YIL : 1 (OCAK, ġubat, MART SAYISI) SAYI : 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YIL : 1 (OCAK, ġubat, MART SAYISI) SAYI : 1"

Transkript

1 YIL : 1 (OCAK, ġubat, MART SAYISI) SAYI : 1 A B I N F O OCAK 2009 KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

2 ĠÇĠNDEKĠLER NEDEN AVRUPA BĠRLĠĞĠ? 1 AB: NEDĠR VE NASIL ÇALIġIR? 8 TÜRKĠYE NĠN AB ĠLE OLAN ĠLĠġKĠLERĠ 11 GENĠġLEME MÜZAKERELERĠ KONUDA AVRUPA BĠRLĠĞĠ 17 AB VE KAMU ÇALIġANLARI 25 KOCAELĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ NCE YÜRÜTÜLEN AB PROJELERĠ.. 28 TAMAMLANAN PROJELER 29 DEVAM EDEN PROJELER 31 KABUL EDĠLEN PROJELER 34

3 A B I N F O YIL : 1 SAYI : 1 (OCAK, ġubat, MART 2009) Genel Koordinatör Dr. Tahir BÜYÜKAKIN Yayına Hazırlık Ali YEġĠLDAL Rafet YELDEN Ġdris SAĠM Elif ARSLAN ĠletiĢim Kocaeli BüyükĢehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Daire BaĢkanlığı AB ve DıĢ ĠliĢkiler ġube Müdürlüğü Tel : Fax :

4 NEDEN AVRUPA BĠRLĠĞĠ?

5 Avrupa nın 21. Yüzyıldaki Misyonu : Halkları için barıģ, zenginlik ve istikrar sağlamak; Kıtadaki bölünmelerin üstesinden gelmek; Halkların güvenlik içinde yaģamalarını sağlamak; Dengeli ekonomik ve sosyal geliģmeye katkıda bulunmak; KüreselleĢmenin getirdiği güçlükleri alt etmek ve Avrupa halklarının çeģitliliğini korumak; Sürdürülebilir kalkınma ve sağlıklı çevre, insan haklarına saygı ve sosyal piyasa ekonomisi gibi Avrupalıların paylaģtığı değerleri korumak. NEDEN AVRUPA BĠRLĠĞĠ? ( 1 ) 1. BarıĢ ve Ġstikrar Avrupa nın birleģmesi fikri, gerçek bir siyasi hedef haline gelmeden önce yalnızca düģünürlerin ve vizyon geliģtiricilerin düģüncelerindeki bir hayaldi. Örneğin insani ideallerden esinlenen Victor Hugo, huzurlu bir Avrupa BirleĢik Devletleri hayal etmiģti. Ancak bu hayal, 20. yüzyılın ilk yarısında kıtayı harabeye çeviren korkunç savaģlarla yerle bir oldu. Ancak, Ġkinci Dünya SavaĢı nın yıkıntılarından yepyeni bir umut doğdu. SavaĢ sırasında totaliter yönetimlere karģı koyan halklar, artık Avrupa da uluslararası nefrete ve rekabete bir son verme ve ebedi barıģın koģullarını oluģturma konularında kararlıydılar. 2 ( 1 ) Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu AB Nedir? BroĢürü Sayfa 4-7

6 1945 ile 1950 yılları arasında bir avuç cesur devlet adamı ki bunların içinde Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide de Gasperi ve Winston Churchill de bulunuyordu, halklarını yeni bir döneme girmeye ikna etme yönünde çalıģmalar yaptılar. Ortak çıkarlara dayanan ve yasal düzenlemeler ile ülkelerarası eģitliği güvenceye alan anlaģmalara dayandırılan yeni yapılanma, Batı Avrupa da oluģturulacaktı. Fransa DıĢiĢleri Bakanı Robert Schuman, aslında Jean Monnet tarafından ortaya atılmıģ olan bir fikri temel alarak, 9 Mayıs 1950 de Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu nun (ECSC) kurulmasını önerdi. Bir zamanlar birbirlerine karģı savaģmıģ olan ülkelerde kömür ve çelik üretimi, ortak bir Yüksek otorite nin gözetiminde toplanacaktı. SavaĢın ham maddeleri, pratik bir biçimde ama daha çok da sembolik olarak barıģ ve uzlaģmanın araçlarına dönüģtürülüyordu. 2. Avrupa nın Tekrar Bir Araya Gelmesi Avrupa Birliği, 1989 yılında Berlin Duvarı nın yıkılmasından sonra Almanya nın birleģmesine önayak oldu. Sovyetler Birliği nin 1991 de tarihe karıģmasıyla Orta ve Doğu Avrupa daki eski komünist ülkeler, yıllarca sürmüģ olan VarĢova AntlaĢması nın otoriter boyunduruğundan sonra geleceklerini, demokratik Avrupalı ulusların oluģturduğu aileyle birleģtirmeye karar verdiler. Büyüme süreci halen devam ediyor. Türkiye ve Hırvatistan ile katılım müzakereleri Ekim 2005 te baģladı. 3. Güvenlik ve AsayiĢ Avrupa, 21. yüzyılda halen güvenlik ve asayiģ meseleleri ile karģı karģıya. AB, üyelerinin güvenlik ve asayiģini sağlamak üzere etkili önlemler almak zorundadır. 3

7 AB, sınırlarının ötesindeki Balkanlar, Kuzey Afrika, Kafkaslar ve Orta Doğu gibi bölgelerle yapıcı çalıģmalar gerçekleģtirmelidir. Ayrıca müttefikleriyle, özellikle de NATO içindekilerle birlikte çalıģarak ve gerçek bir ortak Avrupa güvenlik ve savunma politikası geliģtirerek, askeri ve stratejik çıkarlarını korumalıdır. Ġç ve dıģ güvenlik, madeni bir paranın iki yüzü gibidir. Terörizme ve organize suçlara karģı mücadele, AB ülkelerindeki polis güçlerinin birbirleriyle yakın biçimde birlikte çalıģmalarını gerektirir. AB yi herkesin adalete eģit eriģiminin olduğu ve yasalarla eģit biçimde korunduğu bir özgürlük, güvenlik ve adalet alanı haline getirmek yeni bir amaçtır ve hükümetlerin yakın iģbirliğini gerektirir. Farklı AB ülkelerindeki savcı, yargıç ve polis memurları arasında iģbirliğine katkıda bulunan Avrupa Polis Bürosu Europol ve Eurojust gibi kuruluģlar bu alanda daha etkin ve etkili bir rol oynarlar. 4. Ekonomik ve Sosyal DayanıĢma Avrupa Birliği, siyasi bir hedef olarak barıģa ulaģmak için oluģturulmuģtu, ancak Birliğin dinamizmi ve baģarısı, ekonomideki faaliyetlerinden kaynaklandı. AB ülkeleri dünya nüfusunun küçük bir yüzdesini oluģturur. Bu nedenle de dünya üzerindeki diğer büyük ekonomilerle rekabet edebilmek ve ekonomik büyümeyi güvenceye alabilmek için birlik oluģturmayı sürdürmeleri gerekir. Hiçbir AB ülkesi tek baģına dünya ticaretine atılmak için yeterince güçlü değildir. Avrupa tek pazarı Ģirketlere dünya piyasalarında etkili biçimde rekabet edebilmeleri için hayati bir alan sunmaktadır. Ancak Avrupa çapında rekabet özgürlüğünün, Avrupa çapında dayanıģma ile dengelenmesi gerekmektedir. Bunun, Avrupa vatandaģları için çok anlaģılabilir yararlar sağlayacağı açıktır; sel ya da benzeri baģka bir doğal felaketle karģı karģıya kaldıklarında AB bütçesinden yardım alırlar. Avrupa Komisyonu nun yönettiği Yapısal Fonlar, Avrupa nın farklı bölgelerindeki eģitsizliklerin azaltılmasında AB nin ulusal ve bölgesel otoritelerinin çabalarını cesaretlendirmekte ve bu çabalara katkıda bulunmaktadır 4

8 AB bütçesinden gelen kaynaklar ve Avrupa Yatırım Bankası ndan (EIB) sağlanan krediler, Avrupa nın taģımacılık altyapısını (örneğin otoyol ve yüksek hızlı demiryolu ağlarının geniģletilmesi gibi) iyileģtirmede kullanılır; böylece uzaktaki bölgelere daha kolay ulaģılabilirken Avrupa içi ticaret de artmıģ olur. AB nin ekonomik baģarısı kısmen, yarım milyar tüketiciye sahip Tek Pazar ından olabildiğince çok kiģinin ve ticaretin yararlanma becerisiyle ölçülecektir. 5. KüreselleĢen Dünyada Kimlik ve Farklılıklar Avrupa nın sanayi sonrası toplumları giderek karmaģık bir hal almaktadır. YaĢam standartları düzenli olarak arttığı halde zengin ile yoksul arasında halen belirgin bir uçurum bulunmaktadır. YaĢam standartları AB ortalamasının altında olan ülkelerin katılımıyla gerçekleģen büyüme, bu uçurumu geniģletmiģtir. AB ülkelerinin, bu uçurumu daraltmak için birlikte çalıģmaları çok önemlidir. Ancak bu çabalar AB ülkelerinin farklı kültür ve dil özelliklerinden ödün vermek adına yapılmamaktadır. Tam tersine birçok AB etkinliği, bölgesel özelliklere ve zengin gelenek ve kültürel farklılıklara dayanan yeni bir ekonomik büyümenin gerçekleģtirilmesine yardım eder. Avrupa nın yarım yüzyıllık birleģmesi, AB nin bir bütün olarak, parçalarının toplamından daha büyük olduğunu göstermiģtir: üye ülkelerin tek baģına sahip olduğundan daha fazla ekonomik, sosyal, teknolojik, ticari ve politik güce sahiptir. Avrupa Birliği olarak, birlikte hareket etmenin ve tek ses olmanın katma değeri vardır. Neden? Çünkü AB dünyanın önde gelen bir ticari gücüdür ve bu nedenle de 149 ülkenin oluģturduğu Dünya Ticaret Örgütü (WTO) içinde ve hava kirliliği ile iklim değiģikliği hakkındaki Kyoto Protokolü nün uygulanmasında olduğu gibi, uluslararası müzakerelerde belirleyici bir rol oynar; Çünkü çevre koruma, yenilenebilir enerji kaynakları, gıda güvenliğinde önlem ilkesi, biyoteknolojiye etik yaklaģım ve yok olmakta olan türlerin korunması gibi sıradan insanları etkileyen duyarlı konularda net bir tavır alır; 5

