Bir kültür metropolü:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bir kültür metropolü:"

Transkript

1 Page XII Kültür ve Sanat Bir kültür metropolü: Berlin Foto raflar: Selim Günefl Berlin kozmopolit yap s ve ola anüstü kültür zenginli i ile bir kültür metropolü. Kent, Prusya kültür miras olan Müzeler Adas, kültür forumu, üç opera, bir filarmoni, pek çok tiyatro ve konser salonu ve kütüphaneleri ile sahip oldu u kültür kimli ini fazlas yla hak ediyor. Baflkent Berlin, yaklafl k üç milyon dört yüz bine ulaflan nüfusu ile Almanya n n en kalabal k kenti olma özelli ini tafl yor. Kent, yüzde elli biri k rk yafl n alt nda olan dinamik nüfusu ile ön plana ç k yor. Yüz seksen iki farkl milletin temsil edildi i baflkentin, nüfusunun yaklafl k yüzde yirmisini XII yabanc lar oluflturuyor Tarihçe 1307 y l nda Köln ile birleflen Berlin, II. Kurfürst Friedrich in duydu u rahats zl klar nedeniyle bu birlikten ayr l r y l nda Kurfürst Friedrich in kendisini kral ilan etmesi ile Berlin bir krall k haline gelir. II. Enkel Friedrich ( ) zaman nda flehir mimari aç dan bambaflka bir görünüme bürünür y l nda flehir, Napolyon taraf ndan iflgal edilir ve Quadriga Atl lar kentten götürülür. Fakat ayn Quadriga 1814 y l nda Brandenburger Tor a -ait oldu u yere- geri

2 Page XIII GEZ - Berlin getirilir. lerleyen y llarda Schinkel in klasik yap lar ve Lenné sanatsal park alanlar flehrin bir parças haline gelir. XIX. yüzy ldan itibaren ekonomide önemli bir s çrama yaflan r. Nüfus bu yüzy l içerisinde büyük bir h zla artmaya bafllar. Berlin in Alman mparatorlu u nun baflkenti oldu u 1871 y l ndan sonra burada tam anlam yla bir göç ve nüfus patlamas yaflan r ve baflkent, milyonlar n yaflad bir kent haline gelir. Birinci Dünya Savafl ndan sonra imparatorluk büyük bir sars nt geçirir ve 1918 y l nda derin bir kriz yaflan r sonlar nda Hitler in yönetimi ele almas ile Yahudiler, komünistler ve muhaliflere karfl programlar uygulanmaya bafllan r. Nazi diktatörlü ünün devam nda 1945 senesinde savafl n bitimi ile beraber flehir farkl güçler taraf ndan devral n r. fiehrin do usu Ruslar n, güneybat s Amerikal lar n, bat s ngilizlerin, kuzeybat s da Frans zlar n kontrolü alt na girer. II. Dünya Savafl sonras Do u ve Bat Almanya ile iki sistemi birbirinden ay ran ve uzun süre Avrupa'daki bölünmüfllü ün sembolü olarak an lan Berlin Duvar, Do u Almanya taraf ndan infla edilmeye bafllan r. Do udan Bat ya bafllayan kaç fllar, Do u Almanya'n n ekonomik varl n tehdit edici boyutlara ulafl r. Bu nedenle, öncelikle s n r geçiflleri durdurulur. Baflta geçiflleri engellemek için kurulan dikenli teller zamanla; gözetleme kuleleri, makineli tüfekler ve may nlar ile güçlendirilmifl kilometrelerce uzunluktaki duvarlara dönüflür. ki yüzden fazla insan, ilk zamanlarda s n r geçmeye çal fl rken hayat n kaybeder y l nda Do u Berlin meydanlar nda yaklafl k bir D R M/Temmuz-A ustos-eylül 2006 milyon kifli demokrasi yanl s eylemlere kat l r ve birkaç gün içinde Do u Almanya hükümeti istifa eder. Binlerce Do u Almanya vatandafl, Bat ya geçmek için s n ra y l r. Do u Almanya yönetiminin karar yla, bütün Do u Almanya vatandafllar na istedikleri s n r kap s ndan Bat 'ya geçebilecekleri aç klan r ve binlerce kifli Bat 'ya ak n eder. Böylece, 1989 da Berlin Duvar tarihe kar fl r ve Bat ile Do u Almanya birleflir. Müzeler Altes Museum: 1830'da aç lan ve Antik Ça a ait koleksiyonun belli bir bölümü bulunan müzede Yunan sanat ve Antikitenin kültür tarihine ait üç binden fazla eser mevcuttur. Bahçesi ise Lustgarten (Nefle Bahçesi) olarak adland r lmaktad r. Bauhaus Archiv-Museum für Gestaltung: y llar aras nda Almanya da, mimari tasar m konusunda e itim vermifl, uygulamal bir sanat okulu olan ünlü mimar Bauhaus'un yap tlar n müzede bulmak mümkün. Bauhaus ekolü, teknolojiyi, zanaat ve sanat bir araya getirerek fonksiyonel bir mimari yaratmay amaçl yordu. Müzede Kandinsky ve Klee ye ait grafik çal flmalar ile ilginç reklam çal flmalar ndan örnekler de görülebilir. XIII

3 Page XIV Kültür ve Sanat Bröhan-Museum: fladam Karl Bröhan' n toplad koleksiyon; ya l boya tablolar, porselenler, gümüfller, vazolar, mobilyalar ve heykellerden olufluyor. Hans Baluschek' n ya l boya tablolar, yirmili ve otuzlu y llar n sosyal durumunu gösteriyor. Bröhan, küçük, sessiz ve biraz da özel bir müze. Brücke-Museum: "Die Brücke" (köprü), 1905'de Fritz Bleyl, Erich Heckel, Ernst Ludwig Kirchner ve Karl Schmidt-Rottluff taraf ndan kuruldu. Müzede plastik sanatlar n çeflitli örneklerine ve baz grafik çal flmalara yer verilmifl. Almanya'n n en önemli ekspresyonist koleksiyonu burada bulunmaktad r. Ephraim-Palais: Rokoko Palas, y llar nda F. W. Dietrich'in planlar na göre Nikolai semtinde infla edilmifltir y l nda bir köprünün geniflletme çal flmalar sonucunda bina yerinden sökülüp baflka bir yere tafl nm fl ve orijinal yap n n yeniden inflas yla 1987'de müze olarak aç lm flt r. Gemäldegalerie: Galeride; Rubens, Dürer, Breughel, Holbein, Raphael, Gainsborough, El Greco, Canaletto ve Caravaggio'nun çal flmalar bulunmaktad r. Alman ve talyan sanatç lar n XIII. ile XVI. yüzy llar aras XIV döneme ait çal flmalar n n yan s ra, XVIII. yüzy l Frans z ve ngiliz ressamlar n çal flmalar ve talyan barok ve rokoko dönemine ait çal flmalar bulunmaktad r. Georg-Kolbe-Museum: Kolbe'un eski atölyesinden ve güzel bahçesinden oluflturulmufl bir müzede, George Kolbe ile ayn dönem sanatç lar n n plastik sanat, çizim ve resim koleksiyonlar bulunmaktad r. Hamburger Bahnhof, Museum für Gegenwart Berlin: 1847 y l nda Neuhaus taraf ndan infla edilen müze, y llar aras nda Josef Paul Kleihues taraf ndan restore edilmifltir. Son otuz y l n sanat eserlerini bar nd ran müzede resim, heykel, grafik ve foto raf sergilerinin yan s ra; video, multimedia gösterileri ile fl k gösterileri de yap lmaktad r. Baselitz, Kiefer, Polke, Vostell, Beuys, Rauschenberg, Twombyl ve Warhol'un eserleri de bu müzede sergilenmektedir. Kunstgewerbe: Ortaça 'dan günümüze kadar olan döneme ait hal koleksiyonu ile XI. - XV. yüzy llarda Hristiyan kiliselerine ait çal flmalar burada yer almaktad r.

4 Page XV GEZ Neue Nationalgalerie und Philharmonie: 1960'larda Ludwig Mies van der Rohe taraf ndan infla edilmifltir. XX. yüzy ldan pek çok ressam n eserleri bulunmaktad r. Alman ekspresyonist ve sürrealist sanatç lar aras nda yer alan, Max Beckmann, Otto Mueller, Ernst Ludwig Kirchner, Paul Klee ve Max Ernst'in yap tlar bu galeride sergilenmektedir. Schinkel-Museum: Ziegelstein Kilisesi 1830 y l nda Karl Friedrich Schinkel taraf ndan tasarlan p yap lm flt r. Savaflta ald yaralar seksenli y llarda onar lm fl ve yarat c s n n an s na sayg yla yeniden aç lm flt r. Schloß Charlottenburg ve Castle Charlottenburg: Berlin'in en büyük saltanat saray yüz y l boyunca sürekli geniflletilerek infla edilmifltir. II. Dünya Savafl s ras nda tahrip olan ama y k l fl engellenebilen saray yirmi y ll k restorasyon çal flmalar sonucunda tekrar eski ihtiflam na kavuflmufltur. Portakal a açlar n n ve di er egzotik bitkilerin k fl geçirebilmeleri için yap lm fl XVII. yüzy l Barok tarz seras da bulunmaktad r. Berlin Tarih Müzesi. Dünyan n en büyük ve en iyi organize edilmifl müzelerinden biri. Yirmi befl milyon parçadan oluflan koleksiyon, yeryüzünün bütün bölgelerinden ve tarihinden mineralojik, paleontolojik ve zoolojik bulgular içermektedir. Galeriler Akademie der Künste: 1696 y l nda Friedrich III taraf ndan kuruldu. Berlin'in eski kültürel enstitülerinden biridir. 1938'de Naziler taraf ndan önemli üyeleri sürgüne gönderilmifltir. Ücretsiz caz konserleri, fliir günleri, gösteri ve film günleri düzenlenmektedir. DAAD Galerie: John Armleder, Daniel Buren, Edward Kienholz, Mario Merz ve Nam June Paik'ten eserler bulunmaktad r. Ägyptisches Museum: Schloß Chalottenburg'un karfl s ndaki caddede yer alan Berlin'in en popüler müzelerinden biri. Eski M s r'a ait bin befl yüzün üzerinde sanat eseri sergilenmektedir. Dünyada kendi tarz nda olan müzeler içinde beflinci s rada yer al yor. Kraliçe Nefertiti'nin büstü muhteflem. Museum für Vor und Frühgeschichte: Avrupa'n n yak n ve erken tarihsel geliflimi ve ön Asya'n n Paleolitik'ten Orta Ça 'a kadar olan tarihçesi sergilenmektedir. Pergamon Museum: Pergamon Müzesi, bir enstitü olarak Alman arkeologlar n XVIII. yüzy l n sonunda elde ettikleri arkeolojik bulgular bar nd rmak için kurulmufl. Müzeye ismini veren ve Bergama'dan al nan Zeus Altar ile Babil den getirilen Isthar Kap s burada yeniden infla edilmifl. Museum für Naturkunde: Berlin'in Do al D R M/Temmuz-A ustos-eylül 2006 XV

5 Page XVI Kültür ve Sanat ortas nda 1969 y l nda infla edilmifl Dünya Saati ve Dostluk Çeflmesi, Alexander Platz n sembolleri olarak gösteriliyor. Haus am Lützowplatz: Bat Berlin'in ticari amaç gütmeyen galerilerinden biri. II. Dünya Savafl 'ndan sonra Bat Berlin'de aç lm fl olan galeride Macaristan, Bulgaristan, Rusya ve Polonya'dan figüratif çal flmalar, neo-realist resimler, heykel ve foto raflar var. Haus am Waldsee: 1946 y l nda sanat konseyi taraf ndan kurulmufltur. Käthe Kollwitz, Hermann Blumenthal, Karl Schmidt-Rottluff ve Max Ernst in resimleri bu galeride sergilenmektedir. Tarihi Mekânlar Fernsehturm (Televizyon Kulesi): Kentin en yüksek binas olan televizyon kulesi, Berlin in simgeleri aras nda yer al yor. Üç yüz altm fl sekiz metre yüksekli e ulaflan yap daki manzara kat iki yüz üç metre yükseklikte bulunuyor senesinde Walter Herzog ve Heinz Aust' n planlar na göre inflas bafllayan yap t 1972 senesinde tamamlanm fl. Funkturm: Berlinliler taraf ndan Uzun Dev olarak adland r lan Funkturm sayesinde ziyaretçiler baflkentin ola anüstü manzaras n n tad n ç kar yorlar. H. Straumer planlar sayesinde Charlottenburg de yeniden düzenlenen yap ile tarihi özelli i de olan Funkturm, Berlin in mutlaka görülmesi gereken yerleri aras nda gösteriliyor. Berlin Duvar An t : Bat Berlin deki Wedding mahallesinin s n r nda, Ackerstrasse ile Bernauer Strasse nin kesiflti i köflede, Berlin Duvar An t bulunur. Duvar n yetmifl metrelik bir bölümü, çelik duvarlarla desteklenerek koruma alt na al nm fl durumda. National Opera (Staatsoper): y llar aras nda Korint Kemer tarz nda inflaa edilmifl. 1843'te bir yang nda tamamen tahrip olmufl ve C. H. Langhans taraf ndan yeniden yap lm fl. II. Dünya Savafl s ras nda a r tahribata u rad ysa da 1955 y l ndan beri eski güzelli inde. çi en son 1986'da yenilenmifl olan bina, bin dört yüz kiflilik kapasiteye sahip. Alexanderplatz: Berlin in en ünlü meydan Alexanderplatz XVIII. yüzy lda hayvan sat m alan olarak kullan lm fl. smini Rus Çar Alexander' n 1803'deki ziyaretinin ard ndan alan meydan, ilerleyen y llarda bölgenin en önemli ulafl m noktas ve buluflma noktas haline gelmifl. Savafl sonras nda tamamen tahrip olan alan y llar aras ndaki çal flmalar n sayesinde bugünkü görünümüne kavuflmufl. Alan n Siegessaule (Zafer An t ): Altm fl iki metre yüksekli indeki Zafer An t 1873 te -sonradan infla edilen parlamento binas n n yak n nda- Prusya'n n; Danimarka (1864), Avusturya-Macaristan (1864) ve Fransa üzerindeki zaferi an s na (1871) törenle aç lm fl. Meydan n düzenlenmesi dolay s yla sökülmüfl ve büyük y ld z n üzerine yerlefltirilmifl. Zafer Tanr ças Viktoria'n n otuz befl ton a rl ndaki heykeli F. Drake XVI

6 G E Z - B e r l i n taraf ndan yap lm fl. Kongreßhalle: Kongre Saray, uluslararas yap sergisi çerçevesinde Amerikal lar n katk lar yla 1957'de yap lm fl. Çelik tafl y c lardaki bir çürüme sonucunda çat 1980'de çökmüfl. 1987'de rekonstrüksiyon çal flmas yap lm fl. Bu çöküntüyü yaln zca bronz bir levha hat rlat yor. "Dünya Kültürleri nin Evi" olarak an lan yap da kültür ve sanat festivalleri düzenleniyor. Brandenburger Tor: Brandenburg Kap s, flehrin en ünlü s n r tafl y llar nda C. G. Langhans taraf ndan infla edilmifl. J. G. Schadow taraf ndan infla edilen Quadriga (Antik Ça da kullan lan yan yana koflulmufl dört at taraf ndan çekilen iki tekerlekli araba) ile de taçland r lm fl. 1806'da Napolyon taraf ndan Paris'e götürülmüfl ve 1814'te ba ms zl k savafllar n n gel-gitlerinde tekrar parmakl klar n üzerine yerlefltirilmifl. Berlin Duvar 'n n y k l fl n n kutland ilk gece tahrip edilmifl. 1991'de restorasyonu yap lan kap flu anda eski yerinde duruyor. Berliner Dom: Petersdom a protestan mezhebin cevab olarak infla edilmifl büyüleyici bir mimari yap ya sahip kilise, Berlin in sembolleri aras nda gösteriliyor. Kaiser Wilhelm II. taraf ndan y llar aras nda Julius Carl ve Raschdorff'un planlar na göre infla ettirilen yap t, savafl s ras nda büyük hasar görmüfl senesinde onar m na bafllanan kilisenin bugünkü görünümüne kavuflmas on sekiz sene sürmüfl ve 1993 y l nda restorasyon tamamlanm fl. Checkpoint Charlie: Tarihte bir çok önemli olaya tan k olmufl Checkpoint Charlie de ziyaretçiler kendilerini do u ve bat sentezinin içerisinde buluyorlar. Berlin in do u ve bat geçifl noktas olan Checkpoint Charlie de, 1961 de infla edilen Berlin Duvar nda Sovyet ve Amerikan panzerleri karfl l kl olarak yer al yor. Gedächtniskirche: Kurfürstendamm da bulunan bar fl ve anlaflma heykeli Berlin de savafl sonras nda gerçekleflen yeniden yap lanmay temsil ediyor. Modern dünya ve tarih aras ndaki güçlü z t iliflkinin resmedildi i eseri kilise kal nt lar ve etraf nda yerlefltirilen yeni yap oluflturuyor. Reichstag (Almanya Parlamentosu): Alman meclisi Reichstag yeni mimari yap s ile mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri olarak ön plana ç k yor y llar nda Paul Wallot taraf ndan infla edilen Reichstag n geçmiflini inceleyenler, Almanya n n ayn dönemde geçirdi i tarihi evreler ile olan paralellikleri de gözlemlemifl oluyorlar. Bina 1999 y l ndan itibaren yeniden parlamento olarak hizmet veriyor. Festivaller Berlinale (Berlin Uluslararas Film Festivali): Cannes ve Venedik Film Festivalleri ile birlikte k tan n en sayg n sinema etkinli i olarak kabul edilen Berlinale, her y l 9-19 fiubat tarihleri aras nda gerçeklefltiriliyor. Alt n Ay ödüllerinin sahiplerini arad festival boyunca Berlin sinema starlar na ve on sekiz binin üzerinde konu a ev sahipli i yap yor. Fete de la musique: 1995 y l ndan bu yana her y l haziran ay n n yirmi birinde Berlin'de düzenleniyor. Altm fl sahne ve befl yüze yak n kat l mc n n oldu u etkinlikte müzikseverler, 1982 y l nda Paris'te bafllayan bu etkinli in tad n ç kar yor. Love Parade: Her y l 14 Temmuz da düzenlenen Love Parade (Aflk Karnaval ), Almanya n n ve Avrupa n n çeflitli yerlerinden gelen yaklafl k bir milyon kifliyi sokaklara döküyor. Ç lg n bir e lence fleklinde geçen bu günde ses duvar afl l yor. Europe in motion: Europe in motion festivali ba ms z filmlerin buluflma noktas niteli inde. Sonuncusu 2004 Aral k ay nda düzenlenen Avrupa n n önde gelen ba ms z film yönetmenlerinin yer ald festivalde k sa ve uzun metrajl filmler Avrupa'y ve sorunlar n farkl aç lardan ele alarak izleyiciye sunuyor. Türk yönetmenlerin de büyük ilgi gösterdi i festival Berlin'de düzenleniyor ve ngiltere - Almanya aras nda a rl kl olarak Türk sanatç lar n oluflturdu u bir ekip taraf ndan yürütülüyor. Festivale ise Avrupa n n her ülkesinden kat l m gerçeklefliyor. D R M/Temmuz-A ustos-eylül 2006 XVII

KARNAVAL GÜLÜfiÜ E. Osman Erden Sanatsal Alanda Mücadele Biçimi Olarak stanbul Bienali >>> 2. SAYFADA

KARNAVAL GÜLÜfiÜ E. Osman Erden Sanatsal Alanda Mücadele Biçimi Olarak stanbul Bienali >>> 2. SAYFADA 9. ULUSLARARASI STANBUL B ENAL GAZETES 16 EYLÜL - 30 EK M 2005 TAR HLER ARASINDA HER CUMA RAD KAL LE ß RL KTE MAV JEANS N DESTE LE SAYI: 06 SON SAYI! Ç KULVAR Charles Esche Bu fller Zaman Al r >>> 6. SAYFADA

Detaylı

LIFE LIFE. Rönesans n baflkentleri: Roma ve Floransa. fl merkezine Ferroli dokunuflu. Pera da bir zaman yolculu u

LIFE LIFE. Rönesans n baflkentleri: Roma ve Floransa. fl merkezine Ferroli dokunuflu. Pera da bir zaman yolculu u Ferroli Türkiye kurumsal iletiflim yay n d r Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86 83

Detaylı

Sosyal ve Kültürel Faaliyetler

Sosyal ve Kültürel Faaliyetler sabanc holding 2007 faaliyet raporu 58 Sosyal ve Kültürel Faaliyetler Sabanc Üniversitesi'nin sanayi, sivil toplum örgütleri, sanat kurumlar, sanat merkezleri ve dünyan n seçkin üniversiteleriyle olan

Detaylı

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor

Ka thane yi 500 bin Kiflilik Bir Aile Yönetiyor Türkiye nin lk Ka t Üretim Atölyesi, Ka thane de Yeniden Hayat Buluyor Baflta Ka thanelilerin olmak üzere tüm stanbullar n tarih bilincini kuvvetlendirmeye çal flan Ka thane Belediyesi, Evliya Çelebi nin

Detaylı

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 12 HAZİRAN 2010 Güvenli in anahtar Kale Teknolojisi nde SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Güvenlik teknolojilerinde öncüyüz Güvenlik ihtiyac, insano lunun var oldu u günden

Detaylı

BANDIRMA ERDEK GÖNEN

BANDIRMA ERDEK GÖNEN Band rmaerdekgönen BANDIRMA ERDEK GÖNEN Güney Marmara destinasyonu Akdeniz ve Karadeniz iklimlerinin birleflti i, dünyan n eflsiz do a parças ve klimas Marmara Bölgesi stanbul'a 1saat 45 dakika uzakl kta,

Detaylı

ZM R Türkiye nin üçüncü büyük flehri olan zmir, l man iklimi, do as ve çevresinde bulunan tarihi zenginliklerle her dönem önemini koruyan bir kent.

ZM R Türkiye nin üçüncü büyük flehri olan zmir, l man iklimi, do as ve çevresinde bulunan tarihi zenginliklerle her dönem önemini koruyan bir kent. IZMIR 9/18/08 8:36 AM Page 1 ZM R Türkiye nin üçüncü büyük flehri olan zmir, l man iklimi, do as ve çevresinde bulunan tarihi zenginliklerle her dönem önemini koruyan bir kent. Boyut Yay n Grubu ve Tic.

Detaylı

Des gn. Schneider. Eylül-Ekim Y l: 2 Say : 11

Des gn. Schneider. Eylül-Ekim Y l: 2 Say : 11 Des gn Schneider Eylül-Ekim Y l: 2 Say : 11 KAOSTAN LHAM ALAN M MAR: REM KOOLHAAS / PORSELEN BARDAKLARIN ÖDÜLLÜ TASARIMCISI:OYA AKMAN / SIRADIfiI B R M MAR: OSCAR NIEMEYER / SADE, BEYAZ VE MODERN ST: RICHARD

Detaylı

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz...

Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... 23 N SAN 2011 De erlerimizin fark nday z... ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz Kurucumuz H. Ekrem Elginkan sayg ve özlemle an yoruz... Anma H. Ekrem Elginkan, bir e itim gönüllüsü

Detaylı

TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ

TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ HABERLER TÜRK ESK ÇA B L MLER ENST TÜSÜ May s 2005, Say : 20 Ç NDEK LER Editörden 1 Baflyaz Ali Ertan plikçi Ayla Savafl Bak r, Klazomenai Zeytinya flli i 1 Kitap Tan t mlar Belli, O., 2004, Anadolu'da

Detaylı

Gribe karfl büyük önlem...

Gribe karfl büyük önlem... UNUTMAYINIZ! Emlak Vergisi ve flyerleri için ödenen Çevre Temizlik Vergisi 2. Taksitlerinin son ödeme günü 30 KASIM... letiflim Merkezi Say : 4 - Kas m 2009 Gribe karfl büyük önlem... Dumanlama Yöntemi

Detaylı

ÖNSÖZ. Bahar, tazelenme zamanı. Pronto Life. li ON R N. ProntoTour Yönetim Kurulu Başkanı. İmtiyaz Sahibi Prontotour C Turizm Ticaret.Ş.

ÖNSÖZ. Bahar, tazelenme zamanı. Pronto Life. li ON R N. ProntoTour Yönetim Kurulu Başkanı. İmtiyaz Sahibi Prontotour C Turizm Ticaret.Ş. ÖNSÖZ li ON R N ProntoTour Yönetim Kurulu Başkanı Pronto Life İmtiyaz Sahibi Prontotour C Turizm Ticaret.Ş. adına li ON R N Büyükdere Caddesi No:16/5 Şişli İstanbul Sorumlu Müdür Sarp ÖZK R sarp.ozkar@prontotour.com.tr

Detaylı

Ali Topuz: 15 y ld r sürdürülen stanbul nâz m plan çal flmalar n n tamamlanmamas düzensiz ve sa l ks z bir flehirleflmeye neden oldu.

Ali Topuz: 15 y ld r sürdürülen stanbul nâz m plan çal flmalar n n tamamlanmamas düzensiz ve sa l ks z bir flehirleflmeye neden oldu. 1973 s.1-3 Her yeni giriflim gibi, YAPI dergisinin temelinde de umut ve güven bulunmaktad r. YAPI dergisi, en genifl anlam yla bütün yap sal sorunlar incelemek amac ndad r. Tarabya Yafll lar Sitesi, stanbul

Detaylı

CeBIT e Beyo lu damgas

CeBIT e Beyo lu damgas 444 0 160 geldi, sorunlar bitti Yahya Kahya Mahalle Muhtar Talat Kara, Belediyesi nin bafllatt 444 0 160 ça r ve iletiflim merkezi uygulamas ndan çok memnun olduklar n söyleyerek, Bütün sorun ve s k nt

Detaylı

Bu say m zda çok farkl ve az ifllenen

Bu say m zda çok farkl ve az ifllenen Say :10 Temmuz 2006 04 mekan: Niflantafl 06 portre: P nar Kür 08 tasar m: Ebru Çerezci / Güvenç K l ç 14 yaflam rehberi: Festivaller 16 tarih: Turgut Özakman 20 yaflam rehberi: Shakespeare 22 mimari: Emre

Detaylı

FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1

FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1 FERROLI_14 10/19/06 12:26 PM Page 1 Su so utma ürünleri enerji maliyetlerini düflürüyor Özellikle yaz n so utma yap lan alanlarda büyük miktarlarda s cak su ihtiyac n karfl lamak ve hidrolik tesisatlarda

Detaylı

7FERROLI.qxd 12/29/06 12:25 PM Page 1

7FERROLI.qxd 12/29/06 12:25 PM Page 1 7FERROLI.qxd 12/29/06 12:25 PM Page 1 7FERROLI.qxd 12/29/06 12:25 PM Page 2 2007 ye haz r z Çetin Çakmakç Ferroli Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Zaman büyük bir h zla ak p gidiyor. 2006 y

Detaylı

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR Ç NDEK LER 6 PORTRE Aynur Bektafl: Çöpçü De Olsam, Bafl Olurdum! 10 ST L Zehra Çobanl Beyaz Döneminde 14 DEKORAKT F Kütahya Porselen den Y lbafl Seçenekleri 18 M MAR stanbul un Lüks Konut Kenti 22 MODA

Detaylı

OTELLER CAZ P KENTLER SEVER. HAVRA SOKA I eski günlerini ar yor Sanata adanm fl bir ömür NEJAT ECZACIBAfiI

OTELLER CAZ P KENTLER SEVER. HAVRA SOKA I eski günlerini ar yor Sanata adanm fl bir ömür NEJAT ECZACIBAfiI Kapak.rh 6/3/10 12:18 Page 3 KENT KONAK L K B A H A R 2 0 1 0 / 2 Katipzadelerle bafllayan dönüflüm, kamusal alan KONAK MEYDANI O yang n hep konuflulacak ZM R YANGINI fiimdi sevgili flehrinden çok uzaklarda

Detaylı

Bursa Kent Rehberi. Raif Kaplano lu / smail Cengiz

Bursa Kent Rehberi. Raif Kaplano lu / smail Cengiz Bursa Kent Rehberi Raif Kaplano lu / smail Cengiz Bursa Kent Rehberi www.bursa-bel.gov.tr Yap m / Producer Kültürpark çi Açık Hava Tiyatrosu Altı Çekirge / BURSA Tel: +90 224 234 29 29 (pbx) Fax: +90 224

Detaylı

TÜRK YE N N KÜLTÜREL M RASI-II

TÜRK YE N N KÜLTÜREL M RASI-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2961 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1916 TÜRK YE N N KÜLTÜREL M RASI-II Yazarlar Prof.Dr. Ali BAfi (Ünite 1) Ö r.gör. Cengiz BEKTAfi (Ünite 2) Prof.Dr. R. Hüseyin ÜNAL

Detaylı

ȱ G G < Editörler ȱ < ȱȱ, < ȱ[ G ORSAM

ȱ G G < Editörler ȱ < ȱȱ, < ȱ[ G ORSAM Editörler ORSAM OSMANLI VİLAYET SALNAMELERİNDE BAĞDAT OSMANLI V LAYET SALNAMELER NDE BA DAT Cengiz Murat Orhan ERO LU BABUÇO LU ÖZD L ORSAM ORSAM Kitapları No: 7 ORSAM Ortadoğu Kitapları No: 5 Osmanlı

Detaylı

İLGİNİZE TEŞEKKÜRLER. Saygılarımızla, ULUDAĞ Ailesi. Üç ayda bir yay mlan r. Y l:2 Say 2 Ocak-fiubat-Mart 2007 ISSN:1307-0800

İLGİNİZE TEŞEKKÜRLER. Saygılarımızla, ULUDAĞ Ailesi. Üç ayda bir yay mlan r. Y l:2 Say 2 Ocak-fiubat-Mart 2007 ISSN:1307-0800 Üç ayda bir yay mlan r. Y l:2 Say 2 Ocak-fiubat-Mart 2007 ISSN:1307-0800 Uluda Kebapç s Ad na mtiyaz Sahibi Cesim YOLUDO RU Sorumlu Yaz flleri Müdürü Burak ULUDA Yay na Haz rlayan ve Yay n Koordinatörü

Detaylı

SAYI KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kültürel iletișimin beșiği: AYASOFYA

SAYI KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kültürel iletișimin beșiği: AYASOFYA KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 08 2009 Kültürel iletișimin beșiği: AYASOFYA SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Teknolojiye yat r m yap yoruz Teknoloji, dur durak bilmeden yenileniyor, insan n teknolojiyle

Detaylı

HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3

HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3 HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3 Baltıkların ncisi Riga Adana Sanayi Odası Baflkanı Ümit Özgümüfl'le Söylefli Rusya nın Horoz u, Horoz Lojistik CIS Yeflil sahalardan

Detaylı

TEMMUZ 2011. Kale Kilit çevreci. yaklaflımlara de er veriyor

TEMMUZ 2011. Kale Kilit çevreci. yaklaflımlara de er veriyor 15 TEMMUZ 2011 Kale Kilit çevreci yaklaflımlara de er veriyor SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Çocuklar m za yaflanabilir bir dünya b rakmal y z Küresel s nma, kaynaklar n tükenmesi ve artan nüfus; dünya ve insano

Detaylı

01 Koç Toplulu u, çal flanlar yla birlikte, müflterilerinin tatminini sa layarak sa l kl geliflmeyi, evrensel kalite ve standartlarda ürün ve hizmetler sunmay amaçlar. Bu suretle ülkesi, müflterileri,

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2694 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1660 S YAS TAR H-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2694 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1660 S YAS TAR H-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2694 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1660 S YAS TAR H-I Yazarlar Prof.Dr. Ça r ERHAN (Ünite 1-3) Prof.Dr. Ömer KÜRKÇÜO LU (Ünite 4) Prof.Dr. Ömer KÜRKÇÜO LU, Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Trilye nin Bal k Sevdas Tüm Seçkin Kitapevlerinde

Trilye nin Bal k Sevdas Tüm Seçkin Kitapevlerinde Trilye nin Bal k Sevdas Tüm Seçkin Kitapevlerinde Reflit Galip Caddesi Hafta Sokak 11/B G.O.P. ANKARA TEL: 0.312 447 12 00 - www.trilye.com.tr Y l: 3 Say 9 Eylül-Ekim-Kas m-aral k 2009 ISSN: 1307-0800

Detaylı

: 1500 Adet Doruk Grafik San. ve Tic. Ltd.fiti. stanbul Tel (212) 629 01 26 e-posta: doruk@dorukgrafik.com

: 1500 Adet Doruk Grafik San. ve Tic. Ltd.fiti. stanbul Tel (212) 629 01 26 e-posta: doruk@dorukgrafik.com Mimarlar Odas zmir fiubesi letiflim Bask : Tel (232) 463 66 25 (pbx) Faks (232) 463 52 12 http://www.izmimod.org.tr e-posta: info@izmimod.org.tr : 1500 Adet Doruk Grafik San. ve Tic. Ltd.fiti. stanbul

Detaylı