Anadolu ıslahatı, Ermeni sorunu ve vergi tahsildarlığı, *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Anadolu ıslahatı, Ermeni sorunu ve vergi tahsildarlığı, 1895-1908*"

Transkript

1 Anadolu ıslahatı, Ermeni sorunu ve vergi tahsildarlığı, * NADİR ÖZBEK** Bu yazıda 1894 Sason olayları sonrasında Vilayat-ı Sitte olarak isimlendirilen Erzurum, Van, Bitlis, Mamuretülaziz, Sivas ve Diyarbekir vilayetlerinde uygulanmak üzere gündeme gelen vergi tahsildarlığı teşkilatı incelenecektir Berlin Kongresi sonrasında söz konusu altı vilayette kapsamlı idari reformlar yapılması Osmanlı siyasetinin gündemine kalıcı bir şekilde oturmuş ve İkinci Meşrutiyet dönemine de devredilen bu sorunlar Anadolu Islahatı başlığı altında ele alınmıştır. Berlin Antlaşması nın 61. maddesi Ermeni nüfusun belli bir ağırlığa sahip olduğu Doğu Anadolu vilayetlerinde Avrupa devletlerinin denetiminde idari reformlar yapılmasını öngörmekteydi. 1 Vilayat-ı Sitte için öngörülen bu idari reformlar dört temel konu üzerinde yoğunlaşmıştı: i. Asâkir-i zabtiyenin yeniden yapılandırılması; ii. nahiyelerin oluşturulması; iii. adliye teşkilatının genişletilmesi ve güçlendirilmesi; iv. yeni bir vergi tahsildarlığı oluşturularak vergi tahsilinde zabtiye ve jandarmanın kullanılmaması. 2 Söz konusu (*) Boğaziçi Üniversitesi Atatürk Enstitüsü. (**) Bu çalışmanın hazırlık aşamasında Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri İdari Koordinatörlüğü nün 09Z101P numaralı proje kapsamında desteği olmuştur. Bu kuruma teşekkür ederim. 1 Doğu Anadolu da Berlin Kongresi sonrası Ermeni meselesinin uluslararası bir sorun olarak ortaya çıkışına yönelik ayrıntılı bilgi için bkz. Cevdet Küçük, Osmanlı Diplomasisinde Ermeni Meselesinin Ortaya Çıkışı (İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 1985). 2 Anadolu Islahatı kapsamında iç güvenlik teşkilatına yönelik reform uygulamaları için bkz. Nadir Özbek, Osmanlı İmparatorluğu nda İç Güvenlik, Siyaset ve Devlet, , Türklük Araştırmaları Dergisi, no. 16 (2004). Nadir Özbek, Policing the Countryside: Gendarmes of the Late- Nineteenth-Century Ottoman Empire ( ), International Journal of Middle East Studies 40, no. 1 (2008). Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar Sayı 9 Güz

2 Nadir Özbek reform paketi, Ermeni halkın, jandarma, polis ve vergi tahsildarlığı teşkilatlarında nüfusları oranında temsil edilmelerini öngörmekteydi yılları arasında Avrupa devletleri Berlin Antlaşması hükümlerinin icra edilmesi yönünde Osmanlı devletine baskı uygulamış hatta İngiltere hükümeti Bab-ı Âli ye bu doğrultuda birkaç kez nota vermiş olmasına rağmen reformların hayata geçirilmesi sürüncemede kalmıştır. Bu baskılar karşısında Osmanlı hükümeti antlaşmanın Rumeli ye ilişkin hükümlerinin uygulamaya konulduğu ve Anadolu Islahatı kapsamındaki maddelerin de en kısa sürede uygulanacağı vaatleriyle zaman kazanmaya çalışmıştır. Abdülhamid rejimi bir yandan Avrupa devletlerinin Osmanlı nın iç işlerine müdahalesini en az düzeyde tutmaya gayret etmiş diğer yandan da sadece Doğu vilayetleri için gündemde olan söz konusu idari reformları imparatorluk sathına yaygınlaştırarak konunun bir bölgesel soruna dönüşmesini engellemeye çalışmıştır Sason olaylarıyla başlayan dönemde İngiltere, Fransa ve Rusya nın iç güvenlik, adliye, mahalli idare ve vergi tahsilatı alanlarında idari reformların bir an önce gerçekleştirilmesi ve yeni oluşturulacak kurumların her birinde Ermeni ahalinin nüfusları oranında temsil edilmeleri yönündeki ısrarları şiddetlenince Abdülhamit yönetimi Vilayat-ı Sitte de uygulanacak reformların çerçevesini çizen bir ıslahat layihası hazırlamıştır. Hemen ardından reform paketini uygulamak üzere Ahmet Şâkir Paşa 27 Haziran 1895 tarihinde olağanüstü yetkilerle Anadolu Vilayat-ı Umum Müfettişliği görevine atanmıştır. Islahatın icrası ve takibi için ikisi İstanbul da bulunmak üzere üç ayrı komisyon oluşturulmuştur. Bu komisyonlar sırasıyla Dahiliye Nazırı başkanlığında Tesri i Muamelat Komisyonu, Islahat Teftiş Komisyonu ve bölgede reformların icrasıyla görevli Şâkir Paşa başkanlığındaki Islahat Teftiş Heyeti dir. 4 Şâkir Paşa başkanlığındaki heyet 32 maddelik ıslahat layihası çerçevesinde hızla icraata başlamıştır. Ancak ıslahatın bölgesel bir nitelik kazanmasının önünü almak üzere Meclis-i Vükela, Hicaz dışındaki bütün vilayetleri kapsamak üzere 22 Eylül 1896 tarihiyle 22 maddelik bir başka ıslahat layihası daha 3 Anadolu Islahatı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Ali Karaca, Anadolu Islahatı ve Ahmet Şakir Paşa, (İstanbul: Eren Yayıncılık, 1993). Musa Şaşmaz, British Policy and the Application of Reforms for the Armenians in Eastern Anatolia (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2000). Anadolu Islahatı kapsamında gündeme gelen reformların genel çerçevesi itibarıyla Tanzimat tan itibaren uygulanmaya çalışılan idari yeniden yapılanmayla uyumlu olduğunun altı çizilmelidir. 4 Süreç hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Karaca, Anadolu Islahatı ve Ahmet Şakir Paşa, Tesri i Muamelat Komisyonu nun belgeleri yakın zamanda Başbakanlık Osmanlı Arşivi bünyesinde DH.TMIK.S koduyla araştırmacıların hizmetine açılmıştır. Doğu vilayetlerindeki gelişmeleri bu tasnif kapsamındaki belgelerden ayrıntısıyla takip etmek mümkündür. 60 Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar Sayı 9 Güz 2009

3 Anadolu ıslahatı, Ermeni sorunu ve vergi tahsildarlığı, hazırlamış ve böylece reformlar Ermeni nüfusun belli bir ağırlığa sahip olduğu vilayetlerle sınırlı olmaktan çıkartılıp imparatorluğun bütününe yayılmaya çalışılmıştır. 5 Zaten bu girişimler öncesinde Bab-ı Âli nin daha 1895 yılında Doğu vilayetlerinde ıslahat yapılmasına ilişkin İngiltere, Rusya ve Fransa nın notasına karşılık verdiği cevapta padişahın, ıslahatın memalik-i Osmaniye nin bir kısmında uygulanması yerine, bundan bütün vilayetlerin ve bütün tebaa-i devletin faydalanmasını arzu ettiği ifade edilmiştir. 6 Jandarma reformu ve vergi tahsildarlığı yukarıda kısaca özetlediğimiz Anadolu Islahatı sürecinin en önemli başlıkları arasında yer almaktaydı. Vergi tahsilatının önceki dönemlerde zabtiye ve jandarma aracılığıyla gerçekleştiriliyor olması nedeniyle bu iki madde birbiriyle doğrudan ilişkiliydi. 7 Anadolu Islahatı paketinin tamamı ve özellikle de jandarma ve vergi tahsildarlığı maddeleri Doğu vilayetlerinde toplumsal güven ortamının sağlanması, adaletin tesis edilmesi, Ermeni halkın baskılardan, özellikle Kürt aşiretlerin, Çerkez muhacirlerin ve jandarma ve tahsildar gibi devlet memurlarının baskılarından korunması, yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve siyasal temsillerinin artırılması kaygılarını taşıyordu. Bu nedenle vergi tahsildarlığı konusunun incelenmesi, tarihçiliğimizde Ermeni sorunu olarak geçen meselelerin tarihsel arka planlarının anlaşılması bakımından son derece önemli ipuçları sunmaktadır. Aşağıda 1894 öncesinde vergi meselesi ve vergi tahsili usullerinin gelişimi kısaca değerlendirilecek ve ardından söz konusu altı vilayette yeni vergi tahsildarlığı teşkilatının hayata geçirilmesi süreci ve bu süreçte yaşanan sorunlar ve sıkıntılar üzerinde durulacaktır. Tanzimat sonrasında vergi tahsildarlığı: Genel değerlendirme Tanzimat Fermanı vergi meselesini esaslı bir şekilde dönüştürme yönünde bir irade ortaya koymuştur. Yeni rejime yön veren ve Ferman metninde de açık bir şekilde ifadesini bulan temel ilke verginin bireyle devlet arasında doğrudan ve yüz yüze bir ilişki olarak yeniden tanımlanması idi. Vergi meselesi modern devletin bireyle kurduğu en dolaysız ilişkilerden birini oluş- 5 A.g.e., 63. Vilayat-ı Sitte için hazırlanan 32 maddelik Islahat layihasının metni için bkz. Karaca, Anadolu Islahatı ve Ahmet Şakir Paşa, , s Esat Uras, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, 2. baskı. (İstanbul: Belge Yayınları, 1987), s Jandarma reformu konusu aşağıdaki çalışmalarda ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Özbek, Osmanlı İmparatorluğu nda İç Güvenlik, Siyaset ve Devlet, Özbek, Policing the Countryside: Gendarmes of the Late-Nineteenth-Century Ottoman Empire ( ). Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar Sayı 9 Güz

4 Nadir Özbek turur. Vergi tespit ve tayininde modern tahrir ve kadastro tekniklerinin kullanılması ve vergi tahsilinde aracı unsurların bütünüyle ortadan kaldırılması bir başka ifadeyle devletle birey arasında doğrudan ve yüz yüze bir ilişkinin kurulması vergilendirilebilir kaynakların bütünüyle merkezî hazineye aktarılması anlamına gelecektir. Sosyolojik devlet teorileri kavramlarıyla ifade etmek gerekirse bir devletin kapasitesinin en iyi ölçütü vergilendirilebilir kaynakların ne kadarının merkezî hazineye aktarılabildiğidir. Diğer birçok alanda olduğu gibi vergi alanında da modern devleti ayırt eden özellik iktidarın, açık zor yerine altyapısal güç olarak ifade edilen yönetim tekniklerine dayanıyor olmasıdır. 8 Yeni idari güç ve idari teknolojiler modern devletin bireyle ilişkisini yeni bir zeminde şekillendirmiştir. 9 Vergi konusunun bireyle devlet arasındaki her türlü dolayımı aşan bir çerçevede tanımlanabilmesi mali ve ideolojik alanda modern devletin ideal durumunu ifade eder. Bu da verginin tayini ve tahsili meselesinin kolektif bir nitelikten şahsi bir boyuta geçmesini gerektirir. Bireyin vergi mükellefi bir şahıs olarak inşası bir haklar-ödevler sistemi içinde modern devletin meşruiyet temelini de oluşturur. Kuşkusuz bütün bu oluşumlar idari teknolojilerin çerçevesiyle sınırlandırılmıştır ve 19. yüzyıl Osmanlısı nın karnesi bu konular itibarıyla hiç de parlak değildir. 10 Tanzimat sonrası Osmanlı devletinde vergi ağırlıklı olarak tevzii bir nitelik taşımaya devam etmiştir. 11 Bu sistemde belli bir mahalle, köy veya kasabanın ödemesi gereken vergi yekunu i. önceki dönemlerde toplanan ver- 8 Michael Mann, The Sources of Social Power: The Rise of Classes and Nation-Sates, , University of California Press, Los Angeles, Anthony Giddens, The Nation State and Violence: Volume Two of a Contemporary Critique of Historical Materialism University of California Press, Berkeley, Kotsonis, Rusya da şahsi gelir vergisinin gelişimindeki gecikmeleri Rus siyasal kültürünün bireye dayanmayan özüne ve rejimin otokratik niteliğine bağlamakta ve vatandaşlık ilişkisini temel alan bireysel verginin ancak Batı toplumlarında gelişebileceğini ima etmektedir. Sosyal bilimlerde Avrupa merkezci görüşlerin aşıldığının düşünüldüğü bir dönemde bu tür özcü tahlillerin hâlâ itibar görmesi hayli ilginçtir. Yanni Kotsonis, Face-to-Face : The State, the Individual, and the Citizen in Russian Taxation, Slavic Review 63, sayı 2, Yanni Kotsonis, No Place to Go : Taxation and State Transformation in Late-Imperial and Early-Soviet Russia, Journal of Modern History 76, sayı 3, Bu vesileyle Osmanlı ya ilişkin tartışmalarda da benzer modernist ve özcü yaklaşımların izine rastlanabileceğine işaret etmekte fayda vardır. Osmanlı da verginin şahsileşmesi konusundaki gecikmişliği rejimin otokratik niteliği veya siyasal kültürün birey yerine cemaati esas alan bir içeriğe sahip oluşu gibi özcü yaklaşımlarla açıklamak mümkün değildir. Ayrıca, vergi tevzii ve tahsilinin kolektif bir düzlemden şahsi bir zemine kaymasını bir tür ilerleme, modernleşme veya başka bir ifadeyle tebaadan vatandaşa doğru geçiş olarak değerlendirmek normatif bir yorum olacaktır. Vergi uygulamalarındaki bu ve benzeri dönüşümleri ve idari teknolojileri normatif bir değer atfetmeden ve her bir uygulamanın somut siyasal sosyal bağlamına referansla incelenmek gerekmektedir. 11 Tevzi, dağıtma, dağıtılma; herkese payını dağıtma, üleştirme anlamına gelmektedir. 62 Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar Sayı 9 Güz 2009

5 Anadolu ıslahatı, Ermeni sorunu ve vergi tahsildarlığı, gi miktarı ve ii. maliyenin o yılki ihtiyacı dikkate alınarak tayin edilmekte ve bu yekûn ahali arasında paylaştırılmaktadır. Tahsilat işlemi ise yine mahalle veya köyün ileri gelenleri tarafından yürütülüp, tahsil edilen vergi kaza veya sancak merkezindeki ilgililere teslim edilmektedir. Bu uygulama 1861 tarihli Umûr-ı Maliyeye Dair Nizamname de şu şekilde ifade bulmuştur: Efrad-ı ahalin ayrı ayrı hisse-i tekalifleri muayyen ise de hükümet-i seniyye hisse-i umumiyesini mahalle ve karyeden taleb eder. 12 Bu tür bir sistem devletle bireyi yüz yüze getirecek bir ilişkiye dayanmamaktadır. Verginin şahsileşmesi meselesi her şeyden önce gelir ve servetin ölçülmesini mümkün kılacak tahrir ve kadastro teknolojilerini gerekli kılar. Şahsileşme gerçekleşemediği sürece, bireyin devlete tabiiyetini güçlendirecek bir temel oluşamayacak ve modern devlet meşruiyet zemininden yoksun kalacaktır. Osmanlı 19. yüzyılında bu şahsi zeminin kurulmasında önemli aksaklıklar yaşanmış ve vergi tahsilinde birçok durumda çıplak zora başvurulmuştur. İkinci Abdülhamid döneminde Doğu vilayetlerinde yaşanan siyasal meselelerin arka planını oluşturan karmaşık yumağın bir unsurunu da vergi tahsiliyle ilgili bu ve benzeri sorunlar oluşturmaktadır Tanzimat Fermanı nı takip eden dönemde iltizam sisteminin ortadan kaldırılarak vergilerin doğrudan devlet görevlileri aracılığıyla toplanması gündeme gelmiştir. Tanzimat Fermanı nda iltizam sistemi âlât-ı tahribiyyeden olub hiçbir vakitte semere-yi nâfı ası görülemeyen iltizâmat usûl-ı muzırrası olarak tasvir edilmişti. İltizam sisteminin kaldırılması yönünde 19. yüzyılda iki önemli girişimde bulunulmuştur. 13 Bunlardan ilkini 1840 yılında gündeme gelen ve çok kısa bir süre uygulanabilen muhassıllık sistemi oluşturur. 14 İkincisini ise 1879 yılında uygulamaya konulan aşarın emaneten toplanması sistemi oluşturmaktadır. Aşarın emaneten yani doğrudan maliye görevlileri teşkilatı aracılığıyla tahsili uygulamasına da 1886 yılında son verilmek durumunda kalınmıştır. 15 Her iki girişim de neticede başarısızlıkla sonuçlanmış ve iltizam sisteminin topyekûn kaldırılması ancak 1925 yılında Cumhuriyet döneminde mümkün olabilmiştir. 16 İltizam sisteminin 19. yüzyıl boyunca varlığını sürdürmüş olması nede- 12 Umûr-ı Maliyeye Dair Nizamname, Düstur 1.Tertip, c. 2, s. 4-21, /27 Ocak Tanzimat Fermanı nın metni için bkz. Coşkun Çakır, Tanzimat Dönemi Osmanlı Maliyesi, Küre Yayınları, İstanbul, 2001, s A.g.e., s Ö. Faruk Bölükbaşı, Tezyid-i Varidat ve Tenkih-i Masarifat: II. Abdülhamid Döneminde Mali İdare, Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi, İstanbul, 2005, s Nadir Özbek, Köylü Aşar Yükünden Kurtuldu, Cumhuriyetin 75 Yılı, cilt 1, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1998, içinde. Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar Sayı 9 Güz

6 Nadir Özbek niyle Osmanlı mali sisteminde vergi gelirlerinin ağırlıklı olarak mültezimler aracılığıyla toplandığı düşünülebilir. Gerçekten de maliyenin en önemli vergi kalemlerinden olan aşar vergisi iltizam sistemi kapsamında toplanmış ve bu verginin vergi gelirleri içindeki ağırlığı giderek artırmıştır. 1860/61 yılında aşarın vergi gelir kalemleri içindeki oranı %31 civarındayken bu oran 1876 yılına gelindiğinde %44 gibi hayli yüksek bir seviyeye ulaşmıştır. 17 Ancak bununla birlikte 1830 lu yıllardan itibaren birçok vergi kaleminin iltizam kapsamı dışında bırakıldığının altı çizilmelidir. Örneğin İkinci Mahmut döneminde gündeme gelen ve Tanzimat la birlikte yaygınlaşan ancemaatin vergi, tamamıyla iltizam sistemi dışında bırakılmıştı. Ancemaatin vergi aslında daha önceki dönemde ahalinin çeşitli isimler altında vermekte olduğu örfi vergilerin tek bir kalem altında birleştirilmesinden ibaretti ve Osmanlı literatüründe sadece vergi tabiriyle de anılmaktaydı. 18 Ayrıca Tanzimat sonrasında gündeme gelen temettü, emlak ve akar vergisi, bedelât-ı askeriye gibi vergilerin tamamı iltizam kapsamı dışında bırakılmıştır. Bu vergilerin tespiti ve tahsili kuşkusuz gelişmiş kadastro ve nüfus sayım teknolojilerini gerektirmekteydi. Ancak kadastro ve tahrir uygulamasının imparatorluğun bütün bölgelerinde gerçekleştirilebildiğini düşünmek doğru olmayacaktır. 19 Bununla birlikte aşar gibi iltizama tabi olan vergiler ve bilumum rüsumat ve varidat-ı maktua başlıkları altında toplanan kalemler dışında doğrudan doğruya devlet görevlileri aracılığıyla toplanan vergilerin önemsenmesi gereken bir ağırlık teşkil ettiği söylenebilir. Bir fikir vermek üzere hazırladığımız Tablo 1 de 20 görüldüğü üzere örneğin 1879 sonrası dönemde tahsildarlık sistemi aracılığıyla toplanan vergi kalemlerinin bütçe gelirleri içindeki oranı 1903 e kadar uzanan dönemde %20 lik bir oranın altına inmemiştir. Ancemaatin vergi uygulamasının gündeme geldiği tarihten itibaren iltizam sistemi dışında kalan vergilerin doğrudan devlet kurumları ve görevlileri aracılığıyla toplanmasına gayret edilmiştir. Ancak vilayet, sancak, kasaba, nahiye ve köylerin tamamını kapsayacak ölçekte bir vergi tahsildarlığı teşkilatının kurulmasının her şeyden önce bir imkânlar sorunu olduğu çok erken bir aşamada ortaya çıkmıştır. Tahrir ve kadastro alanında olduğu gibi vergi tahsili tek- 17 Abdüllatif Şener, Tanzimat Dönemi Osmanlı Vergi Sistemi, İşaret Yayınları, İstanbul, 1990, s Ancemaatin vergi hakkında bilgi için bkz. Çakır, Tanzimat Dönemi Osmanlı Maliyesi, s Alp Yücel Kaya ve Yücel Terzibaşoğlu, Tahrir den Kadastro ya: 1874 İstanbul Emlak Tahriri ve Vergisi: kadastro tabi olunur tahrir-i emlak, Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar, sayı 9, Tablo daki veriler Güran tarafından hazırlanan bütçe rakamlarından yaralanılarak hazırlanmıştır. Tevfik Güran, Osmanlı Malî İstatistikleri Bütçeler, , T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara, Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar Sayı 9 Güz 2009

7 Anadolu ıslahatı, Ermeni sorunu ve vergi tahsildarlığı, TABLO 1 (1295)1879/1880 (1300)1884/1885 (1305)1889/1890 (1310)1894/1895 (1315)1899/1900 (1318)1902/1903 (kuruş) % (kuruş) % (kuruş) % (kuruş) % (kuruş) % (kuruş) % [Tahsildarlar aracılığıyla toplanan vergiler] Emlak ve akar vergisi Emlak vergisi Temettü vergisi Bedel-i askerî Tapu Tezakir esmani Vergi [Tahsildarlar tarafından toplanan vergilerin yekûnu] Ağnam Aşar Tuz resmi Tütün resmi Rüsumat varidatı Maktu vergiler Diğer Yekûn Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar Sayı 9 Güz

8 Nadir Özbek niklerinde de eksiklikler aşılamamış ve mahalle ve köylerde verginin toplanması işi, imparatorluğun son yıllarına kadar çoğunlukla cemaatin ileri gelenlerine havale edilmiştir. Söz konusu kişilerin yetersiz kaldığı durumlarda ise, ki sıklıkla öyle olmuştur, zabtiye ve jandarma kuvvetleri devreye sokulmuştur. İmparatorluğun uzun yüzyılı boyunca vergi tevzii ve tahsili usullerinin geçirdiği evrim ayrı bir çalışmada değerlendirilmeyi gerektirecek kapsamda bir konudur. Burada şunu söylemekle yetinebiliriz: 1830 lu yıllardan 20. yüzyılın başlarına kadar uzanan evrede iltizam kapsamı dışında kalan vergilerin tahsilinde muhtar, imam ve papazlar doğrudan sorumlu tutulmuşlardır. Ancak toplanan verginin kaza, sancak ve vilayet merkezine aktarılmasında, vergi borçlarının ve bakayaların tahsilinde 1840 lı yıllarda kurulmaya başlanan asâkir-i zabtiye birlikleri devreye sokulmuştur. Bu uygulama nizamnamelerde de ifadesini bulmuştur. Örneğin 1869 tarihli Umûr-ı Maliyeye Dair Nizamname asâkir-i zabtiye nin görevlerini iki başlık altında toplamaktadır. Bunlardan birincisi bulundukları memleketin ve ahalisinin hıfz-ı emniyet ve rahatını sağlamak iken diğeri emval-i devletin umur-ı hıfzıyla ve tahsiliyesinde hükümet-i mahalliyenin tayin edeceği yolda hizmet edilmesi şeklinde ifade edilmektedir yüzyıl Osmanlı vergi tarihinin en onulmaz yarası tam da vergi tahsilatı işinde zabtiyenin vazgeçilmez bir unsura dönüşmesidir. Vergi tahsilatı vesilesiyle yaşanan istismarlar, huzursuzluklar, küçük çaplı kalkışmalar ve hatta isyanlar bir çok bölge için günlük hayatın sıradan bir unsuru haline gelmiştir. Ancak, 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi sonrasında asâkir-i zabtiye teşkilatının yeniden yapılandırılması gündeme gelmiş ve daha önce zabtiye tarafından yüklenilen jandarma, polis ve vergi tahsildarlığı işlevlerinin ayrıştırılması planlanmıştır. Bu çerçevede vilayet usulünün uygulandığı yerlerde öncelikle asâkir-i zabtiyenin jandarma usulünde yeniden yapılandırılması, bir tahsildarlar sınıfının tanzim ve icrası ve polis usulüne lazım olan işleri rüyet ve icra etmek üzere bir heyet-i teftişiyyenin oluşturulması işine girişilmiştir. 22 Ahmet Cevdet Paşa 1866 yılında Halep valiliği sırasında zabtiyeden ayrı olarak bir tahsildarlık teşkilatı oluşturulması için bir nizamname kaleme almış ve bu doğrultuda icraata da başlamıştır. 23 Daha sonra 1871, 1875, 1879, 1886, 1894 ve 1902 tarihlerinde Tahsil-i Emval Nizamnameleri yayımlanmış ve vergi tahsil işlemleri sağlıklı bir zemine oturtulma- 21 Umûr-ı Maliyeye Dair Nizamname, Düstur. 22 BOA, İ.MVL, 559/25160, (19 Eylül 1866). BOA, İ.MVL, 560/25166, (19 Eylül 1866). Bu iki belgenin evrakları karışmış. 23 BOA, İ.MVL, 559/ BOA, İ.MVL, 560/ Bu iki belgenin evrakları karışmış. 66 Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar Sayı 9 Güz 2009

9 Anadolu ıslahatı, Ermeni sorunu ve vergi tahsildarlığı, ya çalışılmıştır. 24 Birbirini takip eden bu nizamnamelerin süreç içinde vergi tevzii ve tahsili usullerini kapsamlı bir şekilde değiştirdiği açıktır. Söz konusu nizamnamelerin içeriklerini burada ayrıntılarıyla değerlendirmek mümkün olmamakla birlikte bu nizamnamelerin tamamına vergi tahsil işini zabtiye ve jandarmadan ayrıştırma kaygısının yön verdiği görülür. Fakat devletin mali imkânlarının yetersizliği nedeniyle yüzyıl sonu itibarıyla bile bu hedefe ulaşılması mümkün olamamıştır. Bu mali imkânsızlıkların izleri nizamnamelere de yansımıştır. Örneğin 1879 ve 1902 tarihli nizamnameler zabtiye ve tahsildarlığın ayrıştırılması gereğini çok açık bir şekilde ifade ederken, 1886 ve 1894 nizamnameleri eski uygulamaları çağrıştırır maddeler içererek bu çizgiden kısmen uzaklaşmıştır. Kısaca toparlamak gerekirse Osmanlı idarecileri 19. yüzyılın ortalarından itibaren vergi tahsilinin zabtiye aracılığıyla gerçekleştirilmesinin doğurduğu sakıncaların farkında olmuş, bu çerçevedeki sıkıntıları aşmak için çaba sarf etmiş ama pratikte başarılı olamamıştır. Bu tarihsel arkaplan dikkate alındığında 1878 Berlin Antlaşması maddeleri arasında ve daha sonra Anadolu Islahatı kapsamında jandarmanın vergi tahsili işlemlerine bulaştırılmaması ve jandarmadan ayrı bir vergi tahsildarlığı teşkilatının kurulması konusunun yer alması şaşırtıcı değildir. Aşağıda, Tanzimat dönemi boyuca Osmanlı idarecilerinin başını ağrıtmış olan vergi tahsildarlığı meselesinin 1895 sonrası süreçte iyice karmaşıklaşmış bir toplumsal ve siyasal ortamda Doğu vilayetlerinde nasıl hayata geçirilmeye çalışıldığı incelenecektir. 25 Ahmet Şâkir Paşa ve Vilayat-ı Sitte de vergi tahsildarlığı Daha önce de değinildiği gibi Vilayat-ı Sitte yi oluşturan altı vilayet, yani Erzurum, Sivas, Mamuretülaziz, Bitlis, Diyarbekir ve Van vilayetleri için gündeme getirilmiş olan reform paketinin önemli kalemlerinden birini vergi tahsilatı konusu oluşturuyordu yılında hazırlanan Islahat Layihası nın 30. Maddesi bu konuya hasredilmişti. Söz konusu madde temel olarak kuvve-i zabıtanın istimaline gerek kalmamak için eski tahsildarlık sisteminin 24 Emval-i Miriye Tahsilatı İçin İstihdam Olunacak Tahsildarların Sıfat ve Hareketleri ve Vezaif-i Memuriyetleri Hakkında Talimattır, Düstur 1.Tertip, c. 2, s , /26 Nisan 1871 Tahsil-i Emval-i Miriye Hakkında Talimat, Düstur 1.Tertip, c. 3, s , /1 Mayıs 1875 Tahsil-i Emval Nizamnâmesi, Düstur 1.Tertip, c. 4, s , /10 Kasım 1879 Tahsil-i Emval Nizamnamesi, Düstur 1.Tertip, c. 5, s , /6 Teşrin-i Evvel 1302/18 Ekim 1886 Tahsil-i Emval Nizamnamesi, Düstur 1.Tertip, c. 6, s , /26 Kanun-i Sani 1311/7 Şubat 1894 Tahsil-i Emval Nizamnamesi, Düstur 1.Tertip, c.7, s ; [ /05 Mart 1318/18 Mart 1902]. 25 Rumeli vilayetlerinde vergi tahsildarlığı uygulaması için bkz. Nadir Özbek, İkinci Meşrutiyeti Hazırlayan Koşullar: Rumeli de Vergi Tahsilatı ve Jandarma, Toplumsal Tarih, sayı 183, Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar Sayı 9 Güz

10 Nadir Özbek lağvını ve tahsildarlığın yeniden yapılandırılmasını öngörmekteydi. Önceki sistemde de vergi tahsili için tahsildarlar istihdam edilmekteydi ancak bu tahsildarlar asakir-i zabtiye bünyesinde görevlendirilmekte ve tahsisatları da jandarma bütçesi içinde yer almaktaydı. Bu tür tahsildarların bir bakıma jandarma tahsildarı olarak nitelendirildiği söylenebilir. Ancak arşiv belgelerinde sıklıkla ifade edildiği şekliyle kuvve-i zabıta maiyetinde istihdam olunagelen tahsildarandan şikâyet vuku bulmuş olmasına mebni mukarrerat-ı ıslahiyeden tahsildaran teşkilat ve tensikatına aid maddesinin icrası gündeme gelmiştir. Bu çerçevede Islahat Layihası nın 30. maddesi tahsildarlık teşkilatının zabtiye ve jandarmayla ilişkisinin tamamıyla koparılmasını öngörmüştür. Bu doğrultuda yapılan düzenlemeleri üç başlık altında toplamak mümkündür. Öncelikle bütçe kalemleriyle ilgili bir düzenleme yapılmıştır. Eski sistemde vergi tahsili masrafı için ayrılan meblağ jandarma bütçesi içinde yer alıyor iken yeni sistemde bu kalemin maliye bütçesine aktarılması kararlaştırılmıştır. İkinci olarak tahsildarlık teşkilatının yönetimi zabtiyeden alınarak mülki ve mali idareye aktarılmıştır. Üçüncü adımda ise tahsildarların unvan ve kılık kıyafetleri itibariyle de asâkir-i zabtiyeyle benzerliklerinin ortadan kaldırılmasına özen gösterilmiştir. Örneğin 1897 yılı itibarıyla kazalarda bulunan tahsildarların reislerine tahsildar çavuşu unvanı verilmiş ise de bunun tahsildaranın tertibinde asâkire müteallik tabiratın istimal edilmemesi hakkındaki mukarrerata mugayir olduğu gerekçesiyle bu kimselere tahsildarbaşı namı verilmesi uygun görülmüştür. 26 Sivas vilayetiyle gerçekleştirilen bir yazışmada tahsildar çavuşu unvanının tahsildarbaşı olarak değiştirilmesi ve söz konusu kişilerin yeni unvanlarına uygun kopçalar kullanmaları gerektiği hatırlatılmıştır. 27 Yukarıda da değindiğimiz gibi 1894 tarihli Tahsil-i Emval Nizamnamesi nin bazı maddeleri tahsildarları asâkir-i zabtiye kapsamında değerlendirmekteydi. Bu hukuki temel Şâkir Paşa tarafından hazırlanan 13 maddelik ve 30 Kasım 1896 tarihli Tahsildaran Talimatnamesi yle ortadan kaldırılmıştır. 28 Şâkir Paşa bölgeye olağanüstü yetkilerle gönderilmiş ancak buna rağmen kurumlar arasında bir takım görüş ayrılıkları ve sürtüşmeler olmuştur. Öncelikle ıslahat sürecinin teftişiyle görevlendirilmiş olan Teftiş-i Islahat Komisyonu zaman zaman yetki sınırlarını aşmış ve uygulamaya ilişkin maddeleri belirlemeye başlamıştır. Bu durum Şâkir Paşa nın işini hayli zorlaştır- 26 BOA, DH.TMIK.S, 8/62, (20 Nisan 1897). 27 BOA, DH.TMIK.S, 12/29, (25 Temmuz 1897). 28 Talimatname metinleri için bkz. BOA, A.MKT.MHM, 679/25, (13 Kasım 1896). ve BOA, DH.TMIK.S, 4/41, (13 Aralık 1896). 68 Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar Sayı 9 Güz 2009

11 Anadolu ıslahatı, Ermeni sorunu ve vergi tahsildarlığı, mış ve tepki göstermesine neden olmuştur. Örneğin Teftiş Komisyonu, Şâkir Paşa nın hazırlamış olduğu talimatı (Meclis-i Vükela tarafından onaylanıp iradesi çıkmış, Maliye Nezareti tarafından vilayetlere havaleler gönderilmiş ve tahsildarlar istihdamına da başlanmış olmasına rağmen) üç noktada değişikliğe tabi tutmuştur. Komisyon öncelikle Şâkir Paşa tarafından 250 ve 150 kuruş olarak belirlenen süvari ve piyade tahsildar maaşlarının 300 ve 200 kuruştan aşağı olmamak üzere yükseltilmesi yönünde karar almıştır. İkinci olarak Şâkir Paşa tarafından vilayet, liva ve kaza merkezlerinde bulunması öngörülen tahsildarbaşılık memuriyetini iptal etmiştir. Üçüncü olarak tahsildarlık teşkilatını Şâkir Paşa tarafından belirlenenin aksine mal memurları yerine mülki idareye bağlamayı tercih etmiştir. Tahmin edileceği üzere Şâkir Paşa bu tadilatın geri alınması yönünde sert ve ısrarlı bir mücadeleye girişmiştir. Öncelikle Dahiliye Nezareti yle yazışmış, bir sonuç alamayınca sadarete başvurmuş, sadaretin, Teftiş Komisyonu nun kararı doğrultusunda görüş bildirmesi üzerine de ısrarından vazgeçmemiş ve uzunca ve ayrıntılı bir raporla sadarete tekrar başvurmuştur. Bu raporda Komisyon un görevinin teftişle sınırlı olduğunu ve talimat yapma yetkisinin bulunmadığını hatırlatmış ve kendi hazırladığı teşkilat şemasının ve masraf bütçesinin ihtiyaç-ı mahalli ve kaide-i tasarruf noktasından hareketle hazırlanmış olduğunu iddia etmiştir. Aşağıda ayrıntılarını göreceğimiz üzere itirazlarında yeni yapılanma yönünde hayli adım atılmış olunduğu bir noktada Komisyonca uygulamaya yönelik birtakım değişikler yapılmış olmasının yarattığı kargaşaya ayrıntılı olarak değinmiştir. 29 Şâkir Paşa nın hazırlamış olduğu teşkilat şemasına göre Erzurum ve Mamuretülaziz de 88, Diyarbekir de 87, Bitlis te 81, Sivas ta 155 ve Van da 68 olmak üzere Vilayat-ı Sitte de toplam 567 tahsildarın görevlendirilmesi öngörülmüştü. 30 Eski sisteme göre Sivas dışında kalan beş vilayetin tahsildarları için jandarma bütçesi kapsamında kuruş bir tahsisat ayrılmış bulunuyordu. Şâkir Paşa nın hazırlamış olduğu yeni bütçede öncelikle bu kalemin maliye bütçesine taşınması ve buna kuruşluk bir ilave yapılması öngörülmekteydi. Sivas vilayeti için ise kuruşluk bir masraf öngörülmüştü. 31 Bu durumda Vilayat-ı Sitte de görevlendirilecek 567 tahsildar için senelik kuruşluk bir bütçe öngörülmüştür. Bu da halihazırdaki bütçeye kuruşluk bir ek yapılması an- 29 BOA, DH.TMIK.S, 9/30, (19 Mayıs 1897). 30 BOA, A.MKT.MHM, 679/25, (13 Kasım 1896). 31 Sivas vilayetinde önceki sistemde jandarma bütçesi içinde tahsildarlar için kullanılacak kalem ayrıştırılmamış bulunuyordu. Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar Sayı 9 Güz

12 Nadir Özbek lamına gelmekteydi. 32 Ancak sorun Şâkir Paşa nın da ısrarla işaret ettiği gibi Komisyon un tahsildar maaşını yaklaşık %15 oranında artırmış olması ve fakat Maliye Nezareti nin de havaleleri Paşa nın öngördüğü çerçevede daha düşük bir meblağ olarak vilayetlere göndermiş bulunmasından kaynaklanıyordu. Bu durumda tahsisatta bir artış sağlanmadığı sürece vilayetlerde istihdam edilecek tahsildar sayısında aynı oranda bir azaltmaya gidilmesi gereği doğmaktaydı. TABLO 2 33 Erzurum 88 Mamuretülaziz 88 Diyarbekir 87 Bitlis 81 Sivas 155 Van 68 Toplam 567 Komisyonun bu müdahalesi sonrasında ortaya çıkan sıkıntıları görmek bakımından Erzurum, Mamuretülaziz ve Sivas örneklerine kısaca değinmek aydınlatıcı olacaktır. Erzurum Vilayeti nden Dahiliye Nezareti ne gönderilen 28 Mart 1897 tarihli yazıda ifade edildiği üzere vilayette Şâkir Paşa nın hazırlamış olduğu cetveller çerçevesinde 88 nefer tahsildar istihdamı öngörülmüş ancak maaşlarının yükseltilmiş olması nedeniyle bu rakam 78 e indirilmek durumunda kalınmıştır. Vilayetçe bu miktar tahsildarla tahsilatın hakkıyla icra edilemeyeceği ve fazladan 18 nefere daha ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir. Bu durumda kuruş olan masrafın kuruş ilaveyle kuruşa yükseltilmesi gerekmektedir. İlginç olan nokta Erzurum vilayetinin bu düzenleme yapılıncaya kadar tahsilat işinin sekteye uğramaması için yalnız tahsildarlık vazifesiyle mükellef olmak üzere jandarmadan 18 neferin bi t-tefrik tahsildarlığa istihdamının zaruri olduğunu iddia etmiş olmasıdır. Bu durum aslında gerek Islahat Layihası nın ilgili maddesine gerekse yürürlüğe konulmaya çalışılan reform paketinin temel ilkelerine aykırı düşmekte ve tahsildarlık teşkilatında eski uygulamaya bir geri dönüş anlamına gelmektedir. 34 Şâkir Paşa nın aktardığına göre Erzurum Valisi Rauf Paşa, bir adım daha ileriye giderek Şâkir Paşa nın henüz konuya el atmasını /96 mali yılı masraf bütçesi kuruş olarak belirlenmiştir. Aynı yıl Jandarma bütçesi kuruş olarak görünmektedir. Bu rakamlar dikkate alındığında tahsildarlık teşkilatı için ayrılan meblağın ne kadar küçük olduğu ortaya çıkar. Bütçe rakamları için bkz. Güran, Osmanlı Malî İstatistikleri Bütçeler, BOA, A.MKT.MHM, 679/25, (13 Kasım 1896). 34 BOA, a.g.b. 70 Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar Sayı 9 Güz 2009

13 Anadolu ıslahatı, Ermeni sorunu ve vergi tahsildarlığı, beklemeden süvari maaşını 300 kuruştan 260 kuruşa ve piyade maaşını da 200 kuruştan 155 kuruşa indirerek önemli miktarda tasarruf sağlamış ve bu tasarrufla 10 nefer ek tahsildar istihdamı yoluna gitmiştir. Sivas Valiliği ise vilayet için öngörülen 155 nefer tahsildarın az olduğu noktasından hareketle maaşların Şâkir Paşa nın öngördüğü rakamdan da aşağı indirilmesini talep etmiş ancak Paşa irade-i seniyyesi iktiran etmiş bir tertibin hemen tadiline imkân olmadığı gerekçesiyle bu talebi kabul etmemiştir. TABLO /96 (1311) Yılı Bütçe Rakamları (kuruş) 1311 senesi gelirler Jandarma masrafı Tahsildarlık masrafı Mamuretülaziz vilayetinde Şâkir Paşa nın hazırlamış olduğu teşkilat şeması takip edilerek vilayat ve liva merkezlerinde birer sertahsildar ile 85 süvari ve piyadeden oluşmak üzere toplam 88 kişi istihdam edilmişti. Mamuretülaziz valisi ve 12 idare meclisi üyesinin imzasıyla Dahiliye Nezareti ne gönderilen yazıda, son gelen talimata uygun olarak süvari ve piyade tahsildar maaşlarının 300 ve 200 kuruşa yükseltilebilmesi için kuruşluk ek ödenek gerektiği ifade edilmiştir. Ayrıca Şâkir Paşa tarafından hazırlanan teşkilat şemasına göre bile bazı kazalarda nefer başına otuzar kırkar köy düşmekte olduğu ve bu koşullarda verginin hakkıyla ve bakaya bırakılmadan toplanmasının mümkün olmadığı belirtilmiştir. Vilayetin talebi Şâkir Paşa nın belirlemiş olduğu 88 neferlik tahsildaran heyetine 15 nefer süvarinin daha ilave edilmesidir. Bu da kuruşluk bir masraf doğuracaktır ki böylece bütçeye toplam kuruşluk bir ek yapılması gerekecektir. Anadolu Vilayat-ı Şahanesi Müfettişi Ahmet Şâkir Paşa konuyla ilgili 15 Ekim 1897 tarihiyle sadarete sunmuş olduğu uzun raporda yukarıda özetlediğimiz itirazlarını ayrıntılı bir şekilde ve yine sert bir üslupla dile getirmiştir. 36 Ancak bütün itirazlarına rağmen talimatın muhafaza edilmesi yönünde bir karar verilmesi durumunda en azından tahsildarlar için ayrılan meblağın %15 artırılmasının ve talimatın birkaç maddesinin değiştirilmesinin şart olduğunu belirtmiştir. Vilayet-ı Sitte kapsamında bulunan vilayetlerde vergi tahsildarlığının yeniden yapılandırılması yönündeki çabalar genel hatlarıyla yukarıdaki örnek- 35 Bütçe rakamları için bkz. Güran, Osmanlı Malî İstatistikleri Bütçeler, Tahsildarlık bütçesi için bkz. BOA, A.MKT.MHM, 679/ 36 BOA, DH.TMIK.S, 9/30, (19 Mayıs 1897). Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar Sayı 9 Güz

14 Nadir Özbek lerle benzerlikler arz etmektedir. Ancak bu vilayetler arasında Van vilayeti sosyal ve politik yapısı itibarıyla diğer vilayetlerden önemli ölçüde ayrışmaktadır. İran sınırında yer alan Van vilayetinde Kürt aşiretlerinin önemli bir güce ve hatta özerkliğe sahip olduğu bilinmektedir. Bu nedenle Osmanlı yöneticilerinin Van ve benzer özelliklere sahip vilayetlerde nüfus ve emlak tahririne girişmeleri, jandarma, polis ve vergi tahsildarlığı gibi modern idari kurumları tesis edebilmeleri hayli zor olmuştur. 37 Aşağıda daha ayrıntılı değinileceği üzere vergi tahsili işlemleri bu bölgede hep farklı bir nitelik arz etmiş ve yeni vergi tahsildarlığı teşkilâtının kuruluşu bu vilayetlerde pek mümkün olamamıştır. Van valiliği tarafından 11 Şubat 1897 tarihiyle Dahiliye Nezareti ne gönderilen telgrafta ifade edildiğine göre yıllık kuruşluk bir tahsisat ayrılarak toplam 86 adet tahsildarın istihdam edilmesi öngörülmüştür. Teşkilat şeması ve tahsildar maaşları ise şu şekilde belirlenmiştir: 500 kuruş maaşla bir adet vilayet sertahsildarı, 400 kuruş maaşla bir adet sertahsildar, 350 kuruş maaşla bir adet sertahsildar muavini, 250 kuruş maaşla on beş adet tahsildar çavuşu, 220 kuruş maaşla otuz yedi adet süvari neferi ve 120 kuruş maaşla otuz bir adet piyade neferi olmak üzere toplam seksen altı adet tahsildar. 38 Ancak Tesrii Muamelat Komisyonu bu rakamların kendileri tarafından bildirilen teşkilât şeması ve maaş cetvellerine uymadığı gerekçesiyle Van vilayetinin kararına itiraz etmiştir. Dikkat edileceği üzere Van vilayeti tarafından belirlenen süvari ve piyade maaşları Şâkir Paşa nın öngördüğü rakamlardan bile hayli düşük tutulmuştur. Bu değişiklikteki amaç sağlanacak tasarrufla muhtemelen daha çok tahsildar istihdamını mümkün kılmak olmalıdır. Komisyon un bir başka önemli itirazı ise tahsildarların tertibinde askere müteallik tabiratın istimalinin caiz olmadığı şeklindedir. Tesrii Muamelat Komisyonu 25 Mart 1897 tarihli yazısıyla söz konusu noktalarda düzeltme yapılması gerektiğini Van vilayetine bildirmiştir. 39 Van vilayetinden Dahiliye Nezareti ne gönderilen 27 Şubat 1897 tarihli telgrafta vilayet merkezine bağlı ve sekenesi ekrad ve aşâirden ibaret olan Bârgiri kazasında vergi tahsilinde zorluklar yaşandığı ve mahallinden tahsilat için muavenet-i askeriyeye ihtiyaç bulunduğu yönünde haberler geldiği bildirilmiştir. Vali nin ifadesine göre verginin bakayada kalmaması için gerek bu kaza ve gerek tahsilatça müşkülat çekilen diğer kazalar için biran 37 Osmanlı İmparatorluğu nun İran la sınır bölgelerindeki yönetim tekniklerine ilişkin bir tartışma için bkz. Sabri Ateş, Empires at the Margin: Towards a History of the Ottoman-Iranian Borderland and the Borderland Peoples, , doktora tezi, New York Üniversitesi, BOA, DH.TMIK.S, 7/42, (27 Şubat 1897). 39 BOA, A.MKT.MHM, 681/3, (4 Mart 1897). 72 Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar Sayı 9 Güz 2009

15 Anadolu ıslahatı, Ermeni sorunu ve vergi tahsildarlığı, önce lüzumu miktar asâkir-i şahanenin tefrikine başlanması uygun olacaktır. Komisyon tahsilat işlemlerine asâkir-i zabtiyenin bile karıştırılmasının istenmediği bir dönemde bir de asâkir-i şahanenin devreye sokulmasının gündeme getirilmiş olmasına tepki göstermiştir. Ancak 9 Mart 1897 tarihiyle Komisyon tarafından sadarete yazılan yazıda bu uygulamanın tahsildar marifetiyle tahsilatı kabil olmayan aşâirle sınırlı olduğu ve aşâirin de bu uygulamadan hoşnut bulunduğu ifade edilmiştir. Yine de 16 Mart 1897 tarihiyle Van vilayetine yazılan yazıda ıslahat layihasının gereği olarak söz konusu uygulamaya son verilmesi yönünde talimat verilmiştir. Osmanlı iktidarının sınırlarını ortaya koyan bu gibi sorunlar yalnızca Van vilayetine özgü değildir. Benzeri durumlar Osmanlı nın Arap vilayetlerinde özellikle aşâir ve urbânın yaygın olduğu bölgelerde yönetimin başını hayli ağrıtmış ve iktidarın sınırlarını bir kez daha gözler önüne sermiştir. Şâkir Paşa, umum müfettiş olarak Vilayat-ı Sitte de bulunduğu dönemde çalışmalarını tahsildarlık meselesiyle sınırlı tutmamış; vergi meselesiyle ilgili daha kapsamlı reformları gündeme getirmiştir. Öncelikle yukarıda değinmiş olduğumuz kapsamlı raporunda 1894 tarihli Tahsil-i Emval Nizamnamesi nin eski usul üzere kaleme alınmış olduğu gerekçesiyle değiştirilmesini önermiştir. Burada öncelikli konu kuşkusuz jandarmanın tahsil işlemlerine karıştırılmaması meselesiydi. Ancak bu konu yukarıda da işaret ettiğimiz gibi 13 maddelik ve 30 Kasım 1896 tarihli talimatname ile halledilmiş bulunuyordu. Şâkir Paşa nın üzerinde durduğu nokta ise daha çok köylerde verginin tevzii ve tahsili işlemlerinde hâlâ muhtarların görevlendirilmiş olmasıyla ilgiliydi. Eski sistemde kabzımal olarak isimlendirilen muhtarlar veya köyün dinî görevlileri kaza tarafından bildirilen verginin şahıslara paylaştırılması noktasında söz sahibiydiler. Verginin toplanması ve mal sandıklarına teslim edilmesi yine bu şahısların görevleri arasındaydı. Ancak toplanmayan vergiler veya bakayaların takibi noktasında jandarma tahsildarları devreye giriyordu. Şâkir Paşa ise vergi tevzii ve tahsilatında kabzımalların tamamen devre dışı bırakılmasını gündeme getirmiştir. Paşa şahıslara düşecek vergilerin bizzat mal müdürlükleri tarafından belirlenmesini, mal müdürlükleri tarafından hazırlanacak şahsi vergi tezkerelerinin ahaliye tek tek tebliğ edilmesini ve mükelleflerin de vergilerini bizzat kendilerinin herhangi bir aracıya gerek duymadan mal sandıklarına getirmelerini önermiştir. Şâkir Paşa tarafından gündeme getirilen bu sistem vergi tevzii ve tahsili işlemlerinde aracı unsurları bütünüyle ortadan kaldırarak devletle ferdi yüz yüze getiren modern bir ilişkiyi öngörmekteydi. İlginçtir ki bu son derece önemli teklif ancak 1902 tarihli Tahsil-i Emval Nizamnamesi yle hukuki bir geçerlilik kazanabilecektir. Şâkir Paşa nın ısrarla üzerinde dur- Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar Sayı 9 Güz

16 Nadir Özbek duğu vergi tahsildarlığı sisteminin mülki idareye değil doğrudan doğruya mal müdürlüklerine ve mal memurlarına bağlanması teklifi ise yine 1902 yılında gündeme gelen üç maddelik tahsildarların memurin-i maliyeye irtibatıyla teferruatına dair mevad-ı nizamiye layihasıyla hukukî bir zemin kazanmıştır. 40 Ancak 1902 itibarıyla hukuki geçerlilik kazanan bu ilkelerin bütün vilayetlerde aynı anda ve hemen uygulamaya konulması mümkün olmamıştır. Şâkir Paşa nın vergi konusunda gündeme getirdiği bir diğer önemli konu da aşar vergisinin tahsilinde mültezimlerin devre dışı bırakılmasıyla ilgilidir. Bu amaçla Şâkir Paşa her bir köyün aşar iltizamının o köyün kendi ahalisine bırakılmasını önermiştir. Paşa bu sistemi müfettiş olarak görevli olduğu dönemde Amasya Sancağı, Merzifon ile Gümüşhacıköy kazası ve bu birimlere bağlı köylerde uygulamaya koymuştur. Böylece söz konusu mükellefler mültezim baskısından kurtulmuş olmanın rahatlığıyla kendi iradeleriyle vergi tefrik ve vergi tahsil memurları tayin edip bu memurların maaşlarını bizzat kendileri ödemiştir. Uygulamanın başarısı sonucu civar köylerden de verginin yeni usule göre toplanması yönünde arzuhaller almıştır. Ancak bütün olumlu gelişmelere rağmen Maliye Nezareti bu uygulamayı devam ettirmemiştir. 41 Şâkir Paşa nın vergi tahsilatı teşkilatı ve tahsilat usulleriyle ilgili gündeme getirmiş olduğu bir kısmı Islahat Layihası kapsamında bulunan bir kısmı da layiha kapsamı dışına taşan reform önerileri ahali üzerindeki mültezim, jandarma ve tahsildar baskısını ortadan kaldırarak bölge halkıyla yönetim arasındaki bağı güçlendirmeyi hedeflemekteydi. Ancak devletin bölgedeki güvenlik öncelikleri, bütçe imkânların kısıtlı oluşu ve vergi gelirlerinin ne pahasına olursa olsun artırılması ihtiyacı bölge halkıyla yönetim arasındaki bağların güçlendirilmesi yönündeki çabaların sekteye uğramasına yol açmıştır. Abdülhamid yönetimi tarafından Hamidiye Alayları nın devreye sokulması, bölgeye yerleştirilmiş bulunan Çerkez muhacirlere güvenlik birimlerinde daha fazla yer verilmesi, yerli halkın hoşnutsuzluklarının görmezden gelinmesi veya şikâyet ve kalkışmaların dar bir perspektifle asayiş sorunu olarak algılanması ve bastırma yoluna gidilmesi geniş kitlelerin rejimle bağını süreç içinde onarılmaz bir biçimde koparmıştır. Tarihsel arka planı Tanzimat sonrası uygulamalarda da bulunan ve Anadolu Islahatı kapsamında başka bir bağlamda yeniden gündeme gelen reform ihtiyacı aslında bu bağın güçlendirilmesini amaçlıyordu. Anadolu Islahatı paketi ve özellikle Ah- 40 BOA, İ.ML, 50/1320/M-8, (20 Nisan 1902). 41 Karaca, Anadolu Islahatı ve Ahmet Şakir Paşa, , s Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar Sayı 9 Güz 2009

17 Anadolu ıslahatı, Ermeni sorunu ve vergi tahsildarlığı, met Şâkir Paşa nın bölgede bir tür toplumsal adalet ve barış ve güven ortamı yaratmak üzere gündeme getirdiği öneriler bir bakıma 1890 lı yıllar itibarıyla yönetimin önünde bulunan seçeneklerin birden çok olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Ancak Abdülhamid rejimi tercihini belki de koşulların zorlamasıyla toplumsal uzlaşma ve barışı güçlendirecek doğrultuda değil eski düzeni devam ettirecek hatta iç güvenlik kaygılarıyla daha da içinden çıkılmaz bir hale getirecek doğrultuda yapmıştır. Aşağıda halk yığınlarıyla yönetim arasındaki ilişkinin önemli bir halkası olan vergi meselesi ve vergi tahsilatı vesilesiyle yaşanan baskı ve şiddet üzerinde durulacaktır. Kuşkusuz bu sıkıntılar bölgede meşru bir idarenin yaratılmasını engelleyen konular arasında yer almaktaydı. Vilayat-ı Sitte de vergi tahsildarlığı ve Ermeni sorunu Daha önce de değindiğimiz gibi vergi tahsilinin asâkir-i zabtiye ve jandarma birliklerine ihtiyaç duyulmadan gerçekleştirilmesi Vilayet Nizamnamesi sonrasında Osmanlı bürokrasisinin gündeminde hep önemli bir yer işgal etmiştir. Vergi tahsilatında ve özellikle ödenmemiş veya gecikmiş vergilerin tahsilinde kolluk kuvvetlerinin hatta düzenli ordu birliklerinin devreye sokulması ahalinin sıklıkla baskı ve şiddete maruz kalmasına yol açmış ve geniş halk kesimlerinin hoşnutsuzluk ve şikâyetini artırmıştır sonrası süreçte Doğu vilayetlerinde Ermeni sorunu olarak beliren toplumsal ve siyasal olayların önemli bir halkasını vergi tahsili vesilesiyle ahali üzerinde oluşan baskı ve zulüm oluşturmaktaydı. Bu nedenle Vilayat-ı Sitte de uygulanmak üzere hazırlanan Islahat Layihası nın 30. maddesi vergi tahsilinde kuvve-i zabıtanın istimaline mahal kalmamasını sağlamak ve böylece suiistimalleri önlemek amacıyla kaleme alınmıştı. 42 Ancak Doğu vilayetlerinde Anadolu Islahatı kapsamında vergi tahsilinde jandarma yerine vergi tahsildarlarının kullanılmaya başlanması şikâyete konu olan baskı ve şiddetin önünün alınmasına yeterli olamamıştır. Tahsildarların ahaliye uyguladığı baskı ve şiddetin ulaştığı dereceyi göstermesi bakımından Bitlis vilayetine bağlı Bulanık kazasının Hamzaşeyh köyü ahalisinden bir Ermeni kadının tahsildarların darbı sonucu ölümü hayli çarpıcı bir örnek oluşturmaktadır. Bu vakanın belgelere yansıması Bitlis te bulunan İn- 42 Layihanın 30. Maddesinin tam metni şöyledir: Gidecekleri mahallerde yem ve yiyeceklerini ahaliden talep edemeyecek ve tahsil edecekleri akçaya el süremeyecek olan memurin-i mahsusa, kuvve-i zabıtanın istimaline mahal kalmamak için, kura ve mahalatın ahali tarafından müntehib muhtar ve kabzımallarına, ahaliden her birinin borcu olan vergileri mübeyyin varakadan ita edeceklerdir. İşbu muhtar ve kabzımallar, vergileri bittahsil mahalli mal sandıklarına teslime memur olacaklardır, a.g.e.., Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar Sayı 9 Güz

18 Nadir Özbek giliz konsolosunun İngiltere sefaretine gönderdiği telgrafla mümkün olmuştur. İngiltere sefareti, bir bakıma tehdit tonları da taşıyan bir ifadeyle konunun Avrupa kamuoyu tarafından duyulması halinde olumsuz etkilerinin olacağı yönünde hükümete uyarıda bulunmuştur. Bu uyarılar üzerine Dahiliye Nezareti Bitlis vilayetine şifreli telgrafla durumun bir an önce araştırılması talimatını vermiştir. 43 Benzer bir ölümlü vaka yine Bitlis e bağlı Muş Sancağı köylerinde yaşanmış ve bu örnekte vergi tahsili için köylere gönderilen zabtiye ve tahsildarlardan şikâyet gündeme gelmiştir. Ermeni Patrikliği nin 10 Nisan 1902 tarihiyle sadaret nezdinde yapmış olduğu başvuru ahalinin şikâyetleri ayrıntılı bir şekilde aktarılmıştır. Şikâyet edilen konular arasında zabtiyelerin köylülerden zorla ve ücretini ödemeden yem ve yiyecek almaları da bulunmaktadır. Konunun araştırılması için Muş ta hükümetçe bir komisyon kurulmuş ancak yine de zabtiye ve tahsildarların baskıları önlenememiş ve şikâyetler devam etmiştir. Hatta Patrikliğin ifadesine göre tahsildarlardan Arap Abdullah ve arkadaşları Komes köyünden Elmas adında Ermeni bir kadının darp suretiyle ölümüne yol açmışlardır. 16 Nisan 1902 tarihiyle sadaretten Dahiliye Nezareti ne gönderilen yazıda Ermeni Patrikliği nin şikâyetine gönderme yapılarak ve bu gibi durumların önlenmesi ve bu tarz kötü muamelelere cüret edenlerin mutlaka cezalandırılması gerektiği ifade edilmiştir. Benzer şekilde 23 Nisan 1902 tarihiyle Dahiliye Nezareti nden Bitlis Vilayeti ne gönderilen şifreli telgrafta vergi tahsiline esasen zabtiyelerin iştiraki bile caiz olmaz iken bu gibi darp ve ölüm olayların yaşanmasının kabul edilemeyeceği sert ve açık bir ifadeyle bildirilmiştir. Ancak Tesri i Muamelat Komisyonu tarafından daha sonra sadarete gönderilen raporda Muş jandarmalarından Abdullah Onbaşı hakkındaki Ermeni bir kadının ölümüne sebebiyet vermek şeklindeki iddianın asılsız olduğu yönünde Muş mutasarrıflığından bilgi alındığı belirtilmiştir. Rapora göre memurin-i adliye-i etebba-i mahalliyeden mürekkeben karye-i mezkureye gönderilen heyet tarafından tahkikat-ı lazıme icra edildiği ve verilen fenni raporda mezburenin zatürreden vefat eylediği sonucuna varılmıştır. Yine raporda mutasarrıflığın konunun önemine binaen söz konusu köye ikinci bir heyet gönderdiği ve bu heyetin yapılan tahkikatlar sonucunda tahsildarların köylülerden bedava yem ve yiyecek aldığına dair bir şikâyete rastlayamadığı belirtilmektedir. Söz konusu raporda jandarmanın tahsilata müdahalesinin nizamnamelere aykırı olduğu ve böyle bir şeyin söz konusu olmadığı ve olamayacağı iddia edilmiştir. Bu örnekte sadaret ve Dahiliye nezareti makamlarının konunun üzerine gidilmesi ve 43 BOA, A.MKT.MHM, 621/1, (7 Şubat 1898). 76 Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar Sayı 9 Güz 2009

19 Anadolu ıslahatı, Ermeni sorunu ve vergi tahsildarlığı, söz konusu suiistimallerin önünün mutlaka alınması doğrultusundaki ifade ve eğilimlerine rağmen vakanın araştırılması aşamasında olayda sorumluluğu bulunan mahalli memurlara başvurulmuş olması dikkat çekicidir. Bu koşullarda araştırma komisyonunun olayın örtbas edilmesi ve sorumluların temize çıkarılması yönünde hareket etmiş olması şaşırtıcı değildir. 44 Ahali üzerinde tahsildar ve jandarma zulüm ve baskısının yaygınlığı karşısında halkın hoşnutsuzluğu birçok durumda direnişle sonuçlanmış ve hatta bu direnişler zaman zaman örgütlü bir karşı koyuşa dönüşmüştür. Örneğin, Halep vilayeti Nizamiye Kumandanı Ferik Edhem Paşa nın 8 Ekim 1895 tarihiyle Seraskerlik e gönderdiği şifreli telgraftan Antakya kazasının Süveydiye ve Ermeni köyleri ahalisinin tahsildarlara karşı toplu direnişe giriştiğini öğreniyoruz. 45 Edhem Paşa nın iddiasına göre bu bölgede bulunan erbab-ı fesadın Hınçak şirketinden aldıkları talimatta ecnebi müdahalesini takviye için bir vukuat çıkarılması lüzumu tavsiye olunduğundan köy ahalisi toplantıya çağrılarak tahsildarlara karşı mukavemet örgütlenmeye çalışılmıştır. Alınan istihbarata göre toplantıya katılanların çoğunluğu hükümet taraftarlığı ilan etmiş ise de tahsildarlara hakarette bulunarak matlubat-ı miriyenin verilmemesi yönünde oy kullandıkları tespit edilmiştir. Ayrıca yaklaşık iki yüz kişinin Binbaşı Mehmet Ali Bey e hücum ile hiç olmaz ise binbaşıyı katletmeyi kararlaştırdıkları istihbar olunmuştur. Sason bölgesi Ermeni ahalisinin daha Hınçak mensupları bölgede örgütlenme faaliyetlerine girişmeden hayli önce vergi isyanlarına girişme şeklinde bir direniş geleneği oluşturduğu biliniyor. Örneğin daha 1893 yılında Sason sakinlerinin vergi tahsili için gelen jandarmalara mukavemet gösterdikleri ve direnişe geçtikleri ve bu direnişin ancak Kürt aşiret birliklerine ilave olarak topçu destekli düzenli birliklerle kırılabildiğini biliyoruz. 46 Doğu vilayetlerinde göçebe aşiretlerin yerleşik köy ekonomisini talana dönüşen faaliyetlerinin önlenmesi Berlin Kongresi sonrası gündeme gelen ıslahat projelerinin önemli maddelerinden biriydi. Avrupa devletleri tarafından Osmanlı hükümetine verilen çeşitli notalarda bu meseleye değinilmiş ve neticede 1895 tarihli Islahat Layihası nın 27. maddesi bu sorunun çözülmesi yönünde bir irade ortaya koymuştur. 47 Yerleşik köylülerle göçer aşiretler arasındaki gerilimlere basitçe etnik bir kimlik bilincinin veya kimlik siyaseti- 44 BOA, DH.TMIK.S, 37/23, (23 Nisan 1902). 45 BOA, A.MKT.MHM, 646/3, (9 Ekim 1895). 46 Hans-Lukas Kieser, Iskalanmış Barış: Doğu Vilayetleri nde Misyonerlik, Etnik Kimlik ve Devlet, , çev. Atilla Dirim İletişim Yayınları, İstanbul, 2005, s Kürt aşiretlerinin denetimiyle ilgili 27. Madde için bkz. Uras, Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi, s Karaca, Anadolu Islahatı ve Ahmet Şakir Paşa, , s Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar Sayı 9 Güz

20 Nadir Özbek nin neden olduğunu düşünmek hayli yanıltıcı olacaktır. Sorunun sanki kültürel, sosyal ve siyasal gerçeklikleri itibarıyla yeknesak bir bütünlük oluşturdukları farz edilen Kürt aşiretleriyle, yine sosyal gerçeklikleri itibarıyla bölünmüşlükten uzak bir cemaat olarak tahayyül edilen Ermeni ahalisi arasındaki bir gerilim olarak algılanması yine aynı derecede eksik ve yanıltıcı olacaktır. Konunun bu şekilde bir etnik çatışma olarak algılanmasında Avrupa devletlerinin ve misyonerlerin idari reform paketini Doğu vilayetlerinde Ermeni nüfusunun haklarının korunması çerçevesine sıkıştıran yaklaşımlarının kuşkusuz bir payı olsa gerek. Ancak daha ilginci günümüz tarihçiliğinin bu son derece karmaşık sosyal, ekonomik ve siyasal meseleler yumağını yine basit bir içerikle donatılmış kimlik siyaseti kavramlarıyla açıklama eğiliminde olmasıdır. Oysa gerçekten de Kürt aşiretlerinin özellikle Hamidiye Alayları halinde devletin güvenlik birimleri kapsamına alınan aşiretlerin Ermeni köylülerine yönelik bir talan ekonomisine yöneldikleri doğru olmakla birlikte söz konusu talan ekonomisinin anlaşılması ancak ekonomik, sosyal ve siyasal koşulların değişen içeriğine referansla mümkün olabilir. Bölgede ekonominin ticarileşmesi, meta ekonomisinin yaygınlaşması, toprağın özel mülk haline dönüşmesi ve bütün bu değişimlerin iktidar ve servet mücadelesine yeni biçim ve içerik kazandırması gibi konulara değinmeden Ermeni sorunun kavranması mümkün değildir. Daha da önemlisi Osmanlı merkezinin vergi tahsilatı çerçevesinde mahalli düzeyde yürüttüğü idari pratikler de bu servet ve iktidar mücadeleleri bağlamında değerlendirilmelidir. 48 Konuya yukarıda değinilen bağlamda bakıldığında bölgedeki aşiretlerin güç ve servetlerini yalnızca gayrinizami talan ekonomisi yoluyla artırmaya çalıştıklarını düşünmek doğru olmayacaktır. Örneğin, Hamidiye Alayları şeklinde örgütlenebilmiş Kürt aşiretlerinin aşar iltizamından pay almak noktasındaki kabarık iştahları gayrinizami talan ve yağma ekonomisiyle nizami idari pratiklerin kolayca örtüşebildiği alanlara işaret etmektedir. Osmanlı arşiv belgelerine başvurarak bu konuyu ayrıntılarıyla belgelemek mümkündür. Örneğin Diyarbakır jandarma kumandanı İzzet Paşa ile Karacadağ da meskûn İzolu aşiretinden Bedo Ağa nın ahaliden fazla vergi aldıkları ve ağanın, adamlarına Hamidiye kıyafeti giydirerek ahalinin mallarını yağmalattı- 48 Hamidiye Alayları hakkında bkz. Janet Klein, Power in the Periphery: The Hamidiye Light Cavalry and the Struggle Over Ottoman Kurdistan, doktora tezi, Princeton University, Bayram Kodaman, Hamidiye Hafif Süvari Alayları (II. Abdülhamid ve Doğu Aşiretleri), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, sayı 32 (1979). Selim Deringil, The Ottoman Twilight Zone of the Middle East, Henri J. Barkey (der.) Reluctant Neighbor, Turkey s Role in the Middle East U.S. Institute of Peace Press, Washington D.C., Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar Sayı 9 Güz 2009

IL ö z e l İDARELERİ

IL ö z e l İDARELERİ YEREL YÖNETİM REFORMU SONRASINDA IL ö z e l İDARELERİ. «O» M YEREL YÖNETİM REFORMU SONRASINDA İL ÖZEL İDARELERİ İSTANBUL İL GENEL MECLİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hayat Yayınları: 313 Yönetim: 69 Kitabın

Detaylı

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI (YAKINÇAĞ TARİHİ) TANZİMAT TAN MEŞRUTİYET E TÜRKİYE DE KAZA YÖNETİMİ (1842-1876) YÜKSEK LİSANS TEZİ Sadık Fatih TORUN ANKARA, 2005

Detaylı

GOVERNOR ASSIGNMENTS IN THE LAST PERIOD OF THE OTTOMAN EMPIRE (1839-1908 HUDÂVENDIGÂR PORVINCE CASE)

GOVERNOR ASSIGNMENTS IN THE LAST PERIOD OF THE OTTOMAN EMPIRE (1839-1908 HUDÂVENDIGÂR PORVINCE CASE) OSMANLI DEVLETİ NİN SON DÖNEMİNDE VALİ ATAMALARI (1839-1908 HUDÂVENDİGÂR VİLÂYETİ ÖRNEĞİ) Muammer DEĞİRMENDERE Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi A.B.D. Doktora Öğrencisi, mdegirmendere@gmail.com

Detaylı

Ermeni Meselesine Çözüm Arayışı Sürecinde Uygulamaya Konulan Bir Proje: Vilayât-ı Şarkiye (Doğu Anadolu) Islahat Müfettişliği (1913-1914)**

Ermeni Meselesine Çözüm Arayışı Sürecinde Uygulamaya Konulan Bir Proje: Vilayât-ı Şarkiye (Doğu Anadolu) Islahat Müfettişliği (1913-1914)** Ermeni Meselesine Çözüm Arayışı Sürecinde Uygulamaya Konulan Bir Proje: Vilayât-ı Şarkiye (Doğu Anadolu) Islahat Müfettişliği (1913-1914)** Zekeriya Türkmen* Özet Doğu Sorunu veya diğer bir ifadeyle Osmanlı

Detaylı

Öğr. Gör. Zeynep ALTINTAŞ

Öğr. Gör. Zeynep ALTINTAŞ 1890 YILINA KADAR OSMANLI ARŞİV BELGELERİNE GÖRE ERMENİ SORUNUNUN ORTAYA ÇIKIŞINDA İNGİLTERE NİN ROLÜ (The Brıtısh Role in Appearence of Armenıan Problem Accordıng to Ottoman Archıve Records Untıl 1890)

Detaylı

1941: KITLIK YILINDA MİLLİ KORUNMA KANUNU UYGULAMALARI

1941: KITLIK YILINDA MİLLİ KORUNMA KANUNU UYGULAMALARI 1941: KITLIK YILINDA MİLLİ KORUNMA KANUNU UYGULAMALARI Bülent DURU * 7 Aralık 1941 de Pearl Harbour daki Japon baskını ile Japonya ve Amerika da harbe karışınca Avrupa harbi, dünya harbi halini aldı. İşte

Detaylı

- 730 - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35

- 730 - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 DEĞİŞİM VE KURUMSAL YAPILANDIRMA SÜRECİ:

Detaylı

Osmanlı Posta Bürokrasisi 1908 1914

Osmanlı Posta Bürokrasisi 1908 1914 Osmanlı Posta Bürokrasisi 1908 1914 Ottoman Postal Bureaucracy 1908 1914 Erkan TURAL* Öz Kurtuluş Savaşı nın kazanılmasında telgrafın rolü bilinir. Ancak bu teknolojiyi ülkeye getiren ve geliştiren kurum

Detaylı

XIX. YÜZYILDA OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA ESKİ ESER ANLAYIŞININ DOĞUŞU VE BU ALANDA UYGULANAN POLİTİKALAR

XIX. YÜZYILDA OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA ESKİ ESER ANLAYIŞININ DOĞUŞU VE BU ALANDA UYGULANAN POLİTİKALAR U.Ü. FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl: 10, Sayı: 16, 2009/1 XIX. YÜZYILDA OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA ESKİ ESER ANLAYIŞININ DOĞUŞU VE BU ALANDA UYGULANAN POLİTİKALAR Fatma ŞİMŞEK * Güven

Detaylı

Cumhuriyet Döneminde Türkiye de Yol Vergisi

Cumhuriyet Döneminde Türkiye de Yol Vergisi Cumhuriyet Döneminde Türkiye de Yol Vergisi Road Tax in The Republic Period Nuray ÖZDEMİR * Öz Osmanlı Devleti nin son döneminde karayolu çalışmalarını finanse etmek için alınan yol vergisi önce Kurtuluş

Detaylı

Karadeniz, Kafkasya, Orta Asya, Kuzey Afrika ve Orta Doğunun bağlantı merkezi konumundadır. Bu bölgeler arasında yapılacak her türlü ticaret, yük ve

Karadeniz, Kafkasya, Orta Asya, Kuzey Afrika ve Orta Doğunun bağlantı merkezi konumundadır. Bu bölgeler arasında yapılacak her türlü ticaret, yük ve 1 BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ Devletlerin temel fonksiyonlarını yerine getirmek, kendisini oluşturan bireylere hizmet sunmak için gelire ihtiyaç duymaları vergi toplama gerekliliğini doğurmuştur. Vergileme, zaman

Detaylı

OSMANLI İMPARATORLUĞU NUN TEHCİR KARARI ALMASI VE UYGULAMASI (The Decıcıon and Applıcatıon of Resettled in Ottoman Empıre)

OSMANLI İMPARATORLUĞU NUN TEHCİR KARARI ALMASI VE UYGULAMASI (The Decıcıon and Applıcatıon of Resettled in Ottoman Empıre) OSMANLI İMPARATORLUĞU NUN TEHCİR KARARI ALMASI VE UYGULAMASI (The Decıcıon and Applıcatıon of Resettled in Ottoman Empıre) Yrd. Doç. Dr. Ahmet ALTINTAŞ ÖZET Osmanlı Devleti, isteksiz olmasına rağmen Birinci

Detaylı

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 10, Sayı: 20, ss. 61-92, 2012 5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK* & Veli KAVSARA** Özet

Detaylı

BALYA-KARAAYDIN MADEN GREVİ VE MEHMET ALİ (AYNÎ) BEY İN MÜFETTİŞLİĞİ (1908)

BALYA-KARAAYDIN MADEN GREVİ VE MEHMET ALİ (AYNÎ) BEY İN MÜFETTİŞLİĞİ (1908) BALYA-KARAAYDIN MADEN GREVİ VE MEHMET ALİ (AYNÎ) BEY İN MÜFETTİŞLİĞİ (1908) Yrd. Doç Dr. Uğur AKBULUT ÖZ: Grev, işçilerin eskiden beri en çok başvurduğu hak arama yöntemlerinden birisidir. Genellikle çalışma

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ NİN ÇÖKÜŞÜNÜ HIZLANDIRAN MALİ HADİSELER

OSMANLI DEVLETİ NİN ÇÖKÜŞÜNÜ HIZLANDIRAN MALİ HADİSELER OSMANLI DEVLETİ NİN ÇÖKÜŞÜNÜ HIZLANDIRAN MALİ HADİSELER Yrd. Doç. Dr. Nazım KURUCA * Öğr. Gör. Hüseyin KARA ** Özet 19. yüzyıl Osmanlı Devleti nin bünyesinde iktisadî, sosyal, askerî ve idarî sahada ciddî

Detaylı

Abdulkadir GÜL 1 OSMANLI DÖNEMİ DERSİM İN ISLAHI ÇERCEVESİNDE YAPILAN İMAR FAALİYETLERİ

Abdulkadir GÜL 1 OSMANLI DÖNEMİ DERSİM İN ISLAHI ÇERCEVESİNDE YAPILAN İMAR FAALİYETLERİ Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 8, Aralık 2014, s. 8-27 Abdulkadir GÜL 1 OSMANLI DÖNEMİ DERSİM İN ISLAHI ÇERCEVESİNDE YAPILAN İMAR FAALİYETLERİ Özet Bu makale, Osmanlı modernleşmesi

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ

İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ İL ÖZEL İDARELERİNİN DEĞİŞİMİ VE DÖNÜŞÜMÜ: İSTANBUL İL ÖZEL İDARE ÖRNEĞİ Sabri KAYA İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreteri GİRİŞ Türkiye nin yerel yönetim sisteminin önemli bir parçası olan il özel idarelerinin

Detaylı

Parlamentonun Bütçe Hakkını Etkin Kullanımının Yeni Bütçe Sistemi Çerçevesinde Değerlendirilmesi

Parlamentonun Bütçe Hakkını Etkin Kullanımının Yeni Bütçe Sistemi Çerçevesinde Değerlendirilmesi Parlamentonun Bütçe Hakkını Etkin Kullanımının Yeni Bütçe Sistemi Çerçevesinde Değerlendirilmesi H. Hakan YILMAZ * Mustafa BİÇER ** Özet Çalışmada, öncelikle temsili demokrasi çerçevesinde bütçe hakkının

Detaylı

ERMENİ SORUNU VE TÜRKİYE

ERMENİ SORUNU VE TÜRKİYE ERMENİ SORUNU VE TÜRKİYE Öğr. Gör. Yüzbaşı Servet AVŞAR Genelkurmay ATASE Başkanlığı, ATAREM Genel Sekreterliği GİRİŞ Yıllardır Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti ne yönelik asılsız, kanıtsız ve kasıtlı

Detaylı

HEYBELİADA RUHBAN OKULU NUN GELECEĞİ ÜZERİNE TARTIŞMALAR VE ÖNERİLER

HEYBELİADA RUHBAN OKULU NUN GELECEĞİ ÜZERİNE TARTIŞMALAR VE ÖNERİLER HEYBELİADA RUHBAN OKULU NUN GELECEĞİ ÜZERİNE TARTIŞMALAR VE ÖNERİLER nisan 2009 heybeliada ruhban okulu nun geleceği üzerine tartışmalar ve öneriler ISBN 978-605-5832-14-8 TESEV YAYINLARI DIŞ POLİTİKA

Detaylı

ARAP ÜLKELERİNDE OSMANLI İDARESİ

ARAP ÜLKELERİNDE OSMANLI İDARESİ 2419 ABSTRACT ARAP ÜLKELERİNDE OSMANLI İDARESİ Ottoman Sovereignty in Arabian Countries ÖZTÜRK, Mustafa * TÜRKİYE/ТУРЦИЯ Ottoman management in Arabian countries which are generally known as Middle East

Detaylı

İMAR MEVZUATININ VE KENTSEL TOPRAK MÜLKİYETİNİN İRDELENMESİ

İMAR MEVZUATININ VE KENTSEL TOPRAK MÜLKİYETİNİN İRDELENMESİ TODAİE YEREL YÖNETİMLER ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ YEREL TEMSİL ARAŞTIRMASI (yeryön / imar) İMAR MEVZUATININ VE KENTSEL TOPRAK MÜLKİYETİNİN İRDELENMESİ Hazırlayan Dr. Ümit ÖZCAN Haziran 2000, Ankara İÇİNDEKİLER

Detaylı

LOZAN BARIŞ GÖRÜŞMELERİNDE İMTİYAZLAR SORUNU

LOZAN BARIŞ GÖRÜŞMELERİNDE İMTİYAZLAR SORUNU LOZAN BARIŞ GÖRÜŞMELERİNDE İMTİYAZLAR SORUNU Seda ÖRSTEN ESİRGEN* ÖZET Osmanlı Devleti nde XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren demiryolu, havagazı, elektrik gibi çeşitli kamu hizmetlerinde imtiyaz

Detaylı

Türkiye de ve Almanya da Sosyal Güvenlik Sistemleri Reformlar

Türkiye de ve Almanya da Sosyal Güvenlik Sistemleri Reformlar Türkiye de ve Almanya da Sosyal Güvenlik Sistemleri Reformlar Ahmet Apan Kuşkusuz, içinde bulunduğumuz 21. yüzyıl sosyal güvenlik sistemlerinin köklü bir dönüşüm yaşadığı ve yeniden yapılandığı bir dönem

Detaylı

Diyarbekir 1915 1 AYHAN AKTAR & ABDÜLHAMIT KIRMIZI

Diyarbekir 1915 1 AYHAN AKTAR & ABDÜLHAMIT KIRMIZI HANS LUKAS KIESER 288 DİYARBAKIR TEBLİĞLERİ AYHAN AKTAR & ABDÜLHAMİT KIRMIZI 289 DİYARBAKIR TEBLİĞLERİ cemaatlerin canlı canlı gömüldüğü, umutların heba edildiği, potansiyellerin yitirildiği gerçeğini

Detaylı

Türkiye de Bölgesel Yönetim

Türkiye de Bölgesel Yönetim TESEV İYİ YÖNETİŞİM PROGRAMI Türkiye de Bölgesel Yönetim Bir Model Önerisi İYİ YÖNETİŞİM PROGRAMI Türkiye de Bölgesel Yönetim Bir Model Önerisi Fikret Toksöz Prof. Dr. Ferhan Gezici Türkiye de Bölgesel

Detaylı

ERMENĐ MESELESĐNĐN SĐYASĐ TARĐHÇESĐ (1877-1914)

ERMENĐ MESELESĐNĐN SĐYASĐ TARĐHÇESĐ (1877-1914) T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞĐVLERĐ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 53 ERMENĐ MESELESĐNĐN SĐYASĐ TARĐHÇESĐ (1877-1914) M ü n i r S ü r e y y a B e y 1 2 A N K A R A - 2 0 0 1 P

Detaylı

ödemeler üzerine yoğunlaşarak, nüfusun tamamını kapsayacak sosyal güvenlik sistemlerinin tesisini tercih etmişlerdir.

ödemeler üzerine yoğunlaşarak, nüfusun tamamını kapsayacak sosyal güvenlik sistemlerinin tesisini tercih etmişlerdir. GİRİŞ Resmi olarak ilk kez Roosvelt dönemi Amerika sında adlandırılan sosyal güvenlik sistemi kavramı en genel bakış açısıyla ülke içi sosyal adaletin sağlanmasında birincil rol üstlenmiş organizasyonların

Detaylı

TÜRK ERMENİ ANLAŞMAZLIĞININ SİYASİ KÖKENLERİ, TEHCİR VE DÖNÜŞ ÜZERİNE YAKLAŞIMLAR

TÜRK ERMENİ ANLAŞMAZLIĞININ SİYASİ KÖKENLERİ, TEHCİR VE DÖNÜŞ ÜZERİNE YAKLAŞIMLAR TÜRK ERMENİ ANLAŞMAZLIĞININ SİYASİ KÖKENLERİ, TEHCİR VE DÖNÜŞ ÜZERİNE YAKLAŞIMLAR Prof. Dr. Kemal ÇİÇEK Türk Tarih Kurumu Ermeni Masası Karadeniz Teknik Üniversitesi Tarihsel Süreç Türkler ile Ermeniler

Detaylı

Encümen-i Daniş in Kurumsal Yapısı

Encümen-i Daniş in Kurumsal Yapısı Encümen-i Daniş in Kurumsal Yapısı Osman Zahit Küçükler * Özet: 19. yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren kapsamlı bir modernleşme çabasına giren Osmanlı Đmparatorluğu, hem mevcut kurumlarında bazı değişiklikler

Detaylı