HATAY ERMENİ OLAYLARINDA FRANSA NIN ROLÜNE DAİR BİRKAÇ BELGE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HATAY ERMENİ OLAYLARINDA FRANSA NIN ROLÜNE DAİR BİRKAÇ BELGE"

Transkript

1 HATAY ERMENİ OLAYLARINDA FRANSA NIN ROLÜNE DAİR BİRKAÇ BELGE Dr. Ahmet GEÇER ÖZ: Ermeni sorununun ortaya çıkmasının pek çok sebebi olmakla birlikte, asıl olarak Osmanlı-Rus Savaşının ( ) ardından İngiliz, Fransız ve Rus rekabetinin yarattığı bir emperyalizm sorunu olarak uluslararası boyutta ortaya çıkmıştır. Bu emperyalist rekabet ortamında Türkiye toprakları yukarıda bahsi geçen devletler tarafından paylaşılmış ve paylaşılan bu toprakları ele geçirmek için bahane olarak Ermeniler kullanılmak istenmiştir. Hatay da paylaşıma konu olan bu topraklar arasında yer almaktadır. Stratejik öneme sahip Hatay ı ele geçirmek için bölgede yaşayan Ermenilerden istifade edilmeye çalışılmış, Türklere karşı Ermeniler desteklenmiş, kollanmış hatta kışkırtılmıştır. Fransa, bölgede Ermeni olaylarının çıkmasında birinci derecede etkili rol oynayan devletlerden birisidir. Fransızlar, Ermenileri Katolikleştirerek yanlarına çekmeye çalışmışlar, Ermeniler üzerinden zengin Hatay topraklarına sahip olmak istemişlerdir. Bu amaçla Fransa, bölgede Ermenileri kışkırtarak amacına ulaşmak istemiştir. Ermenilerin bağımsız devlet kurma hayaliyle çıkardıkları olaylarda Ermeniler Fransa tarafından korunup, kollanıp, desteklenmiştir. Ancak Fransa, Türkiye sınırları içerisinde, özellikle de kendine hâkimiyet alanları kurmak istediği yerlerde bağımsız bir Ermenistan fikrini hiçbir zaman benimsememiştir. Anahtar Kelimeler: Ermeni Sorunu, Hatay, Fransa, Musa Dağı Few Documents About The Role Of France On The Armenian Incidents In Hatay ABSTRACT: Although there are many reasons of the emergence of the Armenian problem, mainly after Ottoman-Russian War (1877- Bu makale Ekim 2011 tarihleri arasında İzmir de düzenlenmiş olan I. Uluslararası Tarih Sempozyumu Berlin Konferansından Günümüze Büyük Güçler ve Türkiye Sempozyumu nda sunulan bildirinin geliştirilmiş şeklidir.

2 152 TÜBAR-XXXV-/2014-Bahar/ Ahmet GEÇER 1878), its evolution as a cardinal issue based on imperialism caused by British, French and Russian competition. The territory of Turkey had been divided by the above mentioned countries under the imperialist competitive environment and Armenians fad been justified as an excuse to seize these lands. Hatay had been among the lands which had been the subject of the share. Armenians living in the region were shown favor, even provoked and supported against Turkish people to seize Hatay which had a strategic advantage in the region. France is one of the states that had a first degree influential on the emergence of Armenians incidents in the region. The French had spent a lot of effort to convert the Armenians in to Catholic religion and have them on their side as supporters in return they wanted to own the Hatay territory. For this purpose, France had wanted to achive his goal by provoking Armenians. As a result, they had wanted to establish an independent state of Armanian as the long dreamt dream. However, France had never wanted to have an independent state in the territory they had been controlling. Key Words: Armenians Incidents, Hatay, France, Musa Mountain GİRİŞ Hatay da Ermeni olaylarını ve bu olayların sebep ve sonuçlarını daha iyi anlayabilmek için Fransa nın Hatay Ermeni olaylarındaki etkisinin ortaya konması gerekmektedir. Kırım Savaşı (1853) ve Paris Konferansı nda (1856) Rusya nın Ermenileri kullanarak Osmanlı topraklarında gerçekleştirmek istediği emellerine, İngiltere ve Fransa nın da askerî ve diplomatik baskıları sonucunda son verilmiştir. Ancak bu defa da Fransa, Rusya ve İngiltere nin Osmanlı toprakları üzerindeki çıkar çatışmasında, Ermeniler üzerindeki tahrikler, bu üç devlet arasında bir rekabete dönüşmüştür (Süslü 1990: 24-25). Osmanlı Devleti 1863 te Fransa, Rusya ve İngiltere nin Ermenilerin hakları ile ilgili yaptıkları müdahaleleri önlemek amacıyla Ermeni Milleti Nizamnamesi ni 1 ilan ederek, bu istismarları durdurmaya çalışmıştır. Bilindiği üzere Osmanlı Devleti nde Ermeniler, bu nizamnamenin çıkarılmasıyla neredeyse özerk bir statüye kavuşmuşlardır (Saray 2005: 36). 1 Bu nizamnameye göre, Osmanlı Devleti nde yaşayan Ermeniler, İstanbul da faaliyet gösterecek 140 üyeli bir meclis tarafından yönetilecekti. Üyelerden 20 si İstanbul daki Ermeni din adamları arasından, 40 ı İstanbul dışından, 80 i yine İstanbul daki Ermeniler içinden seçilecekti. Ayrıntılı bilgi için bkz. Esat Uras, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, Belge Yayınları, İstanbul 1997.

3 153 TÜBAR-XXXV / 2014-Bahar / Hatay Ermeni Olaylarında Fransa nın Rolü Ermeni olaylarında 1878 Berlin Antlaşması ile 1915 Tehcir olayının birer kırılma noktası olduğu söylenebilir. Osmanlı-Rus Savaşı nın ( ) ardından iki devlet arasında Ayastefanos Antlaşması nın (1878) imzalanmasıyla Rusya Akdeniz e inebileceği koridoru elde ederken, diğer büyük devletler telaşa kapılmış ve antlaşmanın yeniden gözden geçirilmesi için Berlin Konferansı nın (1878) toplanmasını sağlamışlardır. Konferansın ardından kararlaştırılan maddeler Berlin Antlaşması ile imza altına alınmış, böylece Ayastefanos Antlaşması geçerliliğini kaybetmiştir. Ayastefanos Antlaşması nın 16. Maddesinde Rusya nın lehine yer alan Ermenilerle ilgili düzenlemeler, Berlin Antlaşması nın 61. Maddesinde yer almış ve diğer büyük devletler Ermeni Sorunu na müdahil olmuşlardır. Böylece Ermeni Sorunu nun ilk kez 1878 Berlin Antlaşması nın 61. Maddesi ile uluslararası boyutta gündeme geldiği ve bundan sonra başlayan olaylar sürecinin 1915 Tehcir olayı ile sona erdiği yorumunu yapmak mümkündür. XIX. yüzyılın son çeyreğine kadar devlet yönetimi ile ilgili hiçbir problemi olmayan Ermeniler, bundan sonra devletin gücünün azalması ve milliyetçilik akımının etkisiyle birlikte emperyalist devletler tarafından kendi çıkarları doğrultusunda kullanılmaya başlanmıştır. İngiltere, Fransa, Rusya ve ABD nin de içinde bulunduğu bu devletler 1878 Berlin Antlaşması na Ermenilerle ilgili ıslahat maddeleri koymuşlardır. Yukarıda isimleri zikredilen büyük devletlerin gücünü arkasında bulan ve Osmanlı Devleti nde sosyal, ekonomik, dinî, siyasî, idarî ve kültürel hürriyetlere sahip olan Ermeniler, yaşadıkları vilayetlerin hiçbirinde nüfus çoğunluğuna sahip olmamalarına rağmen emperyal devletlerin kışkırtmaları sonucunda önce ıslahat, sonra özerklik ve nihayetinde bağımsızlık isteği ile ayaklanmalara başlamışlardır (Halaçoğlu 2008: 25-37). Osmanlı Devleti nde Ermeni olaylarının yaşandığı bölgelerden birisi de Hatay topraklarıdır. Bu olayların çıkmasında bölgede çıkarları bulunan Fransa, önemli bir rol oynamıştır. Fransa nın Hatay Ermenilerine İlgisinin Sebepleri Osmanlı Devleti nde yaşayan Ermeniler üzerinden, kendi çıkarları doğrultusunda politika güden birçok devlet olmuştur. Başta Rusya olmak üzere İngiltere, Fransa daha sonra ABD bu ülkelerdendir. Çıkarları gereği Hatay da yaşayan Ermenilerle ilgilenen devletlerden birinin Fransa olduğu görülmektedir. Bu ilginin nedeni ise Fransa nın Anadolu toprakları üzerinde ekonomik nüfuz alanları kurmak istemesidir. Anadolu toprakları üzerine birtakım ekonomik planlar yapan Fransa, bu planlarını gerçekleştirebilmek için Orta Doğu ve Akdeniz de güçlü bir konumda olmak ve denge sağlamak zorundadır. Fransa bu dengeyi Ermeni Sorunu yaratarak uzun yıllar sağlamaya çalışmıştır (Uras 1987: LXXXIII).

4 154 TÜBAR-XXXV-/2014-Bahar/ Ahmet GEÇER Uzun bir geçmişe sahip olan Türk-Fransız ilişkilerinde, Osmanlı Devleti nde yaşayan Ermenilerin ayrı bir yeri vardır. Osmanlı döneminde Kanuni Sultan Süleyman ın Fransa ya tanıdığı imtiyazları simgeleyen kapitülasyonlarla yoğunluk kazanan Osmanlı-Fransız ilişkilerinde, Fransa zamanla kapitülasyonları kullanarak Osmanlı zenginliklerini ele geçirme politikası izlemeye başlamıştır (Evren 2002: 89). Hatay ın jeopolitik konumu, stratejik önemi, yer altı kaynakları ve zengin tarım ürünleri yelpazesi, Fransa nın ilgisini çekmiş, bu zenginliklere ulaşmak için belki de elindeki tek koz olan Ermenileri bahane etmekten ve Ermeniler üzerinden politikalar yürütmekten kaçınmamıştır. Hatay topraklarının yanı sıra Suriye ve Çukurova topraklarında da yayılmacı emellerini gerçekleştirmek isteyen Fransa, Suriye ve Çukurova toprakları arasında bir köprü görevi gören ve İskenderun körfeziyle deniz ulaşımında ve ticaretinde önemli bir yere sahip olan Hatay a mutlaka sahip olmak istemiştir. İklimin sağladığı nimetler doğrultusunda tarım alanlarının verimliliği ve genişliği, Amik ovasının pamuğu, tahıl ürünleri, bostanı yine Erzin ve Dörtyol ovalarının turunçgilleri ve daha birçok ürünü Fransa nın iştahını kabartmıştır. Fransa nın Ermeniler İçin Kullandığı Yöntem XVI. yüzyıldan itibaren, Osmanlı Devleti nde yaşayan Katoliklerin hamisi rolünü üstlenen (Tuncer 2000: 99) Fransa nın, Ermenileri Katolikleştirmek için yoğun faaliyetlere girdiği görülmektedir. Bu faaliyetler sonucunda XVIII. yüzyılın başlarında İstanbul da otuz bin Ermeni nin Katolik mezhebine girdiği ifade edilmektedir (Özçelik 2005: 85). Fransa, XVI. yüzyıldan itibaren Osmanlı da yaşayan diğer mezheplere bağlı Hıristiyanları Katolikleştirmek için yoğun çaba harcadığı gibi Katolikleştirdiği Hıristiyanların ve özellikle de Ermenilerin temsilcisi rolünü üstlenerek İstanbul, Çukurova ve Lübnan da yaşayan Katolik Ermenileri sözde korumak için her türlü girişimde bulunmuştur. Fransa, Osmanlı Devleti ne yaptığı baskılar sonunda, 1830 da Katolik Ermeni Kilisesi nin kurulmasını sağlamıştır (Saray 2005: 36) yılında ise Fransız elçisinin girişimleri sonunda II. Mahmut bir fermanla, Ermeni Katoliklerini Cemaat olarak kabul etmiştir (Kundakçı 2006: 45). XIX. yüzyılda, Orta Doğu bölgesini ekonomik pazarı olarak görmeye başlayan Fransa, bölgeye yerleşmek için Hıristiyanların haklarını korumayı bahane olarak seçmiştir (Özçelik 2005: 87). Osmanlı Devleti, 1839 Tanzimat ve 1856 Islahat Fermanı ile Hıristiyanlara birtakım ayrıcalıklar tanımıştır. Bu ayrıcalıklardan memnun kalmayan Katoliklere destek çıkan Fransa, işi daha da ileri götürerek 1860 ta Lübnan a asker göndermeye kalkışmıştır (Saray 2005: 36). Fransa nın bölgesel hâkimiyet alanları yaratmak amacına yönelik olarak Katolik mezhebini bir Truva atı gibi kullandığı söylenebilir.

5 155 TÜBAR-XXXV / 2014-Bahar / Hatay Ermeni Olaylarında Fransa nın Rolü Hatay da Ermeni Nüfusu Osmanlı Devleti nde, 1914 yılı nüfus verilerine göre Ermeni bulunmaktadır (Karpat 2010: 398). Osmanlı Devleti ndeki Ermeni nüfusunun, 728 i Katolik olmak üzere toplam i Hatay da yaşamaktadır (Karpat 2010: 360, 370). Bu verilere göre Osmanlı Devleti nde bulunan Ermeni nüfusunun %1.31 kadarının Hatay da olduğu anlaşılmaktadır. Aynı dönemde Hatay da Müslüman bulunmaktadır (Karpat 2010: 360, 370). Hatay da bu dönemde, Ermeni nüfusunun Müslüman nüfus içerisindeki oranı ise %12,7 civarındadır. Gerek Başbakanlık Osmanlı Arşivi nde bulunan belgelerden, gerekse yerli ve yabancı kaynaklardaki bilgilerden bahsi geçen tarihlerde Hatay da Ermenilerin sancaklarda, kazalarda, köylerde, Müslüman halkla iç içe veya ayrı köylerde, bölgeye yayılmış bir şekilde yaşadıkları görülmektedir. Bu dönemde Hatay topraklarının bir kısmı Halep vilayetine, bir kısmı da Adana vilayetine bağlı bulunmaktadır (Tekin 2000: ). Hatay Ermeni Olaylarında Fransa nın Faaliyetleri Hatay da yaşanan Ermeni olaylarında Fransa nın Ermenileri kışkırttığı, desteklediği ve koruduğu belgelerden anlaşılmaktadır. Hatay da büyük çaplı ilk Ermeni olayının 1895 yılında Payas ta yaşandığını söyleyebiliriz. Payas ın Çokmerzimen köyünde Ermenilerin civardaki Türk köylerine saldırmasıyla (BOA A.MKT.MHM. 616: 3) başlayan olayların, 1915 yılına kadar değişik zamanlarda ve farklı yerlerde devam ettiği görülmektedir. Bu ilk olayda, Azizli köyünü işgal ederek Payas a saldırmak amacındaki Ermeniler, bölgede yaşayan silahsız ve masum Türkleri katletmişlerdir (BOA A.MKT.MHM. 616: 14). Osmanlı Devleti olayların önüne geçmek için bölgeye iki bölük asker göndermiş, olaylar güçlükle yatıştırılabilmiştir. Yine 1895 te, Ermenilerin Antakya kazasının Süveydiye (Samandağ) nahiyesine bağlı Kabaklı köyüne yatsı namazında saldırdığı görülmektedir (BOA A.MKT.MHM. 646: 7). Bu olaydan yaklaşık bir buçuk ay kadar önce Antakya Fransız Konsolosunun hanımının Süveydiye yi ziyaret etmesi ve Betyas adlı bir Ermeni köyünde Ermenileri kışkırtıcı, cesaretlendirici evrakla yakalanması, bunun üzerine jandarma tarafından alıkonularak hakkında tahkikat yapılması (BOA A.MKT.MHM. 714: 37) olayın çıkmasında etkili olduğu anlaşılan ve mutlaka dikkate alınması gereken bir husustur yılında Halep vilayetinden Sadaret e gönderilen bir telgrafta, Halep in Fransa Konsolos vekilinin Zeytun dan Maraş a dönüşünde, Zeytun Ermeni isyanının eylemcilerinden olan birtakım Ermenileri himaye ederek bunları korumaya çalıştığı, bir takım iddia ve zararlı düşüncelere yönlendirmek gibi teşvik ve kışkırtmalarda bulunduğu anlaşılmaktadır. Aynı belgede bu durumun Ermeni Katolik piskoposunun yaptığı kandır-

6 156 TÜBAR-XXXV-/2014-Bahar/ Ahmet GEÇER macaların bir eseri olduğu, bu defa Maraş a gelen Fransa Büyükelçiliği askerî ateşesinin de bu yolda kandırma yöntemlerine devam ettiği yer almaktadır. Adı geçenlerin açıktan açığa Katolikleri himaye ve korumaya kalkışmaları konusu dikkate değer görülmüştür (BOA A.MKT.MHM. 651: 10). Fransa, bölgede Katolik Ermenileri himaye ettiği gibi Katolik olmayan Ermenileri de Katolik mezhebine çekmek için onları sözde korumaya çalışmış, öngördüğü propaganda faaliyetlerinde bulunmuştur. Fransa nın Ermenilere hamilik yapması Ermeniler tarafından olumlu karşılanmıştır. Zira Halep vilayetine bağlı Antakya kazasının Süveydiye sahilinde bulunan Kesab ve diğer köylerinden, içinde Katolik Ermenilerinin de bulunduğu Ermeniler tehdit altında olduklarını ve kendilerini koruyacak derecede zaptiye olmadığından bahisle Lazkiye Fransa konsolosluğuna hitaben birçok imzalı mektup göndermişler ve konsolosluktan yardım istemişlerdir. Lazkiye konsolosu da adı geçen mektubu Beyrut Fransız Genel Konsolosluğuna göndermiştir (BOA A.MKT.MHM. 647: 21). Bölgede yaşayan Ermeniler Fransa ile olan yakınlıkları dolayısıyla gerektiğinde yardım isteyecek kadar Fransa yı kendilerine yakın görmüşlerdir. Böylece Fransa hakimiyet yaratma çabalarına yenilerini eklemiş ve hedeflerine adım adım yaklaşmıştır denilebilir. Halep ve Adana Fevkalade Kumandan Vekili Muhsin Paşa nın 30 Eylül 1897 de Başkitabet e gönderdiği şifrede; Antakya ve Süveydiye civarını tamamen dolaştığını ve edindiği izlenimleri anlatmaktadır. Buna göre Süveydiye nahiyesi Müslüman, Nusayri ve Ermeni köylerinden meydana gelmektedir. Bunun dışında Rum Ortodokslarına ait bir tek köy bulunmaktadır. Ermenilerden oluşan köyün toplamı beş tanedir. Bölgede bulunan Osmanlı askerlerinin ve mahalli hükümetin sürekli teyakkuz halinde bulunmalarından dolayı Ermeni köyleri isteklerine kavuşamamışlardır. Her tarafta asayiş sağlandıktan sonra, Ermeni köylerindeki ahali işleriyle meşgul olmaktadırlar. Asayişin sağlanmasından sonra Muhsin Paşa bütün Ermeni köylerinin ileri gelenleri ve papazlarını davet etmiş gerekli tavsiyelerde bulunmuştur. Toplantıya katılanların tamamı ortak bir dille Osmanlı Devleti ne bağlılıklarını ve sadakatlerini bildirmişlerdir. Durum böyle iken; Hınçak Komitesine bağlı sakıncalı kişilerden oldukları hükümetçe araştırılarak gözaltına alınan ve daha sonra aftan yararlanarak tahliye edilen Kebusiye köyü ahalisinden İsa ve kardeşi Karabet tahliye sonrasında rahat durmayarak Süveydiye deki Ermeni ahalisini rahatsız etmişlerdir. Bunu fırsat bilen Fransız Viskonsolosu ve İngiliz Konsolosu gizli bir şekilde bu iki Ermeni isyancıyı korumuş ve himayelerine almışlardır (BOA Y.PRK.ASK. 133: 9). Buradan Fransa nın Ermeni fesatçılarını nasıl desteklediği anlaşılmakla birlikte, bu olay aynı zamanda

7 157 TÜBAR-XXXV / 2014-Bahar / Hatay Ermeni Olaylarında Fransa nın Rolü Ermeniler üzerinden İngiliz-Fransız rekabetini de gözler önüne sermektedir. Halep ve Adana Fevkalade Kumandanlığı Vekâletinin 1897 tarihli şifre telgrafından, Fransa nın Hatay daki Ermeni olaylarını desteklediği ve körüklediği anlaşılmaktadır. Belgede, karışıklık çıkardığı için geçen sene Marsilya ya sürgün edilen dört Ermeni den önce ikisinin, daha sonra Fransız posta vapuruyla diğer ikisinin Kıbrıs a geldiği anlaşılmaktadır. Kıbrıs ta birleşen bu dört Ermeni nin gemici kılığına girerek yine Fransız posta vapuruyla İskenderun a çıkarak orada bulunan İngiliz zırhlısına girip İngiliz gemici taifesi kıyafeti giyerek karaya çıktıkları oradan Payas ın Çamlık köyüne gittikleri ve tekrar olay çıkaracakları (BOA Y.PRK.ASK. 119: 45) teferruatıyla anlatılmaktadır. Belge tahlil edildiğinde, bahsi geçen dört Ermeni nin daha önce sürgün edilmesi, bir yıl sonra Fransa nın marifetiyle kılık değiştirerek, binbir yolla İskenderun a tekrar getirilmeleri ve Osmanlı nın bu durumu bu kadar ciddiye almasından, bunların elebaşı konumunda oldukları anlaşılabilir. Fransa, Ermenileri Hatay da olaylar çıkarmak için kışkırtmak veya olaylar çıkaran Ermenileri koruyup kollamakla kalmamış, Osmanlı ya isyan için Ermeni kamuoyu oluşturulması ve Ermenilerin teşkilatlanmasında da etkin rol oynamıştır. Fransa, Ermenilerin Osmanlı topraklarındaki emellerine ulaşmak için propaganda aracı olarak kullandıkları pek çok gazete ve dergiye ev sahipliği yaptığı (BOA HR.SYS. 2749: 110) gibi Osmanlı Devleti nin yurda girişini yasakladığı bu yayınların, gizlice yurda girişini temin etmeye çalışmıştır. Bu yayınlardan birisi Paris te Ermeni Cemiyet-i Vataniyesi adıyla çıkarılan ve yabancı posta çantaları içinde İskenderun a sokulmaya çalışılan dergidir (BOA DH.MKT. 1426: 52). Hatay da Ermeni olaylarının çıkmasında önemli bir etkiye sahip olan Fransa nın, gerek olaylar öncesinde gerekse olaylar sonrasında Ermenilere verdiği destek kendi belgelerinden de rahatlıkla anlaşılmaktadır. Musa Dağı nda isyan eden Ermeniler, 10 Eylül 1915 tarihli bir belgede Fransız gemilerinden silah ve cephane talebine ilave olarak Fransızlardan kadın ve çocuklarının güvenli bir yere nakledilmesini istemişlerdir. 11 Eylül 1915 te Fransız gemilerinin marifetiyle den fazla Ermeni bunlar bahsi geçen Ermeni kadın ve çocuklar olsa gerek önce Kıbrıs a götürülmüş ancak Kıbrıs yönetiminin bunları kabul etmemesi üzerine, Mısır ın İskenderiye şehrine nakledilmiştir. Geride kalan ve isyana devam eden Ermenilerin zor durumda kalmaları üzerine 23 Eylül 1915 te, yine Fransızlar bunları da İskenderiye ye götürerek buraya yerleştirmişlerdir. 23 Eylül 1915 tarihli, Fransa nın Mısır Ortaelçisi M. Defrance nin Fransız Dışişleri Bakanı M. Delcassé ye gönderdiği yazıda: bu sığınan Ermeni şeflerinin kafalarındaki tek düşüncenin Türklerle savaşmanın

8 158 TÜBAR-XXXV-/2014-Bahar/ Ahmet GEÇER ve intikam almanın olduğudur. Tarafımızdan yönlendirilmek ve silahlandırılmak istemektedirler. ifadeleri yazmaktadır (Dilan 2005: XCVI- XCVII ). SONUÇ VE DEĞERLENDİRME Fransa, Osmanlı Devleti nde yaşayan Ermenileri, sözde bağımsızlık için gerçekleştirdikleri hareketlerde ziyadesiyle desteklemesine rağmen bağımsız bir Ermenistan projesine sıcak bakmamıştır. Yalnızca Ermenileri Fransız çıkarları doğrultusunda kullanmayı planlamıştır (Evren 2002: 92). Fransa nın bağımsız bir Ermenistan a sıcak bakmadığı, Fransa nın Osmanlı büyükelçisi M. Paul Cambon un, 20 Şubat 1894 te Fransa Dışişleri Bakanı Casimir Pirier ye gönderdiği mektuplardan açıkça anlaşılmaktadır: Cambon mektubunda şunları söylüyor:. Bağımsız bir Ermenistan mı? Kesinlikle bu düşünülemez. Ermenistan, Bulgaristan ve Yunanistan gibi tabiî hudutlarla çevrili, birleşik bir halk kütlesiyle tarif ve sınırlanmış bir yer değildir. Ermeniler Türkiye nin her köşesine dağılmış bulunuyorlar. Asıl Ermenistan denilen yerlerde de Müslüman halkla karışmış bulunuyorlar. Buna, Ermenistan ın Türkiye, İran ve Rusya arasında parçalanmış olduğunu da ilave ediniz. Beklenmeyen bir savaş sonucunda, eğer Avrupa, bir Ermenistan kurulmasını teklif etmiş olsa, yeni hükümetin yerini tayin ve tespit hemen hemen imkânsızdır. Aynı zorluk, yarı bağımsız bir il kurulmasında da söz konusudur. Ermenistan nereden başlayıp nerede bitiyor? Kala kala ıslahat vaadi kalıyor. Fakat Türkiye de bu gibi vaatlerin ne demek olduğu bilinmektedir. Bir ıslahat yapılması için önce her şeyi ıslah etmek gerekir. 15 yıl önce Ermenileri memnun edecek ıslahat ve değişikliklerin bugün kendilerine yetmeyeceğinden de korkulur. O halde Ermeni sorunu için bir hal çaresi, bir sonuç mümkün değildir (Uras 1987: 428) Dün bölgedeki çıkarları gereği sözde Ermenilerin yanında olan Fransa nın günümüzde de çıkarları doğrultusunda Ermeni bahanesini kullanmaya devam ettiği görülmektedir. Hatta Fransız politikacıların kendi aralarındaki rekabette bu meseleyi kullandıklarını söylemek mümkündür. Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy nin 6 Ekim 2011 de Ermenistan ı ziyareti, birçok basın kuruluşunda olduğu gibi Fransız Le Monde gazetesinde de Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasının bir parçası olarak değerlendirilmiştir. Sarkozy nin Ermenistan da sarf ettiği cümleler,

9 159 TÜBAR-XXXV / 2014-Bahar / Hatay Ermeni Olaylarında Fransa nın Rolü bize Fransa daki Ermeni lobisini ve 2012 baharında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hatırlatmaktadır. Tarihî süreç içerisinde Fransa, emellerine ulaşmak için bölgede yaşayan Ermenileri maşa olarak kullanmış ancak başarılı olamamıştır. Bölge ne Fransızlara ne de Ermenilere yâr olmuş, Hatay toprakları sahibinde kalmıştır. Ancak yaşanan süreç sadece Türkleri değil aynı zamanda Ermenileri de olumsuz etkilemiş ve birlikte yaşama azim ve kararlılığını ortadan kaldırmıştır. Her iki taraf da bu durumdan zarar görmüştür. Olaylar sırasında sayıları binlere varan Türk ve Ermeni ölmüş, bunun sonucunda Hatay Ermeni olayları, bugün bile Türk ve Ermeni kamuoyu dışında tüm dünya kamuoyunu meşgul eden Ermeni Sorunu nun ortaya çıkmasında etkin bir rol oynamıştır KAYNAKÇA 1. Arşiv Vesikaları Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA şeklinde gösterilmiştir) Dosya: 616, Fon Kodu: A.MKT.MHM. Gömlek No: 3. Dosya: 616, Fon Kodu: A.MKT.MHM. Gömlek No: 14. Dosya: 646, Fon Kodu: A.MKT.MHM. Gömlek No: 7. Dosya: 714, Fon Kodu: A.MKT.MHM. Gömlek No: 37. Dosya: 651, Fon Kodu: A.MKT.MHM. Gömlek No: 10. Dosya: 647, Fon Kodu: A.MKT.MHM. Gömlek No: 21. Dosya: 133, Fon Kodu: Y.PRK.ASK. Gömlek No: 9. Dosya: 119, Fon Kodu: Y.PRK.ASK. Gömlek No: 45. Dosya: 2749, Fon Kodu: HR.SYS. Gömlek No: 110. Dosya: 1426, Fon Kodu: DH.MKT. Gömlek No: Kaynak Eserler DİLAN, Hasan (2005), Fransız Diplomatik Belgelerinde Ermeni Olayları ( ), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara. EVREN, Gürbüz (2002), Ermeni Sorunundaki Çıkar Odakları, Ümit Yayınları, Ankara. HALAÇOĞLU, Yusuf (2008), Ermeni Tehciri, Babıali Kültür Yayıncılığı, İstanbul. KARPAT, H. Kemal (2010), Osmanlı Nüfusu , Timaş Yayınları, İs-

10 160 TÜBAR-XXXV-/2014-Bahar/ Ahmet GEÇER tanbul. KUNDAKÇI, Hasan (2006), Emperyalizmin Maşası Ermeniler, Alfa Yayınları, İstanbul. ÖZÇELİK, İsmail (2005), Ermeni Sorunu ve Gerçekler, Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara. SARAY, Mehmet (2005), Ermenistan ve Türk Ermeni İlişkileri, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara. SÜSLÜ, Azmi (1990), Ermeniler ve 1915 Tehcir Olayı, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü Yayını, Ankara. TEKİN, Mehmet (2000), Hatay Tarihi, Atatürk Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Ankara. TUNCER, Hüner (2000), 19. Yüzyılda Osmanlı-Avrupa İlişkileri, Ümit Yayınları, Ankara. URAS, Esat (1987), Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, Belge Yayınları, İstanbul.

11 161 TÜBAR-XXXV / 2014-Bahar / Hatay Ermeni Olaylarında Fransa nın Rolü EKLER: EK 1: Süveydiye ye bağlı Kabaklı köyüne Ermenilerin saldırısı. (BOA A.MKT.MHM. 646: 7)

12 162 TÜBAR-XXXV-/2014-Bahar/ Ahmet GEÇER EK 2: Süveydiye ye bağlı Kabaklı köyüne Ermenilerin saldırısı. (BOA A.MKT.MHM. 646: 7)

13 163 TÜBAR-XXXV / 2014-Bahar / Hatay Ermeni Olaylarında Fransa nın Rolü EK 3: Marsilya ya gönderilen 4 Ermeni nin çeşitli yollarla İskenderun a çıkarılması. (BOA Y.PRK.ASK. 119: 45)

14 164 TÜBAR-XXXV-/2014-Bahar/ Ahmet GEÇER EK 4: Paris te Ermeni Cemiyet-i Vataniyesi adıyla çıkan muzır risalenin yurda sokulması. (BOA DH.MKT. 1426: 52)

Ermeni Meselesine Çözüm Arayışı Sürecinde Uygulamaya Konulan Bir Proje: Vilayât-ı Şarkiye (Doğu Anadolu) Islahat Müfettişliği (1913-1914)**

Ermeni Meselesine Çözüm Arayışı Sürecinde Uygulamaya Konulan Bir Proje: Vilayât-ı Şarkiye (Doğu Anadolu) Islahat Müfettişliği (1913-1914)** Ermeni Meselesine Çözüm Arayışı Sürecinde Uygulamaya Konulan Bir Proje: Vilayât-ı Şarkiye (Doğu Anadolu) Islahat Müfettişliği (1913-1914)** Zekeriya Türkmen* Özet Doğu Sorunu veya diğer bir ifadeyle Osmanlı

Detaylı

Öğr. Gör. Zeynep ALTINTAŞ

Öğr. Gör. Zeynep ALTINTAŞ 1890 YILINA KADAR OSMANLI ARŞİV BELGELERİNE GÖRE ERMENİ SORUNUNUN ORTAYA ÇIKIŞINDA İNGİLTERE NİN ROLÜ (The Brıtısh Role in Appearence of Armenıan Problem Accordıng to Ottoman Archıve Records Untıl 1890)

Detaylı

BELGELERLE TÜRK-FRANSIZ-ERMENİ İLİŞKİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ (1878-1914)

BELGELERLE TÜRK-FRANSIZ-ERMENİ İLİŞKİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ (1878-1914) BELGELERLE TÜRK-FRANSIZ-ERMENİ İLİŞKİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ (1878-1914) Dr. Recep KARACAKAYA Giriş Türk-Ermeni münasebetleri, Türklerin Anadolu ya ayak basmaları ile başlamış ve yüzyıllarca problemsiz

Detaylı

Ermeni Meselesi ve İngiltere

Ermeni Meselesi ve İngiltere Ermeni Meselesi ve İngiltere Muammer Demirel* 19. yüzyılda Rusya nın Osmanlı toprakları aleyhine güneye doğru yayılmaya başlaması Uzak Doğu da sömürüleri olan ve Orta Doğu da emelleri olan İngiltere yi

Detaylı

MAKEDONYA SORUNU VE ÇETE FALİYETLERİ. Macedonia Question and The Bands Activities

MAKEDONYA SORUNU VE ÇETE FALİYETLERİ. Macedonia Question and The Bands Activities MAKEDONYA SORUNU VE ÇETE FALİYETLERİ Macedonia Question and The Bands Activities Ahmet ALTINTAŞ ÖZET Tarih boyunca Avrupa nın kültür kuşaklarından birisi olan Makedonya, bugün Balkanlar da çözülmesi zor

Detaylı

OSMANLI BELGELERİNE GÖRE ERMENİ-FRANSIZ İLİŞKİLERİ I

OSMANLI BELGELERİNE GÖRE ERMENİ-FRANSIZ İLİŞKİLERİ I T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 58 OSMANLI BELGELERİNE GÖRE ERMENİ-FRANSIZ İLİŞKİLERİ I (1879-1918) A N K A R A - 2 0 0 2 P r o j e Y ö n e t

Detaylı

ABSTRACT ARMENIAN QUESTION AND FIRST WORLD WAR AND AFTER EAST ANATOLIA TO ARMENIAN ACTIVITY

ABSTRACT ARMENIAN QUESTION AND FIRST WORLD WAR AND AFTER EAST ANATOLIA TO ARMENIAN ACTIVITY ERMENİ SORUNU VE BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE SONRASINDA DOĞU ANADOLU DA ERMENİ FAALİYETLERİ (Armenian Question and First World War and After East Anatolia to Armenian Activity) Yrd. Doç. Dr. Naci ŞAHİN * ÖZET

Detaylı

ERMENİ SORUNU VE TÜRKİYE

ERMENİ SORUNU VE TÜRKİYE ERMENİ SORUNU VE TÜRKİYE Öğr. Gör. Yüzbaşı Servet AVŞAR Genelkurmay ATASE Başkanlığı, ATAREM Genel Sekreterliği GİRİŞ Yıllardır Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti ne yönelik asılsız, kanıtsız ve kasıtlı

Detaylı

ERMENİ SORUNU EL KİTABI

ERMENİ SORUNU EL KİTABI ERMENİ SORUNU EL KİTABI Şenol KANTARCI, Kamer KASIM, İbrahim KAYA ve Sedat LAÇİNER Ermeni Araştırmaları Enstitüsü, Ankara Üniversitesi Basım Evi, 2002. İÇİNDEKİLER Önsöz Ömer Engin LÜTEM Birinci Bölüm

Detaylı

MİLLÎ MÜCADELE DÖNEMİNDE KİLİS. Özet

MİLLÎ MÜCADELE DÖNEMİNDE KİLİS. Özet Erdinç GÜLCÜ / 1 MİLLÎ MÜCADELE DÖNEMİNDE KİLİS Yrd. Doç. Dr. Erdinç GÜLCÜ Özet I. Dünya Savaşı nda yenilen Osmanlı Devleti, 30 Ekim 1918 de İtilaf Devletleri ile Mondros Ateşkes Antlaşması nı imzaladı.

Detaylı

ERMENİLERİN SEVK VE İSKÂNI HAKKINDA YAPILAN UYGULAMA VE YARDIMLAR (1915-1917)

ERMENİLERİN SEVK VE İSKÂNI HAKKINDA YAPILAN UYGULAMA VE YARDIMLAR (1915-1917) T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YAKINÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI ERMENİLERİN SEVK VE İSKÂNI HAKKINDA YAPILAN UYGULAMA VE YARDIMLAR (1915-1917) CEMAL SEZER DOKTORA TEZİ

Detaylı

TÜRK - ERMENİ İLİŞKİLERİ VE ERMENİLERİN SOYKIRIM YALANI

TÜRK - ERMENİ İLİŞKİLERİ VE ERMENİLERİN SOYKIRIM YALANI TÜRK - ERMENİ İLİŞKİLERİ VE ERMENİLERİN SOYKIRIM YALANI Hatay Türk Ocağı, 22 Mayıs Perşembe günü Türk-Ermeni ilişkileri ve Ermenilerin Soykırım Yalanı adlı bir konferans düzenledi. Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

MARAŞ TA GAYRİMÜSLİMLER VE KURUMLARI

MARAŞ TA GAYRİMÜSLİMLER VE KURUMLARI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI MARAŞ TA GAYRİMÜSLİMLER VE KURUMLARI NERMİN ZAHİDE AYDIN TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ Eylül 2007 T.C.

Detaylı

Osmanlı-Rus Savaşı ndan Abdülhamid Suikastı na Ermeni-Bulgar İşbirliği ve Terörü (1877-1905)

Osmanlı-Rus Savaşı ndan Abdülhamid Suikastı na Ermeni-Bulgar İşbirliği ve Terörü (1877-1905) Osmanlı-Rus Savaşı ndan Abdülhamid Suikastı na Ermeni-Bulgar İşbirliği ve Terörü (1877-1905) Bütün bu eylemlerin planlanması, hazırlanması ve gerçekleştirilmesinde Ermeni teröristler ile Bulgar isyancıların

Detaylı

TÜRK ERMENİ ANLAŞMAZLIĞININ SİYASİ KÖKENLERİ, TEHCİR VE DÖNÜŞ ÜZERİNE YAKLAŞIMLAR

TÜRK ERMENİ ANLAŞMAZLIĞININ SİYASİ KÖKENLERİ, TEHCİR VE DÖNÜŞ ÜZERİNE YAKLAŞIMLAR TÜRK ERMENİ ANLAŞMAZLIĞININ SİYASİ KÖKENLERİ, TEHCİR VE DÖNÜŞ ÜZERİNE YAKLAŞIMLAR Prof. Dr. Kemal ÇİÇEK Türk Tarih Kurumu Ermeni Masası Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarihsel Süreç Türkler ile Ermeniler

Detaylı

Osmanlı Hukukundaki Düzenlemeler Çerçevesinde Yabancı Ülke Vatandaşlığına Geçen Ermenilerin Gayrimenkullerinin Hukuki Statüsü

Osmanlı Hukukundaki Düzenlemeler Çerçevesinde Yabancı Ülke Vatandaşlığına Geçen Ermenilerin Gayrimenkullerinin Hukuki Statüsü Osmanlı Hukukundaki Düzenlemeler Çerçevesinde Yabancı Ülke Vatandaşlığına Geçen Ermenilerin Gayrimenkullerinin Hukuki Statüsü Gül Akyılmaz* Özet Şark Meselesi kapsamında 19. Yüzyılın ikinci yarısında Batılı

Detaylı

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi

Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Ermeni Sorununun Türk Dış Politikasına Etkisi Giray Saynur Derman* Özet Ermeni sorunu Türk dış politikasına tesir eden başlıca gündem maddeleri arasında yer almaktadır. Bu makalede, Ermeni sorununun ve

Detaylı

Osmanlı Devletinde Ermeni Sorunu

Osmanlı Devletinde Ermeni Sorunu T.C. Tavşanlı Cumhuriyet Lisesi 2003 Osmanlı Devletinde Ermeni Sorunu Songül TELÇEKEN 11-SOS-A No:620 GİRİŞ Asya ve Avrupa kıtaları arasında köprü konumunda olan Türkiye, Karadeniz i Akdeniz e bağlayan

Detaylı

ŞARK MESELESİ NDEN SEVR E TÜRKİYE

ŞARK MESELESİ NDEN SEVR E TÜRKİYE , s.s.229-256 ŞARK MESELESİ NDEN SEVR E TÜRKİYE Şayan ULUSAN* Özet Şark kelimesi Doğu yu ifade etmekle birlikte Şark Meselesi kavramı doğrudan Batılılar nezdinde Osmanlı Devleti ni ifade etmektedir. 1815

Detaylı

İZMİR İNGİLİZ KONSOLOSLUĞUNUN SİYASİ FAALİYETLERİ KAPSAMINDA ERMENİ MESELESİ (1878-1914) Funda ADITATAR

İZMİR İNGİLİZ KONSOLOSLUĞUNUN SİYASİ FAALİYETLERİ KAPSAMINDA ERMENİ MESELESİ (1878-1914) Funda ADITATAR TARİHİN PEŞİNDE -ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ- Yıl: 2011, Sayı: 5 Sayfa: 57-70 THE PURSUIT OF HISTORY -INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH- Year: 2011, Issue:

Detaylı

MODERNLEŞME DÖNEMİNDE OSMANLI İMPARATORLUĞU NDA TARSUS VE MERSİN DEKİ AZINLIK OKULLARI. İbrahim Halil AYTAR

MODERNLEŞME DÖNEMİNDE OSMANLI İMPARATORLUĞU NDA TARSUS VE MERSİN DEKİ AZINLIK OKULLARI. İbrahim Halil AYTAR TARİHİN PEŞİNDE ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ Yıl: 2015, Sayı: 13 Sayfa: 217 240 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH Year: 2015, Issue: 13

Detaylı

TÜRKİYE-BULGARİSTAN İLİŞKİLERİ ÇERÇEVESİNDE RAZGRAT OLAYI VE TÜRK KAMUOYUNA YANSIMALARI

TÜRKİYE-BULGARİSTAN İLİŞKİLERİ ÇERÇEVESİNDE RAZGRAT OLAYI VE TÜRK KAMUOYUNA YANSIMALARI T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE-BULGARİSTAN İLİŞKİLERİ ÇERÇEVESİNDE RAZGRAT OLAYI VE TÜRK KAMUOYUNA YANSIMALARI Yüksek Lisans Tezi Ümit AĞCA Danışman Yrd.

Detaylı

Dr. Gürsoy ŞAHİN. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Afyonkarahisar, Türkiye, (el-mek: gsahin@aku.edu.tr).

Dr. Gürsoy ŞAHİN. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Afyonkarahisar, Türkiye, (el-mek: gsahin@aku.edu.tr). TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİNİN BOZULMASINDA AMERİKALI MİSYONERLERİN ROLLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME (A Study About the Roles of American Missionaries on Deteriorating Relation Between Turks and Armenians) Dr.

Detaylı

Almanya nın Ermenilere Yönelik İzlediği Politikaların Doğu Sorunu Kapsamında Analizi

Almanya nın Ermenilere Yönelik İzlediği Politikaların Doğu Sorunu Kapsamında Analizi Almanya nın Ermenilere Yönelik İzlediği Politikaların Doğu Sorunu Kapsamında Analizi Barış Özdal* Osmanlı İmparatorluğu nun Ermeni tebaasının bağımsızlık talepleri kapsamında Almanya nın izlediği politikalar

Detaylı

YABANCI ÜLKELER TARAFINDAN OSMANLI COĞRAFYASINDA AÇILAN OKULLAR

YABANCI ÜLKELER TARAFINDAN OSMANLI COĞRAFYASINDA AÇILAN OKULLAR YABANCI ÜLKELER TARAFINDAN OSMANLI COĞRAFYASINDA AÇILAN OKULLAR Hazırlayan: Ebru ESENKAL Danışman: Yrd. Doç. Dr. İbrahim SEZGİN Lisansüstü Eğitim, Tarih Anabilim Dalı, Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı için öngördüğü

Detaylı

Amerikan Board Okullarında Yürütülen Misyonerlik Faaliyetleri

Amerikan Board Okullarında Yürütülen Misyonerlik Faaliyetleri Amerikan Board Okullarında Yürütülen Misyonerlik Faaliyetleri Yrd.Doç.Dr. Gülbadi ALAN a a Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi, KAYSERİ Yazışma Adresi/Correspondence:

Detaylı

1926-1955 YILLARI ARASINDA MUSUL SORUNUNUN TÜRK DIŞ POLİTİKASINA YANSIMASI

1926-1955 YILLARI ARASINDA MUSUL SORUNUNUN TÜRK DIŞ POLİTİKASINA YANSIMASI 3325 1926-1955 YILLARI ARASINDA MUSUL SORUNUNUN TÜRK DIŞ POLİTİKASINA YANSIMASI ÖZET YAZICI, Nevin * TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 1926-1955 yılları arasında Türk dış politikası, Musul sorunu merkezinde, Türkiye nin

Detaylı

Berlin Kongresi Sürecinde İngiltere ve Ermeni Sorunu

Berlin Kongresi Sürecinde İngiltere ve Ermeni Sorunu Berlin Kongresi Sürecinde İngiltere ve Ermeni Sorunu Ermenilerin yaşadıkları toprakların İngiliz İmparatorluğu açısından stratejik değerini göz önünde bulunduran İngiltere, 19. Yüzyılın sonlarına doğru

Detaylı

Yusuf Yunanî nin Öldürülmesi ve Osmanlı-İngiliz İlişkilerine Etkisi

Yusuf Yunanî nin Öldürülmesi ve Osmanlı-İngiliz İlişkilerine Etkisi TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 291 Yusuf Yunanî nin Öldürülmesi ve Osmanlı-İngiliz İlişkilerine Etkisi Assassination of Yusuf Yunanî and Its Effects on Ottoman-English Relations Yahya YEŞİLYURT * ÖZET

Detaylı

1915 Olaylarının 100. Yılına Girerken Ermeni Kilisesi ve Ermeniler Üzerine Bir Değerlendirme**

1915 Olaylarının 100. Yılına Girerken Ermeni Kilisesi ve Ermeniler Üzerine Bir Değerlendirme** 1915 Olaylarının 100. Yılına Girerken Ermeni Kilisesi ve Ermeniler Üzerine Bir Değerlendirme** Davut Kılıç* Özet Bu makalede; Ermeni toplumunun ana hatlarıyla Tanzimat döneminden günümüze, emperyalist

Detaylı