9 Sylvain Grandadam / Van Parys Media - Farklılıkta birleştik Malta da iki dilde hazırlanmış bir sokak tabelası Çünkü 2002 de Johannesburg da toplanan Dünya Zirvesi ile bağlantılı olarak tüm dünyada sürdürülebilir kalkınma için önemli giriģimler baģlatmıģtır. Birlikten güç doğar Ģeklindeki eski atasözü bugünün Avrupalılarına son derece uygun düģmektedir. Ancak Avrupa nın birleģme süreci, halkların gelenekleri ve kültürü gibi yaģamın farklı yanlarını ortadan kaldırmamıģtır. Aslında çeģitlilik, AB nin temel değerlerinden biridir. 6. Değerler AB, insani ve ilerici değerlere katkıda bulunmayı ve insanlığın, gerçekleģmekte olan büyük küresel değiģimlerin kurbanı olmayıp onlardan yararlanmasını sağlamayı ister. Ġnsanların ihtiyaçları yalnızca piyasa gücüyle ya da tek taraflı biçimde dayatmalarla sağlanamaz. Yani AB, vatandaģlarının büyük bir çoğunluğunun desteklediği bir insanlık görüģü ve bir toplum modeli demektir. 6

10 Avrupalılar, insan haklarına; sosyal dayanıģmaya; serbest giriģimciliğe; ekonomik büyümenin meyvelerinin eģit dağılımına; korunan bir çevreye sahip olmaya; kültür, dil ve din farklılıklarına karģı saygıya, gelenek ve ilerlemenin uyumlu karıģımına yönelik bir inancı içeren zengin değerler mirasını sahiplenmektedir. Aralık 2000 de Nice kentinde açıklanan Avrupa Birliği Temel Haklar SözleĢmesi, bugün AB üyesi devletler ve onların vatandaģları tarafından kabul edilen tüm hakları beyan etmektedir. Bu değerler, Avrupalılar arasında bir akrabalık bağı oluģturur. Buna bir tek örnek vermek gerekirse, tüm AB ülkelerinde ölüm cezasının kaldırıldığını söyleyebiliriz. 7

11 AB NEDĠR ve NASIL ÇALIġIR?

12 AB: Nedir ve Nasıl ÇalıĢır? ( 2 ) Ġlk Olarak AB Bir Kurum Olarak Benzersizdir : Ona tamamen benzeyen baģka bir kurum yoktur. Mevcut devletlerin yerini alması amaçlanan bir devlet değildir. Ancak devletlerarası iģ birliği için kurulmuģ bir organizasyon olmaktan da çok daha fazlasıdır. BarıĢ ve refah için birlikte çalıģmaya kararlı demokratik Avrupa ülkelerinden oluģan bir ailedir. Üye ülkeler, ortak menfaat içeren belirli konulardaki kararların Avrupa düzeyinde demokratik olarak alınabilmesi için egemenliklerinin bir kısmını devrettikleri ortak kurumlar kurmuģlardır. Bu sayede, birbiriyle bağlantılı modern dünyanın pek çok problemi ile ulusal yerine bölgesel düzeyde daha iyi mücadele edilir. AĢağıda temel hatları verilen ana kurumlar AB nin mekanizması ve motorudur. I- Avrupa Parlamentosu, 27 AB ülkesinin vatandaģları tarafından doğrudan seçilen çeģitli siyasal partilerden gelen 785 üyeden oluģur. Parlamentonun ana görevi AB vatandaģlarının görüģlerini ve menfaatlerini temsil etmek, AB bütçesi konusunda karar almak ve Avrupa Komisyonu tekliflerine dayalı Avrupa kanunlarını onaylamaktır. Yasama ve bütçe sorumluluklarını Avrupa Birliği Konseyi ile paylaģır. 9 ( 2 ) Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Türkiye Ġçin AB Üyelik Müzakereleri Süreci BroĢürü Sayfa 2-3

13 a- Bakanlar Konseyi, Ulusal hükümetlerin bakanları veya tüm Avrupa ülkeleri temsilcilerinden oluģur ve Avrupa Parlamentosu ile bütçe, kanunların onaylanması ve politika kararlarının alınması konusundaki sorumluluğu paylaģır. AB nin ortak dıģ politika ve güvenlik politikası ile bazı adalet ve özgürlük konularındaki AB çalıģmalarında ana sorumluluk Bakanlar Konseyi ne aittir. Her altı ayda bir farklı bir Üye Ülke, Konsey in ve tüm çalıģma gruplarının BaĢkanlığını devralır. b- Avrupa Konseyi (Avrupa Devlet ve Hükümet BaĢkanları Konseyi), AB nin en yüksek karar alma organıdır. 27 Üye Ülkenin devlet ve hükümet baģkanları ana politika konularını tartıģmak ve AB ye rehberlik yapan ve yön veren temel kararları almak üzere yılda en az iki kez bir araya gelir. c- Avrupa Komisyonu, Her AB ülkesinden bir temsilci olmak üzere 27 kiģiden oluģan ve 24,000 memura sahip, bir bütün olarak Avrupa Birliği nin menfaatlerini temsil eden ve savunan bağımsız organdır. Yeni Avrupa kanunları için teklifler hazırlar ve bunları Avrupa Parlamentosu na ve Avrupa Bakanlar Konseyi ne sunar; AB Politikalarının uygulanması ve AB fonlarının harcanması ile ilgili günlük çalıģmaları yönetir ve üye ülkelerin Avrupa anlaģmalarına ve kanunlarına uyup uymadıklarını gözetler. Gerekirse kanunlara aykırı davrananları Adalet Mahkemesine götürebilir. ġu anki Avrupa Komisyonu BaĢkanı Jose Manuel Barroso dur. AB kurumları, Avrupa Konseyi (Türkiye bu konseyin bir üyesidir) ve Strazburg da bulunan Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi ile karıģtırılmamalıdır. 10

14 TÜRKĠYE NĠN AB ĠLE OLAN ĠLĠġKĠLERĠ

15 TÜRKĠYE NĠN AB ĠLE OLAN ĠLĠġKĠLERĠ ( 3 ) Türkiye, 1959 yılında genç AET ile yakın iģ birliği içinde olmak ve bir ortaklık anlaģması kurmak isteyen ilk ülkelerden biridir. Türkiye ile AET arasında Ankara AnlaĢması 12 Eylül 1963 yılında imzalandı. AnlaĢmanın ana amacı hızlandırılmıģ ekonomik ilerleme ve ticaretin uyumlu geniģlemesi aracılığıyla Türkiye de ve Avrupa Ekonomik Topluluğundaki yaģam koģullarının sürekli iyileģtirilmesinin sağlanması ve Türk ekonomisi ve Topluluk arasındaki eģitsizliğin azaltılması idi. Bu plandaki önemli bir unsur Türkiye nin AET ülkeleri ile kısıtlama olmadan mal ve tarımsal ürün ticareti yapabilmesine imkan veren bir Gümrük Birliği nin oluģturulmasıydı. AnlaĢma ayrıca AB ve Türkiye nin ortaklıklarını geliģtirebileceği, örneğin Ortaklık Konseyi gibi kurumlar oluģturdu. 12 ( 3 ) Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Türkiye Ġçin AB Üyelik Müzakereleri Süreci BroĢürü Sayfa 6-7

16 Türkiye Ve AB ĠliĢkilerinde Yakın Dönem Kilometre TaĢları AĢağıdaki Gibidir: Türkiye 14 Nisan da tam üyelik baģvurusunu sundu. Avrupa Komisyonu, AB nin kendi iç pazar uyumlaģtırmasını tamamlayıncaya kadar yeni bir üye kabul edemeyeceği Ģeklindeki görüģünü sundu. AB ve Türkiye Gümrük Birliği müzakereleri baģladı. Türkiye ve AB arasındaki Gümrük Birliği 1 Ocak ta yürürlüğe girdi. Avrupa Konseyi, Komisyonun Türkiye hakkındaki ikinci Düzenli Raporundaki tavsiyelerine uyarak Aralık ayındaki Helsinki Zirvesinde Türkiye ye AB üyeliği için aday ülke statüsünü verdi Avrupa Konseyi 8 Mart tarihinde Türkiye nin AB katılım süreci için bir yol haritası sağlayan AB - Türkiye Katılım Ortaklığı nı Kabul etti. AB - Türkiye Katılım Ortaklığı, Türkiye nin AB üyeliği yönünde ilerleme sağlayabilmesi için çalıģma gerektiren öncelik alanları ile birlikte bu önceliklerin uygulanması için AB tarafından Türkiye ye sağlanan finansal desteği ve desteğin Ģartlarını tek bir çerçevede bir araya getirdi Mart ta Türk Hükümeti, Katılım Ortaklığını yansıtan Müktesebat ın Kabulüne ĠliĢkin Ulusal Programı kabul etti Eylül ayındaki Kopenhag Zirvesinde, Avrupa Konseyi Türkiye ile ilgili önemli kararlar aldı: Gümrük Birliğinin geliģtirilmesi; katılım öncesi araç aracılığıyla mali destekte kayda değer bir artıģ sağlanması ve en önemlisi, Komisyondan, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin açılıp açılamayacağı konusunda 2004 yılında bir tavsiyede bulunması istendi Komisyonun 6 Ekim tarihinde sunduğu olumlu tavsiyelere dayanarak Avrupa Konseyi 17 Aralık ta Türkiye ile üyelik görüģmelerini baģlatmaya karar verdi Türkiye nin AB ye katılım müzakereleri 3 Ekim de, tarama süreci 20 Ekim de baģladı. 13

17 GENĠġLEME MÜZAKERELERĠ

18 GENĠġLEME MÜZAKERELERĠ ( 4 ) Bugüne Kadar Olan Süreç GeniĢleme süreci, Avrupa Birliği nin (AB) en önemli amacı olan, barıģ, istikrar ve refah bölgelerini çoğaltmak, ekonomik büyüme için fırsat yaratmak, daha geniģ kültürel çeģitlilik ve dünya meselelerinde daha etkin olabilmek konuları için çok büyük önem taģımaktadır. Birbirini izleyen beģ geniģleme aģaması sonucunda, baģta altı kurucu üyeden meydana gelen Demokratik Avrupa Ülkeleri Ailesi 25 Üye Devleti kapsayacak Ģekilde geniģlemiģtir. Bugün, yarım milyar vatandaģa sahip bir pazar olan Avrupa Birliği, Çin ve Hindistan dan sonra dünyanın üçüncü büyük nüfusu haline gelmiģtir. AB Ģu anda altıncı tur geniģleme müzakerelerine baģlamak üzeredir. Demografik ve coğrafi özellikleri açısından, Türkiye nin katılımı, AB için önemli ve uzun vadeli bir stratejik fırsat olacaktır (Türkiye nin, sadece ikisi üye devlet olan, sekiz ülkeyle sınırları bulunmaktadır). Türkiye nüfusunun AB üye devletlerine göre genç oluģu (Türkiye de her üç kiģiden biri 16 yaģından küçükken, BirleĢik Krallık ta sadece her beģ kiģiden biri 16 yaģından küçüktür), nüfusunun ve doğum oranının boyutlarıyla beraber ele alındığında, Avrupa nın yaģlanan nüfusu ile ilgili problemler konusunda Türkiye nin olumlu etkisi olacağı düģünülmektedir. Türkiye nin coğrafi durumu ise, Avrupa nın ulaģım ağının Orta Doğu bölgesine açılmasına ve AB nin enerji talebini emniyete almasına fırsat sağlayabileceğinden, AB nin diğer bir önemli hareket sahası olan ulaģım ve enerji konularında da önem taģımaktadır. Tümüyle iģleyen bir demokrasi olarak Türkiye nin AB ye üye olması diğer nüfusu Müslüman ülkelere de örnek teģkil edecektir. 15 ( 4 ) Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu AB Türkiye Görünüm Yayını GeniĢleme Müzakereleri Sayfa 5

19 14 Türkiye de AB üyesi olmaktan kazanç sağlayacaktır; 2004 yılında AB ye katılan yeni Üye Devletlerde; Demokratik kuruluģları olan ve azınlıklara karģı artan bir saygıya sahip istikrarlı politik ortamlar, ekonomik reformlar sonucunda artan ekonomik büyüme ve daha iyi istihdam olasılığı ve AB nin temin ettiği mali destek yardımıyla gerçekleģtirilen yapısal iyileģmeler gibi üyeliğin yararları Ģimdiden görülmektedir: Yıl Katılan Ülkeler 1973 Danimarka, Ġrlanda, BirleĢik Krallık 1981 Yunanistan 1986 Portekiz ve Ġspanya 1995 Avusturya, Finlandiya ve Ġsveç 2004 G. Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya (Latvia), Litvanya, Malta, Polonya, Slovak Cumhuriyeti ve Slovenya Ocak 2007 Bulgaristan ve Romanya Ekim 2005 Türkiye ve Hırvatistan Katılım Müzakerelerine baģladılar 16

20 100 KONUDA AVRUPA BĠRLĠĞĠ

21 100 KONUDA AVRUPA BĠRLĠĞĠ ( 5 ) Genel Konular - Temel Haklar 1- Her Türk VatandaĢı Aynı Zamanda AB VatandaĢı Olacak AB üyeliği ile birlikte, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaģları aynı zamanda AB vatandaģı olacak ve Birlik üyelerinin yararlandığı tüm haklardan faydalanacaktır. Türkler, pasaport olmaksızın nüfus cüzdanı ya da geçerli bir kimlik kartı ile diğer üye ülkelerde seyahat edebilecek, öğrenim görebilecek ve çalıģabilecektirler. Türkiye nin diplomatik temsilciliğinin olmadığı üçüncü ülkelerde eğer herhangi bir AB üyesi ülkenin diplomatik temsilciliği varsa, o ülkenin vatandaģı ile eģit koģullarda diplomatik korumadan ve tüm siyasi haklardan yararlanmak mümkün olacaktır. (Avrupa Topluluğu nu Kuran AntlaĢma nın (Konsolide Versiyon) Birlik VatandaĢlığı na iliģkin II. Bölümü) 2- Türkler, AB Üyesi Ülkelerde Seçme Ve Seçilme Hakkına Sahip Olacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaģları, üyelikle birlikte AB vatandaģlığını da kazanacaklarından, bunun getirdiği tüm demokratik haklardan da yararlanabileceklerdir. Türkler, ikamet ettikleri AB ülkelerinde o ülkelerin vatandaģları ile eģit koģullarda yerel seçimlerde oy kullanabilecek ve aday olabileceklerdir. Ayrıca ikamet ettikleri ülkede Avrupa Parlamentosu seçimlerinde de oy kullanma ve aday olma hakkına sahip olacaklardır. VatandaĢlık haklarının ihlal edilmesi durumunda Avrupa Parlamentosu na Ģikayette bulunabileceklerdir. (Avrupa Topluluğu nu Kuran AntlaĢma nın (Konsolide Versiyon) Birlik VatandaĢları baģlıklı II. Bölümü) 18 ( 5 )Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu ÇeĢitli Yayınlar Sayfa 13-17

22 3- Türkçe Avrupa Birliğinin Resmi Dillerinden Biri Olacak Tüm AB üyesi ülkelerin dilleri, Avrupa Birliği nin resmi dili olarak kabul edildiğinden, üyelikle birlikte Türkçe de resmi AB dillerinden biri olacaktır. AB nin resmi evraklar ve internet sitesi Türkçe ye de çevrilecek, vatandaģlar AB nezdinde yapılan yazıģmalarda, baģvurularda Türkçe dilini kullanabilecektir. AB mevzuatındaki geliģmeler, yapılan düzenlemeler Türkçe de yayınlanacak, yabancı dil bilmemek, topluluk belgelerini izlerken sorun olmaktan çıkacaktır. 4- Etnik Köken, Siyasi GörüĢ, Din Ve Ġnanca Yönelik KiĢisel Veri Toplamak Yasak AB nin kiģisel verilerin kullanımı ve paylaģımı ile ilgili düzenlemeleri, kiģilere özel bilgilerin korunması ile bu bilgilerin AB içindeki serbest dolaģımı arasında denge sağlamayı amaçlıyor. AB, kiģisel bilgilerin toplanması ve kullanımı konusunda ciddi sınırlar getiriyor ve her üye ülkede bu verilerin korunmasından sorumlu bağımsız ulusal birimlerin kurulmasını zorunlu kılıyor. Gerek bilgisayar ortamında gerek el yazısı ile kaydedilen bilgiler düzenleme kapsamına giriyor. KiĢilere özel bilgiler, ancak açıkça belirtilen meģru amaçlarla toplanabiliyor. Ayrıca, söz konusu verilerin kullanılabilmesi için ilgili kiģinin onay vermesi gerekiyor. Irk, etnik köken, siyasi görüģ, dini veya felsefi inanç, sendika üyeliği, sağlık ve cinsel yaģama iliģkin kiģisel bilgileri ifģa eden verilerin toplanması yasaktır. Herhangi bir veri toplama iģleminde, verileri toplayan kiģinin, kendisi, iģlemin amacı ve verilerin nereye iģletileceği hakkında bilgi vermesi gerekiyor. KiĢisel gizlilik ile ilgili hakları ihlal edilen herkes hukuki yollara baģvurma hakkına sahiptir. Üye devletlerden üçüncü ülkelere kiģisel veri transferine ise, ancak söz konusu ülkede kiģisel verilerin en az AB deki kadar korunuyor olması halinde izin veriliyor. KiĢisel verilerin korunmasına iliģkin kurallar, ulusal güvenlik, savunma, kamu güvenliği ve cezai kovuģturma gibi konular söz konusu olduğunda sınırlandırılabiliyor. (95/46/EC sayılı kiģisel verilerin iģlenmesine iliģkin bireylerin korunması ve bu tür verilerin serbest dolaģımı hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi) 19

23 5- AB Hukukunun Bir Koruyucusu Da VatandaĢın Kendisi AB vatandaģı olan veya herhangi bir AB ülkesinde ikamet eden herkes, Topluluk kurallarını gerektiği gibi uygulamayan üye devleti Avrupa Parlamentosu na (AP) Ģikâyet hakkına sahiptir. AB ye gönderilen basit bir Ģikâyet mektubu, üye devletin ilgili AB kurallarını uygulayıp uygulamadığını belirlemek için soruģturma baģlatılmasını sağlayabiliyor. ġikâyetin haklı bulunması halinde, önce üye devlete ilgili kuralı uygulamak için belirli bir süre tanınıyor. Bu sürenin bitiminden sonra ihlal hala devam ediyorsa, konu Avrupa Toplulukları Adalet Divanı na (ATAD) taģınıyor. Mahkeme kararının ardından da gerekli uyum sağlanmamıģ ise, ilgili devlet para cezasına çarptırılabiliyor. Ancak çoğu zaman sorun, anlaģmazlığın para cezasına yol açmasına izin vermeden çözülüyor. ġikâyetler genellikle çevre, sosyal haklar, serbest dolaģım, mesleki niteliklerin karģılıklı tanınması ve ayrımcılık gibi konuları kapsıyor. Aynı Ģekilde, AB vatandaģları ve üye devletlerde yaģayan herkes, AB kurumlarına yönelik Ģikâyetlerini de AP nin seçtiği Ombudsman a iletebiliyor, doğrudan Ombudsman a yazarak veya internet ortamındaki Ģikayet formunu doldurarak haklarını arayabiliyorlar. AB kurumlarının yapmaları gereken bir Ģeyi yapmamaları, yanlıģ yapmaları veya AB kurallarına uymayan bir davranıģta bulunmaları Ģikâyetlere konu olabiliyor. ġikayetlerin büyük bir bölümünde ilgili kurum, konu hakkında bilgilendirildikten sonra sorunu çözüme kavuģturuyor. ġikayetin haklı bulunması ve buna rağmen ilgili kurumun sorunu çözmemesi halinde Ombudsman çeģitli çözüm yollarına baģvuruyor. AB üyelik sürecinde Türkiye nin de benzer bir yapıyı oluģturulması gerekiyor. (Avrupa Topluluğu nu Kuran AntlaĢma nın (Konsolide Versiyon) 194. Maddesi, Ombudsman ın görevlerinin yerine getirilmesi hakkındaki düzenleme ve genel koģullara iliģkin Avrupa Parlamentosu Kararı) 20

24 6- ĠĢçilere AB Ülkelerinde Serbest DolaĢım Hakkı ĠĢçilerin serbest dolaģımı, AB nin dört temel serbestisinden biridir. Tek Pazar ın geliģimine paralel olarak gittikçe önem kazanan bu hak, 1993 yılında AB vatandaģlarının bir getirisi olarak benimsendi. Tüm üye devlet vatandaģları aynı zamanda AB vatandaģı olduklarından, herhangi bir AB ülkesinde uyrukları nedeniyle ayırımcılık görmeden açık iģlere baģvurma ve çalıģma hakkına sahipler. Bunun tek istisnası kamu güvenliği ve kamu sağlığı nedeniyle yapılabilecek sınırlamalardır. Türk vatandaģları da hukuken üyelikle birlikte bu hakka sahip olacaktır. Ancak AB, son geniģleme dönemindeki müzakerelerde yeni üyelerin iģçilerinin serbest dolaģımına 5-7 yıl arasında sınırlama getirdi. Benzer bir uygulamanın Türkiye için de yapılacağı biliniyor. Bu sınırlama, kuģkusuz karģılıklı olacaktır. Yani Türkiye için getirilen kısıtlama süresi bitene kadar, diğer AB ülkelerinin iģçileri de Türkiye de çalıģamayacaktır. Sürenin tamamlanmasıyla dolaģım serbestisi sağlanacaktır. (Avrupa Topluluğu nu Kuran AntlaĢma nın maddeleri) 7- ĠĢ Adamlarına, AB de ĠĢ Kurma Ve Hizmet Sunma Hakkı Hizmet sunumu serbestisi de iģçilerin serbest dolaģımı gibi, Ġç Pazar ın dört temel serbestisinden biridir. Hizmetler; malların, sermayenin ve kiģilerin serbest dolaģımı ile ilgili düzenlemelerin dıģında kalan ve bir ücret karģılıklı yapılan tüm faaliyetler olarak tanımlanıyor. Özellikle, endüstriyel ve ticari faaliyetler ile el sanatları ve serbest meslek faaliyetlerini kapsıyor. 21

