Kaldýrýma sýfýr yapýlan binalarýn devamý için Jeofizik çalýþma yapýlmasý bekleniyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kaldýrýma sýfýr yapýlan binalarýn devamý için Jeofizik çalýþma yapýlmasý bekleniyor"

Transkript

1 KPSS'ye 7 bin 100 aday girdi Kamu Personeli Seçme Sýnavý, Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý (ÖSYM) tarafýndan geçtiðimiz hafta sonu yapýldý Temmuz 2014 tarihlerinde 81 il merkezi ve Lefkoþa dört oturum halinde gerçekleþtirilen sýnava Çorum'da yaklaþýk 7 bin 100 aday katýldý. 7 DE Baðcý, okullarýn eksiklerini Müsteþar Tekin'e iletti Bazý Kanunlarda Deðiþiklik içeren Torba Kanunun görüþmeleri hafta sonunu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam etti. Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Cahit Baðcý, bir taraftan Kanun görüþmelerini takip edip önerge hazýrlarken, diðer taraftandan ilin sorunlarý ve taleplerini ilgili Bakanlara, Müsteþarlara ve Bürokratlara aktarmaya devam ediyor. 2 DE 07 TEMMUZ 2014 PAZARTESÝ 40 KURUÞ Her zaman üniversitenin yanýndayýz Kaldýrýma sýfýr yapýlan binalarýn devamý için Jeofizik çalýþma yapýlmasý bekleniyor Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret etti. Üniversitede gerçekleþtirilen çalýþmalar ile ileriye dönük yapýlacak çalýþmalar hakkýnda fikir alýþveriþinde bulunulan ziyarette, Milletvekili Salim Uslu, Hitit Üniversitesi'nde yoðun olarak yapýlan çalýþmalar neticesinde, üniversitenin þehrin geliþmesine de büyük bir katký saðladýðýný belirtti. 5 TE Mühendislik Fakültesi bölümlerini MÜDEK akredite etti Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliði ve Kimya Mühendisliði Bölümleri Lisans Normal ve Ýkinci programlarýnýn 2011 yýlý Haziran ayýnda baþlanýlan Mühendislik Eðitim Programlarý Deðerlendirme ve Akreditasyon Derneði (MÜ- DEK) akreditasyon süreçleri tamamlandý. MÜDEK bu konudaki belgeleri 1 Temmuz 2014 günü itibariyle rektörlüðe iletti. 2 DE "Baþbaðlar Katliamýnýn üzerindeki sis perdesinin aralanmamasý anlamlýdýr" Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Baþkan Yardýmcýsý Eyyüp Çiçek 21 yýl önce meydana gelen Baþbaðlar katiamýný unutmadýklarýný ve faillerinin hukuk karþýsýnda yargýlanana kadar takipçsi olacaklarýný söyledi. Türkiye'nin yakýn tarihinin karanlýkta kalan önemli olaylarýndan birinin de Baþbaðlar Katliamý olduðunu belirten Çiçek, "Katliamýn üzerinden 21 yýl geçti. Müftülük'ten "Kardeþlik Ýftarý" Çorum Ýl Müftülüðü ve Türkiye Diyanet Vakfý Çorum Þubesi tarafýndan "Kardeþlik Ýftari" verildi. Geçtiðimiz Cuma günü düzenlenen kardeþlik iftarý ENS Parkta verildi. Ýftara Vali Sabri Baþköy ve eþi Fatma Baþköy, TBMM Ýdare Amiri ve Çorum Milletvekili Salim Uslu... 3 TE 5 TE Facia kýl payý atlatýldý Çorum-Samsun karayolunun 10. kilometresinde meydana gelen trafik kazasý ucuz atlatýldý. Samsun'dan Çorum istikametine seyir halinde bulunan Gökhan Afaca'nýn (40) yönetiminde ki 66 ND 950 plakalý týr, baraj yönüne dönmek isteyen Yusuf Aslan (58)'ýn yönetiminde ki 19 KN 892 plakalý otomobile çarptý. Nadir Yücel - Buharevler mahallesinde Çevre yolundan, eski Mehmetcik lisesine kadar uzanan toplam 9 ada 33 adet parsel için önemli bir karar çýkmýþtý. Ankara 2 Numaralý Kültür varlýklarýný Koruma bölge kurulunun yazýlý kararýnda 'Müze müdürlüðü denetiminde Jeofizik çalýþmalarýnýn yapýlmasýna ve sonucundan kurulumuza bilgi verilmesine, alana yönelik hiçbir inþai ve fiziki müdahalede bulunulmamasýnýn gerektiðinin ilgili belediyesine bildirilmesine karar verildi" þeklinde yer almýþtý. Bu karara raðmen orada bulunan inþaatlarda hala çalýþmalar yapýldýðý yönünde deðiþik spekülasyonlarý da beraberinde getirdi. Mevcut yer ile ilgili olarak edinilen bilgilere göre Belediye tarafýndan inþaatleri devam eden firmalara Tebligat yapýldýðý yönünde bilgiye ulaþýldý. Ancak kararda mevcut inþaatlarda bina içerisinde herhangi bir çalýþma ile ilgili olarak net karar olmadýðý gerekcesi ile inþaat içerisinde küçük çapta iþler yapýldýðý ileri sürüldü. Belediye kaynaklarýndan edinilen bilgilere göre Belediye tarafýndan yapýlmasý gereken alt Alt yapý çalýþmalarý da Jeofizik çalýþmalarý sonuçlanýp karar çýkana kadar durdurulmuþ durumda. Bu çalýþmalar tamamlanana kadar kanalazisayon, doðalgaz, elektrik gibi alt yapý çalýþmalarý kesinlikle mümkün deðil. Diðer yandan iddialara göre Belediyenin bu bölgeyi imara açmadan önce Müze Müdürlüðüne müracaatta bulunmadýðý yönünde. Bu doðrultuda 3 inþaat sahibinin bir Jeozfizik firmasý ile istenen çalýþmalarýn yapýlmasý adýna anlaþma yapýldýðý ve önümüzdeki günlerde Anýtlar yüksek kurulu tarafýndan Akreditesi yapýlmýþ bu firmanýn Müze yetkilisi ile birlikte Jeofizik çalýþmalarýna baþlayacaðý ifade edildi. 5 TE Mikroskop Gülsün Mert Gýybet Dinledim Orucum Bozuldu! Gerçek oruç akþama kadar sadece aç kalmak deðildir orucu kendini deðil haram ve mekruhlara þüpheli olan þeylere karþý bile kendini kapatmaktýr. Sadece akþama kadar aç kalmak deðil, ruçla Rýza-i ilahiye kavuþmaktýr. Bir gün oruçlu iken yanýnda Hindistan sultaný çekiþtirilip, gýybeti yapýlýnca... 3 TE Bayramlaþmalar artýk çadýrda yapýlacak 3 TE Hitit Vakfýn'dan Balcý'ya tebrik 3 TE

2 YILDIZ HABER 2 ELEMAN ARANIYOR Firmamýz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere gazaltý kaynakçýsý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. ÖMSAN TIREYLER Tel: Adres: K.S.S. 17. Cd. No:17 Uygun Fiyatlarda Satýlýk Lüx Daireler Kuruçay yolu üzerinde 'Manas Parký Yanýnda' 4+1 ve 2+1 olmak üzere Krediye hazýr Lüx Daireler uygun Fiyatlar ile satýlýktýr. 5. Cadde de 4+1 Daireler cazip fiyatlar ile satýlýktýr. Müracaat: Baðcý, okullarýn eksiklerini Müsteþar Tekin'e iletti Bazý Kanunlarda Deðiþiklik içeren Torba Kanunun görüþmeleri hafta sonunu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda devam etti. Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Cahit Baðcý, bir taraftan Kanun görüþmelerini takip edip önerge hazýrlarken, diðer taraftandan ilin sorunlarý ve taleplerini ilgili Bakanlara, Müsteþarlara ve Bürokratlara aktarmaya devam ediyor. 7 yýldýr TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görev yapan Baðcý, yeri geldikçe kendi el yazýsý ile talepleri ilgililere aktararak sorunlarýn yakýndan takibini yapýyor. Bu çerçevede, Baðcý ilde yapýmý tamamlanan okullarýn donatým talepleri ile köy okullarýnýn onarýmý için 250 bin TL acil ödenek talebini içeren bir notu Milli Eðitim Bakanlýðý Müsteþarý Doç. Dr. Yusuf Tekin'e iletti. Baðcý talep notunda þunlarý belirtti: "Sayýn Müsteþarým, Ýlimizin eðitim-öðretim yýlýnda yeni açýlarak eðitime baþlayacak okullarýmýzýn acil donatým ihtiyaçlarý söz konsudur. Bu çerçevede aþaðýda isimleri yazýlý okullarýmýzýn donatým ihtiyaçlarýnýn karþýlanablimesi için talimatlarýnýzla ivedi tedbirlerin alýnmasý gerekmektedir. Ayrýca bazý köy okullarýmýzýn küçük onarýmlara ihtiyacý vardýr. Bu amaçla MEB Yapým- Onarým kaleminden 250 bin TL'ye gerek vardýr. Donatým ihtiyacý olan okullar þunlardýr: Buharaevler Kýz Anadolu Ýmam Hatip Lisesi, Özejder Sosyal Bilimler Lisesi, TOKÝ Buharaevler Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Alaca Kýz Anadolu Ýmam Hatip Lisesi." Yasin YÜCEL Mühendislik Fakültesi bölümlerini MÜDEK akredite etti Hitit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliði ve Kimya Mühendisliði Bölümleri Lisans Normal ve Ýkinci programlarýnýn 2011 yýlý Haziran ayýnda baþlanýlan Mühendislik Eðitim Programlarý Deðerlendirme ve Akreditasyon Derneði (MÜDEK) akreditasyon süreçleri tamamlandý. MÜDEK bu konudaki belgeleri 1 Temmuz 2014 günü itibariyle rektörlüðe iletti. Ayrýca ilgili bilgi MÜDEK'in adresinden kamuoyuna da duyuruldu. Bu akreditasyon ile beraber anýlan programlar, "EUR-ACE etiketi" de almýþ oldular. Bu doküman anýlan dört programýn ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) kurumundan da akredite edilmiþ olmasý anlamýna geliyor. Bahadýr YÜCEL Ýmsâk : 03:12 Güneþ : 05:09 Öðle : 12:52 Ýkindi : 16:48 Akþam : 20:23 Yatsý : 22:09 YILDIZ AJANDA Ne içindeyim zamanýn, Ne de büsbütün dýþýnda; Yekpare, geniþ bir anýn Parçalanmaz akýþýnda. Bir garip rüya rengiyle Uyuþmuþ gibi her þekil, Rüzgarda uçan tüy bile Benim kadar hafif deðil Ay, 31 Gün, 28. Hafta Melekler, Ramazanýn her gece ve gündüzünde, oruç tutanlarýn affolmasý için duâ eder. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri NE ÝÇÝNDEYÝM ZAMANIN Baþým sükutu öðüten Uçsuz bucaksýz deðirmen; Ýçim muradýna ermiþ Abasýz, postsuz bir derviþ. Kökü bende bir sarmaþýk Olmuþ dünya sezmekteyim, Mavi, masmavi bir ýþýk Ortasýnda yüzmekteyim. Ahmet Hamdi TANPINAR HAVA DURUMU Satýþ Danýþmaný Aranýyor Balkan Çocuk Giyim Maðazasýnda deneyimli bayan satýþ danýþmaný alýnacaktýr. Müracaat: Eþref Hoca caddesi Miray Apt. Modlife yaný Müracaat: SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Ünal Otomotiv den Satýlýk araçlar Model Marka Km. Fiat 2012 Citroen c wosvagen passat 1.4TSÝ Ford Focus ( LPG li Orijinal ) Ford Focus Dizel ( 2 parça boyalý ) Wosvagen Caddy Dizel Chevrolet aveo V Renault Clio III Megan II Dinamic Dizel Toyoto Corella (Otomatic) Terra Toyoto Hliux Pikap Toyoto Corella Terra Renault Clio HB ( LPG li) Yýl: 10 Sayý: TEMMUZ 2014 PAZARTESÝ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn Hamdi Ünal Tel: Fax: Gsm: Adres: Oto Galericiler Sitesi 8. Sok. No:3 - Çorum 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : TEK YILDIZ BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,132 2,134 EUR 2,898 2,903 STERLiN 3,658 3,662 JPY YENi 0,208 0,209 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ÞÝFA ECZANESÝ TEL: ÇÖPLÜ MAH. UÇ 3.SOK. NO:9 AKSOY ECZANESÝ TEL: G.BEY MAH. CEMÝLBEY CD. NO : 18/A -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 YILDIZ HABER 3 Mikroskop Gýybet Dinledim Orucum Bozuldu! Müftülük'ten "Kardeþlik Ýftarý" Çorum Ýl Müftülüðü ve Türkiye Diyanet Vakfý Çorum Þubesi tarafýndan "Kardeþlik Ýftari" verildi. Geçtiðimiz Cuma günü düzenlenen kardeþlik iftarý ENS Parkta verildi. Ýftara Vali Sabri Baþköy ve eþi Fatma Baþköy, TBMM Ýdare Amiri ve Çorum Milletvekili Salim Uslu, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Ýl Garnizon ve Jandarma Komutaný Albay Ahmet Çelik ve eþi Leyla Çelik, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Vali Yardýmcýlarý, kaymakamlar, bazý protokol üyeleri, þehit aileleri, gaziler, koruyucu aileler, engelliler, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri, bazý siyasi partilerin temsilcileri, din görevlileri, öðretmenler, gazeteciler ve vatandaþlar katýldý. Program Akþemseddin Camii Ýmam Hatibi hafýz Sefa Kýrcý'nýn Kur'an-ý Kerim tilaveti ile baþladý. Daha sonra Huzur Camii Müezzini Kayyumu Hasan Çakmak'ýn ezan okumasýyla oruçlar açýldý. Yemek sýrasýnda Türkiye Diyanet Vakfý'nýn tanýtým filmi izlenildi. Yemeðin ardýndan Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk kýsa bir konuþma yaptý. Aþýk, "Hayýr sever iþ adamlarýmýza teþekkür ediyorum. Ramazan ayý bizleri yalnýzlýktan kurtaran güzel bir aydýr. Hepinize geldiðinizden dolayý teþekkür ediyorum. Siz gelmeseydiniz biz bu sevaba layýk olamazdýk" þeklinde konuþtu. Konuþmalarýn sonrasýnda emekli imam Fikrettin Çýplak'ýn yemek duasýnýn ardýndan program sona erdi. Yasin YÜCEL Akþemseddin Cami Ýmam Hatibi Hafýz Sefa Kýrcý Kur'an-ý Kerim tilaveti yaptý. Emekli imam Fikrettin Çýplak dua etti. Ýl Müftüsü Mehmet Aþýk Bayramlaþmalar artýk çadýrda yapýlacak Gülsün Mert Cansu-yu Gerçek oruç akþama kadar sadece aç kalmak deðildir orucu kendini deðil haram ve mekruhlara þüpheli olan þeylere karþý bile kendini kapatmaktýr Sadece akþama kadar aç kalmak deðil, ruçla Rýza-i ilahiye kavuþmaktýr Bir gün oruçlu iken yanýnda Hindistan sultaný çekiþtirilip, gýybeti yapýlýnca; Dýhlevi hazretleri; "Eyvah orucum bozuldu" dedi Yanýndakiler; "ama efendim gýybet yapan siz deðildiniz" deyince; "Gýybeti yapan da dinleyende ortaktýr" hadisi þerifi ile karþý*lýk verdi Ramazan ayýnýn ilk günlerindeydi Bir gece oturduðu evden dýþarýya çýkan Nasuhi Efendi, dergahýn bahçesinde dolaþýyordu Onun bahçede dolaþtýðýný gören hanýmý, bahçeye çýkarak yanýna yaklaþtý ve "Muhterem Efendim! Bu gece vakti bu bahçede niçin gezinip durursunuz?" diye sordu O da; "Allah Teala bilir ama bu bayramý burada geçireceðiz Þimdiden kendime yer hazýrlýyorum" buyurdu Hanýmý bunu iþitince üzüldü; "Niçin böyle söyleyip yüreðimizi yakýyorsunuz" dedi Nasuhi hazretleri; "Takdir-i Ýlahi böyledir" cevabýný verdi Aradan günler geçti Ramazan-ý Þerif ayýnýn ortasýna geldiðinde, sevenlerini etrafýna toplayýp, yerine oðlu Alaeddin Efendiyi halife tayin etti ve vasiyetini bildirdi Muhammed Nasuhi Hazretlerinin talebelerinden Þami Ahmed Efendi, vefat edeceði gün hocasýný ziyaret etti Muhammed Nasuhý Efendinin hastalýðý iyice artmýþtý Þami Ahmed Efendi ona; "Efendim biraz az oruç tutup ilaç kullanýrsanýz rahatsýzlýðýnýz iyileþebilir" deyince, Nasuhi Efendi; "Oðlum! Cenab-ý Hakk'ýn inayetiyle otuz senedir farzlarý deðil nafileleri dahi noksan yapmadým Ýnþallah bu gece dergah-ý iz*zete oruçlu giderim" buyurdu Muhammed Nasuhi hazretleri vefat ettikleri gün ikindi namazýndan sonra hizmetinde olan derviþlere; "Bu gece Cüneyt-i Baðdadi, Abdülkadir-i Geylaný, Molla Hünkar Celaleddýn, Maruf-i Kerhý, Seyyid Yahya Þirvan, Sultan Þabaný Veli ve Hocam Ali Atvel hazretleri teþrif buyuracaklardýr Onlara hizmette kusur etmeyin "Ýftar vaktinde Derviþ Ýbrahim, Nasuhý hazretlerinin yanýndan odanýn kapýsýna varýp iki lokma ekmek yedi Üçüncü lokmayý yerken Nasuhi hazretleri bir defa; "Hu" diye seslendi Derviþ Ýbrahim ekmeði býrakýp içeri girerken tekrar; "Hu" diye Allah Teala'nýn ismini zikredip ruhunu teslim etti Vali Sabri Baþköy Çorum Ýl Müftülüðü ve Türkiye Diyanet Vakfý Çorum Þubesi tarafýndan organize edilen "Kardeþlik Ýftarý" programýnda konuþan Vali Baþköy, "Ramazan ayý bereket ayý derler. Bereket sadece yemek içmek deðildir. Kardeþlik, dostluk, arkadaþlýktýr ayný zamanda. Sizlerle bir arada olanýn. Gönül gönüle olmanýn mutluluðu ayrýdýr" dedi. Baþköy, Ramazan Bayramý'nda tüm halkýn, siyasilerin ve bürokratlarýn birlikte bayramlaþabileceði ortam saðlayacaklarýný ifade etti. Baþköy, "Ramazan ve Kurban Bayramlarýnda bayramlaþma töreninin öðretmenevinde yapýyorduk. Ancak halkýn bu programlara ilgi göstermediðini gördük. Çorumlular arasýnda barýþ ve kardeþlik duygularýný pekiþtirmek, dayanýþmayý saðlamak, insanlarý kucaklaþtýrmak için bundan böyle daha geniþ katýlýmlý bayramlaþma programlarý düzenlenecek. Þimdiki iftar çadýrýnýn olduðu yere Bayram Çadýrý kuracaðýz. Buradan herkese söylüyorum kimse ben duymadým ben bilmiyorum demesin" dedi. Yasin YÜCEL Hitit Vakfýn'dan Balcý'ya tebrik Çorum Hitit Vakfý Ankara Þubesi yönetim kurulu, Ankara'da hemþeri ziyaretlerine devam ediyor. Hitit Vakfý Ankara Þube Baþkaný Alper Bilan ile yönetim kurulu üyeleri Ankara Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç.Dr Asým Balcý'yý ziyaret ederek yeni görevinden dolayý tebrik ettiler. Heyet daha sonrada Ankara Büyükþehir Belediye Baþkaný Özel Kalem Müdürü Ramazan Taþtan'a da nezaket ziyaretinde bulundu. Yasin YÜCEL Baðcý'dan madencilere müjde Yeraltýnda çalýþan iþçilerin ücreti asgari ücretin iki katýndan az olmayacak. TBMM Bütçe plan komisyonunda "Linyit ve taþkömürü madenlerinde yeraltýnda çalýþanlar iþçi ücreti asgari ücretin iki katýndan az olamaz" madde kabul edildi. Daha önce Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan madenci iþçilere yeraltýnda linyit ve taþkömürü madenlerinde çalýþan iþçilerin ücretlerinin asgari ücretin iki katýndan az olamayacaðý þeklinde söz vermiþti. Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý'nýn da imzasý ile destek verdiði madde 3 Temmuz tarihinde kabul edildi. Torba yasayý görüþen TBMM Bütçe Plan Komisyonunda son haftalarda yoðun bir çalýþma temposu içerisinde çalýþmalarýna devam eden Milletvekili Dr. Cahit Baðcý bu geliþmeyi resmi twitter hesabýndan duyurarak takipçileri ile paylaþtý. Haber Servisi

4 YILDIZ HABER 4 Çalyayla köyü güzelleþiyor Merkeze baðlý Çalyayla Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Necmettin Uzun köyün eksiklerini giderdilerlerini söyledi. Kamu kurum ve kuruluþlar ile hayýrseverlerin desteðini alarak köyün baþta cami, köy konaðý ve cemevini tadilattan geçiren Necmettin Uzun, köy giriþ ve çýkýþ yolu için de çalýþmalarýný sürdürüyor. Uzun, en son köy giriþinde bulunan köprünün de menfez çalýþmasýný tamamladý ve köy giriþine de Özsaraç Kuyumculuk sponsorluðunda köy giriþ tabelasýný monte ettirdi. Üzerinde "Çalyayla'ya hoþ geldiniz ve güle güle" yazan tabelanýn montajýný da yapan Necmettin Uzun, köyün daha yaþanýlýr ve modern hale gelmesi için var gücüyle çalýþmalarýna devam edeceðinin de mesajýný veriyor. Çalyayla Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Necmettin Uzun, cami ve köy konaðýnýn kilit taþý döþemesinin Valilik ve Ýl Özel Ýdare tarafýndan yapýldýðýný ifade ederek, köye ayrýca yangýn söndürme tanký alýndýðýný bunun da Orman Ýþletme Müdürlüðü tarafýndan karþýlandýðýný, bu tankýn köye kazandýrýlmasýnda ise AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan'ýn büyük emeði olduðunu belirtti. Ýçme suyu hattýnýn da KÖYDES ve Köy Muhtarlýðýnýn ortaklaþa çalýþmasýyla yenilendiðini vurgulayan Uzun, köy içerisindeki dere yataðýnýn 2 adet menfez yapýlarak ýslah edildiðini ve bu çalýþmada katkýlarý geçen Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, bir ailenin iftarda konuðu oldu. Baþkan Karataþ, eþi Hamide Karataþ ile birlikte Namýk Kemal Caddesi'nde iki çocuðuyla yaþayan Güler Eryaþar'ýn evine konuk olarak birlikte oruç açtý. Ramazan'da paylaþmanýn toplumun kaynaþmasýna vesile olduðunu ifade eden Karataþ, Eryaþar ailesi ile birlikte iftar yapmaktan mutluluk ÇESDER tercih için rehberlik edecek Çorum Eðitim Sevenler Derneði (ÇESDER) üniversite tercihlerinde öðrencilere yardým edecek. ÇESDER Baþkaný Erdem Hýzarbaþ konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "7-17 Temmuz tarihleri arasýnda üniversite tercih iþlemleri yapýlacaktýr. Öðrencilerimizin bu konuda yeterli bilgiye sahip olmadýklarýný ve nasýl tercih yapacaklarý ve nereleri yazacaklarý hususunda endiþe ettiklerini düþünerek ÇESDER olarak üniversite tercihi yapacak öðrencilerimize puanlarýna göre en iyi okullara yerleþmelerini saðlamak amacýyla rehberlik yapmayý her yýl olduðu gibi bu yýl da kendimize görev addettik. Rehberlik hizmetinden hiçbir ücret alýnmayacaktýr. Tercih hususunda sorularý olan, emin adým atmak isteyen tüm öðrencilerimiz ve velilerimiz Rehberlik Hizmetimizden faydalanabilir. Yanlýþ tercihler hayatýnýzýn geri kalanýný etkilemesin" dedi. Kubilay Kaan YÜCEL baþta Vali Sabri Baþköy, Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan ve Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'ya teþekkür etti. Þuan itibariyle köyde park hazýrlýklarýna baþladýklarýný dile getiren Dernek Baþkaný Necmettin Uzun, gerekli malzemelerin bir kýsmýný temin ettiklerini, kalan kýsmýný da temin etmek için giriþimlerinin sürdüðünü kaydederek, köyün daha yaþanýr ve modern hale gelmesinde emeði geçen herkese sonsuz teþekkür etti. Haber Servisi Hamza Karataþ'tan sürpriz iftar ziyareti duyduðunu söyledi. Baþkan Karataþ, "Ramazan, birlik ve beraberliðimizi güçlendirmek, manevi deðerlerimizi korumak ve insanlarýmýz arasýnda kaynaþmayý saðlamak için bir fýrsat. Biz de vatandaþlarýmýzla vakit geçirmek, onlarýn sýkýntýlarýný dinlemek ve bir tas çorbayý paylaþarak Ramazanýn manevi huzurundan tat almak istedik. Belediye olarak Ramazanda 200 aileye iftar ve sahur veriyoruz. Ýhtiyaç sahibi ailelere çeþitli yardýmlarda bulunuyoruz. Ancak bundan öte ailelerimizle ayný sofrayý paylaþmak, onlarla ayný iftar yemeðine ortak olmak ve birlikte oruç açmak çok güzel bir duygu. Bizi konuk ettikleri için Eryaþar ailesine çok teþekkür ediyorum" ifadelerini kullandý. Eryaþar ise Baþkan Karataþ'ýn eþi ile birlikte kendilerine konuk olmalarýndan mutluluk duyduklarýný belirtti. Uður ÇINAR Mahir ODABAÞI BABA SÖZLER-3 Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Rotasyonlara en çok kim sevinir bilir misin? Elbette nakliyeciler. Her doðru söyleyenin bir yalaný vardýr. Sen yalaný olmayanlardan ol. Herkes parayý sever. Sende sev ama önce asýl iþini sev. Deðerin artar. Babanýn baba sözlerini sakýn yabana atma. Bakarsýn bir gün iþine yarar. Gün olur çiçeklere bürünür insan, belki de boþ kalýr hormonlularý çekip alsan. Uyanýk sekreter dýþarýda çay ikramý yapýp, içeride müdürünün vaktini çaldýrmaz. Önceden bir selam yetiyordu, þimdi selam itibar görmüyor yanýna birde kelam isteniyor Önceden pideleri bebeler yaptýrýr babalar yerdi. Þimdi babalar yaptýrýyor lakin birde bebeler sofraya zor geliyor. Arkadaþlarýný çocuklarýn gibi (beklentisiz) seversen dostluklar baki kalýr. Yoksa ilk menfaat çatýþmasýnda son bulur. Herkesi memnun etmeye çalýþma. Çünkü edemezsin ama vicdanýný memnun etmeye çalýþ. Onu memnun edebilirsen zamanla herkes memnun olur. Randevu isteyene randevu ver. Þayet veremiyorsan býraktýðý telefona geri dönüver. Hem randevu vermeyip hem de dönmezsen 'o halde telefonumu niye istediniz?' diye gönül koyar. Ne kadar kötü olursa olsun sakýn ola akrabalarýný ihmal etme. Unutma düþerken ilk tutmaya çalýþacak olan onlarýn içinden çýkacaktýr. Çocuklarýný yetiþtirirken hata yapan ebeveynlere, yetiþtirmeleri için torunlarý teslim ediniz. Çünkü ayný hatayý tekrar yapmaz. " Ey oðul; Emekli olmadan genç memurlarýn gönlünde taht kur. Sonra daireye geldiðinde hoþ geldin deyip, çay ikram edecek birilerini bulamazsýn. Hak etmeden aldýðýn takdirin adý olur, yalnýz hak ederek alýrsan hem adý - hem de tadý olur. Onun için önce hak etmeye çalýþ. En acý durum dünkü dostlarýn menfaat çakýþtýðýnda küsmeleridir. Gerçek dostlarýný ona göre seç. * ÖÐRETMENÝME VEFA-2: Osmancýk ve Çorum ÝHL öðretmenlerinden merhum Ýsa TUNCER hocamýzý rahmetle yâd ediyoruz Ruhu þad ola Merdiven altý tatlýcýlara dikkat Bendevi Palandöken TESK Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, Ramazan ayýnýn gelmesi ile merdiven altý tatlýcýlarýn arttýðýný belirterek, "Yol kenarýnda araç arkasýnda satýlan tatlý, ekmek ve kadayýf gibi yýkanmadan yenen ürünlere itibar etmeyin. 5 TL'ye sosis, 10 TL'ye kavurma, 3-5 TL'ye baklava olmaz. Olmasý gereken fiyatýn altýnda satýlan ürüne þüpheyle yaklaþýn" dedi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, Ramazan ayýnýn gelmesi ile merdiven altý tatlýcýlarýn arttýðýný belirterek, "Yol kenarýnda araç arkasýnda satýlan tatlý, ekmek ve kadayýf gibi yýkanmadan yenen ürünlere itibar etmeyin. 5 TL'ye sosis, 10 TL'ye kavurma, 3-5 TL'ye baklava olmaz. Olmasý gereken fiyatýn altýnda satýlan ürüne þüpheyle yaklaþýn" dedi. TESK Baþkaný Palandöken yaptýðý yazýlý açýklamada, Ramazan ayýnýn gelmesi ile tüketimi artan tatlý, þekerlemeler ve þarküteri ürünlerinin merdiven altý denilen kaçak üretimle piyasaya süren ramazan fýrsatçýlarý bulunduðuna dikkat çekti. Birçok ürünün saðlýðý tehdit eder boyuta geldiðinin altýný çizen Palandöken, "Tüm halkýmýzý bir kez daha uyarýyoruz. Bilhassa Ramazan ayýnda artan merdiven altý üretilen gýda ürünlerini kesinlikle almayýn ve yol kenarýnda araç arkalarýnda satýlan tatlý, ekmek ve kadayýf gibi yýkanmadan yenebilen ürünlerden uzak durun. Alacaðýnýz üründen önce alýþveriþ yapacaðýnýz esnafý iyi tespit edin. Çünkü gerçek esnaf yani mahallenizdeki bakkal, manav, kasap, þarküterici kim olursa olsun kendi yemediði bir ürünü müþterisine satmaz. Onun için gýdadan önce alýþveriþ yapacaðýnýz müesseseyi çok iyi seçmelisiniz" dedi. -"DENETÝMLER HAKLILIÐIMIZI ORTAYA KOYDU"- Yapýlan denetim ve laboratuvar çalýþmalarý sonucunda ürünlerin etiketteki özellikleri taþýmadýðý, tüketicinin aldatýldýðýnýn ortaya çýkmasýna dikkat çeken Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Genel Baþkaný Bendevi Palandöken açýklamalarýna þöyle devam etti: "Bakanlýðýn yaptýðý denetimler haklýlýðýmýzý ortaya koydu. Olmasý gereken fiyatýn altýnda satýlan ürüne þüpheyle yaklaþýlmalýdýr. Bakýn 5 TL'ye sosis, 10 TL'ye kavurma olmaz, 3-5 TL'ye baklava olur mu? Olmaz. Maalesef mübarek Ramazan ayýnda insan saðlýðýna zararlý iþlerle uðraþan, 3 kuruþa müdahene eden bu tür fýrsatçý insanlarý anlamak mümkün deðil. Vatandaþýmýz ürünlerin üzerinde yazan özelliklerle, satýlan ürünlerin içeriklerinin ayný olmasýna dikkat etmelidir. Eðer deðilse ve denetimlerde bu ortaya çýkarsa Bakanlýk yasa çerçevesinde sorumlu firmalarý kamuoyuna açýklayarak gereðini yerine getirmektedir. Tüketicinin de yapacaðý albenisi olan deðerinin altýnda satýlan mallara kanmamak, etiketleri iyi okumak ve þüphelendiði ürünleri yetkililere bildirmektir."

5 YILDIZ HABER 5 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM Facia kýl payý atlatýldý Her zaman üniversitenin yanýndayýz Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Reha Metin Alkan'ý ziyaret etti. Üniversitede gerçekleþtirilen çalýþmalar ile ileriye dönük yapýlacak çalýþmalar hakkýnda fikir alýþveriþinde bulunulan ziyarette, Milletvekili Salim Uslu, Hitit Üniversitesi'nde yoðun olarak yapýlan çalýþmalar neticesinde, üniversitenin þehrin geliþmesine de büyük bir katký saðladýðýný belirtti. "3 yýl öncesine kadar yýllarýn sorunu haline gelen kampüs sorunu ile ilgilendiðimiz Üniversitemizde, bugünlerde çalýþmalarýn hýz kesmeden devam ettiði Kuzey ve Güney Kampüs'ün yaný sýra her geçen yýl bölümlerin, öðrenci sayýlarýnýn artmasý, nitelikli ve özgüveni yüksek öðrenci yetiþtirilmesi ile Teknokent ve Merkez Laboratuvarla beraber üniversite sanayi iþ birliði kapsamýnda gerçekleþtirilen baþarýlý projeler sonucunda inanýyorum ki Hitit Üniversitesi en kýsa sürede hak ettiði yere ulaþacaktýr" diyen Salim Uslu, Hitit Üniversitesi'nin Türkiye'de ve dünyada geniþ bir alanda etkinliðini hissettirmesindeki baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý Rektör Prof. Dr. Alkan'a teþekkür etti. Uslu, þu ana kadar olduðu gibi bundan sonrasýnda da Rektör Alkan'a yapýlacak çalýþmalarda her zaman destek vermek istediklerini, her zaman üniversitenin yanýnda olduklarýný sözlerine ekledi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof.Dr. Reha Metin Alkan, neredeyse 40 yýllýk yükseköðretim geçmiþinin üzerine kurulan Hitit Üniversitesi'nin yýllarca çözüme kavuþturulamamýþ olan kampüs sorununun çözüldüðünü, 3 yýlda arazi sorununun çözülmesine ek olarak, 2'si ilçede olmak üzere 6 farklý inþaatýn devam ettiðini ve yakýn bir zaman içerisinde de Kuzey Kampüs'te pek çok inþaatýn baþlayacaðýný vurguladý. Bir kaç yýl içerisinde tüm altyapý sorununu çözmüþ bir Hitit Üniversitesi'ne ulaþýlacaðýný, bu konulardan daha çok özellikle üniversitenin dünya ölçeðinde tanýnýrlýðý olan, dünya bilim standartlarýný yakalamýþ, evrensel bir kurum haline nasýl dönüþtürülmesi konularýna odaklanmalarý gerektiðini ifade eden Rektör Prof.Dr. Alkan, üniversitenin her geçen gün sayýsý artan, konusunda uzman, dünyayý yakýndan takip eden çok güçlü akademik kadrolarýyla baþarýlý çalýþmalara imza atacaklarýna, koyduklarý evrensel hedeflere ulaþacaklarýna inandýklarýný belirtti. Ayrýca ziyarette 14 Kasým 1944 Ahýska Türklerinin Sürgününün 70. yýlýnda Çorum'da yapýlmasý planlanan Ahýska Sürgününün ele alýnacaðý sempozyum hakkýnda da görüþ alýþveriþinde bulunuldu. Ziyarette Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, Ýl Genel Meclisi üyesi Mustafa Alagöz, Nurettin Karaca ve Ünal Cevizci'de hazýr bulundu. Yasin YÜCEL Çorum-Samsun karayolunun 10. kilometresinde meydana gelen trafik kazasý ucuz atlatýldý. Samsun'dan Çorum istikametine seyir halinde bulunan Gökhan Afaca'nýn (40) yönetiminde ki 66 ND 950 plakalý týr, baraj yönüne dönmek isteyen Yusuf Aslan (58)'ýn yönetiminde ki 19 KN 892 plakalý otomobile çarptý. Çarpmanýn etkisiyle otomobil içerisinde bulunan Yusuf Aslan (58), yolcular Þemsi Aslan (53), Semra Bolatbaþ (33), Eda Bolatbaþ (4) Ege Bolatbaþ (3) otomobilden fýrlayarak yola saçýldýlar. Kaza sonrasýnda otomobilin içerisinde bulunan 2'si çocuk 5 kiþi yaralandý. Týr þoförü Gökhan Afacan ise kazayý yaralanmadan atlattý. Otomobilin hurda yýðýný haline geldiði kazada olay yerine gelen 112 Acil Saðlýk ekipleri ilk müdahaleyi burada yaptýlar. 112 ekiplerinin yaný sýra kazayý gören diðer sürücülerde kazazedelere yardým ettiler. Yaralýlar ilk müdahalenin ardýndan ambulanslarla Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýldý. Çorum-Samsun kara yolu bir süre trafiðe kapatýldý. Yol trafiðe kapandýktan sonra belediye ekipleri yolda temizlik çalýþmasý yaptý. Daha sonra trafik polisi kontrollü bir þekilde geçiþi saðladý. Otomobil kullanan Yusuf Aslan'ýn durumunun ciddiyetini koruduðu öðrenilirken, týr þoförü Gökhan Afacan ise göz altýna alýndý. Kazayla ilgili polisler soruþturma baþlattý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý'da kaza yerinde incelemelerde bulundu. Yasin YÜCEL "Baþbaðlar Katliamýnýn üzerindeki sis perdesinin aralanmamasý anlamlýdýr" Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Baþkan Yardýmcýsý Eyyüp Çiçek 21 yýl önce meydana gelen Baþbaðlar katiamýný unutmadýklarýný ve faillerinin hukuk karþýsýnda yargýlanana kadar takipçsi olacaklarýný söyledi. Türkiye'nin yakýn tarihinin karanlýkta kalan önemli olaylarýndan birinin de Baþbaðlar Katliamý olduðunu belirten Çiçek, "Katliamýn üzerinden 21 yýl geçti. Ancak failleri hala meçhul! 2 Temmuz'da Sivas Madýmak Otel'de meydana gelen olaylarýn hemen sonrasýnda Erzincan'ýn Baþbaðlar Köyü'nde bir katliam yaþandý. Akþam karanlýðýnda köye gelen yüz civarýnda silahlý kiþi, köyün giriþ ve çýkýþlarýný tutmuþ, telefon hatlarýný kesmiþti. Köyün dünya ile baðlantýsýný kesen silahlý kiþiler, her þeyden habersiz ve savunmasýz köylüleri meydanda toplayarak, çocuk, kadýn, yaþlý demeden 33 kiþiyi kurþuna dizmiþ, evleri ateþe vermiþti.katliamý gerçekleþtirenler, bu vahþetin, "Sivas olaylarýna misilleme" olduðuna dair bildiri býraktýktan sonra köyden çekildiler. Bu menfur olaydan sonra, yakýlan evlerin yerine yenileri yapýldý, köy yeniden imar edildi ama 33 kiþinin katilleri hala bulunamadý veya bulunmadý. Olaydan sonra yakalananlar, her nedense serbest býrakýldý. Sonra tekrar aranmaya baþlandý, ancak, kaçan kaçmýþtý" dedi. Katliamda bir çok izaha muhtaç akýl almaz noktalarýn olduðunu söyleyen Çiçek, "Baþbaðlar'da katliam gerçekleþtiren terörist grubun elini kolunu sallayarak köye gelmeleri, 2 saate yakýn örgüt propagandasý yapýp camide namazda olan erkekleri dýþarý çýkardýktan sonra kurþuna dizmeleri, insanlarýn evlerinin içinde yakýlmasý, bine yakýn hayvanýn yakýlarak telef edilmesi, aðaçlarýn ve tüm evlerin yakýlmasý olaylarý gerçekleþirken güvenlik güçlerinin olaydan 12 saat sonra köye ulaþmasý, kurþunlarýn balistik incelemesinin yapýlmamasý, dava sürecinde izlenen akýl almaz hukuksuz tavýr ve davranýþlar, 21 yýldýr hala soru iþareti olarak durmaktadýr. Türkiye'nin yakýn tarihine bir kara leke olarak geçen Baþbaðlar Katliamý'nýn üzerindeki sis perdesinin bir türlü aralanmamasý anlamlýdýr. Türkiye'nin demokratikleþmesi bakýmýndan bu ve benzeri karanlýkta kalan ve býrakýlan olaylarýn aydýnlýða kavuþturulmasý son derece önemlidir. Ülkemizin demokratikleþmesi bakýmýndan bu ve benzeri karanlýkta kalan/býrakýlan olaylarýn aydýnlýða kavuþturulmasý elzemdir" ifadelerini kullandý. Eðitim Bir Sen olarak, Baþbaðlar Katliamý'nýn, failleri bulunup hukuk karþýsýnda yargýlanana kadar takipçisi olacaklarýný belirten Çiçek, katledilen masum insanlarý unutmayacaklarýný ve unutturmayacaklarýný söyledi. Haber Servisi

6 YILDIZ HABER 6 AYM'nin "Türban" kararý gerekçesi Kimse Yok Mu Derneði'nin Ramazan Kampanyasýna Destek Vermek Ýçin ; 1- Bankasya Çorum þubesindeki no lu hesap numaramýza baðýþ yapabilirsiniz. 2- Mimar Sinan Mahallesi Cemil Bey Caddesi 86/A adresindeki þubemize gelerek baðýþýnýzý makbuz karþýlýðý elden teslim edebilirsiniz. 3- Tüm GSM operatörlerinden (Turkcell, Avea, Vodafone ) ramazan yazýp 5777' ye SMS atarak ihtiyaç sahiplerine 5 TL baðýþlayabilirsiniz. Anayasa Mahkemesi, baþörtüsüyle duruþmaya alýnmayan avukat hakkýnda verdiði ihlal kararýnýn gerekçesinde, Kadýnlarýn Ýslam dininin bir emri olduðu inancýyla baþörtüsü takmasýnýn, Anayasa'nýn "din ve vicdan hürriyeti" baþlýklý 24. maddesinin olaðan anlamýnýn kapsamýnda deðerlendirilebilecek bir konu olduðunun kabul edilmesi gerektiði ifade edildi. Dini inanç gereði baþörtüsü takma hakkýnýn yeri ve tarzý konusunda sýnýrlama getiren kamu gücü iþlem ve eylemlerinin kiþinin dinini açýða vurma hakkýna bir müdahale teþkil ettiðinin kabul edilmesi gerektiðinin altý çizilen gerekçede, avukatlarýn duruþmalara baþlarý açýk olarak katýlacaklarýna dair bir kanuni sýnýrlama bulunmadýðýnýn vurgulandý. Anayasa Mahkemesi'nin türbanlý bir avukatýn bireysel baþvurusuna iliþkin hak ihlali kararýnýn gerekçesi Resmi Gazete'de yayýmlandý. Baþörtülü bir avukat, baþörtüsüyle duruþmaya alýnmadýðý gerekçesiyle din ve vicdan özgürlüðünün ihlal edildiðini savunarak, uygulamanýn savunma hakký ve mahkemeye eriþim hakký, çalýþma hakký ve ayrýmcýlýk yasaðýna aykýrýlýk oluþturduðu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'ne baþvuruda bulunmuþtu. Yüksek Mahkeme, oy çokluðuyla, kadýn avukatýn haklarýnýn ihlal edildiðine karar vermiþti. Kararýn gerekçesinde, Danýþtay 8. Dairesince Türkiye Barolar Birliði bülteninde yayýmlanarak yürürlüðe giren meslek kurallarýnýn 20. maddesindeki "baþlarý açýk" ibaresinin yürürlüðünü durdurduðu anýmsatýldý. Ankara Barosuna kayýtlý çalýþan kadýn avukatýn bu kararýn ardýndan duruþmalara baþörtülü katýlmaya baþladýðýnýn anlatýldýðý gerekçede, bir hakimin kadýn avukata duruþmalara baþörtüsüyle katýlamayacaðýný söyleyip, müvekkiline kendisini yeni bir avukatla temsil ettirmesi için sonraki celseye kadar süre verdiði aktarýldý. Gerekçede, savunma hakký ve mahkemeye eriþim hakký yönünden avukatýn maðdur sýfatý taþýmadýðý, baþvurunun da bu yönüyle "kiþi yönünden yetkisizlik" nedeniyle kabul edilemez bulunduðu belirtildi. Anayasa Mahkemesinin baþvuru yollarý henüz tüketilmeden bir baþvuruyu kabul edip incelemesinin kural olarak mümkün olmadýðýnýn ifade edildiði gerekçede, mahkemelerin kararýný denetleyerek hukuka aykýrýlýðý tespit edecek ve kararý kaldýracak idari veya yargýsal baþvuru yolu bulunmadýðý, her olayýn kendi koþullarýnda deðerlendirilmesi gerektiði kaydedildi. Baþvurucunun, baþörtülü olmasý nedeniyle duruþmadan çýkartýlmasý nedeniyle din ve vicdan özgürlüðü ile ayrýmcýlýk yasaðýnýn ihlal edildiðine iliþkin þikâyetlerinin açýkça dayanaktan yoksun olmadýðýnýn ifade edildiði gerekçede, Adalet Bakanlýðý'nýn görüþüne yer verildi. Bakanlýðýn baþvuruyla ilgili görüþünde, din ve vicdan özgürlüðünün demokratik toplum için öneminin hatýrlatýldýðý belirtilen gerekçede, bu kapsamdaki Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi (AÝHM) içtihatlarýna atýfta bulunulduðu aktarýldý. Bakanlýk görüþünde ayrýca AÝHM'in yerleþik içtihatlarýnda din ve vicdan özgürlüðüne iliþkin düzenlemelerde devletlerin geniþ bir takdir hakký bulunduðunu deðerlendirdiði, geçmiþte benzer konuda AÝHM'e yapýlan baþvurularda AÝHM'in iç hukukta yer alan kýsýtlayýcý bazý düzenlemelere ve yargý kararlarýna dayanarak takdir hakký doktrini çerçevesinde deðerlendirmeler yaptýðý, ancak son yýllarda hükümetlerin demokratikleþme ve özgürlük alanlarýnýn geniþletilmesi neticesinde baþörtüsü de dahil olmak üzere kýlýk ve kýyafete iliþkin sýnýrlandýrmalarýn kaldýrýldýðý ifade edildi. -DÝN ÖZGÜRLÜÐÜ KORUNAN BÝR HAKTIR- Anayasaya göre herkesin vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahip olduðunun anýmsatýldýðý gerekçede, kimsenin ibadete, dini ayin ve törene katýlmaya, dini inanç ve kanaatlerini açýklamaya zorlanamayacaðý, kýnanamayacaðý ve suçlanamayacaðý belirtildi. Birleþmiþ Milletler Medeni ve Siyasi Haklara Ýliþkin Uluslararasý Sözleþmesine atýfta bulunulan gerekçede, AÝHM'in de din ve vicdan özgürlüðünü Avrupa kamu düzeninin temel unsuru olan demokrasinin en önemli ilkelerinden biri olarak kabul ettiði vurgulandý. Din ve vicdan özgürlüðünün demokratik toplumun temellerinden biri olmasýnýn kökeninde dinin hem bir dine baðlý olan bireyler tarafýndan hayatý anlama ve anlamlandýrmada baþvurduklarý temel kaynaklardan biri olduðu hem de toplumsal yaþamýn þekillenmesinde önemli bir iþlev gördüðü belirtilen gerekçede, din özgürlüðünün uzun ve zorlu bir sürecin sonucunda belli yasal ve anayasal güvencelere sahip kýlýndýðý anýmsatýldý. Din özgürlüðünün, evrensel ve bölgesel düzeyde insan haklarýna iliþkin uluslararasý bildiri ve sözleþmelerin birçoðunda korunan bir hak olduðunun vurgulandýðý gerekçede, þöyle denildi: "Anayasa'nýn 24. maddesinin koruduðu hakkýn vazgeçilmez olmasý, din ve vicdan özgürlüðünün, hukukun üstünlüðüne dayanan, etkili ve anlamlý bir demokrasinin temellerinin kurulmasý ve sürdürülmesi için hayati öneme sahip olmasý nedeniyledir. Din ve vicdan özgürlüðü ancak tanýma, çoðulculuk ve tarafsýzlýk anlayýþý ile temellendirilen bir demokraside korunabilir. Din özgürlüðü baðlamýnda tanýma, devlet-birey iliþkilerinde devletin, tüm din veya inanç guruplarýnýn varlýklarýný eþit þekilde kabul etmesini gerektirir. Devletin çoðulcu bir tanýma siyaseti, bir yandan devleti toplumda herkese karþý eþit mesafede durmaya zorlarken öte yandan, devletin herhangi bir dini ya da ideolojiyi resmen benimsemesine izin vermez. Çoðulculuk ise herkesin kendi kimliðiyle ve kendisi olarak topmasýyla mümkündür." -LAÝKLÝKTEN DOÐAN TA RAFSIZLIK DÝN VE VÝCDAN ÖZGÜRLÜÐÜNÜ KORUR- Farklýlýklarýn ve farklý olanlarýn tanýnmadýðý ve tehditler karþýsýnda korunmadýðý bir yerde çoðulculuktan bahsedilemeyeceðinin ifade edildiði gerekçede, çoðulcu toplumda devletin, bireylerin kendi dünya görüþlerinin ve inançlarýnýn gereðine uygun olarak yaþamalarýný saðlamakla yükümlü olduðu vurgulandý. Devletin, toplumda var olan görüþlerden veya yaþam tarzlarýndan birini yanlýþ kabul etme yetkisine sahip olmadýðýnýn belirtildiði gerekçede, "Din ve vicdan özgürlüðünü koruyan üçüncü anlayýþ ise bireylerin din ve vicdan özgürlüðünün eþit düzeyde korunmasýnýn teminatý olan laiklikten doðan tarafsýzlýktýr" denildi. Kadýnlarýn Ýslam dininin bir emri olduðu inancýyla baþörtüsü takmasýnýn, Anayasa'nýn "din ve vicdan hürriyeti" baþlýklý 24. maddesinin olaðan anlamýnýn kapsamýnda deðerlendirilebilecek bir konu olduðunun kabul edilmesi gerektiðinin vurgulandýðý gerekçede, dini inanç gereði baþörtüsü takma hakkýnýn yeri ve tarzý konusunda sýnýrlama getiren kamu gücü iþlem ve eylemlerinin kiþinin dinini açýða vurma hakkýna bir müdahale teþkil ettiðinin kabul edilmesi gerektiðinin altý çizildi. Avukatlarýn duruþmalara "baþlarý açýk" olarak katýlacaklarýna dair bir kanuni sýnýrlama bulunmadýðýnýn vurgulandýðý gerekçede, baþvurucunun Anayasa'nýn 24. maddesinde güvence altýna alýnan din ve vicdan özgürlüðünün ihlal edildiðine karar verdi. -BÝREYSEL TERCÝHLER VE YAÞAM TARZI DEVLETÝN MÜDAHALESÝ DIÞINDA AN CAK, KORUMASI ALTINDADIR- Baþvuru konusu olayda tüm kadýn avukatlarýn duruþmada baþlarýnýn açýlmasý istendiði bu durumun avukatý kiþisel tercihi olan bir dinsel davranýþý açýða vurmasýnýn olumsuz yönde etkilediðinin belirtildiði gerekçede, yerel mahkemenin baþvurucuyu duruþmaya, "baþörtüsünün laiklik karþýtý güçlü bir dini simge" olduðu gerekçesiyle kabul etmediðinin anýmsatýlarak, þöyle denildi: Laikliðin tarihsel geliþimi incelendiðinde, din olgusuna yönelik yaklaþým farklýlýklarýna baðlý olarak, kavramýn iki farklý yorumu ve uygulamasýnýn bulunduðu görülmektedir. Bunlardan, katý laiklik anlayýþýna göre din, bireyin sadece vicdanýnda yer bulan, bunun dýþýna çýkarak toplumsal ve kamusal alana kesinlikle yansýmamasý gereken bir olgudur. Laikliðin daha esnek ya da özgürlükçü yorumu ise dinin bireysel boyutunun yanýnda ayný zamanda toplumsal bir olgu olduðu tespitinden yola çýkmaktadýr. Bu laiklik anlayýþý, dini sadece bireyin iç dünyasýna hapsetmemekte, onu bireysel ve kolektif kimliðin önemli bir unsuru olarak görmekte, toplumsal görünürlüðüne imkân tanýmaktadýr. Laik bir siyasal sistemde, dini konulardaki bireysel tercihler ve bunlarýn þekillendirdiði yaþam tarzý devletin müdahalesi dýþýnda ancak, korumasý altýndadýr. Bu anlamda laiklik ilkesi din ve vicdan özgürlüðünün güvencesidir. Dinler ve inançlar, mensuplarýnýn yaþam biçimlerini, kimliklerini ve diðer insanlarla iliþkilerini etkiler. Din ve inanç yönünden toplumlarýn çeþitlilik arz ettiði, toplumda farklý dinlerin, inançlarýn ya da inançsýzlýklarýn bulunduðu da tarihsel ve sosyolojik bir gerçekliktir. Bu nedenle, demokratik ve laik devletin temel amaçlarýndan biri, toplumsal çeþitliliði koruyarak, bireylerin sahip olduklarý inançlarýyla barýþ içinde bir arada yaþayabilecekleri siyasal düzenleri inþa etmektir. Laiklik, devletin din ve inançlar karþýsýnda tarafsýzlýðýný saðlayan, devletin din ve inançlar karþýsýndaki hukuki konumunu, görev ve yetkileri ile sýnýrlarýný belirleyen anayasal bir ilkedir. Laik devlet, resmi bir dine sahip olmayan, din ve inançlar karþýsýnda eþit mesafede duran, bireylerin dini inançlarýný barýþ içerisinde serbestçe öðrenebilecekleri ve yaþayabilecekleri bir hukuki düzeni tesis eden, din ve vicdan hürriyetini güvence altýna alan devlettir. Devletle dinin ayrýlýðý, din ve vicdan hürriyetinin bir gereði olmanýn yanýnda, dinin siyasi müdahalelerden korunmasý ve baðýmsýzlýðýný sürdürmesi için de gereklidir."laikliðin vazgeçilmez bir ilke ve Anayasa Mahkemesinin 7 Mart 1989 tarihli kararýnda belirtildiði gibi Türkiye'de demokratik sistemin korunmasý açýsýndan gerekli olduðun belirtildiði gerekçede, somut olayda baþvurucuya yöneltilen farklý muamelenin din özgürlüðü hakkýndan yararlanma ile ilgili olduðu kaydedildi. Gerekçede, "Baþvurucunun baþörtüsünün baþkalarýnýn hak ve özgürlüklerinden yararlanýlmasýna engel olduðuna iliþkin olarak Ankara 11. Aile Mahkemesinin soyut deðerlendirmesi dýþýnda somut olgular ileri sürülmediði gibi temel bir hak ve özgürlüðün sýnýrlandýrýlmasýndan önce çoðulculuðu korumak için hangi önlemlerin alýndýðý da gösterilmemiþtir. Bu durumda baþvurucunun baþörtülü olarak duruþmalara kabul edilmemesinin ölçülü olduðundan söz edilemez" denildi.

7 YILDIZ HABER 7 DenizBank çiftçilerle iftarda buluþtu DenizBank çiftçilerle iftar yemeðinde buluþtu. DenizBank Üretici Kart'ýn 10.yýlý etkinlikleri kapsamýnda Enspark'da iftar yemeði düzenleyerek tarým sektörünün bölgede faaliyet gösteren önde gelen isimleri ile bir araya geldi. Ýftar yemeðine DenizBank Çorum Þube Müdürü Ebru Gül Çömüz, DenizBank Bölge Satýþ Müdürü Evren Gengünç, Tarým Bankacýlýðý Pörtföy Yöneticisi Cengiz Taþtan, Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan, Süt Birliði Baþkaný Hayati Selbeþ ve pancar kooperatifi çalýþanlarý katýldý. Ýftar yemeði öncesinde bir konuþma gerçekleþtiren DenizBank Çorum Þube Müdürü Ebru Gül sektörün geliþmesi yönünde sürdürdükleri yoðun faaliyetler ve sunduklarý yenilikçi ürünler ile özel bankalar arasýnda birinci sýrada olduklarýný ifade etti. Çömüz, "Her zaman üreticilerin yanýnda olmaya devam edeceðiz.denizbank tarým sektöründe faaliyet gösterdiði topluma fayda saðlama misyonu doðrultusunda büyük önem atfediyor. Tarýmsal üreticilerimize en iyi hizmeti verebilmek için tüm gücümüzle faaliyetlerimizi sürdüreceðiz" dedi. Kubilay Kaan YÜCEL Küçük Sanayi Sitesi 1. Cad. No:3 (Total Benzinlik Ýçi) Çorum Gsm: Tel: KPSS'ye 7 bin 100 aday girdi Kamu Personeli Seçme Sýnavý, Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkanlýðý (ÖSYM) tarafýndan geçtiðimiz hafta sonu yapýldý Temmuz 2014 tarihlerinde 81 il merkezi ve Lefkoþa dört oturum halinde gerçekleþtirilen sýnava Çorum'da yaklaþýk 7 bin 100 aday katýldý. Öðretmenlik ve kamudaki A ve B grubu kadrolar için yapýlan Kamu Personel Seçme Sýnavý'nýn (KPSS) ilk günkü oturumlarý cumartesi günü yapýldý. Sabah oturumunda adaylara, genel yetenek ve genel kültür testlerindeki 120 soruyu cevaplamalarý için 120 dakika verildi. Oturum saat 11.30'da sona erdi. Adaylar daha sonra saat 14.00'de ise öðleden sonra oturumuna girdi. Bu oturumda adaylara eðitim bilimlerinden 80 soruyu yanýtlamalarý için 100 dakika verildi. Pazar günü sabah ve öðleden sonra saat 14.00'de baþlayan oturumlarýn süresi 160 dakika oldu. Pazar sabah oturumunda adaylara hukuk, iktisat, iþletme, maliye ve muhasebeden 30'ar, öðleden sonra oturumunda da çalýþma ekonomisi ve endüstri iliþkileri, ekonometri, istatistik, kamu yönetimi, uluslararasý iliþkilerden 30'ar soru yöneltildi. KPSS ile öðretmen kadrolarýna atanmak isteyenler için 20 Temmuz'da Öðretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) yapýlacak. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnda din hizmetlerinde görev almak isteyenler için ise cumartesi sabah oturumunun yanýnda birde 18 Ekim'de Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine (DHBT) gerçekleþtirilecek. Haber Servisi Gurbetçi için oy randevusu uyarýsý Baþbakan Yardýmcýsý Emrullah Ýþler, "Almanya, Fransa gibi ülkelerde oy kullanacak vatandaþlarýmýzýn Temmuz tarihleri arasýnda oy kullanmak için randevu almalarý gerekiyor" dedi. Ýþler, Twitter hesabýndan yaptýðý açýklamada, yurtdýþýnda yaþayan vatandaþlar için cumhurbaþkaný seçiminde 54 ülkede ve 103 ayrý temsilcilikte sandýk kurulacaðýný belirterek, "Oy kullanmak için 9 Temmuz saat 17.00'ye kadar YSK'nýn internet sitesinden seçmen kütüðündeki kayýtlarýný kontrol etmeleri gerekmektedir" dedi. Yurtdýþýndaki vatandaþlarýn bulunduklarý ülkelerde ilk tur için 31 Temmuz-3 Aðustos 2014 tarihleri arasýnda oy kullanabileceðine iþaret eden Ýþler, þunlarý kaydetti: "YSK ülkelere göre oy verme günlerini 1,2,3,4 gün olarak belirledi.1 gün olarak belirlenen ülkelerde randevu alma zorunluluðu bulunmuyor. Almanya, Fransa gibi ülkelerde oy kullanacak vatandaþlarýmýzýn Temmuz tarihleri arasýnda oy kullanmak için randevu almalarý gerekiyor. Cumhurbaþkanlýðý seçiminin birinci turu için 26 Temmuz-10 Aðustos tarihleri arasýnda gümrük kapýlarýnda oy kullanýlabilecektir. Yurtdýþýndaki vatandaþlarýmýz oy kullanma tarih ve yeri baþta olmak üzere gereken bilgileri baðlý olduklarý konsolosluklardan öðrenebilirler. Yurtdýþýnda yaþayan vatandaþlarýmýzý cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde demokratik haklarýný kullanmak için sandýk baþýna gitmeye davet ediyorum." Kalaycýlar ve Hýrdavatçýlar Odasý'ndan üyelerine iftar Çorum Kalaycýlar ve Hýrdavatçýlar Odasý'na baðlý esnaflar düzenlenen iftar yemeðinde bir araya geldiler. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði yemekhanesinde düzenlenen iftar programýna katýlanlar, Kalaycýlar ve Hýrdavatçýlar Odasý Baþkaný Sedat Ek ve yönetim kurulu üyeleri tarafýndan kapýda karþýlandý. Ýftar programýna ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði Baþkaný Birkan Demirci, Oto Tamirciler Odasý Baþkaný Necmettin Uzun, Taksiciler ve Minibüsçüler Odasý Baþkaný Mehmet Gayretli, Marangozlar Odasý Baþkaný Ömer Latif Akdað, Kasaplar ve Celepler Odasý Baþkaný Recep Gür, Berberler ve Kuaförler Odasý Baþkaný Mustafa Köse, Kalaycýlar ve Hýrdavatçýlar Odasý Baþkaný Sedat Ek, Yorgancýlar Odasý Baþkaný Erdoðan Çerikçi, bazý odalarýn yöneticileri, esnaf ve sanatkarlar katýldý. Haber Servisi

8 YILDIZ YAÞAM 8 Oruç, baðýþýklýk sistemini güçlendiriyor Trabzonla Rize arasýnda bir zamanlar gümrük varmýþ. Temel hergün bisiklet ve önünde bir kum torbasýyla gümrükten geçermiþ. Bir gün Gümrük Memuru bu durumdan kuþkulanmýþ. Temel'e : - Dur. Ne geçiriyorsun gümrükten, demiþ. Temel : - Kum, demiþ. Memur kum torbasýna elini sokmuþ karýþtýrmýþ gerçekten Kelime Avý sadece kum varmýþ torbada. Bu olaydan sonra Temel yýllarca gümrükten bisikletle önünde kum torbasý olduðu halde geçmiþ. Yýllar sonra Trabzon da bir kahvede Temelle Gümrük Memuru karþýlaþmýþ. Gümrük Memuru : - Ula Temel artýk emekli oldum sana birþey yapamam gerçekten ne geçiriyordun gümrükten?, demiþ. Temel: - Bisiklet, demiþ Oruç tutmanýn sindirim sistemini dinlendirdiðini belirten uzmanlar, bu sayede vücudun kan yapýmýný artýrdýðýný ifade ediyor. Uzmanlar, "Vücut birikmiþ zararlý maddelerden temizleniyor, baðýþýklýk sistemi güçleniyor. Kalp, damar, kanser gibi hastalýklara karþý direnç artýyor." diyor. Kalp Hastalýklarý Uzmaný Prof. Dr. Günsel Þurdum Avcý, güneþin doðuþundan batýþýna kadar olan süre içinde yemek ve içmekten vazgeçilmesi þeklinde tutulan oruçla, karaciðer ve tüm sindirim sisteminin dinlendiðini ifade etti. Dinlenen sindirim sistemiyle birlikte vücuttaki diðer geliþmeleri sýralayan Avcý, "Vücutta diðer organlarýn kanlanmasý ve çalýþma verimi artýyor. Þeker hastalarýnda kan þekeri kontrolü, hipertansiyon hastalarýnda kan basýncý kontrolü kolaylaþýyor. Kanda yað düzeyleri düþüyor, yararlý kolesterol yükseliyor. Vücutta depolanmýþ yaðlar eriyor, birkaç kilo zayýflanýyor. Kemik iliði uyarýlýyor, kan yapýmý artýyor. Vücut birikmiþ zararlý maddelerden temizleniyor, baðýþýklýk sistemi güçleniyor. Kalp, damar, kanser gibi hastalýklara karþý direnç artýyor." diye konuþtu. Orucun aþýrý yemek, sigara, alkol gibi zararlý alýþkanlýklardan uzaklaþtýrdýðýna dikkat çeken Avcý, orucun bir ibadet olarak tutulmasýyla güven ve huzur verdiðini, oruç tutanlara büyük moral ve mutluluk verdiðini vurguladý. (CÝHAN) Bir yaþýn altýndaki çocuklar havuza sokulmamalý! Sinema 23:15 Karayip Korsanlarý Gençlik Çeþmesi'nin bulunmasý için Ýngiltere Kralý'na hizmet etmeyi reddeden kaptan Jack Sparrow, kentte kendi adýyla gemisine mürettebat toplayan sahte bir kaptanýn olduðunu öðrenir. Sahte kaptaný kovalarken, karþýsýndakinin aslýnda geçmiþinden geri gelen güzeller güzeli Angelica olduðunu anlar. Angelica da kral ile ayný þeyin, sonsuz yaþam saðlayan Gençlik Çeþmesi'nin peþindedir. Yönetmen : Rob Marshall 21:00 Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü Yaz aylarý ile birlikte serinlemek için havuza akýn edenlere uzmanlar uyarýda bulundu. Havuza girerken kiþisel malzemeler kullanýlmasýný öneren uzmanlar, havuzun temizliðinin sorgulanmasý gerektiðine dikkat çekiyor. Uzmanlar, bir yaþýn altýndaki çocuklarýn enfeksiyon riski açýsýndan mümkün olduðunca havuza sokulmamasýný da öneriyor. Havuzdan bulaþabilecek enfeksiyonlara karþý uyarýlarda bulunan Acýbadem Kayseri Hastanesi Dermatoloji Uzmaný Dr. Ayþe Gökçe Tümtürk, "Yaz aylarýnda serinlemenin en keyifli yollarý havuza ve denize girmektir. Ancak saðlýðýmýzý düþünerek temizliðinden þüphe ettiðimiz havuzlardan kaçýnmamýz gerekir. Havuzun bakýmýnýn, temizliðinin düzenli yapýlýp yapýlmadýðý sorgulanmalýdýr. Havuzlardan bulaþan hastalýklarýn pek çoðu klorlama yoluyla önlenebilir; ancak klor bazý mikroplarý öldürmediðinden hastalýk riski devam eder. Bu nedenle havuza girerken hem kendi hijyenimiz hem de baþkalarýna enfeksiyon bulaþtýrmamak adýna dikkat edilmesi gereken önemli noktalar vardýr." dedi. Dr. Ayþe Gökçe Tümtürk, havuza girmeden önce dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili þu uyarýlarda bulundu:* Havuza girmeden önce duþ alýnmalýdýr. * Her türlü akut veya kronik rahatsýzlýkta doktora danýþýlmadan havuza girilmemelidir. * Havuzda suyun aðza girmemesine dikkat edilmelidir. * Cilt enfeksiyonlarýnýn bulaþmamasý için antiseptik solüsyon kullanýlmalý ve kiþisel eþyalar ortak kullanýlmamalýdýr. * Çocuklar belli aralýklarla tuvalete götürülmeli, böylece havuza kaçýrmalarý önlenmelidir. * Bone ve gözlük kullanýmý hem kullananýn hem de havuza giren diðer kiþilerin korunmasý açýsýndan önemlidir. * Kulak zarý delik olanlar özellikle kulak týkacý kullanmalýdýr. * Hijyene dikkat edilmeyen ve yukarýdaki kurallara uyulmayan havuzlarda cilt enfeksiyonlarý (mantar, bakteri, virüs) bulaþmasý çok kolaydýr. * Havuzdan çýkýnca kiþisel terlik, havlu gibi malzemeleri kullanýp mutlaka iyi bir duþ alýnýp kurulanmalýdýr. (Hassas cildi olan insanlarda havuz suyundaki klor ciltte ve gözlerde alerjik reaksiyonlarýn geliþmesine sebep olabilir). (CÝHAN) Kutsal Damacana 2: Ýtmen Fikret, eski mesleði olan gemiciliðe dönmüþ, tayfa olarak çalýþtýðý gemiyle uzak denizlere açýlmýþtýr. Gemi Hint okyanusunda seyrederken Somalili korsanlarýn saldýrýsýna uðrarlar ve korsanlar gemiyi ele geçirir. Fikret, denize atlayýp kaçar. Ertesi gün baygýn bir halde Hindistan sahilinde bir kumsalda karaya vurur. Birkaç Hintli köylü Fikret'i bulur ve onu tedavi etmek için yakýnlardaki bir Budist tapýnaðýna götürür. Aradan beþ ay geçer, Fikret saðlýðýna kavuþur.üstelik tapýnakta eðitim gören Serkan adýndaki bir Türkle tanýþýp, arkadaþ olur. Eðlence 23:00 Kim Milyoner Olmak Ýster? Kim Milyoner Olmak Ýster'in bu bölümü ünlü müzisyen Fuat Güner'in sunumuyla ekrana geliyor. Programýn yarýþmacý koltuðunda ise Hasan Basri Seren, Umut Haþlak, Gülçin Yýlmaz ve Nadir Sönmez oturuyor. Dünyanýn en çok seyredilen ve en çok kazandýran bilgi yarýþmasý... Programa Türkiye nin farklý yerlerinden ya da farklý ülkelerden baþvuru yapýp, mülakatla seçilen yarýþmacýlar katýlýyor. Yine moral desteði için yarýþmacýlarýn yakýnlarý da stüdyoda yerlerini alýyorlar. Þener Þen 26 Aralýk 1941 tarihinde, o zamanlar marangozluk yapan ünlü oyuncu Ali Þen'in oðlu olarak Adana'da dünyaya geldi. Sanat hayatýna Ýstanbul Belediyesi Þehir Tiyatrolarýnda sahneye çýkarak baþladý. Babasý gibi sinema sanatçýsý olmak istemeyen Þener Þen, kendisini tiyatro oyunculuðuna adadý. Ancak tiyatrodan elde ettiði kazanç yetmediði için sinemaya girmek zorunda kaldý. Dublajdan tanýdýðý yönetmenlere, Figüran olarak beni de çaðýrýn. Ama bir þartým var, yevmiyemi o gün alayým der. Sinemaya ilk adým attýðý yýllarda figüranlýk dahil her iþi yaptý. Beþ yýl boyunca - bazý filmlerde sadece dans etmek veya baþrol oyuncusundan dayak yemek gibiküçük rolerde yer aldý. Kariyerinde büyük bir dönüm noktasý olan 1975 yýlýnda Ertem Eðilmez'in unutulmaz filmi Hababam Sýnýfý'nda 'Badi Ekrem' tiplemesi ile büyük sükse yaptý. Ayný filmde Ýnek Þaban tiplemesi ile ün yapan Kemal Sunal ile müthiþ bir ikili oluþturdu ve o yýllarda büyük giþe hasýlatý yapan Süt Kardeþler, Þabanoðlu Þaban, Tosun Paþa, Kibar Feyzo, Çöpçüler Kralý ve Davaro gibi filmlerde oynadý.þener Þen, 1984'e kadar yardýmcý roller oynadý. O dönemde Anadolu piyasasýna hâkim olan iþletmecilerin, Arzu Film ve Ertem Eðilmez'e yaptýklarý baský sonucunda artýk baþrollerde oynamasý gündeme gelir. Ancak o güne kadar özellikle Kemal Sunal ve Ýlyas Salman'la birlikte yaptýðý filmlerde oynadýðý uyanýk, üçkâðýtçý, sahtekâr, dolandýrýcý tiplemleri canlandýrmýþ olan Þen bu kez halkýn istediðini yapmamayý seçti. MAYALI EKMEK Gözün kýymetini âmâ olandan! Sözün kýymetini lâl olandan! Ekmeðin kýymetini aç olandan! Aþk'ýn kýymetini hiç olandan öðren. Þems-i Tebrizi Malzemeler 1 kg Un Yeteri Kadar Tuz 1 Kibrit Kutusu Büyüklüðünde Maya 1 Tatlý Kaþýðý Toz Þeker Yeteri Kadar Su Üzerine: 2 Çorba kaþýðý eritilmiþ Tereyaðý 1 Çay Bardaðý Sývý Yað ½ kg Süt 1 Tatlý Kaþýðý Karabiber Yemeðin Tarifi Unu bir kaba koyarak,ortasýný havuz gibi açalým. 1 su bardaðý ýlýk suda þeker ve mayayý eriterek kabarmasýný bekleyelim.unun içine mayayý ve suyu ilave ederek kulak memesi yumuþaklýðýnda bir hamur elde edelim.mayalanmasý için hamurun üzerine nemli bir bez örterek serin bir yerde bekletelim. Hamur kabarýnca örtüyü açarak biraz dinlendirelim.hamurdan küçük parçalar koparýp yuvarlak bezeler yapalým.bezelerden istediðimiz boyutta yufkalar açalým.saç üzerinde ya da teflon tavada piþirelim. Sývý yað ve tereyaðý,karabiber ve sütü ocakta karýþtýralým.elde ettiðimiz harcý fýrça ile piþirdiðimiz ekmeklerin üzerine sürelim.ekmekleri üst üste koyarak her tarafýnýn yaðlanmasýný saðlayalým.servis yapalým Adanalý Kara Para Aþk Kýzlar ve Anneleri Alemin Kralý Zahide ile Yetiþ Hayata ATV Ana Haber Nihat Hatipoðlu ile Ýftar 21:15 Þoray Uzun la 7 de 7 23:00 Kim Milyoner Olmak Ýster? 05:00 Asr-ý Saadet'ten Tablolar 06:30 Kanal 7 de Sabah Zeynep Sakýn Söyleme Aliye Yine Bana Kalasýn Hz. Yusuf Kýstýrma Ýftar Saati Kanal 7 Ana Haber Japon Ýþi Köroðlu Ayý Kardeþler Hayat Bilgisi Mavi Mavi 12:00 Ender Saraç ile Saðlýklý Günler 14:00 Ýclal Aydýn'la Hayat Güzeldir Fatih Harbiye SHOW Ana Haber 19:45 Mustafa Karataþ ile Ýftar 21:00 Kutsal Damacana 2: Ýtmen 03:30 Galip Derviþ Geniþ Aile Akasya Duraðý Kahraman Pati 12:00Çok Güzel Hareketler Bunlar Ankara nýn Dikmeni Arka Sokaklar Kanal D Ana Haber Çarkýfelek Ulan Ýstanbul 23:15 Karayip Korsanlarý 4: Gizemli Denizlerde Sabah Haber Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Vahyin Iþýðýnda Haber Leyla Ýle Mecnun Sufi Klibler Hayat Yokuþu Seçmenin Sesi Ramazan Sevinci TRT Ana Haber Fincan 22:40 Tetikçi Ýki Dünya Arasýnda Beþinci Boyut 11:45 Aslý Hünel ile Mutfak Keyfi Ritmini Arayan Kalpler Yeþil Elma 16:50 Aslý Hünel ile Mutfak Keyfi Ana Haber Bülteni Tv Filmi Ýftar Zamaný 20:49 Ýftar Ezaný

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

500 milyon lira harcadýk"

500 milyon lira harcadýk Orman Ýþletmede devir teslim Çorum Orman Ýþletme Müdürü Halil Oflu' nun tayininin Samsun Orman Ýþletme Müdürlüðüne çýkmasý nedeniyle yerine Orman Kadastro Baþmühendisi Orhan Çatalçam atandý. Görev devir

Detaylı

Üniversitenin dev ihalesi tamam

Üniversitenin dev ihalesi tamam Dönercim'den örnek davranýþ Dönercim Lokantasý sahibi Erhan Yücel, Manisa'nýn Soma ilçesinde maden ocaðýnda meydana gelen patlamada hayatýný kaybeden iþçilerin ailelerine bir günlük hasýlatýný baðýþlayacaðýný

Detaylı

Kardeþ olmaz isek Allah Bize Rahmet etmez

Kardeþ olmaz isek Allah Bize Rahmet etmez Þekerbank Çorum'a ikinci þubeyi açacak Þekerbank Genel Müdürü Halit Yýldýz, Çorum Ticaret Borsasý'ný ziyaret etti. Genel Müdür Yardýmcýsý Gökhan Ertürk, Karadeniz Bölge Müdürü Namýk Kemal Ergenoðlu ile

Detaylı

"Ýddialar asýlsýzdýr,

Ýddialar asýlsýzdýr, Firen yerine gaza basýnca Sungurlu'da kadýn sürücü firen yerine gaza basýnca 3 otomobile çarptý. Alýnan bilgiye göre, Meliha K, yönetimindeki 06 ETT 85 plakalý otomobil... 2 DE ÝHH, Afrika'da görmeyen

Detaylı

Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz

Sulanabilir araziyi çoðaltýp ürün çeþitliliðini artýracaðýz Erasmus+ öðrencilerine dil eðitimi HÝTÝTSEM'de Erasmus+ ile yurtdýþýna gidecek öðrencilere yoðun Ýngilizce eðitimi verilmeye baþladý.hitit Üniversitesinin her geçen gün artan ikili anlaþmalarýna istinaden

Detaylı

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. "Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru"yu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE

Uzunca kazandý. Dursun Uzunca. Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuruyu anlattýlar SAYFA 6 DA. AÇARAY da Lütfi Derviþoðlu dönemi SAYFA 4 TE Otobüs polis aracýna çarptý: 1 polis þehit Sungurlu'da, yolcu otobüsünün trafik polisi aracýna, daha sonra da polis aracýnýn kamyonete çarpmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 polis þehit oldu,

Detaylı

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý Büyükelçilerin araç dizaynýnda tercihleri Zorlu Oto Dizayn Katar'ýn Ýspanya Büyükelçisi Abdulrazzak Al-Abdulghani Çorum'a geldi. Dün Zorlu Oto Dizayn'a sipariþ ettiði VÝP Mercedes Sprinter araçta incelemede

Detaylı

"Doktorlarýmýz sadece hastalýk ve tedavi ile mücadele etmiyorlar"

Doktorlarýmýz sadece hastalýk ve tedavi ile mücadele etmiyorlar Öksüz ve Biçer Ailelerinin mutlu günü Çorum'un tanýnmýþ esnaflarýndan Öksüzoðlu inþaat sahibi Hüseyin öksüz'ün kýzý Süheyla ile Köy Hizmetlerinden emekli Ýsmail Biçer'in oðlu Mehmet evlendiler. 6 DA Hitit

Detaylı

Teknokent Çorum'un prestijini yükseltecek

Teknokent Çorum'un prestijini yükseltecek Þehit Erdoðan son yolculuðuna uðurlandý Mardin'de askeri aracýn devrilmesi sonucu þehit olan 21 yaþýndaki Jandarma Komando Er Gürsel Erdoðan defnedildi. Þehit Erdoðan dün Alaca'da düzenlenen cenaze töreninde

Detaylı

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz

Balýn parmak izini' çýkartýyoruz Hitit Gazeteciler Derneði'nin Federasyon üyeliði onaylandý Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin Türkiye Gazeteciler Federasyonu'na üyeliði onaylandý. HGYD'nin Çorum'u temsilen Federasyon Üyeliði'ne

Detaylı

Problemlerin çözümü Kur'an-ý Kerimle dost olmaktan geçiyor

Problemlerin çözümü Kur'an-ý Kerimle dost olmaktan geçiyor 326 adet kaçak telefon ele geçirildi Çorum'da polisin yaptýðý çalýþmalar sonucu Aðrý'dan Ýstanbul'a yolcu taþýmacýlýðý yapan bir firmaya ait otobüste yapýlan aramada; 326 adet gümrük kaçaðý GSM telefon

Detaylı

Ýlk altý ayda 2 bin 248 daireye ruhsat verildi

Ýlk altý ayda 2 bin 248 daireye ruhsat verildi Emniyetten üniversite öðrencilerine özel stant 2014-2015 eðitim -öðretim yýlý üniversite kayýt döneminde Çorum'a gelecek öðrenci ve ailelerini bilgilendirme amacýyla Ýl Emniyet Müdürlüðü stantlar kuracak.

Detaylı

Þeker Pancarý üreticisine 56 milyon TL ödenecek

Þeker Pancarý üreticisine 56 milyon TL ödenecek Þehirlerarasý Otobüs Terminali taleplerini Baþkan Külcü'ye iletti Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Otobüs Ýþletmecileri ve Acenteleri Derneði'nin yeni Þehirlerarasý

Detaylı

fütursuzca harcadýlar'

fütursuzca harcadýlar' Osmancýk'a 100 bin TL yardým AK Parti Milletvekili Salim Uslu geçtiðimiz günlerde Osmancýk'ta saðnak yaðýþ sonrasýnda gerçekleþen sel felaketiyle ilgili 'Baþbakanýn talimatýyla Osmancýk'ta çalýþmalar devam

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý Belediye Meclisinde AK Parti'ye 21 CHP'ye 10 üye Geçtiðimiz hafta sonu Pazar günü yapýlan Mahalli Ýdareler Seçimleri sonuçlarýna göre Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri de belli oldu. Belediye

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

Eserleri, TBMM'de sergilenecek

Eserleri, TBMM'de sergilenecek "Meclis Çorum'a güzel hizmetler yapacaktýr" Vali Sabri Baþköy, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve partilerin grup baþkanlarýna hayýrlý olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde baþarýlar diledi.

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

Hitit Üniversitesi MYO ikiye ayrýldý

Hitit Üniversitesi MYO ikiye ayrýldý Kale ve Buhara giriþinin tescil sorunu çözüldü Bir süredir Kale içinde ve Buharaevler giriþinde devam eden tescil sorunu çözüme kavuþtu.konu hakkýnda açýklamayý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü twitter

Detaylı

CHP otopark ihalesini yargýya taþýdý

CHP otopark ihalesini yargýya taþýdý Vali Baþköy'den TSO ya veda ziyareti Merkez Valiliðine atanan Sabri Baþköy dün akþam TSO Meclis salonunda Ýþadamlarýna veda ziyaretinde bulundu. Toplantaya TSO Yönetim Kurulu baþkaný Çetin Baþaranhýncal,

Detaylı

Taþýt sayýmýz 143 bin 580'e yükseldi

Taþýt sayýmýz 143 bin 580'e yükseldi Çorum'da 108 bin çalýþan var Ýþsizlikle mücadeleye 10 milyon lira ödenek www.yildizhaber.com 40 KURUÞ 5 TE Ýl Ýstihdam ve Mesleki Eðitim Kurulu 2014 yýlýnýn ilk toplantýsýný dün yaptý. Anitta Otel'de gerçekleþtirilen

Detaylı

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý

Karahacip'te kadýn ayaklanmasý HGYD'de kongre günü! Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'nin 3. Olaðan Genel kurulu bugün gerçekleþtirilecek. 8 Mart 2010 tarihinde kurulan Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði, benzerine az rastlanýlan

Detaylı

"Ýçme suyunda risk var ama felaket yok"

Ýçme suyunda risk var ama felaket yok "Amacýmýz Çorum'a katma deðer saðlamaktýr" Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Çorum il Baþkanlýðýný ziyaret etti. Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda Ertekin, meclis ve yönetim kurulu

Detaylı

"10 senede Türkiye'de çok þey deðiþti ve geçmiþi unuttuk"

10 senede Türkiye'de çok þey deðiþti ve geçmiþi unuttuk TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR SGK yeni hizmet binasý açýldý 7 DE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "12 Eylül darbesi demokrasi tarihinin kara lekesidir" "10 senede Türkiye'de çok þey

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı