Ayþe Hür. Taþnak arþivini býrak, Osmanlý arþivine bak...(1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ayþe Hür. Taþnak arþivini býrak, Osmanlý arþivine bak...(1)"

Transkript

1 YIL:3 SAYI: YKR 2 HAZÝRAN 2008 PAZARTESÝ Direniþteki iþçilere ziyaret Türk-Ýþ Ýstanbul Þubeler Platformu, grevde olan Neþe Plastik ile Unilever in depolarý ile DESA iþçilerine önceki gün dayanýþma ziyaretinde bulundu. Türk-Ýþ Ýstanbul Þubeler Platformu, ilk olarak Tuzla Organize Sanayi Bölgesi"nde 13 Mayýs"ta greve çýkan Neþe Plastik iþçilerini ziyaret etti. Grevdeki iþçiler adýna konuþma yapan Türk-Ýþ"e baðlý Petrol-Ýþ Sendikasý Ýstanbul 2 No lu Þube Baþkaný Ecvet Eþlegül, grevlerinin Türkiye iþçi sýnýfýna hayýrlý olmasýný dilediklerini ifade ederek, 2007 yýlý sonunda baþlayan görüþmelerden bir sonuç çýkmadýðýný bildirdi. Haber-Ýþ Sendikasý Ýstanbul 1 No"lu Þube Baþkaný Levent Dokuyucu ise, Telekom grevini hatýrlatarak, dayanýþmanýn önemine dikkat çekti. Dokuyucu, grev yerinin iþçilerin evi olmasý gerektiðini de vurguladý. Neþe Plastik"te çalýþan 141 Petrol-Ýþ üyesi 13 Gazi BARAN ÖFKE Öfke yýkýcý bir duygu. Ýnsanlarýmýzýn çoðu birdenbire öfkelenir. Parlayýverir. Sonra da, öfkeyle kalkan zararla oturur sözünü doðrular. Ufak bir terslikte pek sevdiði çocuðuna baðýrýp þiddet uygulayan anne babalar Çantayý yazýhanede unuttu diye otobüste eþine baðýrýp yolculuðu hem kendine hem eþine zehir eden kocalar Dayakla otorite kurmaya çalýþan öðretmenler Kendini eleþtiren yoldaþýna yumruk gösteren devrimciler Daha niceleri anlýk öfkelerinin tutsaðý olmuþlardýr. Bilim insanlarý öfkeyi, insani, olaðan ve saðlýklý bir duygu olarak tanýmlýyorlar. 2 DE Hasan Bayram Göstergeler;Erken Seçimi Gösteriyor Son günlerde iktidarýn yaptýðý tüm faaliyetlerin genel bir deðerlendirmesi yapýldýðýnda,ülke siyasetini az-çok takip eden herkesin fark edeceði gibi,gidiþ bir seçim,belki erken bir genel seçim,belki de yerel seçim ile birleþtirilmiþ bir genel seçim. 7 DE Mayýs"ta greve çýkmýþ, iþveren ise lokavt ilan etmiþti. Neþe plastik te bekleyiþ sürüyor Platform Neþe Plastik iþçilerinin ziyareti sonrasýnda TÜMTÝS"e üye olduklarý için iþten çýkarýlan ve fabrika önünde bekleyiþlerini sürdüren 39 Unilever depo iþçisini ziyaret etti. Burada ise TÜMTÝS Ýstanbul Þube Baþkaný Ali Rýza Atik bir konuþma yaparak, Çipa þirketinde 135 iþçiden 79"unun sendikalarýna üye olduðunu, yetki baþvurusunda bulunduklarýný, bunun üzerine iþverenin, çalýþanlarý iþten çýkarma yoluna gittiðini belirtti. Ýþten çýkarmalarýn Þimþek taþeronunda da yaþandýðýný ve toplam 39 üyelerinin kapý önüne koyulduðunu ifade eden Atik, iþçilerin bir kýsmýna tazminatlarýnýn verilmediðini söyledi. "Desa direniþi örnek olacak" Türk-Ýþ Ýstanbul Þubeler Platformu"nu son Nurhak Katliamýnýn Üzerinden 37 Yýl Geçti 16 Mart 1971'de Malatya Kürecik'teki Amerikan radar üssünü tahrip etmeye giden Türkiye Halk Kurtuluþ Ordusu'na (THKO) baðlý gruptan bir kýsmý, 31 Mayýs 1971'de Adýyaman'ýn Gölbaþý ilçesine baðlý Ýnekli Köyü civarýnda mola verdikleri bir sýrada jandarma birlikleri tarafýndan kuþatýlmýþ ve teslim olmayýp birliklerle çatýþmaya girmiþlerdi. Civardaki köylülerce eþkýya zannedilerek ihbar edilen grup, yedi kiþiden oluþuyordu: Sinan Cemgil, Kadir Manga ve Alpaslan Özdoðan çatýþma sýrasýnda öldü. Mustafa Yalçýner aðýr yaralandý. Hacý Tonak ise kaçamayarak yakalandý. Metin Güngörmüþ ve "hemþerim" adýyla bilinen Ahmet Erdoðan ise kaçtýlar. 7 ve 8 DE Geçtiðimiz günlerde Türk Tarih Kurumu Baþkaný Yusuf Halaçoðlu "Taþnak arþivlerinin açýlmasý için 20 milyon dolar para teklif ettim. Bu parayla arþivdeki belgeler rahatlýkla tasnif edilebilir, ama buna kimse yanaþmadý" dedi. Teklifin yakýþýksýzlýðý ve taraflar duraðý ise, Düzce Organize Sanayi Bölgesi"nde bulunan Desa Deri iþçileri oldu. Baskýlara raðmen mücadelelerine devam eden iþçilerin yanýnda olacaklarýný belirten Türk-Ýþ Ýstanbul Þubeler Platformu"ndan oluþan heyet iþçilerin sorunlarýný dinledi. Ayþe Hür Deri-Ýþ Genel Teþkilatlandýrma Sekreteri Gürsel Menteþe DESA direniþiyle ilgili bilgi bilgi vererek, ""Fabrikada 19.yüzyýla benzer çalýþma koþullarý uygulanýyor. Direniþimiz çevredeki fabrikalarýn koþullarýný da düzeltecektir. Elde edeceðimiz kazaným, Düzce havzasýnda çalýþan 40 bine yakýn iþçinin kazanýmý olacaktýr"" ifadesini kullanarak, yaþadýklarý gözaltý ve baský sürecini de hatýrlatan Menteþe, Desa Deri iþverenlerine de seslenerek, ""Senin muhatabýn Vali, Jandarma deðil. Ýþçilerin sendikasýdýr" dedi. Birgün Taþnak arþivini býrak, Osmanlý arþivine bak...(1) arasýnda böyle bir konuþmanýn geçip geçmediði meselesi bir yana (yazýyý kaleme alýp yayýna verdikten sonra Boston daki "Taþnak Arþivi" arþivlerin açýk olduðunu söyledi ve Halaçoðlu ile aralarýnda böyle bir konuþma geçmediðini belirtti), iddiasýnda haklý bile olsa Halaçoðlu nun bu arþivlerde ne bulmayý umduðunu bilmiyoruz. Ancak yýllardýr resmi tezi radikal biçimde sorgulayan Taner Akçam, tehcir konusundaki en savunmacý pozisyonda olduðu bilinen Osmanlý Arþivlerinde bile hala Türk resmi tezi ni çürütmeye yetecek sayýda ve nitelikte belgenin bulunduðunu iddia ediyor. 4 DE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: Kimya Salman Ýnanç Uðruna Hakullah ve Sömürü Hakullah ve sömürü sözcüðünü 30- belki de daha evvel yýllarda bir gazetenin bir köþe yazýsýnda okumuþtum. Yýllar geçti aradan geçenlerde Doktor Sabri DÜNDAR bey in bir yazýsýný okudum. Hakullah bir sömürü diyordu. Ben yýllar önce Ankara da yaþarken bir gazeteye abone idik. Bir gün gazetenin köþe yazýsýnda bir öðretmeninin yazýsýný okudum. Sabri Bey in yazdýðý gibi Hakullah ýn bir sömürü olduðunu yazýyordu. Ben o yazýyý okuyana kadar Hakullahýn ne demek olduðunu bilmiyordum. 3 DE Fay hattý ilgiyle izlendi Bursa Büyükþehir Belediyesi Þehir Tiyatrosu tarafýndan Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi nde sahnelenen tek perdelik Fay Hattý Nevþehir li tiyatro severlerden büyük ilgi gördü. 6 DA Nâzým Hikmet Ran ( ) Nâzým Hikmet'in Hayatý ve Sanatý(1) Selanik'de doðmuþtur (1902). Ýlköðrenimini Ýstanbul'da Göztepe Taþmektep, Galatasaray Lisesi ilk bölümü (1914), Niþantaþý Numune Mektebi'nde tamamlamýþ, orta öðrenimi ise, daha 12 yaþýnda iken yazdýðý "Bir Bahriyelinin Aðzýndan" adlý bir þiirini dinleyip çok beðenen Bahriye Nazýrý Cemal Paþa'nýn öðüdü üzerine geçtiði Heybeliada Bahriye Mektebi'nda yapmýþtýr (1918). Nazým Hikmet Bahriye'yi bitirdikten sonra Hamidiye Kruvazörü'ne stajyer güverte subayý olarak verilmiþ, bir gece nöbetinde üþütüp zatülcemp olmuþ (1919), saðlýðýný kazanamayýnca askerlikten çürüðe çýkarýlmýþtýr (1920). 5 DE

2 2 Öfke yýkýcý bir duygu. Ýnsanlarýmýzýn çoðu birdenbire öfkelenir. Parlayýverir. Sonra da, öfkeyle kalkan zararla oturur sözünü doðrular. Ufak bir terslikte pek sevdiði çocuðuna baðýrýp þiddet uygulayan anne babalar Çantayý yazýhanede unuttu diye otobüste eþine baðýrýp yolculuðu hem kendine hem eþine zehir eden kocalar Dayakla otorite kurmaya çalýþan öðretmenler Kendini eleþtiren yoldaþýna yumruk gösteren devrimciler Daha niceleri anlýk öfkelerinin tutsaðý olmuþlardýr. Bilim insanlarý öfkeyi, insani, olaðan ve saðlýklý bir duygu olarak tanýmlýyorlar. Öfke için, bireyin, kendi sýnýrlarýný korumak adýna; bir tehlike, tehdit ya da incinmeye karþý verdiði duygusal bir tepkidir diyorlar.(1) Özgür Üniversite yazarlarýndan Temel Demirer, (B)ilginize baþlýklý yazýsýnda aktardýðý öfke üzerine sözleri biz de kulaðýmýza küpe edersek sorunu çözebiliriz. Aristo nun, Herkes kýzabilir, bu kolaydýr. Ancak doðru insana, doðru ölçüde, doðru zamanda, doðru nedenle ve doðru þekilde kýzmak; iþte bu kolay deðildir ; Publius Syrus un, Kýzan bir kimse, aklý baþýna gelince bu sefer de kendine kýzar ; Sadi nin, Öfkenin ateþi önce sahibini yakar, sonra kývýlcýmý düþmanýna ya varýr ya varmaz ; Voltaire in, Öfkeni aklýnda yenemiyorsan, kendini insandan sayma, sözlerini hep kulaðýma küpe ettim... (2) Ýþte sorun, tam da budur. Sorun öfkelenmek deðil, öfkeyi denetim altýnda tutamamaktýr. Denetleyemediðimiz öfkemiz bizim için soruna dönüþür. Kendime örnek aldýðým Ýnsancýl yazarý Cengiz Gündoðdu, anlýk öfkesi olmayanlardan. Onunkisi kararlý sevgi dolu öfkedir. Okuyalým. Neye öfkeleneceðim bellidir. Milimetrik kararlý On yýldýr yirmi yýldýr hiç eksilmeden süren öfkelerim var. Böyle olmalý. Yýllarca sonuç alana kadar sürmeli öfkem. Bunca acýnýn ortasýnda hayatýma anlam veren tek nokta bu. Zaten yýllar önce söyledim. Varlýk ta. Sevgi dolu öfken yoksa yazar olma dedim bir gence Sevgi öfkelerimin yanýnda sevgilerim (3) Gündoðdu kararlý öfkeyi þöyle örnekler. Hemen her þeyi insani özünden koparan devlet yaptý, þiir þöyle yapar, böyle yapar söylemleriyle kendini gizleyenlere öfkelidir Gündoðdu. Yazar Burhan Günel, Ateþ ve Kuðu ile romanýný yazdýðý Sivas Cankýyýmý için, Yaþama sevincimi yitirdim, öfkeyle ayakta duruyorum. Öfkem yazdýklarýmý kamçýlýyor derken Gündoðdu gibi öfkenin nasýl yararlý bir duygu olduðunu gösteriyor.(4) Ýnsanlýðýn düþmaný kapitalizmi yýkmak için dinmeyen öfkesi olmak, sermaye ile uzlaþmamak için büyütülen öfke yararlýdýr. Yazar felsefeci Afþar Timuçin, kendine söz geçiremeyen insaný, insan olmanýn sýnýrýndan geçebilmiþ deðildir diye tanýmlar. Sosyalizm mücadelesi verenlerin ilkin kendilerini yetkinleþtirmesi gerektiðini söyleyen yazar, Kendimizde yetkin insan örneðini küçük ölçülerle de olsa yaratamamýþsak geleceðin tutarlý, güçlü, paylaþan insanýný yaratmakta nasýl etkili olabiliriz? Daha alçak sesle konuþmayý öðrenememiþsek, önümüze gelene baðýrýp çaðýrabiliyorsak nasýl insan adýna, insanlýk adýna konuþabiliriz?.. diye sorar. Yazar daha ileri giderek, sanýrým insan olmanýn birinci koþulu mal ve mülkle ilgili hýrslarýný yok edebilmiþ olmaktýr. der. Yazar dünya malýna düþkün ve özlemli olmayý bir kiþilik sorunu olarak görür.(5) Gazi BARAN ÖFKE Monteigne, Hiçbir þey öfke kadar insan düþüncesini sapýtamaz Kalbimizin fazla çarptýðýný, kanýmýzýn yüzümüze çýktýðýný hisseder etmez sorunu kapatmalýyýz. Öfkemiz geçtikten sonra her þeyi baþka türlü göreceðiz Öfke kendi kendinden hoþlanan, kendi kendini þiþiren bir hýrstýr Öfke saklanmaya da gelmez, büsbütün içimize iþler. der.(6) Gazetemizin düþünür yazarlarýndan Mehmet Ali Yazýcý Kültür ve Mücadele baþlýklý yazýsýnda yeni insan konusuna deðinir. Yeter ki bir yerlerden baþlamasýný bilelim. Eski anlayýþlarýmýza ve yaþam alýþkanlýklarýmýza karþý köklü bir tavýr alabilelim (7) derken yaratýcý faaliyette bulunmayý, elindekiyle yetinmemeyi, sürekli yenilenmeyi ve geliþmeyi, daha yüksek kültür düzeyine eriþmeyi, sanatedebiyat-bilimle daha da insanlaþmayý kastedip Afþar Timuçin in sözünü ettiði yetkinleþmeyi olumlar. Böyle oluþacak yeni insan ýn nasýl öfkesini denetleyebileceðinin yolunu da duyumsatýr bize. Baþa dönecek olursak yeni insan, öfkesini yöneten, olur olmaz yerde dýþa vurmayan, bütün duygularýný milimetrik ayrýþtýrandýr. Kýsaca kiþiliðini yeniden kuran insandýr. Söylendiði gibi, öfke hitabet sanatý deðildir. Dil Derneði, böylesi açýklamaya, dilbilim açýsýndan olduðu gibi, toplumsal barýþ için de sakýncalý buluyoruz; çünkü söz sanatlarý içinde böyle bir dal bulunmamaktadýr. Bu açýklama baþta çocuklarýmýz olmak üzere, toplumun her kesimini yanlýþ konuþup yanlýþ davranýþlar sergilemeye yöneltebilir (8) diyerek karþý çýkmaktadýr. Yazýmý Voltaire in sözüyle bitireyim, Öfkeni aklýnda yenemiyorsan, kendini insandan sayma. Kaynaklar: (1) Serap Altekin, (2) Temel Demirer, (B)ilginize, (www.ozguruniversite.org/guncel (3) Cengiz Gündoðdu, Yarýna Götüren Tren, Varlýk Dergisi, Þubat 1989 (4) Burhan Günel, Sivas Kýyýmýndan 13 Yýl Sonra, (5) Afþar Timuçin, Kendine Söz Geçirmek, Evrensel Gazetesi, (6) Monteigne, Denemeler, Cem Yayýnevi, çev.sabahattin Eyuboðlu, 29.basým, Ýst.1997 (7) Mehmet AliYazýcý, Kültür ve Mücadele, Suluca Karahöyük Gazetesi, 23 Mayýs 2008 (8) Sevgi Özel, Öfke Hitabet Sanatý Deðildir!, NOT: Dil Derneði, DERNEÐÝMÝZE DESTEK OLALIM! YARIN ÇOK GEÇ OLABÝLÝR! diyor. 25 yýl önce Atatürk ün vasiyetnamesi çiðnenirken, kurumlarý kapatýlýrken tepkisiz kalmayýp dört yýl süren yasak ve baskýlara karþýn kurulan Dil Derneði 21 yýl sonra bu kez ekonomik sýkýntýlarla boðuþur ve çalýþamaz duruma gelmiþtir. Dernek Atatürk ün kalýtý dil devrimini sürdürmek, yayýn ve etkinliklerini artýrmak, dar alandan çýkmak için bütün dilseverleri baðýþ yapmaya çaðýrýyor. (Gazi Baran, /Nevþehir) 'AKP Faþist Bir Parti Oldu' Halkevleri Genel Baþkaný Abdullah Aydýn, AKP artýk faþist bir parti haline geldi, ona umut baðlayan aydýnlar arasýnda ve liberal çevrelerde düþ kýrýklýðý yarattý dedi. Zehra ÞAHÝNDOKUYUCU ANKARA Aydýn, Ýnþaat Mühendisleri Odasý Salonu nda toplanan Halkevleri 20. Olaðan Genel Kurulu nda yaptýðý konuþmada, "Cumhurbaþkanlýðýndan YÖK e, yargýdan tüm bakanlýklara ve devlet birimlerine Fetullahçý, ýlýmlý Ýslam rejimini hayata geçirecek kadrolar getirilmektedir. AKP, sendikalara ve meslek odalarýna bile el koymanýn peþindedir. Böylece, yandaþý, sözde muhalefet kurumlarýyla tansiyonu düþürmeye ve kitleleri denetlemeye çalýþýyor. Çünkü en ufak bir muhalefete tahammülü yok. 1 Mayýs 2008 de Taksim de ve tüm 1 Mayýs alanlarýnda yaþananlar AKP nin gerçek yüzünü ortaya çýkardý. AKP kendine demokrattýr. Onun bildiði ve papaðan gibi söyleyip durduðu tek özgürlük türban ve gericiliðin özgürlüðüdür dedi. Kentsel dönüþüm adý altýnda yoksul halkýn barýnma hakkýnýn elinden alýndýðýný kaydeden Aydýn, þunlarý kaydetti: Halkevleri, halkýn maðdur edilmediði, rantýn deðil toplumsal faydanýn esas alýndýðý düzenlemeler için çalýþýyor. AKP Hükümeti, elektriðe, suya, doðalgaza fahiþ zamlar yaptý. Tüm bunlarýn yanýna þimdi bir de aðýr vergi yükünü omuzlarýmýza yýkmaya hazýrlanýyor. En önemli yaþam kaynaðý olan suyun özelleþtirilmesi planlanýyor. Halkevleri su, ulaþým, enerji, iletiþim gibi hizmetlerin kamusallaþtýrýlmasý ve ücretsiz bir þekilde saðlanmasý için mücadele ediyor. Zehra ÞAHÝNDOKUYUCU Ankara DÝSK e baðlý Birleþik Metal-Ýþ Sendikasýna üye grevdeki TEGA iþçileri, yaptýklarý eylemle, haklý mücadelelerinin gerekçelerini kamuoyuna bir kez daha açýkladý. Tega iþçileri önce Sincan Kaymakamlýðý önünde basýn açýklamasý yapmak istedi. Ancak güvenlik güçlerinin izin vermemesi üzerine Emekçiye deðil, çetelere barikat ve Ýþçiyiz, haklýyýz, güçlüyüz, Bakanlýk uyuma, yasalarý Bugün Birlik Olma Zamaný KESK Genel Baþkaný Ýsmail Hakký Tombul ise, devrimci bir dönüþüme ihtiyaç olduðunu ifade ederek, Türkiye de yaþanan deðiþimler emek ve demokrasi güçlerinin kafasýný karýþtýrýyor. AKP nin demokratlýðýndan ve ordunun yurtseverliðinden medet umanlar hayal kýrýklýðýna uðruyor. Bu nedenle geldiðimiz noktada ayrýþmalar ve farklý birleþmeler yaþanabiliyor. Ancak biz antiemperyalist mücadeleye sýký sýký sarýlmalýyýz. Düzenle hesaplaþmamýz gerekiyor. Kendi seçeneðimizi yaratmalýyýz. Bugün dünden daha fazla birlikte mücadele etmeye ihtiyacýmýz var dedi. Genel Kurula, CHP, ÖDP, EMEP, SDP, TKP, Devrimci 78 liler Federasyonu, Çaðdaþ Hukukçular Derneði, DÝSK, Pir Sultan Abdal Kültür Derneði, Pir Sultan Abdal 2 Temmuz Vakfý ve TMMOB temsilcileri de katýldý. Birgün 1 Haziran 2008 Grevdeki Tega Ýþçileri Eylem Yaptý uygula, Yýlgýnlýk yok, direniþ var sloganlarý atarak Lale Meydaný na yürüdü. Birleþik Metal-Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Adnan Serdaroðlu, TEGA Mühendislik iþ yerinde 7 Þubat ta greve baþladýklarýný anýmsatarak, bu sürede iþverenin grevdeki 71 kiþiyi iþten çýkardýðýný, grevden önceki hak edilen ücretleri ödemediðini ve pek çok yasa dýþý giriþimde bulunduðunu söyledi. Serdaroðlu, TEGA Mühendislik te greve çýkanlarýn yerine yapýlan iþe alýmlarýn engellenmediðini anlatarak, Sincan Kaymakamlýðýnýn baþvurularýna karþýlýk vermediðini anlattý. Serdaroðlu, Hakkýmýzý iþverenin kursaðýndan geçirmeyeceðiz dedi. Birgün 1 Haziran Haziran 2008 Pazartesi

3 2 Haziran 2008 Pazartesi Kimya Salman Ýnanç Uðruna Hakullah ve Sömürü Hakullah ve sömürü sözcüðünü 30- belki de daha evvel yýllarda bir gazetenin bir köþe yazýsýnda okumuþtum. Yýllar geçti aradan geçenlerde Doktor Sabri DÜNDAR bey in bir yazýsýný okudum. Hakullah bir sömürü diyordu. Ben yýllar önce Ankara da yaþarken bir gazeteye abone idik. Bir gün gazetenin köþe yazýsýnda bir öðretmeninin yazýsýný okudum. Sabri Bey in yazdýðý gibi Hakullah ýn bir sömürü olduðunu yazýyordu. Ben o yazýyý okuyana kadar Hakullahýn ne demek olduðunu bilmiyordum. O öðretmeninin yazýsý bir haçtad e vam etti. Adýný unuttuðum o öðretmenin yazdýðý yazýlardan aklýmda kalanlarý yazýyorum. Alevilere çok güzel açýklamalar yapýyordu. Ýnanç uðruna Hakullah denen sömürüden uzak durun inanç denen inanma Allah la kul arasýnda gönül baðý baþkalarýný dedeleri inancýnýza ortak etmeyin diyordu öðretmen. Þöyle baþlýyordu : Doðu Anadolu da doðdum. Alevi çocuðuyum, bir gün oda dediðimiz köyün büyüklerinin çocuklarýn ve gençlerin toplandýðý bir gündü. Bir at üstünde birisi geldi, oradaki büyüklerle bir þeyler konuþtu, yarin geleceðim, her þey hazýr olsun dedi gitti. Büyükleri bir telaþ kapladý, biri birlerine seninki hazýr mý, ben daha hazýrlayamadým diye konuþtular. Babamla ben eve gittik, babam anama dede gelmiþ ne vereceðiz dedi. Anamda bu sene yaðýmýz peynirimiz yok, keçilerden birini verelim dedi. Ben çocuktum, neyin ne olduðunu bilmiyordum. Ve ertesi gün o atlý adam geldi, yanýnda birkaç tane adam vardý, bir de araba vardý. Bir sürü teneke yað, peynirmiþ. Birkaç tane keçi koyun bizim keçiyi de arabaya koydular, o da çekti gitti diyor öðretmen. Bir baþka günden anlatýyordu. O da dediðimiz yerde büyük küçük toplanmýþtýk, baþka bir dede gelecekmiþ, dede geldi bir þeyler anlattý, konuþtu konuþtu, elinde sazý da vardý. Konuþmasý bitince bir leðen, bir ýbrýk getirdiler. Dede elini yýkadý. O pis suyu herkese içirdiler ben de içtim diyor öðretmen. Çünkü büyüklerimizden öyle görüyorduk. Sömürünün inancýn baþka bir oyunu idi diyor öðretmen. Bu insanlarýn içinde hiç mi akýllý bir insan yok muymuþ. Ýnsan bir yýl çalýþýp çabaladýðý ailesinin yiyeceðinin yarýsýný dedeye verilir mi. Ýnsan yoksulluk yaþar mý. El yýkama suyu çocuklara içirilir mi diyor öðretmen. Bir þeyden daha yazýyordu: Evlatlarýný dedelere adak diyordu, nasýl verildiðini pek açýklamamýþtý. Benim bu yazýmý baðzý kimseler hoþ görmezler ama bunlarý akýllý bir öðretmen adýna yazdým. Alevi Kardeþlerimizi uyarýyor, dedelere varlýðýnýzý verip çocuklarýnýzý yoksul yaþatmayýn diyor Hakullah veya hediye denen sömürüden uzak durun diyor. Biz Bektaþilerde bu Hakullah yok çünkü dedemiz yok. Ben ne dedemde ne de babamda kazancýný baþkalarý ile paylaþtýklarýný görmedim duymadým. Gine de diyorum ki alan memnun veren memnun bu sömürü yýllarca sürüp gelmiþ, bu inanç daha da devam edeceðe benziyor. Ben de inananlara katýlýyorum. Biz Aleviler, Bektaþiler inanda bir kara taþa inan derler, inanç gönül iþi aklýn kendince neyi iyi görüyorsan ona inanýyorsun. Ben baþka yazýmda da Ýnancý yazmýþtým. Allahtan baðzý isteklerim olmayýnca Hacýbektaþ Veli Pirime diyorum Veliler Allaha daha yakýn olurmuþ. Sen duyur Allaha diye dua ederim, bu da bir inanç ama hediyesiz parasýz inanç. Ben bu yazýyý okuyalý yýllar geçti aradan eðer bu sözlerini yazdýðým öðretmen yaþýyorsa bu yazým eline geçerse çok çok selam olsun ona. Onun o güzel sözlerini hiç unutamadým. Ben Kimya SALMAN bütün insanlara saðlýklý günler dilerim. Hacýbektaþ Kýz Meslek Lisesi 9.Sýnýf ve 8.Sýnýf Öðrencilerine Eðitim Verdiði Alanlarý Tanýttý EÐÝTÝM SÜRESÝ ÖÐRENCÝ KAZANIMLARI SAY-1 Hangi Testi Çözmeliyim YOKTUR YOKTUR SÖZ-1 Hangi Testi Çözmeliyim YOKTUR KAYIP ÝLANI Hacýbektaþ Nüfus Müdürlüðü nden aldýðým Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Elif ÖZÞÝN Toplam : 1 Bölüm * Gastronomi ALPER ERKOCA EA-1 Hangi Testi Çözmeliyim YOKTUR Toplam : 11 Bölüm * Aile Ekonomisi ve Beslenme Öðretmenliði * Aile ve Tüketici Bilimleri Öðretmenliði * Konaklama Ýþletmeciliði * Konaklama Ýþletmeciliði Öðretmenliði * Seyahat Ýþletmeciliði * Seyahat Ýþletmeciliði ve Turizm Rehberliði * Turizm Ýþletmeciliði * Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik * Turizm ve Otel Ýþletmeciliði * Turizm ve Otelcilik * Yiyecek-Ýçecek Ýþletmeciliði SAY-2 Hangi Testi Çözmeliyim YOKTUR YOKTUR SÖZ-2 Hangi Testi Çözmeliyim YOKTUR YOKTUR EA-2 Hangi Testi Çözmeliyim YOKTUR YOKTUR DÝL Hangi Testi Çözmeliyim YOKTUR * Turist Rehberliði Önemli Açýklamalar * Yukarýdaki yükseköðretim programlarýný tercih ettiðinizde AOBP'niz 0.8 ile çarpýlarak ÖSS puanýnýza eklenir. Yanýnda *iþareti bulunan bölümleri Ek Puan ile tercih edebilecek öðretmen lisesi/meslek lisesi mezunlarý vardýr. Bu adaylara göre yarýþa geriden baþlayacaðýnýzý unutmayýnýz... Alan Nihan ALTOK Biliþim Teknolojileri Öðretmeni 1.Alan programýnýn toplam eðitim süresi, 9. sýnýftan sonra 3 öðretim yýlý olarak planlanmýþtýr. 2. Eðitim süresinin okul, iþletme ve bireysel öðrenme için ayrýlmýþ daðýlýmý, Biliþim Teknolojileri alaný haftalýk ders çizelgesi, dersler ve modüller ile ilgili açýklamalarda belirtildiði gibi uygulanýr. Programýn sonunda seçtiði dal / mesleðe yönelik olarak öðrenci; 1. Alandaki ortak temel, bilgi ve becerileri kazanabilecektir. 2. Biliþim Teknolojisi alanýnýn temel yeteneklerine sahip olabilecektir. 3. Dalýn gerektirdiði iþleri yapabilecektir. 4. Dalýn gerektirdiði özel meskeki yetenekleri kazanabilecektir. Açýklamalarý hazýrlayan ve sunan: Alper ERKOCA Rehber Öðretmeni Lise Türü : Meslek Lisesi : 4113 Yiyecek Ýçecek Hizmetleri Sýnavsýz Geçiþ ile Yerleþebileceðiniz Önlisans Programlarý Toplam : 10 Bölüm o Aþçýlýk* o Gastronomi ve Mutfak Sanatlarý* o Hazýr Yemek ve Aþçýlýk* o Host ve Hosteslik* o Otobüs Ýþletmeciliði* o Otobüs Þoförlüðü* o Turizm Rehberliði* o Turizm ve Otel Ýþletmeciliði* o Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Açýköðretim)* o Turizm ve Seyahat Ýþletmeciliði* Önemli Açýklamalar o Yukarýdaki iki yýllýk MYO önlisans progamlarýna ÖSS'ye girmeden Sýnavsýz Geçiþ ile yerleþebilirsiniz. o Bazý MYO programlarýndan mezun olduktan sonra Dikey Geçiþ Sýnavý ile 4 yýllýk bazý lisans programlarýna dikey geçiþ yapýlabilmektedir. Lise Türü : Meslek Lisesi Alan : 4113 Yiyecek Ýçecek Hizmetleri ÖSS ile Yerleþebileceðiniz Kontenjansýz Açýköðretim Programlarý Lisans Programlarý Toplam : 6 Bölüm o Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri (Açýköðretim) o Ýktisat (Açýköðretim) o Ýþletme (Açýköðretim) o Kamu Yönetimi (Açýköðretim) o Maliye (Açýköðretim) Yüksekokul ve Üniversiteye giriþte bölümün avantajlarý Bu alan mezunlarý meslek yüksek okullarýnýn; *Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eðitim veya Açýk Öðretim), *Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (Örgün veya Uzaktan Eðitim), *Biliþim Yönetim, e-ticaret ve Masaüstü Yayýncýlýk ön lisans programlarýna sýnavsýz geçiþ yapabilirler. SAY-1 puan türünde ; *Bilgi Teknolojileri *Bilgisayar Öðretmenliði *Bilgisayar Sistemleri Öðretmenliði *Bilgisayar ve Kontrol Öðretmenliði *Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði *Biliþim Sistemleri ve Teknolojileri *Elektronik-Bilgisayar Öðretmenliði *Kontrol Öðretmenliði bölümlerine EA-1 puan türünde ; *Yönetim Biliþim Sistemleri *4 yýllýk yüksek öðrenim programlarýna ek puan avantajý ile girebilme þansýna sahiptirler. *Ön lisans programlarýný baþarý ile bitirenler ÖSYM tarafýndan açýlan dikey geçiþ sýnavýnda baþarýlý olduklarý takdirde, biraz önce bahsedilen 4 yýllýk bölümlere dikey geçiþ yapabilirler *Kendi bölümleriyle ilgili bölümlerinden birisini tercih etmeleri halinde orta öðretim baþarý puaný 0.8 yerine 1.2 ile çarpýlarak bu bölümlere girmeleri kolaylaþtýrýlmaktadýr Yiyecek Ýçecek Hizmetleri Önemli Açýklamalar * Bu sütunda yukarýda yeralan yükseköðretim programlarýný tercih ettiðinizde AOBP'niz ( ) = 1.04 ile çarpýlarak ÖSS puanýnýza eklenir. Ek-Puan aldýðýnýz için diðer adaylara göre yarýþa önden baþlarsýnýz. Önlisans Programlarý Toplam : 14 Bölüm o Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (Açýköðretim) o Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Açýköðretim) o Dýþ Ticaret (Açýköðretim) o Ev Ýdaresi (Açýköðretim) o Halkla Ýliþkiler (Açýköðretim) o Ýlahiyat (Önlisans) (Açýköðretim) o Laborant ve Veteriner Saðlýk (Açýköðretim) o Muhasebe (Açýköðretim) o Perakende Satýþ ve Maðaza Yönetimi (Açýköðretim) o Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði (Açýköðretim) o Sosyal Bilimler (Açýköðretim) o Tarým (Açýköðretim) o Turizm ve Otel Ýþletmeciliði (Açýköðretim) o Yerel Yönetimler (Açýköðretim Turizm Ýþletmeciliði Ve Otelcilik 1. BÖLÜM TESTLERÝ Türkçe Sosyal Bilimler 1 Matematik 1 Fen Bilimleri 1 1. Bölüm Toplam Net ÖSS TOPLAM NET 50,8 Yerleþenlerin Aðýrlýklý Ortaöðretim Baþarý Puaný (AOBP) Ortalamasý Yerleþenlerin Ortaöðretim Baþarý Puaný (OBP) Ortalamasý Yerleþenler Arasýnda Ortaöðretim Baþarý Puaný En Düþük Adayýn OBP'si TABAN PUAN (Ek Puan Alarak Yerleþenler Arasýndaki En Düþük Puan ) GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ BÝGÝSAYAR ÖÐRETMENLÝÐÝ 2007 SAY-1 EK-PUAN ÝLE YERLEÞENLER (0.8 +0,24 AOBP) ÖSS de Yerleþen 45_Adayýn Net Ortalamalarý 1. BÖLÜMLERÝ Türkçe Sosyal Bilimler 1 Fen Bilimleri 1 Matematik 1 1.Bölüm Toplam Net TABAN PUAN Alan Ýçi Olarak Yerleþenler Arasýndaki En Düþük Puan TABAN BAÞARI SIRASI (Yukardaki Taban Puanýnýn 08+0,24 AOBP li SAY 1 Puanlýlar Arasýndaki Türkiye Baþarý Sýrasý) Yüksekokul Veya Üniversitelerden Mezun Olacak Öðrencilerin Unvanlarý *Biliþim Teknolojileri alanýndan mezun olan öðrencilerimiz "Teknisyen" ünvanýný *Kendi alanýnda bir meslek yüksek okulunda önlisans programýný tamamladýktan sonra ise "Tekniker" ünvanýný alabilmektedir. *Öðrencilerimiz kendi alanlarýnda ek puan verilen bir lisans programýný bitirirlerse "Teknik Öðretmen" ünvanýný alýrlar. ÝÞ BULMA ÝMKÂNLARI *Að iþletmenleri *Bilgisayar satýþ ve teknik destek firmalarý GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi TABAN BAÞARI SIRASI (Yukarýdaki Taban Puanýn AOBP'li EA1 Puanlýlar Arasýndaki Türkiye Baþarý Sýrasý) 2006 ÖSS'de Üniversiteye Yerleþip 2007 ÖSS'de AOBP'si Yarý Yarýya Kýrýldýðý Halde Bu 22,5 16,5 11, ,384 97,761 97, , ,6 16,6 26,3 22,2 87,7 354,224 5,443 50,8 BÝTTÝ

4 Geçtiðimiz günlerde Türk Tarih Kurumu Baþkaný Yusuf Halaçoðlu "Taþnak arþivlerinin açýlmasý için 20 milyon dolar para teklif ettim. Bu parayla arþivdeki belgeler rahatlýkla tasnif edilebilir, ama buna kimse yanaþmadý" dedi. Teklifin yakýþýksýzlýðý ve taraflar arasýnda böyle bir konuþmanýn geçip geçmediði meselesi bir yana (yazýyý kaleme alýp yayýna verdikten sonra Boston daki "Taþnak Arþivi" arþivlerin açýk olduðunu söyledi ve Halaçoðlu ile aralarýnda böyle bir konuþma geçmediðini belirtti), iddiasýnda haklý bile olsa Halaçoðlu nun bu arþivlerde ne bulmayý umduðunu bilmiyoruz. Ancak yýllardýr resmi tezi radikal biçimde sorgulayan Taner Akçam, tehcir konusundaki en savunmacý pozisyonda olduðu bilinen Osmanlý Arþivlerinde bile hala Türk resmi tezi ni çürütmeye yetecek sayýda ve nitelikte belgenin bulunduðunu iddia ediyor. Nitekim bu tezini Ýletiþim Yayýnlarý ndan 2008 yýlýnda çýkan kýsa adýyla Ermeni Meselesi Hallolunmuþtur adlý kitabýyla ispat etmeye koyuldu. Resmi tarih Bu kitapta aþaðýda bir özetini sunduðumuz arþivlere iliþkin bilgiler ve Yusuf Halaçoðlu nun Ermeni Tehciri ve Gerçekler, (Türk Tarih Kurumu Yayýnlarý, 2001) kitabýnda dile getirdiði bazý iddialara yönelik eleþtiriler de var. Halaçoðlu henüz ne bu iddialara, ne de bu kitabýn bütününe iliþkin bir yorumda bulunmadý. Halbuki, aðýrlýklý olarak Osmanlý arþivlerine dayanarak hazýrlanmýþ kitabýn iddialarýný Boston daki Taþnak arþivinde bulmayý hayal ettiði belgelerle çürütmesi pek kolay görünmüyor. Halaçoðlu nun resmi tezi savunmak için yaptýðý bu sansasyonel atak eðer dikkatleri Akçam ýn kitabýndan uzaklaþtýrmayý hedeflemiyorsa, topu taca atarak, iç kamuoyunu bir süre daha oyalamayý hedefliyor. Peki bu konuda gerçek durum nedir? Önce olumlu olaylardan bahsedelim. Ermeni Tehciri konusunda çalýþmak isteyen biri için çok önemli bir kaynak olan Baþbakanlýk Osmanlý Arþivi eskiden kataloglama iþlemlerinin tamamlanmamýþ olmasý gibi teknik nedenlerle ya da hükümet politikalarý nedeniyle araþtýrmacýlar tarafýndan özgürce kullanýlamýyordu. Bir zamanlar arþivde çalýþan akademisyenlerin sorguya çekilmesi, belge verilmemesi ve hatta arþivden atýlmalarý gibi birçok tatsýz olay yaþandý. (Bir örnek olarak bakýnýz; Ara Sarafyan, "The Ottoman Archives Debate and the Armenian Genocide", pdf ) Fakat özellikle son yýllarda Arþiv'de ciddi deðiþiklikler oldu. Hem yeni kataloglar araþtýrmacýlarýn hizmetine sunuldu hem de araþtýrmacýlarýn hakaret ve tehditlere muhatab olmasý son buldu. Þifre kalemi belgeleri Baþbakanlýk Arþivi nin içerdiði belgelere gelirsek; Ermeni Tehciri konusunda çalýþmak isteyen biri için Baþbakanlýk Osmanlý Arþivi ndeki Dahiliye Nezareti Þifre Kalemi belgeleri çok önemli bir kaynaktýr. Bunlar esas olarak merkezden taþraya çekilen kýsa telgraflardýr. Vilâyetlerden bu telgraflara gelen cevaplar ise kýsmen Emniyet Umum Müdürlüðü Birinci, Ýkinci ve Üçüncü Þube evraký içinde daðýnýk olarak bulunur. Ancak bugün bu evrak arasýnda, doðrudan Ermeni sürgünleri ile ilgili evrak neredeyse yok gibidir. Bu evraklarýn nerede olduklarý bilinmemektedir. Yine ayný arþivde bulunan Hariciye Nezareti gibi baþka dairelere ait belgelerden geniþ bir seçme yapýlmýþ ve internet ortamýna konmuþtur. adresinden ulaþýlabilecek bu belgelerin toplam sayýsý 1.500'ün üzerindedir. Bunlar resmi tezi desteklemek amacýyla özel olarak seçilmiþ belgeler olmakla birlikte, orijinal arþiv belgelerinin internet ortamýna konulmasý son yýllarda arþivlerde yaþanan olumlu geliþmeleri göstermektedir. Meclis-i mebusan zabýtlarý Bir baþka önemli kaynak, 1918 Kasým- Aralýk aylarýnda Ermeni tehcir ve Ayþe Hür Taþnak arþivini býrak, Osmanlý arþivine bak...(1) öldürmeleri konusunda yoðun tartýþmalara sahne olan Osmanlý Meclis-i Mebusan zabýtlarýdýr. Bunlar, TBMM tarafýndan transkripsiyonu yapýlarak yayýnlanmýþtýr. Ayný döneme ait bir baþka kaynak Osmanlý Meclis-i Mebusaný tarafýndan, savaþ yýllarýnda hükümet üyelerinin (savaþ ve tehcir) suçlarýný araþtýrmak amacýyla oluþturulan ve 5. Þube olarak bilinen komisyona ait tutanaklardýr. Bu tutanaklar Necmettin Sahir (Sýlan) Bey tarafýndan tutulmuþ ve Ýstanbul Meclisi Mebusan Matbaasý tarafýndan 1334 (1919) tarihinde basýlmýþtýr. Kitabýn yeniden basýmýný, Osman Selim Kocahanoðlu, Ýttihat ve Terakki'nin Sorgulanmasý ve Yargýlanmasý (Ýstanbul, Temel Yayýnlarý) adýyla 1998 yýlýnda yapmýþtýr. Ancak yine Meclis tarafýndan Ermenilere yönelik tehcir ve katliam suçlarýný kovuþturmak amacýyla, 24 Kasým 1918 tarihinde kurulan Tedkik-i Seyyiat Komisyonu nun belgelerinin nerede olduðu bilinmemektedir. Bunlarýn 1922 sonrasýnda, Ýstanbul'un Ankara Hükümetinin kontrolü altýna girmiþ olmasý nedeniyle Ýstanbul Örfi Ýdare (Sýkýyönetim) Kumandanlýðý tarafýndan Ankara da Genelkurmay Baþkanlýðý'na aktarýlmýþ olmasý gerekir ancak belgelerin Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt ve Denetleme Baþkanlýðý (ATASE) arþivinde olup olmadýðýna dair herhangi bir bilgi veya açýklama bugüne kadar yapýlmamýþtýr. Takvim-i vekayiler Üçüncü grup önemli kaynak, dönemin resmi gazetesi Takvim-i Vekayi'de yayýnlandýklarý kadarýyla, yýllarýnda Ýstanbul Divan-ý Harb-i Örfi'de görülen Ýttihat ve Terakki merkez ve yerel yöneticileri aleyhine açýlan davalara iliþkin belgelerdir. Bu gazetede toplam 63 davadan sadece 12 sine ait bazý belgeler yayýnlanmýþtýr. Bu davalardan Ýttihat ve Terakki Merkez Komite ve Teþkilatý Mahsusa sorumlularýna karþý açýlan dava ile dönemin Bakanlar Kurulu mensuplarý aleyhine açýlan dava gerek iddianame gerekse sanýk ifadeleri nedeniyle çok önemlidir. Önce ayrý davalar olarak baþlayan sonra ortak bir kararla sonuçlanan 14 oturumluk bu yargýlama sürecinin duruþma tutanaklarý, iki iddianamesi ve ortak karar sureti tam metin olarak Takvim-i Vekayi'de yayýnlanmýþtýr. Ýttihat ve Terakki nin parti sekreterleri davasýnýn toplam 13 oturumundan sadece 2 Haziran 2008 Pazartesi ilk üç oturumu ve karar sureti yayýnlanmýþtýr. Geriye kalan 10 davanýn ise ya Yozgat ve Trabzon davalarýnda olduðu gibi sadece karar suretleri ya da Erzincan ve Bayburt davalarýnda olduðu gibi, kararlarýn Padiþahça onaylarý yayýnlanmýþtýr. (Ancak gazetede yayýnlanan davalarýn da, yayýnlanmayan davalarýn da belgelerinin asýllarý ortada yoktur.)takvimi Vekayi'de yayýnlanmýþ bu belge tutanaklarý, V. N. Dadrian ve Taner Akçam kitap haline getirilmiþtir ve yakýnda Bilgi Üniversitesi Yayýnlarý arasýnda yayýnlanacaktýr. Ýstanbul basýný Dördüncü önemli kaynak grubu arasý Ýstanbul basýnýdýr. Her ne kadar, resmi tarih yazýmýnda Mütareke Basýný diye yaftalanarak nesnellikleri üzerinde ciddi bir kuþku bulutu yaratýlmýþsa da, dönemi biraz araþtýranlar, Mondros Mütarekesi ni izleyen yýllarda üzerindeki Ýttihatçý ve Saray baskýsýndan kurtulan basýnýn baþta Ermenilere yönelik politikalar olmak üzere, savaþ dönemi olaylarý hakkýnda son derece ayrýntýlý bilgiler aktardýklarýný görebilir. Ýstanbul, Erzincan ve Bayburt davalarýnýn karar suretleri gibi, Takvim-i Vekayi lerde bulunmayan birçok belge ile tehcire doðrundan katýlmýþ veya þahit olmuþ kiþilerin mahkeme ifadeleri veya anýlarý basýnýnda yer bulmuþtur. Örneðin Halep Valisi Celal Bey'in anýlarý Vakit gazetesinin Kânunievvel (Aralýk) 1918 tarihli sayýlarýnda üç bölüm halinde; III. Ordu Kumandaný Vehip Paþa'nýn mahkeme ifadesi 31 Mart 1919 tarihli Vakit gazetesinde yayýnlanmýþtýr. Tehcirde görev alan Çerkez Hasan Amca adlý görevlinin "Tehcirin Ýç Yüzü" adlý yazý dizisi, Alemdar gazetesinde 19 Haziran 1919'da baþlamýþ ancak 28 Haziran 1919'da yayýnlanan 8. tefrikada arkasý geleceði bildirilmesine raðmen kesilmiþtir. sesonline Devam Edecek

