EURYDICE. Avrupa da Yükseköğretim 2010: Bolonya Süreci nin Etkisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EURYDICE. Avrupa da Yükseköğretim 2010: Bolonya Süreci nin Etkisi"

Transkript

1

2

3 EURYDICE Avrupa da Yükseköğretim 2010: Bolonya Süreci nin Etkisi

4 Bu belge, Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür İdari Ajans taraf ndan yay nlanm şt r. (EACEA P9 Eurydice) Belge, İngilizce (Focus on Higher Education in Europe 2010: The Impact of the Bologna Process), Frans zca (Focus sur l'enseignement supérieur en Europe 2010: L'impact du processus de Bologne) ve Almanca (Fokus auf die Hochschulbildung in Europa 2010: die Auswirkungen des Bologna Prozesses) dillerinde yay nlanm şt r. ISBN doi: /75509 Ayr ca belgeye internet (http://www.eurydice.org) adresinden de ulaş labilir. Belge metni, Şubat 2010 da tamamlanm şt r. Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür İdari Ajans, Bu yay n n içeriği, doküman n bas m tarihini takiben Eurydice Ağ na at fta bulunmak şart yla, ticari amaçlar d ş nda ve k smen çoğalt labilir. Belgenin tümünü çoğaltma istekleri EACEA P9 Eurydice a ulaşt r lmal d r. Eğitim, Görsel-İşitsel ve Kültür İdari Ajans P9 Eurydice Avenue du Bourget 1 (BOU2) BE-1140 Brussels Tel Fax İnternet adresi:

5 ÖNSÖZ 2010, Avrupa da eğitim için çok önemli bir y l olmuştur. Bu yeni milenyumun ilk on y l n n sonunda, bir dizi Avrupa süreci için belirlenen son tarihe ulaşt k. Bu nedenle, şu an ne kadar ilerlemiş olduğumuza ve istediklerimizden ne kadar geride kald ğ m z görmek üzere geriye bakmak için uygun bir and r. Yeni Komisyon da Eğitim, Kültür, Çokdillilik ve Gençlik ten sorumlu Komisyon üyesi olarak, bunu önümüzdeki on y l içinde Avrupa Yükseköğretim Alan n n karş laşacağ zorluklar görmek için önemli bir f rsat olarak düşünmekteyim. Bu rapor, Bolonya Süreci nde ulusal eylemin bizim Avrupa tutkumuza ayak uydurmas n nas l sağlad ğ n göstermektedir. Bolonya Süreci, modern çağda yükseköğretimdeki en önemli reformlar öne ç karm ş ve 46 imza sahibi ülkenin hepsi bugün Avrupa Yükseköğretim Alan n n oluşturulmas yönünde önemli ad mlar atm şt r. Eğer k tam z ve vatandaşlar, küresel olarak rekabetçi, bilgiye dayal bir toplum için gereken eğitim ve beceri düzeyleriyle donatmak istiyorsak bu durum hayati önem taş maktad r. Avrupa Komisyonu, Bolonya Süreci nin kararl bir üyesidir ve sürekli desteklemiştir. Komisyon, örneğin, ana araçlar n geliştirilmesinde önemli bir rol oynam şt r - Avrupa Kredi Transferi ve Biriktirme Sistemi (ECTS), Diploma Eki ve Ulusal Yeterlilik Çerçeveleri. Komisyon, önümüzdeki on y l içinde de Avrupa Yükseköğretim Alan n n kararl bir destekçisi olarak kalacakt r. Diğer Eurydice yay nlar gibi, bu Odak rapor her ülkeden güvenilir bilgiye dikkat çekmektedir. Yükseköğretim reform ve kalk nman n ulusal düzeyde nas l ele al nd ğ n net ve karş laşt rmal bir şekilde sunar. Ayr ca sadece bir Avrupa resmini göstermeyen ayn zamanda ilk Bolonya on y l n n sonunda bütün ulusal sistemler hakk nda önemli bilgi sağlayan Bolonya Sürecinin etkisi hakk ndaki tek büyük rapordur. Bu Odak rapor, Avrupa Yükseköğretim Alan n n temellerinin yerinde olduğunu aç kça göstermektedir. Bununla birlikte, ayağ m z pedaldan çekmek için zaman yoktur. Gerçekten de, son on y lda yap lan ilerlemeye rağmen, bu Alan n uygulamada da gerçekleşmesini sağlamak için Avrupa işbirliğimizi yoğunlaşt rmam z gerekmektedir. Kalitenin, eğitimin ve sağlanan sonuçlar n n, Avrupa da öğrencilere yönelik yükseköğretime girişi ve hareketliliği sağlaman n sürekli olarak geliştirilmesi için çabalamal y z. 3

6 AVRUPA DA YÜKSEKÖĞRETIM 2010: BOLONYA SÜRECI NIN ETKISI Ayr ca yükseköğretimin yat r mdan yeterli düzeyde yararlanmas n ve bunu da her ülkenin kendi koşullar ve sistemleri ş ğ nda karar vermelerini temin etmeliyiz. Eğitim, daha iyi bir gelecek için önemlidir ve böyle bir yat r m kriz sonras bir dünyada hem iyileşme sürecini h zland racak hem de insanlar ve ülkeleri refaha varmalar için gereken yetilerle donatacakt r. Ben, Avrupa daki bizlerin, daha fazla işbirliği ve birbirinden öğrenme yoluyla daha ilerilere gitmeye devam edeceğimize inan yorum. Avrupa Yükseköğretim Alan n n oluşturulmas Avrupa işbirliğinin faydalar n aç kça gösteren bir başar öyküsüdür. Umar m, bu başar y devam ettiririz ve hatta önümüzdeki on y l için beklentilerimizi aşabiliriz. Androulla Vassiliou Eğitim, Kültür, Çokdillilik ve Gençlik ten sorumlu Komisyon üyesi 4 2

7 İÇİNDEKİLER Önsöz 3 İçindekiler 5 Giriş 7 Bolonya Süreci ne Genel bir Bak ş 9 Ulusal Yükseköğretim Sistemi Diyagramlar ve Bilgi AD Andora 50 AL Arnavutluk 52 AM Ermenistan 54 AT Avusturya 56 AZ Azerbaycan 58 Karş laşt rmal bir Genel Bak ş 15 Bölüm 1: Bolonya Yap lar ve Araçlar 15 Bölüm 2: Kalite Güvencesi 24 Bölüm 3: Yükseköğretimin Sosyal Boyutu 27 Bölüm 4: Yükseköğretimde Yaşamboyu Öğrenme 34 Bölüm 5: Öğrenci Hareketliliği 38 Bölüm 6: Ekonomik Kriz ve Yükseköğretim 43 Diyagramlar Rehberi 48 BA Bosna Hersek 60 BE de Belçika Almanca Konuşan Topluluk 62 BE fr Belçika Frans z Topluluğu 64 BE nl Belçika Flaman Topluluğu 66 BG Bulgaristan 68 CH İsviçre 70 CY K br s 72 CZ Cek Cumhuriyeti 74 DE Almanya 76 DK Danimarka 78 EE Estonya 80 5

8 AVRUPA DA YÜKSEKÖĞRETIM 2010: BOLONYA SÜRECI NIN ETKISI Ulusal Yükseköğretim Sistemi Diyagramlar ve Bilgi EL Yunanistan 82 ES İspanya 84 FI Finlandiya 86 FR Fransa 88 GE Gürcistan 90 HR H rvatistan 92 HU Macaristan 94 IE İrlanda 96 IS İzlanda 98 IT İtalya 100 LI Lihtenştayn 102 LT Litvanya 104 LU Lüksemburg 106 LV Letonya 108 MD Moldova 110 ME Karadağ 112 MK Makedonya Cumhuriyeti 114 MT Malta 116 NL Hollanda 118 Ulusal Yükseköğretim Sistemi Diyagramlar ve Bilgi NO Norveç 120 PL Polonya 122 PT Portekiz 124 RO Romanya 126 RS S rbistan 128 RU Rusya 130 SE İsveç 132 SI Slovenya 134 SK Slovakya 136 TR Türkiye 138 UA Ukrayna 140 UK-ENG/WLS/NIR Birleşik Krall k İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda UK-SCT Birleşik Krall k İskoçya 144 VA Vatikan 146 Sözlükçe Ülke Kodlar 149 Tan mlar 149 Teşekkür

9 GİRİŞ Avrupa Yükseköğretim Alan n resmi olarak başlatan Odak raporun 2010 bask s, Mart 2010 da Budapeşte/Viyana da Avrupa Bakanlar Konferans için haz rlanm şt r. Bilginin mümkün olduğunca kapsaml, güvenilir ve tutarl olmas n sağlamak amac yla bu rapor Eurydice Ağ ve Bolonya İzleme Grubu (BFUG) aras ndaki tam işbirliğine dayal bir çal şma olarak geliştirilmiştir. Eurydice Ulusal Birimleri ve Bolonya İzleme Grubunun tüm üyelerine, son derece s k bir takvim dahilinde bilgi sağlad klar ve kontrol ettikleri için en içten dileklerimizi sunmak istiyoruz. Ayr ca, bu süreç boyunca önemli yard mlar n gördüğümüz BFUG dairesinin üyelerine de teşekkür etmek istiyoruz (bak n z Teşekkürler). Raporun temel amac, ilk Bolonya on y l n n sonunda gelişmekte olan tüm Avrupa Yükseköğretim Alan nda 46 ülkenin tamam ndaki yükseköğretim sistemleri hakk nda özlü ve net bir bilgi sağlamakt r. Diğer önemli bağlamsal faktörleri de dikkate alarak, Bolonya Süreci reformlar n n etkisi üzerinde de durmaktad r. Veriler, bütün ülkelerde Ağustos 2009 un sonuyla Şubat 2010 aras nda toplan p kontrol edilmiştir. Rapor, esas olarak bir idari nitelikteki (örneğin, mevzuat, yönetmelikler ve öneriler gibi) resmi bilgiye dayanmaktad r. Sonuç olarak, ulusal sistemler ve ulusal politikalar n analizi hakk nda bilgi sağlamaktad r, ancak Yükseköğretim Kurumlar üzerindeki etkisini derinlemesine araşt ramaz. Yay n iki ana bölüme ayr lmaktad r. araçlar n n uygulanmas Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi (ECTS), Diploma Eki ve Ulusal Yeterlilikler Çerçeveleri kalite güvence sistemlerinin geliştirilmesi, yükseköğretimin sosyal boyutu, yükseköğretimde yaşamboyu öğrenme, öğrenci hareketliliği ve ekonomik krizin etkisi. Karş laşt rmal genel bak ştan önce Bolonya Süreci nin k sa, tarihsel bir genel bak ş gelmektedir, burada geçtiğimiz on y l boyunca Bolonya Süreci ne kat lan Eğitim Bakanlar n n y lda iki defa gerçekleştirdikleri konferanslardaki başl ca gelişmeler ayr nt lar yla aç klanmaktad r. Yay n n ikinci k sm, Bolonya Süreci ile ilgili önemli verilerin genel bir bak ş n sunan tüm imza sahibi ülkeler için karş laşt rmal bir sistem bilgisinden oluşmaktad r. Her ülke tablosunun yap lar n ve yeterliliklerini gösteren bir yükseköğretim sistem diyagram bulunmaktad r. Diyagramlar, üç temel aşaman n yükseköğretim sistemlerinin içerisine nerede entegre edildiklerini aç kça göstermektedir ve ayr ca tipik Bolonya modellerinin d ş nda kalan programlar da belirtmektedir. Ülke aç klamalar ve diyagramlar, ülke kodlar n n alfabetik s ras na göre düzenlenmiş ve ayr ca sözlükçede de bulunmaktad r. Bu, yay n n tüm dil sürümlerindeki sunumun benzerliğini sağlamak için yap lm şt r. Ülke kodlar ve k saltmalar n yan s ra özel terimler de, yay n n sonundaki sözlükçede bulunabilir. lk bölüm, Bolonya Süreci nin uygulanmas yla ilgili ana konular na karş laşt rmal bir gene bak ştan oluşmaktad r. Bu konular şunlar içermektedir; Bolonya üç-aşamal diploma yap s, temel Bolonya 7

10

11 BOLONYA SÜRECİ NE GENEL BİR BAKIŞ Sorbonne Deklarasyonu (1998) Bolonya Süreci, 2010 y l itibar yla, bir Avrupa Yükseköğretim Alan kurmak amac yla politika kararlar n n al nd ğ yükseköğretimden sorumlu bir dizi Bakanlar toplant s n n ürünüdür. Bu süreç ayn zamanda tam bir üye olarak Avrupa Komisyonu nu da içermektedir. Paydaş kuruluşlar n yan s ra Avrupa Konseyi ve UNESCO CEPES, istişari üye olarak kat lmaktad r. Böylece yükseköğretim kurumlar yla birlikte tam ve etkin bir ortakl k bulunmaktad r ve bu kurumlar Avrupa Üniversite Birliği (EUA) ve Avrupa Yükseköğretim Kurumlar Derneği (EURASHE), öğrenciler, Avrupa Öğrenciler Birliği (ESU), akademisyenler, Uluslar aras Eğitim (EI) ve Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvence Birliği (ENQA) ve işveren kuruluşlar da İş Avrupa taraf ndan temsil edilmektedir y l ndan bu yana, Bolonya Süreci ni ayr nt lar yla aç klamaya adam ş alt bakanl k konferans, farkl Avrupa şehirlerinde düzenlenmiştir; Paris (Sorbonne Üniversitesi nde), Bolonya, Prag, Berlin, Bergen, Londra ve Leuven/Louvain-la-Neuve. Bolonya Süreci nin temel ilkeleri, Avrupa Yükseköğretim Sistemi nin Mimarisi nin Uyumlaşt r lmas hakk nda, dört ülkenin eğitim bakanlar taraf ndan, Fransa, Almanya, İtalya ve Birleşik Krall k, 25 May s 1998 tarihinde imzalanan, Sorbonne Ortak Deklarasyonu na dayanmaktad r. Sorbonne Deklarasyonu aşağ dakilerin üzerinde durmuştur: Yeterliliklerin ve eğitim aşamalar n n ortak bir çerçevesine doğru yavaş yavaş uyum yoluyla yeterliliklerin tan nmas ve programlar n uluslar aras şeffafl ğ n n geliştirilmesi; Avrupa alan nda öğrencilerin ve öğretmenlerin hareketliliklerini kolaylaşt rmak ve Avrupa işgücü piyasas na entegrasyonlar ; Lisans (lisans derecesi) ve lisansüstü mezunlar (yüksek lisans ve doktora dereceleri) için ortak bir derece düzeyi sisteminin tasarlanmas. 9

12 AVRUPA DA YÜKSEKÖĞRETIM 2010: BOLONYA SÜRECI NIN ETKISI Bolonya Deklarasyonu (1999) Büyük ölçüde Sorbonne Deklarasyonu ndan esinlenen Avrupa Yükseköğretim Alan ndaki Bolonya Deklarasyonu, 1999 y l n n Haziran ay nda 29 Avrupa ülkesinin yükseköğretimden sorumlu bakanlar taraf ndan imzaland. Bu Deklarasyon, Avrupa yükseköğretiminin modernleşmesi ve reformuna yönelik genel bir çerçeve belirlemek için imza sahibi ülkeler taraf ndan kullan lan birincil belge oldu. Reform süreci daha sonra Bolonya Süreci olarak adland r ld y l nda, imza sahibi ülkeler, daha sonraki 15 AB Üye Devletini, üç EFTA ülkesini (İzlanda, Norveç ve İsviçre) ve 11 AB aday ülkesini (Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya ve Slovenya) dahil etti. Deklarasyonun haz rlanmas na, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi gibi uluslar aras kurumlar n ve üniversiteler, rektörler birlikleri ve Avrupal öğrenciler de kat lm şt. Bolonya Deklarasyonu nda, bakanlar istediklerini şu şekilde beyan etmişlerdir: kolay okunabilir ve karş laşt r labilir bir dereceler sistemini benimsemek; temelde iki ana aşamaya dayal bir sistemi uygulamak; bir kredi sistemi (ECTS gibi) oluşturmak; öğrencilerin, öğretmenlerin, araşt rmac lar n ve idari personelin hareketliliğini desteklemek; kalite güvencesinde Avrupa işbirliğini teşvik etmek; Yükseköğretim de Avrupa boyutlar n (müfredat geliştirme ve kurumlar aras işbirliği aç s ndan) teşvik etmek. Bolonya Deklarasyonu, ayr ca Avrupa Yükseköğretim sisteminin uluslar aras rekabet gücünü artt rma amac n şekillendirmekte ve bu sistemin dünyan n dört bir yan ndan önemli derecede dikkat çekmesinin sağlanma ihtiyac n vurgulamaktad r. 10

13 OVERVIEW OF THE BOLOGNA PROCESS Prag Bildirgesi (2001) 2001 y l n n May s ay nda, Prag daki toplant n n amac, şimdiye kadar (özellikle ilgili ulusal raporlarda belirtildiği gibi) gerçekleştirilen ilerlemeyi değerlendirmek ve Bolonya Süreci ni önümüzdeki y llara taş yacak temel öncelikleri belirlemekti. 33 ülke, yeni üye olarak kabul edilen H rvatistan, K br s ve Türkiye ile kat ld. Lihtenştayn, Bolonya ve Prag konferanslar ve Avrupa Komisyonu aras ndaki sürece kat ld ğ için üye oldu. Eğitim bakanlar ayr ca sürecin devaml gelişmesinden sorumlu olacak bir Bolonya İzleme Grubu (BFUG) kurmaya karar verdi. BFUG, imza sahibi bütün ülkelerinin ve Avrupa Komisyonu temsilcilerinden oluşmuştur ve rotasyonla AB başkanl ğ taraf ndan yönetilmektedir. Avrupa Konseyi, Avrupa Üniversite Birliği (EUA), Avrupa Yükseköğretim Kurumlar Derneği (EURASHE) ve daha sonra ad Avrupa Öğrenciler Birliği (ESU) olarak değişen Avrupa daki Ulusal Öğrenciler Birlikleri (ESIB), BFUG un çal şmalar nda istişari üye olarak yer alm şt r. Prag Bildirgesi, Bolonya Süreci nin üç unsurunu vurgulamaktad r: Yaşamboyu öğrenmenin geliştirilmesi; Yükseköğretim Kurumlar ve öğrencilerin kat l m ; Avrupa Yükseköğretim Alan n n çekiciliğinin teşvik edilmesi. Berlin Bildirgesi (2003) 2003 y l n n Eylül ay nda düzenlenen Berlin Konferans, Bolonya Süreci nin izlenmesinde önemli bir aşamayd. Yedi yeni imza sahibi ülkenin (Arnavutluk, Andora, Bosna Hersek, Makedonya Cumhuriyeti, Vatikan, Karadağ, Rusya ve S rbistan) yan s ra, 40 ülke dahil olmuştu. Berlin Bildirgesi nde, bakanlar, orta vadeli öncelikleri uygulamas ve ilerleme hakk nda ayr nt l raporlar haz rlamas ve 2005 y l nda yap lacak bir sonraki bakanlar konferans ndan önce bir durum değerlendirme süreci ayarlamas için BFUG u sorumlu k ld. UNESCO Avrupa Yükseköğretim Merkezi (UNESCO-CEPES), BFUG un çal şmalar na istişari bir üye olarak kat ld. Berlin Bildirgesi yle, Bolonya Süreci, önümüzdeki iki y la yönelik belirli önceliklerin belirlenmesinde ek bir ivme kazanm şt r: Kurumsal, ulusal ve Avrupa düzeylerinde kalite güvencesinin geliştirilmesi; İki aşamal sistemin uygulanmas ; 2005 y l itibar yla tüm mezunlar için ücretsiz ve otomatik olarak Diploma Eki nin sağlanmas n içeren derecelerin ve eğitim sürelerinin tan nmas ; Avrupa Yükseköğretim Alan için kapsay c bir yeterlilikler çerçevesinin haz rlanmas ; Süreç içerisinde üçüncü aşama olarak doktora düzeyinin dahil edilmesi; Avrupa Yükseköğretim Alan yla Avrupa Araşt rma Alan aras nda s k bağlar n teşvik edilmesi.. 11

14 AVRUPA DA YÜKSEKÖĞRETIM 2010: BOLONYA SÜRECI NIN ETKISI Bergen Bildirgesi (2005) May s 2005 itibar yla, Bolonya Süreci, Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna n n kat l m yla 45 imza sahibi ülkeye genişledi. Yükseköğretim den sorumlu bakanlar Bergen de, Bolonya Süreci nin orta vadedeki başar lar n tart şmak üzere bir araya geldi. Durum Değerlendirme Raporu BFUG taraf ndan sunuldu. Bergen Konferans ayr ca, Avrupa Yükseköğretim Alan nda Kalite Güvence Standartlar ve Yönergeleri nin (ESG) ve Avrupa Yükseköğretim Alan Yeterlilikler Çerçevesi ni (FQ-EHEA) kabul etti. Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvence Birliği (ENQA), Eğitim Uluslar aras Pan-Avrupa Yap s ve Avrupa Sanayi ve İşverenler Konfederasyonlar Birliği (UNICE, daha sonra İş Avrupa oldu), istişari üye olarak BFUG a kat ld. Bergen Bildirgesi nde, bakanlar, art k aşağ dakileri de içeren, 2007 için önceliklerini genişletmişlerdir: Sosyal boyutun güçlendirilmesi ve hareketlilik için engellerin kald r lmas ; ENQA raporunda önerildiği gibi kalite güvencesi için standartlar n ve ilkelerin uygulanmas ; Avrupa Yükseköğretim Alan için Yeterlilikler Çerçevesi nin kabul edilmesiyle uyumlu ulusal yeterlilikler çerçevelerinin geliştirilmesi; Önceki öğrenmenin tan nma prosedürünü de içererek, yükseköğretimde esnek öğrenme yollar için f rsatlar oluşturma. Londra Bildirgesi (2007) 17 ve 18 May s 2007 tarihinde yap lan Londra Bakanlar toplant s, Bolonya Süreci nde oluşturulan ilk tüzel organ n kurulmas nda bir dönüm noktas olmuştur Avrupa Kalite Güvencesi Kayd (EQAR). D ş değerlendirmenin temelinde Avrupa Yükseköğretim Alan nda (ESG) kalite güvencesi için standartlar ve ilkelerle büyük ölçüde uyum sağlayan kalite güvence ajanslar n n bir kayd bulunmaktad r. Londra da, ayn zamanda iki önemli alanda gelişme görülmüştür Bakanlar n, ulusal strateji ve eylem planlar geliştirmek için anlaşt klar sosyal boyut Yükseköğretimi nin küresel bir boyutunu geliştirmek için bir strateji üzerinde anlaşt klar küresel boyut. Londra Bildirgesi nde, bakanlar: Avrupa Kalite Güvencesi Kayd n n (EQAR) oluşturulmas n s cak karş lam şlard r; 2010 y l itibar yla, Avrupa Yükseköğretim Alan için Yeterlilikler Çerçevesi yle uyumlu ulusal yeterlilikler çerçevelerini tamamlamay üstlendiler; Öğrencilerin ve personelin hareketliliğine yönelik engelleri ortadan kald rmak için ulusal eylem hakk nda rapor sözü verdiler; Sosyal boyut için ulusal stratejiler hakk nda rapor vermek ve uygulamak için, ayr ca bunlar n etkinliğini değerlendirmek için eylem planlar ve tedbirler sözü verdiler; Küresel ortamda Avrupa Yükseköğretim Alan için bir strateji kabul ettiler. 12

15 OVERVIEW OF THE BOLOGNA PROCESS Ülke üyeliği, Avrupa Yükseköğretim Alan nda Karadağ Cumhuriyeti nin bağ ms z bir devlet olarak tan nmas ile 46 ya genişlemiştir. Leuven/Louvain-la-Neuve Bildirgesi (2009) 28 ve 29 Nisan 2009 tarihinde yap lan Leuven/Louvain-la-Neuve Bakanlar toplant s, Bolonya Süreci nin başar lar n n durumunu değerlendirdi ve önümüzdeki on y l için Avrupa Yükseköğretim Alan için öncelikleri ortaya koydu. Avrupa Yükseköğretim reformundan on y l kadar geriye bak ld ğ nda, Bakanlar, özellikle yap sal değişikliklerin ve ECTS ve Diploma Eki nin uygulanmas yla artan uyumluluğu ve Avrupa eğitim sistemlerinin karş laşt r labilirliğini vurgulayarak, Bolonya Süreci nin başar lar n vurgulad. Avrupa Yükseköğretim Alan n n henüz bir gerçeklik olmad ğ n kabul ederek, Leuven/Louvain-la-Neuve Bildirgesi de 2020 y l na kadar, on y l için önceliklerini belirlemiştir. Bolonya Süreci nin organizasyonel yap lar amaca uygun olarak onaylanm ş ve bakanlar, gelecekte Bolonya Süreci ne, AB dönem başkanl ğ n tutan ve AB üyesi olmayan bir ülke taraf ndan eşbaşkanl kla yönetilebileceğine karar verdi. Leuven/Louvain-la-Neuve Bildirgesi nde, bakanlar aşağ daki konularda anlaşt lar: Her ülke, önümüzdeki on y l n sonu itibar yla, yükseköğretimde yetersiz temsil edilen sosyal gruplar n kat l m n artt rmak ve genel kat l m genişletmek için ölçülebilir hedefler koymal d r; 2020 y l itibar yla, EHEA dan mezun olanlar n en az %20 sinin bir eğitim ya da yurtd ş nda eğitim dönemi olmal d r; Yaşamboyu öğrenme ve istihdam yükseköğretimin önemli görevlerindendir; Öğrenci-merkezli öğrenme, devam etmekte olan müfredat reformunun hedefi olmal d r. 13

16 AVRUPA DA YÜKSEKÖĞRETIM 2010: BOLONYA SÜRECI NIN ETKISI Bolonya Süreci nin zaman çizelgesi Öğrencilerin ve öğretmenlerin hareketliliği Öğrencilerin, öğretmenlerin, araşt rmac lar n ve idari personelin hareketliliği Hareketliliğin sosyal boyutu Kredilerin ve bağ şlar n taş nabilirliği Değişken verilerin geliştirilmesi Vize ve çal şma izinlerine dikkat çekilmesi Vize ve çal şma izinlerinin zorluklar, emekli ayl ğ sistemleri ve tan ma Öğrenci hareketliliği için 2020 itibar yla %20 lik hedef Ortak bir iki-aşamal derece sistemi Kolayl kla okunabilir ve karş laşt r labilir dereceler Adil tan ma Tan nm ş ortak derecelerin geliştirilmesi Üçüncü aşamaya doktora düzeyini dahil etme Eğitim derecelerini ve sürelerini tan ma Ortak dereceler FQ-EHEA kabul edilmiştir Ulusal Yeterlilikler Çerçeveleri başlat lm şt r 2010 itibar yla Ulusal Yeterlilikler Çerçeveleri 2012 itibar yla Ulusal Yeterlilikler Çerçeveleri Sosyal boyut Eşit erişim Sosyal boyutun desteklenmesi Etkili izlemeyle ulusal eylem planlar üretme taahhüdü 2020 itibar yla ölçülmesi gereken sosyal boyuta yönelik ulusal hedefler Yaşamboyu öğrenme (LLL) Ulusal LLL politikalar n n ayarlanmas Önceki Öğrenme nin tan nmas (RPL) Yükseköğretimde esnek öğrenme yollar LLL de yükseköğretimin rolünü anlamaya yönelik çal şma İstihdam geliştirmeye yönelik ortakl klar Güçlü ortakl klar gerektiren bir halk sorumluluğu olarak LLL İstihdam için işe çağ rma Kredilerin kullan m Kredi sistemi (ECTS) ECTS ve Diploma Eki (DE) Kredi biriktirme için ECTS Araçlar n tutarl kullan m ve tan nma uygulamalar için ihtiyaç Bolonya araçlar n n sürekli uygulanmas Kalite güvencesinde Avrupa işbirliği Kalite güvencesiyle mesleklerin tan nmas aras ndaki işbirliği Kurumsal, ulusal ve Avrupa düzeyinde kalite güvencesi Kabul edilen kalite güvencesi için Avrupa Standartlar ve Yönergeler Avrupa Kalite Güvencesi Kayd n n (EQAR) oluşturulmas EHEA için kapsay c bir odak olarak kalite Avrupa bilgisi Yükseköğretimde Avrupa boyutu Avrupa Yükseköğretim Alan n n çekiciliğ Yükseköğretimle araşt rma alanlar aras ndaki bağlant lar Değerler ve sürdürülebilir kalk nma doğrultusunda uluslar aras işbirliği Kabul edilen Bolonya sürecinin küresel boyutunu geliştirmeye yönelik strateji Bolonya Politika Oturumlar yla küresel politika diyalogunun geliştirilmesi Sorbonne Deklarasyonu Bologna Deklarasyonu Prag Bildirgesi Berlin Bildirgesi Bergen Bildirgesi Londra Bildirgesi Leuven/Louvain-la-Neuve Bildirgesi 14

17 KARŞILAŞTIRMALI BİR GENEL BAKIŞ BÖLÜM 1: BOLONYA YAPILARI VE ARAÇLARI Başl ca iletiler Bolonya Süreci, Avrupa Yükseköğretim Alan nda yükseköğretim yap lar nda temel ve etkileyici bir değişiklik meydana getirdi. Bolonya reformlar, yükseköğretim sistemlerinde benzeri görülmemiş ve h zl bir genişlemeyle uygulamaya konulmuştur. Yükseköğretime giriş, hareketlilik ve finansman, son on y l boyunca tutarl öncelikler olmuştur. Bağlam: Genişleyen yükseköğretim sistemleri ve gelişen politika öncelikleri Bolonya Süreci nin baş ndan bu yana, Avrupa Yükseköğretim Alan ndaki yükseköğretim sistemleri, önemli ölçüde büyümüştür. Kitlesel yükseköğretime doğru eğilimin Bolonya Süreci nden önce başlamas na rağmen, geçiş h z kesinlikle son on y lda ivme kazand. Ermenistan, Litvanya, Karadağ ve Romanya daki öğrenci nüfusu neredeyse iki kat na ç kt. Diğer 20 sistemde, öğrenci kat l m yüzde 20 den daha fazla artt. Öğrencilerin say s sadece İspanya da azald. Genel olarak, Avrupa Yükseköğretim Alan genelindeki bu resim, yükseköğretimde kabul edilmiş küresel kitleselleşme eğilimlerine uymaktad r ve yükseköğretimdeki bu Avrupai değişimin seri h z dünyadaki diğer bölgeleri geçmektedir. Öğrenci nüfusu artt kça, yükseköğretim kurumlar n n say s da artmaktad r en az ndan birçok ülkede. Gerçekten de Ermenistan, Çek Cumhuriyeti, Makedonya Cumhuriyeti, İtalya, Malta, Karadağ ve Slovenya da, yükseköğretim kurumlar n n say s %100 den fazla artm şt r. Bu büyümenin büyük bir bölümü, mesleki yükseköğretim programlar nda olmuştur ve özel, hükümet taraf ndan tan nan yükseköğretim kurumlar ndaki sektör de büyümüştür. İtalya da, 20 üniversitenin son 10 y l içinde kurulmuş olmas na rağmen, kurumlardaki bu etkileyici art ş çoğunlukla yükseköğretim kurumlar olarak müzik ve güzel sanatlar akademilerinin tan nmas yla (Afam sistemi) aç klanabilir. Ancak, yükseköğretim kurumlar yla ilgili eğilimler evrensel değildir. Baz yükseköğretim sistemlerinin, kurum say s nda önemli art şlar olmas na rağmen, 13 sistemdeki kurumlar n say s nda, genellikle başka bir eğilimin sonucu olarak yükseköğretim kurumlar n n birleşerek daha büyük bir kitle oluşturma doğrultusunda azalma olmuştur. Bu ayn dönem boyunca, politika önceliklerindeki değişikliklerle bakanlar bildirgesinde farkl eylem hatlar nda belirlenen önemli gelişmeleri yans tmaktad r y l nda, Bolonya Deklarasyonu ndan hemen sonra, Bolonya derece yap lar n n uygulanmas ya da Bolonya sürecinin kabul edilmesi, on üç ülkenin temel politika hedefleri aras nda yer alm şt. Bu Bolonya önceliği, ancak, odak diğer Bolonya konular na kayd ğ nda, özellikle kalite güvencesiyle Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi nin gelişimi, 2008/09 da (beş ülke için hala geçerli olsa da) çok daha az önemliydi. Hareketlilik, erişim, kat l m ve finansman sorular tüm Bolonya ülkelerine bak ld ğ nda, sürekli önemli kalm şt r. Ulusal yükseköğretim politika önceliklerindeki genel geçiş, ayn zamanda ülkelerin, önümüzdeki on y l içinde Avrupa Yükseköğretim Alan gerçekliğini görmek için sab rs zland klar n göstermektedir. 15

18 AVRUPA DA YÜKSEKÖĞRETIM 2010: BOLONYA SÜRECI NIN ETKISI Bolonya üç-aşamal -yap Şekil 1: 1999 ve 2009 da üç-aşamal yap Bolonya Süreci nin merkezinde, ülkelerin yükseköğretimde üç-aşamal bir derece yap s kurmalar yükümlülüğü gelmektedir. Süregelen yanl ş anlamalar n aksine, ne Bolonya Deklarasyonu ne de daha sonraki bakanlar bildirgesi, bu aşamalar n uzunluğunu belirler. Sadece birinci aşama yeterliliğin en az üç y l sürmesi gerektiğini, yüksek lisans derecelerinin ise ECTS kredisi aras nda olmas gerektiğini belirtir. May s 2005 Bergen de Bakanlar taraf ndan kabul edilen Avrupa Yükseköğretim Alan Yeterlilikler Çerçevesi (FQ-EHEA), bu odağ üçaşamal yap ya yans tmaktad r. Genellikle, birinci aşama yeterlilikler ECTS kredisinden oluşurken ikinci aşama yeterlilikler ECTS kredisinden oluşmaktad r. Bu tipik modeller, bu raporda tipik Bolonya yap s olarak adland r lmaktad r. Üç-aşamal yap, Bolonya ülkelerindeki birçok kurum ve programda tan t lm şt r. Ancak, bu kurum ve programlar n çoğu bunlar n tipik Bolonya aşama yap lar yla uyum içerisinde olmayan belirli disiplinlerdeki uzun programlara sahip olduklar n rapor etmektedir. Bu durum, çoğunlukla t p ve ilgili alanlar ve bazen de diğer ilgili meslekler, teoloji, müzik ve güzel sanatlar içindir. Bununla birlikte, t p söz konusu olduğunda, Belçika (Flaman ve Frans z Topluluklar ), Hollanda ve İsviçre üç aşamal yap y tan tm şt r dan sonra geliştirilen üç-aşamalı yapı Halihazırda 1999 dan bu yana uygulanan üç-aşamalı yapı Üç-aşamalı yapı yoktur Kaynak: Eurydice. 16

19 KARŞILAŞTIRMALI BİR GENEL BAKIŞ Bu istisnalara rağmen, mevcut durum temel ve etkileyici bir değişimdir. 1999/2000 de Avrupa Yükseköğretim Alan genelindeki kurumlar ve programlar n çoğu üç-aşamal yap ya göre organize edilmemişti. Şekil 1, üç-aşamal yap n n tan t lmas n n Orta Avrupa daki yükseköğretim sistemleri üzerinde önemli etkisi olduğunu göstermektedir. Güney-doğu ve kuzey-bat Avrupa daki yükseköğretim sistemleri 1999 y l nda üç-aşamal yap n n baz şekillerine elverişliydi, yine de eski Yugoslavya gibi ülkelerde Bolonya modelinden çok farkl bir sistem vard. Bu temel reformlar n uygulanmas konusunda devam eden tart şmalara rağmen, lisans ve yüksek lisans düzeylerindeki programlar n çoğunun iş yükü/süresiyle ilgili yükseköğretim sistemleri aras ndaki benzerlikleri bu aşamada tan mlamak mümkündür. Doktora düzeyine 2005 y l ndan bu yana giderek artan bir ilgi olmas na karş n, gelişmeler nispeten erken bir aşamada kalmaktad r, çünkü bu gelişmeler büyük ölçüde özerk üniversitelerden geldiğinden egemen ulusal desenleri ay rt etmek oldukça zordur. Bununla birlikte, çoğu üçüncü-aşama derece, resmi olarak üç ila dört y l (üç-y ll k model için küçük bir resmi ayr cal k) aras nda sürer ve sadece beş ülke doktora programlar içinde ECTS kullan m n büyük ihtimalle üçüncü-aşama programlar nda öğretilenleri bildirir. Çoğu ülke, gerçekte çoğu doktora aday n n, doktora derecelerini tamamlamalar için öngörülen süreden daha fazlas n ald klar n vurgulamaktad r. programlar n çoğunluğuna uygulanan bir referans modelini varsa tan mlamay amaçlamaktad r. Baz ülkelerde, bu resim gerçeğin önemli yönlerini gizleyebilir. Örneğin, tipik bir derece aşamas n n uzunluğu bir kurum içinde tutarl olabilir, ancak kurumlar aras nda farkl l k gösterebilir. Eğer bir kurum türü yükseköğretimde daha s k ortaya ç karsa, bu sunum say olarak küçük olan yükseköğretim kurumlar ndaki derece yap lar n n gerçekliğini gizler. Bununla birlikte, çoğu ülke için, bu resim, Bolonya reformlar n n uygulanmas yoluyla meydana getirilmiş değişen gerçeği göstermektedir. Şekil 2 lisans programlar n n yap s n n iki modele ayr ld ğ n göstermektedir: 25 yükseköğretim sisteminde 180 ECTS kredisi ve 13 yükseköğretim sisteminde 240 ECTS kredisi. Kalan sistemlerde tek model hakim değildir, ancak kurumlar ve programlar önceki modellerin her ikisini de kullan r. Birçok ülke 180 veya 240 ECTS den daha uzun olan lisans program da önerir, ancak bunlar n oluşumu genelde oldukça nadir görülür ve bu tür programlar n bu nedenle önemli bir rolü yoktur. Bu bağlamda, farkl bir uzunluktaki programlar n n %34 üyle Macaristan, %20 siyle Andora ve %12 siyle İsveç ulusal istisnalard r. İsveç te, bu programlar n tümü meslek odakl yeterliliklerdir. Birinci iki aşaman n aşağ daki analizi, programlar n %65 inden daha fazlas n n tek yap modelini takip etmeleri durumunu ele alarak en yayg n ulusal modellere odaklanmaktad r. Böyle bir sunum, kurumsal ve program çeşitliliğinin kapsaml bir resmini vermez, ancak 17

20 AVRUPA DA YÜKSEKÖĞRETIM 2010: BOLONYA SÜRECI NIN ETKISI Şekil 2: Bolonya ülkelerinde en yayg n olan lisans programlar için iş yükü/süre, 2009/10 derecelerinin çoğunun 90 ECTS olduğu İsviçre ve Birleşik Krall k bu gruplar aras nda yer almaktad r. Geri kalan ülkelerde, farkl uzunluklar bulunmakla birlikte herhangi bir bask n model sunulmamaktad r. Şekil 3: Bolonya ülkelerinde en yayg n olan yüksek lisans programlar için iş yükü/süre, 2009/ ECTS kredisi (4 akademik yıl) 180 ECTS kredisi (3 akademik yıl) Kaynak: Eurydice. Çoğu ülke farkl uzunlukta ikinci aşama programlar sunmas na rağmen, 27 Bolonya ülkesinde yüksek lisans düzeyinde (Şekil 3), 120 ECTS kredili model, en yayg n olan d r. Bulgaristan, S rbistan ve Ukrayna da, bask n olan yüksek lisans modelinin 60 ECTS kredisi vard r. 60 ECTS li yüksek lisans 60 ECTS li ikinci-aşama bir yeterlilik takip etse de, bu durum Karadağ için de geçerlidir. Yüksek lisans 120 ECTS kredisi (2 akademik yıl) 90 ECTS kredisi (1.5 akademik yıl ya da 1 tam takvim yılı) 60 ECTS kredisi (1 akademik yıl) Uygun değil Kaynak: Eurydice. 18

21 KARŞILAŞTIRMALI BİR GENEL BAKIŞ Şekil 4: Bolonya ülkelerindeki en yayg n programlarda uygulanan genel Bolonya yap modeli, 2009/10 İki aşamay birleştirerek, Bolonya Süreci nin imza sahibi devletlerde nas l uyguland ğ n göstermek için üç model tan mlanm şt r: yükseköğretim sisteminde ECTS (3 + 2 akademik y l) uygulanm şt r. 2. Alt ülkede (Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Litvanya, Rusya ve Türkiye) ECTS (4 + 2 akademik y l) modeli uygulanm şt r. 3. Dört yükseköğretim sisteminde (Bulgaristan, İspanya, Ukrayna ve Birleşik Krall k (İskoçya)) /90 ECTS (4 + 1/1.5 akademik y l) modeli uygulanm şt r kredi (3+2 akademik yıl) modeli kredi (4+2 akademik yıl) modeli kredi (4+1.5 akademik yıl) modeli kredi (4+1 akademik yıl) modeli Baskın model yok Uygun değil Kaynak: Eurydice. Geri kalan yükseköğretim sistemlerinde, herhangi bir bask n model tan mlanmam şt r. Baz lar nda, lisans programlar n n belirli bir süresi bulunurken yüksek lisans programlar n n süresi değişmektedir. Diğerlerinde ise, her iki aşamada farkl l klar bulunmaktad r. Yine diğer sistemlerde, farkl yükseköğretim kurumlar nda uygulanan iki eşit bask n model bulunabilmektedir. Program yap lar nda değişkenlik olduğunda, sürelerinin sorumluluğu büyük ölçüde ilgili kurumlara ve eğitim alanlar na aittir. Bolonya Modeli nde Mesleki Programlar Söz konusu ülkeye göre, mesleki programlar yükseköğretim sisteminin bir parças olarak kabul edilebilir ya da edilemez. Bolonya yap lar içinde yer almas, ayn ölçüde değişkendir ve her zaman net bir şekilde yönetilemez. Bunun sebepleri, tüm yükseköğretim sektörünün iş piyasas için eğitim ve istihdam sağlamaya daha fazla odakland ğ ndan baz ülkelerde akademik ve mesleki programlar 19

22 AVRUPA DA YÜKSEKÖĞRETIM 2010: BOLONYA SÜRECI NIN ETKISI aras nda ayr l klar olmas na ve pek çok farkl ulusun mesleki programlar dan ne anlad ğ na bağl d r. Çeşitli ülkeler, meslek-odakl programlar kendi Bolonya modelleriyle birleştirme s ras nda ortaya ç kan sorunlar belirlemiştir. Ortaya ç kan en yayg n sorun, 180 ECTS den daha az n gerektiren k sa-aşamal programlarda pek çok mesleki yeterliliğin sunulmas d r. Ancak, bu programlardan ortaya ç kan yeterlilikler bir Bolonya birinci-aşama program içerisinde tan nabildiği sürece, Bolonya aşama sistemi içerisinde herhangi bir entegrasyon sorunu olmamal d r. Problemler bu yüzden bu türde ilerleme yollar n n sistem mimarisinin bir parças n n olmad ğ ülkelerde ortaya ç kar. Ancak, kendi mesleki programlar n Bolonya yap lar n n içine başar l bir şekilde entegre etmiş birkaç ülkenin olduğu da söylenebilir. Danimarka da, örneğin, tüm k sa-aşama programlar (120 ECTS süresinin) birinci aşaman n parças d r. Ancak, ikinci-aşama programa transfer ek kredi gerektirecektir. Letonya gibi diğer ülkeler, kendi mesleki yükseköğretim programlar n Bolonya derece-aşama yap s na entegre etmişler ve kendi mezunlar na akademik-odakl ikinci-aşama programlar na erişim için olanak sağlamaktad r. Bu durum, kendi mesleki programlar n kendi Ulusal Yeterlilikler Çerçeveleri yle aç kça bağdaşt ran bu arac n önemini gösteren, ülkeler için de ayn derecede olumludur. Bolonya araçlar : ECTS, Diploma Eki ve Ulusal Yeterlilik Çerçeveleri Yap sal düzeyde, Bolonya Süreci, Ulusal Yükseköğretim sistemleri mimarisinde daha fazla bir birleşmeye yol açm şt r. Bildirgelerde ve ilgili metinlerde ifade edilen ilkelerin genel kapsam, ancak, ülkelere ve kurumlara pek çok program için belirli özellikleri korumalar na olanak sağlar. Karş laşt r labilir ve anlaş labilir derece ve sistemlerin gelişmesine yard mc olmak amac yla, şeffafl ğ ve karş l kl tan may teşvik etmek için Bolonya Süreci nde önceden var olan araçlar tan t lm şt r. Bunlar, eğitim sistemlerini ve programlar daha şeffaf ve herkes için anlaş l r hale getirmeyi amaçlamaktad r. Bu konular hakk ndaki tam bir resim sadece yükseköğretim kurumlar na yönelik derinlemesine bir çal şmayla elde edilebileceğinden, bu genel bak ş, basitleştirilmiş olsa da, ulusaldüzeyde raporlamayla mümkün olan en iyi bilgi olarak görülebilir. Avrupa Kredi Transferi ve Biriktirme Sistemi ve Diploma Eki: Bolonya Süreci için çal şmaya yönelik getirilen iki araç Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi (ECTS) ve Diploma Eki (DE), Bolonya araç tak m n n köklü iki unsurudur. ECTS, Erasmus program nda kredi transferini kolaylaşt rmak ve böylece öğrenci hareketliliğini teşvik etmek için, 1980 li y llar n sonunda geliştirilmiştir. Bir Avrupa Yükseköğretim Alan kurmak karar on y l sonra gelmiş ve o zamandan bu yana, ECTS, uygulanma aşamas nda temel unsur haline gelmiştir. Berlin Bildirgesi nde (2003), bakanlar ECTS nin sadece kredi transferi için değil ayn zamanda kredi birikimi için kullan lmas n n önemini vurgulam şlar ve Bergen 2005 y l nda, birinci iki aşama için belirleyici kredi aral klar konusunda anlaşm şlard r. Bunlar, Bolonya reformlar n n uygulanmas nda bir dönüm noktas olarak ECTS yi kurmak için son ad mlard ve 2009 y llar nda, 20

23 KARŞILAŞTIRMALI BİR GENEL BAKIŞ bakanlar, şeffafl ğ ve tan may art rmak için ECTS nin uygulanmas nda ilerleme olmuştur diye belirtmişlerdir. Bu rapor, ancak, bu türdeki bilginin tüm ülkelerin ECTS den ya da uyumlu bir ulusal kredi sisteminden yararland ğ n doğrulayabileceğinden ECTS nin yükseköğretim kurumlar nda ve programlar nda kullan l p kullan lmad ğ sorusuna bakar. Daha doğrusu, rapor, sistemin kurumlar ve programlarda ne ölçüde ve hangi amaçla kullan ld ğ n (akreditasyon ve/veya transfer) vurgulamaktad r. Çeşitli bildirgelerde bakanlar taraf ndan yap lan taahhütlere dayal olarak, ECTS, kurumlar ve programlar n %75 inden fazlas n n ECTS yi kredi biriktirme ve transfer için kulland ğ nda ve tan mlanan öğrenme sonuçlar na ve/veya öğrenci iş yüküne dayal olarak verilen kredilerin gerekliliklerini yerine getirdiğinde tam olarak uygulan yor olarak görülmektedir. 1999/2000 de, 31 ülke, kredi biriktirme ya da transferi için ECTS kullanmad klar n bildirdi. Hatta transfer için (o zaman ECTS nin geçerliliği kabul edilmiş tek işlevi), sadece Belçika (Flaman Topluluğu), İzlanda, Letonya, İspanya ve İsveç, yükseköğretim kurumlar taraf ndan, hatta daha zay f yükseköğretim programlar nda bile önemli bir şekilde kullan ld ğ n bildirdi. Diploma Eki, ikinci önemli Bolonya arac, 1990 l y llarda Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO-CEPES taraf ndan geliştirilmiştir. Birey taraf ndan as l diplomada gösterilen eğitimin doğas n n, düzeyinin, bağlam n n, içeriğinin ve durumunun bir tan m n içeren standart bir şablondur. Diploma ekinin amac, istihdam n güvence alt na al nmas ve daha sonraki çal şmalar için akademik tan nmay (Berlin Bildirgesi, 2003) kolaylaşt rmak amaçl edinilen eğitimin şeffafl ğ n n artt r lmas na yöneliktir. Amaç, bu sayede öğrenen taraf ndan elde edilen bilgi, beceri ve yeterliliklerin anlay ş n geliştirmektir. Diploma eki, as l diplomaya diploman n verildiği ulusal yükseköğretim sisteminin tan m yla birlikte iliştirilir. Berlin de, 2003 y l nda, bakanlar 2005 y l ndan itibaren tüm mezunlara otomatik olarak Diploma ekinin ücretsiz olarak verilmesini kabul etti. Yükseköğretim hakk ndaki Eurydice 2009 raporu, imza sahibi devletlerin çoğunda uygulanmakta ve raporun İngilizce olarak ve/veya eğitim dilinde ç kar ld ğ n göstermektedir y l nda, sekiz ülke (Belçika Flaman Topluluğu, Estonya, Finlandiya, Fransa, Letonya, Lihtenştayn, Lüksemburg ve Slovenya) tüm öğrencilerine vermiştir itibariyle, bu say 25 e ç km şt r. Bu durum şimdi kökten değişti. Bugün, 24 ülke yükseköğretim kurumlar n n %75 inden fazlas nda ECTS yi bir kredi biriktirme ve transfer arac olarak kulland klar n bildirirken 29 u programlar için bunu bildirdi. Ülkelerin/bölgelerin çoğunda, ECTS, birçok sistemde gerçekte uygulanmas na yönelik sadece ilk ad m olmas na rağmen, ulusal mevzuatla tan t lm şt r. Ancak, bu düzeyde, ECTS, eğitim sistemlerinin güçlü bir özelliği olarak gösterilebilir. Ayr ca, ECTS yle tamamen uyumlu olan yerlerde bile (Estonya ve Letonya) giderek daha fazla ulusal kredi sistemlerinin yerini almaktad r. 21

24 AVRUPA DA YÜKSEKÖĞRETIM 2010: BOLONYA SÜRECI NIN ETKISI Şekil 5: ECTS nin uygulanmas ve Diploma Eki, 2009/10 bir defaya mahsus araşt rma şeklinde de olabilirken diğer ülkeler veriyi y ll k olarak toplar. Öğrenciler için en uygun olan, ancak, diploma ekinin ücretsiz olarak verilip verilmeyeceğidir. Şekil 5 teki harita bu yüzden eğitim programlar n n büyük çoğunluğunda tan t ld ğ zaman uygulanacak ve ücretsiz olarak verilecek DE yi göz önünde bulundurur. Şekil 5, büyük bir çoğunluğun (36 yükseköğretim sistemi) iki arac tamamen uygulad ğ n göstermektedir. İki araçtan sadece birini tamamen uygulam ş 11 sistem içinden, hepsi Diploma ekini uygulam şken ECTS nin uygulanmas geride kalm şt r. Sadece K br s ve Makedonya Cumhuriyeti, her iki arac n uygulanmas na yönelik kayda değer bir ilerleme yapt klar n kabul etmiştir. Genel olarak, bu yayg n kullan m, bu iki arac n Bolonya reformlar n n özelliklerini yerleştirmede ve ulusal yükseköğretim sistemlerinin anlaş lmas n kolaylaşt rmada önemli bir rol oynad klar n göstermektedir. Kaynak: Eurydice. ECTS tamamen uygulanmıştır ve DE ücretsiz verilmektedir Ya ECTS tamamen uygulanmıştır ya da DE ücretsiz verilmektedir Ne ECTS tamamen uygulanmıştır ne de DE ücretsiz verilmiştir Geriye kalan ülkeler ya veri sağlam şt r ya da tüm mezunlar na vermemiştir. Diploma ekinin kullan m, ancak, aç k bir şekilde artmaktad r. Yirmi iki ülke verilmekte olduğu kapsam izlemektedir. Çoğu zaman, veri toplamaktan ilgili bakanl klar sorumludur, ancak birçok ülkede Ulusal Europass Merkezi de (NEC) güçlü bir şekilde yer almaktad r. İzleme, üniversitelerle yükseköğretim kurumlar aras nda Ulusal Yeterlilik Çerçeveleri: program n biraz gerisinde de olsa, ileriye doğru gitme Bolonya Süreci nde tan t lan ve geliştirilen üçüncü araç, Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi dir (NQF). Eğitimin tüm aşamalar ndaki ve düzeylerindeki yeterlilikler aras ndaki farkl l klar tan mlayan ve aç kça ifade eden bir araçt r. İdeal olarak, NQF ler daha önce sözü edilen ECTS ve Diploma ekiyle s k bağlant l olarak çal ş r. Ulusal Yeterlilikler Çerçeveleri nin gelişimi, sony llarda bir dizi girişim ve süreç taraf ndan teşvik edilmiştir. Bergen de, May s 2005 y l nda, Avrupal eğitim bakanlar, Avrupa Yükseköğretim Alan n n (FQ- EHEA) kapsay c Yeterlilikler Çerçevesi ni benimsemiş ve kendilerini Ulusal Yeterlilik Çerçeveleri nin gelişimine adam şt. Ulusal Yeterlilik 22

25 KARŞILAŞTIRMALI BİR GENEL BAKIŞ Çerçeveleri, öğrenme ç kt lar, yeterlilik ve birinci ve ikinci aşama kredilerine dayal kapsaml betimleyicilerin kullan m na ve üç aşamal yap ya yönelik bir başvuru metnini içermelidir. Şekil 6: FQ-EHEA yla uyum içerisinde olarak Ulusal bir Yeterlilik Çerçevesi kurmaya yönelik aşama, 2009/10 Bu görev, yap sal olarak FQ-EHEA yla uyum içerisinde fakat farkl betimleyicileri olan yaşamboyu öğrenmeye yönelik Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi nin (EQF) stratejisinin bağlam nda sonradan kabul edilmesiyle daha zorlu bir hale gelmişti. Böylece, ülkelerin Ulusal Yeterlilikler Çerçeveleri ni geliştirme ya da adapte etme görevi basitlikten uzaklaşm şt r: bu yeni ulusal araçlar sadece yeterlilikleri s n fland rmada geleneksel girdiye dayal yaklaş mlardan öğrenme ç kt lar na odaklanmaya yönelik bir geçişi yans tmakla kalmamal ayn zamanda ulusal kalk nmalar n her iki kapsay c Avrupa çerçeveleriyle uyum içerisinde olmalar n temin etmek için gerekli önemin verilmesi gerektiğini de belirtmektedir. Başlang çta, bakanlar, 2010 y l na kadar tüm ülkelerde NQF lerin uygulanmas n öngörmüştü. Fakat, 2009 Durum Değerlendirme raporu bile, bu son tarihi çok iddial olarak adland rd (Bolonya Süreci Durum Değerlendirme Raporu 2009, s. 41) ve sonraki y llar için tüm ülkelerdeki en büyük zorluklardan birisini NQF lerin kurulmas olarak belirledi. Eurydice verileri bu değerlendirmeyi desteklemektedir. Yeterlilikler Çerçeveleri hakk nda BFUG çal şma grubundan adapte edilen bir modeli kullanarak, şekil 6, sekiz yükseköğretim sisteminin şu anda tamamen kendinden-sertifikal NQF si olduğunu, 11 inin ise uygulanma sürecinde oldukça ileride olduklar n göstermektedir. Diğer ülkeler hala tan mlama amaçlar n n ve yap lar n haz rl k aşamas ndad r. İlk bak şta bu resim çok olumlu görünmüyor olsa da, zaman içindeki gelişmeler umut vericidir. Ad m 5: FQ-EHEA yla kendinden-sertifikal uyumu içererek genel süreç bütünüyle tamamlanm şt r. Ad m 4: Eğitim programlar n tekrar tasarlama devam etmektedir ve süreç bitmeye yak nd r. Ad m 3: NQF resmi olarak kabul edildi ve uygulama başlad. Ad m 2: NQF nin amac konusunda fikir birliğine var ld ve süreç görüşmeleri ve istişareyi de içine alarak başlad. Çeşitli komiteler kuruldu. Ad m 1: Karar al nd. Süreç şimdi başlad. Kaynak: Eurydice. Skala, Yeterlilik Çerçeveleri hakkında BFUG Çalışma Grubu ndan alınmıştır. 23

26 AVRUPA DA YÜKSEKÖĞRETIM 2010: BOLONYA SÜRECI NIN ETKISI Asl nda, 2009 y l ndaki Leuven/Louvain-la-Neuve Bakanlar Konferans ndan bu yana, Danimarka ve Malta, NQF lerini kendindensertifikal hale getirmiştir (Malta, FQ-EHEA ya karş kendini sertifikal hale getiren ve ayn işlemde EQF ye karş referans olarak tan tan ilk ülkedir) ve Arnavutluk, K br s, Makedonya Cumhuriyeti, Vatikan, Norveç ve Portekiz kendi NQF lerinin kurulmas na yönelik ilerleme kaydetmiştir BÖLÜM 2: KALİTE GÜVENCESİ Başl ca iletiler Yükseköğretimde d ş kalite güvencesinin büyümesi, Bolonya on y l n n en çok dikkat çeken özelliklerinden birisi olmuştur. Kalite güvencesinde Avrupa işbirliği, Avrupa Standartlar ve Yönergeler le Avrupa Kalite Güvence Kayd n n oluşturulmas na yönelik anlaşmayla aç klanmaktad r. EHEA ülkelerinin çoğunda, kalite güvencesi, yükseköğretim kurumlar na ya da programlara kalite standartlar temelinde faaliyet izninin verilmesiyle ilgilidir. Giriş Sadece az say da ülke, özellikle gelişim odakl bir yaklaş m takip eder. Raporun bu bölümü, Avrupa daki d ş kalite güvencesinin h zl yükselişinin genel bir bak ş n verir. Bölüm 1 in girişinde verildiği gibi, yükseköğretim kalitesinin sağlanmas ve geliştirilmesi ve kalite güvencesi sistemlerinin kurulmas, birçok ülke için yüksek bir öncelik olmaya devam etmektedir. Ancak, kurumlar içindeki kaliteyi güçlendirmek için al nan önlemler (yani iç kalitegüvencesi), bu raporu bilgilendiren ulusal düzeydeki kaynaklar n kapsam d ş ndad r. Yükseköğretim kalitesinin, geçtiğimiz Bolonya on y l içinde gelişmiş olup olmad ğ tart şmal bir soru olmakla birlikte, kalite güvencesinin her ne olursa olsun önemli gelişmeler gördüğünden hiç şüphe yoktur. Yükseköğretimde, kalite güvencesi, belirli bir bağlamda anlaş ld ğ gibi kaliteyi başarmak, sürdürmek ya da artt rmak için tasarlanan politikalar, prosedürler ve uygulamalar olarak anlaş labilir. Bolonya döneminde, yükseköğretimde kalite güvencesi, aç kça paydaş güvenin kurulmas yla bağlant l olmuştur. Asl nda, May s 2005 te kabul edilen Avrupa Yükseköğretim Alan nda (ESG) Kalite Güvencesi ne yönelik Standartlar ve Yönergeler de belirtilen aşağ daki maddeler, paydaş ilgisini, kurumsal özerkliği ve yükseköğretim kurumlar üzerindeki asgari yükü vurgulamaktad r. Bu yüzden, kalite güvencesi aşağ dakilere odaklanmal d r: İyi kalitedeki bir yükseköğretimde öğrencilerin yan s ra işverenin ve daha genel olarak toplumun ç karlar na; Ağ r sorumluluklar beraberinde getiren bir tan mayla kurumsal özerkliğin merkezi önemine; Amac na uygun olmak ve hedeflerine ulaşmak için kurumlara sadece uygun ve gerekli yükü yerleştirmek için d ş kalite güvencesi ihtiyac na. Son on y l içinde kalite güvence ajanslar n n oluşturulmas Şu anda neredeyse tüm Bolonya ülkelerinin elverişli d ş kalite güvence sistemlerinin olmas na rağmen, genellikle birincil sorumluluğa sahip bir ya da daha fazla ajansla, bu organlar n kurulma 24

27 KARŞILAŞTIRMALI BİR GENEL BAKIŞ tarihlerine k sa bir bak ş, bunun h zla gelişmekte olan bir olgu olduğunu gösterir. Gerçekten de sadece bir avuç ülke, hali haz rda Bolonya Süreci nden önce belirgin bir d ş kalite güvence sistemi kurmuştu. Bolonya on y l boyunca, 22 ülke, kalite güvencesine yönelik ulusal ajanslar kurmuştur, bunlar n yar s 2005 y l ndan bu yana kurulmaktad r. Birkaç ülkede, Danimarka ve Fransa gibi, yeni ajanslar mevcut ajanslar n yerini alm ş ya da üzerine inşa edilmiştir. Birkaç ülke, bu kalite güvencesi devriminin d ş nda kalm şt r. K br s, Lihtenştayn, Lüksemburg ve Malta gibi küçük bir yükseköğretim sektörü olan ülkeler, ajans kurmam şt r. Ancak, Lihtenştayn, İsviçre yle d ş kalite güvencesinin tam olarak uygulanmas n sağlamak için güçlü bir işbirliği geliştirmiştir. Lüksemburg da hem paydaşlar kapsay c hem de oldukça uluslar aras olan iyileştirme odakl değerlendirmeye yönelik ilerici bir yaklaş m geliştirmiştir. ENQA n n Geliştirilmesi ve EQAR n oluşturulmas Ulusal düzeydeki gelişmelere, Avrupa düzeyinde önemli değişiklikler de eşlik etmiştir. Avrupa Yükseköğretim de Kalite Güvencesi Birliği (ENQA), daha gayri resmi bir ağ olarak dört y l sonra 2004 y l nda kurulmuştur. Kalite güvencesi alan nda Avrupa işbirliğini teşvik etmek için çal ş r. Mart 2008 y l nda Avrupa Yükseköğretim Kalite Güvence Kayd n n (EQAR) başlamas, Bolonya Süreci yle kalite güvencesinde Avrupa işbirliğini teşvik etme çabalar n n doruk noktas n temsil etmektedir. EQAR, Avrupa da faaliyet gösteren ve EHEA da Kalite Güvencesi Standartlar ve Yönergeleri ne (ESG) yönelik bir incelemede inan l rl ğ n ve güvenilirliğini kan tlam ş kalite güvence ajanslar n listeleyerek Avrupa yükseköğretiminde güveni artt rmay amaçlamaktad r. Varoluşundan itibaren iki y l geçmeden, EQAR on Avrupa ülkesinde 17 kalite güvencesi ajans n kapsam şt r. EQAR n n, ayr ca tüm büyük Avrupa yükseköğretim paydaşlar ndan ve Avrupa hükümetlerinden oluşan kar-amac gütmeyen uluslar aras bir dernek taraf ndan desteklendiğinden ve yönetildiğinden, yönetim yap lar da dikkate değerdir. Yönetime yönelik bu kapsay c yaklaş m, Bolonya Süreci yle geliştirilen ve dünyan n diğer bölgeleri için bir model sunan s k bir ortakl ğ n güçlü bir sembolüdür. Kalite güvence ajanslar n n bağ ms zl ğ Son on y l boyunca kalite güvencesine yönelik Avrupa tart şmalar, bağ ms z bir şekilde işlerini gerçekleştirebilecek ajanslar n kurulmas n n önemini vurgulam şt r. Çoğu durumda, bu, hükümetlerin yan s ra yükseköğretim kurumlar ndan da yasal ve işlevsel olarak bağ ms z ajanslar n gelişmesine yol açm şt r. Sadece alt ülke Azerbaycan, İzlanda, Moldova, Slovakya, Türkiye ve Ukrayna bakanl klar taraf ndan kalite için bir merkezi yönetim sistemini sürdürmüştür. Bu arada, iki ülke için durum Bosna Hersek ve İtalya şu anda bir geçiş sürecindedir. Bosna Hersek te, 2006 y l nda yasayla kurulmuş ancak henüz faaliyete geçmemiştir. İtalya da, 2008 y l ndaki mevzuat takiben, yeni bir gelişim-odakl kalite güvence ajans n n yak nda tam olarak işlemesi gerektiğinin sağlanmas koşuluyla önemli bir eylem taahhüt edilmiştir. Bu istisnalara rağmen yine de, Avrupa Yükseköğretim Alan n n, şu anda bağ ms z kurumlarla büyük ölçüde ulusal d ş kalite güvence sistemleriyle dolu olduğu aç kt r. 25

28 AVRUPA DA YÜKSEKÖĞRETIM 2010: BOLONYA SÜRECI NIN ETKISI Kalite güvence sistemlerinin oryantasyonu Hemen hemen tüm Bolonya ülkelerinin baz d ş kalite güvence sistemi kurmuş olmalar na rağmen, sistemlerinin ard ndaki felsefe ve yaklaş m aç s ndan önemli farkl l klar vard r. Ortak Standartlar ve Yönergeler, EHEA için kabul edilmiş, fakat sistemler henüz oryantasyonlar nda hala oldukça çeşitlidir. Bu genel bak ş içerisinde iki ana ay r m bulunmakta ve şekil 7 de görülebilmektedir. kaliteyi geliştirmeye yönelik gerekli tedbirleri sağlamay hedefleyen ve kurumsal düzeyde karar verme süreçlerine daha az müdahale ederek hafif dokunuş la d ş kalite güvence süreçlerini büyük bir olas l kla kullanacak sistemler olacakt r. Şekil 7: Kalite güvencesine yönelik temel yaklaş m, 2009/10 Bu göstergedeki sistemlerin oryantasyonunu ay ran ana unsur, QA ajans na ya da ulusal organa, kurumlara ya da programlara faaliyet göstermeleri için izin verme yetkisinin verilip verilmediğidir. Belirli ulusal sistem özelliklerinin bu gerçeği daha karmaş k hale getirmesine rağmen (örneğin, hükümetler merkezi düzeyde derece verme yetkisini bulundursun ya da bulundurmas n), bu oryantasyonlar kalite güvencesine yönelik yaklaş m n iyi olduğu izlenimini verir. Sorumlu QA organlar n n/ajanslar n n programlara ve/veya kurumlara faaliyet göstermeleri için izin verme ya da reddetme yetkisi verdikleri sistemlerde, kalite güvencesi, geniş anlamda, tipik bir şekilde denetleyici olarak alg lanabilir ve genellikle asgari kalite eşiklerinin karş land ğ n sağlamay hedefler. Ajanslar n elbette diğer rolleri olabilir kalite geliştirme konusunda dan şmanl k hizmeti vermek gibi. Bu asl nda baz ülkelerde özellikle belirtilmiştir, fakat tüm bu ek rollerin, programlara ve/veya kurumlara faaliyet göstermeleri için izin verme karar na bağl olmalar muhtemeldir. Diğer sistemlerde, QA ajanslar, kurumlar n kalite yönetimi hakk nda rapor sunar ve sadece dan şman rolleri olmas na rağmen, kalite artt r m n desteklemeyi hedefler. Böyle bir yap da, temel unsur, kaliteyi geliştirme sorumluluğu bulunan yükseköğretim kurumlar na yetki vermek üzerinedir. Bunlar, kurumlar içerisinde belirlenmiş olan Kaynak: Eurydice. Danışma: gelişim odaklı Denetleme: Yükseköğretim kurumlarına ve/veya programlarına izin verme Kalite güvence sistemi yok 26

Avrupa Yükseköğretiminde Modernizasyon:

Avrupa Yükseköğretiminde Modernizasyon: Avrupa Yükseköğretiminde Modernizasyon: Giriş, Eğitimin Sürdürülmesi ve İstihdam 2014 Eurydice Raporu Eğitim ve Öğretim Bu kitap Avrupa Komisyonu'nun (Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğü) mali desteğiyle

Detaylı

Avrupa. Yükseköğretiminde. Modernizasyon. Giriş, Eğitimin Sürdürülmesi ve İstihdam. Eurydice Raporu. Eğitim ve Öğretim

Avrupa. Yükseköğretiminde. Modernizasyon. Giriş, Eğitimin Sürdürülmesi ve İstihdam. Eurydice Raporu. Eğitim ve Öğretim Avrupa Yükseköğretiminde Modernizasyon Giriş, Eğitimin Sürdürülmesi ve İstihdam 2014 Eurydice Raporu Eğitim ve Öğretim Avrupa Yükseköğretiminde Modernizasyon: Giriş, Eğitimin Sürdürülmesi ve İstihdam

Detaylı

GAP GİDEM. GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n

GAP GİDEM. GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n GAP GİDEM GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n Giriflimcili i GAP Bölgesi nde Kad n GAP GİDEM GAP Girişimci Destekleme Merkezleri GAP Bölgesi nde Kad n Girişimciliği Şemsa Özar NOT

Detaylı

Avrupa da Okuma Eğitimi: Bağlam, Politika ve Uygulamalar

Avrupa da Okuma Eğitimi: Bağlam, Politika ve Uygulamalar BG Avrupa da Okuma Eğitimi: Bağlam, Politika ve Uygulamalar Avrupa Komisyonu Avrupa da Okuma Eğitimi: Bağlam, Politika ve Uygulamalar Bu kitap Eğitim, İşitsel-Görsel Medya ve Kültür Yürütme Ajansı tarafından

Detaylı

BASIN AÇIKLAMASI. 2012 Yılı Avrupa Yükseköğretim Alanı: Bologna Süreci Uygulama Raporu

BASIN AÇIKLAMASI. 2012 Yılı Avrupa Yükseköğretim Alanı: Bologna Süreci Uygulama Raporu BASIN AÇIKLAMASI 2012 Yılı Avrupa Yükseköğretim Alanı: Bologna Süreci Uygulama Raporu BAĞLAM Bologna Süreci Uygulama Raporu, Eurostat, Eurostudent ve Eurydice tarafından sürdürülen bir çabanın ürünüdür

Detaylı

2013 Türkiye. Türkiye. Türkiye. Türkiye. Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Araşt rmas

2013 Türkiye. Türkiye. Türkiye. Türkiye. Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Araşt rmas 2013 2013 Türkiye 2013 Türkiye Nüfus ve Sağl k Türkiye Araşt rmas Nüfus Nüfus ve ve ve Sağl k Sağl k Araşt rmas Araşt rmas Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Hacettepe Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ NİN YAPISI ve 14 NOLU PROTOKOL

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ NİN YAPISI ve 14 NOLU PROTOKOL AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ NİN YAPISI ve 14 NOLU PROTOKOL The Structure of European Court of Human Rights and the Protocol No. 14 Yrd. Doç. Dr. Faruk BİLİR GİRİŞ İnsan Haklar ve Ana Hürriyetlerini

Detaylı

Yükseköğretim Kurulu. Yükseköğretim Kurulu. Haziran 2010, Ankara

Yükseköğretim Kurulu. Yükseköğretim Kurulu. Haziran 2010, Ankara I Haziran 2010, Ankara II III Editör Yrd. Doç Dr. Armağan Erdoğan Hazırlayanlar Katkıda Bulunanlar Ayça Turan Muharrem Kaplan Derya Barlak Ercan Laçin Pırıl Akın Canan Ünvan Esin Sağlam Seçil Aslan Prof.

Detaylı

Avrupa da Matematik Eğitimi: Temel Zorluklar ve Ulusal Politikalar

Avrupa da Matematik Eğitimi: Temel Zorluklar ve Ulusal Politikalar BG Avrupa da Matematik Eğitimi: Temel Zorluklar ve Ulusal Politikalar Avrupa Komisyonu Avrupa da Matematik Eğitimi: Temel Zorluklar ve Ulusal Politikalar Bu kitap Avrupa Komisyonu'nun (Eğitim ve Kültür

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENELGELER

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENELGELER HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU GENELGELER ÖNSÖZ Bilindiği üzere; 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun un çerçeve 14 ve 22 nci maddelerinde

Detaylı

Bilişim Projesi, İletişim ve Paylaş m Teknolojisi Olarak CBS nin "Y"si ve Geomatik Mühendisliğinin Yeri

Bilişim Projesi, İletişim ve Paylaş m Teknolojisi Olarak CBS nin Ysi ve Geomatik Mühendisliğinin Yeri hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2004/91 www.hkmo.org.tr Bilişim Projesi, İletişim ve Paylaş m Teknolojisi Olarak CBS nin "Y"si ve Geomatik Mühendisliğinin Yeri Caner GÜNEY 1, Rahmi

Detaylı

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE FAİZSİZ BANKACILIK

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE FAİZSİZ BANKACILIK GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE FAİZSİZ BANKACILIK Faizsiz bankacılık sistemiyle hizmet sunarak, Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayan katılım bankacılığı 30 Eylül 2011 tarihi itibariyle; aktifte 53,5 milyar TL

Detaylı

GİRİŞ. Tuncer KAYALAR D ş Ticaret Müsteşar İGEME Yönetim Kurulu Başkan

GİRİŞ. Tuncer KAYALAR D ş Ticaret Müsteşar İGEME Yönetim Kurulu Başkan GİRİŞ Dünya ekonomisinin yaşamakta olduğu küreselleşme sürecinde üretim ve ticari etkinliklerin artan oranda uluslararas nitelik kazand ğ bir gerçektir. Dünyada yaşanan bu değişim sürecinde, bir ülkenin

Detaylı

DÖRDÜNCÜ OTURUM : 20/03/2001 Sal

DÖRDÜNCÜ OTURUM : 20/03/2001 Sal 114 DÖRDÜNCÜ OTURUM : 20/03/2001 Sal PANEL KONU : Türkiye'deki Coğrafi Bilgi Sistemi Etkinliklerinin Değerlendirilmesi. Oturum Başkan : Prof.Dr.Ayhan ALKIŞ (Y.T.Ü. Rektörü) Kat l mc lar : Prof.Dr.Gürol

Detaylı

AVRUPA KOMISYONU Brüksel, 9.11.2010 COM(2010) 660 KOM SYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN B LD R M Geni leme Stratejisi ve Ba l ca Zorluklar 2010-2011 {SEC(2010) 1326} {SEC(2010)

Detaylı

Yaşam boyu rehberlik Politikaları: Yürütülmekte olan Çalışma

Yaşam boyu rehberlik Politikaları: Yürütülmekte olan Çalışma Yaşam boyu rehberlik Politikaları: Yürütülmekte olan Çalışma Avrupa Yaşam Boyu Rehberlik Politika Ağı 2009 10 çalışması ile ilgili bir rapor KISA RAPOR Bu rapor Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamında AB

Detaylı

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ: ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMA VE TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ: ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMA VE TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ SEKTÖRÜNÜN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ: ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMA VE TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ Uzmanlık Tezi T.C. KALKINMA BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ VE

Detaylı

Lojistik Merkez Kocaeli (Proje Raporu)

Lojistik Merkez Kocaeli (Proje Raporu) Lojistik Merkez Kocaeli (Proje Raporu) ŞUBAT 2014 KOCAELİ Lojistik Merkez Kocaeli Prof. Dr. Yusuf Bayraktutan Kocaeli Üniversitesi İİBF İktisat Bölüm Başkanı Arş. Gör. Mehmet Özbilgin Kocaeli Üniversitesi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Aralık 2011, Cilt:VIII, Sayı:I, 87 109 http://efdergi.yyu.edu.tr 87 AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM POLİTİKALARI VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ NE ETKİLERİ Prof. Dr. Mustafa

Detaylı

AVRUPA BĠRLĠĞĠ ÜYE DEVLETLERĠNDE MERKEZĠ KAMU ALIMLARI YAPILARI VE KAPASĠTESĠ

AVRUPA BĠRLĠĞĠ ÜYE DEVLETLERĠNDE MERKEZĠ KAMU ALIMLARI YAPILARI VE KAPASĠTESĠ SIGMA Yönetişim ve Yönetimin İyileştirilmesi İçin Destek AB tarafından finanse edilen, OECD ve AB ortak girişimi AVRUPA BĠRLĠĞĠ ÜYE DEVLETLERĠNDE MERKEZĠ KAMU ALIMLARI YAPILARI VE KAPASĠTESĠ SIGMA BELGE

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ SIRA SAYISI: 717 KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN SEBEPLERİNİN ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA KURULAN MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU RAPORU 1. CİLT (Komisyon

Detaylı

2011-2012 HİZMET DÖNEMİ LIONS BİLGİ KLASÖRÜ 2011-2012 HİZMET DÖNEMİ BİLGİ KLASÖRÜ

2011-2012 HİZMET DÖNEMİ LIONS BİLGİ KLASÖRÜ 2011-2012 HİZMET DÖNEMİ BİLGİ KLASÖRÜ 2011-2012 HİZMET DÖNEMİ LIONS BİLGİ KLASÖRÜ İÇİNDEKİLER 001 TEMEL BİLGİLER 001 MİSYON VİZYON, AMAÇLAR-TÖREL İLKELER, 005 LIONS SÖZLÜĞÜ 011 ULUSLARARASI LIONS 012 TARİHÇE 015 ORGANİZASYON ŞEMASI 016

Detaylı

2015 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI

2015 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 215 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI 215 PERFORMANS PROGRAMI 215 YILI SULTANGAZİ BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI TASLAĞI ocak şubat mart 2 PERFORMANS PROGRAMI 215 YAYINA HAZIRLIK T.C. SULTANGAZİ

Detaylı

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİKLER ÇERÇEVESİ (TYUYÇ)

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİKLER ÇERÇEVESİ (TYUYÇ) T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL YETERLİKLER ÇERÇEVESİ (TYUYÇ) ARA RAPORU S.1 Yükseköğretim Ulusal Yeterlikler Çerçevesi Komisyonu & Çalışma Grubu Ocak 2009 1 YÜKSEKÖĞRETİM ULUSAL

Detaylı

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce 5 Mart 2008 Türkiye - AB liflkilerinde Son Geliflmeler Sayfa 2 de Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce Valili i AB Çal flma Grubu Sayfa

Detaylı

Kurtar c Beklemeden...

Kurtar c Beklemeden... Kurtar c Beklemeden... Ahmet GÜNDO DU* nsan, hayat boyunca seçim yapmak zorundad r: arkadafllar n, iflini, eflini, e itim görece i alan, oturaca yeri Sonuçta kendini bilgi ve beceriyle donatarak gündelik

Detaylı

Dünya Sürdürülebilir Kalk nma Zirvesi Johannesburg Uygulama Plan

Dünya Sürdürülebilir Kalk nma Zirvesi Johannesburg Uygulama Plan Bas ma Haz rlayan Ulusal Çevre ve Kalk nma Program Daha Fazla Bilgi için: T.C. Çevre ve Orman Bakanl Eskißehir Yolu 8. Km ANKARA Tel: 312 285 16 07 Faks: 312 285 37 39 http://www.cevreorman.gov.tr Birleßmiß

Detaylı

YÖNETMELİKLER (TASLAK)

YÖNETMELİKLER (TASLAK) YÖNETMELİKLER (TASLAK) 453 454 4650 Say l Yasayla Değişik 2942 say l Kamulaşt rma Kanunu'nun 15 inci Maddesine Göre Bilirkişi Olarak Görev Yapacaklar n Nitelikleri Ve Çal şma Esaslar na İlişkin Yönetmelik

Detaylı

DEĞİŞİM PROGRAMLARININ GENEL YAPISI, İŞLEYİŞİ VE KAZANDIRDIKLARI

DEĞİŞİM PROGRAMLARININ GENEL YAPISI, İŞLEYİŞİ VE KAZANDIRDIKLARI İnşaat Mühendisliği Eğitimi 2. Sempozyumu - 191 - DEĞİŞİM PROGRAMLARININ GENEL YAPISI, İŞLEYİŞİ VE KAZANDIRDIKLARI Turan Selçuk Göksan *, Soner Uzundurukan **, S. Nilay Keskin *** Özet Bu çalışmada, başlangıcından

Detaylı