Kaldýrýma sýfýr yapýlan binalarýn devamý için Jeofizik çalýþma yapýlmasý bekleniyor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kaldýrýma sýfýr yapýlan binalarýn devamý için Jeofizik çalýþma yapýlmasý bekleniyor"

Transkript

1 KPSS'ye 7 bin 100 aday girdi Kamu Personeli Seçme Sýnavý, Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý (ÖSYM) tarafýndan geçtiðimiz hafta sonu yapýldý Temmuz 2014 tarihlerinde 81 il merkezi ve Lefkoþa dört oturum halinde gerçekleþtirilen sýnava Çorum'da yaklaþýk 7 bin 100 aday katýldý. 7 DE Baðcý, okullarýn eksiklerini Müsteþar Tekin'e iletti Bazý Kanunlarda Deðiþiklik içeren Torba Kanunun görüþmeleri hafta sonunu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam etti. Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Cahit Baðcý, bir taraftan Kanun görüþmelerini takip edip önerge hazýrlarken, diðer taraftandan ilin sorunlarý ve taleplerini ilgili Bakanlara, Müsteþarlara ve Bürokratlara aktarmaya devam ediyor. 2 DE 07 TEMMUZ 2014 PAZARTESÝ 40 KURUÞ Her zaman üniversitenin yanýndayýz Kaldýrýma sýfýr yapýlan binalarýn devamý için Jeofizik çalýþma yapýlmasý bekleniyor Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret etti. Üniversitede gerçekleþtirilen çalýþmalar ile ileriye dönük yapýlacak çalýþmalar hakkýnda fikir alýþveriþinde bulunulan ziyarette, Milletvekili Salim Uslu, Hitit Üniversitesi'nde yoðun olarak yapýlan çalýþmalar neticesinde, üniversitenin þehrin geliþmesine de büyük bir katký saðladýðýný belirtti. 5 TE Mühendislik Fakültesi bölümlerini MÜDEK akredite etti Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliði ve Kimya Mühendisliði Bölümleri Lisans Normal ve Ýkinci programlarýnýn 2011 yýlý Haziran ayýnda baþlanýlan Mühendislik Eðitim Programlarý Deðerlendirme ve Akreditasyon Derneði (MÜ- DEK) akreditasyon süreçleri tamamlandý. MÜDEK bu konudaki belgeleri 1 Temmuz 2014 günü itibariyle rektörlüðe iletti. 2 DE "Baþbaðlar Katliamýnýn üzerindeki sis perdesinin aralanmamasý anlamlýdýr" Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Baþkan Yardýmcýsý Eyyüp Çiçek 21 yýl önce meydana gelen Baþbaðlar katiamýný unutmadýklarýný ve faillerinin hukuk karþýsýnda yargýlanana kadar takipçsi olacaklarýný söyledi. Türkiye'nin yakýn tarihinin karanlýkta kalan önemli olaylarýndan birinin de Baþbaðlar Katliamý olduðunu belirten Çiçek, "Katliamýn üzerinden 21 yýl geçti. Müftülük'ten "Kardeþlik Ýftarý" Çorum Ýl Müftülüðü ve Türkiye Diyanet Vakfý Çorum Þubesi tarafýndan "Kardeþlik Ýftari" verildi. Geçtiðimiz Cuma günü düzenlenen kardeþlik iftarý ENS Parkta verildi. Ýftara Vali Sabri Baþköy ve eþi Fatma Baþköy, TBMM Ýdare Amiri ve Çorum Milletvekili Salim Uslu... 3 TE 5 TE Facia kýl payý atlatýldý Çorum-Samsun karayolunun 10. kilometresinde meydana gelen trafik kazasý ucuz atlatýldý. Samsun'dan Çorum istikametine seyir halinde bulunan Gökhan Afaca'nýn (40) yönetiminde ki 66 ND 950 plakalý týr, baraj yönüne dönmek isteyen Yusuf Aslan (58)'ýn yönetiminde ki 19 KN 892 plakalý otomobile çarptý. Nadir Yücel - Buharevler mahallesinde Çevre yolundan, eski Mehmetcik lisesine kadar uzanan toplam 9 ada 33 adet parsel için önemli bir karar çýkmýþtý. Ankara 2 Numaralý Kültür varlýklarýný Koruma bölge kurulunun yazýlý kararýnda 'Müze müdürlüðü denetiminde Jeofizik çalýþmalarýnýn yapýlmasýna ve sonucundan kurulumuza bilgi verilmesine, alana yönelik hiçbir inþai ve fiziki müdahalede bulunulmamasýnýn gerektiðinin ilgili belediyesine bildirilmesine karar verildi" þeklinde yer almýþtý. Bu karara raðmen orada bulunan inþaatlarda hala çalýþmalar yapýldýðý yönünde deðiþik spekülasyonlarý da beraberinde getirdi. Mevcut yer ile ilgili olarak edinilen bilgilere göre Belediye tarafýndan inþaatleri devam eden firmalara Tebligat yapýldýðý yönünde bilgiye ulaþýldý. Ancak kararda mevcut inþaatlarda bina içerisinde herhangi bir çalýþma ile ilgili olarak net karar olmadýðý gerekcesi ile inþaat içerisinde küçük çapta iþler yapýldýðý ileri sürüldü. Belediye kaynaklarýndan edinilen bilgilere göre Belediye tarafýndan yapýlmasý gereken alt Alt yapý çalýþmalarý da Jeofizik çalýþmalarý sonuçlanýp karar çýkana kadar durdurulmuþ durumda. Bu çalýþmalar tamamlanana kadar kanalazisayon, doðalgaz, elektrik gibi alt yapý çalýþmalarý kesinlikle mümkün deðil. Diðer yandan iddialara göre Belediyenin bu bölgeyi imara açmadan önce Müze Müdürlüðüne müracaatta bulunmadýðý yönünde. Bu doðrultuda 3 inþaat sahibinin bir Jeozfizik firmasý ile istenen çalýþmalarýn yapýlmasý adýna anlaþma yapýldýðý ve önümüzdeki günlerde Anýtlar yüksek kurulu tarafýndan Akreditesi yapýlmýþ bu firmanýn Müze yetkilisi ile birlikte Jeofizik çalýþmalarýna baþlayacaðý ifade edildi. 5 TE Mikroskop Gülsün Mert Gýybet Dinledim Orucum Bozuldu! Gerçek oruç akþama kadar sadece aç kalmak deðildir orucu kendini deðil haram ve mekruhlara þüpheli olan þeylere karþý bile kendini kapatmaktýr. Sadece akþama kadar aç kalmak deðil, ruçla Rýza-i ilahiye kavuþmaktýr. Bir gün oruçlu iken yanýnda Hindistan sultaný çekiþtirilip, gýybeti yapýlýnca... 3 TE Bayramlaþmalar artýk çadýrda yapýlacak 3 TE Hitit Vakfýn'dan Balcý'ya tebrik 3 TE

2 YILDIZ HABER 2 ELEMAN ARANIYOR Firmamýz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere gazaltý kaynakçýsý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. ÖMSAN TIREYLER Tel: Adres: K.S.S. 17. Cd. No:17 Uygun Fiyatlarda Satýlýk Lüx Daireler Kuruçay yolu üzerinde 'Manas Parký Yanýnda' 4+1 ve 2+1 olmak üzere Krediye hazýr Lüx Daireler uygun Fiyatlar ile satýlýktýr. 5. Cadde de 4+1 Daireler cazip fiyatlar ile satýlýktýr. Müracaat: Baðcý, okullarýn eksiklerini Müsteþar Tekin'e iletti Bazý Kanunlarda Deðiþiklik içeren Torba Kanunun görüþmeleri hafta sonunu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam etti. Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Cahit Baðcý, bir taraftan Kanun görüþmelerini takip edip önerge hazýrlarken, diðer taraftandan ilin sorunlarý ve taleplerini ilgili Bakanlara, Müsteþarlara ve Bürokratlara aktarmaya devam ediyor. 7 yýldýr TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görev yapan Baðcý, yeri geldikçe kendi el yazýsý ile talepleri ilgililere aktararak sorunlarýn yakýndan takibini yapýyor. Bu çerçevede, Baðcý ilde yapýmý tamamlanan okullarýn donatým talepleri ile köy okullarýnýn onarýmý için 250 bin TL acil ödenek talebini içeren bir notu Milli Eðitim Bakanlýðý Müsteþarý Doç. Dr. Yusuf Tekin'e iletti. Baðcý talep notunda þunlarý belirtti: "Sayýn Müsteþarým, Ýlimizin eðitim-öðretim yýlýnda yeni açýlarak eðitime baþlayacak okullarýmýzýn acil donatým ihtiyaçlarý söz konsudur. Bu çerçevede aþaðýda isimleri yazýlý okullarýmýzýn donatým ihtiyaçlarýnýn karþýlanablimesi için talimatlarýnýzla ivedi tedbirlerin alýnmasý gerekmektedir. Ayrýca bazý köy okullarýmýzýn küçük onarýmlara ihtiyacý vardýr. Bu amaçla MEB Yapým- Onarým kaleminden 250 bin TL'ye gerek vardýr. Donatým ihtiyacý olan okullar þunlardýr: Buharaevler Kýz Anadolu Ýmam Hatip Lisesi, Özejder Sosyal Bilimler Lisesi, TOKÝ Buharaevler Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Alaca Kýz Anadolu Ýmam Hatip Lisesi." Yasin YÜCEL Mühendislik Fakültesi bölümlerini MÜDEK akredite etti Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliði ve Kimya Mühendisliði Bölümleri Lisans Normal ve Ýkinci programlarýnýn 2011 yýlý Haziran ayýnda baþlanýlan Mühendislik Eðitim Programlarý Deðerlendirme ve Akreditasyon Derneði (MÜDEK) akreditasyon süreçleri tamamlandý. MÜDEK bu konudaki belgeleri 1 Temmuz 2014 günü itibariyle rektörlüðe iletti. Ayrýca ilgili bilgi MÜDEK'in adresinden kamuoyuna da duyuruldu. Bu akreditasyon ile beraber anýlan programlar, "EUR-ACE etiketi" de almýþ oldular. Bu doküman anýlan dört programýn ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) kurumundan da akredite edilmiþ olmasý anlamýna geliyor. Bahadýr YÜCEL Ýmsâk : 03:12 Güneþ : 05:09 Öðle : 12:52 Ýkindi : 16:48 Akþam : 20:23 Yatsý : 22:09 YILDIZ AJANDA Ne içindeyim zamanýn, Ne de büsbütün dýþýnda; Yekpare, geniþ bir anýn Parçalanmaz akýþýnda. Bir garip rüya rengiyle Uyuþmuþ gibi her þekil, Rüzgarda uçan tüy bile Benim kadar hafif deðil Ay, 31 Gün, 28. Hafta Melekler, Ramazanýn her gece ve gündüzünde, oruç tutanlarýn affolmasý için duâ eder. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri NE ÝÇÝNDEYÝM ZAMANIN Baþým sükutu öðüten Uçsuz bucaksýz deðirmen; Ýçim muradýna ermiþ Abasýz, postsuz bir derviþ. Kökü bende bir sarmaþýk Olmuþ dünya sezmekteyim, Mavi, masmavi bir ýþýk Ortasýnda yüzmekteyim. Ahmet Hamdi TANPINAR HAVA DURUMU Satýþ Danýþmaný Aranýyor Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr. Müracaat: Eþref Hoca caddesi Miray Apt. Modlife yaný Müracaat: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Ünal Otomotiv den Satýlýk araçlar Model Marka Km. Fiat 2012 Citroen c wosvagen passat 1.4TSÝ Ford Focus ( LPG li Orijinal ) Ford Focus Dizel ( 2 parça boyalý ) Wosvagen Caddy Dizel Chevrolet aveo V Renault Clio III Megan II Dinamic Dizel Toyoto Corella (Otomatic) Terra Toyoto Hliux Pikap Toyoto Corella Terra Renault Clio HB ( LPG li) Yýl: 10 Sayý: TEMMUZ 2014 PAZARTESÝ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Hamdi Ünal Tel: Fax: Gsm: Adres: Oto Galericiler Sitesi 8. Sok. No:3 - Çorum 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : TEK YILDIZ BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,132 2,134 EUR 2,898 2,903 STERLiN 3,658 3,662 JPY YENi 0,208 0,209 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ÞÝFA ECZANESÝ TEL: ÇÖPLÜ MAH. UÇ 3.SOK. NO:9 AKSOY ECZANESÝ TEL: G.BEY MAH. CEMÝLBEY CD. NO : 18/A -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 YILDIZ HABER 3 Mikroskop Gýybet Dinledim Orucum Bozuldu! Müftülük'ten "Kardeþlik Ýftarý" Çorum Ýl Müftülüðü ve Türkiye Diyanet Vakfý Çorum Þubesi tarafýndan "Kardeþlik Ýftari" verildi. Geçtiðimiz Cuma günü düzenlenen kardeþlik iftarý ENS Parkta verildi. Ýftara Vali Sabri Baþköy ve eþi Fatma Baþköy, TBMM Ýdare Amiri ve Çorum Milletvekili Salim Uslu, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Ýl Garnizon ve Jandarma Komutaný Albay Ahmet Çelik ve eþi Leyla Çelik, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Vali Yardýmcýlarý, kaymakamlar, bazý protokol üyeleri, þehit aileleri, gaziler, koruyucu aileler, engelliler, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri, bazý siyasi partilerin temsilcileri, din görevlileri, öðretmenler, gazeteciler ve vatandaþlar katýldý. Program Akþemseddin Camii Ýmam Hatibi hafýz Sefa Kýrcý'nýn Kur'an-ý Kerim tilaveti ile baþladý. Daha sonra Huzur Camii Müezzini Kayyumu Hasan Çakmak'ýn ezan okumasýyla oruçlar açýldý. Yemek sýrasýnda Türkiye Diyanet Vakfý'nýn tanýtým filmi izlenildi. Yemeðin ardýndan Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk kýsa bir konuþma yaptý. Aþýk, "Hayýr sever iþ adamlarýmýza teþekkür ediyorum. Ramazan ayý bizleri yalnýzlýktan kurtaran güzel bir aydýr. Hepinize geldiðinizden dolayý teþekkür ediyorum. Siz gelmeseydiniz biz bu sevaba layýk olamazdýk" þeklinde konuþtu. Konuþmalarýn sonrasýnda emekli imam Fikrettin Çýplak'ýn yemek duasýnýn ardýndan program sona erdi. Yasin YÜCEL Akþemseddin Cami Ýmam Hatibi Hafýz Sefa Kýrcý Kur'an-ý Kerim tilaveti yaptý. Emekli imam Fikrettin Çýplak dua etti. Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk Bayramlaþmalar artýk çadýrda yapýlacak Gülsün Mert Cansu-yu Gerçek oruç akþama kadar sadece aç kalmak deðildir orucu kendini deðil haram ve mekruhlara þüpheli olan þeylere karþý bile kendini kapatmaktýr Sadece akþama kadar aç kalmak deðil, ruçla Rýza-i ilahiye kavuþmaktýr Bir gün oruçlu iken yanýnda Hindistan sultaný çekiþtirilip, gýybeti yapýlýnca; Dýhlevi hazretleri; "Eyvah orucum bozuldu" dedi Yanýndakiler; "ama efendim gýybet yapan siz deðildiniz" deyince; "Gýybeti yapan da dinleyende ortaktýr" hadisi þerifi ile karþý*lýk verdi Ramazan ayýnýn ilk günlerindeydi Bir gece oturduðu evden dýþarýya çýkan Nasuhi Efendi, dergahýn bahçesinde dolaþýyordu Onun bahçede dolaþtýðýný gören hanýmý, bahçeye çýkarak yanýna yaklaþtý ve "Muhterem Efendim! Bu gece vakti bu bahçede niçin gezinip durursunuz?" diye sordu O da; "Allah Teala bilir ama bu bayramý burada geçireceðiz Þimdiden kendime yer hazýrlýyorum" buyurdu Hanýmý bunu iþitince üzüldü; "Niçin böyle söyleyip yüreðimizi yakýyorsunuz" dedi Nasuhi hazretleri; "Takdir-i Ýlahi böyledir" cevabýný verdi Aradan günler geçti Ramazan-ý Þerif ayýnýn ortasýna geldiðinde, sevenlerini etrafýna toplayýp, yerine oðlu Alaeddin Efendiyi halife tayin etti ve vasiyetini bildirdi Muhammed Nasuhi Hazretlerinin talebelerinden Þami Ahmed Efendi, vefat edeceði gün hocasýný ziyaret etti Muhammed Nasuhý Efendinin hastalýðý iyice artmýþtý Þami Ahmed Efendi ona; "Efendim biraz az oruç tutup ilaç kullanýrsanýz rahatsýzlýðýnýz iyileþebilir" deyince, Nasuhi Efendi; "Oðlum! Cenab-ý Hakk'ýn inayetiyle otuz senedir farzlarý deðil nafileleri dahi noksan yapmadým Ýnþallah bu gece dergah-ý iz*zete oruçlu giderim" buyurdu Muhammed Nasuhi hazretleri vefat ettikleri gün ikindi namazýndan sonra hizmetinde olan derviþlere; "Bu gece Cüneyt-i Baðdadi, Abdülkadir-i Geylaný, Molla Hünkar Celaleddýn, Maruf-i Kerhý, Seyyid Yahya Þirvan, Sultan Þabaný Veli ve Hocam Ali Atvel hazretleri teþrif buyuracaklardýr Onlara hizmette kusur etmeyin "Ýftar vaktinde Derviþ Ýbrahim, Nasuhý hazretlerinin yanýndan odanýn kapýsýna varýp iki lokma ekmek yedi Üçüncü lokmayý yerken Nasuhi hazretleri bir defa; "Hu" diye seslendi Derviþ Ýbrahim ekmeði býrakýp içeri girerken tekrar; "Hu" diye Allah Teala'nýn ismini zikredip ruhunu teslim etti Vali Sabri Baþköy Çorum Ýl Müftülüðü ve Türkiye Diyanet Vakfý Çorum Þubesi tarafýndan organize edilen "Kardeþlik Ýftarý" programýnda konuþan Vali Baþköy, "Ramazan ayý bereket ayý derler. Bereket sadece yemek içmek deðildir. Kardeþlik, dostluk, arkadaþlýktýr ayný zamanda. Sizlerle bir arada olanýn. Gönül gönüle olmanýn mutluluðu ayrýdýr" dedi. Baþköy, Ramazan Bayramý'nda tüm halkýn, siyasilerin ve bürokratlarýn birlikte bayramlaþabileceði ortam saðlayacaklarýný ifade etti. Baþköy, "Ramazan ve Kurban Bayramlarýnda bayramlaþma töreninin öðretmenevinde yapýyorduk. Ancak halkýn bu programlara ilgi göstermediðini gördük. Çorumlular arasýnda barýþ ve kardeþlik duygularýný pekiþtirmek, dayanýþmayý saðlamak, insanlarý kucaklaþtýrmak için bundan böyle daha geniþ katýlýmlý bayramlaþma programlarý düzenlenecek. Þimdiki iftar çadýrýnýn olduðu yere Bayram Çadýrý kuracaðýz. Buradan herkese söylüyorum kimse ben duymadým ben bilmiyorum demesin" dedi. Yasin YÜCEL Hitit Vakfýn'dan Balcý'ya tebrik Çorum Hitit Vakfý Ankara Þubesi yönetim kurulu, Ankara'da hemþeri ziyaretlerine devam ediyor. Hitit Vakfý Ankara Þube Baþkaný Alper Bilan ile yönetim kurulu üyeleri Ankara Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç.Dr Asým Balcý'yý ziyaret ederek yeni görevinden dolayý tebrik ettiler. Heyet daha sonrada Ankara Büyükþehir Belediye Baþkaný Özel Kalem Müdürü Ramazan Taþtan'a da nezaket ziyaretinde bulundu. Yasin YÜCEL Baðcý'dan madencilere müjde Yeraltýnda çalýþan iþçilerin ücreti asgari ücretin iki katýndan az olmayacak. TBMM Bütçe plan komisyonunda "Linyit ve taþkömürü madenlerinde yeraltýnda çalýþanlar iþçi ücreti asgari ücretin iki katýndan az olamaz" madde kabul edildi. Daha önce Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan madenci iþçilere yeraltýnda linyit ve taþkömürü madenlerinde çalýþan iþçilerin ücretlerinin asgari ücretin iki katýndan az olamayacaðý þeklinde söz vermiþti. Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý'nýn da imzasý ile destek verdiði madde 3 Temmuz tarihinde kabul edildi. Torba yasayý görüþen TBMM Bütçe Plan Komisyonunda son haftalarda yoðun bir çalýþma temposu içerisinde çalýþmalarýna devam eden Milletvekili Dr. Cahit Baðcý bu geliþmeyi resmi twitter hesabýndan duyurarak takipçileri ile paylaþtý. Haber Servisi

4 YILDIZ HABER 4 Çalyayla köyü güzelleþiyor Merkeze baðlý Çalyayla Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Necmettin Uzun köyün eksiklerini giderdilerlerini söyledi. Kamu kurum ve kuruluþlar ile hayýrseverlerin desteðini alarak köyün baþta cami, köy konaðý ve cemevini tadilattan geçiren Necmettin Uzun, köy giriþ ve çýkýþ yolu için de çalýþmalarýný sürdürüyor. Uzun, en son köy giriþinde bulunan köprünün de menfez çalýþmasýný tamamladý ve köy giriþine de Özsaraç Kuyumculuk sponsorluðunda köy giriþ tabelasýný monte ettirdi. Üzerinde "Çalyayla'ya hoþ geldiniz ve güle güle" yazan tabelanýn montajýný da yapan Necmettin Uzun, köyün daha yaþanýlýr ve modern hale gelmesi için var gücüyle çalýþmalarýna devam edeceðinin de mesajýný veriyor. Çalyayla Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Necmettin Uzun, cami ve köy konaðýnýn kilit taþý döþemesinin Valilik ve Ýl Özel Ýdare tarafýndan yapýldýðýný ifade ederek, köye ayrýca yangýn söndürme tanký alýndýðýný bunun da Orman Ýþletme Müdürlüðü tarafýndan karþýlandýðýný, bu tankýn köye kazandýrýlmasýnda ise AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan'ýn büyük emeði olduðunu belirtti. Ýçme suyu hattýnýn da KÖYDES ve Köy Muhtarlýðýnýn ortaklaþa çalýþmasýyla yenilendiðini vurgulayan Uzun, köy içerisindeki dere yataðýnýn 2 adet menfez yapýlarak ýslah edildiðini ve bu çalýþmada katkýlarý geçen Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, bir ailenin iftarda konuðu oldu. Baþkan Karataþ, eþi Hamide Karataþ ile birlikte Namýk Kemal Caddesi'nde iki çocuðuyla yaþayan Güler Eryaþar'ýn evine konuk olarak birlikte oruç açtý. Ramazan'da paylaþmanýn toplumun kaynaþmasýna vesile olduðunu ifade eden Karataþ, Eryaþar ailesi ile birlikte iftar yapmaktan mutluluk ÇESDER tercih için rehberlik edecek Çorum Eðitim Sevenler Derneði (ÇESDER) üniversite tercihlerinde öðrencilere yardým edecek. ÇESDER Baþkaný Erdem Hýzarbaþ konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "7-17 Temmuz tarihleri arasýnda üniversite tercih iþlemleri yapýlacaktýr. Öðrencilerimizin bu konuda yeterli bilgiye sahip olmadýklarýný ve nasýl tercih yapacaklarý ve nereleri yazacaklarý hususunda endiþe ettiklerini düþünerek ÇESDER olarak üniversite tercihi yapacak öðrencilerimize puanlarýna göre en iyi okullara yerleþmelerini saðlamak amacýyla rehberlik yapmayý her yýl olduðu gibi bu yýl da kendimize görev addettik. Rehberlik hizmetinden hiçbir ücret alýnmayacaktýr. Tercih hususunda sorularý olan, emin adým atmak isteyen tüm öðrencilerimiz ve velilerimiz Rehberlik Hizmetimizden faydalanabilir. Yanlýþ tercihler hayatýnýzýn geri kalanýný etkilemesin" dedi. Kubilay Kaan YÜCEL baþta Vali Sabri Baþköy, Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan ve Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'ya teþekkür etti. Þuan itibariyle köyde park hazýrlýklarýna baþladýklarýný dile getiren Dernek Baþkaný Necmettin Uzun, gerekli malzemelerin bir kýsmýný temin ettiklerini, kalan kýsmýný da temin etmek için giriþimlerinin sürdüðünü kaydederek, köyün daha yaþanýr ve modern hale gelmesinde emeði geçen herkese sonsuz teþekkür etti. Haber Servisi Hamza Karataþ'tan sürpriz iftar ziyareti duyduðunu söyledi. Baþkan Karataþ, "Ramazan, birlik ve beraberliðimizi güçlendirmek, manevi deðerlerimizi korumak ve insanlarýmýz arasýnda kaynaþmayý saðlamak için bir fýrsat. Biz de vatandaþlarýmýzla vakit geçirmek, onlarýn sýkýntýlarýný dinlemek ve bir tas çorbayý paylaþarak Ramazanýn manevi huzurundan tat almak istedik. Belediye olarak Ramazanda 200 aileye iftar ve sahur veriyoruz. Ýhtiyaç sahibi ailelere çeþitli yardýmlarda bulunuyoruz. Ancak bundan öte ailelerimizle ayný sofrayý paylaþmak, onlarla ayný iftar yemeðine ortak olmak ve birlikte oruç açmak çok güzel bir duygu. Bizi konuk ettikleri için Eryaþar ailesine çok teþekkür ediyorum" ifadelerini kullandý. Eryaþar ise Baþkan Karataþ'ýn eþi ile birlikte kendilerine konuk olmalarýndan mutluluk duyduklarýný belirtti. Uður ÇINAR Mahir ODABAÞI BABA SÖZLER-3 Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Rotasyonlara en çok kim sevinir bilir misin? Elbette nakliyeciler. Her doðru söyleyenin bir yalaný vardýr. Sen yalaný olmayanlardan ol. Herkes parayý sever. Sende sev ama önce asýl iþini sev. Deðerin artar. Babanýn baba sözlerini sakýn yabana atma. Bakarsýn bir gün iþine yarar. Gün olur çiçeklere bürünür insan, belki de boþ kalýr hormonlularý çekip alsan. Uyanýk sekreter dýþarýda çay ikramý yapýp, içeride müdürünün vaktini çaldýrmaz. Önceden bir selam yetiyordu, þimdi selam itibar görmüyor yanýna birde kelam isteniyor Önceden pideleri bebeler yaptýrýr babalar yerdi. Þimdi babalar yaptýrýyor lakin birde bebeler sofraya zor geliyor. Arkadaþlarýný çocuklarýn gibi (beklentisiz) seversen dostluklar baki kalýr. Yoksa ilk menfaat çatýþmasýnda son bulur. Herkesi memnun etmeye çalýþma. Çünkü edemezsin ama vicdanýný memnun etmeye çalýþ. Onu memnun edebilirsen zamanla herkes memnun olur. Randevu isteyene randevu ver. Þayet veremiyorsan býraktýðý telefona geri dönüver. Hem randevu vermeyip hem de dönmezsen 'o halde telefonumu niye istediniz?' diye gönül koyar. Ne kadar kötü olursa olsun sakýn ola akrabalarýný ihmal etme. Unutma düþerken ilk tutmaya çalýþacak olan onlarýn içinden çýkacaktýr. Çocuklarýný yetiþtirirken hata yapan ebeveynlere, yetiþtirmeleri için torunlarý teslim ediniz. Çünkü ayný hatayý tekrar yapmaz. " Ey oðul; Emekli olmadan genç memurlarýn gönlünde taht kur. Sonra daireye geldiðinde hoþ geldin deyip, çay ikram edecek birilerini bulamazsýn. Hak etmeden aldýðýn takdirin adý olur, yalnýz hak ederek alýrsan hem adý - hem de tadý olur. Onun için önce hak etmeye çalýþ. En acý durum dünkü dostlarýn menfaat çakýþtýðýnda küsmeleridir. Gerçek dostlarýný ona göre seç. * ÖÐRETMENÝME VEFA-2: Osmancýk ve Çorum ÝHL öðretmenlerinden merhum Ýsa TUNCER hocamýzý rahmetle yâd ediyoruz Ruhu þad ola Merdiven altý tatlýcýlara dikkat Bendevi Palandöken TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, Ramazan ayýnýn gelmesi ile merdiven altý tatlýcýlarýn arttýðýný belirterek, "Yol kenarýnda araç arkasýnda satýlan tatlý, ekmek ve kadayýf gibi yýkanmadan yenen ürünlere itibar etmeyin. 5 TL'ye sosis, 10 TL'ye kavurma, 3-5 TL'ye baklava olmaz. Olmasý gereken fiyatýn altýnda satýlan ürüne þüpheyle yaklaþýn" dedi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, Ramazan ayýnýn gelmesi ile merdiven altý tatlýcýlarýn arttýðýný belirterek, "Yol kenarýnda araç arkasýnda satýlan tatlý, ekmek ve kadayýf gibi yýkanmadan yenen ürünlere itibar etmeyin. 5 TL'ye sosis, 10 TL'ye kavurma, 3-5 TL'ye baklava olmaz. Olmasý gereken fiyatýn altýnda satýlan ürüne þüpheyle yaklaþýn" dedi. TESK Baþkaný Palandöken yaptýðý yazýlý açýklamada, Ramazan ayýnýn gelmesi ile tüketimi artan tatlý, þekerlemeler ve þarküteri ürünlerinin merdiven altý denilen kaçak üretimle piyasaya süren ramazan fýrsatçýlarý bulunduðuna dikkat çekti. Birçok ürünün saðlýðý tehdit eder boyuta geldiðinin altýný çizen Palandöken, "Tüm halkýmýzý bir kez daha uyarýyoruz. Bilhassa Ramazan ayýnda artan merdiven altý üretilen gýda ürünlerini kesinlikle almayýn ve yol kenarýnda araç arkalarýnda satýlan tatlý, ekmek ve kadayýf gibi yýkanmadan yenebilen ürünlerden uzak durun. Alacaðýnýz üründen önce alýþveriþ yapacaðýnýz esnafý iyi tespit edin. Çünkü gerçek esnaf yani mahallenizdeki bakkal, manav, kasap, þarküterici kim olursa olsun kendi yemediði bir ürünü müþterisine satmaz. Onun için gýdadan önce alýþveriþ yapacaðýnýz müesseseyi çok iyi seçmelisiniz" dedi. -"DENETÝMLER HAKLILIÐIMIZI ORTAYA KOYDU"- Yapýlan denetim ve laboratuvar çalýþmalarý sonucunda ürünlerin etiketteki özellikleri taþýmadýðý, tüketicinin aldatýldýðýnýn ortaya çýkmasýna dikkat çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken açýklamalarýna þöyle devam etti: "Bakanlýðýn yaptýðý denetimler haklýlýðýmýzý ortaya koydu. Olmasý gereken fiyatýn altýnda satýlan ürüne þüpheyle yaklaþýlmalýdýr. Bakýn 5 TL'ye sosis, 10 TL'ye kavurma olmaz, 3-5 TL'ye baklava olur mu? Olmaz. Maalesef mübarek Ramazan ayýnda insan saðlýðýna zararlý iþlerle uðraþan, 3 kuruþa müdahene eden bu tür fýrsatçý insanlarý anlamak mümkün deðil. Vatandaþýmýz ürünlerin üzerinde yazan özelliklerle, satýlan ürünlerin içeriklerinin ayný olmasýna dikkat etmelidir. Eðer deðilse ve denetimlerde bu ortaya çýkarsa Bakanlýk yasa çerçevesinde sorumlu firmalarý kamuoyuna açýklayarak gereðini yerine getirmektedir. Tüketicinin de yapacaðý albenisi olan deðerinin altýnda satýlan mallara kanmamak, etiketleri iyi okumak ve þüphelendiði ürünleri yetkililere bildirmektir."

5 YILDIZ HABER 5 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM Facia kýl payý atlatýldý Her zaman üniversitenin yanýndayýz Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret etti. Üniversitede gerçekleþtirilen çalýþmalar ile ileriye dönük yapýlacak çalýþmalar hakkýnda fikir alýþveriþinde bulunulan ziyarette, Milletvekili Salim Uslu, Hitit Üniversitesi'nde yoðun olarak yapýlan çalýþmalar neticesinde, üniversitenin þehrin geliþmesine de büyük bir katký saðladýðýný belirtti. "3 yýl öncesine kadar yýllarýn sorunu haline gelen kampüs sorunu ile ilgilendiðimiz Üniversitemizde, bugünlerde çalýþmalarýn hýz kesmeden devam ettiði Kuzey ve Güney Kampüs'ün yaný sýra her geçen yýl bölümlerin, öðrenci sayýlarýnýn artmasý, nitelikli ve özgüveni yüksek öðrenci yetiþtirilmesi ile Teknokent ve Merkez Laboratuvarla beraber üniversite sanayi iþ birliði kapsamýnda gerçekleþtirilen baþarýlý projeler sonucunda inanýyorum ki Hitit Üniversitesi en kýsa sürede hak ettiði yere ulaþacaktýr" diyen Salim Uslu, Hitit Üniversitesi'nin Türkiye'de ve dünyada geniþ bir alanda etkinliðini hissettirmesindeki baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý Rektör Prof. Dr. Alkan'a teþekkür etti. Uslu, þu ana kadar olduðu gibi bundan sonrasýnda da Rektör Alkan'a yapýlacak çalýþmalarda her zaman destek vermek istediklerini, her zaman üniversitenin yanýnda olduklarýný sözlerine ekledi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof.Dr. Reha Metin Alkan, neredeyse 40 yýllýk yükseköðretim geçmiþinin üzerine kurulan Hitit Üniversitesi'nin yýllarca çözüme kavuþturulamamýþ olan kampüs sorununun çözüldüðünü, 3 yýlda arazi sorununun çözülmesine ek olarak, 2'si ilçede olmak üzere 6 farklý inþaatýn devam ettiðini ve yakýn bir zaman içerisinde de Kuzey Kampüs'te pek çok inþaatýn baþlayacaðýný vurguladý. Bir kaç yýl içerisinde tüm altyapý sorununu çözmüþ bir Hitit Üniversitesi'ne ulaþýlacaðýný, bu konulardan daha çok özellikle üniversitenin dünya ölçeðinde tanýnýrlýðý olan, dünya bilim standartlarýný yakalamýþ, evrensel bir kurum haline nasýl dönüþtürülmesi konularýna odaklanmalarý gerektiðini ifade eden Rektör Prof.Dr. Alkan, üniversitenin her geçen gün sayýsý artan, konusunda uzman, dünyayý yakýndan takip eden çok güçlü akademik kadrolarýyla baþarýlý çalýþmalara imza atacaklarýna, koyduklarý evrensel hedeflere ulaþacaklarýna inandýklarýný belirtti. Ayrýca ziyarette 14 Kasým 1944 Ahýska Türklerinin Sürgününün 70. yýlýnda Çorum'da yapýlmasý planlanan Ahýska Sürgününün ele alýnacaðý sempozyum hakkýnda da görüþ alýþveriþinde bulunuldu. Ziyarette Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Ýl Genel Meclisi üyesi Mustafa Alagöz, Nurettin Karaca ve Ünal Cevizci'de hazýr bulundu. Yasin YÜCEL Çorum-Samsun karayolunun 10. kilometresinde meydana gelen trafik kazasý ucuz atlatýldý. Samsun'dan Çorum istikametine seyir halinde bulunan Gökhan Afaca'nýn (40) yönetiminde ki 66 ND 950 plakalý týr, baraj yönüne dönmek isteyen Yusuf Aslan (58)'ýn yönetiminde ki 19 KN 892 plakalý otomobile çarptý. Çarpmanýn etkisiyle otomobil içerisinde bulunan Yusuf Aslan (58), yolcular Þemsi Aslan (53), Semra Bolatbaþ (33), Eda Bolatbaþ (4) Ege Bolatbaþ (3) otomobilden fýrlayarak yola saçýldýlar. Kaza sonrasýnda otomobilin içerisinde bulunan 2'si çocuk 5 kiþi yaralandý. Týr þoförü Gökhan Afacan ise kazayý yaralanmadan atlattý. Otomobilin hurda yýðýný haline geldiði kazada olay yerine gelen 112 Acil Saðlýk ekipleri ilk müdahaleyi burada yaptýlar. 112 ekiplerinin yaný sýra kazayý gören diðer sürücülerde kazazedelere yardým ettiler. Yaralýlar ilk müdahalenin ardýndan ambulanslarla Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýldý. Çorum-Samsun kara yolu bir süre trafiðe kapatýldý. Yol trafiðe kapandýktan sonra belediye ekipleri yolda temizlik çalýþmasý yaptý. Daha sonra trafik polisi kontrollü bir þekilde geçiþi saðladý. Otomobil kullanan Yusuf Aslan'ýn durumunun ciddiyetini koruduðu öðrenilirken, týr þoförü Gökhan Afacan ise göz altýna alýndý. Kazayla ilgili polisler soruþturma baþlattý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý'da kaza yerinde incelemelerde bulundu. Yasin YÜCEL "Baþbaðlar Katliamýnýn üzerindeki sis perdesinin aralanmamasý anlamlýdýr" Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Baþkan Yardýmcýsý Eyyüp Çiçek 21 yýl önce meydana gelen Baþbaðlar katiamýný unutmadýklarýný ve faillerinin hukuk karþýsýnda yargýlanana kadar takipçsi olacaklarýný söyledi. Türkiye'nin yakýn tarihinin karanlýkta kalan önemli olaylarýndan birinin de Baþbaðlar Katliamý olduðunu belirten Çiçek, "Katliamýn üzerinden 21 yýl geçti. Ancak failleri hala meçhul! 2 Temmuz'da Sivas Madýmak Otel'de meydana gelen olaylarýn hemen sonrasýnda Erzincan'ýn Baþbaðlar Köyü'nde bir katliam yaþandý. Akþam karanlýðýnda köye gelen yüz civarýnda silahlý kiþi, köyün giriþ ve çýkýþlarýný tutmuþ, telefon hatlarýný kesmiþti. Köyün dünya ile baðlantýsýný kesen silahlý kiþiler, her þeyden habersiz ve savunmasýz köylüleri meydanda toplayarak, çocuk, kadýn, yaþlý demeden 33 kiþiyi kurþuna dizmiþ, evleri ateþe vermiþti.katliamý gerçekleþtirenler, bu vahþetin, "Sivas olaylarýna misilleme" olduðuna dair bildiri býraktýktan sonra köyden çekildiler. Bu menfur olaydan sonra, yakýlan evlerin yerine yenileri yapýldý, köy yeniden imar edildi ama 33 kiþinin katilleri hala bulunamadý veya bulunmadý. Olaydan sonra yakalananlar, her nedense serbest býrakýldý. Sonra tekrar aranmaya baþlandý, ancak, kaçan kaçmýþtý" dedi. Katliamda bir çok izaha muhtaç akýl almaz noktalarýn olduðunu söyleyen Çiçek, "Baþbaðlar'da katliam gerçekleþtiren terörist grubun elini kolunu sallayarak köye gelmeleri, 2 saate yakýn örgüt propagandasý yapýp camide namazda olan erkekleri dýþarý çýkardýktan sonra kurþuna dizmeleri, insanlarýn evlerinin içinde yakýlmasý, bine yakýn hayvanýn yakýlarak telef edilmesi, aðaçlarýn ve tüm evlerin yakýlmasý olaylarý gerçekleþirken güvenlik güçlerinin olaydan 12 saat sonra köye ulaþmasý, kurþunlarýn balistik incelemesinin yapýlmamasý, dava sürecinde izlenen akýl almaz hukuksuz tavýr ve davranýþlar, 21 yýldýr hala soru iþareti olarak durmaktadýr. Türkiye'nin yakýn tarihine bir kara leke olarak geçen Baþbaðlar Katliamý'nýn üzerindeki sis perdesinin bir türlü aralanmamasý anlamlýdýr. Türkiye'nin demokratikleþmesi bakýmýndan bu ve benzeri karanlýkta kalan ve býrakýlan olaylarýn aydýnlýða kavuþturulmasý son derece önemlidir. Ülkemizin demokratikleþmesi bakýmýndan bu ve benzeri karanlýkta kalan/býrakýlan olaylarýn aydýnlýða kavuþturulmasý elzemdir" ifadelerini kullandý. Eðitim Bir Sen olarak, Baþbaðlar Katliamý'nýn, failleri bulunup hukuk karþýsýnda yargýlanana kadar takipçisi olacaklarýný belirten Çiçek, katledilen masum insanlarý unutmayacaklarýný ve unutturmayacaklarýný söyledi. Haber Servisi

6 YILDIZ HABER 6 AYM'nin "Türban" kararý gerekçesi Kimse Yok Mu Derneði'nin Ramazan Kampanyasýna Destek Vermek Ýçin ; 1- Bankasya Çorum þubesindeki no lu hesap numaramýza baðýþ yapabilirsiniz. 2- Mimar Sinan Mahallesi Cemil Bey Caddesi 86/A adresindeki þubemize gelerek baðýþýnýzý makbuz karþýlýðý elden teslim edebilirsiniz. 3- Tüm GSM operatörlerinden (Turkcell, Avea, Vodafone ) ramazan yazýp 5777' ye SMS atarak ihtiyaç sahiplerine 5 TL baðýþlayabilirsiniz. Anayasa Mahkemesi, baþörtüsüyle duruþmaya alýnmayan avukat hakkýnda verdiði ihlal kararýnýn gerekçesinde, Kadýnlarýn Ýslam dininin bir emri olduðu inancýyla baþörtüsü takmasýnýn, Anayasa'nýn "din ve vicdan hürriyeti" baþlýklý 24. maddesinin olaðan anlamýnýn kapsamýnda deðerlendirilebilecek bir konu olduðunun kabul edilmesi gerektiði ifade edildi. Dini inanç gereði baþörtüsü takma hakkýnýn yeri ve tarzý konusunda sýnýrlama getiren kamu gücü iþlem ve eylemlerinin kiþinin dinini açýða vurma hakkýna bir müdahale teþkil ettiðinin kabul edilmesi gerektiðinin altý çizilen gerekçede, avukatlarýn duruþmalara baþlarý açýk olarak katýlacaklarýna dair bir kanuni sýnýrlama bulunmadýðýnýn vurgulandý. Anayasa Mahkemesi'nin türbanlý bir avukatýn bireysel baþvurusuna iliþkin hak ihlali kararýnýn gerekçesi Resmi Gazete'de yayýmlandý. Baþörtülü bir avukat, baþörtüsüyle duruþmaya alýnmadýðý gerekçesiyle din ve vicdan özgürlüðünün ihlal edildiðini savunarak, uygulamanýn savunma hakký ve mahkemeye eriþim hakký, çalýþma hakký ve ayrýmcýlýk yasaðýna aykýrýlýk oluþturduðu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne baþvuruda bulunmuþtu. Yüksek Mahkeme, oy çokluðuyla, kadýn avukatýn haklarýnýn ihlal edildiðine karar vermiþti. Kararýn gerekçesinde, Danýþtay 8. Dairesince Türkiye Barolar Birliði bülteninde yayýmlanarak yürürlüðe giren meslek kurallarýnýn 20. maddesindeki "baþlarý açýk" ibaresinin yürürlüðünü durdurduðu anýmsatýldý. Ankara Barosuna kayýtlý çalýþan kadýn avukatýn bu kararýn ardýndan duruþmalara baþörtülü katýlmaya baþladýðýnýn anlatýldýðý gerekçede, bir hakimin kadýn avukata duruþmalara baþörtüsüyle katýlamayacaðýný söyleyip, müvekkiline kendisini yeni bir avukatla temsil ettirmesi için sonraki celseye kadar süre verdiði aktarýldý. Gerekçede, savunma hakký ve mahkemeye eriþim hakký yönünden avukatýn maðdur sýfatý taþýmadýðý, baþvurunun da bu yönüyle "kiþi yönünden yetkisizlik" nedeniyle kabul edilemez bulunduðu belirtildi. Anayasa Mahkemesinin baþvuru yollarý henüz tüketilmeden bir baþvuruyu kabul edip incelemesinin kural olarak mümkün olmadýðýnýn ifade edildiði gerekçede, mahkemelerin kararýný denetleyerek hukuka aykýrýlýðý tespit edecek ve kararý kaldýracak idari veya yargýsal baþvuru yolu bulunmadýðý, her olayýn kendi koþullarýnda deðerlendirilmesi gerektiði kaydedildi. Baþvurucunun, baþörtülü olmasý nedeniyle duruþmadan çýkartýlmasý nedeniyle din ve vicdan özgürlüðü ile ayrýmcýlýk yasaðýnýn ihlal edildiðine iliþkin þikâyetlerinin açýkça dayanaktan yoksun olmadýðýnýn ifade edildiði gerekçede, Adalet Bakanlýðý'nýn görüþüne yer verildi. Bakanlýðýn baþvuruyla ilgili görüþünde, din ve vicdan özgürlüðünün demokratik toplum için öneminin hatýrlatýldýðý belirtilen gerekçede, bu kapsamdaki Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi (AÝHM) içtihatlarýna atýfta bulunulduðu aktarýldý. Bakanlýk görüþünde ayrýca AÝHM'in yerleþik içtihatlarýnda din ve vicdan özgürlüðüne iliþkin düzenlemelerde devletlerin geniþ bir takdir hakký bulunduðunu deðerlendirdiði, geçmiþte benzer konuda AÝHM'e yapýlan baþvurularda AÝHM'in iç hukukta yer alan kýsýtlayýcý bazý düzenlemelere ve yargý kararlarýna dayanarak takdir hakký doktrini çerçevesinde deðerlendirmeler yaptýðý, ancak son yýllarda hükümetlerin demokratikleþme ve özgürlük alanlarýnýn geniþletilmesi neticesinde baþörtüsü de dahil olmak üzere kýlýk ve kýyafete iliþkin sýnýrlandýrmalarýn kaldýrýldýðý ifade edildi. -DÝN ÖZGÜRLÜÐÜ KORUNAN BÝR HAKTIR- Anayasaya göre herkesin vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahip olduðunun anýmsatýldýðý gerekçede, kimsenin ibadete, dini ayin ve törene katýlmaya, dini inanç ve kanaatlerini açýklamaya zorlanamayacaðý, kýnanamayacaðý ve suçlanamayacaðý belirtildi. Birleþmiþ Milletler Medeni ve Siyasi Haklara Ýliþkin Uluslararasý Sözleþmesine atýfta bulunulan gerekçede, AÝHM'in de din ve vicdan özgürlüðünü Avrupa kamu düzeninin temel unsuru olan demokrasinin en önemli ilkelerinden biri olarak kabul ettiði vurgulandý. Din ve vicdan özgürlüðünün demokratik toplumun temellerinden biri olmasýnýn kökeninde dinin hem bir dine baðlý olan bireyler tarafýndan hayatý anlama ve anlamlandýrmada baþvurduklarý temel kaynaklardan biri olduðu hem de toplumsal yaþamýn þekillenmesinde önemli bir iþlev gördüðü belirtilen gerekçede, din özgürlüðünün uzun ve zorlu bir sürecin sonucunda belli yasal ve anayasal güvencelere sahip kýlýndýðý anýmsatýldý. Din özgürlüðünün, evrensel ve bölgesel düzeyde insan haklarýna iliþkin uluslararasý bildiri ve sözleþmelerin birçoðunda korunan bir hak olduðunun vurgulandýðý gerekçede, þöyle denildi: "Anayasa'nýn 24. maddesinin koruduðu hakkýn vazgeçilmez olmasý, din ve vicdan özgürlüðünün, hukukun üstünlüðüne dayanan, etkili ve anlamlý bir demokrasinin temellerinin kurulmasý ve sürdürülmesi için hayati öneme sahip olmasý nedeniyledir. Din ve vicdan özgürlüðü ancak tanýma, çoðulculuk ve tarafsýzlýk anlayýþý ile temellendirilen bir demokraside korunabilir. Din özgürlüðü baðlamýnda tanýma, devlet-birey iliþkilerinde devletin, tüm din veya inanç guruplarýnýn varlýklarýný eþit þekilde kabul etmesini gerektirir. Devletin çoðulcu bir tanýma siyaseti, bir yandan devleti toplumda herkese karþý eþit mesafede durmaya zorlarken öte yandan, devletin herhangi bir dini ya da ideolojiyi resmen benimsemesine izin vermez. Çoðulculuk ise herkesin kendi kimliðiyle ve kendisi olarak topmasýyla mümkündür." -LAÝKLÝKTEN DOÐAN TA RAFSIZLIK DÝN VE VÝCDAN ÖZGÜRLÜÐÜNÜ KORUR- Farklýlýklarýn ve farklý olanlarýn tanýnmadýðý ve tehditler karþýsýnda korunmadýðý bir yerde çoðulculuktan bahsedilemeyeceðinin ifade edildiði gerekçede, çoðulcu toplumda devletin, bireylerin kendi dünya görüþlerinin ve inançlarýnýn gereðine uygun olarak yaþamalarýný saðlamakla yükümlü olduðu vurgulandý. Devletin, toplumda var olan görüþlerden veya yaþam tarzlarýndan birini yanlýþ kabul etme yetkisine sahip olmadýðýnýn belirtildiði gerekçede, "Din ve vicdan özgürlüðünü koruyan üçüncü anlayýþ ise bireylerin din ve vicdan özgürlüðünün eþit düzeyde korunmasýnýn teminatý olan laiklikten doðan tarafsýzlýktýr" denildi. Kadýnlarýn Ýslam dininin bir emri olduðu inancýyla baþörtüsü takmasýnýn, Anayasa'nýn "din ve vicdan hürriyeti" baþlýklý 24. maddesinin olaðan anlamýnýn kapsamýnda deðerlendirilebilecek bir konu olduðunun kabul edilmesi gerektiðinin vurgulandýðý gerekçede, dini inanç gereði baþörtüsü takma hakkýnýn yeri ve tarzý konusunda sýnýrlama getiren kamu gücü iþlem ve eylemlerinin kiþinin dinini açýða vurma hakkýna bir müdahale teþkil ettiðinin kabul edilmesi gerektiðinin altý çizildi. Avukatlarýn duruþmalara "baþlarý açýk" olarak katýlacaklarýna dair bir kanuni sýnýrlama bulunmadýðýnýn vurgulandýðý gerekçede, baþvurucunun Anayasa'nýn 24. maddesinde güvence altýna alýnan din ve vicdan özgürlüðünün ihlal edildiðine karar verdi. -BÝREYSEL TERCÝHLER VE YAÞAM TARZI DEVLETÝN MÜDAHALESÝ DIÞINDA AN CAK, KORUMASI ALTINDADIR- Baþvuru konusu olayda tüm kadýn avukatlarýn duruþmada baþlarýnýn açýlmasý istendiði bu durumun avukatý kiþisel tercihi olan bir dinsel davranýþý açýða vurmasýnýn olumsuz yönde etkilediðinin belirtildiði gerekçede, yerel mahkemenin baþvurucuyu duruþmaya, "baþörtüsünün laiklik karþýtý güçlü bir dini simge" olduðu gerekçesiyle kabul etmediðinin anýmsatýlarak, þöyle denildi: Laikliðin tarihsel geliþimi incelendiðinde, din olgusuna yönelik yaklaþým farklýlýklarýna baðlý olarak, kavramýn iki farklý yorumu ve uygulamasýnýn bulunduðu görülmektedir. Bunlardan, katý laiklik anlayýþýna göre din, bireyin sadece vicdanýnda yer bulan, bunun dýþýna çýkarak toplumsal ve kamusal alana kesinlikle yansýmamasý gereken bir olgudur. Laikliðin daha esnek ya da özgürlükçü yorumu ise dinin bireysel boyutunun yanýnda ayný zamanda toplumsal bir olgu olduðu tespitinden yola çýkmaktadýr. Bu laiklik anlayýþý, dini sadece bireyin iç dünyasýna hapsetmemekte, onu bireysel ve kolektif kimliðin önemli bir unsuru olarak görmekte, toplumsal görünürlüðüne imkân tanýmaktadýr. Laik bir siyasal sistemde, dini konulardaki bireysel tercihler ve bunlarýn þekillendirdiði yaþam tarzý devletin müdahalesi dýþýnda ancak, korumasý altýndadýr. Bu anlamda laiklik ilkesi din ve vicdan özgürlüðünün güvencesidir. Dinler ve inançlar, mensuplarýnýn yaþam biçimlerini, kimliklerini ve diðer insanlarla iliþkilerini etkiler. Din ve inanç yönünden toplumlarýn çeþitlilik arz ettiði, toplumda farklý dinlerin, inançlarýn ya da inançsýzlýklarýn bulunduðu da tarihsel ve sosyolojik bir gerçekliktir. Bu nedenle, demokratik ve laik devletin temel amaçlarýndan biri, toplumsal çeþitliliði koruyarak, bireylerin sahip olduklarý inançlarýyla barýþ içinde bir arada yaþayabilecekleri siyasal düzenleri inþa etmektir. Laiklik, devletin din ve inançlar karþýsýnda tarafsýzlýðýný saðlayan, devletin din ve inançlar karþýsýndaki hukuki konumunu, görev ve yetkileri ile sýnýrlarýný belirleyen anayasal bir ilkedir. Laik devlet, resmi bir dine sahip olmayan, din ve inançlar karþýsýnda eþit mesafede duran, bireylerin dini inançlarýný barýþ içerisinde serbestçe öðrenebilecekleri ve yaþayabilecekleri bir hukuki düzeni tesis eden, din ve vicdan hürriyetini güvence altýna alan devlettir. Devletle dinin ayrýlýðý, din ve vicdan hürriyetinin bir gereði olmanýn yanýnda, dinin siyasi müdahalelerden korunmasý ve baðýmsýzlýðýný sürdürmesi için de gereklidir."laikliðin vazgeçilmez bir ilke ve Anayasa Mahkemesinin 7 Mart 1989 tarihli kararýnda belirtildiði gibi Türkiye'de demokratik sistemin korunmasý açýsýndan gerekli olduðun belirtildiði gerekçede, somut olayda baþvurucuya yöneltilen farklý muamelenin din özgürlüðü hakkýndan yararlanma ile ilgili olduðu kaydedildi. Gerekçede, "Baþvurucunun baþörtüsünün baþkalarýnýn hak ve özgürlüklerinden yararlanýlmasýna engel olduðuna iliþkin olarak Ankara 11. Aile Mahkemesinin soyut deðerlendirmesi dýþýnda somut olgular ileri sürülmediði gibi temel bir hak ve özgürlüðün sýnýrlandýrýlmasýndan önce çoðulculuðu korumak için hangi önlemlerin alýndýðý da gösterilmemiþtir. Bu durumda baþvurucunun baþörtülü olarak duruþmalara kabul edilmemesinin ölçülü olduðundan söz edilemez" denildi.

7 YILDIZ HABER 7 DenizBank çiftçilerle iftarda buluþtu DenizBank çiftçilerle iftar yemeðinde buluþtu. DenizBank Üretici Kart'ýn 10.yýlý etkinlikleri kapsamýnda Enspark'da iftar yemeði düzenleyerek tarým sektörünün bölgede faaliyet gösteren önde gelen isimleri ile bir araya geldi. Ýftar yemeðine DenizBank Çorum Þube Müdürü Ebru Gül Çömüz, DenizBank Bölge Satýþ Müdürü Evren Gengünç, Tarým Bankacýlýðý Pörtföy Yöneticisi Cengiz Taþtan, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, Süt Birliði Baþkaný Hayati Selbeþ ve pancar kooperatifi çalýþanlarý katýldý. Ýftar yemeði öncesinde bir konuþma gerçekleþtiren DenizBank Çorum Þube Müdürü Ebru Gül sektörün geliþmesi yönünde sürdürdükleri yoðun faaliyetler ve sunduklarý yenilikçi ürünler ile özel bankalar arasýnda birinci sýrada olduklarýný ifade etti. Çömüz, "Her zaman üreticilerin yanýnda olmaya devam edeceðiz.denizbank tarým sektöründe faaliyet gösterdiði topluma fayda saðlama misyonu doðrultusunda büyük önem atfediyor. Tarýmsal üreticilerimize en iyi hizmeti verebilmek için tüm gücümüzle faaliyetlerimizi sürdüreceðiz" dedi. Kubilay Kaan YÜCEL Küçük Sanayi Sitesi 1. Cad. No:3 (Total Benzinlik Ýçi) Çorum Gsm: Tel: KPSS'ye 7 bin 100 aday girdi Kamu Personeli Seçme Sýnavý, Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý (ÖSYM) tarafýndan geçtiðimiz hafta sonu yapýldý Temmuz 2014 tarihlerinde 81 il merkezi ve Lefkoþa dört oturum halinde gerçekleþtirilen sýnava Çorum'da yaklaþýk 7 bin 100 aday katýldý. Öðretmenlik ve kamudaki A ve B grubu kadrolar için yapýlan Kamu Personel Seçme Sýnavý'nýn (KPSS) ilk günkü oturumlarý cumartesi günü yapýldý. Sabah oturumunda adaylara, genel yetenek ve genel kültür testlerindeki 120 soruyu cevaplamalarý için 120 dakika verildi. Oturum saat 11.30'da sona erdi. Adaylar daha sonra saat 14.00'de ise öðleden sonra oturumuna girdi. Bu oturumda adaylara eðitim bilimlerinden 80 soruyu yanýtlamalarý için 100 dakika verildi. Pazar günü sabah ve öðleden sonra saat 14.00'de baþlayan oturumlarýn süresi 160 dakika oldu. Pazar sabah oturumunda adaylara hukuk, iktisat, iþletme, maliye ve muhasebeden 30'ar, öðleden sonra oturumunda da çalýþma ekonomisi ve endüstri iliþkileri, ekonometri, istatistik, kamu yönetimi, uluslararasý iliþkilerden 30'ar soru yöneltildi. KPSS ile öðretmen kadrolarýna atanmak isteyenler için 20 Temmuz'da Öðretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) yapýlacak. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnda din hizmetlerinde görev almak isteyenler için ise cumartesi sabah oturumunun yanýnda birde 18 Ekim'de Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine (DHBT) gerçekleþtirilecek. Haber Servisi Gurbetçi için oy randevusu uyarýsý Baþbakan Yardýmcýsý Emrullah Ýþler, "Almanya, Fransa gibi ülkelerde oy kullanacak vatandaþlarýmýzýn Temmuz tarihleri arasýnda oy kullanmak için randevu almalarý gerekiyor" dedi. Ýþler, Twitter hesabýndan yaptýðý açýklamada, yurtdýþýnda yaþayan vatandaþlar için cumhurbaþkaný seçiminde 54 ülkede ve 103 ayrý temsilcilikte sandýk kurulacaðýný belirterek, "Oy kullanmak için 9 Temmuz saat 17.00'ye kadar YSK'nýn internet sitesinden seçmen kütüðündeki kayýtlarýný kontrol etmeleri gerekmektedir" dedi. Yurtdýþýndaki vatandaþlarýn bulunduklarý ülkelerde ilk tur için 31 Temmuz-3 Aðustos 2014 tarihleri arasýnda oy kullanabileceðine iþaret eden Ýþler, þunlarý kaydetti: "YSK ülkelere göre oy verme günlerini 1,2,3,4 gün olarak belirledi.1 gün olarak belirlenen ülkelerde randevu alma zorunluluðu bulunmuyor. Almanya, Fransa gibi ülkelerde oy kullanacak vatandaþlarýmýzýn Temmuz tarihleri arasýnda oy kullanmak için randevu almalarý gerekiyor. Cumhurbaþkanlýðý seçiminin birinci turu için 26 Temmuz-10 Aðustos tarihleri arasýnda gümrük kapýlarýnda oy kullanýlabilecektir. Yurtdýþýndaki vatandaþlarýmýz oy kullanma tarih ve yeri baþta olmak üzere gereken bilgileri baðlý olduklarý konsolosluklardan öðrenebilirler. Yurtdýþýnda yaþayan vatandaþlarýmýzý cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde demokratik haklarýný kullanmak için sandýk baþýna gitmeye davet ediyorum." Kalaycýlar ve Hýrdavatçýlar Odasý'ndan üyelerine iftar Çorum Kalaycýlar ve Hýrdavatçýlar Odasý'na baðlý esnaflar düzenlenen iftar yemeðinde bir araya geldiler. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði yemekhanesinde düzenlenen iftar programýna katýlanlar, Kalaycýlar ve Hýrdavatçýlar Odasý Baþkaný Sedat Ek ve yönetim kurulu üyeleri tarafýndan kapýda karþýlandý. Ýftar programýna ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Baþkaný Birkan Demirci, Oto Tamirciler Odasý Baþkaný Necmettin Uzun, Taksiciler ve Minibüsçüler Odasý Baþkaný Mehmet Gayretli, Marangozlar Odasý Baþkaný Ömer Latif Akdað, Kasaplar ve Celepler Odasý Baþkaný Recep Gür, Berberler ve Kuaförler Odasý Baþkaný Mustafa Köse, Kalaycýlar ve Hýrdavatçýlar Odasý Baþkaný Sedat Ek, Yorgancýlar Odasý Baþkaný Erdoðan Çerikçi, bazý odalarýn yöneticileri, esnaf ve sanatkarlar katýldý. Haber Servisi

8 YILDIZ YAÞAM 8 Oruç, baðýþýklýk sistemini güçlendiriyor Trabzonla Rize arasýnda bir zamanlar gümrük varmýþ. Temel hergün bisiklet ve önünde bir kum torbasýyla gümrükten geçermiþ. Bir gün Gümrük Memuru bu durumdan kuþkulanmýþ. Temel'e : - Dur. Ne geçiriyorsun gümrükten, demiþ. Temel : - Kum, demiþ. Memur kum torbasýna elini sokmuþ karýþtýrmýþ gerçekten Kelime Avý sadece kum varmýþ torbada. Bu olaydan sonra Temel yýllarca gümrükten bisikletle önünde kum torbasý olduðu halde geçmiþ. Yýllar sonra Trabzon da bir kahvede Temelle Gümrük Memuru karþýlaþmýþ. Gümrük Memuru : - Ula Temel artýk emekli oldum sana birþey yapamam gerçekten ne geçiriyordun gümrükten?, demiþ. Temel: - Bisiklet, demiþ Oruç tutmanýn sindirim sistemini dinlendirdiðini belirten uzmanlar, bu sayede vücudun kan yapýmýný artýrdýðýný ifade ediyor. Uzmanlar, "Vücut birikmiþ zararlý maddelerden temizleniyor, baðýþýklýk sistemi güçleniyor. Kalp, damar, kanser gibi hastalýklara karþý direnç artýyor." diyor. Kalp Hastalýklarý Uzmaný Prof. Dr. Günsel Þurdum Avcý, güneþin doðuþundan batýþýna kadar olan süre içinde yemek ve içmekten vazgeçilmesi þeklinde tutulan oruçla, karaciðer ve tüm sindirim sisteminin dinlendiðini ifade etti. Dinlenen sindirim sistemiyle birlikte vücuttaki diðer geliþmeleri sýralayan Avcý, "Vücutta diðer organlarýn kanlanmasý ve çalýþma verimi artýyor. Þeker hastalarýnda kan þekeri kontrolü, hipertansiyon hastalarýnda kan basýncý kontrolü kolaylaþýyor. Kanda yað düzeyleri düþüyor, yararlý kolesterol yükseliyor. Vücutta depolanmýþ yaðlar eriyor, birkaç kilo zayýflanýyor. Kemik iliði uyarýlýyor, kan yapýmý artýyor. Vücut birikmiþ zararlý maddelerden temizleniyor, baðýþýklýk sistemi güçleniyor. Kalp, damar, kanser gibi hastalýklara karþý direnç artýyor." diye konuþtu. Orucun aþýrý yemek, sigara, alkol gibi zararlý alýþkanlýklardan uzaklaþtýrdýðýna dikkat çeken Avcý, orucun bir ibadet olarak tutulmasýyla güven ve huzur verdiðini, oruç tutanlara büyük moral ve mutluluk verdiðini vurguladý. (CÝHAN) Bir yaþýn altýndaki çocuklar havuza sokulmamalý! Sinema 23:15 Karayip Korsanlarý Gençlik Çeþmesi'nin bulunmasý için Ýngiltere Kralý'na hizmet etmeyi reddeden kaptan Jack Sparrow, kentte kendi adýyla gemisine mürettebat toplayan sahte bir kaptanýn olduðunu öðrenir. Sahte kaptaný kovalarken, karþýsýndakinin aslýnda geçmiþinden geri gelen güzeller güzeli Angelica olduðunu anlar. Angelica da kral ile ayný þeyin, sonsuz yaþam saðlayan Gençlik Çeþmesi'nin peþindedir. Yönetmen : Rob Marshall 21:00 Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Yaz aylarý ile birlikte serinlemek için havuza akýn edenlere uzmanlar uyarýda bulundu. Havuza girerken kiþisel malzemeler kullanýlmasýný öneren uzmanlar, havuzun temizliðinin sorgulanmasý gerektiðine dikkat çekiyor. Uzmanlar, bir yaþýn altýndaki çocuklarýn enfeksiyon riski açýsýndan mümkün olduðunca havuza sokulmamasýný da öneriyor. Havuzdan bulaþabilecek enfeksiyonlara karþý uyarýlarda bulunan Acýbadem Kayseri Hastanesi Dermatoloji Uzmaný Dr. Ayþe Gökçe Tümtürk, "Yaz aylarýnda serinlemenin en keyifli yollarý havuza ve denize girmektir. Ancak saðlýðýmýzý düþünerek temizliðinden þüphe ettiðimiz havuzlardan kaçýnmamýz gerekir. Havuzun bakýmýnýn, temizliðinin düzenli yapýlýp yapýlmadýðý sorgulanmalýdýr. Havuzlardan bulaþan hastalýklarýn pek çoðu klorlama yoluyla önlenebilir; ancak klor bazý mikroplarý öldürmediðinden hastalýk riski devam eder. Bu nedenle havuza girerken hem kendi hijyenimiz hem de baþkalarýna enfeksiyon bulaþtýrmamak adýna dikkat edilmesi gereken önemli noktalar vardýr." dedi. Dr. Ayþe Gökçe Tümtürk, havuza girmeden önce dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili þu uyarýlarda bulundu:* Havuza girmeden önce duþ alýnmalýdýr. * Her türlü akut veya kronik rahatsýzlýkta doktora danýþýlmadan havuza girilmemelidir. * Havuzda suyun aðza girmemesine dikkat edilmelidir. * Cilt enfeksiyonlarýnýn bulaþmamasý için antiseptik solüsyon kullanýlmalý ve kiþisel eþyalar ortak kullanýlmamalýdýr. * Çocuklar belli aralýklarla tuvalete götürülmeli, böylece havuza kaçýrmalarý önlenmelidir. * Bone ve gözlük kullanýmý hem kullananýn hem de havuza giren diðer kiþilerin korunmasý açýsýndan önemlidir. * Kulak zarý delik olanlar özellikle kulak týkacý kullanmalýdýr. * Hijyene dikkat edilmeyen ve yukarýdaki kurallara uyulmayan havuzlarda cilt enfeksiyonlarý (mantar, bakteri, virüs) bulaþmasý çok kolaydýr. * Havuzdan çýkýnca kiþisel terlik, havlu gibi malzemeleri kullanýp mutlaka iyi bir duþ alýnýp kurulanmalýdýr. (Hassas cildi olan insanlarda havuz suyundaki klor ciltte ve gözlerde alerjik reaksiyonlarýn geliþmesine sebep olabilir). (CÝHAN) Kutsal Damacana 2: Ýtmen Fikret, eski mesleði olan gemiciliðe dönmüþ, tayfa olarak çalýþtýðý gemiyle uzak denizlere açýlmýþtýr. Gemi Hint okyanusunda seyrederken Somalili korsanlarýn saldýrýsýna uðrarlar ve korsanlar gemiyi ele geçirir. Fikret, denize atlayýp kaçar. Ertesi gün baygýn bir halde Hindistan sahilinde bir kumsalda karaya vurur. Birkaç Hintli köylü Fikret'i bulur ve onu tedavi etmek için yakýnlardaki bir Budist tapýnaðýna götürür. Aradan beþ ay geçer, Fikret saðlýðýna kavuþur.üstelik tapýnakta eðitim gören Serkan adýndaki bir Türkle tanýþýp, arkadaþ olur. Eðlence 23:00 Kim Milyoner Olmak Ýster? Kim Milyoner Olmak Ýster'in bu bölümü ünlü müzisyen Fuat Güner'in sunumuyla ekrana geliyor. Programýn yarýþmacý koltuðunda ise Hasan Basri Seren, Umut Haþlak, Gülçin Yýlmaz ve Nadir Sönmez oturuyor. Dünyanýn en çok seyredilen ve en çok kazandýran bilgi yarýþmasý... Programa Türkiye nin farklý yerlerinden ya da farklý ülkelerden baþvuru yapýp, mülakatla seçilen yarýþmacýlar katýlýyor. Yine moral desteði için yarýþmacýlarýn yakýnlarý da stüdyoda yerlerini alýyorlar. Þener Þen 26 Aralýk 1941 tarihinde, o zamanlar marangozluk yapan ünlü oyuncu Ali Þen'in oðlu olarak Adana'da dünyaya geldi. Sanat hayatýna Ýstanbul Belediyesi Þehir Tiyatrolarýnda sahneye çýkarak baþladý. Babasý gibi sinema sanatçýsý olmak istemeyen Þener Þen, kendisini tiyatro oyunculuðuna adadý. Ancak tiyatrodan elde ettiði kazanç yetmediði için sinemaya girmek zorunda kaldý. Dublajdan tanýdýðý yönetmenlere, Figüran olarak beni de çaðýrýn. Ama bir þartým var, yevmiyemi o gün alayým der. Sinemaya ilk adým attýðý yýllarda figüranlýk dahil her iþi yaptý. Beþ yýl boyunca - bazý filmlerde sadece dans etmek veya baþrol oyuncusundan dayak yemek gibiküçük rolerde yer aldý. Kariyerinde büyük bir dönüm noktasý olan 1975 yýlýnda Ertem Eðilmez'in unutulmaz filmi Hababam Sýnýfý'nda 'Badi Ekrem' tiplemesi ile büyük sükse yaptý. Ayný filmde Ýnek Þaban tiplemesi ile ün yapan Kemal Sunal ile müthiþ bir ikili oluþturdu ve o yýllarda büyük giþe hasýlatý yapan Süt Kardeþler, Þabanoðlu Þaban, Tosun Paþa, Kibar Feyzo, Çöpçüler Kralý ve Davaro gibi filmlerde oynadý.þener Þen, 1984'e kadar yardýmcý roller oynadý. O dönemde Anadolu piyasasýna hâkim olan iþletmecilerin, Arzu Film ve Ertem Eðilmez'e yaptýklarý baský sonucunda artýk baþrollerde oynamasý gündeme gelir. Ancak o güne kadar özellikle Kemal Sunal ve Ýlyas Salman'la birlikte yaptýðý filmlerde oynadýðý uyanýk, üçkâðýtçý, sahtekâr, dolandýrýcý tiplemleri canlandýrmýþ olan Þen bu kez halkýn istediðini yapmamayý seçti. MAYALI EKMEK Gözün kýymetini âmâ olandan! Sözün kýymetini lâl olandan! Ekmeðin kýymetini aç olandan! Aþk'ýn kýymetini hiç olandan öðren. Þems-i Tebrizi Malzemeler 1 kg Un Yeteri Kadar Tuz 1 Kibrit Kutusu Büyüklüðünde Maya 1 Tatlý Kaþýðý Toz Þeker Yeteri Kadar Su Üzerine: 2 Çorba kaþýðý eritilmiþ Tereyaðý 1 Çay Bardaðý Sývý Yað ½ kg Süt 1 Tatlý Kaþýðý Karabiber Yemeðin Tarifi Unu bir kaba koyarak,ortasýný havuz gibi açalým. 1 su bardaðý ýlýk suda þeker ve mayayý eriterek kabarmasýný bekleyelim.unun içine mayayý ve suyu ilave ederek kulak memesi yumuþaklýðýnda bir hamur elde edelim.mayalanmasý için hamurun üzerine nemli bir bez örterek serin bir yerde bekletelim. Hamur kabarýnca örtüyü açarak biraz dinlendirelim.hamurdan küçük parçalar koparýp yuvarlak bezeler yapalým.bezelerden istediðimiz boyutta yufkalar açalým.saç üzerinde ya da teflon tavada piþirelim. Sývý yað ve tereyaðý,karabiber ve sütü ocakta karýþtýralým.elde ettiðimiz harcý fýrça ile piþirdiðimiz ekmeklerin üzerine sürelim.ekmekleri üst üste koyarak her tarafýnýn yaðlanmasýný saðlayalým.servis yapalým Adanalý Kara Para Aþk Kýzlar ve Anneleri Alemin Kralý Zahide ile Yetiþ Hayata ATV Ana Haber Nihat Hatipoðlu ile Ýftar 21:15 Þoray Uzun la 7 de 7 23:00 Kim Milyoner Olmak Ýster? 05:00 Asr-ý Saadet'ten Tablolar 06:30 Kanal 7 de Sabah Zeynep Sakýn Söyleme Aliye Yine Bana Kalasýn Hz. Yusuf Kýstýrma Ýftar Saati Kanal 7 Ana Haber Japon Ýþi Köroðlu Ayý Kardeþler Hayat Bilgisi Mavi Mavi 12:00 Ender Saraç ile Saðlýklý Günler 14:00 Ýclal Aydýn'la Hayat Güzeldir Fatih Harbiye SHOW Ana Haber 19:45 Mustafa Karataþ ile Ýftar 21:00 Kutsal Damacana 2: Ýtmen 03:30 Galip Derviþ Geniþ Aile Akasya Duraðý Kahraman Pati 12:00Çok Güzel Hareketler Bunlar Ankara nýn Dikmeni Arka Sokaklar Kanal D Ana Haber Çarkýfelek Ulan Ýstanbul 23:15 Karayip Korsanlarý 4: Gizemli Denizlerde Sabah Haber Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Vahyin Iþýðýnda Haber Leyla Ýle Mecnun Sufi Klibler Hayat Yokuþu Seçmenin Sesi Ramazan Sevinci TRT Ana Haber Fincan 22:40 Tetikçi Ýki Dünya Arasýnda Beþinci Boyut 11:45 Aslý Hünel ile Mutfak Keyfi Ritmini Arayan Kalpler Yeþil Elma 16:50 Aslý Hünel ile Mutfak Keyfi Ana Haber Bülteni Tv Filmi Ýftar Zamaný 20:49 Ýftar Ezaný

9 HOÞ GELDÝN YA ÞEHRÝ RAMAZAN Günün Ayeti "Kim Allah'a ve Peygamber'e itaat ederse, iþte onlar, Allah'ýn kendilerine nimet verdiði peygamberlerle, (özü sözü bir olan) sýddîklarla, þehitlerle ve iyi iþler yapanlarla birliktedirler. Ne güzel arkadaþtýr onlar." (Nisa, 4/69) ON BÝR AYIN SULTANI Günün Hadisi "...Allah'ým, ciddi ve þaka yollu yaptýklarýmý, yanlýþlýkla ve bilerek iþlediðim günahlarýmý affeyle. Bütün bu kusurlarýn hepsi bende vardýr " (Buhârî, "De'avât", 60; Müslim, "Zikir", 70 ) Ramazan Damlalarý Fýrýndan çýkan sýcak pidelerin buðusu kavrulmuþ susam kokusuna karýþýyor. Hangi mevsimde olursak olalým marulun, kývýrcýk salatanýn bir deste maydanozun yeþilinden fýþkýran dirilik ve ferahlýk içimize yayýlýyor. Dedeler ceplerinde þekerlemeler ile torunlarýný kucaklýyorlar. Akþamýn pembe lacivert tülü büyük bir sükünet ile insanlarýn, bütün dünyanýn üzerine iniyor. Melekler saf saf iniyorlar. Cennet kapýlarý açýlýyor. Rahmet ve merhamet ve bereket her yandan kuþatýyor bizi. Ýnsanlar birbirlerine sevgi ile bakýyorlar. Zenginler zenginliklerinden soyunuyor, yoksullarýn yoksulluðu kayboluyor. Kalbimizin paslý kilidi açýlýyor. Bize selam veren bir kiþiyi kardeþ biliyoruz. Kimse sesini sertleþtirmiyor. Yüzlerde nur, gönüllerde karþý konulmaz bir incelik, bir rikkat. Açlýk bizi doyuruyor. En çok kýymet verdiðimiz þeyleri baþkalarý ile paylaþmaktan sonsuz bir haz duyuyoruz. Bize yük olan her unsur, her tasa, her ihtiras tasýný taraðýný toplayýp savuþuyor. Kapýmýz ve soframýz açýk. Derdimizi ve sevincimizi söylemekten hoþnutuz. Sabýr bizi coþturuyor. Kalbin ýrmaklarý dolu dizgin. Merhamet saðanak gibi boþalýyor. Hizmetten, hürmetten, ibadetten yeryüzünde oluþumuzun derinliklerinden, sebeplerden ve sonuçlardan geçiyoruz. Bir imtihan içinden yüz aký ile çýkýyoruz. Ýçimizde kurulan kürsü bizi hesaba çekiyor. Aðlýyor ve tövbe ediyoruz. Tövbe sularý sonsuz çaðlayanlarýn þýrýltýsýný, aydýnlýðýný, engin ufuklarýn parýltýsýný taþýyýp duruyor iþte. Bu taþý bu yoldan niçin kaldýrmadým ben, bu çiçeðe bu hafta niçin su ORUÇ vermedim ben, þu çocuðun yanaðýna bir öpücük niçin kondurmadým ben, komþumun kapýsýný bir kez olsun çalmadým mý ben, alnýmý secdeye bir kez olsun koymadým mý ben? Derken ben. Benlikten sýyrýlýyor. Benlikten sýyrýlýrken, çiçek açmýþ badem dalýnýn, kelebek kanadýnýn, su sesinin ve yýldýz parýltýsýnýn, dostun ve akrabanýn, ayak bastýðýmýz topraðýn, buðdayýn ve zencefilin, yani akþam ezaný ile yeryüzüne yaðmur gibi dökülen varoluþun sýrlarýný fark ediyor. Bizi bu menzile eriþtiren kýlavuza binlerce teþekkür. Bize bu basireti baðýþlayan güce sonsuz secde. Bu sýrada çocuk sýcak pidenin buðusuna sarýlmýþ olarak gülümsüyor. Baba iþinden dönüyor, eve yaklaþtýkça göðsünde bir geniþlik. Anne yeþil salatanýn üzerine birkaç zeytin býrakýyor. Paydos. Ses kesiliyor. Rüzgar duruyor. Güneþ daðlarýn ardýna çekiliyor. Kuzeyde bir yýldýz göz kýrpýyor. Nefesimizi tutuyoruz. Kuþlar kanatlarýný kapatýyorlar. Çekiç örsün kenarýnda bekliyor. Dalgalar diniyor. Sükut... Sükut... Ve aðýzlarý misk gibi kokanlar ve o gün insanlara gülden aðýr bir söz söylememiþ olanlar ve o gün almayý deðil hep vermeyi düþünenler ve o gün "sabredenlere hesapsýz ecirler verilecektir" müjdesi ile müjdelenmiþ olanlar meleklerle birlikte iftar sofrasýna oturuyorlar. Allahým, þükürler olsun oruçluyuz... Mustafa Kutlu RAMAZAN YAZILARI DUA "Allahým! Hatalarýmý kar ve soðuk su ile temizle. Beyaz elbiseyi kirden temizlediðin gibi kalbimi de hatalardan arýndýr." Amin MANÝ Bak geldi etli dolma, Çok yiyip göbek salma. Üstüne bir kahve iç, Terâvihe geç kalma! KARACÝÐER ORUCU HASRETLE BEKLER Ýnsan saðlýðýnýn baþýnda, hücre hayatýnýn saðlýklý bir þekilde de yürümesi gelir. Gerçek odur ki, yaþlýlýk ve onun kaçýnýlmaz sonucu olan ölüm, hücrelerdeki çöküþün, tükeniþin ve sessiz bir þekildeki ölüþün ifadesidir. Hücrenin ve onun bir bakýma toplum yapýsý sayýlan dokularýn çöküþündeki ana unsur þüphesiz yorgunluktur. Dokularýn ve hücrelerin yorgunluðu, bugün baþlý baþýna bir ilim dalý olarak ele alýnmaktadýr. Bir hücre ne kadar aðýr bir yükün altýnda ise, o kadar kolay yýpranýr. Bu açýdan bakýlýnca bütün ilim adamlarý, karaciðer hücrelerini yaþlanmanýn tek sorumlusu saymaktadýr. Karaciðer hücreleri, birbirinden farklý onaltý grup görevi yürütmek için 24 saat aralýksýz çalýþýrlar. Keyfe baðlý aðýr beslenmeler ve içki, bu dayanýlmaz yükün altýnda ezilen karaciðer hücreleri için, gerçekten bir azap, bir zulümdür. Ýnsan hayatýnýn vefakâr hizmetkârlarý olan bu hücrelerin bîr tek ümidi var, oruç! Çünkü karaciðer hücresi bir mü`minin vücudunda mekân tutmuþsa, yorgunluðu arttýkça âdeta yalvaran bir sesle sorar: - Ramazan ne zaman? Evet sevgili okuyucularým, oruç, bu hücreler için özlenen bir bayramdýr. Bu gerçeði anlamak için, orucun karaciðere getirdiði nimetlere bir göz atalým : a- Karaciðerin çeþitli görevleri arasýnda safra yapmak ve besinler depo etmek, son derece önemli bir yer tutar. Çünkü bu görevler, süresiz devam eder. Hücrelerin bu yükü, onlarýn çok deðerli ve hayatî görevi olan globülin (kandaki protein) yapýmý büyük ölçüde zorlaþýr. Bu sebeple aþýrý beslenenler, karaciðerin bu çok gerekli biyolojik hizmetinden mahrum kalýrlar. Efendimizin: "Sofradan doymadan kalkýn" þeklindeki emri, böylesine hayatî bir mucize mesajýdýr. Ýþte oruç, besin hizmeti açýsýndan karaciðere ortalama 8-10 saat istirahat saðlar. Bu sayede oruç tutanýn karaciðeri, daha rahat globülin ve benzeri biolojik maddeler üretir ki, bu nimeti baþka bir yoldan elde etmenin imkâný yoktur. b- Karaciðer için çok zor ve önemli bir görev, vücuttakî iyon alýþveriþlerinin elektronik dengesini kurmaktýr. Suyun iyon köklerinden baþlayarak asit, metil ve azotlu iyon dengeleri, karaciðerin akýl almaz hünerleri sayesinde ayarlanýr. Bu görev sýrasýnda vena-porta dediðimiz özel kan sisteminden her an gelen yeni besin maddeleri, çok zor þartlar ortaya koyar. Halbuki Ramazanda, bu kan sisteminde 10 saat süre ile ciddi bir sabit denge meydana gelir. Böylece karaciðerin iyon görevleri, son derece rahatlar. c- Oruç esnasýnda karaciðerin glikoz depolama görevinde de aþikâr bir rahatlama olur. Karaciðerin dokulardaki gerginliði kalkar. Karaciðerin hücre içi basýncý düþerek, emsalsiz bir biolojik zindelik doðurur. Bütün bu gerçekler yanýnda çaðýmýzýn insaný, sýrf kendini tatmin için karaciðer testleri yaptýrýyor. Ve her gün deðiþen rejim testlerinin peþinde koþuyor. Yarýnýn insaný, inansýn veya inanmasýn, harika bir laboratuvar olan karaciðerini korumak için oruç tutacak. Þimdi çok önemli bir baþka dokuya ait hücrelerin birbirleriyle konuþmalarýný dinleyelim: Damarýn iç yüzündeki hücreler, eðer dile gelseler, birbirleriyle þöyle konuþacaklar: -Ramazan ne zaman gelecek? Kanda dolaþan besin artýklarý üzerime öylesine yýðýldý ki, Ýmsakiye ÇORUM Ýmsak Ýftar Yatsý 3:12 20:23 22:09 FÝTRE MÝKTARI TL NÝSAP MÝKTARI Gr. ALTIN Gr. GÜMÜÞ artýk öleceðim ve benim yerime yine bu ölü besin artýklarý çökecek. Bunun sonucunda þimdiye kadar lastik gibi tuttuðum damar çeperi eðer oruç imdada da yetiþmezse daracýk, bir kireç boruya benzeyecek ve beslediðim organ ölüme mahkûm olacak. Damar yüzeyinin hücreleri acaba neden Ramazaný bekliyor? a- Oruç sýrasýnda, özellikle iftara birkaç saat kala, kandaki besin maddeleri en az seviyeye ineceðinden, damarlarda hiç besin artýðý kalmayacak, böylece damar yüzeylerinde besin artýðý birikmeyecektir. Bunun sonucunda damar hücreleri hayat bulacak, damar sertleþmeyecek ve ihtiyarlýk kesin olarak gecikecektir. b- Kan hacminde iftara doðru görülen sývý azalmasý, kan basýncýný azaltacak ve damar hücreleri, üzerinden kalkan baskýdan dolayý âdeta bayram yapacaklardýr. Bu arada hücre ve hücre arasý su azalacaðýndan, küçük tansiyon düþecek ve gerçek gençlik doðacaktýr. c- Kanda, bazý insanlarda bir türlü düþmeyen Lipid ve Kollesterol düþecek ve damarlar, yine akýl almaz bir mutluluða kavuþacaktýr. Damar hücreleri, orucu nasýl beklemesin? Çaðýmýzýn insaný, kan basýncýný düþürmenin ve kandaki besin artýklarýný her ay ölçtürmenin telâþý içindeler. Bu yüzden tekrar ediyoruz. Yarýnýn insaný, inansýn veya inanmasýn, yaþlanmayý geciktirmek ve damarlarýný saðlýða kavuþturmak için oruç tutacaktýr. Bir de oruç açýsýndan kemik iliðini gözleyelim: Özellikle yetersiz güneþ ve saðlýksýz hava þartlarý, þehirlerde yaþayan insanlarýn kemik iliðini tembelleþtirir. Bu yüzden bu insanlar hem kansýz, hem dermansýz hem de hastalýklara karþý dayanýksýzdýr. Kemik iliðini harekete geçirip, güçlü bir çalýþmaya sevk eden en iyi üç faktör: Güneþ, bol oksijenli hava ve hücre beslenmesindeki zorlanmadýr. Evet evet, yanlýþ anlamadýnýz. Son maddede "hücre beslenmesindeki zorlanma", dedik. Bu husus, týp ilminin en önemli tespitlerinden biridir. Eðer hücrelerde beslenme zorlanýrsa, vücut kan yapýmýný arttýrarak oksijen taþýma faaliyetini hýzlandýrýr. Ýþte oruç, bu tesiri saðlayan akýl almaz bir uyarýcýdýr. Ýftara doðru hücre beslenmesindeki zorlanmalar, kemik iliðine uyarý yapar, bu yüzden oruç tutan herkeste bariz bir güç artýþý olur. Orucun insan saðlýðýna verdiði hikmetleri saymakla bitiremeyiz. Sadece ana baþlýklar olarak birkaç önemli noktaya temas edeceðim. 1- Oruç sýrasýnda bütün hormon sistemi,bir ay süre ile dengeli ve zinde bir çalýþma düzenine geçer. 2- Sindirim sistemi ve özellikle onun korunma sistemi olan peyer plâklarý, bu ay zarfýnda revizyona girer ve bütün aksaklýklar düzeltilir. 3- Orucun kan basýncý ve damarlar üzerindeki müsbet tesiri böbrek ve kalp üzerinde de otomatik bir saðlýk teminatýdýr. 4- Ve nihayet oruç, insanlarýn manevî bünyelerine yaptýðý harika tesir ile bütün vücut sisteminin mutlu bir ahenge kavuþmasýný saðlar. Allah`a karþý kulluk vazifelerini yapmýþ insanlarýn duyduðu mutluluk, bütün dertleri alýr, götürür. Ve müslüman, stressiz, taptaze bir biolojik mekanizma ile yeni bir yýla girer. Hem gençleþmiþ olarak, hem de Cennette kendisine verilecek olan ebedî gençliðin müjdesini ruhunda duyarak. Onk. Dr. Haluk NURBAKÝ NOT: 1. Sabah ezanlarý imsakla beraber okunacaktýr. ezanla birlikte oruç baþlayacak, ezandan sonra sabah namazý da kýlýnabilecektir. 2. Fitre Miktarý Türkiye genelinde geçerli olmak üzere Diyanet iþleri Baþkanlýðý Din iþleri yüksek kurulu tarafýndan tespit edilmiþtir. 3. Bu imsakiye Çorum Müftülüðünce hazýrlanmýþtýr. Ramazan Yemeði ÖZBEK PÝLAVI HAZIRLANIÞI Kuzu incikler suda et kemikten ayrýlýncaya kadar haþlayýn, didikleyin etleri ve içinde piþen et suyunu bir kenara ayýrýn. Soðaný yemeklik doðrayýn, havucu uzun uzun rendeleyin, sarýmsaðý ince doðrayýn. Tencereye 2 yemek kaþýðý zeytinyaðý ekleyin, sýrasýyla soðan, havuç ve sarýmsaðý kavurun. Salçalarý ekleyip kokularý çýkýncaya kadar kavurun, kimyonu ekleyip kavurmaya devam edin. Yýkadýðýnýz pirinç, tuz ve karabiberi ekleyin bir tur çevirip incikleri haþladýðýnýz et suyundan 3 su bardaðý ekleyin ve kapaðýný kapatýn. Pilavýnýz suyunu çektiðinde ateþten alýn, didiklediðiniz etleri ve tereyaðýný ekleyip karýþtýrýn. Üzerine bir kâðýt havlu örtüp kapaðýný kapatýn ve dinlenmeye býrakýn. Sýcak servis edin. Malzemeler - 1 Yemek kaþýðý Biber Salçasý - 1 Yemek kaþýðý Domates Salçasý - 3 Su bardaðý Et Suyu - 2 Adet Havuç - 1 Çay kaþýðý Kimyon - 1 Adet Kuru Soðan - 2 Adet Kuzu Ýncik - 2 Su bardaðý Pirinç - 3 Diþ Sarýmsak - 2 Yemek kaþýðý Tereyaðý - 2 Yemek kaþýðý Zeytinyaðý - Kararýnda Karabiber, Tuz BAYRAM NAMAZI: 06: 17

10 YILDIZ HABER 10 Akýllý telefonlar fýtýk ediyor Artýk hastalýk haline gelen her an ve her ortamda baþ öne eðik uzun saatler akýllý telefon ve tablet kullanmak boyun fýtýðýný tetikliyor. Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahý Doç. Dr. Cahide Topsakal, özellikle akýllý telefonlar ve tablet kullanýmý konusunda bireyleri uyararak, "Baþ öne eðik olarak bilgisayar baþýnda uzun saatler kalmak, tablet ve akýllý telefonlarý uzun saatler kullanmak boyun fýtýðý nedeni. Hareketsizlik ise bel fýtýðýný tetikliyor. Bu iki fýtýk türü de basit önlemlerle kontrol altýna alýnabilir. Gecikilmiþ durumlarda ise cerrahi müdahale kaçýnýlmaz" dedi. Fiziksel travmalarýn fýtýklarýn oluþumunun büyük nedenleri arasýnda yer aldýðýnýn altýný çizen Doç. Dr. Cahide Topsakal, "Ev iþlerinde ev hanýmlarýmýz bu travmalara çok maruz kalýyor. Aðýr halýlarý silkeliyor, elektrik süpürgesi ile beli yorucu hareketler yapýyor. Bu da fýtýklara zemin hazýrlýyor. Ayrýca iþ hayatýnda fiziksel strese maruz kalan yani aðýr kaldýran insanlarla, uzun süre ayakta kalan ya da sabit oturan da risk altýnda. Öte yandan, kaza sonucu travmalar, aþýrý kilo alma yüksekten düþme ve genetik nedenler de fýtýk yapan sebepler arasýna katabiliriz" þeklinde konuþtu. Fýtýk þüphesi taþýyanlarýn taný koydurmak için mutlaka bir beyin, sinir ve omurilik cerrahýndan destek almalý diyen Doç. Dr. Cahide Topsakal, "Fýtýkla karýþtýrýlan farklý rahatsýzlýklar da var. Bunlardan bir tanesi dar kanal rahatsýzlýðý. Tedavi edilmezse kiþiyi felç edebilir. Bundan dolayý mutlaka uzmana baþvurup taný koydurmak gerekir. Çünkü insanlara alternatif yöntemler daha pratik geliyor ancak bu istenmeyen sonuçlar doðurabilir. Bunlar arasýnda bel çekme iþlemi çok tercih ediliyor. Ancak fýtýðýn ilerleyen aþamasýnda bu iþlem zararlý olabilir hatta felç dahi geliþebilir. Buna örnek vakalarýmýz oldu geçmiþte. Öte yandan masaj adaleyi ýsýtarak gevþetmek dýþýnda bel fýtýðýnda asla etkili deðildir. Masaj santim derindeki fýtýðý yuvasýna geri çekemez. Ayrýca sporu da bilinçli yapmak gerekir" diye konuþtu. Fýtýk rahatsýzlýðýnda bilinçli sporun tedavi edici, bilinçsiz sporun ise tam tersi zararlý olabileceðinin altýný çizen Topsakal, "Spor, normal þartlar altýnda her türlü saðlýk sorununun çözüme kavuþmasýný saðlar. Ancak hangi sporlarý seçtiðiniz çok büyük önem taþýr. Mesela; bel fýtýðý olan biri için en zararsýz spor yüzme ve at binmedir. At binerken karýn ve sýrt adaleleri geliþeceði için iç korse etkisi yapar ve fýtýðý yerinde tutar. Yukarý aþaðý hareket fýtýðý sanýldýðý gibi etkilemez. Doðada yürümek, bir seferde uzun süreli olmadýkça çok yararlýdýr. Koþu bantlarýndaki yürüyüþ, diz eklemlerini zorlar. Diz eklemleri ile kalça ve bel omurgasý birbiriyle uyum içinde çalýþýr. Biri zora girince, diðerinin de zaman içerisinde bu zorlanmadan nasibini alacaðý kesindir. Dikkatli olmak lazým. Pilates hareketleri bilinçli yapýlmazsa zararlý olabilir. Fýtýðýn baþlangýç aþamasýnda belki hasta yarar görebilir ama fýtýðýn extrude (iyice taþmýþ) dediðimiz aþamasýnda ýkýnma yaptýran hareketler zarar verir. Bunu hoca da engelleyemez. Pilates birinci planda tercih ettiðimiz spor dalý olamaz. Yüzmenin yerini hiçbir spor tutamaz. Yüzme bilmese de hastanýn kolluklarla suya girmesi lazým" dedi. Dinlenme ve uyku esnasýnda nasýl bir yatak zemini seçilmesi konusunda Topsakal, "Elbette çok yumuþak yataklar omurga için saðlýklý deðil ama ille de fýtýk oluþturmaz. Sadece fýtýk olanlar çökmeyen bir yatak tercih edebilirler. Çok yüksek yastýkta yatmak da boyun fýtýklýlara tavsiye edilmez. Enteresan bir þekilde bu hastalar yüksek yastýk seçme eðiliminde olurlar. Oysa iyi gelmez. Çok sert yataklar da bu hastalar için ideal deðildir. Ortopedik yataklarý öneririz. Bel fýtýðý hastalarý sýrt üstü yatmaya çalýþýrlar. Oysa hastalar, rahat ettikleri pozisyona kendileri karar vermelidir. Doðru yatýþ önemli çünkü ameliyat gerekmeyen vakalarda yedi gün kesin yatak istirahati ve fizik tedavi, iyileþme sürecinde çok daha etkilidir" dedi. KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ Üniversite tercih maratonu bugün baþlýyor Üniversite adaylarýnýn tercih iþlemleri, bugün baþlayacak ve 17 Temmuz'da sona erecek. Üniversite adaylarý, tercihlerini yaparken, ÖSYM'nin internet sitesinden ulaþabilecekleri 2014 Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköðretim Programlarý ve Kontenjanlarý Klavuzu'ndan yararlanabilecek. Adaylarýn, tercih iþlemlerine baþlamadan önce bu klavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor. Adaylar tercihlerini, kýlavuzda yer alan kurallara göre, https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC Kimlik Numaralarý ve þifrelerini kullanarak kendileri yapacak. Baþvuru merkezlerinden tercih iþlemi yapýlmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapýlacak tercihler, iþleme alýnacak. Ýþlemler, 17 Temmuz saat 23.59'da sona erecek. Tercih süresi uzatýlmayacak. ÖSYM adaylara tercihlerini yaparken kaydolmayý en çok istediðiniz programý en üst tercihlerine, daha sonra istedikleri programý ikinci tercihlerine yazmalarýný ve bütün tercihlerini bu þekilde sýralamalarýný öneriyor. Adaylarýn duruma göre yapabilecekleri 30 tercihin baþtan birkaç tanesini "Puaným yeterli olmayabilir" endiþesine kapýlmadan, sadece ilgilerini gözönüne alarak belirlemeleri gerekiyor. Adaylarýn kazansalar bile kaydolmayý istemedikleri bir programa tercih listelerinde yer vermemeleri önemle vurgulanýyor. Ancak aday ne olursa olsun bir yükseköðretim programýna kaydolmak istiyorsa sonlardaki birkaç tercih sýrasýna, girebileceðini tahmin ettiði programlarý yazabilecekleri tavsiye ediliyor. ÖSYM, adaylara tercih bildirim iþlemini gerçekleþtirmeden önce þu sorularý cevaplayarak tercihlerini kontrol etme uyarýsýnda bulundu: "Listenizdeki programlarýn bu kýlavuzda "bakýnýz" olarak gösterilen ve giriþ için aranan bütün koþullarýný karþýlýyor musunuz? Listenizdeki programlarýn kodlarýný doðru yazdýnýz mý? Listenizdeki programlarýn sýrasý, gerçekten istek sýranýza uygun mu? Örneðin, beþinci tercihinize giriþ hakký kazanacak olsanýz, "Keþke altýncý tercihimi kazanmýþ olsaydým." demeyeceðinizden emin misiniz? Bütün tercihleriniz için bu geçerli mi?" Adaylar, tercih bildirim iþlemini tamamladýktan sonra tercih süresi içerisinde https://ais.osym.gov.tr adresinden tercihlerinde deðiþiklik yapabilecek. Tercihlerinde deðiþiklik yapmak isteyen adaylar bu iþlemi elektronik ortamda yapacak. Tercih iptali yapýlmayacak. Tercihlerde deðiþiklik, tercihlerin kýsmen ya da tamamen iptali gibi deðiþiklik taleplerini içeren dilekçeler iþleme alýnmayacak. Tercih süresi tamamlandýktan sonra tercihlerde deðiþiklik yapýlamayacak. Tercih iþlemi tamamlandýktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinin mutlaka kontrol edilmesi ve yazýcýdan tercih listelerinin alýnarak saklanmasý gerekiyor YGS'ye giren adaylardan en az bir puan türünde 140 veya daha fazla YGS puaný alan adaylar, yerleþtirmede kullanýlacak Y-YGS ve varsa Y-LYS puanlarýný da göz önünde tutarak tercih bildirimi yapacaklar. Sadece sýnavsýz geçiþ için baþvuranlarla 2014-YGS'de hiçbir puan türünde 140 veya daha fazla puan alamayanlardan sýnavsýz geçiþ hakkýna sahip olan adaylar da tercih bildirimini ayný þekilde yapacaklar YGS'de 140 veya daha yüksek puan alanlardan sýnavsýz geçiþ hakkýna da sahip olan adaylar, tercihlerini, sýnavlý veya sýnavsýz geçiþi göz önünde tutmadan istedikleri sýrada yapabilecekler YGS'de hiçbir puan türünde 140 veya daha yüksek puan alamayanlarýn sýnavsýz geçiþ haklarý yoksa bu adaylar tercih bildiriminde bulunamayacaklar. Yerleþtirmede meslek lisesi çýkýþlý adaylara ek puan verilen lisans programlarý ile Teknoloji, Sanat ve Tasarým, Turizm Fakülteleri lisans programlarýnýn M.T.O.K. kontenjanlarýný tercih edebilmek için ilgili YGS/LYS puan türünde en az 180 puan ve yerleþtirmede meslek lisesi çýkýþlý adaylara ek puan verilen programlar dýþýndaki lisans programlarýný tercih edebilmek için LYS puan türünde 180 puan alma þartý aranacak. Engelli adaylar ise üniversite tercihinde bulunurken engellerini dikkate almalarý ve üniversitelerin engellilerle ilgili birimlerinden yükseköðretim programlarý konusunda bilgi almalarý yararlarýna olacak. ÜNÝVERSÝTEYE KAYITLAR EYLÜL'DE 2014-ÖSYS Merkezi Genel Yerleþtirme Sonuçlarý Ýnternet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracýlýðýyla adaylara duyurulacak. Yerleþtirme Sonuç Belgeleri basýlmayacak ve adaylarýn adreslerine gönderilmeyecek. Ýnternet sayfasýndaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara teblið hükmünde olacak. Yurt dýþýndaki üniversitelere yerleþtirilen adaylar için, gerekli olduðunda ve adayýn müracaatý üzerine yerleþtiði programý gösteren bir yazý verilecek ders yýlýnda, ÖSYS sonuçlarýna göre bir programa kayýt hakký kazanan adaylarýn kayýt iþlemleri bütün üniversitelerde 1-5 Eylül 2014 tarihleri arasýnda yapýlacak. TSE 18 firmanýn sözleþmesini feshetti Türk Standartlarý Enstitüsü (TSE), 18 firmanýn sözleþmesini feshetti. Türk Standartlarý Enstitüsü'nün ilaný Resmi Gazete'de yayýmlandý. Buna göre, TSE Mersin Ýthalat Müdürlüðü ile Aydýn Temsilciliði, 15 firmanýn sözleþmesini kendi isteðiyle, 2 firmanýn sözleþmesini talimata aykýrý bulmasý sebebiyle, 1 firmanýn sözleþmesini de yýllýk vizesini yaptýrmadýðý için feshetti. Fesih tarihleri 5 Mayýs- 30 Haziran tarihleri arasýnda gerçekleþti. Sözleþmelerin feshedilmesi nedeniyle þirketlerin "Hizmet yeterlilik Belgeleri"nin geçerliliðinin kalmadýðýný vurgulayan TSE, hizmet belgesiyle ilgili olarak bundan böyle belge ibraz edilmeyeceði, aksine davranýþýn haksýz rekabet hükümlerine göre hukuki kovuþturma ve ilgililerin sorumluluðuna sebep olacaðý bilgisini verdi.

11 YILDIZ SPOR 11 Belediyespor dýþ transferde ilk adýmýný atýyor Stoper Akýn dün Gökhan Demir, Kýrklarelispor'da! Akýn Karaaslan Çorum'a geldi Ýç transferi büyük oranda bitiren Çorum Belediyespor dýþ transferde de ilk adýmýný atýyor. Kýrmýzý siyahlýlar Ümraniyespor'un stoperi Akýn Karaaslan'ý dün Çorum'dan davet etti. Dün Çorum'a gelmesi beklenen 1991 doðumlu futbolcu iþle Çorum Belediyespor yönetiminin masaya oturarak sözleþmeye imza atmasý bekleniliyor. Savunmanýn göbeðinde oynayan genç futbolcu geçtiðimiz sezon grubunu þampiyon olarak tamamlayan Ümraniyespor'da 21 kez forma giyerken 1kez gol sevinci yaþadý. Genç futbolcunun alýnmasýnda teknik direktör Yavuz Ýncedal'ýn ýsrarlý olduðu öðrenildi. ADNAN YALÇIN Gökhan Demir Spor Toto 2. Lig Kýrmýzý Grup ekiplerinden Kýrklarelispor, Çorum Belediyespor'dan Gökhan Demir ile sözleþme imzaladý. Kulüp Baþkaný Volkan Can, kulüp binasýnda düzenlenen imza töreninde yaptýðý konuþmada, futbol sezonu hazýrlýklarýnýn en iyi þekilde devam ettiðini söyledi.transfer çalýþmalarýný aralýksýz sürdürdüklerini belirten Can, Demir ile 2 yýllýk sözleþme imzaladýklarýný ifade etti. Can, güçlü bir kadro oluþturarak yeni sezonda daha baþarýlý olmak istediklerini dile getirdi. Güçlü ve iddialý bir grupta mücadele edeceklerini hatýrlatan Can, þunlarý kaydetti: "Bu doðrultuda güzel bir ekip oluþturmaya çalýþýyoruz. Yeni sezondaki hedefimize bizi ulaþtýracak futbolcularý kadromuza dahil etmek için dýþ transferde ince eleyip sýk dokuyoruz. Teknik direktörümüz Bilgin Erdem'in transfer konusunda hazýrladýðý rapora göre eksik gördüðümüz santrafor mevkisini Gökhan Demir ile kapadýk. Ýnanýyorum ki baþarýlý sonuçlar elde edeceðiz." Kýrklarelispor ile anlaþma saðlamaktan dolayý mutluluk duyduðunu dile getiren Demir, Kýrklarelispor'un formasý giyerek mücadele edeceði için heyecanlý olduðunu kaydetti. Kýrklarelispor Kulübü Ýkinci Baþkaný Burak Süzülmüþ de transfer anlaþmasýnýn kulübe ve Demir'e hayýrlý olmasýný diledi. Ulukavak'ta belirsizlik sürüyor Yusuf Aydemir Ulukavaspor'da belirsizlik sürüyor. Siyah Beyazlý kulüpte geçtiðimiz hafta sonunda Yusuf Aydemir'in görevi aldýðý yönünde çýkan haberlerin ardýndan süren belirsizlik devam ediyor. Yapýlan açýklamada Yusuf Aydemir'in kulübü devraldýðý yönünde oluþan algýnýn yanlýþ olduðu belirtildi. Geçtiðimiz cuma akþamý ASKF'de düzenlenen toplantýda açýklamalarda bulunan Aydemir, evraklarýn kendilerine teslim edildiðini kulübü ortada býrakmamak adýna mecburen kabul ettiklerini söyledi. Aydemir, 'Evraklarý aldýktan sonra kulübü devam ettirmek için bir çok isimle görüþtük. Taahhüt veren arkadaþlarýmýz oldu, destek veremeyeceklerini bildirenler oldu. Ancak geldiðimiz bu noktada mevcut imkanlarýmýzla Çorum'a yakýþýr iddialý bir takým oluþturmamýz mümkün görünmüyor. Biz Çorum futboluna ihanet etmemek BAL'da mücadele etme hakkýný oynayacak futbolcularýn bu haklarýný elinden almamak için bu yola çýktýk. Biz Çorum'u daha baþarýlý þekilde temsil edecek bir takým oluþturmak gücü ve niyetinde olanlar varsa onlarýn önüne açmak istiyoruz. 21 Temmuz baþvurunun son günü. Biz bir haftalýk süre içinde Çorum'u baþarýyla temsil edecek bir takým kuracak gönüllüler varsa kulübü devretmeye hazýrýz. Ýsim deðiþikliði de dahil olmak üzere istediklerini yapabilirler. Önemli olan Çorum'un Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden bir takýmý olmasý. Kimsenin sahip çýkmamasý durumunda ise daha önce yaptýðýmýz görüþmelerden aldýðýmýz taahhütlerle imkanlarýmýz ölçüsünde Ulukavakspor'u BAL'da mücadele ettirmek için çaba göstereceðiz' dedi. SPOR SERVÝSÝ Antrenörler ve spor muhabirleri iftarda buluþtu Çorum Fenerbahçe Basketbol Okullarý antrenörü Yaþar Yýlmaz'ýn geleneksel iftar yemeðinde antrenörler ve spor muhabirleri bir araya geldiler. Yaþar Yýlmaz'ýn bað evindeki iftar yemeðine antrenörler Murat Saat, Murat Çalýþkan ve Ömer Mumcu ile birlikte yerel basýnýn spor bölümlerinden temsilcileri katýldýlar. Ýftar yemeðinin ardýndan bað evinde açýk havada hem çay içen hemde Çorum'da sporun sorunlarý çözüm yollarý konularýndaki hoþ sohbet ile devam eden buluþma gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Yaþar Yýlmaz, geleneksel hale getirdikleri iftar yemeðine katýlanlara teþekkür ederken spor muhabirleri de Yaþar Yýlmaz ve arkadaþlarýna her yýl kendilerine yapýlan bu ikramdan dolayý teþekkür ettiler. SPOR SERVÝSÝ Ramazan Kösebýyýkoðlu destek bekliyor Ramazan Kösebýyýkoðlu destek bekliyor. Çorum'da Ýl Özel Ýdarespor'da ardýndan da Ýskilip Belediyespor'da forma giyen kaleci Ramazan Kösebýyýkoðlu, bir ay önce rahatsýzlanarak kaldýrýldý. Baðcýlar Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde tedavi altýna alýnan genç kalecinin tedavisinin Hematoloji servisi olan bir hastanede devam etmesi gerektiði öðrenildi. Ramazan Kösebýyýkoðlu, rahatsýzlýðýnýn tedavisi için Hematoloji servisine yatmasý gerektiðini ancak bu hastalýðýn tedavisinin uzun sürmesi nedeniyle yer bulmakta zorlandýðýný söyledi. Kösebýyýkoðlu, Ýstanbul'da hastanelerde tanýdýðý yetkili isimler olan tüm Çorumlulardan destek istediðini belirtti. Hastanelerde Özellikle Hematoloji bölümünde tanýdýðý bildiði isimler olan Çorumlularýn kendisine yardýmcý olmasýný isteyen Ramazan Kösebýyýkoðlu, 'Ramazan ayýnda yaþadýðým sýkýntýlarýn çözümü için her türlü desteðe ihtiyacým var. Ricam tanýdýðý olanlardan yer bulmam konusunda bana yardýmcý olsunlar. Þimdiden ilgilenen ve benim için dua eden herkesten Allah razý olsun' dedi. ADNAN YALÇIN 2016 Üniversitelerarasý Dünya Güreþ Þampiyonasý (WUC 2016) Bayraðý Çorum'da 2016 yýlýnda gerçekleþtirilecek olan Üniversitelerarasý Dünya Güreþ Þampiyonasý'nýn (WUC 2016) Hitit Üniversitesi tarafýndan ilimizde gerçekleþtirilmesi için yapýlan baþvuru FISU Ýcra Komitesinin 09 Kasým 2013 tarihinde yapýlan toplantýsýnda deðerlendirilmiþ ve þampiyonanýn ilimizde yapýlmasýna karar verilmiþti. Üniversiteden yapýlan açýklamada Dünya Güreþ þampiyonasý(wuc 2016) bayraðýný teslim almak üzere Macaristan'a gitti. Açýklamada "2016 Üniversitelerarasý Dünya Güreþ Þampiyonasý her iki yýlda bir organize edilen ve FISU'nun Dünya Üniversiteler Þampiyonalarý takviminde yer alan bir organizasyon olan Üniversitelerarasý Dünya Güreþ Þampiyonasý'nýn 11.'si Temmuz 2014 tarihleri arasýnda Macaristan'da 50'nin üzerinde üniversiteden 500'e yakýn sporcunun katýlýmýyla gerçekleþtirilecek yýlýnda Üniversitemizde düzenlenecek olan Üniversitelerarasý Dünya Güreþ Þampiyonasý'nýn bayraðýný teslim almak üzere Üniversitemiz güreþ þampiyonasý heyeti Macaristan'a gidiyor. Macaristan'daki þampiyonaya gidiþ öncesinde Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret eden BESYO Müdürü Doç. Dr. Faruk Yamaner, Genel Sekreter Erdal Kanýk, BESYO Müdür Yardýmcýsý Yrd. Doç. Dr. Erkan Demirkan, Yrd. Doç. Dr. Hasan Eker ve Basýn ve Halkla Ýliþkiler Koordinatörü Ýsmail Eker, Macaristan'da düzenlenecek olan þampiyonada Üniversitemizi ve ülkemizi baþarýyla temsil edeceklerini ve organizasyon sonrasýnda þampiyona bayraðýný teslim alarak Üniversitemize getireceklerini belirttiler. Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan da sportif faaliyetlerin ülkemizin, ilimizin ve Üniversitemizin tanýnýrlýðýnýn daha da artmasý adýna büyük bir yarar saðladýðýný ifade ederek, þampiyonada ülkemizi temsil edecek sporcularýmýza baþarýlar diledi." Denildi. SPOR SERVÝSÝ Akçaabat sezonu açýyor 10 Temmuz'da yeni sezon hazýrlýklarýna start verecek Bordo-Beyazlýlarda teknik direktör Alemdaroðlu, "Ýyi bir sezon geçireceðimize inanýyorum" dedi Yeni sezonda 3. Lig 1. Grup'ta mücadele edecek olan Sebat Proje Trabzon Akçaabat Futbol Takýmý'nda oyuncu seçmeleri sona ererken, seçmeler sonucunda genç oyuncularý kulüp alt yapýsýna kazandýrýldýðý belirtildi. Transferde bugüne kadar 8 oyuncuyu kadrosuna katan Bordo-Beyazlýlar, 2-3 oyuncuya daha kadrosuna katýp transferi noktalamak istiyor. Sebat Proje Trabzon Akçaabat Futbol Takýmý'nda teknik direktör Ayhan Alemdaroðlu, transfer çalýþmalarýnýn devam ettiðini, dirsek temasýnda olduklarý oyuncularýn transferlerini noktalayýp yeni sezon hazýrlýklarýna odaklanacaklarýný söyledi. Bir kaç gün içerisinde görüþme halinde olduklarý oyuncularýn transferlerini tamamlamayý hedeflediklerini belirten teknik direktör Alemdaroðlu, "Görüþtüðümüz isimlerin kadromuza katarak, transferi noktalayýp yeni sezon çalýþmalarýna odaklanacaðýz. Takýmýmýz 7 Temmuz'da Trabzon'da toplanýp 10 Temmuz'da yeni sezon hazýrlýklarýnýn startýný vereceðiz. Bayrama kadar Trabzon'da hazýrlýklarýmýzý sürdüreceðiz ve bayram izninin ardýndan Nevþehir'de günlük bir kamp gerçekleþtireceðiz" diye konuþtu. Sebat Proje Trabzon Akçaabat Futbol Takýmý teknik direktörü Ayhan Alemdaroðlu, her takýmýn sezona þampiyonluk hedefiyle baþladýðýný ifade ederek, "Her takým sezona büyük hedeflerle baþlýyor ancak bazen iþler istenilen gibi gitmiyor. Bu nedenle biz güzel yerler hedefleyerek mücadele edeceðiz. Tabiiki Akçaabat'ýn hedefi her zaman zirvedir. Sezona iyi bir baþlangýç yapýp ardýndan da sonunu getirmeyi arzuluyoruz. Mücadeleci, güzel futbol oynayan bir ekip oluþturmaya çalýþýyoruz. Ýyi bir sezon geçireceðimize inanýyorum" þeklinde ifadeler kullandý.

12 Kaptan, imzaladý 07 TEMMUZ 2014 PAZARTESÝ Batman Petrolspor, iç transferi hýzlandýrdý. Ýki sezondur Kýrmýzý-beyazlýlarda baþarýlý performans gösteren Muhammed Kalkan'la sözleþme tazelendi. Petrolspor A.Þ. Kulüp Baþkaný Aydýn Gülmez: "Kaptanýmýzla yeniden sözleþme imzaladýk. Bu sezon 2. Lig'e çýkmak için her türlü imkaný seferber edeceðiz. Hak ettiðimiz yere gelmek için camia olarak yoðun çaba sarf edeceðiz" dedi. Çorumspor gibi amatör kümeye düþen Malatyaspor davasýnda karar çýktý. Malatyaspor davasýnda alýnan karar Çorumspor davasýna örnek olabileceði gündeme geldi Mahkeme kararý verdi! Adnan Yalçýn 13. Adam Çözüm basit Türk futbolunda bir ilk! 1966 yýlýnda kurulan ve þu an yerel amatör ligde mücadele eden Malatyaspor ile ilgili devam eden kamu davasý sonuçlandý. Malatyaspor davasýnda çýkan kararýn Yargýtay tarafýndan onanmasý halinde Çorumspor davasýna da örnek olabileceði gündeme geldi. Malatyaspor davasýnda Mahkeme Baþkaný Hâkim Ýzzettin Duman tarafýndan açýklanan kararda görevi kötüye kullanma ve kulübü zarara uðratma suçlamalarýyla baþkanlýk yaptýklarý dönemlerle ilgili haklarýnda dava açýlan Malatyaspor eski baþkanlarý Hikmet Tanrýverdi ve Haþim Karadað'ýn da aralarýnda bulunduðu bir çok yöneticiye hapis cezasý çýktý. Halen duruþmalarýn devam ettiði Çorumspor davasýnda da Çorumspor'un hesaplarý ilgili Cumhuriyet Savcýsý'nýn iddianame hazýrlayarak mahkemeye sunmasý ile dava açýlmýþtý. Savcý Ferhat Güven'in hazýrladýðý iddianameye göre 39 kiþi hakkýnda 'Nitelikli Dolandýrýcýlýk' ve 'Görevi kötüye kullanma' suçlarýndan açýlan davada eski Çorumspor baþkanlarý, yöneticiler ve personeli arasýnda þu isimler bulunuyor: Ýbrahim Eceviþ, Osman Müftüoðlu, Enver Þen, Okan Hergün, Osman Nuri Soyocak, Cenan Özkader, Ýbrahim Necmi Özkaya, Rumi Ispanak, Selahattin Ezer, Mehmet Uður Coþar, Erol Karadaþ, Hakan Yalçýnkaya, Mustafa Köse, Ahmet Özler, Fatih Çiçek, Temel Kulucan, Aykut Kahramantekin, Yunus Çelebioðlu, Adnan Özçelik, Tuncay Yýlmaz, Sinan Özdilli, Ömer Naci Biçer, Yetgin Özbey, Ahmet Özçam, Ýsmail Tekçam, Selahattin Karakaþ, Bayhan Özsaraç, Halil Ýbrahim Kaya, Tevfik Necati Ergün, Necip Cýdýk, Mehmet Ali Yýldýrým, Þaban Ateþ, Engin Balým, Özcan Ekmekçi, Saim Çilingir, Ýbrahim Lek, Abdülaziz Layýk, Yusuf Ahlatçý bulunuyor. ÇORUMSPOR YÖNETÝCÝSÝ GÜNGÖR ATAK DAVAYA MÜDAHÝL OLMUÞTU Güngör Atak Devam eden Çorumspor davasýnýn 6. Duruþmasýnda Çorumspor Kulübü adýna yönetici Güngör Atak davaya müdahil olmak için baþvurularýný yapmýþtý. Davaya müdahil olmak adýna Çorumspor'u temsilen Baþkan Rumi Ispanak ve Güngör Atak müdahil olmak isteðini mahkeme baþkanýna dilekçe ile iletirken mahkeme baþkaný, Çorumspor Baþkaný Rumi Ispanak'ýn hem davacý hem sanýk olmasý nedeniyle Ispanak'ý Çorumspor adýna davaya müdahil kabul etmedi. Mahkeme Baþkaný Yýlmaz Þengül, Çorumspor adýna davaya müþteki sýfatýyla Çorumspor yöneticisi Güngör Atak'ý davaya müdahil olarak kabul etmiþti. Davanýn7. duruþmasýnda açýklanan bilirkiþi raporunun deðerlendirme ve kanaatine göre; -Tahsil edilen çek, gelirlerin yasal olarak defter kayýtlara iþlenmemesi sonucu kamu zararýnýn oluþtuðu ancak zarar miktarýnýn hesaplanmasý hususunda defter ve belge kayýtlarýnýn karýþýk ve incelenmeye elveriþli olmadýðýndan saptanmasýnýn bu haliyle mümkün olamayacaðý Söz konusu zarar miktarýnýn hesaplanabilmesi için yerel mahkemece tayin edilecek mali müþavir veya mali müþavirlerce öncelikle ilgili yýllara iliþkin muhasebe kayýtlarýnýn yeniden farklý ortamda kayýt edilmek suretiyle gerçek muhasebe kaydýnýn oluþturulmasý gerektiði ve bu kayýtlara göre de tarafýmýzca ancak bir deðerlendirme yapýlmasýnýn mümkün olabileceði deðerlendirilmektedir" denildi. BAÞKANLAR DERNEKLER KANUNUNA MUHALEFETTEN SORUMLU TUTULDULAR Öte yandan raporda suç tarihinde yönetici olan sanýklardan Ýbrahim Eceviþ, Enver Þen, Ahmet Özler, Ýbrahim Necmi Özkaya, Osman Müftüoðlu, ve Tuncay Yýlmaz için Kulüp Derneði'nin zorunlu defterlerini tutmayarak ve tasdiksiz defter tutarak 5253 sayýlý Dernekler Kanunu'nun 32/1-d maddesine muhalefet ettiklerinden sorumlu olduklarý ifade edildi. Ayrýca iddianamede yer alan 39 sanýk arasýnda deðiþik dönemlerde resmiyette kulüp yöneticisi olup da fiil olarak kulübün iþ ve iþlemlerine karýþmayan sanýklarýn bulunduðu tespit edilmiþtir denildi. ADNAN YALÇIN TANRIVERDÝ'YE 3 YIL 2 AY Malatyaspor davasýnda Mahkeme, Ýstanbul Hazýr Giyim ve Konfeksiyon Ýhracatçýlarý Birliði Baþkaný ve Fatih Karagümrükspor Baþkaný Hikmet Tanrýverdi'ye 3 yýl 2 ay, eski baþkanlardan iþadamý Haþim Karadað'a ise 8 yýl 4 ay hapis cezasý verdi. Karar da yine þu anda Yeni Malatyaspor Ýkinci Baþkaný Ýlhan Kavuk'a da 3 yýl hapis cezasý verildi. Yöneticilerden Fahrettin Eserdi, Selahattin Daðýstanlý, Ýlyas Karahan, Ali Alkýþ ve Atilla Kantarcý 2 yýl hapis cezasý aldý. Kararýn Yargýtay'da onanmasý halinde Hikmet Tanrýverdi ile Ýlhan Kavuk'un yöneticiliklerinin düþeceði öðrenildi. KULÜBÜN ZARARI TAZMÝN EDÝLECEK Hikmet Tanrýverdi ve Haþim Karadað'ýn baþkanlýk yaptýklarý dönemlere iliþkin zararýn 16 milyon lira civarýnda olduðu, zararýn yönetimlerde bulunanlar tarafýndan tazmini yoluna gidileceði de karar metninde yer aldý. ÖTEKÝ KULÜPLERE ÖRNEK OLABÝLECEK Mahkemenin bu kararýnýn Yargýtay tarafýndan onanmasý halinde, Malatyaspor gibi geçmiþ yýllarda yönetimlerin sportif ve ekonomik olarak kötü idare edildikleri, borç bataðýndaki Çorumspor, Diyarbakýrspor, Samsunspor, Kocaelispor, Sakaryaspor ve Elazýðspor için de geçmiþe yönelik hesaplarýn incelenmesi talebinde bulunulmasý durumunda eski yönetimlere dava açýlabileceði öðrenildi. Malatyaspor, sezonunda o dönemdeki 2'nci Lig'de namaglup þampiyon olarak 1'inci Lig'e çýkmýþ, 2004 yýlýnda ise Türkiye'yi UEFA kupasýnda temsil etmiþti. ADNAN YALÇIN Yakup Kayýþ'tan sitem dolu açýklama! Çorum Belediyespor futbolcusu Yakup Kayýþ'ýn sosyal paylaþým sitesinden yaptýðý açýklama sitem dolu açýklamalarý dikkat çekti. Çorum Belediyespor ile sözleþmesi sona eren ancak anlaþma saðlanmayan futbolcunun siteden yaptýðý açýklamada kimleri manidar bulundu. Tecrübeli futbolcunun bu sözleri kýsa süre önce sözleþmensin son erdiði Belediyespor'dan sözleþme yenileme teklifinin gelmediði biliniyor. Kimleri hedef aldýðý açýkça belirtilmeyen sitem dolu açýklamada tecrübeli futbolcunun sözleri akýllara soru iþaretlerinin gelmesine neden oldu. Ýþte Yakup Kayýþ'ýn sosyal paylaþým sitesinde paylaþtýðý ve ardýndan kaldýrdýðý "Arayýpta teþekkür edemeyecek kadar yüzsüzsünüz bana karþý, benim sizin yüzünüzdeki bu acizliði görmem en büyük zevkim Allah sizi ýslah etsin" Öte yandan Belediyespor Baþkaný Zeki Gül'ün akrabasý olduðu bilinen Yakup Kayýþ'ýn takýmda kalmasý yönünde teknik heyete baský yapmadýðý öðrenildi. ADNAN YALÇIN Anlaþýlan o ki, Belediyespor Genel kaptaný Hamit Iþýk'ýn haberlerini yapmamýzdan dolayý bazý arkadaþlar rahatsýz olmuþ. Hamit'in çok çalýþtýðýný çok uðraþtýðýný ancak tarafýmýzdan haksýz eleþtirildiðini düþünüyorlar. Bu arkadaþlar galiba Hamit'in genel kaptanlýk görevini hayrýna yaptýðýný sanýyorlar. Gazetecinin iþi muhatabý kim olursa olsun, hakkettiðinde hakkýný vermek. Eleþtirmesi gerektiðinde eleþtirmektir. Ama yað yakmak deðildir. Ne Hamit Iþýk, nede Mustafa Özbayram ile kiþsel sorunum asla olamaz. Benim eleþtirilerim mesleki yönde olur. Yapýlan hatalar üzerine olur. Öyle oturduðum yerden sallamadýðýmý da beni bilen bilir. Çok þükür futboldan da anladýðýný sananlardan da çok daha iyi anlarým. Dediðim gibi oturduðum yerden sallamam. Ben þimdiye kadar yaptýðým her haberimin arkasýndayým. Benim yaptýðým haberlerle ilgili konuþtuðum insanlar bana baþka Hamit Iþýk'a veya herhangi bir Belediyespor yöneticisine farklý konuþuyorlarsa o benim sorunum deðil. Yok inanmýyorlarsa çözümü gayet basit. Adnan Yalçýn yalan söylüyor, bize iftira atýyor diyorlarsa ilk önce Adnan Yalçýn'ý sonra kendi kaynaklarýný araþtýracaklar sonra istedikleri yerde haberlerimi ispatlamaya hazýrým sorun yok. Birde þunu hiçbir zaman unutmasýnlar kimle nerde ne konuþtuðunu unutanlar birebir konuþtuklarýmýzý yazýyorlar demesinler. Bire bir konuþtuklarýmýzý her duyduðumuzu yazsaydým. Neler olurdu neler Kimin sýkýntýsý varsa arar beni, þu haberin de beni eleþtirmiþin bana bunu ispatlar mýsýn derse kendisine ispatlarým. Belediyespor yönetiminde bazý isimlerle bu sorunu yaþadým. Ýddiaya girenler de oldu. Belediyesporlu bu yöneticilerin sorunu kendilerine kim ne anlatýyorsa sadece kendilerine anlatýlanlarýn doðru olduðunu düþünüyorlar. Zahmet edip arayýp Adnan Yalçýn böyle bir haber yapmýþsýn bana bunun doðruluðunu ispatlar mýsýn demiyorlar. Sadece illa benim dediðim doðru demeyi seviyorlar. Bana gelen bilginin doðru olacaðýný kendilerinin yanlýþ yönlendirileceðini hiç hesaba katmazlar. Ýþlerine gelmiyor. Tabi bazý insanlarda hatalarýný yüzlerine vurmadýðýmýz zamanlarda kendilerini mükemmel yönetici sanýyorlar. KENDÝLERÝNÝ BU KADAR ZARAR VEREN YÖNETÝM BÝR DAHA GELMEZ Belediyespor yönetimi kurumsal bir kulüp olduðunu hala iddia ediyorsa basýn sözcüsü farklý, genel kaptaný farklý konuþmasýnlar. Genel kaptan Hamit Iþýk dýþ transferde futbolcu ismi vermiyor ve basýn sözcüsü Mustafa Özbayram'ý ara abi diyor. Mustafa Özbayram'ý aradýðýmda her defasýnda futbolcu isimleri için Hamit Iþýk'ý ara demesinin yorumunu sizlere býrakýyorum. Ýlk önce kendi yönetimleri içinde ikilemlerini çözemeyenlere en güzel cevabý kendi futbolcularý Yakup Kayýþ vermiþ 'Allah sizi ýslah etsin' Gerçi bu yönetim bu habere de inanmaz benim uydurduðumu sanýrlar ama o kadar teknolojiye sahip olmadýðýmý herhalde anlarlar. Bakýn en son iki transfer haberinin teknik direktör tarafýndan açýklanmamasý istenmiþ ama gel gör ki iki isimde yerel basýnda çýktý. Kendilerini bu kadar zarar veren bir yönetim memlekete kolay kolay gelmez. Daha baþka bir þey demiyorum. ÜÇ KÝÞÝLÝK YÖNETÝM Geçtiðimiz gün bir haber yaptým. 'Göstermelik Yönetim' diye haklý olduðum yönünde sað olsun spor camiasýndan da destek geldi. Yine tekrarlýyorum bu yönetim üç kiþilik yönetimdir. Geri kalanlarý tüzük gereði galiba isimleri yazýlan kiþilerdir. Transfer kararýný Hamit Iþýk ile Mustafa Özbayram veriyor. Zeki Gül onaylýyor iþlem tamam. Merak ediyorum Belediyespor'un yönetim kurulu toplantýsýna 11 kiþide mi geliyor. Bence boþa yorulmasýnlar Zeki Baþkan-Mustafa Özbayram-Hamit Iþýk toplantýyý yapar geri kalanýn fikrinin ne önemi varki. Önceki gün zaten Zeki baþkan yeni transferlerini Ramazan Sokaðý'nda duyurmuþ ne yönetimi yav býrakýn bu iþleri Yönetimde gazetelerden öðrensin bi zahmet haberlerini. Art niyetli olmadýðýmý ama yok sayýlýrsam varlýðýmý hissettireceðimin iyi bilinmesini isterim. Benim için verilen sözler önemli. Kin tutmam. Gerekirse geçmiþe çizgi de çekerim. Benim için önemli olan her þeyin herkesin altýný çizdim. Önemsiz gördüklerimin hiç düþünmem üstünü çizerim. Yok hala kendimi anlatamamýþsam kötü bir huyum var asla boþ vermem gerektiði yerde altýndan kalkýlamayacak bir þekilde noktayý koyarým, arkama bile bakmadan yoluma devam ederim. ÇORUMSPOR DAVASIDA YENÝDEN ÖNEM KAZANDI Önceki gün sitelere düþen bir haber Çorumspor taraftarlarýný ve yöneticilerini bir hayli heyecanlandýrdý. Haberde bir zamanlar süper ligde mücadele veren ve amatör kümeye kadar düþen Malatyaspor davasýnda eski kulüp yönetimi ve baþkanlarý hapis cezasý verildi. Yargýtayýn bu kararý onamasý durumunda bu dava buna benzer davalara emsal teþkil edeceðini öðrendik. Birden aklýmýza Çorumspor davasý geldi. Avukat deðilim ama dava birbirine bir çok yönden benziyor. Temennim inþallah en kýsa zamanda adalet yerini bulur. Ýnþallah koca Çorumspor'u bu hale getiren ve Çorumspor'un düþtüðü durumdan mutluluk duyanlar hakkettiklerini bulurlar.

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :11. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :7. Syf Sayfası :6. Syf Sayfası :8. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :5. Syf Sayfası :1-10. Syf Sayfası :1-10. Syf Sayfası :İnternet Sitesi Selvitopu

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri

4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri 4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri Habib-i Neccar Hz. Çeşit li Et kinliklerle Anıldı Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Üniversitemiz tarafından 26-28 Mayıs tarihleri arasında

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER

MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER 30 MESLEK UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRME VE TOPLUM YARARI DOĞRULTUSUNDA KURUM VE KURULUŞLAR İLE YÜRÜTÜLEN İLİŞKİLER 31 Kurum ve kuruluşlarla ilişkiler, Şube çalışmalarımızda önemli bir yer tutmaktadır.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

SAYFA 7 DE. Salim Uslu. Kýrtasiye setlerini ihtiyaç sahiplerine ulaþtýracaklar

SAYFA 7 DE. Salim Uslu. Kýrtasiye setlerini ihtiyaç sahiplerine ulaþtýracaklar "CHP 1946'tan beri seçim kazanamýyor 10 Aðustos'ta da kazanamayacak" AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, CHP'nin 1946 yýlýndan beri hiçbir seçimi kazanamadýðýný belirterek, 10 Aðustos

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

"Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz"

Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz SÝZE ÖZEL RAMAZAN SI 9 DA Ahmet Hamoðlu Kýz Kulesi'nin kullaným hakkýný satýyor 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Týmarlý 2 Sulama Projesini 2013 yýlý ek programýna aldýrmak için uðraþacaðýz" "Müslüman

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı