Kuraklýk desteði fos çýktý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kuraklýk desteði fos çýktý"

Transkript

1 YIL:3 SAYI: YKR 4 AÐUSTOS 2008 PAZARTESÝ Kuraklýk desteði fos çýktý Genel seçimler öncesi kuraklýk dolayýsýyla maðdur olan çiftçi için kuraklýk genelgesi yayýnlayan ve oy toplamaya çalýþan hükümet, kuraklýk desteði genelgesinden sonra çiftçilere verdiði desteðin daha fazlasýný geri alacak yeni bir genelge yayýmladý. Konuyla ilgili yazýlý bir açýklama yapan Ziraat Mühendisleri Odasý Antalya Þube Baþkaný Vahap Tuncer, kuraklýk desteði için baþvuran ve bundan yararlanan üreticilerin, üretim teþvik primlerinden ve sertifikalý tohum desteðinden yararlanamayacaklarýný belirterek, bunun haksýzlýk olduðunu bildirdi. Hacýbektaþ Kaymakamlýðý tarafýndan, "Haydi Hacýbektaþ Okuyalým" Kampanyasý 8 DE GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: Emel Sungur Yakasýnda parti rozeti yok Köþe Yazýsý 45. YIL Köþe Yazýsý 7 DE 4 DE K. Ersoy Ahu Özyurt Bld. Baþkaný Y. Özcan H. Aksoy M. Ceyhan C. Eraslan E. Kabalcý A.Demirci M. Altuð Kaymakam E. Yýlmaz Hacýbektaþ Kaymakamlýðý, 2008 yýlý sonuna kadar sürecek olan "Kitap Okuma Kampanyasý" baþlattý. Bu projenin amacýnýn; Kadýnlarý Okutunuz, Ýlimden Gidilmeyen Yolun Sonu Karanlýktýr sözleri ile hala bizlere ýþýk tutan sevgi ve hoþgörü düsturu olan Hacý Bektaþ Veli nin yaþadýðý Hacýbektaþ'ta, ilçe halkýnýn okuma duyarlýlýðýný artýrmak ve okuma alýþkanlýðýný geliþtirmek" olduðu açýklanmýþtýr. Zonguldak tan Hacýbektaþ a Gelin 3 DE Oðlan bizim kýz bizim Köþe Yazýsý 2 DE Ýhsan Oktay Anar ýn Son Romaný suskunlar Arkadaþlarý tarafýndan tanýþtýrýldýktan sonra hayatlarýný birleþtirmeye karar veren Bülent Taþkýran ve Zonguldaklý Hamide Taþkýran (Yavuzaslan) Hacýbektaþ Bala mahallesinde yapýlan ev düðünüyle evlendiler. 6 DA Ýhsan Oktay Anar ýn romanlarýyla tanýþmamýz ilk kitabý puslu kýtalar atlasý ile oldu; ve oldukça yakýn olduðum bir dil,dün le bügün arasýnda anlaþýlabirliði, baðlarý- geçmiþi bugünde anlatabilmenin,bügünle tarih arasýnda olmazsa olmaz baðlantýyý romanlarýnda adeta geçmiþede bugünleri anlatýr. 5 DE

2 2 4 Aðustos 2008 Pazartesi Türk kadýnýnýn oðluna olan düþkünlüðü bilinir. Hele de orta halli ailelerdenseniz, oðlunuzun sünneti, askeri, iþi, asla beðenilmeyen kýz arkadaþlarý derken, bir Kösem Sultan hanedaný kurulur hayatlarda. Peki ama o taþra ailelerinde okutulmayan kýzlarýn hakkýný kim arayacak? Uzaklardan memleketi takip etmenin ilginç bir yolu var. Ýnternetten radyo dinlemek... Birkaç haftadýr gece yarýlarýna kadar internetten yayýn yapan radyolarda o reklamý duyuyorum ve birden bire caným acýyor. Hanimlar, benim oðlum olmasa bu takim gol atamaz... Benimki kaplandýr kaplan... Benimki takýmýn en yakýþýklýsý... Benimkinin Rusya da yaptýklarýndan haberiniz yok galiba... Televizyonda izlemedim ama bu haliyle bile midemi bulandýrmaya yetti bu reklam. Ali Taran ýn elinden çýktýðý ve bütün Türkiye nin konuþtuðu bu reklam basbayaðý tokat gibi çarpýyor suratýnýza. Neymiþ efendim, onlarýn padiþah soyundan gelen oðullarý olmasaymýþ bu takým þuradan þuraya gidemezmiþ... Neymiþ efendim, filancanýn oglu þu kadar paraya da transfer olmuþmuþ... Yuh diyorum. Türk kadýnýnýn oðluna olan düþkünlüðü bilinir. Hele de orta halli ailelerdenseniz, oðlunuzun sünneti, askeri, iþi, asla beðenilmeyen kýz arkadaþlarý, pek de ona uygun olmayan niþanlýsý derken bir Kösem Sultan hanedaný kurulur hayatlarda. O genç adamlar o anneleri memnun etmek için uðraþýr, eþleriyle kavgalar eder, hatta döver. Ama o anne var ya... O ne derse o olacaktýr. Ondan sonra komþu toplantýlarýnda benim oðlum seninkinden yüksek maaþ alýyor, benimki yakýnda þöyle de ev alacak rekabetiyle mahalle iktidarýna dönüþür mesele. Ya kýzlar? Ahu Özyurt Oðlan bizim kýz bizim Peki ama o taþra ailelerinde okutulmayan kýzlarýn hakkýný kim arayacak? O, kocaya varsa da kurtulsak beslemekten gözüyle bakýlan ürkek ceylanlarý kim güçlendirecek? Sokaða çýkmaktan korkar hale gelen, aðabey, dayý, baba korkusuyla örtüsüne hapsolan gencecik kýzlarý, kim Prensesim beni, kim tutar seni diye omuzlarda taþýyacak? O bedeniyle Allah arasýnda gidip gelen, o toplumda var olmaya çalýþan, kimliðini bulmak için gerektiðinde ninesini bile özgürleþtiren bir büyük kurtarýcýya kafa tutan genç kýzý kim sahiplenecek? Böyle baþa böyle traþ milletim... Oðullarýnýza böyle kralým, aslaným, padiþahým muamelesi yapmaya devam ettiðiniz, arkadaþlýðý deðil nispet ve þiddeti öðrettiðiniz, birileri de bu ülkenin yaralý kimlikleri, taþra kompleksleri üzerinden para kazanmaya devam ettiði sürece çýkacaktýr tabii ki Humeyni yi severim diyen kýzlar... Onlar özgürleþmedikçe, her biri oðullar kadar sevilmedikçe, siz daha çok atar tutarsýnýz çekirdek çitleyerek. Milli Takým reklamýna bile fitne, rekabet, Kösem Sultan hýrsý sokabilmek büyük yetenek doðrusu. Bu ruh hali deðiþmedikçe, o anneler beraber mutfaða girip hep birlikte oðullarý için dolma yapmadýkça, gelinlerini kýzlarýný da yanlarýna alýp o takýma görüntülü telefon açmadýkça bu iþ düzelmez... Bu memleket de oðullarýný kýzlarýndan daha çok seven annelerle bir adým ileriye gidemez... A.Özyurt: Gazeteci Anadolu'da en çok o kazandýrdý Çiftçiler, mazot fiyatlarýnýn sürekli yükselmesiyle birlikte, traktör yerine artýk eþeklerle tarlaya gidip geliyorlar. Yozgat'ýn Lök köyünde çiftçilikle uðraþan vatandaþlar, traktörlerini evlerinin önlerine park ederek satýn aldýklarý eþekle bað ve bahçelere gidip geliyorlar. Mazota sürekli zam gelmesinden dolayý traktörleri çalýþtýramaz hale geldiklerini belirten çiftçi Cafer Delibaþý, 25 yýldýr traktör kullandýðýný ancak þimdi eþekle tarla gittiðini söyledi. Delibaþý, "Bu yýl mazot fiyatlarý o kadar yükseldi ki, traktörü çalýþtýrýp baða, bahçeye gidemiyoruz. Bað bahçe iþlerinde kullanmak üzerek eþek aldýk. Önceden traktörle gittiðimiz bað ve bahçeye þimdi eþekle gidiyoruz" dedi. Mazota yapýlan zamlarýn eþeðe olan raðbetinde artmasýna neden olduðunu ifade eden Delibaþý, "Daha önce eþeði satýyorduk, kimse almýyordu. 50 YTL olan eþek fiyatý þimdi YTL'ye yükseldi" dedi. Ahmet Sarýakça isimli çiftçi ise uzun yýllardan beri traktör kullandýðýný, ancak mazota gelen zamlardan dolayý artýk her iþe traktörle gidemediðini söyledi. Sarýakça, "Mazot Türkülerin ve bozlaðýn usta sesi 'Türkü Baba' Neþet Ertaþ, kurduðu internet sitesiyle sanal alemdeki yerini aldý. Türkü Baba Neþet Ertaþ'ýn, kurduðu adlý internet sitesi ile sevenlerine sanal alamadýðýmýz için traktörümüzü çalýþtýramýyoruz. Tarlaya, bað ve bahçemize eþekle gidip geliyoruz. Eþekle gidip gelmek daha ucuza mal oluyor. Ancak eþeklere raðbet artýnca fiyatlarý da yükseldi. Köylü eþek almak istiyor, bulamýyor" dedi. Emekli olduktan sonra çiftçilik yapan Adem Üstündað ise çiftçilerin traktörü çalýþtýrýp tarlalarýný alemde ulaþmayý hedeflediði bildirildi. Neþet Ertaþ ýn sitesi þimdiden ziyaretçi iþleyemediklerini belirtti. Mazota sürekli zam gelmesi nedeniyle vatandaþýn traktörünü kullanmamak için eþek satýn aldýðýný da ifade eden Üstündað, "Bað bahçe iþlerine eþekle gidip geliyoruz. Mazotun tonu 3 bin YTL, gübrenin tonu 2 bin YTL'ye yaklaþtý. Ne yapacaðýmýzý þaþýrdýk" dedi. (Kent Haber) Kuraklýk hayvancýlýðý da etkiledi Kýrþehir'de yaþanan kuraklýk nedeniyle hayvan yemi olarak kullanýlan saman fiyatýnda büyük artýþ yaþandý. Kýrþehir genelinde yaþanan kuraklýk, hayvancýlýk yapan köylüleri de olumsuz yönde etkilerken, saman fiyatlarý da aþýrý derecede yükseldi. Geçen yýl samanýn kilosu 10 YKr'dan satýldýðýný söyleyen Karahýdýr Köyü Muhtarý Irfat Demir, "Kuraklýk nedeniyle birçok tarlaya biçerdöver dahi girmedi. Tarlalarýn kurumasý ile saman sýkýntýsý da hat safhaya ulaþtý. Saman, þu anda altýn kadar deðerli. Geçen yýl kilosu 10 YKr'den satýlan saman, þimdi 25 YKr'ye satýlýyor. Bir traktör römorku saman almak isteyen çiftçi en az 300 YTL para ödemek zorunda. Dolayýsýyla çiftçi hayvancýlýk yapamaz duruma geldi. Birçok çiftçi evinde beslediði hayvanýný satmak zorunda kaldý. Hayvan pazarlarýnda büyükbaþ hayvanlar satýlamaz hale geldi" dedi. Hayvan yetiþtiriciliðinin azalmasýyla et fiyatlarýnda da artýþ olacaðýný söyleyen Muhtar Irfat Demir, kuraklýðýn yakýn zamanda köyde yaþayan vatandaþlarýn þehre göçmesine neden olacaðýný da sözlerine ekledi. (Ýha/Khbr) Neþet Ertaþ sanal alemde rekoru kýrarken, site içerisinde Fan Clup, Albüm Galerisi ve Video Galeri gibi bölümler bulunuyor. Siteyi ziyaret edenler Ertaþ'ýn 'Kader' türküsü ile karþýlanýrken, sitenin ana sayfasýnda ise Delikanlý þiiri yer alýyor. Diðer yandan, internet sitesi üzerinden Türkü ustasý Neþet Ertaþ ýn CD ve kaset satýþý da yapýlabiliyor. Ýha/Khbr

