Türkiye de Romatizmal Hastal klar n Epidemiyolojisi ve Di er Ülkelerle Karfl laflt r lmas

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türkiye de Romatizmal Hastal klar n Epidemiyolojisi ve Di er Ülkelerle Karfl laflt r lmas"

Transkript

1 RAED DERG S (2010/2; 1-8) Türkiye de Romatizmal Hastal klar n Epidemiyolojisi ve Di er Ülkelerle Karfl laflt r lmas Prof Dr. Nurullah Akkoç Dokuz Eylül Üniversitesi ç Hastal kl klar Anabilim Dal, Romatoloji Bilim Dal, zmir Anahtar kelimeler; epidemiyoloji, romatoid artrit, ankilozan spondilit, Behçet, ailesel Akdeniz atefli, Sjögren Keywords; epidemiology, rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, Behçet, familial Mediterranean fever, Sjögren ÖZET: Amaç: Türkiye de romatizmal hastal klar n epidemiyolojisini araflt rmak ve bu çal flmalardan elde edilen s kl k oranlar n baflka ülkelerden bildirilen s kl k verileriyle k saca karfl laflt rmak. Materyel ve Metod: Bu makalede, Türk popülasyonunda romatizmal hastal klar n s kl n araflt ran ve hakemli dergilerde yay nlanm fl yaz lar, belli bafll bibliyografik veritabanlar nda indekslenmeyenler dahil, gözden geçirilmifltir. Sonuçlar: zmir ve Antalya da yap lan iki çal flman n iflaret etti i gibi Türkiye de romatoid artrit (RA) prevalans %0.5 in alt nda gözükmektedir. Bu oran, Güney Avrupa ülkelerinden bildirilmifl s kl k oranlar na benzerdir. Karadeniz Bölgesinde yap lan çal flmalarda bildirilen yüksek RA prevalans rakamlar, metodolojisi güçlü çal flmalarca desteklenmedikçe büyük bir ihtiyatla karfl lanmal d r. Türkiye de ankilozan spondilit s kl (%0.49), RA s kl na benzer gözükmektedir. Buna karfl l k, genel spondiloartrit prevalans (%1.05) ise talya, Litvanya ve Çin de oldu u gibi RA prevalans ndan daha yüksektir. Behçet hastal (BH) ve ailesel Akdeniz atefli (AAA) Türkiye de dünyan n di er bölgelerine gore daha s k görülür. Farkl bölgelerde yap lan çal flmalarda BH hastal için %0.02 ile %0.42 aras nda, FMF için ise %0.027 ve %0.82 aras nda de iflen s kl k oranlar bildirilmifltir. zmir de yap lan birçok romatizmal hastal n ayn popülasyondaki s kl n araflt ran epidemiyolojik çal flmada (Amerika-Avrupa kriterlerine gore) Sjögren sendromu s kl %0.15, gut hastal s kl ise %0.33 olarak bulunmufltur. Sonuç: Türkiye de romatizmal hastal klar n epidemiyolojisini araflt ran az say da çal flma vard r. Eriflkinlerde yap lan çal flmalar n hepsi belli bir bölgeden seçilen nüfusta yap lm flt r ve henüz genel eriflkin nüfusu temsil eden bir s kl k verisi hiçbir romatizmal hastal k için yoktur. ABSTRACT: Objective: To review the epidemiology of rheumatic diseases in Turkey and also to briefly discuss how it compares to other countries. Materials and Methods: Studies, which investigate the prevalence of rheumatic diseases in a Turkish population and which were published in peer reviewed journals, including those currently not indexed in any of the major bibliographic databases, were reviewed. Results: Prevalence of rheumatoid arthritis (RA) in Turkey seems to be less than 0.5% as indicated by two studies from Izmir and Antalya. This prevalence is in the range of those reported from South Europe. The higher rates reported from the Black Sea region should be regarded with a high degree of caution until replicated by studies with stronger designs. Prevalence of ankylosing spondylitis in Turkey (0.49%) seems to be similar to that of RA, whereas overall prevalence of spondyloarthritis (1.05%) appears to be higher than RA as in Italy, Lithuania, and China. Behçet s disease (BD) and familial Mediterranean fever (FMF) are relatively common in Turkey as compared to other parts of the world. Rates for BD have been reported to range from 0.02% to 0.42%, and for FMF to range from to 0.82%. In the multicomponent epidemiologic study in Izmir the prevalence of Sjögren syndrome (according to American-European criteria) and of gout were reported as, 0.15% and 0.33%, respectively. Conclusion: Epidemiologic studies on rheumatic diseases in Turkey are quite limited. All studies were conducted in local populations and nationwide occurrence data for adults is not available for any rheumatic disease. G R fi Epidemiyoloji terimi genifl anlamda bir hastal n toplumdaki da l m ve hastal n ortaya ç kmas nda rol oynayan faktörleri araflt r r. Epidemiyolojik araflt rmalar n sonuçlar hastal klar n topluma getirdi i sosyal ve ekonomik yükü hesaplamak için önemlidir. Hastal k yükünü hesaplarken kullan lan en önemli parametrelerden biri hastal n toplumdaki s kl d r. Hastal n görülme s kl prevalans ve insidens olarak iki türlü flekilde hesaplan r. Prevalans, tan mlanm fl bir nüfusta kesitsel olarak var olan hasta say s n n nüfusa oran n temsil eder. nsidens ise, tan mlanm fl bir nüfusta belirlenen bir zaman aral - nda ortaya ç kan hasta say s n n nüfusa oran n temsil eder. Toplumdaki hastal k yükünü hesaplarken insidens rakamlar, prevalansa göre çok daha 1

