YIL : 1 (OCAK, ġubat, MART SAYISI) SAYI : 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YIL : 1 (OCAK, ġubat, MART SAYISI) SAYI : 1"

Transkript

1 YIL : 1 (OCAK, ġubat, MART SAYISI) SAYI : 1 A B I N F O OCAK 2009 KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2 ĠÇĠNDEKĠLER NEDEN AVRUPA BĠRLĠĞĠ? 1 AB: NEDĠR VE NASIL ÇALIġIR? 8 TÜRKĠYE NĠN AB ĠLE OLAN ĠLĠġKĠLERĠ 11 GENĠġLEME MÜZAKERELERĠ KONUDA AVRUPA BĠRLĠĞĠ 17 AB VE KAMU ÇALIġANLARI 25 KOCAELĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ NCE YÜRÜTÜLEN AB PROJELERĠ.. 28 TAMAMLANAN PROJELER 29 DEVAM EDEN PROJELER 31 KABUL EDĠLEN PROJELER 34

3 A B I N F O YIL : 1 SAYI : 1 (OCAK, ġubat, MART 2009) Genel Koordinatör Dr. Tahir BÜYÜKAKIN Yayına Hazırlık Ali YEġĠLDAL Rafet YELDEN Ġdris SAĠM Elif ARSLAN ĠletiĢim Kocaeli BüyükĢehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Daire BaĢkanlığı AB ve DıĢ ĠliĢkiler ġube Müdürlüğü Tel : Fax :

4 NEDEN AVRUPA BĠRLĠĞĠ?

5 Avrupa nın 21. Yüzyıldaki Misyonu : Halkları için barıģ, zenginlik ve istikrar sağlamak; Kıtadaki bölünmelerin üstesinden gelmek; Halkların güvenlik içinde yaģamalarını sağlamak; Dengeli ekonomik ve sosyal geliģmeye katkıda bulunmak; KüreselleĢmenin getirdiği güçlükleri alt etmek ve Avrupa halklarının çeģitliliğini korumak; Sürdürülebilir kalkınma ve sağlıklı çevre, insan haklarına saygı ve sosyal piyasa ekonomisi gibi Avrupalıların paylaģtığı değerleri korumak. NEDEN AVRUPA BĠRLĠĞĠ? ( 1 ) 1. BarıĢ ve Ġstikrar Avrupa nın birleģmesi fikri, gerçek bir siyasi hedef haline gelmeden önce yalnızca düģünürlerin ve vizyon geliģtiricilerin düģüncelerindeki bir hayaldi. Örneğin insani ideallerden esinlenen Victor Hugo, huzurlu bir Avrupa BirleĢik Devletleri hayal etmiģti. Ancak bu hayal, 20. yüzyılın ilk yarısında kıtayı harabeye çeviren korkunç savaģlarla yerle bir oldu. Ancak, Ġkinci Dünya SavaĢı nın yıkıntılarından yepyeni bir umut doğdu. SavaĢ sırasında totaliter yönetimlere karģı koyan halklar, artık Avrupa da uluslararası nefrete ve rekabete bir son verme ve ebedi barıģın koģullarını oluģturma konularında kararlıydılar. 2 ( 1 ) Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu AB Nedir? BroĢürü Sayfa 4-7

6 1945 ile 1950 yılları arasında bir avuç cesur devlet adamı ki bunların içinde Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi ve Winston Churchill de bulunuyordu, halklarını yeni bir döneme girmeye ikna etme yönünde çalıģmalar yaptılar. Ortak çıkarlara dayanan ve yasal düzenlemeler ile ülkelerarası eģitliği güvenceye alan anlaģmalara dayandırılan yeni yapılanma, Batı Avrupa da oluģturulacaktı. Fransa DıĢiĢleri Bakanı Robert Schuman, aslında Jean Monnet tarafından ortaya atılmıģ olan bir fikri temel alarak, 9 Mayıs 1950 de Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu nun (ECSC) kurulmasını önerdi. Bir zamanlar birbirlerine karģı savaģmıģ olan ülkelerde kömür ve çelik üretimi, ortak bir Yüksek otorite nin gözetiminde toplanacaktı. SavaĢın ham maddeleri, pratik bir biçimde ama daha çok da sembolik olarak barıģ ve uzlaģmanın araçlarına dönüģtürülüyordu. 2. Avrupa nın Tekrar Bir Araya Gelmesi Avrupa Birliği, 1989 yılında Berlin Duvarı nın yıkılmasından sonra Almanya nın birleģmesine önayak oldu. Sovyetler Birliği nin 1991 de tarihe karıģmasıyla Orta ve Doğu Avrupa daki eski komünist ülkeler, yıllarca sürmüģ olan VarĢova AntlaĢması nın otoriter boyunduruğundan sonra geleceklerini, demokratik Avrupalı ulusların oluģturduğu aileyle birleģtirmeye karar verdiler. Büyüme süreci halen devam ediyor. Türkiye ve Hırvatistan ile katılım müzakereleri Ekim 2005 te baģladı. 3. Güvenlik ve AsayiĢ Avrupa, 21. yüzyılda halen güvenlik ve asayiģ meseleleri ile karģı karģıya. AB, üyelerinin güvenlik ve asayiģini sağlamak üzere etkili önlemler almak zorundadır. 3

7 AB, sınırlarının ötesindeki Balkanlar, Kuzey Afrika, Kafkaslar ve Orta Doğu gibi bölgelerle yapıcı çalıģmalar gerçekleģtirmelidir. Ayrıca müttefikleriyle, özellikle de NATO içindekilerle birlikte çalıģarak ve gerçek bir ortak Avrupa güvenlik ve savunma politikası geliģtirerek, askeri ve stratejik çıkarlarını korumalıdır. Ġç ve dıģ güvenlik, madeni bir paranın iki yüzü gibidir. Terörizme ve organize suçlara karģı mücadele, AB ülkelerindeki polis güçlerinin birbirleriyle yakın biçimde birlikte çalıģmalarını gerektirir. AB yi herkesin adalete eģit eriģiminin olduğu ve yasalarla eģit biçimde korunduğu bir özgürlük, güvenlik ve adalet alanı haline getirmek yeni bir amaçtır ve hükümetlerin yakın iģbirliğini gerektirir. Farklı AB ülkelerindeki savcı, yargıç ve polis memurları arasında iģbirliğine katkıda bulunan Avrupa Polis Bürosu Europol ve Eurojust gibi kuruluģlar bu alanda daha etkin ve etkili bir rol oynarlar. 4. Ekonomik ve Sosyal DayanıĢma Avrupa Birliği, siyasi bir hedef olarak barıģa ulaģmak için oluģturulmuģtu, ancak Birliğin dinamizmi ve baģarısı, ekonomideki faaliyetlerinden kaynaklandı. AB ülkeleri dünya nüfusunun küçük bir yüzdesini oluģturur. Bu nedenle de dünya üzerindeki diğer büyük ekonomilerle rekabet edebilmek ve ekonomik büyümeyi güvenceye alabilmek için birlik oluģturmayı sürdürmeleri gerekir. Hiçbir AB ülkesi tek baģına dünya ticaretine atılmak için yeterince güçlü değildir. Avrupa tek pazarı Ģirketlere dünya piyasalarında etkili biçimde rekabet edebilmeleri için hayati bir alan sunmaktadır. Ancak Avrupa çapında rekabet özgürlüğünün, Avrupa çapında dayanıģma ile dengelenmesi gerekmektedir. Bunun, Avrupa vatandaģları için çok anlaģılabilir yararlar sağlayacağı açıktır; sel ya da benzeri baģka bir doğal felaketle karģı karģıya kaldıklarında AB bütçesinden yardım alırlar. Avrupa Komisyonu nun yönettiği Yapısal Fonlar, Avrupa nın farklı bölgelerindeki eģitsizliklerin azaltılmasında AB nin ulusal ve bölgesel otoritelerinin çabalarını cesaretlendirmekte ve bu çabalara katkıda bulunmaktadır 4

8 AB bütçesinden gelen kaynaklar ve Avrupa Yatırım Bankası ndan (EIB) sağlanan krediler, Avrupa nın taģımacılık altyapısını (örneğin otoyol ve yüksek hızlı demiryolu ağlarının geniģletilmesi gibi) iyileģtirmede kullanılır; böylece uzaktaki bölgelere daha kolay ulaģılabilirken Avrupa içi ticaret de artmıģ olur. AB nin ekonomik baģarısı kısmen, yarım milyar tüketiciye sahip Tek Pazar ından olabildiğince çok kiģinin ve ticaretin yararlanma becerisiyle ölçülecektir. 5. KüreselleĢen Dünyada Kimlik ve Farklılıklar Avrupa nın sanayi sonrası toplumları giderek karmaģık bir hal almaktadır. YaĢam standartları düzenli olarak arttığı halde zengin ile yoksul arasında halen belirgin bir uçurum bulunmaktadır. YaĢam standartları AB ortalamasının altında olan ülkelerin katılımıyla gerçekleģen büyüme, bu uçurumu geniģletmiģtir. AB ülkelerinin, bu uçurumu daraltmak için birlikte çalıģmaları çok önemlidir. Ancak bu çabalar AB ülkelerinin farklı kültür ve dil özelliklerinden ödün vermek adına yapılmamaktadır. Tam tersine birçok AB etkinliği, bölgesel özelliklere ve zengin gelenek ve kültürel farklılıklara dayanan yeni bir ekonomik büyümenin gerçekleģtirilmesine yardım eder. Avrupa nın yarım yüzyıllık birleģmesi, AB nin bir bütün olarak, parçalarının toplamından daha büyük olduğunu göstermiģtir: üye ülkelerin tek baģına sahip olduğundan daha fazla ekonomik, sosyal, teknolojik, ticari ve politik güce sahiptir. Avrupa Birliği olarak, birlikte hareket etmenin ve tek ses olmanın katma değeri vardır. Neden? Çünkü AB dünyanın önde gelen bir ticari gücüdür ve bu nedenle de 149 ülkenin oluģturduğu Dünya Ticaret Örgütü (WTO) içinde ve hava kirliliği ile iklim değiģikliği hakkındaki Kyoto Protokolü nün uygulanmasında olduğu gibi, uluslararası müzakerelerde belirleyici bir rol oynar; Çünkü çevre koruma, yenilenebilir enerji kaynakları, gıda güvenliğinde önlem ilkesi, biyoteknolojiye etik yaklaģım ve yok olmakta olan türlerin korunması gibi sıradan insanları etkileyen duyarlı konularda net bir tavır alır; 5

9 Sylvain Grandadam / Van Parys Media - Farklılıkta birleştik Malta da iki dilde hazırlanmış bir sokak tabelası Çünkü 2002 de Johannesburg da toplanan Dünya Zirvesi ile bağlantılı olarak tüm dünyada sürdürülebilir kalkınma için önemli giriģimler baģlatmıģtır. Birlikten güç doğar Ģeklindeki eski atasözü bugünün Avrupalılarına son derece uygun düģmektedir. Ancak Avrupa nın birleģme süreci, halkların gelenekleri ve kültürü gibi yaģamın farklı yanlarını ortadan kaldırmamıģtır. Aslında çeģitlilik, AB nin temel değerlerinden biridir. 6. Değerler AB, insani ve ilerici değerlere katkıda bulunmayı ve insanlığın, gerçekleģmekte olan büyük küresel değiģimlerin kurbanı olmayıp onlardan yararlanmasını sağlamayı ister. Ġnsanların ihtiyaçları yalnızca piyasa gücüyle ya da tek taraflı biçimde dayatmalarla sağlanamaz. Yani AB, vatandaģlarının büyük bir çoğunluğunun desteklediği bir insanlık görüģü ve bir toplum modeli demektir. 6

10 Avrupalılar, insan haklarına; sosyal dayanıģmaya; serbest giriģimciliğe; ekonomik büyümenin meyvelerinin eģit dağılımına; korunan bir çevreye sahip olmaya; kültür, dil ve din farklılıklarına karģı saygıya, gelenek ve ilerlemenin uyumlu karıģımına yönelik bir inancı içeren zengin değerler mirasını sahiplenmektedir. Aralık 2000 de Nice kentinde açıklanan Avrupa Birliği Temel Haklar SözleĢmesi, bugün AB üyesi devletler ve onların vatandaģları tarafından kabul edilen tüm hakları beyan etmektedir. Bu değerler, Avrupalılar arasında bir akrabalık bağı oluģturur. Buna bir tek örnek vermek gerekirse, tüm AB ülkelerinde ölüm cezasının kaldırıldığını söyleyebiliriz. 7

11 AB NEDĠR ve NASIL ÇALIġIR?

12 AB: Nedir ve Nasıl ÇalıĢır? ( 2 ) Ġlk Olarak AB Bir Kurum Olarak Benzersizdir : Ona tamamen benzeyen baģka bir kurum yoktur. Mevcut devletlerin yerini alması amaçlanan bir devlet değildir. Ancak devletlerarası iģ birliği için kurulmuģ bir organizasyon olmaktan da çok daha fazlasıdır. BarıĢ ve refah için birlikte çalıģmaya kararlı demokratik Avrupa ülkelerinden oluģan bir ailedir. Üye ülkeler, ortak menfaat içeren belirli konulardaki kararların Avrupa düzeyinde demokratik olarak alınabilmesi için egemenliklerinin bir kısmını devrettikleri ortak kurumlar kurmuģlardır. Bu sayede, birbiriyle bağlantılı modern dünyanın pek çok problemi ile ulusal yerine bölgesel düzeyde daha iyi mücadele edilir. AĢağıda temel hatları verilen ana kurumlar AB nin mekanizması ve motorudur. I- Avrupa Parlamentosu, 27 AB ülkesinin vatandaģları tarafından doğrudan seçilen çeģitli siyasal partilerden gelen 785 üyeden oluģur. Parlamentonun ana görevi AB vatandaģlarının görüģlerini ve menfaatlerini temsil etmek, AB bütçesi konusunda karar almak ve Avrupa Komisyonu tekliflerine dayalı Avrupa kanunlarını onaylamaktır. Yasama ve bütçe sorumluluklarını Avrupa Birliği Konseyi ile paylaģır. 9 ( 2 ) Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Türkiye Ġçin AB Üyelik Müzakereleri Süreci BroĢürü Sayfa 2-3

13 a- Bakanlar Konseyi, Ulusal hükümetlerin bakanları veya tüm Avrupa ülkeleri temsilcilerinden oluģur ve Avrupa Parlamentosu ile bütçe, kanunların onaylanması ve politika kararlarının alınması konusundaki sorumluluğu paylaģır. AB nin ortak dıģ politika ve güvenlik politikası ile bazı adalet ve özgürlük konularındaki AB çalıģmalarında ana sorumluluk Bakanlar Konseyi ne aittir. Her altı ayda bir farklı bir Üye Ülke, Konsey in ve tüm çalıģma gruplarının BaĢkanlığını devralır. b- Avrupa Konseyi (Avrupa Devlet ve Hükümet BaĢkanları Konseyi), AB nin en yüksek karar alma organıdır. 27 Üye Ülkenin devlet ve hükümet baģkanları ana politika konularını tartıģmak ve AB ye rehberlik yapan ve yön veren temel kararları almak üzere yılda en az iki kez bir araya gelir. c- Avrupa Komisyonu, Her AB ülkesinden bir temsilci olmak üzere 27 kiģiden oluģan ve 24,000 memura sahip, bir bütün olarak Avrupa Birliği nin menfaatlerini temsil eden ve savunan bağımsız organdır. Yeni Avrupa kanunları için teklifler hazırlar ve bunları Avrupa Parlamentosu na ve Avrupa Bakanlar Konseyi ne sunar; AB Politikalarının uygulanması ve AB fonlarının harcanması ile ilgili günlük çalıģmaları yönetir ve üye ülkelerin Avrupa anlaģmalarına ve kanunlarına uyup uymadıklarını gözetler. Gerekirse kanunlara aykırı davrananları Adalet Mahkemesine götürebilir. ġu anki Avrupa Komisyonu BaĢkanı Jose Manuel Barroso dur. AB kurumları, Avrupa Konseyi (Türkiye bu konseyin bir üyesidir) ve Strazburg da bulunan Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi ile karıģtırılmamalıdır. 10

14 TÜRKĠYE NĠN AB ĠLE OLAN ĠLĠġKĠLERĠ

15 TÜRKĠYE NĠN AB ĠLE OLAN ĠLĠġKĠLERĠ ( 3 ) Türkiye, 1959 yılında genç AET ile yakın iģ birliği içinde olmak ve bir ortaklık anlaģması kurmak isteyen ilk ülkelerden biridir. Türkiye ile AET arasında Ankara AnlaĢması 12 Eylül 1963 yılında imzalandı. AnlaĢmanın ana amacı hızlandırılmıģ ekonomik ilerleme ve ticaretin uyumlu geniģlemesi aracılığıyla Türkiye de ve Avrupa Ekonomik Topluluğundaki yaģam koģullarının sürekli iyileģtirilmesinin sağlanması ve Türk ekonomisi ve Topluluk arasındaki eģitsizliğin azaltılması idi. Bu plandaki önemli bir unsur Türkiye nin AET ülkeleri ile kısıtlama olmadan mal ve tarımsal ürün ticareti yapabilmesine imkan veren bir Gümrük Birliği nin oluģturulmasıydı. AnlaĢma ayrıca AB ve Türkiye nin ortaklıklarını geliģtirebileceği, örneğin Ortaklık Konseyi gibi kurumlar oluģturdu. 12 ( 3 ) Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Türkiye Ġçin AB Üyelik Müzakereleri Süreci BroĢürü Sayfa 6-7

16 Türkiye Ve AB ĠliĢkilerinde Yakın Dönem Kilometre TaĢları AĢağıdaki Gibidir: Türkiye 14 Nisan da tam üyelik baģvurusunu sundu. Avrupa Komisyonu, AB nin kendi iç pazar uyumlaģtırmasını tamamlayıncaya kadar yeni bir üye kabul edemeyeceği Ģeklindeki görüģünü sundu. AB ve Türkiye Gümrük Birliği müzakereleri baģladı. Türkiye ve AB arasındaki Gümrük Birliği 1 Ocak ta yürürlüğe girdi. Avrupa Konseyi, Komisyonun Türkiye hakkındaki ikinci Düzenli Raporundaki tavsiyelerine uyarak Aralık ayındaki Helsinki Zirvesinde Türkiye ye AB üyeliği için aday ülke statüsünü verdi Avrupa Konseyi 8 Mart tarihinde Türkiye nin AB katılım süreci için bir yol haritası sağlayan AB - Türkiye Katılım Ortaklığı nı Kabul etti. AB - Türkiye Katılım Ortaklığı, Türkiye nin AB üyeliği yönünde ilerleme sağlayabilmesi için çalıģma gerektiren öncelik alanları ile birlikte bu önceliklerin uygulanması için AB tarafından Türkiye ye sağlanan finansal desteği ve desteğin Ģartlarını tek bir çerçevede bir araya getirdi Mart ta Türk Hükümeti, Katılım Ortaklığını yansıtan Müktesebat ın Kabulüne ĠliĢkin Ulusal Programı kabul etti Eylül ayındaki Kopenhag Zirvesinde, Avrupa Konseyi Türkiye ile ilgili önemli kararlar aldı: Gümrük Birliğinin geliģtirilmesi; katılım öncesi araç aracılığıyla mali destekte kayda değer bir artıģ sağlanması ve en önemlisi, Komisyondan, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin açılıp açılamayacağı konusunda 2004 yılında bir tavsiyede bulunması istendi Komisyonun 6 Ekim tarihinde sunduğu olumlu tavsiyelere dayanarak Avrupa Konseyi 17 Aralık ta Türkiye ile üyelik görüģmelerini baģlatmaya karar verdi Türkiye nin AB ye katılım müzakereleri 3 Ekim de, tarama süreci 20 Ekim de baģladı. 13

17 GENĠġLEME MÜZAKERELERĠ

18 GENĠġLEME MÜZAKERELERĠ ( 4 ) Bugüne Kadar Olan Süreç GeniĢleme süreci, Avrupa Birliği nin (AB) en önemli amacı olan, barıģ, istikrar ve refah bölgelerini çoğaltmak, ekonomik büyüme için fırsat yaratmak, daha geniģ kültürel çeģitlilik ve dünya meselelerinde daha etkin olabilmek konuları için çok büyük önem taģımaktadır. Birbirini izleyen beģ geniģleme aģaması sonucunda, baģta altı kurucu üyeden meydana gelen Demokratik Avrupa Ülkeleri Ailesi 25 Üye Devleti kapsayacak Ģekilde geniģlemiģtir. Bugün, yarım milyar vatandaģa sahip bir pazar olan Avrupa Birliği, Çin ve Hindistan dan sonra dünyanın üçüncü büyük nüfusu haline gelmiģtir. AB Ģu anda altıncı tur geniģleme müzakerelerine baģlamak üzeredir. Demografik ve coğrafi özellikleri açısından, Türkiye nin katılımı, AB için önemli ve uzun vadeli bir stratejik fırsat olacaktır (Türkiye nin, sadece ikisi üye devlet olan, sekiz ülkeyle sınırları bulunmaktadır). Türkiye nüfusunun AB üye devletlerine göre genç oluģu (Türkiye de her üç kiģiden biri 16 yaģından küçükken, BirleĢik Krallık ta sadece her beģ kiģiden biri 16 yaģından küçüktür), nüfusunun ve doğum oranının boyutlarıyla beraber ele alındığında, Avrupa nın yaģlanan nüfusu ile ilgili problemler konusunda Türkiye nin olumlu etkisi olacağı düģünülmektedir. Türkiye nin coğrafi durumu ise, Avrupa nın ulaģım ağının Orta Doğu bölgesine açılmasına ve AB nin enerji talebini emniyete almasına fırsat sağlayabileceğinden, AB nin diğer bir önemli hareket sahası olan ulaģım ve enerji konularında da önem taģımaktadır. Tümüyle iģleyen bir demokrasi olarak Türkiye nin AB ye üye olması diğer nüfusu Müslüman ülkelere de örnek teģkil edecektir. 15 ( 4 ) Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu AB Türkiye Görünüm Yayını GeniĢleme Müzakereleri Sayfa 5

19 14 Türkiye de AB üyesi olmaktan kazanç sağlayacaktır; 2004 yılında AB ye katılan yeni Üye Devletlerde; Demokratik kuruluģları olan ve azınlıklara karģı artan bir saygıya sahip istikrarlı politik ortamlar, ekonomik reformlar sonucunda artan ekonomik büyüme ve daha iyi istihdam olasılığı ve AB nin temin ettiği mali destek yardımıyla gerçekleģtirilen yapısal iyileģmeler gibi üyeliğin yararları Ģimdiden görülmektedir: Yıl Katılan Ülkeler 1973 Danimarka, Ġrlanda, BirleĢik Krallık 1981 Yunanistan 1986 Portekiz ve Ġspanya 1995 Avusturya, Finlandiya ve Ġsveç 2004 G. Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya (Latvia), Litvanya, Malta, Polonya, Slovak Cumhuriyeti ve Slovenya Ocak 2007 Bulgaristan ve Romanya Ekim 2005 Türkiye ve Hırvatistan Katılım Müzakerelerine baģladılar 16

20 100 KONUDA AVRUPA BĠRLĠĞĠ

21 100 KONUDA AVRUPA BĠRLĠĞĠ ( 5 ) Genel Konular - Temel Haklar 1- Her Türk VatandaĢı Aynı Zamanda AB VatandaĢı Olacak AB üyeliği ile birlikte, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaģları aynı zamanda AB vatandaģı olacak ve Birlik üyelerinin yararlandığı tüm haklardan faydalanacaktır. Türkler, pasaport olmaksızın nüfus cüzdanı ya da geçerli bir kimlik kartı ile diğer üye ülkelerde seyahat edebilecek, öğrenim görebilecek ve çalıģabilecektirler. Türkiye nin diplomatik temsilciliğinin olmadığı üçüncü ülkelerde eğer herhangi bir AB üyesi ülkenin diplomatik temsilciliği varsa, o ülkenin vatandaģı ile eģit koģullarda diplomatik korumadan ve tüm siyasi haklardan yararlanmak mümkün olacaktır. (Avrupa Topluluğu nu Kuran AntlaĢma nın (Konsolide Versiyon) Birlik VatandaĢlığı na iliģkin II. Bölümü) 2- Türkler, AB Üyesi Ülkelerde Seçme Ve Seçilme Hakkına Sahip Olacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaģları, üyelikle birlikte AB vatandaģlığını da kazanacaklarından, bunun getirdiği tüm demokratik haklardan da yararlanabileceklerdir. Türkler, ikamet ettikleri AB ülkelerinde o ülkelerin vatandaģları ile eģit koģullarda yerel seçimlerde oy kullanabilecek ve aday olabileceklerdir. Ayrıca ikamet ettikleri ülkede Avrupa Parlamentosu seçimlerinde de oy kullanma ve aday olma hakkına sahip olacaklardır. VatandaĢlık haklarının ihlal edilmesi durumunda Avrupa Parlamentosu na Ģikayette bulunabileceklerdir. (Avrupa Topluluğu nu Kuran AntlaĢma nın (Konsolide Versiyon) Birlik VatandaĢları baģlıklı II. Bölümü) 18 ( 5 )Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu ÇeĢitli Yayınlar Sayfa 13-17

22 3- Türkçe Avrupa Birliğinin Resmi Dillerinden Biri Olacak Tüm AB üyesi ülkelerin dilleri, Avrupa Birliği nin resmi dili olarak kabul edildiğinden, üyelikle birlikte Türkçe de resmi AB dillerinden biri olacaktır. AB nin resmi evraklar ve internet sitesi Türkçe ye de çevrilecek, vatandaģlar AB nezdinde yapılan yazıģmalarda, baģvurularda Türkçe dilini kullanabilecektir. AB mevzuatındaki geliģmeler, yapılan düzenlemeler Türkçe de yayınlanacak, yabancı dil bilmemek, topluluk belgelerini izlerken sorun olmaktan çıkacaktır. 4- Etnik Köken, Siyasi GörüĢ, Din Ve Ġnanca Yönelik KiĢisel Veri Toplamak Yasak AB nin kiģisel verilerin kullanımı ve paylaģımı ile ilgili düzenlemeleri, kiģilere özel bilgilerin korunması ile bu bilgilerin AB içindeki serbest dolaģımı arasında denge sağlamayı amaçlıyor. AB, kiģisel bilgilerin toplanması ve kullanımı konusunda ciddi sınırlar getiriyor ve her üye ülkede bu verilerin korunmasından sorumlu bağımsız ulusal birimlerin kurulmasını zorunlu kılıyor. Gerek bilgisayar ortamında gerek el yazısı ile kaydedilen bilgiler düzenleme kapsamına giriyor. KiĢilere özel bilgiler, ancak açıkça belirtilen meģru amaçlarla toplanabiliyor. Ayrıca, söz konusu verilerin kullanılabilmesi için ilgili kiģinin onay vermesi gerekiyor. Irk, etnik köken, siyasi görüģ, dini veya felsefi inanç, sendika üyeliği, sağlık ve cinsel yaģama iliģkin kiģisel bilgileri ifģa eden verilerin toplanması yasaktır. Herhangi bir veri toplama iģleminde, verileri toplayan kiģinin, kendisi, iģlemin amacı ve verilerin nereye iģletileceği hakkında bilgi vermesi gerekiyor. KiĢisel gizlilik ile ilgili hakları ihlal edilen herkes hukuki yollara baģvurma hakkına sahiptir. Üye devletlerden üçüncü ülkelere kiģisel veri transferine ise, ancak söz konusu ülkede kiģisel verilerin en az AB deki kadar korunuyor olması halinde izin veriliyor. KiĢisel verilerin korunmasına iliģkin kurallar, ulusal güvenlik, savunma, kamu güvenliği ve cezai kovuģturma gibi konular söz konusu olduğunda sınırlandırılabiliyor. (95/46/EC sayılı kiģisel verilerin iģlenmesine iliģkin bireylerin korunması ve bu tür verilerin serbest dolaģımı hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi) 19

23 5- AB Hukukunun Bir Koruyucusu Da VatandaĢın Kendisi AB vatandaģı olan veya herhangi bir AB ülkesinde ikamet eden herkes, Topluluk kurallarını gerektiği gibi uygulamayan üye devleti Avrupa Parlamentosu na (AP) Ģikâyet hakkına sahiptir. AB ye gönderilen basit bir Ģikâyet mektubu, üye devletin ilgili AB kurallarını uygulayıp uygulamadığını belirlemek için soruģturma baģlatılmasını sağlayabiliyor. ġikâyetin haklı bulunması halinde, önce üye devlete ilgili kuralı uygulamak için belirli bir süre tanınıyor. Bu sürenin bitiminden sonra ihlal hala devam ediyorsa, konu Avrupa Toplulukları Adalet Divanı na (ATAD) taģınıyor. Mahkeme kararının ardından da gerekli uyum sağlanmamıģ ise, ilgili devlet para cezasına çarptırılabiliyor. Ancak çoğu zaman sorun, anlaģmazlığın para cezasına yol açmasına izin vermeden çözülüyor. ġikâyetler genellikle çevre, sosyal haklar, serbest dolaģım, mesleki niteliklerin karģılıklı tanınması ve ayrımcılık gibi konuları kapsıyor. Aynı Ģekilde, AB vatandaģları ve üye devletlerde yaģayan herkes, AB kurumlarına yönelik Ģikâyetlerini de AP nin seçtiği Ombudsman a iletebiliyor, doğrudan Ombudsman a yazarak veya internet ortamındaki Ģikayet formunu doldurarak haklarını arayabiliyorlar. AB kurumlarının yapmaları gereken bir Ģeyi yapmamaları, yanlıģ yapmaları veya AB kurallarına uymayan bir davranıģta bulunmaları Ģikâyetlere konu olabiliyor. ġikayetlerin büyük bir bölümünde ilgili kurum, konu hakkında bilgilendirildikten sonra sorunu çözüme kavuģturuyor. ġikayetin haklı bulunması ve buna rağmen ilgili kurumun sorunu çözmemesi halinde Ombudsman çeģitli çözüm yollarına baģvuruyor. AB üyelik sürecinde Türkiye nin de benzer bir yapıyı oluģturulması gerekiyor. (Avrupa Topluluğu nu Kuran AntlaĢma nın (Konsolide Versiyon) 194. Maddesi, Ombudsman ın görevlerinin yerine getirilmesi hakkındaki düzenleme ve genel koģullara iliģkin Avrupa Parlamentosu Kararı) 20

24 6- ĠĢçilere AB Ülkelerinde Serbest DolaĢım Hakkı ĠĢçilerin serbest dolaģımı, AB nin dört temel serbestisinden biridir. Tek Pazar ın geliģimine paralel olarak gittikçe önem kazanan bu hak, 1993 yılında AB vatandaģlarının bir getirisi olarak benimsendi. Tüm üye devlet vatandaģları aynı zamanda AB vatandaģı olduklarından, herhangi bir AB ülkesinde uyrukları nedeniyle ayırımcılık görmeden açık iģlere baģvurma ve çalıģma hakkına sahipler. Bunun tek istisnası kamu güvenliği ve kamu sağlığı nedeniyle yapılabilecek sınırlamalardır. Türk vatandaģları da hukuken üyelikle birlikte bu hakka sahip olacaktır. Ancak AB, son geniģleme dönemindeki müzakerelerde yeni üyelerin iģçilerinin serbest dolaģımına 5-7 yıl arasında sınırlama getirdi. Benzer bir uygulamanın Türkiye için de yapılacağı biliniyor. Bu sınırlama, kuģkusuz karģılıklı olacaktır. Yani Türkiye için getirilen kısıtlama süresi bitene kadar, diğer AB ülkelerinin iģçileri de Türkiye de çalıģamayacaktır. Sürenin tamamlanmasıyla dolaģım serbestisi sağlanacaktır. (Avrupa Topluluğu nu Kuran AntlaĢma nın maddeleri) 7- ĠĢ Adamlarına, AB de ĠĢ Kurma Ve Hizmet Sunma Hakkı Hizmet sunumu serbestisi de iģçilerin serbest dolaģımı gibi, Ġç Pazar ın dört temel serbestisinden biridir. Hizmetler; malların, sermayenin ve kiģilerin serbest dolaģımı ile ilgili düzenlemelerin dıģında kalan ve bir ücret karģılıklı yapılan tüm faaliyetler olarak tanımlanıyor. Özellikle, endüstriyel ve ticari faaliyetler ile el sanatları ve serbest meslek faaliyetlerini kapsıyor. 21

25 ĠĢyeri kurma hakkı ile hizmet sunumu serbestisi birbiriyle yakından iliģkilidir. ĠĢyeri kurma hakkı, bir ekonomik faaliyetin diğer bir üye ülkede devamlı olarak ve yerleģilerek, yani ticari bir varlık aracığıyla yapılması halinde söz konusu oluyor. Hizmet sunumu serbestisi ise bir baģka üye ülkede yerleģik olmadan geçici olarak hizmet sunulmasına iliģkindir. Tüm üye devlet vatandaģları gibi, Türk vatandaģları da üyelikle birlikte bu haklara sahip olacaktır. (Avrupa Topluluğu nu Kuran AntlaĢma nın ve maddeleri) 8- Cinsiyete Dayalı Ayrımcılıkta Ġspat Yükümlülüğü Suçlanan Tarafta Bir AB vatandaģının, eģit muamele ilkesinin ihlal edilmesinden dolayı ayrımcılığa maruz kaldığını iddia etmesi ve bu konuda mahkemeye gerekli verileri sunması halinde, davada ispat yükümlülüğü suçlanan tarafa geçiyor. Yani, mağdurun ihlali ispatlaması değil, suçlanan tarafın, böyle bir ihlalde bulunmadığını ispatlaması gerekiyor. Konu ile ilgili Türk mevzuatı, ilgili AB düzenlemesi doğrultusunda yeniden düzenlendi. Ancak, ispat yükümlülüğünün devri için halen, AB deki uygulamadan farklı olarak, çalıģandan ihlalin varlığını güçlü bir delille ispatlaması bekleniyor. (97/80/EC sayılı cinsiyete dayalı ayrımcılık durumları konusunda kanıt yükümlülüğü hakkında Konsey Direktifi) 9- Evlenme YaĢı Sınırı Artık 18 AB uyum yasaları kapsamında Medeni Kanun da önemli değiģlikler yapıldı de yasalaģan yeni Medeni Kanun a göre evlenme yaģı kadın-erkek farkı gözetilmeksizin 18 olarak belirlendi. Türkiye de özellikle kırsal kesimlerde çocuk yaģta yapılan evlilikler sıkça rastlanan bir sorundu. Fiziksel ve psikolojik geliģimini Tamamlamadan evlenen ya da evlendirilen gençler ağır sorumluluklar üstlenmek zorunda kalıyordu. 22

26 DeğiĢtirilen Medeni Kanun a göre 17 yaģını doldurmadan evlenmek yasa dıģıdır. Olağanüstü durumlarda hakim izniyle 16 yaģını doldurmuģ erkek ya da kadının evlenmesi ise hâlâ mümkündür. ( tarihli, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, Madde 124) 10- Erkek Artık Kanunen Evin Reisi Değil Yeni Medeni Kanun a göre, eģitlik ilkesine aykırı olan koca evlilik birliğinin reisidir kuralı kaldırılarak, evlilik birliğinin yönetiminde ve temsilinde eģlere eģit söz hakkı tanındı. EĢlerin oturacakları evin seçiminden, evin giderlerinin karģılanmasına kadar eskiden erkeğe ait olan karar ve sorumluluklar artık taraflar arasında eģit Ģekilde paylaģılıyor. Buna göre eģler yaģayacakları evi birlikte seçmek, giderlere güçleri oranında emek ve mal varlıkları ile katılmak ve ortak yaģamın devamı süresince aile yönetimini birlikte üstlenmekle yükümlüler. ( tarihli, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, Madde 186 ve 188) 11- Evlilik Ġçi / DıĢı Çocuk Ayrımı Kalktı Yeni Medeni Kanun a göre, soy bağı açısından evlilik içinde doğan çocukla evlilik dıģı doğan çocuk ayrımına son verildi. Kanun da, Çocuk ile ana arasındaki soy bağı doğumla kurulur. Çocuk ile baba arasındaki soy bağı, ana ile evlilik, tanıma veya hakim hükmüyle kurulur. Soy bağı ayrıca evlat edinme yolu ile kurulur, ibaresi yer alıyor. Böylelikle evlilik dıģı doğan çocukların mağdur olmaları engellenerek, gelecekleri güvence altına alınıyor. ( tarihli, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, Madde 282) 23

27 12- ĠĢ Yerinde Cinsel Tacizin Cezası % 50 Daha Fazla Cinsel taciz ciddi bir suçtur. Mağdurun Ģikayeti halinde tacizci üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına ya da adli para cezasına çarptırılıyor. Ancak, yeni Türk Ceza Kanunu na göre iģ yerinde cinsel taciz daha ağır bir suçtur. Eğer tacizci, hiyerarģi veya hizmet iliģkisinden kaynaklanan nüfuzunu kötüye kullanmak suretiyle ya da aynı iģ yerinde çalıģmanın sağladığı kolaylıktan yararlanarak cinsel tacizde bulunuyorsa verilen ceza 1,5 kat artıyor. Eğer mağdur iģi terk etmek zorunda kaldıysa, ceza bir yıldan az olamıyor. ( tarihli, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, Madde 105) 13- AB den Çocuk, Genç ve Kadınlara Yönelik ġiddetle Mücadeleye Destek AB, 2000 yılında uygulamaya koyduğu Daphne Programı aracılığıyla, çocuklara, gençlere ve kadınlara yönelik her türlü Ģiddetin engellenmesini sağlayacak projeleri destekliyor. Program konu ile ilgili bilgi ve deneyimlerin yaygınlaģtırılmasını, yenilikçi yaklaģımlar geliģtirilmesini, ortak öncelikler belirlenmesini ve ilgili tüm tarafların bu çabalara dahil edilmesini teģvik ederek, üye devletlerin Ģiddete karģı aldıkları önlemlere katma değer kazandırıyor. ġiddetin her türlüsü programın faaliyet alanına giriyor. Aile içinde, okullarda ve iģ yerlerinde yaģanan Ģiddet, cinsel istismar ve insan ticareti de bu kapsamda değerlendiriliyor. Program belirli Program belirli koģullar altında Türkiye ye açıktır. Çocuklara, gençlere ve kadınlara yönelik Ģiddetle mücadele eden ve mağdurları koruyan, kâr amacı gütmeyen, kamu veya özel sektörde faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluģlar, yerel idareler, üniversiteler ve araģtırma merkezleri programa katılabiliyor. (803/2004/EC sayılı çocuk, genç ve kadınlara karģı Ģiddetin engellenmesi ve risk altındaki grup ve mağdurların korunmasına yönelik Topluluk eylemlerini içeren bir Program (Daphne II Programı) oluģturulmasına iliģkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Kararı) 24

28 AB VE KAMU ÇALIġAN- LARI

29 AB VE KAMU ÇALIġANLARI ( 6 ) AB ile yürütülen müzakere sürecinin sonuçları, kamu hizmet sektörünü de derinlemesine etkileyecektir. Müzakerelerin sonuçlarına bağlı olarak, kamu hizmeti ve çalıģmasında büyük ölçüde ve gözle görülür değiģiklikler meydana gelecektir. AB normlarına uyum için yapılacak değiģikliklerin tamamı düģünüldüğünde, bu değiģiklikler devlet memurlarının çalıģma koģullarını düzenleme anlamında Ģimdiye kadar yapılan en büyük reformu oluģturacaktır. AB üyesi bir ülke, AB politikaları ve düzenlemelerini uygulayabilecek kapasiteye sahip olmalıdır. Kamu sektörü de bu kapasitenin en önemli aracı olduğundan dolayı, katılım müzakereleri süresince kamu sektörünün uyumu da sağlanmalıdır. AB mevzuatının etkin ve doğru bir Ģekilde uygulanabilmesi için, mevzuatın uygulanmasından sorumlu olan kamu görevlilerinin AB mevzuatı hakkında yeterli bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Bu gerekliliğin farkında olan Türkiye, kamu görevlilerinin eğitimine büyük önem vermektedir. Ġnsan kaynaklarının geliģtirilmesi bileģeni altında, AB ve Türkiye; iģsizlik oranının azaltılması, istihdam hızının ve kadınların ve gençlerin iģgücüne katılımının artırılması, iģ gücünün yüksek beceri ve nitelikler elde etmesi için birlikte çalıģmalar yürütmektedir. ĠĢte Birkaç Örnek: AB ve Kamu Sektörünün Payı AB'nin üye ülkelere, kamu hizmetinde çalıģanların sayısı ile ilgili uyguladığı herhangi bir yasa veya sınırlama yoktur. Müzakere sürecinin sonuçları ne olursa olsun, kamu hizmetindeki kapasite ve ihtiyacını değerlendirmek Türkiye'nin kendi karar vereceği bir konu olarak kalacaktır. AB, üye ülkeleri belirli bir sosyal modeli uygulama konusunda zorlamamaktadır. Ülkeler kendi sistemlerini seçmekte özgürdürler; ancak ortak sosyal politika için uyulması gereken standartlar bulunmaktadır. AB'de temel kural eģit muameledir. Emniyet birimleri, ordu, adli iģler veya kamu hizmetindeki yüksek mevkiler gibi bazı alanlar dıģında, AB vatandaģları diğer üye ülkelerde çalıģma baģvurusu yapabilirler. 26 ( 6 ) Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu - Bilgi Notları - Ab ve Kamu ÇalıĢanları

30 AB Kamu Hizmeti Üye ülkelerin ayrı ayrı yürüttükleri kamu hizmeti dıģında Birlik olarak AB'de de kamu hizmeti yürütülmektedir. Avrupa Komisyonu gibi AB'nin resmi kurumlarında memur olarak çalıģanlar buna örnek verilebilir. AB kurumlarında çalıģacakların seçimi, personel yönetmeliği doğrultusunda büyük bir rekabet altında yapılmaktadır. Bu pozisyonlar genellikle sadece AB'ye üye ülke vatandaģlarının baģvurusuna açıktır. ĠĢe alım surecinde coğrafi ve ulusal denge de sağlanmaya çalıģılmaktadır. ÇalıĢma KoĢulları AB yasaları iģ yerinde alınan kararlardan iģçilerin bilgilendirilmesi ve onlara bu konularda danıģılmasını önemini özellikle vurgulamaktadır. AB'de sosyal güvenlik sistemleri genellikle üye ülkelerin yetki alanlarına girmektedir. Ancak çalıģma koģulları AB için son derece önemlidir. Örneğin, ofis ortamında sağlıklı çalıģma koģullarının güvence altına alınması amacıyla, çalıģanların bilgisayar ekranlarından ofis metre karelerine kadar birçok standart yasalarla düzenlenmiģtir. AB üyesi ülkelerde, hamile kadın çalıģanların, son haftası ücretsiz olmak koģulu ile en az 14 haftalık doğum izni kullanma haklan vardır. AB ve Ayrımcılık Yasağı AB'nin sosyal güvenlik alanındaki düzenlemelerinin önemli bir kısmı muamele eģitliği alanında görülmektedir. Eğer cinsiyetinizden dolayı herhangi bir ayrımcılığa uğruyorsanız, bu yasa dıģıdır. Ayrıca kadın çalıģanlar, iģyerindeki cinsel tacizlere karģı da korunmaktadır. Cinsiyetten ötürü ayrım uygulandığını düģünen bireyler, AB kanunları doğrultusunda tazminat talep edebilir ve cinsiyete dayalı ayrımcılık durumları konusunda, ispat etmek zorunda olan çalıģan değil, iģverendir. 27

31 KOCAELĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ NCE YÜRÜTÜLEN PROJELER

32 TAMAMLANAN PROJELER Proje 1 Proje Adı : Bir Engelle de Gülebilmek BaĢvuran Kurum : Gülen Yüzler Mesleki Rehabilitasyon ve Engelliler ĠĢyeri Merkezi BaĢvurulan Program : Gençlik Programları-Eylem 2 Proje Ortakları : SCI_ PROJETS INTERNATIONAUX- Belçika EUROCIRCLE-Fransa Yararlanıcı Grubu : Belçika dan ve Fransa dan 2 Gönüllü Proje Amacı : YurtdıĢından gelen gönüllülerin proje süresince engellilere 6ay boyunca gönüllü hizmetinde bulunmaları ve Türk kültürünü yakından öğrenmeleri. Proje Süresi : 2006 Aralık-2007 Haziran (6 ay) Proje Bütçesi : Euro Son durum : Proje tamamlandı. Proje 2 Proje adı : Avrupa Birliği ve Ortak Geleceğimiz BaĢvuran Kurum : Kocaeli BüyükĢehir Belediyesi BaĢvurulan Program : Gençlik Programları- Eylem 1 Proje Ortakları : Kocaeli Üniversitesi Uluslararası ĠliĢkiler Bölümü Slovenya Letonya Ġspanya Yararlanıcı Grubu : Her ülkeden 5 er genç olmak üzere toplam 20 genç Proje Amacı : Türkiye nin Avrupa Birliği ne giriģ sürecinin ve Avrupa ülkelerinin Türkiye ye bakıģının, gençler tarafından tartıģılması Proje Süresi : 9-17 Eylül 2006(1 Hafta) Proje Bütçesi : Euro Son durum : Proje tamamlandı. 29

33 Proje 3 Proje Adı BaĢvuran Kurum BaĢvurulan Program Proje Ortakları Yararlanıcı Grubu Proje Amacı Proje Süresi Proje Bütçesi Son durum : Perakende SatıĢ Elemanı YetiĢtirme Projesi (PERSA) : MEKSA Vakfı : Avrupa Komisyonu Hibe Programı : Kocaeli BüyükĢehir Belediyesi Gölcük Rotary Kulübü : yaģ arası 44 iģsiz vasıfsız genç Kocaeli de yaģayan : 44 iģsiz genç iģsize KOMEK te Perakende SatıĢ Eğitimi verilmesi ve istihdam edilmelerine çalıģılması : (1 yıl) : Euro : Proje tamamlandı. Proje 4 Proje Adı BaĢvuran Kurum BaĢvurulan Program Proje Ortakları Yararlanıcı Grubu Proje Amacı : Yerel ĠĢ BarıĢı : Yerel-Sen ĠĢveren Sendikası : Avrupa Komisyonu Hibe Programı : Kocaeli BüyükĢehir Belediyesi Hizmet-ĠĢ Sendikası : ĠĢveren ve ĠĢçi sendikalarının yöneticileri, ĠĢyeri kurulları : Kocaeli deki iģveren ve iģçi sendikalarının arasında ki uyuģmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesi, ĠĢyeri kurullarını etkinleģtirmek, örgütlenme bilincini arttırmak Proje Süresi Proje Bütçesi Son durum : (10 ay) : Euro : Proje tamamlandı. 30

34 Proje Adı BaĢvuran Kurum BaĢvurulan Program Konusu Proje Amacı Ortaklar Bütçesi Son Durum : Multicom112 Acil Durum Çağrı Merkezleri Ortak Dil Projesi :Kocaeli BüyükĢehir Belediyesi :Avrupa Ġtfaiyeciler Birliği (FEU) :Türkiye de acil durum çağrı merkezlerinde görev yapan personelin yabancı dil eğitim projesi :Türkiye ye gelen turistlerin ve Türkiye de yaģayan yabancıların herhangi bir acil durumda yardım isteyecekleri acil durum merkezlerindeki görevliler ile dil problemi yaģamadan yardım taleplerinde bulunabilmelerinin sağlanması amacı ile yürütülmektedir. :Tüm Ġtfaiyeciler Birliği, Avrupa Ġtfaiyeciler Birliği (FEU), Almanya Ġtfaiyeciler Birliği (VFDB) : EURO : Proje tamamlandı. DEVAM EDEN PROJELER Proje 5 Proje Adı BaĢvuran Kurum BaĢvurulan Program Hedef Grup Proje Amacı : Artık Benim de Bir ĠĢim Var : Kocaeli BüyükĢehir Belediyesi : Leonardo da Vinci-YerleĢtirme : KO-MEK Mezunu 29 genç iģsiz Bilgisayarda Web Tasarım (9 kiģi) Bilgisayar Bakım Onarım (7 kiģi) Bilgisayarda Grafik Tasarım(9 KiĢi) AutoCad(4 KiĢi) : Bilgisayar alanlarında eğitim almıģ iģsiz Komek Mezunlarının Avrupa ülkelerinde eğitimi ve Kocaeli ĠĢ Piyasasına girmelerinin kolaylaģtırılması 31

35 Ortak Ülkeler Staj Süresi Proje Tarihi Toplam Bütçe Son Durum : Ġngiltere-The Training Partnership Limited Portekiz-Euroyouth Ġspanya-Stage Within European Programmes Almanya-ILE Berlin : Her bir katılımcı 13 hafta : 2008 Mart Eylül : Euro : Ekim 2007 de baģladı, devam ediyor. Proje 6 Proje Adı BaĢvurulan Program Proje Ortakları : Yerel ve Bölgesel Ağlarla YaĢam Boyu Öğrenime Daha Ġyi EriĢim : Gruntdvig-2 YetiĢkin Eğitiminde Öğrenme Ortaklığı : Kocaeli BüyükĢehir Belediyesi, Türkiye Bildungshaus Zeppelin, Almanya The Workers Academy, Finlandiya Proje Amacı Proje Bütçesi Proje Süresi Hareketlilik Son Durum : Proje ortaklarının bölgeleri ve belediyeleri arasında ortak bir ağ kurarak yetiģkin eğitiminde bilgi ve tecrübe paylaģımı yoluyla kaliteyi arttırmak. : Euro : 2 yıl : Kurumumuzdan en az 12 kiģi ortak kurumlara çalıģma ziyaretinde bulunacak. : Ekim 2007 de baģladı, devam ediyor. Proje 7 Proje Adı BaĢvurulan Program Proje Ortakları : Müzik Engel Tanımaz : Grundtvig-2 YetiĢkin Eğitiminde Öğrenme Ortaklığı : Belde A.ġ Kocaeli, Türkiye Euregems, Ġtalya National Library for the Blind Louis Braille Bulgaristan 32

36 ĠĢtirakçi Ortak Proje Amacı Proje Bütçesi Proje Süresi Hareketlilik Son Durum : Kocaeli BüyükĢehir Belediyesi, Türkiye : Kültürler arası diyalogu Engelli Müzisyenlere eģit Fırsatlar sunarak geliģtirmek. : Euro : 2 yıl : Kurumumuzdan ortak kurumlara en az 12 kiģi çalıģma ziyaretinde bulunacak, Engellilerden oluģacak bir müzik grubu oluģturulup ortak ülkelerde konser verecek : Ekim 2007 de baģladı, devam ediyor. Proje 8 Proje Adı BaĢvurulan Program : Öğrenme Evreleri : Gruntdvig-2 YetiĢkin Eğitiminde Öğrenme Ortaklığı 33

37 Proje Ortakları ĠĢtirakçi Ortak Proje Amacı Proje Bütçesi Proje Süresi Hareketlilik Son Durum : Citizens Forum, Finlandiya Culture Circle, Avusturya, Institute For Technology-oriented Education, Almanya Culture Centre Dorozkarnia in Warsaw, Polonya Kocaeli Değirmendere Belediyesi, Türkiye Bristol Adult Learning Service, Ġngiltere : Kocaeli BüyükĢehir Belediyesi, Türkiye : ÇeĢitli sanat dallarının geliģimine katkıda bulunmak ve halkın sanat faaliyetlerine katılımını motive edici yollar geliģtirmek. : Euro : 2 Yıl : Kurumumuzdan en az 12 kiģi çalıģma ziyaretine katılacak. : Ekim 2007 de baģladı. Devam ediyor. Proje 9 Proje Adı BaĢvuran Kurum : Çevreyi Seviyorum Kaynağında AyrıĢtırıyorum : Kocaeli BüyükĢehir Belediyesi : Avrupa Komisyonu BaĢvurulan Program ġehirler ve Belediyeler Hibe Programı Proje Ortakları : Körfez Belediyesi, Kassel Belediyesi (Almanya), TEMA Vakfı Yararlanıcı Grubu Proje Amacı Proje Süresi Proje Bütçesi Son Durum : Körfez Ġlçesi Mimar Sinan Mahallesi Halkı : Körfez Ġlçesi Mimar Sinan Mahallesi ne ambalaj atıklarını toplama sistemini kurmak, Geri DönüĢüm konusundaki Avrupa deneyimini bu bölgeye aktarmak : (18 ay) : Euro : Proje Eylül 2008 tarihinde baģladı halen devam ediyor. 34

38 KABUL EDĠLEN PROJELER Proje 10 Proje Adı : Tehlikeli Kimyasallar ile Mücadele BaĢvuran Kurum : Kocaeli BüyükĢehir Belediyesi BaĢvurulan Program : Hollanda Belediyeler Birliği Logo East Programme Ortak : Amsterdam Belediyesi Tarihler : 1 Eylül Eylül 2009 Proje amacı : Körfez Bölgesinde risk analizinin yapılması ve halkın bu konuda bilinçlendirilmesi Toplam Bütçe : Euro Son durum : Kabul Edildi, Proje devam ediyor Proje 11 Proje Adı BaĢvuran Kurum BaĢvurulan Program Proje Ortakları Proje Amacı Yararlanıcı Grubu Proje Bütçesi Son Durum : Gazaltı Kaynakçılığında Yeni YaklaĢımlar : Kocaeli BüyükĢehir Belediyesi : Merkezi Finans Ġhale Birimi, Aktif ĠĢgücü Programı : ĠĢ Hayatı DayanıĢma Derneği ( ĠġHAD) Karamürsel AyıĢığı Sosyal YardımlaĢma Derneği : Gençlere mesleki beceri kazandırarak istihdamlarını kolaylaģtırmak : yaģ arası Mesleki beceriye sahip olmayan, sosyal yardıma muhtaç 50 genç iģsiz. : Euro : Proje kabul edildi. 35

39 Proje 12 Proje Adı : Kocaeli ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Projesi BaĢvuran Kurum : Yerel-Sen ĠĢveren Sendikası Proje Ortağı : Kocaeli BüyükĢehir Belediyesi BaĢvurulan Program : Matra-Kap(Hollanda DıĢ ĠĢleri Bakanlığı Hibe Fonu) Yararlanıcı Grubu : Yerel-Sen e bağlı 37 üye iģyerlerinde çalıģan toplam 74 personel Proje Amacı : Kocaeli belediyeleri ve Ģirketlerindeki iģ sağlığı ve güvenliğini sağlamak Proje Bütçesi : Euro Son Durum : Proje kabul edildi. SözleĢme süreci devam ediyor. 36

40

AB Nedir? Pascal Fontaine

AB Nedir? Pascal Fontaine AB Nedir? Pascal Fontaine Bu kitapçığı ve AB hakkında diğer kısa açıklamaları elektronik olarak ec.europa.eu/publications/adresinde bulabilirsiniz. Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü Yayınlar

Detaylı

100 KONUDA AVRUPA BİRLİĞİ NİN GÜNLÜK HAYATIMIZA ETKİLERİ

100 KONUDA AVRUPA BİRLİĞİ NİN GÜNLÜK HAYATIMIZA ETKİLERİ 100 KONUDA AVRUPA BİRLİĞİ NİN GÜNLÜK HAYATIMIZA ETKİLERİ 100 KONUDA AVRUPA BİRLİĞİ NİN GÜNLÜK HAYATIMIZA ETKİLERİ Araştırma Ekibi Eurohorizons Danışmanlık İllüstrasyon Özgür Öztürk Yayına Hazırlayan Gökçe

Detaylı

AVRUPA KOMĠSYONU KOMĠSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BĠLDĠRĠM. GeniĢleme Stratejisi ve BaĢlıca Zorluklar 2011-2012

AVRUPA KOMĠSYONU KOMĠSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BĠLDĠRĠM. GeniĢleme Stratejisi ve BaĢlıca Zorluklar 2011-2012 TR AVRUPA KOMĠSYONU Brüksel, 12 Ekim 2011 COM(2011) 666 KOMĠSYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN BĠLDĠRĠM GeniĢleme Stratejisi ve BaĢlıca Zorluklar 2011-2012 {SEC (2011) 1200 final}

Detaylı

BĠRĠNCĠ KISIM AVRUPA KONSEYİ AİHS VE AİHM

BĠRĠNCĠ KISIM AVRUPA KONSEYİ AİHS VE AİHM BĠRĠNCĠ KISIM AVRUPA KONSEYİ AİHS VE AİHM 1 2 1. BÖLÜM AVRUPA KONSEYĠ VE ĠNSAN HAKLARI SÖZLEġMESĠ I.AVRUPA KONSEYĠ 1.KURULUġU VE FAALĠYETLERĠ Avrupa Konseyi'nin oluģturulması fikri, Ġkinci Dünya SavaĢı'ndan

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü TÜRKİYE KOOPERATİFÇİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI 2012 2016 0 ĠÇĠNDEKĠLER TABLO VE GRAFĠKLER LĠSTESĠ KISALTMALAR LĠSTESĠ ii iii 1. GĠRĠġ

Detaylı

ÇOCUK HAKLARINI KORUYAN BAĞIMSIZ KURUMLAR

ÇOCUK HAKLARINI KORUYAN BAĞIMSIZ KURUMLAR INNOCENTI DIGEST No. 8 Haziran 2001 ÇOCUK HAKLARINI KORUYAN BAĞIMSIZ KURUMLAR unicef BirleĢmiĢ Milletler Çocuk Fonu Innocenti AraĢtırma Merkezi Floransa, Ġtalya 1 ÇOCUK HAKLARINI KORUYAN BAĞIMSIZ KURUMLAR

Detaylı

Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı

Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı ÖZÜRLÜ VE YAŞLILARA İLİŞKİN YURT DIŞI RAPORLARI Editör: Doç. Dr. Mustafa CAN Alaattin DeĢdemir Adana Huzurevi Slovakya Öninceleme Raporu ADANA HUZUREVĠ YAġLI BAKIM VE REHABĠLĠTASYON

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI DENETĠM ELEMANLARININ AVRUPA ĠSTĠHDAM VE SOSYAL POLĠTĠKALARI HAKKINDA MESLEKĠ EĞĠTĠMĠ

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI DENETĠM ELEMANLARININ AVRUPA ĠSTĠHDAM VE SOSYAL POLĠTĠKALARI HAKKINDA MESLEKĠ EĞĠTĠMĠ T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI LEONARDO DA VĠNCĠ HAREKETLĠLĠK PORJESĠ DENETĠM ELEMANLARININ AVRUPA ĠSTĠHDAM VE SOSYAL POLĠTĠKALARI HAKKINDA MESLEKĠ EĞĠTĠMĠ ĠNGĠLTERE PROJE GRUBU RAPORU 2008 HAZIRLAYANLAR

Detaylı

Strateji Belgesi: Sosyal Güvenlik Konusunda Avrupa Birliği Sosyal Müktesebatının Türk Mevzuatına Aktarılması

Strateji Belgesi: Sosyal Güvenlik Konusunda Avrupa Birliği Sosyal Müktesebatının Türk Mevzuatına Aktarılması Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Strateji Belgesi: Sosyal Güvenlik Konusunda Avrupa Birliği Sosyal Müktesebatının Türk Mevzuatına Aktarılması Sosyal Güvenlik

Detaylı

KAMU ÇALIġANLARI EMEKLĠLĠK SĠSTEMLERĠ SIGMA BELGE NO. 10 1997

KAMU ÇALIġANLARI EMEKLĠLĠK SĠSTEMLERĠ SIGMA BELGE NO. 10 1997 SIGMA YönetiĢim ve Yönetimde GeliĢim için Destek Finansmanı esas olarak AB tarafından sağlanan bir OECD ve Avrupa Birliği ortak bir giriģimi KAMU ÇALIġANLARI EMEKLĠLĠK SĠSTEMLERĠ SIGMA BELGE NO. 10 1997

Detaylı

AB Üyelik Perspektifinden Türk DıĢ Politikası. Yrd. Doç. Dr. Çiğdem ÜSTÜN ve Yrd. Doç. Dr. Sait AKġĠT (Gediz Üniversitesi)

AB Üyelik Perspektifinden Türk DıĢ Politikası. Yrd. Doç. Dr. Çiğdem ÜSTÜN ve Yrd. Doç. Dr. Sait AKġĠT (Gediz Üniversitesi) AB Üyelik Perspektifinden Türk DıĢ Politikası Yrd. Doç. Dr. Çiğdem ÜSTÜN ve Yrd. Doç. Dr. Sait AKġĠT (Gediz Üniversitesi) AVRUPA BĠRLĠĞĠ Nasıl bir uluslararası aktör? NASIL BĠR ÇERÇEVEDE ĠNCELEMELĠ? Tarihsel

Detaylı

BM Engelli Hakları Sözleşmesi

BM Engelli Hakları Sözleşmesi BM Engelli Hakları Sözleşmesi Türkiye tarafından imzalanan, toplam 50 maddeden oluģan ve taraf olan devletlere, engellilere karģı ayrımcılığı ortadan kaldırmak ve onların yaģam standartlarını yükseltmek

Detaylı

AHġAP VE MOBĠLYA SEKTÖRÜNÜN 6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

AHġAP VE MOBĠLYA SEKTÖRÜNÜN 6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YENĠ YÜZYIL ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ AHġAP VE MOBĠLYA SEKTÖRÜNÜN 6331 SAYILI Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ Bitirme Projesi Ġ.Yusuf YILDIRIM 131101140 Bölüm:

Detaylı

AVRUPA DA BİRLİK VE BÜTÜNLEŞME HAREKETLERİ (II) (1957 1986)

AVRUPA DA BİRLİK VE BÜTÜNLEŞME HAREKETLERİ (II) (1957 1986) Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2008, CİLT XXV, SAYI 2 Özet AVRUPA DA BİRLİK VE BÜTÜNLEŞME HAREKETLERİ (II) (1957 1986) Yrd. Doç. Dr. Yalçın ALGANER Müzeyyen Özlem ÇETİN Yüzyıllar öncesinde başlamış

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye. - Genel bilgi

Avrupa Birliği ve Türkiye. - Genel bilgi Avrupa Birliği ve Türkiye - Genel bilgi Baskı Bilgileri: Bu el kitabın ın ilk baskı Europa Zentrum Baden Württemberg tarafından hazırlanmıştır (2010) Hazırlayan: Dr. rer.pol. Levent Güneṣ, M.A., Europa

Detaylı

HARİTALAMA ÇALIŞMASI RAPORU

HARİTALAMA ÇALIŞMASI RAPORU haritalama BELGELEME VE RAPORLAMA YOLUYLA TÜRKİYE DE AYRIMCILIKLA MÜCADELE PROJESİ HARİTALAMA ÇALIŞMASI RAPORU Hazırlayanlar SEVİNÇ ERYILMAZ DİLEK ULAŞ KARAN İstanbul, Aralık 2010 HARĠTALAMA ÇALIġMASI

Detaylı

DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

www.isguygulama.com Sinan Akduman Sayfa 1

www.isguygulama.com Sinan Akduman Sayfa 1 İSG ÖZET DERS NOTLARI KONU BAŞLIKLARI SAYFA 1- Açılış ve Ders Listesi 1 2.İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi 2 3.İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü 5 4.Türkiye'de

Detaylı

Avrupa Birliği nasıl çalışır? AB kurumları için rehberiniz

Avrupa Birliği nasıl çalışır? AB kurumları için rehberiniz Avrupa Birliği nasıl çalışır? AB kurumları için rehberiniz İçindekiler Avrupa Birliği ni sunuş 3 Antlaşmalar 5 AB kararlarını nasıl alır? 7 Avrupa Parlamentosu: halkın sesi 10 Avrupa Birliği Konseyi: üye

Detaylı

Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı

Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı EĞĠTĠM SĠSTEMĠMĠZDEKĠ TOPLUMSAL CĠNSĠYET EġĠTLĠĞĠNĠN YERĠ KONULU TBMM KOMĠSYON RAPORU Editör Doç.Dr. Mustafa CAN Alattin DEġDEMĠR Selçuk ÖNCÜL Şubat 2012 KADIN ERKEK FIRSAT

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI DıĢ ĠliĢkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi BaĢkanlığı. AB Uzmanlık Tezi

T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI DıĢ ĠliĢkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi BaĢkanlığı. AB Uzmanlık Tezi T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI DıĢ ĠliĢkiler ve Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi BaĢkanlığı AB Uzmanlık Tezi AVRUPA BİRLİĞİ NDE GIDA KONTROLÜ UYGULAMALARI VE TÜRK GIDA KONTROL SİSTEMİNİN AB YE UYUMU

Detaylı

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ

DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI TÜRKİYE'NİN ÜYELİĞİNİN AB'YE MUHTEMEL ETKİLERİ Kasım 2004 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 A- HUKUKİ DURUM 4 1. Türkiye-AB İlişkileri 4 B- SİYASİ KONULAR 7 1. Siyasi Kriterlere

Detaylı

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Devlet, Özel Sektör ve Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü

Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Devlet, Özel Sektör ve Sivil Toplum Örgütlerinin Rolü Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi Cilt:10.Sayı:2.Aralık 2006 ss.60-94 Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Devlet, Özel Sektör ve Sivil Toplum Örgütlerinin Kayahan TÜM 1 Efendiler, iktisadiyat sahasında

Detaylı

SOSYAL POLİTİKA AÇISINDAN CHP İLE AKP NİN KARŞILAŞTIRILMASI

SOSYAL POLİTİKA AÇISINDAN CHP İLE AKP NİN KARŞILAŞTIRILMASI SOSYAL POLİTİKA AÇISINDAN CHP İLE AKP NİN KARŞILAŞTIRILMASI Selahaddin BAKAN* Hakan ÖZDEMİR** ÖZET Bu çalıģmada siyasal yelpazedeki yerini sosyal demokrat olarak tanımlayan CHP ile muhafazakâr sağ olarak

Detaylı

AVRUPA BĠRLĠĞĠ NDE ASGARĠ GELĠR PROGRAMLARI RAPORU

AVRUPA BĠRLĠĞĠ NDE ASGARĠ GELĠR PROGRAMLARI RAPORU Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumunun Kapasitesinin Artırılması için Teknik Destek Projesi, Türkiye Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

Turkish version 2007

Turkish version 2007 Turkish version 2007 Rekabeti Değerlendirme Araç Kiti Versiyon 1.0 EKONOMĠK ĠġBĠRLĠĞĠ VE KALKINMA TEġKĠLATI 14 Aralık 1960 tarihinde Paris te imzalanan ve 30 Eylül 1961 tarihinde yürürlüğe giren Konvansiyon

Detaylı

Esat AKTAŞOĞLU Avrupa Birliği Uzmanı. YAYIN I ÇALIŞMA ve SOYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI / AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM

Esat AKTAŞOĞLU Avrupa Birliği Uzmanı. YAYIN I ÇALIŞMA ve SOYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI / AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI İLETİŞİM Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Fonları Koordinasyon ve Uygulama Merkezi Yıldızevler Mahallesi 713. Sokak No:4, Çankaya 06550, Ankara Tel: 0 (312) 440 99 02 Faks: 0 (312) 212 11 48

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz

Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim. Fikret Toksöz Avrupa Birligi ve Türkiye de Yerel Yönetim Fikret Toksöz Sunus Türkiye Belediyeler Birliği ülkemizdeki bütün belediyelerin doğal üye olduğu, kamu tüzel kişiliğine sahip ulusal düzeyde kurulan tek yerel

Detaylı