3 4 Aðustos 2008 Pazartesi Hacýbektaþ Kaymakamlýðý tarafýndan, "Haydi Hacýbektaþ Okuyalým" Kampanyasý Bld. Baþkaný Y. Özcan H. Aksoy M. Ceyhan K. Ersoy C. Eraslan E. Kabalcý Hacýbektaþ Kaymakamlýðý, 2008 yýlý sonuna kadar sürecek olan "Kitap Okuma Kampanyasý" baþlattý. Bu projenin amacýnýn; Kadýnlarý Okutunuz, Ýlimden Gidilmeyen Yolun Sonu Karanlýktýr sözleri ile hala bizlere ýþýk tutan sevgi ve hoþgörü düsturu olan Hacý Bektaþ Veli nin yaþadýðý Hacýbektaþ'ta, ilçe halkýnýn okuma duyarlýlýðýný artýrmak ve okuma alýþkanlýðýný geliþtirmek" olduðu açýklanmýþtýr. "Haydi Hacýbektaþ Okuyalým" projesi Yürütme Kurulu, Hacýbektaþ Kaymakamý Mustafa ELDÝVAN baþkanlýðýnda þu üyelerden oluþuyor: Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza SELMANPAKOÐLU, Garnizon Komutaný Yüzbaþý Recep CANSU, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Kemal ERSOY, Ýlçe Kültür Müdür Hülya AKSOY, Nevþehir Üniversitesi Hacýbektaþ Veli Meslek Yüksek Okulundan Ersan KABALCI, Kütüphane Müdürü Cengiz ERASLAN, Halk Eðitim Müdürü Engin YILMAZ, Kaymakamlýk Personeli Musa CEYHAN, Hacýbektaþ Kültür Turizm Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði Baþkaný Ýsmihan SELMANPAKOÐLU, Atatürkçü A.Demirci 2 M. Altuð Kaymakam E. Yýlmaz "Haydi Hacýbektaþ Okuyalým" projesi Yürütme Kurulu Düþünce Derneðinden Ali DEMÝRCÝ, Esnaf ve Sanatkarlar Kooperatifi Baþkaný Yüksel ÖZCAN, Sanayi Kooperatifi Baþkaný Memiþ ALTUÐ, Baro Temsilcisi Avukat Gönen ÇELEBÝ. Proje kapsamýnda planlanan çalýþmalar þu þekilde belirlenmiþ: 1-Okuma-Yazma bilmeyen yetiþkinlerin tespiti amacýyla Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðünce ilçe genelinde þehir, kasaba ve köylerde tarama yapýlmasý. 2-Yapýlan taramalarda elde edilen verilere göre hiç okuma yazma bilmeyen yetiþkinlere birinci kademe okuma yazma kursu, okumasý ve yazmasý az olan yetiþkinlere ikinci kademe okuma yazma planlanmasý ve organizasyonu. (Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðünce ) 3-Ýlçe genelinde arama ve tarama çalýþmasý yapýlarak bilgisayar okur-yazarlýk kursu açýlmasý ve bilgisayar okur yazarlýk oraný artýrýlmasý. 4-Proje ile ilgili slogan ve afiþler üretilmesi. 5-Ýlçe genelinde proje bilgilendirme kampanyalarý düzenlenmesi. 6-Kitap okuma konulu sine vizyon ve slayt gösterileri organize edilmesi. 7-Anket çalýþmalarý yapýlmasý. (Þu an ne kadar kitap okuyorsunuz?, Kitap okumayý seviyor musunuz?, Kitap okumanýza engel var mý?, bu engelleri nasýl aþarsýnýz gibi sorular?) 8-Düzenlenmesi düþünülen kitap okuma saati ile ilgili olarak kitap temini için Ýlçe Halk Kütüphanesi ve sponsorlarýn katýlýmýný saðlamak. 9-Kitap okuma saati düzenlenmesi. (Bütün toplum katmanlarýnýn katýlýmý ile öðrenci, öðretmen, veli, esnaf, memur, iþçi, yaþlý, köylü vb. okuma saati düzenlenmesi.) 10-Kitap Okuma saati düzenleneceði okuma mekanlarýnýn tespit edilmesi. 11- Düzenlenmesi planlanan kitap okuma saatinde en çok kitap okuyan gruplarý tespit etmek. 12- En çok kitap okuyan kiþi veya gruplara verilecek ödülleri tespit etmek. 13- En çok kitap okuyan kiþi veya gruplara ödül vermek üzere sponsor temin etmek. 14- Kitap okuma saatini Ýlçe, Köy, Kasaba halkýna duyurmak için kampanyalar düzenlemek ve bilgilendirmek. 15- Din Görevlilerinin Köy ve kasabalarda kitap okuma kampanyasýnda vatandaþlarýn katýlýmýný saðlamak üzere bilgilendirme çalýþmalarý yapmalarý. 16-Toplu mekanlara, yurtlara, kahvehanelere, öðretmenevine, köy muhtarlýklarýna, Huzurevine kitap okuma mekaný düzenlenmesi ve kitaplýk temini 17-Fabrika ve tesislerin ve esnaflarýn projeye katýlýmýnýn saðlayarak günün belli bir saatinde kitap okuma zamaný hazýrlanacak. 18-Hastahanelerde yataklý yatan hastalarýn saðlýk durumlarýnýn uygunluðuna göre katýlýmýn saðlanmasý. 19-Hýzlý Okuma Teknikleri kurslarý düzenlenmesi. 20-Ýlçe Kültür Müdürlüðünde kitap fuarý düzenlenmesi. 21-Kitap Fuarý düzenlenmesi amacý ile yayýnevleri ile irtibata geçilmesi ve desteði alýnmasý. Kaymakamlýk imkanlarý, Sivil Toplum Örgütlerinden gelecek baðýþlar ve gönüllü desteði ile yürütülecek kampanya da, aþaðýda belirlenmiþ alanlarda dereceye giren kiþilerin küçük altýn ve okullarýn ise bilgisayar ile ödüllendirilmeleri planlanmýþtýr: 1-Ýlçenin kitap okuyan Esnafý 2-Ýlçenin kitap okuyan Sanatkarý 3-Ýlçenin kitap okuyan Ýþçisi 4-Ýlçenin kitap okuyan Memuru 5-Ýlçenin kitap okuyan Ev Hanýmý 6- Ýlçenin kitap okuyan Öðrencisi ( Ýlköðretim ) 7- Ýlçenin kitap okuyan Öðrencisi ( Ortaöðretim ) 8- Ýlçenin kitap okuyan Öðrencisi ( Yükseköðretim ) 9- Ýlçenin kitap okuyan Velisi ( Ýlköðretim) 10- Ýlçenin kitap okuyan Velisi ( Ortaöðretim 11- Ýlçenin kitap okuyan Emeklisi 12- Ýlçenin kitap okuyan Yaþlýsý ( Huzur Evi Organizasyonunda ) 13- Ýlçenin en çok kitap okuyan öðrencisi bulunan okulu ( Ýlköðretim ) 14- Ýlçenin en çok kitap okuyan öðrencisi bulunan okulu ( Ortaöðretim) Kaynak: Hacýbektaþ web SATILIK EV Nevþehir yolu üzeri Bego nun elmalýðý yaný 742 m bahçeli müstakil ev satýlýktýr. Müraacat: Tel: DEVREN SATILIK Danacý Kundura uygun fiyata satýlýktýr. Müraacat: Tel: SATILIK TARLA 250 dekar8 parça tarla satýlýktýr. Müracat: Hasan Danacý Tel: HACIBEKTAÞ GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi

4 4 Aðustos 2008 Pazartesi programýný görmek, Aðustos 2003 tarihli gazeteleri incelemek yeterli olur. Hacý Bektaþ Veli anma törenleri ve kültür sanat etkinliklerinin 45. yýlý, alevi toplumu yýl içerisinde onlarca yerde anma töreni ve kültür etkinliði düzenler, bu etkinlikler içinde Hacý Bektaþ Veli anma törenleri en büyüðü, en önemlisi ve de kuþkusuz en görkemlisidir. Ancak son birkaç yýldýr yapýlan törenler için görkemli denilebilirmi..? Gün geçtikce daha organize olmasý gereken, daha katýlýmcý olmasý gereken, daha birleþtirici, toplumu kucaklayýcý, hoþ görülü ve de daha görkemli olmasý gereken anma törenleri, Hacýbektaþ ta son yýllarda ayrýþýmcý, ben merkezli, içeriði boþaltýlmýþ, amacý dýþýnda sýradan bir etkinliðe dönüþtürüldü. Yerel yönetimin benim gibi düþünmeyenler buraya gelmesin mantýðý ve dýþlayýcý, yok sayýcý, sýradan insani ve sosyal iliþki kuramayan tavrý alevi toplumuna olduðu kadar Hacýbektaþ ilçesine de zarar vermektedir. Anma törenleri için ABF nin görüþme talebini nezaketen dahi kabul etmeyen bir yönetici Alevi toplumu için ve Hacýbektaþ için nasýl baþarýlý ve faydalý olur anlamakta güçlük çekiyorum. * 45. YIL Ýnancýmýzdaki o engin hoþ görü, insaný sevme ve incinsen de incitme felsefesi bizim yerel yöneticilerimiz için geçerli deðimli? Alevi toplumunun bayramý olmasý gereken Hacý Bektaþ Veli anma törenleri kendisine aleviyim diyen herkesin kendisini ifade edebileceði, inancýný özgürce yaþayacaðý bir etkinlik olmasý gerekirken; bugünkü yöneticilerin kendi Alevilik þablonuna uymayanlarý dýþlayan, Türk Ýslamcý anlayýþla içini boþalttýklarý Anadolu Aleviliðini asimile etme zihniyeti ile karþý karþýyayýz. Bu anlayýþýn yansýmasýný da yapýlan etkinlik programýn da fark edilmektedir. Son beþ yýlda etkinliklerin içeriðinin nasýl boþaltýldýðýný, alevi kurumlarýnýn nasýl dýþlandýðýný, törenlerin görkemini ve önemini nasýl yitirdiðini görebilmek için 40. yýl etkinlik Bugüne kadar yapýlan tüm eleþtirilere kulaklarýný týkayan yönetici arkadaþlara bir kez daha seslenmek istiyorum; Hacýbektaþ ýn ve Hacý Bektaþ Veli nin evrensel dostluk ve barýþ misyonunu kin ve garezle gölgelemeyin bu tavýr ne Hacýbektaþlýya nede Hacýbektaþ ýn yöneticilerine hiç yakýþmaz. Her zamandan daha çok birlik ve beraberliðe ihtiyaç duyduðumuz bu günlerde diyaloga kapalý olmak, Alevi toplumunun sorunlarýný güçlü bir þekilde gündeme taþýmanýn önündeki en büyük engellerden biridir. Alevi toplumunun sorunlarýný güçlü bir þekilde anlatmak için alevi kurumlarýna da önemli görevler düþmektedir, bu anlamda ABF ile AABF birleþtirici misyonlarý çerçevesinde tüm örgütlerle asgari inanç birliði temelinde uzlaþmacý tavýrlarýný inatla sürdürmelidirler. 01 Aðustos 2008 Hacýbektaþ Ýnþ. Mühendisi Hacýbektaþ Önceki belediye baþkaný...aleviliðe ve Alevi yurttaþlara karþý derin bir sevgi ve saygý duyduðumu inkár etmiyorum. Kurtuluþ Savaþýmýz da Atatürk ün ne yapmak istediðini doðru kavrayarak onun etrafýnda kenetlenenlerin öncelikle Alevi yurttaþlar olduðu bir gerçektir. Alevi olsaydým bunu gururla söyleyeceðimden kuþku duyulmasýn. Kuzey Kafkaslar da tarihi nedenlerle Alevilik mezhebi hiç yayýlamamýþtýr. Bu nedenle özü Kafkas göçmeni bir Türk olarak Alevi olabilmem de mümkün deðildir....mezhep konusunda üzülerek yaptýðým bu açýklamanýn nedeni, iddianamede söz konusu edilen Gizli Konuþma Notlarý nýn merkezde Alevilik iddiasý bulunmasý ve ciddiye alýnan notlarýn bütünüyle bir safsatadan ibaret olduðunu ortaya koymak içindir. Kaldý ki, dini siyasi arenadan çýkartarak onu inanç dünyasýndaki kendi mecrasýna sokma gayretinde olanlarýn, Türkiye Aleviliði ni yaratma gibi bir rüyasý olamayacaðýný da herkesin bildiðini sanýrým. Yalçýn BAYER : Asýl sünepe ve geberesiler ESKÝ 1. Ordu Komutaný (E) Doðan Kýlýç, iddianamede adýnýn geçmesi üzerine þu açýklamayý yapýyor: Eski 1. Ordu Komutaný Çetin Doðan yanýtlýyor "Ergenekon davasý iddianamesinin nci sayfalarýnda hayali gizli toplantýlara iliþkin belgelere (!) atýfta bulunulmakta, söz konusu toplantýlarda yapýlan konuþmalarýn bir bölümü bana (Çetin Doðan) mal edilmektedir. Ýddianamede yer alan hayali konuþmalar günlü gazetelerin bir bölümünde kýsmen veya tamamen yer almýþ bulunmaktadýr. (Doðan ýn, Çiller için geberesi kadýn Sünni, Mesut Yýlmaz için de ayný þey geçerli ; Ý.H. Karadayý için de sünepe dediði öne sürülüyor. Y.B.) Þahsýma yapýlan saldýrýlarýn yaný sýra, büyük saygý duyduðum ve birlikte çalýþmaktan onur duyduðum dönemin Genelkurmay Baþkaný Alevi yurttaþlara karþý derin bir sevgi ve saygý duyuyorum Ergenekon iddianamesinde adý geçen Eski 1. Ordu Komutaný Çetin Doðan açýklamalarda bulundu. Hürriyet Gazetesinden Yalçýn Bayer'in köþesine taþýdýðý açýklamlayý yayýnlýyoruz Orgeneral Sayýn Ý.H. Karadayý ve dönemin Baþbakaný Sayýn Çiller e gýyaplarýnda sarf ettiðim ileri sürülen çirkin yakýþtýrmalarýn tamamen uydurma ve maksatlý olarak imal edildiðini öncelikle belirtmek isterim. Konuyu yargýya götürme hakkým saklý kalmak üzere, iddianamenin ilgili sayfalarýný iliþikte sunarak, konuya açýklýk getirmem zorunlu hale gelmiþtir. Sayýn savcýlarýmýzýn bütün iyi niyetime raðmen bu hezeyanlarý basit bir araþtýrma yapmadan iddianamelerine aldýklarýný anlamakta hayli zorlandýðýmý belirtmeliyim. Bu uydurma notlarýn bir delil olarak ortaya konmasý, baþka benzer servis notlarýnýn da iddianamede yer alýp almadýðý sorusunu akla getirmekte ve yargý erkine duyulan güven zedelenmektedir. Ýddianamenin belirttiðim sayfalarýnda geçen hayali konuþma notlarýnýn geçmiþi 10 sene evveline dayanmakta ve senaryolarýn uzunluðu ile adeta bir pehlivan hikayesi ne benzemektedir. Savcýlarýmýzýn sadece gerekli gördükleri kadarýný iddianamelerine aldýklarý anlaþýlmaktadýr. Pehlivan hikayeleri nin yýllarýnda Türk Silahlý Kuvvetleri nde general rütbesi ile görev yapan hemen hemen bütün personele kiþiye özel imzasýz mektuplarla daðýtýldýðýný ve bana da dolaylý olarak iletildiðini belirtmeliyim. Yapýlan araþtýrma sonucunda, notlarý imal eden kiþinin TSK dan irticai faaliyetler nedeniyle atýlan bir öðretmen subay olabileceði, bunu kanýtlanmanýn zorluðu nedeniyle bir iþlem yapýlmasýndan sarfýnazar edildiði bildirilmiþti. ALEVÝLERE SEVGÝ-SAYGI Aleviliðe ve Alevi yurttaþlara karþý derin bir sevgi ve saygý duyduðumu inkár etmiyorum. Kurtuluþ Savaþýmýz da Atatürk ün ne yapmak istediðini doðru kavrayarak onun etrafýnda kenetlenenlerin öncelikle Alevi yurttaþlar olduðu bir gerçektir. Alevi olsaydým bunu gururla söyleyeceðimden kuþku duyulmasýn. Kuzey Kafkaslar da tarihi nedenlerle Alevilik mezhebi hiç yayýlamamýþtýr. Bu nedenle özü Kafkas göçmeni bir Türk olarak Alevi olabilmem de mümkün deðildir. Mezhep konusunda üzülerek yaptýðým bu açýklamanýn nedeni, iddianamede söz konusu edilen Gizli Konuþma Notlarý nýn merkezde Alevilik iddiasý bulunmasý ve ciddiye alýnan notlarýn bütünüyle bir safsatadan ibaret olduðunu ortaya koymak içindir. Kaldý ki, dini siyasi arenadan çýkartarak onu inanç dünyasýndaki kendi mecrasýna sokma gayretinde olanlarýn, Türkiye Aleviliði ni yaratma gibi bir rüyasý olamayacaðýný da herkesin bildiðini sanýrým. Bu senaryolarýn yazarýnýn bugün oldukça semirili ve korumalý olduðunu sanýrým. Þimdi mertçe ortaya çýkýp yazdýðý metinlere sahip çýkarak altlarýný imzalamalýdýr. Asýl sünepeler ve geberesi olanlar imzasýz mektup yazýp ortaya çýkmaktan korkanlar ve iddialarýnýn arkasýnda duramayanlardýr. Ýftira ve jurnalcilikte Abdülhamit dönemini anýmsatan uygulamalarýn bizi nereye götüreceðini hep birlikte göreceðiz. Ünlü bir yazarýn (Bertold Brecht) dediði gibi "Hiçbir ileri gidiþ, akla, mantýða ve saðduyuya geri dönüþ kadar zor deðildir." Zorluklar bizi yýldýrmasýn. Halkýmýzýn zorluklarý yenerek yarýnlarýmýzý aydýnlatacaðýna inancýmý hálá kaybetmedim." Yalçýn BAYER HÜRRÝYET - 31 Temmuz 2008

5 4 Aðustos 2008 Pazartesi Munzur'da Þarkýlar Mehmed Uzun Ýçin Bu yýl sekizincisi düzenlenen Munzur Kültür ve Doða Festivali dün Pertek Feribot Ýskelesi ve Seyit Köprüsü nde misafirlerin karþýlanmasý ile baþladý. Bu sene de birçok etkinliðe ev sahipliði yapacak olan festival pazara kadar devam edecek. Bugün festival programý dahilinde Anayasa ve Demokratikleþme paneli düzenlenecek. Bugün ayrýca Kültür Sarayý nda arasýnda Dicle-Fýrat Kültür Sanat Merkezi Modern Dans Grubu Derþewe Evdi adlý bir dans gösterisi sunacak. TRT de ÞAH sýkýntýsý Pir Sultan Abdala ait dizelerin farklý okunmasý DSP'li Yaðýz'ýn dikkatini çekti. DSP Ýstanbul Milletvekili Süleyman Yaðýz; 19 Temmuz günü Sývas?ta þýk Veysel adýna düzenlenen TRT nin de canlý yayýn yaptýðý Uluslararasý Âþýklar Bayramý nda Pir Sultan Abdal a ait Kul olayým kalem tutan eline/ Kâtip ahvalimi Þah a böyle yaz türküsünün Kul olayým kalem tutan ellere/ Kâtip arzuhalim yaz yâre böyle biçiminde okunmasýný bir halkbilimci olarak içine sindirememiþ. Devlet Bakaný Mehmet Aydýn ýn yanýtlamasý istemiyle bir soru önergesi vererek konuyu TBMM gündemine taþýyan Yaðýz þunlarý söylüyor. Sanatçý kardeþimizi kesinlikle yadýrgamýyor ve suçlamýyorum. O nedenle de adýný vermiyorum. Zira TRT nin repertuvarýnda böyle kayýtlý olduðu ve þah sözcüðüne yýllar önce yasak konulduðu içindir ki, sanatçýmýz deðiþtirememiþ ve þah yerine yâr demek zorunda kalmýþtýr. Oysa özellikle bu türkünün Pir Sultan Abdal ve Alevi kardeþlerimiz açýsýndan tarihsel bir önemi vardýr. Bilindiði gibi, Hýzýr Paþa, Pir Sultan a, Ýçinde Þah geçmeyen üç deme (þiir) Yönetmen Buket Aydýn ýn Frik Dede belgeseli Gençlik Kültür Merkezi nde arasýnda, þiir dinletisi ise Munzur Baba Restorant ta arasý sanatseverlerle buluþacak. Her akþam düzenlenecek olan Stadyum Konserleri nde bu akþam þarkýlar Mehmed Uzun Anýsýna söylenecek. Latina/GKM Müzik Grubu, Erdal Bayrakoðlu, Agire Jiyan, Efkan Þeþen festivalcilerle birlikte þarkýlarýný seslendirecek. Etkinliklerde birçok müzisyen, þair, gazeteci, yazar Tunceli halkýyla buluþacak. Festival, Tunceli Belediye Baþkaný Songül Erol Abdil in yapacaðý kapanýþ konuþmasý ve Seher Dilovan, Grup Yorum, Rojda, Yeni Türkü konserleriyle sona erecek. Kapanýþ gecesinin sunuculuðunu Esin Yalçýn ve Nesrin Aksu yapacak. Sevda Þanlý ( Birgün 3 Aðustos 2008) söyle seni affedeyim demiþtir. Pir Sultan Abdal da üç deme söylemiþ, ama üçünde de þah sözcüðünü geçirmiþtir. Birinde, Hýzýr Paþa bizi berdar etmeden / Açýlýn kapýlar Þah a gidelim demiþ, ikincisinde Kul olayým kalem tutan eline / Katip ahvalimi Þah a böyle yaz diye seslenmiþtir. Ýçinde þah sözcüðü geçen üçüncü demesinde ise Sizde Þah diyeni öldürürlerse / Ben de bu yayladan Þah a giderim diye isyan etmiþtir. Bu yüzden de Pir Sultan Abdal idam edilmiþtir. O nedenledir ki, Kâtip ahvalimi Þah a böyle yaz türküsünün, özellikle Pir Sultan Abdal ýn memleketi Sývas ta ve halk þiiri geleneðinin büyük ustasý ve kendisi de Sývaslý olan Âþýk Veysel in adýna düzenlenen Uluslararasý Âþýklar Bayramý nda yanlýþ okunmasýný bir halkbilimci olarak içime sindiremedim. DSP li Yaðýz, Devlet Bakaný Aydýn a Bu, Pir Sultan Abdal a yapýlan çok büyük bir haksýzlýk ve anýsýna karþý büyük bir saygýsýzlýk deðil midir? Ayrýca, yaþamsal önemdeki tarihsel olaylarýmýzý çarpýtmak ve halkýmýzý da tarihimizle ilgili olarak yanlýþ bilgilendirmek anlamýna gelmiyor mu? Pir Sultan Abdal ýn en önemli demelerinden/þiirlerinden birinin TRT de aslýna uygun olarak söylenmesinin saðlanmasý için de bir giriþiminiz olacak mýdýr sorularýný yöneltti... Aleviler TR Parlamento Kulisi / Cumhuriyet Ýhsan Oktay Anar ýn ilk kitabý suskunlar Ýhsan Oktay Anar ýn romanlarýyla tanýþmamýz ilk kitabý puslu kýtalar atlasý ile oldu; ve oldukça yakýn olduðum bir dil,dün le bügün arasýnda anlaþýlabirliði, baðlarýgeçmiþi bugünde anlatabilmenin,bügünle tarih arasýnda olmazsa olmaz baðlantýyý romanlarýnda adeta geçmiþede bugünleri anlatýr. Kullandýðý dilin binbir anlatým nüanslarý okura da geçmiþin anlaþýlmaz veya zamanýn biri birinden kopuk adacýklar olmayýp bütünlüklü bir harmoni oldugunu,hafýzanýn dili dilinde hafýzasý olmadan olmazý onun roman tarzýnýn bence özü. Ürgüp de Karikatür yarýþmasý iptaline soru önergesi CHP Vevþehir Ýl Baþkaný Bülent Yumuþ CHP Ürgüp Belediye Baþkaný Bekir Ödemiþ döneminde Ürgüp de düzenlenen Karikatür yarýþmasý yeni baþkan Kasým Uður döneminde iptal edilmesine yönelik geliþmeleri yapmýþ olduðu basýn açuýklamasý ile kamuoyunu bilgilendirdi. Yumuþ açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi: CHP li milletvekillerinin Nevþehir sorunlarýna ve Nevþehir ilindeki geliþmelere iliþkin yaptýðý çalýþmalarýný yazýlý ve görsel basýn kuruluþlarý aracýlýðýyla daha önce duyurmuþtuk. CHP Ürgüp Belediye Baþkaný Bekir Ödemiþ döneminde Ürgüp de düzenlenen Karikatür yarýþmasý yeni baþkan Kasým Uður döneminde iptal edilmiþti.bu durum ulusal basýnda konu edinmiþ ve tepki görmüþtü.ürgüp ün ve ilimizin tanýtýmý için büyük önemi olan Kapadokya Ürgüp Karikatür Yarýþmasýnýn iptal edilmesi ile ilgili konuyu CHP Gaziantep Milletvekili Akif Ekici meclise taþýdý ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn cevaplamasý istemiyle bir soru önergesi verdi.bu önerge aþaðýdaki þekilde olup, Baþbakan tarafýndan bu önerge cevaplandýrýldýðýnda kamuoyuna bilgi verilecektir. Geleneksel hale gelen sanatla ilgili yarýþmalar ve sanat ödülleri, sanatýn ve kültürün geliþmesine katký saðladýðý gibi, ülke turizminin ve ekonomisinin olumlu yönde etkilemekte ayný zamanda ülkelerarasý iliþkilerin geliþmesine de önemli katký saðlamaktadýr.bekir ÖDEMÝÞ in Belediye Baþkanlýðý döneminde ünlü karikatürcümüz Semih BALÇIOÐLU nun katkýlarýyla Ürgüp te düzenlenmekte olan karikatür yarýþmasýnýn artýk yapýlmadýðý yönündeki eleþtiriler ulusal basýnýmýzda yer almýþtýr.turizm deðerleri ile dünyaca tanýnan bu ilçemizde söz konusu yarýþmanýn yapýlmamasý, bölge halkýnýn eleþtirilerine neden olmaktadýr. Konuyla ilgili olarak; Kiþileri,olaylarý, mekanlarý ile romanlarýnda okura sunduðu zevkli güncele dair çaðrýþtýrmalar bu günle geçmiþ arasýnda uçurumdan çok yakýn insan,zaman,mekan benzeþmeleri olduðunu vurguluyor.bu benzeþmeler tekerürden çok insan zaman mekan baðlantýsýnýn doðal süreci ni vurgular. Ýhsan Oktay Anar'a suskunlar romanýndan sonraki çalýþmalarýndada baþarýlar,yeni çalýþmalarýnda yine biz okurlarýný þaþýrtmaya devam etmesi dileklerimle. Bir Okur 1-Söz konusu karikatür yarýþmasý hangi yýllarda düzenlenmiþtir? Kaç yýldýr yapýlmamaktadýr? 2-Karikatür yarýþmasýnýn sponsor firmalarýn saðladýðý katký nedeniyle Ürgüp Belediyesine maliyeti olmadýðý iddiasý doðru mudur? 3-Bu yarýþmanýn CHP li eski belediye baþkaný Bekir Ödemiþ bölge ve ülke turizmine katkýsý bilinmekteyken düzenlenmemesinin nedenleri nelerdir? 4-Bu tür etkinlikler için, kültür ve turizmi geliþtirmek amacýyla Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan bir kaynak ayrýlmakta mýdýr? Ayrýlmaktaysa 2002 yýlýndan bu güne kadar yýllar itibariyle ayrýlan kaynak miktarý nedir? Ýllere göre daðýlýmý nedir? 5-Pek çok AKP li belediyede söz konusu etkinlikler konusunda yaþanan sorunlarýn nedeni olarak partinizin dünya görüþünün etkili olduðu iddialarýný nasýl deðerlendiriyorsunuz? Yerel yönetimlerde CHP li Belediyelerin farký kýsa zamanda anlaþýlmýþtýr.bunun en canlý örneði Ürgüp ilçesinde yaþanmýþtýr. CHP li Belediye Baþkanýna sahip olduðu dönemde dünyada ve Türkiye de en fazla tanýnan bir ilçe haline getirilmiþ olan Ürgüp, AKP yönetimine geçmesi ile birlikte kýsa zaman içinde bu konumunu yitirmiþtir.nevþehir tanýtýmý,dürüst ve düzeyli Belediyecilik için CHP li belediyelere ihtiyaç vardýr. Yerel seçimlerde özellikle turistik ilçe ve yörelerimizde yaþayan halkýmýz tercihlerini dürüstlükten, Nevþehir Kalkýnmasýndan ve tanýtýmýndan yana kullanacaklardýr.

6 Ovaören'de kazý çalýþmalarý baþlýyor Ovaören beldesinde, bir höyükte ortaya çýkartýlan ve M.Ö. 700'lü yýllara ait olduðu saptanan Hitit Eyalet Merkezi'nde geçtiðimiz yýl ara verilen kazý çalýþmalarýna yeniden baþlanýlacak. Zonguldak tan Hacýbektaþ a Gelin 4 Aðustos 2008 Pazartesi Sulucakarahöyük- NEVÞEHÝR Gülþehir ilçesine baðlý Ovaören beldesinde, kazý çalýþmalarýna baþlanýlacaðý bildirildi. Nevþehir'in Gülþehir ilçesine baðlý Gazi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafýndan tespit edilen arkeolojik alanlarda gerçekleþtirilecek olan kazý çalýþmalarýyla, bölge tarihi açýsýnda önemli bir dokunun daha ortaya çýkartýlmasý hedefleniyor. Geçtiðimiz yýl bölgede yapýlan çalýþmalarda, Genç Hitit Tabar Beyliði'ne ait tabaklar ve dokumacýlýkta kullanýlan çeþitli eserler ortaya çýkartýlmýþtý. Güney Kore'li Öðrenciler Nevþehir'de Sulucakarahöyük- NEVÞEHÝR Konya Büyükþehir Belediyesi nin konuðu olarak Türkiye ye gelen Güney Kore li bir grup öðrenci Kapadokya Bölgesinin tarihi ve turistik mekanlarýný ziyaret etmek amacýyla Nevþehir e geldiler. Konya Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý tarafýndan baþlatýlan Türk-Güney Kore Kültür Etkileþimi projesi kapsamýnda 1 hafta önce Konya ya gelen Güney Kore li 20 öðrenci, Konya da bulunduklarý süre içerisinde Türkçe eðitiminin yaný sýra Ebru ve Taký tasarýmý gibi eðitici kurslara katýldý. Bu çalýþmalarýn ardýndan Nevþehir Belediyesi nin misafirliðinde Nevþehir e gelen Güney Kore li öðrenciler, Kapadokya Bölgesinin tarihi ve turistik merkezlerini gezdiler. Konya Büyükþehir Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Daire Baþkanlýðý yetkililerinin de hazýr bulunduðu gezide Güney Kore li öðrenciler, Nevþehir Konaðý nda onurlarýna verilen yemeðe katýldýlar. Sulucakarahöyük- Hacýbektaþ Hasan Kankal Arkadaþlarý tarafýndan tanýþtýrýldýktan sonra hayatlarýný birleþtirmeye karar veren Bülent Taþkýran ve Zonguldaklý Hamide Taþkýran (Yavuzaslan) Hacýbektaþ Bala mahallesinde yapýlan ev düðünüyle evlendiler. Bu ne güzel muhabbettir azizim Mihman olan tüm canlara merhaba Sofra bizim, lokma bizim, söz bizim Kýymetini bilenlere merhaba Deyiþiyle baþlayan yöresel oyun havalarýyla misafirleri coþturan, Ozan Yareni ve ekibi güzel bir müzik ziyafeti sundular. Gecenin soðuk olmasý dahi eðlenmeye engel olamadý. Suluca Karahöyük Gazetesi olarak yeni evli çifte ömür boyu mutluluklar diliyoruz. ÝNÞAAT ÝÞLERÝNÝZDE KOLAYLIK! Elektiriksiz çalýþma imkaný ile bilimum beton, mozaik, iþleri ve kaya kýrma, kuyu acma iþlerinizde gerekli donaným ile iþlerinizi kolaylaþtýralým. 7 deðiþik boydan hilti, jeneratör, Karot Makinasý, 20 mm den 200 mm ye kadar tozsuz beton delme makinalarý kiraya verilir.. Mehmet Güldiken Cep: Ev : Altýnyazý (Aflak) Köyü MUCU YERALTI TEKÝNDÜÐÜN SALONU Siz Deðerli Halkýmýzýn Adres:TEKÝN TÝCARET Ýkinci Pazar Yeri - MUCUR Tel: TEKÝN TÝCARET & KURUYEMÝÞ Düðün,Niþan,Sünnet,Mevlüt,Cenaze Toplantýlarýnýzda Masa Sandalye Çadýr ve Tüm Düðün Malzemeleri Kiraya Verilir. Ayrýca Alkol kuruyemiþ Çeþitlerimizle Hizmetinizdeyiz. Ramazan TEKÝN ve Oðullarý Merkez:2.Pazar Yeri MUCUR/KIRÞEHÝR Tel: Gsm: Þube:Karaburna Yolu Üzeri Cafer Baðýþ Apt. Altý Hacýbektaþ/NEVÞEHÝR Petrol KIRÞEHÝR< >HACIBEKTAÞ Otel Ýnþaatý Üniversite Üniversite Kampus Arazisi < BEÞTAÞ Dedebað Fýrýn >MERKEZ Kýz Öðrenci Yurdu Erkek Öðr.Yurdu Hüseyin Sümen in evi çorbalar AYÇE ÝDÝL KebAp ve Çorba Salonu Yeni Yerimizde HALKIMIZIN HÝZMETÝNE AÇILMIÞTIR Mercimek : 2 YTL Ýþkembe : 2.5 YTL Paça : 2.5 YTL Kebap çeþitlerimiz Tavuk Döner: Ekmek arasý ytl Pilav Üstü Döner.. 3 ytl Et Döner : Ekmek arasý ytl Pilav Üstü... 5 ytl Ýskender Kebap :....7 YTL Saç Kavurma bir kiþilik... Kahvaltý ve Soðuk meze çeþitlerimizle halkýmýzýn hizmetindeyiz. 643m2 587m2 626m2 638m2 617m2 634m2 609m2 610m2 SATILIK ARSALAR Çep: Tel: Ýþyerlerine Paket servisimiz vardýr. Adres: Karayalçýn Parký Çarþý Ýçi Eski Hünkar Oteli Altý Hacýbektaþ Tel:

7 4 Aðustos 2008 Pazartesi 7 Emel Sungur Bu gün sizlerle paylaþmak istediðim konu baþlýðýn açýlýmýný düþününce çok anlaþýlabilir olmasýna raðmen ne diyor diye düþünmenizi ve yorulmanýzý istemediðim için kýsa ve açýk biçimde ifade edeceðim ne olduðunu. Dün telefonuma gelen mesajla bu gün bir basýn açýklamasý yapýlacaðý ve Zorunlu Din Eðitimi ile ilgili bir dilekçenin Baþbakanlýða sunulacaðý bildirilmiþti. Hem örgütsel olarak hem de ilgilendiðim için birkaç arkadaþýma da haber vererek toplantýya katýldýk..basýn açýklamasý Güven Park ta yapýldý. Katýlýmcý sayýsý çok fazla deðildi ancak basýn kalabalýktý. Ve elbette kalkanlarýyla gelen polisler. Kalkanlarý bize çevirmiþler sýrtlarýný da Baþbakanlýk Binasýna dayamýþlardý. Bizlerse her zamanki yüzlere yeni birkaç kiþi katýlmýþtý ancak aramýzda olmayan yüzlerde vardý. Geldiðimizde öne çýkan iki kiþi dikkatimi çekti biri eskiden beri gördüðümüz bir surat olan bir sivil polis yanýnda da emniyet müdürü olduðunu söyleyen bir baþka bey( ben yanlýþ algýlamýþ veya duymuþ olabilirim.). Bu beyin yanýna bir arkadaþý geldi ve yanaklar öpülürken kafalar toslayarak öpüþüldü. Bu yüzlerin birini yýllardýr görüyordum. Hatta biraz ezberlemiþtim de o suratý. Çok fazla bizlere yönelik olumsuzluk yansýmasýný hatýrlamýyorum ancak sonunda polislerdi ve onlarý iþbaþýnda çok görmüþtük. Diðer beyi yeni görüyordum, her gelenin elini sýkýyor ve hal hatýr soruyordu. Bu iki kiþi nazik davranarak her yeni katýlana kendini tanýtýyor ve tanýþýyordu. Belki bizim geçmiþe dayalý yaþanmýþlýklarýmýz nedeniyle içimizde hep bir? iþareti vardý.. Neyse selam faslýndan açýklamaya geçildi. Ve açýklama süresinde en arka sýrada bulunuyordum..tam arkamda eli tesbihli, parmaðýnda gümüþ yüzüklü ve muhteþem býyýklý bir adam dolanýyordu. Bir süre benimle birlikte saða ve sola Yakasýnda parti rozeti yok da kayýyordu. Yarým saat süren basýn toplantýsýndan sonra Federasyon genel baþkaný ve genel sekreter dilekçeyi vermek üzere Baþbakanlýða yöneldiler bizlerde daðýlacaktýk. Ancak daðýlmadan önce bir görev verilmiþ gibi emniyetten gelen yazýmýn baþýnda bahsettiðim iki yetkilinin yanýna yaklaþarak arkamda bulunan kiþiyi anlatmaya çalýþtým. Emniyetten ancak bizim gruptan deðil denildi; Memurun görüntüsünü bir kere daha sizlerle paylaþmak istiyorum. Elinde tesbih ve çekiyor, parmaðýnda gümüþ bir yüzük, Ve beklide en önemlisi o býyýklar. O býyýklar düþünmek istemesem de beni nerelere götürdü; üniversite kapýlarýna, evimizin kapýlarýna,derneklerin kapýlarýnda alýþkanlýk yapan simitçilere,ayakkabý boyacýlarýna, Madýmaðýn önüne, 80 den sonra her sokakta bulunan her gün farklý farklý þeyler satan iþportacýlara. Tandoðan mitinglerinde katýlýmcýlarýn etrafýný saran sucu ve köftecilerin bir kýsmýný hemen anýmsattý. Bu siyah çizgili takým elbiseli eli tesbihli, parmaðý gümüþ yüzüklü ve çok bilinen býyýklý bir memur. Bizim vergilerimizle maaþý ödenen bir memur. Baþka bir parti rozetine gerek varmý? bir rozet yerine 3 rozet. Buna þimdi þekilcisin dersiniz bunun þekilcilikle ilgisi yok bunlar yaþanmýþlýklar. Aynen siyasallaþan türban gibi. Kadýnýn siyasallaþan, üniforma olan türbanýna itiraz etmek gerekir. Bu devletin memurunun, çubuklu takým elbiselinin de saydýðým bunca aksesuarýna. Her biri bir rozet. Bugün çevre için ne yaptýn? Kimi suyu daha tasarruflu harcamaya çalýþýyor, kimi de elektriði en az kullanmanýn yöntemini arýyor. Aslýnda hepimiz önce kendimiz, sonra dünya için adýmlar atýyoruz ama birbirimizden habersiziz. Þimdi geleceðimizi kurtarma ve bilgiyi paylaþma zamaný... Bugün çevre için ne yaptýn? Dünyayý nasýl paylaþýyorsak bilgilerimizi de öyle paylaþalým. Böylece sorunlar azalacak, çözümler çoðalacak. Mehmet Kýlýç - 29 yaþ - Ankara Merhaba Ofiste kagýtlarý iki yönlü kullandým... kullanmayanlarý uyardým. artýk ihtiyac olmayan eski dosyalardan tekrar kullanmak üzere kagýtlar çýkardým... sanýrým birkaç aðaç kurtardým.:) ihtiyaç olamayan ýþýklarý kapadým..( ki bunu herkes yapmalý ama maalesef yapýlmýyor lütfen iþiniz bittiðinde ýþýklarý kapatýn..) suyu ihtiyacým kadar kullandým.. meliha çiðdem sözen - Ýstanbul Avrupa kolay tasarruf buzdolabýmýn içine cam bir kap içinde buz koydum böylece enerji tasarrufu saðlamayý planlýyorum. ayrýca evdeki ampulleri enerji tasarruflu olanlarla deðiþtirdim. çiçeklere akþam saatlerinde su veriyorum bu sayede suyun buharlaþmasýný engellemiþ oluyorum ve çiçeklerim daha iyi sulanmýþ oluyo. gereksiz yere fiþleri takýlý býrakmýyorum. hilmi özdemir - 35 yaþ - Ýstanbul Avrupa ben hergün çevre için çalýþýyorum ntv'yi çevreye verdiði önemden ve çevreci haberlerinden dolayý kutluyorum. ben orman mühendisi biri olarak sizin göstermiþ olduðunuz bu hassasiyeti acilen tüm tv kanallarýmýzýn göstermesi gerektiðini düþünüyorum. istanbul orman bölge mdürülüðünde çalýþmaktayým iþimiz dolayýsýyla þileden edirne ye kadar tüm bölgeyi gezmekteyiz doðal hayattaki deðiþimi yýl yýl deðil ay ay hatta gün olarak fark ediyoruz çok ciddi bir sorunla karþý karþýyayýz özellikle bölgeyi gezerken çekmiþ olduðum fotoðraflarý size göndereceðim ve bu konuda elimden gelen her türlü katkýyý size yapmaya çalýþacaðým. baþarýlar.. selda yaþar - 33 yaþ - Ýstanbul Avrupa piller Kullanýlmýþ pilleri biriktirip, pil kutularýna atýyorum. Son günlerde de kaðýtlarý ayrý yerde biriktirip geri dönüþüm kutularýna atýyorum.ama bu tip ayrýþtýrýlmýþ atýklarýmýz için çevrede daha fazla toplayýcýlarýn olmasý gerektiðini düþünüyorum. Oðuz Deniz - 19 yaþ - Sivas Bisiklet Bisiklet hayatýmýn bir parçasý.bugün deðil hergün olmalý doða için anlayýþýmýz.çünkü doðaya nasýl birgün deðil hergün zarar veriyorsak telafisini fazlasýyla yapmalýyýz.ýþe,okula,alýþveriþe,geziye,pikniðe bisikletle gittiðinizi bir düþünün hem doðaya karbon salýnmýyor hemde kendi saðlýnýz için pedal çeviriyorsunuz.huzur dolu bir taþýt... gokhan alpan - 24 yaþ - Ýstanbul Avrupa Ozel bir çaba harcamadým. Bisikletimle... Ozel bir çaba harcamadým bisikletimle iþime gidip geliyorum ve boþ zamanlarýmda spor amaçlý kullanýyorum. kesinlikle uygun zamaným varsa ulaþýmý bisikletimle gerçekleþtiriyorum. 7 sinden 77sine herkezin rahatça istanbulda bisiklet kullanabilmesi için bir an önce bisiklet yollarýnýn inþaa edilmesi butun bisikletseverler adýna tek temennimdir. Ýnsaný makine düzeninden çýkaracak bisikletin doðaya sonsuz katkýsý oldugunu asla unutmayalým. ömer faruk - 21 yaþ - Ýstanbul Avrupa bisiklet bisiklet bisiklet 100 km'lik bisiklet gezim süresince doðal yaþamýn ulaþabildiðim tüm noktalarýyla tanýþtým. önce iletiþim-diyalog/empati/ Fatma Koçak - 26 yaþ - Ýstanbul Avrupa Bez torba taþýmak þart oldu Kaðýtlarý-gazeteleri biriktirip geri dönüþüm kutusuna atýyorum. Poþet almayayým diye herþeyi çantamda taþýyorum ama "4 poþet dolusu poþet"im oldu. Mecburen onlarý da gidip plastik geri dönüþüm kutusuna atacaðým. :P serpil eroymak - 46 yaþ - Ýstanbul Avrupa su tasarrufu sularýmýz günden güne azalýyor. yeþil alanlar tahrip oldukça yaðýþ olmuyor. ben su tasarrufunda evde birkaç deðiþiklikle epeyce yol aldým. (2 kiþi için aylýk su faturam ortalama 15 ytl.) bir kez tuvalet sifonuna 1 litrelik boþ pet þiþe koyun. her sifonu çektiginizde 1 lt. daha az su harcarsýnýz. çiçekleri sulayacaksanýz, yýkadýðýnýz sebze ve meyve sularýný biriktirin, onlarla sulayýn. aç-kapa musluklar kullanýn. suyu sürekli kapatýn. bu önlemler çok þeyi deðiþtirecek. bende öyle oldu. yesil.ntvmsnbc.com SATILIK EV 2. Etap 10. Blok 1. Kat 5 nolu Daire satýlýktýr. Müraacat: Tel: SATILIK EV 103 Evler de içi yapýlý satýlýk ev. Müraacat: Nuh Ali Aygüneþ Tel: KURBANLIK SATIÞLARIMIZDA KREDÝ KARTI GEÇERLÝDÝR KURBANLIK VE KESÝLMÝÞ KUZU ETÝ ÝSTÝYENLERE DUYURULUR CANLI KUZU AYAKTA YTL DEN BAÞLAYAN FÝYATLARLA OÐLAK TANE 100 YTL. SÝPARÝÞE GÖRE KUZU KESÝLÝR: KESÝLMÝÞ KUZU ETÝ BÜTÜN 1 Kg: 10 YTL EVLERE SERVÝSÝMÝZ VARDIR HALKIMIZA DUYURULUR Kamil ÖNTAÞ Tel: Adres: ÝLÝCEK KÖYÜ HACIBEKTAÞ/NEVÞEHÝR

8 Kuraklýk desteði fos çýktý üreticiler, üretim teþvik primlerinden ve sertifikalý tohum desteðinden yararlanamayacaklardýr. Yararlanamayacaklarý bu desteklerin toplam bedeli kuraklýk desteðinden daha fazladýr. Genel seçimler öncesi kuraklýk dolayýsýyla maðdur olan çiftçi için kuraklýk genelgesi yayýnlayan ve oy toplamaya çalýþan hükümet, kuraklýk desteði genelgesinden sonra çiftçilere verdiði desteðin daha fazlasýný geri alacak yeni bir genelge yayýmladý. Konuyla ilgili yazýlý bir açýklama yapan Ziraat Mühendisleri Odasý Antalya Þube Baþkaný Vahap Tuncer, kuraklýk desteði için baþvuran ve bundan yararlanan üreticilerin, üretim teþvik primlerinden ve sertifikalý tohum desteðinden yararlanamayacaklarýný belirterek, bunun haksýzlýk olduðunu bildirdi. DETAYLAR GÝZLENDÝ Seçimlerden önce Türkiye nin bazý bölgelerinde yaþanan kuraklýða baðlý olarak ortaya çýkan ürün kayýplarý nedeniyle üreticinin maðdur olmasýný engellemek amacýyla Bakanlar Kurulu tarafýndan 4 Temmuz da bir kararname yayýnlandýðýný anýmsatan Tuncer, bu kararnameye göre, kuraklýktan zarar gören Çiftçi Kayýt Sistemi ne kayýtlý üreticilere, kaybettikleri ürün miktarýna karþýlýk gelen alan için buðdayda 15 YTL, arpa ve korunga için 12 YTL, fið için de 20 YTL kuraklýk desteði verilmesinin kararlaþtýrýldýðýný belirtti. Detaylarý verilmeyen bu açýklamanýn, üreticiler için büyük bir umut olduðunu ve heyecan yarattýðýný anlatan Tuncer, sonrasýnda yaþadýklarý için ise þunlarý söyledi: 7 Aðustos 2007'de de Tarýmsal Kuraklýkla Mücadele ile Kuraklýk Yönetimi çalýþmalarýna iliþkin usul ve esaslarla ilgili yeni bir kararname yayýnlanmýþ ve bu kararnameye göre hazýrlanan bakanlýk genelgeleri ile kuraklýk desteði alan üreticilere 2090 Sayýlý Tabii Afetlerle Ýlgili Kanun kapsamýnda diðer desteklerin verilemeyeceði kararlaþtýrýlmýþtýr. Kuraklýk desteði için baþvuran ve bundan yararlanan Ýlaç Krizi Çözüldü Eczacýlar Rahatladý itibariyle vatandaþýn ilaca ulaþýmýnda herhangi bir sýkýntý yok" dedi. DESTEK ÞARTA BAÐLANMAMIÞTI 10 dekar sahada buðday üreten bir çiftçinin YTL, 10 dekar arpa üreten ve kuraklýk desteði alan bir çiftçinin YTL daha az destekten faydalanacaðýný vurgulayantuncer, sözlerini þöyle tamamladý: Özetle; seçim öncesi üreticilerin hiçbir þarta baðlý olmaksýzýn vaat edilen kuraklýk desteði boþ çýkmýþtýr. Bakanlar Kurulu seçim sonrasý üreticiyi kuraklýk desteði almaktan vazgeçirmek için yeni bir kararname yayýmlamýþ ve sözünde durmamýþtýr. Antalya da kuraklýk desteðinden yararlanmak için 14 bin üretici baþvurmuþ olup, bu üreticilerin devletten kuraklýk desteði alýp alamayacaklarý halen belli deðildir. Birgün Ekonomi * * * ABDULLAH AYSU: Oylarý için çiftçiler kandýrýlmýþtýr ÇÝFTÇÝ Sendikalarý Konfederasyonlaþma Platform Sözcüsü ve Hububat Üreticileri Sendikasý Baþkaný Abdullah Aysu, doðal afet gibi görülmesi gereken kuraklýðýn çiftçilere etkisini azaltmak ve onlarý tekrar üretime sevketmek için politika üretmenin zaten olmasý gereken, devletten beklenen davranýþ olduðunu belirtirken, bunun sonrasýnda desteðin þartlara baðlanmasýnýn ise etik olmadýðýný söyledi. Bu durum, hükümetin asýl derdinin kuraklýk ve ürün kaybý olmadýðýný göstermiþtir diyen Aysu, hükümetin sadece seçimler öncesinde çifçileri kandýrýp oylarýný aldýðýný söyledi. Üretim teþviki ve sertifikalý tohum desteðinin çiftçilik alanýnda zaten uygulanmasý gereken bir politika olduðunu analatan Aysu, þimdi kuraklýk desteðine baþvuran çiftçilerin bu teþviklerden yararlanmamasýnýn tarýmýn yine çok büyük bir talihsizliðe terkedilmesi anlamýna geleceðini kaydetti. Aysu, Bu uygulamalarýn hepsi çiftçiyi üretim yapmak için teþvik yerine, üretimden soðutan politikalardýr. Hükümetin tavrý etik deðildir dedi. Birgün Gazetesi/karasaban ATKAYA MERMER TEB Baþkaný Erdoðan Çolak, Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlükleri"nin önceki gün saat 16:00"dan itibaren sözleþmeleri almaya baþladýðýný anýmsattý. TÜRK Eczacýlar Birliði (TEB) Baþkaný Erdoðan Çolak, ilaç krizinin, Saðlýk Bakaný Recep Akdað ile önceki gün gerçekleþtirilen görüþmenin ardýndan çözüldüðünü belirtti. Bakan Akdað ile görüþmeleri sonrasýnda, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Bölge Müdürlükleri"nin önceki gün saat 16:00"dan itibaren sözleþmeleri almaya baþladýðýný kaydeden Çolak, "Ezcanelerimiz 15 Aðustos"a kadar sözleþmelerini teslim edebilecek. Zaten sözleþmelerin yüzde 90"ý, müdürlüklere ulaþtýrýlmýþ durumda. Bugün Çolak, "Sözleþmelerin verilmesi süresi 15 Aðustos tarihine kadar uzatýldý. Þu anda ezcanelerimizin yüzde 90"ý da sözleþmelerini vermiþ durumda. Protokol yürürlükte. Bugün itibariyle vatandaþýn ilaca ulaþýmýnda herhangi bir sýkýntý yok" þeklinde konuþtu. ( Birgün ) MEZAR - MUTFAK ÝÞLERÝ YAPILIR Þahin ATKAYA Tel: Sanayi Sitesi F Blok No:2 Hacýbektaþ / NEVÞEHÝR

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor YIL:3 SAYI:712 35 YKR 14 AÐUSTOS 2008 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel:

Detaylı

Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor

Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor YIL:3 SAYI:703 35 YKR 1 AÐUSTOS 2008 CUMA Gençlik Hacýbektaþ'ta Buluþuyor Alevi gençliði 17 Aðustos'ta Hacýbektaþ'ta düzenlenecek tarihi gençlik buluþmasýna hazýrlanýyor. 4 kuruluþ adýna yapýlan ortak

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

VAH BAÞKAN VAH. Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu nun Hacý Bektaþ Veli Anma Törenlerindeki Açýlýþ Konuþmasý

VAH BAÞKAN VAH. Hacýbektaþ Belediye Baþkaný Ali Rýza Selmanpakoðlu nun Hacý Bektaþ Veli Anma Törenlerindeki Açýlýþ Konuþmasý YIL:3 SAYI:715 35 YKR 19 AÐUSTOS 2008 SALI BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441

Detaylı

Belediye baþkaný halký bilgilendirdi

Belediye baþkaný halký bilgilendirdi YIL:3 SAYI:667 35 YKR 12 HAZÝRAN 2008 PERÞEMBE Belediye baþkaný halký bilgilendirdi GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 AHVAL Ebuzer Saray ebuzersaray@mynet.com Öteki ni görmek, Öteki

Detaylı

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük

Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük YIL:3 SAYI:734 35 YKR 15 EYLÜL 2008 PAZARTESÝ Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük Yeni kurulan üniversiteler arasýnda yer alan Nevþehir Üniversitesi'nde, Fen-Edebiyat Fakültesi'ne bu yýl yoðun bir ilginin

Detaylı

Çorum Katliamý ( Mayýs / Temmuz 1980 )

Çorum Katliamý ( Mayýs / Temmuz 1980 ) YIL:3 SAYI:680 35 YKR 1 TEMMUZ 2008 SALI GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Çorum Katliamý ( Mayýs / Temmuz 1980 ) Festival Çorum Kýyýmý nýn yýl dönümüne geliyor Çorum Hitit Fuar ve Festival

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 4 DE Emek ve Dayanýþma Günü olan 1 Mayýs'ý Taksim'de kutlamak isteyen sendika baþkanlarý, Ýstanbul Valisi Muammer Güler ile bir araya geldi. Vali Güler, sendikalarla görüþmesinden sonra yaptýðý açýklamada,

Detaylı

Bölünelim! 35 YKR YIL:3 SAYI:713 15 AÐUSTOS 2008 CUMA

Bölünelim! 35 YKR YIL:3 SAYI:713 15 AÐUSTOS 2008 CUMA BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ YIL:3 SAYI:713 35 YKR 15 AÐUSTOS 2008 CUMA Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441

Detaylı

Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci

Prag 1968-Sosyalist Hareketin Büyük Dönemeci YIL:3 SAYI:718 35 YKR 22 AÐUSTOS 2008 CUMA GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 0 555 858 18 98 Cumhurbaþkaný Gül den Esnafa Darbe Bizler hediyelik eþya satan esnaflar olarak 365 gün 16-19 Aðustos'ta

Detaylı

ECDL program sýnavlarý Temmuz'da

ECDL program sýnavlarý Temmuz'da YIL:3 SAYI:663 CHP Nevþehir Ýl baþkaný Bülent Yumuþ Gazetemize yapmýþ olduðu açýklama ile kanla-canla kazýlan temel ÖDP Genel Baþkaný ve Ýstanbul Milletvekili Ufuk Uras, Solu yeniden tasarlamak gerekiyor.

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

35 YKR. Madýmak Müze olsun. Suavi Cesur un haber yorum yazýsý sayfa 3 de. Ödemiþ: Nevþehir e özlemi duyulan hizmetleri getireceðim

35 YKR. Madýmak Müze olsun. Suavi Cesur un haber yorum yazýsý sayfa 3 de. Ödemiþ: Nevþehir e özlemi duyulan hizmetleri getireceðim YIL:2 SAYI:424 35 YKR 4 TEMMUZ 2007 ÇARÞAMBA Madýmak Müze olsun Suavi Cesur un haber yorum yazýsý sayfa 3 de Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Ödemiþ: Nevþehir e özlemi

Detaylı

Anneler Günü Kutlu Olsun

Anneler Günü Kutlu Olsun YIL:3 SAYI:644 35 YKR 12 MAYIS 2008 PAZARTESÝ BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev. Tel: 441 30 39 Selma Makal Anneler Günü Kutlu Olsun Tsunami felaketinden daha beter Kendi kendime düþünüyorum. Bu ülkede

Detaylı

Ürün destekleme ödemeleri yapýldý

Ürün destekleme ödemeleri yapýldý YIL:2 SAYI:442 Ürün destekleme ödemeleri yapýldý 3 DE Zihinsel engelli çocuklara bilgisayar eðitimi 35 YKR Türkiye'nin aydýnlýk yüzüyüz Uras "Bizim tek ayaðýmýz sokakta tek ayaðýmýz da Meclis'te olacak.

Detaylı

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE Cumhurbaþkaný Gül, Baðdat'a giderken uçakta gazetecilerin de sorularýný yanýtladý. Uçakta bulunan gazetemiz Ankara Temsilcisi Murat Yetkin'in verdiði bilgiye göre Gül Kuzey Irak yönetiminden ilk defa "Kürdistan

Detaylı

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE

Jean-Paul Sartre felsefesinin kutsal kitabý Varlýk ve Hiçlik yazýlýþýndan 66 yýl sonra, nihayet Türkçede. Bu epeyce 4 DE 2 DE 7 DE 6 DA 3 DE 7 DE 5 DE Bakanlar Kurulu, "Özel Tüketim Vergisi" tutarýný benzinde 20, motorinde 15, LPG grubunda da 10 kuruþ artýrdý. Akaryakýt fiyatlarýnda yaþanan kuruþluk indirimler daha önce tüketicinin kafasýný karýþtýrmýþtý.

Detaylı

Kýzýlbaþ diyerek öldüresiye dövdüler

Kýzýlbaþ diyerek öldüresiye dövdüler Gök gürültülü Saðanak yaðýþlý YIL:3 SAYI:612 35 YKR 27 MART 2008 PERÞEMBE Kýzýlbaþ diyerek öldüresiye dövdüler Kent Turizim Otobüs þöförü Seyfullah Ulutaþ Nevþehir terminalinde 7-8 kiþi tarafýndan dövülerek

Detaylı

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Erdal Eren in aliesine mektubu Sevgili annem, babam ve kardeþlerim; Sizlere bugüne kadar pek saðlýklý mektup yazamadým. Ayrýca konuþma olanaðýmýz ve görüþmemizde olmadý.

Detaylı

Kaðýthane ilçesindeki parselin kýsmen yol, kýsmen yeþil alan, kýsmen turizm ve ticaret alaný olarak ayrýlmasýna iliþkin 19 Mayýs

Kaðýthane ilçesindeki parselin kýsmen yol, kýsmen yeþil alan, kýsmen turizm ve ticaret alaný olarak ayrýlmasýna iliþkin 19 Mayýs Deniz Kuvvetleri eski Komutaný Oramiral Özden Örnek, Kara Kuvvetleri eski Komutaný Orgeneral Aytaç Yalman ve Hava Kuvvetleri eski Komutaný Orgeneral Ýbrahim Fýrtýna'nýn darbe giriþimleri konusunda ifadelerinin

Detaylı

Ali Can Gök: Belediye baþkaný kardeþi kardeþe düþürdü

Ali Can Gök: Belediye baþkaný kardeþi kardeþe düþürdü Ali Can Gök: Belediye baþkaný kardeþi kardeþe düþürdü Ali Can Gök 2 ve 3 DE Geçtiðimiz Pazar günü Belediye baþkaný Belediyenin yapmýþ olduðu çalýþmalar ve Hacýbektaþ Veli Anma Etkinliði ile ilgili olarak

Detaylı

Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin!

Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin! YIL:3 SAYI:595 35 YKR 4 MART 2008 SALI Aydýnlar: 'Bahaneniz yok, sözünüzü tutun, kaybedilen zamaný telafi edin! Parçalý Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C Hacýbektaþlýlar projesi Radyo o 10-2 Zafer KÖKVER

Detaylı

Köþe yazýsý 3 DE 2 DE 4 DE 3 DE. Köþe yazýsý 8 DE

Köþe yazýsý 3 DE 2 DE 4 DE 3 DE. Köþe yazýsý 8 DE 14 Nisan'da 15 ilde DTP'ye yönelik baþlatýlan eþzamanlý operasyonlarda aralarýnda DTP'nin üç genel baþkan yardýmcýsýnýn da bulunduðu 53 kiþinin gözaltýndaki sorgusu sürerken dün de 4 ilde DTP'ye, yeni

Detaylı

20 bin çiftçiye kuraklýk desteði

20 bin çiftçiye kuraklýk desteði YIL:3 SAYI:737 35 YKR 18 EYLÜL 2008 PERÞEMBE GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 24 26 Cep Tel: 05558581898 Koçak: Emeði geçenlere teþekkürler Karaburna belediye Baþkaný Yusuf Koçak yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda

Detaylı

Seçim rüþvetine çifte kýskaç

Seçim rüþvetine çifte kýskaç YIL:4 SAYI:834 35 YKR 11 ÞUBAT 2009 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Seçim rüþvetine çifte kýskaç Fidel Castro Obama nýn politikalarý ve ahlaki deðerleri arasýndaki çeliþkiler

Detaylı

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz!

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! YIL: SAYI: ABF, Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! ABF bu yýlki Hacýbektaþ etkinlikleri ile ilgili bir açýklama yaptý, yapýlan açýklama þöyle : "Alevi Bektaþi Federasyonu (ABF), Avrupa Alevi Birlikleri

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

KaracaAhmet Sultan Dergahý Cem ve Mihman Evi nin açýlýþý yapýldý

KaracaAhmet Sultan Dergahý Cem ve Mihman Evi nin açýlýþý yapýldý YIL:3 SAYI:765 35 YKR 31 EKÝM 2008 CUMA HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 KaracaAhmet Sultan Dergahý Cem ve Mihman Evi nin açýlýþý yapýldý Karaca Ahmet Derneði nin Yönetim Kurulu

Detaylı

Etik mi, tetik mi? Emekliler. Hakký Devrim. Ümit Otan. Darwin in hatýrlattýklarý. Yaþamadan ölenler(2) Ali ÖZCÝVAN Halk Ozaný.

Etik mi, tetik mi? Emekliler. Hakký Devrim. Ümit Otan. Darwin in hatýrlattýklarý. Yaþamadan ölenler(2) Ali ÖZCÝVAN Halk Ozaný. 48 sendika, meslek odasý, toplumsal hareket, dernek, siyasi parti ve çevrelerin bir araya gelerek oluþturduðu 'Suyun Ticarileþmesine Hayýr Platformu, 16-22 Mart tarihlerinde beþincisi Ýstanbul'da yapýlacak

Detaylı

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ 8 28/08/2013 Günlerdir ABD ve Ýngiltere'nin yoðun bir þekilde yürüttüðü Suriye'ye askeri müdahale lobisi amacýna ulaþtý. NBC ye konuþan üst düzey ABD yetkilileri, Suriye ye karþý füze saldýrýsýnýn en erken

Detaylı