TURNOG. TND Nöroonkolojik Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu Bülteni Turkish Neuro-Oncology Group TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TURNOG. TND Nöroonkolojik Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu Bülteni Turkish Neuro-Oncology Group TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ"

Transkript

1 TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ TURNOG BÜLTEN 6 / KASIM 2008 / NOVEMBER 2008 TND Nöroonkolojik Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu Bülteni Turkish Neuro-Oncology Group Nöroonkolojik Cerrahi Ö retim ve E itim Grubu Tarihçesi TURNOG Kurulufl Amac ve Hedefleri 2008 Nöroonkoloji Sempozyum Program Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ/WHO) Santral Sinir Sistemi Tümörleri S n flamas (2007) Nöroonkoloji Dernekleri Nöroonkoloji Dergileri Nöroonkoloji Sorular

2 TURNOG Bülten 6 / Bulletin 6 / Kas m 2008 / November 2008 TÜRK NÖROfi RÜRJ DERNE (TND) NÖROONKOLOJ K CERRAH Ö RET M ve E T M GRUBU Turkish Neuro-Oncology Group TURNOG TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU Başkan Dr. Ethem BEŞKONAKLI 2. Başkan Dr. Murad BAVBEK Sekreter Dr. Ağahan ÜNLÜ Muhasip Dr. Mehmet Yaşar KAYNAR Veznedar Dr. Süleyman ÇAYLI Türk Nöroşirürji Derneği Taşkent Cad. 13/4 Bahçelievler Ankara Tel : Faks: Web: E-posta: TURNOG i Ç i N D E K i L E R Baflkandan Nöroonkolojik Cerrahi Grubu Tarihçesi Kurulufl Amac ve Hedefleri Nöroonkolojik Cerrahi Ö retim ve E itim Grubu Yönetim Kurulu.4 Çal flma Gruplar ve Yöneticileri Üyelerimiz Üyelik fiartlar ve Üyelik Formu Güncel Duyuru, Sempozyum Davetiye, Program Dünya Sa l k Örgütü Santral Sinir Sistemi Tümörleri S n fland rmas, Dünyada Nöroonkoloji ile ilgili Gruplar ve Dernekler Di er Nöroonkoloji Grup ve Dernekleri Nöroonkoloji ile ilgili Dergiler Nöroonkoloji Sorular ve Cevaplar TND NÖROONKOLOJİK CERRAHİ ÖĞRETİM ve EĞİTİM GRUBU Başkan Dr. Zafer BERKMAN Başkan Yardımcısı Dr. İbrahim ZİYAL Sekreter Dr. İlhan ELMACI Üyeler Dr. Uğur TÜRE Dr. Türker KILIÇ Buluş Tasarım ve Matbaacılık Hizmetleri Tel : , Ankara

3 Prof. Dr. M. Zafer BERKMAN TND Nöroonkolojik Cerrahi Ö retim ve E itim Grubu Baflkan BAfiKANDAN De erli Meslektafllar m Nöroonkolojik Cerrahi Ö retim ve E itim Grubu 2001 y l nda kurulmufl olup 7 yafl nda Türk Nöroflirürji Derne i nin en büyük altgruplar ndan biri olman n gurur ve mutlulu unu duymaktad r. Multidisipliner bir anlay flla di er branfllar da kucaklayan grubumuz 122 üyesinin ilk günkü heyecan ile Nöroonkoloji alan ndaki yenilikleri yak ndan takip etmekte, sempozyumlarda konusunda tecrübeli meslektafllar m z arac l ile bilgi paylafl m nda bulunmaktad r. Türk Nöroflirürji Derne i Nöroonkolojik Cerrahi Grubu (TURNOG), 2-3 May s 2008 tarihinde Marriot Otel/ stanbul da Multidisipliner Nöroonkoloji Sempozyumu nu, Türk Onkoloji Grubu Santral Sinir Sistemi Tümörleri Çal flma Alt Grubu (TOG) ve Türk Nöropatoloji Araflt rma (Çal flma) Grubu (TURNORPAG) ile birlikte yapm fl olup, sempozyumun e itim kalitesi çok yüksek ve genifl kat l ml olmufltur Kas m 2008 tarihinde Dedeman Otel/ stanbul da Nöroonkolojik Cerrahide Yaklafl mlar bafll kl sempozyumda birlikte olaca z. Power Point ve video gösterimi ile nöroonkoloji tarihi, cerrahi, patoloji ve radyolojideki yenilikler yan nda, hipofiz adenomlar, spinal tümörler, meningiomlar, glial tümörler, infratentoryal tümörler ve yan ve lateral ventrikül tümörlerine cerrahi yaklafl mlar tart fl lacakt r. Santral sinir sistemi tümörleri son 40 y ld r yap lan 4 çal flmada s n fland r lmaya çal fl lm fl olup, bunun 3 tanesi son 15 y lda yap lm flt r. Bu bültenimizde Dünya Sa l k Örgütü taraf ndan 2007 y l nda yap lan son Santral Sinir Sistemi Tümörleri S n flamas n ve yenilikleri sizlerle paylaflt k. Bültende ayr ca board s nav na yard mc olmak amac yla genç meslektafllar m z için Nöroonkoloji soru örnekleri sunulmufltur. Nöroonkoloji kitab 2009 y l nda yay nlanacakt r. Sa l kl ve mutlu bir yaflam dile iyle sayg lar sunar m. TURNOG BÜLTEN SAYI 6, SAYFA 1

4 NÖROONKOLOJ GRUBU TAR HÇES Nöroonkoloji grubu, tarihli kurulufl amac ve hedeflerini içeren mektubun 13 meslektafl m z taraf ndan Türk Nöroflirürji Derne i (TND) yönetim kuruluna sunulmas ile kurulus sürecine baslad. Bu 13 meslektafl m z Dr. Nejat Akalan, Dr. Zafer Berkman, Dr. Savas Ceylan, Dr. Ahmet Çolak, Dr. Haluk Deda, Dr. Ramazan Durmaz, Dr. Çetin Evliyaoglu, Dr. Müfit Kalelioglu, Dr. Türker K l ç, Dr. Ender Kofral, Dr. Necmettin Pamir, Dr. Nezih Oktar, Dr. Emin Özyurt ve Dr. Ali Savafl idi. TND den olumlu yan t gelmesi üzerine Nöroonkoloji grubu ilk resmi toplant s n tarihinde stanbul da yapt. Bu toplant da grup baflkanl na Dr. Nezih Oktar grup sekreterliiine Dr.Ahmet Çolak, yönetim grubu üyeliklerine de Dr. Türker K l ç, Dr. Emin Özyurt ve Dr. Zafer Berkman getirildiler. Alt çal flma komiteleri belirlendi. TND üyeli i yan s ra en az 5 y ll k uzmanlar n aktif üye, 5 y ll k uzmanl klar n tamamlamayanlar n inaktif üye, Nöroflirürji d fl uzmanl olanlar n da dan flman üye olarak kabul edilebilmesi benimsendi. Gruba ait bir logo ve URL adresinde bir WEB sitesi ile e-posta iletiflim grubu ve e-posta adresi oluflturuldu Ekim 2002 tarihinde Denizli Pamukkale de Supratentoryal astrositom ve oligodendrogliomlar sempozyumu düzenlendi dönemi için ayn yönetim kurulu seçildi. 31 Mart-1 Nisan 2005 tarihinde Nöroonkolojide moleküler boyuttan klini e sempozyumu düzenlendi dönemi için grup baflkanl na Dr Türker K l ç, baflkan yard mc l na Dr. M. Zafer Berkman, sekreterli e Dr. lhan Elmac ve yönetim kurulu üyeliklerine Dr. Nezih Oktar ve Dr. Evren Kelefl getirildiler. Bu dönemde 1-2 Aral k 2006 tarihinde stanbul da Nöroonkolojik cerrahide ülkemizin durumu: standardizasyon ve hedeflerin belirlenmesi ve Eylül 2007 tarihinde Çeflme/ zmir de Nöroonkolojik cerrahide teknikler ve anatomik yaklafl mlar sempozyumlar düzenlendi. Grup bünyesinde 10 tümör grubunda çal fltay gruplar oluflturuldu dönemi için grup baflkanl na Dr. M. Zafer Berkman, baflkan yard mc l na Dr. brahim Ziyal, sekreterli e Dr. lhan Elmac ve yönetim kurulu üyeliklerine Dr. U ur Türe ve Dr. Türker K l ç getirildiler Kas m 2008 tarihinde stanbul da Nöroonkolojik Cerrahide Yaklafl mlar sempozyumu yap lacakt r y l nda Nöroonkoloji kitab ç kart lacakt r. Halen grubumuzun toplam 122 üyesi bulunmakta olup bunun 103 ü Nöroflirürji uzman, 19 u dan flman üyedir. TURNOG YÖNET M KURULU TURNOG BÜLTEN SAYI 6, SAYFA 2

5 TURNOG KURULUfi AMACI ve HEDEFLER Nöroflirürji disiplinindeki bilgi üretiminin h zla artt ve bir beyin cerrah n n teorik bilgisinin, nöroflirürjinin tüm alt dallar nda güncel kalmas n n gittikçe olanaks zlaflt günümüzde, akademik anlamda uluslararas düzeyde üretken olman n ancak spesifik ilgi alanlar n n varl ile mümkün olaca gerçektir. Günlük nöroflirürji prati inde cerrahi tedavisini uygulamakta oldu umuz sinir sistemi tümörlerinin cerrahi sonras tedavilerinde ve deneysel çal flmalar düzeyinde ortaya ç kan geliflmeleri yak ndan takip edebilmek için günceli yakalama gere i vard r. Bu nedenler ile Türkiye de beyin ve omurilik tümörleri konusunda sa l kl demografik veriler toplamak, Deneysel çal flmalarda güncel uluslararas düzeyi yakalamak, Tümör cerrahisindeki tart flmal noktalar gündeme getirmek, Yetiflmekte olan beyin cerrahlar n nöro-onkoloji konusuna çal flmaya yönlendirmek, Genel onkoloji prensipleri ve etkinlik de erlendirme esaslar n tüm nöroflirürjiyenlerle paylaflmak, Türk Nöroflirürji Derne i toplant lar nda nöro-onkoloji konusunda deneyimli ulusal ya da yabanc konuflmac lar nöroflirürji camias ile buluflturmak, Kurumlararas iflbirli ini artt rmak ve tedavi protokolleri oluflturmak, Yak n gelecekte gündeme gelecek olan gen tedavisi, progenitör hücre uygulamalar n n etik sorunlar nda yol gösterici, belirleyici rol oynamak, Santral sinir sistemi tümörleri ile iliflkili European Association for Neuro- Oncology (EANO), International Conference on Brain Tumor Research and Therapy (Asilomar grubu), European Organization for Research on Treatment of Cancer (EORTC), AANS-CNS Tümör Gruplar, Society for Neuro-oncology (SNO) gibi platformlarda Türkiye nin temsil edilmesini ve aktif rol almas n h zland rmak Amaç ve hedefleri do rultusunda kuruluflu gerçeklefltirilmifltir. TURNOG BÜLTEN SAYI 6, SAYFA 3

6 TURNOG YÖNET M KURULU Nöroonkolojik Cerrahi Ö retim ve E itim Grubu Yönetim Kurulu Baflkan Dr. Zafer Berkman Baflkan Yard mc s Dr. brahim Ziyal Sekreter Dr. lhan Elmac Üyeler Dr. U ur Türe Dr. Türker K l ç Geçen Dönem Baflkan Dr. Türker K l ç Önceki Dönem Baflkan Dr. Nezih Oktar ( stanbul) (Ankara) ( stanbul) ( stanbul) ( stanbul) ( stanbul) ( zmir) Dr. Zafer Berkman Dr. Türker K l ç Dr. Nezih Oktar TURNOG BÜLTEN SAYI 6, SAYFA 4

7 TURNOG ÇALIfiMA GRUPLARI ve YÖNET C LER Yüksek Gradeli Glial Tümör Çal flma Grubu Dr. Ender Korfali Dr. Nezih Oktar Dr. Savafl Ceylan Düflük Gradeli Glial Tümör Çal flma Grubu Dr. Evren Kelefl Dr. Sabahattin Çobano lu Dr. Kayhan Kuzeyli Hipofiz Tümörleri Çal flma Grubu Dr. Nurcan Özdamar Dr. Zafer Berkman Dr. Nurperi Gazio lu ntramedüller Spinal Tümörler Çal flma Grubu Dr. Mehmet Zileli Erkan Kaptano lu Dr. Serdar Özgen Kraniofarengiom Çal flma Grubu Dr. Faruk ldan Dr. Nejat Akalan Dr. Ali Kafadar Medullablastom Çal flma Grubu Dr. Saffet Mutluer Dr. Çetin Evliyao lu Melike Mut Meningiom Çal flma Grubu Dr. Nur Alt nörs Dr. Kaya K l ç Dr. Ali Arslantafl Metastaz Çal flma Grubu Dr. Murad Bavbek Dr. Selçuk Peker Dr. Ramazan Durmaz Pineal Bölge Tümörleri Çal flma Grubu Dr. Erdener Timurkaynak Dr. Süleyman Çayl Vestibuler Schwannomlar Çal flma Grubu Dr. Recai Tuncer Dr. brahim Ziyal Dr. lhan Elmac TURNOG BÜLTEN SAYI 6, SAYFA 5

8 TURNOG ÜYE L STES TND NÖROONKOLOJ K CERRAH Ö RET M ve E T M GRUBU ÜYELER Nöroonkolojik Cerrahi Ö retim ve E itim Grubu nun 122 üyesi bulunmakta olup; bunun 103 ü Nöroflirürji Uzman ve 19 u di er branfllardaki dan flman üyelerden oluflmaktad r. Nejat Akalan Ziya Akar Gökhan Akdemir Kaya Aksoy Murat Altafl Özden Altunda (Dan flman Üye) Serdar Arma an Ali Arslantafl Sevilhan Artan (Dan flman Üye) Özkan Atefl G yas Ayberk Varol Ayd n Keramettin Ayd n Semih Naci Balak Orhan Barlas fieref Barut Murad Bavbek Çiçek Bay nd r Ahmet Bekar Etem Beflkonakl Zafer Berkman Ç r Biray (Dan flman Üye) Bülent Celasun (Dan flman Üye) Savafl Ceylan Yusuf Çak r Murat Coflar Erdal Coflkun Cengiz Çokluk Ahmet Çolak Tayfun Dalbast Haluk Deda Eren Demirtafl (Dan flman Üye) Ramazan Durmaz lhan Elmac A.Kemal Erdemo lu (Dan flman Üye) Esra Erden (Dan flman Üye) Bülent Erdo an Ersin Erdo an Rezzan Erguvan (Dan flman Üye) Mehmet Erflahin Serhat Fuat Erten Çetin Evliyao lu Nurperi Gazio lu Mehmet Akif Gö üsgeren Bekir Gökben Engin Gönül Aflk n Görgülü Mustafa Güven Elif Güzelba Mehmet Hac hanefio lu Tayfun Hakan Nejat Ifl k Murat mer Sertaç fllekel Hakan Hadi Kad o lu Ali Metin Kafadar Müfit Kalelio lu Hakan Karaba l P nar Karaba l (Dan flman Üye) Hamit Selim Karabekir Serhan Karadereler Ayfle Kars Evren Kelefl Memduh Kerman Kaya K l ç Türker K l ç Nemci K ymaz Kenan Koç Ayhan Koçak Ender Kofral Ender Kurt Ali Kurtsoy Kayhan Kuzeyli Melike Mut Aylin Okçu Heper (Dan flman Üye) Nezih Oktar Haluk Onat (Dan flman Üye) Mehmet Akif Orakdö en Ali hsan Ökten S. Ça atay Önal Önder Öngürü (Dan flman Üye) Büge Öz (Dan flman Üye) Nurcan Özdamar Cumhur Özdo an Tunçalp Özgen Çi dem Özkara (Dan flman Üye) Fatma Özlen Emin Özyurt Selçuk Palao lu Necmettin Pamir Selçuk Peker Lütfi Postalc Ayd n Sav (Dan flman Üye) Ali Savafl Yurdal Seraslan Gökalp Silav hsan Solaro lu Hakan Somay Ömer Sökmen Osman Fikret Sönmez Figen Söylemezo lu (Dan flman Üye) Tuncer Süzer Sait fiirin Kadir Tahta Necmettin Tanr över Murat Taflk n Tar k Tihan Erdener Timurkaynak Bülent Tucer Recai Tuncer nan Turantan Sedat Turkan (Dan flman Üye) U ur Türe Hasan Ça lar U ur Ömer Faruk Türko lu Necdet Uskent (Dan flman Üye) Mustafa Uzan Fügen Vardar Aker (Dan flman Üye) Soner Yayc o lu Alaattin Yurt Kemal Yücesoy brahim Ziyal TURNOG BÜLTEN SAYI 6, SAYFA 6

9 TURNOG ÜYEL K BAfiVURU FORMU-1 Türk Nöroflirürji Derne i Nöroonkolojik Cerrahi Ö retim ve E itim Grubu Üyelik Baflvuru Formu 1. Ad - Soyad : Türk Nöroflirurji Derne i Üyesiyim: EVET HAYIR 3. Nöroflirürji Uzman Oldu um Tarih: Nöroflirurüji D fl Uzmanl k: o NöroPatolog o Moleküler Biyolog o Radyasyon Onkolog o T bbi Onkolog o T bbi Biyolog o Di er (Lütfen Belirtiniz) 5. Çal flt m Kurum ve Adresi: Enstitü Adresi: Telefon No (ifl): Telefon No ( fl-muayenehane): GSM Tel No: Faks No: Elektronik Posta Adresi:... TURNOG BÜLTEN SAYI 6, SAYFA 7

10 TURNOG ÜYEL K BAfiVURU FORMU-2 K sa Özgeçmifl: lgi Alanlar n z: Ad Soyad : mza: TURNOG BÜLTEN SAYI 6, SAYFA 8

11 DAVET Say n Türk Nöroflirürji Derne i Üyeleri, De erli Meslektafllar m, Türk Nöroflirürji Derne i Nöroonkolojik Cerrahi Ö retim ve E itim Grubu Yönetim Kurulu ad na sizleri Kas m 2008 tarihinde stanbul Dedeman Otel de düzenlenecek olan Nöroonkolojik Cerrahide Yaklafl mlar sempozyumuna davet etmekten mutluluk duymaktay m. Sempozyumda patoloji, radyoloji ve nöroflirürjideki geliflmeler ile birlikte nöroonkolojik cerrahide en s k kullan lan yaklafl m tipleri, bu konuda emek vermifl deneyimli meslektafllar m z taraf ndan Powerpoint ve video format nda sunulacak ve her yönüyle tart fl lacakt r. TURNOG Sempozyumun hepimize katk s olmas dile i ile emek veren tüm meslektafllar ma teflekkür ederim. Sayg lar mla. Prof. Dr. Zafer BERKMAN TURNOG Baflkan TURNOG BÜLTEN SAYI 6, SAYFA 9

12 SEMPOZYUM PROGRAMI NÖROONKOLOJ K CERRAH DE YAKLAfiIMLAR SEMPOZYUM PROGRAMI PROGRAM 28 KASIM CUMA TURNOG BAfiKANININ AÇILIfi KONUfiMASI ( ) M. Zafer Berkman TND BAfiKANININ AÇILIfi KONUfiMASI ( ) Ethem Beflkonakl PANEL 1: SANTRAL S N R S STEM TÜMÖRLER Yöneticiler: Tunçalp Özgen, Cengiz Kuday Santral Sinir Sistemi Tümörlerinin Nöroflirürjikal Tedavisinin Tarihçesi Hamit Gökalp Santral Sinir Sistemi Tümörlerinin S n flamas ve Geneti i Ayd n Sav Santral Sinir Sistemi Tümörlerinin Klinik Bulgular Ramazan Durmaz Santral Sinir Sistemi Tümörlerinin Radyolojik Tan s nda Geliflmeler Canan Erzen Santral Sinir Sistemi Tümörlerinin Cerrahi Tedavi Prensipleri ve Geliflmeler Ender Korfal Tart flma Kahve Aras PANEL 2: H POF Z ADENOMLARI Yöneticiler: Nihat Egemen, Ahmet Çolak Sellar ve Parasellar Bölge Anatomisi Necmettin Tanr över Hipofiz Adenomlar nda Transsphenoidal Yaklafl m (Video) M. Zafer Berkman Hipofiz Adenomlar nda Transkranial Yaklafl m (Video) Ziya Akar Hipofiz Adenomlar nda Endoskopik Yaklafl m (Video) Savafl Ceylan Kraniofaringiomlarda Cerrahi Yaklafl m (Video) Nejat Akalan Tart flma Ö le yeme i PANEL 3: SP NAL TÜMÖRLER Yöneticiler: Osman Ekin Özcan, Halil Toplamao lu Omurga ve Omurilik Anatomisi Gökhan Akdemir Spinal Ekstradural Tümörlere Cerrahi Yaklafl m (Video) Mehmet Zileli Spinal ntradural Ekstramedüller Tümörlere Cerrahi Yaklafl m (Video) Selçuk Palao lu Spinal ntradural ntramedüller Tümörlere Cerrahi Yaklafl m (Video) Fahir Özer Tart flma Kahve Aras PANEL 4: MEN NG OMLAR Yöneticiler: Bektafl Aç kgöz, Mehmet Yaflar Kaynar Kavernöz Sinüs Meningiomlar na Cerrahi Yaklafl m (Video) brahim Ziyal Ön Fossa Orta Hat Meningiomlar na Cerrahi Yaklafl m (Video Talat K r fl Petrozal ve Petroklival Meningiomlara Cerrahi Yaklafl m (Video) Faruk ldan Konveksite Meningiomlar na Cerrahi Yaklafl m (Video) lhan Elmac Tart flma GALA YEME TURNOG BÜLTEN SAYI 6, SAYFA 10

13 SEMPOZYUM PROGRAMI PROGRAM 29 KASIM CUMARTESI PANEL 5: GL AL TÜMÖRLER Yöneticiler: Sebahattin Çobano lu, Nezih Özkan nsula Anatomisi brahim Tekdemir :30 Hassas Lokalizasyonlu Glial Tümörlere Cerrahi Yaklafl m (Video) U ur Türe :45 Yüksek Evreli Glial Tümörlere Cerrahi Yaklafl m (Video) Nezih Oktar Düflük Evreli Glial Tümörlere Cerrahi Yaklafl m (Video) Ahmet Bekar Glial Tümörlere Stereotaktik Yaklafl m (Video) Bülent Boyar Tart flma Kahve Aras PANEL 6: NFRATENTORYAL (POSTER OR FOSSA ve BEY N SAPI) TÜMÖRLER Yöneticiler: fiükrü Aykol, Bülent Canbaz Posterior Fossa ve Beyin Sap Anatomisi Gülflah Bademci IV. Ventrikül Tümörlerine Cerrahi Yaklafl m (Video) Kemali Baykaner nfratentoryal Tümörlere Presigmoid Yaklafl m (Video) Necmettin Pamir nfratentoryal Tümörlere Retrosigmoid Yaklafl m (Video) Kaz m Öner Beyin Sap Tümörlerine Yaklafl m (Video) Memet Özek Tart flma :00 Ö le yeme i PANEL 7: YAN VE III. VENTR KÜL TÜMÖRLER CERRAH S Yöneticiler: Kaya Aksoy, Mustafa Bozbu a :15 Yan ve III. Ventrikül Anatomisi Emel Avc :30 Yan ve III. Ventrikül Tümörlerine nterhemisferik Yaklafl m (Video) Erdener Timurkaynak :45 Yan ve III. Ventrikül Tümörlerine Transkortikal Yaklafl m (Video) Yunus Ayd n :00 Yan ve III. Ventrikül Tümörlerine Endoskopik Yaklafl m (Video) Nurperi Gazio lu :15 Yan ve III. Ventrikül Tümörlerine Stereotaktik Yaklafl m (Video) Orhan Barlas Tart flma Kahve Aras PANEL 8: PINEAL BÖLGE TÜMÖRLER Yöneticiler: Hidayet Akdemir, Turgay Bilge Pineal Bölge Anatomisi Ayfle Karatafl Pineal Bölge Tümörlerine Supraserebellar Infratentoryal Yaklafl m (Video) Volkan Etufl Pineal Bölge Tümörlerine Suboksipital Transtentoryal Yaklafl m (Video) Türker K l ç Pineal Bölge Tümörlerinde Endoskopik Yaklafl m (Video) Yusuf Erflahin Tart flma Kapan fl TURNOG BÜLTEN SAYI 6, SAYFA 11

14 DSÖ/WHO 2007 Dünya Sa l k Örgütü Santral Sinir Sistemi Tümörleri S n flamas, 2007 Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ) taraf ndan yay nlanan insan tümörlerinin uluslararas kabul görecek flekilde s n fland r lmas n n temelleri ilk olarak DSÖ nün idari heyetinin 1956 y l nda vard bir karar ve Dünya Sa l k Asemblesi (1957) sonras nda at lm flt r. Amac ogunkü tüm dünyaca kabul görecek flekilde insanda karfl lafl lan tümörlerin s n fland r lmas ve evrelendirilmesidir. Bu türden histopatolojik ve klinik de erlendirmeler olmadan genifl çapl epidemiyolojik ve klinik çal flmalar gerçeklefltirmek mümkün olamayacakt r. Sinir Sistemi Tümörlerinin Histolojik s n fland rmas n n ilk bask s Zülch taraf ndan 1979 y l nda yay nlanm flt r. kinci bask s Kleihues ve arkadafllar taraf ndan haz rlanm flt r ve immünohistokimyasal tekniklerin uygulanmas ile elde edilen geliflmeler bu kitapda yer alm flt r. Üçüncü bask s Kleihues v Cavenee editörlü ünde haz rlanm fl ve 2000 y l nda yay nlanm flt r. Bu say da beyin tümörlerinin tan mlar yan nda genetik profilleride yer alm flt r. lk iki Mavi Kitapda oldu undan farkl olarak 3. bask da epidemiyolojiye, klinik yak nma ve bulgulara, görüntüleme özelliklerine, prognozuna ve zemin haz rlayan faktörlere dair k sa anlat larada yer verilmekteydi. Bu kitaplarda sunulan s n fland rmalar uluslar aras bir çal flma grubunun görüflbirli i ile haz rlanmaktayd. Bu 4. bask içinde geçerli olmufltur ve 25 patolog ve genetik uzman Kas m 2006 da Heidelbergdeki Alman Kanser Araflt rma merkezinde bir araya gelmifltir. Bu 25 uzman n yans ra farkl 50 kat l mc n n katk lar 2007 Santral Sinir Sistemi Tümörlerinin S n fland rmas nda yerbulmufltur. Ad ndan da anlafl laca üzere periferal sinir sisteminin tümörleri ve sempatik sinir sistemi tümörleri DSÖ nün di er Mavi kitap serilerinde yer almaktad r. Çal flma grubu taraf ndan 2007 bask s nda 8 yeni olgu\tümör tariflenmifltir; Anjiosentrik Gliom Atipik Koroid Pleksus apillomu Ekstraventriküler nörositom Papiller Glionöronal Tümör 4. Ventrikülün Rozet oluflturan Glionöronal Tümörü Pineal Bölgenin Papiller Tümörü Pütisitom Adenohipofizin si Hücreli Onkositomu Bunlara ek olarak histolojik olarak tan nabilecek ve klinik önemi olabilecek 3 yeni varyantta belirtilmifltir; Pilomiksoid Astrositom Anaplastik Medullablatom Yayg n Nodülarite Gösteren Medullablastom DSÖ Derecelendirmesi Histolojik derecelendirme ile amaçlanan tümörün biyolojik davran fl n n önceden kestirilmesini sa lamakt r. Klinik uygulamalarda tümör derecesi seçilecek tedavi modalitesinin belirlenmesinde, özellikle adjuvan radyoterapi ve özel kemoterapötiklerin seçilmesinde önem arz etmektedir. DSÖ nün tümör s nfland rmas nda derecelendirme, çok çeflitli histolojik özelli e sahip tümörlerin malignansi ölçütüdür. Derece 1: düflük proliferasyon (ço alma) potansiyeline sahip ve cerrahi olarak ç kar lmas n takiben kür flans bulunan tümörlerdir. Derece 2: genel olarak infiltratif (s zma) tabiat a sahip ve düflük prolifratif potansiyele sahip olmas na karfl n s kl kla tekrarlayan tümörlerdir. Baz tip 2 tümörler de yüksek dereceli tümörlere dönflme e ilimli mevcuttur örne in düflük dereceli astrositom, anaplastik astrositoma ve glioblastoma dönüflebilmektedir. Derece 3: genellikle histolojik olarak malignansi bulgular gösteren lezyonlar için kullan l r (nükleer atipi, TURNOG BÜLTEN SAYI 6 SAYFA 12

15 DSÖ/WHO 2007 aktif bir mitotik aktivite). Ço unlukla derece 3 tümörlü hastalar adjuvan radyoterapi ve\veya kemoterapi görmektedirler. Derece 4: sitolojik olarak malign, mitotik olarak aktif, nekroz e ilimi olan neoplazilerdir. Tipik olarak h zl bir preoperatif ve postoperatif hastal k geliflimi söz konusudur ve ölümcül bir seyir gösterirler. Yeni Tan mlanan Tümörler Anjiosentrik Gliom (WHO Gr 1) Yeni tan mlanan bu tümör ço unlukla çocuklarda ve genç eriflinlerde görülmektedir (cerrahi yap lan ortalama yafl 17). En önemli klinik baflvurusu nöbettir. Yüzeyel yerleflimlidirler ve en s k yerleflim yerleri fronto-paryetal korteks, temporal lob ve hipokampal alanlard r. MR Flair sekanslarda s n rlar net belirli olmayan hiperintens, kontrast tutmayan kortikal lezyon olarak görülmektedirler. S kl kla komflu ventriküle do ru stalk benzeri bir uzant s bulunmaktad r. Stabil ve yavafl büyüyen tümörlerdir. Ancak literatürde bir çal flmada (Wang et al, 2005) önceki patolojik bulgular iyi huylu olarak tariflenen bir olguda rekürrens bildirilmifl ve yüksek dereceli tümöre tranformasyon sorgulanm flt r. Atipik Koroid Pleksus Papillomu (WHO Gr2) Koroid pleus epitelinden köken alan ventrikül içi papiller neoplazilerin ço u benign tabiata sahiptir ve cerrahi olarak ç kar lmas ile kür sa lanabilmektedir. Bu spektrumun öteki taraf nda ise koroid plekus karsinomlar yer almaktad r. DSÖ çal flma grubu taraf ndan herikisi aras nda özelliklere sahip bir olgu sunulmufltur; atipik koroid pleksus papillomu. Koroid pleksus papillomundan mitotik aktivitede artma olmas ile ayr lmaktad r. Muhtemelen cerrahi ile kür mümkündür ancak tekrarlama riski önemli ölçüde yüksektir. Ekstraventriküler Nörositoma (WHO Gr 2) Nörositoma tan m akla serebral nöroblastomadan farkl patolojik özelliklere sahip nöral bir tümörü getirmektedir. S kl kla genç eriflkinlerde görülmektedir ve foramen Monroe bölgesi lateral ventrikülde yerleflmektedir. Serebral hemisferlerde gri cevher ya da beyaz cevher etkilenebilmektedir ve tipik bir radyolojik görüntüsü bulunmamaktad r. S kl kla iyi s n rl, kistik tabiatta olabilen de iflken kontrastlanma ve peritümöral ödem paterni gösteren tümörlerdir. Genellikle iyi prognoza sahiptirler. Son y llarda yay nlan çal flmalarda ventiküler sistem d fl nda görülen parenkimal yerleflimde bildirilmifltir. Bu olgularda da benzer biyolojik davran fl ve histopatolojik bulgular tarif edilmifltir. Ekstraventriküler nörositom (EVN) nadir bir tümör olmas na karfl n görüntüleme özellikleri ile di er tümörler ile benzerlik gösterebilmektir ve preoperatif dönemde do ru teflhis koymak zor olabilmektedir. Bu nedenle genç bir hastada büyük boyutlu, serebral parenkimal yerleflimli, içerisinde kistik nekroz, kalsifikasyon gibi bulgular gösterebilen, iyi kontrast tutan bilen bir kitle lezyonu görldü ünde EVD nin akla gelmesi önerilmektedir. Papiller Glionöronal Tümör (WHO Gr 1) Papiller glionöronal tümörler genifl bir yafl grubunda görülebilmektedir ve klinik olarak benign tümörlerdir. Özellikle temporal lobda görülürler. BT ve MRG de kontrast tutan, iyi s n rl kitle lezyonu olarak görülürler ve nadiren kistik-mural nodullü bir patern gösterebilirler. Literatürdeki vakalar n sadece 3 ünde kortikal gri cevherde yerleflim görülmüfl, di erleri beyaz cevherde yerleflmifltir. Genellikle iyi s n rl d rlar ve hafif peritümöra ödem gösterirler. Radyolojik olarak kalsifikasyon gösterilebilir. Bazen tümör içi kanama ile baflvurabilmektedir ve kavernoz hemangiom ile kar flabilmektedir y l nda yay nlanan 21 olguluk bir çal flmada (Dim et al) 3-84 ayl k takip sonucunda herhangi bir ek tedavi uygulan lmaks z n tümör rekurrensi olmad bildirilmifltir. 4. Ventrikülün Rozet Oluflturan Glionöronal Tümörü (DSÖ Gr 1) lk önceleri serebellumun Disembryoplastik Nöroepitelyal Tümörü olarak tarif edilmifltir. Nadir görülen, yavafl büyüme paternine sahip olan ve 4. ventrikül bölgesinde görülen bir tümördür, s kl kla genç eriflkinleri etkiler (ortalama yafl 33). Obstrüktif hidrosefaiye neden olabilir, ataksi en s k klinik bulgusudur. Tipik olarak orta hattan köken almaktad r ve ilk olarak serebellumu ve 4. ventrikülün duvarlar n tutar. S kl kla 4. ventrikülü ve akuaductu doldurur, parenkimal uzan m gösterebilir. MR da iyi s n rl, heterojen, k smen kistik olabilen tümöral TURNOG BÜLTEN SAYI 6, SAYFA 13

16 DSÖ/WHO 2007 lezyon T1 a rl kl MR da hipointens, T2 a rl kl sekanlarda hiperintens görünmektedr. Kontrasts z BT de hipodens görülmekedir. Benign klinik davran fllar dikkate al nd nda muhtmelen cerrahi ile kür sa lanbilecek bir tümördür. Pineal Bölgenin Papiller Tümörü (DSÖ Gr 2\3) Pineal bölgenin yeni tan mlanan nörepitelyaal tümörü çocukluk ve yetiflkin yafl gruplar nda görülebilir (ortalama yafl 3). Oldukca büyük (2,5-4 cm) boyutlar nda iyi s n rl bir tümördür. MR da T1 de düflük, T2 de ise artm fl intensitede görülür ve kontrast tutmaktad r. Her nekadar makroskopik olarak pineositomadan ayr lamasada histolojik bulgular pineal parenkimal tümör ile uyumlu de ildir. Pineal bölgenin papiller tümörleri farkl biyolojik davran fl gösterebilirler y l nda Buffenoir ve ark. taraf ndan yay nlan bir vaka sunumu ve literatür derlemesinde, ameliyat sonras 5y ll k dönemde yüksek rekürrens riski oldu u bildirilmifl ve cerrahi rezeksiyon derecesinin prognozu etkiledi i belirtilmifltir. Bu nedenle tam cerrahi rezesiyonun hedeflenmesi ve radyoterapi uygulan lmas önerilmektedir. Pütisitom (WHO Gr 1) Pütisitomlar nadir görülen, solid, düflük dereceli, i si hücreli glial tümörlerdir. Yetiflkin yafl grubunda nörohipofizden ya da infindibulumdan köken almaktad r. Geçmiflte sellare parasellar bölgenin di er (örn granular hücreli tümör ya da pilositik astrositom) tümörleri içinde bu terim kullan lm flt r. fiu anda ise nörohipofizden ya da infundibulumdan köken alan düflük dereceliglial tümörler için kullan lmaktad r. Pilositik astrositomlardan farkl d rlar. Klinik olarak görme bozukluklar, bafla r s ve hipopituitarism bulgu verirler. Genellikle iyi s n rl, solid tümörlerdir ve birkaç santimetre boyuta ulaflabilirler. Genel olarak bu tümörler opere edildiklerinden do al seyirleri tam olarak bilinmemekle beraber 2008 y l nda Wolfe ve ark. bu tümörün ileri derecede vasküler olabilece ini bildirmifller ve k smi rezeksiyon ile rekürrens riski olmas nedeniyle mümkün olabilen olgularda tam rezeksiyon yap lmas gerekliti ini önermektedirler. Adenohipofizin si Hücreli Onkositomu (WHO Gr 2) si hüreli onkositom anterior hipofiz bezinin endokrin olmayan onkositik tümörü olarak tan mlan r (ortalama yafl 56). Makroskopik olarak fonksiyon göstermeyen hipofiz adenomlar ndan ayr lamazlar ve benign bir klinik seyre sahip olduklar düflünülmektedir. Referanslar: 1. Louis DN, Ohgaki H, Wiestler Odet al. The 2007 WHO ClassiWcation of Tumours of the Central Nervous System. Acta Neuropathol 114:97 109, Wang M, Tihan T, Rojiani M et al. Monomorphous Angiocentric Glioma: A Distinctive Epileptogenic Neoplasm With Features of Infiltrating Astrocytoma and Ependymoma. J Neuropathol Exp Neurol 64(10): , Yang GF, Wu SY, ZhangLJ et al Imaging Findings of Extraventricular Neurocytoma: Report of 3 Cases and Review of the Literature. Am J Neuroradio october 8: 1-5, Dim DC, LingamfelterDC, Taboada EM et al. Papillary glioneuronal tumor: a case report and review of the literature. Human Pathology 37, , Buffenoir K, Rigoard P, Wager M et al. Papillary tumor of the pineal region in a child: case report and review of the literature. Childs Nerv Syst 24: , Wolfe SQ, Bruce J, Morcos JJ. P ituitocytoma: case report. Neurosurgery 63:E173 E174, Amemiya S, Shibahara J, Aoki SS, et al. Recently Established Entities of Central Nervous System Tumors: Review of Radiological Findings. J Comput Assist Tomogr 32: ,2008 TURNOG BÜLTEN SAYI 6, SAYFA 14

17 DSÖ/WHO 2007 Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ/WHO) Santral Sinir Sistemi Tümörleri S n flamas (2007) NÖROEP TELYAL DOKU TÜMÖRLER ICD-0/Davran fl Astrositik Tümörler DSÖ/WHO grade /1(*) Pilositik Astrositom grade I 9425/3(**) Pilomiksoid Astrositom grade II /1 Subependimal Dev Hücreli Astrositom grade I /3 Pleomorfik Ksantoastrositom grade II /3 Diffüz Astrositom grade II 9420/3 Fibriller Astrositom 9411/3 Gemistositik Astrositom 9410/3 Protoplazmik Astrositom /3 Anaplastik Astrositom grade III /3 Glioblastom grade IV 9441/3 Dev Hücrell Glioblastom grade IV 9442/3 Gliosarkom grade IV /3 Gliomatozis Serebri Oligodendroglial Tümörler /3 Oligodendrogliom grade II /3 Anaplastik Oligodendrogliom grade III Oligoastrositik Tümörler /3 Oligoastrositom grade II /3 Anaplastik Oligoastrositom grade III Ependimal Tümörler /1 Subependimom grade I /1 Miksopapiller Ependimom grade I /3 Ependimom grade II 9391/3 Sellüler 9393/3 Papiller 9391/3 Berrak Hücreli 9391/3 Tanisitik /3 Anaplastik Ependimom grade III Koroid Pleksus Tümörleri /0 Koroid Pleksus Papillomu grade I /1 Atipik Koroid Pleksus Papillomu grade II /3 Koroid Pleksus Karsinomu grade III Di er Neuroepitelyal Tümörler /3 Astroblastom grade I /1 Üçüncü Ventrikülün Kordoid Gliomu grade II /1 Angiosentrik Gliom grade I TURNOG BÜLTEN SAYI 6, SAYFA 15

18 DSÖ/WHO 2007 Nöronal ve Mikst Nöronal-Glial Tümörler /0 Serebellumun Displastik Gangliositomu (Lhermitte-Duclos) /1 Desmoplastik nfantil Astrositom / Gangliogliom grade I /0 Disembryoplastik Neuroepitelyal Tümör grade I /0 Gangliositom grade I /1 Gangliogliom grade I /3 Anaplastik Gangliogliom grade III /1 Santral Nörositom grade II /1 Ekstraventriküler Nörositom grade II /1 Serebellar Liponörositom grade II /1 Papiller Glionöronal Tümör grade I /1 IV. Ventrikülün Rozet Oluflturmufl Glionöronal Tümörü grade I /1 Paragangliom grade I Pineal Bölge Tümörleri /1 Pineositom grade I /3 ntermediyer Diferansiyasyon Gösteren Pineal Parankimal Tümör grade II, III /3 Pineoblastom grade IV /3 Pineal Bölgenin Papiller Tümörü grade II, III Embriyonal Tümörler /3 Medulloblastom grade IV 9471/3 Desmoplastik/Nodüler Medulloblastoma 9471/3 fiiddetli (yo un) Nodülarite Yapan Medulloblastom grade IV 9474/3 Anaplastilk Medulloblastom grade IV 9474/3 Büyük Hücreli Medulloblastom /3 SSS Primitif Nöroektodermal Tümör grade IV 9500/3 SSS Nöroblastom 9490/3 SSS Ganglionöroblastom 9501/3 Medulloepitelyom 9392/3 Ependimoblastom /3 Atipik Teratoid/Rabdoid Tümör grade IV KRANYAL ve PARASP NAL S N RLER N TÜMÖRLER /0 Schwannom (Nörilemmom, Nörinom) grade I 9560/0 Sellüler 9560/0 Pleksiform 9560/0 Melanotik /0 Nörofibrom grade I 9550/0 Pleksiform 43 Perinörioma grade I, II, III 9571/0 Perinöriom, NOS 9571/3 Malign Perinöriom 44 Malign Periferal Sinir K l f Tümörleri (MPNST) grade II, III, IV 9540/3 Epitelioid MPNST 9540/3 Mezenkimal Diferansiyasyon Gösteren MPNST 9540/3 Melanotik MPNST 9540/3 Glandüler Diferansiyasyon Gösteren MPNST TURNOG BÜLTEN SAYI 6, SAYFA 16

19 DSÖ/WHO 2007 MEN NKSLER N TÜMÖRLER Meningotelyal Hücrelerin Tümörleri /0 Meningioma grade I 9531/0 Meningotelyal 9532/0 Fibröz (Fibroblastik) 9537/0 Transisyonel (Mikst) 9533/0 Psammomatöz 9534/0 Angiomatöz 9530/0 Microkistik 9530/0 Sekretuar 9530/0 Lemfoplasmositten zengin 9530/0 Metaplastik 9538/1 Kordoid 9538/1 Berrak Hücreli 9539/1 Atipik grade II 9538/3 Papiller 9538/3 Rabdoid 9530/3 Anaplastik (Malign) grade III Mesenkimal Tümörler /0 Lipom /0 Angiolipom /0 Hibernom /3 Liposarcom /0 Soliter Fibrös Tümör /3 Fibrosarkom /3 Malignt Fibröz Histiositom /0 Leiomyom /3 Leiomyosarkom /0 Rabdomyom /3 Rhabdomyosarkom /0 Kondrom /3 Kondrosarkom /0 Osteom /3 Osteosarkom /0 Osteokondrom /0 Hemangiom /1 Epithelioid Hemangioendotelyom /1 Hemangioperisyitom grade II /3 Anaplastik Hemangioperisitom grade III /3 Angiosarkom /3 Kaposi Sarkomu /3 Ewing Sarkom - PNET Primer Melanositik Lezyonlar /0 Diffüz Melanositozis /1 Melanositom /3 Malign Melanom /3 Meningeal Melanomatozis TURNOG BÜLTEN SAYI 6, SAYFA 17

20 DSÖ/WHO 2007 Meninkslerle liflkili Di er Tümörler /1 Haemangioblastom grade I LENFOMALAR ve HEMAPO ET K TÜMÖRLER /3 Malign Lenfomalar /3 Plazmositom /3 Granülositik Sarkom GERM HÜCRE TÜMÖRLER /3 Germinom /3 Embriyonal Karsinom /3 Yolk Sak Tümörü /3 Koriokarsinom /1 Teratom 9080/0 Matür 9080/3 mmatür 9084/3 Malign Transformasyon GösterenTeratom /3 Mikst Germ Hücre Tümörleri SELLAR BÖLGE TÜMÖRLER /1 Kraniofaringiom grade I 9351/1 Adamantinomatöz 9352/1 Papiller /0 Granüler Hücreli ümör grade I /1 Pituisitom grade I /0 Adenohipofizin si Hücreli Onkositomu grade I METASTAT K TÜMÖRLER Notlar * ve ** (*) International Classification of Diseases for Oncology (ICD-O) {614A} ve the Systematized Nomenclature of Medicine (http://snomed.org). Morfoloji kodlar. Davran fl: /0 benign tümörleri, /3 malign tümörleri ve /1borderline veya davran fl bilinmeyen tümörleri göstermektedir. (**) talik numaralar ICD-O nun 4. bask s nda yer alan geçiçi kodlar olup, bir sonraki ICD-O bask s nda kal c olarak yer alacaklard r; ancak her an de ifltirilebilirler. TURNOG BÜLTEN SAYI 6, SAYFA 18

21 Görünmeyen figürlü sürrealist kompozisyonu, S. Dali stanbul da Bir Sürrealist: Salvador Dali Sak p Sabanc Müzesi TURNOG BÜLTEN SAYI 6 SAYFA 19

22 EANO DÜNYADA NÖROONKOLOJ ile LG L GRUPLAR ve DERNEKLER EANO European Association for NeuroOncology Avrupa Nöroonkoloji Birli i EANO 1994 y l nda bir grup Avrupal nöroonkolog taraf ndan Brüksel de, nöroonkolojinin daha ileriye tafl nmas ve profesyonelleflmesi amac yla kurulmufltur. EANO fikri ilk kez 1990 y l nda G. Hidebrand, L. Salford, P. Krauseneck, J. Darling, B. Müller ve A. Twijnstra taraf ndan gündeme getirilmifltir. lk EANO kongresi 1994 y l nda Maastrich de yap lm flt r ve bu kongrede 180 kat l mc ile birlikte resmi seçimle kurulmufltur. Bugün EANO nun 30 u aflk n ülkeden 500 ün üzerinde üyesi mevcuttur. EANO ulusal dernekler ile iflbirli i içinde çal fl r, nöroonkolojik araflt rma ve klinik e itimler yap lmas n teflvik eder. E-Posta: 9. EANO Kongresi: Maastricht, Hollanda, Eylül 2010 EANO, 7 kez ve 2 y lda bir bilimsel kongreler düzenlemifltir. (Maastricht 1994, Wüerburg 1996, Verzailles 1998, Copenhagen 2000, Floransa 2002 ve Viyena 2006) Ayr ca 2005 y l nda Dünya Nöroonkoloji Federasyonu ile birlikte birleflik bir toplant Edinburgh da gerçeklefltirilmifltir. En son kongre Barselona da Eylül 2008 de gerçeklefltirilmifltir. Baflkan: Dr. Francesc Graus, Hospital Clinic, Barcelona, Spain Web Sayfas ndan EANO nun Metastazlar, Peritümöral ödem, Paraneoplastik sendromlar gibi konularda yönergelerine ulafl labilir. TURNOG BÜLTEN SAYI 6, SAYFA 20

23 NÖROONKOLOJ DERNE The Society for Neuro-Oncology Nöroonkoloji Derne i Amerikan Beyin Tümörü Birli i, Pediatrik Beyin Tümörü Vakf, Sontag Vakf gibi kurulufllar taraf ndan desteklenen Nöroonkoloji alan nda çoklu disiplinler aras iflbirli i ile e itim ve araflt rma aktivitelerini destekleyen bir kurulufltur. Neuro-Oncology dergisini yay nlamaktad r. Web sitesinden Cancer in the Nervous System kitab na PDF format nda eriflim mümkündür. Baflkan: Abhijit Guha, M.D. Nöro-Onkoloji Dergisi Derne in Haz rlad Sinir Sistemi Tümörleri Kitab TURNOG BÜLTEN SAYI 6, SAYFA 21

24 AANS ve CNS TÜMÖR BÖLÜMÜ AANS ve CNS Tümör Bölümü Sinir sistemi tümörleri üzerine e itim ve araflt rma platformu sa lamaktad r. AANS ve CNS ile di er dernekler, komiteler ve ajanslar aras nda tümörlere iliflkin olarak aktiviteleri ve programlar koordine etmektedir. Tümörlerle iliflkili herhangi bir organizasyon ya da grup taraf ndan talep edildi inde AANS ve CNS i temsil etmektedir. Kurucular: Michael Apuzzo, Edward Laws, Stephen Mahaley, Mark Rosenblum and Harold Young, MD Kurul Baflkan : Michael W. McDermott CNS Y ll k Toplant s New Orleans, Luisiana Ekim 2009 TURNOG BÜLTEN SAYI 6, SAYFA 22

25 EUROPEAN SKULL BASE SOCIETY Avrupa Kafa Taban Birli i (ESBS) 1993 y l nda talya n n Rive del Garda s nda yap lan ilk kongresi ile kurulmufltur. European Skull Base Society Avrupa Kafa Taban Derne i Kurallar nda bahsedildi i üzere ESBS çoklu disiplinli, kafa taban bilimlerinin bilimsel birli idir. Kendisini Avrupa içinde bilgilerin serbest de iflimine ve araflt rma alan nda aktif kifliler aras nda ö retim, teflhis ve tedavi konular nda deneyimlerin paylafl lmas na adam flt r. ESBS nin amac çoklu disiplinli merkezlerin gelifltirilmesi ve iyilefltirilmesidir. Ayn zamanda her bir kafa taban disiplinin güncel geliflmelerini de erlendirmek ve sistematize ederek kafa taban hastal klar bulunan tüm hastalara fayda sa lanmas d r. ESBS in Temel Hedefleri: Bilimsel Kongreler düzenlemek, Üyeler aras nda ziyaretler düzenlenmesini sa lamak, Mezuniyet sonras e itimler gelifltirilmesi, Araflt rma projelerinde ve profesyonel konularda iflbirli i sa lamak, Yay nlara sponsorluk yapmak, Avrupa Kafa Taban Birli i 9. Bilimsel Kongresi Nisan 2009 Rotterdam / Hollanda Di er gruplara ve resmi kurumlara profesyonel dan flma kurulu olarak hizmet etmek. Vladimir Benesn U vojenske nemocnice 1200, Prague Czech Republic TURNOG BÜLTEN SAYI 6, SAYFA 23

26 ASIAN SOCIETY FOR NEURO-ONCOLOGY Asian Society For Neuro- Oncology Asya Nöroonkoloji Derne i ASNO aralar nda Türkiye, Japonya, Çin ve Hindistan gibi 9 ülkenin kat l m yla kurulmufltur. lk toplant s n Kumamoto da Kas m 2002 de gerçeklefltirmiflir. Toplant n n baflkanl n Kumamoto üniversitesinden Prof. Yukitaka Ushio yapm flt r. Toplam 5 ülkeden 142 çal flma sunulmufltur. 2. Toplant s Seul de Aral k 2003 de gerçeklefltirilmifltir. Sunum say s 231 e ulaflm flt r. Türkiye nin de dahil oldu u 5 ülkenin aktif olarak, Malezya ve Singapur dan da kat l mc lar ile zenginleflmifltir. 3. sü fihangay da ve 4. cü toplant s Taipei de gerçeklefltirilen ASNO toplant lar n n 5.si stanbul da gerçeklefltirlmifltir. 6. toplant s ise 2009 y l nda Japonya da gerçeklefltirilecektir. Gelecek Toplant : 3rd Quadrennial Meeting of the World Federation of Neuro-Oncology (WFNO) 6th Meeting of ASNO Yokohama, Japan May s 2009 ASNO Ofis: Professor Masao Matsutani Web Site: TURNOG BÜLTEN SAYI 6, SAYFA 24

27 THE JAPAN SOCIETY FOR NEURO-ONCOLOGY JNSO nun orijinal derne i 1980 y l nda Nikko Konferans nda bafllam flt r. Prof. Madakatsu Nagai ilk baflkan d r. O tarihten bu yana, Japonya da malign beyin tümörleri konusunda çal flan araflt rmac lar ve klinisyenler için önde gelen bir dernek olmufltur y l nda derne in ad de ifltirilmifl ve bugün kullan lan Japon Nöroonkoloji Derne i ad n alm flt r. The Japan Society for Neuro-Oncology Japon Nöro-Onkoloji Derne i 26. JNSO toplant s Ehime 2 de düzenlenecektir. Detayl bilgi için Dr. Takonori ile ba lant ya geçilebilir. E posta Adresi: Temsilci: Prof. Masao Matsutani Adres: International Medical Center Saitama Medical University Yamane, Hidaka-shi, Saitama-ken, JAPAN E-Posta: TURNOG BÜLTEN SAYI 6, SAYFA 25

28 EUROPEAN ORGANIZATION for RESEARCH and TREATMENT of CANCER European Organization for Research and Treatment of Cancer Avrupa Kanser Araflt rmalar ve Tedavi Organizasyonu EORTC Beyin tümörleri grubu çoklu disiplinli ve ulaslararas bir gruptur ve bünyesinde nöroflirürjyenler, nörologlar, t bbi onkologlar, radyasyon onkologlar ve araflt rmac lar bulunmaktad r. Birincil ve ikincil beyin tümörlerine dair araflt rma projelerini gelifltirmekte ve desteklemektedir. Baflkan: Martin van den Bent Kongre: Santral Sinir Sistemi Malignansilerinde Trendler Mart 2009 Budapeste, Macaristan TURNOG BÜLTEN SAYI 6, SAYFA 26

29 D ER NÖROONKOLOJ GRUP ve DERNEKLER ANOCEF-France Baflkan: J.Y: Delattre, Paris, letiflim: M. Chatel Nice, Faks: Web Site: anocef.unice.fr Web sayfas ndan interaktif Nöroonkoloji Atlas na Ulafl labilir. Austrian Neuro-Oncology Networks (ANN) letiflim: Johannes A. Hainfellner Institute of Neurology, University of Vienna British Neuro-Oncology Group (BNOG) letiflim: Dr. Tracy Warr Dr. Tracy Warr, Lecturer in Neuro-Oncology, Gough-Cooper Department of Neurosurgery, National Hospital for Neurology and Neurosurgery, Queen Square, London, WC1N, Faks COCHRANE - Neuro-Oncology Dr. Robin Grant Western General Hospital Neurology Unit Dept. Of Clinical Neurosciences Crewe Road GB - EH4 2XU EDINBURGH, Tel: , Faks: Hungarian Neurooncological Society Officers: Past President: Prof. Dr. Dénes Áfra, Budapest, President: Dr. László Sipos, Budapest, Secretary: Dr. Imre Fedorcsák, Budapest. Postal address: Budapest, Amerikai út 57., H-1145, Hungary NOA - Neuroonkologische Arbeitsgemeinschaft letiflim: B. Müller, Kreischa E-Posta: E-Posta: Web-S te: Scandinavian Glioma Group Konuflmac : L. Salford Institute of Clinical Neuroscience, Dept. of Neurosurgery, University Hospital, S Lund, Sweden, Faks: The National Swedish Cancer Society Group for Neuro-Oncology letiflim: R. Henriksson, Dep. of Oncology, Umeå University Hospital, S Umeå, Sweden Faks: Associazione Italiana per i Tumori Cerebrali Italian Association of Neuro-Oncology (AINO) Dutch Neuro-Oncology Working Party Servaasbolwerk 14, NL Utrecht, Fax Austrian Neuro-Oncology Networks (ANN) letiflim: Johannes A. Hainfellner Institute of Neurology, University of Vienna Grupo Espanol de Neurooncologie Medica (GENOM) letiflim: C. Balana Medical Oncology Service, University Hospital "Germans Trias i Pujol" Carretera Canyet sn, Badalona/Barcelona, Tel: , faks: Association of Neuro-Oncology Nurses (ANON) Y lda 2 kez ngilterede toplant yap lmaktad r ve 2 y lda birde bülten yay nlamaktad r. ANON un amac Nöroonkolojik bak m konusunda bilinçlenmeyi artt rmak, hemflirelik bak m ile ilgili yay nlar ve çal flmalar desteklemek ve tüm Avrupa çap nda bir bilgi a oluflturmakt r. letiflm; Jean Campbell (Treasurer) TURNOG BÜLTEN SAYI 6, SAYFA 27

30 NÖROONKOLOJ ile LG L DERG LER Journal of Neuro-Oncology Editör: Linda M. Liau; Webster Cavenee Multidisipliner bir dergidir ve kanser ile iliflkili temel, uygulamal ve klinik tüm çal flmalara yer verilmektedir. Bu konuda araflt rma yapan Nöroflirürjiyen, Nörolog, Radyoterapist, T bbi Onkolog, Nöropatolog, Nöro-Radyolog ve Laboratuvarda görevli onkologlar aras nda iletiflim ortam sa lamaktad r. Derginin amac tek bir alan izole etmekten ziyade farkl bak fl aç lar n yay nlar nda bir araya getirmektir. AANS ve CNS in tümör gruplar n n resmi yay m organ d r. Neuro-Oncology Editor in Chief: W. K. Alfred Yung, M. D. Anderson Cancer Center Nöroonkoloji Derne i, Japon Nöroonkoloji Derne i, Avrupa Nöroonkoloji Derne i ve Dünya Nöroonkoloji Derneklerinin resmi yay n organlar d r. Amac nöroonkolojinin her alan nda üst düzey ve h zl bir flekilde bilgilerin yay lmas d r. Dergide orijinal makalelere ve derlemelere, seçilen konular hakk nda toplant lara, y ll k toplant larda sunulan özetlere, dernekler hakk nda haberler ile duyurulara yer verilmektedir. TURNOG BÜLTEN SAYI 6, SAYFA 28

31 Alt gerçek ayna arac l yla geçici olarak yans t lm fl alt sanal kornea ile sonsuzlaflan Gala y arkas ndan resmeden Dali nin arkadan görünüflü, stereoskopik çal flma. TURNOG BÜLTEN SAYI 6,SAYFA 29

32 NÖROONKOLOJ SORULARI 1-Von Hippel Lindau Sendromunda en s k görülen beyin tümörü hangisidir? a. Meningiom b. Astrositom c. Pineoblastom d. Hemanjioblastom e. Medulloblastom 2-Meningiomlar n cerrahi tedavinde hangi s n flama kullan l r? a. Dandy s n flamas b. Cushing s n flamas c. Spetzler s n flamas d. Simpson s n flamas e. McCormick s n flamas 3-Çocukluk ça nda en s k görülen beyin tümörü afla dakilerden hangisidir? a. Yüksek dereceli astrositom b. Medulloblastom c. Kraniofaringiom d. Vestibüler schwannom e. Pineoblastom 4- Glial tümörler için hangisi yanl flt r? a. En s kl kla beyaz cevher yoluyla yay l rlar b. Grade IV tümörler için ortalama yaflam süresi 1 y ldan azd r. c. Genellikle kafa içi bas nç art m bulgular ile baflvururlar. d. S kl k s ras na göre Glioblastom/Anaplastik astrositom /Düflük dereceli astrositom görülür e. Sistemik metastazlar s kt r. 5- Vestibüler schwannomlar için hangisi yanl flt r? a. Obersteiner-Redlich hatt ndan orijin al rlar. b. En s k meatus akustikus internus içinde görülürler c. Zay f kontrast tutan tümörlerdir. d. En s k görülen belirti iflitmede azalmad r. e. NF 2 de bilateral görülürler. 6- Foster Kennedy Sendromu nedir? a. psilateral gözde papilödem, kontrlateral gözde optik atrofi b. psilateral gözde optik atrofi ve kontrlateral gözde papilödemi c. psilateral gözde subhyaloid kanama d. Tümör nedeniyle bilateral papilödemi e. Tümör nedeniyle bilateral optik atrofi 7- Tm, enfarkt ve radyasyon nekrozu ay r c tan s nda hangisi tan koydurur? a. MR b. MR anjiografi c. MR spektroskopi d. Radyoizotop sisternografi e. Transkraniyal doppler 8-Afla dakilerden hangisi glial hücrelerden köken alan primer bir beyin tümörü de ildir? a. Astrositom b. Glioblastom c. Oligodendrogliom d. Ependimom e. Meningiom 9- Pseudotümor serebri hakk nda hangisi yanl flt r? a. En s k kad nlarda görülür. b. Fokal nörolojik defisit s kt r. c. Obez kiflilerde daha s kt r. d. Görme bozuklu u s k görülür. e. 3. dekadda pik yapar 10-En s k görülen intradural intramedüller tümör hangisidir? a. Astrositom b. Meningiom c. Lipom d. Schwannom e. Epidermoid 11- Primer beyin tümörleri hakk nda afla dakilerden hangisi yanl flt r? a. Vestibular schwannomlar VIII. kranial sinirden köken al rlar. b. Epandimomlar en s k 4. ventrikülde görülürler. c. Oligodendrogliomlar genellikle nöbet ve bafla r s yla prezente olurlar. d. Düflük grade astrositomlar için ortalama yafl 46 d r. e. Metastazlar s k görülür. TURNOG BÜLTEN SAYI 6, SAYFA 30

33 NÖROONKOLOJ SORULARI 12-Hangisi sterotaksik cerrahi endikasyonudur? a. Biyopsi al nmas b. Kistik lezyonlara kateter yerlefltirilmesi c. ntraserebral hematom boflalt lmas d. Hepsi e. Hiçbiri 13-Pineal bölgede en s k görülen tümör afla dakilerden hangisidir? a. Meningiom b. Schwannom c. Germinom. d. Embriyonal cell Ca e. Araknoid kist. 14-Afla dakilerden hangisi prolaktinoma tedavisinde kullan l r? a. Somatostatin b. Mitotan c. Metirapon d. Bromokriptin e. Ketokonazol 15- Cushing Hastal nda tan nas l konur? a. Kortizolun diurnal sekresyon kayb -idrarda yüksek serbest kortizol seviyeleri. b. Düflük doz (1 mg) deksametazon supresyon testinde glukokortikoid negatif feedback inhibisyonuna relatif direnç. c. Yüksek doz (8 mg) deksamethazon testi ile ACTH supresyonu. d. Hepsi. e. Hiçbiri. 16-Benign meningiomlarda hangi kromozom anomalisi görülür? a. 1. b. 9. c. 11. d. 17. e Çocuklarda ependimomlar en s k hangi lokalizasyonda görülür? a. IV ventrikül b. III ventrikül c. Beyinsap d. Thorakal medullospinal bölge. e. Koroid pleksus 18-Yetiflkin dönemde en s k görülen primer beyin tümörü hangisidir? a. Meningiom. b. Düflük dereceli astrositom. c. Yüksek dereceli astrositom. d. Hipofiz adenomu. e. Vestibüler schwannom. 19-Pituiter apopleksi için afla dakilerden hangisi yanl flt r? a. Akut bafla r s -meningismus b. Vizüel bozukluklar-oftalmopleji c. Mental durum bozukluklar d. Tedavi konservatiftir e. Pituiter adenomun akut hemorajik enfarkt d r. 20-Epidermoid tümörler hakk nda afla dakilerden hangisi yanl flt r? a. çeri inde keratin ve kolesterol kristalleri bulunur b. Bakteriyel menenjit oluflturma e ilimindedirler c. Serebellopontin köflede s k görülür d. zole lezyonlar halinde görülürler e. Hiçbiri 21-Medulloblastoma hakk nda afla dakilerden hangisi yanl flt r? a. Çocukluk dönemi beyin tm lerinin % sinden sorumludur. b. En s k 1. dekatta görülür. c. Bay / Bayan = 2/1 d. Genellikle serebellar vermisten do ar e. S kl kla epileptik nöbetle prezente olurlar 22- En s k görülen intradural ekstramedüller tümör hangisidir? a. Astrositom b. Meningiom c. Medülloblastom d. Epandimom e. Primitif nöroektodermal tümör. TURNOG BÜLTEN SAYI 6, SAYFA 31

34 NÖROONKOLOJ SORULARI 23-Eriflkin grupta primer beyin tümörlerinin en s ktan en nadire do ru s ralamas için afla dakilerden hangisi do rudur? a. Yüksek dereceli astrositom, meningiom, hipofiz adenomu, schwannom b. Medulloblastom, kistik astrositom, ependimom, hipofiz adenomu c. Yüksek dereceli astrositom, meningiom, vestibular schwannoma, ependimom d. Meningioma, yüksek dereceli astrositoma, hipofiz adenomu, vestibular schwannom e. Yüksek dereceli astrositom, hipofiz adenomu, meningioma, vestibular schwannom 24- Asa dakilerden hangisi Epstein n beyin sap tümörleri s n flamas na göre yanl flt r? a. Fokal b. Diffüz c. Dorsal ekzofitik d. Pontomedüller e. Servikomedüller 25-Afla dakilerden hangisi oligodendrogliomlar için yanl flt r? a. S kl kla nöbetle ortaya ç kar b. S kl kla kalsifiye olur c. En s k frontal lobda görülürler d. Klini inde kranyal sinir tutulumlar s k görülür e. Mikroskobisinde k zarm fl yumurta görüntüsü vard r. Nöroonkoloji Sorular n n Cevaplar 1.D 6. B 11. E 16. E 21. E 2.D 7. C 12. D 17. A 22. B 3.B 8. E 13. C 18. C 23. A 4.E 9. B 14. D 19. D 24. D 5.C 10. B 15. D 20. B 25.D TURNOG BÜLTEN SAYI 6, SAYFA 32

Türk Nöroşirurji Derneği. Temel Nöroşirurji Kursları Dönem 4, 1. Kurs. Program

Türk Nöroşirurji Derneği. Temel Nöroşirurji Kursları Dönem 4, 1. Kurs. Program Temel Nöroşirurji Kursları Dönem 4, 1. Kurs 16 Mart 2016, Çarşamba OTELE GİRİŞ 16:00 18:00 OTURUM Başkan: Selçuk Palaoğlu GİRİŞ Nöroonkolojik cerrahi; Beyin: Genel kavramlar, hasta takip sınıflamalar ve

Detaylı

SONBAHAR SEMPOZYUMU. Türk Nöroşirürji Derneği. Türk Nöroşirürji Derneği

SONBAHAR SEMPOZYUMU. Türk Nöroşirürji Derneği. Türk Nöroşirürji Derneği Nöroonkolojik Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu (TURNOG) ve Genç Nöroşirürjiyenler Kurulu (GNK) SONBAHAR SEMPOZYUMU 17-18 Aralık 2010 Barbaros Point Hotel, Gayrettepe, İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Murad

Detaylı

İNTRAKRANYAL TÜMÖRLER. CEM CALLI Dept. Of Radiology, Section of Radiology, Ege University, Izmir, Turkey

İNTRAKRANYAL TÜMÖRLER. CEM CALLI Dept. Of Radiology, Section of Radiology, Ege University, Izmir, Turkey İNTRAKRANYAL TÜMÖRLER CEM CALLI Dept. Of Radiology, Section of Radiology, Ege University, Izmir, Turkey İNTRAKRANYAL TÜMÖRLER SINIFLAMA: * Histolojik (WHO 2000) * Yaş (pediatrik, erişkin) * Yerleşim(intra/extra-aksiyel,

Detaylı

Tanımlar. Grade: Yayılma eğilimi, Büyüme hızı, Normal hücrelere benzerlik. Grade I-IV.

Tanımlar. Grade: Yayılma eğilimi, Büyüme hızı, Normal hücrelere benzerlik. Grade I-IV. Beyin Tümörleri Tanımlar Primer/ Sekonder: %50-%50 İntra/Ekstraaksiyal Grade: Yayılma eğilimi, Büyüme hızı, Normal hücrelere benzerlik. Grade I-IV. Lokalizasyona göre sınıflama Supra/İnfratentoryel Erişkin:

Detaylı

SANTRAL SİNİR SİSTEMİ TÜMÖRLERİ

SANTRAL SİNİR SİSTEMİ TÜMÖRLERİ SANTRAL SİNİR SİSTEMİ TÜMÖRLERİ Tümörlerin yerleşim yerleri ile ilgili kullanılan terimler İntraaksiyel, ekstraaksiyel İntrakranyal Supratentoryal, infratentoryal Orta hat (sella, 3.ventrikül, pineal,

Detaylı

Beyin tümörlerinde genel olarak kabul görmüş sınıflandırma WHO (World. Health Organization) tarafından yapılmış olan ve periyodik olarak yenilenen

Beyin tümörlerinde genel olarak kabul görmüş sınıflandırma WHO (World. Health Organization) tarafından yapılmış olan ve periyodik olarak yenilenen Beyin Tümörleri Dr. Fazıl Gelal Dr. Kamil Karaali Beyin tümörlerinde genel olarak kabul görmüş sınıflandırma WHO (World Health Organization) tarafından yapılmış olan ve periyodik olarak yenilenen sınıflandırmadır.

Detaylı

İntradural Spinal Tümörler. Dr. Fuldem Yıldırım Dönmez Başkent Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara

İntradural Spinal Tümörler. Dr. Fuldem Yıldırım Dönmez Başkent Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara İntradural Spinal Tümörler Dr. Fuldem Yıldırım Dönmez Başkent Üniversitesi Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara Intraspinal tümörler spinal kord, filum terminale, sinir kökleri, meninksler, intraspinal damarlar,

Detaylı

İntrakranial. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Kliniği. Prof.Dr.Abdülvahap GÖK

İntrakranial. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Kliniği. Prof.Dr.Abdülvahap GÖK İntrakranial Tümörler Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji Kliniği Prof.Dr.Abdülvahap GÖK TANIM -Primer beyin tümörleri santral sinir sistemi dokusundan gelişir ve intrakranial tümörlerin 1/2

Detaylı

BEYİN TÜMÖRLERİ: RİSK FAKTÖRLERİ. 1. Ailesel hastalıklarla ilişkisi

BEYİN TÜMÖRLERİ: RİSK FAKTÖRLERİ. 1. Ailesel hastalıklarla ilişkisi BEYİN TÜMÖRLERİ: Beyin tümörleri çocukluk çağında görülen en sık solid tümördür. Bu yaş grubundaki çocuklarda görülen kanserlerin %20 sini oluşturur. 15 yaşın altında görülen malign hst. içinde lösemilerden

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

Kafatabanı ve Bazal Sisternaların Endoskopik Cerrahi Anatomisi 17-18 Kas m 2011

Kafatabanı ve Bazal Sisternaların Endoskopik Cerrahi Anatomisi 17-18 Kas m 2011 Türk Nöroflirürji Derne i Cerrahi Nöroanatomi Ö retim ve E itim Grubu 2011 Kursu Türk Nöroflirürji Derne i C errahi 2005 Grubu Nöroanatomi Kafatabanı ve Bazal Sisternaların Endoskopik Cerrahi Anatomisi

Detaylı

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6)

fiekil 2 Menapoz sonras dönemde kistik, unilateral adneksiyel kitleye yaklafl m algoritmas (6) over kanseri taramas ndaki yetersizli ini göstermektedir. (1) Transvaginal ultrasonografinin sensitivitesinin iyi olmas na ra men spesifitesinin yeterli olmamas kullan m n k s tlamaktad r. Son yay nlarda

Detaylı

TURNOG. Nöroonkolojik Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu Bülteni Turkish Neuro-Oncology Group TURNOG

TURNOG. Nöroonkolojik Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu Bülteni Turkish Neuro-Oncology Group TURNOG TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ TURNOG TURNOG BÜLTEN 7 / ARALIK 2009 / DECEMBER 2009 Nöroonkolojik Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu Bülteni Turkish Neuro-Oncology Group Baflkandan TURNOG Tarihçesi ve Amaçlar TURNOG

Detaylı

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda Say n Meslektafllar m z, Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda bafl döndürücü flekilde h zl ilerlemeler olmaktad r. Bu geliflmelerin en fazla oldu u

Detaylı

Beyin Omurilik ve Sinir Tümörlerinin Cerrahisi. (Nöro-Onkolojik Cerrahi)

Beyin Omurilik ve Sinir Tümörlerinin Cerrahisi. (Nöro-Onkolojik Cerrahi) Beyin Omurilik ve Sinir Tümörlerinin Cerrahisi (Nöro-Onkolojik Cerrahi) BR.HLİ.018 Sinir sisteminin (Beyin, omurilik ve sinirlerin) tümörleri, sinir dokusunda bulunan çeşitli hücrelerden kaynaklanan ya

Detaylı

Pediatrik Nöroşirürji Kursu 5. Dönem, 1. Kurs

Pediatrik Nöroşirürji Kursu 5. Dönem, 1. Kurs Türk Nöroşirürji Derneği PEDİATRİK NÖROŞİRÜRJİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU Pediatrik Nöroşirürji Kursu 5. Dönem, 1. Kurs Hidrosefali ve Spinal Disrafizm 1-4 Nisan 2010 Kocaeli Üniversitesi Derbent Uygulama

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Sinir Sistemi Biyopsi ve Rezeksiyonları Patolojik Değerlendirme Standartları Ve Kılavuzu. (Nöropatoloji Çalışma Grubu)

Sinir Sistemi Biyopsi ve Rezeksiyonları Patolojik Değerlendirme Standartları Ve Kılavuzu. (Nöropatoloji Çalışma Grubu) Sinir Sistemi Biyopsi ve Rezeksiyonları Patolojik Değerlendirme Standartları Ve Kılavuzu (Nöropatoloji Çalışma Grubu) 2010 Đçindekiler Genel Özellikler 2 Beyin/Spinal kord:biyopsi, rezeksiyon, stereotaktik

Detaylı

ERİŞKİN BEYİN TÜMÖRLERİ. Yrd.Doç.Dr.Adalet ARIKANOĞLU D.Ü.T.F.Nöroloji A.B.D

ERİŞKİN BEYİN TÜMÖRLERİ. Yrd.Doç.Dr.Adalet ARIKANOĞLU D.Ü.T.F.Nöroloji A.B.D ERİŞKİN BEYİN TÜMÖRLERİ Yrd.Doç.Dr.Adalet ARIKANOĞLU D.Ü.T.F.Nöroloji A.B.D İnsidansı Primer beyin tümörleri 6/100.000/yıl görülür PBT hastaların % 10 u çocukluk çağında görülür. Yerleşim yeri ve histolojik

Detaylı

BEYİN CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 YILI EĞİTİM PLANI

BEYİN CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 YILI EĞİTİM PLANI Hazırlayan Kontrol Eden Onaylayan Klinik İdari ve Eğitim Sorumlusu Kalite Yönetim Direktörü Hastane Yöneticisi TARİH SAAT EĞİTİMCİ KONU 17.09.2013 24.09.2013 Duello LG astrositom 24.09. 2013 24.09. 2013

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

TUR-NOG BÜLTEN #1 TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ (TND) NÖRO-ONKOLOJİ GRUBU. TND Başkan N. M.Pamir. Yönetim Kurulu H.Deda N.Akalan E.Özyurt H.

TUR-NOG BÜLTEN #1 TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ (TND) NÖRO-ONKOLOJİ GRUBU. TND Başkan N. M.Pamir. Yönetim Kurulu H.Deda N.Akalan E.Özyurt H. TUR-NOG TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ (TND) NÖRO-ONKOLOJİ GRUBU BÜLTEN #1 HAZiRAN 2002 TND Başkan N. M.Pamir Yönetim Kurulu H.Deda N.Akalan E.Özyurt H.Toplamaoğlu NÖRO-ONKOLOJİ GRUBU Başkan N.Oktar G.Sekreter

Detaylı

NÖROŞİRÜRJİ HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ 11. BİLİMSEL KONGRESİ KONGRE PROGRAMI SÖZEL VE POSTER BİLDİRİ SUNUMLARI

NÖROŞİRÜRJİ HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ 11. BİLİMSEL KONGRESİ KONGRE PROGRAMI SÖZEL VE POSTER BİLDİRİ SUNUMLARI NÖROŞİRÜRJİ HEMŞİRELİĞİ DERNEĞİ 11. BİLİMSEL KONGRESİ KONGRE PROGRAMI SÖZEL VE POSTER BİLDİRİ SUNUMLARI NÖROŞİRÜRJİ HEMŞİRELERİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKAN Prof. Dr. Neriman AKYOLCU BAŞKAN YARDIMCISI

Detaylı

NF-2 VAKALARINDA İNTRAKRANİAL TÜMÖR YÖNETİMİ. Doç.Dr. Kadir Tufan Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi A.D.

NF-2 VAKALARINDA İNTRAKRANİAL TÜMÖR YÖNETİMİ. Doç.Dr. Kadir Tufan Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi A.D. NF-2 VAKALARINDA İNTRAKRANİAL TÜMÖR YÖNETİMİ Doç.Dr. Kadir Tufan Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi A.D. SUNUM PLANI NF-2 ile ilgili genel bilgi Gamma Knife Radyocerrahisi ile

Detaylı

Beyin Tümörleri. Prof. Dr.Murat Söker

Beyin Tümörleri. Prof. Dr.Murat Söker Beyin Tümörleri Prof. Dr.Murat Söker Beyin tümörleri çocukluk çağında görülen en sık solid tümör Bu yaş grubundaki çocuklarda görülen kanserlerin %20 15 yaşın altında görülen malign hst. içinde lösemilerden

Detaylı

Dr. Figen Söylemezoğlu

Dr. Figen Söylemezoğlu Dr. Figen Söylemezoğlu Konsültasyon Tanıya ulaşmada zorluk Klinik ile uyumsuzluk Tedavinin bir başka kurumda devam etmesi Hasta ya da klinisyenin ikinci bir görüş istemesi durumunda Konsültasyon Bu uygulamanın

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir.

LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENFOMA LENFOMA NEDİR? Lenfoma lenf dokusunun kötü huylu tümörüne verilen genel bir isimdir. LENF SİSTEMİ NEDİR? Lenf sistemi vücuttaki akkan dolaşım sistemidir. Lenf yolu damarlarındaki bağışıklık hücreleri,

Detaylı

BAŞ-BOYUN KANSERLERİ & MSS KANSERLERİ

BAŞ-BOYUN KANSERLERİ & MSS KANSERLERİ BAŞ-BOYUN KANSERLERİ & MSS KANSERLERİ 12-13 Mart Swissotel Büyük Efes İzmir 12 Mart 2016, Cumartesi 08.25-08.30 AÇILIŞ 1. Oturum: Baş-boyun kanserlerine giriş, temel bilgiler Başkan: Ahmet Özet, Mustafa

Detaylı

13-14 Eylül, 2012 Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, stanbul www.turkishsurgicalneuroanatomy.org

13-14 Eylül, 2012 Yeditepe Üniversitesi Hastanesi, stanbul www.turkishsurgicalneuroanatomy.org Türk Nöroşirürji Derneği Cerrahi Nöroanatomi Öğretim ve Eğitim Grubu 2O12 Kursu Türk Nöroflirürji Dernegi C errahi 2005 Grubu Nöroanatomi Onur Konuğu Prof. Dr. M. Gazi Yaşargil Davetli Konuşmacı PhD. Kurs

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

XII. ULUSLAR ARASI KATILIMLI ULUSAL ANATOMİ KONGRESİ

XII. ULUSLAR ARASI KATILIMLI ULUSAL ANATOMİ KONGRESİ XII. ULUSLAR ARASI KATILIMLI ULUSAL ANATOMİ KONGRESİ Türk Nöroşirurji Derneği nin Katılım ve Katkılarıyla 29 EKİM - 01 KASIM 2008 28 Ekim 2008: Kurslar MERSİN www.anatomikongresi2008.org Değerli Bilim

Detaylı

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu;

Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; PROLAKTİNOMA Hipofiz adenomu; Prolaktin salgılayan hipofiz adenomu; Prolaktinoma beyinde yer alan hipofiz bezinin prolaktin salgılayan tümörüdür. Kanserleşmez ancak hormonal dengeyi bozar. Prolaktin hormonu

Detaylı

TÜRK ÜROLOJ DERNE MARMARA III. LAPAROSKOP E T M KURSU

TÜRK ÜROLOJ DERNE MARMARA III. LAPAROSKOP E T M KURSU Endoüroloji Derne i nin Akademik Katk lar yla 28 Mart - 01 Nisan 2011 Veteriner Fakültesi Avc lar, stanbul Teorik e itim Kuru laboratuvar Islak laboratuvar Canl cerrahi / stanbul T p Fakültesi Pratik en

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar

SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi Asinetobakterli Hastalarda DAS Uygulamalar ve yilefltirme Çabalar Hmfl. Özlem SANDIKCI SB Sakarya E itim ve Araflt rma Hastanesi, nfeksiyon Kontrol Hemfliresi,

Detaylı

KAFA KAİDESİ MENİNGİOMLARI

KAFA KAİDESİ MENİNGİOMLARI TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ TURNOG NÖROONKOLOJİK CERRAHİ ÖĞRETİM VE EĞİTİM GRUBU SEMPOZYUMU 11-12 Aralık 2015 Radisson Blu Şişli İstanbul www.turnog.com www.turknorosirurji.org.tr Değerli Meslektaşlarım,

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

II. PELV S-ASETABULUM

II. PELV S-ASETABULUM TOTB D Ortopedik Travma fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Bir Önceki Baflkan Prof. Dr. Kemal Aktu lu Prof. Dr. Kemal Durak Sekreter Doç. Dr. Güvenir Okçu Sayman Op. Dr. Halil Yalç n Yüksel Üyeler Prof. Dr.

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi T p Fakültesi Patoloji Anabilim Dal nda y llar aras nda tan alan sinir sistemi tümörleri

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi T p Fakültesi Patoloji Anabilim Dal nda y llar aras nda tan alan sinir sistemi tümörleri Türk Patoloji Dergisi 7;():997 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi T p Fakültesi Patoloji Anabilim Dal nda 6 y llar aras nda tan alan sinir sistemi The nervous system tumors diagnosed between 6 in Zonguldak

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Yaz Okulu I. Kurs

Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Yaz Okulu I. Kurs Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Yaz Okulu I. Kurs 1-4 Temmuz 2010 Anemon Otel, Eskişehir Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Türk Nöroşirürji Derneği

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

NÖROFİBROMATOZİS TİP 1 VE MALİGN PERİFERİK SİNİR KILIFI TÜMÖRÜ

NÖROFİBROMATOZİS TİP 1 VE MALİGN PERİFERİK SİNİR KILIFI TÜMÖRÜ NÖROFİBROMATOZİS TİP 1 VE MALİGN PERİFERİK SİNİR KILIFI TÜMÖRÜ İnci Yaman Bajin 1, Ali Varan 1, Cemalettin Aksoy 2, İbrahim Vargel 3, Canan Akyüz 1 1 Hacettepe Üniversitesi Pediatrik Onkoloji Bilim Dalı,

Detaylı

STANBUL B LG ÜN VERS TES MEZUNLAR DERNE. YEN ÜYE BAfiVURU FORMU ÜYEL K B LD R M ve KRED KARTINDAN ÖDEME LE LG L TAL MAT FORMU. www.bilgim.org.

STANBUL B LG ÜN VERS TES MEZUNLAR DERNE. YEN ÜYE BAfiVURU FORMU ÜYEL K B LD R M ve KRED KARTINDAN ÖDEME LE LG L TAL MAT FORMU. www.bilgim.org. STANBUL B LG ÜN VERS TES MEZUNLAR DERNE YEN ÜYE BAfiVURU FORMU ÜYEL K B LD R M ve KRED KARTINDAN ÖDEME LE LG L TAL MAT FORMU www.bilgim.org.tr Lütfen form içerisindeki sizden istenen bilgileri eksiksiz

Detaylı

A K A D 1 9 9 8 NAD R GÖRÜLEN NTRATORAS K TÜMÖRLER SEMPOZYUMU. 07-09 May s 2010 Gaziantep THE ANATOLIAN. Hotel GAZİANTEP

A K A D 1 9 9 8 NAD R GÖRÜLEN NTRATORAS K TÜMÖRLER SEMPOZYUMU. 07-09 May s 2010 Gaziantep THE ANATOLIAN. Hotel GAZİANTEP NTRATORAS K TÜMÖRLER 07-09 May s 2010 Gaziantep THE ANATOLIAN GAZİANTEP Hotel De erli Meslektafllar m, Akci er Kanserleri Derne i olarak Anadolumuzun güzide flehirlerinde bilimsel toplant lar düzenlemek

Detaylı

www.istanbulhipofiz2018.org 3. İSTANBUL HİPOFİZ SEMPOZYUMU - HİPOFİZ ADENOMLARININ TEDAVİSİNDE ENDOSKOPİK ENDONASAL KAFA TABANI CERRAHİSİ KURSU VE 1. HİPOFİZ HASTALIKLARINDA HEMŞİRELİK BAKIMI KURSU 23

Detaylı

Cerrahi: Hangi Hastalara Prof. Dr. Sertaç İşlekel

Cerrahi: Hangi Hastalara Prof. Dr. Sertaç İşlekel Cerrahi: Hangi Hastalara Prof. Dr. Sertaç İşlekel İzmir Üniversitesi Nöroşirürji Ana Bilim Dalı İntrakranial Metastazların Önemi Beyin metastazı 100.000 de 14 (1/3 tek) Kanser hastalarının %15-25 inde

Detaylı

Radisson Blu Otel, Çeşme / İzmir 2 Ekim 2013

Radisson Blu Otel, Çeşme / İzmir 2 Ekim 2013 İNHALASYON TEDAVİLERİNDE TEMEL PRENSİPLER VE KLİNİK UYGULAMALAR Radisson Blu Otel, Çeşme / İzmir 2 Ekim 2013 www.solunum.org.tr/isamcourse2013 GENEL BİLGİLER Sempozyum Dili: Türkçe ve İngilizce. Eş zamanlı

Detaylı

Konuşma planı PEDİATRİK SUPRATENTORYAL BEYİN TÜMÖRLERİ. Epidemiyoloji. CBTRUS 2011 report. Genetik sendromlar 4/26/2014

Konuşma planı PEDİATRİK SUPRATENTORYAL BEYİN TÜMÖRLERİ. Epidemiyoloji. CBTRUS 2011 report. Genetik sendromlar 4/26/2014 Konuşma planı PEDİATRİK SUPRATENTORYAL BEYİN TÜMÖRLERİ Dr. Simay Altan Kara Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD Epidemiyoloji Klinik Konvansiyonel görüntüleme İleri MR teknikleri Tümörler

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI I. AMAÇ ve KAPSAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI Madde 1. Bu esasların amacı, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde

Detaylı

Davet. De erli meslektafllar m z,

Davet. De erli meslektafllar m z, Davet De erli meslektafllar m z, Türk Kardiyoloji ve Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Dernekleri olarak, temel hedeflerimizden biri olan üyelerimizin bilimsel bilgi ve tecrübe paylafl m n art rmaya yönelik

Detaylı

DİFÜZ GLİAL TÜMÖRLER

DİFÜZ GLİAL TÜMÖRLER DİFÜZ GLİAL TÜMÖRLER DSÖ 2016 da erişkin glial tümörler açısından sizce en önemli değişiklik ne olmuştur? Curr Opin Oncol 2016 Nov;28(6):494-501. Diffuz astrositik ve oligodentroglial tümörler aynı grup

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Akademisyenlere Yönelik Burs ve Destek Programları

Akademisyenlere Yönelik Burs ve Destek Programları Akademisyenlere Yönelik Burs ve Destek Programları Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) Dr. Nuh ERDOĞAN Yurt İçi Burslar Müdür V. 31 Mayıs 2013 Boğaziçi Üniversitesi Sunum Planı I. Bölüm II.

Detaylı

IV. PELV S-ASETABULUM

IV. PELV S-ASETABULUM 19 ARALIK 2012, ÇARfiAMBA 1. GÜN 15:00 Girifl ve Kay t 20 ARALIK 2012, PERfiEMBE 2. GÜN I. OTURUM 09.00-10.20 Pelvis k r klar n n de erlendirilmesi 09.00-09.20 Pelvis ve asetabulum klinik anatomisi 09.20-09.40

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu

Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu G R fi Girifl Bu kitapç k Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) taraf ndan, befleri t bbi ürünlerin güvenlili inin izlenmesi ve de erlendirilmesi hakk

Detaylı

TND Stereotaksi, Fonksiyonel NöroĢirürji, Ağrı ve Epilepsi Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu. Ġlkbahar Toplantısı

TND Stereotaksi, Fonksiyonel NöroĢirürji, Ağrı ve Epilepsi Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu. Ġlkbahar Toplantısı TND Stereotaksi, Fonksiyonel NöroĢirürji, Ağrı ve Epilepsi Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Ġlkbahar Toplantısı Temporal Epilepsilerin Cerrahi Tedavisi 25-27 Mart 2011 Holiday Inn Hotel, Görükle, BURSA

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi

Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi 1 Öğrenme hedefleri Metastazların genel özellikleri Görüntüleme Teknikleri Tedavi sonrası metastaz takibi Ayırıcı tanı 2 Metastatik Hastalık Total

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI 1. DUYURU De erli Meslektafllar m z, VII. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Hemflireli i Kurultay 31 Ekim 2 Kas m 2012 tarihleri aras nda, 34.Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

I. PELV S-ASETABULUM

I. PELV S-ASETABULUM TOTB D Ortopedik Travma fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Bir Önceki Baflkan Prof. Dr. Kemal Aktu lu Prof. Dr. Kemal Durak Sekreter Doç. Dr. Güvenir Okçu Sayman Op. Dr. Halil Yalç n Yüksel Üyeler Prof. Dr.

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi

5. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi Bilimsel Program - 20 Mart 2014, Perşembe UĞUR DERMAN SALONU SEÇİLMİŞ VAKA SUNUMLARI - Peritoneal Kanserlerde HIPEC in Yeri HIPEC Nasıl Yapılır? Kolon Kanseri Mezotelyoma KONFERANS - Onkolojide Nereden

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

Akciğer Karsinomlarının Histopatolojisi

Akciğer Karsinomlarının Histopatolojisi Akciğer Karsinomlarının Histopatolojisi Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Akciğer karsinomlarının gelişiminde preinvaziv epitelyal lezyonlar; Akciğer karsinomlarının gelişiminde

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN K. K. T. C ARTEMIS OTEL. BAFRA

GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN K. K. T. C ARTEMIS OTEL. BAFRA GUNCEL TIP AKADEMISI 17-19 NISAN 2009 ARTEMIS OTEL. BAFRA K. K. T. C B L MSEL KURUL Doç. Dr. Alp Çetin Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, Fiziksel T p ve Rehabilitasyon Ana Bilim Dal, Ankara Prof. Dr.

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

2. ULUSLARARASI GIDA ve BESLENME KONGRESİ. 24-26 Ekim, 2007. İstanbul, TÜRKİYE SPONSORLUK BROŞÜRÜ. www.tubitak.foodcongress.org

2. ULUSLARARASI GIDA ve BESLENME KONGRESİ. 24-26 Ekim, 2007. İstanbul, TÜRKİYE SPONSORLUK BROŞÜRÜ. www.tubitak.foodcongress.org 2. ULUSLARARASI GIDA ve BESLENME KONGRESİ 24-26 Ekim, 2007 İstanbul, TÜRKİYE SPONSORLUK BROŞÜRÜ www.tubitak.foodcongress.org De erli Katılımcılar, Gıda zincirindeki gıda kalitesi ve gıda güvenli i (tarladan

Detaylı

OMURGA TRAVMALARINDA TEDAV PRENS PLER

OMURGA TRAVMALARINDA TEDAV PRENS PLER Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Grubu OMURGA TRAVMALARINDA TEDAV PRENS PLER 9-12 Ekim 2011 Dalaman Hilton Kongre Merkezi, Dalaman Türk Nöroflirürji Derne i Yönetim Kurulu Baflkan

Detaylı

Son Baflvuru Tarihi ve Web Sitesi Adresleri: 1 Mart 2006

Son Baflvuru Tarihi ve Web Sitesi Adresleri: 1 Mart 2006 Son Baflvuru Tarihi ve Web Sitesi Adresleri: 1 Mart 2006 www.pratisyenhekimlikdernegi.org - www.toraks.org.tr B R NC BASAMAKTA AKC ER SA LI I SEMPOZYUMU Türk Toraks Derne i - Pratisyen Hekimlik Derne i

Detaylı