MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVSIZ GEÇİŞ VE ETKİLERİ: AMASYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVSIZ GEÇİŞ VE ETKİLERİ: AMASYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ*"

Transkript

1 MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVSIZ GEÇİŞ VE ETKİLERİ: AMASYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ* Aytaç YILDIZ 1, Tuğba Caner SÖNMEZ 2, Melike CİLOŞOĞLU 3 Özet Meslek yüksekokulları (MYO) bir ülkenin geleceği için oldukça önemlidir. Buradan mezun olan öğrenciler sanayinin ihtiyaç duyduğu ara eleman ihtiyacını gidermektedir. Bundan dolayı, mezun olan bu öğrencilerin kalifiye bir eleman olarak iş hayatına atılmaları gerekmektedir. Kalifiye ve iyi eğitilmiş bir eleman olmaları da meslek liselerinde daha kaliteli eğitim almalarına bağlıdır. Çünkü MYO lara kayıt olan öğrenci kalitesi mezun olanların kalitesini direkt olarak etkilemektedir. Bu çalışmada, MYO lara sınavsız kayıt yaptıran öğrenciler ile ÖSYM sınav sonucuna göre kayıt yaptıran öğrencilerin başarı durumları incelenmiştir. Bunun için, Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ndaki öğrenciler ile bir anket çalışması yapılmıştır. Anket çalışmasından elde edilen veriler aracılığıyla sınavsız kayıt yaptıran öğrenciler ile sınav sonucu kayıt yaptıran öğrencilerin başarı durumları karşılaştırılmıştır. Ayrıca, okulda görev yapan akademik personele de anket uygulanarak sınavsız geçiş sisteminin sorunları ve çözüm önerileri tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: MYO, sınavsız geçiş sistemi, öğrenci başarısı WITHOUT EXAMINATION TRANSFER TO VOCATIONAL SCHOOLS AND EFFECTS: THE CASE OF AMASYA TECHNICAL SCIENCES VOCATIONAL SCHOOL Abstract Vocational schools are very important for the future of a country. Students who graduate from vocational school satisfy intermediate staff needed of industry. So get a start business of students who graduated as qualified staffs are required. To be qualified and well-trained a staff depends on receive decent education in industrial vocational school. Because, students quality that enrolled to Vocational schools are directly affect the quality of graduated students. In this study, conditions success of the students that students who enrolled according to OSYM exam results and students who enrolled to vocational schools without examination were investigated. For this, a questionnaire study was conducted with students in Amasya Technical Sciences Vocational School. Success conditions of students who enrolled according to OSYM exam results and students who enrolled to vocational schools without examination were compared according to result obtained from the survey. Furthermore, the problems and solutions of without examination transfer system were identified by applying survey to academic personnel who work at the school. 1 Yrd. Doç. Dr. Amasya Üniversitesi, 2 Öğr. Gör. Amasya Üniversitesi, 3 Öğr. Gör. Amasya Üniversitesi, *Bu çalışma UMYOS2015 Sempozyumunda bildiri olarak sunulmuştur. 35

2 Keywords: Vocational school, without examination transfer system, student success Giriş Her yönden gelişmiş ülke olabilmenin temel göstergelerinden birisi ülke insanlarının eğitim düzeyidir. Eğitilebilir nüfus içinde ülke bireylerinin üniversite eğitimi almaları bu göstergenin önemli bir parçasını oluşturmaktadır (Kızgın, 2005). Eğitim, bir insan hakkı olmasının yanında, sürdürülebilir kalkınma için bir ön koşul, iyi yönetim ile bilgiye dayalı kararlar alma ve demokrasinin geliştirilmesi için de etkili bir araçtır. Eğitim aynı zamanda, ekonomik ve sosyal ihtiyaçların karşılanması için gereken nitelikli işgücünün yetişmesinde, hedeflerine göre değişen talep yapısına uygun beceri ve bilgilerin aktarılmasında önemli bir role sahiptir (Nartgün ve Yüksel, 2009). 20.yüzyılın sonlarında teknolojide yaşanan hızlı değişme ve gelişmeler, pazarların küreselleşmesi, iletişimin artması, bilgi alışverişinin ve ulaşımın kolaylaşması, serbest ticaret engellerinin kaldırılması yönündeki gelişmeler ülkelerin ulusal ekonomilerini etkilemiş ve rekabeti ön plana çıkarmıştır (Tunç, 2005; MEB-YÖK, Sınavsız Geçiş Bilgi Kılavuzu, 2002). Bu nedenle kalkınmak ve gelişmek isteyen ülkelerin daha nitelikli üretimi gerçekleştirebilmesi için üretim faktörlerinden emeğin, yani insan kaynaklarının niteliğinin de istenilen kalitede geliştirilmesi gerekmektedir (Şimşek, 1999). Ülkelerin işletmelerinin mal ve hizmet üretiminde ihtiyacı olan işgücünün gerek nitelik, gerekse nicelik bakımından en az kaynak kullanılarak yeterli hale getirilmesi kaçınılmaz olmuştur (Tunç, 2005). Genel anlamda sanayinin ve iş alanlarının ara eleman ihtiyacını karşılama amacına yönelen mesleki ve teknik eğitim, hızla değişen teknolojik bilgi, üretim yöntemleri ve iş hayatındaki gelişmelerle dinamik bir yapı sergilemektedir. Mesleki ve teknik eğitim toplum ve bireylerin gerekli ihtiyaçlarını karşılamak üzere belirli bir meslek alanına ilişkin bilgi, beceri ve davranış kazandıran, bireyin yeteneklerini geliştirerek toplumda sosyal ve ekonomik yönden güçlü olmasını sağlayan bir süreçtir (Akpınar, 2003). 21. Yüzyılın dinamik dünyasında iş dünyasının talep ettiği nitelikli ara elemanda aranan nitelikler, değişen koşullara hızlı uyum sağlayabilme, problem çözebilme, iletişim kurabilme, takım çalışması yapabilme, sorumluluk alabilme, çok yönlü düşünebilme, güncel mesleki ve teknolojik bilgiye sahip olma şeklinde sıralanabilir. Bu talep edilen ara insan gücünü yetiştirme görevi mesleki ve teknik meslek yüksekokullarına verilmektedir (Nartgün ve Yüksel, 2009; Kızgın, 2005). Günümüzde sadece yöntem ve tekniklerin öğretildiği bir mesleki eğitim sisteminin yerine, yöntem ve tekniklerle beraber düşünce ve kavramların oluşturduğu eğitim yaklaşımı ön plana çıkmıştır. Ancak, böyle bir eğitim yaklaşımının başarılı olarak uygulanabilmesi için ön koşul, öncelikle temel eğitimin verilmesi ve sonrasında da mesleki eğitimin verilmesi gerekliliğidir. Diğer bir ifadeyle, ortaöğretimde gerekli temel eğitimleri alan bir öğrenci, seçmiş olduğu meslek doğrultusunda, bir üst okula gittiğinde, mesleğin istediği bilgi ve becerileri kolayca elde edebilmelidir (Usul ve diğerleri, 2007). Dünyada gelişen teknolojinin ihtiyacı olan ara insan gücünün karşılanabilmesi için 20.yüzyılda ABD de başlayan ön lisans uygulamaları 1960 lı yıllarda pek çok ülkede gelişip uygulanmaya başlamıştır. Türkiye de ara insan gücünü yetiştirmeye çalışan tekniker ve yüksek tekniker okulları 1954 yılından itibaren sanat enstitüleri bünyesinde kurulmuş, 1965 yılında öğrencilerin "mühendis olma istemiyle" boykota başlamaları sonucu 1973 yılında kapatılmıştır yılında yeni bir yapılanma ile MEB Yaykur Örgün Öğretim Dairesi Başkanlığına bağlı meslek yüksekokulları (MYO) açılmaya başlanmıştır (Tunç, 2005). Ülkemizde, insanımızın eğitim seviyesini ve niteliğini yükseltmek ve çağdaşlarıyla rekabette 36

3 üstünlük sağlamak için, "Mesleki-Teknik Eğitimde Orta ve Yükseköğretim Arasında Program Bütünlüğünün ve Devamlılığının Sağlanması-Sınavsız Geçiş" olarak adlandırılan proje, tarihinde kabul edilen 4702 sayılı yasa sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir (MEB Sınavsız Geçiş Bilgi Kılavuzu, 2002; Usul ve diğerleri, 2007). Günümüzde üniversitelere bağlı olarak ön lisans düzeyinde öğretim veren meslek yüksekokulları sınavsız geçisin en önemli unsurudur (Usul ve diğerleri, 2007). Meslek yüksekokulları tekniker ve meslek elemanı unvanına sahip ara insan gücünü yetiştiren yükseköğretim kurumlarıdır (Kızgın, 2005). Bu amaçla, ülkemizde asıl amacı Meslek elemanı yetiştirmek olan meslek yüksekokullarına, mesleki ve teknik orta öğretimde yeterli alt yapıyı alan öğrenciler sınavsız olarak yerleştirilmekte ve bunun sonucu olarak da ortaöğretimde almış oldukları temel bilgiler üzerine mesleki bilgi ve becerilerini eklemektedirler (Usul ve diğerleri, 2007). Sınavsız geçiş projesinde, mesleki ve teknik eğitimdeki darboğazları aşmak ve ilgili plan ve programlardaki hedeflere ulaşmak için meslek yüksekokullarının sayı ve kapasitelerinin arttırılması, bu amaçla ikinci öğretime daha fazla öğrenci alınması öngörülmüştür (Akpınar, 2003). Sınavsız geçiş projesinin, meslek yüksekokullarında okuyan öğrenci sayılarının artırılmasına ve dolayısıyla mesleki ve teknik eğitimde okullaşma oranının yükseltilerek çağdaş ülkeler seviyesine yaklaştırılmasına önemli katkılar yapacağı düşünülmektedir (Eldemir, 2009; MEB Sınavsız Geçiş Bilgi Kılavuzu, 2002). Sınavsız geçiş projesi ile mesleki ve teknik ortaöğretimden meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş ile bu geçişte önceliğin yeni mezun olup, kendi alanında ve kendi bölgesinde bir meslek yüksekokulunu tercih edenlere verilmesi, öğrencilerin öğrenim için kendi bölgelerinde tutulmaları, dolayısı ile bu öğrencilerin ulaşım ve barınma gibi ekonomik kayıplarını azaltmak açısından doğru bir yaklaşımdır (Akpınar, 2003). Ancak, mesleki ve teknik ortaöğretimden meslek yüksekokullarına sınavsız geçişin başladığı günden bu güne kadar sistemde bazı olumsuzluklar yaşanmaktadır (Nartgün ve Yüksel, 2009; Karagül ve diğerleri, 2011). Bu sistem mesleki ve teknik ortaöğretimi bitirdikten sonra, sınavlı sistemle meslek yüksekokullarına girme şansı olmayan öğrencilere meslek liseleri kanalıyla meslek yüksekokullarına kayıt yaptırabilme hakkı vermiştir. Bu hak, meslek yüksekokullarını, başarıları düşük öğrencilerin yerleştirildiği kurumlar haline getirmiştir. Meslek liselerinde aynı sınıfta eğitim gören öğrencilerin, meslek yüksekokulunda yine aynı sınıfta bulunmaları bu öğrencilerin öğrenme ortamlarında orta öğretimdeki alışkanlıklarını sürdürme eğiliminde bulunduklarını, ayrıca bu durumun öğrenci başarısını olumsuz yönde etkilediğini göstermektedir. Öğrencilerin özellikle Türk Dili, yabancı dil, matematik ve fizik derslerinde başarısız oldukları görülmektedir (Polat ve Dönmez, 2003) eğitim-öğretim yılından itibaren uygulamaya konulan sınavsız geçiş sistemi ile MYO lara kayıt yaptıran öğrencilerin öğrenme ve ders çalışma alışkanlıklarının yeterli olmadığı görülmektedir. Bu durumun öğrencilerin hiçbir çaba göstermeden nasıl olsa üniversiteye gireceğiz düşüncesine sahip olmalarından, mesleki ve teknik öğretimdeki mevcut yönetmeliklere göre yeterli özeni ve gayreti göstermeden mesleki ve teknik öğretimden mezun olmalarından kaynaklandığı düşünülebilir. Öğrencilerin ilk ve ortaöğretimden yeterli çalışma, özen ve gayreti göstermeden başarılı olma alışkanlıklarını MYO larda devam ettirmek istemeleri, hem öğrencileri başarısız kılmakta, hem de öğretim elemanlarının motivasyonunu olumsuz yönde etkilemektedir (Tunç, 2005). Ancak sınavsız geçişin daha baskın olan yanı eğitim niteliklerini daha aşağıya çeken, ilerlemeyi zorlaştıran ve kaliteyi hem eğitim hem kurumsal kültür açısından düşüren bir nitelik taşıyor olmasıdır (Karagül ve diğerleri, 2011). Öğrencilerin bir kısmı askerlik görevini erteletmek, ailesinin sağlık sigorta güvencesinden bir süre daha 37

4 faydalanmak veya üniversitelerin mediko-sosyal yardım ve katkılarından yararlanmak amacıyla meslek yüksekokullarına gelmektedirler. Öğrencilerin amacı eğitim-öğretim değil, diploma sahibi olmaktır. Meslek Yüksekokulları hızla üniversite niteliğini yitirmekte ve yöresel orta öğretimin bir parçası haline gelmektedir. Öğrencilerin bir kısmı ders araç-gereci almamakta, hatta not tutmak için kâğıt kalem bulundurmamaktadır. Aralarında dört işlemi bilmeyen öğrenciler bulunmaktadır. Kız öğrencilere kaba davranışların yanında, disiplinsiz davranışların arttığı görülmektedir. Lise döneminde haftanın üç gününü sanayide geçiren öğrencilerde, öğrenci davranışları yerine çırak davranışlarının hâkim olduğu gözlenmiştir. Bu durum sadece öğrenciler arasındaki ilişkileri değil, öğretim elemanlarıyla olan ilişkileri de etkilemektedir (Henden, 2006). Sınavla öğrencilerin alındığı dönemlerde kalite sorunlarından şikâyetçi olunsa da, çıkarılan sınavsız geçiş uygulaması ile meslek yüksekokulları çok daha yetersiz öğrenci profili ile karşı karşıya kalmış bulunmaktadır. Sınavsız geçiş projesinin uygulamaya konulmasıyla birlikte Meslek Yüksekokulları her isteyenin girebileceği eğitim kurumları olarak algılanmaya başlanmıştır. Bu durum, bu eğitim kurumlarında okuyan öğrencilerde ve ailelerinde olumsuz motivasyona sebep olmakta (Akyurt ve diğerleri, 2008) ve MYO ları görevlerini yeterince yapamaz konuma getirmektedir (Henden, 2006). Özet olarak meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş sistemine bakıldığında (Tunç, 2005; Yanıkoğlu ve Denktaş, 2007): Sınavsız geçişle nasıl olsa MYO lara gireceğim diyen mesleki ve teknik ortaöğretim öğrencilerinin bilgi ve beceri kazanmak için yeterli çabayı göstermedikleri, Mesleki ve teknik ortaöğretimde yeterli bilgi ve beceriyi kazanamayan öğrencilerin MYO lardaki başarıyı düşürdüğü, Mesleki ve teknik ortaöğretim öğrencilerinin MYO ları yeteri kadar tanımadıkları, eğitim için istekli olmadıkları ve başarı oranlarının düşük olması nedenleriyle MYO lardan ayrılma oranının yüksek olduğu, Sınavsız geçiş ile mesleki ve teknik ortaöğretim ve MYO lara girişin özendirilmek istendiği ancak MYO lardaki öğrencilerin hem kalitesinde hem de sayısında düşüş olduğu, MYO larda yeterli alt yapı sağlanmadan açılan bölüme gelen öğrencilerin beklenen hedeflere ulaşamamış olduğu, MYO lara herhangi bir elemeden geçirilmeden gelen öğrenciler arasında disiplinsiz davranışlar gösteren problemli öğrencilerin olduğu, Sınavsız geçiş ile MYO lara gelen yetersiz, isteksiz mesleki ve teknik ortaöğretim öğrencilerinin MYO lardaki öğretim elemanlarının motivasyonunu olumsuz yönde etkiledikleri görülmektedir. Aşağıda meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş sistemi ile ilgili literatürde yapılan bazı çalışmaların özeti yer almaktadır. Akpınar (2003) çalışmasında, mesleki ve teknik orta öğretim kurumlarından meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş projesini, projenin amaçları ve mesleki ve teknik ortaöğretim programları ile yükseköğretim programları arasında bütünlüğün sağlanması çerçevesinde ele almış ve çalışma sonunda sınavsız geçiş sistemine dair önerilerde bulunmuştur. Usul ve diğerleri (2007) yaptıkları çalışmada, meslek lisesinden MYO lara gelen öğrencilerin başarısını etkileyen faktörleri belirlemiş ve bu faktörlerin etkisini analiz etmişlerdir. Tunç (2005), meslek yüksekokullarının gelişimi, YÖK/Dünya Bankası Endüstriyel Eğitim Projesi, MYO lara 38

5 sınavsız geçiş ve sınavsız geçişi incelemiştir. Yapılan çalışma sonucunda, sınavsız geçiş yapan öğrencilerin yetersiz ve isteksiz olduğu tespit edilmiştir. Bu yüzden mesleki ve teknik ortaöğretim yönetmeliklerinin ve sınavsız geçişin yeniden gözden geçirilmesi önerilmiştir. Nartgün ve Yüksel (2009) yaptıkları çalışmada, öğrencilerin sınavsız meslek yüksekokullarına girmesine ilişkin görüşlerini belirlemeyi amaçlamışlardır. Çalışmadan, sınavsız geçisin kaldırılması, genellikle mezuniyet yılı kriterinin uygun olmadığı ve kriterler arasında ortaöğretim öğrenim süresinin mutlaka olması gerektiği sonucu elde edilmiştir. Karagül ve diğerleri (2011) çalışmalarında, ilk olarak Pamukkale Üniversitesi meslek yüksekokullarına sınavlı ve sınavsız gelen öğrencilerden, yılları arasında mezun olanların akademik ortalamaları veri tabanından elde edilerek bunlar arasında istatistiksel açıdan bir farklılık olup olmadığı araştırılmıştır. İkinci olarak Honaz Meslek Yüksekokulunda matematik dersinin final sınavına ait sınav kâğıtları sınavla ve sınavsız gelen öğrencileri için örnek kütle alınarak, ölçme değerlendirme açısından ne gibi farklılıkların ortaya çıktığı araştırılmıştır. Yapılan çalışma sonunda meslek yüksekokullarına sınavsız geçişle gelen öğrencilerin eğitim-öğretim kalitesini düşürdüğünü istatistiksel olarak ortaya konulmuştur. Kızgın (2005) yaptığı çalışmada, Muğla Üniversitesi bünyesinde bulunan Muğla Meslek Yüksekokulu na öğretim yılında kayıt yaptırmış METEB (Sınavsız Geçiş Sistemi) öğrencilerinin bazı derslerdeki başarı durumları ile öğretim yılında kayıt yaptırmış, sınavla giriş yapan toplam 872 öğrencinin aynı derslerdeki başarılarını t testi kullanarak birbiriyle karşılaştırmıştır. Elde edilen bulgulara göre METEB sistemi öğrencilerinin diğer öğrencilere göre daha başarısız olduğu sonucuna varılmıştır. Henden (2006), meslek yüksekokullarında sınavsız geçiş uygulamalarının durumunu belirlemeyi amaçlamıştır. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin anne ve babalarının öğrenim düzeylerinin ilkokul olarak yoğunlaştığı, ailenin gelir düzeylerinin orta olduğu, öğrenci başarısının ailenin gelir durumu ve yerleşim birimlerine bağlı olmadığı, öğrencilerin programı isteyerek tercih etmelerine karşın sınavsız geçiş sisteminin kaldırılmasını istedikleri görülmüştür. Eldemir (2009) çalışmasında, Meslek Yüksekokullarına sınavsız geçiş sistemiyle ve sınavla gelen öğrencilerin Türk Dili dersindeki başarılarını karşılaştırmıştır. Yapılan karşılaştırmada sınavsız geçişle gelen öğrencilerin Türk Dili dersinde aldıkları notların sınavla gelen öğrencilerin notlarına oranla düşük olduğu tespit edilmiştir. Akyurt ve diğerleri (2008) yaptıkları çalışmada, M.Ü. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu na sınavlı ve sınavsız geçiş ile kayıt yaptıran öğrencilerin mezuniyet başarılarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışma sonunda, sınav ile gelen öğrencilerin sınavsız geçiş ile gelen öğrencilere göre daha başarılı mezuniyet not ortalamasına sahip oldukları saptanmıştır. Başaran ve diğerleri (2010), mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş uygulaması, eğitim öğretim, kurumlar arası işbirliği hakkında Rize Üniversitesi Rize Meslek Yüksek Okulu nun teknik programlar bölümlerinde öğrenim görmekte olan 300 gönüllü öğrencinin görüşlerini değerlendirmişlerdir. Çalışma sonunda öğrencilerin, sınavsız geçiş ile kayıt yaptıran öğrencilerin daha başarısız olduğu görüşüne vardıkları tespit edilmiştir. Odabaşı (2013) çalışmada, mesleki ve teknik ön lisans programlarının öğrenci kabul koşulları ile ilgili olumsuzlukları tespit etmek ve çözüm önerileri geliştirmek amaçlanmıştır. Yapılan çalışma sonunda, üniversitelerin öğrenci alım koşullarında okul başarı puanının ağırlığını artırılması ve YGS puan ağırlığının göz önüne alınması önerisinde bulunulmuştur. 39

6 Bu çalışmada da meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş sistemi ile öğrenci başarısı arasındaki ilişkiyi ve öğretim elemanları tarafından bu sistemin nasıl algılandığını incelemek amaçlanmıştır. Yöntem Bu çalışmada, MYO lara sınavsız kayıt yaptıran öğrenciler ile ÖSYM sınav sonucuna göre kayıt yaptıran (kayıt yaptırma durumu) öğrencilerin başarı durumları ve MYO lara sınavsız geçiş sisteminin öğretim elemanları tarafından nasıl algılandığı incelenmiştir. Bu amaca ulaşmak için hem Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ndaki öğrencilere hem de buradaki öğretim elemanlarına uygulanmak üzere iki ayrı anket çalışması yapılmıştır. Evren ve Örneklem Bu araştırmada meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş sistemi ve ÖSYM sınav sonucuna göre kayıt yaptıran öğrencilerin başarı durumlarını incelemek için yapılan anket çalışması grubunu, akademik yılında Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu nda uzaktan eğitim programları hariç yedi bölümde eğitim gören toplam 2190 öğrencinin % 20 sini oluşturan 438 öğrenci oluşturmuştur. Örneklemi oluşturan tüm öğrencilere anket dağıtılmıştır. Toplanan anketlerden 48 tanesi yanlış doldurulduğundan değerlendirilmeye alınmamış ve toplamda 390 anket değerlendirmeye alınmıştır. Çalışmanın ikinci boyutunu oluşturan sınavsız geçiş sisteminin öğretim elemanları tarafından nasıl algılandığının değerlendirilmesi için yapılan ikinci anket çalışmasının grubunu ise Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu nda görev yapan 32 öğretim elemanı oluşturmuştur. Veri Toplama Aracı Araştırmada veri toplamak amacıyla kullanılan her iki anket literatür taraması ve uzman görüşleri aracılığıyla geliştirilmiştir. Sınavsız geçiş sisteminin öğretim elemanları tarafından değerlendirildiği ankette ankette yer alan 11 önerme için, sınavsız geçiş ile kayıt yaptıran öğrencilerin sınavsız geçiş ile kayıt yaptırma nedenlerini belirlemek için kullanılan 6 önerme için ve öğrencilerin derslerde başarısız olma durumlarının her iki sistem için karşılaştırılması için beşli likert ölçeği 1: Kesinlikle katılmıyorum, 2: Katılmıyorum, 3: Kararsızım, 4: Katılıyorum, 5: Kesinlikle katılıyorum şeklinde kullanılmıştır. Öğrencilerin başarısız oldukları mesleki ve meslek dışı ders sayılarının belirlenmesi için 0, 1-2, 3-5, 6-8, 9 ve üzeri ölçeği kullanılmıştır. Verilerin Analizi Öğrencilerin ve öğretim elemanların ilgili anketleri cevaplamasından sonra elde edilen veriler, SPSS 16.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. İlk önce ankette yer alan önermelerin ilgili faktör yüklerine yüklenip yüklenilmediğini kontrol etmek için faktör analizi yapılmıştır. Verilerin faktör analizi için uygun olup olmadığı için de ilk önce KMO testi sonuçlarına bakılmıştır. Veriler üzerinde faktör analizi yapılabilmesi için minimum KMO değeri 0.50 olarak önerilmektedir (Kalaycı, 2005). Sınavsız geçiş ile kayıt yaptıran öğrencilerin sınavsız geçiş ile kayıt yaptırma nedenlerini belirlemek için kullanılan 6 önerme ve sınavsız geçiş sisteminin değerlendirildiği 11 önerme için yapılan testte KMO değeri 0.50 üzerinde ve p=0.000 olarak elde edildiği için verilerin faktör analizi için uygun olduğu belirlenmiştir. Daha sonra her iki test grubunda yapılan faktör analizi sonucunda tüm önermelerin faktör yükü 40

7 Kalaycı (2005) te uygun görülen 0.50 nin üzerinde çıkmıştır. Faktör analizi sonrasında her iki anketin güvenirliliği için güvenilirlik analizi yapılmış ve Cronbach alfa katsayısına bakılmıştır. Yapılan analiz sonucunda kullanılan her iki anket için Cronbach alfa katsayısı α > 0,60 olarak hesaplanmıştır. Bu katsayının 0,60 ile 0,80 arasında olması veri toplama aracının güvenilir bir ölçek olduğunu göstermektedir (Kalaycı, 2005). Faktör ve güvenilirlik analizi sonuçlarının anlamlı çıkmaları analize devam edilmesi gerektiğini gösterdiğinden analizlere devam edilmiştir. Analizlerde genellikle frekans analizi ve Crosstabs analizi kullanılmıştır. Bulgular Bu bölümde, öğrencilerin MYO lara kayıt yaptırma durumları ile başarıları arasındaki ilişkileri incelemek ve sınavsız geçiş sisteminin değerlendirmek amacı ile toplanan verilerin istatistiksel çözümlemeleri yapılarak elde edilen bulgulara ve bunların yorumlanmasına yer verilmiştir. İlk olarak, ankete katılan öğrencilerin demografik özellikleri Tablo 1 de verilmiştir. Tablo 1: Ankete Katılan Öğrencilerin Demografik Özellikleri Programlar Frekans % Cinsiyet Frekans % Elektronik Haberleşme Teknolojisi 53 13,6 Bayan 88 22,6 Giyim Üretim Teknolojisi 56 14,4 Erkek ,2 İnşaat Teknolojisi 38 9,7 Toplam ,0 Harita ve Kadastro Teknolojisi 53 13,6 Kayıt yapma Makine Teknolojisi 59 15,1 durumu Frekans % Otomotiv Teknolojisi 79 20,3 Sınavsız geçiş ,9 Elektrik Teknolojisi 52 13,3 ÖSYM puanı ,1 Toplam , 0 Toplam ,0 Tablo 1 incelendiğinde ankete katılan 390 öğrencinin % 77,2'sinin erkek, % 22,6'sının ise bayan olduğu görülmektedir. Yine bu öğrencilerin % 65,9'unun sınavsız geçiş ile % 34,1'inin de ÖSYM puanı ile kayıt yaptırdığı tespit edilmiştir. Tablo 2 de ankete katılan öğrencilerin kayıt yapma durumu ile başarısız oldukları mesleki ders sayısı arasındaki ilişkinin frekansları verilmiştir. Tablo 2: Kayıt Yaptırma Durumu ile Başarısız Mesleki Ders Sayısı Arasındaki İlişki Kayıt Yapma Durumu Başarısız Mesleki Ders Sayısı ve üzeri Toplam Sınavsız geçiş Frekans % 8,2 68,9 17,5 4,7 0,8 100,0 ÖSYM puanı Frekans % 29,3 63,2 6,8 0,8 0,0 100,0 Toplam Frekans % 15,4 66,9 13,8 3,3 0,5 100,0 Tablo 2 ye göre ankete katılan öğrencilerin, ÖSYM puanı ile kayıt yaptıran öğrencilerin % 63,2'sinin, sınavsız geçişle kayıt yaptıran öğrencilerin % 68,9 unun "1-2" mesleki dersten başarısız olduğu görülmektedir. Yine ÖSYM puanı ile kayıt yaptıran öğrencilerin % 29,3'ünün "0" mesleki dersten başarısız olduğu ve bu öğrencilerden "9 ve üzeri" mesleki dersten başarısız olan öğrenci bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu sonuç, ÖSYM puanı ile kayıt yaptıran 41

8 öğrencilerin sınavsız geçiş yapan öğrencilere oranla mesleki derslerse daha az başarısız olduğunu göstermektedir. Ankete katılan öğrencilerin kayıt yapma durumu ile başarısız oldukları mesleki ders sayısı arasındaki ilişkinin frekansları Tablo 3 te verilmiştir. Tablo 3: Kayıt Yaptırma Durumu ile Başarısız Genel Kültür Ders Sayısı Arasındaki İlişki Kayıt Yapma Durumu Başarısız Genel Kültür Ders Sayısı ve üzeri Toplam Sınavsız geçiş Frekans % 60,7 60,7 22,6 4,3 1,6 100,0 ÖSYM puanı Frekans % 61,7 61,7 7,5 1,5 0,0 100,0 Toplam Frekans % 61,0 61,0 17,4 3,3 1,0 100,0 Tablo 3 incelendiğinde ankete katılan öğrencilerin ÖSYM puanı ile kayıt yaptıran öğrencilerin % 61,7'sinin, sınavsız geçişle kayıt yaptıran öğrencilerin % 60,7'sinin "1-2" mesleki dersten başarısız olduğu görülmektedir. Yine ÖSYM puanı ile kayıt yaptıran öğrencilerin % 61,7'sinin "0" genel kültür dersinden başarısız olduğu ve bu öğrencilerden "9 ve üzeri" mesleki dersten başarısız olan öğrenci bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu sonuç da, ÖSYM puanı ile kayıt yaptıran öğrencilerin sınavsız geçiş yapan öğrencilere oranla genel kültür derslerinde daha az başarısız olduğunu göstermektedir. Tablo 4 te öğrencilerin Başarısız olmamda okula kayıt yapma durumumun etkisi vardır önermesine verdikleri yanıtların frekansları yer almaktadır. Kayıt Yapma durumu Sınavsız geçiş ÖSYM puanı Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum Toplam Frekans % 46,7 25,7 12,8 7,0 7,8 100,0 Frekans % 56,4 15,8 12,8 7,5 7,5 100,0 Tablo 4 incelendiğinde ankete katılan öğrencilere kayıt yaptırma durumu ve başarısızlık arasındaki ilişki durumu sorulduğunda, sınavsız geçişle gelen öğrencilerin % 46,7'si, ÖSYM puanı ile gelen öğrencilerin ise % 56,4'ü "kesinlikle katılmıyorum" cevabını vermiştir. Yine bu öğrencilerden sınavsız geçişle gelen öğrencilerin % 7,8'i, ÖSYM puanı ile gelen öğrencilerin ise % 7,5'inin "kesinlikle katılıyorum" cevabını verdiği görülmektedir. Okula sınavsız geçiş hakkını kullanarak kayıt yapan öğrencilerin bu haklarını kullanma nedenlerine ilişkin frekansları Tablo 5 te verilmektedir. Tablo 5: Ankete Katılan Öğrencilerin Sınavsız Geçiş Hakkını Kullanma Sebepleri Sınavsız Geçiş Hakkını Kullanma Sebepleri ÖSYM sınavından yeterli puan alamadığım için sınavsız geçişi tercih ettim. Ailemden ayrılmak istemediğim için sınavsız geçişi tercih ettim. Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum

9 Ailem şehir dışına gitmeme izin vermediği için sınavsız geçişi tercih ettim. Maddi durumum yetersiz olduğu için sınavsız geçişi tercih ettim. Arkadaşlarımla aynı yerde öğrenim görmeye devam etmek istediğim için sınavsız geçişi tercih ettim. Sınavsız geçiş uygulamasını üniversite ortamını yaşamak için tercih ettim Ankete katılan öğrencilerin sınavsız geçişi tercih etme sebeplerine bakıldığında bunların en başında "ÖSYM sınavından yeterli puan alamadığım için sınavsız geçişi tercih ettim" yer almaktadır. Sonraki önemli nedenlere baktığımızda ise maddi durumlarının yetersiz olduğu için, üniversite ortamını yaşamak için, ailenin şehir dışına gitmeye izin vermediği için, aileden ayrılmak istenmediği için sınavsız geçişi tercihi yaptıkları tespit edilmektedir. Tablo 6 da ise sınavsız geçiş sisteminin Amasya Teknik Bilimler MYO da görev yapan öğretim elemanları tarafından değerlendirildiği frekans sonuçları gösterilmektedir. Tablo 6: Sınavsız Geçiş Sisteminin Öğretim Elemanları Tarafından Değerlendirilmesi Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum Sınavsız geçiş uygulaması ile mesleki ve teknik eğitim mezunları kendi alanlarında daha iyi eğitim alma olanağı kazanır. Sınavsız geçiş uygulaması ile iş hayatının ihtiyacı olan nitelikli ara insan gücü yetiştirilmiş olacaktır. Sınavsız geçiş uygulaması ile gelen öğrenciler mesleki derslerde daha başarılı olmaktadırlar. Öğrenciler sınavsız geçiş olanağı nedeniyle MYO eğitimini ciddiye almamaktadır. Meslek yüksekokullarına sınavsız geçişte bir baraj sistemi konmalıdır. Sınavsız geçiş uygulaması ile geçiş yapan öğrencilerin ilgisiz olmaları motivasyonumuzu olumsuz etkilemektedir. Sınavsız geçiş uygulaması mesleki orta öğretimdeki öğrencilerin başarı düzeylerinin düşmesine neden olmaktadır. Sınavsız geçişle yerleştirilen öğrencilerin bölgesel nitelik taşıması, aynı okullardan gelen öğrenciler arasında gruplaşmalara yol açmaktadır Meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş sisteminde ufak değişiklikler yapılarak sisteme devam edilmelidir. Meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş sistemine bu haliyle devam edilmelidir Meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş sistemi kaldırılmalıdır Tablo 6 ya göre, değerlendirme yapan 32 öğretim elemanının neredeyse tamamına yakını (% 81) meslek yüksekokullarına sınavsız geçişte bir baraj sistemi konmalıdır görüşüne sahiptirler. Öğretim elemanlarının 23 ü (% 72) ise sınavsız geçiş uygulaması ile geçiş yapan öğrencilerin ilgisiz olmaları motivasyonlarını olumsuz etkilediğini belirtmektedirler. % 50 si ise öğrencilerin MYO eğitimini ciddiye almadıklarını, aynı liseden geldikleri için gruplaşmalara neden olduklarını ve sınavsız geçiş sisteminin kaldırılması gerektiğini bildirmişlerdir. Değerlendirmeye katılan öğretim elemanları, yukarıda belirtilenlerden başka; sınavsız geçişle gelen öğrencilere yapılan harcamaların aynı zamanda yükseköğrenim bütçesinin etkin kullanımını da olumsuz yönde etkilediğini, hem meslek liselerinin hem de MYO'ların eğitim 43

10 kalitesini düşürerek öğrencileri amaçsız hale getirdiğini ve öğrenci davranışlarının derslerde disiplin sorunları oluşturduğunu belirtmişlerdir. Sonuçlar Mesleki-teknik eğitimde orta ve yükseköğretim arasında program bütünlüğünün ve devamlılığının sağlanması (sınavsız geçiş) projesi sanayinin ihtiyaç duyduğu kalifiye ara elemanın yetiştirilmesi için çok önemli bir projedir. Ama projedeki eksiklikler, öğretim elemanlarının yetersiz olması ve en önemli olarak da öğrencilerin ilgisiz davranmaları bu projenin uygulanmasında bazı olumsuzluklar meydana getirmektedir. Bu çalışmada MYO lara sınavsız geçiş sisteminin öğrenci başarısızlıklarına olan etkisinin araştırılması ve öğretim elemanları tarafından bu sistemin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen bulgulara göre okula ÖSYM sınavı ile kayıt yaptıran öğrencilerin sınavsız geçiş yapan öğrencilere oranla derslerde daha az başarısız olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç Kızgın (2005) ve Akyurt ve diğerleri (2008) in yaptıkları çalışma ile paralellik göstermektedir. Sınavsız geçiş yapan öğrencilerin bu haklarını kullanma nedenlerine baktığımızda sınavsız geçiş projesinin uygulanma amaçlarındaki nedenlerle örtüştüğü sonucuna varılmıştır. Bu sonuç, sınavsız geçiş projesinin amaçları arasında yer alan tercih yapma nedenleri amacına ulaştığını göstermektedir. Elde edilen bir başka sonuca göre, meslek yüksekokullarına sınavsız geçişte bir baraj sisteminin konulması gerektiği öğretim elemanlarının en dikkat çektiği konu olarak tespit edilmiştir. Ayrıca, öğrencilerin sınavsız geçiş olanağı nedeniyle MYO eğitimini ciddiye almadıkları ve bu durumun öğretim elemanlarının motivasyonlarını olumsuz etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bu sonuç da Tunç (2005) in yaptığı çalışma ile paralellik göstermektedir. Çalışmaya katılan öğretim elemanlarının yarısı, Nartgün ve Yüksel (2009) in çalışmasında da elde edilen sınavsız geçiş sisteminin kaldırılması gerektiğini dile getirmişlerdir. Sınavsız geçişte yaşanan sorunlara ilişkin çözüm önerileri; Öğrenciler teknik gezilerle bilgilendirilerek motivasyonlarının artırılması sağlanabilir. Temel eğitim sisteminde ödül-ceza uygulaması yapılabilir. Baraj sistemi uygulanabilir. Öğrencilerin lisedeki bölümüne devam etme zorunluluğu kaldırılabilir. MYO'lara yerleştirme işlemlerinde öğrenciler sınava tabi tutulabilir. En önemli çözüm önerisi de sınavsız geçiş sistemi kaldırılabilir. Yapılan bu çalışma, Amasya Teknik Bilimler MYO örneğini yansıttığı kadar ülkemizdeki tüm MYO lar için de bir fikir ortaya koymaktadır. Bu yüzden bu çalışmanın sonucu dikkate alınarak ülkemizin gelişmesi için önemli olan MYO ların eğitim kalitesinin iyileştirilmesi sağlanabilir. Teşekkür Bu çalışmanın uygulama aşamasında bizlerden desteklerini esirgemeyen Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu nda görev yapan tüm öğretim elamanlarına teşekkür ederiz. 44

11 Kaynakça Akpınar, B. (2003). Meslek Yüksekokullarına Sınavsız Geçiş. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 33, Akyurt N., Şahin H., Demirbaş B., Özkan N., Gayef A., Bekiroğlu N., ve Turoğlu H. T. (2008). Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu na Sınavlı ve Sınavsız Geçiş ile Kayıt Yaptıran Öğrencilerin Mezuniyet Başarılarının Karşılaştırılması. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 2(7), Başaran, Z.K, Daştan, S., Yılmaz, E., Kolenoğlu, Ş., ve Kadıoğlu, T. (2010). Rize Üniversitesi Rize Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Bölümü Öğrencilerinin Sınavsız Geçiş ile İlgili Görüşleri. I. Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu, Ekim, Düzce, Türkiye. Eldemir, M. (2009). Üniversite Sınavıyla ve Sınavsız Geçişle Gelen Öğrencilerin Türk Dili Dersindeki Başarıları Üzerine Bir Karşılaştırma. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Çanakkale, Türkiye. Henden, R. (2006). Üçüncü Yılda Sınavsız Geçiş Uygulamaları: Alaplı Meslek Yüksekokulu Örneği, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 2(4), Kalaycı, Ş. (2005). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara, Asil Yayınevi. Karagül, K., Karagül, N., ve Doğan, M. (2011). Sınavlı ve Sınavsız Geçiş için Akademik Bir Karşılaştırma. II. Uluslararası, VI. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Mayıs, Aydın, Türkiye. Kızgın, Y. (2005). Sınavsız Geçiş (METEB) Sistemi ile Gelen Öğrencilerin Başarılarının İstatistiki Analizi: Muğla Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu Örneği. İş, Güç Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, 7(2), MEB, YÖK. (2002). Mesleki ve Teknik Eğitimde Orta ve Yükseköğretim Kurumları Arasında Program Bütünlüğünün ve Devamlılığının Sağlanması (Sınavsız Geçiş) Bilgi Kılavuzu, Nartgün, S., ve Yüksel, E. (2009). Meslek Yüksekokullarına Sınavsız Geçişte İzlenen Kriterlerin Değerlendirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Dergisi, 9(2), Odabaşı, B. (2013). Mesleki ve Teknik Ön Lisans Programlarında Kalite Arayışı: Sınavsız Geçiş. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(2), Polat, V., ve Dönmez, D. (2003). Adana Meslek Yüksekokulunda Sınavsız Geçiş ile Yürütülen Eğitim, Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri. 2. Ulusal MYO Sempozyumu, Ekim, İzmir, Türkiye. Şimşek, A. (1999). Türkiye de Mesleki ve Teknik Eğitimin Yeniden Yapılandırılması, Yayın No: TÜSİAD-T/99-2/252. Tunç, A. (2005). Yüksek Okullarına Sınavsız Geçişin Değerlendirilmesi. ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi,1(2), Usul, H., Eroğlu, H., ve Akın, O. (2007). Meslek Liseleri ve Meslek Yüksek Okullarındaki Eğitim Süreçleri Arasındaki Uyum Sorunun Analizi ve Ticaret Lisesi Örneği. Selçuk Üniversitesi Karaman İ.İ.B.F. Dergisi, 9(12), Yanıkoğlu, E., ve Denktaş, M. (2007). MYO lar ve METEB. Komisyon Raporu, III. Ulusal Meslek Yüksek Okulları Müdürler Toplantısı, 8-9 Kasım, Çukurova Üniversitesi, Türkiye. 45

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

YÜKSEK OKULLARINA SINAVSIZ GEÇİŞİN DEĞERLENDİRİLMESİ

YÜKSEK OKULLARINA SINAVSIZ GEÇİŞİN DEĞERLENDİRİLMESİ ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi,Cilt 1, Sayı 2, 2005, s. 75-81 YÜKSEK OKULLARINA SINAVSIZ GEÇİŞİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd.Doç.Dr. Abdülkadir TUNÇ ZKÜ.Alaplı Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı-Öğretim Üyesi

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE SINAVSIZ GEÇİŞLE VE SINAVLA GELEN ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK BAŞARILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE SINAVSIZ GEÇİŞLE VE SINAVLA GELEN ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK BAŞARILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE SINAVSIZ GEÇİŞLE VE SINAVLA GELEN ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK BAŞARILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Seda Durukan Celal Bayar Üniversitesi Manisa Meslek Yüksekokulu seda.durukan@cbu.edu.tr

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI VE SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİ İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI VE SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİ İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI VE SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİ İLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI PERFORMANCE COMPARASION OF VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS ENROLLED VIA ENTRY EXAM AND

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEKİ EĞİTİMİNDE SINAVSIZ GEÇİŞ SORUN MU? *

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEKİ EĞİTİMİNDE SINAVSIZ GEÇİŞ SORUN MU? * SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEKİ EĞİTİMİNDE SINAVSIZ GEÇİŞ SORUN MU? * Is Entrance Without Exam a Problem in Vocational Training in Health Service? Öğr. Gör. Sedat BOSTAN 1 ÖZET Amaç: Ön lisans düzeyinde sağlık

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Mayıs 2014 Cilt:3 Sayı:2 Makale No: 31 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Mayıs 2014 Cilt:3 Sayı:2 Makale No: 31 ISSN: MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN SAYISAL DERSLERDEKİ BAŞARISINI OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYEN NEDENLERİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNDEN YARARLANARAK İNCELENMESİ (AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Mezun Oldukları Lise Türünün ve Öğretim Şeklinin Muhasebe-Finans Derslerindeki Başarıya Etkisi

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Mezun Oldukları Lise Türünün ve Öğretim Şeklinin Muhasebe-Finans Derslerindeki Başarıya Etkisi Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Mezun Oldukları Lise Türünün ve Öğretim Şeklinin Muhasebe-Finans Derslerindeki Başarıya Etkisi Yrd. Doç. Dr. Mehmet GENÇTÜRK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Ağlasun MYO

Detaylı

Mesleki ve Teknik Yükseköğretim ve Meslek Yüksekokullarının Yeniden Düzenlenmesi Çalışmaları

Mesleki ve Teknik Yükseköğretim ve Meslek Yüksekokullarının Yeniden Düzenlenmesi Çalışmaları T.C.Yükseköğretim Kurulu Mesleki ve Teknik Yükseköğretim ve Meslek Yüksekokullarının Yeniden Düzenlenmesi Çalışmaları Prof. Dr. Durmuş Günay YÖK Yürütme Kurulu Üyesi 19 Nisan 2010 TÜSİAD-İstanbul YÜKSEKÖĞRETİM

Detaylı

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 49, Temmuz 2017, s

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 49, Temmuz 2017, s Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 49, Temmuz 2017, s. 418-437 Yayın Geliş Tarihi / Article Arrival Date Yayınlanma Tarihi / The Publication Date 12.06.2017 15.07.2017 Öğr. Gör. Metin

Detaylı

TEKNĐK ORTAÖĞRETĐM KURUMLARI MEZUNLARININ MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVSIZ OLARAK YERLEŞTĐRĐLMELERĐ: RĐZE ÜNĐVERSĐTESĐ RĐZE MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞĐ

TEKNĐK ORTAÖĞRETĐM KURUMLARI MEZUNLARININ MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVSIZ OLARAK YERLEŞTĐRĐLMELERĐ: RĐZE ÜNĐVERSĐTESĐ RĐZE MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞĐ MYO-ÖS 010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 1- EKĐM 010-DÜZCE TEKNĐK ORTAÖĞRETĐM KURUMLARI MEZUNLARININ MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVSIZ OLARAK YERLEŞTĐRĐLMELERĐ: RĐZE ÜNĐVERSĐTESĐ RĐZE

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

ÜÇÜNCÜ YILDA SINAVSIZ GEÇİŞ UYGULAMALARI: ALAPLI MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

ÜÇÜNCÜ YILDA SINAVSIZ GEÇİŞ UYGULAMALARI: ALAPLI MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 4, 2006, ss. 157 168. ÜÇÜNCÜ YILDA SINAVSIZ GEÇİŞ UYGULAMALARI: ALAPLI MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ Yrd.Doç.Dr. Rıfkı HENDEN Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alaplı

Detaylı

OKUL SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN KURULMASI: DÜZCE MESLEK YÜKSEK OKULU ÖRNEĞİ

OKUL SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN KURULMASI: DÜZCE MESLEK YÜKSEK OKULU ÖRNEĞİ OKUL SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN KURULMASI: DÜZCE MESLEK YÜKSEK OKULU ÖRNEĞİ Yrd. Doç. Dr. Hakan POLAT 2 Prof. Dr. Funda SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU 1 Öğr. Gör. Çiğdem DURSUN 2 Yrd. Doç. Dr. Ayhan ŞAMANDAR 2 1 Abant İzzet

Detaylı

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM

TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Uzman Melisa KORKMAZ TÜRKİYE DE MESLEKİ EĞİTİM Eğitimde Genel Görünüm Günümüz küresel rekabet ortamında bilgi ve bilgi teknolojileri giderek önem kazanmakta, ülkeler her geçen gün hızla gelişen teknoloji

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN: TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN BEKLENTİLERİ Öğr. Gör. Naci Bulur İnönü üniversitesi Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu naci.bulur@inonu.edu.tr Öğr. Gör. Murat Ulaş İnönü üniversitesi Arapgir

Detaylı

ÖN SÖZ. Prof. Dr. Ömer DEMİR. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı

ÖN SÖZ. Prof. Dr. Ömer DEMİR. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı ÖN SÖZ Merkezimizin kuruluş yılı olan 1974 ten bu yana öğrenciler, yükseköğretim programlarının büyük bir bölümüne merkezi sınav sistemi ile yerleştirilmektedir. Bu sistemde, yükseköğretim programlarının

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

ENDÜSTRİDE İSTİHDAMA GÖRE BRANŞLARIN ÖNEMİ VE MESLEKİ EĞİTİM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

ENDÜSTRİDE İSTİHDAMA GÖRE BRANŞLARIN ÖNEMİ VE MESLEKİ EĞİTİM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ENDÜSTRİDE İSTİHDAMA GÖRE BRANŞLARIN ÖNEMİ VE MESLEKİ EĞİTİM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. İbrahim Aydın İbrahim.aydin@cbu.edu.tr Öğr. Gör. H. Zeki Diril hzekidiril@gmail.com Öğr. Gör. Meryem

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2016 MEZUN MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler arasında

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Ağustos 2015 Cilt:4 Sayı:3 Makale No: 23 ISSN: 2146-9199

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Ağustos 2015 Cilt:4 Sayı:3 Makale No: 23 ISSN: 2146-9199 TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN FİZİK DERSİNE İLİŞKİN DÜŞÜNCELERİ VE FİZİK DERSİNDEN BAŞARISIZLIKLARINI OLUMSUZ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Mahmut

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI-SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİYLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN TEMEL MATEMATİK BECERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI-SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİYLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN TEMEL MATEMATİK BECERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI MESLEK YÜKSEKOKULLARINA SINAVLI-SINAVSIZ GEÇİŞ SİSTEMİYLE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN TEMEL MATEMATİK BECERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Ramazan LEYLEK 1, Eda GÜRLEN 2 ÖZET Bu araştırmanın amacı, meslek yüksekokullarına

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ VE DUYURUSU

SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ VE DUYURUSU SİNOP ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ TAKVİMİ VE DUYURUSU BAŞVURU TARİHLERİ : 26 Ocak 6 Şubat 2015 SONUÇLARIN AÇIKLANMASI (ASIL-YEDEK) : 9 Şubat

Detaylı

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ

ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl : 2005, Sayı 22, Sayfa : 171-184 ÖĞRETMENLERE GÖRE MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN REHBERLİK GEREKSİNİMLERİ ÖZET M. Hülya KARAGÜVEN * Sibel CENGİZHAN

Detaylı

Eğitim Fakültesi Dergisi. Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki

Eğitim Fakültesi Dergisi. Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane.uludag.edu.tr/univder/uufader.htm Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerinin Yetenek İlgi ve Değerleri İle Okudukları Bölümler Arasındaki İlişki Salih Bağatır *, Reşat

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

2016 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) REHBERLİK SERVİSİ

2016 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) REHBERLİK SERVİSİ 016 ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SİSTEMİ (ÖSYS) REHBERLİK SERVİSİ YGS DEKİ TESTLER VE KAPSAMLARI Test Testin Kapsamı Soru Sayısı Türkçe Testi Türkçeyi kullanma gücü ile ilgili sorular... 0 Sosyal Bilimler

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR KULLANIMI VE TEKNOLOJİK YENİLİKLERİ İZLEME EĞİLİMLERİ (YEREL BİR DEĞERLENDİRME) Hatice GÜZEL Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMAE Bölümü, Fizik Eğitimi A.B.D.,

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ KÜRTÜN MESLEK YÜKSEKOKULU NA HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ KÜRTÜN MESLEK YÜKSEKOKULU NA HOŞGELDİNİZ KÜRTÜN MESLEK YÜKSEKOKULU NA HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrenciler, Gümüşhane Üniversitesinin Gelişen ve Geliştiren Üniversite sloganıyla beraber misyon ve vizyonunu bu doğrultuda belirleyen Meslek Yüksekokulumuz,

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1.Sonuçlar Öğretmenlerin eleştirel düşünme becerisini öğrencilere

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ BÖLÜMÜ SEÇİMİNDEKİ ETKİLİ FAKTÖRLER

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ BÖLÜMÜ SEÇİMİNDEKİ ETKİLİ FAKTÖRLER MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM GÖRDÜKLERİ BÖLÜMÜ SEÇİMİNDEKİ ETKİLİ FAKTÖRLER Öğr. Gör. Şeyda İldan Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulu seydaildan@selcuk.edu.tr

Detaylı

4 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü

4 Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü İNTERNET DESTEKLİ MATERYAL GELİŞTİRME DERSİ ALAN ÖĞRENCİLERİN İNTERNETİ KULLANMA DURUMLARI Doç.Dr. Aytekin İŞMAN 1 Yrd.Doç.Dr. Çetin BAYTEKİN 2 Arş.Gör. Mübin KIYICI 3 Arş.Gör. M.Barış HORZUM 4 Özet: Bilgisayar

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları)

Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları) Beykoz İlçesi Üniversiteye Giriş Analiz Çalışması (2012, 2013 ve 2014 Yılları) Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 7 Şubat 2015 SUNUŞ 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu nun 28. maddesi ile ortaöğretim

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAM ATLASI yokatlas.yok.gov.tr

YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAM ATLASI yokatlas.yok.gov.tr YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAM ATLASI yokatlas.yok.gov.tr 19.990 lisans/önlisans programı incelendi, 2.269 Fakülte / Yüksekokul / MYO analiz edildi, 971.211 yerleşen aday verisi işlendi - Her sene 2 milyonu aşkın

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Eğitimi Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Eğitimi Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Albena Gayef 2. Doğum Tarihi: 15.05.1977 3. Unvanı: Yard.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Eğitim Fakültesi Sağlık Eğitimi Bölümü Marmara Üniversitesi

Detaylı

Düzey-Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ve Verilen Derece

Düzey-Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) ve Verilen Derece İnşaat Teknolojisi programı1976 yılında Yapı Bölümü adı altında kurulmuş olup daha önce Akdeniz üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi bünyesinde eğitim öğretim faaliyetlerini dürdürmüştür. Mehmet

Detaylı

ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN ALGI DEĞİŞİMİ ARAŞTIRMASI

ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN ALGI DEĞİŞİMİ ARAŞTIRMASI ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ VE İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN ALGI DEĞİŞİMİ ARAŞTIRMASI İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında AB tarafından finanse edilen ve Hayat Boyu Öğrenmenin

Detaylı

BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI

BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ NİN DİĞER ORMAN FAKÜLTELERİ İLE BAZI KRİTERLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI Alper AYTEKİN ZKÜ Bartın Orman Fakültesi 74100 BARTIN ÖZET Bu çalışmada Bartın Orman Fakültesi nin diğer orman

Detaylı

BAHAR DÖNEMİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR:

BAHAR DÖNEMİ BAŞVURULARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR: MUNZUR ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 EĞİTİM -ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİNDE MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE ALINACAK ÖĞRENCİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI, GEREKLİ BELGELER, BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ BAHAR DÖNEMİ

Detaylı

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Muhasebe Eğitimine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi: Gördes Meslek Yüksekokulunda Bir Uygulama

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Muhasebe Eğitimine Bakış Açılarının Değerlendirilmesi: Gördes Meslek Yüksekokulunda Bir Uygulama Sosyal Bilimler 7/2 (2009 ) s.153-168 SOSYAL BİLİMLER Yıl : 2009 Cilt :7 Sayı :2 Celal Bayar Üniversitesi S.B.E. Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Muhasebe Eğitimine Bakış Açılarının Araş. Gör. Dr. Burak

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

ÖNLİSANS DÜZEYİNDEKİ BÜRO YÖNETİMİ PROGRAMLARININ ÖĞRENCİ BEKLENTİLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖNLİSANS DÜZEYİNDEKİ BÜRO YÖNETİMİ PROGRAMLARININ ÖĞRENCİ BEKLENTİLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖNLİSANS DÜZEYİNDEKİ BÜRO YÖNETİMİ PROGRAMLARININ ÖĞRENCİ BEKLENTİLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Cansu ÖZTÜRK 1, Yasin BOYLU 2 Özet Bu çalışmada, yeni düzenlemelere yön verebilecek verilerin elde edilebilmesi

Detaylı

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ Sibel BALCI Rtb Eğitim Çözümleri sibel.balci@sbs.com.tr ÖZET

Detaylı

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ

(EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ (EK-C) TİCARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PROGRAMI TYYÇ BİLGİ PAKETİ ÖRNEĞİ Genel Bilgi BAŞKENT Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü (Türkçe) Yoğun rekabet koşulları altında olan

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Sayfa No 1 / 5 ABANT İZZET BAYSAL BÖLÜMÜ EĞİTİM- ÖĞRETİM VE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİ

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİ MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİNİN GEREKLİLİĞİ Alper Tunga ÖZGÜLER 1, Tarkan KOCA 2 ÖZET Yapılan bu çalışmada örnek seçilen İnönü Üniversitesine bağlı meslek yüksekokullarında

Detaylı

Sualp Deniz a, İbrahim Kırbaş b

Sualp Deniz a, İbrahim Kırbaş b MBD 2017, 6 (2): 170 174 MAKALE HAKKINDA Geliş : HAZİRAN 2017 Kabul: AĞUSTOS 2017 MAKİNE PROGRAMI VE MAKİNE RESİM KONSTRÜKSİYON PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN ÖZEL SEKTÖRDEKİ ÇALIŞMA DEPARTMANLARININ BELİRLENMESİ

Detaylı

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ 253 MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ Özge ALTUN ÖZET Ülkemizde gelişen teknoloji ve ileri seviye mühendislik uygulamalarının artmasıyla

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS SONRASI AKADEMİK EĞİTİM: SAYILARLA TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS SONRASI AKADEMİK EĞİTİM: SAYILARLA TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM - 169 - İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNDE LİSANS SONRASI AKADEMİK EĞİTİM: SAYILARLA TÜRKİYE DEKİ MEVCUT DURUM Cemalettin Dönmez * Özet Türkiye de inşaat mühendisliğinde lisans sonrası eğitimin hacim ve temel uzmanlık

Detaylı

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda uygulanan programlar, Talim ve Terbiye Kurulu nun onayı ile uygulamaya konulmakta olup ortaöğretim

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda uygulanan programlar, Talim ve Terbiye Kurulu nun onayı ile uygulamaya konulmakta olup ortaöğretim Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda uygulanan programlar, Talim ve Terbiye Kurulu nun onayı ile uygulamaya konulmakta olup ortaöğretim seviyesinde hâlen 62 alan ve 226 dalda mesleki eğitim

Detaylı

SINAVSIZ GEÇİŞ NEDİR?

SINAVSIZ GEÇİŞ NEDİR? SINAVSIZ GEÇİŞ NEDİR? Ortaöğretim kurumlarından mezun olan öğrencilerin istedikleri takdirde bitirdikleri programın devamı niteliğinde veya buna yakın programların uygulandığı, öncelikle kendi Mesleki

Detaylı

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ 3.ORTAK AKIL TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 14 HAZİRAN 2013 ÖNSÖZ Üniversitemiz Rektörlüğü olarak ilkini 14 Mayıs 2011 de Kongre ve Kültür Merkezinde, ikincisini 22 Mayıs 2012 de Burhaniye

Detaylı

BYT PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN DERS BAŞARI DÜZEYLERİNİN MEZUN OLDUKLARI LİSELERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

BYT PROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN DERS BAŞARI DÜZEYLERİNİN MEZUN OLDUKLARI LİSELERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ BYT ROGRAMI ÖĞRENCİLERİNİN DERS BAŞARI DÜZEYLERİNİN MEZUN OLDUKLARI LİSELERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Öğr. Gör. Orhan Sevindik İstanbul Arel Üniversitesi orhansevindik@arel.edu.tr Öğr. Gör. Cem Akopat Erciyes

Detaylı

A. KURUM İÇİ, KURUMLARARASI ve YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE GEÇİŞ KOŞULLARI

A. KURUM İÇİ, KURUMLARARASI ve YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE GEÇİŞ KOŞULLARI A. KURUM İÇİ, KURUMLARARASI ve YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU VE GEÇİŞ KOŞULLARI 1- KURUM İÇİ ve KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ Kurumlar arası (Yurt içi üniversiteler arası) yatay geçişler, aynı düzeydeki eşdeğer

Detaylı

KALKINMANIN SÜREKLİLİĞİ KALİTELİ BEŞERİ SERMAYE İLE MÜMKÜN

KALKINMANIN SÜREKLİLİĞİ KALİTELİ BEŞERİ SERMAYE İLE MÜMKÜN 2016 TEMMUZ AĞUSTOS - SEKTÖREL KALKINMANIN SÜREKLİLİĞİ KALİTELİ BEŞERİ SERMAYE İLE MÜMKÜN Bilişim teknolojilerinin ucuzlaması ve yaygınlaşması bilgi akışını hızlandırdı. Bunun sonucunda da yoğun bilgi

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

A. GÜZ BAŞVURULARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

A. GÜZ BAŞVURULARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Yükseköğretim kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1 uyarınca

Detaylı

KIRKLARELİ İLİNDEKİ ORTA VE YÜKSEK ÖĞRETİMİN YAPISI

KIRKLARELİ İLİNDEKİ ORTA VE YÜKSEK ÖĞRETİMİN YAPISI KIRKLARELİ İLİNDEKİ ORTA VE YÜKSEK ÖĞRETİMİN YAPISI Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü 1/1/2014 İÇİNDEKİLER 1. SUNUŞ 2. KIRKLARELİ İLİNDE ORTAÖĞRETİM VE YÜKSEKÖĞRETİM 2.1 Kırklareli İlindeki Okullar

Detaylı

Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu

Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri Çalıştay Raporu 30 Kasım 2012, Hacettepe Üniversitesi, Beytepe-ANKARA Eğitim Bilimleri Enstitülerine Neden İhtiyaç Bulunmaktadır? Yükseköğretim Kanun Taslağında Üniversite

Detaylı

YATAY GEÇİŞ KRİTERLERİ A. GENEL KRİTERLER

YATAY GEÇİŞ KRİTERLERİ A. GENEL KRİTERLER YATAY GEÇİŞ KRİTERLERİ A. GENEL KRİTERLER 1. Diploma programları arasında geçiş ancak önceden ilan edilen sayı ve geçiş şartları çerçevesinde yapılabilir. 2. Hazırlık sınıflarında yatay geçiş yapılamaz.

Detaylı

A. GÜZ BAŞVURULARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

A. GÜZ BAŞVURULARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1 uyarınca

Detaylı

-1- Adres: A Blok AZ. Kat 1 Nolu Banko Oda: 12, TBMM, ANKARA Tel: +90 (312) (312) Faks: +90 (312) E-Posta:

-1- Adres: A Blok AZ. Kat 1 Nolu Banko Oda: 12, TBMM, ANKARA Tel: +90 (312) (312) Faks: +90 (312) E-Posta: -1- Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçlarına ilişkin bu yıl da tartışmalar sürerken, asıl sınavı mezuniyet sonrası verecek olan üniversite adayları, iş bulabilmek için doğru bölüm ü seçebilme kaygısıyla

Detaylı

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMA MESLEK ELEMANI

MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMA MESLEK ELEMANI MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMA MESLEK ELEMANI TANIM Kurum ve kuruluşların muhasebe ve vergi ile ilgili işlemlerini kaydeden, gerektiğinde bunları izleyen ve denetleyen kişidir. GÖREVLER Muhasebe ile ilgili

Detaylı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Eğitim Öğretim Dairesi Başkanlığı Sayı: 75850160-301.06.01/1355 12/01/2015 Konu: :Yatay Geçiş Yükseköğretim kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YATAY GEÇİŞ İLKELERİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ YATAY GEÇİŞ İLKELERİ A- FAKÜLTE İÇİ VE FAKÜLTELER ARASI 02 Mayıs 2014 tarih ve 28988 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak bazı maddelerinde değişiklik yapılan 24 Nisan 2010 tarih ve 27561 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında Ön

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ NİN MESLEK YÜKSEKOKULLARI İNŞAAT BÖLÜMÜ MÜFREDATINDAKİ YERİ. Öğr. Gör. İlknur BEKEM

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ NİN MESLEK YÜKSEKOKULLARI İNŞAAT BÖLÜMÜ MÜFREDATINDAKİ YERİ. Öğr. Gör. İlknur BEKEM İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ NİN MESLEK YÜKSEKOKULLARI İNŞAAT BÖLÜMÜ MÜFREDATINDAKİ YERİ Öğr. Gör. İlknur BEKEM 1. GİRİŞ Türkiye de iş kazaları sonucu en fazla insanın hayatını kaybettiği sektörlerden

Detaylı

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİPİYANO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN HEDEF DAVRANIŞLARIN KAZANILMA DURUMLARI

ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİPİYANO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN HEDEF DAVRANIŞLARIN KAZANILMA DURUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, - Nisan, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİPİYANO DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN HEDEF DAVRANIŞLARIN

Detaylı

ELEKTRİK PROGRAMI. Genel Bilgi

ELEKTRİK PROGRAMI. Genel Bilgi ELEKTRİK PROGRAMI Genel Bilgi Üniversite Giriş Sınavı ndan yeterli puan alan veya sınavsız geçiş şartlarını sağlayan öğrenciler bölümün ön lisans programına başlamaya hak kazanırlar. Elektrik Programı;

Detaylı

ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DÜZEYİNE ETKİLERİ Renan ŞEKER 1 Derya ÇINAR 2 Abdulkadir ÖZKAYA 1

ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DÜZEYİNE ETKİLERİ Renan ŞEKER 1 Derya ÇINAR 2 Abdulkadir ÖZKAYA 1 XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya ÇEVRESEL FAKTÖRLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI DÜZEYİNE ETKİLERİ Renan ŞEKER 1 Derya ÇINAR

Detaylı

ÖĞRETİM PROGRAMLARINI İKİ TÜRDE UYGULAMAKTADIR ÖRGÜN EĞİTİM YAYGIN EĞİTİM ÖRGÜN EĞİTİM ALANINDA AMACI Lise dengi meslek okuludur.

ÖĞRETİM PROGRAMLARINI İKİ TÜRDE UYGULAMAKTADIR ÖRGÜN EĞİTİM YAYGIN EĞİTİM ÖRGÜN EĞİTİM ALANINDA AMACI Lise dengi meslek okuludur. ÖĞRETİM PROGRAMLARINI İKİ TÜRDE UYGULAMAKTADIR ÖRGÜN EĞİTİM YAYGIN EĞİTİM ÖRGÜN EĞİTİM ALANINDA AMACI Lise dengi meslek okuludur. Bir meslek alanında işe girebilecek seviyede temel mesleki yeterlilikleri

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 27 OCAK 2011, MERKEZ KAMPÜS, ÇANKIRI

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 27 OCAK 2011, MERKEZ KAMPÜS, ÇANKIRI ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 27 OCAK 2011, MERKEZ KAMPÜS, ÇANKIRI ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 1976 2011 (35 YIL) Çankırı Ocak 2011 Misyon,

Detaylı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Yüksekokulu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Yüksekokulu qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwe rtyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwertyui opgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopg Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Yüksekokulu üasdfghjklsizxcvbnmöçqwertyuiopgüasd

Detaylı

Çuk. Üni. Sos. Bil. Enstitüsü

Çuk. Üni. Sos. Bil. Enstitüsü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ali TEMEL 2.Doğum Tarihi : 01.01.1954 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Eğitim Bilimleri Ankara Üniversitesi 1975 Yüksek Lisans -

Detaylı

UHUK Murat SEZGİN 1 Uşak Üniversitesi /İletişim Fakültesi, Uşak. Zübeyde KAYA 2 Uşak Üniversitesi/Sivil Havacılık MYO, Uşak

UHUK Murat SEZGİN 1 Uşak Üniversitesi /İletişim Fakültesi, Uşak. Zübeyde KAYA 2 Uşak Üniversitesi/Sivil Havacılık MYO, Uşak VI. ULUSAL HAVACILIK VE UZAY KONFERANSI 28-30 Eylül 2016, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli SİVİL HAVACILIK MESLEK YÜKSEKOKULUNDA ÖĞRENİM GÖRMEKTE OLAN ÖĞRENCİLERİN PROGRAMLARI TERCİH ETME NEDENLERİ VE KARİYER

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE ÇİMENTO MEKANİK BAKIMCI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU 2012-2013 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Bölüm Şefi Zuhal ALTINTAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Bu faaliyet ile çocuk

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 07/09/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ YÖNERGESİ. KAPSAM ve DAYANAK

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ YÖNERGESİ. KAPSAM ve DAYANAK ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ YÖNERGESİ KAPSAM ve DAYANAK Madde 1 Bu Yönerge; Acıbadem Üniversitesinde İngilizce hazırlık, önlisans, lisans ve yüksek lisans eğitim-öğretimi yapan fakülte, enstitü ve

Detaylı

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ USUL VE ESASLARI. EK MADDE 1 (Ek:RG-21/9/2013-28772) (Değişik:RG-2/5/2014-28988)

MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ USUL VE ESASLARI. EK MADDE 1 (Ek:RG-21/9/2013-28772) (Değişik:RG-2/5/2014-28988) MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ USUL VE ESASLARI EK MADDE 1 (Ek:RG-21/9/2013-28772) (Değişik:RG-2/5/2014-28988) (1) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİYLE AMATÖR OLARAK İLGİLENEN BİREYLERİN ORTAÖĞRETİM DERS SÜREÇLERİNDE YER ALAN GELENEKSEL ÖĞRETİ VE UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME DURUMLARI Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ Sanat eğitiminin

Detaylı

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

BÖLÜM I GİRİŞ. 1.1.Problem

BÖLÜM I GİRİŞ. 1.1.Problem 1 BÖLÜM I GİRİŞ 1.1.Problem Ülkelerin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma ve gelişmesinin iyi yetiştirilmiş, nitelikli insan gücü ile mümkün olduğu, bununda ancak iyi bir eğitimle sağlanabileceği, herkes

Detaylı

DEVAMSIZLIĞA KARŞI SÜREKLİ BAŞARI İÇİN AİLE ZİYARETLERİ

DEVAMSIZLIĞA KARŞI SÜREKLİ BAŞARI İÇİN AİLE ZİYARETLERİ DEVAMSIZLIĞA KARŞI SÜREKLİ BAŞARI İÇİN AİLE ZİYARETLERİ Giriş Bu çalışma Bir Felsefe Gurubu Öğretmeni ve aynı zamanda eğitim yöneticisi olan meslektaşımızın farklı okullarda yürüttüğü rehberlik, öğrenci

Detaylı

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015

Sn. M. Cüneyd DÜZYOL, Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Açılış Konuşması, 13 Mayıs 2015 Sayın YÖK Başkanı, Üniversitelerimizin Saygıdeğer Rektörleri, Kıymetli Bürokratlar ve Değerli Konuklar, Kalkınma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan Yükseköğretimin Uluslararasılaşması Çerçevesinde

Detaylı

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN Kuramsal Çerçeve GİRİŞ Psikolojik dayanıklılık üzerine yapılan

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ MEZUN ÖĞRENCİ ANKET RAPORU T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ MEZUNLARI

ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ MEZUN ÖĞRENCİ ANKET RAPORU T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ MEZUNLARI T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ MEZUNLARI İKÜ Uluslararası Ticaret Eğitimini Değerlendirme Anketi Raporu 2015-2016 Akademik yılında Uluslararası Ticaret Bölümünden mezun olacak

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ. Betimsel ve Çıkarımsal İstatistikleri

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ. Betimsel ve Çıkarımsal İstatistikleri ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ Betimsel ve Çıkarımsal İstatistikleri 2017 Tablo 1. Ankete katılan öğrencilerin cinsiyetleri bakımından frekans ve yüzdeleri Cinsiyet N % Kız 1803 30,5 Erkek 4020 67,9 Boş bırakılmış

Detaylı

A. GÜZ BAŞVURULARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

A. GÜZ BAŞVURULARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1 uyarınca

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 19.02.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24676

Resmi Gazete Tarihi: 19.02.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24676 Resmi Gazete Tarihi: 19.02.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24676 MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIKÖĞRETĠM ÖN LĠSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LĠSANS ÖĞRENĠMĠNE DEVAMLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin

Detaylı

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER Yükseköğretim: Ortaöğretime dayalı ve en az dört yarı yılı kapsayan her kademedeki eğitimöğretimin tümüdür. Yükseköğretimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim

Detaylı