4. Alkýþlar bugüne demir atar, eleþtiriler yarýna yelken açar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "4. Alkýþlar bugüne demir atar, eleþtiriler yarýna yelken açar."

Transkript

1 TÜRKÇ TSTÝ ÝKKT! U ÖLÜM, VPLYÐINIZ TOPLM SORU SYISI 30 UR. Sorular Türkçe yi kullanma gücünü ölçmeye yöneliktir. u testin standart puaný; SY-1 Puanýnda 0,3 SY-2 Puanýnda 0,3 ÝL Puanýnda 0,5 SÖZ-1 Puanýnda 1,0 SÖZ-2 Puanýnda 0,5-1 Puanýnda 0,8-2 Puanýnda 0,4 Katsayýlarý ile çarpýlacaktýr. O nedenle bu testi bütün adaylarýn cevaplandýrmasý önerilir. u bölümdeki sorularla ilgili cevaplarýnýzý, cevap kâðýdýnýzdaki TÜRKÇ TSTÝ ne iþaretleyiniz. 1. Olaylarý ele alýþýndaki farklýlýðýyla, topluma bakýþ açýsýyla içinde yaþadýðý toplumun düþünce dünyasýna ve yaþam biçimine heykeltýraþlýk etmiþ, köþetaþý yazarlarýmýzdan biri olarak tarihe geçmiþtir. u cümlede geçen heykeltýraþlýk etmek sözüyle anlatýlmak istenen aþaðýdakilerden hangisidir? ) Karþý çýkmak ) Uyum saðlamak ) tkisinde kalmak ) içim vermek ) Yukarýdan bakmak 3. þaðýdakilerin hangisinde yargý, baþta verilen kavramla ilgili deðildir? ) Üslup - Sanatçýnýn bu yapýtýnda kullandýðý yabancý sözcükler, iþlenen konunun anlaþýlmasýný güçleþtiriyor. ) Karþýlaþtýrma - u þiirim, öncekilere göre daha duygusal bir nitelik taþýyor. ) Öneri - Kitabýn önsözünde, okurun kitabý okurken nasýl bir yöntem izlemesi gerektiði anlatýlabilirdi. ) Önyargý - Okurun bu uzun þiirden hoþlanmayacaðýný biliyorum ben. ) Özgünlük - Geçen hafta okuduðum bu eser, son zamanlarda okuduðum en etkileyici romandý. 4. lkýþlar bugüne demir atar, eleþtiriler yarýna yelken açar. 2. Çoðu insan, hastalýktan çok; içini kemiren, dinmek bilmeyen hýrstan, olduðundan fazla görünme tutkusundan, yaþamýn tadýna varamaz. u parçada geçen olduðundan fazla görünme tutkusu sözüyle karþýlanan niteliðin anlamca karþýtý aþaðýdakilerden hangisidir? ) Kibirli ) Vurdumduymaz ) lçakgönüllü ) Hoþgörülü ) Vefalý u cümlede anlatýlmak istenen aþaðýdakilerden hangisidir? ) serin kalýcý olmasýnda, hakkýnda yapýlan övgüler deðil, yergiler etkilidir. ) Kültürümüzde eleþtiri denince sadece yergi anlaþýlmaktadýr. ) ugün beðenilen bir yapýtýn yarýn da beðenilme olasýlýðý yüksektir. ) ugüne kalan yapýtlarýn en önemli özelliði, döneminin beðenilerini aþan bir nitelik taþýmasýdýr. ) Yazýldýðý dönemde sert eleþtirilere uðramýþ bir yapýtýn geleceðe kalabilmesi, pek sýk rastlanan bir durum deðildir. Türkçe Testi 1

2 Güvender ÖSS eneme Sýnavý 5. (I) en seçimimde nasýl özgürsem herkes de istediði gibi düþünmekte, benim seçkimi yadýrgamakta özgürdür. (II) Size önemli gelen bir isim bana önemli gelmeyebilir ya da tersi. (III) ma kesinlikle bilinmelidir ki, seçimlerimde duygusal nedenler hiç rol oynamamýþtýr. (IV) Oynamýþ olsaydý kimi þairlerin orada yer almamasý, kimilerininse almasý gerekirdi. (V) Ýlk þiirlerinde baþarýyý yakalamýþ kimi þairler zaman içinde bu baþarýyý sürdürememiþlerse onlarý seçkime alamazdým. (VI) unu bile bile antolojimi eleþtirenlerin asýl kendileri duygusal davranýyor. u parçada numaralanmýþ cümlelerin hangisi kendinden önceki cümlede verilen yargýyý kanýtlamak amacýyla söylenmiþtir? ) II. ) III. ) IV. ) V. ) VI. 8. þaðýdakilerin hangisinde kiþinin kendisine yönelik eleþtirisi daha aðýr basmaktadýr? ) ursalý, Ýstanbullu arkadaþlarým gibi çeþme baþýnda su kavgalarý yapmadýk hiç; çünkü nkara'da sebil yoktu. ) vden okula, okuldan eve sokaklardan deðil, apartmanlarýn arkasýnda ve arasýnda kalmýþ o nemli bahçelerden geçerek gidip gelirdik. ) Ýki taþla kale kurup sokaklarda top oynayan biz þehir çocuklarý için bir yerin beton deðil toprak olmasý, oraya bahçe ismini vermek için yeterliydi. ) Çocukluðumda biri gelip sorsa bana þehir nedir diye, apartmanlar ve apartman aralarý, derdim sanýrým. ) abamýn evimizi zar zor geçindirdiðini düþünemediðimden, her gördüðümü ister, almadýklarýnda da ortalýðý yýkardým. 6. (I) On üçüncü yüzyýldan on dokuzuncu yüzyýl sonuna dek gelmiþ Fransýz ozanlarýnýn en çok bilinen, bulunmasý kolay beþ yüz þiirini toplamýþlar. (II) inleyicilere bunlardan hangilerini beðendiklerini sormuþlar. (III) n çok oy alan iki yüz þiirden bir kitap yapmýþlar. (IV) ðlendiriyor kiþiyi bu kitap, üzüyor, sinirlendiriyor. (V) Seçilen þiirlere bakýlýrsa belli ki çoðunluk anlamýyor þiirden; duyguya bakýyor, konuya bakýyor. u parçada numaralanmýþ cümlelerin hangisinde yazar, bir çýkarýmda bulunmuþtur? ) I. ) II. ) III. ) IV. ) V. 9. þaðýdaki dizelerin hangisindeki altý çizili sözcük, sözcük türü yönüyle ötekilerden farklýdýr? ) Sessizce kaybolan yýldýzlar gibi gittin ) Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsýn ) irçok gidenin her biri memnun ki yerinden ) Hiddetle dönüp gitme ne olur, dinle beni ) Nasýl anlatsam bilmem, seni çok sevdiðimi 7. (I) Fransa da köylüler de kentliler de günümüz yazarlarýný okumuyor; fakat suç yazarlarýn. (II) XIX. yüzyýlýn ortalarýnda iþçiler Victor Hugo yu, ugene Sue yü gayet iyi tanýrlardý. (III) unlardan biri Sefiller i, öteki de Paris srarý ný yazmýþtý. (IV) Yarattýklarý kiþiler halk içinden seçildiðinden, halk o kitaplarda kendini bulmuþtu. (V) Sonra, basit ama yüksek duygularý, iþliyorlardý. (VI) Ýnsanlarý merhamete, þerefe davet ediyorlardý. (VII) Kýsacasý bu yapýtlarda herkes kendinden bir þeyler buluyordu. u parçadaki numaralanmýþ cümlelerin hangisiyle birlikte yazar, Hugo ve Sue nün halk tarafýndan okunmasýnýn gerekçelerinden söz etmeye baþlamýþtýr? ) II. ) III. ) IV. ) V. ) VI kþamýn kýzýllýðý ufka çöktüðünde kasabanýn gençleri iskeledeki parkta buluþurlardý. u cümlenin yüklemiyle ilgili aþaðýdakilerden hangisi söylenemez? ) Üçüncü çoðul kiþiye göre çekimlenmiþtir. ) nlam kaymasý olmuþtur. ) Ýþteþ bir fiildir. ) Geniþ zamanýn hikayesi biçimindedir. ) Türemiþ bir fiildir. Türkçe Testi

3 Güvender ÖSS eneme Sýnavý 11. þaðýdaki cümlelerden hangisi öðe sayýsý bakýmýndan ötekilerden farklýdýr? ) Kuyucak ýn çamurlu sokaklarýnda hiç kimse yoktu. ) Köyün muhtarý yaðmurdan ýslanan kasketini çýkardý. ) Karanlýk sokakta sadece üç beþ köpek kalmýþtý. ) Kuvvetli bir rüzgar yoldaki tozlarý havalandýrdý. ) Söðüt aðacý, dallarýný derenin sularýna býrakmýþtý. 12. Ýki küçük dere, kasabanýn içinden ve kaldýrýmlý sokaklarýn ortasýndan geçerek þaðýçarþý denen yerde birleþiyor, biraz ileride üyükçay a kavuþuyordu. u cümleyle ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisi söylenemez? ) irden çok yan cümlecik vardýr. ) ir isim hem niteleme hem belirtme sýfatý almýþtýr. ) Zincirleme ad tamlamasý vardýr. ) aðýmlý sýralý cümledir. ) Ýkinci cümlede dolaylý tümleç vurgulanmýþtýr. 13. Safran (I) dünyadaki en pahalý bitkilerdendir. Üretimde Türkiye (II) Ýran (III) Yunanistan (IV) tüketimde Suudi rabistan (V) merika ve lmanya baþta gelir. Yukarýdaki numaralanmýþ yerlerden hangisine ötekilerden farklý bir noktalama iþareti getirilmelidir? ) I. ) II. ) III. ) IV. ) V. 15. Ýki tarafý zeytin aðaçlarýyla çevrilmiþ olan yol, birkaç yüz I metrede bir, hafifçe kývrýlarak ovaya doðru uzanýyordu. II III Ýyice alçalmýþ olan güneþ, yolun bir tarafýna vuruyor, IV aðaçlarýn gövdelerinden yukarýya doðru yükseliyordu. V Yukarýdaki numaralanmýþ sözcüklerden hangileri türetilirken, sözcüðün ünsüzlerinden biri düþmüþtür? ) I. ve II. ) II. ve III. ) II. ve IV. ) III. ve V. ) IV. ve V. 16. þaðýdaki cümlelerin hangisinde bir anlatým bozukluðu yapýlmýþtýr? ) Tanzimat döneminin kalburüstü, seçkin kiþileri, þair ve yazarlarý sýk sýk bir araya gelirlerdi. ) debiyat sohbetlerine katýlan gençler, usta sanatçýlarýn tartýþmalarýndan büyük keyif alýrlardý. ) Önemli toplantýlara müzisyenler de gelir, gece yarýlarýna kadar müzik icra ederlerdi. ) Gazete ve dergiler, genç þairlerin þiirlerini yayýmlamak için birbirleriyle yarýþ ederdi. ) atý nýn büyük kentlerinde yapýlan edebiyat sohbetlerinin benzerleri Ýstanbul da da yapýlýyordu. 14. þaðýdaki cümlelerin hangisinde bir yazým yanlýþý yapýlmýþtýr? ) Þehremini Lisesi ni iki yýl önce bitirmiþti. ) ekçi, yirmi yirmibir yaþlarýnda, sakin bir gençti. ) Gençliðinde Hacý rif ey den ut dersleri almýþtý. ) vin ortasýnda birkaç sandalye bir de masa vardý. ) Kýrklareli nde, dayýsýnýn yanýnda kalacakmýþ. Türkçe Testi þaðýdaki cümlelerin hangisinde bir anlatým bozukluðu vardýr? ) Çatýnýn yosun tutan ve kararan kiremitlerini deðiþtirmek için iki iþçi tutmuþtu. ) Teknolojik geliþmelere raðmen Mimar Sinan ýn eserleri kadar baþarýlý eserler inþa edemiyoruz. ) aþarýya mutlaka ulaþýrýz; yeter ki niyetimiz halis, çabamýz eksik olmasýn. ) Çocuðun kazada kopan parmaðý baþarýlý bir ameliyatla yerine dikildi. ) Sokaðýn iki yanýna sýralanan evlerin hemen hepsinde küçük de olsa bir bahçe bulunurdu.

4 Güvender ÖSS eneme Sýnavý 18. Kaymakam, küçük Selim in elinden tuttu; kendine doðru çekti. u cümledeki anlatým bozukluðunun nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? ) Özne - yüklem uyuþmazlýðý ) Nesne eksikliði ) olaylý tümleç eksikliði ) Ýsimle sýfatýn ayný tamlanana baðlanmasý ) ylemler arasýndaki çatý uyumsuzluðu 19. (I) Segesta çok çok eski bir þehir. (II) Sokaklarýndan, tiyatrolarýndan geriye bir þey kalmayanlardan biri. (III) yakta kalamayan cami ve kiliseye bakýlýrsa burada yaþam uzun süre devam etmiþ. (IV) u bölgede o kadar çok antik kent var ki, hangisini gezeceðimizi þaþýrýyoruz. (V) Þehrin en eski tapýnaðý ise, çoðu antik þehirde olduðu gibi asýl þehrin dýþýnda. (VI) Segesta bir tepenin üzerinde yer alýyor; tapýnaksa aþaðýda derin bir vadinin hemen kýyýsýnda. u parçada numaralanmýþ cümlelerin hangisi düþüncenin akýþýný bozmaktadýr? ) II. ) III. ) IV. ) V. ) VI. 21. Neden olmasýn? Sinema yüzyýl boyunca edebiyattan yararlandý. iz niye aynýsýný yapmayalým þimdi? debiyatýn, olanaklarý sinema tarafýndan elinden alýndýðý için küsüp içine kapanmasý doðru deðil bence. Tersine bizim de, yaptýðýmýzýn edebiyat olduðunu unutmadan sinemanýn olanaklarýný kendimize mal etmemiz gerekiyor. Gerçi ben hâlâ iyi bir kitabýn sinemaya dönüþtürülemeyen kitap olduðunu düþünüyorum; ama yer yer sinemasal anlatýmdan yararlanmanýn da bir sakýncasý yok kanýmca. Çünkü bu, okuyucuyla iletiþim kurmaktýr. Sonuçta sinema dili de herkesin bildiði bir iletiþim dilidir. u parça aþaðýdaki sorulardan hangisine karþýlýk olarak söylenmiþtir? ) debiyatýn, sinemanýn tahtýný elinden alabileceðine inanýyor musunuz? ) debiyatýn, sinemanýn olanaklarýndan yararlanmasýný gerekli görüyor musunuz? ) Sinemanýn, edebiyat yapýtlarýný senaryolaþtýrmasýný doðru buluyor musunuz? ) Sinema ürünleri de edebiyat yapýtý olarak görülmeli midir? ) debiyatýn, sinemaya kazandýracaðý deðerlerin olduðu görüþüne katýlýyor musunuz? 20. Gazetede çýkan yazýlarýný en çok kitaplaþtýran yazar benim sanýyorum. unun nedeni, o yazýlarý yalnýzca bir gün okunup geçilsin diye yazmamýþ olmam. ir yazýnýn, bir öykünün, hatta gazete yazýsýnýn bile güncelliði yenmesi gerekir kanýsýndayým. Okurlarým bilirler, gazetede yayýmlanan yazýlarýmýn büyük bölümü bir çeþit kýsa deneme ya da öykücük niteliðindedir. Olabildiði kadar kýsa yazmak yanlýsýyým. Romanlarýmda da öykülerimde de sözü, konuyu uzatmamayý severim. u parçada yazar aþaðýdakilerden hangisine deðinmemiþtir? ) Sözü uzatmaya iyi gözle bakmadýðýna ) Gazetedeki yazýlarýnýn deneme ya da küçük öykü özelliði gösterdiðine ) Yazdýklarýnýn güncele takýlýp kalmasýný istemediðine ) Gazetede çýkan yazýlarýný kitaplaþtýrdýðýna ) Sanat yaþamýna gazete yazarlýðýyla baþladýðýna 22. rtýk kimse çocuklarýna bizim masallarýmýzý anlatmýyor. Kýrmýzý aþlýklý Kýz, Pamuk Prenses, Hansel ve Gratel, Sindrella... Oysa bizim çok güzel masallarýmýz var. Fakat hiç ayna görmemiþ dünya güzeli bir kadýn gibi kendi güzelliðimizden habersiz dolaþmayý yeðliyoruz. u yüzden ben, sadece çocuk edebiyatýnda deðil, diðer çalýþmalarýmda da eserlerimi piþirdiðim ateþ için odunlarý, bizim olan ormanlardan taþýyorum. Çünkü bizi biz yapan öðeleri terk etmeye devam edersek bir gün aynaya baktýðýmýzda karþýmýzda baþka yüzler göreceðiz. u parçada yazar, aþaðýdakilerin hangisinden yakýnmaktadýr? ) Sanatçýlarýmýzýn kendilerine atýlý sanatçýlarý örnek almasýndan ) Yerel kaynaklardan yararlandýðýmýz kadar evrensel kaynaklara yönelmememizden ) Kendi deðerlerimizi dünyaya tanýtma konusunda yeterli çaba göstermememizden ) Kendi kültürel deðerlerimizden her geçen gün uzaklaþmamýzdan ) Masallarýmýzý günümüz dünyasýna taþýrken onlarýn özgün yapýsýný bozmamýzdan 4 Türkçe Testi

5 Güvender ÖSS eneme Sýnavý 23. Ýki ay kadar önce, oturduðum evde bir marangoz çalýþtý. Kitap yüzü görmemiþ, sanata, edebiyata uzak, geveze mi geveze bir adam. eni ne zaman yakalasa, bana ahlak üzerine söylevler çekiyor, susmak bilmiyordu. ir gün nasýl olduysa oldu, söz dönüp dolaþýp sinemaya geldi. en yine tatsýz bir söylev beklerken, bizim usta bir neþelensin, bir coþsun! Meðer Þarlo nun hayranlarýndanmýþ. Ýþi gücü býrakýp, baþladý Þarlo nun filmlerini anlatmaya. Hem anlattý, hem oynadý. Þarlo dan ayný derecede etkilendiðimizi görünce büyük sanatçý ne demekmiþ bir kez daha anladým. u parçaya göre büyük sanatçýnýn en önemli özelliði aþaðýdakilerden hangisidir? ) Her kesimden insaný etkileyebilmek ) zilen kesimin sesi soluðu olmak ) Güldürerek eðitmeyi amaçlamak ) vrensel konular üzerinde yoðunlaþmak ) Ýnsanlara yaþamý sevdirebilmek 25. Sinemanýn seyirciye daha kolay ulaþmasý yüzünden tiyatro her geçen gün seyirci kaybetmektedir. Sinema bir kez çekiliyor, yüzlerce kez gösterilebiliyor. Oysa tiyatro, her temsilde yeniden yaratýldýðýndan daha çok emek istiyor. slýnda seyirciyle doðrudan iletiþim kurabildiði için tiyatroda seyirciler daha aktiftir. Sinemada ise seyirci edilgen konumdadýr. eyaz perdede akýp giden olaylara bir müdahalesi söz konusu olmaz seyircinin. Tiyatroda oyuncu, seyircinin tavýr ve davranýþlarýndan doðrudan etkilendiðinden kendini sürekli baský altýnda hisseder. u durum oyuncu için zor olsa da ona oyunda seyircinin niteliðine göre bazý deðiþiklikler yapma olanaðý tanýr. þaðýdakilerden hangisi, bu parçada sözü edilen neden - sonuç iliþkilerinden biri deðildir? ) Sinemanýn seyirciye daha kolay ulaþmasý - tiyatronun seyirci kaybetmesi ) Tiyatronun her temsilde yeniden yaratýlmasý - tiyatronun daha çok emek istemesi ) Tiyatronun seyirciyle doðrudan iletiþim kurabilmesi - tiyatroda seyircilerin daha aktif olmasý ) Sinemanýn bir kez çekilmesi - sinemanýn kendini yenileyememesi ) Tiyatroda oyuncunun, seyircinin hal ve hareketlerinden doðrudan etkilenmesi - tiyatroda oyuncunun kendini sürekli baský altýnda hissetmesi 24. ir öykü anlatýlýr nisan ayýnda gökyüzünden inen ilk yaðmur damlasýyla ilgili: u damla çok kibirlidir. Kendini o kadar beðenmiþtir ki kendi güzelliðiyle sarhoþ olmuþtur. Kendine hayran hayran yeryüzüne doðru ilerlerken aþaðýda denizi görür. enizin büyüklüðü, güzelliði karþýsýnda yaðmur damlasý þaþkýna döner. rtýk o bir hiçtir. Onun için tek çare, denize karýþýp onunla bütünleþmektir. Yazýn dünyasýna ilk adýmýný atarken kendini dev aynasýnda gören sanatçý da týpký bu damla gibidir u parçanýn sonuna düþüncenin akýþýna göre aþaðýdakilerden hangisi getirilmelidir? ) Ümidini kesmeden varlýðýný devam ettirmeye çalýþmalýdýr ) Yazýn dünyasýnýn önüne serdiði olanaklardan sonuna dek yararlanmalýdýr ) Onun için yazýnýn içinde yok olmaktan baþka çare yoktur ) Ýçine girmeye çalýþtýðý dünyanýn niteliklerini bilmeden iþe baþlamamalýdýr ) Varlýðýný sürdürmesinin özgünlüðünü korumasýna baðlý olduðunu unutmamalýdýr Türkçe Testi en büyük kentte, Ýstanbul'da yaþadým. Garipler Sokaðý Fatih'in bir kenar sokaðýnýn öykülenmesidir. Ordaki kiþilerin çoðunu tanýdým. ma gerçek kiþiler romanda, öyküde yer alýnca gerçek olmaktan çýkar; roman kiþileri gerçek yaþamdakinin eþi, benzeri de olsa, yine de gündelik yaþamdaki gerçek kiþi deðildir. "en" diye yazdýðým öykülerdeki "ben" acaba gerçek "ben" miyim? unu yazar bile bilemez. u parçada anlatýlanlar aþaðýdaki genellemelerden hangisiyle ayný doðrultudadýr? ) Romanýn gerçeðiyle yaþamýn gerçeði birbirinden farklýdýr. ) Romanda anlatýlanlar hayal ürünü bile olsa, gerçek bir olaya dayanmalýdýr. ) Gözlemden yoksun öyküler, okur üzerinde kalýcý bir etki býrakamaz. ) Öyküyle romanýn benzer yönlerinden çok, farklý yönleri vardýr. ) Ýstanbul bir öykücü için bulunmaz bir malzeme deposudur.

6 Güvender ÖSS eneme Sýnavý 27. Önceleri nneler Günü'ne, birtakým baðlýlýklarýn böyle özel günlerle açýklanmasýnýn gereksizliðini düþünerek karþý çýkardým. Sevgiyi ille de takvim yapraklarýnda sabit, belirli günlere baðlamak gerekir miydi? ir zaman sonra konuya baþka açýdan bakmaya baþladým ve sevginin çýðrýndan çýkmýþ toplumlara hatýrlatýlmasýnýn yararý üzerinde düþünmeye koyuldum. Giderek yaygýnlaþýp toplumda ciddi ciddi kendine yer bulan nneler Günü nü, ardýnda sevgi kavramýný da taþýdýðý için artýk yadýrgamýyorum. u parçada yazar aþaðýdakilerden hangisini vurgulamaktadýr? ) nneler Günü ne bakýþýnýn zaman içinde deðiþtiðini ) elli günlerin öne çýkarýlmasýný doðru bulmadýðýný ) Kimi günlerin ekonomik nedenlerden dolayý öne çýkarýldýðýný ) Sevgiyi sadece belli günlerde öne çýkarmanýn yanlýþ olduðunu ) nneler Günü ne gerektiði kadar önem verilmemesini yanlýþ bulduðunu 29. Seyyar satýcý sokaða girer girmez, merdiven baþlarýnda oturan kadýnlar arabanýn etrafýný çevirdiler. Mallara saldýrýp rafta ne varsa çekip indirmeye ve indirdikleri mallarý karýþtýrmaya baþladýlar. irbirleriyle itiþip kakýþýnca, satýcý onlara sýraya girmelerini, mallarý daðýtmamalarýný ve hep bir aðýzdan baðrýþmamalarýný kabaca hatýrlattý. Kadýnlar hiç aldýrmadýlar. Önce ne varsa sýra ile kaptýlar, sonra seçmeye baþladýlar. Seçip seçip yana ayýrýyor, ölçüp biçiyor, kimi zaman birbirlerine aðýr laflar ediyor, satýcýya belki on kez ayný þeyleri soruyorlardý. u parçanýn anlatýmýnda aþaðýdakilerden hangileri aðýr basmaktadýr? ) çýklama - karþýlaþtýrma ) Öyküleme - betimleme ) etimleme - tanýmlama ) Karþýlaþtýrma - örneklendirme ) Tartýþma - tanýk gösterme 28. Öykü sanatý otuz kýrk yýl önceye göre çok, ama çok baþarýlý bir çizgidedir. Öykü dalýnda Türk edebiyatý bugün dünyanýn en zengin hazinesine sahip. unda en önemli pay, kökü derinlere giden, öykücü bir geleneðe sahip olmamýz bence. u gelenek yeni bir anlayýþla birleþince ortaya baþarýlý öyküler çýkýyor. u sýrada öyküden baþka bir þey yayýmlamayan dergilerin buna katkýsýný da göz ardý edemeyiz. u parçada yazar, aþaðýdakilerden hangisine deðinmemiþtir? ) Öykü sanatýnýn son yýllarda büyük geliþmeler gösterdiðine ) Türk öyküsünün dünyanýn en zengin birikimine sahip olduðuna ) Öykünün bugünkü düzeye ulaþmasýnda sadece öykü yayýmlayan dergilerin büyük katkýsýnýn olduðuna ) Türk edebiyatýnýn köklü bir öykü geleneðine sahip olduðuna ) Öykücülüðümüzün geliþmesinde atý daki öykü tekniðine geçiþimizin büyük etkisinin olduðuna 30. Walt Whitman ýn þiirlerini yayýnevleri beðenmemiþ. üyük þair, kendi bastýrýp kendi daðýtmýþ kitaplarýný. irkaç sanatçýdan baþkasý okumamýþ bu kitaplarý. Hiç satýlmamýþ ki okuyan olsun. merikan halký en büyük þairini ölümünden yýllarca sonra tanýmýþ. Van Gogh da öyle, öldüðü zaman kimse bilmiyormuþ deðerini. ütün yaþamý boyunca sadece bir tablosunu satabilmiþ, onu da bir arkadaþý almýþ. u parçada verilen örnekler aþaðýdakilerden hangisini kanýtlamak için kullanýlabilir? ) ir sanatçýnýn yaþadýðý dönemde beðenilmemesi daha sonra da beðenilmeyeceði anlamýna gelmez. ) Halk, sanat yapýtýnda alýþkýn olduðu özellikleri arar; yeniliðe önce karþý koyar, alýþýnca onu da sever. ) üyük sanatçýlar, dönemlerinde ilgi görmeseler de genç sanatçýlar tarafýndan taklit edilirler. ) Sanatçý, ne kadar tepki görürse görsün, doðru bildiði yoldan þaþmamalýdýr. ) Sanatýný baþkalarýna beðendirmek için çaba gösteren sanatçý, çoðu kez amacýnýn aksiyle karþýlýk görür. TÜRKÇ TSTÝ ÝTTÝ. VPLRINIZI KONTROL ÝNÝZ. 6 Türkçe Testi

7 SOSYL ÝLÝMLR 1 TSTÝ ÝKKT! U ÖLÜM, VPLYÐINIZ TOPLM SORU SYISI 30 UR. Sorular Sosyal ilimlerdeki temel kavram ve ilkelerle düþünmeyi ölçmeye yöneliktir. u testin standart puaný; SY-1 Puanýnda 0,2 SY-2 Puanýnda 0,2 ÝL Puanýnda 0,2 SÖZ-1 Puanýnda 0,7 SÖZ-2 Puanýnda 0,35-1 Puanýnda 0,3-2 Puanýnda 0,3 Katsayýlarý ile çarpýlacaktýr. O nedenle bu testi bütün adaylarýn cevaplandýrmasý önerilir. u bölümdeki sorularla ilgili cevaplarýnýzý, cevap kâðýdýnýzdaki SOSYL ÝLÝMLR 1 TSTÝ ne iþaretleyiniz. 1. Hititlere ait mezarlýklarda yapýlan araþtýrmalarda birbirinden farklý ölü gömme geleneklerine rastlanmýþtýr. azý mezarlarda yakýlan ölülerin külleri bulunan toprak kaplar, bazý mezarlarda ise ölülerin yanlarýna býrakýlan çeþitli eþyalar bulunmuþtur. u bilgilere dayanarak Hititler ile ilgili olarak aþaðýdakilerden hangisi söylenebilir? ) Halkýn dinsel baský altýnda tutulduðu ) Kölelerin bazý haklara sahip olduklarý ) Yönetimin dinsel bir karakter taþýdýðý ) Farklý inançlara sahip insanlarýn bir arada yaþadýðý ) konomik hayatýn dinsel inançlardan etkilendiði 3. Þam valisi Muaviye, Hz. li nin halifeliðini tanýmamýþ ve taraftarlarýnca halife ilan edilmiþtir. u geliþme Hz. li ile Muaviye taraftarlarý arasýnda Sýffin Savaþý na neden olmuþ ve savaþ sonunda Müslümanlar, Muaviye den yana olanlar, Hz. li den yana olanlar, Hz. li ve Muaviye ye karþý olanlar þeklinde üç gruba ayrýlmýþtýr. u bilgiye dayanarak Ýslam dünyasý ile ilgili: I. Farklý kültürler yaygýnlaþmýþtýr. II. Halifelik saltanata dönüþmüþtür. III. irlik ve beraberlik bozulmuþtur. yorumlarýndan hangileri yapýlabilir? ) Yalnýz I ) Yalnýz II ) Yalnýz III ) II ve III ) I, II ve III 4. XV. ve XVI. yüzyýllarda vrupa ülkelerinde yayýlan edebiyat, sanat, düþünce ve bilim alanlarýndaki büyük yenilik, geliþme ve anlayýþlara Rönesans denir. 2. Ýslamiyet ten önceki Türk devletlerinde, ülke topraklarýnýn büyük bölümü devletin malý sayýlmýþtýr. u durumun, I. kiþilerin geniþ topraklara sahip olmasý, II. devletin ekonomik ve siyasal gücünün artmasý, III. tarýmsal faaliyetlerin devletin denetiminde yapýlmasý durumlarýndan hangilerini engellediði savunulabilir? ) Yalnýz I ) Yalnýz II ) I ve II ) I ve III ) II ve III oðrafi Keþiflerin, I. halkýn ekonomik durumunun iyileþmesi, II. kilisenin savunduðu bazý düþüncelerin doðru olmadýðýnýn ortaya çýkmasý, III. yeni canlý ve kýtalarýn bulunmasý sonuçlarýndan hangilerinin, vrupa da Rönesans hareketlerinin baþlamasýna ortam hazýrladýðý savunulabilir? ) Yalnýz I ) Yalnýz III ) I ve II ) II ve III ) I, II ve III Sosyal ilimler - 1 Testi 7

8 Güvender ÖSS eneme Sýnavý 5. Osmanlý devlet adamlarý, XVII. yüzyýlda ortaya çýkan iç sorunlarý askeri önlemlerle çözmeye çalýþmýþlardýr. una göre Osmanlý devlet adamlarýnýn aþaðýdakilerden hangisini amaçladýklarý savunulabilir? ) Geniþleme politikasýnýn sürdürülmesini ) Ülke gelirlerinin artýrýlmasýný ) evþirmelerin önemli görevlere getirilmesini ) Þehzadelerin yönetim deneyimi kazanmasýný ) Merkezi otoritenin saðlanmasýný 6. Fransýz Ýhtilali, Osmanlý Ýmparatorluðu nun parçalanma sürecini hýzlandýrýnca, bütün Osmanlý vatandaþlarý ýrk, dil ve din farký gözetmeksizin kaynaþtýrýlmaya çalýþýlmýþtýr. þaðýdakilerden hangisinin bu doðrultuda yapýldýðý savunulamaz? ) Herkese þirket ve banka gibi ticari nitelikli kurum açma hakký tanýnmasýnýn ) alkan devletleri ile yapýlan antlaþmalarda Türk azýnlýðýn haklarýnýn güvence altýna alýnmasýnýn ) zýnlýklara devlet memuru olma ve istediði okullara girme hakký tanýnmasýnýn ) Hristiyanlara il meclislerine üye olma hakký verilmesinin ) ütün Osmanlý vatandaþlarýna yönetime katýlma hakký tanýnmasýnýn 8. Padiþah, 20 ylül 1919 da bir bildiri yayýnlayarak, nadolu da baþlayan milli hareketin, atý nadolu daki iþgalleri geniþlettiðini, ulusun parçalanmasýna neden olduðunu, bu yüzden barýþ görüþmelerinde zayýf kalýnacaðýný ileri sürmüþ, yakýnda onurlu bir barýþ yapýlacaðýna inandýðýný belirtmiþtir. 9. Londra Konferansý'ndan sonra TMM temsilcisi ekir Sami ey, Ýngiltere ile esirlerin karþýlýklý olarak deðiþimini öngören bir antlaþma yapmýþtýr. Padiþahýn bu bildiri ile, I. iþgalcilere karþý milli birliði saðlama, II. halkýn millicilere katýlmasýný önleme, III. barýþ görüþmelerine katýlacak delegelerin halk tarafýndan seçilmesini saðlama hedeflerinden hangilerine ulaþmak istediði savunulabilir? ) Yalnýz I ) Yalnýz II ) Yalnýz III ) I ve II ) II ve III u durum aþaðýdakilerden hangisini göstermektedir? ) Ýngiltere'nin, TMM'yi Türk milletinin temsilcisi olarak görmeye baþladýðýný ) Ýki tarafýn elindeki esir sayýsýnýn eþit olduðunu ) Ýngiltere'nin Sevr ntlaþmasý ndan vazgeçtiðini ) Ýngiltere'nin savaþýn sorumluluðunu üstlendiðini ) Ýngiltere'nin, Fransa ve Ýtalya'nýn desteðini kaybettiðini 7. II. Mahmut döneminde âyanlýk, Yeniçeri Ocaðý ve týmar sistemi kaldýrýlmýþ, muhtarlýklar kurulmuþ, devlet memurlarýna ve askerlere maaþ baðlanmýþtýr. u uygulamalarýn, I. devletin ordu üzerindeki denetiminin güçlenmesi, II. vrupa devletlerinin Osmanlý evleti nin içiþlerine karýþmalarýnýn önüne geçilmesi, III. merkezi otoriteyi zayýflatan engellerin ortadan kalkmasý sonuçlarýndan hangilerine ortam hazýrladýðý ileri sürülebilir? ) Yalnýz I ) Yalnýz II ) Yalnýz III ) I ve II ) I ve III 10. tatürk, "irlik ve emelde kararlý olan ve ýsrar eden bir millet, kendini beðenmiþ ve saldýrgan her düþmaný, eninde sonunda gurur ve saldýrganlýðýna piþman eder." demiþtir. una göre Türk Kurtuluþ Savaþý'nýn baþarýya ulaþmasýnda, I. düþmanýn gururlu ve saldýrgan olmasý, II. milletin birlik ve dayanýþma içinde olmasý, III. milletin baðýmsýzlýktan ödün vermeye yanaþmamasý durumlarýndan hangilerinin etkili olduðu savunulabilir? ) Yalnýz I ) Yalnýz II ) Yalnýz III ) II ve III ) I, II ve III 8 Sosyal ilimler - 1 Testi

9 Güvender ÖSS eneme Sýnavý 11. Þeyh Sait isyaný sýrasýnda iþbaþýna gelen Ýsmet Paþa Hükümeti, isyancýlara karþý iki yýl süreyle geçerli olmak üzere Takrir-i Sükûn Kanunu'nu çýkarmýþ, nkara ve iyarbakýr'da Ýstiklal Mahkemeleri kurulmasýný saðlamýþtýr. u durum aþaðýdakilerden hangisini göstermektedir? ) Ýsyana verilen desteðin azaldýðýný ) Ýsyanýn inkýlâplar ve rejim açýsýndan tehlikeli bir boyuta ulaþtýðýný ) Ýsyanýn hükümet üyelerine yönelik olduðunu ) Ýsyanýn çýkmasýnda kiþisel çýkarlarýn rol oynadýðýný ) Ýsyanlarýn dýþ kaynaklý olduðunu 14. Türkiye de kýþýn, ulusal saatin ayarlandýðý 30 doðu meridyeninde yerel saatin olduðu anda 40 kuzey enleminde yer alan; X kentinde yerel saat 12.16, Y kentinde yerel saat 13.00, Z kentinde yerel saat 13.52, T kentinde yerel saat dir. una göre, kentlerden hangi ikisi Türkiye sýnýrlarý içindedir? )XveY )XveZ )YveZ ) Y ve T ) Z ve T 12. Medeni Kanun ile Türkiye'de evlilikler devlet kontrolü altýna alýnmýþtýr. Medeni Kanun'un, I. resmi nikah zorunluluðunun getirilmesi, II. kadýnlara mirastan erkeklerle eþit pay alma hakký tanýnmasý, III. boþanma hakkýnýn kadýnlara da tanýnmasý hükümlerinden hangilerinin bu duruma ortam hazýrladýðý söylenebilir? ) Yalnýz I ) Yalnýz II ) I ve II ) I ve III ) II ve III 15. þaðýdaki grafikte, beþ farklý kara yolunun gerçek uzunluklarý ile kara yollarýnýn farklý haritalarda ölçülen uzunluklarý verilmiþtir. Gerçek Uzunluk (km) I II III IV V Kara yollarý Harita Uzunluðu (cm) una göre, hangi kara yolunun bulunduðu haritanýn ölçeði en büyüktür? ) I ) II ) III ) IV ) V ir coðrafyanýn bölge ya da dünya üzerinde askeri açýdan taþýdýðý öneme jeostratejik konum denir. una göre tatürk ün, I. aþkomutanlýk zaferinden sonra Türk ordusuna taarruz emrini vermesi, II. Tekalif-i Milliye uyruklarýný çýkararak ordunun ihtiyaçlarýný karþýlamasý, III. Türk ordusunu Sakarya nehrinin doðusuna çekerek düþmanla arasýnda doðal bir engel oluþturmasý faaliyetlerinden hangileri, Kurtuluþ Savaþý nda jeostratejik konumdan yararlanmayý hedeflediðine kanýt olarak gösterilebilir? ) Yalnýz I ) Yalnýz II ) Yalnýz III ) I ve II ) I ve III 16. kvatoral bölgede yer alan frika ülkeleri güneþ ýþýnlarýný dik ve dike yakýn açýlarla aldýklarý hâlde, Kuzey frika da yer alan ülkeler kadar sýcak deðillerdir. u durum, aþaðýdaki etkenlerden hangisinin farklý olmasýndan kaynaklanýr? ) Nem miktarý ) nlem derecesi ) Okyanus akýntýlarý ) Güneþlenme süresi ) Kara ve deniz daðýlýþý Sosyal ilimler - 1 Testi 9

10 Güvender ÖSS eneme Sýnavý 17. Sulama sorunu çözümlenmemiþ bölgelerde, yalnýzca iklim koþullarýna baðlý olarak sürdürülen tarým etkinliklerine kuru tarým denir. una göre, aþaðýda bazý yýllardaki buðday üretimleri verilen bölgelerin hangisinde, kuru tarýmýn daha yaygýn olduðu söylenebilir? (uðday ekilen alanlarda deðiþme yoktur.) ) Üretim (bin ton) ) Yýllar Üretim (bin ton) Yýllar ) Üretim (bin ton) ) Üretim (bin ton) ) 0 Üretim (bin ton) Yýllar Yýllar Yýllar 19. Türkiye de yaðýþlý geçen bir yýl içinde aþaðýdakilerden hangisinin arttýðý söylenemez? ) Tarýmsal üretimin ) karsu debilerinin ) Otlaklarýn veriminin ) kili - dikili alanlarýn ) Taban suyu seviyesinin 20. eniz eniz I. Yöre II. Yöre 18. þaðýdaki tabloda, ayný boylam üzerinde yer alan beþ merkezde yýlýn belli günlerinde öðle vakti güneþ ýþýnlarýnýn yatay düzleme düþme açýlarý verilmiþtir. Yukarýda iki farklý yöreye ait haritalar incelendiðinde, aþaðýdaki yorumlardan hangisi yapýlamaz? ) II. yörede delta ovalarý meydana gelmiþtir. ) I. yöredeki akarsularýn uzunluklarý daha azdýr. ) I. yörenin kýyýsýndaki gelgit genliði daha fazladýr. ) II. yöredeki akarsular taþýmacýlýða daha elveriþlidir. ) I. yörenin kýyýsýnda, akarsular biriktirme yapamamýþtýr. Merkezler 21 Mart 21 Haziran 23 ylül 21 ralýk I ' ' II III 23 27' 46 54' 23 27' ' ' IV 66 33' 43 06' 66 33' 90 V ' Tablo incelendiðinde, bu merkezlerin enlem derecesi aþaðýdakilerin hangisinde yanlýþ eþleþtirilmiþtir? 90 ) I 45 kuzey ) II 66 33' kuzey ) III 42 kuzey ) IV 23 27' güney ) V 23 27' kuzey 66 33' 21. Türkiye de deniz turizminin Karadeniz kýyýlarýnda az yapýlmasýnda, aþaðýdakilerden hangisinin etkisi en fazladýr? ) Kýt a sahanlýðýnýn dar olmasý ) Güneþli gün sayýsýnýn az olmasý ) Geliþmiþ kara yolu aðýnýn olmamasý ) Yeterli konaklama tesislerinin bulunmamasý ) Yeryüzü þekillerinin yüksek ve engebeli olmasý 10 Sosyal ilimler - 1 Testi

11 Güvender ÖSS eneme Sýnavý 22. þaðýdaki þekillerde, üç ayrý basýnç merkezinde görülen rüzgârlarýn hareket yönleri gösterilmiþtir I II III una göre, basýnç merkezlerinin bulunduðu yarým küreler aþaðýdakilerin hangisinde doðru olarak verilmiþtir? I II III ) Kuzey Güney Kuzey ) Güney Kuzey Güney ) Kuzey Kuzey Güney ) Kuzey Güney Güney ) Güney Kuzey Kuzey 23. þaðýdaki tabloda, Türkiye nin bazý yýllardaki nüfusu, tarým arazisi ve fizyolojik nüfus yoðunluðu verilmiþtir. 24. Farklý disiplin ürünlerinin birleþtiricisi olarak felsefe, farklý özelliklerdeki bilgilerin bölünüp parçalanmalarýna karþý çýkarken, bu bilgilerin üzerinde týpký dansýn beden üzerinde oynadýðý belirleyici bir rolü oynar. a u parçada felsefenin hangi özelliði vurgulanmaktadýr? ) ütüncü görüþe varma ) kýl ilkelerine dayanma ) leþtirel olma ) Kendini düþünceyle sýnýrlama ) ilimlere ýþýk tutma 25. Zihnimde bulunan þeylerin, zihnimin dýþýnda bir dünyaya karþýlýk olduklarýný, onun yansýmalarý veya etkileri olduðunu nereden biliyorum? Zihnimin dýþýnda bir takým þeyler, baþka zihinler, bir dýþ dünya veya gerçeklik olduðunu nereden biliyorum? c u sorularda temel olarak aþaðýdakilerden hangisi irdelenmektedir? ) üþünme becerisinin bilim yapmaya elveriþliliði ) oðal varlýkla doðaüstü varlýk ayrýmýnýn gerçekçi olup olmadýðý ) Varlýðýn düþünceyle sýnýrlý olup olmadýðý ) üþünceye konu olan varlýklarýn yararlýlýklarý ) vrenin bir düzen içerip içermediði Yýllar Nüfus Tarým arazisi (km ² ) Fizyolojik yoðunluk Tablodaki bilgilere göre, aþaðýdakilerden hangisi söylenebilir? ) Tarým arazisindeki artýþ oraný nüfus artýþ oranýndan fazladýr. ) Verilen yýllarýn hepsinde nüfus arttýkça tarým arazisi de artmýþtýr. ) Türkiye nin nüfusu arttýkça fizyolojik nüfus yoðunluðu da artmaktadýr. ) Yer þekillerinin az engebeli olduðu yerlerde fizyolojik nüfus yoðunluðu fazladýr. ) yýllarý arasýnda fizyolojik nüfus yoðunluðu iki kattan fazla artmýþtýr. 26. enjamin Franklin, yüklü cam tabaklarý dizisini pil olarak tanýmlayan ilk kiþi oldu. Luigi Galvani, elektriðin temeli olarak bilinen sinir atýmlarý deneyini gerçekleþtirdi. Tesadüfen bulduðu þey, Volta gibi mucitlerin ilerideki araþtýrmalarý için bir kilometre taþý oldu. lessandro Volta, kendi adýný taþýyan pili icat etti ve elektrik üretmenin ilk pratik yöntemini buldu. a una göre enjamin Franklin in çalýþmalarýnýn elektrik üretimine temel oluþturmasý, bilimle ilgili aþaðýda verilenlerden hangisine bir örnektir? ) ilgi birikiminin, önceki bulgulara dayalý olarak ilerlemesine ) ilimsel geliþmede felsefi görüþlerin sürükleyici rol oynadýðýna ) Çok sayýdaki gözlemden hareketle ortak bir görüþe varýlmasýna ) ilim adamlarýnýn, bilimdeki geliþmelere katkýlarýnýn ayný düzeyde olduðuna ) ilimde araþtýrma sonucunun, süreçten daha önemli görüldüðüne Sosyal ilimler - 1 Testi 11

12 Güvender ÖSS eneme Sýnavý 27. ir eylemin ahlaki bakýmdan iyi ya da kötü olabilmesi, bir baþkasýnýn sevinç veya acýsýný amaç edinmesine baðlýdýr. unun için, iyilik edeceðim kiþiyle kendimi özdeþleþtirmem gerekir. u, kendi iç özümün baþkasýnýn da içi özü olduðunu bilmekle gerçekleþir. ncak o zaman baþkasýnýn acýsý benim de acým olur. b u görüþe göre, bir eylemin ahlaki nitelik kazanmasýnda aþaðýdakilerden hangisi belirleyicidir? ) Ýnsanlarý ayný deðerde kabul etme ) Kendisini karþýsýndakinin yerine koyma ) Herkese acýma duygusuyla yaklaþma ) Kiþileri ortak bir amaç etrafýnda birleþtirme ) Herkese sorumluluklarýný bildirme 29. Modern, karmaþýk toplumlarda hýrsýzlýk, þiddet, cinayet vb. fiillerin sadece bireylere deðil, ayný zamanda topluma ve kamuya da zarar verdikleri düþünülür. u gibi kural ihlalleri yapanlara karþý uygun tedbirleri almak devletin sorumluluðundadýr; devletin bu iþlevi özel bireylerin veya örgütlerin eline býrakýlamaz. e una göre, devletin suç iþleyenleri cezalandýrmasýnda aþaðýdakilerden hangisi etkilidir? ) oðal hukuku yaþama geçirme isteði ) Ýdeal düzen kurma giriþimi ) gemenin, egemenliðini kanýtlama çabasý ) Hoþgörü ve erdemi yaygýnlaþtýrma giriþimi ) Kamu yararýný saðlama ve koruma düþüncesi 28. Ýnsan, istemelerinde özerk ise özgürdür; istenç engellenmiþse, zorlanmýþsa özgür deðildir. d u cümleye göre özgürlüðün ölçütü nedir? ) avranýþlardaki tutarlýlýk ) Kiþi haklarýna gösterilen saygý ) Sorumluluðun paylaþýlmasý ) Kiþisel iradenin kendini gerçekleþtirmesi ) Olaylar karþýsýndaki duyarlýlýk 30. Sanatçý, esinlendiði bir günbatýmýndaki doðal güzelliðin kendi üzerinde yaptýðý etkiyi, sanat izleyicisi üzerinde yeniden yaratmak için yapýtýna koyar. d u görüþe göre sanat nedir? ) Ýdeal olanýn düþüncede yaratýlmasýdýr. ) oðal olandan hareketle doðaüstüne ulaþýlmasýdýr. ) Sanatçýnýn tasarýmlarýnýn yararlý nesnelere dönüþtürülmesidir. ) oðal olanýn, sanatçýnýn bakýþýyla yansýtýlmasýdýr. ) oða düzenine eleþtirel bakýlmasýdýr. SOSYL ÝLÝMLR - 1 TSTÝ ÝTTÝ. VPLRINIZI KONTROL ÝNÝZ. 12 Sosyal ilimler - 1 Testi

13 MTMTÝK 1 TSTÝ ÝKKT! U ÖLÜM, VPLYÐINIZ TOPLM SORU SYISI 30 UR. Sorular, Matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. u testin standart puaný; SY-1 Puanýnda 1,0 SY-2 Puanýnda 0,5 ÝL Puanýnda 0,2 SÖZ-1 Puanýnda 0,3 SÖZ-2 Puanýnda 0,3-1 Puanýnda 0,9-2 Puanýnda 0,45 Katsayýlarý ile çarpýlacaktýr. O nedenle bu testi bütün adaylarýn cevaplandýrmasý önerilir. u bölümdeki sorularla ilgili cevaplarýnýzý, cevap kâðýdýnýzdaki MTMTÝK 1 TSTÝ ne iþaretleyiniz. 1. x, y, z pozitif tam sayýlardýr. 3. a ve b gerçel sayýlar olmak üzere, x y + 5 = y z + 6 olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi kesinlikle doðrudur? ) x, y ve z çift sayýdýr. ) x, y ve z tek sayýdýr = 3 a b olduðuna göre, a + b toplamý kaçtýr? ) 3 ) 2 ) 1 ) 2 ) 3 ) x çift sayý ise y çift sayýdýr. ) x tek sayý ise y tek sayýdýr. ) x çift sayý ise y tek sayýdýr. 4. a bir gerçel sayýdýr. 3 5 a = Kilogramý 3 YTL ye mâl olan 10 kilogram viþneden kütlesinin % 30 u kadar saf viþne suyu elde edilmektedir. Saf viþne suyunun içine 5 kilogram su katýlarak kilogramý 9 YTL den satýlmýþtýr. Suya para verilmediðine göre, bu satýþtan yüzde kaç kâr edilmiþtir? ) 80 ) 90 ) 100 ) 120 ) 140 olduðuna göre, 1 2 a + 0,5 ifadesinin deðeri kaçtýr? ) ) ) ) 1 ) Matematik - 1 Testi 13

14 Güvender ÖSS eneme Sýnavý 5. ört basamaklý 2ab2 sayýsý iki basamaklý ab sayýsýndan 2569 fazla olduðuna göre, a b çarpýmý kaçtýr? dd ) 12 ) 14 ) 15 ) 18 ) Ýstanbul daki evinin fiyatý ursa daki evinin fiyatýnýn 2 katý ve ursa daki evinin fiyatý ingöl deki evinin fiyatýnýn 2 katýndan YTL eksiktir. Ýstanbul daki evinin fiyatý YTL ile YTL arasýnda olduðuna göre, ingöl deki evinin fiyatý aþaðýdakilerden hangisi olamaz? ) YTL ) YTL ) YTL ) YTL ) YTL 6. Uzun kenarý 2,7 m olan dikdörtgen biçimindeki bir duvar, bir kenarýnýn uzunluðu 6 cm olan özdeþ kare biçimindeki fayanslarla döþenmiþtir. u iþ için toplam 1875 fayans kullanýldýðýna göre, duvarýn kýsa kenarý kaç metredir? ) 2 ) 2,2 ) 2,4 ) 2,5 ) 2,6 9. a pozitif tam sayý ve b asal sayýdýr. 5a + 2b 23 = 4 a olduðuna göre, b kaç farklý deðer alabilir? ) 6 ) 5 ) 4 ) 3 ) 2 7. x ve y birer gerçel sayýdýr. 2 x (y ) = 0 c ifadesinin de- olduðuna göre, ðeri kaçtýr? 3 3 x + y + 3xy(x+ y) ) ) 125 ) 1 ) 1 ) ve þehirleri arasý 150 km dir. dan ye doðru hýzýný her 1 saatin sonunda 25 km/sa artýran bir araç belirli bir hýzla yola çýktýðý anda, den de ayný yönde 100 km/sa sabit hýzla bir araç harekete geçiyor. dan hareket eden araç, 4 saat sonra diðer araca yetiþtiðine göre; dan hareket eden aracýn baþlangýç hýzý, kaç km/sa tir? ) 75 ) 100 ) 125 ) 150 ) Matematik - 1 Testi

15 Güvender ÖSS eneme Sýnavý a 2 a a : a + 2a a 2a a 4a a + 2a 14. a pozitif tam sayý ve b negatif tam sayýdýr x < a b b a ifadesinin sadeleþtirilmiþ biçimi aþaðýdakilerden hangisidir? )a+2 )a 2 )a )1 )2 eþitsizliðindeki x için aþaðýdakilerden hangisi daima doðrudur? )0< x< 1 )x> 3 )x> ) x < ) x < ir babanýn 9 adýmda aldýðý yolu, çocuðu 15 adýmda almaktadýr. b aba 750 metrelik bir yolu 1800 adýmda aldýðýna göre, çocuðun bir adýmý kaç cm dir? ) 20 ) 25 ) 30 ) 35 ) þaðýdaki tabloda her ürünün 100 gramýnda bulunan kalori miktarý verilmiþtir. Ürünler Kalori miktarý Ispanak 25 omates x = 5 olduðuna göre, 2 x kaçtýr? 1 1 ) ) ) 1 ) 5 ) c Kereviz 40 Marul 15 Ýncir 80 Hindi eti 160 Patates kýzartmasý 280 Koyun eti 310 Fasulye 340 Salam 450 li her gün domates, patates kýzartmasý ve koyun etinin en az ikisinden 100 er gram yemek zorundadýr. li her gün en az 600, en çok 800 kalori almaktadýr. una göre, bir günde li yukarýdaki ürünlerin en çok kaç tanesinden 100 er gram yiyebilir? ) 5 ) 6 ) 7 ) 8 ) 9 Matematik - 1 Testi 15

16 Güvender ÖSS eneme Sýnavý : iþleminin sonucu kaçtýr? 1 ) 2 ) 2 ) 1 ) ) Rüstem in bugünkü yaþý, Filiz ile ihan ýn bugünkü yaþlarý toplamýnýn 3 katýna eþittir. Filiz doðduðunda; Rüstem in yaþý, ihan ýn yaþýnýn 5 katýna eþitti. Filiz ile ihan ýn bugünkü yaþlarý toplamý 18 olduðuna göre, Filiz in bugünkü yaþý kaçtýr? ) 4 ) 5 ) 6 ) 7 ) x+ 5 2 (mod6) 17. ir baba önce 1. çocuðuna cebinde bulunan tüm parasýnýn yarýsýný, sonra 2. çocuðuna cebinde kalan tüm parasýnýn yarýsýný, sonra 3. çocuðuna kalan tüm parasýnýn yarýsýný... þeklinde her çocuðuna kalan tüm parasýnýn yarýsý kadar para veriyor. una göre, 5. çocuða 1 YTL vermiþse 1. çocuða kaç YTL vermiþtir? ) 48 ) 32 ) 24 ) 16 ) olduðuna göre, x in alabileceði en büyük üç farklý negatif tam sayýnýn toplamý kaçtýr? ) 27 ) 21 ) 18 ) 15 ) Voleybol veya basketbol oyunlarýndan en az birini oynayanlarýn bulunduðu bir sýnýfta, en çok bir oyun oynayanlarýn sayýsý 12 dir. Voleybol oynayanlarýn sayýsý, basketbol oynayanlarýn sayýsýndan 2 fazladýr. una göre, bu sýnýfta sadece voleybol oynayan kaç kiþi vardýr? ) 5 ) 6 ) 7 ) 8 ) 9 f : R R 3x 1 f( x) = 2 1 g : R { R 2 } g( x) = 2x+ 1 fonksiyonlarý için, f(a) a b = g(b) iþlemi tanýmlanýyor. una göre, 1 2 iþleminin sonucu kaçtýr? ) ) ) ) ) Matematik - 1 Testi

17 Güvender ÖSS eneme Sýnavý 22. bir dik üçgen [] [] = = 2 cm = 6 cm 25. [] // [] m(é) = 45 = 6ñ2 cm = 3 cm = 2ò10 cm Yukarýdaki verilere göre, = x kaç cm dir? ) 4 ) 2ñ5 ) 2ñ6 ) 3ñ3 ) 4ñ2 Yukarýdaki verilere göre, = x kaç cm dir? ) 9 ) 10 ) 11 ) 12 ) eþkenar üçgen 23. bir üçgen FK dikdörtgen 4ñ5 = = 4ñ5 cm [] yarým çemberin çapý F teðet noktasý F = 4 cm 4 F K 6 K = 6 cm Yukarýdaki verilere göre, lan(fk) kaç cm 2 dir? ) 64 ) 70 ) 72 ) 80 ) 96 Yukarýdaki verilere göre, F oraný kaçtýr? )2 ) ) ) 3 ) paralelkenar [K] açýortay [F] // [] F = F F = 8 cm K = 3 cm Yukarýdaki verilere göre, = x kaç cm dir? ) 9 ) 10 ) 11 ) 12 ) dikdörtgen F 7, çeyrek çemberin merkezi F = 7 cm = 8 cm Yukarýdaki verilere göre, noktasýnýn merkezli çembere en kýsa uzaklýðý kaç cm dir? ) 6 ) 7 ) 8 ) 9 ) 10 8 Matematik - 1 Testi 17

18 Güvender ÖSS eneme Sýnavý 28. y 30. (10,6) = 20 cm K = 12 cm F = 8 cm O x Yukarýdaki þekilde bir kare, [F] [], = ve (10, 6) veriliyor. una göre, F doðrusunun denklemi aþaðýdakilerden hangisidir? ) 3x 4y+12=0 ) 3x+4y+12=0 Yukarýda verilen dikdörtgenler prizmasý þeklindeki kutu içerisine, taban yarýçapý 1 cm ve yüksekliði 20 cm olan dik silindir þeklindeki çubuklar yerleþtirilecektir. una göre, en fazla kaç tane çubuk yerleþtirilebilir? ) 48 ) 36 ) 32 ) 25 ) 24 ) 3x 4y 12=0 ) 3x+4y 12=0 )4x 3y+12=0 29. (3, 16) MTMTÝK - 1 TSTÝ ÝTTÝ. = 4 VPLRINIZI KONTROL ÝNÝZ. Yukarýdaki þekilde; [] ile y = 2x doðrusu noktasýnda kesiþtiðine göre, noktasýnýn apsisi kaçtýr? ) 13 ) 14 ) 15 ) 16 ) Matematik - 1 Testi

19 FN ÝLÝMLRÝ 1 TSTÝ ÝKKT! U ÖLÜM, VPLYÐINIZ TOPLM SORU SYISI 30 UR. Sorular, Fen ilimlerindeki temel kavram ve ilkelerle düþünmeyi ölçmeye yöneliktir. u testin standart puaný; SY-1 Puanýnda 0,7 SY-2 Puanýnda 0,35 ÝL Puanýnda 0,1 SÖZ-1 Puanýnda 0,2 SÖZ-2 Puanýnda 0,2-1 Puanýnda 0,2-2 Puanýnda 0,2 Katsayýlarý ile çarpýlacaktýr. O nedenle bu testi bütün adaylarýn cevaplandýrmasý önerilir. u bölümdeki sorularla ilgili cevaplarýnýzý, cevap kâðýdýnýzdaki FN ÝLÝMLRÝ 1 TSTÝ ne iþaretleyiniz. 1. Öz kütleleri d X ve d Y olan sýcaklýklarý eþit X ve Y sývýlarýndan öz kütleleri d 1 ve d 2 olan, farklý iki türdeþ karýþým oluþturuluyor. una göre, aþaðýdaki iliþkilerden hangisi kesinlikle yanlýþtýr? 3. Saydam X, Y, Z ortamlarýna gelen Ι ýþýk ýþýnýnýn bu ortamlardaki hýz - yol grafiði þekildeki gibidir. Ortamlarýn ayýrýcý yüzeyi birbirine paralel olacak biçimde düzenlenip ayný Ι ýþýný X ortamlarýndan gönderiliyor. Hýz X Y Z Yol ) d X >d 1 >d 2 ) d X >d 1 >d Y una göre, ýþýn bu ortamlarda; ) d 1 >d X >d 2 ) d X >d 2 >d Y X X X ) d 1 >d 2 >d Y Y Y Y Z Z Z I II III 2. K ve L lastik balonlarý ÁF 1 kuvveti ile Þekil - I deki gibi, baþka bir deðiþiklik yapýlmadan ÁF 2 kuvveti ile de Þekil - II deki gibi dengede tutuluyor. Þekil - I de K nin hacmi V K, kap tabanýndaki basýnç P I, Þekil - II de L nin hacmi V' L, kap tabanýndaki basýnç P II olduðuna göre, I. F 1 >F 2 dir. II. V K >V' L dir. III. P I >P II dir. yargýlarýndan hangileri kesinlikle doðrudur? ) Yalnýz I ) Yalnýz II ) I ve II ) I ve III ) II ve III I, II ve III te verilen yollardan hangilerini izleyebilir? ) Yalnýz I ) Yalnýz II ) Yalnýz III ) I ya da II ) I ya da III 4. yný düzlemdeki ÁF 1, ÁF 2, ÁF 3, ÁF 4, ÁF 5 kuvvetleri þekildeki gibidir. Hangi kuvvetin büyüklüðü iki katýna çýkartýlýrsa, bu kuvvetlerin bileþkesi sýfýr olur? (ölmeler eþit aralýklýdýr.) ) ÁF 1 ) ÁF 2 ) ÁF 3 ) ÁF 4 ) ÁF 5 Fen ilimleri - 1 Testi 19

20 Güvender ÖSS eneme Sýnavý Kalýnlýklarý eþit olan kare biçimindeki türdeþ X, Y, Z levhalarýnýn yapýþtýrýlmasýyla oluþturulan þekildeki cismin kütle merkezi O noktasýdýr. X in kütlesi m olduðuna göre, üç levhanýn toplam kütlesi kaç m dir? ) 3 ) 4 ) 5 ) 6 ) 8 þit boydaki K, L, M çubuklarý ve özdeþ X, Y, Z makaralarýyla þekildeki düzenekler kurulmuþtur. Çubuklarýn uzama katsayýlarý arasýndaki iliþki α K < α L < α M dir. Çubuklarýn sýcaklýklarý T kadar artýrýldýðýnda hangi makaralar P oku yönünde döner? ) Yalnýz X ) Yalnýz Y ) X ve Y ) Y ve Z ) X, Y ve Z 6. Özdeþ lambalar ve iç direnci önemsiz üreteç ile kurulmuþ þekildeki devrede anahtarlar açýktýr. evrede bütün lambalarýn ýþýk verebilmesi için en az kaç anahtar kapatýlmalýdýr? 9. ir düzlem ayna, bir perde ve saydam olmayan konik bir cisimle kurulan düzenekte silindirik ýþýk demeti cisim ve ayna üzerine þekildeki gibi gönderiliyor. una göre, perdede oluþan gölgenin þekli aþaðýdakilerden hangisi gibidir? ) 5 ) 4 ) 3 ) 2 ) 1 7. K ve L cisimleri sývý içinde Þekil - I ve Þekil - II deki konumlarýndan serbest býrakýldýðýnda, K cismi tabana inerken, L cismi yukarý çýkýyor. una göre, cisimlerin hareketi süresince, I. Þekil - I de sývýnýn yere göre potansiyel enerjisi artar. II. Þekil - II de sývýnýn yere göre potansiyel enerjisi azalýr. III. Þekil - II de cisim ile sývýnýn yere göre toplam potansiyel enerjisi azalýr. yargýlarýndan hangileri doðrudur? ) Yalnýz I ) Yalnýz II ) I ve II ) II ve III ) I, II ve III 10. yný maddeden yapýlmýþ eþit kalýnlýktaki iletken nötr X, Y, Z çubuklarýna yükleri +q, +q ve q olan özdeþ cisimler þekildeki gibi yaklaþtýrýlmýþtýr. Çubuklarýn 1, 2, 3 uçlarýnda toplanan yük miktar- 3 d larý sýrasýyla q 1, q 2, q 3 olduðuna göre, bunlar arasýndaki iliþki nedir? ) q 1 >q 2 >q 3 ) q 1 =q 2 >q 3 ) q 3 >q 1 =q 2 ) q 3 >q 2 >q 1 ) q 1 =q 2 =q 3 +q X +q q 1 2 Y Z 20 Fen ilimleri - 1 Testi

21 Güvender ÖSS eneme Sýnavý 11. Yarý çaplarý 2r ve r olan K ve L diþlileri Þekil - I deki konumdayken K diþlisi döndürülerek Þekil - II deki görünüm elde ediliyor. u döndürme sýrasýnda K diþlisi Þekil - II deki görünümünü 4. kez aldýðý ana kadar, L diþlisi Þekil - II deki görünümünü kaç kez almýþtýr? ) 2 ) 3 ) 5 ) 7 ) X : Çözelti Y : lement Z : mülsiyon Yukarýda verilen maddeler için, I. X ve Y homojen, Z heterojendir. II. X ve Y arý madde, Z karýþýmdýr. III. X ve Y kimyasal, Z ise fiziksel yöntemlerle bileþenlerine ayrýlýr. yargýlarýndan hangileri doðrudur? ) Yalnýz I ) Yalnýz II ) Yalnýz III ) II ve III ) I, II ve III Proton sayýsý X Y Z Nötron Sayýsý þit bölmeli, düzgün ve türdeþ bir çubuk özdeþ iki top ile þekildeki gibi yatay dengededir. K noktasýndan asýlan top, N noktasýndan asýldýðýnda çubuðun yatay dengesinin bozulmamasý için çubuk tavana hangi noktasýndan asýlmalýdýr? ) MN arasýndan ) N den ) NP arasýndan ) P den ) PR arasýndan Tek atomlu X, Y, Z taneciklerine ait, proton sayýsý - nötron sayýsý grafiði yukarýda verilmiþtir. una göre, aþaðýdaki yargýlardan hangisi kesinlikle yanlýþtýr? ) Kütle numarasý en büyük olan Z dir. ) Y nötr ise X katyondur. ) Y ve Z nin kütle numaralarý farklýdýr. ) Z anyon ise Y katyondur. ) Çekirdek yükü en büyük olan X tir X Y T Z yný düzlemde sabit hýzlarla hareket eden K, L, M araçlarýndan K ve L nin yere göre hýz vektörleri Áv K ve Áv L Þekil - I deki gibidir. L aracýndaki bir gözlemciye göre, K ve M araçlarý zýt yönlerde hareket ettiðine göre, M aracýnýn hýz vektörü Þekil - II dekilerden hangisi olabilir? (ölmeler eþit aralýklýdýr.) ) 5 ) 4 ) 3 ) 2 ) 1 Periyodik tabloda yerleri verilen elementlerle ilgili aþaðýdaki yargýlardan hangisi yanlýþtýr? ) eðerlik elektron sayýsý en büyük olan Z dir. ) X ile T aralarýnda iyonik baðlý bileþik oluþturur. ) X ve Y katý hâlde elektrik akýmýný iletir. ) Y ile T nin atom hacimleri eþittir. ) Y +2 ile Z 1 iyonlarýnýn elektron sayýlarý eþittir. Fen ilimleri - 1 Testi 21

22 Güvender ÖSS eneme Sýnavý gram 3 H 4 ve 32 gram O 2 gazlarýnýn tam verimle gerçekleþen tepkimesi sonucunda oluþan ürünlerin toplamý ile ilgili, I. 40 gramdýr. II. 1 moldür. III. Normal koþullarda 22,4 L hacim kaplar. yargýlarýndan hangileri doðrudur? (H = 1, = 12, O = 16) ) Yalnýz I ) Yalnýz II ) Yalnýz III ) II ve III ) I, II ve III 20. Öz kütlesi 4,5 g/cm 3 olan bir X metalinin mol kütlesi 90 g/mol ise, 6,02 x tane X atomunun hacmi kaç cm 3 tür? (vogadro sayýsý : 6,02 x ) ) 0,5 ) 1,0 ) 2,0 ) 9,0 ) Çözünürlük (g/100g su) X katýsý Çözünürlük (g/100g su) Y katýsý 18. Kovalent baðlý X 2 ve Y 2 elementleri arasýnda, 3X 2 + ny 2 2Z tepkimesi gerçekleþiyor. 0,6 mol X 2 ve 0,8 mol Y 2 ile baþlayan tepkime tam verimle gerçekleþince 0,4 mol Z oluþurken 0,6 mol Y 2 artýyor. una göre, denklemdeki n sayýsý ve bir tane Z molekülünün içerdiði atom sayýsý aþaðýdakilerden hangisinde doðru olarak verilmiþtir? Z molekülündeki n atom sayýsý ) 2 2 ) 1 4 ) 1 3 ) 2 4 ) rý X ve Y katýlarýnýn çözünürlük - sýcaklýk grafiði yukarýda verilmiþtir. una göre, I. oygun Y çözeltisinde çökme saðlamak için sýcaklýk düþürülmelidir. II. X çözünürken ýsý alýr. III. Yalýtýlmýþ kapta arý suda Y çözülürse, çözeltinin ortalama kinetik enerjisi artar. 234 U atomu α ýþýmasý yaparak, Th atomunu oluþtu- 90 rur. u olay ile ilgili, Sýcaklýk ( ) yargýlarýndan hangileri doðrudur? ) Yalnýz I ) Yalnýz II ) I ve II ) II ve III ) I, II ve III Sýcaklýk ( ) 19. çýk hava basýncýnýn 1 atm olduðu bir yerde içinde X gazý bulunan bir cam balona, cýva sývýsý bulunan açýk uçlu bir manometre baðlýdýr. Manometredeki cýva seviyesi X gazýnýn bulunduðu tarafta, diðer taraftan 19 cm yüksektir. una göre, balondaki X gazýnýn basýncý kaç atmosferdir? ) 1,25 ) 1,00 ) 0,75 ) 0,50 ) 0,25 grafiklerinden hangileri doðrudur? ) Yalnýz III ) Yalnýz II ) I ve II ) II ve III ) I, II ve III 22 Fen ilimleri - 1 Testi

23 Güvender ÖSS eneme Sýnavý 23. Toprak çözeltisindeki osmotik basýnç deðiþimine baðlý olarak, mýsýr bitkisinin kök hücrelerindeki osmotik basýnç deðiþmeleri tabloda verilmiþtir. 25. ira mayasý hücrelerinde, oksijensiz solunum yoluyla enerji üretilmesi sýrasýnda, gerçekleþtirilen reaksiyonlar þekilde gösterilmiþtir. una göre, toprak sývýsýndaki osmotik basýncýn arttýðý durumlarda, kök hücrelerindeki osmotik basýncýn da artýrýlýyor olmasý, aþaðýdakilerden hangisinin gerçekleþmesini saðlar? ) Topraktaki suyun, osmoz ile emici tüy hücrelerine geçmesini ) Odun borularýnda, kohezyon - gerilim kuvvetinin o- luþmasýný ) Soymuk borularýnda, kökten yapraklara doðru da madde taþýnmasýnýn gerçekleþmesini ) Kök emici tüy hücrelerindeki fazla suyun, toprak ortamýna geçmesini ) Topraktaki organik maddelerin, bitki hücreleri tarafýndan alýnabilmesini 24. Ökaryot bir hücrede, hücreye gerekli olan bir protein molekülünün sentezlenmesi sýrasýnda, gerçekleþen bazý olaylar þekilde gösterilmiþtir. Glikoz (6) 2 TP 2 P 2 NH 2 2 N 4 P 4 TP 2 NH 2 2 N 2 PGL (3) 2 Pirüvik asit (3) 2 set aldehit (2) 2 til alkol (2) 2 O 2 u enerji üretme olaylarý sýrasýnda, maya hücresinin sitoplazmasý incelendiðinde, etil alkolün oluþmadýðý, ancak glikolizin bir süre daha devam ettiði tespit ediliyor. una göre, solunum reaksiyonlarý sonucunda, pirüvik asit meydana geldiði halde, etil alkol oluþmamasýna, aþaðýda verilenlerden hangisi neden olabilir? ) N moleküllerinin indirgenmesinin, hücre sitoplazmasýnda yapýlmasý ) Son ürün oluþumunda görevli olan enzimlerin, görev yapamaz hale gelmesi ) Sitoplazmadaki reaksiyonlar sýrasýnda, üretilen TP lerin devamlýlýk için yeterli olmamasý ) Glikozun aktifleþmesi için, gerekli olan enerjinin bulunamamasý ) Glikolizin son ürünü olan pirüvik asitin, yeterli oranda üretilememesi 26. oðal ekosistemlerdeki besin zincirlerinde, zincirin her basamaðýnda, kullanýlabilir enerjinin (biyokütlenin) yaklaþýk % 10 kadarý bir sonraki basamaða aktarýlýr. iyokütlenin geri kalan % 90 lýk kýsmýný ise; ilgili basamakta kalan, ýsý enerjisi ve artýk madde olarak dýþ ortama verilenler oluþturur. una göre, son tüketicileri farklý olan; X: Fitoplankton zooplankton küçük balýk balýkçýl kuþ Y : Mýsýr bitkisi koyun insan Z : uðday taneleri çekirge kurbaða yýlan kartal u olaylardan hangileri, prokaryot özellikteki bakteri hücrelerinin protein sentezlemesi sýrasýnda da meydana gelir? ) Yalnýz I ) Yalnýz II ) Yalnýz III þeklindeki besin zincirlerinde, son tüketiciye aktarýlan kullanýlabilir enerji (biyokütle) miktarý, çoktan aza doðru nasýl sýralanýr? )X-Z-Y )Z-Y-X )Y-X-Z ) I ve III ) II ve III ) X-Y-Z )Y-Z-X Fen ilimleri - 1 Testi 23

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere,

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere, ., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0 sayýlarý ile bölündüðünde sýrasýyla,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ve 9 kalanlarýný veren en küçük tamsayý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 59 B) 59 C) 50 D) 5039 E) 0!- 3. Yasin, annesinin

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür.

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür. 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. 1. 1 1 1 1 1 1 D E F 1 1 1 C 1 ir kenarý 1 birim olan 24 küçük kareden oluþan þekilde alaný 1 birimkareden

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - I BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - I SAYI BASAMAKLARI - II MF TM YGS LYS1 05 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

1. I. Bir cismin sýcaklýðý artýrýlýrsa direnci azalýr.

1. I. Bir cismin sýcaklýðý artýrýlýrsa direnci azalýr. 1. Fizik ile ilgili, I. Atomlar maddenin en küçük parçacýklarýdýr. Cisimler hýzlandýrýldýðýnda hýzlarý ses hýzýný geçemez. I Newton, yaþadýðý dönemin en ünlü bilim insanýydý. yargýlarýndan hangileri bilimsel

Detaylı

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü Üçgenler Geometrik isimler önüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz üþümü 119 120 Üçgenler Üçgenler 4 cm 2 cm 2 cm Yukarýdaki çubuklarýn uzunluklarý 4 cm, 2 cm ve 2 cm dir. u üç çubuðun uç noktalarýný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna Artan - Azalan Fonksionlar Ma. Min. ve Dönüm Noktalarý ÖSYM SORULARI. Aþaðýdaki fonksionlardan hangisi daima artandýr? A) + = B) = C) = ( ) + D) = E) = + (97). f() = a + fonksionunda f ý () in erel (baðýl)

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I BÝRE DERSHANEERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UUAMA FÖÜ (MF) DERSHANEERÝ S FÝÝ - 13 ADIRMA UVVETÝ - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ADIRMA UVVETÝ - I Adý Soyadý :... Bu

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI

MATEMATİK SORU BANKASI Bu kitap tarafından hazırlanmıştır. MATEMATİK SORU BANKASI ISBN-978-605-6067-8- Sertifika No: 748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları na

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr?

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? ünite1 TEST 1 Doðal Sayýlar Matematik 4. 10 491 375 doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? 1. Ýki milyon yüz üç bin beþ yüz bir biçiminde okunan doðal sayý aþaðýdakilerden A.

Detaylı

Geometri Çalýþma Kitabý

Geometri Çalýþma Kitabý YGS GMTRÝ ÇLIÞM ÝTI YGS Geometri Çalýþma itabý opyright Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik,

Detaylı

GEOMETRÝK ÞEKÝLLER. üçgen. bilgi

GEOMETRÝK ÞEKÝLLER. üçgen. bilgi bilgi GEOMETRÝK ÞEKÝLLER Tacýn ve basket potasýnýn þekilleri arasýnda nasýl bir benzerlik veya fark vardýr? Tacýn þeklinde bir açýklýk varken, basket potasýnýn þekli tamamen kapalýdýr. Buradan þekillerin

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II II. DERECEDEN DENKLEMLER - IV MF TM LYS1 08 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ 1 [ 8 ] 5 [7] 1 [8] 2 [6] 6 [2] 3 [5] 7 [4] 4 [3] 8 [1]

TÜRKÇE TESTÝ 1 [ 8 ] 5 [7] 1 [8] 2 [6] 6 [2] 3 [5] 7 [4] 4 [3] 8 [1] TÜRKÇE TESTÝ 1 [ 8 ] 1 [8] A kitapçýðý soru numarasý Heykeltýraþ taþa biçim verdiðine göre, heykeltýraþlýk etmek de biçim vermek anlamýna gelir. 2 [6] Olduðundan fazla görünme tutkusu kibirlilik, kendini

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru,

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru, ünite1 Geometri Matematik E 1 3. 1. þaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur?. ýþýn, B B. doðru parçasý, d. nokta,. doðru, B Y erilen açýnýn gösterimi aþaðýdakilerden hangisi olabilir?.

Detaylı

KÖKLÜ SAYILAR TEST / 1

KÖKLÜ SAYILAR TEST / 1 KÖKLÜ SAYILAR TEST / 1 1. Aþaðýdakilerden hangisi reel sayý deðildir? A) B) C) 0 D) 8 E). 6 2 9 A) 16 B) 18 C) 20 D) 2 E) 0 2. Aþaðýdakilerden hangisi irrasyonel sayýdýr? 6. Aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr?

Detaylı

Yaþamýmýzdaki Elektrik

Yaþamýmýzdaki Elektrik ÇALÞMA KÂÐD 1 6. sýnýfta öðrendiklerinizin ne kadarýný hatýrlýyorsunuz? Aþaðýdaki sorularý cevaplayarak bunu kontrol edin. 1. Aþaðýda verilen devrelerden ýþýk verenlerin yanýndaki kutucuklarý iþaretleyiniz.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE ÝÇÝNDEKÝLER. ÜNÝTE ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ... Açýlarý Ýsimlendirme... Açýlarý Ölçme... Açý Çeþitleri... Üçgen Çeþitleri... 7 Üçgenlerin iç Açýlarýnýn Ölçüleri Toplamý... 9 Ölçme ve Deðerlendirme... Kazaným

Detaylı

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ ÇEVREMÝZDEÝ GEOMETRÝ çýlarý Ýsimlendirme þaðýdaki masa üzerindeki açýlarý gösterelim: çýlar, köþesine yazýlan büyük harfle isimlendirilirler. çý ^ veya sembollerinden biri kullanýlarak gösterilir. Yukarýda

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Ayla 1997 ve kardeþi Cemile 2001 yýlýnda doðmuþtur. Bu iki kýz kardeþin yaþlarý farký için aþaðýdakilerden hangisi her zaman doðrudur? A) 4 yýldan azdýr B) en az 4 yýldýr C) tam 4

Detaylı

Geometri Çalýþma Kitabý

Geometri Çalýþma Kitabý LYS GMTRÝ ÇLIÞM ÝTI LYS Geometri Çalýþma itabý opyright Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I ANALÝTÝK DÜZLEM Baþlangýç noktasýnda birbirine dik olan iki sayý doðrusunun oluþturduðu sisteme dik koordinat sistemi, bu doðrularýn belirttiði düzleme

Detaylı

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0 Tam Sayýlarýn Kuvveti Sýfýr hariç her sayýnýn sýfýrýncý kuvveti e eþittir. n 0 = (n 0) Sýfýrýn (sýfýr hariç) her kuvvetinin deðeri 0 dýr. 0 n = 0 (n 0) Bir sayýnýn birinci kuvveti her zaman kendisine eþittir.

Detaylı

Kareli kaðýda çizilmiþ olan. ABC üçgenin BC kenarýna ait yüksekliði kaç birimdir?

Kareli kaðýda çizilmiþ olan. ABC üçgenin BC kenarýna ait yüksekliði kaç birimdir? 8. SINI ÜÇGN YRII NR TTi YÜSÝ üçgenin köþesinden kenarýna ait dikme inþa ediniz. yný iþlemi köþesinden kenarýna ve köþesinden kenarýna da uygulayýnýz. areli kaðýda çizilmiþ olan üçgenin kenarýna ait yüksekliði

Detaylı

LYS - 1 GEOMETRÝ TESTÝ

LYS - 1 GEOMETRÝ TESTÝ LYS - 1 GMTRÝ TSTÝ ÝKKT : 1. u testte toplam 3 soru vardýr. 2. evaplamaa istediðiniz sorudan baþlaabilirsiniz. 3. evaplarýnýzý, cevap kaðýdýnýn Geometri Testi için arýlan kýsmýna iþaretleiniz.. Safalar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular. Aþaðýdaki þekilde her kutudaki sayý altýndaki iki kutuda bulunan sayýlarýn toplamýna eþittir. Soru iþaretinin bulunduðu kutudaki sayý kaçtýr? 2039 2020? 207 A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II ÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS NLTIM FÖYÜ DERSHNELERÝ Konu Ders dý ölüm Sýnav DF No. MTEMTÝK - II PRL - IV MF TM LYS1 12 Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. dý

Detaylı

1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor.

1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor. 6. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 36 12 6 O 1 O 2 O 3 1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor. 3. A = 3

Detaylı

COPYRIGHT EBD YAYINCILIK LTD. ŞTİ.

COPYRIGHT EBD YAYINCILIK LTD. ŞTİ. COPYRIGHT EBD YAYINCILIK LTD. ŞTİ. Bu kitabın her hakkı saklıdır. (Noter huzurunda ve Patent Merkezinde). Hangi amaçla olursa olsun, kitabın tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi,

Detaylı

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3 LYS ÜNÝVSÝT HAZILIK ÖZ-D-BÝ YAYINLAI MATMATÝK DNM SINAVI A Soru saýsý: 5 Yanýtlama süresi: 75 dakika Bu testle ilgili anýtlarýnýzý optik formdaki Matematik bölümüne iþaretleiniz. Doðru anýtlarýnýzýn saýsýndan

Detaylı

ünite SAYILAR ve İŞLEMLER Matematik Yandaki işlemde, her harf farklı bir doğal sayıyı göstermektedir. 4. A C C D E F TEST 1 Buna göre A + B kaçtır?

ünite SAYILAR ve İŞLEMLER Matematik Yandaki işlemde, her harf farklı bir doğal sayıyı göstermektedir. 4. A C C D E F TEST 1 Buna göre A + B kaçtır? ünite SYILR ve İŞLEMLER ES 4. B D E 5 5 Matematik Yandaki işlemde, her harf farklı bir doğal sayıyı göstermektedir. Buna göre + B kaçtır?. 8 ) 40 B) 50 ) 75 D) 90 B 8 sayısı şekildeki gibi asal çarpanlarına

Detaylı

ISBN :

ISBN : ISBN : 978-605 - 4313-56 - 3 İÇİNDEKİLER (5) Geometrik Cisimler ve (8) Birimleri (11) Ölçme ve Değerlendirme - 1 (13) Ölçme ve Değerlendirme - 2 (15) Ölçme ve Değerlendirme - 3 (18) Sıvıları Ölçme (27)

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý LYS GEOMETRÝ Soru Çözüm ersi Kitapçığı 1 (MF - TM) oðruda çýlar Üçgende çýlar çý - Kenar aðýntýlarý ik Üçgen ve Öklit aðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende lan u yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir?

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? KÜMELER TEST /. þaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? 6. ten küçük asal sayýlar kümesinin Venn þemasý ile gösterimi aþaðýdakilerden ) Yýlýn aylarý ) Sokaktaki yaþlý insanlar ) Trabzondaki en iyi lokantalar

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1

YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1 YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1 1. Yandaki tablonun kutucuklarýna terimler yazýlmýþtýr. Buna göre, aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? x x 4 x 3x 6x 5. P(x). Q(x) çarpým polinomunun derecesi 5 tir.

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL COŞKUN EĞİTİM KURUMLARI İSTANBUL GENELİ MATEMATİK ŞENLİĞİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI 21 MART 2009

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL COŞKUN EĞİTİM KURUMLARI İSTANBUL GENELİ MATEMATİK ŞENLİĞİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI 21 MART 2009 T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL COŞKUN EĞİTİM KURUMLARI İSTANBUL GENELİ MATEMATİK ŞENLİĞİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI 21 MART 2009 DİKKAT: 1.Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * Yemek Yapalım: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * Yemek Yapalım: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 4. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Süper Gazeteciler-1 * atematik: Rakamlardan Sayılara * lıștırma-bulmaca: Bulmaca * Gezelim-Görelim: Çanakkale Șehitliği * lıștırma-bulmaca: Sözcük vı * Doğa: Küresel Isınma

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

ÇEMBERÝN ANALÝTÝÐÝ - I

ÇEMBERÝN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý ÇEMBERÝN ANALÝTÝÐÝ - I 1. Çember Denklemi: Analitik düzlemde merkezi M(a, b) ve yarýçapý r birim olan çemberin denklemi, (x - a) 2 + (y - b) 2 = r 2 (x - a) 2 + y 2 = r 2

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II EÞÝTSÝZLÝKLER - I MF TM LYS1 13 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

NOKTA DOÐRU. Doðru; üzerindeki iki nokta ile ya da kenarýna yazýlan küçük bir harf ile gösterilir. okunur. AB, AB veya "d" ile gösterilir.

NOKTA DOÐRU. Doðru; üzerindeki iki nokta ile ya da kenarýna yazýlan küçük bir harf ile gösterilir. okunur. AB, AB veya d ile gösterilir. bilgi NOKT DOÐRU Yollardaki þeritler, tren raylarý, iki duvarýn kesiþimi, elektrik telleri vb. doðru modelleridir. Doðru, sonsuz tane noktadan oluþtuðu için baþlangýç ve bitiþ noktasý yoktur. Gösterimi

Detaylı

ünite1 Hücre 3. Öðretmenin sorularý ve Müge nin yanýtlarý tabloda verilmiþtir: 1. Tabloda öðretmenin sorularý ve Duygu nun yanýtlarý bulunmaktadýr.

ünite1 Hücre 3. Öðretmenin sorularý ve Müge nin yanýtlarý tabloda verilmiþtir: 1. Tabloda öðretmenin sorularý ve Duygu nun yanýtlarý bulunmaktadýr. ünite1 TEST 1 1. Tabloda öðretmenin sorularý ve Duygu nun yanýtlarý bulunmaktadýr. Öðretmenin Duygu nun sorularý yanýtlarý 1 Sitoplazmasý var mý? Var. 2 Hücre çeperi var mý? Yok. 3 Kloroplast organeli

Detaylı

LYS MATEMATÝK II. Polinomlar. II. Dereceden Denklemler

LYS MATEMATÝK II. Polinomlar. II. Dereceden Denklemler LYS MATEMATÝK II Soru Çözüm Dersi Kitapçığı 1 (MF - TM) Polinomlar II. Dereceden Denklemler Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama Ltd. Þti. e aittir. Kýsmen de

Detaylı

AÇILAR. Baþlangýç noktalarý ortak ve doðrusal olmayan iki ýþýnýn oluþturduðu þekle açý denir. Bir A açýsý, ëa veya

AÇILAR. Baþlangýç noktalarý ortak ve doðrusal olmayan iki ýþýnýn oluþturduðu þekle açý denir. Bir A açýsý, ëa veya çýlar ÇI aþlangýç noktalarý ortak ve doðrusal olmayan iki ýþýnýn oluþturduðu þekle açý denir. ir açýsý, ë veya þeklinde gösterilir. [ [ Isýn, köþe [ [= é ukarýdaki açý, açýsý, açýsý veya açýsý þeklinde

Detaylı

Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende Alan

Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende Alan Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol den :... LYS GOMTRİ Ödev Kitapçığı 1 (M-TM) oðruda çýlar Üçgende çýlar çý - Kenar aðýntýlarý ik Üçgen ve Öklit aðýntýlarý Ýkizkenar ve þkenar Üçgen Üçgende

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II ÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS NLTIM FÖYÜ DERSHNELERÝ Konu Ders dý ölüm Sýnav DF No. MTEMTÝK - II TRÝGNMETRÝ - I MF TM LYS 8 Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de

Yönergeyi dikkatlice oku. Gözden hiçbir þeyi kaçýrmamaya dikkat et. Þifrenin birini testin iþaretlenen yerine ( Adayýn Þifresi ), diðer þifreyi de ADAYIN ÞÝFRESÝ Eðitimi Geliþtirme Dairesi DENEME DEVLET OLGUNLUK SINAVI ÖÐRENCÝLERÝN BÝLGÝ VE BECERÝLERÝNÝ DEÐERLENDÝRME SEKTÖRÜ Öðrencilerin Bilgi Ve Becerilerini Deðerlendirme Sektörü BÝRÝNCÝ deðerlendiricinin

Detaylı

TÜRKÇE TESTÝ (Tür) 4. Bu sanatçýmýz hiçbir özveriden kaçýnmayarak bütün yorgunluklara katlanarak bu þiir antolojisini bitirmeyi

TÜRKÇE TESTÝ (Tür) 4. Bu sanatçýmýz hiçbir özveriden kaçýnmayarak bütün yorgunluklara katlanarak bu þiir antolojisini bitirmeyi TÜRKÇE TESTÝ (Tür) 1. Bu testte 40 soru vardýr. 2. Cevaplarýnýzý, cevap kaðýdýnýn Türkçe Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz. 1. Ünlü tarihçinin son yayýmlanan kitabý tarihin kýlcal damarlarýna ýþýk

Detaylı

Polinomlar II. Dereceden Denklemler

Polinomlar II. Dereceden Denklemler Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS MATEMATİK - II Ödev Kitapçığı 1 (MF-TM) Polinomlar II. Dereceden Denklemler Adý Soyadý :... BÝREY DERSHANELERÝ MATEMATÝK-II ÖDEV KÝTAPÇIÐI

Detaylı

DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER

DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER bilgi Üslü Doğal Sayılar DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER Bir bardak suda kaç tane molekül vardýr? Dünya daki canlý sayýsý kaçtýr? Ay ýn Dünya ya olan uzaklýðý kaç milimetredir? Tüm evreni doldurmak için kaç kum

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

1. BÖLÜM. 1. a < b < 0 < c ise, aþaðýdakilerden hangisi daima pozitiftir? BB A) (a b). (b + c) B) (a + b). (a c) C) b. (c + b) D) a. b.

1. BÖLÜM. 1. a < b < 0 < c ise, aþaðýdakilerden hangisi daima pozitiftir? BB A) (a b). (b + c) B) (a + b). (a c) C) b. (c + b) D) a. b. 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. a < b < 0 < c ise, aþaðýdakilerden hangisi daima pozitiftir? A) (a b). (b + c) B) (a + b).

Detaylı

LYS - 2 KÝMYA TESTÝ. 1. Aþaðýdaki olaylardan hangisi fiziksel deðiþmeye örnek gösterilemez?

LYS - 2 KÝMYA TESTÝ. 1. Aþaðýdaki olaylardan hangisi fiziksel deðiþmeye örnek gösterilemez? LS - KÝMA TESTÝ DÝKKAT :. Bu testte toplam 30 soru vardýr.. Cevaplamaya istediðiniz sorudan baþlayabilirsiniz. 3. Cevaplarýnýzý, cevap kaðýdýnýn Kimya Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz. 4. Sayfalar

Detaylı

BU BÖLÜMDE, CEVAPLAYACAÐINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR.

BU BÖLÜMDE, CEVAPLAYACAÐINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. SAYISAL BÖLÜM DÝAT! BU BÖLÜMDE, CEVAPLAYACAÐINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Ýlk 45 Soru Son 45 Soru Matematiksel Ýliþkilerden Yararlanma Gücü, Fen Bilimlerindeki Temel avram ve Ýlkelerle Düþünme Gücü ile

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ 2 TESTÝ (Fen 2)

FEN BÝLÝMLERÝ 2 TESTÝ (Fen 2) FEN BÝÝMERÝ TESTÝ (Fen ) Dershanede doðru þýkkýnýz Bu testte sýrasýyla, Fizik ( ) imya (4 ) Biyoloji ( 0) ile ilgili 0 soru vardýr.. Ývme (m/s ). m= kg F Þekil yatay a 0 4 8 Þekil Uygulanan kuvvet (N)

Detaylı

LYS MATEMATÝK II - 10

LYS MATEMATÝK II - 10 ÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULM FÖYÜ (MF-TM) DERSHNELERÝ LYS MTEMTÝK II - 0 PRL - I Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. dý Soadý :... u kitapçýðýn her hakký

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II EÞÝTSÝZLÝKLER - III MF TM LYS1 15 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ ÇVRMÝZDÝ GOMTRÝ çýlarý Ýsimlendirme þaðýdaki masa üzerindeki açýlarý gösterelim: çýlar, köþesine yazýlan büyük harfle isimlendirilirler. çý ^ veya sembollerinden biri kullanýlarak gösterilir. Yukarýda

Detaylı

LYS 1 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI MATEMATÝK DENEME SINAVI 1 MA = a 4, 3 b Bazý M pozitif gerçek sayýlarý için, 5M = M 5 ve. 6.

LYS 1 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI MATEMATÝK DENEME SINAVI 1 MA = a 4, 3 b Bazý M pozitif gerçek sayýlarý için, 5M = M 5 ve. 6. LYS ÜNÝVERSÝTE HAZIRLIK ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI MATEMATÝK DENEME SINAVI A Soru saýsý: 0 Yanýtlama süresi: dakika Bu testle ilgili anýtlarýnýzý optik formdaki Matematik bölümüne iþaretleiniz. Doðru anýtlarýnýzýn

Detaylı