3. Sınıf Dönem Koordinatörü: Doç.Dr. Adnan NARCI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3. Sınıf Dönem Koordinatörü: Doç.Dr. Adnan NARCI"

Transkript

1 . Sınıf Dönem Koordinatörü: Doç.Dr. Adnan NARCI KURULLAR Kredi AKTS. Kurul (DK 0): Neoplazi-Hematopoetik Sistem ( Eylül- Ekim 0 ). Kurul (DK 0): Enfeksiyon-Gastrointestinal Sistem ( Ekim- Aralık 0) 9. Kurul (DK 0): Endokrin-Üro-Genital Sistem (9 Aralık 0- Ocak 0) 0. Kurul (DK 0): Solunum-Dolaşım Sistemi (0 Şubat- Mart 0) 9. Kurul (DK 0): Nöro-Psikiyatri ( Mart- Nisan 0) 9. Kurul (DK 0): Kas-İskelet Sist.-Cerrahi Hast. ( Nisan- Mayıs 0) 9 TOPLAM: 0 0

2 TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III HAFTALIK DERS PROGRAMI

3 DÖNEM III. DERS KURULU (TIP 0) Eylül Ekim 0 Dekan: Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ Dönem III Koordinatörü: Doç.Dr. Adnan NARCI Ders Kurulu Başkanı: Doç.Dr. Şenol KOBAK KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM KREDİ AKTS DERS VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları - Doç.Dr. Coşkun ÇELTİK, Yrd.Doç.Dr Ayliz ÇALIŞKAN, Yrd.Doç.Dr. Ayda HAKSEVER Enfeksiyon Hastalıkları - Yrd.Doç.Dr. Erol SEVİM İç Hastalıkları - Prof.Dr. Ülkü ERGENE, Uz.Dr. Hatice YILMAZ, Uzm.Dr. Aykut Cemil AYKIN, Nükleer Tıp - Yrd.Doç.Dr. İnanç KARAPOLAT Radyasyon Onkolojisi - Prof.Dr. Halil Armağan ARICAN Radyoloji - Yrd.Doç. Güray ÖNCEL Klinik Biyokimya 0-0 Prof.Dr. Hüseyin Vural, Prof.Dr. Ceyda KABAROĞLU, Doç. Dr. Burcu BARUTÇUOĞLU Tıbbi Farmakoloji - Yrd.Doç.Dr. Tıbbi Genetik 0-0 Yrd.Doç.Dr. Işın Kaya Tıbbi Mikrobiyoloji 0-0 Prof.Dr. Halil İbrahim ATABAY, Yrd.Doç.Dr. Arzu DURAN Tıbbi Patoloji Tıp Tarihi ve Etik - Yrd.Doç.Dr. Eren AKÇİÇEK KURUL DIŞI DERSLER Toplam İngilizce 0 0 Yabancı Diller Öğretim Elemanları Doç.Dr. Mehmet Hüsnü BUĞDAYCI, Yrd.Doç.Dr. Oya Nermin SİVRİKOZ, Yrd.Doç.Dr., Uz.Dr. Funda TAŞLI

4 . KURUL. HAFTA ( 0 Eylül 0) İlaçların Etkilerini Değiştiren Faktörler (Factors Altering Drugs Effects) İlaç Araştırmaları ve Etik (Drug Discovery and Ethics) TIP TARİHİ VE ETİK Neden Etik ve Tıp Etiği (Why Ethic and Medical Ethic) Deontoloji, Hekim, Hasta İletişimi (Deontology, Doctor-Patient Communication) Eren AKÇİÇEK İlaç-İlaç ve İlaç-Besin Etkileşimleri (Drug-Drug and Drug-Food İnteractions) Kanama Pıhtılaşma Bozuklukları (Bleeding and Coagulation Disorders) Hüseyin VURAL ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Yenidoğanın Fizik Muayenesi (Physical Examination of Newborn) Ayliz ÇALIŞKAN TIBBİ GENETİK Hemoglobinopatiler ve Genetik Tanı (Haemoglobinopathies and Genetic Diagnosis) Işın KAYA Gram Pozitif Aerop Basiller (Bacillus, Listeria, Corynebacterium) (Gram-Positive Aerobic Bacilli (Bacillus, Listeria, Corynebacterium)) TIBBİ GENETİK Plazma Hücresi Hastalıkları, Lösemiler ve Genetik (Plasma-cell Diseases, Leukemia and Genetics) Işın KAYA Tam Kan Parametreleri (Total Blood Parameters) Hüseyin VURAL ENFEKSİYON HASTALIKLARI Enfeksiyon Hastalıklarına Giriş (Basis of the Infectious Diseases) Erol SEVİM Beyaz Kan Hücrelerinin Neoplastik Proliferasyonları (Neoplastic Diseases Of White Blood Cells) Gram Pozitif Aerop Basiller (Bacillus, Listeria, Corynebacterium) (Gram-Positive Aerobic Bacilli (Bacillus, Listeria, Corynebacterium)) Farmakovijilans: İlaç Güvenliliği İzlemi (Pharmacovigilance: Drug Safety Monitoring) Dissemine İntravasküler Koagülasyon, Trombositopeni, Timus Hastalıkları (Disseminate Intravascular Coagulation, Thrombocytopenia, Diseases of Thymus) Otonom Sinir Sistemi Farmakolojisine Giriş (Introduction To Autonomic Nervous System Pharmacology) Parasempatomimetikler (Parasympathomimetics) Kan Kaybı Anemisi (Hemolytic Anemia) Beyaz Kan Hücrelerinin Neoplastik Olmayan Hastalıkları (Nonneoplastic Diseases of White Blood Cells)

5 . KURUL. HAFTA ( Eylül 0) Hücre Zedelenmesi, Hücre Ölümü ve Adaptasyonlar (Cell Injury, Cell Death and Adaptations) Parasempatolitikler (Parasympatholytics) Sempatomimetikler (Sympathomimetics) Sempatomimetikler (Sympathomimetics) Sempatolitikler (Sympatolytics) TIBBİ GENETİK Lenfoproliferatif Hastalıklar, Lenfomalar ve Genetik (Lymphoproliferative Diseases, Lymphoma and Genetics) Işın KAYA ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Yenidoğanda Sarılık ve Kernikterus (Jaundice and Kernicterus in Newborn) Anne Sütü ve Yenidoğanda Beslenme (Breast Feeding and Nutrition of Newborn) Ayda HAKSEVER 0.0. Moleküler Onkoloji (Molecular Oncology) Onkolojinin Temel Prensipleri (Epidemiyoloji ve Etiyoloji) (The Basic Principles of Oncology (Epidemiology and Etiology)) A. Cemil AYKIN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Yenidoğanın Doğum Odasında Değerlendirilmesi (Evaluation of the Newborn in Labor Room) Yenidoğanın Laboratuvar Bulgularının değerlendirilmesi (Evaluation of the Newborn s Laboratory Findings) Ayda HAKSEVER NÜKLEER TIP Nükleer Tıbba Giriş ve Radyoaktivite (Basic Nuclear Medicine and Radioactivity) İnanç KARAPOLAT Kemoterapinin Temel Prensipleri (The Basic Principles of Chemotherapy) Onkolojik Aciller (Oncologic Emergencies) Hatice YILMAZ Tümör Belirteçleri (Tumor Markers) Ceyda KABAROĞLU ENFEKSİYON HASTALIKLARI Ateş Mekanizması ve Tipleri (Mechanism and Type of Fewer) Nedeni Bilinmeyen Ateş (Fewer Unknown) Erol SEVİM Akut ve Kronik İnflamasyon (Acute and Chronic Inflammation) M. Hüsnü BUĞDAYCI Anaerop Sporsuz Gram Pozitif Bakteriler (Anaerobic, Non-Spore- Forming Gram-Positive Bacteria) Arzu DURAN RADYASYON ONKOLOJİSİ Radyasyon Onkolojisi (The Discipline of Radiation Oncology) Kanser; Radyasyon Onkolojisinin Tedavideki Yeri (Cancer: The Role of Radiation Oncology in Treatment) H. Armağan ARICAN Doku Onarımı; Rejenerasyon, İyileşme ve Fibrozis (Tissue Repair; Regeneration, Healing and Fibrosis) Zehirlenmelere Genel Yaklaşım (General Approach To Poisoning) RADYOLOJİ Tümörlerin Tespitinde Hangi Görüntüleme Yöntemleri Kullanılıyor? (Which Imaging Modalities are Used in the Depiction of Tumors?) Benign-Malign tümörlerin genel radyolojik özellikleri (General Radiologic Features of Benign versus Malignant Tumors) Güray ÖNCEL

6 . KURUL. HAFTA (0 Eylül Ekim 0) Hemodinamik Bozukluklar, Tromboz ve Şok (Hemodynamic Disorders, Thrombosis and Shock) İlaçların Toksik Tesirlerine Genel Bakış (Overview of Toxic Effects of Drugs) Otakoidlere Giriş, Histamin ve Antihistaminikler (Introduction to Autocoids, Histamine and Antihistamines) Kimyasal Mediatörler I (Eikozanoidler,) (Chemical Mediators I (Eicosanoids,) TIBBİ GENETİK Myelodisplastik Sendromlar ve Genetik (Myelodisplastic Syndromes and Genetics) Işın KAYA ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Çocuklarda Lenfadenopati (Lymphadenopathy in Children) Çocuklarda Hepatomegali (Hepatomegaly in Children) Coşkun ÇELTİK 0.0. TIP TARİHİ VE ETİK Hekimliğin Motivasyonları, Paternalizm (Motivations of a Physician, Paternalism) Hasta Sırrı, Mahremiyet (Patient Confidentiality) Eren AKÇİÇEK Kanın Yapısı ve Fonksiyonları (Structure and function of blood) Ülkü ERGENE Clostridium (Clostridium) Arzu DURAN Yaşlılık Biyokimyası (Elderly Biochemistry) Ceyda KABAROĞLU ENFEKSİYON HASTALIKLARI Antibiyotik Kullanımında Genel Prensipler (General Principles of Using Antibiotics) Erol SEVİM Neoplazi (Neoplasia) RADYASYON ONKOLOJİSİ Radyoterapinin Biyolojik Temelleri (Biologic Basis of Radiation Therapy) Moleküler Kanser ve Radyasyon Biyolojisi (Molecular Cancer and Radiation Biology) H. Armağan ARICAN Genetik ve Pediatrik Hastalıklar (Genetic Disorders, Diseases of Infancy and Childhood) Kimyasal Mediatörler II (Serotonin, Nitrik Oksit, Purinler, Kannabinoidler) (Chemical Mediators II (serotonin, nitric oxide, purines, cannabinoids)) Kimyasal Mediatörler III (PAF, Bradikinin vb.) (Chemical mediators III (PAF, Bradykinin, etc.)) Hemopoez (Hematopoiesis) Trombozlu Hastanın Değerlendirilmesi (Evaluation of Patient with Thrombosis) Ülkü ERGENE

7 . KURUL. HAFTA ( Ekim 0) 09. ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Soluk Çocuğa Yaklaşım (Approach to Pallor Child) Ayliz ÇALIŞKAN Anemi Tedavisinde Kullanılan İlaçlar (Drugs Used in the Treatment of Anemia) Antineoplastik İlaçlar (Antineoplastic Drugs) TIBBİ GENETİK Hemofililer, Pıhtılaşma Bozuklukları ve Genetik (Haemophilia, Coagulation Disorders and Genetics) Işın KAYA 0.0. Çevresel ve Beslenme ile İlgili Hastalıklar (Environmental and Nutritional Related Diseases) NÜKLEER TIP Nükleer Tıpta Tümör Görüntüleme Yöntemleri (Tumor Imaging Methods in Nuclear Medicine) İnanç KARAPOLAT NÜKLEER TIP PET (Pozitron Emisyon Tomografisi) ve Klinik Uygulamaları (PET (Positron Emission Tomography) and Clinical Practice) İnanç KARAPOLAT Klinik Enzimoloji (Clinic Enzymology) Burcu BARUTÇUOĞLU İmmün Sistem Hastalıkları (Diseases of Immune System) İmmünmodülatörler (Immunomodulators) ENFEKSİYON HASTALIKLARI Bruselloz (Brucellosis) Sıtma (Malaria) Erol SEVİM Anaerop Gram Negatif Bakteriler (Anaerobic Gram-Negative Bacteria) Arzu DURAN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Çocukluk Çağı Malignitelerine Yaklaşım (Approach to the Childhood Malignancies) Ayliz ÇALIŞKAN RADYASYON ONKOLOJİSİ Radyasyon Fiziği, Dozimetri ve Tedavi Planlama Prensipleri (Principles of Radiation Physics, Dosimetry and Treatment Planning) Onkolojik Görüntüleme ve Anatomi (Oncologic Imaging and Anatomy) H. Armağan ARICAN

8 . KURUL. HAFTA ( Ekim 0) KURBAN BAYRAMI

9 . KURUL. HAFTA ( Ekim 0) Hematopoetik ve Lenfoid Sistemler (Hematopoietic and Lymphoid Systems) Neoplazi (Neoplasia) Uygulama (Practice) M. Hüsnü BUĞDAYCI NÜKLEER TIP Tiroit Kanseri ve Radyoaktif İyot Tedavisi (Thyroid Cancer and Radioactive Iodine Therapy) İnanç KARAPOLAT 0.0. TIP TARİHİ VE ETİK Biyoetik Sözleşmesi (Bioethics Convention) Hekimin Aydınlatma Yükümlülüğü (Physician Disclosure Requirement) Eren AKÇİÇEK RADYOLOJİ Hemapoetik Sistem Hastalıklarında Radyolojik Yaklaşım (Radiological Approach to the Hematopoietic Disorders) Lenfomada Görüntüleme (Imaging in Lymphoma) Güray ÖNCEL I. KURUL I. KURUL Kök Hücre Tedavisi (Stem Cell Treatment) Ülkü ERGENE Erişkin Çağı Purpuralarına Yaklaşım (Approach to Adult Hemorrhage) Ülkü ERGENE RADYASYON ONKOLOJİSİ Normal Dokularda Radyasyonun Geç Etkileri (Late Effects of Radiotherapy on Normal Tissues) -Boyutlu Konformal Radyoterapi (-Dimensional Conformal Radiotherapy) H. Armağan ARICAN Dissemine İntravasküler Koagulasyon (DIC) (Disseminated Intravascular Coagulation) Ülkü ERGENE

10 DÖNEM III. DERS KURULU (TIP 0) Ekim 0 Aralık 0 Dekan: Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ Dönem III Koordinatörü: Doç.Dr. Adnan NARCI Ders Kurulu Başkanı: Doç.Dr. Coşkun ÇELTİK KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM KREDİ AKTS DERS VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları - Doç.Dr. Coşkun ÇELTİK, Yrd.Doç.Dr. Ayliz ÇALIŞKAN Enfeksiyon Hastalıkları - Yrd.Doç.Dr. Erol SEVİM Göğüs Hastalıkları - Yrd.Doç.Dr. Fidan SEVER, Yrd.Doç.Dr. Gülistan KARADENİZ İç Hastalıkları - Prof.Dr. Kadir AKSÖZ, Yrd.Doç.Dr. Ramazan ÖZTÜRK, Yrd.Doç.Dr. Adnan KIRCI Radyoloji - Yrd.Doç.Dr. Özlem İNCE Klinik Biyokimya - Prof.Dr. Hüseyin Vural, Prof.Dr. Zuhal PARILDAR, Doç. Dr. Burcu BARUTÇUOĞLU, Tıbbi Farmakoloji - Yrd.Doç.Dr. Tıbbi Mikrobiyoloji Prof.Dr. Halil İbrahim ATABAY, Yrd.Doç.Dr. Arzu DURAN, Yrd.Doç.Dr. Nazime ŞEN Tıbbi Patoloji 0 Yrd.Doç.Dr. Oya Nermin SİVRİKOZ, Yrd.Doç.Dr., Uz.Dr. Tıp Tarihi ve Etik - Yrd.Doç.Dr. Eren AKÇİÇEK, Yrd.Doç.Dr. Nazım İNTEPE Toplam KURUL DIŞI DERSLER İngilizce Yabancı Diller Öğretim Elemanları

11 . KURUL. HAFTA ( Ekim Kasım 0) Özofagus Fonksiyonları, Akalazya ve Gastro Özofagial Reflü Hastalığı (Esophageal Functions, Achalasia and Gastroesophageal Reflu Disease) Hiatus Hernisi ve Özofajitler (Hiatus Hernia and Esophagitis) Ramazan ÖZTÜRK Beta-Laktam Antibiyotikler (Beta-lactam Antibiotics) Enfeksiyon Tedavisinin Genel Prensipleri (General Principles of Treatment of Infection) Gastrik Fizyoloji ve Gastritler (Gastric Physiology and Gastritis) Peptik Ülser (Peptic Ulcer) Adnan KIRCI Plazma Proteinleri (Plasma Proteins) Burcu BARUTÇUOĞLU 0.0. TIP TARİHİ VE ETİK Tıbbi Sorumluluk (Medical Liability, Ethics and Law) Tıbbi Konsültasyon (Medical Consultation) Eren AKÇİÇEK 9 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI.0. Rickettsia, Ehrlichia ve Coxiella (Rickettsia, Ehrlichia and Coxiella).0. Nocardia ve Aktinomiçetler (Nocardia and Actinomycetes) Nazime ŞEN Yersinia (Yersinia) Arzu DURAN Mantar Hastalıklarının Patogenezi (Pathogenesis of Fungal Disease) ENFEKSİYON HASTALIKLARI Besin Zehirlenmeleri (Food Poisoning) Salmonelloz (Salmonellosis) Erol SEVİM Karaciğer, Safra Kesesi ve Safra Yolları (Liver, Gallbladder and Biliary Tract) RADYOLOJİ GIS Radyolojisinde Görüntüleme Yöntemleri ve Algoritma (Imaging Modalities and Algorithm in GIS Radiology) GIS de Radyolojik Anatomi (Radiologic Anatomy in GIS) Özlem İNCE

12 . KURUL. HAFTA ( Kasım 0) 09. ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Çocukluk Çağında Gastrointestinal Sistem Muayenesi (Physical Examination of Gastrointestinal System in Children) Beta-Laktam Antibiyotikler (Beta-lactam Antibiotics) Aminoglikozidler ve Sülfonamidler (Aminoglycosides and Sulfonamides) Tetrasiklinler ve Amfenikoller (Tetracyclines and Amphenicols) Makrolidler ve Linkozamidler (Macrolides and Lincosamides) Protein Elektroforezi (Protein Electrophoreses) Burcu BARUTÇUOĞLU 0.0. Beslenme (Nutrition) Hüseyin VURAL Yüzeysel ve Kütanöz Mikozlar (Superficial and Cutaneous Mycoses) Nazime ŞEN Beta-Laktam Antibiyotikler (Beta-lactam Antibiotics) Enfeksiyon Tedavisinin Genel Prensipleri (General Principles of Treatment of Infection) Karaciğer, Safra Kesesi ve Safra Yolları (Liver, Gallbladder and Biliary Tract) İnflamatuvar Barsak Hastalıkları (Inflammatory Bowel Disease) Adnan KIRCI Subkütanöz Mikozlar (Subcutaneous Mycoses) Arzu DURAN.0. ENFEKSİYON HASTALIKLARI Botulizm (Botulisms) Kolera ve dizanteriler.0. (Cholera and Dysentery) Erol SEVİM Mantar Hastalıklarının Laboratuvar Tanısı (Laboratory Diagnosis of Fungal Disease) Nazime ŞEN Adnan KIRCI Kolon Polipleri ve Divertiküller (Colonic Polyps and Diverticula) Kadir AKSÖZ Karaciğer, Safra Kesesi ve Safra Yolları (Liver, Gallbladder and Biliary Tract) RADYOLOJİ GIS Radyolojisinin Temel Lezyonları (Elementary Lesions of GIS Radiology) GIS de Acil Radyoloji (Emergency Radiology in GIS) Özlem İNCE

13 . KURUL. HAFTA ( Kasım 0) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Ateş (Fever) Döküntülü Çocuk (Common Diseases with Eruption in Childhood) Coşkun ÇELTİK Florokinolonlar ve Dar Spektrumlu Antibiyotikler (Fluoroquinolones and Narrow Spectrum Antibiotics) Tüberküloz Tedavisinde Kullanılan İlaçlar (Drugs Used To Treat Tuberculosis) GÖĞÜS HASTALIKLARI Göğüs Hastalıklarında Fizik Muayene (Pulmonologycal examination) Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (Chronic Obstructive Lung Disease) Gülistan KARADENİZ Akut Faz Reaktanları (Acute Fazes Reactants) Burcu BARUTÇUOĞLU 0.0. TIP TARİHİ VE ETİK Tıbbi Yemin, Reçete Yazmak (Medical Oath, To Prescribe) Nazım İNTEPE TIP TARİHİ VE ETİK Tıbbi Gerçeğin Söylenmesi (To Tell The Medical Truth) Eren AKÇİÇEK Karaciğer Fonksiyon Testleri (Liver Function Tests) Portal hipertansiyon (Portal Hypertension) Kadir AKSÖZ Fırsatçı Mikozlar (Opportunistic Mycoses) Nazime ŞEN Antifungal İlaçlar (Antifungal Agents) Özofagus, Mide, İnce barsak (Esophagus, Stomach, Small Bowel) Dimorfik Mantarların Neden Olduğu Sistemik Mikozlar (Systematic Mycoses Due to Dimorphic Fungi) Arzu DURAN ENFEKSİYON HASTALIKLARI Viral hepatitler (Viral Hepatitis) Erol SEVİM Fırsatçı Mikozlar (Opportunistic Mycoses) Nazime ŞEN Özofagus, Mide, İnce barsak (Esophagus, Stomach, Small Bowel)

14 . KURUL. HAFTA ( Kasım 0) Kronik Hepatitler (Chronic Hepatitis) Karaciğer Sirozu (Liver Cirrhosis) Ramazan ÖZTÜRK Sıtma Tedavisinde Kullanılan İlaçlar (Drugs Used To Treat Malaria) Antimikrobik İlaçlar Arasındaki Etkileşimler (Interactions Between Antimicrobial Drugs) Antiviral İlaçlar (Antiviral Drugs) Antifungal İlaçlar (Antifungal Drugs) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Sarılıklı Büyük Çocuğa Yaklaşım (Approach to Older Children with Jaundice) Kusan Çocuğa Yaklaşım (Approach to Child Suffered from Vomiting) Coşkun ÇELTİK Sarılıklar (Jaundice) Zuhal PARILDAR 0.0. GÖĞÜS HASTALIKLARI Bronşektazi (Bronchiectasis) Tüberküloz (Tuberculosis) Gülistan KARADENİZ GÖĞÜS HASTALIKLARI Akciğer Kanseri (Lung Cancer) Sigaranın Sağlığa Zararları (Health Hazards of Smoking) Fidan SEVER Sık Rastlanmayan veya Etiyolojisi Şüpheli Olan Mantar ve Mantar Benzeri Enfeksiyonlar (Fungal and Fungal-Like Infections of Unusual or Uncertain Etiology) Karaciğer, Safra Kesesi ve Safra Yolları (Liver, Gallbladder and Biliary Tract) Uygulama (Practice) Karaciğer, Safra Kesesi ve Safra Yolları (Liver, Gallbladder and Biliary Tract) Uygulama (Practice) TIBBİ MİKROBİYOLOJİ Mikoloji Pratik (Mycology Practice) H. İbrahim ATABAY TIBBİ MİKROBİYOLOJİ Mikoloji Pratik (Mycology Practice) H. İbrahim ATABAY Özofagus, Mide, İnce barsak (Esophagus, Stomach, Small Bowel) Dimorfik Mantarların Neden Olduğu Sistemik Mikozlar (Systematic Mycoses Due to Dimorphic Fungi) Arzu DURAN Sık Rastlanmayan veya Etiyolojisi Şüpheli Olan Mantar ve Mantar Benzeri Enfeksiyonlar (Fungal and Fungal-Like Infections of Unusual or Uncertain Etiology) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Enfeksiyöz İshalli Çocuğa Yaklaşım (Approach to Child with Infectious Diarrhea) Karın Şişliği Olan Çocuğa Yaklaşım (Approach to Child with Abdominal Distention) Coşkun ÇELTİK -B Ağız Boşluğu ve Gastrointestinal Sistem (Oral Cavity and Gastrointestinal System) Uygulama (Practice) Mikotoksinler ve Mikotoksikozlar (Mycotoxins and Mycotoxicoses) -A Ağız Boşluğu ve Gastrointestinal Sistem (Oral Cavity and Gastrointestinal System) Uygulama (Practice)

15 . KURUL. HAFTA ( 9 Kasım 0) Asit (Ascites) Sarılık (Jaundice) Adnan KIRCI Antiprotozoal İlaçlar (Antiprotozoal Drugs) Antiseptik ve Dezenfektanlar (Antiseptics and Disinfectants) Peptik Ülser Tedavisinde Kullanılan İlaçlar (Drugs Used To Treat Peptic Ulcer) Antiemetikler ve Antidiyareikler (Antiemetic s and Antidiarrheals) GÖĞÜS HASTALIKLARI Pulmoner Emboli (Pulmonary Embolism) Solunum Yetmezliği (Respiratory Failure) Fidan SEVER Karaciğer Hastalıklarında Laboratuvar Testleri (Laboratory Tests of Liver Diseases) Zuhal PARILDAR 0.0. TIP TARİHİ VE ETİK Hasta Hakları, Doktor Hakları (Patient Rights, Doctor Rights) Malpraktis, Şarlatanlık (Malpractice, Charlatanry) Nazım İNTEPE ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Çocuklarda Dehidratasyon Bulgusu ve Nedenleri Ayliz ÇALIŞKAN ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Şoktaki Hastaya Yaklaşım (Approach to Patient in Shock) Coşkun ÇELTİK Parvovirüsler (Parvoviruses) Viral Patogenez Mekanizmaları (Mechanisms of Viral Pathogenesis) Kolon ve Anüs (Colon and Anus) Kolon ve Anüs (Colon and Anus) Adenovirüsler (Adenoviruses) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI GIS Hemorajisine Yaklaşım (Approach to Child with GIS Hemorrhage) Çocuklarda Beslenme (Nutrition in Childhood) Coşkun ÇELTİK PATOLOJİ Pankreas (Pancreas) Pikornavirüsler (Picornaviruses) Enfeksiyon Hastalıklarının Genel Patolojisi (Pathology of Infectious Diseases)

16 . KURUL. HAFTA ( Aralık 0) Laksatif ve Purgatif İlaçlar (Laxative and Purgative Drugs) Obesite Tedavisinde Kullanılan İlaçlar (Drugs Used To Treat Obesity) 0.0. Akut Pankreatitler (Acute Pancreatitis) Kronik Pankreatitler (Chronic Pancreatitis) Kadir AKSÖZ II. KURUL II. KURUL B Pankreas (Pancreas) Enfeksiyon Hastalıklarının Genel Patolojisi (Pathology of Infectious Diseases) Uygulama (Practice) A Pankreas (Pancreas) Enfeksiyon Hastalıklarının Genel Patolojisi (Pathology of Infectious Diseases) Uygulama (Practice)

17 DÖNEM III. DERS KURULU (TIP 0) 09 Aralık 0 Ocak 0 Dekan: Prof.Dr. Mustafa SARSILMAZ Dönem III Koordinatörü: Doç.Dr. Adnan NARCI Ders Kurulu Başkanı: Doç.Dr. Muammer KARADENİZ KURUL DERSLERİ TEORİK PRATİK TOPLAM KREDİ AKTS DERS VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları - Doç.Dr. Coşkun ÇELTİK, Yrd.Doç.Dr Ayliz ÇALIŞKAN, Yrd.Do.Dr. Sonnaz ERGÜN Enfeksiyon Hastalıkları - Yrd.Doç.Dr. Erol SEVİM Genel Cerrahi - Prof.Dr. Hasan KAPLAN, Prof.Dr. Atilla ÇÖKMEZ, Doç.Dr. Ahmet NART, Yrd.Doç.Dr. Cemal ALKAN, Yrd.Doç.Dr. Seyhan YALAZ İç Hastalıkları - Prof.Dr. Mustafa CİRİT, Doç.Dr. Muammer KARADENİZ, Yrd. Doç. Dr. Ali SAKLAMAZ Kadın Hastalıkları ve Doğum - Radyoloji - Prof.Dr. Erkan YILMAZ Prof.Dr. Serkan GÜÇLÜ, Yrd.Doç.Dr.Arzu TURAN, Yrd.Doç.Dr. Berrin KORKUT, Yrd.Doç.Dr. Esra Bahar GÜR, Yrd.Doç.Dr. Sümeyra TATAR, Yrd.Doç.Dr. Şaban ADAKAN, Yrd.Doç.Dr. Esin ÇELİK, Yrd.Doç.Dr. Mine GENÇ Üroloji - Yrd.Doç.Dr. Ali Feyzullah Şahin, Yrd.Doç.Dr. Musa Saraçoğlu Klinik Biyokimya Prof.Dr. Zuhal PARILDAR,Doç.Dr.Güneş BAŞOL, Yrd.Doç.Dr. Ayşe GÖKDUMAN Tıbbi Genetik 0-0 Yrd.Doç.Dr. Işın Kaya Tıbbi Farmakoloji - Yrd.Doç.Dr. Tıbbi Mikrobiyoloji - Prof.Dr. Halil İbrahim ATABAY, Yrd.Doç.Dr. Arzu DURAN, Yrd.Doç.Dr. Nazime ŞEN Tıbbi Patoloji 0 Yrd.Doç.Dr. Oya Nermin SİVRİKOZ, Yrd.Doç.Dr., Uz.Dr. Tıp Tarihi ve Etik - Yrd.Doç.Dr. Nazım İNTEPE KURUL DIŞI DERSLER Toplam 0 0 İngilizce Yabancı Diller Öğretim Elemanları

18 . KURUL. HAFTA (9 Aralık 0) KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM Jinekolojik Anatomi (Gynecological Anatomy) Arzu TURAN KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM Jinekolojik Öykü ve Muayene Berrin KORKUT Hormonlara Giriş (Introduction to Hormones) Tiroit İlaçları (Thyroid Drugs) Hipofiz ve Hipotalamus Hormonları (Hypothalamic and Pituitary Hormones) TIBBİ GENETİK Multipl Endokrin Neoplazi, Konjenital Adrenal Hiperplazi, Diabetes Mellitus ve Genetik (Multiple Endocrine Neoplasia, Congenital Adrenal Hyperplasia, Diabetes Mellitus and Genetics) Işın KAYA Böbrek Fonksiyon Testleri (Renal Function Tests) Güneş BAŞOL 0.0. TIP TARİHİ VE ETİK Ölme Hakkı, Ötenazi (Euthanasia) Ölen Hasta ve Etik (Dying Patient and Ethic) Nazım İNTEPE Hormonal Sistem (Hormonal System) Muammer KARADENİZ Hepatit Virüsleri (Hepatitis Viruses) Arzu DURAN Tiroid-Paratiroid Fonksiyon Testleri (Tyroid-Paratyroid Function Tests) Ayşe GÖKDUMAN.0. GENEL CERRAHİ Anemnez ve Hastaya Genel Yaklaşım (General Approach to.0. Patient and Anamnesis) Hasan KAPLAN Glomerülonefrit (Glomerulonephritis) Viral Hastalıkların Laboratuvar Tanısı (Laboratory Diagnosis of Viral Diseases) Nazime ŞEN ENFEKSİYON HASTALIKLARI Üriner Sistem Enfeksiyonları (Urinary System Infections) Erol SEVİM Böbrek Tümörleri (Tumors of the Kidney) RADYOLOJİ GUS Radyolojisinde Görüntüleme Yöntemleri ve Algoritma (Imaging Modalities and Algorithm in GUS Radiology) GUS de Radyolojik Anatomi Normal (Radiologic Anatomy in GUS) Erkan YILMAZ Hipofiz Hastalıkları ve Nöroendokrinoloji (Pituitary Disease and Neuroendocrinology) Muammer KARADENİZ

19 . KURUL. HAFTA ( 0 Aralık 0) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Çocuklarda Ürogenital Sistem Muayenesi (Physical Examination in Urogenital System of Children) Sonnaz ERGÜN İnsülin ve Diğer Anti diyabetik İlaçlar (Insulin and Other Anti diabetic Drugs) 0.0. Diabetes Mellitus ve Karbonhidrat Metabolizması (Diabetes Mellitus and Carbohydrate Metabolism) Muammer KARADENİZ Kortikosteroidler (Corticosteroids) TIBBİ GENETİK Genetik Böbrek Hastalıkları (Genetic Kidney Diseases) Işın KAYA Hepatit Virüsleri (Hepatitis Viruses) Arzu DURAN Paramiksovirüsler (Paramyxoviruses) Nazime ŞEN Adrenal Hastalıkları ve Fonksiyon (Adrenal Disease and Function) Ali SAKLAMAZ.0. Gonad Fonksiyon Testleri ve Gebelik (Gonad Function Tests and Pregnancy) Ayşe GÖKDUMAN KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM Üreme Fizyolojisi ve İnfertilite (Reproductive physiology and Infertility) Şaban ADAKAN KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM Gebelik Fizyolojisi (Physiology of Pregnancy) E. Bahar GÜR Testis, Prostat (Testicle, Prostate) Hepatit Virüsleri (Hepatitis Viruses) Arzu DURAN Tiroit Hastalıkları (Thyroid Disease) Muammer KARADENİZ GENEL CERRAHİ Şoka Genel Bakış ve Sıvı-Elektrolit Dengesinde Temel Prensipler (General Approach to Shock and Main Principles of Balance of Fluid- Electrolytes) Seyhan YALAZ Mesane (Bladder) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Ürogenital Sistem Değerlendirilmesi (Evaluation to Urogenital System in Children) Coşkun ÇELTİK KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM Normal Gebelik Takibi (Routine Antenatal Care for Healthy Pregnant Women) E. Bahar GÜR

20 . KURUL. HAFTA ( Aralık 0) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Ödem ve Asitli Çocuğa Yaklaşım (Approach to Child with Ascites) Proteinürili Çocuğa Yaklaşım (Approach to Child with Proteinuria) Coşkun ÇELTİK TIP TARİHİ VE ETİK Tüp Bebek, Taşıyıcı Annelik, Sperm Bankaları ve Etik (Test- Tube Baby, Carriage Motherhood, Sperm Banking and Ethic) Tıbbi Rapor (Medical Report) Nazım İNTEPE.0. Diyabet Biyokimyası.0. (Biochemistry of Diabetes) Güneş BAŞOL.0. Kemik ve Mineral Metabolizması Hastalıkları.0. (Diseases of Bone and Mineral Metabolism) Ali SAKLAMAZ Estrojenler, Progestinler ve Antagonistleri, Oral Kontraseptifler (Estrogens, Progestins and their Antagonists, Oral Contraceptives) KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM Prenatal Tanı (Prenatal Diagnosis) Serkan GÜÇLÜ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM Normal Doğum Eylemi ve Evreleri (Normal Labor and Stages of Labor) E. Bahar GÜR Serviks, Over, Tuba (Cervix, Ovary, Tuba) Paramiksovirüsler (Paramyxoviruses) Nazime ŞEN Oksitosik İlaçlar (Oxytocic Drugs) GENEL CERRAHİ Solid Organ Tümörlerine Genel Yaklaşım (General Approach to Solid Organ Tumors) Atilla ÇÖKMEZ TIBBİ GENETİK İnfertilite ve Genetik (Infertility and Genetics) Işın KAYA Böbreklerin Anatomisi ve Temel İşlevleri (Renal Anatomy and the Main Functions) Organik maddelerin böbrekte işlenmesi ve temel taşınma mekanizmaları (Processing of Organic Substances in Kidney and the Main Transport Mechanisms) Mustafa CİRİT KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM Birinci ve Üçüncü Trimestir Kanamalarına Yaklaşım (Management of Antenatal Vaginal Bleeding) Puerperyum, Postpartum Kanamalar (Puerperium, Postpartum Hemorrhage) Sümeyra TATAR Adrenal Bez Fonksiyon Testleri (Adrenal Gland Function Tests) Ayşe GÖKDUMAN KLİNİK BİYOKİMYA OGTT (Uygulama) (OGTT (Practice)) Muhittin AKYILDIZ Ayşe Gökduman KLİNİK BİYOKİMYA OGTT (Uygulama) (OGTT (Practice)) Muhittin AKYILDIZ Ayşe Gökduman Böbrek ve Toplayıcı Sistem (Kidney and Collecting System) Uygulama (Practice) Böbrek ve Toplayıcı Sistem (Kidney and Collecting System) Uygulama (Practice)

21 . KURUL. HAFTA (0 Aralık 0 Ocak 0) 09. Erkek Genital Sistemi (Male Genital System) Uygulama (Practice) Androjenler, Anabolik Steroidler ve Antiandrojenler (Androgens Anabolic Steroids and Antiandrogens) Farmakogenetik (Pharmacogenetics) TIBBİ GENETİK Prematür Ovarian Yetmezlik (Premature Ovarian Failure) Işın KAYA Kalsiyum ve Fosfor Dengesi Düzenlenmesi (Regulation of Calcium and Phosphorus Balance) Böbrek Hastalığı Olan Hastaya Yaklaşım (Approach to the Patient with Kidney Disease) Mustafa CİRİT 0.0. İdrar Analizi (Urine Tests) Güneş BAŞOL ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Hematürili Çocuğa Yaklaşım (Approach to Child with Hematuria) Coşkun ÇELTİK İnsan Herpesvirüsleri (Human Herpesviruses) Nazime ŞEN İdrar Mikroskopisi (Uygulama) (Urine Microscopy (Practice)) Ayşe Gökduman Muhittin AKYILDIZ İdrar Mikroskopisi (Uygulama) (Urine Microscopy (Practice)) Ayşe Gökduman Muhittin AKYILDIZ Plazma Volüm ve Ozmolalitesinin Düzenlenmesi ve Sistemik Kan Basıncı Kontrolü (Regulation of Plasma Volume and Osmolality and Systemic Blood Pressure Control) Hiponatremi, Hipernatremi, Poliüri ve Ödemli Durumlar (Hyponatremia, Hypernatremia, Polyuria and Edematous States) Mustafa CİRİT Uterus (Uterus) İnsan Herpesvirüsleri (Human Herpesviruses) Nazime ŞEN OCAK KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM Pelvik Ağrı, Disparoni ve Dismenore (Pelvic Pain, Dysmenorrhea Dyspareunia) Menapoz (Menopause) Arzu TURAN KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM Vaginitler, Cinsel Yolla Bulaşan Rahatsızlıklar (Vaginitis Sexually Transmitted Disease) Uterusun Benign ve Malign Hastalıkları (Benign and Malignant Diseases of the Uterus) Esin ÇELİK RADYOLOJİ GUS için Radyolojik Ayırıcı Tanı (Radiological Differential Diagnosis for GUS) Endokrin Görüntüleme: yöntemler ve tanı (Endocrine Imaging: modalities and diagnosis) Erkan YILMAZ

22 . KURUL. HAFTA ( 0 Ocak 0) KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM Overin Benign ve Malign Hastalıkları (Benign and Malignant Diseases of the Ovary) Serviksin Benign ve Malign Hastalıkları (Benign and Malignant Diseases of the Cervix) Mine GENÇ Gebelikte İlaç Kullanımı ve Teratojenite (Drug Use During Pregnancy and Teratogenicity) Kalsiyotropik İlaçlar (Calciotropic Drugs) Erektil Disfonksiyon Tedavisinde Kullanılan İlaçlar (Drugs Used To Treat Erectile Dysfunction) TIBBİ GENETİK Cinsel Gelişim Bozukluklar (Disorders of Sexual Development) Işın KAYA GENEL CERRAHİ Yara İyileşmesi ve Yara Bakımı (Wound Care and Healing) Cemal ALKAN GENEL CERRAHİ Karın Ağrısı ve Nedenleri (Abdominal Pain and It s Causes) Atilla ÇÖKMEZ 0.0. TIP TARİHİ VE ETİK Organ Nakli ve Etik, Kopyalama (Transplantation and Ethic, Replication, Duplication) Tıbbi Araştırma ve Hayvan Deneyleri Etik Kuralları (Ethics of Medical Research and Animal Experiments) Nazım İNTEPE Başlıca Glomerüler, Vasküler ve Tubuluintersitisyel Hastalıklar (Major Glomerular Vascular and Tubulointertitial Diseases) Kronik Böbrek Yetmezliği (Chronic Renal Failure) Mustafa CİRİT Ortomiksovirüsler (Orthomyxoviruses) Arzu DURAN Prenatal tanı Testleri (Diagnostic Prenatal Tests) Zuhal PARILDAR.0. ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Büyümenin Değerlendirilmesi (Evaluation of Growth in.0. Childhood) Sonnaz ERGÜN Tiroit, Paratiroit, Sürrenal Bezler (Thyroid, Parathyroid, Surrenal Glands) Poksvirüsler (Poxviruses) RADYOLOJİ GUS Radyolojisinin Temel Lezyonları (Elementary Lesions of GUS Radiology) GUS de Acil Radyoloji (Emergency Radiology in GUS) Erkan YILMAZ ÜROLOJİ Ürolojik Anamnez Fizik Muayene ve Semiyoloji (Medical History, Physical Examination and Semiology in Urology) İşeme Bozuklukları ve Alt Üriner Sistem Semptomları (Disorders of Voiding and Lower Tract Urinary Symptoms) Musa SARAÇOĞLU Potasyum Dengesi Bozuklukları (Potassium Balance Disorders) Asit Baz Fizyolojisi (Acid-Base Physiology) Murat YALÇIN ÜROLOJİ Böbrek Taşı Hastalığı ve Üriner Obstrüksiyon (Nephrolithiasis and Urinary Obstruction) Erkek Üreme ve Cinsel Sağlığı (Male Reproductive and Sexual Health) A. Feyzullah ŞAHİN

23 . KURUL. HAFTA ( Ocak 0) 09. ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Yetersiz Kilo Alan Çocuğa Yaklaşım (Approach to Child with Loss- Weighing) Fazla Kilolu ve Obez Çocuğa Yaklaşım (Approach to Obese Children) Sonnaz ERGÜN 0.0. Akut Böbrek Yetersizliği (Acute Renal Failure) Hematüri ve Proteinürili Hastaya Yaklaşım (Management of Patients with Hematuria and Proteinuria) Mustafa CİRİT PRATİK SINAV PRATİK SINAV TEORİK SINAV.0. Klirens Testleri (Uygulama) (Clerens Tests (Practice)).0. Muhittin AKYILDIZ Ayşe Gökduman Kadın Genital Sistemi (Female Genital System) Uygulama (Practice).0. Klirens Testleri (Uygulama) (Clerens Tests (Practice)).0. Muhittin AKYILDIZ Ayşe Gökduman Kadın Genital Sistemi (Female Genital System) Uygulama (Practice)

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty 2015-2016 Öğretim Yılı Academic Year Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 4. Sınıf Ders Programı Curriculum

Detaylı

3. Sınıf Dönem Koordinatörü: Doç.Dr. Adnan NARCI

3. Sınıf Dönem Koordinatörü: Doç.Dr. Adnan NARCI . Sınıf Dönem Koordinatörü: Doç.Dr. Adnan NARCI KURULLAR Kredi AKTS. Kurul (DK 0): Neoplazi-Hematopoetik Sistem ( Eylül- Ekim 0 ). Kurul (DK 0): Enfeksiyon-Gastrointestinal Sistem ( Ekim- Aralık 0) 9.

Detaylı

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KOORDİNATÖRLER KURULU

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KOORDİNATÖRLER KURULU BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KOORDİNATÖRLER KURULU Koordinatörler Kurulu Ünvanı Adı Soyadı Anabilim Dalı Dekan Prof. Dr. Ali İhsan TAŞÇI Üroloji Dekan Yardımcısı (Eğitim Sorumlusu) Prof.

Detaylı

DÖNEM-III DERS PROGRAMI

DÖNEM-III DERS PROGRAMI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM-III DERS PROGRAMI DEKAN v. : Prof. Dr. Kerim ÖZDEMİR BAŞKOORDİNATÖR : Prof. Dr. Nevin ERENSOY DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ : Prof.

Detaylı

Tıp Fakültesi 2011 2012 Eğitim Yılı Ö ğrenci Rehberi (3.SINIF)

Tıp Fakültesi 2011 2012 Eğitim Yılı Ö ğrenci Rehberi (3.SINIF) Haftalık Ders Saati Yıllık Toplam Saat I.Yarıyıl II.Yarıyıl Sıra No Dersin Kodu Dersin Adı Teorik Pratik Teorik Pratik Teorik Pratik Z/S AKTS 1 T 301 4 0 4 0 120 0 Z 9 2 3 4 5 6 7 T 303 Bilimlere Giriş

Detaylı

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV KOORDİNATÖRLÜĞÜ BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV STAJ KURULU BAŞKANLARI

BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV KOORDİNATÖRLÜĞÜ BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV STAJ KURULU BAŞKANLARI BEZMİALEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV KOORDİNATÖRLÜĞÜ Koordinatörler Kurulu Ünvanı Adı Soyadı Anabilim Dalı Dekan Prof. Dr. Ali İhsan TAŞÇI Üroloji Dekan Yardımcısı (Eğitim Sorumlusu) Prof.

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS PROGRAMI Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için en hakiki yol gösterici

Detaylı

DÖNEM III AMAÇ ve ÖĞRENİM HEDEFLERİ. Amaç

DÖNEM III AMAÇ ve ÖĞRENİM HEDEFLERİ. Amaç DÖNEM III AMAÇ ve ÖĞRENİM HEDEFLERİ Amaç Dönem 3 öğrencilerine; patolojik süreçlerin doku, organ ve organ sistemlerini nasıl etkilediği konusunda bilgi; patolojik durumları ayırt etme konusunda beceri

Detaylı

Tıp Fakültesi. 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Dönem III Ders Programı. BAŞKOORDİNATÖR Doç. Dr. Aydan ÇELEBİLER

Tıp Fakültesi. 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Dönem III Ders Programı. BAŞKOORDİNATÖR Doç. Dr. Aydan ÇELEBİLER Tıp Fakültesi 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Dönem III Ders Programı BAŞKOORDİNATÖR Doç. Dr. Aydan ÇELEBİLER DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ Prof. Dr. Vedat GÖRAL DÖNEM III KOORDİNATÖR YARDIMCISI Doç. Dr. Barış

Detaylı

T. C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ. TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI REHBERİ

T. C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ. TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI REHBERİ T. C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI REHBERİ ŞANLIURFA 2014 Mustafa Kemal Atatürk Sevgili Öğrencilerimiz, Adını tarihten alan bin yıl kadar köklü bilimin ışığında yarınlara

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS PROGRAMI 2015, Kocaeli Bilim, gerçeği bilmek6r. Mustafa Kemal ATATÜRK KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Rektör: Prof. Dr. SadeEn HÜLAGÜ

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ORDU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORDU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI Dönem IV Akademik Takvimi ORDU ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tel : (0452) 2265214 Faks : (0452) 2265228 Web: http://tipfakultesi.odu.edu.tr CUMHURİYET

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ - İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM II DERS PROGRAMI İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KOORDİNATÖRLER KURULU Koordinatörler Kurulu Ünvanı Adı

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. DÖNEM DERS PROGRAMI

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. DÖNEM DERS PROGRAMI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. DÖNEM DERS PROGRAMI Dekan Vekili : Prof. Dr. Kerim ÖZDEMİR Başkoordinatör : Prof. Dr. Nevin ERENSOY 4. Dönem Koordinatörü : Doç. Dr.

Detaylı

DÖNEM 3 EĞİTİM PROGRAMI

DÖNEM 3 EĞİTİM PROGRAMI DÖNEM 3 EĞİTİM PROGRAMI KURULUN ADI KODU SÜRE (g) TEORİK (s) PRATİK (s) KREDİ AKTS DOKU VE HEMOPOETİK S DK 1001311 28 122 30 137 9 SOLUNUM VE DOLAŞIM SİSTEMLERİ DK 1001312 32 166 14 173 11 HALK SAĞLIĞI

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili Öğrencilerimiz,

ÖNSÖZ. Sevgili Öğrencilerimiz, ÖNSÖZ Sevgili Öğrencilerimiz, Öncelikle 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı nın hepimize başarı ve mutluluk getirmesini temenni ederim. Yaz tatilinde iyi bir şekilde dinlendiğinizi ve yeni çalışmalara enerji

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLER DERS KURULU

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLER DERS KURULU T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEMLER DERS KURULU ( 4. ) DERS KURULU (4 OCAK 2016-4 MART 2016) DERS PROGRAMI T.

Detaylı

COURSE CONTENTS OF NUTRITION AND DIETETICS DEPARTMENT BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

COURSE CONTENTS OF NUTRITION AND DIETETICS DEPARTMENT BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DERS İÇERİKLERİ 6GNA101 General Anatomy Genel Anatomi COURSE CONTENTS OF NUTRITION AND DIETETICS DEPARTMENT BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 2-2-3 ECTS/AKTS: 5 Course covers the fundamental

Detaylı

Kodu Adı T U AKTS Kredisi 4.Yıl

Kodu Adı T U AKTS Kredisi 4.Yıl DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV STAJ PROGRAMI REKTÖR DEKAN DEKAN YARDIMCISI/BAŞKOORDİNATÖR DEKAN YARDIMCISI DÖNEM IV KOORDİNATÖRÜ : Prof.Dr. Funda SİVRİKAYA ŞERİFOĞLU

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III SİNDİRİM VE HEMOPOETİK SİSTEMLER DERS KURULU ( 3. ) DERS KURULU (30 KASIM 2015-31 ARALIK 2015) DERS PROGRAMI

Detaylı

Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Önkoşul:

Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Önkoşul: 2014 AKTS KATALOĞUNA KONULACAK BÖLÜM/ANABİLİM DALI/PROGRAM BİLGİLERİ EK A: DERS İZLENCE FORMATI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ LİSANS PROGRAMI 2014-2015 Yılı Dersin adı: Dönem I Meslek İçi Dersi

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ÇEKİRDEK PROGRAM KONULARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ÇEKİRDEK PROGRAM KONULARI İSTANUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ÇEKİRDEK PROGRAM KONULARI İ.Ü. CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ ÇEKİRDEK MÜFREDAT KONULARI Tıp-Sağlık Eğitim Konseyinin belirlediği Tıp Fakültelerinin, mezuniyet öncesi

Detaylı

COURSE CONTENTS OF PHYSLOTHERAPY AND REHABILITATION DEPARTMENT FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

COURSE CONTENTS OF PHYSLOTHERAPY AND REHABILITATION DEPARTMENT FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DERS İÇERİKLİKLERİ COURSE CONTENTS OF PHYSLOTHERAPY AND REHABILITATION DEPARTMENT FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 6GNA101 General Anatomy-I 2-2-3 ECTS/AKTS: 5 Genel Anatomi- I This

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI TIP FAKÜLTESİ 2. SINIF DERS PROGRAMI

2012-2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI TIP FAKÜLTESİ 2. SINIF DERS PROGRAMI 2012-2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI TIP FAKÜLTESİ 2. SINIF DERS PROGRAMI 1 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF 1. ve 2. YARIYIL DERS PROGRAMI 10 EYLÜL 2012

Detaylı

BİRİM FAALİYET RAPORU

BİRİM FAALİYET RAPORU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2009 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Ocak 2010 1 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU 1968 yılında kurulan fakültemiz 44 anabilim dalı, 25 bilim dalı ile eğitim ve araştırma faaliyetlerini

Detaylı

Blok Koordinatörleri / Coordinators of Block Prof, Önder KAYHAN & Prof, Harika ALPAY

Blok Koordinatörleri / Coordinators of Block Prof, Önder KAYHAN & Prof, Harika ALPAY MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAZ -2 KLİNİK EĞİTİM PROGRAMI ÇOCUKTAN YAŞLILIĞA YAŞAM BOYU SAĞLIK BLOĞU PROGRAMI MARMARA UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE PHASE 2 CLINICAL EDUCATION PROG. HEALTH ACROSS

Detaylı

BİRİM FAALİYET RAPORU

BİRİM FAALİYET RAPORU ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 Ocak 2014 BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU 1968 yılında kurulan fakültemiz 45 anabilim dalı, 25 bilim dalı ile eğitim ve araştırma faaliyetlerini

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GENİTOÜRİNER SİSTEM DERS KURULU

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GENİTOÜRİNER SİSTEM DERS KURULU KAFKAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM III 2015-2016 DERS YILI GENİTOÜRİNER SİSTEM DERS KURULU DERSLER TEORİK PRATİK TOPLAM Patoloji 22 8 30 Dahiliye 14 8 26 Jinekoloji 18 8 26 Üroloji 12 8 20 Mikrobiyoloji

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 4. ve 5. SINIF STAJ BLOKLARI KILAVUZU

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 4. ve 5. SINIF STAJ BLOKLARI KILAVUZU EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 4. ve 5. SINIF STAJ BLOKLARI KILAVUZU 0 Değerli Öğrencilerimiz, Ülkemizin en köklü ve büyük Tıp Fakültelerinden olan Ege Tıp iyi bir hekim, kararlı bir sağlık savunucusu,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : 0536 207 73 73 : oktayarda@yahoo.com oktayarda_1@hotmail.com. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMİŞ. : 0536 207 73 73 : oktayarda@yahoo.com oktayarda_1@hotmail.com. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oktay Arda İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Avrupa Konutları (TEM) Blok 11 Daire 102 Abdi İpekçi Cad. Karayolları Mah. Gaziosmanpaşa İSTANBUL : 0536 207 73 73 : oktayarda@yahoo.com

Detaylı