Kuraklýk desteði fos çýktý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kuraklýk desteði fos çýktý"

Transkript

1 YIL:3 SAYI: YKR 4 AÐUSTOS 2008 PAZARTESÝ Kuraklýk desteði fos çýktý Genel seçimler öncesi kuraklýk dolayýsýyla maðdur olan çiftçi için kuraklýk genelgesi yayýnlayan ve oy toplamaya çalýþan hükümet, kuraklýk desteði genelgesinden sonra çiftçilere verdiði desteðin daha fazlasýný geri alacak yeni bir genelge yayýmladý. Konuyla ilgili yazýlý bir açýklama yapan Ziraat Mühendisleri Odasý Antalya Þube Baþkaný Vahap Tuncer, kuraklýk desteði için baþvuran ve bundan yararlanan üreticilerin, üretim teþvik primlerinden ve sertifikalý tohum desteðinden yararlanamayacaklarýný belirterek, bunun haksýzlýk olduðunu bildirdi. Hacýbektaþ Kaymakamlýðý tarafýndan, "Haydi Hacýbektaþ Okuyalým" Kampanyasý 8 DE GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: Emel Sungur Yakasýnda parti rozeti yok Köþe Yazýsý 45. YIL Köþe Yazýsý 7 DE 4 DE K. Ersoy Ahu Özyurt Bld. Baþkaný Y. Özcan H. Aksoy M. Ceyhan C. Eraslan E. Kabalcý A.Demirci M. Altuð Kaymakam E. Yýlmaz Hacýbektaþ Kaymakamlýðý, 2008 yýlý sonuna kadar sürecek olan "Kitap Okuma Kampanyasý" baþlattý. Bu projenin amacýnýn; Kadýnlarý Okutunuz, Ýlimden Gidilmeyen Yolun Sonu Karanlýktýr sözleri ile hala bizlere ýþýk tutan sevgi ve hoþgörü düsturu olan Hacý Bektaþ Veli nin yaþadýðý Hacýbektaþ'ta, ilçe halkýnýn okuma duyarlýlýðýný artýrmak ve okuma alýþkanlýðýný geliþtirmek" olduðu açýklanmýþtýr. Zonguldak tan Hacýbektaþ a Gelin 3 DE Oðlan bizim kýz bizim Köþe Yazýsý 2 DE Ýhsan Oktay Anar ýn Son Romaný suskunlar Arkadaþlarý tarafýndan tanýþtýrýldýktan sonra hayatlarýný birleþtirmeye karar veren Bülent Taþkýran ve Zonguldaklý Hamide Taþkýran (Yavuzaslan) Hacýbektaþ Bala mahallesinde yapýlan ev düðünüyle evlendiler. 6 DA Ýhsan Oktay Anar ýn romanlarýyla tanýþmamýz ilk kitabý puslu kýtalar atlasý ile oldu; ve oldukça yakýn olduðum bir dil,dün le bügün arasýnda anlaþýlabirliði, baðlarý- geçmiþi bugünde anlatabilmenin,bügünle tarih arasýnda olmazsa olmaz baðlantýyý romanlarýnda adeta geçmiþede bugünleri anlatýr. 5 DE

2 2 4 Aðustos 2008 Pazartesi Türk kadýnýnýn oðluna olan düþkünlüðü bilinir. Hele de orta halli ailelerdenseniz, oðlunuzun sünneti, askeri, iþi, asla beðenilmeyen kýz arkadaþlarý derken, bir Kösem Sultan hanedaný kurulur hayatlarda. Peki ama o taþra ailelerinde okutulmayan kýzlarýn hakkýný kim arayacak? Uzaklardan memleketi takip etmenin ilginç bir yolu var. Ýnternetten radyo dinlemek... Birkaç haftadýr gece yarýlarýna kadar internetten yayýn yapan radyolarda o reklamý duyuyorum ve birden bire caným acýyor. Hanimlar, benim oðlum olmasa bu takim gol atamaz... Benimki kaplandýr kaplan... Benimki takýmýn en yakýþýklýsý... Benimkinin Rusya da yaptýklarýndan haberiniz yok galiba... Televizyonda izlemedim ama bu haliyle bile midemi bulandýrmaya yetti bu reklam. Ali Taran ýn elinden çýktýðý ve bütün Türkiye nin konuþtuðu bu reklam basbayaðý tokat gibi çarpýyor suratýnýza. Neymiþ efendim, onlarýn padiþah soyundan gelen oðullarý olmasaymýþ bu takým þuradan þuraya gidemezmiþ... Neymiþ efendim, filancanýn oglu þu kadar paraya da transfer olmuþmuþ... Yuh diyorum. Türk kadýnýnýn oðluna olan düþkünlüðü bilinir. Hele de orta halli ailelerdenseniz, oðlunuzun sünneti, askeri, iþi, asla beðenilmeyen kýz arkadaþlarý, pek de ona uygun olmayan niþanlýsý derken bir Kösem Sultan hanedaný kurulur hayatlarda. O genç adamlar o anneleri memnun etmek için uðraþýr, eþleriyle kavgalar eder, hatta döver. Ama o anne var ya... O ne derse o olacaktýr. Ondan sonra komþu toplantýlarýnda benim oðlum seninkinden yüksek maaþ alýyor, benimki yakýnda þöyle de ev alacak rekabetiyle mahalle iktidarýna dönüþür mesele. Ya kýzlar? Ahu Özyurt Oðlan bizim kýz bizim Peki ama o taþra ailelerinde okutulmayan kýzlarýn hakkýný kim arayacak? O, kocaya varsa da kurtulsak beslemekten gözüyle bakýlan ürkek ceylanlarý kim güçlendirecek? Sokaða çýkmaktan korkar hale gelen, aðabey, dayý, baba korkusuyla örtüsüne hapsolan gencecik kýzlarý, kim Prensesim beni, kim tutar seni diye omuzlarda taþýyacak? O bedeniyle Allah arasýnda gidip gelen, o toplumda var olmaya çalýþan, kimliðini bulmak için gerektiðinde ninesini bile özgürleþtiren bir büyük kurtarýcýya kafa tutan genç kýzý kim sahiplenecek? Böyle baþa böyle traþ milletim... Oðullarýnýza böyle kralým, aslaným, padiþahým muamelesi yapmaya devam ettiðiniz, arkadaþlýðý deðil nispet ve þiddeti öðrettiðiniz, birileri de bu ülkenin yaralý kimlikleri, taþra kompleksleri üzerinden para kazanmaya devam ettiði sürece çýkacaktýr tabii ki Humeyni yi severim diyen kýzlar... Onlar özgürleþmedikçe, her biri oðullar kadar sevilmedikçe, siz daha çok atar tutarsýnýz çekirdek çitleyerek. Milli Takým reklamýna bile fitne, rekabet, Kösem Sultan hýrsý sokabilmek büyük yetenek doðrusu. Bu ruh hali deðiþmedikçe, o anneler beraber mutfaða girip hep birlikte oðullarý için dolma yapmadýkça, gelinlerini kýzlarýný da yanlarýna alýp o takýma görüntülü telefon açmadýkça bu iþ düzelmez... Bu memleket de oðullarýný kýzlarýndan daha çok seven annelerle bir adým ileriye gidemez... A.Özyurt: Gazeteci Anadolu'da en çok o kazandýrdý Çiftçiler, mazot fiyatlarýnýn sürekli yükselmesiyle birlikte, traktör yerine artýk eþeklerle tarlaya gidip geliyorlar. Yozgat'ýn Lök köyünde çiftçilikle uðraþan vatandaþlar, traktörlerini evlerinin önlerine park ederek satýn aldýklarý eþekle bað ve bahçelere gidip geliyorlar. Mazota sürekli zam gelmesinden dolayý traktörleri çalýþtýramaz hale geldiklerini belirten çiftçi Cafer Delibaþý, 25 yýldýr traktör kullandýðýný ancak þimdi eþekle tarla gittiðini söyledi. Delibaþý, "Bu yýl mazot fiyatlarý o kadar yükseldi ki, traktörü çalýþtýrýp baða, bahçeye gidemiyoruz. Bað bahçe iþlerinde kullanmak üzerek eþek aldýk. Önceden traktörle gittiðimiz bað ve bahçeye þimdi eþekle gidiyoruz" dedi. Mazota yapýlan zamlarýn eþeðe olan raðbetinde artmasýna neden olduðunu ifade eden Delibaþý, "Daha önce eþeði satýyorduk, kimse almýyordu. 50 YTL olan eþek fiyatý þimdi YTL'ye yükseldi" dedi. Ahmet Sarýakça isimli çiftçi ise uzun yýllardan beri traktör kullandýðýný, ancak mazota gelen zamlardan dolayý artýk her iþe traktörle gidemediðini söyledi. Sarýakça, "Mazot Türkülerin ve bozlaðýn usta sesi 'Türkü Baba' Neþet Ertaþ, kurduðu internet sitesiyle sanal alemdeki yerini aldý. Türkü Baba Neþet Ertaþ'ýn, kurduðu adlý internet sitesi ile sevenlerine sanal alamadýðýmýz için traktörümüzü çalýþtýramýyoruz. Tarlaya, bað ve bahçemize eþekle gidip geliyoruz. Eþekle gidip gelmek daha ucuza mal oluyor. Ancak eþeklere raðbet artýnca fiyatlarý da yükseldi. Köylü eþek almak istiyor, bulamýyor" dedi. Emekli olduktan sonra çiftçilik yapan Adem Üstündað ise çiftçilerin traktörü çalýþtýrýp tarlalarýný alemde ulaþmayý hedeflediði bildirildi. Neþet Ertaþ ýn sitesi þimdiden ziyaretçi iþleyemediklerini belirtti. Mazota sürekli zam gelmesi nedeniyle vatandaþýn traktörünü kullanmamak için eþek satýn aldýðýný da ifade eden Üstündað, "Bað bahçe iþlerine eþekle gidip geliyoruz. Mazotun tonu 3 bin YTL, gübrenin tonu 2 bin YTL'ye yaklaþtý. Ne yapacaðýmýzý þaþýrdýk" dedi. (Kent Haber) Kuraklýk hayvancýlýðý da etkiledi Kýrþehir'de yaþanan kuraklýk nedeniyle hayvan yemi olarak kullanýlan saman fiyatýnda büyük artýþ yaþandý. Kýrþehir genelinde yaþanan kuraklýk, hayvancýlýk yapan köylüleri de olumsuz yönde etkilerken, saman fiyatlarý da aþýrý derecede yükseldi. Geçen yýl samanýn kilosu 10 YKr'dan satýldýðýný söyleyen Karahýdýr Köyü Muhtarý Irfat Demir, "Kuraklýk nedeniyle birçok tarlaya biçerdöver dahi girmedi. Tarlalarýn kurumasý ile saman sýkýntýsý da hat safhaya ulaþtý. Saman, þu anda altýn kadar deðerli. Geçen yýl kilosu 10 YKr'den satýlan saman, þimdi 25 YKr'ye satýlýyor. Bir traktör römorku saman almak isteyen çiftçi en az 300 YTL para ödemek zorunda. Dolayýsýyla çiftçi hayvancýlýk yapamaz duruma geldi. Birçok çiftçi evinde beslediði hayvanýný satmak zorunda kaldý. Hayvan pazarlarýnda büyükbaþ hayvanlar satýlamaz hale geldi" dedi. Hayvan yetiþtiriciliðinin azalmasýyla et fiyatlarýnda da artýþ olacaðýný söyleyen Muhtar Irfat Demir, kuraklýðýn yakýn zamanda köyde yaþayan vatandaþlarýn þehre göçmesine neden olacaðýný da sözlerine ekledi. (Ýha/Khbr) Neþet Ertaþ sanal alemde rekoru kýrarken, site içerisinde Fan Clup, Albüm Galerisi ve Video Galeri gibi bölümler bulunuyor. Siteyi ziyaret edenler Ertaþ'ýn 'Kader' türküsü ile karþýlanýrken, sitenin ana sayfasýnda ise Delikanlý þiiri yer alýyor. Diðer yandan, internet sitesi üzerinden Türkü ustasý Neþet Ertaþ ýn CD ve kaset satýþý da yapýlabiliyor. Ýha/Khbr

3 4 Aðustos 2008 Pazartesi Hacýbektaþ Kaymakamlýðý tarafýndan, "Haydi Hacýbektaþ Okuyalým" Kampanyasý Bld. Baþkaný Y. Özcan H. Aksoy M. Ceyhan K. Ersoy C. Eraslan E. Kabalcý Hacýbektaþ Kaymakamlýðý, 2008 yýlý sonuna kadar sürecek olan "Kitap Okuma Kampanyasý" baþlattý. Bu projenin amacýnýn; Kadýnlarý Okutunuz, Ýlimden Gidilmeyen Yolun Sonu Karanlýktýr sözleri ile hala bizlere ýþýk tutan sevgi ve hoþgörü düsturu olan Hacý Bektaþ Veli nin yaþadýðý Hacýbektaþ'ta, ilçe halkýnýn okuma duyarlýlýðýný artýrmak ve okuma alýþkanlýðýný geliþtirmek" olduðu açýklanmýþtýr. "Haydi Hacýbektaþ Okuyalým" projesi Yürütme Kurulu, Hacýbektaþ Kaymakamý Mustafa ELDÝVAN baþkanlýðýnda þu üyelerden oluþuyor: Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza SELMANPAKOÐLU, Garnizon Komutaný Yüzbaþý Recep CANSU, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Kemal ERSOY, Ýlçe Kültür Müdür Hülya AKSOY, Nevþehir Üniversitesi Hacýbektaþ Veli Meslek Yüksek Okulundan Ersan KABALCI, Kütüphane Müdürü Cengiz ERASLAN, Halk Eðitim Müdürü Engin YILMAZ, Kaymakamlýk Personeli Musa CEYHAN, Hacýbektaþ Kültür Turizm Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Ýsmihan SELMANPAKOÐLU, Atatürkçü A.Demirci 2 M. Altuð Kaymakam E. Yýlmaz "Haydi Hacýbektaþ Okuyalým" projesi Yürütme Kurulu Düþünce Derneðinden Ali DEMÝRCÝ, Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi Baþkaný Yüksel ÖZCAN, Sanayi Kooperatifi Baþkaný Memiþ ALTUÐ, Baro Temsilcisi Avukat Gönen ÇELEBÝ. Proje kapsamýnda planlanan çalýþmalar þu þekilde belirlenmiþ: 1-Okuma-Yazma bilmeyen yetiþkinlerin tespiti amacýyla Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðünce ilçe genelinde þehir, kasaba ve köylerde tarama yapýlmasý. 2-Yapýlan taramalarda elde edilen verilere göre hiç okuma yazma bilmeyen yetiþkinlere birinci kademe okuma yazma kursu, okumasý ve yazmasý az olan yetiþkinlere ikinci kademe okuma yazma planlanmasý ve organizasyonu. (Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðünce ) 3-Ýlçe genelinde arama ve tarama çalýþmasý yapýlarak bilgisayar okur-yazarlýk kursu açýlmasý ve bilgisayar okur yazarlýk oraný artýrýlmasý. 4-Proje ile ilgili slogan ve afiþler üretilmesi. 5-Ýlçe genelinde proje bilgilendirme kampanyalarý düzenlenmesi. 6-Kitap okuma konulu sine vizyon ve slayt gösterileri organize edilmesi. 7-Anket çalýþmalarý yapýlmasý. (Þu an ne kadar kitap okuyorsunuz?, Kitap okumayý seviyor musunuz?, Kitap okumanýza engel var mý?, bu engelleri nasýl aþarsýnýz gibi sorular?) 8-Düzenlenmesi düþünülen kitap okuma saati ile ilgili olarak kitap temini için Ýlçe Halk Kütüphanesi ve sponsorlarýn katýlýmýný saðlamak. 9-Kitap okuma saati düzenlenmesi. (Bütün toplum katmanlarýnýn katýlýmý ile öðrenci, öðretmen, veli, esnaf, memur, iþçi, yaþlý, köylü vb. okuma saati düzenlenmesi.) 10-Kitap Okuma saati düzenleneceði okuma mekanlarýnýn tespit edilmesi. 11- Düzenlenmesi planlanan kitap okuma saatinde en çok kitap okuyan gruplarý tespit etmek. 12- En çok kitap okuyan kiþi veya gruplara verilecek ödülleri tespit etmek. 13- En çok kitap okuyan kiþi veya gruplara ödül vermek üzere sponsor temin etmek. 14- Kitap okuma saatini Ýlçe, Köy, Kasaba halkýna duyurmak için kampanyalar düzenlemek ve bilgilendirmek. 15- Din Görevlilerinin Köy ve kasabalarda kitap okuma kampanyasýnda vatandaþlarýn katýlýmýný saðlamak üzere bilgilendirme çalýþmalarý yapmalarý. 16-Toplu mekanlara, yurtlara, kahvehanelere, öðretmenevine, köy muhtarlýklarýna, Huzurevine kitap okuma mekaný düzenlenmesi ve kitaplýk temini 17-Fabrika ve tesislerin ve esnaflarýn projeye katýlýmýnýn saðlayarak günün belli bir saatinde kitap okuma zamaný hazýrlanacak. 18-Hastahanelerde yataklý yatan hastalarýn saðlýk durumlarýnýn uygunluðuna göre katýlýmýn saðlanmasý. 19-Hýzlý Okuma Teknikleri kurslarý düzenlenmesi. 20-Ýlçe Kültür Müdürlüðünde kitap fuarý düzenlenmesi. 21-Kitap Fuarý düzenlenmesi amacý ile yayýnevleri ile irtibata geçilmesi ve desteði alýnmasý. Kaymakamlýk imkanlarý, Sivil Toplum Örgütlerinden gelecek baðýþlar ve gönüllü desteði ile yürütülecek kampanya da, aþaðýda belirlenmiþ alanlarda dereceye giren kiþilerin küçük altýn ve okullarýn ise bilgisayar ile ödüllendirilmeleri planlanmýþtýr: 1-Ýlçenin kitap okuyan Esnafý 2-Ýlçenin kitap okuyan Sanatkarý 3-Ýlçenin kitap okuyan Ýþçisi 4-Ýlçenin kitap okuyan Memuru 5-Ýlçenin kitap okuyan Ev Hanýmý 6- Ýlçenin kitap okuyan Öðrencisi ( Ýlköðretim ) 7- Ýlçenin kitap okuyan Öðrencisi ( Ortaöðretim ) 8- Ýlçenin kitap okuyan Öðrencisi ( Yükseköðretim ) 9- Ýlçenin kitap okuyan Velisi ( Ýlköðretim) 10- Ýlçenin kitap okuyan Velisi ( Ortaöðretim 11- Ýlçenin kitap okuyan Emeklisi 12- Ýlçenin kitap okuyan Yaþlýsý ( Huzur Evi Organizasyonunda ) 13- Ýlçenin en çok kitap okuyan öðrencisi bulunan okulu ( Ýlköðretim ) 14- Ýlçenin en çok kitap okuyan öðrencisi bulunan okulu ( Ortaöðretim) Kaynak: Hacýbektaþ web SATILIK EV Nevþehir yolu üzeri Bego nun elmalýðý yaný 742 m bahçeli müstakil ev satýlýktýr. Müraacat: Tel: DEVREN SATILIK Danacý Kundura uygun fiyata satýlýktýr. Müraacat: Tel: SATILIK TARLA 250 dekar8 parça tarla satýlýktýr. Müracat: Hasan Danacý Tel: HACIBEKTAÞ GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi

4 4 Aðustos 2008 Pazartesi programýný görmek, Aðustos 2003 tarihli gazeteleri incelemek yeterli olur. Hacý Bektaþ Veli anma törenleri ve kültür sanat etkinliklerinin 45. yýlý, alevi toplumu yýl içerisinde onlarca yerde anma töreni ve kültür etkinliði düzenler, bu etkinlikler içinde Hacý Bektaþ Veli anma törenleri en büyüðü, en önemlisi ve de kuþkusuz en görkemlisidir. Ancak son birkaç yýldýr yapýlan törenler için görkemli denilebilirmi..? Gün geçtikce daha organize olmasý gereken, daha katýlýmcý olmasý gereken, daha birleþtirici, toplumu kucaklayýcý, hoþ görülü ve de daha görkemli olmasý gereken anma törenleri, Hacýbektaþ ta son yýllarda ayrýþýmcý, ben merkezli, içeriði boþaltýlmýþ, amacý dýþýnda sýradan bir etkinliðe dönüþtürüldü. Yerel yönetimin benim gibi düþünmeyenler buraya gelmesin mantýðý ve dýþlayýcý, yok sayýcý, sýradan insani ve sosyal iliþki kuramayan tavrý alevi toplumuna olduðu kadar Hacýbektaþ ilçesine de zarar vermektedir. Anma törenleri için ABF nin görüþme talebini nezaketen dahi kabul etmeyen bir yönetici Alevi toplumu için ve Hacýbektaþ için nasýl baþarýlý ve faydalý olur anlamakta güçlük çekiyorum. * 45. YIL Ýnancýmýzdaki o engin hoþ görü, insaný sevme ve incinsen de incitme felsefesi bizim yerel yöneticilerimiz için geçerli deðimli? Alevi toplumunun bayramý olmasý gereken Hacý Bektaþ Veli anma törenleri kendisine aleviyim diyen herkesin kendisini ifade edebileceði, inancýný özgürce yaþayacaðý bir etkinlik olmasý gerekirken; bugünkü yöneticilerin kendi Alevilik þablonuna uymayanlarý dýþlayan, Türk Ýslamcý anlayýþla içini boþalttýklarý Anadolu Aleviliðini asimile etme zihniyeti ile karþý karþýyayýz. Bu anlayýþýn yansýmasýný da yapýlan etkinlik programýn da fark edilmektedir. Son beþ yýlda etkinliklerin içeriðinin nasýl boþaltýldýðýný, alevi kurumlarýnýn nasýl dýþlandýðýný, törenlerin görkemini ve önemini nasýl yitirdiðini görebilmek için 40. yýl etkinlik Bugüne kadar yapýlan tüm eleþtirilere kulaklarýný týkayan yönetici arkadaþlara bir kez daha seslenmek istiyorum; Hacýbektaþ ýn ve Hacý Bektaþ Veli nin evrensel dostluk ve barýþ misyonunu kin ve garezle gölgelemeyin bu tavýr ne Hacýbektaþlýya nede Hacýbektaþ ýn yöneticilerine hiç yakýþmaz. Her zamandan daha çok birlik ve beraberliðe ihtiyaç duyduðumuz bu günlerde diyaloga kapalý olmak, Alevi toplumunun sorunlarýný güçlü bir þekilde gündeme taþýmanýn önündeki en büyük engellerden biridir. Alevi toplumunun sorunlarýný güçlü bir þekilde anlatmak için alevi kurumlarýna da önemli görevler düþmektedir, bu anlamda ABF ile AABF birleþtirici misyonlarý çerçevesinde tüm örgütlerle asgari inanç birliði temelinde uzlaþmacý tavýrlarýný inatla sürdürmelidirler. 01 Aðustos 2008 Hacýbektaþ Ýnþ. Mühendisi Hacýbektaþ Önceki belediye baþkaný...aleviliðe ve Alevi yurttaþlara karþý derin bir sevgi ve saygý duyduðumu inkár etmiyorum. Kurtuluþ Savaþýmýz da Atatürk ün ne yapmak istediðini doðru kavrayarak onun etrafýnda kenetlenenlerin öncelikle Alevi yurttaþlar olduðu bir gerçektir. Alevi olsaydým bunu gururla söyleyeceðimden kuþku duyulmasýn. Kuzey Kafkaslar da tarihi nedenlerle Alevilik mezhebi hiç yayýlamamýþtýr. Bu nedenle özü Kafkas göçmeni bir Türk olarak Alevi olabilmem de mümkün deðildir....mezhep konusunda üzülerek yaptýðým bu açýklamanýn nedeni, iddianamede söz konusu edilen Gizli Konuþma Notlarý nýn merkezde Alevilik iddiasý bulunmasý ve ciddiye alýnan notlarýn bütünüyle bir safsatadan ibaret olduðunu ortaya koymak içindir. Kaldý ki, dini siyasi arenadan çýkartarak onu inanç dünyasýndaki kendi mecrasýna sokma gayretinde olanlarýn, Türkiye Aleviliði ni yaratma gibi bir rüyasý olamayacaðýný da herkesin bildiðini sanýrým. Yalçýn BAYER : Asýl sünepe ve geberesiler ESKÝ 1. Ordu Komutaný (E) Doðan Kýlýç, iddianamede adýnýn geçmesi üzerine þu açýklamayý yapýyor: Eski 1. Ordu Komutaný Çetin Doðan yanýtlýyor "Ergenekon davasý iddianamesinin nci sayfalarýnda hayali gizli toplantýlara iliþkin belgelere (!) atýfta bulunulmakta, söz konusu toplantýlarda yapýlan konuþmalarýn bir bölümü bana (Çetin Doðan) mal edilmektedir. Ýddianamede yer alan hayali konuþmalar günlü gazetelerin bir bölümünde kýsmen veya tamamen yer almýþ bulunmaktadýr. (Doðan ýn, Çiller için geberesi kadýn Sünni, Mesut Yýlmaz için de ayný þey geçerli ; Ý.H. Karadayý için de sünepe dediði öne sürülüyor. Y.B.) Þahsýma yapýlan saldýrýlarýn yaný sýra, büyük saygý duyduðum ve birlikte çalýþmaktan onur duyduðum dönemin Genelkurmay Baþkaný Alevi yurttaþlara karþý derin bir sevgi ve saygý duyuyorum Ergenekon iddianamesinde adý geçen Eski 1. Ordu Komutaný Çetin Doðan açýklamalarda bulundu. Hürriyet Gazetesinden Yalçýn Bayer'in köþesine taþýdýðý açýklamlayý yayýnlýyoruz Orgeneral Sayýn Ý.H. Karadayý ve dönemin Baþbakaný Sayýn Çiller e gýyaplarýnda sarf ettiðim ileri sürülen çirkin yakýþtýrmalarýn tamamen uydurma ve maksatlý olarak imal edildiðini öncelikle belirtmek isterim. Konuyu yargýya götürme hakkým saklý kalmak üzere, iddianamenin ilgili sayfalarýný iliþikte sunarak, konuya açýklýk getirmem zorunlu hale gelmiþtir. Sayýn savcýlarýmýzýn bütün iyi niyetime raðmen bu hezeyanlarý basit bir araþtýrma yapmadan iddianamelerine aldýklarýný anlamakta hayli zorlandýðýmý belirtmeliyim. Bu uydurma notlarýn bir delil olarak ortaya konmasý, baþka benzer servis notlarýnýn da iddianamede yer alýp almadýðý sorusunu akla getirmekte ve yargý erkine duyulan güven zedelenmektedir. Ýddianamenin belirttiðim sayfalarýnda geçen hayali konuþma notlarýnýn geçmiþi 10 sene evveline dayanmakta ve senaryolarýn uzunluðu ile adeta bir pehlivan hikayesi ne benzemektedir. Savcýlarýmýzýn sadece gerekli gördükleri kadarýný iddianamelerine aldýklarý anlaþýlmaktadýr. Pehlivan hikayeleri nin yýllarýnda Türk Silahlý Kuvvetleri nde general rütbesi ile görev yapan hemen hemen bütün personele kiþiye özel imzasýz mektuplarla daðýtýldýðýný ve bana da dolaylý olarak iletildiðini belirtmeliyim. Yapýlan araþtýrma sonucunda, notlarý imal eden kiþinin TSK dan irticai faaliyetler nedeniyle atýlan bir öðretmen subay olabileceði, bunu kanýtlanmanýn zorluðu nedeniyle bir iþlem yapýlmasýndan sarfýnazar edildiði bildirilmiþti. ALEVÝLERE SEVGÝ-SAYGI Aleviliðe ve Alevi yurttaþlara karþý derin bir sevgi ve saygý duyduðumu inkár etmiyorum. Kurtuluþ Savaþýmýz da Atatürk ün ne yapmak istediðini doðru kavrayarak onun etrafýnda kenetlenenlerin öncelikle Alevi yurttaþlar olduðu bir gerçektir. Alevi olsaydým bunu gururla söyleyeceðimden kuþku duyulmasýn. Kuzey Kafkaslar da tarihi nedenlerle Alevilik mezhebi hiç yayýlamamýþtýr. Bu nedenle özü Kafkas göçmeni bir Türk olarak Alevi olabilmem de mümkün deðildir. Mezhep konusunda üzülerek yaptýðým bu açýklamanýn nedeni, iddianamede söz konusu edilen Gizli Konuþma Notlarý nýn merkezde Alevilik iddiasý bulunmasý ve ciddiye alýnan notlarýn bütünüyle bir safsatadan ibaret olduðunu ortaya koymak içindir. Kaldý ki, dini siyasi arenadan çýkartarak onu inanç dünyasýndaki kendi mecrasýna sokma gayretinde olanlarýn, Türkiye Aleviliði ni yaratma gibi bir rüyasý olamayacaðýný da herkesin bildiðini sanýrým. Bu senaryolarýn yazarýnýn bugün oldukça semirili ve korumalý olduðunu sanýrým. Þimdi mertçe ortaya çýkýp yazdýðý metinlere sahip çýkarak altlarýný imzalamalýdýr. Asýl sünepeler ve geberesi olanlar imzasýz mektup yazýp ortaya çýkmaktan korkanlar ve iddialarýnýn arkasýnda duramayanlardýr. Ýftira ve jurnalcilikte Abdülhamit dönemini anýmsatan uygulamalarýn bizi nereye götüreceðini hep birlikte göreceðiz. Ünlü bir yazarýn (Bertold Brecht) dediði gibi "Hiçbir ileri gidiþ, akla, mantýða ve saðduyuya geri dönüþ kadar zor deðildir." Zorluklar bizi yýldýrmasýn. Halkýmýzýn zorluklarý yenerek yarýnlarýmýzý aydýnlatacaðýna inancýmý hálá kaybetmedim." Yalçýn BAYER HÜRRÝYET - 31 Temmuz 2008

5 4 Aðustos 2008 Pazartesi Munzur'da Þarkýlar Mehmed Uzun Ýçin Bu yýl sekizincisi düzenlenen Munzur Kültür ve Doða Festivali dün Pertek Feribot Ýskelesi ve Seyit Köprüsü nde misafirlerin karþýlanmasý ile baþladý. Bu sene de birçok etkinliðe ev sahipliði yapacak olan festival pazara kadar devam edecek. Bugün festival programý dahilinde Anayasa ve Demokratikleþme paneli düzenlenecek. Bugün ayrýca Kültür Sarayý nda arasýnda Dicle-Fýrat Kültür Sanat Merkezi Modern Dans Grubu Derþewe Evdi adlý bir dans gösterisi sunacak. TRT de ÞAH sýkýntýsý Pir Sultan Abdala ait dizelerin farklý okunmasý DSP'li Yaðýz'ýn dikkatini çekti. DSP Ýstanbul Milletvekili Süleyman Yaðýz; 19 Temmuz günü Sývas?ta þýk Veysel adýna düzenlenen TRT nin de canlý yayýn yaptýðý Uluslararasý Âþýklar Bayramý nda Pir Sultan Abdal a ait Kul olayým kalem tutan eline/ Kâtip ahvalimi Þah a böyle yaz türküsünün Kul olayým kalem tutan ellere/ Kâtip arzuhalim yaz yâre böyle biçiminde okunmasýný bir halkbilimci olarak içine sindirememiþ. Devlet Bakaný Mehmet Aydýn ýn yanýtlamasý istemiyle bir soru önergesi vererek konuyu TBMM gündemine taþýyan Yaðýz þunlarý söylüyor. Sanatçý kardeþimizi kesinlikle yadýrgamýyor ve suçlamýyorum. O nedenle de adýný vermiyorum. Zira TRT nin repertuvarýnda böyle kayýtlý olduðu ve þah sözcüðüne yýllar önce yasak konulduðu içindir ki, sanatçýmýz deðiþtirememiþ ve þah yerine yâr demek zorunda kalmýþtýr. Oysa özellikle bu türkünün Pir Sultan Abdal ve Alevi kardeþlerimiz açýsýndan tarihsel bir önemi vardýr. Bilindiði gibi, Hýzýr Paþa, Pir Sultan a, Ýçinde Þah geçmeyen üç deme (þiir) Yönetmen Buket Aydýn ýn Frik Dede belgeseli Gençlik Kültür Merkezi nde arasýnda, þiir dinletisi ise Munzur Baba Restorant ta arasý sanatseverlerle buluþacak. Her akþam düzenlenecek olan Stadyum Konserleri nde bu akþam þarkýlar Mehmed Uzun Anýsýna söylenecek. Latina/GKM Müzik Grubu, Erdal Bayrakoðlu, Agire Jiyan, Efkan Þeþen festivalcilerle birlikte þarkýlarýný seslendirecek. Etkinliklerde birçok müzisyen, þair, gazeteci, yazar Tunceli halkýyla buluþacak. Festival, Tunceli Belediye Baþkaný Songül Erol Abdil in yapacaðý kapanýþ konuþmasý ve Seher Dilovan, Grup Yorum, Rojda, Yeni Türkü konserleriyle sona erecek. Kapanýþ gecesinin sunuculuðunu Esin Yalçýn ve Nesrin Aksu yapacak. Sevda Þanlý ( Birgün 3 Aðustos 2008) söyle seni affedeyim demiþtir. Pir Sultan Abdal da üç deme söylemiþ, ama üçünde de þah sözcüðünü geçirmiþtir. Birinde, Hýzýr Paþa bizi berdar etmeden / Açýlýn kapýlar Þah a gidelim demiþ, ikincisinde Kul olayým kalem tutan eline / Katip ahvalimi Þah a böyle yaz diye seslenmiþtir. Ýçinde þah sözcüðü geçen üçüncü demesinde ise Sizde Þah diyeni öldürürlerse / Ben de bu yayladan Þah a giderim diye isyan etmiþtir. Bu yüzden de Pir Sultan Abdal idam edilmiþtir. O nedenledir ki, Kâtip ahvalimi Þah a böyle yaz türküsünün, özellikle Pir Sultan Abdal ýn memleketi Sývas ta ve halk þiiri geleneðinin büyük ustasý ve kendisi de Sývaslý olan Âþýk Veysel in adýna düzenlenen Uluslararasý Âþýklar Bayramý nda yanlýþ okunmasýný bir halkbilimci olarak içime sindiremedim. DSP li Yaðýz, Devlet Bakaný Aydýn a Bu, Pir Sultan Abdal a yapýlan çok büyük bir haksýzlýk ve anýsýna karþý büyük bir saygýsýzlýk deðil midir? Ayrýca, yaþamsal önemdeki tarihsel olaylarýmýzý çarpýtmak ve halkýmýzý da tarihimizle ilgili olarak yanlýþ bilgilendirmek anlamýna gelmiyor mu? Pir Sultan Abdal ýn en önemli demelerinden/þiirlerinden birinin TRT de aslýna uygun olarak söylenmesinin saðlanmasý için de bir giriþiminiz olacak mýdýr sorularýný yöneltti... Aleviler TR Parlamento Kulisi / Cumhuriyet Ýhsan Oktay Anar ýn ilk kitabý suskunlar Ýhsan Oktay Anar ýn romanlarýyla tanýþmamýz ilk kitabý puslu kýtalar atlasý ile oldu; ve oldukça yakýn olduðum bir dil,dün le bügün arasýnda anlaþýlabirliði, baðlarýgeçmiþi bugünde anlatabilmenin,bügünle tarih arasýnda olmazsa olmaz baðlantýyý romanlarýnda adeta geçmiþede bugünleri anlatýr. Kullandýðý dilin binbir anlatým nüanslarý okura da geçmiþin anlaþýlmaz veya zamanýn biri birinden kopuk adacýklar olmayýp bütünlüklü bir harmoni oldugunu,hafýzanýn dili dilinde hafýzasý olmadan olmazý onun roman tarzýnýn bence özü. Ürgüp de Karikatür yarýþmasý iptaline soru önergesi CHP Vevþehir Ýl Baþkaný Bülent Yumuþ CHP Ürgüp Belediye Baþkaný Bekir Ödemiþ döneminde Ürgüp de düzenlenen Karikatür yarýþmasý yeni baþkan Kasým Uður döneminde iptal edilmesine yönelik geliþmeleri yapmýþ olduðu basýn açuýklamasý ile kamuoyunu bilgilendirdi. Yumuþ açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi: CHP li milletvekillerinin Nevþehir sorunlarýna ve Nevþehir ilindeki geliþmelere iliþkin yaptýðý çalýþmalarýný yazýlý ve görsel basýn kuruluþlarý aracýlýðýyla daha önce duyurmuþtuk. CHP Ürgüp Belediye Baþkaný Bekir Ödemiþ döneminde Ürgüp de düzenlenen Karikatür yarýþmasý yeni baþkan Kasým Uður döneminde iptal edilmiþti.bu durum ulusal basýnda konu edinmiþ ve tepki görmüþtü.ürgüp ün ve ilimizin tanýtýmý için büyük önemi olan Kapadokya Ürgüp Karikatür Yarýþmasýnýn iptal edilmesi ile ilgili konuyu CHP Gaziantep Milletvekili Akif Ekici meclise taþýdý ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn cevaplamasý istemiyle bir soru önergesi verdi.bu önerge aþaðýdaki þekilde olup, Baþbakan tarafýndan bu önerge cevaplandýrýldýðýnda kamuoyuna bilgi verilecektir. Geleneksel hale gelen sanatla ilgili yarýþmalar ve sanat ödülleri, sanatýn ve kültürün geliþmesine katký saðladýðý gibi, ülke turizminin ve ekonomisinin olumlu yönde etkilemekte ayný zamanda ülkelerarasý iliþkilerin geliþmesine de önemli katký saðlamaktadýr.bekir ÖDEMÝÞ in Belediye Baþkanlýðý döneminde ünlü karikatürcümüz Semih BALÇIOÐLU nun katkýlarýyla Ürgüp te düzenlenmekte olan karikatür yarýþmasýnýn artýk yapýlmadýðý yönündeki eleþtiriler ulusal basýnýmýzda yer almýþtýr.turizm deðerleri ile dünyaca tanýnan bu ilçemizde söz konusu yarýþmanýn yapýlmamasý, bölge halkýnýn eleþtirilerine neden olmaktadýr. Konuyla ilgili olarak; Kiþileri,olaylarý, mekanlarý ile romanlarýnda okura sunduðu zevkli güncele dair çaðrýþtýrmalar bu günle geçmiþ arasýnda uçurumdan çok yakýn insan,zaman,mekan benzeþmeleri olduðunu vurguluyor.bu benzeþmeler tekerürden çok insan zaman mekan baðlantýsýnýn doðal süreci ni vurgular. Ýhsan Oktay Anar'a suskunlar romanýndan sonraki çalýþmalarýndada baþarýlar,yeni çalýþmalarýnda yine biz okurlarýný þaþýrtmaya devam etmesi dileklerimle. Bir Okur 1-Söz konusu karikatür yarýþmasý hangi yýllarda düzenlenmiþtir? Kaç yýldýr yapýlmamaktadýr? 2-Karikatür yarýþmasýnýn sponsor firmalarýn saðladýðý katký nedeniyle Ürgüp Belediyesine maliyeti olmadýðý iddiasý doðru mudur? 3-Bu yarýþmanýn CHP li eski belediye baþkaný Bekir Ödemiþ bölge ve ülke turizmine katkýsý bilinmekteyken düzenlenmemesinin nedenleri nelerdir? 4-Bu tür etkinlikler için, kültür ve turizmi geliþtirmek amacýyla Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan bir kaynak ayrýlmakta mýdýr? Ayrýlmaktaysa 2002 yýlýndan bu güne kadar yýllar itibariyle ayrýlan kaynak miktarý nedir? Ýllere göre daðýlýmý nedir? 5-Pek çok AKP li belediyede söz konusu etkinlikler konusunda yaþanan sorunlarýn nedeni olarak partinizin dünya görüþünün etkili olduðu iddialarýný nasýl deðerlendiriyorsunuz? Yerel yönetimlerde CHP li Belediyelerin farký kýsa zamanda anlaþýlmýþtýr.bunun en canlý örneði Ürgüp ilçesinde yaþanmýþtýr. CHP li Belediye Baþkanýna sahip olduðu dönemde dünyada ve Türkiye de en fazla tanýnan bir ilçe haline getirilmiþ olan Ürgüp, AKP yönetimine geçmesi ile birlikte kýsa zaman içinde bu konumunu yitirmiþtir.nevþehir tanýtýmý,dürüst ve düzeyli Belediyecilik için CHP li belediyelere ihtiyaç vardýr. Yerel seçimlerde özellikle turistik ilçe ve yörelerimizde yaþayan halkýmýz tercihlerini dürüstlükten, Nevþehir Kalkýnmasýndan ve tanýtýmýndan yana kullanacaklardýr.

6 Ovaören'de kazý çalýþmalarý baþlýyor Ovaören beldesinde, bir höyükte ortaya çýkartýlan ve M.Ö. 700'lü yýllara ait olduðu saptanan Hitit Eyalet Merkezi'nde geçtiðimiz yýl ara verilen kazý çalýþmalarýna yeniden baþlanýlacak. Zonguldak tan Hacýbektaþ a Gelin 4 Aðustos 2008 Pazartesi Sulucakarahöyük- NEVÞEHÝR Gülþehir ilçesine baðlý Ovaören beldesinde, kazý çalýþmalarýna baþlanýlacaðý bildirildi. Nevþehir'in Gülþehir ilçesine baðlý Gazi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafýndan tespit edilen arkeolojik alanlarda gerçekleþtirilecek olan kazý çalýþmalarýyla, bölge tarihi açýsýnda önemli bir dokunun daha ortaya çýkartýlmasý hedefleniyor. Geçtiðimiz yýl bölgede yapýlan çalýþmalarda, Genç Hitit Tabar Beyliði'ne ait tabaklar ve dokumacýlýkta kullanýlan çeþitli eserler ortaya çýkartýlmýþtý. Güney Kore'li Öðrenciler Nevþehir'de Sulucakarahöyük- NEVÞEHÝR Konya Büyükþehir Belediyesi nin konuðu olarak Türkiye ye gelen Güney Kore li bir grup öðrenci Kapadokya Bölgesinin tarihi ve turistik mekanlarýný ziyaret etmek amacýyla Nevþehir e geldiler. Konya Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý tarafýndan baþlatýlan Türk-Güney Kore Kültür Etkileþimi projesi kapsamýnda 1 hafta önce Konya ya gelen Güney Kore li 20 öðrenci, Konya da bulunduklarý süre içerisinde Türkçe eðitiminin yaný sýra Ebru ve Taký tasarýmý gibi eðitici kurslara katýldý. Bu çalýþmalarýn ardýndan Nevþehir Belediyesi nin misafirliðinde Nevþehir e gelen Güney Kore li öðrenciler, Kapadokya Bölgesinin tarihi ve turistik merkezlerini gezdiler. Konya Büyükþehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Daire Baþkanlýðý yetkililerinin de hazýr bulunduðu gezide Güney Kore li öðrenciler, Nevþehir Konaðý nda onurlarýna verilen yemeðe katýldýlar. Sulucakarahöyük- Hacýbektaþ Hasan Kankal Arkadaþlarý tarafýndan tanýþtýrýldýktan sonra hayatlarýný birleþtirmeye karar veren Bülent Taþkýran ve Zonguldaklý Hamide Taþkýran (Yavuzaslan) Hacýbektaþ Bala mahallesinde yapýlan ev düðünüyle evlendiler. Bu ne güzel muhabbettir azizim Mihman olan tüm canlara merhaba Sofra bizim, lokma bizim, söz bizim Kýymetini bilenlere merhaba Deyiþiyle baþlayan yöresel oyun havalarýyla misafirleri coþturan, Ozan Yareni ve ekibi güzel bir müzik ziyafeti sundular. Gecenin soðuk olmasý dahi eðlenmeye engel olamadý. Suluca Karahöyük Gazetesi olarak yeni evli çifte ömür boyu mutluluklar diliyoruz. ÝNÞAAT ÝÞLERÝNÝZDE KOLAYLIK! Elektiriksiz çalýþma imkaný ile bilimum beton, mozaik, iþleri ve kaya kýrma, kuyu acma iþlerinizde gerekli donaným ile iþlerinizi kolaylaþtýralým. 7 deðiþik boydan hilti, jeneratör, Karot Makinasý, 20 mm den 200 mm ye kadar tozsuz beton delme makinalarý kiraya verilir.. Mehmet Güldiken Cep: Ev : Altýnyazý (Aflak) Köyü MUCU YERALTI TEKÝNDÜÐÜN SALONU Siz Deðerli Halkýmýzýn Adres:TEKÝN TÝCARET Ýkinci Pazar Yeri - MUCUR Tel: TEKÝN TÝCARET & KURUYEMÝÞ Düðün,Niþan,Sünnet,Mevlüt,Cenaze Toplantýlarýnýzda Masa Sandalye Çadýr ve Tüm Düðün Malzemeleri Kiraya Verilir. Ayrýca Alkol kuruyemiþ Çeþitlerimizle Hizmetinizdeyiz. Ramazan TEKÝN ve Oðullarý Merkez:2.Pazar Yeri MUCUR/KIRÞEHÝR Tel: Gsm: Þube:Karaburna Yolu Üzeri Cafer Baðýþ Apt. Altý Hacýbektaþ/NEVÞEHÝR Petrol KIRÞEHÝR< >HACIBEKTAÞ Otel Ýnþaatý Üniversite Üniversite Kampus Arazisi < BEÞTAÞ Dedebað Fýrýn >MERKEZ Kýz Öðrenci Yurdu Erkek Öðr.Yurdu Hüseyin Sümen in evi çorbalar AYÇE ÝDÝL KebAp ve Çorba Salonu Yeni Yerimizde HALKIMIZIN HÝZMETÝNE AÇILMIÞTIR Mercimek : 2 YTL Ýþkembe : 2.5 YTL Paça : 2.5 YTL Kebap çeþitlerimiz Tavuk Döner: Ekmek arasý ytl Pilav Üstü Döner.. 3 ytl Et Döner : Ekmek arasý ytl Pilav Üstü... 5 ytl Ýskender Kebap :....7 YTL Saç Kavurma bir kiþilik... Kahvaltý ve Soðuk meze çeþitlerimizle halkýmýzýn hizmetindeyiz. 643m2 587m2 626m2 638m2 617m2 634m2 609m2 610m2 SATILIK ARSALAR Çep: Tel: Ýþyerlerine Paket servisimiz vardýr. Adres: Karayalçýn Parký Çarþý Ýçi Eski Hünkar Oteli Altý Hacýbektaþ Tel:

7 4 Aðustos 2008 Pazartesi 7 Emel Sungur Bu gün sizlerle paylaþmak istediðim konu baþlýðýn açýlýmýný düþününce çok anlaþýlabilir olmasýna raðmen ne diyor diye düþünmenizi ve yorulmanýzý istemediðim için kýsa ve açýk biçimde ifade edeceðim ne olduðunu. Dün telefonuma gelen mesajla bu gün bir basýn açýklamasý yapýlacaðý ve Zorunlu Din Eðitimi ile ilgili bir dilekçenin Baþbakanlýða sunulacaðý bildirilmiþti. Hem örgütsel olarak hem de ilgilendiðim için birkaç arkadaþýma da haber vererek toplantýya katýldýk..basýn açýklamasý Güven Park ta yapýldý. Katýlýmcý sayýsý çok fazla deðildi ancak basýn kalabalýktý. Ve elbette kalkanlarýyla gelen polisler. Kalkanlarý bize çevirmiþler sýrtlarýný da Baþbakanlýk Binasýna dayamýþlardý. Bizlerse her zamanki yüzlere yeni birkaç kiþi katýlmýþtý ancak aramýzda olmayan yüzlerde vardý. Geldiðimizde öne çýkan iki kiþi dikkatimi çekti biri eskiden beri gördüðümüz bir surat olan bir sivil polis yanýnda da emniyet müdürü olduðunu söyleyen bir baþka bey( ben yanlýþ algýlamýþ veya duymuþ olabilirim.). Bu beyin yanýna bir arkadaþý geldi ve yanaklar öpülürken kafalar toslayarak öpüþüldü. Bu yüzlerin birini yýllardýr görüyordum. Hatta biraz ezberlemiþtim de o suratý. Çok fazla bizlere yönelik olumsuzluk yansýmasýný hatýrlamýyorum ancak sonunda polislerdi ve onlarý iþbaþýnda çok görmüþtük. Diðer beyi yeni görüyordum, her gelenin elini sýkýyor ve hal hatýr soruyordu. Bu iki kiþi nazik davranarak her yeni katýlana kendini tanýtýyor ve tanýþýyordu. Belki bizim geçmiþe dayalý yaþanmýþlýklarýmýz nedeniyle içimizde hep bir? iþareti vardý.. Neyse selam faslýndan açýklamaya geçildi. Ve açýklama süresinde en arka sýrada bulunuyordum..tam arkamda eli tesbihli, parmaðýnda gümüþ yüzüklü ve muhteþem býyýklý bir adam dolanýyordu. Bir süre benimle birlikte saða ve sola Yakasýnda parti rozeti yok da kayýyordu. Yarým saat süren basýn toplantýsýndan sonra Federasyon genel baþkaný ve genel sekreter dilekçeyi vermek üzere Baþbakanlýða yöneldiler bizlerde daðýlacaktýk. Ancak daðýlmadan önce bir görev verilmiþ gibi emniyetten gelen yazýmýn baþýnda bahsettiðim iki yetkilinin yanýna yaklaþarak arkamda bulunan kiþiyi anlatmaya çalýþtým. Emniyetten ancak bizim gruptan deðil denildi; Memurun görüntüsünü bir kere daha sizlerle paylaþmak istiyorum. Elinde tesbih ve çekiyor, parmaðýnda gümüþ bir yüzük, Ve beklide en önemlisi o býyýklar. O býyýklar düþünmek istemesem de beni nerelere götürdü; üniversite kapýlarýna, evimizin kapýlarýna,derneklerin kapýlarýnda alýþkanlýk yapan simitçilere,ayakkabý boyacýlarýna, Madýmaðýn önüne, 80 den sonra her sokakta bulunan her gün farklý farklý þeyler satan iþportacýlara. Tandoðan mitinglerinde katýlýmcýlarýn etrafýný saran sucu ve köftecilerin bir kýsmýný hemen anýmsattý. Bu siyah çizgili takým elbiseli eli tesbihli, parmaðý gümüþ yüzüklü ve çok bilinen býyýklý bir memur. Bizim vergilerimizle maaþý ödenen bir memur. Baþka bir parti rozetine gerek varmý? bir rozet yerine 3 rozet. Buna þimdi þekilcisin dersiniz bunun þekilcilikle ilgisi yok bunlar yaþanmýþlýklar. Aynen siyasallaþan türban gibi. Kadýnýn siyasallaþan, üniforma olan türbanýna itiraz etmek gerekir. Bu devletin memurunun, çubuklu takým elbiselinin de saydýðým bunca aksesuarýna. Her biri bir rozet. Bugün çevre için ne yaptýn? Kimi suyu daha tasarruflu harcamaya çalýþýyor, kimi de elektriði en az kullanmanýn yöntemini arýyor. Aslýnda hepimiz önce kendimiz, sonra dünya için adýmlar atýyoruz ama birbirimizden habersiziz. Þimdi geleceðimizi kurtarma ve bilgiyi paylaþma zamaný... Bugün çevre için ne yaptýn? Dünyayý nasýl paylaþýyorsak bilgilerimizi de öyle paylaþalým. Böylece sorunlar azalacak, çözümler çoðalacak. Mehmet Kýlýç - 29 yaþ - Ankara Merhaba Ofiste kagýtlarý iki yönlü kullandým... kullanmayanlarý uyardým. artýk ihtiyac olmayan eski dosyalardan tekrar kullanmak üzere kagýtlar çýkardým... sanýrým birkaç aðaç kurtardým.:) ihtiyaç olamayan ýþýklarý kapadým..( ki bunu herkes yapmalý ama maalesef yapýlmýyor lütfen iþiniz bittiðinde ýþýklarý kapatýn..) suyu ihtiyacým kadar kullandým.. meliha çiðdem sözen - Ýstanbul Avrupa kolay tasarruf buzdolabýmýn içine cam bir kap içinde buz koydum böylece enerji tasarrufu saðlamayý planlýyorum. ayrýca evdeki ampulleri enerji tasarruflu olanlarla deðiþtirdim. çiçeklere akþam saatlerinde su veriyorum bu sayede suyun buharlaþmasýný engellemiþ oluyorum ve çiçeklerim daha iyi sulanmýþ oluyo. gereksiz yere fiþleri takýlý býrakmýyorum. hilmi özdemir - 35 yaþ - Ýstanbul Avrupa ben hergün çevre için çalýþýyorum ntv'yi çevreye verdiði önemden ve çevreci haberlerinden dolayý kutluyorum. ben orman mühendisi biri olarak sizin göstermiþ olduðunuz bu hassasiyeti acilen tüm tv kanallarýmýzýn göstermesi gerektiðini düþünüyorum. istanbul orman bölge mdürülüðünde çalýþmaktayým iþimiz dolayýsýyla þileden edirne ye kadar tüm bölgeyi gezmekteyiz doðal hayattaki deðiþimi yýl yýl deðil ay ay hatta gün olarak fark ediyoruz çok ciddi bir sorunla karþý karþýyayýz özellikle bölgeyi gezerken çekmiþ olduðum fotoðraflarý size göndereceðim ve bu konuda elimden gelen her türlü katkýyý size yapmaya çalýþacaðým. baþarýlar.. selda yaþar - 33 yaþ - Ýstanbul Avrupa piller Kullanýlmýþ pilleri biriktirip, pil kutularýna atýyorum. Son günlerde de kaðýtlarý ayrý yerde biriktirip geri dönüþüm kutularýna atýyorum.ama bu tip ayrýþtýrýlmýþ atýklarýmýz için çevrede daha fazla toplayýcýlarýn olmasý gerektiðini düþünüyorum. Oðuz Deniz - 19 yaþ - Sivas Bisiklet Bisiklet hayatýmýn bir parçasý.bugün deðil hergün olmalý doða için anlayýþýmýz.çünkü doðaya nasýl birgün deðil hergün zarar veriyorsak telafisini fazlasýyla yapmalýyýz.ýþe,okula,alýþveriþe,geziye,pikniðe bisikletle gittiðinizi bir düþünün hem doðaya karbon salýnmýyor hemde kendi saðlýnýz için pedal çeviriyorsunuz.huzur dolu bir taþýt... gokhan alpan - 24 yaþ - Ýstanbul Avrupa Ozel bir çaba harcamadým. Bisikletimle... Ozel bir çaba harcamadým bisikletimle iþime gidip geliyorum ve boþ zamanlarýmda spor amaçlý kullanýyorum. kesinlikle uygun zamaným varsa ulaþýmý bisikletimle gerçekleþtiriyorum. 7 sinden 77sine herkezin rahatça istanbulda bisiklet kullanabilmesi için bir an önce bisiklet yollarýnýn inþaa edilmesi butun bisikletseverler adýna tek temennimdir. Ýnsaný makine düzeninden çýkaracak bisikletin doðaya sonsuz katkýsý oldugunu asla unutmayalým. ömer faruk - 21 yaþ - Ýstanbul Avrupa bisiklet bisiklet bisiklet 100 km'lik bisiklet gezim süresince doðal yaþamýn ulaþabildiðim tüm noktalarýyla tanýþtým. önce iletiþim-diyalog/empati/ Fatma Koçak - 26 yaþ - Ýstanbul Avrupa Bez torba taþýmak þart oldu Kaðýtlarý-gazeteleri biriktirip geri dönüþüm kutusuna atýyorum. Poþet almayayým diye herþeyi çantamda taþýyorum ama "4 poþet dolusu poþet"im oldu. Mecburen onlarý da gidip plastik geri dönüþüm kutusuna atacaðým. :P serpil eroymak - 46 yaþ - Ýstanbul Avrupa su tasarrufu sularýmýz günden güne azalýyor. yeþil alanlar tahrip oldukça yaðýþ olmuyor. ben su tasarrufunda evde birkaç deðiþiklikle epeyce yol aldým. (2 kiþi için aylýk su faturam ortalama 15 ytl.) bir kez tuvalet sifonuna 1 litrelik boþ pet þiþe koyun. her sifonu çektiginizde 1 lt. daha az su harcarsýnýz. çiçekleri sulayacaksanýz, yýkadýðýnýz sebze ve meyve sularýný biriktirin, onlarla sulayýn. aç-kapa musluklar kullanýn. suyu sürekli kapatýn. bu önlemler çok þeyi deðiþtirecek. bende öyle oldu. yesil.ntvmsnbc.com SATILIK EV 2. Etap 10. Blok 1. Kat 5 nolu Daire satýlýktýr. Müraacat: Tel: SATILIK EV 103 Evler de içi yapýlý satýlýk ev. Müraacat: Nuh Ali Aygüneþ Tel: KURBANLIK SATIÞLARIMIZDA KREDÝ KARTI GEÇERLÝDÝR KURBANLIK VE KESÝLMÝÞ KUZU ETÝ ÝSTÝYENLERE DUYURULUR CANLI KUZU AYAKTA YTL DEN BAÞLAYAN FÝYATLARLA OÐLAK TANE 100 YTL. SÝPARÝÞE GÖRE KUZU KESÝLÝR: KESÝLMÝÞ KUZU ETÝ BÜTÜN 1 Kg: 10 YTL EVLERE SERVÝSÝMÝZ VARDIR HALKIMIZA DUYURULUR Kamil ÖNTAÞ Tel: Adres: ÝLÝCEK KÖYÜ HACIBEKTAÞ/NEVÞEHÝR

8 Kuraklýk desteði fos çýktý üreticiler, üretim teþvik primlerinden ve sertifikalý tohum desteðinden yararlanamayacaklardýr. Yararlanamayacaklarý bu desteklerin toplam bedeli kuraklýk desteðinden daha fazladýr. Genel seçimler öncesi kuraklýk dolayýsýyla maðdur olan çiftçi için kuraklýk genelgesi yayýnlayan ve oy toplamaya çalýþan hükümet, kuraklýk desteði genelgesinden sonra çiftçilere verdiði desteðin daha fazlasýný geri alacak yeni bir genelge yayýmladý. Konuyla ilgili yazýlý bir açýklama yapan Ziraat Mühendisleri Odasý Antalya Þube Baþkaný Vahap Tuncer, kuraklýk desteði için baþvuran ve bundan yararlanan üreticilerin, üretim teþvik primlerinden ve sertifikalý tohum desteðinden yararlanamayacaklarýný belirterek, bunun haksýzlýk olduðunu bildirdi. DETAYLAR GÝZLENDÝ Seçimlerden önce Türkiye nin bazý bölgelerinde yaþanan kuraklýða baðlý olarak ortaya çýkan ürün kayýplarý nedeniyle üreticinin maðdur olmasýný engellemek amacýyla Bakanlar Kurulu tarafýndan 4 Temmuz da bir kararname yayýnlandýðýný anýmsatan Tuncer, bu kararnameye göre, kuraklýktan zarar gören Çiftçi Kayýt Sistemi ne kayýtlý üreticilere, kaybettikleri ürün miktarýna karþýlýk gelen alan için buðdayda 15 YTL, arpa ve korunga için 12 YTL, fið için de 20 YTL kuraklýk desteði verilmesinin kararlaþtýrýldýðýný belirtti. Detaylarý verilmeyen bu açýklamanýn, üreticiler için büyük bir umut olduðunu ve heyecan yarattýðýný anlatan Tuncer, sonrasýnda yaþadýklarý için ise þunlarý söyledi: 7 Aðustos 2007'de de Tarýmsal Kuraklýkla Mücadele ile Kuraklýk Yönetimi çalýþmalarýna iliþkin usul ve esaslarla ilgili yeni bir kararname yayýnlanmýþ ve bu kararnameye göre hazýrlanan bakanlýk genelgeleri ile kuraklýk desteði alan üreticilere 2090 Sayýlý Tabii Afetlerle Ýlgili Kanun kapsamýnda diðer desteklerin verilemeyeceði kararlaþtýrýlmýþtýr. Kuraklýk desteði için baþvuran ve bundan yararlanan Ýlaç Krizi Çözüldü Eczacýlar Rahatladý itibariyle vatandaþýn ilaca ulaþýmýnda herhangi bir sýkýntý yok" dedi. DESTEK ÞARTA BAÐLANMAMIÞTI 10 dekar sahada buðday üreten bir çiftçinin YTL, 10 dekar arpa üreten ve kuraklýk desteði alan bir çiftçinin YTL daha az destekten faydalanacaðýný vurgulayantuncer, sözlerini þöyle tamamladý: Özetle; seçim öncesi üreticilerin hiçbir þarta baðlý olmaksýzýn vaat edilen kuraklýk desteði boþ çýkmýþtýr. Bakanlar Kurulu seçim sonrasý üreticiyi kuraklýk desteði almaktan vazgeçirmek için yeni bir kararname yayýmlamýþ ve sözünde durmamýþtýr. Antalya da kuraklýk desteðinden yararlanmak için 14 bin üretici baþvurmuþ olup, bu üreticilerin devletten kuraklýk desteði alýp alamayacaklarý halen belli deðildir. Birgün Ekonomi * * * ABDULLAH AYSU: Oylarý için çiftçiler kandýrýlmýþtýr ÇÝFTÇÝ Sendikalarý Konfederasyonlaþma Platform Sözcüsü ve Hububat Üreticileri Sendikasý Baþkaný Abdullah Aysu, doðal afet gibi görülmesi gereken kuraklýðýn çiftçilere etkisini azaltmak ve onlarý tekrar üretime sevketmek için politika üretmenin zaten olmasý gereken, devletten beklenen davranýþ olduðunu belirtirken, bunun sonrasýnda desteðin þartlara baðlanmasýnýn ise etik olmadýðýný söyledi. Bu durum, hükümetin asýl derdinin kuraklýk ve ürün kaybý olmadýðýný göstermiþtir diyen Aysu, hükümetin sadece seçimler öncesinde çifçileri kandýrýp oylarýný aldýðýný söyledi. Üretim teþviki ve sertifikalý tohum desteðinin çiftçilik alanýnda zaten uygulanmasý gereken bir politika olduðunu analatan Aysu, þimdi kuraklýk desteðine baþvuran çiftçilerin bu teþviklerden yararlanmamasýnýn tarýmýn yine çok büyük bir talihsizliðe terkedilmesi anlamýna geleceðini kaydetti. Aysu, Bu uygulamalarýn hepsi çiftçiyi üretim yapmak için teþvik yerine, üretimden soðutan politikalardýr. Hükümetin tavrý etik deðildir dedi. Birgün Gazetesi/karasaban ATKAYA MERMER TEB Baþkaný Erdoðan Çolak, Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlükleri"nin önceki gün saat 16:00"dan itibaren sözleþmeleri almaya baþladýðýný anýmsattý. TÜRK Eczacýlar Birliði (TEB) Baþkaný Erdoðan Çolak, ilaç krizinin, Saðlýk Bakaný Recep Akdað ile önceki gün gerçekleþtirilen görüþmenin ardýndan çözüldüðünü belirtti. Bakan Akdað ile görüþmeleri sonrasýnda, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Bölge Müdürlükleri"nin önceki gün saat 16:00"dan itibaren sözleþmeleri almaya baþladýðýný kaydeden Çolak, "Ezcanelerimiz 15 Aðustos"a kadar sözleþmelerini teslim edebilecek. Zaten sözleþmelerin yüzde 90"ý, müdürlüklere ulaþtýrýlmýþ durumda. Bugün Çolak, "Sözleþmelerin verilmesi süresi 15 Aðustos tarihine kadar uzatýldý. Þu anda ezcanelerimizin yüzde 90"ý da sözleþmelerini vermiþ durumda. Protokol yürürlükte. Bugün itibariyle vatandaþýn ilaca ulaþýmýnda herhangi bir sýkýntý yok" þeklinde konuþtu. ( Birgün ) MEZAR - MUTFAK ÝÞLERÝ YAPILIR Þahin ATKAYA Tel: Sanayi Sitesi F Blok No:2 Hacýbektaþ / NEVÞEHÝR

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

08 11 ARALIK 2011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI

08 11 ARALIK 2011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI 08 11 ARALIK 011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI Firma ana sponsorluk sözleþmesini imzaladýktan sonra; Logosu Ana Sponsor olarak tanýtým çalýþmalarý ve fuar süresince belirlenmiþ her türlü yazýlý,

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Kasım 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli İlçesi CHP Belediye Başkanı aday adaylarının

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2011 FAALİYET RAPORU Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Genel Merkezi tarafından Bingöl ilinden sorumlu Milletvekili

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI

DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI DESTEK HÝZMETLERÝ DAÝRE BAÞKANLIÐI HÝZMET ALIMLARI ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý birimlerin ihtiyacý olan hizmetin satýn alýnmasý iþlemlerini, Baþkanlýk Makamýný'nýn OLUR'u

Detaylı

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Mersin Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı

Şerafettin TUĞ Kaymakamı T.C. GAZİEMİR KAYMAKAMLIĞI İLÇE YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAYI :BO54VLK4354802.880,01/ 1462 08.09.2010 KONU :19 Eylül 2010 Gaziler günü... GAZİEMİR Gaziemir İlçesi 19 Eylül 2010 Gaziler Günü Anma Tören Programı

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı