DEVRÝME SOMUT YAKLAÞIM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEVRÝME SOMUT YAKLAÞIM"

Transkript

1

2

3 DEVRÝME SOMUT YAKLAÞIM 32. Sayý /5-19 Ocak 2005 Devrim somut olarak ele alýnmalýdýr. Çünkü her devrim, belli somut koþullarýn ürünüdür. Bu koþullar, ekonomik ve politik olgulara dayanýr. Ekonomik ve politik olgular ise, farklý süreçlerin sonucu olarak ortaya çýkar. Zaten somut, çeþitli süreçleri içeriyorsa somuttur. Somut koþullar dediðimiz de içinde farklý süreçleri barýndýrýyor. Proleter ve bilimsel sosyalizmin kurucularý, devrimi kendi somut þartlarý içinde irdelediler. Oysa ki; ortalama sol kafa, devrime, her zaman, soyut olarak yaklaþmýþtýr. Þartlar ne olursa olsun onun düþüncesinde bir devrim var, o pek deðiþmez. Tam bir metafizik devrim anlayýþý lerde devrime nasýl yaklaþmýþsa, 2000 lerde de ayný biçimde yaklaþýyor. Dýþarýdaki gerçeklik, onun düþüncesine yansýmaz. Ýnsan metafizik bir anlayýþa sahip olunca, baþka biçimde düþünemez. Devrimi yaratan koþullar dýþýmýzda oluþur ve tamamen nesnel geliþmenin yasalarýna göre meydana gelir. Devrimin nesnel ve öznel þartlarýnýn oluþmadýðý durumlarda, devrime propaganda açýsýndan yaklaþýr. Devrimin koþullarý oluþmuþsa, o zaman devrime pratik politika açýsýndan yaklaþýlýr. Devrime yalnýzca diyalektik temelde ve somut yaklaþýrsak, devrimci görevlerimizi doðru olarak belirleyebiliriz. Nesnel geliþmeler, devrimi zorunlu yaptýðý halde ortalama sol, devrimi halen bir propaganda sorunu olarak görüyor. Devrim bir propaganda sorunu olarak görülünce, geleceðin sorunu olarak, ileriye ertelenmiþ oluyor. Siz bakmayýn onlarýn saðda solda devrim ve sosyalizm dediklerine; yaptýklarý sadece boþ gevezeliktir. Onlar devrime hiçbir zaman somut olarak, güncel görevler açýsýndan yaklaþmayacaktýr. Güncel olarak yaptýklarý baþtan baþa reformculuktur. Onlar için devrim, somut hazýrlýklar, pratik görevlerin belirlenmesi gereken bir olgu deðil; kendilerini baþka göstermenin bir aracýdýr yalnýzca. Onlardan farklý olarak, sýnýf bilinçli iþçiler, devrime çok canlý olarak ve ciddi hazýrlýklar açýsýndan yaklaþýyor. Devrimde iki ayrý görüþ, iki çizgi; iki farklý sýnýftan kaynaklanýyor. Küçük-burjuvazi ekonomik olarak yýkým içinde olmakla birlikte, yine de düzenden tümden umudunu kesmiþ deðil; bu da onu kararsýz, ikircikli ve kaypak yapýyor. Sistemin üzerine cesaretle gidemiyor. Onun sýnýfsal konumundan hareket eden politik güçler, küçük-burjuvazinin doðasýndaki tüm kararsýzlýklarý yansýtýr. Devrimden ne zaman söz etse; bunu yalnýzca burjuvaziyi tehdit etmek için yapar. Yoksa, devrim yapmak için, atýlmasý gereken o kararlý adýmý atamaz. Burjuvazinin üstüne cesaretle giden, devrimin zaferi için kararlý adýmlar atan; devrimi sonuna dek kararlýca götürecek biricik devrimci sýnýf, iþçi sýnýfýdýr. Bu nedenle, iþçi sýnýfýnýn devrimci politik hareketi, hiçbir kararsýzlýða düþmeden, devrimci taktiði ve devrimci görevleri cesaretle belirliyor. Devrimin koþullarý ekonomik ve politik geliþmeler temelinde kavranabilir. Devrimi zorunlu yapan koþullar baþka biçimde kavranýlamaz. Burada zorunluluk, ancak ekonomik ve politik olgular tarafýndan gündeme getirilebilir. Ortalama sol eðer devrimi ekonomik ve politik olgular temelinde ortaya koyuyorsa; o zaman nesnel bir geliþimden, bir zorunluluktan hareket ediyor demektir. Bu durumda, devrime soyut olarak, bir propaganda olarak ve geleceðin bir sorunu olarak deðil; somut olarak, eylem hedefi olarak yaklaþýlmasý gerekiyor. Bu durumda, proletaryanýn, devrim ve devrimde zafer için hazýrlanmasý ve devrimci görevlerini yerine getirmesi için cesaretlendirilmesi zorunlu. Oportünizm ise bunlarýn hiçbirini yapmýyor. Devrim (iktidarýn ele geçirilmesi) onun dilinde sadece beylik bir sözdür. Marx, 19. yüzyýlýn ortalarýnda ekonomik krizlerle devrimin iliþkisini kuruyor. Lenin 1914 ten sonraki yýllarda (emperyalist savaþýn yarattýðý ortamda) ekonomik krizle devrimin baðýný ortaya koyuyor. Bizim oportünistlerimiz de, kapitalizmin krizinden ve devrimden söz ediyor. Fakat çok ö- nemli bir farkla ki; oportünistler, ekonomik krizlerle devrimlerin iliþkisini kurmuyorlar. Her ikisini birbirinden baðýmsýz ele alýyorlar. Baþka bir ifadeyle, devrimi ekonomik olgulardan baðýmsýz olarak deðerlendiriyorlar. Eðer devrimi nesnel geliþmelerin, ekonomik olgularýn geliþiminin temelinde kavramýþ olsalardý; o zaman devrime güncel yaklaþýrlardý. Devrimci Marksizm sorunu böyle koyar; oportünizm ise Marksizmi bir doktrin haline getiriyor. Dünyada olsun, Türkiye de olsun, süreðen bir ekonomik kriz yaþanýyor. Kapitalizmin genel krizinin de etkisiyle Türkiye nin ekonomik krizi daha aðýr yaþanýyor. Bu topraklardaki sonuçlarý da o ölçüde aðýr ve yýkýcý oluyor. Ekonomik krizin kendisi sistemi sarsýyor. Ekonomik kriz, proleter ve proleter olmayan emekçi kitleleri, kapitalist düzene karþý mücadeleye itiyor. Türkiye de yýllardýr süren, süreklilik kazanan kitle eylemlerinin temelinde kapitalizmin ekonomik yýkýmý, bunun yarattýðý öfke ve hoþnutsuzluk var. Yýllardýr süren iç savaþýn temelinde tartýþmasýz ekonomik ve politik nedenler var. Ekonomik ve politik olgular, emekçi kitleleri eyleme, savaþýma ikna ediyor. Hiçbir propaganda bu kadar etkileyici, ikna edici olmaz. Tüm nesnel göstergeler, tüm öfke devrimi, kaçýnýlmaz bir devrimi gösteriyor. Genel olarak devrimci durum olmadan devrim olmaz. Devrimci durum ise nesnel koþullarýn oluþmasý demektir ve ekonomik, politik geliþmelerin temelinde gerçekleþir. Türkiye ve Kürdistan da ise devrimci durum uzun süre önce ortaya çýktý. Açýktýr ki, devrimci durum, otomatik olarak devrime yol açmaz. Bir devrim için nesnel koþullarýn yanýnda öznel etkenin de etkin olarak devreye girmesi zorunludur. Fakat biz þu an gerçekleþmesi gereken bir devrimden, kaçýnýlmaz bir devrimden söz ediyoruz. Bu devrimin nesnel koþullar tarafýndan gündeme getirilmesinden söz ediyoruz. Bu temelde ortaya çýkan devrimci durumla, devrimin baðýný tartýþýyoruz. Ortalama sol bu baðý anlayamadý. Ondan önce, devrimci durum nedir, onu hiç anlayamadý. Hep devrimle, devrimci durumu birbirine karýþtýrdý. Bunun nedeni devrime ciddi olarak, somut olarak yaklaþmamasýdýr. Oysa ki Marksizm-Leninizmin zengin kaynaðý bu konuda da yapýlmýþ teorik belirlemelerle doludur. Oportünizm, yaþadýðýmýz topraklarda, devrimci durumdan hiç söz etmediðine göre, devrimi somut olgular temelinde deðil de, genel bir söylem olarak dile getiriyor. Bizde kapitalizme, emperyalizme karþý devrimci mücadele kitlelerin bir anlýk öfkesi biçiminde ortaya çýkmadý; bu mücadele yýllardýr sürüyor; hem de en aðýr þartlara raðmen. Hem devrimci güçlerin mücadelesi hem de kitle mücadelesi militan karakter almýþtýr. Militan örgütlü bir mücadele olmadan ne sosyalizm gerçekleþebilir, ne demokrasi ele geçirilebilir. Yýllardýr yapýlan pratik, devrimin nasýl gerçekleþeceði hakkýnda kesin bir fikir veriyor. Yalnýzca son günlerde, sokaklarda gaz bombalarýnýn altýnda bile direngen, diþe diþ mücadele veren kamu emekçilerinin eylemleri, kitlelerin demokrasi ve sosyalizm mücadelesine nasýl yaklaþtýðý hakkýnda açýk fikir veriyor. Oportünist ve reformist çevreler ise, soyut propagandalarla zaman kaybediyorlar. Devrime yaklaþým artýk pratik bir sorundur. Halk kitlelerinin ekonomik durumunun kötüleþmesi, sistemle olan çeliþkilerinin derinleþmesi, öfkenin büyümesi bir devrim patlamasý biçiminde açýða çýkýyor. Burada devrim, proletaryanýn ciddi ve somut hazýrlýklarýna baðlý olarak baþarýya ulaþacaktýr. C.DAÐLI 3

4 HAZIR MIYIZ? Hareket her geçen gün geniþliyor, yeni çalýþma yeni eylem alanlarýna ulaþýyor, yepyeni güçler ve yepyeni bir enerjiyle tazeleniyoruz. Ancak, bunu bize özgü bir geliþme olarak görmek, körlük olacaktýr. Döneme özgü bir durumdur. Koþullar öyle hýzla olgunlaþýyor ve olaylarýn insanlar üzerindeki devrimci sarsýntýsý öyle derin yaþanýyor ki, ölüyü bile dirilten taze bahar havasý yaþýyoruz. Ýþte tam bu noktada, baharýn baþ döndüren havasýna kapýlýp gitmeden, kendi eksiklerimizi kavrayýp içimize kattýðýmýz diri ve taze güçlerle bu eksikleri kökünden kazýmaya giriþmezsek, en büyük hatayý iþlemiþ oluruz. Geliþme dönemleri, eksikliklerin yakýcý bir biçimde açýða çýktýðý ve baþka dönemlerden çok daha az bir enerjiyle bu eksikleri giderme olanaklarýnýn bize sunulduðu dönemlerdir. Stalin in en özlü ve öðretici konuþmalarýndan biri, Lenin in mezarý baþýnda yapmýþ olduðudur. Orada Stalin, Bolþevizmin iki temel anahtarýný formüle ediyordu: Rusya ya özgü devrimci kavrayýþ ve Amerikalýlara özgü pratiklik. Ýçimizde, devrimci kavrayýþ yönünden bir sorunumuz olduðunu düþünen tek bir kiþi bile bulunmaz. Yalnýzca bu topraklarda deðil, tüm dünyada yaþanan milyonlarca olay ve olgular içinden en temel olaný seçebilme sezgisi, en önemli olaný kavrama yeteneði, adeta Leninistlerin göðsünde asýlý, gurur duyduðumuz en parlak niþanesi haline geldi. Çevremizin, bu parlaklýktan gözleri kamaþanlarla dolmasý kimseye þaþýrtýcý gelmemeli. Ama iþte, bütün sorunlar, bunun sonrasýnda baþlýyor. Teorik kavrayýþtaki parlaklýktan kendimize yeterlilik payý çýkarmayý alýþkanlýk haline getirirsek, kendi duvarlarýmýzý örmeye baþlýyoruz demektir. Örgütlenmedeki ve kitlelere ulaþmadaki tüm yetersizlikler, buradan baþlayarak giderilecektir. Amerikan Pratikçiliði Temelinde Yeni Biçimleniþ Gerekiyor Bolþevizmin diðer yanýnda, yani Amerikan pratikçiliðinde ne durumdayýz? Hiç kuþku yok ki, bu konularda daha henüz yolun baþýndayýz. Bazý alanlarda yarattýðýmýz engel tanýmaz pratikçilik örnekleri, bugünün sorunlarýný çözmeye yetmiyor. Örneðin, 90 lý yýllarda, her türlü olanaksýzlýklar içinde, LGB yi örgütlemek, bu uðurda en büyük kayýplarý bile göze alýp hiçbir engel tanýmamak ve sonuçta, üzerinde yükseleceðimiz çok önemli bir birikimi bu alanda yaratmak, bir çok kiþiye imkansýz gibi görünüyordu. Ama baþardýk. Þimdi, daha farklý alanlarda ayný baþarýyý yakalamak günü ve biz özellikle örgütlenme alanýnda, dönemin ihtiyaç duyduðu hýzý yakalayamýyoruz. Neden? Çünkü, biz henüz daha Amerikan pratikçiliðini bütün alanlarda egemen kýlamadýk, onu bir çalýþma ilkesi haline getiremedik. Nedir Amerikan pratikçiliði? Yaþamýn ve çalýþmanýn zorluklarý karþýsýnda yýlmaz bir tavýr sergilemek, hedefe kilitlenmek, hiçbir engel tanýmamak, bütün moral motivasyonu ve enerjiyi bu hedefte yoðunlaþtýrmaktýr. Bu uðurda her yolu denemek, her iliþkiyi deðerlendirmek; kýsacasý, gemileri yakmaktýr, köprüleri atmaktýr, hedefin önündeki her engeli yýkmaktýr. Tek bir kelimeyle: Baþarmak týr. Bugünün Amerikan toplumlarýný oluþturan öncüler, böyle bir ruhi þekillenme ve yaþam anlayýþý üzerine inþa ettiler toplumlarýný. Avrupa nýn sefalet içinde yüzen iþsizleri, politik göçmenleri, asker kaçaklarý, ipten-kazýktan kurtulmuþlar, yoksul köylüler, hayat kadýnlarý, çulsuz þövalyeler; yani kapitalistleþen Avrupa toplumlarýnýn bütün tortularý, yanlarýna aldýklarý bir parça eþyayla, yeni keþfedilen kýtanýn hayallere bile sýðmayan zenginliklerini fethetmeye koþtular; yanlarýna dönüþ bileti almadan. Orada onlarý, kendi özlemlerine, ihtiraslarýna göre kurabilecekleri yepyeni bir dünya bekliyordu. Avrupa nýn laðýmlarýndan çýkarak, tahtakurularý ve bitlerle, fareler ve veba salgýnlarýyla arkadaþlýk ettikleri havasýz gemi ambarlarýndan çýkýp, hiç tanýmadýklarý kýyýlara ayak bastýlar. Yarý-çýplak bir halde kýtayý fethettiler. Eline bir býçak, altýna bir at alan, bilinmeyen, hiç gidilmemiþ yollara düþtü. Geçit vermeyen ormanlar, çöller, daðlar, topraklarýndan vazgeçmeyen yerliler aþýldý. Kanla, katliamla ilerleyerek, laðýmlardan çýkanlar, yepyeni bir ulus yarattý. Hedeflerine ne olursa olsun vardýlar, baþardýlar. Þimdi, bu baþarý fetiþizmi, ABD nin emperyalist planlarýnýn hizmetindedir. Devrimci kavrayýþ ve sezginin yerine salt pratikçiliði geçiren bir ulusal þekillenmeyle ABD liler, dünyanýn en nefret edilen ülkesini yarattýlar. Þimdilik, iþin bu yönünü bir kenara býrakalým. Anlaþýlmasýný istediðimiz nokta þudur: Devrimci kavrayýþ olmadan Amerikan pratikçiliði bizim uzaðýmýzda olsun. Ve ayný þekilde, Amerikan pratikçiliði olmadan devrimci kavrayýþ, dünyayý deðiþtirecek güce sahip o- lamaz. Baþarmak, Hedefe Varmaktýr Artýk hýzla, bütün çalýþma alanlarýnda baþarý yý, yani sonuç alýcý faaliyeti, bir kýstas ve bir ilke haline getirmemiz gerekiyor. Bu baþarý ilkesinin makyevalist, pragmatist esinler taþýdýðý üzerine bol bol fikir jimnastiði yapanlar olacaktýr. Bir hedefe varmak için bütün yollarý denemek, ýsrarcý ve inatçý olmak, engel tanýmamak ve belirlenen hedefe ne kadar yaklaþmayý baþardýðýmýzý bir çalýþma ölçütü olarak oturtmak, Bolþevik bir ruhla donanmak demektir. Tanýmladýðýmýz hedefler, çalýþma ilkelerimiz, araçlarýmýz, komünizme giden yolu açan devrimci amaçlarýmýzdýr. Eðer hedeflerimiz kesin olarak bu nihai amaca uygunsa, ki öyledir, öyleyse ihtiyacýmýz olan þey, bu hedeflere pratik yaklaþmasýný bilen, bunu bin bir yolla deneyerek öðrenme azminde olan ve bunu baþarmaktan baþka bir þey düþünmeyen pratikçilerdir. Devrim öncesinde Bolþevik partiye kabul edilen bir genç iþçi, kararlýlýðýný göstermek için; gerekirse elli yýl sabýrla çalýþmaya hazýrým diyor. Bolþevik partili yoldaþý ise ona þöyle Sayý /5-19 Ocak 2005

5 cevap veriyor: Hayýr, sabýrsýz olmalýsýn. Çünkü bunca sefalet ve acý içinde kývranan halk, seni elli yýl bekleyemez. Onlarda sabýr yok, kalmadý. Sýnýf mücadelesinde, toplumlara özgü ulusal-tarihsel özelliklerin önemli bir rol oynadýðýný biliyoruz. Almanlarýn teorik kavrayýþ özellikleri, Rusya nýn devrimci sezgileri, Fransýzlarýn isyancý gelenekleri ve Amerikalýlarýn pratikçiliði gibi. Doðu toplumlarýna özgü bir özellik bu listeye eklenebilir: Tevekkül. Sözlük anlamý, kadere boyun eðme dir. Doðu toplumlarýna özgü bu tarihsel özellik, saflarýmýza sabýr adýyla yansýyorsa, hemen kurtulalým bu yükten. Eðer kavgasýz, alt-üst o- luþsuz, rutin bir barýþçýl mücadele döneminden geçiyor olsaydýk ve devrimin tüm olanaklarýný önümüze seren devrimci koþullar henüz daha ufukta görünmüyor olsaydý, elbette sabýr, kavgalý günlere özlemin adý olarak, yüce bir erdem olacaktý. Ama þimdi, sabýrsýzlýktýr asýl erdem. Reformist partilerin saflarýndaki insanlara bir bakýn. Orada, tüm olumsuzluklara karþý savaþ açma yeteneðinde olmayan, bunun yerine akýllýca bir tevekkülü tercih etmiþ olan, birçok insan göreceksiniz. Tevekkülün yerine, sabýrsýz bir tempoyla, baþarý hýrsýyla sonuç alýcý çalýþma yürüten Amerikan pratikçiliði, tam da bu dönemin temel ihtiyacýdýr. Reçeteler Güvensizlik Kaynaðýdýr Alttan esen rüzgarlar, dip akýntýlarý büyük bir dalga yaratmaya baþladý bile, üstelik 35 yýllýk yoðun bir devrimci mücadelenin ve iç savaþýn birikimleri üzerine geliyor. Þimdi esas sorun, bu büyük dalganýn hangi kýyýlarý vuracaðý: Bize mi yoksa dýþýmýzdaki oportünist gruplara ve partilere mi? Bu konuda geride kaldýðýmýzý, ihtiyacýmýz olan tempoya, yeteneðe ve araçlara henüz ulaþamadýðýmýzý, yeterli hazýrlýklarý tamamlayamadýðýmýzý açýk yüreklilikle kabul edelim. Ýyi ama, sosyalist eðilimlerin her yönden toplumu sardýðý, iþçi sýnýfý hareketinin alabildiðine yaygýnlaþtýðý bugün, proletaryanýn devrimci sýnýf partisi neden yeterli hazýrlýklarý yapmakta, kitleselleþmekte eksikler yaþýyor sorusuyla boðuþmanýn vakti gelmedi mi? Bu soruya; Ne yapalým, gücümüz bu! þeklinde cevap verenleri hemen kapýnýn önüne koymayý öneren Lenin i hatýrlamanýn tam zamaný devrim fýrtýnasýnýn ortasýnda, partinin kitlelerle iliþkisini yaygýnlaþtýrmak için bir dizi önerinin en baþýna, insan yokluðunu bahane edenleri kapýya koymayý oturtuyor Lenin ve devam ediyor: Vperyod yandaþlarý gençlerden yüzlerce çevre oluþturun ve onlarý durmaksýzýn çalýþmaya özendirin. Gençleri sokarak komiteyi üç katýna çýkarýn, beþ ya da on alt komite kurun, gözüpek ve dürüst herkesi kooptasyon yoluyla içinize alýn. Kýrtasiyeciliðe saplanmadan her alt komiteye bildiriler yazmak ve yayýmlamak hakký verin (yanlýþlýklar yapýlýrsa kýyamet kopmaz. Vperyod onlarý tatlýlýkla düzeltecektir) Devrimci giriþkenliði olan herkesi en büyük çabuklukla bir araya getirmek ve harekete geçirmek gerekiyor. Bu insanlarýn hazýrlýk eksikliðinden korkmayýn, deneyimsizlikleri ve kültür eksiklikleri karþýsýnda titremeyin. Ýlkin, eðer siz onlarý örgütlemesini ve harekete geçirmesini beceremezseniz, onlar Menþevikleri ve gaponlarý izleyecek ve deneyimsizlikleri bize beþ kat 32. Sayý /5-19 Ocak 2005 daha çok zarar verecektir. Ýkinci olarak olaylar, þimdi onlarý bizim istediðimiz gibi yetiþtirecektir. (Gençlik Üzerine, Sf. 65) (Vurgular bize ait) Öyleyse ilk atýlacak adým bellidir: Genç güçlere dayanmak. Ancak bu yolla, eylemsizlik, doktriner katýlýk, bilgiç hareketsizlik ve yaþlýlýða özgü giriþkenlik korkusu nun bütün tortularýný ve kalýntýlarý süpürüp atabiliriz. Fakat bu, daha ilk adýmdýr. Sonra, genç güçlerin diri enerjisini somut görevler ve hedeflere yöneltmek gerek. Bu somut hedeflerin neler olduðu, olmasý gerektiði biliniyor. Örneðin Devrimci Ýþçi Komiteleri (DÝK) çalýþmalarýný ele alalým. (Salt bir örnek olmasýyla deðil, ama önümüzdeki görevlerin en önemlisi olmasý açýsýndan DÝK, bütün geliþmenin, sonuç alýcý çalýþmanýn ve baþarý nýn birincil hedefi olarak görülmelidir.) DÝK in ne olduðu, tarihsel anlamý ve misyonu üzerine saatlerce konuþabilecek onlarca insanýmýz var. Peki ya, bu konuþan insanlarýmýz kadar komitemiz var mý? DÝK üzerine yapýlan konuþmalara harcadýðýmýz saatler kadar somut örgütleme çalýþmasý yapýlsaydý, þimdi onlarca komiteye ulaþmýþtýk. Þu ya da bu bölgede, fabrikada, sanayi sitesinde, belirlenen bir zaman içinde bir komite kurmak için nereden baþlamalý? Reçeteleri, mükemmel planlarý bir kenara býrakmakla baþlayalým iþe. Sýrasý gelmiþken, doktriner katýlýðýmýzýn ve giriþkenlik korkumuzun en etkin olduðu DÝK alanýnda, bugüne dek elimizi kolumuzu baðlayan reçetelere bir örnek vermek yerinde olur. Geçmiþ dönemlere ait ve o zamanlar týkýr-týkýr iþleyen mekanizmalarýn aðýr anýlarý, ayaðýmýza pranga oluyor. Bu çalýþmayý en yetkin düzeyde yürütmek adýna, belirli kiþilere baðlýyoruz. Bu iþleyiþ bile baþlý baþýna, giriþim eksikliðini, korkusunu ve doktriner katýlýðý doðuruyor. Oysa ki, DÝK i bulunduklarý her yerde hemen hayata geçirmek bu hedef için ö- nüne gelen onlarca fýrsatý anýnda deðerlendirmek, belli kiþilerin deðil, istisnasýz tüm insanlarýmýzýn görevi ve sorumluluðu olmalýdýr. Býrakalým daha dün çevremize katýlanlar, yarýn bir komite kurma giriþiminde bulunsunlar. Abartmadan söyleyelim: iþçiler içinde komiteler oluþturmanýn binlerce yolu var. Hal böyleyken, neden kendimizi sadece geçmiþin týkýr-týkýr iþleyen örnekleriyle ve yöntemleriyle sýnýrlayalým. Bu binlerce yöntemi bulacak olanlar da genç, diri güçlerdir. Yeter ki onlara sonuç alýcý faaliyetler ve baþarýlý olmalarýnýn önemini kavratalým. Baþarý yoksa, sonuç yoksa, fikirlerin parýltýsý, devrimin zaferini getirmez. Baþka örneklere bakalým: Mücadele Birliði nde çýkmýþtý. Sarýgazi bölgesinde, büyük bir sanayi sitesi önünde dergi satýþý gerçekleþtirilmiþti. Panzerler, motosikletli polislerin müdahalesiyle çatýþmaya dönüþmüþtü. Kuþkusuz etkili oldu. Ancak, i- kinci bir giriþim olmadý, neden? Çünkü hedef, organize sanayi bölgesine ne olursa olsun girmek deðil, böyle bir olayý gerçekleþtirmekti. Ve bir etkisi olduysa, sanayi sitesindeki iþçiler ü- zerinde deðil, bu çatýþmalý dergi daðýtýmýna katýlan insanlarýmýzýn militanlýðýný artýrmak yolunda oldu. Böyle bir eylemde ortaya çýkan militan ruh, ilk giriþiminde polisçe engellenen bu hedefe kararlýca baðlanmalý ve sonuç alýcý çalýþmanýn baþarýlarýyla taçlanmalýydý. Eðer gözle görülür bir sonuç ve baþarý yoksa, militan ruh körelir. 5

6 Bayramtepe de dergi satýþlarýnda yaþananlarý anlatan yazýlar; yýðýnla ders dolu. Öðreticidir, yaþananlar bölgedeki etkimizi somut biçimde gösteriyor. Ama ayný zamanda eksiklerimizi gösteren alarm zilleriyle dolu. Artýk bu yazýlarda, bizi sahiplenen yüzlerce insaný, daha aktif çalýþmalar içine çekmek i- çin neler yapýldýðýný da okumak istiyoruz. Eðer biz bu insanlara iki haftada bir dergi ulaþtýrmak dýþýnda, onlara hemen politik yaþama aktif olarak katýlabilecekleri, basit ve hemen ulaþýlabilir araçlar ve hedefler götürmezsek, onlarý mahalle komitelerine, iþçi komitelerine çekmezsek, doktriner bir katýlýk ve yaþlýlara özgü giriþkenlik korkusuyla hareket edersek, bir yere varamayýz. Ama biz burada söylenen hedeflere varmak için çabalýyoruz diyenler olacaktýr. Madem öyle, sonuçlarý gösterin bize? Eðer Bayramtepe gibi bizi ve genel olarak devrimi bunca sahiplenen bir bölgede bile sonuç alýcý çalýþmanýn baþarýlarýný göremeyeceksek, nerede göreceðiz? Peki Ya Nitelik? Bolca duymayý garanti edebileceðimiz sorularýn baþýnda bu geliyor. Eminiz, bu soru, hareketin içinde henüz yeni olanlardan da gelecektir. Çünkü, Leninistler olarak, her yeni gelene ayný düsturu kavratýyoruz: Önemli olan nicelik deðil niteliktir; niceliði doðuracak olan da niteliktir. Kuþku götürmez temel bir doðrudur bu. Nicelik adýna niteliði bir kenara öksüz çocuk gibi býrakanlarýn, en geniþ alanlarda meþruiyet arayýþlarýna girip genel ilkeleri bir kenara koyanlarýn, en kritik anlarda ellerindeki niceliðin kuru bir baðýrsak sesi çýkarmaktan baþka bir iþe yaramadýðýný gördükçe, niteliðin önemini daha iyi anlýyoruz. Fakat bu temel gerçek tek yanlý kavrandýðýnda, elimizikolumuzu baðlayan tuzaklara dönüþüyor. Buna biz, nitelikli eylem tuzaðý diyebiliriz. Lise çaðýndaki genç insanlarýmýz bile, iki kiþiyle eylem yaptýk ama nitelikliydi diyorlar. Ne diyelim, onlarý da hemen kendimize benzetmiþiz. Bu tür nitelikli çýkýþlar ve giriþimler, tek bir kiþiyle bile olsa yapýlmalýdýr ve yapýlmaya devam edecektir. Önümüze koyduðumuz hedefleri, amaçlarý ve eylemleri, elimizdeki güce göre deðil, her zaman devrimin ihtiyacýna göre belirlemeye devam edeceðiz. Bu bizim temel niteliðimizdir ama buna artýk yeni nitelikler eklemenin zamaný gelmiþtir. Söz konusu genç liseliler, kýsa sürede komitelerini üç katýna beþ katýna çýkaramýyorlarsa, büyük bir gözü peklik ve giriþkenlik ruhuyla gerçekleþtirdikleri çalýþmanýn yarattýðý etkinin gerisine düþüyorlar ve sonuçta nitelikli eylem tuzaðý na düþüyorlar demektir. En yüksek militanlýk ve kararlýlýkla gerçek niteliðimizi sergiliyor, ama sonra herkesin bu niteliðe hakkýný vermesini oturup bekliyoruz demektir. Tuzak buradadýr. Eðer biz ýsrarcý, inatçý, ikna edici ve örgütleyici yeteneklerimizi bileyip kitlenin içine dalmýyorsak, kendi eserimiz olan olaylarýn bile arkasýnda kalýyoruz demektir. Nitelik niceliðe dönüþmelidir. Bugün iki kiþiyle yapýlan, yarýn hemen yeni güçlerle birlikte on kiþiyle, yirmi kiþiyle yapýlamýyorsa, dönemin ihtiyacý olan baþarý henüz ufukta görünmüyordur. En önemlisi, artýk elimizin altýndaki, etkimiz altýndaki niceliðin farkýna varalým. Nice çevreyle iliþki yürütüyoruz, nice fazla insanla görüþüyor, yayýn veriyor, onlarýn dolaysýz destek ve sempatilerini görüyoruz. -Ve þundan hemen herkes emin olmalýdýr-: Henüz daha tanýþamadýðýmýz, ulaþamadýðýmýz çok daha geniþ bir çevre tarafýndan tanýnýyor, biliniyor ve sempati duygularýyla takip ediliyoruz. Bu, bizim niceliðimizdir. Eðer bu, bize ait niceliði, hemen eyleme geçirmek suretiyle, hemen somut hedefler için çalýþmalarý doðrultusunda özendirmekle, onlara bu yolda her tür inisiyatif ve sorumluluðu vermeye baþlamakla, niteliðe dönüþtüremezsek, pek beceriksiz Leninistler olarak tarihe geçeceðiz demektir. Niteliði nasýl koruyacaðýz? kaygýsý, sorusu, bugünün sorunu deðildir. Her þeyden önce, devrimci yükseliþin her yaný sardýðý, insanlarýn bizzat yoðun devrimci geliþme tarafýndan e- ðitildiði günümüzde deðil; fakat tam tersine, devrimci dalganýn hýzla geri çekildiði ve yýlgýnlýðýn salgýn hastalýk gibi yayýldýðý dönemlerde, niteliði korumak kaygýsý ön plana çýkar. Bu dönemde, ilkelerden ödün vermeye hazýr olanlarýn etkisi, proletaryanýn en hayati damarlarýna dek sýzar. Fakat, devrimin somut olgu haline geldiði günümüz koþullarýnda, her olay bizim ilkelerimizi doðruluyor. Eðer hedeflerimizde, tanýmladýðýmýz araçlarda ve çalýþma ilkelerimizde açýk bir oportünizme saplanmýyorsak, niteliðimizi korumak çabasý ön plana çýkmayacaktýr. Olaylar ve eylemler içinde, somut çalýþma içinde bu nitelik ortaya çýkacak ve þekillenecektir. Öyleyse býrakalým insanlar, eylem ve hareket içinde, sonuç alýcý faaliyet içinde, tüm eðitimlerini ve bizi kaygýlandýran kültürel eksiklerini tamamlasýn. Bu eksikleri, faaliyetin dýþýnda tutarak gideremeyiz. Bu tür bir davranýþ, hem bizim ayaðýmýza prangadýr, hem de yeni yanmaya baþlayan militan bir ateþin üzerine su serpmektir. Sonuç alýcý faaliyet ve baþarý kýstaslarýný her alanda iþler hale getirebilmek için, alabildiðine hýzlý ve sabýrsýz biçimde kökü deðiþimlere gitmek gerekir. Bu momenti kaçýrmamalýyýz. Son onbeþ yýlýn sert sýnýf mücadelesi içinde yaþayanlarýn daha iyi görebileceði gibi, bu dönem, kitle içinde en yaygýn çalýþmanýn, açýk alanlarda propaganda ve ajitasyonun olanaklarýnýn alabildiðine geniþlediði bir dönemdir. Kuþkusuz, bu dönemin olanaklarý geçicidir ve hiçbir zaman kendimizi bu olanaklara baðlamayacaðýz. Gözaltýnda kayýplarýn, sokak infazlarýnýn, sokaklarda dergi satýþlarýna bile kuþunlar yaðdýrmanýn, bir kitap yüzünden tutuklanmanýn günlük-sýradan bir olay olduðu geçmiþ dönemler, her an kapýmýzý çalabilir. Bu sert dönemin geliþi kaçýnýlmazdýr ve o zaman bugünkü olanaklara sahip olamayacaðýz. Öyleyse, bu geçici dönemin önümüze sunduðu bütün olanaklardan yararlanmak için, niteliðimizi niceliðe, niceliðimizi de niteliðe dönüþtürmek için, açýk kitle çalýþmasýnýn kendine özgü kurallarýný gecikmeksizin kuþanalým. Devrim dalgasý henüz bütün gücüyle kýyýlara vurmuþ deðil. Ama, bütün belirtiler, bu dalganýn kýyýlara çok yakýn olduðunu gösteriyor. Hazýr mýyýz? Evet, yüzde seksen hazýrýz. Her zaman için, iþin yüzde sekseni teoridir. Ama devrim anlarýnda, tam da böyle anlarda, geride kalan yüzde yirmi her þeydir. Eksiklerimiz gözümüzü korkutmasýn. Asýl, eksikleri görmemek ve kabullenmemek alýþkanlýðýndan korkalým. Gerisini, pratik, inatçý ve canlý pratik halledecektir Sayý /5-19 Ocak 2005

7 Kapitalizm Felakettir Günlerdir Uzakdoðu da yaþanan 8.9 þiddetindeki deprem sonrasýnda baþlayan ve 100 bini aþkýn insanýn ölümüne neden olan tsunami felaketini duyuyor, televizyonlardan izliyor, gazetelerden okuyoruz. Dünyanýn bir ucunda yaþanan felaket ve insanlýk trajedisi içimizi sýzlatýyor. Soruna acaba aynýsý bizim de baþýmýza gelebilir mi? Bizde olursa ne olur? þeklinde yaklaþan tekelci burjuva medyanýn tersine, kapitalizmin neden olduðu bu felaket bizim öfkemizi kabartýyor. Bir felaketi bile milliyetçi bir histeriye dönüþtürüp, felaket bölgesinde Türklerin olup olmadýðýna indirgeyenlerden elbette bu insanlýk trajedisi karþýsýnda duygulanmalarýný bekleyemeyiz. Onlar sadece iþlerini yaparlar. Ve iþleri sermayeye hizmet ve daha fazla hizmettir. Aslýnda hepsini kazýsanýz altýndan dünyanýn kaynaklarýnýn nüfusuna oranla daha yavaþ arttýðýný bu nedenle fazla nüfusun bir þekilde yok edilmesi gerektiðini savunan, burjuva ekonomist Malthus çýkar. Ve Malthus yaþasaydý, kapitalizm adýna kim bilir ne büyük bir mutluluk duyardý! Öyle ya ölen insanlarýn sayýsýnýn artmasý demek, geride kalan nüfusun yaþam olanaklarýnýn geniþlemesi demek! Kapitalistlerin penceresinden bakýnca görünenin bundan baþka bir þey olmadýðýna kalýbýmýzý basarýz. Bush un tatil için kapandýðý çiftliðinden bizahmet çýkýp felakete dair bir þeyler söylemiþ olmasý bunun tersini doðrulamýyor; tam tersine burjuvazinin insanlarýn karþý karþýya kaldýðý felaketlere kayýtsýzlýðýný gösteriyor. Endonezya nýn Sumatra Adasý nýn batý sahili açýklarýnda denizin 40 km altýnda 27 Aralýk ta meydana gelen 8.9 þiddetindeki deprem ve sonrasýnda oluþan tsunami, (fýrtýna þeklinde yayýlan dev dalgalar) 100 binden fazla insanýn ölümüne neden oldu. Milyonlarca insan açlýkla ve salgýn tehlikesiyle karþý karþýya:felaketten sað kurtulanlar çamurlarýn arasýnda yiyecek bir þeyler bulmaya çalýþýyor. Þu anda 5 milyon insan yaþamýný sürdürebilmek için gerekli kaynaklara sahip deðil. Milyonlarca insan evsiz kalmýþ; içmek için temiz su dahi bulunamýyor. 5 bin insanýn kaybolduðu söyleniyor. En çok çocuklar ölüyor. Þu ana kadar ölenlerin 1/3 i 5 ile 12 yaþ arasý çocuklar. Bir nesil yok oldu deniliyor. Ölü sayýsý sürekli artýyor. Sadece Endonezya da 80 bin, Srilanka da 20 bin insanýn öldüðü söyleniyor. Aceh in 300 binlik nüfusunun %5 i ölmüþ, Hindistan, 32. Sayý /5-19 Ocak 2005 Malezya ve Tayland da da ölümler var. Felaket, Doðu Afrika kýyýlarýna kadar uzanmýþ durumda. Bunun 1964 yýlýndan beri dünyanýn karþýlaþtýðý en büyük deprem olduðu, 100 km lik bir fayýn kýrýldýðý söyleniyor. 2 bin km lik sahil hattýnda tsunami oluþturan deprem için yüzyýlýn en büyük 5. depremi deniliyor. Elbette rakamlarýn dili bize felaketin boyutu hakkýnda bilgi veriyor ama bir an için durup baþka bir yöne bakmak gerekiyor. Bu felakete neden olan nedir? Ve acaba bu felaketi önceden engellemek mümkün müydü? Önce ikinci soruya cevap verelim. Bilim adamlarý e- ðer bir erken uyarý sistemi olsaydý bu kadar insanýn ölmeyeceðini söylüyorlar. Önceden tedbir alýnabilse, yerleþim birimleri bir tsunami felaketine karþý boþaltýlmýþ olsa, onbinlerce insanýn hayatý kurtarýlmýþ olacaktý. Kapitalistlerin, ya da kapitalist devletlerin paracýklarýna kýyamadýklarý için bu tür doðal a- fetleri önceden tespit etmeye yarayan donanýmlarý oluþturamamasý yüzbinlerce insanýn yaþamýna malolabiliyor. Biz bunu, üzerinde yaþadýðýmýz topraklarda yaþanan deprem, sel felaketi ve madenlerdeki grizu patlamalarýndan biliyoruz. Her þeye kar ve daha fazla kar mantýðýyla bakanlar, maliyetlerinin artmamasý adýna insan hayatýný hiçe sayabiliyorlar. Ölümler onlarý zerre kadar ilgilendirmiyor. Her büyük felaketten sonra hiçbir þey olmamýþ gibi kendi iþlerine dönebiliyorlar. Bu tür felaketlerin artýk doðal olmadýðýný hepimiz biliyoruz. Kapitalistler dünyanýn canýna okudular. Kapitalistlerin fabrikalarýnýn bacalarýndan sýzýp atmosfere karýþan zehirli atýklardan dolayý ozon tabakasý delindi ve iklim dengeleri alt-üst oldu. Kapitalistler dünyanýn doðallýðý ný bozdular. Dünya üzerinde kendilerine ait tek bir aðaç, tek bir deniz býrakmamak uðruna aðaçlarý kestiler, denizleri fabrika atýklarýyla kirlettiler. Canlý türlerini azalttýlar. Dünya çölleþmeyle yüz yüze kaldý. Her þeyde zincirleme bir bozulma yaþanmaya baþladý. Dünyanýn bir çok ülkesi atmosferde biriken zehirli gaz oranlarýnýn azaltýlmasý ve bu konuda üzerine düþenleri yapmak için bir süre önce Kyoto sözleþmesini imzaladý. Ama ABD hala bu sözleþmeye imza atmadý. Yani dünyada bir çevre felaketine yol açabilecek geliþmeleri önlemek için üzerine yükümlülük almadý. Ne de olsa ABD li tekellerin tatlý karlarý kasalara dolmaya devam ediyor, dünya mahvolmuþ onlarýn umurunda mý? Umurunda olmadýðýný ABD Baþkaný Uzakdoðu da felaket yaþanýrken tatil yapmaya devam ederek göstermiþtir. ABD baþta olmak üzere dünya üzerindeki tüm emperyalist kapitalist ülkeler, Uzakdoðu Asya daki bu felaketin birinci dereceden sorumlusudurlar. Onlar yüzünden dünya doðal dengesini yitirdi. Onlar yüzünden doðal felaketler bir birini kovalýyor. Ve onlar bu dünyanýn üzerinden temizlenip atýlmadan dünya rahata kavuþamayacak. Ýnsanlýðýn geleceðini ve dünyanýn esenliðini garanti altýna alacak olan komünist devrimdir.. 7

8 Düþlerine Kan Sýçratýlmýþ Bir Halk Sayý /5-19 Ocak 2005 Vurulmuþum/daðlarýn kuytuluk bir boðazýnda/ /bir hayra yoraným çýkmaz/caným alýrlar ecelsiz Ahmed Arif bu unutulmaz dizeleriyle anlatmýþtýr 33 Kurþun un hikayesini. Bundan tam 62 yýl önce 1943 te dönemin generallerinden Mustafa Muðlalý nýn emriyle Van ýn Özalp ilçesine baðlý bir köyden askerler tarafýndan alýnýp daha sonra kurþuna dizilen 33 Kürt köylüsünün aðzýndan tarihe tanýklýk etmiþtir þair Ahmet Arif. Ve þimdi Diyarbakýr ýn Kulp ilçesine baðlý Alacaköy Keper mezrasýnda ortaya çýkarýlan 11 kiþinin gömülü olduðu toplu mezar, yeniden 33 Kurþun u gündeme getirmiþtir. 33 Kurþunlu yürek/akmaz göl olmuþ bu daðlarda Bu kez parmaklar Mustafa Muðlalý yý deðil ama baþka bir TC generalini iþaret ediyor: Bolu Dað Komando Tugayý Komutaný General Yavuz Ertürk ü. Pandoranýn Kutusu açýlýyor ve bir anda olaylar zincirleme ortaya saçýlmaya baþlýyor. Kulp ta bulunan toplu mezarlardan sonra 11 aile daha toplu mezar iddiasýyla ÝHD Diyarbakýr þubesine baþvurmuþ. Bu baþvurularýn arkasýnýn gelip gelmeyeceðini bilemiyoruz ama þundan eminiz: Kürdistan ýn her tarafý bu tür toplu mezarlarla kaplýdýr. Özellikle iç savaþýn geliþim sürecinde yýllarý arasýnda yapýlan katliamlarda öldürülen insanlarýn bir çoðunun akýbeti hala meçhuldür. Hala kayýp olan, kendisinden haber alýnamayan yüzlerce insan var. Devrimi engelleyebilmek amacýyla burjuvazinin kan dökmekten bir an olsun geri durmayacaðýný, sýnýflar savaþýmýnda burjuvazinin ne kadar gaddar ve acýmasýz olduðunu tarihten edinilmiþ deneyimlerle bilmiyor deðiliz elbette; ama bu tarihin bizzat parçasý olmak farklý bir þey. Ve Kürt Halký yýllarca bu katliamlarý yaþadý. Denilebilir ki, yoksul Kürt Halkýnýn acýlarýn kitabýndan öðrenecek bir þeyleri kalmadý. Nasýl Fransýz burjuvazisi Komüncüleri mitralyözle biçtiðinde Seine Nehri kýpkýzýl kan aktýysa, Dicle ve Fýrat nehirleri de kana bulandý. Nasýl ki komünün celladý Thiers, düzenini korumak için acýmasýzdýysa, ayný þekilde TC ordusunun generalleri de acýmasýzdý. Bugün tarihe tanýklýk e- denlerden öðreniyoruz ki ordu, Kürdistan da yaptýðý operasyonlarda köylüleri toplu o- larak katletmiþtir. Ülkede Özgür Gündem gazetesine konuþan Vahdettin Yalçýn adlý köylü 11 yýl önce Muþ ta yine ayný olaylarýn yaþandýðýný, 33 kiþinin acýmasýzca katledildiðini anlatýyor. Ben olayýn tek tanýðýyým diyor, elimdeki mermi de (11 yýldýr elinde saplý duran mermi-bn) benim tek tanýðým. Devletin yaptýðýný ortaya çýkarmak için sakladým. Vahdettin Yalçýn, Bolu Dað Komando Tugayý Yavuz Ertürk ü hemen teþhis ediyor. Kendisini ve arkadaþlarýný köyden alýp Murat Nehri kenarýna götürüp, kurþuna dizme emrini verenin o olduðunu söylüyor. Ve hangi taþ kaldýrýlsa altýndan ayný tugayýn ve ayný generalin ismi çýkýyor. Elbette Kürdistan da yapýlan katliamlar bir kiþinin ya da bir tugayýn eseri deðil. Devlet Ulusal Kurtuluþ Hareketi ni kanla bastýrmak ve baþýnýn üzerinde dönenip duran devrim korkusundan kurtulmak için her yönteme baþvurmuþtur. Kürt Halký bütün bunlarý bizzat yaþamýþtýr. Þimdi bulunan toplu mezarlar gerçeðin sadece küçük bir kýsmýdýr. Gerçeðin tamamýnýn ortaya çýkacaðýný ya da toplu mezarlarýn ortaya çýkarýlmasýnýn, devletin ulusal soruna bakýþta da farklý bir yönelime girdiðini düþünenler yanýlýyorlar. ÝHD, Diyarbakýr þubesi baþkanýnýn bu olay vesilesiyle toplumsal barýþ ýn saðlanmasý için bölgede iþlenen cinayetlerin aydýnlatýlmasýný ve sorumlularýn yargýlanmasýný istemesi bu yanýlgýlý yaklaþýma iyi bir örnektir. Diyarbakýr ÝHD þube baþkanýnýn devletin bunu yaparak kendisiyle ve geçmiþiyle yüzleþmesi gerekiyor demesi bir beklentiyi ifade ediyor. Kürt halký, yýllardýr beklentilerinin nasýl sonuçsuz kaldýðýný kendi deneyimleriyle biliyor. En son baþkanýn yel daðdan ne koparýrsa, onlarda bizden onu koparabilirler demesi devletin yýllardýr sürdürdüðü politikada bir deðiþiklik olmadýðýný gösteriyor. Ölü ele geçirilen gerillalarýn cansýz bedenlerine yapýlan iþkenceler, Kürt Halkýna çýplak gerçekliði anlatýyor. Savaþý tüm yönleriyle yaþamýþ olan bir halk, kendisine yansýtýlan gerçeklik ne kadar baþ aþaðý dursa da, onu yüreðinin ve bilincinin süzgecinden geçirerek yerli yerine oturtuyor. Bugüne kadar Kürt Halký kendisine yapýlan telkinlerin hiç birine raðbet etmedi. O içinde yanýp duran ateþi korumayý bildi. Bugüne kadar öne sürülen hiçbir þey Kürt Halkýnýn öfkesini azaltmaya yetmedi. Yoksul Kürt iþçi ve emekçileri, güneþin düþmanlarý ile pazarlýk edilmeyeceðini, bir halkýn ancak kendi mezarýný kazdýðý zaman öleceðini tarihten edindikleri deneyimlerle biliyorlar. Devrim, Kürt Halkýnýn aklýna ve yüreðine kazýnmýþtýr. Ortaya çýkan toplu mezarlar Kürt Halkýna tek bir þey gösteriyor: Özgürlük aðacýnýn kanla yeþereceðini ve düþmanlarýyla arasýna bir kan denizi girdiðini Tüm sermaye sýnýfý yarattýklarý bu kan denizinde boðulmadan ne Kürt halký ne de ezilen iþçi ve emekçi sýnýflar özgürlük yüzü göremeyecektir. r

9 BAÐIMLILIK SARMALINDA DIÞ POLÝTÝKA 32. Sayý /5-19 Ocak 2005 Geçtiðimiz yýlýn son aylarýnda Türkiye nin geliþtirdiði iliþkiler, ayný anda iki ipte oynamaya çalýþan bir cambazý hatýrlatýyordu. Önce Rusya Devlet Baþkaný Putin`in Ankara ziyareti, sonra AB üyeliði için Brüksel de yapýlan toplantý ve görüþmeler Arkasýndan Türk Baþbakanýn Suriye ziyareti. Bütün bunlarýn arasýnda ABD ile notlar düþülerek sürdürülen diyaloglar. Türkiye nin dýþ politikasýnda, hatta iç politikasýnda emperyalist devletlerin ve emperyalist mali sermayenin belirleyici bir güç haline geldiðini saptadýðýmýzda, Türkiye nin emperyalist güçlerden baðýmsýz biçimde komþularýyla, moda deyimle Avrasya ülkeleriyle, iliþki geliþtirebileceðini düþünenlerin dipsiz bir yanýlgý çukuru içinde olduklarýný rahatlýkla söyleyebiliriz. Putin in Ankara ziyareti süreci ve sonrasý bu konuda yeterince aydýnlatýcýdýr. Putin, tam da Türkiye-ABD arasýnda Ekümenik tartýþmalarýnýn alevlendiði, ABD nin Türkiye nin bu tutumunu not ettiði bir sýrada Ankara ya indi. Ekümenik gibi Türkiye nin hassas bir yarasýný ABD nin tam bu sýrada kaþýmasý elbette rastlantý deðildi. Bu hassas yarayý kaþýyarak ABD, Türkiye ye duracaðý ve durmasý gereken sýnýrlarý bir kez daha hatýrlatmýþ oldu. Avrupalý emperyalistler farklý bir yol izlediler. Putin in Ankara ya indiði gün, önce Avrupa Parlamentosu Baþkaný, AB üyeliði için müzakerelere baþlanacak diyerek ortaya bir yem attý. Ertesi gün, AB Komisyonu Geniþlemeden Sorumlu üyesi Olli Rehn Hedef Türkiye`ye tam üyelik dedi. Arkasýndan ayný komisyonun eski bir üyesi Türkiye beþ yýl sonra AB üyesi açýklamasýný yaptý. Doðrusu bu yemler Türk burjuvazisinin elinin tersiyle iteceði cinsten deðillerdi. Emperyalistlerin bu çýkýþlarý etkisini hemen gösterdi. Geliþi, tekelci basýnda Tarihi Ziyaret gibi sözlerle abartýlan Rusya Devlet Baþkaný, havaalanýnda, tekellerin pazarlama müdürü gibi çalýþan bir devlet bakaný tarafýndan karþýlandý. Bu, Rusya Devlet Baþkaný için olabilecek en alt düzeyde karþýlama idi. Basýnda abartmak, pratikte önemsememek Türk Devletinin, Türk tekelci sermayesinin politikasýydý. Birinci gün manþetlere çýkan Putin ziyareti, hemen ertesi gün sýradan bir habere dönüþtü. Böylece Avrasya teorisyenleri ve uzmanlarýnýn uzak görüþ mesafesinin bir günle sýnýrlý olduðu ortaya çýktý. Rusya Devlet Baþkanýnýn Ankara ziyareti hiç bir önemli sonuca yol açmadan bitti. Baþka türlü nasýl olabilirdi ki? Gürcistan ý, Azerbaycan ý Rusya dan tümden koparmak, Çeçenistan çetelerini her bakýmdan desteklemek, Orta Asya ülkelerinde emperyalistlerin etkisinin yayýlmasýna köprü olmak Türk dýþ politikasýnýn temel ve deðiþmez çizgileriyken bir ziyaretin tüm bunlarý deðiþtirmesi nasýl beklenebilir! Putin in geliþinden hemen önce, Ýstanbul da birkaç Çecen in göstermelik biçimde gözaltýna alýnmasýný bir tarafa býrakýrsak, ayný günlerde Türk Jandarma Genel Komutaný ný Azerbaycan a göndermekle, Çeçenlerin gösteri yapmalarýna izin vermekle Türkiye, bu ziyaretten bir þey beklenmemesi gerektiði mesajýný zaten vermiþti. Rusya nýn bu mesajý almadýðý düþünülebilir mi? Türkiye, gezinin bu þekilde bitirilmiþ olmasýnýn, özellikle ABD yi ikna etmemiþ olabileceðini düþünerek bir de açýklama yapma gereði duydu. Açýklama, Türk Dýþiþleri nden geldi. Putin i ülkesine gönderdikten iki gün sonra gelen açýklama kýsaca þöyleydi: Türkiye ABD iliþkileri gergin deðil. Türkiye-ABD arasýndaki dostluk ve ortaklýk güçlü bir zeminde ve karþýlýklý anlayýþ ve çýkarlar temelinde sürmektedir. Emperyalist-kapitalist sistemden kopmamak, fakat bu sistemde yerini saðlamlaþtýrmak için emperyalistleri, baþka ülkelerle iliþki geliþtirmekle tehdit etmek Türkiye nin dýþ politikasýnýn geçmiþten gelen bir özelliðidir. Ýsmet Ýnönü bu politikayý Baþka bir dünya kurulur, Türkiye orada yerini alýr sözleriyle ifade etmiþti. Türkiye nin daha 20 li yýllarýn baþýnda yaptýðý tercihi bilenler, bu sözlerin bir blöften ibaret olduðunu bilirler. Yine de Türkiye, zaman zaman bu boþ tehdidi savurmaktan geri kalmaz. ABD ve Avrupalý emperyalistlere karþý Rusya ve öteki komþularla iliþki geliþtirme tehdidi bunun sýradan, alýþýldýk bir örneðidir. Ne var ki, dönem artýk Ýsmet Ýnönü dönemi deðil ve köprünün altýndan çok sular aktý. Emperyalizme baðýmlýlýk ve emperyalist sermayenin baðýmlý bir ülkeye boyun eðdirici gücü, on kat, yüz kat artmýþtýr. Emperyalistlerin, bu gücün farkýnda olduklarýndan kuþku yok. Baðýmlý ülkelere karþý, bu ülkeler kendi müttefikleri de olsa, gerektiðinde en küstah üslubu kullanmaktan çekinmemeleri bunun bir ifadesidir. Bunun son örneðini, Musul da Özel Harekat Birlikleri ne mensup beþ Türk polisin öldürülmesi olayýnda gördük. Olayýn, ABD-Barzani denetimindeki bölgede meydana gelmiþ olmasýndan dolayý, Türkiye olaydan ABD ve KDP yi sorumlu tutmaya kalkýp tepkisini, biz de bunu not ediyoruz sözleriyle ifade edince yanýt gecikmeden geldi. ABD, Türk yetkililere emperyalistlere özgü bir küstahlýkla resmen saçmalamayýn dedi. ABD nin bu yanýtý etkisini anýnda, önce basýnda gösterdi. ABD çýkarlarýnýn ve çizgisinin bir milim dýþýna çýkamayan Türk tekelci basýný önce olayý gerçekleþtirenlerden ikisinin ABD askerleri tarafýndan vurulduðunu; ilk müdahalenin ABD ordusundan geldiðini keþfetti. Sonra, ABD nin sadýk müttefiki KDP yi aklamak Türk Dýþiþleri Bakanýna düþtü. Nasýl ve ne zaman anlamýþlarsa Türk Dýþiþleri Bakaný olayý gerçekleþtirenlerden ikisinin Arap olduklarý -Kürt, yani KDP li deðillermiþ- açýkladý. Öyle anlaþýlýyor ki, ABD nin saçmalamayýn demesi Türk yetkililerin olayý çözmesine yetti! ABD, Türkiye nin tam anlamýyla efendisidir. Atýlacak bütün adýmlar geliþtirilecek bütün iliþkiler efendinin izni, kontrolü ve bilgisi dahilinde olabilir ancak. Türkiye nin bütün komþularýyla iliþkilerine bu açýdan bakmak lazým. Türkiye, komþu ülkelerle iliþki geliþtirirken bunu ancak ABD çýkarlarýnýn, politikalarýnýn elçisi olarak, o çýkar ve politikalarýn sýnýrlarý içinde yapabilir. ABD nin Türkiye Büyükelçisi Türkiye, Suriye dahil komþularýyla iliþki geliþtirmekte özgürdür derken bunu anlatýyordu. Demek ki, Türkiye nin neyi yapmakta özgür, neyi yapmakta özgür olmadýðýný ABD nin görevli bir memuru belirleyecektir. Artýk geçmiþ baðýmlýlýk iliþkilerinin emperyalistlere yetmediði; bunun yerine tam ilhak durumunu gerçekleþtirmeye çalýþtýklarý bir süreçte baþka türlü olamazdý zaten. Türkiye ayný anda iki ipte oynamaya çalýþan bir cambaz olmak istiyor ama bunun gerektirdiði güç, yetenek ve inisiyatiften yoksun. Emperyalistler arasý çeliþki ve çatlaklardan kendine yol açmak ve serbest hareket alaný yaratmak dönemi biteli on yýllar oldu. Emperyalistler ve diðer devletler arasýndaki çeliþkiler artýk Türkiye nin hareket a- lanýný geniþleten bir olanak deðil, Türkiye nin çeliþkilerini aðýrlaþtýran birer yük olmuþlardýr. Türkiye nin komþularýyla olan bütün i- liþkilerinde bu gerçeði görmek gerekiyor. 9

10 Birçoðu Yakýlmýþtý, Diðerleri de Kurþunlarla Öldürülmüþtü Sayý /5-19 Ocak Aralýk 2000 tarihinde devletin 20 cezaevine eþzamanlý gerçekleþtirdiði operasyonun ardýndan yaþanan sürece tanýklýk etmiþ olan Avukat Cemal Yücel le sürece iliþkin bir röportaj yaptýk. Y.E.Mücadele Birliði: Merhaba. 19 Aralýk katliamý sonrasýnda yaþanan bir çok þeye bir hukukçu olarak tanýklýk ettiniz. Bu süreçte neler yaþadýnýz, neler hissettiniz? Av.Cemal Yücel: Çok sayýda müvekkilim cezaevindeydi, birçoðu Ölüm Orucuna katýlmýþlardý. Dolayýsýyla, hukukçu sýfatýyla öncelikle tanýklýklarým var. Onun da ötesinde F tipi denen hapishanenin gayrý-insani olmasý sebebiyle, hukukçuluðun ötesinde halk mücadelesi açýsýndan da yakýnlýðým var. 19 Aralýk a nasýl gelindiðini biliyoruz. Halkýn mücadelesini veren devrimcilere yöneltilmiþ açýk bir operasyondur. Hapishanedekiler bunun direk muhatabý olduðu için bir direniþ baþlattýlar. F tiplerine gitmeyiz dediler. Aslýnda problemin en önemli nedeni, aslýnda hücreleþtirilmek istenenin tüm toplum olmasýydý. Tüm Türkiye halký, hücrelere atýlmak istenmiþtir. Operasyon sýrasýnda biz de hukukçular olarak olayýn önce otopsi ve adli týp yanýyla ilgilenmek zorunda kaldýk. Orada yaþadýklarýmýzý anlatmaya kelimeler yetmez. Ama iki olay anlatayým ki, olayýn vahameti iyi anlaþýlabilsin Ýlki, biz bir aileyle morgdaki kömürleþmiþ cesetleri teþhise geldik. Sonra bir aile daha teþhis için geldi. Her iki ailenin de kýzlarý yakýlmýþtý. Simsiyah, kömür gibiydiler. Tanýnmalarý mümkün deðildi. Ailelerden birinden genç bir kýz, kömürleþmiþ cesetlerden birinin ablasý olduðunu söyledi. Görevliler nasýl tanýdýðýný sordular. O da, ben kýsa bir süre önce ziyaretine gitmiþtim, bana gülümsemiþti. Diþlerini çok iyi hatýrlýyorum. Bu gülümsemeden dolayý yeni yaptýrdýðý diþlerini çok iyi hatýrlýyorum, buradan teþhis ediyorum dedi. Diðer aile ise, baþka sebeplerle o cesedin kendi kýzlarýna ait olduðunu ýsrarla söylüyordu. Görevliler, avukatlar, hepimiz ne yapacaðýmýzý þaþýrmýþtýk. En sonunda ben, buradaki kýzlarýn hepimizin kýzý olduðunu, zaten ayný yere gömüleceklerini, birine bir ailenin, diðerine de diðer ailenin sahip çýkýp almasýný önerdim. Aileler bunun üzerine kabul ettiler ve aldýk. Özellikle bu olayda bir gülüþün, gülümsemenin bir baþka zamanda ölümle birlikte anýmsanmasý çok çarpýcýydý. Adeta yaþamýn güzellikleriyle, ölümün acýsý ayný karede bütünleþmiþti. Ýkincisi, yine bir baþka gün, ailelerle birlikte teþhise gittiðimizde, adli týp sekretaryasýna iki kadýn geldi. Onlar da teþhis için Ýstanbul dýþýndan gelmiþlerdi. Yaþlý kadýn, oðlunu hiçbir hapishanede ya da morg kayýtlarýnda bulamadýðýný, günlerdir aradýðý halde bir sonuca ulaþamadýðýný söylüyordu. Yine morgda kömür kesilmiþ erkek cesetleri vardý. Biz bunlara bakmasýný söylediðimiz sýrada bir avukat arkadaþýmýz, öncelikle, konuyla ilgilenen derneklerden birine sormamýzý, çünkü bu dernek kayýtlarýnýn çok düzenli olduðunu söyledi, biz de hemen derneði arayýp yaþlý kadýnýn oðlunun kayýtlarýnda ne þekilde geçtiðini sorduk. Bize sað olduðunu ve hapishanelerden birine (ismini anýmsamýyorum) sevk edildiðini söylediler. Biz de sevinçle yaþlý kadýna oðlunun sað olduðunu ve o cezaevine gitmesini söyledik. O anda yaþlý kadýnýn büyük sevincini tarif etmek de gerçekten zor. Aradan günler geçti, kesin isim listeleri açýklandý, hayretle gördük ki, yaþlý kadýnýn oðlu da ölenler arasýndaydý. Derneðin bilgileri ne yazýk ki hatalýydý. Ve ben bu yaþlý kadýnýn yaþadýðý sevinçle acý arasýnda geçen trajediyi hiç u- nutmayacaðým. Aslýnda yaþadýðýmýz, tanýklýk ettiðimiz birçok olay mevcuttur. Ancak bu iki olay, acýnýn büyüklüðü konusunda yeteri kadar aydýnlatýcý olduðundan diðerlerini anlatmaya gerek yok. Y.E.Mücadele Birliði: Sizce devletin 19 Aralýk katliamý i- le amaçladýðý neydi? Süreç önceden planlanmýþ mýydý? A- dalet Bakaný nýn operasyon öncesi Saðmalcýlar Cezaevi ne 100 ceset torbasý sevk edildiðini açýklamasýný nasýl deðerlendiriyorsunuz? Av.Cemal Yücel:19 Aralýk operasyonu, devletin mutlaka gerçekleþtirmeyi istediði F tipi hapishaneler planýnýn bir parçasýdýr. Burada katliam planý daha çok devletin hapishane planýný iyi anlamak lazým. Kuþkusuz direniþ olmasaydý, devrimciler kuzu kuzu gitseydi, katliam olmazdý. Devrimciler direndiler. Bu nedenle operasyon yapýldý. Ancak þahsi görüþ olarak söylüyorum ki, Adalet Bakaný nýn F tiplerine geçiþin 1 yýl ertelemesi açýklamasý daha iyi deðerlendirilebilirdi. Bir yýllýk süreçte devrimciler, F tipi gerçeðini halk kesimlerine daha iyi anlatýlabilir, daha güçlü bir destek saðlayabilirdi. Ancak Adalet Bakaný nýn 1 yýllýk erteleme açýklamasýnýn samimi olup olmadýðýndan halen emin deðilim. Y.E.Mücadele Birliði: Siz bazý otopsilerde bulundunuz. Otopsi sýrasýnda size herhangi bir güçlük çýkarýldý mý? Ya da saðlýkçýlar dýþýnda herhangi bir baskýlanma hissettiniz mi?

11 Av.Cemal Yücel: Öyle bir baský görmedik, herhangi bir engelleme yapýlmadý. Çünkü olay ortadaydý. Devlet, yakýlanlarýn operasyonun doðal seyri içinde gerçekleþtiðini savundu. Ancak daha sonra kanýtlarla anlaþýldý ki, normal güç kullanýmý dýþýna çýkýlarak operasyon gerçekleþtirilmiþtir. Y.E.Mücadele Birliði: Otopsilerde en çok dikkatinizi çeken ne oldu? Ýnsanlar daha çok neden ölmüþlerdi? Vücutlarýnda darp izleri var mýydý? Av.Cemal Yücel:Bir çoðu yakýlmýþtý. Diðerleri de kurþunlarla öldürülmüþtü. Darpla ilgili açýk bulgulara rastlamadýk. Y.E.Mücadele Birliði: Otopsi sonuçlarý resmi tutanaklara olduðu gibi yansýdý mý? Av.Cemal Yücel:Evet, o konuda problem yok. Ýzler, ölüm sebepleri konusunda problem yok. Ancak problem, bunca insanýn öldüðü operasyon sýrasýnda aþýrý güç kullanýmýnýn hatta kasti öldürmelerin açýkça ortaya çýktýðý bu operasyonda bunun sorumlularýnýn hukuk kurallarý çerçevesinde cezalandýrýlmamasýdýr. Zaten devletin bu tip siyasi olaylarda ö- teden beri takýndýðý tutum budur. Ýþkence, yargýsýz infaz gibi olaylarda sorumlularýn yargýlanmasý konusunda nasýl çekingen davranýlmýþsa, 19 Aralýk ta da ayný þey olmuþtur. En son Kýzýltepe deki Kaymaz ailesinin baþýna gelenler, aslýnda uzun süreden beri benimsenen devlet politikasýdýr. Tüm kanýtlara raðmen, polisler en düþük ceza istemiyle yargýlanacaklar ve büyük bir ihtimalle ya beraat edecekler, ya da baklava çalan çocuklarýn cezasýndan daha az bir ceza ile kurtulacaklardýr. Devlet, demokratikleþecekse öncelikle bu tavrýndan vazgeçmek zorundadýr. Aksi takdirde büyük palavralarla sunduklarý AB...problem, bunca insanýn öldüðü operasyon sýrasýnda aþýrý güç kullanýmýnýn hatta kasti öldürmelerin açýkça ortaya çýktýðý bu operasyonda bunun sorumlularýnýn hukuk kurallarý çerçevesinde cezalandýrýlmamasýdýr. Ýþkence, yargýsýz infaz gibi olaylarda sorumlularýn yargýlanmasý konusunda nasýl çekingen davranýlmýþsa, 19 Aralýk ta da ayný þey olmuþtur. En son Kýzýltepe deki Kaymaz ailesinin baþýna gelenler, aslýnda uzun süreden beri benimsenen devlet politikasýdýr. Tüm kanýtlara raðmen, polisler en düþük ceza istemiyle yargýlanacaklar ve büyük bir ihtimalle ya beraat edecekler, ya da baklava çalan çocuklarýn cezasýndan daha az bir ceza ile kurtulacaklardýr. 32. Sayý /5-19 Ocak 2005 meselesinin de masaldan i- baret olduðu anlaþýlacaktýr. Y.E.Mücadele Birliði: O- lay yeri inceleme tutanaklarý, sýcaðý sýcaðýna mý yapýlmýþtý, yoksa her þey kitabýna uydurulduktan sonra mý? Av.Cemal Yücel: Bayrampaþa Cezaevi nde yapýlan inceleme sanýrým hazýrlýksýz olmalarý nedeniyle tüm gerçekliði ortaya çýkarmýþtýr. Y.E.Mücadele Birliði: Örneðin bu operasyon sýrasýnda çok sayýda gaz bombasý kullanýldýðý ve bunlarýn normalde kapalý yerlerde kullanýlamayacaðýnýn bilindiði söyleniyor. Bunlar tutanaklarda yer almýþ mýydý? Av.Cemal Yücel: Aldý. Saklayamadýlar, bunlarý saklamalarý mümkün deðildi. Y.E.Mücadele Birliði: Katliamda yaralanan tutsaklar, zamanýnda hastaneye kaldýrýlýp tedavi altýna alýnmýþ mýydý? Av.Cemal Yücel: Tedavilerde çeþitli aksamalar olmasýna raðmen, kasten tedavi yapýlmadýðý bulgusuna rastlamadým. Belki vardý, ben rastlamadým. Y.E.Mücadele Birliði: 19 Aralýk sonrasý müvekkillerinizle götürüldükleri cezaevlerinde hemen görüþme þansýnýz oldu mu? Av.Cemal Yücel:Uzun bir süre görüþemedik, haber alamadýk. Ailelerde bu durum doðal olarak birçok karmaþaya ve endiþeye neden oldu. Y.E.Mücadele Birliði: Ýlk görüþmenizde anlatýlanlar daha çok neydi? Devrimci tutsaklarýn moralleri nasýldý? Av.Cemal Yücel:Moralleri her þeye raðmen iyiydi. Ancak onlarda da operasyonun yarattýðý tedirginlik hala sürüyordu. Çünkü koðuþlardan hücrelere atýlmýþlardý. Baþlarýna ne geleceðini onlar da, biz de bilemiyorduk. Doðal olarak biz, içeride neler olup bittiðini soruyorduk. Onlar da operasyon sýrasýnda olanlarý, sevkler sýrasýnda yaþananlarý anlatýyorlardý. Y.E.Mücadele Birliði: Katliam sýrasýnda uluslararasý hukuk camiasýnýn tavrý nasýldý? Gerekli bilgilendirmeler yapýlabilmiþ miydi? Av.Cemal Yücel: Uluslararasý kurumlarýn konuyla hakkýyla ilgilendiklerini söyleyemeyiz. Zira AB ne dahil ülkelerin yönetimleri F tiplerine karþý çýkmadýlar. Bu durum doðal o- larak o ülkelerdeki kurumlarý da etkilemiþ olmalýdýr. Y.E.Mücadele Birliði: Þu andaki süreci, hala süren Ö- lüm Orucu eylemini nasýl deðerlendiriyorsunuz? Sizce F tipi cezaevleri kapattýrýlabilir mi? Av.Cemal Yücel:: F tipi hapishaneler artýk yeni Ceza Ýnfaz Kanunu ile tam anlamýyla yasallaþtýrýlmýþtýr. Avrupa hukukuna da uygun olmalýdýr ki, bu yasa uyum yasalarý çerçevesinde çýkartýlabilmiþtir. F tipleri ancak büyük bir toplumsal muhalefetin geliþtiði bir dönemde kapatýlabilir. Þu an böyle bir muhalefetin olmadýðý ortadadýr. Ölüm Oruçlarý konusunda da farklý düþüncelerim var, bunlarý anlatmak istemiyorum. Y.E.Mücadele Birliði: Bu röportaj için teþekkür ederiz. 11

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR Merhaba, Yoðun Mart ayýna girerken, 10. sayýmýzda sizlerle buluþmanýn sevincini yaþýyoruz. Devrimci eylemlerin yoðunlaþacaðý Mart ayýna heyecanla hazýrlanýrken, bu sayýmýzda yine yoðun bir gündemle çýkýyoruz.

Detaylı

KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ

KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ Kapitalizm yeni koþullara ayak uydurabilir mi? Yarattýðý sorunlarý çözümleyebilir mi? Burjuvazi kendisini yenileyebilir mi? Sýnýf mücadelesi açýsýndan önem kazanan bu sorularý

Detaylı

TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR

TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR ABD nin, uluslararasý hukuku ve BM yi (Birleþmiþ Milletler) yok sayarak I- rak ý iþgal etmesi, dünyada þok etkisi yarattý. Buna en çok þaþýranlar da hukuku her þeyin üstünde

Detaylı

KAPÝTALÝZM ÇAÐININ SONU

KAPÝTALÝZM ÇAÐININ SONU KAPÝTALÝZM ÇAÐININ SONU Kapitalizm, bugüne deðin görülen toplumsal sistemlerin içinde, tarihte en kýsa dönemi kaplayan toplumsal bir biçimdir. Emeðe dayanan, bu yüzden dengesizlikler, uyumsuzluklar ve

Detaylı

Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal

Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal PROLETER ÝÇ SAVAÞ HALK KÝTLELERÝNÝ BÝRLEÞTÝRÝR Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal olan sürekli bir geliþim ve dönüþüm içindedir. Her toplumun geliþimini etkileyen, ona egemen olan yasalar farklýdýr.

Detaylı

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 3. SAYISI ÇIKTI

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 3. SAYISI ÇIKTI Merhaba, Mart ayýnýn coþkusuyla tüm okuyucularýmýzý selamlýyoruz. Mart ayý, adý ayaklanmalarla, büyük kavgalarla, tarihsel olaylarla anýlan bir aydýr. Ve daha þimdiden, ard arda gelen ölümsüzleþme haberleriyle

Detaylı

Merhaba, 1 MAYIS TA 1 MAYIS ALANINA TAKSÝM E. Taksim Meydaný. artýk yalnýzca devrimci 1 Mayýs ta ýsrar etmenin deðil, devrimde ýsrar etmenin

Merhaba, 1 MAYIS TA 1 MAYIS ALANINA TAKSÝM E. Taksim Meydaný. artýk yalnýzca devrimci 1 Mayýs ta ýsrar etmenin deðil, devrimde ýsrar etmenin Merhaba, 13. sayýmýzda sizlerle buluþmanýn sevincini yaþýyoruz. Bu sayýmýzýn gündemini yine seçimler oluþturuyor; seçimlerde ortaya çýkan tablo oldukça öðretici. Her zaman olduðu gibi bardaðýn boþ olan

Detaylı

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim EMEÐÝN CUMHURÝYETÝNE DOÐRU Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim ve hareket halindedir. Ýþçi sýnýfý, üretim a- raçlarýndaki geliþime baðlý olarak, deðiþikliðe uðruyor. Üretimde her

Detaylı

Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir

Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir DEVRÝMCÝ ÝÞÇÝ HAREKETÝ VE BURJUVA EGEMENLÝK 67. Sayý / 10-24 Mayýs 2006 Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir yerde egemen deðildir. Egemenlik biçimini saðlamayý, devrimci hareketin ezilmesinde,

Detaylı

BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI

BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI Kulaklarýndan döviz fýþkýran sermaye erbabýnýn korkuyla beklediði günler gelip çattý nihayet. Enflasyon ve faizler elele, omuz omuza yukarýlara doðru týrmanýyorlar. Sadece Türkiye

Detaylı

K apitalistler, onun sonsuzluðunu i-

K apitalistler, onun sonsuzluðunu i- KOMÜNÝST EÐÝLÝMLER K apitalistler, onun sonsuzluðunu i- lan etseler de, burjuva toplum geçici bir toplumdur. Tarihseldir; yani belli bir tarihsel dönemde ortaya çýkmýþtýr; bu dönem sona erdiðinde, biçimlendirdiði

Detaylı

Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor

Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU ÝÞÇÝLERÝN KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor ama, iþçilerin bu toplumda hiçbir güvenceleri yoktur. Bu toplumda ücretli-emekçileri bekleyen

Detaylı

kültür / sanat / edebiyat

kültür / sanat / edebiyat AYIÞIÐI SANAT VII MERKEZÝ KÝTAP DÝZÝSÝ kültür / sanat / edebiyat Genel Yayýn Yönetmeni Songül Yücel Yazý Kurulu Songül Yücel Ülkü Þeyda Fatma Yýldýrým Ofset Hazýrlýk Kapak tasarým tux ajans tuxajans@gmail.com

Detaylı

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA Sunu, Yeni bir dergide okurlarýmýzla buluþmanýn sevinciyle merhaba. Yeni Evrede Mücadele Birliði, bu yeni dönemde adýna uygun olarak sýçramalý bir geliþim gösterecektir. Ýlk sayýmýzý çýkarýrken okurlarýmýzdan

Detaylı

SINIF MÜCADELESÝ KAÇINILMAZ SONUCUNA DOÐRU ÝLERLÝYOR

SINIF MÜCADELESÝ KAÇINILMAZ SONUCUNA DOÐRU ÝLERLÝYOR SINIF MÜCADELESÝ KAÇINILMAZ SONUCUNA DOÐRU ÝLERLÝYOR Sýnýf mücadelesinin sert bir karakter kazandýðý devrim dönemlerinde, her sýnýf ve sýnýf partisi, devrimin dolaysýz etkisi altýnda kalýr. Her sýnýfýn

Detaylı

sosyalist isci Kapitalizm krize çözüm bulamýyor

sosyalist isci Kapitalizm krize çözüm bulamýyor sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 377 9 Ekim 2009 2 YTL IMF toplandý, dolar çöktü Kapitalizm krize çözüm bulamýyor Kitlesel bir sol partinin þimdi tam

Detaylı

PARTÝYLE, HEP BÝRLÝKTE DEVRÝME!

PARTÝYLE, HEP BÝRLÝKTE DEVRÝME! MERHABA, Oligarþi halkýn yoðun tepkisine karþýn yeni Lübnan'da bir Kore macerasýna gözü kapalý dalarken dergimizin 44. sayýsý çýkýyor. Doðal olarak bu sayýmýzýn içeriðinde de Lübnan ve Filistin aðýrlýklý

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 8 OCAK 2009 Egemen güçlerin, AKP, CHP ve diðer düzen partilerinin karþýsýna emekçilerin ezilenlerin taleplerini savunan, sorunlarýna sahip çýkan adaylarý

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý:15 Nisan 2005 http://iscicephesi.org Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi Gündem ve Politika syf.

Detaylı

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden?

HALK. Elinizi Cebimizden Çekin! IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr. 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor. Peki Ama Neden? HALK insanca bir yaþam yolunda Birleþen halk yenilmez! 2007 Bütçesi Yine Bir Soygun Planý Olarak Hazýrlanýyor IMF ve Ýþbirlikçilerine Hayýr Elinizi Cebimizden Çekin! BÜLTENÝ Onlarýn adý KADIN Sf: 6 Tam

Detaylı

DÜÞ YAKASINDAN DÜNYANIN BUSH. ASMAYIP HAPiSTE BESLEYELiM! Milyonlar Bush'un savaþýna karþý ayakta. Ýsyandan ikona CHE

DÜÞ YAKASINDAN DÜNYANIN BUSH. ASMAYIP HAPiSTE BESLEYELiM! Milyonlar Bush'un savaþýna karþý ayakta. Ýsyandan ikona CHE Barýþ için birþey yapalým - sayfa: 3 Irak ta yenilginin sonuçlarý emperyalizmi vuracak - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 223 4 Eylül 2004 1.000.000 TL. Milyonlar Bush'un savaþýna karþý ayakta DÜÞ Ýsyandan

Detaylı

sosyalist isci Ýlk adýmý attýk ve meclise girdik!

sosyalist isci Ýlk adýmý attýk ve meclise girdik! sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 293 11 Aðustos 2007 1 YTL Ýlk adýmý attýk ve meclise girdik! ÞÝMDÝ SOKAKTA DA KAZANABÝLÝRÝZ BAK ve KEG aktivisti Kerem Kabadayý

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 22 Aralýk 2005 http://iscicephesi.org Baský ve þiddet rejimi Þemdinli de Gündem ve Politika syf. 2-6 Kapitalist

Detaylı

yoksullar daha yoksul

yoksullar daha yoksul Ýslam/Arap düþmanlýðý - sayfa: 11 ABD hegemonyasýný durdurmak zorundayýz - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 224 23 Eylül 2004 1.000.000 TL. 1 yýlda en zengin % 20 ile en yoksul %20 arasýndaki fark arttý Ýþte

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Yaz mevsiminin en sýcak günlerinin yaþandýðý Temmuz ayý içerisindeyiz. Tabi ki bu sýcaklar ne devletin baský ve terörünü ne de iþçilerin,

Detaylı

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR

ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý:14 Mart 2005 http://iscicephesi.org Gündem ve Politika syf. 3-9 Milliyetçilik bahane! Sömürü/Ýþgal gerçek! Burjuva

Detaylı

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri sosyalist isci SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu Emperyalizm yeniliyor sayfa:3 Irak ta iþkencecileri ÝS -TE-MÝ YO-RUZ 1 Mayýs deðerlendirmesi sayfa:3 ta baþta Necef ýrak olmak üzere

Detaylı

BURJUVAZÝ NASIL AYAKTA KALABÝLDÝ

BURJUVAZÝ NASIL AYAKTA KALABÝLDÝ Yeni Evrede Baþyazý BURJUVAZÝ NASIL AYAKTA KALABÝLDÝ Kapitalizmin temelindeki çeliþki ve karþýtlýklarýn kimi yerlerde tamamen olgunlaþmasý ve kimi yerlerde keskinleþmesine, emek-sermaye uzlaþmazlýðýnýn

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 27 Mayýs 2006 http://iscicephesi.org Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý 1 Mayýs

Detaylı

sosyalist isci YENÝ LÝBERALÝZME, IRKÇILIÐA, MÝLLÝYETÇÝLÝÐE, CÝNSÝYETÇÝLÝÐE, SAVAÞA, KÜRESEL ISINMAYA KARÞI EZBERLERÝ BOZARAK

sosyalist isci YENÝ LÝBERALÝZME, IRKÇILIÐA, MÝLLÝYETÇÝLÝÐE, CÝNSÝYETÇÝLÝÐE, SAVAÞA, KÜRESEL ISINMAYA KARÞI EZBERLERÝ BOZARAK sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 290 14 Temmuz 2007 1 YTL YENÝ LÝBERALÝZME, IRKÇILIÐA, MÝLLÝYETÇÝLÝÐE, CÝNSÝYETÇÝLÝÐE, SAVAÞA, KÜRESEL ISINMAYA KARÞI EZBERLERÝ

Detaylı