makale ÜÇ EKLEML SCARA T P ROBOT D NAM L q L q d dt

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "makale ÜÇ EKLEML SCARA T P ROBOT D NAM L q L q d dt"

Transkript

1 kle SCARA ROBOT D NAM N N YAPAY S N R A LARI KULLANARAK MODELLENMES Aysun E R SÖ ÜT T RYAK, Recep KAZAN * Üreti kpsitesi ve verilili in rt r ls, belirli stndrtlrd ve hsssiyette ürün elde edilesi, i gücü tsrrufu vb. gereksiniler nedeniyle birçok lnd de i ik robotlr kulln lktd r. Bu çl d üç ekleli bir SCARA robotu ele l n ve dini i ypy sinir lr (YSA) ile odelleni tir. Robotun Lgrnge-Euler dinik denkleleri ç kr l t r. Modellenecek oln SCARA robot kolu, kübik yörüngelerle ifde edilen iki döne ve do rusl yörüngeye ship bir ötelee hreketi ypktd r. Belirlenen zn rl ndki s n r rtlr kulln lrk kübik ve do rusl yörüngelerin ktsy lr elde edili ve bu syede konu, h z ve ive denklelerine ul l t r. Verilen zn rl klr ndki konu, h z ve ive de erleri YSA'n giri, tork de erleri ise ç k olrk verili tir. Böylece YSA'n n dokuz giri, üç ç k nöronu bulunktd r. Bu çl d çok ktnl ileri besleeli geri yy l ve trnsfer fonksiyonu olrk d logritik sigoid fonksiyonu kulln l t r. Geri yy l, e iti fonksiyonu olrk Levenberg-Mrqurdt optiizsyon yönteine göre rl k ve bis de erlerini güncellei tir. Hedeflenen MSE (ortl htlr n kresi) de erine ul lrk YSA'n n e itii tln ve çevri sy s n göre MSE de erlerinin görülebildi i perforns grfi i verili tir. Anhtr sözcükler: SCARA robot, Robot dini i, Ypy sinir lr. Robot nipultors re used in vrious fields to enhnce the production cpcity nd effiency to produce products in prticulr stndrds nd to lw disposl the npower for different requireents. In this study three jointed SCARA robot is considered nd odeled by using rtificil neurl network (ANN). Lgrnge-Euler dynic equtions of robot re obtined. The odeled SCARA robot nipultor hs two rotry nd one liner otion. The rotry otion is defined by cubic trjectory nd the liner otion hs liner trjectory. The cubic nd liner trjectory coefficients re cquired by using the boundry conditions in prticulr tie period nd thus position, velocity nd ccelertion equtions re lso crried out. Position, velocity nd ccelertion vlues re introduced to ANN s input nd torque vlues re obtined s output in prticulr tie period. In this nner ANN hs nine input nd three output neurons. In this study, ulti-lyer feed forwrd bckpropgtion network nd logrithic sigoid function s trnsfer function re used. Bckpropgtion network updtes weight nd bis vlues by considering trin function s Levenberg-Mrqurdt optiiztion ethod. By ttining the proposed MSE vlues, ANN's trin is copleted nd perfornce grphic is obtined. This grphics show MSE vlues connected with epochs. Keywords: Scr, robot, Robot dynics, Artificil neurl network. * Skry Üniversitesi, Mühendislik Fkültesi, Mkin Mühendisli i Bölüü G R nsn beynindeki çl sisteinin ypy olrk benzetii çl lr n n sonucu orty ç kn ypy sinir lr (YSA), klsik tekniklerle çözüü zor, kr k ve do rusl olyn problelerin çözüünde etkin bir yoldur. YSA'n n prtik kulln genellikle, çok frkl yp d ve forlrd bulunbilen verileri h zl bir ekilde tn l ve lg l üzerinedir []. YSA'lr n do rusl olyn hritl vey fonksiyon yk ns özelli i, robot dinik çözüleri için oldukç uygundur. SCARA robotunun d içinde bulundu u frkl robot tipleri üzerinde YSA'lr çok kez uyguln t r. SCARA tipi robotlr insn kolunu odel ln, özellikle kese, yüklee, ontj ve üreti htlr gibi süreklili i gerektiren ortlrd kulln ln küçük endüstriyel robotlrd r. SCARA sözcü ü diliize 'Seçici Serbest Esneeli Robot Kolu' (Selectively Coplint Articulted Robot Ar) olrk çevrilektedir []. 97'den sonr Jpon Endüstriyel Konsorsiyuu ve bir grup r t rc trf ndn Jpony'd Ynshi Üniversitesi'nde geli tirili olup, ontj htlr nd l p-yerle tire, kynk, boy gibi i leleri yps çln t r. Oldukç yüksek h z ve en iyi tekrrl kbiliyetine ship oln SCARA robot he dönel he de silindirik koordintlr kr l k gelen yty düzlede çl r, bun kr n dü ey düzlede kt d r, esneez. YSA'n n robotlrd kulln ile ilgili frkl içerikte çl lr gözleni tir. Guez ve Ahd [] robotlrd kinetik ve ters kineti in hesplns için bir sinir kulln t r. Miyoto ve rk. [4] bir endüstriyel robotun yörünge kontrolü için ters dinik odelini olu tur ve geri beslee döngüsünde, Kwto ve rk. [5] d dinik kontrol için bir kontrolör olrk ypy sinir lr n kulln t r. Chn ypy sinir lr n belirsizlik ve nonlineerlik için bir dengeleyici ve tn l için bir rç olrk kulln t r. Oedei ve rk. [6] endüstriyel robotlr n tn lns n içeren frkl lgoritlr üzerinde çl p, SCARA IBM 755 robott denei tir. Köker ve rk. 8 Mühendis ve Mkin - Cilt: 46 Sy : 55

2 kle [7] üç ekleli bir robot için ters kinetik çözüe dynn ypy sinir tsrl t r. D ve rk. [8] SCARA robotu tetiksel olrk odellei, siülsyon yp ve deneysel olrk do rul t r. Bu konudki di er uygullr ise; Wilhelsen ve Cotter [9], üç frkl sinir yp s kulln lrk lineer olyn robot kontrolü, Kosko [] hiyerr ik YSA'lr ile ters Jcobin kontrolü, Rbelo ve Avul [], Fukud ve rk. [], Liu ve rk. [], Krkso lu ve Sundreshn [4] çok dereceli robot elin kontrolü ve tsr, Sgt ve Krose [5] sensör bilgilerinin ters dini e direk geçi inin s lns nd, Tsutsui ve Mtsuoto [6] robot pozisyon kontrolü üzerine çl lrd r. l n Bu çl d ise üç ekleli bir SCARA robotu ele ve robot dini i YSA'n n kulln ile odelleni tir. Çl n n. k s nd üç ekleli SCARA tipi robot dini i ve. k s nd YSA genel htlr yl tn t l t r. 4. k s d tsrlnn YSA irisi, e iti perforns ve test sonuçlr verili tir. 5. k s d ise siülsyon sonuçlr yoruln t r. ÜÇ EKLEML SCARA T P ROBOT D NAM Dinik Model Bir robot kolun dinik odeli, robot kolun dinik dvrn lr n belirleyen hreket denklelerinden olu ur. Bu denklelerin bilgisyr yrd ile çözüü robot ve robot kontrol tsr ç s ndn büyük kolyl k s lr. Robot kolunun dinik nlizi, eklelere thrik elenlr trf ndn uygulnn oent vey kuvvet büyüklükleri ile robot kolunun zn göre konuu, h z ve ivesi rs ndki ili kilerin incelenesi deektir. Böyle bir nliz için, robot kolun dinik dvrn lr n tn lyn lineer olyn difernsiyel denkle tk lr n n elde edilesi ve çözülesi gerekektedir. Dinik proble düz dinik (forwrd dynics) ve ters dinik (inverse dynics) olk üzere ikiye yr lktd r. Düz dinik proble, herhngi bir t n nd istenen kuvvet ve oentler verildi inde robot kolunun n lc konu ve yönlene için gerekli oln genelle tirili koordintlr, ekle h z ve ivelerini bul probleidir. Ters dinik proble ise, robot kolunun istenen bir konu ve yönleneye gelesi için (genelle tirili koordintlr, bunlr n birinci (h z) ve ikinci (ive) türevleri verildi inde) gerekli oln kuvvet ve oentlerin hesplns d r [7]. Robot kolunun dinik denklelerini elde etek için bilinen birçok etot vrd r. Bunlr Lgrnge-Euler (L-E), Recursive Lgrnge (R-L), Newton-Euler (N-E), Genelle tirili D'Albert (G-D) prensibi gibi ykl lrd r. Bu yöntelerden en çok kulln lnlr L-E ve N-E ykl lr d r. Bu çl d robot kolun dinik odelinin ç kr ls nd, iyi plnln ç kr ls N-E ykl bir yp y ship ve ndkinden dh bsit ve sistetik oln L-E ykl ile elde edili denkleler kulln lckt r. Bu ykl sistein içerdi i topl i ve enerji ile ifde edilir. Lgrnge-Euler e itli inin genel ifdesi: d dt L q - L q = i i =,,.., n () L=K-P () denkleleri ile ifde edilir. Burd; L = Lgrnge fonksiyonu K = Robot kolunun topl kinetik enerjisi K ivi Ii i () i i P = Robot kolunun topl potnsiyel enerjisi P igd i (4) qi = Robot kolunun genelle tirili koordintlr (Döner eklelerde i ve kyr eklelerde di olrk l n r.) Mühendis ve Mkin - Cilt: 46 Sy : 55 9

3 kle i = Sistee uygulnn genelle tirili oent vey kuvvet Dinik denkleler tris forund; M ( ) C(, ) G( ) F ( ) (5) V F C eklinde yz lbilir. Burd; M ( ) nipültörün n n boyutlu eylesizlik trisi, C ( )n boyutlu erkezkç ve Coriolis vektörü, G ( ) n boyutlu yerçekii kuvveti vektörü, Fv ( sürtüne vektörü, ) n boyutlu viskoz F n Coulob terileri vektörü C ve nx boyutlu (i =,,, n) eklelerine uygulnn genelle tirili kuvvet vey oent vektörü [8-]. Bu çl d kulln ln SCARA robot ekil 'de gösterili ve robotun Lgrnge-Euler dinik denkleleri 6, 7 ve 8 nolu denklelerdeki gibi elde edili tir; C S (7) g (8) Denklelerde kulln ln uzuv kütle de erleri ve boyutlr : =kg =kg = kg C=cos( ) = = l= S=sin( ) g=9.8/s ile eklelere uygulnck tork de erleri sptnbilir. Scr Robotun Ekle Yörüngelerinin Belirlenesi Modellenen SCARA robot kolu iki döne ve bir ötelee hreketi ypktd r. Bu yüzden döne hreketleri denk. 9 ve 'd verilen kübik yörüngeler ile ötelee hreketi ise denk. 'de verilen do rusl yörünge ile ifde edili tir. = (- /75)t + ( /5)t (9) ekil. Üç Ekleli SCARA Robot = (- /75)t + ( /5)t () d =,8t () C ( ) Zn rl 'dn 5 sniyeye kdr l n ve. rt lrl konu, h z ve ive de erleri belirleni tir. Elde edilen bu veriler Lgrnge-Euler dinik S ( C ) (6) denklelerinde yerine yz ld nd ise tork de erleri elde edili tir. ekil 'de konu, h z ve ive grfikleri, ekil 'de tork grfikleri verili tir. 4 Mühendis ve Mkin - Cilt: 46 Sy : 55

4 kle fiziksel etlurji, otootiv, svun ve telekoüniksyon gibi birçok ühendislik ln nd b r l sonuçlr veren YSA, prlel çl bilesi ve ö renebilesi ile insn beyninin çl s n benzeyen özellikleri t r []. ekil. Eklelerin Konu, H z ve ve Grfikleri [N.]. ekle için Tork degerleri G R LER ÇIKI LAR. ekle için Tork degerleri. ekle için Tork degerleri Zn [s] ekil. Eklelerin Tork Grfikleri YSA prlel d YAPAY S N R A LARI t l bir bilgi i lee sistei olk üzere tek yönlü i ret knllr (b lnt lr) ile birbirine b lnn nöronlrdn (i le elen ) olu ur. ekil 4'de ypy sinir n n yp s görülektedir. Son derece kr k bir içyp y ship oln YSA çevre rtlr n göre dvrn lr n ekillendirebilir, e itii esns nd giri ler ve istenen ç k lr n sistee verilesi ile kendisini frkl cevplr verebilecek ekilde yrlybilir. Son y llrd elektronik, üreti, robotik, lzee bilii ve Her nöronun birçok giri i reti ols n kr tek bir ç k i reti vrd r ve bu di er nöronlr giri olu turk üzere birçok yol d n l r. Her bir nöron yerel bir belle e shiptir ve burd uyrlnn ktsy lr n önceki hespllr ile belirlenen de erleri skln r. Her b lnt n n d bir rl vrd r ve bu rl k bir nöronun di eri üzerindeki etkisini gösterir. Topl fonksiyonu, bir nöron gelen net girdiyi hesplyn bir fonksiyondur. Net girdi gelen bilgilerin ilgili b lnt lr n rl klr ile çrp l p toplns sonucund belirlenir. E ik fonksiyonu ise topl fonksiyonu trf ndn belirlenen net girdiyi lrk nöronun ç k n belirleyen fonksiyondur. Nöronun ç k ünitesi ç k fonksiyonunun üretti i i reti di er nöronlr vey d i levini ypr []. dünyy ktr YSA ile robot odelleeye it diygr ekil 5'de görülektedir. Giri Ktn ekil 4. YSA Modeli : Nöronlr : B lnt lr : A rl klr Gizli Ktn Ç k Ktn Mühendis ve Mkin - Cilt: 46 Sy : 55 4

5 kle Sistein yp ln tetiksel i leler sonucu elde edilen topl 5 det giri -ç k vektörü bulunktd r. Sistein giri ve ç k lr n n sy sl de erlerinden olu n veri seti,-,9 rs nd olk üzere norlize edili tir. Çünkü giri -ç k de erleri, kulln ln Log-sigoid trnsfer fonksiyonunun s n rlr rs nd oll d r. Norlize ederken dki forül dikkte l n t r: ekil 5. Robot Modellee çin bir YSA Çözüü (u(k): giri, y(k): ç k ve e(k): ht ) YSA LE MODELLEME Bu çl d ileri besleeli geri yy l ve ö rene strtejisi olrk d e iticili ö rene kulln l t r. Gizli ktnd ve ç k ktn nd trnsfer fonksiyonu olrk Log-sigoid l n t r. Log-sigoid fonksiyonu ekil 6'd gösterili tir. SCARA robotun YSA ile odellenesi için MATLAB 6.5 Neurl Network Toolbox' kulln l t r. ekil 6. Log-Sigoid Trnsfer Fonksiyonu YSA'n n giri ktn ndki giri nöronlr n n sy s n sistein (problein) giri lerinin sy s, ç k ktn ndki ç k nöronlr n n sy s n d sistein ç k lr n n sy s belirleektedir. Sistein giri leri her bir ekle hreketi için elde edilen konu, h z ve ive de erleri, ç k lr ise Lgrnge-Euler dinik denkleleri sonucu bulunn tork de erleri olrk l n t r. Bun göre olu turuln YSA'n n giri nöron sy s 9 iken ç k nöron sy s olktd r. Gizli ktnd ise 6 det nöron kulln l t r. Ger. veri Min. veri Nor. veri,9,, Mks. veri Min. veri () Olu turuln geri yy l network) e iti fonksiyonunun (bckpropgtion rl k ve bis de erlerini güncelle tirek için Levenberg-Mrqurdt optiizsyonu kulln l t r. Levenberg-Mrqurdt etodu son y llrd kulln ln en popüler lgoritlrdn birisidir. Teelde bu lgorit ksiu ko uluk fikri üzerine kuruln en küçük kreler thin etodudur. Levenberg- Mrqurdt etodu Guss-Newton tekni inin ve Steepestdescent etodunun en iyi özelliklerini birle tirir ve bu lgoritlr n s n rllr n n ço undn kç n r []. Genellikle h zl bir yk ns ypr. Ypy sinir n n e itii için perforns ölçütü olrk htlr n kreleri ortls n kullnn Levenberg- Mrqurdt lgorits çok uygundur []. Verilen giri lere kr l k YSA'n n buldu u ç k lr ile hedef (istenen) ç k kr l t r l r. Network ç k ve hedef ç k rs ndki frk ht olrk hespln r. Bu htn n topl n n ortls iniize edilek istenir. Bu iniize edilek istenen de er MSE (Men Squred Error) olrk tn ln r ve perforns n belirler. MSE edilir: Q Q dki gibi forülize Q Q MSE e(k) (t(k) y(k)) () k k e(k): Hedef ve YSA ç k lr rs ndki ht t(k): Hedef ç k y(k): YSA ç k YSA odeli olu turk için, norlize edilen giri - ç k verilerinin 4 dedi n e itiinde, dedi de 4 Mühendis ve Mkin - Cilt: 46 Sy : 55

6 kle n testinde kulln l t r. E iti s nd giri ve ç k verileri kullnd r l, test s nd ise sdece giri verileri verilek suretiyle ç k elde edili tir. Test edilirken giri vektörüne kr l k gelen ç k vektörü, YSA'n n genelle tire yetene i syesinde hedef (istenen) ç k de erlerine oldukç yk n olrk bulunu tur. YSA'n n e itii esns nd hesplnn MSE de erlerinin bulundu u Neurl Network Toolbox' trf ndn çizilen perforns grfi i ekil 7'de görülektedir. [N.]. eklein test ve istenen tork degeri istenen tork degeri YSA'nin test çikisi Veri Syisi ekil 9.. Eklee Ait Test Sonucu Elde Edilen ve Hedeflenen Tork De erleri - Perforns e-, Hedef MSE e- [N.] istenen tork degeri YSA'nin test çikisi Hedef MSE - Degeri E itii tlnn YSA'n n testi sonucund elde edilen ç k de erleri ve hedeflenen ç k de erlerinin birlikte verildi i grfikler ekil 8, ekil 9 ve ekil 'd görülektedir. Egiti esnsindki MSE degeri Çevri ekil 7. YSA n n Perforns Grfi i. eklein test ve istenen tork degeri Veri Syisi ekil.. Eklee Ait Test Sonucu Elde Edilen ve Hedeflenen Tork De erleri Ayr c hedeflenen ç k sonucund elde edilen ç k de erleri ve YSA'n n testi de erleri rs ndki ht grfikleri s rs yl ekil, ekil ve ekil 'de verili tir. Ht de erleri dki ekilde elde edili tir: Ht = Hedeflenen ç k - YSA ç k [N.]. eklein test ve istenen tork degeri istenen tork degeri YSA'nin test çikisi [N. ] 6 x -4. ekle için test ve istenen tork rsindki ht degeri Veri Syisi ekil 8.. Eklee Ait Test Sonucu Elde Edilen ve Hedeflenen Tork De erleri Veri Syisi ekil.. Eklee Ait Hedeflenen ve Test Sonucu Elde Edilen Tork De erleri Ars ndki Ht Grfi i Mühendis ve Mkin - Cilt: 46 Sy : 55 4

7 kle [N.] 4 x -4. ekle için test ve istenen tork rsindki ht degeri [N.] 5 x -4. ekle için test ve istenen tork rsindki ht degeri Veri Syisi ekil.. Eklee Ait Hedeflenen ve Test Sonucu Elde Edilen Tork De erleri Ars ndki Ht Grfi i Veri Syisi ekil.. Eklee Ait Hedeflenen ve Test Sonucu Elde Edilen Tork De erleri Ars ndki Ht Grfi i SONUÇ E iti esns nd elde edilen perforns grfi inde de görüldü ü gibi hedeflenen MSE de eri - olrk verili ve e iti sonucund bulunn MSE de eri hedefe oldukç ykl rk olrk bulunu tur. Böylece ypy sinir 6 çevri sonucund hedef olrk belirlenen MSE de erini yklyrk e itiini tl t r. E itii tlnn YSA'n n testi sonucund elde edilen ç k de erleri ve hedeflenen ç k de erlerinin birlikte verildi i ekil 8, 9 ve 'd YSA'n n oldukç b r l sonuçlr vererek istenen ç k lr oldukç küçük splrl ykld görülektedir. Ayr c hedeflenen ç k lr ile YSA ç k lr rs ndki htlr ekil, ve 'de görüldü ü üzere. tork ç k ksiu ht de eri -.5-4, iniu ht de eri 4.5-4,. tork ç k ksiu ht de eri , iniu ht de eri.9-4 ve. tork ç k ksiu ht de eri , iniu ht de eri ise olrk hespln t r. Sonuç olrk YSA hedeflenen ç k lr üsde edilebilecek çok küçük splrl b r l bir ekilde ykl ve iyi bir perforns sergileyerek SCARA robotun odellenesi probleine oldukç iyi cevp vererek çözü üretebili tir. Robotlrd serbestlik derecesi rtt kç dinik denklelerin elle yz ls çok kr k bir hle gelektedir. Robot kontrolü uygullr nd dinik odelin kulln ls gerekti i durulrd, bu çl dn elde edilen odel, htlr n z ols ndn doly rhtl kl kulln lbilir. stendi i tkdirde bu odele uygun bir kontrol lgorits n n d seçilesi ile SCARA robotun kontrolü gerçekle tirilebilir. KAYNAKÇA. E risö üt, A., Kzn, R., "Çiento Hdde Kr Prosesinin Ypy Sinir A lr ile Mtetiksel Modellenesi", Mkin Tsr ve lt Teknolojileri Kongresi, -8, - Ks, Kony, Türkiye.. D, M.T., Dülger, L.C., "SCARA Tipi Robotun Progrlnbilir Mnt k Denetleyicisiyle (PLC) K si Hreket Denetii",. Ulusl Mkin Teorisi Sepozyuu, 9-6, 4-6 Eylül, Ankr, Türkiye.. Guez, A. nd Ahd, Z., "Solution to the nverse Kinetics Proble in Robotics by Neurl Networks", Proceeding IEEE Conference on Neurl Networks, 67-64, 988, Sn Diego. 4. Miyoto, H., Kwto, M., Setoy, T., nd Suzuki, R., "Feedbck-Error-Lerning Neurl Network for Trjectory Control of Robotic Mnipultor", IEEE Trns. Neurl Networks, 5-65, Mühendis ve Mkin - Cilt: 46 Sy : 55

8 kle 5. Kwto, M., Uno, Y., Isobe, M., nd Suzuki, R., "Hierrchicl Neurl Network Model for Vol-Untry Moveent with Appliction to Robotics", IEEE Control Systes Mgzine 8, 8-7, Oedei, A., Legnni, G., Adini, R., "Three Methodologies for the Clibrtion of Industril Mnipultors: Experientl Results on SCARA Robot", Journl of Robotic Systes, 7(6), 9-7,. 7. Köker, R., Öz, C., Çkr, T., Ekiz, H., "A Study of Neurl Network Bsed Inverse Kinetics Solution for Three-Joint Robot", Robotics nd Autonoous Systes, 49, 7-4, D, M. T., Dülger, L. C., "Mtheticl Modelling, Siultion nd Experientl Verifiction of Scr Robot", Siultion Modelling Prctice nd Theory,, 57-7, Wilhelsen, K., Cotter N., "Neurl Network Bsed Controllers for Single-Degree-of Freedo Robotic Ar", Interntionl Joint Conference on Neurl Networks, 47-4, 99.. Kosko, B., Neurl Networks nd Fuzzy Systes, Dynicl Systes Approch to Mchine Intelligence, Prentice-Hll Interntionl Editions, Englewood Cliffs, N.J., ISBN --64-, 99.. Rbelo, L. C., Avul, X. J. R., "Hierrchicl Neurocontroller Architecture for Intelligent Robotic Mnipultion", Proceeding IEEE Interntionl Conference on Robotics nd Autotion, Scrento, Cliforni, , 99.. Fukud, T., Shibt, T., Tokit, M., Mitsuok, T., "Adpttion nd Lerning for Robotic Mnipultor by Neurl Network", Proceeding of 9th IEEE Conference on Decision nd Control, 6, 8-88, 99.. Liu, H., Iberll, T., Bekey, G. A., "Neurl Network Architecture for Robot Hnd Control", IEEE Control Systes Mgzine, 9(), 8-4, Krksoglu, A., Sundreshn, M. K., "Decentrlized Vrible Structure Control of Robotic Mnipultors, Neurl Coputtionl Algorith", Proceeding of 9th Conference on Decision nd Control, 58-59, Deceber, Sgt, P. P., Krose, B. J. A., "A Rel-tie Lerning Neurl Robot Controller", Proceeding of Interntionl Conference on Neurl Networks, Espoo, Finlnd, 5-56, Tsutsui, K., Mtsuoto, H., "Neurl Coputtion nd Lerning Strtegy for Mnipultor Position Control", Proceeding of the IEEE First Annul Interntionl Conference on Neurl Networks, 4, 55-54, Çl kn, M., ki Uzuvlu Bir Robot Kolunun Hespln Moent Metoduyl Kontrolü, Yüksek Lisns Tezi, Skry Üniversitesi, Fen Bilileri Enstitüsü, Ed. Kreith, F., Mechnicl Engineering Hndbook, Lewis, F.L., Section 4 Robotics, CRC Press LLC, Er, M.J., Low, C.B., Nh, K.H., Li, M.H., Ng, S.Y., "Rel- Tie pleenttion of Dynic Fuzzy Neurl Networks Controller for SCARA", Microprocessors nd Microsystes, 6, ,.. Wi, R-J., "Trcking Control Bsed on Neurl Network Strtegy for Robot Mnipultor", Neurocoputing, 5, 45-45,.. E risö üt, A., Çiento Hdde Kr Prosesinin Ypy Sinir A lr ile Mtetiksel Modellenesi, Yüksek Lisns Tezi, Skry Üniversitesi, Fen Bilileri Enstitüsü,.. Fletcher, R., Unconstrined Optiiztion, Prcticl Methods of Optiiztion,, John Wiley & Sons, ISBN , 98.. Hgn, M.T., Deuth, H.B., Bele, M., Neurl Network Design, PWS Publishing Copny, Boston, 995. Mühendis ve Mkin - Cilt: 46 Sy : 55 45

YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA. Alt n Aral k

YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA. Alt n Aral k YÖNET M VE EKONOM Y l:00 Cilt:0 Sy : Cell Byr Üniversitesi..B.F. MN S lt n rl k Yrd. Doç. Dr. Kn YRLIO LU Dokuz Eylül Üniversitesi, BF, Ekonometri Bölümü, ZM R ÖZET Geçme y d klmn n söz konusu oldu u skor

Detaylı

Mıknatıs mantığında oluşan N S Kutuplaşması kullanılarak N kutbu tarafına S kutbu gelecek vada S kutbu tarafında N kutbu gelecek şekilde akımın yönü

Mıknatıs mantığında oluşan N S Kutuplaşması kullanılarak N kutbu tarafına S kutbu gelecek vada S kutbu tarafında N kutbu gelecek şekilde akımın yönü 1. DC MOTORLAR Mntık olrk bobin üzerinden geçen kıın sonucund oluşturduğu ğnetik kçklr syesinde oluşturduğu kutuplşyı ileri ve geri yönlü olrk kullnrk yni zıt kutuplrın çekesi vd ynı kutuplrın birbirini

Detaylı

4.3. Tan t m 5. Sonuç

4.3. Tan t m 5. Sonuç Günoğu İ.B., Görüntülü Kent Rehberleri Ve Kony Uygulms hkm 2004/90 z okunkl l ğ n yeterli olbilecegi çözünürlükte olml r. Böylece, progrm n h zl çl şbilmesi için gerekli oln, olbilecek en küçük osy boyutu

Detaylı

Ç NDEK LER. Güç Kontaktörleri. Güç Kontaktörleri

Ç NDEK LER. Güç Kontaktörleri. Güç Kontaktörleri Güç Kontktörleri Ç NDEK LER FC0M FC0M FCD FCD FCD FCD FC0D FCD FC0D FCD Kompnzsyon Kontktörleri FCDK FCDK FCD FC0D FC0D FC0D FC0D FC00D FCD FC0D FCDK Güç Kontktörleri Özellikler Kullnım Sınıflrın Göre

Detaylı

steme Adresi Ekstrem Yayıncılık Tlf: (0322) 235 64 65 Belgeç : (0322) 232 86 27 www.ekstrem.com.tr Grafik Tasar m Dizgi Ekstrem Yay nc l k

steme Adresi Ekstrem Yayıncılık Tlf: (0322) 235 64 65 Belgeç : (0322) 232 86 27 www.ekstrem.com.tr Grafik Tasar m Dizgi Ekstrem Yay nc l k u kit n her hkk skl d r ve kstrem Y nc l k ittir. Kit it metin ve sorulr, knk gösterilerek de ols kulln lmz. Kit n hz rln fl öntemi tklit edilemez. ISN: 978 0 9 8 9 steme dresi kstrem Yıncılık Tlf: (0)

Detaylı

Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, İstanbul, Türkiye, E-posta: herdal@marmara.edu.tr, baris@marmara.edu.tr

Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, İstanbul, Türkiye, E-posta: herdal@marmara.edu.tr, baris@marmara.edu.tr 5. Ululrrı İleri Teknolojiler Sepozyuu (IATS 9), 13-15 Myı 29, Krük, Türkiye DC MOTOR PARAMETRELERİNİN BİLGİSAYAR TABANLI BELİRLENMESİ, SİMULASYONU ve PARAMETRE İYİLEŞTİRMESİ COMPUTER BASED DC MOTOR PARAMETER

Detaylı

YAREN TEXTILE M SYONUMUZ V ZYONUMUZ AMACIMIZ. nsana ve Do aya Sayg. Mikrofiber Nano Temizlik Sistemleri

YAREN TEXTILE M SYONUMUZ V ZYONUMUZ AMACIMIZ. nsana ve Do aya Sayg. Mikrofiber Nano Temizlik Sistemleri YAREN TEXTILE Mikrofiber Nno Teizlik Sisteleri Firız yiri yılı flkın bir süredir tekstil sektöründe yer lktdır. Kufl üretiinden konfeksiyon kdr sektörün her lnınd üreti ve hizet gerçeklefltirektedir. Teel

Detaylı

KAPALI MAHALLERDE TER.MAL KONFOR, HA V ALANDIRMA SİSTEMLERİNDE YENİ NESİL MENFEZLER VE SEÇİM KRİTERLERİ

KAPALI MAHALLERDE TER.MAL KONFOR, HA V ALANDIRMA SİSTEMLERİNDE YENİ NESİL MENFEZLER VE SEÇİM KRİTERLERİ SA U Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6Cilt, JSy (Eylül 2002) Kpl Mhllerde Terml Konfor, Hvlndnn Sistemlerinde Yeni Nesil Menfezler ve Seçim Kriterleri KÇkr, ESğ KAPALI MAHALLERDE TERMAL KONFOR, HA V ALANDIRMA

Detaylı

Limit. Kapak Konusu: Gerçel Say lar V: Süreklilik ve Limit

Limit. Kapak Konusu: Gerçel Say lar V: Süreklilik ve Limit Kpk Konusu: Gerçel S lr V: Süreklilik Limit Limit v = ƒ() Bir bflk örne e bkl m. < c < b olsun. ƒ: [, b] \ {c}, grfi i fl dki gibi oln bir fonksion olsun. Fonksion c nokts nd tn mlnmm fl. Os fonksion c

Detaylı

ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÖABT) ÇÖZÜMLERİ FİZİK

ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ (ÖABT) ÇÖZÜMLERİ FİZİK ÖĞRETMENİ AAN BİGİSİ TESTİ (ÖABT) ÇÖZÜMERİ FİZİ. v 0 c 0 036c c 0 ñú 0,36 3. Negtif yüklü elektroskob dokunduğund yprklr hreket etiyors nin işreti ile elektroskobun yük işretleri ve potnsiyelleri ynıdır.

Detaylı

BULANIK ÇOK KRTERL KARAR VERME YÖNTEMLER VE UYGULAMA

BULANIK ÇOK KRTERL KARAR VERME YÖNTEMLER VE UYGULAMA BULANIK ÇOK KRTERL KARAR VERME YÖNTEMLER VE UYGULAMA Nilsen KARAKAOLU Hzirn 008 DENZL BULANIK ÇOK KRTERL KARAR VERME YÖNTEMLER VE UYGULAMA Pmukkle Üniversitesi Sosyl Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisns Tezi

Detaylı

İki Tekerlekli Kendi Kendini Dengeleyen Robotun Yörünge Takibi için Arı Algoritması kullanarak LQR Kontrolcü Tasarımı 1

İki Tekerlekli Kendi Kendini Dengeleyen Robotun Yörünge Takibi için Arı Algoritması kullanarak LQR Kontrolcü Tasarımı 1 Uluslararası Katılılı 7. Makina eorisi Sepozyuu, İzir, 4-7 Haziran 05 İki ekerlekli Kendi Kendini Dengeleyen Robotun Yörünge akibi için Arı Algoritası kullanarak LQR Kontrolcü asarıı M. A. Şen * Selçuk

Detaylı

ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME

ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME Her çocuk için S l k, E itim, Eflitlik, Korum NSANLI IN GEL fi M ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME Ç NDEK LER 2 Önsöz 3 I. K s m, Mdde 1 41 5 2. K s m, Mdde 42 45 18 3. K s

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KISA ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT PLAKLARDA TİTREŞİM ANALİZİ Sit Özmen ERUSLU DOKTORA TEZİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI TEZ DANIŞMANI: Doç Dr. Metin AYDOĞDU

Detaylı

Nakil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomatik Karaciğer Bölütleme Yordamı

Nakil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomatik Karaciğer Bölütleme Yordamı Nkil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomtik Krciğer Bölütleme Yordmı M. Alper SELVER, Aykut KOCAOĞLU, Htice DOĞAN, Güleser K. DEMİR, Oğuz DİCLE b, Cüneyt GÜZELİŞ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Detaylı

BÜYÜK BALKANLAR. Pegasus hava yolları ile. 7 gece 8 gün

BÜYÜK BALKANLAR. Pegasus hava yolları ile. 7 gece 8 gün BÜYÜK BALKANLAR Pegsus hv yollrı ile 14/21 Eylül 2013 7 gece 8 gün MAKEDONYA-ARNAVUTLUK-KARADAĞ-HIRVATİSTANBOSNA-SIRBİSTAN Üsküp- Ohrid -Tirn-İşkodr-Budv-Dubrovnik Mostr -Srybosn-Belgrd-Üsküp Neden Gitmeli?

Detaylı

West Marine de indirim devam ediyor! Dünyan n en büyük denizcilik marketi West Marine de KoçAilem e özel %5 indirim devam ediyor.

West Marine de indirim devam ediyor! Dünyan n en büyük denizcilik marketi West Marine de KoçAilem e özel %5 indirim devam ediyor. i zd iz b en. n d p k k tü n r süssiniz. i l t n y 9 n 12 z m bilir 200 ülte d mulln B ve k m rl t r n Aile in hz l boyu fl ç p o K n iç zi y -y n. y nkulln sizi vimini l t tk in-k üle kes güle g e c it

Detaylı

İNTERNET TE SPOR PAZARLAMASINDA AHS YÖNTEMİ: TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARI ÖRNEĞİ

İNTERNET TE SPOR PAZARLAMASINDA AHS YÖNTEMİ: TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARI ÖRNEĞİ İNTERNET TE SPOR PAZARLAMASINDA AHS YÖNTEMİ: TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARI ÖRNEĞİ Snem ALKİBAY *, slkiby@gzi.edu Aytül Dğlı EKMEKCİ, yekmekci@pu.edu.tr Bu çlışmd spor kulüplerinin İnternet üzerindeki

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya PID KONTROL

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya PID KONTROL Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK03, 6-8 Eylül 03, Malatya PID KONTROL 835 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK03, 6-8 Eylül 03, Malatya Hata-Küpü Kontrol Yapısının Teorik İncelenmesi Baris Baykant

Detaylı

SCARA ROBOT MANİPULATÖR İLE SEÇME VE YERLEŞTİRME UYGULAMASI

SCARA ROBOT MANİPULATÖR İLE SEÇME VE YERLEŞTİRME UYGULAMASI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SCARA ROBOT MANİPULATÖR İLE SEÇME VE YERLEŞTİRME UYGULAMASI Mehmet ÖZKARAKOÇ Haziran, 29 İZMİR SCARA ROBOT MANİPULATÖR İLE SEÇME VE YERLEŞTİRME UYGULAMASI

Detaylı

Yapay Sinir Ağları ve bilişsel haritalar kullanılarak işsizlik oranı öngörü çalışması

Yapay Sinir Ağları ve bilişsel haritalar kullanılarak işsizlik oranı öngörü çalışması itüdergisi/d mühendislik Cilt:7, Sayı:3, 5-6 Haziran 008 Yapay Sinir Ağları ve bilişsel haritalar kullanılarak işsizlik oranı öngörü çalışması Faika Çağla KARAALİ *, Füsun ÜLENGİN İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

Yüz İfadelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullanılabilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme

Yüz İfadelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullanılabilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme Yüz İfdelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullnılbilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme Filiz İŞLEYEN, K. Hkn GÜLKESEN, Neşe ZAYİM, M. Keml SAMUR Buket CİNEMRE b Biyoisttistik ve Tıp Bilişimi AD, Akdeniz

Detaylı

BİR HEGZAPOD UYGULAMASINDA BİLGİSAYAR TABANLI HAREKET KONTROLÜ PC-BASED MOTION CONTROL ON AN HEXAPOD APPLICATION

BİR HEGZAPOD UYGULAMASINDA BİLGİSAYAR TABANLI HAREKET KONTROLÜ PC-BASED MOTION CONTROL ON AN HEXAPOD APPLICATION BİR HEGZAPOD UYGULAMASINDA BİLGİSAYAR TABANLI HAREKET KONTROLÜ Halil ŞAHBAZ*, Hira KARAGÜLLE*, Levent MALGACA* *Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü 35100, İZMİR

Detaylı

HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ. 18-19 Ekim 2012

HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ. 18-19 Ekim 2012 HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ 18-19 Ekim 2012 2. Oturum... 37 Hrtmut BEYER- Hmburg Universl Trnsport Consulting Genel Müdürü... 38 Prof. Dr. Frncesco FILIPPI- Rom Spienz Üniversitesi Öğretim Üyesi,

Detaylı

YAPAY SİNİR AĞLARI TABANLI SİLİNDİRİK DÜZ DİŞLİ ÇARK TASARIMI

YAPAY SİNİR AĞLARI TABANLI SİLİNDİRİK DÜZ DİŞLİ ÇARK TASARIMI PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2007 : 13 : 3 : 387-395

Detaylı

Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences

Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engineering and Natural Sciences Sigma 5 39-50, 03 Araştırma Makalesi / Research Article YAPAY SİNİR AĞLI KAYAN KİPLİ KONTROLÜN DÖNEL TERS SARKAÇ SİSTEMİNE

Detaylı

İSTATİKSEL NORMALİZASYON TEKNİKLERİNİN YAPAY SİNİR AĞIN PERFORMANSINA ETKİSİ

İSTATİKSEL NORMALİZASYON TEKNİKLERİNİN YAPAY SİNİR AĞIN PERFORMANSINA ETKİSİ İSTATİKSEL NORMALİZASYON TEKNİKLERİNİN YAPAY SİNİR AĞIN PERFORMANSINA ETKİSİ Selahattin YAVUZ * Muhammet DEVECİ ** ÖZ Son yıllarda, yapay sinir ağları pek çok alanda uygulanan ve üzerinde en çok araştırma

Detaylı

KADINLARA KARfiI HER TÜRLÜ AYRIMCILI IN ÖNLENMES ULUSLARARASI SÖZLEfiMES

KADINLARA KARfiI HER TÜRLÜ AYRIMCILI IN ÖNLENMES ULUSLARARASI SÖZLEfiMES KADINLARA KARfiI HER TÜRLÜ AYRIMCILI IN ÖNLENMES ULUSLARARASI SÖZLEfiMES Her çocuk için S l k, E itim, Eflitlik, Korum NSANLI IN GEL fi M KADINLARA KARfiI HER TÜRLÜ AYRIMCILI IN ÖNLENMES ULUSLARARASI SÖZLEfiMES

Detaylı

ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA

ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA ÇOK YANITLI KAL TE KARAKTER ST KLER N N E ZAMANLI EN Y LENMES NDE TAGUCH YÖNTEM VE OTOMOT V ENDÜSTR S NDE B R UYGULAMA Kas m BAYNAL Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisli i Bölümü

Detaylı

Askı Madde Konsantrasyonu ve Miktarının Yapay Sinir Ağları ile Belirlenmesi 1

Askı Madde Konsantrasyonu ve Miktarının Yapay Sinir Ağları ile Belirlenmesi 1 İMO Teknik Dergi, 2004 3267-3282, Yazı 219 Askı Madde Konsantrasyonu ve Miktarının Yapay Sinir Ağları ile Belirlenmesi 1 Mahmut FIRAT * Mahmud GÜNGÖR ** ÖZET Son yıllarda, inşaat mühendisliğindeki bilgisayarlı

Detaylı