eden muhacirleri esas alarak hazırlanmış olmasıdır. Tatar-Nogay, Dağıstan ve Çerkez muhacirleri hakkında hem 93 Harbi öncesi hem de sonrasına ait nüfus bilgisi bulunmaktadır. 93 Harbi öncesinde gelip söz konusu tarihte iskân edilen bu gruptakilerin memalik-i asliyeleri Çerkezistan, Dağıstan, Kırım ve Kazan dır. 93 Harbi nden sonra gelip iskân edilmeyi bekleyenler ise Bulgaristan, Romanya ve Rum-ili 61 Nedim İpek, İmparatorluk tan Ulus Devlete Göçler, Trabzon 2006, s. 58, Bu başlık altında verilen muhacirler Batum muhacirleridir, ancak vatanları Batum değil Anadolu olarak verilmiştir.

14 Muhacir Komisyonu Maruzatı na Göre ( ) 93 Harbi Sonrası Muhacir İskânı 360 Şarkî den gelmişlerdir. (bk. Tablo 3 e) Bulgaristan, Romanya ve Rum-ili Şarkî den gelen Nogayların ve Kırım Tatarlarının, Kırım ve Kazan coğrafyasından bu bölgeye gelmeleri yaklaşık yüzyıl öncesine dayanmaktadır. Küçük Kaynarca Antlaşması nın ardından 1783 yılında Rusya nın Kırım ı ilhakıyla başlayan Ruslaştırma politikaları üzerine 1784 ve 1850 sonrası Tatarlar Kırım dan Dobruca ya göç etmişler, Babadağ ve Köstence kazalarına yerleştirilmişlerdir. 63 Rusya nın özellikle kıyı bölgelerden başlayarak baskıyı her geçen gün artırması üzerine, 1800 yılına kadar Kırım nüfusunun %33 ü yani yaklaşık 500 bin kişi göç etmek zorunda kalmıştır. 64 Kırım Savaşı ile başlayan yeni göç dalgasında; Kırım da bulunan Osmanlı yetkilileri tarafından, ordunun harekâtı sırasında Osmanlı ordusuna hizmeti geçenlerin Silistre Eyaleti ne yerleşebileceklerine dair fermanın ilan edilmesi üzerine hiç vakit kaybetmeyen 9 bine yakın Kırımlı göç etmiştir. Savaşın hemen ardından ilk etapta 16 bin kişi Dobruca ya yerleştirilmiştir yılları arasında devam eden göçlerde ise 5 bin Nogay ın Dobruca da iskân edildiği görülmektedir Harbi nden sonra yaşanan muhacerette İdâre-i Umumiyye-i Muhâcirîn Komisyonu, daha önce de ifade edildiği üzere, bu sorumluluğun yükünü 20 belediyede şu beler açarak şehrin geneline dağıtmıştır. İncelenen belgede sadece 6 belediye şu besine ait kayıt bulunmaktadır. Şu belerdeki muhacirlerin sayısı, 34 bine yakını iskân edilmeyi bekleyenler olmak üzere 35 bini aşmıştır (bk. Tablo 3). Ancak bir yıl sonraki, 1882 yılı İstanbul ve ilçeleri 67 nüfusuna göre; göçmenlere mahsus ikametgâhta bulunan muhacirlerin toplamı dır. 68 Osmanlı Devleti nin muhacirlerin iskânı için gösterdiği gayret ve savaşın üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen İstanbul da hala 30 binin üzerinde muhacir bulunması muhaceret hareketinin devam ettiğinin göstergesidir. Tablo 3: (13 Kasım 1881) Y.PRK.KOM. 3/22 ye Göre, İstanbul da Şehremanetine Bağlı Devâir Şu belerindeki Muhacirlerin Etnik Dağılımı Göç Zamanı Etnik Yapı İskân edilenler Abdülmecid ve Abdülaziz Han-ı Zaman-ı Saltanatında Hicret Eden Mesele-i Zâilede Hicret Eden -Tatar ve Nogaylar 837 -Dağıstan 444 -Çerkes 254 İskân Edilmeyi Bekleyenler (hal-i müsaferetde bulunanlar) -Tatar-Nogay Dağıstan 60 -Çerkes 534 -Musevi 167 -Arnavud ve Boşnak 987 -Batum Muhaciri 651 -Sohum Muhaciri 23 -Rum-ili Türkî TOPLAM DER-SA ADET TOPLAMI İpek, a.g.e.,, s Alan Fisher; Between Russians, Ottamon and Turks: Crimea and Crimean Tatars, The Isis Pres, İstanbul 1998, s Saydam, a.g.e., s Derin Paşaoğlu, a.g.t., s Karpat, 1882 İstanbul nüfusunu verirken ilçe terimini kullanmıştır, yapılan alıntılarda eserin terminolojine sadık kalınıp, ilçe olarak yazılmıştır. 68 Karpat, a.g.e., s

15 361 Derin Paşaoğlu Mesele-i Zâilede Hicret eden muhacirler İstanbul Devâir Şu belerinde tamamı hal-i misaferetde bulunan 69 ve iskân yerlerine gönderilmeyi bekleyen muhacirlerdir. Sultan Bayezid, Sultan Ahmed, Fatih Sultan Mehmed, Eyüb Sultan, Beyoğlu ve Beşiktaş olmak üzere altı Devâir Şu besinde Tablo 4 te görüleceği üzere toplam muhacir iskân edilmek üzere beklemektedir. Kadın ve erkek muhacir sayısının dağılımları birbirine yakın değerlerdedir. Muhacirler, özellikle Sultan Ahmed başta olmak üzere, Fatih Sultan Mehmed ve Sultan Bayezid Şu beleri nde yoğunlaşmaktadırlar. 70 Tablo 4: (13 Kasım 1881) Y.PRK.KOM. 3/22 ye Göre, Şehremanetine Bağlı Devâir Şu belerinde İskân Edilmeyi Bekleyen Muhacirin Şu belere Dağılımı İskân Edilmeyi Bekleyen Muhacir Nüfusu Devâir Şu beleri Kadın Erkek Toplam Birinci 71 Sultan Bayezid Şu besi İkinci Sultan Ahmed Şu besi Üçüncü Fatih Sultan Mehmed Şu besi Beşinci Eyüb Sultan Şu besi Altıncı Beyoğlu Şu besi Sekizinci Beşiktaş Şu besi Toplam Misafereten ifadesi muhacirler ile ilgili kayıtların büyük çoğunluğunda karşılaşılan, daimi iskân yerlerine gönderilmek için geçici iskân yerlerinde bekletilen muhacirleri ifade etmek için kullanılmıştır. Kullanım örnekleri için bkz. A.MKT.MHM , A.MKT.NZD , İ.DH , A.MK.UM yılları arasında Karadeniz in kuzeyinden gelen muhacirlerin de İstanbul da yoğun olarak bulundukları yerler arasında aynı semtleri görmekteyiz, ayrıntılı bilgi için bkz. A.MKT.NZD , , , , A.TŞF.29-36, İ.DH.28947, İ.DH , İ.DH Şu belerin başında bulunan bu numaralar, Muhacir Komisyonu başlığı altında İpek e atıfla (İpek 1999: 72) sıralamış olduğumuz listedeki 20 şu benin veriliş sırasıyla örtüşmektedir. 20 şu benin kurum içindeki sıralanış numaraları olmalıdır.

16 Muhacir Komisyonu Maruzatı na Göre ( ) 93 Harbi Sonrası Muhacir İskânı 362 Sultan Bayezid Şu besi: Toplam kişinin kayıtlı olduğu Sultan Bayezid Şu besi dâhilindeki muhacirlerden önceden gelip iskânı şimdi gerçekleşenler, Çerkez ve Nogay-Tatar Muhacirleridir. Toplamda 136 kişi olan bu muhacirlerden Çerkezler Çerkezistandan, Nogay- Tatarlar ise Kırım ve Kazan coğrafyasından gelmişlerdir. Kadın ve erkek nüfus dağılımı; Nogaylarda: 53 Kadın, 62 erkek, Çerkezlerde: 12 kadın 9 erkek olmak üzere birbirine yakın değerlerdedir. Bu şu be dâhilinde 93 Harbi sonrası gelip iskân edilmeyi bekleyenler ise; Bosna ve Yenişehir den (Tesalya Bölgesi nden) gelen Boşnak ve Arnavutlar, Batum dan gelen Batum (Acara) muhacirleri, Sohum dan gelen Sohum (Abhaz) muhacirleri, Rum-ili Şarkî den gelen Nogay-Tatarlar ve Rum-ili Şarkî den ve Bulgaristan dan gelen Çerkezler ve kişi ile en büyük gurubu oluşturan Bulgaristan dan, Romanya dan ve Rum-ili Şarkî den gelen Rum-ili- Türkî muhacirleridir yılı İstanbul ve ilçeleri nüfusuna göre; Bayezid İlçesi nde göçmenlere mahsus ikametgâhlardaki muhacir miktarı: ü erkek, si kadın olmak üzere toplam: kişidir. 72 Bir yıl sonraki kayıtlarda bu sayının artması muhacirlerin bir yandan iskân edilirken diğer taraftan hala gelmeye devam ettiklerini göstermektedir. Tablo 5:(13 Kasım 1881) Y.PRK.KOM. 3/22 ye Göre, Sultan Bayezid Şu besi nde Bekleyen Muhacir Nüfusu ( Mesele-i Zâilede Hicret Edenler) Etnik Geldiği yer Kadın Erkek Toplam Bosna dan 277 Boşnak-Arnavud Yenişehir den Bilinmiyor 46 Batum Muhacirleri Batum dan Sohum Muhacirleri Sohum dan Nogay-Tatar Rum-ili Şarkî den Çerkes Bulgaristan dan 25 Rum-ili Şarkî den Rum-ili Türki Bulgaristan dan 2945 Romanya dan Karpat, a.g.e., s. 418.

17 363 Derin Paşaoğlu Rum-ili Şarkî den 2244 TOPLAM Sultan Ahmed Şu besi: Sultan Ahmed Şu besi dahilindeki muhacirlerden önceden gelip iskanı şimdi gerçekleşen Çerkezistan, Dağıstan, Kırım ve Kazan coğrafyasından gelmiş Çerkez, Dağlı ve Nogay-Tatar muhacirleri 238 kadın 247 erkek olmak üzere toplamda 485 kişidir. 93 Harbi sonrası gelip iskân edilmeyi bekleyenler ise; Anadolu dan gelen Batum muhacirleri, Bulgaristan, Romanya ve Rum-ili Şarkî den gelen Nogay-Tatarlar, Bulgaristan ve Rum-ili Şarkî den gelen Dağıstanlılar, Bulgaristan dan ve Rum-ili Şarkî den gelen Çerkezler ve yine kişi ile en büyük gurubu oluşturan Bulgaristan dan, Romanya dan, Rum-ili-Şarkî den ve Edirne Vilâyeti nden gelen Rum-ili-Türkü muhacirleridir. Tablo 6: (13 Kasım 1881) Y.PRK.KOM. 3/22 ye Göre, Sultan Ahmed Şu besi nde Bekleyen Muhacir Nüfusu ( Mesele-i Zâilede Hicret Edenler) Etnik Köken Geldiği yer Kadın Erkek Toplam Batum Muhacirleri Anadolu dan Bulgaristan dan 1525 Nogay-Tatar Romanya dan Rum-ili Şarkî den 633 Dağıstanlılar Bulgaristan dan 18 Rum-ili Şarkî den Çerkes Bulgaristan dan Rum-ili Şarkî den 225 Bulgaristan dan 3708 Romanya dan 415 Rum-ili Türki Rum-ili Şarkî den 1915 EdirneVilâyeti nden 318 TOPLAM Fatih Sultan Mehmed Şu besi: Fatih Sultan Mehmed Şu besi dâhilindeki muhacirlerden önceden gelip iskânı şimdi gerçekleşenler; Dağıstan, Çerkezistan, Kırım ve Kazan coğrafyasından göç etmiş Dağıstan, Çerkez ve Nogay-Tatar Muhacirleridir. Toplamda 657 kişi olan bu gurubun kadın ve erkek nüfus dağılımı toplamda 307 kadın, 350 erkek olmak üzere yakın değerlerdedir. Bu şu be dâhilinde 93 Harbi nden sonra gelerek iskan edilmeyi bekleyenler ise; Bosna dan gelen Boşnak ve Arnavutlar, Anadolu dan gelen Batum muhacirleri, Bulgaristan, Romanya ve Rum-ili Şarkî den gelen Nogay-Tatarları, Bulgaristan dan gelen Çerkezler ve yine kişi ile en büyük gurubu oluşturan Bulgaristan dan, Romanya dan, Rum-ili Şarkî ve Edirne Vilâyeti nden gelen Rum-ili-Türkî muhacirleridir yılı İstanbul ve İlçeleri nüfusuna göre; Fatih İlçesi ndeki ikametgâhlarda bulunan muhacir miktarı: ü erkek, si kadın olmak üzere toplam: 4.731

18 Muhacir Komisyonu Maruzatı na Göre ( ) 93 Harbi Sonrası Muhacir İskânı 364 kişiye 73 düşmüştür Tablo 7:(13 Kasım 1881) Y.PRK.KOM. 3/22 ye Göre, Fatih Sultan Mehmed Şu besi nde Bekleyen Muhacir Nüfusu (Mesele-i Zâilede Hicret Eden) Etnik Geldiği yer Erke Kadın k Toplam Boşnak-Arnavud Bosna dan Batum Anadolu dan Muhacirleri Bulgaristan dan 624 Nogay-Tatar Romanya dan Rum-ili Şarkî den 35 Çerkes Bulgaristan dan Rum-ili Türki Bulgaristan dan 3655 Romanya dan 373 Rum-ili Şarkî den 2216 Edirne Vilâyeti nden TOPLAM Eyüb Sultan Şu besi: Eyüb Sultan Şu be sinin yükü diğer şu belere oranla daha azdır. Önceden gelip iskan edilen muhacir kaydı yoktur. 93 Harbi sonrası gelip iskan edilmeyi bekleyenler ise sadece 1445 kişidir. En kalabalık gurubu yine kişi ile Bulgaristan dan ve Rum-ili Şarkî den gelen Rum-ili Türkî muhacirleri oluşturmaktadır. Tablo 8:(13 Kasım 1881) Y.PRK.KOM. 3/22 ye Göre, Eyüb Sultan Şu besi nde Bekleyen Muhacir Nüfusu ( Mesele-i Zâilede Hicret Edenler) Etnik Geldiği yer Kadın Erke k Toplam Boşnak-Arnavud Bosna dan Nogay-Tatar Rum-ili Şarkî den Rum-ili Türki Bulgaristan dan 554 Rum-ili Şarkî den TOPLAM Beyoğlu Şu besi: Beyoğlu Şu besi nde daha önceden gelip iskân edilenlerden 117 si Dağıstan, 140 ı Çerkez olmak üzere 257 kişi kayıtlıdır. 93 Harbi sonrası gelip iskân edilmeyi bekleyenler ise; Bulgaristan ve Romanya dan gelen Nogay-Tatarlar, Bulgaristan dan gelen Çerkezler, Bulgaristan ve Rum-ili Şarkî den gelen Rum-ili Türkü muhacirleri ile Rum-ili Şarkî den gelen Musevi muhacirlerdir yılı İstanbul ve İlçeleri nüfusuna göre; Beyoğlu İlçesi ndeki ikametgâhlarda bulunan muhacir miktarı: si erkek, 922 si kadın olmak üzere toplam: kişiye 74 düşmüştür. 73 Karpat, a.g.e., s Karpat, a.g.e., s. 418.

19 365 Derin Paşaoğlu Tablo 9: (13 Kasım 1881) Y.PRK.KOM. 3/22 ye Göre, Beyoğlu Şu besi nde Bekleyen Muhacir Nüfusu ( Mesele-i Zâilede Hicret Edenler) Etnik Geldiği yer Erke Kadın k Toplam Nogay-Tatar Bulgaristan dan 120 Romanya dan Çerkes Bulgaristan dan Rum-ili Türki Bulgaristan dan 1929 Rum-ili Şarkî den Musevi Rum-ili Şarkî den TOPLAM Beşiktaş Şu besi: Beşiktaş Şu besi nde önceden gelip iskân edilenlere ait kayıt bulunmamaktadır. 93 Harbi sonrası gelen muhacirler diğer şu belerle karşılaştırıldığında Bulgaristan dan, Rum-ili Şarkî den ve az sayıda Edirne den olmak üzere Rum-ili Türki muhacirlerinin büyük bir yoğunluk oluşturduğu görülmektedir. Rum-ili Şarki den gelen Musevi, Bosna dan gelen Boşnak, Anadolu dan gelen Batum muhaciri, Bulgaristan dan gelen Nogay-Tatar, küçük bir grup Bulgaristan dan gelen Çerkez muhaciri bulunmaktadır. Tablo 10:(13 Kasım 1881) Y.PRK.KOM. 3/22 ye Göre, Beşiktaş Şu besi nde Bekleyen Muhacir Nüfusu ( Mesele-i Zâilede Hicret Edenler) Etnik Geldiği yer Kadın Erkek Toplam Musevi Rum-ili Şarkî den Boşnak-Arnavud Bosna dan Batum Muhaciri Anadolu dan Nogay-Tatar Bulgaristan dan Çerkes Bulgaristan da Bulgaristan dan 2469 Rum-ili Türki Rum-ili Şarkî den Edirne Vilâyeti nden 25 TOPLAM yılı İstanbul ve İlçeleri nüfusuna göre; Beşiktaş İlçesi ndeki ikametgâhlarda bulunan muhacir miktarı: erkek, kadın olmak üzere toplam: kişiye 75 düşmüştür Selânik, Sinop Ve İzmit e Gönderilen Muhacirler Tablo 11:(13 Kasım 1881) Y.PRK.KOM. 3/22 ye Göre, Selânik, Sinob 76 Ve İzmid e Gönderilen Muhacirler Batum M. Sohum M. Rum-ili Türkü Tatar-Nogay Çerkes Toplam Selânik Sinob Karpat, a.g.e., s Sinop ve İzmit

20 93 harbi sonrası gelen Muhacir Komisyonu Maruzatı na Göre ( ) 93 Harbi Sonrası Muhacir İskânı 366 İzmid TOPLAM Selanik Vilâyeti Selânik Vilâyeti; II. Abdülhamid dönemi başında yapılan mülki taksimata göre Selanik, Drama ve Serez Sancakları ndan oluşmaktadır. 77 H.1294 (M ) Salnamesi ne göre; Selanik Sancağı: , Drama Sancağı: , Serez Sancağı: kişi olmak üzere Selanik Vilayeti toplam nüfusu: dur Harbi ile Osmanlı Devleti nin kaybettiği Bulgaristan ve Şarkî Rumeli Vilayeti nden gelen muhacir sayısı (Tablo 12 de görüleceği üzere) dir. 79 Söz konusu muhacirlerden ının iskân edilmek üzere bekliyor olması Osmanlı Devleti nin acilen çözmesi gereken sosyo-ekonomik bir problemdir. Söz konusu muhacirlerin, ü Bulgaristan dan gelmiş olup, i Rum-ili Türkü dür. Selanik Vilayeti dâhilinde bulunan muhacirlerin en yoğun bulunduğu yerler; 3936 kişi ile Drama, 3245 kişi ile Siroz ve 2336 kişi ile Selanik merkez sancaklarıdır. Tablo 12:(13 Kasım 1881) Y.PRK.KOM. 3/22 ye Göre, Selanik te İskan Edilen ve İskanı bekleyen Muhacirlerin Etnik Dağılımı Göç Zamanı Abdülmecid ve Abdülaziz Zamanında Hicret Eden Mesele-i Zâilede Hicret Eden Etnik Yapı İskân edilenler İskân Edilmeyi Bekleyenler hal-i misafirette bulunanlar -Tatar ve Nogaylar Çerkes Tatar-Nogay Çerkes Rum-ili Türkî TOPLAM SELÂNİK TOPLAMI Tablo 13:(13 Kasım 1881) Y.PRK.KOM. 3/22 ye Göre, Selanik te İskan Edilen ve İskanı bekleyen Muhacirlerin İskân Yerleri ve Nüfus Dağılımı Vatan-ı Asliyeleri Etnik yapıları İskân Yerleri İskân Misafir Toplam TOPLAM Çerkezistan dan (93 harbi öncesi gelen) Bulgaristan dan Çerkes Tatar-Nogay 77 Karal, a.g.e., s Karpat, a.g.e., s ; Tevfik Çandar, Osmanlı Döneminde Nüfus Bilgileri, Osmanlı, c. IV, Yeni Türkiye Yay., Ankara, 1999, s. 555, Arşivlerdeki benzere kayıtlar (YPRK. KOM.3/24, 3/25, 3/26, 3/31, 3/37, 3/40, 3/52) çalışıldıkça kalan nüfus açıklanabilecektir. Nefs-i Drama 100 Siroz Kazası Petriç 15 Timur Hisarı 265 Katerin[i] 66 Köprülü 6 Avret Hisarı 150 ÇERKES TOPLAM Nefs-i Siroz (önceden) 100 Nihova Karyesi 153 Dibar Kazası

KIRIM SAVAŞI NDAN SONRA ESKİŞEHİR E YERLEŞTİRİLEN GÖÇMENLER Dr. Muammer DEMİREL

KIRIM SAVAŞI NDAN SONRA ESKİŞEHİR E YERLEŞTİRİLEN GÖÇMENLER Dr. Muammer DEMİREL A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 28 Erzurum 2005 311 KIRIM SAVAŞI NDAN SONRA ESKİŞEHİR E YERLEŞTİRİLEN GÖÇMENLER Dr. Muammer DEMİREL ÖZET Önemli nüfus parametrelerinden biri olan göç

Detaylı

BALKAN SAVAŞLARI SONRASI RUMELİ DEN TÜRK GÖÇLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NDE İSKÂNLARI

BALKAN SAVAŞLARI SONRASI RUMELİ DEN TÜRK GÖÇLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NDE İSKÂNLARI BALKAN SAVAŞLARI SONRASI RUMELİ DEN TÜRK GÖÇLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NDE İSKÂNLARI Hazırlayan: Sezer ARSLAN Danışman: Yrd. Doç. Dr. Zekâi METE Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Tarih Anabilim

Detaylı

GÜNEY KAFKASYA DAN TÜRKİYE YE GELEN MUHACİR VE MÜLTECİLERİN DURUMU (1921-1945)

GÜNEY KAFKASYA DAN TÜRKİYE YE GELEN MUHACİR VE MÜLTECİLERİN DURUMU (1921-1945) A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 35 Erzurum 2007-341- GÜNEY KAFKASYA DAN TÜRKİYE YE GELEN MUHACİR VE MÜLTECİLERİN DURUMU (1921-1945) The Situation of the Refugees and Emigrants Coming

Detaylı

TÜRKİYE-BULGARİSTAN İLİŞKİLERİ ÇERÇEVESİNDE RAZGRAT OLAYI VE TÜRK KAMUOYUNA YANSIMALARI

TÜRKİYE-BULGARİSTAN İLİŞKİLERİ ÇERÇEVESİNDE RAZGRAT OLAYI VE TÜRK KAMUOYUNA YANSIMALARI T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE-BULGARİSTAN İLİŞKİLERİ ÇERÇEVESİNDE RAZGRAT OLAYI VE TÜRK KAMUOYUNA YANSIMALARI Yüksek Lisans Tezi Ümit AĞCA Danışman Yrd.

Detaylı

ARTVİN VE BATUM GÖÇMENLERİ (1877-1878 OSMANLI-RUS SAVAŞI NDAN SONRA)

ARTVİN VE BATUM GÖÇMENLERİ (1877-1878 OSMANLI-RUS SAVAŞI NDAN SONRA) 1123 ÖZET ARTVİN VE BATUM GÖÇMENLERİ (1877-1878 OSMANLI-RUS SAVAŞI NDAN SONRA) DEMİREL, Muammer * TÜRKİYE/ТУРЦИЯ Kafkasya tarih boyunca devamlı göçlere sahne olan bölgelerden biridir. İlk çağlardan itibaren

Detaylı

OSMANLI İMPARATORLUĞU NUN TEHCİR KARARI ALMASI VE UYGULAMASI (The Decıcıon and Applıcatıon of Resettled in Ottoman Empıre)

OSMANLI İMPARATORLUĞU NUN TEHCİR KARARI ALMASI VE UYGULAMASI (The Decıcıon and Applıcatıon of Resettled in Ottoman Empıre) OSMANLI İMPARATORLUĞU NUN TEHCİR KARARI ALMASI VE UYGULAMASI (The Decıcıon and Applıcatıon of Resettled in Ottoman Empıre) Yrd. Doç. Dr. Ahmet ALTINTAŞ ÖZET Osmanlı Devleti, isteksiz olmasına rağmen Birinci

Detaylı

ERMENİ TEHCİRİ VE TEHCİRDEN DÖNEN ERMENİLERİN İSKÂN SORUNU

ERMENİ TEHCİRİ VE TEHCİRDEN DÖNEN ERMENİLERİN İSKÂN SORUNU , s.s. 143-163 ERMENİ TEHCİRİ VE TEHCİRDEN DÖNEN ERMENİLERİN İSKÂN SORUNU Hacer ÇELİK* Özet Bu çalışmada 1915 yılında uygulanan Ermeni tehciri ile 1918 yılında tehcirden geri dönen Ermenilerin durumu incelenmektedir.

Detaylı

ISSN: 1309 4173 (Online) 1309-4688 (Print) Volume 5 Issue 1, p. 267-286, January 2013

ISSN: 1309 4173 (Online) 1309-4688 (Print) Volume 5 Issue 1, p. 267-286, January 2013 ISSN: 1309 4173 (Online) 1309-4688 (Print), p. 267-286, January 2013 Büyük Güçlerin Berlin Antlaşması nın Uygulanmasına Yönelik Baskıları 1 Political Pressures of the Great Powers for the Implementation

Detaylı

Osmanlı Devletinde Ermeni Sorunu

Osmanlı Devletinde Ermeni Sorunu T.C. Tavşanlı Cumhuriyet Lisesi 2003 Osmanlı Devletinde Ermeni Sorunu Songül TELÇEKEN 11-SOS-A No:620 GİRİŞ Asya ve Avrupa kıtaları arasında köprü konumunda olan Türkiye, Karadeniz i Akdeniz e bağlayan

Detaylı

MAKEDONYA SORUNU VE ÇETE FALİYETLERİ. Macedonia Question and The Bands Activities

MAKEDONYA SORUNU VE ÇETE FALİYETLERİ. Macedonia Question and The Bands Activities MAKEDONYA SORUNU VE ÇETE FALİYETLERİ Macedonia Question and The Bands Activities Ahmet ALTINTAŞ ÖZET Tarih boyunca Avrupa nın kültür kuşaklarından birisi olan Makedonya, bugün Balkanlar da çözülmesi zor

Detaylı

OSMANLI İDARESİNDEN SONRA BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN SOSYO-KÜLTÜREL HAYATI

OSMANLI İDARESİNDEN SONRA BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN SOSYO-KÜLTÜREL HAYATI OSMANLI İDARESİNDEN SONRA BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN SOSYO-KÜLTÜREL HAYATI Hazırlayan: Erhan VATANSEVER Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sabri Can SANNAV Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Tarih Anabilim

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN İLK GENEL NÜFUS SAYIMINDA ÇORUM VİLÂYETİ NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ *

TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN İLK GENEL NÜFUS SAYIMINDA ÇORUM VİLÂYETİ NİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ * Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 19, Sayı: 1, Sayfa: 233-258, ELAZIĞ-2009 TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN İLK GENEL NÜFUS SAYIMINDA ÇORUM VİLÂYETİ NİN

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1 Ünite 1 (Osmanlı Devletinde Yenileşme Hareketleri ) 1_ Osmanlı devletinin duraklama dönemi ne zaman olmuştur? 17. Yüzyıldan 18. Yüzyılın başına kadar olan dönemdir. 2_ Duraklama döneminin diğer adı nedir?

Detaylı

1864 KAFKAS GÖÇÜ HAKKINDA BİR RAPOR * A REPORT ON THE CAUCASIAN MIGRATION OF 1864

1864 KAFKAS GÖÇÜ HAKKINDA BİR RAPOR * A REPORT ON THE CAUCASIAN MIGRATION OF 1864 Çeviri Translation Özgür YILMAZ Yrd. Doç. Dr. Assist. Prof. Dr. Gümüşhane Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Gümüşhane-Türkiye Gümüşhane University, Faculty of Letters, Department of History,

Detaylı

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı nda Osmanlı Ordusunun İkmal ve İaşesi The Provision and Supply of the Ottoman Army in the 1877-1878 Ottoman-Russian War

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı nda Osmanlı Ordusunun İkmal ve İaşesi The Provision and Supply of the Ottoman Army in the 1877-1878 Ottoman-Russian War ISSN: 1309 4173 (Online) 1309-4688 (Print), p. 17-38, January 2013 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı nda Osmanlı Ordusunun İkmal ve İaşesi The Provision and Supply of the Ottoman Army in the 1877-1878 Ottoman-Russian

Detaylı

XIX. YÜZYIL SONRASINDA ANADOLUYA YAPILAN GÖÇ HAREKETLER

XIX. YÜZYIL SONRASINDA ANADOLUYA YAPILAN GÖÇ HAREKETLER XIX. YÜZYIL SONRASINDA ANADOLUYA YAPILAN GÖÇ HAREKETLERİ VE ANADOLU COĞRAFYASINDAKİ SOSYO-KÜLTÜREL ETKİLERİ Act of Emigration to Anatolia After 19 th Century and Its Socio- Cultural Effects on Geography

Detaylı

Yeni Edirne Gazetesi ne Göre Bulgaristan dan Türkiye ye Göçler 1950-1951

Yeni Edirne Gazetesi ne Göre Bulgaristan dan Türkiye ye Göçler 1950-1951 Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Yıl: 10, Güz 2012, Sayı: 13, ss. 105-126 Yeni Edirne Gazetesi ne Göre Bulgaristan dan Türkiye ye Göçler 1950-1951 Halil ŞİMŞEK * & Fulya ARSLAN ** Özet Gerek Osmanlı

Detaylı

Osmanlı-Rus Savaşı ndan Abdülhamid Suikastı na Ermeni-Bulgar İşbirliği ve Terörü (1877-1905)

Osmanlı-Rus Savaşı ndan Abdülhamid Suikastı na Ermeni-Bulgar İşbirliği ve Terörü (1877-1905) Osmanlı-Rus Savaşı ndan Abdülhamid Suikastı na Ermeni-Bulgar İşbirliği ve Terörü (1877-1905) Bütün bu eylemlerin planlanması, hazırlanması ve gerçekleştirilmesinde Ermeni teröristler ile Bulgar isyancıların

Detaylı

1877-1878 OSMANLI-RUS SAVAŞI VE İKİ ÜLKE AÇISINDAN SONUÇLARI

1877-1878 OSMANLI-RUS SAVAŞI VE İKİ ÜLKE AÇISINDAN SONUÇLARI 119 ÖZET 1877-1878 OSMANLI-RUS SAVAŞI VE İKİ ÜLKE AÇISINDAN SONUÇLARI ELTUT, Nükhet TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 1877-1878 yıllarında Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusyası arasında yapılan savaş Rumî takvimde 1293 yılına

Detaylı

MARAŞ TA GAYRİMÜSLİMLER VE KURUMLARI

MARAŞ TA GAYRİMÜSLİMLER VE KURUMLARI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI MARAŞ TA GAYRİMÜSLİMLER VE KURUMLARI NERMİN ZAHİDE AYDIN TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ Eylül 2007 T.C.

Detaylı

Atatürk Döneminde Romanya dan Türk Göçleri (1923-1938)

Atatürk Döneminde Romanya dan Türk Göçleri (1923-1938) Atatürk Döneminde Romanya dan Türk Göçleri (1923-1938) Dr. Önder DUMAN * Özet: 93 Harbi nden sonra başlayan ve kimi zaman kitlesel nitelik kazanan Romanya dan Türkiye ye yönelik göçler, cumhuriyet döneminde

Detaylı

TÜRK-YUNAN NÜFUS MÜBADELESİNDE GAYRİMÜBADİL OLMA KONUSU VE MÜBADELEDEN ISKAT (ÇIKMA) YOLLARI

TÜRK-YUNAN NÜFUS MÜBADELESİNDE GAYRİMÜBADİL OLMA KONUSU VE MÜBADELEDEN ISKAT (ÇIKMA) YOLLARI TÜRK-YUNAN NÜFUS MÜBADELESİNDE GAYRİMÜBADİL OLMA KONUSU VE TÜRK-YUNAN NÜFUS MÜBADELESİNDE GAYRİMÜBADİL OLMA KONUSU VE MÜBADELEDEN ISKAT (ÇIKMA) YOLLARI Dr. İbrahim ERDAL 30 ÖZET Türkiye ile Yunanistan

Detaylı

ERMENİ SORUNU EL KİTABI

ERMENİ SORUNU EL KİTABI ERMENİ SORUNU EL KİTABI Şenol KANTARCI, Kamer KASIM, İbrahim KAYA ve Sedat LAÇİNER Ermeni Araştırmaları Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Basım Evi, 2002. İÇİNDEKİLER Önsöz Ömer Engin LÜTEM Birinci Bölüm

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Bulgar, Göç, Göçmen, Balkan Savaşı, Rumeli Türkleri

Anahtar Kelimeler: Bulgar, Göç, Göçmen, Balkan Savaşı, Rumeli Türkleri Tarih Okulu The History Scholl İlkbahar-Yaz 2013 Spring-Summer 2013 Sayı XIV, ss. 113-145. Number XIV, pp. 113-145. BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN TÜRKİYE YE GÖÇ HAREKETİ (1950-1951) Filiz ÇOLAK Özet Türkiye

Detaylı

KALAN. The Question of Turkish Prisoners in Greece after the Balkan Wars ÖZET

KALAN. The Question of Turkish Prisoners in Greece after the Balkan Wars ÖZET Türk Dünyası Đncelemeleri Dergisi / Journal of Turkish World Studies, XII/2 (Kış 2012), s.249-264. BALKAN SAVAŞLARI SONRASINDA YUNANİSTAN DA KALAN TÜRK ESİRLER MESELESİ The Question of Turkish Prisoners

Detaylı

ERMENİLERİN SEVK VE İSKÂNI HAKKINDA YAPILAN UYGULAMA VE YARDIMLAR (1915-1917)

ERMENİLERİN SEVK VE İSKÂNI HAKKINDA YAPILAN UYGULAMA VE YARDIMLAR (1915-1917) T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YAKINÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI ERMENİLERİN SEVK VE İSKÂNI HAKKINDA YAPILAN UYGULAMA VE YARDIMLAR (1915-1917) CEMAL SEZER DOKTORA TEZİ

Detaylı

MİLLÎ MÜCADELE DÖNEMİNDE KİLİS. Özet

MİLLÎ MÜCADELE DÖNEMİNDE KİLİS. Özet Erdinç GÜLCÜ / 1 MİLLÎ MÜCADELE DÖNEMİNDE KİLİS Yrd. Doç. Dr. Erdinç GÜLCÜ Özet I. Dünya Savaşı nda yenilen Osmanlı Devleti, 30 Ekim 1918 de İtilaf Devletleri ile Mondros Ateşkes Antlaşması nı imzaladı.

Detaylı

Yugoslavya-Makedonya Topraklarından Türkiye ye Göçler ve Nedenleri

Yugoslavya-Makedonya Topraklarından Türkiye ye Göçler ve Nedenleri Yugoslavya-Makedonya Topraklarından Türkiye ye Göçler ve Nedenleri Dindaşlar dan Soydaşlar a İslam Ümmeti nden Türk Milleti ne Dr. Halim ÇAVUŞOĞLU Özet: Türkiye, Osmanlı nın çöküşünden batışına, Cumhuriyet

Detaylı

Birinci Dünya Harbinde Çanakkale Cephesine Asker Alım İşlemleri ve Askerlerin Cepheye İntikalleri *

Birinci Dünya Harbinde Çanakkale Cephesine Asker Alım İşlemleri ve Askerlerin Cepheye İntikalleri * Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Yıl: 13, Bahar 2015, Sayı: 18, ss. 219-248, 100. Yıl Birinci Dünya Harbinde Çanakkale Cephesine Asker Alım İşlemleri ve Askerlerin Cepheye İntikalleri * Mehmet ARSLAN

Detaylı

Anahtar Kelimeler: İstanbul un İaşesi, İhtikâr, Odun ve Kömür (Mahrukat), Mahrukat Arz. Piyasası. Abstract

Anahtar Kelimeler: İstanbul un İaşesi, İhtikâr, Odun ve Kömür (Mahrukat), Mahrukat Arz. Piyasası. Abstract Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 24 Volume: 6 Issue: 24 Kış 2013 Winter 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TANZİMAT DÖNEMİ

Detaylı