Yerel Yönetimler ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yerel Yönetimler ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler"

Transkript

1 Yerel Yönetimler ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Kamu Hizmetlerinin Yönetim Usulleri Nuri Tortop * Kamu hizmetlerinin yönetiminde merkezi veya yerel yönetime ağırlık veren devletlerde doğrudan yönetim biçimine veya dolaylı yönetim biçimine yer verilmektedir. Hizmetin doğrudan ilgili idare tarafından yürütülmesi veya özel kesime yaptırılması bölgesel, yerel veya merkezden yönetim biçiminde de olanaklıdır. Ancak bu kuruluşlar herşeyi tam denetime sahip olamadıkları gibi, tüm sorumlulukları da devredemezler. Çeşitli aşamalarda sorumlulukları devflm e der, kesin olarak bu sorumluluk ortadan kalkmaz. Kamu Hizmetinin Doğrudan Yönetimi Kamu hizmetinin doğrudan yönetilmesi demek, ilgili yerel idarenin mal veya hizmeti kendi bütçesinde yazılı özkaynakları ve yine emriride çalışan personeli ile yönetmesi demektir. Personel, ulusal düzeyde örgütlenmiş personel de olabilir. Kamu hizmetinin doğrudan yönetilmesi iki biçimde gerçekleştirilebilir. ı. İlgili birime hiçbir mali veya yönetsel özerklik tanınmaz. Özel bir organ ve ayrı ve farklı bir personeli de yoktur. Yerel idareye bağlı olarak hizmet yürütülür. Ancak yerel idare tarafından seçilen bir komisyon denetim yapar. Eğer hizmet endüstriyel veya ticari özellik taşıyorsa gelir ve giderlerinin bilinebilmesi amacı ile bütçede ayrı olarak yer alır. Böylece bütçelerinin gelir ve gider dengesinin denetimi sağlanır. 2. İkinci tür yönetim biçiminde ise, yerel idarenin tercihine göre tüzel kişilik ve mali özerkliğe sahip bir kuruluş tarafından hizmet üretilir. Bu tür yönetim biçimi kısmen dolaylı bir yönetim biçimidir: 1 Kamu hizmetlerinin doğrudan ilgili yönetim tarafından yürütülmesi çok başvurulan bir yöntemdir. Ancak yeni gelişmeler yavaş yavaş yerel yönetimlerin doğrudan yönetim biçimini terk ettiği doğrultusundadır. ÖzeJleştirme, ihale Prof. Dr., Devlet Denetleme Kurulu Üyesi. J J. Biancerelli, La Communaute Europeenne et Les Collectivites. RFAP, No. 60. s Çağdaş Yerel Yönetimler. Cilt 7 Sayı J Ocak s

2 72 Çağdaş Yerel Yönetim/er. 7 (i) Ocak /998 yöntemi ve karma ekonomi teşebbüsleri yöntemlerine başvurulması dolayısıyla doğrudan yönetim sistemi azalmaktadır. Doğrudan yönetim olması gereken polis ve trafik hizmetlerinin bile yerel yönetim dışındaki kuruluşlara ihale edildiği görulmektedir. Örneğin İrlanda'da şehir polis hizmeti, Lizbon şehrinde trafik hizmeti yerel idarenin dışında özel kuruluşlara ihale ile verilmektedir. 2 Fransa'da hizmetin gerçek maliyetini ortaya çıkarmak için ayrı bir. hesap a çılması yoluna gidilmekte ve yine belediye meclisince kabul edilen ve esas belediye bütçesine eklenen bir özel ek bütçe hazırlanmaktadır. Bu ek özel bütçenin gelir ve giderleri birer kalem halinde belediye bütçesinde gösterilmektedir. Bir tür işletme bütçesi niteliğindedir. İşletme bütçesi belediye başkanı ve belediye meclisinin emri altında belediye işletme meclisi ve bir işletme müdürü tarafından yönetilir. İşletme müdürü, işletme meclisinin görüşü de almarak belediye başkanı tarafından atanır ve görevden alınabilir. Özerk Yönetim Usulü Bu yönetim sisteminde ilgiji birimin tüzel kişiliği ve mali özerkliği vardır. Bunlar yerel idare meclisinin kararı ile kurulmuştur. Yukarda belirttiğimiz Fransa örneğinde olduğu gibi bir işletme müdürü ve işletme meclisi tarafmdan yönetnir. Bunlar belediye meclisinin otoritesi altındadır. İşletme meclisi üyeleri belediye meclisince seçilir ve azledilebilirler. İşletme müdürü de aynı şekilde seçilir ve görevine belediye meclisince son verilebilir. İşletme personeli belediye personelinden ayrıdır. Atamaları bütçede yazılı kurallar çerçevesinde işletme müdürü tarafından yapılır. Almanya'da (STADTWERKE) denilen çok yönlü belediye teşebbüsleri orta ve büyük yerleşim yerlerinde bulunmaktadır. Genel kuralolarak bu tür teşebbüsler elektrik, su, gaz, ısıtma dağıtımı ve toplu taşım hizmetleri ile yükümlüdürler. STADTWERKE, muhasebe olarak belediye bütçesinden farklıdır. Ticari muhasebe sistemine göre kar ve zarar hesapları ve bilançosıııııı hazırlar. Açıkları belediye bütçesinden yapılan yardımlarla kapatılır. Bazı hallerde STADTWERKE'leri biraraya getiren toplu taşım birlikleri ve demiryolları için federal bir şirket kurulur. Gelirleri toplanır ve iiye birlikler arasında bölüştürülür, açıkları ise yıne ilgili belediyeler tarafından kapatılır. Müteahhit, Karma Teşebbüs ve Bil"lik Yolu ile Yönetim Usulü Bir tür temsilci veya vekil yolu ile bir hizmetin yürütülmesi demek olan bu u sulde, yerel idareden ayrı bir birim tarafıııdan yerel idare ve ilgili birimle yapı 2 L. H. Sergent, Les Finances Locales, RFAP, 1991, s. 529.

3 Yerel Yöneıimler ve KOBi 'ler 73 lan bir sözleşmeye göre hizmetler müteahhit, dernek, karma ekonomi teşebbüsii veya yerel yönetimler birliği aracılığı ile yürütülmektedir. 3 Müteahhitlik yöntemi, bir iş veya hizmetin yapılmasınııı, koşulları beliıiilen bir şartname ilkelerine göre özel veya tiizel kişilere ihale ile verilmesidir. Kamu veya özel kişi ve tüzel kişi olabilir. Bu yöntemle bir hizmetin yürütülmesinde yerel idare, hizmetin yapılması sorumluluğundan kurtulur, fakat denetim hakkı vardır. Bir diğer yararı, yatırım ve işletme masraflarından tasarruf eder. Buna karşılık tüketiciler için hizmetin maliyetinin artması durumu ile karşılaşılabilir. Karma ekonomi yöntemi, birçok ülkede yararlanılan bir yönetim sistemidir. Ticaret hukuku kurallarına göre hizmet yürütülür. İlgili mahalli idarenin hizmetin iyi işlemesiııi denetleme hakkı vardır. Fransa'da mahalli karma ekonomi şirketleri için özel bir statü vardır. Mahalli idareler genel çıkarlarla ilgili bir faaliyetin veya ticari, sınai hizmetlerin işletilmesini, yapımını karma ekonomi şirketlerine verebilir. Şirket sermayesine gerekli görürse iştirak de edebilir. İştirak etmezse sermayenin tamamı şirket tarafından taahhüt edilir. Belçika'da karma ekonomi şirketleri kamu hukuku tüzel kişiliği sayılırlar. Yönetim ve denetim organlarında, sermayeleri ne olursa olsun, oyların çoğunluğu mahalli idare kuruluşuna aittir. Şirketin yönetiminde rutin yönetim görevi, bir tür ihale ve müteahhitlik yöntemi ile birinci derecede hissedar olan özel hissedara verilmiştir. Bu Hir yönetim biçimi su, gaz ve elektrik dağıtım işleri ile sağlık işleri ve çöplerin işlenmesinde kullal11lmaktadır. Hollanda'da karma ekonomi şirketlerine, anonim şirket biçiminde, bölgesel düzeyde rastlanmaktadır. Elektrik üretimi alanında kanunla belirlenen beş şirket bulunmaktadır. İrlanda'da otelcilik, park yerleri, ticari merkezlerin gerçekleştirilmesi alanlarında karma ekonomi şirketleri bulunmaktadır. ingiltere'de ulaşım hizmetlerinin sağlanması alanında karma ekonomi şirketlerine başvurulmaktadır. Danimarka'da söz konusu şirketlerin daha özel bir durumu vardır. Bunlar kooperatif veya anonim şirket biçimindedir. Mahalli idareler kamu yolları boyunca kanalizasyon ve kablolar konulmasına izin verirler. Nitelikli ve sürekli ü retim güvencesi isteyebilirler. Yüklenici, teknik olarak mümkün olan hizmetleri götürmek yükümlülüğü altındadır. Mahalli idareler yatırımcılara genellikle güvence verirler. Bu tür şirketlere özellikle ısıtma, elektrik ve su sağlanması a lanlarında rastlanmaktadır. Daha önce değinildiği gibi, Almanya'da bazı STADTWERKE'lerde özel şirket katılımları vardır. Bu yöntem belediye teşebbüslerinin bir tur özelleştirilmesi anlamına gelmektedir. 3 P. R. Lcmas, Interventions Economiques des Collectivitcs Locııles en "'rancc, RFAP. 199 J, s. 629.

4 74 Çağdaş Yerel Yönelimler, 7 (1) Ocak 1998 Katılımcı Yönetim veya Dernekler Yolu ile Yönetim Fransa, Belçika ve İngiltere'de bir hizmetin yönetimi derneklere verilebilmektedir. Fransa'da 1901 tarihli Dernekler Yasası' na göre büyükşehirlerde bazı kamu hizmetlerinin dernekler aracılığı ile yaptırılması yöntemine rastlanmaktadır. Bazı mahalli idareler ihale yolu ile kamu hizmetlerinin yönetimini tüketlci derneklerine vermektedir. Örneğin bir okul kantini yönetiminin, öğrenci velilerinin kurduğu bir dernek tarafından yönetilmesi gibi. Dernek bir özel hukuk kişisi olduğu için bu yöntemle genel muhasebe kurallarına uymak yükümlülüğünden kurtulunmaktadır. Ancak dernek bir mahalli idare biriminden yardım aldığı için yerel idarelerle ilgili yerel denetim kuruııarı tarafından denetlenmektedir. Belçika'da kar amaçlı' olmayan dernekler, özel kesimin ticari amaçlı olmayan faaliyetlerini kapsayan yönetim biçimidir. İdari vesayet ve katı muhasebe kurallarının dışında kalma gibi yararh yönleri vardır. Personelini serbestçe alabilir. Mali kaynakları yardım biçiminde mahalli idarelerden gelir. Fakat kar a maçlı olmayan bir yerel idare derneği, diğer derneklerden farklı olarak bir yönetselotorite niteliğindedir. Bu yönetim biçimi Fransa'da 16 Temmuz 1973 tarihli bir kanun ile de, özellikle kültürel hizmet ve kurumlar ile altyapılarm yönetimi alanında desteklenmiştir. Yani daha ziyade kultürel ve spor alanlarında dernekler yolu ile katılımh yönetim biçimine rastlanmaktadır. İngiltere'de mahalli idareler gönüllü ve özel girişimlere destek vermektedir. Mahalli idareler bu gönüllü ve özel girişimlerin yönetim kurullarında temsil e dilmektedir. Bu tür yardım ve destekler aynı koşullarla özel girişimlere de yapılmaktadır. Dernekler, gönüllü kuruluş ve özel girişimler yolu ile katılımh yönetim biçimi, sanat galerileri, müze ve diğer kültürel faaliyetler alanında uygulanmaktadır. Yerel İdareler Arasında İşbirliği Bu yöntemde ilgili yerel idareler bir hizmetin yürütülmesi ve organizasyonunda kaynak ve araçlarını kullanmak için ortak hareket ederler. Amaç, tek başına yerel idarelerin karşılayamadığı bazı hizmetleri, imkanları birleştirerek birlikte çözümlemektir. Fransa'da yerel idareler bu tür hizmetler için kamu Inırumu kurabilmektedir. Mali özerklik ve tüzel kişiliğe sahip bir kuruluş kurulmaktadır. Yerel idarelerden ayrı bir kamu kurumu kurulmakta, fakat yine yerel idarelere bağlı bulunmaktadır. Yerel idareler tek amaçlı veya çok amaçlı belediye sendikalarına ve karma sendikalara katılabilmekte veya şehirsel veya bölgesel birlikler kurabilmektedir. Şehir düzenlemeleri ve planlamaları, toplu taşım, su, gaz ve elektrik

5 YereL YönetimLer ve KOBi'/er 75 hizmetleri alanında bu yönetim biçimlerine başvurulmaktadır. Kamu kurumları kurulması halinde bunların bir karar organı bulunmaktadır. Görev ve yetkileri yasa veya tüzüklerle saptanmıştır. Kamu kurumu, kuruluş amacına uygun olarak kendisine tanınan yetkileri serbestçe kullanır. İlgili yerel yönetimler bu kamu kurumunda temsil edilir. Ancak çok sınırlı yetkileri vardır. Belçika'da belediyelerarası birlikler ve işbirliği yolu ile kamu hizmetlerinin yönetimine, su, gaz, elektrik, sağlık ve çöplerin işlenmesi alanlarında başvurulmaktadır. Lüksemburg'da da benzeri uygulamalar vardır. İspanya ve Portekiz'de de bazı kamu hizmetlerinin yürütülmesi için yerel idareler arasında çeşitli birlik veya kurumlar oluşturulması yoluna gidilmektedir. 4 Yukarıda incelediğimiz örneklerde görüldüğü gibi, kamu hizmetlerinin giderek genişlemesi ve artması dolayısıyla yerel idareler bazı alanlarda bunlara tek. başına yetmemektedir. Örneğin, kamu düzeninin korunması, çevre korunması sınırlarının ötesinde işbirliği sağlanması, genç ve yetişkinlerin eğitimi gibi a lanlarda tek bir yerel idarenin çabası yeterli olmamaktadır. Diğer bir yerel idare devlet, vatandaş veya özel kuruluş veya demek işbirliğini gerektirmektedir. Bunun için yerel idareler mevzuatı yetmediği gibi hatta bir engeloluşturmaktadır. Yerel idarelerin kamu hizmetlerini gereği gibi yürütebilmeleri için yerel idare mevzuatı dışındaki hukuksalolanaklardan yararlanmaları gerek'inektedir. Ülkenin yönetim sisteminin hizmetlerin daha iyi karşılanması için çabukluk ve kolaylık sağlayacak, bürokratik engelleri, mali denetim ve katı muhasebe kurallarını aşacak doğrultuda iyileştirilmesi gereklidir. Belediyelerin Ekonomik ve Ticari Teşebbüsleri Anayasa'nın maddesine göre yerel idareler, il, belediye ve köy halkının yerel, ortak gereksinmelerini karşılamak amacı ile kurulmuşlardır. Belediye Kanunu'nun ı. maddesi de belediyelerin belde ve belde sakinlerinin yasal nitelikte, ortak ve uygar gereksinmelerini düzenlemek ve yanıtlamakla yükümlü tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar olduğunu belirtmiştir. Yine Belediye Kanunu'nun 19. maddesinde, belediyelerin kendilerine verilen görev ve hizmetleri yaptıktan sonra belde sakinlerinin ortak ve uygar gereksinmelerini giderecek her türlü girişimi yapabilecekleri belirtilmiştir. ' Belediyelerin yukarıda belirttiğimiz girişimleri yapabilmeleri için şu koşuııar aranmaktadır: a) yasal görevlerini yapmış olması, b) yapılacak yeni ekonomik teşebbüslerin ortak gereksinme kapsamına girmesi ve c) uygar nitelikte olması. 4 P. F. Romero, J. P. Almeida, Interventions Economiques des Collectivites Locales, RFAP, 199 ı, Espagne, s. 619, Portugal, s. 675.

6 76 Çağdaş Yerel Yönetimler. 7 {LJ Ocak 1998 Belediyeler, yerel nitelikte olmayan, kamu yararı bulunmayan, başka idarelere (devlet, il gibi) bırakılmış olan ve kamu niteliğinde olmayan ve özel kesime bırakılan ekonomik teşebbüsler yapamazlar. Bu ilkelere aykırı teşebbüsler yargı denetimi yolu ile iptal edilebilir. Belediyeler, özel durumlar gerektiriyor ise, ö zel kesim böyle bir hizmeti yapmıyor veya yetersiz ve niteliksiz ise o hizmetleri yapabilirler. Öte yandan kamu yararı bir hizmetin yapılmasını gerektiriyorsa (tiyatro, sinema vb.) o alanlara da el atabilirler. Yalnız özel kesimin boşluğunu doldurmak için değil, onu yönlendirmek için belediyeler girişimde bulunabilir (örneğin fiyatları tanzim için kasaplık yapabilir, ekmek üretebilir). Halk yararına olmak üzere kamu hizmetlerini kendi sorumluluktarı altında diizenlemek ve yönetmek hakkına sahiptirler. Belediyeler, ı 991 yılında Türkiye tarafından da onaylanan Avrupa Konseyi Özerklik Şartı gereğince başka bir kuruluşa açık olarak bırakılmayan tüm hizmetleri üstlenebilirler, teşebbüste bulunabilirler. KOBİ'lerin Ekonomik Ağırlığı, Yerel Yönetimler Yönünden Önemi Küçük ve orta ölçekli işletmeler Avrupa Birliği'ndeki bütün teşebbüslerin % 99,8'ini, istihdamın % 66'sını ve toplam cironun % 65'ini oluşturmaktadır. E konomik büyüme ve istihdam yaratma yönünden en büyük ağırlığı taşımaktadırlar. KOBİ'ler, üretim ve yönetim esneklikleri nedeniyle değişen koşullara kısa sürede ayak uydurabilirler. Rekabete daha çabuk intibak edebilirler. Bu suretle KOBİ'ler istihdam olanağı ve rekabet ortamının yaratılması yönünden kilit roloynamaktadırlar. Ekonomik büyümede, bölgesel kalkınma ve sosyal dayanışma ve kaynaşmada büyük önem taşımaktadırlar. Türkiye'de de tüm işletmelerin % 99,6'sınl 1-49 işçi çalıştıran küçük işletmeler oluşturmaktadır. % 0,2'sini ise, işçi çalıştıran orta ölçekli işletmeler oluşturuyor. Tarım kesimi dışındaki toplam istihdamın da % 76,Tsi yine bu küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından sağlanmaktadır. Toplam imalat sanayii işletmeleri içinde, 1-49 işçisi olan küçük işletmeler çok önemli bir ağırlığa sahip olup % 98-4 i 'ini teşkil etmekte ve bu sektördeki istihdamın % 56,3'ünü oluşturmaktadır. Ekonomide yukarıda' açıkladığımız gibi, ulusal gelir ve istihdam yönünden büyük ağırlığı olan küçük ve orta ölçekli işletmeler, bulundukları beldelerde belediyelerimize dolaylı ve dolaysız önemli katkılarda bulunmaktadırlar. Beldenin nüfus artışında, imarında, çeşitli gelir kalemlerinin artmasında önemli bir etkendir. Bu yönden 'yerel yönetimler küçük ve orta ölçekli işletmelerin karşı karşıya kaldıkları güçlüklerle ilgilenmelidirler. Yalnız kendilerini ilgilendiren konularda değil, başka kuruluşlarla ilgili sorunlarının çözümlenmesinde de yardımcı olmalıdırlar.

7 Yerel Yöneıimler ve KOBİ'ler 77 KOBİ'lerin Yer Sorunu ve Yerel Yönetimler Küçük ve orta ölçekli işletmeler' genellikle dağınık, altyapı yönünden yetersiz ve düzensiz bölgelerde çalışmalarını yapmaktadırlar. Yerleşim yerlerinin çözümlenmesinde yerel yönetimlere önemli sorumluluklar düşmektedir. Organize sanayi bölgeleri oluşturmak isteyen kuruluşlara 1961 yılından beri düşük faizi i ve uzun vadeli krediler verilmekte, sanayiciler için altyapıları bitmiş sanayi parselleri hazırlanmaktadır yılları arasında Türkiye'de hektar genişliğinde 36 tane organize sanayi bölgesi hizmete konulmuştur. Organize sanayi bölgeleri, ödenek ve nakit olanaklarının sınırlı olması yüzünden daha geç işletmeye açılmakta, kamulaştırma işlemleri de bu gecikmeye neden olmaktadır. KOBİ'lerin kötü sağlık koşullarında çalışmalarını sürdürmeleri, çevre kirliliğini artıran önemli bir etkendir. Ayrıca verimlilik ve işbirliği olanaklarını da sınıriamaktad ır. Buna çare bulmak için yılları arasında 273 adet küçük sanayi sitesi kurulmuş ve işyerinde kişiye elverişli koşullarda çalışma olanakları sağlanmıştır. Ödenek yetersizliği, bunların tamamlanmalarını bazen geciktirmekte, altyapı.geciktiği için, küçük sanayiciler işyerlerine taşınamamakta ve bu nedenlerle kredilerinin geri ödenmesi de gecikmektedir. Tüm site inşaatı sona ermeden ruhsat verijmemektedir. Ruhsat verilmediği için biten işyerleri de kullanılamamakta ve bu yüzden kullanılmadan yıpranmaktadır. Sonuç KOBİ'ler ülke ekonomisinde büyük ağırlığı olan kuruluşlardır. Ancak çalışmalarmda çok sayıda bürokratik engeilerle karşılaşmaktadırlar. Bu engellerin giderilmesi için herkes çaba göstermelidir. Bunların rekabet güçlerinin artırılması, karşılaştıkları engellerin azaltılmasıııa bağlıdır. Araştırma, buluş, bilgi teknolojisi ve eğitim programlarından daha fazla yararlanmaları için yerel yönetimler de katkılarda bulunmalıdırlar. Küçük sanayi siteleri uygulamasında, yerel yönetimlerin etkililiğini, yetki ve sorumluluklarını artırarak onların küçük sanayi siteleri projelerinde daha aktif olarak işin içine girmeleri sağlanmalıdır.

BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Prof. Dr. Recep BOZLAĞAN Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri GİRİŞ 1 Belediye birlikleri Türkiye yerel yönetim sisteminin önemli unsurlarındandır.

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNİN GENEL YAPISI VE GÖREVLERİ. 3.1. İl Özel İdarelerinin Yapısı ve İşleyişi

İL ÖZEL İDARELERİNİN GENEL YAPISI VE GÖREVLERİ. 3.1. İl Özel İdarelerinin Yapısı ve İşleyişi İL ÖZEL İDARELERİNİN GENEL YAPISI VE GÖREVLERİ III. 3.1. İl Özel İdarelerinin Yapısı ve İşleyişi Yerel yönetim, toplumsal yaşamın en önemli örgütlenme şekillerinden birisidir. Yerel yönetim, bütün ülkelerde

Detaylı

BELEDİYE ŞİRKETLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

BELEDİYE ŞİRKETLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME BELEDİYE ŞİRKETLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Mustafa MEŞE Sayıştay Uzman Denetçisi GİRİŞ Belediye şirketleri, bazı yerel hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, belediyeler tarafından kurulan ya da ortak olunan,

Detaylı

5355 SAYILI MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU VE KÖY BİRLİKLERİ - TOPLUM KALKINMASI İLİŞKİSİ

5355 SAYILI MAHALLİ İDARE BİRLİKLERİ KANUNU VE KÖY BİRLİKLERİ - TOPLUM KALKINMASI İLİŞKİSİ Çalışmanın yayınlanmış son hali için lütfen bkz. Palabıyık, H., Kara, M., 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu ve Köy Birlikleri-Toplum Kalkınması İlişkisi, Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar-2:

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı

Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkiye ve İsveç te İnsan Kaynakları Yönetimi - El Kitabı Türkçe versiyon Altındağ Nilüfer Osmangazi Tepebaşı Umeå Yıldırım Elif Karadenizli Bostancıoğlu Süleyman Yavuz Yiğit Bağdaş Ali Gülbay Süleyman

Detaylı

BİR FİNANSMAN KAYNAĞI OLARAK BELEDİYELERDE BORÇLANMA

BİR FİNANSMAN KAYNAĞI OLARAK BELEDİYELERDE BORÇLANMA Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi YIL 2013, CİLT XXXIV, SAYI I, S. 293-315 BİR FİNANSMAN KAYNAĞI OLARAK BELEDİYELERDE BORÇLANMA Mahmut DOĞAN 1* Ali İhsan BAŞ 2** Özet Kentsel yaşamın doğal gereksinimlerine

Detaylı

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014

HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 HATAY İL ÖZEL İDARESİ STRATEJİK PLANI 2010-2014 Bu stratejik plan Hatay İl Özel İdaresi tarafından Yrd. Doç. Dr. Ali Arslan ve ARGEDA Araştırma Geliştirme Eğitim ve Danışmanlık Merkezi süreç ve yöntem

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU

İL ÖZEL İDARESİ KANUNU 9285 İL ÖZEL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5302 Kabul Tarihi : 22/2/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2005 Sayı : 25745 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU Türkiye de Sosyal Yardımlar ve Sosyal Hizmetler Alanındaki Yasal ve Kurumsal Yapının İncelenmesi, Aile, Çocuk,

Detaylı

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 9469 BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası : 5393 Kabul Tarihi : 3/7/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 13/7/2005 Sayı : 25874 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 Sayfa: BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

İL ÖZEL İDARELERİNİN GÖREV ALANI VE ÖDENEK AKTARIMLARI

İL ÖZEL İDARELERİNİN GÖREV ALANI VE ÖDENEK AKTARIMLARI İL ÖZEL İDARELERİNİN GÖREV ALANI VE ÖDENEK AKTARIMLARI Ali ÇAMLIBEL Sayıştay Uzman Denetçisi İl halkının mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere, karar organı seçmenler tarafından seçilerek

Detaylı

Belediyesi,Gürçayır Belediyesi,Cemel Belediyesi,Deliilyas Belediyesi,dir. Birliğin Üyeleri;

Belediyesi,Gürçayır Belediyesi,Cemel Belediyesi,Deliilyas Belediyesi,dir. Birliğin Üyeleri; ŞARKIŞLA-GEMEREK- ALTINYAYLA KATI ATIK BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ Birliğin Adı : Madde-1 : Birliğin adı: ŞARKIŞLA, GEMEREK, ALTINYAYLA KATI ATIK BİRLİĞİ dir. Ve birliğin kısa adı GAŞ tır Birliğin Merkezi : Madde-2

Detaylı

TÜRKİYE DE BELEDİYELERİN VERGİLENDİRME YETKİSİ: VAR MI YOK MU İŞTE BÜTÜN MESELE BU 1

TÜRKİYE DE BELEDİYELERİN VERGİLENDİRME YETKİSİ: VAR MI YOK MU İŞTE BÜTÜN MESELE BU 1 TÜRKİYE DE BELEDİYELERİN VERGİLENDİRME YETKİSİ: VAR MI YOK MU İŞTE BÜTÜN MESELE BU 1 Soner YAKAR* İsmail Orçun GÜNDÜZ** ÖZET Belediyelerin öz gelirleri olan vergi, harç ve benzeri mali yükümlülükler, 2464

Detaylı

MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ

MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ MARMARİS-KÖYCEĞİZ-DATÇA TURİZM ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ Birliğin Adı: Madde 1- Birliğin adı Marmaris-Köyceğiz-Datça Turizm Altyapı Hizmet Birliği dir. Birliğin kısaltılmış sembolik adı: MARTAB dır.

Detaylı

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 10, Sayı: 20, ss. 61-92, 2012 5302 Sayılı Kanun Sonrasında İl Özel İdarelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Doç. Dr. Süleyman Yaman KOÇAK* & Veli KAVSARA** Özet

Detaylı

İSPANYA'DA YERİNDEN YÖNETİM

İSPANYA'DA YERİNDEN YÖNETİM İSPANYA'DA YERİNDEN YÖNETİM Ruşen KELEŞ* Yönetim yapısı bir ölçüde bizimkine benzeyen birkaç kıta Avrupa ülkesinden biri de İspanya'dır. Bu çerçevede, yerel yönetimleri de, tarihsel gelişim süreci içinde,

Detaylı

MAHALLİ İDARELERİN SPORLA İLGİLİ İŞLEVLERİ VE SPOR KULÜPLERİNE YARDIMLARI

MAHALLİ İDARELERİN SPORLA İLGİLİ İŞLEVLERİ VE SPOR KULÜPLERİNE YARDIMLARI MAHALLİ İDARELERİN SPORLA İLGİLİ İŞLEVLERİ VE SPOR KULÜPLERİNE YARDIMLARI Yaşar ATEŞ Sayıştay Uzman Denetçisi 1. GİRİŞ 1982 Anayasasının Gençliğin korunması başlıklı 58 inci maddesinin ikinci fıkrasında,

Detaylı

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr

NO 02 AB YE GENEL BAKIŞ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. www.ab.gov.tr NO 02 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI NO 02 İçindekiler 1 Avrupa Birliği Nedir? 1 AVRUPA BİRLİĞİ NİN KURUMLARI 6 Avrupa Parlamentosu 6 Avrupa Birliği Zirvesi 8 Konsey ( Bakanlar Konseyi ya da AB Konseyi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI

AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI ARAŞTIRMA RAPORU ÖZEL ARAŞTIRMA--AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI 20/06/2005 AVRUPA BİRLİĞİ KURUMLARI Avrupa Birliği barışı korumak ve ekonomik ve sosyal ilerlemeyi pekiştirmek amacı ile bir araya gelmiş 15 Üye

Detaylı

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 6360 SAYILI ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNA İLİŞKİN REHBER 23/06/2014 İÇİNDEKİLER 1-

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası

Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası Son güncelleme: Kasım 2010 Tercüme: Prof. Dr. Christian Rumpf ve Dr. Gökçe Uzar Maddeler listesi Giriș 12 I. Temel Haklar 13

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler 1 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Kamu Harcama Sisteminde Yapılan Düzenlemeler Ahmet ARSLAN * GİRİŞ Kamu yönetiminde yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde kamu harcama sürecini

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNDE VE TÜRKİYE DE TARIMSAL ÖRGÜTLENME

AVRUPA BİRLİĞİNDE VE TÜRKİYE DE TARIMSAL ÖRGÜTLENME T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Avrupa Topluluğu Koordinasyon Dairesi Başkanlığı AVRUPA BİRLİĞİNDE VE TÜRKİYE DE TARIMSAL ÖRGÜTLENME AT Uzmanlık Tezi Semiha KÖROĞLU AT Uzman Yardımcısı

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI Doç. Dr. Aydın DURMUŞ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 1 Önsöz Geçmişte toplumumuzda, İşçinin alın teri

Detaylı

E-posta : pyb@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr

E-posta : pyb@karacadag.org.tr İnternet Sitesi: http://www.karacadag.org.tr Karacadağ Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birimi Adres : Selahattini Eyyubi Mah. Urfa Bulvarı No:15/A 21080 Bağlar / DİYARBAKIR Telefon : 0 (412) 237 12 16-17 Faks : 0 (412) 237 12 14 Şanlıurfa Yatırım

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI. Kuruluş. Madde 1. Unvan ve Merkez. Madde 3 ESKİ METİN YENİ METİN Kuruluş Madde 1 Bu ana sözleşme altında imzası bulunan kurucular arasında İş Genel Finansal Kiralama A.Ş. unvanıyla, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ndan yararlanılarak,

Detaylı

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI

YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI YAYIN NO DPT: 2741 TÜRKİYE DE YAŞLILARIN DURUMU VE YAŞLANMA ULUSAL EYLEM PLANI SOSYAL SEKTÖRLER VE KOORDİNASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 ISBN 978 975 19-4115 - 5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşkilatının

Detaylı