Anadolu Meslek Liselerinde 2002 OKS ve 2006 ÖSS-1 Puanları Arasındaki Fark ve İlişki*

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Anadolu Meslek Liselerinde 2002 OKS ve 2006 ÖSS-1 Puanları Arasındaki Fark ve İlişki*"

Transkript

1 Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(2) Bahar/Spring Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Anadolu Meslek Liselerinde 2002 OKS ve 2006 ÖSS-1 Puanları Arasındaki Fark ve İlişki* Mustafa BAHAR a Fatih Üniversitesi Öz Meslek lisesi öğrencileri ilköğretim mezuniyet notu ve SBS (eski adıyla Ortaöğretim Kurumları Sınavı) ile bu okullara girmektedir. Bu araştırmada dört Anadolu meslek lisesi türünde eğitim gören 6190 öğrencinin ortak müfredatı test eden 2002 OKS standart puanları ve aynı öğrencilerin 2006 ÖSS-1 standart puanları yüzdeliğe dönüştürülerek aradaki fark, ilişki ve yordama düzeyine bakılmış, ayrıca tek yönlü Anova testi ile farklar arasında anlamlılık düzeyi incelenmiştir. Yapılan analiz sonunda, OKS ve ÖSS-1 standart puanları yüzdelik değerleri arasındaki fark açısından OKS ye göre ÖSS-1 standart puan yüzdelik değerlerinin en düşük Anadolu meslek liselerinde olduğu (-7,5) görülmüştür. Dört okul türünde de yordama düzeyi, en yüksek (0,298) Anadolu kız meslek liselerinde olmak üzere, düşük çıkmıştır. Üç okul türünde kız öğrencilerin sonuçları erkek öğrencilerinkinden daha pozitif çıkmıştır. Anahtar Kelimeler Akademik Başarı, Yordama, Standart Puan, Cinsiyet, Meslek Lisesi. Eğitimdeki başarının bir ülkenin ekonomik rekabet gücü ile doğrudan ilişkili olduğu düşünüldüğünde gelişmiş ülkelerde, diğer ülkelere göre zaten yüksek durumda olan okula kayıt oranlarını artırma ve bu oranları yüksek tutma çabalarının bütün alanlarda kendini göstermesi daha anlaşılır hale gelmektedir. Bu bakımdan meslek liselerinde de öğrencilerin kayıt oranlarını artırmak ve eğitimlerine devam etme oranlarını korumak için öğrencilerin taleplerinden birisi olan akademik başarı konusundaki istekliliği olumlu yönde değerlendirme gereği ortaya çıkmaktadır. * Bu çalışma Prof. Dr. İrfan Erdoğan danışmanlığında Mustafa Bahar ın İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nde hazırladığı Ortaöğretim Kurumları Sınavı na Göre Anadolu ve Fen Liselerine Yerleştirilen Öğrencilerin OKS ve ÖSS Sonuçları Arasındaki İlişki isimli tezden üretilmiştir. a Dr. Mustafa BAHAR. Ölçme ve değerlendirme alanında Doktordur. Çalışma alanları arasında akademik başarı ve standart sınavlar yer almaktadır. İletişim: Fatih Üniversitesi Büyükçekmece, İstanbul. & Tel: Fax: Akademik başarı, getirileri açısından bakıldığında bütün okul türlerinde öğrencilerin elde etmek isteyeceği bir başarı türü olarak göze çarpmaktadır. Meslek liselerinden mezun olan öğrenciler bile belli oranlarda farklı alanlardan üniversite sınavına girmekte ve üniversite eğitiminin getirilerinden yararlanmak için çaba göstermektedirler. Bununla birlikte üniversiteye giriş sınavlarındaki göreceli başarısızlıkları bu okullarda eğitim gören öğrencilerin genel anlamda başarısız oldukları şeklinde algılanmaktadır. Bu okulların akademik başarı girdileri kontrol edilerek yapılacak araştırmalar, mesleki okullarda eğitim gören öğrencilerin gerçek anlamda akademik başarıları hakkında fikir verecektir. OKS, Anadolu meslek liselerini kazanan tüm öğrencilerin puanlarını içerdiğinden, meslek liselerinin akademik başarı girdilerini kontrol edebilme açısından sağlıklı bir araçtır. Bir ölçüde sınavda farklı katsayı uygulaması kaynaklı da olabilen mesleki eğitimi tercih etmelerini yansıtmada akademik başarıyı göstermeleri açısından, öğrencilerin OKS ve ÖSS puanlarının karşılaştırılması büyük yarar sağlayacaktır. Akademik Başarı Eğitimde başarı denildiğinde genellikle okulda okutulan derslerde geliştirilen ve öğretmenlerce takdir edilen notlarla, test puanlarıyla ya da her ikisi ile belirlenen beceriler veya kazanılan bilgilerin ifadesi olan Akademik Başarı kastedilmekte- 675

2 K U R A M V E U Y G U L A M A D A E Ğ İ T İ M B İ L İ M L E R İ dir (Carter ve Good, 1973). Akademik başarı, bireyin psikomotor ve duyuşsal gelişiminin dışında kalan, bütün program alanlarındaki davranış değişmelerini ifade eder (Erdoğdu, 2006). Akademik başarının zeka ile pozitif yönde ilişkili olduğu kabul edilmektedir (Yıldırım, 2000). Başarıyı tadan ve yakalayan bireyler daha çok çalışmaya ve yoğunlaşmaya motive olmaktadır (Keskin ve Sezgin, 2009). İyimserlik düzeyi yüksek olan bireylerin akademik başarıları diğerlerine oranla yüksek bulunmuştur (Aydın ve Tezer, 1991). Akademik başarının düşüklüğü öğrencilerin geleceğini yakından ilgilendirmektedir. Avustralya da yapılan bir araştırma, okul bırakma olasılığı yüksek öğrencilerin, diğer nedenlerin yanı sıra, annebabası mavi yakalı işlerde çalışan veya üniversite mezunu olmayan öğrenciler ve düşük akademik başarıya sahip öğrenciler olduğunu göstermiştir (Curtis ve McMillan, 2008). Yapılan bir araştırmada demografik ve aile değişkenlerinin eğitimsel beklentileri etkilediği, bu beklentilerin de her zaman olmasa da eğitim düzeyinde önemli bir etkiye sahip olduğu ortaya konulmuştur (Trusty, 1998). Akademik başarı, notlar ve test puanları ile ölçüldüğüne göre kullanılan testler üzerinden akademik başarı düzeyinin belirlenmesi de yaygın bir yoldur. Bununla ilgili olarak genel ve merkezi olan sınavlar kullanılmaktadır. Birleşik Krallık, Avustralya ve Singapur ile Amerika Birleşik Devletleri nde birçok eyalet ve başka bir takım ülkeler merkezi sınavlarla (standart puan, standart sapma, yüzde ve ağırlıklı ortalama yoluyla) akademik başarı ölçümleri yapmaktadır. Okuldan okula not farklılığı olduğundan, bunlar belli bazı mesleklerde ya da yetişkin başarılarında başarıyı tahmin etmede düşük değere sahiptirler. Deneysel kanıtlar; okul notlarının zayıf bir başarı tahmin edici olduğunu göstermektedir (Nelson, 1975). Öte yandan merkezi sınavların, hazırlanma aşamasında güvenirlik katsayısının ve özellikle kapsam geçerliğinin yüksek olmasını sağlamak için üst düzeyde çaba gösterilmesine bağlı olarak okul içi sınavlarla karşılaştırıldığında çok daha geçerli ve güvenilir sonuçlar verdiği açıktır. Standart sınavların sübjektif sınavlara göre daha iyi bir yordayıcı olduğuna dair bol miktarda bulgu vardır. ÖSS sınavlarının güvenirlik katsayılarının gittikçe daha da yükseldiği yapılan araştırmalardan da anlaşılmaktadır. Tezbaşaran (1991) 1987 yılından sonra yapılan ÖYS de güvenirlik katsayılarının arttığını belirtmiştir. Matematik, fizik, kimya ve biyoloji derslerinde sayısal bölüm ile karşılaştırıldığında 2000 yılına ait çoklu korelasyonlar, 1998 yılına göre daha yüksek çıkmıştır (Kelecioğlu, 2003) yıllarını kapsayan ÖSS sonuçlarına göre yapılan çalışmalar ÖSS nin kendi içinde KR-21 güvenirlikleri açısından yeterince tutarlı bir sıralama yaptığını destekleyen bulgulara sahiptir (Baykal, 2005). Bu bulgular da okullarla ilgili kapsamlı akademik başarı araştırmalarında merkezi sınavların tercih edilmesi gereğini ortaya koymaktadır. Meslek Liseleri ve Akademik Başarı Akademik başarı lise eğitiminde önemli bir yere sahiptir, ancak Anadolu liseleri, fen liseleri ve genel liseler, meslek liselerine göre akademik başarı ile daha fazla ilgilidir. Bu yüzden de bu okulların akademik başarıları hakkında daha fazla araştırma yapılmaktadır. Meslek liseleri ise genel olarak en başarısız liseler grubunda yer almaktadır. Nitekim 2006 ÖSS verilerine göre sırasıyla teknik lise, kız meslek lisesi, özel akşam lisesi, akşam lisesi, ticaret meslek lisesi ve endüstri meslek lisesi en başarısız okul türleri olmuştur (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi [ÖSYM], 2006). Bulgulara göre ÖSS testlerinde hem düz lise hem de meslek grubu okulları sözel ve sayısal kısımlarda %50 nin altında başarı düzeyi göstermektedir (Berberoğlu ve Kalender, 2005). Meslek liselerinin başarısızlığının sadece ÖSS sonuçları üzerinden değerlendirilmesi, girdilerin bilinmemesine bağlı olarak, yanıltıcı olacağından, OKS ile ifade edilen akademik başarı girdilerini de hesaba katacak şekilde değerlendirme yapılmasına gerek vardır. Yapılan araştırmalar akademik başarının mesleki okullar için de gerekli olduğunu göstermektedir. Lisede öğrenciler ne kadar çok mesleki ders almışsa o kadar daha az lise sonrası eğitime kayıt yaptırmış ve kayıt için o kadar daha çok beklemiştir (National Center for Education Statistics, 2008). Üniversite mezunlarının yaklaşık %90 ı eğitimlerinin meslek performanslarına katkısı olduğuna inanmaktadır. Mesleki eğitim mezunlarının ise sadece % 64 ü aldıkları eğitimin performanslarına katkısı olduğuna inanmaktadır (Berberoğlu, 2005). Peker tarafından yapılan araştırmanın sonuçlarına göre lisede spor alanını bitiren öğrenciler üniversitede Beden Eğitimi ve Spor Bölümü nde başarılı olmak için yeterli değillerdir. Öneri olarak eşit ağırlık ya da sayısal puanları gibi belli bir ÖSS puan türü esas alınarak öğrenci kabul edilmesi gerektiği ifade edilmiştir (Peker, 2003). 676

3 BAHAR / Anadolu Meslek Liselerinde 2002 OKS ve 2006 ÖSS-1 Puanları Arasındaki Fark ve İlişki Meslek lisesi öğrencilerinin ÖSS ye yönelik tutumlarını inceleyen bir araştırmada hem kız öğrencilerin hem de erkek öğrencilerin ÖSS ye yönelik tutumlarının orta düzeyde olduğu bulunmuş, erkek öğrencilerin tutum puanlarının kız öğrencilerin puanlarına göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin kayıtlı oldukları sınıflar açısından 1. sınıflar yönünde anlamlı farklılık olduğu tespit edilirken, tutum puanlarının sınıf düzeyi yükseldikçe azaldığı belirlenmiştir. Tutum puanlarında genel akademik başarı düzeyi yüksek olan öğrenciler yönünde de istatistik olarak anlamlı farklılık olduğu tespit edilmiştir (Çevik ve Ekici, 2008). Meslek lisesi çocuk gelişimi bölümü öğrencileri üzerinde yapılan bir araştırmaya göre okula yönelik tutumları olumlu olanların kendilik değeri ortalamaları, okula yönelik tutumları olumsuz olanlardan daha yüksektir (Önder, 2002). Çamlıyer, Çamlıyer ve Eniseler (1999) beden eğitimi ve spor bölümlerine öğrenci alınırken sadece fiziksel yeteneklere bakılarak değil, aynı zamanda ÖSS başarılarının da dikkate alınması gerektiğini belirtmişlerdir. Gözlemler akademik başarı ve fiziksel aktivite arasında pozitif bağlantı göstermektedir (Trudeau ve Shephard, 2008). İzlanda da 6,346 gencin dahil edildiği bir araştırmada: düşük vücut kitle indeksi, fiziksel hareketlilik ve iyi yeme alışkanlıklarının yüksek akademik başarı ile ilişkili olduğu ve zayıf yeme alışkanlıklarının öz güven ve akademik başarıyı negatif yönde etkilediği bulunmuştur (Kristjánsson, Sigfúsdóttir ve Allegrante, 2010). Meslek liselerinde verilen eğitim psikomotor beceriler gerektirse de, akademik başarı öğrenciler için gerekli olmaya devam etmektedir. Yine öğrencilerin meslek dışındaki yaşamlarında ekonomi, politika, finans ve teknoloji gibi akademik başarı ile ilişkili alanlar önemli bir yere sahip olmaktadır. Toplumun komputerize olmasına bağlı olarak fabrika, büro ve okul gibi birçok yerde yapılan işlerin niteliği de değişmektedir (Erdoğan, 2005). Milli Eğitim Bakanlığı daha da rekabetçi olan iş pazarında, mesleki programlara kayıtlı öğrencilerin temel yeterlik ve becerilerini geliştirmelerine izin verecek programlara girebilmelerini sağlamalıdır. Benzer şekilde genel liselere kayıtlı öğrencilerin de ileride işe yerleşme için ihtiyaç duyacakları uygulamalı ve teknik yeterlikleri öğrenmek için motivasyon ve fırsata sahip olmaları gerekir (Berberoğlu, 2005). Kalifiye mesleklerde çalışanların oranı 2006 yılı için üniversite mezunu olmayanlarda OECD ülkeleri arasında % 3 azalırken bu azalma Türkiye de % 1 de kalmıştır (Education at a Glance 2009, 2009). Bu da yine meslek liselerine nitelikli öğrencilerin girmesinin önündeki engellerin kaldırılmasının gerekliliğini göstermektedir. Meslek liselerinin doğası gereği araştırmalar daha çok mesleki alanları ilgilendirdiğinden meslek liselerinde akademik başarı ile ilgili çalışma yok denecek kadar azdır. Nitekim, Ulakbim veri tabanı ve Yüksek Öğretim Kurulu ndaki tez veri tabanı tarandığında meslek liselerinde akademik başarı ile ilgili bir araştırma bulunmamaktadır. Halbuki meslek liselerinde akademik başarının belli ölçüde hesaba katılmasının gerekliliğine bağlı olarak bu alanda çalışmalar yapılması gerektiği açıkça ortaya çıkmaktadır. Örneklem Yöntem Araştırmanın evrenini Anadolu lisesi türünde eğitim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmaya konu dört meslek lisesi türünde ise 2006 yılında Anadolu kız meslek lisesi mezunu olarak toplam 7305 öğrenci 2006 ÖSS sınavına başvurmuş, 4308 i sınavsız olarak önlisans programlarına yerleşmiştir. Anadolu meslek liselerinden toplam 6403 öğrenci ÖSS sınavına başvurmuş, bu öğrencilerden 3136 sı sınavsız olarak önlisans programlarına yerleşmiştir. Anadolu ticaret meslek liselerinden toplam 4223 öğrenci sınava başvurmuş, 2759 öğrenci sınavsız olarak önlisans programlarına yerleşmiştir. Anadolu otelcilik ve turizm meslek lisesi mezunu olarak toplam 4083 öğrenci ÖSS sınavına başvurmuş, bunlardan 2123 ü sınavsız olarak önlisans programlarına yerleşmiştir (ÖSYM, 2006). Bu dört okul türünde ÖSS ye başvurmuş (son sınıf ve mezun) toplam öğrenci vardır. Bu öğrencilerin içinden sı üniversitelerin ilgili bölümlerine sınavsız geçiş yapmıştır OKS sonuçları ile Anadolu meslek liselerine yerleştirilmiş olan Anadolu meslek lisesi öğrencilerinden eğitimini aynı okulda tamamlamış olan, dolayısıyla ÖSS sonuçlarına ad, soyad, okul adı ve okul kodları ile ulaşılabilen, eşleştirme sonucunda toplam sayıları 6190 olarak ortaya çıkan dört okul türündeki öğrencilerin tamamı araştırma kapsamında yer almıştır. Araştırma, eğitimini aynı okulda 4 yılda tamamlayıp ÖSS-1 sonucu ÖSYM de bulunan son sınıf öğrencilerinin tamamını kapsamaktadır. Araştırma kapsamında ayrıntılı analizi yer alan öğrenci sayısı (6190) oran olarak meslek liselerinden sınava giren toplam sayının % 28 ine karşılık gelmektedir. Sınava girenler arasında kayda değer oranda eski mezunların var olması verilerin daha büyük oranda yeni mezun öğrenciyi temsil ettiği anlamına gelmektedir. 677

4 K U R A M V E U Y G U L A M A D A E Ğ İ T İ M B İ L İ M L E R İ Veri Toplama Araçları 2007 yılında kurgulanan bu araştırmada o zamanki en son veriler olan 2006 ÖSS sınav sonuçları kullanılmıştır. OKS ile öğrenci yerleştirilen liselerde eğitim süresi genel olarak hazırlık sınıfı ile birlikte 4 yıl olduğundan 2006 yılı ÖSS verileri ile karşılaştırılmak üzere 2002 yılı OKS verilerine ulaşılmıştır. Bununla ilgili olarak Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü nden 2002 OKS ile yerleştirilen öğrencilerin dört alandan (Türkçe, sosyal bilgiler, matematik ve fen) doğru ve yanlışları, il, okul kodları, okul türleri, okul adları, öğrenci ad ve soyadları sağlanmıştır. Bu şekilde Ortaöğretim Kurumları Sınavı nı kazanan öğrencinin sonuçları elde edilmiştir. Daha sonra bu veriler kullanılarak aynı öğrenci grubunun 2006 ÖSS-1 sonuçları araştırılmıştır. Bunun için ÖSYM ile yapılan yazışmalar sonunda kurum içinde adı geçen öğrencilerin ÖSS sonuçlarına ulaşılmıştır. Ancak ÖSS-1 ve ÖSS-2 sınavlarına bakıldığında katsayı farklılıkları, farklı alan tercihleri (Eşit Ağırlık, Sayısal ve Sözel) gibi nedenlerden dolayı çok sayıda öğrencinin ÖSS-2 verilerinin olmadığı görülmüş, bütün liselerin ortak müfredatını test eden ÖSS-1 sonuçlarının kullanılmasına karar verilmiştir. Ayrıca ÖSS-1 sınavı puanları yerleştirmede tüm puan türleri için kullanıldığından öğrencilerin tamamının odaklandıkları bir sınavdır. Kaldı ki OKS de bir ilköğretim müfredat sınavıdır. Bu iki sınav öğrencileri eşit koşullarda test etmeleri beklenen sınavlardır. Yapılan eşleştirmeler sonunda toplam öğrencinin OKS ve ÖSS sonucuna ulaşılmıştır. Taramalar sonunda hatalı olan (kodlama yanlışları gibi) veriler ayıklanmış, sonuç olarak öğrencinin verileri değerlendirme için uygun bulunmuştur. Bu sayı içinde Anadolu liseleri 28976, fen liseleri 1500, Anadolu öğretmen liseleri 4003, Anadolu meslek liseleri 1614, Anadolu kız meslek liseleri 2167, Anadolu ticaret meslek liseleri 1003 ve Anadolu otelcilik ve turizm meslek liseleri 1406 öğrenci olarak ortaya çıkmıştır. Dört Anadolu meslek lisesi türünde 2002 OKS ve 2006 ÖSS-1 sonuçları eşleşen öğrenci sayısı toplam 6190 olmuştur. Bu sayı verileri eşleştirilen toplam öğrencinin % 15 ine karşılık gelmektedir. Eğitimini kazandığı okulda tamamlayan tüm grubun dahil edilmesi Anadolu meslek liseleri standart puanlarının genel dağılım içindeki durumunu daha sağlıklı kıyaslama olanağı sağlayacağından bu dört meslek lisesi türündeki öğrencilerin öğrenci içindeki durumlarına bakılmıştır. OKS de 100 soru, ÖSS-1 de 120 soru sorulmasından dolayı farklı sayıda soru sorulmasına bağlı olarak iki sınavda da öğrencilerin standart puanları yüzdelik değerlere dönüştürülmüş, standart puanlar arasındaki farklar yüzdelik değerler üzerinden incelenmiştir. Sınava giren öğrenci sayısı 4 ve daha az olan iller, iller düzeyindeki incelemede liste dışında tutulmuştur. Veriler öğrenimini eğitime başladığı okulda tamamlayan yeni mezun öğrencilerin tamamını kapsadığından geçerlik testi yapılmamış, araştırma kapsamından dolayı ayrıca anlamlılık testlerine (hipotez testlerine) gereksinim duyulmamıştır. Evrenin tümü üzerinde çalışıldığında, çıkan sonuçlar kesindir. Anlamlılık testi uygulanmaz. Eğer evrenden örneklem alınarak çalışılıyorsa, bir hipotez testi (anlamlılık testi) uygulanır (Ergün, 2008). Okul türlerinin OKS ve ÖSS-1 puanları arasındaki ilişkiyi incelemek için Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı kullanılmış, anlamlılık düzeyini incelemek için basit doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Korelasyonlar arasındaki farkın anlamlılığını test etmek üzere Fisher Z testi uygulanmıştır. Okul türleri arasındaki puan farkının anlamlılığına ilişkin tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Farkın hangi gruplar arasında olduğunu bulmak için de post hoc Scheffé testi uygulanmıştır. Ayrıca Fisher Z testi ile her bir okul türünün OKS ve ÖSS-1 testleri arasındaki korelasyonun, diğer okul türleri korelasyonları ile arasındaki farkın anlamlılığına bakılmıştır. Verilerin elde edilmesi için Microsoft Excel programı, değerlendirilmesi için SPSS 15.0 programı, Fisher Z testi için MedCalc programları kullanılmıştır. İşlem Öğrencilerin birbirlerine göre durumlarının ortaya çıkarılabilmesi için dört yanlış bir doğruyu götürecek şekilde hesaplanarak ham puanlar bulunmuş, elde edilen ham puanlar tüm grup (40669) için standart puana dönüştürülmüştür. Bunun için kullanılan standart puan formülü evren ortalaması, σ da evren standart sapması olmak üzere, Z= olmuştur (Baykul, 2000). Bulgular Okul türleri ve iller düzeyinde inceleme yapılmadan önce aradaki farkların anlamlığına ilişkin tek yönlü Anova testi ve farkın kaynağının hangi okul türü olduğunu bulmak için grup sayılarının farklı olmasına bağlı olarak post hoc Scheffé testi yapılmıştır. Buna ilişkin bulgular tablo 1 de verilmiştir. 678

5 BAHAR / Anadolu Meslek Liselerinde 2002 OKS ve 2006 ÖSS-1 Puanları Arasındaki Fark ve İlişki Tablo 1. Okul Türleri Arasındaki Farkın Anlamlılığına İlişkin Tek Yönlü Anova Sonuçları Varyansın Kaynağı Gruplar Arası Gruplar İçi Kareler Toplamı sd Kareler Ort.( s2) , ,753 21, , ,334 Toplam , ***p<.001 Analiz sonuçları puan farkları arasında okul türü açısından anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir. [F (3-6187) =21,355, p=001]. Puanlar arasındaki farkların hangi gruplar arasında olduğunu bulmak amacıyla yapılan Scheffé testinin sonuçlarına göre, Anadolu meslek liseleri ortalaması (x=-7,53 %95) anlamlı derecede diğer üç okul türünden (x=-5.08, x=-4.62 ve x=-4.33 %95Güvenirlik Düzeyi) düşük çıkmıştır. Diğer gruplar ise aralarında p<.05 düzeyinde anlamlı fark göstermemektedir. Ayrıca okul türleri korelasyonları arasındaki farkın anlamlılığı incelenmiştir. Buna ilişkin sonuçları tablo 2 de verilmiştir. Tablo 2. Korelasyonlar Arasındaki Farkın Anlamlılığına İlişkin Fisher Z Testi Sonuçları And. Kız M. And. Tic. M. F And. Otl. Tr. Mesl Okul Türü N r Z Z Z And. Mesl. L. And. Kız M. L. And. Tic M. L. And. Otl. Tr. M. L , , , ,47-4,117 (0,001)*** -0,186 (0,852) 3,347 (0,001)*** -0,865 (0,387) 3,031 (0,002)** -0,582 (0,56) Anadolu kız meslek liselerinde OKS ve ÖSS-1 puanları arasındaki ilişki anlamlı derecede diğer okul türlerinden daha yüksek çıkmıştır. Dört Anadolu meslek lisesi türünde OKS ve ÖSS- 1 standart puan ortalamaları, yüzdelik değeri, yüzdelik değerler arasındaki fark ve OKS ÖSS-1 arasında anlamlılık düzeylerine ilişkin bulgular tablo 3 te verilmiştir. Anadolu meslek liselerinde eğitim gören öğrencilerin ÖSS-1 standart puanı yüzdelik değerleri OKS standart puanı yüzdelik değerlerine göre 7,5 değer daha düşüktür. Dört okul türü içindeki en yüksek negatif fark budur. Anadolu kız meslek liselerinde eğitim gören öğrencilerin ÖSS-1 standart puanı yüzdelik değerleri OKS standart puanı yüzdelik değerlerine göre 4,3 değer daha düşüktür. Anadolu ticaret meslek liselerindeki öğrencilerin OKS standart puanı yüzdelik değerleri ile ÖSS-1 standart puanı yüzdelik değerleri arasındaki fark -4,6 dır. Anadolu turizm ve otelcilik meslek liselerindeki öğrencilerin ÖSS-1 standart puanı yüzdelik değerleri OKS standart puanı yüzdelik değerlerine göre 5,1 daha düşüktür. İlişki ve yordama düzeyi açısından incelendiğinde dört okul türünde de orta düzeyde ilişki (p<.001) olduğu görülmektedir. Yordama düzeylerine bakıldığında sadece Anadolu kız meslek liselerinde yordama düzeyi orta düzeye çok yakındır. Diğer bir deyişle standardize edilmiş regresyon katsayısına göre α=0,001 için OKS standart puanı ile ÖSS-1 standart puanı arasında (r 2 ) 0,298 anlamlılık vardır. Anadolu meslek liseleri, Anadolu ticaret meslek liseleri ve Anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerinde yordama düzeyleri birbirlerine çok yakın çıkmıştır (0,197, 0,202 ve 0,220). Anadolu meslek liselerinde illere göre OKS ve ÖSS-1 testleri standart puanı ortalamaları, yüzdelik değerleri, bu değerler arasındaki fark ve bu testlere ilişkin anlamlılık düzeyleri tablo 4 te verilmiştir. Tablo 3. Dört Anadolu Meslek Lisesi Türünde OKS ve ÖSS-1 Standart Puan Ortalamaları, Yüzdelik Değeri, Yüzdelik Değerler Arasındaki Fark ve OKS ÖSS-1 Arasında Anlamlılık Düzeyleri Okul Türü Öğr. Sayısı OKS St. P. OKS P. % ÖSS St. P. ÖSS P. % Fark* r r 2 And. Mesl. L ,3 43,3 43,0 35,8-7,5 0,444 0,197 And. Kız M. L ,2 32,2 33,5 27,9-4,3 0,546 0,298 And. Tic M. L ,6 34,6 36,0 30,0-4,6 0,450 0,202 And. Otl. Tr. M. L ,6 30,6 30,6 25,5-5,1 0,469 0,220 Tüm Grup ,1 56,1 62,9 52,4-3,7 0,729 0,531 ***: p<0.001 * OKS standart puan yüzdelik değerleri ve ÖSS-1 standart puanları yüzdelik değerleri arasındaki fark 679

6 K U R A M V E U Y G U L A M A D A E Ğ İ T İ M B İ L İ M L E R İ Tablo 4. İller Düzeyinde Anadolu Meslek Liselerinde OKS ve ÖSS-1 Standart Puan Ortalamaları Yüzdelik Değeri, Farkın Yüzdelik İfadesi ve Anlamlılık Düzeyleri En Üst 5 İl En Alt 5 İl ***: p<0.001 İl Adı OKS St. P. OKS P. % ÖSS St. P. ÖSS P. % Fark r r 2 Kütahya 34,9 34,9 57,2 47,7 12,8 0,472 0,222 Bartın 30,7 30,7 45,0 37,5 6,7 0,736 0,542 Giresun 36,8 36,8 50,0 41,7 4,9 0,059 0,004 Nevşehir 35,7 35,7 48,7 40,6 4,8 0,724 0,525 Hatay 37,1 37,1 49,3 41,1 4,0 0,442 0,195 İstanbul 50,0 50,0 45,8 38,2-11,8 0,316 0,100 Çankırı 36,8 36,8 29,6 24,7-12,1 0,356 0,127 Eskişehir 51,4 51,4 46,4 38,7-12,8 0,399 0,159 Tekirdağ 43,4 43,4 36,5 30,5-12,9 0,269 0,073 Kırıkkale 30,5 30,5 20,1 16,8-13,8 0,218 0,047 Anadolu meslek liselerinde OKS ve ÖSS-1 standart puan ortalamaları yüzdelik değerleri arasındaki farka bakıldığında en yüksek farkın 12,8 ile Kütahya ilinde olduğu görülmektedir. En yüksek ikinci fark ise 6,7 ile Bartın ilindedir. Üçüncü sırada ise 4,9 ile Giresun ve dördüncü sırada 4,8 ile Nevşehir illeri bulunmaktadır. 14 ilde ÖSS-1 standart puanı ortalamaları yüzdelik değerleri daha yüksek çıkmıştır. ÖSS-1 standart puanı yüzdelik değerinin OKS standart puanı yüzdelik değerine göre en düşük olduğu il -13,8 ile Kırıkkale olmuştur. İkinci sırada ise -12,9 ile Tekirdağ ili vardır. Fark, Eskişehir ilinde -12,8, Çankırı ilinde ise -12,1 olarak gerçekleşmiştir. OKS puanları ile ÖSS-1 puanları arasındaki ilişkiye bakıldığında 26 ilde bu puanlar arasında anlamlı ilişki bulunduğu ortaya konulmuştur. En yüksek düzeydeki ilişki 0,875 korelasyon değeri (p<.05) ile Aksaray ilindeki OKS ve ÖSS-1 sonuçları arasındadır. İkinci sırada 0,843 korelasyon değeri (p<.072) ile Uşak ili vardır. 0,803 korelasyon (p<.002) ile Sinop ili üçüncü en yüksek ilişkinin olduğu il olmuştur. Bu üç il ve Erzincan (0,779) ilinde (p<.069) OKS ve ÖSS-1 standart puanları arasında yüksek düzeyde ilişki bulunmuştur. Hiçbir ilde negatif yönde ilişki çıkmamıştır. Yordama düzeyleri incelendiğinde OKS standart puanlarının ÖSS-1 puanını 23 ilde istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yordadığı anlaşılmaktadır. Anadolu kız meslek liselerinde 58 ilde OKS standart puanı ortalamaları ile ÖSS-1 standart puanı ortalamalarının yüzdelik değerleri arasındaki farklar incelenmiştir. Buna ilişkin bulgular tablo 5 te verilmiştir. OKS ve ÖSS-1 standart puanı ortalaması yüzdelik değerleri incelendiğinde en yüksek farkın 16,5 ile Artvin ilinde olduğu görülmektedir. İkinci sırada 7,1 ile Denizli ili vardır. Yüzdelik değerler arasındaki farkın en yüksek olduğu üçüncü il ise 6,5 ile Kırıkkale dir. 17 ilde ÖSS-1 standart puanı yüzdelik değerleri OKS standart puanı yüzdelik değerlerine göre daha yüksek çıkmıştır. ÖSS-1 standart puanı yüzdelik değerinin OKS standart puanı yüzdelik değerine göre en düşük olduğu il -15,2 ile Kayseri olmuştur. Bu ili -12,7 ile Tablo 5. İller Düzeyinde Anadolu Kız Meslek Liselerinde OKS ve ÖSS-1 Standart Puan Ortalamaları Yüzdelik Değeri, Farkın Yüzdelik İfadesi ve Anlamlılık Düzeyleri En Üst 5 İl En Alt 5 İl ***: p<0.001 İl Adı OKS St. P. OKS P. % ÖSS St. P. ÖSS P. % Fark r r 2 Denizli 45,2 45,2 62,7 52,3 7,1 0,09 0,01 Kırıkkale 31,1 31,1 45,1 37,6 6,5 0,94 0,89 Erzincan 29,1 29,1 40,6 33,8 4,8 0,56 0,32 Kilis 28,7 28,7 39,1 32,6 3,9 0,94 0,89 Kırşehir 15,6 15,6 22,8 19,0 3,4 0,57 0,33 Amasya 30,0 30,0 25,3 21,1-9,0 0,84 0,7 Eskişehir 41,1 41,1 38,6 32,2-9,0 0,69 0,48 İstanbul 40,4 40,4 37,1 30,9-9,5 0,4 0,16 Samsun 42,5 42,5 35,8 29,9-12,7 0,41 0,17 Kayseri 44,3 44,3 35,0 29,1-15,2 0,72 0,52 680

7 BAHAR / Anadolu Meslek Liselerinde 2002 OKS ve 2006 ÖSS-1 Puanları Arasındaki Fark ve İlişki Tablo 6. İller Düzeyinde Anadolu Ticaret Meslek Liselerinde OKS ve ÖSS-1 Standart Puan Ortalamaları Yüzdelik Değeri, Farkın Yüzdelik İfadesi ve Anlamlılık Düzeyleri İl Adı OKS St. P. OKS P. % ÖSS St. P. ÖSS P. % Fark r r 2 Bilecik 28,7 28,7 42,5 35,4 6,7 0,555 0,308 Sinop 20,2 20,2 30,6 25,5 5,2 0,703 0,494 En Alt 5 İl En Üst 5 İl *: p<0.05, **: p<0.01 Adıyaman 26,5 26,5 37,5 31,2 4,7 0,264 0,07 Denizli 38,0 38,0 49,6 41,3 3,3 0,351 0,123 Bolu 30,4 30,4 39,3 32,7 2,4 0,487 0,237 Malatya 33,9 33,9 31,1 25,9-8,0 0,21 0,044 Trabzon 27,4 27,4 23,1 19,3-8,1 0,801 0,642 Kırklareli 35,1 35,1 32,2 26,8-8,3 0,315 0,099 Uşak 27,7 27,7 20,0 16,7-11,0 0,089 0,008 Kocaeli 36,0 36,0 25,7 21,4-14,5 0,188 0,035 Samsun ili izlemektedir. ÖSS-1 standart puanı yüzdelik değeri, OKS standart puanı yüzdelik değerine göre Kars ilinde 9,8 daha düşük olmuştur. Bu ili -9,5 ile İstanbul takip etmektedir. 42 ilde OKS standart puanı ortalamaları yüzdelik değerlerine göre ÖSS-1 standart puanı ortalamaları yüzdelik değeri daha düşük gerçekleşmiştir. Anadolu kız meslek liselerinde OKS ve ÖSS- 1 standart puanları arasındaki ilişkiye bakıldığında 34 ilde OKS ve ÖSS-1 arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. 12 ilde OKS ve ÖSS-1 arasında yüksek düzeyde ilişki bulunmuştur. Pozitif yönde en yüksek ilişki 0,992 (p<.079) ile Malatya ilinde, sonra Van (0,990) ilinde (p<.088), daha sonra ise Kırıkkale (0,944) (p<.016) ilindedir. Dördüncü sırada ise 0,943 ile (p<.016) Kilis ilinde yüksek düzeyde ilişki bulunmuştur. Kırıkkale, Malatya, Kilis ve Van illerinde OKS, ÖSS-1 i çok yüksek düzeyde yordamaktadır. En yoğun öğrenci grubunun sınava girdiği Ankara ve İzmir illerinde OKS standart puanları ÖSS-1 standart puanlarını orta düzeyde yordamaktadır. İstanbul ilinde ise düşük düzeyde yordamaktadır. Anadolu ticaret meslek liselerinde iller düzeyinde OKS ve ÖSS-1 standart puanı ortalaması yüzdelik değeri arasındaki farka ilişkin bulgular ve bu testlere ilişkin anlamlılık düzeyleri tablo 6 da verilmiştir. 54 ilde OKS ile ÖSS-1 standart puanları ortalamalarının yüzdelik değerleri arasındaki farklar incelenmiştir. OKS standart puanı yüzdelik değerleri ve ÖSS-1 standart puanı yüzdelik değerleri arasındaki en yüksek fark 8,4 ile Nevşehir ilinde gerçekleşmiştir. İkinci sırada ise 6,7 ile Bilecik ili vardır. Sinop ilinde 5,2 ve Adıyaman ilinde 4,7 fark vardır. 14 ilde ÖSS-1 standart puanı yüzdelik değerleri OKS standart puanı yüzdelik değerine göre daha yüksek, kalan 41 ilde ise daha düşük gerçekleşmiştir. En düşük gerçekleşen il -16,3 ile İçel olmuştur. İkinci sırada -14,5 ile Kocaeli ili vardır. Üçüncü sırada ise -11 ile Uşak ili vardır. Anadolu ticaret meslek liselerinde OKS standart puanı ile ÖSS-1 standart puanı arasındaki ilişkiye bakıldığında 18 ilde anlamlı ilişki bulunmuştur. En yüksek düzeyde ilişki 0,993 (p<.007) ile Aksaray ilindedir. İkinci çok yüksek düzeyde ilişki ise 0,940 (p<.017) ile Giresun ilindedir. İlişkinin yüksek düzeyde olduğu iller ise 0,845 (p<.002) ile Sakarya, 0,801 (p<.055) ile Trabzon, 0,751 (p<.032) ile Bartın ve 0,746 (p<.008) ile Kastamonu ilidir. Ayrıca 12 ilde daha puanlar arasında ilişki vardır. 36 ilde anlamlı ilişkiye rastlanmamıştır. OKS standart puanının ÖSS-1 standart puanını yordama derecesine bakıldığında 2 ilde göz ardı edilebilecek düzeyde düşük derecede, 3 ilde düşük düzeyde ve 10 ilde orta düzeyde yordadığı görülmektedir. Giresun ve Sakarya illerinde OKS nin ÖSS-1 standart puanını yordama derecesi 0,885 ve 0,714 ile yüksek düzeyde çıkmıştır. Aksaray ilinde ise OKS nin ÖSS-1 standart puanını 0,985 ile çok yüksek düzeyde yordadığı görülmektedir. Anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerinde illere göre OKS standart puanı ortalamaları ve ÖSS-1 standart puanı ortalamaları yüzdelik değerleri arasındaki farka ve bu testlere ilişkin anlamlılık düzeyleri tablo 7 de verilmiştir. 681

8 K U R A M V E U Y G U L A M A D A E Ğ İ T İ M B İ L İ M L E R İ Tablo 7. İller Düzeyinde Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde OKS ve ÖSS-1 Standart Puan Ortalamaları Yüzdelik Değeri, Farkın Yüzdelik İfadesi ve Anlamlılık Düzeyleri İl Adı OKS St. P. OKS P. % ÖSS St. P. ÖSS P. % Fark r r 2 Hatay 23,6 23,6 31,1 25,9 2,3 0,250 0,063 En Alt 5 İl En Üst 5 İl Uşak 26,6 26,6 34,7 28,9 2,3 0,272 0,074 Tokat 24,6 24,6 31,6 26,3 1,7 0,403 0,162 Denizli 32,3 32,3 40,7 33,9 1,6 0,574 0,33 Erzincan 25,6 25,6 32,6 27,2 1,6 0,350 0,122 Adana 28,7 28,7 25,4 21,2-7,5 0,309 0,096 Bursa 39,2 39,2 38,0 31,6-7,5 0,364 0,133 Ankara 37,8 37,8 33,7 28,1-9,7 0,267 0,071 İstanbul 42,4 42,4 38,5 32,1-10,2 0,144 0,021 Kırklareli 26,3 26,3 18,8 15,7-10,6 0,015 0,00 **: p<0.01, ***:p< öğrencinin eğitimini OKS sınavı ile girdiği okulda tamamladığı Anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerinde 46 ilde ÖSS-1 standart puanı ortalamaları ile OKS standart puanı ortalamalarının yüzdelik değere dönüştürülmüş farkları incelenmiştir. Toplam 9 ilde ÖSS-1 standart puanları daha yüksek çıkmıştır. Standart puanlarda yüzdelik değer olarak farkın en yüksek olduğu iki il 2,3 ile Hatay ve Uşak olmuştur. İkinci sırada 1,7 ile Tokat ve üçüncü sırada 1,6 ile Denizli ve Erzincan illeri vardır. 37 ilde ÖSS-1 standart puanı yüzdelik değerleri daha düşük gerçekleşmiştir. Negatif yönde farkın en yüksek olduğu il -21 ile Giresun ilidir. İkinci sıradaki Kırklareli ilindeki fark -10,6, İstanbul ilinde -10,2 ve Edirne ilinde -9,8 olarak gerçekleşmiştir. OKS ve ÖSS-1 standart puanları arasındaki ilişkinin anlamlılık düzeyine bakıldığında 23 ilde standart puanlar arasında ilişki olduğu görülmektedir. En yüksek düzeyde ilişki 0,899 (p<.032) ile Kilis ilindedir. Bu ilde OKS standart puanı ÖSS-1 standart puanı arasındaki regresyon analizi sonuçları incelendiğinde ÖSS-1 e ilişkin toplam değişimin % 80,8 nin OKS ile açıklandığı görülmektedir. OKS ve ÖSS-1 standart puanları arasında α=0,005 için 0,808 anlamlılık vardır. OKS standart puanları ÖSS-1 standart puanlarını 4 ilde orta düzeyde, 9 ilde düşük düzeyde, 5 ilde ise göz ardı edilebilecek düzeyde yordamaktadır. Cinsiyete göre puan farklarının değerlendirilmesine geçilmeden önce cinsiyete göre farkların anlamlığını test etmek için eş yapma t testi uygulanmıştır. Buna ilişkin sonuçlar tablo 10 da verilmiştir. Tablo 8. Cinsiyete İlişkin Puanlar Arasındaki Farkın Anlamlılığı İle İlgili Eş Yapma T Testi Sonuçları Cins. N M Ss df t Fark Erkek , ,43742 Kız , ,17368 ***:p< ,271 İki sınav arasındaki fark cinsiyete göre incelendiğinde kız öğrencilerin (M=-3,877, Ss=12,17) erkek öğrencilerden (M=-6,599, Ss=13,437) daha az negatif farka sahip oldukları (t(6190)=-8,271, p=<.001)) ortaya çıkmıştır. Cinsiyete ilişkin puanlar arasındaki farka bakıldığında kız ve erkek öğrenciler arasındaki puan farklarının anlamlı olduğu ortaya çıkmaktadır. Anadolu meslek liselerinde cinsiyete göre yapılan incelemede erkek öğrencilere ilişkin bulgular tablo 9 da verilmiştir. Dört okul türünde erkek öğrencilerde OKS ve ÖSS-1 standart puanları yüzdelik değerleri arasındaki farka bakıldığında, bütün okul türlerinde negatif yönde fark olduğu anlaşılmaktadır. Anadolu meslek ve Anadolu kız meslek liselerindeki farkın diğer okul türlerinde olduğundan daha fazla olduğu görünmektedir (-7,71 ve -6,84). Anadolu ticaret meslek ve Anadolu otelcilik ve turizm meslek lise- Tablo 9. Dört Okul Türünde Erkek Öğrencilerin Standart Puanları, Yüzdelik Değeri, Aradaki Fark ve Anlamlılık Düzeyleri Okul Türü Öğr. S OKS St. P. OKS P. % OSS St. P. 682 ÖSS P. % Fark* r r 2 A. Mesl. L ,45 43,45 42,89 35,7-7,71 0,427 0,182 A. Kız M. L ,22 31,22 29,26 24,4-6,84 0,526 0,275 A. Tic M. L ,82 34,82 35,15 29,3-5,54 0,479 0,229 A. O. Tr. M. L ,6 30,6 30,1 25,0-5,53 0,442 0,195 Toplam ,1 36,1 36,6 30,5-5,6 0,530 0,281 ***:p<0.001

9 BAHAR / Anadolu Meslek Liselerinde 2002 OKS ve 2006 ÖSS-1 Puanları Arasındaki Fark ve İlişki Tablo 10. Dört Okul Türünde Kız Öğrencilerin Standart Puanları, Yüzdelik Değeri, Aradaki Fark ve Anlamlılık Düzeyler Okul Türü Öğr. S. OKS St. P. % OSS St. P. % Fark r r 2 A. Mesl. L ,43 42,43 43,37 36,1-6,29 0,569 0,324 A. Kız M. L ,48 32,48 34,54 28,8-3,70 0,551 0,304 A. Tic M. L ,43 34,43 36,98 30,8-3,61 0,426 0,182 A. O. T. M. L ,73 30,73 32,41 27,0-3,73 0,558 0,311 Toplam ,32 33,32 35,33 29,4-3,92 0,547 0,299 ***:p<0.001 lerinde negatif yöndeki fark hemen hemen aynıdır (-5,54 ve -5,53). Anadolu meslek liselerinde 2002 yılında OKS sınavı ile yerleştirilip eğitimini aynı okullarda tamamlayan 1427 erkek öğrenci bulunmaktadır. Bu öğrenci grubunda yordayıcı değişken OKS nin bağımlı değişken ÖSS-1 i yordama gücü incelendiğinde α=0,001 için ÖSS-1 e ilişkin toplam değişimin % 18,2 sinin OKS ile açıklandığı görülmektedir. Standardize edilmiş regresyon katsayısına göre OKS standart puanı ile ÖSS-1 standart puanı arasında 0,182 anlamlılık vardır. OKS nin ÖSS-1 sonucunu yordama gücü erkek öğrencilerde düşük düzeyde çıkmıştır. Anadolu kız meslek liselerinde yordayıcı değişken OKS nin bağımlı değişken ÖSS-1 i yordama gücü incelendiğinde α=0,001 için ÖSS-1 e ilişkin toplam değişimin % 27,5 inin OKS ile açıklandığı görülmektedir. Standardize regresyon katsayısına göre OKS ve ÖSS-1 standart puanları arasında 0,275 anlamlılık vardır. OKS nin ÖSS-1 sonucunu yordama gücü erkeklerde düşük çıkmıştır. Anadolu Ticaret meslek liselerinde yordayıcı değişken OKS nin bağımlı değişken ÖSS-1 i yordama gücü incelendiğinde α=0,001 için ÖSS-1 e ilişkin toplam değişimin % 22,9 unun OKS ile açıklandığı görülmektedir. OKS standart puanı ile ÖSS-1 standart puanı arasında 0,229 anlamlılık vardır. Erkeklerde OKS nin ÖSS-1 sonucunu yordama gücü düşük çıkmıştır erkek öğrencinin sınava girdiği Anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerinde yordayıcı değişken OKS nin bağımlı değişken ÖSS-1 i yordama gücü incelendiğinde (p<.001) ÖSS-1 e ilişkin toplam değişimin % 19,5 inin OKS ile açıklandığı görülmektedir. Bu okul türünde de OKS nin ÖSS-1 i yordama gücü erkek öğrencilerde düşük çıkmıştır. Anadolu meslek liselerinde cinsiyete göre yapılan incelemede kız öğrencilere ilişkin bulgular tablo 10 da verilmiştir. Dört Anadolu meslek lisesi türünde kız öğrencilerde OKS ve ÖSS-1 standart puanları yüzdelik değerlerine bakıldığında Anadolu meslek liselerindeki kız öğrencilerin negatif yöndeki farkı hemen öne çıkmaktadır (-6,29). Diğer üç okul türünde negatif yöndeki fark birbirine çok yakındır (-3,70, -3,61 ve -3,73). Kız öğrencilerde Anadolu meslek liselerinde yordayıcı değişken OKS nin bağımlı değişken ÖSS-1 i yordama gücü incelendiğinde α=0,001 için ÖSS- 1 e ilişkin toplam değişimin % 32,4 ünün OKS ile açıklandığı görülmektedir. Standardize regresyon katsayısına göre OKS puanı ile ÖSS-1 puanı arasında 0,324 anlamlılık vardır. OKS nin ÖSS-1 i yordama gücü orta düzeyde çıkmıştır. Anadolu kız meslek liselerinde α=0,001 için ÖSS-1 e ilişkin toplam değişimin % 30,4 ü OKS ile açıklanmaktadır. Standardize edilmiş regresyon katsayısına göre OKS puanı ile ÖSS-1 puanı arasında 0,304 anlamlılık vardır. Yordama gücü orta düzeyde çıkmıştır. Anadolu ticaret meslek liselerinde α=0,001 için OKS, ÖSS-1 e ilişkin toplam değişimin % 18,2 sini açıklamaktadır. OKS standart puanı ile ÖSS-1 standart puanı arasında 0,182 anlamlılık vardır. OKS nin ÖSS-1 i yordama gücü düşük düzeyde çıkmıştır. Sadece bu okul türünde kız öğrencilerde yordama düzeyi erkek öğrencilerinkinden daha düşüktür. Anadolu otelcilik ve turizm meslek liseleri incelendiğinde α=0,001 için ÖSS-1 e ilişkin toplam değişimin % 31,1 inin OKS ile açıklandığı görülmektedir. Bu okul türünde yordama düzeyi orta derecede çıkmıştır. Kız öğrenciler ve erkek öğrencilerin korelasyonları arasındaki farkın anlamlılığı için Fisher Z testi uygulanmış, iki grup arasında p<0.05 düzeyinde anlamlı bir farka rastlanmamıştır. Tartışma Türkiye geneli OKS ve ÖSS-1 bağlamında akademik başarı göz önüne alındığında fark negatif çıkmıştır. OKS ile öğrenci alan nitelikli okullar ve Anadolu meslek liseleri arasında çok büyük farklar olmadığı ortaya çıkmaktadır. Anadolu meslek liselerinin ÖSS deki başarısızlığı OKS ile birlikte ele alındığında biraz azalmaktadır. Ancak burada, sadece üniversite umudu olanların sınavlara giriyor olabileceği unutulmamalıdır. Lise türlerine genel olarak bakıldığında negatif yönde en yüksek farkın Anadolu meslek liselerinde olduğu görülmektedir. Akademik başarı anlamında 683

10 K U R A M V E U Y G U L A M A D A E Ğ İ T İ M B İ L İ M L E R İ adı geçen 4 okul türü arasında en başarısız okullar Anadolu meslek liseleridir. Öğrenci sayısı daha fazla olmasına rağmen Anadolu kız meslek liselerinde negatif yöndeki fark en düşük gerçekleşmiştir. Bu okul türündeki öğrencilerin ÖSS-1 başarıları diğer üç lise türüne göre daha yüksektir. Yine yordama düzeyi bu okul türünde en yüksektir. Anadolu meslek liseleri en başarısız okullar olurken Anadolu kız meslek liselerinin bu grup içinde en başarılı okullar olmalarının nedenleri araştırılmaldır. Anadolu kız meslek liselerinin bu okul türleri içinde en başarılı okul türü olduğu düşünülebilir. Anadolu meslek liseleri ve Anadolu kız meslek liseleri aynı işlevi gören okullar olmakla birlikte Anadolu kız meslek liselerinde kız öğrencilerin sayısının erkek öğrencilerin sayısına göre oldukça yüksek olması (1732 kız, 435 erkek) bu başarıda cinsiyetin bir etken olabileceğini düşündürmektedir. Anadolu ticaret meslek liseleri yordamanın tüm iller açısından en az olduğu okullar olmuştur. 36 ilde OKS ÖSS-1 sonuçlarını yordamamaktadır. Bu okul türü öğrencilerinin akademik başarılarının düşüklüğüne bağlı olarak ÖSS sınavı için hazırlık yapmadıkları düşünülebilir. Ayrıca birçok ilde sınavlar arasındaki ilişkinin olmaması da okula girişte ve okuldan çıkışta öğrencilerin akademik başarı ve özellikle üniversitede eğitim görme ile ilgili düşüncelerinde değişme olduğu olasılığını vermektedir. Sonuçlar illere göre incelendiğinde herhangi bir bölgede tahmin edilebilir bir yığılma görülmemektedir. Coğrafi konum illerin başarı dağılımını göstermemektedir. Bu ise okul başarılarında okul içi etkenlerin daha çok belirleyici olabileceğini akla getirmektedir. Akademik başarı kapılarının açılması, bu okul türlerindeki öğrencilerin akademik başarıya daha fazla odaklanmalarını getirebilir. Bu bir yandan öğrencilerin mesleki eğitimden uzaklaşmalarını sonucunu doğurabilir. Ancak çok daha fazla öğrencinin bu okulları tercih etmesi olanağını sağlayacağından bu okulların niteliğinin artmasına katkıda bulunacaktır. İlişki düzeyindeki genel düşüklük ve sınava giren sayısının toplam öğrenci sayısına göre çok düşük olması katsayı farkının sınava hazırlanmada önemli bir etken olabileceğini düşündürmektedir. Öte yandan 2010 yılından önce önlisans programlarına sınavsız geçiş olmasının akademik başarıya olumsuz etki ettiği de ifade edilebilir. Meslek yüksek okulları yöneticileri, meslek lisesi mezunlarının imtihansız myo larına alınmasının son derece yanlış olduğunu, düz liseden gelen öğrenciler ile aralarında ciddi nitelik farkları olması nedeni ile myo larda istenilen eğitim standartlarına ulaşılmadığını uzunca süredir dile getiriyorlar (Kavi, 2005) yılından itibaren YGS sınav başarısının zorunlu hale gelmesi bu sonuçlar açısından da değerlendirilmeli. Ki, eldeki sonuçlar merkezi sınavın tüm öğrenciler için zorunlu olmasının daha iyi olacağı tezini güçlendirmektedir. Cinsiyet açısından standart puan yüzdelik değerleri arasındaki farka bakıldığında açık bir şekilde erkek ve kız öğrenciler arasında fark olduğu anlaşılmaktadır. Bu dört okul türünde de kız öğrenciler erkek öğrencilere göre daha başarılı olmuşlardır. Erkek ve kızlar arasındaki en yüksek fark Anadolu kız meslek liselerinde gerçekleşmiştir. Bunun bir nedeni bazı bölgelerde kız öğrencilerin diğer okullarda yeteri kadar temsil edilememesi, aile ve benzeri nedenlerle mesleki okulları tercih etmeleri ile ilişkili olabilir. Anadolu kız meslek liselerinde eğitim gören erkek öğrencilerin belirgin şekilde başarısız olmalarının nedenleri araştırılmalıdır. Tüm okul türlerinde kız öğrencilerin başarılı olmalarının nedenleri de araştırılmayı beklemektedir. Cinsiyete göre yapılan yordama analizinde üç okul türünde yordama düzeyi kız öğrencilerde erkek öğrencilere göre yüksek çıkmıştır. Anadolu ticaret meslek lisesi dışındaki okul türlerinde kızlarda yordama düzeyinin orta olması bu okul türlerindeki kız öğrencilerin akademik başarı ile ilgili olarak daha istikrarlı oldukları izlenimini vermektedir. Erkek öğrenciler okullarda daha fazla farklı şekillerde etkilenmektedirler. Bu ise kız ve erkek öğrencileri karşılaştıran araştırmalara paralellik göstermektedir. Yordama analizi ve standart puanların yüzdelikleri arasındaki farklar birlikte ele alındığında erkek öğrencilerin lise eğitiminde negatif yönde çok farklılıklar gösterdikleri anlaşılmaktadır. Bu da erkek öğrencilerde kafa karışıklığının olduğu anlamına gelebilir. Nitekim bir takım ülkelerde erkek öğrencilerin daha çok okul bırakma eğilimi gösterdikleri bilinmektedir. En yüksek okulu bırakma oranı gelecek beklentisi çok düşük olan meslek liselerinde görülmekte, bu sorun en çok dokuzuncu sınıfta ortaya çıkmakta ve erkekler kız öğrencilere göre daha yüksek oranda okulu bırakmaktadırlar (Uysal ve Şahin, 2007). Kız öğrenciler erkek öğrencilere göre daha yüksek oranlarda lise bitirmektedirler (Greene ve Winters, 2006). Akademik başarının bireyin genel yaşamına da katkı sağladığı düşünüldüğünde, yüksek öğrenim alanında meslek lisesi mezunlarının merkezi sınav puanı ile girebileceği teknik fakültelerin sayısının artırılmasının bu okullara yönelimi teşvik edebileceği düşünülebilir. Bunun yanında sonuçlar, bu okul türlerinde öğretim kalitesi ile ilgili sorunlar olduğu izlenimini vermektedir. 684

11 Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(2) Spring Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. The Difference and Relationship between the SSEE and UEE-1 Scores of Anatolian Vocational High Schools Mustafa BAHAR a Fatih University Abstract Vocational High School students enter schools either with GPA or with Secondary School Entrance Exam (SSEE). In this research, the difference between the percentages of standard scores of 6190 students at four kinds of Anatolian Vocational High Schools in SSEE and UEE-1 exams, and their regression analyses have been studied. Moreover, one-way Anova test has been carried out to test the significance of difference. The school type with the lowest UEE-1 standard score percentage compared with the percentage of SSEE standard score was Anatolian vocational high schools. In all school types SSEE explained less than 30% of UEE-1 scores, the highest being 0,298 for Anatolian girls vocational high schools. Girls had better percentages of standard scores in three school types. Key Words Academic Achievement, Prediction, Standard Score, Gender, Vocational School. Because success in education is directly related with a country s power of competition, attempts to increase enrollment rates and keeping them high in developed countries, which already have higher rates, become more understandable. Thus, considerable effort has been made to keep vocational school attendees within the educational system. Parallel with this, to increase the rate of enrolment and to keep these rates higher in vocational schools, the desire of students for academic achievement should be utilized in a positive way. Taken into account its benefits, academic achievement is something students of all schools would like to have. Even in vocational schools, students prefer places in universities that focus on academic achievement. However, their failure to win a place at universities with university entrance exams wrongly implies their considerable general failure. Researches that control inputs of these schools will give a more accurate picture of these schools. As SSEE has scores of all the students who win a place in Anatolian Vocational High Schools, they a Correspondence: Assist. Prof. Mustafa BAHAR. Fatih University, Faculty of Education, Department of Educational Sciences, İstanbul / Turkey. & hotmail.com. Phone: Fax: are the best agents to control their academic success inputs. Comparing the scores of SSEE and UEE, records of academic achievement will be beneficial in reflecting the choice of vocational high school, which, to some extent, stems from coefficient differences, which means different school types have different coefficients for the same tests in placing students into universities. Academic Achievement When success in education is expressed, academic achievement which means grades developed in classes and given by teachers, test scores or both of them are meant (Carter & Good, 1973). Academic achievement expresses changes in behavior in all program areas other than in individual s psychomotor and affective development (Erdoğdu, 2006). It has been accepted that academic achievement is positively correlated with intelligence (Yıldırım, 2000). Individuals who catch and taste success are more motivated to study and focus more (Keskin & Sezgin, 2009). Academic achievement of individuals with higher optimism level has been found to be higher (Aydın & Tezer, 1991). On the other hand, low academic achievement is a cause of dissatisfaction, which adds to importance of academic achievement. A research done in Aus- 685

12 E D U C A T I O N A L S C I E N C E S : T H E O R Y & P R A C T I C E tralia pointed out that among those most likely to have left school early between 2003 and 2005 are those whose parents worked in blue-collar occupations or were other than university-educated, those who were from non-metropolitan locations, those who were low academic achievers and those who were from public schools (Curtis & McMillan, 2008). In a study it was revealed that demographic and family variables affected educational expectations, and even if not always, it had an important influence in educational level (Trusty, 1998). As academic achievement is measured by grades and test scores, general and centralized exams are used to evaluate academic achievement in various countries such as United Kingdom, Australia, Singapore and numerous states in the USA. Due to differences in grading systems in schools, class, or school wide exams have not been preferred. Empirical evidence shows school grades are a weak predictor of success (Nelson, 1975). Moreover, during the process of preparation, to increase its reliability coefficient and especially to ensure content validity, intensive attempts are made in standardized tests, thus making them a healthier form of testing. There is plenty of evidence citing standard tests as a better predictor of success than local exams. Besides, research shows that reliability coefficients of UEE are increasing further. Tezbaşaran indicated that reliability coefficients of university entrance exams after 1987 increased (Tezbaşaran, 1991). In mathematics, physics, chemistry and biology lessons, compared to mathematical part, multiple correlations of 2000 were higher than those of 1998 (Kelecioğlu, 2003). Studies carried out in the years have evidence that university entrance exam has made quite consistent ranking with respect to KR-21 reliability coefficients (Baykal, 2005). Vocational Schools and Academic Achievement Academic achievement is important in high school education but Anatolian high schools, science schools and general high schools are more concerned with it than vocational high schools, which explains the reason why there is little research about academic achievement in vocational high schools. Quite naturally, vocational high schools are among the lowest scoring high schools in UEE. According to the data of ÖSYM 2006, technical high schools, vocational girls high schools, private evening schools, evening schools, vocational high schools of commerce and vocational industry schools are the lowest scoring schools (ÖSYM, 2006). According to findings in UEE tests, both vocational and Anatolian vocational high schools scored lower than 50% in verbal and numerical tests (Berberoğlu & Kalender, 2005). But it should be taken into account that these data take only UEE scores into account. According to US Department of Education, the more vocational classes students took, the less they enrolled in further education, and the more they waited for further education (National Center for Education Statistics, 2008). Nearly 90% of university graduates believed that their education contributed to better job performance, while only 64 % of vocational school graduates felt the same way (Berberoğlu, 2005). According to the results of a study conducted by Peker, students finishing sports high schools are not eligible to achieve success at sports departments at university. Considering the correlation between students scores, Peker offers accepting students into these departments with such UEE scores as numerical or numerical plus verbal tests besides skill tests as a suggestion (Peker, 2003). In a study investigating students attitude towards the university entrance exam there was a statistically significant relationship between general academic achievement and attitude (Çevik & Ekici, 2008). In a study done on students of child development department at a vocational high school, it was found that those with positive attitude towards school had higher perceptions of themselves than those with lower attitude towards school (Önder, 2002). Çamlıyer, Çamlıyer and Eniseler (1999) indicated that when enrolling students into sports academies, students university entrance exam scores should be taken into account instead of using just physical abilities. Observations show positive relationship between academic achievement and physical activity (Trudeau & Shephard, 2008). In a study that included cross sectional study of 6,346 adolescents in Iceland, it was found that lower BMI, physical activity, and good dietary habits were all associated with higher academic achievement and poor dietary habits negatively influenced self-esteem and academic achievement (Kristjánsson, Sigfúsdóttir, & Allegrante, 2010). Even if psychomotor skills are required in vocational high schools, academic achievement continues to be important. Ministry of Education should make room for areas that will allow students to enroll in vocational high schools to develop their basic skills and talents. Similarly, students of gen- 686

Yükseköğretime Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) nın Yordama Geçerliği

Yükseköğretime Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) nın Yordama Geçerliği DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 987 Yükseköğretime Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) nın Yordama Geçerliği İsmail KARAKAYA*, Ezel TAVŞANCIL** Özet

Detaylı

Investigation of The Students Science Process Skill Levels in Vocational Schools: A Case of Balıkesir

Investigation of The Students Science Process Skill Levels in Vocational Schools: A Case of Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 4, Sayı 2, Aralık 2010, sayfa 79-109. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education

Detaylı

Öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavındaki Başarısına Etki Eden Unsurların Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavındaki Başarısına Etki Eden Unsurların Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 14, Sayı 1, Nisan 2013, Sayfa 67-83 Öğrencilerin Seviye Belirleme Sınavındaki Başarısına Etki Eden Unsurların Farklı Değişkenler Açısından

Detaylı

Lise Öğrencilerinde Okulu Bırakma Eğilimi ve Nedenleri. Dropout Tendency among High School Students and its Reasons

Lise Öğrencilerinde Okulu Bırakma Eğilimi ve Nedenleri. Dropout Tendency among High School Students and its Reasons Lise Öğrencilerinde Okulu Bırakma Eğilimi ve Nedenleri Hüseyin ŞİMŞEK 1 ÖZET Bu araştırmanın amacı, Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki lise öğrencilerinin okulu bırakma eğilimlerini belirlemek ve okulu bırakma

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖZEL YETENEK SINAVLARINDA OBP İLE ALAN PUANLARI VE SINAV BAŞARI DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER *

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖZEL YETENEK SINAVLARINDA OBP İLE ALAN PUANLARI VE SINAV BAŞARI DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER * The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss2240 Number: 24, p. 33-46, Spring 2014 MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖZEL

Detaylı

ÖĞRENCİ BAŞARISININ YILLARA, OKUL TÜRLERİNE, BÖLGELERE GÖRE İNCELENMESİ: ÖSS VE PISA ANALİZİ

ÖĞRENCİ BAŞARISININ YILLARA, OKUL TÜRLERİNE, BÖLGELERE GÖRE İNCELENMESİ: ÖSS VE PISA ANALİZİ ÖĞRENCİ BAŞARISININ YILLARA, OKUL TÜRLERİNE, BÖLGELERE GÖRE İNCELENMESİ: ÖSS VE PISA ANALİZİ Dr. Giray Berberoğlu İlker Kalender Orta Doğu Teknik Üniversitesi Özet Eğitim yatırımlarının etkililiği farklı

Detaylı

YENİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİM PROGRAMININ, İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDEKİ AKADEMİK BENLİK KAVRAMI GELİŞİMİNE ETKİSİ *

YENİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİM PROGRAMININ, İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDEKİ AKADEMİK BENLİK KAVRAMI GELİŞİMİNE ETKİSİ * YENİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETİM PROGRAMININ, İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDEKİ AKADEMİK BENLİK KAVRAMI GELİŞİMİNE ETKİSİ * Murat DEMİRBAŞ * Rahmi YAĞBASAN ÖZET Fen bilimlerine ilgi duyan, bu alanda çalışma yapma

Detaylı

The Effect of the 2005 Science and Technology Curriculum on Elementary. Students Development of Scientific Attitudes

The Effect of the 2005 Science and Technology Curriculum on Elementary. Students Development of Scientific Attitudes www.iojes.net International Online Journal of Educational Sciences, 2011, 3(1), 321-342 The Effect of the 2005 Science and Technology Curriculum on Elementary Students Development of Scientific Attitudes

Detaylı

İlköğretim Öğrencilerinin Seviye Belirleme Sınav Başarılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi 1

İlköğretim Öğrencilerinin Seviye Belirleme Sınav Başarılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi 1 İlköğretim Öğrencilerinin Seviye Belirleme Sınav Başarılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi 1 Aytekin GÜNDÜVER MEB, Van İl Eğitim Denetmeni Yrd. Doç. Dr. İbrahim GÖKDAŞ ADÜ, Eğitim Fakültesi BÖTE

Detaylı

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısını Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısını Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 2013, 4 (39), 82-94 Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısını Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi Examining Predictors of Test Anxiety Levels among 12 th

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ BAŞARILARININ SINIFLANDIRILMASINDA YAPAY SİNİR AĞLARI ve LOJİSTİK REGRESYON YÖNTEMLERİNİN KULLANILMASI

Detaylı

Teknoloji ve Derslerde Teknoloji Kullanımına Yönelik Veli. Tutum Ölçeği Geliştirilmesi ve Tablet PC Uygulaması

Teknoloji ve Derslerde Teknoloji Kullanımına Yönelik Veli. Tutum Ölçeği Geliştirilmesi ve Tablet PC Uygulaması Teknoloji ve Derslerde Teknoloji Kullanımına Yönelik Veli Tutum Ölçeği Geliştirilmesi ve Tablet PC Uygulaması İsmail KENAR 1 ÖZET Bu araştırmada, ilköğretim 4. ve 5. sınıf öğrenci velilerinin teknoloji

Detaylı

Assessing the perceptions of prospective teachers related to computer skills according to various variables 1

Assessing the perceptions of prospective teachers related to computer skills according to various variables 1 ElementaryEducationOnline, 13(3), 847 864, 2014. İlköğretim Online, 13(3), 847 864, 2014. [Online]:http://ilkogretim online.org.tr Assessing the perceptions of prospective teachers related to computer

Detaylı

Measurement of Relative Performance of Guidance and Psychological Counseling Undergraduate Programs in Turkey

Measurement of Relative Performance of Guidance and Psychological Counseling Undergraduate Programs in Turkey International Online Journal of Educational Sciences www.iojes.net ISSN: 1309-2707 Measurement of Relative Performance of Guidance and Psychological Counseling Undergraduate Programs in Turkey Metin Özkan

Detaylı

Evaluating Teachers Pedagogical Discontentment toward Science Teaching

Evaluating Teachers Pedagogical Discontentment toward Science Teaching INONU UNIVERSITY JOURNAL OF THE FACULTY OF EDUCATION August 2012 Volume 13, Issue 2, pp. 99-122 ISSN: 1300 2899 Evaluating Teachers Pedagogical Discontentment toward Science Teaching Serçin ADIGÖZEL Zonguldak

Detaylı

Early Childhood Teacher Candidates Attitudes towards Computer and Computer Assisted Instruction

Early Childhood Teacher Candidates Attitudes towards Computer and Computer Assisted Instruction Elementary Education Online, 10(3), 934-950, 2011. İlköğretim Online, 10(3), 934-950, 2011. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Early Childhood Teacher Candidates Attitudes towards Computer and Computer

Detaylı

An Attitude Scale about Graduate Education: Reliability and Validity Study

An Attitude Scale about Graduate Education: Reliability and Validity Study International Online Journal of Educational Sciences, 2014, 6 (1), 112-129 International Online Journal of Educational Sciences www.iojes.net ISSN: 1309-2707 An Attitude Scale about Graduate Education:

Detaylı

Evaluation of Marital Adjustment of Teachers in terms of Psychological Well-being and Some Variables 1

Evaluation of Marital Adjustment of Teachers in terms of Psychological Well-being and Some Variables 1 Elementary Education Online, 13(3), 992-1013, 2014. İlköğretim Online, 13(3), 992-1013, 2014. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Evaluation of Marital Adjustment of Teachers in terms of Psychological

Detaylı

Çevrim İçi Teknolojilere Yönelik Öz Yeterlik Algısı Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Çevrim İçi Teknolojilere Yönelik Öz Yeterlik Algısı Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1327 Çevrim İçi Teknolojilere Yönelik Öz Yeterlik Algısı Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Bilimlerine Karşı Tutumları: Türkiye, Hollanda ve Romanya Örneği

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Bilimlerine Karşı Tutumları: Türkiye, Hollanda ve Romanya Örneği TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ Yıl 11, Sayı 2, Haziran 2014 Journal of TURKISH SCIENCE EDUCATION Volume 11, Issue 2, June 2014 http://www.tused.org Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Bilimlerine Karşı Tutumları:

Detaylı

CEBİR ÖĞRETİMİNDE YAZMA ETKİNLİKLERİNİ KULLANMANIN ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARINA ETKİSİ *

CEBİR ÖĞRETİMİNDE YAZMA ETKİNLİKLERİNİ KULLANMANIN ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARINA ETKİSİ * Yılmaz, N. (2015). Cebir öğretiminde yazma etkinliklerini kullanmanın ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin başarılarına etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 357-376. Geliş

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi http://kutuphane. uludag. edu. tr/univder/uufader. htm Akademik Mezuniyet Ortalama Puanı ile KPSS Başarı Puanı Arasındaki İlişki Zeynel Kablan Kocaeli Üniversitesi,

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI ÖZEL YETENEK SINAVINA BAŞVURAN ADAYLARIN BAŞARI DURUMLARININ

Detaylı

Examining Computer Self-Efficacy Beliefs of Teacher Candidates: Turkish Republic of Northern Cyprus Case

Examining Computer Self-Efficacy Beliefs of Teacher Candidates: Turkish Republic of Northern Cyprus Case INONU UNIVERSITY JOURNAL OF THE FACULTY OF EDUCATION April 2010/ Volume. 11, Issue. 1, pp. 4159 ISSN: 1300 2899 Examining Computer SelfEfficacy Beliefs of Teacher Candidates: Turkish Republic of Northern

Detaylı

Volume: 10 Issue: 1 Year: 2013

Volume: 10 Issue: 1 Year: 2013 Volume: 10 Issue: 1 Year: 2013 The examination of the relationship between YGS scores and music field scores in music teaching programme with special talent examination Müzik öğretmenliği programı özel

Detaylı

PISA 2003 VERİLERİNE GÖRE MATEMATİK OKURYAZARLIĞININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: TÜRKİYE VE HONG KONG-ÇİN MODELLERİ

PISA 2003 VERİLERİNE GÖRE MATEMATİK OKURYAZARLIĞININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: TÜRKİYE VE HONG KONG-ÇİN MODELLERİ PISA 2003 VERİLERİNE GÖRE MATEMATİK OKURYAZARLIĞININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: TÜRKİYE VE HONG KONG-ÇİN MODELLERİ Gözde AKYÜZ Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi,OFMAE Bölümü.

Detaylı

Okul Müdürlerinin Öğretimsel Liderlik Davranışlarını Gösterme Düzeylerine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Cinsiyetlerine Göre Metaanalizi

Okul Müdürlerinin Öğretimsel Liderlik Davranışlarını Gösterme Düzeylerine İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Cinsiyetlerine Göre Metaanalizi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice 14(6) 2129-2145 2014 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2014.6.2307

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim Öğrencilerinin CBS ye İlişkin Tutumları

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim Öğrencilerinin CBS ye İlişkin Tutumları DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1255 Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim Öğrencilerinin CBS ye İlişkin

Detaylı

Psikodrama Teknikleri Kullanılarak Yapılan Grup Uygulamasının Ergenlerin Çatışma Çözme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi

Psikodrama Teknikleri Kullanılarak Yapılan Grup Uygulamasının Ergenlerin Çatışma Çözme Becerilerine Etkisinin İncelenmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(2) Bahar/Spring 601-614 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Psikodrama Teknikleri

Detaylı

Öğretmen Adaylarında Bireysel Farklılıklar Perspektifinden Amaç Yönelimleri, Denetim Odağı ve Akademik Başarı

Öğretmen Adaylarında Bireysel Farklılıklar Perspektifinden Amaç Yönelimleri, Denetim Odağı ve Akademik Başarı Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 11(2) Bahar/Spring 529-546 2011 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Öğretmen Adaylarında

Detaylı