5 2 Haziran 2008 Pazartesi Nâzým Hikmet Ran ( ) Nâzým Hikmet'in Hayatý ve Sanatý(1) Selanik'de doðmuþtur (1902). Ýlköðrenimini Ýstanbul'da Göztepe Taþmektep, Galatasaray Lisesi ilk bölümü (1914), Niþantaþý Numune Mektebi'nde tamamlamýþ, orta öðrenimi ise, daha 12 yaþýnda iken yazdýðý "Bir Bahriyelinin Aðzýndan" adlý bir þiirini dinleyip çok beðenen Bahriye Nazýrý Cemal Paþa'nýn öðüdü üzerine geçtiði Heybeliada Bahriye Mektebi'nda yapmýþtýr (1918). Nazým Hikmet Bahriye'yi bitirdikten sonra Hamidiye Kruvazörü'ne stajyer güverte subayý olarak verilmiþ, bir gece nöbetinde üþütüp zatülcemp olmuþ (1919), saðlýðýný kazanamayýnca askerlikten çürüðe Yazýn yaþamý Merhumun Hanesi (1932), Unutulan Adam (1935), Ýnek (1965), Ferhat ile Þirin (1965), Enayi (1965), Sabahat (1966), Yusuf ile Menofis (1967), Ývan Ývanoviç Var mýydý, Yok muydu (1985). Roman: Kan Konuþmaz (1965), Yeþil Elmalar (1965), Yaþamak Güzel Þey Be Kardeþim (1966). Yazýlar: Ýt Ürür Kervan Yürür (1936-Orhan Selim takma adýyla), Alman Faþizmi ve Irkçýlýðý (1936), Milli Gurur (1936), Sovyet Demokrasisi (1936). çýkarýlmýþtýr (1920). Askerlikten ayrýldýktan sonra, Ýstanbul'un iþgaline çok üzülen Nâzým Hikmet Millî Mücadele'ye katýlmak üzere Anadolu'ya geçmiþ, Bolu Lisesi'nde kýsa bir süre öðretmenlik yapmýþtýr (1921). Rus devrimiyle ilgilenen þair, bir süre sonra Batum'dan Moskova'ya gitmiþ ve Doðu Üniversitesi'nde ekonomi ve toplumbilim okumuþtur ( ). Yurda dönüþünden sonra Aydýnlýk dergisine katýlmýþ, burada çýkan þiirlerinden ötürü hakkýnda "gýyaben" mahkumiyet kararý verildiðine öðrenince yeniden Rusya'ya geçmiþ, af çýkmasý üzerine Türkiye'ye dönmüþ ve bir süre Hopa cezaevinde tutuklu kalmýþtýr (1928). Nâzým Hikmet daha sonra Ýstanbul'a yerleþmiþ, çeþitli gazete ve dergilerle film stüdyolarýnda çalýþmýþ, ilk þiir kitaplarýný çýkarmýþ ve oyunlarýný yazmýþtýr ( ). Bir ara yine tutuklanmýþ, Cumhuriyet'in 10. yýlý dolayýsýyla çýkarýlan af yasasý ile özgürlüðüne kavuþmuþtur. Akþam Son Posta, Tan gazetelerinde Orhan Selim takma adýyla fýkra yazarlýðý ve baþyazarlýk yapmýþtýr (1933). Kara Harp Okulu öðrencileri arasýnda propaganda yaptýðý iddiasýyla yargýlanmýþ, Harp Okulu Askeri Mahkemesi'nce 15 yýl, ardýndan Donanma içinde faaliyette bulunduðu iddiasýyla da Donanma Komutanlýðý Askeri Mahkemesi'nce 20 yýl olmak üzere toplam 35 yýl hapis cezasýna çarptýrýlmýþ, cezasý Türk Ceza Kanunu'nun 68 ve 77 maddeleri uyarýnca 28 yýl dört aya indirilmiþtir (1938). Demokrat Parti'nin iktidara gelmesinden sonra çýkarýlan af yasasý (1950) kapsamýna alýnmasý için aydýnlar tarafýndan açýlan büyük bir kampanyanýn ardýndan, hukukçular yasal yollara baþvurmuþ, bu arada Nâzým Hikmet'de hapishanede açlýk grevine baþlamýþtýr. Sonunda Nâzým Hikmet'in geri kalan cezasý affedilmiþ ve þair 13 yýl hapislikten sonra özgürlüðüne kavuþmuþtur. Serbest býrakýldýktan sonra iþ bulamayan, kitap çýkaramayan þair için bu kez askerlik kararý alýnmýþ, 50 yaþýnda ve hasta olan Nâzým Hikmet çok zor durumda kalmýþtýr. Öldürülmekten korkan þair, kendisine hayran olan Refik Erduran (sonranýn ünlü oyun yazarý ve gazetecisi)'ýn önerisini kabul etmiþ, onun yardýmýyla bir motorla Karadeniz'de seyreden Romanya bandýralý bir gemiye binerek Türkiye'den ayrýlmýþtýr. Nâzým Hikmet, Moskova'da ölmüþtür. (3 Haziran 1963). Nâzým Hikmet, hece vezniyle yazdýðý ilk þiirlerini Yeni Mecmua, Ýnci, Ümit ve Celal Sahir (Erozan)'ýn çýkardýðý Birinci Kitap, Ýkinci Kitap vb. dergilerinde yayýmlamýþtýr. "Bir Dakika" adlý þiiriyle Alemdar gazetesinin açtýðý yarýþmada birincilik kazanmýþtýr (1920). Daha sonra Aydýnlýk, Resimli Ay, Hareket, Resimli Herþey, Her Ay gibi dergilerde yazan Nâzým Hikmet cezaevine girdikten sonra yýllarca yayýn yapamamýþtýr. Ancak, 1940'lý yýllarda, Yeni Edebiyat, Ses, Gün, Yürüyüþ, Yýðýn, Baþtan, Barýþ gibi toplumcu dergilerde Ýbrahim Sabri, Mazhar Lütfi takma adlarýyla ya da imzasýz olarak bazý þiirleri çýkmýþtýr. Kuvâyý Milliye Destaný Ýzmir'de Havadis gazetesinde tefrika edilmiþtir (1949). Destaný Yön dergisi yayýnlayarak (1965) Nâzým Hikmet'i yeniden okurlara ulaþtýrmýþ, þairin yapýtýna konan çemberi kýrmýþtýr. Yapýtlarý Þiir: 835 Satýr (1929), Jokond ile Si-Ya-U (1929), Varan 3 (1930), 1+1=1 (1930-Nail V. ile), Sesini Kaybeden Þehir (1931), Benerci Kendini Niçin Öldürdü (1932), Gece Gelen Telgraf (1932), Taranta Babu'ya Mektuplar (1935), Simavna Kadýsý Oðlu Þeyh Bedrettin Destaný (1936), Kurtuluþ Savaþý Destaný (1965), Saat Þiirleri (1965-Bas. Haz. M.Fuat), Memleketimden Ýnsan Manzaralarý ( Bas. Haz. M.Fuat, 5 Cilt), Rubailer (1966-Bas. Haz. M. Fuat), Dört Hapishaneden (1966-Bas. Haz. M.Fuat), Yeni Þiirler (1966-Bas. Haz. Dost Yayýnevi), Son Þiirleri (Bas. Haz. Habora Kitabevi), Tüm Eserleri (1980-Bas. Haz. A. Bezirci, 8 Cilt). Oyun: Kafatasý (1943), Bir Ölü Evi Yahut Mektuplar: Kemal Tahir'e Hapishaneden Mektuplar (1968), Cezaevinden Memet Fuat'a Mektuplar (1968), Bursa Cezaevinden Vâ-Nû'lara Mektuplar (1970), Nâzým'ýn Bilinmeyen Mektuplarý (1986-Adalet Cimcoz'la Mektuplar, Haz. Þ. Kurdakul), Piraye'ye Mektuplar (1988). Masal: La Fontaine'den Masallar (1949-Ahmet Oðuz Saruhan adýyla), Sevdalý Bulut (1967). Eserlerinden Örnekler Sanatý Þiire çok küçükken baþlayan Nâzým Hikmet, ilk þiirini 3 Temmuz 1913 tarihinde, henüz 11 yaþýnda iken yazmýþtýr: "Feryâd-ý Vatan". Bu þiir, Balkan Savaþý yengisini ve düþmanýn Çatalca'ya kadar ilerlemesini konu edinen bir þiirdir. Nâzým Hikmet'in yýllarý arasýnda yazdýðý þiirlerde çoðunlukla bireysel konularýn iþlendiðini belirten Asým Bezirci, özellikle aþk teminin aðýr bastýðýný ve "melankolik hava" taþýdýklarýný yazmaktadýr. Þairin ilk gençlik þiirlerinden bazýlarýný Bahriye Mektebi'nde öðretmeni olan ve annesi Celile Haným'a yakýnlýk duyan Yahya Kemal'in düzelttiðini Vâ-Nû belirtmektedir. Þairin yayýmlanan ilk þiiri 3 Teþrinievvel 1918 tarihli Yeni Mecmua'da Mehmet Nâzým imzasýyla çýkan "Hâlâ Servilerde Aðlýyorlar mý?"dýr. Bu þiir, ayný ad ve imza ile sonradan Ümid dergisinde de yayýmlanmýþtýr. Yahya Kemal tarafýndan düzeltilen bu þiir þöyledir: "Bir inilti duydum serviliklerde/dedim ki: Burada da aðlayan var mý?/yoksa tek baþýna bu kuytu yerde/eski bir sevgiyi anan rüzgâr mý?"/ "Hayat inerken siyah örtüler/umardým ki artýk ölenler güler/yoksa hayatýnda sevmiþ ölüler/hâlâ servilerde aðlýyorlar mý?" Bir nokta belirtilmelidir: Nâzým Hikmet'in ilk þiirlerinde, Osmanlý Ýmparatorluðu'nun gerilemesinden, uðradýðý savaþ yenilgilerinden kaynaklandýðý açýk olan ulusal duygular da önemli yer tutmaktadýr. "Kýrk Haramilerin Esiri" ile "Yaralý Hayalet" bunlarýn en güçlü örnekleridir. Teþrinievvel 1336 (1920) tarihli Yedinci Kitap'ta yayýmlanan "Yaralý Hayalet" þu dizelerle baþlamaktadýr: "Bir gece bir odada dört arkadaþ toplandýk/bir uzak rüya olan geçmiþ günleri andýk/gözlerimiz yaþlýydý, gönüllerimiz mahzun/hepimiz memleketten konuþtuk uzun uzun". Daha aþaðýda þu iki dize gelmektedir: "Çaldý, tanburasýndan tarihin sesi geldi/daðlara yaslanarak sanki Zeybek yükseldi". Yurt sevgisinin, tarihsel geçmiþe baðlýlýðýn yanýsýra bu þiirlerde þairin ustalaþmaya baþladýðý, vezni kullanmada zorlanmadýðý ve daha arý bir Türkçe'ye yöneldiði de görülmektedir. Yeni bir þiire doðru Nâzým Hikmet, Anadolu'ya geçtikten, bir yandan savaþýn bir yandan da halkýn sorunlarýyla, o güne kadar yeterince farkýna varamadýðý gerçeklerle karþýlaþtýktan sonra, hece ve aruz vezni ile yetinemeyeceðini, yeni bir þiire, baþka bir þiire gitmesi gerektiðini anlamýþtýr: "Anadolu'ya geçtim. Millet sýska, nuhtan kalma silâhý, açlýðý ve bitiyle savaþýyordu Yunan ordularýna karþý. Milleti ve savaþýný keþfettim. Þaþtým, korktum, sevdim ve bütün bunlarý yazmak gerektiðini sezdim. Þiirle yeni þeylerin, þimdiye kadar söylenmemiþ þeylerin ifade edilmesi gerektiðini sezdim. Bu iþte önce beni yeni öze göre yeni bir þekil bulmak meselesi ilgilendirdi. Ýþe kafiyeden baþladým. Kafiyeleri mýsralarýn sonunda deðil de bir sonda bir baþta denedim." Nâzým Hikmet, Rusya'da yeni bir dünya görüþü edinmiþ, olaylara, insan iliþkilerine bakýþý kökten deðiþmiþtir. Þair artýk, marksizme baðlanmýþ, diyalektik ve tarihsel materyalizmi benimsemiþtir. Ancak, henüz eski kalýplardan da tümüyle kurtulabilmiþ deðildir. Örneðin, 1922 yýlýnda Yeni Hayat dergisinde yayýmlanan "Kitâb- Mukkades" adlý þiiri, dinleri eleþtirmekte, bu yanýyla da içerik dönüþümünü sezdirmektedir. Bu þiirde hece vezninin aþýlmasýna yönelik bir çaba da görülmektedir. Nâzým Hikmet þiiri 7 ve 14 heceli dizelerle yazdýðýný söylemektedir: "Yaldýzlý meþin kabý/parçalanmýþ kitabý/ay altýnda dün gece/deli bir derviþ gibi/mumu sönmüþ, rahlesi yere devrilmiþ gibi/okudum saatlerce." Devam Edecek

6 Arkadaþlarý için park projesi hazýrladý,ünver parka kavuþturdu Sulucakarahöyük- NEVÞEHÝR Mihriban Emin Günel Ýlköðretim Okulu 5/A sýnýfý öðrencisi Hakan Özkan ýn hazýrladýðý prestij ödev,özkan baþta olmak üzere arkadaþlarýna güzel bir park kazandýrdý. Sýnýf öðretmeninin kendisine bir süre önce verdiði prestij ev ödevini,öðrenim gördüðü Mihriban Emin Günel Ýlköðretim Okulu nun hemen üzerindeki boþ alaný,yaptýðý bir proje ile park haline dönüþtürülmesini öngören Hakan Özkan,hazýrladýðý bir projeyi de Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver e gönderdi. Hakan Özkan ýn gönderdiði projeyi Nevþehir Belediyesi Ýmar Müdürlüðü ve Park ve Bahçeler Müdürlüðü uzmanlarý ile deðerlendiren Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver,ilköðretim 5. sýnýf öðrencisinin duyarlýlýk örneði göstererek hazýrladýðý bu projenin uygulanabilirliðinin de,ilgililerin onayýndan geçmesinin ardýndan Nevþehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile Mihriban Emin Günel Ýlköðretim Okulu arasýnda kalan boþ alaný,dinlenme ve oyun Sulucakarahöyük- NEVÞEHÝR Nevþehir'de J&B tarafýndan düzenlenen Start A Party, Türk ve Avrupa sosyetesinden isimlerin katýlýmýyla Kapadokya'daki peribacalarý arasýnda yapýldý. Bütün gece eðlenen davetliler, sabahýn erken saatlerinde balona bindi yýlýnda Ýstanbul'da baþlayan J&B Partisi; Ýspanya, Portekiz, Çin ve Meksika'nýn ardýndan dün gece Avrupa ve Türk sosyetesinin katýlýmý ile Kapadokya'da gerçekleþtirildi. Kapadokya'da Aþk Vadisi olarak da bilinen Ballýdere mevkiinde düzenlenen parti için, peribacalarýnýn arasýnda parký haline getirdi.nevþehir Park ve Bahçeler Müdürlüðü ekipleri tarafýndan düzenlenen park alanýna bazý oyun gereçlerinin yaný sýra, kondisyon aletleri de dizayn edildi. Daha sonra babasý Sefa Özkan ile birlikte Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver i ziyaret eden Mihriban Emin Günel Ýlköðretim Okulu 5/A sýnýfý öðrencisi Hakan Özkan, Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver in projesine gösterdiði yakýn ilgi ve alakadan dolayý teþekkür etti. Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver de,gerek bugün ve gerekse yarýný düþünen minik beyinlerin istek ve taleplerinin kendileri açýsýndan önem taþýdýðýný dile getirerek Yarýnýmýzý emanet edeceðimiz çocuklarýmýzýn daha saðlýklý bir þekilde toplum içerisinde yaþamalarýna imkan saðlamak en temel hedeflerimizden birisidir.onun için onlarýn düþüncelerine büyük bir önem veriyoruz.daha önceden de Güzelyurt Mahallesi nde de Ceren isimli bir minik yavrumuzun bizden park isteðini yerine getirmiþtik.hakan Özkan isimli öðrencimizin düþündüðü park projesini kýsa sürede hayata geçirdik.bundan da büyük bir mutluluk duyuyorum. dedi Sosyete Kapadokya'da eðlendi DEVREN SATILIK Danacý Kundura uygun fiyata satýlýktýr. Müraaacat: Tel: þeffaf bir çadýr kuruldu. Peribacalarýnýn ýþýk ve lazerlerle aydýnlatýldýðý parti sýrasýnda gazetecilerin bölgeye girmelerine izin verilmedi. Paris'ten, Amsterdam'a, Lizbon'dan Madrid'e kadar Avrupa basýnýndan ve sosyetesinden seçkin isimlerin katýldýðý partiye sadece 200 kiþi girebildi. Türk sosyetesinin yaný sýra Yonca Evcimik, Burak Kut ve Yasemin Kozanoðlu gibi sanatçýlarýn da katýldýðý partide, 1980'lerde adýndan sýkça söz ettiren Culture Club'ýn efsane solisti Boy George sahne aldý. Avrupa'dan gelen bazý sanatçýlarýn da canlý performans sergilediði parti sýrasýnda, peribacalarý üzerinde yapýlan lazer gösterileri ilginç görüntüler oluþturdu. Gece baþlayan ve sabahýn erken saatlerine kadar devam eden partide davetliler otobüsler ile balon turlarýnýn yapýldýðý alana hareket etti. Balonla gökyüzüne havalanan Avrupa ve Türk sosyetesi, keyifli dakikalar geçirdi. Partiye katýlanlar, balon turunun ardýndan özel bir uçakla Ýstanbul'a hareket etti. SATILIK DAÝRE TOKÝ 1 ci ETAP 1 ci BLOK 5 ci KAT 23 Numaralý Daire satýlýktýr. Hikmet BOZDAÐ Tel: Sulucakarahöyük- NEVÞEHÝR Bursa Büyükþehir Belediyesi Þehir Tiyatrosu tarafýndan Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi nde sahnelenen tek perdelik Fay Hattý Nevþehir li tiyatro severlerden büyük ilgi gördü. Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver,Nevþehir Belediye Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Kaya, Nevþehir Bayýndýrlýk ve Ýskan Müdürü Abdulkadir Tatar,Nevþehir Saðlýk Müdür Vekili Dr. Þenol Saðýr,Türk Telekom Ýl Müdürü Yavuz Yapar ýn yaný sýra çok sayýda tiyatro severin izlediði Fay Hattý nda uzun yýllardýr evli olan Sibel ve Ahmet ile 12 yýldýr üst katlarýnda oturan komþularý Murat ýn, 17 Aðustos depreminin ardýndan tanýþmalarý ve devamýnda geliþen olaylar mizahi bir dille aktarýlýyor. Ünlü karikatürist Behiç Ak ýn kaleme aldýðý, Büyükþehir Belediyesi Þehir Tiyatrosu Sanat yönetmeni Ertan Akman ýn yönettiði ve Murat Liman, Didem Hun Liman, Günay Güney ve Ece Þensin in rol aldýðý Fay Hattý nýn MUCU 2 Haziran 2008 Pazartesi Fay hattý ilgiyle izlendi yönetmen yardýmcýlýðýný Nilgün Yurtsever yaptý. Kostüm ve dekor tasarýmý Özüdoðru Cici, Iþýk tasarýmý Haluk Sayýlýr,Müzik ve efekt seçkisi Müfe Açýkdüþünenler ve Efektörlüðü Özcan Tütüncü ye ait tek perdelik Fay Hattý isimli oyunun sonunda Büyükþehir Belediyesi Þehir Tiyatrosu Sanat yönetmeni Ertan Akman, Nevþehir lilerin Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi gibi önemli bir sanat ve kültürün odaklandýðý bir merkeze sahip olmanýn haklý gururunu yaþamasý gerektiðini belirterek Biz Bursa da bile böyle bir merkeze sahip deðiliz,keþke imkan olsa da bu merkezi Bursa ya taþýsak.böyle bir yapýya büyük bir hayranlýk duydum,inanýyorum ki deðerli Nevþehir halký ne denli büyük bir yapýya sahip olduðunun bilinci içerisindedir. dedi. Oyun bitiminde oyuncularý tebrik eden Nevþehir Belediye Baþkaný Hasan Ünver baþta Büyükþehir Belediyesi Þehir Tiyatrosu Sanat yönetmeni Ertan Akman olmak üzere,oyunda rol alan oyunculara çiçek sundu. YAÞAM PÝDE RESTORAN HALKIMIZIN HÝZMETÝNE AÇILMIÞTIR Uygun Fiyalarýmýzla, tüm halkýmýzýn damak zevkine hitap etmek prensibimizdir. Pide çeþitleriý, tava çeþitleri, çorba çeþitleri ve sulu yemek, çeþitlerimizle Halkýmýzýn hizmetindedir. Ýþyerlerine Paket servisimiz vardýr. Adres: Eski Pazar yeri Ýþ Bankasý yaný Hacýbektaþ Tel: YERALTI TEKÝNDÜÐÜN SALONU Siz Deðerli Halkýmýzýn Adres:TEKÝN TÝCARET Ýkinci Pazar Yeri - MUCUR Tel: TEKÝN TÝCARET & KURUYEMÝÞ Düðün,Niþan,Sünnet,Mevlüt,Cenaze Toplantýlarýnýzda Masa Sandalye Çadýr ve Tüm Düðün Malzemeleri Kiraya Verilir. Ayrýca Alkol kuruyemiþ Çeþitlerimizle Hizmetinizdeyiz. Ramazan TEKÝN ve Oðullarý Merkez:2.Pazar Yeri MUCUR/KIRÞEHÝR Tel: Gsm: Þube:Karaburna Yolu Üzeri Cafer Baðýþ Apt. Altý Hacýbektaþ/NEVÞEHÝR

7 2 Haziran 2008 Pazartesi Hasan Bayram Göstergeler;Erken Seçimi Gösteriyor Son günlerde iktidarýn yaptýðý tüm faaliyetlerin genel bir deðerlendirmesi yapýldýðýnda,ülke siyasetini az-çok takip eden herkesin fark edeceði gibi,gidiþ bir seçim,belki erken bir genel seçim,belki de yerel seçim ile birleþtirilmiþ bir genel seçim.yargýtay dan çýkacak kararýn da ayný sonucu doðurmasý söz konusu,ancak ortaya çýkmýþ bir yargý kararý olmadan bu kanýya varmak doðru olmaz. Ýktidarýn yaptýðý,erken seçim belirtisi olarak yorumlanabilecek faaliyetlere gelince;kuraklýk gerekçe gösterilerek,hiç bekletilmeden Doðu ya yapýlmasý planlanan üretici desteði,olaðanda geciktirilerek ve zorlanarak yapýlan yardýmlarken bu kez acilen duyurusu yapýlmýþtýr.baþbakanýn,diyarbakýr çýkartmasý,yine seçim öncesi mitingleri aratmayacak bir düzenlemedir ki,diyarbakýr öyle her zaman ziyaretine açýk deðildir Baþbakan ýn,bu ziyarette seçim öncesi bir faaliyet olarak görünüyor.bað-kur ve SSK lýlara yapýlmasý düþünülen ve kamuoyuna duyurulmuþ bulunan yeni af taslaðý da tam bir seçim öncesi,oy avlama metodudur,yine ortaya atýlmýþtýr.kredi kartlarýna iliþkin yapýlacaðý söylenen düzenlemeler,kredi kartý bataðýna saplanmýþ,binlerce ekonomi maðdurunun oylarýný çalmaya yönelik bir seçim öncesi yatýrýmý olarak gözlenmektedir. Listeye eklenmesi gereken önemli seçim öncesi yatýrýmlar olarak;sözleþmeli personelin,kadroya alýnmasý,kamuda açýk olduðu söylenen kadrolara aniden binlerce kiþi alýnacaðýnýn duyurulmasý faaliyetleridir.gap projesi yýllardýr orada atýlý ve atýl býrakýlmýþken birdenbire iþsizliðe çözüm olarak gösterilmektedir,istihdamý saðlayacaðý nedense bu günlerde akýllarýna gelmiþtir,yoksa bir erken seçim beklentisi mi akýllarýný baþlarýna getirmiþtir bizim uyanýk siyasilerimizin? AKP iktidarý,asla unutulmamalýdýr ki;ikinci dönem iktidarýnýn da bu gününe kadar,bir tek üretime yönelik yatýrým yapmamýþtýr,hiçbir þey üretemeyen bu iktidar dönemi;cumhuriyet tarihi boyunca yapýlan tüm üretim yerlerini de elden çýkarmak gibi tarihi sorumluluðu yüksek iþe giriþmiþtir, Babalar gibi satmýþtýr,cumhuriyet kurulduðundan bu yana yapýlmýþ sanayi ve endüstri kurumlarýný hem de yok fiyatýna,hem de yakýnlarýna hem de ülkemizin yararýna olup- olmadýðýna bakýlmaksýzýn,önüne gelen her yatýrýmcýya.oysa bu tür satýþlar yapýlýrken Dünya nýn her ülkesinde;ulusal güvenliðimiz tehlikeye girer mi?bu satýþ sonunda dýþarýya bizi baðýmlý kýlar mý?gibi ulusal çýkarlarý gözeten,sonradan onulmaz yaralar açabilecek konular,önceden sorgulanýr,þimdi yapýlan;sorgusuz-sualsiz,akýl-mantýktan uzak,ulusal stratejiler ön plana çýkarýlmadan,danýþýlmasý gereken yerlere danýþýlmadan, Ben yaptým,oldu mantýðýna dayalý bir peþkeþ politikasýdýr ki,ekonomik sonuçlarý yavaþ-yavaþ görülmektedir. Ýktidarýn güvendiði,toplumsal bilincin zayýflýðýdýr,bu halk çabuk unutur,seçim zamaný bildik politikalarý uygular SADAKAYA DAYALI,SADAKAT,seçim sonucunda da yaptýðým yanýma kar kalýr.onursuzlaþan,emeðe saygýsý kalmamýþ,alnýnýn terini yemeyi unutmuþ bir toplumun varacaðý yer herkes için tehlikelidir.toplumsal psikoloji yerlerde sürünmekte,çaresizlik içindeki halk önlerine konacak,gerçek bir umudu sabýrsýzlýkla beklemekte,ancak var olan siyasi ortam toplumun bu beklentilerinden oldukça uzak,acýlen MUHALEFET ARANIYOR.Yaralar artýk sarýlamayacak hale gelmeden,toplumun ihtiyaçlarýna cevap verecek siyasi oluþumlara,umuda gereksinim var, Neredesin ey umut!...? Halký, Balýk akýllý görenlere,vereceðimiz bir yanýt olmalý,bizi bu yönde cesaretlendirecek Siyasi yapýlar,yanýmýzda olmalý ki gereken cevabý verelim,bize RAM olmayý tavsiye edenlere; Biz kimseye boyun eðmeyiz,cumhurýyet bizi kulluktan,yurttaþ olma bilincine,insan olma onuruna kavuþturdu,bizi tekrar,kul,boyun eðen yapamayacaksýnýz. diyebilelim. Halkýmýz son sözünü söylemedi,eksik olan bu sözü söyleme cesareti deðil,siyasi arenada söylemleri ile kendini temsil edecek güçte bir yapýlanmayý görememesindedir. Bilimin ýþýðý yolumuzu aydýnlatsýn. Saygýlarýmla Nurhak Katliamýnýn Üzerinden 37 Yýl Geçti Atilla Keskin anlatýyor: Hürriyet'teki resimleri benim yaþýmdaki her insan gördü mutlaka.(..) Sinan Hocamýn üstünde bir tek külot var. Delik deþik olmuþ güzelim fiziði. Kurþun yaralarýný saymaya çalýþýyorum. O kadar net görünüyor ki delikler... Emine ÖZCAN 16 Mart 1971'de Malatya Kürecik'teki Amerikan radar üssünü tahrip etmeye giden Türkiye Halk Kurtuluþ Ordusu'na (THKO) baðlý gruptan bir kýsmý, 31 Mayýs 1971'de Adýyaman'ýn Gölbaþý ilçesine baðlý Ýnekli Köyü civarýnda mola verdikleri bir sýrada jandarma birlikleri tarafýndan kuþatýlmýþ ve teslim olmayýp birliklerle çatýþmaya girmiþlerdi. Civardaki köylülerce eþkýya zannedilerek ihbar edilen grup, yedi kiþiden oluþuyordu: Sinan Cemgil, Kadir Manga ve Alpaslan Özdoðan çatýþma sýrasýnda öldü. Mustafa Yalçýner aðýr yaralandý. Hacý Tonak ise kaçamayarak yakalandý. Metin Güngörmüþ ve "hemþerim" adýyla bilinen Ahmet Erdoðan ise kaçtýlar. Daha sonra 6 Haziran'da yakalanan Güngörmüþ ve Erdoðan, Yalçýner ve Tonak'la birlikte THKO Davasýndan yargýlandýlar. Yalçýner mahkemedeki sorgulamasýnda daha sonradan kamuoyunda "Nurhak Katliamý" diye bilinecek olay hakkýnda þunlarý söyledi: "(...) Çatýþmada Sinan Cemgil, Kadir Manga ve Alpaslan Özdoðan'ýn yaralý iken vahþice kurþunlandýðýný, benim de üzerime metre mesafeden mermi sýkýldýðýný, köylülerin olay yerine gelmesi nedeniyle, sonradan atýlan mermilerle yalnýz kolumdan yaralanarak þans eseri kurtulduðumu (...) belirtmek isterim (...)"* Acýlara yenilmeyen gülümseyiþler "Acýlara Yenilmeyen Gülümseyiþler" ** isimli kitabýnda Atilla Keskin "Ölümleri kanýksamýyorduk ama o kadar çok arkadaþýmýzý kaybettik ki o dönem ölüm sýradanlaþýr olmuþtu" diyor. Denizler'in idam hükümlerinin okunduðu salonda haklarýnda idam hükmü verilen on sekiz gençten biri de Atilla Keskin'di, namý diðer "Ato". O dönem Ýstanbul ekibinde olan Keskin'in görevi iliþkileri iyi bildiðinden daða çýkacak arkadaþlarýný daða götürmekti. Yolcuða çýkmadan önce Ýstanbul'da kiraladýklarý evde, güzel bir Pazar sabahý, bahçede son çaylarýný içip bir yandan da radyo dinliyorlar. "Duyduklarýmýz bomba gibi düþüyor aramýza: 'Gölbaþýnda çatýþma, Sinan, Alp, Kadir öldürülmüþ, Yalçýner yaralý, Hacý Tonak sað ele geçirilmiþ'. Kendimizi acýlara, ölümlere hazýrlayarak yola çýkmýþtýk sözde... Korkunç daðlanýyor gencecik yüreklerimiz. Þaþkýnýz. Konuþan da yok, aðlayan da. Yusuf daha yeni dönmüþ ölümün eþiðinden, Deniz (Deniz Gezmiþ) ve Dede (Hüseyin Ýnan) tutuklu. Ýstanbul ekibinden çok kiþi tutuklu. Bu durumda Dað tek ümidimizdi. Üstelik Cihanlar (Cihan Alptekin) yola çýkmýþ. Ben gitmezsem ortada kalacaklar. (...)" Keskin'in bu kitabý yazarak ne zorlu bir iþe giriþtiðini bunca ölüm karþýsýnda kestirmemek imkansýz. Zaten o da "Biz sadece acýyý, kederi, hüznü, zulmü mü paylaþtýk? Elbette hayýr!... Notlarýmý süzdükçe paylaþmak istediðim birçok güzellik çýktý su yüzüne" diyor ve bu "güzellikleri" paylaþýyor. 37 yýl sonra Nurhak Katliamýna geri dönecek olursak bizler de Keskin'in notlarýndan -bu güzellikleri- dönemin gazetelerinin "Öldürülen anarþikler" diye verdiði Sinan Cemgil, Kadir Manga ve Alpaslan Özdoðan'ý ODTÜ ve Erzurum üniversiteleri öðrencileri Sinan, Kadir ve Alpaslan olarak Keskin'den alýntýlayacaðýz. Ne senden önce ne de sonra senin gibi þiir okuyana rastladým Sinan Cemgil 7 "Bu kez rüzgarda daðýlan simsiyah saçlarýný elleriyle tarayan Sinan Hoca. ODTÜ'nün stadyumu týklým týklým. Tribünlerde iðne atsan yere düþmez. Öðrenciler, öðretim üyeleri. Görevliler, inþaatlarda çalýþan iþçiler bile çýt çýkarmadan dinliyorlar Sinan Hocamýzý. (...) Simsiyah kadife pantolonu, kendisine çok yakýþan balýkçý kazaðý, rüzgarda daðýlan saçlarýyla tam bir erkek güzeli. (...) Konuþmasýný bitirip de sol kolu havada tüm gücüyle sloganlarýmýzý haykýrmaya baþlýyor. Tribünlerde herkes ayaklanmýþ bir orman gibi sol yumruklarýmýz havada katýlýyoruz sloganlara..." "Ne senden önce ne senden sonra senin gibi þiir okuyana rastlamadým Hocam. (...) Sizin evde Ruhi Su ile birlikte olduðumuz geceyi de anýmsýyor musun? Tüm ýsrarlarýmýza raðmen bir tek türkü söyletememiþtik. 'Ben Þirin'i dinlemek istiyorum bugün' diyordu. Ve Þirin de okur doðrusu, o gece Ege Türküleri, aðýtlardan oluþan nefis bir konser vermiþti bizlere(...)" "'Direniz Ato' dediðinde de çok güldürmüþtün beni. (...) Minübüsten inip bakýmlý apartmanlarýn arasýnda yürüyoruz. Devamý 8 de

8 Ýleride oldukça büyük bir bahçe içinde kagir ama kiþiliði olan eski bir Ýstanbul evine gözüm takýlýyor. 'Bu kadar apartman arasýnda amma da direnmiþ' diye düþüncemi belirtiyorum. Cevabýný unutmam imkansýz: 'Direniriz Ato, bizim ailenin ömrü hep direnmekle geçti. Gördüðün gibi evimiz de direniyor'. (...) Sonra evi gezdiriyorsun. Her yerde kitaplar, sözlükler, kaðýtlar, altý çizilmiþ ansiklopediler. Sanki ev deðil kütüphane, kardeþin ve baban harýl harýl kitap çeviriyor. Sahi sen kaç yabancý dil biliyorsun be Sinancan?" "Verdiðim sözü ancak beþ sene sonra Niðde cezaevinden çýkýnca yerine getirebildim. Sabahýn üçüne kadar oturduk Þirinle. (...) Taylan getirdiðim çikolatalardan hoþnut dizimin dibinde oturdu. Ertesi gün Boðaz'ýn sýrtlarýnda gezdik, nereden düþtüyse yolumuz mezarlýklarýn arasýna düþtü. Taylan soruyordu: 'Ato amca sen babamý iyi tanýyormuþsun. Muhakkak bu mezarlardan hangisinin babama ait olduðunu biliyorsundur. Bana da göstersene' Þimdi olsa ayný soru saatlerce oturur býkmadan anlatýrdým seni Sinan Hoca." "Hürriyet'in iç sayfalarýndaki resimleri benim yaþýmdaki her insan gördü mutlaka. Ama ben 30 yýla yakýn zaman geçtikten sonra bin kere seyrettiðim bir film gibi, her sabah aynada baktýðým yüzüm gibi anýmsýyorum onlarý. Sinan Hocamýn üstünde bir tek külot var. Delik deþik olmuþ güzelim erkek fiziði. Kurþun yaralarýný saymaya çalýþýyorum. O kadar ne görünüyor ki delikler." Öykümüzün isimsiz kahramanlarýndan biri de sendin, Kadir Manga "Gerçekten gördük mü o çiçeði Kadir? Buzullaþmýþ karlarýn altýnda incecik bir su... Suyun kenarýndaydý anýmsýyor musun? (...) keþke koparsak tüfeklerimizin namlusuna taksaydýk. Ama yapamadýk. (...) Sonralarý okuduðum bir kitapta rasladým bu çiçeðe 'kardelen'miþ ismi. Yapamadýk, belki de koparýrsak solmasýndan korktuk deðil mi Kadircan?" "Biliyorsun, pencere kenarý en sevilen mekandý Diyarbakýr Cezaevi'nde. Çok kalýn taþ duvarlarý olan eski bir iç kaledir bu cezaevi. (...) O gün de yine pencere kenarý sohbetindeydik birlikte. Üniversitede ayný sýnýfta okuduðunuz kýz arkadaþýný, taa, uzaktan tanýdýn. Elleri paketlerle doluydu, simsiyah saçlarý seninki gibi yaðlanmýþçasýna parlýyordu. Nasýl da heyecanlandýn onu görünce. Kalem odasýnda 'özel' bir görüþ iznini müdürden ben kopardým. Görüþe giderken kopacak fýrtýnanýn farkýndaydýn elbet. 'Hadi, hadi, iyisin yine', 'Þuna bak, þuna; yere bakar yürek yakar.', 'Ne yapalým oðlum, biz senin kadar yakýþýklý deðiliz; yoksa yüzlerce kilometre yol kat edip bizi de ziyaret eden kýzlar olurdu'. (...) Artýk daha fazla dayanman olanaksýzdý. Cevap yetiþtirmek yerine, Teo'yu kaldýrýp yere çalýyorsun. Küçük Ali de yine aranýzda. Bak bu satýrlarý yazarken, yine burnumun direði sýzlýyor. (...) ne güzel insandýn be Kadircan. Ýçin de dýþýn da pýrýl pýrýldý. Öykümüzün isimsiz kahramanlarýndan biri de sendin... "Ne rezil geceydi deðil mi? Zifiri karanlýk, bora, fýrtýna, üstelik zehir gibi bir soðuk. Bir adým önümüzü göremiyoruz. Resmen körebe oynamaya baþladýk. Öylesine zindana kesmiþ ki tüm evren, kimi zaman adým attýðýmýz yeri görebilmek için çakmak çakýyoruz. Ama o fýrtýnada çakýlan çakmak da anýnda sönüyor. Art arda sýralanmýþýz; hepimiz ayaðýmýzý görmeden bir çukura sokup kýrmaktan korkuyoruz. Tepelerde bir yerdeyiz; yanlýþ bir adým atýp uçuruma yuvarlanmak en büyük korkumuz. Yolumuzu bütünüyle kaybetmiþiz. (...) Hepimizin sýrt çantalarýnda yiyecek var; yufka ekmeði, kuru üzüm, çökelek, zeytin vs... Hepimiz yola çýkmadan önce sýrt çantalarýmýzý sarýp sarmalamýþýz. Bizden bir parça olmuþ yükümüz. Ama seninki farklý. Sýrt çantanda kiloluk bir pekmez tenekesi, her adým atýþta seni bir o yana bir bu yana çekiyor. Üstelik teneke tamamen dolu olmadýðý için, çalkalanýp dengeni bütünüyle bozuyor. Biz bile adým atmakta zorlanýrken, sen resmen ýstýrap çekiyordun.saatler sonra maðaraya ulaþýp þeftali çaylarýmýzý yudumlamaya baþladýðýmýzda, yine de ilk kahkahalarý atan sendin." "Bir yaným hâlâ bomboþ Kadircan... Bir yaným kötürüm. Hep gülümsüyorsun belleðimde. Dümdüz, simsiyah saçlarýn, seyrek, aþaðýya sarkýk býyýklarýn, sýrtýnda alametifarikamýz olan ODTÜ armalý kazaðýnla her sözcükte yaný baþýmda oturuyorsun... 'Sýra neferi' diye bir þey varsa, o sendin, Alpaslan Özdoðan ""Oysa sana kalsa bu geceyi bile bu evde geçirmeyip gece yarýsý hemen yola çýkacaktýk. Daðdakilere kavuþmak için müthiþ sabýrsýzdýn. Yine konuþmuyorsun, konuþsan da aðzýndan çýkan, sadece görevimize iliþkin birkaç küçük soru. Ayaðýnda doðru dürüst bir ayakkabý yok. Senin koca ayaklarýna köyden uygun bir ayakkabý bulmamýz olanaksýz. Yola çýkmadan önce senin aklýna gelmiyor. Ben de deneyimli olduðum halde, o kadar iþin arasýnda sana bir bot uydurmayý akýl etmiyorum. Ben kendi eþekliðime veryansýn edip 'Ne yapabiliriz,' diye kývrandýkça, sen; "Boþ ver, üzme canýný, ben böyle de idare ederim," diyordun sadece." "Biliyor musun Alp? Ne El-Feth Kamplarý'nda ne de Diyarbakýr Cezaevi'nde ben senin bir tek kez özel bir isteðin olduðuna tanýk oldum. Çok sinirlenince býyýklarýný sývazlamanýn dýþýnda aðzýndan kötü bir söz duyduðumu bile anýmsamýyorum." Feth'de en çok seni götürürlerdi gece devriyesine, (...) Hep seni anlatýrlardý överek, sen ise sorduðumuzda gülümserdin sadece. (...) kardeþlerini görünce; 'Bunlarýn kökleri herhalde Vikingler'e dayanýyordun..' diye düþündüm. Kýz ve erkek kardeþlerin Diyarbakýr Cezaevi'ne ziyaretimize geldiklerinde, unutmam olasý deðil, onlarý gören tüm gariban mahkûmlar kelimenin tam anlamýyla çarpýlmýþlardý. Sapsarý uzun saçlar, upuzun sýrým gibi vücutlar, yemyeþil gözler... Tertemiz giyimliydi, üçü de. Gerçekten kimdin sen, Alp? THKO eylemleri baþladýðýnda kim ne yapýyor bilmezdik. Sormazdýk da. Ara sýra ortalýktan kaybolurdun sadece. Çok sonralarý öðrendim, senin önemli tüm eylemlerde olduðunu. (...) Kimbilir ne çok sevdin, ne çok sevildin? Katýldýðýn eylemleri hiç anlatmadýðýn gibi, aþklarýný da anlatmadýn. 'Sýra neferi' diye bir þey varsa, sen o tanýma tam uyandýn..." Atilla Keskin kimdir? 1964'te Türkiye Ýþçi Partisi üyesi oldu. 1969'DA ODTÜ Fikir Kulübü baþkanlýðý yaptý. 1970'de El-Fetih Eðitim Kampý'ndan dönüþte tutuklanarak Diyarbakýr Cezaevi'nde sekiz ay yattý. THKO Davasýnda Deniz Gezmiþ ve arkadaþlarýyla birlikte yargýlanýp müebbet hapis cezasý aldý. 4 yýl Mamak askeri cezaevinde ve Niðde'de yattý affý ile salýverildi. 1977'den beri Almanya'da zorunlu sürgün olarak yaþýyor. Politik dergilerde yayýnlanmýþ makale ve öyküler yazdý. Bu yýl Acýlara Yenilmeyen Gülümseyiþler kitabýnýn 7. baskýsý yayýnlandý. (EZÖ/GG) *Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi, Ýletiþim Yayýnlarý, Cilt 7, sayfa ** Acýlara Yenilmeyen Gülümseyiþler, 12 Mart Deniz, Yusuf, Hüseyin, Ýdamlar, Tekin Yayýnlarý, 22008, 7. basým, Atilla Keskin BÝA Haber Merkezi - Ýstanbul 30 Mayýs 2008, Cuma K A Ý M SPOR AYAKKABI & GÝYÝM MAÐAZASI HÝZMETÝNÝZDE ADÝDAS KNETIKS LOTTO NÝKE KONVERS Herkesin bütçesine uygun modeller Tiþört & Eþofman & kot pantolon Uygun fiyatlarla kaynaðýndan alýn Nevþehir Caddesi/ Askerlik Þubesi karþýsý Hacýbektaþ Tel: com

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

A Ç I K L A M A L A R

A Ç I K L A M A L A R A Ç I K L A M A L A R 2006-ÖSS'ye giren adaylara iki bölümden oluþan bir sýnav uygulanmýþtýr. Birinci bölümde ortak derslerle ilgili Matematik-1 Testi (Mat-1), Fen Bilimleri-1 Testi (Fen-1), Türkçe Testi

Detaylı

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 31 31 SAY-1 336.997 340.287 329.613 329.613 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 41 41 SAY-2 282.214 298.589

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 3A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI

TABLO-1. 2003-ÖSS SONUCU ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARININ EN KÜÇÜK PUANLARI VE KAYIT KODLARI A Ç I K L A M A Bu tablo, 2003 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini, en küçük puanlarýný

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 96-117). 47 2003 2003 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askerì Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim Lisesi

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

A Ç I K L A M A Bu tablo, 2004 Öðrenci Seçme Sýnavý sonuçlarýndan elde edilen Y-ÖSS puanlarýna göre yerleþtirme yapýlan lisans ve önlisans yükseköðretim programlarýnýn kodlarýný, adlarýný, puan türlerini,

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

A YÖP Ç I K L A M A Puan Küçük Yerleþtirme Kayýt Bu Kodu tablodaki Program meslek Adý yüksekokullarý ile açýköðretim önlisans Türü programlarýna, Puan Öncelikleri öncelikle Kodu ilgili mesleki ve teknik

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 75 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Merkezi Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Adý Sýnavsýz geçiþ hakký bulunan adaylarýn yerleþtirilmeleri yapýldýktan sonra Tablo-3A'daki boþ kalan kontenjanlara lise

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

2013 YGS-LYS larý Üniversite Adý - Bölüm Adý - Türü ABANT ÝZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Diþ Hekimliði Fakültesi (MF-3) 47 448,934 17.600 Bilgisayar ve Öðretim Tek. Öðr. (YGS-1) 52 298,213 248.000 Fen Bilgisi

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 29 EYLÜL 2011 Ölçme, Seçme ve Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2010 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 4 EKÝM 2010 Öðrenci Seçme ve Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý Kanun'la

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı