İnsan Kaynakları Yönetimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İnsan Kaynakları Yönetimi"

Transkript

1 T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ,, Uzaktan Eğitim Yayını No İnsan Kaynakları Yönetimi EDİTÖR Prof. Dr. Mehmet TĠKĠCĠ BÖLÜM YAZARI Doç. Dr. Selma KARATEPE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İNSAN KAYNAĞINI BULMA VE SEÇME İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MALATYA

2 T.C. ĠN ÖNÜ ÜN ĠVE RS ĠTES Ġ ĠNÜZ EM UZAKTA N ÖĞR ETĠ M TASA RI M BĠ RĠ MĠ Genel Koordinatör Prof. Dr. Mehmet KARAGÖZ Koordinasyon Kurulu Prof.Dr. Ġsmail ÖZDEMĠR Prof. Dr. Mehmet KARAGÖZ Prof. Dr. Sadık KELEġ Prof. Dr. Gülendam KOÇAK Doç. Dr. Burhanettin DÖNMEZ Eğitim Yönetimi ve Planlama Prof. Dr. Gülendam KOÇAK Y. Doç. Dr. Uğur BAġBOĞAOĞLU Ders Ġçeriği GeliĢtirme ve Öğretim Tasarımı Doç. Dr. Burhanettin DÖNMEZ Y. Doç. Dr. Uğur BAġBOĞAOĞLU Y. Doç. Dr. Eyüp ĠZCĠ Y. Doç. Dr. Bahadır KÖKSALAN Y. Doç. Dr. Ramazan ÖZBEK Uzaktan Öğretim Ölçme ve Değerlendirme Bölüm Yönetmenleri Prof. Dr. Sadık KELEġ Y. Doç. Dr. Uğur BAġBOĞAOĞLU Y. Doç. Dr. Metin KAPIDERE Yayın Editörü Y. Doç. Dr. Uğur BAġBOĞAOĞLU Bilgi ĠĢlem Y. Doç. Dr. Metin ERTÜRKLER Y. Doç. Dr. Ali KARCI Erhan AKKAYA Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanı Mehmet YILDIRIM Uzman Sami DURAK Mali ĠĢler Genel Sekreter Yardımcısı Cevdet ATALAN Dizgi T.C. Ġnönü Üniversitesi, Matbaa Dizgi Ekibi BU ELEKTRONĠK METNĠN BASIM, YAYIM VE AKÇELĠ HAKLARI T.C. ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ NE AĠTTĠR. Uzaktan Öğretim tekniği ile hazırlanan bu elektronik metnin bütün hakları saklıdır. Ġlgili Merkezden izin almadan bu metnin tümü veya bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kayıt veya diğer yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz, satılamaz. Aksine davrananlar bu dokümanların hazırlanması ile iliģkili her türlü maliyeti peģinen kabullenmiģ sayılırlar. COPYRIGHT 2010 BY INONU UNIVERSITY, MALATYA ALL RIGHTS RESERVED No part of this electronic document may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, elecronic, photocopy, magnetic, tape or otherwise, without permission in writing from the Inonu University,INUZEM. YAY I N Ġ L E Ġ L Ġ ġ K Ġ L Ġ H E R T Ü R L Ü S O R U M L U L U K YA Z A R L A R I N K E N D Ġ L E R Ġ N E A Ġ T T Ġ R Ġ n s a n K a y n a k l a r ı Y ö n e t i m i Ġ N U ZEM Yayı nı Mala tya, Ocak 2010 EDİTÖR Prof. Dr. Mehmet TİKİCİ, BÖLÜM YAZARI Doç. Dr. Selma KARATEPE İKY 3.2

3 ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETĠMĠNDE ĠNSAN KAYNAĞINI BULMA VE SEÇME ĠNSAN KAYNAĞININ TEMĠNĠ İnsan kaynakları biriminin çalışmalarının önemli bir bölümü kuruma yeni elemanların kazandırılması ile ilgilidir. Yeni elemanların kazandırılması ise, bir çalışma zinciri ve prosedürü gerektirmektedir. İnsan kaynağını bulmak için gerekli olan bu süreçte öncelikle kurumun insan kaynağı ihtiyacının belirlenmesi gereklidir. İnsan kaynağı ihtiyacı birim yöneticilerinden, İKY nin birimlere yönelik değerlendirme çalışmalarından, iş analizi ve görev tanımlarından sonra belirginlik kazanır. Belirlenen ihtiyacın kurumun bütünlüğü içinde değerlendirilerek planlanması insan kaynakları planını oluşturur. İnsan kaynaklarına yönelik müdahaleleri ve yeni çalışmaları içeren insan kaynakları eylem planının uygulamaya konulması aşamasına öncelikle ihtiyacın duyurulması ile başlanır. Belirlenen ve uygun araçlar vasıtasıyla duyurulan insan kaynağı ihtiyacının giderilmesi için öncelikle yapılan başvuruların değerlendirilmesi gereklidir. Gelen başvuru formlarının ön değerlendirmelerinden sonra uygun görülen adaylarla görüşme yapılır ve insan kaynakları komisyonu tarafından yapılan görüşmede uygun görülen adaylar işe kabul edilirler. Bazı işler için adayların bilgi, beceri ve yeteneklerinin daha objektif yöntemlerle değerlendirilmesi gerekebilir. Bu durumda psiko-teknik uygulamalardan yararlanılır. Uygun görülen adaylarla ücret ve diğer çalışma koşulları konusundaki detayların çözümlenmesi ile işe kabulleri gerçekleşir. İnsan kaynağının bulunması çalışmalarının başlıca şu amaçları bulunmaktadır: ĠĢletmenin üretmekte olduğu ürün veya hizmeti ve emek pazarındaki hareketleri de göz önünde bulundurarak, iģletmenin bugünkü insan kaynakları hakkında durum değerlendirmesi yapmak, Örgütte halen mevcut insan kaynaklarının sayı ve nitelik açısından incelenmesinden sonra, örgütün gelecekte üretmek istediği ürün veya hizmet için gerekli insan kaynağını, emek pazarında meydana gelebilecek olası değiģmeleri de dikkate alarak değerlendirmek, EDİTÖR Prof. Dr. Mehmet TİKİCİ, BÖLÜM YAZARI Doç. Dr. Selma KARATEPE İKY 3.3

4 Yapılan değerlendirmelerden sonra insan kaynakları yönetimi için gerekli politikaları saptamak ve planlar geliģtirmek. Örgüt yapısının ve örgütte mevcut iģ kalıplarının incelenerek geliģtirilmesi yoluyla insan kaynaklarından optimal yararlanmayı sağlamak, ĠĢ analizi, iģ tanımı, iģ gerekleri vb. teknik iģlemleri hazırlamak ve uygulamak, Ortaya çıkan personel ihtiyacını karģılayabilmek için insan kaynağının bulunması ve seçimi konularında çeģitli teknikler geliģtirmek ve uygulamak. Uygulamada kurumlar, insan kaynağını seçerken başlıca iki kaynaktan yararlanmaktadırlar. Bunlar; iç kaynaklar ve dış kaynaklar dır. ĠÇ KAYNAKLARDAN YARARLANMA Yönetim, personel gereksinmelerini iç kaynaklardan sağlamayı kararlaştırdıktan sonra, çeşitli araçlar kullanarak personel birikimi yaratmaya yönelir. İşletmenin mevcut çalışanları, insan kaynağını sağlamada yararlanılabilecek iç kaynakları oluşturmaktadır. Giriş düzeyi dışındaki işler için personel ihtiyacı ortaya çıktığında çoğu işletme, öncelikle iç kaynaklara başvurur. İnsan kaynağı az ve kısa süreli olduğunda, bazen dışarıdan yeni işgören almaksızın mevcut işgören ile ihtiyacın karşılanması da mümkün olabilmektedir. Dışarıdan personel almanın gerektiği çoğu durumda da birçok büyük işletme, boşalan mevkileri öncelikle mevcut çalışanlarla doldurma ve kalan personel ihtiyacını dış kaynaklardan kapatma yolunu tercih etmektedirler. İç kaynaklardan personel sağlamada kullanılan başlıca araçlar, informal araştırma, açık iş bildirimleri ve beceri envanterleridir. ĠNFORMAL ARAġTIRMA Personel gereksinmesi bulunan bölüm yöneticisi, bu gereksinmesini insan kaynakları yönetimine bildirir ve bu kadro için olası adaylar hakkında görüşmede bulunur. Bölüm yöneticisi örgüt içinde bir araştırma yaparak, boş kadroya en uygun personeli belirlemeye çalışır. Bölüm yöneticisi ya ilk tercihini yaptığı personel ile görüşüp ona işi teklif eder ya da birkaç personel ile görüşerek beğendiği bir personele iş teklifinde bulunur. Ancak, bazı yöneticilerin boşalan işleri sadece istedikleri kişi veya kişilere duyurarak EDİTÖR Prof. Dr. Mehmet TİKİCİ, BÖLÜM YAZARI Doç. Dr. Selma KARATEPE İKY 3.4

5 onların başvurusunu ve atanmasını sağlamaya çalıştıkları bu yaklaşım, hem seçim kararının doğruluğu hem de işgören ilişkileri açısından sakıncalı bir yoldur. Bu yüzden, boşalan işlerle, aranan niteliklerin ilgili tüm personele duyurulması ve mevcut personelin bu işlere nasıl başvurabileceğinin nesnel bir düzene bağlanmış olması son derece önemlidir. AÇIK Ġġ BĠLDĠRĠMLERĠ İş bildirimi, örgütteki tüm personele, örgüt bülteni ya da ilan panoları aracılığı ile açık işler hakkında bilgi verilmesini içermektedir. Bülten ya da ilan panolarında yayınlanan açık işler bildirimlerinde genellikle; işin ünvanı, özet bir iş tanımı, iş gerekleri, ödenecek ücret ve bölüm ile ilgili bilgiler aktarılır. Toplu sözleşme görüşmelerinde genellikle bu konuda iki tarafı da bağlayıcı hükümler getirilmektedir. İş bildirimi ile şeffaf bir personel sağlama işlevi gerçekleştirilerek eşit istihdam ilkesi yaşama geçirilmekte ve tüm personele boş pozisyon için aday olma olanağı tanınmış olmaktadır. Bu yöntemde genellikle boşalan işler ve aranan niteliklere ait bilgilerin yer aldığı duyurular, şirket panosu, şirket bülteni, iç yazışma ve intranet veya internet aracılığı ile duyurulmaktadır. Bu duyurularda başvuruların kime veya nereye, nasıl ve ne zaman yapılacağına ilişkin bilgiler de yer almalıdır. Böylece uygun niteliklere sahip olduğunu düşünen istekli personelin, belirlenen prosedüre göre aday olarak bizzat başvurmasına veya üstlerince aday olarak önerilmesine ve işletme içinde daha cazip işlere doğru hareket etme fırsatı bulmasına olanak sağlanmış olur. BECERĠ ENVANTERĠ Örgütlerin çoğu, işe alma sürecini kolaylaştırabilmek için beceri envanteri tutmakta ve açık pozisyon olduğunda, bu envanteri tarayarak en uygun adayı bulmaya çalışmaktadırlar. Beceri envanteri personelin niteliklerini ayrıntılı olarak gösteren listelerdir. Personelin örgüt içinde yükseltilmesini, yeteneklerinin değerlendirilmesini, örgütte gerek duyulan ve ender rastlanan becerilerin ortaya çıkarılmasını ve personele dolaylı olarak moral verilmesini sağlar. EDİTÖR Prof. Dr. Mehmet TİKİCİ, BÖLÜM YAZARI Doç. Dr. Selma KARATEPE İKY 3.5

6 Beceri envanterleri gerek hali hazırda olan personelin gerekse örgüte alınması tasarlanan yeni personelin becerilerini listelemek için hazırlanmış olabilir ve örgütte boş pozisyon ortaya çıktığında, bu envanter dikkatlice analiz edilerek, pozisyonun gerektirdiği nitelikleri taşıyan personel, envanter kayıtlarından saptanabilir. DIġ KAYNAKLARDAN YARARLANMA Bir işletme için dış kaynaklar; örgüt dışındaki çalışma istek ve gücünde olan herkes ve bunların bulunabileceği yerlerdir. Örgütlerin insan kaynağının iç kaynaklardan karşılanmasının mümkün, yeterli ve uygun olmadığı durumlarda dış kaynaklara da başvurulur. Dış kaynaklardan, özellikle giriş düzeyindeki işlerin ve yedeği bulunmayan daha üst mevkilerin doldurulması için yararlanılmaktadır. İşletme dışı kaynaklar, yaratıcı özellik taşıyan kişilerin araştırılıp bulunabileceği bir ortamı oluşturur. Ayrıca, iş arayanın deneyime sahip olması yöneticinin hazır elemanla çalışmasını sağlamış olur. Dışarıdan sağlanan bu kaynakları aşağıdaki gibi sınıflandırmak mümkündür: Genel ve mesleki orta öğretim kurumları, üniversitelerin ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim veren bölümleri iģletmeler için özellikle alt düzey ve giriģ düzeyi iģler için önemli birer iģ gücü kaynağıdır. Aynı iģ kolunda veya piyasada faaliyet gösteren iģletmeler ve diğer kuruluģlar, özellikle deneyim gerektiren iģler için son derece değerli bir kaynaktır. Nedeni ne olursa olsun, halen bir iģte çalıģmayan, ancak çalıģmak isteyen iģsizler, önemli bir baģka kaynaktır. Kendi hesabına çalıģan meslek sahipleri; teknik, mesleki, yönetsel beceri ve giriģimcilik gerektiren iģler için değerli bir dıģ kaynak durumundadır. Resmi ve özel okullar dıģında çeģitli kurslar, hükümet destekli eğitim programları, ordu, yurtlar, bakımevleri ve diğer sosyal kuruluģlar da iģletmenin personel sağlayabileceği dıģ kaynaklar arasında sayılabilir. Dış kaynaklardan personel sağlamada kullanılan başlıca araçlar; iş duyuruları, kendiliğinden başvuranlar, mevcut işgören ve tanıdıkların tavsiyeleri, iş ve işgören bulma kuruluşları, staj uygulamaları ve diğer yöntemlerdir. EDİTÖR Prof. Dr. Mehmet TİKİCİ, BÖLÜM YAZARI Doç. Dr. Selma KARATEPE İKY 3.6

7 Ġġ DUYURULARI Duyuru; işletmenin personel ihtiyacını ve eleman aradığını, gazete, dergi, radyo, televizyon, internet, el ilanları, posta vb. görsel- yazılı araçlar yoluyla kamuoyuna ve ilgililere iletmek için yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. İş duyurusunun hangi bilgileri içereceği ve hangi araçlarla yapılacağı duruma göre değişir. Doldurulacak pozisyon üst düzeyde olduğu, adaylarda zor bulunan bilgi ve beceriler arandığı, piyasada aranan elemanlar konusunda kıtlık yaşandığı ölçüde, duyuruların hitap ettiği kitle ve alan da genişleyecektir. Çok fazla nitelik alt düzey işler ve emek arzının bol olduğu durumlarda ise, daha dar bir alana hitap etmek yeterli olacaktır. Örneğin bir işletmenin genel müdürlüğü için Türkiye çapında dağıtılan ve çok okunan bir gazete veya dergiye ilan vermek uygun olacaktır. Pek fazla nitelik gerektirmeyen düz işçi temin etmek için ise, yerel bir gazeteye kısa bir ilan vermek, hatta işsizliğin yüksek olduğu ortamlarda şirket kapısına bir eleman aranıyor ilanı asmak, istenen adayları bulmak için yeterli olabilecektir. Kurumların iş duyuruları konusunda, duyurudan önce dikkat etmeleri gereken noktalar bulunmaktadır. Bu konular şunlardır: Ġnsan kaynağı ihtiyacının olduğu alanlardaki iģ analizleri ve görev tanımları gerektiği gibi yapılmıģ olmalıdır. Kurumdaki eleman ihtiyaçları, mümkün olduğunca tek duyuru halinde bir araya getirilmelidir. En yaygın duyuru aracı belirlenmelidir. Hedef kitle duyuruya kolayca ulaģabilmelidir. Duyuruda yer alan eleman ihtiyaçlarını karģılayabilecek hedef kitle belirlenmelidir. KENDĠLĠĞĠNDEN BAġVURANLAR İster özel kesim, isterse kamu kesimine ait olsun örgütlere bulundukları bölgede oturan ve iş arayan kişilerce iş istemiyle başvurular yapılmaktadır. Özellikle kısa dönemli ve emek isteyen işler için gerekli personel ihtiyacını karşılamada bu araç yararlı olmaktadır. Kendiliğinden başvuranlar, genellikle işsiz kişilerdir. Ancak, bazı durumlarda halen bir işte çalışmakta olanlar da çeşitli nedenlerle bu yola başvurmaktadırlar. Örneğin, EDİTÖR Prof. Dr. Mehmet TİKİCİ, BÖLÜM YAZARI Doç. Dr. Selma KARATEPE İKY 3.7

8 bir örgütte çalışmakta olan yönetsel, mesleki ve teknik personel her hangi bir açık iş bildirimi veya ilanı bulunmamasına rağmen, daha iyi koşullarda çalışmak için, özgeçmişlerini tanınmış ve büyük örgütlere göndererek, bu yöntemden yararlanmaktadırlar. MEVCUT ĠġGÖREN VE TANIDIKLARIN TAVSĠYELERĠ İşletmenin işgören sağlamada yararlanabileceği bir başka kaynak da, çalışanlarının ve tanıdıkların tavsiye ettiği kişilerdir. İşletmeyi ve doldurulacak işleri zaten tanıyanların önerileri, insan kaynakları yöneticileri için bir kaynaktır. İşletmede daha önce çalışanlar, hali hazırda çalışanlar, müşteriler, ortaklar, satıcılar vb. aday tavsiye edebilirler. Tavsiye edilenler örgüt içinden veya dışından da olabilmektedirler. Tavsiye ile gelenlerin, örgütte yakınları bulunduğu için örgütün olumlu veya olumsuz yönlerini tanımaları daha kolay olmaktadır. Böylece çalışanların örgütten beklentileri daha gerçekçi olmakta, işe daha kısa sürede uyum sağlanabilmektedir. Bu nedenle zaman zaman diğer yöntemlerle birlikte ya da tek başına bu yol da tercih edilmektedir. Çalışanların kurumlarındaki işgücü açığını çevrelerine ve arkadaşlarına duyurmaları bu ihtiyacın kısa sürede giderilmesini sağlamaktadır. Ġġ VE ĠġGÖREN BULMA KURULUġLARI Hemen hemen tüm ülkelerde resmi ve özel iş-işçi bulma kuruluşları bulunmaktadır. Bu kuruluşlar genelde bir tür kamu hizmeti olarak ve ticari kar amacı olmaksızın faaliyet gösterirler. Dünyada ve ülkemizde iş ve işçi bulma kurumlarının büyük kısmı kamuya ait olan resmi kurumlardır. Uluslararası Çalışma Örgütü ÜÇO, 1948 yılında Cenevre de yapılan 35. toplantısında benimsenen 88 Sayılı sözleşmenin 1. maddesine göre, iş ve işçi bulma kurumlarının temel görevi gerektiği durumda diğer kamu kurum ve kuruluşları ve özel işletmeler ile işbirliği yaparak, tam istihdamın sağlanmasına ve korunmasına, üretim kaynaklarının geliştirilmesine ve bunlardan yararlanılmasına ait ulusal bir programın ayrılmaz bir parçası olarak iş piyasasını olanaklı olduğunca en iyi biçimde örgütlendirmek olmalıdır şeklinde özetlemektedir. Ülkemizde ise, Uluslar arası Çalışma Örgütünün 88 Sayılı sözleşmesinden önce 1946 tarih ve 4837 sayılı yasa ile İş ve İşçi Bulma Kurumu İİBK kurulmuş, ÜÇO nun sözleşmesi 1949 tarih EDİTÖR Prof. Dr. Mehmet TİKİCİ, BÖLÜM YAZARI Doç. Dr. Selma KARATEPE İKY 3.8

9 ve 5448 sayılı yasa ile onaylanmıştır sayılı İş Kanunu ile de resmi iş ve işçi bulma görevi, İş ve İşçi Bulma Kurumu na verilmiştir tarih ve 4857 sayılı İş Kanunu ile İİBK, Türkiye İş Kurumu na dönüştürülmüş ve özel istihdam bürolarının da faaliyetlerine izin verilerek, resmi kurumun bu konudaki tekel konumu kaldırılmıştır. Kural olarak parasız hizmet vermesi öngörülen Türkiye İş Kurumu nun bazen işverenlerden, verdiği hizmet için bir bedel talep edebilmesi de söz konusudur. Günümüzde iş gören temini için; resmi istihdam kuruluşları yanında özel istihdam kuruluşlarından bürolardan yararlanmak da mümkündür. Özellikle ticari amaçlı olan özel kuruluşların daha çok profesyonel ve yönetsel mevkiler için işgören sağlama hizmeti verdikleri gözlenmektedir. Ticari amaçlı olmayanlar ise, genelde yeni mezunlar, deneyimsiz ve işsiz kişiler için iş bulma konusuna yoğunlaşırlar. Bunlar; sendikalar, mesleki kuruluşlar, okullar, mezunlar derneği, hayır kuruluşları vb. tarafından oluşturulan, iş ve işgören bulmayla ilgili organizasyon veya birimler şeklinde ortaya çıkmaktadır. STAJ UYGULAMALARI Staj uygulaması, öğrencilerin bilgi ve görgülerini artırmak, deneyim kazanmalarını sağlamak amacıyla kısmi süreli ve geçici olarak işletmelerde çalıştırılmalarını içermektedir. Staj yapanlardan, geçici işgören ihtiyacını karşılamak yanında, gelecekte sürekli olarak işe alınacak adayları bulmak için de yararlanılabilir. Genellikle teknik ve mesleki eğitim kuruluşlarındaki öğretimin bir parçası olan bu uygulamada, işletmenin stajyerleri potansiyel işgören olarak değerlendirmesi olanağı vardır. Öğrencilerin iş başında yeterlikleri ve işe uygunlukları sınanmış olacağından, stajlar uygun bir işgören temin yolu olarak kullanılabilmektedir. DĠĞER YÖNTEMLER Telefonla aday bulma; Dr. Robert N. McMurray ın öncülük ettiği ve uygun zamanlarda hafta sonları gibi doğrudan olası adaylarla, telefonla görüşerek iş için başvurmalarının istenmesini içeren bir yöntemdir. Bu, adaylara doğrudan ve daha hızlı ulaşmayı içeren bir yöntemdir. İlan vb. EDİTÖR Prof. Dr. Mehmet TİKİCİ, BÖLÜM YAZARI Doç. Dr. Selma KARATEPE İKY 3.9

10 yollarla ulaşılamayan veya ilgisi çekilemeyen adayları kuruma çekme ve onlar hakkında daha fazla ön bilgi elde etme olanağı sağlayan bir yoldur. Diğer yandan, özellikle gelişen ekonomi ve piyasalarda mecburi hizmet karşılığı eğitim olanağı sağlanan öğrenciler de, eğitimli ve nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamada başvurulan bir kaynaktır. ĠNSAN KAYNAĞININ SEÇĠLMESĠ Sağlıklı bir personel seçimine karar verebilmek için adaylardan gerçek ve yeterli derecede bilgi toplanması gereklidir. Personel seçimi kararına ulaşmak için insan kaynakları yönetiminin kullandığı başlıca araçlar; sınavlar, testler ve mülakatlargörüşme dır. SINAVLAR İnsan kaynaklarının seçiminde en çok başvurulan araçlardan birisi sınav yapmaktır. Sınavlarda soruların işin özelliklerine uygun olması, adayın bilgi, yetenek ve dünya görüşünü belirlemeye imkan vermesi gerekir. Siyasal eğilimleri belirlemeye ve özel yaşama ilişkin konular genelde adayı rahatsız etmektedir. Özel yaşama ilişkin konular sorulduğunda, cevapların yalnızca adayın mesleki gelişmesi amacıyla kullanılacağına dair güvenin verilebilmesi gerekir. Bu amaçla, cevaplar gizli tutulmalı, cevaplara hangi yetkililerin ulaşabileceği önceden belirlenmelidir. Başvurusu kabul edilen adayların bilgi ve özelliklerinin belirlenmesi adaya uygulanacak sınavlar/testler sonucunda ortaya çıkacaktır. Personel seçiminde bu sınavların tüm işletmeler tarafından mutlaka uygulanacağı söylenemez. Sınav ve testlerin uygulanıp uygulanmayacağını belirleyen unsurlardan birisi; işletmelerin büyük veya küçük ölçekli olmasıdır. Geleneksel sınav uygulama yöntemlerinde her tür işe aynı tip sınav ya da test uygulanmakta idi. Günümüzde ise, her işe uyarlanan genel sınavların istenilen nitelikte elemanı seçmekte yeterli olmadıkları görülmüş ve bu nedenle işe uygun farklı sınav ve testlerin geliştirilmesine başlanmıştır. Böylece, sınavlar personel adayları arasındaki kişisel farklılıkları ortaya çıkarıcı, örgüt iklimine uyabilecek kişilerin bulunmasını kolaylaştırıcı nitelikler taşıyan ve diğer işe alma işlemleriyle birlikte değerlendirilmesi gereken bir seçim aracı olmaya başlamıştır. Personel EDİTÖR Prof. Dr. Mehmet TİKİCİ, BÖLÜM YAZARI Doç. Dr. Selma KARATEPE İKY 3.10

11 seçiminde sınav yapılmasının temel amacı, personele yapabilecekleri en uygun işi yaptırmaktır. Ayrıca, iş ile personel arasındaki uyumu ortaya çıkarmaktır. Bu amaçlarla oluşturulacak sınav politikasının dayanakları, ayrıntıları, amaçları ve yararları tüm yönetim basamaklarındaki görevlilere açıklanmalı ve örgütün desteği sağlanmalıdır. TESTLER Testler, örgütsel psikoloji ve davranış alanında sıklıkla kullanılan veri toplama araçlarıdır. Testler zeka, kişilik ve ilgi testleri gibi boyutları içeren bireysel nitelikler hakkında bilgi toplamak için geliştirilmiştir. Örgütler bu testleri seçim sürecinin bir parçası olarak kullanmaktadırlar. Hatta gelişmiş ülkelerde çok özel bilgi sınavlarının dışında seçim sınavı yapılmamakta, adayların analizi özel olarak geliştirilmiş psikoteknik testlerle yapılmaktadır. Testler, adayların niteliklerinin nesnel biçimde ölçülmesini hedeflemektedir. Personel seçiminde karar sürecine nesnel veri sağlaması yanında testlerden personelin yükselme, transfer ve başarı değerlendirmesi konularında da yararlanılmaktadır. Ancak, çağdaş sanayide testleri kullanma amacı sadece personel seçimiyle ilgili olmayıp aşağıdaki konularla da ilgilidir: ÇalıĢanları mesleğe yöneltme, Personelin iģ değiģikliğinde yardımcı olma, ÇalıĢanları terfi ettirme, Eğitim programlarının etkinliğini değerlendirme, Eğitim için gerekli ihtiyaçları belirleme, Personel için tavsiyelerde bulunma. ZEKA TESTLERĠ Bireysel farklılıkları ölçmede en önemli etmen zekadır. Zeka, ilişkileri kavrama yeteneği olarak tanımlanabilir. İnsan zekası duygusal ve kavramsaldır. Zekanın kavramsal yönü sayesinde ilişkilerini düzenleyen insan, akıl yürütebilir, bilgi edinir, tahminde bulunur ve karar verebilir. İnsan EDİTÖR Prof. Dr. Mehmet TİKİCİ, BÖLÜM YAZARI Doç. Dr. Selma KARATEPE İKY 3.11

12 zekası temel ruhsal olaylara kavramsal, ruhsal olayları ekler ve düşünceyi oluşturur. Zeka testlerinin uygulanmasında benimsenen temel varsayım, zeka puanı yüksek kişilerin, zeka puanı düşük kişilerden daha hızlı biçimde işleri öğreneceği varsayımıdır. Zeka testleri, bireyin zihinsel yeteneklerini ölçmek amacını taşımaktadır. Bu testler basit hafızadan çok değerli hususları önceden öğrenme olanağı vermektedir. Zeka testlerinde kullanılan materyaller, basit aritmetik işlemleri başarabilmeden, kelimeler arasındaki farkları ortaya çıkarabilme, benzer şekilleri eşleştirebilme, verilmiş setleri devam ettirebilme gibi konuları kapsamaktadır. KĠġĠLĠK TESTLERĠ Kişilik; bireyin iç ve dış çevresiyle kurduğu, diğer bireylerden ayırt edici, tutarlı ve yapılaşmış bir ilişki biçimi olarak tanımlanmaktadır. Psikologlar, bireyin kişiliğinin onun bir işe veya örgüte uyumunda birinci derecede rol oynadığını ileri sürmüşlerdir. Kişilik gensel ve bedensel yapı faktörleri, kültürel faktörler, sosyal yapı faktörleri ve aile değişkeninden etkilenmektedir. Kişilik testleri, özellikle yönetim görevlerine seçilecekler için tercih edilmektedir. Bu testlerle sorumluluk, önderlik, kendi kendini denetleme vb. görev gerekleriyle, uyum, objektiflik ve kararlılık gibi bireye ilişkin özelliklerin uygunluğunun saptanması amaçlanmaktadır. Yönetsel görevlerin ne tür özellikler gerektirdiğini belirlemek zor olduğundan, bu testlerin düzenlenmesi ve uygulanması da oldukça zordur. ĠLGĠ TESTLERĠ İlgi testleri, kişilerin hangi tür faaliyet ve konulara ilgi duyduğunu saptamak için yapılır. Bireyin seçtiği işte ne kadar başarılı olacağından çok, ne kadar tatmin olacağını kestirmeye yarayan testlerdir. İlgi testlerinin amacı, bireyin mesleği veya ifa ettiği görevi karşısında tutkularını, zevklerini, iş dışı zamanlarını nasıl değerlendirdiklerini belirlemektir. İş dışı ilgi ve meşguliyetlerin mesleki başarıda rolü ve önemi çok fazla olduğu için ilgi testlerinin önemi de artmaktadır. Bu testler personel seçimi yanında mesleki danışmanlık, kariyer planlaması ve iş tatmini ile ilgili sorunların çözümüne yönelik amaçlar için de kullanılmaktadır. İlgi, kişilikle yakından ilgili olduğu EDİTÖR Prof. Dr. Mehmet TİKİCİ, BÖLÜM YAZARI Doç. Dr. Selma KARATEPE İKY 3.12

13 için kişilik testlerinde karşılaşılan sorunlar bu testler için de söz konusu olmaktadır. GÖRÜġME MÜLAKAT İşgören seçiminde en çok kullanılan araçlardan birisi haline gelen mülakat görüşme; bir amaca dayalı karşılıklı konuşma veya yüz-yüze gerçekleştirilen amaçlı bir söyleşi olarak tanımlanabilmektedir. Birçok yönetici görüşme tekniklerini geliştirmek için ayırdıkları kaynakların diğer alanlara yatırılan kaynak verimliliğinden daha fazla olduğu görüşüne sahiptirler. İşgören seçiminde görüşmeci olarak; insan kaynakları yönetici ve uzmanları, personelin işe alınacağı birimin yöneticisi, diğer yöneticiler ve danışmanlar ile bu konuda ilgili ve deneyimli diğer kişilerden yararlanılması mümkündür. Görüşmecilerde bulunması gereken en temel nitelikler ise; personelde aranan nitelikleri ve bunlardan hangilerinin özellikle değerlendirileceğini bilmek, nesnel olmak ve görüşme hatalarına düşmemektir. Görüşmenin en büyük yararı, görüşmenin daima yüz-yüze yapılması nedeniyle adayı eylem halinde görmeye imkan vermesi, onun tutumları, davranışları, görünüşü ve tepkileri hakkında doğrudan fikir sahibi olmaya olanak sağlamasıdır. Görüşmenin sakıncaları ise; yapay ortamlarda kısa süre içinde, sınırlı bilgilerle, aday hakkında kesin yargıya varılmak zorunda kalınması, uzman olmayan kişilerce yapıldığında yanlış değerlendirmelere gidilebilmesi, görüşmeyi yürütenin aday hakkındaki ön yargıları, psikolojik baskı nedeniyle adayın kendini yeterince tanıtma imkanının kısıtlanması gibi sonuçlara yol açmasıdır. Diğer taraftan, görüşmelerde görüşmeyi yapanlar, adaylarda daha çok olumlu bilgiler üzerinde değil, olumsuz bilgiler üzerinde durmaktadırlar. Çünkü başvuranlar arasından seçim yapabilmek için bazı adayları elemek gerekmektedir. Adayları eleyebilmek için de özellikle, aday hakkındaki olumsuz bilgiler not edilmektedir. GÖRÜġME YÖNTEMLERĠ Personel seçiminde adayların özelliklerini ortaya çıkarmak için kullanılan çeşitli görüşme yöntemleri mevcuttur. Bu tekniklerde temel yaklaşım, görüşmeyi yapan kişinin veya kişilerin adaya soru sorması ve elde EDİTÖR Prof. Dr. Mehmet TİKİCİ, BÖLÜM YAZARI Doç. Dr. Selma KARATEPE İKY 3.13

14 edilen bilgilerle adayın iş yapabilme gücünün ölçülmesidir. Başlıca görüşme türleri şunlardır: Serbest (plansız) görüşme : Bu görüģme yönteminde her adaya farklı sorular sorulabilir. Soruların standart olmaması ve her soruya verilen cevaptan yeni bir raporun çıkma ihtimalinin yüksek olduğu görüģme türüdür. Planlı görüşme : Planlı görüģmenin en önemli özelliği aynı soruların tüm adaylara sorulmasıdır. GörüĢmeyi yapılandırmanın faydası, adayın davranıģlarını en iyi Ģekilde ortaya çıkarmaktır. Ancak, soruların standart olması iģe almada objektif ölçülerin kullanılmasına yardımcı olmasının yanı sıra, adayların özel yaratıcı yönlerini analiz etmemesi zayıf yanıdır. Karma görüşme : Personel seçiminde mülakata önem veren iģletmelerin hem planlı hem de plansız görüģme yöntemini beraber uyguladıkları görülmektedir. Bu görüģmede hazırlık aģamasında önce belirli bir plan çerçevesinde sorular hazırlanıp adaylara sorulur. Daha sonra görüģmenin akıģına göre, standart hale getirilmemiģ sorular sorularak görüģmenin karma bir Ģekilde yürütülmesi sağlanmıģ olur. Sorun çözmeye yönelik görüşme : Sorun çözme görüģmeleri adayların sorunları çözme yeteneklerini belirlemek amacıyla yapılır. Bu görüģmede adaya belirli sorular verilerek çözüm yolları geliģtirilmesi istenir. Ancak, adaydan çözmesi istenilen sorunun genellikle varsayıma dayalı ve iģ sırasında karģılaģabileceği türden olmalıdır. Bireysel veya grup halinde görüşme : Aday sayısına göre, iģletmeler görüģmenin bireysel veya grup halinde yapılacağını belirler. GörüĢme yapanın fazla olmasına karģılık adayın tek olması durumunda bireysel görüģmeden bahsedilir. Grup görüģmesinde ise görüģmeci birden fazla adayla aynı anda görüģmeyi gerçekleģtirmektedir. Bu yöntem görüģmecinin birden fazla adaydan aynı anda daha fazla bilgi almasını sağlar. Diğer yöntemler : Buraya kadar sayılan yöntemler dıģında, baskıya dayalı ve yoğunlaģtırılmıģ görüģme teknikleri bulunmaktadır. Baskıya dayalı görüģmede adaylar çeģitli yönleri ile zorlanır ve dengesini nasıl koruduğu, beklenmeyen olaylara karģı ne Ģekilde davrandığı ölçülmeye çalıģılır. Koruma ve güvenlik bölümünde çalıģacaklar için bu yöntemin uygulanmasında yarar olduğu düģünülmektedir. YoğunlaĢtırılmıĢ görüģmede ise; adayın yapısal özellikleri derinlemesine analiz edilmeye çalıģılır. Adayın neden bu iģe baģvurduğu, hoģlandığı ve hoģlanmadığı konular öğrenilmeye çalıģılır. EDİTÖR Prof. Dr. Mehmet TİKİCİ, BÖLÜM YAZARI Doç. Dr. Selma KARATEPE İKY 3.14

Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanındaki Gelişmeler

Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanındaki Gelişmeler T.C. ĐNÖNÜ ÜNĐVERSĐTESĐ Uzaktan Eğitim Yayını No 2009-004.2 Öğretmenlik Meslek Bilgisi Alanındaki Gelişmeler EDĐTÖR Y. Doç. Dr. Eyup ĐZCĐ BÖLÜM YAZARI Y. Doç. Dr. Ramazan ÖZBEK ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ ve ÖZELLİKLERİ

Detaylı

BELGE YÖNETİMİ VE OFİS UYGULAMALARI

BELGE YÖNETİMİ VE OFİS UYGULAMALARI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2524 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1495 BELGE YÖNETİMİ VE OFİS UYGULAMALARI Yazarlar Doç.Dr. Serap BENLİGİRAY (Ünite 1) Doç.Dr. Erhan GÜMÜŞ (Ünite 2) Doç.Dr. Erdal

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2846 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1803 ÖRGÜTLERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 4, 5) Doç.Dr.

Detaylı

İŞLETMELERDE İŞGÖREN BULMA VE SEÇME AŞAMALARI

İŞLETMELERDE İŞGÖREN BULMA VE SEÇME AŞAMALARI Journal of Naval Science and Engineering 2010, Vol. 6, No.1, pp. 79-93 İŞLETMELERDE İŞGÖREN BULMA VE SEÇME AŞAMALARI Hava ÇAVDAR Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Umuttepe, Kocaeli, Türkiye

Detaylı

Bu araçların yanı sıra daha önce bahsedilen iģ analizleri de ĠKP için önemli bir veri kaynağını oluģturmaktadır.

Bu araçların yanı sıra daha önce bahsedilen iģ analizleri de ĠKP için önemli bir veri kaynağını oluģturmaktadır. Beceri envanteri: Mevcut çalışanların özellikleri, becerileri, mesleki yetişkinlik düzeyleri, etkinlikleri ve gizli bazı yönleri ile ilgili bilgi toplanmasıdır. Personel devir oranı (PDO): Bir işletmede

Detaylı

YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI

YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2515 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1486 YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Mehmet ALTINÖZ (Ünite 1, 6) Prof.Dr. Dilaver TENGİLİMOĞLU (Ünite 2, 3) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

SATIŞ YÖNETİMİ VE TELEFONDA SATIŞ

SATIŞ YÖNETİMİ VE TELEFONDA SATIŞ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3032 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1982 SATIŞ YÖNETİMİ VE TELEFONDA SATIŞ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Mutlu UYGUN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Nurdan SEVİM (Ünite 3-6) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

ĐŞGÖREN SEÇĐMĐNDE KULLANILAN YÖNTEMLER ÜZERĐNE BĐR ARAŞTIRMA : YALOVA ÖRNEĞĐ

ĐŞGÖREN SEÇĐMĐNDE KULLANILAN YÖNTEMLER ÜZERĐNE BĐR ARAŞTIRMA : YALOVA ÖRNEĞĐ ĐŞGÖREN SEÇĐMĐNDE KULLANILAN YÖNTEMLER ÜZERĐNE BĐR ARAŞTIRMA : YALOVA ÖRNEĞĐ Yard.Doç.Dr. Orhan KOÇAK Yalova Üniversitesi, ĐĐBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri Đlişkileri Bölümü Semiha YÜKSEL Yalova Üniversitesi,

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2493 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1464 E-İŞ SÜREÇLERİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2493 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1464 E-İŞ SÜREÇLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2493 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1464 E-İŞ SÜREÇLERİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Esra TURHAN (Ünite 1, 2) Arş.Gör.Dr. Ozan AĞLARGÖZ (Ünite 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ertan ÇINAR

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA:TEKİRDAĞ ÖRNEĞİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA:TEKİRDAĞ ÖRNEĞİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Yıl:7 Sayı:13 Bahar 2008 s.239-263 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE BİLİŞİM TEKNOLOJİSİNİN KULLANIMINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA:TEKİRDAĞ ÖRNEĞİ Asım Saldamlı

Detaylı

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ahmet DOĞAN

TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Ahmet DOĞAN TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ Afet Acil Müdahale Dönemleri İçin İnsangücü Planlaması Yapmak Ahmet DOĞAN Ankara, 2007 TC ATILIM ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ

KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2810 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1768 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Yazarlar Prof.Dr. Deniz TAŞÇI (Ünite 1) Prof.Dr. Erhan EROĞLU (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Saye Nihan

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. B. Tuğberk TOSUNOĞLU (Ünite 1, 8) Yrd.Doç.Dr. B. Kağan ÖZDEMİR (Ünite 2) Arş.Gör.Dr. Tuğba

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-I

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-I T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2631 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1599 SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-I Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Sinem SOMUNOĞLU (Ünite 1) Doç.Dr. İsmail AĞIRBAŞ (Ünite 2) Prof.Dr. Dilaver

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2861 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1818 SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Özgür UĞURLUOĞLU (Ünite 1) Prof.Dr. Yusuf ÇELİK (Ünite 2, 3, 5) Prof.Dr.

Detaylı

İŞLETMELERDE EĞİTİM VE GELİŞTİRME

İŞLETMELERDE EĞİTİM VE GELİŞTİRME T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2501 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1472 İŞLETMELERDE EĞİTİM VE GELİŞTİRME Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Esra TURHAN (Ünite 1) Prof.Dr. Ali ŞİMŞEK (Ünite 2, 4, 5, 8) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ

KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2819 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1777 KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Nurdan SEVİM (Ünite 1, 2) Doç.Dr. Gülten GÜMÜŞTEKİN (Ünite 3, 7, 8) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

* Yrd. Doç. Dr. Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksek Okulu ** Yrd. Doç. Dr. Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksek Okulu

* Yrd. Doç. Dr. Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksek Okulu ** Yrd. Doç. Dr. Anadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksek Okulu HAVAYOLU İŞLETMELERİNDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Hatice KÜÇÜKÖNAL * Vildan KORUL ** ÖZET Havayolu işletmeleri açısından önemli bir rekabet unsuru olan insan kaynakları yönetimi, diğer üretim faktörlerine

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2679 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1645 BÜRO TEKNOLOJİLERİ

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2679 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1645 BÜRO TEKNOLOJİLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2679 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1645 BÜRO TEKNOLOJİLERİ Yazarlar Doç.Dr. İ. Cemil ULUKAN (Ünite 1, 4, 8) Doç.Dr. A. Barış BARAZ (Ünite 2, 3, 5, 6) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEYİŞ BİÇİMLERİ DEĞERLENDİRMESİ: AVRUPA VE TÜRKİYE UYGULAMASI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEYİŞ BİÇİMLERİ DEĞERLENDİRMESİ: AVRUPA VE TÜRKİYE UYGULAMASI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İŞLEYİŞ BİÇİMLERİ DEĞERLENDİRMESİ: AVRUPA VE TÜRKİYE UYGULAMASI SERAP ESEN YÜKSEK LİSANS

Detaylı

SERMAYE PİYASASI HUKUKU

SERMAYE PİYASASI HUKUKU T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2940 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1896 SERMAYE PİYASASI HUKUKU Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Kürşat GÖKTÜRK (Ünite 1, 2) Doç.Dr. Mehmet ÖZDAMAR (Ünite 3, 4) Doç.Dr. Hayrettin

Detaylı

HÜSEYİN SALUR http://tr-tr.facebook.com/groups/danismanlar/ HÜSEYİN SALUR http://tr-tr.facebook.com/groups/danismanlar/

HÜSEYİN SALUR http://tr-tr.facebook.com/groups/danismanlar/ HÜSEYİN SALUR http://tr-tr.facebook.com/groups/danismanlar/ ÜNİTE-1) İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞINA GİRİŞ A. İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI İş ve Meslek Danışmanlığının Tanımı: İş, belli bir işyerinde sürdürülen benzer etkinlikler grubudur. İş mesleki bilgi ve becerilerin

Detaylı

HİZMET İÇİ EĞİTİM VE ÖĞRETMEN YETİŞTİREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İÇİN BİR HİZMET İÇİ EĞİTİM MODELİ

HİZMET İÇİ EĞİTİM VE ÖĞRETMEN YETİŞTİREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İÇİN BİR HİZMET İÇİ EĞİTİM MODELİ HİZMET İÇİ EĞİTİM VE ÖĞRETMEN YETİŞTİREN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İÇİN BİR HİZMET İÇİ EĞİTİM MODELİ BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS PROJESİ Yahya YILDIZ OCAK 2015 TEŞEKKÜR

Detaylı

ĐNSAN KAYNAĞI SEÇĐMĐNDE ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERĐ: ETKĐLEŞĐMLĐ BEKLENTĐ DÜZEYĐ YAKLAŞIMI

ĐNSAN KAYNAĞI SEÇĐMĐNDE ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERĐ: ETKĐLEŞĐMLĐ BEKLENTĐ DÜZEYĐ YAKLAŞIMI ĐNSAN KAYNAĞI SEÇĐMĐNDE ÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERME YÖNTEMLERĐ: ETKĐLEŞĐMLĐ BEKLENTĐ DÜZEYĐ YAKLAŞIMI Yrd. Doc. Dr. Gökhan OFLUOĞLU Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Đ.Đ.B.F. Đşletme Bölümü, Arş. Gör. Ozan

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3002 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1955 GİRİŞİMCİLİK

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3002 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1955 GİRİŞİMCİLİK T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3002 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1955 GİRİŞİMCİLİK Yazarlar Doç.Dr. Mehmet BAŞAR (Ünite 1, 2, 5, 6) Prof.Dr. Yılmaz ÜRPER (Ünite 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Burak Tuğberk

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ DERS NOTLARI Doç.Dr.GürhanUYSAL Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Samsun 1 Giriş Bu araştırmada insan kaynakları uygulamaları olarak işgören bulma ve seçme süreci,

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2913 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1870 TÜREV ARAÇLAR

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2913 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1870 TÜREV ARAÇLAR T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2913 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1870 TÜREV ARAÇLAR Yazarlar Doç.Dr. Abdullah YALAMA (Ünite 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8) Doç.Dr. Metin COŞKUN (Ünite 4) Editör Prof.Dr.

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARINDA MALİYET YÖNETİMİ

SAĞLIK KURUMLARINDA MALİYET YÖNETİMİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2865 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1822 SAĞLIK KURUMLARINDA MALİYET YÖNETİMİ Yazarlar Prof.Dr. Nermin ÖZGÜLBAŞ (Ünite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8) Doç.Dr. Menderes TARCAN

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİM MODELİ OLARAK DENGELİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ALAN ÇALIŞMASI ÖRNEKLERİ YÜKSEK

Detaylı