TEBLĠĞLER DERGĠSĠ. YAYIMLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞINCA AYDA BĠR ÇIKARILIR Ġlk ÇıkıĢ Tarihi: 09/01/1939 CĠLT: 73 ARALIK 2010 SAYI: 2639-EK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEBLĠĞLER DERGĠSĠ. YAYIMLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞINCA AYDA BĠR ÇIKARILIR Ġlk ÇıkıĢ Tarihi: 09/01/1939 CĠLT: 73 ARALIK 2010 SAYI: 2639-EK"

Transkript

1 EK T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TEBLĠĞLER DERGĠSĠ YAYIMLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞINCA AYDA BĠR ÇIKARILIR Ġlk ÇıkıĢ Tarihi: 09/01/1939 CĠLT: 73 ARALIK 2010 SAYI: 2639-EK TALĠM VE TERBĠYE KURULU BAġKANLIĞI Karar Sayısı : 198 Karar Tarihi : 24/11/2010 Konu : Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 21/09/2010 tarihli ve sayılı yazıları ile 13/10/2010 tarihli ve sayılı yazıları üzerine Kurulumuzda görüģülen Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik in ekli örneğine göre kabulü kararlaģtırıldı. Merdan TUFAN Kurul BaĢkan V. Ömer ÖZCAN Üye Ahmet Ergun BEDÜK Üye Dr. Muammer YILDIZ Üye Dr. Hacı Mustafa AÇIKÖZ Üye Dr. Nihal COġKUN Üye Füsun KÖKSAL Üye Zübeyir YILMAZ Üye Halil AġICI Üye Sami ZEYBEK Üye Nimet ÇUBUKÇU Millî Eğitim Bakanı Ahmet SÖNMEZ Üye Ġbrahim BÜKEL Üye Dr. Vahap ÖZPOLAT Üye Emine DUMAN Üye

2 1814 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Aralık-EK MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1 8/3/2008 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (ğ) bendi aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģ ve aynı fıkraya aģağıdaki bentler eklenmiģtir. ğ) Yönetici çalıģma izin teklifi ve kurum öğretime baģlamadan önce niteliklerini de belirtilen gerekli tüm personele iliģkin çalıģma izin tekliflerinin yapılacağına dair kurucunun yazılı beyanı, j) Kurum açılacak binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna iliģkin; bayındırlık ve iskân müdürlükleri, yetkili yapı denetim kuruluģları veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor, k) Kurum açılacak binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna iliģkin il sağlık müdürlüğünce düzenlenen rapor, l) Kurum açılacak binada yangına karģı ilgili mevzuatına göre gerekli önlemlerin alındığına iliģkin itfaiye müdürlüğünce düzenlenen rapor, m) Milletlerarası okullar için ayrıca, uygulayacakları programın diğer ülke/ülkeler tarafından denkliğinin kabul edildiğine dair yetkili kurumdan alınan belge, MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 6 ncımaddesinin birinci fıkrası, ikinci fıkrasının birinci cümlesi ile (g) bendi aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. (1) 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen belgelerin eksiksiz ve uygun olması hâlinde müracaatla ilgili inceleme yapmak üzere il millî eğitim müdürlüğünce en az iki eğitim müfettiģi görevlendirilir. Eğitim müfettiģlerince; g) Yönetici çalıģma izin teklifi ve kurum öğretime baģlamadan önce niteliklerini de belirtilen gerekli tüm personele iliģkin çalıģma izin tekliflerinin yapılacağına dair kurucunun yazılı beyanın bulunup bulunmadığı, MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aģağıdaki cümle eklenmiģ, dördüncü fıkrası aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģ ve beģinci fıkrasında geçen merkezinin, binaların ibaresi merkezi açılacak binalarda fizyoterapi salonunun binanın Ģeklinde değiģtirilmiģtir. 100 metre uzaklığın ölçümünde, mevcut cadde ve sokaklar üzerinden yaya yolu kullanılarak, yaya kurallarına göre gidilebilecek en kısa mesafe dikkate alınır. (4) Ġlköğretim ve ortaöğretim okulu ile özel eğitim okulu açılacak binaların, kullanım hakkının tamamının okula ait bahçe içerisinde ve müstakil olması, bedensel özürlü bireylere ait öğretim programı uygulayan özel eğitim okulu açılacak binalarda, fizyoterapi salonunun binanın giriģ katının üst ve/veya alt katı olması hâlinde ise binada bedensel özürlü bireylerin kullanımı için gerekli standartlara uygun asansör bulunması gerekir. MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aģağıdaki cümle eklenmiģtir. Ancak, milletlerarası özel okullar diğer özel okullarla aynı binada bulunamaz.

3 Aralık-EK Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 1815 MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen (d), (h) ve (ı) ibaresi (d), (h), (ı), (j), (k) ve (l) Ģeklinde, raporların ibaresi raporun Ģeklinde değiģtirilmiģtir. MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. MADDE 19 (1) Kurucu veya kurucu temsilcisi kuruma bina, blok veya kat ilavesi yapmak suretiyle kontenjan değiģikliği yapacağını, 5 inci maddenin üçüncü fıkrasının (d), (h), (ı), (j), (k) ve (l) bentlerinde belirtilen belgelerle birlikte kaymakamlık veya valiliğe bildirir. Binanın, 6 ncımaddeye göre sadece değiģen bölümlere bakılarak düzenlenecek raporun incelenmesi sonucunda 5 inci maddede sayılan kurum açılacak bina ile ilgili Ģartlara uygun olduğunun görülmesi hâlinde kurum açma iznini veren merci tarafından kuruma 10 iģ günü içerisinde kontenjan değiģikliği için izin verilir. Bu süre, evrakın ilgili merciin evrakına giriģ tarihinden itibaren hesaplanır. (2) Kurucu veya kurucu temsilcisi mevcut binada değiģiklik yapmak suretiyle kontenjan değiģikliği yapacağını, 5 inci maddenin üçüncü fıkrasının (d), (ı) ve (j) bentlerinde belirtilen belgelerle birlikte kaymakamlık veya valiliğe bildirir. Binanın, 6 ncı maddeye göre sadece değiģen bölümler ile kurumun ortak alanlarına bakılarak düzenlenecek raporun incelenmesi sonucunda 5 inci maddede sayılan kurum açılacak bina ile ilgili Ģartlara uygun olduğunun görülmesi hâlinde kurum açma iznini veren merci tarafından kuruma 10 iģ günü içerisinde kontenjan değiģikliği için izin verilir. Bu süre, evrakın ilgili merciin evrakına giriģ tarihinden itibaren hesaplanır. (3) Binada değiģiklik yapılmadan genel kontenjana etki eden yerleģim planı değiģikliklerine, Genel Müdürlükçe belirlenecek standartlar dikkate alınarak, eğitim müfettiģleri tarafından sadece değiģen bölümler ile kurumun ortak alanlarına bakılarak düzenlenecek rapora göre kurum açma izni veren merci tarafından izin verilir. (4) Genel kontenjan, derslikler ve laboratuvarlarda değiģiklik yapılmaması Ģartıyla sadece kurum açma iznini veren merci tarafından belirlenen kurumun diğer bölümleri arasında yapılacak yerleģim planı değiģiklikleri, Genel Müdürlükçe belirlenecek standartlar dikkate alınarak kurum müdürlüğünce yapılır. DeğiĢiklik yapılan yerleģim planının bir örneği kurum açma iznini veren mercie gönderilir. MADDE 7 Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci ve sekizinci fıkraları aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. (1) Kurumlarda, eğitim-öğretim ve yönetim hizmetlerinin, asıl görevi bu kurumlarda olan eğitim personeli tarafından yürütülmesi esastır. Yeni açılan kurumlar öğretime baģladığında kurumun mevcut ders saati sayısının en az üçte birinin asıl görevli aylık ücretli, diğerlerinin ise ders saati ücretli olarak görevlendirilmesi, kurumun açılıģından üç yıl sonra ise eğitim personelinin en az üçte ikisinin asıl görevli aylık ücretli olması zorunludur. (8) Ancak, kurumlarda görevli usta öğreticiler ile özel eğitim okulu ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görevli uzman öğretici olarak görevlendirilenler ise aylık karģılığı haftada en fazla 40 saat, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görevli öğretmenler ise aylık karģılığı en fazla 20, ders saat ücret karģılığı da en fazla 20 olmak üzere haftada toplam 40 saat ders görevi yaparlar. Usta öğreticiler ile özel eğitim okulu ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görevli uzman öğreticiler, kurumunun muvafakati ile bir baģka kurumda ders saati ücretli olarak haftalık toplam ders saati sayısı 40 saati geçmemek Ģartıyla görevlendirilebilir. MADDE 8 Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (ç) bentleri aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir.

4 1816 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Aralık-EK a) Türkçe ve Türkçe kültür dersi öğretmenleri, 20/5/1955 tarihli ve 6581 sayılı Azınlık Okulları Türkçe ve Türkçe Kültür Dersleri Öğretmenleri Hakkında Kanun hükümlerine göre okul müdürlüğünün teklifi, valiliğin onayı ile en fazla 5 yıl süre ile Bakanlığın görüģü alınarak görevlendirilirler. Bu öğretmenlerin görev süreleri, Bakanlığın görüģü alınarak valilikçe birer yıllığına uzatılabilir. Bunlardan birinin okul müdürlüğünün görüģü alınarak il millî eğitim müdürlüğünce teklif edilmesi ve teklifin valilik ve Bakanlıkça uygun görülmesi hâlinde valilikçe müdür baģyardımcısı olarak ataması yapılır. ç) Okul müdürü; kurucu veya kurucu temsilcisinin, diğer yönetici ve öğretmenler ise okul müdürü ve kurucu veya kurucu temsilcisinin ortak teklifleri ile valilikçe atanır. MADDE 9 Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. Yönetimleri birleģtirilen okullar ve genel müdürü bulunan diğer özel öğretim kurumlarının kurul toplantıları birlikte yapılabilir. MADDE 10 Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde geçen Resmî okullarda görevli ibaresinden sonra gelmek üzere yönetici, ibaresi eklenmiģ; üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde geçen görev yapan yönetici ibaresinden sonra gelmek üzere, rehber öğretmen ibaresi eklenmiģtir. MADDE 11 Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin altıncı fıkrasının sonuna aģağıdaki cümle eklenmiģtir. Bu tarihi takip eden 30 gün içinde de göreve baģlama tarihi belirlenebilir. MADDE 12 Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. (1) SözleĢme süresi sona erenler, 4857 sayılı ĠĢ Kanunu hükümlerine göre sözleģmeleri karģılıklı veya tek taraflı feshedilenler ve sözleģme süresi sona ermeden mezkûr Kanunun ilgili hükümleriyle belirlenen süreler içinde bu isteğini diğer tarafa yazılı olarak bildirenlere valilikçe görevden ayrılıģ onayı düzenlenir. (2) ÇeĢitli sebeplerle örgün eğitim kurumlarında ders yılı içinde, diğer kurumlarda dönem içinde görevinden ayrılmasıyla eğitim ve öğretim faaliyetlerini aksatacak olan eğitim personelinin yerine, 5 iģ günü içinde kurum yönetimince görevlendirilmek üzere eğitim personelinin teklifi yapılır ve ilgili merci tarafından da 5 iģ günü içinde geçici olur veya çalıģma izni düzenlenir. MADDE 13 Aynı Yönetmeliğin 54 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. (3) Özel Türk ilköğretim okullarının bünyesinde ana sınıfı açılabilir. MADDE 14 Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesi aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. MADDE 55 (1) Özel ortaöğretim okulları, kurum yönetmeliklerinde belirtmek kaydıyla Ortaöğretime YerleĢtirme Puanı (OYP) veya Seviye Belirleme Sınavı (SBS) Puanını esas alarak ya da almadan kayıt yapabilirler. MADDE 15 Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesi aģağıdaki Ģekilde değiģtirilmiģtir. MADDE 61 (1) Özel öğretim kurumları, Bakanlık ve eğitim müfettiģleri ile diğer denetim yetkisi bulunanlarca denetlenir. Kurumların denetimlerinde, Bakanlıkça hazırlanan modüller ile diğer elektronik araç ve gereçlerden de yararlanılabilir.

5 Aralık-EK Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 1817 MADDE 16 Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında ve geçici 5 inci maddesinin birinci fıkrasında geçen ilköğretim müfettiģlerince ibareleri eğitim müfettiģlerince Ģeklinde değiģtirilmiģtir. MADDE 17 Aynı Yönetmeliğin eki EK-3 te yer alan Aynı Kurs Öğretim Programları Niteliklerini Gösterir Tablo ya aģağıdaki satır eklenmiģtir. j) ĠĢ Makinesi Biçer Döver Operatörü YetiĢtirme, ĠĢ Makinaları Dozer (Operatörlük) Belgesi Oparetörü YetiĢtirme, ĠĢ MakinalarıGreyder Operatörü Kurs Grubu YetiĢtirme, ĠĢ MakinalarıYükleyici Operatörü YetiĢtirme, Asfalt ve Beton Serme (FniĢer) Makinesi Operatörü, Zemin Delgi (Delik Delme ve Sondaj) Makinesi Operatörü YetiĢtirme, Zemin Süpürme Makinesi Operatörü YetiĢtirme, ĠĢ Kamyonları Operatörü YetiĢtirme, Mobil Rıhtım Vinci Operatörü YetiĢtirme, Konteyner Saha Köprü Vinci Operatörü YetiĢtirme, Konteyner Rıhtım Köprü Vinci Operatörü YetiĢtirme, KonteynerDorse Vinci Operatörü YetiĢtirme, Dolu Konteyner Makinesi Operatörü YetiĢtirme, BoĢ Konteyner Makinesi Operatörü YetiĢtirme, Kazıma ve Yükleme (Ekskavatör) ĠĢ Makinesi Operatörü YetiĢtirme, Kazıma ve Yükleme (Yükleyici (Loder)) ĠĢ Makinesi Operatörü YetiĢtirme, Kazıma ve Yükleme (Kanal Kazıyıcı (Beko Loder)) ĠĢ Makinesi Operatörü YetiĢtirme, Kaldırma ve Yükleme (Forklift) ĠĢ Makinesi Operatörü YetiĢtirme, Kaldırma ve Yükleme (Vinç) ĠĢ Makinesi Operatörü YetiĢtirme, Yüzey Kazıma ĠĢ Makineleri Operatörü YetiĢtirme, Zemin SıkıĢtırma Makineleri (Silindir) Operatörü YetiĢtirme, Mobil Akaryakıt Tankeri Ġkmal Makinesi Operatörü YetiĢtirme Kursları MADDE 18 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 19 Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür. Not: Bu yönetmelik 15/12/2010 tarih ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır.

6 1818 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Aralık-EK TALĠM VE TERBĠYE KURULU BAġKANLIĞI Karar Sayısı : 214 Karar Tarihi : 10/12/2010 Konu : Özel Ġlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgelerinin Uygulamalarında DeğiĢiklik Yapılması Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 12/11/2010 tarih ve sayılı teklif yazıları üzerine Kurulumuzun; tarih ve sayılı kararlarında yer alan 3 üncü maddelerin uygulamadan kaldırılması, 2. 25/08/2010 tarih ve 106 sayılı kararında yer alan, a) 2 nci maddenin Ġsteyen ve Ģartları uygun olan özel ortaöğretim kurumları ile ikili anlaģmayla açılan ortaöğretim kurumlarında haftada 6 (altı) ders saatini geçmemek, ortak veya seçmeli ders kapsamında olmasına bakılmamak ve haftalık ders programında belirtilmek kaydıyla okul müdürlüğünce uygun bulunan saatlerde etüt çalıģması yapılabilmesi, b) 6 ncı maddenin Hazırlık sınıfı bulunan özel ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıflarında ilave edilen derslerin okutulmasına devam edilmesi, Ģeklinde değiģtirilmesi kararlaģtırıldı. Nimet ÇUBUKÇU Millî Eğitim Bakanı Sami ZEYBEK Kurul BaĢkan V. Ömer ÖZCAN Üye Ahmet Ergun BEDÜK Üye Halil AġICI Üye Sami ZEYBEK Üye Ġrfan COġKUN Üye Füsun KÖKSAL Üye Zübeyir YILMAZ Üye Dr. Vahap ÖZPOLAT Üye Emine DUMAN Üye Abdülkadir YILMAZ Üye Ahmet SÖNMEZ Üye Ġbrahim BÜKEL Üye Dr. Hacı Mustafa AÇIKÖZ Üye Dr. Nihal COġKUN Üye

7 Aralık-EK Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 1819 TALĠM VE TERBĠYE KURULU BAġKANLIĞI Karar Sayısı : 217 Karar Tarihi : 10/12/2010 Konu : Spikerlik, Sunuculuk Kurs Programı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 29/09/2010 tarihli ve sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüģülen Spikerlik, Sunuculuk Kurs Programının ekli örneğine göre kabulü kararlaģtırıldı. Nimet ÇUBUKÇU Millî Eğitim Bakanı Merdan TUFAN Kurul BaĢkan V. Ömer ÖZCAN Üye Ahmet Ergun BEDÜK Üye Halil AġICI Üye Sami ZEYBEK Üye Ġrfan COġKUN Üye Füsun KÖKSAL Üye Zübeyir YILMAZ Üye Dr. Vahap ÖZPOLAT Üye Emine DUMAN Üye Abdülkadir YILMAZ Üye Ahmet SÖNMEZ Üye Ġbrahim BÜKEL Üye Dr. Hacı Mustafa AÇIKÖZ Üye Dr. Nihal COġKUN Üye

8 1820 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Aralık-EK TALĠM VE TERBĠYE KURULU BAġKANLIĞI Karar Sayısı : 218 Karar Tarihi : 10/12/2010 Konu : Seslendirme ve Dublaj Kurs Programı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 29/09/2010 tarihli ve sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüģülen Seslendirme ve Dublaj Kurs Programının ekli örneğine göre kabulü kararlaģtırıldı. Nimet ÇUBUKÇU Millî Eğitim Bakanı Merdan TUFAN Kurul BaĢkan V. Ömer ÖZCAN Üye Ahmet Ergun BEDÜK Üye Halil AġICI Üye Sami ZEYBEK Üye Ġrfan COġKUN Üye Füsun KÖKSAL Üye Zübeyir YILMAZ Üye Dr. Vahap ÖZPOLAT Üye Emine DUMAN Üye Abdülkadir YILMAZ Üye Ahmet SÖNMEZ Üye Ġbrahim BÜKEL Üye Dr. Hacı Mustafa AÇIKÖZ Üye Dr. Nihal COġKUN Üye

9 Aralık-EK Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 1821 TALĠM VE TERBĠYE KURULU BAġKANLIĞI Karar Sayısı : 219 Karar Tarihi : 10/12/2010 Konu : Temel Oyunculuk Kurs Programı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 29/09/2010 tarihli ve sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüģülen Temel Oyunculuk Kurs Programının ekli örneğine göre kabulü kararlaģtırıldı. Nimet ÇUBUKÇU Millî Eğitim Bakanı Merdan TUFAN Kurul BaĢkan V. Ömer ÖZCAN Üye Ahmet Ergun BEDÜK Üye Halil AġICI Üye Sami ZEYBEK Üye Ġrfan COġKUN Üye Füsun KÖKSAL Üye Zübeyir YILMAZ Üye Dr. Vahap ÖZPOLAT Üye Emine DUMAN Üye Abdülkadir YILMAZ Üye Ahmet SÖNMEZ Üye Ġbrahim BÜKEL Üye Dr. Hacı Mustafa AÇIKÖZ Üye Dr. Nihal COġKUN Üye

10 1822 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Aralık-EK TALĠM VE TERBĠYE KURULU BAġKANLIĞI Karar Sayısı : 228 Karar Tarihi : 10/12/2010 Konu : Ortaöğretim T.C. Ġnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programı BaĢkanlığımızda oluģturulan T.C. Ġnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programını Hazırlama ve GeliĢtirme Komisyonunca hazırlanarak Kurulumuzda görüģülen Ortaöğretim T.C. Ġnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi Öğretim Programının Öğretim Yılından itibaren uygulanmak üzere ekli örneğine göre kabulü, Söz konusu programa göre; 1. Ders kitabı hazırlanması, 2. Hazırlanacak taslak ders kitaplarının incelenmek üzere BaĢkanlığa baģvurularının 29 Nisan 2011 tarihinden itibaren yapılması ve bunlardan 30 Haziran 2011 PerĢembe günü mesai bitimine kadar Kurulca ders kitabı olarak kabul edilenlerin duyurusunun, 2011 yılının Temmuz ayı Tebliğler Dergisi nde yayımlanması, Kurulumuzun 27/04/1981 tarih ve 76 sayılı Kararı ile kabul edilen Türkiye Cumhuriyeti Ġnkılap Tarihi Dersi Öğretim Programı nın Öğretim Yılından itibaren uygulamadan kaldırılması kararlaģtırıldı. Nimet ÇUBUKÇU Millî Eğitim Bakanı Merdan TUFAN Kurul BaĢkan V. Ömer ÖZCAN Üye Ahmet Ergun BEDÜK Üye Halil AġICI Üye Sami ZEYBEK Üye Ġrfan COġKUN Üye Füsun KÖKSAL Üye Zübeyir YILMAZ Üye Dr. Vahap ÖZPOLAT Üye Emine DUMAN Üye Abdülkadir YILMAZ Üye Ahmet SÖNMEZ Üye Ġbrahim BÜKEL Üye Dr. Hacı Mustafa AÇIKÖZ Üye Dr. Nihal COġKUN Üye

11 Aralık-EK Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi MĠLLÎ EĞĠTĠM ġûrasi KARARLARI ÖĞRETMENĠN YETĠġTĠRĠLMESĠ, ĠSTĠHDAMI VE MESLEKĠ GELĠġĠMĠ Vizyonu esas alınarak Millî Eğitim Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu arasındaki koordinasyon geliģtirilmeli, orta ve uzun vadede öğretmen ihtiyacı planlanmalı ve ihtiyaç doğrultusunda öğretmen yetiģtirilmelidir. 2. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının öğretmen ihtiyacının karģılanabilmesi için, yeni kurulan turizm fakültesi, sanat ve tasarım fakültesi ile teknoloji fakültesi öğrencileri ile çocuk geliģimi ve eğitimi bölümü öğrencilerinin YÖK ün belirlediği kriterler çerçevesinde pedagojik formasyon eğitimi almaları sağlanmalı, çocuk geliģimi ve eğitimi öğretmen ihtiyacı için sağlık bilimleri fakülteleri bünyesinde bir bölüm açılmalı, bu fakülteler dıģında kalan alanlarda, öğretmen ihtiyacı eğitim fakülteleri tarafından karģılanmalıdır. 3. Eğitim fakültesi dıģında formasyon eğitimi veren fakültelerde, öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin yanında, genel kültür ve alan dersleri de amaca uygun olarak geliģtirilmelidir. 4. Öğretmen yetiģtirilmesi üniversite bazında ele alınmalı, öğretmenlik veya eğitim üniversitesi kurulmalıdır. 5. Öğretmen yetiģtiren yükseköğretim kurumlarındaki son sınıf öğrencilerinin, yaparakyaģayarak deneyim kazanmaları için okullarda alan uygulama eğitimlerini, öğretim elemanları ve öğretmenlerin rehberliğinde, aday öğretmenlik uygulaması Ģeklinde öğretim yılı boyunca yapmaları sağlanmalıdır. 6. Öğretmen yetiģtirme sisteminin geliģtirilmesi açısından önemli bir çalıģma grubu olan Öğretmen YetiĢtirme Türk Millî Komitesi; yeniden yapılandırılmalı, güçlendirilmeli, kimlerden oluģacağı, yetki ve sorumlulukları ile ilgili yeni bir düzenleme yapılmalı ve YÖK ile MEB den bağımsız karar alabilen bir kurul haline getirilmelidir. 7. Anadolu öğretmen lisesi mezunlarının eğitim fakültelerine öncelikli tercihleri arasında yer vermeleri için özendirici tedbirler alınmalı ve bu okulların dersleri, eğitim fakültelerine kaynaklık edecek biçimde yeniden düzenlenmelidir. 8. Öğretmen alımında uygulanan sınavlarda, adaylara öğretmenlik meslek bilgisi ve genel kültür alanları yanında mezun oldukları özel alanlara iliģkin sorular da sorulmalıdır. 9. Öğretmenlerin gelir düzeyi ve statülerinin yükseltilmesine yönelik çalıģmalara hız verilmeli; öğretmen istihdamında kadrolu, sözleģmeli, ücretli, vekil öğretmenlik gibi farklı uygulamalar kaldırılarak tüm öğretmenlerin kadrolu olarak istihdamı sağlanmalı; mevcut sözleģmeli öğretmenler kadroya geçirilmeli; baģarılı öğretmenler ödüllendirilmeli ayrıca zorunlu hizmet bölgelerinde çalıģanlara zorunlu bölge hizmet tazminatı ödenmelidir. 10. Öğretmenlerin okulda kalma süreleri özendirici tedbirlerle artırılmalıdır. 11. Öğretmenliğin bir ihtisas mesleği olduğu gerçeğinden hareketle, uzaktan veya açıköğretim yoluyla okul öncesi öğretmenliği, Ġngilizce öğretmenliği vb. alanlarda öğretmen yetiģtirilmesine izin verilmemelidir. 12. Öğretmen niteliğinin artırılması amacıyla, öğretim üyesi ve altyapısı yeterli olmayan üniversitelerde öğretmen yetiģtiren kurumlar açılmamalı, üniversitelerde öğretmenlik meslek bilgisi öğretim elemanı yetiģtirilmesine ağırlık verilmeli, mevcut kurumlar öğretmenlik meslek bilgisi ile alan öğretim üyesi ve altyapı olanakları açısından desteklenmelidir.

12 1824 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Aralık-EK Özel eğitim, psikolojik danıģma ve rehberlik ile okul öncesi öğretmenliği alanlarında öğretmen açığının kapatılamaması nedeniyle üniversitelerin öğretim elemanı yetiģtirme çalıģmalarına ağırlık verilmeli ve bu bağlamda 1416 sayılı Kanun kapsamında bu alanlardan yurt dıģına öğrenci gönderilmesine özen gösterilmelidir. 14. Ortaöğretim alan öğretmeni ihtiyacı, öncelikle eğitim fakültesi ortaöğretim alan öğretmenliği programları mezunlarından karģılanmalı ve bu programların 5 yıllık öğretim süresi 4 yıla indirilmelidir. 15. Öğretmen yetiģtiren kurumlarda, öğrencilerin öğretmen yeterliliklerini ve özellikle iletiģim becerilerini kazanmıģ olarak mezun olmaları sağlanmalıdır. 16. Fakültelerde yetiģtirilen öğretmenler arasında niteliksel açıdan farklılıkların olması nedeniyle öğretmen yetiģtiren kurumlarda ara verilen akreditasyon çalıģmaları yeniden baģlatılmalıdır. 17. Öğretmen yetiģtiren kurumlarda yetiģtirilecek öğretmen adaylarının niteliğinin artırılması amacıyla öğretim üyelerinin zorunlu ve ek ders saatleri yeniden düzenlenmeli ve ders yükleri azaltılmalıdır. 18. Öğretmenlik mesleğinin yıpratıcı bir meslek olması nedeni ile bazı meslek gruplarında olduğu gibi yasalarca belirlenecek ölçülerde özel eğitim öğretmenleri baģta olmak üzere tüm öğretmenlere meslek güçlüğü zammı verilmeli, bazı özendirici önlemler alınarak öğretmenlerin istemeleri hâlinde erken emeklilikleri sağlanmalıdır. 19. Halen birçok özel ilköğretim okulunda olduğu gibi resmî ilköğretim okullarında da 1, 2 ve 3. sınıflarda uzmanlaģmıģ bir sınıf öğretmeni ile 4 ve 5. sınıflarda da branģ öğretmenlerinin dersleri yürütmesi ve 2023 perspektifi çerçevesinde, temel eğitim birinci kademede her sınıf için sınıf öğretmenlerinin branģlaģmaları sağlanmalıdır. 20. Beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar derslerine, okul öncesi eğitimden itibaren branģ öğretmenleri girecek Ģekilde düzenlemeler yapılmalı, öğretmen istihdamına yönelik tedbirler alınmalıdır. 21. Öğretmen dağılımında, bölgeler ve köy-kent arasındaki dengesizlikleri gidermek amacıyla özendirici çalıģmalar yapılmalıdır. 22. Eğitimde niteliğin artırılması amacıyla özel okullar teģvik edilerek sayıları artırılmalı, teģvik kapsamında çocuklarını özel okullara gönderen ailelere resmî okullardaki bir öğrenci maliyetinin yarısı kadar destek verilmeli ve bu yolla devletin eğitim harcamaları azaltılmalıdır. 23. Ġl/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde çalıģan yönetici ve eğitim müfettiģleri 5 yıllık çalıģma süresi baz alınarak rotasyona tabi tutulmalıdır. 24. Bilim ve sanat merkezlerine atanacak öğretmenler ile özel eğitim gerektiren öğrencilerin yetiģtirilmesinde görev alacak öğretmenler, özel eğitim ve üstün zekâlılar stratejileri konusunda yeterli düzeyde eğitimden geçirilmeli ve bu eğitim, eğitim bilimleri ile özel eğitim bölümü öğretim elemanları tarafından verilmelidir. 25. Öğretmen atamaları, zorunlu durumlar dıģında yılda bir kez eğitim-öğretim dönemi sonunda yapılmalı, bu bağlamda emeklilik iģlemleri atama döneminden önce tamamlanarak atama dönemine kadar boģ kadrolar net bir Ģekilde belirlenmeli ve iģlemler standartlaģtırılmalıdır. 26. Aday öğretmenler, tek baģlarına derse girmemeli ve bir okula tek olarak atanmamalıdır. 27. Öğretmen ve yöneticilerin ekonomik durumlarının iyileģtirilmesi amacıyla her yıl kasım ayında bir maaģ tutarında ikramiye verilmeli, ek ders ücretleri 12 TL ye çıkarılmalı, görev aldığı projeler için ek ders ücreti tahakkuk ettirilmeli, yöneticilere ek ders ücreti yerine makam tazminatı ödenmeli ve ek ders ücretinin maaģlara yansıtılmasına yönelik düzenlemeler yapılmalıdır.

13 Aralık-EK Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Adalet Bakanlığına bağlı ceza infaz kurumlarındaki eğitim faaliyetleri Millî Eğitim Bakanlığı ile iģ birliği yapılarak düzenlenmeli, eğitim fakültelerinde bu kurumların ihtiyaçlarına cevap verebilecek derslerin müfredata eklenmesi ile ilgili çalıģmalar yapılmalıdır. 29. Eğitim-öğretim yılı baģında ve sonunda yapılan mesleki çalıģmalar iyi bir planlama ile etkin bir Ģekilde değerlendirilmeli, öğretmenlerin eğitim teknolojilerini kullanarak internet üzerinden interaktif yöntemlerle hizmet içi eğitim almaları sağlanmalı ve öğretmenlerin kendi geliģimlerinden sorumlu olacakları okul temelli bir sistem geliģtirilmelidir. 30. Hizmet içi eğitim programlarında ders verecek personel, en az yüksek lisans düzeyinde eğitim almıģ olmalı, ancak mesleki ve teknik eğitimde verilecek kurslarda usta öğretici ve uzmanlardan da yararlanılmalıdır. 31. Öğretmenlerin hizmet içi eğitim faaliyetleri ile kongre, seminer, konferans vb. bilimsel etkinlikler sonucunda almıģ oldukları belgelerin; kariyer basamaklarının belirlenmesinde, öğretmen yeterlikleri ile performans değerlendirme ve ücretlendirmede esas alınmasına iliģkin gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 32. Okul yöneticilerinin atamasında, lisansüstü eğitim görme esas alınmalı, mevcut yönetici ve öğretmenlerin kiģisel geliģimleri açısından üniversiteler ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında gerekli koordinasyonla uzaktan veya örgün eğitim yoluyla yüksek lisans ve doktora eğitimi almaları sağlanmalı, bu bağlamda verilecek izinler yasal bir düzenlemeyle güvence altına alınmalı, bu öğretmenlerin maaģlarında belirli oranda artıģ sağlanmalı, yüksek lisans derecesine sahip olanlara uzman öğretmenlik, doktora derecesine sahip olanlara baģöğretmenlik unvanı verilmelidir. 33. Öğretmenlerin değiģen ve geliģen bilgi teknolojilerini takip edebilmeleri için gerekli tedbirler alınmalı, ihtiyaç analizine dayalı olarak il/ilçe/okul bazında hizmet içi eğitim etkinlikleri düzenlenmeli, ayrıca birleģtirilmiģ sınıf okutacak öğretmenlerin birleģtirilmiģ sınıf öğretimi ve yönetimi konusunda hizmet içi eğitim almaları sağlanmalıdır. 34. Millî Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Dairesi BaĢkanlığı; görev, yetki ve sorumlulukları ile eğitim hizmeti sunduğu hedef kitlenin büyüklüğü dikkate alınarak yapı ve statü itibarıyla daha güçlü bir konuma getirilmelidir. EĞĠTĠM ORTAMLARI, KURUM KÜLTÜRÜ VE OKUL LĠDERLĠĞĠ 1. Eğitim ortamları öğrencinin geliģim dönemi göz önünde bulundurularak öğrenme kuramları, güncel ve etkinliği bilimsel verilerle desteklenen yaklaģımlara göre hazırlanan programlar baz alınarak paydaģların iģ birliği içinde çalıģabilecekleri Ģekilde düzenlenmelidir. 2. Eğitim ortamlarının etkili olarak düzenlenmesinde psikoloji, biyoloji, ekoloji, mühendislik, mimarlık, teknoloji ve ekonomi gibi bilimlerden de yararlanılmalıdır. 3. Etkili öğrenmenin sağlanması için formal öğrenme alanları informal öğrenmeyi destekleyecek Ģekilde düzenlenmelidir. 4. Öğrencilerin biliģsel becerilerinin yanında duyuģsal becerilerini de harekete geçirmek için okullar cazibe merkezi hâline getirilmelidir. 5. Eğitim ortamları, dünyada ve Türkiye de kabul gören hayat boyu öğrenme stratejisi dikkate alınarak tasarlanmalıdır. 6. Sosyal ve sportif etkinlikler için uygun koģullar hazırlanmalı, eğitim ortam ve programları, öğrencilerin ders dıģı etkinliklere katılımını kolaylaģtıracak Ģekilde düzenlenmelidir.

14 1826 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Aralık-EK Güncel ve etkinliği bilimsel verilerle desteklenen yaklaģımlara göre öğretim materyallerinin hazırlanmasına ağırlık verilmeli, bu kapsamda öğretmenlere materyal geliģtirme ve sınıflara uyarlama ile ilgili yeterlikler kazandırılmalıdır. 8. Öğrencilerin, çalıģmalarından örnekler saklayacağı, sonraki sınıflara taģıyacağı bir e-portfolyo sistemi oluģturulmalı, okulda ve sınıfta çalıģmalarını sergileyecekleri köģelere yer verilmeli; öğrenciler bu konuda özendirilmelidir. 9. Her dersin öğretmenine; kendi dersliğini düzenleme, sürekli kullanılacak araç-gereci bulundurma, koruma, daha fazla araç-gereç kullanma görev ve sorumluluğu verilerek sınıfların etkin kullanımına katkı sağlanmalı; branģ derslikleri uygulaması yaygınlaģtırılmalıdır. 10. Okullarda uygulanan ders programları ile fiziki düzenlemeler okulu yaģam alanı hâline getirecek biçim de yeniden ele alınmalıdır. 11. Eğitim ortamları derslik sistemine uygun hâle getirilmeli, okul koridor veya alanlarında öğrencilerin eģyalarını koyacakları bölümler oluģturulmalıdır. 12. Bağımsız anaokullarının sayısı artırılarak anasınıfları kaldırılmalı veya ilköğretim okullarında anasınıfının kullanım alanları ve diğer bölümler bu yaģ grubu özelliklerine göre düzenlenmelidir. 13. Öğrencilerin beslenme ihtiyaçlarının karģılandığı yiyecek ve içecek hizmeti veren ortamların sağlık ve hijyen Ģartları iyileģtirilmeli ve standartları geliģtirilmelidir. 14. Okullar yapılırken daha verimli kullanılabilmesi için kullanıcıların fikirleri mutlaka alınmalı; akademik, sosyal ve kültürel alt yapısı olmayan binalar okul olarak açılmamalı, illerdeki her eğitim bölgesinde bölge okullarının ortak kullanımına elveriģli en az birer adet spor salonu, yüzme havuzu, tiyatro, gösteri ve etkinlik salonu inģa edilmelidir. 15. Okul binaları için geliģtirilen tip projeler, bölgesel Ģartlara ve ihtiyaçlara uygun olarak tasarlanmalı; Türk mimari sanatının özelliklerini yansıtmalı. Estetik yönden çeģitli motiflerle süslenmiģ mimari tasarımlarla öğrencilerde millî kimliğin oluģumuna katkı sağlanmalıdır. 16. Okul binalarının tasarlanmasında teknolojik ve biliģim altyapı göz önünde bulundurulmalı, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında atölyeler modüler sisteme uygun hâle getirilmelidir. 17. Sınıflarda klasik sıra düzeninden esnek ve modüler bir yerleģim düzenine geçilmelidir. 18. Okul ve pansiyonlarda aile ortamının sıcaklık ve rahatlığını hissettirecek ortamlar oluģturulmalıdır. 19. Pansiyonlu okulların personel norm kadro durumları ihtiyaca uygun düzenlenmelidir. 20. Bilim ve sanat merkezleri, ortaöğretim düzeyinde de yaygınlaģtırılmalı, bilimin yanında sanatta da üstün yetenekli öğrencilere hitap edecek Ģekilde düzenlenmeli, bu okullara özgü tip projeli binalar yapılmalı, araģtırma ve bilimsel proje çalıģmalarının yapılacağı eğitim ortamları ve donanımları üst düzeye getirilmelidir. 21. Okul binaları ihalesine okulların donanımları dâhil edilmeli, kurucu müdürlerin malzeme temininde zorluklarla karģılaģmalarının önüne geçilmelidir. 22. KurumsallaĢma, bir kurumun ortak kültürünün oluģması süreci olup bu konuda en önemli etmenlerden biri de okul yöneticileridir. Bu nedenle okulda güven, karģılıklı saygı, sevgi, hoģgörü, baģarı gibi değerlere dayalı okul kültürünün oluģmasında liderlik rolünü üstlenebileceklerin yönetici olarak atanmaları hususunda gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 23. Okulların, kendine özgü bir kimlik, hafıza, aidiyet duygusu ve güçlü okul kültürü geliģtirebilmeleri için geniģ katılımlı özel günler, haftalar gibi etkinlikler düzenlenerek ortak kültürel değerlerin güçlendirilmesi sağlanmalıdır.

15 Aralık-EK Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Güçlü okul kültürleri geliģtirebilmek için okullara özgü logo, amblem, rozet, marģ, kahraman, hikaye, gazete, tablo, slogan vb. semboller oluģturularak okulların ortak kültürel değerlerini güçlendirmeleri desteklenmelidir. 25. Okullarda kültürel yönden ortak kültür çevresinde bütünleģmenin sağlanması için okul müdürlerinin kültürel liderlikle ilgili yeterliliklere sahip olmaları sağlanmalıdır. 26. Güçlü okul kültürlerinin oluģturulup sürdürülebilmesi için okullarda öğretmen ve yöneticilerin uzun süreli istihdamını sağlamaya dönük tedbirler alınmalıdır. 27. Okulda temel insani, ahlaki, sosyal, kültürel ve demokratik değerleri geliģtirmeye dönük uygulamalara ağırlık verilmeli, demokratik bir okul kültürü ve sınıf atmosferi oluģturmak için öğretmen ve öğrencilerde kültürel farklılıklara karģı duyarlılık geliģtirilmelidir. 28. Okulda, gerek öğrenciler gerekse öğretmenler için kurumsal sosyalleģme kapsamında kurum kültürünün içselleģtirilmesine yönelik uygulamalara yer verilmelidir. 29. Ulusal ve resmî bayram törenleri ile belirli gün ve haftalarda yapılacak toplantılar ve kutlamalar; toplumda bütünleģme, paylaģma, denetim ve kontrol mekanizmaları olup yönetimlerce bu faaliyetler Ģenlik ve festival Ģeklinde kutlanmalı, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluģlarının desteği sağlanmalıdır. Bu faaliyetler kültürü etkilemeyi ve yeni değerlerden etkilenmeyi, ortak duygu ve değerlerin devamlılığını sağlayacak, ancak öğrencilerin derslerinden uzun süre ayrı kalmayacakları Ģekilde düzenlenmelidir. 30. Güçlü okul kültürleri, okula dıģ çevreden gelebilecek olumsuz etkilere karģı koruyucu bir kalkandır yılına kadar ülkemizdeki demokratikleģme eğilimlerini de dikkate almak suretiyle okulların kendilerine özgü kimlik ve okul kültürleri oluģturabilecekleri ve okula dayalı yönetim anlayıģı doğrultusunda özerk yapılara kavuģturulmaları sağlanmalı, okul yönetimleri yetkilendirilmeli ve güçlendirilmelidir. 31. Okulların kurumsal kültürlerine kaynaklık eden, kendilerine özgü bir tarihi olan okul adları, gerek olmadıkça geçmiģle bağı koparacak Ģekilde değiģtirilmemelidir. 32. Okul kültürlerinin kurumsal değiģime katkı sağlaması amacıyla okul müdürlerinin, söz konusu kültürü araģtırmak, teģhis etmek, yönetmek, değiģtirmek ve dönüģtürmek için dönüģümcü liderlik özelliklerine sahip olmaları sağlanmalıdır. 33. Okul müdürlerinin eğitim- öğretim liderliği ve iģletme yöneticiliği rolleri birbirinden ayrı düģünülmeli, okul yöneticileri genel idari hizmetler sınıfına alınmalı, yeni kadro ihdası yapılmalıdır. Okul müdürlerinin seçimi ve istihdamında portfolyo, süreç değerlendirme vb. alternatif seçme yöntemleri esas alınarak geliģtirilecek mesleki yeterlilikler dikkate alınmalı, okulların idari ve akademik örgütlenmesi yeniden tasarlanmalı ve bu amaçla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda değiģiklik yapılmalıdır. 34. Okul yöneticiliğine atamada kadın yöneticilerin sayısını arttırmaya dönük teģvikler sağlanmalı; okulların özellikleri dikkate alınarak müdür yardımcılığı ve rehber öğretmen atamalarında kadınlar için norm kadro tahsis edilmeli, sınıf rehber öğretmenlerine rehberlik eğitimi sağlanmalıdır. 35. Okul yöneticilerinin, moral lider olarak söz ve davranıģlarıyla okul toplumunun üyeleri için bir davranıģ ve rol modeli olmaları sağlanmalı, okul müdürleri etik liderlik davranıģları sergilemelidir. 36. Okulda katılımcı ve demokratik bir yönetim anlayıģı geliģtirilmeli, okul yönetiminde kurulların daha etkin hâle gelmesi sağlanmalıdır. 37. Okul yönetimiyle ilgili mevzuat sadeleģtirilerek yöneticilerin, liderlik davranıģı sergileyebilmeleri için baģta müdür yardımcılarını atayabilme yetkileri olmak üzere, inisiyatif alanları geniģletilmeli, yetki ve sorumlulukları yeniden belirlenmelidir.

16 1828 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Aralık-EK Hesap verilebilir bir okul anlayıģı geliģtirebilmek için yöneticiler, okul yönetimi ve performansıyla ilgili geliģtirilecek nesnel ölçütlere dayalı olarak değerlendirilmeli, buna bağlı olarak ödül, teģvik ve yaptırım sistemi geliģtirilmelidir. 39. Ġllerdeki AR-GE birimlerinin daha etkin ve verimli çalıģması için kadro tahsis edilmeli ve çalıģanların özlük hakları yeniden düzenlenmelidir. 40. Okulun ortak kültürünün geliģtirilip güçlendirilmesi, okulda bütünleģmenin ve beraberliğin sağlanması için bütün okul çalıģanlarını kapsayan ulusal düzeyde mesleki bir örgütlenme planlaması yapılmalıdır. 41. Okul yöneticilerinin maaģ karģılığı ders saatleri yeniden düzenlenmeli, yöneticilerin aldıkları ek ders ücretleri arasındaki adaletsizlik giderilmeli, derse girme mecburiyeti kaldırılmalı veya 6 saat derse girme zorunluluğu 6 saate kadar derse girer. Ģeklinde değiģtirilmelidir. 42. Okuldaki yönetici ve öğretmenler dıģındaki eğitim çalıģanlarının tayin ve terfileri nesnel ölçütlerle belirlenmeli, eğitim-öğretim ödeneği verilebilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 43. Okul yöneticilerinin, atanacakları bölge ve okullarla ilgili vizyoner liderlik özelliklerine sahip olmaları bir ölçüt olarak değerlendirilmelidir. 44. Okul lideri yetiģtirme ve istihdamında, Türkiye nin bölgesel koģulları göz önünde bulundurularak okul liderlerine zor koģullarda görev yapacak ve sorumluluk alacak yeterlilikler kazandırılmalıdır. 45. Bölgesel ve yerel özellikler dikkate alınarak baģta dezavantajlı bölgeler olmak üzere yönetici atamalarında pozitif ayrımcılığa dayalı özendirici önlemler alınmalıdır. 46. Okul yöneticileri yeterliliklerinin geliģtirilmesi için, beģ yılda bir yönetim, biliģim, iletiģim, liderlik, toplantı ve zaman yönetimi vb. konulardan hizmet içi eğitim seminerlerine alınmalıdır. Program ve eğitimler, uygulamaya dönük ve sorun çözmeye odaklı tasarlanmalıdır. 47. Okullara, yerel yönetim ve toplum katkılarının arttırılmasına yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. 48. Okullarda temizlik ve güvenlik hizmetleri eğitimi almıģ personel istihdam edilmeli ve mevcut personel mesleki eğitimden geçirilmelidir. Personel giderlerinin okul aile birliğince karģılanması hâlinde vergi muafiyeti sağlanmalı veya öğrenci sayısı göz önünde bulundurularak hizmetli tahsis edilmelidir. Genel bütçeden ödenek tahsisi için düzenlemeler yapılmalıdır. 49. Eğitim yöneticilerinin, farklı toplum ve kültürleri tanımaları, çok kültürlü ortamlarda görev yapacak Ģekilde yetiģtirilmeleri ve yabancı dil becerilerini geliģtirmeleri sağlanmalıdır. 50. Okul müdürlerinin rotasyonu yeniden değerlendirilmeli, söz konusu uygulamaların baģarılı okul yöneticilerinin motivasyonunu olumsuz Ģekilde etkileyen bir cezalandırma yolu olarak algılanmaması sağlanmalıdır. ĠLKÖĞRETĠM VE ORTAÖĞRETĠMĠN GÜÇLENDĠRĠLMESĠ, ORTAÖĞRETĠME ERĠġĠMĠN SAĞLANMASI 1. Ġlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında büyüklüklerine ve öğrenci sayılarına göre kurumsal bütçe oluģturulmalı, okulun fiziki durumu ve ihtiyaçları dikkate alınarak her okul için genel bütçeden ödenek tahsisi yapılmalı, bu bütçenin harcanması ve harcamaların denetlenmesi için okulda oluģturulacak kurullar etkili olacak Ģekilde mevzuatta düzenleme yapılmalıdır. 2. Zorunlu eğitim öğrencilerin yaģ grupları ve bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak; 1 yıl okul öncesi eğitim, 4 yıl temel eğitim, 4 yıl yönlendirme ve

17 Aralık-EK Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 1829 ortaöğretime hazırlık eğitimi ve 4 yıl ortaöğretim olmak üzere öğrencilere farklı ortamlarda eğitim almaya fırsat verecek Ģekilde 13 yıl olarak düzenlenmelidir. 3. Müfredat değiģiklikleri ve eğitimde geliģmelerin uygulamaya yansıtılmasının sağlanması için öğretmenlerin sürekli mesleki geliģimlerinde okul temelli modeller uygulanmalı ve mesleki geliģim etkinliklerine katılma her öğretmen için bir hak ve sorumluluk olarak görülmeli, müfredat değiģiklikleri ve eğitimde geliģmeler hakkında velilerin sürekli bilgilendirilmesine yönelik hazırlanacak eylem planı hayata geçirilmelidir. 4. Ġlköğretim ve ortaöğretimde orta vadede ikili öğretimden normal öğretime geçilmeli, öğle yemekleri okulda verilmeli, birleģtirilmiģ sınıf uygulamalarının sistematik bir değerlendirmesi yapılarak birleģtirilmiģ sınıf uygulaması mümkün olan en alt düzeye çekilmeli, okullarda sınıf mevcutları çağdaģ ölçütlere göre (20-25) düzenlenmeli, 2023 Vizyonu na uygun olarak özel öğretimde okullaģma oranının % 25 e çıkarılması için gerekli tedbirler alınmalıdır. 5. Eğitim alanında faaliyet gösteren özel kurum ve kuruluģların istihdamdaki vergi ve primleri kalkınmada öncelikli yörelere göre alınmalı, hizmet satın alma yoluyla özel okul kapasiteleri artırılmalı, arsa tahsisi ile ilgili problem çözülmelidir. 6. Ortaöğretime geçiģte öğrencilerin ilgi ve yetenekleri dikkate alınarak rehberlik ve yöneltme esas alınmalı, SBS bir plan dâhilinde sadece özelliği olan ortaöğretim kurumlarını kapsayacak Ģekilde düzenlenmeli, diğer ortaöğretim kurumları ile yüksek öğretime öğrenci yerleģtirmede okul baģarısı ve süreç değerlendirmeye yönelik yaklaģımlar esas alınmalıdır. 7. Okullar arası baģarı farkları ve eģitsizlikler azaltılmalı ve her bir okulun eğitiminde asgari bir kalite standardının sağlanabilmesi için okulların fiziksel yapı ve donanımları ile insan kaynakları bakımından mevcut durumlarını gösteren envanterler daha detaylı çıkarılmalı; tüm okulların en yüksek standardı hedeflemesi için orta vadeli bir eylem planı hazırlanarak hayata geçirilmelidir. 8. Öğrencilerin ve velilerin okulda yönetim ve karar süreçlerine daha fazla katılmaları sağlanmalıdır. 9. Yerel yönetimler, imar planlarını yaparken il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinden görüģ alarak eğitim alanlarını belirlemelidir. 10. Yatılı ve pansiyonlu okullardan baģlamak üzere mevcudu 500 ü geçen her okula sağlık personeli verilmelidir. 11. e-okul sisteminde adrese dayalı öğrenci kayıtlarının aksayan yönleri iyileģtirilmelidir. 12. Ortaöğretim kurumu bulunmayan yerleģim birimlerindeki öğrenciler taģımalı ilköğretim uygulaması ile koordineli bir biçimde ortaöğretim kurumlarına taģınmalı, bu öğrencilere öğle yemeği verilmeli, yerel yönetimler öğrencilerin taģınması konusunda destek vermeli ve bu hususlar ile ilgili yasal düzenlemeler yapılmalıdır. 13. Ortaöğretime eriģimde güçlük yaģayan çocukların eriģimlerini kolaylaģtırmak için mevcut pansiyonların kapasiteleri artırılmalı, kapanma durumunda olan yatılı ilköğretim bölge okulların (YĠBO) dan uygun olanların ortaöğretim pansiyonlarına dönüģümü sağlanmalı ve kız çocuklarının eriģiminin sağlanması için gerekli tedbirler alınmalıdır. 14. Kız öğrencilerin ortaöğretime devamlarına iliģkin teģvikler artırılarak sürdürülmeli, bu konuda 1739 sayılı Yasanın 15. maddesi daha etkin hâle getirilmelidir. 15. Ortaöğretim öğrencilerinin burs sayısı ve miktarı artırılarak yeterli hâle getirilmeli, ekonomik yetersizliği olan ailelerin ortaöğretime devam eden çocuklarına sosyal yardımlaģma ve dayanıģma fonlarından veya okul aile birlikleri tarafından sağlanan ulaģım, barınma, beslenme ve giyim gibi yardımlar için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

18 1830 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Aralık-EK Her ilde engelli öğrencilere yönelik ihtiyaca göre eğitim verecek okullar yaygınlaģtırılmalı, öğrencilerin okullara eriģimini kolaylaģtıracak önlemler alınmalı, taģımalı sistem bunlara da uygulanmalı ve öğle yemekleri okulda verilmelidir. 17. Mesleki ve teknik ortaöğretime eriģimi artırmak amacıyla 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu gereği öğrencilere ödenmesi gereken ücretin, yurt genelinde (yaģına uygun asgari ücretin % 30 dan az olmamak üzere) kamu ve özel sektörde uygulanmasında karģılaģılan sorunlar giderilmeli, iģletmelerde beceri eğitimi yapan öğrencilerin sosyal güvenlik hakları iyileģtirilmelidir. 18. Genel ortaöğretim ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki dersler ve haftalık ders saati sayısı azaltılmalı, teneffüs süreleri artırılmalı, ayrıca mesleki ve teknik ortaöğretimde uygulama derslerine daha fazla ağırlık verilmelidir. 19. Ortaöğretime eriģimle ilgili daha sağlıklı politikalar geliģtirebilmek için öğrencilerin devamsızlık ve terk nedenleri tespit edilerek öğrenciyi sistem içinde tutacak tedbirler alınmalı, okula devamı, okulu bitirmeyi, okuldan ayrılmayı, mezunları izlemeyi ve değerlendirmeyi sağlayacak sistem kurulmalı, ortaöğretim kurumlarını erken bitirme imkânı sağlayan düzenlemelere yer verilmeli, ilköğretimden mezun olanların e-okul üzerinden takibi yapılmalıdır. 20. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında; okul, alan ve bölümler iģgücü piyasası, ihtiyaç analizi sonuçları ve bölgesel ihtiyaçlara göre sektöre yakın mekânlarda, mesleki eğitim kampüsleri Ģeklinde açılmalı, okulların yönetimi ayrı ayrı olmalı, yemekhane, kantin, laboratuvar, atölye, sosyal tesisler, kütüphane vb. fiziki yapılar daha verimli ve etkili biçimde kullanılmalıdır. 21. Mesleki ve teknik ortaöğretim öğrencileri için ÖSS akademik ve mesleki alanda yapılmalı, öğrenciler alanı ile ilgili yükseköğretim kurumlarına yerleģtirilirken sonuçlar birlikte değerlendirilmeli, mezunların kendi alanlarındaki yükseköğretim programları yeniden belirlenerek yüksek öğretime geçiģte ek puan verilmelidir. 22. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu mezunlarına uzun vadeli faizsiz iģletme kredisi verilmesi ile ilgili düzenlemeler yapılmalıdır. 23. Mesleki ve teknik eğitim ile ilgili öğretim dairelerinin tek çatı altında birleģtirilmesi için çalıģmalar yapılmalıdır. 24. Sosyal, sportif, bilimsel ve sanatsal etkinlikler okul ortamlarında artırılmalı ve geliģtirilmelidir. 25. Rehber öğretmenlerin eriģim ve yönlendirmeyle ilgili konularda daha etkin rol almaları için görev alanları yeniden belirlenmelidir. 26. Milli güvenlik bilgisi dersi müfredatı diğer derslerin program mantığına paralel olarak yenilenmeli ve bu dersin kadrolu öğretmenlerce okutulması ile ilgili yasal düzenleme yapılmalıdır. 27. Ortaöğretim kurumlarında seçmeli olan demokrasi ve insan hakları dersi, ortak dersler arasına alınmalıdır. 28. Eğitim kurumlarının yapım, donatım ve tüm giderleri; il özel idarelerince, belediyelerce, köy tüzel kiģiliklerince bütçe imkânları nispetinde karģılanmalıdır. 29. Örgün, yaygın ve açık öğretim sisteminde genel ortaöğretim ile mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları arasında bütün sınıflarda yatay ve dikey geçiģlerin yapılmasına imkân sağlanmalıdır. 30. Pansiyonlara belletici öğretmen kadroları tahsis edilerek atama yapılmalı, pansiyon yönetimleri ayrı olmalıdır. 31. Ġlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında görevli öğretmenlerin bilgiye kolay ulaģabilmeleri için üniversite ve araģtırma kurumlarının basılı ve elektronik ortamlardaki yayınlarından ücretsiz yararlanmaları sağlanmalıdır. 32. Merkezî sınav sistemiyle öğrenci alan ortaöğretim kurumlarını kazanan öğretmen çocuklarının, velisinin görev yaptığı yerleģim biriminde ilgili okul türünün bulunup

19 Aralık-EK Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi 1831 bulunmadığına bakılmaksızın, öğretmen çocuğu kontenjanından parasız yatılı olarak öğrenim görmesi ile ilgili düzenleme yapılmalıdır. 33. Merkezî sınav sistemiyle öğrenci alan genel ortaöğretim kurumları öğrencileri için farklı ders programları ve bu programlara göre ders kitapları hazırlanmalıdır. 34. Millî Eğitim ġurası Yönetmeliği değiģtirilmeli ve Ģura katılımcılarının en az % 25 i eģit sayıdaki kız ve erkek öğrencilerden oluģmalı ve öğrencilerin katılımı demokratik süreçle sağlanmalıdır. 35. Öğrencilerin kitap taģıma yükünün azaltılması amacıyla; e-kitap, fasikül, kopartılabilir sayfalı kitap, her kitaba MEB in internet sayfasından ulaģılabilmesi vb. uygulamalar yapılmalıdır. 36. Eğitim çalıģanlarına branģında rehberlik ve teftiģ esas alınmalı, eğitim müfettiģleri kendi aralarında uzmanlaģmıģ ekiplere ayrılmalı, iģ disiplini ve verimlilik gereği eğitim müfettiģ yardımcısı, eğitim müfettiģi, eğitim baģmüfettiģi Ģeklinde kariyerlendirilmeli, her yıl yerine üç yılda bir teftiģ esas alınmalıdır. 37. Ülkemizde bütün derslerin eğitimi Türkçe olmalı, bazı derslerin yabancı dille eğitiminden vazgeçilmelidir. 38. Üstün yetenekli ve/veya üstün zekâlı çocuklarımızın yetenek ve istidatlarına göre programlanmıģ ve planlanmıģ özel eğitim okulları açılmalıdır. SPOR, SANAT, BECERĠ ve DEĞERLER EĞĠTĠMĠ 1. Millî Eğitim Bakanlığı, BaĢbakanlık Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, belediyeler, üniversiteler, federasyonlar ile resmî ve özel kurum-kuruluģlar arasında iģ birliği yapılarak toplumun her kademesinde spor kültürünü geliģtirmek üzere yaģam boyu sporu yaygınlaģtıracak spor alanları düzenlenmeli, tesislerin ortak kullanımı sağlanmalı ve aktivitelerin planlanması konusunda çalıģmalar yapılmalıdır. 2. Üst düzeyde sportif baģarıya ulaģmak için yetenekli öğrenciler erken yaģta tespit edilerek bu öğrencilere ait bilgiler oluģturulacak merkezî bilgi sistemine iģlenip takip edilmeli, il/ilçelerde bu sporcularla ilgili ortak eğitim planları hazırlanmalıdır. 3. Merkez ve taģra teģkilatında, beden eğitimi ve sporla ilgili birimlerde uzman istihdamına yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. 4. Spor tesisleri; okulların birbirine yakınlığı göz önünde bulundurularak ortak kullanıma ve engelli öğrencilerin faydalanmasına imkân verecek Ģekilde standartlara uygun, planlanmalı, mevcut tesisler iyileģtirilmeli ve özel sektör spor tesisi yapması konusunda teģvik edilmelidir. 5. Toplumda hayat boyu öğrenme kapsamında; sanat eğitimi ile sportif nitelikli bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla halk eğitim merkezlerinde daha fazla kurs açılmalıdır. Halk eğitim merkezleri altyapı ve öğretmen açısından güçlendirilerek bu kurslara kaynak ayrılmalıdır. 6. Ulusal ve uluslararası yarıģmalarda baģarılı olan sporcu öğrencilere resmî ve özel ortaöğretim ile yükseköğretim kademelerine geçiģte ek puan verilmeli, kontenjan ayrılmalı veya burs verilmelidir. 7. Okul spor faaliyetlerinin teģviki amacıyla bu faaliyetlerin yazılı ve görsel basında daha fazla yer alması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 8. ġans oyunlarının hâsılatından, okul spor ve sanat faaliyetleri için pay ayrılması konusunda mevzuatta düzenleme yapılmalıdır. 9. Sağlık durumlarının beden eğitimi ile spor etkinlikleri derslerine katılmalarına engel teģkil edip etmeyeceğini belirlemek amacıyla öğrencilerin zorunlu genel sağlık kontrolünden geçirilmesi ile ilgili düzenleme yapılmalıdır. 10. Okul içi spor yarıģmalarına katılan sporcu-öğrencilerin sigortalanması ile ilgili düzenlemeler yapılmalıdır.

20 1832 Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi Aralık-EK sayılı Ġlköğretim ve Eğitim Kanunu nun 76. maddesinin (b) fıkrası, özel idare bütçesinden ilköğretime ayrılan % 20 lik ödeneğin % 40 ve bu ödeneğin % 40 ının da okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarının spor faaliyetlerindeki ihtiyaçlarında kullanılmasına izin verecek Ģekilde düzenlenmelidir. 12. Okullara beden eğitimi ile spor etkinlikleri derslerinde kullanılmak üzere gerekli ders araç-gereç dağıtımının, eğitim-öğretim yılı baģında yapılmasına yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. 13. Okul spor tesisleri; personel, ısıtma ve aydınlatma giderleri karģılanarak herkesin kullanımına açık tutulmalı, spor tesislerinin zarar verecek faaliyetlerde kullanımına izin verilmemeli ve okul bahçelerindeki açık spor alanları amacı dıģında kullanılmamalıdır. 14. Normal eğitim yapan sosyal bilimler, fen ve Anadolu liseleri gibi ortaöğretim kurumlarında 45 dakika olan ders saatleri, spor, sanat ve beceri eğitimine daha fazla zaman ayrılması için 40 dakika olarak düzenlenmelidir. 15. Ġki farklı disiplin anlayıģı olan güzel sanatlar lisesi ve spor liseleri ayrı okullar olarak faaliyet göstermeli ya da aynı isim altında farklı binalarda faaliyet gösterme zorunluluğu olan bir yapıya dönüģtürülmelidir. 16. Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkanlığı ile öğretim dairelerinde sanat alanı uzmanlarının görev yapacağı birimler kurulmalıdır. 17. Güzel sanatlar eğitiminde üniversiteler düzeyinde gözlenen ve farklı yapılanmalardan kaynaklanan dağınıklık YÖK aracılığıyla giderilmelidir. 18. Genel sanat eğitimi alanına öğretmen yetiģtiren eğitim fakültelerinin programları, öğretmenin görev yapacağı ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarının amaçları göz önünde bulundurularak, alan dersleri artırılacak Ģekilde yeniden yapılandırılmalıdır. 19. Güzel sanatlar ve spor liselerine alınacak alan öğretmeninin seçimi uzman jüri üyeleri tarafından yapılmalı ve devlet konservatuvarı mezunlarının çalgı dersi öğretmeni olabilmeleri için gerekli düzenleme yapılmalıdır. 20. Sanat Ġnsanı YetiĢtirme Projesi ve Değerler ve Eğitimi Projesi hazırlanarak uygulamaya konulmalıdır. 21. BeĢ Yıllık Kalkınma Planlarının hazırlanmasında kurulan komisyonlara Sanat Eğitimi Ġhtisas Komisyonu da ilave edilmelidir. 22. Sanat eğitimi öğretmenlerinin niteliklerinin artırılması amacıyla, periyodik olarak hizmet içi eğitim faaliyetlerine alınmaları sağlanmalıdır. 23. Ġlköğretim düzeyinde görsel sanatlar ve müzik ders saatleri yeni öğretim yöntem ve teknikleri de dikkate alınarak artırılmalı ve bu dersler ortaöğretimde zorunlu ders hâline getirilmelidir. 24. Ders dıģı eğitim çalıģmaları, 2010/49 sayılı genelgeyle okulun bir ders yılındaki toplam ders saat sayısının % 5 lik dilimiyle sınırlandırılmıģtır. Bu sınır kaldırılmalı ve ders dıģı faaliyetlerin yapılması için okul müdürünün onayı yeterli olmalıdır. 25. Farklı alanlardan teknoloji ve tasarım dersi öğretmenliğine atananlar, öğretim programlarının amaçları doğrultusunda hizmet içi eğitimden geçirilmelidir. 26. Türk dili ve edebiyatı öğretmenlerinin organize ettikleri sanat etkinlikleri, duvar gazetesi, Ģiir dinletileri ve yarıģmalar gibi faaliyetlerde görevlendirilmek üzere, bu alandaki öğretmen sayısı göz önünde bulundurularak formatör öğretmen yetiģtirilmelidir. 27. Ġlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında sanat ve beceri amaçlı derslerin daha etkin iģlenmesi amacıyla yerel yönetimler, sivil toplum kuruluģları vb. ilgili kurum/kuruluģlardan eleman desteği alınabilmesi ve iģ birliği sağlanabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. 28. Ġlköğretimin bütün sınıflarında görsel sanatlar, beden eğitimi ve müzik dersleri, not yerine yeterli, geliģtirilebilir gibi ifadelerle değerlendirilmelidir.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 69 ARALIK 2006 SAYI: 2591 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı

Detaylı

Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler

Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarih: 07.09.2013 Sayı: 28758 BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE BAĞLI OKUL TÜRLERİ 1 FEN LİSELERİ Fen liselerinin amacı; a) Zeka düzeyleri ile fen ve matematik alanlarındaki yetenekleri yüksek olan öğrencileri,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, her derece ve türdeki özel öğretim kurumlarının açılış

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Millî Eğitim Bakanlığından: *Yönetmelik (Resmî Gazete): 08/06/2004-25486 *Yönetmelik DeğiĢikliği (1)-(R.G): 20/02/2006-26086 *Yönetmelik DeğiĢikliği (2)-(R.G): 09/06/2007-26547 *Yönetmelik DeğiĢikliği

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239

Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239 Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; g) (Değişik:RG-21/7/2012-28360) Kurum: Okul öncesi

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 08.03.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26810

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 08.03.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26810 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 08.03.2008 Resmi Gazete Sayısı: 26810 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

SUNUŞ. Saygılarımla. Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı

SUNUŞ. Saygılarımla. Prof. Dr. İrfan ERDOĞAN Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı SUNUŞ Türk Millî Eğitim Sistemi açısından Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren düzenlenen millî eğitim şûralarının önemi herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. İlk kez, 1921 yılında Maarif Kongresi

Detaylı

T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ 2012 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-Nisan-2013 Eğitimde süratle yüksek bir seviyeye çıkacak olan bir milletin hayat mücadelesinde maddi

Detaylı

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜKLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜKLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MĠLLÎ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜKLERĠ YÖNETMELĠĞĠ Resmî Gazete : 18.1.1995/22175 Tebliğler Dergisi : 13.2.1995/2424 Ek ve DeğiĢiklikler: 1) 18.2.1997/22909 RG BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç,

Detaylı

KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2014 STRATEJİK PLANI

KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2014 STRATEJİK PLANI KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2014 STRATEJİK PLANI KOCAELİ- 2009 1 En mühim ve feyizli vazifelerimiz Millî Eğitim işleridir. Millî Eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lâzımdır. Bir milletin

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, her derece ve türdeki özel öğretim kurumlarının açılış

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

öğretim programlarını

öğretim programlarını 5 Temmuz 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29051 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK öğretim programlarını

Detaylı

Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı

Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı EĞĠTĠM SĠSTEMĠMĠZDEKĠ TOPLUMSAL CĠNSĠYET EġĠTLĠĞĠNĠN YERĠ KONULU TBMM KOMĠSYON RAPORU Editör Doç.Dr. Mustafa CAN Alattin DEġDEMĠR Selçuk ÖNCÜL Şubat 2012 KADIN ERKEK FIRSAT

Detaylı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANAYASASI

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ ANAYASASI Yasal Düzenlemeler Özürlülük Konusundaki Ulusal Mevzuat'a ulaģmak için: www.ozida.gov.tr/mevzuat KANUNLAR 5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

T.C. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 2013-2017 STRATEJĠK PLANI

T.C. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 2013-2017 STRATEJĠK PLANI T.C. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 2013-2017 STRATEJĠK PLANI Niğde, 2014 Yalnız tek bir Ģeye ihtiyacımız vardır, çalıģkan olmak. Servet ve onun tabii neticesi olan refah ve saadet yalnız

Detaylı

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kafi değildir; muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır Atatürk (1930)

Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kafi değildir; muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır Atatürk (1930) 1 Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kafi değildir; muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır Atatürk (1930) 2 ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ 4 1-KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLANLAMA

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI FAALİYET RAPORU ÇANKIRI -2011 i ĠÇĠNDEKĠLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... iii I- GENEL BĠLGĠLER... 1 A. Misyon ve Vizyon... 1 B. Yetki,

Detaylı

ÖZÜRLÜLER VE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

ÖZÜRLÜLER VE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE Özürlüler Kanunu ÖZÜRLÜLER VE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun No : 5378 Kabul Tarihi : 1.7.2005 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Genel Esaslar

Detaylı

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karģısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her

Detaylı

Milli Eğitim Şuraları Kapsamında Beden Eğitimi Dersi

Milli Eğitim Şuraları Kapsamında Beden Eğitimi Dersi Sportif Bakış: Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1),14-29, 2014 www.sportifbakis.com ISSN:2148-905X Milli Eğitim Şuraları Kapsamında Beden Eğitimi Dersi Osman GÜMÜŞGÜL, Dumlupınar Üniversitesi, BESYO

Detaylı

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KESK 2016-2017 YILLARI TOPLU Ġġ SÖZLEġMESĠ TEKLĠFĠ I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KESK 2016-2017 YILLARI TOPLU Ġġ SÖZLEġMESĠ TEKLĠFĠ I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KESK 2016-2017 YILLARI TOPLU Ġġ SÖZLEġMESĠ TEKLĠFĠ I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç MADDE 1- Bu toplu sözleģmenin amacı, Konfederasyon ve bağlı sendikalar ile Kamu ĠĢveren Heyeti arasında, tarafların temsil

Detaylı

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler 7 Eylül 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28758 YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer KIZILTEPE tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty ĠPEKYOLU

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer KIZILTEPE tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty ĠPEKYOLU qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer KIZILTEPE tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty ĠPEKYOLU uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop ANADOLU LĠSESĠ

Detaylı