25 ĠĢyeri kurma hakkı ile hizmet sunumu serbestisi birbiriyle yakından iliģkilidir. ĠĢyeri kurma hakkı, bir ekonomik faaliyetin diğer bir üye ülkede devamlı olarak ve yerleģilerek, yani ticari bir varlık aracığıyla yapılması halinde söz konusu oluyor. Hizmet sunumu serbestisi ise bir baģka üye ülkede yerleģik olmadan geçici olarak hizmet sunulmasına iliģkindir. Tüm üye devlet vatandaģları gibi, Türk vatandaģları da üyelikle birlikte bu haklara sahip olacaktır. (Avrupa Topluluğu nu Kuran AntlaĢma nın ve maddeleri) 8- Cinsiyete Dayalı Ayrımcılıkta Ġspat Yükümlülüğü Suçlanan Tarafta Bir AB vatandaģının, eģit muamele ilkesinin ihlal edilmesinden dolayı ayrımcılığa maruz kaldığını iddia etmesi ve bu konuda mahkemeye gerekli verileri sunması halinde, davada ispat yükümlülüğü suçlanan tarafa geçiyor. Yani, mağdurun ihlali ispatlaması değil, suçlanan tarafın, böyle bir ihlalde bulunmadığını ispatlaması gerekiyor. Konu ile ilgili Türk mevzuatı, ilgili AB düzenlemesi doğrultusunda yeniden düzenlendi. Ancak, ispat yükümlülüğünün devri için halen, AB deki uygulamadan farklı olarak, çalıģandan ihlalin varlığını güçlü bir delille ispatlaması bekleniyor. (97/80/EC sayılı cinsiyete dayalı ayrımcılık durumları konusunda kanıt yükümlülüğü hakkında Konsey Direktifi) 9- Evlenme YaĢı Sınırı Artık 18 AB uyum yasaları kapsamında Medeni Kanun da önemli değiģlikler yapıldı de yasalaģan yeni Medeni Kanun a göre evlenme yaģı kadın-erkek farkı gözetilmeksizin 18 olarak belirlendi. Türkiye de özellikle kırsal kesimlerde çocuk yaģta yapılan evlilikler sıkça rastlanan bir sorundu. Fiziksel ve psikolojik geliģimini Tamamlamadan evlenen ya da evlendirilen gençler ağır sorumluluklar üstlenmek zorunda kalıyordu. 22

26 DeğiĢtirilen Medeni Kanun a göre 17 yaģını doldurmadan evlenmek yasa dıģıdır. Olağanüstü durumlarda hakim izniyle 16 yaģını doldurmuģ erkek ya da kadının evlenmesi ise hâlâ mümkündür. ( tarihli, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, Madde 124) 10- Erkek Artık Kanunen Evin Reisi Değil Yeni Medeni Kanun a göre, eģitlik ilkesine aykırı olan koca evlilik birliğinin reisidir kuralı kaldırılarak, evlilik birliğinin yönetiminde ve temsilinde eģlere eģit söz hakkı tanındı. EĢlerin oturacakları evin seçiminden, evin giderlerinin karģılanmasına kadar eskiden erkeğe ait olan karar ve sorumluluklar artık taraflar arasında eģit Ģekilde paylaģılıyor. Buna göre eģler yaģayacakları evi birlikte seçmek, giderlere güçleri oranında emek ve mal varlıkları ile katılmak ve ortak yaģamın devamı süresince aile yönetimini birlikte üstlenmekle yükümlüler. ( tarihli, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, Madde 186 ve 188) 11- Evlilik Ġçi / DıĢı Çocuk Ayrımı Kalktı Yeni Medeni Kanun a göre, soy bağı açısından evlilik içinde doğan çocukla evlilik dıģı doğan çocuk ayrımına son verildi. Kanun da, Çocuk ile ana arasındaki soy bağı doğumla kurulur. Çocuk ile baba arasındaki soy bağı, ana ile evlilik, tanıma veya hakim hükmüyle kurulur. Soy bağı ayrıca evlat edinme yolu ile kurulur, ibaresi yer alıyor. Böylelikle evlilik dıģı doğan çocukların mağdur olmaları engellenerek, gelecekleri güvence altına alınıyor. ( tarihli, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, Madde 282) 23

27 12- ĠĢ Yerinde Cinsel Tacizin Cezası % 50 Daha Fazla Cinsel taciz ciddi bir suçtur. Mağdurun Ģikayeti halinde tacizci üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına ya da adli para cezasına çarptırılıyor. Ancak, yeni Türk Ceza Kanunu na göre iģ yerinde cinsel taciz daha ağır bir suçtur. Eğer tacizci, hiyerarģi veya hizmet iliģkisinden kaynaklanan nüfuzunu kötüye kullanmak suretiyle ya da aynı iģ yerinde çalıģmanın sağladığı kolaylıktan yararlanarak cinsel tacizde bulunuyorsa verilen ceza 1,5 kat artıyor. Eğer mağdur iģi terk etmek zorunda kaldıysa, ceza bir yıldan az olamıyor. ( tarihli, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, Madde 105) 13- AB den Çocuk, Genç ve Kadınlara Yönelik ġiddetle Mücadeleye Destek AB, 2000 yılında uygulamaya koyduğu Daphne Programı aracılığıyla, çocuklara, gençlere ve kadınlara yönelik her türlü Ģiddetin engellenmesini sağlayacak projeleri destekliyor. Program konu ile ilgili bilgi ve deneyimlerin yaygınlaģtırılmasını, yenilikçi yaklaģımlar geliģtirilmesini, ortak öncelikler belirlenmesini ve ilgili tüm tarafların bu çabalara dahil edilmesini teģvik ederek, üye devletlerin Ģiddete karģı aldıkları önlemlere katma değer kazandırıyor. ġiddetin her türlüsü programın faaliyet alanına giriyor. Aile içinde, okullarda ve iģ yerlerinde yaģanan Ģiddet, cinsel istismar ve insan ticareti de bu kapsamda değerlendiriliyor. Program belirli Program belirli koģullar altında Türkiye ye açıktır. Çocuklara, gençlere ve kadınlara yönelik Ģiddetle mücadele eden ve mağdurları koruyan, kâr amacı gütmeyen, kamu veya özel sektörde faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluģlar, yerel idareler, üniversiteler ve araģtırma merkezleri programa katılabiliyor. (803/2004/EC sayılı çocuk, genç ve kadınlara karģı Ģiddetin engellenmesi ve risk altındaki grup ve mağdurların korunmasına yönelik Topluluk eylemlerini içeren bir Program (Daphne II Programı) oluģturulmasına iliģkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Kararı) 24

28 AB VE KAMU ÇALIġAN- LARI

29 AB VE KAMU ÇALIġANLARI ( 6 ) AB ile yürütülen müzakere sürecinin sonuçları, kamu hizmet sektörünü de derinlemesine etkileyecektir. Müzakerelerin sonuçlarına bağlı olarak, kamu hizmeti ve çalıģmasında büyük ölçüde ve gözle görülür değiģiklikler meydana gelecektir. AB normlarına uyum için yapılacak değiģikliklerin tamamı düģünüldüğünde, bu değiģiklikler devlet memurlarının çalıģma koģullarını düzenleme anlamında Ģimdiye kadar yapılan en büyük reformu oluģturacaktır. AB üyesi bir ülke, AB politikaları ve düzenlemelerini uygulayabilecek kapasiteye sahip olmalıdır. Kamu sektörü de bu kapasitenin en önemli aracı olduğundan dolayı, katılım müzakereleri süresince kamu sektörünün uyumu da sağlanmalıdır. AB mevzuatının etkin ve doğru bir Ģekilde uygulanabilmesi için, mevzuatın uygulanmasından sorumlu olan kamu görevlilerinin AB mevzuatı hakkında yeterli bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Bu gerekliliğin farkında olan Türkiye, kamu görevlilerinin eğitimine büyük önem vermektedir. Ġnsan kaynaklarının geliģtirilmesi bileģeni altında, AB ve Türkiye; iģsizlik oranının azaltılması, istihdam hızının ve kadınların ve gençlerin iģgücüne katılımının artırılması, iģ gücünün yüksek beceri ve nitelikler elde etmesi için birlikte çalıģmalar yürütmektedir. ĠĢte Birkaç Örnek: AB ve Kamu Sektörünün Payı AB'nin üye ülkelere, kamu hizmetinde çalıģanların sayısı ile ilgili uyguladığı herhangi bir yasa veya sınırlama yoktur. Müzakere sürecinin sonuçları ne olursa olsun, kamu hizmetindeki kapasite ve ihtiyacını değerlendirmek Türkiye'nin kendi karar vereceği bir konu olarak kalacaktır. AB, üye ülkeleri belirli bir sosyal modeli uygulama konusunda zorlamamaktadır. Ülkeler kendi sistemlerini seçmekte özgürdürler; ancak ortak sosyal politika için uyulması gereken standartlar bulunmaktadır. AB'de temel kural eģit muameledir. Emniyet birimleri, ordu, adli iģler veya kamu hizmetindeki yüksek mevkiler gibi bazı alanlar dıģında, AB vatandaģları diğer üye ülkelerde çalıģma baģvurusu yapabilirler. 26 ( 6 ) Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu - Bilgi Notları - Ab ve Kamu ÇalıĢanları

30 AB Kamu Hizmeti Üye ülkelerin ayrı ayrı yürüttükleri kamu hizmeti dıģında Birlik olarak AB'de de kamu hizmeti yürütülmektedir. Avrupa Komisyonu gibi AB'nin resmi kurumlarında memur olarak çalıģanlar buna örnek verilebilir. AB kurumlarında çalıģacakların seçimi, personel yönetmeliği doğrultusunda büyük bir rekabet altında yapılmaktadır. Bu pozisyonlar genellikle sadece AB'ye üye ülke vatandaģlarının baģvurusuna açıktır. ĠĢe alım surecinde coğrafi ve ulusal denge de sağlanmaya çalıģılmaktadır. ÇalıĢma KoĢulları AB yasaları iģ yerinde alınan kararlardan iģçilerin bilgilendirilmesi ve onlara bu konularda danıģılmasını önemini özellikle vurgulamaktadır. AB'de sosyal güvenlik sistemleri genellikle üye ülkelerin yetki alanlarına girmektedir. Ancak çalıģma koģulları AB için son derece önemlidir. Örneğin, ofis ortamında sağlıklı çalıģma koģullarının güvence altına alınması amacıyla, çalıģanların bilgisayar ekranlarından ofis metre karelerine kadar birçok standart yasalarla düzenlenmiģtir. AB üyesi ülkelerde, hamile kadın çalıģanların, son haftası ücretsiz olmak koģulu ile en az 14 haftalık doğum izni kullanma haklan vardır. AB ve Ayrımcılık Yasağı AB'nin sosyal güvenlik alanındaki düzenlemelerinin önemli bir kısmı muamele eģitliği alanında görülmektedir. Eğer cinsiyetinizden dolayı herhangi bir ayrımcılığa uğruyorsanız, bu yasa dıģıdır. Ayrıca kadın çalıģanlar, iģyerindeki cinsel tacizlere karģı da korunmaktadır. Cinsiyetten ötürü ayrım uygulandığını düģünen bireyler, AB kanunları doğrultusunda tazminat talep edebilir ve cinsiyete dayalı ayrımcılık durumları konusunda, ispat etmek zorunda olan çalıģan değil, iģverendir. 27

31 KOCAELĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ NCE YÜRÜTÜLEN PROJELER

32 TAMAMLANAN PROJELER Proje 1 Proje Adı : Bir Engelle de Gülebilmek BaĢvuran Kurum : Gülen Yüzler Mesleki Rehabilitasyon ve Engelliler ĠĢyeri Merkezi BaĢvurulan Program : Gençlik Programları-Eylem 2 Proje Ortakları : SCI_ PROJETS INTERNATIONAUX- Belçika EUROCIRCLE-Fransa Yararlanıcı Grubu : Belçika dan ve Fransa dan 2 Gönüllü Proje Amacı : YurtdıĢından gelen gönüllülerin proje süresince engellilere 6ay boyunca gönüllü hizmetinde bulunmaları ve Türk kültürünü yakından öğrenmeleri. Proje Süresi : 2006 Aralık-2007 Haziran (6 ay) Proje Bütçesi : Euro Son durum : Proje tamamlandı. Proje 2 Proje adı : Avrupa Birliği ve Ortak Geleceğimiz BaĢvuran Kurum : Kocaeli BüyükĢehir Belediyesi BaĢvurulan Program : Gençlik Programları- Eylem 1 Proje Ortakları : Kocaeli Üniversitesi Uluslararası ĠliĢkiler Bölümü Slovenya Letonya Ġspanya Yararlanıcı Grubu : Her ülkeden 5 er genç olmak üzere toplam 20 genç Proje Amacı : Türkiye nin Avrupa Birliği ne giriģ sürecinin ve Avrupa ülkelerinin Türkiye ye bakıģının, gençler tarafından tartıģılması Proje Süresi : 9-17 Eylül 2006(1 Hafta) Proje Bütçesi : Euro Son durum : Proje tamamlandı. 29

33 Proje 3 Proje Adı BaĢvuran Kurum BaĢvurulan Program Proje Ortakları Yararlanıcı Grubu Proje Amacı Proje Süresi Proje Bütçesi Son durum : Perakende SatıĢ Elemanı YetiĢtirme Projesi (PERSA) : MEKSA Vakfı : Avrupa Komisyonu Hibe Programı : Kocaeli BüyükĢehir Belediyesi Gölcük Rotary Kulübü : yaģ arası 44 iģsiz vasıfsız genç Kocaeli de yaģayan : 44 iģsiz genç iģsize KOMEK te Perakende SatıĢ Eğitimi verilmesi ve istihdam edilmelerine çalıģılması : (1 yıl) : Euro : Proje tamamlandı. Proje 4 Proje Adı BaĢvuran Kurum BaĢvurulan Program Proje Ortakları Yararlanıcı Grubu Proje Amacı : Yerel ĠĢ BarıĢı : Yerel-Sen ĠĢveren Sendikası : Avrupa Komisyonu Hibe Programı : Kocaeli BüyükĢehir Belediyesi Hizmet-ĠĢ Sendikası : ĠĢveren ve ĠĢçi sendikalarının yöneticileri, ĠĢyeri kurulları : Kocaeli deki iģveren ve iģçi sendikalarının arasında ki uyuģmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesi, ĠĢyeri kurullarını etkinleģtirmek, örgütlenme bilincini arttırmak Proje Süresi Proje Bütçesi Son durum : (10 ay) : Euro : Proje tamamlandı. 30

34 Proje Adı BaĢvuran Kurum BaĢvurulan Program Konusu Proje Amacı Ortaklar Bütçesi Son Durum : Multicom112 Acil Durum Çağrı Merkezleri Ortak Dil Projesi :Kocaeli BüyükĢehir Belediyesi :Avrupa Ġtfaiyeciler Birliği (FEU) :Türkiye de acil durum çağrı merkezlerinde görev yapan personelin yabancı dil eğitim projesi :Türkiye ye gelen turistlerin ve Türkiye de yaģayan yabancıların herhangi bir acil durumda yardım isteyecekleri acil durum merkezlerindeki görevliler ile dil problemi yaģamadan yardım taleplerinde bulunabilmelerinin sağlanması amacı ile yürütülmektedir. :Tüm Ġtfaiyeciler Birliği, Avrupa Ġtfaiyeciler Birliği (FEU), Almanya Ġtfaiyeciler Birliği (VFDB) : EURO : Proje tamamlandı. DEVAM EDEN PROJELER Proje 5 Proje Adı BaĢvuran Kurum BaĢvurulan Program Hedef Grup Proje Amacı : Artık Benim de Bir ĠĢim Var : Kocaeli BüyükĢehir Belediyesi : Leonardo da Vinci-YerleĢtirme : KO-MEK Mezunu 29 genç iģsiz Bilgisayarda Web Tasarım (9 kiģi) Bilgisayar Bakım Onarım (7 kiģi) Bilgisayarda Grafik Tasarım(9 KiĢi) AutoCad(4 KiĢi) : Bilgisayar alanlarında eğitim almıģ iģsiz Komek Mezunlarının Avrupa ülkelerinde eğitimi ve Kocaeli ĠĢ Piyasasına girmelerinin kolaylaģtırılması 31

35 Ortak Ülkeler Staj Süresi Proje Tarihi Toplam Bütçe Son Durum : Ġngiltere-The Training Partnership Limited Portekiz-Euroyouth Ġspanya-Stage Within European Programmes Almanya-ILE Berlin : Her bir katılımcı 13 hafta : 2008 Mart Eylül : Euro : Ekim 2007 de baģladı, devam ediyor. Proje 6 Proje Adı BaĢvurulan Program Proje Ortakları : Yerel ve Bölgesel Ağlarla YaĢam Boyu Öğrenime Daha Ġyi EriĢim : Gruntdvig-2 YetiĢkin Eğitiminde Öğrenme Ortaklığı : Kocaeli BüyükĢehir Belediyesi, Türkiye Bildungshaus Zeppelin, Almanya The Workers Academy, Finlandiya Proje Amacı Proje Bütçesi Proje Süresi Hareketlilik Son Durum : Proje ortaklarının bölgeleri ve belediyeleri arasında ortak bir ağ kurarak yetiģkin eğitiminde bilgi ve tecrübe paylaģımı yoluyla kaliteyi arttırmak. : Euro : 2 yıl : Kurumumuzdan en az 12 kiģi ortak kurumlara çalıģma ziyaretinde bulunacak. : Ekim 2007 de baģladı, devam ediyor. Proje 7 Proje Adı BaĢvurulan Program Proje Ortakları : Müzik Engel Tanımaz : Grundtvig-2 YetiĢkin Eğitiminde Öğrenme Ortaklığı : Belde A.ġ Kocaeli, Türkiye Euregems, Ġtalya National Library for the Blind Louis Braille Bulgaristan 32

36 ĠĢtirakçi Ortak Proje Amacı Proje Bütçesi Proje Süresi Hareketlilik Son Durum : Kocaeli BüyükĢehir Belediyesi, Türkiye : Kültürler arası diyalogu Engelli Müzisyenlere eģit Fırsatlar sunarak geliģtirmek. : Euro : 2 yıl : Kurumumuzdan ortak kurumlara en az 12 kiģi çalıģma ziyaretinde bulunacak, Engellilerden oluģacak bir müzik grubu oluģturulup ortak ülkelerde konser verecek : Ekim 2007 de baģladı, devam ediyor. Proje 8 Proje Adı BaĢvurulan Program : Öğrenme Evreleri : Gruntdvig-2 YetiĢkin Eğitiminde Öğrenme Ortaklığı 33

37 Proje Ortakları ĠĢtirakçi Ortak Proje Amacı Proje Bütçesi Proje Süresi Hareketlilik Son Durum : Citizens Forum, Finlandiya Culture Circle, Avusturya, Institute For Technology-oriented Education, Almanya Culture Centre Dorozkarnia in Warsaw, Polonya Kocaeli Değirmendere Belediyesi, Türkiye Bristol Adult Learning Service, Ġngiltere : Kocaeli BüyükĢehir Belediyesi, Türkiye : ÇeĢitli sanat dallarının geliģimine katkıda bulunmak ve halkın sanat faaliyetlerine katılımını motive edici yollar geliģtirmek. : Euro : 2 Yıl : Kurumumuzdan en az 12 kiģi çalıģma ziyaretine katılacak. : Ekim 2007 de baģladı. Devam ediyor. Proje 9 Proje Adı BaĢvuran Kurum : Çevreyi Seviyorum Kaynağında AyrıĢtırıyorum : Kocaeli BüyükĢehir Belediyesi : Avrupa Komisyonu BaĢvurulan Program ġehirler ve Belediyeler Hibe Programı Proje Ortakları : Körfez Belediyesi, Kassel Belediyesi (Almanya), TEMA Vakfı Yararlanıcı Grubu Proje Amacı Proje Süresi Proje Bütçesi Son Durum : Körfez Ġlçesi Mimar Sinan Mahallesi Halkı : Körfez Ġlçesi Mimar Sinan Mahallesi ne ambalaj atıklarını toplama sistemini kurmak, Geri DönüĢüm konusundaki Avrupa deneyimini bu bölgeye aktarmak : (18 ay) : Euro : Proje Eylül 2008 tarihinde baģladı halen devam ediyor. 34

38 KABUL EDĠLEN PROJELER Proje 10 Proje Adı : Tehlikeli Kimyasallar ile Mücadele BaĢvuran Kurum : Kocaeli BüyükĢehir Belediyesi BaĢvurulan Program : Hollanda Belediyeler Birliği Logo East Programme Ortak : Amsterdam Belediyesi Tarihler : 1 Eylül Eylül 2009 Proje amacı : Körfez Bölgesinde risk analizinin yapılması ve halkın bu konuda bilinçlendirilmesi Toplam Bütçe : Euro Son durum : Kabul Edildi, Proje devam ediyor Proje 11 Proje Adı BaĢvuran Kurum BaĢvurulan Program Proje Ortakları Proje Amacı Yararlanıcı Grubu Proje Bütçesi Son Durum : Gazaltı Kaynakçılığında Yeni YaklaĢımlar : Kocaeli BüyükĢehir Belediyesi : Merkezi Finans Ġhale Birimi, Aktif ĠĢgücü Programı : ĠĢ Hayatı DayanıĢma Derneği ( ĠġHAD) Karamürsel AyıĢığı Sosyal YardımlaĢma Derneği : Gençlere mesleki beceri kazandırarak istihdamlarını kolaylaģtırmak : yaģ arası Mesleki beceriye sahip olmayan, sosyal yardıma muhtaç 50 genç iģsiz. : Euro : Proje kabul edildi. 35

39 Proje 12 Proje Adı : Kocaeli ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Projesi BaĢvuran Kurum : Yerel-Sen ĠĢveren Sendikası Proje Ortağı : Kocaeli BüyükĢehir Belediyesi BaĢvurulan Program : Matra-Kap(Hollanda DıĢ ĠĢleri Bakanlığı Hibe Fonu) Yararlanıcı Grubu : Yerel-Sen e bağlı 37 üye iģyerlerinde çalıģan toplam 74 personel Proje Amacı : Kocaeli belediyeleri ve Ģirketlerindeki iģ sağlığı ve güvenliğini sağlamak Proje Bütçesi : Euro Son Durum : Proje kabul edildi. SözleĢme süreci devam ediyor. 36

40

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 2014 AKADEMĠK YILI ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN ERASMUS STAJ HAREKETLĠLĠĞĠ DUYURUSU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 2014 AKADEMĠK YILI ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN ERASMUS STAJ HAREKETLĠLĠĞĠ DUYURUSU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 2014 AKADEMĠK YILI ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN ERASMUS STAJ HAREKETLĠLĠĞĠ DUYURUSU LLP/Erasmus Programı Öğrenci Staj Hareketliliği çerçevesinde 2013 2014 Akademik Yılında programdan yararlanmak

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü

Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü Yrd. Doç. Dr. Münevver Cebeci Marmara Üniversitesi, Avrupa Birliği Enstitüsü AVRUPA BİRLİĞİNEDİR? Hukuki olarak: Uluslar arası örgüt Fiili olarak: Bir uluslararası örgütten daha fazlası Devlet gibi hareket

Detaylı

AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ

AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ. Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ AB ĠLE MÜZAKERE SÜRECĠNDE AB MÜKTESEBATINA UYUMUN VE BU BAĞLAMDA ÇEVĠRĠNĠN ÖNEMĠ Nilgün ARISAN ERALP TEPAV AB ENSTİTÜSÜ DİREKTÖRÜ 1 AB ÜYELİK (KOPENHAG) KRİTERLERİ Siyasi Kriterler demokrasiyi, hukukun

Detaylı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı

Ekonomik ve Sosyal Komite - Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü AB Politikaları AB Konseyi AB Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Avrupa Komisyonu SCHUMANN Roma Antlaşması Brüksel Almanya - Avrupa Parlamentosu Đktisadi Kalkınma Vakfı Adalet ve Özgürlükler AB - AVRO Politikaları AB Konseyi Bakanlar Kurulu Schengen Alanı Üye Devlet

Detaylı

ERASMUS+ ÖĞRENCĠ HAREKETLĠLĠĞĠ

ERASMUS+ ÖĞRENCĠ HAREKETLĠLĠĞĠ ERASMUS+ ÖĞRENCĠ HAREKETLĠLĠĞĠ Prof. Dr. AyĢen Wolff Erasmus Kurum Koordinatörü ArĢ. Gör. ÇağdaĢ Dedeoğlu ArĢ. Gör. Ülkü Bildirici ArĢ. Gör. Serdar Yılmaz Uzman Özde Nalan Köseoğlu ERASMUS+ Programı? Avrupa

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı.

1.- GÜMRÜK BİRLİĞİ: 1968 (Ticari engellerin kaldırılması + OGT) 2.- AET den AB ye GEÇİŞ :1992 (Kişilerin + Sermayenin + Hizmetlerin Serbest Dolaşımı. TÜRKİYE AB İLİŞKİLERİ HAFTA 2 Roma Antlaşması Avrupa Ekonomik Topluluğu AET nin kurulması I. AŞAMA AET de Gümrük Birliğine ulaşma İngiltere, Danimarka, İrlanda nın AET ye İspanya ve Portekiz in AET ye

Detaylı

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ Türk Akreditasyon Kurumu Personel Akreditasyon Başkanlığı Akreditasyon Uzmanı 1 Ülkemizde ve dünyada tüm bireylerin iģgücüne katılması ve iģgücü piyasalarında istihdam edilebilmeleri için; bilgiye dayalı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ

AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ AVRUPA BİRLİĞİ GELİŞİMİ, KURUMLARI ve İŞLEYİŞİ İLKER GİRİT 04.11.2015 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA BİRLİĞİ ANABİLİM DALI İÇERİK Birliğin Kuruluşu Birliğin Gelişimi Antlaşmalar

Detaylı

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye

ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR BaĢvuru n o 46766/13 Yılser GÜNGÖR ve diğerleri / Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve DıĢ

Detaylı

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ KRONOLOJİSİ

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ KRONOLOJİSİ TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ KRONOLOJİSİ 1959 31 Temmuz: Türkiye, AET'ye ortaklık için baģvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina'nın ortaklık baģvurularını kabul etti. 1963 12 Eylül:

Detaylı

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti.

11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi, Ankara ve Atina nın Ortaklık başvurularını kabul etti. ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE KRONOLOJİSİ 20/06/2005 1959 1963 1964 1966 1968 1970 1971 1972 1973 31 Temmuz: Türkiye, AET ye ortaklık için başvurdu. 11 Eylül: AET Bakanlar Konseyi,

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 01/01/2013 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/12/2012-31/12/2012) ĠÇĠNDEKĠLER 1- TOPLANTILAR... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR... 3 1.2-

Detaylı

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu :

ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI. Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1. Konu : ÜYE DEVLET HÜKÜMETLERİ TEMSİLCİLERİ KONFERANSI Brüksel, 25 Ekim 2004 CIG 87/1/04 EK 2 REV 1 Konu : Hükümetlerarası Konferans Nihâi Senedi ne ek Bildirgeler ve Nihâî Senet NİHÂÎ SENET NS / Anayasa 1 30

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI Hazırlayan: Ömer Faruk Altıntaş Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ANKARA 5 Nisan 2007 Birincil Kurucu Antlaşmalar Yazılı kaynaklar

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014)

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) 1.Kadınların işgücüne katılım oranı ve istihdamı artırılacaktır. TEDBĠR SORUMLU KURUM/ ĠġBĠRLĠĞĠ YAPILACAK KURUM/ SÜRE AÇIKLAMA 1.1 Kadınlar üzerindeki bakım yükümlülüklerini azaltmaya yönelik tedbirler

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Emre ARSLANBAY Unvanı : Uzman Konu : Hollanda ÇalıĢma Ziyareti Görev Yeri : HOLLANDA Görev Tarihi : 05-10.03.2017 RAPOR

Detaylı

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET

AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET AVRUPA KONSEYİ İNSAN HAKLARININ KORUYUCUSU ÖZET Avrupa Konseyi üyesi olmayan devlet (Belarus) ÜYE ÜLKELER KURULUŞUN MERKEZİ VE BÜROLARI BÜTÇE Almanya, Arnavutluk, Andorra, Avusturya, Azerbaycan, Belçika,

Detaylı

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE

AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR. BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE AVRUPA ĠNSAN HAKLARI MAHKEMESĠ ĠKĠNCĠ BÖLÜM KABUL EDİLEBİLİRLİK HAKKINDA KARAR BaĢvuru no.29628/09 Hikmet KÖSEOĞLU/TÜRKİYE Başkan, Nebojša Vučinić, Yargıçlar, Paul Lemmens, Egidijus Kūris, ve Bölüm Yazı

Detaylı

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası

AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası AB nin İstihdam ve Sosyal Politikası Büyümenin ve istihdamın artırılması için 2005 yılında kabul edilen Yenilenmiş Lizbon Stratejisi kapsamında, Avrupa Sosyal modelini yeniden şekillendiren Sosyal Gündem

Detaylı

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır.

Bu nedenle çevre ve kalkınma konuları birlikte, dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde ele alınmalıdır. 1992 yılına gelindiğinde çevresel endişelerin sürmekte olduğu ve daha geniş kapsamlı bir çalışma gereği ortaya çıkmıştır. En önemli tespit; Çevreye rağmen kalkınmanın sağlanamayacağı, kalkınmanın ihmal

Detaylı

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ EYLEM PLANI (2012-2014) İSTİHDAM-SOSYAL KORUMA İLİŞKİSİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 1. Sosyal yardımlar hak temelli ve önceden belirlenen objektif kriterlere dayalı olarak sunulacaktır. 1.1 Sosyal Yardımların hak temelli yapılmasına yönelik, Avrupa Birliği ve geliģmiģ OECD ülkelerindeki

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ

AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ AVRUPA BİRLİĞİ TARİHÇESİ Bilindiği üzere; Belçika, Federal Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg tarafından, 1951 yılında Paris te imzalanan bir Antlaşma ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT)

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve KADIN Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB nin kadın-erkek eşitliği ile ilgili temel ilkeleri AB nin kadın istihdamı hedefi AB de toplumsal cinsiyete duyarlı

Detaylı

Türkiye ve Avrupa Birliği

Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkisi Avrupa Birliği 25 Mart 1957 tarihinde imzalanan Roma Antlaşması'yla Avrupa Ekonomik Topluluğu adı altında doğdu. Türkiye 1959 yılında bu topluluğun

Detaylı

İş Yeri Hakları Politikası

İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası İş Yeri Hakları Politikası Çalışanlarımızla olan ilişkilerimize değer veririz. İşimizin başarısı, küresel işletmemizdeki her bir çalışana bağlıdır. İş yerinde insan haklarının

Detaylı

YIL : 2 (NĠSAN, MAYIS, HAZĠRAN SAYISI)

YIL : 2 (NĠSAN, MAYIS, HAZĠRAN SAYISI) YIL : 2 (NĠSAN, MAYIS, HAZĠRAN SAYISI) SAYI : 2 A B I N F O NİSAN 2009 KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ĠÇĠNDEKĠLER ON TARĠHĠ ADIM 1 TÜRKĠYE NĠN KATILIM MÜZAKERELERĠ 6 100 KONUDA AVRUPA BĠRLĠĞĠ 18 AB TERĠMLER

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... TABLOLAR LİSTESİ... iii x BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ NİN GELİŞİM SÜRECİ VE TÜRKİYE DÜNYADAKİ BAŞLICA BÜTÜNLEŞME SÜREÇLERİ... 1 AVRUPA BİRLİĞİNİN TARİHİ GELİŞİMİ VE AMAÇLARI... 2

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5746 Kabul Tarihi : 28/2/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/3/2008 Sayı : 26814 Yayımlandığı Düstur : Tertip :

Detaylı

2011-2012 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 3. EK HİBE DUYURUSU İLAN TARİHİ: 11 MAYIS 2012 SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2012

2011-2012 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 3. EK HİBE DUYURUSU İLAN TARİHİ: 11 MAYIS 2012 SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2012 2011-2012 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 3. EK HİBE DUYURUSU İLAN TARİHİ: 11 MAYIS 2012 SON BAŞVURU TARİHİ: 17 MAYIS 2012 Üniversitemizin 2011-2012 öğretim yılında Erasmus Hareketlilik

Detaylı

ÇALIŞMA EKONOMİSİ KISA ÖZET

ÇALIŞMA EKONOMİSİ KISA ÖZET DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETĠN ĠLK ÜNĠTESĠ SĠZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERĠLMĠġTĠR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNĠTELERĠ ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBĠLĠRSĠNĠZ. ÇALIŞMA EKONOMİSİ KISA ÖZET WWW.KOLAYAOF.COM

Detaylı

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU

Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU . MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ BELİRLEME KLAVUZU Doküman No EK-1.a Revizyon No. Revizyon Tarihi. Yayın Tarihi. Sayfa No 1/1 Okullarda/Kurumlarda Çalışan Temsilcisi belirleme iş ve İşlemleri İş Sağlığı

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR

TBMM DIŞİLİŞKİLER VE PROTOKOL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR A V R U P A B İİ R L İİ Ğ İİ H U K U K U 1)) AVRUPPA TOPPLLULLUK HUKUKUNU OLLUŞŞTURAN TEEMEELL ANTLLAŞŞMALLAR BİRİNCİ İL HUKUK 1951-Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşması 18/3/1951 de Paris'de imzalandı.

Detaylı

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ALĠ ARIMAN:2008463007 OSMAN KARAKILIÇ:2008463066 MELĠK CANER SEVAL: 2008463092 MEHMET TEVFĠK TUNCER:2008463098 ŞİRKET TANITIMI 1982 yılında Türkiye'nin ilk

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

ERASMUS. ERASMUS PERSONEL EĞĠTĠM ALMA HAREKETLĠLĠĞĠ BAġVURU REHBERĠ

ERASMUS. ERASMUS PERSONEL EĞĠTĠM ALMA HAREKETLĠLĠĞĠ BAġVURU REHBERĠ ERASMUS PERSONEL EĞĠTĠM ALMA HAREKETLĠLĠĞĠ BAġVURU REHBERĠ BAġVURU: Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği faaliyetinden yararlanmak isteyen personelimizin 06 Kasım 2013 29 Kasım 2013 tarihleri arasında aģağıda

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ DENEYSEL ARAŞTIRMALAR MERKEZİ KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ 1. BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, Tarım ve KöyiĢleri Bakanlığının 16 Mayıs 2004

Detaylı

Bu iģgücü istemi, ĠġKUR'un KOCAELĠ ÇALIġMA VE Ġġ KURUMU ĠL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden. ilan edilmiģtir. GÖLCÜK TERSANE KOMUTANLIĞI (ASIL)

Bu iģgücü istemi, ĠġKUR'un KOCAELĠ ÇALIġMA VE Ġġ KURUMU ĠL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden. ilan edilmiģtir. GÖLCÜK TERSANE KOMUTANLIĞI (ASIL) Bu iģgücü istemi, ĠġKUR'un KOCAELĠ ÇALIġMA VE Ġġ KURUMU ĠL MÜDÜRLÜĞÜ biriminden ilan edilmiģtir. GÖLCÜK TERSANE KOMUTANLIĞI (ASIL) Son BaĢvuru Tarihi : 26 Ağustos 2015 Yayınlanma Tarihi : 17 Ağustos 2015,

Detaylı

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 1 2 DR.FEVZİ-MÜRÜVET UĞUROĞLU ORTAOKULU 2016-2017 / 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EYLEM PLANI Eğitim ortamında ortamlarında uyuģturucu

Detaylı

İLAN TARİHİ 3 Mart 2014. SON BAŞVURU TARİHİ: 25 Mart 2014

İLAN TARİHİ 3 Mart 2014. SON BAŞVURU TARİHİ: 25 Mart 2014 2013-2014 ÖĞRETİM YILI ERASMUS ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU DUYURUSU İLAN TARİHİ 3 Mart 2014 SON BAŞVURU TARİHİ: 25 Mart 2014 Erasmus Stajı Nedir? Staj (yerleştirme), bir yararlanıcının programa

Detaylı

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TEKĠRDAĞ VALĠLĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ YÖNETMELĠĞĠNDE BELEDĠYELERĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ ĠL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ GÜRÜLTÜ NEDĠR? HoĢa gitmeyen ***istenmeyen *** rahatsız edici ses olarak

Detaylı

ĠġYERĠ EĞĠTĠMĠ PROTOKOLÜ. Taraflar Madde 1 Bu protokol, ile Fırat Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi arasında. /. /20 tarihinde imzalanmıģtır.

ĠġYERĠ EĞĠTĠMĠ PROTOKOLÜ. Taraflar Madde 1 Bu protokol, ile Fırat Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi arasında. /. /20 tarihinde imzalanmıģtır. ĠġYERĠ EĞĠTĠMĠ PROTOKOLÜ Taraflar Madde 1 Bu protokol, ile Fırat Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi arasında. /. /20 tarihinde imzalanmıģtır. Kapsam Madde 2 Bu protokol, Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

AB ve sosyal politika: giri. Oturum 1: Roma dan Lizbon a

AB ve sosyal politika: giri. Oturum 1: Roma dan Lizbon a AB ve sosyal politika: giri Oturum 1: Roma dan Lizbon a AB entegrasyonu Gönüllü süreç Ba ms z Devletler ortak politikalar tasarlamak ve uygulamak amac yla uluslarüstü yap lara Uluslararas Antla malar yoluyla

Detaylı

HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ. Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi

HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ. Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü

Detaylı

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ

AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ AVRUPA TOPLULUKLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ 1. AVRUPA TOPLULUKLARI 1.1. Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu nun kurulması yönündeki ilk girişim, 9 Mayıs 1950 tarihinde Fransız

Detaylı

Uluslararası Sponsorluk Politikası. 1 Nisan 2015 Amway

Uluslararası Sponsorluk Politikası. 1 Nisan 2015 Amway Uluslararası Sponsorluk Politikası 1 Nisan 2015 Amway Uluslararası Sponsorluk Politikası Bu Politika, 1 Nisan 2015 itibariyle, Amway bağlı kuruluşlarının Amway Satış ve Pazarlama Planı'nı uyguladıkları

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ

TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ TÜRKĠYE FUBOL FEDERASYONU GENEL KURUL ĠÇ TÜZÜĞÜ I-BAġLANGIÇ HÜKÜMLERĠ MADDE 1 Amaç ĠĢbu iç tüzüğün amacı, Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF ) genel kurul toplantılarında izlenecek tüm usul ve esasları belirlemektir.

Detaylı

DEMOKRATİKLEŞME VE TOPLUMSAL DAYANIŞMA AÇILIMI

DEMOKRATİKLEŞME VE TOPLUMSAL DAYANIŞMA AÇILIMI 2009 DEMOKRATİKLEŞME VE TOPLUMSAL DAYANIŞMA AÇILIMI BİLGE ADAMLAR STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ Demokratikleşme ve Toplumsal Dayanışma Açılımı BirikmiĢ sorunların demokratik çözümü için Hükümetçe baģlatılan

Detaylı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

Ambalaj Atığı Yönetiminde Sanayinin Sorumluluğu. Mete İmer 2011 Atık Yönetimi Sempozyumu Side, Antalya,

Ambalaj Atığı Yönetiminde Sanayinin Sorumluluğu. Mete İmer 2011 Atık Yönetimi Sempozyumu Side, Antalya, Ambalaj Atığı Yönetiminde Sanayinin Sorumluluğu Mete İmer 2011 Atık Yönetimi Sempozyumu Side, Antalya, 18.4.2011 Tüketicinin Korunması Tüketicinin Korunması hakkında BM Yönergesi -1985 Değişiklik Ocak

Detaylı

GENEL ANLAMDA ERASMUS+ NEDİR?

GENEL ANLAMDA ERASMUS+ NEDİR? GENEL ANLAMDA ERASMUS+ NEDİR? Erasmus+ Yükseköğretim için Yeni Başlayanlar Toplantısı Yükseköğretim Koordinatörlüğü 22 Mayıs 2017 KAYSERİ SUNUM İÇERİĞİ Türkiye Ulusal Ajansının kimliği Erasmus+ Nedir?

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 13 Ocak 2017 İKV Kamuoyu Araştırması 2016 Araştırmanın Künyesi: Nisan 2016 Türkiye genelinde 18 il 1254 katılımcı 7 bölge Araştırmayı nerede yaptık? AB yi duydunuz

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran: Türkiye ile AB arasındaki gelir uçurumu azalmadı arttı Tarih : 14.12.2012 2011 DE HIZLI KALKINMA MASALINA ULUSLARARASI YALANLAMA TÜİK, EUROSTAT ve OECD işbirliğiyle

Detaylı

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma

Namus adına kadınlara ve kızlara karşı işlenen suçların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışma Elli-dokuzuncu Oturum Üçüncü Komite Gündem maddesi 98 Kadınların Konumunun Geliştirilmesi Almanya, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Brezilya, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı,

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. Erasmus+ 2015-2016 Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. Erasmus+ 2015-2016 Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları Başvuru Yöntemi ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Erasmus+ 2015-2016 Öğrenci Staj Hareketliliği Başvuruları 21 Mart 2016 15 Nisan 2016 tarihleri arasında online alınacaktır. http://www.kimoerasmus.com/erzincan/default.aspx?id=1

Detaylı

KIRSAL ALANDA. KADIN GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠNĠN ARKA YÜZÜ

KIRSAL ALANDA. KADIN GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠNĠN ARKA YÜZÜ KIRSAL ALANDA KADIN GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠNĠN ARKA YÜZÜ Prof.Dr. Bülent GÜLÇUBUK (Ankara Üniversitesi AKÇAM) Atılım Üniversitesi, 3.Kasım.2010 NEDEN KIRSAL ALAN? NEDEN KIRSALDA KADIN GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠ? Kırsalda kadın;

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ SAYI:15 NİSAN 2004/2

AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ SAYI:15 NİSAN 2004/2 Hazırlayan: Müge ÇAKAR İÇİNDEKİLER 1. AB- TÜRKİYE SON DAKİKA 1.1. AB-Türkiye İlişkileri nde Kıbrıs 2. AB den ÖNEMLİ BAŞLIKLAR 2.1. Avrupa Birliği nde Tarihi Genişleme AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ AB SERVİSİ

Detaylı

Katılım Öncesi Yardım Aracını (IPA) Oluşturan 1085/2006 sayılı ve 17 Temmuz 2006 tarihli KONSEY TÜZÜĞÜ (EC) (OJ L210, 31/07/2006 s.

Katılım Öncesi Yardım Aracını (IPA) Oluşturan 1085/2006 sayılı ve 17 Temmuz 2006 tarihli KONSEY TÜZÜĞÜ (EC) (OJ L210, 31/07/2006 s. Bu belgenin gayri resmi Türkçe çevirisi tarafından yaptırılmıştır Katılım Öncesi Yardım Aracını (IPA) Oluşturan 1085/2006 sayılı ve 17 Temmuz 2006 tarihli KONSEY TÜZÜĞÜ (EC) AVRUPA BĠRLĠĞĠ KONSEYĠ, (OJ

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 22 ve 30 uncu maddelerine göre düzenlenmiģtir.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 22 ve 30 uncu maddelerine göre düzenlenmiģtir. ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iģ sağlığı

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE

CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE MUAMELE EŞİTLİĞİ CİNSİYET EŞİTLİĞİ MEVZUAT ÇERÇEVESİ: AB/TÜRKİYE Ayşegül Yeşildağlar Ankara, 08.10.2010 HUKUKİ KAYNAKLAR Md. 2 EC : temel prensip -kadın erkek eşitliğini sağlamak, Topluluğun özel bir yükümlülüğüdür,

Detaylı

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR

FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR FARKLI AB ÜLKELERİNDE GÖÇMEN POLİTİKALARINDAKİ GENEL YAKLAŞIMLAR AB Göç politikalarında uyum ve koordinasyon için: Amsterdam Anlaşması 2.10.1997 Tampere Zirvesi 15-16.10.1999 GÖÇ VEGÖÇMEN POLİTİKALARININ

Detaylı

İSTANBUL YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ

İSTANBUL YÖNTEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LİMİTED ŞİRKETİ Ġstanbul, 05.02.2010 SİRKÜLER 2010 / 014 KONU: 5951 SAYILI KANUNLA YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER 5951 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Ġle Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun

Detaylı

T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü

T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü T.C ADALET BAKANLIĞI Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Ceza Ġnfaz Kurumlarında Madde Bağımlılığı Tedavi Hizmetleri Serap GÖRÜCÜ Psikolog YetiĢkin ĠyileĢtirme Bürosu Madde bağımlılığını kontrol altında

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2010

SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2010 SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2010 S A Ğ L I K L I K E N T L E R B Ġ R L Ġ Ğ Ġ B A ġ K A N L I Ğ I SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2010 ÖDÜLÜN AMACI Bugün Avrupa da ve dünyada birçok

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004 AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ ANA UNSURLAR TOBB AB MÜDÜRLÜĞÜ -30 ARALIK 2004 AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİK MÜZAKERELERİ Avrupa Birliği üyesi devlet ve hükümet başkanları, 16-17 Aralık 2004 tarihinde

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ

AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ Hazırlayan: Berna Özşar Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği AB, Mevzuat ve Projeler Birimi Uzmanı AVRUPA BİRLİĞİ SİGORTA MÜKTESEBAT REHBERİ TSRŞB Yayın

Detaylı

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Temel Ġlkeler Mevcut durumun değiģmesi kolay değildir, ZAMAN ve ÇABA gerektirir. DeğiĢimden ziyade DÖNÜġÜM, EVRĠM sürecidir. BaĢarı

Detaylı

I. BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ FİNANSAL HİZMETLER TEK PAZARI. I.1 KURUCU ROMA ANTLAġMASI VE FĠNANSAL HĠZMETLER

I. BÖLÜM AVRUPA BİRLİĞİ FİNANSAL HİZMETLER TEK PAZARI. I.1 KURUCU ROMA ANTLAġMASI VE FĠNANSAL HĠZMETLER SUNUŞ 3 Ekim 2005 tarihinde Türkiye ile AB arasında tam üyelik müzakerelerine baģlanması kararı alınmıģtır. Bu kararın ardından Türkiye ile AB arasında katılım süreci baģlamıģtır. Katılım süreci, Türkiye

Detaylı

KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı.

KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı. KASIM AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER SİYASİ GELİŞMELER Türkiye nin AB ye üyelik müzakereleri çerçevesinde 22 Nolu fasıl müzakereye açıldı. AB ile üyelik müzakerelerinde üç yıllık aradan sonra, 22. Fasıl müzakereye

Detaylı

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015

ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015 ULUSLARARASI İLİŞKİLER OFİSİ 13 MART 2015 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ERASMUS+ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU KILAVUZU SON BAŞVURU TARİHİ 30 MART 2015 1 Erasmus Stajı Nedir? Staj, bir yararlanıcının programa katılan

Detaylı

MARKA ŞEHİR ÇALIŞMALARINDA AVRUPA ŞEHİR ŞARTI SÖZLEŞMESİ DİKKATE ALINMALI

MARKA ŞEHİR ÇALIŞMALARINDA AVRUPA ŞEHİR ŞARTI SÖZLEŞMESİ DİKKATE ALINMALI ENER DEN MARKA ŞEHİR AÇIKLAMASI VAHDET NAFİZ AKSU, ERZURUM DA YAPILAN MARKA ŞEHİR TOPLANTISINI DEĞERLENDİRDİ: ENER olarak, Erzurum un Marka Şehir haline gelmesini yeni kalkınma paradigması oluşturulmasıyla

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞĠTĠM KURUMLARI ÇALIġMA TAKVĠMĠ Güncelleme Tarihi: 26/08/2015 Sıra 1. Eğitim Bölgesi DanıĢma Kurulu Toplantısı

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM AVRUPA KÖMÜR VE ÇELİK TOPLULUĞU, AVRUPA EKONOMİK TOPLULUĞU VE AVRUPA ATOM ENERJİSİ TOPLULUĞU I. AVRUPA DA BİR B İR LİK YARATILMASI FİK R İN İN DOĞUŞU... 1 II. 9 MAYIS 1950 BİLDİRİSİ

Detaylı

ÇEKAP Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

ÇEKAP Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor ÇEKAP Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 3. Ayağı 8-9 Eylül de Bursa da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve ġehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE

AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE AB PROGRAMLARI VE TÜRKİYE Çisel İLERİ 27 Şubat 2017 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe yaklaşık 100

Detaylı

2014-2015 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU

2014-2015 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU 2014-2015 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU Değerli Öğretim Elemanlarımız ve İdari Personelimiz, Cumhuriyet Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi ERASMUS+ Kurum Koordinatörlüğü 2014-2015 akademik yılında

Detaylı

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ Simge SavaĢan & Baran Güntan AJANDA Kent Konseyi Nedir? Gençlik Meclisi Nedir? Ġzmir Gençlik Meclisi BiliĢim ÇalıĢma Grubu

Detaylı

ĠġVERENLERE ÖNEMLĠ UYARILAR Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNLARI ĠLE GELEN YAPTIRIMLAR

ĠġVERENLERE ÖNEMLĠ UYARILAR Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNLARI ĠLE GELEN YAPTIRIMLAR ĠġVERENLERE ÖNEMLĠ UYARILAR Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNLARI ĠLE GELEN YAPTIRIMLAR Yeni iģ sağlığı ve güvenliği konusundaki yasalar iģverenlere birçok yükümlülükler getirmektedir. Bu yükümlülüklerin yerine

Detaylı

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012)

AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) T.C. ADALET BAKANLIĞI KANUNLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 14/03/2012 AYLIK FAALĠYET RAPORU (01/02/2012-29/02/2012) İÇİNDEKİLER 1- DĠĞER FAALĠYETLER... 3 1.1- TÜRKĠYE BÜYÜK MĠLLET MECLĠSĠNDE YAPILAN TOPLANTILAR...

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

Yaşam Boyu Öğrenim de MTÖ Öğretmen Sendikalarının Rolü. ETUI-ETUCE Semineri Vilnius Litvanya Mart 2011

Yaşam Boyu Öğrenim de MTÖ Öğretmen Sendikalarının Rolü. ETUI-ETUCE Semineri Vilnius Litvanya Mart 2011 Yaşam Boyu Öğrenim de MTÖ Öğretmen Sendikalarının Rolü ETUI-ETUCE Semineri Vilnius Litvanya 29-31 Mart 2011 Sendikamızı temsilen yönetim kurulu üyelerimiz Fikret Civisilli ve Deniz Özalp ETUCE konferansına

Detaylı

Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır.

Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır. Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin 2014-2020 yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır. İZÜ ve Erasmus+ Yükseköğretim Hareketlilik KA-103 Projesi Personel

Detaylı

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK DERSİ GRUP SİSTEM

T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK DERSİ GRUP SİSTEM T.C DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK DERSİ GRUP SİSTEM ABİDİN KUYUMCULUK BURCU ERGİNOĞLU 2009463120 HİLAL ARSLAN 2009463009 NURKAN AKGÜN

Detaylı

YENİ İŞ TECRÜBELERİ İÇİN ANKARA KONSORSİYU MU (YİTAK) NEDİR?

YENİ İŞ TECRÜBELERİ İÇİN ANKARA KONSORSİYU MU (YİTAK) NEDİR? YENİ İŞ TECRÜBELERİ İÇİN ANKARA KONSORSİYU MU (YİTAK) NEDİR? YİTAK, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından kabul edilen Erasmus + Programı kapsamında tüm bütçesi Avrupa Birliği fonlarından karşılanmak üzere

Detaylı

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU

Av. Füsun GÖKÇEN. TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU TÜRK ÇĠMENTO SEKTÖRÜNÜN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONUSUNDA AB KATILIM MÜZAKERELERĠNDEKĠ KONUMU Av. Füsun GÖKÇEN Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası 4857 sayılı ĠĢ Kanunu MADDE 77 ĠġVERENLERĠN VE ĠġÇĠLERĠN

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. KENTSEL DÖNÜġÜM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. KENTSEL DÖNÜġÜM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI KENTSEL DÖNÜġÜM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI ANKARA, 2011 TANIMLAR* Kentsel dönüģüm uygulama ve yenilikçi modellerinin yaygın olduğu Ġngiltere de, Merkezi Hükümetinin tanımlamasına göre; DönüĢüm, piyasa güçlerinin

Detaylı

G Ü Ç L E N İ N! Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education

G Ü Ç L E N İ N! Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmektedir. Spor Eğitimi Yoluyla Sosyal Katılımın

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı