DEVRÝME SOMUT YAKLAÞIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEVRÝME SOMUT YAKLAÞIM"

Transkript

1

2

3 DEVRÝME SOMUT YAKLAÞIM 32. Sayý /5-19 Ocak 2005 Devrim somut olarak ele alýnmalýdýr. Çünkü her devrim, belli somut koþullarýn ürünüdür. Bu koþullar, ekonomik ve politik olgulara dayanýr. Ekonomik ve politik olgular ise, farklý süreçlerin sonucu olarak ortaya çýkar. Zaten somut, çeþitli süreçleri içeriyorsa somuttur. Somut koþullar dediðimiz de içinde farklý süreçleri barýndýrýyor. Proleter ve bilimsel sosyalizmin kurucularý, devrimi kendi somut þartlarý içinde irdelediler. Oysa ki; ortalama sol kafa, devrime, her zaman, soyut olarak yaklaþmýþtýr. Þartlar ne olursa olsun onun düþüncesinde bir devrim var, o pek deðiþmez. Tam bir metafizik devrim anlayýþý lerde devrime nasýl yaklaþmýþsa, 2000 lerde de ayný biçimde yaklaþýyor. Dýþarýdaki gerçeklik, onun düþüncesine yansýmaz. Ýnsan metafizik bir anlayýþa sahip olunca, baþka biçimde düþünemez. Devrimi yaratan koþullar dýþýmýzda oluþur ve tamamen nesnel geliþmenin yasalarýna göre meydana gelir. Devrimin nesnel ve öznel þartlarýnýn oluþmadýðý durumlarda, devrime propaganda açýsýndan yaklaþýr. Devrimin koþullarý oluþmuþsa, o zaman devrime pratik politika açýsýndan yaklaþýlýr. Devrime yalnýzca diyalektik temelde ve somut yaklaþýrsak, devrimci görevlerimizi doðru olarak belirleyebiliriz. Nesnel geliþmeler, devrimi zorunlu yaptýðý halde ortalama sol, devrimi halen bir propaganda sorunu olarak görüyor. Devrim bir propaganda sorunu olarak görülünce, geleceðin sorunu olarak, ileriye ertelenmiþ oluyor. Siz bakmayýn onlarýn saðda solda devrim ve sosyalizm dediklerine; yaptýklarý sadece boþ gevezeliktir. Onlar devrime hiçbir zaman somut olarak, güncel görevler açýsýndan yaklaþmayacaktýr. Güncel olarak yaptýklarý baþtan baþa reformculuktur. Onlar için devrim, somut hazýrlýklar, pratik görevlerin belirlenmesi gereken bir olgu deðil; kendilerini baþka göstermenin bir aracýdýr yalnýzca. Onlardan farklý olarak, sýnýf bilinçli iþçiler, devrime çok canlý olarak ve ciddi hazýrlýklar açýsýndan yaklaþýyor. Devrimde iki ayrý görüþ, iki çizgi; iki farklý sýnýftan kaynaklanýyor. Küçük-burjuvazi ekonomik olarak yýkým içinde olmakla birlikte, yine de düzenden tümden umudunu kesmiþ deðil; bu da onu kararsýz, ikircikli ve kaypak yapýyor. Sistemin üzerine cesaretle gidemiyor. Onun sýnýfsal konumundan hareket eden politik güçler, küçük-burjuvazinin doðasýndaki tüm kararsýzlýklarý yansýtýr. Devrimden ne zaman söz etse; bunu yalnýzca burjuvaziyi tehdit etmek için yapar. Yoksa, devrim yapmak için, atýlmasý gereken o kararlý adýmý atamaz. Burjuvazinin üstüne cesaretle giden, devrimin zaferi için kararlý adýmlar atan; devrimi sonuna dek kararlýca götürecek biricik devrimci sýnýf, iþçi sýnýfýdýr. Bu nedenle, iþçi sýnýfýnýn devrimci politik hareketi, hiçbir kararsýzlýða düþmeden, devrimci taktiði ve devrimci görevleri cesaretle belirliyor. Devrimin koþullarý ekonomik ve politik geliþmeler temelinde kavranabilir. Devrimi zorunlu yapan koþullar baþka biçimde kavranýlamaz. Burada zorunluluk, ancak ekonomik ve politik olgular tarafýndan gündeme getirilebilir. Ortalama sol eðer devrimi ekonomik ve politik olgular temelinde ortaya koyuyorsa; o zaman nesnel bir geliþimden, bir zorunluluktan hareket ediyor demektir. Bu durumda, devrime soyut olarak, bir propaganda olarak ve geleceðin bir sorunu olarak deðil; somut olarak, eylem hedefi olarak yaklaþýlmasý gerekiyor. Bu durumda, proletaryanýn, devrim ve devrimde zafer için hazýrlanmasý ve devrimci görevlerini yerine getirmesi için cesaretlendirilmesi zorunlu. Oportünizm ise bunlarýn hiçbirini yapmýyor. Devrim (iktidarýn ele geçirilmesi) onun dilinde sadece beylik bir sözdür. Marx, 19. yüzyýlýn ortalarýnda ekonomik krizlerle devrimin iliþkisini kuruyor. Lenin 1914 ten sonraki yýllarda (emperyalist savaþýn yarattýðý ortamda) ekonomik krizle devrimin baðýný ortaya koyuyor. Bizim oportünistlerimiz de, kapitalizmin krizinden ve devrimden söz ediyor. Fakat çok ö- nemli bir farkla ki; oportünistler, ekonomik krizlerle devrimlerin iliþkisini kurmuyorlar. Her ikisini birbirinden baðýmsýz ele alýyorlar. Baþka bir ifadeyle, devrimi ekonomik olgulardan baðýmsýz olarak deðerlendiriyorlar. Eðer devrimi nesnel geliþmelerin, ekonomik olgularýn geliþiminin temelinde kavramýþ olsalardý; o zaman devrime güncel yaklaþýrlardý. Devrimci Marksizm sorunu böyle koyar; oportünizm ise Marksizmi bir doktrin haline getiriyor. Dünyada olsun, Türkiye de olsun, süreðen bir ekonomik kriz yaþanýyor. Kapitalizmin genel krizinin de etkisiyle Türkiye nin ekonomik krizi daha aðýr yaþanýyor. Bu topraklardaki sonuçlarý da o ölçüde aðýr ve yýkýcý oluyor. Ekonomik krizin kendisi sistemi sarsýyor. Ekonomik kriz, proleter ve proleter olmayan emekçi kitleleri, kapitalist düzene karþý mücadeleye itiyor. Türkiye de yýllardýr süren, süreklilik kazanan kitle eylemlerinin temelinde kapitalizmin ekonomik yýkýmý, bunun yarattýðý öfke ve hoþnutsuzluk var. Yýllardýr süren iç savaþýn temelinde tartýþmasýz ekonomik ve politik nedenler var. Ekonomik ve politik olgular, emekçi kitleleri eyleme, savaþýma ikna ediyor. Hiçbir propaganda bu kadar etkileyici, ikna edici olmaz. Tüm nesnel göstergeler, tüm öfke devrimi, kaçýnýlmaz bir devrimi gösteriyor. Genel olarak devrimci durum olmadan devrim olmaz. Devrimci durum ise nesnel koþullarýn oluþmasý demektir ve ekonomik, politik geliþmelerin temelinde gerçekleþir. Türkiye ve Kürdistan da ise devrimci durum uzun süre önce ortaya çýktý. Açýktýr ki, devrimci durum, otomatik olarak devrime yol açmaz. Bir devrim için nesnel koþullarýn yanýnda öznel etkenin de etkin olarak devreye girmesi zorunludur. Fakat biz þu an gerçekleþmesi gereken bir devrimden, kaçýnýlmaz bir devrimden söz ediyoruz. Bu devrimin nesnel koþullar tarafýndan gündeme getirilmesinden söz ediyoruz. Bu temelde ortaya çýkan devrimci durumla, devrimin baðýný tartýþýyoruz. Ortalama sol bu baðý anlayamadý. Ondan önce, devrimci durum nedir, onu hiç anlayamadý. Hep devrimle, devrimci durumu birbirine karýþtýrdý. Bunun nedeni devrime ciddi olarak, somut olarak yaklaþmamasýdýr. Oysa ki Marksizm-Leninizmin zengin kaynaðý bu konuda da yapýlmýþ teorik belirlemelerle doludur. Oportünizm, yaþadýðýmýz topraklarda, devrimci durumdan hiç söz etmediðine göre, devrimi somut olgular temelinde deðil de, genel bir söylem olarak dile getiriyor. Bizde kapitalizme, emperyalizme karþý devrimci mücadele kitlelerin bir anlýk öfkesi biçiminde ortaya çýkmadý; bu mücadele yýllardýr sürüyor; hem de en aðýr þartlara raðmen. Hem devrimci güçlerin mücadelesi hem de kitle mücadelesi militan karakter almýþtýr. Militan örgütlü bir mücadele olmadan ne sosyalizm gerçekleþebilir, ne demokrasi ele geçirilebilir. Yýllardýr yapýlan pratik, devrimin nasýl gerçekleþeceði hakkýnda kesin bir fikir veriyor. Yalnýzca son günlerde, sokaklarda gaz bombalarýnýn altýnda bile direngen, diþe diþ mücadele veren kamu emekçilerinin eylemleri, kitlelerin demokrasi ve sosyalizm mücadelesine nasýl yaklaþtýðý hakkýnda açýk fikir veriyor. Oportünist ve reformist çevreler ise, soyut propagandalarla zaman kaybediyorlar. Devrime yaklaþým artýk pratik bir sorundur. Halk kitlelerinin ekonomik durumunun kötüleþmesi, sistemle olan çeliþkilerinin derinleþmesi, öfkenin büyümesi bir devrim patlamasý biçiminde açýða çýkýyor. Burada devrim, proletaryanýn ciddi ve somut hazýrlýklarýna baðlý olarak baþarýya ulaþacaktýr. C.DAÐLI 3

4 HAZIR MIYIZ? Hareket her geçen gün geniþliyor, yeni çalýþma yeni eylem alanlarýna ulaþýyor, yepyeni güçler ve yepyeni bir enerjiyle tazeleniyoruz. Ancak, bunu bize özgü bir geliþme olarak görmek, körlük olacaktýr. Döneme özgü bir durumdur. Koþullar öyle hýzla olgunlaþýyor ve olaylarýn insanlar üzerindeki devrimci sarsýntýsý öyle derin yaþanýyor ki, ölüyü bile dirilten taze bahar havasý yaþýyoruz. Ýþte tam bu noktada, baharýn baþ döndüren havasýna kapýlýp gitmeden, kendi eksiklerimizi kavrayýp içimize kattýðýmýz diri ve taze güçlerle bu eksikleri kökünden kazýmaya giriþmezsek, en büyük hatayý iþlemiþ oluruz. Geliþme dönemleri, eksikliklerin yakýcý bir biçimde açýða çýktýðý ve baþka dönemlerden çok daha az bir enerjiyle bu eksikleri giderme olanaklarýnýn bize sunulduðu dönemlerdir. Stalin in en özlü ve öðretici konuþmalarýndan biri, Lenin in mezarý baþýnda yapmýþ olduðudur. Orada Stalin, Bolþevizmin iki temel anahtarýný formüle ediyordu: Rusya ya özgü devrimci kavrayýþ ve Amerikalýlara özgü pratiklik. Ýçimizde, devrimci kavrayýþ yönünden bir sorunumuz olduðunu düþünen tek bir kiþi bile bulunmaz. Yalnýzca bu topraklarda deðil, tüm dünyada yaþanan milyonlarca olay ve olgular içinden en temel olaný seçebilme sezgisi, en önemli olaný kavrama yeteneði, adeta Leninistlerin göðsünde asýlý, gurur duyduðumuz en parlak niþanesi haline geldi. Çevremizin, bu parlaklýktan gözleri kamaþanlarla dolmasý kimseye þaþýrtýcý gelmemeli. Ama iþte, bütün sorunlar, bunun sonrasýnda baþlýyor. Teorik kavrayýþtaki parlaklýktan kendimize yeterlilik payý çýkarmayý alýþkanlýk haline getirirsek, kendi duvarlarýmýzý örmeye baþlýyoruz demektir. Örgütlenmedeki ve kitlelere ulaþmadaki tüm yetersizlikler, buradan baþlayarak giderilecektir. Amerikan Pratikçiliði Temelinde Yeni Biçimleniþ Gerekiyor Bolþevizmin diðer yanýnda, yani Amerikan pratikçiliðinde ne durumdayýz? Hiç kuþku yok ki, bu konularda daha henüz yolun baþýndayýz. Bazý alanlarda yarattýðýmýz engel tanýmaz pratikçilik örnekleri, bugünün sorunlarýný çözmeye yetmiyor. Örneðin, 90 lý yýllarda, her türlü olanaksýzlýklar içinde, LGB yi örgütlemek, bu uðurda en büyük kayýplarý bile göze alýp hiçbir engel tanýmamak ve sonuçta, üzerinde yükseleceðimiz çok önemli bir birikimi bu alanda yaratmak, bir çok kiþiye imkansýz gibi görünüyordu. Ama baþardýk. Þimdi, daha farklý alanlarda ayný baþarýyý yakalamak günü ve biz özellikle örgütlenme alanýnda, dönemin ihtiyaç duyduðu hýzý yakalayamýyoruz. Neden? Çünkü, biz henüz daha Amerikan pratikçiliðini bütün alanlarda egemen kýlamadýk, onu bir çalýþma ilkesi haline getiremedik. Nedir Amerikan pratikçiliði? Yaþamýn ve çalýþmanýn zorluklarý karþýsýnda yýlmaz bir tavýr sergilemek, hedefe kilitlenmek, hiçbir engel tanýmamak, bütün moral motivasyonu ve enerjiyi bu hedefte yoðunlaþtýrmaktýr. Bu uðurda her yolu denemek, her iliþkiyi deðerlendirmek; kýsacasý, gemileri yakmaktýr, köprüleri atmaktýr, hedefin önündeki her engeli yýkmaktýr. Tek bir kelimeyle: Baþarmak týr. Bugünün Amerikan toplumlarýný oluþturan öncüler, böyle bir ruhi þekillenme ve yaþam anlayýþý üzerine inþa ettiler toplumlarýný. Avrupa nýn sefalet içinde yüzen iþsizleri, politik göçmenleri, asker kaçaklarý, ipten-kazýktan kurtulmuþlar, yoksul köylüler, hayat kadýnlarý, çulsuz þövalyeler; yani kapitalistleþen Avrupa toplumlarýnýn bütün tortularý, yanlarýna aldýklarý bir parça eþyayla, yeni keþfedilen kýtanýn hayallere bile sýðmayan zenginliklerini fethetmeye koþtular; yanlarýna dönüþ bileti almadan. Orada onlarý, kendi özlemlerine, ihtiraslarýna göre kurabilecekleri yepyeni bir dünya bekliyordu. Avrupa nýn laðýmlarýndan çýkarak, tahtakurularý ve bitlerle, fareler ve veba salgýnlarýyla arkadaþlýk ettikleri havasýz gemi ambarlarýndan çýkýp, hiç tanýmadýklarý kýyýlara ayak bastýlar. Yarý-çýplak bir halde kýtayý fethettiler. Eline bir býçak, altýna bir at alan, bilinmeyen, hiç gidilmemiþ yollara düþtü. Geçit vermeyen ormanlar, çöller, daðlar, topraklarýndan vazgeçmeyen yerliler aþýldý. Kanla, katliamla ilerleyerek, laðýmlardan çýkanlar, yepyeni bir ulus yarattý. Hedeflerine ne olursa olsun vardýlar, baþardýlar. Þimdi, bu baþarý fetiþizmi, ABD nin emperyalist planlarýnýn hizmetindedir. Devrimci kavrayýþ ve sezginin yerine salt pratikçiliði geçiren bir ulusal þekillenmeyle ABD liler, dünyanýn en nefret edilen ülkesini yarattýlar. Þimdilik, iþin bu yönünü bir kenara býrakalým. Anlaþýlmasýný istediðimiz nokta þudur: Devrimci kavrayýþ olmadan Amerikan pratikçiliði bizim uzaðýmýzda olsun. Ve ayný þekilde, Amerikan pratikçiliði olmadan devrimci kavrayýþ, dünyayý deðiþtirecek güce sahip o- lamaz. Baþarmak, Hedefe Varmaktýr Artýk hýzla, bütün çalýþma alanlarýnda baþarý yý, yani sonuç alýcý faaliyeti, bir kýstas ve bir ilke haline getirmemiz gerekiyor. Bu baþarý ilkesinin makyevalist, pragmatist esinler taþýdýðý üzerine bol bol fikir jimnastiði yapanlar olacaktýr. Bir hedefe varmak için bütün yollarý denemek, ýsrarcý ve inatçý olmak, engel tanýmamak ve belirlenen hedefe ne kadar yaklaþmayý baþardýðýmýzý bir çalýþma ölçütü olarak oturtmak, Bolþevik bir ruhla donanmak demektir. Tanýmladýðýmýz hedefler, çalýþma ilkelerimiz, araçlarýmýz, komünizme giden yolu açan devrimci amaçlarýmýzdýr. Eðer hedeflerimiz kesin olarak bu nihai amaca uygunsa, ki öyledir, öyleyse ihtiyacýmýz olan þey, bu hedeflere pratik yaklaþmasýný bilen, bunu bin bir yolla deneyerek öðrenme azminde olan ve bunu baþarmaktan baþka bir þey düþünmeyen pratikçilerdir. Devrim öncesinde Bolþevik partiye kabul edilen bir genç iþçi, kararlýlýðýný göstermek için; gerekirse elli yýl sabýrla çalýþmaya hazýrým diyor. Bolþevik partili yoldaþý ise ona þöyle Sayý /5-19 Ocak 2005

5 cevap veriyor: Hayýr, sabýrsýz olmalýsýn. Çünkü bunca sefalet ve acý içinde kývranan halk, seni elli yýl bekleyemez. Onlarda sabýr yok, kalmadý. Sýnýf mücadelesinde, toplumlara özgü ulusal-tarihsel özelliklerin önemli bir rol oynadýðýný biliyoruz. Almanlarýn teorik kavrayýþ özellikleri, Rusya nýn devrimci sezgileri, Fransýzlarýn isyancý gelenekleri ve Amerikalýlarýn pratikçiliði gibi. Doðu toplumlarýna özgü bir özellik bu listeye eklenebilir: Tevekkül. Sözlük anlamý, kadere boyun eðme dir. Doðu toplumlarýna özgü bu tarihsel özellik, saflarýmýza sabýr adýyla yansýyorsa, hemen kurtulalým bu yükten. Eðer kavgasýz, alt-üst o- luþsuz, rutin bir barýþçýl mücadele döneminden geçiyor olsaydýk ve devrimin tüm olanaklarýný önümüze seren devrimci koþullar henüz daha ufukta görünmüyor olsaydý, elbette sabýr, kavgalý günlere özlemin adý olarak, yüce bir erdem olacaktý. Ama þimdi, sabýrsýzlýktýr asýl erdem. Reformist partilerin saflarýndaki insanlara bir bakýn. Orada, tüm olumsuzluklara karþý savaþ açma yeteneðinde olmayan, bunun yerine akýllýca bir tevekkülü tercih etmiþ olan, birçok insan göreceksiniz. Tevekkülün yerine, sabýrsýz bir tempoyla, baþarý hýrsýyla sonuç alýcý çalýþma yürüten Amerikan pratikçiliði, tam da bu dönemin temel ihtiyacýdýr. Reçeteler Güvensizlik Kaynaðýdýr Alttan esen rüzgarlar, dip akýntýlarý büyük bir dalga yaratmaya baþladý bile, üstelik 35 yýllýk yoðun bir devrimci mücadelenin ve iç savaþýn birikimleri üzerine geliyor. Þimdi esas sorun, bu büyük dalganýn hangi kýyýlarý vuracaðý: Bize mi yoksa dýþýmýzdaki oportünist gruplara ve partilere mi? Bu konuda geride kaldýðýmýzý, ihtiyacýmýz olan tempoya, yeteneðe ve araçlara henüz ulaþamadýðýmýzý, yeterli hazýrlýklarý tamamlayamadýðýmýzý açýk yüreklilikle kabul edelim. Ýyi ama, sosyalist eðilimlerin her yönden toplumu sardýðý, iþçi sýnýfý hareketinin alabildiðine yaygýnlaþtýðý bugün, proletaryanýn devrimci sýnýf partisi neden yeterli hazýrlýklarý yapmakta, kitleselleþmekte eksikler yaþýyor sorusuyla boðuþmanýn vakti gelmedi mi? Bu soruya; Ne yapalým, gücümüz bu! þeklinde cevap verenleri hemen kapýnýn önüne koymayý öneren Lenin i hatýrlamanýn tam zamaný devrim fýrtýnasýnýn ortasýnda, partinin kitlelerle iliþkisini yaygýnlaþtýrmak için bir dizi önerinin en baþýna, insan yokluðunu bahane edenleri kapýya koymayý oturtuyor Lenin ve devam ediyor: Vperyod yandaþlarý gençlerden yüzlerce çevre oluþturun ve onlarý durmaksýzýn çalýþmaya özendirin. Gençleri sokarak komiteyi üç katýna çýkarýn, beþ ya da on alt komite kurun, gözüpek ve dürüst herkesi kooptasyon yoluyla içinize alýn. Kýrtasiyeciliðe saplanmadan her alt komiteye bildiriler yazmak ve yayýmlamak hakký verin (yanlýþlýklar yapýlýrsa kýyamet kopmaz. Vperyod onlarý tatlýlýkla düzeltecektir) Devrimci giriþkenliði olan herkesi en büyük çabuklukla bir araya getirmek ve harekete geçirmek gerekiyor. Bu insanlarýn hazýrlýk eksikliðinden korkmayýn, deneyimsizlikleri ve kültür eksiklikleri karþýsýnda titremeyin. Ýlkin, eðer siz onlarý örgütlemesini ve harekete geçirmesini beceremezseniz, onlar Menþevikleri ve gaponlarý izleyecek ve deneyimsizlikleri bize beþ kat 32. Sayý /5-19 Ocak 2005 daha çok zarar verecektir. Ýkinci olarak olaylar, þimdi onlarý bizim istediðimiz gibi yetiþtirecektir. (Gençlik Üzerine, Sf. 65) (Vurgular bize ait) Öyleyse ilk atýlacak adým bellidir: Genç güçlere dayanmak. Ancak bu yolla, eylemsizlik, doktriner katýlýk, bilgiç hareketsizlik ve yaþlýlýða özgü giriþkenlik korkusu nun bütün tortularýný ve kalýntýlarý süpürüp atabiliriz. Fakat bu, daha ilk adýmdýr. Sonra, genç güçlerin diri enerjisini somut görevler ve hedeflere yöneltmek gerek. Bu somut hedeflerin neler olduðu, olmasý gerektiði biliniyor. Örneðin Devrimci Ýþçi Komiteleri (DÝK) çalýþmalarýný ele alalým. (Salt bir örnek olmasýyla deðil, ama önümüzdeki görevlerin en önemlisi olmasý açýsýndan DÝK, bütün geliþmenin, sonuç alýcý çalýþmanýn ve baþarý nýn birincil hedefi olarak görülmelidir.) DÝK in ne olduðu, tarihsel anlamý ve misyonu üzerine saatlerce konuþabilecek onlarca insanýmýz var. Peki ya, bu konuþan insanlarýmýz kadar komitemiz var mý? DÝK üzerine yapýlan konuþmalara harcadýðýmýz saatler kadar somut örgütleme çalýþmasý yapýlsaydý, þimdi onlarca komiteye ulaþmýþtýk. Þu ya da bu bölgede, fabrikada, sanayi sitesinde, belirlenen bir zaman içinde bir komite kurmak için nereden baþlamalý? Reçeteleri, mükemmel planlarý bir kenara býrakmakla baþlayalým iþe. Sýrasý gelmiþken, doktriner katýlýðýmýzýn ve giriþkenlik korkumuzun en etkin olduðu DÝK alanýnda, bugüne dek elimizi kolumuzu baðlayan reçetelere bir örnek vermek yerinde olur. Geçmiþ dönemlere ait ve o zamanlar týkýr-týkýr iþleyen mekanizmalarýn aðýr anýlarý, ayaðýmýza pranga oluyor. Bu çalýþmayý en yetkin düzeyde yürütmek adýna, belirli kiþilere baðlýyoruz. Bu iþleyiþ bile baþlý baþýna, giriþim eksikliðini, korkusunu ve doktriner katýlýðý doðuruyor. Oysa ki, DÝK i bulunduklarý her yerde hemen hayata geçirmek bu hedef için ö- nüne gelen onlarca fýrsatý anýnda deðerlendirmek, belli kiþilerin deðil, istisnasýz tüm insanlarýmýzýn görevi ve sorumluluðu olmalýdýr. Býrakalým daha dün çevremize katýlanlar, yarýn bir komite kurma giriþiminde bulunsunlar. Abartmadan söyleyelim: iþçiler içinde komiteler oluþturmanýn binlerce yolu var. Hal böyleyken, neden kendimizi sadece geçmiþin týkýr-týkýr iþleyen örnekleriyle ve yöntemleriyle sýnýrlayalým. Bu binlerce yöntemi bulacak olanlar da genç, diri güçlerdir. Yeter ki onlara sonuç alýcý faaliyetler ve baþarýlý olmalarýnýn önemini kavratalým. Baþarý yoksa, sonuç yoksa, fikirlerin parýltýsý, devrimin zaferini getirmez. Baþka örneklere bakalým: Mücadele Birliði nde çýkmýþtý. Sarýgazi bölgesinde, büyük bir sanayi sitesi önünde dergi satýþý gerçekleþtirilmiþti. Panzerler, motosikletli polislerin müdahalesiyle çatýþmaya dönüþmüþtü. Kuþkusuz etkili oldu. Ancak, i- kinci bir giriþim olmadý, neden? Çünkü hedef, organize sanayi bölgesine ne olursa olsun girmek deðil, böyle bir olayý gerçekleþtirmekti. Ve bir etkisi olduysa, sanayi sitesindeki iþçiler ü- zerinde deðil, bu çatýþmalý dergi daðýtýmýna katýlan insanlarýmýzýn militanlýðýný artýrmak yolunda oldu. Böyle bir eylemde ortaya çýkan militan ruh, ilk giriþiminde polisçe engellenen bu hedefe kararlýca baðlanmalý ve sonuç alýcý çalýþmanýn baþarýlarýyla taçlanmalýydý. Eðer gözle görülür bir sonuç ve baþarý yoksa, militan ruh körelir. 5

6 Bayramtepe de dergi satýþlarýnda yaþananlarý anlatan yazýlar; yýðýnla ders dolu. Öðreticidir, yaþananlar bölgedeki etkimizi somut biçimde gösteriyor. Ama ayný zamanda eksiklerimizi gösteren alarm zilleriyle dolu. Artýk bu yazýlarda, bizi sahiplenen yüzlerce insaný, daha aktif çalýþmalar içine çekmek i- çin neler yapýldýðýný da okumak istiyoruz. Eðer biz bu insanlara iki haftada bir dergi ulaþtýrmak dýþýnda, onlara hemen politik yaþama aktif olarak katýlabilecekleri, basit ve hemen ulaþýlabilir araçlar ve hedefler götürmezsek, onlarý mahalle komitelerine, iþçi komitelerine çekmezsek, doktriner bir katýlýk ve yaþlýlara özgü giriþkenlik korkusuyla hareket edersek, bir yere varamayýz. Ama biz burada söylenen hedeflere varmak için çabalýyoruz diyenler olacaktýr. Madem öyle, sonuçlarý gösterin bize? Eðer Bayramtepe gibi bizi ve genel olarak devrimi bunca sahiplenen bir bölgede bile sonuç alýcý çalýþmanýn baþarýlarýný göremeyeceksek, nerede göreceðiz? Peki Ya Nitelik? Bolca duymayý garanti edebileceðimiz sorularýn baþýnda bu geliyor. Eminiz, bu soru, hareketin içinde henüz yeni olanlardan da gelecektir. Çünkü, Leninistler olarak, her yeni gelene ayný düsturu kavratýyoruz: Önemli olan nicelik deðil niteliktir; niceliði doðuracak olan da niteliktir. Kuþku götürmez temel bir doðrudur bu. Nicelik adýna niteliði bir kenara öksüz çocuk gibi býrakanlarýn, en geniþ alanlarda meþruiyet arayýþlarýna girip genel ilkeleri bir kenara koyanlarýn, en kritik anlarda ellerindeki niceliðin kuru bir baðýrsak sesi çýkarmaktan baþka bir iþe yaramadýðýný gördükçe, niteliðin önemini daha iyi anlýyoruz. Fakat bu temel gerçek tek yanlý kavrandýðýnda, elimizikolumuzu baðlayan tuzaklara dönüþüyor. Buna biz, nitelikli eylem tuzaðý diyebiliriz. Lise çaðýndaki genç insanlarýmýz bile, iki kiþiyle eylem yaptýk ama nitelikliydi diyorlar. Ne diyelim, onlarý da hemen kendimize benzetmiþiz. Bu tür nitelikli çýkýþlar ve giriþimler, tek bir kiþiyle bile olsa yapýlmalýdýr ve yapýlmaya devam edecektir. Önümüze koyduðumuz hedefleri, amaçlarý ve eylemleri, elimizdeki güce göre deðil, her zaman devrimin ihtiyacýna göre belirlemeye devam edeceðiz. Bu bizim temel niteliðimizdir ama buna artýk yeni nitelikler eklemenin zamaný gelmiþtir. Söz konusu genç liseliler, kýsa sürede komitelerini üç katýna beþ katýna çýkaramýyorlarsa, büyük bir gözü peklik ve giriþkenlik ruhuyla gerçekleþtirdikleri çalýþmanýn yarattýðý etkinin gerisine düþüyorlar ve sonuçta nitelikli eylem tuzaðý na düþüyorlar demektir. En yüksek militanlýk ve kararlýlýkla gerçek niteliðimizi sergiliyor, ama sonra herkesin bu niteliðe hakkýný vermesini oturup bekliyoruz demektir. Tuzak buradadýr. Eðer biz ýsrarcý, inatçý, ikna edici ve örgütleyici yeteneklerimizi bileyip kitlenin içine dalmýyorsak, kendi eserimiz olan olaylarýn bile arkasýnda kalýyoruz demektir. Nitelik niceliðe dönüþmelidir. Bugün iki kiþiyle yapýlan, yarýn hemen yeni güçlerle birlikte on kiþiyle, yirmi kiþiyle yapýlamýyorsa, dönemin ihtiyacý olan baþarý henüz ufukta görünmüyordur. En önemlisi, artýk elimizin altýndaki, etkimiz altýndaki niceliðin farkýna varalým. Nice çevreyle iliþki yürütüyoruz, nice fazla insanla görüþüyor, yayýn veriyor, onlarýn dolaysýz destek ve sempatilerini görüyoruz. -Ve þundan hemen herkes emin olmalýdýr-: Henüz daha tanýþamadýðýmýz, ulaþamadýðýmýz çok daha geniþ bir çevre tarafýndan tanýnýyor, biliniyor ve sempati duygularýyla takip ediliyoruz. Bu, bizim niceliðimizdir. Eðer bu, bize ait niceliði, hemen eyleme geçirmek suretiyle, hemen somut hedefler için çalýþmalarý doðrultusunda özendirmekle, onlara bu yolda her tür inisiyatif ve sorumluluðu vermeye baþlamakla, niteliðe dönüþtüremezsek, pek beceriksiz Leninistler olarak tarihe geçeceðiz demektir. Niteliði nasýl koruyacaðýz? kaygýsý, sorusu, bugünün sorunu deðildir. Her þeyden önce, devrimci yükseliþin her yaný sardýðý, insanlarýn bizzat yoðun devrimci geliþme tarafýndan e- ðitildiði günümüzde deðil; fakat tam tersine, devrimci dalganýn hýzla geri çekildiði ve yýlgýnlýðýn salgýn hastalýk gibi yayýldýðý dönemlerde, niteliði korumak kaygýsý ön plana çýkar. Bu dönemde, ilkelerden ödün vermeye hazýr olanlarýn etkisi, proletaryanýn en hayati damarlarýna dek sýzar. Fakat, devrimin somut olgu haline geldiði günümüz koþullarýnda, her olay bizim ilkelerimizi doðruluyor. Eðer hedeflerimizde, tanýmladýðýmýz araçlarda ve çalýþma ilkelerimizde açýk bir oportünizme saplanmýyorsak, niteliðimizi korumak çabasý ön plana çýkmayacaktýr. Olaylar ve eylemler içinde, somut çalýþma içinde bu nitelik ortaya çýkacak ve þekillenecektir. Öyleyse býrakalým insanlar, eylem ve hareket içinde, sonuç alýcý faaliyet içinde, tüm eðitimlerini ve bizi kaygýlandýran kültürel eksiklerini tamamlasýn. Bu eksikleri, faaliyetin dýþýnda tutarak gideremeyiz. Bu tür bir davranýþ, hem bizim ayaðýmýza prangadýr, hem de yeni yanmaya baþlayan militan bir ateþin üzerine su serpmektir. Sonuç alýcý faaliyet ve baþarý kýstaslarýný her alanda iþler hale getirebilmek için, alabildiðine hýzlý ve sabýrsýz biçimde kökü deðiþimlere gitmek gerekir. Bu momenti kaçýrmamalýyýz. Son onbeþ yýlýn sert sýnýf mücadelesi içinde yaþayanlarýn daha iyi görebileceði gibi, bu dönem, kitle içinde en yaygýn çalýþmanýn, açýk alanlarda propaganda ve ajitasyonun olanaklarýnýn alabildiðine geniþlediði bir dönemdir. Kuþkusuz, bu dönemin olanaklarý geçicidir ve hiçbir zaman kendimizi bu olanaklara baðlamayacaðýz. Gözaltýnda kayýplarýn, sokak infazlarýnýn, sokaklarda dergi satýþlarýna bile kuþunlar yaðdýrmanýn, bir kitap yüzünden tutuklanmanýn günlük-sýradan bir olay olduðu geçmiþ dönemler, her an kapýmýzý çalabilir. Bu sert dönemin geliþi kaçýnýlmazdýr ve o zaman bugünkü olanaklara sahip olamayacaðýz. Öyleyse, bu geçici dönemin önümüze sunduðu bütün olanaklardan yararlanmak için, niteliðimizi niceliðe, niceliðimizi de niteliðe dönüþtürmek için, açýk kitle çalýþmasýnýn kendine özgü kurallarýný gecikmeksizin kuþanalým. Devrim dalgasý henüz bütün gücüyle kýyýlara vurmuþ deðil. Ama, bütün belirtiler, bu dalganýn kýyýlara çok yakýn olduðunu gösteriyor. Hazýr mýyýz? Evet, yüzde seksen hazýrýz. Her zaman için, iþin yüzde sekseni teoridir. Ama devrim anlarýnda, tam da böyle anlarda, geride kalan yüzde yirmi her þeydir. Eksiklerimiz gözümüzü korkutmasýn. Asýl, eksikleri görmemek ve kabullenmemek alýþkanlýðýndan korkalým. Gerisini, pratik, inatçý ve canlý pratik halledecektir Sayý /5-19 Ocak 2005

7 Kapitalizm Felakettir Günlerdir Uzakdoðu da yaþanan 8.9 þiddetindeki deprem sonrasýnda baþlayan ve 100 bini aþkýn insanýn ölümüne neden olan tsunami felaketini duyuyor, televizyonlardan izliyor, gazetelerden okuyoruz. Dünyanýn bir ucunda yaþanan felaket ve insanlýk trajedisi içimizi sýzlatýyor. Soruna acaba aynýsý bizim de baþýmýza gelebilir mi? Bizde olursa ne olur? þeklinde yaklaþan tekelci burjuva medyanýn tersine, kapitalizmin neden olduðu bu felaket bizim öfkemizi kabartýyor. Bir felaketi bile milliyetçi bir histeriye dönüþtürüp, felaket bölgesinde Türklerin olup olmadýðýna indirgeyenlerden elbette bu insanlýk trajedisi karþýsýnda duygulanmalarýný bekleyemeyiz. Onlar sadece iþlerini yaparlar. Ve iþleri sermayeye hizmet ve daha fazla hizmettir. Aslýnda hepsini kazýsanýz altýndan dünyanýn kaynaklarýnýn nüfusuna oranla daha yavaþ arttýðýný bu nedenle fazla nüfusun bir þekilde yok edilmesi gerektiðini savunan, burjuva ekonomist Malthus çýkar. Ve Malthus yaþasaydý, kapitalizm adýna kim bilir ne büyük bir mutluluk duyardý! Öyle ya ölen insanlarýn sayýsýnýn artmasý demek, geride kalan nüfusun yaþam olanaklarýnýn geniþlemesi demek! Kapitalistlerin penceresinden bakýnca görünenin bundan baþka bir þey olmadýðýna kalýbýmýzý basarýz. Bush un tatil için kapandýðý çiftliðinden bizahmet çýkýp felakete dair bir þeyler söylemiþ olmasý bunun tersini doðrulamýyor; tam tersine burjuvazinin insanlarýn karþý karþýya kaldýðý felaketlere kayýtsýzlýðýný gösteriyor. Endonezya nýn Sumatra Adasý nýn batý sahili açýklarýnda denizin 40 km altýnda 27 Aralýk ta meydana gelen 8.9 þiddetindeki deprem ve sonrasýnda oluþan tsunami, (fýrtýna þeklinde yayýlan dev dalgalar) 100 binden fazla insanýn ölümüne neden oldu. Milyonlarca insan açlýkla ve salgýn tehlikesiyle karþý karþýya:felaketten sað kurtulanlar çamurlarýn arasýnda yiyecek bir þeyler bulmaya çalýþýyor. Þu anda 5 milyon insan yaþamýný sürdürebilmek için gerekli kaynaklara sahip deðil. Milyonlarca insan evsiz kalmýþ; içmek için temiz su dahi bulunamýyor. 5 bin insanýn kaybolduðu söyleniyor. En çok çocuklar ölüyor. Þu ana kadar ölenlerin 1/3 i 5 ile 12 yaþ arasý çocuklar. Bir nesil yok oldu deniliyor. Ölü sayýsý sürekli artýyor. Sadece Endonezya da 80 bin, Srilanka da 20 bin insanýn öldüðü söyleniyor. Aceh in 300 binlik nüfusunun %5 i ölmüþ, Hindistan, 32. Sayý /5-19 Ocak 2005 Malezya ve Tayland da da ölümler var. Felaket, Doðu Afrika kýyýlarýna kadar uzanmýþ durumda. Bunun 1964 yýlýndan beri dünyanýn karþýlaþtýðý en büyük deprem olduðu, 100 km lik bir fayýn kýrýldýðý söyleniyor. 2 bin km lik sahil hattýnda tsunami oluþturan deprem için yüzyýlýn en büyük 5. depremi deniliyor. Elbette rakamlarýn dili bize felaketin boyutu hakkýnda bilgi veriyor ama bir an için durup baþka bir yöne bakmak gerekiyor. Bu felakete neden olan nedir? Ve acaba bu felaketi önceden engellemek mümkün müydü? Önce ikinci soruya cevap verelim. Bilim adamlarý e- ðer bir erken uyarý sistemi olsaydý bu kadar insanýn ölmeyeceðini söylüyorlar. Önceden tedbir alýnabilse, yerleþim birimleri bir tsunami felaketine karþý boþaltýlmýþ olsa, onbinlerce insanýn hayatý kurtarýlmýþ olacaktý. Kapitalistlerin, ya da kapitalist devletlerin paracýklarýna kýyamadýklarý için bu tür doðal a- fetleri önceden tespit etmeye yarayan donanýmlarý oluþturamamasý yüzbinlerce insanýn yaþamýna malolabiliyor. Biz bunu, üzerinde yaþadýðýmýz topraklarda yaþanan deprem, sel felaketi ve madenlerdeki grizu patlamalarýndan biliyoruz. Her þeye kar ve daha fazla kar mantýðýyla bakanlar, maliyetlerinin artmamasý adýna insan hayatýný hiçe sayabiliyorlar. Ölümler onlarý zerre kadar ilgilendirmiyor. Her büyük felaketten sonra hiçbir þey olmamýþ gibi kendi iþlerine dönebiliyorlar. Bu tür felaketlerin artýk doðal olmadýðýný hepimiz biliyoruz. Kapitalistler dünyanýn canýna okudular. Kapitalistlerin fabrikalarýnýn bacalarýndan sýzýp atmosfere karýþan zehirli atýklardan dolayý ozon tabakasý delindi ve iklim dengeleri alt-üst oldu. Kapitalistler dünyanýn doðallýðý ný bozdular. Dünya üzerinde kendilerine ait tek bir aðaç, tek bir deniz býrakmamak uðruna aðaçlarý kestiler, denizleri fabrika atýklarýyla kirlettiler. Canlý türlerini azalttýlar. Dünya çölleþmeyle yüz yüze kaldý. Her þeyde zincirleme bir bozulma yaþanmaya baþladý. Dünyanýn bir çok ülkesi atmosferde biriken zehirli gaz oranlarýnýn azaltýlmasý ve bu konuda üzerine düþenleri yapmak için bir süre önce Kyoto sözleþmesini imzaladý. Ama ABD hala bu sözleþmeye imza atmadý. Yani dünyada bir çevre felaketine yol açabilecek geliþmeleri önlemek için üzerine yükümlülük almadý. Ne de olsa ABD li tekellerin tatlý karlarý kasalara dolmaya devam ediyor, dünya mahvolmuþ onlarýn umurunda mý? Umurunda olmadýðýný ABD Baþkaný Uzakdoðu da felaket yaþanýrken tatil yapmaya devam ederek göstermiþtir. ABD baþta olmak üzere dünya üzerindeki tüm emperyalist kapitalist ülkeler, Uzakdoðu Asya daki bu felaketin birinci dereceden sorumlusudurlar. Onlar yüzünden dünya doðal dengesini yitirdi. Onlar yüzünden doðal felaketler bir birini kovalýyor. Ve onlar bu dünyanýn üzerinden temizlenip atýlmadan dünya rahata kavuþamayacak. Ýnsanlýðýn geleceðini ve dünyanýn esenliðini garanti altýna alacak olan komünist devrimdir.. 7

8 Düþlerine Kan Sýçratýlmýþ Bir Halk Sayý /5-19 Ocak 2005 Vurulmuþum/daðlarýn kuytuluk bir boðazýnda/ /bir hayra yoraným çýkmaz/caným alýrlar ecelsiz Ahmed Arif bu unutulmaz dizeleriyle anlatmýþtýr 33 Kurþun un hikayesini. Bundan tam 62 yýl önce 1943 te dönemin generallerinden Mustafa Muðlalý nýn emriyle Van ýn Özalp ilçesine baðlý bir köyden askerler tarafýndan alýnýp daha sonra kurþuna dizilen 33 Kürt köylüsünün aðzýndan tarihe tanýklýk etmiþtir þair Ahmet Arif. Ve þimdi Diyarbakýr ýn Kulp ilçesine baðlý Alacaköy Keper mezrasýnda ortaya çýkarýlan 11 kiþinin gömülü olduðu toplu mezar, yeniden 33 Kurþun u gündeme getirmiþtir. 33 Kurþunlu yürek/akmaz göl olmuþ bu daðlarda Bu kez parmaklar Mustafa Muðlalý yý deðil ama baþka bir TC generalini iþaret ediyor: Bolu Dað Komando Tugayý Komutaný General Yavuz Ertürk ü. Pandoranýn Kutusu açýlýyor ve bir anda olaylar zincirleme ortaya saçýlmaya baþlýyor. Kulp ta bulunan toplu mezarlardan sonra 11 aile daha toplu mezar iddiasýyla ÝHD Diyarbakýr þubesine baþvurmuþ. Bu baþvurularýn arkasýnýn gelip gelmeyeceðini bilemiyoruz ama þundan eminiz: Kürdistan ýn her tarafý bu tür toplu mezarlarla kaplýdýr. Özellikle iç savaþýn geliþim sürecinde yýllarý arasýnda yapýlan katliamlarda öldürülen insanlarýn bir çoðunun akýbeti hala meçhuldür. Hala kayýp olan, kendisinden haber alýnamayan yüzlerce insan var. Devrimi engelleyebilmek amacýyla burjuvazinin kan dökmekten bir an olsun geri durmayacaðýný, sýnýflar savaþýmýnda burjuvazinin ne kadar gaddar ve acýmasýz olduðunu tarihten edinilmiþ deneyimlerle bilmiyor deðiliz elbette; ama bu tarihin bizzat parçasý olmak farklý bir þey. Ve Kürt Halký yýllarca bu katliamlarý yaþadý. Denilebilir ki, yoksul Kürt Halkýnýn acýlarýn kitabýndan öðrenecek bir þeyleri kalmadý. Nasýl Fransýz burjuvazisi Komüncüleri mitralyözle biçtiðinde Seine Nehri kýpkýzýl kan aktýysa, Dicle ve Fýrat nehirleri de kana bulandý. Nasýl ki komünün celladý Thiers, düzenini korumak için acýmasýzdýysa, ayný þekilde TC ordusunun generalleri de acýmasýzdý. Bugün tarihe tanýklýk e- denlerden öðreniyoruz ki ordu, Kürdistan da yaptýðý operasyonlarda köylüleri toplu o- larak katletmiþtir. Ülkede Özgür Gündem gazetesine konuþan Vahdettin Yalçýn adlý köylü 11 yýl önce Muþ ta yine ayný olaylarýn yaþandýðýný, 33 kiþinin acýmasýzca katledildiðini anlatýyor. Ben olayýn tek tanýðýyým diyor, elimdeki mermi de (11 yýldýr elinde saplý duran mermi-bn) benim tek tanýðým. Devletin yaptýðýný ortaya çýkarmak için sakladým. Vahdettin Yalçýn, Bolu Dað Komando Tugayý Yavuz Ertürk ü hemen teþhis ediyor. Kendisini ve arkadaþlarýný köyden alýp Murat Nehri kenarýna götürüp, kurþuna dizme emrini verenin o olduðunu söylüyor. Ve hangi taþ kaldýrýlsa altýndan ayný tugayýn ve ayný generalin ismi çýkýyor. Elbette Kürdistan da yapýlan katliamlar bir kiþinin ya da bir tugayýn eseri deðil. Devlet Ulusal Kurtuluþ Hareketi ni kanla bastýrmak ve baþýnýn üzerinde dönenip duran devrim korkusundan kurtulmak için her yönteme baþvurmuþtur. Kürt Halký bütün bunlarý bizzat yaþamýþtýr. Þimdi bulunan toplu mezarlar gerçeðin sadece küçük bir kýsmýdýr. Gerçeðin tamamýnýn ortaya çýkacaðýný ya da toplu mezarlarýn ortaya çýkarýlmasýnýn, devletin ulusal soruna bakýþta da farklý bir yönelime girdiðini düþünenler yanýlýyorlar. ÝHD, Diyarbakýr þubesi baþkanýnýn bu olay vesilesiyle toplumsal barýþ ýn saðlanmasý için bölgede iþlenen cinayetlerin aydýnlatýlmasýný ve sorumlularýn yargýlanmasýný istemesi bu yanýlgýlý yaklaþýma iyi bir örnektir. Diyarbakýr ÝHD þube baþkanýnýn devletin bunu yaparak kendisiyle ve geçmiþiyle yüzleþmesi gerekiyor demesi bir beklentiyi ifade ediyor. Kürt halký, yýllardýr beklentilerinin nasýl sonuçsuz kaldýðýný kendi deneyimleriyle biliyor. En son baþkanýn yel daðdan ne koparýrsa, onlarda bizden onu koparabilirler demesi devletin yýllardýr sürdürdüðü politikada bir deðiþiklik olmadýðýný gösteriyor. Ölü ele geçirilen gerillalarýn cansýz bedenlerine yapýlan iþkenceler, Kürt Halkýna çýplak gerçekliði anlatýyor. Savaþý tüm yönleriyle yaþamýþ olan bir halk, kendisine yansýtýlan gerçeklik ne kadar baþ aþaðý dursa da, onu yüreðinin ve bilincinin süzgecinden geçirerek yerli yerine oturtuyor. Bugüne kadar Kürt Halký kendisine yapýlan telkinlerin hiç birine raðbet etmedi. O içinde yanýp duran ateþi korumayý bildi. Bugüne kadar öne sürülen hiçbir þey Kürt Halkýnýn öfkesini azaltmaya yetmedi. Yoksul Kürt iþçi ve emekçileri, güneþin düþmanlarý ile pazarlýk edilmeyeceðini, bir halkýn ancak kendi mezarýný kazdýðý zaman öleceðini tarihten edindikleri deneyimlerle biliyorlar. Devrim, Kürt Halkýnýn aklýna ve yüreðine kazýnmýþtýr. Ortaya çýkan toplu mezarlar Kürt Halkýna tek bir þey gösteriyor: Özgürlük aðacýnýn kanla yeþereceðini ve düþmanlarýyla arasýna bir kan denizi girdiðini Tüm sermaye sýnýfý yarattýklarý bu kan denizinde boðulmadan ne Kürt halký ne de ezilen iþçi ve emekçi sýnýflar özgürlük yüzü göremeyecektir. r

9 BAÐIMLILIK SARMALINDA DIÞ POLÝTÝKA 32. Sayý /5-19 Ocak 2005 Geçtiðimiz yýlýn son aylarýnda Türkiye nin geliþtirdiði iliþkiler, ayný anda iki ipte oynamaya çalýþan bir cambazý hatýrlatýyordu. Önce Rusya Devlet Baþkaný Putin`in Ankara ziyareti, sonra AB üyeliði için Brüksel de yapýlan toplantý ve görüþmeler Arkasýndan Türk Baþbakanýn Suriye ziyareti. Bütün bunlarýn arasýnda ABD ile notlar düþülerek sürdürülen diyaloglar. Türkiye nin dýþ politikasýnda, hatta iç politikasýnda emperyalist devletlerin ve emperyalist mali sermayenin belirleyici bir güç haline geldiðini saptadýðýmýzda, Türkiye nin emperyalist güçlerden baðýmsýz biçimde komþularýyla, moda deyimle Avrasya ülkeleriyle, iliþki geliþtirebileceðini düþünenlerin dipsiz bir yanýlgý çukuru içinde olduklarýný rahatlýkla söyleyebiliriz. Putin in Ankara ziyareti süreci ve sonrasý bu konuda yeterince aydýnlatýcýdýr. Putin, tam da Türkiye-ABD arasýnda Ekümenik tartýþmalarýnýn alevlendiði, ABD nin Türkiye nin bu tutumunu not ettiði bir sýrada Ankara ya indi. Ekümenik gibi Türkiye nin hassas bir yarasýný ABD nin tam bu sýrada kaþýmasý elbette rastlantý deðildi. Bu hassas yarayý kaþýyarak ABD, Türkiye ye duracaðý ve durmasý gereken sýnýrlarý bir kez daha hatýrlatmýþ oldu. Avrupalý emperyalistler farklý bir yol izlediler. Putin in Ankara ya indiði gün, önce Avrupa Parlamentosu Baþkaný, AB üyeliði için müzakerelere baþlanacak diyerek ortaya bir yem attý. Ertesi gün, AB Komisyonu Geniþlemeden Sorumlu üyesi Olli Rehn Hedef Türkiye`ye tam üyelik dedi. Arkasýndan ayný komisyonun eski bir üyesi Türkiye beþ yýl sonra AB üyesi açýklamasýný yaptý. Doðrusu bu yemler Türk burjuvazisinin elinin tersiyle iteceði cinsten deðillerdi. Emperyalistlerin bu çýkýþlarý etkisini hemen gösterdi. Geliþi, tekelci basýnda Tarihi Ziyaret gibi sözlerle abartýlan Rusya Devlet Baþkaný, havaalanýnda, tekellerin pazarlama müdürü gibi çalýþan bir devlet bakaný tarafýndan karþýlandý. Bu, Rusya Devlet Baþkaný için olabilecek en alt düzeyde karþýlama idi. Basýnda abartmak, pratikte önemsememek Türk Devletinin, Türk tekelci sermayesinin politikasýydý. Birinci gün manþetlere çýkan Putin ziyareti, hemen ertesi gün sýradan bir habere dönüþtü. Böylece Avrasya teorisyenleri ve uzmanlarýnýn uzak görüþ mesafesinin bir günle sýnýrlý olduðu ortaya çýktý. Rusya Devlet Baþkanýnýn Ankara ziyareti hiç bir önemli sonuca yol açmadan bitti. Baþka türlü nasýl olabilirdi ki? Gürcistan ý, Azerbaycan ý Rusya dan tümden koparmak, Çeçenistan çetelerini her bakýmdan desteklemek, Orta Asya ülkelerinde emperyalistlerin etkisinin yayýlmasýna köprü olmak Türk dýþ politikasýnýn temel ve deðiþmez çizgileriyken bir ziyaretin tüm bunlarý deðiþtirmesi nasýl beklenebilir! Putin in geliþinden hemen önce, Ýstanbul da birkaç Çecen in göstermelik biçimde gözaltýna alýnmasýný bir tarafa býrakýrsak, ayný günlerde Türk Jandarma Genel Komutaný ný Azerbaycan a göndermekle, Çeçenlerin gösteri yapmalarýna izin vermekle Türkiye, bu ziyaretten bir þey beklenmemesi gerektiði mesajýný zaten vermiþti. Rusya nýn bu mesajý almadýðý düþünülebilir mi? Türkiye, gezinin bu þekilde bitirilmiþ olmasýnýn, özellikle ABD yi ikna etmemiþ olabileceðini düþünerek bir de açýklama yapma gereði duydu. Açýklama, Türk Dýþiþleri nden geldi. Putin i ülkesine gönderdikten iki gün sonra gelen açýklama kýsaca þöyleydi: Türkiye ABD iliþkileri gergin deðil. Türkiye-ABD arasýndaki dostluk ve ortaklýk güçlü bir zeminde ve karþýlýklý anlayýþ ve çýkarlar temelinde sürmektedir. Emperyalist-kapitalist sistemden kopmamak, fakat bu sistemde yerini saðlamlaþtýrmak için emperyalistleri, baþka ülkelerle iliþki geliþtirmekle tehdit etmek Türkiye nin dýþ politikasýnýn geçmiþten gelen bir özelliðidir. Ýsmet Ýnönü bu politikayý Baþka bir dünya kurulur, Türkiye orada yerini alýr sözleriyle ifade etmiþti. Türkiye nin daha 20 li yýllarýn baþýnda yaptýðý tercihi bilenler, bu sözlerin bir blöften ibaret olduðunu bilirler. Yine de Türkiye, zaman zaman bu boþ tehdidi savurmaktan geri kalmaz. ABD ve Avrupalý emperyalistlere karþý Rusya ve öteki komþularla iliþki geliþtirme tehdidi bunun sýradan, alýþýldýk bir örneðidir. Ne var ki, dönem artýk Ýsmet Ýnönü dönemi deðil ve köprünün altýndan çok sular aktý. Emperyalizme baðýmlýlýk ve emperyalist sermayenin baðýmlý bir ülkeye boyun eðdirici gücü, on kat, yüz kat artmýþtýr. Emperyalistlerin, bu gücün farkýnda olduklarýndan kuþku yok. Baðýmlý ülkelere karþý, bu ülkeler kendi müttefikleri de olsa, gerektiðinde en küstah üslubu kullanmaktan çekinmemeleri bunun bir ifadesidir. Bunun son örneðini, Musul da Özel Harekat Birlikleri ne mensup beþ Türk polisin öldürülmesi olayýnda gördük. Olayýn, ABD-Barzani denetimindeki bölgede meydana gelmiþ olmasýndan dolayý, Türkiye olaydan ABD ve KDP yi sorumlu tutmaya kalkýp tepkisini, biz de bunu not ediyoruz sözleriyle ifade edince yanýt gecikmeden geldi. ABD, Türk yetkililere emperyalistlere özgü bir küstahlýkla resmen saçmalamayýn dedi. ABD nin bu yanýtý etkisini anýnda, önce basýnda gösterdi. ABD çýkarlarýnýn ve çizgisinin bir milim dýþýna çýkamayan Türk tekelci basýný önce olayý gerçekleþtirenlerden ikisinin ABD askerleri tarafýndan vurulduðunu; ilk müdahalenin ABD ordusundan geldiðini keþfetti. Sonra, ABD nin sadýk müttefiki KDP yi aklamak Türk Dýþiþleri Bakanýna düþtü. Nasýl ve ne zaman anlamýþlarsa Türk Dýþiþleri Bakaný olayý gerçekleþtirenlerden ikisinin Arap olduklarý -Kürt, yani KDP li deðillermiþ- açýkladý. Öyle anlaþýlýyor ki, ABD nin saçmalamayýn demesi Türk yetkililerin olayý çözmesine yetti! ABD, Türkiye nin tam anlamýyla efendisidir. Atýlacak bütün adýmlar geliþtirilecek bütün iliþkiler efendinin izni, kontrolü ve bilgisi dahilinde olabilir ancak. Türkiye nin bütün komþularýyla iliþkilerine bu açýdan bakmak lazým. Türkiye, komþu ülkelerle iliþki geliþtirirken bunu ancak ABD çýkarlarýnýn, politikalarýnýn elçisi olarak, o çýkar ve politikalarýn sýnýrlarý içinde yapabilir. ABD nin Türkiye Büyükelçisi Türkiye, Suriye dahil komþularýyla iliþki geliþtirmekte özgürdür derken bunu anlatýyordu. Demek ki, Türkiye nin neyi yapmakta özgür, neyi yapmakta özgür olmadýðýný ABD nin görevli bir memuru belirleyecektir. Artýk geçmiþ baðýmlýlýk iliþkilerinin emperyalistlere yetmediði; bunun yerine tam ilhak durumunu gerçekleþtirmeye çalýþtýklarý bir süreçte baþka türlü olamazdý zaten. Türkiye ayný anda iki ipte oynamaya çalýþan bir cambaz olmak istiyor ama bunun gerektirdiði güç, yetenek ve inisiyatiften yoksun. Emperyalistler arasý çeliþki ve çatlaklardan kendine yol açmak ve serbest hareket alaný yaratmak dönemi biteli on yýllar oldu. Emperyalistler ve diðer devletler arasýndaki çeliþkiler artýk Türkiye nin hareket a- lanýný geniþleten bir olanak deðil, Türkiye nin çeliþkilerini aðýrlaþtýran birer yük olmuþlardýr. Türkiye nin komþularýyla olan bütün i- liþkilerinde bu gerçeði görmek gerekiyor. 9

10 Birçoðu Yakýlmýþtý, Diðerleri de Kurþunlarla Öldürülmüþtü Sayý /5-19 Ocak Aralýk 2000 tarihinde devletin 20 cezaevine eþzamanlý gerçekleþtirdiði operasyonun ardýndan yaþanan sürece tanýklýk etmiþ olan Avukat Cemal Yücel le sürece iliþkin bir röportaj yaptýk. Y.E.Mücadele Birliði: Merhaba. 19 Aralýk katliamý sonrasýnda yaþanan bir çok þeye bir hukukçu olarak tanýklýk ettiniz. Bu süreçte neler yaþadýnýz, neler hissettiniz? Av.Cemal Yücel: Çok sayýda müvekkilim cezaevindeydi, birçoðu Ölüm Orucuna katýlmýþlardý. Dolayýsýyla, hukukçu sýfatýyla öncelikle tanýklýklarým var. Onun da ötesinde F tipi denen hapishanenin gayrý-insani olmasý sebebiyle, hukukçuluðun ötesinde halk mücadelesi açýsýndan da yakýnlýðým var. 19 Aralýk a nasýl gelindiðini biliyoruz. Halkýn mücadelesini veren devrimcilere yöneltilmiþ açýk bir operasyondur. Hapishanedekiler bunun direk muhatabý olduðu için bir direniþ baþlattýlar. F tiplerine gitmeyiz dediler. Aslýnda problemin en önemli nedeni, aslýnda hücreleþtirilmek istenenin tüm toplum olmasýydý. Tüm Türkiye halký, hücrelere atýlmak istenmiþtir. Operasyon sýrasýnda biz de hukukçular olarak olayýn önce otopsi ve adli týp yanýyla ilgilenmek zorunda kaldýk. Orada yaþadýklarýmýzý anlatmaya kelimeler yetmez. Ama iki olay anlatayým ki, olayýn vahameti iyi anlaþýlabilsin Ýlki, biz bir aileyle morgdaki kömürleþmiþ cesetleri teþhise geldik. Sonra bir aile daha teþhis için geldi. Her iki ailenin de kýzlarý yakýlmýþtý. Simsiyah, kömür gibiydiler. Tanýnmalarý mümkün deðildi. Ailelerden birinden genç bir kýz, kömürleþmiþ cesetlerden birinin ablasý olduðunu söyledi. Görevliler nasýl tanýdýðýný sordular. O da, ben kýsa bir süre önce ziyaretine gitmiþtim, bana gülümsemiþti. Diþlerini çok iyi hatýrlýyorum. Bu gülümsemeden dolayý yeni yaptýrdýðý diþlerini çok iyi hatýrlýyorum, buradan teþhis ediyorum dedi. Diðer aile ise, baþka sebeplerle o cesedin kendi kýzlarýna ait olduðunu ýsrarla söylüyordu. Görevliler, avukatlar, hepimiz ne yapacaðýmýzý þaþýrmýþtýk. En sonunda ben, buradaki kýzlarýn hepimizin kýzý olduðunu, zaten ayný yere gömüleceklerini, birine bir ailenin, diðerine de diðer ailenin sahip çýkýp almasýný önerdim. Aileler bunun üzerine kabul ettiler ve aldýk. Özellikle bu olayda bir gülüþün, gülümsemenin bir baþka zamanda ölümle birlikte anýmsanmasý çok çarpýcýydý. Adeta yaþamýn güzellikleriyle, ölümün acýsý ayný karede bütünleþmiþti. Ýkincisi, yine bir baþka gün, ailelerle birlikte teþhise gittiðimizde, adli týp sekretaryasýna iki kadýn geldi. Onlar da teþhis için Ýstanbul dýþýndan gelmiþlerdi. Yaþlý kadýn, oðlunu hiçbir hapishanede ya da morg kayýtlarýnda bulamadýðýný, günlerdir aradýðý halde bir sonuca ulaþamadýðýný söylüyordu. Yine morgda kömür kesilmiþ erkek cesetleri vardý. Biz bunlara bakmasýný söylediðimiz sýrada bir avukat arkadaþýmýz, öncelikle, konuyla ilgilenen derneklerden birine sormamýzý, çünkü bu dernek kayýtlarýnýn çok düzenli olduðunu söyledi, biz de hemen derneði arayýp yaþlý kadýnýn oðlunun kayýtlarýnda ne þekilde geçtiðini sorduk. Bize sað olduðunu ve hapishanelerden birine (ismini anýmsamýyorum) sevk edildiðini söylediler. Biz de sevinçle yaþlý kadýna oðlunun sað olduðunu ve o cezaevine gitmesini söyledik. O anda yaþlý kadýnýn büyük sevincini tarif etmek de gerçekten zor. Aradan günler geçti, kesin isim listeleri açýklandý, hayretle gördük ki, yaþlý kadýnýn oðlu da ölenler arasýndaydý. Derneðin bilgileri ne yazýk ki hatalýydý. Ve ben bu yaþlý kadýnýn yaþadýðý sevinçle acý arasýnda geçen trajediyi hiç u- nutmayacaðým. Aslýnda yaþadýðýmýz, tanýklýk ettiðimiz birçok olay mevcuttur. Ancak bu iki olay, acýnýn büyüklüðü konusunda yeteri kadar aydýnlatýcý olduðundan diðerlerini anlatmaya gerek yok. Y.E.Mücadele Birliði: Sizce devletin 19 Aralýk katliamý i- le amaçladýðý neydi? Süreç önceden planlanmýþ mýydý? A- dalet Bakaný nýn operasyon öncesi Saðmalcýlar Cezaevi ne 100 ceset torbasý sevk edildiðini açýklamasýný nasýl deðerlendiriyorsunuz? Av.Cemal Yücel:19 Aralýk operasyonu, devletin mutlaka gerçekleþtirmeyi istediði F tipi hapishaneler planýnýn bir parçasýdýr. Burada katliam planý daha çok devletin hapishane planýný iyi anlamak lazým. Kuþkusuz direniþ olmasaydý, devrimciler kuzu kuzu gitseydi, katliam olmazdý. Devrimciler direndiler. Bu nedenle operasyon yapýldý. Ancak þahsi görüþ olarak söylüyorum ki, Adalet Bakaný nýn F tiplerine geçiþin 1 yýl ertelemesi açýklamasý daha iyi deðerlendirilebilirdi. Bir yýllýk süreçte devrimciler, F tipi gerçeðini halk kesimlerine daha iyi anlatýlabilir, daha güçlü bir destek saðlayabilirdi. Ancak Adalet Bakaný nýn 1 yýllýk erteleme açýklamasýnýn samimi olup olmadýðýndan halen emin deðilim. Y.E.Mücadele Birliði: Siz bazý otopsilerde bulundunuz. Otopsi sýrasýnda size herhangi bir güçlük çýkarýldý mý? Ya da saðlýkçýlar dýþýnda herhangi bir baskýlanma hissettiniz mi?

11 Av.Cemal Yücel: Öyle bir baský görmedik, herhangi bir engelleme yapýlmadý. Çünkü olay ortadaydý. Devlet, yakýlanlarýn operasyonun doðal seyri içinde gerçekleþtiðini savundu. Ancak daha sonra kanýtlarla anlaþýldý ki, normal güç kullanýmý dýþýna çýkýlarak operasyon gerçekleþtirilmiþtir. Y.E.Mücadele Birliði: Otopsilerde en çok dikkatinizi çeken ne oldu? Ýnsanlar daha çok neden ölmüþlerdi? Vücutlarýnda darp izleri var mýydý? Av.Cemal Yücel:Bir çoðu yakýlmýþtý. Diðerleri de kurþunlarla öldürülmüþtü. Darpla ilgili açýk bulgulara rastlamadýk. Y.E.Mücadele Birliði: Otopsi sonuçlarý resmi tutanaklara olduðu gibi yansýdý mý? Av.Cemal Yücel:Evet, o konuda problem yok. Ýzler, ölüm sebepleri konusunda problem yok. Ancak problem, bunca insanýn öldüðü operasyon sýrasýnda aþýrý güç kullanýmýnýn hatta kasti öldürmelerin açýkça ortaya çýktýðý bu operasyonda bunun sorumlularýnýn hukuk kurallarý çerçevesinde cezalandýrýlmamasýdýr. Zaten devletin bu tip siyasi olaylarda ö- teden beri takýndýðý tutum budur. Ýþkence, yargýsýz infaz gibi olaylarda sorumlularýn yargýlanmasý konusunda nasýl çekingen davranýlmýþsa, 19 Aralýk ta da ayný þey olmuþtur. En son Kýzýltepe deki Kaymaz ailesinin baþýna gelenler, aslýnda uzun süreden beri benimsenen devlet politikasýdýr. Tüm kanýtlara raðmen, polisler en düþük ceza istemiyle yargýlanacaklar ve büyük bir ihtimalle ya beraat edecekler, ya da baklava çalan çocuklarýn cezasýndan daha az bir ceza ile kurtulacaklardýr. Devlet, demokratikleþecekse öncelikle bu tavrýndan vazgeçmek zorundadýr. Aksi takdirde büyük palavralarla sunduklarý AB...problem, bunca insanýn öldüðü operasyon sýrasýnda aþýrý güç kullanýmýnýn hatta kasti öldürmelerin açýkça ortaya çýktýðý bu operasyonda bunun sorumlularýnýn hukuk kurallarý çerçevesinde cezalandýrýlmamasýdýr. Ýþkence, yargýsýz infaz gibi olaylarda sorumlularýn yargýlanmasý konusunda nasýl çekingen davranýlmýþsa, 19 Aralýk ta da ayný þey olmuþtur. En son Kýzýltepe deki Kaymaz ailesinin baþýna gelenler, aslýnda uzun süreden beri benimsenen devlet politikasýdýr. Tüm kanýtlara raðmen, polisler en düþük ceza istemiyle yargýlanacaklar ve büyük bir ihtimalle ya beraat edecekler, ya da baklava çalan çocuklarýn cezasýndan daha az bir ceza ile kurtulacaklardýr. 32. Sayý /5-19 Ocak 2005 meselesinin de masaldan i- baret olduðu anlaþýlacaktýr. Y.E.Mücadele Birliði: O- lay yeri inceleme tutanaklarý, sýcaðý sýcaðýna mý yapýlmýþtý, yoksa her þey kitabýna uydurulduktan sonra mý? Av.Cemal Yücel: Bayrampaþa Cezaevi nde yapýlan inceleme sanýrým hazýrlýksýz olmalarý nedeniyle tüm gerçekliði ortaya çýkarmýþtýr. Y.E.Mücadele Birliði: Örneðin bu operasyon sýrasýnda çok sayýda gaz bombasý kullanýldýðý ve bunlarýn normalde kapalý yerlerde kullanýlamayacaðýnýn bilindiði söyleniyor. Bunlar tutanaklarda yer almýþ mýydý? Av.Cemal Yücel: Aldý. Saklayamadýlar, bunlarý saklamalarý mümkün deðildi. Y.E.Mücadele Birliði: Katliamda yaralanan tutsaklar, zamanýnda hastaneye kaldýrýlýp tedavi altýna alýnmýþ mýydý? Av.Cemal Yücel: Tedavilerde çeþitli aksamalar olmasýna raðmen, kasten tedavi yapýlmadýðý bulgusuna rastlamadým. Belki vardý, ben rastlamadým. Y.E.Mücadele Birliði: 19 Aralýk sonrasý müvekkillerinizle götürüldükleri cezaevlerinde hemen görüþme þansýnýz oldu mu? Av.Cemal Yücel:Uzun bir süre görüþemedik, haber alamadýk. Ailelerde bu durum doðal olarak birçok karmaþaya ve endiþeye neden oldu. Y.E.Mücadele Birliði: Ýlk görüþmenizde anlatýlanlar daha çok neydi? Devrimci tutsaklarýn moralleri nasýldý? Av.Cemal Yücel:Moralleri her þeye raðmen iyiydi. Ancak onlarda da operasyonun yarattýðý tedirginlik hala sürüyordu. Çünkü koðuþlardan hücrelere atýlmýþlardý. Baþlarýna ne geleceðini onlar da, biz de bilemiyorduk. Doðal olarak biz, içeride neler olup bittiðini soruyorduk. Onlar da operasyon sýrasýnda olanlarý, sevkler sýrasýnda yaþananlarý anlatýyorlardý. Y.E.Mücadele Birliði: Katliam sýrasýnda uluslararasý hukuk camiasýnýn tavrý nasýldý? Gerekli bilgilendirmeler yapýlabilmiþ miydi? Av.Cemal Yücel: Uluslararasý kurumlarýn konuyla hakkýyla ilgilendiklerini söyleyemeyiz. Zira AB ne dahil ülkelerin yönetimleri F tiplerine karþý çýkmadýlar. Bu durum doðal o- larak o ülkelerdeki kurumlarý da etkilemiþ olmalýdýr. Y.E.Mücadele Birliði: Þu andaki süreci, hala süren Ö- lüm Orucu eylemini nasýl deðerlendiriyorsunuz? Sizce F tipi cezaevleri kapattýrýlabilir mi? Av.Cemal Yücel:: F tipi hapishaneler artýk yeni Ceza Ýnfaz Kanunu ile tam anlamýyla yasallaþtýrýlmýþtýr. Avrupa hukukuna da uygun olmalýdýr ki, bu yasa uyum yasalarý çerçevesinde çýkartýlabilmiþtir. F tipleri ancak büyük bir toplumsal muhalefetin geliþtiði bir dönemde kapatýlabilir. Þu an böyle bir muhalefetin olmadýðý ortadadýr. Ölüm Oruçlarý konusunda da farklý düþüncelerim var, bunlarý anlatmak istemiyorum. Y.E.Mücadele Birliði: Bu röportaj için teþekkür ederiz. 11

12 EMPERYALÝZME VE KAPÝTALÝZME KARÞI SAVAÞ YILI Ýnsanlýk, olaylarla, çatýþmalarla, savaþlarla, emperyalizme ve kapitalizme karþý emekçi sýnýflarýn, ezilen sömürülen halklarýn mücadele ve baþkaldýrýlarý ile geçen koca bir yýlý daha geride býraktý. Dünya halklarýný büyük acýlara boðan savaþlar, açlýk, sefalet, iþten kovulmalar; bunlarýn hepsi emperyalist-kapitalist sistemin insanlýðýn baþýna bela ettiði yýkýmlardýr ün bitimine günler kala, Güney Doðu Asya da meydana gelen ve insanlýk tarihinin en büyük felaketlerinden biri o- lan deprem-tsunami felaketi ise, insanlýðýn artýk kapitalizmden bir an önce kurtulmak zorunda olduðunu bir kez daha ortaya koydu. Geride býraktýðýmýz yýlýn en acý, a- ma belki de en öðretici olayý buydu. Yüzbinlerce insan, kapitalist devletlerin, kapitalist tekellerin insan yaþamýna önem vermeyen karakterlerinden dolayý bir anda öldü. Onbinlerce çocuk bu yüzden öldü, on binlerce çocuk ayný nedenlerden anne ve babalarýný kaybetti. Kar getirmeyecek diye insan yaþamýný korumaya yönelik önlemlere yatýrým yapmaya yanaþmayan kapitalist devletler ve tekeller, doðanýn insana bunca zarar vermesinin birinci dereceden sorumlularýdýr. Günümüzde, Güney Doðu Asya felaketi yüzünden Hindistan, Endonezya, Malezya ya da Tayland ýn bu konuda öne çýkmýþ olmalarýnýn bir önemi yok. Bütün emperyalist-kapitalist devletler ve bütün kapitalistler ayný karakterdedir. Her büyük doðal felaketin, özellikle emperyalist-kapitalist ülkelerde insana çok büyük zarar vermesi bir tesadüf deðildir. Bu, kapitalist devletlerin ve kapitalistlerin insan yaþamýna, insan soyunun kendini koruyup geliþtirmesine deðil, kapitalist azami kara ve çýkarlara önem vermelerinin sonucudur. Kapitalizm geliþtikçe ve sermaye birikimi dev boyutlara ulaþtýkça kar hýrsý dizginlenemez boyutlara ulasan kapitalizm, insani doða karþýsýnda savunmasýz býrakmakla kalmadý, fakat ayný zamanda doðayý daha çok tahrip ederek doða olaylarýnýn daha yýkýcý olmasýnýn önünü açtý. Çoðu yerde doðayý insan için yaþanýlmaz hale getirdi. Kapitalist özel mülk edinme biçimi, kapitalist tekellerin aþýrý kar hýrsý, üretim araçlarý üzerindeki özel mülkiyet, tüm zenginliklerin bir avuç asalak kapitalistin kasasýna akmasý, bilimin kapitalist tekellerin denetimine ve hizmetine girmiþ olmasý; tüm bunlar insanýn doðayý kontrol altýna alma çabalarýný büyük ölçüde engelledi. Kapitalist özel mülkiyetin denetiminden, zincirlerinden kurtulmasý durumunda doðayý kontrol altýna almada çok büyük bir mesafe kat etme kapasitesine sahip olan bilim ve teknoloji, sýrf bu zincirler nedeniyle, þimdi olabileceði noktanýn çok gerisinde bir yerde bulunuyor. Onun için burjuva basýnýn, kapitalist hükümetlerin, kapitalist tekellerin üzüntü gösterileri timsah gözyaþlarýndan baþka bir þey deðildir. Onlar, halklarýn, ezilen yýðýnlarýn doða olaylarýndan en fazla zarar gören ve acýlara gömülen bu kesimlerin öfkesinden kurtulmak, bu öfkenin kapitalizme yönelmesini engellemek için bu sahte gözyaþlarýný döküyorlar. Örneðin, doða felaketinin gelmekte olduðunu saatler öncesinden haber alan, fakat masraf olur diye bir tek önlem almayan Hindistan Hükümeti nin gözyaþlarý, üzüntü ifadeleri kimi kandýrabilir? Emekçi halklarýn buradan çýkaracaklarý tek ders, Hindistan kapitalizmini derhal yýkýp sosyalizme geçmek gerektiðidir. Hindistan ve diðer kapitalist ülke hükümetlerinin insan yaþamýna önem vermeyen bu tipik davranýþýný, 1999 depreminde biz Ecevit hükümetinde görmedik mi? DSP-MHP faþist hükümeti, deprem sonrasýnda insanlarý dozerlerle canlý canlý gömme kararý almakla kalmamýþ, ayný zamanda, insanlarýn acýlarýný hafifletmek için toplanan yardým paralarýný faþist devletin bütçe açýðýný ve iç savaþ harcamalarýný karþýlamak için kullanmýþtý. Bu davranýþ biçimi, Hindistan dan Türkiye ye; ABD den Almanya ya kadar bütün emperyalist-kapitalist devletler için tipiktir. Onlar, milyar dolarlarýn kokusunu aldýklarý yerde hiç bir þeyi feda etmekten çekinmezler yýlý insan soyu için çok acý verici bir doða olayýyla bu gerçeði insanlýðýn yüzüne çarparak kapandý. Büyük acýlar pahasýna da olsa, 2004 yýlýnýn son günleri, insanlýðýn ya komünizme geçiþ ya da yok oluþ tercihiyle karþý karþýya olduðunu gösteriyor. Tarih Hýzlanýyor Geride býraktýðýmýz yýlýn olaylarý, çatýþmalarý, büyük toplumsal hareketleri, emperyalistlerin hazýrlýklarý ve geniþ kitlelerin büyük eylemleri tarihin büyük bir hýz kazandýðýný kanýtladý. Güney Doðu Asya felaketini bir tarafa býrakacak olursak, þüphesiz, 2004 ün en önemli, belirleyici geliþmeleri Irak ta yaþandý. Çünkü Irak, i- çinde bulunduðumuz koþullarda iki dünyanýn, burjuva dünyayla emek dünyasýnýn, kapitalizmle komünizmin tarihsel çarpýþmasýnýn cisimleþtiði coðrafyadýr. Bu, orada çarpýþan taraflarýn irade ve isteklerine raðmen olan bir durumdur. ABD emperyalizminin Irak taki bir zaferi, sadece Irak emek güçlerini deðil dünya emek güçlerini de mevzisi bir yenilgiye uðratmýþ olacaktýr. Ve þüphe yok ki emperyalist-kapitalist dünyanýn baþý ABD emperyalizmi, böyle bir zaferden a- lacaðý güçle dünya proletaryasý ve ezilen halklarýna karþý saldýrýlarýnda pervasýzlaþacaktýr. Bunun tersi de doðrudur. ABD emperyalizminin Irak ta uðrayacaðý bir yenilgi, dünya proleter ve sosyalist güçlerine büyük bir moral güç verecek, eylem ve baþkaldýrýlarýna büyük bir ivme katacaktýr Sayý /5-19 Ocak 2005

13 Böyle bir yenilgi ve geri çekilme sadece ABD emperyalizminin deðil bütün emperyalist-kapitalist dünyanýn yenilgisi olacaktýr yýlýndaki tüm geliþmeler, ikinci olasýlýðýn gerçekleþmesinin çok daha olanaklý olduðunu gösterdi. Bu sadece bizim deðil, deðerlendirme yapan emperyalist kuruluþlarýn da ortak görüsüdür. CIA dan askeri tarihçi ve yetkililere kadar herkes, Irak halkýnýn direniþi karþýsýnda ABD emperyalizminin yenilgisinden söz ediyor. Irak halkýnýn direniþinin yani sýra ABD deki geliþmeler de bu görüsü destekliyor. Yakýn zamana kadar emperyalist-kapitalist dünyanýn en büyük ve en saðlam ekonomisi olarak gösterilen ABD kapitalizmi, 2004 yýlýnda büyük bir çöküþ sürecine girdi. Daha doðrusu, zaten yýllardýr dipten gelen dalga gibi ilerleyen bu süreç 2004 yýlýnda iyice su yüzüne çýktý. 570 milyar dolarlýk cari açýk, 657 milyar dolarlýk bütçe açýðý, dört yýlda %7 oranýna çýkan iþsizlik ve milyonlarca evsiz insan Bu birkaç rakam, ABD ekonomisinin özetidir. Emperyalist-kapitalist sistemin amiral gemisi, yeni yýla iþte bu çöküþ tablosuyla giriyor. ABD ekonomisindeki hýzlý çöküþün bir diðer önemli özelliði, bunun emperyalist-kapitalist zincire dahil bütün ülkeleri sarsacak, hatta çöküþe götürecek olmasýdýr. Burjuva dünya, þimdiden ABD ekonomisindeki çöküþün bütün kapitalist ekonomileri nasýl etkileyeceðini hesaplamanýn telaþýnda. ABD, hegemonyasýnýn sarsýlmasý karþýsýnda çaresiz. Emperyalist ülkeler bu çöküþün kendilerini nasýl etkileyeceðini bilmemenin, hesaplayamamanýn paniðini yaþýyorlar. Genel olarak emperyalistlerin, özel o- larak ABD emperyalizminin bu durumu dünyadaki bütün olaylara büyük bir hýz katýyor. Geliþmeler, baþ döndürücü bir hýzla meydana geliyor. Çok farklý nedenlerle kapitalizme ve emperyalizme karþý o- lanlar ayni dönemde ayaða kalkýyor ve bilincinde olsunlar ya da olmasýnlar kapitalizme karþý savaþýn içinde yer alýyorlar. O- laylarýn hýzý ve yoðunluðu takip edilmelerini neredeyse olanaksýz kýlýyor. Daha bir buçuk yýl önce Irak ta büyük zafer kazandýðý sanýlan ABD emperyalizmi, 2004 yýlýnda Irak halkýnýn ezici bir çoðunluðunun direniþiyle karþýlaþtý. ABD düþmanlýðý dünya halklarý arasýnda bir salgýn gibi yayýlýyor. Proletaryanýn ve diðer emekçi sýnýflarýn hedef tahtasýna çivilenen emperyalistkapitalist devlet sayýsý ABD ile sýnýrlý deðil yýlý, Avrupa proletaryasýnýn ve diðer sömürülen kitlelerin Avrupalý emperyalistlere karþý kitlesel baþkaldýrýlarýna sahne oldu. Almanya, Hollanda, Ýngiltere ve daha pek çok Avrupa ülkesi, tarihlerinin en kalabalýk kitle gösterilerine tanýk oldular. Avrupa proletaryasý, üzerindeki ö- lü topraðý atarak kapitalizme karþý eyleme geçebileceðini; dahasý bu yolda ayaða kalktýðýný kanýtladý yýlý bu bakýmdan 2005 yýlýnýn çok daha yoðun eylemlerle geçeceðinin, sömürülen kitlelerin kapitalizme karþý çok daha aktif olacaklarýnýn habercisi oldu yýlýnda emekçi sýnýflarda ortaya çýkan devrimci eyleme yönelik eðilimin 2005 yýlýnda deðiþmesi ya da ortadan kalmasý için hiçbir neden yoktur. Aksine nesnel ortam, kapitalistlerin artmasý kaçýnýlmaz olan saldýrýlarý 2005 yýlýnda e- mekçi sýnýflarýn bu istek ve eðilimlerini daha da güçlendirecektir yýlý iþte bu koþullar nedeniyle emekçi sýnýflarýn, ezilen halklarýn proletarya öncülüðünde kapitalizme karþý savaþlarýný daha da yoðunlaþtýrdýklarý bir yýl olacaktýr. Devrimin Güçlendiði Bir Yýl Türkiye ve K. Kürdistan daki geliþmeler, dünyadaki geliþmelerden farklý yönde olmadý. Ýki ülkenin iç dinamikleri dünyadaki devrimci geliþmelerle örtüþüp onlardan önemli ölçüde etkilenince devrim daha da güçlendi. Olaylar, nitelikleri, hýzlarý ve yoðunluklarý bakýmýndan pek çok kesim için þaþýrtýcý oldu. Öyle ki, sürecin devrimci nesnel karakteri býrakalým kiþileri, örgütleri dahi ardýndan sürükledi. Bunun tipik örneðini Kürt Ulusal Kurtuluþ Hareketinde gördük. Kürt Ulusal Kurtuluþ Hareketi, hiç istemediði ve arzu etmediði halde, sýrf sürecin devrimci nesnel karakteri sonucu, yýllar önce býraktýðýný açýkladýðý silahlara sarýlmak zorunda kaldý. Ortadoðu daki geliþmeler, Irak ýn iþgali, emperyalistlerin politikalarý, Türkiye ve diðer bölge gerici devletlerinin Kürdistan konusundaki stratejileri; bütün bunlarýn çok farklý biçim ve noktalarda kesiþmesi, birbirini etkilemesi ve en önemlisi Kürt halkýnýn özgürlük hakký üzerinden ýsrarý, Kürt UKH ni silaha baþvurmak zorunda býraktý. Nesnellik onu adeta peþinden sürükledi. Geçtiðimiz yýl bu bakýmdan çarpýcýydý. Bu geliþmeler, Kürt UKH ni silaha sarýlmak zorunda býrakmakla kalmadý, ayný zamanda içindeki sýnýfsal çeliþkileri açýða çýkardý ve sýnýfsal 32. Sayý /5-19 Ocak 2005 ayrýþmayý ertelenemez bir noktaya getirdi. Bütün çizgileri ve netliðiyle gerçekleþip gerçekleþmeyeceðini þimdiden bilmek mümkün olmamakla birlikte, önümüzdeki yýlýn bu konuda önemli geliþmelere tanýk olacaðýný söylemek kehanet olmaz. Bu, görünen köydür. Bu ayrýþmanýn Kürt halkýnýn özgürlük savaþýna zarar vereceðini düþünenler büyük bir yanýlgý içindedir. Sýnýfsal ayrýþma ne kadar çabuk, net ve kesin çizgilerle gerçekleþirse, özgürlük savaþý da o oranda geliþecektir. Emperyalistlerle,Türk burjuvazisiyle uzlaþma arayýþý i- çinde olan kesimler, özgürlük savaþýnýn a- yaklarýna dolanmýþ gerçek prangalara dönüþmüþlerdir. Önümüzdeki yýl,özgürlük savaþýnýn bu prangalardan tam olmasa bile önemli ölçüde kurtulacaðý yýl olacaktýr. Bunun devrime güç katacaðýndan þüphe yok. Öte yandan, geçtiðimiz bütün bir yýl, Türkiye de meydana gelen geliþmeler de toplumsal devrimi güçlendiren bir çizgi izledi. Ayný çizgi 2005 te güçlenerek ve hýzlanarak devam edecek. Zira, geçtiðimiz yýl, bunlara neden olan, bunlara yataklýk e- den maddi zemin ortadan kalmýþ ya da kalkacak deðil. Proletarya burjuva sendikacýlarýn engelleme çabalarýna raðmen tekrar yüz binleri bulan kitlesel eylemlere baþladý. NATO karþýtý eylemler, zindan savaþlarý, fabrika ve iþyerleri direniþleri, öðrenci ve diðer emekçi sýnýflarýn eylemleri; bunlarýn hepsi, devrimin toplumsal tabanýnýn devrimci eyleme duyduðu istek ve e- ðilimin birer ifadesiydi. Ýþçi sýnýfýndaki geliþme niceliksel olmakla kalmadý, nitelik bir sýçrama da yaptý. 1 Mayýs tartýþmalarý sýrasýnda öncü devrimci iþçilerin pek çok devrimci hareketten ileri giderek 1 Mayýs Taksim Alaný na çýkma kararý almýþ olmalarý, bu saptamamýzýn en çarpýcý kanýtýdýr. Bu, ayný zamanda, proletaryanýn devrimci sýnýf partisinin, Leninist Parti nin politikalarýnýn devrimci öncü iþçileri etkisi altýna aldýðýnýn bir iþareti oldu. Leninist Parti bunun gibi daha pek çok yönden somut geliþme kaydederek baþarýlý bir mücadele yýlýný geride býraktý. 2005, Leninist Partinin politik etkisinin güçlenip yayýlacaðý bir yýl olacak. Türkiye ve K.Kürdistan da Leninist Partinin geliþip güçlenmesi devrimin güç kazanmasýdýr. Önümüzdeki yýl devrimin güç kazanacaðý bir yýl olacaktýr. 13

14 TAKSÝM DE FEDA EYLEMÝ Ölürse Beden Ölür Canlar Ölesi Deðil 19 Aralýk Katliamý nýn üzerinden dört yýl geçti. Ümidin/ serpilip geliþen hayatýn düþmanlarý, bu dört yýl boyunca katliamlarýný devam ettirdiler. Ýçeride, dýþarýda, zulüm saðanaðý dinmedi. Ve 26 yaþýnda bir insan Taksim Meydaný nda bedenini tutuþturarak karanlýðýn perdesini aralamak, görmek istemeyen gözlere ger,çeði olduðu gibi göstermek istedi. Sergül Albayrak, Sevgi Erdoðan 11.. Ölüm Orucu Ekibi nden bir Savaþçýydý. 25 Temmuz 2004 te baþladýðý Ölüm O- rucu Eylemi nin 154. günündeydi. 08 Aralýk ta Uþak Cezaevi nden tahliye olmuþtu ve adeta Amilcar Cabral ýn gerçek özgürlük en son tutsak özgür olduðunda baþlayacak sözünü anýmsatmak istercesine, özgürlüðünü, devrimci tutsaklarýn özgürlüðü için kendisini feda ederek bir eyleme dönüþtürdü. 26 Aralýk ta Taksim Atatürk Kültür Merkezi önünde Tecrit Kalksýn yazýlý bir döviz açarak feda eylemi yaptý. Sergül Albayrak, ilk olarak kaldýrýldýðý Çapa Devlet Hastanesi nden geri çevrilmiþtir. Vücudunun %80 i yanmýþ olduðu halde yanýk ünitesi olan hastanelere götürülmeyip Taksim Ýlkyardým Hastanesi ne götürülmüþ ve burada ölümsüzleþmiþtir. Sergül Albayrak ölümsüzleþtiðinde Ölüm Orucu Eylemi nin 154. günündeydi. 19 Aralýk tan sonra, zindanlarda ve dýþarýda devrimci tutsaklara destek eyleminde, ölümsüzleþenlerin 118. si oldu. O, yaþamýný boylu boyunca devrime adadý. Tüm dünyaya savaþýn sürdüðünü gösterdi. SERGÜL ALBAYRAK ÖLÜMSÜZDÜR! ÖLÜM ORUCU SAVAÞÇILARI ÖLÜMSÜZDÜR! ZÝNDANLAR YIKILSIN TUTSAKLARA ÖZGÜRLÜK! TUTSAKLARLA DAYANIÞMADA SANAT 19 Aralýk Zindan katliamlarýnýn yýldönümü olmasý nedeniyle, Ýzmir de pek çok etkinlik, eylem vb gerçekleþtirildi. Ýzmir de uzunca bir süredir yaptýðý etkinliklerle ilgi çeken Ayýþýðý Sanat Merkezi, 18 Aralýk günü saat 15:00 civarýnda gerçekleþtirdiði 19 Aralýk Zindan katliamlarýyla ilgili düzenlediði programla bu katliama kültür-sanat alanýndan bir karþý duruþ sergiledi. Gerçekleþtirilen bu anma etkinliði, devrim savaþçýlarý için bir dakikalýk saygý duruþuyla baþladý. Saygý duruþunun ardýndan Ayýþýðý Sanat Merkezi nin kendisinin hazýrladýðý slayt gösterisinin eþliðinde bir sunum gerçekleþtirildi. Sunumun hemen ardýndan Ayýþýðý Sanat Merkezi Þiir Grubu sahne aldý ve Ergül Çiçekler in 19 Aralýk katliamýný ve Ölüm Orucu Eylemini, ö- lümsüzleþenleri anlatan þiirini ve haykýr acýný ey halk þiirini okudular. Þiir dinletisinin ardýndan, Ayýþýðý Sanat Merkezi tiyatro grubu sahne aldý ve Ulrike Mainrof la ilgili bir oyunu sahnelediler. Oyun izleyiciler tarafýndan beðenildi. Ve son olarak da, Diri Diri Yaktýlar isimli bir belgesel gösterimi yapýldý. Anma etkinliði izleyiciler tarafýndan olumlu deðerlendirilirken, etkinliðin ardýndan aþaðýya inildiðinde halen sürmekte olan Ölüm Orucu Eylemi nden ve bu eylemde 500 lü günlerinde olan Remzi Aydýn dan bahsedildi. Ayýþýðý Sanat Merkezi Emekçileri sýk sýk iþçi ve emekçi halklarýn özgürleþmesi için tutsak düþen devrimcilerin yanlarýnda olduklarýný ve olacaklarýný vurguladýlar. Y.E. Mücadele Birliði Dergisi Ýzmir Temsilciliði TAYAD DAN BASIN AÇIKLAMASI 26 Aralýk günü Taksim de bulunan AKM önünde bedenini tutuþturarak ölümsüzleþen Sergül Albayrak, F tipi zindanlara karþý mücadelede ölümsüzleþen 118. savaþçý oldu. Uþak Cezaevi nde kalan Sergül Albayrak F tiplerine karþý Ölüm Orucuna girmiþti. Daha sonra tahliye olan Albayrak akrabalarý tarafýndan Baðcýlar da bulunduðu bir evden kaçýrýlmýþtý. Ölüm Orucunu sürdüren Albayrak, eyleminin 154. gününde Taksim AKM önünde bedenin tutuþturdu. Tecriti Kaldýrýn yazýlý bir döviz tutan Albayrak bedenini tutuþturduktan sonra slogan attý ve zafer iþaretleri yaptý. Bedenin % 80 i yanan Sergül Albayrak 28 Aralýk günü saat da ölümsüzleþti. 29 Aralýk günü TAYAD lý aileler konuyla ilgili Sergül Albayrak ýn bedenin tutuþturduðu yerde, AKM önünde basýn a- çýklamasý yaptýlar. DETAK ýn da destek verdiði açýklamaya yaklaþýk 60 kiþi katýldý. Basýn açýklamasýný okuyan TAYAD ü- yesi Mehmet Güvel; Sergül tahliye olmuþtu ama geride kalanlar için tecrit devam ediyordu. Bencil deðildi Sergül, bana dokunmayan yýlan bin yaþasýn diyen bir düzene de meydan okuyordu. Ki arkadaþlarýna, canýndan çok sevdiklerine devam e- den tecrit zulmüne karþý bedenin ortaya koymaya hazýrdý. Hazýrdý ki bunu 154 gün önce bedenini ölüm orucuna yatýrýrken i- fade etmiþti. Canýmdan çok sevdiklerim diyordu arkadaþlarý i- çin Canýmdan çok sevdiðim diyordu halký için.( ) Bizler Sergüllerimize, onlarýn mücadelesine sahip çýkacak, karþýmýza çýkacak her türlü zulme direnmeye devam edeceðiz dedi Sayý /5-19 Ocak 2005

15 19 ARALIK KATLÝAMINI UNUTMADIK Bundan 4 yýl önce faþist TC devleti, AB ve ABD emperyalizminin de desteðini arkasýna alarak, bir kez daha vahþi, barbar yüzünü gösterdi. Ýþçi sýnýfýnýn önderleri o- lan ve zindanlarda bulunan devrimci, komünist tutsaklara saldýrdý. Hepimizin belleklerinde iz býrakan bu vahþi saldýrýyý bir kez daha lanetleyip, devrimci tutsaklarýn gösterdikleri direniþi selamladýk. 19 Aralýk 2000 tarihinde 20 zindana eþ zamanlý yapýlan bu saldýrý, 28 tutsaðýn yaþamýna mal olmuþ, yüzlerce tutsaðýn ise sakatlanmasýna yol açmýþtý. Katliamýn üzerinden 4 yýl geçti. Ama saldýrýnýn yarattýðý sonuçlarýn etkileri hala varlýðýný sürdürüyor. Tekelci kapitalizm ve onun faþist devleti, pervasýzca zindanlar üzerinde yýkýcý planlar yapmayý sürdürüyor. F tipi zindanlarda iþkence devam ediyor. Devrimci tutsaklarýn teslim alýnabilmesi için yapýlacak ne varsa, onu uygulamaktan çekinmiyorlar. Fakat, 19 Aralýk ta olduðu gibi, TC ve emperyalizminin iþi o kadar da kolay gitmiyor. Yaþanýlan bunca katliama, iþkenceye, izolasyona vb karþý devrimci ve komünist tutsaklar teslim alýnamýyor. Ölüm Orucu devam ediyor. Direniþ devam ediyor. Üzerinde doðup büyüdüðümüz topraklardan binlerce kilometre uzakta, þimdi bulunduðumuz Ýsviçre de 19 Aralýk katliamýný anma ve direniþi selamlama için etkinlikler yapýldý. Bunlardan birisi de St.Gallen Halkevi nin düzenlediði 19 Aralýk Katliamýný Unutmadýk, Zindanlar Yýkýlsýn Tutsaklara Özgürlük, Devrim Savaþçýlarý Ölümsüzdür þiarýyla düzenlediði etkinlikti. 26 Aralýk günü saat te baþlayan ve yaklaþýk 40 kiþinin katýlým gösterdiði etkinlik, Halkevi nin planladýðý þekilde geçti. Topraða düþen devrim savaþçýlarý için yapýlan bir dakikalýk saygý duruþuyla program baþladý. Günün anlam ve önemini anlatan metin okunduktan sonra program halkevi üyelerinin hazýrladýðý müzikle devam etti. Þiir ve hazýrlanan sinevizyon gösteriminin ardýndan, salonda hazýr bulunan, 19 Aralýk Katliamýný yaþamýþ TKEP/L ve TKP-ML davasýndan eski iki tutsaðýn anlatýmlarýyla programa devam edildi. Katliam saldýrýsýnýn devrimci tutsaklar þahsýnda devrime yapýlmýþ bir saldýrý olduðunun vurgulandýðý etkinlikte, sinevizyon gösterimi sýrasýnda yaþanan vahþetin boyutlarý göründüðünde, salonda bulunan bazý kiþilerin gözyaþlarýna hakim olamadýðý da gözlendi. Canlý tanýklarýn Bayrampaþa ve Ümraniye zindanlarýnda yaþadýklarýný anlatmasý ve ardýndan katýlýmcýlarýnýn sorularýnýn cevaplanmasýndan sonra etkinlik sonlandýrýldý. 19 ARALIK KATLÝAMINI UNUTMADIK, UNUTMAYACAÐIZ! DEVRÝM SAVAÞÇILARI ÖLÜMSÜZDÜR! YAÞASIN ARALIK ZÝNDAN DÝRENÝÞÝ! ZÝNDANLAR YIKILSIN TUTSAKLARA ÖZGÜRLÜK! Ýsviçre den Bir Leninist 32. Sayý /5-19 Ocak 2005 Emek Kültür Merkezi nde 19 ARALIK ANMASI Dört yýl önce devrimci tutsaklara karþý yapýlan 19 Aralýk 2000 katliamýnda ölümsüzleþen devrimci tutsaklarýn anýsý, Emek Kültür Merkezi nde yaptýðýmýz etkinlikle yaþatýldý. Son iki yüz yýldýr burjuvazi ve devrimci iþçi sýnýfý arasýnda geçen sert sýnýf mücadelesinde, burjuvazinin temel silahlarýndan biri olarak kullanageldiði zindanlar Türkiye ve Kürdistan için son on yýllýk iç savaþta devrimi ezme ve çevirme odaðý haline gelmiþti. 19 Aralýk katliam operasyonunu faþist tekelci sermaye devleti için politik olarak kaçýnýlmaz yapan neden buydu. Bir ölüm-kalým çarpýþmasýna tutsaklar üzerinden giriþen devleti, devlet yapan temel ayaklardan olan zindanlar, emekçilerin devrim mücadelesinin kaldýracý olarak artýk yýkýlacak kývama gelmiþti. Onyýllardýr Demokratik Halk Devrimi mücadelesine karþý rehin tutulan devrimciler, bunun için katledilmeli ve devrime karþý moral üstünlüðün devamý için ölüm hücrelerinden oluþan F-tipi zindanlara kapatýlmalýydýlar. Devrimci tutsaklar, Kürdistan ve Türkiye halklarýnýn faþizme karþý moral üstünlüðünü gösterircesine en zorlu koþullarda, sermayenin zulüm kaleleri olan zindanlarda devrimin ve onurun kýzýl bayraðýný daima dalgalandýrdýlar. Faþist devlet, 19 Aralýk ta ayný yürek ve bayrakla karþýlaþtý. Zindanlarda devrim bayraðý, 28 devrimcinin kanýyla daha da kýzýllaþtý. Sermayenin devrimci ve komünistleri, evrensel tutsak alma, rehin tutma, katletme taktiði, Türkiye ve Kürdistan da hiçbir zaman devrimi yenemedi, devrimci tutsaklarý teslim a- lamadý. Devrimci iþçi sýnýfýnýn sermayeyi yenme iradesi ve bilinci, yüzlerce devrimci tutsaðýn ölümsüzleþmesiyle Ölüm Orucu siperlerinde savaþmaya devam ediyor... Almanya da bulunan göçmen iþçi ve emekçilerin gözleri ve yürekleri, tutsaklarýn direniþinde, Ölüm Orucu eyleminde. Toplumsal ve siyasal koþullarýn sürgün ettiði onbinlerce insan, emekçi, yürekleriyle devrimci tutsaklarýn eyleminden güç alýyorlar. Almanya da küçük sayýlabilecek bir kent olan Reutlingen de emekçi göçmenler, Emek Kültür Merkezi nde 60 kiþiye yakýn bir toplulukla bir anma programý hazýrladý ve gerçekleþtirdi. Saygý duruþuyla baþlayan etkinlik, dernek çalýþaný bir arkadaþýmýzýn hazýrladýðý bir metnin okunmasýyla devam etti. Daha sonra iki yoldaþýmýzýn hazýrladýðý þiir dinletisi sunuldu. Þiir dinletisi, Leninist tutsaklarýn þiirlerinden oluþmuþtu. Özellikle, yine Ölüm Orucu eylemcisi bir yoldaþýmýzýn Murat Yoldaþ anýsýna yazdýðý þiir, dinleyenleri yürekten etkiledi. Dinleyiciler arasýnda içtenlikli ve duygusal anlar yaþandý. Daha sonra dernek çalýþaný bir baþka arkadaþýmýzýn Mavi Atlasa Kýzýl Þeritler Çektik kitabýndan seçtiði bazý þiirlere yaptýðý besteler sunuldu. Müzik grubunun hazýrladýðý türkü dinletisiyle devam eden etkinlik, dinleyiciler a- rasýndan gönüllü olarak çýkan bazý dostlarýmýzýn okuduðu þiir ve türkülerle doðal bir biçimde sona erdi. DEVRÝMCÝ TUTSAKLAR ONURUMUZDUR! ÖLÜM ORUCU SÜRÜYOR... DEVRÝM SÜRÜYOR Almanya dan Leninistler 15

16 Ayýþýðý mýzdan Yansýyan Ýnce bir yaðmur sesiydi yataðýmdan doðrultan beni. Pencereyi hafif araladým, öne doðru eðildim, kara bulutlar maviliðin önüne kümelenmiþti yine Kana susamýþ bir hayvan, iþçi semtinde hala dolaþýyor. Soluk alýþveriþleri 150 yýl önceki gibi deðil artýk. Belli ki, ölüm-kalým savaþý veriyor. Çok yakýnýmýzda hissediyorum cýlýz nefesini Yataðýmdan kalkýyorum Sokaða indiðimde sendelememeliyim diyorum kendime. Her yerde karþýma çýkacaktýr biliyorum. Yalnýz olmadýðýmýn farkýndayým. Zaferin güvencesi birçok yürekte saklý Yaþam ne büyük öðretmen ücretli iþçiler için; burada ayný sokaklarý hiç duraksamadan geçiyoruz. Ne kadar saðlam ve yetenekliler. Kana susamýþ hayvan ýn ürktüðünü hissediyorum. Emeðin sermaye karþýsýnda örgütlülüðü Sokak aralarýnda küçük küçük rüzgarlar, büyük bir fýrtýnanýn habercisi gibi bir uðultu çýkarýyor. Nicedir bu tür esintiler var atmosferimizde. Son sözün ait olduðu yerlerden birisi burasý. Ýþçilerin yüzlerinde bütün kanlý pazarlara meydan okuyan bir ifade. Boðaza düðümlenen bir haykýrýþýn bekleyiþi Sonrasý kurtuluþ, bilirim. Otobüse bindiðimde içimde Ayýþýðý heyecaný Ayýþýðý na dokunabilir miyim dedim kendi kendime o gün. Yaðmur sokaklarý ýslatalý bir hayli olmuþtu. Yaðmur sonrasýný beklemeliyim diye düþündüm. Otobüs de ne çabuk gelmiþti. Ýçimdeki Ayýþýðý na dokunma isteði, sürükledi beni köþe baþýna kadar. Ýþte oradaydý, derin bir nefes almama neden olan Sokuldum yaný baþýna kadar, adýmlarým merdivende yankýlandý. Ýçeri girdiðimde, Murat ýmýz, Aysun umuzun, Sibel imizin bakýþlarýyla karþýlaþtým. Dona kaldým öylece Her þeyimi feda edebileceðim yoldaþlarým. Sayfalara sýðmayacak yürekleriyle karþýmdalar. Hiçbir þey söyleyemedim, susup kaldým bir süre. Her þeyiyle, bütün karanlýklarýn panzehiriydi bu. Bütün aydýnlýðý taþýyan Komüncüler... Yoldaþlarým 19 Aralýk la ilgili yürek dolusu bir sunum gerçekleþecekti birazdan. Ýzleyiciler arasýnda yerimi aldýðýmda, kara bulutlar vardý hala gökyüzünde. Emek buradaydý, yaþam burada, yaþamak için acele edenler. Ýnsanlýðýn özgürlüðe susadýðý çölde, serap görmüyor Onlar, Onlar ki, koca bir denizi avuçlarýnda taþýyan, bir damla suyu bütün kýtalara pay edecek yüreðe sahipler, bilirim Oturduðum yerde bakýþlarýndan ýþýk topladýðým yoldaþlarým. Öyle güzel þiir okudular ki Yeniden, yeniden tazelendim. Ardýndan tiyatro, slayt ve film gösterimiydi bekleyen coþkuyla. Öfkem bin kat daha çelikleþti 19 Aralýk katliamýn izlerken, bin kat daha su verildi bugün çeliðe Bin kat Yoldaþlardan biri yaný baþýmdaydý. Aðladýðýný hissettim. Parýldayan gözlerinin aðlamaya da hakký var bilirim, bilirim gözyaþlarýnýn öfke ve umudu beslediðini yarýnlar için Sýmsýký kucaklaþtýk hepsiyle. Kapýya doðru yöneldiðimde ardýmda dünyayý sýrtlayan Leninistler vardý. Yaðmur hala çiseliyor. Çiseliyor çiselemesine de, ya sonrasý Bilirim diyalektiðin dünyayý Ayýþýðý na taþýyacak çizgisini. Biriken niceliðin niteliðe eviriliþini DÜNYA EMEÐÝN OLACAK! DEVRÝM BÝZÝZ BÝZ DEVRÝMÝZ! Ýzmir den Bir Leninist ÝZÝNDEYÝZ KOMBAT 4 gün Savaþlarý olarak tarihe geçen Kahramanlýk Destaný nýn 4.yýldönümünde bizler de olanaklarýmýz çerçevesinde bir anma programý hazýrladýk. Katýlýmcýlarýn tamamýný iþçilerin ve çoðunluðunu Kürdistan lý proleterlerin oluþturduðu anmamýz, önceden hazýrladýðýmýz fotoðraflarýn gösterimiyle baþladý. Operasyonlar sýrasýnda çekilen zindanlarýn fotoðraflarýnýn yanýnda yitirdiðimiz savaþçýlarýn ve Kombat ýmýzýn resminin yer aldýðý pano özel olarak ýþýklandýrýldý ve ilgiyle izlendi. Panonun karþýsýnda Remzi Aydýn Ölüm Orucunun 533.gününde yazýlý dövizimizle savaþçýmýzýn resmi de vardý; eriyen bedeninden yansýyan umutla gülümsemesinin resmi Aralýk Savaþçýlarýnýn þahsýnda tüm dünyada ölümsüzleþmiþ devrim savaþçýlarý için saygý duruþundan sonra, Leninist bir iþçi zindanlar tarihini ve Zindan Savaþlarý ile sýnýflar savaþýmýnýn diyalektik baðýný anlatan bir konuþma yaptý. Devleti, bu katliama yönelten ekonomik ve siyasal koþullarý anlattý. Büyüyen devrimi engellemenin ilk ve önemli adýmý olarak iþçi-emekçilerin öncüleri olan devrimci tutsaklarýn teslim alýnmak istendiðini belirtti. Ardýndan bir iþçi arkadaþ da, katliamý rakamlarla (asker-silah-bomba) anlatan bir yazý okudu. Ölümsüzleþen her bir savaþçýmýzýn i- simlerini andýk. Bir baþka iþçi arkadaþta Çanakkale deki Zindan Savaþýný anlatan bir yazý okudu. Bir iþçi arkadaþýmýzda, tüm insanlýðý göreve çaðýran Remzi Aydýn ýn Annesi Tayibe Anamýzýn mektubunu okudu. Ergül Çiçekler in Remzi için yazdýðý þiirin de okunduðu anmamýzda zaman zaman duygusal anlar yaþandý. Kimi zaman boðazýmýz düðümlendi, konuþamadýk Kombat ýmýzýn hayatý ve Ölüm Orucu Eylemi ile ilgili uzun uzun konuþarak anmamýzý sonlandýrdýk. Tüm arkadaþlarýn emek ve özveri göstererek anmaya bir þeyler katmaya çalýþmasý programýmýzýn canlý geçmesini saðladý. Gün be gün geliþerek ilerleyen devrimin iþçiler arasýnda bu denli sempati kazanmýþ olmasý, kazanacaðýmýzýn garantisidir. Bunca baskýdan, bunca katliamdan, kan deryasýndan, vahþetten doðsa doðsa ancak devrim doðar. ZÝNDANLARI YIKACAK ZAFERÝ BÝZ KAZANACAÐIZ! Adana dan Devrimci Ýþçiler Sayý /5-19 Ocak 2005

17 LENÝNÝSTLER DEN EYLEMLER * ZAFERE KADAR DEVRÝM tarihinde Hatay ýn Harbiye Beldesi nde Ölüm Orucu Eylemi ve ezilen-sömürülen halklarýmýz için hazýrladýðýmýz kuþlamalar yapýlmýþtýr. Üzerinde; Yaþasýn Türk-Kürt- Arap Halklarýnýn Mücadele Birliði!, Zindanlarý Yýkacaðýz Zaferi Biz Kazanacaðýz!, Ýþçiler-Emekçiler Leninist Parti de Örgütlen Silahlan Savaþ!, Fabrikalar Tarlalar Her þey Emeðin Olacak!, Zindanlar Yýkýlsýn Tutsaklara Özgürlük!, Tutsaklar Özgürleþtirilmeden Ýþçiler-Emekçiler Özgürleþemez!, Yüzyýlýn Komünü Küba,Yaþasýn Proletarya Enternasyonalizmi! yazan kuþlamalar bir anda Harbiye deki Pazar yeri, cadde ve sokaklarý kapladý. Ölüm Orucu Eylemini sahiplenmek her yoldaþýn görevidir DEVRÝM DEVRÝM ZAFERE KADAR! Akdeniz den Genç Leninistler SAVRA SAVRA HATTA NASR! 20 Kasým tarihinde Hatay ýn Harbiye Beldesi nde partimizin15.mücadele yýlý ve zindanlardaki Ölüm Orucu Eylemimizin sürdüðünü halklarýmýza duyurmak amacýyla yazýlamalar ve kuþlamalar yapýlmýþtýr. Yaþasýn Ölüm Orucu Eylemimiz, Faþizme Karþý Örgütlen, Silahlan, Savaþ, Ya Devrim Ya Ölüm, Leninist Partide Örgütlen, Silahlan, Savaþ yazýlamalarý, Harbiye nin ve merkezi yerlerinde yapýlmýþtýr. Faþizme karþý her zaman savaþtýk, savaþacaðýz. Ölüm Orucu er ya da geç zafere ulaþacaktýr. Dünyada var olan kapitalist düzeni sona erdirmek, bizim ve bütün Leninistlerin ortak görevidir. Akdeniz den Genç Leninistler VE BÝR HABER 14 Aralýk 2004 tarihinde Hatay ýn Antakya ilçesinde kýsa bir süre önce Yeni Sanayi Sitesine çalýþan minibüslerin, ana cadde üzerinden yasal olmayan yollarla geçiþlerine izin verilmemiþtir. Daha önce bu hattý kullanan Yeni Sanayi minibüsleri, bu karara itiraz etmelerine karþýn, Antakya Belediyesi nin Özel Halk Otobüsleri, o hattý kullanmak isteyen Yeni Sanayi minibüslerine çevre yolundan bir hat çizilerek, ana cadde üzerinden kendi geçiþlerini saðlamak ve Yeni Sanayi minibüslerinin geçiþlerini önlemek istiyorlardý. Bu kararý kabul etmeyen ve bu karara karþý çýkan Yeni Sanayi minibüsleri, ayný hattý kullanmaya devam etmek için, kendi aralarýnda karar aldýlar. Antakya Belediyesi Özel Halk Otobüsleri ve polis ekipleri, buna karþý çýkýnca kargaþa yaþandý. Kargaþaya sinirlenen ve kendi haklarýndan mahrum edilen Yeni Sanayi minibüsleri, olayýn yaþandýðý Girne Köprüsü yle Orman Dairesi arasýndaki yolu trafiðe kapatarak olayý protesto ettiler. Minibüs þoförleri, kararlarý kabul edilinceye kadar yolu kapattýlar. Bütün ýsrarlara raðmen yolu açmadýlar. Kýsa bir süre sonra istekleri kabul edilen Yeni Sanayi minibüsçüleri, ayný hattý kullanarak yolu trafiðe açtýlar. Yeniden yeni eylemelerde ve zaferlerde buluþmak üzere Hatay dan DÝK li Ýþçiler 32. Sayý /5-19 Ocak 2005 DEVRÝME KADAR SAVAÞACAÐIZ Hatay ýn Harbiye Beldesi nde Aralýk tarihleri arasýnda faþist devletin 19 Aralýk katliamýný unutmadýðýmýzý ve süren Ölüm Orucuna destek vermek amacý ile yazýlamalar ve kuþlamalar yaptýk, yapmaya da devam edeceðiz. Harbiye Lisesi duvarý, Harbiye Belediyesi karþýsýnda ve Harbiye nin içinde bulunan çeþitli duvarlara yazýlamalar yapýldý. Ayný günler içerisinde Harbiye Lisesi önü ve içi, Selman Nasýr E.O.Ý.Ö. Okulu önü, Dükkan Abbud, Halisli Mah., Esenbulak Mah.ve Harbiye nin çeþitli cadde ve sokaklarýnda kuþlamalar yapýldý. Ayrýca, 19 Aralýk Devrim Savaþçýlarý Ölümsüzdür!, Devrim Biziz Biz Devrimiz!, Yaþasýn Partimiz TKEP/LENÝNÝST!, Ya Devrim Ya Ölüm!, Devrim Savaþçýlarý Ölümsüzdür!, 19 Aralýk Katliamýný Unutmadýk Unutturmayacaðýz!, Zafer Savaþan Ýþçilerle Gelecek! yazýlamalarý yapýldý. Biz Leninistler, bize yapýlan bütün baskýlara raðmen her zaman devrimi düþleyerek faþizme karþý savaþmaktayýz ve devrime kadar savaþacaðýz. Devrimci tutsaklar hücrelerde zindanlarý yýkma mücadelesi verirken biz de dýþarýda açlýðý, sefaleti yok etmek burjuvazinin hükümdarlýðýna son vermek faþist devletin iktidarýný yýkmak için zafere kadar Ya Devrim Ya Ölüm diyerek yürüyeceðiz. Antakya dan Leninistler KAPÝTALÝZMÝ YIKMAK ÝÇÝN Tüm dünyada kapitalizmin çürümekte olduðu þu zaman içerisinde iç savaþýn yaþandýðý üzerinde yaþadýðýmýz topraklarda kapitalizm insanlarý yaþamdan kovmaktadýr. Tekellerle bütünleþmiþ devletin amaçlarýna ve isteklerine araç edilen milyonlarca insanýn, bunun farkýnda olmadan onlara bilinçsizce hizmet etmesi, insanlarýn özgürlüklerinin elinden alýnmasýný getirmiþtir. Ýnsanlýðý, açlýða sefalete zorlayarak öldürmesi veya onursuz ve gelecekiz bir yaþam sunmasý, kapitalizmin yýkýlma gerekliliðini açýkça göstermektedir. Tabii ki bu, kapitalizmin insanlar üzerindeki üstünlüðünü ifade etmiyor. Kapitalizmin emekçilere açtýðý savaþa karþýlýk, emekçiler bilinçleniyor, örgütleniyor, eylemler yapýyorlar. Zindanlarda Ölüm Orucu Eylemi ile kapitalizme karþý savaþýyor. Þu anda üzerinde yaþadýðýmýz topraklarda, yozlaþan ve çürüyen burjuva kültürünü, gerek televizyonlarda gerek radyoda, gazetede vs. hayatýmýzýn her noktasýna yerleþtirmek isteyenleri kendiliðinden bilinçle yok edemeyeceðimizin farkýna varmamýz gerekiyor. Sosyalizmi kurmak adýna emek sarf etmediðimiz her dakika hatta her saniyenin kapitalizmin ömrünü uzatacaðýný unutmamalýyýz. Ancak devrimi hayatýmýzýn merkezine koyduðumuzda, kapitalizm denen canavarý yýkabileceðimizi bir an olsun unutmamalýyýz. Biz de sýnýf savaþýmýnýn geldiði aþamada, komite çalýþmasýnýn etkisini bildiðimizden komite oluþturduk. Komitemiz; kapitalizme karþý devrimin aracý olmak, devrimi örgütlemek ve 17

18 devrimci eylemleri yükseltmek için kuruldu. Nazým ýn dediði gibi; gündüzlerinde sömürülmeyen/gecelerinde aç yatýlmayan dünyayý kuracak komünist devrimler için komite ve konseylerde örgütlenelim... Hatay dan Leninistler BÜTÜN BÝLÝNCÝMÝZ, YÜREÐÝMÝZ VE BEDENÝMÝZLE SAVAÞALIM Emperyalist-kapitalist sistem bizlere geleceði olmayan, yoz kültürle bütünleþmiþ, onursuz bir hayat sunuyor. Bizler ya bu yozluðun içerisinde yok olup gideceðiz ya da baþka bir dünya mümkün deyip sosyalizm için savaþacaðýz. Nesnel koþullar artýk herkesi bir tercih yapmaya zorluyor, ben tercihimi devrimden yana kullandým. Ama mücadeleye nasýl baþlayacaðýmý, devrim için nasýl örgütleneceðimi bilmiyordum. Yani bu zorlu yola nasýl adým atacaðýmý kavrayamamýþtým. Ta ki Leninistleri tanýyana kadar. Çevremde çeþitli yapýlanmalar vardý ama onlarda devrimi, kararlýlýðý göremedim. Leninistlerle konuþtuðum zaman devrimi þimdi yaþayacakmýþ gibi oluyorum. Devrimi iliklerime kadar hissettim. Çünkü bunu bana gerçektende hissettirdiler. Fabrikalar Tarlalar Siyasi Ýktidar Her Þey Emeðin Olacak þeklinde bir slogan var ki tamamýyla hayatla bütünleþiyor. Bu sloganda ifade edilen þeyin anlamlýlýðýný, canlýlýðýný ve gerçekliðini her geçen gün daha çok yaþýyoruz. Leninistler devrime daha yakýndýr. Gerek teorileri gerekse pratikleri bunu gösteriyor. Bunu somut durumun somut tahlilinden yola çýkarak söylüyorum. Evet onlardan kararlýlýðý, baðlýlýðý, tutarlýlýðý ve de cesareti öðrendim. Ve inanýyorum ki tarih Leninistleri haklý çýkaracaktýr. 1 Mayýs ý Taksim de kutlayacaklarýný söylediler söylemekle kalmayýp 1 Mayýs ý Taksim de kutladýlar. Faþist devlet bütün engellemelerine karþýn devrimci bilincin, devrimci kararlýlýðýn önüne geçemedi ve geçemez de. Kýsacasý Leninistler; söylediklerini yapan, devrimi küçük þeylere feda etmeyen ve ayný zamanda baþkalarý için kendi canýný feda edenlerdir. Devrimin bugünün sorunu olduðunu kavrayan bir yürüyüþün devrime yol açabileceðini gören kiþilerdir Leninistler. Þimdi bütün bilincimizle, yüreðimizle ve bedenimizle sosyalizm kurulana kadar; YA DEVRÝM YA ÖLÜM diyerek savaþalým. Hatay dan Bir Leninist * Elimize posta yolu ile ulaþan bu yazýlarý haber niteliðinden dolayý yayýmlýyoruz. EÐÝTÝM-SEN LE BÝRLÝKTE 9 Aralýk Perþembe günü yine saat 16:00 da Antep Öðretmenevi nin önünde toplanýldý. Mücadele Birliði Platformu nun da katýldýðý eyleme, yine ayný dövizlerimizle katýldýk. Zafer Savaþan Emekçinin Olacak, Anadil Hakký Engellenemez sloganlarýný attýk. Perþembe gecesi, Cuma sabahýna kadar açýk olan Eðitim-Sen i, Mücadele Birliði Platformu olarak ziyaret ettik. Ayýþýðý Sanat Merkezi Müzik Grubu da kýsa bir müzik dinletisi yaptý. Devrim Mücadelesi sürüyor, türkülerimizi susturamayacaklarý gibi Eðitim-Sen i de kapatamayacaklar. Anadilde Eðitim engellenemez, eðitim emekçileriyle mücadeleyi paylaþmaktan mutluluk duyuyoruz dediler. Yapýlan dinleti emekçilerin beðenisini kazandý. Türkülere eþlik eden ve alkýþlarýyla beðenilerini dile getiren emekçiler ziyaret sonunda teþekkür ettiler. Mücadele Birliði Platformu Temsilcileri, öðretmenlerle sabaha kadar sendikada kaldýlar. Cuma saat 11:00 de mahkemenin Eðitim-Sen i kapatma davasýný Þubat ayýna ertelediði öðrenildi. Antep Mücadele Birliði Platformu Zindanlardaki Mücadele Kararlýlýðýmýzý Biliyor Zindanlarda kýyasýya bir savaþ devam ediyor. Ölüm Orucu Eylemi sürüyor. Faþist devletin yeni saldýrý tasarýlarýyla zindanlardaki devrimci tutsaklara, iþçi ve emekçi halklara, öðrencilere saldýrýlarýný arttýrdýðý günlerde dünyada eþi görülmemiþ bir katliamýn ve bir o kadar da kahramanlýðýn adý olan 19 Aralýk Zindan savaþlarýnýn bir yýldönümü daha geçti. Bizler Ýzmir den Leninistler olarak, zindanlarda sürmekte olan Ölüm Orucu Eylemi ni ve 19 Aralýk Zindan savaþlarýný Ýzmir iþçi ve emekçilerinin gündemine sokmak için Ýzmir in üç bölgesinde deðiþik propaganda eylemleri gerçekleþtirdik. Ýlk olarak 20 Aralýk günü, saat 15:00 civarýnda Ýzmir in en merkezi yerlerinden biri olan Konak Meydaný nda bulunan bir köprünün meydana bakan tarafýna, 19 A- ralýk Katliamýný Unutma; Leninistler yazýlý bir pankart astýk. Halkýn yoðun ilgisiyle karþýlaþan pankart, yaklaþýk bir saat asýlý kaldý. Ýkinci olarak, 21 Aralýk günü, yine saat 15:00 civarýnda bu kez genelde öðrencilerin çok yoðun olduðu Buca bölgesinde 9 Eylül Üniversitesi nin Ýktisat ve Eðitim Fakültelerine geçiþte kullanýlan caddenin üzerindeki bir üst geçide, Murat Ördekçi Ölümsüzdür, Leninistler yazýlý bir pankart astýk. Bu pankartta yarým saate yakýn asýlý kaldý ve insanlarýn ilgisini çekti. Son olarak da 23 Aralýk günü 12:00 civarýnda iþçilerin çok yoðun bulunduðu Çiðli de merkezde bulunan bir üst geçidin üzerine, Ölüm Orucu Sürüyor, Leninistler yazýlý bir pankart astýk. Zafer bize bu yolda ýþýk tutan devrimci tutsaklarýmýzýn savaþma azminde yüreðimizi ýsýtýyor ve inancýmýza taze kan oluyor. Ýzmir den Leninistler Sayý /5-19 Ocak 2005

19 DEVRÝMÝN AYAK SESLERÝ DÜNYAYI SARSIYOR TEKSTÝL ÝÞÇÝLERÝ GREVE GÝDÝYOR Tekstil sektöründe, 20. Dönem Grup Toplu Ýþ Sözleþmesi nde, patronlarýn tavrý nedeniyle onbinlerce iþçi greve hazýrlanýyor. Bossa T.A.Þ e baðlý Bossa1, Bossa2, Bossa3, Bossa4, Bossa5, Bursa Coats, Karadeniz Örme, Ýnceler Boyahanesi, Ýnsa ve Ýnci Plastik iþyerlerinde greve çýkýlmasý kararý alýndý. 60 günlük yasal sürecin iþlediði iþkolunda grev, 5 bin iþçiyi kapsýyor. Ýþçiler, patronlarýn, þu anki mevcut çalýþma koþullarýndan çok daha geri taleplerle masaya geldiklerini belirterek, kazanýlmýþ haklardan taviz vermeyeceklerini söylüyor ve mücadeleyi sürdürmeye kararlý olduklarýný söylüyorlar. DÝSK ve Tekstil Sendikasý Genel Baþkaný Süleyman Çelebi, tekstil patronlarýnýn grevin ihracat sektörünü zor duruma soktuðu gerekçesiyle grevi yasaklatmaya çalýþacaklarýný söylüyor. ESKÝÞEHÝR DE EYLEM Eskiþehir de yapýmý uzun zaman süren tramvay, 24 Aralýk Cuma günü seferlerine baþladý. Ancak, tramvayýn çalýþmaya baþlamasýyla birlikte, Büyükþehir belediyesi çoðu bölgenin otobüs ve dolmuþ hatlarýný iptal etti. Tramvay seferlerinin yetersiz olmasý, otobüs seferlerinin de iptal edilmesi nedeniyle ev ve iþyerlerine vaktinde u- laþamayan emekçi, eylem yaptý. Esnaf Sarayý önünde tramvay duraðýnda beklerken belediye önüne doðru yürüyüþe geçen Eskiþehir halký yolu da trafiðe kapattý. Belediye önüne kadar, Ulaþým Hakkýmýz Engellenemez sloganlarýyla yürüyen emekçiler, belediye önünde polis barikatýyla karþýlaþtý. Belediye baþkaný ile görüþmeden yolu açmayacaðýný söyleyen emekçiler, sloganlar eþliðinde oturma eylemine baþladý. Eyleme saldýran polis, 6 kiþiyi gözaltýna aldý. ARJANTÝNLÝ EMEKÇÝLER 3 YIL ÖNCEKÝ AYAKLANMAYI UNUTMADI Aralýk ayaklanmalarýnýn 3. yýldönümünde Arjantinli e- mekçiler, yeniden Buenos Aires sokaklarýndaydý. Onbinlerce emekçi, 21 Aralýk akþamý Kongre Binasý önünde toplanmaya baþlayarak 3 ayrý koldan cumhurbaþkanlýðý konutunun bulunduðu Mayo Meydaný nda buluþtular. Çeþitli siyasi oluþumlarýn yaný sýra, 2001 olaylarýna damga vuran baðýmsýz kitle örgütlenmeleri ve mahalle konseylerinin katýlýmýyla gerçekleþen mitingde, IMF ile iliþkilerin kesilmesi, dýþ borçlarýn iptali, siyasi mahkumlarýn serbest býrakýlmasý, Arjantin silahlý kuvvetlerinin Haiti den çekilmesi yönünde talepler dile getirildi. 19 Aralýk 2001 de onbinlerce emekçi boþ tencerelerle tempo tutarak sokaða dökülmüþtü. Kýsa sürede ayaklanmaya dönüþen bu eylemde 27 kiþi katledilmiþ ve birkaç hafta içinde 4 cumhurbaþkaný deðiþmiþti. ÝÞÇÝLER ASGARÝ ÜCRETÝ PROTESTO ETTÝ Ankara da 21 Aralýk günü Asgari Ücret Komisyonu toplandý. Milyonlarca aileyi yakýndan ilgilendiren bu görüþmelerin sürdüðü sýrada iþçiler de eylemdeydi. On milyonu aþkýn iþçiyi yalnýzca Türk-Ýþ in temsil etmesine tepki gösteren DÝSK li iþçiler, 60 kiþilik bir kitle ile bakanlýk binasý önüne geldiler. Asgari Ücret Sefalet Ücreti Olamaz diyen iþçiler, bu görüþmelere tüm iþçi sendikalarýnýn dahil edilmesini ve asgari ücretin yükseltilmesini talep ettiler. Polisin müdahalesiyle karþýlaþan sendikacýlar içeriye alýnmadýlar. Bakanlýk bahçesine giren bir grup iþçi de devletin kolluk güçleri tarafýndan dýþarý çýkarýldý. BELÇÝKA DA 50 BÝN EMEKÇÝ EYLEM YAPTI Belçika da ACV ve ABVV sendikalarýnýn çaðrýsý üzerine 21 Aralýk günü eylem yapýldý. Baþkent Brüksel de 50 binden fazla e- mekçinin katýldýðý eylem, çalýþma sürelerinin uzatýlmasý ve emeklilik hakkýnýn kýsýtlanmasý planlarýna karþý yapýldý. Haklarýmýzdan Vazgeçmeyeceðiz, Çalýþma Sürelerine Dokunmayýn pankart ve dövizleriyle þehir merkezine yürüyen emekçiler, bu yüksek katýlýmla sendikacýlarý bile þaþýrttý. Eylem en yüksek 20 bin emekçinin katýlacaðýný hesap eden sendikacýlar, hükümetle görüþmelerin hale sürdüðünü ama hükümetin kendilerini hiç hesaba katmadýklarýný belirttiler. Uzun yýllardan sonra Belçika da gerçekleþen en büyük eylemin bir baþlangýç olduðunu söyleyen emekçiler, bu barýþý devletin bozduðunu dile getirdiler. SAÐLIKÇILAR ÞÝÞLÝ DE DE EYLEMDE DÝSK Dev Saðlýk Ýþ Sendikasý da saðlýk hizmetlerinin taþeronlaþtýrýlmasýna karþý eylem yaptý. Þiþli Etfal Hastanesi bahçesinde yaklaþýk 40 kiþi saðlýkta güvencesiz çalýþtýrýlmaya karþý sloganlarýn olduðu dövizlerle basýn açýklamasý yaptý. DÝSK e baðlý diðer sendikalar ve SES ile TTB nin de destek verdiði açýklama, hasta yakýnlarýndan da ilgi gördü. Hastanelerde saðlýk ve temizlik hizmetlerinin taþeronlaþtýrýlmasý sonucu iþ güvencesiz, kadrosuz ve örgütlenme hakký olmadan saðlýk emekçilerinin çalýþtýrýlmasýnýn yasaklanmasýný istedi. Saðlýk emekçileri, Eþit Ýþe Eþit Ücret, Taþeron Deðil Kadrolu Çalýþan, Herkese Eþit Ücretsiz Saðlýk, Saðlýk Haktýr, Satýlamaz sloganlarý ile eylemlerini sonlandýrdý. TEKEL ÝÞÇÝLERÝ EYLEMDE Malatya da TEKEL iþçileri, sigara bölümünün özelleþtirilmek istemiyle tekrar ihaleye çýkarýlmasýný protesto etti. 2 saat boyunca i- þi durduran iþçiler, 300 kiþi ile fabrika önünde eylem yaptý. SES, Eðitim Sen ve Tüm Köy Sen sendikalarýnýn da destek verdiði eylemde hükümetin TEKEL i yerli ve yabancý þirketlere yem yapma planýný yürürlüðe koyduðu söylendi. Bu yasanýn sadece tütün üreticilerini ve TEKEL iþçilerini deðil, tüm Malatya esnafýný etkileyeceðini belirttiler. Bu özelleþtirme sonucunda tüm TEKEL iþçileri, kazandýklarý tüm özlük haklarýný ve kazanýlmýþ haklarýný kaybedecekler. Sendika haklarý da olmayan iþçiler, sözleþmeli olarak yýlda en fazla 10 ay çalýþtýrýlacak. AVUKATLAR ANTÝ-TERÖR E KARÞI 11 Eylül saldýrýlarýnýn ardýndan Ýngiltere de uygulamaya giren anti-terör yasasý, avukatlar tarafýndan protesto edildi. Avukatlar, bu yasaya dayanarak, yabancý þüphelilerin yargýlanmadan uzun süreler tutuklandýðýný ve bunun hukuka aykýrý olduðunu söylediler. Yaban- 32. Sayý /5-19 Ocak

20 cý þüpheli lerden birinin avukatý olan Ian Macdonald, yasa kapsamýnda yer alan hak ve özgürlüklerin görmezden gelinmesinin bir zorunluluk olduðu anlayýþýný kabul etmediðini söyleyerek istifa etti. Ýnsanlarýn suçlanmadan, hatta yargýlanmadan tutuklanamayacaðýný belirten Macdonald, istifa edecek daha fazla sayýda avukat olduðunu belirtti. SEKA DA EYLEM SEKA Ýzmit iþçileri, SEKA nýn kapatýlarak arazisinin Kocaeli Büyükþehir Belediyesi ne devredilmesini protesto etmek için, aileleriyle birlikte eylem yaptý. 27 Ocak 2005 tarihi itibariyle iþten atýlmalarýna karar verilmesi üzerine, 28 Aralýk 2004 günü, Selüloz Ýþ Sendikasý na baðlý SEKA iþçileri 4 bin kiþi ile eylem yaptý. Fabrika önünde yapýlan eyleme, çeþitli siyasi parti, sendika ve kitle örgütleri de destek verdi. Bugün SEKA Yarýn Tüm Ülke, Her Yer SEKA Her Yer Direniþ sloganlarýyla Büyükþehir Belediyesi ne yürüyen iþçilere halk da evlerinden çýkarak destek verdi. SEKA iþçileri, yürüyüþ yolu üzerinde iþten atmalara karþý eylem yapan Saraybahçe Belediyesi iþçilerine de sloganlarýyla destek oldu. Ýþçiler, Büyükþehir Belediyesi önüne gelince polis barikatý ile karþýlaþtý. Sloganlarla barikatý protesto eden iþçiler, barikatýn birkaç metre geri çekilmesini saðladý. 14 gündür direniþte olduklarýný söyleyen iþçiler, Bizim SEKA dan Ölümüz Çýkar diyerek bu özelleþtirmeyi kabul etmeyeceklerini söylediler. ATÝNA DA POLÝS KARAKOLUNA BASKIN 24 Aralýk akþamý, Yunanistan ýn baþkenti Atina da, 200 kiþilik maskeli bir grup, polis merkezine taþlarla saldýrdý. Karakolda gözaltýnda bulunan bir Afgan gencinin kaçmasý sonucunda herhangi bir Afgan gencini yakalayýp gözaltýna alan polislerin, genci iþkenceli sorgulardan geçirmesi üzerine bir grup genç, karakola saldýrarak kapý ve pencerelerini, otomobillerini parçaladý. Bu eylemin sonrasýnda gözaltýna alýnan anarþist bir gence polisin iþkence yapmasý, gencin diþlerinin ve burnunun kýrýlmasý, kabadayak iþkencesine maruz kalmasý üzerine, gencin çýkarýldýðý mahkemenin önü de eylem alanýna döndü. Delil yetersizliði nedeniyle gencin serbest býrakýlmasý üzerine, kitle sloganlar atarak daðýldý. BAKIRKÖY BELEDÝYESÝ NDE EYLEM Bakýrköy Belediyesi ne baðlý çalýþan iþçiler, Toplu Sözleþme nin uygulanmasý için, 3 saat iþ býraktý. Tüm Bel Sen ve Belediye Ýþ Sendikalarýna baðlý iþçiler, Toplu Sözleþme Hakkýmýz Gasp Edilemez, Direne Direne Kazanacaðýz, Baskýlar Bizi yýldýramaz sloganlarý ile Bakýrköy Özgürlük Meydaný nda toplandý. Kamu e- mekçilerinin 2004 yýlý Toplu Sözleþmelerinden doðan haklarýnýn ö- denmediði gibi, belediye iþçilerinin de bu haklarýnýn gasp edilmeye çalýþýldýðýný söylediler. Personel sýkýntýsý gerekçesiyle 150 iþçi iþten çýkarýlýrken, 200 taþeron iþçinin alýndýðýný da söyleyen iþçiler, belediye hizmetlerinin aksamasýndan kendilerinin deðil yönetimin sorumlu olacaðýný söylediler. IRAK TA ÝÞÇÝLER GREVDE Ýþgalin katliamlarla sürdüðü Irak ta bir taraftan silahlý direniþ sürerken, diðer tarafta yaþamý yeniden üretmeye çalýþan iþçiler de hemen her üretim alanýnda grevdeler. Irak Ýþçi Konseyleri ve Sendikalarý Konfederasyonu nu çerçevesinde son yapýlan eylem ve grevlerden bir kaçý þöyle: Baðdat ýn 180 km güneyindeki Kut þehrinde, tekstil iþçileri greve gitti. Þirket yönetimi ve devlet güçlerinin çaðrýsýyla güvenlik güçleri iþçilere saldýrdý ve 4iþçi bu saldýrý sonucu yaralandý.irak Ýþçi Konseyleri ve Sendikalarý Konfederasyonu (FWCUI) þirket yönetimi eliyle gerçekleþen bu saldýrýyý protesto eden bir açýklama yaptý. 7-UP Gazoz Fabrikasý iþçileri, ücretlerinin artýrýlmasý ve çalýþma koþullarýnýn iyileþtirilmesi istemleriyle grev çaðrýsýnda bulundu. Baðdat ýn 370 km güneyindeki Nasýriye þehrinde elektrik iþletmesi çalýþanlarý, ücretlerine zam yapýlmasý ve Nasýriye kentine e- lektrik saðlanmasý talebiyle greve baþladý. Basra Elektrik Þirketi iþçileri de, ücretlerine %30 zam yapýlmadýðý ve çalýþma koþullarý düzeltilmediði takdirde greve gidecekleri tehdidinde bulundular. FRANSA DA ÝÞGAL Ýsveç kökenli H&M konfeksiyon zincirinin Fransa geneline daðýtým yapan deposunda çalýþan 300 iþçi, 3 hafta süreyle depoyu iþgal etti. Patronlarla süren toplu iþ görüþmelerinin kesilmesi üzerine, görüþmelerin tekrar baþlamasýný talep eden iþçiler, daðýtým bürosunu iþgal ettiler. Le Bourget þehrindeki daðýtým deposunun ülke genelindeki 63 H&M Maðazasýna yeni sezon giysilerini gönderememesi ü- zerine H&M grubu zor durumda kaldý. 3 hafta boyunca bu nakliyatý engelleyen iþçiler, ücretlerinin yükseltilmesini talep ediyorlar. 28 Aralýk günü depo önüne gelen polis, eyleme son verdi. Zor kullanarak içeri giren polis, iþçilere saldýrarak dýþarýya çýkardý. Yaralanan iþçinin olmadýðýný açýklayan polise, bu tutumundan dolayý siyasi parti ve sendikalar tepki gösterdi. H&M grubu, iþçilerle görüþmelere tekrar baþlayacaðýný bildirdi. JOTUN TOZ BOYA DA DÝRENÝÞ Ekim ayýnda, Tekirdað daki Jotun Toz Boya Fabrikasý nda gerçekleþen 2 günlük grevin ardýndan imzalanan Toplu Ýþ Sözleþmesi nin patronlar tarafýndan uygulanmamasý üzerine 3 günlük yemek boykotu yapmýþlardý. Bu boykot üzerine patronlar fabrikaya noter getirerek iþçilerin iþ býraktýðýný, çalýþmadýklarýný tespit ettirmeye çalýþmýþtý. Buna dayanan patronlar, Petrol Ýþ te örgütlü 45 iþçiyi iþten attý. Jotun Boya patronlarý, Jotun Boya Sanayi iþletmesinde de örgütlü 28 iþçiyi iþten atmýþtý. Bu olaylar üzerine, Jotun Toz Boya Fabrikasý iþçileri, direniþe baþladýlar ve patronlarýn fabrikadan sendikayý çýkarmasýný protesto ettiler. KÜBA DAN ABD YE KARÞI BÜYÜK TATBÝKAT Küba ordusu, ABD nin saldýrgan politikalarýna yanýt vermek a- macýyla, son 20 yýlýn en büyük tatbikatýný düzenledi. 100 bin asker, 400 bin yedek ve milyonlarca sivilin katýldýðý tatbikatta Küba savaþ uçaklarý, hava taarruzu baþlattý. Genel Kurmay Baþkan yardýmcýsý, Amerika nýn Küba Devrimi ni her ne pahasýna olursa olsun yýkma düþüncesi bu tatbikatý zorunlu kýlmýþtýr dedi. Savunma Bakaný Raul Castro da Amerikan baþkaný Bush u u- yararak Ülkemizi iþgal etmeye kalkarsanýz, aðýr bir yenilgi alýrsýnýz dedi. Raul Castro, bu tatbikatýn Amerika nýn Küba halkýný hafife almamasý gerektiðini kanýtladýðýný söyledi Sayý /5-19 Ocak 2005

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR Merhaba, Yoðun Mart ayýna girerken, 10. sayýmýzda sizlerle buluþmanýn sevincini yaþýyoruz. Devrimci eylemlerin yoðunlaþacaðý Mart ayýna heyecanla hazýrlanýrken, bu sayýmýzda yine yoðun bir gündemle çýkýyoruz.

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

17. Devlet ve devrim. Marksist Devlet Teorisi'nin yenilenmesi

17. Devlet ve devrim. Marksist Devlet Teorisi'nin yenilenmesi 17. Devlet ve devrim Tüm devrimlerde merkezi sorun devlet iktidarýdýr. Temel sorun iktidarý hangi sýnýf alacaðýdýr. Lenin'in pek çok kez tekrarladýðý gibi, devrimci teori olmadan devrimci hareket olamaz;

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

KÜRESEL ÝÇ SAVAÞ GÜÇLERÝNÝN DURUMU

KÜRESEL ÝÇ SAVAÞ GÜÇLERÝNÝN DURUMU Proletarya ile burjuvazi arasýnda, tüm yeryüzünü kaplayan, toplumu boydan boya bir çatýþma alanýna çeviren küresel iç savaþ, her geçen gün biraz daha þiddetleniyor, yoðunlaþýyor. Sýnýf savaþýmý, kendi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

ULUSAL SORUNA LENİNİST BAKIŞ

ULUSAL SORUNA LENİNİST BAKIŞ ULUSAL SORUNA LENİNİST BAKIŞ 1 Yeni Evre Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Ulusal Soruna Leninist Bakış Yayına Hazırlayan: Agit Cihan Birinci Basım: Kasım 2009 İSBN: 978-605-61008-0-2 Yayın Sertifika No:15814

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

SINIF SAVAÞIMI SÝSTEMÝ HER NOKTASINDA SARSIYOR

SINIF SAVAÞIMI SÝSTEMÝ HER NOKTASINDA SARSIYOR SINIF SAVAÞIMI SÝSTEMÝ HER NOKTASINDA SARSIYOR 48. Sayý / 17-31 Aðustos 2005 Emperyalizm, kapitalizmin tüm hareket yasalarýný, çeliþkilerini ve karþýtlýklarýný öne çýkartýr, olgunlaþtýrýr ve keskinleþtirir.

Detaylı

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Devrimci Marksizm Yayın Kurulu Uzun vadede bu felâket konusunda suçun nasýl daðýtýlacaðý çok þeyi belirleyecektir. Ýþte bu, önemli bir entelektüel

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI

BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI Kulaklarýndan döviz fýþkýran sermaye erbabýnýn korkuyla beklediði günler gelip çattý nihayet. Enflasyon ve faizler elele, omuz omuza yukarýlara doðru týrmanýyorlar. Sadece Türkiye

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Jeopolitik Dengeler ve Tek Kutupluluktan Çok Kutupluluða

Jeopolitik Dengeler ve Tek Kutupluluktan Çok Kutupluluða Jeopolitik Dengeler ve Tek Kutupluluktan Çok Kutupluluða DR. CÜNEYT ÜLSEVER YRD. DoÇ. DR. SAÝT YILMAZ Dünya ve Türkiye Nereye Gidiyor? Dr. Cüneyt Ülsever (*) Bu makalem ile geleceði okumaya çalýþacaðým.

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim EMEÐÝN CUMHURÝYETÝNE DOÐRU Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim ve hareket halindedir. Ýþçi sýnýfý, üretim a- raçlarýndaki geliþime baðlý olarak, deðiþikliðe uðruyor. Üretimde her

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

ÝÇ SAVAÞ VE TOPLUMUN SAFLAÞMASI

ÝÇ SAVAÞ VE TOPLUMUN SAFLAÞMASI ÝÇ SAVAÞ VE TOPLUMUN SAFLAÞMASI Devrim varolan toplumsal sisteme, egemen olana karþý yapýlýr; iktidara gelen proletaryanýn, toplumu dönüþüme uðratmasýyla devam eder. Proletaryanýn sýnýf mücadelesi bu noktaya

Detaylı

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52 Merhaba, Dünyanýn her tarafýnda emperyalist-kapitalist sisteme karþý eylemlerin, direniþlerin yükseldiði bir dönemde, dergimizin 3. sayýsýyla sizlere merhaba demenin sevincini yaþýyoruz. Kapitalizm, insanlýða

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

YARINA BAKMAK. C. Daðlý

YARINA BAKMAK. C. Daðlý Merhaba, Merhaba; Dergimizin 5. sayýsýnda sizlerle buluþmanýn sevinci içerisindeyiz. Olaylar zincirinin bu denli hýzlý ve içiçe aktýðý bu dönemde devrimci, sosyalist yayýn faaliyetlerinin önemi de kat

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 4. SAYISI ÇIKTI

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 4. SAYISI ÇIKTI Merhaba, Yeni sayýmýzda Newroz la merhaba diyoruz. Cejna Newroz Piroz Be! Newrozlarýn halklarýmýzýn özgür olduðu, zincirlerinden kurtulduðu, tüm Dehaq larýn dünya üzerinden temizlendiði günlerde kutlanmasý

Detaylı

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir?

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Soru - Yanýt 3 1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Yanýt: Nöron 2. Merkezi sinir sistemini oluþturan organlar nelerdir? Yanýt: Beyin, beyincik, omurilik soðaný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

KOÞULLARI DEÐÝÞTÝRMEK

KOÞULLARI DEÐÝÞTÝRMEK Yeni Evrede Baþyazý KOÞULLARI DEÐÝÞTÝRMEK Koþullar deðiþmeden insanýn kurtulacaðý yanýlsamasý, sosyalizmin teori-pratiðine raðmen, varlýðýný hala koruyor. Oysaki, gözlerimizin önünde sürüp giden sýnýf

Detaylı

EMEÐÝN YENÝDEN ÖRGÜTLENMESÝ

EMEÐÝN YENÝDEN ÖRGÜTLENMESÝ EMEÐÝN YENÝDEN ÖRGÜTLENMESÝ Burjuvazi, kapitalizmden kaynaklý sorunlarýný ne kadar çözmeye kalksa da, ayný sorunlar daha büyük ölçekli olarak karþýsýna çýkar. Sorunlarý yalnýzca ertelemiþ olur, gerçekte

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Geride býraktýðýmýz 2012 yýlý, devrimin kendini iyiden iyiye hissettirdiði bir yýl oldu. Bahar her zaman bir isyan dönemi olmuþtu; bu yýl her gün bahar oldu. Ne iþçiler terketti

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ

KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ Kapitalizm yeni koþullara ayak uydurabilir mi? Yarattýðý sorunlarý çözümleyebilir mi? Burjuvazi kendisini yenileyebilir mi? Sýnýf mücadelesi açýsýndan önem kazanan bu sorularý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52 Merhaba, Dergimizin 4. sayýsý yine dolu bir gündemle çýkýyor. Ýstanbul da 5 gün arayla meydana gelen patlamalar gündemin birinci sýrasýna yükseldi. Patlamalarýn ardýnda kimlerin olduðu ve bununla neyin

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský

Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu. 9355495 2. baský Nokia HS-2R Radyolu kulaklýk seti Kullaným Kýlavuzu 9355495 2. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere, HS-2R ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin ilgili

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal

Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal PROLETER ÝÇ SAVAÞ HALK KÝTLELERÝNÝ BÝRLEÞTÝRÝR Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal olan sürekli bir geliþim ve dönüþüm içindedir. Her toplumun geliþimini etkileyen, ona egemen olan yasalar farklýdýr.

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı