Anadolu ıslahatı, Ermeni sorunu ve vergi tahsildarlığı, *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Anadolu ıslahatı, Ermeni sorunu ve vergi tahsildarlığı, 1895-1908*"

Transkript

1 Anadolu ıslahatı, Ermeni sorunu ve vergi tahsildarlığı, * NADİR ÖZBEK** Bu yazıda 1894 Sason olayları sonrasında Vilayat-ı Sitte olarak isimlendirilen Erzurum, Van, Bitlis, Mamuretülaziz, Sivas ve Diyarbekir vilayetlerinde uygulanmak üzere gündeme gelen vergi tahsildarlığı teşkilatı incelenecektir Berlin Kongresi sonrasında söz konusu altı vilayette kapsamlı idari reformlar yapılması Osmanlı siyasetinin gündemine kalıcı bir şekilde oturmuş ve İkinci Meşrutiyet dönemine de devredilen bu sorunlar Anadolu Islahatı başlığı altında ele alınmıştır. Berlin Antlaşması nın 61. maddesi Ermeni nüfusun belli bir ağırlığa sahip olduğu Doğu Anadolu vilayetlerinde Avrupa devletlerinin denetiminde idari reformlar yapılmasını öngörmekteydi. 1 Vilayat-ı Sitte için öngörülen bu idari reformlar dört temel konu üzerinde yoğunlaşmıştı: i. Asâkir-i zabtiyenin yeniden yapılandırılması; ii. nahiyelerin oluşturulması; iii. adliye teşkilatının genişletilmesi ve güçlendirilmesi; iv. yeni bir vergi tahsildarlığı oluşturularak vergi tahsilinde zabtiye ve jandarmanın kullanılmaması. 2 Söz konusu (*) Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü. (**) Bu çalışmanın hazırlık aşamasında Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri İdari Koordinatörlüğü nün 09Z101P numaralı proje kapsamında desteği olmuştur. Bu kuruma teşekkür ederim. 1 Doğu Anadolu da Berlin Kongresi sonrası Ermeni meselesinin uluslararası bir sorun olarak ortaya çıkışına yönelik ayrıntılı bilgi için bkz. Cevdet Küçük, Osmanlı Diplomasisinde Ermeni Meselesinin Ortaya Çıkışı (İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 1985). 2 Anadolu Islahatı kapsamında iç güvenlik teşkilatına yönelik reform uygulamaları için bkz. Nadir Özbek, Osmanlı İmparatorluğu nda İç Güvenlik, Siyaset ve Devlet, , Türklük Araştırmaları Dergisi, no. 16 (2004). Nadir Özbek, Policing the Countryside: Gendarmes of the Late- Nineteenth-Century Ottoman Empire ( ), International Journal of Middle East Studies 40, no. 1 (2008). Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar Sayı 9 Güz

2 Nadir Özbek reform paketi, Ermeni halkın, jandarma, polis ve vergi tahsildarlığı teşkilatlarında nüfusları oranında temsil edilmelerini öngörmekteydi yılları arasında Avrupa devletleri Berlin Antlaşması hükümlerinin icra edilmesi yönünde Osmanlı devletine baskı uygulamış hatta İngiltere hükümeti Bab-ı Âli ye bu doğrultuda birkaç kez nota vermiş olmasına rağmen reformların hayata geçirilmesi sürüncemede kalmıştır. Bu baskılar karşısında Osmanlı hükümeti antlaşmanın Rumeli ye ilişkin hükümlerinin uygulamaya konulduğu ve Anadolu Islahatı kapsamındaki maddelerin de en kısa sürede uygulanacağı vaatleriyle zaman kazanmaya çalışmıştır. Abdülhamid rejimi bir yandan Avrupa devletlerinin Osmanlı nın iç işlerine müdahalesini en az düzeyde tutmaya gayret etmiş diğer yandan da sadece Doğu vilayetleri için gündemde olan söz konusu idari reformları imparatorluk sathına yaygınlaştırarak konunun bir bölgesel soruna dönüşmesini engellemeye çalışmıştır Sason olaylarıyla başlayan dönemde İngiltere, Fransa ve Rusya nın iç güvenlik, adliye, mahalli idare ve vergi tahsilatı alanlarında idari reformların bir an önce gerçekleştirilmesi ve yeni oluşturulacak kurumların her birinde Ermeni ahalinin nüfusları oranında temsil edilmeleri yönündeki ısrarları şiddetlenince Abdülhamit yönetimi Vilayat-ı Sitte de uygulanacak reformların çerçevesini çizen bir ıslahat layihası hazırlamıştır. Hemen ardından reform paketini uygulamak üzere Ahmet Şâkir Paşa 27 Haziran 1895 tarihinde olağanüstü yetkilerle Anadolu Vilayat-ı Umum Müfettişliği görevine atanmıştır. Islahatın icrası ve takibi için ikisi İstanbul da bulunmak üzere üç ayrı komisyon oluşturulmuştur. Bu komisyonlar sırasıyla Dahiliye Nazırı başkanlığında Tesri i Muamelat Komisyonu, Islahat Teftiş Komisyonu ve bölgede reformların icrasıyla görevli Şâkir Paşa başkanlığındaki Islahat Teftiş Heyeti dir. 4 Şâkir Paşa başkanlığındaki heyet 32 maddelik ıslahat layihası çerçevesinde hızla icraata başlamıştır. Ancak ıslahatın bölgesel bir nitelik kazanmasının önünü almak üzere Meclis-i Vükela, Hicaz dışındaki bütün vilayetleri kapsamak üzere 22 Eylül 1896 tarihiyle 22 maddelik bir başka ıslahat layihası daha 3 Anadolu Islahatı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Ali Karaca, Anadolu Islahatı ve Ahmet Şakir Paşa, (İstanbul: Eren Yayıncılık, 1993). Musa Şaşmaz, British Policy and the Application of Reforms for the Armenians in Eastern Anatolia (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2000). Anadolu Islahatı kapsamında gündeme gelen reformların genel çerçevesi itibarıyla Tanzimat tan itibaren uygulanmaya çalışılan idari yeniden yapılanmayla uyumlu olduğunun altı çizilmelidir. 4 Süreç hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Karaca, Anadolu Islahatı ve Ahmet Şakir Paşa, Tesri i Muamelat Komisyonu nun belgeleri yakın zamanda Başbakanlık Osmanlı Arşivi bünyesinde DH.TMIK.S koduyla araştırmacıların hizmetine açılmıştır. Doğu vilayetlerindeki gelişmeleri bu tasnif kapsamındaki belgelerden ayrıntısıyla takip etmek mümkündür. 60 Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar Sayı 9 Güz 2009

3 Anadolu ıslahatı, Ermeni sorunu ve vergi tahsildarlığı, hazırlamış ve böylece reformlar Ermeni nüfusun belli bir ağırlığa sahip olduğu vilayetlerle sınırlı olmaktan çıkartılıp imparatorluğun bütününe yayılmaya çalışılmıştır. 5 Zaten bu girişimler öncesinde Bab-ı Âli nin daha 1895 yılında Doğu vilayetlerinde ıslahat yapılmasına ilişkin İngiltere, Rusya ve Fransa nın notasına karşılık verdiği cevapta padişahın, ıslahatın memalik-i Osmaniye nin bir kısmında uygulanması yerine, bundan bütün vilayetlerin ve bütün tebaa-i devletin faydalanmasını arzu ettiği ifade edilmiştir. 6 Jandarma reformu ve vergi tahsildarlığı yukarıda kısaca özetlediğimiz Anadolu Islahatı sürecinin en önemli başlıkları arasında yer almaktaydı. Vergi tahsilatının önceki dönemlerde zabtiye ve jandarma aracılığıyla gerçekleştiriliyor olması nedeniyle bu iki madde birbiriyle doğrudan ilişkiliydi. 7 Anadolu Islahatı paketinin tamamı ve özellikle de jandarma ve vergi tahsildarlığı maddeleri Doğu vilayetlerinde toplumsal güven ortamının sağlanması, adaletin tesis edilmesi, Ermeni halkın baskılardan, özellikle Kürt aşiretlerin, Çerkez muhacirlerin ve jandarma ve tahsildar gibi devlet memurlarının baskılarından korunması, yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve siyasal temsillerinin artırılması kaygılarını taşıyordu. Bu nedenle vergi tahsildarlığı konusunun incelenmesi, tarihçiliğimizde Ermeni sorunu olarak geçen meselelerin tarihsel arka planlarının anlaşılması bakımından son derece önemli ipuçları sunmaktadır. Aşağıda 1894 öncesinde vergi meselesi ve vergi tahsili usullerinin gelişimi kısaca değerlendirilecek ve ardından söz konusu altı vilayette yeni vergi tahsildarlığı teşkilatının hayata geçirilmesi süreci ve bu süreçte yaşanan sorunlar ve sıkıntılar üzerinde durulacaktır. Tanzimat sonrasında vergi tahsildarlığı: Genel değerlendirme Tanzimat Fermanı vergi meselesini esaslı bir şekilde dönüştürme yönünde bir irade ortaya koymuştur. Yeni rejime yön veren ve Ferman metninde de açık bir şekilde ifadesini bulan temel ilke verginin bireyle devlet arasında doğrudan ve yüz yüze bir ilişki olarak yeniden tanımlanması idi. Vergi meselesi modern devletin bireyle kurduğu en dolaysız ilişkilerden birini oluş- 5 A.g.e., 63. Vilayat-ı Sitte için hazırlanan 32 maddelik Islahat layihasının metni için bkz. Karaca, Anadolu Islahatı ve Ahmet Şakir Paşa, , s Esat Uras, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, 2. baskı. (İstanbul: Belge Yayınları, 1987), s Jandarma reformu konusu aşağıdaki çalışmalarda ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Özbek, Osmanlı İmparatorluğu nda İç Güvenlik, Siyaset ve Devlet, Özbek, Policing the Countryside: Gendarmes of the Late-Nineteenth-Century Ottoman Empire ( ). Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar Sayı 9 Güz

4 Nadir Özbek turur. Vergi tespit ve tayininde modern tahrir ve kadastro tekniklerinin kullanılması ve vergi tahsilinde aracı unsurların bütünüyle ortadan kaldırılması bir başka ifadeyle devletle birey arasında doğrudan ve yüz yüze bir ilişkinin kurulması vergilendirilebilir kaynakların bütünüyle merkezî hazineye aktarılması anlamına gelecektir. Sosyolojik devlet teorileri kavramlarıyla ifade etmek gerekirse bir devletin kapasitesinin en iyi ölçütü vergilendirilebilir kaynakların ne kadarının merkezî hazineye aktarılabildiğidir. Diğer birçok alanda olduğu gibi vergi alanında da modern devleti ayırt eden özellik iktidarın, açık zor yerine altyapısal güç olarak ifade edilen yönetim tekniklerine dayanıyor olmasıdır. 8 Yeni idari güç ve idari teknolojiler modern devletin bireyle ilişkisini yeni bir zeminde şekillendirmiştir. 9 Vergi konusunun bireyle devlet arasındaki her türlü dolayımı aşan bir çerçevede tanımlanabilmesi mali ve ideolojik alanda modern devletin ideal durumunu ifade eder. Bu da verginin tayini ve tahsili meselesinin kolektif bir nitelikten şahsi bir boyuta geçmesini gerektirir. Bireyin vergi mükellefi bir şahıs olarak inşası bir haklar-ödevler sistemi içinde modern devletin meşruiyet temelini de oluşturur. Kuşkusuz bütün bu oluşumlar idari teknolojilerin çerçevesiyle sınırlandırılmıştır ve 19. yüzyıl Osmanlısı nın karnesi bu konular itibarıyla hiç de parlak değildir. 10 Tanzimat sonrası Osmanlı devletinde vergi ağırlıklı olarak tevzii bir nitelik taşımaya devam etmiştir. 11 Bu sistemde belli bir mahalle, köy veya kasabanın ödemesi gereken vergi yekunu i. önceki dönemlerde toplanan ver- 8 Michael Mann, The Sources of Social Power: The Rise of Classes and Nation-Sates, , University of California Press, Los Angeles, Anthony Giddens, The Nation State and Violence: Volume Two of a Contemporary Critique of Historical Materialism University of California Press, Berkeley, Kotsonis, Rusya da şahsi gelir vergisinin gelişimindeki gecikmeleri Rus siyasal kültürünün bireye dayanmayan özüne ve rejimin otokratik niteliğine bağlamakta ve vatandaşlık ilişkisini temel alan bireysel verginin ancak Batı toplumlarında gelişebileceğini ima etmektedir. Sosyal bilimlerde Avrupa merkezci görüşlerin aşıldığının düşünüldüğü bir dönemde bu tür özcü tahlillerin hâlâ itibar görmesi hayli ilginçtir. Yanni Kotsonis, Face-to-Face : The State, the Individual, and the Citizen in Russian Taxation, Slavic Review 63, sayı 2, Yanni Kotsonis, No Place to Go : Taxation and State Transformation in Late-Imperial and Early-Soviet Russia, Journal of Modern History 76, sayı 3, Bu vesileyle Osmanlı ya ilişkin tartışmalarda da benzer modernist ve özcü yaklaşımların izine rastlanabileceğine işaret etmekte fayda vardır. Osmanlı da verginin şahsileşmesi konusundaki gecikmişliği rejimin otokratik niteliği veya siyasal kültürün birey yerine cemaati esas alan bir içeriğe sahip oluşu gibi özcü yaklaşımlarla açıklamak mümkün değildir. Ayrıca, vergi tevzii ve tahsilinin kolektif bir düzlemden şahsi bir zemine kaymasını bir tür ilerleme, modernleşme veya başka bir ifadeyle tebaadan vatandaşa doğru geçiş olarak değerlendirmek normatif bir yorum olacaktır. Vergi uygulamalarındaki bu ve benzeri dönüşümleri ve idari teknolojileri normatif bir değer atfetmeden ve her bir uygulamanın somut siyasal sosyal bağlamına referansla incelenmek gerekmektedir. 11 Tevzi, dağıtma, dağıtılma; herkese payını dağıtma, üleştirme anlamına gelmektedir. 62 Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar Sayı 9 Güz 2009

5 Anadolu ıslahatı, Ermeni sorunu ve vergi tahsildarlığı, gi miktarı ve ii. maliyenin o yılki ihtiyacı dikkate alınarak tayin edilmekte ve bu yekûn ahali arasında paylaştırılmaktadır. Tahsilat işlemi ise yine mahalle veya köyün ileri gelenleri tarafından yürütülüp, tahsil edilen vergi kaza veya sancak merkezindeki ilgililere teslim edilmektedir. Bu uygulama 1861 tarihli Umûr-ı Maliyeye Dair Nizamname de şu şekilde ifade bulmuştur: Efrad-ı ahalin ayrı ayrı hisse-i tekalifleri muayyen ise de hükümet-i seniyye hisse-i umumiyesini mahalle ve karyeden taleb eder. 12 Bu tür bir sistem devletle bireyi yüz yüze getirecek bir ilişkiye dayanmamaktadır. Verginin şahsileşmesi meselesi her şeyden önce gelir ve servetin ölçülmesini mümkün kılacak tahrir ve kadastro teknolojilerini gerekli kılar. Şahsileşme gerçekleşemediği sürece, bireyin devlete tabiiyetini güçlendirecek bir temel oluşamayacak ve modern devlet meşruiyet zemininden yoksun kalacaktır. Osmanlı 19. yüzyılında bu şahsi zeminin kurulmasında önemli aksaklıklar yaşanmış ve vergi tahsilinde birçok durumda çıplak zora başvurulmuştur. İkinci Abdülhamid döneminde Doğu vilayetlerinde yaşanan siyasal meselelerin arka planını oluşturan karmaşık yumağın bir unsurunu da vergi tahsiliyle ilgili bu ve benzeri sorunlar oluşturmaktadır Tanzimat Fermanı nı takip eden dönemde iltizam sisteminin ortadan kaldırılarak vergilerin doğrudan devlet görevlileri aracılığıyla toplanması gündeme gelmiştir. Tanzimat Fermanı nda iltizam sistemi âlât-ı tahribiyyeden olub hiçbir vakitte semere-yi nâfı ası görülemeyen iltizâmat usûl-ı muzırrası olarak tasvir edilmişti. İltizam sisteminin kaldırılması yönünde 19. yüzyılda iki önemli girişimde bulunulmuştur. 13 Bunlardan ilkini 1840 yılında gündeme gelen ve çok kısa bir süre uygulanabilen muhassıllık sistemi oluşturur. 14 İkincisini ise 1879 yılında uygulamaya konulan aşarın emaneten toplanması sistemi oluşturmaktadır. Aşarın emaneten yani doğrudan maliye görevlileri teşkilatı aracılığıyla tahsili uygulamasına da 1886 yılında son verilmek durumunda kalınmıştır. 15 Her iki girişim de neticede başarısızlıkla sonuçlanmış ve iltizam sisteminin topyekûn kaldırılması ancak 1925 yılında Cumhuriyet döneminde mümkün olabilmiştir. 16 İltizam sisteminin 19. yüzyıl boyunca varlığını sürdürmüş olması nede- 12 Umûr-ı Maliyeye Dair Nizamname, Düstur 1.Tertip, c. 2, s. 4-21, /27 Ocak Tanzimat Fermanı nın metni için bkz. Coşkun Çakır, Tanzimat Dönemi Osmanlı Maliyesi, Küre Yayınları, İstanbul, 2001, s A.g.e., s Ö. Faruk Bölükbaşı, Tezyid-i Varidat ve Tenkih-i Masarifat: II. Abdülhamid Döneminde Mali İdare, Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi, İstanbul, 2005, s Nadir Özbek, Köylü Aşar Yükünden Kurtuldu, Cumhuriyetin 75 Yılı, cilt 1, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1998, içinde. Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar Sayı 9 Güz

6 Nadir Özbek niyle Osmanlı mali sisteminde vergi gelirlerinin ağırlıklı olarak mültezimler aracılığıyla toplandığı düşünülebilir. Gerçekten de maliyenin en önemli vergi kalemlerinden olan aşar vergisi iltizam sistemi kapsamında toplanmış ve bu verginin vergi gelirleri içindeki ağırlığı giderek artırmıştır. 1860/61 yılında aşarın vergi gelir kalemleri içindeki oranı %31 civarındayken bu oran 1876 yılına gelindiğinde %44 gibi hayli yüksek bir seviyeye ulaşmıştır. 17 Ancak bununla birlikte 1830 lu yıllardan itibaren birçok vergi kaleminin iltizam kapsamı dışında bırakıldığının altı çizilmelidir. Örneğin İkinci Mahmut döneminde gündeme gelen ve Tanzimat la birlikte yaygınlaşan ancemaatin vergi, tamamıyla iltizam sistemi dışında bırakılmıştı. Ancemaatin vergi aslında daha önceki dönemde ahalinin çeşitli isimler altında vermekte olduğu örfi vergilerin tek bir kalem altında birleştirilmesinden ibaretti ve Osmanlı literatüründe sadece vergi tabiriyle de anılmaktaydı. 18 Ayrıca Tanzimat sonrasında gündeme gelen temettü, emlak ve akar vergisi, bedelât-ı askeriye gibi vergilerin tamamı iltizam kapsamı dışında bırakılmıştır. Bu vergilerin tespiti ve tahsili kuşkusuz gelişmiş kadastro ve nüfus sayım teknolojilerini gerektirmekteydi. Ancak kadastro ve tahrir uygulamasının imparatorluğun bütün bölgelerinde gerçekleştirilebildiğini düşünmek doğru olmayacaktır. 19 Bununla birlikte aşar gibi iltizama tabi olan vergiler ve bilumum rüsumat ve varidat-ı maktua başlıkları altında toplanan kalemler dışında doğrudan doğruya devlet görevlileri aracılığıyla toplanan vergilerin önemsenmesi gereken bir ağırlık teşkil ettiği söylenebilir. Bir fikir vermek üzere hazırladığımız Tablo 1 de 20 görüldüğü üzere örneğin 1879 sonrası dönemde tahsildarlık sistemi aracılığıyla toplanan vergi kalemlerinin bütçe gelirleri içindeki oranı 1903 e kadar uzanan dönemde %20 lik bir oranın altına inmemiştir. Ancemaatin vergi uygulamasının gündeme geldiği tarihten itibaren iltizam sistemi dışında kalan vergilerin doğrudan devlet kurumları ve görevlileri aracılığıyla toplanmasına gayret edilmiştir. Ancak vilayet, sancak, kasaba, nahiye ve köylerin tamamını kapsayacak ölçekte bir vergi tahsildarlığı teşkilatının kurulmasının her şeyden önce bir imkânlar sorunu olduğu çok erken bir aşamada ortaya çıkmıştır. Tahrir ve kadastro alanında olduğu gibi vergi tahsili tek- 17 Abdüllatif Şener, Tanzimat Dönemi Osmanlı Vergi Sistemi, İşaret Yayınları, İstanbul, 1990, s Ancemaatin vergi hakkında bilgi için bkz. Çakır, Tanzimat Dönemi Osmanlı Maliyesi, s Alp Yücel Kaya ve Yücel Terzibaşoğlu, Tahrir den Kadastro ya: 1874 İstanbul Emlak Tahriri ve Vergisi: kadastro tabi olunur tahrir-i emlak, Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar, sayı 9, Tablo daki veriler Güran tarafından hazırlanan bütçe rakamlarından yaralanılarak hazırlanmıştır. Tevfik Güran, Osmanlı Malî İstatistikleri Bütçeler, , T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara, Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar Sayı 9 Güz 2009

7 Anadolu ıslahatı, Ermeni sorunu ve vergi tahsildarlığı, TABLO 1 (1295)1879/1880 (1300)1884/1885 (1305)1889/1890 (1310)1894/1895 (1315)1899/1900 (1318)1902/1903 (kuruş) % (kuruş) % (kuruş) % (kuruş) % (kuruş) % (kuruş) % [Tahsildarlar aracılığıyla toplanan vergiler] Emlak ve akar vergisi Emlak vergisi Temettü vergisi Bedel-i askerî Tapu Tezakir esmani Vergi [Tahsildarlar tarafından toplanan vergilerin yekûnu] Ağnam Aşar Tuz resmi Tütün resmi Rüsumat varidatı Maktu vergiler Diğer Yekûn Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar Sayı 9 Güz

8 Nadir Özbek niklerinde de eksiklikler aşılamamış ve mahalle ve köylerde verginin toplanması işi, imparatorluğun son yıllarına kadar çoğunlukla cemaatin ileri gelenlerine havale edilmiştir. Söz konusu kişilerin yetersiz kaldığı durumlarda ise, ki sıklıkla öyle olmuştur, zabtiye ve jandarma kuvvetleri devreye sokulmuştur. İmparatorluğun uzun yüzyılı boyunca vergi tevzii ve tahsili usullerinin geçirdiği evrim ayrı bir çalışmada değerlendirilmeyi gerektirecek kapsamda bir konudur. Burada şunu söylemekle yetinebiliriz: 1830 lu yıllardan 20. yüzyılın başlarına kadar uzanan evrede iltizam kapsamı dışında kalan vergilerin tahsilinde muhtar, imam ve papazlar doğrudan sorumlu tutulmuşlardır. Ancak toplanan verginin kaza, sancak ve vilayet merkezine aktarılmasında, vergi borçlarının ve bakayaların tahsilinde 1840 lı yıllarda kurulmaya başlanan asâkir-i zabtiye birlikleri devreye sokulmuştur. Bu uygulama nizamnamelerde de ifadesini bulmuştur. Örneğin 1869 tarihli Umûr-ı Maliyeye Dair Nizamname asâkir-i zabtiye nin görevlerini iki başlık altında toplamaktadır. Bunlardan birincisi bulundukları memleketin ve ahalisinin hıfz-ı emniyet ve rahatını sağlamak iken diğeri emval-i devletin umur-ı hıfzıyla ve tahsiliyesinde hükümet-i mahalliyenin tayin edeceği yolda hizmet edilmesi şeklinde ifade edilmektedir yüzyıl Osmanlı vergi tarihinin en onulmaz yarası tam da vergi tahsilatı işinde zabtiyenin vazgeçilmez bir unsura dönüşmesidir. Vergi tahsilatı vesilesiyle yaşanan istismarlar, huzursuzluklar, küçük çaplı kalkışmalar ve hatta isyanlar bir çok bölge için günlük hayatın sıradan bir unsuru haline gelmiştir. Ancak, 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi sonrasında asâkir-i zabtiye teşkilatının yeniden yapılandırılması gündeme gelmiş ve daha önce zabtiye tarafından yüklenilen jandarma, polis ve vergi tahsildarlığı işlevlerinin ayrıştırılması planlanmıştır. Bu çerçevede vilayet usulünün uygulandığı yerlerde öncelikle asâkir-i zabtiyenin jandarma usulünde yeniden yapılandırılması, bir tahsildarlar sınıfının tanzim ve icrası ve polis usulüne lazım olan işleri rüyet ve icra etmek üzere bir heyet-i teftişiyyenin oluşturulması işine girişilmiştir. 22 Ahmet Cevdet Paşa 1866 yılında Halep valiliği sırasında zabtiyeden ayrı olarak bir tahsildarlık teşkilatı oluşturulması için bir nizamname kaleme almış ve bu doğrultuda icraata da başlamıştır. 23 Daha sonra 1871, 1875, 1879, 1886, 1894 ve 1902 tarihlerinde Tahsil-i Emval Nizamnameleri yayımlanmış ve vergi tahsil işlemleri sağlıklı bir zemine oturtulma- 21 Umûr-ı Maliyeye Dair Nizamname, Düstur. 22 BOA, İ.MVL, 559/25160, (19 Eylül 1866). BOA, İ.MVL, 560/25166, (19 Eylül 1866). Bu iki belgenin evrakları karışmış. 23 BOA, İ.MVL, 559/ BOA, İ.MVL, 560/ Bu iki belgenin evrakları karışmış. 66 Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar Sayı 9 Güz 2009

9 Anadolu ıslahatı, Ermeni sorunu ve vergi tahsildarlığı, ya çalışılmıştır. 24 Birbirini takip eden bu nizamnamelerin süreç içinde vergi tevzii ve tahsili usullerini kapsamlı bir şekilde değiştirdiği açıktır. Söz konusu nizamnamelerin içeriklerini burada ayrıntılarıyla değerlendirmek mümkün olmamakla birlikte bu nizamnamelerin tamamına vergi tahsil işini zabtiye ve jandarmadan ayrıştırma kaygısının yön verdiği görülür. Fakat devletin mali imkânlarının yetersizliği nedeniyle yüzyıl sonu itibarıyla bile bu hedefe ulaşılması mümkün olamamıştır. Bu mali imkânsızlıkların izleri nizamnamelere de yansımıştır. Örneğin 1879 ve 1902 tarihli nizamnameler zabtiye ve tahsildarlığın ayrıştırılması gereğini çok açık bir şekilde ifade ederken, 1886 ve 1894 nizamnameleri eski uygulamaları çağrıştırır maddeler içererek bu çizgiden kısmen uzaklaşmıştır. Kısaca toparlamak gerekirse Osmanlı idarecileri 19. yüzyılın ortalarından itibaren vergi tahsilinin zabtiye aracılığıyla gerçekleştirilmesinin doğurduğu sakıncaların farkında olmuş, bu çerçevedeki sıkıntıları aşmak için çaba sarf etmiş ama pratikte başarılı olamamıştır. Bu tarihsel arkaplan dikkate alındığında 1878 Berlin Antlaşması maddeleri arasında ve daha sonra Anadolu Islahatı kapsamında jandarmanın vergi tahsili işlemlerine bulaştırılmaması ve jandarmadan ayrı bir vergi tahsildarlığı teşkilatının kurulması konusunun yer alması şaşırtıcı değildir. Aşağıda, Tanzimat dönemi boyuca Osmanlı idarecilerinin başını ağrıtmış olan vergi tahsildarlığı meselesinin 1895 sonrası süreçte iyice karmaşıklaşmış bir toplumsal ve siyasal ortamda Doğu vilayetlerinde nasıl hayata geçirilmeye çalışıldığı incelenecektir. 25 Ahmet Şâkir Paşa ve Vilayat-ı Sitte de vergi tahsildarlığı Daha önce de değinildiği gibi Vilayat-ı Sitte yi oluşturan altı vilayet, yani Erzurum, Sivas, Mamuretülaziz, Bitlis, Diyarbekir ve Van vilayetleri için gündeme getirilmiş olan reform paketinin önemli kalemlerinden birini vergi tahsilatı konusu oluşturuyordu yılında hazırlanan Islahat Layihası nın 30. Maddesi bu konuya hasredilmişti. Söz konusu madde temel olarak kuvve-i zabıtanın istimaline gerek kalmamak için eski tahsildarlık sisteminin 24 Emval-i Miriye Tahsilatı İçin İstihdam Olunacak Tahsildarların Sıfat ve Hareketleri ve Vezaif-i Memuriyetleri Hakkında Talimattır, Düstur 1.Tertip, c. 2, s , /26 Nisan 1871 Tahsil-i Emval-i Miriye Hakkında Talimat, Düstur 1.Tertip, c. 3, s , /1 Mayıs 1875 Tahsil-i Emval Nizamnâmesi, Düstur 1.Tertip, c. 4, s , /10 Kasım 1879 Tahsil-i Emval Nizamnamesi, Düstur 1.Tertip, c. 5, s , /6 Teşrin-i Evvel 1302/18 Ekim 1886 Tahsil-i Emval Nizamnamesi, Düstur 1.Tertip, c. 6, s , /26 Kanun-i Sani 1311/7 Şubat 1894 Tahsil-i Emval Nizamnamesi, Düstur 1.Tertip, c.7, s ; [ /05 Mart 1318/18 Mart 1902]. 25 Rumeli vilayetlerinde vergi tahsildarlığı uygulaması için bkz. Nadir Özbek, İkinci Meşrutiyeti Hazırlayan Koşullar: Rumeli de Vergi Tahsilatı ve Jandarma, Toplumsal Tarih, sayı 183, Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar Sayı 9 Güz

10 Nadir Özbek lağvını ve tahsildarlığın yeniden yapılandırılmasını öngörmekteydi. Önceki sistemde de vergi tahsili için tahsildarlar istihdam edilmekteydi ancak bu tahsildarlar asakir-i zabtiye bünyesinde görevlendirilmekte ve tahsisatları da jandarma bütçesi içinde yer almaktaydı. Bu tür tahsildarların bir bakıma jandarma tahsildarı olarak nitelendirildiği söylenebilir. Ancak arşiv belgelerinde sıklıkla ifade edildiği şekliyle kuvve-i zabıta maiyetinde istihdam olunagelen tahsildarandan şikâyet vuku bulmuş olmasına mebni mukarrerat-ı ıslahiyeden tahsildaran teşkilat ve tensikatına aid maddesinin icrası gündeme gelmiştir. Bu çerçevede Islahat Layihası nın 30. maddesi tahsildarlık teşkilatının zabtiye ve jandarmayla ilişkisinin tamamıyla koparılmasını öngörmüştür. Bu doğrultuda yapılan düzenlemeleri üç başlık altında toplamak mümkündür. Öncelikle bütçe kalemleriyle ilgili bir düzenleme yapılmıştır. Eski sistemde vergi tahsili masrafı için ayrılan meblağ jandarma bütçesi içinde yer alıyor iken yeni sistemde bu kalemin maliye bütçesine aktarılması kararlaştırılmıştır. İkinci olarak tahsildarlık teşkilatının yönetimi zabtiyeden alınarak mülki ve mali idareye aktarılmıştır. Üçüncü adımda ise tahsildarların unvan ve kılık kıyafetleri itibariyle de asâkir-i zabtiyeyle benzerliklerinin ortadan kaldırılmasına özen gösterilmiştir. Örneğin 1897 yılı itibarıyla kazalarda bulunan tahsildarların reislerine tahsildar çavuşu unvanı verilmiş ise de bunun tahsildaranın tertibinde asâkire müteallik tabiratın istimal edilmemesi hakkındaki mukarrerata mugayir olduğu gerekçesiyle bu kimselere tahsildarbaşı namı verilmesi uygun görülmüştür. 26 Sivas vilayetiyle gerçekleştirilen bir yazışmada tahsildar çavuşu unvanının tahsildarbaşı olarak değiştirilmesi ve söz konusu kişilerin yeni unvanlarına uygun kopçalar kullanmaları gerektiği hatırlatılmıştır. 27 Yukarıda da değindiğimiz gibi 1894 tarihli Tahsil-i Emval Nizamnamesi nin bazı maddeleri tahsildarları asâkir-i zabtiye kapsamında değerlendirmekteydi. Bu hukuki temel Şâkir Paşa tarafından hazırlanan 13 maddelik ve 30 Kasım 1896 tarihli Tahsildaran Talimatnamesi yle ortadan kaldırılmıştır. 28 Şâkir Paşa bölgeye olağanüstü yetkilerle gönderilmiş ancak buna rağmen kurumlar arasında bir takım görüş ayrılıkları ve sürtüşmeler olmuştur. Öncelikle ıslahat sürecinin teftişiyle görevlendirilmiş olan Teftiş-i Islahat Komisyonu zaman zaman yetki sınırlarını aşmış ve uygulamaya ilişkin maddeleri belirlemeye başlamıştır. Bu durum Şâkir Paşa nın işini hayli zorlaştır- 26 BOA, DH.TMIK.S, 8/62, (20 Nisan 1897). 27 BOA, DH.TMIK.S, 12/29, (25 Temmuz 1897). 28 Talimatname metinleri için bkz. BOA, A.MKT.MHM, 679/25, (13 Kasım 1896). ve BOA, DH.TMIK.S, 4/41, (13 Aralık 1896). 68 Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar Sayı 9 Güz 2009

11 Anadolu ıslahatı, Ermeni sorunu ve vergi tahsildarlığı, mış ve tepki göstermesine neden olmuştur. Örneğin Teftiş Komisyonu, Şâkir Paşa nın hazırlamış olduğu talimatı (Meclis-i Vükela tarafından onaylanıp iradesi çıkmış, Maliye Nezareti tarafından vilayetlere havaleler gönderilmiş ve tahsildarlar istihdamına da başlanmış olmasına rağmen) üç noktada değişikliğe tabi tutmuştur. Komisyon öncelikle Şâkir Paşa tarafından 250 ve 150 kuruş olarak belirlenen süvari ve piyade tahsildar maaşlarının 300 ve 200 kuruştan aşağı olmamak üzere yükseltilmesi yönünde karar almıştır. İkinci olarak Şâkir Paşa tarafından vilayet, liva ve kaza merkezlerinde bulunması öngörülen tahsildarbaşılık memuriyetini iptal etmiştir. Üçüncü olarak tahsildarlık teşkilatını Şâkir Paşa tarafından belirlenenin aksine mal memurları yerine mülki idareye bağlamayı tercih etmiştir. Tahmin edileceği üzere Şâkir Paşa bu tadilatın geri alınması yönünde sert ve ısrarlı bir mücadeleye girişmiştir. Öncelikle Dahiliye Nezareti yle yazışmış, bir sonuç alamayınca sadarete başvurmuş, sadaretin, Teftiş Komisyonu nun kararı doğrultusunda görüş bildirmesi üzerine de ısrarından vazgeçmemiş ve uzunca ve ayrıntılı bir raporla sadarete tekrar başvurmuştur. Bu raporda Komisyon un görevinin teftişle sınırlı olduğunu ve talimat yapma yetkisinin bulunmadığını hatırlatmış ve kendi hazırladığı teşkilat şemasının ve masraf bütçesinin ihtiyaç-ı mahalli ve kaide-i tasarruf noktasından hareketle hazırlanmış olduğunu iddia etmiştir. Aşağıda ayrıntılarını göreceğimiz üzere itirazlarında yeni yapılanma yönünde hayli adım atılmış olunduğu bir noktada Komisyonca uygulamaya yönelik birtakım değişikler yapılmış olmasının yarattığı kargaşaya ayrıntılı olarak değinmiştir. 29 Şâkir Paşa nın hazırlamış olduğu teşkilat şemasına göre Erzurum ve Mamuretülaziz de 88, Diyarbekir de 87, Bitlis te 81, Sivas ta 155 ve Van da 68 olmak üzere Vilayat-ı Sitte de toplam 567 tahsildarın görevlendirilmesi öngörülmüştü. 30 Eski sisteme göre Sivas dışında kalan beş vilayetin tahsildarları için jandarma bütçesi kapsamında kuruş bir tahsisat ayrılmış bulunuyordu. Şâkir Paşa nın hazırlamış olduğu yeni bütçede öncelikle bu kalemin maliye bütçesine taşınması ve buna kuruşluk bir ilave yapılması öngörülmekteydi. Sivas vilayeti için ise kuruşluk bir masraf öngörülmüştü. 31 Bu durumda Vilayat-ı Sitte de görevlendirilecek 567 tahsildar için senelik kuruşluk bir bütçe öngörülmüştür. Bu da halihazırdaki bütçeye kuruşluk bir ek yapılması an- 29 BOA, DH.TMIK.S, 9/30, (19 Mayıs 1897). 30 BOA, A.MKT.MHM, 679/25, (13 Kasım 1896). 31 Sivas vilayetinde önceki sistemde jandarma bütçesi içinde tahsildarlar için kullanılacak kalem ayrıştırılmamış bulunuyordu. Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar Sayı 9 Güz

12 Nadir Özbek lamına gelmekteydi. 32 Ancak sorun Şâkir Paşa nın da ısrarla işaret ettiği gibi Komisyon un tahsildar maaşını yaklaşık %15 oranında artırmış olması ve fakat Maliye Nezareti nin de havaleleri Paşa nın öngördüğü çerçevede daha düşük bir meblağ olarak vilayetlere göndermiş bulunmasından kaynaklanıyordu. Bu durumda tahsisatta bir artış sağlanmadığı sürece vilayetlerde istihdam edilecek tahsildar sayısında aynı oranda bir azaltmaya gidilmesi gereği doğmaktaydı. TABLO 2 33 Erzurum 88 Mamuretülaziz 88 Diyarbekir 87 Bitlis 81 Sivas 155 Van 68 Toplam 567 Komisyonun bu müdahalesi sonrasında ortaya çıkan sıkıntıları görmek bakımından Erzurum, Mamuretülaziz ve Sivas örneklerine kısaca değinmek aydınlatıcı olacaktır. Erzurum Vilayeti nden Dahiliye Nezareti ne gönderilen 28 Mart 1897 tarihli yazıda ifade edildiği üzere vilayette Şâkir Paşa nın hazırlamış olduğu cetveller çerçevesinde 88 nefer tahsildar istihdamı öngörülmüş ancak maaşlarının yükseltilmiş olması nedeniyle bu rakam 78 e indirilmek durumunda kalınmıştır. Vilayetçe bu miktar tahsildarla tahsilatın hakkıyla icra edilemeyeceği ve fazladan 18 nefere daha ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir. Bu durumda kuruş olan masrafın kuruş ilaveyle kuruşa yükseltilmesi gerekmektedir. İlginç olan nokta Erzurum vilayetinin bu düzenleme yapılıncaya kadar tahsilat işinin sekteye uğramaması için yalnız tahsildarlık vazifesiyle mükellef olmak üzere jandarmadan 18 neferin bi t-tefrik tahsildarlığa istihdamının zaruri olduğunu iddia etmiş olmasıdır. Bu durum aslında gerek Islahat Layihası nın ilgili maddesine gerekse yürürlüğe konulmaya çalışılan reform paketinin temel ilkelerine aykırı düşmekte ve tahsildarlık teşkilatında eski uygulamaya bir geri dönüş anlamına gelmektedir. 34 Şâkir Paşa nın aktardığına göre Erzurum Valisi Rauf Paşa, bir adım daha ileriye giderek Şâkir Paşa nın henüz konuya el atmasını /96 mali yılı masraf bütçesi kuruş olarak belirlenmiştir. Aynı yıl Jandarma bütçesi kuruş olarak görünmektedir. Bu rakamlar dikkate alındığında tahsildarlık teşkilatı için ayrılan meblağın ne kadar küçük olduğu ortaya çıkar. Bütçe rakamları için bkz. Güran, Osmanlı Malî İstatistikleri Bütçeler, BOA, A.MKT.MHM, 679/25, (13 Kasım 1896). 34 BOA, a.g.b. 70 Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar Sayı 9 Güz 2009

13 Anadolu ıslahatı, Ermeni sorunu ve vergi tahsildarlığı, beklemeden süvari maaşını 300 kuruştan 260 kuruşa ve piyade maaşını da 200 kuruştan 155 kuruşa indirerek önemli miktarda tasarruf sağlamış ve bu tasarrufla 10 nefer ek tahsildar istihdamı yoluna gitmiştir. Sivas Valiliği ise vilayet için öngörülen 155 nefer tahsildarın az olduğu noktasından hareketle maaşların Şâkir Paşa nın öngördüğü rakamdan da aşağı indirilmesini talep etmiş ancak Paşa irade-i seniyyesi iktiran etmiş bir tertibin hemen tadiline imkân olmadığı gerekçesiyle bu talebi kabul etmemiştir. TABLO /96 (1311) Yılı Bütçe Rakamları (kuruş) 1311 senesi gelirler Jandarma masrafı Tahsildarlık masrafı Mamuretülaziz vilayetinde Şâkir Paşa nın hazırlamış olduğu teşkilat şeması takip edilerek vilayat ve liva merkezlerinde birer sertahsildar ile 85 süvari ve piyadeden oluşmak üzere toplam 88 kişi istihdam edilmişti. Mamuretülaziz valisi ve 12 idare meclisi üyesinin imzasıyla Dahiliye Nezareti ne gönderilen yazıda, son gelen talimata uygun olarak süvari ve piyade tahsildar maaşlarının 300 ve 200 kuruşa yükseltilebilmesi için kuruşluk ek ödenek gerektiği ifade edilmiştir. Ayrıca Şâkir Paşa tarafından hazırlanan teşkilat şemasına göre bile bazı kazalarda nefer başına otuzar kırkar köy düşmekte olduğu ve bu koşullarda verginin hakkıyla ve bakaya bırakılmadan toplanmasının mümkün olmadığı belirtilmiştir. Vilayetin talebi Şâkir Paşa nın belirlemiş olduğu 88 neferlik tahsildaran heyetine 15 nefer süvarinin daha ilave edilmesidir. Bu da kuruşluk bir masraf doğuracaktır ki böylece bütçeye toplam kuruşluk bir ek yapılması gerekecektir. Anadolu Vilayat-ı Şahanesi Müfettişi Ahmet Şâkir Paşa konuyla ilgili 15 Ekim 1897 tarihiyle sadarete sunmuş olduğu uzun raporda yukarıda özetlediğimiz itirazlarını ayrıntılı bir şekilde ve yine sert bir üslupla dile getirmiştir. 36 Ancak bütün itirazlarına rağmen talimatın muhafaza edilmesi yönünde bir karar verilmesi durumunda en azından tahsildarlar için ayrılan meblağın %15 artırılmasının ve talimatın birkaç maddesinin değiştirilmesinin şart olduğunu belirtmiştir. Vilayet-ı Sitte kapsamında bulunan vilayetlerde vergi tahsildarlığının yeniden yapılandırılması yönündeki çabalar genel hatlarıyla yukarıdaki örnek- 35 Bütçe rakamları için bkz. Güran, Osmanlı Malî İstatistikleri Bütçeler, Tahsildarlık bütçesi için bkz. BOA, A.MKT.MHM, 679/ 36 BOA, DH.TMIK.S, 9/30, (19 Mayıs 1897). Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar Sayı 9 Güz

14 Nadir Özbek lerle benzerlikler arz etmektedir. Ancak bu vilayetler arasında Van vilayeti sosyal ve politik yapısı itibarıyla diğer vilayetlerden önemli ölçüde ayrışmaktadır. İran sınırında yer alan Van vilayetinde Kürt aşiretlerinin önemli bir güce ve hatta özerkliğe sahip olduğu bilinmektedir. Bu nedenle Osmanlı yöneticilerinin Van ve benzer özelliklere sahip vilayetlerde nüfus ve emlak tahririne girişmeleri, jandarma, polis ve vergi tahsildarlığı gibi modern idari kurumları tesis edebilmeleri hayli zor olmuştur. 37 Aşağıda daha ayrıntılı değinileceği üzere vergi tahsili işlemleri bu bölgede hep farklı bir nitelik arz etmiş ve yeni vergi tahsildarlığı teşkilâtının kuruluşu bu vilayetlerde pek mümkün olamamıştır. Van valiliği tarafından 11 Şubat 1897 tarihiyle Dahiliye Nezareti ne gönderilen telgrafta ifade edildiğine göre yıllık kuruşluk bir tahsisat ayrılarak toplam 86 adet tahsildarın istihdam edilmesi öngörülmüştür. Teşkilat şeması ve tahsildar maaşları ise şu şekilde belirlenmiştir: 500 kuruş maaşla bir adet vilayet sertahsildarı, 400 kuruş maaşla bir adet sertahsildar, 350 kuruş maaşla bir adet sertahsildar muavini, 250 kuruş maaşla on beş adet tahsildar çavuşu, 220 kuruş maaşla otuz yedi adet süvari neferi ve 120 kuruş maaşla otuz bir adet piyade neferi olmak üzere toplam seksen altı adet tahsildar. 38 Ancak Tesrii Muamelat Komisyonu bu rakamların kendileri tarafından bildirilen teşkilât şeması ve maaş cetvellerine uymadığı gerekçesiyle Van vilayetinin kararına itiraz etmiştir. Dikkat edileceği üzere Van vilayeti tarafından belirlenen süvari ve piyade maaşları Şâkir Paşa nın öngördüğü rakamlardan bile hayli düşük tutulmuştur. Bu değişiklikteki amaç sağlanacak tasarrufla muhtemelen daha çok tahsildar istihdamını mümkün kılmak olmalıdır. Komisyon un bir başka önemli itirazı ise tahsildarların tertibinde askere müteallik tabiratın istimalinin caiz olmadığı şeklindedir. Tesrii Muamelat Komisyonu 25 Mart 1897 tarihli yazısıyla söz konusu noktalarda düzeltme yapılması gerektiğini Van vilayetine bildirmiştir. 39 Van vilayetinden Dahiliye Nezareti ne gönderilen 27 Şubat 1897 tarihli telgrafta vilayet merkezine bağlı ve sekenesi ekrad ve aşâirden ibaret olan Bârgiri kazasında vergi tahsilinde zorluklar yaşandığı ve mahallinden tahsilat için muavenet-i askeriyeye ihtiyaç bulunduğu yönünde haberler geldiği bildirilmiştir. Vali nin ifadesine göre verginin bakayada kalmaması için gerek bu kaza ve gerek tahsilatça müşkülat çekilen diğer kazalar için biran 37 Osmanlı İmparatorluğu nun İran la sınır bölgelerindeki yönetim tekniklerine ilişkin bir tartışma için bkz. Sabri Ateş, Empires at the Margin: Towards a History of the Ottoman-Iranian Borderland and the Borderland Peoples, , doktora tezi, New York Üniversitesi, BOA, DH.TMIK.S, 7/42, (27 Şubat 1897). 39 BOA, A.MKT.MHM, 681/3, (4 Mart 1897). 72 Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar Sayı 9 Güz 2009

15 Anadolu ıslahatı, Ermeni sorunu ve vergi tahsildarlığı, önce lüzumu miktar asâkir-i şahanenin tefrikine başlanması uygun olacaktır. Komisyon tahsilat işlemlerine asâkir-i zabtiyenin bile karıştırılmasının istenmediği bir dönemde bir de asâkir-i şahanenin devreye sokulmasının gündeme getirilmiş olmasına tepki göstermiştir. Ancak 9 Mart 1897 tarihiyle Komisyon tarafından sadarete yazılan yazıda bu uygulamanın tahsildar marifetiyle tahsilatı kabil olmayan aşâirle sınırlı olduğu ve aşâirin de bu uygulamadan hoşnut bulunduğu ifade edilmiştir. Yine de 16 Mart 1897 tarihiyle Van vilayetine yazılan yazıda ıslahat layihasının gereği olarak söz konusu uygulamaya son verilmesi yönünde talimat verilmiştir. Osmanlı iktidarının sınırlarını ortaya koyan bu gibi sorunlar yalnızca Van vilayetine özgü değildir. Benzeri durumlar Osmanlı nın Arap vilayetlerinde özellikle aşâir ve urbânın yaygın olduğu bölgelerde yönetimin başını hayli ağrıtmış ve iktidarın sınırlarını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Şâkir Paşa, umum müfettiş olarak Vilayat-ı Sitte de bulunduğu dönemde çalışmalarını tahsildarlık meselesiyle sınırlı tutmamış; vergi meselesiyle ilgili daha kapsamlı reformları gündeme getirmiştir. Öncelikle yukarıda değinmiş olduğumuz kapsamlı raporunda 1894 tarihli Tahsil-i Emval Nizamnamesi nin eski usul üzere kaleme alınmış olduğu gerekçesiyle değiştirilmesini önermiştir. Burada öncelikli konu kuşkusuz jandarmanın tahsil işlemlerine karıştırılmaması meselesiydi. Ancak bu konu yukarıda da işaret ettiğimiz gibi 13 maddelik ve 30 Kasım 1896 tarihli talimatname ile halledilmiş bulunuyordu. Şâkir Paşa nın üzerinde durduğu nokta ise daha çok köylerde verginin tevzii ve tahsili işlemlerinde hâlâ muhtarların görevlendirilmiş olmasıyla ilgiliydi. Eski sistemde kabzımal olarak isimlendirilen muhtarlar veya köyün dinî görevlileri kaza tarafından bildirilen verginin şahıslara paylaştırılması noktasında söz sahibiydiler. Verginin toplanması ve mal sandıklarına teslim edilmesi yine bu şahısların görevleri arasındaydı. Ancak toplanmayan vergiler veya bakayaların takibi noktasında jandarma tahsildarları devreye giriyordu. Şâkir Paşa ise vergi tevzii ve tahsilatında kabzımalların tamamen devre dışı bırakılmasını gündeme getirmiştir. Paşa şahıslara düşecek vergilerin bizzat mal müdürlükleri tarafından belirlenmesini, mal müdürlükleri tarafından hazırlanacak şahsi vergi tezkerelerinin ahaliye tek tek tebliğ edilmesini ve mükelleflerin de vergilerini bizzat kendilerinin herhangi bir aracıya gerek duymadan mal sandıklarına getirmelerini önermiştir. Şâkir Paşa tarafından gündeme getirilen bu sistem vergi tevzii ve tahsili işlemlerinde aracı unsurları bütünüyle ortadan kaldırarak devletle ferdi yüz yüze getiren modern bir ilişkiyi öngörmekteydi. İlginçtir ki bu son derece önemli teklif ancak 1902 tarihli Tahsil-i Emval Nizamnamesi yle hukuki bir geçerlilik kazanabilecektir. Şâkir Paşa nın ısrarla üzerinde dur- Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar Sayı 9 Güz

16 Nadir Özbek duğu vergi tahsildarlığı sisteminin mülki idareye değil doğrudan doğruya mal müdürlüklerine ve mal memurlarına bağlanması teklifi ise yine 1902 yılında gündeme gelen üç maddelik tahsildarların memurin-i maliyeye irtibatıyla teferruatına dair mevad-ı nizamiye layihasıyla hukukî bir zemin kazanmıştır. 40 Ancak 1902 itibarıyla hukuki geçerlilik kazanan bu ilkelerin bütün vilayetlerde aynı anda ve hemen uygulamaya konulması mümkün olmamıştır. Şâkir Paşa nın vergi konusunda gündeme getirdiği bir diğer önemli konu da aşar vergisinin tahsilinde mültezimlerin devre dışı bırakılmasıyla ilgilidir. Bu amaçla Şâkir Paşa her bir köyün aşar iltizamının o köyün kendi ahalisine bırakılmasını önermiştir. Paşa bu sistemi müfettiş olarak görevli olduğu dönemde Amasya Sancağı, Merzifon ile Gümüşhacıköy kazası ve bu birimlere bağlı köylerde uygulamaya koymuştur. Böylece söz konusu mükellefler mültezim baskısından kurtulmuş olmanın rahatlığıyla kendi iradeleriyle vergi tefrik ve vergi tahsil memurları tayin edip bu memurların maaşlarını bizzat kendileri ödemiştir. Uygulamanın başarısı sonucu civar köylerden de verginin yeni usule göre toplanması yönünde arzuhaller almıştır. Ancak bütün olumlu gelişmelere rağmen Maliye Nezareti bu uygulamayı devam ettirmemiştir. 41 Şâkir Paşa nın vergi tahsilatı teşkilatı ve tahsilat usulleriyle ilgili gündeme getirmiş olduğu bir kısmı Islahat Layihası kapsamında bulunan bir kısmı da layiha kapsamı dışına taşan reform önerileri ahali üzerindeki mültezim, jandarma ve tahsildar baskısını ortadan kaldırarak bölge halkıyla yönetim arasındaki bağı güçlendirmeyi hedeflemekteydi. Ancak devletin bölgedeki güvenlik öncelikleri, bütçe imkânların kısıtlı oluşu ve vergi gelirlerinin ne pahasına olursa olsun artırılması ihtiyacı bölge halkıyla yönetim arasındaki bağların güçlendirilmesi yönündeki çabaların sekteye uğramasına yol açmıştır. Abdülhamid yönetimi tarafından Hamidiye Alayları nın devreye sokulması, bölgeye yerleştirilmiş bulunan Çerkez muhacirlere güvenlik birimlerinde daha fazla yer verilmesi, yerli halkın hoşnutsuzluklarının görmezden gelinmesi veya şikâyet ve kalkışmaların dar bir perspektifle asayiş sorunu olarak algılanması ve bastırma yoluna gidilmesi geniş kitlelerin rejimle bağını süreç içinde onarılmaz bir biçimde koparmıştır. Tarihsel arka planı Tanzimat sonrası uygulamalarda da bulunan ve Anadolu Islahatı kapsamında başka bir bağlamda yeniden gündeme gelen reform ihtiyacı aslında bu bağın güçlendirilmesini amaçlıyordu. Anadolu Islahatı paketi ve özellikle Ah- 40 BOA, İ.ML, 50/1320/M-8, (20 Nisan 1902). 41 Karaca, Anadolu Islahatı ve Ahmet Şakir Paşa, , s Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar Sayı 9 Güz 2009

17 Anadolu ıslahatı, Ermeni sorunu ve vergi tahsildarlığı, met Şâkir Paşa nın bölgede bir tür toplumsal adalet ve barış ve güven ortamı yaratmak üzere gündeme getirdiği öneriler bir bakıma 1890 lı yıllar itibarıyla yönetimin önünde bulunan seçeneklerin birden çok olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Ancak Abdülhamid rejimi tercihini belki de koşulların zorlamasıyla toplumsal uzlaşma ve barışı güçlendirecek doğrultuda değil eski düzeni devam ettirecek hatta iç güvenlik kaygılarıyla daha da içinden çıkılmaz bir hale getirecek doğrultuda yapmıştır. Aşağıda halk yığınlarıyla yönetim arasındaki ilişkinin önemli bir halkası olan vergi meselesi ve vergi tahsilatı vesilesiyle yaşanan baskı ve şiddet üzerinde durulacaktır. Kuşkusuz bu sıkıntılar bölgede meşru bir idarenin yaratılmasını engelleyen konular arasında yer almaktaydı. Vilayat-ı Sitte de vergi tahsildarlığı ve Ermeni sorunu Daha önce de değindiğimiz gibi vergi tahsilinin asâkir-i zabtiye ve jandarma birliklerine ihtiyaç duyulmadan gerçekleştirilmesi Vilayet Nizamnamesi sonrasında Osmanlı bürokrasisinin gündeminde hep önemli bir yer işgal etmiştir. Vergi tahsilatında ve özellikle ödenmemiş veya gecikmiş vergilerin tahsilinde kolluk kuvvetlerinin hatta düzenli ordu birliklerinin devreye sokulması ahalinin sıklıkla baskı ve şiddete maruz kalmasına yol açmış ve geniş halk kesimlerinin hoşnutsuzluk ve şikâyetini artırmıştır sonrası süreçte Doğu vilayetlerinde Ermeni sorunu olarak beliren toplumsal ve siyasal olayların önemli bir halkasını vergi tahsili vesilesiyle ahali üzerinde oluşan baskı ve zulüm oluşturmaktaydı. Bu nedenle Vilayat-ı Sitte de uygulanmak üzere hazırlanan Islahat Layihası nın 30. maddesi vergi tahsilinde kuvve-i zabıtanın istimaline mahal kalmamasını sağlamak ve böylece suiistimalleri önlemek amacıyla kaleme alınmıştı. 42 Ancak Doğu vilayetlerinde Anadolu Islahatı kapsamında vergi tahsilinde jandarma yerine vergi tahsildarlarının kullanılmaya başlanması şikâyete konu olan baskı ve şiddetin önünün alınmasına yeterli olamamıştır. Tahsildarların ahaliye uyguladığı baskı ve şiddetin ulaştığı dereceyi göstermesi bakımından Bitlis vilayetine bağlı Bulanık kazasının Hamzaşeyh köyü ahalisinden bir Ermeni kadının tahsildarların darbı sonucu ölümü hayli çarpıcı bir örnek oluşturmaktadır. Bu vakanın belgelere yansıması Bitlis te bulunan İn- 42 Layihanın 30. Maddesinin tam metni şöyledir: Gidecekleri mahallerde yem ve yiyeceklerini ahaliden talep edemeyecek ve tahsil edecekleri akçaya el süremeyecek olan memurin-i mahsusa, kuvve-i zabıtanın istimaline mahal kalmamak için, kura ve mahalatın ahali tarafından müntehib muhtar ve kabzımallarına, ahaliden her birinin borcu olan vergileri mübeyyin varakadan ita edeceklerdir. İşbu muhtar ve kabzımallar, vergileri bittahsil mahalli mal sandıklarına teslime memur olacaklardır, a.g.e.., Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar Sayı 9 Güz

18 Nadir Özbek giliz konsolosunun İngiltere sefaretine gönderdiği telgrafla mümkün olmuştur. İngiltere sefareti, bir bakıma tehdit tonları da taşıyan bir ifadeyle konunun Avrupa kamuoyu tarafından duyulması halinde olumsuz etkilerinin olacağı yönünde hükümete uyarıda bulunmuştur. Bu uyarılar üzerine Dahiliye Nezareti Bitlis vilayetine şifreli telgrafla durumun bir an önce araştırılması talimatını vermiştir. 43 Benzer bir ölümlü vaka yine Bitlis e bağlı Muş Sancağı köylerinde yaşanmış ve bu örnekte vergi tahsili için köylere gönderilen zabtiye ve tahsildarlardan şikâyet gündeme gelmiştir. Ermeni Patrikliği nin 10 Nisan 1902 tarihiyle sadaret nezdinde yapmış olduğu başvuru ahalinin şikâyetleri ayrıntılı bir şekilde aktarılmıştır. Şikâyet edilen konular arasında zabtiyelerin köylülerden zorla ve ücretini ödemeden yem ve yiyecek almaları da bulunmaktadır. Konunun araştırılması için Muş ta hükümetçe bir komisyon kurulmuş ancak yine de zabtiye ve tahsildarların baskıları önlenememiş ve şikâyetler devam etmiştir. Hatta Patrikliğin ifadesine göre tahsildarlardan Arap Abdullah ve arkadaşları Komes köyünden Elmas adında Ermeni bir kadının darp suretiyle ölümüne yol açmışlardır. 16 Nisan 1902 tarihiyle sadaretten Dahiliye Nezareti ne gönderilen yazıda Ermeni Patrikliği nin şikâyetine gönderme yapılarak ve bu gibi durumların önlenmesi ve bu tarz kötü muamelelere cüret edenlerin mutlaka cezalandırılması gerektiği ifade edilmiştir. Benzer şekilde 23 Nisan 1902 tarihiyle Dahiliye Nezareti nden Bitlis Vilayeti ne gönderilen şifreli telgrafta vergi tahsiline esasen zabtiyelerin iştiraki bile caiz olmaz iken bu gibi darp ve ölüm olayların yaşanmasının kabul edilemeyeceği sert ve açık bir ifadeyle bildirilmiştir. Ancak Tesri i Muamelat Komisyonu tarafından daha sonra sadarete gönderilen raporda Muş jandarmalarından Abdullah Onbaşı hakkındaki Ermeni bir kadının ölümüne sebebiyet vermek şeklindeki iddianın asılsız olduğu yönünde Muş mutasarrıflığından bilgi alındığı belirtilmiştir. Rapora göre memurin-i adliye-i etebba-i mahalliyeden mürekkeben karye-i mezkureye gönderilen heyet tarafından tahkikat-ı lazıme icra edildiği ve verilen fenni raporda mezburenin zatürreden vefat eylediği sonucuna varılmıştır. Yine raporda mutasarrıflığın konunun önemine binaen söz konusu köye ikinci bir heyet gönderdiği ve bu heyetin yapılan tahkikatlar sonucunda tahsildarların köylülerden bedava yem ve yiyecek aldığına dair bir şikâyete rastlayamadığı belirtilmektedir. Söz konusu raporda jandarmanın tahsilata müdahalesinin nizamnamelere aykırı olduğu ve böyle bir şeyin söz konusu olmadığı ve olamayacağı iddia edilmiştir. Bu örnekte sadaret ve Dahiliye nezareti makamlarının konunun üzerine gidilmesi ve 43 BOA, A.MKT.MHM, 621/1, (7 Şubat 1898). 76 Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar Sayı 9 Güz 2009

19 Anadolu ıslahatı, Ermeni sorunu ve vergi tahsildarlığı, söz konusu suiistimallerin önünün mutlaka alınması doğrultusundaki ifade ve eğilimlerine rağmen vakanın araştırılması aşamasında olayda sorumluluğu bulunan mahalli memurlara başvurulmuş olması dikkat çekicidir. Bu koşullarda araştırma komisyonunun olayın örtbas edilmesi ve sorumluların temize çıkarılması yönünde hareket etmiş olması şaşırtıcı değildir. 44 Ahali üzerinde tahsildar ve jandarma zulüm ve baskısının yaygınlığı karşısında halkın hoşnutsuzluğu birçok durumda direnişle sonuçlanmış ve hatta bu direnişler zaman zaman örgütlü bir karşı koyuşa dönüşmüştür. Örneğin, Halep vilayeti Nizamiye Kumandanı Ferik Edhem Paşa nın 8 Ekim 1895 tarihiyle Seraskerlik e gönderdiği şifreli telgraftan Antakya kazasının Süveydiye ve Ermeni köyleri ahalisinin tahsildarlara karşı toplu direnişe giriştiğini öğreniyoruz. 45 Edhem Paşa nın iddiasına göre bu bölgede bulunan erbab-ı fesadın Hınçak şirketinden aldıkları talimatta ecnebi müdahalesini takviye için bir vukuat çıkarılması lüzumu tavsiye olunduğundan köy ahalisi toplantıya çağrılarak tahsildarlara karşı mukavemet örgütlenmeye çalışılmıştır. Alınan istihbarata göre toplantıya katılanların çoğunluğu hükümet taraftarlığı ilan etmiş ise de tahsildarlara hakarette bulunarak matlubat-ı miriyenin verilmemesi yönünde oy kullandıkları tespit edilmiştir. Ayrıca yaklaşık iki yüz kişinin Binbaşı Mehmet Ali Bey e hücum ile hiç olmaz ise binbaşıyı katletmeyi kararlaştırdıkları istihbar olunmuştur. Sason bölgesi Ermeni ahalisinin daha Hınçak mensupları bölgede örgütlenme faaliyetlerine girişmeden hayli önce vergi isyanlarına girişme şeklinde bir direniş geleneği oluşturduğu biliniyor. Örneğin daha 1893 yılında Sason sakinlerinin vergi tahsili için gelen jandarmalara mukavemet gösterdikleri ve direnişe geçtikleri ve bu direnişin ancak Kürt aşiret birliklerine ilave olarak topçu destekli düzenli birliklerle kırılabildiğini biliyoruz. 46 Doğu vilayetlerinde göçebe aşiretlerin yerleşik köy ekonomisini talana dönüşen faaliyetlerinin önlenmesi Berlin Kongresi sonrası gündeme gelen ıslahat projelerinin önemli maddelerinden biriydi. Avrupa devletleri tarafından Osmanlı hükümetine verilen çeşitli notalarda bu meseleye değinilmiş ve neticede 1895 tarihli Islahat Layihası nın 27. maddesi bu sorunun çözülmesi yönünde bir irade ortaya koymuştur. 47 Yerleşik köylülerle göçer aşiretler arasındaki gerilimlere basitçe etnik bir kimlik bilincinin veya kimlik siyaseti- 44 BOA, DH.TMIK.S, 37/23, (23 Nisan 1902). 45 BOA, A.MKT.MHM, 646/3, (9 Ekim 1895). 46 Hans-Lukas Kieser, Iskalanmış Barış: Doğu Vilayetleri nde Misyonerlik, Etnik Kimlik ve Devlet, , çev. Atilla Dirim İletişim Yayınları, İstanbul, 2005, s Kürt aşiretlerinin denetimiyle ilgili 27. Madde için bkz. Uras, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, s Karaca, Anadolu Islahatı ve Ahmet Şakir Paşa, , s Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar Sayı 9 Güz

20 Nadir Özbek nin neden olduğunu düşünmek hayli yanıltıcı olacaktır. Sorunun sanki kültürel, sosyal ve siyasal gerçeklikleri itibarıyla yeknesak bir bütünlük oluşturdukları farz edilen Kürt aşiretleriyle, yine sosyal gerçeklikleri itibarıyla bölünmüşlükten uzak bir cemaat olarak tahayyül edilen Ermeni ahalisi arasındaki bir gerilim olarak algılanması yine aynı derecede eksik ve yanıltıcı olacaktır. Konunun bu şekilde bir etnik çatışma olarak algılanmasında Avrupa devletlerinin ve misyonerlerin idari reform paketini Doğu vilayetlerinde Ermeni nüfusunun haklarının korunması çerçevesine sıkıştıran yaklaşımlarının kuşkusuz bir payı olsa gerek. Ancak daha ilginci günümüz tarihçiliğinin bu son derece karmaşık sosyal, ekonomik ve siyasal meseleler yumağını yine basit bir içerikle donatılmış kimlik siyaseti kavramlarıyla açıklama eğiliminde olmasıdır. Oysa gerçekten de Kürt aşiretlerinin özellikle Hamidiye Alayları halinde devletin güvenlik birimleri kapsamına alınan aşiretlerin Ermeni köylülerine yönelik bir talan ekonomisine yöneldikleri doğru olmakla birlikte söz konusu talan ekonomisinin anlaşılması ancak ekonomik, sosyal ve siyasal koşulların değişen içeriğine referansla mümkün olabilir. Bölgede ekonominin ticarileşmesi, meta ekonomisinin yaygınlaşması, toprağın özel mülk haline dönüşmesi ve bütün bu değişimlerin iktidar ve servet mücadelesine yeni biçim ve içerik kazandırması gibi konulara değinmeden Ermeni sorunun kavranması mümkün değildir. Daha da önemlisi Osmanlı merkezinin vergi tahsilatı çerçevesinde mahalli düzeyde yürüttüğü idari pratikler de bu servet ve iktidar mücadeleleri bağlamında değerlendirilmelidir. 48 Konuya yukarıda değinilen bağlamda bakıldığında bölgedeki aşiretlerin güç ve servetlerini yalnızca gayrinizami talan ekonomisi yoluyla artırmaya çalıştıklarını düşünmek doğru olmayacaktır. Örneğin, Hamidiye Alayları şeklinde örgütlenebilmiş Kürt aşiretlerinin aşar iltizamından pay almak noktasındaki kabarık iştahları gayrinizami talan ve yağma ekonomisiyle nizami idari pratiklerin kolayca örtüşebildiği alanlara işaret etmektedir. Osmanlı arşiv belgelerine başvurarak bu konuyu ayrıntılarıyla belgelemek mümkündür. Örneğin Diyarbakır jandarma kumandanı İzzet Paşa ile Karacadağ da meskûn İzolu aşiretinden Bedo Ağa nın ahaliden fazla vergi aldıkları ve ağanın, adamlarına Hamidiye kıyafeti giydirerek ahalinin mallarını yağmalattı- 48 Hamidiye Alayları hakkında bkz. Janet Klein, Power in the Periphery: The Hamidiye Light Cavalry and the Struggle Over Ottoman Kurdistan, doktora tezi, Princeton University, Bayram Kodaman, Hamidiye Hafif Süvari Alayları (II. Abdülhamid ve Doğu Aşiretleri), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, sayı 32 (1979). Selim Deringil, The Ottoman Twilight Zone of the Middle East, Henri J. Barkey (der.) Reluctant Neighbor, Turkey s Role in the Middle East U.S. Institute of Peace Press, Washington D.C., Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar Sayı 9 Güz 2009

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE T. C. TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Torbalı

Detaylı

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C YÜKSEKOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksekova

Detaylı

Cihannüma Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi Sayı II/2 Aralık 2016,

Cihannüma Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi Sayı II/2 Aralık 2016, Cihannüma Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi Sayı II/2 Aralık 2016, 235-239 Nadir Özbek, İmparatorluğun Bedeli, Osmanlı da Vergi, Siyaset ve Toplumsal Adalet (1839-1908), Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi,

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER. Mustafa Serdar PALABIYIK

1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER. Mustafa Serdar PALABIYIK 1915 OLAYLARINI ANLAMAK: TÜRKLER VE ERMENİLER Mustafa Serdar PALABIYIK Yayın No : 3179 Araştırma Dizisi : 12 1. Baskı - Şubat 2015 ISBN: 978-605 - 333-207 - 7 Mustafa Serdar Palabıyık 1915 Olaylarını Anlamak:

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

B.M.M. Yüksek Reisliğine

B.M.M. Yüksek Reisliğine SıraNQ 139 Askerî hastanelerde bulunan hasta bakıcıları ile hemşirelere bir nefer tayını verilmesi hakkında m numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları T.C. Başvekâlet Muamelat

Detaylı

www.vergidegundem.com

www.vergidegundem.com Fax: 0 212 230 82 91 Damga vergisi uygulamasında Resmi Daire Av. Gökçe Sarısu I. Giriş Damga vergisi, hukuki işlemlerde düzenlenen belge ya da kağıtlar üzerinden alınan bir vergidir. Niteliğinin belirlenmesinde

Detaylı

T.C VAN İLİ GENEL MECLİSİ

T.C VAN İLİ GENEL MECLİSİ Konu: Hayvancılığın Geliştirilmesi Karar No : 19 Kanun Taslağı İl Makamından İl Genel Meclis Başkanlığına gönderilen 13.04.2005 tarih ve B054VLK4650400.05.(12/272) sayılı Hayvancılığı Geliştirme Kanun

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI)

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) 1- İdarenin denetim yollarından biri olarak, idari yargının gerekliliğini tartışınız (10 p). 2- Dünyadaki idari yargı sistemlerini karşılaştırarak, Türkiye nin mensup

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kuruluş, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE (1)- Bu yönetmelik Yazı İşleri Müdürlüğü nün görev ve

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders

UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Atatürk İlkeleri ve İnkilâp Tarihi 1 1.Ders XIX. YÜZYIL ISLAHATLARI VE SEBEPLERİ 1-İmparatorluğu çöküntüden kurtarmak 2-Avrupa Devletlerinin, Osmanlı nın içişlerine karışmalarını

Detaylı

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ T.C. ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 81 23.02.2004 - K A R A R - ASKI Genel Müdürlüğünün 1. Hukuk Müşavirliğinin

Detaylı

DÖNEM: 23 YASAMA YILI:

DÖNEM: 23 YASAMA YILI: DÖNEM: 23 YASAMA YILI: 5 TBMM DİLEKÇE KOMİSYONU GENEL KURUL KARAR CETVELİ Sayı: 16 YAYIM TARİHİ 01/04/2011 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu Kararı Karar No:52 Tarih: 25 /03 /2011

Detaylı

2011 YILI SATIŞ BELGESİ SÜRE UZATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURU (31.01.2011)

2011 YILI SATIŞ BELGESİ SÜRE UZATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURU (31.01.2011) 2011 YILI SATIŞ BELGESİ SÜRE UZATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURU (31.01.2011) Kurumumuzca hazırlanan ve 07.01.2011 tarihli, 27808 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tütün Mamulleri ve Alkollü

Detaylı

40 yılı aşkın bir süre, önce öğrenci, sonra değişik unvanlarla öğretim elemanı ve

40 yılı aşkın bir süre, önce öğrenci, sonra değişik unvanlarla öğretim elemanı ve 04.10.2010 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayın Cumhurbaşkanı, Muhterem Konuklar, 40 yılı aşkın bir süre, önce öğrenci, sonra değişik unvanlarla öğretim elemanı ve yönetici olarak içinde yer aldığım Ankara

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TEŞKİLAT, GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Kuruluş Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer'e de ulaştırdığımız Tem-Der'in hazırladığı

Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer'e de ulaştırdığımız Tem-Der'in hazırladığı rapor Milli Eğitim Bakanı Sayın Ömer Dinçer'e de ulaştırdığımız Tem-Der'in hazırladığı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmüne Kararname 14.09.2011 Tarihli Resmi Gazetede

Detaylı

9.2.2. Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Konut Projesi (Ataşehir)

9.2.2. Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Konut Projesi (Ataşehir) 9.2.2. Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Konut Projesi (Ataşehir) 14.02.2008 / 28.10.11210 Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Mesleki Denetimde Çevresel Etki Değerlendirmesi Çekince Raporu Projenin

Detaylı

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B 1- XIX. ve XX. yüzyılın başlarında. Osmanlı. Devleti her alanda çöküntü içinde olmasına karşılık, varlığını ve bağımsızlığını uzun süre korumuştur. Bu durumun en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir.

Bu bağlamda katılımcı bir demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları alanındaki çalışmalarımız, hız kesmeden devam etmektedir. İçişleri Bakanı Sayın İdris Naim ŞAHİN nin Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı Aşama 1 Eşleştirme projesi kapanış konuşması: Değerli Meslektaşım Sayın Macaristan İçişleri Bakanı, Sayın Büyükelçiler, Macaristan

Detaylı

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org BELEDİYE KANUNUNA GÖRE BELEDİYE GELİRLERİ VE BUNLARDAN HACZEDİLEMEYECEK OLANLAR Erkan KARAARSLAN www.erkankaraarslan.org GİRİŞ Belediyelerimiz, ilk kuruluşundan bu yana amaçlananın aksine mahallî kamu

Detaylı

Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010

Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010 Sirküler no: 067 İstanbul, 2 Ağustos 2010 Konu: 6009 Sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanunu nun özel usulsüzlük cezalarına ilişkin hükümlerinde değişiklikler yapıldı. Özet: 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu

Detaylı

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI

İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI İL UYUŞTURUCU KOORDİNASYON KURULLARI VE İL UYUŞTURUCU EYLEM PLANLARI Uyuşturucu sorununun çok boyutlu olması, mücadelenin ilgili kurumlar arasında etkili bir işbirliği ve koordinasyon çerçevesinde yürütülmesini

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İL ÖZEL İDARELERİ PAYININ DAĞITIM VE KULLANIM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 10/06/1997 Yayımlandığı Resmi Gazete No: 23015 BİRİNCİ KISIM : Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç Madde

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 2010 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 2010 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 200 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI Karar tarihi : 04/0/200 Karar sayısı : 200/09 Birleşim : 9 Oturum :.7 : Başkan Değerli arkadaşlar gündemimizin

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ İNTİHAR RAPORU 24. 09.2014 GİRİŞ: En basit anlamda insanın kendi

Detaylı

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU 6891 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU Kanun Numarası : 3294 Kabul Tarihi : 29/5/1986 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 14/6/1986 Sayı : 19134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 25 Sayfa

Detaylı

2000 li Yıllar / 8 Türkiye de Eğitim Bekir S. GÜR Arter Reklam 978-605-5952-25-9 Ağustos-2011 Ömür Matbaacılık Meydan Yayıncılık-2011

2000 li Yıllar / 8 Türkiye de Eğitim Bekir S. GÜR Arter Reklam 978-605-5952-25-9 Ağustos-2011 Ömür Matbaacılık Meydan Yayıncılık-2011 Seri/Sıra No 2000 li Yıllar / 8 Kitabın Adı Türkiye de Eğitim Editör Bekir S. GÜR Yayın Hazırlık Arter Reklam ISBN 978-605-5952-25-9 Baskı Tarihi Ağustos-2011 Ofset Baskı ve Mücellit Ömür Matbaacılık Ömür

Detaylı

Suriye Valisi Arif. Dahiliye Nezareti ne Özet: Şam da Plisi adlı Cizvit rahibine dair.

Suriye Valisi Arif. Dahiliye Nezareti ne Özet: Şam da Plisi adlı Cizvit rahibine dair. Şifre Kalemi 70 Suriye Vilayeti nden gelen şifredir. Fransa Cizvit rahiplerinden Plisi adında birinin, Rum Katolik papazlarından Huri İbrahim ile Havran köylerini dolaşarak Osmanlı Devleti aleyhinde zararlı

Detaylı

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY

YERELYÖNETİM TARKANOKTAY YERELYÖNETİM REFORMUSONRASINDA İLÖZELİDARELERİ Dünyadayaşananküreseleşme,sanayitoplumundanbilgitoplumuna geçiş,şehirleşmeninartışı,ekonomikvesosyaldeğişimleryönetim paradigmalarınıveyapılarınıdaetkilemektedir.çevrefaktörlerinde

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ EĞİTİM KÜLTÜR SPOR VE YARDIMLAŞMA KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/03 Konu: Yönetmelik. Sayın Meclis Heyetine /03/2011 Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli Toplantısında Komisyonumuza

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN 01.01.2003 TARİHİNDEN 31,12,2003 TARİHİNE AİT ÇALIŞMALARI Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünün 01.01.2003 tarihinden 31,12,2003 tarihine kadar olan çalışmaları başlıklar halinde

Detaylı

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE

KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE T.C. KONYA VALİLİĞİ KONYA DEFTERDARLIĞI İMZA VE YETKİ İÇ GENELGE 0 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM SAYFA I- AMAÇ 1 II- KAPSAM 1 İKİNCİ BÖLÜM I- GENEL ESASLAR VE UYGULAMA ESASLARI 1 A) GENEL ESASLAR 1 B) UYGULAMA

Detaylı

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ - 2015 SUNUŞ... 4 I-OCAK HAZİRAN 2015 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. Bütçe Giderleri... 5 01. Personel Giderleri... 7 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Detaylı

T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. YAKAKENT BELEDİYE BAĞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Mali Hizmetler Müdürlüğü nün

Detaylı

2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu

2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ 2016 Meclis Denetim Komisyon Raporu Denetim Konusu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2016 Mali Yılı Gelir ve Giderleri İle bunlara ilişkin hesap kayıt

Detaylı

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 88 OSMANLI BELGELERİNDE MİLLÎ MÜCADELE VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK A N K A R A 2 0 0 7 1 P r o j e Y ö n e t i c

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

VI-2 DEVLET MUHASEBESİ STANDARTLARI KURULUNUN YAPISI VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

VI-2 DEVLET MUHASEBESİ STANDARTLARI KURULUNUN YAPISI VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK VI-2 DEVLET MUHASEBESİ STANDARTLARI KURULUNUN YAPISI VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK R.G. Tarihi : 13/05/2005 R.G. Sayısı : 25814 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

Mahalli İdareler Seçimi Sonrasında Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Belediyelere Verilecek Paylar

Mahalli İdareler Seçimi Sonrasında Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Belediyelere Verilecek Paylar İbrahim HALICI İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü ibrahimhalici@gmail.com Mahalli İdareler Seçimi Sonrasında Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Belediyelere Verilecek Paylar I. GİRİŞ II. PAYLARIN HESAPLANMASI

Detaylı

Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ. Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık

Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ. Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR...XXIII TABLOLAR LİSTESİ... XXV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Vatandaşlığın

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 -Bu Yönetmeliğin amacı; Torbalı

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU MUHASEBAT KONTROLÖRLERİ DERNEĞİ Yayın No: 34 AÇIKLAMALI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU Yazarlar M. Sait ARCAGÖK Baki KERİMOĞLU Mesut HASTÜRK Hamdi GÜLŞEN Mehmet KOÇDEMİR Ankara, 2015 Bu kitabın tüm

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS 3

ORSAM ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS 3 KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS 3 - CENTER FOR MIDDLE EASTERN STRATEGIC STUDIES KARİKATÜRLERİN DİLİNDEN IRAK I ANLAMAK - 3 UNDERSTANDING IRAQ THROUGH CARTOONS

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

Başka Bir İş İçin Düzenlenen Banka Referans Mektubu Kabul Edilir mi?

Başka Bir İş İçin Düzenlenen Banka Referans Mektubu Kabul Edilir mi? Başka Bir İş İçin Düzenlenen Banka Referans Mektubu Kabul Edilir mi? KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2007/047 Gündem No : 59 Karar Tarihi : 13.08.2007 Karar No : 2007/UY.Z-2748 Şikayetçi : Yağışan

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:)

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Bulgaristan dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk vatandaşlığına kabul edilenleri konut sahibi

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜN KURULUŞU : Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesi gereği aynı kanunun 49 ncu maddesine istinaden Belediye Meclisinin 03.02.2005

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ 1919-1922 MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER Milli mücadele Hazırlık Dönemi Kronoloji 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal in Samsun a Çıkışı 28 Ocak 1919 Havza Genelgesi

Detaylı

GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TARİHİ GELİŞİMİ

GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TARİHİ GELİŞİMİ KURUMSAL TANITIM GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TARİHİ GELİŞİMİ 1. Gelirler Genel Müdürlüğü'nün Tarihi Gelişimi Aşıkpaşazade Tarihi ne göre Osman Gazi Her kim pazarda satış yapıp para kazanırsa bunun iki

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

ÖNSÖZ Şakir FAKILI Büyükelçi Yardım Heyeti Başkanı

ÖNSÖZ Şakir FAKILI Büyükelçi Yardım Heyeti Başkanı ÖNSÖZ Türkiye Cumhuriyeti tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yönelik yapılacak yardımların ayrıntıları 2004 yılından itibaren başlatılan uygulama çerçevesinde kamuoyuna açıklanmaktadır. Bu çerçevede;

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Merkezi idare, üstlendiği kamu hizmetlerini hizmetin gereklerine, ekonomik ve toplumsal koşullara, ülkenin coğrafya durumuna göre yürütmek, hizmetleri

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlık İl Müdürlükleri ile Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde düzenlenen çiftçi eğitim kurslarında teknik ve sağlık hizmetleri sınıfındaki personelden öğretici/uzman öğretici veya

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

Ölülerin muayenesi ve defin ruhsatlarının verilmesi, fert. toplum ve çevre sağlığının açısından önem arz etmektedir.

Ölülerin muayenesi ve defin ruhsatlarının verilmesi, fert. toplum ve çevre sağlığının açısından önem arz etmektedir. Ölü Defin Ruhsatları Hakkında Genelge Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5852-2000/41 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0100005/5852 KONU : Ölü Defin Ruhsatları ANKARA 01.05.2000

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali)

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali) Hata adı: Hata türü: (yönetim/operasyonel/stratejik/bilgi Teknolojileri/izleme ve raporlama) Hatanın gerçekleşme tarihi: Hatanın sebepleri/olası sebepleri: Hatanın etkilediği faaliyet/süreç adı: Sorumlu

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 07.07.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 07.07.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 02 KONU : Ödenek Aktarma. Komisyonumuza havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğü nün 22/05/2015 tarih ve 5183 sayılı teklifi üzerinde inceleme yapılması talep edilmektedir.

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu

2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu T.C. DIYARBAKIR BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE MECLISI 2015 Meclis Denetim Komisyon Raporu Denetim Konusu Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının 2015 Mali Yılı Gelir ve Giderleri İle bunlara ilişkin hesap kayıt

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

rumeli de vergi tahsilatı ve jandarma

rumeli de vergi tahsilatı ve jandarma ikinci meşrutiyet i hazırlayan koşullar rumeli de vergi tahsilatı ve jandarma nadir özbek Yakın tarihimizin önemli bir evresini oluşturan İkinci Meşrutiyet dönemi, Jön Türk devrimini hazırlayan koşullar

Detaylı

4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI

4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI 4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN UYGULAMASI 4081 Sayılı Kanun; Çiftçi mallarının korunması esaslarını düzenlemek üzere 10.07.1941 tarihinde yayımlanmıştır. Kanun Hükümleri; -Köy sınırları

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 24.02.1992 Karar No. : 15-5 Kuruluş Madde 1 Bursa

Detaylı

e-devlet HİZMETLERİ HUKUKİ DÜZENLEMELER

e-devlet HİZMETLERİ HUKUKİ DÜZENLEMELER e-devlet HİZMETLERH ZMETLERİ HUKUKİ DÜZENLEMELER e-devlet ve Hukuk Çalış e-devlet Kapısı Projesi kapsamında ön çalışma ve fizibiliteleri yapılan bazı elektronik hizmetlerde karşılaşılan sorunlar sebebi

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 11691 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6353 Kabul Tarihi : 4/7/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/7/2012 Sayı : 28351 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06.10.2011 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2011 / 9 BÜTÇE VE TARİFE KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA KONU : 2012 Mali Yılı Hizmet Ücret Tarifesi. TEKLİFİN

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN

İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN 10371 İL ÖZEL İDARELERİNE VE BELEDİYELERE GENEL BÜTÇE VERGİ GELİRLERİNDEN PAY VERİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5779 Kabul Tarihi : 2/7/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 15/7/2008 Sayı : 26937

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği.

T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU. Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. T.C. ÇİĞLİ BELEDİYESİ HUKUK KOMİSYONU RAPORU Karar:2011/16 29/03/2011 Konu: Disiplin Amirleri Yönetmeliği Ve Sicil Amirleri Yönetmeliği. Sayın Meclis Heyetine Belediyemiz Meclisinin 03.03.2011 Tarihli

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı

Dönem : 4 Topiant, : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 194'e 2 nci Ek

Dönem : 4 Topiant, : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 194'e 2 nci Ek Dönem : 4 Topiant, : 3 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 194'e 2 nci Ek 2 ve 4ncü Maddelerinin Değiştirilmesine, Değişik 60 nci ve Bu Kanuna Bir Ek Madde ile Bir Geçici Madde İlâvesine Dair nın C. Senatosunca

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

ASKERLİK HİZMET SÜRELERİ

ASKERLİK HİZMET SÜRELERİ Belirli bir askerlik süresi yok Belirli bir askerlik süresi yok Muvazzaflık : 5 yıl Rediflik : 7 yıl NİZAMİYE Silahaltı : 4 yıl İhtiyat : 2 yıl (Süvari ve topçunun bir sene ihtiyatlık süresi silâhaltında

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 27998389.115913 03.01.14 * 54 Konu : Mali ve sosyal haklar GENELGE A) Toplu sözleşmede yer alan hükümler Bilindiği üzere, 14/8/2013 tarihli

Detaylı

REKABET KURULU KARARI

REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015-4-21 (Muafiyet) Karar Sayısı : 15-29/425-121 Karar Tarihi : 09.07.2015 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr. Ömer

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL YAPI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Müdürlük Faalıẏet Kapsamı MECLİS İŞLEMLERİ - Meclis gündeminin oluşturulması, koordinasyonu - Meclis kararlarının kesinleşmesi için gerekli işlemlerin takibi - Meclis

Detaylı

Ön İnceleme Nedeniyle Düzenlenecek Raporlar

Ön İnceleme Nedeniyle Düzenlenecek Raporlar Ön İnceleme Nedeniyle Düzenlenecek Raporlar 1 Giriş: 4483 sayılı Kanuna göre yapılan bir ön incelemede, yetkili merci tarafından verilen onaylara bağlı olarak farklı raporlar düzenlenebilecektir. Yetkili

Detaylı

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz.

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz. Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

Sayı : 01-02-44 26.02.2015 Konu : Tavsiye Kararı Talebi KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA

Sayı : 01-02-44 26.02.2015 Konu : Tavsiye Kararı Talebi KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA Sayı : 01-02-44 26.02.2015 Konu : Tavsiye Kararı Talebi KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMUNA Türk kamu yönetiminde son dönemde yaygınlaşarak artan uzmanlaşmaya dayalı personel yaklaşımının, Bakanlık düzeyindeki ilk

Detaylı

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ

KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ 30 Nisan 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29342 TEBLİĞ Kalkınma Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ I. 7 Haziran 2015 tarihinde gerçekleştirilecek olan 25. Dönem

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2012 / 1 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2012 / 1 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 03.01.2012 HUKUK KOMİSYONU-BÜTÇE VE Rapor No : 2012 / 1 TARİFE KOMİSYONU MÜŞTEREK RAPORU KONU : Fazla Çalışma Ücreti. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin

Detaylı

EK KARŞILIK PRİMİ: UYGULAMA VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ

EK KARŞILIK PRİMİ: UYGULAMA VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ EK KARŞILIK PRİMİ: UYGULAMA VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ EK KARŞILIK PRİMİ: UYGULAMA VE ÇÖZÜM ÖNERİSİ Ramazan YAŞAR * I - GİRİŞ Sosyal güvenlik, insanları hayatın içinde olan risklere karşı koruyacak önlemlerin hepsine

Detaylı

DÖNEM: 23 YASAMA YILI:

DÖNEM: 23 YASAMA YILI: DÖNEM: 23 YASAMA YILI: 5 TBMM DİLEKÇE KOMİSYONU GENEL KURUL KARAR CETVELİ Sayı: 15 YAYIM TARİHİ 03/03/2011 T.C. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu Kararı Karar: 42 Tarih: 11/06/2010

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı :B.10.0.SGB.0.84.00.01/10-06-3431 05.04.2011 Konu :Çerçeve anlaşmalar ve toplu alımlar

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı. Sayı :B.10.0.SGB.0.84.00.01/10-06-3431 05.04.2011 Konu :Çerçeve anlaşmalar ve toplu alımlar ..... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2011/27 İlgi: a) 23/07/2009 tarihli ve 2009/45 Sıra Nolu Genelge. b) 23/11/2009 tarihli ve 2009/71 Sıra Nolu Genelge. Bilindiği üzere Bakanlığımıza bağlı

Detaylı