Kocaeli Üniversitesi, Hereke Meslek Yüksekokulu 41800, Körfez, Kocaeli

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kocaeli Üniversitesi, Hereke Meslek Yüksekokulu 41800, Körfez, Kocaeli artkinf@yahoo.com, artkinf@kocaeli.edu.tr"

Transkript

1 OSMANLI İMPARATORLUĞU DÖNEMİNDE BULGARİSTAN (ÖZET) Ferit ARTKIN Kocaeli Üniversitesi, Hereke Meslek Yüksekokulu 41800, Körfez, Kocaeli ÖZET Bu çalışma, Bulgaristan ın Osmanlı imparatorluğu hakimiyetinde olduğu 14. Yüzyılın sonlarından (1393 yılında Yıldırım Beyazid in oğlu Süleyman Çelebi komutasındaki Osmanlı ordusu Tırnova yı ele geçirerek Bulgar Krallığına son vermiştir); Bulgaristan Prensliğinin kurulduğu ( Osmanlı-Rus harbinden sonra gerçekleşen Berlin Kongresi (1878), 19. Yüzyılın sonlarına kadar devam eden bu dönem ile ilgili önemli kırılma noktalarını ve anektodları içeren araştırma-derleme makalesidir. Bu çalışma dönemin tasvir edilmesi için döneme ait en önemli gravür sanatçılarından olan *Felix Philipp Kanitz e ait eserlerle desteklenmiştir. Anahtar Kelimeler: Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı Bulgaristan ı, Osmanlı döneminde Bulgaristan da ekonomi ve eğitim. In this study, Bulgaria was in the Ottoman Empire rule in the 14th century (Yıldırım Beyazıd s son Suleyman Celebi who was conquered Bulgaria Kingdom in 1393), The establishment of the Principality of Bulgaria (After the Berlin Conference (1878), results of the Ottoman-Russian war) This research and review article is inclueded important breaking points and anecdotes until end of the 19th century. This study, one of the most important engraver of the 19th century is supported by the illustrations of *Felix Philipp Kanitz. Key Words: Ottoman Empire, Ottoman Bulgaria, Economy and Education in the Ottoman period in Bulgaria. Osmanlı Devleti nin Bulgaristan ı Fethi Osmanoğulları Beyliği sürekli Balkanlara ve Avrupa ya doğru genişleyen Bizans İmparatorluğu ndaki taht kavgalarını fırsat bilerek ilk defa 1344 yılında Balkanlar a akınlar yapmaya başlamıştır. Esasen aslı Türk olup sonradan Slavlaşan Bulgarların [1] başında 1360 lı yıllarda İvan Alexandr Asen bulunuyordu. İvan Alexandr Asen, 1362 ve 1363 yıllarında Osmanlı ların fethettikleri bazı yerleri geri aldı yılında Asen in ölümüyle taht kavgaları başlamış Osmanlı nın Bulgaristan ı fethetmesi kolaylaşmıştır [2]. Nitekim 1363 yılında Sultan II. Murat Cenevizli denizcilerle anlaşarak önemli miktarda Türk göçmeni Anadolu dan Trakya ya naklettirdi [3]. Anadolu dan Balkanlar a çeşitli tarihlerdeki bu tür göçmen yerleştirmeler Balkanlar ın Türkleşmesi ve Müslümanlaşmasına yardımcı olmuştur [4]. Macar Kralı Layoş 1365 de Vidin i ele geçirdi ve eski kral Aleksadr Asen in büyük oğlu İvan Stratişimir ve ailesini Hırvatistan a sürdü. Macar Kralı ayrıca kadar Bulgar ı zorla Katolik yaparak Bulgarlar üzerindeki baskıyı arttırdı. Aleksadr Asen in küçük oğlu Sasmanos (Şişman) ın abisi İvan Stratimişir ile yaptığı mücadelede, Osmanlı lardan yardım istedi. Sasmanos un kızkardeşi Mara, I. Murat a eş olarak verildi. Bu şekilde akrabalık ilişkileri kuruldu. Sasmanos 1367 de Osmanlı larla işbirliğine giderek Vidin e saldırılar düzenledi. Eflaklı lar 1373 de Niğbolu yu işgal ettiler. Öte yandan güneyden de Osmanlılar tarafından sıkıştırılan Bulgarlar Trakya bölgesinden atıldılar. Trakya bölgesi akıncıların üs bölgesi haline getirildi.

2 SONUÇLAR VE TARTIŞMA Osmanlı-Rus savaşının sonuçları Türkler için tam anlamıyla bir yıkım oldu. Bulgaristan daki Türk varlığı önemli ölçüde zarar gördü. Savaş sonunda den fazla Türk hayatını kaybetti den fazla Türk Anadolu ya göç etti. Bulgaristan daki Türk varlığı nüfusunun yarısından fazlasını kaybetti. Osmanlı zamanında bu bölgelere yerleştirilen büyük bölümü Yörük ve Türkmen kökenli olan Türk toplulukları yaklaşık 500 yıl sonra tersine göç yaşayarak geldikleri topraklara zorla göç ettirildiler. Farklı zamanlarda Bulgaristan Türkleri asimilasyon politikasına maruz kalmışlardır. İsimleri, dinleri, dilleri zorla değiştirilmeye çalışılmış 93 harbinden sonra sinek gibi avlanıp asırlardır beri yaşadıkları, ekip diktikleri, karınlarını doyurdukları, atalarının mezarlarının bulunduğu toprakları terketmek zorunda kalmışlardır. Bulgaristan daki Osmanlı eserlerinin tamamına yakını tahrip edildi. Örneğin 93 harbinden önce Sofya da sayıları 44 olan cami sayısı bugün sadece 1 dir. Sofya daki Türk mezarlıklarının tamamı tahrip edilmiştir. Osmanlı eserlerinin neredeyse tamamı yağmalanmış ve yokedilmiştir. Bunca yaşanan tahribata ve yıkıma rağmen bugün bile varlığını inatla devam ettiren Osmanlı eserlerinin varlığı bizlere gurur vermektedir. Osmanlılar yaklaşık 500 yıl yönettikleri bu topraklarda Bulgarlar a asimilasyon politikası uygulamadılar eğer bir asimilasyon politikası uygulansaydı bugün Bulgar Kültürü ve dili tamamen yok edilebilirdi. Bunu bazı Bulgar aydınları bugün bile kabul etmektedir. Yeşil Bulgaristan partisi lideri Tarihçi Stoyan Dinkov a göre; Osmanlı lar sayesinde Bulgarlar ın etnik kimliklerini koruyabildiklerini, Osmanlı Padişahları nın zamanın Avrupalı idarecilerinden çok daha toleranslı olduğunu kabul etmektedir [32]. Bulgaristan ın Osmanlı idaresi altında yaşaması Bulgar halkını yok olmaktan kurtarmıştır. Bugün Bulgar kültürü ve toplumu varlığını Osmanlı ya borçludur.

3 KAYNAKLAR 1. Bulgar adı (Volga) havzasında yaşayan bir Türk kavmi, VII-XV asrın ortalarına kadar devam eden bir Türk devleti ve bu devletin merkezi olan şehrin adıdır. V. yüzyıl sonlarında Bizans hizmetine girerek Trakya ya yerleşip zamanla hristiyanlığı kabul ettiler. A.Nimet Kurat, Bulgar, İslam Ansiklopedisi (İA), II, (İst ), s TDV, İslam Ansiklopedisi, Bulgaristan, Osmanlı Dönemi, S.396, 397, Bibliyografya Yusuf Halaçoğlu. 3. İ. Hakkı Uzunçarşılı, aynı eser, I, s. 166; Anadolu Türklerinin Rumeli ye geçirilmesi muayyen bir devrede ve muayyen bâzı hâdiseler üzerine vukû bulmuş mahdut bir göç hareketi değildir. Bu geçişler zaman zaman olmak üzere Osmanoğullarının şarkî Trakya yı zabdetme teşebbüsünden önce başlamış ve senelerce sistemli bir şekilde devam etmiştir. M. Münir Aktepe, XIV. Ve XV. Asırlarda Rumeli nin Türkler Tarafından İskânına Dair, Türkiyat Mecmuası, 10, (1953), s Feridun M. Emecen, XIV. Asır Başlarında Bir Göçün Tarihçesi ve Gelibolu da Sirem Sürgünleri, Osmanlı Araştırmaları, X (1990), s. 161; Anadolu dan Rumeli ye sürgünler, bizzat devlet tarafından planlı bir şekilde yapılmıştır. Sürgünler, ya yeni fethedilen boş ve ıssız bölgeleri şenlendirmek için veya bir kişi yâhut âile, aşîret, köy gibi bir toplumu cezalandırmak, yâni o bölgede asâyişi sağlamak için yapılırdı. Yavuz Ercan, Devşirme Sorunu, Devşirmenin Anadolu ve Balkanlar daki Türkleşme ve İslâmlaşmaya Etkisi. Belleten, 198, (Aralık1986), s Tayip Gökbilgin, XVI. Asır Ortasında Osmanlı Devleti nin Tuna Havzası ve Akdeniz Siyasetleri, Bunlar Arasındaki Alaka, Muhtelif Vecheleri, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi (AÜDTCFD), III/4, (Aralık 1955), s Yusuf Halaçoğlu, Kuruluşundan Günümüze Bulgaristan da Türk Nüfusu, V. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi, Ankara. 1990, s M. Münir Aktepe, aynı makale, s. 400; Bilâl N. Şimşir, Bulgaristan Türkleri ve Göç Sorunu, Bulgaristan da Türk Varlığı 1, Ank. 1987, s Halil İnalcık, Türkler (Osmanlılar),İA, XII/2, İstanbul 1993, s. 292., s M. Hüdai Şentürk, aynı eser, s.7; Fernand Braudel, Akdeniz ve Akdeniz Dünyası, II, İstanbul, 1990, s. 47; Salâhi R. Sonyel, Büyük Devletlerin Osmanlı İmparatorluğu nu Parçalama Çabalarında Hıristiyan Azınlığının Rolü, Belleten,195, (Aralık 1985), s Paul Wittek, Ankara Bozgunundan İstanbul un Zabtına Belleten, 27, (Temmuz 1943), s M. Hüdâi Şentürk, Osmanlı Devlet inde Bulgar Meselesi ( ), Ank. 1992, s. 5.

4 12. Sosyoloji Konferansları 21. Kitap, İstanbul Üniversitesi, Bulgar İhtilalinin hazırlanmasında dış güçlerin yardımı ve kültürel faaliyetler, Nahit Dinçer, Bilâl Şimşir, Rumeli den Türk Göçleri, 1, Ankara 1970, s. XXXI. 14. Dr. Muharrem Bayar, Kuyud-u Kadime Arşivi, Şeriye Sicilleri sergisi-acildi#.vxblmbhrm5t 18. Halil İnalcık, Tanzimat ve Bulgar Meselesi, İstanbul, 1992, s. VII; Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi,VII, Ankara, 1987, s Osmanlı İdaresinden sonra Bulgaristan Türklerinin Sosyo-Kültürel hayatı, Yüksek Lisans Tezi, Erhan Vatansever, Trakya Üniv., SBE, Eylül Hüseyin MEMİŞOĞLU, Geçmişten Günümüze Bulgaristan da Türk Eğitim Tarihi, Ankara Evliya ÇELEBİ, Seyahatnâme III. Cilt, İstanbul 1993, s. 242, 262, 269, 283, 288, 291, 292, 294, 298, 301, Erhan VATANSEVER, Sabri Can SANNAV, XIX. Yüzyıl da Bulgaristan da Eğitim Kurumları, IV. Balkan Kongresi, Bulgaristan-Eski Zağra Evliya ÇELEBİ, Seyahatnâme III. Cilt, İstanbul 1993, s. 243, BULGARİSTAN IN ÜÇ DÖNEMİNDE YAŞAYAN MÜMİN ÖZER İN ANILARI ( ) Zeki ÇEVİK, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/10 Fall 2014, p , ANKARA-TURKEY

5 29. Osman Keskioğlu eserinde, son dönem göçleriyle Bulgaristan dan Türkiye ye gelen din adamı, öğretmen, idareci, gazeteci ve yazarlardan oluşan tespit edebildiği 20 kişiyi özgeçmişleriyle vermiştir. Osman Keskioğlu, Bulgaristan da Türkler (Tarih ve Kültür), (Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay. 1985), ; yılları arasında Bulgaristan da Türk varlığı mücadelesini yürüten kişi ve kuruluşlar hakkında geniş bilgi için bk. A.Ş. Şerefli, A.g.e., ( tüm eser) Turkish Refugees, The IIIustrated London News, September 1, 1877, page

TÜRKİYE-BULGARİSTAN İLİŞKİLERİ ÇERÇEVESİNDE RAZGRAT OLAYI VE TÜRK KAMUOYUNA YANSIMALARI

TÜRKİYE-BULGARİSTAN İLİŞKİLERİ ÇERÇEVESİNDE RAZGRAT OLAYI VE TÜRK KAMUOYUNA YANSIMALARI T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE-BULGARİSTAN İLİŞKİLERİ ÇERÇEVESİNDE RAZGRAT OLAYI VE TÜRK KAMUOYUNA YANSIMALARI Yüksek Lisans Tezi Ümit AĞCA Danışman Yrd.

Detaylı

BALKAN SAVAŞLARI SONRASI RUMELİ DEN TÜRK GÖÇLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NDE İSKÂNLARI

BALKAN SAVAŞLARI SONRASI RUMELİ DEN TÜRK GÖÇLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NDE İSKÂNLARI BALKAN SAVAŞLARI SONRASI RUMELİ DEN TÜRK GÖÇLERİ VE OSMANLI DEVLETİ NDE İSKÂNLARI Hazırlayan: Sezer ARSLAN Danışman: Yrd. Doç. Dr. Zekâi METE Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Tarih Anabilim

Detaylı

OSMANLI İDARESİNDEN SONRA BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN SOSYO-KÜLTÜREL HAYATI

OSMANLI İDARESİNDEN SONRA BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN SOSYO-KÜLTÜREL HAYATI OSMANLI İDARESİNDEN SONRA BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN SOSYO-KÜLTÜREL HAYATI Hazırlayan: Erhan VATANSEVER Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sabri Can SANNAV Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Tarih Anabilim

Detaylı

OSMANLI HANEDAN EVLİLİKLERİ ÜZERİNE BAZI NOTLAR. Selim PARLAZ

OSMANLI HANEDAN EVLİLİKLERİ ÜZERİNE BAZI NOTLAR. Selim PARLAZ Tarih Okulu Dergisi (TOD) Journal of History School (JOHS) Eylül 2013 September 2013 Yıl 6, Sayı XV, ss. 57-89. Year 6, Issue XV, pp. 57-89. DOI No: http://dx.doi.org/10.14225/joh296 OSMANLI HANEDAN EVLİLİKLERİ

Detaylı

KIZILDENİZ DE OSMANLI HÂKİMİYETİ: ÖZDEMİROĞLU OSMAN PAŞA NIN HABEŞİSTAN BEYLERBEYLİĞİ (1561-1567) 1

KIZILDENİZ DE OSMANLI HÂKİMİYETİ: ÖZDEMİROĞLU OSMAN PAŞA NIN HABEŞİSTAN BEYLERBEYLİĞİ (1561-1567) 1 Cilt:3 Sayı:5 Ağustos 2013 Issn: 2147-5210 www.thestudiesofottomandomain.com KIZILDENİZ DE OSMANLI HÂKİMİYETİ: ÖZDEMİROĞLU OSMAN PAŞA NIN HABEŞİSTAN BEYLERBEYLİĞİ (1561-1567) 1 The Ottoman Domination In

Detaylı

MARAŞ TA GAYRİMÜSLİMLER VE KURUMLARI

MARAŞ TA GAYRİMÜSLİMLER VE KURUMLARI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI MARAŞ TA GAYRİMÜSLİMLER VE KURUMLARI NERMİN ZAHİDE AYDIN TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ Eylül 2007 T.C.

Detaylı

Türkiye Selçuklu Devleti nin Karadeniz deki Siyasî ve Askerî Faaliyetleri

Türkiye Selçuklu Devleti nin Karadeniz deki Siyasî ve Askerî Faaliyetleri Akademik İncelemeler Cilt:3 Sayı:2 Yıl:2008 Türkiye Selçuklu Devleti nin Karadeniz deki Siyasî ve Askerî Faaliyetleri Tülay Metin * tulaymetin@gazi.edu.tr ÖZET 1071 Malazgirt zaferinden sonra Anadolu içlerine

Detaylı

AFGANİSTAN DA DİL POLİTİKALARI Hayri AYSULTAN*

AFGANİSTAN DA DİL POLİTİKALARI Hayri AYSULTAN* AFGANİSTAN DA DİL POLİTİKALARI Hayri AYSULTAN* Özet: Dil bir toplumun millî kimliği olduğu gibi, milletler arası maddî ve manevî alışverişinin önemli aracı niteliğini de taşımaktadır. Bu çalışmada önce

Detaylı

Osmanlı Devleti nde Azınlıkların Eğitimi* (II. ve III. Bölümler)

Osmanlı Devleti nde Azınlıkların Eğitimi* (II. ve III. Bölümler) Osmanlı Devleti nde Azınlıkların Eğitimi* (II. ve III. Bölümler) The Education of Minorities in the Ottoman Empire (Part II and III) İlay İleri** Özet Yunanlı bir yazar olan Panayotis Oikonomos Almanya

Detaylı

MAKEDONYA SORUNU VE ÇETE FALİYETLERİ. Macedonia Question and The Bands Activities

MAKEDONYA SORUNU VE ÇETE FALİYETLERİ. Macedonia Question and The Bands Activities MAKEDONYA SORUNU VE ÇETE FALİYETLERİ Macedonia Question and The Bands Activities Ahmet ALTINTAŞ ÖZET Tarih boyunca Avrupa nın kültür kuşaklarından birisi olan Makedonya, bugün Balkanlar da çözülmesi zor

Detaylı

BALKAN ANTANTI, BALKAN PAKTI VE TÜRKİYE

BALKAN ANTANTI, BALKAN PAKTI VE TÜRKİYE T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YAKINÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ BALKAN ANTANTI, BALKAN PAKTI VE TÜRKİYE SALİH IŞIK TEZ DANIŞMANI YRD. DOÇ. DR. BÜLENT

Detaylı

XIX. YÜZYIL SONRASINDA ANADOLUYA YAPILAN GÖÇ HAREKETLER

XIX. YÜZYIL SONRASINDA ANADOLUYA YAPILAN GÖÇ HAREKETLER XIX. YÜZYIL SONRASINDA ANADOLUYA YAPILAN GÖÇ HAREKETLERİ VE ANADOLU COĞRAFYASINDAKİ SOSYO-KÜLTÜREL ETKİLERİ Act of Emigration to Anatolia After 19 th Century and Its Socio- Cultural Effects on Geography

Detaylı

BALKANLAR DA OSMANLI HAKİMİYETİ VE SİYASAL MİRASI THE OTTOMAN RULE AND POLITICAL LEGACY IN THE BALKANS

BALKANLAR DA OSMANLI HAKİMİYETİ VE SİYASAL MİRASI THE OTTOMAN RULE AND POLITICAL LEGACY IN THE BALKANS 1 BALKANLAR DA OSMANLI HAKİMİYETİ VE SİYASAL MİRASI THE OTTOMAN RULE AND POLITICAL LEGACY IN THE BALKANS Yrd. Doç. Dr. Caner SANCAKTAR, Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası

Detaylı

MENTEŞE BEYLİĞİ VE OSMANLI DÖNEMLERİNDE STROBİLOS

MENTEŞE BEYLİĞİ VE OSMANLI DÖNEMLERİNDE STROBİLOS Sanat Tarihi Dergisi Cilt/Volume: XX, Sayı/Number: 2 Ekim/ October 2011, 17-26 MENTEŞE BEYLİĞİ VE OSMANLI DÖNEMLERİNDE STROBİLOS Şakir Çakmak Özet Bodrum Yarımadası nın güneybatısında yer alan ve günümüzde

Detaylı

GİRİT İN TÜRK HAKİMİYETİNDEN ÇIKIŞI

GİRİT İN TÜRK HAKİMİYETİNDEN ÇIKIŞI T. C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YAKINÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ GİRİT İN TÜRK HAKİMİYETİNDEN ÇIKIŞI EMİN ÜNSAL 1068205103 TEZ DANIŞMANI PROF. DR. İLKER

Detaylı

BULGAR ORTODOKS KĠLĠSESĠNE BAĞLI ÖNEMLĠ MANASTIRLAR

BULGAR ORTODOKS KĠLĠSESĠNE BAĞLI ÖNEMLĠ MANASTIRLAR T.C. SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FELSEFE VE DĠN BĠLĠMLERĠ ANABĠLĠM DALI DĠNLER TARĠHĠ BĠLĠM DALI BULGAR ORTODOKS KĠLĠSESĠNE BAĞLI ÖNEMLĠ MANASTIRLAR Yüksek Lisans Tezi Hazırlayan Sabit

Detaylı

TARİH. 10. Sınıf HALİL ÖZSU YILDIRIM AYMERGEN PALME YAYINCILIK

TARİH. 10. Sınıf HALİL ÖZSU YILDIRIM AYMERGEN PALME YAYINCILIK 10. Sınıf TARİH HALİL ÖZSU YILDIRIM AYMERGEN M.E.B Talim ve Terbiye Kurulu'nun 30.6.2008 gün ve 144 sayılı kararı ile kabul edilen 10. Sınıf Tarih dersi öğretim programına uygun hazırlanmıştır. PALME YAYINCILIK

Detaylı

BULGARİSTAN IN OSMANLI İMPARATORLUĞU NDAN AYRILIŞ SÜRECİNDE BULGAR AYAKLANMALARI ÖZET

BULGARİSTAN IN OSMANLI İMPARATORLUĞU NDAN AYRILIŞ SÜRECİNDE BULGAR AYAKLANMALARI ÖZET BULGARİSTAN IN OSMANLI İMPARATORLUĞU NDAN AYRILIŞ SÜRECİNDE BULGAR AYAKLANMALARI ÖZET Mustafa BURMA Osmanlı nın Ortaçağ ve Yakınçağda tek tanrılı üç dine hoşgörü gösteren bir devlet politikasına sahip

Detaylı

Ermeni Meselesine Çözüm Arayışı Sürecinde Uygulamaya Konulan Bir Proje: Vilayât-ı Şarkiye (Doğu Anadolu) Islahat Müfettişliği (1913-1914)**

Ermeni Meselesine Çözüm Arayışı Sürecinde Uygulamaya Konulan Bir Proje: Vilayât-ı Şarkiye (Doğu Anadolu) Islahat Müfettişliği (1913-1914)** Ermeni Meselesine Çözüm Arayışı Sürecinde Uygulamaya Konulan Bir Proje: Vilayât-ı Şarkiye (Doğu Anadolu) Islahat Müfettişliği (1913-1914)** Zekeriya Türkmen* Özet Doğu Sorunu veya diğer bir ifadeyle Osmanlı

Detaylı

Muzaffer Başkaya. Akademik İncelemeler Dergisi (Journal of Academic Inquiries) Cilt/Volume: 10, Sayı/Issue: 1, Yıl/Year: 2015 (51-74)

Muzaffer Başkaya. Akademik İncelemeler Dergisi (Journal of Academic Inquiries) Cilt/Volume: 10, Sayı/Issue: 1, Yıl/Year: 2015 (51-74) Akademik İncelemeler Dergisi (Journal of Academic Inquiries) Cilt/Volume: 10, Sayı/Issue: 1, Yıl/Year: 2015 (51-74) 51 İngiliz Basınına Göre Bulgaristan ın Birinci Dünya Savaşı ndan Çekilişi ve Selanik

Detaylı

Osmanlı-Rus Savaşı ndan Abdülhamid Suikastı na Ermeni-Bulgar İşbirliği ve Terörü (1877-1905)

Osmanlı-Rus Savaşı ndan Abdülhamid Suikastı na Ermeni-Bulgar İşbirliği ve Terörü (1877-1905) Osmanlı-Rus Savaşı ndan Abdülhamid Suikastı na Ermeni-Bulgar İşbirliği ve Terörü (1877-1905) Bütün bu eylemlerin planlanması, hazırlanması ve gerçekleştirilmesinde Ermeni teröristler ile Bulgar isyancıların

Detaylı

ARAP ÜLKELERİNDE OSMANLI İDARESİ

ARAP ÜLKELERİNDE OSMANLI İDARESİ 2419 ABSTRACT ARAP ÜLKELERİNDE OSMANLI İDARESİ Ottoman Sovereignty in Arabian Countries ÖZTÜRK, Mustafa * TÜRKİYE/ТУРЦИЯ Ottoman management in Arabian countries which are generally known as Middle East

Detaylı

Körfez Ticaret Odası Ekonomik Veriler Durum Raporu

Körfez Ticaret Odası Ekonomik Veriler Durum Raporu Körfez Ticaret Odası Ekonomik Veriler Durum Raporu Körfez Ticaret Odası korfezto.org.tr Körfez Ticaret Odası Ekonomik Veriler Durum Raporu 2 Körfez Ticaret Odası Körfez Ekonomik Veriler Durum Raporu 3

Detaylı

HALEP TÜRKMENLERİ (1918-2008)

HALEP TÜRKMENLERİ (1918-2008) T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ TÜRK TARİHİ ANA BİLİM DALI CUMHURİYET TARİHİ BİLİM DALI HALEP TÜRKMENLERİ (1918-2008) (DOKTORA TEZİ) Ahmet Emin DAĞ İSTANBUL, 2010 T.C. MARMARA

Detaylı

Bildiri Kitabı I. Balkanlarda Türkçe ULUSLARARASI DİL VE EDEBİYAT KONFERANSI. Editörler Dr. Adem BALABAN Dr. Bünyamin ÇAĞLAYAN

Bildiri Kitabı I. Balkanlarda Türkçe ULUSLARARASI DİL VE EDEBİYAT KONFERANSI. Editörler Dr. Adem BALABAN Dr. Bünyamin ÇAĞLAYAN ULUSLARARASI DİL VE EDEBİYAT KONFERANSI I Balkanlarda Türkçe Editörler Dr. Adem BALABAN Dr. Bünyamin ÇAĞLAYAN Hëna e Plotë "Beder" Üniversitesi Tiran/Arnavutluk 2013 ULUSLARARASI DİL VE EDEBİYAT KONFERANSI

Detaylı

ÖZET YAZAR ADI SOYADI: EVREN GÖKÇE BAŞLIK: XIX. YÜZYIL BAŞLARINDA BİR OSMANLI KIYI KASABASI: KEMEREDREMİD

ÖZET YAZAR ADI SOYADI: EVREN GÖKÇE BAŞLIK: XIX. YÜZYIL BAŞLARINDA BİR OSMANLI KIYI KASABASI: KEMEREDREMİD i YAZAR ADI SOYADI: EVREN GÖKÇE BAŞLIK: XIX. YÜZYIL BAŞLARINDA BİR OSMANLI KIYI KASABASI: KEMEREDREMİD ÖZET XVIII. yüzyılın sonu ve XIX. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu büyük sorunlarla uğraşmaktadır.

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN ÂLİ YÜCEL DÖNEMİNDE ORTAOKUL-LİSE TARİH PROGRAMLARI VE DERS KİTAPLARINDAKİ DÖNÜŞÜM 1. Yusuf KESKİN 2

MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN ÂLİ YÜCEL DÖNEMİNDE ORTAOKUL-LİSE TARİH PROGRAMLARI VE DERS KİTAPLARINDAKİ DÖNÜŞÜM 1. Yusuf KESKİN 2 MİLLİ EĞİTİM BAKANI HASAN ÂLİ YÜCEL DÖNEMİNDE ORTAOKUL-LİSE TARİH PROGRAMLARI VE DERS KİTAPLARINDAKİ DÖNÜŞÜM 1 Öz Yusuf KESKİN 2 1938-1946 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı yapan Hasan Âli Yücel

Detaylı

H.1261/M.1845 TARİHLİ NÜFUS DEFTERLERİNE GÖRE TİRE YE GELEN MÜSLİM VE GAYRIMÜSLİMLERİN NİTELİK VE NİCELİKLERİ * ÖZET

H.1261/M.1845 TARİHLİ NÜFUS DEFTERLERİNE GÖRE TİRE YE GELEN MÜSLİM VE GAYRIMÜSLİMLERİN NİTELİK VE NİCELİKLERİ * ÖZET International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 149-174 DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/turkishstudies.7604 ISSN: 1308-2140, ANKARA-TURKEY H.1261/M.1845

Detaylı

Tarih, Coğrafya ve Sosyo-Kültürel Ortamın Türk Kimliğinin Gelişmesine Etkileri

Tarih, Coğrafya ve Sosyo-Kültürel Ortamın Türk Kimliğinin Gelişmesine Etkileri Akademik İncelemeler Cilt:2 Sayı:1 Yıl:2007 Tarih, Coğrafya ve Sosyo-Kültürel Ortamın Türk Kimliğinin Gelişmesine Etkileri Memet Yetişgin myetisgin@ksu.edu.tr Özet Türk kimliğinin gelişmesinde, Türklerin

Detaylı

Dr. Gürsoy ŞAHİN. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Afyonkarahisar, Türkiye, (el-mek: gsahin@aku.edu.tr).

Dr. Gürsoy ŞAHİN. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Afyonkarahisar, Türkiye, (el-mek: gsahin@aku.edu.tr). TÜRK-ERMENİ İLİŞKİLERİNİN BOZULMASINDA AMERİKALI MİSYONERLERİN ROLLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME (A Study About the Roles of American Missionaries on Deteriorating Relation Between Turks and Armenians) Dr.

Detaylı