2 önemlidir. Fakat, romatoid artrit (RA), ankilozan spondilit (AS) veya spondiloartrit (SpA) gibi toplumda göreceli olarak düflük s kl kta görülen enflamatuar romatizmal hastal klar n insidens rakamlar n n do ru hesaplanmas için çok büyük bir örneklem say s na ve/veya çok uzun bir takip süresine ihtiyaç vard r. Buna karfl l k, prevalans rakamlar ise, çok daha makul büyüklükte örneklem say s kullan larak hesaplanabilir. Bu nedenle tüm dünyada enflamatuar romatizmal hastal klarla ilgili prevalans çal flmalar, insidens çal flmalar na göre çok daha fazlad r. Ülkemizde ise romatizmal hastal klar n epidemiyolojisini araflt ran s n rl say daki çal flman n hepsinde yaln zca hastal k prevalans araflt r lm flt r. Türkiye de prevalans araflt r lan hastal klar aras nda RA (1-5), AS ve SpA (6, 7), Sjögren sendromu (8, 9), gut (10) gibi bafll ca enflamatuar romatizmal hastal klara ek olarak, baflka ülke ve etnisitelere göre Türk toplumunda nisbeten s k görülen Behçet hastal (BH)(11-15), ailesel Akdeniz atefli (AAA) (16-19) gibi rahats zl klar say labilir. Bunlar n d fl nda, fibromiyalji (20) ve osteoartrit (21, 22) gibi enflamatuvar olmayan hastal klar da az say da epidemiyolojik çal flman n konusu olmufltur. Bu makalede, özellikle, enflamatuar romatizmal hastal klar n epidemiyolojisi konusu gözden geçirilecektir ROMATO D ARTR T Ülkemizde RA prevalans konusunda ilk çal flma yaklafl k 40 y l önce stanbul da Sa malc lar bölgesinde yap lm flt r (1, 23). RA tan s 1958 ACR kriterlerine (24) dayand r lan bu çal flmada RA prevalans %0.22 olarak bulunmufltur. Ancak bu çal flman n yap ld zamanda, ilgili k rsal bölgede yaflayanlar n %70 i Balkanlar dan yeni göç etmifl kiflilerden oluflmaktad r. Bu nedenle ülke nüfusunun tamam n temsil etme özelli i bulunmamaktad r. RA prevalans n araflt ran di er çal flmalar zmir (2), Antalya (3) ve Karadeniz bölgesinde (4, 5) yap lm flt r (Tablo1). zmir deki çal flma Narl dere ve Balçova ilçelerinde 20 yafl n üzerindeki kifliden küme örneklem yöntemi ile seçilen 2835 kifli ile yüz yüze görüflülerek gerçeklefltirilmifltir (2). Bu epidemiyolojik taramada RA d fl nda, AS, primer Sjögren sendromu (SS) ve gut s kl da araflt r lm flt r. RA ile ilgili tarama sorular na pozitif yan t veren 301 hastan n %80 i ayr nt l muayene için hastaneye gelmifltir. Tan için 1987 revize ACR kriterlerinin (25) alan çal flmalar için modifiye edilmifl hali (26) kullan lm fl ve 14 hastada RA tan s konmufltur. Bunlar n yaklafl k 1/3 ü daha önce tan almam fl olgulard r. Çal flmada RA prevalans kad nlar için %0.77, erkekler için %0.15 olarak bulunmufl, ve 2000 y l ndaki ülke nüfusu yap s na dayanarak yafl ve cinsiyete göre düzetilmifl (standardize) prevalans %0.36 olarak hesaplanm flt r. Bu oran, Antalya da yap lan çal flmada (3) bulunan oran (%0.35) ile oldukça benzerdir. Ancak Antalya da yap lan çal flmada bildirilen prevalans kaba prevalanst r; ülke nüfusuna göre standardize prevalans bildirilmemifltir (23). Halbuki farkl çal flmalarda bulunan prevalans rakamlar n n do ru bir flekilde karfl laflt r labilmesi için benzer yafl gruplar n n çal flmaya al nm fl olmas, ayn tan kriterlerinin kullan lm fl olmas ve ortak bir nüfusa göre standardize edilmifl olmas gerekir (27). Buna ra men, hem Ege ve hem de Akdeniz bölgesinden bildirilen bu rakamlar n spanya (%0.5), Fransa (% ), talya (% ), Yunanistan (% ) ve Yugoslavya (%0.2) gibi güney Avrupa ülkelerine benzer, ngiltere (% ), Finlandiya (%0.8), sveç (% ), gibi Kuzey Avrupa ülkelerine göre ise düflük oldu unu söyleyebiliriz (28-41). Asya ve Güney Amerika da bildirilen RA s kl. güney Avrupa ya benzer veya daha düflüktür (28, 29, 42-46). Ülkemizde Karadeniz bölgesinde yap lan iki epidemiyolojik çal flmada oldukça yüksek prevalans oranlar bildirilmifltir (4, 5). lk yap lan çal flmada bildirilen %3.7 oran (4), RA n n daha s k oldu u düflünülen kuzey Avrupa ülkelerinden bildirilen rakamlardan bile daha yüksektir. Yak n zamanda Do u Karadeniz bölgesinde yap lan bir baflka çal flmada (5) ilk Karadeniz çal flmas na göre daha düflük, ama Ege ve Akdeniz de bildirilen oranlardan oldukça daha yüksek bir prevalans bildirilmifltir (Tablo 1). Her iki çal flmada da örneklem yöntemi net olarak ifade edilmemifltir. lk çal flmada rastgele seçildi i ima edilen 1825 kifli aras nda yan ts zl k oran ndan hiç bahsedilmemesi dikkat çekicidir. Her iki çal flmada da kullan lan anketlerin geçerlili i konusunda bilgi verilmemifltir. Do ru metodolojik yöntemlerin kullan ld ve RA konusunda deneyimli araflt rmac lar n kat ld epidemiyolojik çal flmalarca desteklenmedikçe Karadeniz bölgesinden bildirilen yüksek prevalans rakamlar ihtiyatla karfl lanmal d r. ANK LOZAN SPOND L T ve SPOND LOARTR TLER Ülkemizde RA prevalans n araflt ran ilk çal flmay yapan Yenal ve arkadafllar, bu çal flmalar ndan 9 y l sonra askere al nm fl 1436 kiflide klinik ve radyog- 2

3 RAED DERG S (2010/2; 1-8) rafik olarak sakroillit bulgular n araflt rm fl ve iki kiflide (%0.14) kesin bilateral sakroiliit saptam fllard r (6); 18 kiflide ise spondilitten flüphelendikleri halde klinik ve radyografik veriler kesin tan için yeterli olmam flt r. Seçilmifl bir grupta ve çok dar bir yafl aral nda yap lm fl oldu u için bu sonuçlar Türk toplumu için genel bir fikir veremez. zmir in Balçova ve Narl dere bölgelerinde yap lan epidemiyolojik çal flmada araflt r lan romatizmal hastal klar aras nda AS ve SpA da vard r (7). Görüflülen 2835 hastadan 1781 i bel a r s problemi yaflad klar - n söylemifller ve bunlardan 422 tanesi enflamatuar bel a r s özellikleri tan mlam fllard r. Bu hastalar n %78 i ile telefonda görüflme gerçeklefltilebilmifltir. Telefon görüflmeleri sonucu hastaneye ça r lan 145 hastan n %83 ü bu daveti kabul etmifller ve AS/SpA tan - s ndan flüphelenilen 86 hastada pelvis grafisi çekilmifltir. Pelvis grafisindeki de erlendirmelerinde fikir birli- ine var lamayan 8 hastada bilgisayarl tomografi ve iki hastada MRI ile sakroilyak eklemler de erlendirilmifltir. Bu çal flmada Türk toplumuna göre standardize edilmifl SpA prevalans %1.05, AS prevalans ise %0.49 olarak bulunmufltur (7). Avrupa da yap lan çal flmalarda çok farkl AS prevalans rakamlar bildirilmifltir (47). Genellikle kan donörleri kullan larak yap lan çal flmalarda yüksek, hastane kay tlar na dayanan çal flmalarda ise düflük prevalans rakamlar elde edilmifltir (47). Toplum taramalar na dayanan çal flmalarda Avrupa da bildirilen en yüksek AS prevalans Norveçlilerde (%1.1, 1.8) (48, 49), en düflük ise Frans zlarda (%0.08) bulunmufltur (50). Son zamanlarda yap lan çal flmalarda AS ile birlikte ayn popülasyonda SpA s kl da araflt r lm flt r (Tablo2). Almanya, Portekiz ve talya da bulunan SpA prevalans ülkemizdekine benzer flekilde %1 in üzerindedir (51-53). Asya toplumlar nda en düflük AS ve SpA prevalans Japonya da (s ras yla, %0.007 ve %0.01) bildirilmifltir (47, 54). Buna karfl l k Çin lilerde bildirilen AS ve SpA prevalans (s ras yla, %0.24 ve %0. 93) Avrupa l lara benzer say labilir (47, 55, 56). BEHÇET HASTALI I Ülkemizde BH prevalans n araflt ran 5 tane alan çal flmas vard r (Tablo 4). Edirne nin Havsa ilçesinde yap lan çal flmada Türkiye deki en düflük prevalans (%0.02) bildirilmifltir (15). Bu çal flmada 10 yafl n üzerinde taranan 4137 kifli aras nda yaln zca bir Behçet olgusu saptanm flt r. Buna karfl l k stanbul da kentsel bölgelerde (14), Ankara da varofl bölgede (13) ve Ordu da k rsal bölgede (12) yap lan çal flmalarda Trakya bölgesine göre çok daha yüksek prevalans rakamlar bulunmufltur (Tablo 4). Aradaki fark, de iflik bölgelerdeki çevresel ve genetik faktörlerle ilflkili olabilece i gibi metodolojik farkl l klar da dikkate al nmal d r. Ankara daki ve stanbul daki flehir merkezi ve çevresinde yap lan çal flmalarda belirlenen hastalar n n yaklafl k %25-50 sinde göz tutulumu bildirilmifltir ve tüm hastalar n yaklafl k yar s taramadan önce tan alm fl hastalard r. Buna karfl l k Ordu k rsal bölgesinde tarama s ras nda belirlenen 19 hastan n sadece 1 i daha önceden tan alm flt r ve hiç birinde göz tutululumu bildirilmemifltir. Yak n zamanda Paris in nüfusu 1 milyonun üzerinde eriflkin ( 15 yafl) nüfusun yaflad ve oturanlar n n %26 s n n Avrupa kökenli olmad bir bölgesinde hastane ve doktor kay tlar, sa l k sigorta kurumlar n n veritabanlar na dayanan bir çal flmada prevalans kiflide 7.1 ( kifli bafl na Avrupa l larda 2.4, Kuzey Afrika kökenlilerde 34.6 ve Asya kökenlilerde 17.5) bulunmufltur (57). Behçet hastal n n dünyadaki prevalans n n da gözden geçirildi i bu makalenin tart flmas nda görülece i gibi Türkiye den sonra en yüksek prevalans rakamlar Ortado u ve Uzak Do u dan bildirilmifltir (58-60). Paris teki çal flmada göçmenlerde hesaplanan hastal k prevalans, köken ald klar bölgelerden bildirilen prevalanslara benzerdir. Buna karfl l k Hawai ve California da yaflayan Japon kökenlilerdeki BH hastal - s kl Japonya da yaflayanlardan daha düflük bulunmufltur (61). Berlin de yaflayan Türklerde BH prevalans % olarak bildirilmifl (62), bu rakam daha sonra %0.077 olarak revize edilmifltir (63). Bu prevalans rakamlar, Anadolu da yap lan çal flmalarda (12-14) gözlenenlere göre düflük olmakla birlikte, Almanya daki prevalans n kay t sistemi kay tlar üzerinden hesapland, Türkiye deki çal flmalar n ise alan çal flmalar oldu u gözden kaç r lmamal d r. A LESEL AKDEN Z ATEfi Ülkemizin farkl bölgelerinde AAA s kl araflt - r lm flt r (Tablo 4). Bat Anadolu da yap lan bir çal flmada (18) AAA prevalans, ç Anadolu da (17, 19) ve ülke geneli için bildirilen prevalanstan daha düflük bulunmufltur (16). Ancak çal flmalarda farkl yafl gruplar n n taranm fl olmas gibi yöntemsel farkl l klar ve s n rl l klar karfl laflt rma yaparken dikkate al nmal d r. Ülkenin de iflik bölgelerini, kapsayan çal flmada 4-16 yafl grubundaki çocuklar taranm fl ve muhtemel AAA olgular için çal flma baflla- 3

4 d ktan sonra gelifltirilmifl gözüken tan kriterleri kullan lm flt r (16). Kendisinde AAA oldu unu bildiren olgular veya muhtemel AAA olarak s n fland r lan olgularda tan do rulamas için ek bir görüflme yap lmam flt r. Bu çal flmada Türkiye deki juvenil kronik artrit prevalans da araflt r lm fl ve %0.064 olarak bulunmufltur (16). AAA s kl n araflt ran Sivas taki çal flmada tüm yafl gruplar (17), Tokat taki çal flmada 18 yafl ve üzerindekiler (19), Denizli deki çal flmada 9-17 yafl grubu çocuklar çal flmaya dahil edilmifl ve tan için Tel Hashomer kriterleri kullan lm flt r. Sivas ta yap lan çal flmada saptanan 10 hastan n, 5 inin ayn aileye mensup olmas (17), örneklem seçiminde hastal n ailesel özelli ini hesaba katmak gerekti ini düflündürür. AAA s kl n n srail de %0.1, Ermenistan da ise %0.2 oldu u tahmin edilmektedir (64). SJÖGREN SENDROMU Ülkemizde SS araflt ran iki çal flma da zmir Bölgesinde yap lm flt r (8, 9). Balçova ve Narl dere bölgesini kapsayan çal flmada (9) yüz yüze görüflülen 2835 eriflkinden 159 tanesi (126 kad n, 33 erkek) a z ve göz kurulu u tan mlam fl ve bunlar n %54 ü hastaneye ça r larak ayr nt l olarak muayene edilmifllerdir. Avrupa-1 kriterlerine göre 10 hastada (9 kad n), Amerika-Avrupa kriterlerine göre ise 6 hastada (hepsi kad n) primer SS tan s konmufltur; ülke nüfus yap s temelinde yafl ve cinsiyete göre standardize edilmifl prevalans Amerika-Avrupa kriterleri flartlar n karfl layan hastalar için %0. 16, Avrupa-1 kriterlerini karfl layan hastalar için %0.28 olarak hesaplanm flt r (9). Bornova da yap lan 18 yafl n üstünde 813 kad n kapsayan di- er çal flmada prevalans Avrupa-1 kriterlerine göre %1.56, Amerika-Avrupa kriterlerine göre %0.72 olarak bulunmufltur (8). Dünyan n de iflik bölgelerinde yap lan çal flmalarda SS için çok farkl preavalans rakamlar bildirilmifltir. Ancak çal flmaya al nan kiflilerin farkl yafl gruplar na mensup olmas, farkl tan kriterlerinin kullan lm fl olmas bu çal flmalar karfl laflt rmay neredeyse imkans z k lmaktad r. lginç olarak Yunanistan da 7 bölgeyi içine alan toplum tabanl bir alan çal flmas nda Amerika-Avrupa kriterlerine göre bulunan standardize prevalans (%0.15) (65), Balçova-Narl dere de ayn kriterler göre hesaplanan prevalans n hemen hemen ayn d r. GUT zmir de yap lan çok amaçl epidemiyolojik çal flmada gut s kl da araflt r lm flt r (10). Görüflülen 2835 hasta aras ndan tarama sorular sonucu filtrelenen 312 kifliden hastaneye gelmeyi kabul eden 247 kifli iki romatolog taraf ndan muayene edilmifl, uygun görülen hastalarda ürik asit ölçümü ve radyografik inceleme yap ld ktan sonra, 11 hastada Wallace kriterlerine (66) göre gut tan s konmufltur. Erkek/kad n oran 3.3 ve yafl ve cinsiyete göre düzeltilmifl prevalans %0.33 olarak hesaplanm flt r. Bu çal flman n yap ld - örneklem içinden seçilen 132 kiflide hiperürisemi s kl araflt r lm fl ve erkeklerde %19, kad nlarda da %5.8 oran nda saptanm flt r (67). Hiperürsemi oranlar bat toplumlar ndan daha düflük de ilse de, ülkemizde gut prevalans ngiliz ve Amerikan toplumlar ndan daha düflük gözükmektedir (68-70) NON-ENFLAMATUAR ROMAT ZMAL HASTALIKLAR Ülkemizde kalça, diz ve el osteoartriti s kl iki farkl grup taraf ndan araflt r lm flt r. 25 yafl ve üzerindeki populasyonda kalça osteoartriti s kl %12 (21), 50 yafl ve üzeri popülasyonda diz osteoartriti s kl %14.5 (kad nlarda %22.5, erkeklerde %8); el (distal interfalanjal eklemlerde) osteoartrit s kl %10.5 (kad nlarda %17.6, erkeklerde %4.3) bulunmufltur (22). Osteoartrit d fl nda, fibromiyalji ülkemizde s kl araflt r lan bir di er non-enflamatuar romatizmal hastal kt r. Bu konuda yap lan tek çal flmada yafl aral ndaki kad nlarda fibromiyalji prevalans %3.6 olarak bulunmufltur (20). SONUÇ Türkiye de romatizmal hastal klar n epidemiyojisini araflt ran çal flma say s k s tl d r. Eriflkinlerde yap lan çal flmalar n hepsi bölgesel çal flmalard r ve ülke genelinde yap lm fl bir epidemiyolojik çal flma henüz yoktur. Farkl bölgelerde yap lan çal flmalarda RA, BH ve AAA için farkl prevalans rakamlar elde edilmifltir. Bunun nedeni farkl bölgelerdeki genetik ve çevresel faktörlerdeki farkl l klar olabilece i gibi, çal flmalarda kullan lan yöntemsel farkl l klar da olabilir. Ayr co rafyalarda bulunan prevalans rakamlar n n güvenilir bir flekilde karfl laflt r labilmesi için çal flmalar n benzer yafl gruplar nda, benzer metodoloji kullan larak yap lmas ve ortak bir nüfusa göre standardize edilmesi gerekir. Ülkemizde romatizmal 4

5 RAED DERG S (2010/2; 1-8) hastal klar n topluma getirdi i yükü do ru bir flekilde tahmin etmek için hastal klar n toplumdaki s kl n ülke düzeyinde en do ru flekilde yans tacak iyi planlanm fl prevalans ve insidens çal flmalar na ihtiyaç vard r. Tablo 1. Ülkemizde yap lan epidemiyolojik çal flmalarda bulunan romatoid artrit prevalanslar Bölge Yafl Örneklem Büyüklü ü Tan Kriterleri Kaba Prevalans (%) Düzeltilmifl Prevalans(%) Istanbul, k rsal(1) ARA Trabzon, kentsel (4) revize ARA Izmir, kentsel(2) revize ARAb Antalya, kentsel(3) revize ARA Do u Karadeniz, kentsel(5) revize ARA 1 - a Yafl ve cinsiyete göre düzeltilmifl b Toplum tabanl çal flmalar için revize edilmifl flekli Tablo 2. Ülkemizde ve baz Avrupa ülkelerinde spondiloartrit (SpA) ve ankilozan spondilit (AS) prevalans n birlikte araflt ran çal flmalar Ülke Say Yafl Tarama Tipi Tan Kriterleri Prevalans (%) SpA/AS SpA AS Türkiye(7) Yüz yüze görüflme ESSG/New York Azores /Portekiz(52) Yüz yüze görüflme ESSG/New York (X-ray, CT) Almanya(51, 71) 348 donör Posta anketi ESSG /New York Fransa(50) 9395 >18 Telefon görüflmesi Görüflme/Romatolog muayenesi Yunanistan (72) Yüz yüze görüflme ESSG /New York talya (53) 2155 >18 Posta anketi ESSG /New York Litvanya(73) Telefon görüflmesi Görüflme/Romatolog muayenesi a a Standardize edilmemifl oran Tablo 3. Türiye nin de iflik bölgelerinde Behçet Hastal prevalans Bölge Hedef Nüfus Say Yafl (y l) Tan Kriterleri Prevalans (%) stanbul, k rsal(11) - 4,96 >10 O Duffy 0.08 Ordu k rsal(12) 9,128 5, O Duffy 0.37 Ankara, varofl(13) 20,007 13,894 >10 ISG a 0.12 stanbul, kentsel(14) 9,500,000 23,986 >12 ISG a 0.42 Edirne, k rsal(15) 5,727 4, ISG a 0.02 a ISG: Uluslar aras Çal flma Grubu Tablo 4. Ülkemizin de iflik bölgelerinde ailesel Akdeniz atefli (AAA) prevalans Bölge Hedef nüfus Say Yafl Tan Kriterleri Prevalans (%) Tüm ülke(16) 67,000, Yeni gelifltirilmifl kriterler 0.028a 0.093b Sivas(17) 83, Her yafl Tel Hashomer 0.25 Denizli(18) Tel Hashomer Tokat(19) Tel Hashomer 0.82 a AAA tan s alm fl hastalara göre hesaplanan prevalans b Muhtemel AAA vakalar dahil edildi indeki prevalans 5

6 KAYNAKLAR 1. Yenal O, Lav I, Bilecen L. [Epidemiological study on the infectious rheumatic syndrome in Turkey. II. Occurrence of rheumatoid arthritis in the Sagmalcilar district of Istanbul. Influencing of various factors and tuberculosis]. Z Rheumaforsch. 1968; 27: Akar S, Birlik M, Gurler O, et al. The prevalence of rheumatoid arthritis in an urban population of Izmir-Turkey. Clin Exp Rheumatol. 2004; 22: Kacar C, Gilgil E, Tuncer T, et al. Prevalence of rheumatoid arthritis in Antalya, Turkey. Clin Rheumatol. 2005; 24: Madenci E, Güler M, Tosun M, Cakirbay H. Prevalence of rheumatoid arthritis in a sample of the Turkish population. Pain Clinic. 2002; 25: Çapkin E, Cakirbay H, Karkucak M, et al. Prevalence of rheumatoid arthritis in the eastern Black Sea region of Turkey. International Journal of Rheumatic Diseases. 2010: no. doi: /j X x 6. Yenal O, Usman ON, Yassa K, Uyar A, Agbaba S. [Epidemiology of rheumatic syndromes in Turkey. III. Incidence of rheumatic sacro-iliitis in men of years]. Z Rheumatol. 1977; 36: Onen F, Akar S, Birlik M, et al. Prevalence of ankylosing spondylitis and related spondyloarthritides in an urban area of Izmir, Turkey. J Rheumatol. 2008; 35: Kabasakal Y, Kitapcioglu G, Turk T, et al. The prevalence of Sjogren s syndrome in adult women. Scand J Rheumatol. 2006; 35: Birlik M, Akar S, Gurler O, et al. Prevalence of primary Sjogren s syndrome in Turkey: a population-based epidemiological study. Int J Clin Pract. 2009; 63: Gurler O, Birlik M, Akar S, et al. The Prevalence and Clinical Characteristics of Gout in Urban Area of Izmir, Turkey.. Annals of the Rheumatic Diseases,. 2002; 61: S Demirhindi O, Yazici H, Biny ld z P, et al. Silivri Fener Köyü ve yöresinde Behçet Hastal ve s kl ve bu hastal n toplu içinde taranmas nda kullan labilecek bir yöntem. Cerrahpasa T p Fak Derg. 1981: Yurdakul S, Gunaydin I, Tuzun Y, et al. The prevalence of Behcet s syndrome in a rural area in northern Turkey. J Rheumatol. 1988; 15: Idil A, Gurler A, Boyvat A, et al. The prevalence of Behcet s disease above the age of 10 years. The results of a pilot study conducted at the Park Primary Health Care Center in Ankara, Turkey. Ophthalmic Epidemiol. 2002; 9: Azizlerli G, Kose AA, Sarica R, et al. Prevalence of Behcet s disease in Istanbul, Turkey. Int J Dermatol. 2003; 42: Cakir N, Dervis E, Benian O, et al. Prevalence of Behcet s disease in rural western Turkey: a preliminary report. Clin Exp Rheumatol. 2004; 22: S Ozen S, Karaaslan Y, Ozdemir O, et al. Prevalence of juvenile chronic arthritis and familial Mediterranean fever in Turkey: a field study. J Rheumatol. 1998; 25: Onen F, Sumer H, Turkay S, Akyurek O, Tunca M, Ozdogan H. Increased frequency of familial Mediterranean fever in Central Anatolia, Turkey. Clin Exp Rheumatol. 2004; 22: S Cobankara V, Fidan G, Turk T, Zencir M, Colakoglu M, Ozen S. The prevalence of familial Mediterranean fever in the Turkish province of Denizli: a field study with a zero patient design. Clin Exp Rheumatol. 2004; 22: S Kisacik B, Yildirim B, Tasliyurt T, et al. Increased frequency of familial Mediterranean fever in northern Turkey: a population-based study. Rheumatol Int. 2009; 29: Topbas M, Cakirbay H, Gulec H, Akgol E, Ak I, Can G. The prevalence of fibromyalgia in women aged in Turkey. Scand J Rheumatol. 2005; 34: Goker B. Radiographic osteoarthritis of the hip joint in Turkey. Rheumatol Int. 2001; 21: Kacar C, Gilgil E, Urhan S, et al. The prevalence of symptomatic knee and distal interphalangeal joint osteoarthritis in the urban population of Antalya, Turkey. Rheumatol Int. 2005; 25: Akkoc N, Akar S. Epidemiology of rheumatoid arthritis in Turkey. Clin Rheumatol. 2006; 25: Ropes MW, Bennett GA, Cobb S, Jacox R, Jessar RA Revision of diagnostic criteria for rheumatoid arthritis. Bull Rheum Dis. 1958; 9: Arnett FC, Edworthy SM, Bloch DA, et al. The American Rheumatism Association 1987 revised criteria for the classification of rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum. 1988; 31: MacGregor AJ, Bamber S, Silman AJ. A comparison of the performance of different methods of disease classification for rheumatoid arthritis. Results of an analysis from a nationwide twin study. J Rheumatol. 1994; 21: Akkoc N, Akar S. Standardization is essential for a more rigorous comparison of rates: comment on the reply by Gilgil, Kacar, and Tuncer. Clin Rheumatol. 2007; 26: Alamanos Y, Drosos AA. Epidemiology of adult rheumatoid arthritis. Autoimmun Rev. 2005; 4: Silman A, Hochberg MC. Rheumatoid Arthritis. In: Silman A, Hochberg MC, editors. Epidemiology of the rheumatic diseases. 2 ed. New York: Oxford University Press; p Carmona L, Villaverde V, Hernandez-Garcia C, Ballina J, Gabriel R, Laffon A. The prevalence of rheumatoid arthritis in the general population of Spain. Rheumatology (Oxford). 2002; 41: Saraux A, Guedes C, Allain J, et al. Prevalence of rheumatoid arthritis and spondyloarthropathy in Brittany, France. Societe de Rhumatologie de l Ouest. J Rheumatol. 1999; 26:

7 RAED DERG S (2010/2; 1-8) 32. Guillemin F, Saraux A, Guggenbuhl P, et al. Prevalence of rheumatoid arthritis in France: Ann Rheum Dis. 2005; 64: Cimmino MA, Parisi M, Moggiana GL, Maio T, Mela GS. Prevalence of self-reported peripheral joint pain and swelling in an Italian population: the Chiavari study. Clin Exp Rheumatol. 2001; 19: Salaffi F, De Angelis R, Grassi W. Prevalence of musculoskeletal conditions in an Italian population sample: results of a regional community-based study. I. The MAPPING study. Clin Exp Rheumatol. 2005; 23: Andrianakos A, Trontzas P, Christoyannis F, et al. Prevalence of rheumatic diseases in Greece: a cross-sectional population based epidemiological study. The ESORDIG Study. J Rheumatol. 2003; 30: Drosos AA, Alamanos I, Voulgari PV, et al. Epidemiology of adult rheumatoid arthritis in northwest Greece J Rheumatol. 1997; 24: Stojanovic R, Vlajinac H, Palic-Obradovic D, Janosevic S, Adanja B. Prevalence of rheumatoid arthritis in Belgrade, Yugoslavia. Br J Rheumatol. 1998; 37: Soderlin MK, Borjesson O, Kautiainen H, Skogh T, Leirisalo-Repo M. Annual incidence of inflammatory joint diseases in a population based study in southern Sweden. Ann Rheum Dis. 2002; 61: Aho K, Kaipiainen-Seppanen O, Heliovaara M, Klaukka T. Epidemiology of rheumatoid arthritis in Finland. Semin Arthritis Rheum. 1998; 27: Simonsson M, Bergman S, Jacobsson LT, Petersson IF, Svensson B. The prevalence of rheumatoid arthritis in Sweden. Scand J Rheumatol. 1999; 28: Symmons D, Turner G, Webb R, et al. The prevalence of rheumatoid arthritis in the United Kingdom: new estimates for a new century. Rheumatology (Oxford). 2002; 41: Dai SM, Han XH, Zhao DB, Shi YQ, Liu Y, Meng JM. Prevalence of rheumatic symptoms, rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, and gout in Shanghai, China: a COPCORD study. J Rheumatol. 2003; 30: Lau E, Symmons D, Bankhead C, MacGregor A, Donnan S, Silman A. Low prevalence of rheumatoid arthritis in the urbanized Chinese of Hong Kong. J Rheumatol. 1993; 20: Senna ER, De Barros AL, Silva EO, et al. Prevalence of rheumatic diseases in Brazil: a study using the COP- CORD approach. J Rheumatol. 2004; 31: Spindler A, Bellomio V, Berman A, et al. Prevalence of rheumatoid arthritis in Tucuman, Argentina. J Rheumatol. 2002; 29: Shichikawa K, Inoue K, Hirota S, et al. Changes in the incidence and prevalence of rheumatoid arthritis in Kamitonda, Wakayama, Japan, Ann Rheum Dis. 1999; 58: Akkoc N, Khan MA. Epidemiology of Ankylosing Spondylitis and Related Spondyloarthropathies.. In: Weisman MH, Reveille JD, van der Heijde D, editors. Ankylosing Spondylitis and the Spondyloarthropathies. St. Louis: Mosby p Gran JT, Husby G, Hordvik M. Prevalence of ankylosing spondylitis in males and females in a young middle-aged population of Tromso, northern Norway. Ann Rheum Dis. 1985; 44: Johnsen K, Gran JT, Dale K, Husby G. The prevalence of ankylosing spondylitis among Norwegian Samis (Lapps). J Rheumatol. 1992; 19: Saraux A, Guillemin F, Guggenbuhl P, et al. Prevalence of spondyloarthropathies in France: Ann Rheum Dis. 2005; 64: Braun J, Bollow M, Remlinger G, et al. Prevalence of spondylarthropathies in HLA-B27 positive and negative blood donors. Arthritis Rheum. 1998; 41: Bruges-Armas J, Lima C, Peixoto MJ, et al. Prevalence of spondyloarthritis in Terceira, Azores: a population based study. Ann Rheum Dis. 2002; 61: De Angelis R, Salaffi F, Grassi W. Prevalence of spondyloarthropathies in an Italian population sample: a regional community-based study. Scand J Rheumatol. 2007; 36: Hukuda S, Minami M, Saito T, et al. Spondyloarthropathies in Japan: nationwide questionnaire survey performed by the Japan Ankylosing Spondylitis Society. J Rheumatol. 2001; 28: Akkoc N. Are spondyloarthropathies as common as rheumatoid arthritis worldwide? A review. Curr Rheumatol Rep. 2008; 10: Ng SC, Liao Z, Yu DT, Chan ES, Zhao L, Gu J. Epidemiology of spondyloarthritis in the People s Republic of China: review of the literature and commentary. Semin Arthritis Rheum. 2007; 37: Mahr A, Belarbi L, Wechsler B, et al. Population-based prevalence study of Behcet s disease: differences by ethnic origin and low variation by age at immigration. Arthritis Rheum. 2008; 58: Davatchi F, Jamshidi AR, Banihashemi AT, et al. Prevalence of Behcet s disease in Iran: a WHO-ILAR COP- CORD stage I study. APLAR Journal of Rheumatology. 2007; 10: Kaneko F, Nakamura K, Sato M, Tojo M, Zheng X, Zhang JZ. Epidemiology of Behcet s disease in Asian countries and Japan. Adv Exp Med Biol. 2003; 528: Jaber L, Milo G, Halpern GJ, Krause I, Weinberger A. Prevalence of Behcet s disease in an Arab community in Israel. Ann Rheum Dis. 2002; 61: Marshall SE. Behcet s disease. Best Pract Res Clin Rheumatol. 2004; 18: Zouboulis CC, Kotter I, Djawari D, et al. Epidemiological features of Adamantiades-Behcet s disease in Germany and in Europe. Yonsei Med J. 1997; 38:

8 63. Papoutsis NG, Abdel-Naser MB, Altenburg A, et al. Prevalence of Adamantiades-Behcet s disease in Germany and the municipality of Berlin: results of a nationwide survey. Clin Exp Rheumatol. 2006; 24: S Ben-Chetrit E, Touitou I. Familial mediterranean Fever in the world. Arthritis Rheum. 2009; 61: Trontzas PI, Andrianakos AA. Sjogren s syndrome: a population based study of prevalence in Greece. The ESORDIG study. Ann Rheum Dis. 2005; 64: Wallace SL, Robinson H, Masi AT, Decker JL, McCarty DJ, Yu TF. Preliminary criteria for the classification of the acute arthritis of primary gout. Arthritis Rheum. 1977; 20: Sari I, Akar S, Pakoz B, et al. Hyperuricemia and its related factors in an urban population, Izmir, Turkey. Rheumatol Int. 2009; 29: Luk AJ, Simkin PA. Epidemiology of hyperuricemia and gout. Am J Manag Care. 2005; 11: S435-42; quiz S Harris CM, Lloyd DC, Lewis J. The prevalence and prophylaxis of gout in England. J Clin Epidemiol. 1995; 48: Lawrence RC, Helmick CG, Arnett FC, et al. Estimates of the prevalence of arthritis and selected musculoskeletal disorders in the United States. Arthritis Rheum. 1998; 41: Akkoc N, Khan MA. Overestimation of the prevalence of ankylosing spondylitis in the Berlin study: comment on the article by Braun et al. Arthritis Rheum. 2005; 52: ; author reply Trontzas P, Andrianakos A, Miyakis S, et al. Seronegative spondyloarthropathies in Greece: a population-based study of prevalence, clinical pattern, and management. The ESORDIG study. Clin Rheumatol. 2005; 24: Adomaviciute D, Pileckyte M, Baranauskaite A, Morvan J, Dadoniene J, Guillemin F. Prevalence survey of rheumatoid arthritis and spondyloarthropathy in Lithuania. Scand J Rheumatol. 2008; 37:

ISSN: 1309-2596 Cilt: 1, Sayı: 2, 2010. ExPERT

ISSN: 1309-2596 Cilt: 1, Sayı: 2, 2010. ExPERT ISSN: 1309-2596 Cilt: 1, Sayı: 2, 2010 ExPERT BioExPERT çindekiler Girifl.................................................. 1 Dr. Nurullah Akkoç Biyolojik Kay t Sistemleri Etkinlik Verileri......................

Detaylı

Ankilozan Spondilit Hastalar nda Psikiyatrik Belirtilerin Yetiyitimi ve Yaflam Kalitesi ile liflkileri

Ankilozan Spondilit Hastalar nda Psikiyatrik Belirtilerin Yetiyitimi ve Yaflam Kalitesi ile liflkileri Orijinal Araflt rma / Original Article 1 Ankilozan Spondilit Hastalar nda Psikiyatrik Belirtilerin Yetiyitimi ve Yaflam Kalitesi ile liflkileri Interactions Between Psychiatric Symptoms and Disability

Detaylı

De erli Okuyucular m z,

De erli Okuyucular m z, E d i t ö r d e n De erli Okuyucular m z, Diyabet Obezite ve Hipertansiyon da Hemflirelik dergimizin beflinci y l n n ilk say s yla sizlere yeniden merhaba diyoruz. Bu say m zda da meslektafllar m z n

Detaylı

Sjögren sendromu tan s nda minör tükürük bezi biyopsisinin tekrar gerekir mi?

Sjögren sendromu tan s nda minör tükürük bezi biyopsisinin tekrar gerekir mi? Araflt rma / Research Article RAED Dergisi 2012;4(1):6-10 2012 RAED doi:10.2399/raed.12.008 Gelifl tarihi / Received: Aral k / December 6, 2011 Kabul tarihi / Accepted: Ocak / January 30, 2012 Çevrimiçi

Detaylı

TEKHARF Çal flmas 2005 taramas na iliflkin mortalite ve koroner olay analizi

TEKHARF Çal flmas 2005 taramas na iliflkin mortalite ve koroner olay analizi Türk Kardiyol Dern Arfl - Arch Turk Soc Cardiol 2006;34(3):149-153 149 TEKHARF Çal flmas 2005 taramas na iliflkin mortalite ve koroner olay analizi Analysis of all-cause mortality and coronary events in

Detaylı

Hastal k maliyet analizi

Hastal k maliyet analizi Derleme / Review RAED Dergisi 2012;4(1):24-28 2012 RAED doi:10.2399/raed.12.002 Gelifl tarihi / Received: Aral k / December 7, 2011 Kabul tarihi / Accepted: Aral k / December 23, 2011 Çevrimiçi yay n tarihi

Detaylı

STANBUL DA B R E T M VE ARAfiTIRMA HASTANES NE BAfiVURAN GEBELERDE HEPAT T-B SEROPREVALANSI

STANBUL DA B R E T M VE ARAfiTIRMA HASTANES NE BAfiVURAN GEBELERDE HEPAT T-B SEROPREVALANSI ARAfiTIRMALAR (Clinical Investigations) STANBUL DA B R E T M VE ARAfiTIRMA HASTANES NE BAfiVURAN GEBELERDE HEPAT T-B SEROPREVALANSI Olus AP 1, Murat BEKTAfi 1, Aybala AKIL 1, Murat AP 2, Ayfle BATIREL

Detaylı

M GRENL B REYLERDE A RININ ÖZELL KLER VE B REY N GÜNLÜK AKT V TELER ÜZER NDEK ETK S

M GRENL B REYLERDE A RININ ÖZELL KLER VE B REY N GÜNLÜK AKT V TELER ÜZER NDEK ETK S ARAfiTIRMA M GRENL B REYLERDE A RININ ÖZELL KLER VE B REY N GÜNLÜK AKT V TELER ÜZER NDEK ETK S Serap GÜL*, Mukadder MOLLAO LU** * Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi, Nöroloji Klini i (MSN) ** Doç. Dr.,

Detaylı

Diyabet Aç s ndan Baz Risk Faktörleri: Marmara Adas Sa l k Taramas Sonuçlar

Diyabet Aç s ndan Baz Risk Faktörleri: Marmara Adas Sa l k Taramas Sonuçlar Türk Aile Hek Derg 2007; 11(2): 75-79 Araflt rma Research Article Diyabet Aç s ndan Baz Risk Faktörleri: Marmara Adas Sa l k Taramas Sonuçlar RISK FACTORS FOR DIABETES MELLITUS: THE RESULTS OF HEALTH SCREENING

Detaylı

DOI: 10.4274/tpa.46.56

DOI: 10.4274/tpa.46.56 Özgün Araflt rma Original Article 111 DOI: 10.4274/tpa.46.56 Çal flman n çocuk bedeni üzerine etkisi: zmit te yap lan iki araflt rma sonuçlar n n Effect of labour on child body: the comparison of two studies

Detaylı

MEFV varyant n n serum lipid düzeyleri üzerine etkisi

MEFV varyant n n serum lipid düzeyleri üzerine etkisi 2011 Yay n haklar Romatoloji Araflt rma ve E itim Derne i (RAED)'e aittir. Her hakk sakl d r. Deomed Yay nc l k taraf ndan yay mlanmaktad r. Copyright 2011 Society for Education and Research in Rheumatology.

Detaylı

Olgu Sunumlar /Case Reports M. Y ld z, C. Cerit. Tedavisinin Y ll k Maliyeti: Bir Üniversite Hastanesi Verilerinden Yap lan Hesaplama

Olgu Sunumlar /Case Reports M. Y ld z, C. Cerit. Tedavisinin Y ll k Maliyeti: Bir Üniversite Hastanesi Verilerinden Yap lan Hesaplama Olgu Sunumlar /Case Reports M. Y ld z, C. Cerit yerleflim yeri ve toplum ruh sa l hizmetlerinin varl ve yeterlili ine ba l olarak de iflmektedir (2,3). Dolay s yla hastal n sa l k sistemine ve topluma

Detaylı

STANBUL TAB P ODASI NIN SÜREL B L MSEL YAYINIDIR C LT: 19 SAYI: 1 2006 ÇOCUK VE ERGENL K ÇA I ROMAT ZMAL HASTALIKLAR ÖZEL SAYISI

STANBUL TAB P ODASI NIN SÜREL B L MSEL YAYINIDIR C LT: 19 SAYI: 1 2006 ÇOCUK VE ERGENL K ÇA I ROMAT ZMAL HASTALIKLAR ÖZEL SAYISI KL N K GEL fi M STANBUL TAB P ODASI NIN SÜREL B L MSEL YAYINIDIR C LT: 19 SAYI: 1 2006 ÇOCUK VE ERGENL K ÇA I ROMAT ZMAL HASTALIKLAR ÖZEL SAYISI ED TÖRDEN / EDITORIAL Sevgili Klinik Geliflim okuyucular,

Detaylı

Meme hastal klar na yaklafl m: Meme kanseri için risk de erlendirmesi ve tarama stratejileri

Meme hastal klar na yaklafl m: Meme kanseri için risk de erlendirmesi ve tarama stratejileri Türk Aile Hek Derg 2008; 12(1): 9-17 www.turkailehekderg.org STE CME doi:10.2399/tahd.08.009 Meme hastal klar na yaklafl m: Meme kanseri için risk de erlendirmesi ve tarama stratejileri Approach to common

Detaylı

Yafll larda Travma Sonras Stres Bozuklu u

Yafll larda Travma Sonras Stres Bozuklu u Yafll larda Travma Sonras Stres Bozuklu u rem Yalu *, Samuray Özdemir**, Tamer Aker*** * Yrd. Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi, T p Fakültesi Hastanesi, Psikiyatri Anabilim Dal, 41300 zmit ** Arfl. Gör.

Detaylı

Panik Bozuklu u: Solunumsal Alt Tipler, Yak n ve Geçmifl Yaflam Olaylar n n Rolü

Panik Bozuklu u: Solunumsal Alt Tipler, Yak n ve Geçmifl Yaflam Olaylar n n Rolü 05-27/7/07 18:58 Page 128 Panik Bozuklu u: Solunumsal Alt Tipler, Yak n ve Geçmifl Yaflam Olaylar n n Rolü Çetin ET K*, Ender TANER**, Selçuk ASLAN***, Erdal IfiIK**** * Uzm. Dr., Ifl klar Ruh Sa l ve

Detaylı

XI. ULUSAL ROMATOLOJ KONGRES, 13-17 Ekim 2010, Corneila Diamond Otel, Antalya,

XI. ULUSAL ROMATOLOJ KONGRES, 13-17 Ekim 2010, Corneila Diamond Otel, Antalya, RAED DERG S (2010/2; 16-39) XI. ULUSAL ROMATOLOJ KONGRES, 13-17 Ekim 2010, Corneila Diamond Otel, Antalya, SÖZEL SUNUMLAR TEMEL S 1. Lupusa E ilimli IL-23 Reseptör Knock-out Farelerde skemi Reperfüzyon

Detaylı

TÜRK YE DE NT HARI KONU ALAN YAYINLAR ÜZER NE B R B BL YOGRAFYA ÇALIfiMASI*

TÜRK YE DE NT HARI KONU ALAN YAYINLAR ÜZER NE B R B BL YOGRAFYA ÇALIfiMASI* Kriz Dergisi 13 (3): 15-26 TÜRK YE DE NT HARI KONU ALAN YAYINLAR ÜZER NE B R B BL YOGRAFYA ÇALIfiMASI* Ö. Uçan** ÖZET Türkiye de yap lm fl, intihar konu alan çal flmalar n de erlendirilmesini içeren bu

Detaylı

Tokat Bölgesinde FMF Hastal nda MEFV Geninde S k Görülen Mutasyonlar. Frequently Seen Mutations in MEFV Gene in the FMF Diseases in Tokat Region

Tokat Bölgesinde FMF Hastal nda MEFV Geninde S k Görülen Mutasyonlar. Frequently Seen Mutations in MEFV Gene in the FMF Diseases in Tokat Region Türk Klinik Biyokimya Derg 2009; 7(3): 81-86 Araflt rma Tokat Bölgesinde FMF Hastal nda MEFV Geninde S k Görülen Mutasyonlar Frequently Seen Mutations in MEFV Gene in the FMF Diseases in Tokat Region fiemsettin

Detaylı

KEMOTERAP ALAN MEME VE GEN TAL ORGAN KANSERL HASTALARDA C NS YETE GÖRE YAfiAM KAL TES

KEMOTERAP ALAN MEME VE GEN TAL ORGAN KANSERL HASTALARDA C NS YETE GÖRE YAfiAM KAL TES KEMOTERAP ALAN MEME VE GEN TAL ORGAN KANSERL HASTALARDA C NS YETE GÖRE YAfiAM KAL TES *Ö r. Gör. Nuray Egelio lu **Prof. Dr. Hülya Okumufl *Pamukkale Üniversitesi Denizli Sa l k Yüksekokulu nurayegelioglu@mynet.com

Detaylı

Behçet Hastal nda Tedavi

Behçet Hastal nda Tedavi Derleme / Review 1 Treatment of Behçet s Disease Akdeniz Üniversitesi T p Fakültesi Dermatoloji ve Veneroloji Anabilim Dal, Antalya, Türkiye Özet Behçet hastal (BH) ataklarla birlikte uzun süreli bir seyir

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özdemir Dr. Bahad r Feyzio lu Dr. Metin Do an Prof. Dr. Mahmut Baykan Prof. Dr. Bülent Baysal

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özdemir Dr. Bahad r Feyzio lu Dr. Metin Do an Prof. Dr. Mahmut Baykan Prof. Dr. Bülent Baysal AIDS Üniversite Ö rencilerinin /AIDS Hakk ndaki Bilgi Düzeyi ve Tutumlar n n De erlendirilmesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Özdemir Dr. Bahad r Feyzio lu Dr. Metin Do an Prof. Dr. Mahmut Baykan Prof. Dr. Bülent

Detaylı

www.turkailehekderg.org Van ilinde çocukluk ça afl lar na devams zl k nedenleri: Tan mlay c bir çal flma Summary

www.turkailehekderg.org Van ilinde çocukluk ça afl lar na devams zl k nedenleri: Tan mlay c bir çal flma Summary Türk Aile Hek Derg 2009; 13(4): 181-186 www.turkailehekderg.org Araflt rma Research Article doi:10.2399/tahd.09.181 Van ilinde çocukluk ça afl lar na devams zl k nedenleri: Tan mlay c bir çal flma Reasons

Detaylı

Türk Psikoloji Yaz lar 2006, 9 (18) 33-48

Türk Psikoloji Yaz lar 2006, 9 (18) 33-48 Türk Psikoloji Yaz lar 2006, 9 (18) 33-48 Spence Çocuklar için Kayg Ölçe i-ebeveyn Formu: Ön Çal flma Özge Orbay Baflkent Üniversitesi H. Belgin Ayvafl k* Orta Do u Teknik Üniversitesi Özet Spence Çocuklar

Detaylı

Cilt 20 Say 2 A ustos 2012

Cilt 20 Say 2 A ustos 2012 www.perinataldergi.com Cilt 20 Say 2 A ustos 202 Editörler Cihat fien stanbul, Türkiye Murat Yayla stanbul, Türkiye Dan flma Kurulu Abdallah Adra, Beyrut, Lübnan Arif Akflit, Eskiflehir, Türkiye Aris Antsaklis,

Detaylı

Çocukluk ve ergenlik döneminde spor yaralanmalar n n nedenleri, epidemiyolojisi, risk faktörleri

Çocukluk ve ergenlik döneminde spor yaralanmalar n n nedenleri, epidemiyolojisi, risk faktörleri ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2004;38 Suppl 1:27-31 Çocukluk ve ergenlik döneminde spor yaralanmalar n n nedenleri, epidemiyolojisi, risk faktörleri Sports injuries

Detaylı

Evde sa l k hizmetlerine baflvuru özellikleri ve beklentiler. The characteristics of applications to home health care service and expectations

Evde sa l k hizmetlerine baflvuru özellikleri ve beklentiler. The characteristics of applications to home health care service and expectations Türk Aile Hek Derg 2013;17(1):13-17 TAHUD 2013 Research Article doi:10.2399/tahd.13.81994 Evde sa l k hizmetlerine baflvuru özellikleri ve beklentiler The characteristics of applications to home health

Detaylı

Bireysel ve Sosyal Getirileri Ifl nda Yüksekö retime Yat r m Yapman n Gereklili i

Bireysel ve Sosyal Getirileri Ifl nda Yüksekö retime Yat r m Yapman n Gereklili i Derleme / Literature Review www.yuksekogretim.org Bireysel ve Sosyal Getirileri Ifl nda Yüksekö retime Yat r m Yapman n Gereklili i The necessity of investing higher education in the light of individual

Detaylı

YAYMA POZ T F AKC ER TÜBERKÜLOZLU HASTALARIN YAfiAM KOfiULLARI VE TANI SÜREC N N DE ERLEND R LMES

YAYMA POZ T F AKC ER TÜBERKÜLOZLU HASTALARIN YAfiAM KOfiULLARI VE TANI SÜREC N N DE ERLEND R LMES Solunum 200 Vol: Say : 1 Sayfa: 0-6 YAYMA POZ T F AKC ER TÜBERKÜLOZLU HASTALARIN YAfiAM KOfiULLARI VE TANI SÜREC N N DE ERLEND R LMES Tülay YARKIN, Hilal ALTINÖZ, Elif KÖSE, Bekir KESER, Özlem YAZICIO

Detaylı

Dr. M. Fatih Önsüz 1, Doç. Dr. Ahmet Topuzo lu 2

Dr. M. Fatih Önsüz 1, Doç. Dr. Ahmet Topuzo lu 2 Dr. M. Fatih Önsüz 1, Doç. Dr. Ahmet Topuzo lu 2 1 Sakarya l Sa l k Müdürlü ü 2 Marmara Üniversitesi T p Fakültesi Halk Sa l AD. ÖZET Amaç: Diyabetin tedavi ve kontrolünde en önemli hedef glisemik kontroldür.

Detaylı